ASUS (M81C) User's Manual | Manualzz

PL9651

ASUS Tablet

PODRĘCZNIK ELEKTRONICZNY

PL9651

Wydanie pierwsze

Październik 2014

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,

KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK

NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE

Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB

UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA

ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK

DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON

TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ

LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),

NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH

ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com

2

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika ................................................................. 6

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku ..............................................6

Typografia ..........................................................................................................................7

Zasady bezpieczeństwa ................................................................................................ 7

Ładowanie urządzenia ..................................................................................................7

Użytkowanie tabletu ASUS ..........................................................................................7

Środki ostrożności podczas lotu samolotem ........................................................7

Zawartość opakowania.................................................................................................. 8

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznanie tabletu firmy ASUS .....................................................................................10

Widok z przodu ..............................................................................................................10

Widok z tyłu .....................................................................................................................11

Rozdział 2: Użytkowanie tabletu ASUS

Przygotowanie urządzenia .........................................................................................14

Ładowanie tabletu ASUS ............................................................................................14

Włączanie tabletu ASUS ..............................................................................................17

Gesty obsługi tabletu ASUS .......................................................................................18

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym w systemie Windows® 8.1 ....18

Rozdział 3: Obsługa w systemie Windows® 8.1

Pierwsze uruchomienie notebooka ........................................................................24

Ekran blokowania systemu Windows® 8.1 ............................................................24

Interfejs użytkownika Windows® .............................................................................25

Ekran startowy ................................................................................................................25

Aplikacje Windows® ......................................................................................................26

Przycisk Start ...................................................................................................................27

Dostosowywanie ekranu Start .................................................................................29

K01G

3

4

Praca z aplikacjami Windows® ...................................................................................30

Uruchamianie aplikacji ................................................................................................30

Dopasowywanie aplikacji...........................................................................................30

Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje ..........................................................31

Charms bar.......................................................................................................................32

Funkcja Migawka ...........................................................................................................34

Podłączanie do sieci bezprzewodowej ..................................................................35

Wi-Fi .........................................................................................................................35

Bluetooth .........................................................................................................................36

Tryb samolotowy ...........................................................................................................37

Wyłączanie tabletu ASUS ............................................................................................38

Przełączanie tabletu ASUS do trybu uśpienia .....................................................38

Rozdział 4: Odzyskiwanie systemu Windows® 8.1

Odświeżanie systemu tabletu ASUS .......................................................................40

Przywracanie systemu tabletu ASUS ......................................................................40

Wskazówki

Przydatne porady dotyczące tabletu ASUS ..........................................................42

Załączniki

Oświadczenie o zgodności z przepisami FederalCommunications

Commission (FCC) .........................................................................................................44

Informacja o ekspozycji RF (SAR) .............................................................................45

Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada) .......45

Deklaracja zgodności z EC..........................................................................................46

Zapobieganie utracie słuchu ....................................................................................46

Oznakowanie CE ............................................................................................................47

Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE ....................................................................48

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania .............................................48

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Recykling/usługi zwrotu ASUS .................................................................................48

Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej ...............................................................48

Uwagi firmy ASUS dotyczące rozwiązań ekologicznych .................................49

Właściwa utylizacja .......................................................................................................49

K01G

5

6

Informacje dotyczące tego Podręcznika

W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych i programowych tabletu ASUS, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe tabletu

ASUS.

Rozdział 2: Użytkowanie tabletu ASUS

W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części tabletu

ASUS.

Rozdział 3: Obsługa tabletu ASUS w systemie Windows® 8.1

W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8.1 zainstalowanego w tabletu ASUS.

Rozdział 4: Odzyskiwanie systemu Windows® 8.1

W tym rozdziale opisano sposób odzyskiwania systemu Windows 8.1 w tablecie ASUS.

Wskazówki

W tej części zamieszczono przydatne wskazówki dotyczące konserwacji i rozwiązywania typowych problemów z tabletem ASUS.

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o bezpieczeństwie tabletu ASUS.

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku

W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów tabletu firmy ASUS.

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Typografia

Wytłuszczenie

= Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

Pochylenie = Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się odnieść.

Zasady bezpieczeństwa

Ładowanie urządzenia

Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy okres należy upewnić się, że jest on całkowicie naładowany. Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy ładuje tablet ASUS przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania AC. Należy mieć świadomość, że ładowanie tabletu ASUS trwa dłużej, gdy jest on używany.

WAŻNE! Nie należy pozostawiać tabletu podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. Tablet ASUS jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.

Użytkowanie tabletu ASUS

Ten tablet ASUS powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)

Długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury może spowodować szybkie rozładowywanie i skrócenie żywotności baterii. Aby zapewnić optymalne działanie baterii należy się upewnić, że znajduje się ona w miejscu o zalecanej temperaturze.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także o ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania tabletu tablet ASUS podczas lotu.

WAŻNE! Tablet ASUS może być prześwietlany na lotnisku w urządzeniach rentgenowskich (poprzez umieszczanie przedmiotów na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.

K01G

7

8

Zawartość opakowania

Adapter zasilania

ASUS Tablet

Kabel micro USB

Tablet ASUS

Dokumentacje techniczne i karta gwarancyjna

UWAGA:

• Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

• Dostarczony razem adapter zasilania zależy od kraju lub regionu.

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Rozdział 1:

Konfiguracja sprzętu

Poznanie tabletu firmy ASUS

Widok z przodu

10

Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę tabletu ASUS rysikiem lub gestami dotyku.

Kamera przednia

Wbudowana z przodu kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie klipów wideo przy użyciu tabletu ASUS.

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Widok z tyłu

K01G

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet ASUS, przełączyć go do trybu uśpienia i wznowić jego pracę po przełączeniu do trybu uśpienia.

Jeśli tablet ASUS przestanie reagować, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dziesięć (10) sekund w celu wymuszenia wyłączenia.

WAŻNE! Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową swoich danych.

Przycisk głośności

Przycisk głośności umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności tabletu ASUS.

11

Kamera tylna

Wbudowana z tyłu kamera umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lub nagrywanie wysokiej jakości klipów wideo przy użyciu tabletu ASUS.

Gniazdo jack głośników/słuchawek

Gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek do tabletu.

Mikrofon

Wbudowanego mikrofonu można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

Port micro USB 2.0

W celu naładowania zestawu baterii lub zasilenia tabletu, należy użyć micro

USB (Universal Serial Bus) 2.0.

Gniazdo karty micro SD

Tablet ASUS jest dostarczany z wbudowanym gniazdem czytnika kart, z obsługą kart w formatach microSD i microSDHC.

Głośniki audio

Głośniki audio umożliwiają słyszenie dźwięków bezpośrednio z tabletu

ASUS. Funkcje audio są sterowane programowo.

12

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Rozdział 2:

Użytkowanie tabletu ASUS

Przygotowanie urządzenia

Ładowanie tabletu ASUS

W celu ładowania tabletu ASUS:

Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.

Podłącz złącze micro USB do tabletu ASUS.

Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.

Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, tablet

ASUS należy ładować przez osiem (8) godzin.

14

UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

K01G

WAŻNE!

• Do ładowania tabletu należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera zasilania i kabla micro USB. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie tabletu.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń, przed ładowaniem tabletu należy ściągnąć folię ochronną z adaptera zasilania i kabla micro USB.

• Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5 V, a prąd 2A.

• Podczas używania tabletu w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.

• Na wierzchniej warstwie tabletu ASUS nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

UWAGA:

• Tablet ASUS można ładować przez port USB w komputerze tylko po przełączeniu na tryb uśpienia (wygaszony ekran) lub wyłączeniu zasilania.

• Całkowite naładowanie urządzenia poprzez złącze USB komputera może wymagać więcej czasu.

• Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającej energii do ładowania tabletu, tablet należy ładować przez uziemione gniazdo zasilania.

15

OSTRZEŻENIE!

Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii tabletu ASUS.

• Bateria może zostać wyjęta z urządzenia wyłącznie przez autoryzowanego przez firmę ASUS technika.

• Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z ryzykiem pożaru lub oparzeń chemicznych.

• Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się do etykiet ostrzegawczych.

• Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię nieodpowiedniego typu.

• Nie wolno wrzucać do ognia.

• Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii tabletu ASUS.

• Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego montażu baterii.

• W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.

• Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w odpowiedni sposób zutylizować.

• Baterię i inne małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

16

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Włączanie tabletu ASUS

Naciśnij przycisk zasilania.

K01G

17

Gesty obsługi tabletu ASUS

Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp do ustawień tabletu ASUS. Należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami przedstawiającymi gesty obsługi tabletu ASUS.

Przesunięcie od lewej krawędzi Przesunięcie od prawej krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi ekranu w celu wymieszania uruchomionych aplikacji.

Przesuń palcem od prawej krawędzi w celu uaktywnienia paska Charms bar.

18

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie Stuknięcie i przytrzymanie

• Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia

• W trybie Pulpit, stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia.

• W celu przeniesienia aplikacji, stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij do nowego miejsca.

• Aby zamknąć aplikację, stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji i przeciągnij ją w dół w kierunku dolnej części ekranu w celu zamknięcia.

K01G

19

Zmniejszenie Powiększenie

Przysuń do siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Odsuń od siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Przesunięcie od górnej krawędzi Przesunięcie palca

• Na ekranie Start, przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić

Dopasuj.

• W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić jej menu.

20

Przesuń palcem, aby przewinąć w górę i w dół oraz przesuń palcem, aby przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Przesuwanie w górę Przesuwanie w dół

Przesuń palcem w górę po ekranie Start, aby wyświetlić ekran Aplikacje.

Przesuń palcem w dół po ekranie

Aplikacje, aby wrócić na ekran Start.

K01G

21

22

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Rozdział 3: Obsługa w systemie

Windows® 8.1

Pierwsze uruchomienie notebooka

Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.1.

Aby uruchomić tablet ASUS po raz pierwszy:

1. Naciśnij przycisk zasilania na tablecie ASUS. Odczekaj kilka minut do momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.

2. Na ekranie konfiguracji wybierz język, który ma być używany w tablecie

ASUS. Po pojawieniu się innych ustawień wybierz kraj lub region, język dla aplikacji, układ klawiatury oraz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk

Dalej.

3. Dokładnie przeczytaj Warunki licencji, a następnie naciśnij przycisk Zgadzam

się.

4. Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:

• Personalizacja

• Połącz

• Ustawienia

• Twoje konto

5. Po zakończeniu konfiguracji podstawowych elementów wyświetlany jest samouczek dla systemu Windows®8.1. Obejrzyj go, aby dowiedzieć się, jaka jest funkcjonalność systemu Windows®8.1.

Ekran blokowania systemu Windows® 8.1

Po uruchomieniu systemu operacyjnego Windows® 8.1 w tablecie ASUS może zostać wyświetlony ekran blokady systemu Windows® 8.1. W celu kontynuowania przesuń palcem w górę po ekranie blokady tabletu ASUS, aby przejść na ekran

Start.

24

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Interfejs użytkownika Windows®

Windows® 8.1 jest dostarczany z interfejsem użytkownika opartym na kafelkach, który umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows® z ekranu Start.

Obejmuje on następujące funkcje, z których można korzystać podczas pracy na tabletu ASUS.

Ekran startowy

Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.

K01G

25

Aplikacje Windows®

Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco w celu zapewnienia łatwego dostępu.

UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta

Microsoft.

Aplikacje Windows®

26

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Przycisk Start

W systemie Windows 8.1 dostępny jest przycisk Start, który umożliwia przełączanie między dwoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.

Aby skorzystać z przycisku Start, stuknij aplikację Pulpit, a następnie ikonę .

K01G

27

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe to okno z poleceniami zapewniającymi szybki dostęp do niektórych programów dostępnych w systemie Windows® 8.1; okno to pojawia się po stuknięciu i przytrzymaniu przycisku Start.

Menu kontekstowe zawiera także następujące opcje zamykania systemu tabletu

ASUS: Wyloguj, Uśpij, Zamknij i Uruchom ponownie.

28

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Dostosowywanie ekranu Start

W systemie Windows® 8.1 można także dostosować ekran Start, tak aby umożliwić rozruch bezpośrednio do trybu Pulpit; można również zmienić układ aplikacji na ekranie.

Aby dostosować ustawienia ekranu Start:

1. Uruchom tryb Pulpit.

2. Stuknij i przytrzymaj dowolne miejsce na pasku zadań, poza przyciskiem

Start, a następnie stuknij pozycję Właściwości, aby wyświetlić okno

Właściwości paska zadań i nawigacji.

3. Wybierz zakładkę Nawigacja, a następnie zaznacz żądane opcje.

4. Stuknij przycisk Zastosuj, aby zapisać nowe ustawienia, a następnie stuknij przycisk OK.

K01G

29

Praca z aplikacjami Windows®

Za pomocą panelu ekranu dotykowego tabletu ASUS można uruchamiać, dostosowywać i zamykać aplikacje.

Uruchamianie aplikacji

Naciśnij aplikację, aby ją uruchomić.

Dopasowywanie aplikacji

Na ekranie Start, wykonując poniższe czynności, możliwe jest przesuwanie, zmienianie rozmiaru lub odkotwiczanie aplikacji:

Przesuwanie aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj kafelek aplikacji, a następnie przeciągnij go do lokalizacji.

Zmiana rozmiaru aplikacji

Aby zmienić rozmiar aplikacji:

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.

2. Naciśnij ikonę i wybierz rozmiar ikony aplikacji.

Odkotwiczanie aplikacji

Aby odpiąć aplikację:

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.

2. Naciśnij , aby odczepić aplikację.

30

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Zamykanie aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do dolnej części ekranu, aby zamknąć aplikację.

Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje

Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.

K01G

31

Uruchamianie ekranu Aplikacje

Przewiń do góry ekran Start, aby otworzyć ekran Aplikacje.

Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start

Aby przypiąć aplikację do ekranu Start:

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji prze jedną (1) sekundę, a następnie ją puść, aby uruchomić pasek Dopasuj.

2. Naciśnij , aby przyczepić wybraną aplikację do ekranu Start.

Charms bar

ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu dostosowania ustawień tabletu ASUS.

32

Charms bar

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Uruchamianie paska Charms bar

Przesuń palcem od prawej krawędzi panelu ekranu dotykowego tabletu ASUS w celu uruchomienia paska Charms.

Elementy Charms bar

Szukaj

Panel ten umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w tablecie ASUS.

Udostępnij

To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowej lub e-mail.

Start

To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.

Urządzenia

Panel ten umożliwia dostęp oraz udostępnianie plików urządzeniom podłączonym do tabletu ASUS, takim jak zewnętrzne urządzenie wyświetlające lub drukarka.

Ustawienia

Panel ten umożliwia dostęp do ustawień tabletu ASUS.

K01G

33

Funkcja Migawka

Funkcja Migawka wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE!

• Funkcję przyciągania można uaktywnić tylko w orientacji poziomej.

• Przed użyciem funkcji Przyciągnij należy upewnić się, że dla ekranu tabletu ASUS ustawiona jest rozdzielczość 1280 x 800 pikseli lub wyższa.

Pasek Snap (Migawka)

Używanie funkcji Przyciągnij

Aby uaktywnić funkcję Przyciągnij za pomocą panelu ekranu dotykowego tabletu

ASUS, należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

2. Naciśnij i przytrzymaj najwyżej położoną część, a następnie przeciągnij ją w lewą lub prawą stronę ekranu do momentu, aż nastąpi wyświetxlenie paska migawki.

3. Uruchom inną aplikację.

34

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Wi-Fi

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi-Fi tabletu ASUS.

WAŻNE! Pozycja Tryb samolotowy powoduje wyłączenie tej funkcji. Przed ustanowieniem połączenia Wi-Fi w tablecie ASUS należy upewnić się, że wyłączony jest tryb Tryb samolotowy.

Włączenie Wi-Fi

Sieć Wi-Fi tabletu ASUS należy uaktywnić, wykonując poniższe czynności na panelu ekranu dotykowego.

Aby włączyć sieć Wi-Fi:

1. Uruchom Charms bar.

2. Naciśnij oraz .

3. Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń Wi-Fi.

UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.

5. Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie plików pomiędzy tabletem ASUS a innymi systemami z obsługą połączenia bezprzewodowego, stuknij przycisk

Tak. Stuknij przycisk Nie, jeśli nie chcesz włączyć funkcji współdzielenia plików.

K01G

35

Bluetooth

Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.

WAŻNE! Pozycja Tryb samolotowy powoduje wyłączenie tej funkcji. Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth w tablecie ASUS należy upewnić się, że wyłączony jest tryb Tryb samolotowy.

Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth

Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie tabletu ASUS z innymi urządzeniami z obsługą funkcji Bluetooth. W tym celu należy użyć panelu ekranu dotykowego lub panelu dotykowego w sposób opisany poniżej:

1. Uruchom Charms bar.

2. Naciśnij , a następnie naciśnij polecenie Zmiana ustawień.

3. W menu Ustawienia PC wybierz PC i urządzenia > Bluetooth, a następnie przesuń suwak Bluetooth w położenie Wł..

36

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

4. Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło tabletu ASUS z hasłem wysłanym do wybranego urządzenia. Jeżeli hasła te są takie same, naciśnij przycisk

Tak, aby pomyślnie sparować tablet ASUS z danym urządzeniem.

UWAGA:

W przypadku niektórych urządzeń z obsługą funkcji Bluetooth może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła tabletu ASUS.

Upewnij się, że są dostępne urządzenia z obsługą połączenia bezprzewodowego.

Tryb samolotowy

Tryb samolotowy wyłącza połączenia bezprzewodowe, umożliwiając bezpieczne używanie tablet ASUS podczas lotu samolotem.

Włączanie trybu Samolot

1. Uaktywnij pasek Charms bar.

2. Naciśnij oraz .

3. Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb Samolot.

K01G

37

Wyłączanie trybu Samolot

1. Uaktywnij pasek Charms bar.

2. Naciśnij oraz .

3. Przesuń suwak w lewą stronę, aby wyłączyć tryb Samolot.

UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczych, aby dowiedzieć się o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania tablet ASUS w trakcie lotu.

Wyłączanie tabletu ASUS

Wyłączenie tabletu ASUS jest możliwe po wykonaniu następujących czynności:

• Na pasku Charms bar stuknij ikonę a następnie stuknij kolejno pozycje > Zamknij, aby zamknąć system w normalny sposób.

• Na ekranie logowania naciśnij > Shut down (Wyłącz).

• W trybie pulpitu stuknij i przytrzymaj ikonę a następnie stuknij kolejno pozycje Zamknij lub wyloguj > Zamknij.

• Jeśli tablet ASUS nie reaguje na żadne polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć (10) sekund, aż nastąpi wyłączenie tablet ASUS.

Przełączanie tabletu ASUS do trybu uśpienia

Aby przełączyć tabletu ASUS do trybu uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania.

38

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Rozdział 4:

Odzyskiwanie systemu

Windows® 8.1

Odświeżanie systemu tabletu ASUS

W celu odświeżenia systemu bez utraty bieżących plików i aplikacji należy skorzystać z pozycji Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików.

Aby odświeżyć system tabletu ASUS:

1. Na pasku Charms bar stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję

Zmień ustawienia komputera.

2. W pozycji Ustawienia komputera stuknij pozycję Aktualizacja i

odzyskiwanie, a następnie stuknij pozycję Odzyskiwanie.

3. W pozycji Odzyskiwanie stuknij ikonę

komputer z zachowaniem istniejących plików.

w pozycji Odśwież

WAŻNE! Przed rozpoczęciem odświeżania systemu należy upewnić się, że tablet

ASUS jest podłączony do źródła zasilania.

Przywracanie systemu tabletu ASUS

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych systemu należy skorzystać z pozycji

Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj

ponownie system Windows).

Aby przywrócić system tabletu ASUS:

1. Na pasku Charms bar stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję

Zmień ustawienia komputera.

2. W pozycji Ustawienia komputera stuknij pozycję Aktualizacja i

odzyskiwanie, a następnie stuknij pozycję Odzyskiwanie.

3. W pozycji Odzyskiwanie stuknij ikonę

wszystko i zainstaluj ponownie system Windows.

w pozycji Usuń

WAŻNE!

• Przed rozpoczęciem przywracania ustawień fabrycznych systemu należy upewnić się, że tablet ASUS jest podłączony do źródła zasilania.

• Przed uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

40

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Wskazówki

Przydatne porady dotyczące tabletu ASUS

Poniżej przedstawiono kilka przydatnych porad, których przestrzeganie umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości tabletu ASUS, utrzymanie wydajności jego systemu oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych danych:

• System Windows® należy aktualizować okresowo w celu zapewnienia najnowszych ustawień zabezpieczeń zainstalowanych aplikacji.

• Należy używać narzędzia ASUS Live Update do aktualizowania wyłącznych aplikacji, sterowników i narzędzi firmy ASUS dostępnych w tablet ASUS. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z narzędzia ASUS

Tutor zainstalowanego na tablet ASUS.

• Należy używać oprogramowania antywirusowego w celu ochrony danych; oprogramowanie to należy okresowo aktualizować.

• Poza sytuacjami, w których jest to absolutnie konieczne, należy unikać wyłączania tablet ASUS poprzez wymuszenie zamknięcia jego systemu.

• Należy zawsze wykonywać kopie zapasowe danych, które warto jest zapisywać na zewnętrznym dysku pamięci masowej.

• Należy unikać używania tablet ASUS w miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Jeśli tablet ASUS nie będzie używany przez dłuższy czas (co najmniej miesiąc), zalecane jest wyjęcie baterii, o ile jest ona wymienna.

• Przed zresetowaniem tablet ASUS należy odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne oraz upewnić się, że wszystkie poniższe pozycje są znane lub dostępne:

- Klucz produktu dla systemu operacyjnego i innych zainstalowanych aplikacji

- Kopia zapasowa danych

- Identyfikator i hasło logowania

- Informacje dotyczące połączenia z Internetem

42

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Załączniki

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

• Urządzenie to nie może powodować zakłóceń

• Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Działanie w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest ograniczone do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Zgodnie z wymogami FCC urządzenie może być użytkowane w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15–5,25 GHz w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale. Urządzenie będzie przesyłać dane w pasmach

5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz i 5,725–5,850 GHz po skojarzeniu z punktem dostępowym (AP).

44

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Informacja o ekspozycji RF (SAR)

To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.

Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi

1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych kanałach.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zgłoszona dla FCC wynosi 1,22 W/kg, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała.

FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach

FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/ ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: MSQK01G.

Urządzenie może automatycznie przestać przesyłać dane w przypadku braku informacji do przesłania lub po wystąpieniu błędu operacyjnego. Należy zauważyć, że nie ma to na celu uniemożliwienia przesyłania informacji dotyczących sterowania lub sygnalizacyjnych ani używania powtarzających się kodów w przypadku, gdy są one wymagane przez technologię.

Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych na rynek USA/Kanada. W produktach dostępnych na rynkach USA/Kanada można używać wyłącznie kanałów 1–11. Wybór innych kanałów jest niemożliwy.

Urządzenie może być używane w paśmie 5150–5250 MHz wyłącznie wewnątrz budynków w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale; maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzenia działającego w pasmach 5250–5350 MHz i 5470–5725 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniem EIRP oraz maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzeń działających w paśmie 5275–

5850 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami EIRP, ustanowionymi dla trybów działania punkt-punkt i innych niż punkt-punkt, został określony w paragrafie A9.2(3). Ponadto radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy główni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250–5350 MHz, dlatego radary te mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń LE-LAN.

K01G

45

Deklaracja zgodności z EC

Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem http://support.asus.com.

Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie zostało poddane testom zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w standardach EN 50332-1:2000 i EN 50332-2:2003.

46

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci

LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu

Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 0, 754W/kg.

Urządzenie to może być używane w następujących krajach:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Elementy sterowania DFS związane z wykrywaniem radiolokacyjnym nie powinny być dostępne dla użytkownika.

K01G

47

Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE

Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 1,61 W/kg.

To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane wymaganiami ochrony zdrowia.

Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących ochrony ludności.

Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe, poprzez wykonanie ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań naukowych. Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy ograniczenia dla urządzen przenośnych jest “SAR (Specific Absorption Rate

[Specyficzny współczynnik absorpcji])”, a limit SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10 gram masy ciała. Jest to zgodne z wymogami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony

Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).

To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w pobliżu ciała, a testy wykazały, że spełnia wymogi zaleceń ICNRP dotyczące ekspozycji oraz wymogi europejskiego standardu EN 62311 i EN 62209-2. Wartość SAR została zmierzona przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem, podczas transmisji z najwyższym, certyfikowanym poziomem mocy, we wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia mobilnego.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub H05VV-F, 2G,

0,75mm

2

.

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących.

Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej

WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego obudowa tabletu firmy ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).

48

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Uwagi firmy ASUS dotyczące rozwiązań ekologicznych

ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w tablecie firmy ASUS lub na stronie pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/.

Właściwa utylizacja

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

NIE należy wyrzucać tabletu firmy ASUS ze śmieciami miejskimi.

Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE należy wrzucać tabletu firmy ASUS do ognia. NIE należy zwierać styków. NIE należy demontować tabletu firmy ASUS.

Nazwa modelu: K01G (M81C)

Producent:

Adres, miasto

Autoryzowany przedstawiciel w Europie

Adres, miasto

ASUSTeK Computer Inc.

4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

K01G

49

50

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

ASUS Tablet

Model name : K01G conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

K01G

51

52 support.asus.com

Podręcznik elektroniczny tabletu firmy ASUS

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents