Asus | (M81C) | User's Manual | ASUS (M81C) User's Manual

ASUS Tablet
PODRĘCZNIK ELEKTRONICZNY
PL9651
PL9651
Wydanie pierwsze
Październik 2014
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można
powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub
tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego
pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK
NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE
Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB
UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA
ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK
DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są
wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich
praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a
w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS
odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS,
odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i
rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające
z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji,
do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w
oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego
oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap
zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON
TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ
LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH
ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
2
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika.................................................................. 6
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku............................................... 6
Typografia........................................................................................................................... 7
Zasady bezpieczeństwa................................................................................................. 7
Ładowanie urządzenia................................................................................................... 7
Użytkowanie tabletu ASUS........................................................................................... 7
Środki ostrożności podczas lotu samolotem......................................................... 7
Zawartość opakowania.................................................................................................. 8
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
Poznanie tabletu firmy ASUS......................................................................................10
Widok z przodu...............................................................................................................10
Widok z tyłu......................................................................................................................11
Rozdział 2: Użytkowanie tabletu ASUS
Przygotowanie urządzenia..........................................................................................14
Ładowanie tabletu ASUS.............................................................................................14
Włączanie tabletu ASUS...............................................................................................17
Gesty obsługi tabletu ASUS........................................................................................18
Gesty wykonywane na ekranie dotykowym w systemie Windows® 8.1.....18
Rozdział 3: Obsługa w systemie Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie notebooka.........................................................................24
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1.............................................................24
Interfejs użytkownika Windows®..............................................................................25
Ekran startowy.................................................................................................................25
Aplikacje Windows®.......................................................................................................26
Przycisk Start....................................................................................................................27
Dostosowywanie ekranu Start..................................................................................29
K01G
3
Praca z aplikacjami Windows®....................................................................................30
Uruchamianie aplikacji.................................................................................................30
Dopasowywanie aplikacji...........................................................................................30
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje...........................................................31
Charms bar.......................................................................................................................32
Funkcja Migawka............................................................................................................34
Podłączanie do sieci bezprzewodowej...................................................................35
Wi-Fi
..........................................................................................................................35
Bluetooth ..........................................................................................................................36
Tryb samolotowy............................................................................................................37
Wyłączanie tabletu ASUS.............................................................................................38
Przełączanie tabletu ASUS do trybu uśpienia......................................................38
Rozdział 4: Odzyskiwanie systemu Windows® 8.1
Odświeżanie systemu tabletu ASUS........................................................................40
Przywracanie systemu tabletu ASUS.......................................................................40
Wskazówki
Przydatne porady dotyczące tabletu ASUS...........................................................42
Załączniki
Oświadczenie o zgodności z przepisami FederalCommunications
Commission (FCC)..........................................................................................................44
Informacja o ekspozycji RF (SAR)..............................................................................45
Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada)........45
Deklaracja zgodności z EC..........................................................................................46
Zapobieganie utracie słuchu.....................................................................................46
Oznakowanie CE.............................................................................................................47
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE.....................................................................48
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania..............................................48
4
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Recykling/usługi zwrotu ASUS..................................................................................48
Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej................................................................48
Uwagi firmy ASUS dotyczące rozwiązań ekologicznych..................................49
Właściwa utylizacja........................................................................................................49
K01G
5
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych i
programowych tabletu ASUS, które zostały pogrupowane tematycznie w
następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe tabletu
ASUS.
Rozdział 2: Użytkowanie tabletu ASUS
W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części tabletu
ASUS.
Rozdział 3: Obsługa tabletu ASUS w systemie Windows® 8.1
W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8.1
zainstalowanego w tabletu ASUS.
Rozdział 4: Odzyskiwanie systemu Windows® 8.1
W tym rozdziale opisano sposób odzyskiwania systemu Windows 8.1 w
tablecie ASUS.
Wskazówki
W tej części zamieszczono przydatne wskazówki dotyczące konserwacji i
rozwiązywania typowych problemów z tabletem ASUS.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie tabletu ASUS.
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku
komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się
zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki,
pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się
zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań
i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów tabletu firmy ASUS.
6
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Typografia
Wytłuszczenie
= Oznacza menu lub element, który należy wybrać.
Pochylenie
=W
skazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się
odnieść.
Zasady bezpieczeństwa
Ładowanie urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy
okres należy upewnić się, że jest on całkowicie naładowany. Należy pamiętać, że
zasilacz sieciowy ładuje tablet ASUS przez cały czas, gdy jest on podłączony do
źródła zasilania AC. Należy mieć świadomość, że ładowanie tabletu ASUS trwa
dłużej, gdy jest on używany.
WAŻNE! Nie należy pozostawiać tabletu podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest
on całkowicie naładowany. Tablet ASUS jest zaprojektowany w taki sposób, że nie
można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.
Użytkowanie tabletu ASUS
Ten tablet ASUS powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej
temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)
Długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury
może spowodować szybkie rozładowywanie i skrócenie żywotności baterii. Aby
zapewnić optymalne działanie baterii należy się upewnić, że znajduje się ona w
miejscu o zalecanej temperaturze.
Środki ostrożności podczas lotu samolotem
Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje
o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także o ograniczeniach, do
których należy się stosować podczas używania tabletu tablet ASUS podczas lotu.
WAŻNE! Tablet ASUS może być prześwietlany na lotnisku w urządzeniach
rentgenowskich (poprzez umieszczanie przedmiotów na taśmociągu), jednak nie
należy go wystawiać na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.
K01G
7
Zawartość opakowania
Adapter zasilania
Kabel micro USB
blet
S Ta
ASU
Tablet ASUS
Dokumentacje techniczne
i karta gwarancyjna
UWAGA:
8
•
Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
•
Dostarczony razem adapter zasilania zależy od kraju lub regionu.
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Rozdział 1:
Konfiguracja sprzętu
Poznanie tabletu firmy ASUS
Widok z przodu
Panel ekranu dotykowego
Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę tabletu ASUS rysikiem lub
gestami dotyku.
Kamera przednia
Wbudowana z przodu kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie klipów wideo przy użyciu tabletu ASUS.
10
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Widok z tyłu
Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet ASUS, przełączyć go do trybu
uśpienia i wznowić jego pracę po przełączeniu do trybu uśpienia.
Jeśli tablet ASUS przestanie reagować, naciśnij przycisk zasilania i
przytrzymaj go przez około dziesięć (10) sekund w celu wymuszenia
wyłączenia.
WAŻNE! Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może
spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie
wykonywać kopię zapasową swoich danych.
Przycisk głośności
Przycisk głośności umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu
głośności tabletu ASUS.
K01G
11
Kamera tylna
Wbudowana z tyłu kamera umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć
lub nagrywanie wysokiej jakości klipów wideo przy użyciu tabletu ASUS.
Gniazdo jack głośników/słuchawek
Gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub
słuchawek do tabletu.
Mikrofon
Wbudowanego mikrofonu można używać do wideokonferencji, narracji
głosowych lub zwykłego nagrywania audio.
Port micro USB 2.0
W celu naładowania zestawu baterii lub zasilenia tabletu, należy użyć micro
USB (Universal Serial Bus) 2.0.
Gniazdo karty micro SD
Tablet ASUS jest dostarczany z wbudowanym gniazdem czytnika kart, z
obsługą kart w formatach microSD i microSDHC.
Głośniki audio
Głośniki audio umożliwiają słyszenie dźwięków bezpośrednio z tabletu
ASUS. Funkcje audio są sterowane programowo.
12
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Rozdział 2:
Użytkowanie tabletu ASUS
Przygotowanie urządzenia
Ładowanie tabletu ASUS
W celu ładowania tabletu ASUS:
Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.
Podłącz złącze micro USB do tabletu ASUS.
Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.
P rzed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, tablet
ASUS należy ładować przez osiem (8) godzin.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
14
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
WAŻNE!
• Do ładowania tabletu należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera zasilania
i kabla micro USB. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować
uszkodzenie tabletu.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń, przed ładowaniem tabletu należy
ściągnąć folię ochronną z adaptera zasilania i kabla micro USB.
• Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego
gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest
stałe i wynosi 5 V, a prąd 2A.
• Podczas używania tabletu w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia
powinno znajdować się uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.
• Na wierzchniej warstwie tabletu ASUS nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów.
UWAGA:
• Tablet ASUS można ładować przez port USB w komputerze tylko po przełączeniu
na tryb uśpienia (wygaszony ekran) lub wyłączeniu zasilania.
• Całkowite naładowanie urządzenia poprzez złącze USB komputera może wymagać
więcej czasu.
• Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającej energii do ładowania tabletu, tablet
należy ładować przez uziemione gniazdo zasilania.
K01G
15
OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii tabletu ASUS.
• Bateria może zostać wyjęta z urządzenia wyłącznie przez autoryzowanego przez
firmę ASUS technika.
• Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z ryzykiem pożaru lub
oparzeń chemicznych.
• Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się do etykiet
ostrzegawczych.
• Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię
nieodpowiedniego typu.
• Nie wolno wrzucać do ognia.
• Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii tabletu ASUS.
• Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego montażu baterii.
• W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.
• Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w odpowiedni sposób
zutylizować.
• Baterię i inne małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
16
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Włączanie tabletu ASUS
Naciśnij przycisk zasilania.
K01G
17
Gesty obsługi tabletu ASUS
Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp do ustawień
tabletu ASUS. Należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami przedstawiającymi
gesty obsługi tabletu ASUS.
Gesty wykonywane na ekranie dotykowym w systemie
Windows® 8.1
Przesunięcie od lewej krawędzi
Przesunięcie od prawej krawędzi
Przesuń od lewej krawędzi ekranu w
celu wymieszania uruchomionych
aplikacji.
Przesuń palcem od prawej krawędzi w
celu uaktywnienia paska Charms bar.
18
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie
Stuknięcie i przytrzymanie
•
Stuknij aplikację w celu jej
uruchomienia
•
•
W trybie Pulpit, stuknij dwukrotnie
aplikację w celu jej uruchomienia.
W celu przeniesienia aplikacji,
stuknij i przytrzymaj kafelek
aplikacji i przeciągnij do nowego
miejsca.
•
Aby zamknąć aplikację,
stuknij i przytrzymaj górną
część uruchomionej aplikacji i
przeciągnij ją w dół w kierunku
dolnej części ekranu w celu
zamknięcia.
K01G
19
Zmniejszenie
Powiększenie
Przysuń do siebie dwa palce na panelu Odsuń od siebie dwa palce na panelu
dotykowym.
dotykowym.
Przesunięcie od górnej krawędzi
Przesunięcie palca
• Na ekranie Start, przesuń
palcem od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić
Dopasuj.
Przesuń palcem, aby przewinąć w
górę i w dół oraz przesuń palcem, aby
przesunąć ekran w lewo lub w prawo.
• W uruchomionej aplikacji,
przesuń od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić jej menu.
20
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Przesuwanie w górę
Przesuwanie w dół
Przesuń palcem w górę po ekranie Start, Przesuń palcem w dół po ekranie
aby wyświetlić ekran Aplikacje.
Aplikacje, aby wrócić na ekran Start.
K01G
21
22
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Rozdział 3: Obsługa w systemie
Windows® 8.1
Pierwsze uruchomienie notebooka
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele ekranów,
które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych ustawień systemu
operacyjnego Windows® 8.1.
Aby uruchomić tablet ASUS po raz pierwszy:
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij przycisk zasilania na tablecie ASUS. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.
Na ekranie konfiguracji wybierz język, który ma być używany w tablecie
ASUS. Po pojawieniu się innych ustawień wybierz kraj lub region, język dla
aplikacji, układ klawiatury oraz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk
Dalej.
Dokładnie przeczytaj Warunki licencji, a następnie naciśnij przycisk Zgadzam
się.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować
podstawowe elementy w poniższym zakresie:
• Personalizacja
•
Połącz
•
Ustawienia
•
Twoje konto
Po zakończeniu konfiguracji podstawowych elementów wyświetlany jest
samouczek dla systemu Windows®8.1. Obejrzyj go, aby dowiedzieć się, jaka
jest funkcjonalność systemu Windows®8.1.
Ekran blokowania systemu Windows® 8.1
Po uruchomieniu systemu operacyjnego Windows® 8.1 w tablecie ASUS może
zostać wyświetlony ekran blokady systemu Windows® 8.1. W celu kontynuowania
przesuń palcem w górę po ekranie blokady tabletu ASUS, aby przejść na ekran
Start.
24
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Interfejs użytkownika Windows®
Windows® 8.1 jest dostarczany z interfejsem użytkownika opartym na kafelkach,
który umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows® z ekranu Start.
Obejmuje on następujące funkcje, z których można korzystać podczas pracy na
tabletu ASUS.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten
pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.
K01G
25
Aplikacje Windows®
Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco w celu
zapewnienia łatwego dostępu.
UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta
Microsoft.
Aplikacje Windows®
26
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Przycisk Start
W systemie Windows 8.1 dostępny jest przycisk Start, który umożliwia przełączanie
między dwoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.
Aby skorzystać z przycisku Start, stuknij aplikację Pulpit, a następnie ikonę
K01G
.
27
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe to okno z poleceniami zapewniającymi szybki dostęp do
niektórych programów dostępnych w systemie Windows® 8.1; okno to pojawia się
po stuknięciu i przytrzymaniu przycisku Start.
Menu kontekstowe zawiera także następujące opcje zamykania systemu tabletu
ASUS: Wyloguj, Uśpij, Zamknij i Uruchom ponownie.
28
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Dostosowywanie ekranu Start
W systemie Windows® 8.1 można także dostosować ekran Start, tak aby umożliwić
rozruch bezpośrednio do trybu Pulpit; można również zmienić układ aplikacji na
ekranie.
Aby dostosować ustawienia ekranu Start:
1.
2.
3.
4.
K01G
Uruchom tryb Pulpit.
Stuknij i przytrzymaj dowolne miejsce na pasku zadań, poza przyciskiem
Start, a następnie stuknij pozycję Właściwości, aby wyświetlić okno
Właściwości paska zadań i nawigacji.
Wybierz zakładkę Nawigacja, a następnie zaznacz żądane opcje.
Stuknij przycisk Zastosuj, aby zapisać nowe ustawienia, a następnie stuknij
przycisk OK.
29
Praca z aplikacjami Windows®
Za pomocą panelu ekranu dotykowego tabletu ASUS można uruchamiać,
dostosowywać i zamykać aplikacje.
Uruchamianie aplikacji
Naciśnij aplikację, aby ją uruchomić.
Dopasowywanie aplikacji
Na ekranie Start, wykonując poniższe czynności, możliwe jest przesuwanie,
zmienianie rozmiaru lub odkotwiczanie aplikacji:
Przesuwanie aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj kafelek aplikacji, a następnie przeciągnij go do lokalizacji.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Aby zmienić rozmiar aplikacji:
1.
Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją
puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.
2.
Naciśnij ikonę
i wybierz rozmiar ikony aplikacji.
Odkotwiczanie aplikacji
Aby odpiąć aplikację:
1.
Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją
puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.
2.Naciśnij
30
, aby odczepić aplikację.
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Zamykanie aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji, a następnie przeciągnij
ją do dolnej części ekranu, aby zamknąć aplikację.
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje
Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe jest również
otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.
K01G
31
Uruchamianie ekranu Aplikacje
Przewiń do góry ekran Start, aby otworzyć ekran Aplikacje.
Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start
Aby przypiąć aplikację do ekranu Start:
1.
Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją
puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.
2.Naciśnij
, aby przyczepić wybraną aplikację do ekranu Start.
Charms bar
Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony
ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i
zapewnianie szybkiego dostępu w celu dostosowania ustawień tabletu ASUS.
Charms bar
32
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Uruchamianie paska Charms bar
Przesuń palcem od prawej krawędzi panelu ekranu dotykowego tabletu ASUS w
celu uruchomienia paska Charms.
Elementy Charms bar
Szukaj
Panel ten umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów
w tablecie ASUS.
Udostępnij
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci
społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z
ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do
ostatnio otwartej aplikacji.
Urządzenia
Panel ten umożliwia dostęp oraz udostępnianie plików urządzeniom
podłączonym do tabletu ASUS, takim jak zewnętrzne urządzenie
wyświetlające lub drukarka.
Ustawienia
Panel ten umożliwia dostęp do ustawień tabletu ASUS.
K01G
33
Funkcja Migawka
Funkcja Migawka wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub
przełączanie pomiędzy aplikacjami.
WAŻNE!
• Funkcję przyciągania można uaktywnić tylko w orientacji poziomej.
• Przed użyciem funkcji Przyciągnij należy upewnić się, że dla ekranu tabletu ASUS
ustawiona jest rozdzielczość 1280 x 800 pikseli lub wyższa.
Pasek Snap (Migawka)
Używanie funkcji Przyciągnij
Aby uaktywnić funkcję Przyciągnij za pomocą panelu ekranu dotykowego tabletu
ASUS, należy wykonać następujące czynności:
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Naciśnij i przytrzymaj najwyżej położoną część, a następnie przeciągnij ją w
lewą lub prawą stronę ekranu do momentu, aż nastąpi wyświetxlenie paska
migawki.
3.
Uruchom inną aplikację.
34
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Wi-Fi
Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez
strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi-Fi tabletu ASUS.
WAŻNE! Pozycja Tryb samolotowy powoduje wyłączenie tej funkcji. Przed
ustanowieniem połączenia Wi-Fi w tablecie ASUS należy upewnić się, że wyłączony
jest tryb Tryb samolotowy.
Włączenie Wi-Fi
Sieć Wi-Fi tabletu ASUS należy uaktywnić, wykonując poniższe czynności na
panelu ekranu dotykowego.
Aby włączyć sieć Wi-Fi:
1.
Uruchom Charms bar.
2.Naciśnij
3.
oraz
.
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń Wi-Fi.
4.Naciśnij Połącz, aby ustanowić połączenie sieciowe.
UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się pojawić polecenie
wprowadzenia klucza zabezpieczenia.
5.
K01G
Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie plików pomiędzy tabletem ASUS a
innymi systemami z obsługą połączenia bezprzewodowego, stuknij przycisk
Tak. Stuknij przycisk Nie, jeśli nie chcesz włączyć funkcji współdzielenia
plików.
35
Bluetooth
Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer danych z
innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.
WAŻNE! Pozycja Tryb samolotowy powoduje wyłączenie tej funkcji. Przed
ustanowieniem połączenia Bluetooth w tablecie ASUS należy upewnić się, że
wyłączony jest tryb Tryb samolotowy.
Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth
Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie tabletu ASUS z innymi
urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth. W tym celu należy użyć panelu ekranu
dotykowego lub panelu dotykowego w sposób opisany poniżej:
1.
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśnij
3.
W menu Ustawienia PC wybierz PC i urządzenia > Bluetooth, a następnie
przesuń suwak Bluetooth w położenie Wł..
36
, a następnie naciśnij polecenie Zmiana ustawień.
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
4.
Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło tabletu ASUS z hasłem wysłanym
do wybranego urządzenia. Jeżeli hasła te są takie same, naciśnij przycisk
Tak, aby pomyślnie sparować tablet ASUS z danym urządzeniem.
UWAGA:
• W przypadku niektórych urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth może zostać
wyświetlony monit o wprowadzenie hasła tabletu ASUS.
• Upewnij się, że są dostępne urządzenia z obsługą połączenia bezprzewodowego.
Tryb samolotowy
Tryb samolotowy wyłącza połączenia bezprzewodowe, umożliwiając bezpieczne
używanie tablet ASUS podczas lotu samolotem.
Włączanie trybu Samolot
1.
Uaktywnij pasek Charms bar.
2.
Naciśnij
3.
Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb Samolot.
K01G
oraz
.
37
Wyłączanie trybu Samolot
1.
Uaktywnij pasek Charms bar.
2.
Naciśnij
3.
Przesuń suwak w lewą stronę, aby wyłączyć tryb Samolot.
oraz
.
UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczych, aby dowiedzieć
się o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także ograniczeniach, do
których należy się stosować podczas używania tablet ASUS w trakcie lotu.
Wyłączanie tabletu ASUS
Wyłączenie tabletu ASUS jest możliwe po wykonaniu następujących czynności:
•
Na pasku Charms bar stuknij ikonę
pozycje
a następnie stuknij kolejno
> Zamknij, aby zamknąć system w normalny sposób.
> Shut down (Wyłącz).
•
Na ekranie logowania naciśnij
•
W trybie pulpitu stuknij i przytrzymaj ikonę
•
a następnie stuknij
kolejno pozycje Zamknij lub wyloguj > Zamknij.
Jeśli tablet ASUS nie reaguje na żadne polecenia, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć (10) sekund, aż nastąpi
wyłączenie tablet ASUS.
Przełączanie tabletu ASUS do trybu uśpienia
Aby przełączyć tabletu ASUS do trybu uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania.
38
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Rozdział 4:
Odzyskiwanie systemu
Windows® 8.1
Odświeżanie systemu tabletu ASUS
W celu odświeżenia systemu bez utraty bieżących plików i aplikacji należy
skorzystać z pozycji Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików.
Aby odświeżyć system tabletu ASUS:
1.
Na pasku Charms bar stuknij ikonę
2.
Zmień ustawienia komputera.
W pozycji Ustawienia komputera stuknij pozycję Aktualizacja i
odzyskiwanie, a następnie stuknij pozycję Odzyskiwanie.
3.
, a następnie stuknij pozycję
W pozycji Odzyskiwanie stuknij ikonę
komputer z zachowaniem istniejących plików.
w pozycji Odśwież
WAŻNE! Przed rozpoczęciem odświeżania systemu należy upewnić się, że tablet
ASUS jest podłączony do źródła zasilania.
Przywracanie systemu tabletu ASUS
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych systemu należy skorzystać z pozycji
Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj
ponownie system Windows).
Aby przywrócić system tabletu ASUS:
1.
Na pasku Charms bar stuknij ikonę
2.
Zmień ustawienia komputera.
W pozycji Ustawienia komputera stuknij pozycję Aktualizacja i
odzyskiwanie, a następnie stuknij pozycję Odzyskiwanie.
3.
, a następnie stuknij pozycję
W pozycji Odzyskiwanie stuknij ikonę
w pozycji Usuń
wszystko i zainstaluj ponownie system Windows.
WAŻNE!
• Przed rozpoczęciem przywracania ustawień fabrycznych systemu należy upewnić
się, że tablet ASUS jest podłączony do źródła zasilania.
• Przed uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich
danych.
40
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Wskazówki
Przydatne porady dotyczące tabletu ASUS
Poniżej przedstawiono kilka przydatnych porad, których przestrzeganie umożliwi
maksymalne wykorzystanie możliwości tabletu ASUS, utrzymanie wydajności jego
systemu oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych danych:
•
•
•
•
•
•
•
42
System Windows® należy aktualizować okresowo w celu zapewnienia
najnowszych ustawień zabezpieczeń zainstalowanych aplikacji.
Należy używać narzędzia ASUS Live Update do aktualizowania wyłącznych
aplikacji, sterowników i narzędzi firmy ASUS dostępnych w tablet ASUS. W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z narzędzia ASUS
Tutor zainstalowanego na tablet ASUS.
Należy używać oprogramowania antywirusowego w celu ochrony danych;
oprogramowanie to należy okresowo aktualizować.
Poza sytuacjami, w których jest to absolutnie konieczne, należy unikać
wyłączania tablet ASUS poprzez wymuszenie zamknięcia jego systemu.
Należy zawsze wykonywać kopie zapasowe danych, które warto jest
zapisywać na zewnętrznym dysku pamięci masowej.
Należy unikać używania tablet ASUS w miejscach o bardzo wysokich
temperaturach. Jeśli tablet ASUS nie będzie używany przez dłuższy czas (co
najmniej miesiąc), zalecane jest wyjęcie baterii, o ile jest ona wymienna.
Przed zresetowaniem tablet ASUS należy odłączyć wszystkie urządzenia
zewnętrzne oraz upewnić się, że wszystkie poniższe pozycje są znane lub
dostępne:
- Klucz produktu dla systemu operacyjnego i innych zainstalowanych
aplikacji
-
Kopia zapasowa danych
-
Identyfikator i hasło logowania
-
Informacje dotyczące połączenia z Internetem
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Załączniki
Oświadczenie o zgodności z przepisami
FederalCommunications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane
lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia
w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w
przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału
radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie
tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z
poniższych metod:
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do
którego podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika
prawa do używania tego urządzenia.
Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana
w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.
Działanie w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest ograniczone do użytkowania
wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Zgodnie z wymogami FCC urządzenie może
być użytkowane w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15–5,25 GHz w celu
wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi
pracującymi na wspólnym kanale. Urządzenie będzie przesyłać dane w pasmach
5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz i 5,725–5,850 GHz po skojarzeniu z punktem
dostępowym (AP).
44
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Informacja o ekspozycji RF (SAR)
To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale
radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby
nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF),
ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.
Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik
absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi
1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania,
zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych
kanałach.
Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zgłoszona dla FCC wynosi 1,22 W/kg,
gdy urządzenie znajduje się blisko ciała.
FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi
zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla
ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach
FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/
ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: MSQK01G.
Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC,
Industry Canada)
Urządzenie może automatycznie przestać przesyłać dane w przypadku braku
informacji do przesłania lub po wystąpieniu błędu operacyjnego. Należy
zauważyć, że nie ma to na celu uniemożliwienia przesyłania informacji
dotyczących sterowania lub sygnalizacyjnych ani używania powtarzających się
kodów w przypadku, gdy są one wymagane przez technologię.
Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych na
rynek USA/Kanada. W produktach dostępnych na rynkach USA/Kanada można
używać wyłącznie kanałów 1–11. Wybór innych kanałów jest niemożliwy.
Urządzenie może być używane w paśmie 5150–5250 MHz wyłącznie wewnątrz
budynków w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi
systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale; maksymalny
dozwolony zysk anteny (dla urządzenia działającego w pasmach 5250–5350 MHz
i 5470–5725 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniem EIRP oraz
maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzeń działających w paśmie 5275–
5850 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami EIRP, ustanowionymi
dla trybów działania punkt-punkt i innych niż punkt-punkt, został określony w
paragrafie A9.2(3). Ponadto radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy
główni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250–5350 MHz, dlatego radary te
mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń LE-LAN.
K01G
45
Deklaracja zgodności z EC
Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklarację
zgodności można pobrać pod adresem http://support.asus.com.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy
wysokim poziomie głośności.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’utilisateur.
Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie
zostało poddane testom zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia
dźwięku, wskazanymi w standardach EN 50332-1:2000 i EN 50332-2:2003.
46
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci
LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.
Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 0, 754W/kg.
Urządzenie to może być używane w następujących krajach:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Elementy sterowania DFS związane z wykrywaniem radiolokacyjnym nie powinny
być dostępne dla użytkownika.
K01G
47
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE
Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 1,61 W/kg.
To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia
ekspozycji ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane
wymaganiami ochrony zdrowia.
Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących ochrony ludności.
Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone przez niezależne organizacje
naukowe, poprzez wykonanie ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań
naukowych. Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy
ograniczenia dla urządzen przenośnych jest “SAR (Specific Absorption Rate
[Specyficzny współczynnik absorpcji])”, a limit SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10
gram masy ciała. Jest to zgodne z wymogami ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection [Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony
Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w pobliżu ciała, a
testy wykazały, że spełnia wymogi zaleceń ICNRP dotyczące ekspozycji oraz
wymogi europejskiego standardu EN 62311 i EN 62209-2. Wartość SAR została
zmierzona przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem, podczas transmisji
z najwyższym, certyfikowanym poziomem mocy, we wszystkich pasmach
częstotliwości urządzenia mobilnego.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze
większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów
zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub H05VV-F, 2G,
0,75mm2.
Recykling/usługi zwrotu ASUS
Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w
utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling
naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących.
Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej
WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego
obudowa tabletu firmy ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to
boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).
48
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Uwagi firmy ASUS dotyczące rozwiązań ekologicznych
ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych
dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na
środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla.
Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się
w podręczniku użytkownika w tablecie firmy ASUS lub na stronie pomocy
technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/.
Właściwa utylizacja
Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi
eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy
wyrzucać razem z odpadami miejskimi.
NIE należy wyrzucać tabletu firmy ASUS ze śmieciami miejskimi.
Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne
wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie
elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być
umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy
dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.
NIE należy wrzucać tabletu firmy ASUS do ognia. NIE należy zwierać
styków. NIE należy demontować tabletu firmy ASUS.
Nazwa modelu: K01G (M81C)
Producent:
Adres, miasto
Autoryzowany
przedstawiciel w Europie
Adres, miasto
K01G
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
49
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K01G
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: 26/08/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
50
Jerry Shen
Signature : __________
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
K01G
51
support.asus.com
52
Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS
Download PDF

advertising