Asus | X555LA TH9105 | User's Manual | ASUS X555LA TH9105 User's Manual

TH9105
การแก้ไขครั้งที่ 1
เมษายน์ 2014
โน้ตบุ๊ค PC
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ห้ามทำ�ซ้ำ� ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้
หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำ�รองเท่านั้น
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น”
โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงการรับประกัน
หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำ�หรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,
ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา
(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำ�ไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า
ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำ�เพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำ�หรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด
หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อจำ�กัดของความรับผิดชอบ
อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น
คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยไม่คำ�นึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS
จะรับผิดชอบเป็นจำ�นวนเงินของความเสียหายสำ�หรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;
หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย
หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้
ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้
ข้อจำ�กัดนี้ยังใช้กับผู้จำ�หน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำ�หน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ
ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1)
บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ
หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำ�ไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำ�หน่าย
หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น
การบริการและสนับสนุน
เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com
2
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้................................................................................................................................ 7
ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
ไอคอน..........................................................................................................................................................8
การใช้ตัวพิมพ์..............................................................................................................................................8
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย............................................................................................................... 9
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ............................................................................................................................9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ.........................................................................................................................10
การทิ้งอย่างเหมาะสม....................................................................................................................................11
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
ทำ�ความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ1����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
มุมมองด้านบน..............................................................................................................................................14
ด้านล่าง........................................................................................................................................................18
ด้านขวา........................................................................................................................................................20
ด้านซ้าย.......................................................................................................................................................22
ด้านซ้าย.......................................................................................................................................................24
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
เริ่มต้นการใช้งาน.................................................................................................................................... 26
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ..............................................................................................................................26
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล............................................................................................................................28
กดปุ่ม Start (เริ่ม).........................................................................................................................................28
เจสเจอร์สำ�หรับทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น) และทัชแพด2������������������������������������������������������������������������� 29
การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)..........................................................................................29
การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด.............................................................................................................................33
เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว............................................................................................................................................34
เกสเจอร์สองนิ้ว. ...........................................................................................................................................37
เจสเจอร์สามนิ้ว. ...........................................................................................................................................39
การใช้แป้นพิมพ์..................................................................................................................................... 40
ปุ่มฟังก์ชั่น....................................................................................................................................................40
ปุ่ม Windows® 8.1........................................................................................................................................41
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย.....................................................................................................................................42
ปุ่มตัวเลข......................................................................................................................................................43
การใช้ออปติคัลไดรฟ์. ............................................................................................................................ 44
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
3
บทที่ 3: การทำ�งานกับ Windows® 8.1
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก.................................................................................................................... 48
Windows® UI......................................................................................................................................... 49
หน้าจอเริ่มต้น...............................................................................................................................................49
ไลฟ์ไทล์์.......................................................................................................................................................49
ฮ็อตสป็อต.....................................................................................................................................................50
ปุ่มเริ่มต้น.....................................................................................................................................................53
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ................................................................................................................55
การทำ�งานกับไลฟ์ไทล์์5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
การเรียกใช้แอพพ์.........................................................................................................................................56
การปรับแต่งแอปส์........................................................................................................................................56
การปิดแอพพ์. ..............................................................................................................................................58
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์.................................................................................................................................59
Charms bar (ชาร์มบาร์)...............................................................................................................................61
คุณสมบัติสแน็ป..................................................................................................................................... 64
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ............................................................................................................................. 66
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย .......................................................................................................... 68
การเชื่อมต่อ Wi-Fi........................................................................................................................................68
บลูทูธ ..........................................................................................................................................................69
โหมดเครื่องบิน.............................................................................................................................................70
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย..................................................................................................... 71
การกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก
IP/PPPoE ...................................................................................................................................................71
การกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP 7��������������������������������������������������������������������������������������������72
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ........................................................................................................... 73
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป. ...........................................................................................................73
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1.............................................................................................................. 74
วิธีการออกจากหน้าจอล็อค............................................................................................................................74
การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ. ..................................................................................................................75
4
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)................................................................................................ 78
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS
และการแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................78
BIOS..................................................................................................................................................... 78
การเข้าถึง BIOS...........................................................................................................................................78
การตั้งค่า BIOS.............................................................................................................................................79
การแก้ไขปัญหา...................................................................................................................................... 89
รีเฟรช PC ของคุณ.......................................................................................................................................89
รีเซ็ต PC ของคุณ.........................................................................................................................................90
ตัวเลือกขั้นสูง...............................................................................................................................................91
บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำ�การเข้าถึงแบบสุ่ม)9������������������������������������������������������������������������ 94
ภาคผนวก
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์
(ในเครื่องบางรุ่น)...........................................................................................................................................100
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)...................................................................................................102
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน..................................................................................................................102
ภาพรวม.......................................................................................................................................................103
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย.......................................................................................................103
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ......................................................................................................103
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง .....................................................................................................................................103
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้..............................................................104
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง.................................................................................................105
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC...............................................................................106
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง ข้อกำ�หนด R&TTE (199/5/EC)1������������������������������������������������������������������107
เครื่องหมาย CE............................................................................................................................................107
แชนเนลการทำ�งานไร้สายสำ�หรับโดเมนต่างๆ0�����������������������������������������������������������������������������������������������108
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำ�กัดของฝรั่งเศส1������������������������������������������������������������������������������������������������������108
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL...............................................................................................................110
ข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า1�������������������������������������������������������������������������������������������������������111
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV.......................................................................................................................111
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
5
REACH........................................................................................................................................................111
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation..........................................................................................111
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน...................................................................................................................111
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำ�หรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)1���������������������������������������������������������112
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ............................................................................................113
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ...........................................................................................................................113
การอนุมัติ CTR 21 (สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)1������������������������������������������������������������������������������114
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR.....................................................................................116
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป.........................................................................................................................116
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ................................................117
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำ�กลับ1��������������������������������������������������������������������������������������������������������117
6
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 3: การทำ�งานกับ Windows® 8.1
บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8.1 ในโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทนี้แนะนำ�คุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
ภาคผนวก
ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
7
ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้
เพื่อเน้นข้อมูลสำ�คัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำ�เสนอดังนี้:
สำ�คัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องทำ�ตาม เพื่อทำ�งานให้สมบูรณ์
หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำ�งานสมบูรณ์
คำ�เตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำ�งานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ไอคอน
ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำ�หรับทำ�งานหรือกระบวนการบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ
= ใช้หน้าจอทัชสกรีน
= ใช้ทัชแพด
= ใช้แป้นพิมพ
การใช้ตัวพิมพ์
ตัวหนา
= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้
ตัวเอียง
= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์
8
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C
(41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)
อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ
เนื่องจาก จะทำ�ให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน
อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำ�รุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ
ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำ�งานที่ไม่สม่ำ�เสมอ
หรือไม่มั่นคง
คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน
(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)
แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก
และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก
(ถ้าทำ�ได้) ก่อนทำ�ความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ใช้ฟองน้ำ�เซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด
ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด
ผสมน้ำ�อุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง
อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน
หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง
อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว
ฝน หรือความชื้น
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว
10
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การทิ้งอย่างเหมาะสม
อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน
ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำ�ชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ�
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)
ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
11
12
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
13
ทำ�ความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
มุมมองด้านบน
หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
14
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง
หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได
ตัวแสดงสถานะกล้อง
ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำ�ลังใช้งานกล้องในตัว
กล้อง
กล้องในตัว ใช้สำ�หรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
หน้าจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ
บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)
หน้าจอทัชสกรีนไฮเดฟฟินิชั่นนี้มีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับภาพถ่าย วิดีโอ
และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได้ด้วย
หมายเหตุ: สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน ในคู่มือฉบับน
ปุ่มเพาเวอร
กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้
คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป
หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย
ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)
วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
15
แป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำ�ลังสบาย นอกจากนี้
แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows®
และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว
หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ
ทัชแพด
ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ
ซึง่ ให้ประสบการณ์การใช้งานทีผ่ ใู้ ช้สามารถเรียนรูไ้ ด้เอง ระบบนีย้ งั จำ�ลองฟังก์ชน่ั ของเมาส์ปกติดว้ ย
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้
ปุ่มตัวเลข
ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำ�หรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน
ไฟแสดงสถานะ
ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์
16
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี
LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
ให้ดูตารางต่อไปนี้สำ�หรับรายละเอียด:
สี
สถานะ
สีเขียวต่อเนื่อง
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%
สีส้มต่อเนื่อง
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%
สีส้มกะพริบ
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%
ไฟดับ
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10% ถึง
100%
ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกำ�ลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์
Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าฟังก์ชั่นบลูทูธหรือไวร์เลส LAN
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดทำ�งาน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
17
ด้านล่าง
หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
คำ�เตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้
งาน หรือในขณะที่กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำ�งานบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้
สำ�คัญ! ระยะเวลาการทำ�งานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน
และข้อมูลจำ�เพาะสำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได
18
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ลำ�โพง
ลำ�โพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC
นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร
ช่องใส่ RAM (โมดูลหน่วยความจำ�การเข้าถึงแบบสุ่ม)
ช่องใส่ RAM ใช้สำ�หรับเพิ่มโมดูลหน่วยความจำ� RAM
เพื่อเพิ่มความจุหน่วยความจำ�ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ช่องระบายอากาศ
ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC
และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง
สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า
สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
19
ด้านขวา
สล็อตหน่วยความจำ�แฟลช
โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ�ในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ SD การ์ด
พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับลำ�โพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้
คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย
พอร์ต USB 2.0
พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์,
อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์, HDD ภายนอก, ลำ�โพง, กล้อง และเครื่องพิมพ
ออปติคัลไดรฟ์
ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่าง เช่น CD, DVD,
ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถเขียนซ้ำ�ได้
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับน
20
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปุ่มนำ�ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก
กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา
รูนำ�ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง
รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล
ใช้เพื่อนำ�ถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำ�งาน
คำ�เตือน! ใช้รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำ�งานเท่านั้น สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ออปติคัล
ดิสก์ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
21
ด้านซ้าย
พลังงาน (DC) เข้า
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค
และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คำ�เตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์
และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน
สำ�คัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค
และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
พอร์ต LAN
เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน
พอร์ต VGA
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ากับจอแสดงผลภายนอก
22
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
พอร์ต HDMI
พอร์ตนี้ใช้สำ�หรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP
สำ�หรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ
พอร์ต USB 3.0
พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s
และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า
สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington®
สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington®
อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
23
ด้านซ้าย
ไฟแสดงสถานะ
ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน มุมมองด้านบน ในคู่มือฉบับน
24
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2:
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
25
เริ่มต้นการใช้งาน
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
A.
เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC
B.
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
C.
เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก
หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ
สำ�คัญ!
ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:
26
•
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
•
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
•
กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 2.37A (45W) / 3.42A (65W)
•
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สำ�คัญ!
•
ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/
เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่
ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำ�หน่าย
•
ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์
ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก
เราแนะนำ�ให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดป
เตอร์เพาเวอร์
•
เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ
ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า
คำ�เตือน!
อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำ�หรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก ASUS เป็นผูถ้ อดแบตเตอรีภ่ ายในอุปกรณ์
•
แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดไฟไหม้
หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน
•
ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ
•
มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
•
อย่าทิ้งลงในกองไฟ
•
อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่
•
ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน
•
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ
ต้องนำ�ไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม
•
เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
27
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล
กดปุ่ม Start (เริ่ม)
28
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เจสเจอร์สำ�หรับทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น) และทัชแพด
เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้
เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น) และทัชแพดของคุณ
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำ�หรับการอ้างอิงเท่านั้น ลักษณะของแผงหน้าจอสัมผัสอาจแตกต่าง
กันไปตามรุ่น
การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)
เจสเจอร์ใช้สำ�หรับเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้โดยการใช้เจสเจอร์มือต่อไปนี้บนหน้าจอทัชสกรีนของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
ปัดขอบซ้าย
ปัดขอบขวา
ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลับแอพพ์ที่กำ�ลัง
รันอยู่
ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิดชาร์ม บาร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
29
ปัดขอบบน
สไลด์นิ้ว
•
ในหน้าจอเริ่มต้น
ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่อดูแถบ
แอพพ์ ทั้งหมด
สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง
และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา
•
ในแอพพ์ที่กำ�ลังรันอยู่
ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่อดูเมนู
ซูมออก
ซูมเข้า
ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส
แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส
30
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
แทป/ดับเบิลแทป
แทปค้าง
•
แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์
•
•
บนโหมดเดสก์ทอป
ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งาน
ในการย้ายแอพพ์
แทปที่สี่เหลี่ยมของแอพพ์ค้างไว้
จากนั้น ลากไปยังตำ�แหน่งใหม่
•
เพื่อที่จะปิดแอพพ์
แทปด้านบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้างไว้
แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอ
เพื่อปิดแอพพ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
31
ปัดขึ้น
ปัดลง
ปัดขึ้นจากหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้หน้าจอแอปส์
ปัดลงจากหน้าจอแอปส์เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
32
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด
การเคลื่อนย้ายตัวชี้
คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำ�งานตัวชี้
จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ
เลื่อนตามแนวนอน
เลื่อนตามแนวตั้ง
เลื่อนตามแนวทแยงมุม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
33
เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว
แทป/ดับเบิลแทป/ดับเบิลคลิก
•
ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป
•
ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป
ลากและปล่อย
ดับเบิลแทปรายการ จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด
ในการปล่อยรายการไปยังตำ�แหน่งใหม่ ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด
34
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
คลิกซ้าย
คลิกขวา
•
ในหน้าจอเริ่ม,
คลิกแอปเพื่อเปิดการทำ�งาน
•
•
ในโหมดเดสก์ทอป
ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่อเปิด
ใช้งาน
ในหน้าจอเริ่ม คลิกแอปเพื่อเลือก
และเปิดแถบการตั้งค่า
นอกจากนั้น คุณยังสามารถกดปุ่มนี้เพื่อ
เปิดแถบ All Apps (แอปส์ทั้งหมด)
ได้ด้วย
•
ในโหมดเดสก์ทอป
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา
หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ แทนตำ�แหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
35
ปัดขอบบน
•
ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ All apps (แอปส์ทั้งหมด)
•
ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป
ปัดขอบซ้าย
ปัดขอบขวา
ปัดจากขอบซ้าย เพื่อสลับแอปส์ที่กำ�ลังรันอยู่
ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด Charms bar
36
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกสเจอร์สองนิ้ว
แทป
หมุน
แทปสองนิ้วบนทัชแพด
เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
ในการหมุนภาพในโปรแกรมดูภาพถ่ายของ
Windows®, วางสองนิ้วบนทัชแพด
จากนั้นหมุนนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่งอยู่กับที่ี
เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)
เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)
สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง
สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
37
ซูมออก
ซูมเข้า
หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด
แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่
ลากและปล่อย
เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้ ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง
เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำ�แหน่งใหม่
38
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เจสเจอร์สามนิ้ว
ปัดขึ้น
ปัดลง
ปัดสามนิ้วขึ้น
เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่ทั้งหมด
ปัดสามนิ้วลง เพื่อแสดงโหมดเดสก์ทอป
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
39
การใช้แป้นพิมพ์
ปุ่มฟังก์ชั่น
ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำ�สั่งต่อไปนี้ได้:
สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)
เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)
หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำ�งาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำ�งาน
การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.
ลดความสว่างของจอแสดงผล
เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
ปิดหน้าจอแสดงผล
สลับโหมดการแสดงผล
หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
40
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เปิดทำ�งานหรือปิดทำ�งานทัชแพด
เปิดหรือปิดลำ�โพง
ลดระดับเสียงลำ�โพงลง
เร่งระดับเสียงลำ�โพงขึ้น
ปุ่ม Windows® 8.1
มีปุ่ม Windows® พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC
ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ
เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด
กดปุ่มนี้เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
41
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น
เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
กด
ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง
หยุด
ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า เล่นหรือหยุดชั่วคราว
หรือกรอถอยหลัง
42
ข้ามไปยังแทร็กถัดไป
หรือกรอเดินหน้า
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปุ่มตัวเลข
หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท
่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน
ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น
คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้
สำ�หรับการป้อนตัวเลข
หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้
กด
เพื่อสลับระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็น
ปุ่ ม ตั ว เลข หรื อ เป็ น ปุ่ ม บั ง คั บ ทิ ศ
ทางตัวช
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
43
การใช้ออปติคัลไดรฟ์
หมายเหตุ:
•
ตำ�แหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำ�แผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดง
ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
รูปลักษณ์ที่แท้จริงของออพติคอลโน๊ตบุ๊ค PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น
แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน
การใส่ออปติคัลดิสก์
1.
44
ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำ�แผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
2.
ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา
สำ�คัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์
3.
จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในฮับ
4.
ผลักฮับพลาสติกของดิสก์ จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของออปติคัลไดรฟ์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
45
5.
ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์
หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำ�ลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน
หรือมีการสั่นสะเทือนบ้างในออปติคัลไดรฟ์
รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล
รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก
ในกรณีที่ปุ่มนำ�แผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำ�งาน
ในการนำ�ถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู
จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก
คำ�เตือน! ใช้รูนำ�แผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำ�แผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำ�งานเท่านั้น
46
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3:
การทำ�งานกับ Windows® 8.1
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
47
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก
เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ
ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำ�คุณในการกำ�หนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำ�หรับระบบปฏิบัติการ
Windows® 8.1 ของคุณ
ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1.
กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที
จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น
2.
จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
3.
อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย
เลือก I accept (ฉันยอมรับ)
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
4.
•
ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
•
ออนไลน์
•
การตั้งค่า
•
บัญชีของคุณ
5.
หลังจากกำ�หนดค่ารายการพื้นฐาน Windows® 8.1 จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณ
ต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการติด
ตั้ง
6.
เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น
48
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Windows® UI
Windows® 8.1 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)
แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ
และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้
ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำ�งานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
หน้าจอเริ่มต้น
หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำ�เร็จ
หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำ�เป็นต้องใช้ไว้ในสถานที่เดียว
ไลฟ์ไทล์์
แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม
และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง
หมายเหตุ: แอพพ์บางตัว จำ�เป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถ
เปิดใช้งานได้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
49
ฮ็อตสป็อต
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำ�หรับเปิดโปรแกรม
และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำ�งานโดยใช้ทัชแพด
ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น
50
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ�
มุมซ้ายบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทปธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้
เพื่อกลับไปยังแอปที่รันอยู่นั้น
ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์
ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด
มุมซ้ายล่าง
จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป
เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่ม
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม Windows
บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มก็ได้
จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป
เพื่อกลับไปยังแอพพ์นั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
51
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ�
ด้านบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็น
ไอคอนรูปมือ ลากและปล่อยแอปไปยังตำ�แหน่งใหม่
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้ ทำ�งานเฉพาะกับแอปที่กำ�ลัง
รันอยู่ หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแน็ปเท่านั้น สำ�หรับ
รายละเอียดเพิ่มติม ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้ การทำ�งานกับ
แอป Windows®
มุมขวาบนและล่าง
52
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่าง เพื่อเปิด Charms
bar (ชาร์มบาร์)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปุ่มเริ่มต้น
Windows 8.1 มีปุ่มเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างสองแอปส์ล่าสุดที่คุณเปิด ปุ่ม เริ่ม
สามารถเรียกใช้ได้จากหน้าจอเริ่ม, ในขณะที่อยู่ในโหมดเดสก์ทอป และบนแอพพ์ใดๆ
ที่เปิดอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น
ปุ่ม เริ่ม บนหน้าจอเริ่ม
หมายเหตุ: สีที่แท้จริงของปุ่ม เริ่ม ของคุณ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลที่คุณเลือกสำ�หรับหน้าจอเริ่มของคุณ
วางตัวชี้เมาส์ของคุณที่มุมซ้ายของหน้าจอเริ่มของคุณ หรือบนแอพพ์ที่เปิดอยู่ใด ๆ
เพื่อเรียกปุ่มเริ่มออกมา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
53
ปุ่ม เริ่ม บนโหมดเดสก์ทอป
เมนูเนื้อหา
เมนูเนื้อหาจะปรากฎเป็นกล่องที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมบางอย่างภายใต้ Windows® 8.1
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณแตะปุ่มเริ่มต้นค้างไว้
นอกจากนี้ เมนูเนื้อหายังประกอบด้วยตัวเลือกในการปิดเครื่องต่อไปนี้สำ�หรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:
ออกจากระบบ, สลีป, ปิดเครื่อง, เริ่มใหม่
54
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ
Windows® 8.1 ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น บูตโดยตรงไปยังโหมดเดสก์ทอป และปรับ
แต่งการจัดเรียงแอปส์บนหน้าจอ
เมื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นของคุณ:
1.
เรียกใช้เดสก์ทอป
2.
คลิกขวาที่ใดก็ได้บนทาสก์บาร์ ยกเว้นที่ปุ่ม เริ่ม เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปขึ้นมา
3.
คลิก Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นเลือกแท็บ Navigation (ระบบเมนู) เพื่อทำ�เครื่องหมาย
ที่ตัวเลือก Navigation (ระบบเมนู) และ Start screen (หน้าจอเริ่ม) ที่คุณต้องการใช้
4.
แตะ/คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ จากนั้นออก
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
55
การทำ�งานกับไลฟ์ไทล์์
ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอพพ์
การเรียกใช้แอพพ์
*
แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป
วางตำ�แหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์
จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ
กด
สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร
เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด
เพื่อเปิดแอป.
การปรับแต่งแอปส์
คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม
โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
การเคลื่อนย้ายแอปส์
*
แทปที่แอปค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำ�แหน่งใหม
ในการย้ายแอป ดับเบิลแทปที่แอป
จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำ�แหน่งใหม
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
56
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปรับขนาดแอป
*
แทปค้างที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง
จากนั้นแทป
และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์
คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำ�งานแถบการปรับแต่ง
จากนั้นแทป/คลิก
และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์
การถอดแอปส์
*
แทปค้างที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง
จากนั้นแทป
เพื่อเลิกปักหมุดแอพพ์
คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำ�งานแถบการปรับแต่ง
จากนั้นแทป/คลิก
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
57
การปิดแอพพ์
*
แทปด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้
แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป
1.
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่
จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ
2.
ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอพพ์
จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
58
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์
นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว
คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย
หมายเหตุ: แอพพ์ที่แท้จริงที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำ�หรับ
การอ้างอิงเท่านั้น
การเปิดหน้าจอแอปส์
เปิดหน้าจอแอพพ์โดยใช้หน้าจอทัชสกรีน ทัชแพด
หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
*
ปัดขึ้นบนหน้าจอ Start (เริ่ม)
ในหน้าจอเริ่มต้น คลิกที่ปุ่ม
จากหน้าจอเริ่มต้น กด
แล้วกด
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
59
การเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม
คุณสามารถเพิ่มแอพพ์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้หน้าจอทัชสกรีน
หรือทัชแพดของคุณ
*
1. เปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด
2. แทปค้างที่แอพพ์ที่คุณต้องการปัดหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม)
เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง
3.
(ทางเลือก) หลังจากที่แถบการปรับแต่งถูกเปิดทำ�งานแล้ว
คุณสามารถแทปแอพพ์เพิ่มเติมเพื่อปักหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม) ได
4. แทป
เพื่อเพิ่มแอปที่เลือกลงในหน้าจอเริ่มต้น
1. เปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด
2.
คลิกขวาที่แอพพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบนหน้าจอเริ่ม
3.
แตะ/คลิกที่ไอคอน
เพื่อปักหมุดแอพพ์ที่เลือกบนหน้าจอเริ่ม
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
60
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Charms bar (ชาร์มบาร์)
ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณได้
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ
และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ชาร์มบาร
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
61
การเปิดชาร์มบาร์
หมายเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา
แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว
ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา
ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์์
*
ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charm bars
(ชาร์มบาร์)
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้าจอ
กด
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
62
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภายในชาร์มบาร์
Search (ค้นหา)
เครื่องมือนี้ ใช้สำ�หรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
Share (แชร์)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล
Start (เริ่ม)
เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้
เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย
Devices (อุปกรณ์)
เครื่องมือนี้ใช้สำ�หรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก
หรือเครื่องพิมพ์
Settings (การตั้งค่า)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
63
คุณสมบัติสแน็ป
คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน
ช่วยให้คุณทำ�งานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้
สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซล
หรือสูงกว่า
ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป
สแน็ปบาร์
64
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้ทัชแพด
ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป
*
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2.
แทปส่วนบนสุดของแอปค้างไว้
แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกระทั่งสแนปบาร์ปรากฏ
3.
เปิดแอพพ์อื่น
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2.
เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
3.
หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ
ให้ลากแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอแสดงผล
4.
เปิดแอพพ์อื่น
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2.
กด
และปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา
เพื่อสแน็ปแอพพ์ไปทางหน้าซ้ายหรือขวา
3.
เปิดแอพพ์อื่น
แอพพ์นี้จะถูกวางในหน้าที่ว่างโดยอัตโนมัติ
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
65
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ
นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น และเคลื่อนที่ใน Windows® 8.1 ได้ด้วย
\
สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม
และแอพพ์ที่รันครั้งสุดท้าย
เปิดเดสก์ทอป
เปิดหน้าต่าง This PC (PC นี้) บนโหมดเดสก์ทอป
เปิดตัวเลือก File (ไฟล์) จากชาร์ม Search (ค้นหา)
เปิดหน้าจอแชร์
เปิดหน้าจอการตั้งค่า
เปิดหน้าจออุปกรณ์
เปิดหน้าจอล็อค
ย่อหน้าต่างที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด
66
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เปิดหน้า Project (โครงการ)
เปิดตัวเลือก Everywhere (ทุกที่)
จากชาร์ม Search (ค้นหา)
เปิดหน้าต่างรัน
เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย
เปิดตัวเลือก Settings (การตั้งค่า) ภายใต้ชาร์ม Search (ค้นหา)
เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม
เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน้าจอของคุณ
ซูมหน้าจอของคุณออก
เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
67
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การเปิดทำ�งาน Wi-Fi
เปิดทำ�งาน Wi-Fi ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ที่มี
4.
แทป Connect (เชื่อมต่อ)
เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย
และแทป
หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi
5.
68
ถ้าคุณต้องการเปิดทำ�งานการแชร์ระหว่างโน้ตบุ๊ค PC และระบบที่มี
คุณสมบัติไร้สายอื่นๆ แทป/คลิก Yes (ใช่) แทป/คลิก No (ไม่ใช่)ถ้าคุณไม่
ต้องการเปิดทำ�งานการแชร์ฟังก์ชั่น์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บลูทูธ
ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ
กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
คุณจำ�เป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำ�เนินการ
ใช้ทัชแพดของคุณดังนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
ค่า PC)
3.
ภายใต้ PC Settings (การตั้งค่า PC), เลือก Devices (อุปกรณ์) จา
กนั้นแทป Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์)
เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
4.
เลือกอุปกรณ์จากรายการ
เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ ถ้าเหมือนกัน แทป
Yes (ใช่) เพื่อ
ดำ�เนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์
จากนั้นแทป Change PC Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้ง
หมายเหตุ: สำ�หรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส
ผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
69
โหมดเครื่องบิน
Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำ�งานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC
ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน
การเปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดโหมดการบิน
*
กด
และแทป
.
การปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน
*
และแทป
กด
หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
70
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น
เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
โดยใช้พอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย
หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำ�หรับรายละเอียด หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ
คุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในการกำ�หนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC และเครือข่ายแลน
ก่อนที่จะดำ�เนินการกระทำ�ต่างๆ
การกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก
IP/PPPoE
1.
เปิด Desktop (เดสก์ทอป)
2.
จากทาสก์บาร์ของ Windows®, คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย
จา
กนั้นแทป Open Network and Sharing Center (เปิดศูนย์เครือข่าย
และการแชร์)
3.
ในหน้าต่าง ศูนย์เครือข่ายและการแชร์, แทป Change adapter settings
(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์)
4.
คลิกขวาที่ LAN ของคุณ จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
5.
แทป Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
เวอร์ชั่น 4 (TCP/IPv4)) จากนั้นแทป Properties (คุณสมบัติ)
6.
แทป Obtain an IP address automatically
(รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นแทป OK (ตกลง)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
71
หมายเหตุ:
ดำ�เนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณกำ�ลังใช้การเชื่อมต่อ PPPoE
7.
กลับไปยังหน้าต่าง Network and Sharing Center (ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) จา
กนั้นแทป Set up a new connection or network (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม
8.
เลือก Connect to the Internet (เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
9.
แทป Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์ (PPPoE))
10.
พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และชื่อการเชื่อมต่อของคุณ
จากนั้นแทป Connect (เชื่อมต่อ)
11.
แทป Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำ�หนดค่า
12.
แทป
บนทาสก์บาร์ จากนั้นแทปการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
13.
พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยัง
อินเทอร์เน็ต
การกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP
72
1.
ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้
การกำ�หนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก
IP/PPPoE
2
แทป Use the following IP address
(ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)
3.
พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์
และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของคุณ
4.
ถ้าจำ�เป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นแทป
OK (ตกลง) ได้ด้วย
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยการดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
*
•
แทป
จาก Charms bar (ชาร์มบาร์)
จากนั้นแทป
> Shut down (ปิดเครื่อง)
เพื่อทำ�การปิดเครื่องตามปกติ
> Shut down (ปิดเครื่อง)
•
จากหน้าจอล็อกอิน, แทป
•
นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย
ในการดำ�เนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด alt + f4
เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก
Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK
(ตกลง)
•
ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)
วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป
ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง
คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ ใน
การดำ�เนินการ เปิดเดสก์ทอป
จากนั้นกด alt + f4 เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง
เลือก Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
73
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณจากโหมดสลีปหรือไฮ
เบอร์เนต และยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณล็อคหรือปลดล็อค Windows® 8.1 อีกด้วย
สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการ
แสดงผลพื้นหลังและเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบางรายการของคุณในระหว่างที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณยังล็อค
อยู่ได้
วิธีการออกจากหน้าจอล็อค
1.
แตะ/คลิกที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ
บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
2.
(ทางเลือก) หากบัญชีของคุณมีการปกป้องด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องใส่
รหัสผ่านเพื่อดำ�เนินการต่อไปยังหน้าจอเริ่มต้น
*
* ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น
74
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อแสดงภาพ สไลด์โชว์ภาพ
เพิ่มอัพเดต และการเข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วจากโน๊ตบุ๊ค PC
ของคุณ วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอล็อค
คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:
การเลือกภาพถ่าย
1.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2.
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า
จอล็อค)
3.
ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค) คลิก Browse (เรียก
ดู) เพื่อเลือกภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อค
1.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2.
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า
จอล็อค)
3.
ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค) เลื่อนแถบ Play a
slide show on the lock screen (เล่นสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อค) เป็น
On (เปิด)
4.
เลือ่ นลงเพือ่ ปรับแต่งตัวเลือกต่อไปนีส้ �ำ หรับสไลด์โชว์ของหน้าจอล็อคของ
คุณ:
การเล่นสไลด์โชว์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
75
การเพิ่มอัพเดตแอพ
1.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2.
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า
จอล็อค)
3.
เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Lock screen apps (แอพพลิเคชั่นล็อค
หน้าจอ)
4.
ใช้ตวั เลือกต่อไปนีเ้ พือ่ เพิม่ แอพพลิเคชัน่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการเห็นอัพเดตจากหน้า
จอล็อคของคุณ:
การเปิดใช้งานกล้องโน๊ตบุ๊ค PC จากหน้าจอล็อค
จากหน้าจอล็อค คุณสามารถปัดลงเพื่อเปิดใช้งานและใช้กล้องโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณได้ โปรดอ่านขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้:
76
1.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2.
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า
จอล็อค)
3.
เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Camera (กล้อง)
4.
เลื่อนสไลด์บาร์เป็น On (เปิด)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4:
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
77
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์
ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่
ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST
ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS
และการแก้ไขปัญหา
ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS
หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
BIOS
ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ
ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC
การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
•
มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต
และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS
•
คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดต
ต่างๆ
คำ�เตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเสถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้
เราแนะนำ�ให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมา
เท่านั้น
การเข้าถึง BIOS
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
78
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การตั้งค่า BIOS
คำ�เตือน: ตำ�แหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN
แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN
บูต
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญของตัวเลือกการบูต
คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้
ในขณะที่ตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญของการบูตของคุณ
1.
บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
79
กด
และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
2.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัย
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้
ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O)
และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย
หมายเหตุ:
Main
•
ถ้าคุณติดตั้ง User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ถ้าคุณติดตั้ง Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
81
ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2. เลือกแต่ละรายการ และกด
3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด
เพื่อเลือกอุปกรณ์
ในการล้างรหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ)
หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2.
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด
3.
ปล่อยฟิลด์ Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด
4.
เลือก Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด
82
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),
คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่
นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
Lock
LAN Network Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน
อินเตอร์เฟซ I/O)
2.
เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก
3.
เลือก Lock (ล็อค)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
83
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู
I/O Interface Security
(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, all
USB device will
be disabled
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
UnLock
[UnLock]
USB Interface
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน
อินเตอร์เฟซ I/O) > USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB)
2.
เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก Lock (ล็อค)
หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น
Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีภายใต้ USB Interface Security
(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ USB)
84
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตั้งรหัสผ่านหลัก
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้สำ�หรับเปิดการเข้าถึงไปยัง
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), คลิก
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),
พิมพ์รหัสผ่าน และกด
2.
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด
3.
คลิก Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้
และทำ�ขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ� เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้
4.
จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
85
บันทึก & ออก
ในการเก็บการตั้งค่าการกำ�หนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก Save Changes and Exit (บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและออก) ก่อนที่จะออกจาก BIOS
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การอัปเดต BIOS
1.
ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำ�หรับรุ่นของคุณ
จากเว็บไซต์ ASUS
2.
บันทึกสำ�เนาของไฟล์ BIOS
ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์
3.
เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
4.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
5.
จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก Advanced (ขั้นสูง) > Start Easy Flash (เริ่มแฟลช
แบบง่าย), จากนั้นกด
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
87
6.
ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์
จากนั้นกด
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X555
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
88
หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก Exit (ออก) > Restore Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น)
เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การแก้ไขปัญหา
โดยการกด
ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการแก้ไขปัญหาของ
Windows® 8 ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
•
รีเฟรช PC ของคุณ
•
รีเซ็ต PC ของคุณ
•
ตัวเลือกขั้นสูง
รีเฟรช PC ของคุณ
ใช้ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ) ถ้าคุณต้องการรีเฟรชระบบโดยไม่ทำ�ให้ไฟล์ปัจจุบันและ
แอปพลิเคชั่นต่างๆ หายไป
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
2.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ
POST
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา
กนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
3.
แทป Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)
4.
ในหน้าจอ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ), อ่านหัวข้อต่างๆ เพื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้ จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
5.
แทปบัญชีที่คุณต้องการรีเฟรช
6.
พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป Continue (ทำ�ต่อ)
7.
แทป Refresh (รีเฟรช)
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเฟรชระบบของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
89
รีเซ็ต PC ของคุณ
สำ�คัญ!
สำ�รองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะดำ�เนินการด้วยตัวเลือกนี้
ใช้ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ) เพื่อกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นค่ามาตรฐาน
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
2.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ
POST
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา
กนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
3.
แทป Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)
4.
ในหน้าจอ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ), อ่านหัวข้อต่างๆ
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้ จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
5.
แทปตัวเลือกรีเซ็ตที่คุณต้องการ: Just remove my files (ลบไฟล์เท่านั้น)
หรือ Fully clean the drive (ล้างไดรฟ์อย่างสมบูรณ์)
6. แทป Reset (รีเซ็ต)
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบของคุณ
90
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือกขั้นสูง
ใช้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
POST
ระหว่างกระบวนการ
2.
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา
กนั้นแทป Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
3.
แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
4.
ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), เลือกตัวเลือกการแก้ไข
ปัญหาที่คุณต้องการดำ�เนินการ
5.
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำ�เนินการให้สมบูรณ์
การใช้การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ
ภายใต้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), คุณสามารถใช้ System Image Recovery (การกู้คืน
ด้วยอิมเมจระบบ)
เพื่อกู้คืนการตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้ไฟล์อิมเมจเฉพาะได้
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
POST
2.
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก)
จากนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
3.
แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกระบวนการ
91
4.
ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), เลือก System Image
Recovery
(การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)
5.
เลือกบัญชีที่คุณต้องการกู้คืนโดยใช้ไฟล์อิมเมจระบบ
6.
พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป
Continue (ทำ�ต่อ)
7.
เลือก Use the latest available system image (recommended) (ใช้
อิมเมจระบบที่มีล่าสุด (แนะนำ�)), จากนั้นแทป Next (ถัดไป) นอกจาก
นี้ คุณสามารถเลือก Select a system image (เลือกอิมเมจระบบ) ถ้า
อิมเมจระบบของคุณอยู่ในอุปกรณ์ภายนอก หรือ DVD ได้ด้วย
8.
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำ�เนินกระบวนการกู้คืนด้วยอิมเมจระบบให้สมบูรณ์
หมายเหตุ: แนะนำ�ให้สำ�รองระบบของคุณเป็นประจำ� เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณหยุดทำ�งาน
92
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
93
การติดตั้งโมดูล RAM
(หน่วยความจำ�การเข้าถึงแบบสุ่ม)
อัปเกรดความจุหน่วยความจำ�ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณโดยการติดตั้งโมดูล RAM
ลงในช่องในโมดูลหน่วยความจำ� ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตั้งโมดูล RAM
ลงในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:
คำ�เตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ
และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก
สำ�คัญ! สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดหน่วยความจำ�สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก
ซื้อเฉพาะโมดูลสำ�หรับเพิ่มหน่วยความจำ�จากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค PC
นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด
หมายเหตุ: ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ
แต่การติดตั้งโมดูล RAM นั้นเหมือนกัน
94
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
A. ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี
B.
ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำ�ฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
95
C.จัดแนว และใส่โมดูล RAM ลงในสล็อตใส่โมดูล RAM
D.ผลักโมดูล RAM ลง จนกระทั่งคลิกลงในตำ�แหน่ง
มุม 30o
สลัก
96
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
E.
จัดให้ตรง จากนั้นผลักฝาปิดช่องใส่กลับลงในตำ�แหน่ง
F.
ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
97
98
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
99
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์
(ในเครื่องบางรุ่น)
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำ�หรับดู DVD
เพื่อดู ภาพยนตร์บน DVD ได้
ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค
การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2,
เสียงดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก)
เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก
เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใจ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS
นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำ�กัดในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค
เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำ�หน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำ�หน่ายโดย
แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำ�หนดไว้ใน “ข้อกำ�หนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำ�หนดให้ ภาพยนตร์ DVD
ทุกเรื่องต้องจำ�กัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเขตที่วาง จำ�หน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น)
ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่างๆ อาจมีจำ�หน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำ�หนดให้ระบบใดๆ
ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น
สำ�คัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์
จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD ได้เฉพาะสำ�หรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น จำ�เป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม
ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง
100
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเขต
เขต 1
แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
เขต 2
เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น,
เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์,
ซีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย
เขต 3
พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม
เขต 4
ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้
เขต 5
CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ
เขต 6
จีน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
101
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)
บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่น (HD) และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเขต
เขต A
ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น,
เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น
เขต B
ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เขต C
ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,
ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx.
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,
ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำ�ตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC
สำ�หรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)
สำ�หรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ
การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำ�งานที่สำ�เร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา
คุณควรติดต่อผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก
102
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม
ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำ�ตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์
เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำ�หรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN
(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก
CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำ�หรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มนิ ลั (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มนิ ลั ทีส่ นับสนุนบริการโทรศัพท์ทเ่ี ป็นเสียง)
ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำ�โดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำ�หน่ายที่แจ้งให้ทราบ:
“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำ�งานด้วย และเครือข่ายที่มี
การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำ�งานร่วมกัน”
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำ�งานด้วย
และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำ�งานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อ
ทำ�ให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้
ยังแนะนำ�ให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำ�หน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21
ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำ�เป็นต้อง มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำ�โพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์
รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน
ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์
และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
103
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้
ประเทศ
มีการใช้
ออสเตรียออสเตรีย1
ใช่ ไม่
เบลเยี่ยม ใช่ ไม่
สาธารณรัฐเชค ไม่ ไม่ใช้
เดนมาร์ก1 ใช่ ใช่
ฟินแลนด์ ใช่ ไม่
ฝรั่งเศส ใช่ ไม่
เยอรมนี ใช่ ไม่
กรีซ ใช่ ไม่ ฮังการี ไม่ ไม่ใช้
ไอซ์แลนด์ ใช่ ไม่
ไอร์แลนด์ ใช่ ไม่
อิตาลี ยังคงรออยู่
ยังคงรออยู่
อิสราเอล ไม่ ไม่
ลิกเทนสไตน์ ใช่ ไม่ ลักเซมเบิร์ก ใช่ ไม่
เนเธอร์แลนด์1
ใช่ ใช่
นอร์เวย์ ใช่ ไม่
โปแลนด์ ไม่ ไม่ใช้
โปรตุเกส ไม่ ไม่ใช้
สเปน ไม่ ไม่ใช้
สวีเดน ใช่
ไม่
สวิสเซอร์แลนด์ ใช่
ไม่
สหราชอาณาจักร ใช่
ไม่
104
ทดสอบเพิ่มเติม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
สำ�หรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ
ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำ�ให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ
เกินความจำ�เป็น)
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำ�เป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำ�หรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID
ผู้โทรเข้า
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำ�งานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•
อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
•
อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ
รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำ�กัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B
ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำ�กัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ
เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้
และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน
อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด
ขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์
ซึง่ สามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วธิ ดี งั ต่อไปนีห้ นึง่ หรือหลายวิธรี ว่ มกัน:
•
ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
•
เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
105
•
เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
•
ปรึกษาตัวแทนจำ�หน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำ�เตือน! จำ�เป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำ�กัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC
และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำ�เป็นต้องใช้เฉพาะสาย
ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง
จะทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด
(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำ�นักทะเบียนกลาง,
องค์กรเอกสารและบันทึกสำ�คัญแห่งชาติ, สำ�นักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC
คำ�เตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง
จะทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำ�กัดในแชนเนล 1 ถึง 11
ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำ�กัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC ที่ตั้งขึ้นสำ�หรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF
ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำ�ลังรับส่งข้อมูล
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ�งานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ
106
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ข้อกำ�หนด R&TTE (199/5/EC)
รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:
•
ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ ใน [บทความ 3]
•
ข้อกำ�หนดในการป้องกันสำ�หรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]
•
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]
•ข้อกำ�หนดในการป้องกัน สำ�หรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]
•การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
•
ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE สำ�หรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำ�หนด EEC ที่ 2004/108/EC
“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ�”
เครื่องหมาย CE สำ�หรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำ�หนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
107
แชนเนลการทำ�งานไร้สายสำ�หรับโดเมนต่างๆ
อเมริกาเหนือ
2.412-2.462 GHz
Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น
2.412-2.484 GHz
Ch01 ถึง Ch14
ยุโรป ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 ถึง Ch13
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำ�กัดของฝรั่งเศส
บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำ�กัดการใช้งาน
พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:
•
10mW สำ�หรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด (2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW สำ�หรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz
หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำ�งานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5 MHz
การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี: ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม
โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ
ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำ�หรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW
108
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
ข้อกำ�หนดนีม้ กั จะมีการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เวลาผ่านไป ช่วยให้คณ
ุ ใช้การ์ด LAN ไร้สายในพืน้ ทีภ่ ายใน
ประเทศฝรัง่ เศสได้มากขึน้ สำ�หรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)
หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
109
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ
เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำ�งานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V
peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)
เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ� ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ�, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก
ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ�
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว
บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)
สำ�หรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย
หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม
ขนาน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้
หรือสามารถย้อนกลับได้
•
อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก
ปฏิบัติในท้องถิ่น สำ�หรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ
หรือการระเบิด
•
อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
110
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำ�หนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:
H05VV-F, 3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV
บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน (กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/
NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์
ตัวนำ�ของสายโคแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร
REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน,
การอนุมัติ และข้อจำ�กัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation
ผลิตภัณฑ์นใ้ี ช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึง่ ได้รบั การป้องกันโดยวิธที ม่ี กี ารระบุในสิทธิบตั รของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ
และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation
และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้
ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำ�กัดอื่นๆ เท่านั้น
ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ทำ�กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
111
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก
(สำ�หรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
112
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ
ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
คำ�เตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน
หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ
ป้ายเตือนการซ่อมแซม
คำ�เตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำ�แสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง
ข้อบังคับ CDRH
ศูนย์กลางสำ�หรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ได้ออกกฎข้อบังคับสำ�หรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้
คำ�เตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำ�คัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
113
การอนุมัติ CTR 21
(สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
114
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
115
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR
ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำ�งานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน
และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR
สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการ
พลังงานไว้ สำ�หรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม
จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ี
ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์
โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energy.gov/powermanagement นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov
สำ�หรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR
หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป
โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
1.
การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย
2.
มีการจำ�กัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ
3.
มีการจำ�กัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4.
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล
5.
ออกแบบมาสำ�หรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยการใช้อะไหล่ที่ทำ�งานร่วมกันได้
เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์ หน่วยความจำ� และในบางเครื่องก็มี CD
ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์
6.
ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำ�กลับคืน
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่
http://www.ecolabel.eu.
116
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ
วดล้อมของโลก
ASUS ดำ�เนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา
และทำ�ให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS
นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS
ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำ�หนดของระเบียบข้อบังคับด้วย
โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm
สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:
การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น
EU REACH SVHC
RoHS ของเกาหลี
กฎหมายพลังงานของสวิส
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำ�กลับ
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำ�กลับของ ASUS
มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำ�หรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา
เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำ�ให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ
รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
สำ�หรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
117
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X555L, A555L, F555L, K555L, R556L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 12/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
118
Signature : __________
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X555L, A555L, F555L, K555L, R556L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 12/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Signature : __________
119
120
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Download PDF

advertising