Asus | M51AC CZ7951 | User's Manual | ASUS M51AC CZ7951 User's Manual

Stolní PC ASUS Essentio
M51AC
Uživatelská příručka
CZ7951
První edice V1
Čeština
Březen 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována,
přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv
jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako
zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).
V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla
provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností
ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI
DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN,
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ,
ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT,
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE
NEBO VE VÝROBKU.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK
FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE
MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE
POPSANÝCH.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo
copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve
prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
Obsah
Upozornění..................................................................................................... 5
Čeština
Bezpečnostní informace................................................................................. 8
Konvence použité v této příručce................................................................... 9
Kde najdete více informací............................................................................. 9
Obsah balení................................................................................................ 10
Kapitola 1:
Začínáme
Vítejte!..........................................................................................................11
Seznámení s počítačem................................................................................11
Příprava počítače k použiti........................................................................... 16
Zapnutí počítače........................................................................................... 19
Kapitola 2:
Používání Windows® 8
První spuštění............................................................................................... 21
Používání uživatelského rozhraní Windows®............................................... 22
Práce s aplikacemi Windows®...................................................................... 25
Další klávesové zkratky klávesnice.............................................................. 30
Vypnutí stolního počítače............................................................................. 31
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku.............................................. 31
Vstup do nastavení systému BIOS............................................................... 32
Kapitola 3:
Připojení zařízení k počítači
Připojení USB paměťového zařízení............................................................ 33
Připojení mikrofonu a reproduktorů.............................................................. 34
Připojení více vnějších monitorů................................................................... 37
Připojení HDTV............................................................................................. 39
Kapitola 4:
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC............................................. 41
Použití čtečky paměťových karet.................................................................. 42
Používání optické jednotky........................................................................... 43
Použití klávesnice (pouze vybrané modely)................................................. 44
Kapitola 5:
Připojení k Internetu
Kabelové připojení........................................................................................ 45
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)...................................... 50
Obsah
Kapitola 6:
Použití pomocných programů
Čeština
ASUS AI Suite II............................................................................................ 53
Chytrý systém chlazení ASUS (volitelně)..................................................... 60
Obnova systému........................................................................................... 62
Kapitola 7:
Řešení potíží
Řešení potíží................................................................................................. 65
Kontaktní informace společnosti ASUS........................................................ 72
Upozornění
Sběrové služby
Čeština
Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho
závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme,
že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše
produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti
recyklace v různých regionech viz http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
REACH
V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.
htm zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou
podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
•
Toto zařízení musí snést veškeré vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nesprávnou činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení
třídy B, dle části 15 předpisů Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud
není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení
vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo
několika z následujících metod:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
•
Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
•
Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
Ke splnění požadavků FCC je nutno používat k propojení monitoru s grafickou kartou
stíněné kabely. Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným
za shodu mohou zániku oprávnění používat toto zařízení.
Varování týkající se lithiumiontové baterie
POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným
nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce.
IC: Kanadské prohlášení o shodě
Čeština
Splňuje kanadské specifikace ICES-003 pro třídu B. Toto zařízení splňuje podmínky části
RSS 210 směrnic IC. Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o
zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení.
Toto zařízení splňuje licenci Industry Canada vyjma standardů RSS. Provoz je podmíněn
splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2)
toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobovat
nežádoucí fungování tohoto zařízení.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z
digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva
komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
VCCI: Prohlášení o shodě - Japonsko
Prohlášení VCCI třídy B
KC: Prohlášení o varování - Korea
Poznámky k RF zařízení
CE: Prohlášení o shodě s evropským společenstvím
Čeština
Toto zařízení splňuje požadavek na vystavení vysokofrekvenčním signálům 1999/519/EC,
doporučení rady z 1. července 1999 o omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým
polím (0 – 300 GHz). Toto bezdrátové zařízení splňuje směrnici R&TTE.
Používání bezdrátového rádia
Při provozování zařízení ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je jeho používání
omezeno na vnitřní prostory.
Vystavení záření vysokofrekvenční energie
Vyzařovaná výstupní energie technologie Wi-Fi je nižší, než limity předpisů FCC o vystavení
účinkům vysokých frekvencí. Nicméně je doporučeno používat bezdrátové zařízení tak, aby
potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální.
Prohlášení FCC o shodě bezdrátové technologie Bluetooth
Anténa použitá s tímto vysílačem nesmí být umístěna nebo provozována společně nebo v
kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem, na které se vztahují podmínky záruky FCC.
Prohlášení Industry Canada o technologii Bluetooth
Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních
způsobujících vysokofrekvenční rušení.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Rčglement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Tchaj-wanské prohlášení o bezdrátové komunikaci
Japonské prohlášení o radiofrekvenčním zařízení
KC (radiofrekvenční zařízení)
Bezpečnostní informace
Čeština
Před čištěním odpojte napájení a periferní zařízení. Otřete stolní PC čistou houbou
z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a
trochy teplé vody, a přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače
poškozená, vyhledejte opravnu.
NEVYSTAVUJTE špinavému ani prašnému prostředí. NEPOUŽÍVEJTE během úniku
plynu.
NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu skříně ani dovnitř nic
nezastrkujte.
NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým polím.
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE
modem během bouřek.
Varování o bezpečnosti baterií: NEHÁZEJTE baterii do ohně. NEZKRATUJTE kontakty.
NEROZEBÍREJTE baterii.
Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 35 ˚C (95 ˚F).
NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory stolního PC, aby nedošlo k přehřátí.
NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky
před přemístěním počítače.
Před použitím prodlužovacího kabelu nebo adaptéru se poraďte s odborníkem.. Tyto
prvky by mohly přerušit obvod uzemnění.
Zajistěte nastavení napájecího zdroje na správné napětí místní rozvodné sítě. Pokud si
nejste jisti, jaké napětí je v zásuvce, obraťte se na místního dodavatele elektřiny.
Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte
kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
Konvence použité v této příručce
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ: Informace pro předcházení úrazům při provádění
úkolu.
POZOR: Informace pro předcházení poškození součástí při provádění úkolu.
DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE respektovat při provádění úkolu.
POZNÁMKA: Tipy a další informace, které se hodí při provádění úkolu.
Čeština
Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v
této příručce.
Kde najdete více informací
Další informace o produktu a aktualizacích softwaru můžete čerpat z níže uvedených zdrojů.
Weby ASUS
Web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwarových a softwarových produktech
ASUS. Viz web ASUS na adrese www.asus.com.
Místní technická podpora ASUS
Navštivte web ASUS http://support.asus.com/contact, kde najdete kontakt na místní
technickou podporu.
• Tato uživatelská příručka se nachází v následující složce v tomto stolním počítači:
• C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual
Obsah balení
Čeština
ASUS Essentio Desktop PC
Myš���
x1
Klávesnice���
x1
Napájecí kabel x1
DVD/SDVD/RDVD x1
(volitelný)
Installation Guide
Instalační příručka x1
Záruční list x1
Anténa x1 (volitelná)
Antény����������������
x 2 (volitelná)
�����������
• Pokud některá z výše uvedených věcí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
• Obrázky součástí dodávky jsou pouze orientační. Skutečné provedení se může lišit
podle konkrétního modelu.
10
Kapitola 1
Čeština
Začínáme
Vítejte!
Děkujeme, že jste zakoupili stolní PC ASUS Essentio M51AC!
Stolní PC ASUS Essentio M51AC nabízí špičkový výkon, spolehlivost bez kompromisů a
pomocné programy zaměřené na uživatele. Všechny tyto přínosy dostáváte v působivě
futuristické a stylové skříni.
Před přípravou stolního PC k použití si přečtěte záruční list ASUS.
Seznámení s počítačem
Obrázky jsou pouze orientační. Porty, jejich umístění a barva skříně se liší podle modelu.
Přední panel
ASUS M51AC
11
Čeština
Porty USB 3.0. Porty
������������������������������������������������������������
Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém
Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Porty USB 2.0. Porty
������������������������������������������������������������
Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.
Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem.���������
Podpora
Průvodce zvukem ASUS.
Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.
Kryt čtečky karet
Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.
Jednotka optického disku (neobsazená). Možnost
��������������������������������
instalace další optické
jednotky.����
Slot CompactFlash® / Microdrive™. Lze
���������������������������������
zasunout kartu CompactFlash® /��
Microdrive™.
Slot Secure Digital™ / MultiMediaCard. Lze
�������������������������������������
zasunout kartu Secure Digital™ /
MultiMediaCard.
Slot pro kartu Memory Stick™ / Memory Stick Pro™. Lze
�������������������
zasunout kartu
Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.
12
Kapitola 1: Začínáme
Čeština
Zadní panel
Napájecí zásuvka. Připojte napájecí kabel.
Jmenovitý výkon: 115Vac/220-230Vac, 7A/4A, 60/50Hz.
Vypínač zdroje (pouze vybrané modely). Možnost ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
napájecího zdroje počítače.
Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
DisplayPort. Tento port slouží k připojení zobrazovacího monitoru nebo systému
domácího kina.
Port DVI-D. Tento port umožňuje připojení zařízení s rozhraním DVI-D a výstup
podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.
ASUS M51AC
13
Čeština
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém
Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Výstup bočního reproduktoru (šedý). Využívá se k připojení bočních
reproduktorů v konfiguraci 8kanálového zvuku.
Výstup zadního reproduktoru (černý). Využívá se k připojení zadních
reproduktorů v konfiguraci 4, 6 a 8kanálového zvuku.
Port středového reproduktoru/subwooferu (oranžový). Připojení středového
reproduktoru/subwooferu.
Port mikrofonu (růžový). Připojení mikrofonu.
Port linkového výstupu (žlutý). Připojení sluchátek nebo reproduktorů se
zesilovačem. V konfiguraci 4, 6 nebo��������������������������������������
8kanálového
�������������������������������������
zvuku slouží jako výstup
předních reproduktorů.
Port linkového vstupu (světle modrý). Připojení magnetofonu, přehrávače CD,
DVD apod.
Funkce audio portů v režimu 2, 4, 6 a 8 kanálového zvuku je popsána níže��.
14
Konfigurace 2, 4, 6 nebo 8kanálového zvuku
Červený
Sluchátka
2kanálový
Světle
modrý
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Žlutý
Linkový
výstup
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Růžový
Mikrofonní
vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Oranžový
–
–
Středový/subwoofer
Středový/subwoofer
Černý
–
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Šedý
–
–
–
Výstup bočního
reproduktoru
4kanálový
6kanálový
8kanálový
Kapitola 1: Začínáme
Rozšiřovací slot. Tento slot je vyhrazen pro rozšiřovací kartu.
Čeština
Použití karty bezdrátové sítě ASUS (pouze vybrané modely). Volitelná karta
WLAN umožňuje připojení počítače k bezdrátové síti.
Použití grafické karty ASUS �����������������������
(pouze vybrané modely)�. Výstupní porty této
volitelné grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
Port LAN (RJ-45). Tento port umožňuje gigabitové připojení k místní síti (LAN)
přes rozbočovač.����������������������
through a network hub.
Signalizační LED LAN portu
Activity(přenos dat)
Status (stav)
Popis
VYP
Bez spojení
BLIKÁ
Přenos dat
ORANŽOVÁ
Spojení
navázáno
Speed (rychlost)
Status
(stav)
Popis
ORANŽOVÁ
Připojení 100Mbps
VYP
Připojení 10Mbps
ZELENÁ
Připojení 1Gbps
ACT/LINK Indikátor
LED
SPEED LED
Port místní sítě LAN
Porty USB 3,0. Porty podpora režimu UASP technologie zvýšení výkonu ASUS
USB 3.0 Boost. Universal Serial Bus 3,0 (USB 3,0) umožňují připojení zařízení s
rozhraním USB 3,0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
• Porty USB 3.0 podporují pouze operační systém Windows® 7 nebo pozdější verze.
Standard UASP podporuje pouze operační systém Windows® 8.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém
Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Port VGA. Tento port umožňuje připojení zařízení s rozhraním VGA, například
monitoru.
Optický výstup zvuku S/PDIF. Port optického výstupu S/PDIF slouží k připojení
externího zvukového zařízení optickým kabelem S/PDIF��.
ASUS M51AC
15
Port klávesnice PS/2 a myši (fialový). Lze připojit klávesnici nebo myš s
konektorem PS/2.
Čeština
Port HDMI. Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další
chráněný obsah.
Ventilační otvory. Umožňují chlazení vzduchemt�.
NEBLOKUJTE ventilační otvory skříně. Je nutno vždy zajistit dostatečně chlazení
vzduchem.
Příprava počítače k použiti
Tato sekce vás provede připojením hlavních hardwarových zařízení, například vnějšího
monitoru, klávesnice a napájecího kabelu, k počítači.
Připojení vnějšího monitoru
Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely)
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
Postup připojení vnějšího monitoru ke grafické kartě ASUS:
1.
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
2.
Připojte monitor k napájení.
Výstupní porty grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
16
Kapitola 1: Začínáme
Použití výstupů grafiky na základní desce
Připojte monitor k výstupu grafiky na základní desce.
1.
Monitor VGA připojte k portu VGA nebo monitor DVI-D připojte k výstupu DVI-D,
případně monitor HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu skříně počítače.
2.
Připojte monitor k napájení.
Čeština
Postup připojení vnějšího monitoru k výstupu zabudované grafiky:
• Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou ASUS, je v BIOSu
nastavená jako primární zobrazovací zařízení. Připojte proto monitor k výstupnímu portu
samostatné grafické karty.
• Pokud chcete k počítači připojit více monitorů, viz Připojení více vnějších monitorů v
kapitole 3 této uživatelské příručky.
ASUS M51AC
17
Připojení klávesnice a myši s rozhraním USB
Klávesnici a myš s rozhraním USB připojte k portům USB na zadním panelu skříně počítače.
Čeština
`
Připojte vaši USB klávesnici a USB myš k portům USB 2.0.
Připojení zdroje napájení
Připojte jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecímu konektoru na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k zásuvce elektrického rozvodu.
18
Kapitola 1: Začínáme
Zapnutí počítače
Čeština
Tato sekce popisuje zapnutí počítače poté, co jste jej připravili k použití.
Zapnutí počítače
Postup zapnutí počítače:
1.����������������������������������
Zapněte vypínač do polohy Zapnutí.
2.����������������
Zapněte monitor.
3.����������������������������������������������������������������
ZAPNĚTE vypínač a potom stiskněte tlačítko napájení na počítači.
Tlačítko vypínače
4.���������������������������������������
Vyčkejte, až se spustí operační systém�.
Podrobné pokyny pro vypnutí tohoto stolního počítače viz část Vypnutí stolního počítače
v Kapitole 2.
ASUS M51AC
19
Čeština
20
Kapitola 1: Začínáme
Kapitola 2
Čeština
Používání Windows® 8
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním
nastavením operačního systému Windows® 8.
Postup prvního spuštění:
1.
Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka Instalace systému
Windows.
2.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte políčko I accept the license terms
for using Windows (Souhlasím s licenčními podmínkami používání operačního
systému Windows) a klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím).
3.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujte následující základní položky:
4.
•
Přizpůsobení
•
Nastavení
Po nakonfigurování základních položek se zobrazí výukový videoprogram operačního
systému Windows® 8. Prohlédněte si tento výukový program, ve kterém se dozvíte více
o funkcích operačního systému Windows® 8.
Podrobné pokyny pro používání operačního systému Windows® 8 viz další části.
ASUS M51AC
21
Používání uživatelského rozhraní Windows®
Čeština
Windows® 8 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro snadný
přístup k aplikacím Windows® z obrazovky Start. Obsahuje následující funkce, které můžete
používat při práci s vaším stolním počítačem.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom
místě organizovat všechny programy a aplikace.
Stisknutím tlačítka Windows
můžete spustit úvodní obrazovku z libovolné aplikace.
Uživatelský účet
Živé dlaždice
Oddálení/přiblížení
zobrazení aplikací
Aplikace Windows®
Tyto aplikace jsou umístěny na úvodní obrazovce a zobrazeny vedle sebe pro snadný
přístup.
Aplikace Windows® běží pouze při rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšším.
Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.
22
Kapitola 2: Používání Windows® 8
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení stolního
počítače. Funkce těchto aktivních bodů lze aktivovat myší.
Čeština
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
Funkce aktivních bodů viz další stránka.
ASUS M51AC
23
Aktivní bod
Čeština
levý horní roh
Řešení
Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se
klepnutím na něj vraťte do této aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů
zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky spuštěné aplikace:
Podržte kurzor myši nad náhledem obrazovky Start a
poté se klepnutím na něj vraťte na obrazovku Start.
POZNÁMKA: Na úvodní obrazovku se můžete rovněž
vrátit stisknutím klávesy Windows
na klávesnici.
Z úvodní obrazovky:
Umístěte ukazatel myši na miniaturu poslední aplikace
a klepnutím se vrátíte na vybranou aplikaci.
24
horní strana
Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku.
Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: Tato funkce aktivního bodu funguje
pouze na spuštěné aplikace nebo když chcete
použít funkci Snap (Přichytit). Další podrobnosti viz
Funkce Snap (Přichytit) v části Používání aplikací
Windows®.
Pravý horní a dolní roh
Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar
(Pruh symbolů).
Kapitola 2: Používání Windows® 8
Práce s aplikacemi Windows®
Čeština
Pomocí klávesnice nebo myši vašeho stolního počítače můžete spouštět a přizpůsobovat
vaše aplikace.
Spuštění aplikace
•
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem nebo dotykem
aplikaci spusťte.
•
Stiskněte dvakrát <Tab> a dále použijte šipky na klávesnici pro navigaci mezi
aplikacemi. Stiskněte <Enter> pro spuštění vybrané aplikace.
Přizpůsobování aplikací
Podle následujících pokynů můžete přemísťovat, měnit velikost nebo odebírat aplikace z
úvodní obrazovky.
•
Chcete-li přemístit některou aplikaci, přetáhněte ji na nové místo.
Změna velikosti aplikací
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte její panel nastavení a potom klepněte na
tlačítko Smaller (Menší).
Odebírání aplikací
Chcete-li odebrat některou aplikaci z úvodní obrazovky, klepnutím pravým tlačítkem na
aplikaci aktivujte její panel nastavení a potom klepněte na Unpin from Start (Odebrat z
nabídky Start).
Zavření aplikace
•
Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
•
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte alt + f4.
•
Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.
ASUS M51AC
25
Vyvolání Všech aplikací
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) můžete konfigurovat nastavení aplikace nebo
umístit aplikací na úvodní obrazovku nebo na panel nástrojů režimu pracovní plochy.
Čeština
Otevření obrazovky All Apps
Klepněte pravým tlačítkem na úvodní obrazovku nebo stiskněte
ikonu All Apps (Všechny aplikace).
+ <Z> a klepněte na
Umístění aplikace na úvodní obrazovku
26
1.
Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2.
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci
zobrazte její panel nastavení.
3.
Na panelu nastavení klepněte na tlačítko Pin to Start (Připojit k nabídce Start).
Kapitola 2: Používání Windows® 8
Pruh symbolů
Čeština
Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky.
Obsahuje několik nástrojů, které umožňují sdílet aplikace a poskytuje rychlý přístup pro
přizpůsobování nastavení vašeho stolního počítače.
Pruh symbolů
Spuštění pruh symbolů
Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek
zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače spusťte panel Panel symbolů.
•
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.
•
Stiskněte
ASUS M51AC
+
������
<C��
>.
27
Obsah pruhu symbolů
Search (Hledat)
Čeština
Tento nástroj umožňuje vyhledávat soubory, aplikace nebo programy ve
vašem stolním počítači.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních
sítí nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto
nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přistupovat k souborům a sdílet je se zařízeními
připojenými k vašemu stolnímu počítači, například k externímu
zobrazovacímu zařízení nebo k tiskárně.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přistupovat k nastavení vašeho stolního počítače.
28
Kapitola 2: Používání Windows® 8
Funkce Snap
Čeština
Funkce Snap (Přichytit) zobrazuje dvě aplikace vedle sebe a umožňuje používat nebo
přepínat mezi těmito aplikacemi.
Funkce Snap je k dispozici pouze od rozlišení 1366 x 768 výše.
Snap bar
Používání funkce Snap (Přichytit)
Pokyny pro používání funkce Snap (Přichytit):
1.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače aktivujte funkci Snap (Přichytit)
na obrazovce.
Pomocí myši
a) Klepnutím na aplikaci ji spusťte.
b) Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
c) Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci nalevo nebo napravo.
Pomocí klávesnice
•
Spusťte některou aplikaci a stisknutím
+ < . > aktivujte panel Snap (Přichytit).
První aplikace se automaticky umístí do menší plochy.
2.
Spusťte druhou aplikaci. Druhá aplikace se automaticky zobrazí ve větší oblasti
zobrazení.
3.
Stisknutím
ASUS M51AC
+ <J> přepínejte mezi aplikacemi.
29
Další klávesové zkratky klávesnice
Pomocí klávesnice můžete rovněž používat následující klávesové zkratky, které vám
pomohou při spouštění aplikací a procházení operačním systémem Windows®8.
Slouží k přepínání mezi úvodní obrazovkou a poslední spuštěnou
aplikací.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
ASUS M51AC
Slouží k spuštění pracovní plochy.
Slouží ke spuštění okna Computer (Tento počítač) na pracovní ploše.
Otevře podokno File search (Hledání souborů).
Otevře podokno Share (Sdílet).
Otevře podokno Settings (Nastavení).
Otevře podokno Devices (Zařízení).
Aktivuje obrazovku Lock (Zámek).
Minimalizuje okno aplikace Internet Explorer.
Otevře podokno Second screen (Druhá obrazovka).
Otevře podokno Apps search (Hledat aplikace).
Otevře podokno Run (Spustit).
Otevře Ease of Access Center (Středisko snadného přístupu).
Otevře podokno Settings search (Hledat nastavení).
Otevře okno nabídky nástrojů systému Windows
30
+ <+>
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Spustí lupu a přiblíží obrazovku.
Oddálí obrazovku.
Zobrazí pracovní plochu.
Otevře Narrator Settings (Nastavení průvodce).
Aktivuje funkci tisku obrazovky.
Vypnutí stolního počítače
Pokyny pro vypnutí stolního počítače:
Tento stolní počítač lze vypnout některým z následujících způsobů:
•
•
•
Na panelu Panel symbolů klepněte na Settings (Nastavení) > Power (Napájení) > Shut
down (Vypnout) a počítač se normálně vypne.
Na obrazovce přihlášen klepněte na Power (Napájení) > Shutdown (Vypnout).
Pokud stolní počítač nereaguje, stiskněte a podržte vypínač alespoň čtyři (4) sekundy,
dokud se stolní počítač nevypne.
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku
Chcete-li přepnout váš stolní počítač do režimu spánku, stiskněte jednou vypínač.
ASUS M51AC
31
Vstup do nastavení systému BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru počítače, která jsou
zapotřebí pro spuštění systému v tomto stolním počítači.
Za normálních okolností jsou výchozí nastavení systému BIOS vhodná pro většinu případů
pro zajištění optimálního výkonu. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou
následujících případů:
•
Během spouštění systému se zobrazí zpráva o chybě, která vyžaduje spustit nastavení
systému BIOS.
•
Pokud jste nainstalovali novou součást systému, která vyžaduje další nastavení v
systému BIOS nebo jeho aktualizaci.
Nevhodné nastavení systému BIOS může způsobit nestabilitu nebo selhání při spouštění.
Důrazně doporučujeme měnit nastavení systému BIOS pouze s pomocí školeného
servisního pracovníka.
Rychlý přechod do systému BIOS
Délka spouštění operačního systému Windows® 8 je velmi krátká a proto jsme vyvinuli
následující tři způsoby rychlého přístupu k systému BIOS:
•
•
Stisknutím a podržením vypínače alespoň čtyři sekundy vypněte stolní počítač a potom
stisknutím vypínače znovu zapněte stolní počítač a během testu POST stiskněte klávesu
<Del>.
Když je stolní počítač vypnutý, odpojte napájecí kabel od konektoru napájení stolního
počítače. Znovu připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače zapněte stolní počítač.
Během testu POST stiskněte klávesu <Del>.
POST (Power-On Self Test) je řada softwarově řízených diagnostických testů, které se
spustí po zapnutí stolního počítače.
ASUS M51AC
32
Kapitola 3
Připojení zařízení k počítači
Připojení USB paměťového zařízení
Tento stolní počítač je vybaven porty USB 2.0/1.1 a USB 3.0 na předním a zadním panelu
a porty USB 3.0 na zadním panelu. Porty USB umožňují připojovat zařízení USB, například
paměťová zařízení.
Postup připojení USB paměťového zařízení:
•
Zasuňte USB paměťové zařízení do konektoru počítače.
Přední panel
Zadní panel
Můžete připojit vaše USB paměťová zařízení k portům USB 3.0.
Postup odpojení USB paměťového zařízení:
1.
Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na
úvodní obrazovce spusťte režim pracovní
plochy.
2.
Klepněte na
na hlavním panelu a potom
klepněte na Eject [Name of USB Drive]
(Vysunout [Název jednotky USB)].
3.
Po zobrazení hlášení Nyní lze
hardware bezpečně odebrat odpojte
USB paměťové zařízení od počítače.
NEVYJÍMEJTE USB paměťové zařízení, když probíhá přenos dat Při nedodržení pokynu
hrozí ztráta dat nebo poškození USB zařízení.
ASUS M51AC
33
Připojení mikrofonu a reproduktorů
Toto stolní PC má porty pro mikrofon a reproduktory na přední i zadní straně. Vstupy a
výstupy na zadní straně umožňují připojení stereo/2/4/6/8kanálových reproduktorů.
Čeština
Připojení sluchátek a mikrofonu
Připojení 2kanálových reproduktorů
VSTUPY ZVUKU
34
Kapitola 3: Připojení zařízení k počítači
Čeština
Připojení 4kanálových reproduktorů
Připojení 6kanálových reproduktorů
ASUS M51AC
35
Připojení 8kanálových reproduktorů
Čeština
36
Kapitola 3: Připojení zařízení k počítači
Připojení více vnějších monitorů
Čeština
Stolní PC může být vybaveno porty VGA, HDMI nebo DVI a umožňuje připojení více vnějších
monitorů.
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory k konektorům této karty.
Nastavení více monitorů
Při použití vnějších monitorů můžete vybrat režimy zobrazení. Druhý monitor může
zobrazovat totéž co první nebo může být rozšířením pracovní plochy Windows.
Postup nastavení více monitorů:
1.
Vypněte počítač.
2.
Připojte k počítači dva monitory a připojte k nim napájecí kabely. Podrobnosti o
připojení monitoru k počítači viz Příprava počítače k použiti v kapitole 1.
U některých grafických karet bude během testu POST po zapnutí počítače obraz jen na
primárním monitoru. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
ASUS M51AC
37
3.
4.
Zapněte počítač.
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky:
Čeština
Z úvodní obrazovky
a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel (Ovládací
panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz část Umístění aplikace na úvodní obrazovku v části Používání aplikací
Windows®.
b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na Adjust screen resolution
(Upravit rozlišení obrazovky) v části Appearance and Personalization (Vzhled
a přizpůsobení).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní
plochy. V kontextové nabídce vyberte Personalize (Přizpůsobit) > Display
(Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení zobrazení).
38
5.
Vyberte režim zobrazení ze seznamu Více monitorů.
•Duplikovat tato zobrazení: Při této volbě je na druhém monitoru totéž co na
primárním monitoru.
•Rozšířit tato zobrazení: Při této volbě druhý monitor rozšíří pracovní plochu. Tím
získáváte více zobrazovací plochy.
•Zobrazit plochu jen na 1 / 2 : Touto volbou můžete omezit zobrazení pracovní
plochy jen na jeden monitor.
6.
Klepněte na Použít nebo OK. Poté klepněte na Ponechat změny.
Kapitola 3: Připojení zařízení k počítači
Připojení HDTV
Čeština
Připojte televizor s vysokým rozlišením (HDTV) k portu HDMI na počítači.
• K propojení HDTV s počítačem potřebujete kabel HDMI. Kabel HDMI se zakoupí zvlášť.
• Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud je kabel HDMI kratší než 15 metrů.
ASUS M51AC
39
Čeština
40
Kapitola 3: Připojení zařízení k počítači
Kapitola 4
Čeština
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC
Při používání stolního PC dodržujte správné držení těla, předejdete tak únavovému poranění
zápěstí, rukou a dalších svalů a kloubů. Tato sekce uvádí tipy pro předcházení fyzickému
nepohodlí a možnému poranění při používání stolního PC.
Eyeve
level
to the
top of
Oči
výšce
horního
okraje
monitoru
the monitor
screen
Foot rest
Podnožka
90˚angles
úhel
90˚
Udržování správného držení těla:
•
Židli k počítači umístěte tak, abyste měli lokty v úrovni klávesnice nebo těsně nad ní a
pohodlně se vám psalo.
•
Nastavte výšku židle tak, abyste měli kolena o něco výše než kyčle a mohli sedět s
uvolněnou zadní stranou stehen. Dle potřeby použijte podnožku, abyste dostali kolena
výš.
•
Opěradlo židle musí být v takové poloze, aby byla dolní část páteře dobře opřená a
aby mířila mírně dozadu.
•
Seďte rovně, při používání PC musí kolena, lokty a stehna svírat úhel přibližně 90º.
•
Monitor umístěte přímo před sebe a nastavte horní okraj monitoru do výšky očí tak,
abyste se většinu času dívali mírně dolů.
•
Myš mějte co nejblíže u klávesnice a dle potřeby podepřete zápěstí vhodnou
podložkou, aby při psaní nedocházelo k tlaku na zápěstí.
•
Stolní PC používejte v dostatečně osvětlené místnosti, zabraňte odleskům na
obrazovce, například od oken a přímého slunce.
•
Při používání stolního PC neustále dělejte krátké pauzy.
ASUS M51AC
41
Použití čtečky paměťových karet
Digitální fotoaparáty a další digitální zařízení používají paměťové karty k ukládání fotografií
nebo multimédií. Zabudovaná čtečka na předním panelu počítače umožňuje čtení a zápis dat
na různých typech paměťových karet.
Čeština
Postup použití paměťové karty:
1.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu.
• Paměťová karta je tvarována tak, že ji nelze zasunout obráceně. NEZASOUVEJTE
kartu do slotu silou, hrozí poškození karty.
• Můžete vložit více karet do více slotů a pracovat s každou z nich nezávisle. Karty do
slotů vkládejte postupně.
2.
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
• Pokud v počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, umístěte ukazatel
myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte
pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepněte na
položku File Explorer (Průzkumník souborů) a potom poklepáním na ikonu paměťové
karty přistupte k datům na kartě.
• Každý slot paměťové karty má přiřazeno písmeno jednotky, které se zobrazí na
obrazovce Počítač.
3.
Po dokončení práce klepněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty v okně
Počítač, klepněte na Vysunout a poté vyjměte kartu.
Umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows®
a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce
klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer
(Počítač).
Nevyjímejte karty během přenosu dat nebo ihned po čtení, kopírování, formátování nebo
mazání dat, jinak hrozí ztráta dat.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vyjmutím karty ze slotu použijte postup "bezpečného
odebrání" pomocí ikony v oznamovací oblasti Windows.
42
Kapitola 4: Používání počítače
Čeština
Používání optické jednotky
2
1
3
Vložení optického disku
Postup vložení optického disku:
1.�����������������������������������������������������������������������������������
Při zapnutém počítači stiskem tlačítka vysunutí pod platem vysunete plato pro disk.
2.������������������������������������������������������������������
Položte disk na plato optické jednotky potištěnou stranou nahotu.�
3.�������������������������
Zatlačením plato zavřete.
4.������������������������������������������
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
Pokud v počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, umístěte ukazatel
myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte
pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka.V místní nabídce klepněte na
položku File Explorer (Průzkumník souborů) a potom poklepáním na ikonu jednotky CD /
DVD přistupte k datům na disku.
Vyjmutí optického disku
Postup vyjmutí optického disku:
1.
Při zapnutém počítači vysuňte plato optické mechaniky jedním z níže uvedených
způsobů:
•
Stiskněte tlačítko vysunutí na krytu optické mechaniky.
•
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu CD/DVD v okně Počítač a poté klepněte na
Vysunout.
Umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows®
a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce
klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer
(Počítač).
2.
Vyjměte disk z plata jednotky.
ASUS M51AC
43
Použití klávesnice (pouze vybrané modely)
Čeština
Dodávaná klávesnice se liší podle konkrétního modelu. Obrázky v této sekci jsou pouze
orientační.
Moderní drátová klávesnice ASUS KB34211
Klávesové
zkratky
Popis
Ztlumení/zrušení ztlumení zvuku.
Snížení hlasitosti.
Zvýšení hlasitosti.
Klávesnice s kabelem ASUS PK1100
44
Kapitola 4: Používání počítače
Kapitola 5
Čeština
Připojení k Internetu
Kabelové připojení
Kabelem RJ-45 propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).
Připojení pomocí DSL/kabelového modemu
Postup připojení pomocí DSL/kabelového modemu:
1.
Připravte DSL/kabelový modem k použití.
Nahlédněte do dokumentace dodávané s DSL/kabelovým modemem.
2.
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k DSL/kabelovému modemu.
Modem
RJ-45 cable
3.
Zapněte DSL/kabelový modem a počítač.
4.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
•����������������������������������������������������������������������������������
Další podrobnosti viz části Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou
IP/PPPoE nebo Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP.
•���������������������������������������������������������������������������������
Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel připojení k
internetu (ISP), který vám s nimi také může pomoci.
ASUS M51AC
45
Připojení po místní síti (LAN)
Postup připojení pomocí LAN:
Čeština
1.
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k zásuvce sítě LAN.
RJ-45 cable
2.
Zapněte počítač.
3.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
LAN
•����������������������������������������������������������������������������������
Další podrobnosti viz části Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou
IP/PPPoE nebo Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP.
•�����������������������������������������������������������������������������������������
Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel správce sítě, který
vám s nimi také může pomoci.
46
Chapter 5: Connecting to the Internet
Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
1.
Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na úvodní obrazovce spusťte režim
pracovní plochy.
2.
Na panelu nástrojů operačního systému Windows® klepněte pravým tlačítkem na
Čeština
Pokyny pro konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE nebo
statickou adresou IP:
ikonu sítě
a klepněte na Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum
síťových připojení a sdílení).
3.
Na obrazovce Open Network and
Sharing Center (Otevřít centrum
síťových připojení a sdílení) klepněte
na Change Adapter settings (Změnit
nastavení adaptéru).
4.
Klepněte pravým tlačítkem na vaši
místní síť LAN a vyberte položku
Properties (Vlastnosti).
5.
Vyberte položku Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4) (Internetový
protokol verze 4(TCP/IPv4)) a
klepněte na tlačítko Properties
(Vlastnosti).
ASUS M51AC
47
6.
Klepněte na Obtain an IP address
automatically (Získat adresu IP
automaticky) a klepněte na tlačítko OK.
Používáte-li připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
7.
Vraťte se zpět do Network and
Sharing Center (Centrum
síťových připojení a sdílení)
a potom klepněte na Set up a
new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo
síť).
8.
Vyberte položku Connect to the
Internet (Připojit k Internetu) a
klepněte na tlačítko Next (Další).
ASUS M51AC
48
9.
Vyberte možnost Broadband
(PPPoE) (Širokopásmové připojení
(PPPoE)) a klepněte na tlačítko Next
(Další).
10. Zadejte vaše uživatelské jméno,
heslo a název připojení. Klepněte na
tlačítko Connect (Připojit).
11.
Dokončete konfiguraci klepnutím na
tlačítko Close (Zavřít).
12. Klepněte na ikonu sítě na hlavním
panelu a klepněte na připojení, které
jste právě vytvořili.
13. Zadejte vaše uživatelské jméno a
heslo. Klepnutím na tlačítko Connect
(Připojit) se připojte k Internetu.
Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP
Pokyny pro konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP:
1.
Zopakujte kroky 1 až 4 předchozí části Konfigurování síťového připojení s
dynamickou adresou IP/PPPoE.
2.
Klepněte na Use the following IP
address (Použít následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu
podle údajů od vašeho poskytovatele
služeb.
4.
Podle potřeby zadejte adresu
upřednostňovaného serveru DNS a
alternativní adresu.
5.
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
ASUS M51AC
49
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů).
Připojte počítač k internetu bezdrátovým připojením.
Čeština
K navázání bezdrátového připojení se počítač musí připojit k přístupovému bodu (AP).
Wireless AP
Modem
• Ke zvýšení dosahu a intenzity bezdrátového rádiového signálu připojte vnější antény ke
konektorům WLAN karty ASUS.
• V zájmu nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
• Vnější antény jsou volitelné vybavení.
ASUS M51AC
50
Pokyny pro připojení k síti Wi-Fi:
Některým z následujících postupů spusťte panel Panel symbolů z úvodní obrazovky
nebo v režimu libovolné aplikace:
a)
Umístěte ukazatel myši na pravou horní nebo dolní část obrazovky.
b)
Na klávesnici stiskněte
Čeština
1.
+ <c>.
Panel symbolů
2.
Na panelu Panel symbolů vyberte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ikonu
sítě
.
3.
Ze seznamu vyberte síť, ke které se chcete připojit.
4.
Klepněte na tlačítko Connect (Připojit).
ASUS M51AC
51
Čeština
52
Kapitola 6: Použití pomocných programů
Kapitola 6
Čeština
Použití pomocných programů
Podpůrný disk DVD a disk DVD pro obnovu nemusí být v krabici obsaženy. Další
podrobnosti o možnostech obnovy v operačním systému Windows® 8 viz část Obnova
systému v této kapitole.
ASUS AI Suite II
ASUS AI Suite II je univerzální rozhraní, které integruje více pomocných programů ASUS a
umožňuje uživateli jejich snadné spouštění a ovládání.
Tento nástroj je u některých modelů předem nainstalován. U modelů bez operačního
systému nainstalujte tento nástroj podle následujících kroků.
Používání ASUS AI Suite II
AI Suite II se automaticky spustí při spuštění operačního systému (OS) Windows® . Ikona
AI Suite II se zobrazí v oznamovací oblasti Windows®. Klepnutím na ikonu otevřete hlavní
nabídku AI Suite II.
Klepnutím na jednotlivá tlačítka spouštíte pomocné programy ke sledování systému,
aktualizaci BIOSu základní desky, zobrazení informací o systému a přizpůsobení nastavení
rozhraní AI Suite II.
Klepnutím
Klepnutím přizpůsobíKlepnutím zobrazíspustíte nástroj
te nastavení rozhraní.
te sledování údajů
Auto Tuning
snímačů
a
frekvenKlepnutím
Klepnutím zaktualiKlepnutím přizpů(Automatické
vyberte ce procesoru.
zujete BIOS základní sobíte nastavení
ladění)
pomocný
desky počítače
rozhraní.
program.
• Aplikace v nabídce Tool (Nástroj) se liší podle modelu.
• Kopie obrazovek AI Suite II v této uživatelské příručce jsou pouze orientační. Skutečné
kopie obrazovek se liší podle modelu.
ASUS M51AC
53
Nástroje
Sekce Nástroj je tvořena panely EPU, Probe II a Sensor Record.
Čeština
EPU
EPU je ekologický nástroj, který lze přizpůsobit různým stylům práce s počítačem. Nabízí
několik režimů úspory (snížení spotřeby) energie. Režim Automaticky znamená, že systém
automaticky přizpůsobuje nastavení aktuálním podmínkám. Máte také možnost ovládat
nastavení jako frekvence CPU, frekvence GPU, napětí vCore a ventilátor ručně.
Spuštění EPU
Po instalaci AI Suite II z podpůrného disku DVD spustíte EPU klepnutím na Nástroj > EPU
v hlavní nabídce AI Suite II.
Zobrazí následující hlášení,
pokud není detekována
možnost úspory energie na
grafické kartě.
Více provozních
režimů systému
Svítící položky jsou
ty, u nichž dochází k
úspoře energie.
Zobrazuje snížení
emisí CO2
*Přepíná zobrazení
celkového a aktuálního
snížení emisí CO2
Zobrazuje aktuální
výkon procesoru
Pokročilá nastavení jednotlivých režimů
Zobrazí vlastnosti
systému v jednotlivých
režimech.
*•
*•
54
Volbou Od doby instalace zobrazíte, jak se snížily emise CO2 od instalace EPU.
Volbou Od posledního nulování zobrazíte, jak se snížily emise CO2 od posledního
klepnutí na tlačítko Vymazat
.
Kapitola 6: Použití pomocných programů
Probe II
Čeština
Probe II je pomocný program, který sleduje zásadně důležité součásti počítače a upozorňuje na případné problémy s nimi. Probe II kromě jiného detekuje otáčky ventilátoru, teplotu
procesoru a systémová napětí. Díky tomuto programu můžete mít jistotu, že je počítač stále
v dobrém stavu.
Spuštění Probe II
Po instalaci AI Suite II z podpůrného disku DVD spustíte Probe II klepnutím na Nástroj >
Probe II v hlavní nabídce AI Suite II.
Konfigurace Probe II
Klepnutím na karty Napětí/teplota/otáčky ventilátoru můžete aktivovat jednotlivé snímače
nebo nastavovat prahové hodnoty. Karta Preference umožňuje nastavit interval upozorňování
snímačů nebo přepnout jednotku teploty.
Uloží vaši
konfiguraci
Načte konfiguraci, kterou jste
uložili
ASUS M51AC
Nahraje výchozí
prahové hodnoty
všech snímačů
Změny vstupují v platnost
55
Sensor Recorder
Program Sensor Recorder umožňuje sledování změn systémových napětí, teplot a otáček
ventilátorů a také záznam těchto hodnot.
Čeština
Spuštění programu Sensor Recorder
Po instalaci AI Suite II z podpůrného disku DVD spustíte Probe II klepnutím na Nástroj >
Sensor Recorder v hlavní nabídce AI Suite II.
Konfigurace programu Sensor Recorder
Klepněte na karty Napětí/teplota/otáčky ventilátoru a vyberte snímače, jejichž údaje chcete
sledovat. Karta Záznam historie umožňuje záznam změn hodnot snímačů, které jste vybrali.
Vyberte snímače, který chcete sledovat.
Přetažením
zobrazíte stav
v určitém časovém období
Klepnutím obnovíte původní
režim
56
Klepnutím zvětšíte/zmenšíte
měřítko osy Y
Klepnutím zvětšíte/zmenšíte měřítko
osy X
Kapitola 6: Použití pomocných programů
Monitor
Sekce Sledování je tvořena panely Snímač a CPU Frekvence procesoru.
Čeština
Snímač
Panel Snímač zobrazuje aktuální hodnotu snímače v systému, například otáčky ventilátoru,
teplotu procesoru a systémová napětí. Klepnutím na Monitor > Snímač v hlavní nabídce
AI Suite II otevřete panel Sensor.
CPU Frekvence procesoru
Panel CPU Frekvence procesoru zobrazuje aktuální frekvenci a využití procesoru. Klepnutím na Monitor > CPU Frekvence procesoru v hlavní nabídce AI Suite II otevřete panel
CPU Frekvence procesoru.
Aktualizace
Sekce Aktualizace umožňuje aktualizaci BIOSu základní desky a logo BIOSu pomocí
pomocných programů ASUS.
Aktualizace ASUS
Aktualizace ASUS je pomocný program, kterým můžete spravovat, ukládat a aktualizovat
BIOS základní desky v prostředí Windows® Pomocný program Aktualizace ASUS umožňuje aktualizaci BIOSu přímo z internetu, stažení nejnovějšího souboru BIOSu z internetu,
aktualizaci BIOSu ze souboru s aktualizací BIOSu, uložení aktuálního BIOSu nebo zobrazení informací o verzi BIOSu.
Aktualizace BIOSu přes internet
Postup aktualizace BIOSu přes internet:
1.
2.
3.
Na obrazovce Aktualizace ASUS klepněte na Aktualizace BIOSu přes internet a poté
klepněte na Další.
Vyberte nejbližší ASUS FTP server, abyste zbytečně nezatěžovali síť.
Pokud chcete umožnit návrat ke starší verzi BIOSz a automatické zálohování BIOSu,
zaškrtněte pole před dvěma položkami na obrazovce.
Vyberte verzi BIOSu, kterou chcete stáhnout. Klepněte na Další.
Pokud není zjištěna dostupnost aktualizované verze, objeví se obrazovka jako
napravo.
4.
Můžete se rozhodnout, zda chcete změnit logo při spuštění BIOSu, což je první
obrázek, který vidíte po zapnutí PC, v průběhu provádění Power‑On Self-Testu
(POST). Klepnutím na Ano logo změníte nebo klepnutím na Ne pokračujete beze
změny..
5.
Dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce.
ASUS M51AC
57
Aktualizace BIOSu přes soubor BIOSu
Čeština
Postup aktualizace BIOSu přes soubor BIOSu:
1. Na obrazovce Aktualizace ASUS klepněte na Aktualizace BIOSu přes soubor BIOSu
a poté klepněte na Další.
2. V okně Otevřít vyberte soubor BIOSu, klepněte na Otevřít a poté klepněte na Další.
3. Můžete se rozhodnout, zda chcete změnit logo při spuštění BIOSu. Klepnutím na Ano
logo změníte nebo klepnutím na Ne pokračujete beze změny.
4. Dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce.
My Logo (Moje logo)
Nástroj ASUS My Logo (Moje logo) umožňuje přizpůsobit logo při spuštění. Logo při spuštění
je obrázek, který se zobrazuje na obrazovce během testů POST (Power On Self-Tests).
Nástroj ASUS My Logo (Moje logo) umožňuje:
• Změnit aktuální logo při spuštění systému BIOS základní desky
• Změnit logo při spuštění staženého souboru systému BIOS a zaktualizovat tento systém
BIOS na vaší základní desce
• Změnit logo při spuštění staženého souboru systému BIOS bez aktualizace tohoto
systému BIOS na základní desce
Zkontrolujte, zda je položka systému BIOS Full Screen Logo (Logo na celou obrazovku)
nastavena na [Enabled] (Povoleno) pro zobrazení loga při spuštění. Viz část Konfigurace
nastavení spuštění v kapitole Konfigurace BIOS v uživatelské příručce.
Změna loga při spuštění systému BIOS
1.
2.
Na panelu hlavní nabídky AI Suite II klepněte na Update (Aktualizovat) > MyLogo
(Moje logo).
Vyberte některou z těchto tří možností a potom klepněte na tlačítko Next (Další):
•
•
•
Change the BIOS boot logo of my motherboard (Změnit logo při spuštění systému
BIOS základní desky)
Change the boot logo of a downloaded BIOS file and update this BIOS to my
motherboard (Změnit logo při spuštění staženého souboru systému BIOS a
zaktualizovat tento systém BIOS na mojí základní desce)
Change the boot logo of a downloaded BIOS file (But do not update this BIOS to
my motherboard) (Změnit logo při spuštění staženého souboru systému BIOS, ale
neaktualizovat tento systém BIOS na základní desce)
Před použitím posledních dvou možností stáhněte soubor systému BIOS do počítače
pomocí služby ASUS Update (Aktualizace ASUS).
3.
4.
5.
6.
7.
58
Vyhledejte soubor s obrázkem, který chcete použít jako logo při spuštění (a podle
potřeby stažený soubor systému BIOS) a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
Posuňte posuvník Resolution (Rozlišení) nebo klepněte na Auto Tune (Automatické
ladění); systém automaticky upraví rozlišení obrazovky.
Klepnutím na tlačítko Booting Preview (Náhled spuštění) zobrazíte obrázek tak,
jak bude zobrazen během testů POST. Klepnutím levým tlačítkem myši se vrátíte na
obrazovku nastavení.
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Next (Další).
Klepněte na tlačítko Flash (Blesk) a dokončete postup podle zobrazených pokynů..
Kapitola 6: Použití pomocných programů
Informace o systému
•
•
•
•
Čeština
Sekce Informace o systému zobrazuje informace o základní desce, procesoru a paměťových slotech.
Klepnutím na kartu MB zobrazíte podrobnosti o výrobci základní desky, názvu, verzi
produktu a BIOSu.
Klepnutím na kartu CPU zobrazíte podrobnosti o procesoru a vyrovnávací paměti.
Klepněte na kartu Memory (Paměť) a potom výběrem patice paměťové karty zobrazíte
podrobnosti o paměťovém modulu nainstalovaném v příslušné patici.
Klepněte na kartu Disk a potom výběrem jednotlivých disků zobrazíte příslušné
podrobnosti.
Obrazovka Support (Podpora)
Na obrazovce Support (Podpora) jsou uvedeny informace o webových stránkách ASUS,
webových stránkách technické podpory, webových stránkách pro podporu stahování nebo
kontaktní informace.
Nastavení
Sekce Nastavení umožňuje přizpůsobení nastavení hlavní nabídky a vzhledu uživatelského
rozhraní.
•
Aplikace nabídne výběr aplikace, kterou chcete povolit.
•
Skin umožňuje upravovat nastavení kontrastu, jasu, sytosti, odstínu a gama faktoru
uživatelského rozhraní.
•
Bar umožňuje upravovat nastavení pruhu nabídky.
ASUS M51AC
59
Chytrý systém chlazení ASUS (volitelně)
Čeština
Chytrý systém chlazení ASUS je volitelná funkce u vybraných modelů, kterou lze zakoupit
samostatně.
Konfigurování modelů UEFI BIOS
Chytrý systém chlazení ASUS po každém spuštění systému udržuje vnitřní systémové
součásti v proudícím vzduchu. Při konfigurování této funkce postupujte podle následujících
kroků:
1.
Vstupte do programu nastavení systému BIOS.
Podrobnosti viz část Vstup do nastavení systému BIOS v kapitole 2.
2.
60
Klepněte na položku Exit/Advanced Mode (Konec/Rozšířený režim) v pravém
horním roku obrazovky a potom vyberte položku Advanced Mode (Rozšířený režim).
Na panelu nabídek obrazovky Advanced Mode (Rozšířený režim) vyberte položku
Monitor.
Kapitola 6: Použití pomocných programů
V nabídce Monitor vyberte položku Clean Level (Úroveň čištění) a stisknutím
klávesy <Enter> zobrazte příslušné možnosti konfigurace.
4.
Podle vlastních preferencí vyberte jednu ze čtyř možností konfigurace Clean Level
(Úroveň čištění):
• Deaktivovat: Deaktivuje systém ventilátoru a ventilátor pracuje podle nastavení
Q-Fan.
•
Tichý: 40 % výkonu ventilátoru (nízký výkon, ale nízký hluk)
•
Optimální: 70 % výkonu ventilátoru (standardní nastavení).
•
Plný výkon: Plný výkon ventilátoru (nejvyšší výkon, ale vysoká hlučnost)
5.
Stiskněte klávesu <F10> a klepnutím na tlačítko Yes (Ano) uložte vaše nastavení.
Konfigurace bude dokončena automatickým restartováním systému.
Čeština
3.
Během spouštění systému indikátor LED napájení bliká, tzn. ventilátor pro odsávaní prachu
se otáčí opačným směrem, aby se odstranil prach z vnitřních systémových součástí.
ASUS M51AC
61
Obnova systému
Resetování počítače
Volba Reset your PC (Resetovat PC) obnoví výchozí tovární nastavení vašeho počítače.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Pokyny pro resetování počítače:
1.
Během spouštění stiskněte klávesu <F9>.
2.
Na obrazovce klepněte na tlačítko Troubleshoot (Poradce při potížích).
3.
Vyberte Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte možnost Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s
nainstalovaným operačním systémem Windows).
6.
Vyberte možnost Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory).
7.
Klepněte na tlačítko Reset (Resetovat).
Obnovení systému ze souboru s bitovou kopií systému
Můžete vytvořit jednotku USB pro obnovu a použít ji k obnovení nastavení vašeho počítače.
Vytvoření jednotky USB pro obnovu
Na paměťovém zařízení USB musí být alespoň 16 GB volného místa.
Veškeré soubory v paměťovém zařízení USB budou během tohoto procesu trvale
odstraněny. Než budete pokračovat, zazálohujte veškerá důležitá data.
Pokyny pro vytvoření jednotky USB pro obnovu:
1.
Spusťte Computer Panel (Panel počítače) z obrazovky All Apps (Všechny aplikace).
Další podrobnosti viz Spouštění obrazovky All Apps (Všechny aplikace) v části
Používání aplikací Windows
�������®.
2.
V položce System and Security (Systém a zabezpečení) v části Control Panel
(Ovládací panely) klepněte na Find and fix problems (Vyhledat a opravit problémy).
ASUS M51AC
62
3.
Vyberte Recovery (Obnova) >
Create a recovery drive (Vytvořit
jednotku pro obnovu).
4.
Klepněte na Copy the recovery
partition from the PC to the
recovery drive (Kopírovat oddíl pro
obnovení z počítače do jednotky
pro obnovení) a potom klepněte na
tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte paměťové zařízení USB,
na které chcete zkopírovat soubory
pro obnovu.
6.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
7.
Klepněte na tlačítko Create
(Vytvořit). Chvilku počkejte, než se
proces dokončí.
8.
Po dokončení procesu klepněte na
tlačítko Finish (Dokončit).
ASUS M51AC
63
Kompletní odebrání a nová instalace systému Windows
Obnovení původních továrních nastavení počítače lze povést použitím možnosti Remove
everything and reinstall (Vše odebrat a znovu nainstalovat) v části PC Settings (Nastavení
PC). Níže jsou uvedeny pokyny pro použití této možnosti.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Dokončení tohoto procesu může chvíli trvat.
1.
Spusťte panel Panel symbolů.
2.
Klepněte na Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení PC) >
General (Obecné).
3.
Přejděte dolů na možnost Remove everything and reinstall Windows (Kompletní
odebrání a nová instalace systému Windows). V této možnosti klepněte na Get
Started (Začínáme).
4.
Dokončete novou instalaci a resetování podle zobrazených pokynů.
ASUS M51AC
64
Kapitola 7
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato kapitola uvádí některé potíže, s nimiž se můžete setkat, a jejich možná řešení.
?
?
?
?
Počítač nelze zapnout a LED kontrolka napájení na předním panelu se
nerozsvítí.
•
Zkontrolujte správné zapojení počítače..
•
Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce na stěně.
•
Zkontrolujte, zda je zapnut napájecí zdroj. Viz sekce ZAPNUTÍ počítače v
kapitole 1.
Počítač "zamrzne".
•
Níže uvedenými kroky se pokuste ukončit program, který přestal reagovat.
1.Stiskněte najednou klávesy <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a
poté klepněte na Správce úloh.
2.V části Task Manager (Správce úloh) na kartě Processes (Procesy)
vyberte program, který nereaguje a potom klepněte na tlačítko End Task
(Ukončit úlohu).
•
Pokud nereaguje klávesnice. Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na horní
části skříně počítače, dokud se počítač nevypne. Poté zapněte počítač
stiskem vypínače.
Nelze se připojit k bezdrátové síti pomocí WLAN karty ASUS (pouze u
vybraných modelů).
•
Zkontrolujte správné zadání klíče zabezpečení bezdrátové sítě, k níž se
chcete připojit.
•
Připojte vnější antény (volitelné) ke konektorům WLAN karty ASUS a v zájmu
nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
Nefungují klávesy šipek v numerické části klávesnice.
ASUS M51AC
Zkontrolujte, zda nesvítí LED kontrolka Number Lock. Pokud LED kontrolka
Number Lock svítí, jsou klávesy v numerické části klávesnice používány jen
k zadávání číslic. Stiskem klávesy Number Lock zhasněte LED kontrolku
Number Lock, pokud chcete používat klávesy šipek v numerické části
klávesnice.
65
?
Čeština
?
?
?
Chybí obraz na monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen ke konektoru video výstupu
počítače.
•
Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou, zkontrolujte, zda
je monitor připojen k video výstupu samostatné grafické karty.
•
Zkontrolujte, zda nejsou kolíky video konektoru ohnuté. Pokud jsou ohnuté,
vyměňte propojovací kabel monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen k napájení.
•
Nahlédněte do dokumentace dodávané s monitorem, kde najdete více
informací o řešení potíží.
Při použití více monitorů je obraz jen na jednom monitoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou oba monitory zapnuty.
•
Během POST testu po spuštění počítače je obraz jen na monitoru připojeném
ke konektoru VGA. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
•
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory ke
konektorům této karty.
•
Zkontrolujte správnost nastavení více monitorů. Více podrobností viz sekce
Připojení více vnějších monitorů v kapitole 3.
Počítač nerozpozná USB paměťové zařízení.
•
Při prvním připojení USB paměťového zařízení k počítači systém Windows
automaticky instaluje ovladač. Chvíli vyčkejte a poté v okně Tento počítač
zkontrolujte, zda se objevila nová jednotka - USB paměťové zařízení.
•
Připojením USB paměťového zařízení k jinému počítači ověřte, zda je toto
zařízení funkční nebo ne.
Chci vrátit zpět změny operačního systému počítače, aniž bych přišel
o data.
66
Pomocí možnosti obnovy Windows® 8 Refresh everything without affecting
your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů) obnovte nebo vraťte
změny nastavení operačního systému, aniž byste přišli o data, například
dokumenty nebo fotografie. Chcete-li použít možnost obnovy, na panelu
Symbol klepněte na Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit
nastavení počítače) > General (Obecné), vyberte možnost Refresh
everything without affecting your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění
souborů) a potom klepněte na Get Started (Začínáme).
Kapitola 7: Řešení potíží
Obraz na HDTV televizoru je roztažený.
•
Příčinou je rozdílné nastavení rozlišení monitoru na počítači a skutečné
rozlišení HDTV. Změňte nastavení rozlišení podle připojeného HDTV. Postup
změny rozlišení obrazu:
Čeština
?
Z úvodní obrazovky
a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel
(Ovládací panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz část Umístění aplikace na úvodní obrazovku v části Používání
aplikací Windows
�������®.
b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na Adjust screen
resolution (Upravit rozlišení obrazovky) v části Appearance and
Personalization (Vzhled a přizpůsobení).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
?
b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu
pracovní plochy. V kontextové nabídce vyberte Personalize (Přizpůsobit)
> Display (Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení
zobrazení).
Reproduktory nehrají
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k výstupu Line out (žlutý) na
předním nebo zadním panelu.
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny k napájení a zapnuty.
Nastavte hlasitost reproduktorů.
Na obrazovce režimu pracovní plochy zkontrolujte, zda není ztlumen zvuk v
operačním systému počítače.
•Pokud je ztlumen, ikona hlasitosti má podobu� . TChcete-li aktivovat
systémové zvuky, klepněte na na hlavním panelu systému Windows a
potom nastavte hlasitost pomocí posuvníku.
?
•
Jednotka DVD nenačte disk.
•
•
?
•Pokud zvuk není ztlumen, klepněte na
a přetažením posuvníku
upravte hlasitost.
Připojením reproduktorů k jinému počítači ověřte, zda správně fungují.
•
Zkontrolujte, zda je disk na platu optické jednotky položen potištěnou stranou
nahoru.
Zkontrolujte, zda je disk na platu vystředěn, to platí zejména pro disky
nestandardního rozměru nebo tvaru.
Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo poškozený.
Tlačítko vysunutí plata jednotky DVD nefunguje.
1.Umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního
systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu
Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer
(Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
2.Klepněte pravým tlačítkem myši na
klepněte na Vysunout.
ASUS M51AC
, poté v nabídce
67
Napájení
Problém
Čeština
Není napájení
(kontrolka
napájení nesvítí)
Možná příčina
Řešení
Nesprávné napájecí napětí
• P
okud je váš počítač vybaven
přepínačem napětí, nastavte jej podle
požadavků napájení ve vaší oblasti.
• Upravte nastavení napětí.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
odpojen od elektrické zásuvky.
Počítač není zapnut.
Stiskem tlačítka vypínače na předním
panelu zkontrolujte, zda je počítač
zapnut.
Napájecí kabel počítače
není správně zapojen.
• Z
kontrolujte, zda je napájecí kabel
počítače správně zapojen.
• Vyzkoušejte jiný slučitelný napájecí
kabel.
Problémy s PSU (napájecí
zdroj)
Chcete-li nainstalovat do počítače
další PSU, kontaktujte servisní
středisko ASUS.
Zobrazení
Problém
Žádný obraz
na monitoru
po zapnutí
počítače (černá
obrazovka).
68
Možná příčina
Řešení
Signálový kabel není připojen
ke správnému výstupu VGA
na počítači.
• P
řipojte signálový kabel ke
správnému výstupu VGA na
počítači (zabudovaná VGA karta
nebo samostatné VGA karta).
• Pokud používáte samostatnou
VGA kartu, připojte signálový
kabel k jejímu VGA výstupu.
Problémy se signálovým
kabelem
Zkuste připojit jiný monitor.
Kapitola 7: Řešení potíží
Problém
Nelze se připojit
k Internetu
Možná příčina
Řešení
Kabel LAN není připojen.
Připojte k počítači kabel LAN.
Problémy s kabelem LAN
Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor
LAN. Pokud nesvítí, zkuste jiný
kabel LAN. Pokud ani poté připojení
nefunguje, kontaktujte servis ASUS.
Počítač není správně
připojen ke směrovači
nebo přepínači.
Zajistěte správné připojení počítače ke
směrovači nebo přepínači.
Nastavení sítě
Zjistěte správná nastavení u svého
poskytovatele připojení k internetu
(ISP).
Problémy způsobené
antivirovým softwarem
Problémy způsobené
ovladačem
Čeština
LAN
Ukončete antivirový software.
Znovu nainstalujte ovladač LAN karty
Zvuk
Problém
Možná příčina
Řešení
Připojení sluchátek
nebo reproduktorů k
nesprávnému portu.
• S
právný port je uveden v
uživatelské příručce počítače.
• Odpojte a znovu připojte k počítači
reproduktory.
Sluchátka nebo
reproduktory nefungují.
Vyzkoušejte jiná sluchátka nebo
reproduktory.
Porty zvuku na předním
nebo zadním panelu
nefungují.
Vyzkoušejte porty zvuku na předním
i na zadním panelu. Pokud jeden z
portů nefunguje, zkontrolujte, zda
není nastaven na vícekanálový zvuk.
Problémy způsobené
ovladačem
Znovu nainstalujte ovladač zvukové
karty
Nehraje zvuk
ASUS M51AC
69
Systém
Problém
Čeština
Systém je příliš
pomalý
Systém často
spadne nebo
zamrzne.
70
Možná příčina
Řešení
Běží příliš mnoho programů
Ukončete některé programy.
Útok počítačového viru
• P
omocí antivirového softwaru
zkontrolujte počítač na přítomnost
virů, případně je odstraňte.
• Znovu nainstalujte operační
systém.
Porucha pevného disku
• Poškozený
pevný disk předejte
servisu ASUS k opravě.
Problémy s paměťovým
modulem
• N
ahraďte slučitelným paměťovým
modulem.
• Vyjměte přídavné paměťové
moduly, které jste instalovali, a
zkuste počítač znovu zapnout.
• Požádejte o pomoc servisní
středisko ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde
bude lépe chlazen.
Je instalován neslučitelný
software.
Přeinstalujte operační systém a
slučitelný software.
Kapitola 7: Řešení potíží
Problém
Počítač je po
zapnutí příliš
hlučný.
Počítač je příliš
hlučný.
Možná příčina
Řešení
Počítač se spouští.
Nejde o závadu. Ventilátory při
zapnutí počítače běží s maximálními
otáčkami. Po spuštění operačního
systému se otáčky ventilátorů sníží.
Nastavení BIOS byla
změněna.
Obnovte výchozí nastavení BIOSu.
Zastaralý BIOS
Aktualizujte BIOS nejnovější verzí.
Nejnovější verze BIOSu lze stáhnout
z webu podpory ASUS na adrese
http://support.asus.com.
Byl vyměněn chladič
procesoru.
Používejte chladič procesoru, který
je slučitelný nebo doporučený
společností ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde
bude lépe chlazen.
Počítač je přehřátý.
• A
ktualizujte BIOS.
• Pokud víte jako znovu namontovat
základní desku, pokuste se vyčistit
prostor uvnitř skříně počítače.
• Požádejte o pomoc servisní
středisko ASUS.
Čeština
Procesor
Pokud problém přetrvává, nahlédněte do záručního listu stolního PC a kontaktujte servis
ASUS. Informace o servisních střediscích získáte na webu podpory ASUS na adrese
http://support.asus.com.
ASUS M51AC
71
Kontaktní informace společnosti ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa
Telefon Fax E-mail
Webová stránka
Technická podpora
Telefon Stažení softwaru
15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa
Telefon
Fax
Webová
Technická podpora
Telefon Fax technické podpory
Stažení softwaru
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-888-6783688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)
Adresa
Fax
Webová
Kontakt online
Technická podpora
Telefon Fax technické podpory
Stažení softwaru
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
+49-1805-010923*
+49-2102-9599-11*
support.asus.com
* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.
Výrobce
ASUSTeK Computer Inc.
Adresa
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě
ASUS Computer GmbH
Adresa:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Download PDF