Prenosni računalnik
E-priročnik
SL7914
Prva izdaja
Lahko 2013
Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,
preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli
obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne
kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI
VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI
PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,
USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,
SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE
POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI
ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI
OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.
Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke
ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist
lastnika, brez potrebe po kršitvah.
PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA
IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS
NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE
LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.
Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do
povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve
škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe
na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so
rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane
pogodbene cene vsakega izdelka.
ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali
prekrška v okviru garancije.
Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna
odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.
ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA
POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,
NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV
PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.
Storitev in podpora
Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Kazalo
O tem priročniku.........................................................................................................7
Konvencije, uporabljene v tem priročniku............................................................. 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Pisave................................................................................................................................... 8
Varnostna opozorila...................................................................................................9
Uporaba prenosnega računalnika............................................................................. 9
Vzdrževanje prenosnega računalnika...................................................................... 10
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 11
1. poglavje:
Namestitev strojne opreme
Spoznavanje prenosnega računalnika................................................................14
Pogled od zgoraj.............................................................................................................. 14
Pogled od spodaj............................................................................................................. 19
Desni del............................................................................................................................. 21
Levi del................................................................................................................................ 23
Sprednji del........................................................................................................................ 25
2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika
Uvod................................................................................................................................28
Polnjenje prenosnega računalnika........................................................................... 28
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.......................................................................... 30
Pritisnite gumb za vklop/izklop.................................................................................. 30
Poteze za sledilno ploščico* in sledilna ploščica.............................................31
Uporaba zaslona na dotik*........................................................................................... 31
Uporaba sledilne ploščice............................................................................................ 33
Premikanje kazalca......................................................................................................... 33
Uporaba tipkovnice...................................................................................................40
Funkcijske tipke................................................................................................................ 40
Funkcijske tipke za aplikacije ASUS.......................................................................... 41
Tipki Windows® 8............................................................................................................. 42
Tipke za večpredstavnost*........................................................................................... 42
Številčna tipkovnica*...................................................................................................... 43
Uporaba optičnega pogona ..................................................................................44
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8
Prvi zagon......................................................................................................................48
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8...............................................................48
Uporabniški vmesnik Windows®...........................................................................49
Začetni zaslon................................................................................................................... 49
Programi Windows®........................................................................................................ 49
Dostopne točke................................................................................................................ 50
Delo v programih Windows®..................................................................................53
Zagon programov........................................................................................................... 53
Prilagajanje programov................................................................................................. 53
Dostop do zaslona Programi....................................................................................... 56
Vrstica s čarobnimi gumbi............................................................................................ 59
Funkcija Snap (Zataknitev)........................................................................................... 62
Druge bližnjice na tipkovnici..................................................................................64
Povezovanje z brezžičnimi omrežji .....................................................................66
Wi-Fi...................................................................................................................................... 66
Bluetooth . ......................................................................................................................... 68
Airplane mode.................................................................................................................. 70
Povezovanje z žičnimi omrežji...............................................................................71
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE................................... 71
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP............................ 73
Zaustavitev prenosnega računalnika..................................................................74
Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika.................................................... 74
4. poglavje: Aplikacije ASUS
Priljubljeni programi družbe ASUS.......................................................................76
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 76
Polnilnik USB+.................................................................................................................. 80
Meni hitre tipke ASUS.................................................................................................... 82
Konzola ASUS.................................................................................................................... 85
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
5. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)
Samopreizkus po vklopu (POST)...........................................................................94
Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST.......................... 94
BIOS.................................................................................................................................94
Dostop do nastavitev BIOS.......................................................................................... 94
Nastavitve BIOS................................................................................................................ 95
Odpravljanje težav.....................................................................................................105
Osvežitev računalnika.................................................................................................... 105
Ponastavitev računalnika.............................................................................................. 106
Napredne možnosti........................................................................................................ 107
Nasveti in pogosta vprašanja
Uporabni nasveti za prenosni računalnik..........................................................110
Pogosta vprašanja o strojni opremi.....................................................................111
Pogosta vprašanja o programski opremi...........................................................114
Dodatki
Informacije o pogonu DVD-ROM (pri izbranih modelih).............................118
Informacije o pogonu Blu-ray ROM (pri izbranih modelih).............................. 120
Notranja skladnost modema....................................................................................... 120
Pregled................................................................................................................................ 121
Izjava o omrežni združljivosti ..................................................................................... 121
Neglasovna oprema ...................................................................................................... 121
Izjava komisije za zvezne komunikacije.................................................................. 123
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)........................ 124
Izjava o skladnosti(R in TTE direktive 1999/5/EC)................................................ 125
CE oznaka........................................................................................................................... 125
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado..................................................... 126
Brezžični operacijski kanal za različne domene.................................................... 127
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu............................................. 127
UL varnostni napotki...................................................................................................... 129
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zahteve za varno napajanje......................................................................................... 130
Obvestila TV sprejemnika............................................................................................. 130
REACH.................................................................................................................................. 130
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision.......................................................... 130
Preprečitev izgube sluha............................................................................................... 130
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)............................................ 131
Varnostne informacije za optični pogon................................................................. 132
Obvestilo o premazu...................................................................................................... 132
Odobritev CTR 21(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)......... 133
Izdelek skladen z ENERGY STAR.................................................................................. 135
Eko-oznaka Evropske unije ......................................................................................... 135
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ......................................... 136
ASUS recikliranja in vračanja Storitve...................................................................... 136
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
O tem priročniku
Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme
vašega prenosnega računalnika, ki so organizirane v naslednja poglavja:
1. poglavje: Namestitev strojne opreme
V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne
opreme v vašem prenosnem računalniku.
2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika
V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov prenosnega
računalnika.
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8
V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema
Windows® 8 v prenosnem računalniku.
4. poglavje: Aplikacije ASUS
To poglavje predstavlja programe ASUS, ki so vključeni v
operacijski sistem Windows® 8 v prenosnem računalniku.
5. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)
V tem poglavju bo prikazana uporaba preizkusa POST za
spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika.
Pogosta vprašanja
V tem razdelku so prikazana pogosta vprašanja o strojni in
programski opremi, s pomočjo katerih si lahko pomagate pri
pogostih težavah s prenosnim računalnikom.
Dodatki
V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za
prenosni računalnik.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Konvencije, uporabljene v tem priročniku
Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so
sporočila prikazana tako:
POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih
morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.
OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti,
uporabni za dokončanje opravil.
OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih
morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in
da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem prenosnem
računalniku.
Ikone
Spodnje ikone označujejo, s katero napravo je dokončati nabor opravil
ali postopkov v prenosnem računalniku.
= U������������������������
poraba zaslona na dotik.
= Uporabite
����������������������������
sledilno ploščico.
= Uporabite
���������������������
tipkovnico.
Pisave
Krepko
= Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.
Ležeče
= ����������������������������������������������������������
To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem
���������������������������������������������������������
priročniku.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Varnostna opozorila
Uporaba prenosnega računalnika
Prenosnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med
5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).
Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na
spodnji strani prenosnika in preverite, da je vaš
kabel za priklop primeren navedeni jakosti.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte v naročju
ali blizu katerega koli drugega dela telesa,
da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi
izpostavljenosti vročini.
S prenosnikom ne uporabljajte poškodovanih
napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih
naprav.
Ko je prenosni računalnik VKLOPLJEN, ga ne
premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom,
ki lahko zmanjšajo kroženje zraka.
Prenosnega računalnika ne nameščajte na neravne
ali nestabilne delovne površine.
Prenosni računalnik lahko spustite skozi rentgenske
naprave na letališčih (ki se uporabljajo za elemente
na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte
magnetnim detektorjem ali palicam.
Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer
boste dobili več informacij o sorodnih storitvah,
ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah,
ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega
računalnika med letom.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Vzdrževanje prenosnega računalnika
Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga izključite
iz električnega napajanja in odstranite akumulator
(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico
ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino
neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople
vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno
vlago iz prenosnega računalnika.
Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne
uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila,
benzen ali druge kemikalije.
Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.
Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim
magnetnim ali električnim poljem.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju,
v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne
izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih
prostorih.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest,
kjer pušča plin.
10
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pravilno odlaganje
NE mečite prenosnika na javno smetišče. Ta izdelek
je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo
delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka
nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska
oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne
sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne
predpise, ki določajo odstranitev elektronskih
izdelkov.
NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke.
Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da
se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi
odpadki.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
11
12
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
1. poglavje:
Namestitev strojne opreme
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
13
Spoznavanje prenosnega računalnika
Pogled od zgoraj
OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali
državo. Pogled od zgoraj se lahko razlikuje glede na model prenosnega
računalnika.
14
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Komplet mikrofonov
Komplet mikrofonov ima funkcije preprečevanja odmeva,
dušenja hrupa in oblikovanja žarkov za boljšo prepoznavo glasu
in snemanje zvoka.
Kamera
Z vgrajeno kamero lahko posnamete slike ali videoposnetke s
svojim prenosnim računalnikom.
Indikator kamere
Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.
Zaslon
Zaslon zagotavlja izjemne lastnosti ogledovanja slik,
videoposnetkov in drugih večpredstavnostnih datotek na
prenosnem računalniku.
Plošča zaslona na dotik*
Prek plošče zaslona na dotik lahko prenosni računalnik
uporabljate s potezami s prsti.
Hitra tipka
Ta vnaprej nastavljena tipka je posebnost vašega prenosnega
računalnika. Če jo pritisnete kratko, se bo privzeto zagnala
aplikacija Konzola ASUS. Če želite ustvariti novo vnaprejšnjo
nastavitev, pridržite to tipko, da zaženete ASUS Instant Key Menu
(Meni hitre tipke ASUS), in konfigurirajte nastavitve.
OPOMBA:
•
za več informacij o ustvarjanju prednastavitev glejte
razdelek Meni hitre tipke ASUS v tem priročniku.
•
Za več informacij o uporabi aplikacije konzole ASUS
glejte razdelek Konzola ASUS v tem priročniku.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
15
Gumb za vklop/izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop ali zaustavitev vašega
prenosnika. S pomočjo gumba za vklop/izklop lahko preklopite
vaš prenosnik v stanje mirovanja ali spanje oz. povrnete iz stanja
mirovanja ali spanja.
V primeru da postane vaš prenosnik neodziven, pritisnite in
zadržite gumb za vklop/izklop za okoli štiri (4) sekunde, da se
prenosnik zaustavi.
Numerična tipkovnica*
Numerična tipkovnica ima naslednji dve funkciji: za vnos številk
in za usmerjanje kazalca.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Številčna tipkovnica
(na izbranih modelih) v tem priročniku.
Tipkovnica
Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno
globino prenosa za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo
funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows® in upravljanje
drugih večpredstavnostnih funkcij.
OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje, odvisno od modela
in države.
Sledilna ploščica
Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po
zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo.
Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Gibi za sledilno
ploščico v tem priročniku.
16
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Indikatorji stanja
Z indikatorji stanja lahko prepoznate trenutne stanje strojne
opreme v prenosnem računalniku.
����������������
Indikator vklopa
Indikator napajanja zasveti, ko je je prenosni
računalnik VKLOPLJEN, in utripa, kadar je prenosni
računalnik v stanju spanja.
Dvobarvni indikator polnjenja akumulatorja
Dve barvni LED diodi nudita vizuelno indikacijo
napolnjenosti baterije. Za podrobnosti glejte
prejšnje poglavje.
Barva
Stanje
Sveti zeleno
Prenosnega računalnik je
priključen na vir napajanja,
stanje akumulatorja pa je med
95 % in 100 %.
Sveti oranžno
Prenosnega računalnik deluje
na akumulatorsko napajanje,
stanje akumulatorja pa je manj
kot 95 %.
Utripa oranžno
Prenosni računalnik deluje na
akumulatorsko napajanje, stanje
akumulatorja pa je manj kot
10 %.
Lučke NE SVETIJO
Prenosni računalnik deluje na
akumulatorsko napajanje, stanje
akumulatorja pa je med 10 %
in 100 %.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
17
Indikatorji stanja
Indikator zasveti, ko prenosnik dostopa do
notranjega pomnilnika.
Kazalec brezžičnega omrežja / Bluetooth
Ta indikator zasveti, kadar je v prenosnem
računalniku omogočena funkcija Bluetooth ali
brezžično lokalno omrežje.
Kazalec zaklopa velikih črk
Ta indikator zasveti, če je aktivirana funkcija Caps
Lock. S funkcijo Caps Lock lahko vnašate velike črke
(npr. A, B, C) s tipkovnico prenosnega računalnika.
* le pri izbranih modelih
18
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pogled od spodaj
OPOMBA: Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.
OPOZORILO! Med uporabo ali med polnjenjem baterije vašega
prenosnika lahko podnožje naprave postane zelo toplo ali vroče.
Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki
ovirajo ventilatorje.
POMEMBNO! Čas uporabe akumulatorja se razlikuje glede na uporabo in
specifikacije tega prenosnega računalnika. Baterije ni mogoče razstaviti
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
19
Prezračevalne reže
Zračni ventilatorji omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni
računalnik in izhod toplega zraka iz njega.
POMEMBNO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali
drugi predmeti ne ovirajo nobenih zračnih ventilatorjev, da
preprečite pregrevanje.
Zvočniki
Vgrajeni zvočniki omogočajo poslušanje neposredno s
prenosnega računalnika. Zvočne lastnosti tega prenosnega
računalnika nadzoruje programska oprema.
20
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Desni del
Bralec bliskovne spominske kartice
V ta prenosni računalnik je vgrajena ena reža za bralnik
pomnilniških kartic, ki podpira kartice MMC, SD in SDHC.
Vrata USB 3.0
Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča
prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.
Optični pogon
Optični pogon vašega prenosnika lahko podpira več diskovih
formatov, npr. CD-je, DVD-je, zapisljiv diske ali večkrat zapisljive
diske.
Indikator optičnega pogona
Indikator zasveti, kadar pritisnete gumb za elektronski izmet
optičnega pogona, medtem ko je prenosnik vključen. Indikator
zasveti tudi, ko optični pogon bere ali zapisuje podatke na disk.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
21
Gumb za izmet diska optičnega pogona
Pritisnite gumb za izmet pladnja optičnega pogona.
Odprtina za ročni izmet optičnega diska
Luknja za ročni izmet je namenjena za izmet pladnja v primerih,
ko gumb za elektronski izmet ne deluje.
OPOZORILO! Luknjo za ročni izmet uporabite le v primeru, ko
gumb za elektronski izmet ne deluje.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Uporaba optičnega
pogona v tem priročniku.
Varnostna reža Kensington®
Varnostna reža Kensington® omogoča zaščito vašega prenosnika
z uporabo združljivih varnostnih izdelkov Kensington® za vaš
prenosnik.
22
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Levi del
Vhod za napajanje
Na ta vrata priključite priloženi napajalni adapter, da napolnite
akumulator in zagotovite vir napajanja za svoj prenosni
računalnik.
POMEMBNO! Adapter lahko med uporabo postane topel do
vroč. Ko je adapter priključen na električno vtičnico, ga ne
pokrivajte in ga ne približujte svojemu telesu.
POMEMBNO! Za polnjenje akumulatorja in zagotovitev vira
napajanja za svoj prenosni računalnik uporabljajte samo
priloženi napajalni adapter.
Vrata s priključkom za nizkotonec
Na vrata s priključkom za nizkotonec lahko na prenosni
računalnik priključite nizkotonec (izbirno).
LAN vhod
Na ta vrata priključite omrežni kabel, da vzpostavite povezavo z
lokalnim omrežjem�.
Vrata HDMI
Ta vrata so namenjena priključku HDMI (visokoločljivostni
večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za
predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in
druge zaščitene vsebine.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
23
Vrata mini DisplayPort
Uporabite ta vrata za priključitev vašega prenosnega
računalnika na zunanji zaslon DisplayPort, VGA, DVI ali HDMI.
Vrata USB 3.0
Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča
prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.
Vrata USB 3.0 z USB Charger+
Vrata USB 3.0 z ikono so izdelana z lastnostjo USB Charger+.
Lastnost USB Charger+ omogoča hitro polnjenje mobilnih
naprav, tudi ko je vaš prenosnik v stanju mirovanje, spanje ali
zaustavitev.��
*.
* le pri izbranih modelih
Izhod za slušalke z mikrofonom/kombinirana vrata s
priključkom za vhod za mikrofon
Na ta vrata lahko priključite prenosni računalnik na močnejše
zvočnike ali slušalke z mikrofonom. Na ta vrata lahko priključite
tudi zunanji mikrofon svojega prenosnega računalnika.
24
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Sprednji del
OPOMBA: Sprednja stran se pri posameznih modelih lahko razlikuje.
Indikatorji stanja
Z indikatorji stanja lahko prepoznate trenutne stanje strojne
opreme v prenosnem računalniku.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
25
26
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
2. poglavje:
Uporaba prenosnega
računalnika
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
27
Uvod
Polnjenje prenosnega računalnika.
A.
Napajalni adapter za izmenični tok priključite na vir napajanja z
močjo od 100 do 240 V.
B.
Napajalni priključek za enosmerni tok priključite na vhod za
napajanje (DC) na prenosnem računalniku.
Pred prvo uporabo prenosnega računalnika polnite
računalnik 3 ure.
OPOMBA: Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno
od modela in vaše regije.
28
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
POMEMBNO!
•
Pred prvim vklopom vašega prenosnika se prepričajte, da je
prenosnik vključen k omrežnemu napajanju.
•
Kadar uporabljate prenosni računalnik na napajanje prek
adapterja, mora biti električna vtičnica blizu naprave in
enostavno dostopna.
•�������������������������������������������������������
Na vašem prenosnem računalniku poiščite oznako z oceno
vhoda/izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami
na vašem akumulatorju. Nekateri modeli prenosnih
računalnikov imajo lahko več ocen izhodnega toka, glede na
razpoložljivo inventarno številko.
•
Informacije o napajalnem adapterju:
-
-
Vhodna napetost: 100–240 V AC
Vhodna frekvenca: 50–60Hz
-
Nazivni izhodni tok: 4.74A(90W), 6.32A(120W)
-
Nazivna izhodna moč: 19 V DC
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
29
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.
Pritisnite gumb za vklop/izklop.
30
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Poteze za sledilno ploščico* in sledilna
ploščica
Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega
računalnika. Glejte
����������������������������������������������������������
naslednje slike, kadar uporabljate poteze z rokami
na zaslonu na dotik�����������������������
*����������������������
in sledilni ploščici.
Uporaba zaslona na dotik*
Podrsajte levi rob
Podrsajte desni rob
Za preklapljanje med odprtimi
programi podrsajte levi rob
zaslona.
Za zagon Charms bar (��������
vrstice
s čarobnimi gumb�) podrsajte
desni rob zaslona.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
31
Pomanjšaj
Povečaj
Na zaslonu povlecite dva prsta
skupaj.
Na zaslonu povlecite dva prsta
narazen.
Podrsajte zgornji rob
•
Podrsajte s prsti
Za ogled All Apps bar
(Vrstica s programi) v Start
screen (Začetni zaslon)
podrsajte s prstom zgornji
rob zaslona.
Za drsenje zaslona povlecite
s prstom gor ali dol, za
panoramsko pomikanje pa s
prstom povlecite levo ali desno.
•����������������������
V odprtem programu za
ogled menija podrsajte
zgornji rob zaslona.
32
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporaba sledilne ploščice
Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega
računalnika. Ko uporabljate gibe na sledilni ploščici, glejte naslednje
slike.
Premikanje kazalca
Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na
sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako
premikate kazalec po zaslonu.
Pomik vodoravno
Pomik navpično
Pomik diagonalno
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
33
Poteze z enim prstom
Dotik/dvojni dotik
•
V začetnem zaslonu aplikacijo zaženete tako, da se je dotaknete.
•
V načinu Namizje element zaženete tako, da se ga dotaknete
dvakrat.
Povleci in spusti
Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne
da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo
lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.
34
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Levi klik
Desni klik
•
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
zaženete.
•
•
V načinu namizja dvakrat
kliknite program, da ga
zaženete.
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
izberete in zaženete vrstico z
nastavitvami. S tem gumbom
lahko zaženete tudi vrstico
All Apps (Vsi programi).
•
V načinu namizja s tem
gumbom odprete meni
desnega klika.
OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in
desne tipke miške na sledilni ploščici.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
35
Hitro drsenje iz zgornjega roba
•
Na začetnem zaslonu za prikaz vrstice Vse vrstice s prstom hitro
drsite iz zgornjega roba.
•
Če imate odprto aplikacijo, s hitrim drsenjem s prstom iz
zgornjega roba odprete njen meni.
Hitro drsenje iz levega roba
Hitro drsenje iz desnega roba
Za prikaz trenutno zagnanih
aplikacij s prstom hitro drsite iz
levega roba.
Za prikaz Charms bar (vrstice
s čarobnimi gumbi) s prstom
podrsajte od desnega roba.
36
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Poteze z dvema prstoma
Dotik
Obračanje
Z dvema prstoma tapnite na
sledilno ploščico, da simulirate
funkcijo desnega klika.
Da bi zavrteli sliko v programu
Windows® Photo Viewer, položite
dva prsta na sledilno ploščico,
nato pa en prst pomaknite okrog
drugega (ko je le-ta pri miru) v
smeri ali nasprotni smeri urinega
kazalca.
Dvoprstno drsenje (navzgor/
navzdol)
Dvoprstno drsenje (levo/desno)
Za drsenje z dvema prstoma drsite Za drsenje z dvema prstoma drsite
navzgor ali navzdol.
levo ali desno.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
37
Pomanjšaj
Povečaj
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite skupaj.
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite narazen.
Povleci in spusti
Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z
drugim prstom drsite navzdol po sledilni ploščici ter predmet tako
povlecite in spustite na novo lokacijo.
38
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Triprstni gibi
Poteg navzgor
Poteg navzdol
S tremi prsti povlecite navzgor, da S tremi prsti povlecite navzdol, da
se prikažejo vsi delujoči programi. se prikaže način Namizje.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
39
Uporaba tipkovnice
Funkcijske tipke
S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko
sprožite naslednje ukaze:
Za prehod prenosnega računalnika v Sleep
mode (stanje spanja)
Za vklop ali izklop Airplane mode (Načina
letenja)
OPOMBA: Če omogočite Airplane mode (
Način letenja), onemogočite vse brezžične
povezave.
Za zmanjšanje svetlosti zaslona
Za povečanje svetlosti zaslona
Za izklop zaslona
Za aktiviranje drugega zaslona
OPOMBA: Preverite, ali je drugi zaslon
priključen na prenosni računalnik.
Omogoči ali onemogoči sledilno ploščico.
Vklopi ali izklopi zvočnike.
40
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zmanjšanja glasnost zvočnikov.
Poveča glasnost zvočnikov.
Funkcijske tipke za aplikacije ASUS
V prenosnem računalniku je na voljo tudi poseben nabor funkcijskih
tipk, ki jih lahko uporabljate za zagon aplikacij ASUS.
Za vklop/izklop programa ASUS Splendid Video
Enhancement Technology, s katerim preklapljate
med temi načini za izboljšanje barv na zaslonu: �
Gamma Correction, Vivid Mode, Theater Mode, Soft
Mode, My Profile, and Normal.
Za zagon programa ASUS Power4Gear Hybrid
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
41
Tipki Windows® 8
Posebni tipki Windows® na tipkovnici prenosnega računalnika se
uporabljata tako:
To tipko pritisnite, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če
ste že na začetnem zaslonu, se s pritiskom te tipke vrnete
na zadnjo odprto aplikacijo.
S to tipko simulirate funkcije desnega klika.
Tipke za večpredstavnost*
S tipkami za večpredstavnost lahko upravljate večpredstavnostne
datoteke, kot so zvok in videoposnetki, ki jih predvajate v prenosnem
računalniku.
Pritisnite
hkrati s puščičnimi tipkami na prenosnem računalniku,
kot kaže slika spodaj.
Ustavi
Skoči na
Predvaja
prejšnjo
ali naredi
skladbo ali premor
previje nazaj
42
Skoči na
naslednjo
skladbo ali
previje naprej
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Številčna tipkovnica*
Številčna tipkovnica je na voljo
pri izbranih modelih prenosnih
računalnikov. Številčno tipkovnico
lahko uporabite za vnos števil ali kot
tipke za usmerjanje kazalca.
Pritisnite
, da preklopite funkcijo
številčne tipkovnice s
številskih tipk na smerne
tipke in obratno.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
43
Uporaba optičnega pogona
OPOMBA: Položaj elektronskega gumba za odstranjevanje se razlikuje
glede na model prenosnega računalnika.
Vstavljanje optičnega diska
1.
Medtem ko je prenosni
računalnik prižgan, pritisnite
na elektronski gumb za
odstranjevanje, ki bo delno
odstranil pladenj optičnega
pogona.
2.
Previdno izvlecite pladenj
pogona.
POMEMBNO! Ne dotikajte
se leče optičnega pogona.
Prepričajte se, da v bližini ni
predmetov, ki bi se lahko ujeli
pod optični pladenj.
3.
44
Disk držite za robove,
tako da bo potiskana
stran obrnjena navzgor
in ga previdno vstavite v
zvezdišče.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4.
Plastično zvezdišče diska
potisnite navzdol, da
se zatakne v zvezdišče
optičnega pogona.
5.
Pladenj pogona nežno
potisnite, da se optični pogon
zapre.
OPOMBA: Iz optičnega pogona
med branjem podatkov običajno
prihajajo zvoki vrtenja in
vibriranja.
Odprtina za ročno odstranjevanje
Odprtina za ročno odstranjevanje se nahaja na vratcih optičnega
pogona in se uporabi za odstranitev pladnja optičnega pogona v
primeru, ko elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.
Če želite pladenj optičnega pogona ročno odstraniti, v odprtino za
ročno odstranjevanje potiskajte izravnano sponko za papir, dokler se
pladenj pogona ne odpre.
OPOZORILO! Odprtino za ročno odpiranje uporabite le v primeru, ko
elektronski gumb za odstranjevanje ne deluje.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
45
46
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3. poglavje:
Delo s sistemom Windows® 8
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
47
Prvi zagon
Ko računalnik prvič zaženete, se prikaže več zaslonov, ki vas vodijo skozi
konfiguracijo osnovnih nastavitev operacijskega sistema Windows® 8.
Prenosni računalnik prvič zaženete tako:
1.
Na prenosnem računalniku pritisnite gumb za vklop/izklop.
Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni zaslon.
2.
Na namestitvenem zaslonu izberite jezik, v katerem boste
uporabljali prenosni računalnik.
3.
Natančno preberite pogoje licenčne pogodbe. Potrdite I accept
the terms for using Windows (Sprejemam pogoje licenčne
pogodbe) in kliknite Accept (Sprejmi).
4.
Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne
elemente:
5.
•
Zaščitite svoj prenosni računalnik
•
Prilagoditev
•
Nastavitev brezžičnega omrežja
•
Nastavitve
•
Vpis v računalnik
Ko konfigurirate osnovne elemente, se prikaže vadnica za
Windows® 8. Oglejte si jo in izvedeli boste več o funkcijah sistema
Windows® 8.
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8 se lahko prikaže, ko prenosni
računalnik zažene operacijski sistem Windows® 8. Za nadaljevanje
tapnite zaklenjeni zaslon ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici
prenosnega računalnika.
48
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporabniški vmesnik Windows®
Uporabniški vmesnik je prikaz v sistemu Windows® 8, ki je sestavljen
iz ploščic. V tem vmesniku so na voljo spodnje funkcije, ki je lahko
uporabljate pri delu v svojem prenosnem računalniku.
Začetni zaslon
Začetni zaslon izgine, ko se uspešno prijavite v svoj uporabniški račun.
Na tem zaslonu lahko na enem mestu razvrstite vse programe, ki jih
potrebujete.
Gumb za povečavo/
pomanjšavo
Programi Windows®
To so programi, ki so pripeti na začetnem zaslonu in prikazani v obliki
ploščic, da jih hitreje najdete.
OPOMBA: Za popolni zagon nekaterih programov se morate najprej
vpisati v svoj Microsoftov račun.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
49
Dostopne točke
Dostopne točke na zaslonu vam omogočajo zagon programov in
dostop do nastavitev prenosnega računalnika. Funkcije teh dostopnih
točk lahko aktivirate s sledilno ploščico.
Dostopne točke v zagnanem programu
Dostopne točke na Začetnem zaslonu
50
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dostopna točka
Dejanje
zgornji levi kot
S kazalcem miške pokažite v zgornji levi kot in
nato tapnite sličico nedavnega programa, da
ga znova odprete.
Če ste zagnali več programov, se pomaknite
navzdol, da prikažete vse zagnane programe.
spodnji levi kot
Na zaslonu delujočega programa:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot
in tapnite sličico začetnega zaslona, da se
vrnete na začetni zaslon.
OPOMBA: Za vrnitev na začetni zaslon
lahko tudi pritisnete tipko Windows
na tipkovnici.
Z začetnega zaslona:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot
in nato tapnite sličico nedavnega programa,
da ga znova odprete.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
51
Dostopna točka
Dejanje
zgoraj ob strani
S kazalcem miške pokažite v zgornji kot ob
strani, da se kazalec spremeni v ikono roke.
Povlecite program in ga spustite na novo
mesto.
OPOMBA: Ta funkcija dostopne točke
deluje le na delujočem programu ali če
želite uporabiti funkcijo pripenjanja. Za več
informacij glejte opis funkcije pripenjanja v
razdelku Delo s programi Windows®.
zgornji in spodnji desni S kazalcem miške pokažite v zgornji ali
kot
spodnji desni kot, da odprete Charms bar
(Vrstica s čarobnimi gumbi).
52
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Delo v programih Windows®
Za zagon, prilagoditev in zapiranje svojih programov uporabite zaslon
na dotik, sledilno ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.
Zagon programov
Tapnite na program, da ga zaženete.�*
S kazalcem miške pokažite na program in ga kliknite ali
tapnite, da ga zaženete.
Dvakrat pritisnite tipko
in nato uporabite
puščične tipke za ogled programov. Pritisnite
, da zaženete izbrani program.
Prilagajanje programov
Na Začetnem zaslonu premikate programe, spremenite njihovo velikost
ali jih odpnete z Začetnega zaslona.
Premikanje programov
Tapnite in pridržite program ter ga nato povlecite v
novo lokacijo.�*
Dvotapnite program in ga nato povlecite in spustite na
novo mesto.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
53
Spreminjanje velikosti programov
1.�����������������������������������������������
Programsko ploščico s prsti podrsajte navzdol,
izberite in odprite vrstico z nastavitvami. *�
2.��������
Tapnite�
za pomanjšanje ali�
povečanje programske ploščice.�*
za
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete njegove
nastavitve, nato tapnite
ali
.
Odpenjanje programov
1.�����������������������������������������������
Programsko ploščico s prsti podrsajte navzdol,
izberite in odprite vrstico z nastavitvami.��*�
2.�������������������������������
Za odpenjanje programa tapnite�
.*
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete vrstico
nastavitev in nato tapnite�
54
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Zapiranje programov
Tapnite in držite zgornjo stran odprtega programa in jo
povlecite na dno zaslona, da program zaprete.�*
1.
Kazalec miške premaknite na zgornji stranski kot
odprtega programa in počakajte, da se kazalec
spremeni v ikono roke.
2.
Povlecite program in ga spustite na dno zaslona,
da ga zaprete.
Na zaslonu odprtega zaslona pritisnite tipki�
.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
55
Dostop do zaslona Programi
Poleg programov, ki so pripeti na začetnem zaslonu, lahko na zaslonu
Programi odprete tudi druge programe.
Vodoravni drsni trak
56
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Odpiranje zaslona Programi
Zaslon Programi zaženete z zaslonom na dotik�������������������������
*������������������������
, sledilno ploščico ali
tipkovnico prenosnega računalnika.
1.
Za zagon vrstice All Apps (Vsi programi)
podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba
zaslona.�*
2.
Za prikaz vseh programov, nameščenih v prenosni
računalnik, tapnite�
.*
Povlecite od zgornjega roba, da zaženete vrstico All
Apps (Vsi programi).
Na začetnem zaslonu pritisnite
izberete ikono All Apps (Vsi programi)
pritisnite
, da
in
.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
57
Pripenjanje programov na Začetni zaslon
Na začetni zaslon lahko z zaslonom na dotik������������������������
* ali
����������������������
sledilno ploščico
pripnete več programov.
1. Na zaslonu Apps screen (Programi) program s
prsti podrsajte navzdol, izberite in odprite vrstico
z nastavitvami. *�
2.
Za pripenjanje izbranega programa na Start
screen (Začetni zaslon) tapnite�
.*
1. S kazalcem miške pokažite na program, ki ga
želite dodati na Začetni zaslon.
2.
Z desno tipko miške kliknite program, da
prikažete njegove nastavitve.
3.��������������
Tapnite ikono�
.
* le pri izbranih modelih
58
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Vrstica s čarobnimi gumbi
Vrstica s čarobnimi gumbi je orodna vrstica, ki jo lahko zaženete
na desni strani zaslona. Vrstica je sestavljena iz več orodij, ki vam
omogočajo skupno rabo programov in zagotavljajo hiter dostop do
prilagajanja nastavitev prenosnega računalnika.
Vrstica s čarobnimi gumbi
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
59
Zagon vrstice s čarobnimi gumbi
OPOMBA: Ko odprete vrstico s čarobnimi gumbi, se najprej prikaže kot
nabor belih ikon. Na spodnji sliki je prikazan videz vrstice s čarobnimi
gumbi, ko jo zaženete.
Za zagon vrstice s čarobnimi gumbi uporabite zaslon na dotik������������
*�����������
, sledilno
ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.
Za zagon Charms bar (vrstice s čarobnimi
gumbi)podrsajte od desnega roba zaslona.�*
Kazalec miške premaknite v zgornji desni ali levi kot
zaslona.
Pritisnite�
.
* le pri izbranih modelih
60
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Orodja v vrstici s čarobnimi gumbi
Search (Iskanje)
S tem orodjem lahko poiščete datoteke ali programe v
prenosnem računalniku.
Share (Skupna raba)
S tem orodjem lahko daste programe v skupno rabo prek
spletnih mest družabnih omrežij ali po e-pošti.
Start (Začetek)
S tem orodjem znova prikažete Začetni zaslon. Na
Začetnem zaslonu lahko s tem orodjem znova odprete
nedavno odprt program.
Devices (Naprave)
S tem orodjem lahko dostopate do datotek in jih daste v
skupno rabo z napravami, ki so priključene na prenosni
računalnik, kot je zunanji zaslon ali tiskalnik.
Settings (Nastavitve)
S tem orodjem lahko dostopate do nastavitev
prenosnega računalnika.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
61
Funkcija Snap (Zataknitev)
Funkcija Snap (Zataknitev) prikaže dva programa enega ob drugem in
vam omogoči delo ali preklapljanje med programoma.
POMEMBNO! Če želite uporabiti funkcijo pripenjanja, mora biti ločljivost
zaslona prenosnega računalnika nastavljena na 1366 x 768 slikovnih točk
ali več.
Vrstica funkcije Snap
(Zataknitev)
62
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Uporaba funkcije Snap (Zataknitev)
Za aktivacijo in uporabo menija Snap (Zajem) uporabite zaslon na dotik���
*��,
sledilno ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.
1.�����������������������������������������
Odprite program, ki ga želite zatakniti.�*
2.��������������������������������������������������
Tapnite in držite zgornji del programa in ga nato
povlecite na levo ali desno stran zaslona, dokler
se ne pojavi vrstica za zataknitev.�*
3.����������������������
Odprite drug program.�*
1.����������������������������������������
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.��������������������������������������������������
S kazalcem miške pokažite na zgornji stranski kot
zaslona.
3.�����������������������������������������������
Ko se kazalec spremeni v ikono roke, povlecite
program in ga spustite na levo ali desno stran
zaslona.
4.���������������������
Odprite drug program.
1.����������������������������������������
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.�����������
Pritisnite�
.
3.���������������������
Odprite drug program.
4.�����������������������������������������
Za preklapljanje med programi pritisnite�
.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
63
Druge bližnjice na tipkovnici
Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, da zaženete
programe in krmarite v sistemu Windows®8.
\
Preklopi med začetnim zaslonom in zadnjim
programom
Zažene namizje
Zažene okno Računalnik v načinu namizja
Odpre iskalno podokno Datoteka
Odpre podokno Skupna raba
Odpre podokno Nastavitve
Odpre podokno Naprave
Aktivira Zaklenjeni zaslon
Pomanjša okno Internet Explorer
64
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Odpre podokno Drugi zaslon
Odpre iskalno podokno Programi
Odpre okno Zaženi
Odpre Središče za dostopnost
Odpre iskalno podokno Nastavitve
Odpre meni z orodji Windows®
Zažene lupo in poveča zaslon
Pomanjša zaslon
Odpre Nastavitve poročevalca
Omogoči funkcijo Print screen
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
65
Povezovanje z brezžičnimi omrežji
Wi-Fi
Povezava Wi-Fi v prenosnem računalniku vam omogoča dostop do
e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na
spletnih mestih družabnih omrežij.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če
želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v prenosnem računalniku.
Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Omogočanje povezave Wi-Fi
Povezavo Wi-Fi v svojem prenosnem računalniku aktivirate tako:
1.��������
Odprite Charms bar.
2.������������������
Tapnite*/kliknite�
ali
66
in nato
.
3.���������������������������������������������������
Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite
dostopno točko.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4.������������������
Tapnite*/kliknite� Connect (Vzpostavi povezavo),
da odprete omrežno povezavo.
OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda
pozvani k vnosu varnostnega ključa.
ali
5.
Če želite omogočiti skupno rabo med prenosnim
računalnikom in drugimi brezžičnimi sistemi,
tapnite Yes (Da), vklopite skupno rabo in
povežite napravi. Tapnite No, don't turn on
sharing or connect to devices (Ne vklopi skupne
rabe ali poveži naprav), če funkcije skupne rabe
ne želite omogočiti.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
67
Bluetooth
S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi
napravami Bluetooth.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če
želite omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več
informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej
seznaniti z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:
1.��������
Odprite Charms bar.
ali
68
2.
Tapnite*/kliknite�
in nato Change PC
Settings (Spremeni nastavitve računalnika).
3.
V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika)
izberite Devices (Naprave) in tapnite*/kliknite Add
a Device (Dodaj napravo), da poiščete naprave
Bluetooth.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4.
ali
S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v
prenosnem računalniku z geslom, poslanim v
izbrano napravo. Če sta enaka, tapnite*/kliknite Yes
(Da), da seznanite prenosni računalnik z napravo.
OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali
vnesti geslo prenosnega računalnika.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
69
Airplane mode
Airplane mode (Način v letalu) onemogoči brezžično povezavo, zato
lahko prenosni računalnik varno uporabljate tudi med letom.
Vklop načina letenja
ali
1.
Odprite Charms bar (vrstice s čarobnimi
gumbi).
2.
Tapnite*/kliknite�
3.
Drsnik premaknite v desno, da vklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
Izklop načina letenja
ali
1.
Odprite Charms bar (vrstice s čarobnimi
gumbi).
2.
Tapnite*/kliknite�
3.
Drsnik premaknite v levo, da izklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili
več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in
omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika
med letom.
* le pri izbranih modelih
70
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Povezovanje z žičnimi omrežji
Z vrati LAN na prenosnem računalniku se lahko povežete tudi z žičnimi
omrežji, kot so lokalna omrežja in širokopasovne internetne povezave.
OPOMBA: Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev
(ISP) ali omrežnega skrbnika, ki vam bo pomagal nastaviti internetno
povezavo.
Če želite konfigurirati nastavitve, glejte naslednje postopke.
POMEMBNO! Poskrbite, da je v vrata LAN na prenosnem računalniku in v
lokalno omrežje vključen omrežni kabel, preden naredite kaj od tega.
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave
IP/PPPoE
1.
Zaženite Desktop (Namizje).
2.
V opravilni vrstici Windows® z desno tipko miške
kliknite ikono omrežja
in tapnite Open Network
and Sharing Center (Odpri središče za omrežje in
skupno rabo).
3.
V oknu Središča za omrežje in skupno rabo tapnite
Change adapter settings (Spremeni nastavitve
vmesnika).
4.
Z desno tipko miške kliknite lokalno omrežje in
izberite Properties (Lastnosti).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
71
5.
Tapnite Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetni protokol različica 4 (TCP/IPv4)) in nato
Properties (Lastnosti).
6.
Tapnite Obtain an IP address automatically
(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V redu).
OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje
korake.
7.
Vrnite se v okno Network and Sharing Center (Središče
za omrežje in skupno rabo) in tapnite Set up a new
connection or network (Nastavi novo povezavo ali
omrežje).
8.
Izberite Connect to the Internet (Vzpostavi internetno
povezavo) in tapnite Next (Naprej).
9.
Tapnite Broadband (PPPoE) (Širokopasovno (PPPoE)).
10.
Vnesite uporabniško ime, geslo in ime povezave ter
tapnite Connect (Vzpostavi povezavo).
11.
Tapnite Close (Zapri), da dokončate konfiguracijo.
12.
Tapnite
v opravilni vrstici in nato povezavo, ki ste
jo ustvarili.
13.
72
Vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite Connect
(Vzpostavi povezavo), da zaženete vzpostavljanje
internetne povezave.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim
naslovom IP
1.
Ponovite korake od 1 do 5 v razdelku Konfiguriranje
dinamične omrežne povezave IP/PPPoE.
2
Tapnite Use the following IP address (Uporabi
naslednji naslov IP).
3.
Vnesite naslov IP, masko podomrežja in privzeti
prehod, ki ste jih prejeli od ponudnika internetnih
storitev.
4.
Po potrebi lahko vnesete tudi želeni naslov strežnika
DNS in nadomestni naslov strežnika DNS, nato tapnite
OK (V redu).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
73
Zaustavitev prenosnega računalnika
Prenosni računalnik lahko zaustavite na sledeče načine:
•
Tapnite*/kliknite
v Charms bar (Vrstica s
čarobnimi gumbi) in nato
ali
> Shut down
(Zaustavitev), da se računalnik normalno zaustavi.
•
Na prijavnem zaslonu tapnite*/kliknite
>
Shut down (Zaustavitev).
•
Prenosni računalnik lahko izključite tudi v načinu
Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje in
pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev.
Na spustnem seznamu izberite Shut Down
(Zaustavitev) in kliknite OK (V redu).
•
Če se prenosni računalnik ne odziva, pritisnite
in držite gumb za vklop/izklop najmanj štiri (4)
sekunde, dokler se prenosni računalnik ne izklopi.
* le pri izbranih modelih
Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika
Za preklop prenosnega računalnika v stanje pripravljenosti enkrat
pritisnite gumb za vklop/izklop.
Prenosni računalnik lahko preklopite v stanje mirovanja
tudi v načinu Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje
in pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev. Na
spustnem seznamu izberite Sleep (Mirovanje) in kliknite
OK (V redu).
74
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4. poglavje:
Aplikacije ASUS
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
75
Priljubljeni programi družbe ASUS
Power4Gear Hybrid
Power4Gear vam omogoča, da optimizirate učinkovitost delovanja
prenosnega računalnika prek načinov varčevanja z energijo.
OPOMBA: Če iz prenosnega računalnika izključite napajalni adapter,
se Power4Gear Hybrid samodejno preklopi v način varčevanja z
akumulatorjem.
Zagon programa Power4Gear Hybrid
P���������
ritisnite
76
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Delujoči sistem
Ta možnost omogoči vklop katerega od načinov napajanja v prenosnem
računalniku.
OPOMBA: privzeto je v prenosnem računalniku izbran način Performance
(Zmogljivost).
Način učinkovitega delovanja
Ta način uporabite pri izvajanju opravil, ki uporabijo veliko energije,
na primer pri igranju iger ali podajanju poslovnih predstavitev v
prenosnem računalniku.
Način varčevanja z akumulatorjem
Ta način podaljša življenjsko dobo akumulatorja prenosnega
računalnika, kadar je priključen na napajalni adapter ali deluje samo ob
napajanju iz akumulatorja.
Izbirate lahko med temi načini načrta porabe energije.
S temi možnostmi lahko prilagodite
način varčevanja z energijo.
Omogoči skrivanje namiznih ikon in
vklopi ali izklopi način predstavitve.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
77
Sistem v spanje
Omogoči vklop ali izklop katerega od naslednjih načinov spanja:
Instant On (Takojšnji Vklop)
Ta način je v prenosnem računalniku privzeto vklopljen. Ko prenosni
računalnik preklopi v način spanja, se lahko sistem vrne v zadnje
uporabljeno delovno stanje.
Pomaknite ta drsnik, da preklopite med načinoma
Instant On (Takojšnji Vklop) in Long Standby
Time (Daljši Čas Pripravljenosti).
78
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Long Standby Time (Daljši Čas Pripravljenosti)
S tem načinom lahko podaljšate življenjsko dobo akumulatorja
prenosnega računalnika. Če omogočite ta način, se prenosni računalnik
samo v sedmih sekundah hitro vrne v zadnje stanje delovanja, in sicer
štiri ure po prehodu v stanje globokega spanja.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
79
Polnilnik USB+
Polnilnik USB+ omogoča hitro polnjenje naprav s polnilnimi vrati USB
3.0 prenosnega računalnika z ikono� .
POMEMBNO��: Polnilnik USB+ je na voljo v vratih USB 3.0.
Nastavitev omejitve hitrega polnjenja
Prenosni računalnik privzeto podpira hitro polnjenje prek vrat Polnilnik
USB+, ko je ta v načinu napajalnika.
Z nastavitvami Polnilnik USB+ lahko nastavite omejitev hitrega
polnjenja, da lahko naprave hitro polnite prek istih vrat tudi, ko se
prenosni računalnik napaja prek akumulatorja.
OPOMBA: nekateri modeli prenosnih računalnikov podpirajo hitro
polnjenje tudi v načinih spanja, hibernacije ali zaustavitve, odvisno od
SKU.
1.����������������������������������������
V opravilni vrstici na namizju kliknite�
2.�����������������������������������
Z desno tipko miške kliknite ikono�
Settings (Nastavitve).
80
.
in
��������
nato
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
3.
Pomaknite drsnik odstotka v levo ali v desno, da
nastavite omejitev za polnjenje naprav.
OPOMBA: privzeta omejitev je 40 %, vendar lahko za
omejitev hitrega polnjenja izberete od 20 do 99 %.
4.���������
Kliknite OK (V redu), da shranite nastavitve in jih
zaprete.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
81
Meni hitre tipke ASUS
V meniju hitre tipke ASUS lahko konfigurirate prednastavljeno funkcijo
vaše hitre tipke.
Zagon menija hitre tipke ASUS
Pritisnite in držite hitro tipko, da zaženete meni hitre tipke ASUS.
Razpoložljive prednastavitve
Za prednastavitev hitre tipke lahko izberete katero od naslednjih
funkcij:
Prednastavitev
Opis
Znižanje/zvišanje glasnosti
Zviša/zniža glasnost ali izklopi zvok.
Instant App
Zažene pogosto uporabljeno aplikacijo
Instant Web
Hitro odpre najljubše spletno mesto.
Splendid Preset
Poudari barvo ozadja na zaslonu
(nadaljevanje na naslednji strani)
82
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Funkcija
Opis
Video Magic
Hitro zažene Video Magic za urejanje, predvajanje
videoposnetkov in pretvarjanje oblike.
Countdown Timer
Hitro zažene časovnik za spanje, izklop ali stanje
mirovanja.
Touchpad Lock
Omogoča vklop ali izklop sledilne ploščice.
Output Display Selector
Omogoča preklop med vgrajenim zaslonom
prenosnega računalnika, zunanjim monitorjem ali
podvojenim monitorjem
Wireless Connectivity
Vklopi ali izklopi povezavo Bluetooth ali Wi-Fi v
prenosnem računalniku
Media Control
Zažene Windows® Media Center in omogoči
predvajanje izbrane predstavnostne datoteke ali
premor med predvajanjem trenutne datoteke
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
83
Izdelava prednastavitev za hitro tipko
Če jo pritisnete kratko, se bo privzeto zagnala aplikacija Konzola ASUS.
Za preklop na drugo prednastavitev naredite naslednje:
1. ���������������������������������������������������������
Pritisnite in držite hitro tipko, da se odpre meni hitre
tipke ASUS.
2.
ali
Izberite želeno prednastavitev, tako da tapnete*/
kliknete njeno ikono na zaslonu menija hitre tipke
ASUS, če je na voljo, nato pa konfigurirate njene
nastavitve.
Tapnite*/kliknite te puščice, da si ogledate
razpoložljive prednastavitve.
3.������������������
Tapnite*/kliknite Apply (Uporabi), da shranite
izbrano prednastavitev, nato kliknite OK (V redu),
da zaprete meni hitre tipke ASUS.
ali
4.
Kratko pritisnite hitro tipko, da uporabite
konfigurirano prednastavitev.
* le pri izbranih modelih
84
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Konzola ASUS
Ta prenosni računalnik vključuje aplikacijo Konzola ASUS, ki vam
omogočajo dostop do različnih nastavitev za Windows® 8 in aplikacij
ASUS v vašem prenosnem računalniku z enim samim dotikom.
Zagon konzole ASUS
Tapnite*/kliknite�
na
������������������������
začetnem zaslonu ali�
na
���
namizju.
OPOMBA: Konzola ASUS je privzeta prednastavitev hitre tipke.
* le pri izbranih modelih
Domača stran Konzole ASUS
gumb za pomanjšanje
gumb za zapiranje
aplikacije ASUS
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
85
System Information (Sistemske informacije)
Ta aplikacija prikazuje pregled informacij o sistemu v prenosnem
računalniku, in sicer prostor za shranjevanje in pomnilnik.�
Power4Gear
Aplikacija Power4Gear v zaganjalniku aplikacij ASUS VivoBook
omogoča hiter preklop med naslednjima dvema možnostma
varčevanja z energijo: Performance (Zmogljivost) in Battery
Saving (Varčevanje z baterijo).
OPOMBA: Za več informacij o aplikaciji Power4Gear glejte razdelek
Power4Gear Hybrid v tem priročniku.
Pomaknite stikalo v levo ali
desno, da način varčevanja z
baterijo izklopite ali vklopite.
Stanje polnjenja baterije
86
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
ASUS Cloud (Oblak ASUS)
S to aplikacijo zaženete domačo stran storitev ASUS v oblaku
in hitro dostopate do naslednjih aplikacij v oblaku: ASUS
Webstorage (Spletna shramba ASUS) in Live Update (Sprotna
posodobitev).
Domača stran storitev ASUS v oblaku
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
87
Touch Pad (Sledilna ploščica)
V tej aplikaciji lahko vklopite ali izklopite sledilno ploščico
prenosnega računalnika, da boste lažje uporabljali tipkovnico.
S pomikanjem stikala
v levo ali desno
preklapljate med
možnostima OFF
(Izklopi) in ON (Vklopi).
Tutorial (Vadnica)
Z dotikom ikon v aplikaciji Tutorial (Vadnica) zaženete vodnik
po sistemu Windows® 8 in videoposnetke o funkciji ASUS Smart
Gesture.
88
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Audio Wizard (Čarovnik za zvok)
S čarovnikom za zvok lahko prilagajate zvočne načine prenosnega
računalnika za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem
uporabe.
Če želite uporabiti aplikacijo AudioWizard:
1.�����������������������������
Tapnite*/kliknite������������
aplikacijo AudioWizard v
zaganjalniku programov ASUS VivoBook.
ali
2.��������������������������������������
V oknu čarovnika AudioWizard tapnite��
*/
kliknite�������������������������������������
zvočni način, ki ga želite vklopiti.
OPOMBA: Tapnite*/kliknite OFF (Izklopi), če
želite izklopiti morebitne zvočne načine, ki ste
jih prej shranili.
3.
Tapnite��������������������������������
*/kliknite����������������������
Končano, da shranite
izbrani zvočni način in zaprete čarovnika
AudioWizard.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
89
Splendid
Če se dotaknete*/kliknete to aplikacijo, zaženete okno
tehnologije ASUS Splendid Video Enhancement Technology in
preklapljate med naslednjimi načini prikaza: Normal (Normalno),
Theater (Kino), Vivid (Živahne barve), Manual (Ročno).
Če želite uporabljati tehnologijo Splendid:
1.������������������
Tapnite*/kliknite Splendid na domači
strani Konzole ASUS.
ali
2.��������������������������������
V oknu ASUS Splendid Technology
tapnite*/kliknite način, ki ga želite vklopiti.
načini
Pomaknite drsnik v levo ali
desno, da ročno prilagodite
barvno temperaturo.
Tapnite*/kliknite tukaj,
da ponastavite barvno
temperaturo na 0.
* le pri izbranih modelih
90
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
ASUS Video Magic
S to aplikacijo lahko zaženete zbirko Blu-ray Disc Suite v
prenosnem računalniku. S to funkcijo lahko predvajate diske Bluray ali DVD, urejate videoposnetke in pretvarjate videodatoteke v
druge oblike zapisa.
Meni hitre tipke ASUS
S to aplikacijo zaženete meni hitre tipke ASUS.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
91
92
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
5. poglavje:
Samopreizkus po vklopu
(POST)
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
93
Samopreizkus po vklopu (POST)
Samopreizkus po vklopu (POST) je niz diagnostičnih preizkusov, ki
jih nadzira programska oprema in se zaženejo, ko vklopite ali znova
zaženete prenosni računalnik. Programska oprema, ki nadzoruje
preizkus POST, je nameščena kot stalni element zasnove prenosnega
računalnika.
Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s
preizkusom POST
Med preizkusom POST lahko dostopate do nastavitev BIOS ali zaženete
možnosti za odpravljanje težav s funkcijskimi tipkami prenosnega
računalnika. Za več podrobnosti glejte naslednje informacije.
BIOS
Basic Input and Output System (BIOS) shrani sistemske nastavitve
strojne opreme, ki so potrebne za zagon sistema v prenosnem
računalniku.
Privzete nastavitve BIOS veljajo za večino pogojev v prenosnem
računalniku. Nastavitve BIOS spremenite le v naslednjih primerih:
•
Če se med zagonom sistema na zaslonu prikaže sporočilo o
napaki in zahteva, da zaženete Nastavitve BIOS.
•
Če namestite novo sistemsko komponento, ki zahteva dodatne
nastavitve v BIOS-u ali posodobitve.
OPOZORILO: Nepravilne nastavitve BIOS lahko povzročijo nestabilnost
sistema ali nedelovanje zagona. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS
spremenite le ob pomoči usposobljenih oseb.
Dostop do nastavitev BIOS
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med
preizkusom POST.
94
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nastavitve BIOS
OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.
Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.
Boot (Zagon)
V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.
Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate
naslednje postopke.
1.
Main
V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost
zagona #1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
95
Pritisnite
in izberite napravo kot Boot Option #1
(Možnost zagona #1).
2.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
96
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Security (Varnost)
V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za
prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska,
vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem
računalniku.
OPOMBA:
Main
•
Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste
morali vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega
računalnika.
•
Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo), ga
boste morali vnesti pred vpisom v BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is only
asked for when entering Setup. If ONLY the user’s
password is set, then this is a power on password
and must be entered to boot or enter Setup. In
Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
97
Za nastavitev gesla:
1.
Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (���������������
Geslo skrbnika) ali User Password (������������
Uporabniško
geslo).
2.
Vnesi geslo in pritisni
3.
Ponovno vnesi geslo in pritisni
.
.
Za izbris gesla:
1.
Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (���������������
Geslo skrbnika) ali User Password (������������
Uporabniško
geslo).
2.
Vnesite trenutno geslo in pritisnite
3.
Polje Create New Password (Ustvari novo geslo) pustite prazno
in pritisnite
.
4.
Izberite Yes (Da) v potrditvenem polju in pritisnite
98
.
.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika)
V meniju Varnost lahko z elementom I/O Interface Security
(Varnost V/I-vmesnika) zaklenete ali odklenete nekatere funkcije
vmesnika v prenosnem računalniku.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika V/I:
1.
Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface
Security (Varnost vmesnika V/I).
2.
Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite
3.
Izberite Lock (Zakleni).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
.
99
Varnost vmesnika USB
V meniju I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika) lahko
z elementom USB Interface Security (Varnost vmesnika USB)
zaklenete ali odklenete vrata ali naprave.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
UnLock
[UnLock]
USB Interface
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika USB:
1.
Na zaslonu Security (��������
Varnost�) izberite I/O Interface
Security (����������������������
Varnost vmesnika V/I) >
�� USB
�����������������������
Interface Security
(���������������������
Varnost vmesnika USB).
2.
Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock
(��������
Zakleni).
OPOMBA: Če za USB Interface (Vmesnik USB)izberete Lock
(Zakleni), boste zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata)
in druge naprave v razdelku USB Interface Security (Varnost
vmesnika USB).
100
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Set Master Password (Nastavi glavno geslo)
V meniju Varnost lahko z elementom Set Master Password
(Nastavi glavno geslo) nastavite z geslom zaščiteni dostop do
trdega diska.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Master
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
→← : Select
Screen
↑↓
: Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nastavitev gesla HDD:
1.
Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master
Password (Nastavi glavno geslo).
2.
Vtipkajte geslo in pritisnite
3.
Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite
4.
Kliknite Set User Password (��������������������
Nastavi upor. geslo) in
ponovite prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
.
.
101
Save & Exit (Shrani in zapri)
Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and
Exit (Shrani spremembe in zapri), preden zaprete BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
102
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nadgraditev BIOS-a:
1.
Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta
ASUS prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.
2.
Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.
3.
Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.
4.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
preizkusom POST.
5.
V namestitvenem programu BIOS kliknite Advanced > Start Easy
Flash (Napredno > Zagon enostavne posodobitve) in pritisnite
med
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
↑↓
:
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
103
6.
Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in
pritisnite
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: N550
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]:
[←→]: Switch
Switch [↑↓]:
[↑↓]: Choose
Choose [q]:
[q]: Exit
Exit [Enter]:
[Enter]: Enter/Execute
Enter/Execute
7.
104
Po postopku posodobitve BIOS kliknite Exit > Restore Defaults
(Izhod > Obnovi privzeto) in obnovite sistem na privzete
nastavitve.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Odpravljanje težav
Če pritisnete
med preizkusom POST, se prikažejo možnosti za
odpravljanje težav v sistemu Windows® 8, ki vključujejo:
•
Osvežitev računalnika
•
Ponastavitev računalnika
•
Napredne možnosti
Osvežitev računalnika
Funkcijo Refresh your PC (Osvežite računalnik) uporabite, če želite
osvežiti svoj sistem, pri tem pa ohraniti trenutne datoteke in programe.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »
Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.
Tapnite Refresh your PC (Osvežite računalnik).
4.
Na zaslonu Osvežite računalnik preberite več o tej
možnosti in tapnite Next (Naprej).
5.
Tapnite račun, ki ga želite osvežiti.
6.
Vnesite geslo za račun in tapnite Continue
(Nadaljuj).
7.
Tapnite Refresh (Osveži).
POMEMBNO! Pred osvežitvijo sistema morate prenosni
računalnik priključiti na napajanje.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
105
Ponastavitev računalnika
POMEMBNO! Preden omogočite to možnost, varnostno kopirajte vse
podatke.
S funkcijo Reset your PC (Ponastavite računalnik) obnovite prenosni
računalnik na privzete nastavitve.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »Izberite
možnost«, in tapnite Troubleshoot (Odpravljanje
težav).
3.
Tapnite Reset your PC (Ponastavite računalnik).
4.
Na zaslonu Ponastavite računalnik preberite več o tej
možnosti in tapnite Next (Naprej).
5.
Tapnite želeno možnost ponastavitve: Just remove
my files (Samo odstrani moje datoteke) ali Fully
clean the drive (Popolnoma očisti pogon).
6. Tapnite Reset (Ponastavi).
POMEMBNO! Pred ponastavitvijo sistema morate prenosni
računalnik priključiti na napajanje.
106
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Napredne možnosti
Advanced options (Napredne možnosti) vsebujejo dodatne možnosti
odpravljanja težav s prenosnim računalnikom.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »
Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.
Tapnite Advanced options (Napredne možnosti).
4.
Na zaslonu Napredne možnosti izberite želeno
možnost odpravljanja težav.
5.
Postopek dokončajte po naslednjih korakih.
Uporaba obnovitve posnetka sistema
V razdelku Advanced options (Napredne možnosti) lahko s funkcijo
System Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema) obnovite
sistem z izbrano datoteko, ki vsebuje posnetek sistema.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »
Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.
Tapnite Advanced options (Napredne možnosti).
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
107
4.
Na zaslonu Napredne možnosti izberite System
Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema).
5.
Izberite račun, ki ga želite obnoviti z datoteko
posnetka sistema.
6.
Vnesite geslo za račun in tapnite Continue
(Nadaljuj).
7.
Izberite Use the latest available system image
(recommended) (Uporabi zadnji posnetek
sistema, ki je na voljo (priporočeno)) in tapnite
Next (Naprej). Izberete lahko tudi Select a system
image (Izberite posnetek sistema), če je posnetek
sistema v zunanji napravi ali na DVD-ju.
8.
Postopek obnovitve posnetka sistema dokončajte
po naslednjih korakih.
OPOMBA: Močno priporočamo, da sistem redno
varnostno kopirate, s čimer preprečite izgubo podatkov v
primeru okvare prenosnega računalnika.
108
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pogosta vprašanja
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
109
Uporabni nasveti za prenosni računalnik
V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko
upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo prenosnega
računalnika, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za varnost
podatkov:
•
Windows® redno posodabljajte in tako poskrbite, da imajo
aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.
•
Aplikacije, gonilnike in pripomočke, ki so na voljo samo za ASUS,
v svojem prenosnem računalniku posodabljajte z orodjem ASUS
Live Update. Za več podrobnosti glejte orodje ASUS Tutor, ki je
nameščeno v vašem prenosnem računalniku.
•
Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki
morate prav tako posodabljati.
•
Razen če to ni nujno potrebno, prenosnega računalnika ne
izklapljajte tako, da uporabite prisilno zaustavitev.
•
Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da
varnostno kopijo podatkov ustvarite v zunanjem trdem disku.
•
Izogibajte se uporabi prenosnega računalnika na izredno visokih
temperaturah. Če prenosnega računalnika daljše obdobje (vsaj
en mesec) ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da
odstranite baterijo, če je to mogoče.
•
Preden prenosni računalnik ponastavite, odklopite vse zunanje
naprave in se prepričajte, da imate naslednje:
110
-
ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene
aplikacije
-
varnostne kopije podatkov
-
ID in geslo za prijavo
-
podatke za internetno povezavo
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pogosta vprašanja o strojni opremi
1.
Na zaslonu prenosnega računalnika se ob vklopu pojavi črna
in včasih rdeča pika. Kaj naj storim?
Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na
vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje
sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.
2.
Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to
popravim?
Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj
prenosnega računalnika. Svetlost in barvni odtenek na vašem
prenosnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz
zaslona lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami
zaslona v operacijskem sistemu.
3.
Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije v prenosnem
računalniku?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
Uporabite možnost Battery Mode (Način baterije) v
aplikaciji Power4Gear.
•
S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.
•
Omogočite način Battery Saving (Varčevanje z baterijo) v
možnosti Instant On (Takojšnji vklop).
•
Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite
v način Airplane mode (Način letenja).
•
Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.
•
Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki
zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
111
4.
5. 6.
Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?
•
Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno
nameščena. Lahko tudi odklopite napajalni adapter oziroma
baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v
vtičnico in prenosni računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Zakaj drsna ploščica ne dela?
•
Pritisnite
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar priključite
zunanjo kazalno napravo.
in omogočite drsno ploščico.
Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim
nobenega zvoka, ko predvajam avdio in video datoteke?
Tukaj je nekaj predlogov:
7.
•
Pritisnite
in tako povečajte glasnost zvočnikov.
•
Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemo.
•
Preverite, ali je v prenosni računalnik priključen priključek za
slušalke, in ga odstranite.
•
Odklenite možnost Varnost V/I-vmesnika v BIOS-u sistema.
Za več informacij glejte razdelek Varnost V/I-vmesnika v tem
priročniku.
Kaj naj storim, če izgubim napajalni adapter za prenosni
računalnik ali če baterija neha delovati?
Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
112
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
8. Zakaj iz zvočnikov na prenosnem računalniku še vedno
prihaja zvok, čeprav sem v desna vrata za priključek že
priključil slušalke?
Odprite Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and
Sound (Strojna oprema in zvok), nato pa odprite Audio
Manager (Avdio upravitelj) in konfigurirajte nastavitve.
9.
Na prenosnem računalniku ne morem pravilno tipkati, ker se
kazalec kar naprej premika. Kaj naj storim?
Preverite, da se noben predmet nehote ne dotika drsne ploščice
in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Drsno
ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete
.
10. Drsna ploščica na prenosnem računalniku ne deluje. Kaj naj
storim?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar v prenosni
računalnik priključite zunanjo kazalno napravo. V tem
primeru to funkcijo onemogočite.
•
Pritisnite
.
11. Če na tipkovnici pritisnem tipke »U«, »I« in »O«, se namesto
črk prikažejo številke. Kako lahko to spremenim?
Pritisnite tipko
,
*, ali�
����
*�������������������������������������������������������������
na prenosnem računalniku in tako izključite to funkcijo ter
omenjene tipke uporabite za vnašanje črk.
* le pri izbranih modelih
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
113
Pogosta vprašanja o programski opremi
1.
Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator napajanja
prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se
sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
2.
•
Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete
gumb za vklop za več kot štiri (4) sekunde. Preverite, ali sta
napajalni adapter in baterija pravilno vstavljena, nato pa
vklopite prenosni računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:
»Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko
za ponovni zagon.)«?
Tukaj je nekaj predlogov:
3. •
Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno
zaženite prenosni računalnik.
•
Odstranite vse optične diske, ki so ostali v optičnem
pogonu, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.
•
Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko
prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za
pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno,
operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to
popravim?
Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki niso
bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova
zaženite sistem.
114
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
4.
Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
5.
•
Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni
računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.
•
Ob zagonu pritisnite F9. Ko prenosni računalnik preklopi v
možnost Troubleshooting (Odpravljanje težav), izberite
možnost Refresh (Osveži) ali Reset your PC (Ponastavite
računalnik).
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina
mirovanja ali hibernacije?
•
Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim
delovnim stanjem.
•
Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni
računalnik priključite napajalni adapter in ga vključite v
vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
115
116
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Dodatki
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
117
Informacije o pogonu DVD-ROM (pri
izbranih modelih)
Pogon DVD-ROM vam omogoča prikaz in ustvarjanje lastnih CD-jev in DVD-jev. Če
si želite ogledati DVD-je, lahko kupite izbirno programsko opremo za ogled DVDjev.
Informacije o področnem predvajanju
Predvajanje DVD filmskih naslovov vključuje dekodiranje MPEG2 videa,
digitalnega AC3 avdia in dekodiranje CSS zaščitene vsebine. CSS ( občasno
poimenovan zaščita kopije) je poimenovanje sheme za zaščito vsebine in jo
je vpeljala filmska industrija, ki potrebuje zaščito proti nelegalnemu kopiranju
vsebin.
Čeprav obstaja več oblikovanih pravil, ki jih morajo nosilci CSS licenc upoštevati, je
najbolj pomembno pravilo o omejitvi predvajanja področnih vsebin. Za pospešitev
geografsko omejenih filmskih objav, se za določena geografska območja objavijo
DVD video naslovi, ki so spodaj označeni kot ‘’ Območne opredelitve’’. Zakon o
avtorskih pravicah zahteva, da so filmi na DVD-jih omejeni na določena območja
( ponavadi določena za območje v katerem se prodaja). Medtem ko se vsebina
filma na DVD-ju lahko predvaja v več območjih, CSS oblikovana pravila zahtevajo,
da sistemi, ki lahko predvajajo CDD zaščiteno vsebino, smejo le to predvajati v
samo eni regiji.
POMEMBNO! Območna
���������������������������������������������������������������
nastavitev se z uporabo gledalčevega programa lahko do
petkrat spremeni tako, da lahko predvaja samo filme na DVD-ju, ki so nastavljeni
na zadnje območje. Sprememba območne kode po tem, bo potrebovala ponovno
tovarniško nastavitev, ki pa jo garancija ne pokriva. V primeru zahteve po ponovni
nastavitvi, je nosilec stroškov pošiljanja in ponovne nastavitve uporabnik.
118
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Območne opredelitve
Območje 1
Kanada, ZDA, območja ZDA
Območje 2
Češka, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Zalivske države, Madžarska, Islandija, Iran,
Irak, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Savdska
Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Sirija, Turčija, VB, Grčija,
Bivše republike Jugoslavije, Slovaška
Območje 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajska, Vietnam
Območje 4
Avstralija, Karibski otoki (razen ZDA območij), Centralna Amerika, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Južna Amerika
Območje 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostala Afrika, Rusija, Severna Koreja
Območje 6
Kitajska
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
119
Informacije o pogonu Blu-ray ROM
(pri izbranih modelih)
Pogon Blu-ray ROM vam omogoča ogled videoposnetkov visoke ločljivosti (HD) in
drugih diskov, kot so DVD-ji in CD-ji.
Definicije regij
Regija A
Države Severne, Srednje in Južne Amerike ter njihova ozemlja, Tajvan, Hong Kong,
Makao, Japonska, Koreja (Severna in Južna), države jugovzhodne Azije in njihova
ozemlja.
Regija B
Evropske, afriške države in države jugozahodne Azije ter njihova ozemlja,
Avstralija in Nova Zelandija.
Regija C
Države srednje in južne Azije, vzhodne Evrope ter njihova ozemlja, Kitajska in
Mongolija.
OPOMBA: Za več informacij glejte spletno stran pogona Blu-ray www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Notranja skladnost modema
Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,
Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo
Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za
priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska
omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih
državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega
delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi
pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.
120
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Pregled
4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba
Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno
opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna
komutirana telefonska omrežja).
CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje
terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja
terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo
utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z
dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.
Izjava o omrežni združljivosti
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava
navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja,
pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru
katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri
medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi
izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od
fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se
obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."
Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve
uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih
odobritev v vsaki posamezni evropski državi.
Neglasovna oprema
Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko primerni, kot tudi
modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni sistemi. Oprema, pri kateri je s
predpisi nadzorovana kakovost govora od enega do drugega konca (npr. ročni
telefoni, v nekaterih državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
121
Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard CTR21.
Država
Velja
Nadaljnja testiranja
Avstrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka republika Ne Se ne uporablja
DanskaDanska Da Da
Finska Da Ne
Francija Da Ne
Nemčija Da Ne
Grčija Da Ne Madžarska Ne Se ne uporablja
Islandija Da Ne
Irska Da Ne
Italija V čakanju
V čakanju
Izrael Ne Ne
Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Nizozemska1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne Se ne uporablja
Portugalska Ne Se ne uporablja
Španija Ne Se ne uporablja
Švedska Da
Ne
Švica Da
Ne
Združeno kraljestvo Da
Ne
1
122
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez odgovornosti. Za
posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html
1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno izbiranje
(proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo, da je oprema namenjena
le podpori DTMF signalizacije, kar bi pomenilo, da so dodatna testiranja
nepotrebna).
Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave za
povezovanje in ID klicatelja.
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema
pogojema:
•
Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
•
Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko
povzroči neželeno delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda
B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).
Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi
motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja
radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili,
lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,
da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z
vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali
več od navedenih ukrepov:
•
Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
•
Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
123
•
Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
•
Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z
omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega
sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za
priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.
Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene
s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo
pravico za upravljanje s to opremo.
(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:
Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek
za tisk vlade ZDA.)Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski
frekvenci (RF)
OPOZORILO! Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno
odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi
uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec izjavlja,
da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz
za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’
Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje
brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se
med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje.
Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni
uporabniki slediti navodilom za uporabo.
124
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)
Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:
•
Osnovne zahteve kot v [ člen 3]
•
Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]
•
Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]
•
Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]
•
Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301
489-17]
•
Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]
•
Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]CE oznaka
CE oznaka
CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES
“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.
CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth
Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in
Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter
vzajemno priznavanje skladnosti.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
125
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado
Ta oprema se sklada z IC mejami izpostavljenosti sevanju, postavljenimi
za nenadzorovano okolje. Za vzdrževanje skladnosti z IC RF zahtevami o
izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z
anteno za prenašanje. Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti,
morajo končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.
Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema:
•
Ta naprava ne sme povzročati interference in
•
Ta naprava mora sprejeti kakršne koli interference, tudi take, ki lahko
povzročijo neželeno delovanje naprave.
Za preprečevanje radijske interference z licenčnimi storitvami (npr. večkanalni
mobilni satelitski sistemi), je ta naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih in
proč od oken, kar zagotavlja najboljšo zaščito. Oprema (ali njena oddajna antena),
ki je nameščena zunaj, je predmet izdajanja licence.
Naprava je skladna s standardi RSS, izvzetimi iz licence Industry Canada (IC).
126
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Brezžični operacijski kanal za različne domene
S. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 skozi CH11
Japonska
2.412-2.484 GHz
Ch01 skozi Ch14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 skozi Ch13
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega
pasu
Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem
primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:
•
10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz
OPOMBA: Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5
MHz.
Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem
posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve
s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v
2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.
V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:
•
Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW
•
Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
127
Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot
100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice
brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje
informacije (www.arcep.fr).
OPOMBA: Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot
10mW.
128
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
UL varnostni napotki
Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi
bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno
delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in
nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).
Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni
ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb,
vključujoč sledeče:
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika,
kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.
•
Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša
možnost električnega šoka.
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.
Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne ( ne
potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne ( ponovno polnjenje) baterije
z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko
sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v
serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z
nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.
•
Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite
lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala
nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
•
Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za
zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite
le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu
ali pooblaščenih trgovcih.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
129
Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati
odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 or
H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Obvestila TV sprejemnika
Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov mora
biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje
(NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita
koaksialnega kabla - namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda
koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.
REACH
Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH
(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH
spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision
Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo
zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine,
katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije
zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je
namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision
določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.
Preprečitev izgube sluha
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri
visoki glasnosti dlje časa.
130
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion
batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
131
Varnostne informacije za optični pogon
Informacije o varni uporabi laserja
Varnostno opozorilo za pogon CD-ROM
LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA
OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona,
pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za
pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.
Opozorilne oznake o storitvi
SVARILO! KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE NEPOSREDNO LE
Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.
CDRH predpisi
Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške administracijo za
hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel predpise za laserske izdelke. Ta
pravila veljajo za laserske proizvode izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so
obvezni za proizvode, ki se prodajajo v Združenih državah.
OPOZORILO! Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje postopkov, ki
niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev laserskega proizvoda, se
lahko končajo z nevarno izpostavitvijo sevanju.
Obvestilo o premazu
POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje
prenosnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.
132
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim
modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
133
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
134
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Izdelek skladen z ENERGY STAR
ENERGY STAR je skupni program Agencije ZDA za varstvo okolja in
Oddelka za energijo ZDA, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in
zaščititi okolje s pomočjo energetsko učinkovitih izdelkov in praks.
Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so v skladu s
standardom ENERGY STAR, lastnost upravljanja z energijo pa je
omogočena privzeto. Monitor in računalnik se samodejno preklopita v način
mirovanja po 15 in 30 minutah nedejavnosti. Če računalnik želite zbuditi, kliknite z
miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Za podrobne informacije o upravljanju z energijo in koristi za okolje obiščite
http://www.energy.gov/powermanagement. Poleg tega obiščite tudi http://www.
energystar.gov, kjer boste našli podrobne podatke o skupnem programu ENERGY
STAR.
OPOMBA:� Energy Star NI podprt na izdelkih s sistemom Freedos in Linux.
Eko-oznaka Evropske unije
Ta prenosnik je bil nagrajen z EU oznako s cvetlico, kar pomeni, da ima izdelek
naslednje lastnosti:
1.
Zmanjšana poraba energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti.
2.
Omejena uporaba strupenih težkih kovin.
3.
Omejena uporaba substanc, ki so škodljiva za okolje in zdravje.
4.
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja.
5.
Narejeno za enostavne nadgradnje in daljšo življenjsko dobo, saj nudi
združljive rezervne dele, kot so baterije, napajalniki, tipkovnica, pomilnik in
pogona CD ali DVD, če sta na voljo.
6.
Zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo politike vračanja.
Za več informacij o EU oznaki s svetlico obiščite spletno stran Evropske unije o
dotični oznaki na http://www.ecolabel.eu.
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
135
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in
izjava
ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in
zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi
okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo
na zahtevah predpisov.
Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS
usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:
Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws
ASUS recikliranja in vračanja Storitve
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim
standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo
lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter
pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
136
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Country:
TAIWAN
Address, City:
Authorized representative in Europe:
Address, City:
Country:
declare the following apparatus:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Product name :
Notebook
Model name :
N550J, R552J, N550L, R552L, Q550L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: 15/05/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Jerry Shen
Signature : __________
137
138
E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika
Download PDF

advertising