Asus | UX305FA | User's Manual | ASUS UX305FA User's Manual

TH9526
การแก้ไขครั้งที่ 1
กันยายน 2014
โน้ตบุ๊ค PC
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ห้ามทำ�ซ้ำ� ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้
หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น
ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ทบ
่ี รรจุอยูภ
่ ายใน ยกเว้นเอกสารทีผ
่ ซ
ู้ อ
้ื เป็นผูเ้ ก็บไว้เพือ
่ จุดประสงค์ในกา
รสำ�รองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงการรับประกัน
หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำ�หรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,
ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา
(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำ�ไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อ
มูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหาย
เหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นล
ายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำ�เพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำ�หรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS
ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อจำ�กัดของความรับผิดชอบ
อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น
คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยไม่คำ�นึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS
จะรับผิดชอบเป็นจำ�นวนเงินของความเสียหายสำ�หรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;
หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย
หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้
ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตาม
ที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้ ข้อจำ�กัดนี้ยังใช้กับผู้จำ�หน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็น
ความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำ�หน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ
ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2)
การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเ
หตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำ�ไร หรือการที่
ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำ�หน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไ
ปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น
การบริการและสนับสนุน
เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com
2
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี.้ ................................................................. 7
ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้8�������������������������������������������������������������� 8
ไอคอน.................................................................................... 8
การใช้ตัวพิมพ์........................................................................... 8
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.................................................. 9
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ........................................................... 9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ....................................................... 10
การทิ้งอย่างเหมาะสม.................................................................. 11
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
ทำ�ความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ1����������������������������������������������� 14
มุมมองด้านบน.......................................................................... 14
ด้านล่าง................................................................................... 17
ด้านขวา................................................................................... 18
ด้านซ้าย................................................................................... 20
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
เริ่มต้นการใช้งาน.................................................................... 22
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ........................................................... 22
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล........................................................... 24
กดปุ่ม Start (เริ่ม)...................................................................... 24
เจสเจอร์สำ�หรับทัชแพด2����������������������������������������������������������� 25
การเคลื่อนย้ายตัวชี้. ................................................................... 25
เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว......................................................................... 26
เกสเจอร์สองนิ้ว. ........................................................................ 29
การใช้แป้นพิมพ์..................................................................... 31
ปุ่มฟังก์ชั่น................................................................................ 31
ปุ่ม Windows® 8.1.................................................................... 32
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
3
บทที่ 3: การทำ�งานกับ Windows® 8.1
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก..................................................... 34
Windows® UI........................................................................ 35
หน้าจอเริ่มต้น. .......................................................................... 35
ไลฟ์ไทล์.์ ................................................................................. 35
ฮ็อตสป็อต................................................................................ 36
ปุ่มเริ่มต้น................................................................................. 39
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ. ............................................... 41
การทำ�งานกับไลฟ์ไทล์4������������������������������������������������������������
์
42
การเรียกใช้แอพพ์...................................................................... 42
การปรับแต่งแอปส์...................................................................... 42
การปิดแอพพ์............................................................................ 43
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์............................................................... 44
Charms bar (ชาร์มบาร์). ........................................................... 46
คุณสมบัติสแน็ป...................................................................... 49
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ............................................................... 51
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ............................................. 53
การเชื่อมต่อ Wi-Fi..................................................................... 53
บลูทูธ ..................................................................................... 54
โหมดเครื่องบิน.......................................................................... 55
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ............................................. 56
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป. ............................................ 56
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1................................................ 57
วิธีการออกจากหน้าจอล็อค........................................................... 57
การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ.................................................... 58
4
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)...................................... 62
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา.......................... 62
BIOS.................................................................................... 62
การเข้าถึง BIOS......................................................................... 62
การตั้งค่า BIOS.......................................................................... 63
การกู้คืนระบบของคุณ............................................................. 73
การเปิดทำ�งานตัวเลือกการกู้คืน 7��������������������������������������������������� 75
เทคนิคและคำ�ถามที่พบบ่อยๆ
เทคนิคที่มีประโยชน์สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ7���������������������������� 78
คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์7����������������������������������������������� 79
คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์8���������������������������������������������� 82
ภาคผนวก
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น).......................... 86
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)................................... 88
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน.................................................. 88
ภาพรวม................................................................................... 89
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย........................................ 89
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ....................................... 89
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ................................................................... 89
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้..... 90
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง.................................. 91
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC..................... 92
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำ�หนด R&TTE (199/5/EC)9�������� 93
เครื่องหมาย CE......................................................................... 93
แชนเนลการทำ�งานไร้สายสำ�หรับโดเมนต่างๆ4���������������������������������� 94
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำ�กัดของฝรั่งเศส9���������������������������������������� 94
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL................................................ 96
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
5
ข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า9����������������������������������������� 97
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV...................................................... 97
REACH.................................................................................... 97
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation............................................... 97
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน................................................... 97
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก
(สำ�หรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)9������������������������������������� 98
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ............................... 99
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ........................................................... 99
การอนุมัติ CTR 21(สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)1�������������������� 100
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR.......................... 102
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป......................................................... 102
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก .............................................................................................. 103
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำ�กลับ1����������������������������������������� 103
6
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 3: การทำ�งานกับ Windows® 8.1
บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8.1 ในโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
เทคนิคและคำ�ถามที่พบบ่อยๆ
ส่วนนี้นำ�เสนอเทคนิคที่แนะนำ�บางประการ, คำ�ถามที่พบบ่อยๆ
ของฮาร์ดแวร์ และคำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์
ที่คุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อบำ�รุงรักษา
และแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ภาคผนวก
ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเค
รื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
7
ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้
เพื่อเน้นข้อมูลสำ�คัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำ�เสนอดังนี้:
สำ�คัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องทำ�ตาม
เพื่อทำ�งานให้สมบูรณ์
หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ
ที่สามารถช่วยให้ทำ�งานสมบูรณ์
คำ�เตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำ�งานบางอย่าง
และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ไอคอน
ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำ�หรับทำ�งานหรือกระบวน
การบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ
= ใช้ทัชแพด
= ใช้แป้นพิมพ
การใช้ตัวพิมพ์
ตัวหนา
ตัวเอียง
8
= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้
= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุ
ณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)
อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่อง
อยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำ�ให้การระบายอากาศ
ลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนห
นึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบาย
ตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน
อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช
ำ�รุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้
ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่สามารถลดการไหลเวียนขอ
งอากาศ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำ�งานที่ไม่สม่ำ�เสมอ
หรือไม่มั่นคง
คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ
เรย์ที่สนามบิน (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)
แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก
และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยว
กับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค
PC ของคุณในเที่ยวบิน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก
(ถ้าทำ�ได้) ก่อนทำ�ความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ใช้ฟองน้ำ�เซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด
ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด
ผสมน้ำ�อุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโ
น้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง
อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน
หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง
อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว
ฝน หรือความชื้น
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว
10
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การทิ้งอย่างเหมาะสม
อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน
ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำ�ชิ้นส่ว
นต่างๆ มาใช้ซ้ำ� และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบ
ของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเ
สียทั่วไปจากภายในบ้าน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
11
12
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
13
ทำ�ความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
มุมมองด้านบน
หมายเหตุ:
ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
รูปลักษณ์โน้ตบุ๊คอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊ค PC
14
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เซนเซอร์แสงแวดล้อม
เซนเซอร์แสงแวดล้อม
ตรวจจับปริมาณของแสงแวดล้อมในสภาพแวดล้อมของคุณ
โดยทำ�ให้ระบบปรับความสว่างของจอแสดงผลตาม
สภาพของแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัต
กล้อง
กล้องในตัว ใช้สำ�หรับการถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ตัวแสดงสถานะกล้อง
ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำ�ลังใช้งานกล้องในตัว
หน้าจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับภาพถ่าย
วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได
ตัวแสดงสถานะโหมดการบิน
ตัวแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อโหมดการบินในโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเปิดทำ�งาน
หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำ�งาน Airplane mode (โหมดการบิน)
จะปิดทำ�งานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
15
ไฟแสดงสถานะ Capital Lock
ไฟแสดงสถานะนีส
้ ว่างขึน
้ เมือ
่ ฟังก์ชน
่ั ล็อคตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำ�งาน
การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่
(เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ทัชแพด
ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ
ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง
ระบบนี้ยังจำ�ลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน
เจสเจอร์สำ�หรับทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป
ปุ่มเพาเวอร
กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้
คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป
หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป
หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย
ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ10
วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง
แป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน
พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำ�ลังสบาย นอกจากนี้
แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง
Windows® และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว
หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น
หรือแต่ละประเทศ
16
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ด้านล่าง
หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
คำ�เตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้
งาน หรือในขณะที่กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำ�งานบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้
สำ�คัญ! ระยะเวลาการทำ�งานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน
และข้อมูลจำ�เพาะสำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC นี้
แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได
ลำ�โพง
ลำ�โพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC
คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC
นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
17
ด้านขวา
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี
LED สองสี
ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็น
ได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนี้สำ�หรับรายละเอียด:
สี
สถานะ
สีส้มต่อเนื่อง
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%
สีเขียวต่อเนื่อง
สีส้มกะพริบ
ไฟดับ
18
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรีอ
่ ยูร
่ ะหว่าง 95% ถึง
100%
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10%
ถึง 100%
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
พอร์ตแจ็คเอาต์พุตหูฟัง
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเข้ากับลำ�โพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้
พอร์ตไมโคร HDMI
พอร์ตนี้ใช้สำ�หรับขั้วต่อไมโคร HDMI
(ไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ) และ
สอดคล้องกับ HDCP สำ�หรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์
และเนื้อหาที่มีการ ป้องกันอื่นๆ
พอร์ต USB 3.0 พร้อมเครื่องชาร์จ USB+
พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)
นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ
USB 2.0
พอร์ต USB 3.0 เหล่านี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเครื่องชาร์จ
USB+ สำ�หรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ อย่างรวดเร็วด้วย
พลังงาน (DC) เข้า
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชา
ร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คำ�เตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน
อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในข
ณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน
สำ�คัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์
จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
19
ด้านซ้าย
พอร์ต USB 3.0
พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)
นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ
USB 2.0 รุ่นเก่า
สล็อตหน่วยความจำ�แฟลช
โน้ตบุ๊ค PC
นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ�ในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ
SD และ SDXC การ์ด
20
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2:
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
21
เริ่มต้นการใช้งาน
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
A.
B.
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก
หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ
สำ�คัญ!
ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:
• แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
• ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
• กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: สูงสุด 2.37A (45W)
• แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc
22
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สำ�คัญ!
•
•
•
•
ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/
เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค
PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU
ที่วางจำ�หน่าย
ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์
ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก
เราแนะนำ�ให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค
PC ของคุณด้วยอะแดปเตอร์เพาเวอร์
เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ
ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า
คำ�เตือน!
อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำ�หรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ถ
อดแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์
แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดไฟไห
ม้ หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี
ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน
ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ
มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อย่าทิ้งลงในกองไฟ
อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่
ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ
ต้องนำ�ไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม
เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
23
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล
กดปุ่ม Start (เริ่ม)
24
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เจสเจอร์สำ�หรับทัชแพด
เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้
เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชแพดของคุณ
การเคลื่อนย้ายตัวชี้
คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำ�งานตัวชี้
จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ
เลื่อนตามแนวนอน
เลื่อนตามแนวตั้ง
เลื่อนตามแนวทแยงมุม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
25
เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว
แทป/ดับเบิลแทป
•
•
ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป
ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป
ลากและปล่อย
ดับเบิลแทปรายการ
จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด
ในการปล่อยรายการไปยังตำ�แหน่งใหม่
ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด
26
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
คลิกซ้าย
•
•
คลิกขวา
ในหน้าจอเริ่ม,
•
คลิกแอปเพื่อเปิดการทำ�งาน
ในโหมดเดสก์ทอป
ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่
อเปิดใช้งาน
•
ในหน้าจอเริ่ม
คลิกแอปเพื่อเลือก
และเปิดแถบการตั้งค่า
นอกจากนั้น คุณยังสามารถก
ดปุ่มนี้เพื่อเปิดแถบ
All Apps (แอปส์ทั้งหมด)
ได้ด้วย
ในโหมดเดสก์ทอป
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา
หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ
แทนตำ�แหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
27
ปัดขอบบน
•
ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ
All apps (แอปส์ทั้งหมด)
•
ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป
ปัดขอบซ้าย
ปัดขอบขวา
ปัดจากขอบซ้าย
เพื่อสลับแอปส์ที่กำ�ลังรันอยู่
ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด
Charms bar
28
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกสเจอร์สองนิ้ว
แทป
หมุน
แทปสองนิ้วบนทัชแพด
เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
ในการหมุนภาพในโปรแกร
มดูภาพถ่ายของ Windows®,
วางสองนิ้วบนทัชแพด จากนั้นหมุ
นนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทว
นเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่ง
อยู่กับที่ี
เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)
เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)
สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง สไลด์สองนิ้ว
เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
29
ซูมออก
ซูมเข้า
หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด
แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัช
แพดี่
ลากและปล่อย
เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้
ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง
เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำ�แหน่งใหม่
30
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้แป้นพิมพ์
ปุ่มฟังก์ชั่น
ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณสามารถทริกเกอร์คำ�สั่งต่อไปนี้ได้:
สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)
เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)
หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำ�งาน Airplane mode
(โหมดการบิน) จะปิดทำ�งานการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง
หมด.
ลดความสว่างของจอแสดงผล
เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
ปิดหน้าจอแสดงผล
สลับโหมดการแสดงผล
หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้
ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
31
เปิดทำ�งานหรือปิดทำ�งานทัชแพด
เปิดหรือปิดลำ�โพง
ลดระดับเสียงลำ�โพงลง
เร่งระดับเสียงลำ�โพงขึ้น
ปุ่ม Windows® 8.1
มีปุ่ม Windows® พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC
ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ
เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด
กดปุ่มนี้เพื่อจำ�ลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
32
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3:
การทำ�งานกับ Windows® 8.1
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
33
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก
เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ
ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำ�คุณในการกำ�หนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่า
งๆ สำ�หรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8.1 ของคุณ
ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1.
2.
3.
4.
กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที
จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น
จากหน้าจอตั้งค่า เลือกเขตพื้นที่และภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย
เลือก I accept (ฉันยอมรับ)
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
•
ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
•
การตั้งค่า
•
•
5.
6.
34
ออนไลน์
บัญชีของคุณ
หลังจากกำ�หนดค่ารายการพื้นฐาน Windows® 8.1 จะติดตั้งแอพพ
ลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค
PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Windows® UI
Windows® 8.1 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)
แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ
และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้
ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำ�งานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
หน้าจอเริ่มต้น
หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำ�เร็จ
หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำ�เป็นต้
องใช้ไว้ในสถานที่เดียว
ไลฟ์ไทล์์
แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม
และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง
หมายเหตุ: แอพพ์บางตัว จำ�เป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft
ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
35
ฮ็อตสป็อต
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำ�หรับเปิดโปรแกรม
และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำ�งานโดยใช้ทัชแพด
ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น
36
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ�
มุมซ้ายบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทปธั
มบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้ เพือ
่ กลับไปยังแอปทีร
่ น
ั
อยู่นั้น
ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์
ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด
มุมซ้ายล่าง
จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป
เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่ม
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม
Windows
บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยั
งหน้าจอเริ่มก็ได้
จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป
เพื่อกลับไปยังแอพพ์นั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
37
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ�
ด้านบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน
จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ
ลากและปล่อยแอปไปยังตำ�แหน่งใหม่
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้
ทำ�งานเฉพาะกับแอปที่กำ�ลังรันอยู่
หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแ
น็ปเท่านั้น สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มติม
ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้
การทำ�งานกับแอป Windows®
มุมขวาบนและล่าง
38
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่า
ง เพื่อเปิด Charms bar (ชาร์มบาร์)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปุ่มเริ่มต้น
Windows 8.1 มีปุ่มเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างสองแ
อปส์ล่าสุดที่คุณเปิด ปุ่ม เริ่ม สามารถเรียกใช้ได้จากหน้าจอเริ่ม,
ในขณะที่อยู่ในโหมดเดสก์ทอป และบนแอพพ์ใดๆ
ที่เปิดอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น
ปุ่ม เริ่ม บนหน้าจอเริ่ม
หมายเหตุ: สีที่แท้จริงของปุ่ม เริ่ม ของคุณ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลที่คุณเลือกสำ�หรับหน้าจอเริ่มของคุณ
วางตัวชี้เมาส์ของคุณที่มุมซ้ายของหน้าจอเริ่มของคุณ หรือบ
นแอพพ์ที่เปิดอยู่ใด ๆ เพื่อเรียกปุ่มเริ่มออกมา
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
39
ปุ่ม เริ่ม บนโหมดเดสก์ทอป
เมนูเนื้อหา
เมนูเนื้อหาจะปรากฎเป็นกล่องที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมบางอย่างภายใต้
Windows® 8.1 ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณแตะปุ่มเริ่มต้นค้างไว้
นอกจากนี้ เมนูเนื้อหายังประกอบด้วยตัวเลือกในการปิดเครื่องต่อไปนี้สำ�
หรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ: ออกจากระบบ, สลีป, ปิดเครื่อง, เริ่มใหม่
40
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ
Windows® 8.1 ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น บูตโดยต
รงไปยังโหมดเดสก์ทอป และปรับแต่งการจัดเรียงแอปส์บนหน้าจอ
เมื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นของคุณ:
1.
2.
3.
4.
เรียกใช้เดสก์ทอป
คลิกขวาที่ใดก็ได้บนทาสก์บาร์ ยกเว้นที่ปุ่ม เริ่ม
เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปขึ้นมา
คลิก Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นเลือกแท็บ Navigation
(ระบบเมนู) เพื่อทำ�เครื่องหมายที่ตัวเลือก Navigation
(ระบบเมนู) และ Start screen (หน้าจอเริ่ม) ที่คุณต้องการใช้
แตะ/คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ จากนั้นออก
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
41
การทำ�งานกับไลฟ์ไทล์์
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้
และปรับแต่งแอพพ์ของคุณ
การเรียกใช้แอพพ์
วางตำ�แหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์
จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ
กด
สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร
เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด
เพื่อเปิดแอป.
การปรับแต่งแอปส์
คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม
โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
การเคลื่อนย้ายแอปส์
ในการย้ายแอป ดับเบิลแทปที่แอป
จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำ�แหน่งใหม่
การปรับขนาดแอป
คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำ�งานแถบการตั้งค่าของแอป
จากนั้นแทป
และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์
การถอดแอปส์
คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำ�งานแถบ Customize
(ปรับแต่ง) จากนั้นแทป
42
.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปิดแอพพ์
1.
2.
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่
เปิดอยู่ จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ
ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเ
พื่อปิดแอพพ์
จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
43
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์
นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว
คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย
หมายเหตุ: แอพพ์ที่แท้จริงที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำ�หรับการอ้างอิงเท่านั้น
การเปิดหน้าจอแอปส์
เปิดหน้าจอแอปส์โดยใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
ในหน้าจอเริ่มต้น คลิกที่ปุ่ม
จากหน้าจอเริ่มต้น กด
44
แล้วกด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม
คุณสามารถเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้ทัชแพดของคุณ
1. เปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด
2.
คลิกขวาที่แอพพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบนหน้าจอเริ่ม
3.
แตะ/คลิกที่ไอคอน
เพื่อปักหมุดแอพพ์ที่เลือกบนหน้าจอเริ่ม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
45
Charms bar (ชาร์มบาร์)
ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอข
องคุณได้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอ
พพลิเคชั่นต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่า
งๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ชาร์มบาร
46
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเปิดชาร์มบาร์
หมายเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา
แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว
ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้า
จอ
กด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
47
ภายในชาร์มบาร์
Search (ค้นหา)
เครื่องมือนี้ ใช้สำ�หรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
Share (แชร์)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล
Start (เริ่ม)
เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้
เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย
Devices (อุปกรณ์)
เครื่องมือนี้ใช้สำ�หรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก
หรือเครื่องพิมพ์
Settings (การตั้งค่า)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
48
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติสแน็ป
คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน
ช่วยให้คุณทำ�งานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้
สำ�คัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซลหรือสูงกว่า
ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป
สแน็ปบาร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
49
การใช้ทัชแพด
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
3.
หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ
ให้ลากแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาข
องหน้าจอแสดงผล
2.
4.
เปิดแอพพ์อื่น
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2.
กด
3.
50
เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
และปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา
เพื่อสแน็ปแอพพ์ไปทางหน้าซ้ายหรือขวา
เปิดแอพพ์อื่น
แอพพ์นี้จะถูกวางในหน้าที่ว่างโดยอัตโนมัติ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ
นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น
และเคลื่อนที่ใน Windows® 8.1 ได้ด้วย
สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม
และแอพพ์ที่รันครั้งสุดท้าย
เปิดเดสก์ทอป
เปิดหน้าต่าง This PC (PC นี้)
บนโหมดเดสก์ทอป
เปิดตัวเลือก File (ไฟล์) จากชาร์ม Search
(ค้นหา)
เปิดหน้าจอแชร์
เปิดหน้าจอการตั้งค่า
เปิดหน้าจออุปกรณ์
เปิดหน้าจอล็อค
ย่อหน้าต่างที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
51
เปิดหน้า Project (โครงการ)
เปิดตัวเลือก Everywhere (ทุกที่)
จากชาร์ม Search (ค้นหา)
เปิดหน้าต่างรัน
เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย
เปิดตัวเลือก Settings (การตั้งค่า)
ภายใต้ชาร์ม Search (ค้นหา)
เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม
เปิดไอคอนแว่นขยาย
และซูมในหน้าจอของคุณ
ซูมหน้าจอของคุณออก
เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย
52
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสั
งคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การเปิดทำ�งาน Wi-Fi
เปิดทำ�งาน Wi-Fi ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
4.
และแทป
เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ที่มี
แทป Connect (เชื่อมต่อ)
เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย
หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi
5.
ถ้าคุณต้องการเปิดทำ�งานการแชร์ระหว่างโน้ตบุ๊ค
PC และระบบที่มีคุณสมบัติไร้สายอื่นๆ แทป/คลิก
Yes (ใช่) แทป/คลิก No (ไม่ใช่)ถ้าคุณไม่ต้องการ
เปิดทำ�งานการแชร์ฟังก์ชั่น์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
53
บลูทูธ
ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ
กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
สำ�คัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
คุณจำ�เป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำ�เนินการ
ใช้ทัชแพดของคุณดังนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
จากนั้นแทป Change PC Settings
(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)
3.
ภายใต้ PC Settings (การตั้งค่า PC), เลือก
Devices (อุปกรณ์) จากนั้นแทป Add a Device
(เพิ่มอุปกรณ์)
เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
4.
เลือกอุปกรณ์จากรายการ
เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของ
คุณ ถ้าเหมือนกัน แทป Yes (ใช่) เพื่อ
ดำ�เนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์
หมายเหตุ: สำ�หรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง
คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
54
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
โหมดเครื่องบิน
Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำ�งานการสื่อสารไร้สาย
ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC
ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน
การเปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
และแทป
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดโหมดการบิน
กด
การปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
และแทป
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน
กด
หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
55
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยการดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
•
แทป
จากนั้นแทป
จาก Charms bar (ชาร์มบาร์)
> Shut down (ปิดเครื่อง)
เพื่อทำ�การปิดเครื่องตามปกติ
•
•
•
จากหน้าจอล็อกอิน, แทป
> Shut down
(ปิดเครื่อง)
นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย
ในการดำ�เนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด
alt + f4 เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก
Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง
จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา10
วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป
ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง
คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดย
ใช้โหมดเดสก์ทอปได้ ในการดำ�เนินการ เปิดเดสก์ทอป
จากนั้นกด alt + f4 เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง
เลือก Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก
OK (ตกลง)
56
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.1 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โน๊ตบุ๊ค
PC ของคุณจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต และยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณล็อ
คหรือปลดล็อค Windows® 8.1 อีกด้วย
สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของคุ
ณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลพื้นหลังและเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบา
งรายการของคุณในระหว่างที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณยังล็อคอยู่ได้
วิธีการออกจากหน้าจอล็อค
1.
2.
แตะ/คลิกที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ
บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
(ทางเลือก) หากบัญชีของคุณมีการปกป้องด้วยรหั
สผ่าน คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อดำ�เนินการต่อไป
ยังหน้าจอเริ่มต้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
57
การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อแสดงภาพ สไลด์โชว์ภาพ เพิ่มอัพเดต
และการเข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วจากโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ วิธีการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอล็อค คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:
การเลือกภาพถ่าย
1.
2.
3.
การเล่นสไลด์โชว์
1.
2.
3.
4.
58
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)
> Lock screen (หน้าจอล็อค)
ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค)
คลิก Browse (เรียกดู) เพือ
่ เลือกภาพทีต
่ อ
้ งการใช้
เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อค
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)
> Lock screen (หน้าจอล็อค)
ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค)
เลื่อนแถบ Play a slide show on the lock
screen (เล่นสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อค) เป็น On
(เปิด)
เลื่อนลงเพื่อปรับแต่งตัวเลือกต่อไปนี้สำ�หรับสไลด์
โชว์ของหน้าจอล็อคของคุณ:
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเพิ่มอัพเดตแอพ
1.
2.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)
> Lock screen (หน้าจอล็อค)
3.
เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Lock screen apps
(แอพพลิเคชั่นล็อคหน้าจอ)
4.
ใช้ตวั เลือกต่อไปนีเ้ พือ
่ เพิม
่ แอพพลิเคชัน
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การเห็นอัพเดตจากหน้าจอล็อคของคุณ:
การเปิดใช้งานกล้องโน๊ตบุ๊ค PC จากหน้าจอล็อค
จากหน้าจอล็อค คุณสามารถปัดลงเพื่อเปิดใช้งานและใช้กล้องโน๊ตบุ๊ค
PC ของคุณได้ โปรดอ่านขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้:
1.
2.
3.
4.
เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)
> Lock screen (หน้าจอล็อค)
เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Camera (กล้อง)
เลื่อนสไลด์บาร์เป็น On (เปิด)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
59
60
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4:
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง
(POST)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
61
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์
ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่
ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST
ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS
และการแก้ไขปัญหา
ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS
หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
BIOS
ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ
ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC
การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่
อไปนี้:
•
•
มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต
และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS
คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการตั้งค่า
BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดตต่างๆ
คำ�เตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเส
ถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้ เราแนะนำ�ให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS
ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น
การเข้าถึง BIOS
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
62
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การตั้งค่า BIOS
คำ�เตือน: ตำ�แหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN
แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN
บูต
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญของตัวเลือกการบูต
คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้
ในขณะที่ตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญของการบูตของคุณ
1.
บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
63
2.
Main
กด
และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
64
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัย
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้
ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮ
าร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O) และระบบเชื่อมต่อ
USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย
หมายเหตุ:
Main
•
ถ้าคุณติดตั้ง User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโ
น้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ถ้าคุณติดตั้ง Administrator Password
(รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
65
ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup
Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ
User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2. เลือกแต่ละรายการ และกด
เพื่อเลือกอุปกรณ์
3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด
ในการล้างรหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup
Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ)
หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2.
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด
3.
ปล่อยฟิลด์ Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่)
ให้ว่างไว้ และกด
4.
66
เลือก Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),
คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณได้
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
Lock
LAN Network Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface
Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)
2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก
3. เลือก Lock (ล็อค)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
67
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู
I/O Interface Security
(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O
Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)
> USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ
USB)
2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก Lock (ล็อค)
หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น
Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่มีภายใต้ USB Interface Security (ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เชื่อมต่อ USB)
68
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตั้งรหัสผ่านหลัก
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่
ใช้สำ�หรับเปิดการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), คลิก
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),
พิมพ์รหัสผ่าน และกด
2. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด
3. คลิก Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้
และทำ�ขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ� เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้
4. จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
69
บันทึก & ออก
ในการเก็บการตั้งค่าการกำ�หนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก Save
Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก)
ก่อนที่จะออกจาก BIOS
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
70
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การอัปเดต BIOS
1.
2.
3.
ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์
BIOS ล่าสุดสำ�หรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS
บันทึกสำ�เนาของไฟล์ BIOS
ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์
เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
4.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
5.
จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก Advanced (ขั้นสูง) >
Start Easy Flash (เริ่มแฟลชแบบง่าย), จากนั้นกด
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
71
6.
ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์
จากนั้นกด
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: UX305
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
72
หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก Exit (ออก) > Restore
Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น) เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การกู้คืนระบบของคุณ
การใช้ตัวเลือกการกู้คืนบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ ช่วยให้คุณกู้คืนระบบกลับเป็นสถานะ ดั้งเดิม
หรือเพียงรีเฟรชการตั้งค่าของระบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นก็ได้
สำ�คัญ!
•
สำ�รองไฟล์ข้อมูลของคุณทั้งหมดก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนใด
ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
จดการตั้งค่าต่าง ๆ ที่กำ�หนดเองที่มีความสำ�คัญ เช่น
การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
•
ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบ
ของคุณ
Windows® 8.1 อนุญาตให้คุณทำ�การกู้คืนในลักษณะต่อไปนี้ได้:
•
•
Refresh your PC without affecting your files
(รีเฟรช PC โดยไม่กระทบไฟล์ต่าง ๆ) ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณ รีเฟรชโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนตัว
(ภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร) และแอปต่าง ๆ จาก Windows® สโตร์
ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็น
การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่น ๆ ทิ้งไป
Remove everything and reinstall Windows
(ลบทุกสิ่งทุกอย่างและติดตั้ง Windows ใหม่) - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต
โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้อง
สำ�รองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
73
•
Advanced startup (เริ่มต้นขั้นสูง) - การใช้ตัวเลือกนี้
อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกการกู้คืน
ขั้นสูงอื่น ๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่น:
- การใช้ USB ไดรฟ์, การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแผ่น DVD
การ
กู้คืน Windows เพื่อเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
-
74
การใช้ Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการกู้คืนขั้น
สูงเหล่านี้: กู้คืนระบบ, การกู้คืนอิมเมจระบบ,
ซ่อมการเริ่มต้น,
พร็อมต์คำ�สั่ง, การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI,
การตั้งค่าการเริ่มต้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเปิดทำ�งานตัวเลือกการกู้คืน
ดูขั้นตอนต่อไปนี้
ถ้าคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ใช้ได้สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
1.
เปิดใช้งานชาร์มบาร์ และเลือก Settings (การตั้งค่า)
2.
เลือก Change PC Settings (เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า PC)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
75
3.
ภายใต้ตัวเลือก PC Settings (การตั้งค่า PC),
เลือก Update and recovery (อัปเดตและการกู้คืน)
4.
ภายใต้ตัวเลือก Update and recovery
(อัปเดตและการกู้คืน), เลือก Recovery (การกู้คืน)
จากนั้นเลือกตัวเลือกการกู้คืนที่คุณต้องการทำ�
76
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคและคำ�ถามที่พบบ่อยๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
77
เทคนิคที่มีประโยชน์สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,
คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง
และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย
ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:
•
อัพเดต Windows® อย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด
•
ใช้ ASUS Live Update เพื่ออัพเดตแอพพลิเคชั่น, ไดรเวอร์
และยูทิลิตี้เฉพาะของ ASUS ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดู ASUS Tutor
ที่ติดตั้งในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำ�หรับรายละเอียด
•
ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ
และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำ�เสมอด้วย
•
ถ้าไม่จำ�เป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
•
สำ�รองข้อมูลของคุณ
และกำ�หนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำ�รองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ
•
ละเว้นการใช้โน้ตบุ๊ค PC ที่อุณหภูมิสูงสุดขั้ว ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเป็นเวลานาน (อย่างน้อยหนึ่งเดือน)
เราแนะนำ�ให้คุณนำ�แบตเตอรี่ออก ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
•
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ:
78
-
คีย์ผลิตภัณฑ์สำ�หรับระบบปฏิบัติการของคุณ
และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ
-
ข้อมูลสำ�รอง
-
ID และรหัสผ่านสำ�หรับล็อกอิน
-
ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์
1.
จุดสีดำ� หรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิด
โน้ตบุ๊ค PC ควรทำ�อย่างไร?
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ
แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้าเหตุกาณ์นี้ยังดำ�เนินต่อไป
และต่อมาภายหลังส่งผลกระทบกับระบบ
ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.
หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำ�เสมอ
จะแก้ไขได้อย่างไร?
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบ
โดยมุมและตำ�แหน่งปัจจุบันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ
คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือการตั้งค่าการแสดงผล
ในระบบปฏิบัติการของคุณ
เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ
3.
ฉันสามารถทำ�ให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC
ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
•
ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล
•
ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,
ให้สลับระบบของคุณไปยัง Airplane mode (โหมดการบิน)
•
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้
•
ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นที่
ใช้หน่วยความจำ�ระบบมากเกินไป
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
79
4.
LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ?
•
•
ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์
หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่างถูกต้อง
คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์
หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งนาที
จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าและโน้ตบุ๊ค PC
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS
ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
5. ทำ�ไมทัชแพดไม่ทำ�งาน?
6.
•
กด
เพื่อเปิดทำ�งานทัชแพดของคุณ
•
ตรวจสอบว่า ASUS
สมาร์ตเจสเจอร์ ถูกตั้งค่าเพื่อปิดทำ�งานทัชแพดเมื่อเชื่อมต่อ
ไปยังอุปกรณ์ชี้ภายนอกหรือไม่
ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ
ทำ�ไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำ�โพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
•
กด
•
ตรวจสอบว่าลำ�โพงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่
•
7.
เพื่อเร่งระดับเสียงลำ�โพงขึ้น
ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณหรือไม่ และถอดออก
ควรทำ�อย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำ�งาน?
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
80
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
8. ทำ�ไมยังคงมีเสียงออกมาจากลำ�โพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน
แม้ว่าฉันเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับพอร์ตแจ็คที่ถูกต้องแล้ว?
ไปที่ Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and
Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) จากนั้น Audio Manager
(ตัวจัดการเสียง) เพื่อกำ�หนดค่าการตั้งค่า
9.
โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง
เนื่องจากเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ควรทำ�อย่างไร?
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพด
โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้
คุณสามารถปิดทำ�งานทัชแพดของคุณโดยการกด
ก็ได้
10. ทัชแพดของโน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่ทำ�งาน ควรทำ�อย่างไร?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
•
ตรวจสอบว่า ASUS สมาร์ตเจสเจอร์
ถูกตั้งค่าเป็นปิดทำ�งานทัชแพด
โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชี้ภายนอกไปยังโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณหรือไม่
ถ้าใช่ ให้ปิดทำ�งานฟังก์ชั่นนี้
•
กด
11. แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”
บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่างไร?
กดปุ่ม
หรือ
(ในเครื่องบางรุ่น) บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้
และใช้ปุ่มดังกล่าวสำ�หรับการป้อนตัวอักษร
12. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบของฉันทำ�งานอยู่?
กดปุ่มเพาเวอร์ (เปิดปิดเครื่อง) ค้างเป็นเวลาสอง (2)
วินาทีจนไฟ LED แสดง
สถานะการเปิดปิดเครื่องกะพริบห้าครั้งและไฟ LED
แสดงสถานะกล้องกะพริบ หนึ่งครั้ง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
81
คำ�ถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์
1.
เมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ติดขึ้น
แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย
ต้องทำ�อย่างไรในการแก้ไข?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
2.
•
บังคับการปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยการกดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลานานกว่า10
วินาที ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์และแบตเตอรี่แพคถูก
ใส่อย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS
ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
ควรทำ�อย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี้:
“Remove disks or other media. Press any key to
restart.
(นำ�ดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม)่”?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
•
ถอดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก
จากนั้นเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่
•
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำ�
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS
ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
3. โน้ตบุ๊ค PC ของฉันบูตช้ากว่าปกติ
และระบบปฏิบัติการทำ�งานช้ามาก จะแก้ไขได้อย่างไร?
ลบแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้
หรือไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติการของคุณออก
จากนั้นเริ่มระบบใหม่
82
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
4.
โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่บูตขึ้นมา จะแก้ไขได้อย่างไร?
คุณสามารถลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
5.
•
ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มระบบของคุณใหม่
•
กด F9 ขณะเริ่มต้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าไปยัง
Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา), เลือก Refresh
(รีเฟรช) หรือ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)
•
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS
ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
ทำ�ไมโน้ตบุ๊ค PC
ของฉันไม่ตื่นจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต?
•
คุณจำ�เป็นต้องกดปุ่มเพาเวอร์
เพื่อดำ�เนินการในสถานะการทำ�งานสุดท้ายของคุณ
•
ระบบของคุณอาจใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิง
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
และเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
83
84
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
85
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์
(ในเครื่องบางรุ่น)
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD
ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำ�หรับดู DVD เพื่อดู
ภาพยนตร์บน DVD ได้
ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค
การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียง
ดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียก
ว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้าง
ขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎ
หมายได้อย่างพอใจ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS
นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำ�กัดในการเล่นของเนื้อหา
ที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำ�หน่ายในหลาย
ภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำ�หน่ายโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีก
ารกำ�หนดไว้ใน “ข้อกำ�หนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำ�หนดให้ ภาพยนตร์
DVD ทุกเรื่องต้องจำ�กัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเข
ตที่วาง จำ�หน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่างๆ อ
าจมีจำ�หน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำ�หนดให้ระบบใดๆ ที่มีควา
มสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่
านั้น
สำ�คัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5
ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์
จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD
ได้เฉพาะสำ�หรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น
จำ�เป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม
ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่
ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง
86
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเขต
เขต 1
แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
เขต 2
เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี,
ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแ
ลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์,
แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี,
สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย
เขต 3
พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดน
าม
เขต 4
ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา),
อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้
เขต 5
CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย,
เกาหลีเหนือ
เขต 6
จีน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
87
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)
บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่น (HD)
และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับเขต
เขต A
ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้
และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น,
เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และดินแดนของประเทศเหล่านั้น
เขต B
ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเห
ล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เขต C
ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,
ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย
หมายเหตุ: สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx.
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอ
เมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่า
สอดคล้องกับคำ�ตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC สำ�หรับการเชื่อมต่อเทอร์
มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)
สำ�หรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำ�งาน
ที่สำ�เร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา คุณ
ควรติดต่อผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก
88
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม
ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำ�ตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกร
ณ์ เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำ�หรับ
เชื่อมต่อกับระบบ PSTN
(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก
CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำ�หรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่
าย โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกร
ณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำ�โ
ดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำ�หน่ายที่แจ้งให้ทราบ:
“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำ�งานด้วย
และเครือข่ายที่มี การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำ�งานร่วมกัน”
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้:
“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำ�งานด้ว
ย และเครือข่ายทีม
่ ก
ี ารแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุง่ ยากในการทำ�งานร่วมกัน”
นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำ�ให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากั
นได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา
ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำ�ให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำ�หน่าย
ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM
มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21
ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำ�เป็นต้อง
มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำ�โพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์
รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน
ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย
ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์
และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
89
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน
CTR21 ในขณะนี้
ประเทศ
มีการใช้
ออสเตรียออสเตรีย1
ใช่ ไม่
เบลเยี่ยม ใช่ ไม่
สาธารณรัฐเชค ไม่ ไม่ใช้
เดนมาร์ก1 ใช่ ใช่
ฟินแลนด์ ใช่ ไม่
ฝรั่งเศส ใช่ ไม่
เยอรมนี ใช่ ไม่
กรีซ ใช่ ไม่ ฮังการี ไม่ ไม่ใช้
ไอซ์แลนด์ ใช่ ไม่
ไอร์แลนด์ ใช่ ไม่
อิตาลี ยังคงรออยู่
ยังคงรออยู่
อิสราเอล ไม่ ไม่
ลิกเทนสไตน์ ใช่ ไม่ ลักเซมเบิร์ก ใช่ ไม่
เนเธอร์แลนด์1
ใช่ ใช่
นอร์เวย์ ใช่ ไม่
โปแลนด์ ไม่ ไม่ใช้
โปรตุเกส ไม่ ไม่ใช้
สเปน ไม่ ไม่ใช้
สวีเดน ใช่
ไม่
สวิสเซอร์แลนด์ ใช่
ไม่
สหราชอาณาจักร ใช่
ไม่
90
ทดสอบเพิ่มเติม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM
และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
สำ�หรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 ใช้ความต้องการในประเทศ
เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออ
กแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF
เท่านั้น ซึ่งอาจทำ�ให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำ�เป็น)
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำ�เป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำ�หรับการเชื่อมต่อแบบ
อนุ กรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15
การทำ�งานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•
อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
•
อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ
รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำ�กัดของอุปกรณ์ดิจิตอลค
ลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลา
ง (FCC) ข้อจำ�กัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการร
บกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามาร
ถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใ
นขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อ
ย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเห
มาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับ
โทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไข
การรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:
•
ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
•
เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
91
•
เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
•
ปรึกษาตัวแทนจำ�หน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/
โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำ�เตือน! จำ�เป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม
เพื่อให้ข้อจำ�กัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC
และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำ�เป็นต้องใช้เฉพาะสาย
ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O
เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่
องความสอดคล้อง
จะทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด
(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47,
ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำ�นักทะเบียนกลาง,
องค์กรเอกสารและบันทึกสำ�คัญแห่งชาติ,
สำ�นักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถีว
่ ท
ิ ยุของ
FCC
คำ�เตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้
สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำ�กัดในแชนเนล 1 ถึง 11
ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำ�กัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC
ที่ตั้งขึ้นสำ�หรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF
ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำ�ลังรับ
ส่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ�งานเฉพาะ
เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ
92
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ข้อกำ�หนด R&TTE (199/5/EC)
รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพี
ยงพอ:
•
ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ ใน [บทความ 3]
•
ข้อกำ�หนดในการป้องกันสำ�หรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน
[บทความ 3.1a]
•
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ
[EN 60950]
•ข้อกำ�หนดในการป้องกัน สำ�หรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บท
ความ 3.1b]
•การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน
[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
•
ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE สำ�หรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำ�หนด EEC ที่
2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำ�ห
นดแรงดันไฟฟ้าต่ำ�”
เครื่องหมาย CE สำ�หรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำ�หนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและ
คณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิ
ทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
93
แชนเนลการทำ�งานไร้สายสำ�หรับโดเมนต่างๆ
อเมริกาเหนือ
2.412-2.462 GHz
Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น
2.412-2.484 GHz
Ch01 ถึง Ch14
ยุโรป ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 ถึง Ch13
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำ�กัดของฝรั่งเศส
บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำ�กัดการใช้งาน
พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:
•
10mW สำ�หรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด
(2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW สำ�หรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz
หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำ�งานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5
MHz
การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:
ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็
นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญ
าตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริ
เวณที่ดินสาธารณะ
ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำ�หรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW
94
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP
ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
ข้อกำ�หนดนีม
้ ก
ั จะมีการเปลีย
่ นแปลงเมือ
่ เวลาผ่านไป
ช่วยให้คณ
ุ ใช้การ์ด LAN ไร้สายในพืน
้ ทีภ
่ ายใน
ประเทศฝรัง่ เศสได้มากขึน
้ สำ�หรับข้อมูลล่าสุด
โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)
หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า
100mW แต่มากกว่า 10mW
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
95
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
(โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ
เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำ�งานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V
peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง
หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)
เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี
คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ� ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ�,
อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก
ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ�
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว
•
อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก
ปฏิบัติในท้องถิ่น สำ�หรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ
หรือการระเบิด
•
อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก
(ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)
สำ�หรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย
หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์
หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน
หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้
96
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำ�หนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV
บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน
(กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code
(NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวนำ�ของสายโ
คแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่
ทางเข้าอาคาร
REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคั
บ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำ�กัดของสารเคมี) ไ
ว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีกา
รระบุในสิทธิบัตรของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่
เป็นของ Macrovision Corporation
และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้
ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation
และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำ�กัดอื่นๆ เท่านั้น
ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation
ห้ามไม่ให้ทำ�กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
97
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก
(สำ�หรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
98
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ
ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์
คำ�เตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
คำ�เตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพยายามถอดชิ้นส่ว
น หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเท
คนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ
ป้ายเตือนการซ่อมแซม
คำ�เตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำ�แสง หรือดู
อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง
ข้อบังคับ CDRH
ศูนย์กลางสำ�หรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH)
ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ได้ออกกฎข้อบังคับสำ�หรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2
สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้
คำ�เตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น
ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์
อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำ�คัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้
า มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO
ต่างๆ อยู่์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
99
การอนุมัติ CTR 21
(สำ�หรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
100
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
101
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR
ENERGY STAR
เป็นโครงการที่ทำ�งานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน
และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน
ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้
สำ�หรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม
จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ ไม่มีกิจกรรมใดๆ
เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ี ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ
บนแป้นพิมพ์
โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energy.gov/powermanagement
นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov
สำ�หรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR
หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป
โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower
ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
1.
การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย
2.
มีการจำ�กัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ
3.
มีการจำ�กัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4.
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล
5.
ออกแบบมาสำ�หรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยกา
รใช้อะไหล่ที่ทำ�งานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์
หน่วยความจำ� และในบางเครื่องก็มี CD
ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์
6.
ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำ�กลับคืน
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco
ของสหภาพยุโรปที่ http://www.ecolabel.eu.
102
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบัง
คับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก
ASUS ดำ�เนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณ
ฑ์ของเรา และทำ�ให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS
ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำ�หนดของระเบียบข้อบังคับด้วย
โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm สำ�หรับการเปิดเผ
ยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:
การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น
EU REACH SVHC
RoHS ของเกาหลี
กฎหมายพลังงานของสวิส
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำ�กลับ
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำ�กลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้
างมาตรฐานสูงสุดสำ�หรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปั
ญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำ�ให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่
นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm สำ�หรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดใ
นภูมิภาคต่างๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
103
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
UX305F
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002
EN 50566: 2013
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: 31/10/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
104
Jerry Shen
Signature : __________
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Download PDF

advertising