ASUS UX305FA User's Manual

Add to My manuals
104 Pages

advertisement

ASUS UX305FA User's Manual | Manualzz

SL9526

Prva izdaja

September 2014

Prenosni računalnik

E-priročnik

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE

LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV

PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

2 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................8

Ikone ....................................................................................................................................8

Pisave ..................................................................................................................................8

Varnostna opozorila ..................................................................................................9

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................9

Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................10

Pravilno odlaganje .........................................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14

Pogled od spodaj ............................................................................................................17

Desni del ............................................................................................................................18

Levi del ...............................................................................................................................20

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................22

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................22

Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................24

Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................24

Gibi za sledilno ploščico ..........................................................................................25

Premikanje kazalca.........................................................................................................25

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................31

Funkcijske tipke ...............................................................................................................31

Tipki Windows® 8.1 .........................................................................................................32

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

4

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1

Prvi zagon .....................................................................................................................34

Uporabniški vmesnik Windows® ..........................................................................35

Začetni zaslon ..................................................................................................................35

Dostopne točke ...............................................................................................................36

Gumb Start ........................................................................................................................39

Prilagajanje začetnega zaslona .................................................................................41

Delo v programih Windows® .................................................................................42

Zagon programov ..........................................................................................................42

Prilagajanje programov ................................................................................................42

Zapiranje programov ....................................................................................................43

Dostop do zaslona Programi ......................................................................................44

Vrstica s čarobnimi gumbi ...........................................................................................46

Funkcija Snap (Zataknitev) ..........................................................................................49

Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................51

Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................53

Wi-Fi .....................................................................................................................................53

Bluetooth ..........................................................................................................................54

Airplane mode .................................................................................................................55

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................56

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika ...................................................56

Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1 ..........................................................57

Kako iz zaklenjenega zaslona .....................................................................................57

Prilagajanje zaklenjenega zaslona ...........................................................................58

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................62

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................62

BIOS ................................................................................................................................62

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................62

Nastavitve BIOS ...............................................................................................................63

Obnovitev vašega sistema .....................................................................................73

Omogočanje možnosti za obnovitev .....................................................................75

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................78

Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................79

Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................82

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM

(pri izbranih modelih) ..............................................................................................86

Informacije o pogonu Blu-ray ROM

(pri izbranih modelih) ...................................................................................................88

Notranja skladnost modema ......................................................................................88

Pregled ...............................................................................................................................89

Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................89

Neglasovna oprema .....................................................................................................89

Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................91

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................92

CE oznaka ..........................................................................................................................93

Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................94

Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................94

UL varnostni napotki .....................................................................................................96

Zahteve za varno napajanje ........................................................................................97

Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................97

REACH .................................................................................................................................97

Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................97

Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................97

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ...........................................98

Varnostne informacije za optični pogon ................................................................99

Obvestilo o premazu .....................................................................................................99

Odobritev CTR 21

(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) ...........................................100

Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................102

Eko-oznaka Evropske unije ........................................................................................102

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................103

ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................103

6 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega prenosnega računalnika, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem prenosnem računalniku.

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov prenosnega računalnika.

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8.1

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema

Windows® 8.1 v prenosnem računalniku.

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

V tem poglavju bo prikazana uporaba preizkusa POST za spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika.

Nasveti in pogosta vprašanja

V tem razdelku najdete nekatere priporočene nasvete ter pogosta vprašanja o strojni in programski opremi, ki jih lahko preberete, kadar opravljate vzdrževalna dela ali odpravljate težave na svojem prenosnem računalniku.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za prenosni računalnik.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7

8

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA:

V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem prenosnem računalniku.

Ikone

Spodnje ikone označujejo, s katero napravo je dokončati nabor opravil ali postopkov v prenosnem računalniku.

= Uporabite sledilno ploščico.

= Uporabite tipkovnico.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

priročniku.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Varnostna opozorila

Uporaba prenosnega računalnika

Prenosnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med

5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).

Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na spodnji strani prenosnika in preverite, da je vaš kabel za priklop primeren navedeni jakosti.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v naročju ali blizu katerega koli drugega dela telesa, da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi izpostavljenosti vročini.

S prenosnikom ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih naprav.

Ko je prenosni računalnik VKLOPLJEN, ga ne premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom, ki lahko zmanjšajo kroženje zraka.

Prenosnega računalnika ne nameščajte na neravne ali nestabilne delovne površine.

Prenosni računalnik lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

9

Vzdrževanje prenosnega računalnika

Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga izključite iz električnega napajanja in odstranite akumulator

(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno vlago iz prenosnega računalnika.

Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila, benzen ali druge kemikalije.

Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.

Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim magnetnim ali električnim poljem.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest, kjer pušča plin.

10 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pravilno odlaganje

NE mečite prenosnika na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke.

Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

11

12 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

13

Spoznavanje prenosnega računalnika

Pogled od zgoraj

OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo.

Videz računalnika se lahko razlikuje glede na model prenosnega računalnika.

14 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.

Kamera

Z vgrajeno kamero lahko posnamete slike ali videoposnetke s svojim prenosnim računalnikom.

Indikator kamere

Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.

Zaslon

Zaslon zagotavlja izjemne lastnosti ogledovanja slik, videoposnetkov in drugih večpredstavnostnih datotek na prenosnem računalniku.

Mikrofon

Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

Indikator letalskega načina

Ta indikator zasveti, ko je na prenosniku omogočen letalski način.

OPOMBA: Če omogočite Airplane mode ( Način letenja), onemogočite vse brezžične povezave.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

15

Kazalec zaklopa velikih črk

Ta indikator zasveti, če je aktivirana funkcija Caps Lock. S funkcijo

Caps Lock lahko vnašate velike črke (npr. A, B, C) s tipkovnico prenosnega računalnika.

Sledilna ploščica

Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo.

Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.

16

OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Gibi za sledilno ploščico v tem priročniku.

Indikator vklopa

Indikator napajanja zasveti, ko je je prenosni računalnik

VKLOPLJEN, in utripa, kadar je prenosni računalnik v stanju spanja.

Gumb za vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop ali zaustavitev vašega prenosnika. S pomočjo gumba za vklop/izklop lahko preklopite vaš prenosnik v stanje mirovanja ali spanje oz. povrnete iz stanja mirovanja ali spanja.

V primeru da postane vaš prenosnik neodziven, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop za okoli deset (10) sekunde, da se prenosnik zaustavi.

Tipkovnica

Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno globino prenosa za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows® in upravljanje drugih večpredstavnostnih funkcij.

OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje, odvisno od modela in države.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogled od spodaj

OPOMBA: Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.

OPOZORILO! Med uporabo ali med polnjenjem baterije vašega prenosnika lahko podnožje naprave postane zelo toplo ali vroče.

Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki ovirajo ventilatorje.

POMEMBNO!

Čas uporabe akumulatorja se razlikuje glede na uporabo in specifikacije tega prenosnega računalnika. Baterije ni mogoče razstaviti.

Zvočniki

Vgrajeni zvočniki omogočajo poslušanje neposredno s prenosnega računalnika. Zvočne lastnosti tega prenosnega računalnika nadzoruje programska oprema.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

17

Desni del

18

Indikator vklopa

Indikator napajanja zasveti, ko je je prenosni računalnik

VKLOPLJEN, in utripa, kadar je prenosni računalnik v stanju spanja.

Dvobarvni indikator polnjenja akumulatorja

Dve barvni LED diodi nudita vizuelno indikacijo napolnjenosti baterije. Za podrobnosti glejte prejšnje poglavje.

Barva

Sveti zeleno

Sveti oranžno

Stanje

Prenosnega računalnik je priključen na vir napajanja, stanje akumulatorja pa je med 95 % in 100 %.

Prenosnega računalnik deluje na akumulatorsko napajanje, stanje akumulatorja pa je manj kot 95 %.

Utripa oranžno

Prenosni računalnik deluje na akumulatorsko napajanje, stanje akumulatorja pa je manj kot 10 %.

Lučke NE SVETIJO Prenosni računalnik deluje na akumulatorsko napajanje, stanje akumulatorja pa je med 10 % in 100 %.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Izhod za slušalke

Na ta vrata lahko priključite prenosni računalnik na močnejše zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

Vrata mikro HDMI

Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik) in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge zaščitene vsebine.

Vrata USB 3.0 z USB Charger+

Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.

Ta vrata USB 3.0 imajo vgrajeno funkcijo USB Charger+, ki omogoča hitro polnjenje mobilnih naprav.

Vhod za napajanje

Na ta vrata priključite priloženi napajalni adapter, da napolnite akumulator in zagotovite vir napajanja za svoj prenosni računalnik.

OPOZORILO! Adapter lahko med uporabo postane topel do vroč.

Ko je adapter priključen na električno vtičnico, ga ne pokrivajte in ga ne približujte svojemu telesu.

POMEMBNO!

Za polnjenje akumulatorja in zagotovitev vira napajanja za svoj prenosni računalnik uporabljajte samo priloženi napajalni adapter.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

19

Levi del

Vrata USB 3.0

Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.

Bralec bliskovne spominske kartice

V ta prenosni računalnik je vgrajena ena reža za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira kartice SD in SDXC.

20 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

2. poglavje:

Uporaba prenosnega računalnika

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

21

Uvod

Polnjenje prenosnega računalnika.

A. Napajalni adapter za izmenični tok priključite na vir napajanja z močjo od 100 do 240 V.

B. Napajalni priključek za enosmerni tok priključite na vhod za napajanje (DC) na prenosnem računalniku.

Pred prvo uporabo prenosnega računalnika polnite računalnik 3 ure.

OPOMBA: Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno od modela in vaše regije.

22

OPOMBA!

Informacije o napajalnem adapterju:

• Vhodna napetost: 100–240 V AC

• Vhodna frekvenca: 50–60Hz

• Nazivni izhodni tok: 2.37A (45W)

• Nazivna izhodna moč: 19 V DC

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

POMEMBNO!

• Na vašem prenosnem računalniku poiščite oznako z oceno vhoda/ izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami na vašem akumulatorju. Nekateri modeli prenosnih računalnikov imajo lahko več ocen izhodnega toka, glede na razpoložljivo inventarno številko.

• Pred prvim vklopom vašega prenosnika se prepričajte, da je prenosnik vključen k omrežnemu napajanju. Priporočamo vam, da uporabite ozemljeno vtičnico, kadar se prenosnik napaja preko adapterja.

• Vtičnica mora biti zlahka dostopna in blizu prenosnika.

• Prenosnik odklopite iz napajanja tako, da da izključite iz vtičnice.

OPOZORILO!

Preberite naslednje varnostne ukrepe za baterijo svojega prenosnika.

• Baterijo v napravi lahko odstranijo samo serviserji, pooblaščeni s strani družbe ASUS.

• Če bi baterijo, ki je v tej napravi, želeli odstraniti ali razstaviti, to predstavlja tveganje za požar ali opekline zaradi kemikalij.

• zaradi lastne varnost upoštevajte opozorilne nalepke.

• Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo neprimernega tipa.

• Ne zavrzite v ogenj.

• Nikoli ne naredite kratkega stika na bateriji prenosnika.

• Baterije nikoli ne poskušajte demontirati ali znova namestiti.

• Baterije ne uporabljajte, če pušča.

• Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.

• Baterijo in ostale majhne komponente hranite izven dosega otrok.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

23

Dvignite pokrov, da odprete zaslon.

Pritisnite gumb za vklop/izklop.

24 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dvignite pokrov, da odprete zaslon.

Pritisnite gumb za vklop/izklop.

Gibi za sledilno ploščico

Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega računalnika. Ko uporabljate gibe na sledilni ploščici, glejte naslednje slike.

Premikanje kazalca

Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako premikate kazalec po zaslonu.

Pomik vodoravno

Pomik navpično

Pomik diagonalno

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

25

Poteze z enim prstom

Dotik/dvojni dotik

V začetnem zaslonu aplikacijo zaženete tako, da se je dotaknete.

V načinu Namizje element zaženete tako, da se ga dotaknete dvakrat.

Povleci in spusti

Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.

26 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Levi klik Desni klik

Na začetnem zaslonu kliknite program, da ga zaženete.

V načinu namizja dvakrat kliknite program, da ga zaženete.

Na začetnem zaslonu kliknite program, da ga izberete in zaženete vrstico z nastavitvami. S tem gumbom lahko zaženete tudi vrstico

All Apps (Vsi programi).

V načinu namizja s tem gumbom odprete meni desnega klika.

OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in desne tipke miške na sledilni ploščici.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

27

Hitro drsenje iz zgornjega roba

Na začetnem zaslonu za prikaz vrstice Vse vrstice s prstom hitro drsite iz zgornjega roba.

Če imate odprto aplikacijo, s hitrim drsenjem s prstom iz zgornjega roba odprete njen meni.

Hitro drsenje iz levega roba Hitro drsenje iz desnega roba

Za prikaz trenutno zagnanih aplikacij s prstom hitro drsite iz levega roba.

Za prikaz Charms bar (vrstice

s čarobnimi gumbi) s prstom podrsajte od desnega roba.

28 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Poteze z dvema prstoma

Dotik Obračanje

Z dvema prstoma tapnite na sledilno ploščico, da simulirate funkcijo desnega klika.

Če želite obrniti sliko, se sledilne ploščice dotaknite z dvema prstoma ter nato en prst obračajte v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko se drug ne premika.

Dvoprstno drsenje

(navzgor/navzdol)

Dvoprstno drsenje (levo/desno)

Za drsenje z dvema prstoma drsite navzgor ali navzdol.

Za drsenje z dvema prstoma drsite levo ali desno.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

29

Pomanjšaj Povečaj

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite skupaj.

Povleci in spusti

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite narazen.

Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z drugim prstom drsite navzdol po sledilni ploščici ter predmet tako povlecite in spustite na novo lokacijo.

30 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Uporaba tipkovnice

Funkcijske tipke

S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko sprožite naslednje ukaze:

Za prehod prenosnega računalnika v Sleep

mode (stanje spanja)

Za vklop ali izklop Airplane mode (Načina

letenja)

OPOMBA: Če omogočite Airplane mode (

Način letenja), onemogočite vse brezžične povezave.

Za zmanjšanje svetlosti zaslona

Za povečanje svetlosti zaslona

Za izklop zaslona

Preklopi način prikaza

OPOMBA: Preverite, ali je drugi zaslon priključen na prenosni računalnik.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

31

Omogoči ali onemogoči sledilno ploščico.

Vklopi ali izklopi zvočnike.

Zmanjšanja glasnost zvočnikov.

Poveča glasnost zvočnikov.

Tipki Windows® 8.1

Posebni tipki Windows® na tipkovnici prenosnega računalnika se uporabljata tako:

To tipko pritisnite, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če ste že na začetnem zaslonu, se s pritiskom te tipke vrnete na zadnjo odprto aplikacijo.

S to tipko simulirate funkcije desnega klika.

32 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje:

Delo s sistemom Windows® 8.1

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

33

Prvi zagon

Ko računalnik prvič zaženete, se prikaže več zaslonov, ki vas vodijo skozi konfiguracijo osnovnih nastavitev operacijskega sistema Windows® 8.1.

Prenosni računalnik prvič zaženete tako:

1. Na prenosnem računalniku pritisnite gumb za vklop/izklop.

Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni zaslon.

2. Na namestitvenem zaslonu izberite svojo regijo jezik, v katerem boste uporabljali prenosni računalnik.

3. Natančno preberite pogoje licenčne pogodbe. Izberite I accept

(Sprejmem).

4. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne elemente:

• Prilagoditev

• Povežite se v splet

• Nastavitve

• Vaš račun

5. Potem ko konfigurirate osnovne elemente, Windows® 8.1 namesti vaše programe in izbrane nastavitve. Pazite, da bo prenosni računalnik med tem postopkom ves čas priključen na napajanje.

6. Ko se postopek nameščanja zaključi, se pojavi začetni zaslon.

34 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Uporabniški vmesnik Windows®

Uporabniški vmesnik je prikaz v sistemu Windows® 8.1, ki je sestavljen iz ploščic. V tem vmesniku so na voljo spodnje funkcije, ki je lahko uporabljate pri delu v svojem prenosnem računalniku.

Začetni zaslon

Začetni zaslon izgine, ko se uspešno prijavite v svoj uporabniški račun.

Na tem zaslonu lahko na enem mestu razvrstite vse programe, ki jih potrebujete.

Programi Windows®

To so programi, ki so pripeti na začetnem zaslonu in prikazani v obliki ploščic, da jih hitreje najdete.

OPOMBA: Za popolni zagon nekaterih programov se morate najprej vpisati v svoj Microsoftov račun.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

35

Dostopne točke

Dostopne točke na zaslonu vam omogočajo zagon programov in dostop do nastavitev prenosnega računalnika. Funkcije teh dostopnih točk lahko aktivirate s sledilno ploščico.

Dostopne točke v zagnanem programu

Dostopne točke na Začetnem zaslonu

36 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dostopne točke v zagnanem programu

Dostopna točka zgornji levi kot spodnji levi kot

Dejanje

S kazalcem miške pokažite v zgornji levi kot in nato tapnite sličico nedavnega programa, da ga znova odprete.

Če ste zagnali več programov, se pomaknite navzdol, da prikažete vse zagnane programe.

Na zaslonu delujočega programa:

S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot zaslona in tapnite , da se vrnete na začetni zaslon.

OPOMBA: Za vrnitev na začetni zaslon lahko tudi pritisnete tipko Windows na tipkovnici.

Z začetnega zaslona:

S kazalcem miške pokažite v spodnji levi kot zaslona in tapnite , da se vrnete v ta program.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

37

Dostopna točka zgoraj ob strani

Dejanje

S kazalcem miške pokažite v zgornji kot ob strani, da se kazalec spremeni v ikono roke.

Povlecite program in ga spustite na novo mesto.

OPOMBA: Ta funkcija dostopne točke deluje le na delujočem programu ali če želite uporabiti funkcijo pripenjanja. Za več informacij glejte opis funkcije pripenjanja v razdelku Delo s programi Windows®.

zgornji in spodnji desni kot

S kazalcem miške pokažite v zgornji ali spodnji desni kot, da odprete Charms bar

(Vrstica s čarobnimi gumbi).

38 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Gumb Start

Sistem Windows® 8.1 ima gumb Start (Začetek), ki vam omogoča preklapljanje med dvema nazadnje uporabljenima programoma. Gumb

»Začetek« lahko odprete na začetnem zaslonu, ko ste v namiznem načinu, in v poljubnem programu, ki je trenutno odprt na zaslonu.

Gumb »Začetek« na začetnem zaslonu

OPOMBA: dejanska barva gumba »Začetek« se razlikuje glede na nastavitve zaslona, ki jih izberete za začetni zaslon.

Gumb »Začetek« prikažete tako, da kazalec miške premaknete v levi kot začetnega zaslona ali nad kateri koli odprt program.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

39

Gumb »Začetek« v namiznem načinu

Priročni meni

Priročni meni se pojavi kot polje z bližnjicami do nekaterih programov v

Windows® 8.1, ko tapnete in pridržite gumb Start (Začetek).

V priročnem meniju so na voljo tudi te možnosti za zaustavitev prenosnega računalnika: izpis, spanje, zaustavitev in vnovični zagon.

40 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Prilagajanje začetnega zaslona

Windows® 8.1 vam omogoča tudi, da prilagodite začetni zaslon po svojih željah, tako da se iz zagona neposredno prikaže način Desktop

(Namizje) in da prilagodite postavitev programov na zaslonu.

Nastavitve začetnega zaslona prilagodite tako:

1. Zaženite Desktop (Namizje).

2. Pojavno okno odprete tako, da z desno tipko miške kliknite kjer koli v opravilni vrstici, razen gumba

»Začetek«.

3. Kliknite Properties (Lastnosti), izberite zavihek

Navigation (Krmarjenje) in nato potrdite polja ob možnostih krmarjenja in začetnega zaslona, ki jih želite uporabljati.

4. Tapnite ali kliknite Apply (Uporabi), da shranite nove nastavitve in zaprete okno.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

41

Delo v programih Windows®

Za zagon in prilagoditev svojih programov uporabite sledilno ploščico in tipkovnico na prenosnem računalniku.

Zagon programov

S kazalcem miške pokažite na program in ga kliknite ali tapnite, da ga zaženete.

Dvakrat pritisnite tipko in nato uporabite puščične tipke za ogled programov. Pritisnite

, da zaženete izbrani program.

Prilagajanje programov

Na Začetnem zaslonu premikate programe, spremenite njihovo velikost ali jih odpnete z Začetnega zaslona.

Premikanje programov

Če želite premakniti program, dvotapnite program in ga povlecite na novo mesto.

Spreminjanje velikosti programov

Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete vrstico z nastavitvami programa, tapnite in nato izberite velikost ploščice programa.

42 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Odpenjanje programov

Z desno tipko miške kliknite program, da prikažete vrstico Customize (Prilagajanje), in nato tapnite

.

Zapiranje programov

1. Kazalec miške premaknite na zgornji stranski kot odprtega programa in počakajte, da se kazalec spremeni v ikono roke.

2. Povlecite program in ga spustite na dno zaslona, da ga zaprete.

Na zaslonu odprtega zaslona pritisnite tipki

.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

43

Dostop do zaslona Programi

Poleg programov, ki so pripeti na začetnem zaslonu, lahko na zaslonu

Programi odprete tudi druge programe.

OPOMBA: dejanski programi, ki so prikazani na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na model. Spodnji posnetek zaslona je zgolj informativen.

Odpiranje zaslona Programi

Zaslon Programi zaženete s sledilno ploščico ali tipkovnico prenosnega računalnika.

Na začetnem zaslonu kliknite gumb .

Na začetnem zaslonu pritisnite in nato .

44 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pripenjanje programov na Začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko s sledilno ploščico pripnete več programov.

1. Odpiranje zaslona »All Apps« (Vsi programi)

2. Z desno tipko miške kliknite programe, ki jih želite dodati na začetni zaslon.

3. Tapnite ali kliknite ikono , da pripnete izbrane programe na začetni zaslon.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

45

Vrstica s čarobnimi gumbi

Vrstica s čarobnimi gumbi je orodna vrstica, ki jo lahko zaženete na desni strani zaslona. Vrstica je sestavljena iz več orodij, ki vam omogočajo skupno rabo programov in zagotavljajo hiter dostop do prilagajanja nastavitev prenosnega računalnika.

Vrstica s čarobnimi gumbi

46 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Zagon vrstice s čarobnimi gumbi

OPOMBA: Ko zaženete vrstico s čarobnimi gumbi, se najprej prikaže kot nabor belih ikon. Na spodnji sliki je prikazan videz vrstice s čarobnimi gumbi, ko jo zaženete.

Za zagon vrstice s čarobnimi gumbi uporabite sledilno ploščico in tipkovnico na prenosnem računalniku.

Kazalec miške premaknite v zgornji desni ali levi kot zaslona.

Pritisnite .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

47

Orodja v vrstici s čarobnimi gumbi

Search (Iskanje)

S tem orodjem lahko poiščete datoteke ali programe v prenosnem računalniku.

Share (Skupna raba)

S tem orodjem lahko daste programe v skupno rabo prek spletnih mest družabnih omrežij ali po e-pošti.

Start (Začetek)

S tem orodjem znova prikažete Začetni zaslon. Na

Začetnem zaslonu lahko s tem orodjem znova odprete nedavno odprt program.

Devices (Naprave)

S tem orodjem lahko dostopate do datotek in jih daste v skupno rabo z napravami, ki so priključene na prenosni računalnik, kot je zunanji zaslon ali tiskalnik.

Settings (Nastavitve)

S tem orodjem lahko dostopate do nastavitev prenosnega računalnika.

48 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Funkcija Snap (Zataknitev)

Funkcija Snap (Zataknitev) prikaže dva programa enega ob drugem in vam omogoči delo ali preklapljanje med programoma.

POMEMBNO! Če želite uporabiti funkcijo pripenjanja, mora biti ločljivost zaslona prenosnega računalnika nastavljena na 1366 x 768 slikovnih točk ali več.

Vrstica funkcije Snap

(Zataknitev)

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

49

Uporaba funkcije Snap (Zataknitev)

Za aktiviranje in uporabo funkcije pripenjanja uporabite sledilno ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.

1. Odprite program, ki ga želite zatakniti.

2. S kazalcem miške pokažite na zgornji stranski kot zaslona.

3. Ko se kazalec spremeni v ikono roke, povlecite program in ga spustite na levo ali desno stran zaslona.

4. Odprite drug program.

1. Odprite program, ki ga želite zatakniti.

2. Pritisnite in tipko s puščico levo ali desno, zataknete program v levo ali desno podokno.

3. Odprite drug program. Ta program je samodejno premaknjen v prazno podokno.

50 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Druge bližnjice na tipkovnici

Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, da zaženete programe in krmarite v sistemu Windows® 8.1.

\

Preklopi med začetnim zaslonom in zadnjim programom

Zažene namizje

Zažene okno This PC (Ta računalnik) v načinu namizja.

Odpre možnost File (Datoteka) v čarobnem gumbu

Search (Iskanje)

Odpre podokno Skupna raba

Odpre podokno Nastavitve

Odpre podokno Naprave

Aktivira Zaklenjeni zaslon

Pomanjša trenutno aktivno okno

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

51

Odpre podokno Project (Projiciranje)

Odpre možnost Everywhere (Povsod)) v čarobnem gumbu Search (Iskanje)

Odpre okno Zaženi

Odpre Središče za dostopnost

Odpre možnost Settings (Nastavitve) v čarobnem gumbu Search (Iskanje)

Odpre priročni meni gumba »Začetek«

Zažene lupo in poveča zaslon

Pomanjša zaslon

Odpre Nastavitve poročevalca

52 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Wi-Fi

Povezava Wi-Fi v prenosnem računalniku vam omogoča dostop do e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na spletnih mestih družabnih omrežij.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v prenosnem računalniku.

Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Omogočanje povezave Wi-Fi

Povezavo Wi-Fi v svojem prenosnem računalniku aktivirate tako:

1. Odprite Charms bar.

2. Tapnite in nato .

3. Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite dostopno točko.

4. Tapnite Connect (Vzpostavi povezavo), da odprete omrežno povezavo.

OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda pozvani k vnosu varnostnega ključa.

5. Če želite omogočiti skupno rabo med svojim prenosnim računalnikom in drugimi sistemi, v katerih je omogočena brezžična povezava, tapnite/ kliknite Yes (Da). Tapnite/kliknite No (Ne), če ne želite omogočiti skupne rabe.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

53

Bluetooth

S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi napravami Bluetooth.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej seznaniti z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:

1. Odprite Charms bar.

2. Tapnite in nato Change PC Settings (Spremeni

nastavitve računalnika).

3. V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika) izberite Devices (Naprave) in tapnite Add a Device

(Dodaj napravo), da poiščete naprave Bluetooth.

4. S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v prenosnem računalniku z geslom, poslanim v izbrano napravo. Če sta enaka, tapnite Yes (Da), da seznanite prenosni računalnik z napravo.

OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali vnesti geslo prenosnega računalnika.

54 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Airplane mode

Airplane mode (Način v letalu) onemogoči brezžično povezavo, zato lahko prenosni računalnik varno uporabljate tudi med letom.

Vklop načina letenja

1. Odprite Charms bar.

2. Tapnite in nato .

3. Drsnik premaknite v desno, da vklopite ta način.

Pritisnite

.

Izklop načina letenja

1. Odprite Charms bar.

2. Tapnite in nato .

3. Drsnik premaknite v levo, da izklopite ta način.

Pritisnite

.

OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

55

Zaustavitev prenosnega računalnika

Prenosni računalnik lahko zaustavite na sledeče načine:

• Tapnite v Charms bar (Vrstica s čarobnimi

gumbi) in nato > Shut down (Zaustavitev), da se računalnik normalno zaustavi.

Na prijavnem zaslonu tapnite > Shut down

(Zaustavitev).

Prenosni računalnik lahko izključite tudi v načinu

Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje in pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev.

Na spustnem seznamu izberite Shut Down

(Zaustavitev) in kliknite OK (V redu).

Če se prenosni računalnik ne odziva, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj deset (10) sekund, dokler se prenosni računalnik ne izklopi.

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika

Za preklop prenosnega računalnika v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

Prenosni računalnik lahko preklopite v stanje mirovanja tudi v načinu Namizja. Če to želite storiti, zaženite namizje in pritisnite tipki alt + f4, da odprete okno Zaustavitev. Na spustnem seznamu izberite Sleep (Mirovanje) in kliknite

OK (V redu).

56 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1

Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8.1 se pojavi, ko računalnik prebudite iz spanja ali stanja mirovanja. Pojavi se tudi, ko zaklenete ali odklenete Windows® 8.1.

Zaklenjeni zaslon lahko uredite po meri, da prilagodite dostop do operacijskega sistema. Spremenite lahko ozadje in dostop do nekaterih programov, ko je prenosni računalnik še zaklenjen.

Kako iz zaklenjenega zaslona

1. Tapnite sledilno ploščico ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici prenosnega računalnika.

2. (Možnost:) Če je vaš račun zaščiten z geslom, morate vnesti geslo, da se odpre začetni zaslon.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

57

Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Prilagodite lahko zaklenjeni zaslon, na primer tako, da prikazuje priljubljeno sliko, diaprojekcijo fotografij, posodobitve programov in možnost hitrega dostopa do kamere računalnika. Za spreminjanje nastavitev zaklenjenega zaslona sledite naslednjim napotkom:

Izbiranje fotografije

1. Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings

(Nastavitve).

Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > Lock screen

(Zaklenjeni zaslon).

3. V meniju Lock screen preview (Predogled

zaklenjenega zaslona) kliknite Browse (Brskaj) in izberite fotografijo, ki jo želite nastaviti za ozadje.

Predvajaj diapozitiv

1. Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings

(Nastavitve).

2. Izberite Change PC Settings (Spremeni nastavitve

računalnika) > Lock screen (Zaklenjeni zaslon).

3. Pri možnosti Lock screen preview (Predogled

zaklenjenega zaslona) premaknite drsnik Play a slide

show on the lock screen (Predvajaj diaprojekcijo v

zaklenjenem zaslonu) na On (Vključeno).

4. Pomaknite se dol, da prilagodite naslednje možnosti za diaprojekcijo v zaklenjenem zaslonu:

58 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dodajanje posodobitev programov

1. Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings

(Nastavitve).

Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > Lock screen

(Zaklenjeni zaslon).

3. Pomaknite se do do možnosti Lock screen apps

(Programi zaklenjenega zaslona).

4. S pomočjo naslednjih možnosti lahko dodate programe, posodobitve katerih želite videti na svojem zaklenjenem zaslonu:

Aktiviranje kamere prenosnega računalnika iz zaklenjenega zaslona

Iz zaklenjenega zaslona lahko podrsate, da aktivirate in uporabite kamero prenosnega računalnika. Kako to možnost omogočite, preberite v naslednjih navodilih:

1. Odprite vrstico s čarobnimi gumbi > Settings

(Nastavitve).

Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > Lock screen

(Zaklenjeni zaslon).

3. Pomaknite se do do možnosti Camera (Kamera).

4. Drsnik premaknite na On (Vključeno).

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

59

60 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4. poglavje:

Samopreizkus po vklopu

(POST)

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

61

Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) je niz diagnostičnih preizkusov, ki jih nadzira programska oprema in se zaženejo, ko vklopite ali znova zaženete prenosni računalnik. Programska oprema, ki nadzoruje preizkus POST, je nameščena kot stalni element zasnove prenosnega računalnika.

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST

Med preizkusom POST lahko dostopate do nastavitev BIOS ali zaženete možnosti za odpravljanje težav s funkcijskimi tipkami prenosnega računalnika. Za več podrobnosti glejte naslednje informacije.

BIOS

Basic Input and Output System (BIOS) shrani sistemske nastavitve strojne opreme, ki so potrebne za zagon sistema v prenosnem računalniku.

Privzete nastavitve BIOS veljajo za večino pogojev v prenosnem računalniku. Nastavitve BIOS spremenite le v naslednjih primerih:

Če se med zagonom sistema na zaslonu prikaže sporočilo o napaki in zahteva, da zaženete Nastavitve BIOS.

Če namestite novo sistemsko komponento, ki zahteva dodatne nastavitve v BIOS-u ali posodobitve.

OPOZORILO: Nepravilne nastavitve BIOS lahko povzročijo nestabilnost sistema ali nedelovanje zagona. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS spremenite le ob pomoči usposobljenih oseb.

Dostop do nastavitev BIOS

62

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite preizkusom POST.

med

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nastavitve BIOS

OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.

Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.

Boot (Zagon)

V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.

Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate naslednje postopke.

1. V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost zagona

#1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

63

2. Pritisnite in izberite napravo kot Boot Option #1

(Možnost zagona #1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Disabled

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

64 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Security (Varnost)

V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska, vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem računalniku.

OPOMBA:

• Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste morali vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega računalnika.

• Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo), ga boste morali vnesti pred vpisom v BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]

Key Management

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

65

Za nastavitev gesla:

1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2. Vnesi geslo in pritisni .

3. Ponovno vnesi geslo in pritisni .

Za izbris gesla:

1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2. Vnesite trenutno geslo in pritisnite .

in pritisnite .

4. Izberite Yes (Da) v potrditvenem polju in pritisnite .

66 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika)

V meniju Varnost lahko z elementom I/O Interface Security

(Varnost V/I-vmesnika) zaklenete ali odklenete nekatere funkcije vmesnika v prenosnem računalniku.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

Lock

UnLock

LAN Network Interface

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Zaklep vmesnika V/I:

1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I).

2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite .

3. Izberite Lock (Zakleni).

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

67

68

Varnost vmesnika USB

V meniju I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika) lahko z elementom USB Interface Security (Varnost vmesnika USB) zaklenete ali odklenete vrata ali naprave.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

If Locked, all

USB device will be disabled

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

USB Interface

Lock

UnLock

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Zaklep vmesnika USB:

1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I) > USB Interface Security

(Varnost vmesnika USB).

2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock

(Zakleni).

OPOMBA: Če za USB Interface (Vmesnik USB)izberete Lock

(Zakleni), boste zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata) in druge naprave v razdelku USB Interface Security (Varnost

vmesnika USB).

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Set Master Password (Nastavi glavno geslo)

V meniju Varnost lahko z elementom Set Master Password

(Nastavi glavno geslo) nastavite z geslom zaščiteni dostop do trdega diska.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

S e t H D D M a s t e r

Password.

***Advisable to

Power Cycle System after Setting Hard

Disk Passwords***

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Nastavitev gesla HDD:

1. Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master

Password (Nastavi glavno geslo).

2. Vtipkajte geslo in pritisnite

.

3. Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite .

4. Kliknite Set User Password (Nastavi upor. geslo) in ponovite prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

69

Save & Exit (Shrani in zapri)

Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and

Exit (Shrani spremembe in zapri), preden zaprete BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

70 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nadgraditev BIOS-a:

1. Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta ASUS prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.

2. Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.

3. Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.

4. Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite preizkusom POST.

med

5. V namestitvenem programu BIOS kliknite Advanced > Start Easy

Flash (Napredno > Zagon enostavne posodobitve) in pritisnite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Press Enter to run the utility to select and update

BIOS.

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

71

6. Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in pritisnite .

Current BIOS

Platform: UX305

Version: 101

Build Date: Oct 26 2012

Build Time: 11:51:05

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: MXIC 25L Series

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7. Po postopku posodobitve BIOS kliknite Exit > Restore Defaults

(Izhod > Obnovi privzeto) in obnovite sistem na privzete nastavitve.

72 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Obnovitev vašega sistema

Funkcije za obnovitev vašega prenosnega računalnika omogočajo, da sistem obnovite na njegove izvorne nastavitve, ali pa nastavitve preprosto ponastavite, da izboljšate zmogljivost.

POMEMBNO!

Pred izvajanjem kakršnekoli obnovitve svojega prenosnega računalnika naredite varnostno kopijo vseh svojih podatkov.

• Zapišite si pomembne spremenjene nastavitve, kot so npr. mrežne nastavitve, uporabniška imena in gesla, da se izognete izgubi podatkov.

• Zagotovite, da je vaš prenosni računalnik vključen v električno napajanje, preden sistem obnovite.

Windows® 8.1 vam omogoča izvedbo katerekoli od naslednjih možnosti za obnovitev:

Refresh your PC without affecting your files (Osvežite svoj

računalnik, ne da bi vplivali na svoje podatke) - Ta funkcija vam omogoča, da osvežite svoj prenosni računalnik, ne da bi vplivali na osebne datoteke (fotografije, glasbo, videe, dokumente) in programe z Windows® Store.

Z uporabo te možnosti lahko svoj prenosni računalnik obnovite na privzete nastavitve in izbrišete druge nameščene programe.

Remove everything and reinstall Windows (Odstranitev vsega

in ponovna namestitev Windows) - Ta možnost ponastavi vaš prenosni računalnik na njegove tovarniške nastavitve. Preden izberete to možnost, morate narediti varnostno kopijo svojih podatkov.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

73

Advanced startup (Napredni zagon) - Ta možnost vam omogoča izvedbo drugih naprednih možnosti za obnovitev vašega prenosnega računalnika, kot so:

- Uporaba USB-pogona, mrežne povezave ali Windows

Recovery DVD-ja za zagon prenosnega računalnika.

Troubleshoot (Odpravljanja težav) za omogočitev teh naprednih možnosti za obnovitev: System

Restore (Obnovitev sistema), System Image Recovery

(Obnovitev slike sistema), Startup Repair (Popravilo med zagonom), Command Prompt (Ukazna vrstica), UEFI

Firmware Settings (Nastavitve strojne programske opreme

UEFI), Startup Settings (Zagonske nastavitve).

74 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Omogočanje možnosti za obnovitev

Izvedite naslednje korake, če želite dostopati do in uporabiti katero od možnosti za obnovitev vašega prenosnega računalnika, ki so na voljo.

1. Odprite vrstico s čarobnimi gumbi Settings (Nastavitve).

Change PC Settings (Spremeni nastavitve

računalnika).

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

75

3. V možnostih PC Settings (nastavitve računalnika) izberite

Update and recovery (Nadgradnja in obnovitev).

4. V možnostih Update and recovery (Nadgradnja in obnovitev) izberite Recovery (Obnovitev) in nato izberite način obnovitve, ki ga želite izvesti.

76 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nasveti in pogosta vprašanja

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

77

Uporabni nasveti za prenosni računalnik

V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo prenosnega računalnika, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za varnost podatkov:

Windows® redno posodabljajte in tako poskrbite, da imajo aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.

Aplikacije, gonilnike in pripomočke, ki so na voljo samo za ASUS, v svojem prenosnem računalniku posodabljajte z orodjem ASUS

Live Update. Za več podrobnosti glejte orodje ASUS Tutor, ki je nameščeno v vašem prenosnem računalniku.

Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki morate prav tako posodabljati.

Razen če to ni nujno potrebno, prenosnega računalnika ne izklapljajte tako, da uporabite prisilno zaustavitev.

Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da varnostno kopijo podatkov ustvarite v zunanjem trdem disku.

Izogibajte se uporabi prenosnega računalnika na izredno visokih temperaturah. Če prenosnega računalnika daljše obdobje (vsaj en mesec) ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da odstranite baterijo, če je to mogoče.

Preden prenosni računalnik ponastavite, odklopite vse zunanje naprave in se prepričajte, da imate naslednje:

- ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene aplikacije

- varnostne kopije podatkov

- ID in geslo za prijavo

78

- podatke za internetno povezavo

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogosta vprašanja o strojni opremi

1. Na zaslonu prenosnega računalnika se ob vklopu pojavi črna in včasih rdeča pika. Kaj naj storim?

Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.

2. Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to popravim?

Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj prenosnega računalnika. Svetlost in barvni odtenek na vašem prenosnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz zaslona lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami zaslona v operacijskem sistemu.

3. Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije v prenosnem računalniku?

Tukaj je nekaj predlogov:

• S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.

• Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite v način Airplane mode (Način letenja).

• Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.

• Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

79

4. Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?

• Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno nameščena. Lahko tudi odklopite napajalni adapter oziroma baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v vtičnico in prenosni računalnik.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj drsna ploščica ne dela?

• Pritisnite in omogočite drsno ploščico.

• Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar priključite zunanjo kazalno napravo.

6. Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim nobenega zvoka, ko predvajam avdio in video datoteke?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Pritisnite in tako povečajte glasnost zvočnikov.

• Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemo.

• Preverite, ali je v prenosni računalnik priključen priključek za slušalke, in ga odstranite.

7. Kaj naj storim, če izgubim napajalni adapter za prenosni računalnik ali če baterija neha delovati?

Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

80 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

8. Zakaj iz zvočnikov na prenosnem računalniku še vedno prihaja zvok, čeprav sem v desna vrata za priključek že priključil slušalke?

Odprite Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound

(Strojna oprema in zvok), nato pa odprite Audio Manager (Avdio upravitelj) in konfigurirajte nastavitve.

9. Na prenosnem računalniku ne morem pravilno tipkati, ker se kazalec kar naprej premika. Kaj naj storim?

Preverite, da se noben predmet nehote ne dotika drsne ploščice in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Drsno ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete .

10. Drsna ploščica na prenosnem računalniku ne deluje. Kaj naj storim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar v prenosni računalnik priključite zunanjo kazalno napravo. V tem primeru to funkcijo onemogočite.

• Pritisnite .

11. Če na tipkovnici pritisnem tipke »U«, »I« in »O«, se namesto črk prikažejo številke. Kako lahko to spremenim?

Pritisnite tipko

ali

(pri izbranih modelih) na prenosnem računalniku in tako izključite to funkcijo ter omenjene tipke uporabite za vnašanje črk.

12. Kako vem, da se moj sistem izvaja?

Pritisnite in držite gumb za vkl./izkl. približno dve (2) sekundi, dokler indikator LED na gumbu za vkl./izkl. ne utripne petkrat in indikator LED na kameri ne utripne enkrat.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

81

Pogosta vprašanja o programski opremi

1. Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator napajanja prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete gumb za vklop za več kot deset (10) sekunde. Preverite, ali sta napajalni adapter in baterija pravilno vstavljena, nato pa vklopite prenosni računalnik.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

2. Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:

»Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko za ponovni zagon.)«?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.

• Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

3. Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno, operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to popravim?

Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki niso bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova zaženite sistem.

82 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4. Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.

• Ob zagonu pritisnite F9. Ko prenosni računalnik preklopi v možnost Troubleshooting (Odpravljanje težav), izberite možnost Refresh (Osveži) ali Reset your PC (Ponastavite

računalnik).

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina mirovanja ali hibernacije?

• Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim delovnim stanjem.

• Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni računalnik priključite napajalni adapter in ga vključite v vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

83

84 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dodatki

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

85

Informacije o pogonu DVD-ROM

(pri izbranih modelih)

Pogon DVD-ROM vam omogoča prikaz in ustvarjanje lastnih CD-jev in DVD-jev. Če si želite ogledati DVD-je, lahko kupite izbirno programsko opremo za ogled DVDjev.

Informacije o področnem predvajanju

Predvajanje DVD filmskih naslovov vključuje dekodiranje MPEG2 videa, digitalnega AC3 avdia in dekodiranje CSS zaščitene vsebine. CSS ( občasno poimenovan zaščita kopije) je poimenovanje sheme za zaščito vsebine in jo je vpeljala filmska industrija, ki potrebuje zaščito proti nelegalnemu kopiranju vsebin.

Čeprav obstaja več oblikovanih pravil, ki jih morajo nosilci CSS licenc upoštevati, je najbolj pomembno pravilo o omejitvi predvajanja področnih vsebin. Za pospešitev geografsko omejenih filmskih objav, se za določena geografska območja objavijo

DVD video naslovi, ki so spodaj označeni kot ‘’ Območne opredelitve’’. Zakon o avtorskih pravicah zahteva, da so filmi na DVD-jih omejeni na določena območja

( ponavadi določena za območje v katerem se prodaja). Medtem ko se vsebina filma na DVD-ju lahko predvaja v več območjih, CSS oblikovana pravila zahtevajo, da sistemi, ki lahko predvajajo CDD zaščiteno vsebino, smejo le to predvajati v samo eni regiji.

POMEMBNO! Območna nastavitev se z uporabo gledalčevega programa lahko do petkrat spremeni tako, da lahko predvaja samo filme na DVD-ju, ki so nastavljeni na zadnje območje. Sprememba območne kode po tem, bo potrebovala ponovno tovarniško nastavitev, ki pa jo garancija ne pokriva. V primeru zahteve po ponovni nastavitvi, je nosilec stroškov pošiljanja in ponovne nastavitve uporabnik.

86 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Območne opredelitve

Območje 1

Kanada, ZDA, območja ZDA

Območje 2

Češka, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Zalivske države, Madžarska, Islandija, Iran,

Irak, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Savdska

Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Sirija, Turčija, VB, Grčija,

Bivše republike Jugoslavije, Slovaška

Območje 3

Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajska, Vietnam

Območje 4

Avstralija, Karibski otoki (razen ZDA območij), Centralna Amerika, Nova Zelandija,

Pacifiški otoki, Južna Amerika

Območje 5

CIS, Indija, Pakistan, Ostala Afrika, Rusija, Severna Koreja

Območje 6

Kitajska

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

87

Informacije o pogonu Blu-ray ROM

(pri izbranih modelih)

Pogon Blu-ray ROM vam omogoča ogled videoposnetkov visoke ločljivosti (HD) in drugih diskov, kot so DVD-ji in CD-ji.

Definicije regij

Regija A

Države Severne, Srednje in Južne Amerike ter njihova ozemlja, Tajvan, Hong Kong,

Makao, Japonska, Koreja (Severna in Južna), države jugovzhodne Azije in njihova ozemlja.

Regija B

Evropske, afriške države in države jugozahodne Azije ter njihova ozemlja,

Avstralija in Nova Zelandija.

Regija C

Države srednje in južne Azije, vzhodne Evrope ter njihova ozemlja, Kitajska in

Mongolija.

OPOMBA: Za več informacij glejte spletno stran pogona Blu-ray www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.

Notranja skladnost modema

Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,

Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo

Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.

88 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pregled

4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba

Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna komutirana telefonska omrežja).

CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.

Izjava o omrežni združljivosti

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."

Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih odobritev v vsaki posamezni evropski državi.

Neglasovna oprema

Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko primerni, kot tudi modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni sistemi. Oprema, pri kateri je s predpisi nadzorovana kakovost govora od enega do drugega konca (npr. ročni telefoni, v nekaterih državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

89

Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard CTR21.

Država

Avstrija

1

Belgija

Češka republika

DanskaDanska

1

Finska

Francija

Velja

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Nadaljnja testiranja

Ne

Ne

Se ne uporablja

Da

Ne

Ne

Grčija

Madžarska

Islandija

Irska

Italija

Lihtenštajn

Luksemburg

Nizozemska

1

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

V čakanju

Ne

Se ne uporablja

Ne

Ne

V čakanju

Ne

Ne

Da

Poljska

Portugalska

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

90

Ne

Ne

Ne

Da

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Ne

Da Ne

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez odgovornosti. Za posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.cetecom.de/technologies/ ctr_21.html

1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno izbiranje

(proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo, da je oprema namenjena le podpori DTMF signalizacije, kar bi pomenilo, da so dodatna testiranja nepotrebna).

Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave za povezovanje in ID klicatelja.

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

• Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

• Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).

Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

91

Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.

Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:

Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

OPOZORILO! Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’

Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje.

Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.

92 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC)

Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:

Osnovne zahteve kot v [ člen 3]

Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]

Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]

Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]

Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301 489-

17]

Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]

Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]CE oznaka

CE oznaka

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES

“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in

Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

93

Brezžični operacijski kanal za različne domene

S. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 skozi CH11

Japonska 2.412-2.484 GHz Ch01 skozi Ch14

Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 skozi Ch13

Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu

Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:

10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz

OPOMBA: Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5

MHz.

Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v

2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.

V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:

Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW

Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW

94 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot

100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

88 Vosges

94 Val de Marne

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

70 Haute Saône 71 Saône et Loire

82 Tarn et Garonne

89 Yonne

84 Vaucluse

90 Territoire de Belfort

Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje informacije (www.arcep.fr).

OPOMBA: Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot

10mW.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

95

UL varnostni napotki

Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).

Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb, vključujoč sledeče:

Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.

Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša možnost električnega šoka.

Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.

Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne ( ne potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne ( ponovno polnjenje) baterije z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.

Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.

Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu ali pooblaščenih trgovcih.

96 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 .

2

ali

Obvestila TV sprejemnika

Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje

(NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla - namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.

REACH

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH

(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Obvestilo o produktu podjetja Macrovision

Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine, katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

97

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

98 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Varnostne informacije za optični pogon

Informacije o varni uporabi laserja

Varnostno opozorilo za pogon CD-ROM

LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA

OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona, pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.

Opozorilne oznake o storitvi

SVARILO! KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA

SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE NEPOSREDNO LE

Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.

CDRH predpisi

Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške administracijo za hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel predpise za laserske izdelke. Ta pravila veljajo za laserske proizvode izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so obvezni za proizvode, ki se prodajajo v Združenih državah.

OPOZORILO! Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev laserskega proizvoda, se lahko končajo z nevarno izpostavitvijo sevanju.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje prenosnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

99

English

Finnish

French

Odobritev CTR 21

(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)

Danish

Dutch

100 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

101

Izdelek skladen z ENERGY STAR

ENERGY STAR je skupni program Agencije ZDA za varstvo okolja in

Oddelka za energijo ZDA, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in zaščititi okolje s pomočjo energetsko učinkovitih izdelkov in praks.

Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so v skladu s standardom ENERGY STAR, lastnost upravljanja z energijo pa je omogočena privzeto. Monitor in računalnik se samodejno preklopita v način mirovanja po 10 in 30 minutah nedejavnosti. Če računalnik želite zbuditi, kliknite z miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.

Za podrobne informacije o upravljanju z energijo in koristi za okolje obiščite http://www.energy.gov/powermanagement. Poleg tega obiščite tudi http://www.

energystar.gov, kjer boste našli podrobne podatke o skupnem programu ENERGY

STAR.

OPOMBA: Energy Star NI podprt na izdelkih s sistemom Freedos in Linux.

Eko-oznaka Evropske unije

Ta prenosnik je bil nagrajen z EU oznako s cvetlico, kar pomeni, da ima izdelek naslednje lastnosti:

3.

4.

1.

2.

5.

Zmanjšana poraba energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti.

Omejena uporaba strupenih težkih kovin.

Omejena uporaba substanc, ki so škodljiva za okolje in zdravje.

Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja.

Narejeno za enostavne nadgradnje in daljšo življenjsko dobo, saj nudi združljive rezervne dele, kot so baterije, napajalniki, tipkovnica, pomilnik in pogona CD ali DVD, če sta na voljo.

Zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo politike vračanja.

6.

Za več informacij o EU oznaki s svetlico obiščite spletno stran Evropske unije o dotični oznaki na http://www.ecolabel.eu.

102 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava

ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo na zahtevah predpisov.

Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

ASUS recikliranja in vračanja Storitve

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

103

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

Notebook PC

UX305F conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)

EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 50385:2002

EN 50566: 2013

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 31/10/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

104 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

advertisement

Key Features

  • Laptop Clamshell Gold
  • Intel® Core™ M M-5Y71 1.2 GHz
  • 33.8 cm (13.3") Quad HD+ 3200 x 1800 pixels LED backlight 16:9
  • 8 GB LPDDR3-SDRAM 1600 MHz
  • 512 GB SSD
  • Intel® HD Graphics 5300
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 45 Wh 33 W
  • Windows 8.1 64-bit

Related manuals

advertisement

Table of contents