ASUS G750JM User's Manual

Add to My manuals
122 Pages

advertisement

ASUS G750JM User's Manual | Manualzz
Bärbar dator
E-manual
SW7780
Januari 2013
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan
skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett
sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom
dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI,
VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER,
TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA
INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR
AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER
DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM
MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I
DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade
varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för
identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION
OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT
ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL
ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM
SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida
eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant
yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS,
är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom
och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat
av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna
garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador
eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa
garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt
vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE
PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER
ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA
EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN
OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN
FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com
E-manual för bärbar dator
Innehållsförteckning
Om manualen....................................................................................................... 7
Konventioner som används i denna manual........................................... 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................... 8
Säkerhetsföreskrifter.......................................................................................... 9
Använda din bärbara dator............................................................................ 9
Sköt om din bärbara dator...........................................................................10
Korrekt avyttring..............................................................................................11
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Lär känna din bärbara dator..........................................................................14
Sedd uppifrån...................................................................................................14
Undersida...........................................................................................................18
Höger sida..........................................................................................................20
Vänstra sidan.....................................................................................................22
Vy bakifrån.........................................................................................................24
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Komma igång.....................................................................................................26
Installera batterierna (på valda modeller)..............................................26
Ladda din bärbara dator...............................................................................27
Lyft för att öppna displaypanelen.............................................................28
Tryck på strömknappen................................................................................28
Gester för styrplattan.......................................................................................29
Flytta pekaren...................................................................................................29
Enfingerpekning..............................................................................................30
Tvåfingerpekning............................................................................................32
Gester med två fingrar...................................................................................33
Använda tangentbordet.................................................................................34
Funktionstangenter........................................................................................34
Funktionsknappar för ASUS-program......................................................35
Windows® 8 knappar......................................................................................35
Kontrollknappar för multimedia ...............................................................36
Numeriskt tangentbord (på vissa modeller)..........................................36
Använda den optiska enheten.....................................................................37
E-manual för bärbar dator
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8
Starta första gången........................................................................................40
Låsskärm i Windows® 8....................................................................................40
Windows® UI........................................................................................................41
Startskärm..........................................................................................................41
Windows®appar...............................................................................................41
Surfzoner............................................................................................................42
Arbeta med Windows® appar........................................................................44
Starta appar.......................................................................................................44
Anpassa program............................................................................................44
Stänga appar.....................................................................................................45
Öppna programskärmen..............................................................................46
Charms bar.........................................................................................................48
Snap-funktion...................................................................................................50
Andra tangentbordsgenvägar......................................................................52
Anslutning till trådlösa nätverk . .................................................................54
Wi-Fi-anslutning...............................................................................................54
Bluetooth . .........................................................................................................56
Flygplansläge....................................................................................................58
Anslutning till trådbundna nätverk............................................................59
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning............................59
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:...........................................63
Stänga av den bärbara pekdatorn..............................................................64
Försätta den bärbara datorn i vila.............................................................64
Kapitel 4: ASUS-program
ASUS speciella App...........................................................................................66
Life Frame...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+....................................................................................................69
Instant On(Direkt På)......................................................................................71
Kapitel 5: Power-on-självtestet.(POST)
Power-on-självtestet.(POST).........................................................................74
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka.....................................74
BIOS ...................................................................................................................74
E-manual för bärbar dator
Öppna BIOS.......................................................................................................74
BIOS-inställningar............................................................................................75
Felsökning...........................................................................................................83
Refresh your PC (Uppdatera datorn)........................................................83
Återställ datorn.................................................................................................84
Advanced options (Avancerade alternativ)............................................85
Kapitel 6: Uppgradera din bärbara dator
Installera en Random Access Memory- (RAM) modul.........................88
Byte av hårddisken (HDD)..............................................................................92
Installera ett nytt batteripaket......................................................................98
Bilagor
DVD-ROM enhetsinformation(på utvalda modeller)....................... 102
Blu-ray ROM enhetsinformation(på utvalda modeller).................. 104
Interna modem uppfyllelse...................................................................... 105
Översikt .......................................................................................................... 105
Network Compatibility Declaration (deklaration om
nätverkskompatibilitet).............................................................................. 105
Network Compatibility Declaration (deklaration om
nätverkskompatibilitet) . ........................................................................... 106
Icke-röst utrustning .................................................................................... 106
Denna tabell visar de länder som för närvarande är
under CTR21 standard................................................................................ 107
Yttrande statliga kommunikationsnämnden..................................... 108
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering........................... 110
Deklaration om överensstämmelse
(R&TTE Direktivet 1999/5/EG).................................................................. 110
CE Märkning................................................................................................... 111
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada.......................... 111
Trådlös hanteringskanal för olika områden........................................ 112
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband.................................... 112
UL säkerhetsanmärkningar....................................................................... 114
Krav strömsäkerhet...................................................................................... 115
TV-mottagarmeddelanden....................................................................... 115
REACH .......................................................................................................... 115
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)............... 115
E-manual för bärbar dator
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet....................................... 117
Produktanmärkning Macrovision Corporation.................................. 117
CTR 21 godkännande(för bärbara datorer med
inbyggt modem)........................................................................................... 118
ENERGY STAR-efterlevande produkt..................................................... 119
EU:s eko-märkning....................................................................................... 120
Förhindra hörselskador.............................................................................. 120
Beläggningsmeddelande.......................................................................... 120
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser ....... 121
ASUS återvinning / Återtagningstjänst................................................ 121
E-manual för bärbar dator
Om manualen
Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och
programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:
Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran
Detta kapitel preciserar din bärbara dators
maskinvarukomponenter.
Kapitel 2: Använda din bärbara dator
Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din
bärbara dator.
Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8
Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8
på din bärbara dator.
Kapitel 4: ASUS-program
Detta kapitel beskriver de ASUS-program som finns på din
bärbara dator.
Kapitel 5: Power-on-självtestet.(POST)
Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra
inställningarna på din bärbara dator.
Kapitel 6: Uppgradera din bärbara dator
Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och
uppgradera delar av din bärbara dator.
Bilagor
Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden
som rör din bärbara dator.
E-manual för bärbar dator
Konventioner som används i denna manual
För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss
text på följande sätt:
VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste
följas för att fullfölja en uppgift.
OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips
som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.
VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information
som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter
genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och
komponenter.
Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för
fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din
bärbara dator.
= Använda styrplattan.
= Använda tangentbordet.
Typografi
fet
= Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.
kursiv = ���������������������������������������������������
Detta indikerar ett passage du kan finna i den här
manualen.
E-manual för bärbar dator
Säkerhetsföreskrifter
Använda din bärbara dator
Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med
lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).
Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för
att se till att din strömadapter överensstämmer med
märkdatan.
Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon
annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller
skador från värmeexponeringen.
Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan
kringutrustning.
Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs
eller täcks över med något material som kan reducera
luftcirkulationen.
Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil
arbetsyta.
Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner
(används på föremål som placerats på transportband),
men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller
handskanner.
Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster
som kan användas ombord och begränsningar och
restriktioner som måste följas när bärbara datorer
används ombord under flygning.
E-manual för bärbar dator
Sköt om din bärbara dator
Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet (i
förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn.
Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som
fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel
och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande
fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.
Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen
eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara
datorn.
Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.
Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller
elektriska fält.
Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av
vätskor, regn eller fukt.
Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.
Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande
gas.
10
E-manual för bärbar dator
Korrekt avyttring
Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt
har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning
av delar och för återvinning. Symbolen med den
överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska
och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier
som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga
hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för
avyttring av elektroniska produkter.
Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den
överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas
i de vanliga hushållssoporna.
E-manual för bärbar dator
11
12
E-manual för bärbar dator
Kapitel 1:
Konfiguration av maskinvaran
E-manual för bärbar dator
13
Lär känna din bärbara dator
Sedd uppifrån
OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Utseendet
uppifrån kan också variera beroende på den bärbara datorns modell.
14
E-manual för bärbar dator
Mikrofon
Den inbyggda monomikrofonen kan användas för
videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.
3D Vision IR-port (på valda modeller)
3D Vision IR-porten överför 3D Vision-signaler till dina
3D-glasögon när du spelar 3D-videospel eller tittar på filer i 3D.
Kamera
Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller
spela in videor med den bärbara datorn.
Skärmen
Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier,
videor och andra multimediafiler på din bärbara dator.
OBS! Skärmupplösningen kan variera beroende på modell av
bärbar dator.
Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din
bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att
sätta den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och
väcka den igen.
Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i yra
(4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.
Numeriskt tangentbord (på vissa modeller)
Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in
siffror eller som pekar-/riktningsknappar.
OSB! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i
manualen.
E-manual för bärbar dator
15
Versallås-indikator
Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen är aktiverad.
versallåset ger dig möjlighet att skriva stora bokstäver (versaler)
(t.ex. A, B, C) med den bärbara datorns tangentbord.
Tangentbord
Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en
bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också
möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till
Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.
OBS!
• Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och
geografiska områden.
• Vissa utvalda modeller har bakgrundsbelyst tangentbord.
Styrplatta
Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att
navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.
Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.
Statusindikatorer
Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara
datorns aktuella maskinvarustatus.
Strömindikator
16
Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och
blinkar långsamt när datorn är i viloläge.
E-manual för bärbar dator
Tvåfärgad batteriladdningsindikator
Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets
laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:
Färg
Status
Fast grönt
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger mellan 95 % och 100 %.
Fast orange
Den bärbara datorn är ansluten
till ett strömuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger under 95 %.
Blinkande orange Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan
ligger på mindre än 10%.
Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med
batteriet och batteristyrkan är
mellan 10% och 100%.
Aktivitetsindikator för enheter
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
öppnar de interna lagringsenheterna.
Bluetooth-/trådlös-indikator (på vissa modeller)
Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn
trådlösa funktion (Bluetooth eller Wi-Fi) är aktiverad.
Sifferlås-indikator
Denna kontrollampa tänds när sifferlåsfunktionen är
aktiverad. Den ger dig möjlighet att använda vissa
knappar på tangentbordet för att mata in siffror.
E-manual för bärbar dator
17
Undersida
OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.
VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het
när den används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara
datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.
VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter
specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.
18
E-manual för bärbar dator
Batteripaket
Batteriet laddas automatiskt när den bärbara datorn ansluts
till en strömkälla. När det laddats ger det ström till din bärbara
dator.
Fjädrande batterilås
Det fjädrande batterilåset låser automatiskt batteriet på plats
när det sätts in i batterifacket.
VIKTIGT! Detta lås ska vara olåst när batteriet tas bort.
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till
den bärbara datorn.
VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller
andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars
kan leda till överhettning
Random-access memory module- (RAM) fack
RAM-facket ger dig möjlighet att lägga till RAM-minnesmoduler
för att öka den bärbara datorns minneskapacitet.
Hårddiskutrymme
Detta utrymme är avsett för hårddisken på din bärbara dator.
Subwoofer
Subwoofer-högtalaren producerar ljudfrekvenser med låga
tonlägen och fylligare basljud som passar för att spela datorspel
eller titta på filmer på den bärbara datorn.
E-manual för bärbar dator
19
Höger sida
Kombiuttag för hörlursuttag och S/PDIF-uttag
Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn
till förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda
denna port för att ansluta din bärbara dator till Sony/Philips
Digital Interconnect Format (S/PDIF) kompatibla enheter.
Mikronfoningång
Mikrofoningången används för att ansluta den bärbara datorn
till en extern mikrofon.
USB 3.0-port med USB Charger+
Denna USB 3.0-port med -ikon kommer med funktionen USB
Charger+. USB Charger+ ger dig möjlighet att snabbladda
mobila enheter och kan användas även när den bärbara
datorn är i vilo-, tomgångs- eller avstängningsläge (på valda
modeller).
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0.
Mini DisplayPort/Thunderboltport
(varierar beroende på modell)
Använd en Thunderboltadapter för att ansluta din bärbara
dator till en DisplayPort, VGA, DVI eller extern HDMI
display och upplev högupplösta bildegenskaper via Intel®
Thunderbolt™ teknologin.
20
E-manual för bärbar dator
HDMI-port
Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interfacekontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter
uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.
LAN-port
Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt
nätverk (LAN).
VGA-port
Denna port låter dig ansluta din bärbara dator till en vanlig
VGA-kompatibel enhet, såsom en monitor eller en projektor.
Batteriingång (DC)
Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att
ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används. Täck
inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan
den är ansluten till en strömkälla.
VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för att
ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.
E-manual för bärbar dator
21
Vänstra sidan
Kensington® säkerhetsöppning
Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att
säkra din bärbara dator med Kensington®-kompatibla
säkerhetsprodukter för bärbara datorer.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0.
Optisk enhet
Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika
diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, inspelningsbara skivor
eller överskrivbara skivor.
Indikator optisk enhet
Denna indikaotr lyser när den optiska enhetens elektroniska
utmatningsknapp är intryckt medan den bärbara datorn är
påslagen. Denna indikator lyser när den optiska enheten läser
data från eller skriver data till en skiva.
Utmatningsknapp för optisk skivenhet
Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.
22
E-manual för bärbar dator
Hål för manuell utmatning
Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan
om den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den
elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
OSB! För mer information, se kapitlet Använda den optiska
enheten i manualen.
Minneskortsläsare
Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsaröppning
som stödjer MMC- och SD-kortformat.
E-manual för bärbar dator
23
Vy bakifrån
Luftventiler
Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till
den bärbara datorn.
VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller
andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars
kan leda till överhettning
24
E-manual för bärbar dator
Kapitel 2:
Använda din bärbara dator
E-manual för bärbar dator
25
Komma igång
Installera batterierna (på valda modeller)
OBS! Om inte batteriet är installerat på din bärbara dator, ska du följa
dessa procedurer för installation.
Sätt i batteripaketet i den vinkel som visas och tryck tills det klickar
på plats.
26
E-manual för bärbar dator
Ladda din bärbara dator
A. Anslut AC-strömsladden till AC-DC konvertern.
B. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
C. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns
växelströmsingång.
VIKTIGT!
• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern
innan du sätter på den första gången.
• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra
dig om att den matchar input/output märkvärdet på din
strömadapter.
• När du använder den bärbara datorn med strömadaptern måste
eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
• Information om strömadaptern:
- Ingående spänning: 100–240 Vac
- Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
- Märkning utgående ström: 180W (19.5V, 9.23A)
- Märkning utgående spänning: 19 Vdc
E-manual för bärbar dator
27
Lyft för att öppna displaypanelen.
Tryck på strömknappen.
28
E-manual för bärbar dator
Gester för styrplattan
Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna
inställningarna för din bärbara dator. Se följande illustrationer när du
använder handgester på styrplattan.
Flytta pekaren
Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att
aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för
att flytta pekaren på skärmen.
Glida horisontellt
Glida vertikalt
Glida diagonalt
E-manual för bärbar dator
29
Enfingerpekning
Klicka/Dubbelklicka
•
•
Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.
Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.
Vänsterklick
Högerklicka
•
Klicka på ett program på
startskärmen för att starta
det.
•
•
Dubbelklicka på ett program
i skrivbordsläget för att starta
det.
Klicka på ett program på
startskärmen för att välja det
och köra inställningsfältet.
Du kan även trycka på denna
knapp för att starta fältet All
Apps (Alla program).
•
Använd denna knapp i
skrivbordsläget för att
öppna högerklickmenyn.
OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra
musknappens område och den högra musknappen område på
styrplattan.
30
E-manual för bärbar dator
Drag och släpp
Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från
styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att
släppa posten på sin nya plats.
Dra från överkanten
•
•
På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet All
apps (Alla appar).
Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.
Dra i vänster kant
Dra i höger kant
Dra från vänster kant för att
blanda apparna som körs.
Dra från höger kant för att starta
Charms bar.
E-manual för bärbar dator
31
Tvåfingerpekning
32
Tryck
Rotera
Tryck med två fingrar på
styrplattan för att simulera
högerklick-funktionen.
För att rotera en bild, placera
två fingrar på styrplattan och
vrid sedan ett finger medeller moturs medan den andra
fingern är stilla.
Tvåfingerbläddring (upp/ner)
Tvåfingerbläddring
(vänster/höger)
Glid med två fingar för att
bläddra upp eller ner.
Glid med två fingar för att
bläddra åt vänster eller höger.
Zooma ut
Zooma in
För samman de två fingrarna på
styrplattan.
För isär de två fingrarna på
styrplattan.
E-manual för bärbar dator
Drag och släpp
Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt
på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln
på en ny plats.
Gester med två fingrar
Svep upp
Svep ner
Svep tre fingrar uppåt för att visa Svep tre fingrar nedåt för att visa
alla pågående program.
skrivbordsläget.
E-manual för bärbar dator
33
Använda tangentbordet
Funktionstangenter
Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa
följande kommandon:
Placerar den bärbara datorn i sleep mode
(viloläge)
Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge)
OBS! När den är aktiverad avaktiverar
airplane mode (flygplansläget) all trådlös
anslutningsbarhet.
Minskas tangentbordets ljusstyrka för bärbara
datormodeller med bakgrundsbelyst tangentbord.
Ökas tangentbordets ljusstyrka för bärbara
datormodeller med bakgrundsbelyst tangentbord.
Minskar skärmens ljusstyrka
Ökar skärmens ljusstyrka
Stänger av skärmen
Växlar visningsläget
OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till
den bärbara datorn.
Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.
34
E-manual för bärbar dator
Slår på och stänger av högtalarna.
Sänker högtalarvolymen.
Höjer högtalarvolymen.
Funktionsknappar för ASUS-program
Den bärbara datorn levereras också med en specialuppsättning med
funktionsknappar som kan användas för att starta ASUS-program.
Växlar asus splendid video enhancement
technology app för att växla mellan dessa
förbättringslägen för skärmfärgen: Gamma
Correction (Gammakorrigering), Vivid Mode (Livligt
läge), Theater Mode (Teaterläge), Soft Mode (mjukt
läge), My Profile (Min profil) och Normal.
Startar Asus life frame app
Startar Asus power4gear hybrid app
Windows® 8 knappar
Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns
tangentbord som används på följande sätt:
Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm.
Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för
att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.
Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.
E-manual för bärbar dator
35
Kontrollknappar för multimedia
Kontrollknapparna för multimedia ger dig möjlighet att kontrollera
multimediafiler, som t.ex. ljudfiler och videor, när de spelas på den
bärbara datorn.
Tryck på
i kombination med pilknapparna, som på bilden
nedan.
Stopp
Hoppa till
Spela eller
föregående pausa
spår eller
spola tillbaka
Hoppa till
nästa spår eller
snabbspola
framåt
Numeriskt tangentbord (på vissa modeller)
Ett numeriskt tangentbord finns
på utvalda bärbara datormodeller.
detta tangentbord kan användas för
att mata in siffror eller som pekar-/
riktningsknappar.
För att använda den
numeriska knappsatsen som
pekriktningsknappar tryck på
.
För att använda den
numeriska knappsatsen för
endast numerisk inmatning
tryck på
.
36
E-manual för bärbar dator
Använda den optiska enheten
OBS! Den elektroniska utmatningsknappens verkliga placering på din
bärbara dator kan variera beroende på vilken modell du har.
Isättning av optisk skiva
1. Tryck på den elektroniska
utmatningsknappen när den
bärbara datorn är påslagen, för
att delvis mata ut den optiska
enhetens bricka.
2. Dra försiktigt ut brickan.
VIKTIGT! Var noga med att inte
vidröra linsen i den optiska
enheten. Kontrollera att det
inte finns några föremål som
kan komma i kläm under
drivenheten.
3. Håll skivan i kanten med
etikettsidan upp, och lägg
den försiktigt på plats i
fördjupningen.
4. Tryck ner skivans plasturtag
tills det knäpper fast på den
optiska enhetens nav.
E-manual för bärbar dator
37
5. Tryck försiktigt på brickan
för att stänga den optiska
enheten.
OBS! Medan datan läses, är det
normalt att man hör att det
snurrar och vibrerar lite från den
optiska enheten.
Hål för manuell utmatning
Hålet för manuell utmatning sitter på den optiska enhetens
lucka och används för att mata ut brickan om den elektroniska
utmatningsknappen inte skulle fungera.
För att mata ut den optiska brickan manuellt, stick in ett gem som
rätats ut i hålet för den manuella utmatningen, tills brickan öppnas.
VARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den
elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.
38
E-manual för bärbar dator
Kapitel 3:
Arbeta med Windows® 8
E-manual för bärbar dator
39
Starta första gången
När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att
vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt
Windows® 8-operativsystem.
Starta din bärbara dator första gången:
1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter
tills installationsskrärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator
ska använda.
3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the terms
for using Windows (Jag godkänner användningsvillkoren
för Windows) och klicka därefter på Accept (Godkänn).
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera
grundfunktionerna:
•
Skydda din dator
•
Anpassa
•
Trådlös
•
Inställningar
•
Logga in på din dator
5. När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen
för Windows®8. Titta igenom den för att lära dig mer om
funktioner i Windows®8.
Låsskärm i Windows® 8
Låsskärmen i Windows®8 kan visas när din bärbara dator öppnar
Windows®8-operativsystemet. Tryck på låsskärmen eller tryck på
någon av knapparna på den bärbara datorn för att fortsätta.
40
E-manual för bärbar dator
Windows® UI
Windows® 8 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt
(user interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt
Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande
funktioner som du kan använda när du arbetar med din bärbara
dator.
Startskärm
Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto.
Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna
du behöver på en enda plats.
Användarkonto
Zooma in-/zooma ut-knapp
Windows®appar
Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida- vidsida-format för enkel åtkomst.
OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de
startar helt och hållet.
E-manual för bärbar dator
41
Surfzoner
Surfzoner på skärmen låter dig starta program och komma åt
inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna hos dessa
surfzoner kan aktiveras med styrplattan.
Surfzoner på startad app
Surfzoner på startskärmen
42
E-manual för bärbar dator
Surfzon
Åtgärd
övre vänstra
hörnet
Låt muspekaren sväva över det övre vänstra
hörnet och tryck sedan på det senaste
programmets miniatyr för att återgå till
programmet som körs.
nedre vänstra
hörnet
Om du startade fler än en app, glid ned för att
visa alla startade appar.
Från skärmen till ett program som körs:
Sväva med muspekaren på det nedre vänstra
hörnet och tryck därefter på startskärmens
miniatyr för att gå tillbaka till startskärmen.
OBS! Du kan också trycka på Windowsknappen
på tangentbordet för att gå
tillbaka till startskärmen.
Från startskärmen:
Låt muspekaren sväva över det nedre vänstra
hörnet och tryck sedan på det senaste
programmets miniatyr för att återgå till
programmet som körs.
top side
Svep med muspekaren på ovankanten tills den
ändras till en handikon. Dra och släpp sedan
programmet på en ny plats.
OBS! Denna surfzon-funktion fungerar bara
på ett program som är igång eller när du vill
använda fäst-funktionen. För mer information,
se fästfunktionen under Arbeta med Windows®
-program.
övre och nedre
högra hörnet
E-manual för bärbar dator
Sväva med muspekaren över det övre eller
nedre högra hörnet för att starta Charms bar
(Amulett-lista).
43
Arbeta med Windows® appar
Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att
starta och anpassa dina appar.
Starta appar
Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller
tryck en gång för att starta den.
Tryck på
-knappen två gånger och använd
pilknapparna för att bläddra genom programmen. Tryck
på
för att starta ett program.
Anpassa program
Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med
följande steg:
Flytta program
För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet
och dra det sedan till den nya platsen.
Storleksändring av program
Högerklicka på programmet för att aktivera
inställningsfältet och tryck därefter på
eller
.
Ta bort program
För ta bort en app från startskärmen, högerklicka på
appen för att aktivera dess inställningar, klicka sedan på
ikonen.
44
E-manual för bärbar dator
Stänga appar
1. Flytta muspekaren till ovansidan av den startade
appen och vänta sedan att pekaren ändras till en
handikon.
2. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för
att stänga den.
Från den starta appens skärm trycker du på
E-manual för bärbar dator
.
45
Öppna programskärmen
Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även
öppna andra applikationer genom programskärmen.
Horisontellt rullningsfält
Starta programskärmen
Starta programskärmen genom att använda den bärbara datorns
styrplatta eller tangentbord.
Svep från överkanten för att starta fältet All Apps (Alla
program).
Från startskärmen trycker du på
för att välja
ikonen All Apps (Alla program)
och tryck därefter på
46
.
E-manual för bärbar dator
Fästa fler program på startskärmen
Du kan fästa fler program på startskärmen med hjälp av styrplattan.
1. Placera muspekaren över den app som du vill lägga
till på startskärmen.
2. Högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningar.
3. Tryck på
E-manual för bärbar dator
ikonen.
47
Charms bar
Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av
skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och
ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara
dator.
Charms bar
Starta Charms bar
OBS! När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning
med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är
aktiverad.
Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att
starta Charms bar.
Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet på
skärmen.
Tryck på
48
E-manual för bärbar dator
Inuti Charms bar
Search (Sök)
Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på
din bärbara dator.
Share (Dela)
Detta verktyg låter dig dela program via sociala
nätverksplatser eller via e-post.
Start
Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från
startskärmen kan du också använda detta för att återgå
till en tidigare öppnad app.
Devices (Enheter)
Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med
enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern
skärm eller skrivare.
Settings (Inställningar)
Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på
den bärbara datorn.
E-manual för bärbar dator
49
Snap-funktion
Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan
arbetta eller växla mellan appar.
VIKTIGT! Kontrollera att skärmen på den bärbara datorn är inställd på
1366 x 768 pixlar eller mer innan du använder fästfunktionen.
Snap-fältet
Använda snap
Använd den bärbara datorns styrplatta eller tangentbord för att
aktivera och använda Fäst.
1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen
på.
2. Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.
3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp
appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.
4. Starta en annan app.
50
E-manual för bärbar dator
1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen
på.
2. Tryck på
.
3. Starta en annan app.
4. För att växla mellan appar tryck på�
E-manual för bärbar dator
.
51
Andra tangentbordsgenvägar
Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande
genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera
Windows®8.
\
Växlar mellan startskärmen och senast körd app
Startar skrivbordet
Startar Datorfönstret i skrivbordsläge
Öppnar filsökningsfönstret
Öppnar delningsfönstret
Öppnar inställningsfönstret
Öppnar enhetsfönstret
Aktiverar låsskärmen
Minimerar Internet Explorerfönstret
52
E-manual för bärbar dator
Öppnar det andra skärmfönstret
Öppnar appsökningsfönstret
Öppnar fönstret Kör
Öppnar Ease of Access Center
Öppnar inställningssökfönstret
Öppnar menyrutan för Windows verktyg
Startar förstoringsikonen och zoomar in på
skärmen
Zoomar ut på skärmen
Öppnar berättarinställningarna
Aktiverar print screen funktionen (skriv ut
skärmbilden)
E-manual för bärbar dator
53
Anslutning till trådlösa nätverk
Wi-Fi-anslutning
Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala
nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att
starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information,
se kaptilet Flygplansläge i manualen.ç
Aktiverar Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:
1. Starta Charms bar.
2. Tryck på
och på
.
3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga WiFi-anslutningar.
54
E-manual för bärbar dator
4. Tryck på Connect (Anslut) för att starta
nätverksanslutningen.
OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att
aktivera Wi-Fi-anslutningen.
5. Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator och
andra trådlösa system, tryck på Yes, turn on sharing
and connect to devices (Sätt på delning och anslut
till enheterna). Tryck på No, don't turn on sharing or
connect to devices (Sätt inte på delning eller anslut till
enheter) om du inte vill aktivera delningsfunktionen.
E-manual för bärbar dator
55
Bluetooth
Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med
andra Bluetooth-aktiverade enheter.
VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att
starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information,
se kaptilet Flygplansläge i manualen.
Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade
enheter för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att
använda styrtplattan på följande sätt:
1. Starta Charms bar.
2. Tryck på
och därefter Change PC Settings
(Ändra datorinställningar).
3. Under PC Settings (Datorinställningar) väljer du
Devices (Enheter) och trycker på Add a Device (Lägg
till en enhet) för att söka efter Bluetooth-aktiverade
enheter.
56
E-manual för bärbar dator
4. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara
dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om
de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka den bärbara
datorn till enheten.
OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli
uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.
E-manual för bärbar dator
57
Flygplansläge
Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation
och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under
flygning.
Sätta på flygplansläget
1. Starta Charms bar.
2. Tryck på
och på
.
3. Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på
flygplansläget.
Tryck på
.
Stänga av flygplansläget
1. Starta Charms bar.
2. Tryck på
och på
.
3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av
flygplansläget.
Tryck på
.
OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan
användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste
följas när bärbara datorer används ombord under flygning.
58
E-manual för bärbar dator
Anslutning till trådbundna nätverk
Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och
bredband med datorns LAN-port.
OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller
din nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internetanslutning.
Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.
VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den
bärbvara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar
följande åtgärder.
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning
1. Starta Desktop (Skrivbord).
2. Från Windows® verktygsfält högerklickar du på
nätverksikonen
och trycker på Open Network
and Sharing Center (Öppna nätverks- och
delningscenter).
3. I Nätverks- och delningscenter-fönstret trycker du på
Change adapter settings (Ändra inställningar för
nätverkskort).
4. Högerklicka på din LAN och välj Properties
(Egenskaper).
E-manual för bärbar dator
59
5. Tryck på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internetprotokollversion 4(TCP/IPv4)) och tryck på
Properties (Egenskaper).
6. Välj Obtain an IP address automatically (Erhåll en
IP-adress automatiskt) och klicka på OK.
OBS! Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.
60
E-manual för bärbar dator
7. Återgå till fönstret Network and Sharing Center
(Nätverks- och delningscenter) och tryck på Set
up a new connection or network (Installera en
nätverksanslutning eller nätverk).
8. Välj Connect to the Internet (Anslut till Internet) och
klicka på Next (Nästa).
E-manual för bärbar dator
61
9. Tryck på Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE)).
10. Ange användarnamn, lösenord och anslutningens namn
och tryck på Connect (Anslut).
11. Tryck på Close (Stäng) för att avsluta konfigurationen.
12. Tryck på
på verktygsfältet och tryck därefter på
anslutningen du just skapat.
13. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på
Connect (Anslut) för att ansluta till Internet.
62
E-manual för bärbar dator
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:
1. Upprepa steg 1 till 5 under Connecting to a dynamic
IP/PPPoE network connection (Ansluta till ett dynamiskt
IP/PPPoE nätverk).
2
Välj Use the following IP address (Använd följande
IP-adress).
3. Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway från
din iInternetleverantör.
4. Vid behov kan du även ange önskad DNS-serveradress
och alternativ DNS-serveradress och trycka på OK.
E-manual för bärbar dator
63
Stänga av den bärbara pekdatorn
Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av
följande:
•
Tryck på
från Charms bar (Amulett)-listan
och tryck på
> Shut down (Stäng av) för att
stänga av normalt.
•
Från inloggningsskärmen tryck på
> Shut
down (Stäng av).
•
Du kan alltså stänga av din bärbara datorn
med skrivbordsläget. För att göra detta, starta
skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna
avstängningsfönstret. Välj Shut Down (Stäng av) från
rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.
•
Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll
kvar strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills den
bärbara datorn stängs av.
Försätta den bärbara datorn i vila
För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på
strömknappen.
•
64
Du kan också försätta den bärbara datorn i
viloläge med skrivbordsläget. För att göra detta,
starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att
öppna avstängningsfönstret. Välj Sleep (Vila) från
rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.
E-manual för bärbar dator
Kapitel 4:
ASUS-program
E-manual för bärbar dator
65
ASUS speciella App
Life Frame
Förbättrar din webbkameras funktioner via Life Frame appen. Skapa
snapshot, redigera bilder, spela in videos, spela in ljudfiler, använd
din webbkamera som en övervakningsenhet och spela spel med
denna app.
Starta Life Frame
Tryck På
.
Arkivverktygsfältet visar
en funktions sparade filer i
miniatyr.
Aktivitetsknapp
Lägen
Ta foto
Ansiktsspårningsknapp
Zooma in/zooma ut
Webbkamerainställningar
66
E-manual för bärbar dator
Life Frame funktioner
Kamera
Använd denna funktion för att ta bilder med
webbkameran.
Videokamera
Använd denna funktion för att ta videos med
webbkameran.
Monitor
Denna funktion låter dig använda webbkameran som
en säkerhetsövervakningskamera som automatiskt
upptäcker rörelser och sedan fångar det på bild.
Röstinspelaren
Använd denna funktion för att spela in ljudfiler på
bärbara datorn.
Spel
Denna funktion låter dig spela spel med webbkameran.
E-manual för bärbar dator
67
Power4Gear Hybrid
Optimera prestandan hos den bärbara datorn genom att använda
energisparlägen i Power4Gear.
OBS! Frånkoppling av den bärbara datorn från strömadaptern växlar
Power4Gear Hybrid automatiskt till batterisparläge.
Starta Power4Gear Hybrid
Tryck på
.
Välj bland dessa
energiplaneringslägen.
Använd dessa alternativ för att
anpassa ditt energisparläge.
Ger dig möjlighet att dölja
skrivbordsikonerna på skärmen och
presentationsläget på eller av.
Prestandaläge
Använd detta läge när högpresterande aktiviteter görs såsom spela
spel eller genomför affärspresentationer med bärbara datorn.
Batterisparläge
Detta läge förlänger den bärbara datorns batterilivslängd när
strömadaptern är inkopplad eller när den endast körs på batteri.
68
E-manual för bärbar dator
USB Charger+
USB Charger+ låter dig snabbladda mobila enheter via ASUS bärbara
dators USB-laddningsuttag.
Denna funktion kan också användas även när bärbara datorn är
i viloläge, dvala eller i avstängningsläge (finns enbart på utvalda
modeller).
OBS! USB Charger+ finns tillgänglig i din USB 3.0 laddningsport med
ikonen.
VARNING! Om den anslutna enheten överhettas, ta bort den
omedelbart.
Använda USB Charger+ inställningar
USB Charger+ inställningar låter dig ställa in USB Charger+
gränserna när ASUS bärbara dator körs på batteri.�����������������
Denna
����������������
låter dig
ladda enheter medan den bärbara datorn är i viloläge, dvala eller
avstängningsläge.
1. Högerklicka på
ikonen USB Charger+
på skrivbordet
och klicka sedan på
Settings(Inställningar).
2. Markera Enable USB
Charger+ in battery
mode (Aktivera USB
Charger+ i batteriläge).
E-manual för bärbar dator
69
3. Välj ett eller båda av dessa
laddningsalternativ: Enable
quick charge when
the system is running
(aktivera snabbladdning
när systemet körs) eller
Enable quick charge hen
the system is in sleep/
hibernate/shutdown mode
(aktivera snabbladdning
när systemet är i viloläge/
dvala/avstängningsläge).
OBS! På vissa modellern väljer USB Charger+ automatiskt båda
alternativen. Du kan välja något av dessa två alternativ om så behövs.
4. Flytta procentskjutreglaget åt vänster eller åt höger för att ställa
in gränsen för laddningsenheterna.
5. Klicka på OK för att spara gjorda inställningar. I annat fall klicka
på Avbryt.
70
E-manual för bärbar dator
Instant On(Direkt På)
Spara batterienergi när den bärbara datorn är i deep sleep mode
(Deep S3/djupt viloläge) med Instant On (direkt påslagning).
OBS! Deep S3 är en teknologi som låter dig spara mer batterienergi
när ASUS bärbara dator är i viloläge.
VIKTIGT! Standby-tiden varirerar beroende på den bärbara datorns
kvarvarande batterikapacitet, datormodell, konfiguration och
driftförhållanden.
Prestandaläge
Prestandaläge är standardaktiverad
i den bärbara datorn. Den låter
systemet återgå till senaste
arbetsstatus på två sekunder, även
om den bärbara datorn gått in i
djupt viloläge.
Battersparläge
Detta läge möjliggör längre
standby-tider och gör att batteriet
räcker upp till trettio (30) dagar
eller längre. När läget är aktiverat
återgår den bärbara datorn till dess
senaste arbetsstatus så snabbs som
på sju sekunder, fyra timmar efter
att ha gått in i djupt viloläge.
E-manual för bärbar dator
Klicka på detta för att
aktivera batterisparläge
71
72
E-manual för bärbar dator
Kapitel 5:
Power-on-självtestet.(POST)
E-manual för bärbar dator
73
Power-on-självtestet.(POST)
Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade
diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den
bärbara datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad
som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur.
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka
Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra
felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara
datorn. Se följande information för mer detaljer.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet
hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara
datorn.
Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din
bärbara dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än
vid följande förhållanden:
•
Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och
begär att du kör inställning av BIOS.
•
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOSinställningar eller uppdateringar.
VARNING: Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt
och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOSinställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.
Öppna BIOS
Starta om den bärbara datorn och tryck på
under
POST.
74
E-manual för bärbar dator
BIOS-inställningar
OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens.
De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.
Systemstart
Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina
systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in
din systemstartsprioritering.
1. På Boot (start) skärmen välj Boot Option (startalternativ) #1.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch CSM
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
[P1: Hitachi HTS547..]
[Atheros Boot Agent]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
E-manual för bärbar dator
75
2. Tryck på
Main
och välj en enhet som Boot Option #1.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch CSM
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
[Windows Boot Manager]
[P1: Hitachi HTS547..]
Boot Agent]
Boot[Atheros
Option #1
Atheros Boot Agent
CD/DVD ROM Drive BBS P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Network Device BBS Priorities
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
76
E-manual för bärbar dator
Säkerhet
Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör
och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet
att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet,
gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.
OBS!
• Om du installerar ett User Password (Användarlösenord), blir du
uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns
operativsystem.
• Om du installerar ett Administrator Password
(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta
innan du öppnar BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this
only limits access to Setup and is only asked for when
entering Setup. If ONLY the user’s password is set,
then this is a power on password and must be entered
to boot or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Secure Boot Control
Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
[Enabled]
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
För att ställa in lösenord:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2. Skriv in ett lösenord och tryck
3. Skriv in lösenordet igen och tryck
E-manual för bärbar dator
.
.
77
För att rensa lösenordet:
1. På Security (säkerhets-) skärmen välj Setup Administrator
Password (inställning administratörslösenord) eller User
Password (användarlösenord).
2. Ange nuvarande lösenord och tryck på
.
3. Lämna fältet Create New Password (skapa nytt lösenord)
tomt och tryck på
.
4. Välj Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på
.
Gränssnittssäkerhet för I/O
I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security
(gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några
gränssnittsfunktioner på din bärbara dator.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
SATA ODD Interface
LAN
Lock
USB Interface Security
UnLock
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
Network Interface
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Att låsa I/O gränssnittet:
1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security
(I/O gränssnittssäkerhet).
2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på
.
3. Välj Lock (Lås).
78
E-manual för bärbar dator
USB gränssnittssäkerhet
Via menyn I/O Interface Security-menyn (Gränssnittssäkerhet
för I/O) kan du även öppna USB Interface Security
(Gränssnittssäkerhet för USB) för att låsa eller låsa upp portar
och enheter.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UNLOCKED]
USB Interface
Lock
UnLock
If LOCKED, all USB
devices will
be disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Att låsa USB-gränssnittet:
1. På skärmen Security (Säkerhet) välj I/O Interface Security
(I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USBgränssnittssäkerhet).
2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på Lock (Lås).
OBS! Ställer man in USB Interface (USB-gränssnittet) på Lock (lås),
låser man och döljer även External Ports (externa portar) och andra
enheter som inkluderas under USB Interface Security (Gränssnitt
för USB).
E-manual för bärbar dator
79
Ställ in huvudlösenord
I menyn Security (Säkerhet) kan du använda Set Master
Password (Ställ in huvudlösenord) för att installera en
lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Secure Boot Control
Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after
Setting Hard Disk
Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
[Disabled]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
För att ställa in HDD-lösenordet:
1. PÅ skärmen Security (Säkerhet) klicka på Set Master
Password (Ställ in masterlösenord).
2. Skriv in ett lösenord och tryck på
.
3. Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på
.
4. Klicka på Set User Password (Ställ in användarlösenord)
och upprepa föregående steg för att ställa in
användarlösenordet.
80
E-manual för bärbar dator
Spara och Avsluta
För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes
and Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Uppdatera BIOS.
1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste
BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.
2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.
3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.
4. Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
5. Från BIOS inställningsprogram klicka på Advanced > Start Easy
Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan på
E-manual för bärbar dator
.
81
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
Wake on Lid Open
Power Off Energy Saving
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Enabled]
Intel AES-NI
[Enabled]
CPU C states
[Disabled]
VT-d
[Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56
FSO
FS1
FS2
FS3
New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Exit > Restore
Defaults (avsluta > återställ standard) för att återställa
systemet till dess standardinställning.
82
E-manual för bärbar dator
Felsökning
Genom att trycka på
under POST kan du öppna
felsökningsalternativen i Windows® 8, vilka innehåller följande:
•
Uppdatera datorn
•
Återställ datorn
•
Avancerade alternativ
Refresh your PC (Uppdatera datorn)
Använd Refresh your PC (Uppdatera datorn) om du vill uppdatera
systemet utan att förlora dina aktuella filer och applikationer.
Öppna funktionen under POST:
1. Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an
option (Välj ett alternativ) och tryck på Troubleshoot
(Felsök).
3. Tryck på Refresh your PC (Uppdatera datorn).
4. På skärmen Refresh your PC (Uppdatera datorn)
ska du läsa varje punkt och därefter trycka på Next
(Nästa).
5. Tryck på det konto du vill uppdatera.
6. Ange kontots lösenord och tryck på Continue
(Fortsätt).
7. Tryck på Refresh (Uppdatera).
VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till
elnätet innan du uppdaterar systemet.
E-manual för bärbar dator
83
Återställ datorn
VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.
Använd Reset your PC (Återställ datorn) för att återställa den
bärbara datorn till fabriksinställningarna.
Öppna funktionen under POST:
1. Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an
option (Välj ett alternativ) och tryck på Troubleshoot
(Felsök).
3. Tryck på Reset your PC (Återställ datorn).
4. På skärmen Reset your PC (Återställ datorn) ska du
läsa varje punkt och därefter trycka på Next (Nästa).
5. Tryck på önskat återställningsalternativ. Just remove
my files (Ta bara bort filer) eller Fully clean the
drive (Rensa hårddisken helt).
6. Tryck på Reset (Återställ).
VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till
elnätet innan du återställer systemet.
84
E-manual för bärbar dator
Advanced options (Avancerade alternativ)
Använd Advanced options (Avancerade alternativ) för att utföra
fler felsökningsalternativ på den bärbara datorn.
Öppna funktionen under POST:
1. Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an
option (Välj ett alternativ) och tryck på Troubleshoot
(Felsök).
3. Tryck på Advanced options (Avancerade alternativ).
4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ)
väljer du det felsökningsalternativ du vill utföra.
5. Följ de efterföljande stegen för att slutföra
proceduren.
Använda återställning av systemavbildning
Under Advanced options (Avancerade alternativ) kan du använda
System Image Recovery (Återställning av systemavbildning) för
att återställa ditt system med hjälp av en speciell bildfil.
Öppna funktionen under POST:
1. Starta om den bärbara datorn och tryck på
under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an
option (Välj ett alternativ) och tryck på Troubleshoot
(Felsök).
3. Tryck på Advanced options (Avancerade alternativ).
E-manual för bärbar dator
85
4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ)
väljer du System Image Recovery (Återställning av
systemavbildning).
5. Välj ett konto som du vill återställa med hjälp av en
systemavbildningsfil.
6. Ange kontots lösenord och tryck på Continue
(Fortsätt).
7. Välj Use the latest available system image
(Använd den senaste systemavbildningsfilen)
(rekommenderas), och tryck på Next (Nästa). Du
kan även välja Select a system image (Välj en
systemavbildning) om systemavbildningen finns på
en extern enhet eller DVD.
8. Följ de efterföljande stegen för att slutföra
systemavbildningsproceduren.
OBS! Vi rekommenderar starkt att du regelbundet
säkerhetskopierar ditt system för att förhindra dataförlust
om den bärbara datorn upphör att fungera.
86
E-manual för bärbar dator
Kapitel 6:
Uppgradera din bärbara dator
E-manual för bärbar dator
87
Installera en Random Access
Memory- (RAM) modul
Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att
installera en RAM-modul i minnesmodulfacket. Följande två steg
visar hur du installerar en RAM-modul i din bärbara dator.
VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefoneller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern
strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.
VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för
information om uppgraderingar av minnet på din bärbara dator. Köp
endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna bärbara dator
för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.
OBS! Undersidans och RAM-modulens utseende på din bärbara dator
kan variera beroende på modellen, men installationen av RAMmodulen är densamma.
88
E-manual för bärbar dator
A. Dra ut gummihöljet på den bärbara datorns undersida.
B. Lossa skruven på höljet.
C. Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara
datorn.
E-manual för bärbar dator
89
D.Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulöppningen.
ESkjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats
30o vinkel
1
spår
90
E-manual för bärbar dator
F.
Passa ihop och tryck ner fackets lock på sin plats igen.
G. Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.
H. Fäst gummihöljet över facket igen.
E-manual för bärbar dator
91
Byte av hårddisken (HDD)
Se följande steg om du måste byta hårddiskenhet på den bärbara
datorn.
VIKTIGT! Köp endast en HD från återförsäljare av denna bärbara
dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet. Du
bör byta HDD:n med hjälp av en professionel person. Du kan också
uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefoneller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern
strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.
NOTERA: Undersidans utseende på din bärbara dator kan variera
beroende på modellen, men installationen av hårddisken är
densamma.
92
E-manual för bärbar dator
A. Dra ut gummihöljet på den bärbara datorns undersida.
B. Lossa skruven på höljet.
C. Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara
datorn.
E-manual för bärbar dator
93
D.Ta bort skruvarna som håller HD-vaggan i facket.
E. Lossa HDD-vaggan från HDD-porten och ta sedan bort HDDvaggan från facket.
1
HD-vagga
F.
Vänd HDD-vaggan upp och ned och ta bort skruvarna.
G. Ta bort den gamla HDD:n från HDD-vaggan.
HDD
1
HD-vagga
94
E-manual för bärbar dator
H. Sätt i den nya HDD:n med PCB:n (tryckt kretskort) vänd mot
HDD-vaggan. Se till att uttagen på hårdisken inte hindras av
någon dela av HD-vaggan.
I.
Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.
E-manual för bärbar dator
95
J.
Sätt tillbaka HDD-vaggan i facket, med HDD-kontaktan mitt för
den bärbara datorns HDD-port. Tryck på HDD-vaggan tills den
ansluter till den bärbara datorn.
K. Fäst HDD-vaggan med skruvarna du tog bort tidigre.
2
HD-vagga
2
96
E-manual för bärbar dator
L. Passa ihop och tryck ner fackets lock på sin plats igen.
M. Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.
N. Fäst gummihöljet över facket igen.
E-manual för bärbar dator
97
Installera ett nytt batteripaket
VARNING! Stäng av den bärbara datorn och koppla ifrån all
kringutrustning, alla telefon- och telekommunikationsledningar och
strömkontakter innan batteripaketet tas bort.
VIKTIGT! Köp endast batteripaket från återförsäljare av denna bärbara
dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.
NOTERA: Följande steg är också tillämpliga för borttagning och byte
av batteripaketet på den bärbara datorn.
Se följande steg vid installation av ett nytt batteripaket i den bärbara
datorn.
A.Flytta och håll kvar det fjädrande batterilocket i en upplåst
position.
B.Dra ut det gamla batteripaketet från batteriöppningen och släpp
sedan det fjädrande batterilocket.
98
E-manual för bärbar dator
C.Rikta in det nya batteripaketet i den bärbara datorns
batteriöppning.
E-manual för bärbar dator
99
100
E-manual för bärbar dator
Bilagor
E-manual för bärbar dator
101
DVD-ROM enhetsinformation
(på utvalda modeller)
DVD-enheten låter dig visa och skapa dina egna CD-skivor och DVDskivor. Du kan köpa ett tillvalt DVD-visarprogram för att visa DVDtitlar.
Regional uppspelningsinformation
Uppspelning av DVD-filmer innebär dekodning av MPEG2 video,
digital AC3 audio och avkryptering av CSS- skyddat innehåll. CSS
(ibland kallat copy guard) är namnet som givits till innehållsskyddet
som anammats av filmindustrin för att tillgodose behovet att skydda
sig mot kopiering.
Även om utförandena på CSS-licenser är många finns det en regel
som är mest relevant: uppspelningsrestriktioner på regionaliserat
innehåll. För att underlätta geografiskt styrda filmpremiärer
släpps DVD-filmer för specifika regioner, som definierat i
“Regionsdefinitioner” nedan. Upphovsrättslagar kräver att alla DVDfilmer begränsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen
inom vilken den säljs). När DVD-filminnehåll kan släppas för flera
regioner, kräver CSSutformningens regler att alla system som är
kapabla att spela CSS-krypterat innehåll endast kan vara kapabla att
spela en region.
VIKTIGT! Regionsinställning
��������������������������������������������������
kan ändras upp till fem gånger
genom en tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp
DVD-filmer från den senaste regionsinställningen. Efter det krävs
en fabriksåterställning för att ändra regionskoden, och det täcks
inte av garantin. Om återställning önskas kommer frakt- och
återställningskostnader att ligga på användarens ansvar.
102
E-manual för bärbar dator
Regionsdefinitioner
Region 1
Canada, USA, nordamerikanska territorierna
Region 2
Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna,
Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien,
Sverige, Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien, Grekland, föredetta
Jugoslaviska republikerna, Slovakien
Region 3
Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Region 4
Australien, Karibien (förutom de nordamerikanska territorierna),
Centralamerika, Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea
Region 6
Kina
E-manual för bärbar dator
103
Blu-ray ROM enhetsinformation
(på utvalda modeller)
Blu-ray-enheten låter dig visa högdefinitionsvideos (HD) och
andra skivfilformat såsom DVD och CD.
Definition av regioner
Region A
Nordamerika, Central- och Sydamerikas länder och deras territorium;
Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydöstra
Asiens länder och deras territorium.
Region B
Europa, Afrika och sydvästra Asiens länder och deras territorium,
Australien och Nya Zeeland.
Region C
Centrala och södra Asien, Östeuropas länder och deras territorium;
Kina och Mongoliet.
OBS! Se Blu-ray Disc webbsida på www.blu-raydisc.com/en/Technical/
FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx för ytterligare detaljer.
104
E-manual för bärbar dator
Interna modem uppfyllelse
Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med
JATE (Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det
interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/
EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika
telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de
enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en
ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks
anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta
leverantören av utrustningen.
Översikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut
angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla
icke röstutrustningar med DTMF-uppringning vilka är avsedda att
anslutas till det analoga PSTN (Public Switched Telephone Network/
publika telefonnätet).
CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav
för anslutning till det analoga publika telefonnätet av
terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer
rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med
hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.
Network Compatibility Declaration
(deklaration om nätverkskompatibilitet)
Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och
säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka
utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk
med vilka utrustningen har samverkansproblem.
E-manual för bärbar dator
105
Network Compatibility Declaration
(deklaration om nätverkskompatibilitet)
Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna
deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är
konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka
utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också
associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet
är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer
också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns
önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".
Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera paneuropeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är
Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i
varje enskilt Europeiskt land.
Icke-röst utrustning
Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som
modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem.
Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser
(t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder även sladdlösa telefoner)
är undantagna.
106
E-manual för bärbar dator
Denna tabell visar de länder som för närvarande
är under CTR21 standard.
Land
Tillämpad
Fler tester
Österrike1
Ja Nej
Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken Nej Inte tillämpligt
Danmark1
Ja Ja
Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Grekland Ja Nej
Ungern Nej Inte tillämpligt
Island Ja Nej
Irland Ja Nej
Italien Under behandling
Under behandling
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederländerna1
Ja Ja
Norge Ja Nej
Polen Nej Inte tillämpligt
Portugal Nej Inte tillämpligt
Spanien Nej Inte tillämpligt
Sverige Ja
Nej
Schweiz Ja
Nej
Storbritannien Ja
Nej
E-manual för bärbar dator
107
Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan
förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder
telefoni med pulsval (tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att
utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket
skulle göra ytterligare tester överflödiga).
I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och
nummerpresentationsfunktioner.
Yttrande statliga kommunikationsnämnden
Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15.
Hantering är aktuell under följande två villkor:
• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
•
Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat
störning som kan orsaka oönskad handling.
Utrustningen har testats och befunnits överenstämma
med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i
bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal
Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade
för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en
installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder
och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om
den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna
instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation.
Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att
inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan
fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras
användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av
följande åtgärder:
108
E-manual för bärbar dator
•
Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den
som mottagaren är ansluten till.
•
Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna
tillmötesgå FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på
radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den
medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för
att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om
att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts
av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten
användare av utrustningen.
(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993,
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives och
Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)
E-manual för bärbar dator
109
FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens) varningstext
om radiofrekvens- (RF-) exponering
VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar
som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för
uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda
utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad
till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade
inbyggda program kontrollerade i USA.”
Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som
fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av
FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen
under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de
specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av
radiostrålningskraven.
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE
Direktivet 1999/5/EG)
Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:
110
•
Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
•
Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
•
Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
•
Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
•
Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]
•
Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
•
Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
E-manual för bärbar dator
CE Märkning
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos
EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och
2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”.
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för
Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999
om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada
Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som
fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av
IC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen
under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de
specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av
radiostrålningskraven.
Hantering gäller under följande två villkor:
•
Denna enhet får inte orsaka störningar och
•
Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar
som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.
För att förhindra radiostörningar på licensierade tjänster (t.ex.
mobilsatellitsystem i samma kanal) är denna enhet avsedd att
användas inomhus och borta från fönster för att ge maximal
avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som installeras
utomhus kräver licens.
E-manual för bärbar dator
111
Trådlös hanteringskanal för olika områden
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 genom CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 genom Ch14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 genom Ch13
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband
En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta
fallet av max tillåten ström inomhus är:
•
10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz
OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till
2483.5 MHz.
Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat
egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer,
är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från
Försvarsministeriet, med max tillåten ström på 100mW i bandet
2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är
inte tillåtet.
I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:
112
•
Max tillåten ström inomhus är 100mW
•
Max tillåten ström utomhus är 10mW
E-manual för bärbar dator
Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är
tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än
10mW utomhus:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden,
och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom
fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste
information (http://www.arcep.fr).
OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.
E-manual för bärbar dator
113
UL säkerhetsanmärkningar
För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer
(telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett
telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning
som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och 105V rms,
och som installeras eller används i överensstämmelse med National
Electric Code (NFPA 70).
När du använder modemet på Notebook PC ska alltid
grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för
brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:
•
Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten
av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare
eller i närheten av en simbassäng.
•
Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan
föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.
• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.
För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara)
och sekundära (återuppladdningsbara) lithiumbatterier för
användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller
metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan
bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som
är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk
energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel
kemisk reaktion.
114
•
Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld,
då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för
eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för
skada på personer beroende på eld eller explosion.
•
Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra
apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld
eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar
eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller
auktoriserade återförsäljare.
E-manual för bärbar dator
Krav strömsäkerhet
Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är
tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än
eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
TV-mottagarmeddelanden
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet
bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical
Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93, Jordande av yttre konduktiv sköld
på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen
av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and
Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och
Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska
substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på
HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.
Nordiska försiktighetsåtgärder
(för litium-jon batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
E-manual för bärbar dator
115
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
116
E-manual för bärbar dator
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet
Säkerhetsinformation laser
CD-ROM användarsäkerhet
CLASS 1 LASER PRODUKT
VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens
laser, försök inte ta isär eller reparera den optiska disken på egen
hand. För din egna säkerhets skull, kontakta en professionell tekniker
för hjälp.
Varningsetikett service
VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA
INTE IN I STRÅLEN ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.
CDRH-bestämmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food
and Drug Administration implementerade bestämmelser för
laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestämmelser gäller
för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti 1976 och framåt.
Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter som
marknadsförs i USA.
VARNING! Användning av kontroller eller justeringar eller utförande
av procedurer annat än de som är specificerade här i eller i
installationsvägledningen för laserprodukten kan resultera i farlig
exponering för laser.
Produktanmärkning Macrovision Corporation
Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt
upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan
intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och
andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt
skyddade teknologin måste godkännas av Macrovision Corporation,
och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad
tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision
Corporation. Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.
E-manual för bärbar dator
117
CTR 21 godkännande
(för bärbara datorer med inbyggt modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
118
E-manual för bärbar dator
Spanish
Swedish
ENERGY STAR-efterlevande produkt
ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan
amerikanska EPA (Environmental Protection
Agency) och amerikanska energidepartementet
för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda
miljön genom energieffektiva produkter och
metoder.
knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som
är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STARstandarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som
standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 15 och
30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med
musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.
Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig
information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan
också gå till http://www.energystar.gov för utförlig information om
ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.
OBS! Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade
produkter.
E-manual för bärbar dator
119
EU:s eko-märkning
Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder
att denna produkt har följande egenskaper:
1. Minskad energiförbrukning under användning och standbylägen
2. Begränsad användning av giftiga tungmetaller
3. Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och
människors hälsa
4. Minskning av användningen av naturresurser genom främjande
av återvinning*
5. Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom
att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier,
nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om
en sådan finns.
6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*
För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för
European Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.
Förhindra hörselskador
För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med
hög volym under långa perioder.
Beläggningsmeddelande
VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla
elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där
IO-uttagen är placerade.
120
E-manual för bärbar dator
Uppfyllelse och deklaration av globala
miljöbestämmelser
ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion
och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i
produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala
miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information
baserat på reglerande krav.
Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om
redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Schweiziska energilagar
ASUS återvinning / Återtagningstjänst
ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt
åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår
miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna
ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra
komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för
olika regioner.
E-manual för bärbar dator
121
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
G750J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 29/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
122
Signature : __________
E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

advertisement