Asus | TH6072 | User's Manual | ASUS TH6072 User's Manual

เครื่องเล่นมีเดีย HD
O!PLAY MINI
คู่มือผู้ใช้
TH6072
รุ่น ที่ สอง
เดือนตุลาคม 2010
ลิขสิทธิ์ © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็น
ภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์
ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”)
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกระทบ
ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การ
หยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความ
เสียหายดังกล่าว อันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้
ข้อกำหนดและข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิด
ต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุใน
คู่มือด้วย
ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของ
บริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำหรับการอ้างอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ในการละเมิดใดๆ
ii
สารบัญ
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย...........................................................................................v
ประกาศเกี่ยวกับใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้าสำหรับ Dolby Digital... vii
ประกาศเกี่ยวกับใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้าสำหรับ DTS...................... vii
เกี่ยวกับคู่มือนี้........................................................................................................... vii
บทที่ 1
เริ่มต้นการใช้งาน
ยินดีต้อนรับ............................................................................................................ 1-1
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ......................................................................................... 1-1
สรุปข้อมูลจำเพาะ.................................................................................................. 1-2
ความต้องการของระบบ........................................................................................ 1-3
การทำความรู้จักเครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY GALLERY ของคุณ..................... 1-3
แผงด้านหน้า......................................................................... 1-3
แผงด้านหลัง......................................................................... 1-4
รีโมทคอนโทรล..................................................................... 1-5
การเตรียมเครื่องเล่นมีเดีย O!Play HD ของคุณให้พร้อม............................... 1-8
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์.............................................. 1-8
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ........ 1-8
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก................................................... 1-10
บทที่ 2
การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
หน้าจอโฮม............................................................................................................. 2-1
การกำหนดค่า O!PLAY MINI............................................................................. 2-2
การเล่นภาพยนตร์................................................................................................. 2-3
ปุ่มควบคุมภาพยนตร์บนรีโมทคอนโทรล..................................... 2-3
การเล่นภาพยนตร์.................................................................. 2-4
การเล่นเพลง.......................................................................................................... 2-5
ปุ่มควบคุมดนตรีบนรีโมทคอนโทรล........................................... 2-5
การเล่นไฟล์เพลง................................................................... 2-6
การกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นเสียง.......................................... 2-7
การดูภาพถ่าย....................................................................... 2-8
ปุ่มควบคุมภาพถ่ายบนรีโมทคอนโทรล....................................... 2-8
การดูภาพถ่าย........................................................................................................ 2-9
การดูภาพถ่าย....................................................................... 2-9
การดูภาพถ่ายในโหมดสไลด์โชว์. ............................................. 2-9
การตั้งค่าเพลงเบื้องหลังสำหรับสไลด์โชว์.................................. 2-10
การกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นภาพถ่าย................................... 2-10
iii
การจัดการไฟล์ของคุณ......................................................................................2-11
การคัดลอกไฟล์/โฟลเดอร์.................................................... 2-11
การเปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์................................................. 2-11
บทที่ 3
การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา.................................................................................................... 3-1
จอแสดงผล........................................................................... 3-1
เสียง
วิดีโอ
............................................................................. 3-2
............................................................................. 3-3
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB............................................................ 3-3
รีโมทคอนโทรล..................................................................... 3-4
การอัปเดตเฟิร์มแวร์............................................................... 3-4
การทำงาน/ฟังก์ชั่นล้มเหลว..................................................... 3-4
ข้อมูลเพิ่มเติม....................................................................... 3-5
ภาคผนวก
ประกาศ....................................................................................................ภาคผนวก-1
ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU.........................................................ภาคผนวก-2
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS.....................................................................ภาคผนวก-8
iv
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ใช้เฉพาะผ้าแห้งเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์เท่านั้น
อย่า วางบนพื้นผิวทำงานที่ไม่
สม่ำเสมอ หรือไม่มั่นคง เข้ารับ
บริการซ่อมถ้ากรอบโครง
เครื่องได้รับความเสียหาย ให้
ช่างบริการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้
ซ่อมแซมทั้งหมด
อย่า ให้สัมผัสกับ หรือใช้ใน
บริเวณที่อยู่ใกล้ของเหลว ฝน
หรือความชื้น
อุณหภูมิที่ปลอดภัย: อุปกรณ์นี้
ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อุณหภูมิห้องระหว่าง 5oC
(41oF) ถึง 35oC (95oF)
อย่า ติดตั้งใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
ความร้อน หรือแหล่งกำเนิด
ความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่อง
ทำความร้อน เตา หรือแอมปลิ
ฟาย
ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอุปกรณ์
ลงในเต้าเสียบที่มีอินพุตไ
ฟฟ้า
ที่ถูกต้อง (12Vdc, 2A)
อย่า ทิ้งอุปกรณ์ลงในของเสีย
ทั่วไปของชุมชน อุปกรณ์นี้
ได้รับการออกแบบให้นำมาใช้
ซ้ำและรีไซเคิลได้อย่าง
เหมาะสม ตรวจสอบระเบียบ
ข้อบังคับสำหรับการทิ้ง
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ฉลากเตือน
สัญลักษณ์ฟ้าแลบพร้อม
หัวลูกศร ที่อยู่ภายใน
สามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อ
เตือนผู้ใช้ว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่
มีอันตรายซึ่งไม่มีฉนวนหุ้ม
อยู่ด้านในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจ
มีขนาดที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อต
ในบุคคลได้
เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ถูกไฟฟ้าช็อต อย่าแกะฝา
ด้านหลังออก ไม่มีชิ้นส่วน
ที่สามารถซ่อมแซมได้อยู่
ภายใน ให้ช่างบริการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายตกใจภายใน
สามเหลี่ยมด้านเท่า
มีไว้เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนการ
ทำงานที่สำคัญ และการ
บำรุงรักษา (การซ่อม) ในคู่มือ
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
• ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ เปลี่ยนโดยใช้
เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือชนิดที่แนะนำเท่านั้น
• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1.
อ่านขั้นตอนเหล่านี้
3.
ใส่ใจคำเตือนทั้งหมด
2.
4.
5.
6.
เก็บขั้นตอนเหล่านี้ไว้
ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด
อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ
ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7.อย่าปิดกั้นช่องเปิดระบายอากาศต่างๆ ติดตั้งตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตแนะนำ
8.อย่าติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำรถยนต์ เครื่องทำความร้อน เตาผิง
หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงแอมปลิฟาย) ที่สร้างความร้อน
9.อย่าละเลยวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของปลั๊กที่มีขั้วหรือการต่อสายดิน ปลั๊กที่
มีขั้วจะมีที่เสียบสองขา โดยด้านหนึ่งจะกว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง ปลั๊กชนิดที่มีสายดิน
มีที่เสียบสองขา และขาที่สามเป็นขาที่ต่อลงดิน ขาที่กว้าง หรือขาที่สามมีไว้เพื่อ
ความปลอดภัยของคุณ ถ้าปลั๊กที่ให้มาไม่สามารถเสียบในเต้าเสียบของคุณได้ ให้
ปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนเต้าเสียบที่ล้าสมัยไปแล้ว
10.ป้องกันไม่ให้มีการเดินผ่านสายไฟ หรือถูกเหยียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ให้ใช้
เต้าเสียบที่สะดวก และอยู่ในจุดที่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
11. ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
12.ใช้เฉพาะรถเข็น, แท่นวาง, ขาตั้ง, แผ่นโลหะ หรือโต๊ะที่ระบุโดยผู้ผลิต หรือ
จำหน่ายพร้อมกับเครื่องใช้เท่านั้น เมื่อใช้รถเข็น ให้ใช้ความระมัดระวังในขณะที่
เคลื่อนย้ายรถเข็นที่วางอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการล้มคว่ำ
13.ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่ได้ใช้เป็นระยะ
เวลานาน
14.ให้ช่างบริการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมแซมทั้งหมด จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ไป
ซ่อมแซม เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊ก
เสียหาย, ของเหลวหกหรือวัตถุหล่นลงไปในอุปกรณ์, อุปกรณ์สัมผัสถูกฝนหรือ
ความชื้น, อุปกรณ์ทำงานไม่ปกติ หรืออุปกรณ์หล่นพื้น
vi
ประกาศเกี่ยวกับใบอนุญาตและเครื่องหมาย
การค้าสำหรับ Dolby Digital
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครื่องหมาย
การค้าของ Dolby Laboratories
ประกาศเกี่ยวกับใบอนุญาตและเครื่องหมาย
การค้าสำหรับ DTS
ผลิตภายใต้การอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา #s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & อื่นๆ อยู่ระหว่างการออก & ถือครองสิทธิ
บัตรสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก DTS และ DTS 2.0 + Digital Out เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียน และโลโก้และสัญลักษณ์ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับคู่มือนี้
คู่มือนี้มีการจัดการอย่างไร
•
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
•
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI
•�
บทที่ 3: การแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI ของคุณ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI ของคุณ
ให้ทางแก้ปัญหาของคำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับเครื่องเล่นมีเดีย
ASUS O!PLAY MINI ของคุณ
vii
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
โปรดทราบว่าจะมีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตลอดทั้งคู่มือฉบับนี้
อันตราย/คำเตือน: ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เมื่อพยายาม
ปฏิบัติงานให้สำเร็จ
ข้อควรระวัง: ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อพยายาม
ปฏิบัติงานให้สำเร็จ
สำคัญ: ข้อมูลที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อทำงานให้สำเร็จ
หมายเหตุ: เทคนิค และข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งช่วยคุณทำงานให้สำเร็จ
จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน
ค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม และสำหรับผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์อป
ั
เดต
1.
2.
3.
viii
ไซต์สนับสนุนของ ASUS
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้ล่าสุดจากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่
http://support.asus.com
โฟรั่ม ASUS
รับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้จากไซต์โฟรั่ม ASUS ที่
http://vip.asus.com/forum/
เอกสารเพิ่มเติม
ในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีเอกสารเพิ่มเติมมาให้ เช่นใบรับประกัน ที่
ตัวแทนจำหน่ายของคุณเป็นผู้ใส่เข้ามา เอกสารเหล่านี้ ไม่ได้เป็นส่วนของรายการ
มาตรฐาน
บทที่ 1
เริ่มต้นการใช้งาน
ยินดีต้อนรับ
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI
ASUS O!PLAY MINI มีเดีย เพลเยอร์ อนุญาตให้คุณเพลิดเพลินกับไฟล์มีเดียดิจิตอล
จากอุปกรณ์เก็บข้อมูล/ฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก หรือการ์ดหน่วยความจำไปยัง TV หรือ
ระบบความบันเทิงของคุณ
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY
�����������
MINI
รีโมทคอนโทรลพร้อม
แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายไฟ
แผ่น CD สนับสนุน
(คู่มือผู้ใช้/ยูทิลิตี้)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
สายเคเบิล HDMI
(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
สายเคเบิลคอมโพสิต AV
(เสียง-วิดีโอ)
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
• ถ้ารายการด้านบนเสียหาย หรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าของคุณ
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาค สายเคเบิล HDMI อาจให้มาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์
1-1
สรุปข้อมูลจำเพาะ
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
นามสกุลไฟล์วิดีโอที่สนับ
สนุน
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบภาพที่สนับสนุน
รูปแบบคำบรรยายที่สนับ
สนุน
พอร์ต I/O
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm,
.rmvb, .ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts,
.tso, .ifo, .mlv, .m2v, .m4v
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, ดอลบี้ ดิจิตอล
AC3, DTS ดิจิตอล เซอร์ราวนด, PCM/LPCM, Dolby
TrueHD, แท็ก ID3
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
1 x อินพุตเพาเวอร์ (DC)
1 x Uพอร์ต USB 2.0
พอร์ตเสียง/วิดีโอออก
1 x พอร์ต HDMI
1 x พอร์ตออปติคัลดิจิตอล (S/PDIF)
เครื่องอ่าน SD/MMC/MS/xD การ์ด x1
ก x ล x ส: 181.0มม x 125.32มม x 47.73มม
ขนาด
ระดับแรงดันไฟฟ้าเข้า
การสิ้นเปลืองพลังงาน
อุณหภูมิขณะทำงาน
น้ำหนัก: 480ก
12Vdc, 2A
5W
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
1-2
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
ความต้องการของระบบ
• TV ไฮเดฟฟินิชั่น (HDTV), TV มาตรฐาน หรือจอภาพ HDMI
• อุปกรณ์เก็บข้อมูล (USB แฟลชไดรฟ์ / USB HDD)
• การ์ดหน่วยความจำ (SD/MMC/MS/xD)
• ใช้สายเคเบิล HDMI เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณเข้ากับ HDTV
หรือจอภาพ HDMI
• ใช้สายเคเบิลคอมโพสิต AV ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ
เข้ากับ TV มาตรฐาน
การทำความรู้จักเครื่องเล่นมีเดีย ���������������
O!PLAY GALLERY�
ของคุณ
แผงด้านหน้า
1
2
3
4
ไฟแสดงสถานะ LED
แสดงสถานะของเครื่องเล่นมีเดีย HD
1
LED
เพาเวอร์
สถานะ
ดับ
อุปกรณ์ปิดอยู่
สีน้ำเงิน
อุปกรณ์เปิดอยู่
สีแดง
2
3
4
คำอธิบาย
อุปกรณ์อยู่ในโหมดสลีป
พอร์ต USB 2.0
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 2.0 เข้ากับพอร์ตนี้
สล็อตคอมโบ SD/MMC/MS/xD การ์ด
ใส่ SD/MMC/MS/xD การ์ดลงในสล็อตนี้
ตัวรับ IR (อินฟาเรด)
อนุญาตให้คุณควบคุมเครื่องเล่นมีเดีย HD โดยใช้รีโมทคอนโทรล IR
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
1-3
แผงด้านหลัง
1
1
2
3
4
5
6
1-4
2
3
4
5
6
อินพุตเพาเวอร์ (DC-เข้า)
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ลงในพอร์ตนี้
เอาต์พุตวิดีโออนาล็อก (สีเหลือง)
เสียบสายเคเบิลคอมโพสิตเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์วิดีโออื่นๆ
เอาต์พุตเสียงอนาล็อก (สีแดงและสีขาว)
เสียบแจ็คสายเคเบิลเสียงด้านซ้ายและขวา
เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ
พอร์ต HDMI
เสียบสายเคเบิล HDMI เข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไฮเดฟฟินิชั่น มัลติมีเดีย
อินเตอร์เฟซ (HDMI)
เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (S/PDIF)
เสียบสายเคเบิลออปติคัลเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อระบบเสียง Hi-Fi ภายนอก
ปุ่มรีเซ็ต
ใช้เข็มหมุด หรือคลิปหนีบกระดาษ กดปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
จากโรงงาน
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิด/ปิดเครื่องเล่นมีเดีย O!Play HD, เรียกดูภายในเมนู และ
เลือกไฟล์มีเดียที่จะเล่น ดู หรือฟัง
เปิด/ปิดเครื่อง
1
ปุ่มเลือกทิศทาง
/ปุ่ม ตกลง
2
กลับ
3
ตัวเลือก
4
ถอยกลับ
5
ก่อนหน้า
6
เพิ่มระดับเสียง
7
11 ซูมเข้า
ลดระดับเสียง
8
10 แก้ไข
17 คู่มือ
16 ข้อมูล
15 เล่น/หยุดชั่วคราว
14 เดินหน้า
13 หยุด / นำออก
12 ถัดไป
9
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
ปิดเสียง
1-5
1
เปิด/ปิดเครื่อง
เปิดหรือปิดเครื่องเล่นมีเดีย HD
ปุ่มเลือกทิศทาง/ปุ่มตกลง
กดปุ่มขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนภายในแถบเมนูในเมนูย่อย
กดปุ่มขึ้น/ลง เพื่อลด/เพิ่มค่าที่เป็นตัวเลข
2
กดปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนภายในเมนูหลัก ในหน้าจอหลัก
กดปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนภายในรายการในเมนูย่อย
กด ตกลง เพื่อยืนยันการเลือก
3
4
5
6
7
8
1-6
กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ตัวเลือก
กดเพื่อเลือกภาพยนตร์ เพลง และเอฟเฟ็กต์ภาพ
ถอยกลับ
กดเพื่อเล่นถอยกลับ
ก่อนหน้า
กลับไปยังไฟล์มีเดียก่อนหน้า
เพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง
ลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง
9
ปิดเสียง
กดเพื่อปิดเอาต์พุตเสียง
10
แก้ไข
กดเพื่อคัดลอก ลบ เปลี่ยนชื่อ และย้ายไฟล์
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
11
12
13
ซูมเข้า
ซูมเข้าบนหน้าจอ
ถัดไป
ไปยังไฟล์มีเดียถัดไป
หยุด
กดเพื่อหยุดการเล่น
กดเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อนำแผ่นดิสก์ออกจากฮาร์ดดิสก์ภายนอก
14
15
เดินหน้า
กดเพื่อเล่นไปข้างหน้าอย่างเร็ว
หยุดชั่วคราว/เล่น
สลับระหว่างการเล่นและการหยุดชั่วคราว
16
ข้อมูล
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ วิดีโอ หรือเพลง
17
คู่มือ
กดเพื่อดูเมนู คำแนะนำ
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
1-7
การเตรียมเครื่องเล่นมีเดีย O!Play HD ของคุณให้พร้อม
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์
ในการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์:
1.
2.
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับพอร์ต DC-เข้า ที่ด้านหลังของเครื่องเล่นมีเดีย HD
ของคุณ
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ:
1.
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ:
•ใช้สายเคเบิล HDMI เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณเข้ากับ HDTV
หรือจอภาพ HDMI
ขึ้นอยู่กับภูมิภาค สายเคเบิล HDMI อาจให้มาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์ของ HD มีเดีย
เพลเยอร์ของคุณ
1-8
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
•ใช้สายเคเบิลคอมโพสิต AV ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดีย HD
ของคุณเข้ากับ TV มาตรฐาน
2.
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือการ์ดหน่วยความจำเข้า
กับเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ:
•
เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่น ฮาร์ดไดรฟ์พกพา หรือ USB แฟลชดิสก์
เข้ากับพอร์ต USB ที่แผงด้านหน้าของ HD มีเดีย เพลเยอร์ของคุณ
•
ใส่การ์ดหน่วยความจำ เช่น SD/MMC/MS/xD การ์ดลงใน
สล็อตการ์ดที่เหมาะสมที่ด้านขวาของ HD มีเดีย เพลเยอร์ของคุณ
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
1-9
3.
ใช้สายเคเบิล S/PDIF เพื่อเชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HD มีเดีย เพลเยอร์
5.
เปิดเครื่อง HDTV, TV หรือจอภาพ HDMI
4.
6.
เสียบสายไฟของเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ถ้าคุณกำลังใช้ HDTV หรือ TV มาตรฐาน ให้ตั้งค่า HDTV/TV ของคุณไปเป็น
โหมดวิดีโอ
ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพ HDMI, ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดการแสดงผลของ
จอภาพถูกตั้งค่าเป็น HDMI
ดูเอกสารที่มาพร้อมกับจอภาพ HDMI ของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก
เมื่อคุณเริ่มเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณเป็นครั้งแรก จะมีหน้าจอหลายหน้าจอปรากฏขึ้น
เพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องเล่นมีเดีย HD ของคุณ
ในการเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก:
1.
เปิดเครื่องเล่นมีเดีย HD และ HDTV, TV หรือจอภาพ HDMI ของคุณ
•ถ้าคุณกำลังใช้จอภาพ HDMI, ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดการแสดงผล
ของจอภาพถูกตั้งค่าเป็น HDMI
2.
•ถ้าคุณกำลังใช้ HDTV หรือ TV มาตรฐาน ให้ตั้งค่า HDTV/TV ของคุณไป
เป็นโหมดวิดีโอ
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำ
กระบวนการตั้งค่าให้สมบูรณ์
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเคลื่อนที่ในหน้าจอ
1-10
บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน
บทที่ 2
การใช้เครื่องเล่นมีเดีย �����������
O!PLAY MINI
หน้าจอโฮม
หน้าจอโฮม ประกอบด้วยตัวเลือกหลักเหล่านี้: Movies (ภาพยนตร์), Photo
(ภาพถ่าย), Music (ดนตรี), File Manager (ตัวจัดการไฟล์) และ Setup (ตั้งค่า)
ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณดูไฟล์มีเดียของคุณทั้งหมดในอุปกรณ์เก็บข้อมูลของ
คุณ
2-1
การกำหนดค่า O!PLAY MINI
ในการกำหนดค่า O!PLAY MINI
1.
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
/ เพื่อเลื่อนไปยัง Setup
(ตั้งค่า), จากนั้นกด
2.
กดปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อเลื่อนภายใน System (ระบบ), Audio (เสียง),
Video (วิดีโอ) และ Firmware Upgrade (อัพเกรดเฟิร์มแวร์) จากนั้นกด
เพื่อกำหนดค่าประเภทที่เลือกของคุณ
3.
4.
กดปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อเคลื่อนที่ไป ยังรายการที่คุณต้องการกำหนดค่า
กดปุ่มก่อนหน้า/ถัดไป
/
Use the up/down keys
if necessary.
5.
2-2
กด
เพื่อบันทึก หรือกด
เพื่อเปลี่ยนไปยังประเภทต่างๆ
/
to increase/decrease a numerical value
เพื่อยกเลิกการตั้งค่าที่ทำลงไป
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
การเล่นภาพยนตร์
ปุ่มควบคุมภาพยนตร์บนรีโมทคอนโทรล
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
กดเพื่อแสดงข้อมูลไฟล์ของภาพยนตร์
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กดเพื่อสลับระหว่างการเล่นและการหยุดชั่วคราว
กดเพื่อเล่นถอยกลับ กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการถอยหลังเป็น x1.5, x2, x4,
x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อเล่นไปข้างหน้าอย่างเร็ว กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการเล่นไปข้างหน้า
เป็น x1.5, x2, x4, x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อหยุดการเล่น
กดเพื่อกำหนดค่าของการตั้งค่าการเล่นวิดีโอ
กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
กดเพื่อลดระดับเสียง
กดเพื่อกลับไปยังไฟล์วิดีโอก่อนหน้า
กดเพื่อไปยังไฟล์วิดีโอถัดไป
กดเพื่อปิดเอาต์พุตเสียง
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
2-3
การเล่นภาพยนตร์
ในการเล่นภาพยนตร์:
1.������������������������������
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
/ เพื่อเลื่อนไปยัง Movies
(ภาพยนตร์), จากนั้นกด
2-4
2.
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง
/
, เลือก
แหล่งข้อมูลของไฟล์วิดีโอของคุณ,
จากนั้นกด
3.
ใช้ ปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่คุณต้องการเล่น กด
เพื่อเล่นภาพยนตร์ คุณสามารถกดปุ่ม ตัวเลือก
ภาพยนตร์
หรือ
เพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
การเล่นเพลง
ปุ่มควบคุมดนตรีบนรีโมทคอนโทรล
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
กดเพื่อแสดงข้อมูลไฟล์ของเพลง
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กดเพื่อสลับระหว่างการเล่นและการหยุดชั่วคราว
กดเพื่อเล่นถอยกลับ กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการถอยหลังเป็น x1.5, x2, x4,
x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อเล่นไปข้างหน้าอย่างเร็ว กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการเล่นไปข้างหน้า
เป็น x1.5, x2, x4, x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อหยุดการเล่น
กดเพื่อกำหนดค่าของการตั้งค่าการเล่นเพลง
กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
กดเพื่อลดระดับเสียง
กดเพื่อกลับไปยังไฟล์เพลงก่อนหน้า
กดเพื่อไปยังไฟล์เพลงถัดไป
กดเพื่อปิดเอาต์พุตเสียง
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
2-5
การเล่นไฟล์เพลง
ในการเล่นไฟล์เพลง:
1.
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
/ เพื่อเลื่อนไปยัง Music
(ดนตรี), จากนั้นกด
2.
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง
/
, เลือกแหล่งข้อ
มูลของไฟล์เพลงของคุณ, จากนั้นกด
ค้นหาไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น
3.
2-6
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง
กด
หรือ
/
เพื่อค้นหาเพลงที่คุณต้องการฟัง
เพื่อเล่นเพลง
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
การกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นเสียง
เมนู Audio Playback Setting (การตั้งค่าการเล่นเสียง) อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการ
ตั้งค่าเสียงต่างๆ เช่น ตัวเลือก Repeat (ซ้ำ) และ Shuffle Loop (ลูปสุ่ม)
ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นเสียง:
1.
2.
ระหว่างการเล่น, กด
เพื่อเปิดเมนู
Audio Playback Setting (การตั้งค่า
การเล่นเสียง)
กดปุ่ม ขึ้น/ลง
/
เพื่อ
เลือกจากตัวเลือกการเล่น
ต่อไปนี้: Repeat Off (ปิดการซ้ำ),
Repeat On (เปิดการซ้ำ),
Repeat All (ซ้ำทั้งหมด) และ
Shuffle Loop (ลูปสลับ) กด
เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก
ในการกำหนดค่าการตั้งค่าเสียงจากโหมด Setup (ตั้งค่า):
1.
2.
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
/ เพื่อเลื่อนไปยัง Setup (ตั้ง
ค่า), จากนั้นกด
เลื่อนไปยัง Audio (เสียง) จากนั้น
กดปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อ
เลือกระหว่างการตั้งค่า/โหมด
เสียงต่อไปนี้:
•Night Mode (โหมด
กลางคืน): เลือกการตั้งค่านี้
ถ้าคุณต้องการฟังเพลงใน
ช่วงเวลากลางคืนโดยไม่
รบกวนผู้อื่น
•HDMI Output (เอาต์พุต HDMI): เลือกการตั้งค่านี้ ถ้าเอาต์พุตเสียงจะมาจ
ากจอแสดงผลภายนอก
แบบไฮเดฟฟินิชั่นที่เชื่อมต่อเข้ากับ HD มีเดีย เพลเยอร์ของคุณผ่านสายเคเบิล
HDMI
•SPDIF Output (เอาต์พุต SPDIF): เลือกการตั้งค่านี้ สำหรับ S/PDIF
ออดิโอ รีซีฟเวอร์
3. ����������
กดปุ่มขวา
เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าเสียงที่เลือกของคุณ
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
2-7
การดูภาพถ่าย
ปุ่มควบคุมภาพถ่ายบนรีโมทคอนโทรล
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
กดเพื่อแสดงข้อมูลไฟล์ของภาพถ่าย
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กดเพื่อสลับระหว่างการเล่นและการหยุดชั่วคราว
กดเพื่อเล่นถอยกลับ กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการถอยหลังเป็น x1.5, x2, x4,
x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อเล่นไปข้างหน้าอย่างเร็ว กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็วการเล่นไปข้างหน้า
เป็น x1.5, x2, x4, x8, x16, x32 หรือความเร็วปกติ (x1)
กดเพื่อหยุดการเล่น
กดเพื่อกำหนดค่าของการตั้งค่าการเล่นภาพถ่าย
กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
กดเพื่อลดระดับเสียง
กดเพื่อกลับไปยังภาพถ่ายก่อนหน้า
กดเพื่อไปยังภาพถ่ายถัดไป
กดเพื่อปิดเอาต์พุตเสียง
2-8
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
การดูภาพถ่าย
การดูภาพถ่าย
ในการดูภาพถ่าย:
1.������������������������������
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
/ เพื่อเลื่อนไปยัง Photos
(ภาพถ่าย), จากนั้นกด
2.
ใช้ปุ่มขึ้น/ลง
/
, เลือก
แหล่งข้อมูลของภาพถ่ายของคุณ,
จากนั้นกด
ค้นหาภาพถ่ายที่คุณ
ต้องการดู
3.
กด
เพื่อเรียกดูภาพถ่าย กด
เพื่อดูภาพถ่ายในโหมดสไลด์โชว์
การดูภาพถ่ายในโหมดสไลด์โชว์
ในการดูภาพถ่ายในโหมดสไลด์โชว์:
1.
2.
ขณะที่ภาพถ่ายที่เลือกแสดงแบบเต็มหน้าจอ, กด
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่ม
สไลด์โชว์ ภาพถ่ายในโฟลเดอร์ต้นทางเดียวกันจะแสดงตามลำดับ
กด
กด
เพื่อหยุดสไลด์โชว์ชั่วคราว
หรือ
เพื่อกลับไปยังโฟลเดอร์ต้นทาง
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
2-9
การตั้งค่าเพลงเบื้องหลังสำหรับสไลด์โชว์
ในการตั้งค่าเพลงเบื้องหลังสำหรับสไลด์โชว์
1.
ก่อนที่จะดูภาพ, ไปที่ Music (ดนตรี) และเล่นไฟล์เพลงก่อน
2.
กด
เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮม จากนั้นไปที่ Photo (ภาพถ่าย) เพื่อเริ่ม
สไลด์โชว์ภาพถ่าย สไลด์โชว์จะเล่นพร้อมกับเพลงเบื้องหลัง
กด
แทนที่จะกด
เพลงเบื้องหลังจะไม่เล่น
ในขณะที่เล่นไฟล์เพลง ไม่เช่นนั้น
การกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นภาพถ่าย
เมนู Photo Playback Setting (การตั้งค่าการเล่นภาพถ่าย) อนุญาตให้คุณกำหนดค่า
การตั้งค่าภาพถ่าย เช่น การหมุนภาพ, เวลาสไลด์โชว์, เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนสไลด์โชว์,
เอฟเฟ็กต์เคน เบิร์นส์, ตัวเลือกการซ้ำ และลูปสุ่ม
ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการเล่นภาพถ่าย:
1.
2.
3.
ระหว่างการเล่น, กด
เพื่อเปิดเมนู
Photo Playback Setting (การตั้งค่า
การเล่นภาพถ่าย)
กดปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อเคลื่อนที่
ไปยังฟังก์ชั่นที่คุณต้องการกำหนดค่า
กด
เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยเพื่อยืนยันสิ่งที่ เลือก
เลื่อนไปยังตัวเลือกที่ต้องการ, จากนั้น
กด
เพื่อบันทึก หรือกด
ยกเลิกการตั้งค่าที่ทำลงไป
2-10
เพื่อ
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
การจัดการไฟล์ของคุณ
ตัวจัดการไฟล์ มีให้ทั้งคุณสมบัติในการจัดการอุปกรณ์ และการจัดการไฟล์มีเดีย ซึ่งช่วย
ให้คุณสามารถเรียกดูไฟล์มีเดียตาม USB และ Card Reader (เครื่องอ่านการ์ด)
การคัดลอกไฟล์/โฟลเดอร์
ในการคัดลอกไฟล์/โฟลเดอร์:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
(ตัวจัดการไฟล์), จากนั้นกด
/
เพื่อเลื่อนไปยัง File Manager
ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกจากแหล่งเก็บข้อมูลเหล่านี้: USB
และ Card Reader (เครื่องอ่านการ์ด)
กด
กด
, และเลือก Copy (คัดลอก)
เพื่อเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอก
กด
เพื่อยืนยันการเลือก
กด
เพื่อยืนยันโฟลเดอร์เป้าหมายหรือปลายทาง
กดปุ่มขึ้น/ลง
/
เพื่อเลือกโฟลเดอร์เป้าหมาย หรือปลายทางที่คุณต้องการ
คัดลอกไฟล์/โฟลเดอร์ไปยัง
รอครู่หนึ่ง จนกระทั่งกระบวนการเสร็จ, จากนั้นคลิก
การเปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์
ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์/โฟลเดอร์:
1.
2.
3.
4.
5.
จากหน้าจอหลัก, กดปุ่มซ้าย/ขวา
(ตัวจัดการไฟล์), จากนั้นกด
/
เพื่อเลื่อนไปยัง File Manager
ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อจากแหล่งเก็บข้อมูลเหล่านี้: USB
และ Card Reader (เครื่องอ่านการ์ด)
กด
, และเลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ)
ในการป้อนชื่อใหม่สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ ให้ใช้ปุ่มเลือกทิศทางเพื่อ
เลื่อนภายในแป้นพิมพ์เสมือน
เมื่อคุณป้อนชื่อใหม่เสร็จแล้ว, เลื่อนไปยังปุ่ม OK (ตกลง) บนแป้นพิมพ์เสมือน เพื่อ
ยืนยันชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ใหม่
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
2-11
2-12
บทที่ 2: การใช้เครื่องเล่นมีเดีย O!PLAY MINI
บทที่ 3
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
เนื้อหาในส่วนนี้ ให้คำตอบของปัญหาทั่วไปบางอย่างซึ่งคุณอาจพบในขณะที่ติดตั้ง หรือ
ใช้เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!Play MINI ปัญหาเหล่านี้ มีวิธีการแก้ไขง่ายๆ ซึ่งคุณ
สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS ถ้าคุณพบ
กับปัญหาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในส่วนนี้
จอแสดงผล
คำถามที1
่ . เครือ
่ งเล่นมีเดียไม่ทำงาน
คุณคิดว่าปัญหาอาจเกีย
่ วข้องกับอะแดปเตอร์ของ เครือ
่ งเล่นมีเดีย
• อาจเป็นไปได้ว่า อะแดปเตอร์เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียใช้ฟังก์ชั่นการป้องกัน
การโอเวอร์โหลด ซึ่งคือ การปิดเครื่องอัตโนมัติระหว่างเงื่อนไขที่มีการโอเวอร์
โหลด เช่น กระแสไฟฟ้าสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป และอุณหภูมิสูงเกินไป
• ตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียและรอสองสามนาที ก่อนที่
คุณจะเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียลงในเต้าเสียบโดยตรง
เปิดเครื่องเล่นมีเดียอีกครั้ง
• ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อร้านค้าของคุณ
คำถามที่��������������������������������������������������������������
2. หน้
�����������������������������������������������������������
าจอ TV ว่างเปล่า และ LED เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียดับ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่า TV เปิดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดีย และเต้าเสียบไฟฟ้า
ทำงาน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียเสียบอยู่กับแผง
ด้านหลังของเครื่องเล่นและเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา
คำถามที3
่ . ไม่สามารถเห็น Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตัง้ ค่า)
เมือ
่ ฉันเปิด เครือ
่ งเล่นในครัง้ แรก หน้าจอ TV ว่างเปล่า และ LED
เพาเวอร์ของเครือ
่ งเล่น มีเดียติด
• ตรวจดูให้แน่ใจว่า TV เปิดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล AV/HDMI เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมไปยังปลายทางที่
ถูกต้องทั้งบน TV และเครื่องเล่นมีเดีย
• ตรวจดูให้แน่ใจว่า TV เปลี่ยนไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอที่เหมาะสม (AV เข้า หรือ
HDMI) คุณอาจจำเป็นต้องใช้รีโมทคอนโทรลของ TV เพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ
วิดีโอ
•ปิดมีเดีย เพลเยอร์ของคุณและรอสองสามนาที ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง หรือกดปุ่ม
รีเซ็ตที่แผงด้านหลัง
•ให้แน่ใจว่าความละเอียด HDMI ของ TV ของคุณรองรับ 720p, 1080i หรือ
1080p
3-1
คำถามที่���������������������������
4. หน้
������������������������
าจอ TV กะพริบและเลือน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล AV/HDMI เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมไปยังปลายทางที่
ถูกต้องทั้งบน TV และเครื่องเล่นมีเดีย
• ตรวจดูให้แน่ใจว่า LED เพาเวอร์ของเครื่องเล่นมีเดียติดอยู่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าระบบ TV เหมาะกับระบบที่ใช้ในประเทศของคุณ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกความละเอียดวิดีโอที่ถูกต้อง
คำถามที่�������������������������������������������
5. ไม่
����������������������������������������
พบไฟล์เพลง ภาพยนตร์ หรือภาพถ่ายของฉัน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่า มีเดียเซิร์ฟเวอร์ (เช่นอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB) หรือคอมพิวเตอร์
ของคุณเปิดอยู่ และไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟล์มีรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน และไม่ได้เสียหาย
คำถามที่���������������������������������������������������
6. ไฟล์
������������������������������������������������
บางประเภทไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นมีเดียได้
เครื่องเล่นมีเดียอาจไม่สนับสนุนวิดีโอหรือรูปแบบเสียงที่ใช้ในไฟล์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบมีเดียที่เครื่องเล่นมีเดียสนับสนุน ให้ดูสรุปข้อมูลจำเพาะ ในบทที่ 1
คำถามที่���������������������������������������������������������������������
7. เมื
������������������������������������������������������������������
่อฉันเลือกไฟล์ มีเพียง วิดีโอ/เพลง/ภาพถ่ายเดียวที่เล่นเท่านั้น
ฉันจะเล่น รายการทั้งหมดได้อย่างไร?
ในขณะที่เลือก วิดีโอ/เพลง/ภาพถ่ายที่จะเล่น, การกดปุ่ม ตกลง บนรีโมทคอนโทรล
จะเล่นเฉพาะไฟล์ที่เลือกเท่านั้น ในขณะที่การกดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว จะเล่น
รายการไฟล์ทั้งหมด
เสียง
คำถามที่������������
1.����������
ไม่มีเสียง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับเสียงบนระบบความบันเทิงไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียง
•ไปที่ Setup (ตั้งค่า) > Audio (เสียง) และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเปิดทำงานการ
ตั้งค่า Digital Output (เอาต์พุตดิจิตอล) ที่ถูกต้อง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การกำหนดการตั้งค่าการเล่นเสียง
3-2
บทที่ 3: การแก้ไขปัญหา
•ถ้าคุณกำลังชมวิดีโอที่สนับสนุนแชนเนลเสียงหลายแชนเนล, กดปุ่ม Option
(ตัวเลือก)
บนรีโมทคอนโทรล และเลือก Audio (เสียง) เพื่อให้แน่ใจว่า
แชนเนลเสียงที่ต้องการแสดงขึ้น
คำถามที่������������������������������������������������
2.����������������������������������������������
ไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลยในขณะที่กำลังเล่นไฟล์เพลง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียงเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม
• ถ้าสายเคเบิลเสียงเชื่อมต่อไปยัง TV ของคุณ, คุณต้องเปิด TV เพื่อเล่นไฟล์เพลง
• ถ้าสายเคเบิลเสียงเชื่อมต่อไปยังระบบสเตอริโอของคุณ, ตรวจดูให้แน่ใจว่าสเตอริโอ
เปิดอยู่ และคุณเลือกอินพุตสเตอริโอที่ถูกต้อง ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกแหล่ง
สัญญาณเสียงที่ถูกต้อง ให้ดูขั้นตอนที่มาพร้อมกับระบบสเตอริโอของคุณ
คำถามที่ 3������������������������������������
. ไฟล์
����������������������������������
เพลงของฉันสองสามไฟล์ไม่ปรากฏขึ��
้น
เครื่องเล่นมีเดียสนับสนุนรูปแบบไฟล์เพลงที่เป็นที่นิยมส่วนมาก อย่างไรก็ตาม
มีอัตราบิตและอัตราการสุ่มที่หลากหลายจนเกือบจะนับไม่ถ้วน
ถ้ามีไฟล์ที่ไม่แสดงบนหน้าจอ ส่วน
มากเป็นเพราะไฟล์นั้นใช้อัตราบิตหรืออัตราการสุ่มที่ไม่สนับสนุน ใช้เฉพาะไฟล์ที่มี
รูปแบบ อัตราบิต และอัตราการสุ่มที่สนับสนุนเท่านั้น
วิดีโอ
คำถามที่ 1. จะทำให้เล่นคำบรรยายได้อย่างไร?
O!PLAY MINI มีฟงั ก์ชน
่ั RightTxT พิเศษ ซึง่ จะตรวจจับและแสดงคำบรรยายของ
ภาพยนตร์แบบอัจฉริยะ ถ้าคุณต้องการปิดฟังก์ชน
่ั RightTxT, ไปที่ Setup (ตัง้ ค่า)
> System (ระบบ) > RightTxT .
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
คำถามที่�������������������������������������������
1. ไม่พบไฟล์เพลง ภาพยนตร์ หรือภาพถ่ายของฉัน
•ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ของคุณ (USB แฟลช/USB HDD ) ไม่ได้อยู่
ในโหมดสแตนด์บาย
•ให้แน่ใจว่าไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน
คำถามที่���������������������������������������������������������
2. เครื
������������������������������������������������������
่องเล่นมีเดียไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ของฉัน
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ของคุณอาจไม่ถูกตรวจพบ เนื่องจากมีปัญหากับไดรเวอร์
ฮาร์ดแวร์ สายไฟ สายเคเบิล หรือมีเวลาตอบสนองระบบที่ยาวนาน ลองถอดอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล USB และสายไฟออกจากเครื่องเล่นมีเดียและเสียบกลับเข้าไปใหม่
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
3-3
รีโมทคอนโทรล
คำถามที่�������������������������������������������
1. รี����������������������������������������
โมทคอนโทรลของเครื่องเล่นมีเดียไม่ทำงาน
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม
• แบตเตอรี่อาจหมด เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องเล่นมีเดียไม่มีอะไร
ขวางกั้น
การอัปเดตเฟิร์มแวร์
คำถามที่ 1. ฉันมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นอะไร? จะอัปเกรดได้อย่างไร?
•ตรวจสอบเวอร์ชน
่ั เฟิรม
์ แวร์กอ
่ นทีจ่ ะทำกระบวนการอัปเกรด ถ้าเฟิรม
์ แวร์เป็นเวอร์ชน
่ั
ล่าสุด คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตเฟิรม
์ แวร์
•ไปที่ Setting (ตั้งค่า) > Firmware Upgrade (อัปเกรดเฟิร์มแวร์) > USB
upgrade (อัปเกรด USB) เพื่อดำเนิน กระบวนการอัปเกรดเฟิร์มแวร์
•ไปที่ Setup (ตั้งค่า) > Firmware Upgrade (อัปเกรดเฟิร์มแวร์) >
Version Info (ข้อมูลเวอร์ชั่น) เพื่อค้นหาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
•ถ้าคุณยังคงไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้, ให้รีเซ็ตระบบ และดำเนิน
กระบวนการอัปเดตอีกครั้ง
•คู่มือการอัปเดตเฟิร์มแวร์มีอยู่ในไฟล์ PDF (อยู่ในโฟลเดอร์เฟิร์มแวร์อัปเดต)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่
http://support.asus.com/
•ถ้าอุปกรณ์ O!Play HD2 ถูกปิด หรือถูกตัดพลังงานเข้าระหว่างการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ การอัปเดตจะล้มเหลว ถ้า O!Play HD2 ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
คุณจะจำเป็นต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ การทำเช่นนี้จะกู้คืนอุปกรณ์กลับเป็นการตั้งค่า
เริ่มต้นของอุปกรณ์ ที่จุดนี้ คุณสามารถพยายามอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้งได้
การทำงาน/ฟังก์ชั่นล้มเหลว
คำถามที่ 1. การทำงาน/ฟังก์ชั่นล้มเหลวบนเครื่องเล่นมีเดีย HD ของฉัน
ฉันจะทำอย่างไร?
•������������������������������������������������������������
ถอดอะแดปเตอร์ AC จากแหล่งพลังงาน จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง
•ใช้วัตถุปลายแหลม กดปุ่มรีเซ็ตซึ่งอยู่ที่แผงด้านหลัง
•������������������������������������������������������������������
ถ้าคุณยังคงมีปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS
3-4
บทที่ 3: การแก้ไขปัญหา
คำถามที่ ����������
2. ท
ำไมจึง��������������
ใช้เวลาครู่หนึ่ง�������������������������������������
เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ภาพยนตร์, เพลง
หรือภาพถ่าย จากหน้าจอหลัก?
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB, ฮาร์ดดิสก์ หรือการ์ดหน่วยความจำใหม่
HD มีเดีย เพลเยอร์ของคุณจะสแกนและทำดัชนีของไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์เหล่านี
้ตามวันที่ของไฟล์โดยอัตโนมัติ นี่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าไปยังหน้าจอ Movies
(ภาพยนตร์), Music (เพลง) หรือ Photo (ภาพถ่าย) จากหน้าจอหลักได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อปิดทำงานฟังก์ชั่นการทำดัชนี และเข้าสู่หน้าจอ Movies (ภาพยนตร์), Music
(เพลง) หรือ Photo (ภาพถ่าย) อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม หยุด
และเลื่อนไปยัง
File Manager (ตัวจัดการไฟล์) เพื่อเรียกดูไฟล์มีเดียทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ
ในการปิดฟังก์ชั่นสแกนอัตโนมัติ, ให้ไปที่ Setup (ตั้งค่า) > System (ระบบ) > Scan
Storage (สแกนที่เก็บข้อมูล) > Auto Scan Off (ปิดการสแกนอัตโนมัติ)
คำถามที่ ����������������������������������
3. เวลาในการคัดลอกไฟล์ไม่ถูกต้อง
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นคัดลอกไฟล์ของมีเดีย เพลเยอร์ของคุณ เครื่องอาจไม่บันทึก และ
อาจไม่แสดงเวลาที่ถูกต้องซึ่งไฟล์ถูกคัดลอกไปยังมีเดีย เพลเยอร์ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HD มีเดีย เพลเยอร์ได้อย่างไร?
•
•
คู่มือผู้ใช้ในแผ่น CD สนับสนุน
ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ HD มีเดีย เพล
ส
เยอร์ของคุณ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาในแผ่น CD สนับสนุน
ไซต์สนับสนุนของ ASUS
าวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้ล่าสุดจากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS
ด
ที่ http://support.asus.com
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS
����������������
O!PLAY MINI
3-5
3-6
บทที่ 3: การแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก
ประกาศ
REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ
REACH (การลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่
เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/index.aspx.
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงานต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•
•
อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการ
ทำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B
ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ
เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พัก
อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้ง
และใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งานของผู้ผลิต อาจก่อให้เกิดการ
รบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวน
จะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการ
การสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์
คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:
•
ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
•
เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
•
•
เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้สิ้นสุด
ภาคผนวก-1
ถ้อยแถลงของกระทรวงสื่อสารของแคนาดา
อุปกรณ์ดิจิตอลนี้ส่งสัญญาณรบกวนทางคลื่นวิทยุออกจากตัวอุปกรณ์ดิจิตอลไม่เกิน
ข้อจำกัดคลาส B ที่มีการกำหนดไว้ในกฎระเบียบการรบกวนทางวิทยุ ของกระทรวง
สื่อสารของแคนาดา
อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องกับมาตรฐานแคนาดา ICES-003
ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU
ข้อมูลการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไข
ของใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU โปรดดูใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU สำหรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แน่นอนของใบอนุญาตนี้ เรารวมสำเนาของ GPL ไปกับแผ่น CD
ทุกแผ่นที่ส่งมอบไปกับผลิตภัณฑ์ของเรา การอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตทั้งหมดจะให้
มาพร้อมกับซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้อง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลที่อัปเดต
โปรดทราบว่า เราไม่ได้เสนอการสนับสนุนโดยตรงสำหรับการจัดจำหน่าย
ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU
เวอร์ชั่น 2, มิถุนายน 1991
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
ทุกคนได้รับอนุญาตให้คัดลอกและแจกจ่ายสำเนาแบบคำต่อคำของเอกสารใบอนุญาตนี้
แต่ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง
บทนำ
ใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มักได้รับการออกแบบให้จำกัดอิสรภาพในการ
แบ่งปันและเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ในทางตรงข้าม ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันอิสรภาพในการแบ่งปัน และเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ฟรี -เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปนี้
ใช้สำหรับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ของ Free Software Foundation และโปรแกรมอื่นๆ
ซึ่งผู้เขียนอนุญาตให้ใช้ (ซอฟต์แวร์ของ Free Software Foundation อื่นๆ บางตัวได้รับ
ความคุ้มครองโดยใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ GNU Library แทน) คุณสามารถใช้
ใบอนุญาตนี้กับโปรแกรมของคุณได้ด้วยเช่นกัน
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก
เมื่อเรากล่าวถึงซอฟต์แวร์ฟรี เรากำลังหมายถึงอิสรภาพ ไม่ใช่ราคา ใบอนุญาต
สาธารณะทั่วไปของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีอิสรภาพในการ
แจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ฟรี (และคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ได้ถ้าคุณ
ต้องการ), เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับซอร์สโค้ด หรือสามารถรับโค้ดได้ถ้าคุณต้องการ,
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ หรือใช้ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ใน
โปรแกรมฟรีใหม่ๆ; และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณทราบว่าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ เราจำเป็นต้องสร้างข้อจำกัดที่ห้ามให้ผู้อื่นปฏิเสธสิทธิ์เหล่านี้ต่อ
คุณ หรือเพื่อขอให้คุณสละสิทธิ์ต่างๆ ข้อจำกัดเหล่านี้หมายความถึงความรับผิดชอบ
บางอย่างสำหรับคุณ ถ้าคุณเผยแพร่สำเนาของซอฟต์แวร์ หรือถ้าคุณดัดแปลงซอฟต์แวร์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเผยแพร่สำเนาของโปรแกรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการให้เปล่า หรือคิด
ค่าธรรมเนียม คุณต้องให้สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณมีกับผู้รับ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขา
ได้รับ หรือสามารถรับซอร์สโค้ดได้ด้วย และคุณต้องแสดงให้พวกเขาทราบถึงเงื่อนไข
เหล่านี้ เพื่อที่พวกเขาจะทราบถึงสิทธิ์ของตนเอง
เราปกป้องสิทธิ์ของคุณใน 2 ขั้นตอน: (1) ให้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ (2) เสนอใบอนุญาต
นี้กับคุณ ซึ่งให้อนุญาตตามกฎหมายแก่คุณในการคัดลอก, แจกจ่าย และ/หรือดัดแปลง
ซอฟต์แวร์
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผู้เขียนแต่ละคนและพวกเรา เราต้องการสร้างความมั่นใจ
ว่าทุกคนเข้าใจว่าไม่มีการรับประกันใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์ฟรีนี้ ถ้าซอฟต์แวร์ได้รับการ
ดัดแปลงโดยผู้อื่น และถูกส่งต่อไป เราต้องการให้ผู้รับทราบว่า สิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่
ต้นฉบับ ดังนั้นปัญหาใดๆ ที่เกิดจากผู้อื่นจะไม่ส่งผลกระทบถึงความมีชื่อเสียงของผู้เขียน
ดั้งเดิม
โปรแกรมฟรีต่างๆ ได้ถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ เราต้องการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผู้ที่นำโปรแกรมฟรีมาเผยแพร่ต่อจะจดสิทธิบัตรของตนเอง ทำให้
โปรแกรมเป็นของส่วนบุคคล ในการป้องกันความเสี่ยงนี้ เราจึงต้องทำความเข้าใจให้
ชัดเจนว่า สิทธิบัตรจะต้องถูกออกให้กับทุกๆ คนฟรี หรือไม่ก็ไม่ออกเลย
เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับย่อ เกี่ยวกับการคัดลอก การเผยแพร่ต่อ และการแก้ไขเป็นไป
ตามด้านล่าง
เงื่อนไข & ข้อตกลงสำหรับการคัดลอก การเผยแพร่ต่อ และการแก้ไข
0.
ใบอนุญาตนี้ใช้ได้กับโปรแกรมใดๆ หรืองานอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยถ้อยแถลงที่
ประกาศโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ระบุว่าซอฟต์แวร์นี้อาจเผยแพร่ได้ภายใต้เงื่อนไข
และข้อตกลงในใบอนุญาตการใช้งานสาธารณะทั่วไป "โปรแกรม" ด้านล่าง
หมายถึง โปรแกรมหรืองาน และ "งานที่ใช้โปรแกรมนั้นเป็นพื้นฐาน" ซึ่งหมาย
รวมถึงโปรแกรมหรืองานอนุพันธ์ใดๆ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์: นั่นคือ งานที่
ประกอบด้วยโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งของโปรแกรม ไม่ว่าจะเหมือนกันหรือที่
มีการแก้ไข และ/หรือแปลไปเป็นภาษาอื่น (จากนี้ต่อไป การแปลจะถูกรวมอยู่
โดยไม่มีข้อจำกัดในคำว่า "การแก้ไข") ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะใช้แทนคำว่า
"คุณ"
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI
ภาคผนวก-3
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการคัดลอก การเผยแพร่ และการแก้ไข ไม่ได้รับการ
คุ้มครองในใบอนุญาตนี้ กิจกรรมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในขอบเขต การรันโปรแกรม
นี้ไม่ถือว่ามีการจำกัดสิทธิ์ และเอาต์พุตจากโปรแกรมถูกรวมก็ต่อเมื่อเนื้อหา
ประกอบด้วยงานที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน (ไม่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นถูกสร้างจากการ
รันโปรแกรมหรือไม่) จะใช่หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โปรแกรมทำ
1. คุณอาจจะคัดลอกและเผยแพร่ชุดสำเนาซอร์สโค้ดในลักษณะที่คุณได้รับ ในสื่อใดๆ
ถ้าคุณได้เผยแพร่ชุดสำเนาของข้อความลิขสิทธิ์ และข้อความการไม่รับประกัน
อย่างชัดเจนและเหมาะสม; มีการประกาศข้อความตามใบอนุญาตฉบับนี้อย่าง
สมบูรณ์ และไม่มีการรับประกันใดๆ; รวมทั้งมอบสำเนาใบอนุญาตนี้แก่ผู้รับไป
พร้อมกับโปรแกรม
2.
ภาคผนวก-4
คุณสามารถคิดค่าธรรมเนียมในการโอนสำเนา และคุณอาจให้บริการรับประกัน
การป้องกันสำเนาเสียหายโดยการคิดค่าธรรมเนียม
คุณอาจแก้ไขสำเนาของโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อสร้างงานที่ใช้
โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน และคัดลอกสำเนาหรือเผยแพร่โปรแกรมหรืองานที่แก้ไข
ภายใต้เงื่อนไขในส่วนที่ 1 ด้านบนได้ ถ้าคุณดำเนินการอย่างสอดคล้องตาม
เงื่อนไขเหล่านี้
a) คุณต้องดำเนินการให้ไฟล์ที่แก้ไขรวมเอาประกาศที่สำคัญที่ระบุว่า คุณได้
เปลี่ยนแปลงไฟล์ และวันที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
b) คุณต้องดำเนินการให้งานใดๆ ที่คุณแจกจ่ายหรือเผยแพร่ ทั้งแบบทั้งหมด
หรือเพียง บางส่วน ที่ประกอบด้วย หรือได้รับจากโปรแกรม หรือส่วนใดๆ
ให้ได้รับอนุญาตทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปยังบุคคลที่สามทั้งหมด ภายใต้
เงื่อนไขของใบอนุญาตนี้
c) ถ้าโปรแกรมที่แก้ไขจำเป็นต้องอ่านคำสั่งอย่างอินเตอร์แอกทีฟเมื่อรัน คุณ
จะต้องดำเนินการแสดงผลหรือพิมพ์ประกาศลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมว่า โปรแกรมนี้
ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยแสดงผลเมื่อเริ่มรันการใช้อินเตอร์แอกทีฟ
ดังกล่าวในลักษณะปกติ (หรือ คุณสามารถบอกได้ว่า คุณเป็นผู้ให้การ
รับประกัน) และผู้ใช้เหล่านั้นอาจเผยแพร่โปรแกรมภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
และแจ้งผู้ใช้ถึงวิธีการดูใบอนุญาตการใช้งานนี้ (ข้อยกเว้น: ถ้าโปรแกรมนี้เป็น
แบบอินเตอร์แอกทีฟและโดยปกติก็ไม่มีการพิมพ์ประกาศดังกล่าวอยู่แล้ว
งานของคุณที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐานก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ประกาศ)
ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้ได้กับงานแก้ไขทั้งหมด ส่วนที่ระบุได้ของชิ้นงานที่ไม่ได้มาจาก
โปรแกรม และสามารถพิจารณาเป็นงานแยกอิสระในตัวเอง งานอิสระดังกล่าว
ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับใบอนุญาตและเงื่อนไขนี้ หากมีการเผยแพร่ชิ้นงานนั้นแยก
ต่างหาก แต่เมื่อคุณเผยแพร่ส่วนเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดซึ่งเป็นงาน
ที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน การเผยแพร่ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
ใบอนุญาตนี้ ซี่งเงื่อนไขที่มีต่อผู้รับอนุญาตอื่นๆ จะครอบคลุมงานทั้งหมดและ
ทุกส่วน ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้เขียนงานดังกล่าว
ภาคผนวก
3.
4.
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของส่วนนี้มิได้ต้องการกล่าวอ้างถึงสิทธิ์หรือท้าทายสิทธิ์ของ
คุณเกี่ยวกับงานที่เขียนโดยคุณ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สิทธิ์ในการควบคุมการ
เผยแพร่ชิ้นงานอนุพันธ์หรืองานที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน
นอกจากนั้น การรวบรวมงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ เข้ามากับ
โปรแกรมนี้ (หรือเข้ากับงานที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน) เพื่อจัดเก็บลงในสื่อจัดเก็บ
หรือสื่อเผยแพร่ต่างๆ มิได้ทำให้งานอื่นๆ ต้องอยู่ภายใตัเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
คุณสามารถทำสำเนาและเผยแพร่โปรแกรมนี้ (หรืองานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้
ภายใต้ส่วนที่ 2) ในรูปแบบของออบเจ็กต์โค้ดหรือรูปแบบที่รันได้ ภายใต้เงื่อนไข
ของส่วนที่ 1 และ 2 ด้านบน ถ้าคุณปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
a) รวมซอร์สโค้ดที่เครื่องอ่านได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องถูกเผยแพร่ภายใต้
เงื่อนไขของส่วนที่ 1 และ 2 ด้านบน ในสื่อที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์
หรือ
b) รวมเข้ากับข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ได้อย่างน้อยสามปี เพื่อให้กับ
บุคคลที่สาม โดยการคิดค่าธรรมเนียมไม่มากกว่าต้นทุนของการเผยแพร่ซอร์ส
สำเนาซอร์สโค้ดที่เครื่องของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขของ
ส่วนที่ 1 และ 2 ด้านบน ในสื่อที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ หรือ
c) รวมเข้ากับข้อมูลที่คุณได้รับเพื่อเผยแพร่ซอร์สโค้ดดังกล่าว (ทางเลือกนี้ได้รับ
อนุญาตเฉพาะการเผยแพร่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อคุณ
ได้รับโปรแกรมในรูปแบบออบเจ็กต์โค้ดหรือรูปแบบรันได้ พร้อมข้อเสนอดังกล่าว
ตามส่วนย่อย b ด้านบน)
ซอร์สโค้ดสำหรับงานหมายถึงรูปแบบที่ต้องการของงานเพื่อการแก้ไข สำหรับ
งานที่รันได้ทันที ซอร์สโค้ดที่สมบูรณ์หมายถึงซอร์สโค้ดสำหรับทุกโมดูลที่มี
รวมถึงไฟล์อินเตอร์เฟซเดฟฟินิชั่นที่เกี่ยวข้อง รวมสคริปต์ที่ใช้ในการควบคุม
การคอมไพล์ และการติดตั้งของโปรแกรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น
พิเศษคือ ซอร์สโค้ดที่เผยแพร่ไม่จำเป็นต้องรวมสิ่งที่เผยแพร่ตามปกติ (ไม่ว่าจะ
เป็นซอร์สหรือรูปแบบไบนารี) พร้อมองค์ประกอบหลัก (คอมไพลเลอร์ เคอร์เนล
และอื่นๆ) ของระบบปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรมรัน ยกเว้นว่าองค์ประกอบดังกล่าวรวม
มากับโปรแกรม
ถ้าการเผยแพร่โปรแกรมหรือออบเจ็กต์โค้ดมีการเสนอการเข้าถึงสำเนาจาก
ตำแหน่งที่กำหนด ให้ถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเท่ากับการเข้าถึงสำเนาของซอร์สโค้ด
จากที่เดียวกัน นับเป็นการเผยแพร่ซอร์สโค้ด แม้ว่า บุคคลที่สามมิได้ถูกบังคับให้
คัดลอกซอร์สพร้อมกับออบเจ็กต์โค้ด
ห้ามคัดลอก แก้ไข ให้ใบอนุญาตต่อ หรือเผยแพร่โปรแกรม ยกเว้นว่าจะให้อย่าง
ชัดแจ้งภายใต้ใบอนุญาตนี้ ความพยายามในการคัดลอก แก้ไข ให้ใบอนุญาตต่อ
หรือเผยแพร่โปรแกรมนี้จะถือเป็นโมฆะ และจะเป็นการยุติสิทธิ์ของคุณภายใต้
ใบอนุญาตนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ได้รับสำเนา หรือสิทธิ์ จากคุณภายใต้ใบอนุญาต
นี้ จะไม่มีการยกเลิกใบอนุญาตตราบใดที่ฝ่ายดังกล่าวปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI
ภาคผนวก-5
5.
6.
7.
8.
ภาคผนวก-6
คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ลงนาม อย่างไรก็ตาม
ไม่มีการอนุญาตให้คุณแก้ไขหรือเผยแพร่โปรแกรมหรืองานอนุพันธ์ของโปรแกรม
นี้ การดำเนินการเหล่านั้นถูกห้ามตามกฎหมาย ถ้าคุณยังไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงนี้ ดังนั้น ถ้าคุณแก้ไขหรือเผยแพร่โปรแกรมนี้ (หรืองานที่ใช้โปรแกรมนี้
เป็นพื้นฐาน) นั่นแสดงว่าคุณยอมรับใบอนุญาตการใช้งานนี้ รวมถึงเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของการทำสำเนา เผยแพร่ หรือแก้ไขโปรแกรมหรืองานที่ใช้โปรแกรมเป็น
พื้นฐาน
ทุกครั้งที่คุณเผยแพร่โปรแกรมนี้ (หรืองานที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐาน) จะถือว่า
ผู้รับได้รับใบอนุญาตจากผู้ออกใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ ในการกระทำการคัดลอก
เผยแพร่ หรือแก้ไขโปรแกรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ คุณไม่สามารถ
กำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้รับตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ คุณ
ไม่ต้องรับผิดชอบในการบังคับให้บุคคลที่สามปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
ใบอนุญาตฉบับนี้
ถ้า ตามผลของการพิจารณาในชั้นศาล หรือการพิจารณาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิบัตร หรือสำหรับเหตุผลอื่นๆ ใดๆ (แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ประเด็นปัญหาด้าน
สิทธิบัตร) เงื่อนไขจะถูกบังคับใช้กับคุณ (ไม่ว่าจะตามคำสั่งศาล ข้อตกลง หรือ
อื่นๆ) แม้จะขัดแย้งกับเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลให้คุณไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ถ้าคุณไม่สามารถเผยแพร่โปรแกรมให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติภายใต้ใบอนุญาตนี้ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ คุณจะไม่สามารถเผยแพร่โปรแกรมได้เลย ตัวอย่างเช่น
ถ้าใบอนุญาตสิทธิบัตรไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่ต่อโดยไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียม
ของโปรแกรมโดยผู้ที่ได้รับสำเนาโดยตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านคุณ ในกรณีนี้ วิธี
เดียวที่คุณสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของใบอนุญาตก็คือ ระงับการ
เผยแพร่โปรแกรมทั้งหมด
ถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดของส่วนนี้ใช้งานไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้
สถานการณ์หนึ่งๆ เรื่องที่เหลือของส่วนนี้ยังคงถูกบังคับใช้ และส่วนนี้ทั้งหมดก็ยัง
บังคับใช้งานได้ในสถานการณ์อื่นๆ
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของส่วนนี้ที่จะให้คุณละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ
หรือท้าท้ายความถูกต้องของข้อกล่าวอ้าง ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกัน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ฟรีนี้ ซึ่งได้รับการนำไป
ปฏิบัติโดยผู้ให้ใบอนุญาตสาธารณะ มีผู้คนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
ซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ผ่านระบบนั้น ตามมาตรฐานการใช้งานของระบบดังกล่าว
และก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้าง/ผู้บริจาค ที่จะตัดสินใจว่าต้องการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ผ่าน
ระบบอื่นๆ ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถเลือกได้
ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรที่เป็นผลต่อเนื่องของส่วน
ที่เหลือของของใบอนุญาตนี้
ถ้าการเผยแพร่ และ/หรือการใช้โปรแกรมถูกจำกัดในบางประเทศ ไม่ว่าจะโดย
สิทธิบัตรหรืออินเตอร์เฟซที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ถือลิขสิทธิ์เดิมซึ่งใส่โปรแกรม
ภายใต้ใบอนุญาตฉบับนี้อาจจะเพิ่มขีดจำกัดการเผยแพร่แยกตามภูมิภาค โดยไม่
รวมถึงประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อที่ว่าการเผยแพร่นั้นจะได้ถูกอนุญาตเฉพาะใน
หรือท่ามกลางประเทศที่ไม่ได้ยกเว้น ในกรณีดังกล่าว ใบอนุญาตนี้รวมขีดจำกัด
เหมือนกับที่เขียนในส่วนเนื้อความของใบอนุญาตฉบับนี้
ภาคผนวก
9.
Free Software Foundation อาจเผยแพร่เวอร์ชั่นแก้ไขและ/หรือเวอร์ชั่นใหม่
ของใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปเป็นบางครั้งบางคราว เวอร์ชั่นใหม่ดังกล่าวจะคล้าย
กับเวอร์ชั่นปัจจุบัน แต่อาจแตกต่างในรายละเอียด โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหา
หรือข้อกังวลต่างๆ
แต่ละเวอร์ชั่นถูกให้หมายเลขเวอร์ชั่นที่แตกต่างกัน ถ้าโปรแกรมระบุหมายเลข
เวอร์ชั่นของใบอนุญาตนี้ ซึ่งใช้ได้กับโปรแกรมนี้และ "เวอร์ชั่นใดๆ ในภายหลัง"
คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนั้น หรือ
เวอร์ชั่นภายหลัง ซึ่งเผยแพร่โดย Free Software Foundation ถ้าโปรแกรมไม่ได้
ระบุหมายเลขเวอร์ชั่นของใบอนุญาตนี้ คุณอาจจะเลือกเวอร์ชั่นใดๆ ที่เผยแพร่โดย
Free Software Foundation
10. ถ้าคุณต้องการรวมส่วนของโปรแกรมลงในโปรแกรมฟรีอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการ
เผยแพร่ที่แตกต่าง ให้เขียนจดหมายถึงเจ้าของเพื่อขออนุญาต สำหรับซอฟต์แวร์
ซึ่งลิขสิทธิ์ถูกต้องโดย Free Software Foundation ให้เขียนจดหมายถึง
Free Software Foundation บางครั้ง เรามีข้อยกเว้นสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว
การตัดสินใจของเราจะถูกชี้นำโดยเป้าหมายสองเป้าหมาย นั่นคือ การสงวนสถานะ
ฟรีขององค์ประกอบทั้งหมดของซอฟต์แวร์ฟรี และการส่งเสริมการแบ่งปันและการ
นำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ใหม่
การไม่รับประกัน
11 เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานฟรี จึงไม่มีการรับประกันสำหรับ
โปรแกรม ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นว่า เมื่อมีการระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ให้โปรแกรม
ตาม "ลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย
แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การรับประกันแบบเป็นนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์ และ
ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณเป็นผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยงทั้งหมดตามคุณภาพและความสามารถของโปรแกรม ถ้าพบว่าโปรแกรมมี
ข้อบกพร่อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการบริการ การซ่อม หรือการ
แก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด
12 ไม่มีกรณีใดๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายหรือได้รับความเห็นชอบร่วมกันตามลาย
ลักษณ์อักษรที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจแก้ไข และ/หรือเผยแพร่โปรแกรม
ตามการอนุญาตข้างต้น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึง ความ
เสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง อันเกิดจากการใช้
หรือไม่สามารถใช้โปรแกรม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ความเสียหายของข้อมูล
หรือข้อมูลได้รับการแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง หรือความเสียหายที่คุณหรือบุคคลที่
สามได้รับ หรือความล้มเหลวของโปรแกรมในการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ)
แม้ว่า ผู้ถือลิขสิทธิ์หรือฝ่ายอื่นได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความ
เสียหายดังกล่าว
การสิ้นสุดของเงื่อนไขและข้อตกลง
เครื่องเล่นมีเดีย ASUS O!PLAY MINI
ภาคผนวก-7
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.
แอดเดรส
โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล
เว็บไซต์
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์ ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
+86-21-38429911
support.asus.com
แอดเดรส
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์ ฝ่ายสนับสนุนทางแฟกซ์
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันนี และออสเตรีย)
แอดเดรส
แฟกซ์
เว็บไซต์
การติดต่อออนไลน์
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบ
ระบบ/โน้ตบุ๊ค/Eee/LCD โทรศัพท์
แฟกซ์สนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
+49-1805-010923
+49-1805-010920
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* EUR 0.14/นาที จากสายภาคพื้นดินของเยอรมัน;
EUR 0.42/นาที จากโทรศัพท์มือถือ
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก
Download PDF

advertising