LV8770
Pirmais izdevums
Februāris 2014
Piezīmjdatora
E-rokasgrāmata
14” modelis : X453MA Sērija
15” modelis : X553MA Sērija
AUTORTIESĪBU ATRUNA
Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK
COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt
meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma
nolūkos.
ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI
PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI
PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM
VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU,
LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS
ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.
Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas
prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas
nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI
INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO
NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM
VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS
PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.
Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no
ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt
zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu
nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem
un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu
nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.
ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un
šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.
Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu
pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.
ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM
PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU
ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR
JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI
UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR
ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.
APKALPOŠANA UN ATBALSTS
Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni� http://support.asus.com
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Satura rādītājs
Par šo rokasgrāmatu..................................................................................................6
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi............................................................ 7
Ikonas................................................................................................................................... 7
Noformējums.................................................................................................................... 7
Drošības pasākumi.....................................................................................................8
Piezīmjdatora lietošana................................................................................................. 8
Piezīmjdatora kopšana.................................................................................................. 9
Pareiza utilizācija.............................................................................................................. 10
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora iepazīšana.........................................................................................12
Skats no augšpuses......................................................................................................... 12
Apakšējā daļa.................................................................................................................... 17
Labā puse........................................................................................................................... 18
Kreisā puse......................................................................................................................... 19
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Darba sākšana..............................................................................................................22
Uzlādējiet piezīmjdatoru.............................................................................................. 22
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli............................................................................ 24
Nospiediet barošanas pogu......................................................................................... 24
Skārienekrāna* un skārienpaliktņa žesti............................................................25
Skārienekrāna paneļa žestu lietošana*.................................................................... 25
Skārienžestu izmantošana............................................................................................ 29
Tastatūras lietošana...................................................................................................36
Funkciju taustiņi............................................................................................................... 36
Windows® 8.1 taustiņi.................................................................................................... 37
Multivides vadības taustiņi.......................................................................................... 38
Cipartastatūra*................................................................................................................. 39
Optiskā diskdziņa lietošana*..................................................................................40
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Pirmā startēšanas reize.............................................................................................44
Windows® lietotāja interfeiss..................................................................................45
Sākumekrāns..................................................................................................................... 45
Karstvietas.......................................................................................................................... 46
Poga Start (Sākums)........................................................................................................ 49
Sākumekrāna pielāgošana........................................................................................... 51
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām.......................................................52
Lietojumprogrammu palaišana.................................................................................. 52
Lietotņu pielāgošana..................................................................................................... 52
Piekļuve lietotņu ekrānam........................................................................................... 55
Charms bar . ...................................................................................................................... 57
Funkcija Snap.................................................................................................................... 60
Citas tastatūras saīsnes.............................................................................................62
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem...........................................................64
Wi-Fi...................................................................................................................................... 64
Bluetooth . ......................................................................................................................... 65
Airplane mode (Lidojuma režīms)............................................................................. 66
Savienojumu izveide ar vadu tīkliem..................................................................67
Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana...................................... 67
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana........................................................ 68
Piezīmjdatora izslēgšana..........................................................................................69
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā............................................................... 69
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns.........................................................................70
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna........................................................................... 70
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana................................................................................. 71
4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST)....................................................................................74
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu problēmas....... 74
BIOS.................................................................................................................................74
Piekļūšana BIOS................................................................................................................ 74
BIOS iestatījumi................................................................................................................ 75
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Problēmu novēršana.................................................................................................85
Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru)..................................................................... 85
Reset your PC (Atiestatīt datoru)................................................................................ 86
Advanced options (Papildu opcijas)......................................................................... 87
Pielikumi
Informācija par DVD-ROM diskdzini (tikai konkrētiem modeļiem)............... 90
Blu-ray ROM diskdziņa informācija(tikai konkrētiem modeļiem).................. 92
Iekšējā modema atbilstība........................................................................................... 92
Pārskats............................................................................................................................... 93
Deklarācija par atbilstību tīklam................................................................................ 93
Balsij neparedzētas ierīces .......................................................................................... 93
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums.................................................... 95
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF)
iedarbībai........................................................................................................................... 96
Atbilstības deklarācijaR&TTE Direktīva (1999/5/EC)........................................... 97
CE marķējums................................................................................................................... 97
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem.................................................. 98
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas.................................................. 98
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi.......................................... 100
Strāvas drošības prasības.............................................................................................. 101
TV regulētāja paziņojumi ............................................................................................ 101
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un
ierobežošana).................................................................................................................... 101
Macrovision Corporation produktu brīdinājums................................................. 101
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai.......................................................... 101
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām)................................. 102
Optiskā diskdziņa drošības informācija................................................................... 103
CTR 21 apstiprinājums(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem).......... 104
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums...................................................................... 106
Eiropas Savienības ekomarķējums............................................................................ 106
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija . ................................... 107
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi..................... 107
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Par šo rokasgrāmatu
Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par piezīmjdatora aparatūras un
programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.
1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana
Šajā nodaļā aprakstīti piezīmjdatora aparatūras komponenti.
2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas piezīmjdatora daļas.
3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1
Šajā nodaļā sniegts pārskats par piezīmjdatora operētājsistēmas
Windows® 8.1 lietošanu.
4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot POST procesu, lai mainītu
piezīmjdatora iestatījumus.
Pielikumi
Šajā sadaļā ietverti piezīmjdatora paziņojumi un paziņojumi par
drošību.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.
Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz
teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.
SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai
pabeigtu uzdevumu.
PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var
palīdzēt izpildīt uzdevumus.
BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda,
lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu
piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.
Ikonas
Tālāk redzamās ikonas norāda, kādu ierīci var izmantot, lai izpildītu
dažādus piezīmjdatora uzdevumus vai darbības.
= Lietojiet šo skārienekrāna paneli.
= Lietojiet skārienpaliktni.
= Lietojiet tastatūru.
Noformējums
Treknraksts
= Tas
������������������������������������������������
norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.
Slīpraksts
= Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā
rokasgrāmatā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Drošības pasākumi
Piezīmjdatora lietošana
Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur
apkārtējā temperatūra ir no 5°C (41°F) līdz 35°C
(95°F).
Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora
apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris
atbilstu parametriem.
Neatstājiet piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa
daļām, lai novērstu sakaršanas radīto diskomfortu
vai traumas.
NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai
citas ārējās ierīces.
Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai
pārnešanas un lietošanas laikā neviens materiāls
neaizsegtu gaisa ventilācijas atveres.
Nelieciet piezīmjdatoru uz nelīdzenām un
nestabilām darba virsmām.
Šo piezīmjdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru
iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām
mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko
detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.
Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma
laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas
jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Piezīmjdatora kopšana
Pirms tīrīšanas atvienojiet no maiņstrāvas tīkla
un izņemiet akumulatoru (ja tāds ir). Lietojiet tīru
celulozes sūkli vai zamšādas drāniņu, kas samitrināta
ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem
pilieniem silta ūdens. Ar sausu drāniņu noņemiet
visu lieko mitrumu no piezīmjdatora.
Neizmantojiet uz piezīmjdatora vai tā tuvumā
stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus,
benzolu vai citas ķimikālijas.
Nenovietojiet uz piezīmjdatora citus priekšmetus.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru spēcīgu magnētisko vai
elektrisko lauku iedarbībai.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru šķidrumu, lietus vai
mitruma iedarbībai un nelietojiet to šādās vidēs.
Nepakļaujiet piezīmjdatoru putekļainai videi.
Nelietojiet piezīmjdatoru blakus gāzes noplūdei.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pareiza utilizācija
NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis
produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu
otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas
atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu
(elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu
saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Noskaidrojiet vietējos
noteikumus attiecībā uz elektronisko produktu
likvidēšanu.
NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos.
Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka
akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
10
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
1. nodaļa.
Aparatūras uzstādīšana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
11
Piezīmjdatora iepazīšana
Skats no augšpuses
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā reģiona vai valsts.
14” modelis
12
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
15” modelis
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
13
Kameras indikators
Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota.
Kamera
Izmantojot šo iebūvēto kameru, ar piezīmjdatora palīdzību var
uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.
Displeja panelis
Displeja panelis nodrošina piezīmjdatorā lieliskas fotoattēlu,
video un citu multivides failu skatīšanās funkcijas.
Skārienekrāna panelis*
Šis augstas izšķirtspējas skārienekrāna panelis nodrošina
piezīmjdatorā lieliskas fotoattēlu, video un citu multivides failu
skatīšanās funkcijas. Izmantojot to, ar skārienžestu palīdzību
varat vadīt piezīmjdatoru.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļā Skārienekrāna paneļa žestu lietošana.
Barošanas poga
Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
piezīmjdatoru. Varat arī nospiest barošanas pogu, lai pārslēgtu
piezīmjdatoru miega režīmā vai hibernētu un ieslēgtu no miega
vai hibernēšanās režīma.
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet
to nospiestu uz laiku līdz četrām (4) sekundēm, līdz piezīmjdators
izslēdzas.
* tikai konkrētiem modeļiem
14
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Tastatūra
Tastatūrai ir pilna izmēra QWERTY taustiņi ar ērtu iespiešanas
dziļumu rakstīšanai. Uz tās ir arī funkciju taustiņi, ar kuriem var
ātri piekļūt Windows® un kontrolēt citas multivides funkcijas.
PIEZĪME. Tastatūras izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa vai
teritorijas.
Skārienpaliktnis
Ar skārienpaliktņa palīdzību var veikt dažādus žestus, lai
pārvietotos pa ekrānu, garantējot intuitīvu lietotāja pieredzi. Tas
simulē arī parastas peles funkcijas.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā Skārienžestu izmantošana.
Stāvokļa indikatori
Ar stāvokļa indikatoru palīdzību var noteikt piezīmjdatora
pašreizējo aparatūras statusu.
Barošanas indikators
Barošanas indikators iedegas, kad piezīmjdatoru
ieslēdz, un lēni mirgo, kad piezīmjdators ieslēgts
miega režīmā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
15
Divu krāsu akumulatora uzlādes indikators
Šajā divu krāsu gaismas diodē redzams akumulatora
uzlādes statusa vizuāls rādījums. Detalizētāku
informāciju skatiet tabulā tālāk.
Krāsa
Stāvoklis
Nepārtraukti zaļa
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
no 95% līdz 100%.
Nepārtraukti
oranža
Piezīmjdators tiek pieslēgta
strāvas avotam akumulatora
uzlādei, un akumulatora jauda ir
mazāka par 95%.
Mirgo oranžs
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir mazāks par
10%.
Nodziest
Piezīmjdators darbojas ar
akumulatoru, un akumulatora
jaudas līmenis ir no 10% līdz
100%.
Cipartastatūra*
Cipartastatūru var izmantot ciparu ievadei vai kā rādītāja virziena
taustiņus.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
nodaļā Cipartastatūra.
* tikai konkrētiem modeļiem
16
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Apakšējā daļa
PIEZĪME. Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.
BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšējā daļa lietošanas vai akumulatora
uzlādes laikā var kļūt karsta. Strādājot ar piezīmjdatoru, nenovietojiet to
uz virsmas, kas var aizsegt ventilācijas atveres.
SVARĪGI! Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no
piezīmjdatora tehniskajiem datiem. Akumulators nav izjaucams.
Ventilācijas atveres
Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā ieplūst aukstajam gaisam
un karstajam gaisam izplūst no tā.
BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi
un citi objekti neaizsedz nevienu no tā ventilācijas atverēm, jo
pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
17
Labā puse
14” un 15” modelis
Optiskais diskdzinis*
Piezīmjdatora optiskais disks var atbalstīt dažādus disku
formātus, piemēram, CD, DVD, ierakstāmos diskus un
pārrakstāmos diskus.
PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļā Optiskā diskdziņa lietošana.
Optiskā diskdziņa izstumšanas poga*
Nospiediet šo pogu, lai izstumtu optiskā diska tekni.
Optiskā diskdziņa manuālās izbīdīšanas atvere*
Manuālā izstumšanas atvere tiek izmantota, lai izstumtu diska
tekni, ja elektriskā izstumšanas poga nedarbojas.
BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai
tad, ja elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas. Detalizētāku
�������������
informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā Optiskā diskdziņa
lietošana.
Kensington® drošības atvere
Kensington® drošības atvere ļauj aizsargāt piezīmjdatoru,
izmantojot ar Kensington® saderīgus piezīmjdatora drošības
produktus.
* tikai konkrētiem modeļiem
18
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kreisā puse
14” un 15” modelis
Līdzstrāvas (DC) ievads
Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas vadu,
lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un uzlādētu
akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Strāvas adapteris lietošanas laikā var kļūt karsts.
Kad tas ir pievienots pie strāvas, neapsedziet strāvas adapteri un
turiet to attālāk no ķermeņa.
SVARĪGI! Šim portam pievienojiet komplektā ietverto strāvas
vadu, lai nodrošinātu piezīmjdatoru ar strāvas padevi un
uzlādētu akumulatoru.
LAN ports
Šim portam pievienojiet tīkla kabeli, lai izveidoto savienojumu
ar lokālo tīklu.
VGA ports
Izmantojot šo portu, varat pieslēgt piezīmjdatoru ārējam
displejam.
HDMI ports
Šis ports paredzēts augstas izšķirtspējas multivides interfeisa
(HDMI) savienotājam, un HD DVD, Blu-ray un cita aizsargāta
satura atskaņošanai tas ir saderīgs ar HDCP.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
19
USB 3.0 ports
Šis universālās seriālās kopnes 3.0 (USB 3.0) ports nodrošina
pārsūtīšanas ātrumu 5 gigabaiti sekundē un ir saderīgs ar
vecāku versiju USB 2.0.
Atmiņas karšu lasītājs
Šim piezīmjdatoram ir viena iebūvēta atmiņas karšu lasītāju
atvere, kas atbalsta SD karšu formātus.
USB 2.0 ports
USB 2.0 (universālās seriālās kopnes 2.0) ports ir saderīgs ar USB
2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm,
zibatmiņas diskdziņiem, ārējiem cietajiem diskiem, skaļruņiem,
kamerām un printeriem.
Austiņu izejas/mikrofona ieejas kombinētais spraudnis
Ar šīs pieslēgvietas palīdzību piezīmjdatora audio izvades
signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.
Šo pieslēgvietu var arī izmantot, lai piezīmjdatoru pieslēgtu
ārējam mikrofonam.
20
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2. nodaļa.
Piezīmjdatora lietošana
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
21
Darba sākšana
Uzlādējiet piezīmjdatoru.
A.
Maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājam pievienojiet maiņstrāvas
vadu.
B.
Maiņstrāvas adapteri pievienojiet 100 V~240 V strāvas avotam.
C.
Līdzstrāvas savienotāju pievienojiet piezīmjdatora strāvas
(maiņstrāvas) ievadei.
Pirms piezīmjdatora izmantošanas pirmo reizi
akumulatora režīmā lādējiet piezīmjdatoru 3 stundas.
PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atbilstoši modeļiem un
reģionam.
SVARĪGI!
Informācija par strāvas vadu.
22
-
Ieejas spriegums: 100-240 Vac
-
Ieeja frekvence: 50-60 Hz
-
Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc, 1,75 A
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
SVARĪGI!
•
Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora un
pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas
vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt
būt vairākas nominālās izvades vērtības.
•
Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots
strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu kontaktligzdu,
kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera režīmā.
•
Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.
•
Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet
piezīmjdatoru no kontaktligzdas.
BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.
•
Tikai ASUS autorizēts tehniskais personāls drīkst izņemt akumulatoru
no ierīces.
•
Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas
gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.
•
Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.
•
Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.
•
Nemetiet ugunī.
•
Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora
īssavienojumu.
•
Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.
•
Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.
•
Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi
jāiznīcina.
•
Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
23
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli.
Nospiediet barošanas pogu.
24
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Skārienekrāna* un skārienpaliktņa žesti
Ar žestiem var palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Lietojot žestus skārienekrānam* un skārienpaliktnim,
skatiet tālāk redzamos attēlus.
PIEZĪME. Ekrānuzņēmumi ir tikai atsaucei. Skārienekrāna paneļa izskats
var atšķirties atkarībā no modeļa.
Skārienekrāna paneļa žestu lietošana*
Žesti ļauj palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.
Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālāk aprakstītos piezīmjdatora
skārienekrāna paneļa žestus.
Vilkšana no kreisās malas
Vilkšana no labās malas
Velciet no kreisās ekrāna malas, lai
pārbīdītu darbojošās lietotnes.
Velciet no labās ekrāna malas, lai
palaistu Charms bar (Viedpogu
josla).
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
25
Vilkšana no augšējās malas
Slidināšana ar pirkstu
•
Sākumekrānā velciet
no ekrāna augšējās
malas, lai skatītu joslu
Customize(pielāgošanas).
Slidiniet pirkstu, lai ritinātu
augšup un lejup, un slidiniet
pirkstu, lai grieztu ekrānu pa
kreisi un pa labi.
•
Lietotnē, kas darbojas, velciet
no labās ekrāna malas, lai
skatītu tās izvēlni.
Tālināšana
Tuvināšana
Savietojiet divus pirkstus kopā uz
skārienpaneļa.
Izpletiet divus pirkstus uz
skārienpaneļa.
26
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pieskāriens/dubultskāriens
Pieskaršanās un turēšana
•
Pieskarieties
lietojumprogrammai, lai to
palaistu.
•
•
Darbvirsmas režīmā
veiciet dubultskārienu
lietojumprogrammai, lai
palaistu to.
Lai pārvietotu
lietojumprogrammu,
pieskarieties
lietojumprogrammas
elementam, turiet to
nospiestu un velciet to uz
jaunu atrašanās vietu.
•
Lai aizvērtu
lietojumprogrammu,
pieskarieties darbojošās
lietojumprogrammas
augšējai malai, turiet to
nospiestu un pēc tam
velciet to uz ekrāna
apakšējo daļu, tādējādi
aizverot to.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
27
Pārvilkšana augšup
Pārvilkšana lejup
Sākumekrānā pārvelciet augšup, lai
palaistu lietotņu ekrānu.
Sākumekrānā pārvelciet lejup,
lai palaistu lietotņu ekrānu.
28
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Skārienžestu izmantošana
Rādītāja pārvietošana
Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās,
lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai
pārvietotu rādītāju pa ekrānu.
Slidināšana horizontāli
Slidināšana vertikāli
Slidināšana pa diagonāli
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
29
Viena pirksta žesti
Pieskāriens / Noklikšķinot, Dubultskāriens / Dubultklikšķis
•
Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.
•
Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai
palaistu to.
Vilkšana un nomešana
Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu,
nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā
atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.
30
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Kreisās pogas klikšķis
Labās pogas klikšķis
•
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to palaistu.
•
•
Darbvirsmas režīmā
veiciet dubultklikšķi uz
lietojumprogrammas, lai
palaistu to.
Sākumekrānā pieskarieties
lietotnei, lai to atlasītu un
palaistu iestatījumu joslu. Lai
palaistu joslu All Apps (Visas
lietotnes), varat arī nospiest
pogu.
•
Darbvirsmas režīmā
nospiediet šo pogu, lai
atvērtu labā klikšķa izvēlni.
PIEZĪME. Apgabali punktotajā līnijā norāda peles kreisās pogas atrašanās
vietu un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
31
Vilkšana no augšējās malas
•
Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu
All apps (Visas lietotnes).
•
Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās
izvēlni.
Vilkšana no kreisās malas
Vilkšana no labās malas
Velciet no kreisās malas, lai
pārbīdītu darbojošās lietotnes.
Velciet no labās malas, lai palaistu
Charms bar.
32
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Divu pirkstu žesti
Pieskāriens
Pagriešana
Pieskarieties skārienpaliktnim ar
Lai grieztu attēlu operētājsistēmas
diviem pirkstiem, lai simulētu labā Windows® fotoattēlu skatītājā,
klikšķa funkciju.
novietojiet divus pirkstus uz
skārienpaliktņa, pēc tam grieziet
pirkstu pulksteņrādītāju kustības
virzienā vai pretēji, līdz attēls kļūst
nekustīgs.
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(augšup/lejup)
Ritināšana ar diviem pirkstiem
(pa kreisi/pa labi)
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
augšup vai lejup.
Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu
pa kreisi vai pa labi.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
33
Tālināšana
Tuvināšana
Savietojiet divus pirkstus kopā uz
skārienpaliktņa.
Izpletiet divus pirkstus uz
skārienpaliktņa.
Vilkšana un nomešana
Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to
nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai
vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.
34
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Trīs pirkstu žesti
Vilkšana uz augšu
Vilkšana uz leju
Velciet trīs pirkstus uz augšu,
lai parādītu visas palaistās
lietojumprogrammas.
Velciet trīs pirkstus uz leju, lai
parādītu darbvirsmas režīmu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
35
Tastatūras lietošana
Funkciju taustiņi
Ar piezīmjdatora tastatūras funkciju taustiņiem var aktivizēt tālāk
aprakstītās komandas.
Pārslēdz piezīmjdatoru uz Sleep mode (Miega
režīmā).
Ieslēdz vai izslēdz Airplane mode (Lidojuma režīms)
PIEZĪME. Kad iespējots Airplane mode (Lidojuma
režīms), tiek atspējoti savienojumi ar visiem bezvadu
tīkliem.
Samazina ekrāna spilgtumu
Palielina ekrāna spilgtumu
Izslēdz displeju
Pārslēdz displeja režīmu
PIEZĪME. Nodrošiniet, ka piezīmjdatoram pievienots
otrais ekrāns.
36
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Iespējo vai atspējo skārienpaliktni.
Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.
Samazina skaļruņu skaļumu.
Palielina skaļruņu skaļumu.
Windows® 8.1 taustiņi
Uz piezīmjdatora tastatūras ir divi īpašie Windows® taustiņi, kurus var
izmantot, kā aprakstīts tālāk.
Nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja
Sākumekrāns jau ir atvērts, nospiediet šo taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.
Nospiediet šo taustiņu, lai simulētu labā klikšķa funkciju.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
37
Multivides vadības taustiņi
Ar multivides vadības taustiņiem varat vadīt multivides failus,
piemēram, audio un video, kad tie tiek atskaņoti piezīmjdatorā.
Nospiediet taustiņu
kombinācijā ar piezīmjdatora bulttaustiņiem,
kā parādīts tālāk.
Apturēt
Pāriet uz iepriekšējo
ierakstu vai ātri attīt
38
Atskaņot
vai pauzēt
Pāriet uz nākamo
ierakstu vai ātri pārtīt
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Cipartastatūra*
Cipartastatūra ir pieejama ko
konkrētiem piezīmjdatora
modeļiem. Šo tastatūru varat
izmantot ciparu ievadīšanai vai kā
rādītāja virziena taustiņus.
Nospiediet taustiņu
,
lai pārslēgtu
starp tastatūras
izmantošanu ciparu
taustiņiem un rādītāja
virziena taustiņiem.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
39
Optiskā diskdziņa lietošana*
PIEZĪME.
•
Elektriskās izstumšanas pogas faktiskā atrašanās vieta ir atkarīga no
piezīmjdatora modeļa.
•
Piezīmjdatora optiskā diskdziņa faktiskais izskats var atšķirties arī
atkarībā no modeļa, bet izmantošana ir nemainīga.
Optiskā diska ievietošana
1.
Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nospiediet elektrisko izstumšanas
pogu, lai daļēji izstumtu optiskā diska tekni.
* tikai konkrētiem modeļiem
40
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
2.
Viegli izvelciet diska tekni.
SVARĪGI! Rīkojieties uzmanīgi, lai nepieskartos optiskā diska lēcai.
Nodrošiniet, lai nebūtu nekādu priekšmetu, kas var iesprūst zem diska
teknes.
3.
Turiet disku ar aiz malas ar apdrukāto pusi uz augšu un viegli
ievietojiet to centrmezglā.
4.
Diska plastmasas centrmezglu spiediet uz leju, kamēr tas
nofiksējas optiskā diska centrmezglā.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
41
5.
Lai aizvērtu optisko disku, viegli pastumiet diska tekni.
PIEZĪME. Kamēr dati tiek lasīti, griešanās vai vibrēšanas skaņa optiskajā
diskā ir normāla parādība.
Manuālā izstumšanas atvere
Manuālā izstumšanas atvere atrodas uz optiskā diska durtiņām, un to
izmanto, lai izstumtu optiskā diska tekni, kad elektroniskā izstumšanas
poga nedarbojas.
Lai manuāli izstumtu optiskā diska tekni, ievietojiet iztaisnotu papīra
saspraudi manuālajā izstumšanas atvere, kamēr diska tekne atveras.
BRĪDINĀJUMS! Manuālo izstumšanas atveri izmantojiet tikai tad, ja
elektriskā izstumšanas atvere nedarbojas.
42
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
3. nodaļa.
Darbs ar operētājsistēmu
Windows® 8.1
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
43
Pirmā startēšanas reize
Startējot datoru pirmo reizi, tiek rādīta vairāku ekrānu sērija, lai norādītu,
kā konfigurēt operētājsistēmas Windows® 8.1 pamatiestatījumus.
Lai startētu piezīmjdatoru pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1.
Nospiediet piezīmjdatora barošanas pogu. Uzgaidiet dažas
minūtes, līdz tiek parādīts iestatīšanas ekrāns.
2.
Iestatījumu ekrānā izvēlieties piezīmjdatora izmantošanas valodu.
3.
Rūpīgi izlasiet licences nosacījumus. Atlasiet I accept (Es
piekrītu).
4.
Lai konfigurētu tālāk minētos pamatvienumus, izpildiet nākamajā
ekrānā redzamos norādījumus.
•
Personalizēšana
•
Iegūt tiešsaistē
•
Iestatījumi
•
Jūsu konts
5.
Pēc pamatvienumu konfigurēšanas Windows® 8.1 turpina instalēt
lietojumprogrammas un vēlamos iestatījumus. Nodrošiniet, ka
iestatīšanas procesa laikā piezīmjdators ir ieslēgts.
6.
Tiklīdz iestatīšanas process ir pabeigts, tiek parādīts sākumekrāns.
44
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Windows® lietotāja interfeiss
Operētājsistēmai Windows® 8.1 ir elementu lietotāja interfeiss, ar kura
palīdzību varat sākumekrānā viegli kārtot Windows® lietotnes un piekļūt
tām. Tajā ir ietvertas arī tālāk minētās funkcijas, kuras varat izmantot
darbā par piezīmjdatoru.
Sākumekrāns
Sākumekrāns tiek atvērts pēc pierakstīšanās lietotāja kontā. Tas
palīdz vienā vietā organizēt visas nepieciešamās programmas un
lietojumprogrammas.
Windows® lietojumprogrammas
Šīs ir lietotnes, kas piespraustas sākumekrānam, un vieglākai piekļuvei
tiek rādītas elementu formātā.
PIEZĪME. Dažām lietojumprogrammām nepieciešams pierakstīties
Microsoft kontā, pirms tās tiek pilnībā palaistas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
45
Karstvietas
Ekrāna karstvietas ļauj palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora
iestatījumiem. Šo karstvietu funkcijas var aktivizēt, izmantojot
skārienpaliktni.
Palaistas lietojumprogrammas karstvietas
Sākumekrāna karstvietas
46
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Karstvieta
Darbība
Augšējas kreisais
stūris
Novietojiet peles kursoru augšējā kreisajā stūrī
un pēc tam pieskarieties nesen izmantotās
lietotnes sīktēlam, lai atgrieztos pie šīs
palaistās lietotnes.
Ja palaižat vairāk nekā vienu
lietojumprogrammu, slidiniet lejup, lai
parādītu visas palaistās lietojumprogrammas.
Apakšējais kreisais
stūris
Palaistas lietotnes ekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
sākumekrānā.
PIEZĪME. Lai atgrieztos sākumekrānā, varat
arī izmantot tastatūras Windows taustiņu
.
Sākumekrānā:
Novietojiet peles kursoru apakšējā kreisajā
stūrī, pēc tam pieskarieties
, lai atgrieztos
uz šo lietojumprogrammu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
47
Karstvieta
Darbība
Augšējā daļa
Novietojiet peles kursoru uz augšējās daļas,
līdz tā pārmainās uz rokas ikonu. Satveriet
lietojumprogrammu un pēc tam nometiet to
jaunā atrašanās vietā.
PIEZĪME. Šī karstvietas funkcija darbojas
tikai palaistā lietotnē vai tad, kad vēlaties
izmantot funkciju Snap. Detalizētāku
informāciju par funkciju Snap skatiet
nodaļā Darbs ar operētājsistēmas Windows®
lietotnēm.
Augšējais un
apakšējais labās
puses stūris
48
Novietojiet peles kursoru augšējā vai
apakšējā labajā stūrī, lai palaistu Charms bar
(Viedpogu josla).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Poga Start (Sākums)
Operētājsistēmai Windows 8.1 ir poga Start (Sākums), kuru
izmantojot iespējams pārslēgt starp divām pēdējām atvērtajām
lietojumprogrammām. Pogai Start (Sākt) var piekļūt sākumekrānā,
kad atvērts darbvirsmas režīms, un daudzās lietojumprogrammās, kas
pašlaik atvērtas ekrānā.
Poga Start (Sākt) sākumekrānā
PIEZĪME. Faktiskā pogas Start (Sākt) krāsa atkarīga no displeja
iestatījumiem, kurus izvēlaties sākumekrānā.
Lai izsauktu pogu Start (Sākt) novietojiet peles rādītāju
sākumekrāna vai jebkuras atvērtas lietojumprogrammas kreisajā
stūrī.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
49
Poga Start (Sākt) darbvirsmas režīmā
Kontekstizvēlne
Kad pieskaraties pogai Start (Sākums) un turat to nospiestu,
kontekstizvēlne tiek rādīta kā piepildīts lauks ar ātru piekļuvi dažām
Windows® 8.1 lietojumprogrammām.
Kontekstizvēlne arī ietver tālāk minētās piezīmjdatora izslēgšanas
opcijas. Atteikties, Miega režīms, Izslēgt un Restartēt.
50
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Sākumekrāna pielāgošana
Izmantojot Windows® 8.1, iespējams arī pielāgot sākumekrānu,
ļaujot sāknēt tieši darbvirsmas režīmā, un pielāgot ekrāna lietotņu
izkārtojumu.
Lai pielāgotu sākumekrāna iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
*
1.
Palaidiet darbvirsmu.
2.
Lai palaistu uznirstošo logu, noklikšķiniet ar peles
labo pogu jebkur uz uzdevumu joslas, izņemot uz
pogas Start (Sākt).
3.
Lai atzīmētu nepieciešamās naviģēšanas un
sākumekrāna opcijas, noklikšķiniet uz Properties
(Rekvizīti) un atlasiet cilni Navigation
(Navigācija).
vai
4.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz Apply (Piemērot), lai
saglabātu jaunos iestatījumus, un pēc tam aizveriet.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
51
Darbs ar Windows® lietojumprogrammām
Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli*, skārienpaliktni un
tastatūru, lai palaistu, pielāgotu un aizvērtu lietojumprogrammas.
Lietojumprogrammu palaišana
Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.
*
Novietojiet peles kursoru uz lietojumprogrammas,
pēc tam veiciet peles kreisās pogas klikšķi vai vienreiz
pieskarieties, lai palaistu to.
Divreiz nospiediet taustiņu�
, pēc tam
izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu lietotnes.
Nospiediet taustiņu�
, lai palaistu lietotni.
Lietotņu pielāgošana
Varat pārvietot, mērogot vai atspraust lietotnes no sākumekrāna,
izpildot tālāk norādītās darbības.
Lietotņu pārvietošana
*
Pieskarieties lietotnes elementam un turiet to nospiestu,
pēc tam velciet to uz jaunu vietu.
Veiciet dubultskārienu lietotnei un pēc tam velciet un
nometiet to jaunā atrašanās vietā.
* tikai konkrētiem modeļiem
52
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Lietotņu izmēra maiņa
Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu, lai aktivizētu
*
tās pielāgošanas joslu, pēc tam pieskarieties
un
atlasiet lietotnes mozaīkas izmērus.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietotnes, lai
aktivizētu tās pielāgošanas joslu, pēc tam pieskarieties/
noklikšķiniet uz
un atlasiet lietotnes mozaīkas
izmērus.
Lietotņu atspraušana
Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu, lai aktivizētu
*
tās pielāgošanas joslu, pēc tam pieskarieties
,
lai atspraustu lietotnes.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz lietotnes,
lai aktivizētu tās pielāgojumu joslu, un pēc tam
pieskarieties/noklikšķiniet uz
.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
53
Lietojumprogrammu aizvēršana
*
Pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai
malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz
ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.
1.
Novietojiet peles kursoru palaistās
lietojumprogrammas augšējā daļā, pēc tam
uzgaidiet, līdz kursors mainās uz rokas ikonu.
2.
Satveriet un pēc tam nometiet
lietojumprogrammu ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu
to.
Palaistās lietojumprogrammas ekrānā nospiediet
taustiņu kombināciju
.
* tikai konkrētiem modeļiem
54
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Piekļuve lietotņu ekrānam
Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā Apps
(Lietotnes) varat arī atvērt citas lietotnes.
PIEZĪME: Faktiskās ekrāna lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no
modeļa. Tālākais ekrānuzņēmums ir tikai atsaucei.
Lietotņu ekrāna palaišana
Izmantojot piezīmjdatora skārienekrāna paneli*, skārienpaliktni vai
tastatūru, palaidiet lietotņu ekrānu.
Sākumekrānā pārvelciet augšup.
*
Sākumekrānā nospiediet pogu
Sākumekrānā nospiediet
.
un pēc tam nospiediet
.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
55
Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam
Izmantojot skārienekrāna paneli* vai skārienpaliktni, sākumekrānam
varat piespraust vairāk lietotņu.
1. Palaidiet ekrānu All Apps (Visas
lietojumprogrammas).
2. Pieskarieties tai lietotnei, kuru vēlaties piespraust
sākumekrānam, un turiet to nospiestu, lai atvērtu
tās pielāgošanas joslu.
3.
(izvēles) Līdzko pielāgošanas josla ir iespējota,
varat pieskarties vairākām lietotnēm, lai
piespraustu tās pie sākumekrāna.
4.
Pieskarieties
*
, lai izvēlēto
lietojumprogrammu piespraustu
sākumekrānam.*
1. Palaidiet ekrānu All Apps (Visas
lietojumprogrammas).
2.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz
lietojumprogrammas, kuru vēlaties pievienot
sākumekrānam.
3.
Pieskarieties/noklikšķiniet uz ikonas
,
lai piespraustu atlasīto lietojumprogrammu
sākumekrānam.
* tikai konkrētiem modeļiem
56
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Charms bar
Charms bar ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no
vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas
un ātri piekļūt piezīmjdatora iestatījumu pielāgošanai.
Charms bar
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
57
Charms bar palaišana
PIEZĪME. Kad Charms bar (Viedpogu josla) tiek izsaukta, tā sākotnēji
tiek parādīta kā baltu ikonu kopa. Iepriekš redzamajā attēlā parādīts, kā
izskatās aktivizēta Charms bar (Viedpogu josla).
Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli*, skārienpaliktni un
tastatūru, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla).
*
Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu Charms bar
(Viedpogu josla).
Pārvietojiet peles kursoru uz ekrāna augšējo labo vai
kreiso stūri.
Nospiediet taustiņu kombināciju
.
* tikai konkrētiem modeļiem
58
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Charms bar saturs
Search (Meklēt)
Ar šo rīku varat pārlūkot piezīmjdatora failus,
lietojumprogrammas vai programmas.
Share (Kopīgot)
Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot
sociālos tīklus vai e-pastu.
Start (Sākt)
Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā
varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo
atvērto lietojumprogrammu.
Devices (Ierīces)
Ar šo rīku varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas
pievienotas piezīmjdatoram, piemēram, ārējo displeju vai
printeri.
Settings (Iestatījumi)
Ar šo rīku varat piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
59
Funkcija Snap
Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi
varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.
SVARĪGI! Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora
ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.
Funkcijas Snap josla
60
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana
Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli*, skārienpaliktni un
tastatūru, lai palaistu un izmantotu funkcija Snap.
*
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.
Pieskarieties lietojumprogrammas pašai augšējai
daļai, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna
kreiso vai labo malu, kamēr tiek parādīta
fiksēšanas josla.
3.
Palaidiet citu lietojumprogrammu.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.
Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.
3.
Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet
un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa
labajā vai kreisajā pusē.
4.
Palaidiet citu lietojumprogrammu.
1.
Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2.
Nospiediet�
un uz kreiso vai labo pusi vērsto
bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu
kreisajam vai labajam panelim.
3.
Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī
lietojumprogramma tiek automātiski novietota
tukšajā rūtī.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
61
Citas tastatūras saīsnes
Izmantojot tastatūru, varat arī izmantot tālāk norādītās saīsnes, lai
palaistu lietojumprogrammas un pārvietotos pa operētājsistēmu
Windows® 8.1.
\
Pārslēdzas starp sākumekrānu un pēdējo
darbojošos lietojumprogrammu
Palaiž darbvirsmu
Palaiž logu This PC (šis dators) darbvirsmas
režīmā
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju File
(Fails)
Atver rūti Share (Koplietot)
Atver rūti Settings (Iestatījumi)
Atver rūti Devices (Ierīces)
Aktivizē bloķēšanas ekrānu
Samazināt pašreiz aktīvo logu
62
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Palaiž rūti Project (Projekts)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Everywhere (Jebkur)
Atver logu Run (Izpildīt)
Atver Ease of Access Center (Vieglpiekļuves
centrs)
No viedpogas Search (Meklēt) atver opciju
Settings (Iestatījumi)
Atver pogas Start (Sākt) kontekstizvēlni
Palaiž lupu un tuvina ekrānu
Tālina ekrānu
Atver Narrator Settings (Diktora
iestatījumi)
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
63
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem
Wi-Fi
Izmantojot piezīmjdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta
ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas
sociālo tīklu vietnēs.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Wi-Fi funkciju, nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Wi-Fi iespējošana
Piezīmjdatora Wi-Fi var aktivizēt, izpildot tālāk norādītās darbības.
1.
Aktivizējiet Charms bar.
2.
Pieskarieties�
3.
Pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasiet
piekļuves punktu.
4.
Pieskarieties Connect (Savienot), lai izveidotu
savienojumu ar tīklu.
un
�����������������
pieskarieties�
.
PIEZĪME. Iespējams, tiks vaicāts ievadīt Wi-Fi savienojuma
aktivizēšanas drošības atslēgu.
5.
64
Ja vēlaties piezīmjdatorā iespējot koplietošanu
ar citu bezvadu iespējotu sistēmu, pieskarieties/
noklikšķiniet uz Yes (Jā). Ja nevēlaties iespējot
koplietošanas funkciju, pieskarieties/noklikšķiniet
uz No (Nē).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai atvieglotu bezvadu datu pārsūtīšanu ar citām
Bluetooth iespējotām ierīcēm.
SVARĪGI! Lai piezīmjdatorā iespējotu Bluetooth funkciju nodrošiniet, ka
Airplane mode (Lidojuma režīms) ir izslēgts. Detalizētāku informāciju
skatiet rokasgrāmatas sadaļā Lidojuma režīms.
Savienošana pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci
Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, piezīmjdatoru nepieciešams savienot
pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Lai to paveiktu, izmantojiet
skārienpaliktni, kā parādīts.
1.
Aktivizējiet Charms bar .
2.
Pieskarieties�
, pēc tam pieskarieties Change
PC Settings (Mainīt datora iestatījumus).
3.
Lai meklētu Bluetooth iespējotas ierīces, izvēlnē
PC Settings (Datora iestatījumi) atlasiet Devices
(Ierīces), pēc tam pieskarieties Add a Device
(Pievienot ierīci).
4.
Sarakstā atlasiet ierīci. Piezīmjdatora ieejas kodu
salīdziniet ar izvēlētās ierīces sūtīto ieejas kodu. Ja
tas ir tāds pats, pieskarieties Yes (Jā), lai pilnībā
savienotu pārī piezīmjdatoru ar ierīci.
PIEZĪME. Dažām Bluetooth iespējotām ierīcēm jums var
tikt vaicāts ievadīt jūsu piezīmjdatora ieejas kodu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
65
Airplane mode (Lidojuma režīms)
Airplane mode (Lidojuma režīms) atspējo bezvadu savienojumus,
ļaujot piezīmjdatoru droši izmantot lidojuma laikā.
Lidojuma režīma ieslēgšana
1.
Aktivizējiet Charms bar .
2.
Pieskarieties�
3.
Pārvietojiet slīdni pa labi, lai ieslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
*
vai
Nospiediet
un
�����������������
pieskarieties�
.
.
Lidojuma režīma izslēgšana
1.
Aktivizējiet Charms bar .
2.
Pieskarieties�
3.
Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai izslēgtu Airplane
mode (Lidojuma režīms).
*
vai
Nospiediet
�����������������
un pieskarieties�
.
.
PIEZĪME. Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par
saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un
ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.
* tikai konkrētiem modeļiem
66
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Savienojumu izveide ar vadu tīkliem
Izmantojot piezīmjdatora LAN portu, varat arī izveidot savienojumu ar vadu
tīklu, piemēram, lokālajiem tīkliem un platjoslas interneta savienojumu.
PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta savienojuma
iestatīšanu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai tīkla
administratoru.
Lai konfigurētu iestatījumus, skatiet tālāk norādīto informāciju.
SVARĪGI! Pirms veicat tālāk aprakstītās darbības, nodrošiniet, ka tīkla
kabelis ir pievienots starp piezīmjdatora LAN portu un lokālo tīklu.
Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma
konfigurēšana
1.
2.
Atveriet Desktop (Darbvirsma).
Operētājsistēmas Windows® uzdevumjoslā veiciet
peles labās pogas klikšķi uz ikonas
, pēc tam
pieskarieties Open Network and Sharing Center
(Atvērt tīkla un koplietošanas centru).
3.
Logā Network and Sharing Center (Tīkla un
koplietošanas centrs) pieskarieties Change adapter
settings (Mainīt adaptera iestatījumus).
4.
Veiciet peles labās pogas klikšķi uz LAN un atlasiet
Properties (Rekvizīti).
Pieskarieties Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) (Interneta protokola versija 4(TCP/IPv4)),
pēc tam pieskarieties Properties (Rekvizīti).
5.
6.
Pieskarieties Obtain an IP address automatically
(Automātiski iegūt IP adresi), pēc tam pieskarieties
OK (Labi).
PIEZĪME. Ja izmantojat PPPoE savienojumu, turpiniet ar nākamajām
darbībām.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
67
Atgriezieties logā Network and Sharing Center
(Tīkla un koplietošanas centrs), pēc tam
pieskarieties Setup a new connection or network
(Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).
Atlasiet Connect to the Internet (Izveidot
savienojumu ar internetu), pēc tam pieskarieties
Next (Tālāk).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pieskarieties Broadband (PPPoE) (Platjoslas
(PPPoE)).
Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma
nosaukumu, pēc tam pieskarieties Connect
(Savienot).
Pieskarieties Close (Aizvērt), lai pabeigtu
konfigurāciju.
Uzdevumjoslā pieskarieties�
, pēc tam
ieskarieties tikko izveidotajam savienojumam.
Lai sāktu interneta savienojumu, ievadiet savu
lietotājvārdu un paroli, pēc tam pieskarieties
Connect (Savienot).
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana
1.
2
3.
4.
68
Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla
savienojuma konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.
Pieskarieties Use the following IP address
(Izmantot šādu IP adresi).
Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,
apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.
Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS
servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam
pieskarieties OK (Labi).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Piezīmjdatora izslēgšana
Piezīmjdatoru var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.
•
*
Lai veiktu parastu izslēgšanu, izvēlnē Charms bar
(Viedpogu joslā) pieskarieties�
vai
pieskarieties�
•
, pēc tam
>
�� Shut down (Izslēgt).
Pieteikšanās ekrānā pieskarieties
>
Shut down (Izslēgt).
•
Jūs varat izslēgt savu piezīmjdatoru arī
izmantojot darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu,
palaidiet darbvirsmu, tad nospiediet taustiņu
kombināciju alt + f4, lai atvērtu logu Izslēgt.
Izkrītošajā sarakstā atlasiet Shut Down (Izslēgt)
un pēc tam atlasiet OK (Labi).
•
Ja piezīmjdators neatbild, nospiediet barošanas
pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz četrām (4)
sekundēm, lai izslēgtu piezīmjdatoru.
* tikai konkrētiem modeļiem
Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā
Lai piezīmjdatoru pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas
pogu.
Jūs varat iemidzināt savu piezīmjdatoru arī izmantojot
darbvirsmas režīmu. Lai to izdarītu, palaidiet darbvirsmu,
tad nospiediet taustiņu kombināciju alt + f4, lai atvērtu
logu Izslēgt. Izkrītošajā sarakstā atlasiet Sleep (Miegs) un
pēc tam atlasiet OK (Labi).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
69
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns
Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns tiek rādīts, kad piezīmjdatoru
aktivizējat no miega vai hibernēšanas režīma. Tas tiek rādīts arī tad, kad
bloķējat vai atbloķējat Windows® 8.1.
Bloķēšanas ekrānu var pielāgot, lai regulētu piekļuvi operētājsistēmai.
Varat mainīt tā fona attēlu un piekļūt dažām lietojumprogrammām,
kamēr piezīmjdators ir bloķēts.
Turpināšana no bloķēšanas ekrāna
1.
Pieskarieties skārienpaliktnim vai nospiediet
jebkuru piezīmjdatora tastatūras taustiņu.
2.
(izvēles) Ja konts ir aizsargāts ar paroli,
nepieciešams ievadīt paroli, lai pārietu uz
sākumekrānu.
*
vai
* tikai konkrētiem modeļiem
70
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu, lai rādītu vēlamo fotoattēlu, fotoattēlu
slīdrādi, lietojumprogrammu atjauninājumus un ātrāk piekļūtu
piezīmjdatora kamerai. Lai mainītu bloķēšanas ekrāna iestatījumus,
skatiet tālāk minēto informāciju:
Fotoattēla atlase
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.
Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) noklikšķiniet uz Browse
(Pārlūkot), lai atlasītu vēlamo fotoattēlu un
izmantotu to kā bloķēšanas ekrāna fonu.
Slīdrādes rādīšana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.
Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Sadaļā Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna
priekšskatījums) pārvietojiet slīdni Play a slide
show on the lock screen (Demonstrēt slīdrādi
bloķēšanas ekrānā) pozīcijā On (Ieslēgts).
4.
Ritiniet lejup, lai pielāgotu tālāk aprakstītās
bloķēšanas ekrāna slīdrādes opcijas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
71
Lietojumprogrammu atjauninājumu pievienošana
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.
Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Lock screen apps
(Bloķēšanas ekrāna lietojumprogrammas).
4.
Lietojiet tālāk aprakstītās opcijas, lai pievienotu
lietojumprogrammas, kuru atjauninājumus vēlaties
redzēt bloķēšanas ekrānā.
Piezīmjdatora kameras aktivizēšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķēšanas ekrānā varat vilkt lejup, lai aktivizētu un lietotu piezīmjdatora
kameru. Lai iespējotu šo funkciju, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
72
1.
Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).
2.
Atlasiet Change PC Settings (Mainīt datora
iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).
3.
Ritiniet lejup līdz opcijai Camera (Kamera).
4.
Pārvietojiet slīdni pozīcijā On (Ieslēgts).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
4. nodaļa.
Ieslēgšanās paštests (POST)
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
73
Ieslēgšanās paštests (POST)
Ieslēgšanās paštests (POST) ir programmatūras vadītu diagnostikas
pārbaužu sērija, kas darbojas, ieslēdzot vai restartējot piezīmjdatoru.
Programmatūra, kas vada POST procesu, ir instalēta kā pastāvīga
piezīmjdatora arhitektūras daļa.
POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un
novērstu problēmas
Izmantojot piezīmjdatora funkciju taustiņus, POST procesa laikā varat
piekļūt BIOS iestatījumiem vai palaist problēmu novēršanas opcijas. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju, varat skatīt tālāk redzamo informāciju.
BIOS
Pamata ievades un izvades sistēma (BIOS) saglabā sistēmas aparatūras
iestatījumus, kas nepieciešami piezīmjdatora palaišanai.
Noklusējuma BIOS iestatījumi piemēro labākos piezīmjdatora
nosacījumus. Nemainiet noklusējuma BIOS iestatījumus, izņemot tālāk
minētos gadījumus.
•
Sistēmas sāknēšanas laikā tiek rādīts ziņojums, un tiek pieprasīts
palaist BIOS iestatījumus.
•
Jums ir instalēts jauns sistēmas komponents, kam nepieciešami
tālāki BIOS iestatījumi vai atjauninājumi.
BRĪDINĀJUMS! Nepiemērotu BIOS iestatījumu izmantošana var radīt
sistēmas nestabilitāti vai sāknēšanas kļūdu. Stingri iesakām izmaiņas BIOS
iestatījumos veikt tikai ar apmācīta apkalpes dienesta personāla palīdzību.
Piekļūšana BIOS
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā
nospiediet�
74
.��
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
BIOS iestatījumi
PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie
ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.
Sāknēšana
Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot
sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.
Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1
(1. sāknēšanas opcija).
1.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
75
2.
un atlasiet ierīci kā Boot Option #1
Nospiediet
(1. sāknēšanas opcija).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
76
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Drošība
Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja paroli.
Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam, ievades/
izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.
PIEZĪME.
Main
•
Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai
piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.
•
Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā būs
jāievada, lai piekļūtu BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
77
Lai iestatītu paroli
1.
Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ierakstiet paroli un nospiediet
3.
Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet
.
.
Lai nodzēstu paroli
1.
Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator
Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole).
2.
Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet
3.
Lauku Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet
tukšu un nospiediet
4.
.
.
Apstiprinājuma lodziņā atlasiet Yes (Jā), pēc tam nospiediet �
.
78
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
I/O interfeisa drošība
Izvēlnē Security (Drošība) varat piekļūt I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība), lai bloķētu vai atbloķētu piezīmjdatora
interfeisa funkcijas.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
I/O interfeisa bloķēšana
1.
Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība).
2.
Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz
3.
Atlasiet Lock (Bloķēt).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
.
79
USB interfeisa drošība
Izvēlnē I/O Interface Security (I/O interfeisa drošība) varat arī
piekļūt USB Interface Security (USB interfeisa drošība), lai bloķētu
vai atbloķētu portus un ierīces.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
[UnLock]
USB Interface
Lock
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
USB interfeisa bloķēšana
1.
Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security
(I/O interfeisa drošība)� >
�� USB
����������������������������
Interface Security (USB
interfeisa drošība).
2.
Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock
(Bloķēt).
PIEZĪME. Iestatījumu USB Interface (USB interfeiss) iestatot uz Lock
(Bloķēt), tiek bloķēti un slēpti arī External Ports (Ārējie porti) un citas
ierīces, kas ietvertas izvēlnē USB Interface Security (USB interfeisa
drošība).
80
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Set Master Password (Iestatīt galveno paroli)
Izvēlnē Security (Drošība) varat lietot opciju Set Master
Password (Iestatīt galveno paroli), lai iestatītu paroles iespējotu
piekļuvi cietajam diskam.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD Master
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
HDD paroles iestatīšana
1.
Ekrānā Security (Drošība) noklikšķiniet uz Set Master
Password (Iestatīt galveno paroli),
2.
Ievadiet paroli un nospiediet
3.
Ievadiet paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet
.
.
4.
Noklikšķiniet uz Set User Password (Iestatīt lietotāja
paroli) un atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai iestatītu
lietotāja paroli.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
81
Save & Exit (Saglabāt un aizvērt)
Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus, atlasiet
Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
82
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
BIOS atjaunināšana.
1.
Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS
vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.
2.
Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.
3.
Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.
4.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet�
.
5.
BIOS iestatīšanas programmā noklikšķiniet uz Advanced > Start
Easy Flash (Papildu > Sākt Easy Flash) un pēc tam nospiediet
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
83
6.
Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X553/453
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Exit > Restore Defaults
(Iziet > Atjaunot noklusējuma iestatījumus), lai atjaunotu
sistēmu uz tās noklusējuma iestatījumiem.
84
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Problēmu novēršana
POST procesa laikā nospiežot�
, varat piekļūt operētājsistēmas
Windows® 8.1 problēmu novēršanas opcijām, kas iekļauj tālāk minēto.
•
Atsvaidzināt datoru
•
Atiestatīt datoru
•
Papildu opcijas
Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru)
Ja vēlaties atsvaidzināt sistēmu bez pašreizējo failu un
lietojumprogrammu zaudēšanas, lietojiet Refresh your PC
(Atsvaidzināt datoru).
Lai piekļūtu šai opcijai POST procesa laikā, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.
1.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa
laikā nospiediet�
.
2.
Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē
izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties
Troubleshoot (Problēmu novēršana).
3.
Pieskarieties Refresh your PC (Atsvaidzināt
datoru).
4.
Ekrānā Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru) izlasiet
punktus ar aizzīmēm, lai uzzinātu vairāk par šo
opciju, pēc tam pieskarieties Next (Tālāk).
5.
Pieskarieties kontam, kuru vēlaties atsvaidzināt.
6.
Ievadiet konta paroli, pēc tam pieskarieties
Continue (Turpināt).
7.
Pieskarieties Refresh (Atsvaidzināt).
SVARĪGI! Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms sistēmas
atsvaidzināšanas ir pievienots strāvas padevei.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
85
Reset your PC (Atiestatīt datoru)
SVARĪGI! Pirms šīs opcijas izpildes dublējiet visus savus datus.
Lai atiestatītu piezīmjdatoru uz tā noklusējuma iestatījumiem, lietojiet
Reset your PC (Atiestatīt datoru).
Lai piekļūtu šai opcijai POST procesa laikā, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.
1.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa
laikā nospiediet�
.
2.
Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē
izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties
Troubleshoot (Problēmu novēršana).
3.
Pieskarieties Reset your PC (Atiestatīt datoru).
4.
Ekrānā Reset your PC (Atiestatīt datoru) izlasiet
punktus ar aizzīmēm, lai uzzinātu vairāk par šo
opciju, pēc tam pieskarieties Next (Tālāk).
5.
Pieskarieties vēlamajai atiestatīšanas opcijai. Just
remove my files (Tikai noņemt manus failus) vai
Fully clean the drive (Pilnībā notīrīt diskdzini).
6. Pieskarieties Reset (Atiestatīt).
SVARĪGI! Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms sistēmas
atiestatīšanas ir pievienots strāvas padevei.
86
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Advanced options (Papildu opcijas)
Lai piezīmjdatorā izpildītu papildu problēmu novēršanas opcijas,
izmantojiet Advanced options (Papildu opcijas).
Lai piekļūtu šai opcijai POST procesa laikā, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.
1.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa
laikā nospiediet�
.
2.
Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē
izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties
Troubleshoot (Problēmu novēršana).
3.
Pieskarieties Advanced options (Papildu opcijas).
4.
Logā Advanced options (Papildu opcijas) atlasiet
problēmu novēršanas opciju, kuru vēlaties izpildīt.
5.
Lai pabeigtu procesu, secīgi izpildiet norādītās
darbības.
Opcijas System Image Recovery (Sistēmas attēla atkopšana)
izmantošana
Lai atjaunotu sistēmu, izmantojot īpašu attēla failu, izvēlnē Advanced
options (Papildu opcijas) varat izmantot opciju System Image
Recovery (Sistēmas attēla atkopšana).
Lai piekļūtu šai opcijai POST procesa laikā, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.
1.
Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa
laikā nospiediet�
.
2.
Gaidiet, kamēr operētājsistēma Windows® ielādē
izvēļu un opciju ekrānu, pēc tam pieskarieties
Troubleshoot (Problēmu novēršana).
3.
Pieskarieties Advanced options (Papildu opcijas).
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
87
4.
Ekrānā Advanced options (Papildu opcijas) atlasiet
System Image Recovery (Sistēmas attēla
atkopšana).
5.
Izvēlieties kontu, kas jāatjauno, izmantojot sistēmas
attēla failu.
6.
Ievadiet konta paroli, pēc tam pieskarieties
Continue (Turpināt).
7.
Atlasiet Use the latest available system image
(recommended) (Izmantot jaunāko pieejamo
sistēmas attēlu (ieteicams)), pēc tam pieskarieties
Next (Tālāk). Ja sistēmas attēls atrodas ārējā ierīcē
vai DVD, varat arī izvēlēties Select a system image
(Atlasīt sistēmas attēlu).
8.
Lai pabeigtu sistēmas attēla atjaunošanas procesu,
secīgi izpildiet norādītās darbības.
PIEZĪME. Stingri ieteikts regulāri dublēt sistēmu, lai
piezīmjdatora darbības pārstāšanas gadījumā novērstu
datu zaudēšanu.
88
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pielikumi
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
89
Informācija par DVD-ROM diskdzini
(tikai konkrētiem modeļiem)
Izmantojot DVD-ROM dzini, varat skatīt un izveidot savus CD un DVD. Varat
iegādāties izvēles DVD skatītāja programmu, lai skatītu DVD virsrakstus.
Atskaņošanas reģionālie nosacījumi
DVD filmas atskaņošana ietver MPEG2 video un digitālā AC3 audio dekodēšanu
un CSS aizsargātā teksta atšifrēšanu. CSS (dažkārt saukts par autortiesību sargu)
ir nosaukums, kas piešķirts satura aizsardzības sistēmai, ko pieņēmusi filmu
industrija, lai izpildītu prasību aizsargāt no nelikumīgas satura pavairošanas.
Lai gan CSS licencētājiem ir noteikti daudzi dizaina noteikumi, viens visbūtiskākais
noteikums ir saistīts ar reģionālajiem atskaņošanas ierobežojumiem. Lai veicinātu
filmu ģeogrāfiski sistematizētu iznākšanu, DVD video tiek izlaisti noteiktiem
ģeogrāfiskiem reģioniem, kā norādīts zemāk sadaļā "Reģionu sadalījums".
Autortiesību likumi pieprasa, lai visām DVD filmām būtu noteikti ierobežojumi
skatīšanai noteiktā reģionā (parasti tiek kodēts skatīšanai tajā reģionā, kurā tā tiek
pārdota). Kaut arī DVD filmu saturu var izdod vairākiem reģioniem, CSS ir izdevis
noteikumus, ka jebkurai sistēmai, kas spēj atskaņot CSS šifrēto saturu, jābūt
spējīgai atskaņot tikai vienam reģionam paredzētu DVD.
SVARĪGI! Reģionu
��������������������������������������������������������������������������
iestatījumi, izmantojot skatītāja programmatūru, var tikt mainīti
līdz piecām reizēm, pēc tam var atskaņot tikai pēdējam iestatītajam reģionam
paredzētos DVD. Lai mainītu reģiona kodu pēc piektās reizes, būs nepieciešams veikt
atiestatīšanu rūpnīcā, ko neietver garantija. Ja nepieciešama atiestatīšana, nosūtīšanas
un atiestatīšanas izmaksas jāsedz lietotājam.
90
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Reģionu sadalījums
1. reģions
Kanāda, ASV, ASV teritorijas
2. reģions
Čehija, Ēģipte, Somija, Francija, Vācija, Līča valstis, Ungārija, Islande, Irāna, Irāka,
Īrija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Skotija,
Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Sīrija, Turcija, Apvienotā karaliste, Grieķija,
bijušās Dienvidslāvijas Republikas, Slovākija
3. reģions
Burma, Indonēzija, Dienvidkoreja, Malāzija, Filipīnas, Singapūra, Taivāna, Taizeme,
Vjetnama
4. reģions
Austrālija, Karību jūras valstis (izņemot ASV teritorijas), Centrālā Amerika,
Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Dienvidamerika
5. reģions
NVS, Indija, Pakistāna, pārējās Āfrikas valstis, Krievija, Ziemeļkoreja
6. reģions
Ķīna
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
91
Blu-ray ROM diskdziņa informācija
(tikai konkrētiem modeļiem)
Izmantojot Blu-ray ROM dzini, varat skatīt augstas izšķirtspējas (HD) video un citus
diska failu formātus, piemēram, DVD un CD.
Reģionu definīcijas
A reģions
Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstis un to teritorijas;
Taivāna, Honkonga, Makao, Japāna, Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja,
Dienvidaustrumāzijas valstis un to teritorijas.
B reģions
Eiropas, Āfrikas un Dienvidrietumāzijas valstis un to teritorijas; Austrālija un
Jaunzēlande.
C reģions
Centrālāzijas, Dienvidāzijas un Austrumeiropas valstis un to teritorijas; Ķīna un
Mongolija.
PIEZĪME. Sīkāku informāciju skatiet Blu-ray disku vietnē šeit
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Iekšējā modema atbilstība
Piezīmjdators ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC (ASV, Kanāda,
Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems ir apstiprināts atbilstoši
Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem par Viseiropas viena termināla
pieslēgšanu pie publiskā komutējamā telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar
atšķirībām starp individuāliem PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats
par sevi nenodrošina beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN
tīkla pieslēgumpunktā. Ja rodas problēmas, jums ir vispirms jāvēršas pie ierīces
piegādātāja.
92
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Pārskats
Eiropas Padomes 1998. gada 4. augusta lēmums par CTR 21 tika publicēts EK
Oficiālajā žurnālā. CTR 21 attiecas uz visām termināļu ierīcēm ar DTMF iezvanu, kas
paredzēts savienošanai ar analogo PSTN (publisko komutējamo telefona tīklu).
CTR 21 (Kopējie tehniskie noteikumi) par prasībām termināla ierīces pieslēgumam,
pievienojoties pie analogā komutējamā telefona tīkla (izņemot termināla ierīces,
kas atbalsta balss telefonijas pamatoto gadījumu pakalpojumu), kurā tīkla
adresēšana, ja ir nodrošināta, tiek veikta ar divtoņu daudzfrekvenču signālu
pārraidi.
Deklarācija par atbilstību tīklam
Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz norādītajai iestādei un pārdevējam: “Šajā
deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai
ierīcei var būt sadarbības grūtības”.
Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz lietotājam: “Šajā deklarācijā tiks norādīti
tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības
grūtības. Ražotājam ir arī jāpievieno paziņojums, lai izskaidrotu, kuros gadījumos
saderība ar tīklu ir atkarīga no fizikāliem un programmatūras pārslēdzēja
iestatījumiem. Tas arī ieteiks lietotājam sazināties ar pārdevēju, ja ir vēlams lietot
ierīci citā tīklā".
Līdz šim CETECOM norādītā iestāde ir laidusi klajā vairākas atļaujas visai Eiropai,
izmantojot CTR 21. To rezultātā radušies pirmie Eiropas modemi, kam nav
vajadzīga regulējošo iestāžu atļauja katrā atsevišķā Eiropas valstī.
Balsij neparedzētas ierīces
Ir pieņemami automātiskie atbildētāji, telefoni ar skaļruni, kā arī modemi, faksimila
aparāti, automātiskie zvanītāji un trauksmes sistēmas. Ierīces, kurās balss kvalitāte
no viena gala līdz otram tiek kontrolēta ar noteikumiem (piem., telefoni ar klausuli
un dažās valstīs arī bezvadu telefoni), nav ietvertas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
93
Šajā tabulā redzamas valstis, kas pašreiz izmanto
CTR21 standartu.
Valsts
Izmanto standartu
Plašāka testēšana
Austrija1
Jā
Nē
Beļģija
Jā
Nē
Čehijas Republika
Nē
Nav piemērots
Dānija1
Jā
Jā
Somija
Jā
Nē
Francija
Jā
Nē
Vācija
Jā
Nē
Grieķija
Jā
Nē
Ungārija
Nē
Nav piemērots
Īslande
Jā
Nē
Īrija
Jā
Nē
Itālija
Gaidāms
Gaidāms
Izraēla
Nē
Nē
Lihtenšteina
Jā
Nē
Luksemburga
Jā
Nē
Nīderlande1
Jā
Jā
Norvēģija
Jā
Nē
Polija
Nē
Nav piemērots
Portugāle
Nē
Nav piemērots
Spānija
Nē
Nav piemērots
Zviedrija
Jā
Nē
Šveice
Jā
Nē
Apvienotā Karaliste
Jā
Nē
94
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Šī informācija ir iegūta no CETECOM un tiek nodrošināta, neuzņemoties saistības.
Atjauninātās tabula versiju skatiet http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1. Valsts prasības tiks piemērotas tikai tad, ja ierīce var izmantot impulsa zvanīšanu
(ražotāji var norādīt lietotāja rokasgrāmatā, ka šai ierīcei ir paredzēts atbalsts tikai
DTMF signālu pārraidei, kas norādīs uz to, ka papildu pārbaude ir lieka).
Nīderlandē papildu pārbaude ir vajadzīga virknes savienojumam un zvanītāja
identificēšanas ierīcēm.
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai.
Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:
•
Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
•
Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus,
kas var radīt nevēlamas darbības.
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis
aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru
traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā
instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina
novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:
•
Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
•
Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
95
•
Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts
uztvērējs.
•
Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV
speciālistu.
BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams lietot ekranēta tipa strāvas vadu, lai atbilstu FCC
noteiktajiem emisijas ierobežojumiem un novērstu uztveres traucējumus tuvumā
esošajam radio vai televīzijai. Svarīgi, lai tiktu izmantots tikai komplektā esošais strāvas
vads. Izmantojiet tikai ekranētos kabeļus, lai šai ierīcei pievienotu I/O (ievades/izvades)
iekārtas. Jūs tiekat brīdināts, ka veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi
apstiprinājušas iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt
atņemtas jūsu tiesības ekspluatēt šo ierīci.
(Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. daļas
193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of the Federal Register,
National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office
(Nacionālo Arhīvu un Ierakstu Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts
tipogrāfija)).
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu
radio frekvences (RF) iedarbībai
BRĪDINĀJUMS! Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi
apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu
ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci. "Ražotājs paziņo, ka
ar īpašas ASV kontrolētās programmaparatūras palīdzību šai ierīcei ir ierobežoti kanāli
no 1 līdz 11, kas darbojas 2.4GHz frekvencē."
Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī
iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību FCC prasībām par pakļaušanu
RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides
laikā. Gala lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu
atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.
96
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Atbilstības deklarācija
R&TTE Direktīva (1999/5/EC)
Sekojoši punkti tika izpildīti un tiek uzskatīti par atbilstošiem un pietiekamiem
attiecībā uz R&TTE (Radio un telekomunikāciju termināla iekārtas) direktīvu:
•
Būtiskas prasības, kā noteikts [3.pantā]
•
Veselības un drošības aizsardzības prasības, kā noteikts [3.1.a pantā]
•
Elektriskās drošības pārbaude saskaņā ar [EN 60950]
•
Elektromagnētiskās saderības aizsardzības prasības [3.1.b pantā]
•
Elektromagnētiskās saderības pārbaude [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
Radio spektra efektīvs pielietojums [3.2. pants]
•
Radio pārbaudes saskaņā ar [EN 300 328-2]
CE marķējums
CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth
Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC “Elektromagnētiskā
saderība” un 2006/95/EC “Zemsprieguma direktīvas” prasībām.
CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth
Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās
1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un
savstarpējai atbilstības atzīšanai.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
97
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem
Ziemeļamerika
2.412-2.462 GHz
Kanāli 01 līdz 11
Japāna
2.412-2.484 GHz
Kanāli 01 līdz 14
Eiropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanāli 01 līdz 13
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas
Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā
maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir:
•
10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz
PIEZĪME. Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.
Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko
personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums
ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus
telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.
Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:
•
Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100mW
•
Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW
98
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Departamenti, kuros 2400-2483.5 MHz joslas izmantošana ir atļauta ar EIRP
(ekvivalentā izotropu izdalītā jauda), kas zemāka par 100mW iekštelpās un zemāka
par 10mW ārpus telpām:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Ar laiku šī prasība, iespējams, mainīsies, ļaujot lietot bezvadu LAN (lokālā tīkla)
karti vairāk Francijas reģionos. Lūdzu pārbaudiet jaunāko informāciju uzņēmumā
ART (www.arcep.fr).
PIEZĪME. Jūsu WLAN (bezvadu lokālā tīkla) kate pārraida mazāk nekā 100mW, bet
vairāk nekā 10mW.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
99
UL (Underwiters Laboratories) drošības
paziņojumi
Nepieciešams UL 1459, kas aptver telekomunikāciju (tālruņu) iekārtas, kas
paredzētas elektriskai pieslēgšanai telekomunikāciju tīklam, kam darbības
spriegums uz sazemējumu nepārsniedz 200V augstākajā punktā, 300V pilnā
svārstību diapozonā un 105V rms un, kas ir instalēts vai tiek lietots saskaņā ar
Nacionālo Elektrības kodeksu (NFPA 70).
Lietojot piezīmjdatora modemu, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi,
lai samazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma riskus un traumu radīšanu cilvēkiem,
ieskaitot sekojošo:
•
Nelietojiet piezīmjdatoru ūdens tuvumā, piemēram, blakus vannai,
mazgāšanās bļodai, virtuves izlietnei vai veļas bļodai, mitrā pagrabā vai pie
peldbaseina.
•
Nelietojiet piezīmjdatoru negaisa laikā. Zibens var attālināti radīt
īssavienojuma risku.
•
Nelietojiet piezīmjdatoru gāzes noplūdes vietas apkārtnē.
Nepieciešams UL 1642, kas aptver primārās (atkārtoti neuzlādējamās) un
sekundārās (atkārtoti uzlādējamās) litija baterijas, kas produktos tiek izmantotas
kā strāvas avoti. Šīs baterijas satur metālisko litiju vai litija sakausējumus, vai litija
jonus, un var sastāvēt no vienas elektroķīmiskās šūnas vai divām un vairāk šūnām,
kas saistītas virknē, paralēli, vai abejādi, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā
enerģija ar atgriežamu vai neatgriežamu ķīmisku reakciju.
•
Nelieciet piezīmjdatora akumulatora bloku ugunī, jo tas var eksplodēt.
Pārbaudiet vietējos noteikumus attiecībā uz īpašiem likvidēšanas
nosacījumiem, lai samazinātu cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai
eksplozijas gadījumā.
•
Nelietojiet strāvas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm, lai samazinātu
cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai eksplodijas gadījumā.
Izmantojiet tikai UL apstiprinātus strāvas adapterus vai baterijas, ko
piegādā ražotājs vai autorizēti mazumtirgotāji.
100
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Strāvas drošības prasības
Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto
apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 vai
H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
TV regulētāja paziņojumi
Piebilde CATV sistēmas uzstādītājam – šis atgādinājums ir paredzēts, lai pievērstu
CATV sistēmas uzstādītāja uzmanību Nacionālā Elektrības kodeksa 820-93. nodaļai,
kas ietver vadlīnijas atbilstošai sazemēšanai un jo īpaši norāda, ka koaksiālā kabeļa
ekranējumam jābūt savienotam ar ēkas sazemēšanas sistēmu pēc iespējas tuvāk
kabeļa ieejas punktam.
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana,
atļaušana un ierobežošana)
Ievērojot REACH noteikumus, mēs esam publicējuši mūsu produktos esošās
ķīmiskās vielas ASUS REACH tīmekļa vietnē http://csr.asus.com/english/REACH.
htm.
Macrovision Corporation produktu brīdinājums
Šim produktam ir autortiesību aizsardzības tehnoloģija, ko aizsargā noteiktu ASV
izgudrotāju patentu un cita intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision
Corporation un citiem autortiesību īpašniekiem. Šo autortiesību aizsardzības
tehnoloģijas izmantošana jāapstiprina uzņēmumam Macrovision Corporation, un
tā ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās
nolūkiem, ja Macrovision Corporation nav apstiprinājusi citādi. Atveidošana vai
izjaukšana ir aizliegta.
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai
Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā
skaļumā ilgu laika posmu.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
101
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju
(litija-jona baterijām)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
102
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Optiskā diskdziņa drošības informācija
Lāzera drošības informācija
CD-ROM diskdziņa drošības brīdinājums
1. KLASES LĀZERA IERĪCE
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no sevis pakļaušanas optiskā dziņa lāzera iedarbībai,
nemēģiniet patvaļīgi izjaukt un nomainīt optisko dzini. Jūsu drošībai sazinieties ar
profesionālu tehnisko speciālistu, lai iegūtu palīdzību.
Servisa brīdinājuma uzlīme
BRĪDINĀJUMS! ATVEROT IZSTARO NEREDZAMU LĀZERA RADIĀCIJU. NESKATIETIES
STARĀ VAI TIEŠI UZ STARU AR OPTISKAJIEM INSTRUMENTIEM.
CDRH noteikumi
ASV Pārtikas un zāļu administrācijas Ierīču un radioloģiskās veselības centrs (CDRH)
1976. gada 2. augustā ieviesa noteikumus attiecībā uz lāzera produktiem. Šie
noteikumi attiecas uz lāzera produktiem, kas ražoti pēc 1976. gada 1. augusta.
Atbilstības nodrošināšana ir obligāta produktiem, kas tiek pārdoti Amerikas
Savienotajās Valstīs.
BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas šajā vai lāzera
produktu uzstādīšanas rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu radiācijas iedarbības risku.
Informācija par pārklājumu
Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek
lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts piezīmjdatora korpuss, izņemot sānu daļas,
kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
103
CTR 21 apstiprinājums
(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
104
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
105
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums
ENERGY STAR ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV
Enerģētikas departamenta kopēja programma, kas palīdz mums
visiem taupīt naudu un aizsargāt vidi, to praktizējot un izmantojot
elektroenerģiju taupošus izstrādājums.
Visi ASUS izstrādājumi ar ENERGY STAR logotipu atbilst ENERGY STAR standartam,
un elektroenerģijas pārvaldīšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.
Monitors un dators tiek automātiski iestatīti miega režīmā pēc 15 un 30 minūšu
neaktivitātes. Lai aktivizētu datoru no miega režīma, nospiediet peli vai jebkuru
tastatūras taustiņu.
Sīkāku informāciju par elektroenerģijas pārvaldīšanu un tās priekšrocībām
attiecībā uz vidi skatiet vietnē http://www.energy.gov/powermanagement. Sīkāku
informāciju par ENERGY STAR kopējo programmu skatiet vietnē http://www.
energystar.gov.
PIEZĪME. Programma Energy Star NETIEK atbalstīta izstrādājumos, kas bāzēti uz
Freedos vai Linux.
Eiropas Savienības ekomarķējums
Šim piezīmjdatoram ir piešķirts ES puķes marķējums, kas nozīmē to, ka šim
izstrādājumam ir tālāk minētās raksturiezīmes.
1.
Samazināts enerģijas patēriņš lietošanas un gaidstāves režīmu laikā.
2.
Ierobežots toksisko smago metālu lietojums.
3.
Apkārtējai videi un veselībai bīstamo vielu ierobežots lietojums.
4.
Samazināta dabas resursu izmantošana, tā vietā rosināta izstrādājumu
pārstrāde.
5.
Konstruēts vieglai jaunināšanai un ilgākam kalpošanas laikam, nodrošinot
saderīgas rezerves daļas, piemēram, akumulatorus, strāvas vadus, tastatūru,
atmiņu un CD vai DVD diskdzini (ja uzstādīts komplektācijā).
6.
Samazināta cieto atkritumu izmešana, ieviešot atpakaļpieņemšanas
politiku.
Papildinformāciju par ES puķes marķējumu skatiet Eiropa Savienības
ekomarķējuma vietnē http://www.ecolabel.eu.
106
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Atbilstība globālās vides noteikumiem un
deklarācija
ASUS ievēro videi draudzīgas izstrādes konceptu, lai izstrādātu un ražotu savus
produktus un lai nodrošinātu, ka visi ASUS produktu kalpošanas cikli ir saskaņā
ar globālās vides noteikumiem. Turklāt saskaņā ar noteikumu prasībām ASUS
nodrošina atbilstošās informācijas pieejamību.
Lūdzu, apmeklējiet http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, lai uzzinātu
par informācijas atklāšanu, balstoties uz noteikumu prasībām. ASUS atbilst tālāk
minētajam
Japānas JIS-C-0950 materiālu deklarācija
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Šveices enerģijas taupīšanas likums
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas
pakalpojumi
ASUS pārstrādes un atpakaļpieņemšanas programmas ir mūsu apņemšanās atbilst
augstākajiem standartiem par mūsu vides aizsargāšanu. Mēs ticam, ka, piedāvājot
šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu
komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu
informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit:
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
107
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
X453M, A453M, D453M, R413M, F453M, X403M
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 27/02/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
108
Signature : __________
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
X553M, A553M, D553M, R515M, F553M, X503M
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 07/04/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Signature : __________
109
110
Piezīmjdatora e-rokasgrāmata
Download PDF

advertising