CR9159
Prvo izdanje
Lipanj 2014
ASUS Tablet
ASUS mobilna
priključna stanica
E-priručnik
Serije T200
Autorsko pravo
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite
pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,
prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo
kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,
UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI
ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA
POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U
OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi
zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u
korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.
PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE
ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU
POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana
Ograničenje odgovornosti
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati
pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete
naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne
ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete
koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu
do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod
te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH
OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,
NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),
ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Servis i podrška
Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com
2
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Sadržaj
O ovom priručniku.....................................................................................................7
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku...................................................... 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Tipografija.......................................................................................................................... 8
Sigurnosne mjere opreza.........................................................................................9
Upotreba ASUS tablet.................................................................................................... 9
Briga o ASUS tabletu...................................................................................................... 10
Propisno zbrinjavanje.................................................................................................... 11
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
Pogled s gornje strane..............................................................................................14
Desna strana...................................................................................................................... 18
Funkcije ASUS tablet računala.................................................................................... 19
Donja strana...................................................................................................................... 22
Funkcije ASUS mobilne priključne stanice............................................................. 23
Pogled s gornje strane................................................................................................... 23
Dno ...................................................................................................................................... 25
Priključivanje ASUS tableta.....................................................................................26
Odvajanje ASUS tablet računala...........................................................................27
Poglavlje 2: Korištenje ASUS tableta i ASUS mobilne
priključne stanice
Početak rada.................................................................................................................30
Punjenje ASUS Tableta................................................................................................... 31
Podignite i otvorite ploču zaslona............................................................................. 33
Pritisnite tipku napajanja.............................................................................................. 33
Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu plohu.........................................34
Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona................................................................. 34
Upotreba gesti na dodirnoj površini........................................................................ 38
Geste s jednim prstom................................................................................................... 39
Geste s dva prsta.............................................................................................................. 42
Geste s tri prsta................................................................................................................. 44
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
3
Korištenje tipkovnice.................................................................................................46
Funkcijske tipke................................................................................................................ 46
Tipke za Windows® 8.1................................................................................................... 47
Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1
Prvo pokretanje uređaja...........................................................................................50
Windows® KS................................................................................................................51
Početni zaslon................................................................................................................... 51
Windows® aplikacije....................................................................................................... 51
Aktivna mjesta.................................................................................................................. 52
Gumb Start......................................................................................................................... 55
Prilagođavanje početnog zaslona............................................................................. 57
Rad s Windows® aplikacijama................................................................................58
Pokretanje aplikacija...................................................................................................... 58
Prilagodba aplikacija...................................................................................................... 58
Zatvaranje aplikacija...................................................................................................... 60
Pokretanje zaslona Aplikacije..................................................................................... 61
Charms bar (Traku Charms)......................................................................................... 63
Funkcija Snap.................................................................................................................... 66
Ostale prečice na tipkovnici....................................................................................68
Spajanje na bežičnu mrežu ....................................................................................70
Wi-Fi...................................................................................................................................... 70
Bluetooth ........................................................................................................................... 71
Zrakoplovni način rada.................................................................................................. 72
Spajanje na žične mreže...........................................................................................73
Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze................................................ 73
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze.................................................................... 74
Isključivanje ASUS tableta.......................................................................................75
Postavljanje ASUS tableta u stanje mirovanja....................................................... 75
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1............................................................76
Za nastavak rada sa zaključanog zaslona............................................................... 76
Prilagođavanje zaključanog zaslona........................................................................ 77
Rješavanje problema.................................................................................................79
Osvježavanje računala................................................................................................... 79
4
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Resetiranje računala....................................................................................................... 80
Napredne mogućnosti................................................................................................... 81
Poglavlje 4: Nadogradnja ASUS tableta
Ugradnja tvrdog diska..............................................................................................84
Korisni savjeti za ASUS tablet.................................................................................92
ČPP za hardver.............................................................................................................93
ČPP za softver..............................................................................................................96
Dodaci
Sukladnost unutarnjeg modema............................................................................... 100
Pregled................................................................................................................................ 100
Izjava o kompatibilnosti mreže.................................................................................. 101
Negovorna oprema ........................................................................................................ 101
Izjava Savezne komisije za komunikacije................................................................ 103
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)............................................. 104
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji.......................................................... 105
Podaci o RF izloženosti (SAR)....................................................................................... 105
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................ 106
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE.............................................................................. 107
Izjava o IC upozorenju.................................................................................................... 108
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama................................ 109
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj.............................................. 109
Sigurnosne napomene za UL...................................................................................... 111
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem.................................................................. 112
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................. 112
REACH.................................................................................................................................. 112
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation......................................... 112
Prevencija gubitka sluha............................................................................................... 112
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske
baterije)............................................................................................................................... 113
Sigurnosne napomene za optički disk..................................................................... 114
Podaci o sigurnoj uporabi lasera................................................................................ 114
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
5
Napomena o izolaciji...................................................................................................... 114
CTR 21 Odobrenje
(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom).............................................. 115
Ekološka oznaka Europske unije ............................................................................... 117
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................. 118
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda.......................... 118
6
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
O ovom priručniku
Ovaj priručnik sadrži podatke o hardverskim i softverskim funkcijama
ASUS tableta i ASUS mobilne priključne stanice i organiziran je po
sljedećim poglavljima:
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
U ovom poglavlju objašnjene su hardverske komponente ASUS
tableta i ASUS mobilne priključne stanice.
Poglavlje 2: K
orištenje ASUS tableta i ASUS mobilne priključne
stanice
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se koriste različiti dijelovi
ASUS tableta i njegove ASUS mobilne priključne stanice.
Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1
Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8.1 na
vašem ASUS tabletu.
Poglavlje 4: Nadogradnja ASUS tableta
U ovom poglavlju vodimo vas kroz postupak zamjene i
nadogradnje dijelova ASUS tableta.
Savjeti i ČPP
U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i
softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih
problema s ASUS tabletom.
Dodaci
U ovom odjeljku nalaze se obavijesti i sigurnosna upozorenja za
ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
7
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku
U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su
predstavljene na sljedeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka
treba pročitati.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu
pomoći u izvođenju zadataka.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u
obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i
radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.
Ikone
Ikone u nastavku označavaju uređaje koji se mogu koristiti za
izvršavanje niza zadataka ili postupaka na ASUS tabletu.
= Koristite dodirni zaslon.
= korištenje dodirne plohe.
= Korištenje tipkovnice.
Tipografija
Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.
Kurziv
8
=O
vo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom
priručniku.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Sigurnosne mjere opreza
Upotreba ASUS tablet
ASUS tablet smije se koristiti samo pri
temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C
(95 °F).
Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s
donje strane računala i mora biti jednak naponu
strujnog adaptera.
ASUS tablet nemojte ostavljati u krilu ili blizu bilo
kojeg dijela tijeka da izbjegnete nelagodu ili ozljede
zbog izlaganja toplini.
Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu
opremu ili druge vanjske uređaje s ASUS tabletom.
Kada je ASUS tablet uključen, pazite da ga ne
prenosite ili prekrivate s predmetima koji mogu
ograničiti protok zraka.
ASUS tablet nemojte stavljati na neravne ili
nestabilne radne površine.
Vaš ASUS tablet može prolaziti kroz RTG uređaje u
zračnim lukama (koriste se za predmete postavljene
na transportne trake), ali nemojte ga izlagati
utjecaju magnetskih detektora i palica.
Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste
se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je
moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti
pri korištenju ASUS tablet tijekom leta.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
9
Briga o ASUS tabletu
Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite
baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja ASUS
tableta. Koristite čistu celuloznu spužvu ili krpu
od antilopa navlaženu otopinom neagresivnog
sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi tople vode.
Uklonite višak vlage s ASUS tableta koristeći suhu
krpu.
Nemojte koristiti jake otopine kao što su
razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini
ASUS tableta.
Nemojte stavljati predmete na ASUS tablet.
Nemojte izlagati ASUS tablet snažnim magnetskim
ili električnim poljima.
ASUS tablet nemojte koristiti ili izlagati utjecaju
tekućina, kiše ili vlage.
ASUS tablet nemojte izlagati prašnjavim uvjetima
rada.
ASUS tablet nemojte koristiti blizu mjesta gdje
istječe plin.
10
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Propisno zbrinjavanje
ASUS Tablet / ASUS mobilna priključna stanica
NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog
proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati.
Simbol prekriženog koša za otpatke označava da
se proizvod (električna i elektronička oprema te
baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno
s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode
odložite prema važećim lokalnim propisima.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim
otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke
označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s
komunalnim otpadom.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
11
12
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Poglavlje 1:
Postavljanje hardvera
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
13
Pogled s gornje strane
NAPOMENA:
14
•
Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji. Gornji pogled
razlikuje se ovisno o modelu ASUS tableta.
•
Ova ASUS mobilna priključna stanica je kompatibilna s ASUS
tabletima serije T200.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
ASUS Tablet
ASUS Tablet isporučuje se uz neobveznu ASUS mobilnu
priključnu stanicu koja će zadovoljiti vaše mobilne potrebe.
Tablet računalo je opremljeno i vlastitim funkcijama za rad i igru
kojima se može pristupiti pomoću gesti dodirnog zaslona.
NAPOMENA: Više pojedinosti o uporabi tablet računala potražite
u odjeljcima ovog priručnika Funkcije tablet računala i Geste za
tablet računalo i dodirnu plohu.
ASUS mobilna priključna stanica
ASUS mobilna priključna stanica ima dodatne ulazne funkcije
za ploču dodirnog zaslona preko funkcija dodirne plohe i
tipkovnice.
VAŽNO! Više pojedinosti o spajanju i odvajanju tablet računala
od njegove mobilne priključne stanice potražite u odjeljcima
ovog priručnika Priključivanje tablet računala na mobilnu
priključnu stanicu i Odvajanje tablet računala.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
15
Lijeva strana
Sljedeće hardverske funkcije koje se nalaze na ASUS tabletu i ASUS
mobilnoj priključnoj stanici (neobvezna) mogu se koristiti za vrijeme
rada na priključenom ili nepriključenom ASUS tabletu.
Ulaz za istosmjerno napajanje
Priključite isporučeni adapter napajanja u ovaj priključak ako
želite napuniti baterijski modul i osigurati napajanje za ASUS
tablet.
UPOZORENJE! Adapter može postati vruć za vrijeme upotrebe.
Nemojte pokrivati adapter i držite ga što dalje od tijela kad je
priključen na električnu utičnicu.
VAŽNO! Za punjenje baterijskog modula i napajanje ASUS tableta
koristite samo isporučeni adapter napajanja.
16
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Kombinirani priključak izlaza za slušalice/ulaza za mikrofon
Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala
s vanjskim aktivnim zvučnicima i slušalicama. Ovaj priključak
možete koristiti za povezivanje prijenosnog računala s vanjskim
mikrofonom.
Mikro HDMI priključak
Ovaj priključak predviđen je za mikro HDMI (High-Definition
Multimedia Interface, Multimedijalni međusklop visoke
definicije) konektor i kompatibilan je s HDCP standardom za HD
DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.
Mikro USB 2.0 priključak
Mikro USB 2.0 (univerzalna serijska sabirnica) priključak
kompatibilan je s USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tipkovnica,
pokazivačkih uređaja, izbrisivih diskova, vanjskih tvrdih diskova,
zvučnika, fotoaparata i pisača.
Utor za Micro SD karticu
ASUS Tablet dolazi s ugrađenim utorom čitača memorijske
kartice koji podržava formate mikroSD, mikroSDHC i microSDXC
kartica.
Priključak za LAN mrežu
Ukopčajte mrežni kabel u ovaj priključak ako želite računalo
priključiti na lokalnu mrežu.
USB 3.0 port
Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0)
omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB
2.0.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
17
Desna strana
Za vrijeme rada na priključenom ASUS tabletu mogu se koristiti sljedeće
hardverske funkcije na ASUS mobilnoj priključnoj stanici.
USB 2.0 port
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak kompatibilan je
s USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih
uređaja, flash diskova i vanjskih tvrdih diskova, zvučnika,
fotoaparata i pisača.
18
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Funkcije ASUS tablet računala
Pogled s gornje i stražnje strane
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
19
Indikator kamere
Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.
Prednja kamera
Ugrađena prednja kamera omogućuje snimanje slika i
videozapisa pomoću ASUS tablet računala.
Ploča dodirnog zaslona
Ovaj dodirni zaslon visoke razlučivosti osigurava izvrsne funkcije
za pregled fotografija, video filmova i drugih multimedijskih
datoteka na ASUS tabletu. On također omogućava korištenje
ASUS tableta pomoću gesti dodira.
NAPOMENA: Više pojedinosti o korištenju gesti ploče dodirnog
zaslona pri radu s ASUS tabletom potražite u odjeljku ovog
priručnika Upotreba ploče dodirnog zaslona.
Zvučnici
Zvučnici omogućuju slušanje zvuka neposredno iz ASUS tableta.
Audio opcije su softverski kontrolirane.
Stražnja kamera
Ugrađena stražnja kamera omogućuje snimanje slika i
videozapisa pomoću ASUS tableta.
20
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Tipka za uključivanje
Pritisnite gumb za uključivanje kada želite uključiti ASUS tablet,
staviti ga u stanje mirovanja ili ga probuditi iz stanja mirovanja.
U slučaju da ASUS Tablet prestane reagirati, pritisnite i oko
deset (10) sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje radi
forsiranog isključivanja.
VAŽNO! Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati
gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite
arhiviranje podataka.
Indikator napunjenosti baterije
Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o stanju
napunjenosti baterije.
Pojedinosti potražite u sljedećoj tablici.
Boja
Bijelo
Kapacitet baterije veći je od 95%
Narančasto Punjenje i kapacite baterije manji je od 95%
Isključeno ASUS tablet nije priključen u izvor napajanja.
Gumb za glasnoću
Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje
glasnoće na ASUS Tablet.
gumb Windows®
Dodirnite ovaj gumb za povratak na Početni zaslon. Ako se već
nalazite na Početnom zaslonu, dodirnite ovaj gumb za povratak
na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
21
Donja strana
Utor za mikro SIM karticu (samo za modele s LTE)
ASUS tablet isporučuje se s ugrađenim utorom za mikro SIM
karticu koji podržava GSM, WCDMA i LTE mrežne pojase.
Rupa šarke
Poravnajte i umetnite kuke zasuna u ove otvore kako biste
sigurno pričvrstili tablet računalo u mobilnu priključnu stanicu.
Priključak za povezivanje
Spojite mobilnu priključnu stanicu na ovaj priključak za
podržavanje funkcija tipkovnice, dodirnog zaslona i USB 3.0
priključka.
22
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Funkcije ASUS mobilne priključne stanice
VAŽNO!
•
ASUS mobilna priključna stanica neobvezni je dio opreme.
•
Ova ASUS mobilna priključna stanica kompatibilna je s ASUS
tabletom iz serije T200.
NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji.
Pogled s gornje strane
Kuka zasuna
Kuke zasuna omogućavaju sigurno pričvršćivanje tablet
računala u mobilnu priključnu stanicu.
Priključak za priključnu stanicu
Čvrsto priključite tablet u mobilnu priključnu stanicu tako da
poravnate priključak za povezivanje na gornjem dijelu ovog
priključka.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
23
Gumb za oslobađanje
Pritisnite ovaj gumb da na siguran način odvojite tablet
računalo od mobilne priključne stanice.
Šarnir
Šarnir pridržava tablet računalo dok je spojeno na mobilnu
priključnu stanicu. On također drži tablet računalo na svom
mjestu za vrijeme podešavanja raznih kutova za gledanje.
Tipkovnica
Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubinom
pritiska koja osigurava udobno tipkanje. Ona omogućuje i
upotrebu funkcijskih tipki, brz pristup sustavu Windows® i
upravljanje drugim multimedijskim funkcijama.
NAPOMENA: Raspored tipkovnice razlikuje se prema području.
Dodirna ploha
Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po
zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivno iskustvo. Ona također
simulira funkcije običnog miša.
NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom
priručniku, u poglavlju Geste na dodirnoj plohi
24
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Dno
Pretinac tvrdog diska
Ovaj pretinac predstavlja rezervirani prostor za HDD (tvrdi disk)
ASUS tableta.
NAPOMENA: Više pojedinosti o montaži HDD-a potražite u
poglavlju 4: Nadogradnja ASUS Tableta Prije montaže zatražite od
prodavača pomoć u vezi kompatibilnih HDD opcija za vaš ASUS
tablet.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
25
Priključivanje ASUS tableta
Poravnajte ASUS tablet s gornjim dijelom jezička priključne stanice
računala, kako je prikazano u nastavku.
VAŽNO!
26
•
Pobrinite se da tablet računalo potpuno umetnete u mobilnu priključnu
stanicu.
•
Uvijek podignite cijeli sklop zajedno s podnožjem kada je tablet
računalo priključeno na mobilnu priključnu stanicu.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Odvajanje ASUS tablet računala
Pritisnite gumb za otpuštanje na mobilnoj priključnoj stanici za sigurno
odvajanje tablet računala od kuka zasuna, zatim lagano izvucite tablet
računalo.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
27
28
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Poglavlje 2:
Korištenje ASUS tableta i ASUS
mobilne priključne stanice
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
29
Početak rada
Priključite tablet u mobilnu priključnu stanicu
30
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Punjenje ASUS Tableta
A.
Priključite adapter izmjeničnog napajanja u izvor 100 V ~ 240 V
napajanja.
B.
Spojite priključak istosmjernog napajanja u ulazni priključak
napajanja ASUS tableta.
ASUS tablet punite 3 sata prije prve upotrebe u
baterijskom načinu rada.
NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o
modelu i vašoj regiji.
NAPOMENA:
Podaci o adapteru napajanja:
•
Ulazni napon : 100-240 Vac
•
Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
•
Nazivna izlazna struja: 1.75A (33W)
•
Nazivni izlazni napon: 19 Vdc
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
31
IMPORTANT!
•
Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima na ASUS
tablet računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s ulaznim/izlaznim
podacima na adapteru napajanja. Neki modeli ASUS tablet računala
mogu imati više nazivnih izlaznih struja, ovisno o dostupnom SKU.
•
Pobrinite se da ASUS tablet računalo bude priključeno na uzemljeni
adapter napajanja prije njegova prvog uključivanja. Snažno
preporučujemo da upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok
ASUS tablet radi s napajanjem iz mrežnog adaptera.
•
Zidna utičnica mora biti lako dostupna i u blizini ASUS tableta.
•
Ako ASUS tablet želite odvojiti od mrežnog električnog napajanja,
izvucite kabel napajanja ASUS tableta iz ELEKTRIČNE utičnice.
UPOZORENJE!
Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju vašeg ASUS tablet računala.
32
•
Samo ASUS ovlašteni tehničari smiju uklanjati bateriju unutar
uređaja.
•
Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od požara ili
kemijskih opeklina ako se ukloni ili rastavi.
•
Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.
•
Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom
neispravne vrste.
•
Ne odlažite ga u vatru.
•
Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju ASUS tablet računala.
•
Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.
•
Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.
•
Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.
•
Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Podignite i otvorite ploču zaslona.
Pritisnite tipku napajanja.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
33
Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu
plohu
Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama
ASUS tableta. Pogledajte sljedeće slike dok koristite ručne geste na
dodir i dodirnu plohu.
NAPOMENA: Sljedeće snimke zaslona služe samo kao referenca. Izgled
ploče dodirnog zaslona razlikuje se od modela do modela.
Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona
Geste vam omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama
ASUS tableta. Funkcije se mogu aktivirati uz pomoć gesti rukom na
dodirnom zaslonu ASUS tableta.
Povlačenje od lijevog ruba
Povlačenje od desnog ruba
Povlačite od lijevog ruba zaslona za
prebacivanje pokrenutih aplikacija.
Povlačite od desnog ruba zaslona
za pokretanje Traku Charms.
34
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Povlačenje od gornjeg ruba
Povlačenje prstom
•
Na Početnom zaslonu
povucite od gornjeg
ruba zaslona za pregled
trake Customize
(Prilagođavanje).
Vucite prstom za listanje prema
gore ili prema dolje i povlačite
prstom za panoramski pregled
zaslona ulijevo ili udesno.
•
U pokrenutoj aplikaciji,
povlačite od gornjeg ruba
zaslona za pregled njezinog
izbornika.
Smanjivanje zumom
Povećavanje zumom
Spojite dva prsta na zaslonu
osjetljivom na dodir
Razmaknite dva prsta na zaslonu
osjetljivom na dodir
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
35
Kucnite/dvaput kucnite
Kucnite i zadržite
•
Kucnite aplikaciju da je
pokrenete.
•
•
U načinu rada radne površine,
dvaput kucnite stavku za
pokretanje.
Ako aplikaciju želite
premjestiti, kucnite i zadržite
pločicu s aplikacijom i
odvucite je na novu lokaciju.
•
Ako želite zatvoriti
aplikaciju, kucnite i zadržite
gornji dio aktivne aplikacije
i odvucite ga u donji dio
zaslona kako biste je
zatvorili.
36
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Povlačenje gore
Swipe down
Povucite prema gore na početnom Povucite prema dolje na zaslonu
zaslonu radi pokretanja zaslona
Apps (Aplikacije) radi povratka
Apps (Aplikacije).
na početni zaslon.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
37
Upotreba gesti na dodirnoj površini
Pomicanje pokazivača
Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja
pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja
pokazivača po ekranu.
Horizontalno povlačenje
Vertikalno povlačenje
DIjagonalno povlačenje
38
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Geste s jednim prstom
Kucnite/klik, dvaput kucnite/Dvostruki klik
•
Na zaslonu Metro Start, kucnite aplikaciju za pokretanje.
•
U režimu radne površine, dvaput kucnite stavku za pokretanje.
Povlačenje i ispuštanje
Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s
dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite
prst od dodirne plohe.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
39
Lijevi klik
Desni klik
•
Na Početnom zaslonu
kucnite aplikaciju za
pokretanje.
•
•
U režimu radne površine
dvaput kucnite aplikaciju za
pokretanje.
•
Na Početnom zaslonu
povucite aplikaciju prema
dolje radi izbora i pokretanja
trake za podešavanje. Ovu
tipku možete pritisnuti i za
pokretanje trake All Apps
(Sve aplikacije).
Ovu tipku koristite u načinu
rada s radnom površinom
radi otvaranja izbornika za
desni klik.
NAPOMENA: Područja unutar točkaste crte predstavljaju lokacije lijeve
tipke miša i desne tipke miša na dodirnoj plohi.
40
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Povlačenje od gornjeg ruba
•
Na zaslonu Metro Start, povucite od gornjeg ruba za pokretanje
trake All apps (sve aplikacije).
•
U pokrenutoj aplikaciji, povlačite od gornjeg ruba za pregled
njezinog izbornika.
Povlačenje od lijevog ruba
Povlačenje od desnog ruba
Povlačite od lijevog ruba za
promjenu pokrenutih aplikacija.
Povlačite od desnog ruba da
pokrenete Charms bar (Traku
Charms).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
41
Geste s dva prsta
Kucnite/klik
Zaokretanje
Kucnite s dva prsta dodirnu plohu Ako želite zaokretati sliku, stavite
za simulaciju funkcije desnog
dva prsta na dodirnu plohu i
klika.
zatim jedan prst okrećite u smjeru
kazaljke ili u smjeru suprotnom
od kazaljke, a drugi držite
nepomičnim.
Listanje s dva prsta (gore/dolje)
Listanje s dva prsta (lijevo/desno)
Povlačite dva prsta za listanje prema Povlačite dva prsta za listanje udesno
gore ili dolje.
ili ulijevo.
42
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Smanjivanje zumom
Povećavanje zumom
Približite zajedno dva prsta na
dodirnoj plohi.
Razdvojite dva prsta na dodirnoj
plohi.
Povlačenje i ispuštanje
Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugim prstom
povlačite prema dolje niz dodirnu plohu radi povlačenja i ispuštanja stavke
na novu lokaciju.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
43
Geste s tri prsta
Povlačenje gore
Prijeđite prstom lijevo/desno
Povucite s tri prsta prema gore da Prijeđite s tri prsta lijevo ili desno
pokažete sve aplikacije u radu.
kako bi se prikazale pokrenute
aplikacije u načinu rada s radnom
površinom ili na početnom zaslonu.
Povlačenje dolje
Povucite s tri prsta prema dolje da prikažete način rada s radnom
površinom.
VAŽNO! Prema zadanim postavkama, geste s tri prsta nisu aktivirane
na ASUS tabletu. Ako želite aktivirati te geste, potražite upute u odjeljku
Aktiviranje gesti s tri prsta.
44
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Aktiviranje gesti s tri prsta
Geste s tri prsta na dodirnoj površini ćete aktivirati sukladno sljedećim
uputama:
1.
Pokrenite aplikaciju Radna površina.
2.
U donjem desnom kutu programske trake kucnite
>
Gesture.
or
radi pokretanja aplikacije ASUS Smart
3.
Označite sljedeće stavke u oknu Tri prsta:
-
-Prikaži i kreći se kroz prikaz pokrenutih
aplikacija
-
Kretanje kroz stranice
Prikaz radne površine
4.Dodirnite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
45
Korištenje tipkovnice
Funkcijske tipke
Funkcijskim tipkama na tipkovnici mogu se aktivirati sljedeće naredbe:
Stavlja ASUS tablet u Sleep mode (Stanje
mirovanja)
uključuje/isključuje Airplane mode (Režim
zrakoplova)
NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode
(Režim zrakoplova) onemogućuje sve bežične
veze.
smanjuje svjetlinu zaslona
povećava svjetlinu zaslona
Isključuje se zaslon i ulazi se u povezani način rada u
pripravnosti.
Prebacuje režim prikaza
NAPOMENA: Pobrinite se da drugi zaslon bude
spojen s ASUS tabletom.
46
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Aktivira ili deaktivira dodirnu plohu.
Uključuje i isključuje zvučnik.
Smanjuje glasnoću zvučnika.
Povećava glasnoću zvučnika.
Tipke za Windows® 8.1
Postoje dvije posebne Windows® tipke na tipkovnici koje se koriste na
sljedeći način:
Pritisnite ovu tipku za povratak na zaslon Metro Start.
Ako ste već na zaslonu Metro Start, pritisnite ovu tipku za
povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.
Pritisnite ovu tipku za simulaciju funkcija desnog klika.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
47
48
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Poglavlje 3:
Rad s Windows® 8.1
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
49
Prvo pokretanje uređaja
Pri prvom pokretanju računala pojavljuje se niz prozora koji će vam
pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava
Windows® 8.1.
Prvo pokretanje ASUS tableta:
1.
Pritisnite gumb za uključivanje na ASUS tabletu. Pričekajte
nekoliko minuta da se pojavi ekran za postavljanje.
2.
Na zaslonu za pripremu odaberite regiju i jezik koji želite koristiti
na ASUS tabletu.
3.
Pažljivo pročitajte uvjete licence. Odaberite I accept (Prihvaćam).
4.
Slijedite upute na zaslonu o konfiguraciji sljedećih osnovnih
stavki:
•
Osobna prilagodba
•
Poveži se s mrežom
•
Postavke
•
Vaš račun
5.
Nakon konfiguriranja osnovnih stavki, Windows® 8.1 će nastaviti
s instalacijom vaših aplikacija i željenih postavki. Pobrinite se da
ASUS tablet bude uključen za vrijeme postupka postavljanja.
6.
Po dovršetku postupka postavljanja, prikazat će se početni
zaslon.
50
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Windows® KS
Windows® 8.1 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje
vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na
početnom zaslonu. On također sadrži sljedeće funkcije koje možete
koristiti dok radite na ASUS tabletu.
Početni zaslon
Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun.
On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na
jednom mjestu.
Windows® aplikacije
Ove aplikacije prikvačene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu
pločica radi lakšeg pristupa.
NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti
se u Microsoft račun.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
51
Aktivna mjesta
Aktivna mjesta na zaslonu omogućavaju pokretanje programa i pristup
postavkama ASUS tableta. Funkcije u tim aktivnim mjestima mogu se
aktivirati pomoću dodirne plohe.
Aktivna mjesta u pokrenutoj aplikaciji
Aktivna mjesta na početnom zaslonu
52
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Aktivno mjesto
Radnja
gornji lijevi kut
Postavite pokazivač miša u gornji lijevi kut i
zatim kucnite minijaturu zadnje aplikacije radi
vraćanja na tu aplikaciju u radu.
Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije,
listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute
aplikacije.
donji lijevi kut
Na zaslonu s aktivnim aplikacijama:
Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i zatim
kucnite
za povratak na Početni zaslon.
NAPOMENA: Također možete pritisnuti
tipku Windows
na tipkovnici za
povratak na Početni zaslon.
Na Početnom zaslonu:
Postavite pokazivač miša u donji lijevi kut i
zatim kucnite
za povratak na tu aplikaciju.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
53
Aktivno mjesto
Radnja
gornja strana
Držite pokazivač miša na gornjoj strani dok
se ne promijeni u ikonu ruke. Povucite pa
ispustite aplikaciju na novu lokaciju.
NAPOMENA: Ova funkcija aktivnog
mjesta radi samo na aktivnoj aplikaciji
ili kada želite koristiti funkciju Snap.
Više pojedinosti potražite u funkciji
Snap u Rad s aplikacijama Windows®.
gornji i donji desni
kut
54
Pomaknite pokazivač miša u gornji ili donji
desni kut zaslona da pokrenete Charms bar
(Traku Charms).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Gumb Start
Windows 8.1 sadrži gumb Start koji omogućuje prebacivanje između
dvije posljednje otvorene aplikacije. Gumbu Start možete pristupiti na
početnom zaslonu za vrijeme načina rada s radnom površinom i u bilo
kojoj aplikaciji koja je trenutno otvorena na zaslonu.
Gumb Start na početnom zaslonu
NAPOMENA: Stvarna boja gumba Start ovisi o postavkama prikaza koje
ste odabrali za početni zaslon.
Postavite pokazivač miša iznad lijevog kuta početnog zaslona
ili bilo koje otvorene aplikacije kako biste dozvali gumb Start.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
55
Gumb Start u načinu rada s radnom površinom
Kontekstualni izbornik
Kad gumb Start kucnete i držite pritisnutim pojavljuje se kontekstualni
izbornik u obliku okvira s brzim pristupom nekim programima unutar
sustava Windows® 8.1
Kontekstualni izbornik sadrži i sljedeće mogućnosti za isključivanje
ASUS tableta: odjava, mirovanje, isključi računalo, ponovno pokreni
sustav.
56
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Prilagođavanje početnog zaslona
Windows® 8.1 vam također omogućava prilagođavanje početnog zaslona,
na način da vam omogućava da sustav pokrenete izravno u način rada s
radnom površinom, te da prilagodite raspored aplikacija na zaslonu.
Prilagođavanje postavki na početnom zaslonu:
ili
1.
Pokrenite Desktop (radnu površinu).
2.
Desnom tipkom kliknite bilo gdje u programskoj
traci osim na gumb Start kako bi se pokrenuo
skočni prozor.
3.Kliknite Properties (Svojstva), a zatim odaberite
karticu Navigation (Navigacija) kako biste
kvačicom označili mogućnosti zaslona Navigation
(Navigacija) i Start (Početak) koje želite koristiti.
4.Kucnite/kliknite Apply (Primijeni) kako bi se
spremile nove postavke, a zatim izađite.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
57
Rad s Windows® aplikacijama
Dodirni zaslon ASUS tableta, dodirnu plohu ili tipkovnicu koristite za
pokretanje, prilagođavanje i zatvaranje aplikacija.
Pokretanje aplikacija
Kucnite aplikaciju kako bi je pokrenuli
Pokazivač miša dovedite iznad aplikacije i zatim je
pokrenite klikom lijeve tipke miša ili jednostrukim
dodirom.
Dvaput pritisnite
pa se pomoću tipki strelica
pomičite kroz aplikacije. Pritisnite
pokretanje aplikacije.
za
Prilagodba aplikacija
Možete premještati, mijenjati veličinu ili odvajati aplikacije od Početnog
zaslona pomoću sljedećeg postupka:
Premještanje aplikacija
Kucnite i zadržite pločicu s aplikacijom i odvucite je na
novu lokaciju.
Ako aplikaciju želite premjestiti, dvaput je kliknite i
zatim je dovucite na novu lokaciju.
58
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Promjena veličine aplikacije
Kucnite i držite aplikaciju za aktiviranje trake za
prilagođavanje, a zatim kucnite
i odaberite veličinu
pločice aplikacije.
Kliknite desnim klikom na aplikaciju za aktiviranje
trake za prilagođavanje, zatim kucnite/kliknite
i
odaberite veličinu pločice aplikacije.
Odvajanje aplikacija
Kucnite i držite aplikaciju za aktiviranje trake za
prilagođavanje, a zatim kucnite
za odvajanje
aplikacije.
Desnom tipkom kliknite aplikaciju za aktiviranje trake za
prilagođavanje, a zatim kucnite/kliknite
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
.
59
Zatvaranje aplikacija
Kucnite i zadržite gornji dio aktivne aplikacije i odvucite
ga u donji dio zaslona kako biste je zatvorili.
1.
Dovedite pokazivač miša na gornji dio pokrenute
aplikacije i zatim pričekajte da se pokazivač
promijeni u ikonu ruke.
2.
Povucite pa ispustite aplikaciju u donjem dijelu
zaslona i tako je zatvorite.
Na zaslonu pokrenute aplikacije pritisnite
60
.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Pokretanje zaslona Aplikacije
Pored aplikacija koje su već prikvačene na Početni zaslon, također
možete otvoriti druge aplikacije preko zaslona aplikacije.
NAPOMENA: Stvarno prikazane aplikacije na zaslonu razlikuju se ovisno o
modelu. Sljedeća snimka zaslona služi samo kao referenca.
Pokretanje zaslona Apps (Aplikacije)
Pokrenite zaslon aplikacija pomoću dodirnog zaslona ASUS tableta,
dodirne plohe ili tipkovnice.
Povucite prema gore na početnom zaslonu.
Na početnom zaslonu kliknite gumb
Na Početnom zaslonu pritisnite
.
i zatim pritisnite
.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
61
Dodavanje još aplikacija na početni zaslon
Više aplikacija na početnom zaslonu možete prikvačiti uz pomoć ploče
dodirnog zaslona ili dodirne plohe.
1. Pokrenite zaslon All Apps (Sve aplikacije)
2. Kucnite i držite aplikaciju koju želite prikvačiti
na početni zaslon za aktivaciju trake za
prilagođavanje. Kada je traka za postavljanje
omogućena, možete kucnuti više aplikacija kako
biste ih prikvačili na početni zaslon.
3.
Kucnite
da prikvačite odabranu aplikaciju
na Početni zaslon.
62
1. Pokrenite zaslon All Apps (Sve aplikacije)
2.
Desnom tipkom kliknite aplikacije koje želite
dodati na početni zaslon.
3.
Dodirnite/kliknite ikonu
kako biste
prikvačili odabrane aplikacije na početni zaslon.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Charms bar (Traku Charms)
Charms bar (Traku Charms) je alatna traka koja se može pokrenuti na
desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju
zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na
ASUS tabletu.
Charms bar (Traku Charms)
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
63
Pokretanje Charms bar (Traku Charms)
NAPOMENA: Kada se dozove, Charms bar (Traku Charms) će u početku
izgledati kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako Charms bar
(Traku Charms) izgleda kada je aktiviran.
Traku Gumbići pokrenite pomoću dodirnog zaslona prijenosnog
računala, dodirne plohe ili tipkovnice.
Povlačite od desnog ruba zaslona da pokrenete
Charms bar (Traka Charms).
Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili lijevi kut
zaslona.
Pritisnite
64
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
U Charms bar (Traku Charms)
Search (Traži)
Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili
programa na ASUS tabletu.
Share (Dijeli)
Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija
putem društvenih stranica ili e-pošte.
Start (Početak)
Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom
zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno
otvorenu aplikaciju.
Devices (Uređaji)
Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo
zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na
ASUS tablet, kao što je vanjski zaslon ili pisač.
Settings (Postavke)
Ovaj alat omogućuje pristup postavkama ASUS tableta.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
65
Funkcija Snap
Funkcija Snap prikazuje dvije aplikacije jednu pored druge,
omogućujući vam rad ili prebacivanje između aplikacija.
VAŽNO! Pazite da razlučivost tablet računala bude postavljena na 1366 x
768 prije upotrebe funkcije Snap.
Snap traka
66
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Upotreba funkcije Snap
Pomoću ploče dodirnog zaslona samo za određene modele, dodirne
plohe ASUS tableta ili tipkovnice aktivirajte i koristite Prikaz na dijelu
zaslona.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu
zaslona.
2.
Kucnite i držite gornji dio aplikacije i vucite je na
lijevu ili desnu stranu zaslona sve dok se ne pojavi
traka za prikaz aplikacije.
3.
Pokrenite drugu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu
zaslona.
2.
Postavite pokazivač miša u gornji dio zaslona.
3.
Kada se pokazivač promijeni u ikonu ruke,
povucite i ispustite aplikaciju u desni ili lijevi dio
zaslona.
4.
Pokrenite drugu aplikaciju.
1.
Pokrenite aplikaciju koju želite prikazati u dijelu
zaslona.
2.Pritisnite
i tipku lijeve ili desne strelice kako
biste dodali aplikaciju u lijevo ili desno okno.
3.
Pokrenite drugu aplikaciju. Ta aplikacija automatski
će se postaviti u prazno okno.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
67
Ostale prečice na tipkovnici
Pomoću tipkovnice također možete koristiti sljedeće prečice za pomoć
pri pokretanju aplikacija i snalaženju u Windows®8.1.
\
Prebacivanje između Početnog zaslona i zadnje
pokrenute aplikacije
Pokreće radnu površinu
Pokreće prozor This PC (Ovo računalo) u načinu
rada s radnom površinom
Otvara se mogućnost File (Datoteka) iz gumbića
Search (Pretraživanje)
Otvara okno Dijeljenje
Otvara okno Postavke
Otvara okno Uređaji
Aktivira zaslon za zaključavanje
Smanjuje trenutno aktivni prozor
68
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Pokreće se okno Project (Projekcija)
Otvara se mogućnost Everywhere
(Svugdje) iz gumbića Search
(Pretraživanje)
Otvara prozor Rad
Otvara Centar za laki pristup
Otvara se mogućnost Settings (Postavke)
pod gumbićem Search (Pretraživanje)
Otvara se kontekstualni izbornik za gumb
Start
Pokreće ikonu povećala i obavlja zumiranje
na zaslonu
Zumiranje zaslona
Otvara Postavke naratora
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
69
Spajanje na bežičnu mrežu
Wi-Fi
Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije
putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze ASUS tableta.
VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da
aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings (Postavke).
Aktiviranje Wi-Fi veze
Wi-Fi vezu na ASUS tabletu aktivirajte prema sljedećim uputama:
1.
Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.
Kucnite
3.
Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih
Wi-Fi veza.
i kucnite
.
4.Kliknite Connect (Poveži) da pokrenete mrežnu
vezu.
NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za
aktivaciju Wi-Fi veze.
5.
70
Ako omogućite dijeljenje između ASUS tableta i
drugih sustava s aktiviranom bežičnom vezom,
kucnite Yes, turn on sharing and connect to
devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje i
povezivanje). Kucnite No, don’t turn on sharing
or connect to devices (Ne, nemoj uključiti
dijeljenje ili povezivanje s uređajima) ako ne
želite aktivirati funkciju dijeljenja.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Bluetooth
Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.
VAŽNO! PAzite da isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada)
da aktivirate ASUS tablet. Više informacija potražite u poglavlju Settings
(Postavke).
Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth
Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s uređajima s Bluetooth
radi aktiviranja prijenosa podataka. Ako to želite, koriste dodirnu plohu
na sljedeći način:
1.
Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.
Kucnite
zatim kucnite Change PC Settings
(Promjena postavki računala).
3.U PC Settings (Postavke računala), odaberite
Devices (Uređaji) zatim kucnite Add a Device (Dodaj
uređaj) da tražite uređaje s aktiviranim Bluetoothom.
4.
Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku vašeg
računala s lozinkom koju ste dobili na odabranom
uređaju. Ako su jednaki, kucnite Yes (Da) radi
uspješnog uparivanja ASUS tableta.
NAPOMENA: Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom,
možda će se od vas tražiti da upišete lozinku vašeg ASUS
tableta.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
71
Zrakoplovni način rada
Airplane mode (Zrakoplovni način rada) deaktivira bežičnu
komunikaciju, te vam omogućuje sigurno korištenje ASUS tableta za
vrijeme leta zrakoplovom.
Uključuje zrakoplovni način rada
ili
1.
Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.
Kucnite
3.
Povucite klizač udesno traku ulijevo da uključite
zrakoplovni način rada.
Pritisnite
i kucnite
.
.
Isključuje zrakoplovni način rada
ili
1.
Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).
2.
Kucnite
3.
Povucite klizač ulijevo traku ulijevo da isključite
zrakoplovni način rada.
Pritisnite
i kucnite
.
.
NAPOMENA: Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se
upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i
ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS tableta tijekom leta.
72
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Spajanje na žične mreže
Možete se povezati sa žičnim vezama kao što su lokalne mreže i
širokopojasna veza s internetom, uz pomoć LAN priključka za ASUS
tablet.
NAPOMENA: Obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) u vezi
pojedinosti ili zatražite od administratora da vam poveća propusnost
mrežne veze.
Ako želite konfigurirati postavke držite se sljedećeg postupka.
VAŽNO! Pazite da prije svih potrebnih radnji svi mrežni kabeli budu
spojeni između priključka ASUS tableta i lokalne mreže.
Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze
1.Pokrenite Desktop (Radna površina).
2.
U programskoj traci Windows®, desnom tipkom
kliknite ikonu mreže
i kucnite Open Network
and Sharing Center (Otvori centar za mreže i
zajedničko korištenje).
3.
U prozoru centra za mrežu i zajednički rad,
odaberite Change adapter settings (Promijeni
postavke adaptera).
4.
Desnom tipkom miša kliknite LAN i odaberite
Properties (Svojstva).
5.Kucnite Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(internetski protokol, verzija 4 (TCP/IPv4)) zatim
kucnite Properties (Svojstva).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
73
6.Kucnite Obtain an IP address automatically
(Automatski dohvati IP adresu) i kucnite OK (U
redu).
NAPOMENA: Nastavite sa sljedećim koracima ako koristite PPPoE vezu.
Vratite se u Network and Sharing Center (Centar
za mreže i zajednički rad) i kucnite Set up a new
connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu).
8.Odaberite Connect to the Internet (Poveži se s
Internetom) i kucnite Next (Dalje).
9.Kucnite Broadband (PPPoE) (Širokopojasna veza
(PPPoE)).
7.
10.
Unesite korisničko ime, lozinku i naziv veze
Connect (Poveži se).
11.Kucnite Close (Zatvori) da biste završili s
konfiguriranjem.
12.
Kucnite
na programskoj traci i zatim kucnite
vezu koju ste upravo izradili.
13.
Upišite korisničko ime i lozinku i zatim kucnite
Connect (Poveži se) za pokretanje povezivanja s
internetom.
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze
1.
Ponovite korake 1 do 5 u Configuring a dynamic
IP/PPPoE network.(konfiguriranje dinamičke IP/
PPPoE mreže).
2Kucnite Use the following IP address (Koristi
sljedeću IP adresu).
74
3.
Unesite IP adresu, masku podmreže i zadani mrežni
prolaz koje ste dobili od svog davatelja usluga.
4.
Po potrebi možete upisati DNS adresu željenog
poslužitelja i adresu alternativnog DNS
poslužitelja te zatim kucnite OK (U redu).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Isključivanje ASUS tableta
ASUS tablet možete isključiti na jedan od sljedećih načina:
•
Kucnite
na Charms bar (Traku Charms) i
zatim kucnite
> Shut down (Isključi) radi
normalnog isključivanja.
ili
> Shut
•
Na zaslonu za prijavu kucnite
down (Isključi).
•
ASUS tablet možete isključiti i u načinu rada
s radnom površinom. To možete učiniti ako
pokrenete radnu površinu i zatim pritisnete
alt + f4 radi otvaranja prozora Isključivanje.
Na padajućem popisu odaberite Shut Down
(Isključivanje) i zatim odaberite OK (U redu).
•
Ako ASUS tablet ne reagira, pritisnite i držite
pritisnutim gumb za uključivanje najmanje četiri
(4) sekunde sve dok se ASUS tablet ne isključi.
Postavljanje ASUS tableta u stanje mirovanja
Za postavljanje ASUS tableta u stanje mirovanja jedanput pritisnute
gumb za uključivanje.
ASUS tablet možete dovesti u stanje mirovanja i u načinu
rada s radnom površinom. To možete učiniti ako pokrenete
radnu površinu i zatim pritisnete alt + f4 radi otvaranja
prozora Isključivanje. Na padajućem popisu odaberite
Sleep (Mirovanje) i zatim odaberite OK (U redu).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
75
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1
Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1 prikazuje se kada aktivirate
ASUS tablet iz načina mirovanja ili hibernacije. On se prikazuje i kada
zaključate ili otključate sustav Windows® 8.1.
Zaključani zaslon može se prilagoditi radi upravljanja pristupom
operativnom sustavu. Možete promijeniti njegovu pozadinu i pristupiti
nekim aplikacijama, iako je ASUS tablet još zaključano.
Za nastavak rada sa zaključanog zaslona
ili
76
1.
Dodirnite/kliknite dodirnu površinu ili pritisnite bilo
koju tipku na tipkovnici ASUS tableta.
2.
(Opcija) ako je vaš račun zaštićen lozinkom, morat
ćete je unijeti za nastavak na početni zaslon.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Prilagođavanje zaključanog zaslona
Zaključani zaslon možete prilagoditi za prikaz željene fotografije,
dijaprojekcije fotografija, ažuriranja aplikacije i brzi pristup kameri ASUS
tableta. Za promjenu postavki zaključanog zaslona pogledajte sljedeće
upute:
Odabir fotografije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.U Lock screen preview (Pretpregled zaključanog
zaslona) kliknite Browse (Pregledaj) kako
biste odabrali fotografiju koju želite koristiti kao
pozadinu na zaključanom zaslonu.
Izvođenje dijaprojekcije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.U Lock screen preview (Pretpregled zaključanog
zaslona) pomaknite kliznu traku Play a slide show
on the lock screen (Pokreni dijaprojekciju na
zaključanom zaslonu) na On (Uključeno).
4.
Pomaknite se prema dolje ako želite prilagoditi
sljedeće mogućnosti za dijaprojekciju
zaključanog zaslona:
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
77
Dodavanje ažuriranja aplikacije
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
3.
Pomičite se prema dolje dok ne ugledate
mogućnost Lock screen apps (Aplikacije na
zaključanom zaslonu).
4.
Pomoću sljedećih mogućnosti dodajte aplikacije
čija ažuriranja biste htjeli vidjeti na zaključanom
zaslonu:
Aktiviranje kamere ASUS tableta sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu prijelazom prsta prema dolje aktivirat ćete i
pokrenuti korištenje kamere ASUS tableta. Pogledajte sljedeće korake o
načinu aktiviranja ove značajke:
1.
Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).
2.Odaberite Change PC Settings > Lock screen
(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)
78
3.
Pomičite se prema dolje dok ne ugledate
mogućnost Camera (Kamera).
4.
Pomaknite kliznu traku na On (Uključeno).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Rješavanje problema
Pritiskanjem na
za vrijeme provjere POST, možete pristupiti
opcijama za rješavanje problema za sustav Windows® 8 koje obuhvaćaju
sljedeće:
•
Osvježavanje računala
•
Resetiranje računala
•
Napredne mogućnosti
Osvježavanje računala
Koristite Refresh your PC (Osvježi računalo) ako želite osvježiti sustav
bez gubitka trenutnih datoteka i aplikacija.
Za pristup tome za vrijeme POST:.
1.
2.
Iznova pokrenite ASUS tablet i zatim pritisnite
za vrijeme provjere POST.
Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom
Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot
(Rješavanje problema).
3.Kucnite Refresh your PC (Osvježavanje računala).
4.
Na ekranu za osvježavanje računala pročitajte točke
biltena i saznajte više o upotrebi te opcije i zatim
kliknete Next (Dalje).
5.
Kucnite račun koji želite osvježiti.
6.
Upišite lozinku računa i kucnite Continue
(Nastavak).
7.Kucnite Refresh (Osvježi).
VAŽNO! Pazite da ASUS tablet bude ukopčan u mrežnu
utičnicu prije osvježivanja sustava.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
79
Resetiranje računala
VAŽNO! Arhivirajte sve podatke prije izvođenja ove mogućnosti.
Opcija Reset your PC (Resetiranje računala) vraća računalo na
tvornički zadane postavke.
Za pristup tome za vrijeme POST:
1.
Iznova pokrenite ASUS tablet i zatim pritisnite
za vrijeme provjere POST.
2.
Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom
Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot
(Rješavanje problema).
3.Kucnite Refresh your PC (Osvježavanje računala).
4.
Na zaslonu za resetiranje računala pročitajte točke
biltena i saznajte više o upotrebi te opcije i zatim
kliknete Next (Dalje).
5.
Kucnite željene opcije resetiranja: Just remove my
files (Samo ukloni datoteke) ili Fully clean the
drive (Do kraja očisti pogon).
6. Kucnite za Reset (Resetiranje).
VAŽNO! Pazite da ASUS tablet bude ukopčan u mrežnu
utičnicu prije resetiranja sustava.
80
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Napredne mogućnosti
Koristite Advanced options (Napredne mogućnosti) za izvođenje
dodatnih mogućnosti rješavanja problema ASUS tableto.
Za pristup tome za vrijeme POST:
1.
Iznova pokrenite ASUS tablet i zatim pritisnite
za vrijeme provjere POST.
2.
Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom
Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot
(Rješavanje problema).
3.Kucnite Advanced options (Napredne
mogućnosti).
4.
Na zaslonu Advanced options (Napredne
mogućnosti) odaberite mogućnost za rješavanje
problema koju želite provesti.
5.
Slijedite gornje korake kako biste dovršili instalaciju.
Upotreba oporavka slike sustava
U Advanced options (Napredne mogućnosti), možete koristiti
System Image Recovery (Oporavak slike sustava) za oporavak
sustava uz pomoć specifične slike datoteka.
Za pristup tome za vrijeme POST:
1.
Iznova pokrenite ASUS tablet i zatim pritisnite
za vrijeme provjere POST.
2.
Pričekajte da Windows® učita ekran s opcijom
Choose (Odaberi) i zatim kucnite Troubleshoot
(Rješavanje problema).
3.Kucnite Advanced options (Napredne
mogućnosti).
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
81
4.
Na zaslonu Advanced options (Napredne
mogućnosti) odaberite System Image Recovery
(Oporavak slike sustava).
5.
Odaberite koji račun želite oporaviti pomoću
datoteke sa slikom sustava.
6.
Upišite lozinku računa i kucnite Continue
(Nastavak).
7.Odaberite Use the latest available system
image (recommended) (Upotrijebite najnoviju
dostupnu sliku sustava (preporučuje se)) i zatim
kucnite Next (Dalje). Također možete odabrati
Select a system image (Odaberite sliku sustava)
ako je slika vašeg sustava na vanjskom uređaju ili
DVD disku.
8.
Slijedite korake u nastavku kako biste dovršili
postupak oporavka slike sustava.
NAPOMENA: Snažno preporučujemo da redovito
izrađujete sigurnosne kopije sustava kako biste spriječili
gubitak podataka u slučaju prestanka rada računala.
82
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Poglavlje 4:
Nadogradnja ASUS tableta
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
83
Ugradnja tvrdog diska
Pogledajte sljedeće korake ako trebate zamijeniti HDD (pogon tvrdog
diska) ASUS tableta.
VAŽNO! Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete isključivo
kupnjom baterijskih modula kod ovlaštenih zastupnika ovog ASUS
tableta. Preporučujemo da zamjenu HDD-a vršite pod stručnim nadzorom.
Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar za daljnju pomoć.
UPOZORENJE! Odvojite spojene vanjske uređaje, telefone ili
telekomunikacijske veze i priključak električnog napajanja (poput
vanjskog električnog napajanja, baterijskog modula, itd.) prije skidanja
poklopca tvrdog diska.
NAPOMENA: Izgled donje strane ASUS tableta i HDD može se razlikovati
za razne modele, ali ugradnja tvrdog diska uvijek je ista.
84
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
A. Otpustite vijak poklopca odjeljka ASUS tableta.
B.
Izvucite poklopac odjeljka i u potpunosti ga uklonite s ASUS
tableta.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
85
C.
Izvadite vijke koji pričvršćuju ležište tvrdog diska za odjeljak.
D.
Uklonite ležište za HDD iz odjeljka uz pomoć klapne.
klapna
86
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
E.
Stavite HDD u ležišta za HDD.
F.
Pričvrstite HDD unutar ležišta za HDD uz pomoć vijaka koje ste
dobili uz ležište za HDD.
Tvrdi disk
Ležište tvrdog diska
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
87
G.
Vratite ležište za HDD natrag u odjeljak s priključkom HDD-a
poravnatim s priključkom za tvrdi disk na ASUS mobilnoj
priključnoj stanici. Pritisnite ležište za HDD tako da se spoji s ASUS
mobilnom priključnom stanicom.
H.
Pričvrstite ležište tvrdog diska vijcima koje ste ranije uklonili.
88
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
I.
Poravnajte i zatim pritisnite poklopac odjeljka natrag na mjesto.
J. Vratite i stegnite vijke koje ste ranije izvadili.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
89
90
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Savjeti i ČPP
Savjeti i ČPP
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
91
Korisni savjeti za ASUS tablet
Ako želite maksimalno poboljšati upotrebu ASUS tableta, održavajte
radna svojstva sustava i osigurajte sve podatke; u nastavku slijede neki
korisni savjeti:
•
Povremeno ažurirajte sustav Windows® kako bi vaše aplikacije
imale najnovije sigurnosne postavke.
•
Koristite ASUS Live Update za ažuriranje isključivo ASUS-ovih
aplikacija, upravljačkih programa i uslužnih programa na vašem
ASUS tabletu. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u programu
ASUS Tutor koji je instaliran na ASUS tablet.
•
Koristite antivirusni softver za zaštitu podataka i ažurirajte ga.
•
Ako to nije apsolutno neophodno, nemojte prisilno isključivati
ASUS tablet.
•
Uvijek izradite sigurnosnu kopiju podataka i svakako izradite
rezervnu verziju podataka na vanjskom uređaju za pohranu.
•
Nemojte koristiti ASUS tablet na iznimno visokim temperaturama.
Ako nećete koristiti ASUS tablet dulje vremensko razdoblje
(barem mjesec dana), preporučamo da izvadite bateriju, ako je to
moguće.
•
Odvojite sve vanjske uređaje i provjerite imate li sljedeće stavke
prije nego resetirate ASUS tablet:
92
-
Ključ proizvoda za vaše operativne sustave i druge
instalirane aplikacije
-
Sigurnosnu kopiju podataka
-
ID za prijavu i lozinku
-
Podatke o internetskoj vezi
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
ČPP za hardver
1.
Kada uključim ASUS tablet, na zaslonu se pojavljuje crna, a
nekada i točkica u boji. Što da učinim?
Iako se te točkice normalno pojavljuju na zaslonu, one ne utječu
na sustav. Ako problem ne nestane i naknadno utječe na radnu
izvedbu sustava, potražite pomoć u ovlaštenom ASUS servisnom
centru.
2.
Moja ploča zaslona ima neravnomjernu boju i svjetlinu. Kako
to mogu popraviti?
Na boju i svjetlinu ploče zaslona može utjecati kut gledanja
i trenutni položaj ASUS tableta. Svjetlina i ton boja razlikuju
se i između modela ASUS tableta. Koristite funkcijske tipke ili
postavke prikaza u vašem operativnom sustavu za podešavanje
izgleda ploče zaslona.
3.
Kako da maksimalno povećam radni vijek baterije ASUS
tableta?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
•
Koristeći funkcijske tipke prilagodite svjetlinu zaslona.
•
Ako ne koristite Wi-Fi vezu, prebacite sustav u Airplane
mode (Zrakoplovni način rada).
•
Odvojite nekorištene USB uređaje.
•
Zatvorite nekorištene aplikacije, posebno one koje
zauzimaju previše memorije sustava.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
93
4.
5. 6.
LED pokazatelj baterije se ne uključuje. U čemu je problem?
•
Provjerite je li adapter napajanja baterijskog modula
ispravno priključen. Možete i probati odvojiti adapter
napajanja ili baterijski modul, pričekati minuti i zatim ih
ponovno priključiti u utičnicu i ASUS tablet.
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Zašto moja dodirna površina ne radi?
•
Pritisnite
da omogućite dodirnu površinu.
•
Provjerite jeste li program ASUS Smart Gesture postavili
za deaktiviranje dodirne površine prilikom povezivanja s
vanjskim pokazivačkim uređajem.
Kada reproduciram audio i video datoteke, zašto ne mogu
čuti zvuk iz zvučnika ASUS tableta?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
7.
•
Pritisnite
da povećate glasnoću.
•
Provjerite jesu li zvučnici utišani.
•
Provjerite je li priključak za slušalice umetnut u ASUS tablet i
ako jest, izvadite ga.
Što da učinim ako se adapter napajanja ASUS tableta izgubi
ili ako baterija prestane raditi?
Pomoć potražite od lokalnog ASUS servisnog centra.
94
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
8. Zašto iz zvučnika ASUS tableta i dalje izlazi zvuk iako sam
priključio slušalice u desni priključak?
Otvorite Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and
Sound (Hardver i zvuk), a zatim Audio Manager (Upravitelj za
zvuk) i konfigurirajte postavke.
9.
Moj ASUS tablet ne vrši na odgovarajući način unos prema
pritisnutim tipkama jer se pokazivač ne prestaje pomicati.
Što da učinim?
Pazite da ništa slučajno ne dodiruje ili pritišće dodirnu površinu
dok koristite tipkovnicu. Dodirnu površinu možete i deaktivirati
pritiskom na
.
10. Dodirna površina mog ASUS tableta ne radi. Što da učinim?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
•
Provjerite jeste li ASUS Smart Gesture postavili za
deaktiviranje dodirne površine povezivanje vanjskog
pokazivačko uređaja s ASUS tabletom. Ako jeste,
deaktivirajte ovu funkciju.
•
Pritisnite
.
11. Umjesto da se prikazuju slova, kada pritišćem tipke “U”,
“I” i “O” na tipkovnici, prikazuju se brojevi. Kako to mogu
promijeniti?
Pritisnite tipku
ili
(na odabranim
modelima) na ASUS tabletu kako biste isključili ovu značajku i
koristili navedene tipke za unos slova.
12. Kako ću znati radi li moj sustav?
Pritisnite i približno dvije (2) sekunde držite gumb za uključivanje
dok LED indikator gumba za uključivanje ne zatrepće pet puta, a
LED indikator kamere jednom.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
95
ČPP za softver
1.
Kada uključim prijenosno računalo, indikator napajanja
se uključi, ali ne i indikator aktivnosti diska. Također se ne
pokreće ni sustav. Što mogu učiniti da to popravim?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
2.
•
Prisilno isključite prijenosno računalo držeći pritisnutim
gumb za uključivanje dulje od deset (10) sekunde. Provjerite
jesu li adapter napajanja i baterijski modul pravilno
umetnuti pa uključite prijenosno računalo.
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Što učiniti kada se na ekranu pojavi poruka: “Remove disks
or other media. Press any key to restart. (Izvadite diskove
i ostale medije. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno
pokretanje.)”?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
3. •
Izvadite sve priključene USB uređaje i ponovno pokrenite
prijenosno računalo.
•
Ako problem ne nestane, vaše prijenosno računalo možda
ima problem s memorijom. Pomoć potražite od lokalnog
ASUS servisnog centra.
Moje prijenosno računalo pokreće se sporije nego obično, a
operativni sustav radi usporeno. Kako to mogu popraviti?
Izbrišite aplikacije koje ste nedavno instalirali ili koje nisu
isporučene s operativnim sustavom, a zatim ponovno pokrenite
sustav.
96
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
4.
Ne pokreće se sustav ASUS tableta. Kako to mogu popraviti?
Postupite prema nekom od sljedećih prijedloga:
5.
•
Uklonite sve uređaje koji su priključeni na ASUS tablet pa
ponovno pokrenite sustav.
•
Pritisnite F9 nakon pokretanja. Kada vaše računalo uđe
u Troubleshooting (Rješavanje problema), odaberite
Refresh (Osvježi) ili Reset your PC (Resetiraj računalo).
•
Ako problem ne nestane, pomoć zatražite od lokalnog ASUS
servisnog centra.
Zašto se moj ASUS tablet ne može probuditi iz stanja
mirovanja ili hibernacije?
•
Morate pritisnuti gumb za uključivanje kako biste mogli
nastaviti u posljednjem radnom stanju.
•
Sustav je možda potpuno ispraznio bateriju. Priključite
adapter napajanja na ASUS tablet i u utičnicu, a zatim
pritisnite gumb za uključivanje.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
97
98
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Dodaci
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
99
Sukladnost unutarnjeg modema
ASUS tablet s unutarnjim modemom sukladan je JATE (Japan), FCC (SAD, Kanada,
Koreja, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren u skladu sa odlukom vijeća
98/482/EC za povezivanje na javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa
jednog terminala u Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim PSTN mrežama
između nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno jamstvo
uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U slučaju problema
prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme.
Pregled
Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21 u službenom
listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne opreme za negovorne
usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za povezivanje na analognu PSTN
(Javna komutirana telefonska mreža).
CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za povezivanje
na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (isključujuću terminalnu
opremu koja podržava opravdani slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u
kojoj se mrežno adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja
s više frekvencija.
100
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Izjava o kompatibilnosti mreže
Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi
navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima
oprema može imati poteškoće u radu".
Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže
za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može
imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad
je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također će
savjetovati korisnika da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj
mreži."
Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih odobrenja
koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji ne zahtijevaju
regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.
Negovorna oprema
Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i modemi, faks
uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je vrhunska kvaliteta
govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni i u nekim državama i bežični
telefoni) je isključena.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
101
Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR
21 standardom.
Država
Vrijedi za
Više ispitivanja
Austrija1
Da
Ne
Belgija
Da
Ne
Češka Republika
Ne
Nije primjenjivo
Danska1
Da
Da
Finska Da
Ne
Francuska
Da
Ne
Njemačka
Da
Ne
Grčka
Da
Ne
Mađarska
Ne
Nije primjenjivo
Island
Da
Ne
Irska
Da
Ne
Italija
Još uvijek u tijeku
Još uvijek u tijeku
Izrael
Ne
Ne
Lihtenštajn
Da
Ne
Luksemburg
Da
Ne
Nizozemska1
Da
Da
Norveška
Da
Ne
Poljska
Da
Nije primjenjivo
Portugal
Da
Nije primjenjivo
Španjolska
Da
Nije primjenjivo
Švedska
Da
Ne
Švicarska
Da
Ne
Velika Britanija
Da
Ne
102
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez odgovornosti. Za
promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html
1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno biranje
(proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema namjenjena samo
za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna ispitivanja suvišnim).
U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge ID
pozivatelja.
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje
uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
•
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući
smetnju koja može izazvati neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje
B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za
osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova
oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije
ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim
komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog
načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom
prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme,
korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
•
Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
•
Povećati razmak između opreme i prijamnika.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
103
•
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
•
Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela
za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija
i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno
koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene
kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem.
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna
za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje
ovog uređaja.
(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government
Printing Office.)
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)
Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:
•
Bitni zahtjevi kao u [članku 3]
•
Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]
•
Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]
•
Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]
•
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u
[EN 301 489-17]
•
Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]
•
Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]
104
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji
UPOZORENJE! Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja
je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na
korištenje ovog uređaja. “Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen
za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz frekvencijskom pojasu putem
posebne programske opreme kojom se upravlja u SAD-u.”
Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima izloženosti
radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali
sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju,
za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s
propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se
pridržavati posebnih uputa.
Ovaj uređaj radi u frekvencijskom opsegu 5,15-5,25 GHz i ograničen je samo za
unutarnje uređaje. Vanjski rad na 5150-5250 MHz se zabranjuje.
Podaci o RF izloženosti (SAR)
Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj
je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio
frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije
vlade SAD-a.
Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific
Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR
prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim
položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na
različitim kanalima.
Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 0,66 W/kg kad je
postavljen pokraj tijela.
FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR
razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti.
SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u
odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID:
ZQ6-AP6234A.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
105
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha
Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ
“Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ “Niskonaponska direktiva”.
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i
komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova
međusobna prepoznatljivost i sukladnost.
Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,264 W/kg.
Ovaj uređaj može se koristiti u:
AT
EE
IT
NO
106
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja
izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite
zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke
su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i
detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne
uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate” (Specifična
stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama
tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od
neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice
ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri
kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim
certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
107
Izjava o IC upozorenju
Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za
odašiljanje ili u slučaju kvara u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana
prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje ponovljenih kodova
kada to tehnologija zahtijeva.
Uređaj za raspon od 5150-5250 MHz je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenim
prostorima radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na
susjednom kanalu; maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s
rasponom 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjem;
maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s rasponom 5275-5850
MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjima navedenim za komunikaciju od točke
do točke i komunikaciju koja nije te vrste, na način naveden u odjeljku A9.2(3).
Dodatno, radari velike snage su određeni kao primarni korisnici (što znači da
imaju prioritet) raspona 5250-5350 MHz i ti radari mogu prouzročiti smetnje i/ili
oštećenja LE-LAN uređaja.
Funkcija Country Code Selection (Odabir koda zemlje) je onemogućena za
proizvode na tržištu u SAD-u/Kanadi. Za proizvode dostupne na tržištu SAD-a/
Kanade, mogu se koristiti samo kanali 1-11. Odabir ostalih kanala neće biti moguć.
108
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim
regijama
Sj. Amerika
2.412-2.462 GHz
Kanali 01 do 11
Japan
2.412-2.484 GHz
Kanali 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanali 01 do 13
Ograničenje frekvencijskog raspona u
Francuskoj
Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja
maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:
•
10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5
MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom
posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje
Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu
frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim
površinama.
U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:
•
Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.
•
Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
109
Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400
do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima
manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih ograničenja, čime
će se bežične LAN kartice moći koristiti u više područja u Francuskoj. Najnovije
podatke potražite od ART-a (www.arcep.fr).
NAPOMENA: WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.
110
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Sigurnosne napomene za UL
Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu
koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji
vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105
V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog
zakona o električnoj energiji (NFPA 70).
Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih
sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara,
električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada,
umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u
vlažnom podrumu.
•
Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do
električnog udara izazvanog gromom.
•
Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.
Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim
(punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije
sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više
serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se
nepovratnom ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u
električnu.
•
Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle
eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog
požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.
•
Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i
eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja.
Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete
nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
111
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene
kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75
mm2.
Informacije o TV tjuneru
Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova mora biti
povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70, National Electrical Code
(NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93, Uzemljivanje vanjskog vodjivog
omotača koaksijalnog kabela – instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa
koaksijalnog kabela na ulazu u zgradu.
REACH
Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija)
regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na
ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Napomena o proizvodima Macrovision
Corporation
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom, koja je
zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih patenata u SAD-a i
ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu tvrtke Macrovision Corporation
i drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologija zaštićene autorskim pravom
mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu
upotrebu i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka
Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen je povratni
inženjering i rastavljanje proizvoda.
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk
predugo na razini visoke jačine zvuka.
112
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Oprez pri korištenju litijskih baterija za
Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
113
Sigurnosne napomene za optički disk
Podaci o sigurnoj uporabi lasera
Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona, nemojte ga
sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite sigurnosti zatražite pomoć od
profesionalnog tehničara.
Upozorenje o servisiranju
UPOZORENJE: OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU. NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U
LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
CDRH propisi
Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za hranu i
lijekove uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske proizvode, kojim
su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni nakon 1. kolovoza 1976. godine.
Proizvodi koji se nude na tržištu Sjedinjenim američkim Državama moraju
ispunjavati te propise.
UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili postupci koji nisu
navedeni u ovom priručniku ili u uputama za instalaciju laserskog proizvoda mogu
dovesti do izloženosti opasnom zračenju.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od električnog udara, na
obje strane kućišta računala nanesen je premaz za izolaciju na mjestima gdje se
nalaze I/O priključci.
114
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
CTR 21 Odobrenje
(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
115
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
116
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Ekološka oznaka Europske unije
Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što znači da
proizvod ima sljedeće značajke:
1.
Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.
2.
Ograničena uporaba otrovnih teških metala.
3.
Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.
4.
Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe recikliranih
materijala.
5.
Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz osiguravanje
kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su baterije, izvori električnog
napajanja, tipkovnica, memorija i ako je dostupan, CD pogon ili DVD
pogon.
6.
Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata proizvoda.
Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o ekološkom
označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
117
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se
odnose na zaštitu okoliša
ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o
ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda
bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS
objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.
Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi objavljenih podataka
prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:
Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korejski RoHS
Švicarski zakoni o energiji
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih
proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše
orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima
omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija
i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.
118
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Tablet
Model name :
T200T, J200T, R204T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62479:2010
EN 50566: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50360: 2001
EN 50360/A1 :2012
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
119
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Mobile Dock
Model name :
T200T Mobile Dock, J200T Mobile Dock, R204T
Mobile Dock
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
120
Signature : __________
E-priručnik za ASUS tablet i ASUS mobilnu priključnu stanicu
Download PDF

advertising