Asus | DU6072 | User's Manual | ASUS DU6072 User's Manual

HD-mediaspeler
O!PLAY MINI
Gebruiksaanwijzing
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 1
11/2/10 5:26:45 PM
DU6072
Eerste editie V1
Oktober 2010
Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven producten en software, mag worden
gekopieerd, overgedragen, bewerkt, opgeslagen in een retrievalsysteem, of vertaald in elke willekeurige
taal in eender welke vorm of door eender welk middel, behalve documentatie die door de aankoper
wordt bewaard voor back-updoeleinden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).
De productgarantie of het onderhoud zal niet geldig zijn indien: (1) het product werd gerepareerd,
gewijzigd of aangepast, tenzij dergelijke reparatie, wijziging of aanpassing schriftelijk werd goedgekeurd
door ASUS; of (2) het serienummer van het product werd beschadigd of ontbreekt.
ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING “ZOALS HIJ IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET
OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET GELIMITEERD TOT DE IIMPLICIETE GARANTIES
OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN
GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN ASUS, ZIJN DIRECTIELEDEN, BEDRIJFSLEIDERS, WERKNEMERS
OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTIËLE, OF
GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL,
VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING OF ENIG ANDER GELIJKAARDIG
VERLIES), ZELFS INDIEN ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE VOORTKOMENDE UIT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT IN DEZE
HANDLEIDING OF AAN DIT PRODUCT.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN GELEVERD
VOOR INFORMATIEF GEBRUIK, EN ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN OP ELK OGENBLIK
ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD
ALS EEN VERBINTENIS VAN ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF
AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE IN DEZE HANDLEIDING
KUNNEN VOORKOMEN, MET INBEGRIP VAN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE WORDEN
BESCHREVEN.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, worden alleen gebruikt als identificatie of
verklaring en in het voordeel van de eigenaar, zonder bedoeling enige overeenkomst te schenden.
ii
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 2
11/2/10 5:26:45 PM
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.................................................................................... v
License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital...... vii
License notice and trademark acknowledgement for DTS..................... vii
Over deze handleiding............................................................................... vii
Hoofdstuk 1
Aan de slag
Welkom....................................................................................................... 1-1
Inhoud verpakking..................................................................................... 1-1
Overzicht specificaties.............................................................................. 1-2
Systeemvereisten...................................................................................... 1-3
Kennismaken met uw O!Play HD media player...................................... 1-3
Voor/linkerpaneel............................................................................ 1-3
Achterpaneel................................................................................... 1-4
Afstandsbediening........................................................................... 1-5
Uw O!Play HD media player voorbereiden.............................................. 1-8
De voedingsadapter aansluiten...................................................... 1-8
Apparaten aansluiten op uw HD-mediaspeler................................ 1-8
De eerste keer starten................................................................... 1-10
Hoofdstuk 2
Uw O!Play MINI media player gebruiken
Het startscherm......................................................................................... 2-1
De O!Play HD2-instellingen configureren............................................... 2-2
Een film afspelen....................................................................................... 2-3
Filmbedieningsknoppen op de afstandsbediening.......................... 2-3
Een film afspelen............................................................................. 2-4
Muziek afspelen......................................................................................... 2-5
Muziekbedieningsknoppen op de afstandsbediening..................... 2-5
Een muziekbestand afspelen.......................................................... 2-6
De audioweergave-instellingen configureren.................................. 2-7
Foto's weergeve......................................................................................... 2-8
Fotobedieningsknoppen op de afstandsbediening......................... 2-8
Foto's weergeven............................................................................ 2-9
Foto's in de diavoorstellingsmodus weergeven.............................. 2-9
De achtergrondmuziek instellen voor de diavoorstelling............... 2-10
De fotoweergave-instellingen configureren................................... 2-10
iii
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 3
11/2/10 5:26:46 PM
Uw bestanden beheren........................................................................... 2-11
Bestanden/mappen kopiëren.........................................................2-11
Namen van bestanden/mappen wijzigen.......................................2-11
Hoofdstuk 3
Problemen oplossen
Problemen oplossen................................................................................. 3-1
Scherm ......................................................................................... 3-1
Audio
Video
......................................................................................... 3-2
......................................................................................... 3-3
USB-opslagapparaat....................................................................... 3-3
Afstandsbediening........................................................................... 3-4
Firmware Updates........................................................................... 3-4
Bewerkingsfout/functiefout.............................................................. 3-4
Extra informatie............................................................................... 3-5
Bijlage
Bepalingen.................................................................................................A-1
GNU General Public License....................................................................A-2
ASUS-contactinformatie...........................................................................A-8
iv
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 4
11/2/10 5:26:46 PM
Veiligheidsinformatie
Gebruik alleen een droge doek om het apparaat te reinigen.
Plaats het NIET op een
oneffen of onstabiel
werkoppervlak. Neem
contact op met de
onderhoudsdienst als de
behuizing beschadigd is.
Laat al het onderhoud
uitvoeren door bevoegd
onderhoudspersoneel.
Stel het apparaat NIET bloot
aan of gebruik het niet in de
nabijheid van vloeistof, regen
of vocht.
VEILIGE TEMP: Dit
apparaat mag alleen worden
gebruikt op plaatsen met
een omgevingstemperatuur
tussen 5°C (41°F) en 35°C
(95°F).
NIET installeren in
de buurt van warmte
producerende apparaten of
bronnen, zoals radiators,
verwarmingsroosters,
kachels of versterkers.
Zorg dat u het apparaat
hebt aangesloten op
een stopcontact met het
correcte ingangsvermogen
(12Vdc, 2A)
Gooi het apparaat NIET
bij het huishoudelijk afval.
Dit apparaat is ontworpen
om een correct hergebruik
en recycling mogelijk
te maken. Raadpleeg
de lokale voorschriften
voor het verwijderen van
elektronische producten.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
De bliksemflits met
het pijlsymbool in de
gelijkzijdige rechthoek is
bedoeld om de gebruiker
te waarschuwen voor de
aanwezigheid van niet
geïsoleerde "gevaarlijke
spanning" in het product
die krachtig genoeg
kan zijn om elektrische
schokken te veroorzaken.
Verwijder het deksel (of
het achterpaneel) niet om
het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Er zijn geen onderdelen
in het apparaat die door
de gebruiker kunnen
worden gerepareerd. Laat
onderhoud en reparaties
over aan bekwame
vakmensen.
Het uitroepteken binnen
een gelijkzijdige driehoek
is bedoeld om de gebruiker
te waarschuwen van de
aanwezigheid van belangrijke
gebruiks- en onderhouds
(reparatie)-richtlijnen in de
documentatie die bij het toestel
is geleverd.
• Ontploffingsgevaar
�����������������������������������������������������������������
als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang
�����������
de
batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is
aanbevolen.
•�����������������������������������������������������������������
Gooi lege batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 5
11/2/10 5:26:48 PM
Veiligheidsrichtlijnen
1.
Lees deze instructies.
3.
Neem alle waarschuwingen in acht.
2.
4.
5.
6.
Bewaar deze instructies.
Volg alle instructies.
Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
Alleen reinigen met een droge doek.
7.De ventilatiegaten niet blokkeren. Installeer het toestel in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant.
8.Niet installeren in de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren,
verwarmingsroosters, ovens of ander apparaten (waaronder versterkers) die
warmte afgeven.
9.Probeer nooit de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde
stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarbij
er een breder is dan de ander. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een
aardklem. Het brede blad of de derde pen zijn bedoeld voor uw veiligheid.
Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u een elektricien
raadplegen om het stopcontact te vervangen.
10. Zorg ervoor dat er niet op de voedingskabel kan worden getrapt of dat de
kabel niet wordt gekneld, in het bijzonder bij de contactdozen en het punt
waar de kabel het toestel verlaat.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de
fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen op een karretje, standaard, driepoot, steun
of tafel die door de fabrikant is opgegeven of die bij het apparaat wordt
verkocht. Wees voorzichtig wanneer u een karretje gebruikt om het apparaat
te verplaatsen om te voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en
eventueel tot verwondingen leidt.
13.Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of
wanneer het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
14.Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici. Er
is onderhoud vereist als het apparaat is beschadigd, ongeacht de wijze
waarop dit is gebeurd, bijv. als de stroomkabel of stekker is beschadigd, als
er vloeistof is gemorst of als er objecten in het apparaat zijn gevallen, het
apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet normaal werken of als
het is gevallen.
vi
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 6
11/2/10 5:26:48 PM
License notice and trademark
acknowledgement for Dolby Digital
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
License notice and trademark
acknowledgement for DTS
Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued &
pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and DTS
logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Over deze handleiding
Indeling van deze handleiding
•
Hoofdstuk 1: Aan de slag
•
Hoofdstuk 2: De ASUS O!Play MINI Media Player gebruiken
•
Biedt basisinformatie over uw ASUS O!Play MINI Media Player.
Biedt informatie over het gebruik van uw ASUS O!Play MINI Media Player.
Hoofdstuk 3: Problemen oplossen
Biedt oplossingen voor veelgestelde vragen over uw ASUS O!Play MINI
Media Player.
vii
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 7
11/2/10 5:26:50 PM
Over deze handleiding
Om zeker te zijn dat u bepaalde taken correct uitvoert, vindt u hieronder een
overzicht van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt.
WAARSCHUWING: Informatie om lichamelijke letsels te voorkomen terwijl u een taak probeert uit te voeren.
OPGELET: Informatie om schade aan onderdelen te voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.
BELANGRIJK: Informatie die u MOET volgen om een taak te voltooien.
OPMERKING: Tips en extra informatie om u te helpen bij het voltooien van een taak.
Waar vindt u meer informatie?
Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie en voor product- en
software-updates.
1.
2.
ASUS-ondersteuningssite
Download de recentste firmware, stuurprogramma's en hulpprogramma's van
de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus.com.
ASUS-forum
Ontvang de laatste nieuwtjes en informatie over dit product van de website
van het ASUS-forum op http://vip.asus.com/forum/.
3.
Optionele documentatie
Uw productpakket kan optionele documentatie bevatten, zoals
garantiebrochures, die door uw verkoper werden toegevoegd. Deze
documenten maken geen deel uit van de standaardverpakking.
viii
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 8
11/2/10 5:26:50 PM
Hoofdstuk 1
Aan de slag
Welkom
Bedankt voor het aanschaffen van de ASUS O!Play MINI Media Player!
Met de ASUS O!PLAY MINI-mediaspeler kunt u genieten van digitale
mediabestanden van externe USB-opslagapparaten/harde schijven of
geheugenkaarten op uw tv- of amusementsysteem.
Inhoud verpakking
O!Play MINI Media Player
Afstandsbediening met twee
AAA-batterijen
Wisselstroomadapter en voedingskabel
Ondersteunings-cd�
(Gebruikershandleiding/
hulpprogramma's)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
HDMI-kabel (optioneel)
Composiet AV (audiovideo)-kabel
Snelstartgids
• Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u
contact opnemen met uw leverancier.
• Afhankelijk van de regio, kan er een HDMI-kabel in de verpakking zitten.
1-1
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 1
11/2/10 5:26:54 PM
Overzicht specificaties
Ondersteunde
video-indelingen
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Ondersteunde
videobestandsextensies
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb,
.ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv,
.m2v, .m4v
Ondersteunde
audio-indelingen
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
ID3 Tag
Ondersteunde
afbeeldingsindelingen
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Ondersteunde
ondertitelingsindelingen
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
I/O-poorten
1 x voedingsingang (DC)
1 x USB 2.0-poort
Audio-/video-uitgangen
1 x HDMI-poort
1 x optische digitale (S/PDIF) poort
1xSD/MMC/MS/xD-kaartlezer
Afmetingen
B x D x H: 151.85 mm x 106.7 mm x 29.03 mm
Gewicht: 175 g
Ingangsvermogen
12Vdc, 2A
Energieverbruik
5W
Bedrijfstemperatuur
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
1-2
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 2
Hoofdstuk 1: Aan de slag
11/2/10 5:26:55 PM
Systeemvereisten
•
•
•
High-definition TV (HDTV), standaard TV of HDMI-monitor
Opslagapparaat (USB-flashstation / USB HDD)
Geheugenkaart (SD/MMC/MS/xD)
• Gebruik een HDMI-kabel om uw HD-mediaspeler aan te sluiten op een
HDTV- of HDMI-monitor.
• Gebruik de bijgeleverde composiet AV-kabel om uw HD-mediaspeler aan te
sluiten op een standaard tv.
Kennismaken met uw O!Play HD media player
Voor/linkerpaneel
1
2
3
4
LED-indicators
Toont de status van de HD-mediaspeler.
1
LED
Voeding
Status
Description
UIT
Het apparaat is uitgeschakeld.
Rood
Het apparaat is in de slaapstand.
Blauw
Het apparaat wordt ingeschakeld.
2
USB 2.0-poort
Sluit een USB 2.0-apparaat aan op deze poort.
3
SD/MMC/MS/xD combo card slot
Insert the SD/MMC/MS/xD card into this slot.
4
IR-ontvanger (infrarood)
Hierdoor kunt u de HD-mediaspeler bedienen met de IR-afstandsbediening.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 3
1-3
11/2/10 5:26:55 PM
Achterpaneel
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Voedingsingang (DC-In)
Stop de voedingsadapter in deze poort.
Analoge video-uitgang (geel)
Sluit een composietkabel aan om aan te sluiten op een televisie of ander videoapparaat.
Analoge audio-uitgang (rood en wit)
Sluit de stekkers van de audiokabels links en rechts aan om aan te sluiten op een
televisie of ander audio-apparaat.
HDMI-poort
Sluit een HDMI-kabel aan op deze poort om aan te sluiten op een HDMI-apparaat
(high-definition multimedia interface).
Digitale audio-uitgang (optische S/PDIF)
Sluit een optische kabel aan op deze poort om aan te sluiten op een extern HiFiaudiosysteem.
Reset-knop.
Gebruik een pin of paperclip om op deze knop te drukken om het apparaat
opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.
1-4
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 4
Hoofdstuk 1: Aan de slag
11/2/10 5:26:56 PM
Afstandsbediening
Gebruik de afstandsbediening om de O!Play HD-mediaspeler in/uit te
schakelen, door menu's te bladeren en media te selecteren om ze af te spelen,
weer te geven of te beluisteren.
Voeding
1
Navigation/
OK keys
2
Terug
3
Optie
4
Snel terugspoelen
5
Vorige
6
Volume hoger
7
11 Inzoomen
Volume lager
8
10 Bewerken
17 Gids
16 Informatie
15 Afspelen/Pauzeren
14 Doorsturen
13 Stoppen / uitwerpen
12 Volgende
9
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 5
Dempen
1-5
11/2/10 5:26:57 PM
Voeding
De HD-mediaspeler in- of uitschakelen
1
Navigatietoetsen/OK-toets
Druk op de toetsen omhoog/omlaag om door de menubalk in
een submenu te navigeren.
Druk op de toetsen omhoog/omlaag om een numerieke
waarde te verlagen/verhogen.
2
Druk op de toetsen naar links/rechts om door de hoofdmenu's
van het startscherm te navigeren.
Druk op de toetsen naar links/rechts om door items in een
submenu te navigeren.
Druk op OK om de selectie te bevestigen.
3
Terug
Indrukken om naar het vorige scherm terug te keren.
4
Optie
Indrukken om de film-, muziek- en foto-effecten te selecteren.
5
Snel terugspoelen
Indrukken om terug te spoelen
6
Vorige
Keert terug naar het vorige mediabestand.
7
Volume hoger
verhoogt het volume
8
Volume lager
�����
Verlaagt het volume
9
Dempen
Indrukken om de audio-uitgang uit te schakelen.
10
Bewerken
Indrukken om de bestanden te kopiëren, verwijderen, hernoemen
en verplaatsen.
1-6
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 6
Hoofdstuk 1: Aan de slag
11/2/10 5:26:59 PM
11
Inzoomen
Zoomt in op het scherm.
12
Volgende
Schakelt naar de volgende videoclip
13
Stoppen / uitwerpen
Indrukken om het afspelen te stoppen.
Drie seconden ingedrukt houden om de schijf uit te werpen van het
externe harde schijfstation.
14
SNEL VOORUITSPOELEN
Indrukken om vooruit te spoelen
15
AFSPELEN / PAUZEREN
Schakelt tussen het afspelen en pauzeren
16
Informatie
Indrukken om de informatie over de film, video of muziek weer te geven.
17
Gids
indrukken om het menu met de gids weer te geven.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 7
1-7
11/2/10 5:27:01 PM
Uw O!Play HD media player voorbereiden
De voedingsadapter aansluiten
De voedingsadapter aansluiten:
1.
2.
Sluit de wisselstroomadapter aan op de gelijkstroomingang op de achterkant
van uw HD-mediaspeler.
Sluit de voedingsadapter aan op een stroombron.
Apparaten aansluiten op uw HD-mediaspeler
Apparaten aansluiten op uw HD-mediaspeler:
1.
Voer een van de volgende bewerkingen uit om een scherm aan te sluiten op
uw HD-mediaspeler:
•Gebruik een HDMI-kabel om uw HD-mediaspeler aan te sluiten op een
HDTV- of HDMI-monitor.
Afhankelijk van de regio, kan er een HDMI-kabel in de verpakking van uw HDmediaspeler zitten.
1-8
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 8
Hoofdstuk 1: Aan de slag
11/2/10 5:27:03 PM
•Gebruik de bijgeleverde composiet AV-kabel om uw HD-mediaspeler aan
te sluiten op een standaard tv.
2.
Voer een van de volgende bewerkingen uit om een opslagapparaat of
geheugenkaart aan te sluiten op uw HD-mediaspeler:
•Sluit een USB-opslagapparaat zoals een draagbare harde schijf of een
USB-flashdisk aan op de USB-poort op het voorpaneel van uw HDmediaspeler.
•Plaats een geheugenkaart zoals een SD/MMC-, CF- en MS/MS-Duokaart in de juiste kaartsleuf aan de rechterzijde van uw HD-mediaspeler.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 9
1-9
11/2/10 5:27:05 PM
3.
4.
5.
6.
Gebruik een S/PDIF-kabel om uw audiosysteem aan te sluiten op uw HDmediaspeler.
Sluit de voedingskabel van de HD-mediaspeler aan op een stroombron.
Schakel de HDTV, standaard tv of HDMI-monitor in.
Als u een HDTV of een standaard tv gebruikt, moet u de HDTV/TV in de
videomodus instellen.
Als u een HDMI-monitor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de
beeldschermresolutie van de monitor is ingesteld op HDMI.
Raadpleeg de documentatie die bij de HDMI-monitor is geleverd.
De eerste keer starten
Wanneer u de HD-mediaspeler voor de eerste keer opstart, verschijnen
opeenvolgende schermen die u begeleiden bij de configuratie van de
basisinstellingen van uw HD-mediaspeler.
De eerste keer starten:
1.
Schakel uw HD-mediaspeler in en schakel uw HDTV, TV of HDMI-monitor in.
•Als u een HDMI-monitor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de
beeldschermresolutie van de monitor is ingesteld op HDMI.
2.
•Als u een HDTV of een standaard tv gebruikt, moet u de HDTV/TV in de
videomodus instellen.
De instellingenwizard verschijnt. Volg de instructies op het scherm om de
instellingsprocedure te voltooien.
Gebruik de afstandsbediening om te navigeren op het scherm.
1-10
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 10
Hoofdstuk 1: Aan de slag
11/2/10 5:27:06 PM
Hoofdstuk 2
Uw O!Play MINI media player gebruiken
Het startscherm
Het startscherm bevat deze hoofdopties: Movies (Film), Music (Muziek), Photos
(Foto's), File Manager (Bestandsbeheer) en Setup (Instelling).
Met File Manager (Bestandsbeheer) kunt u alle mediabestanden op uw
opslagapparaten weergeven.
2-1
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 1
11/2/10 5:27:07 PM
De O!Play HD2-instellingen configureren
De O!Play HD2-instellingen configureren:
1.
Druk in het startscherm op de toetsen
naar links/rechts� / om naar Setup
(Instelling) te navigeren en druk
daarna op
.
2.
Druk op de toetsen omhoog/omlaag
/
om te navigeren door System
(Systeem), Audio, Video, en Firmware Upgrade. Druk vervolgens op
om
de geselecteerde categorie te configureren.
3.
4.
Druk op de toetsen omhoog/omlaag
dat u wilt configureren.
Druk op de toetsen Vorige / Volgende
andere categorie.
Gebruik de toetsen omhoog/omlaag
verhogen/verlagen.
5.
/
om te navigeren naar het item
/
om te wisselen naar een
/
om de numerieke waarde te
Druk op�
om de instellingen op te slaan of druk op
instellingen te annuleren.
2-2
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 2
om de opgegeven
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:09 PM
Een film afspelen
Filmbedieningsknoppen op de afstandsbediening
Knop
Functie
Indrukken om de informatie van het filmbestand weer te geven.
Terug naar het vorige scherm.
Indrukken om te schakelen tussen weergave en pauze.
Indrukken om terug te spoelen.Druk herhaaldelijk op de knop om de snelheid
van het achteruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of de
normale snelheid (x1)
Indrukken om vooruit te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om de
snelheid van het vooruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of
de normale snelheid (x1)
Het afspelen stoppen.
Indrukken om de instellingen voor de videoweergave te configureren.
Indrukken om het volume te verhogen.
Indrukken om het volume te verlagen.
Naar het vorige videobestand springen
Naar het volgende videobestand springen
Indrukken om de audio-uitgang uit te schakelen.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 3
2-3
11/2/10 5:27:11 PM
Een film afspelen
Een film afspelen:
1.������������������������������
Druk in het startscherm op de
toetsen naar links/rechts� / om
naar Movies (Film) te navigeren
en druk daarna op
.
2.
Gebruik de toetsen omhoog/omlaag
/
, om de bron van uw
videobestand te selecteren en druk
vervolgens op
.
3.���������������������������������
Gebruik de toetsen omhoog/omlaag�
/
om de film te zoeken die u
wilt afspelen. Druk op�
of
om de film af te spelen. U kunt op de toets
Option (Optie)
2-4
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 4
drukken om het filmeffect te kiezen.
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:13 PM
Muziek afspelen
Muziekbedieningsknoppen op de afstandsbediening
Knop
Functie
Indrukken om de informatie van het muziekbestand weer te geven.
Terug naar het vorige scherm.
Indrukken om te schakelen tussen weergave en pauze.
Indrukken om terug te spoelen.Druk herhaaldelijk op de knop om de snelheid
van het achteruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of de
normale snelheid (x1)
Indrukken om vooruit te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om de
snelheid van het vooruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of
de normale snelheid (x1)
Het afspelen stoppen
Indrukken om de instellingen voor de muziekweergave te configureren.
Indrukken om het volume te verhogen.
Indrukken om het volume te verlagen.
Naar het vorige muziekbestand springen
Naar het volgende muziekbestand springen
Indrukken om de audio-uitgang uit te schakelen.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 5
2-5
11/2/10 5:27:15 PM
Een muziekbestand afspelen
Een muziekbestand afspelen:
1.������������������������������
Druk in het startscherm op de
toetsen naar links/rechts� / om
���
naar Music (Muziek) te navigeren
en druk daarna op .
2.���������������������������������
Gebruik de toetsen omhoog/omlaag
/
, om
������������������
de bron van uw
muziekbestand te selecteren en
druk vervolgens op
3.
.
Gebruik de toetsen omhoog/omlaag�
beluisteren te zoeken. Druk op
of�
���
2-6
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 6
/
om de muziek die u wilt
om
��������������������������
de muziek af te spelen.
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:17 PM
De audioweergave-instellingen configureren
Via het menu met de instellingen voor de audioweergave kunt u de audioinstellingen zoals de opties voor Repeat (Herhalen) en Shuffle Loop
(Willekeurige lus) configureren.
De audioweergave-instellingen configureren:
1.
2.
Druk tijdens het afspelen op
om het menu met de instellingen
voor de audioweergave te starten.
Druk op de toetsen omhoog/
omlaag�
/
om een
van deze weergaveopties te
selecteren: Repeat Off (Herhalen
uit), Repeat On (Herhalen aan),
Repeat All (Alles herhalen) en
Shuffle Loop (Willekeurige lus).
Druk op
om de selectie te bevestigen.
De audio-instellingen configureren vanaf de modus Setup (Instelling):
1.
2.
Druk in het startscherm op de toetsen naar links/rechts�
(Instelling) te navigeren en druk daarna op
.
/
om naar Setup
Navigeer naar Audio en druk
vervolgens op de toetsen omhoog/
omlaag�
/
om te selecteren
uit deze audiomodi/instellingen:
•Nachtmodus: Selecteer
deze instelling als u ’s avonds
muziek wilt beluisteren zonder
anderen te storen.
•HDMI-uitgang: Selecteer deze
instelling als de audio-uitvoer
van een extern scherm met hoge definitie komt dat is aangesloten op uw
HD-mediaspeler via een HDMI-kabel.
•SPDIF-uitgang: Selecteer deze instelling voor de S/PDIF-audioontvanger.
3. �����������������������������
Druk op de toets naar rechts�
instelling weer te geven.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 7
om de optie voor uw geselecteerde audio-
2-7
11/2/10 5:27:20 PM
Foto's weergeve
Fotobedieningsknoppen op de afstandsbediening
Knop
Functie
Indrukken om de informatie van het fotobestand weer te geven.
Terug naar het vorige scherm.
Indrukken om te schakelen tussen weergave en pauze.
Indrukken om terug te spoelen.Druk herhaaldelijk op de knop om de snelheid
van het achteruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of de
normale snelheid (x1)
Indrukken om vooruit te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om de
snelheid van het vooruitspoelen te wijzigen naar x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, of
de normale snelheid (x1)
Indrukken om terug te keren naar de bronmap.
Indrukken om de instellingen voor de fotoweergave te configureren.
Indrukken om het volume van de achtergrondmuziek voor de diavoorstelling
te verhogen.
Indrukken om het volume van de achtergrondmuziek voor de diavoorstelling
te verlagen.
Indrukken om terug te keren naar de vorige foto.
Indrukken om verder te gaan naar de volgende foto.
Indrukken om de audio-uitgang uit te schakelen.
2-8
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 8
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:21 PM
Foto's weergeven
Foto's weergeven:
1.������������������������������
Druk in het startscherm op de
toetsen naar links/rechts� / om
���
naar Photos (Foto's) te navigeren
en druk daarna op .
2.
Gebruik de toetsen omhoog/
omlaag
/
, om de bron
van uw foto te selecteren en druk
vervolgens op
. Zoek de foto die
u wilt weergeven.
3.
Druk op
om te bladeren door de
foto's. Druk op
om de foto's in
de diavoorstellingsmodus weer te
geven.
Foto's in de diavoorstellingsmodus weergeven
Foto's in de diavoorstellingsmodus weergeven:
1.
Wanneer de geselecteerde foto wordt weergegeven op volledige
schermgrootte, drukt u op
op de afstandsbediening om de diavoorstelling
te starten. Foto's in dezelfde bronmap worden in volgorde weergegeven.
2.
Druk op
Druk op
om de diavoorstelling te pauzeren.
of
om terug te keren naar de bronmap..
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 9
2-9
11/2/10 5:27:24 PM
De achtergrondmuziek instellen voor de diavoorstelling
De achtergrondmuziek instellen voor de diavoorstelling
1.
Ga naar Music (Muziek) voordat u de foto's weergeeft en speel eerst de
muziekbestanden af.
2.
Druk op
om terug te keren naar het startscherm en ga daarna naar
Photo (Foto) om de diavoorstelling van foto's te starten. De diavoorstelling
wordt afgespeeld met achtergrondmuziek.
Press
instead of
music will not play.
while playing music files. Otherwise, the background
De fotoweergave-instellingen configureren
Via het menu met de instellingen voor de fotoweergave kunt u de foto-instellingen
configureren, zoals Photo rotation (Foto draaien), Slideshow timing (Timing
diavoorstelling), Slideshow transition effect (Overgangseffect diavoorstelling), Ken
Burns effect (Ken Burns-effect), opties voor Repeat (Herhalen) en Shuffle Loop
(Willekeurige lus).
De fotoweergave-instellingen configureren:
1.
Druk tijdens het afspelen op
om het menu met de instellingen
voor de fotoweergave te starten.
2.��������������������������
Druk op de toetsen omhoog/
omlaag
/
om
������
te
navigeren naar de functie die u
wilt configureren.���������
Druk op
om
het submenu te openen en de
selectie te bevestigen.
3.
Navigeer naar de gewenste optie
en druk vervolgens op
om op te slaan of druk op
instellingen te annuleren.
2-10
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 10
om de gemaakte
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:26 PM
Uw bestanden beheren
File Manager (Bestandsbeheer) biedt zowel apparaatbeheer als
mediabestandsbeheer waarmee u kunt bladeren door de mediabestanden via USB
en Card Reader (kaartlezer).
Bestanden/mappen kopiëren
Bestanden/mappen kopiëren:
1.��������������������������������������������������������
Druk in het startscherm op de toetsen naar links/rechts� / om
��������
naar File
Manager (Bestandsbeheer) te navigeren en druk daarna op�
.
2.
Zoek het bestand of de map die u wilt kopiëren van een van deze bronnen:
Local HDD (Lokale Hdd), USB en Card Reader (Kaartlezer).
3.
Druk op
4.��������
Druk op�
, en selecteer Copy (Kopiëren).
om het bestand of de map die u wilt kopiëren, te selecteren.
5.��������
Druk op�
om de selectie te bevestigen.
7.
om de doelmap of bestemming te bevestigen.
6.
8.
Druk op de pijlen omhoog/omlaag�
/
om de doelmap of bestemming
waarnaar u de bestanden/mappen wilt kopiëren, te selecteren.
Druk op
Wacht even tot het proces is voltooid en klik vervolgens op OK.
Namen van bestanden/mappen wijzigen
Namen van bestanden/mappen wijzigen:
1.��������������������������������������������������������
Druk in het startscherm op de toetsen naar links/rechts� / om
��������
naar File
Manager (Bestandsbeheer) te navigeren en druk daarna op�
.
2.
Zoek het bestand of de map waarvan u de naam wilt wijzigen van een
van deze bronnen: Local HDD (Lokale Hdd), USB en Card Reader
(Kaartlezer).
3.
Druk op�
4.
5.
, en selecteer Rename (Naam wijzigen).
Om de nieuwe naam voor uw bestand of map in te voeren, gebruikt u de
navigatietoetsen om door het virtuele toetsenbord te navigeren.
Wanneer u de nieuwe naam hebt ingevoerd, navigeert u naar de knop OK op
het virtuele toetsenbord om de nieuwe bestands- of mapnaam te bevestigen.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 11
2-11
11/2/10 5:27:28 PM
2-12
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 12
Hoofdstuk 2: Uw O!Play MINI media player gebruiken
11/2/10 5:27:28 PM
Hoofdstuk 3
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Deze handleiding voor het oplossen van problemen biedt antwoorden op enkele
algemene problemen die u kunt ondervinden tijdens de installatie en/of het
gebruik van de ASUS O!Play MINI-mediaspeler. Deze problemen vereisen enkele
eenvoudige oplossingen die u zelf kunt uitvoeren. Neem contact op met de
technische ondersteuning van ASUS als u problemen ondervindt die niet in dit
hoofdstuk zijn vermeld.
Scherm
V1. De
�������������������������������������������������������������
mediaspeler werkt niet. U vermoedt dat er een probleem is
met de voedingsadapter van de mediaspeler
•����������������������������������������������������������������������
Controleer of de overbelastingsbeveiliging van de voedingsadapter van
de mediaspeler goed werkt. Deze functie zorgt voor het automatisch
uitschakelen bij overbelastingen, zoals overstroom, overspanning en
overtemperatuur, om de voedingsadapter te beschermen tegen schade
die wordt veroorzaakt door overbelastingsproblemen.
•�����������������������������������������������������������������
Koppel de voedingsadapter van de mediaspeler uit en wacht enkele
minuten voordat u de voedingsadapter opnieuw rechtstreeks op een
stopcontact aansluit. Schakel de mediaspeler opnieuw in.
•���������������������������������������������������������������
Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw
kleinhandelaar.
V2. Het
������������������������������������������������������������
tv-scherm is leeg en de voedings-LED van de mediaspeler
licht niet op.
•������������������������������������
Controleer of de tv is ingeschakeld.
•�����������������������������������������������������������������������
Controleer of de voedingsadapter van de mediaspeler en het stopcontact
goed werken.�
•�������������������������������������������������������������������
Controleer of de stekker van de voedingsadapter van de mediaspeler
stevig is aangesloten op het achterpaneel van de speler en op het
stopcontact.
V3. Ik
��������������������������������������������������������������
kan de wizard Setup niet zien wanneer ik de speler voor de
eerste keer inschakel. Het tv-scherm is leeg en de voedings-LED
van de mediaspeler is ingeschakeld.
•������������������������������������
Controleer of de tv is ingeschakeld.
•�������������������������������������������������������������������
Controleer of de AV/HDMI-kabel correct is aangesloten op de juiste
aansluitingen op de tv en de mediaspeler.
3-1
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 1
11/2/10 5:27:28 PM
•���������������������������������������������������������������������
Controleer of uw tv is ingesteld op de geschikte videobron (AV IN of
HDMI). U zult mogelijk de afstandsbediening van de tv moeten gebruiken
om de videobronnen te wijzigen.
•������������������������������������������������������������������
Schakel uw mediaspeler uit en wacht enkele minuten voordat u deze
opnieuw inschakelt of druk op de resetknop op het achterpaneel.
•���������������������������������������������������������������������������
Controleer of de HDMI-resolutie van uw tv 720p, 1080i of 1080p ondersteunt.
V4. Het
��������������������������������������������
tv-scherm knippert en het beeld is vaag.
•�������������������������������������������������������������������
Controleer of de AV/HDMI-kabel correct is aangesloten op de juiste
aansluitingen op de tv en de mediaspeler.
•�����������������������������������������������������������������
Controleer of de voedings-LED van de mediaspeler is ingeschakeld.
•�����������������������������������������������������������������������
Controleer of de instellingen voor het tv-systeem overeenkomst met het
systeem dat in uw land wordt gebruikt.
•���������������������������������������������������������������������
Controleer of de juiste optie voor de videoresolutie is geselecteerd.
V5. Ik
���������������������������������������������������������������
kan mijn audio-, video- of afbeeldingsbestanden niet vinden.
•�����������������������������������������������������������������
Controleer of het Mediacentrum, de Mediaserver of uw computer is
ingeschakeld en of het apparaat niet in stand-by is.
•���������������������������������������������������������������������
Controleer of de bestanden ondersteunde bestandsindelingen hebben en
niet beschadigd zijn.
V6. Sommige
������������������������������������������������������
bestanden kunnen niet worden afgespeeld op de
mediaspeler.
De mediaspeler zal mogelijk de video- of audio-indeling die in het bestand wordt
gebruikt, niet ondersteunen.������������������������������������������������������
Raadpleeg de samenvatting Specificaties in Hoofdstuk
1 voor informatie over de mediaformaten die de mediaspeler ondersteunt.
V7. Er
������������������������������������������������������������
wordt alleen video/muziek/foto afgespeeld wanneer ik dit
selecteer. Hoe kan ik de volledige lijst afspelen?
Wanneer u een video/muziek/fotobestand selecteert voor weergave en op
de knop OK op de afstandsbediening drukt, wordt alleen het geselecteerde
bestand afgespeeld. Wanneer u de knop AFSPELEN/PAUZEREN gebruik,
wordt de volledige lijst met bestanden afgespeeld.
Audio
V1. Er
������������������
is geen geluid.
•���������������������������������������������������������������������
Controleer of het volume van de entertainmenteenheid niet is gedempt.
•Ga naar Setup (Instelling) > Audio en controleer of u de correcte
instelling voor Digital Output (Digitale uitgang) hebt ingeschakeld.
Raadpleeg het gedeelte Configuring the audio playback settings (De
audioweergave-instellingen configureren) voor meer informatie.
3-2
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 2
Hoofdstuk 3: Problemen oplossen
11/2/10 5:27:29 PM
•Als u een video bekijkt die meerdere audiokanalen ondersteunt, drukt u
op de knop Option (Optie)
op de afstandsbediening en selecteert u
Audio om te controleren of het vereiste audiokanaal wordt weergegeven.
V2. Ik
�������������������������������������������������������
hoor geen geluid wanneer ik muziekbestanden afspeel.
•���������������������������������������������������
Controleer of de audiokabels goed zijn aangesloten.
•���������������������������������������������������������������������������
Als de audiokabels op uw tv zijn aangesloten, moet de tv ingeschakeld zijn
om muziekbestanden te kunnen afspelen.
•������������������������������������������������������������������������
Als de audiokabels op uw stereo zijn aangesloten, moet u controleren of
de stereo is ingeschakeld en of de juiste stereo-ingang is geselecteerd.
Raadpleeg de handleiding die bij uw stereo is geleverd als u problemen
hebt bij het selecteren van de juiste audiobron.
V3. Enkele
�����������������������������������������������
muziekbestanden worden niet weergegeven.
De mediaspeler ondersteunt de meest gebruikelijke
muziekbestandsindelingen. Er is echter bijna een oneindige verscheidenheid
van bitsnelheden en bemonsteringsfrequenties. Als een bestand niet
wordt weergegeven op het scherm, gebruikt het zeer waarschijnlijk een
niet ondersteunde bitsnelheid of bemonsteringsfrequentie. Gebruik
alleen bestanden met ondersteunde indelingen, bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties.
Video
V1. Hoe kan ik de ondertiteling weergeven?
O!PLAY MINI heeft de exclusieve RightTxT-functie die de ondertitel van de film
op een intelligente manier detecteert en toont. Als u de RightTxT-functie wilt
uitschakelen, gaat u naar Setup (Instelling) > System (Systeem) > RightTxT.
USB-opslagapparaat
V1. Ik kan geen van mijn muziek-, film- of fotobestanden vinden.
•Controleer of uw USB-opslagapparaat (USB Flash/USB HDD) niet in
stand-bymodus is.
• Controleer of de bestanden de ondersteunde bestandsindeling hebben.
V2. Waarom wordt mijn USB-opslagapparaat niet herkend door de
mediaspeler?
Uw USB-opslagapparaat wordt mogelijk niet gedetecteerd vanwege
problemen met het hardwarestuurprogramma, de voedingskabel, een
andere kabel, een langere responstijd van het systeem, enz. Probeer het
USB-opslagapparaat en de voedingskabel opnieuw aan te sluiten op de
mediaspeler.
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 3
3-3
11/2/10 5:27:29 PM
Afstandsbediening
V1. De
���������������������������������������������������
afstandsbediening van de mediaspeler werkt niet.
•������������������������������������������������
Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.
•��������������������������������������������������������������������
De batterijen zijn mogelijk leeg. Vervang de batterijen door nieuwe.
•�������������������������������������������������������������������������
Controleer of het pad tussen de afstandsbediening en mediaspeler niet is
geblokkeerd.
Firmware Updates
V1. Welke
�����������������������������
firmwareversie heb ik? Hoe
�������������������������
kan ik deze upgraden?
•Controleer de firmwareversie voor het upgradeproces. Als de firmware de
laatste versie is, hoeft u geen update uit te voeren van de firmware.
•Ga naar Setup (Instelling) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)
> USB upgrade (USB-upgrade) om een upgrade van de firmware uit te
voeren.
•Ga naar Setup (Instelling) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade) >
Version Info (Versie-informatie) om de firmwareversie te zoeken.
•Als u de firmware nog steeds niet kunt bijwerken, stelt u het systeem
opnieuw in en voert u de update opnieuw uit.
•De handleiding voor de firmware-update is beschikbaar als PDF-bestand
(inbegrepen in de bijgewerkte firmwaremap). Ga naar de ASUSondersteuningssite op http://support.asus.com/ voor meer informatie.
•Als het O!Play MINI-apparaat wordt uitgeschakeld tijdens de installatie
van de software, zal de update mislukken. Als de O!Play MINI niet wordt
ingeschakeld, moet u een reset uitvoeren van het apparaat. Hiermee
wordt het apparaat opnieuw ingesteld naar de standaardinstellingen. Op
dit punt kan de firmware-update opnieuw worden geprobeerd.
V7. Kan ik toegang krijgen tot andere online mediawebsites?
Nee. U kunt alleen toegang krijgen tot de online mediaservices die worden
aangeboden op uw ASUS O!Play MINI Media Player. Houd ermee rekening
dat er voortdurend inhoud wordt toegevoegd en bijgewerkt. Bezoek de ASUSwebsite voor de recentste informatie.
Bewerkingsfout/functiefout
V1. Een bewerking/functie is mislukt op mijn HD-mediaspeler. Wat
kan ik doen?
���•Koppel de wisselstroomadapter los van de voedingsbron en sluit deze
daarna opnieuw aan.
•Gebruik een puntig object en druk hiermee op de resetknop op het
achterpaneel.
•Als hetzelfde probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met
de technische ondersteuning van ASUS.
3-4
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 4
Hoofdstuk 3: Problemen oplossen
11/2/10 5:27:29 PM
V2. Waarom duurt het even tot het scherm Movies (Films), Music
(Muziek) of Photo (Foto) wordt geopend vanaf het startscherm?
Wanneer u een nieuwe USB-opslagapparaat, harde schijf of geheugenkaart
aansluit, scant en indexeert uw HD-mediaspeler automatisch de bestanden die
op deze apparaten zijn opgeslagen, op basis van de datumstempels van de
bestanden. Hierdoor wordt u gehinderd om snel het scherm Movies (Films),
Music (Muziek) of Photo (Foto) te openen vanaf het startscherm.
Om de indexeringsfunctie uit te schakelen en snel naar het scherm Movies
(Films), Music (Muziek) of Photo (Foto) te gaan, drukt u op de Stop-toets
en navigeert u naar File Manager (Bestandsbeheer) om te bladeren door alle
mediabestanden op uw apparaten.
Om de automatische scanfunctie uit te schakelen, gaat u naar Setup
(Instelling) > System (Systeem) > Scan Storage (Scanopslag) > Auto Scan
Off (Automatisch scannen uit).
V3. De kopieertijd van het bestand is niet juist.
Wanneer u de functie voor het kopiëren van bestanden gebruikt, wordt de
opname mogelijk niet gemaakt en wordt het juiste tijdstip waarop het bestand
naar de mediaspeler is gekopieerd, niet correct weergegeven.
Extra informatie
Waar kan ik meer informatie vinden over de HD-mediaspeler?
•
Handleiding op ondersteunings-cd
•
ASUS-ondersteuningssite
Meer informatie over het gebruik van de functies van uw HDmediaspeler, vindt u in de handleiding op de ondersteunings-cd.
Download de nieuwste firmwares, stuurprogramma’s en hulpprogramma’
s van de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus.com
ASUS O!Play MINI-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 5
3-5
11/2/10 5:27:30 PM
3-6
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 6
Hoofdstuk 3: Problemen oplossen
11/2/10 5:27:30 PM
Bijlage
Bepalingen
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/
english/REACH.htm.
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
•
•
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference including interference that may
cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
•
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this
equipment.
A-1
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 1
11/2/10 5:27:31 PM
Canadian Department of Communications Statement
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications.
This class B digital device complies with Canadian ICES-003.
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also
be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
A-2
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 2
Bijlage
11/2/10 5:27:31 PM
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0.
This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms
of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as
“you”.
ASUS O!Play HD-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 3
A-3
11/2/10 5:27:31 PM
Activities other than copying, distribution and modification are not covered
by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License
and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
2.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print
an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
A-4
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 4
Bijlage
11/2/10 5:27:31 PM
3.
4.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give
any third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
ASUS O!Play HD-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 5
A-5
11/2/10 5:27:31 PM
5.
6.
7.
8.
You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by
third parties to this License.
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose
that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
A-6
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 6
Bijlage
11/2/10 5:27:32 PM
9.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
ASUS O!Play HD-mediaspeler
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 7
A-7
11/2/10 5:27:32 PM
ASUS-contactinformatie
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres
Telefoon Fax E-mail
Web site
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Technische ondersteuning
Telefoon Online ondersteuning
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adres
Telefoon
Fax Web site
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
Technische ondersteuning
Telefoon Fax ondersteuningsdienst Online ondersteuning
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland en Oostenrijk)
Adres
Fax Web site
Online contact
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Technische ondersteuning
Telefoon voor onderdelen Fax ondersteuningsdienst Online ondersteuning
+49-2102-9599-11
support.asus.com
System/Notebook/Eee/LCD Telephone
+49-1805-010923
+49-1805-010920
*EUR 0,14/minuut vanaf een vaste Duitse landlijn; EUR 0,42/minuut vanaf een
mobiele telefoon.
A-8
DU6072_O!Play_Mini_Manual.indb 8
Bijlage
11/2/10 5:27:33 PM
Download PDF

advertising