ASUS (ME302C) User's Manual | Manualzz
support.asus.com
BG8319
Cептемвpи 2013
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да
бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани
на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които
купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”).
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА
БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ
НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ
КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ
ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА
РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не
са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се
използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво
намерение за нарушение.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В
РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни
условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо
от правата, които Ви дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания
(включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни
щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не
по-големи от договорената цена за всеки продукт.
ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани
на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата
гаранция.
Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за
който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ
СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ
ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ
ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ
ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.
СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА
Посетете страницата ни http://support.asus.com, която е преведена на много езици.
Електронно ръководство ASUS таблет
Съдържание
За това ръководство...................................................................................................... 6
Символи, използвани в това ръководство......................................................... 7
Типография....................................................................................................................... 7
Предпазни мерки........................................................................................................... 8
Зареждане на Вашето устройство.......................................................................... 8
Използване на Вашия ASUS таблет........................................................................ 8
Предпазни мерки при пътуване в самолет........................................................ 8
Съдържание на пакета................................................................................................. 9
Глава 1: Хардуерна настройка
Запознаване с Вашия ASUS таблет........................................................................12
Изглед отпред................................................................................................................12
Изглед отзад...................................................................................................................13
Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет
Конфигуриране на Вашия ASUS таблет..............................................................18
Зареждане на Вашия ASUS таблет........................................................................18
Жестове за ASUS таблет.............................................................................................20
Свързване на HDMI съвместим дисплей...........................................................23
Глава 3: Работа с Android®
Стартиране за пръв път.............................................................................................26
Android® заключен екран..........................................................................................27
Отключване на Вашето устройство.....................................................................27
Добавяне на тапет към заключен екран............................................................28
Добавяне на изпълним модул към заключен екран....................................28
Вход в Google Now.......................................................................................................29
Начален екран................................................................................................................30
Изгледи на екрана........................................................................................................31
Заключване на ориентацията на екрана...........................................................32
K00A
Свързване със света....................................................................................................32
Свързване с Wi-Fi мрежи...........................................................................................32
Използване на Bluetooth...........................................................................................33
Управление на приложения....................................................................................35
Създаване на преки пътища до приложения..................................................35
Премахване на приложение от Начален екран.............................................35
Преглед на информация за приложение..........................................................36
Създаване на папка на приложение....................................................................37
Преглед на приложения в екрана Последни...................................................38
Task Manager (Диспечер на задачите) . ..............................................................40
File Manager (Диспечер на файлове) ..................................................................41
Достъп до вътрешната памет..................................................................................41
Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение.............................41
Настройки . .....................................................................................................................43
Изключване на Вашия ASUS таблет......................................................................45
Поставяне на ASUS таблет в спящ режим.........................................................45
Глава 4: Предварително инсталирани приложения
Предварително инсталирани приложения......................................................48
Play Music (Google Play музика)..............................................................................48
Camera (Камера)............................................................................................................49
Галерия ..........................................................................................................................51
Email (Имейл)..................................................................................................................58
Gmail
..........................................................................................................................60
Play Store..........................................................................................................................61
Карти
..........................................................................................................................62
MyLibrary..........................................................................................................................63
SuperNote Lite................................................................................................................68
ASUS Studio......................................................................................................................72
BuddyBuzz........................................................................................................................75
AudioWizard (Съветник за аудио)..........................................................................76
Електронно ръководство ASUS таблет
ASUS Artist........................................................................................................................77
App Locker........................................................................................................................80
приспособления...........................................................................................................83
ASUS Battery (ASUS батерия)....................................................................................84
Приложения
Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК).................86
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR)........................................................87
Предупреждение на IC...............................................................................................87
Декларация за съответствие на ЕК.......................................................................88
Предотвратяване на слухови увреждания.......................................................88
CE маркировка...............................................................................................................89
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE................................................90
Изискване за електрическа безопасност..........................................................90
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS...................................90
Информация за покритието....................................................................................90
Съобщение за Green ASUS........................................................................................91
Правилно изхвърляне на продукта ....................................................................92
K00A
За това ръководство
Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните
функции на Вашия ASUS таблет, организирани в следните глави:
Глава 1: Хардуерна настройка
Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти
на Вашия ASUS таблет.
Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет
Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия ASUS
таблет.
Глава 3: Работа с Android®
Тази глава съдържа общ преглед на работата с Android® на Вашия ASUS
таблет.
Глава 4: Предварително инсталирани приложения
Този раздел предлага информация за предварително инсталираните
приложения на Вашия ASUS таблет.
Приложения
Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за
Вашия ASUS таблет.
Електронно ръководство ASUS таблет
Символи, използвани в това ръководство
С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство,
съобщенията са показани както следва:
ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се
следва, за да се завърши дадена задача.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети,
които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва
да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задача и за
да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия ASUS таблет.
Типография
Подчертан
=П
оказва меню или елемент, които трябва да бъдат
избрани.
Курсив
=П
оказва раздели в това ръководство, с които можете да
направите справка.
K00A
Предпазни мерки
Зареждане на Вашето устройство
Уверете се, че Вашият ASUS таблет е напълно зареден преди да го използвате
в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият
адаптер зарежда Вашия ASUS таблет, докато е включен в източник на
променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на Вашия ASUS таблет
отнема много повече време, ако работите по време на зареждане на
батерията.
ВАЖНО! Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник на захранване щом
вече е напълно зареден. ASUS
������������������������������������������������
таблет не е проектиран да остава включен в
електирческата мрежа продължително време.
Използване на Вашия ASUS таблет
Препоръчва се ASUS таблет да се използва само при температура на околната
среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).
Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска
температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да
се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че
батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.
Предпазни мерки при пътуване в самолет
Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече
за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за
ограниченията при работа с ASUS таблет.
ВАЖНО! Можете да пуснете ASUS таблет през рентгеновите машини на
летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го
излагайте на магнитни детектори или пръчки.
Електронно ръководство ASUS таблет
Съдържание на пакета
Адаптер
ASUS таблет
Микро USB кабел
Ръководство на потребителя
Гаранционна карта
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия
търговски представител.
• Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.
K00A
10
Електронно ръководство ASUS таблет
Глава 1:
Хардуерна настройка
Запознаване с Вашия ASUS таблет
Изглед отпред
Сензор за околна светлина
Сензорът за околна светлина открива количеството околна светлина
във Вашата среда. Това позволява на системата автоматично да
настрои яркостта на дисплея в зависимост от състоянието на околната
светлина.
Предна камера
Вградената 1.2-мегапикселова камера дава възможност за правене на
снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.
Тъчскрийн панел
Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя ASUS
таблет с помощта на жестове.
12
Електронно ръководство ASUS таблет
Изглед отзад
Порт за високоговорител/слушалки с микрофон
Този порт Ви дава възможност да свържете своя ASUS таблет към
високоговорители с усилвател или слушалки.
ВАЖНО! Този порт не поддържа външен микрофон.
Бутон за силата на звука
Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или
намалявате силата на звука на Вашия ASUS таблет.
Високоговорители
Високоговорителите Ви дават възможност да слушате звук направо от
Вашия ASUS таблет. Звуковите функции се контролират софтуерно.
Задна камера
Вградената 5-мегапикселова камера дава възможност за правене на
снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.
K00A
13
Микрофон
Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор,
запис на глас или елементарни аудио записи.
Бутон за включване и изключване
Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, за да
включите своя ASUS таблет или да го събудите от режим в готовност.
За да изключите своя ASUS таблет, натиснете бутона за включване и
изключване за две (2) секунди. Когато бъдете подканени, натиснете
Power Off (Изключване), след което натиснете OK.
За да заключите своя ASUS таблет или за да го поставите в режим
на готовност, натиснете и бързо пуснете бутона за включване и
изключване.
Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте
бутона за включване и изключване за седем (7) секунди, за да накарате
устройството да се изключи.
ВАЖНО!
• Когато Вашият ASUS таблет е неактивен за (15) секунди, той автоматичо
влиза в режим на готовност.
• Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба
на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.
Micro-HDMI порт
Този порт е предназначен за микро конектор за интерфейс за
високодетайлна мултимедия (High-Definition Multimedia Interface) и
е съвместим с HDCP, което позволява възпроизвеждане на HD DVD
дискове, Blu-ray и друго защитено съдържание.
Гнездо за Micro SD карта
ASUS таблет има допълнително гнездо за вграден четец на карти
с памет, който поддържа картови формати microSD, microSDHC, и
microSDXC.
14
Електронно ръководство ASUS таблет
Micro USB 2,0 порт
Използвайте порта за micro USB (универсална серийна шина) 2,0, за
да заредите батерийния модул или да захраните своя ASUS таблет.
Този порт Ви позволява също така да прехвърляте данни от Вашия
компютър на ASUS таблет и обратно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако свържете своя ASUS таблет с USB порта на компютъра,
ASUS таблет ще се зарежда, само когато е в спящ режим (екранът е
изключен) или когато е изключено захранването.
Отвор за ръчно рестартиране
Ако системата спре да отговаря, вкарайте изправен кламер в отвора
за ръчно рестартиране, за да рестартирате Вашия ASUS таблет
принудително.
ВНИМАНИЕ! Принудителното рестартиране на системата може да
доведе до загуба на данни. Препоръчваме Ви често да архивирате
своите важни данни.
K00A
15
16
Електронно ръководство ASUS таблет
Глава 2:
Използване на Вашия ASUS
таблет
Конфигуриране на Вашия ASUS таблет
Зареждане на Вашия ASUS таблет
Зареждане на Вашия ASUS таблет:
Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.
Включете micro USB конектора във Вашия ASUS таблет.
Включете адаптера в заземен контакт.
Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа, преди да го
използвате на батериен режим за пръв път.
18
Електронно ръководство ASUS таблет
ВАЖНО!
• Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и micro USB
кабел при зареждане на Вашия ASUS таблет. Използването на различен
захранващ адаптер може да повреди Вашия ASUS таблет.
• Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB кабела, преди да заредите
ASUS таблет. Така ще предотвратите нараняване.
• Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение.
Изходното напрежение на този адаптер е DC5V, 2A.
• Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник на захранване щом вече
е напълно зареден. ASUS таблет не е проектиран да остава включен в
електирческата мрежа продължително време.
• Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане от контакт,
заземеният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е
лесно достъпен.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• ASUS таблет може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим
sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
• Зареждането чрез USB порт на компютър може да отнеме по-дълго време.
• Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия ASUS
таблет, заредете ASUS таблет от контакт.
K00A
19
Жестове за ASUS таблет
При работа със сензорния панел, можете да използвате следните жестове за
навигация, общуване и стартиране на ексклузивните функции, включени в
ASUS таблет.
Плъзгане/натискане и задържане/дълго натискане
•
•
•
За да преместите приложение, натиснете го и без да го пускате го
плъзнете на новото място.
За да изтриете приложение от основния екран, натиснете и задръжте
приложението, след което го плъзнете до горната част на екрана.
За да направите снимка на екрана, натиснете и задръжте
.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате тази настройка, отидете на
> ASUS
Customized Setting (ASUS персонализирана настройка), след което
поставете отметка в Capture screenshots by holding the Recent Apps Key
(Заснемане на екрана чрез клавиша "Последни приложения").
20
Електронно ръководство ASUS таблет
Натискане/докосване
•
Натиснете приложение, за да го стартирате.
•
В приложението Диспечер на фалове, натиснете и отворете файл.
Намаляване
Приближете два пръста върху сензорния панел, за да намалите изображение
в Галерия, Карти или Места.
K00A
21
Увеличаване
Раздалечете два пръста върху сензорния панел, за да увеличите
изображение в Галерия, Карти или Места.
Бързо плъзгане
Плъзнете пръста си надясно или наляво върху сензорния панел за
превключване между екраните или за прелистване на страници в
електронна книга или галерия със снимки.
22
Електронно ръководство ASUS таблет
Свързване на HDMI съвместим дисплей
Свързване на HDMI съвместим дисплей:
Свържете micro HDMI конектора към micro HDMI порта на ASUS таблет.
Включете HDMI кабела към HDMI порта на съвместимия дисплей.
K00A
23
24
Електронно ръководство ASUS таблет
Глава 3:
Работа с Android®
Стартиране за пръв път
Когато стартирате Вашия ASUS таблет за пръв път, ще се появят поредица от
екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на
Вашата операционна система Android®.
Стартиране на Вашия ASUS таблет за пръв път:
1. Включете Вашия ASUS таблет.
2. Изберете език, след което натиснете
.
3. Изберете метод на въвеждане или формат на клавиатурата, след което
натиснете
.
4. От списъка с налични Wi-Fi мрежи изберете име на мрежа и натиснете
. За да пропуснете свързването към мрежа натиснете
.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои Wi-Fi мрежи може да изискват въвеждане на парола.
5. Изберете типа на синхронизирането на данни, след което натиснете
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните
елементи:
•
Google акаунт
•
Google настройки и услуги
7. Задайте местна дата и време, след което натиснете
8. Натиснете
.
за да отидете на екран Home (Начало).
9. В Начален екран, натиснете OK, за да започнете навигацията във Вашия
ASUS таблет.
26
Електронно ръководство ASUS таблет
Android® заключен екран
Панел с
час и дата
Икона за
заключване
Панел с тапети
и изпълними
модули
Стартираща програма
Google Now
Отключване на Вашето устройство
Натиснете и плъзнете
K00A
до
.
27
Добавяне на тапет към заключен екран
Плъзнете панела с времето и датата надясно, за да видите панела с тапети
и изпълними модули, след което натиснете
и изберете тапет от Gallery
(Галерия) или Wallpapers (Тапети).
Добавяне на изпълним модул към заключен екран
Плъзнете панела с времето и датата надясно, за да видите панела с тапети и
изпълними модули, след което натиснете и изберете изпълним модул.
28
Електронно ръководство ASUS таблет
Вход в Google Now
Натиснете
в системната лента, след което плъзнете до Google иконата.
Google Now
Google Now е Вашият личен асистент в ASUS таблет, който Ви дава незабавен
достъп до актуализации на времето, ресторанти в близост, график на
самолетни полети, уговорени срещи и друга информация, въз основа на
Вашата уеб история, синхронизирани календари и напомняния.
K00A
29
Начален екран
Натиснете, за да конфигурирате местоположение, дата и аларма.
Област за уведомление и настройки
Отваря Google
Voice search
(Google търсене
с глас)
Натиснете, за да
прочетете имейли
в приложението
за имейли.
Отваря Google
Text search
(Google търсене
с текст).
Отворете екрана
Всички приложения
Преки пътища
Преки пътища
Системна лента
Пряк път до Android®
помощни програми
Показва скорошни приложения
Връщане към Home Screen (Начален екран)
Връща към предишния екран
30
Електронно ръководство ASUS таблет
Изгледи на екрана
Вграденият G сензор и жироскопът на Вашия ASUS таблет позволяват
автоматично завъртане на екрана според начина, по който държите
устройството. Можете бързо да превключвате между изглед "пейзаж" или
"портрет" като движите своя ASUS таблет наляво или надясно.
Изглед Пейзаж
Изглед Портрет
K00A
31
Заключване на ориентацията на екрана
По подразбиране, екранът на ASUS таблет автоматично променя
ориентацията си от Landscape (Пейзаж) на Portrait (Портрет) и обратно в
зависимост от това как държите Вашия ASUS таблет.
За да забраните функцията за автоматично завъртане на екрана, следвайте
стъпките по-долу:
1. Натиснете
в Начален екран, за да отворите екрана Всички
приложения.
> Достъпност, след което натиснете Автоматично
2. Натиснете
завъртане на екрана за размаркиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да разрешите/забраните функцията за автоматично
завъртане на екрана от ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS). За
повече информация, вижте раздел Настройки.
Свързване със света
Свързване с Wi-Fi мрежи
Технологията за Wi-Fi мрежи Ви дава възможност безжично да обменяте
данни чрез мрежа. За да използвате Wi-Fi, разрешете Wi-Fi функцията
във Вашия ASUS таблет и се свържете към безжична мрежа. Някои
безжични мрежи са защитени с ключ или цифрови сертификати и изискват
допълнителни стъпки за настройка; други мрежи са отворени и можете лесно
да се свържете с тях.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете Wi-Fi функцията, когато не я използвате, с цел
икономия на батерията.
Разрешаване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа:
1. Натиснете
натиснете
, за да отидете в екрана Всички приложения, след което
.
2. Плъзнете Wi-Fi ключа в положение ВКЛ. В това положение Вашият ASUS
таблет сканира за налични Wi-Fi мрежи.
3. Натиснете име на мрежа, за да се свържете с мрежата. Ако мрежата е
защитена, трябва да въведете парола или други идентификационни
данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Вашият ASUS таблет открие мрежа, към която вече сте се
свързвали, той автоматично ще се свърже с нея.
32
Електронно ръководство ASUS таблет
Използване на Bluetooth
Разрешаване и забраняване на Bluetooth на Вашето
устройство
Bluetooth е безжичен стандард, който се използва за размяна на данни при
малки разстояния. Bluetooth се използва в много продукти, като например
смартфони, компютри, ASUS таблети и слушалки.
Bluetooth е много полезен за пренос на данни между две или повече
устройства, които се намират близо едно до друго.
Първия път, когато се свързвате с Bluetooth устройство, трябва да го сдвоите
с Вашия ASUS таблет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключвайте Bluetooth, когато не го използвате, за да пестите
батерия.
За разрешаване или забрана на Bluetooth функцията на ASUS таблет можете
да използвате един от следните начини:
•
Натиснете
, за да отидете на екрана Всички приложения, след което
натиснете
. Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение ON (ВКЛ.).
•��������������������������������������������������������������������������
Плъзнете Notification area (Област за уведомяване), за да покажете панела
ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS), след което натиснете
.
Сдвояване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство
Преди да се свържете с Bluetooth устройство, първо трябва да сдвоите Вашия
ASUS таблет с това устройство. Устройствата остават сдвоени, освен ако не
премахнете сдвоената връзка между тях.
Сдвояване на Вашия таблет с устройство:
1. Натиснете
, за да отидете на екран Всички приложения, след което
натиснете
. Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение ON (ВКЛ.).
2. Натиснете Bluetooth, за да покажете всички достъпни Bluetooth
устройства.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, проверете дали
Bluetooth функцията му е ВКЛ. и дали му е зададена настройка Откриваемо.
• Вижте техническата документация на устройството, за да научите как да
включите Bluetooth функцията му и как да го направите откриваемо.
K00A
33
3. Ако Вашият ASUS таблет приключи сканирането преди Вашето Bluetooth
устройство да е готово, натиснете SEARCH FOR DEVICES (ТЪРСЕНЕ НА
УСТРОЙСТВА).
4. В списъка с налични устройства, натиснете Bluetooth устройството, с
което искате да сдвоите. Следвайте инструкции на следващия екран,
за да завършите сдвояването. Ако е необходимо, вижте техническата
документация, предоставена с Вашето устройство.
Свързване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство
След като сдоите своя ASUS таблет с Bluetooth устройство, ще можете лесно
да се свързвате ръчно с устройството, когато то отново е в обхват.
Свързване с Bluetooth устройство:
1. Натиснете
, за да отидете на екран Всички приложения, след което
натиснете
. Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение ON (ВКЛ.).
2. В списъка със СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА, натиснете името на сдвоеното
устройство.
Премахване на сдвояване и конфигуриране на Bluetooth
устройство
Премахване на сдвояване или конфигуриране на Bluetooth устройство:
1. Натиснете
, за да отидете на екран Всички приложения, след което
натиснете
. Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение ON (ВКЛ.).
File Manager
Gallery
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
2. Натиснете Bluetooth, след което натиснете
до свързаното Bluetooth
устройство, за което искате да премахнете сдвояването, или което искате
да конфигурирате.
3. От екрана на сдвоеното Bluetooth устройство можете да направите
следното:
•
Натиснете Unpair (Премахване на сдвояване), за да премахнете
сдвояването с устройството.
•
Натиснете Rename (Преименуване), за да преименувате Bluetooth
устройството.
•
Натиснете някои от посочените профили, за да разрешите или
забраните профил.
4. Натиснете , за да се върнете назад към предишния екран.
Gmail
MyCloud
34
App Locker
asus@vibe
App Backup
Електронно ръководство ASUS таблет
Maps
Email
SuperNote
Управление на приложения
Създаване на преки пътища до приложения
Получете лесен достъп до някои от любимите Ви приложения като създадете
преки пътища до тях във Вашия начален екран.
Създаване на преки пътища до приложения:
1. Натиснете
, за да отидете в екрана Всички приложения.
2. От екрана Всички приложения, натиснете и задръжте иконата на
съответното приложение, след което я плъзнете до Начален екран.
File Manager
Gallery
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Премахване на приложение от Начален екран
Email
Освободете пространство за нови преки пътища като премахнете
съществуващи преки пътища от Вашия начален екран.
Gmail
SuperNote
MyNet
Премахване на преки пътища до приложения:
1. Натиснете и задръжте приложение докато на екрана не се появи Х
Премахванe.
2. Плъзнете приложението до Х Премахванe, за да го премахнете от
Начален екран.
MyCloud
K00A
App Locker
asus@vibe
App Backup
35
Преглед на информация за приложение
Можете да видите подробна информация за приложение докато създавате
пряк път до приложението. Задръжте приложението на екрана Всички
приложения, на дисплея се появява Начален екран и ще се появи
Информация за приложениетo в горната част на Home Screen (Начален
екран). Плъзнете приложението до Информация за приложениетo, за да
покажете подробна информация за него.
36
Електронно ръководство ASUS таблет
Създаване на папка на приложение
Можете да създадете папки, за да организирате преките пътища на Вашия
Начален екран.
Създаване на Папка с приложения:
1. В Начален екран натиснете и плъзнете приложение или пряк път върху
друго приложение докато не се появи черен кръг.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Създадената папка е показана в прозрачен квадрат.
• Можете да добавяте множество приложения във Вашата папка.
2. Натиснете новата папка и натиснете Папка без име, за да преименувате
папката.
K00A
37
Преглед на приложения в екрана Последни
Екранът Последни Ви дава възможност да видите списък с преки пътища до
приложения въз основа на приложенията, които сте стартирали наскоро. Като
използвате екрана Последни, можете лесно да се върнете на приложение или
да превключвате между последните стартирани приложения.
Достъп до екрана Последни:
1. Натиснете
в системната лента.
2. На дисплея се появява списък на всички наскоро стартирани
приложения. Натиснете приложението, което искате да стартирате.
38
Електронно ръководство ASUS таблет
Преглед на менюто на последно използвано приложение:
1. Натиснете и задръжте последно използвано приложение, за да отворите
неговото меню.
2. За да премахнете приложението от списъка, изберете Премахванe
от списъка. За да видите информация за приложението, изберете
Информация за приложениетo .
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да премахнете скорошно приложение от
списъка като го плъзнете нагоре или надолу.
K00A
39
Task Manager (Диспечер на задачите)
ASUS диспечер на задачи показва списък с използваните в момента помощни
програми и приложения и тяхната употреба в проценти на Вашия ASUS
таблет. Можете
���������������������������������������������������������������
също така да отворите и затворите всички изпълняващи се
приложения едно по едно, или да затворите всички приложения и помощни
програми едновременно като използвате функцията Close All (Затвори
всички).
Управление на Диспечер на задачите:
1. Натиснете
, за да отидете в екрана Всички приложения и натиснете
приспособления, за да отворите менюто Графични компоненти.
2. Натиснете и задръжте ASUS Task Manager (ASUS диспечер на
задачите), за да покажете прозореца ASUS диспечер на задачите в
Начален екран.
3. Плъзнете списъка нагоре и надолу, за да видите всички стартирани
приложения.
4. Натиснете
до изпълняващо се приложение, за да го затворите.
Натиснете Close All (Затвори всички), за да затворите всички
изпълняващи се приложения.
40
Електронно ръководство ASUS таблет
File Manager (Диспечер на файлове)
Диспечер на файлове Ви дава възможност да откривате и управлявате данни
във вътрешната памет или във външни устройства за съхранение.
Достъп до вътрешната памет
Достъп до вътрешната памет:
1. Натиснете
2. Натиснете
up
File Manager
> Internal Storage (Вътрешна памет) в левия панел, за
Settings
Play Store
да видите съдържанието на Вашия ASUS таблет, след което натиснете
елемент за да го изберете. Ако е поставена microSD карта, натиснете
MicroSD, за да видите съдържанието й.
Gallery
tore
era
, за да отидете в екрана Всички приложения.
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
3. Натиснете , за да се върнете в основната директория на Моето
Play Music хранилище.
Maps
Email
Отстраняване на вътрешно устройство за
съхранение
Gmail
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Email
MyCloud
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
Достъп до външно устройство за съхранение:
1. Плъзнете
лентата
за уведомления в горната част на екрана, за да покажете
SuperNote
MyNet
полето за уведомления.
MyPainter
BuddyBuzz
2. Натиснете
, за да покажете съдържанието на Вашата microSD
AudioWizard
ASUS Studio
карта. За да демонтирате microSD карта от Вашия ASUS таблет, натиснете
.
SuperNote Lite
ВАЖНО! Уверете се, че сте записали своите данни в microSD картата преди да я
демонтирате от Вашия ASUS таблет.
K00A
41
Персонализиране на Вашето съдържание
От Диспечер на файлове можете да копирате, изрязвате, споделяте и
изтривате съдържанието на Вашето устройство и инсталираното външно
устройство за съхранение.
Когато персонализирате файл или папка, поставете отметка в кутийката на
файла или папката и лентата с действия ще се появи в горняи десен ъгъл на
екрана.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Действието
в папката.
ще се появи, само ако персонализирате файл или файлове
• Можете също така да поставите отметка във файла или папката, след което
го/я плъзнете и пуснете в желаната папка-местоназначение.
Лента с действия
42
Електронно ръководство ASUS таблет
Настройки
Екрана с настройки Ви позволява да конфигурирате настройки на Вашия
ASUS таблетМожете да използвате това системно приложение, за да
конфигурирате безжичните връзки, хардуера, личен акаунт и системни
настройки на Вашия ASUS таблет.
Има два начина за влизане в екран Настройки.
1. От екрана Всички приложения, натиснете
, за да отворите менюто.
2. Плъзнете надолу лентата за уведомления в горната част на екрана, за да
покажете панела ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS), след
което натиснете
.
Бързи настройки на ASUS
Бързи настройки на ASUS
Показва местната
дата и време
Потребителски профил
Панел за бърза настройка
Натиснете отделните икони
Настройки на дисплея
Wi-Fi настройки
Audio Wizard
Настройки на
безжичен дисплей
K00A
Авт. яркост
Изчистване на уведомления
Меню с настройки
Ръчно регулиране на
яркостта
43
Панел за бърза настройка на ASUS
Натиснете отделните икони на помощните програми, за да разрешите или
забраните съответната функция.
Wi-Fi
Речник
Интелигентен
запис
GPS
Bluetooth
Автоматична ротация
Звук
Панели за известяване
Панели за известяване се появяват под панела Quick Setting (Бърза
настройка) за предупреждения и актуализации на приложения, входящи
имейли и статус на помощни програми.
ЗАБЕЛЕЖКА: Плъзнете известието надясно или наляво, за да премахнете
елемнт от списъка.
44
Електронно ръководство ASUS таблет
Изключване на Вашия ASUS таблет
Можете да изключите Вашия ASUS таблет по един от следните начини:
•
•
Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, когато
бъдете подканени, натиснете Power Off (Изключване), след което
натиснете ОК.
Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона
за включване и изключване в продължение на около седем (7) секунди,
докато ASUS таблет не се изключи.
ВАЖНО! Принудителното изключване на системата може да доведе до загуба
на данни. Не забравяйте да архивирате данните си редовно.
Поставяне на ASUS таблет в спящ режим
За да поставите ASUS таблет в спящ режим, натиснете бутона за включване и
изключване веднъж.
K00A
45
46
Електронно ръководство ASUS таблет
Глава 4:
Предварително
инсталирани приложения
Предварително инсталирани приложения
Play Music (Google Play музика)
Приложението Възпроизвеждане на музика с интегриран интерфейс за
Вашата музикална колекция, Ви дава възможност да възпроизвеждате
своите музикални файлове, записани във вътрешната памет или във външно
устройство за съхранение.
Можете да разбъркате и възпроизвеждате всички музикални файлове в
произволна последователност или да прелиствате, за да изберете желалния
албум, за да се насладите на музиката.
В Начален екран натиснете
файлове.
, за да възпроизведете музикалните си
Натиснете, за да сортирате аудиофайловете си
по Скорошни, Албуми, Изпълнители, Песни,
Списъци за изпълнение и Жанрове
Търсене на
музикален файл
Настройки за
Възпроизвеждане
на музика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Аудио- и видеокодеци, поддържани от ASUS таблет:
• Decoder
Аудио кодек: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMRNB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear
PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
Video Codec: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8 (Видеокодек)
• Encoder
Audio Codec (Аудиокодек): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec (Видеокодек): H.263, H.264, MPEG4
48
Електронно ръководство ASUS таблет
Camera (Камера)
Приложението на камерата Ви дава възможност да правите снимки и да
записвате видеа с Вашия ASUS таблет
За да стартирате приложението Камера, натиснете
натиснете
в Начален екран и
.
ЗАБЕЛЕЖКА: Снимките и видеофайловете автоматично се записват във File
Manager (Диспечер на файлове).
Настройки на камерата
Превключи към
настройки на
видеорежим
Настройки на
режим Camera
(Камера).
Ефекти на
камерата
Разделителна
способност
Експонация
Настройки на
камерата
K00A
Превключване
на режими
Плъзгач за
мащабиране
Бутон за
заснемане на
камерата
Бутон за запис
на видео
Визуализация
49
Видеонастройки
Превключи
на настройки
на режима на
камерата
Настройки на
видеорежим
Видеоефекти
Качество на
видеото
Превключване
на режими
Плъзгач за
мащабиране
Бутон за
заснемане на
камерата
Експонация
Бутон за запис
на видео
Видеонастройки
Визуализация
50
Електронно ръководство ASUS таблет
Галерия
Разглеждайте изображения и възпроизвежайте видеа в ASUS таблет като
използвате приложението Галерия. Това приложение Ви позволява да
редактирате, споделяте или изтривате изображения и видеофайлове,
записани във Вашия ASUS таблет. От Галерия можете да показвате
изображения в слайдшоу или да натиснете за преглед на избраното
изображение или видеофайл.
За да стартирате Галерия, натиснете
натиснете
в Начален екран, след което
.
Основен екран на Галерия
Натиснете, за да сортирате
видеа и снимки
Натиснете за бързо
стартиране на Камера
Настройки
на Галерия
K00A
51
Споделяне и изтриване на албуми
За да споделите албум, натиснете и задръжте албум докато в горната част
на екрана не се появи лентата с инструменти. Можете да качите и споделите
избраните албуми онлайн или да ги изтриете от Вашия ASUS таблет.
Лента със
задачи
Натиснете тази икона, за да
споделите избрания албум чрез
приложения за споделяне.
Натиснете тази икона, за да
изтриете избрания албум.
52
Електронно ръководство ASUS таблет
Споделяне, изтриване и редактиране на изображения
За споделяне, редактиране или изтриване на изображение, натиснете,
за да отворите изображение, след което натиснете изображението, за да
стартирате лентата с инструменти в горната част на екрана.
Споделяне на изображения
За да споделите това изображение:
File Manager
Settings
Play Store
1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да
споделите.
2. Натиснете, за да изберете, след което натиснете
и изберете от списъка
за споделяне на приложения.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
MyCloud
MyPainter
K00A
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
53
За споделяне на множество изображения:
1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да
споделите.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите
изображения.
3. Натиснете
, след което изберете от списъка за споделяне на
приложения.
File Manager
Gallery
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
MyCloud
MyPainter
54
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
Електронно ръководство ASUS таблет
Редактиране на изображение
Редактиране на изображение:
File Manager
Settings
Play Store
1. От екрана Галерия, отворете албума с изображението, което искате да
редактирате.
2. Натиснете изображение, за да отворите, след което натиснете >
Редактиране.
3. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
Натиснете, за да отмените, върнете,
нулиратеMyCloud
или покажете
App Backup
asus@vibe
App Locker хронологията
Натиснете за запис
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Натиснете за споделяне
MyPainter
BuddyBuzz
Инструменти за
редактиране
K00A
55
Manager
allery
Изтриване на изображения
Изтриване на изображение:
1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да
изтриете.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете >
Delete (Изтрий).
3. Натиснете ОК.
Изтриване на множество изображения:
1. От екрана Галерия, отворете албума с изображенията, които искате да
изтриете.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите
изображения.
3. Натиснете
, след което натиснете ОК.
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Email
mail
Cloud
ainter
Maps
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
56
Електронно ръководство ASUS таблет
Достъп до графичен компонент Галерия
Графичният компонент Фотогалерия Ви дава незабавен достъп до любимите
Ви снимки и албуми направо от Home Screen (Начален екран).
За показване на графичния компонент Галерия със снимки в Начален екран:
1. Натиснете
, за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете Приспособления, за да отворите менюто с графични
компоненти.
3. Натиснете и задръжте Фотогалерия докато полето на графичния
компонент не се премести в Начален екран и не се покаже диалоговият
прозорец Избор на изображения.
4. Изберете опция от диалоговия прозорец Избор на изображения, която
искате да поставите като графичен компонент в Начален екран.
K00A
57
Email (Имейл)
Приложението Имейл Ви дава възможност да добавите POP3, IMAP и
Exchange акаунти, за да можете да получавате, създавате и преглеждате
имейли направо от своя ASUS таблет.
ВАЖНО! Трябва да сте свързани с интернет, за да можете да добавите имейл
акаунт или да изпращате или получавате имейли от добавените акаунти.
Настройка на имейл акаунт
Натиснете, за да настроите имейл акаунт:
1. Натиснете
, за да отидете
в екрана Всички приложения.
2. Натиснете
, за
да стартирате имейл
приложение.
3. От екрана на приложението
Email (Имейл), въведете имейл
адреса си и паролата, след което натиснете Напред.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изчакайте Вашият ASUS таблет автоматично да провери
настройките на Вашия сървър за входящи и изходящи имейли.
4. Конфигурирайте Опции за
���
профила и натиснете Напред.
58
Електронно ръководство ASUS таблет
e
5. Въведете името на акаунта,
който искате да покажете в
изходящите съобщения, след
което натиснете Напред, за да
влезете във Вашата папка за
входящи.
Добавяне на имейл акаунти
Добавяне на имейл акаунти:
Play Store
Camera
1. Натиснете
, за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете
, след което влезте чрез своя акаунт.
Play Music
Maps
3. Натиснете > Настройки. После
натиснете Add account (Добави акаунт) в
горния десен ъгъл на екрана.
Email
App Backup
SuperNote Lite
K00A
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
59
Gmail
С Gmail приложението можете да създадете нов Gmail акаунт или да
синхронизирате Вашия съществуващ Gmail акаунт, за да можете да
изпращате, получавате и преглеждате имейли направо от Вашия ASUS
таблет. Разрешаването на това приложение Ви дава достъп до други Google
приложения, които може да изискват Google акаунт, като например Play Store.
File Manager
Settings
Play Store
Настройка на Gmail акаунт
1. Натиснете
Gallery
Polaris Office
Camera
My Library Lite
, за да отидете в
Play Music
екрана Всички приложения.
2. Натиснете
Maps
Email
, за да стартирате
Gmail
Gmail.
3.����������
Натиснете Съществуващ и
въведете своите Имейл адрес
и Парола, след което натиснете
MyCloud
MyPainter
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
.
ЗАБЕЛЕЖКА:
•����������
Натиснете Нов ако нямате Google Account (Google акаунт).
• Когато се регистрирате, трябва да изчакате докато Вашият ASUS таблет
комуникира с Google сървъри, за да се настрои Вашият акаунт.
4. Можете да използвате своя
Google акаунт за архивиране
и възстановяване на Вашите
настройки и данни. Натиснете
, за да се регистрирате в своя
Gmail акаунт.
ВАЖНО! Ако имате други имейл адресни акаунти освен Gmail, използвайте
Имейл адрес, за да спестите време и да имате достъп до всички имейл акаунти
едновременно.
60
Електронно ръководство ASUS таблет
Play Store
Получавате достъп до забавни игри и приложения в Play Store, като
използвате Google акаунт.
ВАЖНО! Можете да получавате достъп до Play Store като се регистрирате в
Google акаунта си.
Достъп до Play Store
Достъп до Play Store:
1. В Начален екран, натиснете
.
2. Ако вече използвате Google акаунт, натиснете Съществуващ и въведете
имейл акаунта и паролата си. Ако нямате акаунт, натиснете Нов и
следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
3. След като се регистрирате, можете да започнете да изтегляте приложения
от Play Store и да ги инсталирате на Вашия ASUS таблет.
ВАЖНО! Изтеглете най-новата версия на Adobe Flash Player за Android®
устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не можете да възстановите изтрити приложения, но можете да влезете със
същото потребителско име и парола, за да ги изтеглите отново.
• Някои приложения са безплатни, а други могат да таксуват кредитната Ви
карта.
K00A
61
Карти
Google Maps Ви дава възможност да преглеждате и намирате места,
учреждения и да давате напътствия. Приложението също така Ви помага да
проверите текущото си местоположение и да споделяте информация с други.
Използване на Google Maps
Използване на Google Maps:
1. Натиснете
натиснете
, за да отворите екрана Всички приложения, след което
.
2. Използвайте лентата със задачи в горната част на екрана, за да
персонализирате търсенето си.
Търсене
Лента със задачи
Разширени настройки
Слоеве
Указания
Локални места
Текущо
местоположение
62
Електронно ръководство ASUS таблет
MyLibrary
My Library (Моята библиотека) e интегриран интерфейс за Вашите колекции
от книги, позволява да подредите и сортирате закупените или изтеглени
електронни книги (е-книги) по заглавие, автор и дата.
За да стартирате MyLibrary, натиснете
File Manager
приложения, след което натиснете
Gallery
, за да отворите екрана Всички
Settings
Polaris Office
Play Store
.
Camera
My Library Lite
Play Music
Maps
ВАЖНО! Възможно е да Ви бъде необходим Adobe Flash® плейър за отваряне на
някои електронни книги. Изтеглете Adobe Flash® плейър преди да използвате
MyLibrary (Моята библиотека).
Email
Gmail
SuperNote
MyNet
ЗАБЕЛЕЖКА: MyLibrary поддържа електронни книги в следните формати: ePub,
PDF и TXT.
MyCloud
MyPainter
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
Основен екран на MyLibrary
Изберете, за да преместите или изтриете електронни книги
Сортиране по заглавия, автор, дата или My Array (Моят масив)
Търсене на електронна книга
Разширени
настройки
Вашите
рафтове за
книги
Последната
прочетена
електронна
книга
Книги на избрания рафт
K00A
63
Четене на електронни книги
Когато четете електронна книга, плъзнете пръста си наляво, за да отидете на
следващата страница или надясно, за да се върнете на предишната страница.
Функция Текст в реч
Маркер
Ключови думи за търсене
Списък с
глави
Намаляване
Увеличаване
Вмъкване на
показалец
Списък с
показалци и
режим Day/ Night
(Ден/Нощ)
Превъртане
на страница
Прелистване на страница
За да отидете на следващата страница, плъзнете отдясно наляво. За да се
върнете на предишната страница, плъзнете отляво надясно.
64
Електронно ръководство ASUS таблет
Поставяне на отметка
Oтметката Ви дава възможност да маркирате страници на книга, за да можете
лесно да се върнете на последната страница, която сте прочели.
Settings
Polaris Office
Play Store
Поставяне на показалец:
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
File Manager
Settings
Play Store
1. Натиснете произволно място на екрана, за да видите лентата с
инструменти.
2.����������
Натиснете
, за да маркирате страницата. Можете също да маркирате
колкото страници желаете.
Email
Gallery
SuperNote
App Locker
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
MyNet
Maps
Email
3. За преглед на страниците с показалци, натиснете
> Bookmark list
(Списък с показалци), след което натиснете страницата, която искате да
отворите.
asus@vibe
BuddyBuzz
App Backup
SuperNote Lite
AudioWizard
ASUS Studio
Gmail
MyCloud
MyPainter
K00A
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
65
Анотиране на страницата
Анотирането във Вашите електронни книги Ви дава възможност да видите
дефиницията на дадена дума, да копирате думата или фразата, да я споделите
чрез имейл, или да я чуете чрез функцията текст в реч.
Анотиране на дума
Лента с
действия
Анотиране на фраза
Лента с
действия
66
Електронно ръководство ASUS таблет
Анотиране на страница:
1. Натиснете и задръжте желаната дума или изречение докато не се появят
лентата с инструменти и речниковата бележка.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да маркирате фраза, натиснете и задръжте дума, след това
плъзнете пръста си, за да изберете. Когато изберете фраза, не се извежда
бележка от речника.
2. В лентата действия изберете една от следните опции:
a.����������
Натиснете Highlight (Осветяване), за да маркирате дума или фраза.
b. Натиснете Note (Бележка), за да запишете избраната дума или фраза.
c.����������
Натиснете Text to Speech (Текст в реч), за да чуете избраната дума
или фраза.�
d. Натиснете Copy (Копирай), за да копирате дума или фраза, след това
я поставете в текстово приложение.
e. Натиснете Translation (Превод), за да видите превода на избраната
фраза.
f.����������
Натиснете Share (Сподели), за да споделите фраза, след което
изберете приложнието, с което искате да споделяте.
K00A
67
File Manager
Settings
Play Store
SuperNote Lite
SuperNote Lite е лесно за използване приложение, което Ви дава възможност
да пишете бележки, да си драскате, да правите снимки, да ги вмъквате, да
записвате звук и видео за по-интерактивно изживяване.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Можете също така да споделяте своите бележки чрез ASUS WebStorage
акаунт.
Gmail
За стартиране на SuperNote Lite Lite в екрана Home (Начало), натиснете
MyCloud
Основен екран на SuperNote Lite
MyPainter
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
.
SuperNote
M
AudioWizard
ASUS
BuddyBuzz
Натиснете, за да сортирате, импортирате или заключите бележници
Натиснете, за да отворите разширени настройки
Натиснете за
преглед по тип
Натиснете, за да изберете и заключите, изтриете или
експортирате в PDF или SuperNote Lite формат
Натиснете за
добавяне на
нов бележник
Всички Ваши
бележници
Натиснете, за да качите своите бележници
във Вашия ASUS WebStorage акаунт
68
Електронно ръководство ASUS таблет
Създаване на нов бележник
Създаване на нов бележник:
1. Натиснете New Notebook (Нов бележник).
2. Дайте име на файла и изберете
Pad (Панел) или Phone
(Телефон) за размер на
страницата.
3. Изберете шаблон. Страницата
с новите бележки се появява
незабавно.
Нов интерфейс на бележници в SuperNote Lite
Поставяне на отметка
в страница
Delete page (Изтриване
на страница)
New page (Нова
Натиснете, за да
страница)
се върнете на
предишния екран.
Запис
Разрешете режим
само за четене.
Сподели и експортирай
Настройки
лента с инструменти
Previous page
(Предишна страница)/
Next page (Следваща
страница)
Номер на страница
Настройки на режим
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на режима и лентата с инструменти за бележника се
променят, когато натиснете режим
K00A
, режим
или режим
.
69
Персонализиране на бележника
SuperNote Lite Ви дава възможност да проявите творчество в бележниците.
От лентата с инструменти можете да изберете няколко инструмента, които Ви
дават възможност да персонализирате бележниците си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на лентата с инструменти могат да варират според
избрания режим.
Персонализиране на бележник:
1. В основния екран на SuperNote Lite, натиснете бележника за
персонализиране.
2. Натиснете произволни икони в лентата с инструменти, за да започнете да
редактирате своя бележник.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• За режим Write (Писане), натиснете Baseline (Базова линия) за ръкописни
инструкции, когато е необходимо.
• За режими Write (Писане) и Type (Въвеждане), натиснете Color (Цвят), за да
изберете цвят на текста или на щриха и дебелина.
SuperNote Lite режим само за четене
Натиснете, за да
разрешите режим
Редактиране
70
Електронно ръководство ASUS таблет
Преименуване на бележник
За преименуване на бележник:
1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла на
бележника, след което натиснете Rename (Преименуване).
2. Въведете името на файла, след което натиснете ОК.
Скриване на бележник
За скриване на бележник:
1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла
с бележника, след което натиснете Lock to hide (Заключване за
скриване).
2. Въведете своята парола и натиснете ОК.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Ще бъдете подканени да въведете нова парола, когато скриете своя
бележник за пръв път.
• За да видите скритите бележници в основния екран, натиснете
, след
което натиснете Show locked notebook (Покажи скрит бележник).
Изтриване на бележник
За изтриване на бележник:
1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла на
бележника, след което натиснете Delete (Изтриване).
2. Натиснете Delete (Изтриване), за да потвърдите изтриването на
бележника.
K00A
71
ASUS Studio
ASUS Studio е приложение, което Ви дава възможност да управлявате
снимки и видеа, съхранени във Вашия ASUS таблет. С ASUS Studio можете да
проверите и сортирате снимките и видеата си, да редактирате снимки и да
филтрирате ефекти, да създадете персонализирани албуми и да ги споделите
чрез имейл или сайтовете на социалните мрежи.
За стартиране на ASUS Studio, натиснете
натиснете
в Начален екран, след което
.
ASUS Studio
Основен екран на ASUS Studio
Сортиране по време
Сортиране по тип
Сортиране по местоположение
Сортиране по албум
Настройки
Снимки и
видеофайлове
Преглед на Вашите записани снимки
За да видите своите снимки, натиснете фотоалбум, след което плъзнете
пръста си нагоре или надолу, за да превъртите записаните снимки.
Гледане на записаните видеа
За да гладате своите записани видеа, натиснете видеоалбум, след което
натиснете, за да изберете и гледате видео.
72
Електронно ръководство ASUS таблет
Персонализиране на Вашите записани снимки
За персонализиране на снимка, отворете албума със снимката, която искате
да персонализирате, след което натиснете снимката, за да изберете и
стартирате лентата с инструменти.
Натиснете, за да се върнете на предишния екран
Натиснете, за
да споделите
снимката
Настройки
Лента със
задачи
Лентата с инструменти има следните функции:
Натиснете, за да добавите снимка към предпочитани.
Натиснете, за да поставите етикет на снимката и да изберете
категория.
Натиснете, за да редактирате снимката.
Натиснете, за да изтриете снимката.
K00A
73
Редактиране на снимка
Редактиране на снимка:
1. Натиснете
в лентата с инструменти.
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.
Натиснете, за
да се върнете
на предишния
екран
Лента с
инструменти за
редактиране
74
Електронно ръководство ASUS таблет
BuddyBuzz
BuddyBuzz е екскллузивен агрегатор на социални мрежи на ASUS, който
Ви дава достъп до Вашите мултимедийни акаунти в социални мрежи на
едно място. С BuddyBuzz можете да превключвате между своите акаунти в
социални мрежи, като например Facebook, Twitter и Plurk.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да регистрирате своите акаунти в социални мрежи, когато
използвате BuddyBuzz за пръв път.
Използване на BuddyBuzz
Използване на BuddyBuzz:
1. В Начален екран натиснете
, след което натиснете
.
BuddyBuzz
2. Влезте във Вашите акаунти в социални мрежи.
3. Натиснете
, за да стартирате основния екран на BuddyBuzz.
Основен екран на BuddyBuzz
Натиснете, за да публикувате своя статус
Натиснете, за да видите найактуални новини от приятели
или нови снимки
Натиснете, за да видите актуализации
на новини от приятели, отбелязани
новинарски сайтове и събития
Натиснете, за да видите приятелите си и техните профили
Натиснете, за да добавите предпочитани приятели и да
видите предпочитани публикации
Натиснете,
за да видите
своето текущо
местоположение
Натиснете, за да
конфигурирате
настройките на
акаунта
Натиснете за преглед на
известия, отбелязани в
профила Ви
Натиснете, за да прочетете актуализациите и да видите
снимките, които сте публикували в Моето табло
K00A
75
AudioWizard (Съветник за аудио)
Съветник за аудио Ви дава възможност да персонализирате режимите на
звука на Вашия ASUS таблет за по-ясен изходен звук, който отговаря на
действителните сценарии на употреба.
За да стартирате Съветник за аудио натиснете
което натиснете
в Начален екран, след
.
AudioWizard
Натиснете, за
да изключите
Съветник за аудио
Готови режими
Натиснете, за
да потвърдите
избора на режим
Използване на Съветник за аудио
Използване на Съветник за аудио:
1. В прозореца Съветник за аудио натиснете режима на звука, който искате
да активирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете OFF (ИЗКЛ.), ако искате да деактивирате някои от
режимите на звука, които сте записали преди.
2. Натиснете done ОК, за да запишете избрания режим на звука и да
излезете от прозореца Съветник за аудио.
76
Електронно ръководство ASUS таблет
ASUS Artist
ASUS Artist е ексклузивно приложение за рисуване на ASUS, с което можете
да създавате файлове с изображения или да добавяте калиграфия, ефекти и
снимки към съществуващ файл с изображение.
За да стартирате ASUS Artist, натиснете
натиснете
.
в екран Home (Начало), след което
ASUS Artist
Екран MyWorks
Вашите
рисунки
Натиснете, за
да създадете
рисунка
K00A
Натиснете, за да
изтриете рисунка
77
Създаване на рисунка
Създаване на рисунка:
1. В екрана MyWorks натиснете .
2. В екрана с шаблона, натиснете, за да изберете шаблон.
78
Електронно ръководство ASUS таблет
Екран за редактиране на ASUS Artist
Натиснете, за да споделите рисунка
Натиснете, за
да създадете
нова рисунка
Натиснете, за
да запишете
рисунка
Лента с
инструменти за
рисуване
Редактиране на рисунка
Редактиране на рисунка:
1. В екрана MyWorks натиснее, за да изберете рисунка:
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.
K00A
79
App Locker
App Locker е приложение за защита, което Ви дава възможност да защитавате
своите лични приложения от непозволена употреба. Когато използвате
заключено приложение, App Locker ще Ви подкани да въведете парола, за да
стартирате приложението, което сте заключили.
Използване на App Locker
Използване на App Locker:
1. В Начален екран натиснете
, след което натиснете
.
App Locker
2. Натиснете Start (Старт), след което настройте паролата си.
3. Натиснете ОК, за да отидете в екрана на App Locker (Закл. на приложения).
80
Електронно ръководство ASUS таблет
Екран App Locker (Заключване на приложения)
Натиснете тук, за да конфигурирате настройките
на App Locker (Заключване на приложения).
Преместете плъзгача надясно, за да
активирате списъка с приложения.
Натиснете приложенията, които искате да заключите.
За отключване на приложение, просто натиснете
приложението, което сте заключили преди.
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Знаци за заключване ще се появят до заключените приложения в Home Screen
(Начален екран).
• Ще бъдете подканени да въвеждате паролата си всеки път, когато искате
достъп до заключени приложения.
K00A
81
Екран File Protection (Защита на файлове)
Натиснете, за да добавите файловете,
които искате да заключите
Прозорец със защитени файлове
Използване на защита на файлове
Използване на защита на файлове:
1. Натиснете
, за да отворите приложението File Manager (Файлов
диспечер).
2. Натиснете, за да изберете файловете, които искате да защитите, след което
натиснете
. Файловете, които искате да защитите, появяват на екран
File Protection (Защита на файлове).
82
Електронно ръководство ASUS таблет
приспособления
Графичните компоненти са мини приложения, които Ви дават удобен достъп
до полезни и забавни приложения в Начален екран на Вашия ASUS таблет.
За преглед на графични компоненти натиснете
следкоето натиснете приспособления.
в Начален екран,
Показване на графичен модул в Начален екран
От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за
да изберете графичен компонент. Натиснете и задръжте избрания графичен
компонент, след което го плъзнете до Начален екран.
ВАЖНО!
• Възможно е да бъдете подканени да извършите допълнителни задачи, като
например регистриране или активиране преди да можете да използвате
дадена мрежа.
• Ако няма достатъчно място на екрана, където сте поставили графичния
компонент, той няма да бъде добавен към екрана.
Премахване на графичен компонент от Начален екран
От екрана Начален екран, натиснете и задръжте графичния компонет докато
не се появи Х Премахване. Без да си мръднете пръста, плъзнете графичния
компонент към Х Премахване , за да премахнете графичния компонент от
Начален екран.
Премахване на графичен
компонент от Начален екран
K00A
83
ASUS Battery (ASUS батерия)
ASUS батерия е специален графичен компонент, проектиран да показва
статуса на батерията на Вашия ASUS таблет, съдържанието на аксесоарите и
цветовете.
За преглед на графични компоненти натиснете
в Начален екран, след
това, което ръководя. Натиснете приспособления.
Показване на графичен компонент ASUS батерия в Начален
екран
От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно,
за да изберете графичен компонент ASUS батерия. Натиснете и задръжте
графичния компонент, след което го плъзнете до Начален екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите статуса на батерията на Вашия ASUS таблет в
областта на ASUS за бърза настройка и известия. За повече информация, вижте
раздели ASUS бърза настройка и Панел за настройка.
84
Електронно ръководство ASUS таблет
Приложения
K00A
85
Изявление на Федералната Комисия по
Комуникации (ФКК)
Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК.
Работата на устройството отговаря на следните две условия:
• Устройството да не причинява вредна интерференция.
• Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и
такава, която може да причини нежелано действие.
Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване
от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са
поставени, за да подсигуряват достатъчна защита срещу вредни смущения
при работа в помещения. Това устройство генерира, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва
съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки.
Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена
инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и
телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и
изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира
смущенията по един или повече от следните начини:
• Да промени ориентацията или местоположението на приемателната
антена.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е
различен от веригата, към която е включен приемникът.
• Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен
техник.
Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната,
отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правата на
потребителя да използва това оборудване.
Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до или да
се използват заедно с друга антена или предавател.
Честотен диапазон 5,15-5,25 GHz може да се използва само на закрито. ФКК
изисква продукта да се използва на закрито заради честотния диапазон
между 5,15 и 5,25 GHz, за да се намали потенциала за вредна интерференция
с мобилните сателитни системи на същите канали. Той ще предава само
в диапазон 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz и 5,725-5,850 GHz, когато са
асоциирани с точка за достъп (ТД).
86
Електронно ръководство ASUS таблет
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR)
Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на
радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не
превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от
Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.
Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване,
наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница
на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се
използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото
оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното
захранване.
Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 1,35
W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.
ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички
SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция.
Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да
се види в раздел "Display Grant" на адрес www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди
това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQK00A.
Предупреждение на IC
Устройството може автоматично да прекъсне предаването в случай на липса
на информация за предаване или грешка в работата. Обърнете внимание,
че това не цели да забрани предаването на контролна или сигнална
информация, или използването на повтарящи се кодове, където това се
изисква от технологията.
Устройството за честотен диапазон 5150-5250 MHz е само за употреба на
закрито, за да се намали потенциала от вредна интерференция с мобилни
сателитни системи на същите канали; Максималното позволено усилване
на антената (за устройства в диапазона 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz)
трябва да е в съоветствие с ограничението EIRP; а максималното позволено
усилване на антената (за устройства в диапазона 5275-5850 MHz) трябва да е
в съответствие с ограниченията EIRP за работа от точка до точка или други,
както ее посочено в точка A9.2(3). Освен това, мощните радиолокационни
станции са сочени като основни потребители (т.е. ползват се с предимство)
на честоти 5250-5350 MHz, те могат да причинят смущения в радарите и/или
повреди в LE-LAN устройства.
K00A
87
Функцията за избор на код на страна е деактивирана за продукти,
разпространявани в САЩ/Канада. За продукти, разпространявани в САЩ/
Канада ще работят само канали 1-11. Избор на други канали не е възможен.
Декларация за съответствие на ЕК
Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и
телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за съответствие
може да бъде изтеглена от http://support.asus.com.
Предотвратяване на слухови увреждания
За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук
продължително време.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
За Франция, както се изисква от френската алинея L. 5232-1, това устройство
е тествано и отговаря на изискванията за нялягане на шума на стандартите NF
EN 50332-2:200NF и EN 50332-1:20000.
88
Електронно ръководство ASUS таблет
CE маркировка
CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth
Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на
Европейския парламент и Комисията от 9 март 1999 година, относно радио
и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното
съответствие.
Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,523 W/kg.
Това оборудване може да се използва в:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS контролите, свързани с радарно откриване, не са достъпни за
потребителя.
K00A
89
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE
Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) относно
ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета
за защита на човешкото здраве.
Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези
препоръки са разработени и проверени от независими научни организации
чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата
за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за
мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане” (SAR), а SAR
ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява
изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи
лъчения (ICNIRP).
При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на
разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти
EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт
на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си
сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.
Изискване за електрическа безопасност
С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да
използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm2
или H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS
Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се
основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за
опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на
решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти,
както и опаковъчни материали. Посетете
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm за подробна информация за
рециклиране в различните региони.
Информация за покритието
ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата
безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение
на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.
90
Електронно ръководство ASUS таблет
Съобщение за Green ASUS
ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки
и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за
околната среда. Намаляването на страниците в ръководството съответства на
намаляването на емисиите на въглероден двуокис.
За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна
информация, вижте ръководството, предоставено с ASUS таблет или посетете
страницата за поддръжка на ASUS на адрес http://support.asus.com/.
K00A
91
Правилно изхвърляне на продукта
Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии.
Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.
НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за
боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци.
НЕ изхвърляйте ASUS таблета с домакинските отпадъци. Този
продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират.
Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца
означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и
съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля
заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с
местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.
НЕ хвърляйте ASUS таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите
на батерията. НЕ разглобявайте ASUS таблета.
Име на модела: K00A (ME302C)
Производител:
Адрес:
Оторизиран
представител в Европа:
Адрес:
92
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Електронно ръководство ASUS таблет
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K00A
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: 28/06/2013
Signature : __________
Year to begin affixing CE marking:2013
Устройството е предназначено за използване във всички държави от ЕС.
Ограничени безжични честотни ленти във Франция
Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна
употреба в най-лошия случай е: •10mW за цялата честота 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz); • 100mW за честоти между
2446,5 MHz и 2483,5 MHz. 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната лента 2446,6 MHz - 2483,5 MHz. Има
малко възможности за употреба на открито: в частна собственост или в частната собственост на обществени лица,
употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена
мощност на 100mW в честотната лента 2446,5–2483,5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.
За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2,4 GHz: • Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW;
• Максималната разрешена мощност на открито е 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента
2400–2483,5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба:
01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
K00A
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
Това изискване може да се промени с
84 Vaucluse
времето, което ще Ви даде възможност
88 Vosges
89 Yonne
да използвате мрежовата карта в
90 Territoire de Belfort
други райони на Франция. Проверете на
94 Val de Marne
страницата на ART за най-актуалната
информация (www.art-telecom.fr) Вашата
WLAN карта предава по-малко от 100mW,
но повече от 10mW.
Jerry Shen
The device can be used in all the EU countries.
France Restricted Wireless Frequency Bands
Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are: • 10mW
for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz.
Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use:
On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by
the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public
property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band: • Maximum authorized power indoors
is 100mW; • Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is
permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:
01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
This requirement is likely to
84 Vaucluse
change over time, allowing you
88 Vosges
to use your wireless LAN card in
89 Yonne
90 Territoire de Belfort more areas within France. Please
94 Val de Marne
check with ART for the latest infor-
mation (www.art-telecom.fr) Your
WLAN Card transmits less than
100mW, but more than 10mW.
93
94
Електронно ръководство ASUS таблет
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement