Asus | UN42 | User's Manual | ASUS UN42 User's Manual

VivoMini
Seria VN
Podręcznik użytkownika
PL9802
Wydanie poprawione V2
Październik 2014
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie
można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania
danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez
wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS,
JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.)
NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie
w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od
firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia
od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody
nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie
szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego
oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia
w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z
niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny
pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON
TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ
LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O
ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika.................................................... 4
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku................................ 4
Typografia............................................................................................................ 4
Zawartość opakowania..................................................................................... 5
Poznanie budowy VivoMini
7
Funkcje.................................................................................................................... 8
Przód..................................................................................................................... 8
Widok z lewej...................................................................................................... 9
Tył.........................................................................................................................10
Używanie VivoMini
13
Przygotowanie urządzenia............................................................................14
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do VivoMini.......................14
Podłączenie do VivoMini panela wyświetlacza.....................................16
Podłączanie klawiatury USB lub myszy...................................................17
Włączanie VivoMini.........................................................................................17
Wyłączanie VivoMini........................................................................................18
Przełączanie VivoMini do trybu uśpienia..................................................18
Przechodzenie do konfiguracji BIOS..........................................................18
Szybkie przechodzenie do BIOS.................................................................18
Uaktualnianie pamięci 19
Uaktualnianie modułów pamięci................................................................20
Załączniki
27
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....................................................28
Instalacja systemu...........................................................................................28
Opieka podczas używania............................................................................28
Uwagi prawne....................................................................................................30
Informacje kontaktowe producenta..........................................................36
VivoMini Seria VN
3
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku zawarte są informacje na temat funkcji
sprzętowych i programowych, które zostały pogrupowane
tematycznie w następujące rozdziały:
Rozdział 1: Poznanie budowy VivoMini
Ten rozdział zawiera szczegółowy opis komponentów VivoMini.
Rozdział 2: Używanie VivoMini
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące używania VivoMini.
Rozdział 3: Uaktualnianie pamięci
W rozdziale tym zawarte zostały informacje dotyczące sposobu
uaktualniania modułów pamięci komputera VivoMini.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie VivoMini.
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku, komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy
się zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów notebooka.
Typografia
4
Wytłuszczenie
Oznacza menu lub element, który należy
wybrać.
Pochylenie
Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do
których można się odnieść.
VivoMini Seria VN
Zawartość opakowania
Opakowanie VivoMini zawiera następujące elementy:
Płyta DVD ze sterownikam**
VivoMini
Kabel zasilający*
Dokumentacja techniczna
Adapter zasilania prądem zmiennym*
Adapter DisplayPort do VGA**
UWAGI:
• *Rzeczywiste specyfikacje produktu oraz zawartość
opakowania mogą różnić się w zależności od typu modelu
komputera VivoMini, a także kraju lub regionu.
• **Dostępność i ilość tych elementów w opakowaniu z
VivoMini jest zróżnicowana.
• Jeśli urządzenie lub jego komponenty ulegną awarii lub
zaczną działać nieprawidłowo podczas normalnego i
prawidłowego używania w okresie gwarancyjnym, należy
dostarczyć kartę gwarancyjną do punktu serwisowego ASUS
w celu wymiany uszkodzonych komponentów.
VivoMini Seria VN
5
6
VivoMini Seria VN
Poznanie budowy VivoMini
1
Funkcje
Przód
ASUS VivoMini
Wskaźnik aktywności napędu
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że
VivoMini uzyskuje dostęp do dysku twardego.
Przycisk zasilania
Przycisk zasilania umożliwia włączanie lub wyłączanie
VivoMini. Można także użyć przycisk zasilania do
przełączania VivoMini na tryb uśpienia.
8
VivoMini Seria VN
Widok z lewej
Gniazdo zabezpieczenia Kensington
Gniazdo zabezpieczenia Kensington umożliwia
zabezpieczenie komputera VivoMini z wykorzystaniem
produktów zabezpieczeń Kensington®.
Czytnik kart pamięci Flash
Wbudowany czytnik kart pamięci umożliwia odczytywanie
i zapisywanie danych przez komputer PC do i z kart SD/
SDHC/SDXC/MMC.
Notatka: Rzeczywista szybkość transferu zależy od
specyfikacji karty pamięci.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0),
zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest
wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.Te porty
obsługują także technologię Battery Charging 1.2, która
umożliwia ładowanie urządzeń USB.
VivoMini Seria VN
9
Tył
Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wyprowadzanie
ciepłego powietrza z obudowy VivoMini.
UWAGA: Znajdujące się na spodzie VivoMini
szczeliny wentylacyjne, umożliwiają dostawanie się
do urządzenia zimnego powietrza. Dla zapewnienia
optymalnej wentylacji zaleca się, aby VivoMini
umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
WAŻNE! Dla zapewnienia optymalnego rozpraszania
ciepła i wentylacji powietrza, należy sprawdzić, czy są
drożne szczeliny wentylacyjne.
Wejście zasilania (Prąd stały 19V)
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny
na prąd stały, wymagany przez to gniazdo. Zasilanie
dostarczane przez to gniazdo, służy do zasilania komputera
PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy
zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.
OSTRZEŻENIE!Używany adapter zasilania może być
gorący. Nie należy przykrywać adaptera i należy go
trzymać z dala od ciała.
10
VivoMini Seria VN
Port HDMI
Port HDMI (High Definition Multimedia Interface)
obsługuje urządzenie Full-HD takie jak telewizor LCD
lub monitor, co umożliwia oglądanie na większym
zewnętrznym wyświetlaczu.
Port DisplayPort
DisplayPort wysyła wysokiej jakości cyfrowe sygnały
wyjścia z VivoMini na urządzenie wyświetlania, takie jak
LCD TV lub monitor HD.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0),
zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest
wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.
Port sieci LAN
Ośmio-pinowy port LAN RJ-45 obsluguje standardowy
kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.
Port combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu
Ten port umożliwia połączenie VivoMini z wzmacnianymi
głośnikami lub słuchawkami. Ten port można także
wykorzystać do połączenia VivoMini z zewnętrznym
mikrofonem..
VivoMini Seria VN
11
12
VivoMini Seria VN
Używanie VivoMini
2
Przygotowanie urządzenia
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do
VivoMini
W celu podłączenia adaptera prądu zmiennego do VivoMini:
A. Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.
B. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
C. Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
VivoMini.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
14
VivoMini Seria VN
WAŻNE!
• Stanowczo zalecamy używania wyłączenie adaptera prądu
zmiennego i kabla dostarczonego z VivoMini.
• Stanowczo zalecamy używanie uziemionego gniazdka
ściennego do zasilania VivoMini.
• Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować
się w pobliżu VivoMini.
• W celu odłączenia VivoMini od głównego źródła zasilania
należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
UWAGA:
Informacje na temat zasilacza:
• Napięcie wejściowe: 100-240Vac
• Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
• Parametry wyjścia: 3.42A (65W)
• Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
VivoMini Seria VN
15
Podłączenie do VivoMini panela wyświetlacza
Do VivoMini można podłączyć panel wyświetlacza lub projektor, z
następującymi złączami:
•
Złącze HDMI
•
Złącze DisplayPort
•
Złącze VGA (wymaga adaptera DisplayPort do VGA lub HDMI do
VGA)
•
Złącze DVI (wymaga adaptera DisplayPort do DVI lub HDMI do
DVI)
UWAGA: Adapter DisplayPort do DVI, DisplayPort do VGA i HDMI do
VGA są sprzedawane oddzielnie.
W celu podłączenia do VivoMini panela wyświetlacza:
Podłącz kabel ekranu do portu HDMI lub DisplayPort..
Podłączenie wyświetlacza przez port HDMI
Podłączanie ekranu do portu DisplayPort
16
VivoMini Seria VN
Podłączanie klawiatury USB lub myszy
Do VivoMini można ogólnie podłączać, dowolną klawiaturę USB
i mysz. Można także podłączyć klucz USB dla bezprzewodowej
klawiatury i myszy.
W celu podłączenia do VivoMini klawiatury i myszy:
Podłącz kabel USB klawiatury i myszy, do jednego z portów USB 2.0
VivoMini.
Notatka: Zalecane jest podłączenie przewodowej klawiatury i myszy
do portów USB na panelu tylnym komputera VivoMini.
Włączanie VivoMini
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia VivoMini.
VivoMini Seria VN
17
Wyłączanie VivoMini
Jeśli komputer VivoMini nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania, przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia VivoMini.
Przełączanie VivoMini do trybu uśpienia
Aby przełączyć komputer VivoMini do trybu Sleep (Uśpienie), naciśnij raz
przycisk Power (Zasilanie).
Przechodzenie do konfiguracji BIOS
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia
sprzętowe wymagane do uruchomienia systemu w VivoMini.
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS są stosowane
do większości warunków, aby zapewnić optymalne działanie. Nie należy
zmieniać domyślnych ustawień BIOS, poza następującymi sytuacjami:
• Podczas uruchamiania systemu, na ekranie pojawia się komunikat
błędu z żądaniem uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
• Zainstalowany został nowy komponent systemu, który wymaga
dalszych ustawień BIOS lub aktualizacji.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować
niestabilność lub błąd uruchamiania. Stanowczo zalecamy zmianę
ustawień BIOS wyłącznie przez przeszkolony personel serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
W celu szybkiego przejścia do BIOS:
• Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery (4) sekundy w
celu wyłączenia VivoMini, a następnie naciśnij ponownie przycisk
zasilania, aby z powrotem włączyć VivoMini, po czym naciśnij <F2>
albo <Del> podczas testu POST.
• Przy wyłączonym komputerze PC, odłącz przewód zasilający od
złącza zasilania VivoMini. Podłącz ponownie kabel zasilający i naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia VivoMini. Naciśnij F2> lub <Del>
podczas testu POST.
UWAGA:POST (Autotest po włączeniu zasilania), to seria sterowanych
programowo testów diagnostycznych, uruchamianych po włączeniu
komputera PC.
18
VivoMini Seria VN
Uaktualnianie pamięci
3
Uaktualnianie modułów pamięci
Komputer VivoMini jest wyposażony w dwa gniazda pamięci SODIMM, w których można zainstalować dwa moduły niebuforowanej
204-pinowej pamięci SO-DIMM 1.35V DDR3 bez ECC o pojemności 2
GB, 4 GB lub 8 GB w celu uzyskania maksymalnie 16 GB pamięci.
WAŻNE!
• Zaleca się, aby wymianę modułów pamięci
powierzyćprofesjonaliście. W celu uzyskania dalszej pomoy
należy odwiedzić centrum serwsowe ASUS.
• Sprawdź http://www.asus.com w celu uzyskania listy zgodnych
modułów DIMM. W gniazdach DIMM VivoMini można
instalować wyłącznie moduły DDR3 SO-DIMM 1,35 V.
OSTRZEŻENIE!
• Przed kontynuowaniem procesu instalacji należy się upewnić,
że ręce są suche.
• Aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego elektrycznością
statyczną, przed instalacją modułów pamięci, należy użyć
zakładaną na nadgarstki opaskę uziemiającą lub dotknąć
uziemionego obiektu albo metalowego obiektu.
Aby zainstalować lub uaktualnić moduły pamięci:
1. Wyłącz VivoMini, a następnie odłącz wszystkie kable i urządzenia
peryferyjne..
2. Ustaw VivoMini na płaskiej, stabilnej powierzchni, górą w dół.
20
VivoMini Seria VN
3. Używając płaskiego śrubokręta lub wyprostowanego spinacza do
papieru, odłącz od spodu urządzenia, a następnie odłóż na bok
gumowe nóżki.
WAŻNE! Sprawdź orientację gumowej nóżki z otworem na pokrywie
i numer pod każdą nóżką. Wskazują one kolejność wyjmowania
gumowych nóżek z ich gniazd. Sprawdź szczegóły na następującej
ilustracji.
VivoMini Seria VN
21
4. Odkręć cztery śruby mocujące pokrywę.
5. Weź jedną z poprzednio wykręconych śrub i umieść ją w
otworze. Pozostaw część główki śruby, wystarczającą do jej
uchwycenia.
22
VivoMini Seria VN
6. Przytrzymaj śrubę, a następnie ostrożnie ściągnij pokrywę ze
spodu VivoMini. Przytrzymaj drugą, wolną ręką VivoMini.
VivoMini Seria VN
23
7. Dopasuj i włóż moduł pamięci do gniazda (A) i naciśnij w dół
(B), aż do bezpiecznego osadzenia w miejscu. Powtórz te same
czynności w celu instalacji innego modułu pamięci.
WAŻNE! Należy zawsze najpierw instalować w niższym gnieździe.
8. Usuń poprzednio przymocowaną śrubę na pokrywie dolnej
(A), a następnie dopasuj i załóż z powrotem pokrywę dolną na
VivoMini (B)
24
VivoMini Seria VN
9. Załóż z powrotem śruby, aby ponownie zamocować pokrywę
na dolnej części głównej obudowy.
10. Włóż ponownie gumowe nóżki do każdego otworu śruby.
WAŻNE! Sprawdź orientację gumowej nóżki z otworem na pokrywie
i numer pod każdą nóżką. Wskazują one kolejność ponownego
zakładania gumowych nóżek do ich gniazd. Sprawdź szczegóły na
następującej ilustracji.
VivoMini Seria VN
25
26
VivoMini Seria VN
Załączniki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
VivoMini został zaprojektowany i poddany testom spełniania
wymagań najnowszych standardów bezpieczeństwa urządzeń
technologii informatycznej. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkownika, należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa.
Instalacja systemu
• Przed rozpoczęciem używania systemu należy przeczytać i
zastosować się do wszystkich instrukcji w dokuementacji.
• Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
• System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
• Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Nie należy blokować
lub przykrywać tych szczelin. Upewnij się, że dookoła systemu
znajduje się wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Do szczelin
wentylacyjnych nigdy nie należy wkładać żadnych obiektów.
• Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w
zakresie 0˚C do 35˚C.
• Jeśli używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny amperaż
urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekroczy amperażu
przedłużacza.
Opieka podczas używania
• Nie należy chodzić po przewodzie zasilającym lub czegokolwiek
ustawiać na nim.
• Nie należy dopuścić do wylania na system wody lub jakichkolwiek
płynów.
• Po wyłączeniu systemu, w jego obwodach nadal przepływa niewielka
ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy
odłączyć od zasilania przewód zasilający.
• Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem
produktu należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
– Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
– Na system został wylany płyn.
–System nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu
instrukcji działania.
– System został upuszczony lub uszkodzona została obudowa.
– Pogorszeniu uległa jakość działania systemu.
28
VivoMini Seria VN
Ostrzeżenie dotyczące
baterii litowo-metalowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii.
Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z
instrukcjami producenta.
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ
Gwarancja nie obejmuje produktów demontowanych
przez użytkowników
NIE NALEŻY wyrzucać VivoMini do śmieci. Produkt ten został
opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne
wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego
kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być
wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne
przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.
VivoMini Seria VN
29
Uwagi prawne
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod
adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm opublikowaliśmy
substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach.
Recycling ASUS / Serwis odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego
zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska.
Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających
odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe
informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na
stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji
portów We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane
działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające
wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli
urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego
(co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
30
VivoMini Seria VN
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
pozwolenia strony gwaranta tego urządzenia, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie o ekspozycji RF
To urządzenie musi zostać zainstalowane i może być używane
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena(y) używana do
tego nadajnika musi zostać zainstalowana w odległości, co najmniej
20 cm od wszystkich osób i nie może być zmieniane miejsce jej
lokalizacji lub nie może być używana w połączeniu z inną anteną lub
nadajnikiem. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi
ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje
instalacji anteny i warunki działania nadajnika.
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i
wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf
3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
VivoMini Seria VN
31
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych
we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewnątrz pomieszczeń może wynosić:
•
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do
2483,5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń:
Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych
posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze
autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej
mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz
pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
• Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
• Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i
na zewnątrz mniejszym niż 10mW:
32
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes Alpes
08
Ardennes
09
Ariège
11
Aude
12
Aveyron
16
Charente
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
32
Gers
36
Indre
37
Indre et Loire
41
Loir et Cher
45
Loiret
50
Manche
55
Meuse
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
63
Puy du Dôme
64
Pyrénées Atlantique
66
Pyrénées
Orientales
67
Bas Rhin
70
Haute Saône
71
Saône et Loire 75
Paris
82
Tarn et Garonne
84
Vaucluse
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de
Belfort
94
Val de Marne
VivoMini Seria VN
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy
skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale
wyższa od 10mW.
Oświadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla
emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications
(Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES003.
VivoMini Seria VN
33
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC
2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci
LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999
r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodności.
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
34
Ameryka
Północna
Japonia
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
VivoMini Seria VN
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji
Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii
USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności
i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych
energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią
jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie
ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera,
kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające
z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://
www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe
informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach
działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.
VivoMini Seria VN
35
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-mailinfo@asus.com.tw
Strona internetowa
http://www.asus.com
Pomoc techniczna
Telefon Faks Wsparcie online
+86-21-38429911
+86-21-58668722, nr wew. 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
Telefon Faks
Strona internetowa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
http://usa.asus.com
Pomoc techniczna
Fax (wsparcie)
Pomoc ogólna
Wsparcie online
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
https://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres
Faks
Strona internetowa
Kontakt online
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
http://www.asus.com/de
http://eu-rma.asus.com/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
Fax (wsparcie)
Wsparcie online
+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Producent
Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie
36
VivoMini Seria VN
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon:
+886-2-2894-3447
Adres:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
ASUSTeK Computer GmbH
Adres:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
VivoMini
Model name :
UN62,UN42
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Original Declaration Date: 06/10/2014
Corrected Declaration Date: 10/10/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
VivoMini Seria VN
37
DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Asus Computer International
Responsible Party Name:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Address:
Phone/Fax No:
(510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : VivoMini
Model Number : UN62,UN42
Conforms to the following specifications:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
Signature :
Date :
Oct. 06, 2014
Ver. 140331
38
VivoMini Seria VN
Download PDF

advertising