ASUS T100TAM User's Manual


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

ASUS T100TAM User's Manual | Manualzz

CR9537

Izmijenjeno Izdanje V4

Srpanj 2014

Prijenosno računalo

E-priručnik

serije T100T

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI

SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

2 E-priručnik za prijenosno računalo

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................6

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................7

Ikone ....................................................................................................................................7

Tipografija .........................................................................................................................7

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................8

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................8

Briga o prijenosnom računalu....................................................................................9

Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................10

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Pogled s gornje strane .............................................................................................12

Funkcije tablet računala ...............................................................................................14

Funkcije mobilne priključne stanice ........................................................................19

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................22

Uključite prijenosno računalo ....................................................................................26

Geste za tablet računalo i dodirnu plohu .........................................................27

Korištenje tablet računala ............................................................................................27

Geste na dodirnoj plohi ...........................................................................................30

Pomicanje pokazivača ..................................................................................................30

Geste s jednim prstom ..................................................................................................31

Geste s dva prsta .............................................................................................................34

Geste s tri prsta ................................................................................................................36

Korištenje tipkovnice ................................................................................................38

Funkcijske tipke ...............................................................................................................38

Tipke za Windows® .........................................................................................................39

Odvajanje tablet računala ......................................................................................40

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................42

E-priručnik za prijenosno računalo 3

4

Zaslon za zaključavanje Windows® 8.1 ...............................................................42

Windows® KS ...............................................................................................................43

Početni zaslon ..................................................................................................................43

Windows® aplikacije ......................................................................................................43

Aktivna mjesta .................................................................................................................44

Gumb Start ........................................................................................................................47

Prilagođavanje početnog zaslona ............................................................................49

Rad s Windows® aplikacijama................................................................................50

Pokretanje aplikacija .....................................................................................................50

Prilagodba aplikacija .....................................................................................................50

Zatvaranje aplikacija......................................................................................................52

Pokretanje zaslona Aplikacije.....................................................................................53

Charms bar (Traku Charms) ........................................................................................55

Funkcija Snap ...................................................................................................................58

Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................60

Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................62

Wi-Fi .....................................................................................................................................62

Bluetooth ..........................................................................................................................63

Zrakoplovni način rada .................................................................................................65

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................66

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................67

Poglavlje 4: Rješavanje problema s prijenosnim računalom

Rješavanje problema ................................................................................................70

Osvježavanje računala ..................................................................................................70

Resetiranje računala ......................................................................................................71

Napredne mogućnosti ..................................................................................................72

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................76

ČPP za hardver ............................................................................................................77

ČPP za softver..............................................................................................................80

E-priručnik za prijenosno računalo

Dodaci

Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................84

Pregled ...............................................................................................................................84

Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................85

Negovorna oprema .......................................................................................................85

Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................87

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................88

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................89

Upozorenje o CE oznaci................................................................................................89

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................90

Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................90

Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................92

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................93

Informacije o TV tjuneru .............................................................................................93

REACH .................................................................................................................................93

Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................93

Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................93

Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije) ..............................................................................................................................94

Napomena o izolaciji .....................................................................................................95

CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) ........95

Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................97

Ekološka oznaka Europske unije ..............................................................................97

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša ................................................................................................................................98

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................98

E-priručnik za prijenosno računalo 5

6

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8.1 prijenosnog računala.

Poglavlje 4: Rješavanje problema s prijenosnim računalom

Ovo poglavlje prikazuje način rješavanja problema koji mogu nastati prilikom upotrebe prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog računala.

E-priručnik za prijenosno računalo

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= Koristite dodirni zaslon.

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

E-priručnik za prijenosno računalo 7

8

Sigurnosne mjere opreza

Upotreba prijenosnog računala

Prijenosno računalo smije se koristiti samo pri temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C

(95 °F).

Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s donje strane računala i mora biti jednak naponu strujnog adaptera.

Prijenosno računalo nemojte ostavljati u krilu ili blizu bilo kojeg dijela tijeka da izbjegnete nelagodu ili ozljede zbog izlaganja toplini.

Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu opremu ili druge vanjske uređaje s prijenosnim računalom.

Kada je prijenosno računalo uključeno, pazite da ga ne prenosite ili prekrivate s predmetima koji mogu ograničiti protok zraka.

Prijenosno računalo nemojte stavljati na neravne ili nestabilne radne površine.

Vaše prijenosno računalo može prolaziti kroz RTG uređaje u zračnim lukama (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali nemojte ga izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.

E-priručnik za prijenosno računalo

Briga o prijenosnom računalu

Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja prijenosnog računala. Koristite čistu celuloznu spužvu ili krpu od antilopa navlaženu otopinom neagresivnog sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi tople vode. Uklonite višak vlage s prijenosnog računala koristeći suhu krpu.

Nemojte koristiti jake otopine kao što su razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini prijenosnog računala.

Nemojte stavljati predmete na prijenosno računalo.

Nemojte izlagati prijenosno računalo snažnim magnetskim ili električnim poljima.

Prijenosno računalo nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili vlage.

Prijenosno računalo nemojte izlagati prašnjavim uvjetima rada.

Prijenosno računalo nemojte koristiti blizu mjesta gdje istječe plin.

E-priručnik za prijenosno računalo 9

Propisno zbrinjavanje

NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

10 E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 1:

Postavljanje hardvera

E-priručnik za prijenosno računalo 11

Pogled s gornje strane

NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji.

12 E-priručnik za prijenosno računalo

Tablet

Prijenosno računalo dolazi s tablet računalom i tako zadovoljava mobilne potrebe. Tablet računalo je opremljeno i vlastitim funkcijama za rad i igru kojima se može pristupiti pomoću gesti dodirnog zaslona.

NAPOMENA: Više pojedinosti o uporabi tablet računala potražite u odjeljcima ovog priručnika Funkcije tablet računala i Geste za

tablet računalo i dodirnu plohu.

Mobilna priključna stanica

Spajanje mobilne priključne stanice na tablet računalo omogućuje upotrebu oba uređaja i prijenosnog računala.

Mobilna priključna stanica osigurava dodatne ulazne funkcije za ploču dodirnog zaslona preko funkcija dodirne plohe i tipkovnice.

VAŽNO! Više pojedinosti o spajanju i odvajanju tablet računala od njegove mobilne priključne stanice potražite u odjeljcima ovog priručnika Priključivanje tablet računala na mobilnu

priključnu stanicu i Odvajanje tablet računala.

E-priručnik za prijenosno računalo 13

Funkcije tablet računala

Pogled s gornje i stražnje strane

14 E-priručnik za prijenosno računalo

Prednja kamera

Ugrađena prednja kamera od 1,2 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću prijenosnog računala.

Indikator kamere

Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.

Senzor za svjetlo u okruženju

Senzor za svjetlo u okruženju prepoznaje količinu svjetla u vašem okruženju. Omogućuje sustavu da automatski prilagodi svjetlinu zaslona ovisno o uvjetima svjetla u okruženju.

Ploča dodirnog zaslona

Ovaj dodirni zaslon visoke razlučivosti osigurava izvrsne funkcije za pregled fotografija, video filmova i drugih multimedijskih datoteka na prijenosnom računalu. On također omogućuje korištenje prijenosnog računala pomoću gesti dodira.

NAPOMENA: Više pojedinosti o korištenju gesti dodirnog zaslona pri radu s prijenosnim računalom potražite u odjeljku ovog priručnika Upotreba tablet računala.

MicroSD card slot

Dodirni zaslon dolazi s ugrađenim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate mikroSD, mikroSDHC i mikroSDXC kartica.

Zvučnici

Ugrađeni zvučnici omogućuju vam slušanje zvuka neposredno iz prijenosnog računala. Audio funkcijama ovog prijenosnog računala upravlja se softverskim putem.

E-priručnik za prijenosno računalo 15

16

Mikro USB 2.0 priključak

Za punjenje baterijskog modula ili dovod napajanja na prijenosno računalo koristite mikro USB (univerzalna serijska sabirnica) 2.0 priključak.

Mikro HDMI priključak

Ovaj priključak predviđen je za mikro High-Definition

Multimedia Interface (Multimedijalni međusklop visoke definicije) (HDMI) konektor i kompatibilan je sa HDCP standardom za HD DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.

Kombinirani priključak izlaza za slušalice/ulaza za mikrofon

Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala s vanjskim aktivnim zvučnicima i slušalicama. Ovaj priključak možete koristiti za povezivanje prijenosnog računala s vanjskim mikrofonom.

Mikrofon

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, govor ili jednostavno snimanje zvuka.

Indikator napunjenosti baterije

Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o stanju napunjenosti baterije.

Pojedinosti potražite u sljedećoj tablici.

Boja

Bijelo Potpuno napunjena.

Narančasto Režim punjenja.

Isključeno Prijenosno računalo nije priključeno u izvor napajanja.

E-priručnik za prijenosno računalo

Tipka za uključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje kada želite uključiti prijenosno računalo, staviti ga u stanje mirovanja ili ga probuditi iz stanja mirovanja.

U slučaju da prijenosno računalo prestane reagirati na radnje, pritisnite i oko deset (10) sekunde držite pritisnutu tipku za uključivanje sve dok se računalo ne isključi.

VAŽNO! Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.

Gumb za glasnoću

Pritisnite ovaj gumb za povećavanje ili smanjivanje glasnoće. gumb Windows®

Dodirnite ovaj gumb za povratak na Početni zaslon. Ako se već nalazite na Početnom zaslonu, dodirnite ovaj gumb za povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.

E-priručnik za prijenosno računalo 17

Donja strana

Priključak za povezivanje

Spojite mobilnu priključnu stanicu na ovaj priključak za podržavanje funkcija tipkovnice, dodirnog zaslona i USB 3.0 priključka.

Rupa šarke

Poravnajte i umetnite kuke zasuna u ove otvore kako biste sigurno pričvrstili tablet računalo u mobilnu priključnu stanicu.

18 E-priručnik za prijenosno računalo

Funkcije mobilne priključne stanice

NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji.

Pogled s gornje strane

Tipkovnica

Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubinom pritiska koja osigurava udobno tipkanje. Ona omogućuje i upotrebu funkcijskih tipki, brz pristup sustavu Windows® i upravljanje drugim multimedijskim funkcijama.

NAPOMENA: Raspored tipkovnice razlikuje se prema području.

Kuka zasuna

Kuke zasuna omogućavaju sigurno pričvršćivanje tablet računala u mobilnu priključnu stanicu.

E-priručnik za prijenosno računalo 19

Priključak za priključnu stanicu

Čvrsto priključite tablet u mobilnu priključnu stanicu tako da poravnate priključak za povezivanje na gornjem dijelu ovog priključka.

Šarnir

Šarnir pridržava tablet računalo dok je spojeno na mobilnu priključnu stanicu. On također drži tablet računalo na svom mjestu za vrijeme podešavanja raznih kutova za gledanje.

Gumb za oslobađanje

Pritisnite ovaj gumb da na siguran način odvojite tablet računalo od mobilne priključne stanice.

Dodirna ploha

Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivno iskustvo. Ona također simulira funkcije običnog miša.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku, u poglavlju Geste na dodirnoj plohi

Lijeva strana

20

USB 3.0 port

Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0) omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB 2.0.

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 2:

Upotreba prijenosnog računala

E-priručnik za prijenosno računalo 21

Početak rada

Priključite tablet u mobilnu priključnu stanicu

VAŽNO!

• Pobrinite se da tablet računalo potpuno umetnete u mobilnu priključnu stanicu.

• Uvijek podignite cijeli sklop zajedno s podnožjem kada je tablet računalo priključeno na mobilnu priključnu stanicu.

22 E-priručnik za prijenosno računalo

Punjenje prijenosnog računala

Punjenje prijenosnog računala:

A. Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.

B. Ukopčajte mikro USB priključak u mikro USB 2.0 priključak tableta.

C. Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.

Punite prijenosno računalo 8 sata prije prve upotrebe.

VAŽNO! Adapter napajanja i njegovi podaci mogu se razlikovati ovisno o vašem modulu. Preporučujemo da upotrebljavate adapter koji ste dobili.

E-priručnik za prijenosno računalo 23

24

IMPORTANT!

• Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima na prijenosnom računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s ulaznim/izlaznim podacima na adapteru napajanja. Neki modeli prijenosnih računala mogu imati više nazvinih izlaznih struja, ovisno o dostupnom SKU.

• Pobrinite se da prijenosno računalo bude priključeno na električno napajanje prije njegovog prvog uključivanja. Snažno preporučujemo da upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok prijenosno računalo radi s napajanjem iz mrežnog adaptera.

• Zidna utičnica mora biti u blizini prijenosnog računala i lako dostupna.

• Ako prijenosno računalo želite odvojiti od mrežnog električnog napajanja, izvucite kabel napajanja prijenosnog računala iz utičnice.

NAPOMENA:

Podaci o adapteru napajanja:

• Ulazni napon : 100-240 Vac

• Ulazna frekvencija: 50- 60Hz

• Nazivna izlazna struja: 2A (10W); 3A (15W)

• Nazivni izlazni napon: 5Vdc

E-priručnik za prijenosno računalo

UPOZORENJE!

Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju vašeg prijenosnog računala.

• Samo ASUS ovlašteni tehničari smiju uklanjati bateriju unutar uređaja.

• Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opeklina ako se ukloni ili rastavi.

• Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.

• Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom neispravne vrste.

• Ne odlažite ga u vatru.

• Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju vašeg prijenosnog računala.

• Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.

• Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.

• Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.

• Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.

E-priručnik za prijenosno računalo 25

Uključite prijenosno računalo

Pritisnite tipku napajanja.

26 E-priručnik za prijenosno računalo

Geste za tablet računalo i dodirnu plohu

Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama prijenosnog računala. Pogledajte sljedeće slike dok koristite ručne geste na dodirnom zaslonu

Korištenje tablet računala

Povlačenje od lijevog ruba Povlačenje od desnog ruba

Povlačite od lijevog ruba zaslona za prebacivanje pokrenutih aplikacija.

Povlačite od desnog ruba zaslona za pokretanje Traku Charms.

E-priručnik za prijenosno računalo 27

Kucnite/dvaput kucnite Kucnite i zadržite

• Kucnite aplikaciju da je pokrenete.

• U načinu rada radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.

Smanjivanje zumom

• Ako aplikaciju želite premjestiti, kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvucite je na novu lokaciju.

• Ako želite zatvoriti aplikaciju, kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvucite ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.

Povećavanje zumom

Spojite dva prsta na zaslonu osjetljivom na dodir

28

Razmaknite dva prsta na zaslonu osjetljivom na dodir

E-priručnik za prijenosno računalo

Povlačenje od gornjeg ruba Povlačenje prstom

Na Početnom zaslonu povucite od gornjeg ruba zaslona za pregled trake Customize

(Prilagođavanje).

U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba zaslona za pregled njezinog izbornika.

Povlačenje gore

Vucite prstom za listanje prema gore ili prema dolje i povlačite prstom za panoramski pregled zaslona ulijevo ili udesno.

Povlačenje dolje

Povucite prema gore na početnom zaslonu radi pokretanja zaslona Apps (Aplikacije).

Povucite prema dolje na zaslonu

Apps (Aplikacije) radi povratka na početni zaslon.

E-priručnik za prijenosno računalo 29

Geste na dodirnoj plohi

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja pokazivača po ekranu.

Horizontalno povlačenje

Vertikalno povlačenje

DIjagonalno povlačenje

30 E-priručnik za prijenosno računalo

Geste s jednim prstom

Kucnite/dvaput kucnite

Na zaslonu Metro Start, kucnite aplikaciju za pokretanje.

U režimu radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.

Povlačenje i ispuštanje

Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite prst od dodirne plohe.

E-priručnik za prijenosno računalo 31

Lijevi klik Desni klik

Na Početnom zaslonu kucnite aplikaciju za pokretanje.

U režimu radne površine dvaput kucnite aplikaciju za pokretanje.

Na Početnom zaslonu povucite aplikaciju prema dolje radi izbora i pokretanja trake za podešavanje. Ovu tipku možete pritisnuti i za pokretanje trake Customize

(Prilagođavanje).

Ovu tipku koristite u načinu rada s radnom površinom radi otvaranja izbornika za desni klik.

NAPOMENA: Područja unutar točkaste crte predstavljaju lokacije lijeve tipke miša i desne tipke miša na dodirnoj plohi.

32 E-priručnik za prijenosno računalo

Povlačenje od gornjeg ruba

Na zaslonu Metro Start, povucite od gornjeg ruba za pokretanje trake Customize (Prilagođavanje).

U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba za pregled njezinog izbornika.

Povlačenje od lijevog ruba Povlačenje od desnog ruba

Povlačite od lijevog ruba za promjenu pokrenutih aplikacija.

Povlačite od desnog ruba da pokrenete Charms bar (Traku

Charms).

E-priručnik za prijenosno računalo 33

Geste s dva prsta

Kucnite Zaokretanje

Kucnite s dva prsta dodirnu plohu za simulaciju funkcije desnog klika.

Ako želite zaokretati sliku, stavite dva prsta na dodirnu plohu i zatim jedan prst okrećite u smjeru kazaljke ili u smjeru suprotnom od kazaljke, a drugi držite nepomičnim.

Listanje s dva prsta (gore/dolje) Listanje s dva prsta (lijevo/desno)

Povlačite dva prsta za listanje prema gore ili dolje.

Povlačite dva prsta za listanje udesno ili ulijevo.

34 E-priručnik za prijenosno računalo

Smanjivanje zumom Povećavanje zumom

Približite zajedno dva prsta na dodirnoj plohi.

Povlačenje i ispuštanje

Razdvojite dva prsta na dodirnoj plohi.

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugim prstom povlačite prema dolje niz dodirnu plohu radi povlačenja i ispuštanja stavke na novu lokaciju.

E-priručnik za prijenosno računalo 35

Geste s tri prsta

Povlačenje gore Prijeđite prstom lijevo/desno

Povucite s tri prsta prema gore da pokažete sve aplikacije u radu.

Prijeđite s tri prsta lijevo ili desno kako bi se prikazale pokrenute aplikacije u načinu rada s radnom površinom ili na početnom zaslonu.

Povlačenje dolje

Povucite s tri prsta prema dolje da prikažete način rada s radnom površinom.

VAŽNO! Prema zadanim postavkama, geste s tri prsta nisu aktivirane na prijenosnom računalu. Ako želite aktivirati te geste, potražite upute u odjeljku Aktiviranje gesti s tri prsta.

36 E-priručnik za prijenosno računalo

Aktiviranje gesti s tri prsta

Aktivirajte geste dodirne površine prijenosnog računala s tri prsta koristeći ploču dodirnog zaslona ili dodirnu površinu prema sljedećim uputama.

1. Pokrenite aplikaciju Radna površina.

ili

2. U donjem desnom kutu programske trake kucnite

> radi pokretanja aplikacije ASUS Smart

Gesture.

3. Označite sljedeće stavke u oknu Tri prsta:

- Kretanje kroz stranice

- Prikaži i kreći se kroz prikaz pokrenutih aplikacija

- Prikaz radne površine

E-priručnik za prijenosno računalo 37

Korištenje tipkovnice

Funkcijske tipke

Funkcijske tipke na tipkovnici prijenosnog računala mogu aktivirati sljedeće naredbe: stavlja prijenosno računalo u Sleep mode (Stanje mirovanja)

Uključuje i isključuje Wi-Fi funkciju smanjuje svjetlinu zaslona povećava svjetlinu zaslona

Aktivira postavke drugog zaslona

NAPOMENA: Ne zaboravite spojiti drugi zaslon na prijenosno računalo.

Aktivira ili deaktivira dodirnu plohu.

Uključuje i isključuje zvučnik.

Smanjuje glasnoću zvučnika.

Povećava glasnoću zvučnika.

38 E-priručnik za prijenosno računalo

Tipke za Windows®

Ove dvije posebne Windows® tipke na prijenosnom računalu koriste se na sljedeći način:

Pritisnite ovu tipku za povratak na zaslon Metro Start.

Ako ste već na zaslonu Metro Start, pritisnite ovu tipku za povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.

Pritisnite ovu tipku za simulaciju funkcija desnog klika.

Tipkovnica u ulozi numeričke tipkovnice

Prijenosno računalo dolazi s 15 tipki za odabir kojima možete također upisivati numeričke vrijednosti.

Pritisnite za prebacivanje između upotrebe tih tipki za unos brojeva i njihove originalne funkcije.

E-priručnik za prijenosno računalo 39

Odvajanje tablet računala

Pritisnite gumb za otpuštanje na mobilnoj priključnoj stanici za sigurno odvajanje tablet računala od kuka zasuna, zatim lagano izvucite tablet računalo.

40

VAŽNO! Ako je vaša mobilna priključna stanica isporučena s unutarnjim tvrdim diskom, svakako uklonite tvrdi disk prije odvajanja tableta. To ćete učiniti tako da dodirnete > u programskoj traci, a zatim dodirnete pogon kako biste ga sigurno uklonili.

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3:

Rad s Windows® 8.1

E-priručnik za prijenosno računalo 41

Prvo pokretanje uređaja

Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava

Windows® 8.1.

Prvo pokretanje prijenosnog računala:

1. Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom računalu.

Pričekajte nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje.

2. na zaslonu za pripremu odaberite jezik koji želite koristiti na prijenosnom računalu.Kad se postavke pojave, odaberite vašu državu ili regiju, jezik aplikacija, izgled tipkovnice i vremensku zonu, a zatim kucnite Next (Dalje).

3. Pažljivo pročitajte uvjete licence, zatim kucnite I Accept

(Prihvaćam).

4. Slijedite upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih stavki:

• Osobna prilagodba

• Povezivanje

• Postavke

• Vaš račun

5. Nakon konfiguriranja osnovnih stavki, pojavit će se tutorial

Windows®8.1. Pratite tutorial kako biste se naučili više o funkcijama sustava Windows® 8.1.

Zaslon za zaključavanje Windows® 8.1

Zaslon za zaključavanje Windows®8.1 može se pojaviti kada prijenosno računalo uđe u operativni sustav Windows®8.1. Za nastavak kucnite zaslon za zaključavanje ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici prijenosnog računala.

42 E-priručnik za prijenosno računalo

Windows® KS

Windows® 8.1 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na početnom zaslonu. On također sadrži sljedeće funkcije koje možete koristiti dok radite na prijenosnom računalu.

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun.

On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na jednom mjestu.

Windows® aplikacije

Ove aplikacije prikvačene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.

E-priručnik za prijenosno računalo 43

Aktivna mjesta

Aktivna mjesta na zaslonu omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama prijenosnog računala. Funkcije u tim aktivnim mjestima mogu se aktivirati pomoću dodirne plohe.

Aktivna mjesta u pokrenutoj aplikaciji

Aktivna mjesta na početnom zaslonu

44 E-priručnik za prijenosno računalo

Aktivno mjesto gornji lijevi kut donji lijevi kut

Radnja

Postavite pokazivač miša u gornji lijevi kut i zatim kucnite minijaturu zadnje aplikacije radi vraćanja na tu aplikaciju u radu.

Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije, listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute aplikacije.

Na zaslonu s aktivnim aplikacijama:

Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim kucnite za povratak na Početni zaslon.

NAPOMENA: Također možete pritisnuti tipku Windows tipkovnici za povratak na Početni zaslon.

na

Na Početnom zaslonu:

Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim kucnite aplikaciju.

za povratak na tu

E-priručnik za prijenosno računalo 45

Aktivno mjesto gornja strana

Radnja

Držite pokazivač miša na gornjoj strani dok se ne promijeni u ikonu ruke. Povucite pa ispustite aplikaciju na novu lokaciju.

NAPOMENA: Ova funkcija aktivnog mjesta radi samo na aktivnoj aplikaciji ili kada želite koristiti funkciju Snap.

Više pojedinosti potražite u funkciji

Snap u Rad s aplikacijama Windows®.

gornji i donji desni kut

Pomaknite pokazivač miša u gornji ili donji desni kut zaslona da pokrenete Charms bar

(Traku Charms).

46 E-priručnik za prijenosno računalo

Gumb Start

Windows 8.1 sadrži gumb Start koji omogućuje prebacivanje između dvije posljednje otvorene aplikacije. Gumbu Start možete pristupiti na početnom zaslonu za vrijeme načina rada s radnom površinom i u bilo kojoj aplikaciji koja je trenutno otvorena na zaslonu.

Gumb Start na početnom zaslonu

NAPOMENA:

• Stvarna boja gumba Start ovisi o postavkama prikaza koje ste odabrali za početni zaslon.

• Gumbu Start na početnom zaslonu možete pristupiti samo putem dodirne površine mobilne priključne stanice.

Postavite pokazivač miša iznad lijevog kuta početnog zaslona ili bilo koje otvorene aplikacije kako biste dozvali gumb Start.

E-priručnik za prijenosno računalo 47

Gumb Start u načinu rada s radnom površinom

Kontekstualni izbornik

Kad gumb Start kucnete i držite pritisnutim pojavljuje se kontekstualni izbornik u obliku okvira s brzim pristupom nekim programima unutar sustava Windows® 8.1

Kontekstualni izbornik sadrži i sljedeće mogućnosti za isključivanje prijenosnog računala: odjava, mirovanje, isključi računalo, ponovno pokreni sustav.

48 E-priručnik za prijenosno računalo

Prilagođavanje početnog zaslona

Windows® 8.1 vam također omogućava prilagođavanje početnog zaslona, na način da vam omogućava da sustav pokrenete izravno u način rada s radnom površinom, te da prilagodite raspored aplikacija na zaslonu.

Prilagođavanje postavki na početnom zaslonu:

1. Pokrenite Desktop (radnu površinu).

2. Kliknite desnom tipkom ili dodirnite i zadržite bilo koje mjesto u programskoj traci, osim na gumb Start, kako bi se pokrenuo skočni prozor.

Properties (Svojstva), a zatim odaberite karticu

Navigation (Navigacija) kako biste kvačicom označili mogućnosti zaslona Navigation (Navigacija) i Start (Početak) koje želite koristiti.

Apply (Primijeni) kako bi se spremile nove postavke, a zatim izađite.

E-priručnik za prijenosno računalo 49

Rad s Windows® aplikacijama

Dodirni zaslon prijenosnog računala, dodirnu plohu ili tipkovnicu koristite za pokretanje, prilagođavanje i zatvaranje aplikacija.

Pokretanje aplikacija

Kucnite aplikaciju kako bi je pokrenuli

Pokazivač miša dovedite iznad aplikacije i zatim je pokrenite klikom lijeve tipke miša ili jednostrukim dodirom.

Tri puta pritisnite pomičite kroz aplikacije. Pritisnite pokretanje aplikacije.

pa se pomoću tipki strelica

za

Prilagodba aplikacija

Možete premještati, mijenjati veličinu ili odvajati aplikacije od Početnog zaslona pomoću sljedećeg postupka:

Premještanje aplikacija

Kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvucite je na novu lokaciju.

Dvaput kucnite aplikaciju i zatim je odvucite i ispustite na novu lokaciju.

50 E-priručnik za prijenosno računalo

Promjena veličine aplikacije

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake

Customize (Prilagođavanje).

2. Kucnite aplikacije.

i odaberite veličinu pločice

Kliknite desnim klikom na aplikaciju za aktiviranje njezine trake s postavkama, zatim kucnite odaberite veličinu pločice aplikacije.

i

Unpinning apps

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake

Customize (Prilagođavanje).

2. Kucnite za odvajanje aplikacije.

Desnom tipkom kliknite aplikaciju za aktiviranje trake

Customize (Prilagođavanje), a zatim kucnite .

E-priručnik za prijenosno računalo 51

Zatvaranje aplikacija

Kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvucite ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.

1. Dovedite pokazivač miša na gornji dio pokrenute aplikacije i zatim pričekajte da se pokazivač promijeni u ikonu ruke.

2. Povucite pa ispustite aplikaciju u donjem dijelu zaslona i tako je zatvorite.

Na zaslonu pokrenute aplikacije pritisnite .

52 E-priručnik za prijenosno računalo

Pokretanje zaslona Aplikacije

Pored aplikacija koje su već prikvačene na Početni zaslon, također možete otvoriti druge aplikacije preko zaslona aplikacije.

Pokretanje zaslona Apps (Aplikacije)

Pokrenite zaslon aplikacija pomoću dodirnog zaslona prijenosnog računala, dodirne plohe ili tipkovnice.

Povucite Početni zaslon prema gore za otvaranje zaslona

Aplikacije.

Na početnom zaslonu kliknite gumb .

Na Početnom zaslonu pritisnite

.

i zatim pritisnite

E-priručnik za prijenosno računalo 53

Dodavanje još aplikacija na početni zaslon

Više aplikacija na početnom zaslonu možete prikvačiti uz pomoć ploče dodirnog zaslona ili dodirne plohe.

1. Kucnite i držite pločicu aplikacije na jednu (1) sekundu, zatim otpustite za pokretanje trake

Customize (Prilagođavanje).

2. Kucnite da prikvačite odabranu aplikaciju na Početni zaslon.

1. Postavite pokazivač miša iznad aplikacije koju želite dodati na početni zaslon.

2. Desnom tipkom kliknite aplikaciju da aktivirate njene postavke.

3. Kliknite ikonu .

54 E-priručnik za prijenosno računalo

Charms bar (Traku Charms)

Charms bar (Traku Charms) je alatna traka koja se može pokrenuti na desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na prijenosnom računalu.

Charms bar (Traku Charms)

E-priručnik za prijenosno računalo 55

Pokretanje trake Charms

NAPOMENA: Kada se dozove, traka Charms u početku izgleda kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako Charms bar izgleda nakon aktiviranja.

Traku Gumbići pokrenite pomoću dodirnog zaslona prijenosnog računala, dodirne plohe ili tipkovnice.

Povlačite od desnog ruba zaslona da pokrenete

Charms bar (Traka Charms).

Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili lijevi kut zaslona.

Pritisnite

56 E-priručnik za prijenosno računalo

U Charms bar (Traku Charms)

Search (Traži)

Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili programa na prijenosnom računalu.

Share (Dijeli)

Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija putem društvenih stranica ili e-pošte.

Start (Početak)

Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Devices (Uređaji)

Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na prijenosno računalo, kao što je vanjski zaslon ili pisač.

Settings (Postavke)

Ovaj alat omogućuje pristup postavkama prijenosnog računala.

E-priručnik za prijenosno računalo 57

Funkcija Snap

Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge, omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.

VAŽNO! Pazite da razlučivost tablet računala bude postavljena na 1366 x

768 prije upotrebe funkcije Snap.

Snap traka

58 E-priručnik za prijenosno računalo

Upotreba funkcije Snap

Pomoću ploče dodirnog zaslona, dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice aktivirajte i koristite Prikaz na dijelu zaslona.

1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.

2. Kucnite i držite gornji dio aplikacije i vucite je na lijevu ili desnu stranu zaslona sve dok se ne pojavi traka za prikaz aplikacije.

3. Pokrenite drugu aplikaciju.

1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.

2. Postavite pokazivač miša u gornji dio zaslona.

3. Kada se pokazivač promijeni u ikonu ruke, povucite i ispustite aplikaciju u desni ili lijevi dio zaslona.

4. Pokrenite drugu aplikaciju.

1. Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu zaslona.

2. Pritisnite i tipku lijeve ili desne strelice kako biste dodali aplikaciju u lijevo ili desno okno.

3. Pokrenite drugu aplikaciju. Ta aplikacija automatski će se postaviti u prazno okno.

E-priručnik za prijenosno računalo 59

Ostale prečice na tipkovnici

Pomoću tipkovnice također možete koristiti sljedeće prečice za pomoć pri pokretanju aplikacija i snalaženju u Windows®8.1.

\ Prebacivanje između Početnog zaslona i zadnje pokrenute aplikacije

Pokreće radnu površinu

Pokreće prozor This PC (Ovo računalo) u načinu rada s radnom površinom

Otvara se mogućnost File (Datoteka) iz gumbića

Search (Pretraživanje)

Otvara okno Dijeljenje

Otvara okno Postavke

Otvara okno Uređaji

Aktivira zaslon za zaključavanje

Smanjuje trenutno aktivni prozor

60 E-priručnik za prijenosno računalo

Pokreće se okno Project (Projekcija)

Otvara se mogućnost Everywhere

(Svugdje) iz gumbića Search

(Pretraživanje)

Otvara prozor Rad

Otvara Centar za laki pristup

Otvara se mogućnost Settings (Postavke) pod gumbićem Search (Pretraživanje)

Otvara se kontekstualni izbornik za gumb

Start

Pokreće ikonu povećala i obavlja zumiranje na zaslonu

Zumiranje zaslona

Otvara Postavke naratora

E-priručnik za prijenosno računalo 61

Spajanje na bežičnu mrežu

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.

VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings (Postavke).

Aktiviranje Wi-Fi veze

Prema sljedećim uputama, aktivirajte Wi-Fi prijenosnog računala na ploči dodirnog zaslona ili pomoću dodirne plohe.

ili

2. Kucnite i kucnite .

3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih

Wi-Fi veza.

vezu.

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za aktivaciju Wi-Fi veze.

5. Ako želite omogućiti dijeljenje između prijenosnog računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom vezom, kucnite/kliknite Yes (Da). Kucnite/kliknite

No (Ne) ako ne želite omogućiti funkciju dijeljenja.

62 E-priručnik za prijenosno računalo

Bluetooth

Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.

VAŽNO! PAzite da isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da aktivirate prijenosno računalo. Više informacija potražite u poglavlju

Settings (Postavke).

Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth

Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s uređajima s Bluetooth radi aktiviranja prijenosa podataka. Ako to želite, koriste ploču dodirnog zaslona* ili dodirnu plohu na sljedeći način: ili

2. Kucnite zatim kucnite Change PC Settings

(Promjena postavki računala).

PC Settings (Postavke računala), odaberite PC

& devices (Računalo i uređaji) > Bluetooth , zatim pomaknite klizač Bluetooth na On (Uključeno).

E-priručnik za prijenosno računalo 63

ili

4. Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku vašeg računala s lozinkom koju ste dobili na odabranom uređaju. Ako su jednaki, kucnite Yes (Da) radi uspješnog uparivanja prijenosnog računala.

NAPOMENA:

• Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom, možda će se od vas tražiti da upišete lozinku vašeg prijenosnog računala.

• Pazite da se uređaji s aktiviranom funkcijom bluetooth mogu otkriti.

64 E-priručnik za prijenosno računalo

Zrakoplovni način rada

Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežičnu komunikaciju, te vam omogućuje sigurno korištenje prijenosnog računala za vrijeme leta zrakoplovom.

Uključuje zrakoplovni način rada

ili

2. Kucnite i kucnite .

3. Povucite klizač udesno traku ulijevo da uključite zrakoplovni način rada.

Pritisnite .

Isključuje zrakoplovni način rada

ili

2. Kucnite i kucnite .

3. Povucite klizač ulijevo traku ulijevo da isključite zrakoplovni način rada.

Pritisnite .

NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.

E-priručnik za prijenosno računalo 65

Isključivanje prijenosnog računala

Prijenosno računalo možete isključiti na jedan od sljedećih načina:

• ili

Kucnite na Charms bar (Traku Charms) i zatim kucnite > Shut down (Isključi) radi normalnog isključivanja.

Na zaslonu za prijavu kucnite

down (Isključi).

> Shut

Prijenosno računalo možete isključiti i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite Shut Down (Isključivanje) i zatim odaberite OK (U redu).

Ako prijenosno računalo ne reagira, pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje najmanje deset (10) sekundi sve dok se prijenosno računalo ne isključi.

66 E-priručnik za prijenosno računalo

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja

Za postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za uključivanje. Za aktiviranje načina mirovanja na prijenosnom računalu pomoću sljedećih postupaka, možete koristiti i dodirnu površinu ili tipkovnicu.

Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U

redu)..

Prijenosno računalo možete dovesti u stanje mirovanja i u načinu rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U

redu)..

E-priručnik za prijenosno računalo 67

68 E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 4:

Rješavanje problema s prijenosnim računalom

E-priručnik za prijenosno računalo 69

Rješavanje problema

Pritiskanjem na za vrijeme provjere POST, možete pristupiti opcijama za rješavanje problema za sustav Windows® 8.1 koje obuhvaćaju sljedeće:

Osvježavanje računala

Resetiranje računala

• Napredne mogućnosti

Osvježavanje računala

Koristite Refresh your PC (Osvježi računalo) ako želite osvježiti sustav bez gubitka trenutnih datoteka i aplikacija.

Za pristup tome za vrijeme POST:.

1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite za vrijeme provjere POST.

2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom

Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot

(Rješavanje problema).

4. Na ekranu za osvježavanje računala pročitajte točke biltena i saznajte više o upotrebi te mogućnosti i zatim kucnite Next (Dalje).

5. Kucnite račun koji želite osvježiti.

6. Upišite lozinku računa i kucnite Continue

(Nastavak).

70

VAŽNO! Pazite da prijenosno računalo bude ukopčano u mrežnu utičnicu prije osvježivanja sustava.

E-priručnik za prijenosno računalo

Resetiranje računala

VAŽNO! Arhivirajte sve podatke prije izvođenja ove mogućnosti.

Opcija Reset your PC (Resetiranje računala) vraća računalo na tvornički zadane postavke.

Za pristup tome za vrijeme POST:

1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite za vrijeme provjere POST.

2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom

Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot

(Rješavanje problema).

4. Na zaslonu za resetiranje računala pročitajte točke biltena i saznajte više o upotrebi te opcije i zatim kliknete Next (Dalje).

5. Kucnite željene opcije resetiranja: Just remove my

files (Samo ukloni datoteke) ili Fully clean the drive (Do kraja očisti pogon).

6. Kucnite za Reset (Resetiranje).

VAŽNO! Pazite da prijenosno računalo bude ukopčano u mrežnu utičnicu prije resetiranja sustava.

E-priručnik za prijenosno računalo 71

Napredne mogućnosti

Koristite Advanced options (Napredne mogućnosti) za izvođenje dodatnih mogućnosti rješavanja problema prijenosnog računalo.

Za pristup tome za vrijeme POST:

1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite za vrijeme provjere POST.

2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom

Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot

(Rješavanje problema).

Advanced options (Napredne mogućnosti).

4. Na zaslonu Advanced options (Napredne mogućnosti) odaberite mogućnost za rješavanje problema koju želite provesti.

5. Slijedite gornje korake kako biste dovršili instalaciju.

Upotreba oporavka slike sustava

U Advanced options (Napredne mogućnosti), možete koristiti

System Image Recovery (Oporavak slike sustava) za oporavak sustava uz pomoć specifične slike datoteka.

Za pristup tome za vrijeme POST:

1. Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite za vrijeme provjere POST.

72

2. Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom

Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot

(Rješavanje problema).

Advanced options (Napredne mogućnosti).

E-priručnik za prijenosno računalo

4. Na zaslonu Advanced options (Napredne mogućnosti) odaberite System Image Recovery

(Oporavak slike sustava).

5. Odaberite koji račun želite oporaviti pomoću datoteke sa slikom sustava.

6. Upišite lozinku računa i kucnite Continue

(Nastavak).

Use the latest available system image (recommended) (Upotrijebite najnoviju

dostupnu sliku sustava (preporučuje se)) i zatim kucnite Next (Dalje). Također možete odabrati

Select a system image (Odaberite sliku sustava) ako je slika vašeg sustava na vanjskom uređaju ili

DVD disku.

8. Slijedite korake u nastavku kako biste dovršili postupak oporavka slike sustava.

NAPOMENA: Snažno preporučujemo da redovito izrađujete sigurnosne kopije sustava kako biste spriječili gubitak podataka u slučaju prestanka rada računala.

E-priručnik za prijenosno računalo 73

74 E-priručnik za prijenosno računalo

Savjeti i ČPP

E-priručnik za prijenosno računalo 75

Korisni savjeti za prijenosno računalo

Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu prijenosnog računala, održavajte radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku slijede neki korisni savjeti:

Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi vaše aplikacije imale najnovije sigurnosne postavke.

Koristite ASUS Live Update za ažuriranje isključivo ASUS-ovih aplikacija, upravljačkih programa i uslužnih programa na vašem prijenosnom računalu. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u programu ASUS Tutor koji je instaliran na prijenosno računalo.

Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga.

Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati prijenosno računalo.

Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite rezervnu verziju podataka na vanjskom uređaju za pohranu.

Nemojte koristiti prijenosno računalo na iznimno visokim temperaturama. Ako nećete koristiti prijenosno računalo dulje vremensko razdoblje (barem mjesec dana), preporučamo da izvadite bateriju, ako je to moguće.

Odvojite sve vanjske uređaje i provjerite imate li sljedeće stavke prije nego resetirate prijenosno računalo:

- Ključ proizvoda za vaše operativne sustave i druge instalirane aplikacije

- Sigurnosnu kopiju podataka

- ID za prijavu i lozinku

- Podatke o internetskoj vezi

76 E-priručnik za prijenosno računalo

ČPP za hardver

1. Kada uključim prijenosno računalo, na zaslonu se pojavljuje crna, a nekada i točkica u boji. Što da učinim?

Iako se te točkice normalno pojavljuju na zaslonu, one ne utječu na sustav. Ako problem ne nestane i naknadno utječe na radnu izvedbu sustava, potražite pomoć u ovlaštenom ASUS servisnom centru.

2. Moja ploča zaslona ima neravnomjernu boju i svjetlinu. Kako to mogu popraviti?

Na boju i svjetlinu ploče zaslona može utjecati kut gledanja i trenutni položaj prijenosnog računala. Svjetlina i ton boja razlikuju se i između modela prijenosnih računala. Koristite funkcijske tipke ili postavke prikaza u vašem operativnom sustavu za podešavanje izgleda ploče zaslona.

3. Kako da maksimalno povećam radni vijek baterije prijenosnog računala?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Koristeći funkcijske tipke prilagodite svjetlinu zaslona.

• Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sustav u Airplane

mode (Zrakoplovni način rada).

• Odvojite nekorištene USB uređaje.

• Zatvorite nekorištene aplikacije, posebno one koje zauzimaju previše memorije sustava.

E-priručnik za prijenosno računalo 77

4. LED pokazatelj baterije se ne uključuje. U čemu je problem?

• Provjerite je li adapter napajanja baterijskog modula ispravno priključen. Možete i probati odvojiti adapter napajanja ili baterijski modul, pričekati minuti i zatim ih ponovno priključiti u utičnicu i prijenosno računalo.

• Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

5. Zašto moja dodirna površina ne radi?

• Pritisnite da omogućite dodirnu površinu.

• Provjerite jeste li program ASUS Smart Gesture postavili za deaktiviranje dodirne površine prilikom povezivanja s vanjskim pokazivačkim uređajem.

6. Kada reproduciram audio i video datoteke, zašto ne mogu čuti zvuk iz zvučnika prijenosnog računala?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Pritisnite da povećate glasnoću.

• Provjerite jesu li zvučnici utišani.

• Provjerite je li priključak za slušalice umetnut u prijenosno računalo i ako jest, izvadite ga.

7. Što da učinim ako se adapter napajanja prijenosno računala izgubi ili ako baterija prestane raditi?

Pomoć potražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

78 E-priručnik za prijenosno računalo

8. Zašto iz zvučnika prijenosnog računala i dalje izlazi zvuk iako sam priključio slušalice u desni priključak?

Otvorite Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and

Sound (Hardver i zvuk), a zatim Audio Manager (Upravitelj za

zvuk) i konfigurirajte postavke.

9. Moje prijenosno računalo ne vrši na odgovarajući način unos prema pritisnutim tipkama jer se pokazivač ne prestaje pomicati. Što da učinim?

Pazite da ništa slučajno ne dodiruje ili pritišće dodirnu površinu dok koristite tipkovnicu. Dodirnu površinu možete i deaktivirati pritiskom na .

10. Dodirna površina mog prijenosnog računala ne radi. Što da učinim?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Provjerite jeste li ASUS Smart Gesture postavili za deaktiviranje dodirne površine povezivanje vanjskog pokazivačko uređaja s prijenosnim računalom. Ako jeste, deaktivirajte ovu funkciju.

• Pritisnite .

11. Umjesto da se prikazuju slova, kada pritišćem tipke “U”,

“I” i “O” na tipkovnici, prikazuju se brojevi. Kako to mogu promijeniti?

Pritisnite tipku ili (na odabranim modelima) na prijenosnom računalu kako biste isključili ovu značajku i koristili navedene tipke za unos slova.

12. Kako ću znati da je moj sustav pokrenut?

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje u trajanju otprilike dvije

(2) sekunde dok LED pokazatelj gumba za uključivanje ne trepne pet puta, a LED pokazatelj fotoaparata jednom.

E-priručnik za prijenosno računalo 79

ČPP za softver

1. Kada uključim prijenosno računalo, indikator napajanja se uključi, ali ne i indikator aktivnosti diska. Također se ne pokreće ni sustav. Što mogu učiniti da to popravim?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Prisilno isključite prijenosno računalo držeći pritisnutim gumb za uključivanje dulje od deset (10) sekunde. Provjerite jesu li adapter napajanja i baterijski modul pravilno umetnuti pa uključite prijenosno računalo.

• Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

2. Što učiniti kada se na ekranu pojavi poruka: “Remove disks or other media. Press any key to restart. (Izvadite diskove i ostale medije. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno pokretanje.)”?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Izvadite sve priključene USB uređaje i ponovno pokrenite prijenosno računalo.

• Ako problem ne nestane, vaše prijenosno računalo možda ima problem s memorijom. Pomoć potražite od lokalnog

ASUS servisnog centra.

3. Moje prijenosno računalo pokreće se sporije nego obično, a operativni sustav radi usporeno. Kako to mogu popraviti?

Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu isporučene s operativnim sustavom, a zatim ponovno pokrenite sustav.

80 E-priručnik za prijenosno računalo

4. Ne pokreće se sustav prijenosnog računala. Kako to mogu popraviti?

Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:

• Uklonite sve uređaje koji su priključeni na prijenosno računalo pa ponovno pokrenite sustav.

• Pritisnite F9 nakon pokretanja. Kada vaše računalo uđe u Troubleshooting (Rješavanje problema), odaberite

Refresh (Osvježi) ili Reset your PC (Resetiraj računalo).

• Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS servisnog centra.

5. Zašto se moje prijenosno računalo ne može probuditi iz stanja mirovanja ili hibernacije?

• Morate pritisnuti gumb za uključivanje kako biste mogli nastaviti u posljednjem radnom stanju.

• Sustav je možda potpuno ispraznio bateriju. Priključite adapter napajanja na prijenosno računalo i u utičnicu, a zatim pritisnite gumb za uključivanje.

E-priručnik za prijenosno računalo 81

82 E-priručnik za prijenosno računalo

Dodaci

E-priručnik za prijenosno računalo 83

Sukladnost unutarnjeg modema

Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE (Japan), FCC

(US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren u skladu sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim

PSTN mrežama između nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme.

Pregled

Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21 u službenom listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne opreme za negovorne usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za povezivanje na analognu PSTN

(Javna komutirana telefonska mreža).

CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za povezivanje na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (isključujuću terminalnu opremu koja podržava opravdani slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u kojoj se mrežno adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja s više frekvencija.

84 E-priručnik za prijenosno računalo

Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu".

Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također će savjetovati korisnika da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj mreži."

Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih odobrenja koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji ne zahtijevaju regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.

Negovorna oprema

Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i modemi, faks uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je vrhunska kvaliteta govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni i u nekim državama i bežični telefoni) je isključena.

E-priručnik za prijenosno računalo 85

Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR

21 standardom.

Država

Austrija 1

Belgija

Češka Republika

Danska 1

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Italija

Izrael

Lihtenštajn

Luksemburg

Nizozemska 1

Norveška

Poljska

Portugal

Španjolska

Švedska

Švicarska

Velika Britanija

Vrijedi za

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Još uvijek u tijeku

Više ispitivanja

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Nije primjenjivo

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Nije primjenjivo

Ne

Ne

Još uvijek u tijeku

Ne

Ne

Ne

Ne

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

86 E-priručnik za prijenosno računalo

Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez odgovornosti. Za promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://www.cetecom.de/technologies/ ctr_21.html

1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno biranje

(proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema namjenjena samo za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna ispitivanja suvišnim).

U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge ID pozivatelja.

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

• Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.

• Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje

B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.

Povećati razmak između opreme i prijamnika.

E-priručnik za prijenosno računalo 87

Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.

Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the

Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government

Printing Office.)

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji

UPOZORENJE! Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja. “Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz frekvencijskom pojasu putem posebne programske opreme kojom se upravlja u SAD-u.”

Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima izloženosti radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati posebnih uputa.

88 E-priručnik za prijenosno računalo

Podaci o RF izloženosti (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific

Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim kanalima.

Najveće SAR vrijednosti za ovaj uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,183 W/kg za

T100T i 0,80 W/kg za T100TAM kad se stavi pokraj tijela.

FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u odjeljku

Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID: MSQ-T100T.

Ovaj predajnik ne smije se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

E-priručnik za prijenosno računalo 89

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)

Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:

Bitni zahtjevi kao u [članku 3]

Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]

Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]

Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u

[EN 301 489-17]

Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]

Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]

Upozorenje o CE oznaci

CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ

“Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ “Niskonaponska direktiva”.

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,553 W/kg za T100T i 0,613 W/kg za

T100TAM.

90 E-priručnik za prijenosno računalo

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama

Sj. Amerika 2.412-2.462 GHz Kanali 01 do 11

Japan 2.412-2.484 GHz Kanali 01 do 14

Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Kanali 01 do 13

Ograničenje frekvencijskog raspona u

Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5

MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje

Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim površinama.

U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.

Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.

E-priručnik za prijenosno računalo 91

Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom:

01 Ain

05 Hautes Alpes

11 Aude

24 Dordogne

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

02 Aisne

08 Ardennes

12 Aveyron

25 Doubs

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

82 Tarn et Garonne

03 Allier

09 Ariège

16 Charente

26 Drôme

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih ograničenja, čime će se bežične LAN kartice moći koristiti u više područja u Francuskoj. Najnovije podatke potražite od ART-a (www.arcep.fr).

NAPOMENA: WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.

92 E-priručnik za prijenosno računalo

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105

V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o električnoj energiji (NFPA 70).

Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:

Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u vlažnom podrumu.

Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do električnog udara izazvanog gromom.

• Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim

(punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratnom ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u električnu.

Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.

Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja.

Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.

E-priručnik za prijenosno računalo 93

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm mm 2 .

2 ili H05VV-F, 2G, 0,75

Informacije o TV tjuneru

Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70, National Electrical Code

(NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93, Uzemljivanje vanjskog vodjivog omotača koaksijalnog kabela – instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa koaksijalnog kabela na ulazu u zgradu.

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na

ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Napomena o proizvodima Macrovision

Corporation

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologija zaštićene autorskim pravom mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu upotrebu i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka

Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen je povratni inženjering i rastavljanje proizvoda.

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

94 E-priručnik za prijenosno računalo

Oprez pri korištenju litijskih baterija za

Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

E-priručnik za prijenosno računalo 95

English

Finnish

French

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od električnog udara, na obje strane kućišta računala nanesen je premaz za izolaciju na mjestima gdje se nalaze I/O priključci.

CTR 21 Odobrenje

(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)

Danish

Dutch

96 E-priručnik za prijenosno računalo

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

E-priručnik za prijenosno računalo 97

Ekološka oznaka Europske unije

Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što znači da proizvod ima sljedeće značajke:

1.

2.

3.

4.

5.

Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.

Ograničena uporaba otrovnih teških metala.

Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.

Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe recikliranih materijala.

Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz osiguravanje kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su baterije, izvori električnog napajanja, tipkovnica, memorija i ako je dostupan, CD pogon ili DVD pogon.

Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata proizvoda.

6.

Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o ekološkom označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.

98 E-priručnik za prijenosno računalo

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša

ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.

Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi objavljenih podataka prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:

Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korejski RoHS

Švicarski zakoni o energiji

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/ english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

E-priručnik za prijenosno računalo 99

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY declare the following apparatus:

Product name : Notebook PC

Model name : T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014 Signature :

__________

For Notebook PC only

100 E-priručnik za prijenosno računalo

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUS Tablet

T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62209-2:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking 0560

Declaration Date: 30/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature :

__________

For ASUS Tablet only

E-priručnik za prijenosno računalo 101

102 E-priručnik za prijenosno računalo

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1
Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages