ASUS N550JK SW7914 User's Manual

Add to My manuals
138 Pages

advertisement

ASUS N550JK SW7914 User's Manual | Manualzz
Bärbar dator
E-Manual
SW7914
Första utgåvan
Maj 2013
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt
tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller
översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av
köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN
UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER
REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV
FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,
FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM
ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER
ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken
eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring
och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN
ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.
ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I
DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan
skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på
vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för
kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller
andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra
juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje
produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden
baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS,
dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER
(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER
DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com
E-manual för bärbar dator
Innehållsförteckning
Om manualen..............................................................................................................7
Konventioner som används i denna manual......................................................... 8
Ikoner................................................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................................. 8
Säkerhetsföreskrifter.................................................................................................9
Använda din bärbara dator.......................................................................................... 9
Sköt om din bärbara dator........................................................................................... 10
Korrekt avyttring.............................................................................................................. 11
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Lär känna din bärbara dator...................................................................................14
Sedd uppifrån................................................................................................................... 14
Undersida........................................................................................................................... 19
Höger sida.......................................................................................................................... 21
Vänstra sidan..................................................................................................................... 23
framsidan........................................................................................................................... 25
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Komma igång...............................................................................................................28
Ladda din bärbara dator............................................................................................... 28
Lyft för att öppna displaypanelen............................................................................. 30
Tryck på strömknappen................................................................................................ 30
Handhavande för pekskärmen* och för styrplattan......................................31
Använda pekskärmen*.................................................................................................. 31
Använda styrplattan....................................................................................................... 33
Använda tangentbordet..........................................................................................40
Funktionstangenter........................................................................................................ 40
Funktionsknappar för ASUS-program...................................................................... 41
Windows® 8 knappar...................................................................................................... 42
Kontrollknappar för multimedia *............................................................................. 42
Numeriskt tangentbord *............................................................................................. 43
Använda den optiska enheten..............................................................................44
E-manual för bärbar dator
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8
Starta första gången..................................................................................................48
Låsskärm i Windows® 8..............................................................................................48
Windows® UI..................................................................................................................49
Startskärm.......................................................................................................................... 49
Windows®appar............................................................................................................... 49
Surfzoner............................................................................................................................ 50
Arbeta med Windows® appar.................................................................................53
Starta appar....................................................................................................................... 53
Anpassa program............................................................................................................ 53
Öppna programskärmen.............................................................................................. 56
Charms bar......................................................................................................................... 59
Snap-funktion................................................................................................................... 62
Andra tangentbordsgenvägar...............................................................................64
Anslutning till trådlösa nätverk ............................................................................66
Wi-Fi-anslutning............................................................................................................... 66
Bluetooth . ......................................................................................................................... 68
Flygplansläge.................................................................................................................... 70
Anslutning till trådbundna nätverk.....................................................................71
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning............................................ 71
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:........................................................... 73
Stänga av den bärbara pekdatorn........................................................................74
Försätta den bärbara datorn i vila............................................................................. 74
Kapitel 4: ASUS-program
ASUS speciella App....................................................................................................76
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 76
USB Charger+.................................................................................................................... 80
ASUS Instant Key-meny................................................................................................. 82
ASUS Console.................................................................................................................... 85
E-manual för bärbar dator
Kapitel 5: Power-on-självtestet.(POST)
Power-on-självtestet.(POST)...................................................................................94
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka..................................................... 94
BIOS.................................................................................................................................94
Öppna BIOS....................................................................................................................... 94
BIOS-inställningar............................................................................................................ 95
Felsökning.....................................................................................................................105
Refresh your PC (Uppdatera datorn)........................................................................ 105
Återställ datorn................................................................................................................. 106
Advanced options (Avancerade alternativ)............................................................ 107
Vanliga frågor (FAQ)
Praktiska tips för din bärbara dator......................................................................110
Vanliga frågor om hårdvara....................................................................................111
Vanliga frågor om programvara............................................................................114
Bilagor
DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda modeller)......................................... 118
Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda modeller).................................... 120
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 120
Översikt............................................................................................................................... 121
Network Compatibility Declaration (deklaration om
nätverkskompatibilitet)................................................................................................. 121
Icke-röst utrustning ....................................................................................................... 121
Yttrande statliga kommunikationsnämnden........................................................ 123
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om
radiofrekvens- (RF-) exponering................................................................................ 124
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG).............. 125
CE Märkning...................................................................................................................... 125
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada............................................. 126
Trådlös hanteringskanal för olika områden........................................................... 127
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband....................................................... 127
E-manual för bärbar dator
UL säkerhetsanmärkningar.......................................................................................... 129
Krav strömsäkerhet......................................................................................................... 130
TV-mottagarmeddelanden.......................................................................................... 130
REACH.................................................................................................................................. 130
Produktanmärkning Macrovision Corporation..................................................... 130
Förhindra hörselskador................................................................................................. 130
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier).................................. 131
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet.......................................................... 132
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)............... 133
ENERGY STAR-efterlevande produkt........................................................................ 135
EU:s eko-märkning.......................................................................................................... 135
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 136
ASUS återvinning / Återtagningstjänst................................................................... 136
E-manual för bärbar dator
Om manualen
Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och
programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Detta kapitel preciserar din bärbara dators
maskinvarukomponenter.
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din
bärbara dator.
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8
Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8
på din bärbara dator.
Kapitel 4: ASUS-program
Detta kapitel beskriver de ASUS-applikationer som medföljde i
operativsystemet Windows® 8 i din bärbara dator.
Kapitel 5: Power-on-självtestet.(POST)
Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra
inställningarna på din bärbara dator.
Vanliga frågor (FAQ)
Detta avsnitt visar vanliga frågor om hårdvara och programvara
där du kan se hur man åtgärdar vanliga åtgärder och problem på
den bärbara datorn.
Bilagor
Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden
som rör din bärbara dator.
E-manual för bärbar dator
Konventioner som används i denna manual
För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text
på följande sätt:
VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas
för att fullfölja en uppgift.
OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som
kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.
VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste
följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och
förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.
Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande
av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.
= Använda pekskärmen.
= Använda styrplattan.
= Använda tangentbordet.
Typografi
fet
= Detta
�������������������������������������������������������
indikerar en meny eller en post som måste väljas.
kursiv
= Detta indikerar ett passage du kan finna i den här
manualen.
E-manual för bärbar dator
Säkerhetsföreskrifter
Använda din bärbara dator
Den här notebookdatorn ska användas i miljöer
med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C
(95°F).
Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n
för att se till att din strömadapter överensstämmer
med märkdatan.
Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på
någon annan del av kroppen, för att förhindra
obehag eller skador från värmeexponeringen.
Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan
kringutrustning.
Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte
bärs eller täcks över med något material som kan
reducera luftcirkulationen.
Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller
instabil arbetsyta.
Du kan skicka din bärbara dator genom
röntgenmaskiner (används på föremål som
placerats på transportband), men utsätt den inte för
magnetiska detektorer eller handskanner.
Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer
om tjänster som kan användas ombord och
begränsningar och restriktioner som måste följas
när bärbara datorer används ombord under
flygning.
E-manual för bärbar dator
Sköt om din bärbara dator
Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet
(i förekommande fall) innan du rengör den
bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp
eller sämskskinn som fuktats i en lösning av
slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar
varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den
bärbara datorn med en torr trasa.
Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner,
bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av
den bärbara datorn.
Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.
Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller
elektriska fält.
Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i
närheten av vätskor, regn eller fukt.
Exponera inte den bärbara datorn för dammiga
miljöer.
Använd inte den bärbara datorn i närheten av
läckande gas.
10
E-manual för bärbar dator
Korrekt avyttring
Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna
produkt har konstruerats för att möjliggöra
korrekt återanvändning av delar och för
återvinning. Symbolen med den överkorsade
soptunnan indikerar att produkten (elektriska och
elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier
som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de
vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för avyttring av elektroniska
produkter.
Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen
med den överkorsade soptunnan indikerar att
batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.
E-manual för bärbar dator
11
12
E-manual för bärbar dator
Kapitel 1:
Konfiguration av maskinvaran
E-manual för bärbar dator
13
Lär känna din bärbara dator
Sedd uppifrån
OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Utseendet
uppifrån kan också variera beroende på den bärbara datorns modell.
14
E-manual för bärbar dator
Mikrofonserie
Mikrofonserien inkluderar ekoreducering, brusfilter, och
riktmikrofonfunktioner för bättre röstigenkänning och
ljudinspelning.
Kamera
Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller
spela in videor med den bärbara datorn.
Kameraindikator
Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran
används.
Skärmen
Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor
och andra multimediafiler på din bärbara dator.
Pekskärmspanel*
Pekskärmspanelen låter dig hantera den bärbara datorn med
pekgester.
Instant Key-knapp
Denna förinställda knapp är en unik funktion på din bärbara
dator. Som standard startar ASUS Console-appen med en snabb
tryckning på knappen. För att skapa en ny förinställning, håll
knappen intryckt för att starta ASUS Instant Key-menyn för att
konfigurera inställningarna.
OBS!
•
För mer information om hur man skapar
förinställningar, se kapitlet ASUS Instant Key-meny i
manualen.
•
För ytterligare detaljer om användning av ASUS
Console-appen, se kapitlet ASUS Console i denna
manual.
E-manual för bärbar dator
15
Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din
bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta
den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka
den igen.
Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i yra
(4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.
Numeriskt tangentbord*
Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in
siffror eller som pekar-/riktningsknappar.
OSB�! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord (på
utvalda modeller) i manualen.
Tangentbord
Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en
bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också
möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till
Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.
OBS�! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och
geografiska områden.
Styrplatta
Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att
navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.
Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.
OBS��!� För mer information, se kapitlet Gester för styrplattan i
manualen.
16
E-manual för bärbar dator
Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara
datorns aktuella maskinvarustatus.
Strömindikator
Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts
på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.
Tvåfärgad batteriladdningsindikator
Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets
laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:
Färg
Status
Fast grönt
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger mellan 95 % och 100 %.
Fast orange
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger under 95 %.
Blinkande orange
Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan
ligger på mindre än 10%.
Lamporna släckta
Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan är
mellan 10% och 100%.
E-manual för bärbar dator
17
Aktivitetsindikator för enheter
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
öppnar de interna lagringsenheterna.
Bluetooth-/trådlös-indikator
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
trådlösa funktion (Bluetooth eller Wi-Fi) är aktiverad.
Versallås-indikator
Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen
är aktiverad. versallåset ger dig möjlighet att skriva
stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den
bärbara datorns tangentbord.
* endast på utvalda modeller
18
E-manual för bärbar dator
Undersida
OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.
VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den
används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor
som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.
VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter
specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.
E-manual för bärbar dator
19
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den
bärbara datorn.
VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller
andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan
leda till överhettning
Ljudhögtalare
De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den
bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är
mjukvarukontrollerade.
20
E-manual för bärbar dator
Höger sida
Minneskortsläsare
Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning
som stödjer MMC-, SD- och SDHC-kortformat.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0.
Optisk enhet
Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika
diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, inspelningsbara skivor
eller överskrivbara skivor.
Indikator optisk diskenhet
Denna indikator tänds när den optiska diskenhetens
elektroniska utmatningsknapp trycks in medan den bärbara
datorn är påslagen. Denna indikator lyser när den optiska
diskenheten håller på att läsa in data från eller skriva in data till
en skiva.
E-manual för bärbar dator
21
Utmatningsknapp för optisk skivenhet
Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.
Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning
Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om
den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den
elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
OBS! För mer information, se kapitlet Använda den optiska
diskenheten i manualen.
Kensington® säkerhetsöppning
Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din
bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter
för bärbara datorer.
22
E-manual för bärbar dator
Vänstra sidan
Batteriingång (DC)
Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att
ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används.
Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen
medan den är ansluten till en strömkälla.
VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för
att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
Subwoofer-uttag
Subwoofer-uttaget används för att ansluta subwoofern (tillval)
till den bärbara datorn.
LAN-port
Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt
nätverk.
HDMI-port
Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interfacekontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter
uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.
E-manual för bärbar dator
23
Mini DisplayPort
Använd denna port för att ansluta den bärbara datorn till en
extern DisplayPort-, VGA-, DVI- eller HDMI-display.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0.
USB 3.0-port med USB Charger+
Denna USB 3.0-port med -ikon kommer med funktionen USB
Charger+. USB Charger+ ger dig möjlighet att snabbladda
mobila enheter och kan användas även när den bärbara datorn
är i vilo-, tomgångs- eller avstängningsläge.
* endast på utvalda modeller
Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag
Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till
förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna
port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.
24
E-manual för bärbar dator
framsidan
OBS! Högersidans utseende kan variera beroende på modell.
Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara
datorns aktuella maskinvarustatus.
E-manual för bärbar dator
25
26
E-manual för bärbar dator
Kapitel 2:
Använda din bärbara dator
E-manual för bärbar dator
27
Komma igång
Ladda din bärbara dator
A.
Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
B.
Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.
Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du
använder den första gången.
OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.
28
E-manual för bärbar dator
VIKTIGT!
•
Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till
strömadaptern innan du sätter på den första gången.
•
När du använder den bärbara datorn med strömadaptern
måste eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
•
Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och
försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet
på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha
varierande märkvärden för utström beroende på den
tillgängliga SKU:n.
•
Information om strömadaptern:
-
Ingående spänning: 100–240 Vac
-
Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
-
Märkning utgående ström: 4.74A(90W), 6.32A(120W)
-
Märkning utgående spänning: 19 Vdc
E-manual för bärbar dator
29
Lyft för att öppna displaypanelen.
Tryck på strömknappen.
30
E-manual för bärbar dator
Handhavande för pekskärmen* och för
styrplattan
Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna
för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av
handrörelser för att operera pekskärmen* och för styrplattan.
Använda pekskärmen*
Vänster kantsvepning
Höger kantsvepning
Sep från den vänstra kanten på
skärmen för att flytta om dina
appar som körs.
Svep från höger kant på skärmen
för att starta Charms bar.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
31
Zooma ut
Zooma in
För samman två fingar på
styrplattan.
Sprid isär två fingar på
styrplattan.
Överkantssvepning
Fingerglidning
•��������������������������
På startskärmen svep från
överkanten på skärmen för
att visa fältet Alla Appar.
Glid med fingrarna för att rulla
upp och ned och glid med
fingret för att panorera åt höger
eller vänster på skärmen.
•��������������������������
Om en app körs, svep från
överkanten på skärmen för
att visa dess meny.
32
E-manual för bärbar dator
Använda styrplattan
Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna
för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du använder
handgester på styrplattan.
Flytta pekaren
Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera
dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta
pekaren på skärmen.
Glida horisontellt
Glida vertikalt
Glida diagonalt
E-manual för bärbar dator
33
Enfingerpekning
Klicka/Dubbelklicka
•���������������������������������������������������������
Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.
•�������������������������������������������������������������
Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.
Drag och släpp
Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan
utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på
sin nya plats.
34
E-manual för bärbar dator
Vänsterklick
Högerklicka
•
Klicka på ett program på
startskärmen för att starta
det.
•
•
Dubbelklicka på ett program
i skrivbordsläget för att
starta det.
Klicka på ett program på
startskärmen för att välja det
och köra inställningsfältet.
Du kan även trycka på denna
knapp för att starta fältet All
Apps (Alla program).
•
Använd denna knapp i
skrivbordsläget för att öppna
högerklickmenyn.
OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra
musknappens område och den högra musknappen område på
styrplattan.
E-manual för bärbar dator
35
Dra från överkanten
•��������������������������������������������������������������
På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet All
apps (Alla appar).
•��������������������������������������������������������������
Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.
Dra i vänster kant
Dra i höger kant
Dra från vänster kant för att blanda Dra från höger kant för att starta
apparna som körs.
Charms bar.
36
E-manual för bärbar dator
Tvåfingerpekning
Tryck
Rotera
Tryck med två fingrar på
styrplattan för att simulera
högerklick-funktionen.
För att rotera en bild i Windows®
Fotovisaren, placera två fingrar på
styrplattan och vrid sedan ett finger
med- eller moturs medan den
andra fingret är stilla.
Tvåfingerbläddring (upp/ner)
Tvåfingerbläddring (vänster/
höger)
Glid med två fingar för att bläddra Glid med två fingar för att bläddra
upp eller ner.
åt vänster eller höger.
E-manual för bärbar dator
37
Zooma ut
Zooma in
För samman de två fingrarna på
styrplattan.
För isär de två fingrarna på
styrplattan.
Drag och släpp
Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på
styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en
ny plats.
38
E-manual för bärbar dator
Gester med två fingrar
Svep upp
Svep ner
Svep tre fingrar uppåt för att visa Svep tre fingrar nedåt för att visa
alla pågående program.
skrivbordsläget.
E-manual för bärbar dator
39
Använda tangentbordet
Funktionstangenter
Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa
följande kommandon:
Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)
Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge)
OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode
(flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.
Minskar skärmens ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka
Stänger av skärmen
Växlar visningsläget
OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till den
bärbara datorn.
Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.
Slår på och stänger av högtalarna.
40
E-manual för bärbar dator
Sänker högtalarvolymen.
Höjer högtalarvolymen.
Funktionsknappar för ASUS-program
Den bärbara datorn levereras också med en specialuppsättning med
funktionsknappar som kan användas för att starta ASUS-program.
Växlar asus splendid video enhancement
technology app för att växla mellan dessa
förbättringslägen för skärmfärgen: Gamma
Correction (Gammakorrigering), Vivid Mode (Livligt
läge), Theater Mode (Teaterläge), Soft Mode (mjukt
läge), My Profile (Min profil) och Normal.
Startar Asus power4gear hybrid app
E-manual för bärbar dator
41
Windows® 8 knappar
Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns
tangentbord som används på följande sätt:
Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm.
Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för
att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.
Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.
Kontrollknappar för multimedia *
Kontrollknapparna för multimedia ger dig möjlighet att kontrollera
multimediafiler, som t.ex. ljudfiler och videor, när de spelas på den
bärbara datorn.
Tryck på
i kombination med pilknapparna, som på bilden nedan.
Stopp
Hoppa till Spela eller
föregående pausa
spår eller
spola
tillbaka
42
Hoppa
till nästa
spår eller
snabbspola
framåt
E-manual för bärbar dator
Numeriskt tangentbord *
Ett numeriskt tangentbord finns
på utvalda bärbara datormodeller.
detta tangentbord kan användas för
att mata in siffror eller som pekar-/
riktningsknappar.
Tryck på
för
att växla mellan att
använda knapparna
som siffror eller pekar-/
riktningsknappar.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
43
Använda den optiska enheten
OBS! Den elektroniska utmatningsknappens verkliga placering på din
bärbara dator kan variera beroende på vilken modell du har.
Isättning av optisk skiva
1.
Tryck på den elektroniska
utmatningsknappen när den
bärbara datorn är påslagen,
för att delvis mata ut den
optiska enhetens bricka.
2.
Dra försiktigt ut brickan.
VIKTIGT! Var noga med att
inte vidröra linsen i den optiska
enheten. Kontrollera att det
inte finns några föremål som
kan komma i kläm under
drivenheten.
3.
44
Håll skivan i kanten med
etikettsidan upp, och lägg
den försiktigt på plats i
fördjupningen.
E-manual för bärbar dator
4.
Tryck ner skivans plasturtag
tills det knäpper fast på den
optiska enhetens nav.
5.
Tryck försiktigt på brickan
för att stänga den optiska
enheten.
OBS! Medan datan läses, är det
normalt att man hör att det
snurrar och vibrerar lite från den
optiska enheten.
Hål för manuell utmatning
Hålet för manuell utmatning sitter på den optiska enhetens
lucka och används för att mata ut brickan om den elektroniska
utmatningsknappen inte skulle fungera.
För att mata ut den optiska brickan manuellt, stick in ett gem som rätats
ut i hålet för den manuella utmatningen, tills brickan öppnas.
VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska
utmatningsknappen inte fungerar.
E-manual för bärbar dator
45
46
E-manual för bärbar dator
Kapitel 3:
Arbeta med Windows® 8
E-manual för bärbar dator
47
Starta första gången
När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att
vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt
Windows® 8-operativsystem.
Starta din bärbara dator första gången:
1.
Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter
tills installationsskrärmen visas.
2.
På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator
ska använda.
3.
Läsa noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the terms
for using Windows (Jag godkänner användningsvillkoren för
Windows) och klicka därefter på Accept (Godkänn).
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera
grundfunktionerna:
5.
•
Skydda din dator
•
Anpassa
•
Trådlös
•
Inställningar
•
Logga in på din dator
När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för
Windows® 8. Titta igenom den för att lära dig mer om funktioner i
Windows®8.
Låsskärm i Windows® 8
Låsskärmen i Windows®8 kan visas när din bärbara dator öppnar
Windows®8-operativsystemet. Tryck på låsskärmen eller tryck på någon
av knapparna på den bärbara datorn för att fortsätta.
48
E-manual för bärbar dator
Windows® UI
Windows® 8 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user
interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows
® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som
du kan använda när du arbetar med din bärbara dator.
Startskärm
Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto.
Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du
behöver på en enda plats.
Zooma in-/zooma ut-knapp
Windows®appar
Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida- vid-sidaformat för enkel åtkomst.
OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de
startar helt och hållet.
E-manual för bärbar dator
49
Surfzoner
Surfzoner på skärmen låter dig starta program och komma åt
inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna hos dessa surfzoner
kan aktiveras med styrplattan.
Surfzoner på startad app
Surfzoner på startskärmen
50
E-manual för bärbar dator
Surfzon
Åtgärd
övre vänstra hörnet
Låt muspekaren sväva över det övre vänstra
hörnet och tryck sedan på det senaste
programmets miniatyr för att återgå till
programmet som körs.
Om du startade fler än en app, glid ned för att
visa alla startade appar.
nedre vänstra hörnet Från skärmen till ett program som körs:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra
hörnet och tryck därefter på startskärmens
miniatyr för att gå tillbaka till startskärmen.
OBS! Du kan också trycka på Windowsknappen�
på
����������������������������
tangentbordet för att gå
tillbaka till startskärmen.
Från startskärmen:
Låt muspekaren sväva över det nedre vänstra
hörnet och tryck sedan på det senaste
programmets miniatyr för att återgå till
programmet som körs.
E-manual för bärbar dator
51
Hotspot
Action
top side
Svep med muspekaren på ovankanten tills
den ändras till en handikon. Dra och släpp
sedan programmet på en ny plats.
OBS! Denna surfzon-funktion fungerar
bara på ett program som är igång eller när
du vill använda fäst-funktionen. För mer
information, se fästfunktionen under Arbeta
med Windows®-program.
övre och nedre högra Sväva med muspekaren över det övre eller
hörnet
nedre högra hörnet för att starta Charms bar.
52
E-manual för bärbar dator
Arbeta med Windows® appar
Använd den bärbara datorns pekskärm, styrplatta eller tangentbord för
att starta, anpassa och stänga dina appar.
Starta appar
Klicka på en app för att öppna den.*
Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller
tryck en gång för att starta den.
Tryck på
-knappen två gånger och använd
pilknapparna för att bläddra genom programmen. Tryck
på
för att starta ett program.
Anpassa program
Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med
följande steg:
Flytta program
Tryck på och håll kvar apprutan och dra den till dess nya
plats.*
För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet
och dra det sedan till den nya platsen.
E-manual för bärbar dator
53
Storleksändring av program
1.
Svep ned apprutan för att välja och starta
inställningsfältet. *
2.
Tryck på
för att reducera eller tryck på
för att förstora apprutan.*
Högerklicka på programmet för att aktivera
inställningsfältet och tryck därefter på
eller
.
Ta bort program
1.
Svep ned apprutan för att välja och starta
inställningsfältet. *
2.
Tryck på
för att ta bort en app.*
Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält
tryck sedan på
54
.
E-manual för bärbar dator
Stänga appar
Tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs
och dra den ned till nederkanten av skärmen för att
stänga den.*
1.
Flytta muspekaren till ovansidan av den startade
appen och vänta sedan att pekaren ändras till en
handikon.
2.
Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen
för att stänga den.
Från den starta appens skärm trycker du på
.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
55
Öppna programskärmen
Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även
öppna andra applikationer genom programskärmen.
Horisontellt rullningsfält
56
E-manual för bärbar dator
Starta programskärmen
Starta programskärmen genom att använda den bärbara datorns
pekskärm* , styrplatta eller tangentbord.
1.
Svep från överkanten eller nederkanten på
skärmen för att starta fältet All apps (alla appar)*.
2.
Tryck på
för att visa alla installerade
appar i din bärbara pekdator.*
Svep från överkanten för att starta fältet All Apps (Alla
program).
Från startskärmen trycker du på
välja ikonen All Apps (Alla program)
därefter på
för att
och tryck
.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
57
Fästa fler program på startskärmen
Du kan fästa fler program på startskärmen med hjälp av pekskärmen*
eller styrplattan.
1. Svep ned appen i appskärmen för att välja och
starta inställningsfältet.*
2.
Tryck på
för att fästa vald app på
startskärmen.*
1. Placera muspekaren över den app som du vill
lägga till på startskärmen.
2.
Högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningar.
3.
Tryck på
ikonen.
* endast på utvalda modeller
58
E-manual för bärbar dator
Charms bar
Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av
skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge
snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara dator.
Charms bar
E-manual för bärbar dator
59
Starta Charms bar
NOTERA: När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning
med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charm bar ser ut när den är
aktiverad.
Använd den bärbara datorns pekskärm*, styrplatta eller tangentbord för
att starta Charms bar.
Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms
bar.�*
Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet
på skärmen.
Tryck på
.
* endast på utvalda modeller
60
E-manual för bärbar dator
Inuti Charms bar
Search (Sök)
Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din
bärbara dator.
Share (Dela)
Detta verktyg låter dig dela program via sociala
nätverksplatser eller via e-post.
Start
Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från
startskärmen kan du också använda detta för att återgå
till en tidigare öppnad app.
Devices (Enheter)
Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med
enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern
skärm eller skrivare.
Settings (Inställningar)
Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på
den bärbara datorn.
E-manual för bärbar dator
61
Snap-funktion
Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan
arbetta eller växla mellan appar.
VIKTIGT! Kontrollera att skärmen på den bärbara datorn är inställd på
1366 x 768 pixlar eller mer innan du använder fästfunktionen.
Snap-fältet
62
E-manual för bärbar dator
Använda snap
Använd den bärbara datorns pekskärm*, styrplatta eller tangentbord för
att aktivera och använda Fäst.
1.
Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.*
2.
Tryck och håll kvar appens översta del och dra
den till den vänstra eller högra sidan av skärmen
tills snap-fältet visas.�*
3.
Starta en annan app.*
1.
Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.
2.
Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.
3.
När pekaren ändras till en handikon, dra då
och släpp appen på höger eller vänster sida av
skärmpanelen.
4.
Starta en annan app.
1.
Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.
2.
Tryck på
3.
Starta en annan app.
4.
För att växla mellan appar tryck på�
.
.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
63
Andra tangentbordsgenvägar
Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande
genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera
Windows®8.
\
Växlar mellan startskärmen och senast körd app
Startar skrivbordet
Startar Datorfönstret i skrivbordsläge
Öppnar filsökningsfönstret
Öppnar delningsfönstret
Öppnar inställningsfönstret
Öppnar enhetsfönstret
Aktiverar låsskärmen
Minimerar Internet Explorerfönstret
64
E-manual för bärbar dator
Öppnar det andra skärmfönstret
Öppnar appsökningsfönstret
Öppnar fönstret Kör
Öppnar Ease of Access Center
Öppnar inställningssökfönstret
Öppnar menyrutan för Windows verktyg
Startar förstoringsikonen och zoomar in på
skärmen
Zoomar ut på skärmen
Öppnar berättarinställningarna
Aktiverar print screen funktionen (skriv ut
skärmbilden)
E-manual för bärbar dator
65
Anslutning till trådlösa nätverk
Wi-Fi-anslutning
Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala
nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att
starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se
kaptilet Flygplansläge i manualen.ç
Aktiverar Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:
1.�������
Starta Charms bar.
2.�����������������
Tryck*/klicka på�
eller
66
och på
.
3.��������������������������������������������������
Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga
Wi-Fi-anslutningar.
E-manual för bärbar dator
4.
Tryck*/klicka på� Connect (Anslut) för att starta
nätverksanslutningen.
OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för
att aktivera Wi-Fi-anslutningen.
eller
5.
Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator
och andra trådlösa system, tryck på Yes, turn on
sharing and connect to devices (Sätt på delning
och anslut till enheterna). Tryck*/klicka på No,
don't turn on sharing or connect to devices (Sätt
inte på delning eller anslut till enheter) om du
inte vill aktivera delningsfunktionen.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
67
Bluetooth
Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med
andra Bluetooth-aktiverade enheter.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att
starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se
kaptilet Flygplansläge i manualen.
Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter
för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda
styrtplattan på följande sätt:
1.�������
Starta Charms bar.
2.�����������������
Tryck*/klicka på�
eller
Settings (Ändra datorinställningar)
3.
68
och
�������������
därefter Change PC
Under PC Settings (Datorinställningar) väljer du
Devices (Enheter) och trycker på* Add a Device
(Lägg till en enhet) för att söka efter Bluetoothaktiverade enheter.
E-manual för bärbar dator
eller
4.�������������������������������������������������
Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din
bärbara dator med löseordet som skickats till den
enhet du valt. Om de är identiska, tryck*/klicka
på Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till
enheten.
OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli
uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
69
Flygplansläge
Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation
och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under
flygning.
Sätta på flygplansläget
1.
Starta Charms bar.
2.
Tryck*/klicka på
3.
Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på
flygplansläget.
och på
.
eller
Tryck på
.
Stänga av flygplansläget
eller
1.
Starta Charms bar.
2.
Tryck*/klicka på
3.
Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av
flygplansläget.
Tryck på
och på
.
.
OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan
användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas
när bärbara datorer används ombord under flygning.
* endast på utvalda modeller
70
E-manual för bärbar dator
Anslutning till trådbundna nätverk
Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och
bredband med datorns LAN-port.
OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din
nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.
Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.
VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den
bärbvara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande
åtgärder.
Använda en dynamisk IP/PPPoEadressanslutning
1.
Starta Desktop (Skrivbord).
2.
Från Windows® verktygsfält högerklickar du på
nätverksikonen
och
���������������
trycker på Open
Network and Sharing Center (Öppna nätverksoch delningscenter).
3.
I Nätverks- och delningscenter-fönstret trycker du
på Change adapter settings (Ändra inställningar
för nätverkskort).
4.
Högerklicka på din LAN och välj Properties
(Egenskaper).
E-manual för bärbar dator
71
5.
Tryck på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internetprotokollversion 4(TCP/IPv4)) och tryck
på Properties (Egenskaper).
6.
Välj Obtain an IP address automatically (Erhåll en
IP-adress automatiskt) och klicka på OK.
OBS! Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.
7.
Återgå till fönstret Network and Sharing Center
(Nätverks- och delningscenter) och tryck på Set
up a new connection or network (Installera en
nätverksanslutning eller nätverk).
8.
Välj Connect to the Internet (Anslut till Internet)
och klicka på Next (Nästa).
9.
Tryck på Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE)).
10.
Ange användarnamn, lösenord och anslutningens
namn och tryck på Connect (Anslut).
11.
Tryck på Close (Stäng) för att avsluta
konfigurationen.
12.
Tryck på�
på
�������������������������������������
verktygsfältet och tryck därefter
på anslutningen du just skapat.
13.
72
Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på
Connect (Anslut) för att ansluta till Internet.
E-manual för bärbar dator
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 5 under Connecting to a
dynamic IP/PPPoE network connection (Ansluta till
ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk).
2
Välj Use the following IP address (Använd
följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway
från din iInternetleverantör.
4.
Vid behov kan du även ange önskad DNSserveradress och alternativ DNS-serveradress och
trycka på OK.
E-manual för bärbar dator
73
Stänga av den bärbara pekdatorn
Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:
•�����������������
Tryck*/klicka på�
från
����� Charms bar
(Amulett)-listan och tryck*/klicka på�
eller
>
��
Shut down (Stäng av) för att stänga av normalt.
•
Från inloggningsskärmen tryck*/klicka på
> Shut down (Stäng av).
•
Du kan alltså stänga av din bärbara datorn
med skrivbordsläget. För att göra detta, starta
skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna
avstängningsfönstret. Välj Shut Down (Stäng av)
från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.
•
Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och
håll kvar strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder
tills den bärbara datorn stängs av.
* endast på utvalda modeller
Försätta den bärbara datorn i vila
För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på
strömknappen.
Du kan också försätta den bärbara datorn i viloläge med
skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och
tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret. Välj
Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på
OK.
74
E-manual för bärbar dator
Kapitel 4:
ASUS-program
E-manual för bärbar dator
75
ASUS speciella App
Power4Gear Hybrid
Optimera prestandan hos den bärbara datorn genom att använda
energisparlägen i Power4Gear.
OBS! Frånkoppling av den bärbara datorn från strömadaptern växlar
Power4Gear Hybrid automatiskt till batterisparläge.
Starta Power4Gear Hybrid
Tryck på
76
.
E-manual för bärbar dator
Systemkörning
Detta alternativ ger dig möjlighet att aktivera följande energisparlägen
på din bärbara dator.
OBS! Som standard är datorn inställd på läget Performance (Prestanda).
Prestandaläge
Använd detta läge när högpresterande aktiviteter görs såsom spela spel
eller genomför affärspresentationer med bärbara datorn.
Batterisparläge
Detta läge förlänger den bärbara datorns batterilivslängd när
strömadaptern är inkopplad eller när den endast körs på batteri.
Välj bland dessa energiplaneringslägen.
Använd dessa alternativ för att
anpassa ditt energisparläge.
E-manual för bärbar dator
Detta alternativ ger dig möjlighet att dölja
skrivbordsikonerna och sätta på eller
stänga av presentationsläget på skärmen.
77
System i viloläge
Detta alternativ ger dig möjlighet att aktivera eller avaktivera följande
vilolägen:
Instant On (Direkt På)
Detta är ett standardaktiverat läge på din bärbara dator. Det ger
systemet möjlighet att återgå till sin senaste arbetsstatus även efter att
den bärbara datorn gått in i viloläge.
Flytta skjutreglaget för att växla mellan
Instant On (Direkt På) eller Long Standby
Time (Långt Vänteläge).
78
E-manual för bärbar dator
Long Standby Time (Långt vänteläge)
Detta läge ger dig möjlighet att utöka batteriets livslängd på din
bärbara dator. När läget är aktiverat återgår den bärbara datorn till dess
senaste arbetsstatus så snabbs som på sju sekunder, fyra timmar efter
att ha gått in i djupt viloläge.
E-manual för bärbar dator
79
USB Charger+
USB Charger+ ger dig möjlighet att snabbladda enheter med din
bärbara dators USB 3.0-laddningsport med ikonen� .
VARNING! Om den anslutna enheten överhettas, ta bort den omedelbart.
Ställa in snabbladdningsgränsen
Som standard kan din bärbara dator stödja snabbladdning USB
Charger+-porten i strömadapterläge.
Med USB Charger+-inställningarna kan du ställa in en
snabbladdningsgräns så att du kan fortsätta snabbladda enheter med
samma port, även om datorn går på batteriläge.
OBS! Vissa bärbara datormodeller stödjer snabbladdning medan de är i
vila-, tomgångs- eller avstängningsläge, beroende på SKU.
1.����������
Klicka på�
från
�������������������������������
skrivbordets verktygsfält.
2.���������������
Högerklicka på
-ikonen och därefter på
Settings (inställningar).
80
E-manual för bärbar dator
3.���������������������������������������
Flytta procentskjutreglaget åt vänster
eller åt höger för att ställa in gränsen för
laddningsenheterna�.
OBS! Standardgränsen är inställd på 40 %, men du kan
ställa in snabbladdningsgränsen från 20 % till 99 %.
4.
Klicka på OK för att spara och stänga.
E-manual för bärbar dator
81
ASUS Instant Key-meny
ASUS Instant Key-meny ger dig möjlighet att konfigurera
snabbknappens förinställda funktion.
Starta ASUS Instant Key-meny
Håll snabbknappen intryckt på att starta ASUS Instant Key-meny.
Tillgängliga förinställningar
Du kan konfigurera snabbknappen som en förinställning för någon av
följande funktioner:
Förinställning
Beskrivning
Volymdämpare
Ökar eller minskar volymen eller placerar den i tyst
läge.
Direkt app
Startar dina vanligaste applikationer
Direkt webb
Snabbstartar din favoritwebbsida.
Praktfull förinställning
Förstärker skärmens bakgrundsfärg
(fortsätter på nästa sida)
82
E-manual för bärbar dator
Funktion
Beskrivning
Video Magic
Snabbstartar Video magic för videouppspelning,
redigering och formatkonvertering.
Nerräkningstimer
Snabbstartar en nedräkningstimer för insomning,
avstängning eller vila.
Styrplattalås
Låter dig aktivera eller avaktivera styrplattan.
Skärmutmatningsväljare
Ger dig möjlighet att välja mellan att använda den
bärbara datorns skärm, en extern skärm eller en
dubbel skärm
Trådlösa anslutningar
Aktiverar eller avaktiverar datorns Bluetooth- och
Wi-Fi-anslutning
Mediakontroll
Startar Windows® Media Center och ger dig
möjlighet att spela en mediafil eller pausa en
mediafil som du just spelar
E-manual för bärbar dator
83
Skapa förinställningar för snabbknappen
Som standard startas ASUS Console-appen med en snabb tryckning
på snabbknappen. För att växla till en annan förinställning, se följande
steg:
eller
1. Håll Instant Key-knappen intryckt tills ASUS Instant
Key-menyn visas.
2.
Välj en förinställning genom att trycka*/klicka
på motsvarande ikon på skärmen med ASUS
snabbknappsmeny, i förekommande falI, och
konfigurera inställningarna efter dina önskemål.
Tryck*/klicka på dessa pilar
för att vilka förinställningar
som finns.
eller
3.
Tryck*/klicka på Apply (Verkställ) för att spara
förinställningen och klicka på OK för att stänga
fönstret med ASUS Instant Key-meny.
4.
Tryck och släpp sedan Instant Key-knappen för att
använda förinställningen som du har konfigurerat.
* endast på utvalda modeller
84
E-manual för bärbar dator
ASUS Console
Denna bärbara dator levereras med en ASUS Console-app som ger
åtkomst genom enkeltryckning till olika Windows® 8-inställningar och
ASUS-appar som finns inkluderade med din bärbara dator.
Starta ASUS Console
Tryck*/klicka på�
på
����������������������
Start-skärmen eller
på
���
skrivbordet.
OBS! ASUS Console är också standardinställningen på din snabbknapp.
* endast på utvalda modeller
ASUS Console startsida
minimeraknapp
stängknapp
ASUS appar
E-manual för bärbar dator
85
Systeminformation
Denna app visar en översikt över din bärbara dators
systeminformation vad gäller lagring och minnesutrymme.�
Power4Gear
Appen Power4Gear inuti ASUS VivoBook appstart låter dig
snabbt växla mellan dessa två energisparalternativ: Performance
(Prestanda) och Batteri Saving (batteribesparing).
NOTERA: För ytterligare detaljer om Power4Gear, se Power4Gear Hybrid
sektionen i denna manual.
Flytta denna omkopplare åt
vänster eller höger för att slå på
eller stänga av batterisparläge.
Batteriladdningsstatus
86
E-manual för bärbar dator
ASUS moln
Tryck*/klicka på denna app för att starta ASUS molntjänst
och få snabb åtkomst till följande molnbaserade appar: ASUS
Webstorage och Live Update
ASUS molntjänst startsida
E-manual för bärbar dator
87
Styrplatta
Denna app låter dig aktivera eller avaktivera styrplattan på din
bärbara dator så att du kan använda tangentbordet bekvämare.
Flytta denna omkopplare
åt vänster eller höger för
att växla mellan OFF (Av)
och and ON (på).
Handledning
Starta Windows® 8 guiden och ASUS Smart Gesture videos genom
att tryck*/klicka ikonerna inuti handledningsappen.
88
E-manual för bärbar dator
Audio Wizard (Ljudguide)
AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din bärbara dator för
en klarare ljudutmatning som passar aktuellta användarscenarios.
Använda AudioWizard:
1.��������������
Tryck*/klicka AudioWizard (Ljudguiden)
på ASUS VivoBook appstart
eller
2.�����������������������������������������
I fönstret AudioWizard tryck*/klicka det
ljudläge som du vill aktivera.
NOTERA: Tryck*/klicka OFF (av)om du vill
avaktivera något av ljudlägena som du tidigare
sparat.
3.����������������������������������������������
Tryck*/klicka klar för att spara det aktuella
ljudläget och stänga AudioWizard-fönstret.
E-manual för bärbar dator
89
Splendid
Tryck*/klicka på denna app för att öppna fönstret ASUS Splendid
Video förbättringsteknologi och växla mellan förbättringslägen
för dessa visningslägen: Normal, Theater (Teater), Vivid (Livlig),
Manual (Manuell).
För att använda Splendid:
1.
Tryck*/klicka på Splendid på ASUS
Consoles starsida.
2.
I ASUS Splendid technology-fönstret,
tryck*/klicka på det läge som du vill
aktivera.
eller
lägen
Flytta skjutreglaget åt vänster
eller höger för att manuellt ställa
in färgtemperaturen.
Tryck*/klicka på denna
om du vill återställa
färgtemperaturen till 0.
* endast på utvalda modeller
90
E-manual för bärbar dator
ASUS Video Magic
Denna app ger dig möjlighet att starta datorns Blu-ray Disc
Suite. Med denna funktion kan du spela Blu-ray- eller DVD-skivor,
redigera videor och konvertera videofiler till andra format.
ASUS Instant Key-meny
Denna app startar ASUS Instant Key-menyn.
E-manual för bärbar dator
91
92
E-manual för bärbar dator
Kapitel 5:
Power-on-självtestet.(POST)
E-manual för bärbar dator
93
Power-on-självtestet.(POST)
Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade
diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara
datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en
permanent del av den bärbara datorns arkitektur.
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka
Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra
felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara datorn.
Se följande information för mer detaljer.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet
hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara
datorn.
Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din bärbara
dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än vid följande
förhållanden:
•
Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och
begär att du kör inställning av BIOS.
•
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOSinställningar eller uppdateringar.
VARNING: Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt
och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOSinställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.
Öppna BIOS
Starta om den bärbara datorn och tryck på
under
POST.
94
E-manual för bärbar dator
BIOS-inställningar
OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De
verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.
Systemstart
Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina
systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din
systemstartsprioritering.
1.
Main
På Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-manual för bärbar dator
95
2.
och välj en enhet som Boot Option #1.
Tryck på
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
96
E-manual för bärbar dator
Säkerhet
Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör
och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att
kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt
för indata/utdata (I/O) och USB.
OBS!
Main
•
Om du installerar ett User Password (Användarlösenord),
blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den
bärbara datorns operativsystem.
•
Om du installerar ett Administrator Password
(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta
innan du öppnar BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-manual för bärbar dator
97
För att ställa in lösenord:
1.
På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2.
Skriv in ett lösenord och tryck
3.
Skriv in lösenordet igen och tryck
.
.
För att rensa lösenordet:
1.
På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2.
Ange nuvarande lösenord och tryck på
3.
Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord) tomt
och tryck på
4.
98
.
.
Välj Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på
.
E-manual för bärbar dator
Gränssnittssäkerhet för I/O
I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security
(gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några
gränssnittsfunktioner på din bärbara dator.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Att låsa I/O gränssnittet:
1.
På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security
(I/O gränssnittssäkerhet).
2.
Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på
3.
Välj Lock (Lås).
E-manual för bärbar dator
.
99
USB gränssnittssäkerhet
Via menyn I/O Interface Security-menyn (Gränssnittssäkerhet för I/
O) kan du även öppna USB Interface Security (Gränssnittssäkerhet
för USB) för att låsa eller låsa upp portar och enheter.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Att låsa USB-gränssnittet:
1.
På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security
(I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USBgränssnittssäkerhet).
2.
Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på Lock (Lås).
OBS! Ställer man in USB Interface (USB-gränssnittet) på Lock (lås), låser
man och döljer även External Ports (externa portar) och andra enheter
som inkluderas under USB Interface Security (Gränssnitt för USB).
100
E-manual för bärbar dator
Ställ in huvudlösenord
I menyn Security (Säkerhet) kan du använda Set Master
Password (Ställ in huvudlösenord) för att installera en
lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
För att ställa in HDD-lösenordet:
1.
PÅ skärmen Security (Säkerhet) klicka på Set Master
Password (Ställ in masterlösenord).
2.
Skriv in ett lösenord och tryck på
3.
Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på
4.
Klicka på Set User Password (Ställ in användarlösenord)
och upprepa föregående steg för att ställa in
användarlösenordet.
E-manual för bärbar dator
.
.
101
Spara och Avsluta
För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes and
Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
102
E-manual för bärbar dator
Uppdatera BIOS.
1.
Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste
BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.
2.
Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.
3.
Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.
4.
Starta om den bärbara datorn och tryck på�
5.
under������
�����������
POST.
Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy
Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan på
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-manual för bärbar dator
103
6.
Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: N550
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
104
Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore
Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa
systemet till dess standardinställning.
E-manual för bärbar dator
Felsökning
Genom att trycka på�
under
������������������������
POST kan du öppna
felsökningsalternativen i Windows® 8, vilka innehåller följande:
•
Uppdatera datorn
•
Återställ datorn
•
Avancerade alternativ
Refresh your PC (Uppdatera datorn)
Använd Refresh your PC (Uppdatera datorn) om du vill uppdatera
systemet utan att förlora dina aktuella filer och applikationer.
Öppna funktionen under POST:
1.
2.
Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose
an option (Välj ett alternativ) och tryck på
Troubleshoot (Felsök).
3.
Tryck på Refresh your PC (Uppdatera datorn).
4.
På skärmen Refresh your PC (Uppdatera datorn)
ska du läsa varje punkt och därefter trycka på Next
(Nästa).
5.
Tryck på det konto du vill uppdatera.
6.
Ange kontots lösenord och tryck på Continue
(Fortsätt).
7.
Tryck på Refresh (Uppdatera).
VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten
till elnätet innan du uppdaterar systemet.
E-manual för bärbar dator
105
Återställ datorn
VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.
Använd Reset your PC (Återställ datorn) för att återställa den bärbara
datorn till fabriksinställningarna.
Öppna funktionen under POST:
1.������������������������������������������
Starta om den bärbara datorn och tryck på�
under�������
POST.
2.
Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose
an option (Välj ett alternativ) och tryck på
Troubleshoot (Felsök).
3.
Tryck på Reset your PC (Återställ datorn).
4.
På skärmen Reset your PC (Återställ datorn) ska du
läsa varje punkt och därefter trycka på Next (Nästa).
5.
Tryck på önskat återställningsalternativ. Just
remove my files (Ta bara bort filer) eller Fully
clean the drive (Rensa hårddisken helt).
6. Tryck på Reset (Återställ).
VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten
till elnätet innan du återställer systemet.
106
E-manual för bärbar dator
Advanced options (Avancerade alternativ)
Använd Advanced options (Avancerade alternativ) för att utföra fler
felsökningsalternativ på den bärbara datorn.
Öppna funktionen under POST:
1.������������������������������������������
Starta om den bärbara datorn och tryck på�
2.
under�������
POST.
Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose
an option (Välj ett alternativ) och tryck på
Troubleshoot (Felsök).
3.
Tryck på Advanced options (Avancerade
alternativ).
4.
På skärmen Advanced options (Avancerade
alternativ) väljer du det felsökningsalternativ du vill
utföra.
5.
Följ de efterföljande stegen för att slutföra
proceduren.
Använda återställning av systemavbildning
Under Advanced options (Avancerade alternativ) kan du använda
System Image Recovery (Återställning av systemavbildning) för att
återställa ditt system med hjälp av en speciell bildfil.
Öppna funktionen under POST:
1.������������������������������������������
Starta om den bärbara datorn och tryck på�
2.
3.
under�������
POST.
Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose
an option (Välj ett alternativ) och tryck på
Troubleshoot (Felsök).
Tryck på Advanced options (Avancerade
alternativ).
E-manual för bärbar dator
107
4.
På skärmen Advanced options (Avancerade
alternativ) väljer du System Image Recovery
(Återställning av systemavbildning).
5.
Välj ett konto som du vill återställa med hjälp av en
systemavbildningsfil.
6.
Ange kontots lösenord och tryck på Continue
(Fortsätt).
7.
Välj Use the latest available system image
(Använd den senaste systemavbildningsfilen)
(rekommenderas), och tryck på Next (Nästa). Du
kan även välja Select a system image (Välj en
systemavbildning) om systemavbildningen finns
på en extern enhet eller DVD.
8.
Följ de efterföljande stegen för att slutföra
systemavbildningsproceduren.
OBS! Vi rekommenderar starkt att du regelbundet
säkerhetskopierar ditt system för att förhindra dataförlust
om den bärbara datorn upphör att fungera.
108
E-manual för bärbar dator
Vanliga frågor (FAQ)
E-manual för bärbar dator
109
Praktiska tips för din bärbara dator
För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du
underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är
säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:
•
Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina
applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna.
•
Använd ASUS Live Update för att uppdatera ASUS-exklusiva
applikationer, drivrutiner och hjälpfunktioner på den bärbara
datorn. Se ASUS Tutor som är installerad på den bärbara datorn,
för mer information.
•
Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll
det uppdaterat.
•
Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om
det inte är absolut nödvändigt.
•
Säkerhetskopiera alltid dina datoch gör det till en vana att
säkerhetskopiera data till en extern enhet.
•
Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer. Om
du inte ska använda datorn under en längre tid (minst en månad)
bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.
•
Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande
saker innan du återställer den bärbara datorn:
110
-
Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade
applikationer
-
Säkerhetskopierade data
-
Användar-ID och lösenord
-
Information om Internetanslutning
E-manual för bärbar dator
Vanliga frågor om hårdvara
1.
En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på
skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?
Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de
inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar
systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.
2.
Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag
åtgärda det?
Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln
och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan
även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna
eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera
skärmbildens utseende.
3.
Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?
Du kan prova att göra något av följande:
•
Använd Battery Mode (Batteriläge) under Power4Gear.
•
Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens
ljusstyrka.
•
Aktivera läget Battery Saving (batterispar) under Instant
On (På direkt).
•
Om du inte använder någon Wi-Fi-anslutning, ändra
systemet till Airplane mode (flygplansläge).
•
Ta bort USB-enheter som inte används.
•
Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar
upp mycket systemminne.
E-manual för bärbar dator
111
4.
5. 6.
LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?
•
Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.
Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta
någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och
strölmuttaget.
•
Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter för hjälp.
Varför fungerar inte min styrplatta?
•
Tryck på
för att aktivera styrplattan.
•
Kontrollera om ASUS Smart Gesture har ställts in för att
avaktivera styrplattan när en extern pekenhet ansluts.
Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar
ljud- eller videofiler?
Du kan prova att göra något av följande:
7.
•
Tryck på
för att höja högtalarvolymen.
•
Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.
•
Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den
bärbara datorn och ta bort den.
•
Lås upp Gränssnittssäkerhet för I/O i systemets BIOS. För
mer information, se kapitlet Ansluta till ett trådlöst nätverk i
manualen.
Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators
strömadapter eller batteriet upphör att fungera?
Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.
112
E-manual för bärbar dator
8. Varför fortsätter ljud att komma ut från den bärbara datorns
högtalare fast jag redan anslutit mina hörlurar till rätt uttag?
Gå till Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware and Sound
(Hårdvara och ljud) och öppna Audio Manager (Ljudhanterare)
för att konfigurera inställningarna.
9.
Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt
eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?
Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan
när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera
styrplattan genom att trycka på
.
10. Den bärbara datorns styrplatta fungerar inte. Vad ska jag
göra?
Du kan prova att göra något av följande:
•
Kontrollera om ASUS Smart Gesture är inställd för att
avaktivera styrplattan genom att ansluta en extern pekenhet
till datorn. Gör den det, stäng av funktionen.
•
Tryck på
.
11. När jag trycker på “U”-, “I”- och "O"-tangenterna på
tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag
ändra det?
Tryck på
tangenten,
*, eller
* på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa
tangenter för att skriva in bokstäver.
* endast på utvalda modeller
E-manual för bärbar dator
113
Vanliga frågor om programvara
1.
När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte
enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.
Hur kan jag åtgärda det?
Du kan prova att göra något av följande:
2.
•
Framtvinga avstängning av datorn genom att trycka på
strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder. Kontrollera om
strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på
datorn.
•
Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter för hjälp.
Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:
“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta
bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?
Du kan prova att göra något av följande:
3. •
Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.
•
Ta bort optiska skivor som finns kvar i den optiska enheten
och starta om.
•
Om problemet kvarstår kan din dator ha ett
minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter för hjälp.
Min dator starta om långsammare än vanligt och
operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?
Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte
inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om
systemet.
114
E-manual för bärbar dator
4.
Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?
Du kan prova att göra något av följande:
5.
•
Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om
systemet.
•
Tryck på F9 när du startar. När datorn öppnar
Troubleshooting (Felsökning), tryck på Refresh
(Uppdatera) eller Reset your PC (Återställ din dator).
•
Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter för hjälp.
Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?
•
Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt
senaste arbetsläge.
•
Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut
strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och
tryck på strömbrytaren.
E-manual för bärbar dator
115
116
E-manual för bärbar dator
Bilagor
E-manual för bärbar dator
117
DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda
modeller)
DVD-enheten låter dig visa och skapa dina egna CD-skivor och DVD-skivor. Du kan
köpa ett tillvalt DVD-visarprogram för att visa DVD-titlar.
Regional uppspelningsinformation
Uppspelning av DVD-filmer innebär dekodning av MPEG2 video, digital AC3
audio och avkryptering av CSS- skyddat innehåll. CSS (ibland kallat copy guard)
är namnet som givits till innehållsskyddet som anammats av filmindustrin för att
tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.
Även om utförandena på CSS-licenser är många finns det en regel som är mest
relevant: uppspelningsrestriktioner på regionaliserat innehåll. För att underlätta
geografiskt styrda filmpremiärer släpps DVD-filmer för specifika regioner, som
definierat i “Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsrättslagar kräver att alla
DVD-filmer begränsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom
vilken den säljs). När DVD-filminnehåll kan släppas för flera regioner, kräver
CSSutformningens regler att alla system som är kapabla att spela CSS-krypterat
innehåll endast kan vara kapabla att spela en region.
VIKTIGT! Regionsinställning
�����������������������������������������������������������
kan ändras upp till fem gånger genom en
tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-filmer från den senaste
regionsinställningen. Efter det krävs en fabriksåterställning för att ändra regionskoden,
och det täcks inte av garantin. Om återställning önskas kommer frakt- och
återställningskostnader att ligga på användarens ansvar.
118
E-manual för bärbar dator
Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna
Region 2
Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran,
Irak, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien,
Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien,
Grekland, föredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien
Region 3
Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand,
Vietnam
Region 4
Australien, Karibien (förutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika,
Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea
Region 6
Kina
E-manual för bärbar dator
119
Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda
modeller)
Blu-ray-enheten låter dig visa högdefinitionsvideos (HD) och andra
skivfilformat såsom DVD och CD.
Definition av regioner
Region A
Nordamerika, Central- och Sydamerikas länder och deras territorium; Taiwan,
Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydöstra Asiens länder och deras
territorium.
Region B
Europa, Afrika och sydvästra Asiens länder och deras territorium, Australien och
Nya Zeeland.
Region C
Centrala och södra Asien, Östeuropas länder och deras territorium; Kina och
Mongoliet.
OBS! Se Blu-ray Disc webbsida på www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/BlurayDsicforVideo.aspx för ytterligare detaljer.
Interna modem uppfyllelse
Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC
(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i
enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning
till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan
de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig
försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid
eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.
120
E-manual för bärbar dator
Översikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21
i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched
Telephone Network/publika telefonnätet).
CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det
analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning
som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med
hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.
Network Compatibility Declaration (deklaration
om nätverkskompatibilitet)
Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna
deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta
och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.
Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration
indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla
rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren
ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är
beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda
användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda
utrustningen i ett annat nätverk".
Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska
godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte
kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.
Icke-röst utrustning
Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem,
faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet
för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder
även sladdlösa telefoner) är undantagna.
E-manual för bärbar dator
121
Denna tabell visar de länder som för närvarande är
under CTR21 standard.
Land
Tillämpad
Fler tester
Österrike1
Ja
Nej
Belgien
Ja
Nej
Tjeckiska republiken
Nej�
Inte tillämpligt
Danmark1
Ja
Ja
Finland
Ja
Nej
Frankrike
Ja
Nej
Tyskland�
Ja
Nej
Grekland
Ja
Nej
Ungern
Nej
Inte tillämpligt
Island
Ja
Nej
Irland
Ja
Nej
Italien
Under behandling
Under behandling
Israel
Nej
Nej
Lichtenstein
Ja
Nej
Luxemburg
Ja�
Nej
Nederländerna1
Ja
Ja
Norge
Ja
Nej
Polen
Nej
Inte tillämpligt
Portugal
Nej
Inte tillämpligt
Spanien
Nej
Inte tillämpligt
Sverige
Ja
Nej
Schweiz
Ja
Nej
Storbritannien
Ja
Nej
122
E-manual för bärbar dator
Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För
uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html
1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval
(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att
stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).
I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och
nummerpresentationsfunktioner.
Yttrande statliga kommunikationsnämnden
Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell
under följande två villkor:
•
Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
•
Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning
som kan orsaka oönskad handling.
Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna
för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga
kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här
gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning
i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan
avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och
används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer
att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga
störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom
att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera
störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
•
Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
E-manual för bärbar dator
123
•
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som
mottagaren är ansluten till.
•
Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå
FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i
närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast
skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas
om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig
part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.
(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A
Government Printing Office.)
FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering
VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är
begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda
program kontrollerade i USA.”
Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en
okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska
direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare
måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av
radiostrålningskraven.
124
E-manual för bärbar dator
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE
Direktivet 1999/5/EG)
Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:
•
Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
•
Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
•
Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
•
Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
•
Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]
•
Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
•
Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
CE Märkning
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC
direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”
Lågspänningsdirektivet”.
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska
parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och
telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens
överensstämmelse.
E-manual för bärbar dator
125
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för
Kanada
Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en
okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av IC RF-exponeringskrav ska
direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare
måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av
radiostrålningskraven.
Hantering gäller under följande två villkor:
•
Denna enhet får inte orsaka störningar och
•
Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion hos enheten.
För att förhindra radiostörningar på licensierade tjänster (t.ex. mobilsatellitsystem
i samma kanal) är denna enhet avsedd att användas inomhus och borta från
fönster för att ge maximal avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som
installeras utomhus kräver licens.
Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard.
126
E-manual för bärbar dator
Trådlös hanteringskanal för olika områden
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 genom CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 genom Ch14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 genom Ch13
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband
En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max
tillåten ström inomhus är:
•
10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz
OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.
Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på
den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en
preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på
100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom
är inte tillåtet.
I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:
•
Max tillåten ström inomhus är 100mW
•
Max tillåten ström utomhus är 10mW
E-manual för bärbar dator
127
Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en
EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det
möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike.
Vänligen kontrollera med ART för senaste information (http://www.arcep.fr).
OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.
128
E-manual för bärbar dator
UL säkerhetsanmärkningar
För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som
avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad
funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och
105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National
Electric Code (NFPA 70).
När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande
säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada
på personer, inräknat följande:
•
Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett
badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten
av en simbassäng.
•
Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för
elektrisk stöt från blixten.
•
Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.
För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära
(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i
produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller
en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler
som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till
elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.
•
Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan
explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella
avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på
eld eller explosion.
•
Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater,
för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd
endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av
tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.
E-manual för bärbar dator
129
Krav strömsäkerhet
Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än
3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
TV-mottagarmeddelanden
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i
enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93,
Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera
bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande
regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH
webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.
Produktanmärkning Macrovision Corporation
Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten
genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt
som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning
av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av
Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad
tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.
Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.
Förhindra hörselskador
För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med
hög volym under långa perioder.
130
E-manual för bärbar dator
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon
batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-manual för bärbar dator
131
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet
Säkerhetsinformation laser
CD-ROM användarsäkerhet
CLASS 1 LASER PRODUKT
VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte
ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull,
kontakta en professionell tekniker för hjälp.
Varningsetikett service
VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN
ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.
CDRH-bestämmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug
Administration implementerade bestämmelser för laserprodukter den 2 augusti
1976. Dessa bestämmelser gäller för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti
1976 och framåt. Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter
som marknadsförs i USA.
VARNING! Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer
annat än de som är specificerade här i eller i installationsvägledningen för
laserprodukten kan resultera i farlig exponering för laser.
Beläggningsmeddelande
VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten
används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.
132
E-manual för bärbar dator
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med
inbyggt modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-manual för bärbar dator
133
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
134
E-manual för bärbar dator
ENERGY STAR-efterlevande produkt
ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska
EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska
energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och
skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.
knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering
är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter
15 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen
eller tryck på någon knapp på tangentbordet.
Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om
strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.
energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.
OBS! Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.
EU:s eko-märkning
Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna
produkt har följande egenskaper:
1.
Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen
2.
Begränsad användning av giftiga tungmetaller
3.
Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors
hälsa
4.
Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av
återvinning*
5.
Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att
tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat,
tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.
6.
Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*
För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European
Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.
E-manual för bärbar dator
135
Uppfyllelse och deklaration av globala
miljöbestämmelser
ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av
våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt
är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant
information baserat på reglerande krav.
Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning
baserat på de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar
ASUS återvinning / Återtagningstjänst
ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att
uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla
lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter,
batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för
olika regioner.
136
E-manual för bärbar dator
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
N550J, R552J, N550L, R552L, Q550L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: 15/05/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
E-manual för bärbar dator
Signature : __________
137
138
E-manual för bärbar dator

advertisement

Key Features

  • Laptop Clamshell Grey, Stainless steel
  • Intel® Core™ i5 i5-4200H 2.8 GHz
  • 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 pixels LED backlight Matt 16:9
  • 6 GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz
  • 750 GB HDD DVD Super Multi
  • NVIDIA® GeForce® GTX 850M Intel® HD Graphics 4600
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 120 W
  • Windows 8

Related manuals

advertisement