HD medieafspiller
O!Play MINI
Brugervejledning
DA6072.indb 1
11/2/10 6:22:06 PM
DA6072
Første udgave
Ocktober, 2010
Ophavsret © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde
reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog,
undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse
fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller
ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2)
produktets serienummer er skamferet eller mangler.
ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER
AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG
SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG
ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET
INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER
FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT.
SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN
PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM
OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET
ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING,
HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI.
Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker
og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller
forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
ii
DA6072.indb 2
11/2/10 6:22:06 PM
Indhold
Sikkerhedsinformation................................................................................. v
Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for Dolby Digital... vi
Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for DTS.................. vi
Om denne brugervejledning...................................................................... vii
Kapitel 1
Kom i gang
Velkommen................................................................................................. 1-1
Pakkeindhold............................................................................................. 1-1
Specifikationer........................................................................................... 1-2
Systemkrav................................................................................................. 1-3
Lær din O!Play HD medieafspiller at kende............................................ 1-3
Front panel...................................................................................... 1-3
Bagpanel......................................................................................... 1-4
Fjernbetjening................................................................................. 1-5
Klargøring af O!Play HD medieafspilleren.............................................. 1-8
Tilslutning af strømadapteren.......................................................... 1-8
Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren................................. 1-8
Når der startes første gang........................................................... 1-10
Kapitel 2
Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
Startskærmen............................................................................................. 2-1
Konfigurering af O!Play MINI indstillingerne.......................................... 2-2
Sådan afspilles en film.............................................................................. 2-3
Fjernbetjeningsknapperne til film.................................................... 2-3
Sådan afspilles en film.................................................................... 2-4
Afspilning af musik.................................................................................... 2-5
Musik-kontrolknapper på fjernbetjeningen...................................... 2-5
Afspilning af musikfil........................................................................ 2-6
Konfigurering af lydafspilnings-indstillingerne................................. 2-7
Se billeder................................................................................................... 2-8
Fjernbetjeningsknapperne til foto.................................................... 2-8
Se billeder....................................................................................... 2-9
Visning af billeder i diasshow-tilstand............................................. 2-9
Indstilling af baggrundsmusik til diasshow'et................................ 2-10
Konfigurering af billedafspilnings-indstillingerne........................... 2-10
iii
DA6072.indb 3
11/2/10 6:22:06 PM
Sådan håndteres filerne.......................................................................... 2-11
Kopiering af filer/mapper................................................................2-11
Omdøbning af filer/mapper............................................................2-11
Kapitel 3
Fejlfinding
Fejlfinding................................................................................................... 3-1
Skærm ......................................................................................... 3-1
Lyd
Video
......................................................................................... 3-2
......................................................................................... 3-3
USB lagerenhed.............................................................................. 3-3
Fjernbetjening................................................................................. 3-4
Firmware-opdateringer.................................................................... 3-4
Drifts-/funktionsfejl........................................................................... 3-4
Yderligere oplysninger.................................................................... 3-5
Tillæg
Bemærk...................................................................................................... T-1
Almindelig offentlig licens (GNU General Public License).................... T-2
ASUS kontaktinformation......................................................................... T-8
iv
DA6072.indb 4
11/2/10 6:22:07 PM
Sikkerhedsinformation
Rengør kun apparatet med en tør klud.
Anbring IKKE på
ujævne eller ustabile
arbejdsoverflader. Send til
reparation, hvis kabinettet
er blevet beskadiget. Alt
servicearbejde skal udføres
af kvalificerede servicefolk.
Udsæt og brug den IKKE i
nærheden af væsker, regn
eller fugt.
SIKRE TEMPERATURER:
Denne enhed må kun
anvendes i omgivelser med
temperaturer mellem 5oC og
35oC .
Installer IKKE nær
varmeproducerende kilder
såsom radiatorer, varmeriste,
varmeovne og forstærkere.
Kontroller, at apparatet er
forbundet til den rigtige
strømforsyning (12V
jævnstrøm (DC), 2A).
Bortskaf IKKE apparatet
sammen med almindeligt
husholdingsaffald. Dette
apparat er designet, så det
kan genbruges. Tjek de
lokale regler for bortskaffelse
af elektroniske produkter.
Advarselsmærkater
Lynet med pilehovedet
i den ligesidede trekant
skal advare brugeren
mod tilstedeværelsen af
uisoleret, farlig spænding
under produktdækslet,
stærk nok til at giver
personer elektrisk stød.
For at nedsætte risikoen
for elektrisk stød må
bagdækslet ikke fjernes.
Apparatet indeholder ingen
brugerservicerbare dele.
Alt servicearbejde skal
udføres af kvalificerede
servicefolk.
Udråbstegnet i en ligesidet
trekant skal oplyse brugeren
om tilstedeværelsen
af vigtige drifts- og
vedligeholdelsesanvisninger
(service) i det trykte materiale,
som følger med apparatet.
• Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med den
samme eller med den anbefalede batteritype.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale forordninger.
DA6072.indb 5
11/2/10 6:22:08 PM
Licensbemærkning og anerkendelse af
varemærke for Dolby Digital
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Licensbemærkning og anerkendelse af
varemærke for DTS
Fremstillet i henhold til licens under USA pantentnumre: 5,451,942; 5,956,674;
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 og andre udstedte og anmeldte patenter i
USA og andre steder i verden. DTS og DTS 2.0 + Digital Out er registrerede
varemærker, og DTS bomærker (logoer) og symboler er varemærker for DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
vi
DA6072.indb 6
11/2/10 6:22:09 PM
Om denne brugervejledning
Opdelingen af vejledningen
•
Kapitel 1: Kom i gang
•
Kapitel 2: Sådan forbindes der
•
•
Basale oplysninger om ASUS O!Play HD medieafspilleren.
Oplyser om, hvordan ASUS O!Play HD medieafspilleren forbindes til et
hjemme- eller LAN netværk.
Kapitel 3: Sådan bruges ASUS O!Play HD medieafspilleren
Oplyser om brugen af ASUS O!Play HD medieafspilleren.
Kapitel 4: Fejlfinding
Indeholder svar på hyppigt, stillede spørgsmål om ASUS O!Play HD
medieafspilleren.
Konventioner brugt i denne vejledning
For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående
symboler, brugt i vejledningen.
FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv
under udførelse af et job.
FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af
et job.
VIGTIGT: Instruktioner, som SKAL følges, for at kunne fuldføre et job.
BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at
fuldføre en opgave.
Yderligere oplysninger
Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og softwareopdateringer, se følgende kilder:
1.
2.
ASUS hjælpested
Download det nyeste firmware og de nyeste drivere og værktøjer fra ASUS
hjælpestedet på http://support.asus.com.
Ekstra dokumentation
Produktpakken kan indeholde ekstra dokumentation såsom garantioversigter,
der kan være lagt i af forhandleren. Disse dokumenter hører ikke til
standardparkken.
vii
DA6072.indb 7
11/2/10 6:22:09 PM
Kapitel 1
Kom i gang
Velkommen
Tak fordi du har anskaffet dig en ASUS O!Play MINI medieafspiller!
ASUS O!PLAY MINI Medie Afspiller tillader dig at nyde digitale medie filer fra
et eksternt USB ehed/hård disk drev, eller hukommelseskort på dit TV eller
stereoanlæg.
Pakkeindhold
O!Play MINI HD medieafspiller
Fjernbetjening med to AAA
batterier
AC strømforsyning og netledning
Hjælpe-cd
(brugervejledning/redskaber)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
HDMI kabel (Option)
Komposit AV (lyd-video)
kabel
Quick-start vejledning
• Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte
din forhandler.
• Afhængig af region, kan der være et HDMI kabel inkluderet i pakken.
1-1
DA6072.indb 1
11/2/10 6:22:12 PM
Specifikationer
Understøttede
videoformater
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Understøttet
videofilforlængelse
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb,
.ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv,
.m2v, .m4v
Understøttede
lydformater
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
ID3 Tag
Understøttede
billedformater
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Understøttede
undertekstformater
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
I/U porte
1 x strøm (DC) indgang
1 x USB 2.0 port
Audio/Video Ud porte
1 x HDMI port
1 x optisk, digital (S/PDIF) port
1xSD/MMC/MS/xD kortlæser
Mål
B x D x H: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm
Vægt: 175g
Strømindgang
12V DC (jævnstrøm), 2A
Strømforbrug
5W
Arbejdstemperatur
5˚C – 35˚C
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
1-2
DA6072.indb 2
Kapitel 1: Kom i gang
11/2/10 6:22:13 PM
Systemkrav
•
Høj-definitions tv (HDTV), standard tv eller HDMI skærm
•
Hukommelseskort (SD/MMC/MS/xD)
•
Lagerenhed (USB flash-drev / USB HDD)
• Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et HDMI
kabel.
• Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende,
kompositte AV kabel.
Lær din O!Play HD medieafspiller at kende
Front panel
1
2
3
4
LED indikatorer
Viser HD medieafspillerens status.
1
LED
Strøm
Status
SLUKKET
Rød
Blå
2
USB 2.0 port
Connect a USB 2.0 device into this port.
3
SD/MMC/MS/xD combo kort slot
Indsæt SD/MMC/MS/xD kortet i dette slot.
4
IR (Infrarød) modtager
Gør det muligt at betjene HD medieafspilleren med IR fjernbetjeningen.
ASUS O!Play HD medieafspiller
DA6072.indb 3
Beskrivelse
Enheden er slukket.
Enheden er i hviletilstand.
Enheden er tændt.
1-3
11/2/10 6:22:13 PM
Bagpanel
1
1
2
3
4
5
6
1-4
DA6072.indb 4
2
3
4
5
6
Strøm (DC ind) indgang
Forbind strømadapteren til denne port.
Analog video output (yellow)
Insert a composite cable to connect to a television or other video equipment.
Analog lydudgang (rød og hvid)
Anbring venstre og højre lydkabelstik for at forbinde til et tv eller andet lydudstyr.
HDMI port
Forbind til en højdefinitions multimedie-grænseflade (HDMI) enhed med et HDMI
kabel til denne port.
Digital lydudgang (S/PDIF)
Forbind et eksternt Hi-Fi lydsystem med et optisk kabel til denne port.
Tilbagestillingsknap
Tryk på denne knap med en spids genstand eller papirclips for at tilbagestille
enheden til fabriksindstillingerne.
Kapitel 1: Kom i gang
11/2/10 6:22:14 PM
Fjernbetjening
Brug fjernbetjeningen til at tænde og slukke for O!Play HD medieafspilleren,
gennemse menuer og vælge mediefilen, der skal afspilles, ses eller lyttes til.
Strøm tændt/
slukket
1
17 Vejledning
Navigationsknapper 2
/OK knap
Tilbage
3
Funktion
4
Tilbagespol
5
Foregående
6
Lydstyrke op
7
11 Zoom ind
Lydstyrke ned
8
10 Rediger
16 Information
15 Afspil/Pause
14 Fremad
13 Stop / Skub ud
12 Næste
9
ASUS O!Play HD medieafspiller
DA6072.indb 5
Tavs
1-5
11/2/10 6:22:14 PM
1
Strøm tændt/slukket
Sluk/tænd for HD medieafspilleren.
Navigations-/OK knapper
Tryk på op/ned knapperne for at bevæge dig gennem
menulinjen i en undermenu.
Tryk på op/ned knapperne for at nedsætte/øge en talværdi.
2
Tryk på venstre/højre knapperne for at bevæge dig gennem
hovedmenuerne på startskærmen.
Tryk på venstre/højre knapperne for at bevæge dig gennem
punkterne i en undermenu.
Tryk på OK for at bekræfte et valg.
1-6
DA6072.indb 6
3
Tilbage
Returnerer til den foregående skærm.
4
Funktion
Tryk for at vælge film-, musik- og billedeffekterne.
5
Tilbagespol
Tryk for at tilbagespole afspilningen.
6
Foregående
Returnerer til den foregående mediefil.
7
Lydstyrke op
Øger lydstyrken.
8
Lydstyrke ned
Reducerer lydstyrken.
9
Tavs
Tryk for at fjerne lyden.
10
Rediger
Tryk for at kopiere, slette, omdøbe og flytte filerne.
Kapitel 1: Kom i gang
11/2/10 6:22:16 PM
11
Zoom ind
Zoomer ind på skærmen.
12
Næste
Går til den næste mediefil.
13
Stop / Skub ud
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk i tre sekunder for at skubbe disken fra den eksterne hårddisk.
14
Frem
Tryk for at køre afspilningen fremad.
15
Pause/afspil
Skifter mellem afspilning og pause.
16
Information
Tryk for at vise information om filmen, video, eller musik.
17
Vejledning
Tryk for at se Vejledningsmenuen.
ASUS O!Play HD medieafspiller
DA6072.indb 7
1-7
11/2/10 6:22:17 PM
Klargøring af O!Play HD medieafspilleren
Tilslutning af strømadapteren
Sådan tilsluttes strømadapteren:
1.
2.
Forbind AC adapteren til DC IN porten bag på HD medieafspilleren.
Forbind AC adapteren til en strømkilde.
Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren
Sådan tilsluttes enheder til HD medieafspilleren:
1.
Forbind en skærm til HD medieafspilleren på følgende måde:
•Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et
HDMI kabel.
Afhængig af region, kan der være et HDMI kabel inkluderet i HD medie afspiller
pakken.
1-8
DA6072.indb 8
Kapitel 1: Kom i gang
11/2/10 6:22:18 PM
•Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende,
kompositte AV kabel.
2.
Forbind en lagerenhed eller et hukommelseskort til HD medieafspilleren på
følgende måde:
•
Indsæt en USB lagringsenhed så som en transportabelt harddisk eller en
USB flash disk til USB porten på forsiden af HD medie afspilleren.
•Anbring et hukommelseskort som for eksempel SD/MMC/MS/xD kort i
det tilsvarende kortindstik i HD medieafspillerens højre side.
ASUS O!Play HD medieafspiller
DA6072.indb 9
1-9
11/2/10 6:22:21 PM
3.
Brug et S/PDIF kabel for at forbinde dit stereoanlæg til din HD medie afspiller.
5.
Tænd for HDTV, standard tv eller HDMI skærmen.
4.
6.
Forbind HD medieafspillerens strømkabel til en strømkilde.
Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på
videotilstand.
Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på HDMI.
Se HDMI skærmens dokumentation.
Når der startes første gang
Når HD medieafspilleren startes første gang, vil en række skærme guide dig med
hensyn til konfigurering af HD medieafspillerens basale indstillinger.
Sådan startes der første gang:
1.
Tænd for HD medieafspilleren og HDTV, TV eller HDMI skærmen.
•Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på
HDMI.
2.
•Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på
videotilstand.
Installationsguiden ses. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
installationen.
Brug fjernbetjeningen til at navigere på skærmen.
1-10
DA6072.indb 10
Kapitel 1: Kom i gang
11/2/10 6:22:21 PM
Kapitel 2
Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
Startskærmen
Startskærmen har disse hovedfunktioner: Movies (Film), Photo (Billede), Music
(Musik), File Manager (Filstyrer), og Setup (Installation).
File Manager (Fil Manager) tillader dig at se alle dine medie filer på din
lagringsenhed.
2-1
DA6072.indb 1
11/2/10 6:22:25 PM
Konfigurering af O!Play MINI indstillingerne
Sådan konfigureres O!Play MINI indstillingerne:
1.
På startskærmen, tryk på venstre/
højre knapperne� / for
�������
at
navigere til Setup (Installation)
og tryk derefter på
.
2.
Tryk på op/ned tasterne �
/
for at navigere gemmen System, Audio,
Video, og Firmware Upgrade (Firmware Opdatering), tryk derefter på
for at konfigurere din valgte kategori.
3.
4.
Tryk på op/ned knapperne
konfigurere.
/
for at navigere til punktet, du vil
Tryk på foregående/næste
/
for at skifte til en anden kategori.
Tryk om nødvendigt på op/ned knapperne
talværdi.
5.
2-2
DA6072.indb 2
Tryk på
for at gemme eller tryk på
indstillinger.
/
for at øge/reducere en
for at annullere de foretagne
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:28 PM
Sådan afspilles en film
Fjernbetjeningsknapperne til film
Knap
Funktion
Tryk for at vise filmens fil information.
Tryk for at gå til den foregående skærm.
Tryk for at skifte mellem afspilning og pause.
Tryk for at tilbagespole afspilningen. Tryk flere gange for at ændre
tilbagespolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1)
Tryk for at køre afspilningen fremad. Tryk flere gange for at ændre
fremspolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1)
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk for at konfigurere video afspilningsindstillingerne.
Tryk for at øge lydstyrken.
Tryk for at reducere lydstyrken.
Tryk for at gå til den foregående videofil.
Tryk for at gå til den næste videofil.
Tryk for at fjerne lyden.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 3
2-3
11/2/10 6:22:29 PM
Sådan afspilles en film
Sådan afspilles en film:
1.
På startskærmen, tryk på venstre/
højre knapperne� / for at
navigere til Movies (Film) og tryk
derefter på
.
2.
Vælg videofilkilden med op/ned
knapperne �
/
og tryk
derefter på
.
3.
Brug op/ned tasterne �
/
til at lokalisere den film du ønsker at afspille.
Tryk på �
eller �
for at afspille filmen. Du kan trykke på Option tasten �
for at vælge film effekt.
2-4
DA6072.indb 4
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:34 PM
Afspilning af musik
Musik-kontrolknapper på fjernbetjeningen
Knap
Funktion
Tryk for at vise musikkens fil information.
Tryk for at gå til den foregående skærm.
Tryk for at skifte mellem afspilning og pause.
Tryk for at tilbagespole afspilningen. Tryk flere gange for at ændre
tilbagespolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1)
Tryk for at køre afspilningen fremad. Tryk flere gange for at ændre
fremspolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk for at konfigurere musikafspilnings-indstillingerne.
Tryk for at øge lydstyrken.
Tryk for at reducere lydstyrken.
Tryk for at gå til den foregående musikfil.
Tryk for at gå til den næste musikfil.
Tryk for at fjerne lyden.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 5
2-5
11/2/10 6:22:35 PM
Afspilning af musikfil
Sådan afspilles en musikfil:
1.
På startskærmen, tryk på venstre/
højre knapperne � / for at
navigere til Music (Musik) og tryk
derefter på �
.
2.
Vælg musikfilkilden med op/ned
knapperne �
/
og tryk
derefter på
.
3.
Lokaliser musikken, som du vil afspille, med op/ned knapperne
Tryk på
eller
��������������������������
for at afspille musikken.
2-6
DA6072.indb 6
/
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:40 PM
Konfigurering af lydafspilnings-indstillingerne
Med lydafspilning-indstillingsmenuen kan du konfigurere lydindstillingerne såsom
Repeat (Gentag) og Shuffle Loop (Blandet sløjfe).
Sådan konfigureres lydafspilnings-indstillingerne:
1.
2.
Under afspilning, tryk på
for at åbne lydafspilningsindstillingsmenuen.
Tryk på op/ned tasterne �
/
for at vælge en af disse
afspilningoptioner: Repeat
Off (Gentag fra), Repeat On
(Gentag til), Repeat All (Gentag
alle) og Shuffle Loop (Blandet
sløjfe). Tryk på �
for at
bekræfte valget.
Sådan konfigureres lydindstillingerne i Setup- (Installation-) tilstand:
1.
2.
3.
På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne �
Setup (Installation) og tryk derefter på �
.
Naviger til Audio, tryk derefter på op/ned tasterne �
disse audio modus/indstillinger:
for at navigere til
/
for at vælge
• Nat Modus: Vælg denne
indstilling hvis du ønsker at
lytte til musik om natten uden at
forstyrre andre.
• HDMI Ud: Vælg
denne indstilling hvis audio
udgangssignalet kommer fra et
high-definition eksternt display
forbundet til din HD medie
afspiller via et HDMI cable.
• SPDIF Ud: Vælg denne indstilling for en S/PDIF audio receiver.
Tryk på den højre tast for at �
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 7
/
vise optioner for din valgte audio indstilling.
2-7
11/2/10 6:22:44 PM
Se billeder
Fjernbetjeningsknapperne til foto
Knap
Funktion
Tryk for at vise billedets fil information.
Tryk for at gå til den foregående skærm.
Tryk for at skifte mellem afspilning og pause.
Tryk for at tilbagespole afspilningen. Tryk flere gange for at ændre
tilbagespolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1)
Tryk for at køre afspilningen fremad. Tryk flere gange for at ændre
fremspolingshastigheden til x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 eller normal hastighed
(x1)
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk for at konfigurere musikafspilnings-indstillingerne.
Tryk for at øge lydstyrken.
Tryk for at reducere lydstyrken.
Tryk for at returnere til forrige fotografi.
Tryk for at gå til næste fotografi.
Tryk for at fjerne lyden.
2-8
DA6072.indb 8
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:45 PM
Se billeder
Sådan ses billeder:
1.
På startskærmen, tryk på venstre/
højre knapperne � / ��������
for at
navigere til Photo (Billede) og tryk
derefter på �
.
2.
Vælg fotokilden med op/ned
knapperne �
/
, og tryk
derefter på �
. Lokaliser billedet,
som du vil se.
3.
Tryk på �
for at gennemse
billederne. Tryk på
for at se
billederne i diasshow-tilstand.
Visning af billeder i diasshow-tilstand
Sådan vises billeder i diasshow-tilstand:
1.
Når det valgte billede vises på fuld skærm, tryk på �
på fjernbetjeningen
for at begynde diasshow'et. Billeder i den samme kildemappe vises i
rækkefølge.
2.
Tryk på �
Tryk på �
for at pausere diasshow'et.
eller �
for at vende tilbage til kildemappen.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 9
2-9
11/2/10 6:22:50 PM
Indstilling af baggrundsmusik til diasshow'et
Sådan indstilles baggrundsmusik til diasshow'et:
1.
Inden visning af billeder, gå til Music (Musik) og afspil musikfiler først.
2.
Tryk på �
for at vende tilbage til startskærmen og gå derefter til
Photo (Billede) for at begynde diasshow'et. Diasshow'et afspilles med
baggrundsmusik.
Tryk på �
i stedet for �
baggrundsmusikken ikke.
, mens der afspilles musikfiler. Ellers afspilles
Konfigurering af billedafspilnings-indstillingerne
Med billedafspilnings-indstillingsmenuen kan du konfigurere billedindstillinger
såsom billedrotation, diasshow-timing, diasshow-overgangseffekt, Ken Burns
effekt, gentag og blandet sløjfe.
Sådan konfigureres billedafspilnings-indstillingerne:
1.
2.
3.
Under afspilning, tryk på �
for at åbne billedafspilningsindstillingsmenuen.
Tryk på op/ned knapperne �
/
for at navigere til funktionen,
som du vil konfigurere. Tryk på
for at åbne dens undermenu
for at bekræfte valget.
Naviger til den ønskede funktion.
Tryk derefter på
eller tryk på
2-10
DA6072.indb 10
for
�������������
at gemme
for at annullere de foretagne indstillinger.
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:53 PM
Sådan håndteres filerne
File Manager (Fil Manager) tilbyder både den enhedsmanager og mediefil
manager der tillader dig at gennemse medie filer på USB og Card Reader
(Kortlæser).
Kopiering af filer/mapper
Sådan kopieres filer/mapper:
1.
2.
På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne�
File Manager (Filstyrer) og tryk derefter på�
.
/
for at navigere til
Find den fil eller mappe, der skal kopieres fra én af disse kilder: Local HDD
(lokal harddisk), USB og Card Reader (kortlæser).
3
Tryk på�
4.
Tryk på �
6.
Tryk på op eller ned-knapperne �
/
for at vælge modtagermappen
eller den destination, hvortil filerne/mapperne skal kopieres.
5.
7.
8.
, og vælg Copy (Kopier).
for at vælge den fil eller mappe, der skal importeres.
Tryk på
at bekræfte valget.
Tryk på
at bekræfte modtagermappen eller destinationen�.
Vent et øjeblik, til processen er afsluttet, og klik derefter på OK.
Omdøbning af filer/mapper
Sådan omdøbes filer/mapper:
1.
2.
3.
4.
5.
På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne�
File Manager (Filstyrer) og tryk derefter på�
.
for at navigere til
Find den fil eller mappe, der skal omdøbes fra én af disse kilder: Local HDD
(lokal harddisk), USB og Card Reader (kortlæser).
Tryk på �
, og vælg Rename (Omdøb).
Benyt navigeringstasterne til at gå via det virtuelle tastatur for at indtaste det
nye fil- eller mappenavn.
Når det nye navn er indtastet, navigeres der til knappen OK på det virtuelle
tastatur for at bekræfte navnet.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 11
/
2-11
11/2/10 6:22:54 PM
2-12
DA6072.indb 12
Kapitel 2: Sådan bruges din O!Play MINI medieafspiller
11/2/10 6:22:54 PM
Kapitel 3
Fejlfinding
Fejlfinding
Dette afsnit giver svar på nogle almindelige problemer, som kan opstå under
installationen eller brugen af ASUS O!Play HD2 medieafspilleren. Disse problemer
kan klares via simpel fejlfinding, som man selv kan foretage. Kontakt ASUS
Teknisk Hjælp, hvis der opstå problemer, der ikke er nævnt i dette kapitel.
Skærm
SP 1. Medieafspilleren virker ikke. Du mener, at problemet kan
skyldes medieafspillerens strømadapter.
•Medieafspillerens strømadapter udfører muligvis sin beskyttelse mod
overbelastning - automatisk nedlukning ved overbelastning såsom
overstrøm, overspænding eller for høj temperatur.
•Frakobl medieafspillerens strømadapter og vent nogle minutter, inden du
anbringer adapteren i stikkontakten igen. Tænd for medieafspilleren igen.
• Hvis problemet stadig er der, skal du kontakte forhandleren.
SP 2. Tv-skærmen er blank, og medieafspillerens strøm LED er
slukket.
• Tjek, at der er tændt for tv'et.
•Kontroller, at medieafspillerens strømadapter og kontakten virker.
•Kontroller, at medieafspillerens strømadapter sidder korrekt på
afspillerens bagpanel og i stikkontakten.
SP 3. Jeg kan ikke se installationsguiden, når jeg tænder
for afspilleren første gang. Tv-skærmen er blank, og
medieafspillerens strøm LED er tændt.
• Tjek, at der er tændt for tv'et.
•Kontroller, at AV/HDMI kablet er forbundet til de rigtige terminaler på tv'et
og på medieafspilleren.
•Kontroller, at tv'et er indstillet på den rigtige videokilde (AV IN eller
HDMI). Det kan være nødvendigt at bruge tv'ets fjernbetjening til ændring
af videokilder.
•Sluk for medieafspilleren og vent nogle minutter, inden du tænder for den
igen, eller tryk på nulstilknappen på bagsiden.
3-1
DA6072.indb 1
11/2/10 6:22:55 PM
•Kontroller, at dit tv’s HDMI opløsning understøtter 720p, 1080i eller 1080p.
SP 4. Tv-skærmen blinker og er utydelig.
•Kontroller, at AV/HDMI kablet er forbundet til de rigtige terminaler på tv'et
og på medieafspilleren.
• Kontroller, at medieafspillerens strøm LED lyser.
•Kontroller, at tv-systemet passer med systemet, der bruges i dit land.
• Kontroller, at der er valgt den rigtige video-opløsning.
SP 5. Jeg kan ikke finde nogen af mine musik-, film- eller billedfiler.
•Kontroller, at medieserveren (som f.eks. USB lagerenhed) eller
computeren er tændt og, at enheden ikke er i standby.
• Kontroller, at filerne er i de understøttede filformater og ikke beskadiget.
SP 6. Bestemte filer kan ikke afspilles på medieafspilleren.
Medieafspilleren understøtter måske ikke video- eller lydformatet i den
pågældende fil. For oplysninger om, hvilke medieformater medieafspilleren
understøtter, se specifikationsoversigten i Kapitel 1.
SP 7. Kun en/et video/musik/billede afspilles, når jeg vælger den/det.
Hvordan afspilles hele listen?
Når der vælges en/et video/musik/billede til afspilning, så medfører et tryk
på OK på fjernbetjeningen, at kun den valgte fil afspilles. Hvis der trykke på
PLAY/PAUSE (AFSPIL/PAUSE) knappen, så afspilles hele fillisten.
Lyd
SP 1. Der er igen lyd.
• Kontoller, at hjemmebiografens lydstyrke ikke er stillet på tavs.
• Gå til Setup (Indstilling) > Audio (Lyd) og kontroller, at den korrekte
indstilling af digitalt output er aktiveret.
Se under Configuring the audio playback settings (Sådan konfigureres
indstillingerne til lydafspilning) for yderligere detaljer.
3-2
DA6072.indb 2
Kapitel 3: Fejlfinding
11/2/10 6:22:55 PM
• ���������������������������������������������������������������������������
Hvis du ser en video, der understøtter flerkanalslyd, så tryk flere gange på tasten Option (Alternativ)
på fjernbetjeningen og vælg Audio (Lyd), indtil den ønskede lydkanal fremkommer.
SP 2. Der er ingen musik, når jeg afspiller musikfiler.
• Kontroller, at lydkablerne er korrekt forbundet.
•Hvis lydkablerne er forbundet til tv'et, skal der tændes for tv'et for at
kunne afspille musikfiler.
•Hvis lydkablerne er forbundet til stereoanlægget, skal du kontrollere,
at der er tændt for stereoanlægget og, at den rigtige stereoindgang
er valgt. Hvis der er problemer med at vælge den rigtige lydkilde, se
stereoanlæggets instruktioner.
SP 3. Nogle få af mine musikfiler ses ikke.
Medieafspilleren understøtter de mest almindelige musikfilformater. Der er
imidlertid uendeligt mange forskellige bithastigheder og prøvefrekvenser.
Hvis en fil ikke ses på skærmen, er det højst sandsynligt, at den anvender
en ikke-understøttet bithastighed eller prøvefrekvens. Brug kun filer med
understøttede formater, bithastigheder og prøvefrekvenser.
Video
SP 1. Der er igen undertekst.
O!PLAY MINI har en eksklusiv RightTxT funktion, som på en intelligent
måde detekterer og viser filmens undertekster. Hvis du ønsker at slå
RightTxT funktionen fra, gå til Setup (Opsætning) > System > RightTxT.
USB lagerenhed
SP 1. Jeg kan ikke finde nogen af mine musik-, film- eller billedfiler.
•Kontroller, at USB lagerenheden (USB Flash/USB HDD ) ikke er i
standby.
•Kontroller, at filerne er i et understøttet filformat.
SP 2. Medieafspilleren genkender ikke USB lagerenheden.
USB lagerenheden genkendes måske ikke på grund af problemer med USB
hardware-driveren, USB kablet eller længere systemreaktionstid. Prøv at
genforbinde USB lagerenheden til USB porten igen og udskift med et nyt
USB kabel.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 3
3-3
11/2/10 6:22:55 PM
Fjernbetjening
SP 1. Medieafspillerens fjernbetjening virker ikke.
• Kontroller, at batterierne er korrekt anbragt.
•Batterierne kan allerede være løbet ud. Udskift med nye batterier.
•Kontroller, at området mellem fjernbetjeningen og medieafspilleren ikke
er blokeret.
Firmware-opdateringer
SP 1. Hvilken firmware-udgave har jeg? Hvordan opgraderer jeg den?
•Tjek firmware-udgaven, inden du begynder opgraderingen. Hvis
firmwaret er den nyeste udgave, behøver det ikke at opdateres.
•Gå til Setup (Installation) > Firmware Upgrade
(Firmwareopgradering) > USB upgrade (USB-opgradering) for at
udføre opdateringen.
• Gå til Setup (Indstilling) > Firmware Upgrade (Firmwareopgradering) > Version Info (Versionsoplysninger) for at finde firmwareversionen.
•Hvis du stadig ikke kan opdatere firmwaret, tilbagestil systemet og udfør
opdateringsprocessen igen.
•Firmwaret's opdateringsvejledning findes som PDF fil (inkluderet i den
opdaterede firmware-mappe). Nærmere oplysninger kan fås ved at
besøge ASUS hjælpestedet på http://support.asus.com/.
•Hvis der slukkes for O!Play MINI enheden under software-installationen,
vil opdateringen mislykkes. Hvis O!Play MINI ikke vil tænde, skal
enheden tilbagestilles. Dette vil genskabe standardindstillingerne. På
dette tidspunkt kan firmware-opdateringen forsøges igen.
Drifts-/funktionsfejl
SP 1. En drifts-/funktionsfejl opstod på min HD medieafspiller. Hvad
skal jeg gøre?
• Frakobl AC adapteren fra strømkilden og forbind den igen.
• Tryk på nulstillingsknappen på bagpanelet ved hjælp af en spids
genstand.
• Hvis problemet stadig er der, skal du kontakte ASUS Teknisk hjælp.
3-4
DA6072.indb 4
Kapitel 3: Fejlfinding
11/2/10 6:22:55 PM
SP 2. Hvordan kan det være at det tager et stykke tid for at komme
ind på Film, Musik, eller Billedskærmen fra Hjemmeskærmen?
Når du forbinder en USB lagringsenhed, hard disk drev, eller
hukommelseskort, skanner din HD medie afspiller automatisk og indekserer
de filer der er gemt på disse enheders baseret på filernes datostempling. Dette
forhindrer dig fra at få hurtig adgang til Movies (Film), Music (Musik), eller
Photo (Billede) skærmen fra Hjemmeskærmen.
For at deaktivere indeksfunktionen og hurtig komme ind i Movies (Film),
Music (Musik), eller Photo (Billede) skærmen, tryk på Stop knappen
og
naviger til File Manager (Fil Manager) for at gennemse alle medie filer i din
enhed.
For at deaktivere auto-skan funktionen, gå til Setup (Opsætning) > System >
Scan Storage (Skan enhed) > Auto Scan Off (Auto-skan fra).
SP 3. Filens kopieringtid er ikke korrekt.
Når du bruger medieafspillerens fil kopiering funktion, registrerer og viser
den måske ikke det korrekte tidspåunkt hvor filen blev kopieret til din medie
afspiller.
Yderligere oplysninger
Hvor er det muligt at finde yderligere oplysninger om HDmedieafspilleren?
•
Brugervejledning på cd’en med tekniske støtte
Se den brugervejledning, der findes på den medfølgende cd med teknisk
støtte, for yderligere detaljer om, hvordan man bruger HDmedieafspilleren.
• ASUS-netsted med teknisk støtte
Hent den nyeste firmware, de nyeste drivere og værktøjsprogrammer fra
ASUS-netstedet med teknisk støtte på adressen
http://support.asus. com
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 5
3-5
11/2/10 6:22:56 PM
3-6
DA6072.indb 6
Kapitel 3: Fejlfinding
11/2/10 6:22:56 PM
Tillæg
Bemærk
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters
kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/index.
aspx.
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to
betingelser:
•
•
Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens.
Dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som
kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i
henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige
beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og
bruges i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig
interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke
vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig
interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå
udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af
følgende måder:
•
Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
•
Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren
er forbundet til.
•
•
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.
Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at
anvende dette udstyr.
T-1
DA6072.indb 1
11/2/10 6:22:56 PM
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium
Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj
fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ
vedrørende radio-interferens.
Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003.
Almindelig offentlig licens (GNU General Public
License)
Licensinformation
Dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet tredjeparts-software, licenseret
i henhold til betingelserne for almindelig offentlig licens (GNU General Public
License). Se GNU General Public License (almindelig offentlig licens) vedrørende
denne licens nøjagtige vilkår og betingelser. Vi vedlægger hver cd, afsendt
sammen med vores produkt en kopi af GPL. Alle fremtidige firmware-opdateringer
vil være ledsaget af deres respektive kildekoder. Besøg venligst vores websted for
opdateret information. Bemærk, at vi ikke tilbyder direkte distributionshjælp.
Almindelig offentlig licens (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)
Version 2, juni 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Enhver har lov til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument,
men ændring er ikke tilladt.
Indledning
Formålet med licenserne for det meste software er at fjerne din frihed til at dele
det med andre og ændre det. Derimod er hensigten med "GNU General Public
License" (almindelig offentlig licens) at garantere dig frihed til at dele og ændre
frit software - at sikre, at softwaret er frit for alle dets brugere. Den almindelige
offentlige licens gælder det meste af "Free Software Foundation"s software og til
alle andre programmer, hvis forfattere forpligter sig til at bruge den. (Noget andet
"Free Software Foundation" software er i stedet dækket af "Mindre almindelig
offentlig licens” (GNU Library General Public License.) Det kan også benyttes i
forbindelse med dine programmer.
T-2
DA6072.indb 2
Tillæg
11/2/10 6:22:56 PM
Når vi taler om frit software, mener vi "frihed", ikke pris. Hensigten med vores
almindelige offentlige licens er at sikre dig friheden til at distribuere kopier af
frit software (og få noget for det, hvis du vil), at du får kildekoden, eller kan få
den, hvis du ønsker, at du kan ændre softwaret eller bruge dele af i nye, frie
programmer og - at du ved, at du kan gøre disse ting.
For at beskytte dine rettigheder, må vi foretage nogle begrænsninger, som
forbyder alle at nægte dig disse rettigheder eller bede dig overgive disse
rettigheder. Disse begrænsninger gælder bestemte ansvar, du har, hvis du
distribuerer kopier af softwaret eller ændrer det.
Hvis du f.eks. distribuerer kopier af et sådant program, gratis eller for en pris, skal
du give alle modtagerne de samme rettigheder, som du har. Du skal sikre, at også
de får eller kan få fat i kildekoden. Og du skal vise dem disse betingelser, så de
kender deres rettigheder.
Vi beskytter dine rettigheder i to trin: (1) Har ophavsret til softwaret og (2) tilbyder
dig licensen, som giver dig lovlig tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller
modificere softwaret.
Med hensyn til hver forfatters samt vores egen beskyttelse, vil vi endvidere også
gerne gøre det klart, at der ikke er nogen garanti forbundet med dette frie software.
Hvis softwaret modificeres af nogen anden og gives videre, skal modtagerne vide,
at hvad de har, er ikke en original, hvorfor ethvert problem som følge af andre ikke
reflekterer den oprindelige forfatters omdømme.
Til slut: Ethvert frit program trues konstant af software-patenter. Vi ønsker at
forhindere faren ved, at videredistributører af frie programmer på individuel bases
opnår patentlicenser og således rent faktisk gør programmet til ejendom. For at
undgå dette, har vi gjor det klart, at ethvert patent skal gives i licens til enhvers frie
brug eller ikke gives i licens overhovedet.
De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribution og modifikation følger.
Vilkår og betingelser for kopiering, distribution og modifikation
0.
Licensen gælder for ethvert program eller andet arbejde, som indeholder
en bemærkning anbragt af ophavsret-indehaveren, og som oplyser, at det
kan distribueres i henhold til betingelserne for den almindelige offentlige
licens. Nedenanførte "Program" refererer til ethvert sådant program eller
arbejde. "Arbejde baseret på programmet" refererer enten til programmet
eller ethvert afledet arbejde i henhold til ophavsretloven: Det vil sige et
arbejde indeholdende programmet eller en del af det, enten fuldstændigt
eller med modifikationer og/eller oversat til et andet sprog. (oversættelse er
herefter og uden begrænsning inkluderet i vendingen "modifikation".) Hver
licensindehaver omtales som "dig".
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 3
T-3
11/2/10 6:22:57 PM
Andre aktiviteter end kopiering, distribution og modifikation er ikke dækket af
denne licens. De ligger uden for dens virkeområde. Kørslen af programmet
er ikke begrænset, og programmets uddata er kun dækket, hvis dets indhold
er baseret på programmet (uafhængigt af, om det er fremstillet ved at køre
programmet). Om dette er sandt, afhænger af, hvad programmet gør.
1. Du kan på et hvilket som helst medie kopiere og distribuere fuldstændige
kopier af programmets kildekode, som du modtager den - under forudsætning
af, at du tydeligt og korrekt på hver kopi anbringer en passende oplysning
vedrørende ophavsret og ansvarsfraskrivelse. Hold alle oplysninger, som
refererer til licensen og fraværelsen af nogen garanti, intakte - og giv enhver
anden modtager af programmet en kopi af denne licens sammen med
programmet.
Du kan opkræve et beløb for den fysiske overførsel af en kopi, og du kan om
ønsketg tilbyde garantibeskyttelse som modydelse for et sådant beløb.
2. Du kan modificere din kopi eller kopier af programmet eller en hvilken som
helst del af det og således forme et værk, baseret på programmet, og kopiere
og distribuere sådanne modifikationer eller arbejder i henhold til vilkårene i
ovenstående afsnit 1 - forudsat, at du opfylder alle disse betingelser:
a) De modificerede filer kan have en tydelig anbragt bemærkning om, at du
har ændret filerne samt om datoen for enhver ændring.
b) Du kan foranledige, at ethvert arbejde, som du distribuerer eller
offentliggør, som i sin helhed eller delvist indeholder - eller er afledt af
- programmet eller nogen del deraf, gives gratis i licens til alle tredjeparter i
henhold til denne licens's betingelser.
c) Hvis det modificerede program, når det kører, normalt læser
kommandoer interaktivt, skal du foranledige, når det begynder at køre for
sådant interaktivt brug og på den mest almindelige måde, at det printer
eller viser en meddelelse vedrørende ophavsret samt en bemærkning om,
at der ikke er nogen garanti (eller, at du yder en garanti) og, at brugere
kan videredistribuere programmet i henhold til disse betingelser, ligesom
du fortæller brugeren, hvordan han skal betragte en kopi af denne licens.
(Undtagelse: Hvis programmet i sig selv er interaktivt, men ikke formelt
trykker en sådan meddelelse, er det ikke nødvendigt, at dit arbejde, baseret
på programmet, printer en meddelelse.)
Disse krav gælder det modificerede arbejde i sin helhed. Hvis identificerbare
afsnit af arbejdet ikke er afledt af programmet og i sig selv med rimelighed
kan anses for uafhængige og separate arbejder, så gælder licensen og
dens betingelser ikke til disse afsnit, når du distribuerer dem som separate
arbejder. Men, når du distribuerer de samme afsnit som en del af et hele,
som er et arbejde baseret på programmet, så skal distributionen af helheden
ske på licensens betingelser, hvis tilladelser for andre licensindehavere
gælder hele verden og således til hver eneste del, uden hensyn til, hvem der
skrev den.
Hensigten med dette afsnit er ikke at kræve rettigheder eller anfægte dine
rettigheder til arbejde skrevet helt af dig. Hensigten er at udøve retten til
at kontrollere distributionen af afledte eller kollektive arbejder baseret på
programmet.
T-4
DA6072.indb 4
Tillæg
11/2/10 6:22:57 PM
3.
4.
Derudover vil den blotte sammensætning af et andet arbejde, ikke baseret på
programmet, med programmet (eller med et arbejde, baseret på programmet)
på et lager- eller distributionsmedie ikke bringe det andet værk under denne
licens.
Du kan kopiere og distribuere programmet (eller et arbejde, baseret på
det, under Afsnit 2) i objektkode eller i eksekverbar form i henhold til
betingelserne i ovenstående Afsnit 1 og 2 under forudsætning af, at du også
gør en af følgende ting:
a) Ledsager det med en fuldstændig korresponderende maskinlæsbar
kildekode, som skal distribueres i henhold til betingelserne i ovenstående
Afsnit 1 og 2 og på et medie, der normalt bruges til software udvekskling,
eller,
b) Ledsager det med et skriftligt tilbud, gyldigt i mindst tre år, og hvor du
giver tredjepart, for en betaling ikke større end dine omkostninger for fysisk
at udføre kildedistributionen, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den
korresponderende kildekode, der kan distribueres under betingelserne i
ovenstående Afsnit 1 og 2 og på et medie, der normalt bruges til softwareudveksling; eller
c) Ledsager det med oplysningerne, du modtog med hensyn til tilbudet om
at distribuere den korresponderende kildekode. (Dette alternativ er kun tilladt
i forbindelse med ikke-kommerciel distribution og kun, hvis du har modtaget
programmet i objektkode eller eksekverbar form med et sådant tilbud, i
henhold til ovennævnte underafsnit b.)
Med kildekoden for et arbejde menes arbejdets foretrukne form med
henblik på at foretage modifikationer i det. Med hensyn til et eksekverbart
arbejde menes med fuldstændig kildekode hele kildekoden for alle
moduler, det indeholder, plus enhver forbunden interface-definitionsfil plus
scripts til kontrolkompilering og installation af det eksekverbare. Som en
særlig undtagelse, behøver den distribuerede kildekode imidlertid ikke
indeholde noget, som normalt distribueres (i enten kilde- eller binær form)
med de vigtigste komponenter (oversættelsesprogram, kerneprogram
osv) i styresystemet, på hvilket det eksekverbare køres - medmindre den
pågældende komponent selv ledsager det eksekverbare.
Hvis distributionen af det eksekverbare eller objektkoden foretages ved
at tilbyde adgang til at kopiere fra et specificeret sted, så tæller tilbud om
tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det det samme sted som
distribution af kildekoden, også selvom tredjeparter ikke er tvunget til at
kopiere kilden sammen med objektkoden.
Du kan ikke kopiere, modificere, give i underlicens eller distribuere
programmet udover, hvad der udtrykkeligt er anført i denne licens. Ethver
andet forsøg på at kopiere, modificere, give i underlicens eller distribuere
programmet er ugyldigt og vil automatisk terminere dine rettigheder i henhold
til denne licens. Parterne, som har modtaget kopier eller rettigheder fra
dig under denne licens, vil imidlertid ikke have deres licenser termineret,
sålænge sådanne parter fuldt ud opfylder deres del.
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 5
T-5
11/2/10 6:22:57 PM
5.
6.
7.
8.
T-6
DA6072.indb 6
Du er ikke tvunget til at acceptere denne licens, da du ikke har underskrevet
den. Intet andet giver dig imidlertid ret til at modificere eller distribuere
programmet eller dets afledte arbejder. Disse handlinger er forbudte ifølge
lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at modificere eller distribuere
programmet (eller et hvilket som helst arbejde baseret på programmet)
indikerer du imidlertid din accept af denne licens til at gøre dette samt
alle dens vilkår og betingelser for at kopiere, distribuere og modificere
programmet eller arbejder, baseret på det.
Hver gang, du videredistribuerer programmet (eller et hvilket som helst
arbejde baseret på programmet), modtager modtageren automatisk en
licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere og modificere
programmet i henhold til disse vilkår og betingelser. Du kan ikke pålægge
nogen andre begrænsninger på modtagerens udøvelse af rettighederne givet
heri. Du er ikke ansvarlig for tredjeparts overholdelse af denne licens.
Hvis, som følge af en domstolsafgørelse eller påstand om patentkrænkelse
eller af nogen anden grund (ikke begrænset til patentanliggender), du
pålægges krav (ved retskendelse, aftale eller på anden på) i modstrid med
denne licens vilkår, undtager de dig ikke fra vilkårene i denne licens. Hvis
du ikke kan distribuere og samtidigt opfylde dine forpligtelser i henhold til
denne licens eller andre relevante forpligtelser, så må du som en konsekvens
heraf ikke distribuere programmet i det hele taget. Hvis for eksempelen
patentlicens ikke tillader royalty-fri distribution af programmet af alle dem,
der modtager kopier direkte eller indirekte gennem dig, så er den eneste
måde, på hvilken du kan tilfresstille både den og denne licens helt af afstå fra
distribution af programmet.
Hvis nogen del af dette afsnit under nogen som helst givne forhold erklæres
ugyldig eller uanvendelig, så gælder dette afsnits balance, mens afsnittet
som helhed skal gælde i andre situationer.
Formålet med dette afsnit er ikke at få dig til at krænke nogen patenter eller
andre ejendomsretkrav eller at bestride værdien af sådanne krav. Dette afsnit
har udelukkende til formål at beskytte det frie software-distributionssystems
integritet, som implementeres via praksisser med offentlige licenser.
Mange mennesker har via dette system - og i tiltro til systemets konsistente
anvendelse - bidraget stort til de mange forskellige softwares' distribution.
Det er op til forfatteren/donoren at afgøre, om han eller hun er villig til at
distribuere software gennem et andet system, og en licens kan ikke påvirke
et sådant valg.
Hensigten med dette afsnit er at gøre det helt klart, hvad konsekvensen af
resten af licensen kan være.
Hvis distributionen og/eller brugen af programmet - enten på grund
af patenter eller på grund af ophavsretligt beskyttede interfacer - er
begrænset til bestemte lande, kan den oprindelige ophavsret-indehaver,
som placerer programmet under denne licens, tilføje en geografisk
distributionsbegrænsning, der udtrykkeligt ekskluderer disse lande, således,
at distribution kun er tilladt i ikke-ekskluderede lande. I et sådant tilfælde
inkorporerer licensen begrænsningen som var den skrevet i selve licensen.
Tillæg
11/2/10 6:22:57 PM
9.
"The Free Software Foundation" kan fra tid til anden offentliggøre reviderede
og/eller nye versioner af "Almindelig offentlig licens". Sådanne nye versioner
vil være i samme ånd som den nuværende version, men kan afvige i
detaljerne med hensyn til nye problemer og anliggende.
Hver version har sit eget versionsnummer. Hvis programmet angiver et
versionnummer for denne licens og "enhver senere version", så har du
mulighed for at følge vilkårene og betingelserne, enten med hensyn til denne
version eller med hensyn til enhver senere version, udgivet af "Free Software
Foundation". Hvis programmet programmet ikke angiver et versionsnummer
for denne licens, så kan du vælge en hvilken som helst version, offentliggjort
af "Free Software Foundation".
10. Hvis du ønsker at inkorporere dele af programmet ind i andre frie programmer,
hvis distributionsbetingelser er anderledes, skal du skrive til forfatteren og
bede om tilladelse. Vedrørende software, der ophavsretligt beskyttet af "Free
Software Foundation", skal du skrive til "Free Software Foundation". Vi giver
nogen gange undtagelser for dette. Vores beslutning vil afhænge af de to
mål: 1) Bevarelse af den frie status for alle afledninger af vores frie software
og 2) promovering af almindelig deling og genbrug af software.
INGEN GARANTI
11 DA PROGRAMMET GIVES GRATIS I LICENS, ER PROGRAMMET, I DET
OMFANG LOVEN GIVER RET DERTIL – IKKE DÆKKET AF NOGEN
GARANTI. UNDTAGET, HVIS DET PÅ ANDEN MÅDE ER SKRIFTLIGT
ANGIVET, SÅ LEVERER OPHAVSRETHOLDERNE OG/ELLER ANDRE
PARTER PROGRAMMET "SOM ER", UDEN GARANTIER AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN
TIL SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HELE
RISIKOEN MED HENSYN TIL PROGRAMMETS KVALITET OG YDELSE
PÅHVILER DIG. SKULLE PROGRAMMET VISE SIG MANGELFULDT,
PÅTAGER DU DIG ALLE NØDVENDIGE UDGIFTER TIL SERVICERING,
REPARATION OG RETTELSE.
12 I INTET TILFÆLDE, MEDMINDRE DET KRÆVES I HENHOLD TIL
ANVENDELIG LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT, KAN NOGEN
OPHAVSRETINDEHAVER ELLER NOGEN ANDEN PART, SOM MÅ
MODIFICERE OG/ELLER VIDERESDISTRIBUERE PROGRAMMET
SOM OVENFOR TILLADT, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR
SKADER, INKLUSIVE EN HVILKEN SOM HELST ALMINDELIG, SÆRLIG,
HÆNDELIG ELLER INDIREKTE SKADE OPSTÅET VED BRUGEN ELLER
VED MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMET (HERUNDER,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DATATAB ELLER DATA, DER ER BLEVET
GJORT UNØJAGTIGE, ELLER TAB, LIDT AF DIG ELLER TREDJEMAND
ELLER FEJL VED PROGRAMMET, SÅ DET IKKE KAN ARBEJDE MED
ANDRE PROGRAMMER), SELV HVIS EN SÅDAN OVERDRAGER ELLER
ANDEN PART ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER.
AFSLUTNING VILKÅR OG BETINGELSER
ASUS O!Play MINI medieafspiller
DA6072.indb 7
T-7
11/2/10 6:22:58 PM
ASUS kontaktinformation
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse
Telefon Fax E-mail
Websted
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Teknisk hjælp
Telephone Onlinestøtte
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse
Telefon
Fax
Websted
Teknisk hjælp
Telefon Støttefax
Onlinestøtte
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Adresse
Fax
Websted
Onlinekontakt
Teknisk hjælp
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Component Telefon
System/Notebook/Eee/LCD Telefon
Støttefax
Onlinestøtte
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* EUR 0.14/minut fra en tysk landlinje; EUR 0.42/minut fra en mobiltelefon.
T-8
DA6072.indb 8
Tillæg
11/2/10 6:22:58 PM