Electrolux ZB403-2-rev4 User's Manual

Electrolux ZB403-2-rev4 User's Manual
Svenska
6–12
Nederlands
14-20
Tack för att du har valt en Electrolux Rapidodammsugare. Rapido är en laddningsbar
handdammsugare som är avsedd för lätt, torrt
hushållsdamm. Denna bruksanvisning gäller de
flesta Rapido-modeller. Detta innebär att vissa
tillbehör eller funktioner kanske inte finns för just
din modell. Se till att alltid använda originaltillbehör från Electrolux för att få bästa resultat. De är
speciellt utformade för din dammsugare.
Gefeliciteerd met uw keuze voor een Rapido van
Electrolux. De Rapido is een oplaadbare handstofzuiger die droog huisstof efficiënt opneemt. Deze
gebruiksaanwijzingen gelden voor alle Rapidomodellen. Dit kan betekenen dat uw model niet
beschikt over bepaalde accessoires/functies.
Gebruik voor de beste resultaten altijd originele
Electrolux-accessoires. Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger.
English
Italiano
6–12
14-20
Thank you for choosing an Electrolux Rapido
vacuum cleaner. Rapido is a rechargeable handheld
vacuum cleaner intended for use of light dry household debris. These Operating Instructions cover most
Rapido models. This means that with your specific
model, some accessories/features may not be
included. In order to ensure the best results, always
use original Electrolux accessories. They have been
designed especially for your vacuum cleaner.
Grazie per aver scelto l’aspirapolvere Electrolux
Rapido. Rapido è un aspirapolvere portatile e ricaricabile appropriato per detriti domestici secchi di
lieve entità. Queste istruzioni per l’uso sono valide
per la maggior parte dei modelli Rapido. Questo
significa che per il modello specifico acquistato
alcuni accessori/alcune funzioni potrebbero non
essere inclusi. Per ottenere sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente accessori originali
Electrolux, appositamente progettati per questo
aspirapolvere.
Français
Español
7-13
15-21
Merci d’avoir choisi un aspirateur Electrolux Rapido.
Rapido est un aspirateur à main rechargeable conçu
pour se débarrasser des poussières sèches. Ces
instructions d’utilisation portent sur l’ensemble des
modèles Rapido. Cela signifie qu’il est possible
que certains accessoires ou fonctions ne soient
pas fournis avec le modèle que vous avez en votre
possession. Afin d’obtenir des performances optimales, toujours utiliser des accessoires originaux
Electrolux. Ils ont été spécialement conçus pour
votre aspirateur.
Gracias por elegir una aspiradora Electrolux Rapido.
Rapido es una aspiradora de mano recargable diseñada para aspirar pequeñas cantidades de suciedad seca de origen doméstico. En este manual de
instrucciones se incluyen la mayoría de los modelos
Rapido. Puede que su modelo no incluya algunos
accesorios o características. Para lograr el mejor
resultado, utilice únicamente los accesorios originales de Electrolux que han sido diseñados específicamente para su aspiradora.
Deutsch
Português
7-13
Wir freuen uns, dass Sie sich für den Electrolux
Rapido-Staubsauger entschieden haben. Der
Rapido ist ein wiederaufladbarer Handstaubsauger,
der leichte und trockene Schmutzteilchen beseitigt.
Diese Bedienungsanleitung ist gültig für die meisten Rapido-Modelle. Es ist möglich, da Ihr Modell
bestimmte Zubehörteile und/oder Funktionen nicht
aufweist. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen,
sollten Sie ausschließlich das Original-ElectroluxZubehör verwenden, das speziell für Ihren
Staubsauger entwickelt wurde.
15-21
Obrigado por ter escolhido um aspirador Electrolux
Rapido. O Rapido é um mini aspirador portátil
recarregável destinado a ser utilizado com detritos
domésticos leves e secos. Estas Instruções de
Funcionamento abrangem a maioria dos modelos
Rapido. Isto significa que alguns acessórios/funções poderão não estar incluídos no seu modelo
específico. De modo a garantir os melhores resultados, utilize sempre acessórios originais Electrolux.
Estes foram concebidos especialmente para o seu
aspirador.
2
Svenska
English
Funktioner och tillbehör
Features/Accessories
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
1
5
På-/avknapp med
booster (maxfunktion)*
Finfilter
Förfilter
Dammbehållare
Frigörningsknapp
Laddningsindikator
Rensugningslucka
8. Hjul
9. Liten borste
10. Fogmunstycke
11. Adapter
12a.Laddstation,
väggenhet
12b.Laddstation,
bordsenhet
2.
3.
4.
5.
6.
7.
On/off button with
booster (max) function*
Fine filter
Prefilter
Dust container
Release button
Charging indicator light
Vacuum cleaning cover
8. Wheels
9. Small brush
10. Crevice nozzle
11. Adaptor
12a.Charging station, wall
unit
12b.Charging station, table
unit
6
4
Säkerhetsåtgärder
Safety precautions
Rapido bör endast användas av vuxna och endast
för normal dammsugning i hemmamiljö. Förvara
dammsugaren på en torr plats. All service och alla
reparationer måste utföras av ett auktoriserat Electroluxservicecenter.
Rapido should only be used by adults and only for normal
vacuuming in a domestic environment. Make sure the
vacuum cleaner is stored in a dry place. All servicing and
repairs must be carried out by an authorised Electrolux
service centre.
Dammsugaren är avsedd för en specifik, angiven
spänning. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer
med spänningen på märkplåten. Använd endast den
laddare som medföljer dammsugarmodellen.
Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance. Close attention is
necessary when used near children. The appliance is not
intended for use by young children and infirm persons
without supervision.
Använd aldrig dammsugaren:
•I våta utrymmen.
•I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
•När höljet visar tydliga tecken på skada.
•För att suga upp vassa objekt eller vätska.
•För varm eller kall aska, tända cigarettfimpar etc.
•För fint damm, till exempel från cement, betong eller
mjöl.
7
•Lämna inte dammsugaren i direkt solljus.
•Undvik att utsätta dammsugare eller batteri för stark
värme.
•Batteriet får inte tas isär, kortslutas, läggas mot en
metallyta eller utsättas för stark värme.
8
9
Om du använder dammsugaren för något av ovanstående
kan den skadas allvarligt. Sådana skador omfattas inte av
garantin. Använd aldrig dammsugaren utan filter.
10
Each vacuum cleaner is designed for a specific voltage.
Check that your supply voltage is the same as that stated
on the rating plate. Use only the original charging adaptor
designed for this model.
Never use the vacuum cleaner:
•In wet areas.
•Close to flammable gases etc.
•When housing shows visible signs of damage.
•On sharp objects or fluids.
•On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
•On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour,
hot or cold ashes.
•Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.
•Avoid exposing the vacuum cleaner or battery to strong
heat.
•The battery must not be dismantled, short-circuited,
placed against a metal surface or exposed to strong
heat.
Using the vacuum cleaner in the above circumstances
may cause serious damage to the product. Such damage
is not covered by the warranty. Never use the vacuum
cleaner without its filters.
12a
11
12b
* Endast vissa modeller.
* Certain models only.
12a
12
13c
13a
13b
15b
14
15a
Svenska
English
Uppackning och montering
Unpacking and assembly
Kontrollera att samtliga delar finns i kartongen.
Check that all parts are in the box.
Laddning
Charging
12. Placera Rapido i laddstationen. Dammsugaren ska
alltid vara avstängd när den sätts in i laddnings­
stationen. En indikatorlampa (12a) lyser när Rapido
får kontakt med laddstationen.
Det tar 16—20 timmar att ladda upp batterierna helt
före första användningen. När Rapido är helt urladdad
behövs ca 16 timmars laddning för att få full kapacitet.
Du bör sätta dammsugaren på laddning när den inte
används, så att den alltid är klar för användning.
Adaptern kan bli varm under laddningen. Det är
normalt.
13. Under laddstationen finns ett utrymme där överflödig
sladdlängd kan lindas in (13a). Väggenheten kan
monteras på en vägg eller liknande (13b). Du tar loss
väggenheten genom att skruva ur skruven på undersidan av bordsenheten (13c). Se till att väggen klarar
dammsugarens vikt.
12. Put Rapido in the charging station. Always make
sure that Rapido is switched off when placed in the
charging station. An indicator light (12a) will come
on once Rapido makes contact with the charging
station.
It takes 16-20 hours to fully charge the batteries
before the first use. When Rapido is totally
discharged, approximately 16 hours charging is
required to regain full capacity.
In order to ensure that it is always ready for use,
Rapido should be left on charge when not being
used. The adaptor may become warm during
charging – this is normal.
13. Underneath the charging station there is a hollow
space where redundant cable can be wound (13a).
The wall unit can be mounted on a wall etc (13b).
Detach the wall unit by unscrewing the screw
underneath the floor unit (13c). Always ensure that
the wall can bear the weight of the Rapido.
Dammsugning
14. Ta ur dammsugaren ur laddstationen genom att lyfta
den rakt uppåt.
15. Starta/stoppa Rapido genom att trycka på start­
knappen (15a) en gång. Om du vill öka sugeffekten
håller du boosterknappen/maxeffektknappen (15b)*
nertryckt.
16. Fogmunstycket och den lilla borsten finns i laddstationen (16a)* eller på undersidan av dammsugaren
(16b)*. Med fogmunstycket kan du lättare göra rent
svåråtkomliga ställen. Borsten använder du för att ta
bort damm.
Vacuuming
14. Remove your vacuum cleaner from the charging
station by lifting it straight upwards.
15. Start/stop Rapido by pushing the start button (15a)
once. For increased suction power, press and hold
the booster (max) button (15 b)*.
16. The crevice nozzle and small brush are positioned in
the charging station (16a)* or underneath the vacuum
cleaner (16b)*. Attach the crevice nozzle to the
vacuum cleaner to facilitate cleaning of areas difficult
to reach or attach the brush for dusting.
15
16b
16a
* Endast vissa modeller.
16
* Certain models only.
A.
18a
Svenska
English
Tömning/rengöring
Emptying/cleaning
Dammbehållaren i Rapido måste tömmas när den blir full.
Då och då måste dammbehållaren och filtren rengöras för
att dammsugarens effekt ska bevaras.
Rapido’s dust container must be emptied when it’s full.
Every now and then the dust container and the filters need
to be cleaned to maintain a high suction power.
A. Tömma dammbehållaren
A. Emptying of the dust container
18. Frigör dammbehållaren genom att trycka på
frigörningsknappen (18a), ta bort filtren och töm
behållaren i soporna (18b). Sätt tillbaka filtren och
tryck dammbehållaren på plats tills du hör ett klick.
18
B. Snabbrengöring av dammbehållare och filter
18b
B.
19
20
C.
18. Release the whole dust container by pushing the
release button (18a), remove the filters and empty the
contents into a wastepaper basket (18b). Return the
filters and press back the dust container until it clicks
into place.
19. Frigör dammbehållaren genom att trycka på
frigörningsknappen (18a). Dra i och släpp fjädern för
filterrengöring* 5–6 gånger för att frigöra damm från
filtren.
20. Lyft upp dammsugarkåpan. Dammsug damm­
behållaren genom att placera en annan dammsugares
rör mot snabbtömningshålet.
B. Quick cleaning of the dust container and filters
C. Noggrann rengöring av dammbehållare och filter
(rekommenderas vid var tredje rengöringstillfälle)
C. Thorough cleaning of the dust container and
filters (recommended every third cleaning)
19. Release the whole dust container by pushing the
release button (18a). Pull and release the spring for
filter cleaning* 5-6 times to free dust from the filters.
20. Lift up the vacuum cleaning cover. Vacuum clean the
dust container by placing the hose handle of another
vacuum cleaner against the vacuum cleaning hole.
21. Frigör dammbehållaren genom att trycka på fri­gör­
ningsknappen (18a). Ta ur båda filtren genom att
trycka på låsfjädrarna (21).
22. Ta isär filtren (22a). Dammbehållaren, förfiltret och det
fina filtret kan skakas av eller sköljas med ljummet
vatten (22b). Se till att alla delar är helt torra innan du
sätter ihop dem igen.
Återmontera i omvänd ordning.
21. Release the whole dust container by pushing the
release button (18a). Take out both filters by pushing
the release springs (21).
22. Separate both filters (22a). The dust container,
prefilter and fine filter can be shaken clean or cleaned
and rinsed using luke warm water (22b). Make sure
that the parts are dry before they are reassembled.
Reassemble in reverse order.
Diska aldrig dammbehållare eller filter i diskmaskin.
Never wash dust containers or filters in a dishwasher.
D. Rengöra hjulen
D. Cleaning the wheels
23. Öppna dammsugarkåpan (23a) och ta bort axeln med
en tång så att hjulen frigörs (23b). Ta bort damm, hår
och annat som kan ha fastnat. Återmontera sedan
hjulen och sätt tillbaka kåpan.
23. Open the vacuum cleaning cover (23a) and, using a
pair of pliers, remove the shaft to release the wheels
(23b). Remove any dust, hair or other objects that
may be entangled and then reassamble wheels and
the vacuum cleaning cover.
* Endast vissa modeller.
* Certain models only.
21
22a
22b
D.
23a
23b
10
Svenska
English
Vid skrotning
Disposal
Om du behöver kassera din Rapido tar du först
ur batterierna. Släng aldrig uttjänta batterier i
hushållssoporna. Ta dem till återvinningsstationen.
If a Rapido is to be disposed of, the batteries should be
removed. Used batteries should never be disposed of
with household waste. These should always be taken to a
recycling station.
Ta ur batterierna
24. Obs! När du tar ur batterierna får Rapido inte vara
ansluten till laddstationen.
•Ladda ur batterierna helt innan du tar ur dem.
•Lossa de fem skruvarna.
•Lyft försiktigt av kåpan.
•Klipp av anslutningssladdarna och lyft ur batterierna.
Service eller reparationer
24
Vid driftstörningar eller fel ska Rapido lämnas till en
auktoriserad Electrolux-serviceverkstad.
Om sladden har skadats måste den bytas ut av Electrolux,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara.
Konsumentinformation
Electrolux frånsäger sig allt ansvar för samtliga skador som
uppkommit genom felaktigt bruk av dammsugaren eller i de fall
dammsugaren manipulerats.
Denna produkt är utformad med tanke på miljön. Alla plastdelar
är markerade för återvinning. För ytterligare upplysningar, se
vår webbsite: www.electrolux.com
Har du frågor eller synpunkter angående din dammsugare, ring
gärna 0771-87 12 12, vardagar 7.30-11.00, 12.00-16.00. Du kan
också kontakta oss via email på floorcare@electrolux.se
Om du har problem att hitta tillbehör till din Electrolux damm­
sugare, besök oss på www.electrolux.se eller ring 036-38 79 55
för mer information.
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke
ingående i Electrolux-koncernen. Denna produkt hoppas vi skall
kunna ge dig mycket glädje och nytta i ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller använd­
ning, synpunkter angående din produkt eller vill reklamera något
felaktigt. Vänd dig då direkt till Electrolux Centralverkstad, tel:
0771-87 12 12, öppet vardagar 7.30-11.00, 12.00-16.00.
Fax: 08-738 71 30. Du kan också kontakta oss via email,
Centralverkstad@electrolux.se eller via brev: Electrolux
Centralverkstad, Kjellgrensgatan 9, 112 51 Stockholm. Vi hjälper
dig direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt problem. Innan du
kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten på produkten:
• Modellbeteckning
• Produktnummer
• Serienummer
• Inköpsställe och datum
• Hur och när uppträder felet?
Vid försäljning i Sverige gäller den svenska konsumentlag­
stiftningen, kom ihåg att spara kvittot. Mer information om
vilka bestämmelser som gäller kan du få av återförsäljaren av
denna produkt. Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet
kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Bruksanvisningen
beskriver en del enklare fel och hur man kan åtgärda dem.
OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av behörig verkstad.
Vi garanterar att denna batteridrivna dammsugare för
hushållsbruk är godkänd enligt EMC-direktivet 89/336/EEC,
lågspänningsdirektivet 73/23/EEC med tillägg 90/683/EEC
samt är CE-märkt enligt 93/68/EEC. All testning har utförts av
ett oberoende testinstitut.
12
Removing batteries
24. NB – Rapido must not be connected to the charging
station while you are removing the batteries.
•Run batteries flat before removing them.
•Undo the five screws.
•Carefully lift the hood.
•Unclip the connecting cables and lift out the batteries.
Servicing or repairs
In cases of breakdown or faults, your Rapido must be
taken to an authorised Electrolux service centre.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
Electrolux or its service agents or a similarily qualified
person in order to avoid a hazard.
Consumer information
Electrolux decline all responsibility for all damages arising
from any improper use of the appliance or in cases of
tampering with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person
in order to avoid a hazard.
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes. For
details see our web site: www.electrolux.com
If you have any comments on the cleaner or the
Instructions for Use booklet please e-mail us at:
floorcare@electrolux.com
Please visit our website at www.electrolux.co.uk, or for
Customer Care please call 08445 614614. Calls to this
number will be charged at 5p per minute at all times from
a BT Landline.
We declare that this battery operated vaccum cleaner,
intended for domestic use, conforms to the EMC Directive
89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC with
amendment 90/683/EEC and the CE marking Directive
93/68/EEC. All conformity testing has been done by an
independent third party testing body.
Svenska
Nederlands
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
English
Italiano
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local city office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire
questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a
evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale
di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato
il prodotto.
Français
Español
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné,
se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est
éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l’environnement et la santé
humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus
de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région, votre
service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin
où vous avez acheté le produit.
El símbolo
en el producto o en su empaque indica
que este producto no se puede tratar como desperdicios
normales del hogar. Este producto se debe entregar al
punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos
para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se
deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se
manipula de forma adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este producto,
póngase en contacto con la administración de su ciudad,
con su servicio de desechos del hogar o con la tienda
donde compró el producto.
Deutsch
Português
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro
de recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
54
Share more of our thinking at www.electrolux.com
ZB403-2-rev4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement