Asus | MY6072 | User's Manual | ASUS MY6072 User's Manual

Pemain HD Media
O!Play MINI
Manual Pengguna
MY6072
Edisi Pertama
Oktober 2010
Hak cipta © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Hak Cipta Terpelihara.
Tiada bahagian daripada manual ini, termasuk produk dan perisian yang diterangkan di dalamnya boleh
dikeluarkan semula, dipindahkan, ditranskrip, disimpan dalam sistem pengambilan, atau diterjemah
ke dalam sebarang bahasa dalam sebarang bentuk atau apa-apa kaedah, kecuali dokumentasi yang
disimpan oleh pembeli untuk tujuan sandaran, tanpa kebenaran tersurat bertulis ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”).
Waranti atau perkhidmatan produk tidak akan dilanjutkan jika: (1) produk dibaiki, diubah suai atau diubah,
melainkan pembaikian, pengubahsuaian atau pengubahan itu dibenarkan secara bertulis oleh ASUS; atau
(2) nombor siri produk itu rosak atau hilang.
ASUS MENYEDIAKAN MANUAL INI “SEPERTI SEBAGAIMANA ADA” TANPA SEBARANG JAMINAN
DALAM SEBARANG BENTUK, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK
TERHAD KEPADA WARANTI YANG DIKENAKAN ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN ATAU
KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ASUS, PARA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU
AGENNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA-APA KEADAAN SEKALIPUN DI ATAS
SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, IRINGAN ATAU LANJUTAN (TERMASUK
KEROSAKAN DI ATAS KERUGIAN HASIL, KERUGIAN PERNIAGAAN, KERUGIAN PENGGUNAAN
ATAU DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN DAN YANG SAMA DENGANNYA), WALAUPUN JIKA
ASUS TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT YANG TIMBUL
DARIPADA SEBARANG KEROSAKAN ATAU RALAT DI DALAM MANUAL ATAU PRODUK INI.
SPESIFIKASI DAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI DALAM MANUAL INI DISEDIAKAN
UNTUK PEMBERITAHUAN SAHAJA DAN TERTAKLUK PADA PERUBAHAN PADA BILA-BILA MASA
TANPA NOTIS DAN TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN SEBAGAI KOMITMEN OLEH ASUS. ASUS TIDAK
AKAN MENANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI UNTUK SEBARANG RALAT ATAU
KETIDAKTEPATAN YANG MUNGKIN MUNCUL DALAM MANUAL INI, TERMASUK PRODUK DAN
PERISIAN YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.
Nama produk dan korporat yang muncul di dalam manual ini mungkin atau mungkin bukan tanda
dagangan atau hak cipta berdaftar bagi syarikatnya masing-masing, dan hanya digunakan untuk
pengenalpastian atau penerangan dan untuk faedah pemilik, tanpa niat untuk melanggar.
ii
Kandungan
Maklumat keselamatan................................................................................. v
Pemberitahuan lesen dan pengiktirafan tanda dagangan untuk Dolby
Digital vii
Pemberitahuan lesen dan pengiktirafan tanda dagangan untuk DTS... vii
Mengenai panduan pengguna ini.............................................................. vii
Bab 1
Bermula
Selamat datang.......................................................................................... 1-1
Kandungan pakej....................................................................................... 1-1
Ringkasan spesifikasi............................................................................... 1-2
Syarat sistem............................................................................................. 1-3
Mengenali pemain media O!Play HD anda.............................................. 1-3
Panel depan.................................................................................... 1-3
Panel belakang............................................................................... 1-4
Kawalan jauh................................................................................... 1-5
Menyediakan pemain media O!Play HD anda......................................... 1-8
Menyambung penyesuai kuasa...................................................... 1-8
Menyambung peranti ke pemain media HD anda........................... 1-8
Bermula untuk kali pertama.......................................................... 1-10
Bab 2
Menggunakan pemain media MINI O!Play anda
Skrin Utama................................................................................................ 2-1
Menatarajah tetapan O!Play HD2:............................................................ 2-2
Memainkan filem........................................................................................ 2-3
Butang kawalan filem pada kawalan jauh....................................... 2-3
Memainkan filem............................................................................. 2-4
Memainkan muzik...................................................................................... 2-5
Butang kawalan muzik pada kawalan jauh..................................... 2-5
Memainkan fail muzik...................................................................... 2-6
Menatarajah tetapan main kembali audio....................................... 2-7
Melihat foto................................................................................................. 2-8
Butang kawalan foto pada kawalan jauh........................................ 2-8
Melihat foto...................................................................................... 2-9
Melihat foto dalam mod tayangan slaid........................................... 2-9
Menetapkan muzik latar belakang untuk tayangan slaid.............. 2-10
Menatarajah tetapan main kembali foto........................................ 2-10
iii
Menguruskan fail anda............................................................................ 2-11
Menyalin fail/folder.........................................................................2-11
Menamakan semula fail/folder.......................................................2-11
Bab 3
Penyelesaian Masalah
Penyelesaian Masalah............................................................................... 3-1
Paparan ......................................................................................... 3-1
Audio
Video
......................................................................................... 3-2
......................................................................................... 3-3
Peranti penyimpanan USB.............................................................. 3-3
Kawalan Jauh.................................................................................. 3-4
Kemas Kini Peralatan Tegar............................................................ 3-4
Kegagalan operasi/fungsi................................................................ 3-4
Maklumat Tambahan....................................................................... 3-5
Lampiran
Notis ........................................................................................................ L-1
GNU Lesen Umum Orang Awam.............................................................. L-2
Maklumat hubungan ASUS....................................................................... L-8
iv
Maklumat keselamatan
Gunakan hanya kain kering untuk membersihkan peranti.
JANGAN letakkan pada
permukaan kerja yang
tidak rata atau tidak stabil.
Dapatkan khidmat servis
jika penutup telah rosak.
Rujuk semua servis kepada
kakitangan servis yang
berkelayakan.
JANGAN dedahkan
kepada atau menggunakan
berdekatan cecair, hujan
atau kelembapan.
SUHU SELAMAT: Peranti
ini hanya boleh digunakan di
dalam persekitaran dengan
suhu ambien antara 5oC
(41oF) dan 35oC (95oF).
JANGAN pasang
berdekatan sebarang peranti
yang menghasilkan peranti
atau sumber seperti radiator,
mesin pemanas, dapur atau
amplifier.
Pastikan bahawa anda
memasukkan peranti ke
dalam penilaian input kuasa
yang betul (12Vdc, 3A).
JANGAN buangkan peranti
di tempat pembuangan
perbandaran. Peranti
ini direka bentuk untuk
membolehkan penggunaan
semula dan pengkitaran
semula yang betul. Semak
peraturan tempatan untuk
pelupusan produk elektrik.
Label amaran
Denyar kilat dengan simbol
anak panah di dalam segi
tiga sama, bertujuan untuk
memaklumkan pengguna
tentang kehadiran voltan
bahaya yang tidak ditebat di
dalam lingkungan produk yang
mungkin mempunyai magnitud
yang mencukupi untuk
menghasilkan risiko kejutan
elektrik kepada orang.
Untuk mengurangkan
risiko kejutan elektrik,
jangan tanggalkan penutup
belakang. Tiada bahagian
boleh diservis oleh pengguna
di dalam. Rujuk servis
kepada kakitangan servis
yang berkelayakan.
Tanda seruan di dalam segi
tiga sama bertujuan untuk
memaklumkan pengguna
tentang kehadiran
arahan pengendalian dan
penyenggaraan penting
(servis) dalam risalah yang
disertakan dengan alat itu.
• Bahaya letupan jika bateri tidak digantikan dengan betul. Gantikan hanya
dengan jenis bateri yang sama atau yang disarankan.
• Membuang bateri yang digunakan mengikut peraturan tempatan.
Amaran Keselamatan
1.
Baca arahan ini.
3.
Beri perhatian kepada semua amaran.
2.
4.
5.
6.
Simpan arahan ini.
Ikut semua arahan.
Jangan gunakan alat ini berdekatan air.
Bersihkan hanya menggunakan kain kering.
7.Jangan halang sebarang bukaan pengudaraan. Pasang mengikut arahan
pengilang.
8.Jangan pasang berdekatan sumber haba seperti radiator, penghala haba,
alat pemanas atau alat lain (termasuk amplifier) yang mengeluarkan haba.
9.Jangan abaikan tujuan keselamatan palam kutub atau jenis bumi. Palam
kutub mempunyai dua mata dengan satu lebih besar daripada yang lainnya.
Palam jenis bumi mempunyai dua mata dan serampang bumi ketiga. Mata
yang luas atau serampang ketiga disediakan atas keselamatan anda.
Jika palam yang disediakan tidak serasi di dalam alur keluar anda, rujuk
juruteknik atau gantian untuk alur keluar usang.
10.Lindungi kord kuasa daripada dipijak atau dterik di palam, bekas mudah dan
pusat ia keluar daripada alat.
11. Hanya gunakan lampiran/aksesori yang dikhususkan oleh pengilang.
12.Gunakan hanya kart, dirian, tripod, pendakap atau meja yang dikhususkan
oleh pengilang, atau dijual dengan alat. apabila kart digunakan, berhati-hati
apabila menggerakkan gabungan kart/alat untuk mengelakkan kecederan
daripada terbalik.
13.Buka palam alat ini semasa ribut petir atau apabila tidak digunakan pada
masa yang lama.
14.Rujuk semua servis pada kakitangan perkhidmatan berkelayakan. Servis
diperlukan apabila alat telah rosak dengan apa cara sekalipun, seperti kord
bekalan kuasa atau palan rosak, cecair telah tumpah atau objek telah jatuh
ke dalam alat, alat telah didedahkan pada hujan atau kelembapan, tidak
beroperasi dengan normal atau telah terjatuh.
vi
Pemberitahuan lesen dan pengiktirafan
tanda dagangan untuk Dolby Digital
Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan dua simbol D
adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.
Pemberitahuan lesen dan pengiktirafan
tanda dagangan untuk DTS
Dikilangkan di bawah lesen di bawah AS Patent #s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & dan paten AS yang lain dan diseluruh dunia
dikeluarkan & menunggu kelulusan. DTS dan DTS 2.0 + Digital Out adalah tanda
dagangan berdaftar dan logo dan simbol DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Hak Cipta Terpelihara.
Mengenai panduan pengguna ini
Bagaimana panduan pengguna diaturkan
•
•
•
Bab 1: Bermula
Menyediakan maklumat asas mengenai Pemain Media ASUS O!Play MINI
anda.
Bab 2: Menggunakan Pemain Media ASUS O!Play MINI
Menyediakan maklumat asas mengenai Pemain Media ASUS O!Play MINI
anda.
Bab 3: Menyelesai Masalah
Menyediakan penyelesaian pada soalan lazim mengenai Pemain Media
ASUS O!Play MINI anda.
vii
Kelaziman yang digunakan dalam panduan ini
Untuk memastikan anda menjalankan sesuatu tugas dengan betul, ambil perhatian
pada simbol berikut yang digunakan di dalam panduan pengguna ini.
BAHAYA/AMARAN: Maklumat untuk mencegah kecederaan terhadap
diri anda semasa cuba menjalankan tugas.
PERHATIAN: Maklumat untuk menghalang kerosakan pada komponen
apabila cuba menjalankan tugas.
PENTING: Arahan yang anda PERLU ikuti untuk melengkapkan
tugasan.
NOTA: Petua dan maklumat tambahan untuk membantu anda
melengkapkan tugasan.
Di mana untuk mencari lebih banyak maklumat
Rujuk sumber berikut untuk maklumat tambahan dan untuk kemas kini produk dan
perisian.
1.
2.
3.
viii
Laman Sokongan ASUS
Muat turun peralatan tegar, pemacu dan utiliti terkini daripada laman
Sokongan ASUS di http://support.asus.com.
Forum ASUS
Dapatkan berita dan maklumat terkini mengenai produk ini daripada laman
Forum ASUS di http://vip.asus.com/forum/.
Dokumentasi pilihan
Pakej produk anda mungkin termasuk dokumentasi pilihan, seperti risalah
waranti, yang mungkin dibekalkan oleh pengedar anda. Dokumen ini bukan
sebahagian daripada pakej standard.
Bab 1
Bermula
Selamat datang
Terima kasih kerana membeli Pemain Media ASUS O!Play MINI!
Pemain Media MINI ASUS O!PLAY membenarkan anda menggunakan fail media
daripada peranti simpanan USB luaran/pemacu cakera keras, atau kad memori
pada TV atau sistem hiburan anda.
Kandungan pakej
Pemain Media O!Play MINI
Penyesuai kuasa AC dan kod kuasa
Kawalan jauh dengan
dua AAA bateri
CD Bantuan
(Manual Pengguna/utiliti)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
Kabel HDMI (Pilihan)
Kabel AV Komposit
(audio-video)
Panduan Mula Pantas
•���������������������������������������������������������������������
Jika mana-mana item di atas rosak atau hilang, hubungi peruncit anda.
• Bergantung pada wilayah, kabel HDMI mungkin disertakan dalam pakej.
1-1
Ringkasan spesifikasi
Format video yang
disokong
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
.mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb, .ts,
Sambungan fail video yang .mp4,
m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv, .m2v,
disokong
.m4v
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
Format audio yang
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
disokong
ID3 Tag
Format imej yang disokong JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Format sari kata yang
disokong
Port I/O
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
1 x Input Kuasa (DC)
1 x port USB 2.0
Port Audio/Video Keluar
1 x port HDMI
1 x port digital optik (S/PDIF)
1x Pembaca kad SD/MMC/MS/xD
Dimensi
W x D x H: 181.0mm x 125.32mm x 47.73mm
Berat: 480g
Penilaian input kuasa
12Vdc, 2A
Penggunaan Kuasa
5W
Suhu Pengendalian
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
Spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa pemberitahuan.
1-2
Bab 1: Bermula
Syarat sistem
•
•
•
TV Definisi tinggi (HDTV), TV standard, atau monitor HDMI
Peranti penyimpanan (pemacu denyar USB / USB HDD/ pemacu denyar
eSATA / eSATA HDD)
Kad memori ��������������
(SD/MMC/MS/xD)
• Gunakan kabel HDMI untuk menyambung pemain media HD anda ke
monitor HDTV atau HDMI.
• Gunakan kabel AV komposit yang diletakkan bersama untuk menyambung
pemain media HD anda ke TV standard.
Mengenali pemain media O!Play HD anda
Panel depan
1
2
3
4
Penunjuk LED
Memaparkan status pemain media HD.
1
LED
Kuasa
Status
Penerangan
MATI
Peranti dimatikan.
Merah
Peranti berada dalam mod tidur.
Biru
Peranti dihidupkan.
2
Port USB 2.0
Sambung peranti USB 2.0 ke dalam port ini.
3
Slot kad kombo SD/MMC/MS/xD
Masukkan kad SD/MMC/MS/xD ke dalam slot ini.
4
Penerima IR (Infra-merah)
Membenaran anda mengawal pemain media HD menggunakan kawalan jauh IR.
Pemain media ASUS O!Play MINI
1-3
Panel belakang
1
1
2
3
4
5
6
1-4
2
3
4
5
6
Input (DC-In) kuasa
Masukkan penyesuai kuasa ke dalam port ini.
Output video analog (kuning)
Masukkan kabel komposit untuk menyambung ke televisyen atau kelengkapan
video lain.
Output audio analog (merah dan putih)
Masukkan pelecit kabel audio kiri dan kanan untuk menyambung ke televisyen
atau kelengkapan audio yang lain.
Port HDMI
Masukkan kabel HDMI ke dalam port ini untuk menyambung ke peranti antara
muka multimedia definisi tinggi (HDMI).
Output audio digital (S/PDIF)
Masukkan kabel optik ke dalam port ini untuk menyambungkan sistem audio Hi-Fi
luaran.
Tetap semula butang
Menggunakan pin atau klip kertas, tekan butang ini untuk menetapkan semula
peranti ke tetapan lalai kilangnya.
Bab 1: Bermula
Kawalan jauh
Gunakan kawalan jauh untuk menghidupkan/mematikan pemain media O!Play
MINI, semak imbas pada menu, dan pilih fail media untuk memainkan, melihat
atau mendengar.
Menghidupkan/
Mematikan kuasa
1
Butang navigasi
/Butang OK
2
Kembali
3
Pilihan
4
Gulung semula
5
Previous
6
Naikkan
kelantangan
7
11 Zum Masuk
8
10 Edit
Turunkan
kelantangan
Pemain media ASUS O!Play MINI
17 Panduan
16 Maklumat
15 Main / Jeda
14 Putar Ke Hadapan
13 Henti / Lecit
12 Seterusnya
9
Bisu
1-5
1
Menghidupkan/mematikan
Hidupkan atau mematikan pemain media HD.
Kekunci navigasi / OK
2
Tekan kekunci atas/bawah untuk bergerak pada bar menu di
dalam menu sub.
Tekan kekunci atas/bawah untuk menurunkan/meningkatkan
nilai bernombor.
Tekan kekunci kiri/kanan untuk bergerak pada menu utama di
dalam skrin Utama.
Tekan kekunci kiri/kanan untuk bergerak pada item di dalam
menu sub.
Tekan OK mengesahkan pemilihan.
1-6
3
Kembali
Kembali ke skrin sebelumnya.
4
Pilihan
Tekan untuk memilih filem, muzik dan kesan foto.
5
Gulung semula
Tekan untuk memutar semula main balik.
6
Sebelumnya
Kembali ke fail media sebelumnya.
7
Naikkan kelantangan
Meningkatkan kelantangan.
8
Turunkan kelantangan
Menurunkan kelantangan.
9
Bisu
Tekan untuk menyahdayakan output audio.
10
Edit
Tekan untuk menyalin, memadam, menamakan semula dan
menggerakkan fail.
Bab 1: Bermula
11
Zum Masuk
Zum masuk pada skrin.
12
Seterusnya
Pergi ke fail media seterusnya.
13
Henti / Lecit
Tekan untuk menghentikan main balik.
Tekan untuk tiga saat untuk melecitkan cakera daripada pemacu cakera
keras.
14
Putar Ke Hadapan
Tekan untuk memutar ke hadapan main balik.
15
Main / Jeda
Menogol antara main balik dan jeda.
16
Maklumat
Tekan untuk memaparkan maklumat mengenai filem, video atau muzik.
17
Panduan
Tekan untuk melihat menu Panduan.
Pemain media ASUS O!Play MINI
1-7
Menyediakan pemain media O!Play HD anda
Menyambung penyesuai kuasa
Untuk menyambung penyesuai kuasa
1.
2.
Sambung penyesuai AC ke port DC-in di belakang pemain media HD anda.
Sambung penyesuai AC ke sumber kuasa.
Menyambung peranti ke pemain media HD anda
Untuk menyambung peranti ke pemain media HD anda
1.
Lakukan mana-mana antara berikut untuk menyambung paparan ke pemain
media HD anda:
•Gunakan kabel HDMI untuk menyambung pemain media HD anda ke
monitor HDTV atau HDMI.
Bergantung pada wilayah, kabel HDMI mungkin disertakan dalam pakej pemain
media HD anda.
1-8
Bab 1: Bermula
•Gunakan kabel AV komposit yang diletakkan bersama untuk
menyambung pemain media HD anda ke TV standard.
2.
Lakukan mana-mana antara berikut untuk menyambung peranti
penyimpanan atau kad memori ke pemain media HD anda:
•Masukkan peranti simpanan USB seperti pemacu cakera keras mudah
alih atau cakera denyar USB pada port USB di panel depan pemain
media HD anda.
•����������������������������������������������������������������
Masukkan kad memori seperti kad �������������������������������
SD/MMC/MS/xD�������������������
ke dalam slot kad
sewajarnya di baahgian kanan pemain media HD anda.
Pemain media ASUS O!Play MINI
1-9
3.
4.
5.
6.
Gunakan kabel S/PDIF untuk menyambung sistem audio anda ke pemain
media HD anda.
Palamkan kabel kuasa pemain media HD pada sumber kuasa.
Hidupkan HDTV, TV standard, atau monitor HDMI.
Jika anda menggunakan HDTV atau TV standard, tetapkan HDTV/TV anda
ke mod video.
Jika anda menggunakan monitor HDMI, pastikan bahawa resolusi paparan
monitor ditetapkan ke HDMI.
Rujuk pada dokumentasi yang disediakan dengan monitor HDMI anda.
Bermula untuk kali pertama
Apabila anda memulakan pemain media HD anda untuk kali pertama, satu siri
skrin muncul untuk membantu anda mengkonfigurasi seting asas pemain media
HD anda.
Untuk bermula untuk kali pertama
1.
Hidupkan pemain media HD anda dan HDTV, TV, atau monitor HDMI anda.
•Jika anda menggunakan monitor HDMI, pastikan bahawa resolusi
paparan monitor ditetapkan ke HDMI.
2.
•Jika anda menggunakan HDTV atau TV standard, tetapkan HDTV/TV
anda ke mod video.
Wizard Persediaan muncul. Ikut arahan pada skrin untuk melengkapan
proses persediaan.
Gunakan kawalan jauh untuk menavigasikan skrin.
1-10
Bab 1: Bermula
Bab 2
Menggunakan pemain media MINI O!Play anda
Skrin Utama
Skrin Home (Utama) termasuk pilihan utama ini: Movies (Filem), Photo (Foto),
Music (Muzik), File Manager (Pengurus Fail), dan Setup (Persediaan).
File Manager (Pengurus Fail) membenarkan anda melihat semua fail media
anda dalam peranti simpan anda.
2-1
Menatarajah tetapan O!Play HD2:
Untuk menatarajah tetapan O!Play HD2:
1.
Daripada skrin Utama, tekan
kekunci kiri/kanan� / untuk
������
menavigasi ke Persediaan, dan
tekan
.
2.
Tekan kekunci atas/bawah�
/
untuk
����������������������
menavigasi pada System
(Sistem), Audio, Video, dan Firmware Upgrade (Naik Taraf Perisian
Tegar), kemudian tekan
untuk mengkonfigurasi kategori anda yang
dipilih.
3.
4.
Tekan kekunci atas/bawah�
hendak tatarajah.
/
Tekan kekunci sebelum/seterusnya
berbeza.
Gunakan kekunci atas/bawah�
bernombor jika perlu.
5.
2-2
untuk
�������������������������������������
menavigasi pada item yang anda
/
/
Tekan�
untuk
���������������������������
menyimpan atau tekan�
yang dilakukan.
untuk
��������������������������
menukar ke kategori
untuk meningkatkan/menurunkan nilai
untuk
��������������������������
membatalkan tetapan
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Memainkan filem
Butang kawalan filem pada kawalan jauh
Butang
Fungsi
Tekan untuk memaparkan maklumat fail filem.
Tekan untuk kembali ke skrin sebelumnya.
Tekan untuk menogol antara main kembali dan jeda.
Tekan untuk mengulang main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan undur ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk memajukan main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan maju ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk berhenti main kembali.
Tekan untuk menatarajah tetapan main kembali video.
Tekan untuk meningkatkan kelantangan.
Tekan untuk menurunkan kelantangan.
Tekan untuk kembali ke fail video sebelumnya.
Tekan untuk pergi ke fail video seterusnya.
Tekan untuk menyahdayakan output audio.
Pemain media ASUS O!Play MINI
2-3
Memainkan filem
Untuk memainkan filem:
1.
Daripada Skrin utama, tekan
kekunci kiri/kanan� / untuk
������
menavigasi ke Filem, kemudian
tekan
.
2.
Menggunakan kekunci atas/
bawah�
/
, pilih
������������������
sumber fail
video anda, kemudian tekan�
.
3.���������������������������
Gunakan kekunci atas/bawah�
hendak main. Tekan�
atau
menekan kekunci Opsyen�
2-4
/
untuk mencari filem yang anda
untuk
�����������������������
memainkan filem. Anda
�����������
boleh
untuk
��������������������������
memilih kesan filem.
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Memainkan muzik
Butang kawalan muzik pada kawalan jauh
Butang
Fungsi
Tekan untuk memaparkan maklumat fail muzik.
Tekan untuk kembali ke skrin sebelumnya.
Tekan untuk menogol antara main kembali dan jeda.
Tekan untuk mengulang main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan undur ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk memajukan main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan maju ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk berhenti main kembali.
Tekan untuk menatarajah tetapan main kembali muzik.
Tekan untuk meningkatkan kelantangan.
Tekan untuk menurunkan kelantangan.
Tekan untuk kembali ke fail muzik sebelumnya.
Tekan untuk pergi ke fail muzik seterusnya.
Tekan untuk menyahdayakan output audio.
Pemain media ASUS O!Play MINI
2-5
Memainkan fail muzik
Untuk memainkan fail muzik:
2-6
1.
Daripada skrin Utama, tekan
kekunci kiri/kanan� / untuk
������
menavigasi ke Muzik, kemudian
tekan
.
2.
Menggunakan kekunci atas/
bawah
/
,�������������������
pilih sumber fail
muzik anda, kemudian tekan�
.
3.
Gunakan kekunci atas/bawah�
hendak dengar. Tekan�
atau�
�����
/
untuk
������������������������������
mencari muzik yang anda
untuk
����������������������
memainkan muzik.
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Menatarajah tetapan main kembali audio
Menu tetapan main kembali audio membolehkan anda menatarajah tetapan audio
seperti pilihan Ulang dan Langkauan Rombak.
Untuk menatarajah tetapan main kembali audio
1.
2.
Semasa main kembali, tekan�
untuk
�����������������������
melancarkan menu
tetapan main kembali audio.
Tekan kekunci atas/bawah
/
untuk memilih sebarang
daripada opsyen main kembali
ini: Repeat Off (Ulang Mati),
Repeat On (Ulang Hidup),
Repeat All (Ulang Semua), dan
Shuffle Loop (Gelung Kocok).
Tekan
untuk mengesahkan pilihan.
Untuk menatarajah tetapan audio daripada mod Persediaan:
1.�����������������������������������������������
Daripada skrin Utama, tekan kekunci kiri/kanan�
Persediaan, dan tekan�
.
2.
/
untuk
��������������������
menavigasi ke
Navigasi ke Audio, dan tekan
kekunci atas/bawah�
/
untuk memilih daripada mod/
seting audio ini:
•Mod Malam: Pilih seting ini
jika anda hendak mendengar
pada muzik pada waktu
malam tanpa mengganggu
orang lain.
•Output HDMI: Pilih seting
ini jika output audio akan hadir daripada paparan luaran definisi tinggi
disambungkan ke pemain media HD anda melalui kabel HDMI.
•Output SPDIF: Pilih seting ini untuk penerima audio S/PDIF.
3. �����������������������������������������������������������������������
Tekan kekunci kanan untuk memaparkan pilihan untuk seting audio yang
anda pilih.
Pemain media ASUS O!Play MINI
2-7
Melihat foto
Butang kawalan foto pada kawalan jauh
Butang
Fungsi
Tekan untuk memaparkan maklumat fail foto.
Tekan untuk kembali ke skrin sebelumnya.
Tekan untuk menogol antara main kembali dan jeda.
Tekan untuk mengulang main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan undur ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk memajukan main kembali. Tekan berulang kali untuk menukar
kelajuan maju ke x1.5, x2, x4, x8, x16, x32, atau kelajuan normal (x1)
Tekan untuk berhenti main kembali.
Tekan untuk mengkonfigurasi seting main kembali foto.
Tekan untuk meningkatkan kelantangan untuk muzik latar belakang
tayangan slaid.
Tekan untuk menurunkan kelantangan untuk muzik latar belakang tayangan
slaid.
Tekan untuk kembali ke foto terdahulu.
Tekan untuk pergi ke foto seterusnya.
Tekan untuk menyahdayakan output audio.
2-8
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Melihat foto
Untuk melihat foto:
1.
Daripada Skrin utama, tekan
kekunci kiri/kanan� / untuk
������
menavigasi ke Foto, kemudian
tekan
.
2.
Menggunakan kekunci atas/
bawah�
/
,��������������
pilih sumber
foto anda, kemudian tekan�
.
Cari foto yang anda hendak lihat.
3.
Tekan�
untuk
���������������
menyemak
imbas pemilihan. Tekan�
untuk melihat foto dalam mod
pertunjukkan slaid.
Melihat foto dalam mod tayangan slaid
Untuk melihat foto dalam mod tayangan slaid
1.
Apabila foto yang dipilih dipaparkan dalam skrin penuh, tekan�
pada
�����
kawalan jauh untuk memulakan tayangan slaid Foto dalam folder sumber
sama akan dipaparkan mengikut susunan.
2.
Tekan�
Tekan��
untuk
��������������������������������
menjedakan tayangan slaid.
atau
untuk
�������������������������������
kembali ke folder sumber.
Pemain media ASUS O!Play MINI
2-9
Menetapkan muzik latar belakang untuk tayangan slaid
Untuk menetapkan muzik latar belakang untuk tayangan slaid
1.
Sebelum melihat foto, pergi ke Muzik dan main fail muzik dahulu.
2.
Tekan�
untuk
���������������������������������������������������
kembali ke Skrin utama dan kemudian pergi ke Foto untuk
memulakan tayangan slaid foto. Tayangan slaid dimainkan dengan muzik
latar belakang.
Tekan�
daripada�
���������
semasa
�����������������������������������������������������
memainkan fail muzik. Jika tidak, muzik latar
belakang tidak akan dimainkan.
Menatarajah tetapan main kembali foto
Menu tetapan main kembali foto membolehkan anda menatarajah tetapan foto
seperti putaran foto, masa tayangan slaid, kesan penukaran tayangan slaid, kesan
Ken Burns, pilihan Ulang, dan Langkau Rombak.
Untuk menatarajah tetapan main kembali foto
1.
2.
3.
Semasa main kembali, tekan�
untuk
�����������������������
melancarkan menu
tetapan main kembali foto.
Tekan kekunci atas/bawah�
/
untuk
�����������������
menavigasi
ke fungsi yang anda hendak
tatarajah. Tekan�
untuk
������
memasukkan sub menunya untuk
mengesahkan pemilihan.
Navgiasi ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan�
atau tekan�
2-10
untuk
����������������
menyimpan
untuk
�����������������������������������������
membatalkan tetapan yang dilakukan.
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Menguruskan fail anda
Pengurus Fail menawarkan pengurusan peranti dan pengurusan fail media yang
membenarkan anda menyemak imbas fail media mengikut USB dan Card Reader
(Pembaca Kad).
Menyalin fail/folder
Untuk menyalin fail/folder:
1.�����������������������������������������������
Daripada skrin Utama, tekan kekunci kiri/kanan�
Pengurus Fail, kemudian tekan
.
/
untuk
��������������������
menavigasi ke
2.
Cari fail atau folder yang anda ingin salin dari mana-mana sumber berikut:
Local HDD (HDD Setempat), USB, dan Card Reader (Pembaca Kad).
3.
Tekan
, dan pilih Copy (Salin).
4.
Tekan
untuk memilih fail atau folder yang anda hendak salin.
6.
Tekan kekunci atas/bawah�
/
untuk memilih folder sasaran atau
destinasi yang anda hendak salin fail/folder.
5.
7.
8.
Tekan�
untuk mengesahkan pilihan.
Tekan�
untuk mengesahkan folder sasaran atau destinasi.
Tunggu sementara proses selesai, kemudian klik
.
Menamakan semula fail/folder
Untuk menamakan semula fail/folder:
1.�����������������������������������������������
Daripada skrin Utama, tekan kekunci kiri/kanan�
Pengurus Fail, kemudian tekan
.
/
untuk
��������������������
menavigasi ke
2.
Cari fail atau folder yang anda ingin namakan dari mana-mana sumber
berikut: Local HDD (HDD Setempat), USB, dan Card Reader (Pembaca
Kad).
3.
Tekan�
4.
5.
,�����������
dan pilih Rename (Namakan semula).
Untuk memasukkan nama baru untuk fail atau folder anda, gunakan kekunci
navigasi untuk bergerak pada papan kekunci maya.
Apabila anda telah memasukkan nama baru, navigasi ke butang
pada
papan kekunci maya untuk mengesahkan nama fail atau folder fail baru.
Pemain media ASUS O!Play MINI
2-11
2-12
Bab 2: Menggunakan pemain media MINI anda
Bab 3
Penyelesaian Masalah
Penyelesaian Masalah
Bahagian ini menyediakan jawapan ke beberapa masalah lazim yang anda
mungkin hadapi semasa memasang atau menggunakan pemain media ASUS
O!Play HD2. Masalah ini memerlukan penyelesaian masalah mudah yang
anda boleh laksana dengan sendiri. Hubungi Bantuan Teknikal ASUS jika anda
mengalami masalah yang tidak disebutkan di dalam bahagian ini.
Paparan
S1. Pemain media tidak berfungsi. Anda rasa bahawa masalahnya
mungkin penyesuai kuasa pemain media.
•Penyesuai kuasa pemain media mungkin menjalankan fungsi
perlindungan lebih muatan — menutup secara automatik semasa keadaan
terlebih muatan, seperti Terlebih Arus, Terlebih Voltan, dan Terlebih Suhu.
•Cabutkan sambungan penyesuai kuasa pemain media dan tunggu
beberapa minit sebelum anda memasukkan semula penyesuai kuasa
secara terus ke alur luar. Hidupkan pemain media sekali lagi.
• Jika masalah berterusan, hubungi peruncit anda.
S2. Skrin TV kosong dan kuasa LED pemain media masih tertutup.
• Pastikan TV dihidupkan.
•Pastikan bahawa penyesuai kuasa pemain media dan alur keluar kuasa
berfungsi.
•Pastikan bahawa palam penyesuai kuasa pemain media dimasukkan
dengan kuat pada panel belakang dan ke alur keluar kuasa.
S3. Saya tidak boleh melihat Wizard Persediaan apabila saya
menghidupkan pemain untuk kali pertama. Skrin TV kosong dan
kuasa LED pemain media masih terbuka.
• Pastikan TV dihidupkan.
•Pastikab bahawa kabel AV/HDMI disambungkan dengan betul ke terminal
yang betul pada kedua-dua TV dan pemain media.
•Pastikan bahawa TV anda ditukarkan ke sumber video sewajarnya (AV
IN atau HDMI). Anda perlu menggunakan Kawalan Jauh TV anda untuk
menukar sumber video.
3-1
•Matikan pemain media anda dan tunggu beberapa minit sebelum
menghidupkannnya kembali atau tekan butang mula semula di panel
belakang.
•Pastikan resolusi HDMI TV anda menyokong 720p, 1080i, atau 1080p.
S4. Skrin TV berkelip dan kabur.
•Pastikab bahawa kabel AV/HDMI disambungkan dengan betul ke terminal
yang betul pada kedua-dua TV dan pemain media.
•Pastikkan bahawa LED kuasa pemain media dihidupkan.
•Pastikan bahawa tetapan sistem TV sepadan sistem yang digunakan di
negara anda.
• Pastikan bahawa pilihan resolusi video yang betul dipilih.
S5. Saya tidak boleh mencari mana-mana muzik, filem atau fail foto
saya.
•Pastikan Pelayan Media anda (seperti peranti penyimpanan USB) atau
komputer anda dihidupkan dan peranti tidak berada di dalam mod siap
sedia.
•Pastikan fail adalah dalam format fail yang disokong dan tidak rosak.
S6. Fail tertentu tidak boleh dimainkan pada Pemain Media.
Pemain Media mungkin tidak akan menyokong format video atau audio yang
digunakan di dalam fail. Untuk maklumat apakah format media yang disokong
oleh Pemain Media, rujuk ke ringkasan Pengkhususan dalam Bab 1.
S7. Hanya satu video/muzik/foto dimainkan apabila saya memilihnya.
Bagaimana saya memainkan keseluruhan senarai?
Apabila memilih video/muzik/foto untuk dimainkan, tekan butang OK pada
kawalan jauh memainkan hanya fail yang dipilih sementara menekan butang
MAIN/JEDA memainkan senarai penuh fail.
Audio
S1. Tiada bunyi.
•Pastikan kelantangan pada unit hiburan tidak berada dalam mod bisu.
•Pergi ke Setup (Persediaan) > Audio dan pastikan bahawa anda telah
mendayakan seting Output Digital.
Untuk butiran selanjutnya, rujuk pada seksyen Mengkonfigurasi seting main
kembali audio.
3-2
Bab 3: Penyelesaian Masalah
•Jika anda sedang menonton video yang menyokong saluran audio
berbilang, tekan butang Opsyen�
pada
���������������������������������
alat kawalan jauh dan pilih
Audio untuk memastikan saluran Audio yang diperlukan dipaparkan.
S2. Saya tidak boleh mendengar bunyi apabila saya memainkan fail
muzik.
•Pastikan bahawa kabel audio disambungkan dengan betul.
•Jika kabel audio disambungkan ke TV anda, TV perlu dihidupkan untuk
memainkan sebarang fail muzik.
•Jika kabel audio disambungkan ke stereo anda, pastikan bahawa stereo
dihidupkan dan anda mempunyai input stereo yang betul dipilih. Jika
anda menghadapi masalah memilih sumber audio yang betul, rujuk pada
arahan yang disertakan dengan stero anda.
S3. Beberapa fail Muzik saya tidak kelihatan.
Media Player menyokong format fail muzik yang paling biasa. Bagaimanapun,
terdapat kepelbagaian tidak terbatas kadar bit dan kadar sampel. Jika fail
tidak dipaparkan pada skrin, barang kali ia menggunakan kadar bit yang
tidak disokong atau kadar sampel. Hanya gunakan fail dengan format yang
disokong, kadar bit dan kadar sampel.
Video
Sz. Bagaimana saya boleh memainkan sari kata?
O!PLAY MINI mempunyai fungsi RightTxT eksklusif, yang mengesan dan
memaparkan sari kata filem secara pintar. Jika anda hendak mematikan fungsi
RightTxT, pergi ke Setup (Persediaan) > System (Sistem) > RightTxT.
Peranti penyimpanan USB
S1. Saya tidak boleh mencari mana-mana muzik, filem atau fail foto
saya.
•Pastikan bahawa peranti penyimpanan USB anda (Denyar USB/USB
HDD) tidak berada dalam mod siap sedia.
•Pastikan bahawa format fail adalah disokong.
S2. Media Player tidak mengenalpasti peranti penyimpanan USB
saya.
Peranti penyimpanan USB anda mungkin tidak dikesan kerana masalah
dengan pemacu perisian keras USB, kabel USB atau masa balasan sistem
yang panjang. Cuba masukkan semula peranti penyimpanan USB ke port
USB sekali lagi dan gantikan kabel USB baru.
Pemain media ASUS O!Play MINI
3-3
Kawalan Jauh
S1. Kawalan jauh pemain media tidak berfungsi.
•Pastikab bahawa bateri dimasukkan dengan betul.
•Bateri mungkin sudah habis. Gantikan bateri dengan yang baru.
•Pastikan bahawa laluan di antara kawalan jauh dan pemain media tidak
disekat.
Kemas Kini Peralatan Tegar
S1. Apakah versi peralatan tegar yang saya ada? Bagaimana saya
boleh menaikkan taraf?
•Semak versi peralatan tegar sebelum proses naik taraf. Jika peralatan
tegar adalah yang terkini, anda tidak perlu mengemas kini peralatan tegar.
•Pergi ke Firmware Upgrade (Kemas Kini Firmware) > USB upgrade
(Kemas kini USB) untuk melaksanakan proses naik taraf peralatan tegar.
•Pergi ke Setup (Persediaan) > Firmware Upgrade (Kemas Kini
Firmware) > Version Info (Info Versi) untuk mencari versi firmware.
•Jika anda masih tidak dapat mengemas kini peralatan tegar, tetapkan
semula sistem dan laksanakan proses kemas kini sekali lagi.
•Manual kemas kini peralatan tegar tersedia dalam fail PDF (termasuk di
dalam folder peralatan tegar yang dikemas kini). Lawati laman bantuan
ASUS di http://support.asus.com/ untuk butiran selanjutnya.
•Jika peranti O!Play HD2 ditutup atau dimatikan kuasa semasa pemasang
perisian, kemas kini akan gagal. Jika O!Play HD2 tidak boleh dihidupkan,
anda perlu menetapkan semula peranti. Ia akan memulihkan semula
peranti kembali ke tetapan lalainya. Kemas kini peralatan tegar boleh
dicuba sekali lagi pada waktu ini.
Kegagalan operasi/fungsi
S1. Kegagalan operasi/fungsi pada pemain media HD saya. Apa yang
boleh saya lakukan?
���•Cabutkan penyesuai AC daripada sumber kuasa, kemudian
sambungkannya sekali lagi.
3-4
•Dengan menggunakan objek tajam, tekan butang tetap semula terletak
di panel belakang.
•Jika anda masih menghadapi masalah yang sama, hubungi Bantuan
Teknikal ASUS.
Bab 3: Penyelesaian Masalah
Q2. Mengapakah saya perlu menunggu lama untuk memasukkan
skrin Filem, Muzik, atau Foto daripada Skrin utama?
Apabibila anda menyambung peranti simpanan USB baru, pemacu cakera
keras atau kad memori, pemain media HD anda akan mengimbas dan
mengindeks fail yang disimpan pada peranti ini secara automatik berdasarkan
pada cetakan tarikh fail. Ia menghalang anda daripada memasuki skrin Movies
(Filem), Music (Muzik), atau Photo (Foto) daripada Skrin utama.
Untuk menyahdaya fungsi indeks dan memasuki skrin Movies (Filem), Music
(Muzik), atau Photo (Foto), tekan kekunci Henti
dan menavigasi ke File
Manager (Pengurus Fail) untuk mengimbas semua fail media dalam peranti
anda.
Untuk menyahdaya fungsi auto imbas, pergi ke Setup (Persediaan) > System
(Sistem) > Scan Storage (Imbas Penyimpanan) > Auto Scan Off (Imbas Auto
Mati).
Q3. Masa salin fail tidak betul.
Apabila anda menggunakan fungsi fail salin pemain media, ia mungkin tidak
merekod dan mungkin tidak memaparkan masa yang betul fail itu disalin ke
pemain media anda.
Maklumat Tambahan
Di mana saya boleh mencari lebih banyak maklumat mengenai
pemain media HD?
•
Manual Pengguna dalam CD sokongan
•
Laman Sokongan ASUS
Untuk maklumat selanjutnya mengenai menggunakan ciri pemain media
HD anda, rujuk pada manual pengguna yang disertakan dalam CD
sokongan.
Muat turun peralatan tegar, pemacu dan utiliti terkini daripada laman
Sokongan ASUS di http://support.asus.com.
Pemain media ASUS O!Play MINI
3-5
3-6
Bab 3: Penyelesaian Masalah
Lampiran
Notis
REACH
Mematuhi REACH (Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran, dan Sekatan Bahan
Kimia) rangka kerja kawal atur, kami menerbitkan bahan kimia di dalam produk
kami di laman web ASUS REACH di http://csr.asus.com/english/index.aspx.
Penyataan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan
Peranti ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC. Operasi tertakluk kepada dua
keadaan yang berikut:
•
•
Peranti ini mungkin tidak menyebabkan gangguan merbahaya.
Peranti ini mesti menerima sebarang campur tangan termasuk campur
tangan yang boleh menyebabkan operasi yang tidak diingini.
Peralatan ini telah diuji dan ditemui mematuhi had untuk peranti digital Kelas B,
menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini direka untuk memberi perlindungan
yang wajar terhadap gangguan merbahaya dalam pemasangan di kawasan
kejiranan. Peralatan ini menjana, menggunakan dan boleh meradiasi tenaga
frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sejajar dengan arahan
pengeluar, boleh menyebabkan gangguan merbahaya kepada komunikasi radio.
Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku di
dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan ini ada menyebabkan gangguan
merbahaya kepada penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan
dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna digalakkan untuk
cuba membetulkan gangguan dengan satu atau lebih daripada langkah berikut.
•
Mengorientasi semula atau menglokasi semula antena penerima.
•
Menyambung peralatan ke alur keluar pada sirkit yang berlainan daripada di
mana penerima disambungkan.
•
•
Meningkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
Berunding dengan wakil penjual atau hubungi juruteknik berpengalaman bagi
radio/TV untuk bantuan.
Sebarang perubahan atau pengubahsuaian kepada unit ini tidak diluluskan
dengan jelas oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh
membatalkan hak pengguna untuk mengendalikan peralatan ini.
L-1
Pernyataan Jabatan Komunikasi Kanada
Peranti digital ini tidak melebihi had Kelas B untuk pancaran bunyi radio daripada
peranti digital yang ditetapkan di dalam Peraturan Gangguan Radio Jabatan
Komunikasi Kanada.
Peranti digital kelas B ini mematuhi ICES-003 Kanada.
GNU Lesen Umum Orang Awam
Maklumat Pelesenan
Produk ini termasuk lesen perisian hak cipta pihak ketiga di bawah terma GNU
Lesen Umum Orang Awam. Sila lihat GNU Lesen Umum Orang Awam untuk terma
dan syarat tepat bagi lesen ini. Kami memasukkan salinan GPL dengan setiap CD
yang dikirim bersama produk kami. Semua kemas kini peralatan tegar masa akan
datang juga akan disertakan dengan kod sumbernya yang tersendiri. Sila lawati
laman web kami untuk maklumat yang dikemas kini. Sila ambil perhatian bahawa
kami tidak menawarkan sokongan secara terus untuk pengedaran.
GNU LESEN UMUM ORANG AWAM
Versi 2, Jun 1991
Hak cipta (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Semua orang dibenarkan untuk menyalin dan menyebarkan salinan sepatah demi
sepatah dokumen lesen ini, tetapi menukarnya tidak dibenarkan.
Mukadimah
Lesen untuk kebanyakan perisian direka untuk mengambil kebebasan berkongsi
anda dan menukarnya. Sebaliknya, GNU Lesen Umum Orang Awam bertujuan
untuk menjamin kebebasan anda untuk berkongsi dan menukar perisian percuma-untuk memastikan perisian adalah percuma untuk semua penggunanya. Lesen
Umum Orang Awam ini digunakan kepada kebanyakan perisian Free Software
Foundation dan pada sebarang atur cara lain di mana penciptanya terikat untuk
menggunakannya. (Sesetengah perisian lain Free Software Foundation dilindungi
oleh GNU Pustaka Lesen Umum Orang Awam.) Anda boleh menggunakannya
juga pada atur cara anda.
L-2
Lampiran
Apabila kami bercakap mengenai perisian percuma, kami merujuk kepada
kebebasan, bukan harga. Lesen Umum Orang Awam kami direka untuk
memastikan anda mempunyai kebebasan untuk mengedar salinan perisian
percuma (dan mengecaj untuk perkhidmatan ini jika anda mahu), bahawa anda
menerima kod sumber atau boleh mendapatkannya jika anda mahu, bahawa anda
boleh menukar perisian atau menggunakan sebahagian daripadanya di dalam atur
cara baru yang percuma; dan oleh itu anda tahu anda boleh melakukan ini.
Untuk melindungi hak anda, kami perlu membuat sekatan yang melarang
sesiapa untuk menolak hak ini atau meminta anda menyerahkan hak. Sekatan ini
menterjemah kepada beberapa tanggungjawab untuk anda jika anda mengagihkan
salinan perisian, atau jika anda mengubah suainya.
Sebagai contoh, jika anda mengagihkan salinan seperti atur cara, sama ada
percuma atau berbayar, anda mesti memberi penerima semua hak yang anda
ada. Anda mesti memastikan mereka juga, menerima atau boleh mendapat kod
sumber. Dan anda mesti menunjukkan kepada mereka terma ini agar mereka
mengetahui hak mereka.
Kami melindungi hak anda dengan dua langkah: (1) hak cipta perisian, dan
(2) menawarkan anda lesen ini yang memberikan anda kebenaran sah untuk
menyalin, mengedar dan/atau mengubah suai perisian.
Juga, untuk setiap perlindungan pencipta dan juga kami, kami mahu memastikan
bahawa setiap orang memahami bahawa tiada waranti untuk perisian percuma
ini. Jika perisian diubah suai oleh seseorang dan mengedarkannya, kami mahu
penerimanya tahu bahawa apa yang mereka ada bukanlah asli, agar sebarang
masalah yang ditimbulkan oleh orang lain tidak akan memberi kesan kepada
reputasi pencipta asalnya.
Akhir sekali, sebarang atur cara percuma diancam secara berterusan oleh paten
perisian. Kami mahu mengelakkan bahaya pengedaran semula atur cara percuma
di mana secara individu mendapatkan lesen paten, sebagai kesan menjadikan atur
cara sebagai empunya. Untuk mengelakkan ini, kami telah menjelaskan bahawa
sebarang paten mesti dilesenkan untuk penggunaan bebas setiap orang atau tidak
dilesenkan sama sekali.
Terma dan syarat yang tepat bagi menyalin, mengedar dan mengubah suai seperti
berikut.
Terma & syarat untuk menyalin, mengedar & mengubah suai
0.
Lesen ini digunakan pada sebarang atur cara atau kerja lain yang
mengandungi notis yang ditempatkan oleh pemegang hak cipta yang
menyatakan ia mungkin diagihkan di bawah terma Lesen Umum Orang
Awam ini. "Atur cara", di bawah, merujuk kepada sebarang atur cara atau
kerja, dan "kerja berdasarkan Atur cara" bermakna sama ada Atur cara atau
sebarang kerja terbitan di bawah undang-undang hak cipta: untuk dikatakan,
kerja yang mengandungi Atur cara atau sebahagian daripadanya, sama ada
kata demi kata atau dengan pengubahsuaian dan/atau diterjemahkan ke
dalam bahasa lain. (Kemudian daripada ini, terjemahan dimasukkan tanpa
pengehadan di dalam terma “pengubahsuaian”.) Setiap lesen dinyatakan
sebagai "anda".
Pemain media ASUS O!Play MINI
L-3
Aktiviti selain daripada menyalin, mengedar dan mengubah suai tidak
dilindungi oleh Lesen ini; ia berada di luar skop. Tindakan menjalankan
Atur cara tidak dilarang, dan hasil daripada Atur cara dilindungi hanya jika
kandungannya menggantikan kerja berdasarkan kepada Atur cara (tidak
bergantung kepada dibuat dengan menjalankan Atur cara). Sama ada hal
tersebut adalah benar bergantung kepada apa yang dilakukan oleh Atur cara.
1. Anda boleh menyalin dan mengedarkan salinan kata demi kata kod sumber
Atur cara seperti yang anda terima, di dalam sebarang medium, disertai
dengan anda dilihat dan dengan sewajarnya menerbitkan pada setiap salinan
notis hak cipta dan penafian waranti; tidak menjejaskan semua notis yang
merujuk kepada Lesen ini dan ketiadaan sebarang waranti; dan memberikan
sebarang penerima lain Atur cara satu salinan Lesen ini bersama dengan
Atur cara.
Anda boleh mengenakan bayaran untuk tindakan fizikal pemindahan salinan,
dan anda boleh pada pilihan anda menawarkan perlindungan waranti
sebagai tukaran untuk bayaran.
2. Anda boleh mengubah suai salinan anda atau salinan Atur cara atau
sebahagian daripadanya, dengan membentuk kerja berdasarkan kepada Atur
cara, dan menyalin serta mengedarkan pengubahsuaian tersebut atau kerja
di bawah terma Bahagian 1 di atas, disertakan dengan anda juga memenuhi
semua syarat ini:
a) Anda mesti menyebabkan fail yang diubah suai untuk membawa
notis penting yang menyatakan anda mengubah fail dan tarikh sebarang
perubahan.
b) Anda mesti menyebabkan sebarang kerja yang anda edarkan atau
terbitkan, secara keseluruhan atau sebahagiannya mengandungi atau
diperolehi daripada Atur cara atau sebahagian daripadanya, untuk
dilesenkan sebagai keseluruhan pada tiada caj kepada semua pihak ketiga di
bawah terma Lesen ini.
c) Jika atur cara yang diubah suai secara normal membaca arahan
interaktif semasa berjalan, anda mesti menyebabkannya, apabila memulakan
perjalanan untuk kegunaan interaktif seperti ini di dalam cara yang paling
biasa, untuk mencetak atau memaparkan pengumuman termasuk notis hak
cipta yang sewajarnya dan notis bahawa tiada waranti (atau sebaliknya,
menyatakan bahawa anda memberikan waranti) dan bahawa pengguna
boleh mengedarkan semula atur cara di bawah syarat ini, dan memberitahu
pengguna bagaimana untuk melihat salinan Lesen ini. (Pengecualian:
jika Atur cara itu sendiri interaktif tetapi tidak secara normal mencetak
pengumuman seperti ini, kerja anda berdasarkan Atur cara tidak diperlukan
untuk mencetak pengumuman.)
Keperluan ini dikenakan kepada kerja yang diubah suai secara keseluruhan.
Jika bahagian yang dapat dikenal pasti daripada kerja tidak diperolehi
daripada Atur cara, dan boleh sewajarnya dianggap sebagai tidak
bergantung dan kerja berasingan, Lesen ini, dan termanya, tidak dikenakan
kepada bahagian tersebut apabila anda mengedarnya sebagai kerja
berasingan. Tetapi apabila anda mengedarkan bahagian yang sama sebagai
sebahagian daripada keseluruhan di mana kerja berdasarkan Atur cara,
pengedaran keseluruhannya mestilah berdasarkan terma Lesen ini, di mana
kebenarannya untuk lesen lain dilanjutkan kepada keseluruhan, dan oleh itu
kepada setiap bahagian tidak kira siapa yang menulisnya.
L-4
Lampiran
3.
4.
Oleh itu, bukanlah tujuan bahagian ini untuk menuntut hak atau
mempersoalkan hak kepada kerja yang ditulis secara keseluruhannya oleh
anda; tetapi, tujuannya ialah untuk melaksanakan hak untuk mengawal
pengagihan kerja terbitan atau kolektif berdasarkan Atur cara.
Tambahan lagi, hanya sekumpulan kerja lain yang tidak berdasarkan kepada
Atur cara bersama Atur cara (atau dengan kerja berdasarkan kepada Atur
cara) pada volum penyimpanan atau pengedaran tidak membawa kerja lain
di bawah skop Lesen ini.
Anda boleh menyalin dan mengedarkan Atur cara (atau kerja berdasarkan
padanya, di bawah Bahagian 2) di dalam kod objek atau bentuk boleh
laksana di bawah terma Bahagian 1 dan 2 di atas disertakan bahawa anda
juga melakukan satu daripada yang berikut:
a) Mengiringinya dengan kod sumber yang lengkap boleh dibaca oleh
mesin yang berkaitan, yang mesti diedarkan di bawah terma Bahagian 1 dan
2 di atas pada medium yang lazimnya digunakan untuk pertukaran perisian;
atau,
b) Mengiringinya dengan tawaran bertulis, sah untuk sekurang-kurangnya
tiga tahun, untuk memberikan sebarang pihak ketiga, untuk caj tidak lebih
daripada kos anda melakukan pengedaran sumber secara fizikal, salinan
lengkap yang boleh dibaca oleh mesin kod sumber yang berkaitan, untuk
diedarkan di bawah terma Bahagian 1 dan 2 pada medium yang lazimnya
digunakan untuk pertukaran perisian; atau,
c) Mengiringinya dengan maklumat yang anda terima sebagai kepada
tawaran untuk mengagihkan kos sumber yang berkaitan. (Alternatif ini
dibenarkan hanya untuk pengedaran bukan komersil dan hanya jika anda
menerima atur cara di dalam kod bojek atau bentuk boleh laksana dengan
tawaran, sejajar dengan Subseksyen b di atas.)
Kod sumber untuk kerja bermakna bentuk yang diutamakan bagi kerja
untuk membuat pengubahsuaian kepadanya. Untuk kerja boleh laksana,
kod sumber yang lengkap bermakna semua kod sumber bagi semua modul
yang dikandunginya, serta sebarang fail definisi antara muka yang berkaitan,
ditambah dengan skrip yang digunakan untuk mengawal kompilasi dan
pemasangan boleh laksana. Walau bagaimanapun, sebagai pengecualian
khusus, kod sumber yang diedarkan tidak perlu memasukkan sebarang yang
biasanya diedarkan (di dalam sama ada bentuk sumber atau perduaan)
dengan komponen utama (penggabung, kernel, dan sebagainya) sistem
operasi di mana boleh laksana dijalankan, melainkan komponen itu sendiri
mengiringi boleh laksana.
Jika pengedaran boleh laksana atau kod objek dibuat dengan menawarkan
akses kepada salinan daripada tempat yang dinamakan, kemudian
menawarkan akses yang sama kepada salinan kod sumber daripada tempat
yang sama dikira sebagai pengedaran kod sumber, walaupun pihak ketiga
tidak memaksa untuk menyalin sumber bersama dengan kod objek.
Anda boleh untuk tidak menyalin, mengubah suai, sublesen, atau
mengedarkan Atur cara kecuali seperti yang dinyatakan di bawah Lesen
ini. Sebarang percubaan selain daripada untuk menyalin, mengubah suai,
sublesen atau mengedar Atur cara adalah dilarang, dan akan secara
automatik menamatkan hak anda di bawah Lesen ini. Walau bagaimanapun,
pihak yang menerima salinan, atau hak, daripada anda di bawah Lesen ini
tidak akan ditamatkan lesennya selagi pihak ini kekal di dalam pematuhan
sepenuhnya.
Pemain media ASUS O!Play MINI
L-5
5.
6.
7.
8.
L-6
Anda tidak diperlukan untuk menerima Lesen ini, oleh kerana anda tidak
menandatanganinya. Walau bagaimanapun, tiada apa yang memberikan
anda kebenaran untuk mengubah suai atau mengedar Atur cara atau
kerja terbitannya. Tindakan ini dilarang oleh undang-undang jik anda tidak
menerima Lesen ini. Oleh itu, dengan mengubah suai atau mengedar Atur
cara (atau sebarang kerja yang berdasarkan Atur cara), anda menandakan
penerimaan anda terhadap Lesen ini untuk melakukan sedemikian, dan
semua terma dan syarat untuk menyalin, mengedar atau mengubah suai Atur
cara atau kerja berdasarkan kepadanya.
Setiap kali anda mengedarkan semula Atur cara (atau sebarang kerja
berdasarkan kepada Atur cara), penerima secara automatik menerima lesen
daripada pelesen asal untuk menyalin, mengedar atau mengubah suai Atur
cara tertakluk kepada terma san syarat. Anda mungkin tidak mengenakan
sekatan lanjutan pada penggunaan penerima akan hak yang diberikan. Anda
tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan pematuhan oleh pihak ketiga
kepada Lesen ini.
Sekiranya, sebagai akibat daripada penghakiman mahkamah atau dakwaan
pelanggaran paten atau untuk sebarang sebab lain (tidak terhad kepada isu
paten), syarat dikenakan kepada anda (sama ada oleh arahan mahkamah,
perjanjian atau sebaliknya) bahawa bercanggah dengan keadaan Lesen ini,
mereka tidak membiarkan anda daripada syarat Lesen ini. Jika anda tidak
boleh mengedarkan untuk memuaskan secara serentak tanggungjawab
anda di bawah Lesen ini dan sebarang tanggungjawab lain yang berkaitan,
kemudian sebagai akibat anda mungkin tidak boleh mengedar Atur cara.
Sebagai contoh, jika lesen paten tidak membenarkan pengedaran semula
bebas royalti Atur cara oleh semua yang menerima salinan secara langsung
atau tidak langsung melalui anda, kemudian satu-satunya cara yang
boleh memuaskan kedua-dua daripadanya dan Lesen ini ialah menahan
keseluruhan pengedaran Atur cara.
Jika sebahagian daripada bahagian ini tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan di bawah keadaan tertentu, baki bahagian bertujuan untuk
digunakan dan bahagian sebagai keseluruhan bertujuan untuk dikenakan di
dalam keadaan lain.
Bukan tujuan bahagian ini untuk memujuk anda melanggar sebarang
paten atau dakwaan hak harta lain atau untuk menguji kesahan sebarang
dakwaan tersebut, bahagian ini mempunyai tujuan tunggal untuk melindungi
integriti sistem pengedaran perisian secara bebas, yang dilaksanakan
oleh amalan lesen orang awam. Ramai orang telah membuat sumbangan
kepada kepelbagaian perisian yang diedarkan melalui sistem tersebut yang
bergantung kepada aplikasi konsisten sistem; bergantung kepada pencipta/
penderma untuk menentukan jika mereka mahu mengedar perisian melalui
sistem lain dan lesen tidak boleh mengenakan pilihan tersebut.
Bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang dipercayai menjadi
akibat keseluruhan Lesen ini.
Jika pengedaran dan/atau penggunaan Atur cara dilarang di sesetengah
negara sama ada oleh paten atau oleh campur tangan hak cipta, pemegang
hak cipta yang asal yang menempatkan Atur cara di bawah Lesen ini boleh
menambah had pengedaran geografi tidak termasuk negara tersebut, agar
pengedaran dibenarkan hanya di dalam atau di antara negara yang tidak
termasuk. Di dalam kes seperti ini, Lesen ini menggabungkan had sebagai
sekiranya ditulis di dalam badan Lesen ini.
Lampiran
9.
Free Software Foundation boleh menerbitkan semakan dan/atau versi baru
Lesen Umum Orang Awam dari masa ke semasa. Versi baru ini akan sama
dengan versi sekarang, tetapi mungkin berbeza di dalam butirannya untuk
menyampaikan masalah atau keprihatinan baru.
Setiap versi diberikan nombor versi yang berbeza. Jika Atur cara
menetapkan nombor versi Lesen ini yang dikenakan padanya dan "sebarang
versi selepasnya", anda mempunyai pilihan akan terma dan syarat yang
berikut sama ada bagi versi tersebut atau sebarang versi selepasnya yang
diterbitkan oleh Free Software Foundation. Jika Atur cara tidak menetapkan
nombor versi Lesen ini, anda boleh memilih sebarang versi yang pernah
diterbitkan oleh Free Software Foundation.
10. Jika anda mahu menggabungkan bahagian Atur cara ke dalam atur cara
percuma yang lain di mana syarat pengedarannya berlainan, tulis kepada
pencipta untuk meminta kebenaran. Untuk perisian di mana diberi hak cipta
oleh Free Software Foundation, tulis kepada Free Software Foundation; kami
kadangkala membuat pengecualian untuk ini. Keputusan kami akan dipandu
oleh dua matlamat untuk mengekalkan status percuma semua terbitan
perisian percuma kami dan mempromosikan perkongsian dan menggunakan
semula perisian secara umum.
TIADA WARANTI
11 OLEH KERANA ATUR CARA DILESENKAN SECARA PERCUMA,
TIADA WARANTI UNTUK ATUR CARA, SEHINGGA SETAKAT YANG
DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNA PAKAI. KECUALI
APABILA SEBALIKNYA DINYATAKAN SECARA BERTULIS PEMEGANG
HAK CIPTA DAN/ATAU PIHAK LAIN MEMBERIKAN ATUR CARA
“SEBAGAIMANA SEDIA ADA” TANPA WARANTI DILAM SEBARANG
BENTUK, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK,
TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI YANG DIKENAKAN BAGI
KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
KESELURUHAN RISIKO BERKENAAN DENGAN KUALITI DAN PRESTASI
ATUR CARA JATUH KE ATAS DIRI ANDA. SEKIRANYA ATUR CARA
ROSAK, ANDA MENANGGUNG SEMUA KOS YANG PERLU SEMASA
MENSERVIS, MEMBAIKI ATAU MEMPERBETUL.
12 TIADA DALAM SEBARANG KEADAAN MELAINKAN DIPERLUKAN OLEH
UNDANG-UNDANG YANG DIGUNA PAKAI ATAU DIPERSETUJUI AKAN
SEBARANG PEMEGANG HAK CIPTA, ATAU SEBARANG PIHAK LAIN
YANG BOLEH MENGUBAH SUAI DAN/ATAU MENGEDAR SEMULA ATUR
CARA SEPERTI YANG DIBENARKAN DI ATAS, BERTANGGUNGJAWAB
KEPADA ANDA UNTUK KEROSAKAN, TERMASUK SEBARANG
KEROSAKAN UMUM, KHAS, INSIDEN ATAU AKIBAT YANG TIMBUL
DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN MENGGUNAKAN
ATUR CARA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA
KEHILANGAN DATA YANG DIBERIKAN TIDAK TEPAT ATAU KERUGIAN
YANG DIALAMI OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA ATAU KEGAGALAN
ATUR CARA UNTUK BEROPERASI DENGAN SEBARANG ATUR CARA
LAIN, WALAUPUN JIKA PEMEGANG ATAU PIHAK KETIGA TELAH
DINASIHATI AKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI BERIKUT.
PENUTUP TERMA DAN SYARAT
Pemain media ASUS O!Play MINI
L-7
Maklumat hubungan ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.
Alamat
Telefon
Faks
E-mel
Laman web
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Sokongan Teknikal
Telefon
Sokongan dalam talian
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Alamat
Telefon
Faks
Laman web
Sokongan Teknikal
Telefon
Faks sokongan Sokongan dalam talian
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Jerman dan Austria)
Alamat
Faks
Laman web
Sokongan dalam talian
Sokongan Teknikal
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Telefon Komponen
Sistem/Notebook/Eee/Telefon LCD
Faks sokongan Sokongan dalam talian
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* EUR 0.14/minit dari talian darat tetap Jerman; EUR 0.42/minit dari telefon mudah alih.
L-8
Lampiran
Download PDF

advertising