ASUS M5A97 User's Manual
A7438
M5A97 R2.0
Motherboard
Quick Start Guide
Français
日本語
한국어
ไทย
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Türkçe
First Edition
June 2012
Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved
Bienvenue ! / ようこそ! / 환영합니다! / ยินดีต้อนรับ! /
Selamat datang! / Chào mừng! /
/
/
Hoş Geldiniz!
Ce guide contient les informations essentielles à la configuration de votre système. Suivez
les étapes numérotées apparaissant dans le diagramme de la carte mère pour garantir le bon
fonctionnement du système. Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour plus de détails sur
les composants, le BIOS ainsi que l’installation et la configuration des logiciels.
本クイックスタートガイドは、新しいシステムのセットアップに最も必要な情報をお届けします。次
のマザーボードのレイアウトにある手順に従い、新しいシステムをセットアップしてください。ハー
ドウェア、BIOS、ソフトウエアのインストール、設定などの詳細につきましては、マザーボードユー
ザーマニュアルをご参照ください。
이 빠른 시작 안내 설명서는 새로운 시스템을 설정하기 위한 가장 중요한 정보를 제공합니다.
아래 마더보드 구조에 표시된 지시 순서에 따라 설치를 수행해 주십시오. 하드웨어, BIOS,
소프트웨어 설치 및 구성에 관한 추가 정보는 마더보드에 포함된 사용 설명서를 참고해 주십
시오.
* 이 기기는 가정용 기기입니다.
คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว ให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นมากที่สุดเพื่อตั้งค่าระบบใหม่ของคุณ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ทำเครื่องหมายไว้บนเลย์เอาต์ของเมนบอร์ดด้านล่าง เพื่อตั้งค่าระบบใหม่ของคุณ ดูคู่มือ
ผู้ใช้เมนบอร์ดของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์,
BIOS และซอฟต์แวร
Panduan ringkas ini berisi informasi yang paling diperlukan untuk menyiapkan sistem baru
Anda. Ikuti langkah-langkah yang ditandai pada tata letak motherboard di bawah ini untuk
menyiapkan sistem baru Anda. Untuk info lebih rinci tentang perangkat keras, BIOS, serta
penginstalan dan konfigurasi perangkat lunak, lihat panduan pengguna motherboard Anda.
Bu hızlı başlangıç kılavuzu yeni sisteminizi kurmak için en gerekli bilgileri sağlamaktadır. Yeni
sisteminizi kurmak için aşağıdaki anakart düzeninde işaretli olan adımları izleyin. Donanım,
BIOS ve yazılım kurulumu ve yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için ana kart kullanım
kılavuzunuza başvurun.
Australia statement notice
From 1 January 2 012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian
Consumer Law. For the latest product warranty details please visit http://support.asus.com. Our goods
come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a
replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or
damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable
quality and the failure does not amount to a major failure.
If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at
http://support.asus.com
ASUS M5A97 R2.0
Step 2
Step 7
22.9cm(9.0in)
KBMS
EATX12V
CHA_FAN2 CPU_FAN
EPU
CHA_FAN3
Step 3
USB3_12
LAN1_USB12
AUDIO
EATXPWR
MemOK!
Step 7
CHA_FAN1
USB3_34
AMD®
970
30.5cm(12.0in)
USB34
DDR3 DIMM_B1 (64bit, 240-pin module)
USB56
DDR3 DIMM_B2 (64bit, 240-pin module)
Step 1
SOCKET AM3+
SPDIF_O2
DDR3 DIMM_A2 (64bit, 240-pin module)
DDR3 DIMM_A1 (64bit, 240-pin module)
DRAM_LED
ASM
1042
DirectKey
PCIEX16_1
Step 5
RTL
8111F
ASM
1042
PCIEX1_1
ICS
9LPRS477
Lithium Cell
CMOS Power
SATA6G_6
Super
I/O
PCIEX1_2
M5A97 R2.0
TPU
64Mb
BIOS
AMD®
SB950
Step 4
SATA6G_5
PCIEX16_2
PCI1
SATA6G_2 SATA6G_4
ALC
887
SB_PWR
PCI2
COM1
SPDIF_OUT
AAFP
TPM
CLRTC
USB1314 USB1112 USB910
FLBK_LED
PANEL
DRCT
Step 4
SATA6G_1 SATA6G_3
BIOS_FLBK
Step 6
ASUS M5A97 R2.0
Step 1
Installer le CPU
CPUを設置する
CPU 설치
ติดตั้ง CPU
Pasang CPU
Lắp CPU
CPU’yu takın
1
2
3
ASUS M5A97 R2.0
Step 2
Installer le ventilateur de CPU
CPUファン を設置する
CPU 팬 설치
ติดตั้งพัดลม CPU
Pasang kipas CPU
Lắp quạt CPU
CPU fanını takın
1
2
3
4
ASUS M5A97 R2.0
5
Step 3
Installer les modules mémoire
メモリーモジュールを設置する
메모리 모듈 설치
ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
Pasang modul memori
Lắp các thanh nhớ
Bellek modüllerini takın
ASUS M5A97 R2.0
Step 4
Installer des périphériques SATA
SATA デバイスを取り付ける
SATA 장치 설치
ติดตั้งอุปกรณ์ SATA
Pasang perangkat SATA
Lắp các thiết bị SATA
SATA aygıtlarını takın
ASUS M5A97 R2.0
Step 5
Installer une carte d’extension
拡張カードを設置する
확장 카드 설치
ติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด
Pasang kartu ekspansi
Lắp (các) thẻ mở rộng
Genişletme kartlarını takın
ASUS M5A97 R2.0
Step 6
Installer les connecteurs système
システムパネルコネクターを取り付ける
시스템 패널 커넥터 설치
ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
Pasang konektor panel sistem
Lắp các đầu nối hệ thống ra ngoài
Sistem paneli konnektörlerini takın
ASUS M5A97 R2.0
Step 7
Installer les connecteurs d’alimentation ATX
ATX 電源コネクターを取り付ける
ATX 전원 커넥터 설치
ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์
Pasang konektor daya ATX
Lắp các đầu nối nguồn ATX
ATX güç konnektörlerini takın
1
2
OR
10
ASUS M5A97 R2.0
Step 8
Allumer le système et installer le système d’exploitation et les pilotes
システムの電源をONにし、OSとドライバーをインストールする
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücüleri yükleyin
1
ASUS M5A97 R2.0
2
11
www.asus.com
15060-07H4B000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement