ASUS (ME180A) User's Manual | Manualzz
ASUS Tablet
Brugervejledning
DA8492
DA8492
Første udgave
November 2013
OPHAVSRET INFORMATION
Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen
som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres,
transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig
tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT
FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE
ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE
(HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG
ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM
MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE
PRODUKT.
Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive
virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og
forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.
SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION
OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE
ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL,
HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
ANSVARSBEGRÆNSNING
Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er
berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er
berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade
på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for
reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser
under denne garanti.
ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt,
skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.
Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets
leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.
ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV
MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE
ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB
AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN
FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.
SERVICE OG STØTTE
Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com
ASUS Tablet E-manual
Indholdsfortegnelse
Om denne manual........................................................................................................... 6
Konventioner, brugt i denne manual........................................................................ 7
Typografi............................................................................................................................ 7
Sikkerhedsforskrifter....................................................................................................... 8
Oplade din enhed............................................................................................................ 8
Sådan bruger du din ASUS Tablet.............................................................................. 8
Forholdsregler i forbindelse med fly......................................................................... 8
Pakken indeholder........................................................................................................... 9
Kapitel 1: Hardware-installation
Lær din ASUS Tablet at kende....................................................................................12
Set forfra ..........................................................................................................................12
Set bagfra..........................................................................................................................13
Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Tablet
Opsætning af din ASUS Tablet...................................................................................18
Opladning af din ASUS Tablet....................................................................................18
Opstart af din ASUS Tablet..........................................................................................20
Fingerbevægelser på ASUS Tablet............................................................................21
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android™
Sådan startes den første gang...................................................................................28
Android™ låseskærm.....................................................................................................29
Sådan tænder du for kameraet.................................................................................30
Tilføje en baggrund til låseskærmen.......................................................................30
Tilføje en widget til låseskærmen.............................................................................31
Sådan går du ind på Google Now............................................................................31
Startskærm........................................................................................................................33
Skærmvisninger..............................................................................................................34
Låsning af skærmretningen........................................................................................35
K00L
Forbindelse til omverdenen........................................................................................36
Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker......................................36
Brug af Bluetooth...........................................................................................................36
Administration af applikationer................................................................................39
Oprette programgenveje............................................................................................39
Sådan fjernes en app fra startskærmen.................................................................39
Vise programoplysninger............................................................................................40
Oprette en programmappe........................................................................................41
Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer..............................42
Task Manager...................................................................................................................44
Filmanager ......................................................................................................................46
Sådan får du adgang til det interne lager.............................................................46
Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder..................................................46
Indstillinger.......................................................................................................................48
ASUS Hurtigeindstillinger...........................................................................................48
Nedlukning af din ASUS Tablet..................................................................................50
Sådan sætter du din ASUS Tablet til at slumre.....................................................50
Kapitel 4: Forinstallerede programmer
Udvalgte forinstallerede programmer....................................................................52
Play Music (Play Musik).................................................................................................52
Camera (Kamera)............................................................................................................54
Galleri
..........................................................................................................................58
E-mail
..........................................................................................................................64
Gmail
..........................................................................................................................66
Play Store..........................................................................................................................67
Kort
..........................................................................................................................68
MyLibrary..........................................................................................................................69
SuperNote.........................................................................................................................74
Audio Wizard (Lydassistent).......................................................................................80
App Locker........................................................................................................................81
ASUS Tablet E-manual
Widgets ..........................................................................................................................84
ASUS Battery (ASUS batteri).......................................................................................85
Tillæg
Federal communications commission erklæring...............................................88
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)...........................89
Erklæring fra IC................................................................................................................89
EU-overensstemmelseserklæring............................................................................90
Forebyggelse af høretab..............................................................................................90
CE mærke advarsel.........................................................................................................91
Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE.......................................................91
Krav til strømsikkerhed.................................................................................................92
ASUS Genbrugs- og returtjenester..........................................................................92
Bemærkning til belægningen....................................................................................92
Bemærkning til fjernelse af beslaget......................................................................92
Ansvarlig bortskaffelse.................................................................................................93
K00L
Om denne manual
Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS
Tablet. Den er organiseret i følgende kapitler:
Kapitel 1: Hardware-installation
Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i
din ASUS Tablet.
Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Tablet
Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af ASUS
Tablet'en.
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android™
Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Android™ på din
ASUS Tablet.
Kapitel 4: Forinstallerede programmer
Dette kapitel handler om de applikationer som allerede er installeret på din
ASUS Tablet.
Tillæg
Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende
ASUS Tablet'en.
ASUS Tablet E-manual
Konventioner, brugt i denne manual
For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende
måde:
VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at
udføre en opgave.
BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan
hjælpe med at udføre bestemte opgaver.
ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges
mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for
at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS Tablet.
Typografi
Fed
Kursiv
K00L
��� =
Dette
��������������������������������������������������������
indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
���
=������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde
����������������������������������������������������������������
yderligere oplysninger.
Sikkerhedsforskrifter
Oplade din enhed
Sørg for at oplade din ASUS Tablet helt, inden du bruger den i batteritilstand for
længere perioder. Din strømforsyning oplader din ASUS Tablet så længe den er
tilsluttet til en stikkontakt. Vær opmærksom på, at det tager meget længere tid at
oplade din ASUS Tablet, når den er i brug.
VIGTIGT! Efterlad ikke din ASUS Tablet forbundet til strømforsyningen, når den er
ladet helt op. Din
��������������������������������������������������������������������������
ASUS Tablet er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i
længere tid.
Sådan bruger du din ASUS Tablet
Din ASUS Tablet må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C og 35°C.
Længere tids udsættelse for ekstreme høje eller lave temperaturer, nedbryder
hurtigt dit batteri og forkorter dets levetid. For at sikre batteriets optimale ydelse,
skal du sørge for at det kun udsættes for de anbefalede temperaturer.
Forholdsregler i forbindelse med fly
Kontakt dit rejseselskab vedrørende hvilke tjenester du kan bruge på flyet, og
hvad restriktionerne er, når du skal bruge din ASUS Tablet på flyet.
VIGTIGT! Din ASUS Tablet må godt komme gennem røntgenmaskinerne i lufthavne
(disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke
udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.
ASUS Tablet E-manual
Pakken indeholder
Strømadapter
ASUS Tablet
Micro USB-kabel
blet
S Ta
ASU
Brugervejledning
Garantibevis
BEMÆRK:
• Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din
forhandler.
•Strømadapteren, som følger med, varierer fra land til land.
K00L
10
ASUS Tablet E-manual
Kapitel 1:
Hardware-installation
K00L
11
Lær din ASUS Tablet at kende
Set forfra
Touch skærmen
Touch skærmen giver dig mulighed for, at betjene din ASUS tablet ved
brug af en stylus eller forskellige berøringer.
Kamera set forfra
Det indbyggede kamera foran giver dig mulighed for at tage billeder og
optage videoer med in ASUS tablet.
12
ASUS Tablet E-manual
Set bagfra
Højttaler
Højttalerne giver dig mulighed for at høre lyd direkte på din ASUS tablet.
Audiofunktionerne er softwarekontrolleret.
Lydstyrkeknap
Lydstyrkeknappen giver dig mulighed for at skrue op og ned for lyden på
din ASUS tablet.
K00L
13
Tænd/sluk-knap
Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde for din ASUS
Tablet, eller for at aktivere den når den er på standby.
For at slukke for din ASUS Tablet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i
2 sekunder, og når du får besked på det skal du trykke på Power off (Sluk)
efterfulgt af OK.
For at låse din ASUS Tablet eller stille den på standby, skal du trykke kort
på tænd/sluk-knappen.
Hvis din ASUS tablet ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede
i mindst 6 sek., indtil den slukker.
VIGTIGT!
• Hvis din ASUS Tablet ikke bruges i 15 sekunder, går den automatisk på
standby.
• Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi
anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.
Mikrofon
Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser.
Højttaler / høretelefonstik
Med dette stik kan du forbinde din ASUS Tablet til højtalere med forstærker
og til hovedtelefoner.
VIGTIGT! Denne enhed understøtter ikke en ekstern mikrofon.
Micro USB 2.0 port
Brug micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) stikket til at oplade batteripakken
eller til at strømforsyne din ASUS Tablet. Denne port giver dig også
mulighed for, at overføre data frem og tilbage fra din computer til din
ASUS Tablet.
BEMÆRK: Din ASUS Tablet oplades kun når den er i dvale-funktionen
(skærmen er slukket) eller slukket, hvis du slutter din ASUS Tablet til USBporten på din computer.
14
ASUS Tablet E-manual
Kamera set bagfra
Det indbyggede kamera bagpå giver dig mulighed for at tage billeder og
optage videoer i HD med in ASUS tablet.
Micro SD-kort port
Din ASUS Tablet er udstyret med et ekstra indbygget kortlæserstik, som
understøtter microSD,
�������������������������������������
microSDHC og microSDXC������
-kort.
K00L
15
16
ASUS Tablet E-manual
Kapitel 2:
Sådan bruger du din ASUS
Tablet
K00L
17
Opsætning af din ASUS Tablet
Opladning af din ASUS Tablet
Sådan oplader du din ASUS Tablet:
Slut micro USB-kablet til strømadapteren.
Slut micro USB-stikket til din ASUS Tablet.
Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt.
Oplad din ASUS Tablet i 8 timer, før du bruger dens batteri for første
gang.
18
ASUS Tablet E-manual
VIGTIGT!
• Brug den medfølgende strømadapter og micro USB-kabel til at oplade din ASUS
Tablet. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge din ASUS
Tablet.
• Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og micro micro USB-kablet, før du
oplader din ASUS Tablet, så du forhindre mulig skade.
• Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige
spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5,2V, 1,35A.
• Når du bruger din ASUS Tablet mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge
for at den jordforbundne stikkontakt er i nærheden af enheden og at den er nemt
tilgængelig.
• Placer ikke genstande over på din ASUS Tablet.
BEMÆRK:
• Din ASUS Tablet kan oplades via USB porten på en computer, men kun når den er i
dvale (skærmen er slukket) eller er slukket.
• Når du oplader vha. en USB-port på en computer, kan det tage længere tid at
oplade enheden.
• Hvis din computer ikke er i stand til at levere nok strøm til at oplade din ASUS
Tablet, bedes du venligst oplade den via en jordforbundet stikkontakt i stedet for.
K00L
19
Opstart af din ASUS Tablet
Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sek. for at tænde for ASUS Tablet.
20
ASUS Tablet E-manual
Fingerbevægelser på ASUS Tablet
På berøringsskærmen kan du med følgende bevægelser navigere, interagere med
og starte de eksklusive funktioner, som din ASUS Tablet råder over.
Trække/trykke og holde/langt tryk
•
For at flytte et program skal du trykke og holde på det, og derefter trække
det til en ny position.
•
For at slette et program fra hovedskærmen, skal du trykke og holde på
programmet og trække det op til toppen af skærmen.
•
Tryk og hold på
for at tage et skærmbillede.
BEMÆRK: For at aktivere denne indstilling, skal du gå til
> ASUS
brugerdefinerede indstillinger, og aktiver derefter Tag skærmbillede ved at
holde tasten Recent Apps inde.
K00L
21
Trykke/berøre
•
Tryk på et program for at starte det.
•
I programmet Filadministrator skal du trykke på en fil for at åbne den.
22
ASUS Tablet E-manual
Zoom ud
Saml dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ud på et billede i Galleri,
Kort eller Steder.
K00L
23
Zoom ind
Spred dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ind på et billede i Galleri,
Kort eller Steder.
24
ASUS Tablet E-manual
Svirpe
Før din finger til højre eller til venstre på berøringspanelet for at skifte imellem
skærme eller for at bladre igennem sider i en e-bog eller i et galleri af billeder.
K00L
25
26
ASUS Tablet E-manual
Kapitel 3:
Sådan arbejder du med Android™
K00L
27
Sådan startes den første gang
Når du starter din ASUS Tablet første gang, vises en række skærmbilleder, der
hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for Android™
operativsystemet.
Sådan startes ASUS Tablet første gang:
1. Tænd for ASUS Tablet'en.
2. Vælg et sprog, og tryk derefter på
.
3. Vælg en indtastningsmetode eller tastaturformat, og tryk derefter på
.
4. Tryk på et netværksnavn på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværker, og tryk
herefter på
.��������������������������������������������������������������
For at springe over netværkstilslutningen, skal du trykke på
.
BEMÆRK: På nogle Wi-Fi-netværker skal du indtaste en adgangskode.
5.��������������������������������������������������
Vælg datasynkroniseringstype, og tryk derefter på
.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende:
•
Google-konto
•
Google-indstillinger og -tjenester
7.����������������������������������������������������
Indstil den lokale dato og tid, og tryk derefter på
.
8. Sæt kryds i feltet I understand (������������
Jeg forstår), tryk derefter på
9. Tryk på
eller
.
for at åbne Home Screen (startskærmen).
10. Tryk på OK på startskærmen for at navigere på din ASUS Tablet.
28
ASUS Tablet E-manual
Android™ låseskærm
Tid-, dato- og
vejr-skærmen
Låse-ikon
Startprogram til
Google Now
K00L
29
Sådan tænder du for kameraet
Tryk og træk
til
.
Tilføje en baggrund til låseskærmen
Stryg tid, dato og widgetsiden til højre for at åbne for baggrundsbillederne og
widgets, og tryk derefter på
, og vælg et baggrundsbillede i Gallery
��������������������
(galleriet)
������������
eller blandt Wallpaper (baggrundsbillederne).
30
ASUS Tablet E-manual
Tilføje en widget til låseskærmen
Stryg tid, dato og widgetsiden til højre for at åbne for baggrundsbillederne og
widgets, og tryk derefter på , og vælg en widget.
Sådan går du ind på Google Now
Tryk på
K00L
på systemlinjen, og træk det til Google-ikonet.
31
Google Now
Google Now er din personlige assistent på ASUS Tablet, som giver dig øjeblikkelige
opdateringer vedrørende vejret, restauranter i nærheden, tidsplaner for fly,
planlagte aftaler og andre relaterede oplysninger baseret på din webhistorik,
synkroniserede kalendere og påmindelser.
32
ASUS Tablet E-manual
Startskærm
Meddelelsesområde & Indstillinger
Åbn Google
Tekstsøgning
Åbn Google Stemmesøgning
Tryk for at indstille
placering, dato, tid og
alarmindstillinger
Tryk for at læse e-mails i
programmet E-mail
Åbne skærmen Alle
programmer
Genveje
Genveje
Systembjælke
Genvej til Android™
hjælpeprogrammer
Vender tilbage til den forrige skærm
K00L
Viser nylige brugte applikationer
Vend tilbage til startskærmen
33
Skærmvisninger
Din ASUS tablet har en indbygget tyngdekraftssensor, der får skærmen til
automatisk at dreje, afhængig af hvordan du holder tabletten. Du kan hurtigt
skifte imellem liggende eller stående visning, ved at bevæge din ASUS tablet til
venstre eller til højre.
Liggende
Stående
34
ASUS Tablet E-manual
Låsning af skærmretningen
Skærmen på din ASUS Tablet skifter automatisk skærmretningen fra liggende til
stående og omvendt, afhængig af hvordan du holder den.
Du kan deaktivere auto-rotering af skærmen ved at gøre følgende:
1. Tryk på
på startskærmen for at åbne skærmen Alle programmer.
2. Tryk på
> Tilgængelighed, og tryk derefter på Roter skærm
automatisk for at deaktivere funktionen.
BEMÆRK: Du kan også aktivere/deaktivere auto-rotering af skærmen via ASUS
hurtigindstillinger. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet
Indstillinger.
K00L
35
Forbindelse til omverdenen
Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker
Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et
netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på
din ASUS Tablet, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse
netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her
skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne,
og disse er nemme at oprette forbindelse til.
BEMÆRK: Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på
batteriet.
Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter
����������������������������������������������
forbindelse til et trådløst netværk:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Settings
(Indstillinger)
.
2. Stil Wi-Fi-knappen på ON (TIL). Når Wi-Fi er slået til, begynder din ASUS Tablet
at søge efter tilgængelige trådløse netværker.
3. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret
eller beskyttet, vil du blive bedt om�������������������������������������
at indtaste en adgangskode eller en
nøgle.
BEMÆRK: Hvis din ASUS Tablet finder et netværk som du har tidligere har været
forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det.
Brug af Bluetooth
Sådan slår du Bluetooth til og fra på din enhed
Bluetooth er en trådløs-standard der bruges til udveksling af data over korte
afstande. Bluetooth findes i mange produkter, f.eks. smarttelefoner, computere,
tablet-enheder og i headsets.
Bluetooth er meget nyttig til overførsel af data mellem to eller flere enheder som
er tæt på hinanden.
Første gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal du pardanne den
med din ASUS Tablet.
BEMÆRK: Sluk for Bluetooth, når du ikke bruger den for at spare på batteriet.
36
ASUS Tablet E-manual
Du kan slå Bluetooth til og fra på din ASUS Tablet på en af følgende måder:
•
Tryk på
for at gå til Alle apps, og tryk herefter på
. Stil Bluetooth-
knappen på ON (TIL)
• Svirp nedad på meddelelsesområdet, for at åbne ASUS Quick Settings (ASUS
hurtigindstillinger), og tryk herefter på
.
Sådan pardanner du din ASUS Tablet med en Bluetooth-enhed
Du skal først pardanne din ASUS Tablet til den pågældende Bluetooth-enhed,
før der kan oprettes forbindelse mellem dem. Enhederne forbliver pardannet,
medmindre du afbryder forbindelsen mellem dem.
Sådan pardanner du din ASUS Tablet til en enhed:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps, og tryk herefter på
. Stil Bluetooth-
knappen på ON (TIL).
2. Tryk på Bluetooth for at se alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for
rækkevidde.
BEMÆRKNINGER:
• Hvis enheden du vil danne par med ikke er på listen, skal du kontrollere at
Bluetooth-funktionen er slået til og står som Synlig.
• For at lære hvordan du slår Bluetooth til på din anden enhed, og sætter enheden
til Synlig, bedes du venligst læse brugsvejledningen dertil.
3. Hvis din ASUS Tablet er færdig med at søge før Bluetooth-enheden er klar, skal
du trykke på SEARCH FOR DEVICES (SØG EFTER ENHEDER).
4. Tryk på Bluetooth-enheden du ønsker at danne par med på listen over
tilgængelige enheder. Følg instruktionerne på efterfølgende skærm for at
fuldføre pardannelsen. Se venligst brugsvejledningen til din anden enhed,
hvis nødvendigt.
K00L
37
Sådan forbinder du din ASUS Tablet til en Bluetooth-enhed
Når din ASUS Tablet først har dannet par med en Bluetooth-enhed, kan du
manuelt genoprette forbindelsen til den igen, hvis den er tilbage inden for
rækkevidde.
Sådan opretter du forbindelse til en Bluetooth-enhed:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps, og tryk herefter på
. Stil Bluetooth-
knappen på ON (TIL).
2. På listen PARDANNEDE ENHEDER, skal du trykke på navnet til den pardannede
enhed.
Frakobling og konfigurering af en Bluetooth-enhed
Sådan frakobler og konfigurerer du en Bluetooth-enhed:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps, og tryk herefter på
. Stil Bluetooth-
knappen på ON (TIL).
2. Tryk på Bluetooth, efterfulgt af
ved
���������������������������������������
siden af den tilsluttede Bluetoothenhed du ønsker at frakoble eller konfigurere.
3. På skærmen Pardannet Bluetooth har du følgende valgmuligheder:
•
Tryk på Unpair (frakoble) for at frakoble enheden.
•
Tryk på Rename (omdøb) for at omdøbe Bluetooth-enheden.
•
Tryk på en af profilerne på listen for at aktivere eller deaktivere den.
4. Tryk på
38
på systemlinjen, for at gå tilbage til den forrige skærm.
ASUS Tablet E-manual
Administration af applikationer
Oprette programgenveje
Få nem adgang til nogle af dine foretrukne programmer ved at oprette
programgenveje på din startskærm.
Sådan opretter du en programgenvej:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps skærmen.
2. På skærmen Alle programmer skal du trykke og holde på programmets ikon
og derefter trække det til startskærmen.
Sådan fjernes en app fra startskærmen
Frigør plads til nye programgenveje ved at fjerne eksisterende programgenveje
på din startskærm.
Sådan fjernes programgenveje:
1. Tryk og hold på et program, indtil X Fjern vises øverst på skærmen.
2. Træk app'en til X Fjern for at fjerne den fra startskærmen.
K00L
39
Vise programoplysninger
Du kan se detaljerede programoplysninger, mens du opretter en genvej til
programmet. Når du holder på et program på skærmen Alle programmer, skiftes
til startskærmen og Oplysninger om appen vises øverst på startskærmen. Træk
programmet til Oplysninger om appen for at vise dets detaljerede oplysninger.
40
ASUS Tablet E-manual
Oprette en programmappe
Du kan oprette mapper til at organisere dine programgenveje på din startskærm.
Sådan opretter du en Programmappe:
1. Gå til Home Screen (startskærmen) og træk en app eller et genvejsikon over
en anden app, indtil en gennemsigtig firkant kommer frem.
BEMÆRKNINGER:
• Den oprettede mappe vises i en gennemsigtig firkant.
• Du kan tilføje mange forskellige programmer til din mappe.
2. Tryk på den nye mappe og tryk på Unavngiven mappe for at omdøbe
mappen.
K00L
41
Vise programmer på skærmen Sidst brugte
programmer
På skærmen Sidst brugte programmer kan du vise en liste af programgenveje,
baseret på dine sidst brugte programmer. Vha. skærmen Sidst brugte programmer
kan du nemt gå tilbage til eller skifte imellem programmer, som du har åbnet.
Sådan kommer du til skærmen Sidst brugte programmer:
1. Tryk på
på systemlinjen.
2. Der vises en liste af alle sidst brugte programmer. Tryk på programmet, som
du ønsker at bruge.
42
ASUS Tablet E-manual
Sådan vises menuen for et nyligt åbnet program:
1. Tryk og hold på et nyligt åbnet program for at vise dets menu.
2. For at fjerne et program fra listen, skal du vælge Fjern fra listen. For at vise
dets oplysninger, skal du vælge Oplysninger om appen.
BEMÆRK: Du kan også fjerne en nyligt brug app fra listen ved, at flytte den til højre
eller venstre med fingeren.
K00L
43
Task Manager
ASUS Task Manager viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og
applikationer samt deres brug i procent på ASUS Tablet. Du
�����������������
kan også åbne
og lukke åbne programmer individuelt eller lukke alle programmer og
hjælpeprogrammer på én gang vha. funktionen Close All (Luk alle).
Sådan bruger du joblisten:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps skærmen. Tryk på WIDGETS for at vise
menuen widgets.
2. Tryk og hold på ASUS Task Manager (ASUS jobliste) for at åbne joblisten på
startskærmen.
44
ASUS Tablet E-manual
3. Glid listen op og ned for at vise alle aktive programmer.
4. Tryk på , ved siden af den åbne app, for at lukke den. Tryk på Close All (Luk
alle), for at lukke alle åbne apps på en gang.
K00L
45
Filmanager
Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på
den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.
Sådan får du adgang til det interne lager
Sådan får du adgang til den interne lagring:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på
> Intern lagring på det venstre panel for at vise indholdet på
din ASUS Tablet, og tryk derefter på et emne for at vælge det. Hvis der er
indsat et microSD-kort, skal du trykke på MicroSD for at vise indholdet på dit
microSD-kort.
Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder
Sådan får du adgang til den eksterne lagerenhed:
1. Før meddelelseslinjen ned fra toppen af skærmen for at vise
meddelelsesboksen.
2. Tryk på
for at vise indholdet på dit microSD-kort. For at afbryde
microSD-kortet fra din ASUS Tablet, skal du trykke på
.
VIGTIGT! Sørg for at gemme dine data, som er gemt på dit microSD-kort, inden du
afbryder microSD-kortet fra din ASUS Tablet.
46
ASUS Tablet E-manual
Sådan tilpasser du dit indhold
Fra Filadministrator kan du kopiere, klippe, dele og slette indhold på din enhed og
den installerede eksterne lagerenhed.
Når du tilpasser en fil eller en mappe, kan du sætte kryds i boksen ud for filen eller
mappen, hvorefter aktionsbjælken vises øverst til højre på skærmen.
BEMÆRKNINGER:
• Aktionen
vises kun, hvis du tilpasser en fil eller flere filer inde i mappen.
• Du kan også sætte kryds ved filen eller mappen, og derefter trække den til den
ønskede destinationsmappe.
Aktionsbjælke
K00L
47
Indstillinger
På skærmen Settings (Indstillinger) kan du konfigurere indstillingerne på din
ASUS Tablet. Med����������������������������������������������������������
dette systemprogram, kan du konfigurere din ASUS Tablets
indstillinger for trådløst netværk, hardware, personligt, konto og systemet.
Du kan åbne Indstillinger skærmen på to måder.
1. Fra skærmen Alle apps skal du trykke på
for at vise menuen.
2. Før meddelelseslinjen ned fra toppen af skærmen for at vise panelet ASUS
Quick Settings (ASUS Hurtige indstillinger), tryk derefter på
ASUS Hurtige indstillinger
ASUS Hurtigeindstillinger
Ydelsesindstillinger
Viser den lokale dato og tid.
Skærmindstillinger
Wi-Fi-indstillinger
Ryd meddelelser
Audio Wizard
Indstillingsmenu
Indstillinger for trådløs skærm
48
Manuel justering af lysstyrken
ASUS Tablet E-manual
ASUS justeringspanel med hurtigindstillinger.
Tryk på funktionsikonet for at slå funktionen til og fra.
Bluetooth
Wi-Fi
Smartgemning
Læsetilstand
GPS
Auto-drej
Lydløs
Auto-synkronisering
Flyfunktion
Meddelelsespaneler
Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser
og opdateringer vedrørende dine apps, indgående e-mails og programstatus.
Meddelelsespaneler
BEMÆRK: Træk meddelelsen til højre eller til venstre for at fjerne emnet fra listen.
K00L
49
Nedlukning af din ASUS Tablet
Du kan slukke for din tablet pc på en af følgende måder:
•
•
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på Sluk, og
tryk derefter på OK.
Hvis din ASUS Tablet ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i
mindst 6 sek., indtil den slukker.
VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at lukke ned, vil du muligvis tabe nogle data. Sørg
for regelmæssigt, at lave en backup af dine data.
Sådan sætter du din ASUS Tablet til at slumre
For at sætte din ASUS Tablet til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen en
gang.
50
ASUS Tablet E-manual
Kapitel 4:
Forinstallerede programmer
K00L
51
Udvalgte forinstallerede programmer
Play Music (Play Musik)
Med programmet Afspilning af musik, en integreret brugergrænseflade til din
musiksamling, kan du afspille dine musikfiler, som er gemt enten på den interne
eller på den installerede eksterne lagerenhed.
Du kan blande og afspille alle musikfiler vilkårligt eller bladre igennem for at
vælge et album.
For at starte Play Music (Afspil musik), skal du trykke på
(startskærmen), efterfulgt af
på Home Screen
.
Søge efter en musikfil
Tryk for at sortere lydfilerne
efter Seneste, Album, Kunstnere,
Sange, Afspilningslister og Genrer
52
Indstillinger for Afspilning af musik
ASUS Tablet E-manual
ASUS Tablet modellen understøtter følgende lyd- og video codec:
Dekoder
Koder
K00L
Lyd-codec
Video-codec
Lyd-codec
Video-codec
AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2
(forbedret AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC,
MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law,
WAV lineær PCM, WMA 10, WMA uden tab, WMA
Pro LBR
H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
H.263, H.264, MPEG-4
53
Camera (Kamera)
Programmet Kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer
med din MeMO Pad.
For at åbne Camera (Kamera) skal du trykke på
(startskærmen).
på Home Screen
BEMÆRK: Du kan se dine billeder og videoer med appen Gallery (Galleri).
Sådan tager du billeder
Tryk på
på kameraskærmen for at tage billeder.
Tryk for at vælge effekter
Tryk for at justere
kameraindstillingerne.
Tryk for at skifte kamera
Føres op og ned for at
zoome ind/ud.
Tryk for at tage billeder
Tryk for at vælge
mellem funktionerne
54
Tryk for at se dine seneste
billeder/videoer
ASUS Tablet E-manual
Sådan optager du videoer
Tryk på
på kameraskærmen for at starte optagelsen.
Føres op og ned for at
zoome ind/ud.
Tryk for at stoppe
optagelsen.
Tryk for at se dine
seneste billeder/videoer
Du kan også bruge zoom-knappen til at zoome ind og ud under optagelsen.
K00L
55
Sådan vælger du effekter og justere kameraindstillingerne
Kamera-appen giver dig også mulighed for at justere kameraindstillingerne, og
bruge effekter på dine billeder og videoer.
Konfiguration af kameraindstillingerne
Sådan justerer du kameraindstillingerne:
Tryk på
på kameraskærmen.
VIGTIGT! Du skal justere indstillingerne før du tager billederne eller optager
videoerne.
Tryk for at justere
andre indstillinger
Tryk for at justere
videoindstillingerne
Tryk for at justere
kameraindstillingerne
Her er indstillingerne for kameraet, som du kan bruge når du tager billeder og
optager videoer med din ASUS tablet:
Tryk på dette ikon for at justere white hvidbalancen, ISO,
eksponeringsværdien, opløsningen, optagelsesindstillinger og fokus
for når du tager HD-billeder.
Tryk på dette ikon justere white hvidbalancen, eksponeringsværdien,
videokvalitet og fokus for når du optager HD-videoer.
Tryk på dette ikon for at bruge hjælpelinjer på skærmen,
tilføje stedsoplysninger på billeder og videoer, justere andre
kameraindstillinger og gendanne standardindstillingerne for kameraet
på din ASUS tablet.
BEMÆRK: Det er kun muligt at justere hvidbalance på kamera bagpå.
56
ASUS Tablet E-manual
Justering af effekterne på kameraet
Sådan justerer du effekterne på kameraet:
Tryk på
på kameraskærmen.
VIGTIGT! Vælg en effekt før du tager billeder eller optager videoer.
Tryk for at vælge en effekt
K00L
57
Galleri
Vis billeder og afspil videoer på din ASUS Tablet med programmet Galleri. Med
dette program kan du også redigere, dele eller slette billeder og videofiler, som er
gemt på din ASUS Tablet. Fra Galleri kan du vise billeder i et diasshow eller trykke
på et billede for at vise det valgte billede eller videofil.
For at åbne Gallery (galleriet) skal du trykke på
(startskærmen).
på Home Screen
Hovedskærm i programmet Galleri
Rul fra venstre til højre eller omvendt, for
at se dine seneste billeder og videoer
Indstillinger for Galleri
Tryk for at åbne kamera-appen
Stryg pilen til højre for at åbne dine
billeder og videoer efter skylager
Stryg pilen til højre for at åbne dine billeder og
videoer efter album, tid, sted eller personer.
58
ASUS Tablet E-manual
Deling og sletning af albummer
For at dele et album, skal du trykke og hold på et album, indtil der vises en
værktøjsbjælke øverst på skærmen. Du kan overføre og dele de valgte albummer
via internettet, eller du kan slette dem fra din ASUS Tablet.
Værktøjslinjen
Tryk på denne ikon for at dele det valgte
album vha. programmer til deling.
Tryk på dette ikon for at
slette det valgte album.
K00L
59
Deling, sletning og redigering af billeder.
For at dele, redigere eller slette et billede, skal du trykke for at åbne et billede, og
derefter trykke på billedet for at vise værktøjsbjælken øverst på skærmen.
Dele billeder
Sådan deler du et billede:
1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at
dele.
2. Tryk for at vælge billedet, og tryk derefter på
programmer til deling.
60
og vælg fra listen over
ASUS Tablet E-manual
Sådan deler du flere billeder:
1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at
dele.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på
K00L
, og vælg derefter fra listen over programmer til deling.
61
Redigere et billede
Sådan redigerer du et billede:
1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at
redigere.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på
.
3. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.
Annuller Fortryd
Vender tilbage til
den forrige skærm
Gem
Fortryd
Beskær
Drej
Redigeringsværktøj
62
ASUS Tablet E-manual
Slette billeder
For at slette et billede:
1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at
slette.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på�
.
3. Tryk på OK.
Sådan sletter du flere billeder:
1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at
slette.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på
K00L
,����������������������
og tryk derefter på OK.
63
E-mail
I programmet E-mail kan du tilføje POP3-, IMAP- og Exchange-konti, så du kan
modtage, skrive og gennemse e-mails direkte fra din ASUS Tablet.
VIGTIGT! Du skal være forbundet til internettet, så du kan tilføje en e-mail-konto
eller sende og modtage e-mails fra de tilføjede konti.
Sådan åbner du en e-mail-konto
Sådan åbner du en e-mail-konto:
1. Tryk på
File Manager
for at gå til Alle apps skærmen.
Settings
Play Store
2. Tryk på Email
for at starte e-mail app'en.
3. I e-mail-skærmen skal du indtaste din Emailadresse og Adgangskdoe, hvorefter du
skal trykke på Næste.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
MyCloud
MyPainter
SuperNote
MyNet
BEMÆRK: Vent, mens din ASUS Tablet automatisk
kontrollerer serverindtillingerne til din ind- og
udgående mail.
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
4. Konfigurer Kontovalgmuligheder, og tryk på
Næste.
64
ASUS Tablet E-manual
5. Indtast et kontonavn, som du ønsker skal vises
i de udgående meddelelser, og tryk derefter på
Næste for at logge ind på din indbakke.
Tilføje e-mail-konti
Sådan tilføjer du e-mail-konti:
1. Tryk på
File Manager
2. Tryk på
Gallery
for at gå til Alle apps skærmen.
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
MyPainter
K00L
App Locker
Play Music
Maps
Email
herefter på
MyCloud
Camera
> Settings (Indstillinger), og tryk
3. Tryk på
Gmail
, og log derefter ind med din konto.
asus@vibe
for at tilføje en e-mail-konto.
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
65
Gmail
Med programmet Gmail kan du oprette en ny Gmail-konto eller synkronisere
din eksisterende Gmail-konto, så du kan sende, modtage og gennemse e-mails
direkte fra din ASUS Tablet. Ved at aktivere dette program kan du få adgang til
andre Google-programmer, som kan kræve en Google-konto, som f.eks. Play
Store.
Sådan åbner du en Gmail-konto
Sådan åbner du en Gmail-konto:
1. Tryk på
for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på
for at starte Gmail.
3.�������
Tryk på Eksisterende og indtast din eksisterende
E-mail og Adgangskode, og tryk herefter på .
BEMÆRKNINGER:
•��������
Tryk på Ny, hvis du ikke allerede har en Googlekonto.
• Når du logger ind, skal du vente mens din ASUS
Tablet kommunikerer med Google-serverne, så
din konto kan blive åbnet.
4. Brug din Google-konto til at sikkerhedskopiere
og gendanne dine indstillinger og data. Tryk på
for at logge ind på din Gmail-konto.
VIGTIGT! Hvis du har andre e-mail-konti udover
Gmail, kan du bruge E-mail funktionen, så du kan få
adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.
66
ASUS Tablet E-manual
Play Store
I Play Store kan du få adgang til masser af sjove spil og værktøjer, ved brug af din
Google-konto.
VIGTIGT! Du skal først logge ind på din Google-konto for at få adgang til Play Store.
Sådan får du adgang til Play Store
Sådan får du adgang til Play Store:
1. Tryk på Play Store
på startskærmen.
2. Hvis du allerede har en Google-konto, skal du trykke på Eksisterende, og
indtaste din e-mail-konto og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du
trykke på Ny, og følge anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.
3. Efter at du har logget ind, kan du begynde at hente programmer fra Play Store
og installere dem på din ASUS Tablet.
BEMÆRK: Nogle
��������������������������������������������������������������������������
applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit
kreditkort.
K00L
67
Kort
Med Google Maps kan du finde steder, forretninger og få vejvisning. Den giver dig
også mulighed for at tjekke din aktuelle placering, og dele disse oplysninger med
andre.
Sådan bruger du Google Maps
Sådan bruger du Google Maps:
1. Tryk på
for at vise skærmen Alle programmer, og tryk derefter på
.
2. Brug søgelinjen øverst på skærmen for at tilpasse din søgning.
Stående
Søgelinje
Stryk dette ikon til højre
for at se flere indstillinger
Tryk for at se flere oplysninger
GPS
68
ASUS Tablet E-manual
MyLibrary
Med MyLibrary, en integreret brugergrænseflade til dine bogsamlinger, kan du
anbringe og sortere dine købte eller downloadede e-bøger efter titel, forfatter
eller dato.
For at starte MyLibrary, skal du trykke på
programmer, og derefter trykke på
for at vise skærmen Alle
.
VIGTIGT! Du skal muligvis bruge Adobe Flash® player, før du kan åbne nogle
e-bøger. Download Adobe Flash® player før du begynder, at bruge MyLibrary.
BEMÆRK: MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.
MyLibrary hovedskærm
Se e-bøgerne i miniaturebilleder eller på en liste
Søg efter en e-bog
Sådan flyttes og slettes e-bøgerne
Flere indstillinger
Dine boghylder
Bøger på den valgte
boghylde
Nyligt læst e-bog
K00L
69
Sådan læser du dine e-bøger
Når du læser en e-bog, kan du føre din finger til venstre for at fortsætte til den
næste side eller føre din finger fra venstre til højre for at gå tilbage til den forrige
side.
Kapitelliste
Håndskrift
Zoom ud
Andre indstillinger
Indsæt et bogmærke
Zoom ind
Siderul
70
ASUS Tablet E-manual
Bladre igennem sider
Før fingeren fra højre til venstre for at gå til den næste side. Før fingeren fra
venstre til højre for at gå tilbage til den forrige side.
K00L
71
Sådan anbringes et bogmærke
Bogmærket kan du bruge til at markere sider i en bog, så du let kan vende tilbage
til den sidste side, du har læst.
Sådan anbringes et bogmærke:
1. Tryk på skærmen for at vise værktøjslinjen.
2. Tryk på
for
������������������������������������������������������������������
at markere siden. Du kan også markere så mange sider, du vil.
3. Hvis du vil vise siderne med bogmærker, skal du trykke på
>
bogmærkeliste , og derefter trykke på den side, du vil åbne.
72
ASUS Tablet E-manual
Tilføje en kommentar til siden
Hvis du tilføjer en kommentar til din e-bog, kan du vise betydningen af et ord,
kopiere et ord eller en sætning, dele via e-mail eller lytte vha. af funktionen teksttil-tale.
Tilføje en kommentar til et ord
Tilføje en kommentar til en sætning
Handlingslinje
Sådan tilføjer du en kommentar til en side:
1. Tryk og hold fingeren på det ønskede ord eller sætning, indtil værktøjslinjen
og definitionen vises.
BEMÆRK: Du markerer en sætning ved at trykke og holde på et ord og føre fingeren
for at vælge. Når du vælger en sætning, vises ordbogen ikke.
2. Du kan vælge mellem følgende indstillinger på handlingslinjen:
a. Tryk på Fremhævning for at markere ordet eller sætningen.
b. Tryk på Notat for at registrere det valgte ord eller sætning.
c. Tryk på Tekst til tale for at lytte til det valgte ord eller en sætning.
d. Tryk på Kopier for at kopiere det valgte ord eller sætning og indsætte det
i et tekstprogram.
e. Tryk på Share (del) for at dele en sætning, og vælg herefter hvilken app
du ønsker at bruge.
f. Tryk på Translation (Oversættelse) for at se oversættelsen af den valgte
sætning.
K00L
73
SuperNote
SuperNote er et brugervenligt program, du kan bruge til at tage notater, doodle,
optage og indsætte billeder samt optage lyde og videoer for at opnå en mere
interaktiv oplevelse.
Du kan også dele dine notesbøger via din ASUS WebStorage-konto.
For at starte SuperNote, skal du trykke på
på startskærmen.
SuperNote hovedskærm
Tryk for at vælge, låse og slette notesbøger, eller for
at eksportere dem som PDF- eller SuperNote-filer.
Tryk for at vise efter type
Tryk for at logge ind på din ASUS
WebStorage-konto, hvor du kan
synkronisere dine notesbøger
Tryk for at åbne avancerede indstillinger.
Tryk for at importere, eller for at
se låste notesbøger.
Tryk for at sortere dine notesbøger
Tryk for at tilføje en ny notesbog
Alle dine notesbøger
74
ASUS Tablet E-manual
Sådan opretter du en ny notesbog
Sådan opretter du en ny notesbog:
1. Tryk på Add a new Notebook (Tilføj ny).
2. Giv filen et navn og vælg På Pad eller På Phone
for at vælge sidestørrelse.
3. Vælg en skabelon. Nu vises den nye notesside.
K00L
75
Brugergrænseflade for ny notesbog i SuperNote
Gem
Retursti
Ny side
Indstillinger
Værktøjslinje Notesbøger
Forrige side
Papirstørrelse
Funktionsindstillinger
Næste side
Sidenummer
BEMÆRK: Indstillingerne og værktøjslinjen for notesbog ændres, når du trykker på
-tilstand,
-tilstand
����������������
eller
-tilstand.
����������
76
ASUS Tablet E-manual
Sådan tilpasser du din notesbog
Med SuperNote kan du være kreativ med dine notesbøger. Fra værktøjslinjen kan
du vælge flere værktøj, som lader dig tilpasse dine notesbøger.
BEMÆRK: Indstillingerne for værktøjslinjen kan variere, afhængig af hvilken tilstand,
du har valgt.
Sådan tilpasser du din notesbog:
.1. På hovedskærmbilledet til SuperNote trykker du på den notesbog, du vil
tilpasse.
2. Tryk på en hvilken som helst af ikonerne på værktøjslinjen for at redigere din
notesbog.
BEMÆRKNINGER:
• For
-tilstand, skal du trykke på
derefter trykke på
• I tilstanden
for
����������������������������������������������������
retningslinjer til skrivningen, hvis nødvendigt.
,��������������������
skal du trykke på
• I tilstanden
,��������������������
skal du trykke på
uigennemsigtighed og tykkelse.
K00L
på værktøjslinjen på notesbogen, og
,��������������������������������������
for at vælge tekstfarve og tykkelse.
,�����������������������������������
for at vælge penselstrøg, farve,
77
SuperNote Read-only tilstand
For at slå skrivebeskyttelsen til, skal du trykke på
kun).
efterfulgt af Read only (Læs
Tryk for at aktivere
redigeringstilstanden
Sådan omdøber du din notesbog
Sådan omdøber du din notesbog:
1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter
trykke på Rename (Omdøb).
2. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på OK.
78
ASUS Tablet E-manual
Sådan skjuler du din notesbog
Sådan skjuler du din notesbog:
1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter
trykke på Lås og skjul.
2. Indtast adgangskoden, og klik derefter på OK.
BEMÆRKNINGER:
• Du bliver bedt om at indtaste en ny adgangskode, når du skjuler din notesbog
første gang.
• For at vise skjulte notesbøger på hovedskærmen, skal du trykke på
, og
derefter trykke på Vis notesblokinfo.
Sådan sletter du din notesbog
Sådan sletter du din notesbog:
1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter
trykke på Slet.
2. Tryk på Slet for at bekræfte, at du vil slette notesbogen.
K00L
79
Audio Wizard (Lydassistent)
Med Lydassistent kan du tilpasse lydtilstandene på din ASUS Tablet for en klarere
lydgengivelse, som passer til de aktuelle scenarios.
For at starte Lydassistent, skal du trykke på
trykke på
på startskærmen, og derefter
.
Forudindstillede tilstande
Tryk for at bekræfte valg af tilstand
Sådan bruger du Lydassistent
Sådan bruger du Lydassistent:
1. I Lydassistent-vinduet skal du trykke på den lydtilstand, som du ønsker at
aktivere.
2. Tryk på OK for at gemme den valgte lydtilstand og forlade Lydassistentvinduet.
80
ASUS Tablet E-manual
App Locker
App Locker er sikkerhedsprogram, hvormed du kan beskytte dine private
programmer fra uautoriseret brug.
Sådan bruger du App Locker
Sådan bruger du App Locker:
1. På startskærmen skal du trykke på
, og derefter trykke på
.
2. Tryk på Start, og indtast derefter din adgangskode.
3. Tryk på OK for at fortsætte til App Locker-skærmen.
K00L
81
App Locker-skærmen
Flyt knappen til højre for at slå app-låsen til,
og for at se app-listen.
Tryk på denne for at konfigurere
indstillingerne i App Locker.
Tryk på de apps, som du vil låse
eller tryk på de låste apps, som
du vil låse op.
BEMÆRKNINGER:
• Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen.
• Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst
app.
82
ASUS Tablet E-manual
Skærmen Filbeskyttelse
Værktøjslinjen
Faner med filtyper
Lister over beskyttede filer
Bruge filbeskyttelse
Sådan bruges filbeskyttelse:
1. Tryk på File Protection (Filbeskyttelse) efterfulgt af
,��������������������
for at åbne appen
File Manager (Filhåndtering)�.
2. Tryk for at vælge filen, som du vil beskytte, og tryk derefter på
.
Filerne, som du ønsker at beskytte vises på skærmen Filbeskyttelse.
K00L
83
Widgets
Widgets er mini-apps, som giver dig mulighed for at bruge nyttige og sjove apps
på din MeMo Pads startside.
For at vise widgets, skal du trykke på
på startskærmen, og derefter trykke på
WIDGETS.
Sådan vises en widget på startskærmen
På Widgets-skærmen skal du svirpe din finger til venstre eller til højre for at vælge
en widget. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til startskærmen.
VIGTIGT!
• Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks.
registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget.
• Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på
skærmen.
Sådan fjernes en widget fra startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på widget'en, indtil X Fjern vises. Uden
at løfte fingeren skal du trække ikonet til X Fjern for at fjerne widget'en fra din
startskærm.
Sådan fjernes en widget
fra startskærmen
84
ASUS Tablet E-manual
ASUS Battery (ASUS batteri)
ASUS batteri er en speciel widget, som er designet til vise statussen for batteriet
på din ASUS Tablet og dens tilsluttede tilbehør i procent og farve.
For at vise widget'en ASUS batteri, skal du trykke på
på startskærmen, og
derefter trykke på WIDGETS.
Sådan vises widget'en ASUS batteri på startskærmen
På Widgets-skærmen skal du svirpe din finger til venstre eller til højre for at finde
"ASUS Battery" widget'en. Tryk og hold på widget'en, og træk den derefter til
startskærmen.
BEMÆRK: Du kan også vise statussen for batteriet i din ASUS Tablet i ASUS Hurtige
indstillinger og meddelelsesområdet. For yderligere oplysninger henvises der til
afsnittene ASUS Hurtige indstillinger og Meddelelsespanel.
K00L
85
86
ASUS Tablet E-manual
Tillæg
K00L
87
Federal communications commission erklæring
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:
• Enheden må ikke udsende skadelig interferens
• Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan
forårsage uønsket drift.
Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en
klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission
(FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse
mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på
radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio
eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller
flere af følgende foranstaltninger:
• Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
• Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor
modtageren er forbundet.
• Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.
Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der
er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.
Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent
sammen med nogen anden antenne eller sender.
Betjening på 5,15-5,25 GHz frekvensbåndet må udelukkende kun ske indendørs.
FCC kræve at 5,15-5,25 GHz båndet kun må bruges indendørs, for at reducere
risikoen for skadelig interferens på mobile satellitsystemer. Enheden sender kun
på 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz og 5,725-5,850 GHz båndene, hvis den tilknyttes
et adgangspunkt (AP).
88
ASUS Tablet E-manual
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger
(SAR)
Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne
enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne
under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal
Communications Commission) i USA.
Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SARtests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC,
og hvor EUT overfører med et bestemte strømniveau på forskellige kanaler.
Den højeste SAR-værdi på denne enhed, som er indberettet til FCC er 1,09 W/kg,
når den placeres ved siden af kroppen.
FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede
SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SARoplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet
Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: MSQK00L�
��������.
Erklæring fra IC
Denne enhed kan automatisk afbryde udsendelsen i tilfælde af mangel på
oplysninger, som skal sendes, eller driftsfejl. Bemærk at dette ikke er for at forbyde
udsendelsen eller signalinformationen eller brugen af gentagne koder, hvor
teknologien kræver det.
Enheden, der bruger 5150-5150 MHz båndet, er kun beregnet til indendørs
brug, for at reducere chancen for skadelig interferens på mobile satellitsystemer,
der bruger en fælles kanal. Den maksimal tilladte antenneforstærkning
(på enheder som bruger båndet 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz) skal
være i overensstemmelse med EIRP-grænsen. Og den maksimale tilladte
antenneforstærkning (på enheder som bruger båndet 5275-5850 MHz) skal være i
overensstemmelse med EIRP-grænsen for punkt-til-punkt og ikke punkt-til-punkt
betjening, som anført i afsnit A9.2(3). Endvidere tildeles højeffekts radarer som
primære brugere (hvilket vil sige, at de har høj prioritet) på 5250-5350 MHz, og
denne radar kan forårsage interferens og/eller skade på LE-LAN enheder.
På produkter, der markedsføres i USA og Canada, er det ikke muligt at indstille
landekoden. På produkter, der er tilgængelige i USA og Canada, er det kun muligt
at bruge kanal 1-11. Det er ikke muligt, at vælge andre kanaler.
K00L
89
EU-overensstemmelseserklæring
Dette produkt er i overensstemmelse med reglerne i R&TTE direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan hentes på http://support.asus.com.
Forebyggelse af høretab
For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer
i længere tid.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
I Frankrig, som påkrævet af den franske artikel L. 5232-1, er denne enhed testet
og overholder kravene for lydtryk, i henhold til NF EN 50332-2:200 og NF EN
50332-1:20000 standarderne.
90
ASUS Tablet E-manual
CE mærke advarsel
CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne
2004/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”
Lavspændingsdirektivet”
Den højste CE SAR-værdi på denne enhed er 0,379 W/kg.
Dette udstyr må bruges i:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS-kontroller, relateret til radardetekction, må ikke være tilgængelige for
brugeren.
Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE
Denne enhed overholder EU kravene (1999/519/EC) om begrænsning af den
brede offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter, ved hjælp af
sundhedsbeskyttelse.
Disse grænser er en del af omfattende anbefalinger om beskyttelse af
offentligheden. Disse anbefalinger er blevet udviklet og kontrolleret af
uafhængige videnskabelige organisationer via regelmæssige og grundige
evalueringer af videnskabelige undersøgelser. Måleenheden, som bruges i Det
Europæiske Råd's anbefalede grænse for mobile enheder, er "Specific Absorption
Rate (Specifik absorberingshastighed" (SAR), og SAR grænsen er 2,0 W/kg i
gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Den opfylder kravene fra ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
Vedrørende brug ved siden af kroppen, er denne enhed blevet testet og
imødekommer ICNRP-retningslinjerne vedrørende eksponering, samt de
europæiske standarder EN 62311 og
EN 62209-2. SAR-værdien måles mens mobilenheden har direkte kontakt med
kroppen, samtidig med at den sender med den højste certificerede udgangseffekt
på alle af dens frekvensbånd.
K00L
91
Krav til strømsikkerhed
Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg
skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G,
0,75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
ASUS Genbrugs- og returtjenester
ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste
standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig,
så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter,
samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for
yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.
Bemærkning til belægningen
VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har
enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.
Bemærkning til fjernelse af beslaget
VIGTIGT! Bagsiden indeholder antennen som gør det muligt at foretage og
modtage opkald. Når du tager bagsiden af, for at sætte micro SIM-kortet eller
microSD-kortet i, skal du sørge for at sætte den ordentligt på igen.
92
ASUS Tablet E-manual
Ansvarlig bortskaffelse
Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet
med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet
ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.
Bortskaf IKKE din ASUS Tablet sammen med det kommunale affald.
Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan
gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer
på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt
kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det
almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse
af elektroniske produkter.
Din ASUS Tablet må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne.
Du må IKKE skille din ASUS Tablet ad.
Modelnavn: K00L (ME180A)
Producent:
Adresse:
Autoriseret repræsentant i
Europa:
Adresse:
K00L
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
93
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K00L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN :62209-2:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 06/09/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
94
ASUS Tablet E-manual
K00L
95
support.asus.com
96
ASUS Tablet E-manual
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement