Stolní PC ASUS
M31AD, M51AD a K30AD
Uživatelská příručka
M51AD
M31AD
K30AD
CZ8828
První edice
Čeština
Listopad 2013
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována,
přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv
jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako
zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).
V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla
provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností
ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI
DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN,
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ,
ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT,
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE
NEBO VE VÝROBKU.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK
FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE
MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE
POPSANÝCH.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo
copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve
prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
Obsah
Upozornění..................................................................................................... 5
Čeština
Bezpečnostní informace................................................................................. 8
Konvence použité v této příručce................................................................... 9
Kde najdete více informací............................................................................. 9
Obsah balení................................................................................................ 10
Kapitola 1
Začínáme
Vítejte!..........................................................................................................11
Seznámení s počítačem................................................................................11
Příprava počítače k použiti........................................................................... 19
Zapnutí počítače........................................................................................... 22
Kapitola 2
Připojení zařízení k počítači
Připojení USB paměťového zařízení............................................................ 23
Připojení mikrofonu a reproduktorů.............................................................. 24
Připojení více vnějších monitorů................................................................... 28
Připojení HDTV............................................................................................. 29
Kapitola 3
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC............................................. 31
Použití čtečky paměťových karet.................................................................. 32
Používání optické jednotky........................................................................... 33
Kapitola 4
Připojení k Internetu
Kabelové připojení........................................................................................ 35
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)...................................... 37
Kapitola 5
Řešení potíží
Řešení potíží................................................................................................. 39
Obsah
Windows® 7 / Windows® 8.1
Čeština
Uživatelská příručka
Kapitola 1
Používání Windows® 7
První spuštění............................................................................................... 49
Používání pracovní plochy Windows® 7....................................................... 50
Správa souborů a složek.............................................................................. 52
Obnova systému........................................................................................... 54
Ochrana počítače......................................................................................... 55
Získání nápovědy a podpory Windows®....................................................... 56
Kapitola 2
Používání Windows® 8.1
První spuštění............................................................................................... 57
Obrazovka zámku Windows® 8.1.................................................................. 57
Používání uživatelského rozhraní Windows®............................................... 58
Práce s aplikacemi Windows®...................................................................... 61
Další klávesové zkratky klávesnice.............................................................. 66
Vypnutí stolního počítače............................................................................. 67
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku.............................................. 67
Vstup do nastavení systému BIOS............................................................... 68
Kapitola 3Další funkce operačního systému Windows® 7 /
Windows® 8.1
Odpojení paměťového zařízení USB............................................................ 69
Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky............................................... 70
Konfigurování nastavení internetového připojení......................................... 71
Obnova systému........................................................................................... 80
Kontaktní informace společnosti ASUS
Kontaktní informace společnosti ASUS........................................................ 85
Upozornění
Sběrové služby
Čeština
Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho
závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme,
že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše
produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti
recyklace v různých regionech viz http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
REACH
V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.
htm zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou
podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
•
Toto zařízení musí snést veškeré vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nesprávnou činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení
třídy B, dle části 15 předpisů Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud
není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení
vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo
několika z následujících metod:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
•
Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
•
Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
Ke splnění požadavků FCC je nutno používat k propojení monitoru s grafickou kartou
stíněné kabely. Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným
za shodu mohou zániku oprávnění používat toto zařízení.
Varování týkající se lithiumiontové baterie
POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným
nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce.
Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion
Čeština
MISE EN GARDE: Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement.
Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée
par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant.
IC: Kanadské prohlášení o shodě
Splňuje kanadské specifikace ICES-003 pro třídu B. Toto zařízení splňuje podmínky části
RSS 210 směrnic IC. Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o
zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení.
Toto zařízení splňuje licenci Industry Canada vyjma standardů RSS. Provoz je podmíněn
splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2)
toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobovat
nežádoucí fungování tohoto zařízení.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z
digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva
komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
VCCI: Prohlášení o shodě - Japonsko
Prohlášení VCCI třídy B
KC: Prohlášení o varování - Korea
Poznámky k RF zařízení
CE: Prohlášení o shodě s evropským společenstvím
Čeština
Toto zařízení splňuje požadavek na vystavení vysokofrekvenčním signálům 1999/519/EC,
doporučení rady z 1. července 1999 o omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým
polím (0 – 300 GHz). Toto bezdrátové zařízení splňuje směrnici R&TTE.
Používání bezdrátového rádia
Při provozování zařízení ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je jeho používání
omezeno na vnitřní prostory.
Vystavení záření vysokofrekvenční energie
Vyzařovaná výstupní energie technologie Wi-Fi je nižší, než limity předpisů FCC o vystavení
účinkům vysokých frekvencí. Nicméně je doporučeno používat bezdrátové zařízení tak, aby
potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální.
Prohlášení FCC o shodě bezdrátové technologie Bluetooth
Anténa použitá s tímto vysílačem nesmí být umístěna nebo provozována společně nebo v
kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem, na které se vztahují podmínky záruky FCC.
Prohlášení Industry Canada o technologii Bluetooth
Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních
způsobujících vysokofrekvenční rušení.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Rčglement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Tchaj-wanské prohlášení o bezdrátové komunikaci
Japonské prohlášení o radiofrekvenčním zařízení
KC (radiofrekvenční zařízení)
Bezpečnostní informace
Čeština
Před čištěním odpojte napájení a periferní zařízení. Otřete stolní PC čistou houbou
z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a
trochy teplé vody, a přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.
•
NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače
poškozená, vyhledejte opravnu.
•
NEVYSTAVUJTE špinavému ani prašnému prostředí. NEPOUŽÍVEJTE během úniku
plynu.
•
NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu skříně ani dovnitř nic
nezastrkujte.
•
NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým polím.
•
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE
modem během bouřek.
•
Varování o bezpečnosti baterií: NEHÁZEJTE baterii do ohně. NEZKRATUJTE kontakty.
NEROZEBÍREJTE baterii.
•
Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C (32 ˚F) až 35 ˚C (95 ˚F).
•
NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory stolního PC, aby nedošlo k přehřátí.
•
NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
•
Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky
před přemístěním počítače.
•
Před použitím prodlužovacího kabelu nebo adaptéru se poraďte s odborníkem.. Tyto
prvky by mohly přerušit obvod uzemnění.
•
Zajistěte nastavení napájecího zdroje na správné napětí místní rozvodné sítě. Pokud si
nejste jisti, jaké napětí je v zásuvce, obraťte se na místního dodavatele elektřiny.
•
Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte
kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
Konvence použité v této příručce
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ: Informace pro předcházení úrazům při provádění
úkolu.
POZOR: Informace pro předcházení poškození součástí při provádění úkolu.
DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE respektovat při provádění úkolu.
POZNÁMKA: Tipy a další informace, které se hodí při provádění úkolu.
Čeština
Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v
této příručce.
Kde najdete více informací
Další informace o produktu a aktualizacích softwaru můžete čerpat z níže uvedených zdrojů.
Weby ASUS
Web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwarových a softwarových produktech
ASUS. Viz web ASUS na adrese www.asus.com.
Místní technická podpora ASUS
Navštivte web ASUS http://support.asus.com/contact, kde najdete kontakt na místní
technickou podporu.
• Tato uživatelská příručka se nachází v následující složce v tomto stolním počítači:
• C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Obsah balení
Čeština
Komputer desktop PC ASUS
Klawiatura x1
Myš x1
Dipólová anténa (volitelná) x1 / Anténa x1 (volitelná)
Napájecí kabel x1
Installation Guide
DVD/SDVD/RDVD x1
(volitelný)
Instalační příručka x1
Záruční list x1
• Pokud některá z výše uvedených věcí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
• Obrázky součástí dodávky jsou pouze orientační. Skutečné provedení se může lišit
podle konkrétního modelu.
10
Čeština
Kapitola 1
Začínáme
Vítejte!
Děkujeme, že jste zakoupili stolní PC ASUS M31AD, M51AD a K30AD!
Stolní PC ASUS M31AD, M51AD a K30AD nabízí špičkový výkon, spolehlivost bez
kompromisů a pomocné programy zaměřené na uživatele. Všechny tyto přínosy dostáváte v
působivě futuristické a stylové skříni.
Před přípravou stolního PC k použití si přečtěte záruční list ASUS.
Seznámení s počítačem
Obrázky jsou pouze orientační. Porty, jejich umístění a barva skříně se liší podle modelu.
Přední panel
M31AD
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
11
Čeština
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém
Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.
Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora
Průvodce zvukem ASUS.
Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.
Tlačítko vysunutí optického disku. Stiskem tlačítka vysunete plato pro disk.
Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.
Slot pro kartu MultiMediaCard(MMC)/xD-Picture (XD)/Secure Digital™SD)/
High Capacity Secure Digital™(SDHC)/Memory Stick Pro™(MS/PRO). Do
tohoto slotu vložte podporovanou kartu.
12
Kapitola 1: Začínáme
Čeština
M51AD
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém
Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do
Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.
Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora
Průvodce zvukem ASUS.
Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
13
Kryt čtečky karet. Po otevření tohoto krytu se objeví sloty čtečky karet.
Čeština
Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.
Jednotka optického disku (neobsazená). Možnost instalace další optické
jednotky.����
Slot CompactFlash® / Microdrive™. Lze zasunout kartu CompactFlash® /
Microdrive™.
Slot Secure Digital™ / MultiMediaCard. Lze zasunout kartu Secure Digital™ /
MultiMediaCard.
Slot pro kartu Memory Stick™ / Memory Stick Pro™. Lze zasunout kartu
Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.
14
Kapitola 1: Začínáme
Čeština
K30AD
Slot pro kartu MultiMediaCard(MMC)/xD-Picture (XD)/Secure Digital™SD)/
High Capacity Secure Digital™(SDHC)/Memory Stick Pro™(MS/PRO). Do
tohoto slotu vložte podporovanou kartu.
Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
• NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační
systém Windows®.
• Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci
ovladačů do Windows® OS a funguje jen ve Windows.
• Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
• Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB
3.0, dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.
Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.
Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora
Průvodce zvukem ASUS.
Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.
Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
15
Zadní panel
M31AD / M51AD / K30AD
Čeština
Přepínač napětí. Tento přepínač slouží k výběru odpovídajícího systémového
vstupního napětí podle síťového napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti. Pokud
je síťové napětí ve vaší oblasti 100 – 127 V, nastavte přepínač na 115 V. Pokud je
síťové napětí ve vaší oblasti 200 – 240 V, nastavte přepínač na 230 V.�
V případě nastavení přepínače na 115 V v soustavě 230 V nebo napětí 230 V v
soustavě 115 V dojde k vážnému poškození systému!
Napájecí zásuvka. Připojte napájecí kabel.
V závislosti na místních vyhláškách má váš stolní počítač následující parametry napájení:
• M31AD:
• 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz
• 220~230Vac, 3.5A, 50Hz
• M51AD:
• 115Vac / 220~230Vac, 7.0A/4.0A, 60Hz/50Hz
• 220~230Vac, 3.5A, 50Hz
• K30AD:
• 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz (pro použití v Severní Americe)
• 220Vac, 3A, 50Hz (pro použití v Evropě)
16
Kapitola 1: Začínáme
Čeština
Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení
zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
Port HDMI. Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další
chráněný obsah.
Port VGA. Tento port umožňuje připojení zařízení s rozhraním VGA, například
monitoru.
Výstup bočního reproduktoru (šedý). Využívá se k připojení bočních
reproduktorů v konfiguraci 7.1 kanálového zvuku.
Výstup zadního reproduktoru (černý). Využívá se k připojení zadních
reproduktorů v konfiguraci 4.1, 5.1 a 7.1 kanálového zvuku.
Port středového reproduktoru/subwooferu (oranžový). Připojení středového
reproduktoru/subwooferu.
Port mikrofonu (růžový). Připojení mikrofonu.
Port linkového výstupu (žlutý). Připojení sluchátek nebo reproduktorů se
zesilovačem. V konfiguraci 4.1, 5.1 nebo 7.1 kanálového zvuku slouží jako výstup
předních reproduktorů.
Port linkového vstupu (světle modrý). Připojení magnetofonu, přehrávače CD,
DVD apod.
Funkce audio portů v režimu 2.1, 4.1, 5.1 a 7.1 kanálového zvuku je popsána níže.
Konfigurace 2.1, 4.1, 5.1 nebo 7.1 kanálového zvuku
Červený
Sluchátka
2.1 kanálový
Světle
modrý
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Žlutý
Linkový
výstup
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Výstup předního
reproduktoru
Růžový
Mikrofonní
vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Oranžový
–
–
Středový/subwoofer
Středový/subwoofer
Černý
–
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Výstup zadního
reproduktoru
Šedý
–
–
–
Výstup bočního
reproduktoru
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
4.1 kanálový
5.1 kanálový
7.1 kanálový
17
Použití karty bezdrátové sítě ASUS (pouze vybrané modely). Volitelná karta
WLAN umožňuje připojení počítače k bezdrátové síti.
Čeština
Rozšiřovací slot. Tento slot je vyhrazen pro rozšiřovací kartu.
Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely). Výstupní porty této
volitelné grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
Port LAN (RJ-45). Tento port umožňuje gigabitové připojení k místní síti (LAN)
přes rozbočovač.through a network hub.
Signalizační LED LAN portu
Activity(přenos dat)
Speed (rychlost)
Status (stav)
Popis
Status
(stav)
Popis
VYP
Bez spojení
VYP
Připojení 10Mbps
ORANŽOVÁ
Spojení
navázáno
ORANŽOVÁ
Připojení 100Mbps
BLIKÁ
Přenos dat
ZELENÁ
Připojení 1Gbps
ACT/LINK Indikátor
LED
SPEED LED
Port místní sítě LAN
Ventilační otvory. Umožňují chlazení vzduchemt.
NEBLOKUJTE ventilační otvory skříně. Je nutno vždy zajistit dostatečně chlazení
vzduchem.
18
Kapitola 1: Začínáme
Příprava počítače k použiti
Čeština
Tato sekce vás provede připojením hlavních hardwarových zařízení, například vnějšího
monitoru, klávesnice a napájecího kabelu, k počítači.
Připojení vnějšího monitoru
Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely)
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
Postup připojení vnějšího monitoru ke grafické kartě ASUS:
1.
Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
2.
Připojte monitor k napájení.
Výstupní porty grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
19
Použití výstupů grafiky na základní desce
Připojte monitor k výstupu grafiky na základní desce.
Čeština
Postup připojení vnějšího monitoru k výstupu zabudované grafiky:
1.
Monitor VGA připojte k portu VGA nebo monitor DVI-D připojte k výstupu DVI-D,
případně monitor HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu skříně počítače.
2.
Připojte monitor k napájení.
• Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou ASUS, je v BIOSu
nastavená jako primární zobrazovací zařízení. Připojte proto monitor k výstupnímu portu
samostatné grafické karty.
• Pokud chcete k počítači připojit více monitorů, viz Připojení více vnějších monitorů v
kapitole 2 této uživatelské příručky.
20
Kapitola 1: Začínáme
Připojení klávesnice a myši s rozhraním USB
Čeština
Klávesnici a myš s rozhraním USB připojte k portům USB na zadním panelu skříně počítače.
`
Připojte vaši USB klávesnici a USB myš k portům USB 2.0.
Připojení zdroje napájení
Připojte jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecímu konektoru na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k zásuvce elektrického rozvodu.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
21
Zapnutí počítače
Tato sekce popisuje zapnutí počítače poté, co jste jej připravili k použití.
Čeština
Zapnutí počítače
Postup zapnutí počítače:
1.
Zapněte monitor.
2.
ZAPNĚTE vypínač a potom stiskněte tlačítko napájení na počítači.
M31AD
M51AD
Tlačítko vypínače
Tlačítko vypínače
K30AD
Tlačítko vypínače
3.
Vyčkejte, až se spustí operační systém.
Podrobné pokyny pro vypnutí stolního počítače viz dokument Uživatelská příručka k
operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1, který je obsažen v této příručce.
22
Kapitola 1: Začínáme
Kapitola 2
Čeština
Připojení zařízení k počítači
Připojení USB paměťového zařízení
Tento stolní počítač je vybaven porty USB 2.0/1.1 a USB 3.0 na předním a zadním panelu
a porty USB 3.0 na zadním panelu. Porty USB umožňují připojovat zařízení USB, například
paměťová zařízení.
Postup připojení USB paměťového zařízení:
•
Zasuňte USB paměťové zařízení do konektoru počítače.
Přední panel
M31AD
M51AD
K30AD
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
23
Zadní panel
Čeština
Podrobné pokyny viz část Odpojení
paměťového zařízení USB v
dokumentu Uživatelská příručka k
operačnímu systému Windows® 7 /
Windows® 8.1, který je obsažen v této
příručce.
M31AD / M51AD / K30AD
Připojení mikrofonu a reproduktorů
Toto stolní PC má porty pro mikrofon a reproduktory na přední i zadní straně. Vstupy
a výstupy na zadní straně umožňují připojení stereo 2.1 / 4.1 / 5.1 / 7.1 kanálových
reproduktorů.
Připojení sluchátek a mikrofonu
M31AD
24
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
Čeština
M51AD
K30AD
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
25
Připojení 2.1 kanálových reproduktorů
Čeština
Připojení 4.1 kanálových reproduktorů
26
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
Čeština
Připojení 5.1 kanálových reproduktorů
Připojení 7.1 kanálových reproduktorů
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
27
Připojení více vnějších monitorů
Stolní PC může být vybaveno porty VGA, HDMI nebo DVI a umožňuje připojení více vnějších
monitorů.
Čeština
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory k konektorům této karty.
Nastavení více monitorů
Při použití vnějších monitorů můžete vybrat režimy zobrazení. Druhý monitor může
zobrazovat totéž co první nebo může být rozšířením pracovní plochy Windows.
Postup nastavení více monitorů:
1.
Vypněte počítač.
2.
Připojte k počítači dva monitory a připojte k nim napájecí kabely. Podrobnosti o
připojení monitoru k počítači viz Příprava počítače k použiti v kapitole 1.
U některých grafických karet bude během testu POST po zapnutí počítače obraz jen na
primárním monitoru. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
28
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
3.
Zapněte počítač.
4.
Nakonfigurujte nastavení Screen Resolution (Rozlišení obrazovky).
Čeština
Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1, který je
obsažen v této příručce.
Připojení HDTV
Připojte televizor s vysokým rozlišením (HDTV) k portu HDMI na počítači.
• K propojení HDTV s počítačem potřebujete kabel HDMI. Kabel HDMI se zakoupí zvlášť.
• Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud je kabel HDMI kratší než 15 metrů.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
29
Čeština
30
Kapitola 2: Připojení zařízení k počítači
Kapitola 3
Čeština
Používání počítače
Správné držení těla při používání stolního PC
Při používání stolního PC dodržujte správné držení těla, předejdete tak únavovému poranění
zápěstí, rukou a dalších svalů a kloubů. Tato sekce uvádí tipy pro předcházení fyzickému
nepohodlí a možnému poranění při používání stolního PC.
Eyeve
level
to the
top of
Oči
výšce
horního
okraje
monitoru
the monitor
screen
Foot rest
Podnožka
90˚angles
úhel
90˚
Udržování správného držení těla:
•
Židli k počítači umístěte tak, abyste měli lokty v úrovni klávesnice nebo těsně nad ní a
pohodlně se vám psalo.
•
Nastavte výšku židle tak, abyste měli kolena o něco výše než kyčle a mohli sedět s
uvolněnou zadní stranou stehen. Dle potřeby použijte podnožku, abyste dostali kolena
výš.
•
Opěradlo židle musí být v takové poloze, aby byla dolní část páteře dobře opřená a
aby mířila mírně dozadu.
•
Seďte rovně, při používání PC musí kolena, lokty a stehna svírat úhel přibližně 90º.
•
Monitor umístěte přímo před sebe a nastavte horní okraj monitoru do výšky očí tak,
abyste se většinu času dívali mírně dolů.
•
Myš mějte co nejblíže u klávesnice a dle potřeby podepřete zápěstí vhodnou
podložkou, aby při psaní nedocházelo k tlaku na zápěstí.
•
Stolní PC používejte v dostatečně osvětlené místnosti, zabraňte odleskům na
obrazovce, například od oken a přímého slunce.
•
Při používání stolního PC neustále dělejte krátké pauzy.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
31
Použití čtečky paměťových karet
Digitální fotoaparáty a další digitální zařízení používají paměťové karty k ukládání fotografií
nebo multimédií. Zabudovaná čtečka na předním panelu počítače umožňuje čtení a zápis dat
na různých typech paměťových karet.
Čeština
Postup použití paměťové karty:
1.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu.
• Paměťová karta je tvarována tak, že ji nelze zasunout obráceně. NEZASOUVEJTE
kartu do slotu silou, hrozí poškození karty.
• Můžete vložit více karet do více slotů a pracovat s každou z nich nezávisle. Karty do
slotů vkládejte postupně.
2.
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
• Operační systém Windows® 7, pokud na počítači NENÍ povolena funkce Přehrát
automaticky, klepněte ve Windows® 7 na tlačítko Start na hlavním panelu, klepněte na
Počítač a poté poklepáním na ikonu paměťové karty zobrazte data na ní.
• Operační systém Windows® 8.1, pokud v počítači NENÍ aktivována funkce
automatického přehrávání, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy
operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu
Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepněte na položku File Explorer (Průzkumník
souborů) a potom poklepáním na ikonu paměťové karty přistupte k datům na kartě.
• Každý slot paměťové karty má přiřazeno písmeno jednotky, které se zobrazí na
obrazovce Počítač.
3.
Po dokončení práce klepněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty v okně
Počítač, klepněte na Vysunout a poté vyjměte kartu.
Operační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy
operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu
Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník
souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
Nevyjímejte karty během přenosu dat nebo ihned po čtení, kopírování, formátování nebo
mazání dat, jinak hrozí ztráta dat.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vyjmutím karty ze slotu použijte postup "bezpečného
odebrání" pomocí ikony v oznamovací oblasti Windows.
32
Kapitola 3: Používání počítače
Používání optické jednotky
Čeština
2
1
3
Vložení optického disku
Postup vložení optického disku:
1.
Při zapnutém počítači stiskem tlačítka vysunutí pod platem vysunete plato pro disk.
2.
Položte disk na plato optické jednotky potištěnou stranou nahotu.
3.
Zatlačením plato zavřete.
4.
Vyberte položku okna Přehrát automaticky.
Pokud ve vašem počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, při přístupu k
datum na optickém disku postupujte následovně:
•V operačním systému Windows® 7 klepněte na tlačítko Start > Computer
(Počítač) a poklepejte na ikonu jednotky CD/DVD.
•Operační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh
pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým
tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na
položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer
(Počítač).
Vyjmutí optického disku
Postup vyjmutí optického disku:
1.
Při zapnutém počítači vysuňte plato optické mechaniky jedním z níže uvedených
způsobů:
•
Stiskněte tlačítko vysunutí na krytu optické mechaniky.
•
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu CD/DVD v okně Počítač a poté klepněte na
Vysunout.
Chcete-li otevřít okno Computer (Počítač) v operačním systému Windows® 8.1, umístěte
ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom
klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce
klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer
(Počítač).
2.
Vyjměte disk z plata jednotky.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
33
Čeština
34
Kapitola 3: Používání počítače
Kapitola 4
Čeština
Připojení k Internetu
Kabelové připojení
Kabelem RJ-45 propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).
Připojení pomocí DSL/kabelového modemu
Postup připojení pomocí DSL/kabelového modemu:
1.
Připravte DSL/kabelový modem k použití.
Nahlédněte do dokumentace dodávané s DSL/kabelovým modemem.
2.
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k DSL/kabelovému modemu.
Modem
RJ-45 cable
3.
Zapněte DSL/kabelový modem a počítač.
4.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
• Další podrobnosti viz části Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou
IP/PPPoE nebo Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP.
• Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1, který je
obsažen v této příručce.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
35
Připojení po místní síti (LAN)
Postup připojení pomocí LAN:
Čeština
1.
Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
skříně počítače a druhý konec k zásuvce sítě LAN.
RJ-45 cable
2.
Zapněte počítač.
3.
Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
LAN
• Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel správce sítě, který
vám s nimi také může pomoci.
• Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1, který je
obsažen v této příručce.
36
Kapitola 4: Připojení k Internetu
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů).
Čeština
Připojte počítač k internetu bezdrátovým připojením.
K navázání bezdrátového připojení se počítač musí připojit k přístupovému bodu (AP).
Wireless AP
Modem
• Ke zvýšení dosahu a intenzity bezdrátového rádiového signálu připojte vnější antény ke
konektorům WLAN karty ASUS.
• V zájmu nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
• Vnější antény jsou volitelné vybavení.
• Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu
Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1, který je
obsažen v této příručce.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
37
Kapitola 5
Řešení potíží
Řešení potíží
Tato kapitola uvádí některé potíže, s nimiž se můžete setkat, a jejich možná řešení.
?
?
Počítač nelze zapnout a LED kontrolka napájení na předním panelu se
nerozsvítí.
•
Zkontrolujte správné zapojení počítače..
•
Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce na stěně.
•
Zkontrolujte, zda je zapnut napájecí zdroj. Viz sekce ZAPNUTÍ počítače v
kapitole 1.
Počítač "zamrzne".
•
Níže uvedenými kroky se pokuste ukončit program, který přestal reagovat.
1.Stiskněte najednou klávesy <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a
poté klepněte na Správce úloh.
2.
Postupujte podle následujících pokynů podle operačního systému:
Operační systém Windows® 7:
a) Klepněte na kartu Aplikace.
b) Vyberte program, který chcete ukončit, poté klepněte na Ukončit
úlohu.
perační systém Windows® 8.1:
V části Task Manager (Správce úloh) na kartě Processes (Procesy)
vyberte program, který nereaguje a potom klepněte na tlačítko End Task
(Ukončit úlohu).
•
?
?
Pokud nereaguje klávesnice. Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na horní
části skříně počítače, dokud se počítač nevypne. Poté zapněte počítač
stiskem vypínače.
Nelze se připojit k bezdrátové síti pomocí WLAN karty ASUS (pouze u
vybraných modelů).
•
Zkontrolujte správné zadání klíče zabezpečení bezdrátové sítě, k níž se
chcete připojit.
•
Připojte vnější antény (volitelné) ke konektorům WLAN karty ASUS a v zájmu
nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
Nefungují klávesy šipek v numerické části klávesnice.
Zkontrolujte, zda nesvítí LED kontrolka Number Lock. Pokud LED kontrolka
Number Lock svítí, jsou klávesy v numerické části klávesnice používány jen
k zadávání číslic. Stiskem klávesy Number Lock zhasněte LED kontrolku
Number Lock, pokud chcete používat klávesy šipek v numerické části
klávesnice.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
39
?
Čeština
?
?
40
Chybí obraz na monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen ke konektoru video výstupu
počítače.
•
Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou, zkontrolujte, zda
je monitor připojen k video výstupu samostatné grafické karty.
•
Zkontrolujte, zda nejsou kolíky video konektoru ohnuté. Pokud jsou ohnuté,
vyměňte propojovací kabel monitoru.
•
Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen k napájení.
•
Nahlédněte do dokumentace dodávané s monitorem, kde najdete více
informací o řešení potíží.
Při použití více monitorů je obraz jen na jednom monitoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou oba monitory zapnuty.
•
Během POST testu po spuštění počítače je obraz jen na monitoru připojeném
ke konektoru VGA. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
•
Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory ke
konektorům této karty.
•
Zkontrolujte správnost nastavení více monitorů. Více podrobností viz sekce
Připojení více vnějších monitorů v kapitole 3.
Počítač nerozpozná USB paměťové zařízení.
•
Při prvním připojení USB paměťového zařízení k počítači systém Windows
automaticky instaluje ovladač. Chvíli vyčkejte a poté v okně Tento počítač
zkontrolujte, zda se objevila nová jednotka - USB paměťové zařízení.
•
Připojením USB paměťového zařízení k jinému počítači ověřte, zda je toto
zařízení funkční nebo ne.
Kapitola 5: Řešení potíží
?
Chci vrátit zpět změny operačního systému počítače, aniž bych přišel
o data.
Operační systém Windows® 7:
Funkce Obnovení systému Windows® dokáže vrátit zpět změny systému, aniž
byste přišli o data, například dokumenty nebo fotografie. |Více podrobností viz
sekce Obnovení systému v kapitole 2.
Operační systém Windows® 8.1:
Pomocí možnosti obnovy Windows® 8.1 Refresh everything without
affecting your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů) obnovte
nebo vraťte změny nastavení operačního systému, aniž byste přišli o data,
například dokumenty nebo fotografie. Chcete-li použít možnost obnovy, na
panelu Symbol klepněte na Settings (Nastavení) > Change PC Settings
(Změnit nastavení počítače) > General (Obecné), vyberte možnost Refresh
everything without affecting your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění
souborů) a potom klepněte na Get Started (Začínáme).
Čeština
?
Obraz na HDTV televizoru je roztažený.
•
Příčinou je rozdílné nastavení rozlišení monitoru na počítači a skutečné
rozlišení HDTV. Změňte nastavení rozlišení podle připojeného HDTV. Postup
změny rozlišení obrazu:
Operační systém Windows® 7:
1.
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky: > Ovládací panely > Vzhled a přizpůsobení >
• Klepněte na
Zobrazení > Změnit nastavení zobrazení.
• K
lepněte pravým tlačítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové
nabídce vyberte Přizpůsobit > Zobrazení > Změnit nastavení
zobrazení.
2.Upravte rozlišení zobrazení. Nahlédněte do dokumentace dodávané s
HDTV, kde najdete podporované rozlišení
3.Klepněte na Použít nebo OK. Poté klepněte na Ponechat změny.
Operační systém Windows® 8.1:
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky:
Z úvodní obrazovky
a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel
(Ovládací panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz část Umístění aplikace na úvodní obrazovku v části Používání
aplikací Windows®.
b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na Adjust screen
resolution (Upravit rozlišení obrazovky) v části Appearance and
Personalization (Vzhled a přizpůsobení).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu
pracovní plochy. V kontextové nabídce vyberte Personalize (Přizpůsobit)
> Display (Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení
zobrazení).
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
41
?
Reproduktory nehrají
•
Čeština
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k výstupu Line out (žlutý) na
předním nebo zadním panelu.
•
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny k napájení a zapnuty.
•
Nastavte hlasitost reproduktorů.
•
Zkontrolujte, zda není ztlumen zvuk v operačním systému.
•Pokud je ztlumen, ikona hlasitosti má podobu
. Zvuk v systému
povolíte tak, že klepněte na ikonu
v oznamovací oblasti systému
Windows® a poté klepnete na
.
•Pokud zvuk není ztlumen, klepněte na
upravte hlasitost.
?
?
42
•
a přetažením posuvníku
Připojením reproduktorů k jinému počítači ověřte, zda správně fungují.
Jednotka DVD nenačte disk.
•
Zkontrolujte, zda je disk na platu optické jednotky položen potištěnou stranou
nahoru.
•
Zkontrolujte, zda je disk na platu vystředěn, to platí zejména pro disky
nestandardního rozměru nebo tvaru.
•
Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo poškozený.
Tlačítko vysunutí plata jednotky DVD nefunguje.
> Počítač.
1.
Operační systém Windows® 7: Klepněte na
Operační systém Windows® 8.1: umístěte ukazatel myši na levý horní roh
pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým
tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím
na položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer
(Počítač).
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši na
klepněte na Vysunout.
, poté v nabídce
Kapitola 5: Řešení potíží
Problém
Není napájení
(kontrolka
napájení nesvítí)
Možná příčina
Řešení
Nesprávné napájecí napětí
• P
okud je váš počítač vybaven
přepínačem napětí, nastavte jej podle
požadavků napájení ve vaší oblasti.
• Upravte nastavení napětí.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
odpojen od elektrické zásuvky.
Počítač není zapnut.
Stiskem tlačítka vypínače na předním
panelu zkontrolujte, zda je počítač
zapnut.
Napájecí kabel počítače
není správně zapojen.
• Z
kontrolujte, zda je napájecí kabel
počítače správně zapojen.
• Vyzkoušejte jiný slučitelný napájecí
kabel.
Problémy s PSU (napájecí
zdroj)
Chcete-li nainstalovat do počítače
další PSU, kontaktujte servisní
středisko ASUS.
Čeština
Napájení
Zobrazení
Problém
Žádný obraz
na monitoru
po zapnutí
počítače (černá
obrazovka).
Možná příčina
Řešení
Signálový kabel není připojen
ke správnému výstupu VGA
na počítači.
• P
řipojte signálový kabel ke
správnému výstupu VGA na
počítači (zabudovaná VGA karta
nebo samostatné VGA karta).
• Pokud používáte samostatnou
VGA kartu, připojte signálový
kabel k jejímu VGA výstupu.
Problémy se signálovým
kabelem
Zkuste připojit jiný monitor.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
43
LAN
Problém
Čeština
Nelze se připojit
k Internetu
Možná příčina
Řešení
Kabel LAN není připojen.
Připojte k počítači kabel LAN.
Problémy s kabelem LAN
Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor
LAN. Pokud nesvítí, zkuste jiný
kabel LAN. Pokud ani poté připojení
nefunguje, kontaktujte servis ASUS.
Počítač není správně
připojen ke směrovači
nebo přepínači.
Zajistěte správné připojení počítače ke
směrovači nebo přepínači.
Nastavení sítě
Zjistěte správná nastavení u svého
poskytovatele připojení k internetu
(ISP).
Problémy způsobené
antivirovým softwarem
Problémy způsobené
ovladačem
Ukončete antivirový software.
Znovu nainstalujte ovladač LAN karty
Zvuk
Problém
Možná příčina
Řešení
Připojení sluchátek
nebo reproduktorů k
nesprávnému portu.
• S
právný port je uveden v
uživatelské příručce počítače.
• Odpojte a znovu připojte k počítači
reproduktory.
Sluchátka nebo
reproduktory nefungují.
Vyzkoušejte jiná sluchátka nebo
reproduktory.
Porty zvuku na předním
nebo zadním panelu
nefungují.
Vyzkoušejte porty zvuku na předním
i na zadním panelu. Pokud jeden z
portů nefunguje, zkontrolujte, zda
není nastaven na vícekanálový zvuk.
Problémy způsobené
ovladačem
Znovu nainstalujte ovladač zvukové
karty
Nehraje zvuk
44
Kapitola 5: Řešení potíží
Problém
Systém je příliš
pomalý
Systém často
spadne nebo
zamrzne.
Možná příčina
Řešení
Běží příliš mnoho programů
Ukončete některé programy.
Útok počítačového viru
• P
omocí antivirového softwaru
zkontrolujte počítač na přítomnost
virů, případně je odstraňte.
• Znovu nainstalujte operační
systém.
Porucha pevného disku
• Poškozený
pevný disk předejte
servisu ASUS k opravě.
Problémy s paměťovým
modulem
• N
ahraďte slučitelným paměťovým
modulem.
• Vyjměte přídavné paměťové
moduly, které jste instalovali, a
zkuste počítač znovu zapnout.
• Požádejte o pomoc servisní
středisko ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde
bude lépe chlazen.
Je instalován neslučitelný
software.
Přeinstalujte operační systém a
slučitelný software.
ASUS M31AD, M51AD a K30AD
Čeština
Systém
45
Procesor
Problém
Čeština
Počítač je po
zapnutí příliš
hlučný.
Počítač je příliš
hlučný.
Možná příčina
Řešení
Počítač se spouští.
Nejde o závadu. Ventilátory při
zapnutí počítače běží s maximálními
otáčkami. Po spuštění operačního
systému se otáčky ventilátorů sníží.
Nastavení BIOS byla
změněna.
Obnovte výchozí nastavení BIOSu.
Zastaralý BIOS
Aktualizujte BIOS nejnovější verzí.
Nejnovější verze BIOSu lze stáhnout
z webu podpory ASUS na adrese
http://support.asus.com.
Byl vyměněn chladič
procesoru.
Používejte chladič procesoru, který
je slučitelný nebo doporučený
společností ASUS.
Počítač není dostatečně
chlazen vzduchem.
Přemístěte počítač na místo, kde
bude lépe chlazen.
Počítač je přehřátý.
• A
ktualizujte BIOS.
• Pokud víte jako znovu namontovat
základní desku, pokuste se vyčistit
prostor uvnitř skříně počítače.
• Požádejte o pomoc servisní
středisko ASUS.
Pokud problém přetrvává, nahlédněte do záručního listu stolního PC a kontaktujte servis
ASUS. Informace o servisních střediscích získáte na webu podpory ASUS na adrese
http://support.asus.com.
46
Kapitola 5: Řešení potíží
Stolní PC ASUS
Windows® 7 / Windows® 8.1
Uživatelská příručka
Windows® 7 / Windows® 8.1
Uživatelská příručka
CZ8623
První edice
Září 2013
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
Všechna práva vyhrazena.
47
48
Kapitola 1
Používání Windows® 7
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním
nastavením operačního systému Windows® 7.
Postup prvního spuštění:
1.
Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka Instalace systému
Windows.
2.
Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk. Klepněte na Další.
3.
Z rozbalovacího seznamu vyberte Země nebo region, Čas a měna a Rozložení
kláves. Klepněte na Další.
4.
Vepište jedinečné jméno uživatele a název počítače. Klepněte na Další.
5.
Vepište potřebné informace k nastavení vlastního hesla, poté klepněte na Další.
Můžete také klepnout na Další bez zadání těchto informací.
Pokud chcete později nastavit heslo ke svému účtu, viz Nastavení uživatelského účtu a
hesla v dalším textu této kapitoly.
6.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte Přijímám licenční podmínky a
pokračujte klepnutím na Další.
7.
Vyberte Použít doporučená nastavení nebo Instalovat pouze důležité aktualizace
a nastavte tak zabezpečení počítače. Tento krok lze přeskočit volbou Zobrazit dotaz
později.
8.
Zkontrolujte nastavené datum a čas. Klepněte na Další. Systém použije nová
nastavení a restartuje se. Poté můžete začít počítač používat.
Stolní PC ASUS
49
Používání pracovní plochy Windows® 7
Čeština
Klepněte na ikonu Start
> Nápověda a podpora a získáte více informací o Windows® 7.
Používání nabídky Start
Nabídka Start umožňuje spouštění programů, pomocných programů a práci s dalšími
položkami. Zobrazí také další informace o Windows 7 po volbě Nápověda a podpora.
Spouštění položek z nabídky Start
Postup spouštění položek z nabídky Start:
1.
V hlavním panelu Windows® klepněte na ikonu Start
2.
Z nabídky Start vyberte položku, kterou chcete spustit.
.
Programy lze připnout k nabídce Start a poté budou trvale dostupné jedním klepnutím.
Podrobnosti viz sekce Připnutí programů k nabídce Start nebo hlavní panel.
Používání položky Začínáme
Položka nabídky Start nazvaná Začínáme popisuje některé základní kroky, jako je
personalizace Windows®, přidávání uživatelů a přenos souborů, takže se seznámíte s
používáním Windows® 7.
Používání položky Začínáme:
1.
V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start
2.
Vyberte Začínáme. Zobrazí se seznam dostupných úkolů.
otevřete nabídku Start.
3.
Vyberte úkol, který chcete provést.
Používání hlavního panelu
Hlavní panel umožňuje spouštění a správu programů a položek instalovaných na počítači.
Spuštění programu z hlavního panelu
Postup spuštění programu z hlavního panelu:
•
V hlavním panelu Windows® klepněte na ikonu a tím spustíte příslušnou položku.
Dalším klepnutím na ikonu program skryjete.
Programy lze připnout k hlavnímu panelu a poté na něm budou trvale zobrazeny.
Podrobnosti viz sekce Připnutí programů k nabídce Start nebo hlavní panel.
50
Kapitola 1: Používání Windows® 7
Připnutí položek na seznamy odkazů
Čeština
Při klepnutí pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu se zobrazí seznam odkazů na
položky související s programem nebo vybranou položkou. Na seznamy odkazů lze připnout
položky jako jsou oblíbené weby, často navštěvované složky nebo disky nebo naposledy
přehrávané mediální soubory.
Postup připnutí položek na seznam odkazů:
1.
V hlavním panelu klepněte na ikonu pravým tlačítkem.
2.
V seznamu odkazů klepněte pravým tlačítkem na ikonu, kterou chcete připnout, poté
vyberte Připnout na tento seznam.
Odepnutí položek ze seznamu odkazů
Postup odepnutí položek ze seznamu odkazů:
1.
V hlavním panelu klepněte na ikonu pravým tlačítkem.
2.
V seznamu odkazů klepněte pravým tlačítkem na ikonu, kterou chcete odepnout, poté
vyberte Odepnout z tohoto seznamu.
Připnutí programů na nabídku Start nebo hlavní panel
Postup připnutí programů na nabídku Start nebo hlavní panel:
1.
V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start
2.
V nabídce Start nebo hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou
chcete připnout.
otevřete nabídku Start.
3.
Vyberte Připnout na hlavní panel nebo Připnout k nabídce Start.
Můžete také klepnout pravým tlačítkem na ikonu spuštěného programu na hlavním panelu
a vybrat Připnout tento program na hlavní panel.
Odepnutí programů z nabídky Start
Postup odepnutí programů z nabídky Start:
1.
V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start
2.
V nabídce Start klepněte pravým tlačítkem na program, kterou chcete odepnout, poté
vyberte Odstranit z tohoto seznamu.
otevřete nabídku Start.
Odepnutí programů z hlavního panelu
Postup odepnutí programů z hlavního panelu:
1.
V hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem na program, který chcete odepnout, poté
vyberte Odepnout program z hlavního panelu.
Stolní PC ASUS
51
Používání oznamovací oblasti
Ve výchozím nastavení oznamovací oblast zobrazuje tři ikony:
Čeština
Centrum akcí
Klepnutím na ikonu zobrazíte upozornění a hlášení a spustíte Windows® Centrum akcí.
Síťové připojení
Tato ikona zobrazuje stav připojení a intenzitu signálu drátového i bezdrátového připojení
k síti.
Hlasitost
Klepnutím nastavte hlasitost.
Zobrazení upozornění
Postup zobrazení upozornění:
•
Klepněte na ikonu upozornění
, poté klepněte na hlášení.
Podrobnosti viz sekce Windows® Použití Centra akcí.
Přizpůsobení ikon a oznámení
Můžete se rozhodnout zobrazovat nebo skrýt ikony a oznámení v hlavním panelu a
oznamovací oblasti.
Postup přizpůsobení ikon a oznámení:
.
1.
V oznamovací oblasti klepněte na ikonu šipky
2.
Klepněte na Přizpůsobit.
3.
Z rozbalovacího seznamu vyberte chování ikon nebo položek, které chcete přizpůsobit.
Správa souborů a složek
Používání Průzkumníka Windows®
Průzkumník Windows® umožňuje prohlížení, správu a organizaci souborů a složek.
Spuštění Průzkumníka Windows®
Postup spuštění Průzkumníka Windows:
52
1.
V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start
2.
Klepnutím na Počítač spustíte Průzkumníka Windows.
otevřete nabídku Start.
Kapitola 1: Používání Windows® 7
Procházení souborů a složek
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
V okně navigace nebo zobrazení vyhledejte umístění dat.
3.
V navigačním panelu s popisem cesty klepnutím na šipku zobrazte obsah souboru
nebo složky.
Čeština
Postup procházení souborů a složek:
Přizpůsobení zobrazení souborů/složek
Postup přizpůsobení zobrazení souborů/složek:
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
V okně navigace nebo zobrazení vyhledejte umístění dat.
3.
V pruhu nástrojů klepněte na ikonu Zobrazit
4.
V nabídce Zobrazit posuvníkem vyberte způsob zobrazení souboru/složky.
.
Můžete také klepnout pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na Zobrazit a
vybrat požadovaný typ zobrazení.
Uspořádání souborů
Postup uspořádání souborů:
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
V poli Uspořádat klepnutím zobrazte rozbalovací seznam.
3.
Vyberte požadovaný typ uspořádání.
Třídění souborů
Postup třídění souborů:
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení.
3.
Ze zobrazené nabídky vyberte Třídit dle a vyberte požadovaný typ třídění.
Seskupení souborů
Postup seskupení souborů:
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení.
3.
Ze zobrazené nabídky vyberte Seskupit dle a vyberte požadovaný typ seskupení.
Stolní PC ASUS
53
Vytvoření nové složky
Postup vytvoření nové složky:
Čeština
1.
Spusťte Průzkumníka Windows.
2.
V pruhu nástrojů klepněte na Nová složka.
3.
Zadejte název nové složky.
Můžete také klepnout pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na Nová >
Složka.
Zálohování souborů
Příprava zálohy
Postup přípravy zálohy:
> Všechny programy > Údržba > Zálohování a obnova.
1.
Klepněte na
2.
Klepněte na Nastavit zálohování. Klepněte na Další.
3.
Vyberte místo uložení zálohy. Klepněte na Další.
4.
Vyberte Nechat rozhodnout systém Windows (doporučeno) nebo Nechat
rozhodnout mě.
Při volbě Nechat rozhodnout systém Windows® nebudou zálohovány programy, soubory
na discích s formátem FAT, odpadkový koš ani dočasné soubory větší než 1 GB.
5.
Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.
Obnova systému
Funkce Obnova systému Windows® vytváří bod obnovy, tj. zálohu nastavení počítače k
určitému datu a času. Můžete tak vrátit zpět změny systému, aniž byste přišli o data.
Postup obnovení systému:
54
1.
Ukončete všechny běžící aplikace.
2.
> Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje >
Klepněte na
Obnovení systému.
3.
Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 1: Používání Windows® 7
Ochrana počítače
Čeština
Používání Centra akcí Windows® 7
Centrum akcí Windows® 7 nabízí upozornění, informace o zabezpečení, údržbě systému a
možnost automatického odhalování a odstraňování běžných problémů s počítačem.
Upozornění lze přizpůsobit. Podrobnosti viz předchozí sekce Přizpůsobení ikon a
oznámení v této kapitole.
Spuštění Centra akcí Windows® 7
Postup spuštění Centra akcí Windows® 7:
1.
Centrum akcí Windows 7 spustíte klepnutím na ikonu oznámení
Centrum akcí.
2.
V centru akcí Windows 7 klepněte na úkol, který chcete provést.
a poté na Spustit
Používání Aktualizace Windows®
Aktualizace Windows je nástroj umožňující zjištění dostupnosti a instalaci aktualizací
vylepšujících zabezpečení a výkon počítače.
Spuštění Aktualizace Windows®
Postup spuštění Aktualizace Windows®:
1.
V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start
otevřete nabídku Start.
2.
Vyberte Všechny programy > Aktualizace Windows.
3.
Na obrazovce Aktualizace Windows klepněte na úkol, který chcete provést.
Nastavení uživatelského účtu a hesla
Můžete vytvořit účty chráněné hesly pro všechny, kdo budou počítač používat.
Vytvoření uživatelského účtu
Postup vytvoření uživatelského účtu:
> Začínáme > Přidat nové uživatele.
1.
V hlavním panelu Windows® klepněte na
2.
Vyberte Spravovat jiný účet.
3.
Vyberte Vytvořit nový účet.
4.
Zadejte název nového uživatele.
5.
Vyberte typ účtu Standardní uživatel nebo Správce.
6.
Po dokončení klepněte na Vytvořit účet.
Stolní PC ASUS
55
Nastavení hesla uživatele
Postup nastavení hesla uživatele:
Čeština
1.
Vyberte uživatele, jemuž chcete nastavit heslo.
2.
Vyberte Vytvořit heslo.
3.
Zadejte heslo a ještě jednou pro kontrolu. Zadejte nápovědu k heslu.
4.
Po dokončení klepněte na Vytvořit heslo.
Aktivace antivirového softwaru
Na počítači je předinstalován program Trend Micro Internet Security. Jde o antivirovou
ochranu počítače, dodávanou třetí stranou. Zakoupí se zvlášť. Po aktivaci máte 60 dní na
vyzkoušení zdarma.
Aktivace Trend Micro Internet Security:
1.
Spusťte aplikaci Trend Micro Internet Security.
2.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Klepněte na Souhlasím, aktivovat.
3.
Zadejte vaši e-mailovou adresu a vyberte umístění. Klepněte na Další.
4.
Dokončete konfiguraci klepnutím na Dokončit.
Získání nápovědy a podpory Windows®
Windows® Nápověda a podpora nabízí rady a odpovědi týkající se používání aplikací ve
Windows® 7.
Ke spuštění nápovědy a podpory Windows® klepněte na
> Nápověda a podpora.
Nejnovější nápovědu online pro Windows® získáte, pokud jste připojeni k internetu.
56
Kapitola 1: Používání Windows® 7
Čeština
Kapitola 2
Používání Windows® 8.1
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním
nastavením operačního systému Windows® 8.1.
Postup prvního spuštění Stolní PC:
1.
Stiskněte tlačítko napájení na Stolní PC. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí
obrazovka nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete Stolní PC používat.Po
zobrazení dalších nastavení vyberte vaši zemi nebo region, jazyk aplikací, rozložení
klávesnice a časové pásmo a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
3.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky a potom klepněte na tlačítko I Accept
(Souhlasím).
4.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
5.
•
Přizpůsobení
•
Připojit
•
Nastavení
•
Váš účet
Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program Windows®8.1.
Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.1.
Obrazovka zámku Windows® 8.1
Po spuštění operačního systému Windows®8.1 se může objevit obrazovka zámku
Windows®8.1. Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy
Stolní PC.
Stolní PC ASUS
57
Používání uživatelského rozhraní Windows®
Čeština
Windows® 8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro
snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky Start. Obsahuje následující funkce, které
můžete používat při práci s vaším stolním počítačem.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom
místě organizovat všechny programy a aplikace.
Stisknutím tlačítka Windows
můžete spustit úvodní obrazovku z libovolné aplikace.
Uživatelský účet
Živé dlaždice
Oddálení/přiblížení
zobrazení aplikací
Aplikace Windows®
Tyto aplikace jsou umístěny na úvodní obrazovce a zobrazeny vedle sebe pro snadný
přístup.
Aplikace Windows® běží pouze při rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšším.
Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.
58
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
Aktivní body
Čeština
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení stolního
počítače. Funkce těchto aktivních bodů lze aktivovat myší.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
Funkce aktivních bodů viz další stránka.
Stolní PC ASUS
59
Aktivní bod
Čeština
levý horní roh
Řešení
Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se
klepnutím na něj vraťte do této aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů
zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky spuštěné aplikace:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
přejděte na obrazovku Start.
POZNÁMKA: Na úvodní obrazovku se můžete rovněž
vrátit stisknutím klávesy Windows
na klávesnici.
Z úvodní obrazovky:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a
klepnutím na
60
se vraťte zpět na danou aplikaci.
horní strana
Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku.
Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: Tato funkce aktivního bodu funguje
pouze na spuštěné aplikace nebo když chcete
použít funkci Snap (Přichytit). Další podrobnosti viz
Funkce Snap (Přichytit) v části Používání aplikací
Windows®.
Pravý horní a dolní roh
Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar
(Pruh symbolů).
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
Práce s aplikacemi Windows®
Čeština
Pomocí klávesnice nebo myši vašeho stolního počítače můžete spouštět a přizpůsobovat
vaše aplikace.
Spuštění aplikace
•
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem nebo dotykem
aplikaci spusťte.
•
Stiskněte dvakrát <Tab> a dále použijte šipky na klávesnici pro navigaci mezi
aplikacemi. Stiskněte <Enter> pro spuštění vybrané aplikace.
Přizpůsobování aplikací
Podle následujících pokynů můžete přemísťovat, měnit velikost nebo odebírat aplikace z
úvodní obrazovky.
•
Chcete-li přemístit některou aplikaci, přetáhněte ji na nové místo.
Změna velikosti aplikací
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikace aktivujete její panel nastavení, potom klepněte na
a vyberte některou velikost dlaždice.
Odebírání aplikací
Chcete-li odebrat některou aplikaci z úvodní obrazovky, klepnutím pravým tlačítkem na
aplikaci aktivujte její panel nastavení a potom klepněte na Unpin from Start (Odebrat z
nabídky Start).
Zavření aplikace
•
Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
•
Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.
•
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte alt + f4.
Stolní PC ASUS
61
Vyvolání Všech aplikací
Čeština
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) můžete konfigurovat nastavení aplikace nebo
umístit aplikací na úvodní obrazovku nebo na panel nástrojů režimu pracovní plochy.
Otevření obrazovky All Apps
•
Na obrazovce Start klepněte na tlačítko
•
Na obrazovce Start stiskněte<Tab>, a potom stiskněte <Enter> .
.
Umístění aplikace na úvodní obrazovku
62
1.
Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2.
Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci
zobrazte její panel nastavení.
3.
Na panelu nastavení klepněte na tlačítko Pin to Start (Připojit k nabídce Start).
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
Pruh symbolů
Čeština
Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky.
Obsahuje několik nástrojů, které umožňují sdílet aplikace a poskytuje rychlý přístup pro
přizpůsobování nastavení vašeho stolního počítače.
Pruh symbolů
Spuštění pruh symbolů
Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek
zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače spusťte panel Panel symbolů.
•
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.
•
Stiskněte
Stolní PC ASUS
+ <C>.
63
Obsah pruhu symbolů
Čeština
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na
Stolní PC.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí
nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto
nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí
zařízení připojených k Stolní PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho Stolní PC.
64
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
Funkce Snap
Čeština
Funkce Snap (Přichytit) zobrazuje dvě aplikace vedle sebe a umožňuje používat nebo
přepínat mezi těmito aplikacemi.
Před použitím funkce Snap ověřte, že má Stolní PC. nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo
vyšší.
Snap bar
Používání funkce Snap (Přichytit)
Pokyny pro používání funkce Snap (Přichytit):
1.
Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače aktivujte funkci Snap (Přichytit)
na obrazovce.
Pomocí myši
a) Klepnutím na aplikaci ji spusťte.
b) Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
c) Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci nalevo nebo napravo.
Pomocí klávesnice
•
Spusťte některou aplikaci a stisknutím
+ < . > + levé nebo tlačítko umístěte
první aplikaci na levou nebo pravou stranu panelu displeje.
Stolní PC ASUS
65
Další klávesové zkratky klávesnice
Čeština
Pomocí klávesnice můžete rovněž používat následující klávesové zkratky, které vám
pomohou při spouštění aplikací a procházení operačním systémem Windows®8.1.
Slouží k přepínání mezi úvodní obrazovkou a poslední spuštěnou
aplikací.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
66
Slouží k spuštění pracovní plochy.
Slouží ke spuštění okna Computer (Tento počítač) na pracovní ploše.
Otevře podokno File search (Hledání souborů).
Otevře podokno Share (Sdílet).
Otevře podokno Settings (Nastavení).
Otevře podokno Devices (Zařízení).
Aktivuje obrazovku Lock (Zámek).
Minimalizuje všechny aktuálně aktivní obrazovky.
Otevře podokno Second screen (Druhá obrazovka).
Otevře podokno Everywhere search (Kompletní vyhledávání).
Otevře podokno Run (Spustit).
Otevře Ease of Access Center (Středisko snadného přístupu).
Otevře podokno Settings search (Hledat nastavení).
Otevře okno nabídky nástrojů systému Windows
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
+ <->
+ <Enter>
Spustí lupu a přiblíží obrazovku.
Čeština
+ <+>
Oddálí obrazovku.
Otevře Narrator Settings (Nastavení průvodce).
Vypnutí stolního počítače
Pokyny pro vypnutí stolního počítače:
Tento stolní počítač lze vypnout některým z následujících způsobů:
•
Na panelu Panel symbolů klepněte na Settings (Nastavení) > Power (Napájení) > Shut
down (Vypnout) a počítač se normálně vypne.
•
Na obrazovce přihlášen klepněte na Power (Napájení) > Shutdown (Vypnout).
•
Pokud stolní počítač nereaguje, stiskněte a podržte vypínač alespoň čtyři (4) sekundy,
dokud se stolní počítač nevypne.
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku
Chcete-li přepnout váš stolní počítač do režimu spánku, stiskněte jednou vypínač.
Stolní PC ASUS
67
Vstup do nastavení systému BIOS
Čeština
BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru počítače, která jsou
zapotřebí pro spuštění systému v tomto stolním počítači.
Za normálních okolností jsou výchozí nastavení systému BIOS vhodná pro většinu případů
pro zajištění optimálního výkonu. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou
následujících případů:
•
Během spouštění systému se zobrazí zpráva o chybě, která vyžaduje spustit nastavení
systému BIOS.
•
Pokud jste nainstalovali novou součást systému, která vyžaduje další nastavení v
systému BIOS nebo jeho aktualizaci.
Nevhodné nastavení systému BIOS může způsobit nestabilitu nebo selhání při spouštění.
Důrazně doporučujeme měnit nastavení systému BIOS pouze s pomocí školeného
servisního pracovníka.
Rychlý přechod do systému BIOS
Délka spouštění operačního systému Windows® 8.1 je velmi krátká a proto jsme vyvinuli
následující tři způsoby rychlého přístupu k systému BIOS:
•
Stisknutím a podržením vypínače alespoň čtyři sekundy vypněte stolní počítač a potom
stisknutím vypínače znovu zapněte stolní počítač a během testu POST stiskněte klávesu
<Del>.
•
Když je stolní počítač vypnutý, odpojte napájecí kabel od konektoru napájení stolního
počítače. Znovu připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače zapněte stolní počítač.
Během testu POST stiskněte klávesu <Del>.
POST (Power-On Self Test) je řada softwarově řízených diagnostických testů, které se
spustí po zapnutí stolního počítače.
68
Kapitola 2: Používání Windows® 8.1
Kapitola 3
Čeština
Další funkce operačního systému Windows® 7 /
Windows® 8.1
Odpojení paměťového zařízení USB
Windows® 7
Postup odpojení USB paměťového zařízení Operační systém Windows® 7:
1.
Klepněte v oznamovací oblasti Windows na
a poté na
Eject USB2.0 FlashDisk (Vysunout USB2.0 FlashDisk)
nebo Eject USB3.0 FlashDisk (Vysunout USB3.0
FlashDisk), používáte-li USB3.0 flash disk nebo zařízení
kompatibilní s rozhraním USB3.0.
2.
Po zobrazení hlášení Nyní lze hardware
bezpečně odebrat odpojte USB paměťové
zařízení od počítače.
Windows® 8.1
Postup odpojení USB paměťového zařízení Operační systém Windows® 8.1:
1.
Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na úvodní obrazovce spusťte režim pracovní
plochy.
2.
Klepněte na
na hlavním panelu a potom klepněte na Eject [Name of USB Drive]
(Vysunout [Název jednotky USB)].
3.
Po zobrazení hlášení Nyní lze hardware bezpečně odebrat odpojte USB paměťové
zařízení od počítače.
NEVYJÍMEJTE USB paměťové zařízení, když probíhá přenos dat Při nedodržení pokynu
hrozí ztráta dat nebo poškození USB zařízení.
Stolní PC ASUS
69
Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky
Windows® 7
Čeština
Pokyny pro konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v operačním systému
Windows® 7:
1.
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky:
> Ovládací panely > Vzhled a přizpůsobení > Zobrazení >
•Klepněte na
Změnit nastavení zobrazení.
•Klepněte pravým tlačítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové nabídce
vyberte Přizpůsobit > Zobrazení > Změnit nastavení zobrazení.
2.
Vyberte režim zobrazení ze seznamu Více monitorů.
•Duplikovat tato zobrazení: Při této volbě je na druhém monitoru totéž co na
primárním monitoru.
•Rozšířit tato zobrazení: Při této volbě druhý monitor rozšíří pracovní plochu. Tím
získáváte více zobrazovací plochy.
•Zobrazit plochu jen na 1 / 2 : Touto volbou můžete omezit zobrazení pracovní
plochy jen na jeden monitor.
Odebrat tento displej: Touto volbou odeberete vybraný monitor.
•
3.
Klepněte na Použít nebo OK. Poté klepněte na Ponechat změny.
Windows® 8.1
Pokyny pro konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v operačním systému
Windows® 8.1:
1.
Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku Rozlišení obrazovky:
Z úvodní obrazovky
a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel (Ovládací
panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz část Umístění aplikace na úvodní obrazovku v části Používání aplikací
Windows®.
b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na Adjust screen resolution
(Upravit rozlišení obrazovky) v části Appearance and Personalization (Vzhled
a přizpůsobení).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní
plochy. V kontextové nabídce vyberte Personalize (Přizpůsobit) > Display
(Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení zobrazení).
70
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Vyberte režim zobrazení ze seznamu Více monitorů.
•Duplikovat tato zobrazení: Při této volbě je na druhém monitoru totéž co na
primárním monitoru.
•Rozšířit tato zobrazení: Při této volbě druhý monitor rozšíří pracovní plochu. Tím
získáváte více zobrazovací plochy.
•Zobrazit plochu jen na 1 / 2 : Touto volbou můžete omezit zobrazení pracovní
plochy jen na jeden monitor.
3.
Klepněte na Použít nebo OK. Poté klepněte na Ponechat změny.
Čeština
2.
Konfigurování nastavení internetového připojení
Drátové připojení
Windows® 7
Konfigurování dynamického připojení IP/PPPoE
Pokyny pro konfiguraci dynamického IP / PPPoE síťového připojení:
1.
Přejděte na Start > Control Panel
(Ovládací panely) > Network and
Sharing Center (Centrum síťových
připojení a sdílení).
2.
V okně Network and Sharing Center
(Centrum síťových připojení a sdílení)
klepněte na Change Adapter settings
(Změnit nastavení adaptéru).
3.
Klepněte pravým tlačítkem na vaši
místní síť LAN a vyberte položku
Properties (Vlastnosti).
Stolní PC ASUS
71
Čeština
4.
Vyberte Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol
Internet verze 4 (TCP/IPv4)) a
potom klepněte na Properties
(Vlastnosti).
5.
Chcete-li, aby byla nastavení IP
přidělována automaticky, vyberte
volbu Obtain an IP address
automatically (Získat adresu IP
automaticky). V opačném případě
vyberte volbu Use the following
IP address: (Použít následující
adresu IP:) a zadejte údaje IP
address (Adresa IP) a Subnet
mask (Maska podsítě).
6.
Chcete-li, aby byla nastavení
serveru DNS přidělována
automaticky, vyberte volbu
Obtain DNS server address
automatically (Získat adresu serveru DNS automaticky). V opačném případě
vyberte volbu Use the following DNS server addresses: (Použít následující adresy
serverů DNS:) a zadejte Preferred and Alternate DNS server (Upřednostňovaný a
alternativní server DNS).
7.
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Používáte-li připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
8.
72
Vraťte se zpět do Network and
Sharing Center (Centrum
síťových připojení a sdílení)
a potom klepněte na Set up a
new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo
síť).
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Vyberte položku Connect to the
Internet (Připojit k Internetu) a
klepněte na tlačítko Next (Další).
Čeština
9.
10. Vyberte možnost Broadband
(PPPoE) (Širokopásmové připojení
(PPPoE)) a klepněte na tlačítko
Next (Další).
11.
Zadejte vaše uživatelské jméno,
heslo a název připojení. Klepněte
na tlačítko Connect (Připojit).
12. Dokončete konfiguraci klepnutím na
tlačítko Close (Zavřít).
13. Klepněte na ikonu sítě na hlavním
panelu a klepněte na připojení,
které jste právě vytvořili.
14. Zadejte vaše uživatelské jméno
a heslo. Klepnutím na tlačítko
Connect (Připojit) se připojte k
Internetu.
Stolní PC ASUS
73
Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP
Pokyny pro konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP:
Čeština
1.
Zopakujte kroky 1 až 4 předchozí části
Konfigurování síťového připojení s
dynamickou adresou IP/PPPoE.
2.
Klepněte na Use the following IP address
(Použít následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu
podle údajů od vašeho poskytovatele
služeb.
4.
Podle potřeby zadejte adresu
upřednostňovaného serveru DNS a
alternativní adresu.
5.
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Windows® 8.1
Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
Pokyny pro konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE nebo
statickou adresou IP:
1.
74
Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na úvodní obrazovce spusťte režim
pracovní plochy.
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Na panelu nástrojů operačního systému Windows® klepněte pravým tlačítkem na
Čeština
2.
ikonu sítě
a klepněte na Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum
síťových připojení a sdílení).
3.
Na obrazovce Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum síťových připojení
a sdílení) klepněte na Change
Adapter settings (Změnit nastavení
adaptéru).
4.
Klepněte pravým tlačítkem na vaši
místní síť LAN a vyberte položku
Properties (Vlastnosti).
5.
Vyberte položku Internet Protocol
Version 4(TCP/IPv4) (Internetový
protokol verze 4(TCP/IPv4)) a
klepněte na tlačítko Properties
(Vlastnosti).
6.
Klepněte na Obtain an IP address
automatically (Získat adresu IP
automaticky) a klepněte na tlačítko OK.
Používáte-li připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
Stolní PC ASUS
75
Vraťte se zpět do Network and
Sharing Center (Centrum
síťových připojení a sdílení)
a potom klepněte na Set up a
new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo
síť).
8.
Vyberte položku Connect to the
Internet (Připojit k Internetu) a
klepněte na tlačítko Next (Další).
9.
Vyberte možnost Broadband
(PPPoE) (Širokopásmové připojení
(PPPoE)) a klepněte na tlačítko Next
(Další).
Čeština
7.
76
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
11.
Čeština
10. Zadejte vaše uživatelské jméno,
heslo a název připojení. Klepněte na
tlačítko Connect (Připojit).
Dokončete konfiguraci klepnutím na
tlačítko Close (Zavřít).
12. Klepněte na ikonu sítě na hlavním
panelu a klepněte na připojení, které
jste právě vytvořili.
13. Zadejte vaše uživatelské jméno a
heslo. Klepnutím na tlačítko Connect
(Připojit) se připojte k Internetu.
Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP
Pokyny pro konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP:
1.
Zopakujte kroky 1 až 4 předchozí části
Konfigurování síťového připojení s
dynamickou adresou IP/PPPoE.
2.
Klepněte na Use the following IP
address (Použít následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu
podle údajů od vašeho poskytovatele
služeb.
4.
Podle potřeby zadejte adresu
upřednostňovaného serveru DNS a
alternativní adresu.
5.
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Stolní PC ASUS
77
Bezdrátové připojení
Čeština
Připojení k síti Wi-Fi
Windows® 7
Postup připojení k bezdrátové síti:
1.
Klepnutím na ikonu SOS
2.
Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a poté klepněte na Připojit.
3.
Zabezpečená bezdrátová síť může vyžadovat zadání klíče zabezpečení, poté klepněte
na OK.
4.
Vyčkejte, než se dokončí připojení počítače k bezdrátové síti.
5.
v oznamovací oblasti zobrazíte dostupné bezdrátové sítě.
Dojde k navázání bezdrátového připojení. Zobrazí se stav připojení a ikona sítě v
oznamovací oblasti zobrazuje stav Připojeno
.
Windows® 8.1
Pokyny pro připojení k síti Wi-Fi:
1.
Některým z následujících postupů spusťte panel Panel symbolů z úvodní obrazovky
nebo v režimu libovolné aplikace:
a)
Umístěte ukazatel myši na pravou horní nebo dolní část obrazovky.
b)
Na klávesnici stiskněte
+ <c>.
Panel symbolů
78
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
2.
Na panelu Panel symbolů vyberte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ikonu
3.
Ze seznamu vyberte síť, ke které se chcete připojit.
4.
Klepněte na tlačítko Connect (Připojit).
Stolní PC ASUS
.
Čeština
sítě
79
Obnova systému
Čeština
Windows® 7
Používání oddílu pro obnovu systému
Oddíl pro obnovu systému rychle obnoví software stolního počítače do původního funkčního
stavu. Před použitím oddílu pro obnovení systému zkopírujte vaše datové soubory (například
soubory PST aplikace Outlook) na paměťová zařízení USB nebo na síťovou jednotku a
zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).
O oddílu pro obnovu systému
Oddíl pro obnovení systému je prostor na vašem pevném disku, který je vyhrazen pro
obnovu operačního systému, ovladačů a nástrojů, které byly nainstalovány do vašeho
stolního počítače při výrobě.
NEODSTRAŇUJTE oddíl pro obnovu systému, což je oddíl bez jmenovky svazku na Disku
0. Oddíl pro obnovení systému byl vytvořen při výrobě a v případě jeho odstranění jej nelze
obnovit. Pokud se při obnově setkáte s problémy, navštivte s vaším stolním počítačem
autorizované servisní středisko společnosti ASUS.
Používání oddílu pro obnovení:
1.
Během spouštění systému stiskněte <F9>.
2.
Označte možnost Windows Setup [EMS Enabled] (Instalace Windows [EMS povoleno])
a stiskněte klávesu <Enter>.
3.
Na obrazovce Recover system to a partition screen (Obnovit systém do oddílu)
klepněte na tlačítko <Next> (Další).
4.
Dokončete proces obnovy podle pokynů na obrazovce.
Aktualizované ovladače a pomocné programy jsou k dispozici na webu společnosti ASUS
www.asus.com.
Použití disku DVD pro obnovu systému (u vybraných modelů)
Před provedením obnovy systému stolního PC odpojte vnější pevný disk. Podle společnosti
Microsoft hrozí ztráta důležitých dat v průběhu instalace Windows na nesprávný disk nebo
formátování nesprávného oddílu pevného disku.
Postup použití DVD pro obnovu:
80
1. Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. Stolní PC musí být zapnuto.
2. Restartujte stolní PC, při startu počítače stiskněte <F8> a vyberte optickou jednotku
(může být označena “CD/DVD”), poté stiskem klávesy <Enter> nastartujte systém z
DVD pro obnovu.
3.
Volbou OK zahajte obnovu obrazu systému.
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Volbou OK potvrďte obnovu systému.
Čeština
4.
Obnovou se přepíše pevný disk. Před obnovou vašeho systému určitě zazálohujte vaše
důležitá data.
5.
Dokončete proces obnovy podle pokynů na obrazovce.
NEVYJÍMEJTE disk pro obnovení, pokud vás k tomu počítače nevyzve, jinak se může stát,
že budou diskové oddíly nepoužitelné.
Aktualizované ovladače a pomocné programy jsou k dispozici na webu společnosti ASUS
www.asus.com.
Windows® 8.1
Resetování počítače
Volba Reset your PC (Resetovat PC) obnoví výchozí tovární nastavení vašeho počítače.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Pokyny pro resetování počítače:
1.
Během spouštění stiskněte klávesu <F9>.
2.
Na obrazovce klepněte na tlačítko Troubleshoot (Poradce při potížích).
3.
Vyberte Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte možnost Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s
nainstalovaným operačním systémem Windows).
6.
Vyberte možnost Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory).
7.
Klepněte na tlačítko Reset (Resetovat).
• Funkce obnovy F9 neplatí pro verze operačního systému Windows® 8.1, které byly
převedeny z vyšší na nižší verzi. V části Odstranit vše a znovu nainstalovat Windows
jsou uvedeny podrobné pokyny pro obnovu uvnitř operačního systému Windows® 8.1.
Dojde-li k selhání vašeho operačního systému, znovu jej nainstalujte z přiloženého disku
DVD pro obnovu.
• Před provedením úplné obnovy operačního systému zazálohujte veškerá data, aby
nedošlo ke ztrátě důležitých souborů.
Vícejazyčné verze tohoto dokumentu jsou k dispozici ke stažení z webu podpory ASUS na
adrese http://support.asus.com
Stolní PC ASUS
81
Obnovení počítače pomocí disku DVD pro obnovu:
Čeština
• Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
• Před obnovou systému stolního počítače odpojte všechny externí pevné disky, aby se
zabránilo obnově systému Windows do nesprávného oddílu nebo jednotky.
1.
Během spouštění stiskněte klávesu <F8>.
2.
Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. V okně licenčního ujednání s
koncovým uživatelem (EULA) klepněte na Accept (Souhlasím).
3.
Vyberte Reset your PC (Resetovat PC).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte možnost Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s
nainstalovaným operačním systémem Windows).
6.
Vyberte možnost Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory).
7.
Klepněte na tlačítko Reset (Resetovat).
Obnovení systému ze souboru s bitovou kopií systému
Můžete vytvořit jednotku USB pro obnovu a použít ji k obnovení nastavení vašeho počítače.
Vytvoření jednotky USB pro obnovu
Na paměťovém zařízení USB musí být alespoň 16 GB volného místa.
Veškeré soubory v paměťovém zařízení USB budou během tohoto procesu trvale
odstraněny. Než budete pokračovat, zazálohujte veškerá důležitá data.
82
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Pokyny pro vytvoření jednotky USB pro obnovu:
Spusťte Computer Panel (Panel počítače) z obrazovky All Apps (Všechny aplikace).
Čeština
1.
Další podrobnosti viz Spouštění obrazovky All Apps (Všechny aplikace) v části
Používání aplikací Windows®.
2.
V položce System and Security (Systém a zabezpečení) v části Control Panel
(Ovládací panely) klepněte na Find and fix problems (Vyhledat a opravit problémy).
3.
Vyberte Recovery (Obnova) >
Create a recovery drive (Vytvořit
jednotku pro obnovu).
4.
Klepněte na Copy the recovery
partition from the PC to the
recovery drive (Kopírovat oddíl pro
obnovení z počítače do jednotky
pro obnovení) a potom klepněte na
tlačítko Next (Další).
5.
Vyberte paměťové zařízení USB,
na které chcete zkopírovat soubory
pro obnovu.
6.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
7.
Klepněte na tlačítko Create
(Vytvořit). Chvilku počkejte, než se
proces dokončí.
8.
Po dokončení procesu klepněte na
tlačítko Finish (Dokončit).
Stolní PC ASUS
83
Kompletní odebrání a nová instalace systému Windows
Čeština
Obnovení původních továrních nastavení počítače lze povést použitím možnosti Remove
everything and reinstall (Vše odebrat a znovu nainstalovat) v části PC Settings (Nastavení
PC). Níže jsou uvedeny pokyny pro použití této možnosti.
Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
Dokončení tohoto procesu může chvíli trvat.
84
1.
Spusťte panel Panel symbolů.
2.
Klepněte na Settings (Nastavení) > Klepněte na Settings (Nastavení) > PC
Settings (Nastavení PC) > Update and recovery (Aktualizace a obnova) >
Recovery (Obnova).
3.
Přejděte dolů na možnost Remove everything and reinstall Windows (Kompletní
odebrání a nová instalace systému Windows). V této možnosti klepněte na Get
Started (Začínáme).
4.
Dokončete novou instalaci a resetování podle zobrazených pokynů.
Kapitola 3: Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1
Kontaktní informace společnosti ASUS
Kontaktní informace společnosti ASUS
Adresa
Telefon Fax E-mail
Webová stránka
Technická podpora
Telefon Stažení softwaru
Čeština
ASUSTeK COMPUTER INC.
15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa
Telefon
Fax
Webová
Technická podpora
Telefon Fax technické podpory
Stažení softwaru
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-888-6783688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)
Adresa
Fax
Webová
Kontakt online
Technická podpora
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
asus.com/de
eu-rma.asus.de/sales
Telefon (Component)
Telefon Německo (System/Notebook/Eee/LCD)
Telefon Rakousko (System/Notebook/Eee/LCD)
Fax technické podpory
Stažení softwaru
+49-2102-5489555*
+49-2102-5789557*
+43-820-240513*
+49-2102-959911
support.asus.com
85