Uređaj za reprodukciju HD
medijskih sadržaja
O!PLAY MINI
Korisnički priručnik
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 1
11/2/10 2:09:51 PM
CR6072
Prvo izdanje
Listopad 2010.
Autorsko pravo © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite
pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,
prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo
kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne
kopije.
Jamstvo i pravo na servis poništit će se u sljedećim slučajevima: (1) proizvod je popravljen, preinačen
ili izmijenjen, osim ako takav popravak, preinaka ili izmjena nisu provedeni uz pismeno odobrenje tvrtke
ASUS; ili (2) serijski je broj proizvoda oštećen ili nedostaje.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI
NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI
I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI,
UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU,
POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI,
POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE
ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM
PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE
SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE
SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO
KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI
OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi
zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u
korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.
ii
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 2
11/2/10 2:09:52 PM
Sadržaj
Informacije o sigurnosti............................................................................... v
Obavijesti o licenciji i zaštitnim znacima za Dolby Digital...................... vii
Obavijesti o licenciji i zaštitnim znacima za DTS.................................... vii
O ovom korisničkom priručniku................................................................ vii
1. poglavlje
Početak rada
Dobro došli!................................................................................................ 1-1
Sadržaj pakiranja....................................................................................... 1-1
Tehničke karakteristike............................................................................. 1-2
Zahtjevi sustava......................................................................................... 1-3
Upoznajte svoj uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja O!Play HD1-3
Prednja ploča.................................................................................. 1-3
Stražnja ploča................................................................................. 1-4
Daljinski upravljač........................................................................... 1-5
Priprema uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja O!Play HD........ 1-8
Priključivanje strujnog adaptera...................................................... 1-8
Priključivanje uređaja na uređaj za reprodukciju
HD medijskih sadržaja..................................................... 1-8
Prvo pokretanje uređaja................................................................ 1-10
2. poglavlje
Korištenje O!Play MINI uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja
Početni zaslon............................................................................................ 2-1
Konfiguriranje postavki uređaja O!Play MINI.......................................... 2-2
Reprodukcija filma..................................................................................... 2-3
Gumbi na daljinskom upravljaču za upravljanje filmom.................. 2-3
Reprodukcija filma........................................................................... 2-4
Reprodukcija glazbe.................................................................................. 2-5
Tipke daljinskog upravljača za upravljanje glazbom....................... 2-5
Reprodukcija glazbene datoteke..................................................... 2-6
Konfiguriranje postavki reprodukcije zvuka..................................... 2-7
Pregled fotografija..................................................................................... 2-8
Tipke daljinskog upravljača za upravljanje fotografijama................ 2-8
Pregled fotografija........................................................................... 2-9
Pregled fotografija kao niza slika.................................................... 2-9
Postavljanje pozadinske glazbe za niz slika................................. 2-10
Konfiguriranje postavki reprodukcije fotografija............................ 2-10
iii
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 3
11/2/10 2:09:52 PM
Upravljanje vašim datotekama............................................................... 2-11
Kopiranje datoteka/mapa...............................................................2-11
Preimenovanje datoteka/mapa......................................................2-11
3. poglavlje
Otklanjanje poteškoća
Otklanjanje poteškoća............................................................................... 3-1
Zaslon ......................................................................................... 3-1
Zvuk
Video
......................................................................................... 3-2
......................................................................................... 3-3
USB uređaj za pohranu................................................................... 3-3
Daljinski upravljač........................................................................... 3-4
Ažuriranje pogonskih programa...................................................... 3-4
Pogreška pri radu / funkcijska pogreška......................................... 3-4
Dodatne informacije........................................................................ 3-5
Appendices
Obavijesti....................................................................................................D-1
Opća javna licencija za GNU.....................................................................D-2
ASUS contact information........................................................................D-8
iv
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 4
11/2/10 2:09:52 PM
Informacije o sigurnosti
Uređaj čistite samo suhom krpom.
NE postavljajte uređaj na
neravne i nestabilne radne
površine. U slučaju oštećenja
kućišta, zatražite pomoć
servisera. Sve popravke
prepustite stručnom osoblju
servisa.
NE izlažite i ne
upotrebljavajte uređaj u
blizini tekućina, kiše ili vlage.
SIGURNA TEMPERATURA:
Uređaj se smije koristiti samo
pri temperaturama okoline od
5 oC (41 oF) i 35 oC (95 oF).
NE postavljajte uređaj u
blizinu uređaja koji stvaraju
toplinu ili izvora topline,
poput radijatora, grijalica,
pećnica ili pojačala.
Uređaj priključite na
ispravno nazivno napajanje
(12 V istosmjerne struje,
2 A).
NE bacajte uređaj u
komunalni otpad. Uređaj
je oblikovan tako da se
može ponovno upotrijebiti
i reciklirati. Elektroničke
proizvode odložite u skladu s
lokalnim propisima.
Natpisi upozorenja
Znak munje sa strelicom
unutar istostranog
trokuta označava da je
unutar kućišta prisutan
neizolirani opasni napon
koji može predstavljati
rizik od strujnog udara za
korisnike.
Da biste smanjili opasnost
od strujnog udara, ne
uklanjajte stražnji pokrov
uređaja. Nema dijelova
koje može popraviti sam
korisnik. Servis prepustite
stručnom osoblju servisa.
Znak uskličnika unutar
istostranog trokuta upozorava
korisnika na postojanje važnih
uputa za rad i održavanje
(servisiranje) u priručniku koji
ste dobili s proizvodom.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija ne zamijeni kako treba.
Bateriju zamijenite istom ili preporučenom vrstom baterije.
• Rabljene baterije zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 5
11/2/10 2:09:54 PM
Sigurnosno upozorenje
1.
Pročitajte ove upute.
3.
Pridržavajte se svih upozorenja.
2.
4.
5.
6.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih uputa.
Ne upotrebljavajte proizvod u blizini vode.
Čistiti samo suhom krpom.
7.Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Uređaj postavite prema uputama
proizvođača.
8.Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline, poput radijatora, grijalica,
pećnica ili ostalih uređaja (pojačala) koji stvaraju toplinu.
9.Ne pokušavajte zaobići sigurnosne značajke polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog.
Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi ili treći
kontakt ugrađeni su radi vaše sigurnosti. Ako priloženi utikač ne ulazi u
utičnicu, zatražite od električara da zamijeni neispravnu utičnicu.
10.Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili prignječenja, posebice u blizini
utikača, utičnica i na mjestu gdje izlaze iz uređaja.
11. Koristite samo nastavke/pribor koje je preporučio proizvođač.
12.Uređaj postavljajte samo na kolica, stalak, tronožac, nosač ili stol koje je
preporučio proizvođač ili ste ih dobili s proizvodom. Budite oprezni dok
pomičete uređaj na kolicima da biste izbjegli ozljede uzrokovane prevrtanjem.
13.Iskopčajte uređaj iz utičnice za vrijeme grmljavinskih oluja ili ako ga ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme.
14.Sve servisne popravke prepustite stručnom osoblju servisa. Uređaj je
potrebno servisirati u slučaju bilo kakvih oštećenja, uključujući sljedeće:
oštećen je kabel za napajanje ili utikač, uređaj je proliven tekućinom ili su
u njega upala strana tijela, uređaj je bio izložen kiši ili vlagi, uređaj ne radi
ispravno ili je pao na tlo.
vi
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 6
11/2/10 2:09:54 PM
Obavijesti o licenciji i zaštitnim
znacima za Dolby Digital
Proizvedeno prema licenciji tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D
zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Obavijesti o licenciji i zaštitnim
znacima za DTS
Proizvedeno prema licenciji i patentima registriranim u SAD-u: 5,451,942;
5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 i ostali prijavljeni patenti i patenti u
pripremi u SAD-u i ostalim zemljama. Digitalni izlaz DTS i DTS 2.0 + registrirani su
zaštitni znaci, a DTS logotipi i simbol zaštitni su znaci tvrtke DTS, Inc. © 19962008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
O ovom korisničkom priručniku
Raspored korisničkog priručnika
•
•
•
1. poglavlje: Početak rada
Osnovne informacije o uređaju za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS
O!Play MINI.
2. poglavlje: Uporaba uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS
O!Play MINI
Informacije o uporabi uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS
O!Play MINI.
3. poglavlje: Otklanjanje poteškoća
Odgovori na često postavljana pitanja o uređaju za reprodukciju medijskih
sadržaja ASUS O!Play MINI.
vii
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 7
11/2/10 2:09:55 PM
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku
Da biste određene postupke ispravno proveli, pripazite na sljedeće simbole u
priručniku.
OPASNOST/UPOZORENJE: Informacije kojih se trebate pridržavati da
biste izbjegli tjelesne ozljede pri izvršavanju zadataka.
OPREZ: Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli
oštećenje dijelova pri izvršavanju zadataka.
VAŽNO: Upute kojih se MORATE pridržavati da biste izvršili zadatak.
NAPOMENA: Savjeti i dodatne informacije koje pomažu pri izvršavanju
zadataka.
Dodatni izvori informacija
Dodatne informacije te ažuriranja proizvoda i softvera potražite na sljedećim
mjestima:
1.
3.
2.
ASUS-ovo web-mjesto podrške
S ASUS-ovog web-mjesta podrške http://support.asus.com preuzmite
najnovije pogonske, upravljačke i uslužne programe.
ASUS-ov forum
Saznajte najnovije vijesti i informacije o proizvodu na ASUS-ovom
internetskom forumu http://vip.asus.com/forum/.
Dodatna dokumentacija
Dobavljač vam uz proizvod može isporučiti dodatnu dokumentaciju, kao
što su jamstveni letci. Ta se dokumentacija ne isporučuje standardno uz
proizvod.
viii
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 8
11/2/10 2:09:55 PM
1. poglavlje
Početak rada
Dobro došli!
Hvala vam na kupnji uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play
MINI
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!PLAY MINI omogućuje vam da
na svom na svom TV-u ili sustavu za zabavu uživate u digitalnim multimedijskim
datotekama pohranjenim na vanjskom USB uređaju za pohranu / tvrdom disku ili
na memorijskim karticama.
Sadržaj pakiranja
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja
O!Play MINI HD
Daljinski upravljač s dvije baterije
AAA
Adapter za izmjeničnu struju i kabel za
napajanje
CD podrške (korisnički priručnik /
uslužni programi)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
HDMI kabel (opcija)
Kompozitni AV (audiovideo) kabel
Vodič za brzi početak rada
• Ako su neki od gore navedenih dijelova oštećeni ili nedostaju, obratite se
dobavljaču.
• Ovisno o području, HDMI kabel može biti isporučen uz uređaj.
1-1
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 1
11/2/10 2:09:58 PM
Tehničke karakteristike
Podržani formati videa
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Podržani nastavci
videodatoteka
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb,
.ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv,
.m2v, .m4v
Podržani formati zvuka
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
ID3 Tag
Podržani formati slike
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Podržani formati
podnaslova
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
Priključci ulaza/izlaza (I/O)
1 ulaz (istosmjernog) napajanja
1 USB 2.0 port
Priključnice audio/video izlaza
1 HDMI port
1 optički digitalni (S/PDIF) priključak
1 čitač SD/MMC/MS/xD kartica
Dimenzije
Š x D x V: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm
Težina: 175g
Nazivna ulazna snaga
12 V istosmjerne struje, 2 A
Potrošnja energije
5W
Radna temperatura
5 ˚C (41 ˚F) – 35 ˚C (95 ˚F)
Pridržano je pravo izmjene tehničkih karakteristika bez prethodne obavijesti.
1-2
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 2
1. poglavlje: Početak rada
11/2/10 2:09:59 PM
Zahtjevi sustava
•
TV visoke definicije (HDTV), standardni TV ili HDMI monitor
•
Memorijska kartica (SD/MMC/MS/xD)
•
Uređaji za pohranu (USB flash pogon / USB tvrdi disk)
• Uz pomoć HDMI kabela priključite uređaj za reprodukciju HD medijskih
sadržaja na HDTV ili HDMI monitor.
• Uz pomoć priloženog AV kabela priključite uređaj za reprodukciju HD
medijskih sadržaja na standardni TV.
Upoznajte svoj uređaj za reprodukciju medijskih
sadržaja O!Play HD
Prednja ploča
1
2
3
4
LED indikatori
Prikaz stanja reproduktora HD medija.
1
LED-dioda
Napajanje
Stanje
Isključeno
Crvena
Plava
Opis
Uređaj je isključen.
Uređaj je u stanju mirovanja.
Uređaj je uključen.
2
USB 2.0 port
Ovdje priključite USB 2.0 uređaj.
3
Kombinirani utor za SD/MMC/MS/xD kartice
Tu umetnite SD/MMC/MS/xD karticu.
4
IR (infracrveni) prijamnik
Omogućuje upravljanje reproduktorom HD medija putem IR daljinskog upravljača.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play HD
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 3
1-3
11/2/10 2:09:59 PM
Stražnja ploča
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Ulaz za istosmjerno napajanje (DC-In)
Na ovu priključnicu prikjučite strujni adapter.
Analog video output (yellow)
Insert a composite cable to connect to a television or other video equipment.
Analogni audioizlaz (crveni i bijeli)
Umetnite lijevi i desni priključak audiokabela da biste priključili uređaj na televizor
ili druge audiouređaje.
HDMI port
Insert an HDMI cable into this port to connect to a high-definition multimedia
interface (HDMI) device.
Digitalni audioizlaz (S/PDIF)
Ovdje priključite optički kabel za povezivanje s vanjskim Hi-Fi audiosustavom.
Tipka Reset
Pritisnite ovu tipku iglom ili spajalicom da biste uređaj vratili na tvorničke postavke.
1-4
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 4
1. poglavlje: Početak rada
11/2/10 2:10:00 PM
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač koristite za uključivanje/isključivanje uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja O!Play MINI, kretanje kroz izbornike i odabir medijske
datoteke za reprodukciju, pregled i slušanje.
Napajanje
uklj./isklj
1
Navigacijske tipke
/tipka OK
2
Povratak
3
Mogućnosti
4
Premotaj
5
Prethodno
6
Povećanje
glasnoće
7
11 Približi
Smanjenje
glasnoće
8
10 Uređivanje
17 Vodič
16 Informacije
15 Reprodukcija/pauza
14 Naprijed
13 Zaustavi/Izbaci
12 Sljedeće
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play HD
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 5
9
Bez zvuka
1-5
11/2/10 2:10:01 PM
Napajanje uklj./isklj
1
Navigation/OK keys
2
Pritisnite tipke za pomak gore/dolje za kretanje trakom
izbornika u podizborniku.
Pritisnite tipke za pomak gore/dolje da biste povećali/smanjili
vrijednost.
Pritisnite tipke za pomak lijevo/desno da biste se kretali
glavnim izbornicima na početnom zaslonu.
Pritisnite tipke za pomak lijevo/desno za kretanje stavkama
podizbornika.
Pritisnite OK (U redu) za potvrdu odabira.
3
Return
Returns to the previous screen.
4
Mogućnosti
Pritisnite za odabir filmskih, glazbenih i fotografskih efekata.
5
Premotaj
Pritisnite za premotavanje zapisa.
6
Prethodno
Povratak na prethodnu medijsku datoteku.
7
Povećanje glasnoće
Povećava glasnoću.
8
Smanjenje glasnoće
Smanjuje glasnoću.
9
Bez zvuka
Pritisnite za isključivanje zvuka.
10
Uređivanje
Pritisnite za kopiranje, brisanje, promjenu naziva i premještanje
1-6
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 6
1. poglavlje: Početak rada
11/2/10 2:10:02 PM
11
Približi
Približava na zaslonu.
12
Sljedeće
Pomak na sljedeću medijsku datoteku.
13
Zaustavi
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite i držite tri sekunde da biste izbacili disk iz ladice vanjskog
tvrdog diska.
14
Proslijedi
Pritisnite za premotavanje zapisa unaprijed.
15
Pauza/reprodukcija
Prebacivanje između reprodukcije i pauziranja zapisa.
16
Informacije
Pritisnite za prikaz podataka o filmu, videozapisu ili glazbi.
17
Vodič
Pritisnite za prikaz izbornika vodiča.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play HD
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 7
1-7
11/2/10 2:10:03 PM
Priprema uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja
O!Play HD
Priključivanje strujnog adaptera
Priključivanje strujnog adaptera:
1.
2.
Adapter napajanja izmjeničnom strujom priključite na priključnicu DC ulaza
na poleđini uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja.
Adapter napajanja izmjeničnom strujom priključite na odgovarajući izvor
napajanja.
Priključivanje uređaja na uređaj za reprodukciju HD medijskih
sadržaja
Priključivanje uređaja na uređaj za reprodukciju HD medijskih sadržaja:
1.
Učinite nešto od sljedećeg da biste priključili zaslon na uređaj za
reprodukciju HD medijskih sadržaja:
•Uz pomoć HDMI kabela priključite ređaj za reprodukciju HD medijskih
sadržaja na HDTV ili HDMI monitor.
Ovisno o području, HDMI kabel može biti isporučen uz uređaj za reprodukciju
HD medijskih sadržaja.
1-8
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 8
1. poglavlje: Početak rada
11/2/10 2:10:05 PM
•Uz pomoć priloženog kompozitnog AV kabela priključite uređaj za
reprodukciju HD medijskih sadržaja na standardni TV.
2.
Učinite nešto od sljedećeg da biste priključili uređaj za pohranu ili
memorijsku karticu na uređaj za reprodukciju HD medijskih sadržaja:
•
Umetnite USB uređaj za pohranu, kao što je prijenosni tvrdi disk ili USB
flash disk, u USB priključnicu na prednjoj ploči uređaj za reprodukciju HD medijskih sadržaja.
•Umetnite memorijsku karticu, kao što je SD/MMC/MS/xD u
odgovarajući utor za karticu na desnoj strani uređaja za reprodukciju
HD medijskih sadržaja.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play HD
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 9
1-9
11/2/10 2:10:07 PM
3.
4.
5.
6.
Uz pomoć S/PDIF kabela povežite audiosustav s uređajem za reprodukciju
HD medijskih sadržaja.
Priključite kabel za napajanje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
na izvor napajanja.
Uključite HDTV, standardni TV ili HDMI monitor.
Ako koristite HDTV ili standardni TV, postavite funkciju HDTV/TV na video
način rada.
Ako koristite HDMI monitor, postavite razlučivost monitora na HDMI.
Upute potražite u dokumentaciji koju ste dobili s HDMI monitorom.
Prvo pokretanje uređaja
Pri prvom pokretanju uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja na zaslonu
se pojavljuje niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguririranju osnovnih postavki
uređaja.
Prvo pokretanje uređaja:
1.
2.
Uključite uređaj za reprodukciju HD medijskih sadržaja i HDTV, TV ili HDMI
monitor.
•Ako koristite HDTV ili standardni TV, postavite funkciju HDTV/TV na
video način rada.
•Ako koristite HDMI monitor, postavite razlučivost monitora na HDMI.
Pojavljuje se čarobnjak za postavljanje. Postavite sustav prema zaslonskim
uputama.
Krećite se zaslonom uz pomoć daljinskog upravljača.
1-10
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 10
1. poglavlje: Početak rada
11/2/10 2:10:07 PM
2. poglavlje
Korištenje O!Play MINI uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja
Početni zaslon
Na početnom zaslonu dostupne su sljedeće mogućnosti: Movies (Filmovi),
Photos (Fotografije), Music (Glazba), File Manager (Upravitelj datoteka), i
Setup (Postavljanje).
File Manager (Upravitelj datoteka) omogućuje
��������������������������������������
pregled svih multimedijskih
datoteka koje se nalaze na uređajima za pohranu.
2-1
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 1
11/2/10 2:10:11 PM
Konfiguriranje postavki uređaja O!Play MINI
Konfiguriranje postavki uređaja O!Play MINI:
1.
Na početnom zaslonu pritisnite
tipke za pomak lijevo/desno�
/ da biste odabrali Setup
(Postavljanje), a zatim pritisnite
.
2.
Pritiskom na tipke za pomak gore/dolje
/
krećite se kroz izbornike
System (Sustav), Audio (Zvuk), Video i Firmware Upgrade (Ažuriranje
3.
4.
pog. programa), a zatim pritisnite
kategoriju.
Pritisnite tipke za pomak gore/dolje �
želite konfigurirati.
da biste konfigurirali odabranu
/
da
������������������������������
biste odabrali stavku koju
Kategoriju promijenite pritiskom na tipke za pomak na prethodnu/sljedeću
stavku
/
.�
Vrijednost prema potrebi povećavajte/smanjujte uz pomoć tipaka za pomak
gore/dolje �
/
.
5.
2-2
Pritisnite
za
���������������������������
pohranu ili pritisnite �
za poništavanje postavki.
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 2
11/2/10 2:10:14 PM
Reprodukcija filma
Gumbi na daljinskom upravljaču za upravljanje filmom
Tipka
Funkcija
Pritisnite za prikaz podataka o filmskoj datoteci.
Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Pritisnite za pomak između reprodukcije i pauziranja zapisa.
Pritisnite za premotavanje zapisa. Uzastopce pritišćite da biste odabrali x1,5,
x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja.
Pritisnite za premotavanje zapisa unaprijed. Uzastopce pritišćite da biste
odabrali x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja
unaprijed.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za konfiguriranje postavki reprodukcije videa.
Pritisnite za povećanje glasnoće.
Pritisnite za smanjuje glasnoću.
Pritisnite za povratak na prethodnu videodatoteku.
Pritisnite za pomak na sljedeću videodatoteku.
Pritisnite za isključivanje zvuka.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 3
2-3
11/2/10 2:10:15 PM
Reprodukcija filma
Reprodukcija filma:
1.
Na početnom zaslonu pritisnite
tipke za pomak lijevo/desno �
/ da
������������������
biste odabrali Movies
(Filmovi), a zatim pritisnite�
2.
Uz pomoć tipaka za pomak gore/
dolje�
/
odaberite izvor
videodatoteke pa pritisnite
.
3.
Uz pomoć tipaka za pomak gore/dolje �
/
odaberite film koji želite
reproducirati. Pokrenite reprodukciju filma pritiskom na�
ili
. Pritiskom
na tipku Option (Mogućnosti)
2-4
���������������������������������
možete odabrati filmske efekte.
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 4
11/2/10 2:10:20 PM
Reprodukcija glazbe
Tipke daljinskog upravljača za upravljanje glazbom
Tipka
Funkcija
Pritisnite za prikaz podataka o glazbenoj datoteci.
Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Pritisnite za pomak između reprodukcije i pauziranja zapisa.
Pritisnite za premotavanje zapisa. Uzastopce pritišćite da biste odabrali x1,5,
x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja.
Pritisnite za premotavanje zapisa unaprijed. Uzastopce pritišćite da biste
odabrali x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja
unaprijed.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za konfiguriranje postavki reprodukcije glazbe.
Pritisnite za povećanje glasnoće.
Pritisnite za smanjuje glasnoću.
Pritisnite za povratak na prethodnu glazbenu datoteku.
Pritisnite za pomak na sljedeću glazbenu datoteku.
Pritisnite za isključivanje zvuka.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 5
2-5
11/2/10 2:10:21 PM
Reprodukcija glazbene datoteke
Reprodukcija glazbene datoteke:
2-6
1.
Na početnom zaslonu pritisnite
tipke za pomak lijevo/desno� /
da biste odabrali Music (Glazba),
a zatim pritisnite .�.
2.
Uz pomoć tipaka za pomak gore/
dolje �
/
odaberite izvor
glazbene datoteke pa pritisnite �
.
3.
Uz pomoć tipaka za pomak gore/dolje�
/
odaberite glazbene zapise
koji želite slušati. Pritisnite��
ili
za
�����������������������
reprodukciju glazbe.
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 6
11/2/10 2:10:25 PM
Konfiguriranje postavki reprodukcije zvuka
Izbornik s postavkama reprodukcije zvuka omogućuje vam konfiguriranje
postavki zvuka, kao što su mogućnosti funkcije Repeat (Ponavljanje) i Shuffle
Loop (Nasumična petlja).
Konfiguriranje postavki reprodukcije zvuka:
1.
2.
3
Za vrijeme reprodukcije pritisnite �
da biste otvorili izbornik s
postavkama reprodukcije zvuka.
Pritisnite tipke za pomak gore/
dolje�
/
da biste odabrali
funkciju koju želite konfigurirati.
Pritisnite�
da
�������������������
potvrdite izbor.
Uz pomoć tipaka za pomak
gore/dolje �
/
odaberite
neku od sljedećih mogućnosti reprodukcije: Repeat Off (Ponavljanje
isklj.), Repeat On (Ponavljanje uključeno), Repeat All (Ponovi sve) i
Shuffle Loop (Nasumična petlja). Potvrdite odabir pritiskom na
.�
Konfiguriranje postavki zvuka iz izbornika postavljanja:
1.
2.
3.
Na početnom zaslonu pritisnite
tipke za pomak lijevo/desno�
/ da biste odabrali Setup
(Postavljanje), a zatim pritisnite �
.
Idite do stavke Audio (Zvuk)
pa pritisnite tipke za pomak
gore/dolje �
/
da biste
odabrali neke od sljedećih
načina/postavki zvuka:
• Noćni rad: Tu postavku odaberite ako glazbu želite slušati noću bez uznemiravanja ostalih.
• HDMI izlaz: Tu postavku odaberite ako zvuk dolazi iz vanjskog zaslona visoke definicije povezanog s uređajem za reprodukciju HD medijskih sadržaja putem HDMI kabela.
• SPDIF izlaz: Tu postavku odaberite za S/PDIF audioprijamnik.
Pritisnite tipku za pomak desno za prikaz mogućnosti za odabranu
postavku zvuka.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 7
2-7
11/2/10 2:10:30 PM
Pregled fotografija
Tipke daljinskog upravljača za upravljanje fotografijama
Tipka
Funkcija
Pritisnite za prikaz podataka o slikovnoj datoteci.
Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Pritisnite za pomak između reprodukcije i pauziranja zapisa.
Pritisnite za premotavanje zapisa. Uzastopce pritišćite da biste odabrali x1,5,
x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja.
Pritisnite za premotavanje zapisa unaprijed. Uzastopce pritišćite da biste
odabrali x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 ili normalnu brzinu (x1) premotavanja
unaprijed.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za konfiguriranje postavki reprodukcije glazbe.
Pritisnite za povećanje glasnoće.
Pritisnite za smanjuje glasnoću.
Pritisnite za povratak na prethodnu fotografiju.
Pritisnite za pomak na sljedeću fotografiju.
Pritisnite za isključivanje zvuka.
2-8
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 8
11/2/10 2:10:31 PM
Pregled fotografija
Pregled fotografija:
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipke za pomak lijevo/desno�
odabrali Photo (Fotografije), a zatim pritisnite �
.
2.
Uz pomoć tipaka za pomak gore/
dolje �
/
odaberite izvor
fotografije pa pritisnite �
Pronađite fotografiju koju želite
pregledati.
3.
Pritisnite�
/
da biste
da biste pretražili
fotografije. Pritisnite�
da biste
pregledali fotografije kao niz slika.
Pregled fotografija kao niza slika
Pregled fotografija kao niza slika:
1.
Kad se odabrana slika prikaže na cijelom zaslonu, pritisnite�
na
daljinskom upravljaču da biste pokrenuli reprodukciju niza slika. Fotografije
iz iste izvorišne mape prikazat će se danim redoslijedom.
2.
Pritisnite�
Pritisnite �
�������������������������������
da biste pauzirali niz slika.
ili
za povratak u izvorišnu mapu.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 9
2-9
11/2/10 2:10:36 PM
Postavljanje pozadinske glazbe za niz slika
Postavljanje pozadinske glazbe za niz slika:
1.
Prije pretraživanja fotografija idite na Music (Glazba) da biste reproducirali
glazbene datoteke.
2.
Pritisnite
za povratak na početni zaslon, a zatim idite na Photo
(Fotografije) da biste pokrenuli niz fotografija. Niz slika reproducira se uz
pozadinsku glazbu.
Pritisnite�
umjesto �
za
����������������������������������������������
vrijeme reprodukcije glazbenih datoteka. U
suprotnom se pozadinska glazba neće reproducirati.
Konfiguriranje postavki reprodukcije fotografija
Izbornik s postavkama reprodukcije fotografija omogućuje vam konfiguriranje
postavki fotografija, kao što su zakretanje fotografije, trajanje niza slika, prijelazni
efekti za niz slika, Ken Burns efekt, mogućnosti ponavljanja i nasumična petlja.
Konfiguriranje postavki reprodukcije fotografija:
1.
3.
2-10
Za vrijeme reprodukcije pritisnite �
da biste otvorili izbornik
s postavkama reprodukcije
fotografija.
Idite do željene mogućnosti i pritisnite �
poništavanje postavki.
za pohranu ili pritisnite
za
���
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 10
11/2/10 2:10:38 PM
Upravljanje vašim datotekama
File Manager (Upravitelj datoteka) nudi mogućnosti upravljanja uređajem i multimedijskim
datotekama koje omogućuju pretraživanje multimedijskih datoteka pohranjenih na USB
pogonu i Card Reader (čitaču kartica).
Kopiranje datoteka/mapa
Kopiranje datoteka/mapa:
1.
2.
Na početnom zaslonu pritisnite tipke za pomak lijevo/desno � /
da biste odabrali File Manager (Upravitelj datoteka), a zatim pritisnite
i odaberite Copy (Kopiraj).
3.
Pritisnite
4.
Pritisnite�
6.
Pritisnite tipke gore/dolje
/
za odabir ciljne mape ili odredište na
koje želite kopirati datoteke/mape.
5.
7.
8.
.
Pronađite datoteku ili mapu koju želite kopirati iz bilo kojeg od sljedećih
izbora: USB i Card Reader (Čitač kartica).
��������������������������������������������������
za odabir datoteke ili mape koju želite kopirati.
Pritisnite�
da potvrdite izbor.
Pritisnite�
za potvrdu ciljne mape ili odredišta.
Pričekajte neko vrijeme dok se postupak ne dovrši, zatim kliknite OK.
Preimenovanje datoteka/mapa
Preimenovanje datoteka/mapa:
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu pritisnite tipke za pomak lijevo/desno� /
da biste odabrali File Manager (Upravitelj datoteka), a zatim pritisnite�
.
Pronađite datoteku ili mapu koju želite preimenovati iz bilo kojeg od
sljedećih izbora: Local HDD (Lokalni tvrdi disk), USB i Card Reader
(Čitač kartica).
Pritisnite�
i odaberite Rename (Preimenuj).
Da biste unijeli novi naziv za vašu datoteku ili mapu, koristite navigacijske
tipke za kretanje kroz virtualnu tipkovnicu.
Kad upišete novi naziv, odaberite gumb OK na virtualnoj tipkovnici za
potvrdu novog naziva datoteke ili mape.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 11
2-11
11/2/10 2:10:40 PM
2-12
2. poglavlje: Korištenje uređaja za reprodukciju HD medijskih sadržaja
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 12
11/2/10 2:10:40 PM
3. poglavlje
Otklanjanje poteškoća
Otklanjanje poteškoća
U ovom poglavlju možete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema na koje
možete naići tijekom instalacije ili uporabe uređaja za reprodukciju medijskih
sadržaja ASUS O!Play MINI. Te poteškoće možete sami otkloniti na jednostavan
način. Ako naiđete na poteškoće koje se ne spominju u ovom poglavlju, obratite
se tehničkoj podršci tvrtke ASUS.
Zaslon
P1. Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ne radi. Mislite da
možda postoji problem sa strujnim adapterom uređaja.
•Strujni adapter uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja možda
provodi funkciju zaštite od preopterećenja, tj. automatskog isključivanja
u uvjetima preopterećenja, kao što su previsoka struja, prenapon ili
previsoka temperatura.
•Isključite strujni adapter uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja i
pričekajte nekoliko minuta prije no što ponovno priključite strujni adapter
uređaja u utičnicu. Uključite uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja.
• Ako problem potraje, obratite se dobavljaču.
P2. Zaslon TV-a je prazan, a LED indikator uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja je isključen.
• Provjerite je li TV uključen.
•Provjerite jesu li strujni adapter uređaja za reprodukciju medijskih
sadržaja i strujna utičnica ispravni.
•Provjerite jesu li priključci strujnog adaptera uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja čvrsto priključeni u priključnicu na stražnjoj strani
uređaja i u strujnu utičnicu.
P3. Pri prvom uključivanju uređaja za reprodukciju medijskih
sadržaja ne pojavljuje se čarobnjak za postavljanje. Zaslon TV-a
je prazan, a LED lampica napajanja uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja je uključena.
• Provjerite je li TV uključen.
•Provjerite je li AV/HDMI kabel ispravno priključen u odgovarajuće
priključnice na TV-u i uređaju za reprodukciju medijskih sadržaja.
3-1
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 1
11/2/10 2:10:40 PM
•Provjerite je li na TV-u postavljen odgovarajući izvor videosignala (AV
IN ili HDMI). Izvore videosignala možda ćete trebati promijeniti putem
daljinskog upravljača TV-a.
•Isključite uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja, pričekajte nekoliko
minuta i ponovno ga uključite, ili na pozadinskoj ploči pritisnite tipku za
vraćanje na početne postavke.
•Provjerite podržava li vaš TV HDMI rezoluciju od 720p, 1080i ili 1080p.
P4. TV zaslon trepće i nejasan je.
•Provjerite je li AV/HDMI kabel ispravno priključen u odgovarajuće
priključnice na TV-u i uređaju za reprodukciju medijskih sadržaja.
•Provjerite svijetli li LED lampica napajanja uređaja za reprodukciju
medijskih sadržaja.
•Provjerite odgovaraju li postavke TV sustava sustavu koji se koristi u
vašoj zemlji.
• Provjerite je li odabrana točna postavka razlučivosti videa.
P5. Ne mogu naći glazbene, filmske ili slikovne datoteke.
•Provjerite jesu li poslužitelj medija (poput USB uređaja za pohranu) ili
računalo uključeni te da nisu u načinu pripravnosti (stand-by).
• Formati datoteka moraju biti podržani, a datoteke ne smiju biti oštećene.
P6. Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ne može reproducirati
neke datoteke.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja možda ne podržava format videa
ili zvuka koji se koriste u datoteci. Podatke o medijskim formatima koje
podržava uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja potražite u odjeljku
"Tehničke karakteristike" u 1. poglavlju.
P7. Nakon odabira, reproducira se samo jedan video/glazbeni zapis/
fotografija. Kako reproducirati cijeli popis?
Pri odabiru videa/glazbenog zapisa/fotografije za reprodukciju, pritiskom
na tipku OK (U redu) na daljinskom upravljaču reproducirat će se samo
odabrana datoteka, dok će se pritiskom na PLAY/PAUSE (Reprodukcija/
Pauza) reproducirati sve datoteke s popisa.
Zvuk
P1. Nema zvuka.
• Provjerite da nije isključen zvuk na uređaju za zabavu.
• Idite na Setup (Postava) > Audio (Zvuk) i pobrinite se da ste omogućili ispravne postavke za digitalni izlaz.
Više pojedinosti potražite u odjeljku Configuring the audio playback
settings (Konfiguriranje postavki reprodukcije zvuka)
3-2
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 2
3. poglavlje: Otklanjanje poteškoća
11/2/10 2:10:41 PM
•Ako gledate videozapis koji podržava višestruke audiokanale, pritisnite
tipku Option (Mogućnosti)
na daljinskom upravljaču i odaberite Audio
(Zvuk) kako biste osigurali prikaz željenog audiokanala.
P2. Tijekom reprodukcije glazbenih datoteka ne čuje se zvuk.
• Provjerite jesu li audiokabeli ispravno priključeni.
•Ako su audiokabeli priključeni na TV, TV mora biti uključen da biste mogli
reproducirati glazbene datoteke.
•Ako su audiokabeli priključeni na stereosustav, stereosustav treba biti
uključen te treba biti odabran točan stereoulaz. Ako imate poteškoća
pri odabiru ispravnog izvora zvuka, pogledajte upute koje ste dobili uz
stereosustav.
P3. Neke se glazbene datoteke ne prikazuju.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja podržava uobičajene formate
glazbenih datoteka. Međutim, postoji gotovo neograničen raspon brzina
prijenosa i stopa uzrokovanja. Ako se datoteka ne prikazuje na zaslonu,
najvjerojatnije koristi nepodržanu brzinu prijenosa ili stopu uzrokovanja.
Reproducirajte samo datoteke podržanog formata, brzina prijenosa i stopa
uzrokovanja.
Video
P1. Kako pokrenuti podnaslove?
O!PLAY MINI sadrži ekskluzivnu funkciju RightTxT za pametno otkrivanje i
prikaz filmskih podnaslova. Ako želite isključiti funkciju RightTxT, idite na Setup
(Postava) > System (Sustav) > RightTxT.
USB uređaj za pohranu
P1. Ne mogu naći glazbene, filmske ili slikovne datoteke.
•Provjerite da USB uređaj za pohranu (USB Flash disk / USB tvrdi disk) nije
u stanju pripravnosti.
•Provjerite jesu li datoteke u podržanom formatu.
P2. Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ne prepoznaje USB
uređaj za pohranu.
USB uređaj za pohranu možda nije prepoznat zbog poteškoća s upravljačkim
programom USB uređaja ili USB kabelom ili zbog dužeg vremena odziva
sustava. Pokušajte ponovno priključiti USB uređaj za pohranu na USB port i
zamijenite USB kabel novim.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 3
3-3
11/2/10 2:10:41 PM
Daljinski upravljač
P1. Daljinski upravljač uređaja za reprodukciju medijskih sadržaja ne
radi.
• Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
•Baterije su možda istrošene. Umetnite nove baterije.
•Provjerite da nema zapreka između daljinskog upravljača i uređaja za
reprodukciju medijskih sadržaja.
Ažuriranje pogonskih programa
P1. Koju inačicu pogonskih programa imam? Kako ih mogu
nadograditi?
•Prije nadogradnje provjerite inačicu pogonskih programa. Ako imate
najnoviju inačicu pogonskih programa, ne trebate provesti ažuriranje.
•Idite na Setup (Postavljanje) > Firmware Upgrade (Nadogradnja
pogonskih programa) > USB upgrade (Nadogradnja putem USB-a) i
provedite postupak nadogradnje pogonskih programa.
• Za podatke o inačici pogonskih programa idite na Setup (Postava) > Firmware Upgrade (Nadogradnja pogonskih programa) > Version Info (Podaci o inačici).
•Ako ni tada ne možete ažurirati pogonske programe, resetirajte sustav i
ponovite postupak ažuriranja.
•Priručnik za ažuriranje pogonskih programa dostupan je u PDF obliku
(u mapi s ažuriranim pogonskim programima). Pojedinosti potražite na
ASUS-ovom web-mjestu podrške http://support.asus.com/.
•Ako se uređaj O!Play HD2 ugasi ili isključi tijekom instalacije softvera,
ažuriranje će se prekinuti. Ako se uređaj O!Play HD2 ne uključuje, trebat
ćete ga resetirati. To će vratiti uređaj na zadane postavke. Nakon toga
možete ponovno pokušati ažurirati pogonske programe.
Pogreška pri radu / funkcijska pogreška
P1. Na uređaju za reprodukciju HD medijskih sadržaja došlo je do
pogreške pri radu/funkcijske pogreške. Što da učinim?
• Iskopčajte adapter napajanja izmjeničnom strujom iz utičnice, a zatim ga ponovno priključite.
• Pomoću šiljastog predmeta pritisnite gumb za reset koji se nalazi na stražnjoj ploči.
• Ako problem i dalje postoji, obratite se ASUS-ovoj tehničkoj podršci.
3-4
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 4
3. poglavlje: Otklanjanje poteškoća
11/2/10 2:10:41 PM
P2. Zašto prelazak s početnog zaslona na zaslone Movies (Filmovi),
Music (Glazba) ili Photo (Fotografije) traje duže vrijeme?
Kad povežete novi USB uređaj za pohranu, tvrdi disk ili memorijsku karticu,
uređaj za reprodukciju HD medijskih sadržaja automatski skenira i indeksira
datoteke pohranjene na tim uređajima na temelju vremenskih pečata
datoteka. Zbog toga ne možete brzo prijeći s početnog zaslona na zaslone
Movies (Filmovi), Music (Glazba) ili Photo (Fotografije).
Da biste onemogućili funkciju indeksiranja i brzo prešli na zaslone Movies
(Filmovi), Music (Glazba) ili Photo (Fotografije), pritisnite tipku Stop
(Zaustavi)
i pristupite u File Manager (Upravitelj datoteka) kako biste
pretražili sve multimedijske datoteke na uređajima.
Da biste onemogućili funkciju automatskog skeniranja, odaberite Setup
(Postava) > System (Sustav) > Scan Storage (Skeniraj pohranu) > Auto
Scan Off (Autom. skeniranje isklj.).
P3. Vrijeme kopiranja datoteke nije točno.
Kad koristite funkciju kopiranja na uređaju za reprodukciju medijskih sadržaja,
ta funkcija možda neće zabilježiti i prikazati ���������������������������������
točno vrijeme kopiranja datoteke
na uređaju.
Dodatne informacije
Gdje mogu pronaći više informacija o HD medijskom playeru?
•
Korisnički priručnik na CD-u za podršku
Više pojedinosti o korištenju značajki HD medijskog playera potražite u njegovom korisničkom priručniku koji se nalazi na CD-u za podršku.
• ASUS-ovo web-mjesto podrške
Najnoviji firmver, upravljačke i uslužne programe možete preuzeti na ASUS-ovoj stranici za podršku na http://support.asus.com.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 5
3-5
11/2/10 2:10:42 PM
3-6
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 6
3. poglavlje: Otklanjanje poteškoća
11/2/10 2:10:42 PM
Appendices
Obavijesti
REACH
Sukladno pravnom okviru REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals; registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje
kemikalija), kemijske tvari sadržane u našim proizvodima objavljene su na webstranici ASUS REACH http://csr.asus.com/english/index.aspx.
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje
njime podliježe ovim dvama uvjetima:
•
•
uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju
koja može izazvati neželjeni rad.
Ovaj je uređaj ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za
digitalne uređaje klase B, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja
namijenjena su osiguranju razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u
kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske
frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s proizvođačevim uputama,
može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema
jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema
izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi
isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje
na neki od sljedećih načina:
•
preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu,
•
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
•
•
povećati razmak između opreme i prijamnika,
za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
Bilo kakve izmjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna
za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog
uređaja.
D-1
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 1
11/2/10 2:10:42 PM
Izjava Kanadskog ureda za komunikacije
Ovaj digitalni uređaj ne prelazi ograničenja emisije šuma za uređaje klase B prema
propisima o radijskim smetnjama Kanadskog ureda za komunikacije.
Ovaj digitalni uređaj klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme ICES-003.
Opća javna licencija za GNU
Informacije o licenciranju
Ovaj proizvod sadrži softver zaštićen autorskim pravima trećih strana, koji je
dobiven temeljem licnecije prema odredbama opće javne licencije za GNU. Točne
odredbe i uvjete licencije potražite u općoj javnoj licenciji za GNU. Kopija GPL
licence priložena je uz svaki CD koji se isporučuje s našim proizvodima. Također
će biti priložena i sva buduća ažuriranja upravljačkih programa s pripadajućim
izvornim kodom. Najnovije informacije potražite na našim web-stranicama. Ne
pružamo izravnu podršku za distribuciju.
OPĆA JAVNA LICENCIJA ZA GNU
Inačica 2, lipanj 1991.
Autorsko pravo (C) 1989., 1991. Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 SAD
Umnažanje i distribuiranje primjeraka ove licencije jednakih izvorniku dopušteno je
svakomu, no njeno je mijenjanje zabranjeno.
Predgovor
Svrha licencija većine programa jest oduzeti vam slobodu da ih dijelite i mijenjate.
Suprotnom tome, Opća javne licencija za GNU jamči vam slobodu dijeljenja i
mijenjanja slobodnih programa - kako bi program bio slobodan za sve svoje
korisnike. Ova opća javna licencija odnosi se na većinu programa udruženja
Free Software Foundation i bilo koji drugi program čiji se autor obveže na njeno
korištenje. (Neki drugi programi udruženja Free Software Foundation obuhvaćeni
su GNU Općom javnom licencijom za knjižnice.) I vi je možete primjeniti na svoje
programe.
D-2
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 2
Dodaci
11/2/10 2:10:42 PM
Kad govorimo o slobodnim programima, govorimo o slobodi, a ne o cijeni. Naša
Opća javna licencija stvorena je da bi vam zajamčila slobodu distribuiranja
primjeraka slobodnih programa (i, ako želite, naplatu tih usluga), primanje izvornog
koda ili mogućnost da ga dobijete, pravo mijenjanja programa ili korištenja njegovih
dijelova u novim slobodnim programima; te saznanje da to možete učiniti.
Radi zaštite vaših prava, moramo postaviti ograničenja kojima se bilo kome
zabranjuje da vam zaniječe ta prava ili da od vas traži da ih se sami odreknete.
Ova ograničenja odnose se na određene odgovornosti koje preuzimate u slučaju
distribucije ili izmjene primjeraka programa.
Primjerice, ako distribuirate primjerke takvog programa, besplatno ili uz naknadu,
primateljima morate dati sva prava koja imate i sami. Također, oni moraju dobiti
izvorni kod ili mogućnost njegova dobivanja. Također ih morate obavijestiti o ovim
odredbama kako bi znali svoja prava.
Vaša prava štitimo u dva koraka: (1) stavljajući autorska prava na program, i (2)
nudeći vam ovu licencijom koja vam daje zakonsko odobrenje za umnažanje,
distribuiranje i/ili izmjenu programa.
Osim toga, zbog zaštite svakog autora i nas, želimo biti sigurni da svi razumiju
da za ovakve slobodne programe nema jamstva. Ako netko promijeni i proslijedi
program drugoj osobi, želimo da njegovi primatelji znaju kako ono što su dobili nije
izvornik, kako bilo kakvi problemi u takvoj verziji ne bi utjecali na ugled izvornog
autora.
Na kraju, svakom slobodnom programu stalno prijete patenti. Želimo izbjeći
opasnost pojedinačnog licenciranja od strane redistributora slobodnog programa,
što bi program učinilo njihovim vlasništvom. Da to spriječimo, naglasili smo kako
svaki patent mora biti licenciran za svačiju slobodnu uporabu ili uopće ne biti
licenciran.
U nastavku se donose točne odredbe i uvjeti umnažanja, distribuiranja i mijenjanja
programa.
Odredbe i uvjeti umnažanja, distribuiranja i mijenjanja programa
0.
Ova Licencija odnosi se na svaki program ili drugo djelo koje sadrži obavijest
vlasnika autorskog prava prema kojoj se ono može distribuirati temeljem
odredbi ove Opće javne licencije. Pojam "Program" odnosi se na svaki takav
program ili djelo, a "djelo zasnovano na Programu" odnosi se na Program
ili bilo koji rad izveden iz njega po zakonu o autorskim pravima: dakle, djelo
koje sadrži Program ili njegov dio, točan ili s izmjenama i/ili preveden na drugi
jezik. (Nadalje, prijevod je bez ograničenja uključen u pojam "izmjena".)
Svakom korisniku licence obraćamo se kao "vama".
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 3
D-3
11/2/10 2:10:42 PM
Ova Licencija ne spominje aktivnosti osim umnažanja, distribucije i
mijenjanja; one su izvan njenog dosega. Čin pokretanja Programa nije
ograničen, a o njegovom rezultatu govorimo samo ako je sadržaj rezultata
također djelo zasnovano na Programu (bez obzira što je stvoren pokretanjem
Programa). Točnost toga ovisi o funkciji Programa.
1. Imate pravo umnažati i distribuirati točne kopije izvornog koda Programa
kakvog ga dobijete, na bilo kojem mediju, ako očigledno i prikladno na
svakoj kopiji istaknete odgovarajuću poruku o autorskim pravima i odricanje
jamstava; ostavite nepromijenjenim sve obavijesti koje se odnose na ovu
Licenciju i na nepostojanje jamstava; i svakom primatelju Programa predate
primjerak ove Licencije zajedno s Programom.
2.
Imate pravo naplatiti fizički čin prenošenja primjerka i možete po svom izboru
ponuditi jamstvo uz naplatu.
Imate pravo mijenjati svoj primjerak ili primjerke Programa ili bilo kojeg
njegovog dijela, tako oblikujući djelo zasnovano na Programu, te umnažati i
distribuirati takve izmjene ili djelo prema odredbama prethodnog Odjeljka 1.,
ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:
a) Izmijenjene datoteke moraju nositi istaknute obavijesti da ste izmijenili
datoteke i datum svake promjene.
b) Svako djelo koje distribuirate ili objavite, a koje u cjelosti ili djelomično
sadrži ili je izvedeno iz Programa ili njegovog dijela, mora biti licencirano u
cjelosti bez naplate svima pod uvjetima ove Licencije.
c) Ako izmijenjeni program, kad je normalno pokrenut, čita naredbe
interaktivno, on mora, pokrenut za takvu interaktivnu uporabu u
najuobičajenijem načinu, ispisati ili prikazati obavijest koja uključuje
odgovarajuću poruku o autorskim pravima i obavijest da nema jamstva (ili
drugačiju, koja kaže da vi jamčite) i da korisnici mogu ponovno distribuirati
program pod ovim uvjetima, i objasniti korisniku kako da pročita primjerak
ove Licencije. (Iznimka: ako je sam Program interaktivan, ali obično ne
ispisuje takvu obavijest, vaše djelo zasnovano na Programu ne mora ispisati
obavijest.)
Ovi zahtjevi odnose se na izmijenjeno djelo u cjelini. Ako raspoznatljivi
dijelovi tog djela nisu izvedeni iz Programa i mogu se sami razumno smatrati
nezavisnim i odvojenim djelima, onda ova Licencija, i njeni uvjeti, ne vrijede
za te dijelove kada ih distribuirate kao zasebna djela. Ali ako distribuirate
iste dijelove kao dio cjeline koja je djelo zasnovano na Programu, distribucija
te cjeline mora ispunjavati uvjete ove Licencije, čije dozvole drugima koji su
je licencirali vrijede za cjelinu, odnosno svaki njen dio bez obzira tko ga je
napisao.
D-4
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 4
Dodaci
11/2/10 2:10:43 PM
3.
4.
Dakle, ovom odjeljku nije namjera da dobije prava ili da pobija vaša prava
na djelo koje ste vi napisali u cjelini; namjera mu je poboljšati pravo nadzora
distribucije izvedenih ili skupljenih djela zasnovanih na Programu.
Također, sama integracija drugog djela nezasnovanog na Programu s
Programom (ili djelom zasnovanim na Programu) na mediju za pohranu ili
distribuciju ne dovodi to drugo djelo u doseg ove Licencije.
Imate pravo umnažati i distribuirati Program (ili djelo na njemu zasnovano,
prema Odjeljku 2.) u objektnom kodu ili izvršnom obliku pod uvjetima Odjeljka
1. i 2. ako učinite jedno od sljedećeg:
a) Popratite ga potpunim odgovarajućim strojno čitljivim izvornim kodom,
koji mora biti distribuiran pod uvjetima Odjeljka 1. i 2. na mediju po izboru
korištenom za razmjenu programa; ili
b) Popratite ga pisanom ponudom, koja vrijedi barem tri godine, da ćete
svakoj trećoj stranci dati, za cijenu ne veću od vašeg troška fizičkog vršenja
distribucije izvornog koda, potpunu strojno čitljivu kopiju odgovarajućeg
izvornog koda, koju će se distribuirati pod uvjetima Odjeljka 1. i 2. na mediju
po izboru korištenom za razmjenu programa; ili
c) Popratite ga informacijama koje ste vi primili o ponudi za distribuciju
odgovarajućeg izvornog koda. (Ova mogućnost vrijedi samo za
nekomercijalnu distribuciju i samo ako ste primili program u objektnom kodu
ili izvršnom obliku s takvom ponudom, prema prethodnom Odlomku b.)
Pod izvornim kodom za djelo mislimo na željeni oblik djela za njegovo
mijenjanje. Za izvršno djelo, potpuni izvorni kod odnosi se na izvorni kod svih
modula koje ono sadrži, uz datoteke koje definiraju svako uključeno sučelje,
uz skripte za nadzor prevođenja i instalacije izvršne datoteke. Međutim, kao
posebna iznimka, distribuirani izvorni kod ne mora uključiti bilo što što se
obično distribuira (bilo u izvornom kodu, bilo u izvršnom obliku) s glavnim
dijelovima (prevodioc, jezgra, itd.) operacijskog sustava na kojem izvršna
datoteka radi, osim ako sam taj dio prati izvršnu datoteku.
Ako se izvršna datoteka ili objektni kod distribuira omogućivanjem pristupa
kopiji na određenom mjestu, onda se omogućivanje jednakog pristupa
izvornom kodu smatra distribucijom izvornog koda, iako se drugi ne
prisiljavaju na umnažanje izvornog koda zajedno s objektnim.
Ne smijete umnažati, mijenjati, podlicencirati ili distribuirati Program osim
kako je izraženo u ovoj Licenciji. Bilo kakav pokušaj umnažanja, mijenjanja,
podlicenciranja ili distribuiranja Programa nezakonit je i odmah poništava
prava koja imate temeljem ove Licencije. Međutim, strankama koje su od vas
dobile kopije ili prava temeljem ove Licencije neće biti poništene licencije, dok
ispunjavaju sve uvjete.
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 5
D-5
11/2/10 2:10:43 PM
5.
6.
7.
8.
Ne morate prihvatiti ovu Licenciju, pošto ju niste potpisali. Međutim, ništa
vam drugo ne jamči dozvolu za mijenjanje ili distribuciju Programa ili iz njega
izvedenih djela. Te su radnje zakonom zabranjene ako ne prihvatite ovu
Licenciju. Prema tome, mijenjanjem ili distribuiranjem Programa (ili na njemu
zasnovanog djela), izražavate svoj pristanak na ovu Licenciju, i sve njene
obveze i uvjete za umnažanje, distribuiranje i mijenjanje Programa ili na
njemu zasnovanih djela.
Svaki put kad ponovo distribuirate Program (ili bilo koje djelo zasnovano
na Programu), primatelj automatski prima licenciju od izvornog vlasnika za
umnažanje, distribuiranje ili mijenjanje Programa prema ovim obvezama
i uvjetima. Ne smijete nametnuti bilo kakva daljnja ograničenja na
primateljevo korištenje ovdje zajamčenih prava. Niste odgovorni za traženje
zadovoljavanja ove Licencije od drugih stranaka.
Ako vam se, kao posljedicu sudske presude ili tužbe za kršenje patenta ili iz
bilo kojeg drugog razloga (ne samo što se tiče patenata), nameću obveze
(bilo sudskim nalogom, nagodbom, ili drukčije) u kontradikciji s uvjetima ove
Licencije, to ne znači da smijete kršiti uvjete ove Licencije. Ako ne možete
distribuirati tako da zadovoljavate istodobno i svoje obveze pod ovom
Licencijom i sve ostale odgovarajuće obveze, onda kao posljedicu uopće ne
smijete distribuirati Program. Primjerice, ako patentna licencija ne dopušta
slobodnu redistribuciju Programa svima koji njegove kopije dobiju izravno ili
neizravno od vas, onda je jedini način na koji možete zadovoljiti i nju i ovu
Licenciju prestanak distribuiranja Programa.
Ako se bilo koji dio ovog Odjeljka smatra nevažećim ili neprovedivim pod
bilo kakvim okolnostima, namjena je Odjeljka da vrijedi i Odjeljak u cjelini
namijenjen je da vrijedi u drugim okolnostima.
Ovom Odjeljku nije svrha da vas potakne na kršenje patenata ili drugih prava
na vlasništvo ili na njihovo pobijanje; jedina mu je svrha zaštita integriteta
distribucijskog sustava slobodnih programa, koji implementira javna praksa.
Mnogi su ljudi velikodušno pridonijeli velikom broju programa distribuiranim
kroz taj sustav pouzdajući se u dosljednu primjenu tog sustava; na autoru/
donatoru je odluka hoće li programe distribuirati nekim drugim sustavom i
korisnik licencije ne smije mu nametati svoj izbor.
Namjera ovog Odjeljka je razjašnjavanje onoga za što se vjeruje da su
posljedice ostatka Licencije.
Ako je distribucija i/ili korištenje Programa u nekim državama ograničeno
bilo patentima bilo sučeljima na koja se polažu autorska prava, izvorni
vlasnik autorskih prava koji je Program stavio pod ovu Licenciju može dodati
eksplicitno zemljopisno ograničenje distribucije izuzimajući takve države, i
čineći distribuciju dozvoljenom samo u ili među državama koje nisu izuzete.
U tom slučaju, ova Licencija uključuje ograničenje kao da je napisano u tijelu
ove Licencije.
D-6
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 6
Dodaci
11/2/10 2:10:43 PM
9.
Free Software Foundation s vremena na vrijeme može objaviti izmijenjene
i/ili nove verzije Opće javne licencije. Takve nove verzije bit će duhom slične
sadašnjoj, no mogu se razlikovati u detaljima kako bi se riješili novi problemi
ili poteškoće.
Svakoj verziji dodjeljuje se različit broj verzije. Ako Program navodi broj
verzije ove Licencije koja za njega vrijedi i "bilo koja kasnija verzija", smijete
poštovati odredbe i uvjete te verzije ili bilo koje kasnije verzije koju je objavio
Free Software Foundation. Ako Program ne određuje broj verzije ove
Licencije, smijete odabrati bilo koju verziju ikad izdanu od strane udruženja
Free Software Foundation.
10. Ako želite uključiti dijelove Programa u druge slobodne programe čiji se uvjeti
distribucije razlikuju, pišite autoru i tražite njegovu dozvolu. Za programe
čija autorska prava ima Free Software Foundation, pišite udruženju Free
Software Foundation; ponekad radi toga radimo iznimke. U odlučivanju će
nas voditi dva cilja čuvanja slobode svih izvedenica iz našeg programa i
promicanje dijeljenja i ponovnog korištenja programa općenito.
NEMA JAMSTAVA
11
POŠTO JE PROGRAM LICENCIRAN BESPLATNO, ZA PROGRAM NEMA
JAMSTVA, U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM. OSIM
AKO JE DRUKČIJE IZRAŽENO NAPISMENO, VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I/ILI DRUGE STRANKE PROGRAM DAJU "KAKAV JEST" BEZ
JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRAŽENOG ILI PODRAZUMIJEVANOG,
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SAMI SNOSITE
SVE RIZIKE VEZANE ZA KVALITETU I IZVEDBU PROGRAMA. AKO
SE PROGRAM POKAŽE NEVALJANIM, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE
POTREBNOG ODRŽAVANJA, POPRAVLJANJA I ISPRAVLJANJA.
12 NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM NUŽNO PO PRIMJENJIVOM ZAKONU
ILI NAGODBOM NAPISMENO, BILO KOJI VLASNIK AUTORSKIH
PRAVA, ILI BILO KOJA DRUGA STRANKA KOJA SMIJE MIJENJATI I/ILI
REDISTRIBUIRATI PROGRAM KAKO JE DOZVOLJENO GORE, NEĆE
BITI VAMA ODGOVORAN ZA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI OPĆE, POSEBNE,
SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KORIŠTENJA
ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROGRAMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ
OGRANIČENJA, GUBITAK PODATAKA ILI ČINJENJE PODATAKA
NETOČNIM ILI GUBITKE VAS ILI DRUGIH STRANAKA ILI NEUSPJEH
PROGRAMA DA RADI S BILO KOJIM DRUGIM PROGRAMOM), ČAK
I AKO JE TAKAV VLASNIK ILI DRUGA STRANKA UPOZORENA NA
MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
ZAVRŠETAK ODREDBI I UVJETA
Uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja ASUS O!Play MINI
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 7
D-7
11/2/10 2:10:43 PM
ASUS contact information
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address
Telephone Fax E-mail
Web site
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Technical Support
Telephone Online support
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address
Telephone
Fax
Web site
Technical Support
Telephone Support fax
Online support
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address
Fax
Web site
Online contact
Technical Support
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Component Telephone
System/Notebook/Eee/LCD Telephone
Support Fax
Online support
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.
D-8
CR6072_0!Play Mini_UM.indb 8
Dodaci
11/2/10 2:10:44 PM
Download PDF

advertising