Asus | T100TAM | User's Manual | ASUS T100TAM User's Manual

SB9537
Измењено издање V4
Jul 2014
Laptop
E-priručnik
T100 Serija
INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se
reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik
ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne
pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE
ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA
PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE
ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I
SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO
KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane
trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili
objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA
INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA
ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM
UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.
Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna,
imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova
pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih
povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge
realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom
garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za
obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS,
njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektovno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA
PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE,
SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI
GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU
INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.
SERVIS I PODRŠKA
Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com
2
E-priručnik za notebook računar
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................................................................6
Konvencije korišćene u ovom priručniku............................................................... 7
Ikone..................................................................................................................................... 7
Tipografija.......................................................................................................................... 7
Bezbednosne mere predostrožnosti...................................................................8
Korišćenje notebook računara.................................................................................... 8
Briga o notebook računaru.......................................................................................... 9
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 10
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Pogled odozgo............................................................................................................12
Funkcije tableta................................................................................................................ 14
Funkcije priključne stanice........................................................................................... 19
Poglavlje 2: Korišćenje laptopa
Zadnja strana...............................................................................................................22
Priključite tablet na priključnu stanicu.................................................................... 22
Punjenje notebook računara....................................................................................... 23
Uključite laptop................................................................................................................ 26
Pokreti za tablet i tačped.........................................................................................27
Korišćenje tableta............................................................................................................ 27
Korišćenje tačpeda.......................................................................................................... 30
Korišćenje tastature...................................................................................................38
Funkcijski tasteri............................................................................................................... 38
Windows® tasteri.............................................................................................................. 39
Tastatura kao numerička tastatura............................................................................ 39
Odvajanje tableta.......................................................................................................40
Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1
Prvo pokretanje...........................................................................................................42
Windows® 8.1 ekran za otključavanje..................................................................42
Windows® UI.................................................................................................................43
Početni ekran.................................................................................................................... 43
E-priručnik za notebook računar
3
Windows® aplikacije....................................................................................................... 43
Vruće tačke......................................................................................................................... 44
Dugme Start...................................................................................................................... 47
Prilagođavanje početnog ekrana.............................................................................. 49
Rad sa Windows® aplikacijama..............................................................................50
Pokretanje aplikacija...................................................................................................... 50
Prilagođavanje aplikacija.............................................................................................. 50
Pristupanje ekranu Aplikacije..................................................................................... 53
Traka sa dugmadima...................................................................................................... 55
Funkcija kačenja............................................................................................................... 58
Druge tasterske prečice............................................................................................60
Povezivanje sa bežičnim mrežama.......................................................................62
Wi-Fi...................................................................................................................................... 62
Bluetooth ........................................................................................................................... 63
Avionski režim................................................................................................................... 65
Isključivanje notebook računara...........................................................................66
Postavljanje notebook računara u režim spavanja.............................................. 67
Poglavlje 4: Rešavanje problema sa laptopom
Rešavanje problema..................................................................................................70
Osvežavanje računara.................................................................................................... 70
Vraćanje početnog stanja računara.......................................................................... 71
Napredne opcije.............................................................................................................. 72
Saveti i najčešća pitanja
Korisni saveti u vezi laptopa...................................................................................76
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom.................................................................77
Najčešća pitanja u vezi sa softverom...................................................................80
Dodaci
Saglasnost sa unutrašnjim modemom.................................................................... 84
Pregled................................................................................................................................ 84
Deklaracija o kompatibilnost mreže......................................................................... 85
Bezglasna oprema .......................................................................................................... 85
Izjava Federalne komisije za komunikacije............................................................ 87
4
E-priručnik za notebook računar
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)....................... 88
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC)..................................... 89
Upozorenje CE oznake................................................................................................... 89
Bežični operativni kanal za različite domene........................................................ 90
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi............................................... 90
UL bezbednosna obaveštenja.................................................................................... 92
Zahtev za električnu bezbednost.............................................................................. 93
Obaveštenja TV tjunera................................................................................................. 93
REACH.................................................................................................................................. 93
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije............................................ 93
Sprečavanje oštećivanja sluha.................................................................................... 93
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)............................................ 94
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)...................... 95
Ekološka etiketa Evropske unije................................................................................. 97
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti
životne sredine................................................................................................................. 98
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja....................................................................... 98
E-priručnik za notebook računar
5
O ovom priručniku
Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama
vašeg notebook računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:
Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim
komponentama vašeg notebook računara.
Poglavlje 2: Korišćenje Laptopa
Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog
notebook računara.
Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8.1
Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema
Windows® 8.1 na vašem notebook računaru.
Poglavlje 4: Rešavanje problema sa laptopom
U ovom poglavlju je objašnjeno kako da rešite probleme na koje
možete da naiđete pri korišćenju laptopa.
Saveti i najčešća pitanja
Ovaj odeljak predstavlja neke preporučene savete i najčešća
pitanja u vezi sa hardverom i softverom koja će vam pomoću u
održavanju i rešavanju uobičajenih problema sa laptopom.
Dodaci
Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa
vašim notebook računarom.
6
E-priručnik za notebook računar
Konvencije korišćene u ovom priručniku
Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke
smo predstavili na sledeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate
pratiti kako biste obavili određeni posao.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam
mogu pomoći pri obavljanju poslova.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti
zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste
sprečili oštećivanje svog notebook računara i komponenti.
Ikone
Sledeće ikone naznačavaju koje delove uređaja je moguće koristiti za
izvršavanje serije poslova ili procedura na vašem notebook računaru.
= Koristite panel dodirnog ekrana.
= Koristite tačped.
= Koristite tastaturu.
Tipografija
Podebljano= Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude
izabrana.
Kurziv
= O
vo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima
možete potražiti dodatne informacije.
E-priručnik za notebook računar
7
Bezbednosne mere predostrožnosti
Korišćenje notebook računara
Ovaj laptop PC treba koristiti isključivo u sredinama
sa ambijentalnom temperaturom između 5°C (41°F)
i 35°C (95°F).
Pogledajte etiketu na dnu laptop PC-ja i proverite da
se vaš adapter za struju slaže sa oznakom za jačinu.
Ne ostavljajte notebook računar u krilu ili u
blizini nekog dela tela, u suprotnom može doći
do neugodnosti ili povreda izazvanih izlaganjem
toploti.
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje,
dodatke i druge periferne uređaje sa vašim
notebook računarom.
Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne
prekrivate notebook računar materijalima koji mogu
smanjiti protok vazduha.
Ne stavljajte notebook računar na neravnu ili
nestabilnu radnu površinu.
Svoj notebook računar možete da pošaljete kroz
rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na
predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite
magnetnim detektorima i palicama.
Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se
informisali o mogućnostima upotrebe određenih
usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati
prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.
8
E-priručnik za notebook računar
Briga o notebook računaru
Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko
je to moguće) pre čišćenja notebook računara.
Koristite čist sunđer od celuloze ili tkaninu od
meke kože navlaženu mešavinom neabrazivnog
deterdženta i par kapljica tople vode. Uklonite
preostalu vlagu sa notebook računara koristeći suvu
krpu.
Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač,
benzol i druge hemikalije, na ili u blizini notebook
računara.
Ne stavljajte predmete na notebook računar.
Ne izlažite notebook računar dejstvu jakih
magnetnih ili električnih polja.
Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite notebook
računar kiši ili vlazi.
Ne izlažite notebook računar prašnjavim sredinama.
Ne koristite notebook računar u blizini mesta na
kojima se ispušta gas.
E-priručnik za notebook računar
9
Pravilno odlaganje
NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj
proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno
ponovno korišćenje delova i može da se reciklira.
Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da
proizvod (električna, elektronska oprema i dugme
ćelije baterije koje sadrži đivu) ne treba odlagati kao
obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane
za uklanjanje elektronskih proizvoda.
Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol
precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da
bateriju ne treba odbacivati kao obično smeće.
10
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 1:
Podešavanje hardvera
E-priručnik za notebook računar
11
Pogled odozgo
NAPOMENA: Izgled tastature se može razlikovati u zavisnosti od regiona
ili zemlje.
12
E-priručnik za notebook računar
Tablet
Vaš laptop dolazi sa tabletom kako bi odgovarao vašim
potrebama za mobilnošću. Tablet je takođe opremljen
sopstvenim funkcijama za posao i zabavu kojima se može
pristupiti putem pokreta sa dodirom ekrana.
NAPOMENA: Detalje o korišćenju tableta potražite u odeljcima
Funkcije tableta i Pokreti za tablet i tačped, u okviru ovog priručnika.
Priključna stanica
Povezivanje priključne stanice sa tabletom vam omogućava
da koristite oba uređaja kao laptop. Priključna stanica dodaje
dodirnom ekranu nove mogućnosti za unos, putem njenog
tačpeda i tastature.
VAŽNO! Više detalja o spajanju i odvajanju tableta od njegove
priključne stanice potražite u odeljcima Spajanje tableta sa
priključnom stanicom i Odvajanje tableta, u okviru ovog priručnika.
E-priručnik za notebook računar
13
Funkcije tableta
Pogled odozgo i odstraga
14
E-priručnik za notebook računar
Prednja kamera
Ugrađena kamera od 1,2 megapiksela vam omogućava da
snimate slike ili video zapise pomoću svog laptopa.
Indikator kamera
Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera koristi.
Senzor ambijentalnog svetla
Senzor ambijentalnog svetla detektuje količinu svetla u vašem
okruženju. Omogućava sistemu da automatski podesi svetlinu
ekrana u zavisnosti od uslova ambijentalnog svetla.
Panel dodirnog ekrana
Ovaj panel dodirnog ekrana visoke definicije pruža izuzetne
karakteristike prikaza za fotografije, video snimke i ostale
multimedijalne datoteke na vašem laptopu. Takođe vam
omogućava da koristite laptop putem pokreta sa dodirom.
NAPOMENA: Više detalja o korišćenju pokreta za dodirni ekran
prilikom rukovanja laptopom potražite u odeljku Korišćenje
tableta, u okviru ovog priručnika.
Prorez za microSD karticu
Dodirni ekran se isporučuje sa ugrađenim čitačem memorijskih
kartica koji podržava microSD, microSDHC i microSDXC formate
kartica.
Zvučnici
Ugrađeni audio zvučnici vam omogućavaju da čujete audio
signal direktno iz laptopa. Audio funkcije ovog laptopa se
kontrolišu putem softvera.
E-priručnik za notebook računar
15
Mikro USB 2.0 port
Koristite mikro USB (Universal Serial Bus, univerzalna serijska
magistrala) 2.0 port za punjenje ili napajanje laptopa.
Mikro HDMI port
Ovaj port služi za mikro HDMI priključak i saglasan je sa HDCP
standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog zaštićenog
sadržaja.
Port kombinovanog priključka za slušalice/mikrofon
Ovaj port vam omogućava da povežete notebook računar na
zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Takođe možete da koristite
ovaj port za povezivanje notebook računara na eksterni
mikrofon.
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon je moguće koristiti za video konferencije,
glasovnu naraciju i snimanje jednostavnih audio zapisa.
Indikator napunjenosti baterije
LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju statusa
napunjenosti baterije.
Pogledajte sledeću tabelu za detalje:
Boja
Bela
Narandžasta
Ugašena
16
Potpuno napunjena.
Režim punjenja.
Laptop nije priključen na izvor napajanja.
E-priručnik za notebook računar
Taster za napajanje
Pritisnite taster za napajanje da biste uključili tablet, prebacili ga
u režim spavanja ili ga probudili iz njega.
U slučaju da notebook računar prestane da reaguje, pritisnite
i držite taster za napajanje oko deset (10) sekunde sve dok se
notebook računar ne isključi.
VAŽNO! Prinudno ponovno pokretanje sistema može da dovede
do gubitka podataka. Preporučujemo vam da redovno pravite
rezervnu kopiju svojih podataka.
Dugme za podešavanje jačine zvuka
Pritisnite ovo dugme da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.
Windows® dugme
Dodirnite ovo dugme da biste se vratili na početni ekran. Ako se
već nalazite na početnom ekranu, dodirnite ovo dugme da biste
se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.
E-priručnik za notebook računar
17
Donja strana
Priključni port
Povežite priključnu stanicu na ovaj port radi podržavanja funkcija
tastature, tačpeda i USB 3.0 porta.
Otvor za kačenje
Poravnajte i umetnite spojne kopče u ove otvore da biste
bezbedno spojili tablet sa priključnom stanicom.
18
E-priručnik za notebook računar
Funkcije priključne stanice
NAPOMENA:Izgled tastature se može razlikovati u zavisnosti od regiona
ili zemlje.
Pogled odozgo
Tastatura
Tastatura omogućava korišćenje tastera pune veličine u
QWERTY rasporedu, uz udoban hod tastera prilikom kucanja.
Takođe vam omogućava da koristite funkcijske tastere za brzi
pristup Windowsu® i kontrolu multimedijalnih funkcija.
NAPOMENA: Izgled tastature se razlikuje u zavisnosti od
teritorije.
Spojna kopča
Spojne kopče vam omogućavaju da bezbedno postavite tablet
na priključnu stanicu.
E-priručnik za notebook računar
19
Konektor za priključivanje
Bezbedno spojte tablet sa priključnom stanicom tako što ćete
poravnati port priključne stanice na vrh ovog konektora.
Šarka
Ovaj zglob podržava tablet dok je spojen sa priključnom
stanicom. Takođe održava položaj tableta dok ga postavljate
pod određenim uglom.
Taster za otpuštanje
Pritisnite ovaj taster da biste bezbedno odvojili tablet od
priključne stanice.
Tačped
Tačped omogućava korišćenje višestrukih pokreta za navigaciju
na ekranu, pružajući intuitivno korisničko iskustvo. Takođe
oponaša funkcije regularnog miša.
NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Korišćenje tačpeda
u okviru ovog priručnika.
Leva strana
USB 3.0 port
Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu
prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.
20
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 2:
Korišćenje Laptopa
E-priručnik za notebook računar
21
Zadnja strana
Priključite tablet na priključnu stanicu.
VAŽNO!
22
•
Povedite računa da potpuno umetnete tablet u priključnu
stanicu.
•
Kada je tablet spojen sa priključnom stanicom, uvek podižite
ceo sklop uređaja sa donje strane.
E-priručnik za notebook računar
Punjenje notebook računara.
Da biste napunili laptop:
A. Povežite mikro USB kabl sa adapterom za napajanje.
B. Priključite mikro USB konektor u laptop.
C. Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.
Punite notebook računar 8 sata pre korišćenja po prvi put.
VAŽNO! Adapter za napajanje i njegova specifikacija se mogu razlikovati
u zavisnosti od vašeg paketa. Preporučujemo da koristite priloženi
adapter za napajanje.
E-priručnik za notebook računar
23
VAŽNO!
•
Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na
notebook računaru i uverite se da se slaže sa informacijama
o ulaznoj/izlaznoj specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki
modeli notebook računara možda imaju više specifikacija
izlazne struje, na osnovu dostupnog SKU-a.
•
Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom
za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.Toplo vam
preporučujemo da koristite uzemljenu zidnu utičnicu prilikom
korišćenja laptopa u režimu adaptera za napajanje.
•
Utičnica mora da bude lako dostupna i blizu vašeg laptopa.
•
Da biste isključili laptop sa njegovog glavnog izvora
napajanja, isključite ga iz utičnice za napajanje.
NAPOMENA:
Informacije o adapteru za napajanje:
24
•
Ulazni napon: 100-240Vac
•
Ulazna frekvencija: 50-60Hz
•
Jačina izlazne struje: 2A (10W); 3A (15W)
•
Izlazni napon: 5Vdc
E-priručnik za notebook računar
UPOZORENJE!
Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa baterijom laptopa.
•
Uklanjanje baterije unutar uređaja treba da obavljaju samo
ovlašćeni tehničari kompanije ASUS.
•
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja
rizik od izazivanja požara ili hemijskih opekotina ukoliko se
ukloni ili rastavi..
•
Sledite oznake upozorenja radi sopstvene bezbednosti.
•
Zamena baterije baterijom neodgovarajućeg tipa može da
izazove eksploziju.
•
Ne bacajte u vatru.
•
Nikad ne pokušavajte da napravite kratak spoj sa baterijom
laptopa.
•
Nikad ne pokušavajte da rastavite i ponovo sastavite bateriju.
•
Ukoliko dođe do curenja, prekinite upotrebu.
•
Baterija i njeni delovi moraju da budu pravilno reciklirani ili
odbačeni.
•
Držite bateriju i druge sitne delove podalje od dece.
E-priručnik za notebook računar
25
Uključite laptop.
Pritisnite dugme za napajanje.
26
E-priručnik za notebook računar
Pokreti za tablet i tačped
Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate
podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije
prilikom korišćenja pokreta rukom na dodirnom ekranu i tačpedu.
Korišćenje tableta
Prevlačenje sa leve ivice
Prevlačenje sa desne ivice
Prevucite sa leve ivice da biste
promenili redosled aplikacija koje
se izvode.
Prevucite sa desne ivice da biste
pokrenuli Charms bar (traku sa
dugmadima).
E-priručnik za notebook računar
27
Tapnuti/dvaput tapnuti
Tapnuti i zadržati
•
Tapnite aplikaciju da biste je
pokrenuli.
•
•
U Desktop režimu, dvaput
tapnite aplikaciju da biste je
pokrenuli.
Da biste pomerili
aplikaciju, tapnite i
zadržite pločicu aplikacije
i prevucite je na novu
lokaciju.
•
Da biste zatvorili aplikaciju,
tapnite i zadržite gornju
stranu aplikacije koja se
izvodi i prevucite je na
donji deo ekrana da biste
je zatvorili.
Umanjenje
Uvećanje
Sastavite dva prsta na panelu
dodirnog ekrana.
Raširite dva prsta na panelu
dodirnog ekrana.
28
E-priručnik za notebook računar
Prevlačenje sa gornje ivice
Prevlačenje prstom
•
Na Start ekranu prevucite
sa gornje ivice da biste
pokrenuli traku sa Customize
(Prilagođavanje).
Prevucite prstom da biste
pomerali nagore i nadole i
takođe da biste pomerali ekran
nalevo ili nadesno.
•
U aplikaciji koja se izvodi,
prevucite sa gornje ivice
ekrana da biste pogledali
njen meni.
Prevlačenje nagore
Prevlačenje nadole
Prevucite nagore sa početnog
ekrana da biste otvorili ekran
Aplikacije.
Prevucite nadole sa ekrana
Aplikacije da biste se vratili na
početni ekran.
E-priručnik za notebook računar
29
Korišćenje tačpeda
Pomeranje pokazivača
Dodirnite bilo koje područje tačpeda da biste aktivirali njegov
pokazivač, zatim prevucite prstom po tačpedu da biste pomerili
pokazivač na ekranu.
Horizontalno prevlačenje
Vertikalno prevlačenje
Dijagonalno prevlačenje
30
E-priručnik za notebook računar
Pokreti s jednim prstom
Tapnuti/dvaput tapnuti
•
Na Start ekranu, tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
•
U Desktop režimu, dvaput tapnite stavku da biste je pokrenuli.
Prevuci i otpusti
Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog
podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju,
podignite prst sa tačpeda.
E-priručnik za notebook računar
31
Levi klik
Desni klik
•
Na početnom ekranu,
•
kliknite na aplikaciju da biste
je pokrenuli.
•
U režimu prikaza radne
površine, dvaput kliknite
na aplikaciju da biste je
pokrenuli.
•
Na početnom ekranu,
kliknite na aplikaciju da
biste je izabrali i pokrenuli
traku sa postavkama.
Takođe možete da pritisnete
ovo dugme da biste
pokranuli traku Customize
(Prilagođavanje).
U režimu prikaza radne
površine, koristite ovo
dugme da biste otvorili meni
koji se dobija desnim klikom
miša.
NAPOMENA: Područja unutar tačkaste linije predstavljaju lokacije levog
i desnog tastera miša na tačpedu.
32
E-priručnik za notebook računar
Prevlačenje sa gornje ivice
•
Na Start ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku
Customize (Prilagođavanje).
•
U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice da biste
pogledali njen meni.
Prevlačenje duž leve ivice
Prevlačenje duž desne ivice
Prevucite sa leve ivice da biste
promenili redosled aplikacije
koje se izvode.
Prevucite desnu ivicu da biste otvorili
Charms bar (traku sa dugmadima).
E-priručnik za notebook računar
33
Pokreti sa dva prsta
Tapkanje
Rotiraj
Tapnite tačped pomoću dva prsta Da biste rotirali sliku, stavite dva
da biste simulirali funkciju desnog prsta na tačped i zatim okrećite
klika.
jedan prst u smeru kretanja kazaljki
na satu ili u suprotnom smeru,
dok drugi prst za to vreme ostaje
nepomičan.
Pomeranje sa dva prsta
(gore/dole)
Pomeranje sa dva prsta
(levo/desno)
Prevucite dva prsta da biste
pomerali nagore ili nadole.
Prevucite dva prsta da biste
pomerali nalevo ili nadesno.
34
E-priručnik za notebook računar
Udaljivanje zuma
Približavanje zuma
Sastavite dva prsta na tačpedu.
Raširite dva prsta na tačpedu.
Prevuci i otpusti
Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću
prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na novu
lokaciju.
E-priručnik za notebook računar
35
Potezi pomoću tri prsta
Prevlačenje nagore
Prevlačenje nalevo/nadesno
Prevucite tri prsta nagore radi
Prevucite tri prsta nalevo ili nadesno
prikaza svih pokrenutih aplikacija. da biste prikazali pokrenute
aplikacije u režimu radne površine
ili na početnom ekranu.
Prevlačenje nadole
Prevucite tri prsta nadole radi prikaza radne površine.
VAŽNO! Pokreti sa tri prsta nisu podrazumevano omogućeni na laptopu.
Da biste ih omogućili, pogledajte odeljak Omogućavanje pokreta sa tri
prsta.
36
E-priručnik za notebook računar
Omogućavanje pokreta sa tri prsta
Aktivirajte pokrete sa tri prsta na tačpedu laptopa prateći sledeće
korake na dodirnom ekranu ili tačpedu.
1.
Otvorite radnu površinu.
2.
U donjem desnom uglu trake zadataka tapnite na
>
ili
da biste pokrenuli aplikaciju ASUS
Smart Gesture.
3.
U oknu Tri prsta potvrdite izbor sledećih stavki:
–
–Prikazivanje i kretanje kroz prikaz pokrenutih
aplikacija
–
4.
Tapnite na Apply (Primeni), a zatim tapnite na OK
(U redu).
Kretanje na stranici
Prikazivanje radne površine
E-priručnik za notebook računar
37
Korišćenje tastature
Funkcijski tasteri
Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću
sledeće komande:
postavlja notebook računar u Sleep mode (Režim
spavanja)
f2
Uključuje ili isključuje Wi-Fi funkciju
smanjuje osvetljenje ekrana
povećava osvetljenje ekrana
Aktivira podešavanja drugog ekrana
NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan
sa notebook računarom.
Omogućuje ili onemogućuje tačped
Uključuje ili isključuje zvučnik
Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku
Povećava jačinu zvuka na zvučniku
38
E-priručnik za notebook računar
Windows® tasteri
Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows®
tastera koja se koriste na sledeći način:
Pritisnite ovaj taster da biste se vratili na Start ekran. Ako se
već nalazite na Metro Start ekranu, pritisnite ovaj taster da
biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.
Pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkcije desnog klika.
Tastatura kao numerička tastatura
Ovaj laptop poseduje 15 izabranih
tastera koje možete da koristite i za
numerički unos.
Pritisnite
da biste se prebacili sa
korišćenja ovih tastera za unos brojeva na njihovu
originalnu funkciju u okviru tastature i obrnuto.
E-priručnik za notebook računar
39
Odvajanje tableta
Pritisnite taster za otpuštanje na priključnoj stanici da biste bezbedno
odvojili tablet od spojnih kopči, a zatim ga pažljivo izvucite.
VAŽNO! Ako vaša mobilna priključna stanica dolazi sa internim HDD-om
(čvrstim diskom), obavezno uklonite HDD pre odvajanja tableta. Da biste
to uradili, na traci zadataka tapnite na
>
, a zatim tapnite na
disk kako biste ga bezbedno uklonili.
40
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 3:
Rad sa operativnim sistemom
Windows® 8.1
E-priručnik za notebook računar
41
Prvo pokretanje
Kada pokrenete računar po prvi put, serija ekrana će se pojaviti kako
bi vas provela kroz konfigurisanje osnovnih podešavanja operativnog
sistema Windows® 8.1.
Da biste pokrenuli notebook računar po prvi put:
1.
Pritisnite taster za napajanje na notebook računaru. Sačekajte
nekoliko minuta dok se ekran za podešavanje ne pojavi.
2.
Se ekrana za podešavanje, odaberite jezik koji želite da koristite na
notebook računaru.Kako se ostala podešavanja budu pojavljivala,
izaberite vašu zemlju ili region, jezik aplikacije, raspored tastera
na tastaturi i vremensku zonu, a zatim tapnite na Next (Dalje).
3.
Pažljivo pročitajte Uslove licenciranja, a zatim tapnite na I Accept
(Prihvatam).
4.
Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne
stavke:
5.
•
Personalizacija
•
Povezivanje
•
Postavke
•
Vaš nalog
Nakon konfigurisanja osnovnih stavki, pojaviće se uputstvo za
korišćenje operativnog sistema Windows®8.1. Pogledajte ga
da biste naučili više o funkcionalnostima operativnog sistema
Windows®8.1.
Windows® 8.1 ekran za otključavanje
Windows® 8.1 ekran za otključavanje se može pojaviti kada notebook
računar pristupi operativnom sistemu Windows®8.1. Da biste nastavili,
dodirnite ekran za otključavanje ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi
notebook računara.
42
E-priručnik za notebook računar
Windows® UI
Windows® 8.1 dolazi sa korisničkim interfejsom koji se bazira na
pločicama, što vam omogućava da organizujete Windows® aplikacije i
jednostavno im pristupite sa početnog ekrana. Takođe uključuje sledeće
funkcije koje možete koristiti za vreme rada na notebook računaru.
Početni ekran
Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički
nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije
na jednom mestu.
Windows® aplikacije
Ovo su aplikacije koje su zakačene na početni ekran i prikazane u vidu
pločica radi lakšeg pristupa.
NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog
pre potpunog pokretanja.
E-priručnik za notebook računar
43
Vruće tačke
Vruće tačke na ekranu vam omogućavaju da pokrećete programe i
pristupate podešavanjima notebook računara. Funkcije ovih vrućih
tačaka je moguće aktivirati pomoću tačpeda.
Vruće tačke na pokrenutoj aplikaciji
Vruće tačke na Početnom ekranu
44
E-priručnik za notebook računar
Vruća tačka
Radnja
gornji levi ugao
Zadržite pokazivač miša u gornjem levom uglu,
a zatim tapnite na sličicu nedavno korišćene
aplikacije da biste se vratili na tu pokrenutu
aplikaciju.
Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije,
pomerite nadole kako bi se prikazale sve
pokrenute aplikacije.
donji levi ugao
Sa ekrana pokrenutih aplikacija:
Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na
da biste se vratili na
početni ekran.
NAPOMENA: Takođe možete da pritisnete
taster Windows
na tastaturi da biste se
vratili na početni ekran.
Sa početnog ekrana:
Zadržite pokazivač miša u donjem levom uglu,
a zatim tapnite na
da biste se vratili na tu
aplikaciju.
E-priručnik za notebook računar
45
Vruća tačka
gornja strana
Radnja
Zadržite pokazivač miša na gornjoj strani dok se
ne promeni u ikonu ruke. Prevucite aplikaciju i
otpustite je na novu lokaciju.
NAPOMENA: Ova funkcija vruće tačke
funkcioniše samo nad pokrenutom aplikacijom
ili kada želite da koristite funkciju kačenja.
Više detalja potražite pod Funkcija „Kačenje” u
okviru Rad sa Windows® aplikacijama
gornji i donji desni
ugao
46
Zadržite pokazivač miša u gornjem ili donjem
desnom uglu da biste pokrenuli Charms bar
(Traku sa dugmadima).
E-priručnik za notebook računar
Dugme Start
Windows® 8.1 sadrži dugme Start koje vam omogućava da se
prebacujete između dve najskorije otvorene aplikacije. Dugmetu Start
možete da pristupite sa početnog ekrana, radne površine i bilo koje
aplikacije koja je trenutno otvorena na ekranu.
Dugme Start na početnom ekranu
NAPOMENA:
•
Boja dugmeta Start zavisi od postavki prikaza koje ste
odabrali za početni ekran.
•
Dugmetu Start na početnom ekranu možete da pristupite
samo pomoću tačpeda mobilne priključne stanice.
Stavite pokazivač miša u donji levi ugao početnog ekrana ili bilo koje
otvorene aplikacije da biste dozvali dugme Start.
E-priručnik za notebook računar
47
Dugme start u režimu radne površine
Kontekstni meni
Kontekstni meni se pojavljuje u vidu okvira sa opcijama za brzi pristup
pojedinim programima sistema Windows®8.1 kada tapnete na dugme
Start i zadržite prst na njemu.
Kontekstni meni sadrži i sledeći opcije za isključivanje laptopa:
odjavljivanje, spavanje, isključivanje i ponovno pokretanje.
48
E-priručnik za notebook računar
Prilagođavanje početnog ekrana
Windows® 8.1 vam takođe omogućava da prilagodite početni ekran,
pristupite režimu radne površine odmah po podizanju sistema i
prilagodite raspored aplikacija na ekranu.
Da biste prilagodili podešavanja početnog ekrana:
1.
Otvorite radnu površinu.
2.
Da biste otvorili iskačući prozor, kliknite desnim tasterom miša
ili tapnite i zadržite prst bilo gde na traci zadataka, izuzev na
dugmetu Start.
3.
Tapnite/kliknite na Properties (Svojstva), a zatim izaberite
karticu Navigation (Navigacija) kako biste potvrdili izbor
opcija navigacije i početnog ekrana koje želite da koristite.
4.
Tapnite/kliknite na Apply (Primeni)da biste sačuvali nova
podešavanja i izašli.
E-priručnik za notebook računar
49
Rad sa Windows® aplikacijama
Koristite panel dodirnog ekrana, tačped ili tastaturu laptopa da biste
pokretali, prilagođavali i zatvarali aplikacije.
Pokretanje aplikacija
Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
Postavite pokazivač miša iznad aplikacije, a zatim
kliknite na nju levim tasterom ili je jednom tapnite da
biste je pokrenuli.
Triput pritisnite taster
, a zatim koristite tastere
sa strelicama da biste pregledali aplikacije. Pritisnite
da biste pokrenuli aplikaciju.
Prilagođavanje aplikacija
Aplikacije možete da premeštate, menjajte im veličinu ili ih otkačujete
sa početnog ekrana pomoću sledećih koraka:
Premeštanje aplikacija
Tapnite i zadržite pločicu aplikacije, a zatim je prevucite
na novu lokaciju.
Dvaput tapnite na aplikaciju, a zatim je prevucite i
otpustite na novu lokaciju.
50
E-priručnik za notebook računar
Promena veličine aplikacija
1.
Tapnite i zadržite pločicu aplikacije jednu (1)
sekundu, a zatim je otpustite da biste otvorili traku
Customize (Prilagođavanje).
2.
Tapnite na
i izaberite veličinu pločice
aplikacije.
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste
aktivirali njenu traku za podešavanja, a zatim tapnite na
i izaberite veličinu pločice aplikacije.
Otkačinjanje aplikacija
1.
Tapnite i zadržite pločicu aplikacije jednu (1)
sekundu, a zatim je otpustite da biste otvorili traku
Customize (Prilagođavanje).
2.
Tapnite na
da biste otkačili aplikaciju.
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste
aktivirali traku Customize (Prilagođavanje), a zatim
tapnite na
E-priručnik za notebook računar
.
51
Zatvaranje aplikacija
Tapnite i zadržite gornju stranu pokrenute aplikacije i
prevucite je u donji deo ekrana da biste je zatvorili.
1.
Pomerite pokazivač miša na vrh pokrenute
aplikacije, a zatim sačekajte da se pokazivač
promeni u ikonu ruke.
2.
Prevucite i otpustite aplikaciju na dno ekrana da
biste je zatvorili.
Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite kombinaciju
tastera
52
.
E-priručnik za notebook računar
Pristupanje ekranu Aplikacije
Pored aplikacija koje su već zakačene na početni ekran, takođe možete
da otvarate druge aplikacije preko ekrana Aplikacije.
Pokretanje ekrana Aplikacije
Otvorite ekran Aplikacije pomoću panela dodirnog ekrana, tačpeda ili
tastature laptopa.
Prevucite početni ekran nagore da biste otvorili ekran
Aplikacije.
Na početnom ekranu, kliknite na dugme
Sa početnog ekrana, pritisnite taster
pritisnite taster
E-priručnik za notebook računar
.
, a zatim
.
53
Zakačinjanje još aplikacija na početni ekran
Dodatne aplikacije možete da zakačite na početni ekran pomoću panela
dodirnog ekrana ili tačpeda.
1. Tapnite i zadržite pločicu aplikacije jednu (1)
sekundu, a zatim je otpustite da biste otvorili
traku Customize (Prilagođavanje).
2.
Tapnite na
da biste zakačili izabranu
aplikaciju na početni ekran.
54
1. Postavite pokazivač miša iznad aplikacije koju
želite da dodate na Početni ekran.
2.
Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da
biste aktivirali njena podešavanja.
3.
Tapnite na ikonu
.
E-priručnik za notebook računar
Traka sa dugmadima
Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu
ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije
i pruža brz pristup prilagođavanju podešavanja notebook računara.
Traka sa dugmadima
E-priručnik za notebook računar
55
Pokretanje trake sa dugmadima
NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti
kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima
po njenom aktiviranju.
Upotrebite panel dodirnog ekrana, tačped ili tastaturu laptopa da biste
otvorili traku sa dugmadima.
Prevucite sa desne ivice da biste pokrenuli Charms bar
(traku sa dugmadima).
Pomerite pokazivač miša u gornji desni ili gornji levi
ugao ekrana.
Pritisnite kombinaciju tastera
56
.
E-priručnik za notebook računar
Sadržaj trake sa dugmadima
Search (Pretraži)
Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke,
aplikacije ili programe na notebook računaru.
Share (Deli)
Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem
društvenih mreža ili e-pošte.
Start (Početak)
Ova alatka vas vraća na prikaz Početnog ekrana. Sa
Početnog ekrana, pomoću ove alatke se takođe možete
vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.
Devices (Uređaji)
Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke
sa uređajima koji su spojeni sa notebook računarom, kao
što su spoljašnji ekran ili štampač.
Settings (Postavke)
Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima
notebook računara.
E-priručnik za notebook računar
57
Funkcija kačenja
Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije sa obe strane, omogućavajući
vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.
VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana
vašeg notebook računara podešena na 1366×768 piksela ili više.
Traka za kačenje
58
E-priručnik za notebook računar
Korišćenje funkcije kačenja
Koristite panel dodirnog ekrana, tačped ili tastaturu laptopa da biste
aktivirali i koristili kačenje.
1.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2.
Tapnite i zadržite gornji deo aplikacije i prevucite
ga na levu ili desnu stranu ekrana sve dok se ne
pojavi traka za kačenje.
3.
Pokrenite još jednu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2.
Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.
3.
Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke, prevucite
aplikaciju na levu ili desnu stranu panela za prikaz.
4.
Pokrenite još jednu aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2.Pritisnite
i taster sa strelicom nalevo ili nadesno
da biste zakačili aplikaciju u levo ili desno okno.
3.
Pokrenite još jednu aplikaciju. Ona će automatski biti
postavljena u prazno okno.
E-priručnik za notebook računar
59
Druge tasterske prečice
Takođe možete da koristite sledeće prečice na tastaturi koje će vam
pomoći prilikom pokretanja aplikacija i kretanja kroz Windows®8.1.
\
Prebacuje između početnog ekrana i poslednje
pokrenute aplikacije
Pokreće radnu površinu
Otvara prozor This PC (Ovaj računar) u režimu
radne površine
Otvara opciju File (Datoteka) sa dugmeta Search
(Pretraži).
Otvara okno Deljenje
Otvara okno Postavke
Otvara okno Uređaji
Aktivira ekran za otključavanje
Umanjuje trenutno aktivni prozor
60
E-priručnik za notebook računar
Otvara okno Project (Projektuj)
Otvara opciju Everywhere (Svuda)dugmeta
Search (Pretraži)
Otvara prozor Pokreni
Otvara Centar za lakše korišćenje računara
Otvara opciju Settings (Postavke)dugmeta
Search (Pretraži)
Otvara kontekstni meni dugmeta Start
Pokreće ikonu lupe i uvećava ekran
Umanjuje ekran
Otvara Postavke naratora
E-priručnik za notebook računar
61
Povezivanje sa bežičnim mrežama
Wi-Fi
Pristupajte e-pošti, pregledajte Internet i delite aplikacije putem
društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze notebook računara.
VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako
biste omogućili Wi-Fi funkciju notebook računara. Više detalja potražite u
odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.
Uključivanje Wi-Fi funkcije
Aktivirajte Wi-Fi u laptopu koristeći sledeće korake na panelu dodirnog
ekrana ili tačpedu.
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
i zatim tapnite na
.
2.
Tapnite na
3.
Izaberite pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi
veza.
4.
Tapnite na Connect (Poveži se) da biste uspostavili
mrežnu vezu.
ili
NAPOMENA: Od vas će možda biti zatraženo da unesete
sigurnosni ključ kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.
5.
62
Ako želite da omogućite deljenje između
laptopa i drugih sistema koji podržavaju bežično
umrežavanje, tapnite/kliknite na Yes (Da). Tapnite/
kliknite na No (Ne) ako ne želite da omogućite
funkciju deljenja.
E-priručnik za notebook računar
Bluetooth
Koristite Bluetooth da biste olakšali bežični prenos podataka između
vašeg i drugih uređaja na kojima je Bluetooth funkcija omogućena.
VAŽNO! Uverite se da je Airplane mode (Avionski režim) isključen kako
biste omogućili Bluetooth funkciju notebook računara. Više detalja
potražite u odeljku Avionski režim u okviru ovog priručnika.
Uparivanje sa drugim uređajima na kojima je Bluetooth
funkcija omogućena
Potrebno je da uparite svoj notebook računar sa drugim uređajima na
kojima je Bluetooth funkcija omogućena da biste bili u mogućnosti
da obavljate prenos podataka. Da biste to učinili, upotrebite panel*
dodirnog ekrana ili tačped na sledeći način:
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
2.
ili
Tapnite/kliknite na
i zatim tapnite/kliknite
na Change PC Settings (Promena postavki
računara).
3.Pod PC Settings (Postavke računara), izaberite PC
& devices (Računar i uređaji) > Bluetooth, a zatim
pomerite klizaž za Bluetooth na On (Uključeno).
E-priručnik za notebook računar
63
4.
ili
Izaberite uređaj sa spiska. Uporedite kôd na vašem
notebook računaru sa kodom poslatim na odabrani
uređaj. Ukoliko se podudaraju, tapnite/kliknite na
Yes (Da) da biste uspešno uparili notebook računar
sa uređajem.
NAPOMENA:
64
•
Kod nekih uređaja na kojima je Bluetooth
funkcija omogućena, možda će od vas biti
zatraženo da unesete kôd vašeg notebook
računara.
•
Povedite računa da vaši uređaji koji
podržavaju Bluetooth budu vidljivi.
E-priručnik za notebook računar
Avionski režim
Airplane mode (Avionski režim) onemogućava bežičnu komunikaciju
i na taj način vam omogućava da bezbedno koristite notebook računar
prilikom leta.
Uključivanje avionskog režima
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
2.
Tapnite/kliknite na
ili
i zatim tapnite/kliknite na
.
3.
Pomerite klizač nadesno da biste uključili avionski
režim.
.
Pritisnite
Isključivanje avionskog režima
1.Pokrenite Charms bar (Traka sa dugmadima).
2.
Tapnite/kliknite na
ili
i zatim tapnite/kliknite na
.
3.
Pomerite klizač nalevo da biste isključili avionski
režim.
Pritisnite
.
NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali
o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se
moraju poštovati prilikom korišćenja notebook računara tokom leta.
E-priručnik za notebook računar
65
Isključivanje notebook računara
Notebook računar možete da isključite na neki od sledećih načina:
•
Tapnite/kliknite na
sa Charms bar (Traka
sa dugmadima), a zatim tapnite/kliknite na
ili
> Shut down (Isključi) da biste obavili
•
normalno isključivanje.
Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite/kliknite na
> Shut down (Isključi).
66
•
Notebook računar možete isključiti i sa radne
površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu
površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera
alt + f4 da biste pokrenuli prozor za isključivanje.
Izaberite Shut Down (Isključivanje) sa padajuće
liste, a zatim izaberite OK (U redu).
•
Ako laptop ne reaguje, pritisnite i držite dugme
za napajanje najmanje deset (10) sekundi dok se
laptop ne isključi.
E-priručnik za notebook računar
Postavljanje notebook računara u režim spavanja
Da biste postavili notebook računar u režim spavanja, jednom pritisnite
taster za napajanje. Režim spavanja laptopa možete da aktivirate i
pomoću tačpeda ili tastature na sledeći način.
Notebook računar možete prebaciti u stanje spavanja
i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu
površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera alt + f4
da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite Sleep
(Stanje spavanje) sa padajuće liste, a zatim izaberite OK (U
redu).
Notebook računar možete prebaciti u stanje spavanja
i sa radne površine. Da biste to učinili, pokrenite radnu
površinu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera alt + f4
da biste pokrenuli prozor za isključivanje. Izaberite Sleep
(Stanje spavanje) sa padajuće liste, a zatim izaberite OK (U
redu).
E-priručnik za notebook računar
67
68
E-priručnik za notebook računar
Poglavlje 4:
Rešavanje problema sa
laptopom
E-priručnik za notebook računar
69
Rešavanje problema
Pritiskom na
tokom POST testa, možete da pristupite opcijama
za rešavanje problema sa operativnim sistemom Windows® 8.1, što
uključuje sledeće:
•
Osvežavanje računara
•
Vraćanje početnog stanja računara
•
Napredne opcije
Osvežavanje računara
Upotrebite opciju Refresh your PC (Osvežavanje računara) ako želite
da osvežite sistem bez gubitka trenutno prisutnih datoteka i aplikacija.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:
1.
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite
tokom POST testa.
2.
Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom
Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite na
Troubleshoot (Rešavanje problema).
3.
Tapnite na Refresh your PC (Osvežavanje računara).
4.
Na ekranu za osvežavanje računara, pročitajte
navedene stavke da biste saznali više o korišćenju ove
opcije, a zatim tapnite na Next (Dalje).
5.
Tapnite na nalog koji želite da osvežite.
6.
Unesite lozinku za nalog, a zatim tapnite na Continue
(Nastavi).
7.
Tapnite na Refresh (Osveži).
VAŽNO! Uverite se da je notebook računar priključen na
napajanje pre osvežavanja sistema.
70
E-priručnik za notebook računar
Vraćanje početnog stanja računara
VAŽNO! Sačuvajte rezervnu kopiju svih svojih podataka pre nego što
pokrenete ovu opciju.
Upotrebite opciju Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara)
da biste vratili podrazumevana podešavanja notebook računara.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:
1.
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite
tokom POST testa.
2.
Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom
Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite
na Troubleshoot (Rešavanje problema).
3.
Tapnite na Reset your PC (Vraćanje početnog stanja
računara).
4.
Na ekranu za vraćanje početnog stanja računara,
pročitajte navedene stavke da biste saznali više o
korišćenju ove opcije, a zatim tapnite na Next (Dalje).
5.
Tapnite na željenu opciju: Just remove my files (Samo
ukloni moje datoteke) ili Fully clean the drive
(Potpuno očisti disk).
6. Tapnite na Reset (Uspostavi početne vrednosti).
VAŽNO! Uverite se da je notebook računar priključen na
napajanje pre uspostavljanja početnih vrednosti sistema.
E-priručnik za notebook računar
71
Napredne opcije
Upotrebite meni Advanced options (Napredne opcije) da biste
pokrenuli dodatne opcije za rešavanje problema u vezi sa notebook
računarom.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:
1.
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim pritisnite
tokom POST testa.
2.
Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom
Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite
na Troubleshoot (Rešavanje problema).
3.
Tapnite na Advanced options (Napredne opcije).
4.
Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite
opciju za rešavanje problema koju želite da
pokrenete.
5.
Sledite korake koji slede da biste završili proces.
Korišćenje opcije Oporavak slike sistema
Pod Advanced options (Napredne opcije), možete da upotrebite
System Image Recovery (Oporavak slike sistema) da biste oporavili
sistem pomoću odgovarajuće datoteke.
Da biste pristupili ovoj opciji tokom POST testa:
1.
Ponovo pokrenite notebook računar i zatim
pritisnite
72
tokom POST testa.
2.
Sačekajte da Windows® učita ekran sa porukom
Choose an option (Izaberite opciju), a zatim tapnite
na Troubleshoot (Rešavanje problema).
3.
Tapnite na Advanced options (Napredne opcije).
E-priručnik za notebook računar
4.
Na ekranu sa prikazom naprednih opcija, izaberite
System Image Recovery (Oporavak slike
sistema).
5.
Odaberite nalog koji želite da oporavite pomoću
datoteke slike sistema.
6.
Unesite lozinku za nalog, a zatim tapnite na
Continue (Nastavi).
7.
Izaberite opciju Use the latest available system
image (recommended) [Upotrebi poslednju
dostupnu sliku sistema (preporučuje se)], a
zatim tapnite na Next (Dalje). Takođe možete da
odaberete opciju Select a system image (Izbor
slike sistema) ako se vaša slika sistema nalazi na
eksternom uređaju ili DVD disku.
8.
Sledite korake koji slede da biste završili postupak
uporavka slike sistema.
NAPOMENA: Preporučujemo vam da redovno pravite
rezervnu kopiju sistema kako biste sprečili gubitak
podataka u slučaju da notebook računar prestane da
funkcioniše.
E-priručnik za notebook računar
73
74
E-priručnik za notebook računar
Saveti i najčešća pitanja
E-priručnik za notebook računar
75
Korisni saveti u vezi laptopa
Kako biste maksimalno iskoristili vaš laptop, održali performanse
njegovog sistema i osigurali bezbednost svih podataka, poslušajte neke
korisne savete:
•
Ažurirajte Windows® s vremena na vreme kako biste osigurali da
aplikacije imaju najnovija bezbednosna podešavanja.
•
Koristite ASUS Live Update za ažuriranje ekskluzivnih ASUS
aplikacija i upravljačkih i uslužnih programa na laptopu. Više
detalja potražite u ASUS Tutoru koji je instaliran na vašem
laptopu.
•
Koristite antivirusni softver kako biste zaštitili podatke i održavajte
ga ažurnim.
•
Osim kada je apsolutno neophodno, nemojte da isključujte
laptop prisilnim isključivanjem.
•
Uvek pravite rezervne kopije podataka i trudite se da to činite na
eksterni skladišni disk.
•
Izbegavajte korišćenje laptopa pri izuzetno visokim
temperaturama. Ako ne nameravate da koristite laptop
tokom dužeg vremenskog perioda (najmanje jedan mesec),
preporučujemo vam da izvadite bateriju ukoliko je uklonjiva.
•
Iskopčajte sve eksterne uređaje i proverite da li posedujete
sledeće stavke pre vraćanja laptopa u početno stanje:
76
–
Registracioni ključ za operativni sistem i druge instalirane
aplikacije
–
Rezervne kopije podataka
–
ID i lozinku za prijavljivanje
–
Informacije o vezi sa internetom
E-priručnik za notebook računar
Najčešća pitanja u vezi sa hardverom
1.
Crna tačka ili ponekad obojena tačka se pojavljuje na ekranu
kada uključim laptop. Šta treba da uradim?
Iako se te tačke redovno pojavljuju na ekranu, one neće uticati
na sistem. Ako to nastavi da se dešava i počne da utiče na rad
sistema, obratite se ovlašćenom ASUS servisnom centru.
2.
Boja i osvetljenost ekrana su nejednaki. Kako to da rešim?
Na boju i osvetljenost ekrana mogu da utiču ugao i trenutni
položaj laptopa. Osvetljenost i ton boje laptopa se takođe može
razlikovati u zavisnosti od modela. Možete da koristite funkcijske
tastere ili parametre prikaza u operativnom sistemu da biste
podesili izgred ekrana.
3.
Kako mogu maksimalno da produžim trajanje baterije
laptopa?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
•
Koristite funkcijske tastere da biste podesili osvetljenost
ekrana.
•
Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sistem u Airplane
mode (Režim rada u avionu).
•
Iskopčajte sve USB uređaje koje ne koristite.
•
Zatvorite aplikacije koje ne koristite, naročito one koje
zauzimaju previše sistemske memorije.
E-priručnik za notebook računar
77
4.
5. 6.
LED indikator za bateriju se ne pali. Šta nije u redu?
•
Proverite da li je adapter za napajanje ili baterija pravilno
spojena. Možete i da iskopčate adapter za napajanje ili
bateriju, sačekate minut, a zatim ih ponovo povežete sa
strujnom utičnicom i laptopom.
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Zašto tačped ne radi?
da biste uključili tačped.
•
Pritisnite
•
Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena
tako da isključi tačped pri povezivanju sa eksternim
pokazivačkim uređajem.
Kada reprodukujem audio i video datoteke, zašto ne čujem
nikakav zvuk sa audio zvučnika na laptopu?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
7.
da biste povećali jačinu zvuka.
•
Pritisnite
•
Proverite da li su zvučnici potpuno utišani.
•
Proverite da li su slušalice povezane sa laptopom i uklonite
ih.
Šta treba da uradim ukoliko izgubim adapter za napajanje
laptopa ili baterija prestane da radi?
Obratite se za pomoć lokalnom ASUS servisnom centru.
78
E-priručnik za notebook računar
8. Zašto se zvuk i dalje čuje iz audio zvučnika na laptopu, čak i
kada priključim slušalice u odgovarajući port?
Idite na Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and
Sound (Hardver i zvuk), a zatim otvorite Audio Manager (Audio
menadžer) da biste konfigurisali parametre.
9.
Laptop ne reaguje dobro na pritiske na tastere jer se
pokazivač stalno pomera. Šta treba da uradim?
Proverite da li nešto slučajno dodiruje ili pritiska tačped dok
kucate na tastaturi. Možete da isključite tačped pritiskom na
.
10. Tačped laptopa ne radi. Šta treba da uradim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
•
Proverite da li je funkcija ASUS Smart Gesture podešena tako
da isključi tačped pri povezivanju eksternog pokazivačkog
uređaja sa laptopom. Ukoliko je to slučaj, onemogućite ovu
funkciju.
•
Pritisnite
.
11. Umesto prikazivanja slova, pritisak na tastere „U”, „I” i „O” na
tastaturi prikazuje brojeve. Kako to da promenim?
Pritisnite taster
ili
(na pojedinim
modelima) na laptopu da biste isključili ovu funkciju i koristili
pomenute tastere za unošenje slova.
12. Kako da znam da je sistem pokrenut?
Pritisnite i držite taster za napajanje oko dve (2) sekunde dok
njegov LED indikator ne zatreperi pet puta i LED indikator kamere
ne zatreperi jednom.
E-priručnik za notebook računar
79
Najčešća pitanja u vezi sa softverom
1.
Kada uključim laptop, indikator napajanja se upali ali ne i
indikator aktivnosti na disku. Takođe, ne dolazi do podizanja
sistema. Šta mogu da uradim da to rešim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
2.
•
Prinudno isključite laptop tako što ćete pritisnuti taster za
napajanje i zadržati ga duže od četiri (4) sekunde. Proverite
da li su adapter za napajanje i baterija pravilno priključeni, a
zatim uključite laptop.
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Šta treba da uradim kada je na ekranu prikazana ova poruka?
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Uklonite diskove ili druge medije. Pritisnite bilo koji taster
da biste ponovo pokrenuli sistem.)”?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
3. •
Uklonite sve priključene USB uređaje, a zatim ponovo
pokrenite laptop.
•
Ako je problem i dalje prisutan, laptop možda ima problem
sa memorijskim skladištem. Obratite se za pomoć lokalnom
ASUS servisnom centru.
Laptop se podiže sporije nego inače i operativni sistem sporo
reaguje. Kako to da rešim?
Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu bile
uključene u paketu sa operativnim sistemom, a zatim ponovo
pokrenite sistem.
80
E-priručnik za notebook računar
4.
Sistem laptopa se ne podiže. Kako to da rešim?
Možete da probate sa nekim od sledećih predloga:
5.
•
Uklonite sve uređaje povezane sa laptopom, a zatim ponovo
pokrenite sistem.
•
Pritisnite F9 odmah nakon pokretanja. Kada laptop uđe u
Troubleshooting (Rešavanje problema), izaberite Refresh
(Osvežavanje) ili Reset your PC (Uspostavljanje početnih
vrednosti računara).
•
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se za pomoć
lokalnom ASUS servisnom centru.
Zašto ne mogu da probudim laptop iz režima spavanja ili
hibernacije?
•
Treba da pritisnete taster za napajanje da biste nastavili iz
poslednjeg radnog stanja.
•
Sistem je možda potpuno iskoristio snagu baterije. Povežite
adapter za napajanje sa laptopom i povežite ga sa strujnom
utičnicom, a zatim pritisnite taster za napajanje.
E-priručnik za notebook računar
81
82
E-priručnik za notebook računar
Dodaci
E-priručnik za notebook računar
83
Saglasnost sa unutrašnjim modemom
Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE (Japan), FCC (SAD,
Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji modem je odobren u skladu sa
Odlukom saveta 98/482/EC za pan-evropsku konekciju jednog terminala za javno
operisanu telefonsku mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih
PTSN-a koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači
garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju da imate
problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača svoje opreme.
Pregled
4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je objavljena u
Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu terminalnu opremu bez glasa
sa DTMS pozivanjem, koja planirano treba da bude povezana za analognu PSTN
(javnu telefonsku mrežu).
CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička regulativa) za
zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme
(izuzimajući terminalnu opremu koja podržava uslugu glasovne telefonije u
opravdanim slučajevima) u kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno,
urađeno preko multifrekventnog signala duplog tona.
84
E-priručnik za notebook računar
Deklaracija o kompatibilnost mreže
Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac: “Ova deklaracija
će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je
javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.”
Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će ukazati na mreže
sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže za koje je javljeno na će
oprema možda imati problema sa radom. Proizvođač će takođe povezati izjavu
da bi stavio do znanja gde mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja
i podešavanja softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca
ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-evropsko odobrenje
koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski modemi koji ne zahtevaju regulatorna
odobravanja u svakoj pojedinačnoj evropskoj državi.
Bezglasna oprema
Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto kao i modemi,
faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema u kojoj je kvalitet govora
sa jednog kraja na drugi kontrolisan regulativama (npr. ručno držani telefoni i u
nekim državama bežični telefoni) nije uključena.
E-priručnik za notebook računar
85
Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod
CTR 21 standardom.
Država
Primenjeno
Još testiranja
Austrija1
Da
Ne
Belgija
Da
Ne
Češka Republika
Ne
Nije primenljivo
Danska1
Da
Da
Finska Da
Ne
Francuska
Da
Ne
Nemačka
Da
Ne
Grčka
Da
Ne
Mađarska
Ne
Nije primenljivo
Island
Da
Ne
Irska
Da
Ne
Italija
Nije primenljivo
Nije primenljivo
Izrael
Ne
Ne
Linkenštajn
Da
Ne
Luksemburg
Da
Ne
Holandija1
Da
Da
Norveška Da
Ne
Poljska Ne
Nije primenljivo
Portugal
Ne
Nije primenljivo
Španija
Ne
Nije primenljivo
Švedska
Da
Ne
Švajcarska
Da
Ne
Velika Britanija
Da
Ne
86
E-priručnik za notebook računar
Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja odgovornosti.
Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html.
1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da koristi pulsno
biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za korišćenje da je oprema
namenjena samo za DTMF signaliziranje, što čini bilo kakvo dodatno testiranje
besmislenim).
U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog povezivanja i ID
pozivaoca.
Izjava Federalne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15. Rad je podložan sledećim
uslovima:
•
Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
•
Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči
ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih
uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede
razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema
generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira
i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim,
ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova
oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti
uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite
ometanje na neki od sledećih načina:
•
Okrenite antenu za prijem signala.
•
Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
E-priručnik za notebook računar
87
•
Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno
kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
•
Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
UPOZORENJE! Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se ispunila
FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih radio i televizijskih prijema.Od
ključne je važnosti da se koristi iskljuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo
zaštićene kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo vas da
promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila
mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.
(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993. Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration,
U.S. Government Printing Office.) (kancelarija federalnog registra, administracija
nacionalne arhive i izveštaja, Kancelarija za štampanje vlade SAD.)
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio
frekvenciji (RF)
UPOZORENJE! Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za
saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu. «
Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od
2.4GHz, od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD. »
Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost određenih
za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost sa FCC RF pravilima o
izlaganju, molimo izbegavajte direktan kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici
moraju da prate posebna operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF
izlaganje.
88
E-priručnik za notebook računar
Informacije o RF izlaganju (SAR)
Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj
je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio
frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije
vlade SAD-a.
Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična
stopa absorbcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6W/
kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je
prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim
kanalima.
Najviše SAR vrednosti za ovaj uređaj, dostavljene FCC-u, su 1.183 W/kg za T100T i
0.80 W/kg za T100TAM kada je uređaj postavljen uz telo.
FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima
procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o
ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.
fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a: MSQ-T100T.
Ovaj predajnik ne sme da bude lociran niti da radi u svezi sa nekom drugom
antenom ili predajnikom.
E-priručnik za notebook računar
89
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva
1999/5/EC)
Sledeće stavke su završene i smatraju se relevantnim i dovoljnim:
•
Ključni zahtevi kao u [Članku 3]
•
Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao u [Članku 3.1a]
•
Testiranje električne bezbednosti u skladu sa [EN 60950]
•
Zahtevi za zaštitom elektromagnetske kompatibilnosti u [Članku 3.1b]
•
Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti u [EN 301 489-1] & [EN 301
489-17]
•
Efikasno korišćenje radio spectra, kao u [Članak 3.2]
•
Radio test kompleti u skladu sa [EN 300 328-2]
Upozorenje CE oznake
CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a
Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC
“Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC “Direktiva niskog napona”.
CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i
komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije
i zajedničku saglasnost.
Najviše CE SAR vrednosti za uređaj su 0.533 W/kg za T100T i 0.613 W/kg za
T100TAM.
90
E-priručnik za notebook računar
Bežični operativni kanal za različite domene
S. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11)
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14)
Evropa ETS
2.412-2.472 GHz
Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13)
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi
Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U najgorem
slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom prostoru je:
•
10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade u opsegu od 2446.6 MHz do 2483.5
MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti za korišćenje vani na otvorenom prostoru: Na
privatnom zemljištu ili na privatnom zemljištu javnih osoba, korišćenje je podložno
preliminarnoj proceduri ovlašćivanja Ministarstva Odbrane, sa maksimalnom
odobrenom snagom od 100mW u opsegu 2446.5–2483.5 MHz. Korišćenje vani na
javnom zemljištu nije dozvoljeno.
U delovima navedenim ispod, za celi 2.4 GHz opseg:
•
Maksimalno autorizovano napajanje u zatvorenom prostoru je 100mW
•
Maksimalno autorizovano napajanje na otvorenom prostoru je 10mW
E-priručnik za notebook računar
91
Delovi u kojima je korišćenje 2400–2483.5 MHz opsega dozvoljeno sa EIRP-om od
manje od 100mW u zatvorenom prostoru i manje od 10mW na otvorenom:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena, dozvoljavajući korišćenje
vaše bežične LAN kartice u više delova Francuske. Molimo vas, proverite ART za
najnovije informacijen (www.arcep.fr)
NAPOMENA: Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW.
92
E-priručnik za notebook računar
UL bezbednosna obaveštenja
Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koju
treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu koja ima operativni napon
do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od 200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i
instalira se i koristi u skladu sa Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).
Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure treba
uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i povrede osoba,
uključujući sledeće:
•
Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za pranje,
sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu bazena.
•
Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći do
udaljenog rizika od električnog šoka od munje.
•
Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.
Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne (punjive)
litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda. Ove baterije sadrže
metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i mogu se sastojati od jedne jedine
elektrohemijske ćelije ili dve ili više ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba
načina, koji pretvaraju hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne
ili povratne hemijske reakcije.
•
Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira. Proverite
lokalna pravila za moguća posebna uputstva za odlaganje da bi umanjili
rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.
•
Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da umanjite
rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije. Koristite isključivo UL
certifikovane adaptere za struju ili baterije koje dostavlja proizvođač ili
ovlašćeni prodavci.
E-priručnik za notebook računar
93
Zahtev za električnu bezbednost
Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju
da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 ili H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Obaveštenja TV tjunera
Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova treba da
bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom
(NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita
koaksijalnog kabla – instalacija treba da uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog
kabla sa uzemljenjem ulaza u zgradu.
REACH
Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija)
regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske substance u našim proizvodima
na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.
htm.
Obaveštenje o proizvodu Macrovision
korporacije
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima koja je zaštićena
određenim SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu koje
poseduje Macrovision korporacija i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove patentom
zaštićene tehnologije mora biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako
je planirano za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u slučaju
da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije. Zabranjen je obrnuti
inžinjering ili demontiranje.
Sprečavanje oštećivanja sluha
Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži
vremenski period.
94
E-priručnik za notebook računar
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion
batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priručnik za notebook računar
95
Napomena o gornjem sloju
VAŽNO! Radi pružanja električne izolacije i očuvanja bezbednosti, telo notebook
računara je u potpunosti obloženo izolacionim slojem, izuzev na stranama na
kojima se nalaze ulazno-izlazni portovi.
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim
modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
96
E-priručnik za notebook računar
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
E-priručnik za notebook računar
97
Ekološka etiketa Evropske unije
Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da ovaj
proizvod poseduje sledeće karakteristike:
1.
Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i suspenzije.
2.
Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.
3.
Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.
4.
Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja.
5.
Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz
obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja, tastature,
memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.
6.
Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja proizvoda.
Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite internet
prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi http://www.ecolabel.eu.
98
E-priručnik za notebook računar
Usklađenost sa propisima i deklaracija o
globalnoj zaštiti životne sredine
ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i proizvodnje naših
proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum životnog ciklusa ASUS proizovda
bude u skladu sa propisima o globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi
relevantne informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima.
Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za informacije o izjavi
zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se ASUS pridržava:
Japan JIS-C-0950 Deklaracije o materijalu
EU REACH SVHC
Koreja RoHS
Švajcarski zakon o energiji
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja
ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti najvišim
standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u obezbeđivanje rešenja
kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge
komponente, kao i materijal od pakovanja. Molimo idite na http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.
E-priručnik za notebook računar
99
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62209-2:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
CE marking
Ver. 140331
0560
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
For Notebook PC only
100
E-priručnik za notebook računar
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
T100T, H100T, R104T,T100TAM, H100TAM, R104TAM
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62209-2:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
CE marking
Ver. 140331
0560
(EC conformity marking)
Declaration Date: 30/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
For ASUS Tablet only
E-priručnik za notebook računar
101
102
E-priručnik za notebook računar
Download PDF

advertising