Asus | T200TA | User's Manual | ASUS T200TA User's Manual

CZ9159
První edice
Květen 2014
Tablet ASUS
Mobilní dok ASUS
E-příručka
T200 Série
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,
přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě
a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu
firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI
ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty
příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez
záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,
MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK
FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO
PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete
mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte
právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně
smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v
důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny
každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy,
přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její
dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH
STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ,
NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU
NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com
2
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Obsah
O této příručce.............................................................................................................7
Konvence použité v této příručce.............................................................................. 8
Ikony..................................................................................................................................... 8
Typografie.......................................................................................................................... 8
Bezpečnostní opatření..............................................................................................9
Použití tabletu ASUS....................................................................................................... 9
Péče o tablet ASUS.......................................................................................................... 10
Správná likvidace............................................................................................................. 11
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Pohled shora...................................................................................................................... 14
Levá strana......................................................................................................................... 16
Pravá strana..................................................................................................................18
Funkce tabletu ASUS.................................................................................................19
Pohled shora a zezadu................................................................................................... 19
Dolní strana....................................................................................................................... 22
Funkce mobilní základny ASUS.............................................................................23
Pohled shora...................................................................................................................... 23
Dolní strana....................................................................................................................... 25
Vložení tabletu ASUS do mobilního doku.........................................................26
Vyjmutí tabletu ze základny...................................................................................27
Kapitola 2: Používání tabletu ASUS a mobilní
dokovací stanice ASUS
Začínáme.......................................................................................................................30
Vložte tablet do mobilní základny............................................................................. 30
Nabijte tablet ASUS........................................................................................................ 31
Zvednutím otevřete monitor....................................................................................... 33
Stiskněte tlačítko Start................................................................................................... 33
Gesta pro dotykovou obrazovku a dotykovou plochu.................................34
Používání gest dotykového panelu.......................................................................... 34
Používání gest dotykové plochy................................................................................ 38
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
3
Gesta jedním prstem...................................................................................................... 39
Pomocí klávesnice......................................................................................................46
Funkční klávesy................................................................................................................ 46
Windows® 8.1 keys.......................................................................................................... 47
Kapitola 3:
Práce s Windows® 8.1
První spuštění..............................................................................................................50
Uživ. rozhraní Windows® .........................................................................................51
Spouštěcí obrazovka...................................................................................................... 51
Aplikace Windows® ........................................................................................................ 51
Aktivní body...................................................................................................................... 52
Tlačítko Start..................................................................................................................... 55
Přizpůsobení obrazovky Start..................................................................................... 57
Práce s aplikacemi Windows®.................................................................................58
Spuštění aplikace............................................................................................................. 58
Přizpůsobení aplikací..................................................................................................... 58
Otevření obrazovky aplikací........................................................................................ 61
Panel symbolů.................................................................................................................. 63
Funkce Snap...................................................................................................................... 66
Další klávesové zkratky.............................................................................................68
Připojení k bezdrátovým sítím ..............................................................................70
Wi-Fi...................................................................................................................................... 70
Bluetooth ........................................................................................................................... 71
Režim letadlo.................................................................................................................... 72
Připojení ke kabelovým sítím.................................................................................73
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE..................................................... 73
Konfigurace statické IP adresy připojení................................................................. 74
Vypnutí tabletu ASUS................................................................................................75
Přepnutí tabletu ASUS do režimu spánku.............................................................. 75
Zamykací obrazovka systému Windows® 8.1...................................................76
Postup ze zamykací obrazovky................................................................................... 76
Přizpůsobení zamykací obrazovky............................................................................ 77
4
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Troubleshoot (Řešení potíží)...................................................................................79
Refresh your PC (Opravit PC)....................................................................................... 79
Reset your PC (Obnovit PC).......................................................................................... 80
Advanced options (Pokročilé možnosti)................................................................. 81
Kapitola 4: Upgradování tabletu ASUS
Instalace pevného disku..........................................................................................84
Tipy a odpovědi na časté dotazy
Užitečné tipy pro váš tablet ASUS........................................................................92
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................93
Odpovědi na časté dotazy o softwaru................................................................96
Appendices
Slučitelnost interního modemu................................................................................. 100
Přehled................................................................................................................................ 100
Prohlášení o síťové kompatibilitě.............................................................................. 101
Nehlasové zařízení ......................................................................................................... 101
Prohlášení Federální komise pro komunikaci....................................................... 103
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)............................................... 104
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)................ 105
Limity expozice RF vyzařování (SAR)........................................................................ 105
Symbol CE.......................................................................................................................... 106
Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE........................ 107
Varování IC......................................................................................................................... 108
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény..................................................... 109
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi...................... 109
Poznámky k bezpečnosti UL........................................................................................ 111
Požadavek na elektrickou bezpečnost..................................................................... 112
Poznámky k TV tuneru................................................................................................... 112
REACH.................................................................................................................................. 112
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation............................................... 112
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
5
Prevence ztráty sluchu................................................................................................... 112
Severská opatření pro lithium (pro baterie
lithium-ion)........................................................................................................................ 113
Bezpečnostní informace o optické mechanice..................................................... 114
Coating Notice.................................................................................................................. 114
Schválení CTR 21
(pro notebook s integrovaným modemem).......................................................... 115
Ekologický štítek Evropské Unie................................................................................. 117
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................. 118
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru........................................................... 118
6
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
O této příručce
Tato příručka obsahuje informace o hardwaru a softwaru tabletu ASUS a
mobilní dokovací stanice ASUS, rozdělené do následujících kapitol:
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Tato kapitola obsahuje podrobnosti o hardwarových součástech
tabletu ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS.
Kapitola 2: Používání tabletu ASUS a mobilní dokovací stanice
ASUS
Tato kapitola obsahuje pokyny pro používání různých částí
tabletu ASUS a jeho mobilní dokovací stanice ASUS.
Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1
Tato kapitola obsahuje přehled o používání operačního systému
Windows® 8.1 v tabletu ASUS.
Kapitola 4: Upgradování tabletu ASUS
Tato kapitola obsahuje pokyny pro výměnu a upgradování
součástí tabletu ASUS.
Tipy a odpovědi na časté dotazy
Tato část obsahuje některé doporučené tipy a odpovědi na časté
dotazy o hardwaru a softwaru, které můžete využít při údržbě a
odstraňování běžných problémů s tabletem ASUS.
Přílohy
Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k notebooku.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
7
Konvence použité v této příručce
Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto
způsobem:
DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno
při provádění úkolu respektovat.
POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou
pomoci při provádění úkolů.
VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při
provádění úkolů a předcházení poškození součástek Tablet ASUS a dat.
Ikony
Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady
úkolů nebo postupů s tabletem ASUS.
= Použijte panel dotykové obrazovky.
= Použijte touchpad.
= Použijte klávesnici
Typografie
Tučné
= Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.
Ležaté
=O
značuje části v této příručce, podle kterých můžete
postupovat.
8
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Bezpečnostní opatření
Použití tabletu ASUS
BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento tablet ASUS je dovoleno
používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5
°C (41°F) a 35 °C (95 °F).
Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní
straně tabletu ASUS a ověřte si, zda používaný
napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.
Nenechávejte tablet ASUS na klíně ani jiné části
těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se
horkem.
Nepoužívejte s tabletem ASUS poškozené napájecí
kabely, doplňky ani jiné periférie.
Zapnutý tablet ASUS nepřenášejte ani nezakrývejte
materiály, které by snížily oběh vzduchu.
Nepokládejte tablet ASUS na nerovné ani nestabilní
pracovní povrchy.
Tablet ASUS můžete poslat přes letecké rentgenové
stroje (používané ke kontrole předmětů na
dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před
magnetickými a ručními detektory.
Ohledně možností používání tabletu ASUS v letadle
a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého
dopravce.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
9
Péče o tablet ASUS
Před čištěním tabletu ASUS odpojte napájení a
vyjměte baterii. Otřete tablet ASUS čistou houbou
z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným
v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé
vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla,
benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko
povrchu tabletu ASUS.
Na tablet ASUS nic nestavte.
NEVYSTAVUJTE tablet ASUS silným magnetickým
ani elektrickým polím.
Nevystavujte ani nepoužívejte tablet ASUS blízko
tekutin, deště nebo vlhkosti.
Tablet ASUS chraňte před prachem.
Nepoužívejte tablet ASUS v případě úniku plynu.
10
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Správná likvidace
NEVHAZUJTE zařízení Tablet ASUS / Mobilní
dok ASUS do komunálního odpadu. Tento
produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné
opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol
přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt
(elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková
baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován
společně s komunálním odpadem. V souvislosti
s odstraňováním elektronických výrobků si
prostudujte místní předpisy.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu.
Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje,
že tato baterie nesmí být likvidována společně s
komunálním odpadem.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
11
12
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Kapitola 1:
Nastavení hardwaru
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
13
Pohled shora
POZNÁMKA:
14
•
Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Také pohled
shora se může lišit podle modelu tabletu ASUS.
•
Tento mobilní dok ASUS je kompatibilní s tablety ASUS řady T200.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tablet ASUS
Tento tablet ASUS je dodáván s volitelnou mobilní dokovací
stanicí ASUS pro uspokojení mobilních nároků uživatele. Tablet je
rovněž vybaven vlastními funkcemi pro práci a zábavu, ke kterým
lze přistupovat pomocí gest dotykového panelu.
POZNÁMKA: Další pokyny pro používání tabletu viz části Funkce
tabletu a Gesta pro tablet a dotykovou plochu v této příručce.
Mobilní dok ASUS
Mobilní dokovací stanice ASUS nabízí další možnosti zadávání
do dotykového panelu prostřednictvím jeho dotykové plochy a
klávesnice.
DŮLEŽITÉ! Další pokyny pro připojení nebo odpojení tabletu od
mobilní základny viz části Vložení tabletu do mobilní základny a
Vyjmutí tabletu ze základny v této příručce.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
15
Levá strana
Následující hardwarové prvky se nacházejí na tabletu ASUS a na mobilní
dokovací stanici ASUS (volitelná) a lze je používat při práci s tabletem
ASUS bez ohledu ne to, zda se nachází v dokovací stanici či nikoli.
Vstup napájení (DC)
K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli
nabíjet baterii a napájet tablet ASUS.
VAROVÁNÍ! Adaptér se při použití zahřívá. Adaptér nezakrývejte
a v době, kdy je připojen k elektrické zásuvce, se vyhněte
tělesnému kontaktu s ním.
DŮLEŽITÉ! Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, abyste
mohli nabíjet baterii a napájet tablet ASUS.
16
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup
Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se
zesilovačem k notebooku. Tento port také umožňuje připojení
vnějšího mikrofonu k notebooku.
Port mikro HDMI
Tento port umožňuje připojení mikro HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) a výstup podporuje HDCP, takže lze
přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.
Port Micro USB 2.0
Tento port mikro USB (Universal Serial Bus) 2.0 je kompatibilní se
zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou klávesnice, ukazovací
zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery a tiskárny.
Slot pro kartu Micro SD
Zařízení Tablet ASUS je vybaveno zabudovanou čtečkou
paměťových karet, která podporuje formáty karet microSD,
microSDHC, a microSDXC.
Port LAN
Do tohoto portu zasuňte kabel připojení k místní síti.
Port USB 3.0
Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje
přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
17
Pravá strana
Následující hardwarové prvky na mobilní dokovací stanici ASUS lze
používat při práci s tabletem ASUS vloženým v dokovací stanici.
Port USB 2.0
Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními
USB 2.0 nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími
zařízeními, flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory,
fotoaparáty a tiskárnami.
18
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Funkce tabletu ASUS
Pohled shora a zezadu
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
19
Kontrolka kamery
Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná
kamera.
Přední kamera
Zabudovanou přední kameru lze použít k fotografování nebo
záznamu videa pomocí tabletu ASUS.
Panel dotykové obrazovky
Tento panel s dotykovou obrazovkou o vysokém rozlišením
nabízí skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních
souborů v tabletu ASUS. Rovněž umožňuje ovládat tablet ASUS
pomocí dotykových gest.
POZNÁMKA: Další pokyny pro používání gest dotykového
panelu při používání tohoto tabletu ASUS viz část Používání gest
dotykového panelu v této příručce.
Reproduktory
Zvukové reproduktory umožňují poslouchat zvuk přímo z
tabletu ASUS. Zvuk je řízen softwarově.
Zadní kamera
Tuto zabudovanou zadní kameru lze použít k fotografování nebo
záznamu videa pomocí tabletu ASUS.
20
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tlačítko napájení
Stisknutím vypínače zapnete tablet ASUS, přepnete jej do režimu
spánku a probudíte jej z režimu spánku.
Pokud tablet ASUS přestane reagovat, stisknutím a přidržením
vypínače přibližně deset (10) sekund přístroj natvrdo vypnete.
DŮLEŽITÉ! Vypnutím systému natvrdo může dojít ke ztrátě dat.
Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data.
Indikátor nabití baterie
Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.
Podrobnosti najdete v následující tabulce:
Barva
Bílá
Kapacita baterie přes 95 %
Oranžová Nabíjení a kapacita baterie pod 95 %
VYPNUTO Tablet ASUS není připojen ke zdroji napájení.
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko hlasitosti slouží ke zvyšování nebo snižování úrovně
hlasitosti Tabletu ASUS.
Tlačítko Windows®
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud
se již nacházíte na úvodní obrazovce, vrátíte se na naposledy
otevřenou aplikaci.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
21
Dolní strana
Slot pro kartu Micro SIM (pouze pro modely s LTE)
Váš tablet ASUS je vybaven zabudovaným slotem pro kartu
micro SIM, který podporuje síťová pásma GSM, WCDMA a LTE.
Otvor pro zavěšení
Zorientujte a nasaďte háčky západek do těchto otvorů a zasuňte
pevně tablet do mobilní základny.
Dokovací port
Připojení mobilní základny k tomuto portu bude rozšířena
podpora funkcí klávesnice, dotykové plochy a portu USB 3.0.
22
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Funkce mobilní základny ASUS
DŮLEŽITÉ!
•
Mobilní dok ASUS je volitelné příslušenství.
•
Tato mobilní dokovací stanice ASUS je kompatibilní s tablety ASUS
řady T200.
POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země.
Pohled shora
Úchyt se západkou
Úchyty se západkami umožňují bezpečně připevnit tablet k
mobilní základně.
Dokovací konektor
Pevně zasuňte tablet do mobilní základny zarovnáním portu
základny k horní straně tohoto konektoru.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
23
Uvolňovací tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka bezpečně odpojíte tablet od mobilní
základny.
Hinge
Tato podpěra podpírá tablet, když je připojen k mobilní
základně. Rovněž zajišťuje polohu tabletu při změně nastavení
úhlu zobrazení.
Klávesnice
Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves
pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání
funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.
POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle oblasti.
Touchpad
Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů,
což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce
běžné myši.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Používání dotykové
plochy v této příručce.
24
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Dolní strana
Přihrádka pro pevný disk
Tato přihrádka je vyhrazena pro pevný disk notebooku (HDD)
tabletu ASUS.
POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro instalaci pevného disku (HDD)
viz Kapitola 4: Upgradování tabletu ASUS. Před instalací požádejte
vašeho dodavatele o pomoc ohledně kompatibility pevného
disku (HDD) pro tablet ASUS.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
25
Vložení tabletu ASUS do mobilního doku
Zorientujte tablet ASUS s horní stranou výstupku PC doku (viz obrázek
níže).
DŮLEŽITÉ!
26
•
Zcela zasuňte tablet do mobilní základny.
•
Pokud je tablet zasunut do mobilní základny, vždy zvedejte celou
sestavu za dolní stranu.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Vyjmutí tabletu ze základny
Stisknutím uvolňovacího tlačítka na mobilní základně bezpečně
odpojte tablet od západek a potom opatrně vysuňte tablet.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
27
28
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Kapitola 2:
Používání tabletu ASUS a
mobilní dokovací stanice ASUS
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
29
Začínáme
Vložte tablet do mobilní základny.
30
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Nabijte tablet ASUS.
A.
Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
B.
Připojte konektor stejnosměrného napájení k napájecímu vstupu
(DC) tabletu ASUS.
Před prvním použitím v režimu napájení z baterie
nechte tablet ASUD nabíjet po dobu 3 hodin.
POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na
modelu a vašem regionu.
POZNÁMKA:
Informace o napájecím adaptéru:
•
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
•
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
•
Jmenovitý výstupní proud: 1.75A (33W)
•
Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
31
DŮLEŽITÉ!
•
Vyhledejte na tabletu ASUS typový štítek s hodnotami jmenovitého
vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého
vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely
tabletů ASUS mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na
základě dostupné SKU.
•
Před prvním zapnutím tabletu ASUS zkontrolujte, zda je připojen
k uzemněnému napájecímu adaptéru. Při používání tabletu ASUS
v režimu napájecího adaptéru důrazně doporučujeme používat
uzemněnou elektrickou zásuvku.
•
Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná a v blízkosti vašeho
tabletu ASUS.
•
Chcete-li odpojit tablet ASUS od hlavního zdroje napájení, odpojte
jej od elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ!
Přečtěte si následující zásady pro baterii tabletu ASUS:
32
•
Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik ASUS.
•
V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v tomto
přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemickými
látkami.
•
Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
•
Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
•
Nevhazujte do ohně.
•
Zásadně nezkoušejte zkratovat baterii tabletu ASUS.
•
Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.
•
V případě úniku přestaňte používat.
•
Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.
•
Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Zvednutím otevřete monitor.
Stiskněte tlačítko Start.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
33
Gesta pro dotykovou obrazovku a
dotykovou plochu
Gesty lze spouštět programy a přistupovat k nastavení tabletu ASUS.
Při používání gest na touchpadu se řiďte následujícími obrázky. Při
používání na dotykové obrazovce a dotykové ploše postupujte podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: Následující kopie obrazovek jsou pouze orientační. Vzhled
dotykového panelu se může lišit podle modelu.
Používání gest dotykového panelu
Gesty lze spouštět programy a přistupovat k nastavení tabletu ASUS.
Funkce lze aktivovat pomocí ručních gest na dotykovém displeji tabletu
ASUS.
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažení z levého okraje
obrazovky přepíná běžící aplikace.
Vytažení z pravého okraje
obrazovky spustí Panel symbolů.
34
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Vytažení z horního okraje
Posuv prstem
•
Na úvodní obrazovce
tažením z horního okraje
vyvolejte pruh Customize
(Přizpůsobit)
Posunem prstu rolujte nahoru
a dolů a posunem prstu
posouvejte obsah obrazovky
vlevo a vpravo.
•
Vytažením z horního okraje
běžící aplikace zobrazte její
nabídku.
Zmenšení
Zvětšit
Dva prsty umístěné kousek od sebe
přibližte k sobě.
Dva prsty umístěné k sobě
roztáhněte kousek od sebe.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
35
Klepnutí/dvojí klepnutí
Klepnutí a držení
•
Klepnutím na aplikaci ji
spustíte.
•
•
V režimu pracovní
plochy aplikaci spustíte
poklepáním.
Aplikaci přesunete tak,
že klepnete a držíte její
dlaždici a táhnete ji na
nové místo.
•
Aplikaci ukončíte tak, že
klepnete a držíte horní
okraj běžící aplikace
a přetažením na dolní
okraj obrazovky aplikaci
ukončíte.
36
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tažení nahoru
Tažení dolů
Potažením prstem nahoru po
obrazovce Start otevřete obrazovku
Apps (Aplikace).
Potažením prstem dolů po
obrazovce Apps (Aplikace) se
vrátíte na obrazovku Start.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
37
Používání gest dotykové plochy
Pohyb kurzoru
Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete
jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na
obrazovce.
Vodorovný posun
Svislý posun
Úhlopříčný posun
38
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Gesta jedním prstem
Klepnutí/dvojité klepnutí
•
Na úvodní obrazovce Metro spustíte aplikaci klepnutím na ni.
•
V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.
Přetažení
Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej
zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete
prst z touchpadu.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
39
Levé kliknutí
Pravé kliknutí
•
Kliknutím na aplikaci na
•
úvodní obrazovce ji spusťte.
•
V režimu pracovní plochy
aplikaci spustíte dvojitým
kliknutím.
•
Na úvodní obrazovce
kliknutím aplikaci vyberete
a otevřete pruh nastavení.
Stiskem tohoto tlačítka
můžete také spustit pruh All
Apps (Všechny aplikace).
V režimu pracovní plochy
tímto tlačítkem otevřete
místní nabídku.
POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou
představují levé a pravé tlačítko myši.
40
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Vytažení z horního okraje
•
Na úvodní obrazovce vytažením z horního okraje zobrazte pruh
All apps (Všechny aplikace).
•
V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její
nabídku.
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažením z levého okraje
přepínejte běžící aplikace.
Posunutím prstu po pravém
okraji zobrazíte panel Charms
(Symboly).
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
41
Gesta dvěma prsty
Klepnutí
Otočení
Klepnutím dvěma prsty na
touchpad simulujete kliknutí
pravým tlačítkem.
Obraz otočíte umístěním dvou
prstů na touchpad, poté otočením
jednoho prstu po nebo proti směru
hodin; druhý přitom musí zůstat
na místě.
Procházení stránek dvěma prsty Procházení stránek dvěma prsty
(nahoru/dolů)
(vlevo/vpravo)
Tahem dvou prstů rolujte nahoru Tahem dvou prstů rolujte vlevo
nebo dolů.
nebo vpravo.
42
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Zmenšení
Zvětšení
Táhněte dva prsty na touchpadu
k sobě.
Rozáhněte dva prsty na touchpadu
od sebe.
Přetažení
Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí Tahem
druhého prstu na touchpadu posuvejte položku na nové místo.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
43
Gesta třemi prsty
Tažení nahoru
Potáhnout prstem vlevo/vpravo
Tažením tří prstů nahoru zobrazte Potažením tří prstů vlevo nebo
všechny běžící aplikace.
vpravo zobrazíte spuštěné aplikace
v režimu pracovní plochy nebo
obrazovky Start.
Tažení dolů
Tažením tří prstů dolů přejděte do režimu pracovní plochy.
DŮLEŽITÉ! Ve výchozí konfiguraci nejsou tříprstá gesta ve vašem tabletu
ASUS aktivována. Pokyny pro aktivaci těchto gest viz část Aktivace
tříprstých gest.
44
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Aktivace tříprstových gest
Podle následujících pokynů aktivujte tříprstová gesta vaší dotykové
plochy:
1.
2.
Spusťte aplikaci Pracovní plocha.
Klepnutím na
>
v pravém dolním rohu
hlavního panelu spusťte aplikaci ASUS Smart
Gesture.
nebo
3.
V podokně Tři prsty zaškrtněte následující položky:
-
-Slouží k zobrazení a procházení spuštěných
aplikací
-
4.
Klepněte na tlačítko Apply (Použít) a potom na
tlačítko OK.
Slouží k procházení stránky
Slouží k zobrazení pracovní plochy
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
45
Pomocí klávesnice
Funkční klávesy
Funkční klávesy na klávesnici umožňují spouštět následující příkazy:
Uvede tablet ASUS do Sleep mode (režimu spánku)
Aktivuje a deaktivuje Airplane mode (Režimu
letadlo)
POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu
letadlo) deaktivuje bezdrátové připojení.
Snižuje jas displeje
Zvyšuje jas displeje
Vypne zobrazovací panel a přejde do
pohotovostního připojeného režimu
Přepínání režimu zobrazení
POZNÁMKA: Zajistěte, aby bylo k tabletu ASUS
připojeno druhé zobrazovací zařízení.
46
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Aktivace a deaktivace touchpadu.
Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
Snížení hlasitosti reproduktoru.
Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Windows® 8.1 keys
Na použité klávesnici jsou následující dvě speciální klávesy Windows®:
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.
Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy
otevřenou aplikaci.
Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
47
48
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Kapitola 3:
Práce s Windows® 8.1
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
49
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou
základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.
Postup prvního spuštění tabletu ASUS:
1.
Stiskněte tlačítko napájení na tabletu ASUS. Vyčkejte několik
minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte vaši oblast a jazyk, ve kterém
chcete tablet ASUS používat.
3.
Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Vyberte možnost I accept
(Souhlasím).
4.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující
základní nastavení:
•
Přizpůsobení
•
Připojení online
•
Nastavení
•
Váš účet
5.
Po nakonfigurování základních položek začne operační systém
Windows® 8.1 instalovat vaše aplikace a upřednostňovaná
nastavení. Zajistěte, aby tablet ASUS nebyl během instalace
odpojen od napájení.
6.
Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Start.
50
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Uživ. rozhraní Windows®
Windows® 8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným
na dlaždicích pro snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky
Start. Obsahuje také následujcí funkce, které můžete využít při práci s
tabletem ASUS.
Spouštěcí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu.
Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.
Aplikace Windows®
Tuto skupinu aplikací lze přizpůsobit a vytvořit tak jedno centrum pro
práci a hru na vašem tabletu ASUS. Každá z nich představuje konkrétní
funkci, kterou můžete používat a sdílet přes síťová připojení.
POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu
účtu Microsoft.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
51
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání
nastavení tabletu ASUS. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
52
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Aktivní bod
Řešení
levý horní roh
Podržte kurzor myši v levém horním rohu
a poté se klepnutím na náhled nedávno
použité aplikace vraťte do běžící aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, rolováním
dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky běžící aplikace:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního
rohu a klepnutím na
přejděte na
obrazovku Start.
POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také
lze vrátit stiskem klávesy Windows
.
Z obrazovky Start:
Umístěte ukazatel myši do levého dolního
rohu a klepnutím na
se vraťte zpět na
danou aplikaci.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
53
Aktivní bod
Řešení
horní strana
Přidržte kurzor myši na horní straně, až se
změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji
přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu
funguje u běžící aplikace nebo pokud
chcete použít funkci Snap. Podrobnosti
viz Funkce Snap pod Práce s aplikacemi
Windows®.
Pravý horní a dolní
roh
54
Přidržením kurzoru myši na horním nebo
levém dolním rohu aplikace spusťte Charms
bar (Panel symbolů).
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tlačítko Start
Operační systém Windows 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje
přepínat mezi dvěma posledními otevřenými aplikacemi. K tlačítku Start
lze přistupovat z obrazovky Start v režimu pracovní plochy a z libovolné
aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.
Tlačítko Start na obrazovce Start
POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení
zobrazení vybraných pro obrazovku Start.
Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo
otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
55
Tlačítko Start v režimu pracovní plochy
Kontextová nápověda
Kontextová nápověda se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k
některým programům v operačním systému Windows® 8.1, když
klepnete a podržíte tlačítko Start.
Kontextová nápověda rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí
tabletu ASUS: odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.
56
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Přizpůsobení obrazovky Start
Operační systém Windows® 8.1 rovněž umožňuje přizpůsobit obrazovku
Start, spouštět systém přímo v režimu pracovní plochy a přizpůsobovat
uspořádání zobrazených aplikací.
Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:
nebo
1.
Spusťte pracovní plochu.
2.
Otevřete místní okno klepnutím na libovolné místo
na hlavním panelu vyjma tlačítka Start.
3.
Klepněte na položku Properties (Vlastnosti),
vyberte kartu Navigation (Navigace) a zaškrtněte
požadované volby pro obrazovky Navigace a Start.
4.
Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) uložte nová
nastavení a ukončete operaci.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
57
Práce s aplikacemi Windows®
Pomocí panelu dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
tabletu ASUS můžete spouštět, přizpůsobovat a ukončovat aplikace.
Spuštění aplikace
Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým
tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.
Dvakrát stiskněte
a poté tlačítky šipek
procházejte aplikace. Stiskem
spusťte aplikaci.
Přizpůsobení aplikací
Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní
obrazovky takto.
Přesun aplikací
Klepněte a přidržte dlaždici aplikace a potom ji
přetáhněte na nové místo.
Poklepejte na aplikaci a potom ji přetáhněte na nové
místo.
58
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Přesun aplikací
Klepnutím a podržením aplikace aktivujte panel
Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na
a
vyberte velikosti dlaždice aplikace.
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel
Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na
a
vyberte některou velikost dlaždice.
Odepnutí aplikací
Klepnutím a podržením aplikace aktivujte panel
Customize (Přizpůsobit) a potom klepnutím na
odepněte aplikaci.
Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel
Customize (Přizpůsobit) a potom klepněte na
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
.
59
Zavření aplikace
Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj
běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky
aplikaci ukončíte.
1.
Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné
aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
2.
Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj
obrazovky a tím ji zavřete.
Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte
.
60
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Otevření obrazovky aplikací
Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít
další aplikace přes obrazovku aplikací.
POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit
podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.
Otevření obrazovky aplikací
Obrazovku aplikací aktivujte panelem dotykové obrazovky, dotykovou
plochou nebo klávesnicí tabletu ASUS.
Potáhněte prstem nahoru na obrazovce Start.
Na obrazovce Start klepněte na tlačítko
Na obrazovce Start stiskněte
.
a potom stiskněte
.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
61
Otevření obrazovky aplikací
Obrazovku aplikací aktivujte panelem dotykové obrazovky, dotykovou
plochou nebo klávesnicí tabletu ASUS.
1. Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)
2. Klepnutím a podržením aktivace, kterou chcete
připnout na obrazovku Start, aktivujte panel
Customize (Přizpůsobit). Po aktivaci panelu
Customize (Přizpůsobit) můžete klepnutím
připnout další aplikace na obrazovku Start.
3.
Klepnutím na ikonu
přidejte vybrané
aplikace na obrazovku Start.
1. Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)
2.
Klepněte pravým tlačítkem na aplikace, které
chcete přidat na obrazovku Start.
3.
Klepnutím na ikonu
přidejte vybrané
aplikace na obrazovku Start.
62
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Panel symbolů
Panel symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé
straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení
aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení tabletu
ASUS.
Panel symbolů
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
63
Spuštění panel Charms (Symboly)
POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se panel Charms (Symboly) zobrazí
jako skupina bílých ikon. Na obrázku výše je zobrazen panel Charms
(Symboly) po aktivaci.
Pomocí panelu dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
tabletu ASUS spusťte panel ovládacích tlačítek.
Posunutím prstu z pravého okraje obrazovky spustíte
panel Charms (Symboly).
Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním
rohu obrazovky.
Stiskněte
64
.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Obsah Panel symbolů
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo
programů na notebooku.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím
sociálních sítí nebo e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky
Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno
otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení
souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako
je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho
tabletu ASUS.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
65
Funkce Snap
Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat
nebo je přepínat.
DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má notebook nastaveno
rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.
Pruh Snap
66
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Použití funkce Snap
Pomocí panelu dotykové obrazovky, dotykové plochy nebo klávesnice
tabletu ASUS aktivujte a používejte funkci Snap Přichytit.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.
Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté
táhněte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí
panel funkce Snap (Přichytit).
3.
Spusťte další aplikaci.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.
Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3.
Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte
aplikaci vlevo nebo vpravo.
4.
Spusťte další aplikaci.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.Stisknutím
a tlačítka se šipkou vlevo nebo
vpravo přichyťte aplikaci na levé nebo pravé
podokno.
3.
Spusťte další aplikaci. Tato aplikace bude
automaticky vložena na prázdné podokno.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
67
Další klávesové zkratky
Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní
spuštění aplikací a procházení Windows®8.1.
\
Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy
spuštěnou aplikací
Spuštění režimu pracovní plochy
Otevře okno This PC (Tento počítač) v režimu
pracovní plochy
Otevře volbu File (Soubor) z ovládacího tlačítka
Search (Hledat)
Otevření okna Sdílet
Otevření okna Nastavení
Otevření okna Zařízení
Aktivace obrazovky zámku
Minimalizuje aktuálně aktivní okno
68
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Spustí podokno Project (Projekt)
Otevře volbu Everywhere (Kdekoli) z
ovládacího tlačítka Search (Hledat)
Otevření okna Spustit
Otevření Centra snadného přístupu
Otevře volbu Settings (Nastavení) v
ovládacím tlačítku Search (Hledat)
Otevře místní nabídku tlačítka Start
Spuštění lupy umožňující zvětšení části
obrazovky
Zmenšení zobrazení
Otevření Nastavení vypravěče
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
69
Připojení k bezdrátovým sítím
Wi-Fi
Pomocí připojení Wi-Fi lze na tabletu ASUS pracovat s e-maily, prohlížet
Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.
Aktivace Wi-Fi
Wi-Fi na tabletu ASUS aktivujte následujícími kroky:
1.
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
3.
Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte
jeden přístupový bod.
a pak na
.
4.
Klepnutím na Connect (Připojit) spusťte síťové
připojení.
POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno
zadat heslo zabezpečení.
5.
70
Chcete-li povolit sdílení mezi tabletem ASUS a
dalšími bezdrátovými systémy, klepněte na tlačítko
Yes (Ano). Pokud nechcete povolit funkci sdílení,
klepněte na tlačítko No (Ne).
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Bluetooth
Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními
podporujícími Bluetooth.
DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli
využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této
příručce.
Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth
Přenos dat funguje až po spárování tabletu ASUS s dalším zařízením
podporujícím Bluetooth. Za tímto účelem použijte touchpad takto:
1.
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
a pak na Change PC Settings
(Změnit nastavení PC).
3.Pod PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices
(Zařízení) a pak klepnutím na Add a Device (Přidat
zařízení) vyhledejte zařízení Bluetooth.
4.
Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na
tabletu ASUS s heslem odeslaným vybranému zařízení.
Pokud se shodují, klepnutím na Yes (Ano) spárujte
tablet ASUS se zařízením.
POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth
může být nutno zadat na tabletu ASUS heslo.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
71
Režim letadlo
Airplane mode (Režim Letadlo) deaktivuje bezdrátová připojení, takže
můžete notebook bezpečně používat během letu.
Zapnutí režimu Letadlo
nebo
1.
Aktivujte Charms bar (Panel symbolů).
2.
Klepněte na
3.
Přetažením posuvníku vpravo zapnete režim
Letadlo.
Stiskněte
a pak na
.
.
Vypnutí režimu Letadlo
nebo
1.
Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).
2.
Klepněte na
3.
Přetažením posuvníku vlevo vypnete režim Letadlo.
Stiskněte
a pak na
.
.
POZNÁMKA: Ohledně možností používání notebooku v letadle a možnosti
využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.
72
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Připojení ke kabelovým sítím
Přes port LAN lze tablet ASUS také připojit ke kabelovým sítím, například
místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.
POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí
poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám s
ním také může pomoci.
Nastavení proveďte podle následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN tabletu
ASUS propojen s místní síti.
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE
1.Spusťte Desktop (Pracovní plochu).
2.
V hlavním panelu Windows® klikněte pravým
tlačítkem na ikonu sítě
a poté klepněte
na Open Network and Sharing Center (Otevřít
centrum sítí a sdílení).
3.
V okně Network and Sharing Center (Otevřít
centrum sítí a sdílení) klepněte na Change adapter
settings (Změnit nastavení adaptéru).
4.
Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté
vyberte Properties (Vlastnosti).
5.
Klepněte na Internet Procokol Version 4(TCP/
IPv4) (Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a
poté klepněte na Properties (Vlastnosti).
6.
Klepněte na Obtain an IP address automatically
(Získat adresu IP automaticky) a poté klepněte na
OK.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
73
POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
Vraťte se zpět do Network and Sharing Center
(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom
klepněte na Set up a new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo síť).
7.
8.Vyberte Connect to the Internet (Připojit k
Internetu) a klepněte na Next (Další).
9.
Klepněte na Broadband (PPPoE) (Širokopásmové
připojení (PPPoE)).
10.
Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a
Connection name (Název připojení) a klepněte na
Connect (Připojit).
11.
Dokončete konfiguraci klepnutím na Close (Zavřít).
12.
Klepněte na
na hlavním panelu systému a
poté klepněte na právě vytvořené připojení.
13.
Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na
Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.
Konfigurace statické IP adresy připojení
74
1.
Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP /
PPPoE s dynamickou adresou.
2
Vyberte možnost Use the following IP address
(Použít následující adresu IP).
3.
Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle
údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4.
Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný
server DNS a alternativní server DNS a poté
klepnout na OK.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Vypnutí tabletu ASUS
Existuje více možností vypnutí tabletu ASUS:
•
Klepněte na
na Charms bar (Panel
symbolů) a poté na
nebo
> Shut down
(Vypnout).
•
Na přihlašovací obrazovce klepněte na
Shut Down (Vypnout).
>
•
Tablet ASUS můžete také vypnout pomocí
režimu pracovní plochy. Vypnutí provedete
spuštěním pracovní plochy, poté stiskem alt +
f4 zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z roletového
seznamu volbu Shut Down (Vypnout) a
klepněte na OK.
•
Pokud tablet ASUS nereaguje, stiskněte a
přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4)
sekundy a tablet ASUS se vypne.
Přepnutí tabletu ASUS do režimu spánku
Tablet ASUS přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka
napájení.
Tablet ASUS také můžete uspat pomocí režimu pracovní
plochy. Vypnutí provedete spuštěním pracovní plochy,
poté stiskem alt + f4 zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z
roletového seznamu volbu Sleep (Spánek) a klepněte
na OK.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
75
Zamykací obrazovka systému Windows® 8.1
Po probuzení tabletu ASUS z režimu spánku nebo hibernace se zobrazí
zamykací obrazovka systému Windows® 8.1. Tato obrazovka se rovněž
zobrazí, když zamknete nebo odemknete systém Windows® 8.1.
Zamykací obrazovku lze přizpůsobit pro omezení přístupu k vašemu
operačnímu systému. Když je notebook zamknutý, můžete měnit
zobrazení pozadí a přistupovat k některým vašim aplikacím.
Postup ze zamykací obrazovky
nebo
76
1.
Klepněte na dotykovou plochu nebo stiskněte
libovolnou klávesu na klávesnici tabletu ASUS.
2.
(volitelně) Pokud je váš účet chráněn heslem,
musíte zadat heslo, chcete-li přejít na obrazovku
Start.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Přizpůsobení zamykací obrazovky
Zamykací obrazovku lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaši oblíbenou
fotografii, prezentaci fotografií, aktualizace aplikací a rychlý přístup k
fotoaparátu počítače. Chcete-li změnit nastavení zamykací obrazovky,
postupujte podle následujících pokynů:
Výběr fotografie
1.Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings (Nastavení).
2.Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit nastavení
počítače) > Lock screen (Uzamykací obrazovka).
3.V části Lock screen preview (Náhled zamykací
obrazovky) klepněte na tlačítko Browse (Procházet)
a vyberte fotografii, která má být použita jako pozadí
uzamykací obrazovky.
Přehrání prezentace
1.Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings
(Nastavení).
2.Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit nastavení
počítače) > Lock screen (Uzamykací obrazovka).
3.V části Lock screen preview (Náhled uzamykací
obrazovky) přesuňte posuvník Play a slide show on
the lock screen (Na zamykací obrazovce přehrávat
prezentaci) do polohy On (Zapnuto).
4.Posouváním dolů přizpůsobte následující volby
prezentace uzamykací obrazovky:
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
77
Přidávání aktualizací aplikací
1.
2.
3.
4.
Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings
(Nastavení).
Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit
nastavení počítače) > Lock screen (Uzamykací
obrazovka).
Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba Lock
screen apps (Aplikace na zamykací obrazovce).
Pomocí následujících voleb přidejte aplikace,
jejichž aktualizace chcete vidět na uzamykací
obrazovce:
Aktivace fotoaparátu tabletu ASUS z uzamykací obrazovky
Potažením prstu směrem dolů na uzamykací obrazovce můžete
aktivovat a používat fotoaparát tabletu ASUS. Při aktivaci této funkce
postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
4.
78
Spusťte panel ovládacích tlačítek > Settings
(Nastavení).
Vyberte volbu Change PC Settings (Změnit
nastavení počítače) > Lock screen (Uzamykací
obrazovka).
Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba
Camera (Fotoaparát).
Přemístěte posuvník do polohy On (Zapnuto).
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Troubleshoot (Řešení potíží)
Stiskem
ve fázi POST zobrazíte možnosti řešení potíží
Windows® 8, včetně níže uvedených:
•
Opravit PC
•
Obnovit PC
•
Pokročilé možnosti
Refresh your PC (Opravit PC)
Volbu Refresh your PC (Opravit PC) využijte, pokud chcete opravit
systém a nepřijít přitom o data a aplikace.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte tablet ASUS a poté ve fázi POST stiskněte
2.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Refresh your PC (Opravit PC).
4.
Na obrazovce Refresh your PC (Opravit PC) si přečtěte
odrážky, abyste lépe porozuměli této volbě, a poté
klepněte na Next (Další).
5.
Klepněte na účet, který chcete opravit.
6.
Vepište heslo účtu a klepněte na Continue
(Pokračovat).
7.
Klepněte na Refresh (Obnovit).
.
DŮLEŽITÉ! Před opravou systému se ujistěte, že je tablet
ASUS připojen k napájecímu zdroji.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
79
Reset your PC (Obnovit PC)
DŮLEŽITÉ! Před povolením této volby zazálohujte všechna svá data.
Volbou Reset your PC (Obnovit PC) obnovte výchozí nastavení tabletu
ASUS.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte tablet ASUS a poté ve fázi POST
stiskněte
.
2.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Reset your PC (Obnovit PC).
4.
Na obrazovce Reset your PC (Obnovit PC) si
přečtěte odrážky, abyste lépe porozuměli této
volbě, a poté klepněte na Next (Další).
5.
Klepněte na požadovanou volbu obnovení. Just
remove my files (Pouze odebrat moje soubory)
nebo Fully clean the drive (Úplně vyčistit disk).
6. Klepněte na Reset (Obnovit).
DŮLEŽITÉ! Před obnovou systému se ujistěte, že je tablet
ASUS připojen k napájecímu zdroji.
80
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Advanced options (Pokročilé možnosti)
Volbu Advanced options (Pokročilé možnosti) využijte, pokud
potřebujete další možnosti řešení potíží tabletu ASUS.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
2.
Restartujte tablet ASUS a poté ve fázi POST
stiskněte
.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
4.
Na obrazovce Advanced options (Pokročilé
možnosti) vyberte volbu řešení potíží, kterou chcete
využít.
5.
Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.
Použití obnovy obrazu systému
Pod Advanced options (Pokročilé možnosti) je volba System Image
Recovery (Obnova obrazu systému) umožňující obnovu z konkrétního
souboru.
Vyvolání této volby ve fázi POST:
1.
Restartujte tablet ASUS a poté ve fázi POST
2.
stiskněte
.
Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z
možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit
potíže).
3.
Klepněte na Advanced options (Pokročilé
možnosti).
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
81
4.
Na obrazovce Advanced options (Pokročilé
možnosti) vyberte System Image Recovery
(Obnova obrazu systému).
5.
Vyberte účet, který chcete obnovit ze souboru
obrazu systému.
6.
Vepište heslo účtu a klepněte na Continue
(Pokračovat).
7.Vyberte Use the latest available system image
(recommended) (Použít nejnovější dostupný
obraz systému (doporučeno)) a klepněte na Next
(Další). Lze také vybrat Select a system image
(Vybrat obraz systému), pokud máte obraz
systému na externím úložišti nebo DVD.
8.
Dokončete obnovu obrazu systému podle pokynů
na obrazovce.
POZNÁMKA: silně doporučujeme zálohovat systém
pravidelně, abyste v případě, že tablet ASUS přestane
fungovat, neztratili data.
82
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Kapitola 4:
Upgradování tabletu ASUS
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
83
Instalace pevného disku
Při instalaci pevného disku do tabletu ASUS postupujte podle
následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální kompatibility a spolehlivosti kupujte HDD
pouze od autorizovaných prodejců tohoto tabletu ASUS. Doporučujeme,
abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem profesionála. Další pomoc si
můžete vyžádat také v autorizovaném servisním středisku.
VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny
připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí
zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).
POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany tabletu ASUS a HDD se může lišit
podle modelu, ale instalace pevného disku se provádí vždy stejně.
84
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
A.
Povolte šroub krytu přihrádky mobilního doku ASUS.
B.
Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z mobilního doku
ASUS.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
85
C.
Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.
D.
Pomocí klapky vyjměte pozici HDD z přihrádky.
klapka
86
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
E.
Vložte HDD do pozice HDD.
F.
Zajistěte pevný disk HDD uvnitř pozice pro HDD pomocí šroubků
dodaných s pozicí pro HDD.
HDD
Pozice HDD
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
87
G
Vložte pozici HDD zpět do přihrádky a zorientujte konektor HDD s
portem HDD mobilního doku ASUS. Zatlačte pozici HDD tak, aby
se správně připojila k mobilnímu doku ASUS.
H.
Zásuvku na HDD zajistěte pomocí šroubků, které jste odmontovali
dříve.
88
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
I.
Vyrovnejte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
J. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
89
90
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tipy a odpovědi na časté dotazy
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
91
Užitečné tipy pro váš tablet ASUS
Pro zajištění optimálního využívání tabletu ASUS, udržování
systémového výkonu a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete
řídit následujícími užitečnými tipy:
•
Pravidelně aktualizujte operační systém Windows®, aby bylo
zajištěno nejaktuálnější nastavení zabezpečení aplikací.
•
K aktualizování exkluzivních aplikací, ovladačů a nástrojů ASUS
ve vašem tabletu ASUS používejte službu ASUS Live Update. Další
podrobnosti viz výukový program ASUS Tutor nainstalovaný ve
vašem tabletu ASUS.
•
Chraňte vaše data pravidelně aktualizovaným antivirovým
softwarem.
•
Pokud možno se vyhýbejte nucenému vypínání tabletu ASUS.
•
Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte záložní data na
externím paměťovém zařízení.
•
Nepoužívejte tablet ASUS při nadměrně vysokých teplotách.
Nebudete-li tablet ASUS delší dobu používat (alespoň měsíc),
doporučujeme (pokud možno) vyjmout baterii.
•
Před resetováním tabletu ASUS odpojte všechna externí zařízení
a připravte si následující položky:
92
-
Produktový klíč k vašemu operačnímu systému a další
nainstalované aplikace
-
Záložní data
-
Přihlašovací jméno a heslo
-
Údaje pro připojení k Internetu
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru
1.
Při vypnutí tabletu ASUS se na displeji zobrazí černá, někdy
barevná, tečka. Co je třeba dělat?
Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají žádný
negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně
omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním
střediskem ASUS.
2.
Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to
lze opravit?
Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální
polohou tabletu ASUS. Jas a barevný tón tabletu ASUS se mohou
rovněž lišit podle modelu. Vzhled displeje můžete upravit
funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním
systému.
3.
Jak lze maximalizovat životnost baterie tabletu ASUS?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
•
Upravte jas displeje funkčními klávesami.
•
Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do
režimu Airplane mode (Režim Letadlo).
•
Odpojte nepoužívaná zařízení USB.
•
Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které
využívají příliš mnoho systémové paměti.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
93
4.
5. 6.
Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně?
•
Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo
baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo
baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k
elektrické zásuvce a k tabletu ASUS.
•
Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší
servisní středisko ASUS.
Pro nefunguje dotyková plocha?
•
Stisknutím tlačítka
plochu.
aktivujte dotykovou
•
Zkontrolujte, zda byla funkce ASUS Smart Gesture
nastavena tak, aby deaktivovala dotykovou plochu při
připojení externího ukazovacího zařízení.
Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet
zvuk z reproduktorů tabletu ASUS?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
7.
•
Stisknutím tlačítka
reproduktoru.
zvyšte hlasitost
•
Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
•
Zkontrolujte, zda není k tabletu ASUS připojena zástrčka
sluchátek a případně ji odpojte.
Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru tabletu ASUS
nebo když přestane fungovat baterie?
Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.
94
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
8. Proč není slyšet zvuk z reproduktorů tabletu ASUS, i když
jsou sluchátka připojena ke správnému konektoru?
Přejděte na část Control Panel (Ovládací panely) > Hardware
and Sound (Hardware a zvuk), potom přejděte na část Audio
Manager (Správce zvuku) a nakonfigurujte nastavení.
9.
Nelze používat správně klávesy tabletu ASUS, protože kurzor
se neustále pohybuje. Co je třeba dělat?
Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo
tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat
dotykovou plochu stisknutím tlačítka
.
10. Dotyková plocha tabletu ASUS nefunguje. Co je třeba dělat?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
•
Připojením externího ukazovacího zařízení k tabletu ASUS
zkontrolujte, zda je funkce ASUS Smart Gesture nastavena
tak, aby deaktivovala dotykovou plochu. Pokud ano,
deaktivujte tuto funkci.
•
Stiskněte tlačítko
.
11. Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici
zobrazují čísla. Jak to lze změnit?
Stisknutím klávesy
nebo tlačítka
(u
vybraných modelů) na tabletu ASUS vypněte tuto funkci a
použijte zmíněné klávesy k zadávání písmen.
12. Jak lze zjistit, že systém funguje?
Stiskněte a podržte vypínač přibližně dvě (2) sekundy, než
indikátor LED napájení blikne pětkrát a indikátor LED kamery
blikne jednou.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
95
Odpovědi na časté dotazy o softwaru
1.
Po zapnutí tabletu ASUS se rozsvítí indikátor napájení, ale
nikoli indikátor aktivity pevného disku. Rovněž se nezavede
operační systém. Jak to lze opravit?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
2.
•
Stisknutím a podržením vypínače déle než čtyři (10)
sekundy natvrdo vypněte tablet ASUS. Zkontrolujte, zda
je správně připojen napájecí adaptér a baterie a potom
zapněte tablet ASUS.
•
Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší
servisní středisko ASUS.
Jak postupovat, když se na displeji zobrazí tato zpráva:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Vyjměte disk nebo jiná média. Stisknutím libovolné klávesy
restartujte.)“?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
3. •
Odpojte všechna připojená zařízení USB a potom restartujte
tablet ASUS.
•
Pokud problém přetrvává, pravděpodobně došlo k
problému s pamětí tabletu ASUS. Požádejte o pomoc
nejbližší servisní středisko ASUS.
Zavádění operačního systému do tabletu ASUS je pomalejší,
než obvykle, a operační systém má prodlevy. Jak to lze
opravit?
Odstraňte nedávno nainstalované aplikace nebo aplikace, které
nebyly obsaženy v balíčku s operačním systémem, a potom
restartujte systém.
96
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
4.
Nelze zavést operační systém tabletu ASUS. Jak to lze
opravit?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:
5.
•
Odpojte všechna zařízení připojená k tabletu ASUS a potom
restartujte systém.
•
Během spouštění stiskněte klávesu F9. Když notebook
přejde na Troubleshooting (Odstraňování problémů),
vyberte volbu Refresh (Obnovit)nebo Reset your PC
(Resetovat PC).
•
Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší
servisní středisko ASUS.
Proč nelze tablet ASUS probudit z režimu spánku nebo
hibernace?
•
Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba
stisknout vypínač.
•
Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte
napájecí adaptér k tabletu ASUS a k elektrické zásuvce a
stiskněte vypínač.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
97
98
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Přílohy
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
99
Slučitelnost interního modemu
Tento tablet ASUS s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC (USA,
Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen podle rozhodnutí
Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní
síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi
v různých zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné
funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů
byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.
Přehled
4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí Rady Evropy
o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová zařízení s tónovým
vytáčením, která se mají připojit k analogové veřejné telefonní síti.
CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na připojení
k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení (kromě terminálových
zařízení podporujících hlasovou telefonii), u kterých je síťové adresování, pokud je
poskytováno, realizováno dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.
100
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Prohlášení o síťové kompatibilitě
Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli: „Toto
prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci,
a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy
spolupracovat.“
Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude označovat sítě,
pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se
kterými může mít toto zařízení problémy spolupracovat. Výrobce rovněž připojí
prohlášení, aby vyjasnil, kde síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a
softwarové vrstvy. Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je
žádoucí používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských schválení
pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy, které nevyžadují
zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský stát.
Nehlasové zařízení
Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také modemy, faxy,
zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy. Zařízení, u kterého je
kvalita řeči po celé trase upravena nařízeními (např. ruční telefony a v některých
státech i bezdrátové telefony) jsou vyloučena.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
101
Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR 21.
Země
Aplikováno
Testuje se
Rakousko1
Ano
No
Belgie
Ano
Ne
Česká republika
No
Nevztahuje se
Dánsko1
Ano
Ano
Finsko Ano
Ne
Franci
Ano
Ne
Německo
Ano
Ne
Řecko
Ano
Ne
Maďarsko
No
Nevztahuje se
Island
Ano
Ne
Irsko
Ano
Ne
Itálie
Nerozhodnuto
Nerozhodnuto
Izrael
No
Ne
Lichtenštejnsko
Ano
Ne
Lucembursko
Ano
Ne
Nizozemsko1
Ano
Ano
Norsko
Ano
Ne
Polsko
No
Nevztahuje se
Portugalsko
No
Nevztahuje se
Španělsko
No
Nevztahuje se
Švédsko
Ano
Ne
Švýcarsko
Ano
Ne
Velká Británie
Ano
Ne
102
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky. Aktualizace
této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat pulsní vytáčení
(výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že zařízení má podporovat jen tónové
vytáčení DTMF, a další testy by pak byly zbytečné).
V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci volajícího.
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto
dvě podmínky:
•
Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
•
Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,
které může způsobit nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální
zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC).
Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před
škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto
zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může
způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,
že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní,
že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního
vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z
následujících opatření:
•
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
103
•
Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je
zapojen přijímač.
•
Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.
VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a
rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu povinné. Je
povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při připojení vstupních
a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kabely. Upozorňujeme
na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny
stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k
používání tohoto zařízení.
(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993. Washington DC:
Kancelář Federálního registru, Administrace národních archivů a záznamů, Tisková
kancelář vlády USA.)
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:
•
Základní požadavky uvedené v [článek 3]
•
Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
•
Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
•
Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
podle [článek 3.1b]
•
Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
•
Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
•
Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]
104
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým
frekvencím (RF)
VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny
stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění
uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení
je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro
použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro
neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým
frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu
dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli
požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
Toto zařízení využívá frekvenční pásmo 5,15 - 5,25 GHz a smí se používat jen v
místnostech. Venkovní provozování v pásmu 5150 - 5250 MHz je zakázáno.
Limity expozice RF vyzařování (SAR)
Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto
zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování
radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.
Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAT (specifická absorpční rychlost).
FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se
provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá
na stanovených výkonech na různých kanálech.
Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 0, 66 W/kg při přiložení
zařízení k tělu.
FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR
vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou
archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese www.fcc.gov/
oet/ea/fccid po zadání FCC ID: ZQ6-AP6234A.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
105
Symbol CE
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC
„Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá
zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu
a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o
vzájemném uznávání jejich shody.
Hodnota CE SAR tohoto zařízení je 0,264 W/kg.
Tento přístroj lze provozovat v:
AT
EE
IT
NO
106
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Informace o vystavení elektromagnetickým
polím (SAR) - CE
Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/EC) na omezení vystavení veřejnosti
elektromagnetickým polím prostředky na ochranu zdraví.
Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení na ochranu veřejnosti. Tato
doporučení vytvořily a ověřily nezávislé vědecké organizace prostřednictvím
pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Měrná jednotka
doporučeného limitu Evropské rady pro mobilní zařízení je „měrný absorbovaný
výkon“ (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. Splňuje
požadavky organizace ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection).
Na základě testování používání tohoto zařízení v blízkosti lidského těla splňuje
zásady vystavení ICNRP a evropskou normu EN 50566 a EN 62209-2. SAR se měří
při přímém kontaktu zařízení s tělem při vysílání na nejvyšší certifikovaný výstupní
výkon ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
107
Varování IC
Tento přístroj může automaticky přerušit vysílání v případě nedostatku informací k
přenášení nebo provozního selhání. Pozor – tento přístroj není určen k omezování
vysílání řídících neb signalizačních informací nebo k používání opakovaných kódů,
pokud je to technologicky vyžadováno.
Tento přístroj pro pásmo 5150 - 5250 MHz je pouze pro vnitřní použití ke
snížení možného rizika rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů;
maximální povolené zesílení antény (pro přístroje v pásmech 5250 - 5350 MHz
a 5470 - 5725 MHz) vyhovuje limitu EIRP; a maximální povolené zesílení antény
(pro přístroje v pásmu 5275 - 5850 MHz) vyhovuje příslušným limitům EIRP
stanoveným pro mezibodový a nemezibodový provoz, jak je uvedeno v oddílu
A9.2(3). Kromě toho jsou vysoce výkonné radary určeny jako primární uživatelé (tzn.
mající prioritu) v pásmu 5250 – 5350 MHz a tyto radary by proto mohly rušit nebo
poškodit přístroje LE-LAN.
Produkty prodávané v USA a Kanadě mají zablokovanou funkci výběru země.
Produkty dostupné v USA/Kanadě mohou využívat pouze kanály 1 – 11. Jiné
kanály nelze vybrat.
108
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
N. America
2.412-2.462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko
2.412-2.484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanál 01 až 13
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými
frekvencemi
Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený
interiérový výkon:
•
10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) •
100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz
POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5
MHz.
Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na
soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas
ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu
2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.
V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:
•
Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW •
Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
109
Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100
mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu
pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto
informace u ART (www.arcep.fr)
POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.
110
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Poznámky k bezpečnosti UL
U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení
elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež
ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby
bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém
proudu (NFPA 70).
Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní
bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku a
zranění osob; k opatřením patří:
•
Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu
nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
•
Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje
nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.
•
Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.
Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí primární
(jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují
kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny
buď jednou, dvěma nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny
sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii
elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.
•
Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k explozi.
S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní
správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo
explozí.
•
Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím
riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze
napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie dodané výrobcem, resp.
autorizovaným prodejcem.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
111
Požadavek na elektrickou bezpečnost
U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je
nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75
mm2 nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm2.
Poznámky k TV tuneru
Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV - Kabelová přípojka
musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC
(National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího
vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění
koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných
v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese HYPERLINK http://csr.asus.
com/english/REACH.htm.
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation
Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je
zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva
spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími.
K používání této technologie chráněné autorským právem je nutný souhlas
korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití
s limitovaným počtem opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné
povolení. Zpětné inženýrství nebo demontování je zakázáno.
Prevence ztráty sluchu
V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při
vysoké hlasitosti.
112
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Severská opatření pro lithium (pro baterie
lithium-ion)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
113
Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru
Bezpečnostní varování pro jednotku CD-ROM
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vystavení laseru optické jednotky,
nepokoušejte se optickou jednotku vlastními silami demontovat nebo
opravit. Pro zachování vaší bezpečnosti požádejte o pomoc profesionálního
technika.
Varovný servisní štítek
VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU
VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO
NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.
Směrnice CDRH
2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) spadající
pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti s laserovými výrobky. Tyto
platí pro laserové výrobky vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve
Spojených státech je shoda povinností.
VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp. vykonávání
činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním průvodci laserového
zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení radiaci.
Coating Notice
DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je
na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo notebooku, kromě stran, kde se
nacházejí vstupně výstupní porty.
114
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Schválení CTR 21
(pro notebook s integrovaným modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
115
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
116
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Ekologický štítek Evropské Unie
Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že tento produkt
má následující vlastnosti:
1.
Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
2.
Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3.
Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
4.
Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5.
Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost, pokud budou
požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou baterie, zdroje, klávesnice,
paměť, a jestli je dostupná CD mechanika nebo DVD mechanika.
6.
Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru použitých
produktů.
Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce ekologického
štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
117
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a
zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního
cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní
informace v souladu s požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.com/
english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší
snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení
umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a
obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete
na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
118
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Tablet
Model name :
T200T, J200T, R204T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62479:2010
EN 50566: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50360: 2001
EN 50360/A1 :2012
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
119
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Mobile Dock
Model name :
T200T Mobile Dock, J200T Mobile Dock, R204T
Mobile Dock
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
120
Signature : __________
Tablet ASUS a mobilní dokovací stanice ASUS – elektronická příručka
Download PDF

advertising