ASUS SD222-YA User's Manual

SD222-YA sērija
Displejs
Lietotāja
rokasgrāmata
Satura rādītājs
Piezīmes....................................................................................................... iv
Informācija par darba drošību..................................................................... v
Apkope un tīrīšana...................................................................................... vi
ii
1.1
Laipni lūgti!.................................................................................... 1-1
1.2
Iepakojuma saturs......................................................................... 1-1
1.3
Displeja pamatnes salikšana....................................................... 1-2
1.4
Ievads par displeju........................................................................ 1-3
1.4.1
Displeja priekšpuse.......................................................... 1-3
1.4.2
Displeja aizmugure.......................................................... 1-4
2.1
Sviras/statīva noņemšana
(stiprinājumam pie sienas)........................................................... 2-1
2.2
Displeja pielāgošana..................................................................... 2-2
3.1
OSD (ekrāna displeja) izvēlne...................................................... 3-1
3.1.1
Atkārtota konfigurācija..................................................... 3-1
3.1.2
Ievads par OSD funkcijām............................................... 3-1
3.2
Specifikācijas................................................................................ 3-4
3.3
Darba sākšana ar multivides atskaņotāju................................... 3-5
3.3.1 Specifikāciju kopsavilkums.............................................. 3-5
3.3.2
Sistēmas prasības........................................................... 3-5
3.3.3
Iepazīšanās ar multivides atskaņotāju............................. 3-5
3.3.4
Tālvadības pults............................................................... 3-6
3.3.5
Multivides atskaņotāja sagatavošana darbam................. 3-6
3.4
Multivides atskaņotāja izmantošana........................................... 3-7
3.4.1
Galvenā izvēlne............................................................... 3-7
3.4.2
Multivides atskaņotāja iestatījuma konfigurēšana............ 3-7
3.4.3
Filmas demonstrēšana..................................................... 3-7
3.4.4
Mūzikas atskaņošana...................................................... 3-7
3.4.5
Audio atskaņošanas iestatījumu konfigurēšana............... 3-7
3.4.6
Fotoattēlu skatīšana......................................................... 3-7
3.4.7
Slaidrādes fona mūzikas iestatīšana............................... 3-8
3.4.8
Failu/mapju pārdēvēšana................................................. 3-8
3.5
Problēmu novēršana (bieži uzdotie jautājumi)........................... 3-9
3.6
Atbalstīto sinhronizāciju saraksts............................................. 3-12
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības paturētas.
Bez skaidras rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) atļaujas nevienu šīs rokasgrāmatas daļu,
ieskaitot tajā aprakstītos izstrādājumus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, kopēt, glabāt
izguves sistēmā vai tulkot kādā citā valodā jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot pircēja
īpašumā esošo dokumentāciju, kam ir dublikāta funkcijas.
Izstrādājuma garantija un serviss netiek pagarināts, ja: (1) izstrādājums ir remontēts, mainīts vai uzlabots,
ja vien ASUS nav rakstiskā formā pilnvarojis šādus remontdarbus, izmaiņas vai uzlabojumus; vai (2)
izstrādājuma sērijas numurs ir bojāts vai nav atrodams vispār.
ASUS PIEDĀVĀ ŠO ROKASGRĀMATU “TĀDU, KĀDA TĀ IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI
NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI
NOTEIKUMIEM PAR PRECES TIRDZNIECĪBU VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. NEVIENĀ
GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS ASUS, TĀ DIREKTORI, VADOŠIE DARBINIEKI, DARBINIEKI VAI AĢENTI,
NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM
(TOSTARP PAR PEĻŅAS ZAUDĒŠANU, UZŅĒMUMA LIKVIDĒŠANU, DATU VAI LIETOJUMA
ZAUDĒŠANU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN LĪDZĪGIEM GADĪJUMIEM)
PAT, JA ASUS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS RADUŠIES NO KĀDA ŠĪS
ROKASGRĀMATAS VAI IZSTRĀDĀJUMA DEFEKTA VAI KĻŪDAS.
TEHNISKIE DATI UN INFORMĀCIJA, KAS IEKĻAUTA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TIEK SNIEGTA TIKAI
INFORMĀCIJAS NOLŪKOS, UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, UN TO
NEDRĪKST UZSKATĪT PAR ASUS SAISTĪBĀM. ASUS NEUZŅEMAS
NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VARĒTU
PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT IZSTRĀDĀJUMUS UN PROGRAMMATŪRU, KAS
TAJĀ APRAKSTĪTA.
Izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt vai nebūt attiecīgo
uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai autortiesības, un tiek lietoti tikai īpašnieku labuma identificēšanai
vai paskaidrošanai bez jebkāda nolūka tās pārkāpt.
iii
Piezīmes
Federālās sakaru komisijas paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļas
prasībām. Lietošanu nosaka šādi divi noteikumi:
• šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;
• šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot
traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.
Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēta kā atbilstoša visiem B klases
digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC
noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu
pietiekošu aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem pie uzstādīšanas
dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences
enerģiju, līdz ar ko tās nepareizas uzstādīšanas gadījumā, kas nav
saskaņā ar ražotāja instrukcijām, var rasties radiosakariem nelabvēlīgi
traucējumi. Tomēr nav garantijas, ka kādas noteiktas uzstādīšanas
gadījumā traucējumi neradīsies. Ja tiek konstatēts, ka šī ierīce traucē radio
vai televīzijas signāla uztveršanu, kas ir viegli noskaidrojams, ieslēdzot un
izslēdzot ierīci pie ieslēgta radioaparāta vai televizora, lietotājs var mēģināt
novērst šo situāciju, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām.
• Pārvietot uztverošo antenu vai mainīt tās virzienu.
• Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
• Pieslēgt ierīci pie strāvas rozetes, kurai nav pievienots uztvērējs.
• Lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV
tehniķim.
Kanādas Sakaru Ministrijas paziņojums
Šī digitālā ierīce nepārkāpj B klases ierobežojumus attiecībā uz
radiotraucējumu emisiju no digitālām ierīcēm, kas minēti Kanādas Sakaru
Ministrijas noteikumos par radiotraucējumiem.
Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 prasībām.
iv
Informācija par darba drošību
Izmantojiet tikai maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera modeli:
EXA0901XA
• Pirms displeja uzstādīšanas rūpīgi izlasiet visu iepakojumam
pievienoto dokumentāciju.
• Lai novērstu aizdegšanos vai strāvas triecienu, nekad nepakļaujiet
displeju lietus vai mitruma iedarbībai.
• Nekad nemēģiniet atvērt displeja korpusu. Displeja iekšpusē esošais
bīstamais augstspriegums var radīt nopietnas fiziskās traumas.
• Ja strāvas padeve ir bojāta, nemēģiniet to salabot paša spēkiem.
Sazinieties ar kvalificētu apkalpes speciālistu vai savu mazumtirgotāju.
• Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai visi kabeļi ir pareizi
pievienoti un strāvas kabeļi nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus,
nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
• Spraugas un caurumi displeja aizmugurē un apakšdaļā ir paredzēti
ierīces ventilācijai. Neaizsedziet šīs spraugas. Nekad nenovietojiet
ierīci radiatoru vai siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, ja vien netiek
nodrošināta atbilstoša ventilācija.
• Displeju drīkst pieslēgt tikai uz marķējuma norādītajiem barošanas
avotiem. Ja nesat pārliecināti par pieejamā elektrotīkla parametriem,
pajautājiet vietējam ierīces izplatītājam vai vietējai kompānijai, kas
piegādā enerģiju jūsu rajonā.
• Izmantojiet atbilstošu elektropadeves kontaktdakšu, kas atbilst
vietējam elektropadeves standartam.
• Nepārslogojiet sadalītājus un pagarinātājus. Pārmērīga slodze var
izraisīt ugunsgrēku vai radīt strāvas triecienu.
• Nodrošiniet, lai nebūtu pārmērīgs putekļu daudzums, mitrums un pārāk
augsta temperatūra. Nenovietojiet displeju vietās, kur tam var piekļūt
mitrums. Novietojiet displeju uz līdzenas virsmas.
• Negaisa laikā vai apstākļos, kad monitors netiks lietots ilgāku laiku,
atvienojiet to no strāvas avota. Tas pasargās displeju no bojājumiem,
kas var rasties pārsprieguma rezultātā.
• Nekad neievietojiet un nekad nelejiet neko displeja korpusa spraugās.
• Lai garantētu displeja atbilstošu darbību, lietojiet to tikai kopā ar
UL sarakstā uzskaitītajiem datoriem, kuriem ir attiecīgi konfigurētas
spraudligzdas ar marķējumu: 100 ~ 240 V maiņstrāva.
• Sienas kontaktligzdai ir jābūt ierīces tuvumā un viegli pieejamai.
• Ja esat atklājis, ka displejam ir tehniskas problēmas, sazinieties ar
kvalificētu apkalpes speciālistu vai mazumtirgotāju.
v
Apkope un tīrīšana
• Pirms displeja pacelšanas vai pārvietošanas ieteicams atvienot
kabeļus un strāvas vadu. Displeja pārvietošanas laikā ievērojiet tālāk
minētās pareizas pacelšanas metodes. Ceļot vai pārnēsājot displeju,
satveriet to aiz tā malām. Neceliet to, turot aiz statīva vai vada.
• Tīrīšana. Izslēdziet displeju un atvienojiet strāvas vadu. Tīriet displeja
virsmu ar kokvilnu nesaturošu un neskrāpējošu drāniņu. Grūti tīrāmus
traipus var noņemt ar drāniņu, kas samitrināta ar vieglu tīrīšanas
līdzekli.
• Neizmantojiet spirtu vai acetonu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
Izmantojiet ekrāniem paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Nekad
neizsmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz ekrāna, jo tas var iekļūt displejā
un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Tālāk minētās uz displeju attiecināmās pazīmes ir normālas:
• Pirmajā displeja lietošanas reizē ekrāns var mirgot luminiscējošā
apgaismojuma dēļ. Izslēdziet ekrānu, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un ieslēdziet atkal, lai mirgošana izzustu.
• Atkarībā no darbvirsmas veida ekrānam var būt neliela spilgtuma
nevienmērība.
• Ja attēls tiek rādīts vairākas stundas, iepriekšējais attēls ekrānā var
pārklāties ar nākamo attēlu. Ekrāns lēnām izmainīsies, vai arī varat
to izslēgt uz vairākām stundām, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis.
• Ja ekrāns paliek melns vai mirgo, vai arī vairs nedarbojas, sazinieties
ar izplatītāju vai apkalpes centru, lai to salabotu. Nemēģiniet pats
salabot displeju!
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi
BRĪDINĀJUMS: Informācija par sevis aizsargāšanu no traumu
gūšanas, kad mēģināt izpildīt kādu darbību.
UZMANĪBU: Informācija par detaļu sabojāšanas novēršanu, kad
mēģināt izpildīt kādu darbību.
SVARĪGI: Informācija, kas JĀŅEM vērā, lai izpildītu darbību.
PIEZĪME: Padomi un papildinformācija par darbības izpildi.
vi
Papildinformācijas resursi
Lai iegūtu papildinformāciju un saņemtu izstrādājuma un programmatūru
atjauninājumus, skatiet tālāk minētos avotus.
1.
ASUS tīmekļa vietnes
Visā pasaulē pieejamās ASUS tīmekļa vietnēs ir ietverta jaunākā
informācija par ASUS programmaparatūru un programmatūru
izstrādājumiem. Skatiet http://www.asus.com
2.
Papildu dokumenti
Izstrādājuma pakotnē var būt ietverti papildu dokumenti, kurus,
iespējams, pievienojis izplatītājs. Šie dokumenti nav standarta
pakotnes sastāvdaļa.
vii
1.1
Laipni lūgti!
Paldies, ka iegādājāties ASUS® displeju.
Visjaunākajam ASUS displejam ir izteiksmīgās, platāks un spilgtāks
ekrāns, kā arī daudz funkciju, kuras izmantot skatīšanās laikā.
Izmantojot šīs funkcijas, varat baudīt displeja ērto un burvīgo skatīšanās
vidi!
1.2
Iepakojuma saturs
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti tālāk minētie piederumi.
Displejs
Displeja pamatne un skrūve
Īsas pamācības rokasgrāmata
Garantijas karte
Strāvas vads
Tālvadības pults un baterija
•
1-1
Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, nekavējoties sazinieties ar
pārdevēju.
1. nodaļa. Ievads par izstrādājumu
1.3
Displeja pamatnes salikšana
1.
Noņemiet aizmugurējo vāciņu, pastumjot to lejup.
2.
Izvelciet aizmugures gropē esošo sviru.
3.
Novietojiet aizmugurējo vāciņu uz atveres un pastumiet to, kamēr
atskan klikšķis.
4.
Pievienojiet pamatni svirai un cieši nostipriniet skrūvi.
5.
Noregulējiet displeju tādā leņķī, kas jums ir parocīgs.
1
2
3
4
5
•
Lai nesabojātu displeju, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drāniņu.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
1-2
1.4
Ievads par displeju
1.4.1
Displeja priekšpuse
2
1
1.
Tālvadības pults sensors
•
2.
Barošanas indikators
•
1-3
Šeit displejs saņem komandu no tālvadības pults.
Strāvas indikatora krāsa ir tāda kā tālāk.
Stāvoklis
Apraksts
Balts
Darbība
Dzeltens
Gaidstāve
Tumšs
Strāva atslēgta
1. nodaļa. Ievads par izstrādājumu
1.4.2
Displeja aizmugure
6
5
7
1
2 3 4
1.
VGA savienotājs
2.
Audio ieejas spraudnis
3.
Austiņu izejas spraudnis
4.
Strāvas ieejas spraudnis
5.
Kensington slēdzene
6.
Uzstādāmā savienotāja skrūves atveres
7.
Vadības tastatūra
Vienums Taustiņš
Ieslēgšana/
izslēgšana
Ievadsignāla
izvēle
Atgriezties
Spilgtāks
Tālāk
OK
A
MENU
Skaļums
OK
Automātiski
Atpakaļ
Izvēlne
Apraksts
Displeja ieslēgš anai/izslēgš anai
Pārslēgšanai starp multivides atskaņotāju un VGA
ievadi
Atgriešanās pie iepriekšējās OSD atlases
Spilgtuma regulēšanai
Atlasītās funkcijas skaitliskās vērtības palielināšanai
Skaļuma regulēšanai
Iezīmētās OSD funkcijas atlasei
Ekrāna automātiskai pielāgošanai VGA ievadsignālam
Atlasītās funkcijas skaitliskās vērtības samazināšanai
OSD izvēlnes atvēršanai vai aizvēršanai
Taustiņslēga funkcijas ieslēgšanai vai izslēgšanai,
nospiežot uz 5 sekundēm
ASUS LCD monitors SD222 sērija
1-4
2.1
Sviras/statīva noņemšana
(stiprinājumam pie sienas)
Displeja noņemamais statīvs ir speciāli konstruēts stiprinājumiem pie
sienas.
1.
Atvienojiet strāvas vadu un signāla kabeļus. Uzmanīgi novietojiet
displeju ar priekšpusi uz leju uz tīras virsmas, atskrūvējiet skrūvi un
atvienojiet pamatni no sviras.
2.
Lai to izņemtu no gropes, nospiediet aizmugurējo vāciņu uz leju.
3.
Ielokiet to atpakaļ gropē.
4.
Uzlieciet aizmugurējo vāciņu uz gropes un pastumiet to augšup.
•
Lai nesabojātu displeju, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drāniņu.
•
Skrūvju izņemšanas laikā turiet statīvu.
1
2
3
4
•
Stiprinājuma pie sienas (100 x 100 mm) komplekts nav iekļauts iegādātā
produkta komplektācijā.
•
Lietojiet tikai UL sarakstā minēto sienas stiprinājuma kronšteinu, kas spēj
noturēt vismaz 14 kg (skrūvju izmēri: M4 x 10 mm).
ASUS LCD monitors SD222 sērija
2-1
2.2
Displeja pielāgošana
• Lai iegūtu optimālu skata leņķi, iesakām skatīties uz visu displeja
ekrānu, pēc kā varat noregulēt jums piemērotu skatīšanās leņķi.
• Leņķa regulēšanas laikā pieturiet statīvu, lai displejs nevarētu
apgāzties.
• Displeja leņķi var mainīt no -5˚ līdz 23˚ leņķī.
-5 ~ 23
2-2
2. nodaļa. Uzstādīšana
3.1
OSD (ekrāna displeja) izvēlne
3.1.1
Atkārtota konfigurācija
SD222
Color
Mode
Picture
Brightness
Input Select
Contrast
80
Menu
ASCR
ON
Dynamic
100
Saturation
50
Color Temp.
User Mode
Gamma
Move
1.
2.
3.
4.
OK
Exit
Lai aktivizētu OSD izvēlni, nospiediet pogu MENU. OSD aktivizēšanai
var arī izmantot tālvadības pulti, nospiežot taustiņu “guide”.
Lai pārvietotos pa funkcijām, nospiediet pogas  un ►. Nospiediet
pogu OK, lai iezīmētu un aktivizētu vēlamo funkciju. Ja atlasītajai
funkcijai ir apakšizvēlne, vēlreiz nospiediet pogas  un ►, lai
pārvietotos pa apakšizvēlni. Nospiediet pogu OK, lai iezīmētu un
aktivizētu vēlamo apakšizvēlnes funkciju.
Lai mainītu atlasītās funkcijas iestatījumus, nospiediet pogas  un ►.
Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet pogu MENU. Lai pielāgotu
jebkuru citu funkciju, atkārtoti izpildiet 2. un 3. darbību.
3.1.2
1.
2,2
Ievads par OSD funkcijām
Color (Krāsa)
Šajā funkcijā atlasiet vēlamo attēla krāsu.
SD222
Color
Mode
Picture
Brightness
Input Select
Contrast
80
Menu
ASCR
ON
Dynamic
100
Saturation
50
Color Temp.
User Mode
Gamma
Move
2,2
OK
Exit
• Mode (Režīms): Pastāv standarta, dinamisks, mīksts un
vienkrāsains iepriekš iestatīts režīms.
• Brightness (Spilgtums): Spilgtuma pielāgošanas diapazons ir no
0 līdz 100.
Poga
ir arī karstais taustiņš šīs funkcijas aktivizēšanai.
• Contrast (Kontrasts): Kontrasta pielāgošanas diapazons ir no
0 līdz 100.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
3-1
•
•
•
•
ASCR. Pārslēgšanās starp ieslēgšanu un izslēgšanu, lai iespējotu vai
atspējotu funkciju Asus Smart Contrast Ratio.
Saturation (Piesātinājums): Krāsu piesātinājuma diapazons ir no 0 līdz
100.
Color Temp. (Krāsu temperatūra): Satur trīs iepriekš iestatītus baltās
krāsas līdzsvarošanas režīmus (Cool (Vēss), Normal (Normāls) un Warm
(Silts)) un vienu lietotāja režīmu.
Gamma. Pelēktoņu gammas maiņai no 2,2 un 1,8.
•
2.
Sadaļas Color Temp. (Krāsu temperatūra) lietotāja režīmā lietotājs var
konfigurēt primāro krāsu R (sarkana), G (zaļa) un B (zila) vērtību diapazonā
no 0 līdz 100.
Picture (Attēls)
Šajā izvēlnes vienumā varat pielāgot Aspect Control (Skata
koeficients), OverScan (Attēla izvērse), Position (Novietojums) (tikai
VGA) un Focus (Fokuss) (tikai VGA).
SD222
Color
Aspect Control
Full
Picture
OverScan
OFF
Input Select
Position
Menu
Focus
Trace Free
Move
•
•
•
•
•
•
3-2
Exit
Aspect Control (Skata koeficienta pielāgošana). Skata koeficienta
maiņai starp “Full”, “4:3”, “Full Height” (pieejams tikai VGA
ievadsignālam).
OverScan. Attēla izvērses pielāgošanai multivides atskaņotājam.
Position (Novietojums). Attēla horizontālā novietojuma (H novietojums)
un vertikālā novietojuma (V novietojums) pielāgošanai no VGA
ievadsignāla. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
Focus (Fokuss). Attēla horizontālās līnijas un vertikālās līnijas
samazināšanai no VGA ievades, atsevišķi pielāgojot (Phase) [Fāze] un
(Clock) [Sinhronizācija]. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
Trace Free. Atbildes laika paātrināšana, izmantojot Over Drive
tehnoloģiju. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
•
3.
OK
60
Phase (Fāze) pielāgo pikseļu sinhronizācijas signāla fāzi. Ja fāze ir nepareizi
pielāgota, ekrānam ir horizontāli traucējumi.
Clock (Sinhronizācija) (pikseļu frekvence) kontrolē pikseļu skaitu, kas tiek
skenēti vienā horizontālā rindā. Ja frekvence ir nepareiza, uz ekrāna ir
vertikālas svītras un attēls nav proporcionāls.
Input Select (Ievadsignāla izvēle)
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi
Atlasiet ievadsignāla avotu no VGA, multivides atskaņotāja
ievadsignāla.
SD222
Color
VGA
Picture
Media player
Input Select
Menu
Move
4.
OK
Exit
Menu (Izvēlne)
Pielāgo sistēmas konfigurāciju.
SD222
Color
OSD Setup
Picture
Information
Input Select
Language
Menu
Key Lock
English
All Reset
Move
OK
Exit
•
OSD Setup (OSD iestatīšana). Displeja OSD Timeout (OSD noildzes),
DDC/CI, Transparency (caurspīdīguma), OSD Rotation (OSD rotācijas)
un Power indicator (strāvas indikatora) pielāgošana.
•
Information (Informācija). Displeja informācijas rādīšana.
•
Language (Valoda). OSD valodas atlase. Izvēles iespējas ir šādas:
angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, krievu, tradicionālā
ķīniešu, vienkāršotā ķīniešu, japāņu, persiešu, taizemiešu, indonēziešu,
poļu, turku, portugāļu, čehu, horvātu, ungāru, rumāņu un korejiešu.
•
Key Lock (Taustiņslēgs). Visu funkciju taustiņu atspējošana. Lai
aktivizētu vai atceltu taustiņslēgu, nospiediet pogu MENU un turiet to
nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.
•
All Reset (Atiestatīt visu). Atlasot “Yes” (Jā), visi iestatījumi tiks
atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
3-3
3.2
Specifikācijas
Modelis
Paneļa izmērs
SD222-YA
21,5 collas (54,61 cm)
Maks. izšķirtspēja
1920 x 1080
Spilgtums (parasti)
250 cd/m2
Raksturīgā kontrasta attiecība
(parasti)
Skatīšanās leņķis (CR≤10)
Displeja krāsas
Atbildes laiks (parast.)
1000:1
178°(V); 178°(H)
16,7 M
5 ms (no G līdz Gσ)
D-Sub ieeja
Jā
Multivides atskaņotāja
ievadsignāls
Jā
Enerģijas patēriņš
Skaļrunis
Austiņas
Enerģijas taupīšanas režīms
Izslēgšanas režīms
Slīpums
Montāžas savienojums
40 W
Jā
Jā
< 0,5 W
< 0,5 W
no -5° līdz +23°
100 mm x 100 mm
Fiziskie izmēri (P x Dz x A)
517,8 x 385,2 x 200 mm
Kastes izmēri (P x Dz x A)
570 x 109 x 392 mm
Neto svars (aptuveni)
Bruto svars (aptuveni)
Strāvas stiprums
3,8 kg
5,1 kg
Maiņstrāva 100~240 V (ārējais)
* Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.
3-4
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi
3.3
Darba sākšana ar multivides atskaņotāju
3.3.1 Specifikāciju kopsavilkums
Atbalstītie video formāti
MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Atbalstītais video faila
paplašinājums
TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM,
RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB,
ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Atbalstītie audio formāti
MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Atbalstītie attēlu formāti
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Atbalstītie subtitru formāti
SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
1 x SD kartes lasītājs (SDXC (NTFS & FAT32))
Ieejas/izejas porti
3.3.2
USB 2.0 Host A tipa
Sistēmas prasības
1.
Atmiņas ierīce (USB zibatmiņas disks)
2.
Atmiņas karte (SDXC (NTFS un FAT32))
3.3.3
Iepazīšanās ar multivides atskaņotāju
Vienums
Ieejas/izejas
ports
1
SD/MMC
2
USB 2.0 ports
Ievietojiet SD/MMC karti šajā spraugā. (Atbalsta
(SDXC (NTFS un FAT32))
Pievienojiet USB 2.0 ierīci šim portam.
3
Atiestatīšanas
poga
Nospiediet šo pogu, lai atiestatītu uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.
Apraksts
1
2
3
ASUS LCD monitors SD222 sērija
3-5
3.3.4
Tālvadības pults
Izmantojiet tālvadības pulti, lai pārlūkotu izvēlnes un atlasītu atskaņojamo,
pārskatāmo vai klausāmo multivides failu.
2
1
3
5
4
6
7
9
8
11
T
10
15
14
17
16
18
19
21
20
3.3.5
3-6
12
13
1
Ieslēgšana/
izslēgšana
Multivides atskaņotāja ieslēgšana
vai izslēgšana.
2
Iestatīšana
Nospiediet, lai iestatītu.
3
Avots
Nospiediet, lai izvēlētos ievades
avotu.
4
Atkārtot
Nospiediet, lai atkārtotu.
Nospiediet, lai atgrieztos pie
iepriekšējā.
Lai pārvietotos pa sākumekrāna
izvēlni un apakšizvēlnes izvēļņu
joslu, nospiediet augšupvērstās/
lejupvērstās bultiņas un uz labo/
5,7,8,
kreiso pusi vērstās bultiņas
Navigācija/OK taustiņus.
9,11
Nospiediet uz kreiso pusi vērstās
bultiņas taustiņu, lai rediģētu
atlasīto failu, kad tas tiek
atgriezts, pārdēvēts vai dzēsts.
Nospiediet, lai skatītu norāžu
10
Norādes
izvēlni.
Nospiediet, lai atlasītu atbalstītos
12
Subtitri
subtitrus.
Skaļuma
13
Samaziniet skaļumu.
samazināšana
Skaņas
14
Nospiediet, lai izslēgtu skaņu.
izslēgšana
Skaļuma
15
Palieliniet skaļumu.
palielināšana
Nospiediet, lai attītu atskaņojamo
16
Attīt
failu.
Atskaņot/
Pārslēdziet starp atskaņošanu un
17
apturēt
pauzēšanu.
Nospiediet, lai pārtītu
18
Pārtīšana
atskaņojamo failu.
Atgriezieties iepriekšējā
19
Iepriekšējais
multivides failā.
Nospiediet, lai apturētu
20
Pārtraukt
atskaņošanu.
6
Atgriezties
21
Tālāk
Atveriet nākamo multivides failu.
Multivides atskaņotāja sagatavošana darbam
1.
Ieslēdziet displeju.
2.
Pārslēdziet ievadsignāla izvēli uz “Media player”.
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi
3.4
3.4.1
Multivides atskaņotāja izmantošana
Galvenā izvēlne
Galvenajā izvēlnē ir iekļautas filmas, mūzika, fotoattēli, visi multivides faili
un iestatīšana.
**Visu multivides failu sadaļā var skatītu visus krātuves multivides failus.
3.4.2
Multivides atskaņotāja iestatījuma konfigurēšana
1.
Lai pārvietotos pa iestatīšanas izvēlni, spiediet augšupvērsto/
lejupvērsto taustiņu.
2.
Lai pārvietotos pa video, fotoattēlu un sistēmas izvēlni, spiediet uz
kreiso/labo pusi vērsto taustiņu.
3.
Lai pārietu uz konfigurējamo vienumu, spiediet augšupvērsto/
lejupvērsto taustiņu.
4.
Lai mainītu uz citu kategoriju, spiediet uz kreiso/labo pusi vērsto
taustiņu.
5.
Nospiediet Labi, lai saglabātu.
3.4.3
Filmas demonstrēšana
1.
Lai pārietu uz filmu sākumekrānā, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto
taustiņu.
2.
Lai atlasītu filmas failu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu un
nospiediet Labi.
3.4.4
Mūzikas atskaņošana
1.
Lai pārietu uz mūzikas failu galvenajā ekrānā, spiediet augšupvērsto/
lejupvērsto taustiņu.
2.
Lai atlasītu mūzikas failu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu
un nospiediet Labi.
3.4.5
Audio atskaņošanas iestatījumu konfigurēšana
Audio atskaņošanas iestatījumu izvēlnē var konfigurēt atkārtošanu
Spiediet pogu Atiestatīt, lai atlasītu atskaņošanas opcijas: Repeat off
(Izslēgt atkārtošanu), Repeat on (Ieslēgt atkārtošanu) vai Repeat All
(Atkārtot visu). Lai apstiprinātu atlasi, nospiediet Labi.
**Izveidojiet failu ar nosaukumu “repeatfile”, multivides atskaņotājs noteiks
un automātiski atskaņos failu(s).
3.4.6
Fotoattēlu skatīšana
1.
Lai pārietu uz fotoattēliem sākumekrānā, spiediet augšupvērsto/
lejupvērsto taustiņu.
2.
Lai atlasītu fotoattēlu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
3.
Lai pārlūkotu fotoattēlus, nospiediet Labi.
4.
Lai skatītu, pauzētu fotoattēlus un pārtrauktu fotoattēlu rādīšanu
slaidrādē, nospiediet Atskaņot, Pauzēt vai Apturēt.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
3-7
3.4.7
1.
Atlasiet Mūzika un atskaņojiet mūzikas failus.
2.
Nospiediet taustiņu Atgriezties un atgriezieties galvenajā izvēlnē un
pārejiet pie fotoattēla, lai sāktu fotoattēlu slaidrādi.
3.4.8
3-8
Slaidrādes fona mūzikas iestatīšana
Failu/mapju pārdēvēšana
1.
Atlasiet pārdēvējamos failus vai mapes no jebkura šī avota: USB un
karšu lasītājs.
2.
Nospiediet taustiņu Rediģēt un atlasiet Pārdēvēt.
3.
Lai pārvietotos pa virtuālo tastatūru, izmantojiet navigācijas taustiņus
un pārdēvējiet failu.
4.
Lai apstiprinātu jauno faila vai mapes nosaukumu, nospiediet
virtuālās tastatūras taustiņu Enter.
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi
3.5
Problēmu novēršana (bieži uzdotie jautājumi)
Problēma
Nedeg ieslēgšanas/izslēgšanas
gaismas diode
Iespējamie risinājumi
• Nospiediet pogu , lai pārbaudītu, vai monitors ir
ieslēgts.
• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots
monitoram un elektropadeves kontaktrozetei.
• Pārbaudiet, vai monitors un dators ir ieslēgts.
• Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši
Ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas
pievienots monitoram un datoram.
diode deg dzeltenā krāsā, un nav • Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka
ekrāna attēla
neviena no ligzdām nav salocījusies.
• Pievienojiet datoru citam pieejamam monitoram, lai
pārbaudītu, vai dators darbojas pareizi.
Ekrāna attēls ir pārāk spilgts vai
pārāk tumšs
• Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus Kontrasts
un Spilgtums.
Ekrāna attēls nav centrēts vai
ar pareiziem izmēriem
• Nospiediet pogu
uz divām sekundēm, lai
automātiski pielāgotu attēlu.
• Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus H
novietojums vai V novietojums.
Ekrāna attēls lēkā, vai attēls ir ar
viļņveida strīpām
• Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši
pievienots monitoram un datoram.
• Pārvietojiet elektroierīces, kas var radīt elektriskos
traucējumus.
Ekrāna attēlam ir krāsu defekti
(baltās vietas nav baltas)
• Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka
neviena no ligzdām nav salocījusies.
• Izmantojot OSD, veiciet atiestatīšanu.
• OSD izvēlnē pielāgojiet R/G/B krāsu iestatījumus
vai atlasiet Color Temperature (Krāsu temperatūra).
Ekrāna attēls ir neskaidrs un
izplūdis
• Nospiediet pogu
uz divām sekundēm, lai
automātiski pielāgotu attēlu (tikai VGA režīmā).
• Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus Phase
(Fāze) un Clock (Sinhronizācija).
Nav skaņas vai skaņa ir klusa
• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots
displejam.
• Pielāgojiet skaņas iestatījumus gan displejam, gan
datoram.
• Pārliecinieties, vai datora skaņas kartes draiveris ir
atbilstoši instalēts un aktivizēts.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
3-9
Problēma
Iespējamie risinājumi
• Nodrošiniet, lai multivides
serveris (piem., USB ierīci)
Nevaru atrast nevienu
būtu pareizi pievienots
mūzikas, filmas vai
spraugai
fotoattēla failu.
• Nodrošiniet, lai failiem būtu
atbalstīti failu formāti un tie
nebūtu bojāti.
Displejs
Audio
Dažus failus nevar
atskaņot multivides
atskaņotājā.
• Multivides atskaņotājs var
neatbalstīt video vai audio
formātu, kas tiek izmantots
failā.
• Skatiet specifikāciju
kopsavilkumu 1. nodaļā.
Kā atskaņot visu
video, mūzikas un
fotoattēlu sarakstu?
• Atlasot atskaņojamo video,
mūziku vai fotoattēlu un
nospiežot tālvadības pogu
Labi, tiek atskaņots tikai
atlasītais fails, bet, nospiežot
taustiņu ATSKAŅOT/
PAUZĒT, tiek atskaņots viss
failu saraksts.
Kā atvērt subtitrus?
• Multivides atskaņotājs
nosaka un parāda filmas
subtitrus. Atveriet Iestatīšana
> Sistēma > Subtitru
dekodēšana.
• Pārliecinieties, vai USB
atmiņas ierīce nebūtu
Nevaru atrast nevienu
gaidstāves režīmā.
mūzikas, filmas vai
• Nodrošiniet, lai failiem būtu
fotoattēla failu.
atbalstīti failu formāti un tie
nebūtu bojāti.
USB atmiņas ierīce
Tālvadības pults
3-10
• Iespējams, USB atmiņas
ierīce netiek atpazīta, jo
pastāv problēmas ar USD
Multivides atskaņotājs
aparatūru. Pamēģiniet
neatpazīst USB
atvienot un vēlreiz pievienot
atmiņas ierīci.
USB atmiņas ierīci USB
portam vai izmantojiet citu
USB atmiņas ierīci.
• Pārliecinieties, vai baterija ir
pareizi ievietota.
Multivides atskaņotāja • Iespējams, baterija ir tukša.
Nomainiet bateriju ar jaunu.
tālvadības pults
•
Pārliecinieties, ka ceļā starp
nedarbojas.
tālvadības pulti un multivides
atskaņotāju nav šķēršļu.
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi
Problēma
Iespējamie risinājumi
• Lejupielādējiet atjaunināto
aparātprogrammatūru no
ASUS tīmekļa vietnes un
atveriet Iestatīšana >
Aparātprogrammatūra >
USB jaunināšana, lai veiktu
aparātprogrammatūras
jaunināšanu.
• Ja joprojām
Aparātprogrammatūras Kā atjaunināt
neizdodas atjaunināt
atjauninājumi
aparātprogrammatūru?
aparātprogrammatūru,
restartējiet sistēmu un vēlreiz
veiciet atjaunināšanu.
• Ja programmatūras
instalēšanas laikā multivides
atskaņotājs ir beidzēts vai
izslēgts, atjaunināšana ir
nesekmīga. Lūdzu, mēģiniet
vēlreiz.
Darbības/funkcijas
kļūme
Papildinformācija
• Izmantojot asa gala
priekšmetu, nospiediet
Multivides atskaņotāja
atiestatīšanas pogu, kas
darbība/funkcija
atrodas displeja sānos.
nedarbojas. Kā
• Ja problēma joprojām nav
rīkoties?
atrisināta, sazinieties ar
ASUS tehniskā atbalsta
dienestu.
ASUS atbalsta vietne.
ASUS LCD monitors SD222 sērija
• Lejupielādējiet jaunāko
aparātprogrammatūru,
draiverus un utilītas no
ASUS atbalsta vietnes
http://support.asus.com
3-11
3.6
Atbalstīto sinhronizāciju saraksts
VESA/IBM režīmu atbalstītā sinhronizācija (D-SUB ieeja)
Izšķirtspēja
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Atsvaidzināšanas Horizontālā frekvence
intensitāte
70Hz
31,469KHz
60Hz
31,469KHz
67Hz
35KHz
75Hz
37,5KHz
70Hz
31,469KHz
56Hz
35,156KHz
60Hz
37,879KHz
72Hz
48,077KHz
75Hz
46,875KHz
60Hz
31,02KHz
60Hz
48,363KHz
70Hz
56,476KHz
75Hz
60,023KHz
75Hz
67,5KHz
60Hz
44,772KHz
60Hz
49,702KHz
60Hz
60KHz
60Hz
63,981KHz
75Hz
79,976KHz
60Hz
47,712KHz
60Hz
55,935KHz
60Hz
65,29KHz
60Hz
64,674KHz
60Hz
67,5KHz
60Hz
66,587KHz
* Iepriekš minētajās tabulās nenoradītie režīmi var nebūt atbalstīti. Optimālai izšķirtspējai iesakām
izvēlēties iepriekš norādītajā tabulā minēto režīmu.
3-12
3. nodaļa. Vispārējie norādījumi