Asus | NW6072 | User's Manual | ASUS NW6072 User's Manual

HD-mediespiller
O!PLAY MINI
Bruksanvisning
NW6072
Første utgave
Oktober 2010
Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.
Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som beskrives i den, kan
reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et innhentingssystem eller oversettes til et annet språk på noe
som helst måte, unntatt dokumentasjon som oppbevares av kjøperen av sikkerhetskopimessige forhold,
uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Produktgaranti eller service kan ikke utvides hvis: (1) produktet er reparert, tilpasset eller endret, med
mindre slik reparasjon, tilpasning eller endring er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret til
produktet er uleselig eller mangler.
ASUS LEVERER DENNE VEILEDNINGEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG,
HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET
FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ASUS, DERES DIREKTØRER, ANSATTE
ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER
DERAV FØLGENDE SKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP ELLER FORTJENESTE, TAP AV
FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, AVBRUDD I FORRETNINGER OG LIGNENDE) SELV
OM ASUS HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER VIL OPPSTÅ FRA EN
DEFEKT ELLER FEIL I DENNE VEILEDNINGEN ELLER PRODUKTET.
SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE VEILEDNINGEN LEVERES KUN FOR
INFORMASJONSBRUK, OG KAN NÅR SOM HELST ENDRES UTEN VARSEL, OG SKAL IKKE
TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR ELLER
FORPLIKTELSER OR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN FREMKOMME I
DENNE VEILEDNINGEN, INKLUDERT PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM BESKRIVES I
VEILEDNINGEN.
Produkter og selskapsnavn som forekommer i denne bruksanvisningen kan eller kan ikke være registrerte
varemerker eller opphavsrett til disse selskaper, og brukes kun til identifikasjon eller forklaring og til
eierens fordel, uten hensikt å krenke rettighetene.
ii
Innhold
Innhold.......................................................................................................... iii
Sikkerhetsinformasjon................................................................................. v
Lisensmerknad og varemerkevedkjennelse for Dolby Digital................ vii
Lisensmerknad og varemerkevedkjennelse for DTS.............................. vii
Om denne bruksanvisningen.................................................................... vii
Kapittel 1
Komme i gang
Velkommen................................................................................................. 1-1
Innhold i pakken........................................................................................ 1-1
Sammendrag om spesifikasjoner............................................................ 1-2
Systemkrav................................................................................................. 1-3
Bli kjent med din O!Play MINI-mediespiller............................................. 1-3
Frontpanel....................................................................................... 1-3
Bakpanel......................................................................................... 1-4
Fjernkontroll.................................................................................... 1-5
Gjøre klar O!Play MINI-mediespilleren din.............................................. 1-8
Koble til strømadapteren................................................................. 1-8
Kobler enheter til MINI-mediespilleren............................................ 1-8
Starte for første gang.................................................................... 1-10
Kapittel 2
Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Home (Hjem)-skjermen.............................................................................. 2-1
Konfigurere O!Play MINI-innstillingene................................................... 2-2
Spille av en videofil................................................................................... 2-3
Videokontrollknapper på fjernkontrollen.......................................... 2-3
Spille av en videofil......................................................................... 2-4
Spille av musikk......................................................................................... 2-5
Musikkontrollknapper på fjernkontrollen.......................................... 2-5
Spille av en musikkfil....................................................................... 2-6
Konfigurere lydavspillingsinnstillingene........................................... 2-7
Vise fotoer.................................................................................................. 2-8
Fotoerkontrollknapper på fjernkontrollen......................................... 2-8
Vise fotoer....................................................................................... 2-9
Vise fotoer i lysbildevisning............................................................. 2-9
Stille inn bakgrunnsmusikken for lysbildevisningen...................... 2-10
iii
Konfigurere fotoavspillingsinnstillingene....................................... 2-10
Behandle filene dine................................................................................ 2-11
Kopiere filer/mapper.......................................................................2-11
Endre navn på filer/mapper............................................................2-11
Kapittel 3
Feilsøking
Feilsøking................................................................................................... 3-1
Skjerm ......................................................................................... 3-1
Lyd
Video
......................................................................................... 3-2
......................................................................................... 3-3
USB-lagringsenhet.......................................................................... 3-3
Fjernkontroll.................................................................................... 3-3
Fastvareoppdateringer.................................................................... 3-4
Feil med operasjon/funksjon........................................................... 3-4
Ekstra informasjon.......................................................................... 3-5
Tillegg
Merknader................................................................................................... T-1
GNU General Public License.................................................................... T-2
ASUS-kontaktinformasjon........................................................................ T-8
iv
Sikkerhetsinformasjon
Bruk kun en tørr klut til å rengjøre enheten med.
Må IKKE plasseres på
ujevne eller ustabile
overflater. Kontakt
kundeservice hvis dekslet
har blitt skadet. Overlat alt
servicearbeid til kvalifisert
servicepersonell.
Må IKKE eksponeres for
eller brukes i nærheten av
væsker, regn eller fuktighet.
SIKKER TEMP.: Denne
enheten skal kun brukes i
omgivelser med omgivelses
temperaturer på mellom 5oC
(41oF) og 35oC (95oF).
IKKE installer nær noen
varmeproduserende enheter
eller kilder som radiatorer,
varmeovner, komfyrer eller
forsterkere.
Sørg for at du koblet
enheten til riktig
strøminngangsrangering
(12 V dc, 3 A).
IKKE kast sammen med
vanlig kommunalt avfall.
Denne enheten er designet
for korrekt gjenvinning
og resirkulering. Kontakt
lokale myndigheter for
reguleringer om avhending
av elektroniske produkter.
Advarselsmerker
Lynet med pilhode-symbolet
inne i den likesidede
trekanten, er ment å advare
brukeren mot nærværet av
uisolert "farlig høyspenning"
inne i produktets kabinett,
som kan være kraftig nok
til å utgjøre en risiko for
elektrisk sjokk av personer.
For å redusere risikoen for
elektrisk støt, må du ikke
fjerne bakdekslet. Det finnes
ingen innvendige deler
som skal etterses. Overlat
servicearbeid til kvalifisert
servicepersonell.
Utropstegnet inne i den
likesidede trekanten er der for
å minne brukeren om at det
foreligger viktige bruks- og
vedlikeholdsinstruksjoner
(servicing) i dokumentasjonen
som fulgte med apparatet.
• Fare for eksplosjon hvis batteriet settes i på feil måte. Bytt kun ut med
samme eller anbefalt type batteri.
• Kast brukte batterier i henhold til lokale reguleringer.
Sikkerhetsforholdsregel
1.
Les disse sikkerhetsinstruksene.
3.
Overhold advarslene.
2.
4.
5.
6.
Oppbevar sikkerhetsinstruksene.
Følg alle instruksjoner.
Bruk ikke apparatet i nærheten av vann.
Rengjør bare med en tørr klut.
7.Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Monter i overensstemmelse med
produsentens instruksjoner.
8.Ikke installer i nærheten av varme, som radiatorer, varmeovner, peiser eller
andre apparater (som forsterkere) som produserer varme.
9.Ikke overse sikkerhetstiltaket med en polarisert eller jordet støpseltype. Et
polarisert støpsel har to pinner hvor én av disse er bredere enn den andre. Et
jordet støpsel har to pinner og en tredje jordet pol. Den bredere pinnen eller
det tredje polet er for din sikkerhet. Hvis støpselet ikke passer i kontakten,
må du ta kontakt med en elektriker for å få byttet kontakt.
10.Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller at plugger blir trekt i. Sett
disse i nærheten av utgangskontaktene på apparatet.
11. Bruk bare tilbehør som er spesifisert for av produsent.
12.Bruk kun med vogn, stativ, støtte eller bord som er spesifisert av
produsenten, eller selges med apparatet. Når en vogn brukes, vær forsiktig
når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade som følge av overtipping.
13.Kobl fra alle apparater under lynnedslag eller når det ikke brukes over en
lengre periode.
14.La alt servicearbeid utføres av kvalifisert servicepersonale. Service er
nødvendig når apparatet har blitt ødelagt på en eller annen måte, som når
strømledningen eller kontakten er ødelagt, når vann har blitt sprutet på eller
objekter har falt på apparatet. Når apparatet har vært utsatt for regn eller
fuktighet eller når det har vært mistet eller ikke fungerer normalt.
vi
Lisensmerknad og
varemerkevedkjennelse for Dolby Digital
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet med den doble
D-en er varemerker for Dolby Laboratories.
Lisensmerknad og
varemerkevedkjennelse for DTS
Produsert på lisens under patentnummer i USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380;
5,978,762; 6,487,535 og andre utstedte og påventende patenter i USA og verden.
DTS og DTS 2.0 + Digital Out er registrerte varemerker, og DTS-logoene og
symbolet er varemerker for DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Med enerett.
Om denne bruksanvisningen
Hvordan denne bruksanvisningen er delt opp
•
Kapittel 1: Komme i gang
•
Kapittel 2: Bruke ASUS O!Play MINI-mediespilleren
•
Gir grunnleggende informasjon om din ASUS O!Play MINI-mediespiller.
Gir informasjon om bruk av din ASUS O!Play MINI-mediespiller.
Kapittel 3: Feilsøking
Gir løsninger på ofte spurte spørsmål om din ASUS O!Play MINI-mediespiller.
vii
Begreper som brukes i denne veiledningen
For å kontrollere at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til
følgende symboler som brukes i denne veiledningen.
FARE/ADVARSEL: Informasjon for å forhindre personskade på deg selv
når du prøver å fullføre en oppgave.
ADVARSEL: Informasjon for å forhindre skade på komponentene når du
prøver å fullføre en oppgave.
VIKTIG: Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.
MERKNAD: Tips og ekstra informasjon for å hjelpe deg med å fullføre
en oppgave.
Hvor du kan finne mer informasjon
Se følgende kilder for ytterligere informasjon og for oppdatering av produktet og
programvaren.
1.
2.
3.
viii
ASUS-støtteside
Last ned siste fastvarer, drivere og verktøy fra ASUS-støttesiden på
http://support.asus.com.
ASUS Forum
Få siste nytt og informasjon om dette produktet fra ASUS Forum på http://
vip.asus.com/forum/.
Ytterligere dokumentasjon
Produktpakken din kan inkludere ekstra dokumentasjon, som
garantiflygeblad, som kan ha blitt lagt til av forhandleren. Disse dokumentene
er ikke en del av standardpakken.
Kapittel 1
Komme i gang
Velkommen
ASUS O!PLAY MINI Media Player lar deg ha glede av digital mediefiler fra
eksterne USB-lagringsenheter/harddisksstasjoner, eller minnekort på TV-en eller
underholdningssystemet ditt.
Innhold i pakken
O!Play MINI MINI-mediespiller
Fjernkontroll med to AAAbatterier
AC-strømadapter og strømledning
Support CD
(Brukerveiledning/verktøy)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
HDMI-kabel (ekstrautstyr)
Composite AV (lydvideo)-kabel
Hurtigguide
• Hvis noen av elementene over mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
• Avhengig av region, kan det hende en HDMI-kabel følger med i pakken.
1-1
Sammendrag om spesifikasjoner
Støttede videoformat
Støttede videofilendelser
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Støttede bildeformater
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb, .ts,
m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv, .m2v,
.m4v
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueMINI,
ID3 Tag
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Støttede tekstingsformater
I/O-porter
1 x strøminngang (DC)
Støttede lydformater
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
1 x USB 2.0-port
Lyd-/videoutgangsporter
1 x HDMI-port
1 x optisk digital (S/PDIF)-port
1xSD/MMC/MS/xD-kortleser
Mål
B x D x H: 151.85 mm x 106.7 mm x 29.03 mm
Vekt: 175 g
Strøminntaksrangering
12 V DC, 3 A
Strømforbruk
5W
Driftstemperatur
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
1-2
Kapittel 1: Komme i gang
Systemkrav
•
High-definition TV (HDTV), vanlig TV eller HDMI-skjerm
•
Minnekort (SD/MMC/MS/xD)
•
Lagringsenhet (USB flashstasjon / USB MINID)
• Bruk en HDMI-kabel til å koble MINI-mediespilleren din til en HDTV eller
HDMI-skjerm.
• Bruk den medfølgende kompositt AV-kabelen til å koble MINI-mediespilleren
din til en standard TV.
Bli kjent med din O!Play MINI-mediespiller
Frontpanel
1
2
3
4
LED-indikatorer
Viser statusen til MINI-mediespilleren.
1
LED
Strøm
Status
AV
Rød
Blå
Forklaring
Enheten er slått av.
Enheten er i dvalemodus.
Enheten er slått på.
2
USB 2.0-port
Koble en USB 2.0-enhet til denne porten.
3
SD/MMC/MS/xD-kombinasjonskortspor
Sett inn SD/MMC/MS/xD-kortet i dette sporet.
4
IR (Infrarød) mottaker
Lar deg kontrollere MINI-mediespilleren med IR-fjernkontrollen.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
1-3
Bakpanel
1
1
2
3
4
5
6
1-4
2
3
4
5
6
Strøminntak (DC)
Sett strømadapteren inn i denne porten.
Analog videoutgang (gul)
Sett inn en komposittkabel for å koble til et fjernsyn eller annet videoutstyr.
Analog lydutgang (rød og hvit)
Sett inn venstre og høyre lydkabelkontakter for å koble til et fjernsyn eller annet
lydutstyr.
HDMI-port
Sett inn en HDMI-kabel i denne porten for å koble til en high-definition multimedia
interface (HDMI)-enhet.
Digital audio output (S/PDIF)
Insert an optical cable into this port to connect an external Hi-Fi audio system.
Tilbakestiling-knapp
Med en knappenål eller binders, trykk inn denne knappen for å tilbakestille enheten
til fabrikkinnstillingene.
Kapittel 1: Komme i gang
Fjernkontroll
Bruk fjernkontrollen til å slå på/av O!Play MINI-mediespilleren, bla gjennom
menyer, og velge mediefilen du vil spille av, vise eller lytte til.
Skru på/av
1
Navigasjonsknapper
/OK-knapp
2
Tilbake
3
17 Guide
16 Informasjon
Valg
4
Spole bakover
5
Forrige
6
Volum opp
7
11 Zoome inn
Volum ned
8
10 Endre
15 Spill av / pause
14 Fremover
13 Stopp / Løs ut
12 Filmer
9
ASUS O!Play MINI-mediespiller
Demp
1-5
1
Skru på/av
Slå MINI-mediespilleren på eller av.
Navigasjon/OK-knapper
Trykk på opp/ned-tastene for å bla gjennom menylinjen i en
undermeny.
Trykk på opp/ned-tastene for å redusere/øke en tallverdi.
2
Trykk på venstre/høyre taster for å bla gjennom hovedmenyene
i Home (Hjem)-skjermen.
Trykk på venstre/høyre-tastene for å bla gjennom elementene i
en undermeny.
Trykk på OK for å bekrefte valget.
1-6
3
Tilbake
Går tilbake til forrige skjerm.
4
Valg
Trykk for å velge film, musikk og fotoeffekter.
5
Diskmeny
Trykk for å åpne diskmenyen hvis en ekstern optisk stasjon er
installert.
6
Gjenta
Trykk for å gjenta avspillingen av musikk-, film- eller fotofilen
som spilles av nå.
7
Forrige
Går tilbake til forrige mediefil.
8
Oppsett
Starter Setup (Oppsett)-menyen.
9
Demp
Trykk for å deaktivere lyden.
10
Endre
Trykk for å kopiere, slette, endre navn på og flytte filene.
Kapittel 1: Komme i gang
11
Zoome inn
Zoomer inn på skjermen.
12
Neste
Går til neste mediefil.
13
Stopp
Trykk for å stoppe avspillingen.
Trykk i tre sekunder for å løse ut disken fra den eksterne
harddiskstasjonen.
14
Fremover
Trykk for å spole avspillingen fremover.
15
Pause/spill av
Bytter mellom avspilling og pause.
16
Informasjon
Trykk for å vise informasjon om filmen, videoen eller musikken.
17
Guide
Trykk for å vise Guide-menyen.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
1-7
Gjøre klar O!Play MINI-mediespilleren din
Koble til strømadapteren
Slik kobler du til strømadapteren:
1.
2.
Koble AC-adapteren til DC-inngangsporten på baksiden av MINImediespilleren.
Koble AC-adapteren til en strømkilde.
Kobler enheter til MINI-mediespilleren
Slik kobler du enheter til MINI-mediespilleren:
1.
Gjør ett av følgende for å koble en skjerm til MINI-mediespilleren:
•Bruk en HDMI-kabel til å koble MINI-mediespilleren din til en HDTV eller
en HDMI-skjerm.
Avhengig av region, kan det hende en HDMI-kabel følger med i pakken til MINImediespilleren.
1-8
Kapittel 1: Komme i gang
•Bruk den medfølgende kompositt AV-kabelen til å koble MINImediespilleren din til en standard TV.
2.
Gjør ett av følgende for å koble en lagringsenhet eller minnekort til MINImediespilleren:
•Sett inn en USB-lagringsenhet som en bærbar harddiskstasjon eller en
USB-flashdisk i USB-porten på frontpanelet til HD-mediespilleren.
•Sett inn et minnekort som SD/MMC/MS/xD-kort i passende kortspor på
høyre side av MINI-mediespilleren.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
1-9
3.
Bruk en S/PDIF-kabel til å koble lydanlegget ditt til HD-mediespilleren.
5.
Slå på HDTV-en, TV-en eller HDMI-skjermen.
4.
6.
Koble MINI-mediespillerens strømkabel til en strømkilde.
Hvis du bruker en HDTV eller en vanlig TV, setter du HDTV/TV-en til
videomodus.
Hvis du bruker en HDMI-skjerm, må du sørge for at skjermens oppløsning er
satt til HDMI.
Henvis til dokumentasjonen som fulgte med HDMI-skjermen.
Starte for første gang
Når du starter MINI-mediespilleren din for første gang, vises en serie med
skjermbilder som skal guide deg gjennom konfigurering av de grunnleggende
innstillingene til MINI-mediespilleren din.
Slik starter du for første gang:
1.
Slå på MINI-mediespilleren og HDTV-en, TV-en eller HDMI-skjermen.
•Hvis du bruker en HDMI-skjerm, må du sørge for at skjermens
oppløsning er satt til HDMI.
2.
•Hvis du bruker en HDTV eller en vanlig TV, setter du HDTV/TV-en til
videomodus.
Installasjonsveiviseren vises. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
installasjonen.
Bruk fjernkontrollen til å navigere på skjermen.
1-10
Kapittel 1: Komme i gang
Kapittel 2
Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Home (Hjem)-skjermen
Home (Hjem)-skjermen inkluderer disse hovedalternativene: Movies (Filmer),
Photo (Foto), Music (Musikk), File Manager (Filbehandler), og Setup
(Oppsett).
File Manager (Filbehandling) lar deg se alle mediefilene i lagringsenhetene
dine.
2-1
Konfigurere O!Play MINI-innstillingene
Konfigurere O!Play MINI-innstillingene:
1.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk
på venstre/høyre-tastene / for
å navigere til Setup (Oppsett), og
trykk deretter på
.
2.
Trykk på opp/ned-tastene
/
for å navigere gjennom System, Audio,
Video og Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering) og trykk deretter på
for å konfigurere din valgte kategori
3.
4.
Trykk på forrige/neste-tastene
Bruk opp/ned-tastene
nødvendig.
5.
2-2
/
Trykk på opp/ned-tastene
konfigurere.
Trykk på
gjort.
for å navigere til elementet som du vil
/
/
for å bytte til en annen kategori.
for å redusere/øke en tallverdi hvis
for å lagre eller trykk på
for å avbryte innstillingene du har
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Spille av en videofil
Videokontrollknapper på fjernkontrollen
Knapp
Funksjon
Trykk for å vise filmens filinformasjon.
Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å stoppe avspillingen.
Trykk for å konfigurere videoavspillingsinnstillingene.
Trykk for å øke volumet.
Trykk for å senke volumet.
Trykk for å gå tilbake til forrige videofil.
Trykk for å gå til neste videofil.
Trykk for å deaktivere lyden.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
2-3
Spille av en videofil
Spille av en videofil:
1.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk
på venstre/høyre-tastene /
for å navigere til Movies (Filmer),
og trykk deretter på
.
2.
Med opp/ned-tastene
/
, velg kilden til videofilen din, trykk
deretter på
.
3.
/
for å finne filmen som du vil spille av. Trykk
Bruk opp/ned-tastene
på
eller
for å spille av filmen. Du kan trykke på Option (Valg)-tasten
for å velge filmeffekten.
2-4
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Spille av musikk
Musikkontrollknapper på fjernkontrollen
Knapp
Funksjon
Trykk for å vise musikkens filinformasjon.
Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å stoppe avspillingen.
Trykk for å konfigurere innstillingene for musikkavspilling.
Trykk for å øke volumet.
Trykk for å senke volumet.
Trykk for å gå tilbake til forrige musikkfil.
Trykk for å gå til neste musikkfil.
Trykk for å deaktivere lyden.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
2-5
Spille av en musikkfil
Slik spiller du av en musikkfil:
1.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk
på venstre/høyre-tastene /
for å navigere til Music (Musikk),
og trykk deretter på
.
2.
Med opp/ned-tastene
/
, velg kilden til musikkfilen din,
trykk deretter på
3.
2-6
.
Bruk opp/ned-tastene
/
, for å finne musikken som du vil spille av.
Trykk på
eller
for å spille av musikken.
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Konfigurere lydavspillingsinnstillingene
Lydavspilling-innstillingsmenyen lar deg konfigurere lydinnstillingene som Repeat
(Gjenta)-alternativene og Shuffle Loop (Vilkårlig rekkefølge i løkke).
Konfigurere lydavspillingsinnstillingene:
1.
2.
Under avspillingen, trykk på
for å åpne lydavspillinginnstillingsmenyen.
Trykk på opp/ned-tastene
/
for å velge fra en av disse
avspillingsalternativene: Repeat
Off (Gjenta av), Repeat On
(Gjenta på), Repeat All (Gjenta
alle) og Shuffle Loop (Gjentatt
tilfeldig rekkefølge). Trykk på
for å bekrefte valget.
Konfigurere lydinnstillingene fra Setup (Oppsett)-modusen:
1.
2.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene
navigere til Setup (Oppsett), og trykk deretter på
.
/
for å
Naviger til Audio, trykk deretter
på opp/ned-tastene
/
for å velge fra disse lydmodus/
innstillingene:
•Nattmodus: Velg denne
innstillingen hvis du vil lytte
til musikk om natten uten å
forstyrre andre.
•HDMI-utgang: Velg denne
innstillingen hvis lydutgangen
skal komme fra en ekstern
HD-skjerm koblet til HD-mediespilleren via en HDMI-kabel.
•SPDIF-utgang: Velg denne innstillingen for S/PDIF-lydmottakeren.
3. Trykk på den høyre tasten
ASUS O!Play MINI-mediespiller
tfor å vise alternativet for din valgte lydinnstilling.
2-7
Vise fotoer
Fotoerkontrollknapper på fjernkontrollen
Knapp
Funksjon
Trykk for å vise fotoets filinformasjon.
Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
Trykk for å bytte mellom avspilling og pause.
Trykk for å spole tilbake avspillingen. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling bakover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å spole avspillingen fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre
hastigheten for spoling fremover til x1,5, x2, x4, x16, x32 eller normal
hastighet (x1)
Trykk for å stoppe avspillingen.
Trykk for å konfigurere innstillingene for fotokavspilling.
Trykk for å øke volumet.
Trykk for å senke volumet.
Trykk for å gå tilbake til forrige foto.
Trykk for å gå til neste foto.
Trykk for å deaktivere lyden.
2-8
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Vise fotoer
Vise fotoer:
1.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk
på venstre/høyre-tastene / for
å navigere til Photo (Foto), og trykk
deretter på
.
2.
/
,
Med opp/ned-tastene
velg kilden til fotoet ditt, trykk
deretter på
. Finn fotoet som
du vil vise.
3.
Trykk på
for å bla gjennom
fotoene. Trykk på
for å vise
fotoene i lysbildevisning.
Vise fotoer i lysbildevisning
Vise fotoer i lysbildevisning:
1.
på fjernkontrollen for å
Når det valgte fotoet vises i fullskjerm, trykk på
starte lysbildevisningen. Fotoer i samme kildemappe vises i rekkefølge.
2.
Trykk på
Trykk på
for å pause lysbildevisningen.
eller
for å gå tilbake til kildemappen.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
2-9
Stille inn bakgrunnsmusikken for lysbildevisningen
Stille inn bakgrunnsmusikken for lysbildevisningen:
1.
Før du ser fotoer, gå til Music (Musikk) og spill av musikkfiler først.
2.
for å gå tilbake til Home (Hjem)-skjermen og gå deretter til
Trykk på
Photo (Foto) for å starte lysbildevisningen. Lysbildevisningen spiller av med
bakgrunnsmusikken.
Trykk på
stedet for
bakgrunnsmusikken av.
mens du spiller av musikkfiler. Ellers spilles ikke
Konfigurere fotoavspillingsinnstillingene
Fotoavspilling-innstillingsmenyen lar deg konfigurere fotoinnstillingene
som fotorotering, tidsbestemmelse av lydbildevisning, overgangseffekt for
lysbildevisning, Ken Burns-effekt, Gjenta-alternativer og Tilfeldig rekkefølge i løkke.
Konfigurere fotoavspillingsinnstillingene:
1.
2.
3.
Under avspillingen, trykk
på for å åpne fotoavspillinginnstillingsmenyen.
/
Trykk på opp/ned-tastene
,for å navigere til funksjonen
som du vil konfigurere. Trykk på
for å gå inn i undermenyen og
bekrefte valget.
Naviger til ønsket alternativ, trykk deretter på
for å lagre eller trykk på
for å avbryte innstillingene du har gjort.
2-10
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Behandle filene dine
File Manager (Filbehandling) tilbyr både enhetsbehandling og mediefilbehandling
som lar deg utforske mediefilene med USB og Card Reader (Kortleser).
Kopiere filer/mapper
Kopiere filer/mapper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene /
navigere til File Manager (Filbehandling), og trykk deretter på
for å
.
File Manager (Filbehandler) lar deg både styre enhetn og behandle mediefiler
slik at du kan bla gjennom mediefilene etter Local HDD (Lokal HDD), USB,
Card Reader (Kortleser).
Trykk på
Trykk på
og velg Copy (Kopier).
for å velge filen eller mappen som du vil kopiere.
Trykk på
for å bekrefte valget.
Trykk på
for å bekrefte målmappen eller destinasjonen.
/
for å velg målmappen eller
Trykk på opp-/ned-tastene
destinasjonen som du vil kopiere filene/mappene til.
Vent en stund til prosessen er ferdig, klikk deretter på OK.
Endre navn på filer/mapper
Endre navn på filer/mapper:
1.
2.
3.
4.
5.
Fra Home (Hjem)-skjermen, trykk på venstre/høyre-tastene /
navigere til File Manager (Filbehandling), og trykk deretter på
for å
.
File Manager (Filbehandler) lar deg både styre enhetn og behandle mediefiler
slik at du kan bla gjennom mediefilene etter Local HDD (Lokal HDD), USB,
Card Reader (Kortleser).
Trykk på
og velg Rename (Endre navn).
For å taste inn det nye navnet for filen eller mappen, bruk navigasjonstastene
for å bla gjennom det virtuelle tastaturet.
Når du har tastet inn det nye navnet, navigerer du til OK-knappen på det
virtuelle tastaturet for å bekrefte det nye fil- eller mappenavnet.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
2-11
2-12
Kapittel 2 Bruke O!Play MINI-mediespilleren din
Kapittel 3
Feilsøking
Feilsøking
Denne delen gir svar på vanlige problemer som du kan møte på når du installerer
eller bruker ASUS O!Play MINI-mediespilleren. Disse problemene krever enkel
feilsøking som du selv kan gjøre. Ta kontakt med ASUS teknisk støtte hvis du
møter på problemer som ikke nevnes i denne delen.
Skjerm
S1. Mediespilleren virker ikke. Du tror at problemet kan være
mediespillerens strømadapter.
•Mediespillerens strømadapter kan muligens utføre
overbelastningsbeskyttelsesfunksjonen – automatisk nedstenging under
overbelastning, som for høy spenning, strøm eller temperatur.
•Koble fra strømadapteren og vent et par minutter før du setter inn igjen
strømadapteren direkte inn i en stikkontakt. Slå på mediespilleren på nytt.
• Dersom problemet vedstår, tar du kontakt med forhandleren.
S2. TV-skjermen er svart og strømlysdioden til mediespilleren er
slukket.
• Kontroller at TV-en er slått på.
•Kontroller at mediespillerens strømadapter og strømuttak fungerer.
•Kontroller at mediespillerens strømadapterplugg er ordentlig koblet til
bakpanelet på spilleren og til stikkontakten.
S3. Jeg kan ikke se veiviseren for oppsett når jeg slår på spilleren
for første gang. TV-skjermen er svart og strømlysdioden til
mediespilleren er tent.
• Kontroller at TV-en er slått på.
•Kontroller at AV/HDMI-kabelen er ordentlig koblet til riktig terminal på både
TV-en og mediespilleren.
•Kontroller at TV-en er satt til riktig videokilde (AV IN eller HDMI). Det kan
hende du må bruke TV-ens fjernkontroll til å endre videokilder.
•Slå av mediespilleren og vent et par sekunder før du slår den på
igjen eller trykk på nullstillingsknappen på venstre panel. •
Slå av
mediespilleren din og vent et par minutter før du slår den på igjen, eller
trykk på nullstillingsknappen på bakpanelet.
3-1
• Sørg for at HDMI-oppløsningen til TV-en din støtter 720p, 1080i eller
1080p.
S4. TV-skjermen blinker og er uklar.
•Kontroller at AV/HDMI-kabelen er ordentlig koblet til riktig terminal på både
TV-en og mediespilleren.
• Kontroller at strømlysdioden til mediespilleren er på.
•Kontroller at TV-systeminnstillingen samsvarer med systemet som brukes i
landet ditt.
• Kontroller at riktig videooppløsning er valgt.
S5. Jeg finner ikke musikken, filmen eller fotofilene mine.
•Kontroller at medieserveren din (som en USB-lagringsenhet) eller
datamaskinen din er slått på og at enheten ikke er i hvilemodus.
• Kontroller at filene du deler bruker et filformat som støttes.
S6. Enkelte filer kan ikke spilles av med mediespilleren.
Mediespilleren kan ikke støtte video- eller lydformatet som brukes i filen.
For informasjon om hvilke medieformater mediespilleren støtter, se
Spesifikasjoner i kapittel 1.
S7. Kun én video/musikk/foto spilles av når jeg velger det. Hvordan
spiller jeg av hele listen?
Når du velger én video/musikk/foto som du vil spille av, spilles bare den valgte
filen av når du trykker på OK-knappen på fjernkontrollen, mens PLAY/PAUSEknappen spiller av hele listen med filer.
Lyd
S1. Det finnes ingen lyd.
• Sørg for at volumet på underholdningsenheten ikke er dempet.
• Gå til Setup (Oppsett) > Audio (Lyd) og sørg for at du har aktivert den
korrekte digital utgang-innstillingen.
For mer informasjon, se avsnittet Konfigurere lydavspillingsinnstillingene.
• Hvis du ser på en video som støtter flere lydkanaler, trykk gjentatte
-språktasten på fjernkontrollen til den tiltenkte
ganger på
lydkanalen vises.
S2. Jeg kan ikke høre noe når jeg spiller av musikkfiler.
• Kontroller at lydkablene er korrekt koblet til.
3-2
Kapittel 3: Feilsøking
•Hvis lydkablene er koblet til TV-en, må TV-en være slått på for å kunne
spille av musikkfiler.
•Hvis lydkablene er koblet til stereoanlegget ditt, må stereoanlegget være
slått på og du må ha valgt riktig stereoinngang. Hvis du har problemer
med å velge riktig lydkilde, se instruksene som fulgte med stereoanlegget
ditt.
S3. Et par av mine musikkfiler vises ikke.
Mediespilleren støtter de vanligste musikkfilformatene. Det finnes derimot
et nesten uendelig antall bithastigheter og samplinghastigheter. Hvis en fil
ikke vises på skjermen, bruker den mest sannsynlig en bithastighet eller
samplinghastighet som ikke støttes. Bruk kun filer med støttede formater,
bithastigheter og samplinghastigheter.
Video
S1. Hvordan får jeg tekstingen til å spille av?
O!PLAY MINI har den eksklusive RightTxT-funksjonen, som på en intelligent
måte registrerer og viser filmens teksting. Hvis du vil slå av RightTxTfunksjonen, gå til Setup (Oppsett) > System > RightTxT.
USB-lagringsenhet
S1. Jeg finner ikke musikken, filmen eller fotofilene mine.
•Kontroller at USB-lagringsenheten (USB Flash/USB HDD) ikke er i
hvilemodus.
•Kontroller at filene er i støttet filformat.
S2. Mediespilleren gjenkjenner ikke min USB-lagringsenhet.
Din USB-lagringsenhet kan ikke registreres på grunn av problemer med USBmaskinvaredriveren, USB-kabelen eller lengre responstid fra systemet. Prøv å
koble USB-lagringsenheten til USB-porten igjen og skift ut USB-kabelen med
en ny.
Fjernkontroll
S1. Mediespillerens fjernkontroll fungerer ikke.
• Kontroller at batteriene er satt i riktig.
•Batteriene kan allerede være tomme. Skift ut batteriene med nye.
•Kontroller at banen mellom fjernkontrollen og mediespilleren ikke er
blokkert.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
3-3
Fastvareoppdateringer
S1. Hva slags fastvareversjon har jeg? Hvordan oppgraderer jeg
den?
Kontroller fastvareversjonen før neste oppgradering. Hvis fastvaren er den
siste versjonen, trenger du ikke oppdatere fastvaren.
•Gå til Setup (Oppsett) > Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering) >
USB upgrade (USB-oppgradering) for å utføre fastvareoppgraderingen.
•Gå til Setup (Oppsett) > Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering) >
Version Info (Versjonsinformasjon) for å finne fastvareversjonen.
•Hvis du fremdeles ikke kan oppdatere fastvaren, tilbakestiller du systemet
og utfører oppgraderingen på nytt.
•Veiledningen for oppgradering av fastvaren er tilgjengelig som en PDFfil (følger med i mappen til den oppdaterte fastvaren). Besøk ASUS
støttesiden på http://support.asus.com/ for mer informasjon.
•Hvis O!Play MINI-enheten er slått av eller uten strøm mens oppdateringen
pågår, mislykkes den. Hvis O!Play MINI ikke vil slå seg på, må du
nullstille enheten. Dette vil tilbakestille enheten til standardinnstillingene.
Fastvareoppdateringen kan gjøres på nytt fra dette punktet.
Feil med operasjon/funksjon
S1. En operasjon/funksjon mislyktes på min HD-mediespiller.Hva kan
jeg gjøre?
•
Koble AC-adapteren fra strømkilden, og koble den til igjen.
•
Hvis du fremdeles møter på samme problem, tar du kontakt med ASUS
teknisk støtte.
•
Med en spiss gjenstand, trykk på nullstillingsknappen på bakpanelet.
S2. Hvorfor tar det litt tid å gå inn i Movies (Filmer), Music (Musikk)
eller Photo (Foto)-skjermen fra Home (Hjem)-skjermen?
3-4
Når du kobler til en ny USB-lagringsenhet, harddiskstasjon eller minnekort, vil
HD-mediespilleren din automatisk skanne og indeksere filene lagret på disse
enhetene basert på filens datostempler. Dette forhindrer at du kan raskt gå
inn i Movies (Filmer), Music (Musikk) eller Photo (Foto)-skjermen fra Home
(Hjem)-skjermen.
Kapittel 3: Feilsøking
For å deaktivere indekseringsfunksjonen og raskt gå inn i Movies (Filmer),
Music (Musikk) eller Photo (Foto)-skjermen, trykk på Stop (Stopp)-tasten
and navigate to File Manager to browse all the media files in your
devices.
For å deaktivere den automatiske skannefunksjonen, gå til Setup (Oppsett)
> System > Scan Storage (Skann lagringsplass) > Auto Scan Off
(Automatisk skanning av).
S3. Filens kopitid stemmer ikke.
Når du bruker mediespillerens kopifilfunksjon, kan den ikke spille inn eller viser
ikke riktig tid for når filen er kopiert til mediespilleren.
Ekstra informasjon
Hvor kan jeg finne informasjon om HD-mediespilleren?
•
Brukerveiledning på support CD
•
ASUS-støtteside
For mer informasjon om å bruke funksjonene til HD-mediespilleren,
henvis til brukerveiledningen som fulgte med på support CD-en.
Last ned siste fastvarer, drivere og verktøy fra ASUSstøttesiden på http://support.asus.com
ASUS O!Play MINI-mediespiller
3-5
3-6
Kapittel 3: Feilsøking
Tillegg
Merknader
REACH
I henhold til REACH-reguleringene (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals), offentliggjør vi de kjemiske stoffene i produktene våre på
ASUS REACH-websiden på adressen http://csr.asus.com/english/index.aspx.
Erklæring fra Federal Communications Commission
Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de
følgende to betingelsene:
•
•
Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som
kan forårsake uønsket bruk.
Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene
for digitalt ustyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal
Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi fornuftig
beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres
og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på
radiosambandet. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå
i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse
for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på,
oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere
av anvisningene nedenfor:
•
Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
•
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til
på.
•
•
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.
Enhver endring eller modifisering som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som
er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.
T-1
Erklæring fra Canadian Department of Communication
Denne digitale enheten overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av
radiostøy fra digitale enheter som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske
samferdselsdepartementet.
Denne klasse B digitale enheten samsvarer med kanadisk ICES-003.
GNU General Public License
Lisensinformasjon
Dette produktet inneholder programvare som er opphavsrettslig beskyttet av
tredjepart og lisensiert under betingelsene og vilkårene i GNU General Public
License. Se The GNU General Public License for de nøyaktige vilkårene og
betingelsene for denne lisensen. Vi legger med en kopi av GPL med hver CD som
sendes med produktet vårt. Alle fremtidige oppdateringer av fastprogram vil også
inneholde respektiv kildekode. Besøk websiden vår for oppdatert informasjon.
Legg merke til at vi ikke tilbyr direkte støtte for distribusjonen.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Versjon 2, Juni 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Alle kan kopiere og distribuere ordrette kopier av dette lisensdokumentet, men det
er ikke lov å endre det.
Forord
De fleste programvarelisenser er utviklet for å frata deg retten til å dele og
endre programvaren. GNU General Public License er i motsetning beregnet
på å garantere deg friheten til å dele og endre fri programvare--for å sikre at
programvaren er fri for alle dens brukere. General Public License gjelder for de
fleste av Free Software Foundations programvarer og programmer fra andre
opphavsmenn som vil bruke den. (Noen andre av Free Software Foundations
programmer dekkes i stedet for av GNU Library General Public License.) Du kan
bruke den i dine programmer også.
T-2
Tillegg
Når vi prater om fri programvare, henviser vi til friheten av å bruke programvaren,
ikke til prisen. Våre General Public-lisenser er utviklet for å sikre at du har frihet
til å distribuere kopier med fri programvare (og ta betalt for denne tjenesten hvis
du ønsker det), at du mottar kildekoden eller kan få den hvis du ønsker, at du kan
endre programvaren eller bruke deler av den i nye frie programmer og at du vet at
du kan gjøre disse tingene.
For å beskytte dine rettigheter, må vi opprette restriksjoner som forbyr noen å
nekte deg disse rettighetene eller å be deg om å oppgi disse rettighetene. Disse
restriksjonene omdannes til et vist ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av
programvaren, eller hvis du modifiserer den.
Hvis du for eksempel distribuerer kopier av et slikt program, enten gratis eller for
en avgift, må du gi mottakerne alle rettighetene som du har. Du må også påse at
de mottar eller kan få tak i kildekoden. Du må også vise dem disse vilkårene og
betingelsene slik at de kjenner sine rettigheter.
Vi beskytter dine rettigheter med to trinn: (1) opphavrett til programvaren, og
(2) tilby deg denne lisensen som lovlig gir deg tillatelse til å kopiere, distribuere
og/eller modifisere programvaren.
For hver opphavsmanns beskyttelse og også vår beskyttelse, vil vi gjøre det klart
at alle forstår at det ikke finnes noen garanti for denne frie programvaren. Hvis
programvaren endres av noen andre og gis videre, ønsker vi at mottakerne vet at
programvaren de har ikke er originalen, slik at eventuelle problemer som oppstår
på grunn av andre ikke vil påvirke ryktet til opphavmannen av den originale
programvaren.
Til slutt, alle frie programmer er konstant truet av programvarepatenter. Vi ønsker
å unngå faren for at redistributører av fri programvare individuelt vil innhente
patentlisenser, i den hensikt å gjøre programmet eiendomsbeskyttet. For å unngå
dette, har vi gjort det klart at ethvert patent må lisensieres for alles fri bruk eller
ikke lisensieres i det hele tatt.
De nøyaktige vilkårene og betingelsene for kopiering, redistribusjon og
modifisering følger nedenfor.
Vilkår og betingelser for kopiering, distribuering og tilpasning
0.
Denne lisensen gjelder for alle programmer eller annet arbeide som
inneholder en merknad plassert av eieren av opphavsretten som sier at
det kan distribueres under vilkårene i denne General Public-lisensen.
"Programmet" nedenfor viser til slike programmer og arbeider, og "arbeider
basert på programmet" betyr enten programmet eller utledet arbeide under
opphavsrettslige lover: det vil si, et arbeide som inneholder programmet
eller en del av det, enten ordrett eller med modifiseringer og/eller oversatt til
andre språk. (Heretter er oversettelse inkludert, uten begrensning, i uttrykket
"modifisering"). Hver lisenshaver henvises til som "du".
Andre aktiviteter enn kopiering, distribuering og modifisering dekkes ikke av
denne lisensen, de ligger utenfor dens område. Kjøring av programmet er
ikke begrenset, og utdata fra programmet dekkes kun hvis innholdet utgjør et
arbeid basert på programmet (uavhengig av om det har blitt opprettet ved å
kjøre programmet). Hvorvidt det er korrekt avhenger av hva programmet gjør.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
T-3
1. Du kan kopiere og distribuere ordrette kopier av programmets kildekode som
du mottar den, i ethvert medium, gitt at du synliggjør og korrekt påfører hver
kopi med en passende merknad om opphavsrett og ansvarsfraskrivelse,
opprettholder alle merknader som henviser til denne lisensen og til fravær
om garanti intakte, og gir andre mottakere av programmet en kopi av denne
lisensen sammen med programmet.
Du kan kreve et beløp for overføring av en kopi, og du kan etter eget skjønn
tilby garantibeskyttelse mot et gebyr.
2. Du kan modifisere din kopi eller kopier av programmet eller hvilken som
helst del av det, som danner et arbeide basert på programmet, og kopiere og
distribuere slike modifiseringer eller arbeider under betingelsene og vilkårene
i avsnitt 1 overfor, gitt at du også overholder alle disse betingelsene:
a) Du må påføre de modifiserte filene godt synlige merknader som oppgir
at du har endret filene samt datoen for disse endringene.
b) Du må sørge for at alt arbeide du distribuerer eller utgir, som i sin helhet
eller delvis inneholder eller er utledet fra programmet eller deler derav,
lisensieres kostnadsfritt som helhet til alle tredje parter under betingelsene og
vilkårene i denne lisensen.
c) Hvis det modifiserte programmet vanligvis leser kommandoer interaktiv
under kjøring, må du sørge for at programmet, når det begynner å kjøres
for slik interaktiv bruk på den mest vanlige måten, skriver ut eller viser en
kunngjøring, inkludert en passende merknad om opphavsrett og en merknad
om at det ikke finnes noen garanti (eller, du kan si at du gir en garanti) og at
brukere kan redistribuere programmet under disse vilkårene og betingelsene,
og fortelle brukeren hvordan en kopi av denne lisensen vises. (Unntak:
hvis programmet i seg selv er interaktivt men ikke vanligvis skriver en slik
kunngjøring, er ikke ditt arbeide basert på programmet påkrevet å trykke en
slik kunngjøring.)
Disse kravene gjelder for det modifiserte arbeidet som en helhet. Hvis
identifiserbare deler av arbeidet ikke er utledet fra programmet, og kan
anses som rimelig uavhengige og separate arbeider i seg selv, vil ikke denne
lisensen og vilkårene i den gjelde for disse seksjonene når du distribuerer
dem som separate arbeider. Men når du distribuerer de samme seksjonene
som en del av en helhet som er et arbeide basert på programmet, må
distribusjonen i sin helhet være i henhold til vilkårene i denne lisensen, hvis
rettigheter for andre lisenser utvides til alt, og således til alle deler uavhengig
av hvem som skrev dem.
Hensikten med dette avsnittet er således ikke å kreve rettighetene eller
bestride dine rettigheter til arbeide som er fullstendig skrevet av deg,
hensikten er heller å utøve retten til å kontrollere distribusjonen av utledede
eller samlede arbeider som baseres på programmet.
I tillegg, vil ikke bare oppsamling av annet arbeide som ikke baseres
på programmet med programmet (eller med et arbeide som baseres på
programmet) på størrelse med et lagrings- eller distribusjonsmedie bringe det
andre arbeidet under denne lisensens område.
T-4
Tillegg
3.
4.
5.
Du kan kopiere og distribuere programmet (eller arbeide som baseres
på den, i henhold til avsnitt 2) i objektkode eller innlastbar form under
betingelsene og vilkårene i avsnitt 1 og 2 ovenfor, gitt at du også gjør et av
følgende:
a) Legger ved hele den korresponderende maskin-avlesbare kildekoden,
som må distribueres under vilkårene og betingelsene i seksjon 1 og 2 ovenfor
på et medium som vanligvis brukes for programvareutgivelse, eller
b) Legge ved et skriftlig tilbud, som er gyldig i minst tre år, for å gi til enhver
tredje part, for et gebyr som ikke overskrider dine kostnader for å fysisk utføre
kildedistribusjon, en fullstendig maskin-avlesbar kopi av korresponderende
kildekode, som skal distribueres under vilkårene i avsnitt 1 og 2 overfor på et
medium som vanligvis brukes for programvareutveksling, eller
c) Legg ved informasjonen du mottok som tilbud om å distribuere
korresponderende kildekode. (Dette alternativet tillates kun for ikkekommersiell distribusjon og kun hvis du mottok programmet i objektkode eller
innlastbar form med et slikt tilbud, i henhold til delavsnitt b ovenfor).
Kildekoden for et arbeide betyr den foretrukne formen for arbeidet for
å utføre modifiseringer på det. For et kjørbart arbeide, betyr komplett
kildekode all kildekode for alle modulene det inneholder, samt alle
tilknyttede grensesnittdefinisjonsfiler og skriptene som brukes til å
kontrollere kompileringen og installasjonen av det kjørbare programmet.
Som et spesialunntak, trenger imidlertid ikke kildekoden som distribueres å
inkludere noe som vanligvis distribueres (i enten kilde eller binær form) med
hovedkomponentene (kompilator, kjerne og så videre) av operativsystemet
som det kjørbare systemet kjøres på, med mindre komponenten i seg selv
medfølger det kjørbare programmet.
Dersom distribusjonen av maskinkoden eller objektkoden er laget for å tilby
tilgang til å kopiere fra en bestemt plass, da vil det å tilby tilsvarende tilgang
til å kopiere kildekode fra den samme plassen anses som distribusjon av
kildekoden, selv om tredjeparter ikke er påbudt å kopiere kildekoden sammen
med objektkoden.
Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensere, eller distribuere programmet
på andre måter enn hva som er uttrykt i denne lisensen. Ethvert forsøk på å
kopiere, modifisere, underlisensiere eller distribuere programmet er ugyldig
og vil automatisk opphøre dine rettigheter under denne lisensen. Imidlertid
vil ikke lisensene til parter som ikke har mottatt kopier, eller rettigheter, fra
deg under denne lisensen, opphøre så lenge slike parter fortsatt overholder
vilkårene og betingelsene.
Du må ikke akseptere denne lisensen ettersom du ikke har signert den.
Imidlertid vil ikke noe annet gi det rett til å modifisere eller distribuere
programmet eller arbeider som er utledet derav. Disse handlingene er forbudt
ved lov dersom du ikke aksepterer denne lisensen. Ved å modifisere eller
distribuere programmet (eller arbeide som baseres på programmet), indikerer
du dermed akseptering av denne lisensen til å gjøre det, og alle vilkår og
betingelser for kopiering, distribuering eller modifisering av programmet eller
arbeider som baseres på programmet.
ASUS O!Play MINI-mediespiller
T-5
6.
7.
8.
9.
T-6
Hver gang du redistribuerer programmet (eller et arbeid basert på
programmet), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale
rettighetshaveren til å kopiere, distribuere eller modifiserer programmet i
henhold til disse vilkårene og betingelsene. Du kan ikke pålegge videre
restriksjoner for mottakerens rettigheter for bruk enn hva som er gitt her.
Du er ikke ansvarlig for å påtvinge at tredjeparter overholder vilkårene og
betingelsene i denne lisensen.
Dersom, som en konsekvens av en bedømmelse fra domstol eller påstand
om patentbrudd eller for enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker),
betingelser påtvinges deg (enten som følge av rettsforføyning, avtale
eller annet) som strider mot betingelsene i denne lisensen, fritar de deg
ikke fra vilkårene og betingelsene i denne lisensen. Dersom du ikke kan
distribuere på en slik måte at du samtidig overholder dine forpliktelser under
denne lisensen og andre relevante forpliktelser, vil du som en konsekvens
ikke kunne distribuere programmet i det hele tatt. Hvis for eksempel en
patentlisens ikke tillater fri redistribusjon av programmet uten avgift av alle
som mottar kopier direkte eller indirekte gjennom deg, er den eneste måten
du kan overholde både patentlisensen og denne lisensen å totalt unnlater fra
å distribuere programmet.
Dersom noen del av dette avsnittet ugyldiggjøres eller anses for å være ikke
håndhevbar, er balansen av dette avsnittet er beregnet på å være gjeldende
og avsnittet som en helhet er beregnet på å være gjeldende i under andre
forhold.
Hensikten med dette avsnittet er ikke å få deg til å bryte noen patenter eller
andre eiendomsrettighetskrav eller til å bestride gyldigheten av slike krav.
Den eneste hensikten med dette avsnittet er å beskytte integriteten for
distribusjonssystemet for fri programvare, som er implementert av offentlige
lisensregler. Mange personer har gitt sjenerøse bidrag til det store spekter
av programvare som distribueres gjennom systemet med tro på konsekvent
bruk av systemet. Det er opp til opphavsmann/giveren å bestemme om han
eller hun er villig til å distribuere programvare gjennom andre systemer og en
lisenshaver kan ikke foreta den avgjørelsen.
Dette avsnittet er beregnet på å gjøre det klart hva som ansees for å være en
konsekvens for resten av denne lisensen.
Dersom distribusjonen og/eller bruk av programmet har restriksjoner i
bestemte land eller av patenter eller grensesnitt som er opphavsrettslig
beskyttet, kan den originale opphavsrettinnehaveren som
plasserer programmet under denne lisensen legge til geografiske
distribusjonsbegrensninger som ekskluderer disse landene, slik at
distribusjon kun er tillatt i eller mellom land som ikke er ekskludert. I
slike tilfeller inkluderer denne lisensens begrensningen som om skrevet i
hoveddelen i denne lisensen.
Free Software Foundation kan fra tid til annen publisere reviderte og/
eller nyere versjoner av General Public License. Slike nye versjoner vil
innholdsmessig være like den nåværende versjonen, men informasjon som
angår nye problemer eller anliggender kan være forskjellig.
Tillegg
Hver versjon er gitt et eget versjonsnummer. Dersom programmet
spesifiserer et versjonsnummer av denne lisensen som anvendes for den
og "enhver senere versjon", har du valget mellom å følge vilkårene og
betingelsene i den versjonen eller en senere versjon som utgis av Free
Software Foundation. Hvis programmet ikke spesifiserer et versjonsnummer
for denne lisensen, kan du velge enhver versjon som noensinne er utgitt av
Free Software Foundation.
10. Dersom du ønsker å inkludere deler av programmet i andre frie programmer
som har andre distribusjonsvilkår, må du skrive til opphavsmannen og be
om tillatelse. For programvare som er opphavsrettslig beskyttet av the Free
Software Foundation, skriv til Free Software Foundation; vi gjør noen ganger
unntak for dette. Vår bestemmelse vil styres av de to målene om å beskytte
den frie statusen for alle derivater fra vår fri programvare og promotere deling
og gjenbruk av programvare generelt.
INGEN GARANTI
11 FORDI DETTE PROGRAMMET LISENSIERES GRATIS, FINNES DET
INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, I DEN UTSTREKNING DET ER
TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. MED UNNTAK AV NÅR
ANNET ER SKRIFTLIG UTTYKT, GIR OPPHAVSRETTSINNEHAVERE
OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER",
UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKT ELLER
UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET
FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. HELE RISIKOEN I HENHOLD TIL
KVALITETEN OG UTFØRELSEN AV PROGRAMMET LIGGER HOS DEG.
HVIS PROGRAMMET SKULLE VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, PÅTAR DU
DEG Å BETALE ALLE KOSTNADER SOM OPPSTÅR I SAMMENHENG
MED SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING.
12 IKKE I NOE TILFELLE, MED MINDRE PÅKREVET AV GJELDENDE LOV
ELLER AVTALT SKRIFTLIG, VIL NOEN OPPHAVSRETTSINNEHAVER,
ELLER NOEN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER
REDISTRIBUERE PROGRAMMET I HENHOLD TIL HVA SOM ER
TILLATT OVENFOR, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR SKADER,
INKLUDERT ALLE GENERELLE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER
DERAV FØLGENDE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK
ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET (INKLUDERT
MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER UNØYAKTIG
TOLKNING AV DATA ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJE
PARTER ELLER AT PROGRAMMET IKKE KAN BRUKES MED ANDRE
PROGRAMMER), SELV OM SLIK INNEHAVER ELLER ANNEN PART HAR
BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
AVSLUTNING PÅ VILKÅR OG BETINGELSER
ASUS O!Play MINI-mediespiller
T-7
ASUS-kontaktinformasjon
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse
Telefon Faks E-post
Webside
Teknisk støtte
Telefon Online support
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse
Telefon
Faks
Webside
Teknisk støtte
Telefon Support faks
Online support
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Østerrike)
Adresse
Faks
Webside
Online kontakt
Teknisk støtte
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Tyskland
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Telefon for komponenter
Telefon for system/bærbar PC/Eee/LCD
Support faks
Online support
T-8
+49-1805-010923
+49-1805-010920
+49-2102-9599-11
support.asus.com
Tillegg
Download PDF

advertising