HP 7030 User's manual

HP 7030 User's manual
HP xp7010/7030 Series
Digital Projector
Warranty
Garantia
Záruka
Záruka
Garantie
Garanti
Garantía
Εγγύηση
Garantie
Гарантия
Garanzia
保修
Jótállás
保固
Garantie
保証
Gwarancja
제한 보증서
Limited Warranty Statement
HP is committed to providing the best service to ensure that you get the most out of your HP
Digital Projector. This Limited Warranty Statement describes the standard Digital Projector
warranty.
Product
Warranty period
HP Digital Projector xp7010/7030 Series
warranty period marked on rear label
Number of years marked on label,
for example: 1YR = 1 year, 3YR = 3 years
Limited parts & labor warranty
HP Digital Projector Lamp Module
90 days
Limited hardware warranty
(excluding items listed below)
(included with the projector)
HP Digital Projector Lamp Module
(purchased separately)
90 days
Limited hardware warranty
HP Digital Projector Cables, Remote
Control, and other parts
Same period as projector
Limited hardware warranty
HP Digital Projector Cables, Remote
Control, and other parts
1 year
Limited hardware warranty
(included with the projector)
(purchased separately)
HP Digital Projector Limited Warranty Statement
Extent of Limited Warranty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified
above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified
above, which duration begins on the date of purchase by the customer. Customer is
responsible for maintaining proof date of purchase.
For software products, HP’s limited warranty applies only to a failure to execute
programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be
uninterrupted or error free.
HP's limited warranty covers only those defects which arise as a result of appropriate
use of the product, and do not apply to any:
•
Damage caused by improper or inadequate maintenance, or unauthorized
modification, alteration, physical abuse, or misuse, including excessive or
continuous operation such as public display or signage applications, or exposure
to smoke, moisture, excessive dust, or unusual stresses.
•
Software, interfacing, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
or
•
Operation outside the product's specifications.
If HP receives notice of a defect in any hardware product covered by HP's warranty
during the applicable warranty period, HP shall either repair or replace the defective
product at HP's option.
If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered
by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect,
refund the purchase price for the product.
HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the
defective product to HP.
Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has
functionality at least equal to that of the product being replaced.
8.
9.
HP products may contain remanufactured parts or components equivalent to new in
performance or may have been subject to incidental use.
HP's limited warranty is valid in any country where the covered HP product is
distributed by HP.
Limitations of Warranty
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS
MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR
IMPLIED, WITH RESPECT TO THE HP PRODUCTS, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY
QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Limitations of Liability
1.
2.
To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement
are the customer's sole and exclusive remedies.
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS
SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT WILL HP
OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT,
TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Local Law
1.
2.
3.
This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also
have other rights which vary from state to state in the United States, from province to
province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty
Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such
local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply
to the customer. For example, some states in the United States, as well as some
governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
•
Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting
the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
•
Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or
limitations; or
•
Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied
warranties which the manufacturer cannot disclaim, or not allow limitations on the
duration of implied warranties.
FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THE TERMS
IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED,
DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE
MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF HP PRODUCTS TO
SUCH CUSTOMERS.
3
Prohlášení o omezené záruce
Společnost HP usiluje o to, aby poskytovala nejlepší služby a zajistila vám tak maximální
využití produktu HP Digital Projector. Prohlášení o omezené záruce popisuje standardní
záruku pro produkt Digital Projector.
Produkt
Záruční doba
HP Digital Projector řady xp7010/7030
Záruční doba uvedená na zadním štítku
Počet roků vyznačený na štítku, například
1YR = 1 rok, 3YR = 3 roky
Tříletá omezená záruka na součásti a opravy
Lampa projektoru HP Digital Projector
90 dnů
Omezená záruka na hardware
(s vyloučením níže uvedených položek)
(dodávaná s projektorem)
Lampa projektoru HP Digital Projector
(zakoupená samostatně)
90 dnů
Omezená záruka na hardware
Kabely, dálkové ovládání a jiné součásti
k projektoru HP Digital Projector
Stejně jako u projektoru
Omezená záruka na hardware
Kabely, dálkové ovládání a jiné součásti
k projektoru HP Digital Projector
Jeden rok
Omezená záruka na hardware
(dodávané s projektorem)
(koupené samostatně)
Prohlášení o omezené záruce pro produkt HP digital projector
Rozsah omezené záruky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše
uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu
trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem). Zákazník je zodpovědný
za uschování dokladu s datem prodeje.
U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání
při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani
bezchybnou činnost žádného z produktů.
Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném
používání výrobku a nevztahuje se na:
•
škodu vzniklou nesprávnou nebo nepřiměřenou údržbou nebo neoprávněnými
úpravami, změnami, nevhodným fyzickým použitím nebo zneužitím včetně
nadměrného nebo nepřetržitého provozu, jako je použití pro veřejné prezentace či
informační plochy, nebo vystavení kouři, vlhkosti, nadměrnému prachu nebo
neobvyklému zatížení,
•
software, rozhraní, média, součásti nebo materiál neposkytnuté či nepodporované
společností HP, nebo
•
provoz mimo rámec specifikací produktu.
Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách hardwarového produktu,
na který se vztahuje záruka HP, provede na základě vlastního uvážení výměnu nebo
opravu takového produktu.
V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje
záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude
zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník
nevrátí vadný produkt.
7.
8.
9.
Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému
produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost
nahrazeného produktu.
Produkty HP mohou obsahovat repasované části nebo komponenty, které svým výkonem
odpovídají částem novým, nebo mohly být příležitostně použity.
Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích, kde společnost HP daný
product prodává.
Omezení záruky
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST HP ANI JINÍ
DODAVATELÉ NA PRODUKTY HP ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY ŽÁDNÉHO
DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
SPOLEČNOST HP NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY
VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITĚ A ZPŮSOBILOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL.
Omezení odpovìdnosti
1.
2.
V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o
záruce jedinými a výlučnými nároky zákazníka.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ
UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ
NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ
JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH
PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA
MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.
Místní zákony
1.
2.
3.
Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům
mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích
Kanady a v různých zemích světa.
Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat
za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě
takovýchto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení
uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích
(včetně provincií v Kanadě) například mohou:
•
předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která
by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii),
•
jinak omezit možnost výrobce uplatnit takováto prohlášení nebo omezení,
•
udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk,
které výrobce nemůže odmítnout, nebo nepovolit omezení doby trvání
předpokládané záruky.
V PŘÍPADĚ ZÁKAZNICKÝCH TRANSAKCÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU
ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ,
ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ
PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVI.
5
Beschränkte Garantie
HP ist bemüht, den bestmöglichen Service und Support zu bieten, um sicherzustellen, dass
Sie die vielen Vorteile Ihres HP Digitalprojektors optimal nutzen können. In dieser Herstellergarantie finden Sie Informationen über die Standardgarantie für den Digitalprojektor.
Produkt
Garantiezeit
HP Digitalprojektor xp7010/7030 Series –
die Garantiezeit ist auf dem an der Rückseite
angebrachtem Etikett vermerkt.
Auf dem Etikett ist die Anzahl der Jahre
vermerkt. Beispiel: 1YR = 1 Jahr, 3YR = 3
Jahre beschränkte Garantie auf Ersatzteile
und Arbeitszeit
(mit Ausnahme der unten aufgelisteten Komponenten)
Lampenmodul des HP Digitalprojektors
90 Tage
Beschränkte Hardwaregarantie
Lampenmodul des HP Digitalprojektors
(separat erworben)
90 Tage
Beschränkte Hardwaregarantie
Kabel, Fernbedienung und andere
Komponenten des HP Digitalprojektors
Dieselbe Garantiezeit wie beim Projektor
Beschränkte Hardwaregarantie
Kabel, Fernbedienung und andere
Komponenten des HP Digitalprojektors
1 Jahr
Beschränkte Hardwaregarantie
(mit dem Projektor geliefert)
(mit dem Projektor geliefert)
(separat erworben)
Beschränkte Garantie für den HP Digitalprojektor
Umfang der Beschränkten Garantie
1.
2.
3.
4.
5.
6
Hewlett-Packard (HP) gewährleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP
Produkte während der angegebenen Garantiezeit frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Der Kunde ist
dafür verantwortlich, den Kaufbeleg aufzubewahren.
Bei Softwareprodukten gilt die beschränkte Garantie von HP nur, wenn es zu Fehlern
bei der Ausführung der Programmieranweisungen kommt. HP gewährleistet weder den
unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb eines Softwareprodukts.
Die beschränkte Garantie von HP gilt nur für Mängel, die sich bei vorschriftsmäßiger
Benutzung des Produkts ergeben, und erstreckt sich nicht auf:
•
Schäden, die verursacht wurden durch unsachgemäße oder unzureichende
Wartung oder nicht autorisierte Änderungen, Umbau, missbräuchliche oder
unsachgemäße Nutzung einschließlich übermäßigem oder kontinuierlichem
Betrieb, wie z. B. Nutzung als Anzeigetafel oder für Hinweissysteme, oder
Belastung des Geräts durch Rauch, Feuchtigkeit, übermäßigen Staub oder
unübliche Beanspruchungen;
•
Software, Schnittstellen, Druckmedien, Teile oder Verbrauchsartikel, die nicht von
HP geliefert oder unterstützt werden;
•
den Betrieb außerhalb der Produktspezifikationen.
Wenn HP während der jeweils zutreffenden Garantiezeit von einem Schaden an einem unter
die Herstellergarantie von HP fallenden Hardwareprodukt in Kenntnis gesetzt wird, wird das
schadhafte Hardwareprodukt nach Ermessen von HP entweder repariert oder ersetzt.
Sollte HP nicht in der Lage sein, ein schadhaftes, unter die Herstellergarantie fallendes
Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP den vom Endkunden bezahlten
Kaufpreis für das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach
Benachrichtigung über den Schaden.
6.
7.
8.
9.
HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder
den Kaufpreis zurückzuerstatten, wenn der Endkunde das Produkt an HP
zurückgesendet hat.
Ersatzprodukte können entweder neu oder neuwertig sein, solange sie über mindestens
denselben Funktionsumfang verfügen wie das zu ersetzende Produkt.
HP Produkte können überholte Teile oder Komponenten enthalten, die leistungsmäßig
neuen Teilen/Komponenten entsprechen oder Teilen/Komponenten, die in
unwesentlichem Umfang bereits verwendet wurden.
Die beschränkte Garantie von HP gilt in jedem Land, in dem das durch die Garantie
abgedeckte HP Produkt von HP vertrieben wird.
Einschränkungen der Garantie
HP UND DESSEN ZULIEFERER ÜBERNEHMEN ÜBER DAS DURCH GELTENDES RECHT
VORGESCHRIEBENE AUSMASS HINAUS WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT
IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER AUFLAGEN IRGENDEINER ART IN BEZUG AUF
DIE HP PRODUKTE. HP SOWIE DESSEN ZULIEFERER LEHNEN INSBESONDERE JEDE
GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER AUFLAGEN BEZÜGLICH VERKÄUFLICHKEIT,
ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB.
Haftungseinschränkungen
1.
2.
Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind,
stehen dem Endkunden über die in dieser Herstellergarantie genannten Leistungen
hinaus keine weiteren Ansprüche zu.
IN DEM UNTER GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN MASS UND MIT AUSNAHME DER
IN DIESER HERSTELLERGARANTIE AUSDRÜCKLICH ANGEGEBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FÜR
DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN,
UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF DER BASIS VON VERTRÄGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT
WERDEN UND OB HP ODER DESSEN ZULIEFERER VON DER MÖGLICHKEIT EINES
SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND.
Geltende Gesetzgebung
1.
2.
Diese Herstellergarantie gibt dem Endkunden bestimmte Rechte. Der Endkunde hat unter
Umständen noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu
Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz, in der restlichen Welt von Land zu
Land verschieden sein können.
Soweit diese Herstellergarantie nicht dem geltenden Recht entspricht, soll sie so als
abgeändert gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen mit dem geltenden Recht
in Einklang stehen. Je nach geltendem Recht treffen bestimmte Erklärungen und
Einschränkungen dieser Herstellergarantie unter Umständen nicht auf den Endkunden
zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen Ländern außerhalb der USA (sowie in
einigen kanadischen Provinzen)
•
werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklärungen und
Einschränkungen dieser Herstellergarantie beschränkt (z.B. in Großbritannien);
•
ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklärungen und Einschränkungen in Kraft
zu setzen;
•
hat der Endkunde weitere Gewährleistungsansprüche; insbesondere kann die
Dauer stillschweigender Gewährleistungen durch das geltende Recht geregelt sein
und darf vom Hersteller nicht eingeschränkt werden, oder eine zeitliche
Einschränkung der stillschweigenden Gewährleistung ist unzulässig.
7
3.
8
FÜR ENDKUNDEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DURCH DIESE HERSTELLERGARANTIE WERDEN DIE ANSPRÜCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH DAS
IN DIESEN LÄNDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON
HP PRODUKTEN GEWÄHRT WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN
AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKT ODER GEÄNDERT. DIE BEDINGUNGEN
DIESER HERSTELLERGARANTIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DEN GESETZLICHEN
ENDKUNDENRECHTEN.
Declaración de garantía limitada
HP se compromete a proporcionar el mejor servicio y asistencia técnica para asegurar el
máximo rendimiento posible del Proyector digital de HP. Esta Declaración de garantía
limitada describe la garantía estándar del Proyector digital.
Producto
Periodo de garantía
Proyector digital HP serie xp7010/7030
período de garantía marcado en
la etiqueta de la parte posterior
Número de años marcados en la etiqueta
por ejemplo: 1 YR = 1 año, 3 YR = 3 años
Garantía limitada de componentes y
mano de obra
(excluyendo los elementos que se detallan a continuación)
Módulo de lámpara del proyector digital HP
90 días
Garantía limitada de hardware
Módulo de lámpara del proyector digital HP
90 días
Garantía limitada de hardware
(incluido con el proyector)
(adquirido por separado)
Cables, mando a distancia y otros
componentes del proyector digital HP
(incluidos con el proyector)
Cables, mando a distancia y otros
componentes del proyector digital HP
(adquiridos por separado)
El mismo período que el proyector
Garantía limitada de hardware
Un año
Garantía limitada de hardware
Declaración de garantía limitada del proyector digital de HP
Cobertura de la garantía limitada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hewlett-Packard (HP) garantiza al cliente final que los productos HP especificados
anteriormente estén libres de defectos en cuanto a materiales y mano de obra durante
el periodo especificado anteriormente, que comienza a partir de la fecha de compra.
El cliente es responsable de conservar un comprobante de la fecha de compra.
Respecto a los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente
en caso de fallo al ejecutar las instrucciones de programación. HP no garantiza que el
funcionamiento de sus productos será ininterrumpido ni estará libre de errores.
La garantía limitada de HP sólo cubre los defectos producidos como resultado de un
uso adecuado del producto y no se aplica en ninguno de los siguientes casos:
•
Los daños causados debidos al mantenimiento inadecuado o inapropiado, o
modificación no autorizada, alteración, un uso incorrecto o condiciones físicas
desmedidas, incluyendo un funcionamiento excesivo o continuo, como una
visualización pública o aplicaciones de señalización o la exposición al humo,
humedad, excesivo polvo o estrés fuera de lo normal.
•
Software, interfaces, medios, componentes o suministros no proporcionados o
asesorados por HP; o
•
Utilización no contemplada en las especificaciones del producto.
Si durante el periodo de garantía, HP recibe alguna notificación de defectos en
cualquier producto cubierto por la garantía, HP reparará o reemplazará, a discreción
de HP, dichos productos defectuosos.
Si HP no pudiese reparar o reemplazar, según proceda, un producto de hardware
defectuoso bajo garantía, HP reembolsará, en un plazo razonable a partir de la
notificación del defecto, el importe pagado correspondiente al producto defectuoso.
HP no tiene la obligación de realizar reparaciones, reemplazos o reintegros hasta que
el cliente devuelva el producto defectuoso a HP.
9
7.
8.
9.
Cualquier producto de reemplazo podrá ser nuevo o seminuevo, siempre que tenga
una funcionalidad al menos igual a la del producto que se está reemplazando.
Los productos HP pueden incluir piezas o componentes refabricados cuyo
funcionamiento sea similar al de las piezas nuevas o que hayan sido utilizadas sólo
ocasionalmente.
La garantía limitada de HP es aplicable en cualquier país donde HP distribuya el
producto bajo garantía.
Limitaciones de garantía
SIEMPRE DENTRO DE LO PERMITIDO POR LAS LEYES LOCALES, NI HP NI NINGUNO DE
SUS PROVEEDORES PUEDE APLICAR OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN
TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DE HP,
Y RENUNCIAN ESPECÍFICAMENTE A LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO
DETERMINADO.
Limitaciones de responsabilidades
1.
2.
Siempre dentro de lo permitido por las leyes locales, los recursos jurídicos expresados
en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos derechos legales del
cliente.
SIEMPRE DENTRO DE LO PERMITIDO POR LAS LEYES LOCALES, SALVO LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE
GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES
DE DAÑO ALGUNO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O
CONSECUENTE, YA SEA DE CARÁCTER CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL U
OTRO, Y SI SE HA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Leyes locales
1.
2.
3.
10
La presente declaración de garantía le otorga al cliente derechos específicos de
carácter jurídico. El cliente además puede tener otros derechos adicionales diferentes
en cada estado de los EE.UU., cada provincia de Canadá y cada país del mundo.
En los casos en los que la presente Declaración de garantía sea inconsistente con las
leyes locales, la presente Declaración de garantía deberá modificarse para ser
consistente con dichas leyes locales. Según lo contemplado por las leyes locales,
algunas cláusulas de exención de responsabilidad y limitaciones de la presente
Declaración de garantía no son aplicables al cliente. Por ejemplo, algunos estados de
EE.UU., y los gobiernos de algunos otros países (incluyendo las provincias de Canadá)
pueden:
•
Impedir que las cláusulas de exención de responsabilidad y las limitaciones de la
presente Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del consumidor
(p. ej. el Reino Unido);
•
Restringir la capacidad del fabricante de imponer tales cláusulas de exención de
responsabilidad o limitaciones, u
•
Otorgar al cliente derechos de garantía adicionales, especificar la duración de
garantías implícitas que el fabricante no puede rechazar, o no permitir ninguna
limitación en la duración de garantías implícitas.
PARA TRANSACCIONES DE CONSUMIDORES RESIDENTES EN AUSTRALIA Y NUEVA
ZELANDA, LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA, A
EXCEPCIÓN DE LOS LEGALMENTE PERMITIDOS, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O
MODIFICAN Y SE AÑADEN A LOS DERECHOS MANDATORIOS LEGALES
APLICABLES A LA VENTA DE PRODUCTOS DE HP A DICHOS CLIENTES.
Garantie limitée
HP s'engage à fournir les meilleurs services pour que vous exploitiez au mieux votre
projecteur numérique HP. Cette garantie limitée constitue la garantie standard du projecteur
numérique.
Produit
Période couverte par la garantie
Projecteur numérique HP séries xp7010/7030
Période de garantie indiquée sur
l’étiquette à l’arrière
Garantie limitée pièces et main d’œuvre
Nombre d’années indiqué sur l’étiquette,
par exemple : 1YR = 1 an, 3YR = 3 ans
(à l’exclusion des éléments ci-dessous)
Module de lampe du projecteur numérique
Garantie matérielle limitée
90 jours
Module de lampe du projecteur numérique
(acheté séparément)
Garantie matérielle limitée
90 jours
Câbles, télécommande et autres composants
du projecteur numérique HP
Garantie matérielle limitée
Durée identique à celle du projecteur
(livré avec le projecteur)
(livrés avec le projecteur)
Câbles, télécommande et autres composants
du projecteur numérique HP
(achetés séparément)
Garantie matérielle limitée
1 an
Garantie limitée d’un projecteur numérique HP
Étendue de la garantie limitée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hewlett-Packard (HP) garantit au client final que les produits HP susmentionnés seront
exempts de tout défaut de fabrication imputable à la main-d'œuvre et aux matériaux
pendant une période limitée (voir ci-dessus), prenant effet à compter de la date d'achat.
Il incombe au client de conserver la preuve de son achat.
Pour les logiciels, la garantie limitée de HP s’applique seulement en cas de non
exécution des instructions de programmation. HP ne garantit pas le fonctionnement
ininterrompu ou sans erreur de ses produits.
La garantie HP couvre uniquement les défaillances survenant dans des conditions
normales d’utilisation du produit. Cette garantie ne s’applique pas dans les cas
suivants :
•
Dommages causés par : entretien incorrect ou inadéquat ou modification interdite,
transformations, négligence, utilisation non conforme, y compris l'utilisation
excessive ou continue pour un affichage public ou des applications publicitaires,
exposition à la fumée, à l'humidité, à une quantité importante de poussière ou à
des contraintes inhabituelles.
•
Logiciel, interface, fournitures, pièces ou support non fournis ou non pris en charge
par HP ; ou
•
Exploitation non conforme aux caractéristiques techniques.
Si, pendant la période de garantie, HP se voit notifier un défaut sur un produit matériel,
HP procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement dudit produit.
Si HP n’est pas en mesure de réparer ou de remplacer, suivant le cas, le produit
défectueux dans un délai raisonnable, HP remboursera le montant du prix d’achat payé
pour ce produit.
HP n'est pas tenu de réparer, remplacer ou rembourser un produit défectueux tant que
le client ne l'a pas retourné à HP.
11
7.
8.
9.
Tout matériel de remplacement sera neuf ou comme neuf et comprendra des
fonctionnalités au moins égales à celles du matériel remplacé.
Les produits HP peuvent contenir des pièces ou des composants reconditionnés, dont les
performances sont équivalentes à celles d’un produit neuf, ou qui peuvent avoir été
utilisés occasionnellement.
La garantie limitée HP s’applique à tous les pays dans lesquels le produit HP couvert est
distribué par HP.
Limites de la garantie
SOUS RÉSERVE DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE, HP ET SES FOURNISSEURS TIERS
EXCLUENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN RAPPORT AVEC LES PRODUITS HP, ET EXCLUENT
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE MISE SUR LE MARCHÉ,
DE QUALITÉ REQUISE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
Limites de responsabilité
1.
2.
Sous réserve de la réglementation locale, les recours énoncés dans la présente garantie
constituent les recours uniques et exclusifs auxquels le client peut prétendre.
SOUS RÉSERVE DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE, À L'EXCEPTION DES
OBLIGATIONS SPÉCIFIÉES EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, LA
RESPONSABILITÉ DE HP OU DE SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRA EN AUCUN
CAS ÊTRE ENGAGÉE POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT,
PARTICULIER, FORTUIT OU CONSÉCUTIF, QU’ELLE SE BASE SUR UN CONTRAT, UN
DÉLIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, CECI MÊME SI HP A ÉTÉ AVERTI DE
L’ÉVENTUALITÉ DUDIT DOMMAGE.
Réglementation locale
1.
2.
3.
12
La présente garantie accorde des droits particuliers au client. Ce dernier peut
également bénéficier d’autres droits, dont la nature peut varier en fonction de l’état
(États-Unis), de la province (Canada) ou du pays (reste du monde).
Dans l'éventualité où les termes de la présente garantie seraient en contradiction avec
les lois en vigueur à l'endroit où le produit HP est utilisé, ils devront être modifiés pour
être conformes aux lois en question. Au titre desdites lois, certaines clauses de non
responsabilité et limites de la présente garantie pourraient ne pas s'appliquer au client.
Par exemple, certains états des États-Unis, ainsi que certains gouvernements en dehors
des États-Unis (y compris les provinces du Canada), peuvent :
•
Ne pas exclure les clauses de non responsabilité et limites de la présente garantie
restreignant les droits statutaires des consommateurs (par exemple au RoyaumeUni) ;
•
Restreindre par ailleurs la faculté d'un fabricant à mettre en pratique lesdites
clauses de non responsabilité ou limites ; ou
•
Accorder au client des garanties supplémentaires, préciser la durée des garanties
implicites dont le fabricant ne peut être exonéré, ou ne pas autoriser les limites de
durée des garanties implicites.
POUR LES VENTES AU DÉTAIL EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE, LES
CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA
LOI, N’EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES
OBLIGATOIRES S’APPLIQUANT AUX PRODUITS HP VENDUS AUXDITS CLIENTS, MAIS
S’Y AJOUTENT.
Garanzia limitata
HP si impegna a fornire la migliore assistenza tecnica e supporto per consentire il migliore
utilizzo del proiettore digitale HP. Il testo della garanzia limitata di seguito riportato indica le
condizioni di garanzia standard per il proiettore digitale.
Prodotto
Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia per il proiettore
digitale HP xp7010/7030 Series è
indicato sull’etichetta posteriore
Numero di anni indicato sull’etichetta, ad
esempio: 1YR = 1 anno e 3YR = 3 anni di
garanzia limitata su parti e manodopera
(esclusi i componenti elencati di seguito)
Modulo lampada per proiettore digitale HP
(incluso con il proiettore)
90 giorni
Garanzia limitata hardware
Modulo lampada per proiettore digitale HP
(acquistato separatamente)
90 giorni
Garanzia limitata hardware
Cavi, telecomando e altri componenti del
proiettore digitale HP
Stesso periodo di garanzia limitata hardware
del proiettore
(inclusi con il proiettore)
Cavi, telecomando e altri componenti del
proiettore digitale HP
(acquistati separatamente)
Garanzia limitata hardware di
un anno
Garanzia limitata per il proiettore digitale HP
Condizioni della garanzia limitata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che, per il periodo sopra indicato a
partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali
e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
Per i prodotti software, la garanzia limitata HP è applicabile solo a errori
nell'esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce per nessun
prodotto che esso funzioni senza interruzioni o senza errori.
La garanzia limitata HP copre solo i difetti derivanti dall'uso del prodotto in condizioni
normali e non è applicabile a:
•
Danni causati da manutenzione inadeguata o impropria ovvero modifiche non
autorizzate, alterazioni, maltrattamenti fisici ovvero usi impropri, incluso
funzionamento eccessivo o continuo, come in caso di esposizione pubblica od uso
a titolo di segnaletica, ovvero esposizione a fumo, umidità, polvere eccessiva o
condizioni estreme.
•
Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP; oppure
•
Utilizzo in condizioni diverse da quelle specificate per il prodotto.
Se durante il periodo di garanzia HP verrà a conoscenza di un difetto riscontrato in
qualsiasi prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP
sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire, a seconda del caso, un prodotto
difettoso coperto dalla garanzia HP, HP rimborserà, entro un tempo ragionevole dalla
notifica del difetto, il prezzo di acquisto del prodotto.
HP non è tenuta a riparare o sostituire il prodotto o rimborsarne il prezzo finché il
cliente non avrà restituito il prodotto difettoso a HP.
I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o come nuovi, con funzionalità almeno uguali
a quelle del prodotto da sostituire.
13
8.
9.
I prodotti HP possono essere assemblati con parti o componenti ricondizionati o
equivalenti a nuovi o sottoposti a uso incidentale.
La garanzia limitata HP è valida in qualsiasi paese dove il prodotto HP in garanzia è
distribuito da HP.
Limitazioni della garanzia
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE, SI ESCLUDE QUALSIASI ALTRA
GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA O ORALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP
O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICATAMENTE QUALSIASI GARANZIA O
CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ
A UNO SCOPO PARTICOLARE.
Limitazioni di responsabilità
1.
2.
Nei limiti consentiti dalle leggi locali, i rimedi definiti nella presente garanzia
costituiscono l'unica tutela del cliente.
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE, FATTA ECCEZIONE PER GLI
OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN
CASO NÉ HP NÉ I SUOI FORNITORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI
PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI O
QUALSIVOGLIA ALTRO DANNO, SIANO ESSI DERIVANTI DA TERMINI
CONTRATTUALI, ATTO ILLECITO OD ALTRO, NEPPURE QUALORA ESSI SIANO STATI
PREAVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
Legislazione locale
1.
2.
3.
14
La presente garanzia assegna al cliente specifici diritti legali e il cliente potrebbe anche
avere altri diritti che possono variare da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a
provincia in Canada e da paese a paese nel resto del mondo.
Laddove la presente garanzia risulti non conforme alle leggi locali, questa dovrà
ritenersi modificata secondo la legislazione locale. In base a dette leggi locali, alcune
esclusioni e limitazioni della presente garanzia possono non essere applicabili. Ad
esempio, alcuni stati degli Stati Uniti ed alcuni governi al di fuori degli Stati Uniti
(incluse le province del Canada), hanno la facoltà di:
•
Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia limitino i diritti
statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito);
•
Limitare la possibilità da parte del produttore di far valere tali esclusioni o
limitazioni; oppure
•
Concedere al cliente diritti di garanzia aggiuntivi, specificare la durata delle
garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni
alla durata delle garanzie implicite.
PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, I TERMINI
DELLA PRESENTE GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, NON ESCLUDONO,
LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI DI LEGGE APPLICABILI
ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.
Korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat
A HP a legjobb minőségű szolgáltatásokkal igyekszik biztosítani, hogy Ön teljes mértékben
kihasználhassa HP digitális kivetítőjének képességeit. A jelen Korlátozott jótállásról szóló
nyilatkozat a digitális kivetítőkre vonatkozó szokásos jótállást ismerteti.
Termék
Jótállás érvényessége
HP digitális kivetítő,
xp7010/7030sorozat
A jótállás időtartama a hátsó címkén van
feltüntetve.
Az időtartam éveinek száma a címkén
van feltüntetve, pl. 1YR = 1 év, 3YR = 3 év.
Alkatrészcserére és javítási munkára szóló
korlátozott jótállás
Lámpamodul HP digitális projektorhoz
90 napos
korlátozott hardverjótállás
(a lenti tartozékokat nem beleértve)
(a kivetítőhöz mellékelve)
Lámpamodul HP digitális projektorhoz
(külön megvásárolható)
90 napos
korlátozott hardverjótállás
HP digitális kivetítőhöz tartozó vezetékek,
távirányító és egyéb alkatrészek
A kivetítő jótállásával megegyező időtartamú
korlátozott hardverjótállás
HP digitális kivetítőhöz tartozó vezetékek,
távirányító és egyéb alkatrészek
Egy év szóló
korlátozott hardverjótállás
(a kivetítővel együtt kapott)
(külön megvásárolt)
Korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat HP digitális kivetítőhöz
A jótállási kötelezettség terjedelme
1.
2.
3.
4.
5.
A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben
meghatározott HP termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott
időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét. A beszerzés
dátumát az ügyfélnek kell igazolnia.
Szoftverek esetében a Hewlett-Packard által vállalt jótállás korlátozott, az csak
a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a
termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
A HP korlátozott jótállása csak a termék normál, előírások szerinti használata során
jelentkező meghibásodásokra érvényes, de nem vonatkozik az alábbi esetekre:
•
Nem megfelelő vagy elégtelen karbantartásból, illetve engedély nélküli
módosításból, nem rendeltetésszerû vagy helytelen használatból, például túlzott
vagy folyamatos igénybevételből (például nyilvános helyen való alkalmazás, füst,
nedvesség, rendkívüli mértékû por vagy terhelés) adódó károk.
•
Nem a HP által biztosított szoftver, csatoló, adathordozó, alkatrészek vagy
tartozékok használata; vagy
•
a termékjellemzőkben megadott paramétereken kívül történő üzemeltetés.
Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a HP jótállása alá tartozó bármely
hardverelem meghibásodásáról, a hibás terméket saját belátása szerint megjavítja vagy
kicseréli.
Ha a javítást vagy a cserét a HP nem tudja elvégezni, a meghibásodásról szóló
értesítés megérkezését követően a jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát
elfogadható időn belül visszafizeti a vásárlónak.
15
6.
7.
8.
9.
A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél
a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nak.
Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább
azonos a kicserélt termék működőképességével.
A HP termékek esetenként tartalmazhatnak újragyártott, esetleg korábban használt, az
újéval megegyező teljesítményű alkatrészeket vagy összetevőket is.
A HP korlátozott jótállása minden olyan országban érvényes, ahol az alá tartozó HPterméket maga a HP forgalmazza.
A jótállás korlátozásai
A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI
NEM VÁLLALNAK EGYÉB (KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT) GARANCIÁT
A HP TERMÉKEIVEL KAPCSOLATBAN, ÉS KÜLÖNÖSEN VISSZAUTASÍTJÁK
AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS
CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT
ÉS FELTÉTELEKET.
A felelősség korlátozásai
1.
2.
A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított
jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT
KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES
VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG
AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
Helyi jogszabályok
1.
2.
3.
16
E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő
jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként,
Kanadában tartományonként, a világon pedig országonként változhatnak.
Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi
jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás
megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem
alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama,
valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a
kanadai tartományokat is)
•
eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és
korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült
Királyságban);
•
más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó
lehetőségeit, vagy
•
az ügyfélnek további garanciális jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a
beleértett garancia időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy
elzárkózhatnak a beleértett garancia időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
AZ AUSZTRÁL ÉS ÚJ-ZÉLANDI FOGYASZTÓI TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓAN A
JELEN NYILATKOZATBAN BENNEFOGLALT GARANCIAFELTÉTELEK NEM ZÁRJÁK KI,
NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT (KIVÉVE A TÖRVÉNY ÁLTAL
ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG), HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.
Beperkte-garantieverklaring
HP streeft ernaar de beste service te leveren om er voor te zorgen dat u optimaal gebruik
kunt maken van uw digitale projector van HP. In deze Beperkte-garantieverklaring wordt de
standaardgarantie voor de digitale projector beschreven.
Product
Garantieperiode
HP Digital Projector xp7010/7030 Series
garantieperiode aangeduid op onderste
label
Aantal jaren aangeduid op label,
bijvoorbeeld 1YR = 1 jaar, 3YR = 3 jaar
Beperkte garantie op onderdelen en
arbeidsloon
(met uitzondering van onderstaande items)
HP Digital Projector lampmodule
(geleverd bij de projector)
90 dagen
Beperkte garantie op de hardware
HP Digital Projector lampmodule
(afzonderlijk aangeschaft)
90 dagen
Beperkte garantie op de hardware
Kabels, afstandsbediening en andere
onderdelen van HP Digital Projector
Zelfde periode als projector
Beperkte garantie op de hardware
Kabels, afstandsbediening en andere
onderdelen van HP Digital Projector
Eén jaar
Beperkte garantie op de hardware
(geleverd bij de projector)
(afzonderlijk aangeschaft)
Beperkte-garantieverklaring voor digitale projector van HP
Reikwijdte van beperkte garantie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat de hierboven vermelde HPproducten vrij zijn van gebreken in materiaal en constructie gedurende de hierboven
aangegeven periode, gerekend vanaf de aankoopdatum. De verantwoordelijkheid voor
het bewijzen van de aankoopdatum ligt bij de klant.
Voor softwareproducten geldt de beperkte garantie van HP uitsluitend in geval van nietuitvoering van programma-instructies door de software. HP garandeert niet dat welk
product dan ook ononderbroken of zonder fouten zal functioneren.
De beperkte garantie van HP dekt alleen die gebreken die ontstaan als gevolg van een
correct gebruik van het product en heeft geen betrekking op:
•
Schade als gevolg van onjuist of onvoldoende onderhoud, of ongeoorloofde
modificatie, wijziging, fysiek misbruik of onjuist gebruik, met inbegrip van
overmatig of ononderbroken gebruik zoals bij toepassing in tentoonstellingen of
voor bewegwijzering, of blootstelling aan rook, vocht, overmatig stof of
ongebruikelijke belasting;
•
het gebruik van software, aansluitmateriaal, media, onderdelen of toebehoren die
niet worden geleverd of ondersteund door HP, of
•
gebruik in afwijking van de productspecificaties.
Als u HP binnen de gestelde garantieperiode op de hoogte stelt van een gebrek aan
een hardwareproduct dat onder de garantie van HP valt, zal HP het niet naar behoren
functionerende product naar eigen keuze repareren of vervangen.
Als HP niet in staat blijkt binnen een redelijke termijn een product te repareren of te
vervangen zodat het functioneert zoals u volgens de garantie mag verwachten, hebt u
recht op restitutie van het aankoopbedrag.
HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of restitutie totdat de klant het gebrekkige
product heeft ingeleverd bij HP.
17
7.
8.
9.
Vervangende producten zijn nieuw of functioneel gelijkwaardig aan nieuwe producten.
HP-producten kunnen gereviseerde onderdelen of componenten bevatten die functioneel
gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of kunnen incidenteel zijn gebruikt.
De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen waar het HP-product dat onder de
garantie valt, wordt gedistribueerd door HP.
Beperking van de garantie
DE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET, IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE
ANDERE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. HP
WIJST/LEVERANCIERS VAN HP WIJZEN SPECIFIEK ENIGE EN ALLE STILZWIJGENDE
GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Beperking van de aansprakelijkheid
1.
2.
In de wettelijk toegestane mate hebt u alleen de mogelijkheden tot verhaal die worden
vermeld in deze garantieverklaring.
MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERBOVEN WORDT VERMELD IS HP (OF ZIJN
LEVERANCIERS VAN HP), IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN
GEGEVENS OF VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE
(WAARONDER WINSTDERVING) OF ANDERE SCHADE; OF DEZE NU IS GEBASEERD
OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.
Lokale wetgeving
1.
2.
3.
18
Deze garantie biedt de klant specifieke wettelijke rechten. De klant heeft mogelijk ook
andere rechten die in de Verenigde Staten van staat tot staat kunnen verschillen, in
Canada van provincie tot provincie, en elders in de wereld van land tot land.
Als deze garantieverklaring in strijd is met de lokale wetgeving, geldt voor u dat deze
garantieverklaring wordt geacht zodanig te zijn gewijzigd dat deze overeenkomt met
de lokale wetgeving. Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe. Het
kan dus zijn dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen op u niet van
toepassing zijn. Voorbeeld: in sommige staten van de Verenigde Staten, en door
sommige overheden buiten de Verenigde Staten (waaronder provincies in Canada):
•
is uitsluiting of beperking van wettelijk voorgeschreven rechten zoals geformuleerd
in deze garantieverklaring, niet toegestaan (bijvoorbeeld in het Verenigd
Koninkrijk)
•
kunnen de mogelijkheden van de fabrikant om dergelijke uitsluitingen en
beperkingen af te dwingen op andere wijze worden beperkt, of
•
worden aan de klant aanvullende garantierechten verleend, geldt een implicietegarantieperiode waarvoor de fabrikant geen uitsluiting kan afdwingen of wordt
geen beperking toegestaan van de duur van de geïmpliceerde garantie.
VOOR TRANSACTIES IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND VORMEN DE IN DEZE
VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN, BEHALVE IN DE WETTELIJK
TOEGESTANE MATE, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR
EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN
DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.
Warunki ograniczonej gwarancji
HP stara się zapewnić najlepszy poziom usług, aby użytkownik mógł jak najlepiej
wykorzystać posiadany projektor cyfrowy HP. Warunki ograniczonej gwarancji opisują
standardową gwarancję na projektor cyfrowy.
Produkt
Okres gwarancji
Projektory cyfrowe serii HP xp7010/7030
okres gwarancji jest podany
na naklejce z tyłu
Okres gwarancji jest podany na naklejce
przykładowo 1YR to 1 rok, 3YR to 3 lata
ograniczonej gwarancji na części i robociznę
(wyłączając elementy wymienione poniżej)
Moduł lampy cyfrowego projektora HP
90 dni
ograniczonej gwarancji na sprzęt
Moduł lampy cyfrowego projektora HP
(zakupiony osobno)
90 dni
ograniczonej gwarancji na sprzęt
Przewody, zdalne sterowanie i inne
elementy cyfrowego projektora HP
Okres ograniczonej gwarancji na sprzęt taki
sam jak w przypadku projektora
Przewody, zdalne sterowanie
i inne elementy
Jeden rok
ograniczonej gwarancji na sprzęt
(dołączony do projektora)
(dołączone do projektora)
(zakupione osobno)
Umowa ograniczonej gwarancji na projektor cyfrowy HP
Zakres gwarancji ograniczonej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hewlett-Packard (HP) gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że wymieniony powyżej
produkt HP będzie wolny od wad materiału i wykonania przez wyżej wymieniony
okres, rozpoczynający się w dniu zakupu produktu przez klienta. Klient jest
zobowiązany do zachowania dowodu potwierdzającego datę zakupu.
W przypadku oprogramowania, ograniczona gwarancja HP dotyczy jedynie
niemożliwości wykonania instrukcji programowych. HP nie gwarantuje nieprzerwanego
działania dowolnego produktu lub jego bezbłędności.
Ograniczona gwarancja HP obejmuje jedynie te uszkodzenia, które powstały na skutek
prawidłowego użycia produktu i nie obejmuje żadnej z wymienionych sytuacji:
•
Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą bądź niewystarczającą konserwacją,
nieautoryzowaną modyfikacją, przeróbką, uszkodzeniem mechanicznym,
niewłaściwym wykorzystaniem, między innymi poprzez nadmierne użytkowanie
lub ciągłą pracę przy prezentacjach publicznych lub reklamowych, a także
narażenie na dym, wilgoć, nadmierną ilość kurzu oraz nadmierne przeciążenia
•
Oprogramowanie, połączenia, nośniki, części lub materiały eksploatacyjne nie
dostarczone lub nie obsługiwane przez HP; lub
•
Użytkowanie wykraczające poza specyfikację produktu.
Jeżeli HP zostanie poinformowane o wystąpieniu usterki dowolnego sprzętu objętego
gwarancją HP w czasie jej trwania, HP naprawi lub wymieni uszkodzony produkt
wedle wyboru HP.
Jeżeli HP nie jest w stanie, odpowiednio naprawić lub wymienić, uszkodzonego
produktu objętego gwarancją HP, wówczas zobowiązane jest, w rozsądnym czasie od
powiadomienia o uszkodzeniu, do zwrotu kwoty za którą zakupiono produkt.
HP nie jest zobowiązane do naprawy, wymiany czy zwrotu pieniędzy do chwili
dostarczenia przez klienta uszkodzonego produktu do HP.
19
7.
8.
9.
Dowolny produkt zamienny może być albo nowy albo „jak nowy”, pod warunkiem, że
posiada co najmniej taką samą funkcjonalność jak wymieniany produkt.
Produkty HP mogą zawierać regenerowane części lub komponenty które odpowiadają
nowym pod względem wydajności lub były sporadycznie wykorzystywane.
Ograniczona gwarancja HP obowiązuje w każdym z krajów, w których objęty nią
produkt jest sprzedawany przez HP.
Ograniczenia gwarancji
W STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ MIEJSCOWE PRAWO, HP ANI JEGO DOSTAWCY
NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, SUGEROWANYCH,
DOROZUMIANYCH BĄDŹ DOMYŚLNYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI, HP NIE PRZYJMUJE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DOMNIEMYWANE GWARANCJE LUB
WARUNKI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI
PRODUKTU DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
Ograniczenia odpowiedzialności
1.
2.
W stopniu dopuszczonym przez miejscowe prawo, remedia podane w niniejszym
oświadczeniu gwarancyjnym są jedynymi i wyłącznymi sposobami zadośćuczynienia
dla klienta.
W STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ MIEJSCOWE PRAWO, POZA
OBOWIĄZKAMI USTALONYMI WCZEŚNIEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU
GWARANCYJNYM, HP I DOSTAWCY HP NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGANI DO
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI WTÓRNE, NIEZALEŻNIE CZY
W OPARCIU O KONTRAKT, CZYN NIEDOZWOLONY CZY TEŻ W OPARCIU
O JAKĄKOLWIEK INNĄ PODSTAWĘ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ZOSTAŁA PRZEKAZANA HP.
Prawo lokalne
1.
2.
3.
20
Warunki gwarancji zapewniają klientowi odpowiednie prawa. Klient może posiadać
także inne prawa, które zmieniają się w zależności od stanu w Stanach
Zjednoczonych, prowincji w Kanadzie i zależnie od kraju w innych krajach na
świecie.
W stopniu, w którym poniższe Warunki Gwarancji są niezgodne z prawami
miejscowymi, podane Warunki Gwarancji powinny być uznane za dostosowane
w celu spójności z takimi prawami miejscowymi. Pod wpływem praw miejscowych,
niektóre zaprzeczenia i ograniczenia w Warunkach Gwarancji mogą nie dotyczyć
klienta. Na przykład, niektóre stany USA, podobnie jak niektóre rządy poza Stanami
Zjednoczonymi (włączając prowincje Kanady), mogą:
•
Uniemożliwiać ograniczenia ustawowych uprawnień klienta przez postanowienia
zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji (np. w Wielkiej Brytaniii);
•
W inny sposób ograniczać możliwości producenta we wprowadzaniu takich
ograniczeń i zrzeczeń; lub
•
Przyznać klientowi dodatkowe prawa gwarancyjne, określić czas trwania
dorozumianych gwarancji, których producent nie może podważyć lub
uniemożliwić ograniczenia czasu ich trwania.
DLA TRANSAKCJI DLA KONSUMENTA W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI
GWARANCJI, ZAWARTE W POWYŻSZYM OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM,
NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ, ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH
USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY KLIENTOM
PRODUKTÓW HP, A SĄ JEDYNIE ICH UZUPEŁNIENIEM.
Declaração de garantia limitada
A HP está empenhada em oferecer o melhor serviço para garantir que você tire o máximo
proveito do Projetor Digital HP. Esta Declaração de Garantia Limitada descreve a garantia
padrão do Projetor Digital.
Produto
Duração da garantia
Projetor Digital HP série xp7010/7030
Período da garantia anotado na etiqueta
traseira
Número de anos marcado na etiqueta, por
exemplo: 1YR = 1 ano, 3YR = 3 anos
(excluindo os itens apresentados abaixo)
Garantia limitada para peças e serviços
Módulo da Lâmpada do Projetor Digital HP
90 dias
Garantia limitada para o hardware
Módulo da Lâmpada do Projetor Digital HP
90 dias
Garantia limitada para o hardware
(acompanha o projetor)
(vendido separadamente)
Cabos, controle remoto e outras peças do
Projetor Digital HP
(acompanham o projetor)
Cabos, controle remoto e outras peças do
Projetor Digital HP
(vendidos separadamente)
Mesmo período que o projetor
Garantia limitada para o hardware
Um ano
Garantia limitada para o hardware
Declaração de garantia limitada do projetor digital HP
Duração da garantia limitada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A Hewlett-Packard (HP) garante ao usuário final que os produtos HP apresentados
acima são isentos de defeitos de material e de mão-de-obra durante a garantia
especificada acima, cuja validade se inicia na data da compra pelo consumidor. O
consumidor é responsável por guardar o comprovante da compra.
Para o software, a garantia limitada da HP aplica-se somente se ocorrer uma falha na
execução das instruções do programa. A HP não garante que a operação de qualquer
produto transcorra sem interrupções ou erros.
A garantia limitada da HP cobre somente os defeitos decorrentes do uso adequado do
produto e não cobre:
•
Danos causados por manutenção imprópria ou inadequada, modificação ou
alteração não autorizada, abuso físico ou uso inadequado, incluindo operação
excessiva ou contínua, como em demonstrações públicas ou em aplicações de
sinalização, ou ainda exposição a fumaça, umidade, poeira em excesso, ou
desgaste fora do comum.
•
Software, interface, partes da mídia ou suprimentos não fornecidos ou não
compatíveis com produtos HP; ou
•
Operação não condizente com as especificações do produto.
Se a HP for notificada sobre um defeito no hardware coberto pela garantia da HP,
durante o período de vigência da garantia, cabe à HP a opção de consertar ou
substituir o produto defeituoso.
Se a HP não puder consertar ou substituir um produto defeituoso coberto pela garantia
da HP, dentro de um período razoável depois de receber a notificação sobre o defeito,
a HP devolverá o valor da compra do produto.
A HP não é obrigada a consertar, substituir ou ressarcir até que o consumidor devolva
o produto defeituoso.
21
7.
8.
9.
O produto oferecido em substituição pode ser novo ou estar em estado de novo, desde
que seu funcionamento seja pelo menos igual ao do produto a ser substituído.
Os produtos HP podem conter peças ou componentes remanufaturados e equivalentes
ao desempenho de um produto novo ou sujeito a uso incidental.
A garantia limitada da HP é válida em todos os países onde o produto com garantia
HP seja distribuído pela HP.
Limitações da garantia
ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, NEM A HP NEM SEUS
FORNECEDORES PODEM OFERECER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER
TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, COM RESPEITO AOS PRODUTOS HP E ISENTAM-SE
DE RESPONSABILIDADE ESPECÍFICA SOBRE AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS
DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E USO PARA UM FIM PARTICULAR.
Limitações de responsabilidade
1.
2.
Até onde permitido pela legislação local, os recursos previstos nesta Declaração de
Garantia são os únicos e exclusivos recursos do consumidor.
ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES
APRESENTADAS ESPECIFICAMENTE NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, NÃO
CABE À HP OU A SEUS FORNECEDORES NENHUMA RESPONSABILIDADE POR
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU EMERGENTES, SEJAM
BASEADOS EM CONTRATO, AÇÕES DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO
MEIO LEGAL, MESMO MEDIANTE AVISO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Leis locais
1.
2.
3.
22
Esta Declaração de Garantia fornece ao consumidor direitos legais específicos. O
consumidor também pode ter outros direitos que podem variar de estado para estado
nos Estados Unidos, província para província no Canadá e de país para país nas
demais partes do mundo.
No caso de esta Declaração de Garantia não ter embasamento na legislação local,
esta Declaração de Garantia deve ser alterada para estar de acordo com as leis
locais. Conforme previsto nas mencionadas leis locais, certas isenções e limitações de
responsabilidade desta Declaração de Garantia podem não se aplicar ao consumidor.
Por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos, bem como alguns governos fora dos
Estados Unidos (inclusive províncias no Canadá), podem:
•
Impedir que as isenções e limitações de responsabilidade desta Declaração de
Garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por ex. no Reino Unido);
•
Restringir de outro modo a capacidade de um fabricante de cumprir tais isenções
ou limitações de responsabilidade; ou
•
Conferir ao consumidor direitos adicionais de garantia, especificar a duração das
garantias implícitas das quais o fabricante não pode se isentar, ou não permitir
limitações da duração das garantias implícitas.
PARA TRANSAÇÕES COM O CONSUMIDOR NA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA,
OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO QUANDO PERMITIDO
POR LEI, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU ALTERAM E SÃO ADICIONAIS AOS
DIREITOS LEGAIS COMPULSÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DOS PRODUTOS HP PARA
TAIS CONSUMIDORES.
Prehlásenie o obmedzenej záruke
Snahou spoločnosti HP je poskytovanie tých najlepších služieb, aby digitálny projektor HP
slúžil k vašej maximálnej spokojnosti. Toto prehlásenie o obmedzenej záruke popisuje
podmienky štandardnej záruky na digitálny projektor.
Produkt
Záručná lehota
Digitálny projektor HP xp7010/7030
záručná lehota vyznačená na nálepke v
zadnej časti
Počet rokov je vyznačený na štítku, napríklad:
(s výnimkou položiek uvedených nižšie)
1YR = 1 rok, 3YR = 3 roky
Obmedzená záruka na súčasti a servis
Modul lampy digitálneho projektora HP
90 dňová
obmedzená záruka na hardvér
Modul lampy digitálneho projektora
(zakúpený osobitne)
90 dňová
obmedzená záruka na hardvér
Káble, diaľkový ovládač a ďalšie súčasti
digitálneho projektora HP
Obmedzená záruka na hardvér
na rovnaké obdobie ako pri projektore
Káble, diaľkový ovládač a ďalšie súčasti
digitálneho projektora HP
Obmedzená záruka na hardvér
Jeden rok
(dodaný s projektorom)
(dodané s projektorom)
(zakúpené osobitne)
Prehlásenie o obmedzenej záruke na digitálny projektor HP
Rozsah obmedzenej záruky
1.
2.
3.
4.
5.
Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené
produkty HP budú pracovať bez chýb materiálu alebo spracovania počas obdobia
uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia produktu zákazníkom.
Zákazník je povinný ponechať si doklad preukazujúci dátum nákupu.
Pre softvérové produkty sa obmedzená záruka HP vzťahuje len na zlyhanie pri
vykonávaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt
bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.
Obmedzená záruka HP sa týka len chýb, ktoré vzniknú v dôsledku správneho
používania produktu a nevzťahuje sa na:
•
škodu spôsobenú nesprávnou alebo neadekvátnou údržbou alebo
neautorizovanou modifikáciou, zmenou, fyzickým poškodením alebo nesprávnym
používaním, vrátane nadmernej alebo nepretržitej prevádzky, napr. v prípade
použitia aplikácií na verejnú obrazovú propagáciu, alebo vystavením zariadenia
dymu, vlhku, jeho použitím v nadmerne prašnom prostredí alebo nezvyčajne
nepriaznivom prostredí,
•
softvér, rozhrania, médiá, súčasti alebo doplnky, ktoré spoločnosť HP nedodáva a
pre ktoré neposkytuje podporu, alebo
•
prevádzku mimo špecifikácií produktu.
Ak spoločnosť HP počas príslušnej záručnej lehoty obdrží oznámenie o chybe
ľubovoľného hardvérového produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP na
základe vlastného uváženia chybný produkt buď opraví, alebo ho vymení.
Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa
vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu
cenu daného produktu.
23
6.
7.
8.
9.
Spoločnosť HP nie je povinná produkt opraviť, vymeniť alebo zaň vrátiť peniaze, kým
jej zákazník chybný produkt nevráti.
Náhradný produkt môže byť buď nový, alebo rovnocenný s novým, pričom z hľadiska
funkčnosti musí prevyšovať, alebo sa aspoň vyrovnať nahrádzanému produktu.
Produkty HP mohli byť už predtým príležitostne používané, alebo môžu obsahovať
upravované súčasti alebo komponenty, výkon ktorých je porovnateľný s novými.
Obmedzená záruka spoločnosti HP je platná v každej krajine, v ktorej je predmetný
produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP.
Obmedzenia záruky
V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ
DODÁVATELIA V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI HP NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ANI
PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO IMPLICITNÉ,
A VÝSLOVNE ODMIETAJÚ IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY
OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
Obmedzenia zodpovednosti
1.
2.
V rozsahu povolenom miestnym zákonom sú nároky na nápravu uvedené v tomto
Prehlásení o záruke jedinými a výlučnými nárokmi zákazníka na nápravu.
V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYM ZÁKONOM NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ HP
ANI JEJ DODÁVATELIA, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH
V TOMTO PREHLÁSENÍ O ZÁRUKE, V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA
PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA
ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A
TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.
Miestne platný zákon
1.
2.
3.
24
Toto Prehlásenie o záruke poskytuje zákazníkovi špeciálne zákonné práva. Zákazník
môže mať aj iné práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch USA, provinciách Kanady a
iných krajinách sveta líšia.
V rozsahu, v ktorom je toto Prehlásenie o záruke v rozpore s miestne platným zákonom,
sa bude toto Prehlásenie o záruke považovať za upravené tak, aby bolo v súlade s
daným miestnym zákonom. V zmysle takéhoto miestne platného zákona sa určité
odmietnutia a obmedzenia v tomto Prehlásení o záruke na zákazníka nemusia
vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane
provincií v Kanade), môžu:
•
znemožniť, aby odmietnutia a obmedzenia v tomto Prehlásení o záruke
obmedzovali zákonné práva zákazníka (napr. vo Veľkej Británii),
•
inak obmedziť možnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia,
alebo
•
udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implicitných
záruk, ktoré výrobca nemôže odmietnuť, alebo nepovoliť obmedzenia trvania
implicitných záruk.
V PRÍPADE SPOTREBITEĽSKÝCH TRANSAKCIÍ V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE
ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO PREHLÁSENIA O ZÁRUKE, S
VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ
ANI NEMENIA, ALE DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA
PREDAJ PRODUKTU HP TAKÝMTO ZÁKAZNÍKOM
Sınırlı garanti bildirimi
HP Dijital Projeksiyon Aygıtınız’dan azami yararı sağlamanız için HP, en iyi hizmeti sunmayı
amaç edinmiştir. Sınırlı Garanti Bildirimi, standart Dijital Projeksiyon Aygıtı garantisini
anlatır.
Ürün
Garanti süresi
HP Dijital Projkektör xp7010/7030 Series
garanti süresi arka taraftaki etikettedir
(aşağıda listelenen parçalar hariç)
Etikette belirtilen yıl kadar
örneğin, 1YR = 1 yıl, 3YR = 3 yıl
Sınırlı parça ve işçilik garantisi
HP Dijital Projeksiyon Aygıtı Lamba
Modülü
90 gün
Sınırlı donanım garantisi
HP Dijital Projektör Aygıtı Lamba Modülü
(ayrıca satın alınan)
90 gün
Sınırlı donanım garantisi
HP Dijital Projeksiyon Aygıtı Kabloları,
Uzaktan Komuta ve diğer parçaları
Projektörle aynı süre
Sınırlı donanım garantisi
(projeksiyon aygıtıyla birlikte verilen)
(projeksiyon aygıtıyla birlikte verilen)
HP Dijital Projeksiyon Aygıtı Kabloları,
Uzaktan Komuta ve diğer parçaları
(ayrıca satın alınan)
1 yıl
Sınırlı donanım garantisi
HP dijital projeksiyon aygıtı sınırlı garanti bildirimi
Sınırlı garanti kapsamı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hewlett-Packard (HP) son kullanıcıya, yukarıda adı geçen HP ürünlerinde müşteri
tarafından satın alındıkları tarihten başlayarak yukarıda belirtilen süre boyunca
malzeme ve işçilik yönünden kusur bulunmayacağını garanti eder. Müşteri, satın alma
tarihini kanıtlayan belgeleri saklamakla yükümlüdür.
Yazılım ürünlerinde HP’nin sınırlı garantisi, yalnızca programlama komutlarının yerine
getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin çalışmasının kesintisiz ve hatasız
olacağını garanti etmez.
HP’nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün doğru kullanımından kaynaklanan kusurlar için
geçerli olup aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
•
Herkese açık ilan uygulamaları gibi aşırı veya sürekli kullanım dahil olmak üzere
yanlış veya yetersiz bakım ya da izinsiz değişiklik yapma veya duman, nem, aşırı
toz ve gerilimlere maruz bırakma;
•
HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, arabirim, ortam, parça
veya sarf malzemeleri veya
•
Ürünün şartnamelerine aykırı kullanılması durumunda.
Garanti süresi ve kapsamı dahilinde bir donanım ürünü ile ilgili kusur bildiriminde
bulunulması durumunda HP, kararı kendisine ait olmak üzere, kusurlu ürünü onarır veya
yenisiyle değiştirir.
HP’nin garanti kapsamındaki kusurlu ürünü onaramaması veya değiştirememesi
durumunda söz konusu ürünün satın alma bedeli, kusurun bildirilmesinden itibaren
makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
Kusurlu ürün müşteri tarafından HP’ye iade edilene kadar HP’nin söz konusu ürünü
onarma, değiştirme veya bedelini geri ödeme yükümlülüğü bulunmaz.
Değiştirilen ürünün işlevleri açısından en aşağı eşiti olması kaydıyla, verilen ürün yeni
veya yeni gibi olabilir.
25
8.
9.
HP ürünlerinde dolaylı olarak kullanılmış veya performansı yenilerine eşit olan
yenileştirilmiş parçalar veya bileşenler bulunabilir.
HP’nin sınırlı garantisi, kapsamı dahilindeki HP ürününün HP tarafından dağıtımının
yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir.
Garanti sınırlamaları
HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP
ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLIKLA BELİRTEREK VEYA KOŞULSUZ OLARAK BAŞKA
HİÇBİR GARANTİ HÜKMÜ BULUNMADIĞINI VE ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK,
YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HİÇBİR KOŞULSUZ GARANTİ
HÜKMÜNÜ KABUL ETMEDİĞİNİ BEYAN EDER.
Sorumluluk sınırlamaları
1.
2.
Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu Garanti Bildirimi ile sağlanan tazminatlar
müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
HP VE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR OLAN TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALARININ İZİN VERDİĞİ
ÖLÇÜDE, İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİNDE ÖZEL OLARAK BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
DIŞINDA, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN VEYA BAŞKA BİR HUKUK KURAMINDAN
KAYNAKLANDIĞINA VE BU TÜR ZARAR OLASILIĞININ BİLDİRİLMİŞ OLUP
OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VE
BAĞLANTILI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR.
Yerel hukuk
1.
2.
3.
26
Bu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında
müşterinin ABD’de eyaletlere, Kanada’da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde
ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
Yerel yasalarla çakışması durumunda bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara
uyacak biçimde değiştirilmiş olarak kabul edilecektir. Söz konusu yerel yasalar uyarınca
işbu Garanti Bildirimi’ndeki belirli sorumsuzluk bildirimleri ve sınırlamalar bazı
müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada’daki
bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD’deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
•
Bu Garanti Bildirimi’ndeki sorumsuzluk bildirimlerinin ve garanti sınırlamalarının
tüketici haklarına sınırlama getirmesine izin vermeyebilir (örneğin, İngiltere);
•
Üreticinin söz konusu sorumsuzluk bildirimlerini veya garanti sınırlamalarını
uygulamasını kısıtlayabilir veya
•
Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin sorumluluğunu reddetme
hakkının bulunmadığı koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti
süresine sınırlama getirilmesine izin vermeyebilir.
BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DAKİ TÜKETİCİ
İŞLEMLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN
DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİ SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK
OLUP BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.
∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης
∆ια της παρούσας, η HP δεσµεύεται ότι θα παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη
προκειµένου να διασφαλίσει ότι ο Ψηφιακός προβολέας HP θα λειτουργεί στο µέγιστο των
δυνατοτήτων του. Η παρούσα ∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης περιγράφει τη βασική εγγύηση
Ψηφιακού προβολέα.
Προϊόν
Περίοδος εγγύησης
Η περίοδος εγγύησης για τον Ψηφιακό
προβολέα xp7010/7030 Series
σηµειώνεται στην πίσω ετικέτα
Περιορισµένη εγγύηση ανταλλακτικών και
εργασίας για τον αριθµό ετών που αναφέρεται
στην ετικέτα, για παράδειγµα:
1YR = 1 έτος, 3YR = 3 έτη
Εξάρτηµα Ψηφιακού προβολέα HP Digital
Projector Lamp Module
Περιορισµένη εγγύηση εξοπλισµού
Εξάρτηµα Ψηφιακού προβολέα HP Digital
Projector Lamp Module
Περιορισµένη εγγύηση εξοπλισµού
Καλώδια, τηλεχειριστήριο κι άλλα µέρη του
Ψηφιακού προβολέα HP
Περιορισµένη εγγύηση εξοπλισµού για την ίδια
περίοδο µε τον προβολέα
(εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα)
(περιλαµβάνεται µε τον προβολέα)
(αγοράζεται ξεχωριστά)
για 90 ηµέρες
για 90 ηµέρες
(περιλαµβάνονται µε τον προβολέα)
Καλώδια, τηλεχειριστήριο κι άλλα µέρη του
Ψηφιακού προβολέα HP
Περιορισµένη εγγύηση εξοπλισµού
ενός έτους
(αγοράζονται ξεχωριστά)
∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης ψηφιακού προβολέα HP
Έκταση της περιορισµένης εγγύησης
1.
2.
3.
4.
5.
Η Hewlett-Packard (στο εξής “HP”) εγγυάται στον τελικό χρήστη ότι τα αναφερθέντα
προϊόντα HP δεν θα είναι ελαττωµατικά ως προς τα υλικά και την ποιότητα της εργασίας
τους για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, που ξεκινά από την ηµεροµηνία αγοράς του
προϊόντος από τον πελάτη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της απόδειξης µε
την ηµεροµηνία αγοράς.
Για τα προϊόντα λογισµικού, η περιορισµένη εγγύηση της HP καλύπτει µόνο την περίπτωση
αδυναµίας εκτέλεσης των εντολών προγραµµατισµού. Η HP δεν εγγυάται την απρόσκοπτη
ή άνευ σφαλµάτων λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος.
Η περιορισµένη εγγύηση της HP καλύπτει µόνο τα ελαττώµατα λόγω κατάλληλης χρήσης
του προϊόντος και δεν καλύπτει κανένα από τα παρακάτω:
•
Βλάβη που προκλήθηκε από ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση, µη
εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση, αλλοίωση, κατάχρηση ή εσφαλµένη χρήση,
συµπεριλαµβανοµένης της υπερβολικής ή συνεχούς λειτουργίας, όπως χρήση για
δηµόσια προβολή και σήµανση, έκθεση σε καπνό, υγρασία, υπερβολική σκόνη ή
άσκηση υπερβολικής πίεσης.
•
Λογισµικό, διασύνδεση, µέσα, εξαρτήµατα ή αναλώσιµα που δεν παρέχει ή
υποστηρίζει η HP
•
Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος
Αν η HP ειδοποιηθεί για εµφάνιση ελαττώµατος σε οποιοδήποτε προϊόν εξοπλισµού καλύπτεται
από την εγγύηση της HP στο χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης, η HP οφείλει να
αποκαταστήσει τη βλάβη ή να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό προϊόν κατά την κρίση της.
Αν η HP αδυνατεί να αποκαταστήσει τη βλάβη ή να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό
προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP οφείλει, εντός εύλογου χρονικού
27
6.
7.
8.
9.
διαστήµατος µετά την ειδοποίηση εµφάνισης του ελαττώµατος, να επιστρέψει την αξία
αγοράς του προϊόντος.
Η HP δεν υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση, αντικατάσταση, ή επιστροφή του
αντίτιµου έως ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωµατικό προϊόν στην HP.
Οποιοδήποτε προϊόν αντικατάστασης πρέπει να είναι, είτε ολοκαίνουριο είτε σαν
καινούριο, µε την προϋπόθεση ότι οι λειτουργικές δυνατότητες αυτού είναι τουλάχιστον
ίσες προς αυτές του προϊόντος το οποίο αντικαθιστά.
Τα προϊόντα HP ενδέχεται να περιέχουν εξαρτήµατα ή συστατικά µέρη που έχουν
ανακατασκευαστεί και είναι ισάξια µε καινούρια σε απόδοση ή έχουν χρησιµοποιηθεί
µόνο συµπτωµατικά.
Η περιορισµένη εγγύηση της HP ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα όπου το προϊόν της HP, το
οποίο καλύπτεται από την εγγύηση, διανέµεται από τη HP.
Περιορισµοί εγγύησης
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
∆ΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΡΟ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ
ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HP ΚΑΙ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ,
ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΣΕ
Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
Περιορισµοί ευθύνης
1.
2.
Στο βαθµό που επιτρέπεται από την εγχώρια νοµοθεσία, οι αποζηµιώσεις που παρέχονται
µε βάση την παρούσα ∆ήλωση Εγγύησης αφορούν αποκλειστικά τον πελάτη.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ, Η HP Ή ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ,
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΣΕ Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
Εγχώρια νοµοθεσία
1.
2.
28
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ήλωσης Εγγύησης, ο πελάτης αποκτά ειδικά νοµικά
δικαιώµατα. Ενδέχεται ο πελάτης να έχει κι άλλα δικαιώµατα που ποικίλουν από πολιτεία
σε πολιτεία των ΗΠΑ, από επαρχία σε επαρχία του Καναδά και από χώρα σε χώρα
οπουδήποτε στον κόσµο.
Στο βαθµό που η παρούσα ∆ήλωση Εγγύησης είναι ασυνεπής ως προς την εγχώρια
νοµοθεσία, η παρούσα ∆ήλωση Εγγύησης θα τροποποιείται ώστε να είναι συνεπής µε την
εν λόγω εγχώρια νοµοθεσία. Βάση της εγχώριας νοµοθεσίας, ορισµένες δηλώσεις
αποποίησης και περιορισµοί της παρούσας µπορεί να µην ισχύουν για τον πελάτη. Για
παράδειγµα, ορισµένες πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των
ΗΠΑ (περιλαµβανοµένων των επαρχιών στον Καναδά) µπορεί να:
•
Εµποδίζουν τις δηλώσεις αποποίησης και τους περιορισµούς στην παρούσα ∆ήλωση
Εγγύησης από το να περιορίζουν τα νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα ενός πελάτη
(πχ το Ηνωµένο Βασίλειο)
•
Περιορίζουν την ικανότητα ενός κατασκευαστή να επιβάλει τις εν λόγω δηλώσεις
αποποίησης ή περιορισµούς ή να
•
Εκχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώµατα στο πλαίσιο της εγγύησης, να
καθορίζουν τη χρονική διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες αδυνατεί να
αποποιηθεί ο κατασκευαστής, ή να µην επιτρέπουν περιορισµούς στη διάρκεια των
σιωπηρών εγγυήσεων.
3.
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΡOΥΣΑΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
∆ΙΑ ΝΟΜΟΥ, ∆ΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ‘Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙOΝΤΩΝ HP ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ.
29
Условия ограниченной гарантии
HP предоставляет лучшее обслуживание для обеспечения максимально эффективного
использования цифрового проектора HP. Настоящие условия ограниченной гарантии
описывают стандартную гарантию на цифровой проектор.
Изделие
Гарантийный срок
Цифровой проектор xp7010/7030 Series,
срок гарантии указан на этикетке сзади
Указан на этикетке, например,
1YR – 1 год, 3YR – 3 года
Ограниченная гарантия на части и работу
Модуль лампы цифрового проектора HP
90 дней
Ограниченная гарантия на оборудование
(кроме перечисленных ниже компонентов)
(входит в комплект поставки проектора)
Модуль лампы цифрового проектора HP
(приобретается отдельно)
90 дней
Ограниченная гарантия на оборудование
Кабели, пульт дистанционного
управления и другие части для цифрового
проектора HP (входят в комплект поставки проектора)
Такой же срок, что и для проектора
Ограниченная гарантия на оборудование
Кабели, пульт дистанционного
управления и другие части для цифрового
проектора HP (приобретаются отдельно)
1 год
Ограниченная гарантия на оборудование
Ограниченная гарантия на цифровой проектор HP
Срок действия ограниченной гарантии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
30
Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует Покупателю (конечному пользователю),
что указанные выше изделия HP не имеют дефектов материалов и изготовления.
Настоящая гарантия действует с момента приобретения в течение указанного выше
времени. Покупатель обязан сохранить доказательство даты приобретения.
Для программных продуктов ограниченная гарантия HP распространяется только
на невозможность выполнения запрограммированных инструкций. Компания HP
не гарантирует, что работа таких продуктов будет бесперебойной и без ошибок.
Ограниченная гарантия HP распространяется только на дефекты, которые возникли
при правильном использовании изделия, и не распространяется на проблемы,
возникшие в результате:
•
неправильного или неадекватного обслуживания либо неавторизованной
модификации, изменения, физического воздействия или неправильной
эксплуатации, в том числе в результате перегрузок или непрерывной работы,
например, в общественном месте или для наружной рекламы, использования в
задымленном или запыленном помещении, в условиях повышенной влажности
или в результате ударов.
•
использования программного обеспечения, интерфейсов, носителей, частей и
расходных материалов, не предоставленных и не поддерживаемых компанией HP;
•
несоблюдения спецификаций к изделию.
Если в течение гарантийного срока компания HP получит уведомление о дефекте
в любом оборудовании, на которое распространяется гарантия HP, то компания
HP по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит дефектное изделие.
Если компания HP не сможет отремонтировать или заменить дефектное изделие,
на которое распространяется гарантия HP, компания HP должна будет в течение
разумного периода времени после получения такого уведомления возместить
Покупателю сумму, затраченную им на приобретение данного изделия.
Компания HP не обязана ремонтировать, заменять или возмещать стоимость
дефектного изделия, пока Покупатель не вернет это изделие в HP.
7.
8.
9.
При замене дефектного изделия Покупателю может быть предоставлено новое либо
эквивалентное новому изделие, которое по своим функциональным возможностям
идентично или превосходит заменяемое изделие.
Изделия HP могут содержать переработанные части и компоненты, эквивалентные
новым по своим характеристикам, или части, бывшие в случайном употреблении.
Ограниченная гарантия на изделия HP действует во всех странах, где эти изделия
распространяются компанией HP.
Ограничения гарантии
В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЬХ МЕСТНЬМ ЗАКОНОДАТЕЛЫСТВОМ, КОМПАНИЯ HP И ЕЕ
ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКИХ-ЛИБО ИНЬХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЬХ,
ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЬХ, ВЬРАЖЕННЬХ ПИСЫМЕННО ИЛИ УСТНО, А ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛЫНО ОТКАЗЬВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЬХ ГАРАНТИЙ ВЬСОКИХ КОММЕРЧЕСКИХ
И ПОТРЕБИТЕЛЫСКИХ КАЧЕСТВ И ПРИГОДНОСТИ КОНКРЕТНЬМ ЦЕЛЯМ.
Ограничения ответственности
1.
2.
В пределах, разрешенных местным законодательством, оговоренные в настоящей
гарантии меры являются единственными и исключительными средствами защиты прав
Покупателя.
В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЬХ МЕСТНЬМ ЗАКОНОДАТЕЛЫСТВОМ, КРОМЕ
СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЬХ В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, КОМПАНИЯ HP И
ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЫСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫ ЗА ЛЮБОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЬЙ, КОСВЕННЬЙ,
СЛУЧАЙНЬЙ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННЬЙ УЩЕРБ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕЙСТВУЕТ НЕЗАВИСИМО ОТ КОНТРАКТНОГО,
ДЕЛИКТНОГО И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ОТ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
Местное законодательство
1.
2.
3.
Настоящая гарантия предоставляет Покупателю специальные правомочия.
Покупатель также может иметь другие правомочия, которые отличаются в разных
штатах США, провинциях Канады и странах мира.
Если какие-либо условия настоящей гарантии противоречат местному законодательству,
они должны считаться измененными в соответствии с этим законодательством. В таких
случаях некоторые ограничения ответственности, указанные в данной гарантии, не могут
быть применены к Покупателю. Например, в некоторых штатах США и провинциях
за пределами США (в том числе в провинциях Канады):
•
запрещается предусмотренное данной гарантией ограничение установленных
законом прав покупателей (например, в Великобритании);
•
другим образом ограничиваются возможности производителя применять
содержащиеся в гарантии положения об ограничении ответственности;
•
Покупателю предоставляются дополнительные гарантийные права, указывается
срок действия подразумеваемых гарантий, от которых производитель не может
отказаться, или не допускается ограничение длительности подразумеваемых
гарантий.
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ:
ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, КРОМЕ ПРЕДУСМОТРЕННЬХ
ЗАКОНОДАТЕЛЫСТВОМ СЛУЧАЕВ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ЗАПРЕЩАЮТ
И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ТОЛЫКО ДОПОЛНЯЮТ УСТАНОВЛЕННЬЕ ЗАКОНОМ
ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНИМЬЕ К ПРОДАЖЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
31
有限保修声明
HP 承诺提供最好的服务,以保证您充分利用 HP 数字投影仪。此有限保修声明説明数字投影
仪的标准保修。
产品
保修期限
HP 数字投影仪 xp7010/7030 系列
保修期在后面的标签上注明
标签上注明的年限,
例如:1YR = 1 年,3YR = 3 年
有限零件保修和有限维修担保
(下面列出的项目除外)
HP 数字投影仪灯模块
(包含在投影仪内的)
HP 数字投影仪灯模块
(单独购买的)
HP 数字投影仪电缆、遥控器和其他零件
(包含在投影仪内的)
HP 数字投影仪电缆、遥控器和其他零件
(单独购买的)
90 天
有限硬件保修
90 天
有限硬件保修
与投影仪保修期相同
有限硬件保修
1 年
有限硬件保修
HP 数字投影仪有限保修声明
有限保修范围
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hewlett-Packard (HP) 向最终客户保证:在上述指定的保修期内,上述指定的 HP 产品
自购买之日起无材料及工艺上的缺陷。客户负责保存购买日期的证明。
对于软件产品,HP 的有限保修仅适用于无法执行编程指令的产品。HP 不保证产品工
作时不会中断或无错误。
HP 的有限保修仅限于正常使用产品时出现的缺陷,不适用于下列情况:
•
由以下原因造成的损坏:不正确或不充分的维护,或未经授权的修改、滥用或错误
使用,包括过度或连续操作,如进行公开演示或用作标志,或暴露于烟雾、潮气、
过重的灰尘中或受到重压;
•
使用非 HP 提供或支持的软件、接口、介质、零件或耗材;或者
•
超出产品技术指标范围的操作。
如果 HP 在适用的保修期内收到 HP 保修所涵盖的任何硬件产品缺陷的通知,HP 将自
行选择修理或更换有缺陷的产品。
如果 HP 无法按照规定修理或更换由 HP 保修所涵盖的缺陷产品,在接到缺陷通知后
的合理时间内,HP 将退还购买产品的货款。
在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前,HP 不承担维修、更换或退款的义务。
任何更换的产品可能为全新或几乎全新,只要其功能等同于被更换产品即可。
HP 产品可能包含再加工零件、性能上等同于新部件的部件或偶尔使用过的部件。
HP 有限保修在任何经销所涵盖 HP 产品的国家或地区都有效。
有限保修
在当地法律允许范围内,HP 及其第三方供应商,对有关 HP 的产品,无论是以明示或默示
的形式,均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度
以及适用性的默示保修或条件。
32
有限责任
1.
2.
在当地法律允许范围内,本保修声明中提供的补偿是对客户的唯一补偿。
在当地法律允许范围内,除了本保修声明特别宣布的责任外,在任何情况下,对于直接的、
间接的、特别的、意外的或相应而生的损害,HP 及其第三方供应商概不承担任何责任,不管
是基于合同、民法或任何其他法理,也不管是否曾对此类损害的可能性提请忠告。
当地法律
1.
2.
3.
本保修声明给予客户明确的法律权利。客户也可能有其他权利,在美国因州而异,在加
拿大因省而异,在世界上因国而异。
若本保修声明与当地法律不一致,应以当地法律为准。在这种情况下,本保修声明中的
某些免责和限制可能不适用于客户。例如,美国的某些州及美国以外的某些政府(包括
加拿大的某些省),可能会:
•
排除本保修声明中限制消费者法定权利的免责和限制(如英国);
•
限制制造商实施这些免责或限制的能力;或者
•
给予客户额外的保修权利,指定制造商所不能拒绝的默示保修期限,或不允许对默
示保修期限加以限制。
对于在澳大利亚和新西兰的客户交易,除非法律另有规定,本声明中的保修条款,不得排
除、限制或修改,并且要作为适用于 HP 产品销售到此类客户的强制性法定权利的补充。
33
有限保固聲明
HP 致力於提供最好的服務以確保您能夠有效利用 HP 數位投影機。此「有限保固聲明」描述
數位投影機的標準保固。
產品
保固期限
HP xp7010/7030 系列數位投影機
的保固期限標示於背面標籤
標籤上註明的年限
例如:1YR = 1 年,3YR = 3 年
零件和維修有限保固
(下面列出的項目除外)
HP 數位投影機燈泡模組
(隨附於投影機)
HP 數位投影機燈泡模組
(單獨購買)
HP 數位投影機纜線、遙控器和其他零件
(隨附於投影機)
HP 數位投影機纜線、遙控器和其他零件
(單獨購買)
90 天
有限硬體保固
90 天
有限硬體保固
與投影機保固期限相同
有限硬體保固
1年
有限硬體保固
HP 數位投影機有限保固聲明
有限保固的範圍
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hewlett-Packard (HP) 向最終客戶保證,自購買之日起到上述指定期限內,上述 HP 產品
無材料及製造上的暇疵。客戶負責保留購買日期的證明。
對於軟體產品,HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令。HP 並不保證任何產品工
作時不會中斷或無誤。
HP 的有限保固僅包括正確使用產品時所導致的損壞,並不適用於:
•
由於以下原因造成的損壞:不正確或不當的保養,未經授權的修理、改裝、濫用或
誤用,包括過度或連續操作,例如在公共場所播放或當作標誌牌使用,或是暴露在
煙霧、潮濕、灰塵過多或承受過度重壓的環境中。
•
使用非 HP 提供或支援的軟體、介面、媒體、零件或耗材;或者
•
違反產品規範的操作。
如果 HP 在保固適用期限內收到保固所涵蓋的任何硬體產品瑕疵的通知,HP 將自行選
擇修理或更換瑕疵產品。
如果 HP 無法修理或更換在適用情況下由 HP 保固所涵蓋的瑕疵產品,HP 將在接到通知
後的合理時間內,退還購買產品的貨款。
在客戶將瑕疵產品送回 HP 之前,HP 沒有義務修理、更換或退還貨款。
任何替換的產品可能是新的或相當於新的產品,只要其功能至少等同於要更換的產品。
HP 產品可能包含重新製造但性能等同於全新或偶爾使用過的零件或元件。
HP 的有限保固在任何經銷 HP 產品的國家/地區內,對本保固所涵蓋的產品有效。
保固限制
在當地法律許可的範圍內,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示
地提供其他保證或任何條件,並對於產品適銷性、品質滿意度以及針對特定用途的
適用性之暗示保證或條件,特別不予擔保。
34
責任限制
1.
2.
在當地法律的允許範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶的唯一補償。
在當地法律的允許範圍內,除了本保固聲明特別制定的責任外,HP 及其第三
方供應商在任何情況下都不對直接的、間接的、特別的、意外的或因果性的損
害負責,不論是根據契約、民法或任何其他法律理論,也不論是否已對這類損
害的可能性有提供建議。
當地法律
1.
2.
3.
本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在在美國的各
州皆有不同,在加拿大的各省皆有不同,在世界各國/地區也有不同。
若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律為準。在此情況下,本保固聲明的某些免
責和限制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府 (包括
加拿大的某些省),可能會:
•
排除本保固聲明中有關限制消費者法律權利的免責和限制 (如英國);
•
限制製造商實施這些免責或限制條款的能力;或者
•
賦予客戶其他的保固權利,指定製造商不能聲明免責的暗示保固期限,或者不允許
對暗示的保固期限進行限制。
對於澳大利亞和紐西蘭的消費者交易,本保固聲明中的條款,除了法律允許的
範圍外,不得排除、限制或修改適用於 HP 產品銷售到此類客戶時的強制法律
權利,並應附加到其中。
35
限定保証条項
HP では、お客様に HP デジタルプロジェクタを最大限ご利用いただくため、高品質のサービスを実
施しております。本限定保証条項は、デジタル プロジェクタの標準保証について説明しています。
製品
保証期間
HP デジタルプロジェクタ xp7010/7030
Series
保証期間は背面ラベルに記載
(下記の商品を除く)
年数はラベルに記載、
例: 1YR = 1 年、3YR = 3 年
部品および修理限定保証
HP デジタルプロジェクタ
ランプモジュール
(プロジェクタの付属品または別売品)
90 日間の
ハードウェア限定保証
HP L1731A ランプモジュール(別売品)
90 日間の
ハードウェア限定保証
HP デジタルプロジェクタケーブル、
リモコン及びその他の部品
(プロジェクタの付属品)
プロジェクタと同じ年数の
ハードウェア限定保証
HP デジタルプロジェクタケーブル、
リモコン及びその他の部品
(別売品)
1 年間の
ハードウェア限定保証
HP デジタル プロジェクタ限定保証条項
限定保証範囲
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
36
Hewlett-Packard (HP) は、エンドユーザーであるお客様に、HP 製品が上記に定められ
た期間内に、材質また品質上の瑕疵がないことを保証いたします。この期間は、お客
様に本製品をご購入いただいた当日から開始されます。お客様は購入日の記載された
書類を大切に保管してください。
ソフトウェア製品については、この HP 限定保証は、プログラミング命令の実行エラ
ーにのみ適用されます。弊社は、弊社製品の稼働中に中断や障害がまったく発生しな
いという保証はいたしません。
HP 限定保証の対象となるのは、本製品を正しく使用したにもかかわらず生じた瑕疵
に限定されます。以下のものには適用されません。
•
不適切なメンテナンスまたは無許可の改造、改変、街中での展示や標識等への使
用など過度の連続稼動を含む酷使または誤った使い方、または煙、湿度、埃の多
い場所への設置、過度のストレスなどに起因する障害
•
弊社が提供またはサポートしていないソフトウェア、インターフェイス、メディ
ア、パーツ、サプライ品
•
製品の仕様範囲外の操作
万が一、保証期間内に HP 保証の対象製品にそのような瑕疵の報告を受けた場合、弊
社は瑕疵と認められた製品を随時に修理もしくは交換します。
弊社が、瑕疵の報告を受けてから適切な期間内に、保証対象である当該製品の修理・
交換を行えなかった場合は、お客様から製品が返品された時点で、購入代金を全額返
金いたします。
弊社には、お客様が瑕疵のある製品を弊社に返送されるまで、修理、交換、返金に応
じる義務はないものとします。
交換後の製品は、新品または新品と同様で、交換前の製品と同等の性能を持つものと
します。
8.
9.
弊社製品には、新品と等しい性能を持つ再生部品またはコンポーネント、または前に
付随的に使用された部品が含まれている場合があります。
HP 限定保証は、保証対象の弊社製品が弊社によって販売されているあらゆる国で有
効です。
保証の制限
国、地域の法律で認められる範囲内において、弊社またはその供給元の第三者は、本 HP
製品に関して、上記以外の保証またはあらゆる種類の条件も、明示的または黙示的保証に
限らず、一切いたしません。特に、弊社は市場性、品質および特定用途に対する適合性に
ついての黙示的保証または条件の責任を負いません。
責任の制限
1.
2.
国、地域の法律で認められる範囲内において、上記の保証以外に、弊社は一切の責任
を負いません。
国、地域の法律で認められる範囲内において、本保証条項で特別に規定された義務を
除き、弊社またはその供給元である第三者は、直接的、間接的、特殊、付随的、派生
的損害に関して、契約、不法行為、その他の法的制約のいかんにかかわらず、一切の
責任を負いません。たとえ、このような損害の可能性について知らされていた場合で
も同様です。
準拠法
1.
2.
3.
本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するもので、国、地域によって規定が異な
る場合があります。
本保証条項が国または地域の法律と矛盾する場合、これらの法律と合致させるため、
本保証条項に修正を加えるものとします。このような法律では、本保証条項における
特定の免責事項と制限によっては、お客様に適用されない場合があります。例えば、
米国内の州によっては、海外の国と同様に (カナダの州を含む) 、次のような場合があ
ります。
•
本保証条項の免責事項と制限は、消費者の法規上の権利の制限から除外される
(例:イギリスなど)
•
さもなければ、このような免責事項または制限事項を強制する製造元の権利を制
限する。または
•
お客様に追加の保証権利を付与し、製造元が放棄できない黙示的保証の期間を明
記する、または、黙示的保証期間の制限を認めない
オーストラリアおよびニュージーランドでご購入の場合: 本条項の保証条件は、法律
が許容する場合を除き、本 HP 製品のお客様への販売に適用される強制法規上の権利
を排除し、制限し、修正し、追加するものではありません。
37
제한 보증서
HP 는 고객이 HP 디지털 프로젝터 사용시 최대의 이익을 얻도록 최상의 서비스를 제공하고
있습니다. 이 제한 보증서는 디지털 프로젝터의 표준 보증서입니다.
제품
보증 기간
HP 디지털 프로젝터 xp7010/7030 시리즈
보증 기간은 뒤쪽 레이블에 표시되어 있습니다
(아래 나열된 항목 제외)
바닥 레이블에 표시된 연수
예: 1YR = 1 년, 3YR = 3 년
부품과 조립 결함에 한하여 보증
HP 디지털 프로젝터 램프 모듈
90일
(프로젝터에 포함)
HP 디지털 프로젝터 램프 모듈
(별도 구매)
HP 디지털 프로젝터 케이블류, 리모콘,
기타 부품
하드웨어 제한 보증
90일
하드웨어 제한 보증
프로젝터와 같은 기간
하드웨어에 한하여 보증
(프로젝터에 포함 또는 별도 구매)
HP 디지털 프로젝터 케이블,
원격 제어기 및 기타 부품
하드웨어에 한하여 1년 보증
(별도 구매)
HP 디지털 프로젝터 제한 보증 내용
제한 보증 범위
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
38
Hewlett-Packard (HP)는 위에 명시된 HP 제품의 재료와 조립에 대하여 위에 명시된
기간 동안 최종 사용 고객에게 품질을 보증합니다. 단, 보증 기간은 고객이 제품을
구입한 날로부터 산출합니다. 고객은 구입한 날짜를 증명해야 합니다.
소프트웨어 제품의 경우, HP 의 제한 보증은 프로그램의 실행 결함에 대해서만
적용됩니다. HP 의 보증은 어떤 제품이든지 작동 중지나 고장이 발생하지 않는다는
보증을 의미하지는 않습니다.
HP 의 제한 보증은 제품을 적절하게 사용한 결과 발생된 결함에 대해서만 적용되며,
다음에 나열된 경우에는 적용되지 않습니다.
•
공개 디스플레이, 신호 용도와 같은 과도하거나 지속적인 작동, 연기, 습기,
과도한 먼지에 노출 또는 비정상적인 충격을 포함해서 제품에 대한 부적절한
정비, 허가되지 않은 제품 수정, 개조, 물리적 남용 또는 오용으로 발생한 손상
•
HP 가 제공하거나 지원한 것이 아닌 소프트웨어, 인터페이스, 매체, 부품, 제품.
•
제품에 지정된 범위 이외의 제품 사용.
유효한 보증 기간 동안에 HP 의 보증이 적용되는 어떤 하드웨어 제품이든지 결함
사항이 HP 에게 접수되었을 경우 HP 는 HP 의 재량으로 결함 제품을 수리하거나
교환합니다.
HP 가 결함을 접수한 후, 적정한 시간 내에 HP 의 보증이 적용되는 결함 제품을
수리하거나 또는 교환해줄 수 없을 경우에는 HP 는 제품의 구입 금액을 환불해 주어야
합니다.
고객이 결함 제품을 HP 에게 반품하기 전에는 HP 에게는 수리, 교환 또는 환불의
의무가 없습니다.
교환 제품은 신품이거나, 신품과 같아야 합니다. 단, 최소한 교환되는 제품과 기능이
동일해야 합니다.
교환된 HP 제품에는 신품과 동등한 성능의 것으로서 다시 제조되었거나 일시적으로
사용된 적이 있는 부품이나 구성품이 사용될 수 있습니다.
9.
HP 의 제한 보증은 해당 HP 제품이 HP 에 의해 공급되는 모든 국가에서 유효합니다.
보증의 제한
현지 법규의 허용 범위 내에서, HP 또는 해당 제 3 의 공급자 어느 누구도, HP
제품에 관하여 명시된 것이든지 또는 묵시적인 것이든지, 이 외의 보증이나 어떤
종류의 조건도 만들지 않으며, 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한
적합성과 관련된 묵시적인 보증이나 조건을 분명하게 거부합니다.
책임의 제한
1.
현지 법규의 허용 범위 내에서, 이 보증서에서 제공하는 배상은 전적으로 고객에게만
국한됩니다.
2.
현지 법규의 허용 범위 내에서, 이 보증서에서 구체적으로 명시한 의무
사항을 제외하고는, 계약, 불법 행위, 또는 기타 어떤 법적 이론을 바탕으로
했든지, 그러한 손해의 가능성에 대해 통보를 받았든지 관계 없이 어떤
경우에도 HP 나 또는 그의 제 3 의 공급자는 직접적, 간접적, 특수하거나
우발적, 또는 파생적인 손해에 대해서 책임을 지지 않습니다.
현지 법규
1.
2.
3.
이 보증서는 고객에게 특정 법적 권리를 제공합니다. 이 외에도 고객에게는 주에
따라서 (미국), 지방에 따라서 (캐나다), 또는 국가에 따라서 다른 권리가 적용될 수
있습니다.
이 보증서의 내용이 현지의 법규와 다른 부분에 대해서는 해당 현지 법규에 따라서 이
보증서 내용이 수정되는 것으로 간주합니다. 현지의 법규에 따라서 이 보증서 내용
중의 거부 사항과 한계 사항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들면,
미국의 경우 일부 주나, 미국 외의 일부 정부 (캐나다의 지방 포함)에는 다음 사항들이
해당될 수 있습니다.
•
이 보증서 내용 중에서 소비자의 법적 권리를 제한하는 거부 사항과 제한
사항들을 제외시킬 수 있습니다 (예, 영국).
•
또는, 다른 방법으로 제조 회사가 그러한 거부 사항이나 제한 사항을 강행하는
능력을 제한할 수 있습니다.
•
또는, 고객에게 추가의 보증 권리를 수여하거나, 제조 회사가 거부할 수 없는
묵시적인 보증의 기간을 명시하거나, 묵시적 보증의 기간을 제한하지 못하도록
할 수 있습니다.
호주와 뉴질랜드의 소비자 거래에 있어서, 이 보증서의 조건들은 법적으로
허용되는 경우를 제외하고는, 그 고객들에 대한 HP 제품의 판매에 적용되는
강제적 법적 권리를 제외시키거나, 제한하거나, 수정하지 않으며, 그에 추가
시키지도 않습니다.
39
© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Co., L.P.
First edition: 11/2005
Printed in China
www.hp.com
5991-0373
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project