ASUS (M81C) User's Manual | Manualzz

ASUS לש חול בשחמ

שמתשמל ךירדמ

K01G

HB9651

הנושאר הרודהמ

2014 רבוטקוא

םירצוי תויוכז עדימ

,יעצמא לכב וא הרוצ לכב איהש הפש לכל םגרתל וא ,רוזחא תכרעמב ןסחאל ,בתכשל ,ריבעהל ,לפכשל ןיא

יכרוצל שכורה י"ע רמשנה דועית טעמל ,וב םיראותמה הנכותהו םירצומה ללוכ ,הז שמתשמל ךירדממ קלח לכ

.ASUSTeK COMPUTER INC -מ בתכב תשרופמ האשרה אלל ,יוביג

אל ךא ללוכ ,עמתשמב וא שרופמב םא ,אוהש גוס לכמ תוברע אלל "אוהש תומכ" הז ךירדמ תקפסמ ASUS

,הילהנמ ,ASUS היהת אל הרקמ םושב .תמיוסמ הרטמל המאתה וא תוריחס לש תעמתשמה תוברעל לבגומ

ןדבא לע םייוציפ תוברל( יתאצות וא ,ירקמ ,דחוימ ,ףיקע קזנ לכל םיארחא הלש םינכוסה וא הידבוע ,הידיקפ

לע תעדומ התייה ASUS םא םג ,)הזב אצויכו םיקסעב הקספה ,עדימ וא שומיש ןדבא ,םיקסע ןדבא ,םיחוור

.רצומב וא הז ךירדמב האיגשמ וא והשלכ םגפמ םיעבונה הלאכ םיקזנל תורשפא

תויוכז וא םימושר םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע אל וא םייושע הז ךירדמב םיעיפומה תורבח תומשו םירצומ

הנווכ אלל ,םהילעב תבוטלו דבלב רבסה וא יוהיז ךרוצל אוה תאזב םשומישו ,המאתהב תורבחה לש םירצוי

.קוח רפהל

ןיאו הארתה אללו תע לכב םייונישל ףופכב ,דבלב העידיל םיקפוסמ הז ךירדמב לולכה עדימהו םיטרפמה

םייושעה קויד יא וא האיגש לכ ןיגב תובחב וא תוירחאב תאשונ הניא ASUS.ASUS דצמ תובייחתהכ םשרפל

.וב םיראותמה הנכותב וא םירצומב תוברל ,הז ךירדמב עיפוהל

.תורומש תויוכזה לכ .ASUSTeK COMPUTER INC 2014 © םירצוי תויוכז

תובח תולבגה

לכב .ASUS תרבחמ םיקזנה יוסיכל םיאכז ויהת ,תרחא תובח וא ASUS דצמ לדחמ בקע םהבש םיבצמ ונכתי

רבעמ תיארחא הניא ASUS ,ASUS -מ םייוציפ עובתל יאכז התא ויפל סיסבב בשחתהל ילבמ ,הזכ הרקמ

האצותכ םירישיו םיישממ םיקזנ לכ וא ;ישחומ ישיא שוכרלו ישממ שוכרל קזנו )תוומ ללוכ( ףוג יקזנ ןיגב יוציפל

לש טרופמה הזוחה ריחמ הבוג דע ,תאז תוירחא תרהצה יפ לע תויטפשמ תובוח עוציבב לשכ וא הטמשהמ

.רצומ לכ

תרגסמב הרפה וא הלווע ,דבלב הזוחה סיסב לע תועיבת וא םיקזנ ןיגב ךתוא הפשת וא תיארחא היהת ASUS

.תאז תוירחא תרהצה

ךלש קוושמהו ,הלש םיקפסה ,ASUS ורובע ברמה והז .הלש קוושמהו ASUS יקפס לע םג לח הז גייס

.ףתושמב םיארחא

קזנ וא ןדבא )2( ;םיקזנ ןיגב ךדגנ ישילש דצ תועיבת )1( :םיאבה רובע תיארחא ASUS ןיא הרקמ םושב

תוברל( יתאצות ילכלכ קזנ לכ ןיגב וא םיפיקע וא ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ )3( וא ;םינותנל וא ךלש תומושרל

.ךלש קוושמה וא היקפס ,ASUS תעידיל םמויק תורשפא האבוה םא םג ,)םידובא תונוכסח וא םיחוור

הכימתו תוריש

http://support.asus.com ונלש ינושל-ברה רתאב ורקב

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

2

3

םיניינעה ןכות

6 ..........................................................................הז ךירדמ תודוא

6 .................................. הז ךירדמב םיעיפומה םידיחא םינומיס

7 ....................................................................... היפרגופיט

7 ............................................................................ תוריהז יעצמא

7 .................................................................רישכמה תניעט

7 .............................................. הסיט ךלהמב תוחיטב יעצמא

7 .................................................... םיסוטמב תוחיטב יעצמא

8 .............................................................................. הזיראה ןכות

הרמוחה תרדגה :1 קרפ

10 .................................................... ASUS לש חולה בשחמ תרכה

10 ................................................................... ימדק הארמ

11 ................................................................... ירוחא הארמ

ASUS לש חולה בשחמב שומיש :2 קרפ

14 .........................................................................םינושאר םידעצ

14 ......................................... ASUS לש חולה בשחמ תניעט

17 ........................................ASUS לש חולה בשחמ תלעפה

18 ..................................................ASUS לש חולה בשחמל תווחמ

18 ................................. Windows

®

8.1-ל עגמה ךסמ תווחמ

Windows® 8.1 םע הדובע :3 קרפ

24 ....................................................................... תינושאר הלעפה

24 ................................................ Windows

®

8.1 לש הליענה ךסמ

25 .........................................................................Windows

®

UI

25 ..................................................................הלחתה ךסמ

26 ........................................................ Windows

®

ימושיי

27 ..................................................................הלחתה ןצחל

29 ..................................... הלחתהה ךסמ לש תישיא המאתה

K01G

30 ......................................................Windows

®

ימושיי םע הדובע

30 ............................................................. .םימושיי תחיתפ

30 ............................................................. םימושיי תמאתה

31 ...................................................... םימושייה ךסמל השיג

32 ................................................... )עמק( Charms לגרסה

34 .................................................... )דמצה( Snap הנוכתה

35 ........................................................... תויטוחלא תותשרל רוביח

35 Wi-Fi

36 ................................................................... Bluetooth

37 ..................................................................... הסיט בצמ

38 ........................................................ASUS לש חול בשחמ יוביכ

38 ....................... הניש בצמל ASUS לש חולה בשחמ תרבעה

Windows® 8.1 רוזחש :4 קרפ

40 ..................................................... ASUS לש חולה בשחמ ןונער

40 ................................................... ASUS לש חולה בשחמ רוזחש

תונויערו תועצה

42 ......................................ASUS לש חולה בשחמל תוישומיש תוצע

44 ............. Federal Communication Commission תרהצה

54 .............................)SAR( RF ירדתל הפישח תודוא םיטרפ

45 .....................................................IC לש הרהזא תרהצה

46 ........................................................EC תומיאת תרהצה

46 ........................................................העימש דוביא תעינמ

47 .............................................................CE ןמיס תרהזא

48 ........................................................EC תומיאת תרהצה

48 ............................ )SAR ( וידר ירדתל הפישח תודוא םיטרפ

48 .................................................... למשח תוחיטב תושירד

48 ..................................... ASUS לש רוזחמ /הרזחה יתוריש

48 .........................................................יופיצל עגונב העדוה

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

4

49 ..................................................ASUS לש הקורי העדוה

50 ................................................................התואנ הכלשה

5 K01G

הז ךירדמ תודוא

לש חול בשחמ -ה לש הנכותהו הרמוחה תונוכת יבגל עדימ ללוכ הז ךירדמ

:םיאבה םיקרפה יפל רדוסמו ,ASUS

הרמוחה תרדגה :1 קרפ

.ASUS לש חול בשחמ -ה לש הרמוחה יביכר תא טרפמ הז קרפ

ASUS לש חול בשחמ -ה שומיש :2 קרפ

לש חול בשחמ -ה לש םינושה םיקלחב שמתשהל דציכ ךל ריבסמ הז קרפ

.ASUS

Windows®

8.1 םע הדובע :3 קרפ

.ASUS לש חול בשחמ -ב Windows® 8.1 -ב שומישה תא רקוס הז קרפ

Windows

®

8.1 רוזחש :4 קרפ

לש חולה בשחמב Windows 8.1 תכרעמה תא רזחשל דציכ ריבסמ הז קרפ

.ASUS

תונויערו תועצה

תוחיכש תויעב רותפל ידכ םהב רזעיהל ןתינש תונויערו תועצה םיעיפומ הז קלחב

וילע רומשלו ASUS לש חולה בשחמב

םיחפסנ

.ASUS לש חול בשחמ -ה יבגל תוחיטב תורהצהו תוארתה ללוכ הז קרפ

הז ךירדמב םיעיפומה םידיחא םינומיס

:האבה הרוצב גצומ טסקטהמ קלח ,הז ךירדמב בושח עדימ שיגדהל ידכ

תא עצבל ידכ וילע רומשל בושחש ינויח עדימ הליכמ וז העדוה

!בושח

.המישמה

עצבל ךל עייסל תולוכיש תופסונ תוצעו עדימ הליכמ וז העדוה

:הרעה

.תומישמ

לע רומשל ידכ וילע רומשל בושחש ינויח עדימ הליכמ וז העדוה

!הרהזא

בשחמ -ה לש םיביכרלו םינותנל קזנ עונמלו תומישמ עוציב ןמזב ךתוחיטב

. ASUS לש חול

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

6

.וב רוחבל שיש טירפ וא טירפת ןייצמ הז ןומיס

ךירדמב ףסונ עדימל םהב ןייעל ןתינש םיקרפ ןייצמ הז ןומיס

.הז

היפרגופיט

=

שגדומ

= יוטנ

תוריהז יעצמא

רישכמה תניעט

הללוס בצמב וב שמתשמ התאש ינפל ואולמב ASUS לש חולה בשחמ תא ןועטל דפקה

אוה דוע לכ ASUS לש חולה בשחמ תא ןעוט למשחה םאתמש רוכז .תוכורא תופוקתל

ASUS לש חולה בשחמ לש הניעטה ךשמש ךכל בל םיש .למשח תפסא רוקמל רבוחמ

.שומישב אוה רשאכ הברהב רתוי ךורא

רחאל למשחל רבוחמ אוהשכ ASUS לש חול בשחמ -ה תא ריאשת לא

!בושח

רבוחמ ראשיהל דעוימ וניא ASUS לש חול בשחמ -ה .האלמ הרוצב ןעטנש

.ךורא ןמז קרפל למשחל

הסיט ךלהמב תוחיטב יעצמא

הרוטרפמטהש הביבסב קר הזה ASUS לש חול בשחמ -ה בשחמב שמתשהל שי

35°C-ל 0°C ןיב איה הב

הללוסל םורגל היושע ידמ תורק וא תוהובג תורוטרפמטל תכשוממ הפישח

םיילמיטפואה םיעוציבה לע רומשל ידכ .הייח תלחות תא רצקלו תוריהמב ןקורתהל

.תוצלמומה תורוטרפמטה חווטב הביבסל תפשחנ איהש ואדו ,הללוסה לש

םיסוטמב תוחיטב יעצמא

תולבגה תודואו שמתשהל ןתינ םהב םייטנבלר הסיט יתוריש תודוא םיטרפ תלבקל

.הפועתה תרבח םע רשק רוצ ,הסיטה ךלהמב ASUS לש חול בשחמ -ל תועגונש

הפועת תודשב ףוקיש תונוכמב ASUS לש חול בשחמ -ה תא ריבעהל ןתינ

!בושח

םייטנגמ םיאלגל ותוא ףושחל ןיא לבא ,)ענה טרסה לע(

7 K01G

הזיראה ןכות

למשח םאתמ

Micro USB לבכ

ASUS Tablet

תוירחא תדועתו ינכט דועית ASUS לש חול בשחמ

:תורעה

תא תשכר ונממ קוושמה םע רשק רוצ ,רסח וא קוזינ םיאבה םיטירפהמ דחא םא •

.רצומה

.םירוזא וא תוצרא ןיב הנתשמ ףרוצמה למשחה םאתמ •

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

8

9

:1 קרפ

הרמוחה תרדגה

K01G

ASUS לש חולה בשחמ תרכה

ימדק הארמ

עגמ ךסמ חול

וא טרחב שומיש ךות ASUS לש חול -ה לש הלעפה רשפאמ עגמה ךסמ

.העיגנ תווחמב

תימדק המלצמ

טילקהל וא תונומת םלצל ךל תרשפאמ תימדקה תינבומה המלצמה

.ASUS לש חולה בשחמ תועצמאב םינוטרס

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

10

ירוחא הארמ

הלעפה ןצחל

וריבעהל ,ASUS לש חול בשחמ תא ליעפהל ידכ הלעפהה ןצחל לע ץחל

.הניש בצממ ואיצוהל ידכו הניש בצמל

ןצחל לע הכורא הציחל ץחל ,ביגהל קיספמ ASUS לש חולה בשחמ םא

.תובכיהל ותוא ץלאל ידכ תוינש )10( רשעכ ךשמב הלעפהה

םורגי רבדהש ןכתיי ,תכרעמה לש שדחמ הלעפה ץלאת םא

!בושח

.עובק ןפואב םינותנה תא תובגל ץלמומ .םינותנ דוביאל

לוק תמצוע ןצחל

לש לוקה תמצוע תא ךימנהל וא ריבגהל ךל רשפאמ לוקה תמצוע ןצחל

.ASUS לש חול בשחמ

11 K01G

תירוחא המלצמ

ההובג הנחבהב תונומת םלצל ךל תרשפאמ תירוחאה תינבומה המלצמה

לש חולה בשחמ תועצמאב ההובג הנחבהב םינוטרס טילקהל וא )HD(

.ASUS

תוינזוא / לוקמר רוביח תאיצי

וא םילוקמרל ASUS לש חול בשחמ -ה תא רבחל ךל תרשפאמ וז האיצי

.תוינזואל

ןופורקימ

וא תוניירק ,ואדיווב הדיעו תוחישל הנבומה ןופורקימב שמתשהל ןתינ

.הטושפ עמש תטלקה

Micro USB 2.0 תאיצי

וא הללוסה זראמ תא ןועטל ידכ micro USB 2.0 תאיציב שמתשה

.למשחל ASUS לש חול בשחמ תא רבחל

Micro SD ןורכיז סיטרכל ץירח

ארוקל ףסונ הנבומ ןורכיז ץירח םע עיגמ ASUS לש חול בשחמ -ה

.microSD -ו microSDHC םיסיטרכ תוינבתב ךמותש םיסיטרכ

עמש ילוקמר

חולה בשחממ תורישי עמשה תא עומשל ךל םירשפאמ םילוקמרה

.הנכות תועצמאב תוטלשנ עמשה תונוכת .ASUS תרצותמ

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

12

13

:2 קרפ

לש חולה בשחמב שומיש

ASUS

K01G

םינושאר םידעצ

ASUS לש חולה בשחמ תניעט

:ASUS לש חול בשחמ תניעטל

.למשחה םאתמל micro USB לבכ תא רבח

.ASUS לש חול בשחמ -ל micro USB לבכ תא רבח

.הקראהל רבוחמה למשח עקשל למשחה םאתמ תא רבח

ינפל תועש )8( הנומש ךשמב ASUS לש חול בשחמ -ה תא ןעט

.הללוסב ןושאר שומיש

.ךלש רוזאל וא הנידמל םאתהב ,תונתשהל יושע למשחה םאתמ הארמ

:הרעה

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

14

!בושח

תא ןועטל ידכ םיפרוצמה micro USB -ה לבכבו למשחה םאתמב קר שמתשה •

לש חול בשחמ -ל קיזהל לולע רחא םאתמב שומיש .ASUS לש חול בשחמ -ה

.ASUS

תניעט ינפל micro USB -ה לבכמו למשחה םאתממ הנגהה טרס תא ףלק •

.העיצפ וא תונכס תעינמל ,ASUS לש חול בשחמ -ה

.םיאתמה חתמה גוריד םע ןוכנה עקשל למשחה םאתמ תא רבחמ התאש אדו •

.2A ,DC5V אוה הז םאתמ לש האיציה חתמ

למשחה עקש ,למשח םאתמ תועצמאב ASUS לש חול בשחמ -ב שומישה תעב •

.שיגנו הדיחיל בורק ,הקראהל רבוחמ תויהל בייח

.ASUS לש חולה בשחמ לע םיצפח חינהל ןיא •

:תורעה

קר בשחמב USB תאיצי תועצמאב ASUS לש חול בשחמ -ה תא ןועטל ןתינ •

.יובכ וא )יובכ ךסמה( הניש בצמב רישכמה רשאכ

.רתוי ךורא תויהל יושע בשחמה לש USB תאיצי תועצמאב הניעטה ךשמ •

לש חול בשחמ -ה תניעטל קיפסמש ילמשח חתמ קפסמ וניא ךלש בשחמה םא •

הקראהל רבוחמש למשח עקש תרזעב ASUS לש חול בשחמ -ה תא ןעט ,ASUS

.תאז םוקמב

15 K01G

!הרהזא

.ASUSלש חולה בשחמ תללוס יבגל תואבה תורהזאה תא אורקל שי

לש תימינפה הללוסה תא ריסהל םיאשר ASUS לש םישרומ םיאנכט קר •

.רישכמה

תימיכ היווכ וא הפירשל םורגל הלולע רישכמב שומיש השענ הבש הללוסה •

.תקרופמ וא תאצומ איה םא

.תישיאה ךתוחיטב לע הרימשל הרהזאה תוקבדמב בותכה יפ לע לועפל שי •

.ץצופתהל הלולע איה ,יוגש גוסמ הללוסב תפלחומ הללוסה םא •

.שאל התוא ךילשהל ןיא •

.ASUS לש חולה בשחמ תללוס תא רצקל תוסנל ןיא םלועל •

.הללוסה תא שדחמ ביכרהלו קרפל תוסנל ןיא םלועל •

.הפילד תאצמ םא הב שמתשהל קספה •

.יוארכ התוא ךילשהל וא היקלחו הללוסה תא רזחמל הבוח •

.םידלי לש םדי גשיהמ קחרה םירחא םינטק םיביכרו הללוסה לע רומש •

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

16

ASUS לש חולה בשחמ תלעפה

.הלעפהה ןצחל לע ץחל

17 K01G

ASUS לש חולה בשחמל תווחמ

לש חולה בשחמב תורדגהל תשגלו תוינכת ליעפהל ךל תורשפאמ תווחמה

לש חולה בשחמב םיידי תווחמב שמתשמ התאשכ םיאבה םירויאב ןייע .ASUS

.ASUS

Windows

®

8.1-ל עגמה ךסמ תווחמ

ינמי הצקב הצפקה ילאמש הצקב הצפקה

ידכ ךסמה לש ינמיה דצהמ ץפקה

.)עמק( Charms לגרסה תא גיצהל

ידכ ךסמה לש לאמש דצמ ץפקה

.םיליעפה םימושייה תא בברעל

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

18

19

קזחהו שקה הלופכ השקה/שקה

תא קזחהו שקה ,םושיי תרבעהל •

םוקימל ותוא רורגו םושייה חירא

.שדח

תא קזחהו שקה ,םושיי תריגסל •

ליעפה םושייה לש ןוילעה קלחה

תיתחת לא הטמ ותוא רורגו

.ותוא רוגסל ידכ ךסמה

.ותוא ליעפהל ידכ םושיי לע שקה •

,)Desktop( הדובע ןחלוש בצמב •

ידכ םושיי לע הלופכ השקה שקה

.ותוא ליעפהל

K01G

ברק קחרה

.עגמה חטשמב תועבצא יתש קחרה

עבצאה תקלחה

.עגמה חטשמב תועבצא יתש ברק

ןוילע הצקב הצפקה

הלעמ לולגל ידכ עבצאה תא קלחה

תוטהל ידכ עבצאה תא קלחהו הטמו

.הנימי וא הלאמש ךסמה תא

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

הצקהמ קלחה ,הלחתהה ךסממ •

תא גיצהל ידכ ךסמה לש ןוילעה

תה( Customize הרושה

.

)תישיא המא

ןוילעה הצקהמ ץפקה ,חותפ םושייב •

טירפתה תא גיצהל ידכ ךסמה לש

.ולש

20

21

הטמל הקלחה הלעמל הקלחה

ידכ םימושייה ךסממ הטמל קלחה

.הלחתהה ךסמ תא חותפל

ידכ הלחתהה ךסממ הלעמל קלחה

.םימושייה ךסמ תא חותפל

K01G

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

22

23

:3 קרפ

Windows®

8.1 םע הדובע

K01G

תינושאר הלעפה

םיכסמ רפסמ וגצוי ,הנושארה םעפב ASUS לש חול בשחמ תא ליעפתש רחאל

.Windows® 8.1 הלעפהה תכרעמ לש תינושארה הרדגהב ךתוא וחני רשא

:הנושארה םעפב ASUS לש חולה בשחמ תא ליעפהל ידכ

ךסמש דע תוינש המכ ןתמה .ASUS לש חולה בשחמב הלעפהה ןצחל לע ץחל .1

.עיפוי הרדגהה

תורדגהב .ASUS לש חולה בשחמ רובע הפשה תא רחב ,הרדגהה ךסממ .2

תדלקמה תסירפ ,םימושייה תפש ,רוזאה וא הנידמה תא רחב ועיפויש תואבה

.

)אבה( Next לע שקהו ןמזה רוזאו

.

)לבקמ ינא( I Accept לע שקהו ןוישירה יאנת תא ןויעב ארק .3

:םיאבה םייסיסבה םיטירפה תא רידגהל ידכ תוגצומה תוארוהל םאתהב לעפ .4

תישיא המאתה •

רבחתה •

תורדגה •

ךלש ןובשחה •

.Windows® 8.1 לש הכרדהה ןוטרס עיפוי ,םייסיסבה םיטירפה תרדגה ירחא .5

.Windows® 8.1 לש תונושה תוילנויצקנופה לע דומלל ידכ ןוטרסב הפצ

Windows

®

8.1 לש הליענה ךסמ

ךסמ ,Windows® 8.1 הלעפהה תכרעמל סנכנ ASUS לש חולה בשחמ רשאכ

ךסממ הלעמל קלחה ,ךישמהל ידכ .עיפוהל יושע Windows® 8.1 לש הליענה

.הלחתהה ךסמל רבעות .ASUS לש חולה בשחמב הליענה

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

24

Windows

®

UI

לכות ותרזעב םיחירא ססובמ )UI( שמתשמ קשממ םע עיגמ Windows® 8.1

תא ללוכ קשממה .הלחתהה ךסממ Windows ® ימושיי לא תולקב תשגלו ןגראל

.ASUS לש חול בשחמ ליעפהל ןתינ ןתוא תואבה תונוכתה

הלחתה ךסמ

הז ךסמ .ךלש שמתשמה ןובשח לא תחלצומ הסינכ רחאל גצוי הלחתהה ךסמ

.דחא םוקמב ךל םישורדה םימושייהו תוינכותה לכ תא גיצמ

25 K01G

Windows

®

ימושיי

היהיש ידכ םיחירא ומכ םירדוסמ םה .הלחתהה ךסמב םיצוענה םימושייה םה ולא

.תולקב םהילא תשגל ןתינ

ןתינש ינפל טפוסורקימ ןובשח לא הסינכ םיבייחמ םימושייהמ קלח

:הרעה

.םתוא ליעפהל

Windows®

8.1 ימושיי

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

26

הלחתה ןצחל

םינורחאה םימושייה ינש ןיב רובעל רשפאמש הלחתה ןצחל ללוכ Windows® 8.1

.תחתפש

לע זאו הדובעה ןחלוש לש םושייה לע שקה הלחתהה ןצחלב שמתשהל ידכ

.

27 K01G

רשקה טירפת

םע הבית רותב רשקה טירפת עיפומ ,הלחתהה ןצחל לע הכורא הציחל םיצחולשכ

.Windows® 8.1 לש תוינכתהמ קלחל ךרד ירוציק

לש חולה בשחמ רובע תואבה יוביכה תויורשפא תא םג ללוכ רשקהה טירפת

.שדחמ הלעפהו יוביכ ,הניש בצמ ,האיצי :ASUS

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

28

הלחתהה ךסמ לש תישיא המאתה

םעפ לכבש ידכ לשמל ,Windows® 8.1-ב הלחתהה ךסמ תא תישיא םיאתהל ןתינ

תסירפ תא רדסל ידכו הדובעה ןחלושב חתפיי אוה בשחמה תא םיקילדמש

.ךסמב םימושייה

:הלחתהה ךסמ לש תורדגהה תא תישיא םיאתהל ידכ

.הדובעה ןחלוש תא חתפ .1

לע שקה זאו הלחתהה ןצחל לע טעמל תומישמה תרושב םוקמ לכב קזחהו שקה .2

Taskbar and Navigation ןולחה תא חותפל ידכ )םינייפאמ( Properties

.

)טווינו תומישמ תרוש ינייפאמ( properties

ךנוצרב ןהבש תויורשפאה תא ןמסו

)טווינ( Navigation הייסיטרכב רחב .3

.שמתשהל

.

)רושיא( OK לע זאו תושדחה תורדגהה תא רומשל ידכ )לחה( Apply לע שקה .4

29 K01G

Windows

®

ימושיי םע הדובע

תישיא םיאתהל ,חותפל ידכ ASUS לש חולה בשחמ לש עגמה ךסמב שמתשה

.םימושיי רוגסלו

.םימושיי תחיתפ

.ותוא חותפל ידכ םושיי לע שקה

םימושיי תמאתה

ךסממ םימושיי רוגסל וא הציענה תא ריסהל ,לדוגה תא תונשל ,זיזהל ןתינ

:םיאבה םיבלשה תועצמאב הלחתהה

םימושיי תזזה

.שדח םוקימל ותוא רורגו םושייה לש חיראה תא קזחהו שקה

םימושיי לדוג יוניש

:םושיי חירא יונישל

ידכ ררחשו )1( תחא היינש ךשמל םושייה לש חיראה תא קזחהו שקה .1

.

)תישיא המאתה( Customize לגרסה תא חותפל

.םושייה לש חיראה לדוג תא רחבו לע שקה .2

םימושיי קותינ

:םושייה תדמצה תא לטבל ידכ

ידכ ררחשו )1( תחא היינש ךשמל םושייה לש חיראה תא קזחהו שקה .1

.

)תישיא המאתה( Customize לגרסה תא חותפל

.םושיי לש הציענה תא ריסהל ידכ לע שקה .2

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

30

םימושיי תריגס

ידכ ךסמה תיתחתל ותוא רורגו לעופש םושיי לש ןוילעה קלחה תא קזחהו שקה

.ותוא רוגסל

םימושייה ךסמל השיג

םיפסונ םימושיי חותפל ןתינ הלחתהה ךסמב םיצוענ רבכש םימושייה דבלמ

.םימושייה ךסמ תועצמאב

31 K01G

םימושייה ךסמ תחיתפ

.םימושייה ךסמ תא חותפל ידכ הלעמל הלחתהה ךסמ תא קלחה

הלחתהה ךסמב םיפסונ םימושיי תציענ

:הלחתהה ךסמב םושיי ץוענל ידכ

ידכ ררחשו )1( תחא היינש ךשמל םושייה לש חיראה תא קזחהו שקה .1

.

)תישיא המאתה( Customize לגרסה תא חותפל

.הלחתהה ךסמ לא רחבנה םושייה תא דימצהל ידכ שקה .2

)עמק( Charms לגרסה

לגרסה .ךסמה לש תינמיה הניפב גיצהל ןתינ )עמק( Charms םילכה לגרס תא

המאתהל הריהמ השיג לבקלו םימושיי ףתשל לכות םתרזעב םילכ רפסממ בכרומ

.ASUS לש חול בשחמ תורדגהה לש תישיא

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

)עמק( Charms לגרסה

32

)עמק( Charms לגרסה תלעפה

תא חותפל ידכ ASUS לש חולה בשחמ לש עגמה ךסמ לש ינמיה הצקהמ קלחה

.סמרא'צה לגרס

)עמק( Charms לגרסה ךותב

שופיח

לש חול בשחמ תוינכות וא םימושיי ,םיצבק שפחל לכות הז ילכ תרזעב

.ASUS

ףותיש

תויתרבח תותשר ירתא תועצמאב םימושיי ףתשל לכות הז ילכ תרזעב

.ינורטקלא ראודב וא

לחתה

לכות ,הלחתהה ךסממ .הלחתהה ךסמ לא הגוצתה תא ריזחי הז ילכ

.חתפנש ןורחאה םושייה לא רוזחל ידכ הז ילכב םג שמתשהל

םירישכמ

לא םירבוחמה םינקתהב םיצבק ףתשלו תשגל לכות הז ילכ תרזעב

.תספדמ וא תינוציח הגוצת ןוגכ ,ASUS לש חול בשחמ

תורדגה

.ASUS לש חול בשחמ תורדגה לא תשגל לכות הז ילכ תרזעב

33 K01G

)דמצה( Snap הנוכתה

וא םמע דובעל תרשפאמו ,הז דצל הז םימושיי ינש הגיצמ )דמצה( Snap הנוכתה

.םהיניב רובעל

!בושח

.בחורל אוה ךסמה ןוויכשכ קר עוביקה תנוכת תא ליעפהל ןתינ •

בשחמ לש ךסמה תייצולוזרש אדו עוביקה תנוכתב שמתשמ התאש ינפל •

.רתוי וא םילסקיפ 1280 x 800-ל תרדגומ ASUS לש חולה

עוביקה לגרס

)דמצה( Snap -ב שומיש

,ASUS לש חול בשחמ לש עגמה חטשממ )Snap( הדמצהה תורשפא תלעפהל

:תואבה תולועפה תא עצבל לכות

.דימצהל הצרת ותוא םושייה תא לעפה .1

ינמיה וא ילאמשה דצה לא ותוא רורגו ,םושייה לש ןוילעה קלחה תא קזחהו שקה .2

.הדמצהה לגרס גצויש דע ךסמה לש

.ףסונ םושיי לעפה .3

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

34

תויטוחלא תותשרל רוביח

Wi-Fi

תויתרבח תותשר ירתאב םימושיי ףתשו טנרטניאב שולג ,ינורטקלא ראוד ארק

.ASUS לש חול בשחמ לש תיטוחלאה תשרה רוביח תרזעב

.וזה הנוכתה תא לטבמ )הסיט בצמ( Airplane mode הנוכתב שומיש !בושח

ליעפמ התאש ינפל )הסיט בצמ( Airplane mode הנוכתה תא תיביכש אדו

.ASUS לש חולה בשחמב תויטוחלא תותשרל רוביחה תא

תיטוחלא תשר רושפא

תיטוחלאה תשרה תא לעפה עגמה ךסמב םיאבה םיבלשה תא עצבמ התאש ינפל

.ASUS לש חולה בשחמב )Wi-Fi(

:תיטוחלא תשר רשפאל ידכ

.

)עמק( Charms לגרסה תא לעפה .1

.

שקה ןכמ רחאלו שקה .2

.תונימזה תויטוחלאה תותשרה תמישרמ השיג תדוקנ רחב .3

.תשרל שדח רוביח ליחתהל ידכ )רבחתה( Connect לע שקה .4

.תיטוחלאה תשרל רבחתהל ידכ החטבא חתפמ ןיזהל שקבתתש ןכתיי

:הרעה

תוכרעמ ןיבל ךלש ASUS לש חול בשחמ ןיב ףותיש רשפאל הצרת םא .5

תא רשפאל הצרת אל םא )אל( No שקה .)ןכ( Yes שקה ,תופסונ תויטוחלא

.ףותישה תנוכת

35 K01G

Bluetooth

ינקתהל בשחמה ןיב יטוחלא ןפואב םינותנ ריבעהל ידכ Bluetooth-ב שמתשה

.Bluetooth

.וזה הנוכתה תא לטבמ )הסיט בצמ( Airplane mode הנוכתב שומיש !בושח

ליעפמ התאש ינפל )הסיט בצמ( Airplane mode הנוכתה תא תיביכש אדו

.ASUS לש חולה בשחמב Bluetooth-ל רוביחה תא

Bluetooth ינקתהל בשחמה תמאתה

םיאתהל ךילע םירחא Bluetooth ינקתהל בשחמה ןיב םינותנ ריבעהל לכותש ידכ

:אבה ןפואב עגמה ךסמב שמתשה תאז תושעל ידכ .םהיניב

.

Charms לגרסה תא חתפ .1

.

)בשחמה תורדגה הנש( Change PC settings לע זאו לע שקה .2

תא רחב

)בשחמ תורדגה( PC Settings תורשפאב .3

זזהו

)Bluetooth > םינקתהו בשחמ( PC and devices > Bluetooth

.

)לעופ( On בצמל Bluetooth לש ןווחמה תא

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

36

לש חולה בשחמב תנזומש המסיסהש אדו .המישרהמ ןקתה רחב .4

לע שקה תוהז ןה םא .רחבנש ןקתהל החלשנש המסיסל ההז ASUS

.ןקתההו ASUS לש חולה בשחמ ןיב םיאתהל ידכ

)ןכ( Yes

:תורעה

לש חולה בשחמ לש המסיסה תא ןיזהל שקבתת Bluetooth ינקתהמ קלחב •

.ASUS

.יוליגל ןתינ Bluetooth תועצמאב רבחתהל הסנמ התא וילאש ןקתההש אדו •

Bluetooth ינקתהל בשחמה תמאתה

םיאתהל ךילע םירחא Bluetooth ינקתהל בשחמה ןיב םינותנ ריבעהל לכותש ידכ

:אבה ןפואב עגמה ךסמב שמתשה תאז תושעל ידכ .םהיניב

.

Charms לגרסה תא חתפ .1

.

)בשחמה תורדגה הנש( Change PC settings לע זאו לע שקה .2

תא רחב

)בשחמ תורדגה( PC Settings תורשפאב .3

זזהו

)Bluetooth > םינקתהו בשחמ( PC and devices > Bluetooth

.

)לעופ( On בצמל Bluetooth לש ןווחמה תא

הסיט בצמ

חול בשחמ חוטב שומיש רשפאמו םייטוחלאה םירוביחה תא הבכמ הסיטה בצמ

.הסיט ךלהמב ASUS לש

הסיט בצמ תלעפה

.

)עמק( Charms לגרסה תא לעפה .1

.

שקה ןכמ רחאלו שקה .2

.הסיט בצמ תא ליעפהל ידכ ןימיל ןווחמה תא זזה .3

37 K01G

הסיט בצמ יוביכ

.

)עמק( Charms לגרסה תא לעפה .1

.

שקה ןכמ רחאלו שקה .2

.הסיט בצמ תא תובכל ידכ לאמשל ןווחמה תא זזה .3

תולבגהו שמתשהל ןתינ םהב םייטנוולר הסיט יתוריש לע ףסונ עדימל

:הרעה

.הפועתה תרבח לא הנפ ,הסיטה ךלהמב ASUS לש חולה בשחמב שומישה

ASUS לש חול בשחמ יוביכ

:תואבה תורוצהמ תחאב ASUS לש חול בשחמ תא תובכל ןתינ

.ליגר יוביכל יוביכ > לע שקה ןכמ רחאלו Charms bar-ב לע שקה •

.יוביכ > לע שקה ,הסינכה ךסממ •

לע שקה זאו תא קזחהו שקה הדובעה ןחלושמ

.

)הבכ > אצ וא הבכ( Shut down or sign out > Shut down

ןצחל לע הכורא הציחל ץחל ביגמ וניא ASUS לש חולה בשחמ םא •

לש חולה בשחמש דע תוחפל תוינש )10( רשע ךשמל הלעפהה

.הבכיי ASUS

הניש בצמל ASUS לש חולה בשחמ תרבעה

ןצחל לע תחא םעפ ץחל ,הניש בצמל ASUS לש חול בשחמ -ה תא ריבעהל ידכ

.הלעפהה

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

38

39

:4 קרפ

Windows®

8.1 רוזחש

K01G

ASUS לש חולה בשחמ ןונער

Refresh your PC without affecting your files תורשפאב שמתשה

תא ןנערל ךנוצרב םא

)ךלש םיצבקה לע עיפשהל ילבמ ךלש בשחמה תא ןנער(

.םיחותפש םימושייהו םיצבקה תא דבאל ילב תכרעמה

:ASUS לש חולה בשחמ תא ןנערל ידכ

הנש( Change PC settings לע זאו לע שקה Charms לגרסהמ .1

.

)בשחמ תורדגה

Update and לע שקה )בשחמ תורדגה( PC settings תורשפאב .2

.

)רוזחש( Recovery לע זאו )רוזחשו ןוכדע( Recovery

Refresh תורשפאב לע שקה )רוזחש( Recovery תורשפאב .3

ילבמ ךלש בשחמה תא ןנער( your PC without affecting your files

.

)ךלש םיצבקה לע עיפשהל

רבוחמ ASUS לש חולה בשחמש אדו תכרעמה תא ןנערמ התאש ינפל

!בושח

.למשחל

ASUS לש חולה בשחמ רוזחש

רסה( Remove everything and reinstall Windows תורשפאב שמתשה

תורדגהל תכרעמה תא ספאל ךנוצרב םא

)Windows תא שדחמ ןקתהו לכה

.לדחמה תרירב

:ASUS לש חולה בשחמ תא ןנערל ידכ

הנש( Change PC settings לע זאו

לע שקה

Charms לגרסהמ .1

.

)בשחמ תורדגה

Update and לע שקה )בשחמ תורדגה( PC settings תורשפאב .2

.

)רוזחש( Recovery לע זאו )רוזחשו ןוכדע( Recovery

Remove תורשפאב לע שקה )רוזחש( Recovery תורשפאב .3

תא שדחמ ןקתהו לכה רסה( everything and reinstall Windows

.

)Windows

!בושח

בשחמש אדו לדחמה תרירב תורדגהל תכרעמה תא ספאמ התאש ינפל •

.למשחל רבוחמ ASUS לש חולה

.וז הלועפ עוציב ינפל ךלש םינותנה לכ תא הבג •

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

40

41

תונויערו תועצה

K01G

ASUS לש חולה בשחמל תוישומיש תוצע

לש חולה בשחמב שומישה תויורשפא אולממ תונהיל ךל ורזעיש תוצע המכ הנה

:םיחטבואמ ךלש םינותנה לכש אדוולו ולש תכרעמה יעוציב לע רומשל ,ASUS

םימושייה לש החטבאה תורדגהש אדוול ידכ תעל תעמ Windows® תא ןכדע •

.תוינכדע

לש םיידעלבה םימושייה תא ןכדעל ידכ ASUS Live Update ילכב שמתשה •

ןייע ףסונ עדימל .ASUS לש חולה בשחמב רזעה ילכו םינקתהה ילהנמ ,ASUS

.ASUS לש חולה בשחמב תנקתומש ASUS Tutor הכרדהה תנכותב

.התוא ןכדעל דפקהו ךלש םינותנה לע ןגהל ידכ סוריו-יטנא תנכותב שמתשה •

םא אלא ץלואמ יוביכ תועצמאב ASUS לש חולה בשחמ תא תובכל אלש לדתשה •

.תרחא הרירב ןיא

.ינוציח ןנוכב תובגל לגרה ךמצעל השעו םינותנה תא תובגל דפקה •

ההובג הרוטרפמטה םהבש תומוקמב ASUS לש חולה בשחמב שמתשת לא •

בר ןמז ךשמל ASUS לש חולה בשחמב שמתשהל דמוע ךניא םא .דחוימב

.ןתינו הדימב ,הללוסה תא איצוהל ץלמומ )שדוח תוחפל(

םיינוציחה םינקתהה לכ תא קתנ ASUS לש חולה בשחמ תא ספאמ התאש ינפל •

:םיאבה םיטירפה תא ךל שיש אדוו

םינקתומש םימושייה ראשלו הלעפהה תכרעמל רצומה חתפמ -

םינותנל יוביג -

המסיסו שמתשמ םש - הסינכ יטרפ -

טנרטניאל רוביחה יטרפ -

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

42

43

םיחפסנ

K01G

Federal Communication Commission תרהצה

םיאנתה ינשל ףופכב הנה הלעפהה .FCC Rules Part 15 -ל םאות הז ןקתה

:םיאבה

.הקיזמ הערפה םורגי ןקתההש רוסא •

הלועפל םורגל הלולעש הערפה ללוכ ,לבקתתש הערפה לכ לבקל ןקתהה לע •

.היוצר אל

םאתהב ,Class B גוסמ ילטיגיד רישכמל םיאנתב דמוע אצמנו קדבנ הז דויצ

תולבגמ .)FCC )Federal Communication Commission תונקתב 15 ףיעסל

,קיפמ הז דויצ .םירוגמ םוקמב הקיזמ הערפה דגנ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא

אלש הז דויצב שומישו הנקתה ךכיפלו ,וידר ירדתב היגרנא ןירקהל יושעו שמתשמ

ןיא םלוא .וידר תרושקתל תוקיזמ תוערפהל םורגל םילולע ,תוארוהל םאתהב

הקיזמ הערפהל םרוג הז דויצ םא .םיוסמ ןקתמב הערפה לוחת אלש ךכל תוירחא

ץלמומ ,ותלעפהו דויצה יוביכ ידי לע עובקל ןתינ התוא ,היזיוולט וא וידר ירודישל

:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תועצמאב הערפהה תא ןקתי שמתשמהש

.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ •

.טלקמהמ דויצה תקחרה •

.טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב למשח עקשל דויצה רוביח •

.עויס תלבקל הסונמ היזיוולט /וידר יאנכטל וא ץיפמל הנפ •

לטבל לולע תושירדב הדימעל יארחאה דצה ידי לע שרופמב רשוא אלש יוניש לכ

.דויצה תא ליעפהל שמתשמה תאשרה תא

רדשמ וא הנטנא לכ םע דחי הז רדשמ לש תו/הנטנאה תא םקמל וא ליעפהל ןיא

.םירחא

.דבלב תיבה ךותב שומישל לבגומ 5.15-5.25 GHz םירדתה תותשרב שומישה

שומיש תעב ,הקיזמה הערפהה לאיצנטופ תא רעזמל תובייחמ FCC -ה תונקת

םיצורעב תושמתשמה ןייוולב תוירלולס תוכרעמל 5.15-5.25 GHz תותשרב

-ו 5.47-5.725 GHz ,5.25-5.35 GHz םירדת תותשרב רודישה .םיפתושמה

.)AP( השיג תדוקנל רושיקב קר ירשפא 5.725-5.850 GHz

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

44

)SAR( RF ירדתל הפישח תודוא םיטרפ

ךכ רצויו ןנכות הז רישכמ .וידר ילגל הפישחל תונוטלשה תושירדב דמוע רישכמה

FCC ףוג ידי לע ועבקנ רשא )RF( וידר תנירקל הפישחה תולבגהמ גורחי אלש

.ב”הרא תונוטלש לש )Federal Communication Commission(

Specific Absorption( SAR םשב הדידמ תודיחי לע םיססובמ הפישחה ינקת

SAR תוקידב .1.6W/kg הניה SAR תלבגה ,FCC תויחנה יפ לע .)Rate

רשאכ ,FCC ידי לע םילבוקמה םייטרדנטס הלעפה ימוקימ תועצמאב תועצבתמ

.םינוש םיצורעב תרדגומה קפסהה תמרב רדשמ EUT -ה

רשאכ W/kg 1.22 וניה ,FCC ידי לע חוודש יפכ ,רתויב הובגה SAR -ה ךרע

.ףוגל ךומסב םקוממ אוה

ואצמנו וקדבנ רשא SAR-ה תומר לכ רובע הז ןקתהל דויצ רושיא הקינעה FCC

ינותנ תומושר הקיזחמ RF. FCC תנירקל הפישחל FCC תויחנה תא תומאות

)Display Grant( הגוצתה ירושיא רוזאב אוצמל ןתינ ןתוא ,הז ןקתה לש SAR

.FCC ID:MSQK01G ההזמ שופיח רחאל www.fcc.gov/oet/ea/fccid לש

IC לש הרהזא תרהצה

הרקמב וא ,רודישב עדימ רסחו הדימב רודישה תא תיטמוטוא קתנל לוכי רישכמה

וא רודיש עונמל תדעוימ הניא וז היצקנופ ,ךבל תמושתל .תילועפת הלקת לש

תשרוד היגולונכטה רשאכ םיפיצר םידוקב שומישב וא תותואה עדימב טולשל

.תאז

.הדנקבו ב»הראב םיקוושמה םירצומב תלטובמ ץראה דוק לש הריחבה תנוכת

אל .דבלב 1-11 םיצורעה תא ליעפהל ןתינ הדנקבו ב»הראב םינימזה םירצומב

.םירחא םיצורע רוחבל ןתינ

תנמ לע דבלב תיבל ץוחמ שומישל דעוימ 5250-5150 MHz תותשרל רישכמה

םיצורעב תושמתשמה ןייוולב תוירלולס תוכרעמל הקיזמה הערפהה תא רעזמל

-5250 MHz תותשרב םירישכמל( רתומה יברמה הנטנאה טלקב ;םיפתושמה

יברמה הנטנאה טלקבו ;EIRP תלבגמל המאתהל )5725-5470 MHz -ו 5350

EIRP תולבגמל המאתהל )5850-5275 MHz תותשרב םירישכמל( רתומה

טרופמש יפכ ,ךרוצה יפל הדוקנל-הדוקנ אלו הדוקנל-הדוקנ שומיש רובע וניוצש

םישמתשמכ תוצקומ ההובג הכירצב ראדר תוכרעמ ,ףסונב . A9.2)3( ףיעסב

םורגל תולולע ןהו 5350-5250 MHz תותשרב )תופידע ןהל שי ,רמולכ( םיישארה

.LE-LAN ירישכמל קזנל וא/ו הערפהל

45 K01G

EC תומיאת תרהצה

תא דירוהל ןתינ .EC/1999/5 רפסמ R&TTE תייחנה תונקתל םאות הז רצומ

.http://support.asus.com תבותכהמ תומיאתה תרהצה

העימש דוביא תעינמ

אל .דבלב 1-11 םיצורעה תא ליעפהל ןתינ הדנקבו ב”הראב םינימזה םירצומב

.םירחא םיצורע רוחבל ןתינ

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

.ךורא ןמז ךשמל ההובג המצועב ןיזאת לא ,העימשל ירשפא קזנ תעינמל

יפכ עמש ץחל תמצוע רבדב השירדל תומאות הז ןקתהל תוינזואה ,תפרצב

קוחה יפ לע ,EN 50332-2:2003 וא/ו EN 50332-1:2000 לחה ןקתב העבקנש

.L.5232-1 יתפרצה

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

46

CE ןמיס תרהזא

Bluetooth /תיטוחלא תשר תירושיק םע םירישכמל CE ןומיס

תיפוריאה תוביצנהו טנמלרפה לש EC/1999/5 היחנה תושירדל םאות הז דויצ

.תומיאתב תפתושמ הרכהו ,היצקינומוקלטו וידר דויצ אשונב 1999 ץרמב 9 -המ

.W/kg 0.754 אוה ןקתהה לש רתויב הובגה CE SAR ךרע

:ב הז דויצ ליעפהל ןתינ

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

.שמתשמל תושיגנ ויהי אל ראדר רותיאל תורושקה DFS תורקב

47 K01G

EC תומיאת תרהצה

תא דירוהל ןתינ .EC/1999/5 רפסמ R&TTE תייחנה תונקתל םאות הז רצומ

.http://support.asus.com תבותכהמ תומיאתה תרהצה

)SAR ( וידר ירדתל הפישח תודוא םיטרפ

.W/kg 1.61 אוה ןקתהה לש רתויב הובגה CE SAR ךרע

וחתופ ולא תוצלמה .בחרה רוביצה לע הנגהל תופיקמ תוצלמהמ קלח ןה תולבגמה

תוידוסיו תופטוש תוכרעה תועצמאב םייולת יתלב םייעדמ םינוגרא ידי-לע וקדבנו

הצעומה ידי-לע הלבגמל תצלמומש הדידמה תדיחי .םייעדמ םירקחמ לש

SAR -ה תלבגמו )SAR( "ילוגס הגיפס בצק" איה םידיינ םירישכמ רובע תיפוריאה

תושירדב דמוע אוה .ףוג תמקר לש 'רג 10 -ל עצוממב )W/Kg( ג"ק/טאוו 2.0 איה

.)ICNIRP( תנניימ אל הנירק ינפמ הנגהל תימואלניבה הדעוה לש

ICNRP לש םיחנמה םיווקה לכב דמועו ףוגה תברקב שומישב קדבנ הז רישכמ

.SAR EN 62209-2 -ו EN 62311 םייפוריאה םינקתה לש ולא ןכו הפישחל

תיברמה טלפה תמצוע רודיש ןמזב ףוגב תורישי עגונ רישכמה רשאכ דדמנ

.דיינה רישכמה לש םירדתה תותשר לכב תשרומה

למשח תוחיטב תושירד

ילבכ םישרדנ ג”ק 3 דע לקשמבו 6A דע ילמשח םרז גוריד ילעב םירצומ רובע

וא ר”ממ H05VV-F 0.75 ,3G :ל הווש וא לודג רטוקב שומישל ורשואש חתמ

.ר”ממ H05VV-F 0.75 ,2G

ASUS לש רוזחמ /הרזחה יתוריש

הרוצב רזחמל םהל ורשפאי רשא םישמתשמל תונורתפ תקפסאב םינימאמ ונא

ירמוח תא ןכו ,ונתרצותמ םירחא םיביכרו תוללוסה תא ,םירצומה תא תיארחא

תבותכב רקב ,םינוש םירוזאב רוזחמ תודוא םיטרפל .הזיראה

.http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

יופיצל עגונב העדוה

הפוצמ ןקתהה ,למשחב תוחיטבה לע רומשלו ילמשח דודיב קפסל ידכ

!בושח

.I/O-ה תואיצי תואצמנ םהבש תומוקמב טעמל דדובמ יופיצב

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

48

ASUS לש הקורי העדוה

תואירב לע ןגהל ידכ הביבסל םייתודידי תוזירא/םירצומ לש רוצייל תביוחמ ASUS

ךירדמה יפד רפסמ תנטקה .םומינימל הביבסב העיגפה םוצמצ ךות ,םינכרצה

.ןמחפה תטילפ תא םצמצל ידכ התשענ

ףרוצמה שמתשמל ךירדמב ןייע ,ףסונ עדימו שמתשמל טרופמה ךירדמה תלבקל

תבותכב ASUS לש הכימתה רתאב רקב וא ASUS לש חול בשחמ -ל

.http://support.asus.com/

49 K01G

התואנ הכלשה

ץוציפ תנכסל םורגל הלולע ןוכנ אל גוסמ תוללוס תפלחה

לטובמה הפשאה לס למס .ליגרה הפשאה חפל הללוסה תא ךילשהל ןיא

.ליגרה הפשאה חפ לא הללוסה תא ךילשהל ןיא יכ ןייצמ

רצומה .ליגרה הפשאה חפל ASUS לש חול בשחמ -ה תא ךילשהל ןיא

למס .ותוא רזחמלו םיקלחב רזוח שומיש תושעל היהי ןתינש ךכ ןנכות

תא ךילשהל ןיא יכ ןייצמ סקיא תועצמאב לטובמה הפשא חפ לש הז

חפל )תיפסכ םיליכמה תוללוס יאתו ,הקינורטקלא דויצ ,למשח( רצומה

םירצומ תכלשהל עגונב תוימוקמה תונקתה ןהמ קודב .ליגר הפשא

.םיילמשח

.םיעגמה תא רצקל ןיא .שאל ASUS לש חול בשחמ -ה תא ךילשהל ןיא

.ASUS לש חול בשחמ -ה תא קרפל ןיא

)M81C( K01G :םגדה םש

ASUSTeK Computer Inc.

4F, No. 150. LI-TE Rd, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,GERMANY

ןרצי

:תבותכ

הפוריאב השרומ גיצנ

:תבותכ

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

50

51

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

ASUS Tablet

Model name : K01G conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

K01G

support.asus.com

ASUS לש חול בשחמל ינורטקלא ךירדמ

52

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents