Asus | T100TAF | User's Manual | ASUS T100TAF User's Manual

LT10029
Trečias leidimas
Gruodis 2014
ASUS Tablet
ASUS mobiliojo doko
Elektroninis vadovas
T100 Serija
AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA
Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,
perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir
bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus
raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.
ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR
NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,
TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,
SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO
PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,
VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ
DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.
Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių
ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui
atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.
ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS
TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI
TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ
KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME
APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Autoriaus teisės © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS
padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite
teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios
įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto
sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar
neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.
ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos
sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.
Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo
tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.
ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ
PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,
ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ
(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA
INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.
APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS
Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com
2
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Turinio lentelė
Apie šį vadovą..............................................................................................................7
Šiame vadove naudotos konvencijos....................................................................... 8
Piktogramos...................................................................................................................... 8
Šriftai.................................................................................................................................... 8
Saugos priemonės......................................................................................................9
ASUS Tablet naudojimas............................................................................................... 9
ASUS Tablet priežiūra..................................................................................................... 10
Tinkamas išmetimas....................................................................................................... 11
1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka
Vaizdas iš viršaus.........................................................................................................14
ASUS Tablet funkcijos................................................................................................16
Vaizdas iš viršaus ir galo................................................................................................ 16
Apatinė pusė..................................................................................................................... 20
Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos.................................................................21
Vaizdas iš viršaus.............................................................................................................. 21
Kairioji pusė....................................................................................................................... 23
2 skyrius: ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko naudojimas
Nuo ko pradėti.............................................................................................................26
ASUS Tablet prijungimas prie mobiliojo doko...................................................... 26
ASUS Tablet įkrovimas................................................................................................... 27
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę...................................................................... 29
Paspauskite maitinimo mygtuką............................................................................... 29
Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai............................30
Gestai ant jutiklinio ekrano.......................................................................................... 30
Gestai ant jutiklinio pulto............................................................................................. 34
Klaviatūros naudojimas............................................................................................42
Funkciniai klavišai............................................................................................................ 42
„Windows® 8.1“ klavišai................................................................................................. 43
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
3
3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas
Pirmasis paleidimas...................................................................................................46
„Windows®“ naudotojo sąsaja................................................................................47
Pradžios ekranas.............................................................................................................. 47
Aktyviosios sritys............................................................................................................. 48
Pradžios mygtukas.......................................................................................................... 51
Pradžios ekrano individualizavimas.......................................................................... 53
Darbas su „Windows®“ programomis...................................................................54
Programų paleidimas..................................................................................................... 54
Taikomųjų programų suasmeninimas..................................................................... 54
Taikomųjų programų ekrano atidarymas............................................................... 57
Charms bar......................................................................................................................... 59
Momentinių fotonuotraukų funkcija........................................................................ 62
Kiti klaviatūros spartieji klavišai.............................................................................64
Prisijungimas prie belaidžių tinklų ......................................................................66
Wi-Fi...................................................................................................................................... 66
„Bluetooth“ ....................................................................................................................... 67
Skrydžio režimas.............................................................................................................. 68
Prijungimas prie laidinių tinklų..............................................................................69
Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................ 69
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................ 70
ASUS Tablet išjungimas............................................................................................71
ASUS Tablet miego režimo įjungimas...................................................................... 71
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas....................................................72
Norėdami tęsti darbą esant užrakinimo ekranui.................................................. 72
Užrakinimo ekrano individualizavimas.................................................................... 73
4
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Trikčių diagnostika.....................................................................................................75
Refresh your ASUS Tablet (atnaujinti ASUS Tablet).............................................. 75
Atkurti ASUS Tablet parametrus................................................................................. 76
Advanced options (išplėstinės parinktys)............................................................... 77
Patarimai ir DUK
Naudingi patarimai kaip naudoti ASUS Tablet.................................................80
DUK apie programinę-aparatinę įrangą.............................................................81
DUK apie programas.................................................................................................84
Priedai
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis............................................. 88
Apžvalga............................................................................................................................. 88
Tinklo suderinamumo deklaracija............................................................................. 89
Bebalsė įranga ................................................................................................................. 89
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas.................................... 91
Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC)............................................. 92
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas....................................... 93
Informacija apie RD poveikį (SAR)............................................................................. 93
Žymėjimas CE ženklu..................................................................................................... 94
Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE............................................. 95
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams............................................. 96
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas............................................. 96
UL saugos pranešimai.................................................................................................... 98
Maitinimo saugos reikalavimas.................................................................................. 99
Įspėjimai dėl TV imtuvo................................................................................................. 99
REACH.................................................................................................................................. 99
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
5
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą......................................... 99
Saugojimasis nuo žalos klausai.................................................................................. 99
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms)............ 100
Optinio diskasukio saugos informacija.................................................................... 101
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu).. 102
Europos Sąjungos ekologinis ženklas ..................................................................... 104
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................. 105
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos............................. 105
6
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikta informacija apie ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo
doko aparatinės ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos
skyrius:
1 skyrius. Aparatinės įrangos sąranka
Šiame skyriuje išvardyti ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko
aparatinės įrangos komponentai.
2 skyrius. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko naudojimas
Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas ASUS Tablet
planšetės ir jos ASUS mobiliojo doko dalis.
3 skyrius. „Windows® 8.1“ naudojimas
Šiame skyriuje pateikiama ASUS Tablet kompiuteryje įdiegtos
„Windows® 8.1“ operacinės sistemos naudojimo apžvalga.
4 skyrius. ASUS Tablet naujovinimas
Šiame skyriuje nurodyta, kaip pakeisti ir atnaujinti ASUS Tablet
dalis.
Patarimai ir DUK
Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami
klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta
informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus
nesklandumus, iškylančius naudojantis ASUS Tablet kompiuteriu.
Priedai
Šioje dalyje pateikti su ASUS Tablet ir ASUS mobiliuoju doku susiję
pranešimai ir saugos pareiškimai.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
7
Šiame vadove naudotos konvencijos
Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam
tikras tekstas pateiktas taip:
SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija,
būtina norint atlikti užduotį.
PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų,
kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.
ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų
saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo
ASUS Tablet duomenims ir komponentams apsaugoti.
Piktogramos
Apačioje pateikta piktograma parodo įrenginį, kurį galite naudoti
įvairioms užduotims arba procedūroms atlikti ASUS Tablet kompiuteryje.
= Naudoti jutiklinio ekrano plokštę.
= Naudokite jutiklinį pultą.
= Naudokite klaviatūrą.
Šriftai
Pusjuodis
= Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia
pasirinkti.
Kursyvas
= Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai.
8
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Saugos priemonės
ASUS Tablet naudojimas
Šis ASUS Tablet gali būti naudojamas tik
temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F).
Susipažinkite su informacija ant nominaliosios
galios lipduko, esančio ant ASUS Tablet apačios,
ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka
nurodytas galios vertes.
Nelaikykite ASUS Tablet savo sterblėje arba šalia bet
kurios kitos savo kūno dalies, kad nesijaustumėte
nepatogiai arba neapsidegintumėte nuo ASUS
Tablet skleidžiamos šilumos.
NENAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų
ar kitų išorinių įrenginių.
Įjungto ASUS Tablet nenešiokite uždengę daiktais,
kurie gali pabloginti oro cirkuliavimą.
ASUS Tablet nedėkite ant nelygaus arba nestabilaus
darbo paviršiaus.
Šį ASUS Tablet galima tikrinti rentgeno aparatais (jais
peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai),
bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir
lazdelėmis.
Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau
apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir
apribojimus, kurių būtina laikytis ASUS Tablet
naudojantis skrydžio metu.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
9
ASUS Tablet priežiūra
Prieš pradėdami valyti, atjunkite ASUS Tablet
nuo elektros tinklo ir išimkite akumuliatoriaus
bloką (jeigu taikytina). Valykite švaria, paviršiaus
nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta
celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu,
užlašinę keletą lašelių vandens. Skysčio perteklių
nuo ASUS Tablet paviršiaus nušluostykite sausu
skudurėliu.
Šio ASUS Tablet nevalykite ir šalia jo paviršiaus
nenaudokite stirpių tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklių,
benzino ar kitų cheminių medžiagų.
Nedėkite ant ASUS Tablet jokių daiktų.
Saugokite ASUS Tablet nuo stiprių magnetinių arba
elektros laukų.
Saugokite ASUS Tablet nuo skysčių, lietaus arba
drėgmės poveikio.
Saugokite ASUS Tablet nuo dulkių poveikio.
Nenaudokite ASUS Tablet esant dujų nuotėkiui.
10
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Tinkamas išmetimas
ASUS Tablet ir ASUS Tablet/ASUS mobiliojo doko
planšetės NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis.
Šis gaminys buvo sukurtas su galimybe dar kartą
tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos
šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja,
kad gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir
savo sudėtyje gyvsidabrio turintys sagos formos
elementai) neturėtų būti išmetamas kartu su
buitinėmis atliekomis. Elektronikos produktų
utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius
reglamentus.
NEMESKITE baterijos lauk kartu su buitinėmis
atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais
simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti
išmetama kartu su buitinėmis atliekomis.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
11
12
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
1 skyrius:
Aparatinės įrangos sąranka
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
13
Vaizdas iš viršaus
PASTABA:
14
•
Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba
šalies. Vaizdas iš viršaus taip pat gali skirtis priklausomai nuo ASUS
Tablet modelio.
•
ASUS mobilusis dokas suderinamas su T100 serijos ASUS Tablet
planšetėmis.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
ASUS Tablet
Ši ASUS Tablet planšetė derinama su pasirenkamuoju ASUS
mobiliuoju doku, siekiant patenkinti jūsų mobiliuosius poreikius.
ASUS Tablet pasižymi savitomis funkcijomis, pritaikytomis darbui
ir žaidimams; ji valdoma liečiamaisiais gestais.
PASTABA: Daugiu informacijos, kaip naudotis planšete, rasite šio
vadovo skyriuose ASUS Tablet funkcijos ir Ant jutiklinio ekrano ir
jutiklinio pulto naudojami gestai.
ASUS mobilusis dokas
ASUS mobilusis dokas jutikliniam ekranui suteikia papildomų
įvesties savybių, naudojant jo jutiklinio pulto ir klaviatūros
funkcijas.
SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti daugiau apie ASUS
Tablet prijungimą prie arba atjungimą nuo mobiliojo prijungimo
bloko, skaitykite šio vadovo skyrius ASUS Tablet prijungimas prie
mobiliojo doko ir ASUS Tablet atjungimas nuo bloko.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
15
ASUS Tablet funkcijos
Vaizdas iš viršaus ir galo
16
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Priekinis fotoaparatas
ASUS planšetiniame kompiuteryje įtaisytu 1,2 megapikselių
priekiniu fotoaparatu galima daryti nuotraukas ir filmuoti vaizdo
įrašus.
Kameros indikatorius
Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota kamera.
Aplinkos šviesos jutiklis
Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka.
Tai sistemai leidžia automatiškai sureguliuoti ekrano šviesumą
pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
Jutiklinio ekrano plokštė
Didelės raiškos jutiklinio ekrano plokštė užtikrina puikią
nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą
ASUS Tablet kompiuteryje. Jis taip pat suteikia galimybę valdyti
ASUS Tablet liečiamaisiais gestais.
PASTABA: Daugiau informacijos apie jutiklinio ekrano plokštės
valdymo gestų naudojimą dirbant kompiuteriu ASUS Tablet rasite
šio vadovo skyriuje Jutiklinio ekrano plokštės naudojimas.
SD mikrokortelės anga
ASUS Tablet planšetėje įtaisytas papildomas atminties kortelių
skaitytuvas, kuriam tinka „microSD“, microSDHC“, ir „microSDXC“
formatų kortelės.
Garsiakalbiai
Garsiakalbiai suteikia galimybę girdėti garsą tiesiai iš planšetinio
kompiuterio ASUS Tablet. Garso funkcijos valdomos programine
įranga.
PASTABA. Tam tikruose modeliuose įrengtas tik vienas
garsiakalbis.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
17
Mažasis USB 2.0 prievadas
Akumuliatoriui įkrauti arba maitinimui tiekti į kompiuterį
naudokite mažąjį USB (universalios nuosekliosios magistralės) 2.0
prievadą.
HDMI mikroprievadas
Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl.
„High-Definition Multimedia Interface“, HDMI) mikrojungčiai, jis
suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD, „Blu-ray“
ir kitokį apsaugotą turinį.
SIM mikrokortelės lizdas (tik modeliuose su LTE)
ASUS Tablet planšetėje įtaisytas SIM mikrokortelės lizdas,
palaikantis GSM, WCDMA ir LTE tinklų ryšį.
Kombinuotoji ausinių išvesties / mikrofono įvesties jungtis
Naudodami šį prievadą, prie ASUS planšetinio kompiuterio galite
prijungti garsiakalbius su stiprintuvu arba ausines. Naudodami
šį prievadą, prie ASUS planšetinio kompiuterio taip pat galite
prijungti išorinį mikrofoną.
Mikrofonas
Įtaisytu mikrofonu galima naudotis per vaizdo konferencijas,
pasakojant ką nors balsu ar paprasčiausiai įrašant garsą.
Galinis fotoaparatas
Šiuo ASUS Tablet planšetės priekyje įtaisytu fotoaparatu galima
fotografuoti ir filmuoti.
Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė
Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo akumuliatoriaus
įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią lentelę:
18
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Spalva
Būsena
Balta
ASUS planšetinio kompiuterio
maitinimo laido kištukas prijungtas
prie energijos šaltinio, o baterijos
galia yra 95–100 %.
Oranžinė
ASUS planšetinis kompiuteris
prijungtas prie energijos šaltinio,
kuris krauna jo bateriją, o
akumuliatoriaus galia yra mažesnė
nei 95 %.
Nedega
Planšetinis kompiuteris naudoja
baterijos energiją, o baterijos galia
yra 10–100 %.
Maitinimo mygtukas
Norėdami įjungti ASUS Tablet planšetę, suaktyvinti jos miego
režimą arba pažadinti iš miego režimo, paspauskite maitinimo
mygtuką.
Jeigu ASUS Tablet nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką
ir palaikykite jį paspaustą maždaug dešimt sekundžių, kad
įrenginys išsijungtų priverstinai.
SVARBI INFORMACIJA! Sistemą atkuriant priverstinai, gali būti
prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti
atsargines duomenų kopijas.
Garsumo mygtukas
Garsumo mygtuku galima padidinti arba sumažinti ASUS Tablet
garsumo lygį.
Windows® mygtukas
Palieskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į pradžios ekraną. Jei jau
esate pradžios ekrane, palieskite šį mygtuką, kad sugrįžtumėte į
paskutinę atidarytą programą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
19
Apatinė pusė
Doko prievadas
Mobilųjį prijungimo bloką prijunkite prie šio prievado, kad veiktų
klaviatūros, jutiklinio pulto ir USB 3.0 prievado* funkcijos.
Vyrių angos
Norėdami planšetę saugiai pritvirtinti prie prijungimo bloko,
užrakto kabliukus sugretinkite su šiomis angomis ir juos įkiškite į
jas.
*tik tam tikruose modeliuose
20
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos
SVARBI INFORMACIJA! ASUS mobilusis dokas įsigyjamas atskirai.
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono
arba šalies.
Vaizdas iš viršaus
Klaviatūra
Klaviatūra pasižymi dideliais visavertės klaviatūros klavišais ir
puikiu klavišų klampumu patogiam spausdinimui. Joje taip pat
yra funkciniai klavišai, kurie užtikrina greitą prieigą prie
„Windows®“ ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių.
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo regiono.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
21
Užrakto kabliukai
Užrakto kabliukais planšetę galima tvirtai prijungti prie
mobiliojo prijungimo bloko.
Doko jungtis
Gerai pritvirtinkite planšetę prie mobiliojo bloko, jos jungtis
sugretindami su prijungimo bloko jungtimis.
Vyris
Šis lankstas laiko planšetę, kai ji yra prijungta prie mobiliojo
prijungimo bloko. Jis taip pat laiko planšetę, kai reguliuojami
įvairūs žiūros kampai.
Atjungimo mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad saugiai atjungtumėte planšetę nuo
mobiliojo prijungimo bloko.
Jutiklinis laukelis
Jutiklinis laukelis suteikia jums galimybę naršyti ekrane
atliekant įvairius gestus ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį.
Jis taip pat imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas.
PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Naudojimasis
jutikliniu pultu.
22
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Kairioji pusė
USB 2.0 prievadas*
Šis universaliosios nuosekliosios magistralės prievadas (angl.
Universal Serial Bus 2.0 – USB 2.0) suderinamas su USB 2.0 arba
USB 1.1 įrenginiais, pavyzdžiui, klaviatūromis, manipuliatoriais,
laikinosios atminties diskais, išoriniais standžiaisiais diskais,
garsiakalbiais, fotoaparatais ir spausdintuvais.
USB 3.0 prievadas*
Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal
Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų
perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija.
*tik tam tikruose modeliuose
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
23
24
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
2 skyrius:
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo
doko naudojimas
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
25
Nuo ko pradėti
ASUS Tablet prijungimas prie mobiliojo doko
26
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
ASUS Tablet įkrovimas.
A. USB kabelį prijunkite prie maitinimo adapterio.
B. Prijunkite „mikro USB“ jungtį prie ASUS planšetinio kompiuterio.
C. Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą.
Prieš pirmą kartą naudodami ASUS Tablet
akumuliatoriaus režimu, įkraukite jį 8 valandas.
PASTABA: Maitinimo adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio
ir jūsų regiono. Įkrovimui naudokite tik pateiktąjį maitinimo adapterį.
SVARBI INFORMACIJA!
Informacija apie maitinimo adapterį:
-
Įvesties įtampa: 100-240 V AC
-
Įvesties dažnis: 50-60 Hz
-
Nominali išvesties srovė: 2A (10 W dokui be HDD arba 18 W dokui su
HDD)
-
Nominali išvesties įtampa: 5 V DC (10 W dokui be HDD) arba 9 V DC
(18 W dokui su HDD)
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
27
SVARBU!
•
Susiraskite ASUS Tablet įvesties / išvesties vardinių duomenų lentelę
ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties vardiniai duomenys
atitinka nurodytuosius ant ASUS Tablet. Kai kurie ASUS Tablet gali
turėti kelias vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU.
•
Prieš įjungdami ASUS Tablet pirmą kartą, prieš tai būtinai prijunkite
jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai rekomenduojame naudoti
įžemintą sieninį elektros lizdą, kai ASUS Tablet veikia maitinimo
adapterio režimu.
•
Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli ASUS
Tablet.
•
Norėdami ASUS Tablet atjungti nuo maitinimo iš elektros tinklo, ASUS
Tablet maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
ĮSPĖJIMAS!
Perskaitykite ASUS Tablet akumuliatoriaus tvarkymo apaugos nurodymus.
28
•
Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą
akumuliatorių.
•
Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas
gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų.
•
Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.
•
Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali sprogti.
•
Nemeskite į ugnį.
•
Niekada nebandykite sukelti ASUS Tablet akumuliatoriaus trumpojo
jungimo.
•
Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti akumuliatoriaus.
•
Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.
•
Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba perdirbami.
•
Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo vaikų.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę.
Paspauskite maitinimo mygtuką.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
29
Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto
naudojami gestai
Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie ASUS Tablet
nuostatų. Rankų gestais naudodami jutiklinį ekraną ir jutiklinį pultą,
žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.
PASTABA: Toliau pateiktos ekrano momentinės kopijos yra tik
informacinio pobūdžio. Jutiklinio ekrano vaizdas gali skirtis priklausomai
nuo modelio.
Gestai ant jutiklinio ekrano
Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie ASUS Tablet
nuostatų. Funkcijas galima suaktyvinti rankų gestais liečiant ASUS Tablet
jutiklinį ekraną.
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias programas
vietomis.
Braukite pirštu nuo ekrano
dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte „Charms“
(pagalbinę) juostą.
30
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Braukimas pirštu nuo viršutinio
pakraščio
Slinkimas pirštu
•
Pradžios ekrane braukite
pirštu nuo ekrano
viršutinio krašto, kad
įjungtumėte Customize
(individualizavimo) juostą.
Braukite pirštu, kad slinktumėte
aukštyn ir žemyn arba judėtumėte
ekranu kairėn arba dešinėn.
•
Veikiančioje taikomojoje
programoje braukite pirštu
nuo ekrano viršutinio krašto,
kad peržiūrėtumėte jos
meniu.
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
31
Spustelėjimas/ spustelėjimas du
kartus
Spustelėkite ir laikykite
•
Jeigu programą norite
paleisti, spustelėkite ją.
•
•
Veikiant darbalaukio režimui
programą paleisite du
kartus ją spustelėdami.
Norėdami perkelti
programos langelį į
kitą vietą, spustelėkite
ir, laikydami nuspaudę
programos langelį,
nuvilkite jį į kitą vietą.
•
Norėdami uždaryti
programą, spustelėkite
ir, laikydami nuspaudę
viršutinę veikiančios
programos dalį, nuvilkite
ją į ekrano apačią, ir ji bus
uždaryta.
32
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Braukti aukštyn
Braukti žemyn
Braukite pradžios ekranu į viršų,
kad įjungtumėte programų ekraną.
Braukite programų ekranu
žemyn, kad būtų atidarytas
pradžios ekranas.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
33
Gestai ant jutiklinio pulto
Žymeklio judinimas
Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad
suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad
ekrane perkeltumėte žymeklį.
Slinkti horizontaliai
Slinkti vertikaliai
Slinkti įstrižai
34
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Gestai vienu pirštu
Spustelėjimas / Paspaudimas,
Spustelėjimas du kartus / Dvigubas paspaudimas
•
Paleiskite taikomąją programą, spustelėdami ją Pradžios ekrane.
•
Veikiatn darbalaukio režimui, įjunkite elementą, du kartus jį
spustelėdami.
Nuvilkti ir numesti
Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo
pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami
numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
35
Kairysis spustelėjimas
Dešiniojo klavišo spustelėjimas
•
•
Paleiskite taikomąją
programą, spustelėdami ją
pradžios ekrane.
•
Pradžios ekrane spustelėkite
taikomąją programą,
kad ją pasirinktumėte ir
atidarytumėte nuostatų
juostą. Taip pat galite
paspausti šį mygtuką All
Apps (visų taikomųjų
programų) juostai atidaryti.
Veikiant darbalaukio
režimui, įjunkite taikomąją
programą, du kartus ją
spustelėdami.
•
Veikiant darbalaukio režimui,
naudokite šį mygtuką,
kad atidarytumėte meniu,
atidaromą spustelint dešinįjį
klavišą.
PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio
kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas.
36
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Braukimas pirštu nuo viršutinio pakraščio
•
Pradžios ekrane braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad
įjungtumėte All apps (visų taikomųjų programų) juostą.
•
Veikiančioje taikomojoje programoje braukite pirštu nuo
viršutinio krašto, kad peržiūrėtumėte jos meniu.
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias
programas vietomis.
Braukite pirštu nuo dešiniojo
pakraščio, kad įjungtumėte
Charms bar.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
37
Gestai dviem pirštais
Palieskite
Pasukti
Spustelėkite dviem pirštais
jutiklinį laukelį, kad
imituotumėte dešiniojo pelės
klavišo spustelėjimo funkciją.
Norėdami apsukti paveikslėlį „
Windows® Photo Viewer“ lange,
du pirštus padėkite ant jutiklinio
pulto, vieną pirštą sukite pagal
arba prieš laikrodžio rodyklę, o
kitą laikykite ramiai.
Slinkimas dviem pirštais
(aukštyn/žemyn)
Slinkimas dviem pirštais
(kairėn/dešinėn)
Slinkite du pirštus, kad
slinktumėte aukštyn arba žemyn.
Slinkite du pirštus, kad slinktumėte
kairėn arba dešinėn.
38
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Nuvilkti ir numesti
Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį
mygtuką. Kitu pirštu slinkite juntikliniu laukeliu, kad nuvilktumėte ir
numestumėte elementą į kitą vietą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
39
Gestai trimis pirštais
Braukti aukštyn
Braukti į kairę / dešinę
Braukite trimis pirštais
aukštyn, kad būtų parodytos
visos veikiančios taikomosios
programos.
Trim pirštais braukite į kairę
arba dešinę, jei norite pamatyti
veikiančias programas darbalaukio
režimu arba pradžios ekrane.
Braukti žemyn
Braukite trimis pirštais žemyn, kad būtų rodomas darbalaukis.
SVARBI INFORMACIJA! Pagal numatytąsias nuostatas, šioje ASUS Tablet
planšetėje trijų pirštų gestai nėra aktyvinti. Jei norite aktyvinti trijų pirštų
gestus, skaitykite dalį Trijų pirštų gestų aktyvinimas.
40
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Trijų pirštų gestų įgalinimas
Aktyvinkite trijų pirštų jutiklinės plokštės valdymo gestus, atlikdami
šiuos veiksmus:
1.
Paleiskite darbalaukio programą.
2.
Dešiniajame apatiniame užduočių juostos kampe
palieskite
arba
>
, kad paleistumėte
„ASUS Smart Gesture“ programą.
3.
Trijų pirštų polangyje varnele pažymėkite šiuos
punktus:
-
naršyti puslapį,
-
žiūrėti ir naršyti veikiančių programų rodinį
-
rodyti ekraną.
4.Palieskite Apply (taikyti), paskui palieskite OK
(gerai).
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
41
Klaviatūros naudojimas
Funkciniai klavišai
Klaviatūros funkciniais klavišais galima suaktyvinti šias komandas:
Įjungia ASUS Tablet Sleep mode (miego režimą)
Įjungia ir išjungia Airplane mode (lėktuvo režimą).
PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo režimą)
nutraukiami visi belaidžiai ryšiai.
Patamsina ekraną.
Pašviesina ekraną.
Išjungia ekrano skydelį.
Perjungia ekrano režimą.
PASTABA: Patikrinkite, ar antras monitorius prijungtas
prie ASUS Tablet.
42
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Įjungia arba išjungia jutiklinį laukelį.
Įjungia arba išjungia garsiakalbį.
Mažina garsiakalbio garso lygį.
Didina garsiakalbio garso lygį.
„Windows® 8.1“ klavišai
Klaviatūroje esantys du specialūs „Windows®“ klavišai naudojami taip:
Paspauskite šį klavišą, jei norite sugrįžti į Pradžios ekraną.
Jei jau matote Pradžios ekraną, paspauskite šį klavišą,
kad sugrįžtumėte atgal į paskutinę atidarytą taikomąją
programą.
Paspauskite šį klavišą, kad būtų imituojama dešiniojo
pelės klavišo spustelėjimo funkcija.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
43
44
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
3 skyrius:
„Windows® 8.1“ naudojimas
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
45
Pirmasis paleidimas
Pirmą kartą paleidus ASUS Tablet, rodoma visa eilė langų, nurodančių,
kaip sukonfigūruoti bazines „Windows® 8.1“ operacinės sistemos
nuostatas.
Norėdami paleisti ASUS Tablet pirmą kartą:
1.
Paspauskite ASUS Tablet maitinimo mygtuką. Palaukite kelias
minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas.
2.
Sąrankos ekrane pasirinkite savo regioną ir kalbą, kurią naudosite
savo ASUS Tablet.
3.
Atidžiai perskaitykite teisines licencijos sąlygas. Pasirinkite
I accept (Aš sutinku).
4.
Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad
sukonfigūruotumėte šiuos pagrindinius elementus:
•
Suasmeninimas
•
Prisijunkite
•
Nuostatos
•
Jūsų paskyra
5.
Sukonfigūravus pagrindinius elementus, „Windows®“ 8.1 versija
pradeda Jūsų programų ir pageidaujamų nuostatų įdiegimą.
Vykstant įdiegimo procesui, užtikrinkite, kad Jūsų ASUS Tablet
būtų prijungtas prie elektros tinklo.
6.
Įdiegimo procesui pasibaigus rodomas pradžios ekranas.
46
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
„Windows®“ naudotojo sąsaja
„Windows® 8.1“ turi piktogramomis pagrįstą vartotojo sąsają (VI), kuri
suteikia jums galimybę tvarkyti „Windows®“ taikomąsias programas ir
lengvai jas pasiekti iš pradžios ekrano. Ji taip pat turi toliau nurodytas
funkcijas, kurias galite naudoti dirbdami su ASUS Tablet.
Pradžios ekranas
Pradžios ekranas pasirodo po to, kai sėkmingai prisijungiama prie
naudotojo paskyros. Jame patogu reikalingas programas sudėlioti
vienoje vietoje.
„Windows®“ programos
Tai pradžios ekrane įkeltos taikomosios programos, kurios yra rodomos
programų langelių mozaikos formatu greitajai prieigai užtikrinti.
PASTABA: Norint naudotis kai kuriomis programomis, prieš jas paleidžiant
reikia prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
47
Aktyviosios sritys
Naudojantis ekrane esančiomis aktyviosiomis sritimis, galima paleisti
programas ir pasiekti ASUS Tablet nuostatas. Šių aktyviųjų sričių
funkcijas galima suaktyvinti jutikliniu pultu.
Paleistos taikomosios programos aktyviosios sritys
Aktyviosios sritys pradžios ekrane
48
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinis kairysis
kampas
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
kairiajame kampe, o tada spustelėkite
paskutinį kartą atidarytos taikomosios
programos miniatiūrą, kad vėl sugrįžtumėte į
tą veikiančią taikomąją programą.
Jei paleidote daugiau kaip vieną programą,
slinkite žemyn, kad būtų parodytos visos
paleistos programos.
Apatinis kairysis
kampas
Veikiančios taikomosios programos ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
vėl atidarytumėte pradžios ekraną.
PASTABA: Norėdami vėl grįžti į pradžios
ekraną, taip pat galite paspausti kalviatūroje
esantį „Windows“ klavišą
.
Pradžios ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
grįžtumėte į ankstesnę programą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
49
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinė dalis
Judinkite pelės žymeklį viršutinėje dalyje, kol
ji virs rankos piktograma. Vilkite taikomąją
programą, o paskui numeskite ją į naują vietą.
PASTABA: Šis spartusis klavišas veikia tik
veikiančioje taikomojoje programoje arba
tada, kai naudojate momentinių nuotraukų
funkciją. Išsamiau apie momentinių
nuotraukų funkciją skaitykite skyriuje
„Windows® taikomųjų programų naudojimas“.
Viršutinis ir apatinis
dešinieji kampai
50
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
arba apatiniame dešiniajame kampe, kad
atidarytumėte papildomą juostą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Pradžios mygtukas
„Windows 8.1“ sistema turi pradžios mygtuką, kuris suteikia galimybę
įjungti paskiausiai naudotą programą. „Start“ (Pradžios) mygtukas
pasiekiamas „Start“ (Pradžios) ekrane, kai įrenginys veikia „Desktop“
(Darbalaukio) režimu, taip pat bet kurioje einamuoju metu ekrane
veikiančioje programoje.
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Start“ (Pradžios“) ekrane
PASTABA: tikroji „Start“ (Pradžios) mygtuko spalva priklauso nuo
darbalaukio nuostatų, kurias pasirenkate „Start“ (Pradžios“) ekranui.
Pelės žymiklį paslinkite į kairįjį pradžios ekrano arba bet kokio
veikiančios programos ekrano kampą, kad pasirodytų pradžios
mygtukas.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
51
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Desktop“ (Darbalaukio) režime
Kontekstinis meniu
Kai paliečiate ir laikote pradžios mygtuką, pasirodo kontekstinio meniu
langelis su greitąja prieiga prie kai kurių „Windows® 8.1“ sistemos
programų.
Kontekstiniame meniu taip pat yra šios ASUS Tablet funkcijų išjungimo
parinktys: atsijungti, miegoti, išjungti, atkurti.
52
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Pradžios ekrano individualizavimas
„Windows® 8.1“ taip pat suteikia galimybę individualizuoti pradžios
ekraną, tiesiogiai paleidžiant darbalaukio režimą, ir individualizuoti
programų išdėstymą ekrane.
Jei norite individualizuoti pradžios ekrano nuostatas:
1.
Paleiskite darbalaukį.
2.
Bet kur užduočių juostoje, išskyrus pradžios
mygtuką, paspauskite dešinįjį pelės mygtuką, kad
paleistumėte iškylantįjį langą.
arba
3.Spustelėkite Properties (Ypatybės), paskui
pasirinkite Navigation (Naršymo) kortelę, kad
pažymėtumėte norimas naudoti naršymo ir
pradžios ekrano parinktis.
4.
Palieskite / spustelėkite Apply (Taikyti), kad būtų
išsaugota nauja nuostata, ir išeikite.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
53
Darbas su „Windows®“ programomis
Naudodami ASUS Tablet jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba
klaviatūrą, paleiskite, individualizuokite ir uždarykite programas.
Programų paleidimas
Jeigu programą norite paleisti, bakstelėkite ją.
Pelės žymiklį laikykite virš programos, tada spaustelėkite
kairįjį klavišą arba vieną kartą palieskite, kad ji būtų
paleista.
Dukart paspauskite
, o tada, naudodami
rodyklių klavišus, peržiūrėkite taikomąsias programas.
Paspauskite
, kad paleistumėte taikomąją
programą.
Taikomųjų programų suasmeninimas
Taikomųjų programų langelius galite perkelti, pakeisti jų dydį arba
pašalinti juos iš pradžios ekrano, atlikdami šiuos veiksmus.
Taikomųjų programų perkėlimas
Bakstelėkite ir laikykite palietę programos langelį, paskui
nuvilkite jį į kitą vietą.
Dukart bakstelėkite programos langelį, paskui vilkite jį ir
numeskite kitoje vietoje.
54
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas
Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte
„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite
ir pasirinkite programos išklotinės dydį.
Programą spustelėkite dešiniuoju klavišu, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,
paskui palieskite / spustelėkite
ir pasirinkite
programos išklotinės dydį.
Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano
Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte
„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite
, kad atkabintumėte programą.
Spustelėkite programą dešiniuoju klavišu, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,
paskui palieskite / spustelėkite
.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
55
Programų uždarymas
Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite viršutinę
veikiančios programos lango dalį ir laikydami nuvilkite
ją į ekrano apačią.
1.
Pelės žymiklį patraukite į paleistos programos
viršų ir palaukite, kol žymiklis pavirs rankos
piktograma.
2.
Programą vilkite ir numeskite ekrano apačioje,
kad ji būtų uždaryta.
Būdami paleistos programos lange, spauskite
.
56
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Be taikomųjų programų, kurios yra įkeltos į pradžios ekraną, taip pat
galima atidaryti programas iš Taikomųjų programų ekrano.
PASTABA: Ekrane rodomos programos gali skirtis priklausomai nuo
modelio. Ši ekrano momentinė kopija yra tik informacinio pobūdžio.
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Atidarykite taikomųjų programą ekraną, naudodami ASUS Tablet
jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba klaviatūrą.
Perbraukimas „Start“ (pradžios) ekrane.
Pradžios ekrane spustelėkite
Pradžios ekrane spustelėkite
mygtuką.
, paskui spustelėkite
.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
57
Taikomųjų programų langelių įkėlimas į pradžios ekraną
Naudodami jutiklinio ekrano plokštę arba jutiklinį pultą, į pradžios
ekraną galite įkelti daugiau taikomųjų programų langelių.
1. „All Apps“ (Taikomųjų programų) ekrano
atidarymas.
2. Palieskite ir laikykite programą, kurią norite
prisegti „Start“ (pradžios) ekrane, kad
aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo)
juostą. Aktyvinę „Customize“ (individualizavimo)
juostą, galite paliesti daugiau programų, kad
prisegtumėte jas pradžios ekrane.
3.
Norėdami prisegti taikomosios programos langelį
pradžios ekrane, bakstelėkite
.
1. „All Apps“ (Taikomųjų programų) ekrano
atidarymas.
2.
Dešiniuoju klavišu spustelėkite programą, kurią
norite įkelti į „Start“ (Pradžios“) ekraną.
3.
Norėdami prisegti pasirinktos programos langelį
„Start“ (Pradžios“) ekrane, palieskite / spustelėkite
piktogramą.
58
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Charms bar
Išraiškos juosta – tai įrankių juosta, kuri gali atsirasti ekrano dešiniojoje
pusėje. Joje yra keletas įrankių, naudodamiesi jais galite dalytis
programomis, greitai pasiekti norimas pritaikyti ASUS Tablet nuostatas.
Charms bar
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
59
Išraiškos juostos paleidimas
PASTABA: Suaktyvinta išraiškos juosta iš pradžių atrodo kaip baltų
piktogramų rinkinys. Viršuje esančiame paveikslėlyje matyti, kaip atrodo
suaktyvinta išraiškos juosta.
Naudodami ASUS Tablet jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba
klaviatūrą, paleiskite papildomą mygtukų juostą.
Braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte Charms bar (išraiškos ženklelių) juostą.
Pelės žymiklį patraukite į viršutinį dešinįjį ar kairįjį
ekrano kampą.
Paspauskite
60
.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Kas yra išraiškos juostoje
Search (Paieška)
Naudojantis šiuo įrankiu, ASUS Tablet galima ieškoti failų
ir programų.
Share (Dalijimasis)
Šis įrankis leidžia programomis dalytis socialinių tinklų
svetainėse arba el. paštu.
Start (Pradžia)
Šis įrankis grąžina pradžios ekraną. Jei jau rodomas
pradžios ekranas, šiuo įrankiu galite grįžti prie paskutinės
atvertos programos.
Devices (Prietaisai)
Šis įrankis leidžia pasiekti failus ir dalytis jais su prietaisas,
prijungtais prie ASUS Tablet, pavyzdžiui, išoriniu ekranu
ar spausdintuvu.
Settings (Nuostatos)
Šis įrankis leidžia pasiekti ASUS Tablet nuostatas.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
61
Momentinių fotonuotraukų funkcija
Momentinių nuotraukų funkcija rodo dvi vienas šalia kitos atidarytas
taikomąsias programas, leisdama jums dirbti arba perjungti abi
programas.
SVARBI INFORMACIJA! Prieš pradėdami naudoti momentinių nuotraukų
funkciją, įsitikinkite, ar ASUS Tablet ekranui nustatyta
1366 x 768 arba didesnė vaizdo raiška.
Momentinių nuotraukų juosta
62
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Momentinių nuotraukų funkcijos naudojimas
Naudodami ASUS Tablet jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba
klaviatūrą, suaktyvinkite ir naudokite momentinių nuotraukų funkciją.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Bakstelėkite pačią viršutinę programos dalį ir,
laikydami ją, vilkite ją į kairę arba dešinę ekrano
pusę, kol pasirodys momentinių nuotraukų juosta.
3.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Patraukite ASUS Tablet pelės rodyklę į viršutinę
ekrano dalį.
3.
Kai rodyklė taps rankos piktograma, vilkite, o
paskui numeskite taikomąją programą į kairiąją
arba dešiniąją lietimui jautraus ekrano dalį.
4.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios momentinę
nuotrauką norite padaryti.
2.Paspauskite
ir spustelėkite kairės arba
dešinės rodyklės klavišą, kad programos
piktogramą užfiksuotumėte kairiame arba
dešiniame polangyje.
3.
Paleiskite kitą taikomąją programą. Ši programa
automatiškai talpinama tuščiame polangyje.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
63
Kiti klaviatūros spartieji klavišai
Naudodami klaviatūrą, taip pat galite naudoti toliau nurodytus
sparčiuosius klavišus taikomosioms programoms atidaryti ir naršyti
„Windows® 8.1“.
\
Įjungia tai pradžios ekraną, tai paskutinį kartą
naudotą taikomąją programą
Atidaro darbalaukį
Veikiant darbalaukio režimui, atidaro langą This
ASUS Tablet (Šis ASUS Tablet)
Atidaro File (Failas) parinktį pagrindiniu Search
(Ieškos) mygtuku
Atidaro langelį Share (Bendrinti)
Atidaro langelį Settings (Nuostatos)
Atidaro langelį Devices (Prietaisai)
Suaktyvina ekrano fiksavimo funkciją
Sumažina šiuo metu aktyvų langą
64
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Paleidžiamas Project (Projekto) polangis.
Atidaroma Everywhere (Bet kurioje
vietoje) parinktis iš pagrindinio Search
(Ieškos) mygtuko
Atidaro langelį Run (Paleisti)
Atidaro Ease of Access Center (Lengvos
prieigos centrą)
Atidaroma Settings (Nuostatų) parinktis,
pasiekiama pagrindiniu Search (Ieškos)
mygtuku
Atidaromas pradžios mygtuko kontekstinis
meniu
Įjungia didinimo piktogramą ir priartina
ekraną
Atitolina ekraną
Atidaro Narrator Settings (Pasakotojo
nuostatas)
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
65
Prisijungimas prie belaidžių tinklų
Wi-Fi
Nešiojamajam kompiuteriui užmezgus „Wi-Fi“ ryšį, galite naudotis el.
paštu, naršyti internetą ir dalytis programomis per socialinių tinklų
svetaines.
SVARBU! Norėdami įjungti ASUS Tablet „Wi-Fi“ ryšį, būtinai patikrinkite,
ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas) . Išsamiau skaitykite šio
vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio režimas).
„Wi-Fi“ įgalinimas
ASUS Tablet „Wi-Fi“ ryšį užmegs atlikus šiuos veiksmus:
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o tada spustelėkite
.
3.
Iš galimų „Wi-Fi“ ryšių sąrašo pasirinkite prieigos
tašką.
4.
Norėdami įjungti tinklo ryšį, spustelėkite Connect
(prisijungti).
PASTABA: Prieš suaktyvinant „Wi-Fi“ ryšį, galite būti
paraginti įvesti saugos raktą.
5.
66
Jei norite aktyvinti bendrinimą tarp ASUS Tablet
ir kitų belaidžio ryšio funkciją turinčių įrenginių,
palieskite / spustelėkite Yes (taip). Palieskite
/ spustelėkite No (ne), jei nenorite aktyvinti
bendrinimo funkcijos.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
„Bluetooth“
Naudokite „Bluetooth“, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis
belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais „Bluetooth“ funkciją.
SVARBU! Norėdami įjungti ASUS Tablet „Bluetooth“
ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas).
Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio
režimas).
Prijungimas prie kitų „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų
Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti ASUS Tablet ir kitus
„Bluetooth“ funkciją turinčius prietaisus. Jeigu norite tai padaryti, atlikite
šiuos veiksmus:
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o paskui spustelėkite Change
ASUS Tablet Settings (keisti ASUS Tablet
nuostatas).
3.Lange ASUS Tablet Settings (ASUS Tablet
nuostatos) pasirinkite Devices (prietaisas), o tada
spustelėkite Add a Device (pridėti prietaisą), kad
būtų pradėta „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų
paieška.
4.
Pasirinkite prietaisą iš rodomo sąrašo. Palyginkite
ASUS Tablet slaptąjį kodą su slaptuoju kodu, išsiųstu
į pasirintką prietaisą. Jeigu jie sutampa, spustelėkite
Yes (taip), kad sėkmingai sujungtumėte savo ASUS
Tablet su tuo prietaisu.
PASTABA: Kartais bandant prijungti „Bluetooth“ funkciją
turinčius prietaisus, galite būti paraginti įvesti slaptąjį
ASUS Tablet kodą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
67
Skrydžio režimas
Airplane mode (Skrydžio režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad
skrydžio metu galėtumėte saugiai naudoti savo ASUS Tablet.
Skrydžio režimo įjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
arba
3.
, o tada spustelėkite
.
Norėdami įjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį dešinėn.
Paspauskite
.
Skrydžio režimo išjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
arba
2.
Spustelėkite
3.
Norėdami išjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį kairėn.
Paspauskite
, o tada spustelėkite
.
.
PASTABA: Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias
siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis ASUS
Tablet naudojantis skrydžio metu.
68
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Prijungimas prie laidinių tinklų
Naudodami ASUS Tablet LAN prievadą, taip pat galite prisijungti prie
laidinių tinklų, pavyzdžiui, vietinių kompiuterių tinklų ir plačiajuosčio
interneto.
PASTABA: Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo
interneto paslaugų tiekėją (ISP), arba, prireikus pagalbos nustatyti
interneto ryšį, kreipkitės į savo tinklo administratorių.
Kaip sukonfigūruoti nuostatas, žr. toliau nurodytus veiksmus.
SVARBU! Prieš atlikdami šiuos veiksmus, įsitikinkite, ar ASUS Tablet LAN
prievadas prijungtas tinklo kabeliu prie vietinio kompiuterių tinklo.
Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas
1.Atidarykite Desktop (darbalaukį).
2.„Windows®“ užduočių juostoje spustelėkite
dešiniuoju klavišu tinklo piktogramą
, o tada
paspauskite Open Network and Sharing Center
(atidaryti tinklų ir bendrinimo centrą).
3.
Tinklų ir bendrinimo centro lange spustelėkite
Change adapter settings (keisti adapterio
nuostatas).
4.
Dešiniuoju klavišu spustelėkite savo LAN, o tada
pasirinkite Properties (ypatybės).
5.
Spustelėkite Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) (4 interneto protokolo versija (TCP/IPv4)),
o tada spustelėkite Properties (ypatybės).
6.Spustelėkite Obtain an IP address automatically
(automatiškai gauti IP adresą), o tada spustelėkite
OK (gerai).
PASTABA: Jeigu naudojate PPPoE ryšį, pereikite prie kitų veiksmų.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
69
Sugrįžkite į Network and Sharing Center (tinklų ir
bendrinimo centro) langą, o tada spustelėkite Set
up a new connection or network (nustatyti naują
ryšį arba tinklą).
8.Pasirinkite Connect to the Internet (prijungti prie
interneto) ir spauskite Next (toliau).
9.Spustelėkite Broadband (PPPoE) (plačiajuostis
(PPPoE)).
10. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą), Password
(slaptažodį) ir Connection name (ryšio pavadinimą),
o tada paspauskite Connect (prisijungti).
11.Spauskite Close (uždaryti), kad baigtumėte
konfigūraciją.
7.
12.
13.
Darbalaukyje spustelėkite
, o paskui
paspauskite ką tik sukurtą ryšį.
Įrašykite savo User name (vartotojo vardą) ir
Password (slaptažodį), o tada paspauskite Connect
(prisijungti), kad pradėtumėte prisijungimą prie
interneto.
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas
1.
Atlikite 1–5 veiksmus, aprašytus skyriuje
Dinaminio IP/PPPoE ntinklo ryšio konfigūravimas.
2Spustelėkite Use the following IP address
(naudoti šį IP adresą).
3.
Įrašykite interneto paslaugų tiekėjo pateiktą
IP address (IP adresą), subnet mask (potinklio
šabloną) ir Default gateway (numatytąją tinklų
sąsają).
4.
Prireikus, taip pat galite įrašyti norimą DNS
serverio adresą ir alternatyvaus DNS serverio
adresą, o tada paspausti OK (GERAI).
70
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
ASUS Tablet išjungimas
ASUS Tablet išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų:
•
Charms bar (Papildomoje juostoje) spustelėkite
, tada paspauskite
> Shut down
(išjungti), kad būtų atlikta įprasta išjungimo
procedūra.
arba
•
Prisijungimo ekrane spustelėkite
> Shut
down (išjungti).
•
ASUS Tablet taip pat galite išjungti naudodami
darbalaukio režimą. Norėdami tai padaryti,
atidarykite darbalaukį, tada paspauskite alt +
f4 , kad būtų atidarytas ASUS Tablet išjungimo
langas. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Shut
Down (išjungti), o tada paspauskite OK (gerai).
•
Jeigu ASUS Tablet nereaguoja, paspauskite
maitinimo mygtuką ir laikykite paspaudę bent
keturias (4) sekundes, kol ASUS Tablet išsijungs.
ASUS Tablet miego režimo įjungimas
Norėdami įjungti ASUS Tablet miego režimą, vieną kartą paspauskite
maitinimo mygtuką.
ASUS Tablet taip pat galite užmigdyti naudodami
darbalaukio režimą. Norėdami tai padaryti, atidarykite
darbalaukį, tada paspauskite alt + f4, kad būtų atidarytas
ASUS Tablet išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkite Sleep (užmigdyti), o tada paspauskite OK
(gerai).
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
71
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas
„Windows®“ 8.1 versijos užrakinimo ekranas rodomas tada, kai
pažadinate savo ASUS Tablet iš miego arba snaudimo režimo. Jis taip
pat rodomas atrakinus arba užrakinus „Windows®“ 8.1 versiją.
Užrakinimo ekraną galima individualizuoti ir kontroliuoti prieigą prie
Jūsų operacinės sistemos. Galite pakeisti jo foninį vaizdą ir prieigą prie
tam tikrų savo programų, kai ASUS Tablet yra užrakintas.
Norėdami tęsti darbą esant užrakinimo ekranui
arba
72
1.
Palieskite/spustelėkite jutiklinį laukelį arba
paspauskite bet kurį ASUS Tablet klaviatūros
klavišą.
2.
(pasirinktinai) Jeigu Jūsų paskyra yra apsaugota
slaptažodžiu, privalote įvesti slaptažodį, kad
galėtumėte atidaryti pradžios ekraną.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Užrakinimo ekrano individualizavimas
Galite individualizuoti savo užrakinimo ekraną, kad jame būtų rodoma Jūsų
pageidaujama nuotrauka, skaidrės, programų naujiniai ir pan., arba galėtumėte
greitai įjungti ASUS Tablet kamerą. Norėdami pakeisti savo užrakinimo ekrano
parametrus, galite remtis šia informacija:
Nuotraukos pasirinkimas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).
2.Pasirinkite Change ASUS Tablet Settings (keisti
ASUS Tablet nuostatas) > Lock screen (užrakinimo
ekranas).
3.Skirtuke Lock screen preview (užrakinimo ekrano
peržiūra) spustelėkite Browse (naršyti), kad
galėtumėte pasirinkti nuotrauką, kurią norite naudoti
vietoj fono savo užrakinimo ekrane.
Skaidrių rodymas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).
2.Pasirinkite Change ASUS Tablet Settings (keisti
ASUS Tablet nuostatas) > Lock screen (užrakinimo
ekranas).
3.Skirtuke Lock screen preview (užrakinimo ekrano
peržiūra) pastumkite slankiąją parinkties Play a slide
show on the lock screen (rodyti skaidres užrakinimo
ekrane) juostą ties nuostata On (įjungti).
4.
Peržiūrėkite toliau esančias parinktis, kad
suasmenintumėte šias užrakinimo ekrano skaidrių
rodymo parinktis:
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
73
Programų naujinių pridėjimas
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings
(parametrai).
2.Pasirinkite Change ASUS Tablet Settings
(keisti ASUS Tablet nuostatas) > Lock screen
(užrakinimo ekranas).
3.
Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Lock screen
apps (užrakinimo ekrano programos).
4.
Norėdami pridėti programų, kurių naujinius
norėtumėte matyti savo užrakinimo ekrane,
naudokite šias parinktis:
ASUS Tablet kameros suaktyvinimas esant užrakinimo
ekranui
Esant užrakinimo ekranui, galite braukti žemyn, suaktyvintumėte savo
ASUS Tablet kamerą. Norėdami įjungti šią funkciją, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Atidarykite pagalbinė juosta > Settings
(parametrai).
2.Pasirinkite Change ASUS Tablet Settings (keisti
ASUS Tablet nuostatas) > Lock screen (užrakinimo
ekranas).
74
3.
Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Camera
(kamera).
4.
Pastumkite slankiąją juostą ties parinktimi On
(įjungti).
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Trikčių diagnostika
POST procedūros metu paspaudę
galite gauti prieigą prie
„Windows® 8.1“ trikčių diagnostikos parinkčių, įskaitant šias:
•
Atnaujinti ASUS Tablet
•
Atkurti ASUS Tablet parametrus
•
Išplėstinės parinktys
Refresh your ASUS Tablet (atnaujinti ASUS Tablet)
Jeigu norite atnaujinti sistemą neprarasdami dabartinių failų ir taikomųjų
programų, pasirinkite Refresh your ASUS Tablet (atnaujinti ASUS
Tablet).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę ASUS Tablet sistemos keltį, o
tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Refresh your ASUS Tablet (atnaujinti
ASUS Tablet).
4.
Lange „Refresh your ASUS Tablet“ (atnaujinti ASUS
Tablet) perskaitykite išdėstytus punktus, kad
sužinotumėte daugiau apie šią parinktį, o tada
spustelėkite Next (toliau).
5.
Spustelėkite paskyrą, kurią norėtumėte atnaujinti.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Spustelėkite Refresh (atnaujinti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos atnaujinimą,
patikrinkite, ar ASUS Tablet prijungtas prie elektros tinklo.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
75
Atkurti ASUS Tablet parametrus
SVARBU! Prieš atlikdami šį veiksmą, padarykite visų savo duomenų
atdarginę kopiją.
Jeigu norite atkurti numatytąsias ASUS Tablet nuostatas, pasirinkite
Reset your ASUS Tablet (Atkurti ASUS Tablet parametrus).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę ASUS Tablet sistemos keltį, o
tada, atliekant POST, paspauskite
2.
.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Reset your ASUS Tablet (Atkurti
ASUS Tablet parametrus).
4.
Lange „Reset your ASUS Tablet“ (atkurti ASUS Tablet
parametrus) perskaitykite išdėstytus punktus, kad
sužinotumėte daugiau apie šią parinktį, o tada
spustelėkite Next (Toliau).
5.
Spustelėkite norimą parametrų atkūrimo nuostatą:
Just remove my files (Pašalinkite tik mano failus)
arba Fully clean the drive (Visiškai išvalykite
standųjį diską).
6. Spustelėkite Reset (Atkurti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos parametrų atkūrimą,
patikrinkite, ar ASUS Tablet prijungtas prie elektros tinklo.
76
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Advanced options (išplėstinės parinktys)
Norėdami pasirinkti papildomas ASUS Tablet trikčių diagnostikos
parinktis, spustelėkite Advanced options (išplėstinės parinktys).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę ASUS Tablet sistemos keltį, o
tada, atliekant POST, paspauskite
2.
.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite tą trikčių
diagnostikos parinktį, kurią norite naudoti.
5.
Norėdami užbaigti procesą, atlikite tolesnius
veiksmus.
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimo naudojimas)
Lange Advanced options (išplėstinės parinktys), galite pasirinkti
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas), kad sistema
būtų atkurta naudojant konkretų vaizdo failą.
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę ASUS Tablet sistemos keltį, o
tada, atliekant POST, paspauskite
2.
.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
77
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite System
Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas).
5.
Pasirinkite paskyrą, kurią norite atkurti naudodami
sistemos vaizdo failą.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Pasirinkite Use the latest available system image
(recommended) (naudoti naujausią esamą
sistemos vaizdą (rekomenduojama)), tada
paspauskite Next (toliau). Jeigu sistemos vaizdas
yra išoriniame prietaise arba DVD, taip pat galite
pasirinkti Select a system image (pasirinkti
sistemos vaizdą).
8.
Norėdami užbaigti sistemos vaizdo atkūrimo
procesą, atlikite tolesnius veiksmus.
PASTABA: Mes primygtinai rekomenduojame reguliariai
daryti atsargines savo sistemos kopijas, kad ASUS Tablet
sugedus neprarastumėte duomenų.
78
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Patarimai ir DUK
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
79
Naudingi patarimai kaip naudoti ASUS
Tablet
Kad galėtumėte geriau išnaudoti ASUS Tablet, prižiūrėti sistemos
veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys laikomi saugiai, toliau
pateikiame naudingų patarimų:
•
Nuolat atnaujinkite „Windows® 8“ sistemą, kad užtikrintumėte,
jog jūsų programos būtų apsaugotos naujausiomis saugos
nuostatomis.
•
Naudokite „ASUS Live Update“ naujinius, kad atnaujintumėte
išskirtines ASUS Tablet ASUS programas, tvarkykles ir paslaugų
programas. Skaitykite ASUS Tablet įdiegtą ASUS mokomąją
programą, kurioje rasite išsamios informacijos.
•
Naudokite antivirusinę programą, kad apsaugotumėte duomenis,
ir nuolat ją naujinkite.
•
Neišjunginėkite ASUS Tablet priverstinai, nebent nėra kitos
galimybės.
•
Visada darykite atsargines duomenų kopijas, ir naudokite išorinę
atmintinę atsarginėms duomenų kopijoms laikyti.
•
ASUS Tablet nenaudokite ypač aukštoje temperatūroje. Jei
ketinate ASUS Tablet nenaudoti ilgą laiką (bent mėnesį),
rekomenduojame išimti akumuliatorių, jei jis išimamas.
•
Prieš ASUS Tablet nustatydami iš naujo, atjunkite išorinius
įrenginius ir įsitikinkite, kad turite:
– Gaminio operacinės sistemos ir kitų įdiegtų programų raktą;
– Atsarginius duomenis;
– Prisijungimo vardą ir slaptažodį;
– Prisijungimo prie interneto informaciją.
80
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
DUK apie programinę-aparatinę įrangą
1.
Kai įjungiu ASUS Tablet, ekrane pasirodo juodas arba
spalvotas taškas. Ką daryti?
Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie
neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui,
kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą.
2.
ASUS Tablet ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos
sureguliuoti?
Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė ASUS Tablet
padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip pat
gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinius klavišus
arba operacinės sistemos ekrano nuostatas ekrano išvaizdai
reguliuoti.
3.
Kaip galėčiau pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Funkciniais klavišais reguliuoti ekrano ryškumą.
•
Jei nenaudojate „Wi-Fi“ jungties, įjunkite Airplane mode
(orlaivio) režimą.
•
Atjunkite nenaudojamus USB įrenginius.
•
Uždarykite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias,
programas.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
81
4.
5. 6.
Nedega akumuliatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai?
•
Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba
akumuliatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba
akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie
maitinimo lizdo ir ASUS Tablet.
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Kodėl neveikia jutiklinis pultas?
•
Paspauskite
, kad aktyvintumėte jutiklinį pultą.
•
Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ režimas nebuvo
nustatytas pasyvinti jutiklinį pultą, kai prijungimas išorinis
žymiklio valdymo įrenginys.
Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš
kompiuterio garsiakalbių?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Paspauskite
, kad įjungtumėte garsiakalbio
•
Patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti.
•
Patikrinkite, ar neprijungtas ausinių kištukas, ir ištraukite jį.
garsumą.
7.
Ką daryti, jei pamesčiau ASUS Tablet maitinimo adapterį arba
akumuliatorius nustotų veikti?
Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.
82
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
8. Kodėl iš ASUS Tablet vis dar sklinda garsas, jei jau įjungiau
ausinių kištuką į tinkamą lizdą?
Eikite į Control Panel (Valdymo skydelį) > Hardware and
Sound (Programinę-aparatinę įrangą ir garsą), paskui eikite į
Audio Manager (garso tvarkyklę) ir konfigūruokite nuostatas.
9.
Negaliu tinkamai paspausti ASUS Tablet klavišų, nes žymiklis
visą laiką juda. Ką daryti?
Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia
ar neliečia jutiklinio pulto. Jutiklinį pultą galima pasyvinti
paspaudžiant
.
10. ASUS Tablet jutiklinis pultas neveikia. Ką daryti?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ funkcija nustatyta
pasyvinti, kai prie kompiuterio prijungiamas išorinis žymiklio
valdymo įrenginys. Jei taip, pasyvinkite šią funkciją.
•
Paspauskite
.
11. Kai spaudžiu klavišus su raidėmis U, I ir O, klaviatūra rodo ne
raides, o skaičius. Kaip juos pakeisti?
Spauskite kompiuterio
klavišą arba
(tam
tikruose modeliuose), kad išjungtumėte šią funkciją, ir naudokite
minėtus klavišus raidėms įvesti.
12. Kai žinoti, kad įrenginys veikia?
Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką apie dvi sekundes,
kol maitinimo mygtuko LED indikatorius sumirksės 5 kartus, o
fotoaparato LED indikatorius mirktelės vieną kartą.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
83
DUK apie programas
1.
Kai įjungiu ASUS Tablet, maitinimo indikatorius užsidega,
o disko aktyvumo indikatorius – ne. Taip pat nevyksta ir
sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą.
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
2.
•
Kompiuterį išjunkite priverstinai, maitinimo mygtuką
spausdami daugiau kaip dešimt (10) sekundes. Patikrinkite,
ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai,
paskui įjunkite ASUS Tablet.
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: „Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Išimkite diską arba
kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį klavišą, kad paleistumėte
iš naujo.)“?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
3. •
Atjunkite visus USB įrenginius, paskui ASUS Tablet paleiskite
iš naujo.
•
Jei nesklandumas liko, ASUS Tablet gali turėti atminties
saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
paslaugų centrą.
ASUS Tablet įkrova vyksta lėčiau nei visada, o operacinė
sistema delsia. Kaip tai pataisyti?
Panaikinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą
neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo.
84
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
4.
Nevyksta ASUS Tablet įkrova. Kaip tai pataisyti?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
5.
•
Pašalinkite visus prie ASUS Tablet prijungtus įrenginius,
paskui sistemą paleiskite iš naujo.
•
Paleisties metu spauskite F9. Kai įsijungs ASUS Tablet
Troubleshooting (trikčių aptikimo ir šalinimo) režimas,
pasirinkite Refresh (atnaujinti) arba Reset your PC
(nustatyti ASUS Tablet iš naujo).
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Kodėl ASUS Tablet neatsibunda po miego arba užmigdymo
režimo?
•
Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama
paskutinė darbinė būsena.
•
Gali būti, kad ASUS Tablet visiškai išnaudojo akumuliatoriaus
galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie ASUS Tablet ir
elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
85
86
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Priedai
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
87
Vidiniams modemams taikomų standartų
atitiktis
ASUS Tablet su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC (JAV, Kanada,
Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos
Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių
prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų (angl. PSTN).
Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis patvirtinimas
pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos kiekviename
PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo
įrenginio tiekėju.
Apžvalga
1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos
sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su
DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų
komutuojamų telefono tinklų).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso
telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo
prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis
teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.
88
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Tinklo suderinamumo deklaracija
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui:
“Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius
nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų.”
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: “Ši deklaracija apima
tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su
kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime
taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių
nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria
vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su
pardavėju.”
Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą
paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modemai,
kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse.
Bebalsė įranga
Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai, fakso
aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga,
kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama
reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai
telefonai).
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
89
Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu
galioja CTR21 standartas.
Šalis
Taikoma
Papildomi bandymai
Austrija1
Taip
Ne
Belgija
Taip
Ne
Čekijos Respublika
Ne
Netaikytina
Danija1
Taip
Taip
Suomija
Taip
Ne
Prancūzija
Taip
Ne
Vokietija
Taip
Ne
Graikija
Taip
Ne
Vengrija
Ne
Netaikytina
Islandija
Taip
Ne
Airija
Taip
Ne
Italija
Vis dar nepatvirtinta
Vis dar nepatvirtinta
Izraelis
Ne
Ne
Lichtenšteinas
Taip
Ne
Liuksemburgas
Taip
Ne
Nyderlandai1
Taip
Taip
Norvegija
Taip
Ne
Lenkija
Ne
Netaikytina
Portugalija
Ne
Netaikytina
Ispanija
Ne
Netaikytina
Švedija
Taip
Ne
Šveicarija
Taip
Ne
Jungtinė Karalystė
Taip
Ne
90
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios
lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti
naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo
vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų
bandymų atlikti nereikia).
Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti
papildomus bandymus.
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC)
pareiškimas
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
•
Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
•
Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir
galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.
Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams
įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių
15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius,
jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime
garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei
ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir
išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų
būdų:
•
Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
•
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
91
•
Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
•
Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.
ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai
su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar
televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik
ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame
jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už
atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.
(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas
DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV
Valstybinė leidykla.)
Atitikties deklaracija
R&TTE Direktyva (1999/5/EC)
Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama
informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai:
•
Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]
•
Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]
•
Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]
•
Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta
[3.1b punkte]
•
Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir
[EN 301 489-17]
•
Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2 punkte]
•
Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]
92
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo
pareiškimas
ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys,
atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad
šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV
kontroliuojamą mikroprogramą.
Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo
perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai
vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti
radijo dažnio poveikio reikalavimus.
Informacija apie RD poveikį (SAR)
Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis
įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės
komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo
poveikio apribojimų.
Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties
sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas
naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant
nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.
Didžiausios FCC nurodytos šio įrenginio SAR vertės yra 1,42 W/kg (įrenginiui
T100TAL) ir 0,686 W/kg (įrenginiui T100TAF), kai įrenginys laikomas prie kūno.
Šiam įrenginiui FCC suteikė Įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi
įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR
informacija yra FCC faile, kurį galima rasti adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid
Display Grant skyriuje po to, kai įvedamas FCC ID: MSQ-T100TAL, MSQ-T100TAF.
Šis siųstuvas negali būti statomas ir naudojamas kartu su kitomis antenomis ar
siųstuvais.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
93
Žymėjimas CE ženklu
Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE
ženklu
Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl
elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva)
reikalavimus.
Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d.
Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei
abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.
Didžiausios šio įrenginio CE SAR vertės yra 1,42 W/kg (įrenginiui T100TAL) ir
0,686 W/kg (įrenginiui T100TAF).
Šį įrenginį galima naudoti:
AT
EE
IT
NO
94
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) CE
Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių
laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.
Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos
dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės
organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos
Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas
vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai
tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos
nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.
Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka ICNRP
poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN 50566 ir EN 62209-2. SAR
matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant
didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
95
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems
domenams
Š. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 per CH11
Japonija
2.412-2.484 GHz
Ch01 per CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 per CH13
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio
diapazonas
Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju
maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:
•
10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz
PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.
Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje
tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos
ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai
2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.
Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:
•
Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
•
Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW 96
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP
esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums
naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART
naujausią informaciją (www.arcep.fr).
PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW
galingumu.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
97
UL saugos pranešimai
Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams)
mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo,
kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko
amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros
kodeksą
(NFPA 70).
Naudojant ASUS Tablet modemą, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos
reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką,
įskaitant:
•
Nedirbkite ASUS Tablet prie vandens, pvz., šalia vonios, vandens rezervuaro,
virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia
plaukimo baseino.
•
Nedirbkite ASUS Tablet griaustinio metu. Dėl žaibavimo atsiranda
nuotolinio elektros smūgio rizika.
•
Nedirbkite ASUS Tablet, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.
Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines
(su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo
šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir
jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau
nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę
energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės
reakcijos.
•
Nedeginkite ASUS Tablet baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti, nes gali kilti
sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl galimų specialiųjų
utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar
sprogimo.
•
Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami
sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Naudokite tik UL
sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto
pardavėjo.
98
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Maitinimo saugos reikalavimas
Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei
3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba
lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Įspėjimai dėl TV imtuvo
Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV
sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius,
kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač
akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato
įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado
taško.
REACH
Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės
medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie
produktą
Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir
kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių
teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik
leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems
peržiūros tikslams, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip.
Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.
Saugojimasis nuo žalos klausai
Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių
įrašų.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
99
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims
(ličio jonų baterijoms)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
100
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Optinio diskasukio saugos informacija
Lazerio saugos informacija
Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar
taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į
specialistus.
Priežiūros įspėjimo lipdukas
ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI.
NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS
PRIEMONĖMIS.
CDRH Reglamentai
JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos centras (CDRH) 1976 m.
rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi
lazeriniams produktams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina
Jungtinių valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams.
ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip,
negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio montažo vadove, galite patirti
pavojingą radiacijos poveikį.
Įspėjimas dėl dangos
Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS Tablet
korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO prievadai.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
101
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam
kompiuteriui su įtaisytu modemu)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
102
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
103
Europos Sąjungos ekologinis ženklas
Šiam nešiojamajam kompiuteriui suteiktas ES „Gėlės“ ženklas, o tai reiškia, kad
gaminiui būdingos šios savybės:
1.
Mažesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant pristabdymo
režimu.
2.
Ribotai naudojami toksiški sunkieji metalai.
3.
Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos medžiagos.
4.
Sumažintas natūraliųjų išteklių naudojimas, skatinant perdirbimą.
5.
Sukurtas taip, kad būtų lengva naujovinti, o tarnavimo laikas pailgėtų
tiekiant suderinamas atsargines dalis, kaip antai elementai, maitinimo
mazgai, klaviatūra, atmintis ir, jei yra, CD ar DVD įrenginys.
6.
Sumažintas kietų atliekų kiekis vykdant grąžinimo atgal politiką.
Daugiau informacijos apie ES „Gėlės“ ženklą rasite Europos Sąjungos ekologinio
ženklo svetainėje adresu http://www.ecolabel.eu.
104
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų
atitiktis ir deklaracija
Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio
projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo
etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi
reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.
Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, rasite
informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi,
reikalavimus:
Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos
EU REACH SVHC
Korėjos RoHS
Švedijos energetikos įstatymai
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo
paslaugos
ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo
laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums
galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus,
taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose
regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm.
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
105
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Tablet
Model name :
T100TAL, H100TAL, R104TAL (Include LTE)
T100TAF, H100TAF, Y100TAF, R104TAF (WIFI only)
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62479:2010
EN 50566: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50332-1 (2000-03)
EN 50332-2 (2003-12)
EN 50360: 2001
EN 50360/A1 :2012
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 29/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
106
Signature : __________
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Mobile Dock
Model name :
T100T Mobile Dock2, H100T Mobile Dock2,
Y100T Mobile Dock2, R104T Mobile Dock2
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 29/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
107
108
ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas
Download PDF

advertising