Asus | P2E | User's Manual | ASUS P2E User's Manual

LED projektor
Uživatelská příručka
P2 Series
CZ9447
Leden 2015
Druhá edice
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,
přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné
podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného
souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Záruka na produkt a služby nebude poskytnuta pokud: (1) produkt byl opraven, upraven nebo změněn jinak
než v souladu s písemným souhlasem ASUS anebo (2) pokud bylo znečitelněno nebo odstraněno výrobní
číslo.
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU
POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS
UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE
NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty
příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez
záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,
MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA
ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V
TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti
budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro
který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli
zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné
a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše
ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této
smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS,
její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY
TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3)
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ
ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com
2
LED projektor - elektronická příručka
Obsah
O této příručce..................................................................................................... 5
Konvence použité v této příručce................................................................ 6
Typografie............................................................................................................ 6
Vícejazyčné verze.............................................................................................. 6
Bezpečnostní zásady.......................................................................................... 7
Používání LED projektoru............................................................................... 7
Servis a výměna součástí................................................................................ 7
Přenášení LED projektoru............................................................................... 8
Řádná likvidace.................................................................................................. 8
Kapitola 1: Popis LED projektoru
Vlastnosti..............................................................................................................10
Pohled shora.....................................................................................................10
Pohled zpředu..................................................................................................12
Pohled zezadu..................................................................................................13
Levá strana.........................................................................................................16
Pravá strana.......................................................................................................17
Pohled zdola......................................................................................................18
Dálkový ovladač LED projektoru.................................................................19
Výměna baterie................................................................................................21
Kapitola 2: Instalace
Používání LED projektoru...............................................................................24
1. Připojte LED projektor k napájecímu adaptéru................................24
2. Připojte LED projektor k vašemu zařízení...........................................27
3. Upravte výšku LED projektoru................................................................28
4. Stiskněte vypínač........................................................................................30
5. Upravte zaostření obrazu.........................................................................31
LED projektor - elektronická příručka
3
Kapitola 3: Používání nabídky na promítací ploše
Spouštění programů z nabídky na promítací ploše.............................34
Maska ovládacího panelu.............................................................................35
První použití LED projektoru.........................................................................36
Přístup k nastavení LED projektoru............................................................38
Používání předváděcího režimu..................................................................46
Aktivace předváděcího režimu...................................................................46
Vytvoření a přehrání vlastního předváděcího videa...........................47
Používání aplikace Media Center................................................................48
Spuštění aplikace Media Center.................................................................48
Otevírání souborů na kartě SD nebo na jednotce USB......................49
Vícejazyčné verze............................................................................................56
Přílohy
Prohlášení Federální komise pro komunikaci.......................................58
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací...............................59
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení .................59
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru...........................................59
Podporované frekvence PC..........................................................................60
Technické údaje pro řadu P2 LED projektorů........................................61
4
LED projektor - elektronická příručka
O této příručce
Tato příručka obsahuje informace o hardwaru a softwaru LED
projektoru, rozdělené do následujících kapitol:
Kapitola 1: Popis LED projektoru
Tato kapitola obsahuje podrobné informace o jednotlivých
součástech LED projektoru a přiloženého dálkového ovladače.
Kapitola 2: Instalace
Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci LED projektoru a
používání jeho součástí pro připojení vstupních zařízení.
Kapitola 3: Používání nabídky na promítací ploše
V této kapitole jsou popsány funkce nabídky LED projektoru na
promítací ploše a pokyny pro její procházení pomocí ovládacího
panelu.
Přílohy
Tato kapitola obsahuje bezpečnostní upozornění k LED
projektoru.
LED projektor - elektronická příručka
5
Konvence použité v této příručce
Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:
DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je
nutno při provádění úkolu respektovat.
POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které
mohou pomoci při provádění úkolů.
VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost
při provádění úkolů a předcházení poškození dat a součástek LED
projektoru.
Typografie
Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.
Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.
Vícejazyčné verze
Další jazykové verze této elektronické příručky jsou k dispozici ke
stažení na těchto webových stránkách:http://support.asus.com
6
LED projektor - elektronická příručka
Bezpečnostní zásady
Používání LED projektoru
•
Před použitím tohoto LED projektoru si přečtěte příručku a
seznamte se s bezpečnostními pokyny.
•
Dodržujte poznámky a varování uvedená v uživatelské příručce.
•
Tento LED projektor neumísťujte na nerovný nebo nestabilní
povrch.
•
Tento LED projektor nepoužívejte v zakouřeném prostředí. Kouř
se může usazovat na velmi důležitých součástech tohoto LED
projektoru a způsobit poškození nebo snížení výkonu.
•
Plastové obaly tohoto LED projektoru uchovávejte mimo dosah
dětí.
•
Neblokujte větrací otvory LED projektoru a neumisťujte nic do
jejich blízkosti. V opačném případě se může uvnitř přístroje
nahromadit teplo, které může snížit kvalitu obrazu a poškodit
projektor.
•
Ověřte, zda se provozní napětí LED projektoru shoduje s
napětím zdroje napájení.
Servis a výměna součástí
•
Nepokoušejte se tento LED projektor sami rozebírat nebo
opravovat. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.
•
V případě použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle bezpečnostních
pokynů a požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.
•
Při výměně součástí tohoto LED projektoru zakupte součásti
předepsané společností ASUS a požádejte o pomoc nejbližší
servisní středisko ASUS.
LED projektor - elektronická příručka
7
Přenášení LED projektoru
•
Před čištěním LED projektor vypněte a odpojte od elektrické
zásuvky.
•
Skříň LED projektoru čistěte měkkým hadříkem navlhčeným
v čisté vodě nebo vodě s přísadou neutrálního čisticího
prostředku. Otřete dosucha měkkým hadříkem.
•
Před čištěním objektivu se přesvědčte, že je vychladlý. Lehce
otřete objektiv papírem pro čištění objektivů. Nedotýkejte se
objektivu rukama.
•
K čištění tohoto LED projektoru nepoužívejte silné kapalné
čisticí prostředky ani spreje, benzín ani ředidlo.
•
Tento LED projektor zásadně nepoužívejte bezprostředně po
přemístění z chladného prostředí. Když je tento LED projektor
vystaven náhlé změně teplot, může se na objektivu a vnitřních
částech vytvořit kondenzace. Aby se tomu zabránilo, začněte
přístroj používat až dvě (2) hodiny po silné nebo náhlé změně
teploty.
Řádná likvidace
Tento LED projektor nelikvidujte s komunálním odpadem.
Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté
popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická,
elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti)
by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si
lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol
přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie
nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.
8
LED projektor - elektronická příručka
Kapitola 1:
Popis LED projektoru
LED projektor - elektronická příručka
9
Vlastnosti
Pohled shora
POZNÁMKA: Skutečný vzhled se může lišit podle modelu.
Zaostřovací kroužek
Zaostřovací kroužek slouží k úpravě zaostření obrazu tohoto
LED projektoru.
10
LED projektor - elektronická příručka
Tlačítka na ovládací panelu
Tlačítka na ovládacím panelu slouží k procházení nabídky
na promítací ploše. Jednotlivá tlačítka rovněž odpovídají
konkrétním nastavení LED projektoru, která jsou uvedena níže.
*
*
Media Center
Vstup
HDMI VGA
VGA
Napájení
HDMI VGA
HDMIVGA
HDMI
VGA
HDMI VGA
HDMIVGA
HDMI
HDMI VGA
Nastavení
obrazuHDMIVGA
HDMI
Jas
Lichoběžníková
korekce
Hlavní nabídka/
OK
Hlasitost
Splendid
Kontrast
Nastavení
*
HDMI VGA
VGA
HDMI
HDMI
VGA
Poloha obrazu
VGA
HDMI VGA
VGA
*
HDMI
POZNÁMKA: Další informace o používání tlačítek na ovládacím
panelu pro přístup k nastavení tohoto LED projektoru viz část
Přístup k nastavení LED projektoru v této příručce.
* pouze u vybraných modelů
LED projektor - elektronická příručka
11
Pohled zpředu
Objektiv
Objektiv promítá soubory s videem a obrázky ze vstupního
zařízení na promítací plochu.
HDMI/MHL
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se objektivu rukama ani žádným
ostrým předmětem.
Větrací otvory
Větrací otvory slouží pro přísun chladného a odvádění teplého
vzduchu z LED projektoru.
VAROVÁNÍ! Neblokujte větrací otvory papíry, knihami,
oblečením, kabely a jinými předměty, aby se zabránilo
přehřívání.
9°
12°
12
LED projektor - elektronická příručka
Pohled zezadu
P2B/P2M
HDMI/MHL
P2E
HDMI/MHL
Infračervený (IR) senzor
IR senzor detekuje signál z dálkového ovladače LED projektoru
9° projektoru ze
a umožňuje přistupovat k ovládacímu panelu LED
12°
vzdálenosti až deset (10) metrů a pod úhlem příjmu 15stupňů.
LED projektor - elektronická příručka
13
Port vstupu stejnosměrného (DC) napájení
K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, aby bylo
možné nabíjet baterii a napájet LED projektor.
VAROVÁNÍ! Adaptér se během provozu může zahřívat. Adaptér
nezakrývejte a když je připojen k elektrické zásuvce, udržujte jej
v bezpečné vzdálenosti od těla.
Čtečka karet micro SD
Tato integrovaná čtečka paměťových karet podporuje formáty
karet microSD a microSDHC.
Port USB 2.0
Port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) je kompatibilní se
zařízeními, která jsou vybavena konektory USB 2.0 nebo USB 1.1.
Port Micro USB 2.0*
Tento port rovněž umožňuje přenášet data ze vstupního
zařízení do LED projektoru.
Port konektoru výstupu zvuku
Port konektoru výstupu zvuku umožňuje připojit k LED
projektoru reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka.
Port Mini VGA
Port Mini VGA umožňuje připojit LED projektor k zařízení, které
je kompatibilní se standardem VGA.
Otvor pro ruční reset*
Zasunutím napřímené kancelářské svorky do tohoto otvoru
obnovíte výchozí nastavení tohoto LED projektoru.
* pouze u vybraných modelů
14
LED projektor - elektronická příručka
Port HDMI/MHL
Tento port slouží pro připojení konektoru HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) a rovněž podporuje zařízení kompatibilní
se standardem MHL (Mobile HI-Definition Link). Tento port
vyhovuje standardu HDCP pro přehrávání HD DVD, Blu-ray a
dalšího chráněného obsahu.
Větrací otvory
Větrací otvory slouží pro přísun chladného a odvádění teplého
vzduchu z LED projektoru.
VAROVÁNÍ! Neblokujte větrací otvory papíry, knihami,
oblečením, kabely a jinými předměty, aby se zabránilo
přehřívání.
* pouze u vybraných modelů
LED projektor - elektronická příručka
15
HDMI/MHL
Levá strana
Větrací otvory
Větrací otvory slouží pro přísun chladného a odvádění teplého
vzduchu z LED projektoru.
9°
VAROVÁNÍ! Neblokujte větrací otvory papíry, knihami,
12°
oblečením, kabely a jinými předměty, aby se zabránilo
přehřívání.
Bezpečnostní slot Kensington®
Bezpečnostní slot Kensington® umožňuje ochránit LED
projektor bezpečnostními prvky, které jsou kompatibilní se
standardem Kensington® .
16
LED projektor - elektronická příručka
Pravá strana
9°
12°
Větrací otvory
Větrací otvory slouží pro přísun chladného a odvádění teplého
vzduchu z LED projektoru.
VAROVÁNÍ! Neblokujte větrací otvory papíry, knihami,
oblečením, kabely a jinými předměty, aby se zabránilo
přehřívání.
LED projektor - elektronická příručka
17
Pohled zdola
Integrovaný stojánek
Tento LED projektor je vybaven integrovaným stojánkem, který
umožňuje upravit výšku projektoru o 9° nebo 12°.
Závit pro připevnění stativu
Pomocí tohoto závitu lze k LED projektoru připevnit stativ.
18
LED projektor - elektronická příručka
Dálkový ovladač LED projektoru
POZNÁMKA: Skutečný vzhled se může lišit podle modelu.
Tlačítka na ovládací panelu
Tlačítka na ovládacím panelu slouží k procházení nabídky
na promítací ploše. Jednotlivá tlačítka rovněž odpovídají
konkrétním nastavení LED projektoru.
POZNÁMKA: Další podrobné pokyny pro používání tlačítek na
ovládacím panelu viz část Používání nabídky OSD v této příručce.
LED projektor - elektronická příručka
19
Tlačítka na dálkovém ovladači
Tato doplňková tlačítka umožňují používat LED projektor do
vzdálenosti 10 metrů.
Back (Zpět) - stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
předchozí obrazovku.
Home (Hlavní) - stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
hlavní obrazovku.
Laser pointer (Laserové ukazovátko) - stisknutím tohoto
tlačítka aktivujete laserové ukazovátko dálkového
ovladače.
Rewind (Posunout dozadu) - stisknutím tohoto tlačítka
posunete zvukový soubor nebo videosoubor dozadu.
Play/Pause (Přehrát/pozastavit) - stisknutím tohoto tlačítka
spustíte nebo zastavíte přehrávání zvukového souboru
nebo videosouboru.
Fast-forward (Posunout dopředu) - stisknutím tohoto
tlačítka posunete zvukový soubor nebo videosoubor
dopředu.
Přihrádka baterie
Do této přihrádky lze vložit lithiovou knoflíkovou baterii CR2025
nebo CR2032 pro napájení dálkového ovladače LED projektoru.
POZNÁMKA: Další pokyny pro používání přihrádky baterie viz
část Výměna baterie v této příručce.
20
LED projektor - elektronická příručka
Výměna baterie
A. Posunutím západky přihrádky baterie vpravo uvolněte držák
baterie.
B. Zatáhněte za držák baterie a zcela jej vyjměte z přihrádky.
LED projektor - elektronická příručka
21
C. Vyjměte starou baterii a potom vložte do držáku novou lithiovou
knoflíkovou baterii tak, aby kladný pól (+) směřoval nahoru.
D. Zasuňte držák baterie zpět do přihrádky. Držák zcela zasuňte,
dokud neuslyšíte tiché cvaknutí; znamená to, že přihrádka
baterie je zajištěna na svém místě.
22
LED projektor - elektronická příručka
Kapitola 2:
Instalace
HDMI/MHL
LED projektor - elektronická příručka
23
Používání LED projektoru
K tomuto mobilnímu LED projektoru lze připojit a snadno přehrávat
multimediální soubory z vašich zařízení.
Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a zachována kvalita tohoto
přístroje, při používání tohoto LED projektoru postupujte podle
následujících pokynů.
1. Připojte LED projektor k napájecímu adaptéru.
A. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
B. Připojte síťový napájecí kabel ke zdroji napájení.
C. Připojte konektor stejnosměrného napájení k LED
projektoru.
POZNÁMKA: Tento LED projektor je rovněž kompatibilní s ASUS
napájecími adaptéry v rozsahu 65 až 90 W.
HD
M I/
MH
HD
24
M I/
L
MH
L
LED projektor - elektronická příručka
VAROVÁNÍ!
Přečtěte si následující zásady pro baterii LED projektoru.
• Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik
ASUS.
• V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v
tomto přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení
chemickými látkami.
• Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
• V případě použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí
výbuchu.
• Nevhazujte do ohně.
• Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii LED projektoru.
• Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.
• V případě vytečení přestaňte používat.
• Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.
• Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.
LED projektor - elektronická příručka
25
Požadavky na síťový napájecí kabel
Použijte kabel se správnou síťovou zástrčkou odpovídající vaší zemi.
DŮLEŽITÉ! Pokud síťový napájecí kabel dodaný s LED projektorem
nevyhovuje vaší elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce.
POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme použít k připojení zobrazovače
také kabel s uzemněnou zástrčkou, aby se zabránilo rušení obrazu
způsobenému kolísáním napětí.
26
pro Austrálii a pevninskou Čínu
pro USA, Kanadu a Tchaj-wan
pro kontinentální Evropu
pro Velkou Británii
pro Japonsko
pro Švédsko
LED projektor - elektronická příručka
2. Připojte LED projektor k vašemu zařízení.
HD
Karta Micro SD
M I/
MH
L
Konektor výstupu zvuku
HD
USB 2.0
HD
MI/
HD
MH
L
L
MI/
MH
MI/
MH
L
HDMI/MHL
HD
HD
LED projektor - elektronická příručka
MH
Mini VGA
HD
Micro USB
MI/
MI/
MH
MI/
MH
L
L
27
L
3. Upravte výšku LED projektoru.
Tento LED projektor je vybaven integrovaným stojánkem, který
umožňuje upravit výšku zobrazeného obrazu.
VAROVÁNÍ!
• Tento produkt vytváří potenciálně nebezpečné optické záření.
Nedívejte se do zapnuté lampy. Hrozí nebezpečí poškození zraku.
• Před vložením LED projektoru do brašny zkontrolujte, zda je
integrovaný stojánek zcela zasunutý.
POZNÁMKY:
• LED projektor umístěte na stabilní a rovnou plochu.
• Po stranách LED projektoru udržujte volný prostor 30 cm nebo
více.
• Poraďte se s vaším prodejcem o možnosti speciální instalace,
například zavěšení LED projektoru na strop.
9°
12°
28
LED projektor - elektronická příručka
Tabulka velikostí promítací plochy a projekční vzdálenosti
Podle následující tabulky upravte vzdálenost LED projektoru od
promítací plochy.
velikost
promítací
plochy
LED projektor
projekční
vzdálenost
Velikost promítací plochy 16:10
(palce)
(milimetry)
Projekční vzdálenost
(metry)
30
762
0.71
40
1016
0.95
60
1524
1.42
80
2032
1.90
100
2540
2.37
120
3048
2.84
140
3556
3.32
160
4064
3.79
LED projektor - elektronická příručka
29
4. Stiskněte vypínač.
POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů je u některých modelů
při zapnutí LED projektoru třeba stisknout a podržet vypínač asi 2
sekundy.
HDMI/MHL
30
LED projektor - elektronická příručka
5. Upravte zaostření obrazu.
Pohybem zaostřovacího kroužku vlevo nebo vpravo upravte
zaostření obrazu.
POZNÁMKA: Při upravování zobrazení používejte nehybný obraz.
AV-IN
HD
HDMI/MHL
LED projektor - elektronická příručka
M I/
MH
L
31
32
LED projektor - elektronická příručka
Kapitola 3:
Používání nabídky na promítací ploše
LED projektor - elektronická příručka
33
Spouštění programů z nabídky na promítací
ploše
POZNÁMKA: Následující kopie obrazovek jsou pouze orientační
a mohou být zaktualizovány bez předchozího upozornění. Kopie
obrazovek se rovněž mohou lišit v závislosti na modelu LED
projektoru.
Nabídka na promítací ploše obsahuje skupinu programů a nastavení
pro maximální využití LED projektoru. V nabídce na promítací ploše
se můžete pohybovat pomocí tlačítek na ovládacím panelu na LED
projektoru nebo pomocí přiloženého dálkového ovladače.
Chcete-li spouštět možnosti nebo programy zobrazené v nabídce
na promítací ploše, přečtěte si následující informace o masce
ovládacího panelu.
maska ovládacího
panelu
34
LED projektor - elektronická příručka
Maska ovládacího panelu
Maska ovládacího panelu vás provede používáním tlačítek na
ovládacím panelu ke spouštění aktivních voleb v nabídce na
promítací ploše.
VGA
Maska ovládacího panelu představuje 8 tlačítek okolo tlačítka
na ovládacím panelu.
tlačítka na ovládacím panelu
LED projektor - elektronická příručka
ukázka masky ovládacího
panelu
35
HD
První použití LED projektoru
Při prvním použití tohoto LED projektoru postupujte podle
následujících pokynů.
1. Nainstalujte LED projektor a potom stiskněte vypínač. Po
zapnutí LED projektoru se zobrazí uvítací obrazovka ASUS.
2. Pomocí tlačítek na ovládacím panelu vyberte jazyk, který chcete
používat v LED projektoru.
3. V masce ovládacího panelu pro předváděcí režim vyberte
některou z následujících možností:
On (Zapnout) - Touto volbou spustíte předváděcí video LED
projektoru. Zvolíte-li tuto volbu, přejděte ke kroku 4.
DŮLEŽITÉ!
•
Při výběru této volby se při každém zapnutí LED projektoru
automaticky spustí maska ovládacího panelu pro předváděcí
režim.
•
Když je tato volba aktivována, LED projektor automaticky spustí
předváděcí video.
POZNÁMKA: Další informace o funkcích předváděcího režimu viz část
Používání předváděcího režimu v této příručce. 36
LED projektor - elektronická příručka
Off (Vypnout) - Tato volba deaktivuje přehrávání předváděcích
videí v LED projektoru a přejde na vyhledávání připojených
vstupních zařízení.
DŮLEŽITÉ! Při výběru této volby se deaktivuje předváděcí režim
a místo toho se při každém zapnutí LED projektoru zobrazí maska
ovládacího panelu pro výběr vstupu.
POZNÁMKA: Další informace o funkcích předváděcího režimu viz část
Používání předváděcího režimu v této příručce.
4. Chcete-li po nebo během přehrávání předváděcího videa přejít
na vyhledávání připojených vstupních zařízení, stiskněte
LED projektor - elektronická příručka
.
37
Přístup k nastavení LED projektoru
Kromě procházení nabídky na promítací ploše můžete použít
jednotlivá tlačítka na ovládacím panelu ke spuštění následujících
nastavení LED projektoru:
DŮLEŽITÉ! Chcete-li používat tyto funkce v aplikaci Media Center,
stiskněte Projector Setting (Nastavení projektoru) na masce
ovládacího panelu.
VGA
Napájení
HDMI
VGA
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete LED projektor.
VGA
Jas
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte jas promítaného obrazu.
Lichoběžníková
VGA korekce
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka opravíte deformaci obrazu způsobenou
promítáním pod úhlem.
Hlavní nabídka/OK
VGA
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte hlavní nabídku nastavení LED
projektoru, aktivujete vybranou položku nebo ukončíte aktuální
masku ovládacího panelu.
Hlasitost
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte hlasitost zvukového souboru
přehrávaného v LED projektoru.
38
LED projektor - elektronická příručka
Kontrast
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte rozdíl mezi světlými a tmavými
částmi promítaného obrazu.
Media Center*
VGA
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci Media Center.
POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Používání aplikace Media
Center v této příručce.
VGA
HDMI
VGA*
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte připojení se vstupním zařízením
prostřednictvím portu mini VGA.
VGA
HDMI
HDMI*
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte připojení se vstupním zařízením
prostřednictvím portu HDMI.
* pouze u vybraných modelů
LED projektor - elektronická příručka
39
Vstup*
VGA
HDMI
Stisknutím tohoto tlačítka vyhledáte zařízení připojená k vašemu
LED projektoru.
* pouze u vybraných modelů
40
LED projektor - elektronická příručka
Splendid
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete některý z následujících režimů
zobrazení: Standard (Standardní), Black Board (Černá tabule),
White Board (Bílá tabule), Dynamic (Dynamický), Game (Hra),
Theater (Divadlo), Scenery (Scéna).
LED projektor - elektronická příručka
41
VGA
HDMI
Nastavení obrazu
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přistupovat k následujícím
nastavením obrazu:
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze při používání portu
HDMI.
42
•
Sharpness (Ostrost) - Tato volba umožňuje zvýšit nebo snížit
ostrost vzhledu promítaného obrazu.
•
Saturation (Sytost) - Tato volba umožňuje upravovat odstín
promítaného obrazu.
LED projektor - elektronická příručka
VGA
HDMI
Poloha obrazu
Stisknutím tohoto tlačítka lze přistupovat k následujícím nastavením
polohy obrazu:
•
•
•
•
•
•
•
Auto Keystone (Automatická korekce lichoběžníkového
zkreslení) - Tato volba umožňuje automaticky upravit zarovnání
obrazu.
Horizontal Positioning (Vodorovná pozice) - Tato volba
umožňuje vodorovně posouvat pozici obrazu.
Projector Position (Pozice projektoru) - Tato volba umožňuje
upravit pozici promítaného obrazu podle umístění LED
projektoru.
Vertical Position (Svislá pozice) - Tato volba umožňuje svisle
posouvat pozici obrazu.
Auto Adjust (Automatické nastavení) - Tato volba umožňuje
automaticky upravit promítání obrazu na ploše.
Phase (Fáze) - Tato volba umožňuje upravit počet řádků
vytvářených signálem počítače a tím přizpůsobit LED projektor
signálu počítače.
Clock (Frekvence) - Tato volba umožňuje upravit frekvenci LED
projektoru podle počítače.
LED projektor - elektronická příručka
43
Nastavení
Stisknutím tohoto tlačítka lze přistupovat k následujícím nastavením
LED projektoru:
44
•
Information (Informace) - Tato volba zobrazuje následující
informace o LED projektoru: aktuálně používaný vstupní port,
název modelu LED projektoru a aktuálně používaný režim
Splendid.
•
All Reset (Obnovit vše) - Tato volba umožňuje obnovit všechna
nastavení LED projektoru.
•
Menu Timeout (Časový limit nabídky) - Tato volba umožňuje
nastavit časový limit (v sekundách) po jehož uplynutí zmizí
nabídka na promítací ploše.
•
Aspect Ratio (Poměr stran) - Tato volba umožňuje měnit
promítání obrazu podle následujících poměrů stran: AUTO, 4:3,
16:9 a 16:10.
LED projektor - elektronická příručka
•
Language (Jazyk) - Tato volba umožňuje vybrat používaný
jazyk nabídky LED projektoru na promítací ploše.
•
Power Timeout (Časový limit vypnutí) - Tato volba umožňuje
nastavit počet sekund nečinnosti, po jejich uplynutí se LED
projektor automaticky vypne.
•
Demo Mode (Předváděcí režim) - Tato volba slouží k zapnutí
nebo vypnutí předváděcích videí LED projektoru.
POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Používání předváděcího
režimu v této příručce.
•
E-Manual (Elektronická příručka) - Tato volba spustí
elektronickou příručku LED projektoru.
LED projektor - elektronická příručka
45
Používání předváděcího režimu
V předváděcím režimu lze s tímto LED projektorem promítat
předváděcí video dodané s projektorem nebo vlastní předváděcí
videa.
Předváděcí režim Demo Mode se v tomto LED projektoru aktivuje
automaticky, pokud při prvním spuštění zařízení zvolíte možnost On
(Zapnuto).
Pokud zvolíte možnost Off (Vypnuto), tato funkce je deaktivována. V
tomto případě lze tuto funkci aktivovat podle následujících pokynů.
Aktivace předváděcího režimu
1. Spusťte masku ovládacího panelu Setup (Nastavení).
2. Zvolte Demo Mode (Předváděcí režim) > On (Zapnuto).
DŮLEŽITÉ!
46
•
Při výběru této volby se při každém zapnutí LED projektoru
automaticky spustí maska ovládacího panelu pro předváděcí
režim.
•
Když je tato volba aktivována, po přechodu do pohotovostního
režimu LED projektor automaticky spustí předváděcí video ze své
vnitřní paměti nebo z karty SD nebo z jednotky USB.
LED projektor - elektronická příručka
Vytvoření a přehrání vlastního předváděcího
videa
S tímto LED projektorem lze vytvářet jednoduchá předváděcí videa
s použitím série fotografií, které jsou promítání jako prezentace.
Rovněž lze vložit hudbu na pozadí, která bude znít během promítání
prezentace.
Chcete-li si vytvořit vlastní předváděcí video a přehrát jej
prostřednictvím tohoto LED projektoru, postupujte podle
následujících pokynů:
1. Na kartě SD nebo na jednotce USB vytvořte složku s názvem
ASUS.
2. Vyberte fotografie, ze kterých chcete vytvořit předváděcí video,
a jeden hudební soubor (volitelně).
DŮLEŽITÉ! Jako hudbu na pozadí vašeho předváděcího videa lze
zvolit pouze jeden hudební soubor.
POZNÁMKA: V části Technické údaje pro řadu P2 LED projektorů je
uveden seznam kompatibilních formátů souborů s fotografiemi a
hudbou.
3. Zkopírujte vybrané soubory ve vytvořené složce ASUS.
4. Připojte kartu SD nebo jednotku USB k LED projektoru.
5. Zapněte LED projektor. Pokud je aktivován předváděcí režim,
stisknutím tlačítka On (Zapnuto) přehrajete předváděcí video
uložené ve složce ASUS na kartě SD nebo na jednotce USB.
LED projektor - elektronická příručka
47
Používání aplikace Media Center
Aplikace Media Center tohoto LED projektoru umožňuje prohlížet
fotografie, přehrávat videa, poslouchat hudbu a prohlížet dokumenty
prostřednictvím LED projektoru. Prostřednictvím aplikace Media
Center lze rovněž připojovat vstupní zařízení s rozhraním USB a karty
micro SD.
Spuštění aplikace Media Center
Aplikace Media Center se spustí automaticky poté, co LED projektor
detekuje kartu micro SD nebo externí jednotku.
Aplikaci Media Center lze rovněž spustit ručně stisknutím tlačítka
na ovládacím panelu.
48
LED projektor - elektronická příručka
Otevírání souborů na kartě SD nebo na jednotce
USB
Fotografie
Podporované formáty souborů s obrázky:
• JPG
•
JPEG
•
BMP (rastrový obrázek)
Pokyny pro otevření souboru s obrázkem:
1. Připojte vstupní zařízení k LED projektoru.
2. Zapnutím LED projektoru spusťte nabídku aplikace Media
Center na promítací ploše.
3. Vyberte volbu Photo (Fotografie).
4. Pomoc při procházení a výběru souboru ze vstupního
zařízení viz maska ovládacího panelu.
VGA
HDMI
VGA
5.Stisknutím
HDMI
otevřete vybranou složku nebo soubor.
6. Po otevření souboru stisknutím
na ovládacím panelu
spusťte masku ovládacího panelu Photo Slideshow
(Fotoprezentace).
LED projektor - elektronická příručka
49
Video
Typ
souboru
Video kodek
Rozlišení
Frekvence
snímků
Zvukový kodek
AVI
H.264 BP, MP, HP při L4.1
MPEG-4 ASP při L5
MPEG-4 SP
Divx o vysokém rozlišení
Xvid
H.263 profil 3 úroveň 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
MJPEG základní 4:4:4
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
PCM / G.711
MOV
H.264 BP, MP, HP při L4.1
MPEG-4 ASP při L5
MPEG-4 SP
Divx o vysokém rozlišení
Xvid
H.263 profil 3 úroveň 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
MJPEG základní 4:4:4
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
PCM / G.711
MP4
H.264 BP, MP, HP při L4.1
MPEG-4 ASP při L5
MPEG-4 SP
Divx o vysokém rozlišení
Xvid
H.263 profil 3 úroveň 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
MPG
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
3GP
3G2
H.264 BP, MP, HP při L4.1
MPEG-4 ASP při L5
MPEG-4 SP
Divx o vysokém rozlišení
Xvid
H.263 profil 3 úroveň 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 snímků/s
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
(pokračování na další straně)
50
LED projektor - elektronická příručka
Typ
souboru
Video kodek
Rozlišení
Frekvence
snímků
Zvukový kodek
WMV
ASF
MPEG-4 SP
Divx o vysokém rozlišení
Xvid
VC-1/WMV9
1080P
30 snímků/s
WMA8/9
MKV
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
PCM / G.711
AC3
VOB
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
AC3
DTS
DAT
MPEG-1
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
TS
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
M4V
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
1080P
30 snímků/s
N/A
FLV
Sorenson Spark
1080P
30 snímků/s
MPEG-1 L1-3
PCM / G.711
LED projektor - elektronická příručka
51
Pokyny pro otevření souboru s videem:
1. Připojte vstupní zařízení k LED projektoru.
2. Zapnutím LED projektoru spusťte nabídku aplikace Media
Center na promítací ploše.
3. Vyberte vstupní zařízení, ke kterému chcete přistupovat.
4. Vyberte volbu Video.
5. Pomoc při procházení a výběru souboru ze vstupního
zařízení viz maska ovládacího panelu.
VGA
HDMI
VGA
6. Stisknutím
HDMI
otevřete vybranou složku nebo soubor.
7. Po otevření souboru stisknutím
na ovládacím panelu
spusťte masku ovládacího panelu souboru s videem.
52
LED projektor - elektronická příručka
Zvuk
Typ souboru
Vzorkovací frekvence (kHz)
Přenosová rychlost (kb/s)
MP1/ MP2/ MP3
8-48
8—320
WMA
22-48
5—320
OGG
8-48
64—320
ADPCM-WAV
8-48
32—384
PCM-WAV
8-48
128—1536
AAC
8-48
8—256
Při přehrávání zvukových souborů postupujte podle
následujících pokynů:
1. Připojte vaše zařízení k LED projektoru.
2. Zapnutím LED projektoru spusťte nabídku aplikace Media
Center na promítací ploše.
3. Vyberte volbu Music (Hudba).
4. Pomoc při procházení a výběru souboru ze vstupního
zařízení viz maska ovládacího panelu.
VGA
HDMI
VGA
5.Stisknutím
HDMI
otevřete vybranou složku nebo soubor.
6. Po otevření souboru stisknutím
na ovládacím panelu
spusťte masku ovládacího panelu zvukového souboru.
LED projektor - elektronická příručka
53
Dokument
Typ souboru
Podporovaná verze
Omezení
stránek/řádků
Omezení
velikosti
Poznámka
Adobe PDF
PDF 1.0
PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4
Až 100 stránek
(jeden soubor)
Až 75 MB
-
Microsoft®
Office Word
Microsoft® Office Word
1995, Microsoft® Office
Word 1997, Microsoft®
Office Word 2000,
Microsoft® Office Word
2002, Microsoft® Office
Word 2003
Vzhledem k tomu,
že prohlížeč
Office nenačítá
všechny stránky
dokumentu
Microsoft®
Word najednou,
neexistuje žádné
omezení stránek
nebo řádků.
Až 100 MB
Nepodporuje
tučný text
v písmu
Zjednodušená
čínština
Microsoft®
Office Excel
Microsoft® Office Excel
1995
Limit řádků: max.
595
Až 15 MB
Microsoft® Office Excel
1997, Microsoft® Office
Excel 2000, Microsoft®
Office Excel 2002,
Microsoft® Office Excel
2003,
Nepodporuje
listy chráněné
heslem
Limit sloupců:
max. 256
Až 19 MB
Nepodporuje
pořadí
prezentace
Microsoft® Office Excel
2007 (.xlsx), Microsoft®
Office Excel 2010 (.xlsx)
Microsoft® Office Excel XP
Microsoft®
Office
PowerPoint
54
Microsoft® Office
PowerPoint 1997,
Microsoft® Office
PowerPoint 2000,
Microsoft® Office
PowerPoint 2002,
Microsoft® Office
PowerPoint 2003,
Microsoft® Office
PowerPoint 2007
(.pptx), Microsoft®
Office PowerPoint 2010
(.pptx), Microsoft® Office
PowerPoint XP, .ppx, .ppsx
List: max. 100
Poznámka: Tato 3
uvedená omezení
se neobjevují
společně v
jednom souboru.
Až 100 stránek
(jeden soubor)
LED projektor - elektronická příručka
Při prohlížení dokumentů postupujte podle následujících
pokynů:
1. Připojte vaše zařízení k LED projektoru.
2. Zapnutím LED projektoru spusťte nabídku aplikace Media
Center na promítací ploše.
3. Vyberte vstupní zařízení, ke kterému chcete přistupovat.
4. Vyberte volbu Document (Dokument).
5. Pomoc při procházení a výběru souboru ze vstupního
zařízení viz maska ovládacího panelu. Stiskněte
VGA
HDMI
VGA
6.Stisknutím
HDMI
otevřete vybranou složku nebo soubor.
7. Po otevření souboru stisknutím
na ovládacím panelu
spusťte masku ovládacího panelu Document (Dokument).
LED projektor - elektronická příručka
55
Vícejazyčné verze
Další jazykové verze této elektronické příručky jsou k dispozici ke
stažení na těchto webových stránkách:http://support.asus.com
56
LED projektor - elektronická příručka
Přílohy
LED projektor - elektronická příručka
57
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální
komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby
poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě,
že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje,
používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může
způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však
není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je
při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí
rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme
uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z
následujících opatření:
•
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
•
Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do
kterého je zapojen přijímač.
•
Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV
technika.
Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí
splňovat tyto dvě podmínky:
1. Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
2. Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobit nežádoucí činnost.
58
LED projektor - elektronická příručka
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování
rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o
vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby
produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve
všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě
toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky
předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.
asus.com/english/Compliance.htm. ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na
naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl
nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů,
baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace
o recyklaci v různých regionech najdete na
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
LED projektor - elektronická příručka
59
Podporované frekvence PC
HDMI (PC)
Rozlišení
Režim
Obnovovací
frekvence (Hz)
H-frekvence (kHz)
Frekvence (MHz)
640 x 480
VGA_60
59.940
31.469
25.175
800 x 600
SVGA_60
60.317
37.879
40.000
1024 x 768
XGA_60
60.004
48.363
65.000
1280 x 800
WXGA_60
59.810
49.702
83.500
1280 x 960
1280 x 960_60
60.000
60.000
108
1360 x 768
1360 x 768_60
60.015
47.712
85.500
1440 x 900
WXGA+_60
59.887
55.935
106.500
HDMI (Video)
Frekvence
Rozlišení
Vertikální
frekvence (Hz)
H-frekvence (kHz)
480p
720 x 480
59.94
31.47
Frekvence
obrazových bodů
(MHz)
27
576p
720 x 576
50
31.25
27
720/50p
1280 x 720
50
37.5
74.25
720/60p
1280 x 720
60
45.00
74.25
1080/50i
1920 x 1080
50
28.13
74.25
1080/60i
1920 x 1080
60
33.75
74.25
Mini VGA
60
640 x 480
VGA_60
59.940
31.469
25.175
800 x 600
SVGA_60
60.317
37.879
40.000
1024 x 768
XGA_60
60.004
48.363
65.000
1280 x 800
WXGA_60
59.810
49.702
83.500
1280 x 1024
SXGA_60
60.020
63.981
108.000
1280 x 960
1280 x 960_60
60.000
60.000
108
1366 x 768
1366 x 768_60
60.015
47.7
85.86
1440 x 900
WXGA+_60
59.887
55.935
106.500
LED projektor - elektronická příručka
Technické údaje pro řadu P2 LED projektorů
P2B
Displej
Zobrazovací technologie
0,45” DLP®
Zdroj světla
R/G/B LED
P2M
P2E
Životnost světelného
30 000 hodin (max.)
zdroje
Skutečné rozlišení (nativní) WXGA 1280 x 800
Promítací
objektiv
Funkce
videa
Světelný výstup
350 lumenů 500 lumenů 350 lumenů
Kontrastní poměr
3 500:1 DCR
Sytost barev (NTSC)
100%
Zobrazované barvy
16,7 M
Poměr dosvitu
1,1 (42” při 1 m)
Projekční vzdálenost
0,5 ~ 3 m
Velikost promítaného
obrazu/promítací plochy
Posun projekce
20 ~ 120 palců
Poměr zvětšení
Pevný
Obrazové režimy
7 režimů (Standardní režim, Černá tabule,
Bílá tabule, Dynamický režim, Hra, režim
Scéna, režim Divadlo)
Lichoběžníková korekce
Digitální (až do +/- 40 stupňů)
100 ± 5 %
Automatická korekce
Ano
lichoběžníkového zkreslení
Poměr stran
16:10/ 16:9 / 4:3
Umístění projektoru
Stolek vpředu, Stolek vzadu, Strop
vpředu, Strop vzadu
Funkce
zvuku
Zabudované reproduktory Ano, 1 reproduktor (1,5 W)
Kmitočet
signálu
Kmitočet analogového
signálu
31,5 ~ 55,9 kHz (H) /60 Hz (V)
(pokračování na další straně)
LED projektor - elektronická příručka
61
P2B
P2M
P2E
50 W
27 W
34 dB
(pohotovostní
režim)
30 dB (režim
Divadlo)
32 dB
(pohotovostní
režim)
25 dB (režim
Divadlo)
Napájení
Zapnutý režim
30 W
< 0,5 W
Hlučnost
Pohotovostní
režim
Akustický šum
Vstup / výstup Výstup zvuku
32 dB
(pohotovostní
režim)
25 dB (režim
Divadlo)
Výstup pro připojení sluchátek
Čtečka karet
1 x slot na
kartu micro SD
pro přehrávání
multimédií
Port USB
Ano
Není k dispozici
Video
Ano
Není k dispozici
Ano
Není k dispozici
Obrázek
Ano
Není k dispozici
Prohlížeč
dokumentů
Ano
Není k dispozici
Fyzický vzhled Barvy skříně
Bílá
Formáty
multimédií
Podporováno Zvuk
Závit pro
připevnění
stativu
1 x slot na
Není k dispozici
kartu micro SD
pro přehrávání
multimédií
Černá
Ano
Opěrný stojánek Ano
(pokračování na další straně)
62
LED projektor - elektronická příručka
P2B
Fyzický vzhled Tlačítka na přístroji
P2M
P2E
Media Center, Vstup,
VGA, HDMI,
Napájení, Poloha
Napájení, Poloha
obrazu, Jas, Kvalita obrazu, Jas, Kvalita
obrazu, Nastavení
obrazu, Nastavení
obrazu, Korekce
obrazu, Korekce
lichoběžníku,
lichoběžníku,
Vstoupit, Hlasitost, Vstoupit, Hlasitost,
Splendid, Kontrast, Splendid, Kontrast,
Nastavení
Nastavení
Zabezpečení
Zámek Kensington
Rozměry
Fyzické rozměry
142,4mm x 130mm x 34,6mm
Rozměry krabice
235 mm x 179 mm x 113 mm
Čistá hmotnost
(odhad.)
666g
532g
502g
Celková hmotnost
(odhad.)
1,4kg
1,2 kg
1,2 kg
Hmotnost
Ano
Provozní teplota
0o C ~ 40o C
Provozní vlhkost
20 ~ 90%
Příslušenství
Regulatorní certifikáty
*
přepravní brašna, napájecí adaptér,
napájecí kabel, kabel D-Sub, stručná
příručka, dálkový ovladač, záruční list
FCC/UL/CE/CB/CCC/C-tick/VCCI/PSE/CU
Změny technických údajů bez předchozího upozornění
vyhrazeny.
** Dostupnost produktu se může lišit podle regionu.
** Všechny uvedené značky a názvy produktů jsou obchodní
známky příslušných vlastníků.
LED projektor - elektronická příručka
63
64
LED projektor - elektronická příručka
Download PDF

advertising