SL9159
Prva izdaja
Lahko 2014
Tablični računalnik
ASUS
Mobilna priklopna
postaja ASUS
E-priročnik
T200 Serija
Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,
preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli
obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne
kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI
VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI
PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,
USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,
SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE
POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI
ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI
OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.
Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke
ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist
lastnika, brez potrebe po kršitvah.
PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA
IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS
NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE
LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.
Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do
povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve
škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe
na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so
rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane
pogodbene cene vsakega izdelka.
ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali
prekrška v okviru garancije.
Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna
odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.
ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA
POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,
NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV
PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.
Storitev in podpora
Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com
2
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Kazalo
O tem priročniku.........................................................................................................7
Konvencije, uporabljene v tem priročniku............................................................. 8
Ikone..................................................................................................................................... 8
Pisave................................................................................................................................... 8
Varnostna opozorila...................................................................................................9
Uporaba tabličnega računalnika ASUS.................................................................... 9
Vzdrževanje tabličnega računalnika ASUS............................................................. 10
Pravilno odlaganje.......................................................................................................... 11
1. poglavje: Namestitev strojne opreme
Pogled od zgoraj.........................................................................................................14
Levi del...........................................................................................................................16
Desni del........................................................................................................................18
Funkcije tabličnega računalnika ASUS................................................................19
Pogled z zgornje in zadnje strani............................................................................... 19
Spodnja stran.................................................................................................................... 22
Funkcije mobilne priklopne postaje ASUS........................................................23
Pogled od zgoraj.............................................................................................................. 23
Pogled od spodaj............................................................................................................. 25
Priključitev tabličnega računalnika ASUS..........................................................26
Odstranjevanje tabličnega računalnika.............................................................27
2. poglavje: Uporaba tabličnega računalnika ASUS in
mobilne priključne postaje ASUS
Uvod................................................................................................................................30
Tablico priključite na mobilno priklopno postajo................................................ 30
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS.................................................................. 31
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.......................................................................... 33
Pritisnite gumb za vklop/izklop.................................................................................. 33
Poteze za sledilno ploščico in sledilna ploščica...............................................34
Uporaba potez na zaslonu na dotik.......................................................................... 34
Uporaba potez na sledilni ploščici............................................................................ 38
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
3
Uporaba tipkovnice...................................................................................................46
Funkcijske tipke................................................................................................................ 46
Tipki Windows® 8.1.......................................................................................................... 47
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1
Prvi zagon......................................................................................................................50
Uporabniški vmesnik Windows®...........................................................................51
Začetni zaslon................................................................................................................... 51
Programi Windows®........................................................................................................ 51
Dostopne točke................................................................................................................ 52
Gumb Start......................................................................................................................... 55
Prilagajanje začetnega zaslona.................................................................................. 57
Delo v programih Windows®..................................................................................58
Zagon programov........................................................................................................... 58
Prilagajanje programov................................................................................................. 58
Dostop do zaslona Programi....................................................................................... 61
Vrstica s čarobnimi gumbi............................................................................................ 63
Funkcija Snap (Zataknitev)........................................................................................... 66
Druge bližnjice na tipkovnici..................................................................................68
Povezovanje z brezžičnimi omrežji .....................................................................70
Wi-Fi...................................................................................................................................... 70
Bluetooth ........................................................................................................................... 71
Airplane mode.................................................................................................................. 72
Povezovanje z žičnimi omrežji...............................................................................73
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE................................... 73
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP............................ 74
Zaustavitev tabličnega računalnika ASUS.........................................................75
Stanje pripravljenosti tabličnega računalnika ASUS........................................... 75
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1...........................................................76
Kako iz zaklenjenega zaslona...................................................................................... 76
Prilagajanje zaklenjenega zaslona............................................................................ 77
Odpravljanje težav.....................................................................................................79
4
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Osvežitev računalnika.................................................................................................... 79
Ponastavitev računalnika.............................................................................................. 80
Napredne možnosti........................................................................................................ 81
4. poglavje: Nadgrajevanje tabličnega računalnika ASUS
Nameščanje trdega diska........................................................................................84
Nasveti in pogosta vprašanja
Uporabni nasveti za tablični računalnik ASUS.................................................92
Pogosta vprašanja o strojni opremi.....................................................................93
Pogosta vprašanja o programski opremi...........................................................96
Dodatki
Notranja skladnost modema....................................................................................... 100
Pregled................................................................................................................................ 100
Izjava o omrežni združljivosti ..................................................................................... 101
Neglasovna oprema ...................................................................................................... 101
Izjava komisije za zvezne komunikacije.................................................................. 103
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)..................................................................................... 104
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)........................ 105
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)................................................................... 105
CE oznaka........................................................................................................................... 106
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE.......................................................... 107
Opozorilo IC....................................................................................................................... 108
Brezžični operacijski kanal za različne domene.................................................... 109
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu............................................. 109
UL varnostni napotki...................................................................................................... 111
Zahteve za varno napajanje......................................................................................... 112
Obvestila TV sprejemnika............................................................................................. 112
REACH.................................................................................................................................. 112
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision.......................................................... 112
Preprečitev izgube sluha............................................................................................... 112
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)............................................ 113
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
5
Varnostne informacije za optični pogon................................................................. 114
Obvestilo o premazu...................................................................................................... 114
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)............................................ 115
Eko-oznaka Evropske unije ......................................................................................... 117
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ......................................... 118
ASUS recikliranja in vračanja Storitve....................................................................... 118
6
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
O tem priročniku
Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske
opreme vašega tabličnega računalnika ASUS in mobilne priključne
postaje ASUS, ki so organizirane v naslednja poglavja:
1. poglavje: Namestitev strojne opreme
To poglavje opisuje komponente strojne opreme vašega
tabličnega računalnika ASUS in mobilne priključne postaje ASUS.
2. poglavje: Uporaba tabličnega računalnika ASUS in mobilne
priključne postaje ASUS
To poglavje opisuje, kako lahko uporabljate različne dele
tabličnega računalnika ASUS in mobilne priključne postaje ASUS.
3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1
V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema
Windows® 8.1 v tablici ASUS.
4. poglavje: Nadgrajevanje tabličnega računalnika ASUS
To poglavje vas bo vodilo skozi postopek menjave in posodobitve
delov vašega tabličnega računalnika ASUS.
Nasveti in pogosta vprašanja
V tem razdelku najdete nekatere priporočene nasvete ter pogosta
vprašanja o strojni in programski opremi, ki jih lahko preberete,
kadar opravljate vzdrževalna dela ali odpravljate težave na
svojem tabličnem računalniku.
Dodatki
Poglavje vsebuje tudi opombe in varnostna obvestila za vaš
tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
7
Konvencije, uporabljene v tem priročniku
Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so
sporočila prikazana tako:
POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih
morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.
OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti,
uporabni za dokončanje opravil.
OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki
jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil
in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem
računalniku ASUS.
Ikone
Spodnje ikone označujejo, s katero napravo lahko dokončate nabor
opravil ali postopkov v tabličnem računalniku ASUS.
= Uporabite zaslon na dotik.
= Uporabite sledilno ploščico.
= Uporabite tipkovnico.
Pisave
Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.
Ležeče
8
= T o prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem
priročniku.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Varnostna opozorila
Uporaba tabličnega računalnika ASUS
Tablico ASUS uporabljajte v okoljih s temperaturo
med 5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).
Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na spodnji
strani tabličnega računalnika ASUS in preverite, da
je vaš kabel za priklop primeren navedeni jakosti.
Tabličnega računalnika ne uporabljajte v naročju
ali blizu katerega koli drugega dela telesa,
da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi
izpostavljenosti vročini.
S tablico ASUS ne uporabljajte poškodovanih
napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih
naprav.
Ko je tablični računalnik ASUS VKLOPLJEN, ga ne
premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom,
ki lahko zmanjšajo kroženje zraka.
Tabličnega računalnika ne nameščajte na neravne
ali nestabilne delovne površine.
Tablični računalnik ASUS lahko spustite skozi
rentgenske naprave na letališčih (ki se uporabljajo
za elemente na transportnem traku), vendar ga ne
izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.
Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer
boste dobili več informacij o sorodnih storitvah,
ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah,
ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega
računalnika med letom.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
9
Vzdrževanje tabličnega računalnika ASUS
Pred čiščenjem tablični računalnik ASUS izključite
iz električnega napajanja in odstranite akumulator
(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico
ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino
neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople
vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno
vlago iz tabličnega računalnika.
Na tabličnem računalniku ali blizu njega ne
uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila,
benzen ali druge kemikalije.
Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte
predmetov.
Tabličnega računalnika ASUS ne izpostavljajte
močnim magnetnim ali električnim poljem.
Tabličnega računalnika ASUS ne uporabljajte na
dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma
ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.
Tabličnega računalnika ASUS ne uporabljajte v
prašnih prostorih.
Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest,
kjer pušča plin.
10
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Pravilno odlaganje
NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS in
mobilno priključno postajo ASUS med komunalne
odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da
omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje.
Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se
izdelek (električna, elektronska oprema in baterije,
ki vsebujejo živo srebro ) ne sme odlagati na javno
smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo
odstranitev elektronskih izdelkov.
NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke.
Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da
se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi
odpadki.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
11
12
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
1. poglavje:
Namestitev strojne opreme
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
13
Pogled od zgoraj
OPOMBA:
14
•
Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo. Pogled od
zgoraj se lahko razlikuje glede na model tabličnega računalnika ASUS.
•
Mobilna priključna postaja ASUS je združljiva s tabličnim
računalnikom ASUS serije T200.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Tablični računalnik ASUS
Vaš tablični računalnik ASUS izpolnjuje vaše potrebe po
mobilnosti, saj mu je priložena mobilna priključna postaja ASUS.
Tablični računalnik ima tudi lastne funkcije za delo in zabavo, ki
jih lahko aktivirate s potezami na zaslonu na dotik.
OPOMBA: Dodatne podrobnosti o uporabi tabličnega računalnika
najdete v tem priročniku razdelkih Funkcije tabličnega računalnika
in Poteze za tablični računalnik in sledilno ploščico.
Mobilna priklopna postaja ASUS
Mobilna priključna postaja ASUS ponuja dodatne možnosti
vnosa za zaslon na dotik, in sicer prek sledilne ploščice in
tipkovnice.
POMEMBNO! Več informacij o namestitvi tabličnega računalnika
na mobilno priklopno postajo ali odstranitvi tabličnega
računalnika iz mobilne priklopne postaje najdete v tem priročniku
v razdelkih Namestitev tabličnega računalnika na mobilno priklopno
postajo in Odstranjevanje tabličnega računalnika.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
15
Levi del
Med delom s tabličnim računalnikom ASUS lahko uporabljate naslednje
funkcije strojne opreme tabličnega računalnika in mobilne priključne
postaje ASUS.
Vhod za napajanje
V ta vrata priključite priloženi napajalni adapter, da napolnite
baterijo in zagotovite vir napajanja za tablični računalnik ASUS.
OPOZORILO! Adapter lahko med uporabo postane topel do vroč.
Ko je adapter priključen na električno vtičnico, ga ne pokrivajte in
ga ne približujte svojemu telesu.
POMEMBNO! Za polnjenje baterije in zagotovitev vira napajanja
za svoj tablični računalnik ASUS uporabljajte samo priloženi
napajalni adapter.
16
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Izhod za slušalke z mikrofonom/kombinirana vrata s
priključkom za vhod za mikrofon
Na ta vrata lahko priključite prenosni računalnik na močnejše
zvočnike ali slušalke z mikrofonom. Na ta vrata lahko priključite
tudi zunanji mikrofon svojega prenosnega računalnika.
Vrata mikro HDMI
Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI (visokoločljivostni
večpredstavnostni vmesnik) in so združljiva s HDCP-jem za
predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge
zaščitene vsebine.
Vrata mikro USB 2.0
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) 2.0 so združljiva z
napravami USB 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne
naprave, pomnilniški ključki, zunanji trdi diski, zvočniki, kamere
in tiskalniki.
Reža za kartico mikro SD
Tablični računalnik ASUS ima vgrajeno režo za bralnik
pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in
microSDXC.
LAN vhod
Na ta vrata priključite omrežni kabel, da vzpostavite povezavo z
lokalnim omrežjem.
Vrata USB 3.0
Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča
prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
17
Desni del
Med delom s priključenim tabličnim računalnikom ASUS lahko
uporabljate naslednje funkcije strojne opreme mobilne priključne
postaje ASUS.
Vrata USB 2.0
Vrata USB (Univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami
USB 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalci, pomnilniški
ključki, zunanji trdi diski, zvočniki, kamere in tiskalniki.
18
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Funkcije tabličnega računalnika ASUS
Pogled z zgornje in zadnje strani
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
19
Indikator kamere
Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.
Sprednja kamera
Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje
videoposnetkov v tabličnem računalniku ASUS.
Plošča zaslona na dotik
Plošča zaslona na dotik visoke definicije nudi čudovit prikaz
fotografij, video posnetkov in drugih multimedijskih posnetkov
na vašem tabličnem računalniku ASUS. Omogoča vam tudi
upravljanje tabličnega računalnika ASUS s potezami na dotik.
OPOMBA: Več informacij o uporabi potez na zaslonu na dotik
med delom s prenosnim računalnikom ASUS lahko najdete v
poglavju Uporaba zaslona na dotik v tem priročniku.
Zvočniki
Zvočniki omogočajo, da poslušate zvok neposredno od svojega
tabličnega računalnika ASUS. Zvočne možnosti nadzoruje
program.
Zadnja kamera
Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje
videoposnetkov s tabličnim računalnikom ASUS.
20
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Gumb za vklop/izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop, če želite vklopiti tablični
računalnik ASUS oziroma vklopiti ali izklopiti način spanja.
Če se tablični računalnik ASUS Pad neha odzivati, pritisnite in
pridržite gumb za vklop/izklop za približno deset (10) sekund, da
se prisilno zaustavi.
POMEMBNO! Če sistem znova zaženete na silo, lahko izgubite
podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne
kopije podatkov.
Indikator polnjenja baterije
Dve barvni LED diodi nudita vizuelno indikacijo napolnjenosti
baterije.
Za podrobnosti glejte prejšnje poglavje:
Barva
Bela
Oranžna
NE SVETI
Kapaciteta baterije preko 95 %
Polnjenje in kapaciteta baterije pod 95 %
Tablični računalnik ASUS ni priključen na vir
napajanja.
Gumb za glasnost
Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate glasnost
tabličnem računalniku ASUS.
Gumb Windows®
Dotaknite se tega gumba, da se vrnete nazaj na začetni zaslon.
Če ste že na začetnem zaslonu, se z dotikom tega gumba vrnete
na zadnjo odprto aplikacijo.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
21
Spodnja stran
Reža za kartico mikro SIM (samo modeli z LTE)
Tablični računalnik ASUS ima vgrajeno režo za kartico mikro SIM,
ki podpira omrežne pasove GSM, WCDMA in LTE.
Rež za tečaje
Poravnajte in vstavite kljukice zapaha v te luknje, da boste varno
namestili tablični računalnik na mobilno priklopno postajo.
Vrata za priklop
Na ta vrata priključite mobilno priklopno postajo, da boste lahko
uporabljali tipkovnico, sledilno ploščico in vrata USB 3.0.
22
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Funkcije mobilne priklopne postaje ASUS
POMEMBNO!
•
Mobilna priključna postaja ASUS je opcijski dodatek.
•
Ta mobilna priključna postaja ASUS je združljiva s tabličnim
računalnikom ASUS serije T200.
OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo.
Pogled od zgoraj
Kljukice zapaha
S kljukicam zapaha lahko tablični računalnik varno namestite
na mobilno priklopno postajo.
Priključek za priklop
Tablični računalnik varno namestite na mobilno priklopno
postajo tako, da poravnate vrata postaje na vrhu tega priključka.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
23
Gumb za sprostitev
Ta gumb pritisnite za varno odstranitev tabličnega računalnika
iz mobilne priklopne postaje.
Tečaj
Ta zgib podpira tablični računalnik, ko je priključen na mobilno
priklopno postajo. Hkrati tudi drži tablični računalnik na mestu,
medtem ko prilagajate zorni kot.
Tipkovnica
Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno
globino prenosa za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo
funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows® in
upravljanje drugih večpredstavnostnih funkcij.
OPOMBA: Razporeditev tipkovnice se razlikuje glede na
ozemlje.
Sledilna ploščica
Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po
zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo.
Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.
OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Uporaba sledilne
ploščice v tem priročniku.
24
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Pogled od spodaj
Predel trdega diska
Ta predel je rezerviran za trdi disk tabličnega računalnika ASUS.
OPOMBA: Podrobnosti o nameščanju trdega diska najdete
v poglavju 4: Nadgrajevanje tabličnega računalnika ASUS Pred
namestitvijo se pri trgovcu pozanimajte glede združljivih trdih
diskov za vaš tablični računalniki ASUS.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
25
Priključitev tabličnega računalnika ASUS
Poravnajte tablični računalnik ASUS z vrhom jezička priklopne postaje
za računalnik, kot je prikazano spodaj.
POMEMBNO!
26
•
Tablični računalnik popolnoma vstavite v mobilno priklopno postajo.
•
Ko je tablični računalnik priključen na mobilno priklopno postajo,
vedno dvignite celoten sklop tako, da ga podpirate od spodaj.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Odstranjevanje tabličnega računalnika
Pritisnite gumb za sprostitev na mobilni priklopni postaji, da varno
odstranite tablični računalnik iz kljukic zapaha, in nato previdno
izvlecite tablični računalnik.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
27
28
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
2. poglavje:
Uporaba tabličnega
računalnika ASUS in mobilne
priključne postaje ASUS
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
29
Uvod
Tablico priključite na mobilno priklopno postajo.
30
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS.
A.
Napajalni adapter za izmenični tok priključite na vir napajanja z
močjo od 100 do 240 V.
B.
Napajalni priključek za enosmerni tok priključite na vhod za
napajanje (DC) na tabličnem računalniku ASUS.
Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo
polniti 3 ure v načinu baterije.
OPOMBA: Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno
od modela in vaše regije.
OPOMBA!
Informacije o napajalnem adapterju:
•
Vhodna napetost: 100–240 V AC
•
Vhodna frekvenca: 50–60Hz
•
Nazivni izhodni tok: 1.75A (33W)
•
Nazivna izhodna moč: 19 V DC
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
31
POMEMBNO!
•
Na vašem tabličnem računalniku ASUS poiščite oznako z oceno
vhoda/izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami na vašem
adapterju. Nekateri modeli tabličnih računalnikov ASUS imajo lahko
več ocen izhodnega toka, odvisno od razpoložljive inventarne številke.
•
Pred prvim vklopom tabličnega računalnika ASUS se prepričajte, da
je računalnik priključen na ozemljen napajalni adapter. Priporočamo
vam, da uporabite ozemljeno vtičnico, kadar se tablični računalnik
ASUS napaja preko adapterja.
•
Vtičnica mora biti zlahka dostopna in blizu tabličnega računalnika
ASUS.
•
Tablični računalnik ASUS odklopite iz napajanja tako, da ga izključite
iz vtičnice.
OPOZORILO!
Preberite naslednje varnostne ukrepe za baterijo svojega tabličnega
računalnika ASUS:
32
•
Baterijo v napravi lahko odstranijo samo serviserji, pooblaščeni s
strani družbe ASUS.
•
Če bi baterijo, ki je v tej napravi, želeli odstraniti ali razstaviti, to
predstavlja tveganje za požar ali opekline zaradi kemikalij.
•
zaradi lastne varnost upoštevajte opozorilne nalepke.
•
Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo
neprimernega tipa.
•
Ne zavrzite v ogenj.
•
Nikoli ne naredite kratkega stika na bateriji tabličnega računalnika
ASUS.
•
Baterije nikoli ne poskušajte demontirati ali znova namestiti.
•
Baterije ne uporabljajte, če pušča.
•
Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.
•
Baterijo in ostale majhne komponente hranite izven dosega otrok.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.
Pritisnite gumb za vklop/izklop.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
33
Poteze za sledilno ploščico in sledilna
ploščica
Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev tabličnega
računalnika ASUS. Glejte naslednje slike, kadar uporabljate poteze z
rokami na zaslonu na dotik in sledilni ploščici.
OPOMBA: Spodnji posnetki zaslona so samo informativni. Videz zaslona
na dotik se lahko razlikuje glede na model.
Uporaba potez na zaslonu na dotik
Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev tabličnega
računalnika ASUS. Za vklop funkcij morate s prsti narediti poteze na
zaslonu na dotik tabličnega računalnika ASUS.
Podrsajte levi rob
Podrsajte desni rob
Za preklapljanje med odprtimi
programi podrsajte levi rob
zaslona.
Za zagon Charms bar (vrstice
s čarobnimi gumb) podrsajte
desni rob zaslona.
34
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Podrsajte zgornji rob
•
Za ogled Customize
(Prilagajanje) v Start screen
(Začetni zaslon) podrsajte s
prstom zgornji rob zaslona.
•
V odprtem programu za
ogled menija podrsajte
zgornji rob zaslona.
Podrsajte s prsti
Za drsenje zaslona povlecite
s prstom gor ali dol, za
panoramsko pomikanje pa s
prstom povlecite levo ali desno.
Pomanjšaj
Povečaj
Na zaslonu povlecite dva prsta
skupaj.
Na zaslonu povlecite dva prsta
narazen.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
35
Tapni/dvojno tapni
Tapni in pridrži
•
Tapnite na program, da ga
zaženete.
•
•
V načinu Desktop (Namizje)
dvojno tapnite na program,
da ga zaženete.
Za premikanje programa
tapnite na program, ga
držite in povlecite na novo
mesto.
•
Za izhod iz programa
tapnite in držite zgornjo
stran odprtega programa
in jo povlecite na dno
zaslona.
36
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Poteg navzgor
Poteg navzdol
Podrsajte gor v začetnem zaslonu,
da zaženete zaslon Apps (Programi).
Podrsajte dol v zaslonu Apps
(Programi), da se vrnete v
začetni zaslon.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
37
Uporaba potez na sledilni ploščici
Premikanje kazalca
Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na
sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako
premikate kazalec po zaslonu.
Pomik vodoravno
Pomik navpično
Pomik diagonalno
38
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Poteze z enim prstom
Dotik, dvojni dotik / dvoklik
•
V začetnem zaslonu aplikacijo zaženete tako, da se je dotaknete.
•
V načinu Namizje element zaženete tako, da se ga dotaknete
dvakrat.
Povleci in spusti
Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne
da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo
lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
39
Levi klik
Desni klik
•
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
zaženete.
•
•
V načinu namizja dvakrat
kliknite program, da ga
zaženete.
Na začetnem zaslonu
kliknite program, da ga
izberete in zaženete vrstico z
nastavitvami. S tem gumbom
lahko zaženete tudi vrstico
All Apps (Vsi programi).
•
V načinu namizja s tem
gumbom odprete meni
desnega klika.
OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in
desne tipke miške na sledilni ploščici.
40
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Hitro drsenje iz zgornjega roba
•
Na začetnem zaslonu za prikaz vrstice Vse vrstice s prstom hitro
drsite iz zgornjega roba.
•
Če imate odprto aplikacijo, s hitrim drsenjem s prstom iz
zgornjega roba odprete njen meni.
Hitro drsenje iz levega roba
Hitro drsenje iz desnega roba
Za prikaz trenutno zagnanih
aplikacij s prstom hitro drsite iz
levega roba.
Za prikaz Charms bar (vrstice
s čarobnimi gumbi) s prstom
podrsajte od desnega roba.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
41
Poteze z dvema prstoma
Dotik
Obračanje
Z dvema prstoma tapnite na
sledilno ploščico, da simulirate
funkcijo desnega klika.
Če želite obrniti sliko, se sledilne
ploščice dotaknite z dvema prstoma
ter nato en prst obračajte v smeri
urinega kazalca ali v nasprotni
smeri urinega kazalca, medtem ko
se drug ne premika.
Dvoprstno drsenje
(navzgor/navzdol)
Dvoprstno drsenje (levo/desno)
Za drsenje z dvema prstoma drsite Za drsenje z dvema prstoma drsite
navzgor ali navzdol.
levo ali desno.
42
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Pomanjšaj
Povečaj
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite skupaj.
Na sledilni ploščici dva prsta
povlecite narazen.
Povleci in spusti
Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z
drugim prstom drsite navzdol po sledilni ploščici ter predmet tako
povlecite in spustite na novo lokacijo.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
43
Triprstni gibi
Poteg navzgor
Podrsajte levo/desno
S tremi prsti povlecite navzgor, da S tremi prsti podrsajte levo ali
se prikažejo vsi delujoči programi. desno, da se prikažejo odprte
aplikacije v načinu namizja ali na
začetnem zaslonu.
Poteg navzdol
S tremi prsti povlecite navzdol, da se prikaže način Namizje.
POMEMBNO! Poteze s tremi prsti na tabličnem računalniku ASUS
privzeto niso omogočene. Če jih želite omogočiti, glejte razdelek
Omogočanje potez s tremi prsti.
44
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Omogočanje potez s tremi prsti
Takole aktivirate poteze s tremi prsti na sledilni ploščici:
1.
Zaženite namizni program.
2.
V spodnjem desnem kotu opravilne vrstice tapnite
>
ali
in tako zaženite aplikacijo ASUS Smart
Gesture.
3.
V podoknu Trije prsti obkljukajte naslednje
elemente:
-
Krmari po strani
-
Pokaži in krmari po pogledu odprtih aplikacij
-
Pokaži namizje
4.Tapnite Apply (Uporabi), nato pa tapnite OK (V
redu).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
45
Uporaba tipkovnice
Funkcijske tipke
S funkcijskimi tipkami na tipkovnici lahko sprožite naslednje ukaze:
Za prehod tabličnega računalnika ASUS v Sleep
mode (stanje spanja)
Za vklop ali izklop Airplane mode (Načina letenja)
OPOMBA: Če omogočite Airplane mode ( Način
letenja), onemogočite vse brezžične povezave.
Zmanjša svetlost osvetljene tipkovnice
Poveča svetlost osvetljene tipkovnice
Izklopi zaslon in vstopi v način stanja pripravljenosti
(povezano)
Preklopi način prikaza
OPOMBA: Preverite, ali je drugi zaslon priključen na
tablični računalnik ASUS.
46
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Omogoči ali onemogoči sledilno ploščico.
Vklopi ali izklopi zvočnike.
Zmanjšanja glasnost zvočnikov.
Poveča glasnost zvočnikov.
Tipki Windows® 8.1
Posebni tipki Windows® na tipkovnici se uporabljata tako:
To tipko pritisnite, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če
ste že na začetnem zaslonu, se s pritiskom te tipke vrnete
na zadnjo odprto aplikacijo.
S to tipko simulirate funkcije desnega klika.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
47
48
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
3. poglavje:
Delo s sistemom Windows® 8.1
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
49
Prvi zagon
Ko računalnik prvič zaženete, se prikaže več zaslonov, ki vas vodijo skozi
konfiguracijo osnovnih nastavitev operacijskega sistema Windows® 8.1.
Tablični računalnik ASUS prvič zaženete tako:
1.
Na tabličnem računalniku ASUS pritisnite gumb za vklop/izklop.
Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni zaslon.
2.
Na namestitvenem zaslonu izberite svojo regijo jezik, v katerem
boste uporabljali tablični računalnik ASUS.
3.
Natančno preberite pogoje licenčne pogodbe. Izberite I accept
(Sprejmem).
4.
Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne
elemente:
•
Prilagoditev
•
Povežite se v splet
•
Nastavitve
•
Vaš račun
5.
Potem ko konfigurirate osnovne elemente, Windows® 8.1 namesti
vaše programe in izbrane nastavitve. Pazite, da bo tablični
računalnik ASUS med tem postopkom ves čas priključen na
napajanje.
6.
Ko se postopek nameščanja zaključi, se pojavi začetni zaslon.
50
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Uporabniški vmesnik Windows®
Uporabniški vmesnik je prikaz v sistemu Windows® 8.1, ki je sestavljen
iz ploščic. V tem vmesniku so na voljo spodnje funkcije, ki je lahko
uporabljate pri delu v svojem tabličnem računalniku ASUS.
Začetni zaslon
Začetni zaslon izgine, ko se uspešno prijavite v svoj uporabniški račun.
Na tem zaslonu lahko na enem mestu razvrstite vse programe, ki jih
potrebujete.
Programi Windows®
To so programi, ki so pripeti na začetnem zaslonu in prikazani v obliki
ploščic, da jih hitreje najdete.
OPOMBA: Za popolni zagon nekaterih programov se morate najprej
vpisati v svoj Microsoftov račun.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
51
Dostopne točke
Dostopne točke na zaslonu vam omogočajo zagon programov in dostop
do nastavitev tabličnega računalnika ASUS. Funkcije teh dostopnih točk
lahko aktivirate s sledilno ploščico.
Dostopne točke v zagnanem programu
Dostopne točke na Začetnem zaslonu
52
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Dostopna točka
Dejanje
zgornji levi kot
S kazalcem miške pokažite v zgornji levi kot in
nato tapnite sličico nedavnega programa, da
ga znova odprete.
Če ste zagnali več programov, se pomaknite
navzdol, da prikažete vse zagnane programe.
spodnji levi kot
Na zaslonu delujočega programa:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi
kot zaslona in tapnite
, da se vrnete na
začetni zaslon.
OPOMBA: Za vrnitev na začetni zaslon
lahko tudi pritisnete tipko Windows
na tipkovnici.
Z začetnega zaslona:
S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot
zaslona in tapnite
, da se vrnete v ta
program.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
53
Dostopna točka
Dejanje
zgoraj ob strani
S kazalcem miške pokažite v zgornji kot ob
strani, da se kazalec spremeni v ikono roke.
Povlecite program in ga spustite na novo
mesto.
OPOMBA: Ta funkcija dostopne točke
deluje le na delujočem programu ali če
želite uporabiti funkcijo pripenjanja. Za več
informacij glejte opis funkcije pripenjanja v
razdelku Delo s programi Windows®.
zgornji in spodnji
desni kot
54
S kazalcem miške pokažite v zgornji ali
spodnji desni kot, da odprete Charms bar
(Vrstica s čarobnimi gumbi).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Gumb Start
Sistem Windows 8.1 ima gumb Start (Začetek), ki vam omogoča
preklapljanje med dvema nazadnje uporabljenima programoma. Gumb
»Začetek« lahko odprete na začetnem zaslonu, ko ste v namiznem
načinu, in v poljubnem programu, ki je trenutno odprt na zaslonu.
Gumb »Začetek« na začetnem zaslonu
OPOMBA: dejanska barva gumba »Začetek« se razlikuje glede na
nastavitve zaslona, ki jih izberete za začetni zaslon.
Gumb »Začetek« prikažete tako, da kazalec miške premaknete v
levi kot začetnega zaslona ali nad kateri koli odprt program.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
55
Gumb »Začetek« v namiznem načinu
Priročni meni
Priročni meni se pojavi kot polje z bližnjicami do nekaterih programov v
Windows® 8.1, ko tapnete in pridržite gumb Start (Začetek).
V priročnem meniju so na voljo tudi te možnosti za zaustavitev tabličnega
računalnika ASUS: izpis, spanje, zaustavitev in vnovični zagon.
56
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Prilagajanje začetnega zaslona
Windows® 8.1 vam omogoča tudi, da prilagodite začetni zaslon po
svojih željah, tako da se iz zagona neposredno prikaže način Desktop
(Namizje) in da prilagodite postavitev programov na zaslonu.
Nastavitve začetnega zaslona prilagodite tako:
ali
1.
Zaženite Desktop (Namizje).
2.
Pojavno okno odprete tako, da z desno tipko miške
kliknite kjer koli v opravilni vrstici, razen gumba
»Začetek«.
3.Kliknite Properties (Lastnosti), izberite zavihek
Navigation (Krmarjenje) in nato potrdite polja ob
možnostih krmarjenja in začetnega zaslona, ki jih
želite uporabljati.
4.
Tapnite ali kliknite Apply (Uporabi), da shranite
nove nastavitve in zaprete okno.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
57
Delo v programih Windows®
Za zagon, prilagoditev in zapiranje svojih programov uporabite zaslon
na dotik, sledilno ploščico ali tipkovnico na tabličnem računalniku ASUS.
Zagon programov
Tapnite na program, da ga zaženete.
S kazalcem miške pokažite na program in ga kliknite ali
tapnite, da ga zaženete.
Dvakrat pritisnite tipko
in nato uporabite
puščične tipke za ogled programov. Pritisnite
,
da zaženete izbrani program.
Prilagajanje programov
Na Začetnem zaslonu premikate programe, spremenite njihovo velikost
ali jih odpnete z Začetnega zaslona.
Premikanje programov
Tapnite in pridržite program ter ga nato povlecite v
novo lokacijo.
Če želite premakniti program, dvotapnite program in ga
povlecite na novo mesto.
58
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Spreminjanje velikosti programov
Tapnite in pridržite program, da prikažete vrstico
Customize (Prilagajanje), nato tapnite
in izberite
velikost ploščice programa.
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete
vrstico Customize (Prilagajanje), nato tapnite/kliknite na
in izberite velikost ploščice programa.
Odpenjanje programov
Tapnite in pridržite program, da prikažete vrstico
Customize (Prilagajanje), nato tapnite
, da
odpnete program.
Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete
vrstico Customize (Prilagajanje) in nato tapnite/kliknite
na
.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
59
Zapiranje programov
Tapnite in držite zgornjo stran odprtega programa in jo
povlecite na dno zaslona, da program zaprete.
1.
Kazalec miške premaknite na zgornji stranski kot
odprtega programa in počakajte, da se kazalec
spremeni v ikono roke.
2.
Povlecite program in ga spustite na dno zaslona,
da ga zaprete.
Na zaslonu odprtega zaslona pritisnite tipki
.
60
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Dostop do zaslona Programi
Poleg programov, ki so pripeti na začetnem zaslonu, lahko na zaslonu
Programi odprete tudi druge programe.
OPOMBA: dejanski programi, ki so prikazani na zaslonu, se lahko
razlikujejo glede na model. Spodnji posnetek zaslona je zgolj
informativen.
Odpiranje zaslona Programi
Zaslon Programi zaženete preko plošče zaslona na dotik, sledilne
ploščice ali tipkovnice tabličnega računalnika ASUS.
Podrsajte navzgor po začetnem zaslonu.
Na začetnem zaslonu kliknite gumb
Na začetnem zaslonu pritisnite
.
in nato
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
.
61
Pripenjanje programov na Začetni zaslon
Na začetni zaslon lahko preko plošče zaslona na dotik ali sledilne ploščice
pripnete več programov.
1. Odpiranje zaslona All Apps (Vsi programi).
2. Tapnite in pridržite program, ki ga želite
pripeti na začetni zaslon, da aktivirate vrstico
Customize (Prilagajanje). Ko je vrstica Customize
(Prilagajanje) omogočena, lahko tapnete več
programov in jih pripnete na začetni zaslon.
3.
Za pripenjanje izbranega programa na Start
screen (Začetni zaslon) tapnite
.
1. Odpiranje zaslona All Apps (Vsi programi).
2.
Z desno tipko miške kliknite programe, ki jih želite
dodati na začetni zaslon.
3.
Tapnite ali kliknite ikono
, da pripnete
izbrane programe na začetni zaslon.
62
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Vrstica s čarobnimi gumbi
Vrstica s čarobnimi gumbi je orodna vrstica, ki jo lahko zaženete
na desni strani zaslona. Vrstica je sestavljena iz več orodij, ki vam
omogočajo skupno rabo programov in zagotavljajo hiter dostop do
prilagajanja nastavitev tabličnega računalnika ASUS.
Vrstica s čarobnimi gumbi
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
63
Zagon vrstice s čarobnimi gumbi
OPOMBA: Ko zaženete vrstico s čarobnimi gumbi, se najprej prikaže kot
nabor belih ikon. Na spodnji sliki je prikazan videz vrstice s čarobnimi
gumbi, ko jo zaženete.
Za zagon vrstice s čarobnimi gumbi uporabite ploščo zaslona na dotik,
sledilno ploščico ali tipkovnico na tabličnem računalniku ASUS.
Za zagon Charms bar (vrstice s čarobnimi gumbi)
podrsajte od desnega roba zaslona.
Kazalec miške premaknite v zgornji desni ali levi kot
zaslona.
Pritisnite
64
.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Orodja v vrstici s čarobnimi gumbi
Search (Iskanje)
S tem orodjem lahko poiščete datoteke ali programe v
tabličnem računalniku ASUS.
Share (Skupna raba)
S tem orodjem lahko daste programe v skupno rabo prek
spletnih mest družabnih omrežij ali po e-pošti.
Start (Začetek)
S tem orodjem znova prikažete Začetni zaslon. Na
Začetnem zaslonu lahko s tem orodjem znova odprete
nedavno odprt program.
Devices (Naprave)
S tem orodjem lahko dostopate do datotek in jih daste
v skupno rabo z napravami, ki so priključene na tablični
računalnik ASUS, kot je zunanji zaslon ali tiskalnik.
Settings (Nastavitve)
S tem orodjem lahko dostopate do nastavitev tabličnega
računalnika ASUS.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
65
Funkcija Snap (Zataknitev)
Funkcija Snap (Zataknitev) prikaže dva programa enega ob drugem in
vam omogoči delo ali preklapljanje med programoma.
POMEMBNO! Če želite uporabiti funkcijo pripenjanja, mora biti ločljivost
zaslona tabličnega računalnika ASUS nastavljena na 1366 x 768 slikovnih
točk ali več.
Vrstica funkcije Snap
(Zataknitev)
66
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Uporaba funkcije Snap (Zataknitev)
Za aktivacijo in uporabo menija Zajem uporabite ploščo zaslona na
dotik, sledilno ploščico ali tipkovnico na tabličnem računalniku ASUS.
1.
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.
Tapnite in držite zgornji del programa in ga nato
povlecite na levo ali desno stran zaslona, dokler
se ne pojavi vrstica za zataknitev.
3.
Odprite drug program.
1.
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.
S kazalcem miške pokažite na zgornji stranski kot
zaslona.
3.
Ko se kazalec spremeni v ikono roke, povlecite
program in ga spustite na levo ali desno stran
zaslona.
4.
Odprite drug program.
1.
Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2.
Pritisnite
in tipko s puščico levo ali desno,
zataknete program v levo ali desno podokno.
3.
Odprite drug program. Ta program je samodejno
premaknjen v prazno podokno.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
67
Druge bližnjice na tipkovnici
Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, da zaženete
programe in krmarite v sistemu Windows® 8.1.
\
Preklopi med začetnim zaslonom in zadnjim
programom
Zažene namizje
Zažene okno This PC (Ta računalnik) v načinu
namizja.
Odpre možnost File (Datoteka) v čarobnem gumbu
Search (Iskanje)
Odpre podokno Skupna raba
Odpre podokno Nastavitve
Odpre podokno Naprave
Aktivira Zaklenjeni zaslon
Pomanjša trenutno aktivno okno
68
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Odpre podokno Project (Projiciranje)
Odpre možnost Everywhere (Povsod)) v
čarobnem gumbu Search (Iskanje)
Odpre okno Zaženi
Odpre Središče za dostopnost
Odpre možnost Settings (Nastavitve) v čarobnem
gumbu Search (Iskanje)
Odpre priročni meni gumba »Začetek«
Zažene lupo in poveča zaslon
Pomanjša zaslon
Odpre Nastavitve poročevalca
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
69
Povezovanje z brezžičnimi omrežji
Wi-Fi
Povezava Wi-Fi v tabličnem računalniku ASUS vam omogoča dostop do
e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na
spletnih mestih družabnih omrežij.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če
želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v tabličnem računalniku
ASUS. Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Omogočanje povezave Wi-Fi
Povezavo Wi-Fi v svojem tabličnem računalniku ASUS aktivirate tako:
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite
dostopno točko.
4.
Tapnite Connect (Vzpostavi povezavo), da
odprete omrežno povezavo.
in nato
.
OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda
pozvani k vnosu varnostnega ključa.
5.
70
Če želite omogočiti skupno rabo med svojim
tabličnim računalnikom ASUS in drugimi sistemi, v
katerih je omogočena brezžična povezava, tapnite/
kliknite Yes (Da). Tapnite/kliknite No (Ne), če ne
želite omogočiti skupne rabe.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Bluetooth
S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi
napravami Bluetooth.
POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če
želite omogočiti funkcijo Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS. Za več
informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Če želite prenašati podatke, morate tablični računalnik ASUS najprej
seznaniti z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:
1.
Odprite Charms bar.
2.Tapnite
in nato Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika).
3.
V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika)
izberite Devices (Naprave) in tapnite Add a Device
(Dodaj napravo), da poiščete naprave Bluetooth.
4.
S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v
tabličnem računalniku ASUS z geslom, poslanim v
izbrano napravo. Če sta enaka, tapnite Yes (Da), da
seznanite tablični računalnik ASUS z napravo.
OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali
vnesti geslo tabličnega računalnika ASUS.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
71
Airplane mode
Airplane mode (Način v letalu) onemogoči brezžično povezavo, zato
lahko tablični računalnik ASUS varno uporabljate tudi med letom.
Vklop načina letenja
ali
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Drsnik premaknite v desno, da vklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
Izklop načina letenja
ali
1.
Odprite Charms bar.
2.
Tapnite
3.
Drsnik premaknite v levo, da izklopite ta način.
Pritisnite
in nato
.
.
OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili
več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom,
in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika
ASUS med letom.
72
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Povezovanje z žičnimi omrežji
Z vrati LAN na tabličnem računalniku ASUS se lahko povežete tudi z
žičnimi omrežji, kot so lokalna omrežja in širokopasovne internetne
povezave.
OPOMBA: Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev
(ISP) ali omrežnega skrbnika, ki vam bo pomagal nastaviti internetno
povezavo.
Če želite konfigurirati nastavitve, glejte naslednje postopke.
POMEMBNO! Poskrbite, da je v vrata LAN na tabličnem računalniku ASUS
in v lokalno omrežje vključen omrežni kabel, preden naredite kaj od tega.
Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/
PPPoE
1.Zaženite Desktop (Namizje).
2.
V opravilni vrstici Windows® z desno tipko miške
kliknite ikono omrežja
in tapnite Open Network
and Sharing Center (Odpri središče za omrežje in
skupno rabo).
3.
V oknu Središča za omrežje in skupno rabo tapnite
Change adapter settings (Spremeni nastavitve
vmesnika).
4.
Z desno tipko miške kliknite lokalno omrežje in
izberite Properties (Lastnosti).
5.Tapnite Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetni protokol različica 4 (TCP/IPv4)) in nato
Properties (Lastnosti).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
73
6.Tapnite Obtain an IP address automatically
(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V redu).
OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje
korake.
7.
Vrnite se v okno Network and Sharing Center (Središče
za omrežje in skupno rabo) in tapnite Set up a new
connection or network (Nastavi novo povezavo ali
omrežje).
8.Izberite Connect to the Internet (Vzpostavi internetno
povezavo) in tapnite Next (Naprej).
9.Tapnite Broadband (PPPoE) (Širokopasovno (PPPoE)).
10.
Vnesite uporabniško ime, geslo in ime povezave ter
tapnite Connect (Vzpostavi povezavo).
11.Tapnite Close (Zapri), da dokončate konfiguracijo.
12.Tapnite
v opravilni vrstici in nato povezavo, ki ste
jo ustvarili.
13.
Vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite Connect
(Vzpostavi povezavo), da zaženete vzpostavljanje
internetne povezave.
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim
naslovom IP
1.
Ponovite korake od 1 do 5 v razdelku Konfiguriranje
dinamične omrežne povezave IP/PPPoE.
2Tapnite Use the following IP address (Uporabi
naslednji naslov IP).
74
3.
Vnesite naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod,
ki ste jih prejeli od ponudnika internetnih storitev.
4.
Po potrebi lahko vnesete tudi želeni naslov strežnika
DNS in nadomestni naslov strežnika DNS, nato tapnite
OK (V REDU).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Zaustavitev tabličnega računalnika ASUS
Tablični računalnik lahko zaustavite na sledeče načine:
•Tapnite
gumbi) in nato
ali
v Charms bar (Vrstica s čarobnimi
> Shut down (Zaustavitev),
da se računalnik normalno zaustavi.
•
Na prijavnem zaslonu tapnite
> Shut down
(Zaustavitev).
•
Tablični računalnik ASUS lahko izključite tudi
v načinu Namizja. Če to želite storiti, zaženite
namizje in pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno
Zaustavitev. Na spustnem seznamu izberite Shut
Down (Zaustavitev) in kliknite OK (V redu).
•
Če se tablični računalnik ASUS ne odziva, pritisnite
in držite gumb za vklop/izklop najmanj štiri (4)
sekunde, dokler se tablični računalnik ne izklopi.
Stanje pripravljenosti tabličnega računalnika
ASUS
Za preklop tabličnega računalnika v stanje pripravljenosti enkrat
pritisnite gumb za vklop/izklop.
Tablični računalnik ASUS lahko preklopite v stanje
mirovanja tudi v načinu Namizja. Če to želite storiti,
zaženite namizje in pritisnite tipki alt + f4, da odprete
okno Zaustavitev. Na spustnem seznamu izberite Sleep
(Mirovanje) in kliknite OK (V redu).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
75
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1 se pojavi, ko računalnik
prebudite iz spanja ali stanja mirovanja. Pojavi se tudi, ko zaklenete ali
odklenete Windows® 8.1.
Zaklenjeni zaslon lahko uredite po meri, da prilagodite dostop do
operacijskega sistema. Spremenite lahko ozadje in dostop do nekaterih
programov, ko je tablični računalnik še zaklenjen.
Kako iz zaklenjenega zaslona
ali
76
1.
Tapnite sledilno ploščico ali pritisnite katero koli
tipko na tipkovnici tabličnega računalnika ASUS.
2.
(Možnost:) Če je vaš račun zaščiten z geslom,
morate vnesti geslo, da se odpre začetni zaslon.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Prilagajanje zaklenjenega zaslona
Prilagodite lahko zaklenjeni zaslon, na primer tako, da prikazuje
priljubljeno sliko, diaprojekcijo fotografij, posodobitve programov
in možnost hitrega dostopa do kamere računalnika. Za spreminjanje
nastavitev zaklenjenega zaslona sledite naslednjim napotkom:
Izbiranje fotografije
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
3.
V meniju Lock screen preview (Predogled
zaklenjenega zaslona) kliknite Browse (Brskaj) in
izberite fotografijo, ki jo želite nastaviti za ozadje.
1.
Predvajaj diapozitiv
1.
2.
3.
4.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
Izberite Change PC Settings (Spremeni nastavitve
računalnika) > Lock screen (Zaklenjeni zaslon).
Pri možnosti Lock screen preview (Predogled
zaklenjenega zaslona) premaknite drsnik Play a slide
show on the lock screen (Predvajaj diaprojekcijo v
zaklenjenem zaslonu) na On (Vključeno).
Pomaknite se dol, da prilagodite naslednje
možnosti za diaprojekcijo v zaklenjenem zaslonu:
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
77
Dodajanje posodobitev programov
1.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
3.
Pomaknite se do do možnosti Lock screen apps
(Programi zaklenjenega zaslona).
4.
S pomočjo naslednjih možnosti lahko dodate
programe, posodobitve katerih želite videti na
svojem zaklenjenem zaslonu:
Aktiviranje kamere tabličnega računalnika ASUS iz
zaklenjenega zaslona
Iz zaklenjenega zaslona lahko podrsate, da aktivirate in uporabite
kamero tabličnega računalnika. Kako to možnost omogočite, preberite
v naslednjih navodilih:
1.
Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings
(Nastavitve).
2.Izberite Change PC Settings (Spremeni
nastavitve računalnika) > Lock screen
(Zaklenjeni zaslon).
78
3.
Pomaknite se do do možnosti Camera (Kamera).
4.
Drsnik premaknite na On (Vključeno).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Odpravljanje težav
Če pritisnete
med preizkusom POST, se prikažejo možnosti za
odpravljanje težav v sistemu Windows® 8, ki vključujejo:
•
Osvežitev računalnika
•
Ponastavitev računalnika
•
Napredne možnosti
Osvežitev računalnika
Funkcijo Refresh your PC (Osvežite računalnik) uporabite, če želite
osvežiti svoj sistem, pri tem pa ohraniti trenutne datoteke in programe.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite tablični računalnik ASUS in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon
»Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.Tapnite Refresh your PC (Osvežite računalnik).
4.
Na zaslonu Osvežite računalnik preberite več o tej
možnosti in tapnite Next (Naprej).
5.
Tapnite račun, ki ga želite osvežiti.
6.
Vnesite geslo za račun in tapnite Continue
(Nadaljuj).
7.Tapnite Refresh (Osveži).
POMEMBNO! Pred osvežitvijo sistema morate tablični
računalnik ASUS priključiti na napajanje.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
79
Ponastavitev računalnika
POMEMBNO! Preden omogočite to možnost, varnostno kopirajte vse
podatke.
S funkcijo Reset your PC (Ponastavite računalnik) obnovite tablični
računalnik ASUS na privzete nastavitve.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite tablični računalnik ASUS in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »Izberite
možnost«, in tapnite Troubleshoot (Odpravljanje
težav).
3.Tapnite Reset your PC (Ponastavite računalnik).
4.
Na zaslonu Ponastavite računalnik preberite več o tej
možnosti in tapnite Next (Naprej).
5.
Tapnite želeno možnost ponastavitve: Just remove
my files (Samo odstrani moje datoteke) ali Fully
clean the drive (Popolnoma očisti pogon).
6. Tapnite Reset (Ponastavi).
POMEMBNO! Pred ponastavitvijo sistema morate tablični
računalnik ASUS priključiti na napajanje.
80
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Napredne možnosti
Advanced options (Napredne možnosti) vsebujejo dodatne možnosti
odpravljanja težav s tabličnim računalnikom ASUS.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite tablični računalnik ASUS in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon
»Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.Tapnite Advanced options (Napredne možnosti).
4.
Na zaslonu Napredne možnosti izberite želeno
možnost odpravljanja težav.
5.
Postopek dokončajte po naslednjih korakih.
Uporaba obnovitve posnetka sistema
V razdelku Advanced options (Napredne možnosti) lahko s funkcijo
System Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema) obnovite
sistem z izbrano datoteko, ki vsebuje posnetek sistema.
To storite med preizkusom POST tako:
1.
Znova zaženite tablični računalnik ASUS in pritisnite
med preizkusom POST.
2.
Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon
»Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot
(Odpravljanje težav).
3.Tapnite Advanced options (Napredne možnosti).
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
81
4.
Na zaslonu Napredne možnosti izberite System
Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema).
5.
Izberite račun, ki ga želite obnoviti z datoteko
posnetka sistema.
6.
Vnesite geslo za račun in tapnite Continue
(Nadaljuj).
7.Izberite Use the latest available system image
(recommended) (Uporabi zadnji posnetek
sistema, ki je na voljo (priporočeno)) in tapnite
Next (Naprej). Izberete lahko tudi Select a system
image (Izberite posnetek sistema), če je posnetek
sistema v zunanji napravi ali na DVD-ju.
8.
Postopek obnovitve posnetka sistema dokončajte
po naslednjih korakih.
OPOMBA: Močno priporočamo, da sistem redno
varnostno kopirate, s čimer preprečite izgubo podatkov v
primeru okvare tabličnega računalnika ASUS.
82
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
4. poglavje:
Nadgrajevanje tabličnega
računalnika ASUS
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
83
Nameščanje trdega diska
Če morate namestiti trdi disk v svoj tablični računalnik ASUS, glejte
naslednje korake.
POMEMBNO! Pogon trdega diska kupite pri pooblaščenih prodajalcih
svojega tabličnega računalnika ASUS in si s tem zagotovite maksimalno
združljivost in zanesljivost. Priporočamo, da trdi disk zamenjate
pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč lahko obiščete tudi
pooblaščeni servisni center.
OPOZORILO! Preden odstranite pokrov trdega diska, izklopite vse
zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vode in napajalne
priključke (kot sta zunanji napajalnik, baterija itd.).
OPOMBA: Spodnji del vašega tabličnega računalnika ASUS se lahko
razlikuje glede na model, namestitev trdega diska pa bo ostala enaka.
84
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
A. Odvijte vijak na pokrovu za mobilno priključno postajo ASUS.
B.
Izvlecite pokrov predela in ga v celoti odstranite z mobilne
priključne postaje ASUS.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
85
C.
dvijte vijake, s katerimi je ležišče pogona trdega diska pritrjeno
O
v predel.
D.
Odstranite ležišče za trdi disk s pomočjo pokrovčka.
pokrovček
86
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
E.
Trdi disk vstavite v ležišče.
F.
Ležišče za trdi disk pritrdite z vijaki, priloženimi ležišču za trdi disk.
Pogon trdega diska
Ležišče pogona trdega diska
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
87
G.
Ležišče za trdi disk vstavite nazaj v ustrezen predel, tako da
je priključek za trdi disk poravnan z vrati za trdi disk mobilne
priključne postaje ASUS. Potisnite ležišče za trdi disk, dokler se ne
priključi v mobilno priključno postajo ASUS.
H.
Ležišče za trdi disk pritrdite z vijaki, ki ste jih prej odstranili.
88
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
I.
Poravnajte pokrov predela in ga nato potisnite nazaj, da se
zaskoči.
J. Vstavite in privijte vijake, ki ste jih prej odstranili.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
89
90
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Nasveti in pogosta vprašanja
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
91
Uporabni nasveti za tablični računalnik ASUS
V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko
upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo tabličnega
računalnika ASUS, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za
varnost podatkov:
•
Windows® redno posodabljajte in tako poskrbite, da imajo
aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.
•
Aplikacije, gonilnike in pripomočke, ki so na voljo samo za ASUS,
v svojem tabličnem računalniku ASUS posodabljajte z orodjem
ASUS Live Update. Za več podrobnosti glejte orodje ASUS Tutor,
ki je nameščeno v vašem tabličnem računalniku.
•
Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki
morate prav tako posodabljati.
•
Razen če to ni nujno potrebno, tabličnega računalnika ASUS ne
izklapljajte tako, da uporabite prisilno zaustavitev.
•
Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da
varnostno kopijo podatkov ustvarite v zunanjem trdem disku.
•
Izogibajte se uporabi tabličnega računalnika ASUS na izredno
visokih temperaturah. Če tabličnega računalnika ASUS daljše
obdobje (vsaj en mesec) ne nameravate uporabljati, vam
priporočamo, da odstranite baterijo, če je to mogoče.
•
Preden tablični računalnik ASUS ponastavite, odklopite vse
zunanje naprave in se prepričajte, da imate naslednje:
92
-
ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene
aplikacije
-
varnostne kopije podatkov
-
ID in geslo za prijavo
-
podatke za internetno povezavo
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Pogosta vprašanja o strojni opremi
1.
Na zaslonu tabličnega računalnika ASUS se ob vklopu pojavi
črna in včasih rdeča pika. Kaj naj storim?
Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na
vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje
sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.
2.
Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to
popravim?
Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj
tabličnega računalnika ASUS. Svetlost in barvni odtenek na
vašem tabličnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz
zaslona lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami
zaslona v operacijskem sistemu.
3.
Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije v tabličnem
računalniku ASUS?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.
•
Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite
v način Airplane mode (Način letenja).
•
Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.
•
Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki
zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
93
4.
5. 6.
Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?
•
Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno
nameščena. Lahko tudi odklopite napajalni adapter oziroma
baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v
vtičnico in tablični računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Zakaj drsna ploščica ne dela?
•
Pritisnite
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar priključite
zunanjo kazalno napravo.
in omogočite drsno ploščico.
Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim
nobenega zvoka, ko predvajam avdio in video datoteke?
Tukaj je nekaj predlogov:
7.
•
Pritisnite
in tako povečajte glasnost zvočnikov.
•
Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemo.
•
Preverite, ali je v tablični računalnik ASUS priključen
priključek za slušalke, in ga odstranite.
Kaj naj storim, če izgubim napajalni adapter za tablični
računalnik ASUS ali če baterija neha delovati?
Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
94
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
8. Zakaj iz zvočnikov na tabličnem računalniku ASUS še vedno
prihaja zvok, čeprav sem v desna vrata za priključek že
priključil slušalke?
Odprite Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and
Sound (Strojna oprema in zvok), nato pa odprite Audio
Manager (Avdio upravitelj) in konfigurirajte nastavitve.
9.
Na tabličnem računalniku ASUS ne morem pravilno tipkati,
ker se kazalec kar naprej premika. Kaj naj storim?
Preverite, da se noben predmet nehote ne dotika drsne ploščice
in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Drsno
ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete
.
10. Drsna ploščica na tabličnem računalniku ASUS ne deluje. Kaj
naj storim?
Tukaj je nekaj predlogov:
•
Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena
tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar v tablični
računalnik ASUS priključite zunanjo kazalno napravo. V tem
primeru to funkcijo onemogočite.
•
Pritisnite
.
11. Če na tipkovnici pritisnem tipke »U«, »I« in »O«, se namesto
črk prikažejo številke. Kako lahko to spremenim?
Pritisnite tipko
ali
(na izbranih modelih)
na tabličnem računalniku in tako izključite to funkcijo ter
omenjene tipke uporabite za vnašanje črk.
12. Kako vem, da se moj sistem izvaja?
Pritisnite in držite gumb za vkl./izkl. približno dve (2) sekundi,
dokler indikator LED na gumbu za vkl./izkl. ne utripne petkrat in
indikator LED na kameri ne utripne enkrat.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
95
Pogosta vprašanja o programski opremi
1.
Ko vklopim tablični računalnik ASUS, se indikator napajanja
prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se
sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
2.
•
Tablični računalnik ASUS prisilno zaustavite, tako da
pritisnete gumb za vklop za več kot deset (10) sekunde.
Preverite, ali sta napajalni adapter in baterija pravilno
vstavljena, nato pa vklopite tablični računalnik.
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:
»Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko
za ponovni zagon.)«?
Tukaj je nekaj predlogov:
3. •
Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno
zaženite tablični računalnik ASUS.
•
Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko tablični
računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za pomoč
se obrnite na lokalni servisni center ASUS.
Tablični računalnik ASUS se zažene počasneje kot običajno,
operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to
popravim?
Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki niso
bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova
zaženite sistem.
96
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
4.
Tablični računalnik ASUS se ne zažene. Kako lahko to
popravim?
Tukaj je nekaj predlogov:
5.
•
Odstranite vse naprave, ki so priključene v tablični
računalnik ASUS, nato pa ponovno zaženite sistem.
•
Ob zagonu pritisnite F9. Ko prenosni računalnik preklopi v
možnost Troubleshooting (Odpravljanje težav), izberite
možnost Refresh (Osveži) ali Reset your PC (Ponastavite
računalnik).
•
Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na
lokalni servisni center ASUS.
Zakaj se tablični računalnik ASUS ne more prebuditi iz načina
mirovanja ali hibernacije?
•
Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim
delovnim stanjem.
•
Sistem je morda porabil celotno baterijo. V tablični
računalnik ASUS priključite napajalni adapter in ga vključite
v vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
97
98
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Dodatki
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
99
Notranja skladnost modema
Tablični računalnik ASUS z notranjim modemom je združljiv z JATE (Japonska),
FCC (ZDA, Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu
z Odločbo Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene
zahteve za priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana
telefonska omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTNji v različnih državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve
uspešnega delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate
ob prvi pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.
Pregled
4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba
Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno
opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna
komutirana telefonska omrežja).
CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje
terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja
terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo
utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z
dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.
100
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Izjava o omrežni združljivosti
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava
navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja,
pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru
katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri
medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi
izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od
fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se
obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."
Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve
uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih
odobritev v vsaki posamezni evropski državi.
Neglasovna oprema
Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko primerni, kot tudi
modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni sistemi. Oprema, pri kateri je s
predpisi nadzorovana kakovost govora od enega do drugega konca (npr. ročni
telefoni, v nekaterih državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
101
Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard CTR21.
Država
Velja
Nadaljnja testiranja
Avstrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka republika Ne Se ne uporablja
DanskaDanska Da Da
Finska Da Ne
Francija Da Ne
1
Nemčija Da Ne
Grčija Da Ne Madžarska Ne Se ne uporablja
Islandija Da Ne
Irska Da Ne
Italija V čakanju
V čakanju
Izrael Ne Ne
Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Nizozemska1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne Se ne uporablja
Portugalska Ne Se ne uporablja
Španija Ne Se ne uporablja
Švedska Da
Ne
Švica DaNe
Združeno kraljestvo 102
Da
Ne
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez odgovornosti. Za
posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.cetecom.de/technologies/
ctr_21.html
1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno izbiranje
(proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo, da je oprema namenjena
le podpori DTMF signalizacije, kar bi pomenilo, da so dodatna testiranja
nepotrebna).
Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave za
povezovanje in ID klicatelja.
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema
pogojema:
•
Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
•
Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko
povzroči neželeno delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B,
v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).
Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi
motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja
radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili,
lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,
da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z
vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali
več od navedenih ukrepov:
•
Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
•
Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
103
•
Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
•
Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z
omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega
sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za
priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.
Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene
s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo
pravico za upravljanje s to opremo.
(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:
Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek za
tisk vlade ZDA.)Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)
Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:
•
Osnovne zahteve kot v [ člen 3]
•
Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]
•
Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]
•
Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]
•
Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301 48917]
•
Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]
•
Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2] CE oznaka
104
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski
frekvenci (RF)
OPOZORILO! Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno
odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi
uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec izjavlja, da
je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz za
določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’
Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje
brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se
med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje.
Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni
uporabniki slediti navodilom za uporabo.
Naprava deluje v frekvenčnem območju 5,15-5,25 GHz in je zasnovana le za
uporabo v zaprtih prostorih. Uporaba naprave na prostem v frekvenčnem
območju 5150-5250 MHz je prepovedana.
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)
Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov.
Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede
izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal
Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.
Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična
stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR
se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri
oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.
Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 0,66 W/kg, ko je bila
naprava postavljena tik ob telo.
FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za
katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF.
Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant
(Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: ZQ6AP6234A
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
105
CE oznaka
CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES
“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.
CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth
Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in
Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter
vzajemno priznavanje skladnosti.
Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,264 W/Kg.
To opremo je dovoljeno uporabljati v:
AT
EE
IT
NO
106
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti
splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.
Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so
razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi
ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev
Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR –
Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva.
Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection).
Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami
glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 50566
in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom,
medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih
mobilne naprave.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
107
Opozorilo IC
Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za
prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju
prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih
zahteva tehnologija.
Člen A9.2(3) določa, da je napravo za frekvenčni pas 5150–5250 MHz dovoljeno
uporabljati samo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj
mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale; največji dovoljeni doseg
antene (za naprave s pasovi 5250–5350 MHz in 5470–5725 MHz) glede na določila
EIRP in največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasom 5275–5850 MHz)
glede na določila EIRP za P2P in ne-P2P funkcije, kot je ustrezno. Poleg tega so
za primarne uporabnike (če imajo prednost) v pasu 5250–5350 MHz dodeljeni
visokozmogljivi radarji, ki lahko povzročijo motnje in/ali okvare naprav LE-LAN.
Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/Kanadi.
Pri izdelkih, ki so na voljo v ZDA/Kanadi, lahko uporabljate le kanale 1~11. Drugih
kanalov ne morete izbrati.
108
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Brezžični operacijski kanal za različne domene
S. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 skozi CH11
Japonska
2.412-2.484 GHz
Ch01 skozi Ch14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 skozi Ch13
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega
pasu
Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem
primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:
•
10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz
OPOMBA: Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5
MHz.
Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem
posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve
s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v
2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.
V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:
•
Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW
•
Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
109
Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot
100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice
brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje
informacije (www.arcep.fr).
OPOMBA: Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot
10mW.
110
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
UL varnostni napotki
Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi
bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno
delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in
nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).
Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni
ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb,
vključujoč sledeče:
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika,
kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.
•
Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša
možnost električnega šoka.
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.
Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne ( ne
potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne ( ponovno polnjenje) baterije
z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko
sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v
serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z
nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.
•
Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite
lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala
nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
•
Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za
zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite
le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu
ali pooblaščenih trgovcih.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
111
Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati
odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ali
H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Obvestila TV sprejemnika
Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov mora
biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje
(NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita
koaksialnega kabla - namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda
koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.
REACH
Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH
(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH
spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision
Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo
zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine,
katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije
zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je
namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision
določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.
Preprečitev izgube sluha
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri
visoki glasnosti dlje časa.
112
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion
batteries)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
113
Varnostne informacije za optični pogon
Informacije o varni uporabi laserja
Varnostno opozorilo za pogon CD-ROM
LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA
OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona,
pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za
pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.
Opozorilne oznake o storitvi
SVARILO! KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE NEPOSREDNO LE
Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.
CDRH predpisi
Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške administracijo za
hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel predpise za laserske izdelke. Ta pravila
veljajo za laserske proizvode izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so obvezni
za proizvode, ki se prodajajo v Združenih državah.
OPOZORILO! Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje postopkov, ki
niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev laserskega proizvoda, se
lahko končajo z nevarno izpostavitvijo sevanju.
Obvestilo o premazu
POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje
prenosnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.
114
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim
modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
115
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
116
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Eko-oznaka Evropske unije
Ta prenosnik je bil nagrajen z EU oznako s cvetlico, kar pomeni, da ima izdelek
naslednje lastnosti:
1.
Zmanjšana poraba energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti.
2.
Omejena uporaba strupenih težkih kovin.
3.
Omejena uporaba substanc, ki so škodljiva za okolje in zdravje.
4.
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja.
5.
Narejeno za enostavne nadgradnje in daljšo življenjsko dobo, saj nudi
združljive rezervne dele, kot so baterije, napajalniki, tipkovnica, pomilnik in
pogona CD ali DVD, če sta na voljo.
6.
Zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo politike vračanja.
Za več informacij o EU oznaki s svetlico obiščite spletno stran Evropske unije o
dotični oznaki na http://www.ecolabel.eu.
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
117
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in
izjava
ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in
zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi
okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo
na zahtevah predpisov.
Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS
usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:
Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws
ASUS recikliranja in vračanja Storitve
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim
standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo
lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter
pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
118
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Tablet
Model name :
T200T, J200T, R204T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62479:2010
EN 50566: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50360: 2001
EN 50360/A1 :2012
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
119
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Mobile Dock
Model name :
T200T Mobile Dock, J200T Mobile Dock, R204T
Mobile Dock
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 20/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
120
Signature : __________
E-priročnik za tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising