Asus | VivoTab RO7825 | User's Manual | ASUS VivoTab RO7825 User's Manual

VivoTab
Manual electronic
Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice
care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze
impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale
acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.
Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul
de utilizare inclus împreună cu dispozitivul VivoTab sau vizitaţi site-ul de asistenţă
ASUS la adresa http://support.asus.com/.
RO7825
Mai 2013
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi
reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în
orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive
de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE
VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII
SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ
INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA
BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A
DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST
INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI
DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci
înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt
utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a
avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN
SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE
PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI
ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE
CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN
ACESTA.
Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor
responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip,
indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult
responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi
proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau
incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până
la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile
menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta
reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt
responsabili împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1)
RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU
DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE,
ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ
(INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI
SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.
Service şi asistenţă
Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Cuprins
Despre acest manual....................................................................................................... 6
Convenţii utilizate în acest manual............................................................................ 7
Elemente tipografice....................................................................................................... 7
Precauţii referitoare la siguranţă................................................................................. 8
Încărcarea acumulatorului............................................................................................ 8
Utilizarea VivoTab............................................................................................................. 8
Măsuri de siguranţă în timpul călătoriei cu avionul............................................. 8
Conţinutul pachetului..................................................................................................... 9
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
Prezentarea dispozitivului VivoTab...........................................................................12
Vedere din faţă................................................................................................................12
Vedere din spate.............................................................................................................13
Capitolul 2: Utilizarea VivoTab
Configurarea dispozitivului VivoTab........................................................................18
Încărcarea dispozitivului VivoTab.............................................................................18
Instalarea unei cartele micro SIM.............................................................................19
Pornirea dispozitivului VivoTab.................................................................................20
Utilizarea gesturilor pe dispozitivul VivoTab.........................................................21
Gesturi ..........................................................................................................................21
Conectarea unui afişaj compatibil HDMI...............................................................23
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8
Prima pornire a tabletei................................................................................................26
Ecranul de blocare Windows® 8.................................................................................26
Interfaţa de utilizare Windows®.................................................................................27
Ecranul Start.....................................................................................................................27
Aplicaţii Windows®.........................................................................................................27
K0X/K0Y
Lucrul cu aplicaţiile Windows®...................................................................................28
Personalizarea aplicaţiilor...........................................................................................28
Accesarea tuturor aplicaţiilor.....................................................................................28
Bara Charms (Bară de activitate)...............................................................................29
Lansarea barei Charms (Bară de activitate)...........................................................29
În interiorul barei Charms bar (Bară de activitate).............................................30
Caracteristica Snap (Aliniere)......................................................................................31
Utilizarea funcţiei Snap (Aliniere).............................................................................31
Conectarea la Internet..................................................................................................32
Activarea Wi-Fi.................................................................................................................32
Mod avion..........................................................................................................................32
Activarea sau dezactivarea Mod avion...................................................................32
Internet Explorer 10.......................................................................................................33
Utilizarea IE10..................................................................................................................33
Eliminare totală şi reinstalare Windows..................................................................35
Oprirea dispozitivului VivoTab...................................................................................36
Plasarea dispozitivului VivoTab în modul de repaus..........................................36
Capitolul 4: Aplicaţii ASUS
Aplicaţii oferite de ASUS..............................................................................................38
My Library (Biblioteca mea)........................................................................................38
MyDictionary (Dicţionarul meu)...............................................................................43
Stocare Web ASUS..........................................................................................................44
ASUS @vibe......................................................................................................................64
SuperNote.........................................................................................................................66
ASUS Camera...................................................................................................................71
Anexe
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii........................................................74
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR).....................................74
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Declaraţie de conformitate la CE..............................................................................75
Prevenirea pierderii auzului........................................................................................75
Marcaj CE..........................................................................................................................75
Informaţii expunere RF (SAR) - CE............................................................................76
Cerinţă de siguranţă pentru energie.......................................................................77
Serviciile de reciclare/returnare ASUS....................................................................77
Notă referitoare la stratul de acoperire..................................................................77
Eliminarea corectă..........................................................................................................78
K0X/K0Y
Despre acest manual
În acest manual sunt furnizate informaţii despre componentele hardware şi
caracteristicile software ale VivoTab dvs. Manualul este organizat în următoarele
capitole:
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale VivoTab.
Capitolul 2: Utilizarea VivoTab
În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor componente ale
VivoTab dvs.
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8
Acest capitol conţine o prezentare generală a utilizării sistemului de
operare Windows® 8 pe VivoTab dvs.
Capitolul 4: Aplicaţii ASUS
În acest capitol sunt prezentate aplicaţiile ASUS livrate împreună cu
VivoTab.
Anexe
Această secţiune conţine note şi declaraţii privind siguranţa pentru
VivoTab dvs.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Convenţii utilizate în acest manual
Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate
după cum urmează:
IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie respectate
pentru realiza o activitate.
NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi utile la
realizarea activităţilor.
AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie respectate
pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi pentru prevenirea
deteriorării datelor şi componentelor VivoTab dvs.
Elemente tipografice
Caractere aldine = A
cestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.
Caractere aldine + Caractere italice = Aceasta
������������������������������������������
indică secţiuni pe care le puteţi
consulta în prezentul manual.
K0X/K0Y
Precauţii referitoare la siguranţă
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi complet bateria înainte de a utiliza dispozitivul VivoTab în modul de
baterie pentru perioade extinse de timp. Reţineţi că alimentatorul încarcă bateria
pe toată durata conectării sale la o sursă de curent alternativ. Ţineţi cont de faptul
că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizaţi tableta/tabletă-ul VivoTab în
timpul încărcării.
IMPORTANT! Nu lăsaţi dispozitivul VivoTab conectat la sursa de alimentare după
încărcarea completă. Dispozitivul
���������������������������������������������������������������
VivoTab nu este creat pentru a rămâne conectat la
sursa de alimentare pentru perioade mari de timp.
Utilizarea VivoTab
Acest dispozitiv VivoTab trebuie să fie utilizat numai în medii cu temperaturi
ambiante cuprinse între 0 °C (32 °F) şi 35 °C (95 °F)
Expunerea pe perioade lungi la temperaturi extreme (prea scăzute sau prea
ridicate) pot duce la consumarea rapidă a bateriei şi la reducerea duratei de viaţă a
acesteia. Pentru a asigura o performanţă optimă a bateriei, asiguraţi-vă că aceasta
este expusă unei temperaturi ambientale aflată în intervalul recomandat.
Măsuri de siguranţă în timpul călătoriei cu avionul
Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot
utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi dispozitivul VivoTab în
timpul zborului.
IMPORTANT! Dispozitivul VivoTab poate trece prin aparatele cu raze X de pe
aeroporturi (utilizate pentru articolele aşezate pe benzile rulante), dar nu poate fi
expus detectoarelor sau baghetelor magnetice.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Conţinutul pachetului
ASUS VivoTab
Adaptor de alimentare
Cablu micro USB
Documentaţii tehnice şi certificat de
garanţie
Cârpă de curăţat
Pin de scoatere a suportului de fixare
pentru cartela micro SIM*
NOT�:
• Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi-vă distribuitorul.
•Adaptorul de alimentare inclus diferă în funcţie de ţară sau regiune.
* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).
K0X/K0Y
10
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Capitolul 1:
Configurarea componentelor hardware
Capitolul 1:
Configurarea componentelor
hardware
K0X/K0Y
11
Prezentarea dispozitivului VivoTab
NOTĂ: Dispozitivul dvs. VivoTab poate avea aspect diferit, în funcţie de model.
Vedere din faţă
Panou de ecran tactil
Panoul de ecran tactil vă permite să operaţi dispozitivul VivoTab utilizând
stylusul sau gesturile de atingere.
Cameră frontală
Această cameră de 2 megapixel încorporată vă permite să realizaţi
fotografii sau să înregistraţi videoclipuri utilizând dispozitivul VivoTab.
Indicator de cameră
Indicatorul de cameră se aprinde când una din camerele încorporate este
în uz.
Senzor de lumină ambientală
Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină ambiantă
din mediu. Acesta permite sistemului să regleze automat luminozitatea
ecranului în funcție de condiţiile de iluminare ambientală.
12
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Buton tactil Windows® 8
Atingeţi acest buton pentru a face salt înapoi la ecranul Windows Start (Start
Windows). Dacă vă aflaţi deja în ecranul Windows Start (Start Windows),
atingeţi acest buton pentru a face salt înapoi la ultima aplicaţie deschisă.
Vedere din spate
Port pentru difuzor/set cu căşti
Acest port vă permite să conectaţi dispozitivul VivoTab la difuzoare cu
amplificare sau la căşti.
IMPORTANT! Acest port nu acceptă microfoane externe.
Buton de volum
Butonul de volum vă permite să creşteţi sau să reduceţi nivelul volumului
dispozitivului VivoTab.
K0X/K0Y
13
Orificiu de reiniţializare manuală
Dacă sistemul nu mai răspunde, introduceţi o agrafă desfăcută în orificiul
de resetare manuală pentru a forţa repornirea dispozitivului VivoTab.
IMPORTANT!
• Forţarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date. Vă
recomandăm insistent să creaţi periodic copii de rezervă ale datelor
importante.
• A se utiliza numai când sistemul nu mai răspunde.
Microfon
Microfonul mono încorporat poate fi utilizat pentru conferinţe video,
naraţiuni sonore sau înregistrări audio simple.
Cameră spate
Această cameră de 8 megapixeli încorporată vă permite să realizaţi
fotografii la înaltă definiţie sau să înregistraţi videoclipuri la înaltă definiţie
utilizând dispozitivul Tablet PC.
Bliţ LED cameră
Folosiţi bliţul cu LED atunci când realizaţi fotografii sau înregistraţi filme în
condiţii de iluminare scăzută.
Puteţi seta bliţul cu LED la oricare din aceste setări:
Setare
Descriere
AUTO
Sistemul foloseşte bliţul cu LED în mod automat atunci
când este nevoie, în funcţie de iluminarea disponibilă în
momentul realizării fotografiilor cu camera posterioară.
ON (PORNIT) Sistemul utilizează întotdeauna bliţul cu LED atunci când
efectuează fotografii.
TORCH
(LANTERNĂ)
OFF (OPRIT)
14
Sistemul activează permanent bliţul cu LED.
Sistemul dezactivează bliţul cu LED.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Buton de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul VivoTab, a-l
plasa în modul de repaus şi a-l reactiva din modul de repaus.
În cazul în care dispozitivul dvs. VivoTab nu mai răspunde la comenzi,
apăsaţi lung butonul de alimentare timp de circa cinci (5) secunde pentru
a forţa oprirea acestuia.
IMPORTANT!� Forţarea repornirii sistemului poate duce la pierderi de date.
Vă recomandăm insistent să creaţi periodic copii de rezervă ale datelor.
Indicator încărcare baterie
LED-ul cu două culori oferă indicaţii vizuale privind starea de
încărcare a bateriei.
Consultaţi următorul tabel pentru detalii:
Culoare
Stare
Alb
Încărcat complet.
Portocaliu
Mod de încărcare.
Iluminare
Dispozitivul VivoTab nu este conectat la o sursă de
redusă
alimentare.
Port micro HDMI
Acest port este destinat unui conector micro HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Interfaţă multimedia cu definiţie înaltă) şi este
compatibil HDCP pentru redare HD DVD, Blu-ray şi alt conţinut protejat.
Slotul de cartelă Micro SD
Dispozitivul VivoTab are un slot încorporat suplimentar, pentru cititorul
cartelelor de memorie, care acceptă formate de cartele microSD,
microSDHC şi microSDXC.
Slot pentru cartela micro SIM*
Dispozitivul VivoTab are încorporat un slot pentru cartele micro SIM, care
acceptă benzile de reţea GSM, WCDMA şi LTE.
NOTĂ: Consultaţi secţiunea Instalarea unei cartele micro SIM pentru mai
multe detalii.
* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).
K0X/K0Y
15
Orificiu de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM*
Introduceţi pinul de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM în acest
orificiu pentru a scoate tava pentru cartela micro SIM.
Etichetă NFC (Near Field Communication - Comunicare în câmp
apropiat) încorporată
Eticheta NFC încorporată vă permite să partajaţi în mod convenabil
persoane de contact, imagini, videoclipuri, cărţi de vizită şi alte fişiere.
Pentru a utiliza eticheta NFC, aşezaţi eticheta NFC a dispozitivului VivoTab
lângă un alt dispozitiv cu capacitate NFC.
Difuzoare audio
Difuzorul încorporat vă permite să auziţi semnalul audio direct de la
dispozitivul dvs. VivoTab. Caracteristicile audio sunt controlate prin
intermediul software-ului.
Port micro USB 2.0
Folosiţi portul micro USB 2.0 pentru a încărca acumulatorul şi alimenta
dispozitivul VivoTab.
* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).
16
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Capitolul 2:
Utilizarea VivoTab
Capitolul 2:
Utilizarea VivoTab
K0X/K0Y
17
Configurarea dispozitivului VivoTab
Încărcarea dispozitivului VivoTab
Pentru a încărca dispozitivul dvs. VivoTab:
Conectaţi cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
Conectaţi conectorul micro USB la dispozitivul VivoTab.
Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză împământată.
Încărcaţi dispozitivul VivoTab pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în
modul baterie pentru prima dată.
IMPORTANT!
• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare şi cablul micro USB incluse pentru a încărca
dispozitivul VivoTab. Utilizarea unui alt adaptor de alimentare poate deteriora
dispozitivul VivoTab.
• Curăţaţi pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare şi cablul micro USB
înainte de a pune la încărcat dispozitivul VivoTab pentru a preveni riscurile sau
rănirile.
• Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză care corespunde cu puterea de
alimentare. Tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de 5V dc, 2A.
• Nu lăsaţi dispozitivul VivoTab conectat la sursa de alimentare după încărcarea
completă. Dispozitivul VivoTab nu este creat pentru a rămâne conectat la sursa de
alimentare pentru perioade mari de timp.
• La utilizarea dispozitivului VivoTab în modul de adaptor de alimentare, priza
împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.
18
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Instalarea unei cartele micro SIM
Înainte de a vă putea conecta la o reţea mobilă de bandă largă utilizând
dispozitivul VivoTab, trebuie să introduceţi o cartelă micro SIM (Subscriber Identity
Module - modul de identificare a abonaţilor).
Pentru a instala o cartelă micro SIM:
A.
Introduceţi vârful pinului inclus de scoatere a tăvii pentru cartela micro SIM
în orificiul de scoatere pentru a scoate tava pentru cartela micro SIM.
B.
Trageţi în afară tava pentru cartela micro SIM şi aşezaţi cartela micro SIM pe
tavă, aşa cum este indicat.
Cartelă micro SIM
Tavă pentru cartela micro SIM
K0X/K0Y
19
C.
Aliniaţi şi introduceţi tava pentru cartela micro SIM înapoi în slot.
* Disponibil numai pentru modelul K0Y (ME400CL).
Pornirea dispozitivului VivoTab
Pentru a porni dispozitivul VivoTab:
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
20
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Utilizarea gesturilor pe dispozitivul VivoTab
Gesturile vă permit să lansaţi programe şi să accesaţi setările tabletei dvs. Funcţiile
pot fi activate prin utilizarea gesturilor manuale asupra panoului de afişare al
tabletei dvs.
Gesturi
Glisare de la marginea din stânga
Glisare de la marginea din dreapta
Glisaţi dinspre marginea din stânga a
ecranului pentru a vizualiza aplicațile
aflate în execuţie.
Glisare de la marginea superioară
Glisaţi dinspre marginea din dreapta a
ecranului pentru a lansa bara Charms
(Bară de activitate).
Glisare cu degetul
•
Glisaţi degetul pentru a derula în sus
sau în jos şi pentru a direcţiona ecranul
către stânga sau dreapta.
•
În ecranul Start, glisaţi de la
marginea de sus a ecranului pentru
a vizualiza bara All Apps (Toate
aplicaţiile).
Într-o aplicaţie aflată în execuţie,
glisaţi de la marginea de sus a
ecranului pentru a-i accesa meniul.
K0X/K0Y
21
Mărire
Micşorare
Apropiaţi cele două degete pe panoul
tactil.
Depărtaţi cele două degete pe panoul
tactil.
Atingere şi menţinere
Atingere/Atingere dublă
•
•
•
22
Pentru a muta o aplicaţie, atingeţi
şi menţineţi apăsat pe cadrul
acesteia şi glisaţi-o într-o locaţie
nouă.
Pentru a închide o aplicaţie,
atingeţi şi menţineţi apăsată partea
superioară a unei aplicaţii aflată în
execuţie şi glisaţi-o în partea de jos
a ecranului.
•
Atingeţi o aplicaţie pentru a o
lansa.
În modul Desktop (Spaţiu de lucru),
atingeţi de două ori o aplicaţie
pentru a o lansa.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Conectarea unui afişaj compatibil HDMI
Pentru a conecta un afişaj compatibil HDMI:
Cuplaţi conectorul micro HDMI la portul micro HDMI al dispozitivului
VivoTab.
Cuplaţi cablul HDMI la portul HDMI al unui afişaj compatibil HDMI.
K0X/K0Y
23
24
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Capitolul 3:
Lucrul cu Windows® 8
Capitolul 3:
Lucrul cu Windows® 8
K0X/K0Y
25
Prima pornire a tabletei
La prima pornire a tabletei apar mai multe ecrane care vă ghidează în configurarea
setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.
Pentru a începe să utilizaţi tableta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porniţi tableta.
Selectaţi o limbă de afişare şi apoi atingeţi Next (Următorul).
Selectaţi o ţară, o limbă şi un mod de dispunere a tastaturii şi apoi atingeţi
Next (Următorul).
Citiţi cu atenţie termenii licenţei. Bifaţi opţiunea Accept termenii licenței
pentru utilizarea Windows şi atingeţi Acceptare.
Urmaţi instrucţiunile care vor apărea pe ecran pentru a configura
următoarele elemente de bază:
•
Personalizare
•
Setări
•
Conectaţi-vă la PC
După ce aţi configurat elementele de bază va apărea tuturoialul video
Windows® 8. Urmăriţi acest tutorial pentru a învăţa mai mult despre modul
de funcţionare a sistemului Windows® 8.
Ecranul de blocare Windows® 8
Când dispozitivul dvs. VivoTab intră în sistemul de operare Windows 8® sau când
se află în modul de repaus, poate apărea ecranul de blocare Windows® 8. Glisaţi în
sus ecranul de blocare pentru a accesa ecranul Start.
26
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Interfaţa de utilizare Windows®
Windows® 8 prezintă utilizatorilor o interfaţă de utilizare bazată pe cadre, care
permite acestora să organizeze şi să acceseze cu uşurinţă aplicaţiile Windows® din
ecranul Start. Interfaţa include următoarele caracteristici pe care le puteţi utiliza
atunci când lucraţi pe tableta dvs.
Ecranul Start
Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de utilizator. Acesta
vă ajută să organizaţi într-un singur loc toate programele şi aplicaţiile de care aveţi
nevoie.
cadre în timp real
Cont utilizator
Aplicaţii Windows®
Acest grup de aplicaţii poate fi personalizat pentru a asigura un hub unic pentru
lucru şi divertisment pe tableta dvs. Fiecare dintre acestea reprezintă o anumită
funcţie pe care o puteţi utiliza şi partaja prin conexiuni la reţea.
NOTĂ: Unele aplicaţii necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte de a putea
fi lansate complet.
K0X/K0Y
27
Lucrul cu aplicaţiile Windows®
Personalizarea aplicaţiilor
Puteţi redimensiona aplicaţiile din ecranul Start şi le puteţi detaşa de la acest
ecran.
Redimensionarea aplicaţiilor
Pentru a redimensiona cadrul aferent unei aplicaţii:
1.
Glisaţi în jos cadrul aplicaţiei pentru a selecta aplicaţia şi pentru a lansa
bara de setări.
2.
Atingeţi�
pentru a micşora cadrul aplicaţiei sau�
pentru a-l mări.
Detaşarea aplicaţiilor
Pentru a detaşa o aplicaţie:
1.
Glisaţi în jos cadrul aplicaţiei pentru a selecta aplicaţia şi pentru a lansa
bara de setări.
2.
Atingeţi�
pentru a detaşa o aplicaţie.
Accesarea tuturor aplicaţiilor
Lansarea ecranului Apps (Aplicaţii)
Pentru a vizualiza toate aplicaţiile:
1.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara
Toate aplicaţiile.
2.
Atingeţi�
pentru a afişa toate aplicaţiile instalate în tableta dvs.
Ataşarea mai multor aplicaţii la ecranul Start
Pentru a ataşa o aplicaţie:
1.
În ecranul Apps (Aplicaţii), glisaţi în jos aplicaţia pentru a selecta aplicaţia şi
pentru a lansa bara de setări.
2.
Atingeţi�
28
pentru a ataşa aplicaţia selectată la ecranul Start.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Bara Charms (Bară de activitate)
Bara Charms (Bară de activitate) este o bară de instrumente care poate fi iniţiată în
partea dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente care
vă permit să partajaţi aplicaţii şi care asigură accesul rapid pentru personalizarea
setărilor tabletei dvs.
Bara Charms (Bară de activitate)
Lansarea barei Charms (Bară de activitate)
NOTĂ: Atunci când este apelată, bara Charms (Bară de activitate) apare sub forma
unui set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei Charms (Bară
de activitate) după activare.
Pentru a lansa bara Charms (Bară de activitate), glisaţi dinspre marginea din
dreapta a ecranului.
K0X/K0Y
29
În interiorul barei Charms bar (Bară de activitate)
Căutare
Acest instrument vă permite să căutaţi fişiere, aplicaţii sau programe
din tableta dvs.
Partajare
Acest instrument vă permite să partajaţi aplicaţii prin site-uri de
socializare sau prin e-mail.
Start
Acest instrument aduce afişajul înapoi la ecranul Start. De asemenea, îl
puteţi utiliza din ecranul Start pentru a reveni la o aplicaţie deschisă de
curând.
Dispozitive
Acest instrument vă permite să accesaţi şi să partajaţi fişiere cu
dispozitivele ataşate la tableta dvs., precum un monitor extern sau o
imprimantă.
Setări
Acest instrument vă permite să accesaţi setările tabletei dvs.
30
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Caracteristica Snap (Aliniere)
Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate, permiţându-vă să
lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.
Bara Snap
(Aliniere)
Utilizarea funcţiei Snap (Aliniere)
Pentru a activa funcţia Snap (Aliniere) folosind ecranul tactil al tabletei dvs., urmaţi
paşii de mai jos:
1.
2.
3.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pe partea cea mai de sus a aplicaţiei şi glisaţi-o
în partea stângă sau dreaptă a ecranului până când apare bara de aliniere.
Lansaţi o altă aplicaţie.
K0X/K0Y
31
Conectarea la Internet
Accesaţi e-mailuri, navigaţi pe internet şi partajaţi aplicaţii prin site-uri de
socializare utilizând conexiunea Wi-Fi a tabletei dvs.
IMPORTANT! Dezactivaţi Mod avion pentru a permite conectarea prin Wi-Fi.
Activarea Wi-Fi
Pentru a activa conexiunea Wi-Fi:
1.
Lansaţi bara Charms (Bară de activitate).
2.
Atingeţi�
3.
Atingeţi pentru a selecta un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi
disponibile, după care atingeţi Connect (Conectare).
Când vi se solicită introducerea unei parole, introduceţi parola şi apoi
atingeţi Next (Următorul).
Dacă doriţi să activaţi partajarea între tableta dvs. şi alte sisteme
compatibile cu conexiunile fără fir, atingeţi Yes, turn on sharing and
connect to devices (Da, se activează partajarea şi se conectează la alte
dispozitive). Atingeţi No, don’t turn on sharing or connect to devices (Nu,
nu se activează partajarea şi nu se conectează la alte dispozitive) dacă
nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.
4.
5.
şi apoi�
.
Mod avion
Mod avion dezactivează conexiunile fără fir, permiţându-vă să utilizaţi tableta în
siguranţă pe timpul unui zbor cu avionul.
NOTĂ: Contactaţi operatorul aerian pentru a afla mai multe despre serviciile
aeriene care se pot utiliza şi restricţiile care trebuie să fie respectate când
utilizaţi tableta în timpul zborului.
Activarea sau dezactivarea Mod avion
Pentru a activa sau dezactiva Mod avion
1. Lansaţi bara Charms (Bară de activitate).
2.
Atingeţi�
3.
Deplasaţi glisorul către stânga pentru a dezactiva Mod avion sau către
dreapta pentru a activa Mod avion.
32
şi apoi�
.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 (IE10) oferă o modalitate de navigare mai intuitivă, mai rapidă
şi mai sigură, permiţându-vă totodată să partajaţi site-urile web preferate.
NOTĂ: Înainte de a utiliza IE10, asiguraţi-vă că sunteţi conectat la internet.
Utilizarea IE10
Pentru a utiliza IE10:
1.
În ecranul Start, atingeţi�
.
2.
Din bara de adresă, introduceţi adresa web şi apoi atingeţi
.
Pagină web curentă
bară de adresă
web
Merge înapoi
la pagina
precedentă
Reîmprospătare
Ataşare la Start
Setări
Înainte la ultima pagină
Utilizarea filelor
Bara cu file arată o previzualizare cu miniaturi a paginilor web care au fost deja
deschise. De asemenea, aceasta prezintă comenzi tactile care simplifică adăugarea
unei noi file, închiderea filelor sau comutarea între file.
K0X/K0Y
33
Pentru a adăuga o filă nouă:
1. Glisaţi de la partea de sus sau de jos a paginii IE10 pentru a afişa bara Menu
(Meniu).
2. Atingeţi
.
3.
În bara de adresă, introduceţi adresa web şi apoi atingeţi
.
Pentru a închide o filă:
1. Glisaţi de la partea de sus sau de jos a paginii IE10 pentru a afişa bara Menu
(Meniu).
2. Atingeţi
pentru fila pe care doriţi să o închideţi.
3.
Dacă doriţi să închideţi toate filele, atingeţi
> Close tabs (Închidere file).
NOTĂ: Această acţiune închide toate filele cu excepţia paginii care este afişată pe
ecran.
34
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Eliminare totală şi reinstalare Windows
Pentru a restaura dispozitivul VivoTab la setările iniţiale din fabrică utilizaţi
opţiunea Remove everything and reinstall (Eliminare totală şi reinstalare) din
setările PC.�������������������������������������������������������������
Consultaţi
������������������������������������������������������������
paşii de mai jos pentru a activa această opţiune:
IMPORTANT! Realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor înainte de a activa această
opţiune.
NOTĂ: Acest proces poate dura mai mult timp.
1.
Lansaţi Charms bar (����������������
bara cu butoane).
2.
Atingeţi
3.
4.
> Change PC Settings (Modificare setări pentru PC) >
General.
Derulaţi în jos pentru a vizualiza opţiunea Remove everything and
reinstall Windows (Eliminare totală şi reinstalare Windows). Sub această
opţiune, atingeţi Get Started (Începere).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de reinstalare şi
resetare.
K0X/K0Y
35
Oprirea dispozitivului VivoTab
Puteţi opri dispozitivul VivoTab prin executarea uneia din următoarele acţiuni:
•
•
•
Atingeţi�
în bara de simboluri, apoi atingeţi�
>Închidere pentru a realiza
o închidere normală.
În ecranul de conectare, atingeţi
> Închidere.
Dacă dispozitivul dvs. VivoTab nu reacţionează, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de alimentare cel puţin cinci (5) secunde, până când dispozitivul VivoTab se
opreşte.
Plasarea dispozitivului VivoTab în modul de repaus
Pentru a plasa dispozitivul VivoTab în modul de repaus, apăsaţi pe butonul de
alimentare o dată.
36
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Capitolul 4:
Aplicaţii ASUS
Capitolul 4:
Aplicaţii ASUS
K0X/K0Y
37
Aplicaţii oferite de ASUS
My Library (Biblioteca mea)
My Library (Biblioteca mea) este o interfaţă integrată destinată colecţiilor dvs. de
cărţi. Aceasta vă permite să aşezaţi şi să sortaţi după titlu, autor sau data cărților
electronice descărcate sau achiziţionate.
NOTĂ: MyLibrary (Biblioteca mea) acceptă numai ebook-uri în format ePub.
Ecranul principal My Library (Biblioteca mea)
Atingeţi pentru a
realiza sortarea după
autor, dată sau titlu.
Cărţi
Importarea ebook-urilor
Pentru a importa mai multe ebook-uri pe care să le aşezaţi pe rafturile dvs., puteţi
parcurge paşii de mai jos:
1.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări.
2.
Atingeţi
şi apoi atingeţi Files (Fişiere) pentru a localiza ebook-urile pe
care doriţi să le adăugaţi pe rafturile dvs.
38
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
3.
Atingeţi ebook-urile pe care doriţi să le adăugaţi în biblioteca dvs. şi
apoi atingeţi Open (Deschidere).
K0X/K0Y
39
Citirea unui ebook
Când citiţi un ebook, atingeţi sau glisaţi pagina din dreapta pentru a trece la
următoarea pagină şi atingeţi sau glisaţi pagina din partea stângă pentru a merge
la pagina precedentă.
Atingeţi pentru a reveni la raft
Atingeţi pentru a afişa lista de
capitole
Atingeţi pentru a căuta un cuvânt cheie
Atingeţi pentru a mări pagina
Atingeţi pentru a vizualiza
o listă cu marcaje sau
pentru a activa modul
Day/Night (Zi/Noapte)
Atingeţi pentru a
insera un marcaj
Atingeţi pentru a
micşora pagina
Atingeţi pentru a derula
paginile
Plasarea unui marcaj
Marcajul vă permite să însemnaţi pagini din cartea dvs. pentru a putea reveni cu
uşurinţă la ultima pagină citită.
40
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Pentru a plasa un marcaj:
1.
Glisaţi de la partea de sus sau de jos a ebook-ului pentru a afişa bara de
setări.
2.
Atingeţi
3.
Pentru a vizualiza paginile marcate, atingeţi
pentru a marca pagina. Puteţi să marcaţi câte pagini doriţi.
> Bookmark list (Listă
marcaje), apoi atingeţi pagina pe care doriţi să o deschideţi.
Realizarea de adnotări într-o pagină
Marcarea unei note în ebook-urile dvs. vă permite să aflaţi definiţia unui cuvânt,
să copiaţi un cuvânt sau o expresie, să partajaţi conţinutul prin e-mail sau să
traduceţi conţinutul într-o altă limbă.
Adnotarea unui cuvânt
K0X/K0Y
41
Adnotarea unei expresii
Pentru a marca o notă:
1.
Ţineţi apăsat un cuvânt până când apar un meniu de instrumente şi nota de
dicţionar.
NOTĂ: Pentru a marca o expresie, ţineţi apăsat un cuvânt şi apoi glisaţi degetul
pentru a selecta întreaga expresie. Când selectaţi o expresie, nota de dicţionar nu va
apărea.
2.
Atingeţi Highlight (Evidenţiere) pentru a marca un cuvânt sau o expresie.
Atingeţi Copy (Copiere) pentru a copia cuvântul selectat sau expresia
selectată şi pentru a lipi cuvântul sau expresia într-o aplicaţie de text.
NOTE:
•Pentru a traduce un cuvânt sau o expresie, atingeţi Highlight (Evidenţiere).
Atingeţi cuvântul sau expresia evidenţiată şi apoi atingeţi Translation
(Traducere) şi selectaţi o limbă. Când utilizaţi această funcţie, asiguraţi-vă că
sunteţi conectat la internet.
•Pentru a partaja un cuvânt sau o expresie, atingeţi Share (Partajare) şi apoi
selectaţi aplicaţia dorită pentru partajare.
3.
Pentru a vizualiza paginile cu note salvate, atingeţi
> Note list (Listă
note), apoi atingeţi nota pe care doriţi să o deschideţi.
42
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
MyDictionary (Dicţionarul meu)
MyDictionary este o aplicaţie de referinţă integrată care vă permite să aflaţi
definiţia, modul de pronunţare şi traducerea unui cuvânt sau unei expresii.
Ecranul Dictionary (Dicţionar)
Atingeţi pentru a lansa ecranul Dictionary (Dicţionar)
Tastaţi cuvântul şi apoi
atingeţi
Atingeţi pentru a deschide
dicţionarul Wiktionary
Atingeţi pentru a auzi modul
de pronunţare a cuvântului
Panou de definiţii
Panou cu istoricul
Ecranul Translate (Traducere)
Atingeţi pentru a
selecta limba originală
a textului
Atingeţi pentru a lansa ecranul
Translare (Traducere)
Atingeţi pentru a comuta
între ele limbile
Atingeţi pentru a selecta
limba în care doriţi să
traduceţi
Panou de traducere
Tastaţi cuvintele sau
expresiile pe care
doriţi să le traduceţi
NOTĂ: Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la internet înainte de a utiliza funcţia de
traducere sau înainte de a lansa site-ul web Wiktionary.
K0X/K0Y
43
Stocare Web ASUS
ASUS WebStorage este un spaţiu de stocare online personal care vă permite să
salvaţi conţinuturile preferate şi să le partajaţi în cadrul unui grup de lucru. Când
utilizaţi serviciul ASUS WebStorage pe dispozitivul dvs. VivoTab, vă puteţi accesa
conţinuturile, le puteţi sincroniza cu computerul sau le puteţi partaja cu prietenii
dvs.
Serviciul ASUS WebStorage vă mai permite să creaţi note, să realizaţi fotografii, să
înregistraţi clipuri video şi mesaje vocale. Ulterior, puteţi încărca instantaneu toate
aceste elemente în contul dvs. WebStorage, utilizând dispozitivul VivoTab.
NOTE:
• Pentru a utiliza această aplicaţie trebuie să aveţi un cont ASUS WebStorage.
Dacă nu aveţi un cont, creaţi unul utilizând aplicaţia ASUS WebStorage din
dispozitivul dvs. ASUS VivoTab sau accesând https://www.asuswebstorage.com şi
înregistrându-vă.
• Verificaţi dacă sunteţi conectat la internet înainte de a accesa ASUS Webstorage.
• Nu uitaţi să instalaţi cea mai recentă versiune a ASUS WebStorage PC Suite pe
computerul dvs. pentru a sincroniza fişiere cu acesta. Mergeţi la https://www.
asuswebstorage.com/navigate/downloads/ şi descărcaţi cea mai recentă versiune
a ASUS WebStorage PC Suite.
Conectarea la contul dvs. ASUS WebStorage
Pentru a vă conecta la contul dvs. ASUS WebStorage:
1.
2.
În pagina de conectare ASUS WebStorage, atingeţi Sign in (Conectare).
Introduceţi ID-ul şi parola WebStorage şi apoi atingeţi Sign in (Conectare).
Vor apărea ecrane introductive care evidenţiază caracteristicile ASUS
WebStorage.
3.
Atingeţi
până când apare pagina de previzualizare a filei, după care
atingeţi
pentru a accesa ecranul principal ASUS WebStorage.
44
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Ecran principal Stocare web ASUS
MySyncFolder
Spaţiu
My Collection
Date copiate
de rezervă
Etichetă
Elemente
favorite
Modificări recente
Melodii recente
Atribut
Glisaţi degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a vedea mai multe
opţiuni.
Fotografii recente
Colaborare
Legătură de partajare salvată
Partajare
K0X/K0Y
45
Utilizarea ASUS WebStorage (Stocare web ASUS)
ASUS WebStorage (Stocare web ASUS) conţine următoarele foldere pe care le
puteţi utiliza pentru a realiza diverse funcţii:
MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)
MySyncFolder vă permite să accesaţi şi partajaţi conţinuturile sincronizate cu
computerul prin intermediul dispozitivului VivoTab.
Când încărcaţi un fişier în acest folder, fişierul respectiv va fi sincronizat automat
cu computerul. De asemenea, puteţi să descărcaţi conţinuturi din acest folder şi le
puteţi salva pe dispozitivul VivoTab sau pe un dispozitiv de stocare extinsă.
Încărcarea fişierelor în folderul MySyncFolder (Folderul meu de
sincronizare)
Pentru a încărca fişiere în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)
pentru a lansa MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare).
1.
Atingeţi
2.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări.
3.
Atingeţi
şi apoi localizaţi fişierul pe care doriţi să-l încărcaţi în folderul
MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare).
Descărcarea fişierelor pe o unitate locală sau pe un dispozitiv de
stocare extinsă
Pentru a descărca fişiere pe o unitate locală sau pe un dispozitiv de stocare
extinsă:
1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl descărcaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
, apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi
3.
fişierul.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Bara de
setări
Această bară de setări apare
atunci când selectaţi un fişier.
46
Această bară de setări apare atunci
când glisaţi cu degetul dinspre
partea de jos sau de sus a ecranului.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Adăugarea fişierelor în folderul MySyncFolder (Folderul meu de
sincronizare)
Pentru a adăuga fişiere în folderul MySyncFolder (Folderul meu de sincronizare)
1.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi selectaţi oricare din următoarele
opţiuni:
a. Atingeţi Note taking (Luare notiţe) pentru a lua notiţe.
b. Atingeţi Snapshot (Instantaneu) pentru a realiza fotografii.
c. Atingeţi Video record (Înregistrare video) pentru a înregistra clipuri
video.
d. Atingeţi Audio record (Înregistrare audio) pentru a înregistra fişiere
audio.
3.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Ştergerea conţinuturilor din folderul MySyncFolder (Folderul meu de
sincronizare)
Pentru a şterge conţinuturi din folderul MySyncFolder (Folderul meu de
sincronizare):
1. Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl ştergeţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi atingeţi OK.
Redenumirea conţinuturilor din MySyncFolder
Pentru a redenumi conţinuturile din MySyncFolder:
1.
2.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
Atingeţi
K0X/K0Y
când aţi terminat.
47
Etichetarea conţinuturilor din MySyncFolder
Pentru a eticheta conţinuturile din MySyncFolder:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl etichetaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
.
NOTE:
• O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fişierul sau folderul etichetat.
• Fişierele pe care le-aţi etichetat ca favorite sau pe care le-aţi partajat prin legături
vor fi adăugate automat la folderul Elemente favorite şi, respectiv, în folderul
Legătura mea partajată.
Partajarea conţinuturilor din MySyncFolder
Pentru a partaja conţinuturile din MySyncFolder:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl partajaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeţi
Collaboration (Colaborare).
NOTĂ:
• Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
• Asiguraţi-vă că adăugaţi adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriţi să
colaboraţi în cadrul fişierelor. Consultaţi secţiunea Colaborare pentru mai multe
detalii.
48
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Backed-up Data (Date copiate de rezervă)
Folderul Date copiate de rezervă vă permite să accesaţi fişierele pe care le-aţi
copiat de rezervă din computerul dvs. Acesta vă permite şi să etichetaţi fişiere ca
favorite şi să le descărcaţi în unitatea de stocare locală a dispozitivului VivoTab sau
pe un dispozitiv de stocare extinsă.
NOTĂ:
• ASUS WebStorage utilizează numele computerului dvs. ca nume implicit pentru
folderul destinat copierii de rezervă.
• Căile şi numele conţinuturilor copiate de rezervă vor fi identice cu căile şi numele
conţinuturilor din computerul dvs.
• Pentru a copia de rezervă fişiere din mai multe computere sau pentru a mări
capacitatea de stocare, trebuie să achiziţionaţi planuri WebStorage prin
intermediul site-ului de asistenţă ASUS WebStorage. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi https://service.asuswebstorage.com/store.
Descărcarea şi etichetarea conţinuturilor în Date copiate de rezervă
Puteţi descărca un fişier în unitatea de stocare locală a dispozitivului VivoTab sau
puteţi eticheta un fişier sau folder ca favorit.
Pentru a descărca sau eticheta fişiere din folderul Date copiate de rezervă:
pentru a lansa Backed-up Data (Date copiate de rezervă).
1.
Atingeţi
2.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl descărcaţi sau etichetaţi.
3.
Din bara de setări, atingeţi
pentru a eticheta fişierul sau atingeţi
pentru a descărca fişierul şi pentru a-l salva în unitatea de stocare locală.
NOTĂ:
• Puteţi descărca un singur fişier la un moment dat.
• Fişierele pe care le-aţi etichetat ca favorite sunt adăugate automat în folderul
Starred (Elemente favorite).
K0X/K0Y
49
My Collection (Colecţia mea)
Folderul My Collection este spaţiul dvs. personal de stocare, unde puteţi păstra
conţinuturile dorite. De asemenea, puteţi să descărcaţi fişierele din acest folder şi
le puteţi salva în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.
Încărcarea fişierelor
Pentru a încărca fişiere:
pentru a lansa folderul My Collection (Colecţia mea).
1.
Atingeţi
2.
Atingeţi
3.
Atingeţi Open (Deschidere) pentru a încărca fişierul în folderul My
Collection (Colecţia mea).
şi apoi localizaţi şi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl încărcaţi.
Adăugarea fişierelor în folderul My Collection (Colecţia mea)
Pentru a adăuga fişiere în folderul My Collection (Colecţia mea):
1.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi selectaţi oricare din următoarele
opţiuni:
a. Atingeţi Note taking (Luare notiţe) pentru a lua notiţe.
b. Atingeţi Snapshot (Instantaneu) pentru a realiza fotografii.
c. Atingeţi Video record (Înregistrare video) pentru a înregistra clipuri
video.
d. Atingeţi Audio record (Înregistrare audio) pentru a înregistra fişiere
audio.
3.
50
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Ştergerea conţinuturilor din folderul My Collection (Colecţia mea)
Pentru a şterge conţinuturi din folderul My Collection (Colecţia mea):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl ştergeţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi atingeţi OK.
Redenumirea conţinuturilor din MySyncFolder
Pentru a redenumi conţinuturile din MySyncFolder:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
Atingeţi
când aţi terminat.
Etichetarea conţinuturilor din My Collection (Colecţia mea)
Pentru a eticheta conţinuturile din My
�����������������������������
Collection (Colecţia mea):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl etichetaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
.
NOTE:
• O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fişierul sau folderul etichetat.
• Fişierele pe care le-aţi etichetat ca favorite sau pe care le-aţi partajat prin legături
vor fi adăugate automat la folderul Elemente favorite şi, respectiv, în folderul
Legătura mea partajată.
K0X/K0Y
51
Partajarea conţinuturilor din My Collection (Colecţia mea)
Pentru a partaja conţinuturile din My
�����������������������������
Collection (Colecţia mea):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl partajaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeţi
Collaboration (Colaborare).
NOTĂ:
• Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
• Asiguraţi-vă că adăugaţi adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriţi să
colaboraţi în cadrul fişierelor. Consultaţi secţiunea Colaborare pentru mai multe
detalii.
Elemente favorite
Folderul Elemente favorite vă permite să accesaţi şi vizualizaţi cu uşurinţă
conţinuturile pe care le-aţi etichetat ca favorite.
De asemenea, puteţi redenumi conţinuturile acestui folder, le puteţi partaja cu
prietenii sau le puteţi elimina din elementele favorite.
Redenumirea conţinuturilor din Elemente favorite
Pentru a redenumi conţinuturile din Elemente favorite:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
52
Atingeţi
când aţi terminat.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Partajarea conţinuturilor din Elemente favorite
Pentru a partaja conţinuturile din Elemente
������������������
favorite:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl partajaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
c. Pentru a partaja prin intermediul folderului Colaborare, atingeţi
Collaboration (Colaborare).
NOTĂ:
• Partajarea prin intermediul folderului Colaborare este limitată doar la foldere.
• Asiguraţi-vă că adăugaţi adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriţi să
colaboraţi în cadrul fişierelor. Consultaţi secţiunea Colaborare pentru mai multe
detalii.
K0X/K0Y
53
Eliminarea unui fişier sau unui folder
Pentru a elimina un fişier sau un folder:
pentru a lansa folderul Starred (Elemente favorite).
1.
Atingeţi
2.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl eliminaţi.
3.
Din bara de setări, atingeţi
.
Recent changes (Modificări recente)
Folderul Modificări recente conţine douăzeci dintre fişierele pe care le-aţi încărcat,
etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteţi să descărcaţi fişierele
şi să le salvaţi în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului VivoTab.
Vizualizarea conţinutului modificat recent
Pentru a vizualiza conţinutul modificat recent:
pentru a lansa folderul Recent changes (Modificări recente).
1.
Atingeţi
2.
Atingeţi serviciul pe care doriţi să îl vizualizaţi.
3.
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul principal.
Redenumirea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări
recente)
Pentru a redenumi conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl redenumiţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
Atingeţi
când aţi terminat.
NOTĂ: Puteţi redenumi numai conţinuturile recente care sunt salvate în folderele
MySyncFolder şi My Collection.
54
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Ştergerea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări
recente)
Pentru a şterge conţinuturi din folderul Recent changes (Modificări recente):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl ştergeţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi atingeţi OK.
IMPORTANT! Ştergerea fişierelor din acest folder va determina ştergerea acestora şi
din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fişierele înainte de a
le şterge.
Etichetarea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări
recente)
Pentru a eticheta conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl etichetaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
.
NOTĂ��: O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fişierul sau folderul etichetat.
Partajarea conţinuturilor din folderul Recent changes (Modificări
recente)
Pentru a partaja conţinuturile din folderul Recent changes (Modificări recente):
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl partajaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
K0X/K0Y
55
Descărcarea fişierelor pe o unitate locală
Pentru a descărca fişiere pe o unitate locală:
1.
Glisaţi un fişier sau un folder pe care doriţi să îl descărcaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
, apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi
fişierul.
3.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Recent photos (Fotografii recente)
Folderul Fotografii recente conţine douăzeci dintre fotografiile pe care le-aţi
încărcat, etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteţi să descărcaţi
fotografiile şi să le salvaţi în unitatea de stocare internă sau externă a dispozitivului
VivoTab.
Vizualizarea fotografiilor recente
Pentru a vizualiza fotografiile recente:
pentru a lansa folderul Recent photos (Fotografii recente).
1.
Atingeţi
2.
Pentru a vizualiza mai multe fotografii, glisaţi de la partea de sus sau de jos a
ecranului pentru a lansa vizualizarea de miniaturi şi apoi atingeţi fotografia.
3.
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul principal.
Redenumirea fotografiilor
Pentru a redenumi fotografii:
1.
Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o redenumiţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
Atingeţi
când aţi terminat.
NOTĂ: Puteţi redenumi numai fotografiile care sunt salvate în folderele
MySyncFolder şi My Collection.
56
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge o fotografie:
1.
Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi atingeţi OK.
IMPORTANT! Ştergerea fotografiilor din acest folder va determina ştergerea acestora
şi din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fotografiile înainte
de a le şterge.
Etichetarea fotografiilor
Pentru a eticheta o fotografie:
1.
Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o etichetaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
.
NOTĂ: O pictogramă sub formă de stea va apărea sub fotografia etichetată.
Partajarea fotografiilor
Pentru a partaja o fotografie:
1.
Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o partajaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja fotografiile prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
K0X/K0Y
57
Descărcarea fotografiilor pe o unitate locală
Pentru a descărca o fotografie:
1.
Glisaţi o fotografie pe care doriţi să o descărcaţi.
2.
Din bara de setări, atingeţi
, apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi
fotografia.
3.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Recent music (Melodii recente)
Folderul Melodii recente conţine douăzeci dintre fişierele muzicale pe care le-aţi
încărcat, etichetat sau partajat cel mai recent. Din acest folder puteţi să redaţi în
flux fişierele muzicale, să le descărcaţi şi să le salvaţi în unitatea de stocare internă
sau externă a dispozitivului VivoTab.
Vizualizarea şi redarea fişierelor muzicale
Pentru a vizualiza şi reda fişiere muzicale:
1.���������
Atingeţi
2.
pentru a lansa folderul Recent music (Melodii recente).
Cele mai recente fişiere muzicale sunt afişate sub forma unei liste de redare
în partea dreaptă a ecranului.
Glisaţi lista de redare în sus sau în jos pentru a defila şi atingeţi fişierul
muzical pe care doriţi să îl redaţi.
Redenumirea fişierelor muzicale
Pentru a redenumi un fişier muzical:
1.
În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl redenumiţi.
NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi introduceţi un nou nume pentru
fişier.
3.
Atingeţi
când aţi terminat.
NOTĂ: Puteţi redenumi numai fişierele muzicale care sunt salvate în folderele
MySyncFolder şi My Collection.
58
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Ştergerea fişierelor muzicale
Pentru a şterge un fişier muzical:
1.
În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl ştergeţi.
NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.
2.
şi apoi atingeţi OK.
Din bara de setări, atingeţi
IMPORTANT! Ştergerea fişierelor muzicale din acest folder va determina ştergerea
acestora şi din folderele MySyncFolder şi My Collection. Copiaţi de rezervă fişierele
muzicale înainte de a le şterge.
Etichetarea fişierelor muzicale
Pentru a eticheta un fişier muzical:
1.
În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl etichetaţi.
NOTĂ: În partea dreaptă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de
difuzor.
2.
Din bara de setări, atingeţi
.
NOTĂ: În partea dreaptă a fişierului muzical etichetat apare o pictogramă sub formă
de stea.
K0X/K0Y
59
Partajarea fişierelor muzicale
Pentru a partaja un fişier muzical:
1.
În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl partajaţi.
NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de difuzor.
2.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi alegeţi din următoarele opţiuni:
a. Pentru a partaja prin e-mail, atingeţi Public share (Partajare publică) şi
apoi atingeţi
.
NOTĂ: Trebuie să aveţi un cont Microsoft pentru a partaja conţinutul prin e-mail.
b. Pentru a partaja prin intermediul folderului Legătură partajată salvată,
atingeţi Public share (Partajare publică) şi apoi atingeţi
. Reţineţi
codul de partajare care este afişat.
NOTĂ: Daţi codul de partajare persoanelor cu care intenţionaţi să partajaţi fişierele.
Descărcarea fişierelor muzicale pe o unitate locală
Pentru a descărca un fişier muzical:
1.
În lista de redare atingeţi fişierul muzical pe care doriţi să îl descărcaţi.
NOTĂ: În partea stângă a fişierului selectat apare o pictogramă sub formă de
difuzor.
2.
Din bara de setări, atingeţi
, apoi selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi
fişierul.
3.
60
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Legătură de partajare salvată
Folderul Legătură partajată salvată vă permite să accesaţi fişierele partajate prin
intermediul codurilor de partajare şi să descărcaţi aceste fişiere în dispozitivul
VivoTab.
Accesarea fişierelor partajate
Pentru a accesa un fişier partajat:
pentru a lansa folderul Saved share link (Legătură
1.
Atingeţi
2.
partajată salvată).
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări şi apoi atingeţi
3.
.
Introduceţi codul de partajare şi apoi atingeţi
.
Descărcarea fişierelor partajate pe o unitate locală
Pentru a descărca un fişier partajat:
1.
Deschideţi un folder care conţine fişierul partajat pe care doriţi să îl
descărcaţi.
2.
Glisaţi fişierul pe care doriţi să îl descărcaţi şi apoi atingeţi
.
3. Selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.
4.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
K0X/K0Y
61
Colaborare
Folderul Colaborare vă permite dvs. şi prietenilor dvs. să accesaţi, descărcaţi,
ştergeţi şi redenumiţi fişierele de colaborare în timp real. Toţi prietenii dvs. din
cadrul unui grup de lucru vor putea vedea actualizările în acest folder.
Puteţi să luaţi notiţe, să înregistraţi imagini, clipuri video şi audio şi să încărcaţi
conţinuturile direct în acest folder.
NOTĂ: Înainte de a partaja fişiere prin intermediul folderului Collaboration
(Colaborare), trebuie să adăugaţi adresele de e-mail ale prietenilor cu care doriţi
să partajaţi fişierele. Pentru aceasta, glisaţi pentru a selecta folderul pe care doriţi
să îl partajaţi şi apoi atingeţi
> Collaboration (Colaborare) > Collaborator
(Colaborator).
Descărcarea fişierelor
Pentru a descărca fişiere:
pentru a lansa folderul Collaboration (Colaborare).
1.
Atingeţi
2.
Atingeţi folderul în care se află fişierul pe care doriţi să îl descărcaţi.
3.
Glisaţi fişierul şi apoi atingeţi
.
4. Selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.
5.
62
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Adăugarea fişierelor pentru colaborare
Pentru a adăuga fişiere pentru colaborare:
1.
Deschideţi folderul din care doriţi să adăugaţi un fişier.
2.
Glisaţi dinspre marginea de jos sau de sus a ecranului pentru a lansa bara de
setări.
3.
Din bara de setări, atingeţi
şi apoi selectaţi oricare din următoarele
opţiuni:
a. Atingeţi Note taking (Luare notiţe) pentru a lua notiţe.
b. Atingeţi Snapshot (Instantaneu) pentru a realiza fotografii.
c. Atingeţi Video record (Înregistrare video) pentru a înregistra clipuri
video.
d. Atingeţi Audio record (Înregistrare audio) pentru a înregistra fişiere
audio.
4.
Tastaţi un nume de fişier şi apoi atingeţi Save (Salvare).
Deconectarea de la serviciul ASUS WebStorage
Pentru a vă deconecta de la serviciul ASUS WebStorage
1.
În ecranul ASUS WebStorage, glisaţi dinspre marginea din dreapta a
ecranului pentru a lansa bara Bară de activitate.
2.
Atingeţi
> Account Info (Informaţii cont) şi apoi atingeţi Sign out
(Deconectare).
K0X/K0Y
63
ASUS @vibe
ASUS @vibe este o platformă muzicală universală care vă permite să redaţi în flux
artiştii favoriţi şi posturile radio favorite.
NOTĂ: Conţinuturile furnizate pot varia în funcţie de ţara de origine.
Ecran principal ASUS @vibe
Atingeţi pentru a
deschide melodii
ale unui artist sau
ale unui post radio
prezentat
Atingeţi pentru a
deschide mai multe
posturi
Utilizarea @vibe
ASUS @vibe vă permite să redaţi în flux muzică şi conţinuturi radio furnizate de
servicii de radio online, precum AUPEO! Free Music.
64
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Utilizarea AUPEO! Free Music
AUPEO! este un serviciu personalizat de radio online care vă permite să redaţi în
flux melodii ce aparţin artiştilor preferaţi, temelor preferate şi genurilor preferate.
Pentru a utiliza AUPEO! Free Music:
1.
2.
În AUPEO! Free Music, atingeţi artistul ale cărui melodii doriţi să le
deschideţi.
Pentru a căuta mai mulţi artişti, atingeţi MORE (Mai mult) şi glisaţi afişajul
înspre lateral.
Atingeţi pentru a reveni la
ecranul principal
Atingeţi pentru a
deschide toţi artiştii
prezentaţi
Atingeţi pentru a
selecta categoria
3.
Atingeţi elementul pe care doriţi să îl redaţi.
K0X/K0Y
65
SuperNote
SuperNote este o aplicaţie care oferă o interfaţă de utilizare intuitivă pentru luarea
notiţelor şi crearea desenelor mai mult sau mai puţin profesionale. De asemenea,
vă permite să înregistraţi şi inseraţi fotografii şi să înregistraţi sunete şi clipuri
video pentru a crea o experienţă interactivă.
Ecran principal SuperNote
Atingeţi
pentru a sorta
blocnotesurile
Atingeţi pentru
a seta parola şi
pentru a permite
ascunderea
blocnotesurile
Toate
blocnotesurile dvs.
Utilizarea SuperNote
SuperNote încorporează cele trei moduri utilizând o singură aplicaţie: modul de
desenare, modul de scriere şi modul de tastare. Astfel, veţi putea scrie de mână,
desena, schiţa şi introduce texte în blocnotesurile dvs.
Crearea unui blocnotes nou
Pentru a crea un blocnotes nou:
1.
Atingeţi Add a new Notebook (Adăugare blocnotes nou).
2.
Tastaţi un nume de blocnotes şi selectaţi o opţiune de aspect din Page
Color (Culoare pagină ) şi Style (Stil).
NOTĂ: Puteţi vizualiza aspectul aferent opţiunilor selectate în partea din dreapta a
ecranului.
3.
66
Atingeţi OK.
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Interfaţă de creare a unui nou blocnotes în SuperNote
Atingeţi pentru a reveni
la ecranul principal
Ştergere pagină
Pagină nouă
Dezactivare editare
Marcarea unei pagini
Vizualizare toate blocnotesurile
Activare acces doar pentru citire
Atingeţi pentru a partaja
Bară de instrumente
pentru blocnotesuri
Pagina precedentă
Setările modurilor şi
numerele de pagină
Pagina următoare
NOTĂ: Setările de mod şi bara de instrumente pentru blocnotesuri se modifică
atunci când atingeţi Write (Scriere), Type (Desenare) sau Draw (Desenare).
K0X/K0Y
67
Personalizarea blocnotesului dvs.
SuperNote vă permite să vă exprimaţi creativitatea în crearea blocnotesurilor.
Când glisaţi de la marginea superioară sau inferioară a ecranului, va fi lansată
o bară de instrumente care cuprinde mai multe opţiuni de personalizare a
blocnotesurilor.
NOTĂ: Opţiunile din bara de instrumente pot diferi în funcţie de modul pe care l-aţi
selectat.
Pentru a vă personaliza blocnotesul:
1.
În ecranul principal al SuperNote, atingeţi blocnotesul pe care doriţi să îl
personalizaţi.
2.
Atingeţi Type (Tastare) pentru a utiliza tastatura. Atingeţi Write (Scriere)
pentru a scrie pe pagină. Atingeţi Draw (Desenare) pentru a vopsi sau
desena, apoi atingeţi Pen (Creion) pentru a selecta tipul, grosimea,
opacitatea şi culoarea tuşelor.
NOTE:
• Pentru modul Write (Scriere), atingeţi Baseline (Linie de bază) pentru
instrucţiuni caligrafice, dacă este necesar.
• Pentru modurile Write (Scriere) şi Type (Tastare), atingeţi Color (Culoare)
pentru a selecta culoarea şi grosimea textului sau tuşelor.
3.
Pentru a introduce text, imagini şi fişiere media, atingeţi Insert (Inserare) şi
apoi atingeţi tipul de fişier pe care doriţi să îl inseraţi.
4.
Pentru a muta sau redimensiona un obiect inserat, atingeţi Select
(Selectare) şi apoi selectaţi obiectul pe care doriţi să îl mutaţi sau
redimensionaţi.
5.
Atingeţi
şi apoi glisaţi degetul de la dreapta la stânga sau de la stânga
la dreapta pentru a vizualiza paginile blocnotesului.
68
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Mod numai pentru citire al SuperNote
Atingeţi pentru a
activa modul Editare
Redenumirea blocnotesului dvs.
Pentru a vă redenumi blocnotesul:
1.
2.
3.
Din ecranul principal al SuperNote, glisaţi blocnotesul pe care doriţi să îl
deschideţi.
Atingeţi Rename (Redenumire) şi apoi introduceţi un nou nume pentru
blocnotes.
Atingeţi oriunde pe ecran pentru a salva noul nume al blocnotesului.
Ascunderea blocnotesului dvs.
Pentru a ascunde blocnotesul:
1.
2.
Din ecranul principal al SuperNote, glisaţi blocnotesul pe care doriţi să îl
ascundeţi.
Atingeţi Hide (Ascundere) şi apoi atingeţi OK.
NOTĂ: Pentru a vizualiza blocnotesurile ascunse, atingeţi
K0X/K0Y
în ecranul principal.
69
Ştergerea blocnotesului dvs.
Pentru a şterge blocnotesul:
1.
Din ecranul principal al SuperNote, glisaţi blocnotesul pe care doriţi să îl
ştergeţi.
2.
Atingeţi Delete (Ştergere) şi apoi atingeţi OK.
70
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
ASUS Camera
ASUS Camera este o aplicaţie foto şi video integrată care vă permite să înregistraţi
fotografii, clipuri video şi imagini panoramice. De asemenea, această aplicaţie vă
permite să adăugaţi efecte fotografiilor şi clipurilor dvs. video.
Imaginile şi clipurile video vor fi salvate în Libraries\Pictures\AsusCamera.
Interfaţa de utilizare pentru ASUS Camera
Mod Cameră
Setări mod
Mod Video
Mod Foto
Mod Panoramic
Buton captură
Comutator cameră
Fotografii/Clipuri
video înregistrate
recent
Mod Video
K0X/K0Y
71
Mod Panoramic
Imagine panoramică
Opţiuni pentru ASUS Camera
ASUS Camera vă oferă opţiuni pe care le puteţi utiliza pentru a îmbunătăţi
imaginile şi clipurile video. Puteţi seta efecte pentru imaginile şi clipurile dvs.
video şi puteţi configura setările camerei pentru a obţine o calitate mai bună a
imaginilor şi clipurilor video.
Pentru a vizualiza mai multe opţiuni, glisaţi cu degetul de la partea de sus sau de
jos a ecranului pentru a lansa bara de instrumente şi apoi atingeţi
.
IMPORTANT! Pentru a seta efecte pentru imaginile şi clipurile dvs. video, asiguraţivă că selectaţi tipul de efect înainte de a înregistra imaginile sau clipurile video.
72
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Anexe
K0X/K0Y
73
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicaţii), partea 15.
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
•
•
Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare şi
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot
produce funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv
digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC).
Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o
instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă
radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că
interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv produce
interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea
dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai
multe din măsurile următoare:
•
Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
•
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
•
Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
•
Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă
pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Antenele utilizate pentru acest transmiţător nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să
funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau transmiţător.
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)
Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest
dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru
expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicaţii a
Guvernului SUA.
Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbţie
specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt
efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru
utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.
Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de
1,11W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.
FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR
raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informaţiile
SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se pot găsi în secţiunea Display Grant
(Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC:
Nume model
ME400C
ME400CL
74
FCC ID
MSQK0X
MSQK0Y
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Declaraţie de conformitate la CE
Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declaraţia de
conformitate poate fi descărcată de la http://support.asus.com.
Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru
perioade îndelungate.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
Pentru Franţa, căştile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerinţa privind nivelul de presiune
a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2000 şi/sau EN50332-2:2003, impus prin articolul L.
5232-1 din legislaţia franceză.
Marcaj CE
Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „
Compatibilitate electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune”.
K0X/K0Y
75
Informaţii expunere RF (SAR) - CE
Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii publicului larg
la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.
Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg.
Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice independente,
prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita
recomandată de Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este rata specifică
de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru
10 grame de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la
protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).
În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele de expunere
ICNRP şi cele din standardele europene EN 62311 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu
dispozitivul luând contact direct cu corpul şi transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în
toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.
Valoarea SAR maximă pentru fiecare bandă de frecvenţă este indicată mai jos:
Valori SAR potrivit CE (K0Y)
Bandă
GSM900
GSM1800
WCDMA Bandă V*
WCDMA Bandă VIII
WCDMA Bandă I
LTE Bandă 20
LTE Bandă 3
LTE Bandă 7
SAR 10g (W/Kg)
1.05
0.79
0.51
0.73
1.38
0.63
1.07
0.71
* Indisponibil în majoritatea ţărilor europene.
76
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai
mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75
mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Serviciile de reciclare/returnare ASUS
Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele
mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să
puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum
şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru
informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.
Notă referitoare la stratul de acoperire
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se
aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa tabletei ASUS, cu excepţia părţilor laterale
unde sunt amplasate porturile IO.
K0X/K0Y
77
Eliminarea corectă
Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie.
Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de
linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.
A NU SE ARUNCA dispozitivul VivoTab în gunoiul menajer. Acest produs a
fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod
corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că
produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie
depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu
privire la casarea produselor electronice.
NU aruncaţi dispozitivul VivoTab în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU
dezasamblaţi dispozitivul VivoTab.
Nume model: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)
Producător:
Adresă:
Reprezentant autorizat
pentru Europa:
Adresă:
78
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS VivoTab
Model name :
K0X
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A1:2010
EN 60065:2002 / A2:2010
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 121001
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: Oct. 30, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
Signature : __________
K0X/K0Y
79
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS VivoTab
Model name :
K0Y
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301908-13
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 50332-1
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002 / A2:2010
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 121001
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: Dec 10, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
Signature : __________
80
Manual electronic pentru ASUS VivoTab
Download PDF

advertising