Asus | TP500LA | User's Manual | ASUS TP500LA User's Manual

LT8923
Pirmas leidimas
Balandis 2014
Nešiojamojo
kompiuterio
Elektroninis vadovas
AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA
Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,
perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir
bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus
raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.
ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR
NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,
TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,
SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO
PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,
VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ
DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.
Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių
ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui
atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.
ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS
TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI
TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ
KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME
APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Autoriaus teisės © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS
padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite
teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios
įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto
sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar
neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.
ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos
sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.
Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo
tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.
ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ
PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,
ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ
(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA
INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.
APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS
Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com
2
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Turinio lentelė
Apie šį vadovą..............................................................................................................6
Šiame vadove naudotos konvencijos....................................................................... 7
Piktogramos...................................................................................................................... 7
Šriftai.................................................................................................................................... 7
Saugos priemonės......................................................................................................8
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas.................................................................... 8
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra.......................................................................... 9
Tinkamas išmetimas....................................................................................................... 10
1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka
Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu................................................................12
Vaizdas iš viršaus.............................................................................................................. 12
Apačia.................................................................................................................................. 16
Dešinioji pusė.................................................................................................................... 17
Kairioji pusė....................................................................................................................... 19
Priekinė pusė..................................................................................................................... 20
2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Nuo ko pradėti.............................................................................................................24
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį............................................................................... 24
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę...................................................................... 26
Paspauskite maitinimo mygtuką............................................................................... 26
Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai............................27
Gestai ant jutiklinio ekrano.......................................................................................... 27
Gestai ant jutiklinio pulto............................................................................................. 31
Klaviatūros naudojimas............................................................................................38
Funkciniai klavišai............................................................................................................ 38
„Windows® 8.1“ klavišai................................................................................................. 39
Daugialypės terpės valdymo klavišai....................................................................... 40
Skaitinė klaviatūra........................................................................................................... 41
Jutiklinio ekrano plokštės pavertimas planšete..............................................42
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
3
3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas
Pirmasis paleidimas...................................................................................................44
„Windows®“ naudotojo sąsaja................................................................................45
Pradžios ekranas.............................................................................................................. 45
Aktyviosios sritys............................................................................................................. 46
Pradžios mygtukas.......................................................................................................... 49
Pradžios ekrano individualizavimas.......................................................................... 51
Darbas su „Windows®“ programomis...................................................................52
Programų paleidimas..................................................................................................... 52
Taikomųjų programų suasmeninimas..................................................................... 52
Taikomųjų programų ekrano atidarymas............................................................... 55
Charms bar......................................................................................................................... 57
Momentinių fotonuotraukų funkcija........................................................................ 60
Kiti klaviatūros spartieji klavišai.............................................................................62
Prisijungimas prie belaidžių tinklų ......................................................................64
Wi-Fi...................................................................................................................................... 64
„Bluetooth“ ....................................................................................................................... 65
Skrydžio režimas.............................................................................................................. 66
Prijungimas prie laidinių tinklų..............................................................................67
Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................ 67
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................ 68
Nešiojamojo kompiuterio išjungimas.................................................................69
Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas........................................... 69
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas....................................................70
Norėdami tęsti darbą esant užrakinimo ekranui.................................................. 70
Užrakinimo ekrano individualizavimas.................................................................... 71
4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)
Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST).......................................74
POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos............................. 74
BIOS.................................................................................................................................74
Prieiga prie BIOS............................................................................................................... 74
BIOS nuostatos................................................................................................................. 75
4
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Trikčių diagnostika.....................................................................................................85
Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį).................................................................. 85
Atkurti kompiuterio parametrus................................................................................ 86
Advanced options (išplėstinės parinktys)............................................................... 87
Priedai
DVD-ROM diskasukio informacija (tik tam tikruose modeliuose).................. 90
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija (tik tam tikruose
modeliuose)....................................................................................................................... 92
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis............................................. 92
Apžvalga............................................................................................................................. 93
Tinklo suderinamumo deklaracija............................................................................. 93
Bebalsė įranga ................................................................................................................. 93
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas.................................... 95
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas....................................... 96
Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC)............................................. 97
Žymėjimas CE ženklu..................................................................................................... 97
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams............................................. 98
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas............................................. 98
UL saugos pranešimai.................................................................................................... 100
Maitinimo saugos reikalavimas.................................................................................. 101
Įspėjimai dėl TV imtuvo................................................................................................. 101
REACH.................................................................................................................................. 101
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą......................................... 101
Saugojimasis nuo žalos klausai.................................................................................. 101
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms)............ 102
Optinio diskasukio saugos informacija.................................................................... 103
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu).... 104
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys.......................... 106
Europos Sąjungos ekologinis ženklas ..................................................................... 106
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................. 107
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos............................. 107
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
5
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo kompiuterio
aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos
skyrius:
1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka
Šiame skyriuje išdėstytos nešiojamojo kompiuterio aparatinės
įrangos sudedamosios dalys.
2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo
kompiuterio dalis.
3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas
Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos
„Windows® 8.1“ operacinės sistemos naudojimo apžvalga.
4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)
Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti POST, norint pakeisti
nešiojamojo kompiuterio nuostatas.
Priedai
Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini
šiam nešiojamajam kompiuteriui.
6
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Šiame vadove naudotos konvencijos
Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam
tikras tekstas pateiktas taip:
SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija,
būtina norint atlikti užduotį.
PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų,
kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.
ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų
saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo
kompiuterio duomenims ir komponentams apsaugoti.
Piktogramos
Toliau pateiktos piktogramos nurodo, kuo galima naudotis norint
užbaigti nešiojamojo kompiuterio užduočių serijas ar procedūras.
= Naudoti jutiklinio ekrano plokštę.
= Naudokite jutiklinį pultą.
= Naudokite klaviatūrą.
Šriftai
Pusjuodis
= Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia
pasirinkti.
Kursyvas
= Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
7
Saugos priemonės
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Šis nešiojamasis kompiuteris gali būti naudojamas
tik temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F).
Susipažinkite su informacija ant nominaliosios
galios lipduko, esančio ant kompiuterio apačios,
ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka
nurodytas galios vertes.
Nelaikykite nešiojamojo kompiuterio savo sterblėje
arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad
nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte
nuo kompiuterio skleidžiamos šilumos.
NENAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų
ar kitų išorinių įrenginių.
Įjungto nešiojamojo kompiuterio nenešiokite
uždengę daiktais, kurie gali pabloginti oro
cirkuliavimą.
Nešiojamojo kompiuterio nedėkite ant nelygaus
arba nestabilaus darbo paviršiaus.
Šį nešiojamąjį kompiuterį galima tikrinti rentgeno
aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų
padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais
detektoriais ir lazdelėmis.
Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau
apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir
apribojimus, kurių būtina laikytis nešiojamuoju
kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.
8
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra
Prieš pradėdami valyti, atjunkite nešiojamąjį
kompiuterį nuo elektros tinklo ir išimkite
akumuliatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite
švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės
tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba
zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens.
Skysčio perteklių nuo nešiojamojo kompiuterio
paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu.
Šio nešiojamojo kompiuterio nevalykite ir šalia jo
paviršiaus nenaudokite stirpių tirpiklių, pavyzdžiui,
skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų.
Nedėkite ant nešiojamojo kompiuterio jokių daiktų.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo stiprių
magnetinių arba elektros laukų.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo skysčių,
lietaus arba drėgmės poveikio.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo dulkių
poveikio.
Nenaudokite nešiojamojo kompiuterio esant dujų
nuotėkiui.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
9
Tinkamas išmetimas
NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk
kartu su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo
sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti
ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su
ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros,
elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio
turintys sagos formos elementai) neturėtų
būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis.
Elektronikos produktų utilizacijos klausimais
skaiptykite vietinius reglamentus.
NEMESKITE baterijos lauk kartu su buitinėmis
atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais
simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti
išmetama kartu su buitinėmis atliekomis.
10
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
1 skyrius:
Aparatinės įrangos sąranka
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
11
Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu
Vaizdas iš viršaus
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono
arba šalies. Nešiojamojo kompiuterio vaizdas taip pat gali skirtis
priklausomai nuo kompiuterio modelio.
12
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Fotoaparatas
Šiuo nešiojamajame kompiuteryje įtaisytu fotoaparatu galima
daryti nuotraukas ir įrašyti filmus.
Kameros indikatorius
Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota kamera.
Aplinkos šviesos jutiklis
Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka.
Tai sistemai leidžia automatiškai sureguliuoti ekrano šviesumą
pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
360º reguliuojamas jutiklinis ekranas
Šio nešiojamojo kompiuterio jutiklinis ekranas gali būti
reguliuojamas užlenkiant 360º kampu. Ši funkcija suteikia
galimybę savo įrenginį iš nešiojamojo kompiuterio greitai
paversti į jutiklinį planšetinį kompiuterį.
Didelės raiškos jutiklinio ekrano plokštė užtikrina puikią
nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą
nešiojamajame kompiuteryje. Tai taip pat suteikia galimybę
valdyti planšetinį kompiuterį liečiamaisiais gestais.
PASTABA: Daugiau informacijos, kaip nešiojamąjį kompiuterį
paversti į planšetę, skaitykite šio vadovo skyriuje Jutiklinio ekrano
plokštės pavertimas planšete.
Klaviatūra
Klaviatūra pasižymi dideliais visavertės klaviatūros klavišais ir
puikiu klavišų klampumu patogiam spausdinimui. Joje taip pat
yra funkciniai klavišai, kurie užtikrina greitą prieigą prie
„Windows®“ ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių.
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo modelio arba
regiono.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
13
Jutiklinis laukelis
Jutiklinis laukelis suteikia jums galimybę naršyti ekrane atliekant
įvairius gestus ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį. Jis taip pat
imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas.
PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Gestai ant
jutiklinio pulto.
Būsenos kontrolinės lemputės
Būsenos kontrolinės lemputės padeda nustatyti esamą
nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos būseną.
Lėktuvo režimo indikatorius
Šis indikatorius šviečia, kai aktyvinamas nešiojamojo
kompiuterio lėktuvo režimas.
PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo
režimą) nutraukiami visi belaidžiai ryšiai.
14
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Didžiųjų raidžių fiksavimo kontrolinė lemputė
Ši kontrolinė lemputė užsidega suaktvinus didžiųjų
raidžių fiksavimo funkciją. Naudodami didžiųjų
raidžių fiksavimo funkciją, nešiojamojo kompiuterio
klaviatūra galite spausdinti didžiąsias raides.
Skaičių fiksavimo kontrolinė lemputė
Ši kontrolinė lemputė užsidega suaktyvinus skaičių
fiksavimo funkciją. Ji leidžia jums naudoti tam tikrus
klaviatūros klavišus skaitmenims įvesti.
Skaitinė klaviatūra
Skaitinę klaviatūrą galima naudoti skaitmenims įvesti arba kaip
pelės žymeklio kryptinius mugtukus.
PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Skaitinė
klaviatūra.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
15
Apačia
PASTABA: Apatinės pusės vaizdas gali keistis priklausimai nuo modelio.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant nešiojamąjį kompiuterį arba kraunant jo
akumuliatoriaus bloką, kompiuterio apačia gali įšilti ar net įkaisti. Dirbdami
su nešiojamuoju kompiuteriu, nedėkite jo ant tokių paviršių, kurie galėtų
užblokuoti ventiliacijos angas.
SVARBU! Akumuliatoriaus veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo
nešiojamojo kompiuterio specifikacijų. Akumuliatoriaus bloko ardyti
negalima.
Garsiakalbiai
Šiame nešiojamajame kompiuteryje įtaisyti garsiakalbiai,
todėl garsą girdėsite tiesiai iš kompiuterio. Šio nešiojamojo
kompiuterio garso funkcijas kontroliuoja programinė įranga.
16
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Dešinioji pusė
Kombinuotoji ausinių išvesties / mikrofono įvesties jungtis
Šis prievadas leidžia jums prijungti prie nešiojamojo
kompiuterio garsiakalbius su stiprintuvu arba ausines. Šį
prievadą taip pat galite naudoti išoriniam mikrofonui prie savo
nešiojamojo kompiuterio prijungti.
USB 3.0 prievadas
Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal
Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų
perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija.
HDMI prievadas
Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl.
High-Definition Multimedia Interface – HDMI) jungčiai; jis
suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD,
„Blu-ray“ ir kitokį apsaugotą turinį.
Atminties kortelių skaitytuvas
Šiame nešiojamajame kompiuteryje integruotas vienas kortelių
skaitytuvas, kuris palaiko SD kortelių formatus.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
17
Vietinio kompiuterių tinklo prievadas
Įkiškite tinklo kabelį į šį prievadą, jeigu norite prisijungti prie
vietinio kompiuterių tinklo.
Maitinimo (DC) įvestis
Įkiškite pateiktą maitinimo adapterį į šį prievadą, kad
būtų kraunamas akumuliatoriaus blokas ir nešiojamajam
kompiuteriui būtų tiekiama energija.
ĮSPĖJIMAS! Naudojamas adapteris gali įšilti ir net įkaisti.
Neuždenkite adapterio ir, kai jis prijungtas prie energijos šaltinio,
laikykite jį atokiai nuo savo kūno.
SVARBU! Naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį
akumuliatoriaus blokui krauti ir energijai į nešiojamąjį kompiuterį
tiekti.
18
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Kairioji pusė
„Windows® 8.1“ mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į pradžios ekraną.
Jei jau esate pradžios ekrane, paspauskite šį mygtuką, kad
sugrįžtumėte į paskutinę atidarytą programą.
USB 2.0 prievadas
Šis universaliosios nuosekliosios magistralės prievadas (angl.
Universal Serial Bus 2.0 – USB 2.0) suderinamas su USB 2.0 arba
USB 1.1 įrenginiais, pavyzdžiui, klaviatūromis, manipuliatoriais,
laikinosios atminties diskais, išoriniais standžiaisiais diskais,
garsiakalbiais, fotoaparatais ir spausdintuvais.
Garsumo mygtukas
Šiuo mygtuku padidinamas arba sumažinamas nešiojamojo
kompiuterio garsumas.
Maitinimo mygtukas
Paspauskite šį maitinimo mygtuką, jeigu norite įjungti arba
išjungti nešiojamąjį kompiuterį. Norėdami įjungti nešiojamąjį
kompiuterį, suaktyvinti jo miego arba užmigdymo režimą, taip
pat norėdami pažadinti kompiuterį iš miego arba užmigdymo
režimo, paspauskite maitinimo mygtuką.
Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja, paspauskite
maitinimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę bent keturias (4)
sekundes, kol nešiojamasis kompiuteris išsijungs.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
19
Priekinė pusė
Būsenos kontrolinės lemputės
Būsenos kontrolinės lemputės padeda nustatyti esamą
nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos būseną.
Maitinimo indikatorius
Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo
kontrolinė lemputė; kai nešiojamasis kompiuteris
veikia miego režimu, ši lemputė lėtai žybčioja.
Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė
lemputė
20
Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo
akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią
lentelę:
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Spalva
Būsena
Šviečia žalia
Įrenginys „ASUS Transformer
Book“ prijungtas prie maitinimo
šaltinio, įkraunamas jo
akumuliatorius, akumuliatoriaus
galia yra 95 - 100 %.
Šviečia oranžinė
Įrenginys „ASUS Transformer
Book“ prijungtas prie maitinimo
šaltinio, įkraunamas jo
akumuliatorius, akumuliatoriaus
galia yra mažiau nei 95 %.
Žybčioja oranžinė
Nešiojamasis kompiuteris
veikia akumuliatoriaus režimu,
o akumuliatoriaus galia yra
mažiau nei 10 %.
Lemputė nešviečia Nešiojamasis kompiuteris
veikia akumuliatoriaus režimu,
o akumuliatoriaus galia yra
10–100 %.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
21
22
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
2 skyrius:
Nešiojamojo kompiuterio
naudojimas
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
23
Nuo ko pradėti
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.
A.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 100 V–240 V elektros
šaltinio.
B.
Įkiškite nuolatinės srovės jungtį į nešiojamojo kompiuterio
maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties lizdą.
Prieš pirmą kartą naudodami nešiojamąjį kompiuterį
akumuliatoriaus režimu, kraukite jį 3 valandas.
PASTABA: Nešiojamasis kompiuteris gali įsijungti automatiškai, kai
maitinimo adapteriuprijungiate jį prie maitinimo šaltinio. Maitinimo
adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio ir jūsų regiono.
SVARBI INFORMACIJA!
Informacija apie maitinimo adapterį:
24
-
Įvesties įtampa: 100-240 V AC
-
Įvesties dažnis: 50-60 Hz
-
Nominali išvesties srovė: 3,42A (65W)
-
Nominali išvesties įtampa: 19 V DC
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
SVARBI INFORMACIJA!
•
Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių
duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties
vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant kompiuterio. Kai kurie
nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias vardines išvesties sroves,
pagrįstas turimu SKU.
•
Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš tai būtinai
prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai rekomenduojame
naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai nešiojamasis kompiuteris
veikia maitinimo adapterio režimu.
•
Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli
kompiuterio.
•
Norėdami nešiojamąjį kompiuterį atjungti nuo maitinimo iš elektros
tinklo, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
ĮSPĖJIMAS!
Perskaitykite nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus tvarkymo
apaugos nurodymus.
•
Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą
akumuliatorių.
•
Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas
gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų.
•
Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.
•
Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali
sprogti.
•
Nemeskite į ugnį.
•
Niekada nebandykite sukelti nešiojamojo kompiuterio
akumuliatoriaus trumpojo jungimo.
•
Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti akumuliatoriaus.
•
Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.
•
Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba
perdirbami.
•
Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo
vaikų.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
25
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę.
Paspauskite maitinimo mygtuką.
26
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto
naudojami gestai
Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie nešiojamojo
kompiuterio nuostatų. Rankų gestais naudodami jutiklinį ekraną ir
jutiklinį pultą, žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.
PASTABA: Toliau pateiktos ekrano momentinės kopijos yra tik
informacinio pobūdžio. Jutiklinio ekrano vaizdas gali skirtis priklausomai
nuo modelio.
Gestai ant jutiklinio ekrano
Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie nešiojamojo
kompiuterio nuostatų. Funkcijas galima aktyvinti šiais rankų gestais
liečiant nešiojamojo kompiuterio jutiklinį ekraną.
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias programas
vietomis.
Braukite pirštu nuo ekrano
dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte „Charms“
(pagalbinę) juostą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
27
Braukimas pirštu nuo viršutinio
pakraščio
Slinkimas pirštu
•
Braukite pirštu, kad slinktumėte
aukštyn ir žemyn arba judėtumėte
ekranu kairėn arba dešinėn.
Pradžios ekrane braukite
pirštu nuo ekrano
viršutinio krašto, kad
įjungtumėte Customize
(individualizavimo) juostą.
•
Veikiančioje taikomojoje
programoje braukite pirštu
nuo ekrano viršutinio krašto,
kad peržiūrėtumėte jos
meniu.
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
28
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Spustelėjimas/ spustelėjimas du
kartus
Spustelėkite ir laikykite
•
Jeigu programą norite
paleisti, spustelėkite ją.
•
•
Veikiant darbalaukio režimui
programą paleisite du
kartus ją spustelėdami.
Norėdami perkelti
programos langelį į
kitą vietą, spustelėkite
ir, laikydami nuspaudę
programos langelį,
nuvilkite jį į kitą vietą.
•
Norėdami uždaryti
programą, spustelėkite
ir, laikydami nuspaudę
viršutinę veikiančios
programos dalį, nuvilkite
ją į ekrano apačią, ir ji bus
uždaryta.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
29
Braukti aukštyn
Braukti žemyn
Braukite pradžios ekranu į viršų,
kad įjungtumėte programų ekraną.
Braukite programų ekranu
žemyn, kad būtų atidarytas
pradžios ekranas.
30
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Gestai ant jutiklinio pulto
Žymeklio judinimas
Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad
suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad
ekrane perkeltumėte žymeklį.
Slinkti horizontaliai
Slinkti vertikaliai
Slinkti įstrižai
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
31
Gestai vienu pirštu
Spustelėjimas / Paspaudimas,
Spustelėjimas du kartus / Dvigubas paspaudimas
•
Paleiskite taikomąją programą, spustelėdami ją Pradžios ekrane.
•
Veikiatn darbalaukio režimui, įjunkite elementą, du kartus jį
spustelėdami.
Nuvilkti ir numesti
Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo
pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami
numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.
32
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Kairysis spustelėjimas
Dešiniojo klavišo spustelėjimas
•
•
Paleiskite taikomąją
programą, spustelėdami ją
pradžios ekrane.
•
Pradžios ekrane spustelėkite
taikomąją programą,
kad ją pasirinktumėte ir
atidarytumėte nuostatų
juostą. Taip pat galite
paspausti šį mygtuką All
Apps (visų taikomųjų
programų) juostai atidaryti.
Veikiant darbalaukio
režimui, įjunkite taikomąją
programą, du kartus ją
spustelėdami.
•
Veikiant darbalaukio režimui,
naudokite šį mygtuką,
kad atidarytumėte meniu,
atidaromą spustelint dešinįjį
klavišą.
PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio
kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
33
Braukimas pirštu nuo viršutinio pakraščio
•
Pradžios ekrane braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad
įjungtumėte All apps (visų taikomųjų programų) juostą.
•
Veikiančioje taikomojoje programoje braukite pirštu nuo
viršutinio krašto, kad peržiūrėtumėte jos meniu.
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias
programas vietomis.
Braukite pirštu nuo dešiniojo
pakraščio, kad įjungtumėte
Charms bar.
34
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Gestai dviem pirštais
Palieskite
Pasukti
Spustelėkite dviem pirštais
jutiklinį laukelį, kad
imituotumėte dešiniojo pelės
klavišo spustelėjimo funkciją.
Norėdami apsukti paveikslėlį „
Windows® Photo Viewer“ lange,
du pirštus padėkite ant jutiklinio
pulto, vieną pirštą sukite pagal
arba prieš laikrodžio rodyklę, o
kitą laikykite ramiai.
Slinkimas dviem pirštais
(aukštyn/žemyn)
Slinkimas dviem pirštais
(kairėn/dešinėn)
Slinkite du pirštus, kad
slinktumėte aukštyn arba žemyn.
Slinkite du pirštus, kad slinktumėte
kairėn arba dešinėn.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
35
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Nuvilkti ir numesti
Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį
mygtuką. Kitu pirštu slinkite juntikliniu laukeliu, kad nuvilktumėte ir
numestumėte elementą į kitą vietą.
36
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Gestai trimis pirštais
Braukti aukštyn
Braukti žemyn
Braukite trimis pirštais
Braukite trimis pirštais žemyn, kad
aukštyn, kad būtų parodytos
visos veikiančios taikomosios
programos.
būtų rodomas darbalaukis.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
37
Klaviatūros naudojimas
Funkciniai klavišai
Nešiojamojo kompiuterio klaviatūros funkciniais klavišais galima
suaktyvinti šias komandas:
Įjungia nešiojamojo kompiuterio Sleep mode (miego
režimą).
Įjungia ir išjungia Airplane mode (lėktuvo režimą).
PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo režimą)
nutraukiami visi belaidžiai ryšiai.
Patamsina ekraną.
Pašviesina ekraną.
Išjungia ekrano skydelį.
Perjungia ekrano režimą.
PASTABA: Įsitikinkite, ar antras ekranas prijungtas prie
nešiojamojo kompiuterio.
38
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Įjungia arba išjungia jutiklinį laukelį.
Įjungia arba išjungia garsiakalbį.
Mažina garsiakalbio garso lygį.
Didina garsiakalbio garso lygį.
„Windows® 8.1“ klavišai
Nešiojamojo kompiuterio klaviatūroje esantys du specialūs „Windows®“
klavišai naudojami taip:
Paspauskite šį klavišą, jei norite sugrįžti į Pradžios ekraną.
Jei jau matote Pradžios ekraną, paspauskite šį klavišą,
kad sugrįžtumėte atgal į paskutinę atidarytą taikomąją
programą.
Paspauskite šį klavišą, kad būtų imituojama dešiniojo
pelės klavišo spustelėjimo funkcija.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
39
Daugialypės terpės valdymo klavišai
Daugialypės terpės valdymo klavišais galite valdyti daugialypės terpės
failus, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio leidžiamus garso takelius ir
vaizdo įrašus.
Spauskite
kartu su nešiojamojo kompiuterio rodyklių klavišais
kaip parodyta toliau.
Sustabdyti
Peršokti į ankstesnį
takelį arba atsukti
atgal
40
Paleisti arba
pristabdyti
Peršokti į kitą garso
takelį arba greitai
sukti pirmyn
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Skaitinė klaviatūra
PASTABA: Skaitinės klaviatūros išdėstymas gali skirti priklausomai nuo
modelio arba teritorijos, tačiau naudojimo principas lieka tas pats.
Skaitinė klaviatūra yra rinktiniuose
nešiojamųjų kompiuterių
modeliuose. Šią klaviatūrą galite
naudoti skaitmenims įvesti arba
vietoj žymeklio kryptinių klavišų.
Paspauskite
,
jeigu norite perjungti
funkcijas ir klaviatūrą
naudoti kaip skaičių
klavišus arba kaip
žymiklio kryptinius
klavišus.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
41
Jutiklinio ekrano plokštės pavertimas
planšete
Norėdami nešiojamojo kompiuterio jutiklinį ekraną paversti planšete,
galite užlenkti jį 360º kampu, kaip parodyta apačioje.
Nešiojamojo kompiuterio režimas
lenkti 360º kampu
planšetės režimas
42
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
3 skyrius:
„Windows® 8.1“ naudojimas
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
43
Pirmasis paleidimas
Pirmą kartą paleidus kompiuterį, rodoma visa eilė langų, nurodančių,
kaip sukonfigūruoti bazines „Windows® 8.1“ operacinės sistemos
nuostatas.
Norėdami paleisti nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą:
1.
Paspauskite nešiojamojo kompiuterio maitinimo mygtuką.
Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas.
2.
Sąrankos ekrane pasirinkite savo regioną ir kalbą, kurią naudosite
savo nešiojamajame kompiuteryje.
3.
Atidžiai perskaitykite teisines licencijos sąlygas. Pasirinkite
I accept (Aš sutinku).
4.
Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad
sukonfigūruotumėte šiuos pagrindinius elementus:
•
Suasmeninimas
•
Prisijunkite
•
Nuostatos
•
Jūsų paskyra
5.
Sukonfigūravus pagrindinius elementus, „Windows®“ 8.1 versija
pradeda Jūsų programų ir pageidaujamų nuostatų įdiegimą.
Vykstant įdiegimo procesui, užtikrinkite, kad Jūsų Nešiojamojo
kompiuterio būtų prijungtas prie elektros tinklo.
6.
Įdiegimo procesui pasibaigus rodomas pradžios ekranas.
44
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
„Windows®“ naudotojo sąsaja
„Windows® 8.1“ turi piktogramomis pagrįstą vartotojo sąsają (VI), kuri
suteikia jums galimybę tvarkyti „Windows®“ taikomąsias programas ir
lengvai jas pasiekti iš pradžios ekrano. Ji taip pat turi toliau nurodytas
funkcijas, kurias galite naudoti dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu.
Pradžios ekranas
Pradžios ekranas pasirodo po to, kai sėkmingai prisijungiama prie
naudotojo paskyros. Jame patogu reikalingas programas sudėlioti
vienoje vietoje.
„Windows®“ programos
Tai pradžios ekrane įkeltos taikomosios programos, kurios yra rodomos
programų langelių mozaikos formatu greitajai prieigai užtikrinti.
PASTABA: Norint naudotis kai kuriomis programomis, prieš jas paleidžiant
reikia prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
45
Aktyviosios sritys
Naudojantis ekrane esančiomis aktyviosiomis sritimis, galima paleisti
programas ir pasiekti nešiojamojo kompiuterio nuostatas. Šių aktyviųjų
sričių funkcijas galima suaktyvinti jutikliniu pultu.
Paleistos taikomosios programos aktyviosios sritys
Aktyviosios sritys pradžios ekrane
46
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinis kairysis
kampas
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
kairiajame kampe, o tada spustelėkite
paskutinį kartą atidarytos taikomosios
programos miniatiūrą, kad vėl sugrįžtumėte į
tą veikiančią taikomąją programą.
Jei paleidote daugiau kaip vieną programą,
slinkite žemyn, kad būtų parodytos visos
paleistos programos.
Apatinis kairysis
kampas
Veikiančios taikomosios programos ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
vėl atidarytumėte pradžios ekraną.
PASTABA: Norėdami vėl grįžti į pradžios
ekraną, taip pat galite paspausti kalviatūroje
esantį „Windows“ klavišą
.
Pradžios ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
grįžtumėte į ankstesnę programą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
47
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinė dalis
Judinkite pelės žymeklį viršutinėje dalyje, kol
ji virs rankos piktograma. Vilkite taikomąją
programą, o paskui numeskite ją į naują vietą.
PASTABA: Šis spartusis klavišas veikia tik
veikiančioje taikomojoje programoje arba
tada, kai naudojate momentinių nuotraukų
funkciją. Išsamiau apie momentinių
nuotraukų funkciją skaitykite skyriuje
„Windows® taikomųjų programų naudojimas“.
Viršutinis ir apatinis
dešinieji kampai
48
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
arba apatiniame dešiniajame kampe, kad
atidarytumėte papildomą juostą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pradžios mygtukas
„Windows 8.1“ sistema turi pradžios mygtuką, kuris suteikia galimybę
įjungti paskiausiai naudotą programą. „Start“ (Pradžios) mygtukas
pasiekiamas „Start“ (Pradžios) ekrane, kai įrenginys veikia „Desktop“
(Darbalaukio) režimu, taip pat bet kurioje einamuoju metu ekrane
veikiančioje programoje.
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Start“ (Pradžios“) ekrane
PASTABA: tikroji „Start“ (Pradžios) mygtuko spalva priklauso nuo
darbalaukio nuostatų, kurias pasirenkate „Start“ (Pradžios“) ekranui.
Pelės žymiklį paslinkite į kairįjį pradžios ekrano arba bet kokio
veikiančios programos ekrano kampą, kad pasirodytų pradžios
mygtukas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
49
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Desktop“ (Darbalaukio) režime
Kontekstinis meniu
Kai paliečiate ir laikote pradžios mygtuką, pasirodo kontekstinio meniu
langelis su greitąja prieiga prie kai kurių „Windows® 8.1“ sistemos
programų.
Kontekstiniame meniu taip pat yra šios kompiuterio funkcijų išjungimo
parinktys: atsijungti, miegoti, išjungti, atkurti.
50
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pradžios ekrano individualizavimas
„Windows® 8.1“ taip pat suteikia galimybę individualizuoti pradžios
ekraną, tiesiogiai paleidžiant darbalaukio režimą, ir individualizuoti
programų išdėstymą ekrane.
Jei norite individualizuoti pradžios ekrano nuostatas:
1.
Paleiskite darbalaukį.
2.
Bet kur užduočių juostoje, išskyrus pradžios
mygtuką, paspauskite dešinįjį pelės mygtuką, kad
paleistumėte iškylantįjį langą.
arba
3.Spustelėkite Properties (Ypatybės), paskui
pasirinkite Navigation (Naršymo) kortelę, kad
pažymėtumėte norimas naudoti naršymo ir
pradžios ekrano parinktis.
4.
Palieskite / spustelėkite Apply (Taikyti), kad būtų
išsaugota nauja nuostata, ir išeikite.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
51
Darbas su „Windows®“ programomis
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, paleiskite, individualizuokite ir uždarykite
programas.
Programų paleidimas
Jeigu programą norite paleisti, bakstelėkite ją.
Pelės žymiklį laikykite virš programos, tada spaustelėkite
kairįjį klavišą arba vieną kartą palieskite, kad ji būtų
paleista.
Dukart paspauskite
, o tada, naudodami
rodyklių klavišus, peržiūrėkite taikomąsias programas.
Paspauskite
, kad paleistumėte taikomąją
programą.
Taikomųjų programų suasmeninimas
Taikomųjų programų langelius galite perkelti, pakeisti jų dydį arba
pašalinti juos iš pradžios ekrano, atlikdami šiuos veiksmus.
Taikomųjų programų perkėlimas
Bakstelėkite ir laikykite palietę programos langelį, paskui
nuvilkite jį į kitą vietą.
Dukart bakstelėkite programos langelį, paskui vilkite jį ir
numeskite kitoje vietoje.
52
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas
Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte
„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite
ir pasirinkite programos išklotinės dydį.
Programą spustelėkite dešiniuoju klavišu, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,
paskui palieskite / spustelėkite
ir pasirinkite
programos išklotinės dydį.
Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano
Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte
„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite
, kad atkabintumėte programą.
Spustelėkite programą dešiniuoju klavišu, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,
paskui palieskite / spustelėkite
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
.
53
Programų uždarymas
Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite viršutinę
veikiančios programos lango dalį ir laikydami nuvilkite
ją į ekrano apačią.
1.
Pelės žymiklį patraukite į paleistos programos
viršų ir palaukite, kol žymiklis pavirs rankos
piktograma.
2.
Programą vilkite ir numeskite ekrano apačioje,
kad ji būtų uždaryta.
Būdami paleistos programos lange, spauskite
.
54
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Be taikomųjų programų, kurios yra įkeltos į pradžios ekraną, taip pat
galima atidaryti programas iš Taikomųjų programų ekrano.
PASTABA: Ekrane rodomos programos gali skirtis priklausomai nuo
modelio. Ši ekrano momentinė kopija yra tik informacinio pobūdžio.
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Atidarykite taikomųjų programą ekraną, naudodami nešiojamojo
kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba klaviatūrą.
Perbraukimas „Start“ (pradžios) ekrane.
Pradžios ekrane spustelėkite
Pradžios ekrane spustelėkite
mygtuką.
, paskui spustelėkite
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
55
Taikomųjų programų langelių įkėlimas į pradžios ekraną
Naudodami jutiklinio ekrano plokštę arba jutiklinį pultą, į pradžios
ekraną galite įkelti daugiau taikomųjų programų langelių.
1. „All Apps“ (Taikomųjų programų) ekrano
atidarymas.
2. Palieskite ir laikykite programą, kurią norite
prisegti „Start“ (pradžios) ekrane, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo)
juostą. Aktyvinę „Customize“ (individualizavimo)
juostą, galite paliesti daugiau programų, kad
prisegtumėte jas pradžios ekrane.
3.
Norėdami prisegti taikomosios programos langelį
pradžios ekrane, bakstelėkite
.
1. „All Apps“ (Taikomųjų programų) ekrano
atidarymas.
2.
Dešiniuoju klavišu spustelėkite programą, kurią
norite įkelti į „Start“ (Pradžios“) ekraną.
3.
Norėdami prisegti pasirinktos programos langelį
„Start“ (Pradžios“) ekrane, palieskite / spustelėkite
piktogramą.
56
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Charms bar
Išraiškos juosta – tai įrankių juosta, kuri gali atsirasti ekrano
dešiniojoje pusėje. Joje yra keletas įrankių, naudodamiesi jais galite
dalytis programomis, greitai pasiekti norimas pritaikyti nešiojamojo
kompiuterio nuostatas.
Charms bar
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
57
Išraiškos juostos paleidimas
PASTABA: Suaktyvinta išraiškos juosta iš pradžių atrodo kaip baltų
piktogramų rinkinys. Viršuje esančiame paveikslėlyje matyti, kaip atrodo
suaktyvinta išraiškos juosta.
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, paleiskite papildomą mygtukų juostą.
Braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte Charms bar (išraiškos ženklelių) juostą.
Pelės žymiklį patraukite į viršutinį dešinįjį ar kairįjį
ekrano kampą.
Paspauskite
58
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Kas yra išraiškos juostoje
Search (Paieška)
Naudojantis šiuo įrankiu, nešiojamajame kompiuteryje
galima ieškoti failų ir programų.
Share (Dalijimasis)
Šis įrankis leidžia programomis dalytis socialinių tinklų
svetainėse arba el. paštu.
Start (Pradžia)
Šis įrankis grąžina pradžios ekraną. Jei jau rodomas
pradžios ekranas, šiuo įrankiu galite grįžti prie paskutinės
atvertos programos.
Devices (Prietaisai)
Šis įrankis leidžia pasiekti failus ir dalytis jais su prietaisas,
prijungtais prie nešiojamojo kompiuterio, pavyzdžiui,
išoriniu ekranu ar spausdintuvu.
Settings (Nuostatos)
Šis įrankis leidžia pasiekti nešiojamojo kompiuterio
nuostatas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
59
Momentinių fotonuotraukų funkcija
Momentinių nuotraukų funkcija rodo dvi vienas šalia kitos atidarytas
taikomąsias programas, leisdama jums dirbti arba perjungti abi
programas.
SVARBI INFORMACIJA! Prieš pradėdami naudoti momentinių nuotraukų
funkciją, įsitikinkite, ar nešiojamojo kompiuterio ekranui nustatyta
1366 x 768 arba didesnė vaizdo raiška.
Momentinių nuotraukų juosta
60
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Momentinių nuotraukų funkcijos naudojimas
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, suaktyvinkite ir naudokite momentinių nuotraukų
funkciją.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Bakstelėkite pačią viršutinę programos dalį ir,
laikydami ją, vilkite ją į kairę arba dešinę ekrano
pusę, kol pasirodys momentinių nuotraukų juosta.
3.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Patraukite kompiuterio pelės rodyklę į viršutinę
ekrano dalį.
3.
Kai rodyklė taps rankos piktograma, vilkite, o
paskui numeskite taikomąją programą į kairiąją
arba dešiniąją lietimui jautraus ekrano dalį.
4.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios momentinę
nuotrauką norite padaryti.
2.Paspauskite
ir spustelėkite kairės arba
dešinės rodyklės klavišą, kad programos
piktogramą užfiksuotumėte kairiame arba
dešiniame polangyje.
3.
Paleiskite kitą taikomąją programą. Ši programa
automatiškai talpinama tuščiame polangyje.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
61
Kiti klaviatūros spartieji klavišai
Naudodami klaviatūrą, taip pat galite naudoti toliau nurodytus
sparčiuosius klavišus taikomosioms programoms atidaryti ir naršyti
„Windows® 8.1“.
\
Įjungia tai pradžios ekraną, tai paskutinį kartą
naudotą taikomąją programą
Atidaro darbalaukį
Veikiant darbalaukio režimui, atidaro langą This
PC (Šis kompiuteris)
Atidaro File (Failas) parinktį pagrindiniu Search
(Ieškos) mygtuku
Atidaro langelį Share (Bendrinti)
Atidaro langelį Settings (Nuostatos)
Atidaro langelį Devices (Prietaisai)
Suaktyvina ekrano fiksavimo funkciją
Sumažina šiuo metu aktyvų langą
62
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Paleidžiamas Project (Projekto) polangis.
Atidaroma Everywhere (Bet kurioje
vietoje) parinktis iš pagrindinio Search
(Ieškos) mygtuko
Atidaro langelį Run (Paleisti)
Atidaro Ease of Access Center (Lengvos
prieigos centrą)
Atidaroma Settings (Nuostatų) parinktis,
pasiekiama pagrindiniu Search (Ieškos)
mygtuku
Atidaromas pradžios mygtuko kontekstinis
meniu
Įjungia didinimo piktogramą ir priartina
ekraną
Atitolina ekraną
Atidaro Narrator Settings (Pasakotojo
nuostatas)
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
63
Prisijungimas prie belaidžių tinklų
Wi-Fi
Nešiojamajam kompiuteriui užmezgus „Wi-Fi“ ryšį, galite naudotis el.
paštu, naršyti internetą ir dalytis programomis per socialinių tinklų
svetaines.
SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį, būtinai
patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas) . Išsamiau
skaitykite šio vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio režimas).
„Wi-Fi“ įgalinimas
Nešiojamasis kompiuteris „Wi-Fi“ ryšį užmegs atlikus šiuos veiksmus:
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o tada spustelėkite
.
3.
Iš galimų „Wi-Fi“ ryšių sąrašo pasirinkite prieigos
tašką.
4.
Norėdami įjungti tinklo ryšį, spustelėkite Connect
(prisijungti).
PASTABA: Prieš suaktyvinant „Wi-Fi“ ryšį, galite būti
paraginti įvesti saugos raktą.
5.
64
Jei norite aktyvinti bendrinimą tarp nešiojamojo
kompiuterio ir kitų belaidžio ryšio funkciją turinčių
įrenginių, palieskite / spustelėkite Yes (taip).
Palieskite / spustelėkite No (ne), jei nenorite
aktyvinti bendrinimo funkcijos.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
„Bluetooth“
Naudokite „Bluetooth“, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis
belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais „Bluetooth“ funkciją.
SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Bluetooth“
ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas).
Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio
režimas).
Prijungimas prie kitų „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų
Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti nešiojamąjį kompiuterį
ir kitus „Bluetooth“ funkciją turinčius prietaisus. Jeigu norite tai padaryti,
atlikite šiuos veiksmus:
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o paskui spustelėkite Change
PC Settings (keisti kompiuterio nuostatas).
3.Lange PC Settings (kompiuterio nuostatos)
pasirinkite Devices (prietaisas), o tada spustelėkite
Add a Device (pridėti prietaisą), kad būtų pradėta
„Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų paieška.
4.
Pasirinkite prietaisą iš rodomo sąrašo. Palyginkite
nešiojamojo kompiuterio slaptąjį kodą su slaptuoju
kodu, išsiųstu į pasirintką prietaisą. Jeigu jie
sutampa, spustelėkite Yes (taip), kad sėkmingai
sujungtumėte savo nešiojamąjį kompiuterį su tuo
prietaisu.
PASTABA: Kartais bandant prijungti „Bluetooth“ funkciją
turinčius prietaisus, galite būti paraginti įvesti slaptąjį
nešiojamojo kompiuterio kodą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
65
Skrydžio režimas
Airplane mode (Skrydžio režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad
skrydžio metu galėtumėte saugiai naudoti savo nešiojamąjį kompiuterį.
Skrydžio režimo įjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
arba
3.
, o tada spustelėkite
.
Norėdami įjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį dešinėn.
.
Paspauskite
Skrydžio režimo išjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
arba
2.
Spustelėkite
3.
Norėdami išjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį kairėn.
Paspauskite
, o tada spustelėkite
.
.
PASTABA: Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias
siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis
nešiojamuoju kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.
66
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Prijungimas prie laidinių tinklų
Naudodami nešiojamojo kompiuterio LAN prievadą, taip pat galite
prisijungti prie laidinių tinklų, pavyzdžiui, vietinių kompiuterių tinklų ir
plačiajuosčio interneto.
PASTABA: Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo
interneto paslaugų tiekėją (ISP), arba, prireikus pagalbos nustatyti
interneto ryšį, kreipkitės į savo tinklo administratorių.
Kaip sukonfigūruoti nuostatas, žr. toliau nurodytus veiksmus.
SVARBU! Prieš atlikdami šiuos veiksmus, įsitikinkite, ar nešiojamojo
kompiuterio LAN prievadas prijungtas tinklo kabeliu prie vietinio
kompiuterių tinklo.
Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas
1.Atidarykite Desktop (darbalaukį).
2.„Windows®“ užduočių juostoje spustelėkite
dešiniuoju klavišu tinklo piktogramą
, o tada
paspauskite Open Network and Sharing Center
(atidaryti tinklų ir bendrinimo centrą).
3.
Tinklų ir bendrinimo centro lange spustelėkite
Change adapter settings (keisti adapterio
nuostatas).
4.
Dešiniuoju klavišu spustelėkite savo LAN, o tada
pasirinkite Properties (ypatybės).
5.
Spustelėkite Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) (4 interneto protokolo versija (TCP/IPv4)),
o tada spustelėkite Properties (ypatybės).
6.Spustelėkite Obtain an IP address automatically
(automatiškai gauti IP adresą), o tada spustelėkite
OK (gerai).
PASTABA: Jeigu naudojate PPPoE ryšį, pereikite prie kitų veiksmų.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
67
Sugrįžkite į Network and Sharing Center (tinklų ir
bendrinimo centro) langą, o tada spustelėkite Set
up a new connection or network (nustatyti naują
ryšį arba tinklą).
8.Pasirinkite Connect to the Internet (prijungti prie
interneto) ir spauskite Next (toliau).
9.Spustelėkite Broadband (PPPoE) (plačiajuostis
(PPPoE)).
10. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą), Password
(slaptažodį) ir Connection name (ryšio pavadinimą),
o tada paspauskite Connect (prisijungti).
11.Spauskite Close (uždaryti), kad baigtumėte
konfigūraciją.
7.
12.
13.
Darbalaukyje spustelėkite
, o paskui
paspauskite ką tik sukurtą ryšį.
Įrašykite savo User name (vartotojo vardą) ir
Password (slaptažodį), o tada paspauskite Connect
(prisijungti), kad pradėtumėte prisijungimą prie
interneto.
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas
1.
Atlikite 1–5 veiksmus, aprašytus skyriuje
Dinaminio IP/PPPoE ntinklo ryšio konfigūravimas.
2Spustelėkite Use the following IP address
(naudoti šį IP adresą).
3.
Įrašykite interneto paslaugų tiekėjo pateiktą
IP address (IP adresą), subnet mask (potinklio
šabloną) ir Default gateway (numatytąją tinklų
sąsają).
4.
Prireikus, taip pat galite įrašyti norimą DNS
serverio adresą ir alternatyvaus DNS serverio
adresą, o tada paspausti OK (GERAI).
68
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Nešiojamojo kompiuterio išjungimas
Nešiojamąjį kompiuterį išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų:
•
Charms bar (Papildomoje juostoje) spustelėkite
, tada paspauskite
> Shut down
(išjungti), kad būtų atlikta įprasta išjungimo
procedūra.
arba
•
Prisijungimo ekrane spustelėkite
> Shut
down (išjungti).
•
Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite išjungti
naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai
padaryti, atidarykite darbalaukį, tada paspauskite
alt + f4 , kad būtų atidarytas kompiuterio
išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkite Shut Down (išjungti), o tada
paspauskite OK (gerai).
•
Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja,
paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite
paspaudę bent keturias (4) sekundes, kol
nešiojamasis kompiuteris išsijungs.
Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas
Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio miego režimą, vieną kartą
paspauskite maitinimo mygtuką.
Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite užmigdyti
naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai padaryti,
atidarykite darbalaukį, tada paspauskite alt + f4, kad būtų
atidarytas kompiuterio išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo
sąrašo pasirinkite Sleep (užmigdyti), o tada paspauskite
OK (gerai).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
69
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas rodomas tada, kai
pažadinate savo Nešiojamojo kompiuterio iš miego arba snaudimo
režimo. Jis taip pat rodomas atrakinus arba užrakinus „Windows®“ 8.1
versiją.
Užrakinimo ekraną galima individualizuoti ir kontroliuoti prieigą prie
Jūsų operacinės sistemos. Galite pakeisti jo foninį vaizdą ir prieigą prie
tam tikrų savo programų, kai Nešiojamojo kompiuterio yra užrakintas.
Norėdami tęsti darbą esant užrakinimo ekranui
arba
70
1.
Palieskite/spustelėkite jutiklinį laukelį arba
paspauskite bet kurį Nešiojamojo kompiuterio
klaviatūros klavišą.
2.
(pasirinktinai) Jeigu Jūsų paskyra yra apsaugota
slaptažodžiu, privalote įvesti slaptažodį, kad
galėtumėte atidaryti pradžios ekraną.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Užrakinimo ekrano individualizavimas
Galite individualizuoti savo užrakinimo ekraną, kad jame būtų rodoma Jūsų
pageidaujama nuotrauka, skaidrės, programų naujiniai ir pan., arba galėtumėte
greitai įjungti Nešiojamojo kompiuterio kamerą. Norėdami pakeisti savo
užrakinimo ekrano parametrus, galite remtis šia informacija:
Nuotraukos pasirinkimas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).
2.Pasirinkite Change PC Settings (keisti kompiuterio
nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).
3.Skirtuke Lock screen preview (užrakinimo ekrano
peržiūra) spustelėkite Browse (naršyti), kad
galėtumėte pasirinkti nuotrauką, kurią norite naudoti
vietoj fono savo užrakinimo ekrane.
Skaidrių rodymas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).
2.Pasirinkite Change PC Settings (keisti kompiuterio
nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).
3.Skirtuke Lock screen preview (užrakinimo ekrano
peržiūra) pastumkite slankiąją parinkties Play a slide
show on the lock screen (rodyti skaidres užrakinimo
ekrane) juostą ties nuostata On (įjungti).
4.
Peržiūrėkite toliau esančias parinktis, kad
suasmenintumėte šias užrakinimo ekrano skaidrių
rodymo parinktis:
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
71
Programų naujinių pridėjimas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings
(parametrai).
2.Pasirinkite Change PC Settings (keisti kompiuterio
nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).
3.
Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Lock screen
apps (užrakinimo ekrano programos).
4.
Norėdami pridėti programų, kurių naujinius
norėtumėte matyti savo užrakinimo ekrane,
naudokite šias parinktis:
Nešiojamojo kompiuterio kameros suaktyvinimas esant
užrakinimo ekranui
Esant užrakinimo ekranui, galite braukti žemyn, suaktyvintumėte savo
Nešiojamojo kompiuterio kamerą. Norėdami įjungti šią funkciją, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings
(parametrai).
2.Pasirinkite Change PC Settings (keisti kompiuterio
nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).
72
3.
Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Camera
(kamera).
4.
Pastumkite slankiąją juostą ties parinktimi On
(įjungti).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
4 skyrius:
Automatinis tikrinimas įjungus
kompiuterį (POST)
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
73
Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį
(POST)
Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (angl. Power-on Selftest – POST) – tai programinės įrangos kontroliuojami diagnostiniai
patikrinimai, atliekami įjungus nešiojamąjį kompiuterį arba atlikus
pakartotinę jo keltį. Programinė įranga, kontroliuojanti POST, yra įdiegta
kaip nuolatinė nešiojamojo kompiuterio struktūros dalis.
POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių
diagnostikos
Atliekant POST procedūrą, galite gauti prieigą prie BIOS nuostatų arba
paleisti trikčių diagnostikos parinktis, naudodami funkcinius nešiojamojo
kompiuterio klavišus. Išsamiau galite sužinoti perskaitė šią informaciją.
BIOS
Pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (angl. Basic Input and Output
System – BIOS), saugo sistemos aparatinės įrangos nuostatas, reikiamas
nešiojamojo kompiuterio sistemai paleisti.
Numatytosios BIOS nuostatos taikomos daugeliui nešiojamojo
kompiuterio sąlygų. Nekeiskite numatytųjų BIOS nuostatų, išskyrus
šiomis aplinkybėmis:
•
Įkraunant sistemą ekrane rodomas klaidos pranešimas ir
reikalaujama, kad jūs paleistumėte BIOS sąranką.
•
Įdiegėte naują sistemos sudedamąją dalį, kuriai reikia papildomų
BIOS nuostatų arba atnaujinimų.
ĮSPĖJIMAS: Naudojant netinkamas BIOS nuostatas, sistema gali tapti
nestabili arba nebepasileisti. Primygtinai rekomenduojame BIOS nuostatas
keisti tik padedant kvalifikuotam kompiuterių meistrui.
Prieiga prie BIOS
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio sistemos
keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
74
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
BIOS nuostatos
PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti.
Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų.
Įkrova
Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami
įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais.
1.
Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1
(1 paleidimo parinktis).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
75
2.
Paspauskite klavišą
ir įrenginį pasirinkite kaip Boot
Option #1 (1 paleidimo parinktis).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
76
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Apsauga
Šis meniu leidžia jums nustatyti nešiojamojo kompiuterio
administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums
kontroliuoti prieigą prie jūsų nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko,
įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos.
PASTABA:
• Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį), privalėsite
jį įvesti prieš paleisdami nešiojamojo kompiuterio operacinę sistemą.
• Jeigu nustatysite Asministrator Password (administratoriaus
slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš atidarydami BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot state
Key Management
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
77
Slaptažodžio nustatymas:
1.
Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).
2.
Surinkite slaptažodį ir spauskite
3.
Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite
.
.
Slaptažodžio trynimas:
1.
Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).
2.
Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką
.
3.Lauką Create New Password (Sukurti naują slaptažodį) palikite
tuščią ir paspauskite mygtuką
4.
.
Patvirtinimo langelyje pasirinkite Yes (taip), o tada paspauskite
.
78
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
I/O sąsajos apsauga
Apsaugos meniu galite gauti prieigą prie I/O sąsajos apsaugos,
kad užblokuotumėte arba panaikintumėte tam tikrų nešiojamojo
kompiuterio sąsajos funkcijų blokavimą.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
USB Interface Security
Lock
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
[UnLock]
LAN Network Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Įv. / išv. sąsajos blokavimas:
1.Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface
Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga).
2.
Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite
.
3.Pasirinkite Lock (blokuoti).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
79
USB sąsajos apsauga
Atidarę meniu I/O Interface Security (įjungimo/išjungimo
sąsajos apsauga), taip pat galite gauti prieigą prie USB Interface
Security (USB sąsajos apsaugos), kad užblokuotumėte arba
panaikintumėte prievadų bei prietaisų blokavimą.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
If Locked, all
USB device will
be disabled
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
USB sąsajos blokavimas:
1.Ekrane Security (Apsauga) pasirinkite I/O Interface
Security (Įv. / išv. sąsajos apsauga) > USB Interface
Security (USB sąsajos apsauga).
2.
Pasirinkite sąsają, kurią norite blokuoti, ir spustelėkite Lock
(Blokuoti).
PASTABA: Nustačius USB Interface (USB sąsajai) parinkį Lock (blokuoti),
taip pat užblokuojami ir paslepiami External Ports (išoriniai prievadai)
bei kiti prietaisai, kuriems galioja USB Interface Security (USB sąsajos
apsauga).
80
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Set Master Password (nustatyti pagrindinį slaptažodį)
Apsaugos meniu galite naudoti parinktį Set Master Password
(nustatyti pagrindinį meniu), kad nustatytumėte prieigą prie
standžiojo disko įvedant slaptažodį.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
HDD slaptažodžio nustatymas:
1.Ekrane Security (Apsauga) spustelėkite Set Master
Password (Nustatyti pagrindinį slaptažodį).
.
2.
Įrašykite slaptažodį ir spustelėkite
3.
Slaptažodį patvirtinkite dar kartą jį įrašydami ir spustelėkite
.
4.Spustelėkite Set User Password (Nustatyti naudotojo
slaptažodį) ir pakartokite pirmesnius veiksmus, kad
nustatytumėte naudotojo slaptažodį.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
81
Išsaugoti ir uždaryti
Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami BIOS,
pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir uždaryti).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
82
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
BIOS atnaujinimas
1.
Sužinokite tikslų nešiojamojo kompiuterio modelį, paskui
atsisiųskite iš „ASUS“ tinklavietės naujausią jūsų modeliui tinkamą
BIOS failą.
2.
Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties
įrenginyje.
3.
Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo nešiojamojo
kompiuterio.
4.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio sistemos keltį, o
tada, atliekant POST, paspauskite
5.
.
Naudodamiesi BIOS nustatymo programa, spustelėkite Advanced
> Start Easy Flash (išplėstinės nuostatos > „Start Easy Flash“),
tada spauskite
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Wake on Lid Open
SATA Configuration
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
83
6.
Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą
BIOS failą, po to paspauskite
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: TP500
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
84
Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Exit > Restore
Defaults (išeiti > atkurti numatytąsias nuostatas), kad būtų
atkurtos sistemos numatytosios nuostatos.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Trikčių diagnostika
POST procedūros metu paspaudę
galite gauti prieigą prie
„Windows® 8.1“ trikčių diagnostikos parinkčių, įskaitant šias:
•
Atnaujinti kompiuterį
•
Atkurti kompiuterio parametrus
•
Išplėstinės parinktys
Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį)
Jeigu norite atnaujinti sistemą neprarasdami dabartinių failų ir taikomųjų
programų, pasirinkite Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Refresh your PC (atnaujinti
kompiuterį).
4.
Lange „Refresh your PC“ (atnaujinti kompiuterį)
perskaitykite išdėstytus punktus, kad sužinotumėte
daugiau apie šią parinktį, o tada spustelėkite Next
(toliau).
5.
Spustelėkite paskyrą, kurią norėtumėte atnaujinti.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Spustelėkite Refresh (atnaujinti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos atnaujinimą,
patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie elektros tinklo.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
85
Atkurti kompiuterio parametrus
SVARBU! Prieš atlikdami šį veiksmą, padarykite visų savo duomenų
atdarginę kopiją.
Jeigu norite atkurti numatytąsias nešiojamojo kompiuterio nuostatas,
pasirinkite Reset your PC (Atkurti kompiuterio parametrus).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Reset your PC (Atkurti kompiuterio
parametrus).
4.
Lange „Reset your PC“ (atkurti kompiuterio
parametrus) perskaitykite išdėstytus punktus, kad
sužinotumėte daugiau apie šią parinktį, o tada
spustelėkite Next (Toliau).
5.
Spustelėkite norimą parametrų atkūrimo nuostatą:
Just remove my files (Pašalinkite tik mano failus)
arba Fully clean the drive (Visiškai išvalykite
standųjį diską).
6. Spustelėkite Reset (Atkurti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos parametrų atkūrimą,
patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie elektros tinklo.
86
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Advanced options (išplėstinės parinktys)
Norėdami pasirinkti papildomas nešiojamojo kompiuterio trikčių
diagnostikos parinktis, spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite tą trikčių
diagnostikos parinktį, kurią norite naudoti.
5.
Norėdami užbaigti procesą, atlikite tolesnius
veiksmus.
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimo naudojimas)
Lange Advanced options (išplėstinės parinktys), galite pasirinkti
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas), kad sistema
būtų atkurta naudojant konkretų vaizdo failą.
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
87
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite System
Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas).
5.
Pasirinkite paskyrą, kurią norite atkurti naudodami
sistemos vaizdo failą.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Pasirinkite Use the latest available system image
(recommended) (naudoti naujausią esamą
sistemos vaizdą (rekomenduojama)), tada
paspauskite Next (toliau). Jeigu sistemos vaizdas
yra išoriniame prietaise arba DVD, taip pat galite
pasirinkti Select a system image (pasirinkti
sistemos vaizdą).
8.
Norėdami užbaigti sistemos vaizdo atkūrimo
procesą, atlikite tolesnius veiksmus.
PASTABA: Mes primygtinai rekomenduojame reguliariai
daryti atsargines savo sistemos kopijas, kad nešiojamajam
kompiuteriui sugedus neprarastumėte duomenų.
88
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Priedai
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
89
DVD-ROM diskasukio informacija
(tik tam tikruose modeliuose)
Naudojantis DVD diskų įrenginiu, galima peržiūrėti ir kurti kompaktinius bei DVD
diskus. DVD diskų antraštėms peržiūrėti galite įsigyti pasirenkamą DVD diskų
peržiūros programinę įrangą.
Regioninė paleidimo informacija
DVD flimo paleidimas reikalauja MPEG2 vaizdo šifravimo, skaitmeninio AC3 garso
ir CSS apsaugoto turinio šifravimo. CSS (kartais vadinamas kopijavimo apsauga)
yra turinio apsaugos schemos pavadinimas, priimtas kino asociacijos siekiant
apsaugoti kino turinį nuo nesankcionuoto dauginimo.
Nors CSS licenzijos išdavėjai kelia daug projekto taisyklių reikalavimų, viena
aktualiausia taisyklė yra peržiūros apribojimai pagal regionus. Siekiant palengvinti
geografiškai paskirstytą filmų leidybą, DVD vaizdo įrašų antraštės yra išleidžiamos
specifiniams geografiniams regionams kaip aprašyta skyriuje „Regioniniai
apibrėžimai“. Autoriaus teisių įstatymas reikalauja, kad visi DVD filmai būtų
ribojami konkrečiam regionui (dažniausia užšifruojami pagal regioną, kuriame jais
prekiaujama). Nors DVD filmų turinys gali būti leidžiamas keliems regionams, CSS
projekto taisyklės reikalauja, kad bet kokia sistema, galinti paleisti CSS užšifruotą
turinį, galėtų transliuoti tik vienam regionui skirtus filmus.
SVARBI INFORMACIJA! Regioninės nuostatos gali būti keičiamos iki penkių kartų,
naudojantis peržiūros programa, tada galima žiūrėti DVD filmus pagal paskutiniuo
regiono nuostatą. Regiono kodo keitimas po to pareikalaus atstatyti gamyklines
nuostatas, kurios garantiniam aptarnavimui nepriklauso. Jei reikia gamyklinių nuostatų
atstatymo, kompiuterio siuntimo ir paties atstatymo išlaidas dengia vartotojas.
90
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Regioniniai apibrėžimai
1 Regionas
Kanada, JAV, JAV teritorijos
2 Regionas
Čekija, Egiptas, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Persijos įlankos valstybės, Vengrija,
Islandija, Iranas, Irakas, Airija, Italija, Japonija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Saudo Arabija, Škotija, Pietų Afrika, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Sirija,
Turkija, JK, Graikija, buvusios Jugoslavijos valdtybės, Slovakija.
3 Regionas
Birma, Indonezija, Pietų Korėja, Malaizija, Filipinai, Singapūras, Taivanis, Tailandas,
Vietnamas
4 Regionas
Australija, Karibai (Išskyrus JAV teritoriją), Centrinė Amerika, Naujoji Zelandija,
Ramiojo vandenyno salos, Pietų Amerika
5 Regionas
NVS, Indija, Pakistanas, likusi Afrijos dalis, Rusija, Pietų Korėja
6 Regionas
Kinija
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
91
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko
informacija (tik tam tikruose modeliuose)
Naudojantis „Blu-ray“ diskų įrenginiu, galima peržiūrėti raiškiuosius (HD) vaizdo
įrašus ir kitus diskų failų formatus, pavyzdžiui, DVD ir kompaktinius diskus.
Regionų apibūdinimas
A regionas
Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos šalys ir jų teritorijos; Taivanas, Honkongas,
Makao, Japonija, Korėja (Šiaurės ir Pietų), Pietryčių Azijos šalys ir jų teritorijos.
B regionas
Europos, Afrikos ir Pietvakarių Azijos šalys ir jų teritorijos; Australija ir Naujoji
Zelandija.
C regionas
Centrinės, Pietų Azijos, Rytų Europos šalys ir jų teritorijos; Kinija ir Mongolija.
PASTABA: Daugiau informacijos ieškokite „Blue-ray Disc“ svetainėje adresu www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Vidiniams modemams taikomų standartų
atitiktis
Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC
(JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas
pagal Europos Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių
įrenginių prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų
(angl. PSTN). Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis
patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos
kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia
susisiekite su savo įrenginio tiekėju.
92
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Apžvalga
1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos
sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su
DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų
komutuojamų telefono tinklų).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso
telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo
prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis
teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.
Tinklo suderinamumo deklaracija
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui:
“Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius
nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų.”
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: “Ši deklaracija apima
tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su
kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime
taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių
nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria
vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su
pardavėju.”
Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą
paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modemai,
kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse.
Bebalsė įranga
Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai, fakso
aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga,
kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama
reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai
telefonai).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
93
Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu
galioja CTR21 standartas.
Šalis
Taikoma
Papildomi bandymai
Austrija1
Taip
Ne
Belgija
Taip
Ne
Čekijos Respublika
Ne
Netaikytina
Danija1
Taip
Taip
Suomija
Taip
Ne
Prancūzija
Taip
Ne
Vokietija
Taip
Ne
Graikija
Taip
Ne
Vengrija
Ne
Netaikytina
Islandija
Taip
Ne
Airija
Taip
Ne
Italija
Vis dar nepatvirtinta
Vis dar nepatvirtinta
Izraelis
Ne
Ne
Lichtenšteinas
Taip
Ne
Liuksemburgas
Taip
Ne
Nyderlandai1
Taip
Taip
Norvegija
Taip
Ne
Lenkija
Ne
Netaikytina
Portugalija
Ne
Netaikytina
Ispanija
Ne
Netaikytina
Švedija
Taip
Ne
Šveicarija
Taip
Ne
Jungtinė Karalystė
Taip
Ne
94
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios
lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti
naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo
vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų
bandymų atlikti nereikia).
Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti
papildomus bandymus.
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC)
pareiškimas
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
•
Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
•
Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir
galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.
Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams
įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių
15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius,
jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime
garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei
ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir
išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų
būdų:
•
Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
•
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
95
•
Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
•
Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.
ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai
su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar
televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik
ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame
jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už
atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.
(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas
DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV
Valstybinė leidykla.)
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo
pareiškimas
ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys,
atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad
šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV
kontroliuojamą mikroprogramą.
Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo
perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai
vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti
radijo dažnio poveikio reikalavimus.
96
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Atitikties deklaracija
R&TTE Direktyva (1999/5/EC)
Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama
informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai:
•
Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]
•
Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]
•
Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]
•
Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta
[3.1b punkte]
•
Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir
[EN 301 489-17]
•
Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2 punkte]
•
Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]
Žymėjimas CE ženklu
Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE
ženklu
Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl
elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva)
reikalavimus.
Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d.
Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei
abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
97
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems
domenams
Š. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 per CH11
Japonija
2.412-2.484 GHz
Ch01 per CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 per CH13
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio
diapazonas
Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju
maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:
•
10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz
PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.
Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje
tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos
ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai
2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.
Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:
•
Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
•
Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW 98
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP
esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums
naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART
naujausią informaciją (www.arcep.fr).
PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW
galingumu.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
99
UL saugos pranešimai
Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams)
mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo,
kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko
amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros
kodeksą
(NFPA 70).
Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina vadovautis
pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir
žalos žmonėms riziką, įskaitant:
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., šalia vonios,
vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname
rūsyje ar šalia plaukimo baseino.
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dėl žaibavimo
atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika.
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.
Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines
(su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo
šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir
jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau
nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę
energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės
reakcijos.
•
Nedeginkite nešiojamo kompiuterio baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti,
nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl
galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui
riziką dėl gaisro ar sprogimo.
•
Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami
sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Naudokite tik UL
sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto
pardavėjo.
100
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Maitinimo saugos reikalavimas
Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei
3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba
lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Įspėjimai dėl TV imtuvo
Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV
sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius,
kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač
akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato
įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado
taško.
REACH
Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės
medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie
produktą
Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir
kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių
teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik
leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems
peržiūros tikslams, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip.
Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.
Saugojimasis nuo žalos klausai
Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių
įrašų.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
101
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims
(ličio jonų baterijoms)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
102
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Optinio diskasukio saugos informacija
Lazerio saugos informacija
Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar
taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į
specialistus.
Priežiūros įspėjimo lipdukas
ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI.
NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS
PRIEMONĖMIS.
CDRH Reglamentai
JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos centras (CDRH) 1976 m.
rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi
lazeriniams produktams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina
Jungtinių valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams.
ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip,
negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio montažo vadove, galite patirti
pavojingą radiacijos poveikį.
Įspėjimas dėl dangos
Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, nešiojamojo
kompiuterio korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra
IO prievadai.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
103
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam
kompiuteriui su įtaisytu modemu)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
104
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
105
ENERGY STAR programos reikalavimus
atitinkantis gaminys
ENERGY STAR yra bendra JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir JAV
Energetikos departamento programa, padedanti visiems taupyti
pinigus ir saugoti aplinką pasitelkiant energiją taupančius gaminius
ir veiklą.
Visi ENERGY STAR logotipu pažymėti ASUS gaminiai atitinka programos ENERGY
STAR standartus, o energijos taupymo funkcija yra įjungta kaip numatytoji nuostata.
Monitorius ir kompiuteris automatiškai perjungiami į laukimo režimą, jeigu per 10
arba 30 minučių vartotojas neatlieka jokio veiksmo. Norėdami pažadinti kompiuterį,
spustelėkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.
Išsamios informacijos apie energijos valdymą ir šio naudą aplinkai rasite apsilankę
adresu http://www.energy.gov/powermanagement. Be to, daugiau informacijos
apie bendrą ENERGY STAR programą rasite adresu http://www.energystar.gov.
PASTABA: Funkcija „Energy Star“ NEPALAIKOMA gaminiuose, kurie veikia „Freedos“ ir
„Linux“ pagrindu.
Europos Sąjungos ekologinis ženklas
Šiam nešiojamajam kompiuteriui suteiktas ES „Gėlės“ ženklas, o tai reiškia, kad
gaminiui būdingos šios savybės:
1.
Mažesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant pristabdymo
režimu.
2.
Ribotai naudojami toksiški sunkieji metalai.
3.
Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos medžiagos.
4.
Sumažintas natūraliųjų išteklių naudojimas, skatinant perdirbimą.
5.
Sukurtas taip, kad būtų lengva naujovinti, o tarnavimo laikas pailgėtų
tiekiant suderinamas atsargines dalis, kaip antai elementai, maitinimo
mazgai, klaviatūra, atmintis ir, jei yra, CD ar DVD įrenginys.
6.
Sumažintas kietų atliekų kiekis vykdant grąžinimo atgal politiką.
Daugiau informacijos apie ES „Gėlės“ ženklą rasite Europos Sąjungos ekologinio
ženklo svetainėje adresu http://www.ecolabel.eu.
106
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų
atitiktis ir deklaracija
Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio
projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo
etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi
reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.
Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, rasite
informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi,
reikalavimus:
Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos
EU REACH SVHC
Korėjos RoHS
Švedijos energetikos įstatymai
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo
paslaugos
ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo
laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums
galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus,
taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose
regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
107
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
TP500L, J500L, R515L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 15/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
108
Signature : __________
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Download PDF

advertising