ASUS TP500LA User's Manual

ASUS TP500LA User's Manual
DA8923
Første udgave
April 2014
Notebook PC
E-Manual
Ophavsret Information
Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som
reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres
på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS'
DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM
HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF
FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV),
SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I
DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.
Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders
registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens
fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.
SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN
TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER
SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL
PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
Ansvarsbegrænsning
Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til
erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning
fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død),
skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af
undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.
ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt,
skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.
Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers
og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.
ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV
MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER
INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE
OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM
MULIGHEDEN HERFOR.
Service og støtte
Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com
2
Notebook PC E-Manual
Indholdsfortegnelse
Om denne manual.....................................................................................................6
Konventioner, brugt i denne manual....................................................................... 7
Ikoner................................................................................................................................... 7
Typografi............................................................................................................................. 7
Sikkerhedsforskrifter.................................................................................................8
Sådan bruger du din Notebook PC........................................................................... 8
Sådan passer du på Notebook PC'en....................................................................... 9
Ansvarlig bortskaffelse.................................................................................................. 10
Kapitel 1: Hardware-installation
Lær din Notebook PC at kende..............................................................................12
Set oppefra........................................................................................................................ 12
Bund..................................................................................................................................... 16
Højre side............................................................................................................................ 17
Venstre side....................................................................................................................... 19
Forside................................................................................................................................. 20
Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC
Kom i gang....................................................................................................................24
Sådan oplader du Notebook PC'en........................................................................... 24
Løft for at åbne skærmpanelet................................................................................... 26
Tryk på tænd/sluk knappen......................................................................................... 26
Fingerbevægelser på beøringsskærme og på touchpad.............................27
Sådan bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm................................ 27
Sådan bruger du fingerbevægelser på din touchpad........................................ 31
Brug af tastatur............................................................................................................38
Funktionstaster................................................................................................................. 38
Windows® 8.1 taster........................................................................................................ 39
Multimedie-kontroltaster............................................................................................. 40
Numerisk tastatur............................................................................................................ 41
Sådan bruges touch-skærmen som en tablet..................................................42
Notebook PC E-Manual
3
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8.1
Start for første gang...................................................................................................44
Windows® UI.................................................................................................................45
Startskærm......................................................................................................................... 45
Hotspots.............................................................................................................................. 46
Start-knappen................................................................................................................... 49
Tilpasning af startskærmen......................................................................................... 51
Sådan arbejder du med Windows-apps.............................................................52
Sådan starter du apps.................................................................................................... 52
Tilpasse apps..................................................................................................................... 52
Få adgang til Apps-skærmen...................................................................................... 55
Charms bar......................................................................................................................... 57
Snap-funktionen.............................................................................................................. 60
Andre tastaturgenveje..............................................................................................62
Tilslutning til trådløse netværk..............................................................................64
Wi-Fi-tilslutning................................................................................................................ 64
Bluetooth ........................................................................................................................... 65
Flyfunktion......................................................................................................................... 66
Tilslutning til netværk via kabel............................................................................67
Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse....................... 67
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse............................................ 68
Sådan slukker du for Notebook PC'en ...............................................................69
Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre..................................................... 69
Windows® 8.1 låseskærm.........................................................................................70
Sådan fortsætter du fra låseskærmen...................................................................... 70
Tilpasning af låseskærmen........................................................................................... 71
Kapitel 4: Selvtest ved start (POST)
Selvtest ved start (POST)..........................................................................................74
Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding.............................. 74
BIOS.................................................................................................................................74
Få adgang til BIOS........................................................................................................... 74
BIOS-indstillinger............................................................................................................. 75
Fejlfinding.....................................................................................................................85
4
Notebook PC E-Manual
Refresh your PC (Opdater din PC).............................................................................. 85
Reset your PC (Nulstil din PC)...................................................................................... 86
Advanced options (Avancerede indstillinger)....................................................... 87
Tillæg
DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller).......................................... 90
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller)...................................... 92
Overholdelse indbygget modem.............................................................................. 92
Oversigt............................................................................................................................... 93
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet.................................................... 93
Ikke-stemme udstyr ....................................................................................................... 93
Federal communications commission erklæring................................................. 95
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement.................................. 96
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC)............................. 97
CE mærkning advarsel................................................................................................... 97
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner................................................ 98
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig............................................. 98
UL sikkerhedsnoter......................................................................................................... 100
Krav til strømsikkerhed.................................................................................................. 101
TV Tuner meddelelser.................................................................................................... 101
REACH.................................................................................................................................. 101
Macrovision Corporation produktnote................................................................... 101
Forebyggelse af høretab............................................................................................... 101
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)............. 102
Sikkerhedsinformation for optisk drev.................................................................... 103
CTR 21 godkendelse (til bærbar computer med indbygget modem).......... 104
ENERGY STAR overholdende produkt...................................................................... 106
Miljømærke - den europæiske union ...................................................................... 106
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse
- overholdelse og erklæring ....................................................................................... 107
ASUS Genbrug / Returservice..................................................................................... 107
Notebook PC E-Manual
5
Om denne manual
Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i
din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:
Kapitel 1: Hardware-installation
Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om
hardwarekomponenterne i din Notebook PC.
Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC
Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af
Notebook PC'en.
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8.1
Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Windows®
8.1 på din Notebook PC.
Kapitel 4: Selvtest ved start (POST)
Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre
indstillingerne på Notebook PC'en.
Tillæg
Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer
vedrørende Notebook PC'en.
6
Notebook PC E-Manual
Konventioner, brugt i denne manual
For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst
på følgende måde:
VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal
følges for at udføre en opgave.
BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips,
som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.
ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal
følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen
sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne
i din notebook pc.
Ikoner
Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at
udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc.
= Brug berøringsskærmen
= brug berøringspladen.
= brug tastaturet.
Typografi
Fed
= Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
Kursiv
=D
ette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan
finde yderligere oplysninger.
Notebook PC E-Manual
7
Sikkerhedsforskrifter
Sådan bruger du din Notebook PC
Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med
temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).
Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din
adapter passer med el-tilførslen.
For at forhindre generende varme eller skade som
følge af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en
i dit skød eller nær nogen del af din krop.
Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller
andre perifere enheder.
Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at
du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med
materialer, som kan reducere luftventilationen.
Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller
ustabile arbejdsoverflader.
Du kan lægge din Notebook PC i
røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes
på genstande, der sættes på transportbæltet), men
den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og
magnetstave.
Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om
relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge,
samt mulige begrænsninger, der skal overholdes,
når du bruger din Notebook PC på flyet.
8
Notebook PC E-Manual
Sådan passer du på Notebook PC'en
Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble
netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den
forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et
rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende
rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand.
Fjern overskydende fugt fra Notebook PC'en med
en tør klud.
Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks.
fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på
eller nær Notebook PC'en.
Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en.
Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske
og elektriske felter.
Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i
nærheden af væsker, regn eller fugt.
Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser.
Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.
Notebook PC E-Manual
9
Ansvarlig bortskaffelse
Smid IKKE Notebook PC ud med
husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på
en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette
symbol med den overkrydsede affaldscontainer på
hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk
udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier)
ikke må bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for
bortskaffelse af elektroniske produkter.
Bortskaf IKKE batteriet sammen med
husholdingsaffaldet. Symbolet med den
overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer,
at batteriet ikke må anbringes sammen med
husholdningsaffald.
10
Notebook PC E-Manual
Kapitel 1:
Hardware-installation
Notebook PC E-Manual
11
Lær din Notebook PC at kende
Set oppefra
BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Notebookcomputeren er muligvis anderledes ud, afhængig af hvilken model du har.
12
Notebook PC E-Manual
Kamera
Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder
og optage videoer med Notebook PC’en.
Kameraindikator
Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera
anvendes.
Omgivende lyssensor
Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i
dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere
lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.
360º-justerbar touch-skærm
Touch-skærmen på din bærbare pc kan justeres 360º rundt. På
denne måde kan du nemt og hurtigt ændre din bærbare pc til en
touch-tablet.
Touch-skærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer
og andre multimediefiler på din bærbar pc. Skærmen giver dig
også mulighed for at betjene din computer med forskellige
fingerbevægelser.
BEMÆRK: Du kan læse mere om hvordan du ændre din bærbare
pc til en tablet i afsnittet Sådan bruges touch-skærmen som en
tablet i denne vejledning.
Tastatur
Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en
trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge
funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til
Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.
BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.
Notebook PC E-Manual
13
Touchpad
Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med
flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en
intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en
almindelig mus.
BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan
bruger du fingerbevægelser på din touchpad i denne manual.
Statusindikatorer
Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle
tilstand for Notebook PC’ens hardware.
ndikator til flytilstand
Denne indikator begynder at lyse, når flytilstanden
slås til på din notebook-pc.
Bemærk: når denne funktion er aktiveret,
deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)alle
trådløse forbindelser.
14
Notebook PC E-Manual
Indikator for låsning af store bogstaver
Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver
er aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan
du indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med
Notebook PC’ens tastatur.
Indikator til tallåsen
Denne indikator lyser, når tallåsen er aktiveret.
Derved kan du bruge nogle af tasterne på tastaturet
til indtastning af tal.
Numerisk tastatur
Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller
som piletaster.
BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet
Numerisk tastatur i denne manual.
Notebook PC E-Manual
15
Bund
BEMÆRK: Bunden kan variere afhængigt af model.
ADVARSEL! Bunden af Notebook PC'en kan blive varm under drift eller
opladning af batteriet. Når du arbejder på Notebook PC'en, må du ikke
anbringe den sådan, at ventilationshullerne blokeres.
VIGTIGT! Batteritiden afhænger af brugen og af specifikationerne for
denne Notebook PC. Batteriet kan ikke skilles ad.
Højttaler
De indbyggede højttalere giver dig mulighed for, at lytte til
lyd direkte på din notebook-pc. Lydfunktionerne på denne
notebook-pc er styret af software.
16
Notebook PC E-Manual
Højre side
Kombinationsstik til hovedtelefonudgang /
mikrofonindgang
Med dette stik kan du forbinde Notebook PC’en til højtalere
med forstærker og hovedtelefoner. Du kan også bruge dette
produkt til, at forbinde din notebook pc til en ekstern mikrofon.
USB 3.0 port
Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør
overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel
med USB 2.0.
HDMI port
Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia
Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD
dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.
Hukommelseskortlæser
Denne Notebook PC har en enkelt indbygget
hukommelseskortlæser, der understøtter kortformaterne SD.
Notebook PC E-Manual
17
LAN port
Sæt netværkskablet i dette stik for at tilslutte til lokalnetværk.
Strøm (DC) indgang
Slut strømadapteren til dette stik for at oplade batteriet og for
at levere strøm til Notebook PC’en.
ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Adapteren
må ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet
en strømkilde.
VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade
batteriet og levere strøm til Notebook PC’en.
18
Notebook PC E-Manual
Venstre side
Windows® 8.1 knap
Tryk på denne knap for, at gå tilbage til startskærmen. Hvis du
allerede er på startskærmen, skal du trykke på denne knap for,
at gå tilbage til den senest åbnet app.
USB 2.0 port
Denne Universal Serial Bus 2.0-port (USB 2.0) er kompatibel
med enheder med USB 2.0 eller USB 1.1 som f.eks. tastaturer,
pegeredskaber, flashdrev, eksterne HDD’er, højttalere, kameraer
og printere.
Lydstyrkeknap
Denne knap skruer op og ned for lyden på din bærbare pc.
Tænd/sluk-knap
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for
Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at
sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis
den slumrer eller er i dvale.
Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, holder du tænd/slukknappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC’en slukker.
Notebook PC E-Manual
19
Forside
Statusindikatorer
Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle
tilstand for Notebook PC’ens hardware.
Strømindikator
Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er
tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC’en er i
slumretilstand.
To-farvet indikator for batteriopladning
20
Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus.
Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:
Notebook PC E-Manual
Farve
Status
Konstant grøn
Din Notebook PC sluttes til en
strømkilde, batteriet oplades, og
batteriniveauet er mellem 95%
og 100%.
Konstant orange
Din Notebook PC sluttes til en
strømkilde, batteriet oplades, og
batteriniveauet er mindre end
95%.
Blinker orange
Din notebook pc kører på
batteri, og batteriniveauet er
mindre end 10%.
Slukket
Din notebook pc kører på
batteri, og batteriniveauet ligger
mellem 10% og 100%.
Notebook PC E-Manual
21
22
Notebook PC E-Manual
Kapitel 2:
Sådan bruger du din Notebook PC
Notebook PC E-Manual
23
Kom i gang
Sådan oplader du Notebook PC'en.
A.
Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.
B.
Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).
Oplad Notebook PC'en i 3 timer, før du bruger den i
batteridrift første gang.
BEMÆRK: Din bærbar pc starter muligvis af sig selv, hvis den forbindes
til en strømkilde med en strømadapter. Strømadapterens udseende kan
variere afhængig af modellen og din region.
BEMÆRK:
Oplysninger om strømadapter:
24
•
Indgangsspænding: 100–240V AC
•
Indgangsfrekvens: 50–60Hz
•
Rating udgangsstrøm: 3,42A (65W)
•
Rating udgangsspænding: 19V DC
Notebook PC E-Manual
VIGTIGT!
•
Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook
pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle
notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af
den tilgængelige SKU.
•
Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du
tænder for den første gang. Vi anbefaler du slutter din notebook-pc
til en jordforbundet stikkontakt.
•
Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din
notebook-pc.
•
For at afbryde din notebook-pc fra strømforsyningen, skal du trække
stikket ud af stikkontakten.
ADVARSEL!
Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare pc.
•
Batteriet inde i apparatet må kun tages ud af autoriserede teknikere
fra ASUS.
•
Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand
eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad.
•
For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge
advarselsmærkaterne.
•
Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.
•
Må ikke brændes.
•
Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc.
•
Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det.
•
Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække.
•
Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en
miljørigtig måde.
•
Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn.
Notebook PC E-Manual
25
Løft for at åbne skærmpanelet.
Tryk på tænd/sluk knappen.
26
Notebook PC E-Manual
Fingerbevægelser på beøringsskærme og på
touchpad
Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og få
adgang til indstillingerne på Notebook PC’en. Du kan på følgende
billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berøringsskærm og på
berøringspladen.
BEMÆRK: Følgende skærmbilleder er kun til reference. Udseendet af
berøringsskærmen kan variere, afhængigt af modellen.
Sådan bruges fingerbevægelser på din
berøringsskærm
Med gestus kan du starte programmer og få adgang til indstillingerne
på din notebook-pc. Funktioner kan aktiveres med følgende
fingerbevægelser på berøringsskærmen på din notebook-pc.
Før fingeren fra venstre kant
Før fingeren fra højre kant
Før fingeren fra venstre
skærmkant for at blande dine
kørende apps.
Før fingeren fra højre skærmkant
for at starte Symbollinjen.
Notebook PC E-Manual
27
Før fingeren fra øverste kant
Før fingeren
•
Før fingeren på
Startskærmen fra skærmens
øverste kant for at se linjen
Customize.
Før fingeren for at rulle op og ned
og før fingeren for at panorere
skærmen til venstre eller højre.
•
Før fingeren i en kørende
app fra øverste skærmkant
for at se dens menu.
Zoom ud
Zoom ind
Saml dine to fingre på
berøringspanelet.
Spred dine to fingre på
berøringspanelet.
28
Notebook PC E-Manual
Tryk/dobbelttryk
Tryk og hold
•
Tryk på en app for at starte
den.
•
•
I skrivebordstilstand
dobbelttrykker du på et
program for at starte det.
For at flytte en app skal du
holde app-flisen og trække
den til det ønskede sted.
•
For at lukke en app skal
du trykke og holde på
topsiden af den kørende
app og trække den ned til
bunden af skærmen for at
lukke den.
Notebook PC E-Manual
29
Stryg opad
Stryg nedad
Stryg opad på startskærmen, for at
åbne Apps-skærmen.
Stryg nedad på Apps-skærmen,
for at vende tilbage til
startskærmen.
30
Notebook PC E-Manual
Sådan bruger du fingerbevægelser på din
touchpad
Sådan flyttes markøren
Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere
dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte
markøren på skærmen.
Kør horisontalt
Kør vertikalt
Kør diagonalt
Notebook PC E-Manual
31
Bevægelser med en finger
Tryk/dobbelttryk/Dobbeltklik
•
I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.
•
På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne
det.
Træk-og-slip
Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at
tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du
tage din finger af touchpad'en.
32
Notebook PC E-Manual
Venstreklik
Højreklik
•
Klik på en app på
Startskærmen for at starte
den.
•
•
Dobbeltklik på et program
i Skrivebordstilstand for at
starte det.
Klik på en app på
Startskærmen for at
vælge den og starte
indstillingslinjen. Du kan
også trykke på denne knap
for at starte linjen All Apps
(Alle apps).
•
Brug denne knap i
skrivebordstilstand for at
åbne højreklikmenuen.
BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af
venstre og højre museknap på touchpad'en.
Notebook PC E-Manual
33
Svirp på øvre kant
•
På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant,
for at åbne All apps (Alle apps) linjen.
•
I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens
menu.
Svirp på venstre kant
Svirp på højre kant
Svirp fra venstre kant, for at skifte
mellem dine åbne apps.
Før fingeren fra højre kant
for at åbne Charms bar
(Symbollinjen).
34
Notebook PC E-Manual
Bevægelser med to fingre
Tryk
Drej
Tryk med to fingre på touchpad'en For at dreje et billede i Windows® Photo
for at simulere højreklikViewer, skal du placerer to fingre på
funktionen.
touchpad'en, og drej en finger med
eller mod uret, mens den anden finger
holdes stille.
Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre (venstre/
højre)
Før to fingre, for at rulle op og
ned.
Notebook PC E-Manual
Før to fingre, for at gå til venstre og
højre.
35
Zoom ud
Zoom ind
Før to fingre sammen på
touchpad'en.
Spred to fingre på touchpad'en.
Træk-og-slip
Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før
den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet
sted.
36
Notebook PC E-Manual
Tre-fingerbevægelser
Før op
Før ned
Før tre fingre opad for at vise alle Før tre fingre nedad for at vise
kørende programmer.
Skrivebordstilstand.
Notebook PC E-Manual
37
Brug af tastatur
Funktionstaster
Funktionstasterne på Notebook PC'ens tastatur kan udføre følgende
kommandoer:
Sætter din notebook pc til at sleep mode (slumre)
Slår airplane mode (flyfunktionen) til og fra
Bemærk: når denne funktion er aktiveret, deaktiverer
airplane mode (flyfunktionen)alle trådløse
forbindelser.
Skruer ned for lysstyrken på skærmen
Skruer op for lysstyrken på skærmen
Slukker for skærmpanelet
Skifter mellem visningstilstandene
Bemærk: sørg for, at den anden skærm er forbundet
til din notebook pc.
38
Notebook PC E-Manual
Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.
Slår højttaleren til og fra.
Skruer ned for lyden.
Skruer op for lyden.
Windows® 8.1 taster
Der er to særlige Windows®-taster på Notebook PC’ens tastatur, som
bruges som vist nedenfor:
Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windowsstartskærmen. Hvis du allerede er på Windowsstartskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå
tilbage til den senest åbnet app.
Tryk på denne tast for at simulere højreklik.
Notebook PC E-Manual
39
Multimedie-kontroltaster
Multimedie-kontroltasterne tillader dig at styre multimediefiler som
f.eks. lyd- og videofiler, der afspilles på Notebook PC'en.
Tryk på
samtidigt med piletasterne på Notebook PC'en som vist
nedenfor.
Stop
Spring til
forrige
nummer
eller spol
tilbage
40
Afspil
eller
Pause
Spring
til næste
nummer
eller spol
frem
Notebook PC E-Manual
Numerisk tastatur
BEMÆRK: Taltastaturet er forskelligt afhængig af model og land, med de
bruges alle sammen på samme måde.
Der findes et numerisk tastatur på
visse Notebook PC-modeller. Du kan
bruge dette tastatur til at indtaste
tal eller som piletaster.
Tryk på
to
for at skifte mellem at
bruge tastaturet som
taltaster eller som
piletaster.
Notebook PC E-Manual
41
Sådan bruges touch-skærmen som en tablet
For at bruge touch-skærmen på din bærbare pc som en tablet, skal du
dreje den hele vejen 360º rundt, som vist nedenfor.
Bærbar pc
Juster til en vinkel på 360º
Tablet
42
Notebook PC E-Manual
Kapitel 3:
Sådan arbejder du med
Windows® 8.1
Notebook PC E-Manual
43
Start for første gang
Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder
for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i
Windows® 8.1 operativsystemet.
Sådan startes Notebook PC'en den første gang:
1.
Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle
minutter til opsætningsskærmen vises.
2.
I opsætningsskærmen vælges din region og sproget, du vil bruge
på din bærbare pc.
3.
Læs licensbetingelserne grundigt. Vælg I accept (Jeg accepterer).
4.
Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende
grundindstillinger:
•
Tilpasning
•
Gå online
•
Indstillinger
•
Din konto
5.
Når de grundlæggende elementer er blevet konfigureret,
fortsætter Windows® 8.1 med at installere dine programmer
og foretrukne indstillinger. Sørg for, at din Notebook PC holdes
tændt under installationsprocessen.
6.
Startskærmen vises, når opsætningen er færdig.
44
Notebook PC E-Manual
Windows® UI
Windows® 8.1 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver
dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i
startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan
bruge mens du arbejder på din notebook pc.
Startskærm
Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto.
Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og
applikationer på et sted.
Windows®-apps
Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i
fliseformat, så du har let adgang til dem.
BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de
kan startes.
Notebook PC E-Manual
45
Hotspots
Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og
få adgang til indstillingerne på din notebook pc. Funktionerne på disse
hotspots kan aktiveres med berøringspladen.
Hotspots på en åben app
Hotspots på startskærmen
46
Notebook PC E-Manual
Hotspot
Handling
øverst venstre hjørne Hold musemarkøren over øverste venstre
hjørne og klik på den seneste apps
miniaturebillede for at vende tilbage til
app'en.
Hvis du startede mere end en app, kan du
rulle ned for at vise alle åbne apps.
nederst venstre
hjørne
Fra en kørende apps skærm:
Hold musemarkøren over nederste venstre
hjørne, og tryk på
for at vende tilbage
til startskærmen.
BEMÆRK: Du kan også trykke på Windowstasten
på tastaturet for at gå tilbage
til Startskærmen.
Fra startskærmen:
Hold musemarkøren over nederste venstre
hjørne, og tryk på
for at vende tilbage
til appen.
Notebook PC E-Manual
47
Hotspot
Handling
øverste kant
Hold musemarkøren over øverste kant, indtil
den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip
app'en til den nye placering.
BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer
kun på en kørende app, eller når vil bruge
Snap-funktionen. For yderligere oplysninger
henvises til Snap-funktionen under Sådan
arbejder du med Windows® apps.
øverste og nederste
højre hjørne
48
Hold musemarkøren over øverste eller
nederste højre hjørne for at starte Charms
bar (Symbollinjen).
Notebook PC E-Manual
Start-knappen
I Windows 8.1 findes knappen Start, der bruges til at skifte mellem de to
seneste apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen,
på skrivebordet, samt i alle andre apps, der er åben på skærmen.
Startknappen på startskærmen
BEMÆRK: Farven på startknappen afhænger af dine skærmindstillinger
på din startskærm.
For at se startknappen, skal du holde musemarkøren over det
nederste venstre hjørne på startskærmen, eller på en åben app.
Notebook PC E-Manual
49
Startknappen på skrivebordet
Indholdsmenuen
Hvis Start-knappen holdes nede, vises indholdsmenuen som en kasse
fyldt med hurtig-adgang til nogle af programmerne i Windows® 8.1.
I menuen på din notebook-pc finder man også følgende
nedlukningsmuligheder. Log af, dvale, luk ned, genstart.
50
Notebook PC E-Manual
Tilpasning af startskærmen
I Windows® 8.1 kan du også tilpasse startskærmen, så du kan starte
direkte på skrivebordet, og arrangere dine apps på skærmen.
Sådan tilpasses indstillingerne for startsskærmen:
eller
1.
Starter skrivebordet
2.
For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke
et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen.
3.
Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen
Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede
valg under Navigation og startskærmen.
4.
Tryk på Apply (Anvend) for, at gemme og afslutte.
Notebook PC E-Manual
51
Sådan arbejder du med Windows-apps
Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook pc,
til at starte, tilpasse og lukke dine apps.
Sådan starter du apps
Tryk på en app for at starte den.
Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen
eller tryk én gang, for at starte den.
Tryk to gange på
og brug så piltasterne til at
kikke igennem applikationerne. Tryk på
for at
starte en app.
Tilpasse apps
Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på
følgende måde:
Flytte apps
Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye
position.
Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det
ønskede sted.
52
Notebook PC E-Manual
Ændre størrelse på apps
Tryk og hold ned på appen for at aktivere dens
tilpasningslinje. Tryk derefter på
og vælg størrelsen
på app-feltet.
Højreklik på appen for at åbne dens tilpasningslinje.
Tryk/klik derefter på
og vælg størrelsen på app-
feltet.
Frigive apps
Tryk og hold ned på appen for at aktivere dens
tilpasningslinje. Tryk derefter på
for at frigive
en app.
Højreklik på app’en for at åbne dens tilpasningslinje, og
tryk/klik herefter på
Notebook PC E-Manual
.
53
Sådan lukker du apps
Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og
træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.
1.
Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app,
og vent herefter til at markøren ændes til et håndikon.
2.
Træk-og-slip app’en til den nederste kant på
skærmen, for at lukke den.
I det åbne app-vindue, skal du trykke på
.
54
Notebook PC E-Manual
Få adgang til Apps-skærmen
Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du
også åbne andre programmer via Apps-skærmen.
BEMÆRK: De faktiske app på skærmen kan variere, afhængig af din
model. Følgende skærmbilledet er kun til reference.
Åbne Apps-skærmen
Åbn startskærmen på app’en med berøringsskærmen, pegefeltet eller
tastaturet på din notebook-pc.
Stryg opad på startskærmen.
På startskærmen skal du klikke på
På startskærmen skal du trykke på
.
og derefter på
.
Notebook PC E-Manual
55
Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen
Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af
berøringsskærmen eller pegefeltet.
1. Sådan starter du skærmen Alle apps
2. Tryk og hold ned på den app, du vil fastgøre på
startskærmen, for at aktivere tilpasningslinjen.
Når tilpasningslinjen er aktiveret kan du trykke på
flere apps for at fastgøre dem på startskærmen.
3.
Tryk på
for at fastgøre den valgte app til
Startskærmen.
1. Sådan starter du skærmen Alle apps
2.
Højreklik på appsene du ønsker at føje til
startskærmen.
3.
Tryk på ikonet
, for at fastgøre de valgte
app til startskærmen.
56
Notebook PC E-Manual
Charms bar
Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side af din
skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at
dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din
notebook pc.
Symbollinjen
Notebook PC E-Manual
57
Sådan starter du symbollinjen
BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide
ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger
den for første gang.
Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet til at åbne for
amuletterne.
Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charms
bar (Symbollinjen).
Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre
hjørne på skærmen.
Tryk på
58
Notebook PC E-Manual
Inde i Charms bar
Search (Søg)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer,
applikationer og programmer på din notebook pc
Share (Del)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele
applikationer via sociale netværker og e-mail.
Start (i gang)
Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til
startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt
applikation via startskærmen.
Devices (Enheder)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele
filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så
som en ekstern skærm eller en printer.
Settings (Indstillinger)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din notebook pc.
Notebook PC E-Manual
59
Snap-funktionen
Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller
skifte imellem de to apps.
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst 1.366
x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen.
Snap-linje
60
Notebook PC E-Manual
Sådan bruges Snap
Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc
til at åbne og bruge Snap.
1.
Start den app, du vil bruge Snap på.
2.
Tryk og hold på app’ens øverste del og træk den
til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snaplinjen vises.
3.
Start en anden app.
1.
Start den app, du vil bruge Snap på.
2.
Hold musemarkøren op foroven på din skærm.
3.
Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du
trække og slippe app'en til venstre eller højre side
af skærmpanelet.
4.
Start en anden app.
1.
Start den app, du vil bruge Snap på.
2.
Tryk på
, og brug højre og venstre piltaster til
af flytte appen til højre og venstre.
3.
Notebook PC E-Manual
Start en anden app. Denne app placeres
automatisk på det tomme skærmområde.
61
Andre tastaturgenveje
Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte
applikationer og navigere i Windows® 8.1.
\
Skifter imellem startskærmen og den seneste
kørende app
Starter skrivebordet
Starter vinduet This PC (Denne pc) fra
skrivebordet
Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg)
Åbner ruden Share (Del)
Åbner ruden Settings (Indstillinger)
Åbner ruden Devices (Enheder)
Aktiverer låseskærmen
Minimer det åbne vindue
62
Notebook PC E-Manual
Start skærmen Project (Fremvis)
Åbner Everywhere (Overalt) under
amuletten Search (Søg)
Åbner vinduet Run (Kør)
Åbner Ease of Access Center (Øget
tilgængelighed)
Åbner Settings (Indstillinger) under
amuletten Search (Søg)
Åbner menuen i startknappen
Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på
skærmen
Zoom ud af skærmen
Åbner Narrator Settings (Indstillinger for
Oplæser)
Notebook PC E-Manual
63
Tilslutning til trådløse netværk
Wi-Fi-tilslutning
Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværk
med Wi-Fi-forbindelsen på din notebook pc.
VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil
aktivere Wi-Fi-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger
henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.
Sådan aktiverer du Wi-Fi
Du kan aktiverer Wi-Fi på din notebook pc ved, at gøre følgende:
1.
Åbn Charms bar.
2.
Tryk på
3.
Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige
Wi-Fi-forbindelser.
4.
Tryk på Connect (Forbind) for at starte
netværksforbindelsen.
og på
.
BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en
sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen.
5.
64
Hvis du ønsker at dele ting mellem din notebookpc and andre trådløse systemer, skal du vælge Yes
(Ja). Tryk på No (Nej), hvis du ikke ønsker at slå
delefunktionen til.
Notebook PC E-Manual
Bluetooth
Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra
andre Bluetooth-enheder.
VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du
vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere
oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.
Parring med andre Bluetooth-enheder
Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at
kunne overføre data. Dette gør du med touchpad'en på følgende måde:
1.
Åbn Charms bar.
2.
Tryk på
og så på Change PC Settings (Skift
PC-indstillinger).
3.
Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du
Devices (Enheder), trykker på Add a Device (Tilføj en
enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.
4.
Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden
på Notebook PC’en med adgangskoden, der er sendt
til den valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes
(Ja) for at parre Notebook PC’en med enheden.
BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis
bedt om at indtaste adgangskoden fra Notebook PC’en.
Notebook PC E-Manual
65
Flyfunktion
Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation,
hvorved du kan bruge Notebook PC'en, når du flyver.
Slå Flytilstand til
eller
1.
Åbn Charms bar.
2.
Tryk på
3.
Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.
Tryk på
og på
.
.
Slå Flytilstand fra
eller
1.
Åbn Charms bar.
2.
Tryk på
3.
Flyt skyderen til venstre for at slå Flytilstand fra.
Tryk på
og på
.
.
BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede
tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal
overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.
66
Notebook PC E-Manual
Tilslutning til netværk via kabel
Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og
bredbåndsforbindelser til Internet, med Notebook PC’ens LAN-port.
BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om,
eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din
Internetforbindelse.
For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.
VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet Notebook PC’ens LANport og et lokalnetværk, før du udfører følgende.
Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE
netværksforbindelse
1.
Start Desktop (Skrivebord).
2.
Højreklik fra Windows® opgavebjælken på
netværksikonet
og tryk på Open Network
and Sharing Center (Åbn Netværks- og
delingscenter).
3.
I vinduet Network and Sharing Center (Netværksog delingscenter) trykker du på Change adapter
settings (Rediger indstillinger for netværkskort).
4.
Højreklik på dit LAN og vælg Properties
(Egenskaber).
5.
Tryk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetprotokol version 4(TCP/IPv4)) og tryk på
Properties (Egenskaber).
Notebook PC E-Manual
67
Tryk på Obtain an IP address automatically (Få en
IP-adresse automatisk) og tryk på OK.
6.
BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse.
Vend tilbage til vinduet Network and Sharing
Center (Netværks- og delingscenter) og tryk på
Set up a new connection or network (Opret en ny
forbindelse eller et nyt netværk).
7.
8.Vælg Connect to the Internet (Opret forbindelse
til internettet) og klik på Next (Næste).
9.
Tryk på Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE).
10.
Indtast dit brugernavn, adgangskode og
forbindelsesnavn og tryk på Connect (Opret
forbindelse).
11.
Tryk på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen.
12.
Tryk på
på opgavebjælken og tryk på den
forbindelse, du netop har oprettet.
13.
Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk
på Connect (Opret forbindelse) for at oprette
forbindelse til Internettet.
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse
1.
2
3.
4.
68
Gentag trinene 1-5 under Configuring a dynamic
IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en
dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse).
Tryk på Use the following IP address (Brug den
følgende IP-adresse).
Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard
gateway fra din internetudbyder.
Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne
DNS serveradresse og alternative DNS
serveradresse og trykke på OK.
Notebook PC E-Manual
Sådan slukker du for Notebook PC'en
Du kan slukke for Notebook PC'en på en af følgende måder:
•
Tryk på
på Charms bar (symbollinjen),
og tryk herefter på
eller
> Shut down (Luk
ned) for at lukke ned på normal vis.
•
Fra log-in-skærmen trykker du på
> Shut
down (Luk ned).
•
Du kan også slukke for din notebook pc via
skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte
skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at
åbne nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk
ned) på rullelisten, og klik herefter på OK.
•
Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde
tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil
den slukker.
Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre
For at sætte Notebook PC'en til at slumre, skal du trykke på tænd/slukknappen én gang.
Du kan også sætte din notebook pc til, at dvale
via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte
skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne
nedlukningsvinduet. Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten,
og klik herefter på OK.
Notebook PC E-Manual
69
Windows® 8.1 låseskærm
Låseskærmen i Windows® 8.1 vises, når du tænder din Notebook PC
fra dvale- eller slumretilstand. Den vises også, når du låser eller låser
Windows® 8.1 op.
Låseskærmen kan bruges til at indstille hvordan og hvem, der kan
få adgang til dit operativsystem. Det er staidg muligt at ændre
baggrunden, og åbne nogle af dine apps, selvom din Notebook PC er
låst.
Sådan fortsætter du fra låseskærmen
eller
70
1.
Fortsæt ved at trykke på touchpadden eller på en
tast på tastaturet på din Notebook PC.
2.
(valgfrit) Hvis du har beskyttet din konto med en
adgangskode, skal denne indtastes før du kan
fortsætte til startskærmen.
Notebook PC E-Manual
Tilpasning af låseskærmen
Du kan tilpasse din låseskærm, så den viser din foretrukne billeder,
et lysbilledshow, app-opdateringer, og du kan få hurtig adgang
til kameraet på din Notebook PC. Du kan ændre indstillingerne i
låseskærmen på følgende måde:
Valg af billede
1.
Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger).
2.Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm).
3.Under Lock screen preview (Vis låseskærm)
skal du klikke på Browse (Gennemse), for at
vælge billedet du ønsker at bruge som baggrund
på låseskærmen.
Afspilning af et diasshow
1.
Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger).
2.Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm).
3.Under Lock screen preview (Vis låseskærm),
skal du stille knappen til Play a slide show
on the lock screen (Afspil et diasshow på
låseskærmen) på On (Til).
4.
Rul ned for at tilpasse følgende indstillinger til
diasshowet på låseskærmen:
Notebook PC E-Manual
71
Tilføjelse af app-opdateringer
1.
Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger).
2.Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm).
3.
Rul ned, indtil du ser menupunktet Lock screen
apps (Apps til låseskærm).
4.
Brug følgende indstillinger til at tilføje apps, hvis
opdateringer, du gerne vil se på din låseskærm:
Aktivering af pc-kameraet fra låseskærmen
Åbn låseskærmen og svirp nedad for at åbne pc-kameraet, hvis du
ønsker at bruge det. Følgende trin beskriver hvordan du slå denne
funktion til:
1.
Åbn amuletterne > Settings (Indstillinger).
2.Vælg Change PC Settings (Skift pcindstillinger) > Lock screen (Låseskærm).
72
3.
Rul ned, indtil du ser menupunktet Camera
(Kamera).
4.
Stil knappen på On (Til).
Notebook PC E-Manual
Kapitel 4:
Selvtest ved start (POST)
Notebook PC E-Manual
73
Selvtest ved start (POST)
Selvtest ved start (POST) er en serie softwarestyrede diagnostiske tests,
der kører, når du tænder eller genstarter Notebook PC'en. Den software,
der styrer POST, er installeret som en permanent del af Notebook PC’ens
arkitektur.
Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og
fejlfinding
Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre
funktioner til fejlfinding ved at bruge funktionstasterne på Notebook
PC'en. Der henvises til følgende oplysninger for flere detaljer.
BIOS
Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/
output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal bruges
under start af Notebook PC-systemet.
Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste brugssituationer
for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard BIOS-indstillingerne,
bortset fra i følgende situationer:
•
Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af
systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).
•
Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere
BIOS-indstillinger eller -opdateringer.
ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan systemet
blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt kun at ændre
BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet servicetekniker.
Få adgang til BIOS
Genstart Notebook PC'en og tryk på
74
under POST.
Notebook PC E-Manual
BIOS-indstillinger
BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan
være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.
Boot (Genstart)
Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende bootprioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af bootprioritet.
1.
Main
På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.
(Opstartmulighed #1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC E-Manual
75
2.
og vælg en enhed som Boot Option #1
Tryk på
(Opstartmulighed #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
76
Notebook PC E-Manual
Sikkerhed
Med denne menu kan du konfigurere administrator- og
brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang
til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USBinterface.
BEMÆRK:
Main
•
Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode),
bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til
Notebook PC'ens operativsystem.
•
Hvis du konfigurerer en Administrator Password
(Administratoradgangskode), bliver du bedt om denne, før du kan
få adgang til BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot state
Key Management
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC E-Manual
77
Til indstilling af adgangskoden:
1.
På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator
Password (Installer administrator-password) eller User
Password (Brugerpassword).
2.
Indtast en adgangskode og tryk på
3.Indtast adgangskoden igen og tryk på
.
.
Fjernelse af adgangskode:
1.
På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator
Password (Installer administrator-password) eller User
Password (Brugerpassword).
2.
Indtast det nuværende password og tryk på
3.
Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være
tomt og tryk på
4.
78
.
.
Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på
.
Notebook PC E-Manual
I/O Interface Sikkerhed
I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface
Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i
brugergrænsefladen på Notebook PC'en.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
USB Interface Security
Lock
[UnLock]
LAN Network Interface
UnLock
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan låses I/O interfacet:
1.
På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O
Interface Security (I/O Interface sikkerhed).
2.
Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på
.
3.
Vælg Lock (Lås).
Notebook PC E-Manual
79
USB Interface sikkerhed
Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har du
også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller låse op
for porte og enheder.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
If Locked, all
USB device will
be disabled
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan låses USB interfacet:
1.På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/
O Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB
Interface Security (USB Interface sikkerhed).
2.
Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock
(Lås).
BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til Lock
(Låst), låses og skjules også External Ports (Eksterne porte) og andre
enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade sikkerhed).
80
Notebook PC E-Manual
Konfigurer Masteradgangskode
I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master
Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere
adgangskode til harddisken.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan indstilles HDD adgangskoden:
1.På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set
Master Password (Indstil Master Adgangskode).
.
2.
Indtaste en adgangskode og tryk på
3.
Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på
4.
Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) ,
og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.
Notebook PC E-Manual
.
81
Save & Exit (Gem & Forlad)
Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes and
Exit (Gem ændringer og Forlad), før du forlader BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
82
Notebook PC E-Manual
Opdatering af BIOS.
1.
Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent
den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.
2.
Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.
3.
Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.
4.
Genstart Notebook PC'en og tryk på
5.
under POST.
Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på Advanced
(avanceret) > Start Easy Flash, og tryk herefter på
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Wake on Lid Open
SATA Configuration
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC E-Manual
83
6.
Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: TP500
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
84
Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)
> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne
systemet til dets standardindstillinger.
Notebook PC E-Manual
Fejlfinding
Ved at trykke på
under POST får du adgang til Windows® 8
fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:
•
Opdater din PC
•
Nulstil din PC
•
Avancerede indstillinger
Refresh your PC (Opdater din PC)
Brug Refresh your PC (Opdater din PC), hvis du vil opdatere systemet
uden at miste dine filer eller programmer.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1.
2.
Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3.
Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC).
4.
Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC)
punkterne for at få mere at vide om funktionen, og
tryk så på Next (Næste).
5.
Tryk på den konto, du vil opdatere.
6.
Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på
Continue (Fortsæt).
7.
Tryk på Refresh (Opdater).
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til
stikkontakten, før du opdaterer systemet.
Notebook PC E-Manual
85
Reset your PC (Nulstil din PC)
VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.
Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne Notebook PC'en til
standardindstillingerne.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1.
Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2.
Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3.
Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC).
4.
Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC)
punkterne for at få mere at vide om funktionen, og
tryk så på Next (Næste).
5.
Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just
remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully
clean the drive (Ryd drevet helt).
6. Tryk på Reset (Nulstil).
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til
stikkontakten, før du nulstiller systemet.
86
Notebook PC E-Manual
Advanced options (Avancerede indstillinger)
Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre
yderligere fejlfindingshandlinger på Notebook PC'en.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1.
2.
Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3.
Tryk på Advanced options (Avancerede
indstillinger).
4.
Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede
indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil
udføre.
5.
Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.
Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af
systemafbildning)
Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge
System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til at
genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1.
Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2.
Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3.
Tryk på Advanced options (Avancerede
indstillinger).
Notebook PC E-Manual
87
4.
Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede
indstillinger) System Image Recovery
(Genoprettelse af systemafbildning).
5.
Vælg en konto, som du vil genoprette med en
systemafbildningsfil.
6.
Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på
Continue (Fortsæt).
7.Vælg Use the latest available system image
(recommended) (Anvend den senest
tilgængelige systemafbildning (anbefales))
og tryk på then tap Next (Næste). Du kan
også vælge Select a system image (Vælg en
systemafbildning), hvis systemafbildningen ligger
på en ekstern enhed eller dvd.
8.
Følg de efterfølgende trin for at udføre processen
for genoprettelse af systemafbildning.
BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere
systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis Notebook
PC'en ikke fungerer.
88
Notebook PC E-Manual
Tillæg
Notebook PC E-Manual
89
DVD-ROM drev information
(på udvalgte modeller)
Dvd-drevet giver dig mulighed for at se og oprette dine egne cd'er og dvd'er. Det
er muligt at købe forskellige afspilningsprogrammer til dvd-afspilning.
Regional afspilningsinformation
Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio
og afkryptering af CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som
kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver
brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig
kopiering.
Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange, er der en
regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner på regionalt indhold.
For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler udgivet for
en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner” herunder.
Ophavsretslovene kræver at alle DVD film er begrænset til en bestemt region
(sædvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan
blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert system, der
kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand til at afspille en region.
VIGTIGT! Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved brug af softwaren,
derefter kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. Ændring af
regionskode efter dette, vil kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af
garantien. Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret
til brugeren.
90
Notebook PC E-Manual
Definition af regioner
Region 1
Canada, USA, USA Territorier
Region 2
Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran,
Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien,
Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien,
Grækenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet
Region 3
Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand,
Vietnam
Region 4
Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand,
Stillehavsøerne, Syd Amerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea
Region 6
Kina
Notebook PC E-Manual
91
Blu-ray ROM-drevoplysninger
(på udvalgte modeller)
Blu-ray-drevet giver dig mulighed for at se HD-videoer og andre diskformater,
såsom dvd'er og cd'er.
Regionsdefinitioner
Region A
Lande i Nord- Central- og Sydamerika, og deres områder, Taiwan, Hong Kong,
Macao, Japan, Korea (syd og nord), Sydøstasiatiske lande og deres områder.
Region B
Europæiske, afrikanske og sydvestasiatiske lande og deres områder, Australien og
New Zealand.
Region C
Central- og Sydasien, østeuropæiske lande og deres områder, Kina og Mongoliet.
BEMÆRK: Se venligst Blu-ray disc' hjemmeside på www.blu-raydisc.com/en/Technical/
FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx for yderligere oplysninger.
Overholdelse indbygget modem
Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder JATE (Japan), FCC
(USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det indbyggede modem er godkendt i
henhold til rådsafgørelse 98/482/EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse
til PSTN (offentlige telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige
land, giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti for
vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder på problemer, skal du
i første omgang kontakte din leverandør af udstyret.
92
Notebook PC E-Manual
Oversigt
Den 4. august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning vedrørende CTR
21 i EC's officielle tidsskrift. CTR 21 gælder alt ikke-stemme terminaludstyr med
DTMF-opkald, som er beregnet til at blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige
telefonnet).
CTR 21 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til tilbehør til
offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget terminaludstyr, der
understøtter terminaludstyr til taletelefoni i begrundede tilfælde), for hvilket
netværksadressering, hvis det findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens
signalering.
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet
Erklæring, som producenten skal udstede til det bemyndigede organ og til
sælgeren: "Denne erklæring angiver netværkene, med hvilke udstyret er designet
til at virke, samt alle rapporterede netværk, som udstyret har problemer med at
fungere sammen med.
Producentens erklæring til brugeren: "Denne erklæring angiver netværkene,
udstyret er konstrueret til at fungere med, samt ethvert underrettet netværk,
med hvilke udstyret har funktionsproblemer" Producenten skal også vedlægge
en erklæring, der gør det klart, hvor netværkskompatibilitet afhænger af fysiske
indstillinger og software-indstillinger. Det skal også anbefale brugeren at kontakte
forhandleren, hvis brugeren ønsker at bruge udstyret på et andet netværk."
Indtil nu har CETECOM's bemyndighede organ udstedt en række pan-europæiske
godkendelser ved hjælp af CTR21. Resultaterne er Europas første modemmer, som
ikke kræver lovmæssig godkendelse i hvert enkelt, europæisk land.
Ikke-stemme udstyr
Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer, faxmaskiner,
automatiske opkaldere og alarmsystemer, være omfattet. Udstyr, i hvilket ende-tilende talekvaliteten er lovmæssigt styret (f.eks. håndsættelefoner og i nogle lande
også trådløse telefoner), er undtaget.
Notebook PC E-Manual
93
Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket
under CTR21 standard.
Land
Anvendt
Flere tester
Østrig1
Ja
Nej
Belgien
Ja
Nej
Tjekkiet
Nej
Ikke omfattet
Danmark1
Ja
Yes
Finland
Ja
Nej
Frankrig
Ja
Nej
Tyskland
Ja
Nej
Grækenland
Ja
Nej
Ungarn
Nej
Ikke omfattet
Island
Ja
Nej
Irland
Ja
Nej
Italien
Afventer
Afventer
Israel
Nej
Nej
Lichtenstein
Ja
Nej
Luxembourg
Ja
Nej
Holland1
Ja
Ja
Norge
Ja
Nej
Polen
Nej
Ikke omfattet
Portugal
Nej
Ikke omfattet
Spanien
Nej
Ikke omfattet
Sverige
Ja
Nej
Svejts
Ja
Nej
England, UK
Ja
Nej
94
Notebook PC E-Manual
Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti. For
opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html
1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning (hvis
producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at
understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).
I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkald-id indikering.
Federal communications commission erklæring
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:
•
Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
•
Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der
kan forårsage uønsket drift.
Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en
klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission
(FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse
mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på
radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio
eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller
flere af følgende foranstaltninger:
•
Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
•
Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
Notebook PC E-Manual
95
•
Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor
modtageren er forbundet.
•
Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.
ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde
FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende
radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning
bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du
er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at
bruge udstyret.
(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.
Government Printing Office.)
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution
Statement
ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af
retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset
til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”
Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede
omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå
direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal
følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
96
Notebook PC E-Manual
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv
1999/5/EC)
Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:
•
Essentielle krav som i [Artikel 3]
•
Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
•
Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
•
Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
•
Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]
•
Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
•
Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]
CE mærkning advarsel
CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne
2004/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”
Lavspændingsdirektivet”.
CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth
Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –
kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr
og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.
Notebook PC E-Manual
97
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner
N. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 gennem CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 gennem Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 gennem Ch13
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i
Frankrig
Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst
case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:
•
10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz
BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.
Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på
private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig
autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret
effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige
områder er ikke tilladt.
Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:
•
Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
•
Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW
98
Notebook PC E-Manual
Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW
indendørs og mindre end 10mW udendørs:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit
trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den
seneste information (http://www.arcep.fr).
BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
Notebook PC E-Manual
99
UL sikkerhedsnoter
Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er
beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har
en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og
105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical
Code (NFPA 70).
Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler
altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og
personskader, inklusive det følgende:
•
Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar,
vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en
svømmepøl.
•
Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern
risiko for elektriske stød fra lynnedslag.
•
Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage.
Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære
(opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier
indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange
består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie,
parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med
en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.
•
Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan
eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle
affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af
brand eller eksplosion.
•
Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at
reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.
Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af
fabrikanten eller autoriserede forhandlere.
100
Notebook PC E-Manual
Krav til strømsikkerhed
Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg
skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G,
0,75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
TV Tuner meddelelser
Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal
jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, “National Electrical Code
(NEC)”, især afsnit 820.93, “Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold” .
Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters
kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Macrovision Corporation produktnote
Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og
fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede
teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet
til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.
Forebyggelse af høretab
For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på
høje lydniveauer i længere tid.
Notebook PC E-Manual
101
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa
(for lithium-ion-batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
102
Notebook PC E-Manual
Sikkerhedsinformation for optisk drev
Information om lasersikkerhed
Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet
KLASSE 1 LASERPRODUKT
ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke
forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du
venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.
Advarsel om service
ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I
STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.
CDRH Regulativer
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug
Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august,
1976. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august,
1976. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.
ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer
andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for
laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.
Bemærkning til belægningen
VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed
omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering,
undtagen siderne hvor IO-portene findes.
Notebook PC E-Manual
103
CTR 21 godkendelse
(til bærbar computer med indbygget modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
104
Notebook PC E-Manual
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Notebook PC E-Manual
105
ENERGY STAR overholdende produkt
ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental
Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os
alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive
produkter og -praksisser.
Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR
standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret.Skærmen og
computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 10 og 30
minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din
computer.
Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger
vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også http://www.
energystar.gov for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR
program.
BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede
produkter.
Miljømærke - den europæiske union
Denne notebook-pc er blevet tildelt EU’s blomstermærke, hvilket betyder, at
produktet har følgende egenskaber:
1.
Nedsat energiforbrug under brug og i standby.
2.
Begrænset brug af giftige tungmetaller.
3.
Begrænset brug af substanser, der kan skade miljøet og sundheden.
4.
Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til genbrug.
5.
Designet til nemme opgraderinger og længere levetid idet man kan
få kompatible reservedele så som batterier, strømforbrug, tastatur,
hukommelse og, hvis tilgængelig, CD-drev eller DVD-drev.
6.
Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik.
For yderligere oplysninger vedrørende EU’s blomstermærke, besøg venligst den
europæiske unions hjmmeside for miljømærkat: http://www.ecolabel.eu.
106
Notebook PC E-Manual
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse overholdelse og erklæring
ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og
sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med
globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante
oplysninger baseret på lovkrav.
Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger
vedrørende lovregler, som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Svejtiske energilove
ASUS Genbrug / Returservice
ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de
højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig,
så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter,
samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for
yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.
Notebook PC E-Manual
107
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
TP500L, J500L, R515L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 15/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
108
Signature : __________
Notebook PC E-Manual
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement