Asus | P2E | User's Manual | ASUS P2E User's Manual

LED-projector
E-handleiding
P2 Serie
DU9477
Juni 2014
Tweede editie
COPYRIGHT EN GARANTIE-INFORMATIE
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is
beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)
worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige
taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt
gebruikt voor back-updoeleinden.
De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd of gewijzigd,
tenzij een dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer
van het product vervormd is of ontbreekt.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN
VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR
DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN
HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS
ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT
UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde
handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor
identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk
te plegen op hun rechten.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.
ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE
MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN
BESCHREVEN.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Beperkte aansprakelijkheid
Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.
In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht
de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk
zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke
andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke
verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van
het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale
bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER
U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE,
INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING
OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE
HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
Service en ondersteuning
Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com
2
E-handleiding LED-projector
Inhoudsopgave
Over deze handleiding...................................................................................... 5
In deze handleiding gebruikte conventies.............................................. 6
Typografie............................................................................................................ 6
Meertalige versies............................................................................................. 6
Veiligheidsmaatregelen.................................................................................... 7
Uw LED-projector gebruiken........................................................................ 7
Onderhoud en vervangen van onderdelen............................................. 7
Zorg dragen voor uw LED-projector.......................................................... 8
Goede verwijdering.......................................................................................... 8
Hoofdstuk 1: Kennismaken met uw LED-projector
Eigenschappen..................................................................................................10
Bovenaanzicht..................................................................................................10
Vooraanzicht.....................................................................................................12
Achteraanzicht.................................................................................................13
Linkerkant..........................................................................................................16
Rechterkant.......................................................................................................17
Onderaanzicht..................................................................................................18
Afstandsbediening LED-projector..............................................................19
De batterij vervangen....................................................................................21
Hoofdstuk 2: Instelling
Uw LED-projector bedienen.........................................................................24
1. De LED-projector aansluiten op de voedingsadapter...................24
2. De LED-projector aansluiten op uw apparaat..................................27
3. De hoogte van de LED-projector aanpassen....................................28
4. Druk op de voedingsknop.......................................................................30
5. Pas de beeldfocus aan...............................................................................31
E-handleiding LED-projector
Hoofdstuk 3: Het OSD-menu gebruiken
Programma's starten vanaf het OSD-menu.............................................34
Raster bedieningspaneel..............................................................................35
De LED-projector voor de eerste keer gebruiken..................................36
De instellingen van uw LED-projector openen......................................38
De demomodus gebruiken...........................................................................46
De demomodus inschakelen......................................................................46
Uw eigen demovideo maken en afspelen..............................................47
Het mediacentrum gebruiken......................................................................48
Het mediacentrum starten...........................................................................48
Bestanden openen vanaf de SD-kaart of het USB-station................49
Meertalige versies...........................................................................................56
Bijlagen
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)..................58
Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie.........................59
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften . .....59
ASUS-recycling/Diensten voor terugname............................................59
Ondersteuning van PC-timings..................................................................60
Specificaties voor P2 LED-projector..........................................................61
E-handleiding LED-projector
Over deze handleiding
Deze handleiding biedt informatie over de hardware- en
softwarefuncties van uw LED-projector, geordend in de volgende
hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Kennismaken met uw LED-projector
Dit hoofdstuk beschrijft de onderdelen van uw LED-projector en
de bijgeleverde afstandsbediening.
Hoofdstuk 2: Instelling
Dit hoofdstuk toont u hoe u uw LED-projector kunt installeren
en de onderdelen ervan kunt gebruiken voor het aansluiten op
invoerapparaten.
Hoofdstuk 3: Het OSD-menu gebruiken
Dit hoofdstuk bespreekt de functies van het OSD-menu van
de LED-projector en het navigeren door het menu via het
bedieningspaneel.
Bijlagen
Dit gedeelte omvat veiligheidsrichtlijnen voor uw LED-projector.
E-handleiding LED-projector
In deze handleiding gebruikte conventies
Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden
berichten als volgt voorgesteld:
BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet
worden opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die
kunnen helpen bij het voltooien van taken.
WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet
worden gevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren
van bepaalde taken en om schade te voorkomen aan de gegevens en
componenten van uw LED-projector.
Typografie
Vet
Cursief
=D
it geeft een menu of een item aan dat moet worden
geselecteerd.
=D
it geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het
toetsenbord.
Meertalige versies
Download andere taalversies van deze E-handleiding via deze
website: http://support.asus.com
E-handleiding LED-projector
Veiligheidsmaatregelen
Uw LED-projector gebruiken
•
Raadpleeg de handleiding en houd rekening met de
veiligheidsinstructies voordat u uw LED-projector gebruikt.
•
Volg de opmerkingen en waarschuwingen die in de handleiding
zijn vermeld.
•
Plaats uw LED-projector niet op een oneffen of onstabiel
oppervlak.
•
Gebruik de LED-projector niet in een rokerige omgeving. Er
kunnen rookresten worden opgestapeld op kritieke onderdelen
en de LED-projector beschadigen of de prestaties negatief
beïnvloeden.
•
Houd de plastic verpakking van de LED-projector buiten het
bereik van kinderen.
•
Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen van de LED-projector
niet blokkeert of plaats er niets dicht bij. Hierdoor kan er warmte
binnenin worden opgebouwd waardoor de beeldkwaliteit kan
verminderen en de projector kan beschadigd raken.
•
Controleer of de bedrijfsspanning van uw LED-projector
overeenkomt met de spanning van uw voedingsbron.
Onderhoud en vervangen van onderdelen
•
U mag deze LED-projector niet zelf demonteren of proberen
te repareren. Neem contact op met uw lokaal ASUSservicecentrum voor hulp.
•
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist
type. Gooi lege batterijen weg volgens de veiligheidsinstructies
en neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor
hulp.
•
Wanneer u onderdelen vanuw LED-projector vervangt, moet u
de items aanschaffen zoals aanbevolen door ASUS en contact
opnemen uw lokaal servicecentrum voor hulp.
E-handleiding LED-projector
Zorg dragen voor uw LED-projector
•
Schakel de LED-projector uit en koppel deze los van het
stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
•
Wanneer u de behuizing van de LED-projector schoonmaakt,
moet u gebruik maken van een schone zachte doek, bevochtigd
met water of een mengsel van water en een neutraal
schoonmaakproduct. Veeg het apparaat droog met een zachte
droge doek.
•
Controleer of de lens afgekoeld is voordat u deze reinigt. Veeg
de lens voorzichtig schoon met lensreinigingspapier. Raak de
lens niet aan met uw handen.
•
Gebruik geen vloeibare of verstuivende schoonmaakproducten,
benzeen of thinners op uw LED-projector.
•
Gebruik deze LED-projector nooit meteen nadat u het apparaat
hebt verplaatst van een koude locatie. Wanneer de LEDprojector aan een drastische temperatuurschommeling wordt
blootgesteld, kan er vochtcondensatie op de lens en de andere
interne onderdelen worden gevormd. Om dit te voorkomen,
is het aanbevolen het apparaat pas twee (2) uur nadat een
extreme of plotse temperatuurschommeling is opgetreden, te
gebruiken.
Goede verwijdering
Gooi de LED-projector niet weg bij het huishoudelijk afval.
Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de
onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool
met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product
(elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende
knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke
voorschriften voor het verwijderen van elektronica.
Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de
doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet
bij het huisvuil mag worden gegooid.
E-handleiding LED-projector
Hoofdstuk 1:
Kennismaken met uw
LED-projector
E-handleiding LED-projector
Eigenschappen
Bovenaanzicht
OPMERKING: het werkelijke uiterlijk kan verschillen afhankelijk van
het model.
Scherpstelring
Met de scherpstelring kunt u de beeldfocus van uw LEDprojector aanpassen.
10
E-handleiding LED-projector
Bedieningspaneelknoppen
Via de knoppen op het bedieningspaneel kunt u navigeren
door het OSD-menu. Deze knoppen komen individueel ook
overeen met een specifieke LED-projectorinstelling, zoals
hieronder aangeduid.
*
*
Mediacentrum
Ingang
VGA
HDMI VGA
HDMI VGA
Voeding
HDMI VGA
HDMI
VGA
HDMI VGA
HDMI VGA
HDMI
HDMI VGA
HDMI VGA
HDMI
VGA
Helderheid
Keystone
Hoofdmenu/OK
Volume
Splendid
Contrast
Setup
*
HDMI VGA
VGA
HDMI
HDMI
VGA
Beeldpositie
VGA
HDMI VGA
Beeldkwaliteit
*
HDMI
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk De instellingen van de
LED-projector openen in deze handleiding voor meer informatie
over het gebruik van de knoppen op het bedieningspaneel om
de instellingen voor uw LED-projector te openen.
* alleen bepaalde modellen
E-handleiding LED-projector
11
Vooraanzicht
Lens
De lens projecteert video- of afbeeldingsbestanden op het
scherm vanaf uw invoerapparaat.
HDMI/MHL
WAARSCHUWING! Raak de lens niet aan met uw handen of een
scherp object.
Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme
lucht uit de LED-projector stromen.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of
andere objecten, anders kan het apparaat oververhitten.
9°
12°
12
E-handleiding LED-projector
Achteraanzicht
P2B/P2M
HDMI/MHL
P2E
HDMI/MHL
Infraroodsensor (IR)
9°
De IR-sensor detecteert het signaal van de afstandsbediening
12°
van uw LED-projector. Hierdoor kunt u van op een afstand tot
10 meter en een ontvangsthoek van 15 graden toegang tot het
bedieningspaneel van uw LED-projector.
E-handleiding LED-projector
13
Gelijkstroomingang (DC)
Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op deze poort om
uw batterijdoos op te laden en uw LED-projector van stroom te
voorzien.
WAARSCHUWING! De adapter kan warm tot heet worden
tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de adapter niet afdekt
en houd deze weg van uw lichaam terwijl de adapter is
aangesloten op een stroombron.
Micro SD-kaartlezer
Deze ingebouwde geheugenkaartlezer ondersteunt microSDen microSDHC-kaartformaten.
USB 2.0-poort
De USB 2.0-poort (Universal Serial Bus 2.0) is compatibel met
USB 2.0- of USB 1.1-apparaten.
Micro-USB 2.0-poort*
Via deze poort kunt u gegevens overdragen van uw
invoerapparaat naar uw LED-projector.
Audio-uitgang
Via de audio-uitgang kunt u uw LED-projector aansluiten op de
luidsprekers met versterker of op de hoofdtelefoon.
Mini-VGA-poort
Via de mini-VGA-poort kunt u uw LED-projector aansluiten op
een standaard VGA-compatibel apparaat.
Gat voor handmatige reset*
Stop een rechtgemaakte paperclip in deze opening om de
standaardinstellingen van uw LED-projector te herstellen.
* alleen bepaalde modellen
14
E-handleiding LED-projector
HDMI/MHL-poort
Deze poort is voor de HDMI-aansluiting (High-Definition
Multimedia Interface) en biedt ook ondersteuning voor MHLcompatibele (Mobile HI-Definition Link) apparaten. Deze poort
is HDCP-compatibel voor weergave van HD DVD, Blu-ray en
andere beschermde inhoud.
Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme
lucht uit de LED-projector stromen.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of
andere objecten, anders kan het apparaat oververhitten.
* alleen bepaalde modellen
E-handleiding LED-projector
15
HDMI/MHL
Linkerkant
Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme
lucht uit de LED-projector stromen.
9°
12°
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of
andere objecten, anders kan het apparaat oververhitten.
Kensington®-beveiligingssleuf
Met de Kensington®-beveiligingssleuf kunt u uw LEDprojector beveiligen met behulp van Kensington®-compatibele
beveiligingsproducten.
16
E-handleiding LED-projector
Rechterkant
9°
12°
Ventilatieopeningen
Dankzij de ventilatieopeningen kan er koele lucht in en warme
lucht uit de LED-projector stromen.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden door papier, boeken, kleding, kabels of
andere objecten, anders kan het apparaat oververhitten.
E-handleiding LED-projector
17
Onderaanzicht
Ingebouwde voet
Deze LED-projector is voorzien van een ingebouwde voet
waarmee u de hoogte van de projector kunt afstellen met 9 of
12 graden.
Statiefbevestiging
Sluit de LED-projector aan op een statief met deze voet.
18
E-handleiding LED-projector
Afstandsbediening LED-projector
OPMERKING: het werkelijke uiterlijk kan verschillen afhankelijk van
het model.
Bedieningspaneelknoppen
Via de knoppen op het bedieningspaneel kunt u navigeren
door het OSD-menu. Deze knoppen komen individueel ook
overeen met een specifieke LED-projectorinstelling.
OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Het OSD-menu gebruiken
in deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van
de knoppen op het bedieningspaneel.
E-handleiding LED-projector
19
Knoppen afstandsbediening
Via deze extra knoppen kunt u de LED-projector gebruiken van
op een afstand tot 10 meter.
Terug - Druk op deze knop om terug te keren naar het
vorige scherm.
Home - Druk op deze knop om terug te keren naar het
startscherm.
Laseraanwijzer - Druk op deze knop om de laseraanwijzer
van de afstandsbediening te activeren.
Terugspoelen - Druk op deze knop om uw audio- of
videobestand terug te spoelen.
Afspelen/pauzeren - Druk op deze knop om uw audio- of
videobestand af te spelen of te stoppen.
Snel vooruitspoelen - Druk op deze knop om uw audio- of
videobestand snel vooruit te spoelen.
Batterijvak
In het batterijvak kunt u een CR2025 of CR2032 lithiumcelbatterij plaatsen om de afstandsbediening van uw LEDprojector van voeding te voorzien.
OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk De batterij vervangen in
deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van het
batterijvak.
20
E-handleiding LED-projector
De batterij vervangen
A. Schuif het veerslot van het batterijvak naar rechts om de
batterijhouder te ontgrendelen.
B. Trek de batterijhouder omlaag en verwijder deze volledig uit
het batterijvak.
E-handleiding LED-projector
21
C. Verwijder de oude batterij en plaats vervolgens de nieuwe
lithium-celbatterij in de batterijhouder met de positieve zijde (+)
omhoog gericht.
D. Schuif de batterijhouder terug in het batterijvak. Duw deze
helemaal naar binnen tot u een zachte klik hoort waarmee
wordt aangegeven dat het batterijvak terug op zijn plaats is
vergrendeld.
22
E-handleiding LED-projector
Hoofdstuk 2:
Instelling
HDMI/MHL
E-handleiding LED-projector
23
Uw LED-projector bedienen
Deze draagbare LED-projector biedt u de plug&play-functie voor het
aansluiten van apparaten zodat u gemakkelijk multimediabestanden
kunt openen.
Voor uw veiligheid en om de kwaliteit van dit toestel te behouden,
dient u de volgende stappen te volgen bij het bedienen van uw LEDprojector.
1. De LED-projector aansluiten op de
voedingsadapter.
A. Sluit het AC/DC-kabel aan op de voedingsadapter.
B. Sluit de wisselstroomkabel aan op een voedingsbron.
C. Sluit de gelijkstroomaansluiting aan op uw LED-projector.
OPMERKING: Deze LED-projector is ook is compatibel met ASUSvoedingsadapters binnen het bereik 65W tot 90W.
HD
24
M I/
MH
L
E-handleiding LED-projector
WAARSCHUWING!
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterijdoos van
uw LED-projector.
• Alleen door ASUS erkende technici mogen de batterij uit het
apparaat verwijderen.
• De batterij die in het apparaat wordt gebruikt, kan een risico op
brand of chemische brandwonden betekenen als deze uit het
apparaat worden verwijderd of wordt gedemonteerd.
• Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
• Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist
type.
• Niet in vuur weggooien.
• Probeer nooit de batterij van uw LED-projector te kortsluiten.
• Probeer nooit de batterij te demonteren en opnieuw te monteren.
• Stop het gebruik als er lekkage wordt vastgesteld.
• De batterij en de componenten moeten op een juiste wijze
worden gerecycled of weggegooid.
• Bewaar de batterij en andere kleine componenten buiten het
bereik van kinderen.
E-handleiding LED-projector
25
Vereisten voor de voedingskabel
Gebruik de juiste wisselstroomstekker volgens uw huidige locatie.
BELANGRIJK! Neem contact op met uw verkoper als de
wisselstroomkabel die bij uw LED-projector is geleverd, niet
overeenkomt met uw lokale voedingsbron.
OPMERKING: Wij raden u sterk aan een videobron te gebruiken die
ook is uitgerust met een stekker met aarding om signaalstoringen
door spanningsschommelingen te voorkomen.
26
voor Australië en het vasteland
van China
voor de V.S., Canada en Taiwan
voor het Europese vasteland
voor het V.K.
voor Japan
voor Zweden
E-handleiding LED-projector
2. De LED-projector aansluiten op uw apparaat.
HD
MicroSD-kaart
M I/
MH
L
Audio-uitgang
HD
USB 2.0
HD
MI/
HD
MH
L
L
MI/
MH
MI/
L
HDMI/MHL
HD
HD
E-handleiding LED-projector
MH
Mini-VGA
HD
Micro-USB
MI/
MI/
MH
MI/
MH
L
L
27
MH
L
3. De hoogte van de LED-projector aanpassen.
Uw LED-projector wordt geleverd met een ingebouwde voet
waarmee u de beeldhoogte op het scherm kunt aanpassen.
WAARSCHUWING!
• Dit apparaat kan gevaarlijke optische straling afgeven. Kijk niet
direct in de bedrijfslamp. Kan schadelijk zijn voor de ogen.
• Zorg ervoor dat de ingebouwde voet volledig is ingetrokken
voordat u de LED-projector in de projectortas stopt.
OPMERKINGEN:
• Plaats de LED-projector op een stabiel, effen oppervlak.
• Behoud een afstand van 30 cm of meer tussen de zijkanten van de
LED-projector.
• Raadpleeg uw dealer voor speciale installatieprocedures, zoals het
ophangen van de LED-projector aan het plafond.
9°
12°
28
E-handleiding LED-projector
Tabel met schermgrootten en projectieafstand
Stel de afstand van de LED-projector tot het scherm in volgens de
onderstaande tabel.
schermgrootte
LED-projector
projectieafstand
Schermgrootte - 16:10
Projectieafstand
(inch)
(millimeter)
(meter)
30
762
0,71
40
1016
0,95
60
1524
1,42
80
2032
1,90
100
2540
2,37
120
3048
2,84
140
3556
3,32
160
4064
3,79
E-handleiding LED-projector
29
4. Druk op de voedingsknop.
OPMERKING: Omwille van veiligheidsredenen moet u bij sommige
modellen de voedingsknop ongeveer 2 seconden ingedrukt houden
om uw LED-projector in te schakelen.
HDMI/MHL
30
E-handleiding LED-projector
5. Pas de beeldfocus aan.
Verplaats de scherpstelring naar links of rechts om de beeldfocus
aan te passen.
OPMERKING: Gebruik een stilstaand beeld wanneer u de weergave
op het scherm aanpast.
AV-IN
HDMI/MHL
E-handleiding LED-projector
31
32
E-handleiding LED-projector
Hoofdstuk 3:
Het OSD-menu
gebruiken
E-handleiding LED-projector
33
Programma's starten vanaf het OSD-menu
OPMERKING: De volgende schermopnamen zijn uitsluitend bedoeld
als referentie en kunnen worden bijgewerkt zonder voorafgaande
kennisgeving. Schermopnamen
�������������������������������������������������
kunnen ook verschillen afhankelijk
afhankelijk van het model van de LED-projector.
Het OSD-menu bevat een reeks programma's en instellingen,
ontworpen om uw gebruik van de LED-projector te maximaliseren.
U kunt binnen het OSD-menu navigeren met de knoppen op het
bedieningspaneel van uw LED-projector of met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Raadpleeg het onderstaande raster van het bedieningspaneel voor
het starten van opties of programma's die in het OSD-menu worden
weergegeven.
raster bedieningspaneel
34
E-handleiding LED-projector
Raster bedieningspaneel
Het raster van het bedieningspaneel begeleidt u bij het gebruik van
de knoppen op het bedieningspaneel om actieve opties in uw OSDmenu te starten.
VGA
HDMI
Het raster van het bedieningspaneel stelt 8 knoppen voor die rond
de knop
op het bedieningspaneel staan.
Knoppen bedieningspaneel
E-handleiding LED-projector
Voorbeeld raster
bedieningspaneel
35
De LED-projector voor de eerste keer gebruiken
Raadpleeg de volgende stappen wanneer u uw LED-projector voor
de eerste keer gebruikt.
1.���������������������������������������������������������
Stel uw LED-projector in en druk dan op de voedingsknop.�
Het ASUS-welkomstscherm verschijnt om aan te geven dat de
LED-projector nu is ingeschakeld.
2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in uw LED-projector met
de knoppen op het bedieningspaneel.
3. Selecteer een van de volgende opties in het raster van het
bedieningspaneel van de demomodus:
Aan - Deze optie start de demovideo van uw LED-projector. Als
u dit kiest, gaat u verder naar stap 4.
BELANGRIJK!
•
Telkens wanneer u de LED-projector inschakelt, start deze
optie automatisch het raster van het bedieningspaneel voor de
demomodus.
•
Wanneer deze optie is ingeschakeld, start uw LED-projector
automatisch de demovideo.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk De demomodus gebruiken
in deze handleiding voor meer informatie over de functies van de
demomodus.
36
E-handleiding LED-projector
Uit- Deze optie schakelt het bekijken van demovideo's op
uw LED-projector uit en gaat verder met het zoeken van
aangesloten invoerapparaten.
BELANGRIJK! Deze optie deactiveert het raster van het
bedieningspaneel in de demomodus en start in plaats daarvan het
raster van het invoerbedieningspaneel wanneer u de LED-projector
inschakelt.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk De demomodus gebruiken
in deze handleiding voor meer informatie over de functies van de
demomodus.
4. Na of tijdens het bekijken van de demovideo, kunt u op
drukken om door te gaan met het zoeken van aangesloten
invoerapparaten.
E-handleiding LED-projector
37
De instellingen van uw LED-projector openen
Naast het gebruik van de knoppen op het bedieningspaneel om
door het OSD-menu te navigeren, kunt u ook elk van deze knoppen
gebruiken om de volgende LED-projectorinstellingen te starten:
BELANGRIJK! Druk op Projectorinstelling op het raster van
het bedieningspaneel om deze functies te gebruiken in het
mediacentrum.
VGA
Voeding
HDMI
VGA
HDMI
Druk op deze knop om de LED-projector in of uit te schakelen.
Helderheid
VGA
HDMI
Druk op deze knop om de helderheid van uw projectie op het
scherm aan te passen.
Keystone
VGA
HDMI
Druk op deze knop om beelden die vervormd zijn door het
projecteren in een hoek, te corrigeren.
Hoofdmenu/OK
VGA
HDMI
Druk op deze knop om het hoofdmenu van uw LEDprojectorinstellingen te starten, een geselecteerd item e te activeren
of het huidige raster van het bedieningspaneel af te sluiten.
Volume
Druk op deze knop om het volume van het audiobestand dat uw op
LED-projector wordt afgespeeld, aan te passen.
38
E-handleiding LED-projector
Contrast
Druk op deze knop om het verschil in te stellen tussen het helderder
of donkerder maken van uw projectie op het scherm.
Mediacentrum*
VGA
HDMI
Druk op deze knop om het mediacentrum te starten.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk Het mediacentrum gebruiken
in deze handleiding voor meer details.
VGA
HDMI
VGA*
Druk op deze knop om de verbinding met uw invoerapparaat via de
mini-VGA-poort te starten.
VGA
HDMI
HDMI*
Druk op deze knop om de verbinding met uw invoerapparaat via de
HDMI-poort te starten.
* alleen bepaalde modellen
E-handleiding LED-projector
39
Ingang*
�������
VGA
HDMI
Druk op deze knop om de apparaten die op uw LED-projector zijn
aangesloten, te zoeken.
* alleen bepaalde modellen
40
E-handleiding LED-projector
Splendid
Druk op deze knop om een van de volgende weergavemodi te
activeren: Standaard, Zwart bord, Wit bord, Dynamisch, sRGB,
Bioscoop, Landschap.
E-handleiding LED-projector
41
VGA
HDMI
Beeldinstelling
Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de volgende
beeldinstellingen:
OPMERKING: deze functie werkt alleen wanneer u de HDMI-poort
gebruikt.
•
Scherpte - Met deze optie kunt u het uiterlijk van het
geprojecteerde beeld verscherpen of verzachten.
•
Verzadig - Met deze optie kunt u de tint van het geprojecteerde
beeld verbeteren.
42
E-handleiding LED-projector
VGA
HDMI
Beeld-positie
Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de volgende
instellingen voor de beeldpositie:
•
•
•
•
•
•
•
Auto Keystone - Met deze optie kunt u de uitlijning van uw
beeld automatisch afstellen.
Horizontale positie - Met deze optie kunt u de positie van het
beeld horizontaal verschuiven.
Projector positie - Met deze optie kunt u de positie van het
geprojecteerde beeld aanpassen op basis van de locatie van uw
LED-projector.
Verticale positie - Met deze optie kunt u de positie van het
beeld horizontaal verschuiven.
Auto Adjust (Automatisch aanpassen) - Met deze optie
kunt u de projectie van het beeld op het scherm automatisch
aanpassen.
Fase - Met deze optie kunt u het aantal lijnen dat wordt
uitgezonden door het computersignaal aanpassen, zodat de
LED-projector overeenkomt met het computersignaal.
Opsporen - Met deze optie kunt u de frequentie van de LEDprojector aanpassen volgens de computer.
E-handleiding LED-projector
43
Setup
Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de volgende
instellingen van de LED-projector:
•
Info - Deze optie toont u de volgende informatie over uw
LED-projector: de momenteel gebruikte ingangspoort, de
modelnaam van de LED-projector, en de momenteel gebruikte
Splendid-modus.
•
All Reset (Alles opnieuw instellen) - Met deze optie kunt u
alle instellingen die u momenteel hebt ingesteld voor uw LEDprojector, opnieuw instellen.
•
Time-out menu - Met deze optie kunt u het percentage voor
de time-out instellen volgens de seconden, voordat het OSDmenu verdwijnt van uw projectiescherm.
•
Aspect Ratio (Beeldverhouding) - Met deze optie kunt u de
projectie van uw scherm wijzigen volgens de onderstaande
beeldverhoudingen: AUTO, 4:3, 16:9 en 16:10.
44
E-handleiding LED-projector
•
Taal - Met deze optie kunt u de taal selecteren die u wilt
gebruiken in het OSD-menu van de LED-projector.
•
Time-out voeding - Met deze optie kunt u het aantal seconden
instellen voordat uw LED-projector automatisch uitschakelt
wanneer deze niet in gebruik is.
•
Demomodus - Deze optie schakelt de functies van de
demovideo van uw LED-projector in of uit.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk De demomodus gebruiken in
deze handleiding voor meer details.
•
e-Handl. - Met deze optie wordt de E-handleiding van de LEDprojector gestart.
E-handleiding LED-projector
45
De demomodus gebruiken
Geef de interne demovideo die bij uw LED-projector is geleverd of
uw eigen demovideo's weer met de demomodus.
De demomodus wordt automatisch ingeschakeld op uw LEDprojector als u Aan hebt gekozen op het ogenblik waarop u het
apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld.
Als u echter Uit kiest, wordt deze functie uitgeschakeld. In dit geval
kunt u deze functie inschakelen met de volgende stappen.
De demomodus inschakelen
1. Start het raster Setup van het bedieningspaneel.
2. Kies Demomodus > Aan.
BELANGRIJK!
• Telkens wanneer u de LED-projector inschakelt, start deze
optie automatisch het raster van het bedieningspaneel voor de
demomodus.
• Wanneer deze optie is ingeschakeld, start uw LED-projector
automatisch de demovideo vanaf het interne geheugen of vanaf
uw SD-kaart of USB-station wanneer de LED-projector naar standby gaat.
46
E-handleiding LED-projector
Uw eigen demovideo maken en afspelen
Met uw LED-projector kunt u eenvoudige demovideo's maken met
een reeks foto's, voorgesteld als een diavoorstelling. U kunt ook
achtergrondmuziek toevoegen aan de diavoorstelling terwijl deze
op het scherm wordt weergegeven.
Maak uw eigen demovideo en speel deze af op uw LED-projector
met de volgende stappen:
1. Maak een map met de naam ASUS in uw SD-kaart of USBstation.
2. Selecteer de foto's die u wilt opnemen in uw demovideo en een
muziekbestand (optioneel).
BELANGRIJK! U kunt slechts een muziekbestand kiezen als
achtergrondmuziek voor uw demovideo.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk Specificaties voor P2 LEDprojector� in deze handleiding om de lijst van compatibele foto- en
muziekbestandsindelingen te zien.
3. Kopieer de geselecteerde bestanden in de ASUS-map die u hebt
gemaakt.
4. Sluit de SD-kaart of het USB-station aan op uw LED-projector.
5. Schakel de LED-projector in. Druk op Aan terwijl de
demomodus is ingeschakeld om de demovideo die in de ASUSmap van uw SD-kaart of USB-station is opgeslagen, af te spelen.
E-handleiding LED-projector
47
Het mediacentrum gebruiken
Geef foto's weer, speel video's af, beluister muziek en bekijk
documenten via het Mediacentrum van uw LED-projector.
Via het mediacentrum kunt u ook een verbinding maken met USBinvoerapparaten en microSD-kaarten.
Het mediacentrum starten
Het mediacentrum wordt automatisch gestart nadat de LEDprojector een microSD-kaart of extern station heeft gedetecteerd.
U kunt het mediacentrum ook handmatig starten door op het
bedieningspaneel op
te drukken.
48
E-handleiding LED-projector
Bestanden openen vanaf de SD-kaart of het USBstation
Foto
Ondersteunde beeldbestandsindelingen:
• JPG
•
JPEG
• BMP (bitmap)
Een beeldbestand openen:
1. Sluit uw invoerapparaat aan op de LED-projector.
2. Schakel de LED-projector in om het OSD-menu van het
mediacentrum te starten.
3. Selecteer Foto.
4. Raadpleeg het raster van het bedieningspaneel om u te
helpen bij het zoeken en selecteren van het bestand vanaf
uw invoerapparaat.
VGA
HDMI
VGA
5. Druk op
om de geselecteerde map of het geselecteerde
bestand te openen.
6. Druk nadat u het bestand hebt geopend op
op het
bedieningspaneel om het raster voor de diavoorstelling van
het bedieningspaneel te starten.
E-handleiding LED-projector
49
HDMI
Video
Bestandstype
Videocodec
Resolutie
Beeldsnelheid
Audiocodec
AVI
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
Divx High Definition
Xvid
H.263 Profile 3 Level 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
MJPEG Baseline 4:4:4
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
PCM / G.711
MOV
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
Divx High Definition
Xvid
H.263 Profile 3 Level 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
MJPEG Baseline 4:4:4
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
PCM / G.711
MP4
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
Divx High Definition
Xvid
H.263 Profile 3 Level 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
MPG
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
3GP
3G2
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
Divx High Definition
Xvid
H.263 Profile 3 Level 70
MPEG-1
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 fps
HE-AACv1
AMR-NB
AMR-WB
(vervolg op volgende pagina)
50
E-handleiding LED-projector
Bestandstype
Videocodec
Resolutie
Beeldsnelheid
Audiocodec
WMV
ASF
MPEG-4 SP
Divx High Definition
Xvid
VC-1/WMV9
1080P
30 fps
WMA8/9
MKV
H.264 BP, MP, HP @ L4.1
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
HE-AACv1
PCM / G.711
AC3
VOB
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
AC3
DTS
DAT
MPEG-1
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
TS
MPEG-2 MP@HL
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
M4V
MPEG-4 ASP @ L5
MPEG-4 SP
1080P
30 fps
N/A
FLV
Sorenson Spark
1080P
30 fps
MPEG-1 L1-3
PCM / G.711
E-handleiding LED-projector
51
Een videobestand afspelen:
1. Sluit uw invoerapparaat aan op de LED-projector.
2. Schakel de LED-projector in om het OSD-menu van het
mediacentrum te starten.
3. Selecteer het invoerapparaat waarvoor u toegang wenst.
4. Selecteer Video.
5. Raadpleeg het raster van het bedieningspaneel om u te
helpen bij het zoeken en selecteren van het bestand vanaf
uw invoerapparaat.
VGA
6. Druk op
HDMI
om de geselecteerde map of het geselecteerde
VGA
HDMI
bestand te openen.
7. Druk na het openen van het bestand op
op het
bedieningspaneel om het raster van het bedieningspaneel
van het videobestand te starten.
52
E-handleiding LED-projector
Audio
Bestandstype
Bemonsteringsfrequentie (KHz)
Bitsnelheid (Kbps)
MP1/ MP2/ MP3
8-48
8—320
WMA
22-48
5—320
OGG
ADPCM-WAV
PCM-WAV
AAC
8-48
8-48
8-48
8-48
64—320
32—384
128—1536
8—256
Om audiobestanden af te spelen, gaat u als volgt te werk:
1. Sluit uw apparaat aan op de LED-projector.
2. Schakel de LED-projector in om het OSD-menu van het
mediacentrum te starten.
3. Selecteer Muziek.
4. Raadpleeg het raster van het bedieningspaneel om u te
helpen bij het zoeken en selecteren van het bestand vanaf
uw invoerapparaat.
VGA
5. Druk op
HDMI
om de geselecteerde map of het geselecteerde
VGA
HDMI
bestand te openen.
6. Druk na het openen van het bestand op
op het
bedieningspaneel om het raster van het bedieningspaneel
van het audiobestand te starten.
E-handleiding LED-projector
53
Document
Bestandstype
Ondersteuningsversie
Beperking
pagina's/lijnen
Groottebeperking
Opmerking
Adobe PDF
PDF 1.0
PDF 1.1
PDF 1.2
PDF 1.3
PDF 1.4
Up to 100 pages
(One File)
Up to 75 MB
-
Microsoft®
Office Word
Microsoft® Office Word
1995, Microsoft® Office
Word 1997, Microsoft
® Office Word 2000,
Microsoft® Office Word
2002, Microsoft® Office
Word 2003
Because the office
viewer does not
load all pages of a
Microsoft® Word
file at the same
time, there are no
obvious page or
line limitations.
Up to 100 MB
Does not
support bold
text in Simple
Chinese font
Microsoft®
Office Excel
Microsoft® Office Excel
1995
Row Limit: up to
595
Up to 15 MB
Microsoft® Office Excel
1997, Microsoft® Office
Excel 2000, Microsoft
® Office Excel 2002,
Microsoft® Office Excel
2003,
Column Limit: up
to 256
Does not
support
passwordprotected
sheets
Up to 19 MB
Does not
support
slideshow
order
Microsoft® Office Excel
2007 (.xlsx), Microsoft®
Office Excel 2010 (.xlsx)
Microsoft® Office Excel XP
Microsoft®
Office
PowerPoint
54
Microsoft® Office
PowerPoint 1997,
Microsoft® Office
PowerPoint 2000,
Microsoft® Office
PowerPoint 2002,
Microsoft® Office
PowerPoint 2003,
Microsoft® Office
PowerPoint 2007
(.pptx), Microsoft®
Office PowerPoint 2010
(.pptx), Microsoft® Office
PowerPoint XP, .ppx, .ppsx
Sheet: up to 100
Note: These 3
listed limitations
do not appear
altogether in just
one file.
Up to 1000 pages
(one file)
E-handleiding LED-projector
Om bestanden weer te geven, gaat u als volgt te werk:
1. Sluit uw apparaat aan op de LED-projector.
2. Schakel de LED-projector in om het OSD-menu van het
mediacentrum te starten.
3. Selecteer het invoerapparaat waarvoor u toegang wenst.
4. Selecteer Document.
5. Raadpleeg het raster van het bedieningspaneel om u te
helpen bij het zoeken en selecteren van het bestand vanaf
uw invoerapparaat. Indrukken
VGA
6. Druk op
HDMI
om de geselecteerde map of het geselecteerde
VGA
HDMI
bestand te openen.
7. Druk na het openen van het bestand op
op het
bedieningspaneel om het raster Document van het
bedieningspaneel te starten.
E-handleiding LED-projector
55
Meertalige versies
Download andere taalversies van deze E-handleiding via deze
website: http://support.asus.com
56
E-handleiding LED-projector
Bijlagen
E-handleiding LED-projector
57
FCC-verklaring (Federal Communications
Commission)
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor
een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van
de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een
redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in
een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt
radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en
niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken
in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing
zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst,
wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen,
moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of
meer van de volgende maatregelen te nemen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de
antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit
dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus
voor hulp.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het
gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met
inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
58
E-handleiding LED-projector
Verklaring Canadees Ministerie voor
Communicatie
Dit digitaal apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor
zendruisemissies van digitale apparaten , zoals vastgesteld in de
voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadese
ministerie voor Communicatie.
Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
Naleving en verklaring van wereldwijde
milieuvoorschriften
ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te
ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van
de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde
milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie
op basis van de vereisten voor de voorschriften.
Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de
bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de
voorschriften waaraan ASUS voldoet:
Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Zwitserse energiewetten
ASUS-recycling/Diensten voor terugname
De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid
uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming.
Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten,
batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal
verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in
verschillende regio's.
E-handleiding LED-projector
59
Ondersteuning van PC-timings
HDMI (PC)
Resolutie
Modus
Vernieuwingsfrequentie
(Hz)
H. frequentie (kHz)
Klok (MHz)
640 x 480
VGA_60
59.940
31.469
25.175
800 x 600
SVGA_60
60.317
37.879
40.000
1024 x 768
XGA_60
60.004
48.363
65.000
1280 x 800
WXGA_60
59.810
49.702
83.500
1280 x 960
1280 x 960_60
60.000
60.000
108
1360 x 768
1360 x 768_60
60.015
47.712
85.500
1440 x 900
WXGA+_60
59.887
55.935
106.500
HDMI (video)
Timing
Verticaal
frequentie
(Hz)
Resolutie
H. frequentie (kHz)
Dotklok
Frequency
(Frequentie)
(MHz)
480p
720 x 480
59.94
31.47
27
576p
720 x 576
50
31.25
27
720/50p
1280 x 720
50
37.5
74.25
720/60p
1280 x 720
60
45.00
74.25
1080/50i
1920 x 1080
50
28.13
74.25
1080/60i
1920 x 1080
60
33.75
74.25
Mini VGA
Resolutie
Modus
Vernieuwingsfrequentie
(Hz)
H. frequentie (kHz)
Klok (MHz)
640 x 480
VGA_60
59.940
31.469
25.175
800 x 600
SVGA_60
60.317
37.879
40.000
1024 x 768
XGA_60
60.004
48.363
65.000
1280 x 800
WXGA_60
59.810
49.702
83.500
1280 x 1024
SXGA_60
60.020
63.981
108.000
1280 x 960
1280 x 960_60
60.000
60.000
108
1366 x 768
1366 x 768_60
60.015
47.7
85.86
1440 x 900
WXGA+_60
59.887
55.935
106.500
60
E-handleiding LED-projector
Specificaties voor P2 LED-projector
P2B
P2M
P2E
Beeldschermtechnologie
0.45” DLP®
Lichtbron
R/G/B LED
Levensduur lichtbron
30,000 hours (max)
Ware resolutie (oorspronkelijk)
WXGA 1280x800
Lichtuitgang
350 lumen
�����
Contrastverhouding
3500:1 DCR
Kleurverzadiging (NTSC)
100%
Schermkleuren
16.7 M
Throw-factor
1.1 (42” @1m)
Projectiebereik
0.5 ~ 3m
Projectie-/schermgrootte
20 ~ 120 inches
Projectieverschuiving
100 ± 5 %
Zoomfactor
Vast
Beeldmodi
7 modi (Standaard, Zwart bord, Wit bord,
Dynamisch, Spel, Landschap, Bioscoop)
Trapeziumcorrectie
Automatische trapeziumcorrectie
Digitaal�
(tot +/- 40 graden)
Ja
Beeldverhouding
16:10/ 16:9 / 4:3
Plaatsing projector
Front Table, Rear Table, Front Ceiling,
Rear Ceiling
Audiofuncties
Ingebouwde luidsprekers
Ja����������������������
, 1 luidspreker�������
������������������
(1.5W)
Signaal
Frequentie
Frequentie analoog signaal
31.5~55.9 KHz(H)/60 Hz(V)
Beeldscherm
Projectielens
Videofuncties
500 lumen
�����
350 lumen�
������
(vervolg op volgende pagina)
E-handleiding LED-projector
61
Voeding�
Lawaai
Ingang/
Uitgang
P2B
P2M
P2E
Inschakelmodus
30W
50W
27W
Stand-bymodus
<0.5 W
Geluidsniveau
32dB
(Stand-bymodus)
34dB
(Stand-bymodus)
32dB
(Stand-bymodus)
25dB
(Theatermodus)
30dB
(Theatermodus)
25dB
(Theatermodus)
Audio-uitgang
Earphone out
Kaartlezer
1 x MicroSD1 x MicroSDNvt
kaartsleuf voor
kaartsleuf voor
multimediaweergave multimediaweergave
USB poort
Ja
Nvt
Multimediaformaten Video
Ja
Nvt
Ondersteund
Audio
Ja
Nvt
Afbeelding
Ja
Nvt
Documentviewer Ja
Nvt
Mechanical Design
Kleuren van de
Wit
Zwart
behuizing
Statiefbevestiging Ja
Ondersteunende Ja
voet
(vervolg op volgende pagina)
62
E-handleiding LED-projector
P2B
Mechanisch design Knoppen op machine
P2M
P2E
Mediacentrum, Invoer,
VGA, HDMI, Voeding,
Voeding, Beeldpositie,
Beeldpositie, Helderheid,
Helderheid, Beeldkwaliteit,
Beeldkwaliteit,
Beeldinstelling, Enter,
Beeldinstelling, Enter,
Volume, Splendid, Contrast, Volume, Splendid, Contrast,
Setup
Setup
Beveiliging
Kensington-slot
Ja
Afmetingen
Fysische afmetingen
142,4mm x 130mm x 34,6mm
Doosafmeting
235mm x 179mm x 113mm
Netto gewicht
666g
532g
502g
(bij benadering)
Brutogewicht
1.4kg
1.2kg
1.2kg
Gewicht
(bij benadering)
Gebruikstemperatuur:
Bedrijfsvochtigheid
Accessoires
0o C ~ 40o C
20 ~ 90%
draagtas, voedingsadapter, voedingskabel, D-subkabel,
Beknopte handleiding, afstandsbediening, garantiekaart
Goedkeuringen
FCC/UL/CE/CB/CCC/C-tick/VCCI/PSE/CU
reglementeringen
*
Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
** Productbeschikbaarheid kan verschillen afhankelijk van de regio.
** Alle vermelde merk- en productnamen zijn handelsmerken van
hun respectieve bedrijven.
E-handleiding LED-projector
63
64
E-handleiding LED-projector
Download PDF

advertising