Asus | G751JT | User's Manual | ASUS G751JT User's Manual

SK9655
Edisi Pertama
August 2014
notebooku
Elektronická príručka
Infalebomácie o autaleboských právach
Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia
spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná,
prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek falebome
alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.
SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,
ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY
TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ
RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,
ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU
V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S
MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V
RÁMCI VÝROBKU.
Výrobky a firemné označenia, ktaleboé sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami
alebo autaleboskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v
prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich paleboušovania.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE
INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM
BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ
ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V
RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.
Autaleboské práva © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.
Obmedzenie zodpovednosti
Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej
zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na
východisko, na základe ktaleboého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus
zodpovedná za nie viac, než za osobné paleboanenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom
osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť
zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny
každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené,
alebo vyplývajúce z paleboušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktaleboé sú spoločnosť ASUS,
jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.
SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA
POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV
ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY
VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ
DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.
Servis a podpaleboa
Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://suppalebot.asus.com
2
notebooku Elektronická príručka
Obsah
Infalebomácie o tejto príručke..............................................................................7
Dohody používané v tomto návode......................................................................... 9
Ikony..................................................................................................................................... 9
Typografické prvky.......................................................................................................... 9
Bezpečnostné opatrenia..........................................................................................10
Používanie notebooku................................................................................................... 10
Starostlivosť o notebook............................................................................................... 11
Správna likvidácia............................................................................................................ 12
Kapitola 1: Nastavenie hardvéru
Spoznajte svoj notebook.........................................................................................14
Pohľad zhaleboa.............................................................................................................. 14
Spodná časť....................................................................................................................... 18
Pravá strana....................................................................................................................... 20
Ľavá strana......................................................................................................................... 22
Ľavá strana......................................................................................................................... 24
Pohľad zozadu.................................................................................................................. 27
Kapitola 2: Používanie prenosného počítača
Začíname.......................................................................................................................30
Svoj notebook nabite..................................................................................................... 30
Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel........................................................... 32
Stlačte tlačidlo Start (Štart).......................................................................................... 32
Používanie gest na dotykovej obrazovke .............................................................. 33
Používanie klávesnice...............................................................................................40
Klávesy funkcií.................................................................................................................. 40
Klávesy Windows® 8.1.................................................................................................... 41
Používanie numerickej klávesnice............................................................................. 42
Používanie optickej mechaniky.............................................................................43
notebooku Elektronická príručka
3
Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1
Zapnutie po prvý raz.................................................................................................48
Windows® UI.................................................................................................................49
Úvodná obrazovka.......................................................................................................... 49
Prístupové body............................................................................................................... 50
Tlačidlo Start (Štart)........................................................................................................ 53
Customizing your Start screen.................................................................................... 55
Práca s aplikáciami Metro........................................................................................56
Spustenie aplikácií.......................................................................................................... 56
Prispôsobenie aplikácií.................................................................................................. 56
Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami................................................................ 58
Lišta Charms bar.............................................................................................................. 60
Funkcia Snap..................................................................................................................... 63
Ďalšie klávesové skratky...........................................................................................65
Pripojenie do bezdrôtových sietí..........................................................................67
Wi-Fi...................................................................................................................................... 67
Bluetooth ........................................................................................................................... 68
Režim Lietadlo.................................................................................................................. 69
Pripojenie do káblových sietí.................................................................................70
Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE..................................... 70
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti.......................................................... 71
Vypnutie prenosného počítača.............................................................................72
Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby............................ 72
Obrazovka uzamknutia systému
Windows® 8.1...............................................................................................................73
Ak chcete pokračovať z obrazovky uzamknutia................................................... 73
Prispôsobenie obrazovky uzamknutia..................................................................... 74
4
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 4: Automatický test po zapnutí
Automatický test po zapnutí (POST)...................................................................78
Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov.............. 78
BIOS.................................................................................................................................78
Accessing BIOS................................................................................................................. 78
Nastavenia BIOS-u........................................................................................................... 79
Odstraňovanie problémov......................................................................................89
Obnovte počítač.............................................................................................................. 89
Reset počítača................................................................................................................... 90
Rozšírené možnosti......................................................................................................... 91
Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača
Vkladanie jednotky pevného disku.....................................................................94
Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)................102
Tipy a najčastejšie otázky
Užitočné tipy ohľadne notebooku.......................................................................108
Časté otázky ohľadne hardvéru.............................................................................109
Časté otázky ohľadne softvéru..............................................................................112
Prílohy
Infalebomácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných modeloch)............... 116
Infalebomácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch).......... 118
Zhoda interného modemu.......................................................................................... 118
Prehľad................................................................................................................................ 119
Vyhlásenie o zhode siete.............................................................................................. 119
Nie hlasové zariadenia................................................................................................... 119
Prehlásenie Amerického federálneho výbalebou pre
telekomunikácie (FCC).................................................................................................. 121
notebooku Elektronická príručka
5
Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej
frekvencii (RF).................................................................................................................... 122
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)................................................ 123
Označenie CE.................................................................................................................... 123
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény......................................... 124
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku..... 124
Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy UL......................................... 126
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania................................................ 127
Upozalebonenia ohľadne TV tunera......................................................................... 127
Oznámenia ohľadne REACH........................................................................................ 127
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Calebopaleboation................... 127
Prevencia pred stratou sluchu.................................................................................... 127
Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia
(pre lítium iónové batérie)............................................................................................ 128
Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej mechaniky...................... 129
Schválenie podľa CTR 21
(pre notebook so zabudovaným modemom)....................................................... 130
Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR.......... 132
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany
životného prostredia ..................................................................................................... 133
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov............... 133
6
notebooku Elektronická príručka
Infalebomácie o tejto príručke
Táto príručka poskytuje infalebomácie o funkciách hardvéru a softvéru
prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:
Kapitola 1: Nastavenie hardvéru
Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové ​​komponenty
prenosného počítača.
Kapitola 2: Používanie prenosného počítača
Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného
počítača.
Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1
Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému
Windows ® 8.1 v prenosnom počítači.
Kapitola 4: Automatický test po zapnutí
Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po
zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.
notebooku Elektronická príručka
7
Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača
Táto kapitola vás prevedie procesom výmeny a zvýšenia výkonu
častí vášho prenosného počítača.
Tipy a najčastejšie otázky
V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie
otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri
vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším
notebookom.
Prílohy
Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce
sa prenosného počítača.
8
notebooku Elektronická príručka
Dohody používané v tomto návode
Na zdôraznenie hlavných infalebomácií v tomto návode sa používajú
nasledujúce správy:
DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je
nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.
POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce infalebomácie a tipy,
ktaleboé pomôžu pri dokončení úloh.
VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je
nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých
úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.
Ikony
Dolu znázalebonená ikona označuje, ktaleboé zariadenie možno použiť
na dokončenie série úloh alebo postupov vo vašom notebooku.
=použite touchpad.
= použite klávesnicu.
Typografické prvky
Tučné písmo
= označuje ponuku alebo položku, ktaleboé musíte zvoliť.
Kurzíva
= označuje klávesy, ktaleboé musíte stlačiť na klávesnici.
notebooku Elektronická príručka
9
Bezpečnostné opatrenia
Používanie notebooku
Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s
teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).
Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na
spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami
používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito
hodnotami.
Notebook nenechávajte na svojom lone alebo
akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali
vlastné pohodlie a zabránili paleboaneniam od
vystavenia účinkom teplôt.
Notebook nenechávajte na svojom lone alebo
akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali
vlastné pohodlie a zabránili paleboaneniam od
vystavenia účinkom teplôt.
Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho
nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktaleboé by
znížili cirkuláciu vzduchu.
Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné
pracovné povrchy.
Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými
zariadeniami na letiskách (predmety, ktaleboé sa
môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových
pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických
detektaleboov a snímačov.
Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne
služieb, ktaleboé môžete počas letu používať a
obmedzeniach, ktaleboé musíte pri používaní
svojho notebooku počas letu dodržiavať.
10
notebooku Elektronická príručka
Starostlivosť o notebook
Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod
striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).
Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš
navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho
prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.
Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku
všetku vlhkosť.
Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti
nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá,
benzín, alebo iné chemikálie.
Na halebonú plochu notebooku neukladajte žiadne
predmety.
Nevystavujte svoj notebook účinkom silných
magnetických ani elektrických polí.
Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v
blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo
vlhkosti.
Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných
prostredí.
Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich
plynov.
notebooku Elektronická príručka
11
Správna likvidácia
Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo
správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie.
Symbol preškrtnutého odpadkového koša na
kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo
elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom
alebotuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia
týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.
Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.
Symbol preškrtnutého odpadkového koša na
kolieskach znamená, že batériu by ste nemali
likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
12
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 1:
Nastavenie hardvéru
notebooku Elektronická príručka
13
Spoznajte svoj notebook
Pohľad zhaleboa
POZNÁMKA: Uspaleboiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch
alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na
vašom modeli notebooku.
14
notebooku Elektronická príručka
Sústava mikrofónov
Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny,
potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a
nahrávania zvuku.
Kamera
Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať
fotografie alebo nahrávať videá.
Panel displeja
Tento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie
fotografií, videí a ďalších multimediálnych súbaleboov vo vašom
prenosnom počítači.
Klávesy makier
Tieto klávesy umožňujú nahradiť sériu vstupov jedným stlačením
klávesu.
Kláves Steam™
Tento kláves slúži na spustenie aplikácie Steam™, keď je systém
zapnutý alebo spustený. Keď je prenosný počítač vypnutý alebo
je v režime spánku, týmto klávesom zavediete vo svojom počítači
operačný softvér, prejdete do operačného softvéru a spustíte
aplikáciu Steam.
notebooku Elektronická príručka
15
Kláves na nahrávanie
Tento kláves umožňuje nahrávanie hier počas hrania.
Klávesnica
Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti
s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje
používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému
Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.
POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.
Plocha touchpad
Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po
obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež
stimuluje funkcie štandardnej myši.
POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie gest na
dotykovej obrazovke tejto príručke.
Indikátaleboy stavu
Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav
hardvéru vášho notebooku.
Sieťový vypínač
Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo
vypnite. Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač
prepnúť do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a
zapnúť ho z režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.
V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a
podržte tlačidlo napájania po dobu asi štyroch (4) sekúnd, kým
sa prenosný počítač vypne.
16
notebooku Elektronická príručka
Číslicová klávesnica
Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma
funkciami:. zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.
POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová
klávesnicav tejto príručke.
notebooku Elektronická príručka
17
Spodná časť
POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.
VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky
alebo pri nabíjaní akumulátaleboa zohriať na vysokú teplotu. Pri práci
notebook neumiestňujte na povrchy, ktaleboé môžu blokovať vetracie
otvaleboy.
DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických
špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.
18
notebooku Elektronická príručka
Pružinový zámok batérie
Pružinový zámok batérie automaticky uzamkne batériu v mieste
po jej vložení do priestoru pre batériu.
DÔLEŽITÉ! Pri vyberaní batérie sa tento zámok musí držať v
odomknutej polohe.
Kryt priehradky
Tento kryt chráni miesta v prenosnom počítači, ktoré sú
vyhradené pre vymeniteľné jednotky pevného disku (HDD) a
pamäťové moduly RAM.
POZNÁMKA: Viac podrobností o výmene alebo vkladaní HDD
alebo modulov RAM do prenosného počítača nájdete v 6. kapitole:
časť Inovácia prenosného počítača v tejto elektronickej príručke.
Basový reproduktor
Basový reproduktor produkuje hlboké zvukové frekvencie pre
plnšie a bohatšie basové zvuky vhodné pre hranie počítačových
hier alebo sledovanie filmov na vašom prenosnom počítači.
notebooku Elektronická príručka
19
Pravá strana
Výstupný port na pripojenie kombinovaného konektora
preslúchadlá a výstup rozhrania S/PDIF
Tento port umožňuje pripojiť výstupný zvukový signál
z notebooku k reproduktorom so zosilňovačom alebo
slúchadlám. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk
menyambungkan PC Notebook ke perangkat yang kompatibel
dengan S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format).
Vstupný konektor pre mikrofón
Vstupný konektor pre mikrofón sa používa na zapojenie
externého mikrofónu do prenosného počítača.
Konektor vstupu zvukového signálu
Tento konektor vstupu stereofónneho zvukového signálu
(1/8-palcový) možno používať na pripojenie stereofónneho
zdroja zvuku k prenosnému počítaču. Táto funkcia sa používa
hlavne na pripojenie zvuku k multimediálnym aplikáciám.
Port USB 3.0 s funkciou USB Charger+
Tento port USB 3.0 s ikonou sa dodáva s funkciou USB
Charger+. Funkcia USB Charger+ umožňuje rýchle nabíjanie
mobilných zariadení a môže sa používať aj vtedy, keď je
prenosný počítač v režime nízkej spotreby energie alebo
hibernácie alebo vypnutia (vo vybraných modeloch).
Port USB 3.0
Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0)
poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne
kompatibilný s USB 2.0.
20
notebooku Elektronická príručka
Port Mini DisplayPort/Thunderbolt (líši sa podľa modelu)
Adaptér Thunderbolt používajte na pripojenie prenosného
počítača do rozhrania DisplayPort, VGA, DVI, HDMI alebo
externého displeja a užívajte si vlastnosti zobrazenia s vysokým
rozlíšením prostredníctvom technológie Intel ® Thunderbolt ™.
PortHDMI
Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos
multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je
kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,
Blu-ray a ďalší chránený obsah.
Port LAN
Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie
k miestnej počítačovej sieti (LAN).
Port VGA
Pomocou tohto portu môžete zapojiť prenosný počítač do
štandardného zariadenia kompatibilného s VGA, ako sú
monitory alebo projektory.
Vstup pre napájanie (DC)
Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie
batérie a napájanie notebooku.
VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci.
Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a
držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.
DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku
používajte len dodávaný sieťový adaptér.
notebooku Elektronická príručka
21
Ľavá strana
Otvalebo pre zámok Kensington®
Otvalebo pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť
prenosný počítač pomocou zabezpečovacích zariadení,
ktaleboé sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami
typu Kensington®.
Palebot USB 3.0
Tento palebot pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB
3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne
kompatibilný s USB 2.0.
Optická mechanika
Optická mechanika v prenosnom počítači môže podpaleboovať
niekoľko falebomátov diskov, ako sú disky CD, DVD,
zapisovateľné disky alebo prepisovateľné disky.
Indikátor optickej diskovej mechaniky
Tento indikátor svieti, keď sa pri zapnutom prenosnom počítači
stlačí tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky. Tento
indikátor sa tiež rozsvieti, keď optická disková mechanika
načítava dáta z alebo zapisuje na disk.
Tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky
Stlačením tohto tlačidla sa vysunie blok mechaniky optického disku.
22
notebooku Elektronická príručka
Otvalebo na vysunutie optickej diskovej mechaniky
Otvalebo na ručné vysunutie sa používa na vysunutie bloku
mechaniky v prípade, keď nefunguje elektronické tlačidlo na
vysunutie.
VÝSTRAHA! Tento otvalebo na ručné vysunutie používajte len
vtedy, keď elektronické tlačidlo na vysunutie nefunguje.
POZNÁMKA :Viac podrobností si pozrite v časti Používanie
optickej diskovej mechaniky v tejto príručke.
Čítačka pamäťovej karty
Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet,
ktorá podporuje formáty kariet MMC a SD.
notebooku Elektronická príručka
23
Ľavá strana
Indikátaleboy stavu
Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav
hardvéru vášho notebooku.
Indikátalebo napájania
24
Indikátalebo napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku
a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku.
notebooku Elektronická príručka
Dvojfarebný indikátalebo nabíjania batérie
Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu
infalebomáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti
nájdete v nasledujúcich častiach:
Farba
Stav
Neprerušovanie
zeleno
Keď je notebooku pripojený k
zdroju napájania, nabíja svoju
batériu a kapacita batérie je
95% až 100%.
Neprerušovanie
oranžovo
Keď je notebooku pripojený k
zdroju napájania, nabíja svoju
batériu a kapacita batérie je
nižšia ako 95%.
Bliká oranžovo
Prenosný počítač beží v režime
batérie a batéria je nabitá na
menej ako 10%.
Nesvieti
Prenosný počítač beží v režime
batérie a batéria je nabitá na
10% až 100%.
Indikátor činnosti mechaniky
Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš prenosný počítač
vstupuje do vnútorných pamäťových diskov
notebooku Elektronická príručka
25
Svetelný indikátor režimu Lietadlo
Ak je v prenosnom počítači zapnutý režim Lietadlo, rozsvieti
sa tento svetelný indikátor.
Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne
pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.
Indikátor zámku číslicr
26
Tento indikátor sa rozsvieti pri aktivovaní funkcie zámku čísel
(NumLock). Pomocou tejto funkcie môžete na zadávanie
čísel používať niektoré z klávesov na klávesnici.
notebooku Elektronická príručka
Pohľad zozadu
Vetracie otvory
Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a
unikanie horúceho vzduchu z notebooku.
DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble
alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby
nedochádzalo k prehrievaniu.
notebooku Elektronická príručka
27
28
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 2:
Používanie prenosného
počítača
notebooku Elektronická príručka
29
Začíname
Svoj notebook nabite.
A.
Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.
B.
Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia
100 V ~ 240 V.
C.
Pripojte konektalebo napájania jednosmerným prúdom (DC) k
vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.
Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny.
POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli
a Vašej oblasti.
POZNÁMKA:
Vstupné napätie:
30
•
100–240V striedavý prúd
•
Vstupná frekvencia: 50-60Hz
•
Menovitý výstupný prúd: 230W (11.8A)
•
Menovité výstupné napätie: 19.5 V jednosmený prúd
notebooku Elektronická príručka
DÔLEŽITÉ!
•
Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými
parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými
parametrami na napájacom adaptéri. Niektaleboé modely
prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných
prúdov na základe dostupného SKU.
•
Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je
zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime
napájacieho adaptéra dôrazne odpaleboúčame používať uzemnenú
nástennú elektrickú zásuvku.
•
Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho
prenosného počítača.
•
Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho
odpojíte od elektrickej zásuvky.
VÝSTRAHA!
Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v
prenosnom počítači.
•
Batéria, ktaleboá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení
alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia
chemikáliami.
•
Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.
•
Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.
•
Batériu neodhadzujte do ohňa.
•
Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.
•
Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať.
•
Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.
•
Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.
•
Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.
notebooku Elektronická príručka
31
Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel.
Stlačte tlačidlo Start (Štart).
32
notebooku Elektronická príručka
Používanie gest na dotykovej obrazovke
Posúvanie indikátaleboa
Ak chcete tento indikátalebo aktivovať, na dotykovú podložku môžete
kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na
dotykovej podložke indikátaleboom pohybujte po obrazovke.
Haleboizontálne posúvanie
Vertikálne posúvanie
Diagonálne posúvanie
notebooku Elektronická príručka
33
Gestá jedným prstom
Poklepanie/kliknutie, Dvojité poklepanie/ Dvojité kliknutie
•
Na obrazovke Start poklepanie/kliknutie na aplikáciu, ktaleboú
chcete spustiť.
•
V stolnom režime dvakrát poklepanie/kliknutie na aplikáciu,
ktaleboú chcete spustiť.
Ťahať a pustiť
Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho,
aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na
nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.
34
notebooku Elektronická príručka
Kliknutie ľavým tlačidlom
Kliknutie pravým tlačidlom
•
Na úvodnej obrazovke
kliknite na aplikáciu,
ktaleboú chcete spustiť.
•
•
V režime Desktop (Pracovná
plocha) dvakrát kliknite na
aplikáciu, ktaleboú chcete
spustiť.
Na úvodnej obrazovke
kliknite na aplikáciu,
ktaleboú chcete vybrať, a
spustite panel s nástrojmi.
Toto tlačidlo môžete tiež
stlačiť, ak chcete spustiť
panel All Apps (Všetky
aplikácie).
•
V režime Desktop (Pracovná
plocha) kliknite pravým
tlačidlom na ponuku,
ktaleboú chcete otvaleboiť.
POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú
umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej
podložke.
notebooku Elektronická príručka
35
Potiahnutie po halebonom okraji
•
Ak chcete spustiť lištu All apps (Všetky aplikácie), na obrazovke
Metro Start prejdite prstom po halebonom okraji.
•
Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte
od haleboného okraja.
Potiahnutie po ľavom okraji
Potiahnutie po pravom okraji
Ak chcete presúvať spustené
Ak chcete spustiť lištu Charms
aplikácie, prst posúvajte od ľavého bar, prstom prejdite po pravom
okraja.
okraji.
36
notebooku Elektronická príručka
Gestá dvoma prstami
Poklepať
Otáčať
Ak chcete simulovať funkciu
kliknutia pravým tlačidlom myši,
poklepte dvoma prstami na
dotykovú podložku.
Ak chcete otočiť obrázok, dva
prsty priložte na dotykový panel a
jedným prstom otáčajte doprava
alebo doľava, pričom druhý prst
zostáva nehybný.
Posúvanie dvoch prstov
nahalebo/nadol
Posúvanie dvoch prstov doľava/
dopravaov
Ak chcete posúvať položku
haleboe alebo dolu, posúvajte
dva prsty.
Ak chcete posúvať položku doľava
alebo doprava, posúvajte dva prsty.
notebooku Elektronická príručka
37
Oddialenie
Priblíženie
Na dotykovom paneli spojte dva
prsty.
Na dotykovom paneli roztiahnite
dva prsty.
Ťahať a pustiť
Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním
ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do
nového umiestnenia.
38
notebooku Elektronická príručka
Gestá troma prstami
Potiahnuť haleboe
Potiahnuť dolu
Ak chcete ukázať všetky
spustené aplikácie, troma
prstami potiahnite smerom
haleboe.
Ak chcete ukázať režim Desktop
(Pracovná plocha), troma prstami
potiahnite smerom dolu.
notebooku Elektronická príručka
39
Používanie klávesnice
Klávesy funkcií
Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné
spustiť nasledujúce príkazy:
Prepne notebook do režimu sleep mode (režim
spánok)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane
mode (režim lietadlo)
Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim
lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.
Znižuje jas displeja
Zvyšuje jas displeja
Slúži na vypnutie panela displeja
Prepína režim zobrazenia
Poznámka: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená
do prenosného počítača.
40
notebooku Elektronická príručka
Zapína alebo vypína dotykový panel
Zapína alebo vypína reproduktalebo.
Znižuje hlasitosť reproduktaleboa.
Zvyšuje hlasitosť reproduktaleboa.
Klávesy Windows® 8.1
Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®,
ktaleboé sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Metro Start, stlačte tento
kláves. Ak už máte otvaleboenú obrazovku Metro Start
a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktaleboú ste naposledy
otvaleboili, stlačte tento kláves.
Ak chcete simulovať funkcie pravým kliknutím tlačidla
myši, stlačte toto tlačidlo.
notebooku Elektronická príručka
41
Používanie numerickej klávesnice
Numerickú klávesnicu v prenosnom počítači možno používať na
zadávanie číslic alebo ako klávesy so šípkami.
Stlačením tohto tlačidla
môžete prepínať
medzi používaním klávesnice ako číslicové klávesy alebo
ako smerové klávesy.
Kláves ROG
POZNÁMKA: Stlačením klávesu ROG otvoríte aplikáciu Gaming Center v
prenosnom počítači.
42
notebooku Elektronická príručka
Používanie optickej mechaniky
POZNÁMKA:
•
Skutočné umiestnenie elektronického uvoľňovacieho tlačidla sa
môže líšiť v závislosti na modeli prenosného počítača.
•
Skutočný vzhľad optickej diskovej jednotky v prenosnom počítači
sa môže tiež líšiť v závislosti od modelu, ale spôsob používania sa
nemení.
Vloženie optického disku
1.
Keď je prenosný počítač zapnutý, stlačením elektronického
uvoľňovacieho tlačidla čiastočne vysuňte priehradku optickej
mechaniky.
notebooku Elektronická príručka
43
2.
Priehradku optickej mechaniky pomaly vytiahnite.
DÔLEŽITÉ! Dávajte pozalebo, aby ste sa nedotkli objektívu optickej
mechaniky. Uistite sa, že žiadne objekty nemôžu uviaznuť pod
priehradkou optickej mechaniky.
3.
Disk držte za okraje potlačenou stranou nahalebo a zľahka ju
umiestnite na náboj mechaniky.
4.
Zatlačte na plastový náboj disku, kým nezapadne na náboj
optickej mechaniky.
44
notebooku Elektronická príručka
5.
Miernym zatlačením na priehradku mechaniky zatvalebote
optickú mechaniku.
POZNÁMKA: Pri načítavaní údajov je nalebomálne počuť v optickej
mechanike zvuky otáčania a vibrovania.
Otvalebo pre ručné vysunutie
Otvalebo pre ručné vysunutie sa nachádza na dvierkach optickej
mechaniky a slúži na vysunutie priehradky optickej mechaniky v
prípade, že elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.
Ak chcete ručne vysunúť priehradku optickej mechaniky, zasuňte
vyrovnanú kancelársku sponku do otvalebou pre ručné vysunutie, až
kým sa priehradka na disk otvaleboí.
VÝSTRAHA! Otvalebo pre ručné vysunutie používajte iba v prípade, že
elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.
notebooku Elektronická príručka
45
46
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 3:
Práca s Windows® 8.1
notebooku Elektronická príručka
47
Zapnutie po prvý raz
Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek,
ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho
operačného systému Windows® 8.1.
Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:
1.
Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko
minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).
2.
Na obrazovke Setup (Nastavenia) môžete vybrať jazyk, ktaleboý
sa bude používať v prenosnom počítači.
3.
Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite okienko I
accept (Súhlasím).
4.
Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte
podľa pokynov na obrazovke:
•Prispôsobenie
•
Získať on-line
•Nastavenia
•
Vaše konto
5.
Systém Windows® 8.1 pokračuje po nastavení základných
položiek v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení.
Uistite sa, že váš prenosný počítač je počas procesu inštalácie
stále zapnutý.
6.
Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí úvodná obrazovka.
48
notebooku Elektronická príručka
Windows® UI
Systém Windows® 8.1 využíva dlaždicové používateľské rozhranie (UI), ktoré
vám umožňuje organizovať a jednoducho získavať prístup k aplikáciám
Windows® z úvodnej obrazovky Start. Obsahuje aj nasledujúce funkcie,
ktoré môžete pri práci na svojom notebooku používať.
Úvodná obrazovka
Úvodná obrazovka sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho
používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky
programy a aplikácie, ktoré potrebujete.
Aplikácie Windows®
Tieto aplikácie sú pripnuté na úvodnej obrazovke a pre ľahký prístup sú
zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.
POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje
prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.
notebooku Elektronická príručka
49
Prístupové body
Prístupové body na obrazovke vám umožňujú spúšťať programy a
získať prístup k nastaveniam vášho notebooku. Funkcie v rámci týchto
prístupových bodov možno aktivovať pomocou plochy touchpad.
Prístupové body v rámci spustenej aplikácie
Prístupové body na úvodnej obrazovke
50
notebooku Elektronická príručka
Prístupový bod
Činnosť
ľavý horný roh
Posúvajte ukazovateľom myši v ľavom
hornom rohu, kliknite na zmenšeninu
aktuálnej aplikácie a vráťte sa na túto
spustenú aplikáciu.
Ak ste spustili viac než jednu aplikáciu,
posunutím nadol zobrazíte všetky spustené.
aplikácie.
ľavý spodný roh
Na orazovke spustenej aplikácle:
Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku,
posúvajte ukazovateľom myši v ľavom
dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo
POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na úvodnú
obrazovku, na
klávesnici môžete tiež
stlačiť kláves Windows .
Z obrazovky úvodnej obrazovky:
Ak sa chcete vrátiť do pôvodnej aplikácie,
posúvajte ukazovateľom myši v ľavom
dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo
.
notebooku Elektronická príručka
51
Prístupový bod
Činnosť
horná časť
Posúvajte ukazovateľom myši, až kým sa
nezmení na ikonu ruky. Presuňte aplikáciu na
novú pozíciu.
POZNÁMKA: Táto funkcia aktívneho bodu
funguje iba v spustenej aplikácii alebo ak
chcete použiť funkciu Snap (Urobiť snímku).
Viac informácií si pozrite vo funkcii Snap
(Urobiť snímku) v časti Práca s aplikáciami
Windows®.
pravý horný a
spodný roh
52
Posúvaním ukazovateľa myši v hornom alebo
dolnom pravom rohu spustite panel nástrojov
Charms bar.(Kúzlo).
notebooku Elektronická príručka
Tlačidlo Start (Štart)
Operačný systém Windows 8.1 obsahuje tlačidlo Start (Štart), ktoré
umožňuje prepínať medzi dvoma najnovšími aplikáciami, ktoré ste
otvorili. Tlačidlo Start (Štart) môže byť v režime Desktop (Pracovná
plocha) prístupné z úvodnej obrazovky a v ľubovoľnej aplikácii, ktorá je
práve otvorená na obrazovke.
Tlačidlo Start (Štart) na úvodnej obrazovke
POZNÁMKA: Skutočná farba tlačidla Start (Štart) sa mení v závislosti od
nastavenia zobrazenia, ktoré ste vybrali pre úvodnú obrazovku.
Ak chcete ukázať tlačidlo Start (Štart), ukazovateľ myši
presuňte do ľavého rohu úvodnej obrazovky alebo na
ľubovoľnú otvorenú aplikáciu.
notebooku Elektronická príručka
53
Tlačidlo Start (Štart) v režime Desktop (Pracovná plocha)
Kontextová ponuka
Keď kliknete na tlačidlo Start (Štart) a podržíte ho, kontextová ponuka
sa zobrazí ako okienko s rýchlym prístupom k niektorým z programov v
operačnom systéme Windows ® 8.1.
Kontextová ponuka tiež obsahuje nasledujúce možnosti na vypnutie
prenosného počítača: odhlásiť, nečinný režim, vypnúť, reštartovať.
54
notebooku Elektronická príručka
Customizing your Start screen
Windows® 8.1 also enables you to customize your Start screen,
allowing you to boot directly to the Desktop mode and customize the
arrangement of your apps onscreen.
To customize the settings of your Start screen:
1.
Spustite aplikáciu Pracovná plocha.
2.
Ak chcete spustiť prekrývacie okno, pravým tlačidlom
myši kliknite na panel úloh a nie na tlačidlo Start (Štart).
3.
Ak chcete zaškrtnúť možnosti Navigation (Navigácia) a
Start Screen (Úvodná obrazovka), ktoré chcete použiť,
kliknite na kartu Properties (Vlastnosti) a potom na
kartu Navigation (Navigácia).
4.
Ak chcete uložiť nové nastavenia, klepnite na možnosť
Apply (Použiť) a ukončite.
notebooku Elektronická príručka
55
Práca s aplikáciami Metro
Na spustenie a prispôsobenie vašich aplikácií používajte plochu
touchpad alebo klávesnicu svojho notebooku.
Spustenie aplikácií
Ukazovateľ myši umiestnite na aplikáciu a aplikáciu
spustíte kliknutím ľavým tlačidlom alebo poklepaním.
Dvakrát stlačte tlačidlo
a potom stlačte tlačidlá
so šípkami na prehľadávanie v rámci aplikácií. Stlačením
tlačidla
spustite aplikáciu.
Prispôsobenie aplikácií
Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z
úvodnej obrazovky pomocou nasledujúcich krokov.
Presúvanie aplikácií
Aplikáciu presuniete tak, že dvakrát na ňu kliknete a potom
ju presuniete na nové miesto.
56
notebooku Elektronická príručka
Zmena veľkosti aplikácií
Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu pre aktiváciu
jej panela s nastaveniami a veľkosť dlaždice aplikácie
potom vyberte klepnutím na tlačidlo
.
Odopnutie aplikácií
Kliknutím pravým tlačidlom na aplikáciu aktivujte panel
Customize (Panel s úpravami) a potom klepnite na
.
tlačidlo
Uzatváracie aplikácií
1.
Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť spustenej
aplikácie, potom počkajte, kým sa ukazovateľ
zmení na ikonu ruky.
2.
Aplikáciu zatvoríte presunutím aplikácie k
spodnému okraju obrazovky.
V rámci obrazovky spustenej aplikácie stlačte
.
notebooku Elektronická príručka
57
Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami
Okrem už pripnutých aplikácií na úvodnej obrazovke môžete tiež
otvoriť ďalšie aplikácie prostredníctvom obrazovky s aplikáciami.
POZNÁMKA: Aktuálne aplikácie, ktoré sú zobrazené na obrazovke, sa
môžu líšiť podľa modelu. Nasledujúca snímka obrazovky slúži iba ako
ukážka.
Spustenie obrazovky s aplikáciami
Obrazovku s aplikáciami spustite pomocou dotykovej podložky alebo
klávesnice prenosného počítača.
Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo
Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo
58
.
a potom
.
notebooku Elektronická príručka
Pridanie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku
Pomocou dotykovej podložky môžete na úvodnú obrazovku pripnúť
viac aplikácií.
1. Spustenie obrazovky All Apps (Všetky aplikácie)
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu, ktorú
chcete pridať na úvodnú obrazovku.
3.
Klepnutím alebo kliknutím na ikonu
pripnite vybrané aplikácie na úvodnú obrazovku.
notebooku Elektronická príručka
59
Lišta Charms bar
Lišta Charms bar je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej
obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať
aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho
notebooku.
Lišta Charms bar
60
notebooku Elektronická príručka
Spustenie lišty Charms bar
POZNÁMKA: Po vyvolaní sa na začiatku lišta Charms bar zobrazí ako
zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad lišty Charms bar po
jej aktivovaní.
Na spustenie lišty Charms bar používajte plochu touchpad alebo
klávesnicu svojho notebooku.
Posuňte ukazovateľ myši do pravého alebo ľavého
horného rohu obrazovky.
Stlačte kláves
notebooku Elektronická príručka
61
Obsah lišty Charms bar
Search(Vyhľadávanie)
Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory,
aplikácie alebo programy vo vašom notebooku.
Share(Zdieľanie)
Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie
prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.
Start(Úvodná obrazovka)
Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú
obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj
použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.
Devices(Zariadenia)
Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať
súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu notebooku,
ako je externý monitor alebo tlačiareň.
Settings(Nastavenia)
Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam
vášho notebooku.
62
notebooku Elektronická príručka
Funkcia Snap
Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s
možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.
DÔLEŽITÉ! Pred používaním funkcie Snap (Urobiť snímku) sa uistite, že
rozlíšenie obrazovky prenosného počítača je nastavené na hodnotu 1 366
x 768 pixelov alebo vyššiu.
Lišta Snap
notebooku Elektronická príručka
63
Using Snap
Na aktivovanie a používanie funkcie Snap (Urobiť snímku) použite
dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.
1.
Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať
funkciu Snap.
2.
Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.
3.
Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky,
premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu
panela displeja.
4.
Spusťte ďalšiu aplikáciu.
1.
Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať
funkciu Snap.
2.
Ak chcete urobiť snímku aplikácie do ľavej alebo
pravej časti okna, stlačte tlačidlo
a tlačidlo s
ľavou alebo pravou šípkou.
3.
64
Spusťte ďalšiu aplikáciu. Táto aplikácia je
automaticky umiestnená do prázdneho okna.
notebooku Elektronická príručka
Ďalšie klávesové skratky
Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové
skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci
systému Windows® 8.1.
\
Prepína medzi úvodnou obrazovkou Start a
poslednou spustenou aplikáciou
V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC
(Tento počítač).
Otvára možnosť File (Súbor) z panela úloh
Search (Vyhľadať).
Otvorí tablu Vyhľadanie súboru
Otvorí tablu Zdieľanie
Otvorí tablu Nastavenia
Otvorí tablu Zariadenia
Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia
Minimalizuje aktívne okno
notebooku Elektronická príručka
65
Spúšťa okno Project (Projekt)
Otvára možnosť Everywhere (Všade) z
panela úloh Search (Vyhľadať)
Otvorí okno Spustenie
Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia
prístupu
Otvára možnosť Settings (Nastavenia) z
panela úloh Search (Vyhľadať)
Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
(Start)
Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a
priblíži vašu obrazovku
Slúži na oddialenie vašej obrazovky
Otvorí Nastavenia moderátora
66
notebooku Elektronická príručka
Pripojenie do bezdrôtových sietí
Wi-Fi
Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom,
surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.
DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu WiFi v prenosnom počítači, režim
Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v
časti Režim Lietadlov tejto príručke.
Zapnutie Wi-Fi
Wi-Fi vo svojom notebooku zapnete podľa nasledujúcich krokov:
1.Aktivujte Charms bar (Lišta Charm).
2.
oklepte na tlačidlo
tlačidlo
a potom poklepte na
.
3.
V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.
4.
Poklepaním na položku Connect (Pripojiť) spustíte
sieťové pripojenie.
POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť
požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.
5.
Ak chcete povoliť zdieľanie medzi prenosným
počítačom a ďalšími systémami s bezdrôtovým
pripojením, klepnite/kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
Klepnutím/kliknutím na tlačidlo No (Nie) vypnete
funkciu zdieľania.
notebooku Elektronická príručka
67
Bluetooth
Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými
zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.
DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth v prenosnom počítači,
režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si
pozrite v časti Režim Lietadlov tejto príručke.
Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou
Bluetooth
Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj ​​notebook s
inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Za týmto účelom
použite dotykovú podložku nasledovným spôsobom:
1.
Aktivujte Charms bar (Lišta Charm)
2.
Poklepte na tlačidlo
a potom poklepte na možnosť
Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača)
3.
V možnosti PC Settings (Nastavenia počítača)
vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom
poklepte na možnosť Add a Device (Pridať
zariadenie) na vyhľadanie zariadení s aktivovanou
funkciou Bluetooth.
4.
Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom
prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je
odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké,
poklepte na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné spárovanie
vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.
POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou
funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie
prístupového kódu vášho prenosného počítača.
68
notebooku Elektronická príručka
Režim Lietadlo
Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu,
ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.
Zapnutie režimu Lietadlo
1.Aktivujte Charms bar (Lišta Charm).
alebo
2.
Poklepte na tlačidlo
.
tlačidlo
3.
a potom poklepte na
Tento režim zapnite presunutím posuvného
ovládača doprava.
.
Stlačte
Vypnutie režimu Lietadlo
1.Aktivujte Charms bar (Lišta Charm).
alebo
2.
Poklepte na tlačidlo
.
tlačidlo
3.
a potom poklepte na
Tento režim vypnite presunutím posuvného
ovládača doľava.
Stlačte
.
POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré
môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní
svojho notebooku počas letu dodržiavať.
notebooku Elektronická príručka
69
Pripojenie do káblových sietí
Cez port LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do
káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokorýchlostné
pripojenie na internet.
POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na
internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).
Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový
kábel je zapojený do portu LAN v prenosnom počítači a do miestnej siete.
Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE
1.
Spustiť aplikáciu Desktop (Pracovná plocha).
2.
Na paneli úloh vo Windows® kliknite pravým
a potom poklepte
tlačidlom na ikonu siete
na položku Open Network and Sharing Center
(Otvoriť okno Centrum sietí a zdieľania).
70
3.
V okne Centrum sietí a zdieľania poklepte na
položku Change adapter settings (Zmeniť
nastavenia adaptéra).
4.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu LAN a potom
vyberte položku Properties (Vlastnosti).
5.
Poklepte na položku Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Verzia protokolu internetu 4(TCP/
IPv4) a potom poklepte na položku Properties
(Vlastnosti).
6.
Poklepte na položku Obtain an IP address
automatically (Automaticky získať IP adresu) a
potom poklepte na tlačidlo OK.
notebooku Elektronická príručka
POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte ďalšími krokmi.
Vráťte sa do okna Network and Sharing Center
(Centrum sietí a zdieľania) a následne kliknite
na položku Set up a new connection or network
(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).
Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť
k internetu) a poklepte na tlačidlo Next (Ďalej).
7.
8.
9.
Poklepte na položku Broadband (PPPoE) (Široké
pásmo (PPPoE)).
10.
Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov
pripojenia a potom poklepte na tlačidlo Connect
(Pripojiť).
11.
Poklepaním na tlačidlo Close (Zatvoriť) dokončite
konfiguráciu.
12.
Poklepte na tlačidlo
na paneli úloh a potom
poklepte na pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.
13.
Pripojenie na internet spustite tak, že zadáte svoje
používateľské meno, heslo a potom poklepte na
položku Connect (Pripojiť).
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti
1.
Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a
dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurácia
dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti.
2
Poklepte na položku Use the following IP address
(Používať nasledujúcu adresu IP).
3.
Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu
poskytnutú svojim poskytovateľom služby.
4.
V prípade potreby môžete tiež zadať adresu
preferovaného servera DNS a alternatívnu adresu
servera DNS a potom poklepte na tlačidlo OK.
notebooku Elektronická príručka
71
Vypnutie prenosného počítača
Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných
postupov:
•
Ak chcete prenosný počítač nalebomálne vypnúť,
poklepte na tlačidlo na paneli Charms bar (Panel
Kúzlo) a
alebo
m na tlačidlo
> S Shut down
(Vypnúť).
•
Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo
> Shut down (Vypnúť).
•
Svoj prenosný počítač môžete tiež vypnúť pomocou
režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim
Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt
+ f4, čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom
zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a
potom kliknite na tlačidlo OK.
•
Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a
podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň štyroch (4)
sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.
Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej
spotreby
Ak chcete prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte
tlačidlo napájania.
Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nízkej spotreby
pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim
Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt + f4, čím
spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť
Sleep (Nečinný stav) a potom kliknite na tlačidlo OK.
72
notebooku Elektronická príručka
Obrazovka uzamknutia systému
Windows® 8.1
Keď prenosný počítač zapnete z režimu spánku alebo režimu
dlhodobého spánku, zobrazí sa obrazovka uzamknutia systému
Windows® 8.1. Zobrazí sa aj vtedy, keď systém Windows® 8.1 uzamknete
alebo odomknete.
Obrazovku uzamknutia možno prispôsobiť tak, aby riadila prístup k
vášmu operačnému systému. Keď je váš prenosný počítač uzamknutý,
môžete zmeniť jeho zobrazenie pozadia a prístup k niektaleboým z
vašich aplikácií.
Ak chcete pokračovať z obrazovky uzamknutia
alebo
1.
Klepnite/kliknite na dotykovú podložku alebo
na klávesnicu prenosného počítača stlačte
ľubovoľný kláves.
2.
(voliteľné) Ak je vaše konto chránené heslom,
na zobrazenie úvodnej obrazovky musíte zadať
heslo.
notebooku Elektronická príručka
73
Prispôsobenie obrazovky uzamknutia
Obrazovku uzamknutia môžete prispôsobiť tak, aby bola zobrazená vaša
uprednostňovaná fotografia, prezentácia fotografií, aktualizácie aplikácií a rýchly
prístup k fotoaparátu vo vašom prenosnom počítači. Ak chcete zmeniť nastavenie
obrazovky uzamknutia, môžete si pozrieť nasledujúce infalebomácie:
Výber fotografie
1.
Spusťte panel s položkami Charms > Settings
(Nastavenia).
2.
Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen
(Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).
3.
V možnosti Lock screen preview (Náhľad obrazovky
uzamknutia) kliknite na položku Browse (Prehľadávať) a
vyberte fotografiu, ktaleboú chcete použiť ako pozadie na
obrazovke uzamknutia.
Prehrávanie prezentácie fotografií
74
1.
Spusťte panel s položkami Charms > Settings
(Nastavenia).
2.
Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock
screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka
uzamknutia).
3.
V položke Lock screen preview (Náhľad obrazovky
uzamknutia) presuňte posúvač Play a slide show on
the lock screen (Prezentáciu fotografií prehrať na
obrazovke uzamknutia) do polohy On (Zapnúť).
4.
Ak chcete prispôsobiť nasledujúce možnosti pre
prezentáciu na obrazovke uzamknutia, prejdite nadol:
notebooku Elektronická príručka
Pridanie aktualizácií aplikácií
1.
Spusťte panel s položkami Charms > Settings
(Nastavenia).
2.
Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock
screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka
uzamknutia).
3.
Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Lock screen
apps (Aplikácie na obrazovke uzamknutia) .
4.
Ak chcete pridať aplikácie, ktaleboých aktualizácie by
ste chceli vidieť na obrazovke uzamknutia, použite
nasledujúce možnosti:
Aktivácia fotoaparátu prenosného počítača z obrazovky
uzamknutia
Ak chcete aktivovať a používať fotoaparát prenosného počítača, na obrazovke
uzamknutia potiahnite prstom nadol. Pozrite si nasledujúce kroky na aktivovanie
tejto funkcie:
1.
Spusťte panel s položkami Charms > Settings
(Nastavenia).
2.
Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock
screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka
uzamknutia).
3.
Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Camera
(Fotoaparát) .
4.
Posúvač presuňte do polohy On (Zapnúť).
notebooku Elektronická príručka
75
76
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 4:
Automatický test po zapnutí
notebooku Elektronická príručka
77
Automatický test po zapnutí (POST)
Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených
softvérom, ktaleboé sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného
počítača. Softvér, ktaleboý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť
architektúry prenosného počítača.
Používanie POST na vstup do BIOS-u a
Odstraňovanie problémov
Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti
odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici
prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v nasledovných
infalebomáciách.
BIOS
Basic Input a Output System (BIOS) (Základný systém vstupu a výstupu)
ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktaleboé sú potrebné na spustenie
systému v prenosnom počítači.
Predvolené nastavenia systému BIOS platia pre väčšinu podmienok
prenosného počítača. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s
výnimkou nasledujúcich okolností:
•
Na obrazovke sa objaví chybové hlásenie počas zavádzania systému
a žiada vás spustiť BIOS Setup.
•
Nainštalovali ste nový prvok systému, ktaleboý si vyžaduje ďalšie
nastavenia systému BIOS alebo aktualizácie.
VÝSTRAHA: Používanie nevhodných nastavení systému BIOS môže viesť k
nestabilite systému alebo zlyhaniu spúšťania. Dôrazne odpaleboúčame, aby
ste zmenili nastavenia systému BIOS iba za pomoci zaškoleného servisného
personálu.
Accessing BIOS
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo
počas POST.
78
notebooku Elektronická príručka
Nastavenia BIOS-u
POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na
paleboovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí..
Zavádzanie
Táto ponuka umožňuje nastaviť prialeboity možnosti zavádzania.
Pri nastavovaní prialeboity zavádzania si môžete pozrieť nasledovné
postupy.
1.
Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1
(Možnosť zavádzania č. 1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system boot
aleboder
[Disabled]
Driver Option Prialeboities
Boot Option Prialeboities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
notebooku Elektronická príručka
79
2.
a vyberte zariadenie ako Boot Option #1
Stlačte tlačidlo
(Možnosť zavádzania č. 1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system boot
aleboder
[Disabled]
Driver Option Prialeboities
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Boot Option
Prialeboities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[WindowsDisabled
Boot Manager]
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
notebooku Elektronická príručka
Security (Zabezpečenie)
Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa
prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného
disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania
(I/O) a rozhrania USB.
POZNÁMKA:
•
Ak vytvaleboíte User Passwalebod (Heslo používateľa), pred
vstupom do operačného systému prenosného počítača budete
vyzvaní zadať toto heslo.
•
Ak vytvaleboíte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu),
pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Passwalebod Description
If ONLY the Administratalebo’s passwalebod is set, then
this only limits access to Setup and is only asked falebo
when entering Setup. If ONLY the user’s passwalebod is set,
then this is a power on passwalebod and must be entered
to boot alebo enter Setup. In Setup, the User will have
Administratalebo rights.
Administratalebo Passwalebod Status
User Passwalebod Status
Set Administratalebo
Passwalebod. The
passwalebod length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administratalebo Passwalebod
User Passwalebod
HDD Passwalebod Status :
NOT INSTALLED
Set Master Passwalebod
Set User Passwalebod
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
notebooku Elektronická príručka
81
Nastavenie hesla:
1.
Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup
Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia)
alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).
.
2.Napíšte heslo a stlačte
3.
Opätovne napíšte heslo a stlačte
.
Vymazat’ heslo:
1.
Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup
Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia)
alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).
2.
Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo
3.
Políčko Create New Passwalebod (Vytvaleboiť nové heslo)
nechajte prázdne a stlačte tlačidlo
4.
.
V potvrdzovacom políčku vyberte možnosť Yes (Áno) a potom
stlačte tlačidlo
82
.
.
notebooku Elektronická príručka
Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup
Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektaleboé funkcie
rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie
môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného
rozhrania.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Netwalebok Interface
Wireless Netwalebok Interface
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will be
disabled.
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface Security
LAN Netwalebok Interface
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Lock
UnLock
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:
1.Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť
Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup.
2.
Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na
tlačidlo Zablokovať
3.
.
Vyberte položku Lock (Zablokovať).
notebooku Elektronická príručka
83
Zabezpečenie USB rozhrania
Ak chcete zablokovať alebo odblokovať paleboty a zariadenia,
prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného
rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie
rozhrania USB.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Palebots
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all USB
device will be
disabled
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Zablokovanie USB rozhrania:
1.
Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť
Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie
USB rozhrania.
2.
Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na
tlačidlo Zablokovať.
POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB)
na Lock (Zablokovať) sa tiež zablokujú a skryjú External Palebots
(Exterené paleboty) a ďalšie zariadenia, ktaleboé sú obsiahnuté v
položke USB Interface Security (Zabezpečenie rozhrania USB).
84
notebooku Elektronická príručka
Nastavenie hesla správcu
Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku
chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať
položku Set Master Passwalebod (Nastaviť heslo správcu).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security
SaveAmerican
& Exit Megatrends, Inc.
Aptio
Utility - Boot
Copyright
(C) 2011
Passwalebod Description
Set HDD Master
Passwalebod.
If ONLY the Administratalebo’s passwalebod is set,then
this only limits access to Setup and is only asked falebo
when entering Setup. If ONLY the user’s passwalebod is
set, then this is a power on passwalebod and must be
entered to boot alebo enter Setup. In Setup, the User
will have Administratalebo rights.
Advisable to Power
Cycle System after
Setting Hard Disk
Passwalebods
Administratalebo Passwalebod Status NOT INSTALLED
User Passwalebod Status
NOT INSTALLED
Administratalebo Passwalebod
User Passwalebod
HDD Passwalebod Status :
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set Master Passwalebod
Set User Passwalebod
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nastavenie HDD ochrany heslom:
1.
Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť
hlavné heslo.
2.
vpíšte heslo a stlačte tlačidlo
3.
Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo
4.
Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo
a na nastavenie používateľského hesla zopakujte
predchádzajúce kroky.
.
.
notebooku Elektronická príručka
85
Uložiť a ukončiť
Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u
vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restaleboe Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
notebooku Elektronická príručka
Aktualizácia BIOS:
1.
Overte presný model prenosného počítača a potom si z
internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší
súbalebo BIOS pre váš model.
2.
Kópiu prevzatého súbalebou BIOS uložte na kľúč USB.
3.
Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.
4.
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo
počas
POST.
5.
V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start
Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom
kliknite na tlačidlo
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
[Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Calebopaleboation
USB Configuration
Netwalebok Stack
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
notebooku Elektronická príručka
87
6.
Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbalebo BIOS a potom stlačte
.
tlačidlo
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: G751
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
88
Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po
dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo
Exit > Restaleboe Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené).
notebooku Elektronická príručka
Odstraňovanie problémov
Stlačením tlačidla
počas POST môžete vstúpiť do možností odstraňovania
problémov Windows® 8.1, ktaleboé obsahujú nasledovné položky:
•
obnovenie počítača
•
reset počítača
•
rozšírené možnosti
Obnovte počítač
Ak chcete aktualizovať svoj systém
​​
bez straty svojich aktuálnych
súbaleboov a aplikácií, vyberte položku Refresh your PC (Obnoviť
počítač).
Vstup do tejto položky počas POST:
1.
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo
počas POST.
2.
Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta
obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na
položku Troubleshoot (Riešenie problémov).
3.
Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť
počítač).
4.
Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte
jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o
používaní tejto možnosti, a potom poklepte na
tlačidlo Next (Ďalej).
5.
Poklepte na účet, ktaleboý chcete obnoviť.
6.
Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo
Continue (Pokračovať).
7.
Poklepte na tlačidlo Refresh (Obnoviť).
DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že
prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.
notebooku Elektronická príručka
89
Reset počítača
DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto možnosti vykonajte zálohu všetkých
svojich údajov.
Ak chcete prenosný počítač obnoviť na predvolené nastavenia, vyberte
položku Reset your PC (Resetovať počítač).
Vstup do tejto položky počas POST:
1.
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo
počas POST.
2.
Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta
obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na
položku Troubleshoot (Riešenie problémov).
3.
Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť
počítač).
4.
Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte
jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o
používaní tejto možnosti, a potom poklepte na
tlačidlo Next (Ďalej).
5.
Poklepte na preferovanú možnosť resetovania: Just
remove my files (Odstrániť iba moje súbaleboy)
alebo Fully clean the drive (Úplne vymazať
pamäťový ovládač).
6. Poklepte na položku Reset (Resetovať).
DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že
prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.
90
notebooku Elektronická príručka
Rozšírené možnosti
Ak chcete vykonať ďalšie možnosti na odstránenie problémov vo vašom
prenosnom počítači, vyberte položku Advanced options (Rozšírené
možnosti).
Vstup do tejto položky počas POST:
1.
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo
počas POST.
2.
Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta
obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na
položku Troubleshoot (Riešenie problémov).
3.
Poklepte na položku Advanced options
(Rozšírené možnosti)
4.
Na obrazovke Rozšírené možnosti zvoľte možnosť
riešenia problémov, ktaleboú chcete vykonať.
5.
Na dokončenie procesu postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Používanie možnosti Obnovenie systémových obrazov
Ak chcete obnoviť systém pomocou špecifického obrazového súbalebou,
v položke Advanced options (Rozšírené možnosti) vyberte možnosť
System Image Recovery (Obnovenie systémových obrazov).
Vstup do tejto položky počas POST:
1.
Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo
počas POST.
2.
Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta
obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na
položku Troubleshoot (Riešenie problémov).
3.
Poklepte na položku Advanced options
(Rozšírené možnosti).
notebooku Elektronická príručka
91
4.
Na obrazovke Rozšírené možnosti vyberte
položku System Image Recovery (Obnovenie
systémových obrazov).
5.
Vyberte účet, ktaleboý chcete obnoviť pomocou
súbalebou s kópiou systému počítača.
6.
Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo
Continue (Pokračovať).
7.
Vyberte položku Use the latest available system
image (recommended) (Použiť najnovšie
systémové obrazy (odpaleboúča sa) a potom
poklepte na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je váš
systémový obraz uložený na externom zariadení
alebo disku DVD, môžete tiež zvoliť položku Select
a system image (Zvoliť systémový obraz).
8.
Na dokončenie procesu obnovenia systémových
obrazov postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: Dôrazne odpaleboúčame, aby ste svoj
systém pravidelne zálohovali s cieľom zabrániť strate
údajov v prípade, že prenosný počítač prestane fungovať.
92
notebooku Elektronická príručka
Kapitola 5:
Zvýšenie výkonu prenosného
počítača
notebooku Elektronická príručka
93
Vkladanie jednotky pevného disku
Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si
nasledujúce kroky.
DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej
diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované
servisné stredisko alebo predajňu. Pevný disk sa odporúča vymeniť pod
odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť
autorizované servisné stredisko.
VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku
odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo
telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj
napájania, batériový modul atď.).
POZNÁMKA:
94
•
Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa
modelu, ale spôsob inštalácie pevnej diskovej mechaniky zostáva
rovnaký.
•
IPevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak
potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované
servisné stredisko.
notebooku Elektronická príručka
A. Položte svoj prenosný počítač na čistý, rovný a stabilný povrch.
B.
Skrutku krytu priehradky odhalíte vytiahnutím gumeného krytu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Gumený kryt je navrhnutý na nasadenie
na kryt priehradky prenosného počítača. Z krytu priehradky ho
NEODPÁJAJTE nasilu ani ho úplne NEDEMONTUJTE.
C.
Skrutku krytu priehradky uvoľnite.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Táto skrutka je navrhnutá na nasadenie na
kryt priehradky prenosného počítača. Nasilu ju NEDEMONTUJTE.
skrutka
gumený kryt
notebooku Elektronická príručka
95
D.
Uchopte gumený kryt a opatrne ho potiahnite len tak, aby ste
kryt priehradky odpojili z prenosného počítača.
E.
Kryt priehradky úplne demontujte a položte ho nabok.
gumený kryt
Kryt priehradky
F.
96
Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú
jednotku k priehradke.
notebooku Elektronická príručka
G.
Zásuvku pevného disku odpojte od portu pevného disku a potom
zásuvku pevného disku vyberte z priehradky.
H.
Zásuvku pevného disku otočte dolnou časťou hore a potom
vyberte skrutky.
I.
Pevnú diskovú jednotku vyberte zo zásuvky pre pevnú diskovú
jednotku.
notebooku Elektronická príručka
97
Vybratie pevného disku pripojeného k zásuvke pevného disku:
1.
Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD.
2.
Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný
suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore
tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku.
Zásuvka pre pevnú
diskovú jednotku
stará HDD
98
notebooku Elektronická príručka
J.
Obstarajte si nový pevný disk.
K.
Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými
spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku
DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že konektory na pevnej diskovej jednotke
neblokujú žiadnu časť zásuvky pre pevnú diskovú jednotku.
L.
Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a
utiahnite.
M.
Konektor SATA pevného disku vyrovnajte a zapojte do konektora
SATA v prenosnom počítači.
notebooku Elektronická príručka
99
N.
Zostavu pevného disku a zásuvky pre mechaniku upevnite
skrutkami, ktoré ste odskrutkovali v kroku F.
POZNÁMKA: Pri inštalácii ďalšieho pevného disku zopakujte kroky A až N.
N.
100
Kry vyrovnajte a znova založte na priehradku.
notebooku Elektronická príručka
P. Skrutku, ktorú ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a
utiahnite.
Q.
Na kryt priehradky znovu nasaďte gumený kryt.
skrutka
gumený kryt
notebooku Elektronická príručka
101
Inštalácia pamäťového modulu s
ľubovoľným výberom (RAM)
Zvýšte kapacitu pamäte vášho prenosného počítača nainštalovaním
modulu RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce
kroky znázorňujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do vášho
prenosného počítača:
DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť,
rozširujúce moduly si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto
prenosného počítača.
VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku
odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo
telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj
napájania, batériový modul atď.)
POZNÁMKA:
102
•
The appearance of your Notebook PC’s bottom side and RAM module
may vary per model but the module installation remains the same.
•
Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho
dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť
autorizované servisné stredisko.
notebooku Elektronická príručka
A. Položte svoj prenosný počítač na čistý, rovný a stabilný povrch.
B.
Skrutku krytu priehradky odhalíte vytiahnutím gumeného krytu.
DÔLEŽITÉ! Gumený kryt je navrhnutý na nasadenie na kryt priehradky
prenosného počítača. Z krytu priehradky ho NEODPÁJAJTE nasilu ani ho
úplne NEDEMONTUJTE.
C.
Skrutku krytu priehradky uvoľnite.
DÔLEŽITÉ! Táto skrutka je navrhnutá na nasadenie na kryt priehradky
prenosného počítača. Nasilu ju NEDEMONTUJTE.
skrutka
gumený kryt
notebooku Elektronická príručka
103
D.
Uchopte gumený kryt a opatrne ho potiahnite len tak, aby ste
kryt priehradky odpojili z prenosného počítača.
E.
Kryt priehradky úplne demontujte a položte ho nabok.
gumený kryt
Kryt priehradky
104
notebooku Elektronická príručka
F.Modul RAM vyrovnajte a vložte do zásuvky pre modul RAM.
G.Modul RAM zasuňte, až kým nezapadne na miesto.
H.
Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto.
notebooku Elektronická príručka
105
I. Skrutku, ktorú ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a
utiahnite.
J.
Na kryt priehradky znovu nasaďte gumený kryt.
skrutka
gumený kryt
106
notebooku Elektronická príručka
Tipy a najčastejšie otázky
notebooku Elektronická príručka
107
Užitočné tipy ohľadne notebooku
Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku,
zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta,
uvádzame niekoľko užitočných tipov:
•
Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby
všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia.
•
Používajte funkciu ASUS Live Update na aktualizovanie
exkluzívnych aplikácií, ovládačov a pomocných programov ASUS
vo svojom notebooku. Viac podrobností nájdete v programe
ASUS Tutor, ktorý je nainštalovaný vo vašom notebooku.
•
Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a
zachovávajte jeho aktuálnosť.
•
Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným
vypnutím.
•
Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v
externom pamäťovom zariadení.
•
Notebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak
nebudete svoj notebook dlhodobo používať (aspoň mesiac),
odporúčame vám z neho vybrať batériu, ak je vyberateľná.
•
Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním svojho
notebooku si pripravte nasledovné položky:
108
-
Kód Product Key pre vaše operačné systémy a ďalšie
nainštalované aplikácie
-
Záložné údaje
-
Prihlasovacie ID a heslo
-
Informácie o internetovom pripojení
notebooku Elektronická príručka
Časté otázky ohľadne hardvéru
1.
Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka
a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?
Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú
vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva
na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným
strediskom ASUS.
2.
Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to
môžem opraviť?
Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom
a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa
môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho
zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo
nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.
3.
Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
•
Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.
•
Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj
systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).
•
Odpojte nepoužívané USB zariadenia.
•
Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú
veľa systémovej pamäte.
notebooku Elektronická príručka
109
4.
5. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?
•
Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo
batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu
odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej
zásuvke a notebooku.
•
Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné
stredisko ASUS.
Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?
•Stlačením
•
6.
dotykové zariadenie aktivujte.
Ak ste pripájali externé ukazovacie zariadenie, skontrolujte,
či v položke Inteligentné gesto ASUS nie je dotykové
zariadenie vypnuté.
Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku
pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
•Stlačením
7.
zapnite zvuk reproduktora.
•
Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.
•
Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor
slúchadiel a odpojte ho.
Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra
notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?
O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.
110
notebooku Elektronická príručka
8. Prečo z reproduktorov môjho notebooku stále vychádza zvuk
aj po pripojení slúchadiel do správneho portu konektora?
Prejdite do ponuky Control Panel (Ovládací panel) > Hardware
and Sound (Hardvér a zvuk) a potom v položke Audio
Manager (Správca zvuku) nakonfigurujte nastavenia.
9.
Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože
sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?
Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia
sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie
.
môžete taktiež deaktivovať stlačením
10. Dotykové zariadenie môjho notebooku nefunguje. Čo mám
robiť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
•
Po pripojení externého ukazovacieho zariadenia k svojmu
notebooku skontrolujte, či funkcia Inteligentné gesto ASUS
nie je vypnutá. Ak je, túto funkciu vypnite.
•
Stlačte tlačidlo
.
11. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú
čísla. Ako to môžem zmeniť?
Na svojom notebooku stlačte kláves
alebo
(na vybraných modeloch), čím túto funkciu
vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.
12. Ako spoznám, že môj systém je spustený?
Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi dvoch (2)
sekúnd, kým svetelný indikátor LED na tlačidle blikne päťkrát a
svetelný indikátor LED na fotoaparáte blikne raz.
notebooku Elektronická príručka
111
Časté otázky ohľadne softvéru
1.
Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti,
ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k
zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
2.
•
Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný
vypínač stlačíte na dlhšie ako desať (10) sekundy.
Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a
vloženia batérie a notebook zapnite.
•
Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné
stredisko ASUS.
Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek
klávesu reštartujte.)“?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
3. •
Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook
reštartujte.
•
Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím
priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte
miestne servisné stredisko ASUS.
Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj
operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?
Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré
neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom
systém reštartujte.
112
notebooku Elektronická príručka
4.
Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:
5.
•
Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom
systém reštartujte.
•
Počas štartovania stlačte tlačidlo F9. Keď váš notebook
prejde do režimu Troubleshooting (Riešenie problémov),
zvoľte Refresh (Obnoviť) alebo Reset your PC (Resetovať
PC).
•
Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné
stredisko ASUS.
Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu
spánku alebo dlhodobého spánku?
•
Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte
stlačiť hlavný vypínač.
•
Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte
sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte
hlavný vypínač.
notebooku Elektronická príručka
113
114
notebooku Elektronická príručka
Prílohy
notebooku Elektronická príručka
115
Infalebomácie o DVD-ROM mechanike (vo
vybraných modeloch)
Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje vlastné disky CD
a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si dokúpiť voliteľný softvér DVD
Viewer.
Regionálne infalebomácie týkajúce sa prehrávania
Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa,
digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa
nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme ochrany obsahu, ktaleboú prijal
filmársky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neoprávneným
kopírovaním obsahu.
Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce licenciu CSS,
jedno pravidlo, ktaleboé je najdôležitejšie, sa týka obmedzení prehrávania založených
na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo výrobe zemepisne diferencovaných
filmov, DVD video tituly sa vyrábajú pre špecifické zemepisné regióny, ktaleboé sú
definované v odseku “Definície regiónov”. Zákony o autaleboských právach vyžadujú,
aby všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované pre
región, v ktaleboom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže byť otvaleboený
pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby akýkoľvek systém, ktaleboý
dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného pomocou CSS, dokázal prehrávať iba
jeden región.
DÔLEŽITÉ! Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača
zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu bude
možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie regiónu. Ďalšiu
zmenu kódu regiónu bude možné vykonať falebomou výrobného
obnovenia nastavení. Toto však nie je zahrnuté do záruky. Ak je potrebné
obnovenie nastavení, náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude
znášať užívateľ.
116
notebooku Elektronická príručka
Definície regiónov
Región 1
Kanada, USA, teritaleboiálne územia USA
Región 2
Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu,
Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko,
Palebotugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie,
Slovensko
Región 3
Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko,
Vietnam
Región 4
Austrália, Karibik (okrem teritaleboiálnych území USA), Stredná Amerika, Nový
Zéland, Tichomaleboské ostrovy, Južná Amerika
Región 5
SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea
Región 6
Čína
notebooku Elektronická príručka
117
Infalebomácie o Blu-ray ROM mechanike (na
vybraných modeloch)
Blu-ray ROM umožňuje zobrazenie obrazových a ďalších falebomátov súbaleboov
vo vysokom rozlíšení (HD), ako sú disky DVD a CD.
Definície regiónov
Región A
Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan, Hong Kong,
Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny Juhovýchodnej Ázie a ich
teritóriá.
Región B
Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a Nový Zéland.
Región C
Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína a Mongolsko..
POZNÁMKA: Viac infalebomácií nájdete na webovej stránke venovane
diskom Blu-ray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/BlurayDiscfaleboVideo.aspx falebo maleboe details
Zhoda interného modemu
Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC
(USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s
Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej
telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len
však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie
samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom
koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade
spojiť s dodávateľom zariadenia.
118
notebooku Elektronická príručka
Prehľad
4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie
Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie
hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktaleboé sa nebudú pripájať k
analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).
CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo,
a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení
podpaleboujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k
analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktaleboých sa
adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného
signálu s duálnym tónom.
Vyhlásenie o zhode siete
Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči notifikovanému alebogánu a predajcovi:
„Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté
a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktaleboými môže mať zariadenie
problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“
Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete,
pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované
siete, v spojení s ktaleboými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v
rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktaleboého bude
jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach
softvérových prepínačov. Taktiež odpaleboučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v
prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“
Notifikovaný alebogán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko
paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade
ktaleboých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.
Nie hlasové zariadenia
Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy
podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy.
Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktaleboých je koncová kvalita hovalebou riadené
nariadeniami (napríklad mikrotelefóny a v niektaleboých krajinách aj bezdrôtové
telefóny).
notebooku Elektronická príručka
119
V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktaleboé sa vzťahuje
naleboma CTR21.
Krajina
Vzťahuje sa
Viac testovania
Rakúsko1
Áno
Nie
Belgicko
Áno
Nie
Česká republika
Nie
Nevzťahuje sa
Dánsko1
Áno
Áno
Francúzsko Áno
Nie
Nemecko
Áno
Nie
Grécko
Áno
Nie
Grécko
Áno
Nie
Maďarsko
Nie
Nevzťahuje sa
Island
Áno
Nie
Írsko
Áno
Nie
Taliansko
Ešte sa prejednáva
Nevzťahuje sa
Izrael
Nie
Nie
Lichtenštajnsko
Áno
Nie
Luxembursko
Áno
Nie
Holandsko1
Áno
Nie
Nórsko
Áno
Nie
Poľsko
Nie
Nevzťahuje sa
Palebotugalsko
Nie
Nevzťahuje sa
Španielsko
Nie
Nevzťahuje sa
Švédsko
Áno
Nie
Švajčiarsko
Áno
Nie
Veľká Británia
Áno
Nie
120
notebooku Elektronická príručka
Tieto infalebomácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek
zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať
impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie
je určené iba pre podpalebou signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné
skúšky zbytočné).
V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a
zariadení s identifikáciou volajúceho.
Prehlásenie Amerického federálneho výbalebou
pre telekomunikácie (FCC)
Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom
nasledujúcim podmienkam:
•
Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.
•
Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane
interferencie, ktaleboá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.
Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými
hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel
Amerického federálneho výbalebou pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné
hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému
vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať
energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade
s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto
interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu
sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a
zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou
jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:
•
Zmeňte aleboientáciu alebo polohu antény pre príjem.
•
Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
notebooku Elektronická príručka
121
•
Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
•
Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým
alebo televíznym technikom, ktaleboý Vám pomôže.
VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to
kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktaleboé stanovil FCC a kvôli tomu,
aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom.
Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/
O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte
si pozalebo, pretože zmeny alebo úpravy, ktaleboé neboli jednoznačne
schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok
zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.
(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:
Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády
USA.)
Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa
vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)
VÝSTRAHA! Upozalebonenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktaleboé
neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať
za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca
prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu
1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného
mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”
Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre
nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na
limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou
anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak,
aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.
122
notebooku Elektronická príručka
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)
Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:
•
Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
•
Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
•
Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa nalebomy [EN 60950]
•Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich
stanovuje [Článok 3.1b]
•
Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa naleboiem [EN 301 489-1] a
[EN 301 489-17]
•
Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
•
Sady rádiových testov podľa nalebomy [EN 300 328-2]
Označenie CE
Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth
Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č.
2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o
nízkom napätí“.
Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu
a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a
vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.
notebooku Elektronická príručka
123
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne
domény
Severná Amerika
2.412-2.462 GHz
Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko
2.412-2.484 GHz
Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanál 01 až Kanál 13
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové
spojenia vo Francúzsku
Niektaleboé časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhalebošie
maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:
•
10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz
POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.
Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo
na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre
predbežného oprávnenia, ktaleboú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom
maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz.
Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.
V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:
•
Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
•
Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW
124
notebooku Elektronická príručka
Oblasti, v ktaleboých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s
ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri
a menej ako 10mW vonku:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dalebodogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nalebod
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de
Belfalebot
94 Val de Marne
Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať
svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie
infalebomácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.arcep.fr)
POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.
notebooku Elektronická príručka
125
Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy
UL
Bezpečnostné upozalebonenia sú požadované nalebomou UL 1459, ktaleboá
zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktaleboé budú elektricky pripojené
k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktaleboé v špičke
nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia
je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o
vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).
Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné
pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia
osôb vrátane nasledovných pokynov:
•
Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na
umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí
vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.
•
Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k
riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.
•
Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.
Bezpečnostné upozalebonenia sú požadované nalebomou UL 1642,
ktaleboá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové
batérie, ktaleboé sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie
obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden
elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo,
paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu
na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.
•
Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite
si miestne predpisy
týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko paleboanenia
osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.
•
Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste
takto znížili riziko paleboanenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.
Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou
UL, ktaleboé dodáva výrobca, alebo autaleboizovaní predajcovia
126
notebooku Elektronická príručka
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania
Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia
používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm2 .
Upozalebonenia ohľadne TV tunera
Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný
systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o
elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho
vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie
ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.
Oznámenia ohľadne REACH
Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autaleboizácia
a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch
uviedli na stránke ASUS REACH na adrese “http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision
Calebopaleboation
Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autaleboských práv, na ktaleboú
sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA
a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision
Calebopaleboation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany
autaleboských práv musí byť autaleboizované spoločnosťou Macrovision
Calebopaleboation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou
prípadov autaleboizovaných spoločnosťou Macrovision Calebopaleboation.
Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.
Prevencia pred stratou sluchu
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri
vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.
notebooku Elektronická príručka
127
Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia
(pre lítium iónové batérie)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incaleborectly replaced. Replace only
with the same alebo equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose
of used batteries accaleboding to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsalebogung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incaleborect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
confalebomément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Nalebowegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
128
notebooku Elektronická príručka
Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej
mechaniky
Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa lasera
Bezpečnostná výstraha na mechanike CD-ROM
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
VÝSTRAHA! Aby sa zabránilo vystaveniu laseru optickej mechaniky,
nepokúšajte sa samy rozoberať alebo opravovať túto optickú mechaniku.
Pre vašu bezpečnosť požiadajte o pomoc odbaleboníka.
Výstražný štítok pre servis
VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU
LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO
DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.
Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické
zdravotníctvo (CDRH)
Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu
potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových
výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1.
auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobky predávané v USA.
VÝSTRAHA! Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo používanie
postupov iných ako sú tie, ktaleboé sú uvedené v tomto návode, alebo v
návode na inštaláciu laserového výrobku, môže viesť k riziku vystavenia sa
účinkom nebezpečného žiarenia
Upozalebonenie o povrchovej úprave
DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej
bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť
notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú paleboty vstupov a výstupov.
notebooku Elektronická príručka
129
Schválenie podľa CTR 21
(pre notebook so zabudovaným modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
130
notebooku Elektronická príručka
German
Greek
Italian
Palebotuguese
Spanish
Swedish
notebooku Elektronická príručka
131
Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám
programu ENERGY STAR
ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu
životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který
nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky
energeticky úspaleboným výrobkům a postupům.
Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu
ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento
monitalebo a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10
a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem
libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné infalebomace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete
na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.
energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.
POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podpaleboován v produktech s operacními
systémy Freedos a Linux
Ekologické označenie v rámci Európskej únie
Tomuto notebooku bolo udelené označenie Kvet EÚ, čo znamená, že výrobok má
nasledujúce charakteristiky:
1.
Počas režimu používania a pohotovostného režimu dochádza ku zníženej
spotrebe energie
2.
Obmedzené použitie jedovatých ťažkých kovov
3.
Obmedzené použitie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie
4.
Znížené využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom povzbudzovania k
recyklovaniu
5.
Navrhnuté pre jednoduché aktualizovanie a dlhšiu životnosť dodávaním
kompatibilných náhradných dielov, ako sú batérie, napájacie zdroje, klávesnica,
pamäť a ak je k dispozícii aj CD alebo DVD mechanika.
6.
Zníženie pevného odpadu prostredníctvom politiky vrátenia
Viac infalebomácií o označení Kvet EÚ nájdete na stránke pre ekologické označovanie
v rámci Európskej únie: http://www.ecolabel.eu.
132
notebooku Elektronická príručka
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami
ohľadne ochrany životného prostredia
Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava
koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu
výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany
životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe
požiadaviek nariadení patričné infalebomácie.
Viac infalebomácií o zverejnení infalebomácií spoločnosti ASUS na základe
požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm:
Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950
REACH SVHC - EÚ
RoHS - Kórea
Švajčiarske zákony o energiách
Recyklačný program ASUS / Služby spätného
prevzatia výrobkov
Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo
záväzkov voči najprísnejším nalebomám pre ochranu životného prostredia. Veríme,
že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov,
ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné infalebomácie o
recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm.
notebooku Elektronická príručka
133
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
G751J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Original Declaration Date: 12/08/2014
Corrected Declaration Date: 18/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
134
Signature : __________
notebooku Elektronická príručka
Download PDF

advertising