Asus | T100TAM | User's Manual | ASUS T100TAM User's Manual

LT9537
Ketvirtas leidimas
Liepa 2014
Nešiojamojo
kompiuterio
Elektroninis vadovas
T100 Serija
AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA
Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,
perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir
bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus
raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.
ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR
NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,
TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,
SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO
PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,
VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ
DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.
Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių
ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui
atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.
ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS
TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI
TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ
KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME
APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Autoriaus teisės © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS
padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite
teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios
įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto
sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar
neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.
ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos
sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.
Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo
tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.
ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ
PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,
ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ
(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA
INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.
APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS
Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com
2
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Turinio lentelė
Apie šį vadovą..............................................................................................................6
Šiame vadove naudotos konvencijos....................................................................... 7
Piktogramos...................................................................................................................... 7
Šriftai.................................................................................................................................... 7
Saugos priemonės......................................................................................................8
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas.................................................................... 8
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra.......................................................................... 9
Tinkamas išmetimas....................................................................................................... 10
1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka
Vaizdas iš viršaus.........................................................................................................12
Planšetės funkcijos.......................................................................................................... 14
Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos...................................................................... 19
2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Nuo ko pradėti.............................................................................................................22
Planšetės prijungimas prie mobiliojo doko........................................................... 22
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį............................................................................... 23
Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį „Notebook PC“.................................................... 26
Valdymo gestai naudojant planšetę ir jutiklinį pultą.....................................27
Naudojimasis planšete.................................................................................................. 27
Naudojimasis jutikliniu pultu...................................................................................... 30
Klaviatūros naudojimas............................................................................................38
Funkciniai klavišai............................................................................................................ 38
„Windows® “ klavišai........................................................................................................ 39
Tastatūra ar cipartastatūru........................................................................................... 39
Planšetės atjungimas nuo bloko...........................................................................40
3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas
Pirmasis paleidimas...................................................................................................42
„Windows® 8.1“ fiksavimo ekranas.......................................................................42
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
3
„Windows®“ naudotojo sąsaja................................................................................43
Pradžios ekranas.............................................................................................................. 43
„Windows®“ programos................................................................................................. 43
Aktyviosios sritys............................................................................................................. 44
Pradžios mygtukas.......................................................................................................... 47
Pradžios ekrano individualizavimas.......................................................................... 49
Darbas su „Windows®“ programomis...................................................................50
Programų paleidimas..................................................................................................... 50
Taikomųjų programų suasmeninimas..................................................................... 50
Taikomųjų programų ekrano atidarymas............................................................... 53
Charms bar......................................................................................................................... 55
Momentinių fotonuotraukų funkcija........................................................................ 58
Kiti klaviatūros spartieji klavišai.............................................................................60
Prisijungimas prie belaidžių tinklų ......................................................................62
Wi-Fi...................................................................................................................................... 62
„Bluetooth“ ....................................................................................................................... 63
Skrydžio režimas.............................................................................................................. 65
Nešiojamojo kompiuterio išjungimas.................................................................66
Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas........................................... 67
4 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio trikčių diagnostika
Trikčių diagnostika.....................................................................................................70
Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį).................................................................. 70
Atkurti kompiuterio parametrus................................................................................ 71
Advanced options (išplėstinės parinktys)............................................................... 72
Patarimai ir DUK
Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį..........................76
DUK apie programinę-aparatinę įrangą.............................................................77
DUK apie programas.................................................................................................80
4
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Priedai
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis............................................. 84
Apžvalga............................................................................................................................. 84
Tinklo suderinamumo deklaracija............................................................................. 85
Bebalsė įranga ................................................................................................................. 85
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas.................................... 87
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas....................................... 88
Informacija apie RD poveikį (SAR)............................................................................. 89
Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC)............................................. 90
Žymėjimas CE ženklu..................................................................................................... 90
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams............................................. 91
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas............................................. 91
UL saugos pranešimai.................................................................................................... 93
Maitinimo saugos reikalavimas.................................................................................. 94
Įspėjimai dėl TV imtuvo................................................................................................. 94
REACH.................................................................................................................................. 94
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą......................................... 94
Saugojimasis nuo žalos klausai.................................................................................. 94
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms)............ 95
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu).... 96
Europos Sąjungos ekologinis ženklas ..................................................................... 98
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................. 99
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos............................. 99
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
5
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo kompiuterio
aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos
skyrius:
1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka
Šiame skyriuje išdėstytos nešiojamojo kompiuterio aparatinės
įrangos sudedamosios dalys.
2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo
kompiuterio dalis.
3 skyrius: „Windows® 8.1“ naudojimas
Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos
„Windows® 8.1“ operacinės sistemos naudojimo apžvalga.
4 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio trikčių diagnostika
Šiame skyriuje paaiškinta, kaip spręsti problemas, su kuriomis
galite susidurti naudodamiesi kompiuteriu.
Patarimai ir DUK
Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami
klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta
informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus
nesklandumus, iškylančius dirbant nešiojamuoju kompiuteriu.
Priedai
Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini
šiam nešiojamajam kompiuteriui.
6
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Šiame vadove naudotos konvencijos
Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam
tikras tekstas pateiktas taip:
SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija,
būtina norint atlikti užduotį.
PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų,
kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.
ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų
saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo
kompiuterio duomenims ir komponentams apsaugoti.
Piktogramos
Toliau pateiktos piktogramos nurodo, kuo galima naudotis norint
užbaigti nešiojamojo kompiuterio užduočių serijas ar procedūras.
= Naudoti jutiklinio ekrano plokštę.
= Naudokite jutiklinį pultą.
= Naudokite klaviatūrą.
Šriftai
Pusjuodis
= Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia
pasirinkti.
Kursyvas
= Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
7
Saugos priemonės
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas
Šis nešiojamasis kompiuteris gali būti naudojamas
tik temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F).
Susipažinkite su informacija ant nominaliosios
galios lipduko, esančio ant kompiuterio apačios,
ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka
nurodytas galios vertes.
Nelaikykite nešiojamojo kompiuterio savo sterblėje
arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad
nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte
nuo kompiuterio skleidžiamos šilumos.
NENAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų
ar kitų išorinių įrenginių.
Įjungto nešiojamojo kompiuterio nenešiokite
uždengę daiktais, kurie gali pabloginti oro
cirkuliavimą.
Nešiojamojo kompiuterio nedėkite ant nelygaus
arba nestabilaus darbo paviršiaus.
Šį nešiojamąjį kompiuterį galima tikrinti rentgeno
aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų
padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais
detektoriais ir lazdelėmis.
Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau
apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir
apribojimus, kurių būtina laikytis nešiojamuoju
kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.
8
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra
Prieš pradėdami valyti, atjunkite nešiojamąjį
kompiuterį nuo elektros tinklo ir išimkite
akumuliatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite
švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės
tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba
zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens.
Skysčio perteklių nuo nešiojamojo kompiuterio
paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu.
Šio nešiojamojo kompiuterio nevalykite ir šalia jo
paviršiaus nenaudokite stirpių tirpiklių, pavyzdžiui,
skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų.
Nedėkite ant nešiojamojo kompiuterio jokių daiktų.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo stiprių
magnetinių arba elektros laukų.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo skysčių,
lietaus arba drėgmės poveikio.
Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo dulkių
poveikio.
Nenaudokite nešiojamojo kompiuterio esant dujų
nuotėkiui.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
9
Tinkamas išmetimas
NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk
kartu su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo
sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti
ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su
ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros,
elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio
turintys sagos formos elementai) neturėtų
būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis.
Elektronikos produktų utilizacijos klausimais
skaiptykite vietinius reglamentus.
NEMESKITEbaterijos lauk kartu su buitinėmis
atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais
simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti
išmetama kartu su buitinėmis atliekomis.
10
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
1 skyrius:
Aparatinės įrangos sąranka
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
11
Vaizdas iš viršaus
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono
arba šalies.
12
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Planšetė
Šis nešiojamasis kompiuteris turi planšetę, skirtą mobiliesiems
poreikiams. Planšetė pasižymi savitomis funkcijomis,
pritaikytomis darbui ir žaidimams; ji valdoma liečiamaisiais
gestais.
PASTABA: Daugiu informacijos, kaip naudotis planšete, rasite šio
vadovo skyriuose Planšetės funkcijos ir Valdymo gestai naudojant
planšetę ir jutiklinį pultą.
Mobilusis prijungimo blokas
Prijungus mobilųjį prijungimo bloką prie planšetės, abu
prietaisus galima naudoti kaip nešiojamąjį kompiuterį. Mobilusis
blokas jutikliniam ekranui suteikia papildomų įvesties savybių,
naudojant jo jutiklinio pulto ir klaviatūros funkcijas.
SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti daugiau apie
planšetės prijungimą prie arba atjungimą nuo mobiliojo
prijungimo bloko, skaitykite šio vadovo skyrius Planšetės
prijungimas prie mobiliojo prijungimo bloko ir Planšetės atjungimas
nuo bloko.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
13
Planšetės funkcijos
Vaizdas iš viršaus ir galo
14
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Priekinis fotoaparatas
Nešiojamajame kompiuteryje įtaisytu 1,2 megapikselių fotoaparatu
galima daryti nuotraukas ir įrašyti filmus.
Kameros indikatorius
Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota kamera.
Aplinkos šviesos jutiklis
Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka.
Tai sistemai leidžia automatiškai sureguliuoti ekrano šviesumą
pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
Jutiklinio ekrano plokštė
Ši didelės raiškos jutiklinio ekrano plokštė užtikrina puikią
nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą
nešiojamajame kompiuteryje. Jis taip pat suteikia galimybę
nešiojamąjį kompiuterį valdyti liečiamaisiais gestais.
PASTABA: Daugiau informacijos apie jutiklinio ekrano valdymą
gestais naudojant nešiojamąjį kompiuterį rasite šio vadovo
skyriuje Planšetės naudojimas.
„MicroSD“ kortelių anga
Jutiklinio ekrano plokštėje yra anga įtaisytam atminties kortelių
skaitytuvui; ji tinka „microSD“, „microSDHC“ ir „microSDHC“
formatų kortelėms.
Garsiakalbiai
Šiame nešiojamajame kompiuteryje įtaisyti garsiakalbiai,
todėl garsą girdėsite tiesiai iš kompiuterio. Šio nešiojamojo
kompiuterio garso funkcijas kontroliuoja programinė įranga.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
15
Mažasis USB 2.0 prievadas
Akumuliatoriui įkrauti arba maitinimui tiekti į kompiuterį
naudokite mažąjį USB (universalios nuosekliosios magistralės) 2.0
prievadą.
HDMI mikroprievadas
Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl.
„High-Definition Multimedia Interface“, HDMI) mikrojungčiai, jis
suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD,
„Blu-ray“ ir kitokį apsaugotą turinį.
Kombinuotoji ausinių išvesties / mikrofono įvesties jungtis
Šis prievadas leidžia jums prijungti prie nešiojamojo kompiuterio
garsiakalbius su stiprintuvu arba ausines.
Šį prievadą taip pat galite naudoti išoriniam mikrofonui prie savo
nešiojamojo kompiuterio prijungti.
Mikrofonas
Įtaisytu mikrofonu galima naudotis per vaizdo konferencijas,
pasakojant ką nors balsu ar paprasčiausiai įrašant garsą.
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo akumuliatoriaus
įkrovos būseną.
Išsamiau žr. šią lentelę:
Spalva
Balta
Oranžinė
Nedega
16
Visiškai įkrautas
Įkrovimo režimas.
Nešiojamasis kompiuteris neįjungtas į maitinimo
šaltinį.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Maitinimo mygtukas
Norėdami įjungti kompiuterį, suaktyvinti jo miego režimą arba
pažadinti iš miego būsenos, paspauskite maitinimo mygtuką.
Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja, paspauskite
maitinimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę bent dešimt (10)
sekundes, kol nešiojamasis kompiuteris išsijungs.
SVARBI INFORMACIJA! Sistemą atkuriant priverstinai, gali būti
prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti
atsargines duomenų kopijas.
Garsumo mygtukas
Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, spauskite šį
mygtuką.
Windows® mygtukas
Palieskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į pradžios ekraną. Jei jau
esate pradžios ekrane, palieskite šį mygtuką, kad sugrįžtumėte į
paskutinę atidarytą programą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
17
Apatinė pusė
Doko prievadas
Mobilųjį prijungimo bloką prijunkite prie šio prievado, kad veiktų
klaviatūros, jutiklinio pulto ir USB 3.0 prievado funkcijos.
Vyrių angos
Norėdami planšetę saugiai pritvirtinti prie prijungimo bloko,
užrakto kabliukus sugretinkite su šiomis angomis ir juos įkiškite į
jas.
18
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono
arba šalies.
Vaizdas iš viršaus
Klaviatūra
Klaviatūra pasižymi dideliais visavertės klaviatūros klavišais ir
puikiu klavišų klampumu patogiam spausdinimui. Joje taip pat
yra funkciniai klavišai, kurie užtikrina greitą prieigą prie
„Windows®“ ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių.
PASTABA: Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo regiono.
Užrakto kabliukai
Užrakto kabliukais planšetę galima tvirtai prijungti prie
mobiliojo prijungimo bloko.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
19
Doko jungtis
Gerai pritvirtinkite planšetę prie mobiliojo bloko, jos jungtis
sugretindami su prijungimo bloko jungtimis.
Vyris
Šis lankstas laiko planšetę, kai ji yra prijungta prie mobiliojo
prijungimo bloko. Jis taip pat laiko planšetę, kai reguliuojami
įvairūs žiūros kampai.
Atjungimo mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, kad saugiai atjungtumėte planšetę nuo
mobiliojo prijungimo bloko.
Jutiklinis laukelis
Jutiklinis laukelis suteikia jums galimybę naršyti ekrane
atliekant įvairius gestus ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį.
Jis taip pat imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas.
PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Naudojimasis
jutikliniu pultu.
Kairioji pusė
USB 3.0 prievadas
Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal
Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų
perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija.
20
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
2 skyrius:
Nešiojamojo kompiuterio
naudojimas
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
21
Nuo ko pradėti
Planšetės prijungimas prie mobiliojo doko
SVARBI INFORMACIJA!
22
•
Planšetė turi būti gerai pritvirtinta prie mobiliojo bloko.
•
Kai planšetė prijungta prie mobiliojo prijungimo bloko, visą šį
įrenginių junginį visada kelkite laikydami už apačios.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.
Norėdami įkrauti nešiojamąjį kompiuterį:
A. USB kabelį prijunkite prie maitinimo adapterio.
B. Mažąją USB jungtį įjunkite į planšetės mažąjį USB 2.0 prievadą.
C. Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą.
Prieš pirmą kartą naudodami nešiojamąjį kompiuterį
akumuliatoriaus režimu, kraukite jį 8 valandas.
SVARBI INFORMACIJA! Kiekvieno tipo modelis turi sau skirtą adapterį.
Naudokite tik su nešiojamuoju kompiuteriu pateiktą maitinimo adapterį.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
23
SVARBU!
•
Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties
vardinių duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio
įvesties / išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius
ant kompiuterio. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai gali turėti
kelias vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU.
•
Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš
tai būtinai prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai
rekomenduojame naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai
nešiojamasis kompiuteris veikia maitinimo adapterio režimu.
•
Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli
kompiuterio.
•
Norėdami nešiojamąjį kompiuterį atjungti nuo maitinimo iš
elektros tinklo, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros
lizdo.
PASTABA:
Informacija apie maitinimo adapterį:
24
•
Įvesties įtampa: 100-240 V AC
•
Įvesties dažnis: 50-60 Hz
•
Nominali išvesties srovė: 2 A (10 W) arba 3 A (15 W)
•
Nominali išvesties įtampa: 5 V DC
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
ĮSPĖJIMAS!
Perskaitykite nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus tvarkymo
apaugos nurodymus.
•
Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą
akumuliatorių.
•
Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba
ardomas gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo
cheminių medžiagų.
•
Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.
•
Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis
gali sprogti.
•
Nemeskite į ugnį.
•
Niekada nebandykite sukelti nešiojamojo kompiuterio
akumuliatoriaus trumpojo jungimo.
•
Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti
akumuliatoriaus.
•
Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.
•
Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba
perdirbami.
•
Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai
nuo vaikų.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
25
Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį „Notebook PC“.
Paspauskite maitinimo mygtuką.
26
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Valdymo gestai naudojant planšetę ir
jutiklinį pultą
Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie nešiojamojo
kompiuterio nuostatų. Rankų gestais naudodami jutiklinį ekraną ir
jutiklinį pultą, žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.
Naudojimasis planšete
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias programas
vietomis.
Braukite pirštu nuo ekrano
dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte „Charms“
(pagalbinę) juostą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
27
Spustelėjimas/ spustelėjimas
du kartus
Spustelėkite ir laikykite
•
Jeigu programą norite paleisti,
spustelėkite ją.
•
•
Veikiant darbalaukio režimui
programą paleisite du kartus
ją spustelėdami.
Norėdami perkelti programos
langelį į kitą vietą, spustelėkite ir,
laikydami nuspaudę programos
langelį, nuvilkite jį į kitą vietą.
•
Norėdami uždaryti programą,
spustelėkite ir, laikydami
nuspaudę viršutinę veikiančios
programos dalį, nuvilkite ją į
ekrano apačią, ir ji bus uždaryta.
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio
laukelio.
28
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Braukimas pirštu nuo viršutinio
pakraščio
Slinkimas pirštu
•
Pradžios ekrane braukite pirštu
nuo ekrano viršutinio krašto,
kad įjungtumėte Customize
(individualizavimo) juostą.
Braukite pirštu, kad slinktumėte
aukštyn ir žemyn arba judėtumėte
ekranu kairėn arba dešinėn.
•
Veikiančioje taikomojoje
programoje braukite pirštu nuo
ekrano viršutinio krašto, kad
peržiūrėtumėte jos meniu.
Braukti aukštyn
Braukti žemyn
Braukite pradžios ekranu į viršų, kad
įjungtumėte programų ekraną.
Braukite programų ekranu žemyn,
kad būtų atidarytas pradžios ekranas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
29
Naudojimasis jutikliniu pultu
Žymeklio judinimas
Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad
suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad
ekrane perkeltumėte žymeklį.
Slinkti horizontaliai
Slinkti vertikaliai
Slinkti įstrižai
30
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Gestai vienu pirštu
Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus
•
Paleiskite taikomąją programą, spustelėdami ją Pradžios ekrane.
•
Veikiatn darbalaukio režimui, įjunkite elementą, du kartus jį
spustelėdami.
Nuvilkti ir numesti
Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo
pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami
numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
31
Kairysis spustelėjimas
Dešiniojo klavišo spustelėjimas
•
•
Paleiskite taikomąją
programą, spustelėdami ją
pradžios ekrane.
•
Pradžios ekrane spustelėkite
taikomąją programą,
kad ją pasirinktumėte
ir atidarytumėte
nuostatų juostą. Taip
pat galite paspausti šį
mygtuką Customize
(individualizavimo) juostai
atidaryti.
Veikiant darbalaukio
režimui, įjunkite taikomąją
programą, du kartus ją
spustelėdami.
•
Veikiant darbalaukio režimui,
naudokite šį mygtuką,
kad atidarytumėte meniu,
atidaromą spustelint dešinįjį
klavišą.
PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio
kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas.
32
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Braukimas pirštu nuo viršutinio pakraščio
•
Pradžios ekrane braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad
įjungtumėte Customize (individualizavimo) juostą.
•
Veikiančioje taikomojoje programoje braukite pirštu nuo
viršutinio krašto, kad peržiūrėtumėte jos meniu.
Braukimas pirštu nuo kairiojo
pakraščio
Braukimas pirštu nuo dešiniojo
pakraščio
Braukite pirštu nuo kairiojo
pakraščio, kad sukeistumėte
veikiančias taikomąsias
programas vietomis.
Braukite pirštu nuo dešiniojo
pakraščio, kad įjungtumėte
Charms bar.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
33
Gestai dviem pirštais
Palieskite
Pasukti
Spustelėkite dviem pirštais
jutiklinį laukelį, kad
imituotumėte dešiniojo pelės
klavišo spustelėjimo funkciją.
Norėdami apsukti paveikslėlį „
Windows® Photo Viewer“ lange,
du pirštus padėkite ant jutiklinio
pulto, vieną pirštą sukite pagal
arba prieš laikrodžio rodyklę, o
kitą laikykite ramiai.
Slinkimas dviem pirštais
(aukštyn/žemyn)
Slinkimas dviem pirštais
(kairėn/dešinėn)
Slinkite du pirštus, kad
slinktumėte aukštyn arba žemyn.
Slinkite du pirštus, kad slinktumėte
kairėn arba dešinėn.
34
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Tolinimas
Artinimas
Suglauskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Išskėskite savo du pirštus ant
jutiklinio laukelio.
Nuvilkti ir numesti
Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį
mygtuką. Kitu pirštu slinkite juntikliniu laukeliu, kad nuvilktumėte ir
numestumėte elementą į kitą vietą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
35
Gestai trimis pirštais
Braukti aukštyn
Braukti į kairę / dešinę
Braukite trimis pirštais
Trim pirštais braukite į kairę
arba dešinę, jei norite pamatyti
veikiančias programas darbalaukio
režimu arba pradžios ekrane.
aukštyn, kad būtų parodytos
visos veikiančios taikomosios
programos.
Braukti žemyn
Braukite trimis pirštais žemyn, kad būtų rodomas darbalaukis.
SVARBI INFORMACIJA! Šiame nešiojamajame kompiuteryje trijų pirštų
gestai nėra aktyvinti. Jei norite aktyvinti trijų pirštų gestus, skaitykite dalį
Trijų pirštų gestų aktyvinimas.
36
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Trijų pirštų gestų įgalinimas
Norėdami aktyvinti nešiojamojo kompiuterio trijų pirštų gestų funkciją,
jutikliniame ekrane arba jutikliniame pulte atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
2.
Paleiskite darbalaukio programą.
Dešiniajame apatiniame užduočių juostos kampe
palieskite
arba
>
, kad paleistumėte
„ASUS Smart Gesture“ programą.
3.
Trijų pirštų polangyje varnele pažymėkite šiuos
punktus:
-
naršyti puslapį,
-
žiūrėti ir naršyti veikiančių programų rodinį
-
rodyti ekraną.
4.PalieskiteApply (taikyti), paskui palieskite OK
(gerai).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
37
Klaviatūros naudojimas
Funkciniai klavišai
Nešiojamojo kompiuterio klaviatūros funkciniais klavišais galima
suaktyvinti šias komandas:
Įjungia nešiojamojo kompiuterio Sleep mode (miego
režimą).
f2
Įjungia arba išjungia „Wi-Fi“ funkciją.
Patamsina ekraną.
Pašviesina ekraną.
Suaktyvina antro ekrano nuostatas.
PASTABA: Įsitikinkite, ar antras ekranas prijungtas prie
nešiojamojo kompiuterio.
Įjungia arba išjungia jutiklinį laukelį.
Įjungia arba išjungia garsiakalbį.
Mažina garsiakalbio garso lygį.
Didina garsiakalbio garso lygį.
38
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
„Windows® “ klavišai
Nešiojamojo kompiuterio klaviatūroje esantys du specialūs „Windows®“
klavišai naudojami taip:
Paspauskite šį klavišą, jei norite sugrįžti į Pradžios ekraną.
Jei jau matote Pradžios ekraną, paspauskite šį klavišą,
kad sugrįžtumėte atgal į paskutinę atidarytą taikomąją
programą.
Paspauskite šį klavišą, kad būtų imituojama dešiniojo
pelės klavišo spustelėjimo funkcija.
Tastatūra ar cipartastatūru
Šim piezīmjdatoram ir 15 atlases
taustiņi, kurus var arī izmantot
ciparu ievadei.
Nospiediet
, lai pārslēgtos starp šiem
taustiņiem kā cipartaustiņiem vai to oriģinālo tastatūras
funkciju.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
39
Planšetės atjungimas nuo bloko
Paspauskite mobiliojo prijungimo bloko atlaisvinimo mygtuką, kad
saugiai atjungtumėte planšetę nuo kompiuterio prijungimo bloko
užrakto kabliukų, tada atsargiai nuimkite planšetę.
SVARBI INFORMACIJA! Jei šiame mobiliajame doke įtaisytas vidinis HDD
(standusis diskas), prieš planšetę atjungdami nuo doko, pirma atjunkite
HDD. Tai padarysite, užduočių juostoje paliesdami
>
, paskui
palieskite diską, kad saugiai jį išimtumėte.
40
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
3 skyrius:
„Windows® 8.1“ naudojimas
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
41
Pirmasis paleidimas
Pirmą kartą paleidus kompiuterį, rodoma visa eilė langų, nurodančių,
kaip sukonfigūruoti bazines „Windows® 8.1“ operacinės sistemos
nuostatas.
Norėdami paleisti nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą:
1.
Paspauskite nešiojamojo kompiuterio maitinimo mygtuką.
Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas.
2.
Sąrankos ekrane pasirinkite kalbą, kurią naudosite savo
nešiojamajame kompiuteryje. Kai pasirodo kitos nuostatos,
pasirinkite savo šalį arba regioną, programos kalbą, klaviatūros
išdėstymą ir laiko juostą, paskui palieskite Next (toliau).
3.
Atidžiai perskaitykite licencijos sąlygas, paskui palieskite I Accept
(sutinku).
4.
Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad
sukonfigūruotumėte šiuos pagrindinius elementus:
5.
•
Suasmeninimas
•
Sujungti
•
Nuostatos
•
Jūsų paskyra
Baigus konfigūruoti pagrindinius elementus, rodomas
mokomosios „Windows® 8.1“ programos vaizdo įrašas. Peržiūrėkite
šią mokomąją programą, kad sužinotumėte daugiau apie
„Windows® 8.1“ funkcines galimybes.
„Windows® 8.1“ fiksavimo ekranas
Nešiojamam kompiuteriui pradėjus naudoti „Windows® 8.1“ operacinę
sistemą, gali būti rodomas „Windows® 8.1“ fiksavimo ekranas.
Norėdami tęsti, spustelėkite fiksavimo ekraną arba paspauskite bet kurį
nešiojamojo kompiuterio klaviatūros klavišą.
42
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
„Windows®“ naudotojo sąsaja
„Windows® 8.1“ turi piktogramomis pagrįstą vartotojo sąsają (VI), kuri
suteikia jums galimybę tvarkyti „Windows®“ taikomąsias programas ir
lengvai jas pasiekti iš pradžios ekrano. Ji taip pat turi toliau nurodytas
funkcijas, kurias galite naudoti dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu.
Pradžios ekranas
Pradžios ekranas pasirodo po to, kai sėkmingai prisijungiama prie
naudotojo paskyros. Jame patogu reikalingas programas sudėlioti
vienoje vietoje.
„Windows®“ programos
Tai pradžios ekrane įkeltos taikomosios programos, kurios yra rodomos
programų langelių mozaikos formatu greitajai prieigai užtikrinti.
PASTABA: Norint naudotis kai kuriomis programomis, prieš jas paleidžiant
reikia prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
43
Aktyviosios sritys
Naudojantis ekrane esančiomis aktyviosiomis sritimis, galima paleisti
programas ir pasiekti nešiojamojo kompiuterio nuostatas. Šių aktyviųjų
sričių funkcijas galima suaktyvinti jutikliniu pultu.
Paleistos taikomosios programos aktyviosios sritys
Aktyviosios sritys pradžios ekrane
44
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinis kairysis
kampas
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
kairiajame kampe, o tada spustelėkite
paskutinį kartą atidarytos taikomosios
programos miniatiūrą, kad vėl sugrįžtumėte į
tą veikiančią taikomąją programą.
Jei paleidote daugiau kaip vieną programą,
slinkite žemyn, kad būtų parodytos visos
paleistos programos.
Apatinis kairysis
kampas
Veikiančios taikomosios programos ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
vėl atidarytumėte pradžios ekraną.
PASTABA: Norėdami vėl grįžti į pradžios
ekraną, taip pat galite paspausti kalviatūroje
esantį „Windows“ klavišą
.
Pradžios ekrane:
Pajudinkite pelės žymeklį apatiniame
kairiajame kampe, paskui palieskite
, kad
grįžtumėte į ankstesnę programą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
45
Aktyvioji sritis
Veiksmas
Viršutinė dalis
Judinkite pelės žymeklį viršutinėje dalyje, kol
ji virs rankos piktograma. Vilkite taikomąją
programą, o paskui numeskite ją į naują vietą.
PASTABA: Šis spartusis klavišas veikia tik
veikiančioje taikomojoje programoje arba
tada, kai naudojate momentinių nuotraukų
funkciją. Išsamiau apie momentinių
nuotraukų funkciją skaitykite skyriuje
„Windows® taikomųjų programų naudojimas“.
Viršutinis ir apatinis
dešinieji kampai
46
Pajudinkite pelės žymeklį viršutiniame
arba apatiniame dešiniajame kampe, kad
atidarytumėte papildomą juostą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pradžios mygtukas
„Windows 8.1“ sistema turi pradžios mygtuką, kuris suteikia galimybę
įjungti paskiausiai naudotą programą. „Start“ (Pradžios) mygtukas
pasiekiamas „Start“ (Pradžios) ekrane, kai įrenginys veikia „Desktop“
(Darbalaukio) režimu, taip pat bet kurioje einamuoju metu ekrane
veikiančioje programoje.
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Start“ (Pradžios“) ekrane
PASTABA:
•
Tikroji „Start“ (Pradžios) mygtuko spalva priklauso nuo
darbalaukio nuostatų, kurias pasirenkate „Start“ (Pradžios“)
ekranui.
•
Pradžios mygtuką pradžios ekrane galima naudoti tik per
mobiliojo doko jutiklinį pultą.
Pelės žymiklį paslinkite į kairįjį pradžios ekrano arba bet kokio
veikiančios programos ekrano kampą, kad pasirodytų pradžios
mygtukas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
47
„Start“ (Pradžios) mygtukas „Desktop“ (Darbalaukio) režime
Kontekstinis meniu
Kai paliečiate ir laikote pradžios mygtuką, pasirodo kontekstinio meniu
langelis su greitąja prieiga prie kai kurių „Windows® 8.1“ sistemos
programų.
Kontekstiniame meniu taip pat yra šios kompiuterio funkcijų išjungimo
parinktys: atsijungti, miegoti, išjungti, atkurti.
48
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pradžios ekrano individualizavimas
„Windows® 8.1“ taip pat suteikia galimybę individualizuoti pradžios
ekraną, tiesiogiai paleidžiant darbalaukio režimą, ir individualizuoti
programų išdėstymą ekrane.
Jei norite individualizuoti pradžios ekrano nuostatas:
1.
Paleiskite darbalaukį.
2.
Bet kur užduočių juostoje, išskyrus pradžios mygtuką, paspauskite
dešinįjį pelės klavišą arba palieskite ir laikykite, kad paleistumėte
iškylantįjį langą.
3.
Palieskite / spustelėkite Properties (Ypatybės), paskui pasirinkite
Navigation (Naršymo) kortelę, kad pažymėtumėte norimas
naudoti naršymo ir pradžios ekrano parinktis.
4.
Palieskite / spustelėkite Apply (Taikyti), kad būtų išsaugota nauja
nuostata, ir išeikite.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
49
Darbas su „Windows®“ programomis
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, paleiskite, individualizuokite ir uždarykite
programas.
Programų paleidimas
Jeigu programą norite paleisti, bakstelėkite ją.
Pelės žymiklį laikykite virš programos, tada spaustelėkite
kairįjį klavišą arba vieną kartą palieskite, kad ji būtų
paleista.
Triskart spustelėkite
, tada, naudodami
rodyklių klavišus, peržiūrėkite taikomąsias programas.
Spustelėkite
, kad paleistumėte taikomąją
Taikomųjų programų suasmeninimas
Taikomųjų programų langelius galite perkelti, pakeisti jų dydį arba
pašalinti juos iš pradžios ekrano, atlikdami šiuos veiksmus.
Taikomųjų programų perkėlimas
Bakstelėkite ir laikykite palietę programos langelį, paskui
nuvilkite jį į kitą vietą.
Dukart bakstelėkite programos langelį, paskui vilkite jį ir
numeskite kitoje vietoje.
50
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas
1.
Palieskite ir laikykite programos išklotinę vieną
sekundę, paskui paleiskite, kad pasirodytų
Customize (individualizavimo) juosta.
2.Palieskite
dydį.
ir pasirinkite programos išklotinės
Programą spustelėkite dešiniuoju klavišu, kad
aktyvintumėte jos nuostatų juostą, paskui palieskite
ir pasirinkite programos išklotinės dydį.
Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano
1.
Palieskite ir laikykite programos išklotinę vieną
sekundę, paskui paleiskite, kad pasirodytų
Customize (individualizavimo) juosta.
2.
Norėdami atsegti programos langelį, bakstelėkite
.
Spustelėkite programą dešiniuoju klavišu, kad
suaktyvintumėte Customize (individualizavimo)
juostą, paskui palieskite
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
.
51
Programų uždarymas
Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite viršutinę
veikiančios programos lango dalį ir laikydami nuvilkite
ją į ekrano apačią.
1.
Pelės žymiklį patraukite į paleistos programos
viršų ir palaukite, kol žymiklis pavirs rankos
piktograma.
2.
Programą vilkite ir numeskite ekrano apačioje,
kad ji būtų uždaryta.
Būdami paleistos programos lange, spauskite
.
52
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Be taikomųjų programų, kurios yra įkeltos į pradžios ekraną, taip pat
galima atidaryti programas iš Taikomųjų programų ekrano.
Taikomųjų programų ekrano atidarymas
Atidarykite taikomųjų programą ekraną, naudodami nešiojamojo
kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį pultą arba klaviatūrą.
Aukštyn perbraukite pradžios ekraną, kad atsidarytų
taikomųjų programų ekranas.
Pradžios ekrane spustelėkite
mygtuką.
Pradžios ekrane spustelėkite
, paskui
spustelėkite
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
53
Taikomųjų programų langelių įkėlimas į pradžios ekraną
Naudodami jutiklinio ekrano plokštę arba jutiklinį pultą, į pradžios
ekraną galite įkelti daugiau taikomųjų programų langelių.
1.
Palieskite ir laikykite programos išklotinę vieną
sekundę, paskui paleiskite, kad pasirodytų
Customize (individualizavimo) juosta.
2.
Norėdami prisegti taikomosios programos langelį
pradžios ekrane, bakstelėkite
54
.
1. Pelės žymiklį nuveskite prie programos, kurią
norite pridėti pradžios ekrane.
2.
Programą spustelėkite dešiniuoju klavišu, kad
suaktyvintumėte jos nuostatas.
3.
Spustelėkite piktogramą
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Charms bar
Išraiškos juosta – tai įrankių juosta, kuri gali atsirasti ekrano
dešiniojoje pusėje. Joje yra keletas įrankių, naudodamiesi jais galite
dalytis programomis, greitai pasiekti norimas pritaikyti nešiojamojo
kompiuterio nuostatas.
Charms bar
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
55
Išraiškos juostos paleidimas
PASTABA: Suaktyvinta išraiškos juosta iš pradžių atrodo kaip baltų
piktogramų rinkinys. Viršuje esančiame paveikslėlyje matyti, kaip atrodo
suaktyvinta išraiškos juosta.
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, paleiskite papildomą mygtukų juostą.
Braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo pakraščio, kad
įjungtumėte Charms bar (išraiškos ženklelių) juostą.
Pelės žymiklį patraukite į viršutinį dešinįjį ar kairįjį
ekrano kampą.
Paspauskite
56
.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Kas yra išraiškos juostoje
Search (Paieška)
Naudojantis šiuo įrankiu, nešiojamajame kompiuteryje
galima ieškoti failų ir programų.
Share (Dalijimasis)
Šis įrankis leidžia programomis dalytis socialinių tinklų
svetainėse arba el. paštu.
Start (Pradžia)
Šis įrankis grąžina pradžios ekraną. Jei jau rodomas
pradžios ekranas, šiuo įrankiu galite grįžti prie paskutinės
atvertos programos.
Devices (Prietaisai)
Šis įrankis leidžia pasiekti failus ir dalytis jais su prietaisas,
prijungtais prie nešiojamojo kompiuterio, pavyzdžiui,
išoriniu ekranu ar spausdintuvu.
Settings (Nuostatos)
Šis įrankis leidžia pasiekti nešiojamojo kompiuterio
nuostatas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
57
Momentinių fotonuotraukų funkcija
Momentinių nuotraukų funkcija rodo dvi vienas šalia kitos atidarytas
taikomąsias programas, leisdama jums dirbti arba perjungti abi
programas.
SVARBI INFORMACIJA! Prieš pradėdami naudoti momentinių nuotraukų
funkciją, įsitikinkite, ar nešiojamojo kompiuterio ekranui nustatyta
1366 x 768 arba didesnė vaizdo raiška.
Momentinių nuotraukų juosta
58
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Momentinių nuotraukų funkcijos naudojimas
Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinio ekrano plokštę, jutiklinį
pultą arba klaviatūrą, suaktyvinkite ir naudokite momentinių nuotraukų
funkciją.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Bakstelėkite pačią viršutinę programos dalį ir,
laikydami ją, vilkite ją į kairę arba dešinę ekrano
pusę, kol pasirodys momentinių nuotraukų juosta.
3.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios
momentinę nuotrauką norite padaryti.
2.
Patraukite kompiuterio pelės rodyklę į viršutinę
ekrano dalį.
3.
Kai rodyklė taps rankos piktograma, vilkite, o
paskui numeskite taikomąją programą į kairiąją
arba dešiniąją lietimui jautraus ekrano dalį.
4.
Atidarykite kitą taikomąją programą.
1.
Atidarykite taikomąją programą, kurios momentinę
nuotrauką norite padaryti.
2.Paspauskite
ir spustelėkite kairės arba
dešinės rodyklės klavišą, kad programos
piktogramą užfiksuotumėte kairiame arba
dešiniame polangyje.
3.
Paleiskite kitą taikomąją programą. Ši programa
automatiškai talpinama tuščiame polangyje.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
59
Kiti klaviatūros spartieji klavišai
Naudodami klaviatūrą, taip pat galite naudoti toliau nurodytus
sparčiuosius klavišus taikomosioms programoms atidaryti ir naršyti
„Windows® 8.1“.
\
Įjungia tai pradžios ekraną, tai paskutinį kartą
naudotą taikomąją programą
Atidaro darbalaukį
Veikiant darbalaukio režimui, atidaro langą This
PC (Šis kompiuteris)
Atidaro File (Failas) parinktį pagrindiniu Search
(Ieškos) mygtuku
Atidaro langelį Share (Bendrinti)
Atidaro langelį Settings (Nuostatos)
Atidaro langelį Devices (Prietaisai)
Suaktyvina ekrano fiksavimo funkciją
Sumažina šiuo metu aktyvų langą
60
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Paleidžiamas Project (Projekto) polangis.
Atidaroma Everywhere (Bet kurioje
vietoje) parinktis iš pagrindinio Search
(Ieškos) mygtuko
Atidaro langelį Run (Paleisti)
Atidaro Ease of Access Center (Lengvos
prieigos centrą)
Atidaroma Settings (Nuostatų) parinktis,
pasiekiama pagrindiniu Search (Ieškos)
mygtuku
Atidaromas pradžios mygtuko kontekstinis
meniu
Įjungia didinimo piktogramą ir priartina
ekraną
Atitolina ekraną
Atidaro Narrator Settings (Pasakotojo
nuostatas)
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
61
Prisijungimas prie belaidžių tinklų
Wi-Fi
Nešiojamajam kompiuteriui užmezgus „Wi-Fi“ ryšį, galite naudotis el.
paštu, naršyti internetą ir dalytis programomis per socialinių tinklų
svetaines.
SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį, būtinai
patikrinkite, ar išjungtas skrydžio režimas . Išsamiau skaitykite šio vadovo
skyriuje Skrydžio režimas.
„Wi-Fi“ įgalinimas
Norėdami aktyvinti nešiojamojo kompiuterio „Wi-Fi“ funkciją, jutiklinio
ekrano plokštėje arba jutikliniame pulte atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o tada spustelėkite
.
arba
3.
Iš galimų „Wi-Fi“ ryšių sąrašo pasirinkite prieigos
tašką.
4.
Norėdami įjungti tinklo ryšį, spustelėkite Connect
(prisijungti).
PASTABA: Prieš suaktyvinant „Wi-Fi“ ryšį, galite būti
paraginti įvesti saugos raktą.
5.
62
Jei norite aktyvinti bendrinimą tarp nešiojamojo
kompiuterio ir kitų belaidžio ryšio funkciją turinčių
įrenginių, palieskite / spustelėkite Yes (taip).
Palieskite / spustelėkite No (ne), jei nenorite
aktyvinti bendrinimo funkcijos.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
„Bluetooth“
Naudokite „Bluetooth“, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis
belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais „Bluetooth“ funkciją.
SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Bluetooth“
ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (skrydžio režimas).
Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Skrydžio režimas.
Prijungimas prie kitų „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų
Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti nešiojamąjį kompiuterį
ir kitus „Bluetooth“ funkciją turinčius prietaisus. Jeigu norite tai padaryti,
jutiklinio ekrano plokštėje* arba jutikliniu pultu atlikite šiuos veiksmus:
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
arba
, o paskui spustelėkite Change
PC Settings (keisti kompiuterio nuostatas).
3.Dalyje PC Settings (kompiuterio nuostatos)
pasirinkite PC & devices (kompiuteris ir
įrenginiai) > Bluetooth , paskui „Bluetooth“
slankiklį pastumkite į On (įjungta).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
63
4.
arba
Pasirinkite prietaisą iš rodomo sąrašo. Palyginkite
nešiojamojo kompiuterio slaptąjį kodą su slaptuoju
kodu, išsiųstu į pasirintką prietaisą. Jeigu jie
sutampa, spustelėkite Yes (taip), kad sėkmingai
sujungtumėte savo nešiojamąjį kompiuterį su tuo
prietaisu.
PASTABA:
64
•
Kartais bandant prijungti „Bluetooth“ funkciją
turinčius prietaisus, galite būti paraginti įvesti
slaptąjį nešiojamojo kompiuterio kodą.
•
„Bluetooth“ funkciją turintys įrenginiai turi būti
aptinkami.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Skrydžio režimas
Airplane mode (Skrydžio režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad
skrydžio metu galėtumėte saugiai naudoti savo nešiojamąjį kompiuterį.
Skrydžio režimo įjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
arba
3.
, o tada spustelėkite
.
Norėdami įjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį dešinėn.
Paspauskite
.
Skrydžio režimo išjungimas
1.Paleiskite Charms bar.
2.Spustelėkite
, o tada spustelėkite
.
arba
3.
Norėdami išjungti skrydžio režimą, patraukite
slankiklį kairėn.
Paspauskite
.
PASTABA: Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias
siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis
nešiojamuoju kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
65
Nešiojamojo kompiuterio išjungimas
Nešiojamąjį kompiuterį išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų:
•
Charms bar (Papildomoje juostoje) spustelėkite
, tada paspauskite
arba
> Shut down
(išjungti), kad būtų atlikta įprasta išjungimo
procedūra.
•
Prisijungimo ekrane spustelėkite
> Shut
down (išjungti).
66
•
Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite išjungti
naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai
padaryti, atidarykite darbalaukį, tada paspauskite
alt + f4 , kad būtų atidarytas kompiuterio
išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkite Shut Down (išjungti), o tada
paspauskite OK (gerai).
•
Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja,
paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite
paspaudę bent dešimt (10) sekundžių, kol
nešiojamasis kompiuteris išsijungs.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Nešiojamojo kompiuterio miego režimo
įjungimas
Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio miego režimą, vieną kartą
paspauskite maitinimo mygtuką. Dar nešiojamojo kompiuterio jutikliniu
pultu arba klaviatūra galima aktyvinti miego režimą, atliekant toliau
nurodytus veiksmus.
Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite užmigdyti
naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai padaryti,
atidarykite darbalaukį, tada paspauskite alt + f4, kad būtų
atidarytas kompiuterio išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo
sąrašo pasirinkite Sleep (užmigdyti), o tada paspauskite
OK (gerai).
Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite užmigdyti
naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai padaryti,
atidarykite darbalaukį, tada paspauskite alt + f4, kad būtų
atidarytas kompiuterio išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo
sąrašo pasirinkite Sleep (užmigdyti), o tada paspauskite
OK (gerai).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
67
68
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
4 skyrius:
Nešiojamojo kompiuterio
trikčių diagnostika
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
69
Trikčių diagnostika
POST procedūros metu paspaudę
galite gauti prieigą prie
„Windows® 8.1“ trikčių diagnostikos parinkčių, įskaitant šias:
•
Atnaujinti kompiuterį
•
Atkurti kompiuterio parametrus
•
Išplėstinės parinktys
Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį)
Jeigu norite atnaujinti sistemą neprarasdami dabartinių failų ir taikomųjų
programų, pasirinkite Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Refresh your PC (atnaujinti
kompiuterį).
4.
Lange „Atnaujinti kompiuterį“ perskaitykite
išdėstytus punktus, kad sužinotumėte daugiau apie
šią parinktį, paskui spustelėkite Next (toliau).
5.
Spustelėkite paskyrą, kurią norėtumėte atnaujinti.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Spustelėkite Refresh (atnaujinti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos atnaujinimą,
patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie elektros tinklo.
70
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Atkurti kompiuterio parametrus
SVARBU! Prieš atlikdami šį veiksmą, padarykite visų savo duomenų
atdarginę kopiją.
Jeigu norite atkurti numatytąsias nešiojamojo kompiuterio nuostatas,
pasirinkite Reset your PC (Atkurti kompiuterio parametrus).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Reset your PC (Atkurti kompiuterio
parametrus).
4.
Lange „Reset your PC“ (atkurti kompiuterio
parametrus) perskaitykite išdėstytus punktus, kad
sužinotumėte daugiau apie šią parinktį, o tada
spustelėkite Next (Toliau).
5.
Spustelėkite norimą parametrų atkūrimo nuostatą:
Just remove my files (Pašalinkite tik mano failus)
arba Fully clean the drive (Visiškai išvalykite
standųjį diską).
6. Spustelėkite Reset (Atkurti).
SVARBU! Prieš pradėdami sistemos parametrų atkūrimą,
patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie elektros tinklo.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
71
Advanced options (išplėstinės parinktys)
Norėdami pasirinkti papildomas nešiojamojo kompiuterio trikčių
diagnostikos parinktis, spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite tą trikčių
diagnostikos parinktį, kurią norite naudoti.
5.
Norėdami užbaigti procesą, atlikite tolesnius
veiksmus.
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimo naudojimas)
Lange Advanced options (išplėstinės parinktys), galite pasirinkti
System Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas), kad sistema
būtų atkurta naudojant konkretų vaizdo failą.
Norėdami gauti prieigą atliekant POST procedūrą:
1.
Atlikite pakartotinę nešiojamojo kompiuterio
sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite
.
2.
Palaukite, kol „Windows®“ įkels langą „Choose an
option“ (pasirinkti parinktį), tada spustelėkite
Troubleshoot (Trikčių diagnostika).
3.Spustelėkite Advanced options (išplėstinės
parinktys).
72
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
4.
Išplėstinių parinkčių lange pasirinkite System
Image Recovery (sistemos vaizdo atkūrimas).
5.
Pasirinkite paskyrą, kurią norite atkurti naudodami
sistemos vaizdo failą.
6.
Įrašykite savo paskyros slaptažodį, po to
spustelėkite Continue (tęsti).
7.Pasirinkite Use the latest available system image
(recommended) (naudoti naujausią esamą
sistemos vaizdą (rekomenduojama)), tada
paspauskite Next (toliau). Jeigu sistemos vaizdas
yra išoriniame prietaise arba DVD, taip pat galite
pasirinkti Select a system image (pasirinkti
sistemos vaizdą).
8.
Norėdami užbaigti sistemos vaizdo atkūrimo
procesą, atlikite tolesnius veiksmus.
PASTABA: Mes primygtinai rekomenduojame reguliariai
daryti atsargines savo sistemos kopijas, kad nešiojamajam
kompiuteriui sugedus neprarastumėte duomenų.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
73
74
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Patarimai ir DUK
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
75
Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį
kompiuterį
Kad galėtumėte geriau išnaudoti kompiuterį, prižiūrėti jo sistemos
veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys laikomi saugiai, toliau
pateikiame naudingų patarimų:
•
Nuolat atnaujinkite „Windows® 8“ sistemą, kad užtikrintumėte,
jog jūsų programos būtų apsaugotos naujausiomis saugos
nuostatomis.
•
Naudokite „ASUS Live Update“ naujinius, kad atnaujintumėte
išskirtines kompiuterio ASUS programas, tvarkykles ir paslaugų
programas. Skaitykite kompiuteryje įdiegtą ASUS mokomąją
programą, kurioje rasite išsamios informacijos.
•
Naudokite antivirusinę programą, kad apsaugotumėte duomenis,
ir nuolat ją naujinkite.
•
Neišjunginėkite kompiuterio priverstinai, nebent nėra kitos
galimybės.
•
Visada darykite atsargines duomenų kopijas, ir naudokite išorinę
atmintinę atsarginėms duomenų kopijoms laikyti.
•
Kompiuterio nenaudokite ypač aukštoje temperatūroje. Jei
ketinate kompiuterio nenaudoti ilgą laiką (bent mėnesį),
rekomenduojame išimti akumuliatorių, jei jis išimamas.
•
Prieš kompiuterį nustatydami iš naujo, atjunkite išorinius
įrenginius ir įsitikinkite, kad turite:
– Gaminio operacinės sistemos ir kitų įdiegtų programų raktą;
– Atsarginius duomenis;
– Prisijungimo vardą ir slaptažodį;
– Prisijungimo prie interneto informaciją.
76
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
DUK apie programinę-aparatinę įrangą
1.
Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, ekrane pasirodo juodas
arba spalvotas taškas. Ką daryti?
Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie
neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui,
kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą.
2.
Kompiuterio ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos
sureguliuoti?
Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė kompiuterio
padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip pat
gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinius klavišus
arba operacinės sistemos ekrano nuostatas ekrano išvaizdai
reguliuoti.
3.
Kaip galėčiau pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Funkciniais klavišais reguliuoti ekrano ryškumą.
•
Jei nenaudojate „Wi-Fi“ jungties, įjunkite Airplane mode
(orlaivio) režimą.
•
Atjunkite nenaudojamus USB įrenginius.
•
Uždarykite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias,
programas.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
77
4.
5. 6.
Nedega akumuliatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai?
•
Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba
akumuliatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba
akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie
maitinimo lizdo ir kompiuterio.
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Kodėl neveikia jutiklinis pultas?
•
Paspauskite
, kad aktyvintumėte jutiklinį pultą.
•
Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ režimas nebuvo
nustatytas pasyvinti jutiklinį pultą, kai prijungimas išorinis
žymiklio valdymo įrenginys.
Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš
kompiuterio garsiakalbių?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Paspauskite
, kad įjungtumėte garsiakalbio
•
Patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti.
•
Patikrinkite, ar neprijungtas ausinių kištukas, ir ištraukite jį.
garsumą.
7.
Ką daryti, jei pamesčiau kompiuterio maitinimo adapterį
arba akumuliatorius nustotų veikti?
Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.
78
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
8. Kodėl iš kompiuterio vis dar sklinda garsas, jei jau įjungiau
ausinių kištuką į tinkamą lizdą?
Eikite į Control Panel (Valdymo skydelį) > Hardware and
Sound (Programinę-aparatinę įrangą ir garsą), paskui eikite į
Audio Manager (garso tvarkyklę) ir konfigūruokite nuostatas.
9.
Negaliu tinkamai paspausti kompiuterio klavišų, nes žymiklis
visą laiką juda. Ką daryti?
Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia
ar neliečia jutiklinio pulto. Jutiklinį pultą galima pasyvinti
paspaudžiant
.
10. Kompiuterio jutiklinis pultas neveikia. Ką daryti?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
•
Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ funkcija nustatyta
pasyvinti, kai prie kompiuterio prijungiamas išorinis žymiklio
valdymo įrenginys. Jei taip, pasyvinkite šią funkciją.
•
Paspauskite
.
11. Kai spaudžiu klavišus su raidėmis U, I ir O, klaviatūra rodo ne
raides, o skaičius. Kaip juos pakeisti?
Spauskite kompiuterio
klavišą arba
(tam
tikruose modeliuose), kad išjungtumėte šią funkciją, ir naudokite
minėtus klavišus raidėms įvesti.
12. Kai žinoti, kad įrenginys veikia?
Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką apie dvi sekundes,
kol maitinimo mygtuko LED indikatorius sumirksės 5 kartus, o
fotoaparato LED indikatorius mirktelės vieną kartą.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
79
DUK apie programas
1.
Kai įjungiu kompiuterį, maitinimo indikatorius užsidega,
o disko aktyvumo indikatorius – ne. Taip pat nevyksta ir
sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą.
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
2.
•
Kompiuterį išjunkite priverstinai, maitinimo mygtuką
spausdami daugiau kaip dešimt (10) sekundes. Patikrinkite,
ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai,
paskui įjunkite kompiuterį.
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: „Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Išimkite diską arba
kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį klavišą, kad paleistumėte
iš naujo.)“?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
3. •
Atjunkite visus USB įrenginius, paskui kompiuterį paleiskite
iš naujo.
•
Jei nesklandumas liko, kompiuteris gali turėti atminties
saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
paslaugų centrą.
Kompiuterio įkrova vyksta lėčiau nei visada, o operacinė
sistema delsia. Kaip tai pataisyti?
Panaikinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą
neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo.
80
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
4.
Nevyksta kompiuterio įkrova. Kaip tai pataisyti?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:
5.
•
Pašalinkite visus prie kompiuterio prijungtus įrenginius,
paskui sistemą paleiskite iš naujo.
•
Paleisties metu spauskite F9. Kai įsijungs kompiuterio
Troubleshooting (trikčių aptikimo ir šalinimo) režimas,
pasirinkite Refresh (atnaujinti) arba Reset your PC
(nustatyti kompiuterį iš naujo).
•
Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS
aptarnavimo centrą.
Kodėl kompiuteris neatsibunda po miego arba užmigdymo
režimo?
•
Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama
paskutinė darbinė būsena.
•
Gali būti, kad kompiuteris visiškai išnaudojo akumuliatoriaus
galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie kompiuterio ir
elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
81
82
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Priedai
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
83
Vidiniams modemams taikomų standartų
atitiktis
Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC
(JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas
pagal Europos Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių
įrenginių prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų
(angl. PSTN). Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis
patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos
kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia
susisiekite su savo įrenginio tiekėju.
Apžvalga
1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos
sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su
DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų
komutuojamų telefono tinklų).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso
telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo
prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis
teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.
84
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Tinklo suderinamumo deklaracija
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui:
“Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius
nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų.”
Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: “Ši deklaracija apima
tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su
kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime
taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių
nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria
vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su
pardavėju.”
Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą
paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modemai,
kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse.
Bebalsė įranga
Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai, fakso
aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga,
kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama
reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai
telefonai).
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
85
Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu
galioja CTR21 standartas.
Šalis
Taikoma
Papildomi bandymai
Austrija1
Taip
Ne
Belgija
Taip
Ne
Čekijos Respublika
Ne
Netaikytina
Danija1
Taip
Taip
Suomija
Taip
Ne
Prancūzija
Taip
Ne
Vokietija
Taip
Ne
Graikija
Taip
Ne
Vengrija
Ne
Netaikytina
Islandija
Taip
Ne
Airija
Taip
Ne
Italija
Vis dar nepatvirtinta
Vis dar nepatvirtinta
Izraelis
Ne
Ne
Lichtenšteinas
Taip
Ne
Liuksemburgas
Taip
Ne
Nyderlandai1
Taip
Taip
Norvegija
Taip
Ne
Lenkija
Ne
Netaikytina
Portugalija
Ne
Netaikytina
Ispanija
Ne
Netaikytina
Švedija
Taip
Ne
Šveicarija
Taip
Ne
Jungtinė Karalystė
Taip
Ne
86
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios
lentelės naujinimus rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti
naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo
vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų
bandymų atlikti nereikia).
Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti
papildomus bandymus.
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC)
pareiškimas
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
•
Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
•
Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir
galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.
Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams
įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių
15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius,
jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime
garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei
ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir
išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų
būdų:
•
Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
•
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
87
•
Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
•
Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.
ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai
su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar
televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik
ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame
jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už
atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.
(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas
DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV
Valstybinė leidykla.)
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo
pareiškimas
ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys,
atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad
šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV
kontroliuojamą mikroprogramą.
Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo
perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai
vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti
radijo dažnio poveikio reikalavimus.
88
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Informacija apie RD poveikį (SAR)
Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis
įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės
komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo
poveikio apribojimų.
Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties
sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas
naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant
nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.
Didžiausios FCC nurodytos šio įrenginio SAR vertės yra 1,183 W/kg (įrenginiui
T100T) ir 0,80 W/kg (įrenginiui T100TAM), kai įrenginys laikomas prie kūno.
Šiam įrenginiui FCC suteikė Įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi
įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR
informacija yra FCC faile, kurį galima rasti adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid Display
Grant skyriuje po to, kai įvedamas FCC ID: MSQ-T100T.
Šis siųstuvas negali būti statomas ir naudojamas kartu su kitomis antenomis ar
siųstuvais.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
89
Atitikties deklaracija
R&TTE Direktyva (1999/5/EC)
Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama
informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai:
•
Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]
•
Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]
•
Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]
•
Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta
[3.1b punkte]
•
Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir
[EN 301 489-17]
•
Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2 punkte]
•
Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]
Žymėjimas CE ženklu
Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE
ženklu
Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl
elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva)
reikalavimus.
Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu
Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d.
Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei
abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.
Didžiausios šio įrenginio CE SAR vertės yra 0,533 W/kg (įrenginiui T100T) ir
0,613 W/kg (įrenginiui T100TAM).
90
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems
domenams
Š. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 per CH11
Japonija
2.412-2.484 GHz
Ch01 per CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 per CH13
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio
diapazonas
Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju
maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:
•
10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz
PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.
Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje
tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos
ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai
2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.
Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:
•
Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
•
Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
91
Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP
esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums
naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART
naujausią informaciją (www.arcep.fr).
PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW
galingumu.
92
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
UL saugos pranešimai
Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams)
mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo,
kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko
amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros
kodeksą
(NFPA 70).
Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina vadovautis
pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir
žalos žmonėms riziką, įskaitant:
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., šalia vonios,
vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname
rūsyje ar šalia plaukimo baseino.
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dėl žaibavimo
atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika.
•
Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.
Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines
(su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo
šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir
jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau
nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę
energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės
reakcijos.
•
Nedeginkite nešiojamo kompiuterio baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti,
nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl
galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui
riziką dėl gaisro ar sprogimo.
•
Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami
sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Naudokite tik UL
sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto
pardavėjo.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
93
Maitinimo saugos reikalavimas
Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei
3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba
lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Įspėjimai dėl TV imtuvo
Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV
sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius,
kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač
akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato
įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado
taško.
REACH
Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės
medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie
produktą
Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir
kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių
teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik
leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems
peržiūros tikslams, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip.
Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.
Saugojimasis nuo žalos klausai
Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių
įrašų.
94
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims
(ličio jonų baterijoms)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
95
Įspėjimas dėl dangos
Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, nešiojamojo
kompiuterio korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra
IO prievadai.
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam
kompiuteriui su įtaisytu modemu)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
96
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
97
Europos Sąjungos ekologinis ženklas
Šiam nešiojamajam kompiuteriui suteiktas ES „Gėlės“ ženklas, o tai reiškia, kad
gaminiui būdingos šios savybės:
1.
Mažesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant pristabdymo
režimu.
2.
Ribotai naudojami toksiški sunkieji metalai.
3.
Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos medžiagos.
4.
Sumažintas natūraliųjų išteklių naudojimas, skatinant perdirbimą.
5.
Sukurtas taip, kad būtų lengva naujovinti, o tarnavimo laikas pailgėtų
tiekiant suderinamas atsargines dalis, kaip antai elementai, maitinimo
mazgai, klaviatūra, atmintis ir, jei yra, CD ar DVD įrenginys.
6.
Sumažintas kietų atliekų kiekis vykdant grąžinimo atgal politiką.
Daugiau informacijos apie ES „Gėlės“ ženklą rasite Europos Sąjungos ekologinio
ženklo svetainėje adresu http://www.ecolabel.eu.
98
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų
atitiktis ir deklaracija
Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio
projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo
etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi
reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.
Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, rasite
informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi,
reikalavimus:
Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos
EU REACH SVHC
Korėjos RoHS
Švedijos energetikos įstatymai
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo
paslaugos
ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo
laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums
galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus,
taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose
regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm.
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
99
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62209-2:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
CE marking
Ver. 140331
0560
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
For Notebook PC only
100
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62209-2:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
CE marking
Ver. 140331
0560
(EC conformity marking)
Declaration Date: 30/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
For ASUS Tablet only
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
101
102
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
Download PDF

advertising