Stolní PC
M52BC
Uživatelská příručka
CZ9584
První edice
ČEŠTINA
Srpen 2014
Copyright © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena,
přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné
formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez
výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).
V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena
oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2)
sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ
NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS,
JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ
NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU
PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ
A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD
ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO
INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT
POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI,
KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE
POPSANÝCH.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo
copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch
jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
2
Obsah
Upozornění.......................................................................................................................................... 5
ČEŠTINA
Bezpečnostní informace................................................................................................................. 8
Konvence použité v této příručce............................................................................................... 9
Kde najdete více informací............................................................................................................ 9
Obsah balení.....................................................................................................................................10
Kapitola 1
Začínáme
Vítejte! ...............................................................................................................................................11
Seznámení s počítačem................................................................................................................11
Příprava počítače k použiti..........................................................................................................16
Zapnutí počítače.............................................................................................................................18
Kapitola 2
Připojení zařízení k počítači
Připojení mikrofonu a reproduktorů........................................................................................20
Připojení více vnějších monitorů...............................................................................................23
Připojení HDTV.................................................................................................................................24
Kapitola 3
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC......................................................................25
Použití čtečky paměťových karet..............................................................................................26
Používání optické jednotky.........................................................................................................27
Kapitola 4
Připojení k Internetu
Kabelové připojení.........................................................................................................................29
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)...........................................................31
Kapitola 5
Řešení potíží
Řešení potíží......................................................................................................................................33
Přílohy
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
První spuštění...................................................................................................................................43
Obrazovka zámku Windows® 8.1................................................................................................43
Používání uživatelského rozhraní Windows®........................................................................44
Práce s aplikacemi Windows®.....................................................................................................47
Další klávesové zkratky klávesnice............................................................................................52
Vypnutí stolního počítače............................................................................................................53
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku......................................................................53
3
Obsah
Vstup do nastavení systému BIOS.............................................................................................54
ČEŠTINA
Obnova systému..............................................................................................................................55
Kontaktní informace společnosti ASUS
Kontaktní informace společnosti ASUS...................................................................................58
4
Upozornění
Sběrové služby
ČEŠTINA
Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku
dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním
těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další
součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti recyklace v různých regionech
viz http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
REACH
V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm zveřejnili
chemické látky obsažené v našich produktech.
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou
podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
•
Toto zařízení musí snést veškeré vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nesprávnou činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy
B, dle části 15 předpisů Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout
rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a
používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. Neexistuje žádná záruka,
že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu
rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme
zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
•
Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
Ke splnění požadavků FCC je nutno používat k propojení monitoru s grafickou kartou stíněné
kabely. Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným za shodu
mohou zániku oprávnění používat toto zařízení.
Varování týkající se lithium baterie
POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů
výrobce.
5
Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion
ČEŠTINA
MISE EN GARDE: Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Remplacer
uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant.
Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
IC: Kanadské prohlášení o shodě
Splňuje kanadské specifikace ICES-003 pro třídu B. Toto zařízení splňuje podmínky části RSS
210 směrnic IC. Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních
způsobujících vysokofrekvenční rušení.
Toto zařízení splňuje licenci Industry Canada vyjma standardů RSS. Provoz je podmíněn splněním
následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí fungování tohoto
zařízení.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního
přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
VCCI: Prohlášení o shodě - Japonsko
Prohlášení VCCI třídy B
KC: Prohlášení o varování - Korea
6
Poznámky k RF zařízení
CE: Prohlášení o shodě s evropským společenstvím
ČEŠTINA
Toto zařízení splňuje požadavek na vystavení vysokofrekvenčním signálům 1999/519/EC,
doporučení rady z 1. července 1999 o omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím (0 –
300 GHz). Toto bezdrátové zařízení splňuje směrnici R&TTE.
Používání bezdrátového rádia
Při provozování zařízení ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je jeho používání omezeno na
vnitřní prostory.
Vystavení záření vysokofrekvenční energie
Vyzařovaná výstupní energie technologie Wi-Fi je nižší, než limity předpisů FCC o vystavení
účinkům vysokých frekvencí. Nicméně je doporučeno používat bezdrátové zařízení tak, aby
potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální.
Prohlášení FCC o shodě bezdrátové technologie Bluetooth
Anténa použitá s tímto vysílačem nesmí být umístěna nebo provozována společně nebo v
kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem, na které se vztahují podmínky záruky FCC.
Prohlášení Industry Canada o technologii Bluetooth
Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících
vysokofrekvenční rušení.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Rčglement sur le matériel
brouilleur du Canada.
BSMI: Tchaj-wanské prohlášení o bezdrátové komunikaci
Japonské prohlášení o radiofrekvenčním zařízení
KC (radiofrekvenční zařízení)
7
Bezpečnostní informace
ČEŠTINA
Před čištěním odpojte napájení a periferní zařízení. Otřete stolní PC čistou houbou z celulózy
nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody,
a přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.
•
NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače
poškozená, vyhledejte opravnu.
•
NEVYSTAVUJTE špinavému ani prašnému prostředí. NEPOUŽÍVEJTE během úniku plynu.
•
NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu skříně ani dovnitř nic nezastrkujte.
•
NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým polím.
•
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem
během bouřek.
•
Varování o bezpečnosti baterií: NEHÁZEJTE baterii do ohně. NEZKRATUJTE kontakty.
NEROZEBÍREJTE baterii.
•
Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 35 ˚C (95 ˚F).
•
NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory stolního PC, aby nedošlo k přehřátí.
•
NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
•
Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před
přemístěním počítače.
•
Před použitím prodlužovacího kabelu nebo adaptéru se poraďte s odborníkem.. Tyto prvky by
mohly přerušit obvod uzemnění.
•
Zajistěte nastavení napájecího zdroje na správné napětí místní rozvodné sítě. Pokud si nejste
jisti, jaké napětí je v zásuvce, obraťte se na místního dodavatele elektřiny.
•
Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte
kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
Nebezpečné pohyblivé součásti. Před prováděním servisu musí být stolní počítač
zcela vypnutý. Výměnu součástí ventilátoru smí provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik.
Varování – nebezpečné pohyblivé součásti
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se rukama ani jinými částmi těla pohyblivých částí.
8
Konvence použité v této příručce
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ: Informace pro předcházení úrazům při provádění úkolu.
POZOR: Informace pro předcházení poškození součástí při provádění úkolu.
ČEŠTINA
Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v této
příručce.
DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE respektovat při provádění úkolu.
POZNÁMKA: Tipy a další informace, které se hodí při provádění úkolu.
Kde najdete více informací
Další informace o produktu a aktualizacích softwaru můžete čerpat z níže uvedených zdrojů.
Weby ASUS
Web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwarových a softwarových produktech
ASUS. Viz web ASUS na adrese www.asus.com.
Místní technická podpora ASUS
Navštivte web ASUS http://support.asus.com/contact, kde najdete kontakt na místní
technickou podporu.
Tato uživatelská příručka se nachází v následující složce v tomto stolním počítači:
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
9
Obsah balení
ČEŠTINA
Stolní PC ASUS
Klávesnice x1
Myš x1
Installation Guide
Napájecí kabel x1
DVD/SDVD/RDVD x1 (volitelný)
Instalační příručka x1
Záruční list x1
Dipólová anténa (volitelná) x1
• Pokud některá z výše uvedených věcí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
• Obrázky součástí dodávky jsou pouze orientační. Skutečné provedení se může lišit podle
konkrétního modelu.
10
Kapitola 1
ČEŠTINA
Začínáme
Vítejte!
Děkujeme, že jste zakoupili stolní PC ASUS!
Stolní PC ASUS nabízí špičkový výkon, spolehlivost bez kompromisů a pomocné programy
zaměřené na uživatele. Všechny tyto přínosy dostáváte v působivě futuristické a stylové skříni.
Před přípravou stolního PC k použití si přečtěte záruční list ASUS.
Seznámení s počítačem
Obrázky jsou pouze orientační. Porty, jejich umístění a barva skříně se liší podle modelu.
ASUS K52BC
11
Přední panel
ČEŠTINA
Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.
Jednotka optického disku (neobsazená). Možnost instalace další optické jednotky.
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení zařízení s
rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0, dosáhnete
tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Slot na karty 8-v-1. Podporuje formáty karet Secure DigitalTM (SD) / Secure DigitalTM
High Capacity (SDHC) / Secure DigitalTM Extended Capacity (SDXC) / MultiMediaCard
(MMC) / Multimedia Card Plus (MMC-Plus) / Memory StickTM (MS) / Memory Stick
ProTM (MS-Pro) / xD.
Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora
Průvodce zvukem ASUS.
Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.
12
Kapitola 1: Začínáme
Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.
ČEŠTINA
Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení zařízení s
rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
Zadní panel
Napájecí zásuvka. Připojte napájecí kabel.
Jmenovitý výkon: 115Vac/220-230Vac, 7A/4A, 60/50Hz.
ASUS K52BC
13
Vypínač zdroje. Možnost ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ napájecího zdroje počítače.
ČEŠTINA
Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení zařízení s
rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení zařízení s
rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0, dosáhnete
tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Ventilační otvory. Umožňují chlazení vzduchemt.
Výstupní porty grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu
Výstup bočního reproduktoru (šedý). Využívá se k připojení bočních reproduktorů v
konfiguraci 7.1kanálového zvuku.
Výstup zadního reproduktoru (černý). Využívá se k připojení zadních reproduktorů v
konfiguraci 4.1, 5.1 a 7.1kanálového zvuku.
Port středového reproduktoru/subwooferu (oranžový). Připojení středového
reproduktoru/subwooferu.
Port mikrofonu (růžový). Připojení mikrofonu.
Port linkového výstupu (žlutý). Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem.
V konfiguraci 4.1, 5.1 nebo 7.1kanálového zvuku slouží jako výstup předních
reproduktorů.
Port linkového vstupu (světle modrý). Připojení magnetofonu, přehrávače CD, DVD
apod.
Funkce audio portů v režimu 2.1, 4.1, 5.1 a 7.1 kanálového zvuku je popsána níže.
14
Kapitola 1: Začínáme
Audio 2.1, 4.1, 5.1, or 7.1-channel configuration
Červený
Sluchátka
2.1kanálový
4.1kanálový
5.1kanálový
7.1kanálový
Světle modrý
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Žlutý
Linkový výstup
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Růžový
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Oranžový
–
–
Středový/subwoofer
Středový/subwoofer
Černý
–
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Šedý
–
–
–
Výstup bočního
reproduktoru
ČEŠTINA
Port LAN (RJ-45). Tento port umožňuje gigabitové připojení k místní síti (LAN) přes
rozbočovač.through a network hub.
Signalizační LED LAN portu
Activity(přenos dat)
Status (stav)
Popis
VYP
Bez spojení
Speed (rychlost)
Status (stav)
VYP
AACT/LINK Indikátor SPEED
LED
LED
Popis
Připojení 10Mbps
ORANŽOVÁ
Spojení navázáno
ORANŽOVÁ
Připojení 100Mbps
BLIKÁ
Přenos dat
ZELENÁ
Připojení 1Gbps
Port místní sítě
LAN
Rozšiřovací slot. Tento slot je vyhrazen pro rozšiřovací kartu.
Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely). Výstupní porty této volitelné
grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
Použití karty bezdrátové sítě ASUS (pouze vybrané modely). Volitelná karta WLAN
umožňuje připojení počítače k bezdrátové síti.
ASUS K52BC
15
Příprava počítače k použiti
Tato sekce vás provede připojením hlavních hardwarových zařízení, například vnějšího monitoru,
klávesnice a napájecího kabelu, k počítači.
ČEŠTINA
Připojení vnějšího monitoru
Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely)
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
Postup připojení vnějšího monitoru ke grafické kartě ASUS:
1.
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
2.
Připojte monitor k napájení.
Výstupní porty grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
• Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou ASUS, je v BIOSu nastavená jako
primární zobrazovací zařízení. Připojte proto monitor k výstupnímu portu samostatné grafické
karty.
• Pokud chcete k počítači připojit více monitorů, viz Připojení více vnějších monitorů v
kapitole 2 této uživatelské příručky.
16
Kapitola 1: Začínáme
Připojení klávesnice a myši s rozhraním USB
ČEŠTINA
Klávesnici a myš s rozhraním USB připojte k portům USB na zadním panelu skříně počítače.
`
Připojte vaši USB klávesnici a USB myš k portům USB 2.0.
Připojení zdroje napájení
Připojte jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecímu konektoru na zadním panelu skříně
počítače a druhý konec k zásuvce elektrického rozvodu.
ASUS K52BC
17
Zapnutí počítače
Tato sekce popisuje zapnutí počítače poté, co jste jej připravili k použití.
ČEŠTINA
Zapnutí počítače
Postup zapnutí počítače:
1.
Zapněte monitor.
2.
Zapněte vypínač do polohy Zapnutí.
3.
Stisknutím tlačítka zapnete počítač.
Tlačítko vypínače
4.
Vyčkejte, až se spustí operační systém.
Podrobné pokyny pro vypnutí stolního počítače viz dokument Uživatelská příručka k
operačnímu systému Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce.
18
Kapitola 1: Začínáme
Kapitola 2
ČEŠTINA
Připojení zařízení k počítači
Připojení USB paměťového zařízení
Tento stolní počítač je vybaven porty USB 2.0/1.1 a USB 3.0 na předním a zadním panelu a porty
USB 3.0 na zadním panelu. Porty USB umožňují připojovat zařízení USB, například paměťová
zařízení.
Postup připojení USB paměťového zařízení:
•
Zasuňte USB paměťové zařízení do konektoru počítače.
Přední panel
Zadní panel
Podrobné pokyny viz část Odpojení paměťového zařízení USB v dokumentu Uživatelská
příručka k operačnímu systému Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce.
ASUS K52BC
19
Připojení mikrofonu a reproduktorů
ČEŠTINA
Toto stolní PC má porty pro mikrofon a reproduktory na přední i zadní straně. Vstupy a výstupy na
zadní straně umožňují připojení stereo 2.1 / 4.1 / 5.1 / 7.1 kanálových reproduktorů.
Připojení sluchátek a mikrofonu
Připojení 2.1 kanálových reproduktorů
LINE OUT
20
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
LINE OUT
ČEŠTINA
Připojení 4.1 kanálových reproduktorů
Připojení 5.1 kanálových reproduktorů
LINE OUT
ASUS K52BC
21
Připojení 7.1 kanálových reproduktorů
ČEŠTINA
22
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
Připojení více vnějších monitorů
ČEŠTINA
Stolní PC může být vybaveno porty VGA, HDMI nebo DVI a umožňuje připojení více vnějších
monitorů.
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory k konektorům této karty.
Nastavení více monitorů
Při použití vnějších monitorů můžete vybrat režimy zobrazení. Druhý monitor může zobrazovat
totéž co první nebo může být rozšířením pracovní plochy Windows.
Postup nastavení více monitorů:
1.
Vypněte počítač.
2.
Připojte k počítači dva monitory a připojte k nim napájecí kabely. Podrobnosti o připojení
monitoru k počítači viz Příprava počítače k použiti v kapitole 1.
U některých grafických karet bude během testu POST po zapnutí počítače obraz jen na
primárním monitoru. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
3.
Zapněte počítač.
4.
Nakonfigurujte nastavení Screen Resolution (Rozlišení obrazovky).
Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v dokumentu Uživatelská
příručka k operačnímu systému Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce..
ASUS K52BC
23
Připojení HDTV
Připojte televizor s vysokým rozlišením (HDTV) k portu HDMI na počítači.
ČEŠTINA
• K propojení HDTV s počítačem potřebujete kabel HDMI. Kabel HDMI se zakoupí zvlášť.
• Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud je kabel HDMI kratší než 15 metrů.
24
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
Kapitola 3
ČEŠTINA
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC
Při používání stolního PC dodržujte správné držení těla, předejdete tak únavovému poranění
zápěstí, rukou a dalších svalů a kloubů. Tato sekce uvádí tipy pro předcházení fyzickému nepohodlí a
možnému poranění při používání stolního PC.
Oči
výšcetohorního
Eyevelevel
the top of
okraje
monitoru
the monitor
screen
Foot rest
Podnožka
90˚angles
úhel
90˚
Udržování správného držení těla:
•
Židli k počítači umístěte tak, abyste měli lokty v úrovni klávesnice nebo těsně nad ní a
pohodlně se vám psalo.
•
Nastavte výšku židle tak, abyste měli kolena o něco výše než kyčle a mohli sedět s uvolněnou
zadní stranou stehen. Dle potřeby použijte podnožku, abyste dostali kolena výš.
•
Opěradlo židle musí být v takové poloze, aby byla dolní část páteře dobře opřená a aby mířila
mírně dozadu.
•
Seďte rovně, při používání PC musí kolena, lokty a stehna svírat úhel přibližně 90º.
•
Monitor umístěte přímo před sebe a nastavte horní okraj monitoru do výšky očí tak, abyste
se většinu času dívali mírně dolů.
•
Myš mějte co nejblíže u klávesnice a dle potřeby podepřete zápěstí vhodnou podložkou, aby
při psaní nedocházelo k tlaku na zápěstí.
•
Stolní PC používejte v dostatečně osvětlené místnosti, zabraňte odleskům na obrazovce,
například od oken a přímého slunce.
•
Při používání stolního PC neustále dělejte krátké pauzy.
ASUS K52BC
25
Použití čtečky paměťových karet
ČEŠTINA
Digitální fotoaparáty a další
digitální zařízení používají
paměťové karty k ukládání
fotografií nebo multimédií.
Zabudovaná čtečka na
předním panelu počítače
umožňuje čtení a zápis
dat na různých typech
paměťových karet.
Postup použití paměťové karty:
1.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu.
• Paměťová karta je tvarována tak, že ji nelze zasunout obráceně. NEZASOUVEJTE kartu do slotu
silou, hrozí poškození karty.
• Můžete vložit více karet do více slotů a pracovat s každou z nich nezávisle. Karty do slotů
vkládejte postupně.
2.
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
• Operační systém Windows® 8.1, pokud v počítači NENÍ aktivována funkce automatického
přehrávání, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému
Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní
nabídce klepněte na položku File Explorer (Průzkumník souborů) a potom poklepáním na
ikonu paměťové karty přistupte k datům na kartě.
• Každý slot paměťové karty má přiřazeno písmeno jednotky, které se zobrazí na obrazovce
Počítač.
3.
Po dokončení práce klepněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty v okně Počítač,
klepněte na Vysunout a poté vyjměte kartu.
Operační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy
operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní
obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník souborů)
otevřete obrazovku Computer (Počítač).
Nevyjímejte karty během přenosu dat nebo ihned po čtení, kopírování, formátování nebo mazání
dat, jinak hrozí ztráta dat.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vyjmutím karty ze slotu použijte postup "bezpečného odebrání"
pomocí ikony v oznamovací oblasti Windows.
26
Kapitola 3: Používání počítače
ČEŠTINA
Používání optické jednotky
Vložení optického disku
Postup vložení optického disku:
1.
Při zapnutém počítači stiskem tlačítka vysunutí pod platem vysunete plato pro disk.
2.
Položte disk na plato optické jednotky potištěnou stranou nahotu.
3.
Zatlačením plato zavřete.
4.
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
Pokud ve vašem počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, při přístupu k datum
na optickém disku postupujte následovně:
•
perační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní
O
plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na
miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer
(Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
Vyjmutí optického disku
Postup vyjmutí optického disku:
1.
Při zapnutém počítači vysuňte plato optické mechaniky jedním z níže uvedených způsobů:
•
Stiskněte tlačítko vysunutí na krytu optické mechaniky.
•
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu CD/DVD v okně Počítač a poté klepněte na
Vysunout.
Chcete-li otevřít okno Computer (Počítač) v operačním systému Windows® 8.1, umístěte ukazatel
myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým
tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File
Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
2.
Vyjměte disk z plata jednotky.
ASUS K52BC
27
ČEŠTINA
28
Kapitola 3: Používání počítače
Kapitola 4
ČEŠTINA
Připojení k Internetu
Kabelové připojení
Kabelem RJ-45 propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).
Připojení pomocí DSL/kabelového modemu
Postup připojení pomocí DSL/kabelového modemu:
1.
Připravte DSL/kabelový modem k použití.
Nahlédněte do dokumentace dodávané s DSL/kabelovým modemem.
2.
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu skříně
počítače a druhý konec k DSL/kabelovému modemu.
Modem
RJ-45 cable
3.
Zapněte DSL/kabelový modem a počítač.
4.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
• Další podrobnosti viz části Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
nebo Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP.
• Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce.
ASUS K52BC
29
Připojení po místní síti (LAN)
Postup připojení pomocí LAN:
1.
ČEŠTINA
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu skříně
počítače a druhý konec k zásuvce sítě LAN.
RJ-45 cable
2.
Zapněte počítač.
3.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
LAN
• Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel správce sítě, který vám s
nimi také může pomoci.
• Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce.
30
Kapitola 4: Připojení k Internetu
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů).
Připojte počítač k internetu bezdrátovým připojením.
ČEŠTINA
K navázání bezdrátového připojení se počítač musí připojit k přístupovému bodu (AP).
Wireless AP
Modem
• Ke zvýšení dosahu a intenzity bezdrátového rádiového signálu připojte vnější antény ke
konektorům WLAN karty ASUS.
• V zájmu nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
• Vnější antény jsou volitelné vybavení.
ASUS K52BC
31
ČEŠTINA
32
Kapitola 4: Připojení k Internetu
Kapitola 5
ČEŠTINA
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato kapitola uvádí některé potíže, s nimiž se můžete setkat, a jejich možná řešení.
?
?
Počítač nelze zapnout a LED kontrolka napájení na předním panelu se
nerozsvítí..
•
Zkontrolujte správné zapojení počítače..
•
Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce na stěně.
•
Zkontrolujte, zda je zapnut napájecí zdroj. Viz sekce ZAPNUTÍ počítače v kapitole 1.
Počítač „zamrzne“.
•
Níže uvedenými kroky se pokuste ukončit program, který přestal reagovat.
1.Stiskněte najednou klávesy <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a poté
klepněte na Správce úloh.
2.
Postupujte podle následujících pokynů podle operačního systému:
Operační systém Windows® 8.1:
V části Task Manager (Správce úloh) na kartě Processes (Procesy) vyberte
program, který nereaguje a potom klepněte na tlačítko End Task (Ukončit
úlohu).
•
?
Pokud nereaguje klávesnice. Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na horní části
skříně počítače, dokud se počítač nevypne. Poté zapněte počítač stiskem vypínače.
Nelze se připojit k bezdrátové síti pomocí WLAN karty ASUS (pouze u
vybraných modelů).
•
Zkontrolujte správné zadání klíče zabezpečení bezdrátové sítě, k níž se chcete
připojit.
•
Připojte vnější antény (volitelné) ke konektorům WLAN karty ASUS a v zájmu
nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
ASUS K52BC
33
?
Nefungují klávesy šipek v numerické části klávesnice.
ČEŠTINA
?
?
?
34
Zkontrolujte, zda nesvítí LED kontrolka Number Lock. Pokud LED kontrolka Number
Lock svítí, jsou klávesy v numerické části klávesnice používány jen k zadávání číslic.
Stiskem klávesy Number Lock zhasněte LED kontrolku Number Lock, pokud chcete
používat klávesy šipek v numerické části klávesnice.
Chybí obraz na monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen ke konektoru video výstupu počítače.
•
Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou, zkontrolujte, zda je
monitor připojen k video výstupu samostatné grafické karty.
•
Zkontrolujte, zda nejsou kolíky video konektoru ohnuté. Pokud jsou ohnuté,
vyměňte propojovací kabel monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen k napájení.
•
Nahlédněte do dokumentace dodávané s monitorem, kde najdete více informací o
řešení potíží.
Při použití více monitorů je obraz jen na jednom monitoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou oba monitory zapnuty.
•
Během POST testu po spuštění počítače je obraz jen na monitoru připojeném ke
konektoru VGA. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
•
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory ke konektorům
této karty.
•
Zkontrolujte správnost nastavení více monitorů. Více podrobností viz sekce
Připojení více vnějších monitorů v kapitole 3.
Počítač nerozpozná USB paměťové zařízení.
•
Při prvním připojení USB paměťového zařízení k počítači systém Windows
automaticky instaluje ovladač. Chvíli vyčkejte a poté v okně Tento počítač
zkontrolujte, zda se objevila nová jednotka - USB paměťové zařízení.
•
Připojením USB paměťového zařízení k jinému počítači ověřte, zda je toto zařízení
funkční nebo ne.
Kapitola 5: Řešení potíží
?
Chci vrátit zpět změny operačního systému počítače, aniž bych přišel o
data.
Operační systém Windows® 8.1:
Pomocí možnosti obnovy Windows® 8.1 Refresh everything without affecting
your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů) obnovte nebo vraťte změny
nastavení operačního systému, aniž byste přišli o data, například dokumenty
nebo fotografie. Chcete-li použít možnost obnovy, na panelu Symbol klepněte
na Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení počítače) >
General (Obecné), vyberte možnost Refresh everything without affecting your
files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů) a potom klepněte na Get Started
(Začínáme).
ČEŠTINA
?
Obraz na HDTV televizoru je roztažený.
•
Příčinou je rozdílné nastavení rozlišení monitoru na počítači a skutečné rozlišení
HDTV. Změňte nastavení rozlišení podle připojeného HDTV. Postup změny rozlišení
obrazu:
Operační systém Windows® 8.1:
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky:
Z úvodní obrazovky
a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel
(Ovládací panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz část Umístění aplikace na úvodní obrazovku v části Používání
aplikací Windows®.
b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na Adjust screen resolution
(Upravit rozlišení obrazovky) v části Appearance and Personalization
(Vzhled a přizpůsobení).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní
plochy. V kontextové nabídce vyberte Personalize (Přizpůsobit) > Display
(Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení zobrazení).
ASUS K52BC
35
?
Reproduktory nehrají
ČEŠTINA
•
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k výstupu Line out (žlutý) na předním
nebo zadním panelu.
•
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny k napájení a zapnuty.
•
Nastavte hlasitost reproduktorů.
•
Zkontrolujte, zda není ztlumen zvuk v operačním systému.
•
?
?
36
•
P okud je ztlumen, ikona hlasitosti má podobu
. Zvuk v systému povolíte
tak, že klepněte na ikonu
v oznamovací oblasti systému Windows® a poté
klepnete na
.
•
P okud zvuk není ztlumen, klepněte na
hlasitost.
a přetažením posuvníku upravte
Připojením reproduktorů k jinému počítači ověřte, zda správně fungují.
Jednotka DVD nenačte disk.
•
Zkontrolujte, zda je disk na platu optické jednotky položen potištěnou stranou
nahoru.
•
Zkontrolujte, zda je disk na platu vystředěn, to platí zejména pro disky
nestandardního rozměru nebo tvaru.
•
Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo poškozený.
Tlačítko vysunutí plata jednotky DVD nefunguje.
1.
Operační systém Windows® 8.1: umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní
plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na
miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer
(Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši na
na Vysunout.
, poté v nabídce klepněte
Kapitola 5: Řešení potíží
Problém
Není napájení
(kontrolka
napájení nesvítí)
ASUS K52BC
Možná příčina
Řešení
Nesprávné napájecí napětí
• Pokud je váš počítač vybaven
přepínačem napětí, nastavte jej podle
požadavků napájení ve vaší oblasti.
• Upravte nastavení napětí. Zkontrolujte,
zda je napájecí kabel odpojen od
elektrické zásuvky.
Počítač není zapnut.
Stiskem tlačítka vypínače na předním
panelu zkontrolujte, zda je počítač
zapnut.
Napájecí kabel počítače není
správně zapojen
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
počítače správně zapojen.
• Vyzkoušejte jiný slučitelný napájecí
kabel.
Problémy s PSU (napájecí
zdroj)
Chcete-li nainstalovat do počítače další
PSU, kontaktujte servisní středisko ASUS.
ČEŠTINA
Napájení
37
Zobrazení
ČEŠTINA
Problém
Možná příčina
Řešení
Žádný obraz
na monitoru
po zapnutí
počítače (černá
obrazovka).
Signálový kabel není
připojen ke správnému
výstupu VGA na počítači.
• Připojte signálový kabel ke správnému
výstupu VGA na počítači (zabudovaná
VGA karta nebo samostatné VGA karta).
• Pokud používáte samostatnou VGA
kartu, připojte signálový kabel k jejímu
VGA výstupu.
Problémy se signálovým
kabelem
Zkuste připojit jiný monitor.
Možná příčina
Řešení
Kabel LAN není připojen.
Připojte k počítači kabel LAN.
Problémy s kabelem LAN
Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor LAN.
Pokud nesvítí, zkuste jiný kabel LAN.
Pokud ani poté připojení nefunguje,
kontaktujte servis ASUS.
Počítač není správně
připojen ke směrovači nebo
přepínači.
Zajistěte správné připojení počítače ke
směrovači nebo přepínači.
Nastavení sítě
Zjistěte správná nastavení u svého
poskytovatele připojení k internetu (ISP).
Problémy způsobené
antivirovým softwarem
Ukončete antivirový software.
Problémy způsobené
ovladačem
Znovu nainstalujte ovladač LAN karty
LAN
Problém
Nelze se připojit k
Internetu
38
Kapitola 5: Řešení potíží
Problém
Nehraje zvuk
Možná příčina
Řešení
Připojení sluchátek nebo
reproduktorů k nesprávnému
portu.
• Správný port je uveden v uživatelské
příručce počítače.
• Odpojte a znovu připojte k počítači
reproduktory.
Sluchátka nebo reproduktory
nefungují.
Vyzkoušejte jiná sluchátka nebo
reproduktory.
Porty zvuku na předním nebo
zadním panelu nefungují.
Vyzkoušejte porty zvuku na předním
i na zadním panelu. Pokud jeden z
portů nefunguje, zkontrolujte, zda není
nastaven na vícekanálový zvuk.
Problémy způsobené
ovladačem
Znovu nainstalujte ovladač zvukové
karty
ČEŠTINA
Zvuk
Systém
Problém
Systém je příliš
pomalý
Systém často
spadne nebo
zamrzne.
ASUS K52BC
Možná příčina
Řešení
Běží příliš mnoho programů
Ukončete některé programy.
Útok počítačového viru
• Pomocí antivirového softwaru
zkontrolujte počítač na přítomnost
virů, případně je odstraňte.
• Znovu nainstalujte operační systém.
Porucha pevného disku
• Poškozený pevný disk předejte servisu
ASUS k opravě.
Problémy s paměťovým
modulem
• Nahraďte slučitelným paměťovým
modulem.
• Vyjměte přídavné paměťové moduly,
které jste instalovali, a zkuste počítač
znovu zapnout.
• Požádejte o pomoc servisní středisko
ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde bude
lépe chlazen.
Je instalován neslučitelný
software.
Přeinstalujte operační systém a
slučitelný software.
39
Procesor
Problém
ČEŠTINA
Počítač je po
zapnutí příliš
hlučný.
Počítač je příliš
hlučný.
Možná příčina
Řešení
Počítač se spouští.
Nejde o závadu. Ventilátory při zapnutí
počítače běží s maximálními otáčkami.
Po spuštění operačního systému se
otáčky ventilátorů sníží.
Nastavení BIOS byla
změněna.
Obnovte výchozí nastavení BIOSu.
Zastaralý BIOS
Aktualizujte BIOS nejnovější verzí.
Nejnovější verze BIOSu lze stáhnout z
webu podpory ASUS na adrese http://
support.asus.com.
Byl vyměněn chladič
procesoru.
Používejte chladič procesoru, který
je slučitelný nebo doporučený
společností ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde bude
lépe chlazen.
Počítač je přehřátý.
• Aktualizujte BIOS.
• Pokud víte jako znovu namontovat
základní desku, pokuste se vyčistit
prostor uvnitř skříně počítače.
• Požádejte o pomoc servisní středisko
ASUS.
Pokud problém přetrvává, nahlédněte do záručního listu stolního PC a kontaktujte servis ASUS.
Informace o servisních střediscích získáte na webu podpory ASUS na adrese http://support.asus.
com.
40
Kapitola 5: Řešení potíží
Stolní PC ASUS
Windows 8.1
Uživatelská příručka
Přílohy
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
CZ8607
První edice V1
Srpen 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Stolní PC ASUS
41
42
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením
operačního systému Windows® 8.1.
Postup prvního spuštění Stolní PC:
1.
Stiskněte tlačítko napájení na Stolní PC. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka
nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete Stolní PC používat.Po zobrazení dalších
nastavení vyberte vaši zemi nebo region, jazyk aplikací, rozložení klávesnice a časové pásmo
a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
3.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky a potom klepněte na tlačítko I Accept (Souhlasím).
4.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
5.
•
Přizpůsobení
•
Připojit
•
Nastavení
•
Váš účet
Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program Windows®8.1. Sledováním se
dozvíte víc u funkcích Windows®8.1.
Obrazovka zámku Windows® 8.1
Po spuštění operačního systému Windows®8.1 se může objevit obrazovka zámku Windows®8.1.
Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy Stolní PC.
Stolní PC ASUS
43
Používání uživatelského rozhraní Windows®
Windows® 8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro snadný
přístup k aplikacím Windows® z obrazovky Start. Obsahuje následující funkce, které můžete používat
při práci s vaším stolním počítačem.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě
organizovat všechny programy a aplikace.
Stisknutím tlačítka Windows
můžete spustit úvodní obrazovku z libovolné aplikace.
Uživatelský účet
Živé dlaždice
Aplikace Windows®
Tyto aplikace jsou umístěny na úvodní obrazovce a zobrazeny vedle sebe pro snadný přístup.
Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.
44
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení stolního
počítače. Funkce těchto aktivních bodů lze aktivovat myší.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
Funkce aktivních bodů viz další stránka.
Stolní PC ASUS
45
Aktivní bod
levý horní roh
Řešení
Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se
klepnutím na něj vraťte do této aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů zobrazte
všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky spuštěné aplikace:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
přejděte na obrazovku Start.
POZNÁMKA: Na úvodní obrazovku se můžete rovněž
vrátit stisknutím klávesy Windows
na klávesnici.
Z úvodní obrazovky:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
46
se vraťte zpět na danou aplikaci.
horní strana
Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku.
Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: Tato funkce aktivního bodu funguje pouze
na spuštěné aplikace nebo když chcete použít funkci Snap
(Přichytit). Další podrobnosti viz Funkce Snap (Přichytit)
v části Používání aplikací Windows®.
Pravý horní a dolní roh
Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar
(Pruh symbolů).
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
Práce s aplikacemi Windows®
Pomocí klávesnice nebo myši vašeho stolního počítače můžete spouštět a přizpůsobovat vaše
aplikace.
Spuštění aplikace
•
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem nebo dotykem aplikaci
spusťte.
•
Stiskněte dvakrát <Tab> a dále použijte šipky na klávesnici pro navigaci mezi aplikacemi.
Stiskněte <Enter> pro spuštění vybrané aplikace.
Přizpůsobování aplikací
Podle následujících pokynů můžete přemísťovat, měnit velikost nebo odebírat aplikace z úvodní
obrazovky.
•
Chcete-li přemístit některou aplikaci, přetáhněte ji na nové místo.
Změna velikosti aplikací
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikace aktivujete její panel nastavení, potom klepněte na
vyberte některou velikost dlaždice.
a
Odebírání aplikací
Chcete-li odebrat některou aplikaci z úvodní obrazovky, klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci
aktivujte její panel nastavení a potom klepněte na Unpin from Start (Odebrat z nabídky Start).
Zavření aplikace
•
Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
•
Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.
•
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte alt + f4.
Stolní PC ASUS
47
Vyvolání Všech aplikací
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) můžete konfigurovat nastavení aplikace nebo umístit
aplikací na úvodní obrazovku nebo na panel nástrojů režimu pracovní plochy.
Otevření obrazovky All Apps
•
Na obrazovce Start klepněte na tlačítko
•
Na obrazovce Start stiskněte<Tab>, a potom stiskněte <Enter> .
.
Umístění aplikace na úvodní obrazovku
48
1.
Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2.
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci zobrazte
její panel nastavení.
3.
Na panelu nastavení klepněte na tlačítko Pin to Start (Připojit k nabídce Start).
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
Pruh symbolů
Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje
několik nástrojů, které umožňují sdílet aplikace a poskytuje rychlý přístup pro přizpůsobování
nastavení vašeho stolního počítače.
Pruh symbolů
Spuštění pruh symbolů
Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již
aktivovaný pruh symbolů.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače spusťte panel Panel symbolů.
•
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.
•
Stiskněte
Stolní PC ASUS
+ <C>.
49
Obsah pruhu symbolů
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na Stolní
PC.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo
e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto
nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení
připojených k Stolní PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho Stolní PC.
50
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
Funkce Snap
Funkce Snap (Přichytit) zobrazuje dvě aplikace vedle sebe a umožňuje používat nebo přepínat mezi
těmito aplikacemi.
Před použitím funkce Snap ověřte, že má Stolní PC. nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.
Snap bar
Používání funkce Snap (Přichytit)
Pokyny pro používání funkce Snap (Přichytit):
1.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače aktivujte funkci Snap (Přichytit) na
obrazovce.
Pomocí myši
a) Klepnutím na aplikaci ji spusťte.
b) Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
c) Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci nalevo nebo napravo.
Pomocí klávesnice
•
Spusťte některou aplikaci a stisknutím
+ < . > + levé nebo tlačítko umístěte první
aplikaci na levou nebo pravou stranu panelu displeje.
Stolní PC ASUS
51
Další klávesové zkratky klávesnice
Pomocí klávesnice můžete rovněž používat následující klávesové zkratky, které vám pomohou při
spouštění aplikací a procházení operačním systémem Windows®8.1.
Slouží k přepínání mezi úvodní obrazovkou a poslední spuštěnou aplikací.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
52
Slouží k spuštění pracovní plochy.
Slouží ke spuštění okna Computer (Tento počítač) na pracovní ploše.
Otevře podokno File search (Hledání souborů).
Otevře podokno Share (Sdílet).
Otevře podokno Settings (Nastavení).
Otevře podokno Devices (Zařízení).
Aktivuje obrazovku Lock (Zámek).
Minimalizuje všechny aktuálně aktivní obrazovky.
Otevře podokno Second screen (Druhá obrazovka).
Otevře podokno Everywhere search (Kompletní vyhledávání).
Otevře podokno Run (Spustit).
Otevře Ease of Access Center (Středisko snadného přístupu).
Otevře podokno Settings search (Hledat nastavení).
Otevře okno nabídky nástrojů systému Windows
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
+ <+>
+ <->
+ <Enter>
Spustí lupu a přiblíží obrazovku.
Oddálí obrazovku.
Otevře Narrator Settings (Nastavení průvodce).
Vypnutí stolního počítače
Pokyny pro vypnutí stolního počítače:
Tento stolní počítač lze vypnout některým z následujících způsobů:
•
Na panelu Panel symbolů klepněte na Settings (Nastavení) > Power (Napájení) > Shut down
(Vypnout) a počítač se normálně vypne.
•
Na obrazovce přihlášen klepněte na Power (Napájení) > Shutdown (Vypnout).
•
Pokud stolní počítač nereaguje, stiskněte a podržte vypínač alespoň čtyři (4) sekundy, dokud se
stolní počítač nevypne.
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku
Chcete-li přepnout váš stolní počítač do režimu spánku, stiskněte jednou vypínač.
Stolní PC ASUS
53
Vstup do nastavení systému BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru počítače, která jsou zapotřebí
pro spuštění systému v tomto stolním počítači.
Za normálních okolností jsou výchozí nastavení systému BIOS vhodná pro většinu případů pro
zajištění optimálního výkonu. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou následujících
případů:
•
Během spouštění systému se zobrazí zpráva o chybě, která vyžaduje spustit nastavení
systému BIOS.
•
Pokud jste nainstalovali novou součást systému, která vyžaduje další nastavení v systému
BIOS nebo jeho aktualizaci.
Nevhodné nastavení systému BIOS může způsobit nestabilitu nebo selhání při spouštění. Důrazně
doporučujeme měnit nastavení systému BIOS pouze s pomocí školeného servisního pracovníka.
Rychlý přechod do systému BIOS
Délka spouštění operačního systému Windows® 8.1 je velmi krátká a proto jsme vyvinuli následující
tři způsoby rychlého přístupu k systému BIOS:
•
Stisknutím a podržením vypínače alespoň čtyři sekundy vypněte stolní počítač a potom
stisknutím vypínače znovu zapněte stolní počítač a během testu POST stiskněte klávesu <Del>.
•
Když je stolní počítač vypnutý, odpojte napájecí kabel od konektoru napájení stolního
počítače. Znovu připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače zapněte stolní počítač. Během
testu POST stiskněte klávesu <Del>.
POST (Power-On Self Test) je řada softwarově řízených diagnostických testů, které se spustí po
zapnutí stolního počítače.
54
Windows® 8.1 Uživatelská příručka
Obnova systému
Resetování počítače
Volba Reset your PC (Resetovat PC) obnoví výchozí tovární nastavení vašeho počítače.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Pokyny pro resetování počítače:
1.
Během spouštění stiskněte klávesu <F9>.
2.
Na obrazovce klepněte na tlačítko Troubleshoot (Poradce při potížích).
3.Vyberte Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte možnost Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s
nainstalovaným operačním systémem Windows).
6.
Vyberte možnost Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory).
7.
Klepněte na tlačítko Reset (Resetovat).
Obnovení systému ze souboru s bitovou kopií systému
Můžete vytvořit jednotku USB pro obnovu a použít ji k obnovení nastavení vašeho počítače.
Vytvoření jednotky USB pro obnovu
Na paměťovém zařízení USB musí být alespoň 16 GB volného místa.
Veškeré soubory v paměťovém zařízení USB budou během tohoto procesu trvale odstraněny. Než
budete pokračovat, zazálohujte veškerá důležitá data.
Pokyny pro vytvoření jednotky USB pro obnovu:
1.
Spusťte Computer Panel (Panel počítače) z obrazovky All Apps (Všechny aplikace).
Další podrobnosti viz Spouštění obrazovky All Apps (Všechny aplikace) v části Používání
aplikací Windows®.
2.
V položce System and Security (Systém a zabezpečení) v části Control Panel (Ovládací panely)
klepněte na Find and fix problems (Vyhledat a opravit problémy).
3.Vyberte Recovery (Obnova) > Create
a recovery drive (Vytvořit jednotku
pro obnovu).
4.
Klepněte na Copy the recovery
partition from the PC to the recovery
drive (Kopírovat oddíl pro obnovení z
počítače do jednotky pro obnovení)
a potom klepněte na tlačítko Next
(Další).
5.
Vyberte paměťové zařízení USB, na
které chcete zkopírovat soubory pro
obnovu.
6.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
7.
Klepněte na tlačítko Create
(Vytvořit). Chvilku počkejte, než se
proces dokončí.
8.
Po dokončení procesu klepněte na
tlačítko Finish (Dokončit).
Kompletní odebrání a nová instalace systému Windows
Obnovení původních továrních nastavení počítače lze povést použitím možnosti Remove
everything and reinstall (Vše odebrat a znovu nainstalovat) v části PC Settings (Nastavení PC). Níže
jsou uvedeny pokyny pro použití této možnosti.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Dokončení tohoto procesu může chvíli trvat.
1.Spusťte panel Panel symbolů.
2.
Klepněte na Settings (Nastavení) > Klepněte na Settings (Nastavení) > PC Settings
(Nastavení PC) > Update and recovery (Aktualizace a obnova) > Recovery (Obnova).
3.
Přejděte dolů na možnost Remove everything and reinstall Windows (Kompletní
odebrání a nová instalace systému Windows). V této možnosti klepněte na Get Started
(Začínáme).
4.
Dokončete novou instalaci a resetování podle zobrazených pokynů.
Kontaktní informace společnosti ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa
Telefon Fax E-mail
Webová stránka
15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Technická podpora
Telefon Stažení softwaru
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon
+1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Webováusa.asus.com
Technická podpora
Telefon Fax technické podpory
Stažení softwaru
+1-888-6783688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)
Adresa
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911
Webováwww.asus.de
Kontakt online
www.asus.de/sales
Technická podpora
Telefon Fax technické podpory
Stažení softwaru
+49-1805-010923*
+49-2102-9599-11*
support.asus.com