HP All in One Printer 6100 User's Manual

HP All in One Printer 6100 User's Manual
hp officejet
6100 series
all-in-one
referenční píručka
Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Všechna práva vyhrazena. Žádná
část tohoto dokumentu nesmí být
kopírována, reprodukována ani
p(eložena do jiného jazyka bez
p(edchozího písemného souhlasu
společnosti Hewlett-Packard.
Loga Adobe a Acrobat
jsou registrované
ochranné známky
společnosti Adobe
Systems Incorporated,
registrované v USA a/
nebo dalších státech.
Dílčí copyright 1989-2002 Palomar
Software Inc. Za(ízení HP OfficeJet
6100 Series obsahuje technologii
ovladače tiskárny licencovanou
společností Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright 1999-2001 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh a Mac OS jsou ochranné
známky společnosti Apple Computer,
Inc., registrované v USA a dalších
zemích.
Číslo publikace: Q1636-90213
Druhé vydání. Prosinec 2002
Vytišt>no v USA, Mexiku, N>mecku,
Singapuru nebo Čín>.
WindowsB, Windows NTB, Windows
MEB, Windows XPB a Windows
2000B jsou ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation,
registrované v USA.
IntelB a PentiumB jsou registrované
ochranné známky společnosti Intel
Corporation.
poznámka
Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být zm>n>ny bez
p(edchozího upozorn>ní a nejsou ze
strany společnosti Hewlett-Packard
závazné.
Společnost Hewlett-Packard
nenese žádnou zodpovdnost
za jakékoli chyby, které se
mohou objevit v tomto
dokumentu, ani neposkytuje
žádné výslovné či odvozené
záruky týkající se tohoto
materiálu, včetn záruk
týkajících se prodejnosti nebo
zp$sobilosti pro určitý účel,
avšak bez omezení na výše
uvedené.
informace týkající se
bezpečnosti
Společnost Hewlett-Packard nenese
zodpov>dnost za žádné náhodné či
následné škody, které by mohly
vzniknout v souvislosti s instalací,
výkonností nebo používáním, jak ve
vztahu k tomuto dokumentu, tak
k programovému materiálu, který
popisuje.
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem mLžete snížit
dodržováním bezpečnostních
doporučení.
Poznámka: Informace o p(edpisech
najdete v oddílu „Technical
Information“ (Technické údaje)
p(íručky Support and Specification
Booklet (Podpora a specifikace).
1
Pozorn> si p(ečt>te všechny
instrukce uvedené v instalačním
letáku.
2
P(ístroj p(ipojujte pouze do
uzemn>né elektrické zásuvky.
Nejste-li si jisti, zda je zásuvka
uzemn>ná, obrat’te se na
kvalifikovaného elektriká(e.
3
Dodržujte veškerá varování
a instrukce vyznačené na
p(ístroji.
4
P(ed čist>ním odpojte p(ístroj
z elektrické zásuvky.
5
P(ístroj neinstalujte ani
nepoužívejte v blízkosti vody
nebo ve vlhkém prost(edí.
6
P(ístroj umíst>te na stabilní, rovný
povrch.
7
P(ístroj instalujte na chrán>né
místo, kde nehrozí nebezpečí
zakopnutí o kabely nebo jejich
poškození.
8
Pokud p(ístroj nepracuje správn>,
p(ečt>te si část nápov>dy
Troubleshooting (nápov>da
k odstraRování problémL)
v elektronické p(íručce.
9
P(ístroj neobsahuje žádné díly,
které mLže uživatel sám opravit.
V p(ípad> poruchy se obrat’te na
odborný servis.
Ve v>tšin> zemí je nezákonné
po(izovat kopie následujících
dokumentL a cenin. Pokud si nejste
jisti, obrat’te se na právního zástupce.
• Státní dokumenty:
- pasy,
- imigrační dokumenty,
- vybrané služební dokumenty,
- identifikační jmenovky, karty
nebo odznaky,
• státní kolky a ceniny:
- poštovní známky,
- potravinové kolky,
• šeky nebo sm>nky vydané
státními institucemi,
• bankovky, cestovní šeky nebo
pen>žní poukázky,
• vkladové certifikáty,
• dokumenty chrán>né autorským
zákonem.
Varování! Chcete-li
p(edejít požáru nebo
úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte
p(ístroj dešti ani jiné
vlhkosti.
VAROVÁNÍ: nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
10 P(ístroj používejte v dob(e
v>traných prostorách.
obsah
1
nápov*da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
úvodní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
použití za(ízení hp officejet ve spojení s počítačem . . . . . . . . . . . . . . . 5
funkce nabídky za(ízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
vložení papíru a originál0 do zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
vkládání originálL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vkládání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vkládání obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vkládání pohlednic a pohlednic hagaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vkládání fotopapíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rady pro vkládání jiných typL papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení typu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
použití pro kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vytvá(ení kopií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
speciální zpLsoby kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastavení kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
možnosti v nabídce nastavení kopírování . . . . . . . . . . .
5
. 9
10
12
13
13
14
15
15
...
...
...
...
...
...
...
...
....
....
....
....
17
20
25
26
použití ve funkci skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
skenování p(edlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
zastavení skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
použití ve funkci faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
odeslání faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p(íjem faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tisk protokolL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení rozlišení a kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatická opakovaná volba čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
použití režimu Error Correction Mode - ECM (Režim opravy chyb) . . . .
nastavení automatického zmenšení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení schématu zvon>ní p(ed odpov>dí (rozlišovací vyzván>ní) . . .
nastavení rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zadání záhlaví faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zadání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tisk faxL uložených v pam>ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
možnosti v nabídce funkcí faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
34
35
36
37
37
38
38
38
39
40
40
41
41
42
43
iii
obsah
7
údržba zaízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
čišt>ní sklen>né podložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
čišt>ní sklen>né podložky podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
čišt>ní spodní strany víka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
čišt>ní vn>jších částí za(ízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
práce s tiskovými kazetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
obnova výchozích nastavení od výrobce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu . . . . . . . . . . . . . . . .50
nastavení rychlosti posunu textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
nastavení úhlu zobrazení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
8
dodatky k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
možné problémy s instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
nastavení jazyka a zem> či oblasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
p(ipojení za(ízení hp officejet k počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
odstran>ní a nová instalace softwaru hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
9
technické informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
papír - technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
tisk - technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
tiskové okraje - technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
kopírování - technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
fax - technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
skenování - technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
fyzické technické údaje výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
údaje o napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
okolní prost(edí - technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
další technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
vliv produktu na životní prost(edí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
informace o sm>rnicích a p(edpisech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10 získání podpory k zaízení hp officejet 6100 . . . . . . . . . . . . . . . . 73
získání podpory a dalších informací pomocí sít> Internet
podpora zákazníkL společnosti hp . . . . . . . . . . . . . . .
p(íprava jednotky k odeslání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
distribuční st(edisko hp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . 73
. . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . 78
11 informace o záruce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
záruční servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozší(ení záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaslání za(ízení hp officejet 6100 series do servisu . . . . . . . . . . . .
ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlett-packard . .
.
.
.
.
.
.
.
.
. 79
. 79
.80
.80
rejstík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
iv
hp officejet 6100 series
1
nápov*da
nápov*da
popis
Instalační leták
Na instalačním letáku jsou uvedeny pokyny pro instalaci a konfiguraci
za(ízení HP OfficeJet. Ujist>te se, že používáte leták určený pro váš
operační systém (Windows nebo Macintosh).
P(edvedení produktu
– Product Tour
Prezentace obsahuje úvodní seznámení se za(ízením HP OfficeJet a jeho
funkcemi tak, aby bylo možné ihned začít pracovat. P(ístup k prezentaci
mLžete získat pomocí tlačítka Start bezprost(edn> po instalaci softwaru
HP OfficeJet.
HP Photo & Imaging
Help (Nápov>da ke
zpracování fotografií
a obrázkL HP)
Nápov>da HP Photo & Imaging Help obsahuje podrobné informace
o práci se softwarem pro za(ízení HP OfficeJet.
Uživatelé systému Windows: P(ejd>te do okna HP Director (Správce HP)
a klepn>te na položku Help (Nápov>da).
Uživatelé systému Macintosh: P(ejd>te do okna HP Director (Správce HP),
klepn>te na položku Help (Nápov>da) a vyberte možnost hp photo &
imaging help (nápov>da ke zpracování fotografií a obrázkL hp).
Referenční p(íručka
Tato referenční p(íručka obsahuje základní informace o práci se za(ízením
HP OfficeJet spolu s dalšími informacemi o odstraRování potíží p(i
instalaci. Referenční p(íručka také obsahuje informace o objednávání
spot(ebního materiálu a p(íslušenství, technické informace, informace
o podpo(e a záruce.
Nápov>da
k odstraRování
problémL (pouze
v systému Windows)
Chcete-li získat informace, které vám mohou pomoci p(i odstraRování
potíží, p(ejd>te do okna HP Director (Správce HP) a klepn>te na možnost
Help (Nápov>da). V nápov>d> HP Photo & Imaging Help (Nápov>da ke
zpracování fotografií a obrázkL HP) otev(ete knihu Troubleshooting
(OdstraRování problémL) a použijte odkazy v>nované odstraRování
obecných problémL, p(ípadn> odstraRování problémL typických pro
za(ízení HP OfficeJet. Témata zabývající se odstraRováním problémL lze
také otev(ít klepnutím na tlačítko Help (Nápov>da), které systém zobrazí
u n>kterých chybových hlášení.
Máte-li p(ístup k síti Internet, mLžete další informace získat na webovém
Nápov>da
a technická podpora serveru společnosti HP na adrese:
dostupná
http://www.hp.com/support
prost(ednictvím sít>
Webové stránky rovn>ž obsahují odpov>di na často kladené otázky.
Internet
1
kapitola 1
nápov*da
popis
Soubor Readme
Po instalaci softwaru mLžete otev(ít soubor Readme buX na CD disku
HP OfficeJet 6100 Series nebo ve složce s programy HP OfficeJet
6100 Series. Soubor Readme obsahuje nejnov>jší informace, které nejsou
uvedeny v referenční p(íručce ani v elektronické nápov>d>. Postup pro
zobrazení souboru Readme je následující:
Systém Windows: Na hlavním panelu systému Windows klepn>te na
tlačítko Start a pak postupn> ukažte na položku Programy nebo Všechny
programy (XP), položku Hewlett-Packard, položku HP OfficeJet
6100 Series a nakonec zvolte položku View the Readme File (Zobrazit
soubor Readme).
Systém Macintosh: P(ejd>te do složky
HD:Applications:HP OfficeJet Software.
Nápov>da
k dialogovým oknLm
(pouze v systému
Windows)
Systém Windows: Pokud v n>kterém dialogovém okn> klepnete na volbu
Help (Nápov>da), zobrazí se informace o možnostech a nastaveních
obsažených v tomto okn>.
P(i práci v dialogovém okn> mLžete klepnutím na
tlačítko Help (Nápov>da) zobrazit nápov>du.
2
hp officejet 6100 series
2
úvodní informace
Pomocí ovládacího panelu nebo softwaru HP OfficeJet mLžete využívat celou
(adu funkcí za(ízení.
I v p(ípad>, že nep(ipojíte za(ízení HP OfficeJet k počítači, mLžete použít jeho
ovládací panel ke kopírování, tisku fotografií nebo faxování dokumentL. Pomocí
systému nabídek a tlačítek ovládacího panelu mLžete zm>nit celou (adu
nastavení za(ízení.
funkce ovládacího panelu
Prohlédn>te si obrázky níže a podívejte se, jak jsou rozmíst>na tlačítka na
ovládacím panelu.
Levá strana ovládacího panelu
1
2
7
funkce
3
8
4
5
6
9
účel
1
Phone Hook (Obsazení linky): rozsvícená zelená dioda LED ve tvaru
telefonu značí, že faxová linka je práv> používána.
2
One-Touch Speed-Dial Buttons (Jednodotyková tlačítka rychlé volby):
používají se pro p(ístup k prvním šesti položkám rychlé volby.
3
Auto Answer (Automatický p(íjem volání): pokud svítí zelený indikátor,
faxové p(enosy budou automaticky p(ijaty.
4
Speed Dial (Rychlá volba): slouží pro p(ístup k číslLm rychlé volby, která
byla nastavena na ovládacím panelu nebo pomocí softwaru HP Director
(Správce HP).
5
Redial/Pause (Opakovaná volba/Pauza): vytočí poslední volané číslo,
pokud je za(ízení v p(ipraveném stavu. Vloží pauzu (pomlčku), pokud je
za(ízení ve stavu vytáčení.
6
Numerická klávesnice (číselník): slouží k volb> faxových čísel a zadávání
číselných hodnot, nap(íklad množství kopií nebo procent zmenšení nebo
zv>tšení. Pomocí této klávesnice je také možné zadávat text hlavičky faxL,
používat položky rychlé volby a vybírat položky v nabídce.
3
kapitola 2
funkce
účel
7
Fax Resolution (Rozlišení faxu): slouží k nastavení rozlišení faxu na
hodnoty Fine (Jemné), Standard (Standardní), 300 dpi, nebo Photo (Foto).
Rozlišení si zachová poslední hodnotu, dokud nedojde k další zm>n>.
8
Start Fax - Black (Faxovat, černobíle): spustí odeslání černobílého faxu.
9
Start Fax - Color (Faxovat, barevn>): spustí odeslání barevného faxu.
Pravá strana ovládacího panelu
10
11
19
funkce
4
20
12
21
13
14 15
22
23
24
16
17
18
25
účel
10
Menu (Nabídka): slouží k p(ístupu do systému nabídek. Možnosti
v nabídce jsou Copy Setup (Nastavení kopírování), Fax Functions (Funkce
faxu), Print Report (Tisk protokolu), Speed Dial Setup (Nastavení rychlé
volby), Basic Fax Setup (Základní nastavení faxu), Advanced Fax Setup
(Up(esnit nastavení faxu) a Maintenance (Údržba).
11
Šipky: slouží k procházení nastavení nabídek, možností v rámci nastavení
nebo k posunu vp(ed či vzad za účelem vymazání textové položky.
12
Enter: používá se pro výb>r nebo uložení zobrazených nastavení.
13
Quality (Kvalita): používá se pro výb>r kvality kopírování z možností Best
(Nejlepší), Normal (Normální) nebo Fast (Rychlá).
14
Paper Type (Typ papíru): (pouze pro kopírování) používá se k výb>ru typu
papíru. Zásobník papíru mLže pracovat s obyčejným papírem a se
speciálními papíry.
15
Reduce/Enlarge (Zmenšit či zv>tšit): slouží ke zmenšení nebo zv>tšení
originálu na zadanou velikost podle papíru vloženého do zásobníku.
Originál je možné natáhnout z automatického podavače dokumentL
(APD) nebo umístit na sklen>nou podložku.
16
Special Features (Speciální funkce): slouží k p(ístupu k možnostem, které
umožRují zmenšení nebo zv>tšení na zadanou velikost kopie obrázku
podle papíru vloženého do zásobníku. Tyto možnosti jsou Normal
(Normální), Fit to Page (P(izpLsobit na stránku), Image Size (Formát
obrázku), Poster (Plakát), 2 on 1 (2 na 1) a MarginShift (Posun okraje).
hp officejet 6100 series
úvodní informace
funkce
účel
17
Scan To (Skenovat do): slouží k p(ístupu k seznamu aplikací, kam je
možné obrázek naskenovat. Seznam Scan To (Skenovat do) se musí
konfigurovat pomocí softwaru HP OfficeJet v počítači p(ed použitím
uvedené funkce.
18
On (Zapnuto): zapíná a vypíná za(ízení HP OfficeJet.
19
Lighter/Darker (Sv>tlejší či tmavší): používá se k úprav> sv>tlejšího nebo
tmavšího odstínu kopií, které se vytvá(ejí, a faxL, které se posílají.
20
Needs Attention (Nutný zásah): žlutá dioda LED ve tvaru vyk(ičníku značí,
že za(ízení vyžaduje zásah obsluhy.
21
Cancel (Storno): používá se pro ukončení úlohy, vystoupení z nabídky
nebo ukončení nastavování tlačítek.
22
Start Copy - Black (Kopírovat, černobíle): slouží pro spušt>ní černobílého
kopírování.
23
Number of Copies (Počet kopií): používá se pro zm>nu počtu kopií
v aktuální úloze. Toto tlačítko lze použít ke zhotovení dalších kopií
v kombinaci se šipkami nebo klávesnicí.
24
Start Copy - Color (Kopírovat, barevn>): používá se pro spušt>ní
barevného kopírování.
25
Start Scan (Skenovat): slouží ke spušt>ní snímání p(edlohy ze sklen>né
podložky do místa určení Scan To (Skenovat do). Je-li nainstalován
software HP OfficeJet a pokud nebyla provedena zm>na nastavení Scan
To (Skenovat do), bude obrázek naskenován do aplikace the HP Gallery
(v systémech Windows a Macintosh).
použití zaízení hp officejet ve spojení s počítačem
Pokud jste provedli instalaci softwaru HP OfficeJet do počítače podle pokynL
v instalačním letáku, umožnili jste p(ístup ke všem volbám za(ízení HP OfficeJet
prost(ednictvím programu HP Director (Správce HP).
pehled programu hp photo & imaging director (správce fotografií
a obrázk0 hp)
Program HP Director (Správce HP) lze otev(ít pomocí zástupce na ploše.
pro uživatele systému Windows
referenční p(íručka
1
Zvolte jeden z následujících postupL:
– Poklepejte na ikonu hp director (správce hp) na pracovní ploše.
– Na hlavním panelu systému Windows klepn>te na tlačítko Start, ukažte
na položku Programy nebo Všechny programy (XP), ukažte na položku
Hewlett-Packard, dále na položku hp officejet 6100 series a zvolte
p(íkaz hp photo & imaging director (správce fotografií a obrázkL hp).
2
V poli Select Device (Volba za(ízení) klepn>te na seznam instalovaných
za(ízení HP.
3
Vyberte za(ízení hp officejet 6100.
5
kapitola 2
Program Director (Správce) zobrazí pouze tlačítka odpovídající vybranému
za(ízení.
1
2
8
3
4
5
6
7
hp photo & imaging director (správce fotografií a obrázk0 hp)
funkce
účel
1
Select Device (Volba za(ízení): Slouží pro výb>r požadovaného produktu
ze seznamu instalovaných produktL HP.
2
Settings (Nastavení): Slouží pro zobrazení nebo zm>nu rLzných nastavení
za(ízení HP, jako je nastavení tisku, skenování a kopírování.
3
Scan Picture (Sejmout obrázek): Naskenuje obrázek a zobrazí jej
v programu HP Gallery (Galerie HP).
4
Scan Document (Sejmout dokument): Naskenuje text a zobrazí jej ve
vybraném textovém editoru.
5
Make Copies (Kopírovat): Zobrazí dialogové okno Copy (Kopírovat),
v n>mž lze vybrat kvalitu kopírování, počet kopií, barvy, formát a zahájit
kopírování.
6
View & Print (Zobrazit a vytisknout): Zobrazí aplikaci HP Gallery (Galerie
HP), ve které je možné prohlížet a upravovat obrázky, použít funkce
HP Creative Printing (Kreativní tisk HP), vytvo(it a vytisknout fotoalbum,
odeslat obrázek elektronickou poštou nebo jej publikovat na webu.
7
Help (Nápov>da): Slouží pro p(ístup do nápov>dy HP Photo & Imaging
Help (Nápov>da ke zpracování fotografií a obrázkL HP), která obsahuje
nápov>du k softwaru a informace k odstraRování problémL.
8
Klepnutím na tuto šipku zobrazíte rady k nástrojLm, které popisují
jednotlivé volby programu Director (Správce).
pro uživatele systému macintosh
`
6
Zvolte jeden z následujících postupL:
– V systému OS 9 poklepejte na ikonu HP Director (Správce HP) na
pracovní ploše.
– V systému OS X poklepejte na ikonu HP Director (Správce HP) v doku.
hp officejet 6100 series
úvodní informace
Následující obrázek popisuje n>které z funkcí programu HP Director
(Správce HP) v systému Macintosh. Stručné vysv>tlení dané funkce najdete
v legend>.
3
6
4
1
5
2
7
Director (Správce) pro Macintosh v systémech OS 9 a OS X
funkce
účel
1
Scan Picture (Sejmout obrázek): Naskenuje obrázek a zobrazí jej
v programu HP Imaging Center (Centrum obrázkL HP).
2
Scan Document (Sejmout dokument): Naskenuje text a zobrazí jej ve
vybraném textovém editoru.
3
Pro výb>r požadovaného produktu použijte rozevírací seznam
instalovaných produktL HP.
4
Make Copies (Kopírovat): Černobílé nebo barevné kopírování.
5
Maintain Printer (Údržba tiskárny): Otev(e nástroj pro správu tiskárny.
6
Settings (Nastavení): UmožRuje p(ístup k nastavení za(ízení.
7
View and Print (Zobrazit a vytisknout): Spustí program HP Imaging Center,
který umožRuje zobrazit a vytisknout obrázek.
funkce nabídky zaízení hp officejet
Funkce v položce Menu (Nabídka) jsou p(ístupné po stisknutí čísla, které
odpovídá dané volb> v nabídce. P(íklad: jestliže chcete nastavit jazyk a zemi či
oblast, stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka), a pak stiskn>te tlačítka 7 a 4. Tímto
zpLsobem bude automaticky zvolena nabídka Maintenance (Údržba) a v ní
možnost Set Language and Country/Region (Nastavit jazyk a zemi/oblast).
referenční p(íručka
7
kapitola 2
1:Copy Setup
(Nastavení
kopírování)
1:Enhancements
(Zvýrazn>ní)
2:Paper Size
(Formát papíru)
3:Color Intensity
(Intenzita barev)
4:Set Copy Defaults
(Nastavení
výchozích hodnot
kopírování)
2:Fax Functions
(Funkce faxu)
3:Print Report
(Tisk protokolu)
1:Scan and Fax
Black Only (Snímat
a faxovat pouze
černobíle)
1:Last Transaction
(Poslední transakce)
2:Send Fax Later
Black Only (Odeslat
fax pozd>ji, pouze
černobíle)
3:Reprint Faxes in
Memory (Tisk faxL
uložených v pam>ti)
5:Restore Copy
Factory Settings
(Obnovení
nastavení výchozích
hodnot kopírování
od výrobce)
6:Advanced Fax
Setup (Up:esnit
nastavení faxu)
1:Automatic Reports
Setup (Nastavení
automatických
protokolL)
2:Answer Ring Pattern
(Odpov>X na typ
zvon>ní)
3:Busy Redial
(Obsazeno opakovat volbu)
4:No Answer Redial
(Neodpovídá opakovat volbu)
5:Automatic
Reduction
(Automatické
zmenšení)
6:Backup Fax
Reception (Záložní
p(íjem faxu)
7:Error Correction
Mode (Režim opravy
chyb)
8:Silent Detect (Tichý
režim)
8
2:Fax Log (Protokol
faxu)
3:Speed Dial List
(Seznam rychlého
vytáčení)
4:Speed Dial
Setup
(Nastavení
rychlé volby)
1:Individual Speed
Dial (Individuální
rychlá volba)
5:Basic Fax
Setup (Základní
nastavení faxu)
1:Date and Time
(Datum a čas)
2:Fax Header
(Záhlaví faxu)
2:Group Speed-Dial
(Rychlá volba pro
skupinu)
3:Rings to Answer
(Počet zazvon>ní
p(ed odpov>dí)
5:Self-Test Report
(Protokol autotestu)
3:Delete Speed-Dial
(Odstranit rychlou
volbu)
4:Paper Size
(Formát papíru)
6:Automatic Reports
Setup (Nastavení
automatických
protokolL)
4:Print Speed Dial
List (Tisk seznamu
položek rychlé
volby)
4:Menu Settings
(Struktura nabídek)
5:Tone or Pulse
Dialing (Tónová
nebo pulzní volba)
7:Maintenance
(Údržba)
1:Clean Print Cartridges
(Čišt>ní tiskových kazet)
2:Align Print Cartridges
(Zarovnání tiskových
kazet)
3:Restore Factory
Defaults (Obnova
výchozích nastavení od
výrobce)
4:Set Language and
Country/Region
(Nastavení jazyka
a zem> či oblasti)
5:Ring and Beep Volume
(Hlasitost zvon>ní
a pípání)
Chcete-li zobrazit funkce nabídky,
stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
Požadované nastavení lze zobrazit
pomocí tlačítek
nebo
.
Výb>r zobrazeného nastavení potvrdíte
stisknutím tlačítka Enter.
6:Set Power Save Mode
Time (Nastavení
prodlevy pro aktivaci
úsporného režimu)
7:Set Scroll Speed
(Nastavit rychlost
posunu)
8: Set View Angle
(Nastavit úhel zobrazení)
hp officejet 6100 series
vložení papíru a originál0 do
zaízení
3
Kopie je možné po(izovat z originálL umíst>ných na sklen>né podložce nebo
vložených do automatického podavače dokumentL. Za(ízení je rovn>ž schopno
tisknout a kopírovat na velký počet typL papíru rLzných gramáží a formátL a na
prLhledné fólie. Volba vhodného typu papíru je velmi dLležitá. Také zkontrolujte,
zda je papír správn> založen a zda není poškozen.
vkládání originál0
Za(ízení HP OfficeJet nabízí dv> možnosti vkládání originálL.
•
umíst*ní pedlohy na sklen*nou podložku
•
vkládání pedloh do automatického podavače dokument0
umíst*ní pedlohy na sklen*nou podložku
Po umíst>ní na sklen>nou podložku lze kopírovat, faxovat, nebo snímat
libovolnou p(edlohu.
Poznámka: V>tšina voleb funkce Special Features (Speciální funkce),
nap(íklad Image Size (Formát obrázku) nebo Poster (Plakát) nebude
pracovat správn>, pokud sklen>ná podložka a spodní strana víka nejsou
čisté. Další informace najdete v částech čišt*ní sklen*né podložky a čišt*ní
spodní strany víka na stránce 45.
1
Zvedn>te víko a umíst>te originál do pravého p(edního rohu sklen>né
podložky kopírovanou stranou dolL tak, aby se hrany originálu dotýkaly
pravého a spodního okraje podložky.
P(i kopírování, faxování nebo snímání umíst>te originály vždy do pravého
p(edního rohu.
Rada: Kopírujete-li z prLhledné fólie (tj. originál je vytišt>n na
prLhledné fólii), položte nahoru na prLhlednou fólii čistý list
papíru.
Horní okraj
originálu
9
kapitola 3
2
Zav(ete víko zatlačením na páku pod ovládacím panelem.
vkládání pedloh do automatického podavače dokument0
Za(ízení HP OfficeJet je vybaveno automatickým podavačem dokumentL (APD),
kam lze vložit až 35 originálL následujících typL:
•
Obyčejný papír
•
pouze dlouhozrnný papír s gramáží od 60 g/m2 do 90 g/m2
Speciální papír
–
–
HP Premium Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper
Pouze jeden list:
•
Papír Real Estate
snímání, kopírování a faxování z APD
1
Vkládejte originály do APD potišt>nou stranou nahoru.
2
Nastavte zarážky ší(ky papíru tak, aby odpovídaly velikosti originálu.
Na displeji se zobrazí zpráva o vložení originálL.
vkládání papíru
V dalším textu je uveden základní postup p(i vkládání papíru. Existují specifické
požadavky pro vkládání určitých typL papíru, prLhledných fólií a obálek. Po
p(ečtení tohoto postupu si p(ečt>te také části rady pro vkládání jiných typ0
papíru na stránce 14 a vkládání obálek na stránce 12.
Pro dosažení co nejlepších výsledkL upravte nastavení pro papír po každém
vložení nového typu nebo formátu papíru. Další informace naleznete v tématu
nastavení typu papíru na stránce 15.
10
hp officejet 6100 series
vložení papíru a originálL do za(ízení
vložení tiskového média do zásobníku papíru
referenční p(íručka
1
Vyjm>te (vytáhn>te) výstupní zásobník a posuRte vodítka délky a ší(ky
papíru do krajních poloh.
2
Poklepejte svazkem papíru o rovný povrch a srovnejte okraje listL. Papír
zkontrolujte podle následujících pokynL:
– papír nesmí být potrhaný, zaprášený, pomačkaný ani zprohýbaný
a okraje nesmí být ohnuté,
– všechny papíry ve svazku musí být shodného formátu a typu; výjimku
tvo(í fotopapír.
3
ZasuRte papír do vstupního zásobníku až do mezní polohy. Používáte-li
hlavičkový papír, musí horní okraj stránky sm>(ovat dovnit( za(ízení.
Zásoba papíru by m>la obsahovat nejmén> n>kolik listL. Výška svazku
však nesmí p(esahovat výšku vodítka délky papíru.
4
PosuRte vodítka ší(ky a délky tak, aby se dotýkala okrajL stránek. Ujist>te
se, že papír leží ve vstupním zásobníku naplocho a že zapadl pod ouško
na vodítku délky papíru.
11
kapitola 3
5
Vrat’te výstupní zásobník na místo.
6
Podp>ru papíru u výstupního zásobníku zcela vysuRte, aby papír po tisku
z výstupního zásobníku nevypadl.
vkládání obálek
Za(ízení HP OfficeJet nabízí dva zpLsoby práce s obálkami. Nepoužívejte lesklé
nebo reliéfní obálky ani obálky se sponami či prLhlednými okénky.
12
•
P(i tisku na jednu obálku tuto obálku zasuRte do podavače, který je
umíst>n vpravo v zadní části výstupního zásobníku. Obálku vložte do
podavače chlopní sm>rem vzhLru a doleva (viz obrázek). ZasuRte obálku
do p(ístroje až do krajní polohy.
•
Tisknete-li na více obálek, vyjm>te veškerý papír z hlavního zásobníku
a zasuRte svazek obálek do zásobníku chlopní nahoru a doleva
(potiskovanou stranou dolL) až do krajní polohy.
hp officejet 6100 series
vložení papíru a originálL do za(ízení
PosuRte zarážku ší(ky papíru k obálkám (ale pouze tak, aby se obálky
neprohýbaly). Do zásobníku nevkládejte p(íliš mnoho obálek (nep(eplRujte
jej).
Informace o formátování textu pro tisk na obálky naleznete v nápov>d>
k p(íslušnému textovému procesoru.
vkládání pohlednic a pohlednic hagaki
Následuje popis postupu vkládání pohlednic nebo karet Hagaki.
1
Ze vstupního zásobníku vyjm>te všechen papír. Pak zasuRte svazek karet
do zásobníku až do krajní polohy.
Ujist>te se, že potiskovaná strana je otočena dolL.
2
PosuRte vodítko ší(ky papíru až ke kartám a poté posuRte vodítko délky
papíru až do krajní polohy.
Do zásobníku nevkládejte p(íliš mnoho karet (nep(eplRujte jej).
vkládání fotopapíru
Následuje popis postupu vkládání fotopapíru formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palcL).
referenční p(íručka
1
Ze vstupního zásobníku vyjm>te všechen papír. Pak zasuRte svazek karet
do zásobníku až do krajní polohy.
Ujist>te se, že potiskovaná strana je otočena dolL.
Jestliže má fotopapír okrajové pruhy s perforacemi, umíst>te jej tak, aby
okraje byly umíst>ny nejblíže k vám.
2
PosuRte vodítko ší(ky papíru až ke kartám a poté posuRte vodítko délky
papíru až do krajní polohy.
Do zásobníku nevkládejte p(íliš mnoho karet (nep(eplRujte jej).
13
kapitola 3
rady pro vkládání jiných typ0 papíru
Následující tabulka obsahuje pokyny pro vkládání rLzných typL papíru
a prLhledných fólií. Pro dosažení nejlepších výsledkL upravte nastavení papíru
po každém vložení nového typu a formátu papíru. Další informace naleznete
v tématu nastavení typu papíru na stránce 15.
papír
rady
Papíry HP
• Papír HP Premium Inkjet Paper: Najd>te šedou šipku na nepotiskované
stran> papíru a vložte papír do zásobníku stranou se šipkou sm>rem
nahoru.
• Fotopapír HP Premium nebo Premium Plus Photo Paper: Vkládejte
lesklou (potiskovanou) stranou dolL. Do zásobníku papíru vždy vložte
nejmén> p>t listL obyčejného papíru a fotopapír umíst>te nahoru.
• PrLhledná fólie HP Premium nebo Premium Plus Inkjet Transparency
Film: Vložte fólii tak, aby bílý proužek se šipkami a logem HP byl na
horní stran> a sm>(oval dovnit( p(ístroje.
• Nažehlovací obtisk HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On: Nažehlovací
obtisky p(ed použitím pečliv> vyrovnejte; zkroucené obtisky
nepoužívejte. (Zkroucení mLžete zabránit tím, že obtisky ponecháte
v originálním balení až do okamžiku použití.) Nažehlovací obtisky
vkládejte ručn> jeden po druhém nepotišt>nou stranou dolL (modrým
pruhem nahoru).
• Blahop(ání HP Greeting Cards, HP Linen Greeting Cards nebo
HP Felt-Textured Greeting Cards: Vložte malý svazek papíru
HP Greeting Card do zásobníku papíru až do krajní polohy,
potiskovanou stranou sm>rem dolL.
Štítky
(pouze pro tisk)
• Používejte pouze archy štítkL formátu A4 nebo Letter, doporučené pro
používání v inkoustových tiskárnách značky Hewlett-Packard (nap(íklad
štítky Avery Inkjet) a ujist>te se, že nejsou starší než dva roky.
• Pro odd>lení slepených listL svazek štítkL prolistujte.
• Položte archy štítkL stranou určenou k potisku sm>rem dolL na listy
obyčejného papíru v zásobníku. Štítky nevkládejte po jednom listu.
B>žné pohlednice
nebo pohlednice
Hagaki (pouze pro
tisk)
Vložte svazek obyčejných pohlednic nebo karet Hagaki do zásobníku
papíru až nadoraz, potiskovanou stranou dolL. Zarovnejte pohlednice
k pravé stran> zásobníku papíru, posuRte vodítko ší(ky papíru k levé
stran> pohlednic a vodítko délky papíru až do krajní polohy.
Fotografický papír
10 x 15 cm
(4 x 6 palcL, pouze
pro tisk)
Vložte fotopapír do zásobníku papíru až do krajní polohy, potiskovanou
stranou dolL. Umíst>te fotopapír delším okrajem k pravé stran> zásobníku
papíru, posuRte vodítko ší(ky papíru k delšímu okraji fotopapíru a posuRte
vodítko délky papíru až do krajní polohy. Jestliže má fotopapír okrajové
pruhy s perforacemi, umíst>te jej tak, aby okraje byly umíst>ny nejblíže
k vám.
14
hp officejet 6100 series
vložení papíru a originálL do za(ízení
papír
rady
Nekonečný
(skládaný) papír
(pouze pro tisk)
Nekonečný skládaný papír je označován také jako počítačový nebo
tabelační papír.
• P(ed vložením nekonečného papíru odstraRte ze zásobníku papíru
veškerý ostatní papír. Poté vyjm>te výstupní zásobník.
Vyjm>te výstupní
zásobník.
VsuRte do zásobníku
papíru volný okraj
papíru.
• Používáte-li jiný nekonečný papír než papír HP, používejte papír
o hmotnosti 80 g/m2 a p(ed vložením jej prolistujte.
• Zkontrolujte, zda svazek nekonečného papíru obsahuje alespoR 5
stránek.
• Opatrn> odtrhn>te perforované okrajové proužky na obou stranách
svazku papíru, pokud jsou p(ítomny, a rozložte a znovu složte stránky
tak, aby nebyly slepené.
• Vložte papír do vstupního zásobníku tak, aby volný okraj byl na horní
stran> svazku. ZasuRte zavád>cí okraj do zásobníku papíru až do
krajní polohy podle obrázku naho(e.
nastavení typu papíru
Jestliže chcete používat jiný typ papíru, jako je nap(íklad fotopapír, prLhledné
fólie, nekonečný (skládaný) papír nebo obálky, jednoduše jej vložte do hlavního
zásobníku. Poté je t(eba zm>nit nastavení typu papíru, aby byla zajišt>na co
nejvyšší kvalita tisku.
Nastavení kopírování je možné zm>nit na ovládacím panelu nebo v prost(edí
HP Director (Správce). Pokud použijete ke zm>n> nastavení ovládací panel, toto
nastavení se resetuje dv> minuty po skončení kopírování.
1
Stiskn>te tlačítko Paper Type (Typ papíru).
2
Opakovan> stiskn>te tlačítko
papíru.
3
Stisknutím tlačítka Enter zvolte zobrazený typ papíru.
, dokud se neobjeví odpovídající typ
nastavení formátu papíru
Další informace uvádí část pojednávající o doporučeném nastavení formátu
papíru pro tisk v nápov>d> HP Photo & Imaging Help.
Nastavení formátu pro kopírování:
referenční p(íručka
15
kapitola 3
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 1, potom stiskn>te tlačítko 2.
Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté Paper
Size (Formát papíru).
3
Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se nezobrazí požadovaný formát,
potom položku stiskem tlačítka Enter vyberte.
Nastavení formátu pro faxování:
16
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 5 a pak tlačítko 4.
Tím vyberete nabídku Basic Fax Setup (Základní nastavení faxu) a volbu
Paper Size (Formát papíru).
3
Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se nezobrazí požadovaný formát,
potom položku stiskem tlačítka Enter vyberte.
hp officejet 6100 series
použití pro kopírování
4
Funkce kopírování nabízí uživateli následující možnosti:
•
tisknout vysoce kvalitní barevné a černobílé kopie na papíry mnoha
rLzných druhL a velikostí, včetn> nažehlovacích fólií,
•
zmenšovat nebo zv>tšovat formát kopií v rozsahu od 25 % do 400 %
pLvodní velikosti, (procenta se mohou v závislosti na modelu lišit),
•
tisknout sv>tlejší nebo tmavší kopie, upravovat sytost barev, volit počet kopií
a určovat kvalitu vytisknutých kopií,
•
používat speciální funkce kopírování pro tvorbu plakátL, vytvá(et fotografie
rLzných formátL, vysoce kvalitní kopie fotografií na speciální fotografický
papír nebo tisknout na prLhledné fólie.
Poznámka: P(i kopírování fotografií je nutné provést nastavení správného
typu papíru a funkcí pro zvýrazn>ní vhodných pro kopírování fotografií.
Nejvyšší kvality tisku fotografií dosáhnete použitím kazety pro tisk fotografií.
S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a tiskovou kazetou pro tisk
fotografií máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace
naleznete v tématu práce s tiskovými kazetami na stránce 46.
vytváení kopií
Kopírování lze spustit z ovládacího panelu za(ízení HP OfficeJet nebo pomocí
softwaru HP OfficeJet instalovaného na počítači. Mnohé funkce kopírování jsou
dostupné pomocí obou metod. Speciální kopírovací funkce lze však snadn>ji
používat p(i p(ístupu z výše uvedeného softwaru.
Pokud parametry nastavené na ovládacím panelu neuložíte jako výchozí
hodnoty, budou u všech parametrL kopírování obnoveny výchozí hodnoty po
uplynutí dvou minut poté, co za(ízení HP OfficeJet ukončí kopírování. Další
informace naleznete v tématu zm*na nastavení pro všechny úlohy kopírování na
stránce 20.
vytvoení kopie
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do automatického podavače
dokumentL (APD).
2
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
17
kapitola 4
zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování
Za(ízení HP OfficeJet nabízí t(i možnosti nastavení rychlosti a kvality kopírování.
•
Volba Best (Nejlepší) zajišt’uje nejvyšší možnou kvalitu pro daný typ
papíru a zamezuje výskytu kazL (pruhL), které se n>kdy objevují na
souvislých plochách. P(i použití volby Best (Nejlepší) probíhá kopírování
pomaleji než v jiných režimech.
•
Volba Normal (Normální) zajišt’uje výstup ve vysoké kvalit> a je
doporučena pro kopírování ve v>tšin> p(ípadL. P(i použití volby Normal
(Normální) je kopírování rychlejší než p(i použití volby Best (Nejlepší).
•
Pomocí volby Fast (Rychlá) lze dosáhnout rychlejšího kopírování než p(i
nastavení Normal (Normální). V tomto režimu je text kopírován ve
srovnatelné kvalit> jako p(i použití volby Normal (Normální), avšak kvalita
grafiky mLže být nižší. Pomocí volby Fast (Rychlá) lze také dosáhnout nižší
spot(eby inkoustu a prodloužit tak dobu mezi jednotlivými vým>nami
tiskových kazet.
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do APD.
2
Opakovan> stiskn>te tlačítko Quality (Kvalita), dokud se nerozsvítí zelená
kontrolka u požadované kvality kopie.
3
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
nastavení počtu kopií
Požadovaný počet kopií lze nastavit pomocí ovládacího panelu.
1
Stiskem tlačítka Number of Copies (Počet kopií) se dostanete do režimu
zadání počtu kopií. Jsou t(i možnosti, jak nastavit požadovaný počet kopií:
– Znovu (opakovan>) stiskn>te tlačítko Number of Copies (Počet kopií),
tím se bude zv>tšovat zobrazené číslo.
– Stiskem tlačítka
se zobrazené číslo zv>tší, stiskem tlačítka
se
zmenší.
– Pomocí klávesnice je možné zadat požadovaný počet kopií.
2
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
zmenšení nebo zv*tšení kopie
Kopii originálu je možné zmenšit nebo zv>tšit buX pomocí tlačítka Reduce/
Enlarge (Zmenšit či zv>tšit), nebo pomocí tlačítek Special Features (Speciální
funkce). V této části jsou vysv>tleny pouze funkce Reduce/Enlarge (Zmenšit či
zv>tšit).
Další informace o funkcích Special Features (Speciální funkce) naleznete v části
speciální zp0soby kopírování na stránce 20, kde jsou informace o používání
funkcí Fit to Page (P(izpLsobit na stránku), Image Size (Formát obrázku), Poster
(Plakát), 2 on 1 (2 na 1), Margin Shift (Posun okraje).
18
hp officejet 6100 series
použití pro kopírování
1
Stiskem Reduce/Enlarge (Zmenšit či zv>tšit) vyberte jednu z t>chto
možností:
– Custom 100% (Vlastní 100%) — umožRuje zadat procenta pro
zmenšení nebo zv>tšení kopie.
– Full Page 91% (Celá stránka 91%) — umožRuje zadat zmenšení
originálu na 91% pLvodní velikosti a p(edejít tak p(ípadnému o(íznutí,
ke kterému mLže dojít v p(ípad> kopie v pLvodní velikosti (100%).
– Legal/Letter 72% — zmenší p(edlohu na 72% pLvodní velikosti
a umožní tak vytvo(it kopii originálu o velikosti legal na papír
o velikosti letter.
2
Jestliže používáte možnost Custom (Vlastní), stiskem
možné zmenšit nebo zv>tšit kopii.
Rovn>ž je možné zadat číslo pomocí klávesnice.
3
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
nebo
je
zesv*tlení nebo ztmavení kopií
Sv>tlost či tmavost vytvá(ených kopií lze upravit pomocí funkce Lighter/Darker
(Sv>tlejší či tmavší).
1
Stiskn>te Lighter/Darker (Sv>tlejší či tmavší).
2
Kopii mLžete zesv>tlit pomocí tlačítka
nebo ztmavit pomocí tlačítka
.
Symbol kroužku se v závislosti na stisku tlačítek posouvá doleva a doprava.
3
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
zm*na sytosti barev
Úpravou sytosti (intenzity) barev lze na kopiích dosáhnout živ>jších nebo
naopak tlumen>jších barev.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 1 a potom tlačítko 3.
Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté Color
Intensity (Intenzita barev).
3
Nyní mLžete snížit sytost barev stisknutím tlačítka
nebo naopak barvy
oživit stisknutím tlačítka
.
Rozsah sytosti barev je na displeji ovládacího panelu označen kroužkem
na symbolické stupnici.
4
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
zvýšení ostrosti textu a zlepšení barev fotografie
Možnost Text slouží ke zvýšení ostrosti okrajL černého textu. Možnost Photo
(Foto) slouží u fotografií a obrázkL ke zvýrazn>ní sv>tlých barev, které by se
jinak mohly jevit jako bílé.
referenční p(íručka
19
kapitola 4
Výchozím nastavením je volba Text. Výchozí volbu Text je možné vypnout
výb>rem volby Photo (Foto) nebo volby None (Žádné), pokud se vyskytne n>který
z následujících nežádoucích jevL:
•
v okolí n>kterých písmen jsou vytišt>ny náhodn> rozmíst>né barevné body,
•
velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnom>rn>),
•
tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky,
•
ve sv>tlých a sv>tle šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé
vodorovné pruhy.
1
Stiskn>te Menu (Nabídka), poté stiskn>te 1 a poté stiskn>te 1 znovu.
Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté
Enhancements (Zvýrazn>ní).
2
Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se neobjeví požadovaný zpLsob
zvýrazn>ní. Možnosti jsou Text, Photo (Foto), Mixed (Smíšené) nebo None
(Žádné).
3
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
zm*na nastavení pro všechny úlohy kopírování
Nejčast>ji používané volby pro kopírování je možné uložit jako výchozí
nastavení. Pat(í mezi n> nastavení v sekci Copy Setup (Nastavení kopírování)
a také ostatní nastavení v sekci Kopírování na ovládacím panelu.
1
ProveXte všechny požadované zm>ny voleb v nabídce Copy Setup
(Nastavení kopírování).
2
ProveXte požadované zm>ny nastavení tlačítek v sekci kopírování.
3
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
4
Stiskn>te tlačítko 1 a pak tlačítko 4.
Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté Set Copy
Defaults (Nastavit výchozí hodnoty kopírování).
Nastavení budou uložena.
speciální zp0soby kopírování
Krom> standardních zpLsobL kopírování nabízí za(ízení HP OfficeJet také
následující možnosti:
20
•
kopírování fotografií
•
pizp0sobení kopie velikosti stránky
•
tisk n*kolika kopií na jednu stránku
•
tisk dvou pedloh na stránku
•
posunutí obrázku pro zv*tšení okraje
•
tvorba plakátu
•
píprava barevné nažehlovací fólie na textil
hp officejet 6100 series
použití pro kopírování
kopírování fotografií
1
Položte fotografii na sklen>nou podložku.
2
Pokud používáte fotografický papír, vložte ho do hlavního zásobníku
papíru.
3
Stiskn>te tlačítko Paper Type (Typ papíru), poté opakovan> stiskn>te
tlačítko
, dokud se neobjeví požadovaná možnost pro fotografický
papír. Stiskem tlačítka Enter jej vyberte.
Výchozí nastavení je Automatic (Automatický), což znamená, že za(ízení
HP OfficeJet automaticky zjistí a určí typ papíru. Typ papíru mLžete zvolit
opakovaným stiskem tlačítka
.
Další informace uvádí část pojednávající o doporučeném nastavení typu
papíru pro kopírování v nápov>d> HP Photo & Imaging Help (Nápov>da
ke Zpracování fotografií a obrázkL HP).
Rada: Má-li se fotografie automaticky zv>tšit na celou stránku,
opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví Fit to Page (P(izpLsobit na stránku). Potom stiskn>te Enter.
Další informace naleznete dále.
4
Stiskn>te Menu (Nabídka), poté stiskn>te 1 a poté stiskn>te 1 znovu.
Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté
Enhancements (Zvýrazn>ní). Výb>r položky potvrXte stiskem tlačítka Enter.
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
zobrazte volbu Photo (Fotografie)
a poté výb>r potvrXte stisknutím tlačítka Enter.
6
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
pizp0sobení kopie velikosti stránky
Chcete-li, aby byl originál automaticky zv>tšen či zmenšen podle velikosti
stránky, použijte funkci Fit to Page (P(izpLsobit na stránku). Malou fotografii
mLžete zv>tšit na celou stránku, jak ukazuje následující obrázek. Použití funkce
Fit to Page (P(izpLsobit na stránku) mLže také zabránit nežádoucímu o(íznutí
textu nebo obrázkL na okrajích.
Rada: Zkontrolujte čistotu sklen>né podložky. Originál umíst>te
do pravého spodního rohu sklen>né podložky. Pro tuto funkci není
možné použít automatický podavač dokumentL (APD).
Originál
referenční p(íručka
Fit to Page
(P(izpLsobit na stránku)
21
kapitola 4
1
Umíst>te originál na sklen>nou podložku.
2
Vložte správný papír.
3
Opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví Fit to Page (P(izpLsobit na stránku).
4
Stiskn>te tlačítko Enter.
5
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
tisk n*kolika kopií na jednu stránku
Na jedinou stránku lze umístit více kopií originálu. Tuto operaci lze provést
výb>rem formátu fotografie a zadáním požadovaného počtu kopií.
Je možné vybrat z n>kolika b>žných formátL fotografií, jež nabízí volba Image
Size (Formát obrázku), která je dostupná pomocí tlačítka Special Features
(Speciální funkce).
Originál
Kopie
1
Umíst>te originál na sklen>nou podložku.
2
Vložte správný papír do hlavního zásobníku.
3
Opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví možnost Image Size (Formát obrázku).
4
Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se neobjeví požadovaný formát
fotografie. Potom stiskn>te tlačítko Enter.
5
Když se zobrazí výzva How Many? (Kolik?), zadejte pomocí tlačítka
počet obrázkL na stránce.
MLžete zvolit 1 obrázek na stránku nebo maximální počet obrázkL, který
se na stránku vejde. U n>kterých v>tších formátL nebudete na počet
obrázkL dotazováni.
6
Stiskem tlačítka Enter potvrXte počet fotografií, které chcete umístit na
stránku.
7
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
Rada: Pokud tisk zadaného počtu kopií fotografií na jedinou
stránku nedopadne podle očekávání, zkuste originál na sklen>né
podložce otočit o 90 stupRL a spust’te kopírování znovu.
22
hp officejet 6100 series
použití pro kopírování
tisk dvou pedloh na stránku
Pomocí funkce 2 on 1 (2 na 1) je možné vytisknout dva rLzné originály o velikosti
letter nebo A4 na jednu stránku. Zkopírované obrázky budou na stránce
umíst>ny vedle sebe na ší(ku. Originály je možné vložit pomocí automatického
podavače dokumentL (APD) nebo je lze umístit p(ímo na sklen>nou podložku.
1
Umíst>te první originál na sklen>nou podložku. Jestliže používáte APD,
vložte do n>j oba originály.
2
Opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví 2 on 1 59% (2 na 1 59%), a poté stiskn>te Enter.
3
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
4
Jestliže jste první originál umístili na sklen>nou podložku, budete p(íkazem
Place 2nd original on glass (Umíst>te na pracovní plochu druhý dokument)
požádáni o vložení druhého originálu. Potom stiskn>te tlačítko Enter.
posunutí obrázku pro zv*tšení okraje
Funkce MarginShift (Posun okraje) umožRuje posunout obrázek doleva nebo
doprava, aby se zv>tšil okraj pro účely vazby. V tomto režimu je také možné
nastavit procenta zmenšení nebo zv>tšení tak, že se zadá číslo na numerické
klávesnici.
Originál
MarginShift
(Posun okraje)
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do APD.
2
Opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví možnost MarginShift 100% (Posun okraje 100%).
3
Stiskem tlačítka
nebo
posuRte okraj doleva nebo doprava.
Každý krok znamená posunutí o 6,35 mm.
4
Pokud si p(ejete zm>nit také procenta zmenšení nebo zv>tšení, zadejte
hodnotu na numerické klávesnici a stiskn>te tlačítko Enter.
Rada: Pokud nechcete zm>nit procenta zmenšení nebo zv>tšení,
stiskn>te tlačítko Enter po zvolení požadované hodnoty funkce
MarginShift (Posun okraje).
5
referenční p(íručka
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
23
kapitola 4
tvorba plakátu
Funkce Poster (Plakát) slouží k rozd>lení originálu na části a jejich zv>tšení. Tyto
části lze poté složit do výsledného plakátu.
Originál
Plakát
Rada: Plakát je možné vytisknout ze souboru v počítači.
Další informace jsou uvedeny v části pojednávající o tisku plakátu
v nápov>d> HP Photo & Imaging Help.
1
Umíst>te originál na sklen>nou podložku.
Rada: Pro tisk plakátu není možné použít automatický podavač
dokumentL (APD).
2
Vložte správný papír do hlavního zásobníku.
3
Opakovan> stiskn>te Special Features (Speciální funkce), dokud se
neobjeví možnost Poster (Plakát).
Jako výchozí se zobrazí možnost Poster 2 pages Wide (Plakát na dv>
stránky).
4
Pomocí tlačítka
5
Stiskem tlačítka Enter potvrXte výb>r.
6
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
vyberte, jak má být plakát široký.
Rada: Po výb>ru ší(ky plakátu za(ízení HP OfficeJet automaticky
určí jeho délku tak, aby zLstaly zachovány pLvodní proporce.
Pokud nelze originál zv>tšit na požadovanou velikost plakátu,
zobrazí se chybové hlášení, které vás bude informovat o možné
ší(ce plakátu (zadané jako počet stránek). V takovém p(ípad>
zvolte menší formát plakátu a kopírování zopakujte.
píprava barevné nažehlovací fólie na textil
Obrázek nebo text mLžete zkopírovat na nažehlovací obtisk a poté jej
nažehlením p(enést na textil.
24
hp officejet 6100 series
použití pro kopírování
Originál
Iron-On
(Nažehlovací obtisk)
Rada: Doporučujeme, abyste si použití nažehlovacího obtisku
nejprve vyzkoušeli na starším kusu od>vu.
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do APD.
2
Vložte nažehlovací obtisk do hlavního zásobníku papíru.
3
Stiskn>te tlačítko Paper Type (Typ papíru), poté opakovan> stiskn>te
tlačítko
, dokud se neobjeví Iron-On (Nažehlovací obtisk). Stiskem
tlačítka Enter proveXte výb>r.
Tato volba automaticky vytvo(í zrcadlovou kopii originálu, aby orientace
obrázku po nažehlení byla správná.
4
Stiskn>te tlačítko Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) nebo Start Copy,
Color (Kopírovat, barevn>).
zastavení kopírování
`
referenční p(íručka
Chcete-li zastavit kopírování, stiskn>te tlačítko Cancel (Storno) na
ovládacím panelu.
25
kapitola 4
možnosti v nabídce nastavení kopírování
V nabídce Copy Setup (Nastavení kopírování) jsou k dispozici tyto možnosti.
1:Copy Setup
(Nastavení
kopírování)
1:Enhancements
(Zvýrazn>ní)
2:Paper Size
(Formát papíru)
3:Color Intensity
(Intenzita barev)
4:Set Copy
Defaults
(Nastavení
výchozích hodnot
kopírování)
5:Restore Copy
Factory Settings
(Obnovení
nastavení
výchozích hodnot
kopírování od
výrobce)
26
Stisknutím Menu a potom 1 zobrazíte možnosti
nastavení kopírování.
K požadovanému nastavení se lze posunout pomocí
a
.
tlačítek
Výb>r zobrazeného nastavení potvrdíte stisknutím
tlačítka Enter.
hp officejet 6100 series
použití ve funkci skeneru
5
Skenování (snímání) je proces p(evodu textu a obrázkL do elektronického
formátu, vhodného pro počítačové zpracování. Skenovat lze tém>( cokoli:
•
textové dokumenty,
•
fotografie,
•
články z časopisL,
•
trojrozm>rné p(edm>ty (pozor, aby nedošlo k poškrábání skla), jejichž
obrázky mají být umíst>ny do katalogL a letákL.
Vzhledem k tomu, že skenovaný obrázek nebo text je uložen v elektronickém
formátu, je možné jej dále zpracovat v textovém editoru nebo pomocí grafických
aplikací. MLžete si vybrat z následujících možností.
•
MLžete skenovat text z novinového článku, zpracovat jej pomocí textového
procesoru a poté jej citovat ve vlastním textu. Tímto zpLsobem si lze ušet(it
mnoho práce s p(episováním.
•
MLžete naskenovat logo vaší společnosti a poté je použít ve vytvá(ených
materiálech a publikacích. MLžete tisknout vlastní vizitky nebo propagační
brožury.
•
MLžete naskenovat fotografie svých d>tí a poslat je elektronickou poštou
spolupracovníkLm a p(átelLm, vytvo(it fotografický inventá( své kancelá(e
nebo svého domu nebo si vytvo(it elektronický sešit s novinovými výst(ižky.
Rada: Chcete-li využívat za(ízení HP OfficeJet jako skener, musí
být p(ipojeno k počítači a počítač musí být zapnutý. P(ed
skenováním je také t(eba do počítače nainstalovat a spustit
software HP OfficeJet. Zda software HP OfficeJet b>ží, zjistíte
v systému Windows podle p(ítomnosti stavové ikony na hlavním
panelu. Na systému Macintosh b>ží software HP OfficeJet vždy.
Další informace o skenování dokumentL a obrázkL pomocí softwaru
HP OfficeJet naleznete v sekci o skenování obrázk0 a dokument0 v nápov>d>
HP Photo & Imaging Help (Nápov>da ke Zpracování fotografií a obrázkL HP).
skenování pedlohy
Skenování lze zahájit z počítače nebo ze za(ízení HP OfficeJet.
skenování pedlohy z počítače s operačním systémem Windows
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do automatického podavače
dokumentL (APD).
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
2
Stiskn>te tlačítko Start Scan (Skenovat).
Naskenovaná p(edloha se zobrazí v okn> prohlížeče HP Preview window
(Náhled HP).
27
kapitola 5
3
V okn> HP Preview (Náhled HP) lze naskenovaný obrázek upravovat. Po
dokončení úprav klepn>te na tlačítko Accept (P(ijmout).
Další informace o provád>ní úprav obrázku v náhledu lze nalézt v části
úpravy obrázku v náhledu v sekci o skenování obrázk0 a dokument0
v nápov>d> HP Photo & Imaging Help (Nápov>da ke Zpracování
fotografií a obrázkL HP).
Za(ízení HP OfficeJet naskenuje konečnou verzi p(edlohy a obrázek
odešle do aplikace HP Photo & Imaging Gallery (Galerie fotografií
a obrázkL HP).
Informace o používání HP Photo & Imaging Gallery (Galerie fotografií
a obrázkL HP) naleznete v části správa položek v sekci popisující
používání softwaru.
skenování pedlohy z počítače Macintosh
1
Vložte do p(ístroje originál.
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
2
Stiskn>te tlačítko Start Scan (Skenovat).
Za(ízení HP OfficeJet naskenuje p(edlohu a odešle obrázek do aplikace
HP Photo & Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázkL HP).
Více informací naleznete v nápov>d> k aplikaci HP Photo & Imaging
Gallery (Galerie fotografií a obrázkL HP).
skenování do jiné aplikace
Pokud si p(ejete skenovat dokument do jiné aplikace než do Galerie HP, mLžete
tuto jinou aplikaci vybrat ze seznamu Scan To (Skenovat do), který se zobrazuje
na displeji ovládacího panelu. Za(ízení HP OfficeJet naskenuje dokument, spustí
vybranou aplikaci a zobrazí naskenovaný obrázek v této aplikaci.
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do automatického podavače
dokumentL (APD).
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
2
Stiskn>te tlačítko Scan to (Skenovat do), potom stiskem tlačítka
procházejte seznam Scan To (Skenovat do), dokud se nezobrazí
požadovaná cílová aplikace pro skenování.
3
Stisknutím tlačítka Start Scan (Skenovat) spust’te skenování.
Za(ízení HP OfficeJet naskenuje originál a zobrazí jej ve zvolené aplikaci.
zastavení skenování
Proces skenování lze zastavit stisknutím tlačítka Cancel (Storno), umíst>ného na
ovládacím panelu.
28
hp officejet 6100 series
použití ve funkci skeneru
další informace
Uživatelé Windows naleznou v části skenování obrázk0 a dokument0 v sekci
popisující používání softwaru v nápov>d> HP Photo & Imaging Help (Nápov>da
ke Zpracování fotografií a obrázkL HP) další informace o následujících
tématech:
•
skenování obrázkL a dokumentL
•
skenování dokumentL pomocí optického rozpoznávání znakL (OCR) tak,
aby vznikl upravitelný text
•
skenování v jiných programech
•
úpravy naskenovaných obrázkL
•
nastavení skenování
Uživatelé systému Macintosh naleznou v kapitole Scan (Skenování) v sekci
HP OfficeJet 6100 nápov>dy HP Photo & Imaging Help (Nápov>da ke
Zpracování fotografií a obrázkL HP) další informace o následujících tématech:
referenční p(íručka
•
skenování obrázkL a dokumentL
•
skenování v jiných programech
•
úpravy naskenovaných obrázkL
•
zm>ny nastavení pro skenování
29
kapitola 5
30
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
6
Pomocí za(ízení HP OfficeJet je možné provád>t následující činnosti:
•
odesílat a p(ijímat faxy,
•
odesílat a p(ijímat barevné faxy (p(i odesílání barevného faxu musí
p(ijímající fax podporovat barevné faxy).
odeslání faxu
Za(ízení HP OfficeJet umožRuje posílání faxových p(edloh na papí(e (legal,
letter nebo A4) pomocí ovládacího panelu.
Další informace o posílání faxL uvádí nápov>da HP Photo & Imaging Help
(Nápov>da ke Zpracování fotografií a obrázkL HP).
Poznámka: Ve výchozím nastavení za(ízení HP OfficeJet vytiskne zprávu
pouze tehdy, nastane-li problém p(i odesílání nebo p(ijímání faxu. Po
skončení každého p(enosu se na ovládacím panelu krátce zobrazí zpráva
potvrzující správné odeslání faxu. Pokud chcete, aby za(ízení vytisklo
potvrzení o úsp>šném odeslání faxu, v části tisk protokol0 na stránce 35
vyhledejte informace týkající se možností tisku.
Na obrázku dole se mLžete seznámit s funkcemi tlačítek oblasti faxu na
ovládacím panelu.
Vypnutí/zapnutí funkce Auto Answer
(Automatický p(íjem volání).
Listování položkami rychlé volby.
P(ístup k jednodotykovým
tlačítkLm rychlé volby.
Vytočení posledního
volaného čísla.
Pomocí klávesnice lze
volit faxová čísla,
zadávat text, vybírat
položky z nabídky atd.
Zm>na rozlišení faxu.
Odeslání faxu.
odesílání fax0 ze zaízení hp officejet
P(i odesílání faxu ze za(ízení HP OfficeJet postupujte podle následujících
pokynL.
1
Vložte do p(ístroje originál.
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
Poznámka: Pro vícestránkové faxy je nutné použít automatický podavač
dokumentL (APD).
2
Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo.
31
kapitola 6
3
Stiskn>te tlačítko Start Fax, Black (Faxovat, černobíle) nebo Start Fax,
Color (Faxovat, barevn>).
4
Pokud v podavači dokumentL není žádný originál, zobrazí se dotaz Send
from Glass? (Odeslat z pracovní plochy?). Stisknutí tlačítka 1 odpovídá
volb> Yes (Ano), tlačítko 2 odpovídá volb> No (Ne).
P(i stisku tlačítka 1, které znamená volbu Yes (Ano), bude dokument
snímán ze sklen>né podložky pomocí skeneru. Pokud stisknete tlačítko 2,
které znamená volbu No (Ne), na ovládacím panelu se zobrazí zpráva
Load original, then press Enter (Vložte originál a stiskn>te Enter). Po
vložení dokumentu zahájí za(ízení HP OfficeJet odesílání faxu.
používání položek rychlé volby pro odesílání faxu
Pokud se faxy posílají na často používaná čísla, mLže být vhodné nastavit
a používat položky rychlé volby. Položka rychlé volby umožRuje odeslat fax
pouhým stiskem n>kolika tlačítek. Položky rychlé volby se zobrazí, pouze pokud
byly p(edtím nastaveny. Další informace týkající se rychlých voleb naleznete
v tématu nastavení rychlé volby na stránce 39.
1
Vložte do p(ístroje originál.
2
Stiskn>te tlačítko Speed Dial (Rychlá volba).
Rada: Je-li položka rychlé volby umíst>na mezi prvními šesti
položkami, je možné alternativn> použít n>které
z jednodotykových tlačítek rychlé volby. Poté je možné rovnou
stisknout tlačítko Start Fax, Black (Faxovat, černobíle) nebo Start
Fax, Color (Faxovat, barevn>).
3
Požadované číslo lze vyhledat t>mito zpLsoby:
– Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se nezobrazí požadovaná
položka rychlé volby.
– Zadejte číslo položky rychlé volby pomocí klávesnice.
4
Když se zobrazí požadovaná položka rychlé volby, stiskn>te Start Fax,
Black (Faxovat, černobíle) nebo Start Fax, Color (Faxovat, barevn>).
odeslání barevného faxu
P(ístroj umožRuje odesílání barevných faxL na jiné barevné faxové p(ístroje
a p(íjem barevných faxL z t>chto p(ístrojL. Pokud odešlete barevný fax p(íjemci,
který má pouze černobílý faxový p(ístroj, za(ízení HP OfficeJet odešle fax
černobíle.
Aby byla zajišt>na nejlepší kvalita odesílaného barevného faxu, doporučujeme
spíše než barevnou kopii použít barevný originál vždy, když je to možné.
Dále platí, že nelze poslat barevný fax skupin> pomocí funkcí rychlých voleb.
32
1
Vložte do p(ístroje originál.
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
2
Zadejte faxové číslo pomocí klávesnice, tlačítka rychlé volby nebo za
použití jednodotykových tlačítek rychlé volby.
3
Stiskn>te tlačítko Start Fax, Color (Faxovat, barevn>).
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
rozesílání faxu více píjemc0m
Jestliže posíláte fax ze za(ízení HP OfficeJet, funkce rozesílání umožRuje poslat
černobílý fax jedné skupin>, která mLže obsahovat až 20 jednotlivých položek
rychlé volby. Aby bylo možné rozesílat fax, je nutno jej uložit do pam>ti za(ízení
HP OfficeJet.
1
Vložte do p(ístroje originál.
2
Opakovan> stiskn>te tlačítko Speed Dial (Rychlá volba), dokud se
nezobrazí požadovaná skupinová položka rychlé volby.
3
Stiskn>te tlačítko Start Fax, Black (Faxovat, černobíle).
naplánování faxu
Odeslání černobílého faxu je možné naplánovat tak, aby byl odeslán pozd>ji
tentýž den (nap(íklad v dob>, kdy již nejsou telefonní linky tak obsazeny).
Pomocí ovládacího panelu je možné zvolit jednoho p(íjemce nebo skupinu.
Poznámka: P(ed využitím této funkce je t(eba zadat čas a datum.
V zadané dob> je fax automaticky odeslán, jakmile je možné získat spojení.
1
Vložte originál na sklen>nou podložku nebo do APD.
Další informace naleznete v tématu vkládání originál0 na stránce 9.
2
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
3
Stiskn>te tlačítko 2 a poté znovu tlačítko 2.
Tím se vybere možnost Fax Functions (Funkce faxu) a poté Send Fax Later
Black Only (Odeslat fax pozd>ji, pouze černobíle).
4
Pomocí numerické klávesnice zadejte Send Time (Doba odeslání).
5
Stisknutí tlačítka 1 odpovídá volb> AM (Dopoledne), tlačítko 2 odpovídá
volb> PM (Odpoledne).
6
Když se zobrazí pokyn Enter fax number (Zadat faxové číslo), zadejte
faxové číslo p(íjemce nebo vyberte skupinu pomocí tlačítka Speed Dial
(Rychlá volba). Stiskn>te tlačítko Enter.
7
Když se zobrazí dotaz Store Fax Now? (Uložit fax?), stiskn>te 1 jako
možnost Yes (Ano) nebo 2 jako možnost No (Ne).
Pokud zvolíte 1, dokument se pomocí skeneru nasnímá do pam>ti a odešle
se pozd>ji v zadaném čase. Pokud zvolíte 2, zobrazí se zpráva Load the
original before the send time (Vložte originál p(ed dobou odeslání).
(Jestliže jsou dokumenty vloženy do APD, tato zpráva se nezobrazí).
zrušení naplánovaného faxu
Fax uložený v pam>ti nebo fax, který je práv> odesílán, je možné zrušit.
referenční p(íručka
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 2 a poté znovu tlačítko 2.
Tím se vybere možnost Fax Functions (Funkce faxu) a poté Send Fax Later
Black Only (Odeslat fax pozd>ji, pouze černobíle).
Na ovládacím panelu se zobrazí Scheduled Fax in Memory (Naplánovaný
fax v pam>ti), plánovaná doba odeslání a číslo faxu.
3
Když se zobrazí Cancel? 1 = Yes 2= No (Storno? 1 = Ano 2 = Ne),
stisknutím tlačítka 1 se naplánovaný fax zruší.
33
kapitola 6
Pokud zvolíte Yes (Ano), na displeji ovládacího panelu se zobrazí
Cancelled Scheduled Fax (Naplánovaný fax byl zrušen).
odeslání souboru uloženého v počítači v podob* faxu (je-li tato možnost
dostupná)
Za(ízení HP OfficeJet neumožRuje p(ímé faxování z jiných aplikací, jako jsou
textové procesory nebo tabulkové kalkulátory. Aby bylo možné odeslat
elektronický soubor jako fax, musíte mít na počítači instalován faxový modem
a faxový software. Operační systém vašeho počítače mLže obsahovat faxový
software, který lze používat s faxovým modemem instalovaným na počítači.
Pro počítačový fax a fax za(ízení HP OfficeJet lze používat jedinou telefonní
linku. MLžete tedy odesílat oba typy faxL, aniž by bylo nutné m>nit p(ipojení.
P(ipojte počítačový fax k za(ízení HP OfficeJet podle obrázku uvedeného níže.
1
P(ipojte telefonní šRLru ze zásuvky ve zdi k zásuvce 1 na za(ízení
HP OfficeJet.
2
P(ipojte telefonní šRLru z faxového modemu počítače k zásuvce 2 na
za(ízení HP OfficeJet. (Ze zásuvky nejprve sejm>te plastovou ochrannou
vložku.)
3
Spust’te PrLvodce nastavením faxu ze softwaru HP OfficeJet, aby se faxový
modem počítače nastavil pro práci v kombinaci se za(ízením HP OfficeJet.
píjem faxu
V závislosti na nastavení za(ízení HP OfficeJet mLžete faxy p(ijímat automaticky
nebo ručn>.
Za(ízení HP OfficeJet je nastaveno pro automatický p(íjem a tisk p(ijatých faxL
(pokud není vypnutá funkce automatického p(íjmu volání). Pokud p(ijmete fax
formátu Legal a pokud za(ízení HP OfficeJet není nastaveno pro tisk na papír
tohoto formátu, fax bude automaticky zmenšen tak, aby odpovídal formátu
vloženého papíru (pokud není vypnutá funkce automatického zmenšení).
Další informace jsou uvedeny v části pojednávající o nastavení automatického
zmenšení v nápov>d> HP Photo & Imaging Help (Nápov>da ke Zpracování
fotografií a obrázkL HP).
34
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
automatický píjem faxu
Po zapnutí za(ízení HP OfficeJet bude funkce Auto Answer (Automatický p(íjem
volání) aktivována, pokud byla aktivní p(i posledním vypnutí za(ízení
HP OfficeJet.
`
Tuto funkci aktivujete podržením tlačítka Auto Answer (Automatický p(íjem
volání), dokud se zelený indikátor nerozsvítí.
ruční píjem faxu
P(ed ručním p(ijetím faxu do za(ízení HP OfficeJet doporučujeme ze sklen>né
podložky odstranit všechny originály.
1
Opakovan> stiskn>te tlačítko Auto Answer (Automatický p(íjem volání),
dokud zelený indikátor nezhasne.
Tím se vypne funkce automatického p(íjmu volání.
2
Pokud začne za(ízení HP OfficeJet vyzván>t, zvedn>te telefon, který je na
stejné lince jako za(ízení HP OfficeJet (telefon je možné zapojit v zadní
části za(ízení HP OfficeJet pomocí jednoho z portL pro p(íslušenství RJ-11).
3
Uslyšíte-li tóny faxového p(enosu, postupujte jedním z následujících zpLsobL:
– Stiskn>te tlačítko Start Fax, Black (Faxovat, černobíle).
– P(i p(íjmu prost(ednictvím podvojné telefonní linky (stejné linky, k níž je
p(ipojeno za(ízení HP OfficeJet, avšak nikoli p(ímo prost(ednictvím
tohoto p(ístroje), stiskn>te na telefonu tlačítka 1 2 3. Vyčkejte na
zazn>ní tónL faxového p(enosu a poté zav>ste.
tisk protokol0
Za(ízení HP OfficeJet je možné nastavit tak, aby tisklo chybové zprávy a hlášení
s potvrzením pro každý odeslaný nebo p(ijatý fax. V p(ípad> pot(eby je možné
tisknout protokoly i ručn>.
vytváení automatických hlášení (protokol0)
referenční p(íručka
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 3 a pak tlačítko 6.
Tím se vybere nabídka Print Report (Tisk protokolu) a volba Automatic
Reports Setup (Nastavení automatických protokolL).
3
Pomocí tlačítka
vyberte n>který z následujících typL protokolu.
– Every Error (Každá chyba) – protokol je vytišt>n p(i každé chyb> faxu
(výchozí nastavení),
– Send Error (Chyba odesílání) – protokol je vytišt>n p(i každé chyb>
vzniklé p(i odesílání,
– Receive Error (Chyba p(íjmu) – protokol je vytišt>n p(i každé chyb>
vzniklé p(i p(íjmu,
– Every Fax (Každý fax) – protokol potvrzuje každý p(íjem či odeslání
faxu,
– Send Only (Pouze odeslané) – protokol je vytišt>n p(i každém odeslání
faxu,
– Off (Vypnuto) – funkce automatického tisku hlášení pro faxy je vypnuta.
4
Výb>r požadované volby potvrdíte stisknutím tlačítka Enter.
35
kapitola 6
ruční vytváení protokol0
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka) a poté stiskn>te 3.
Tím se vybere nabídka Print Report (Tisk protokolu).
2
Pomocí tlačítka
vyberte n>který z následujících typL protokolu.
– 1:Last Transaction (Poslední transakce) – uvádí stav posledního
odeslaného faxu,
– 2:Fax Log (Protokol faxu) – obsahuje seznam p(ibližn> čty(iceti
posledních faxL, které byly p(ijaty či odeslány,
– 3:Speed Dial List (Seznam rychlé volby) – obsahuje seznam čísel rychlé
volby pro jednotlivce i skupiny,
– 4:Menu Settings (Struktura nabídek) – obsahuje p(ehled nabídek,
podnabídek a v nich obsažených voleb spolu s označením aktuálních
nastavení,
– 5:Self-Test Report (Protokol autotestu) – obsahuje hlášení výsledkL
autotestu. Další informace naleznete v tématu tisk protokolu autotestu
na stránce 46.
– 6:Automatic Reports Setup (Nastavení automatických protokolL) –
nastavení automatických protokolL popsané v části vytváení
automatických hlášení (protokol0) na stránce 35.
3
Vyberte požadovaný typ protokolu a stiskn>te tlačítko Enter.
nastavení rozlišení a kontrastu
U dokumentL, které odesíláte, je možné nastavit rozlišení a kontrast. Tato
nastavení budou platná do té doby, dokud je znovu nezm>níte. Po dvou
minutách nečinnosti však budou nastaveny výchozí hodnoty.
Poznámka: Nastavení kopírování neovlivRují faxování a nastavení rozlišení
faxu neovlivRují kopírování.
nastavení rozlišení
Rozlišení ovlivRuje rychlost p(enosu a kvalitu faxovaných dokumentL.
1
Stiskn>te tlačítko Resolution (Rozlišení) v sekci Fax.
2
Stiskem tlačítka
procházejte jednotlivé volby, dokud se nezobrazí
požadovaná možnost.
Za(ízení HP OfficeJet faxuje pouze s nejvyšším rozlišením, které podporuje
p(ijímající fax.
Pokud zvolíte možnost Photo (Foto), mLže faxování trvat delší dobu. Pokud
faxujete fotografie, doporučujeme volbu Photo (Foto).
3
Stiskem tlačítka Enter zvolíte požadovanou možnost.
nastavení kontrastu
Pomocí tohoto nastavení je možné odeslat černobílý fax, který je sv>tlejší nebo
tmavší než originál.
1
36
Stiskn>te klávesu Lighter/Darker (Sv>tlejší či tmavší) v sekci Menu
(Nabídka).
Rozsah hodnot se na displeji zobrazí jako kroužek na stupnici.
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
2
Fax mLžete zesv>tlit pomocí tlačítka
nebo ztmavit pomocí tlačítka
.
Symbol kroužku se v závislosti na stisku tlačítek posouvá doleva a doprava.
3
Výb>r potvrdíte stisknutím tlačítka Enter.
automatická opakovaná volba čísla
Za(ízení HP OfficeJet je možné nastavit tak, aby v p(ípadech, kdy má volaný
účastník obsazenou linku nebo volání nep(ijímá, automaticky opakovalo volbu
daného čísla. Výchozím nastavením parametru Busy Redial (Obsazeno opakovat volbu) je hodnota Redial (Opakovat volbu). Výchozím nastavením
parametru No Answer Redial (Neodpovídá - opakovat volbu) je hodnota No
Redial (Neopakovat volbu). V p(ípad> Busy Redial (Obsazeno - opakovat volbu)
se bude volba opakovat p>tkrát, v p(ípad> No Answer Redial (Neodpovídá opakovat volbu) jednou.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 6 a pak tlačítko 3.
Tím se vybere nabídka Advanced Fax Setup (Up(esnit nastavení faxu)
a v ní volba Busy Redial (Obsazeno - opakovat volbu).
3
Pomocí tlačítka
zobrazte možnost Redial (Opakovat volbu) nebo No
Redial (Neopakovat volbu).
4
P(i zobrazení požadované volby ji stiskem tlačítka Enter vyberte.
5
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
6
Stiskn>te tlačítko 6 a pak tlačítko 4.
Tím se vybere nabídka Advanced Fax Setup (Up(esnit nastavení faxu)
a v ní volba No Answer Redial (Neodpovídá - opakovat volbu).
7
Pomocí tlačítka
zobrazte možnost Redial (Opakovat volbu) nebo No
Redial (Neopakovat volbu).
8
P(i zobrazení požadované volby ji stiskem tlačítka Enter vyberte.
použití režimu Error Correction Mode - ECM (Režim opravy chyb)
Režim ECM zamezí ztrát> dat p(i p(enosu po nekvalitních telefonních linkách
pomocí zjišt’ování chyb p(i p(enosu a automatickým opakováním p(enosu
chybných úsekL dat. V p(ípad> kvalitních telefonních linek tento režim telefonní
poplatky neovlivRuje nebo dokonce snižuje. Na nekvalitních telefonních linkách
zvýší tento režim dobu p(enosu a telefonní poplatky, ale p(enáší data mnohem
spolehliv>ji. Režim ECM vypn>te pouze v p(ípad>, že podstatn> zvýší telefonní
poplatky a pokud se spokojíte s nižší kvalitou p(enosu za nižší cenu. Standardn>
je tento režim zapnutý.
referenční p(íručka
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 6 a pak tlačítko 7.
Tím zvolíte nastavení Advanced Fax Setup (Up(esnit nastavení faxu), a dále
Error Correction Mode (Režim opravy chyb).
3
Pomocí tlačítka
(Zapnuto).
4
Výb>r potvrdíte stisknutím tlačítka Enter.
mLžete p(epínat mezi stavy Off (Vypnuto) a On
37
kapitola 6
nastavení automatického zmenšení
Toto nastavení určuje, co provede za(ízení HP OfficeJet po p(ijetí faxu, jehož
velikost je v>tší než výchozí velikost papíru. Pokud je toto nastavení zapnuto
(výchozí stav), zmenší se obrázek tak, aby se vešel na stránku. Pokud je toto
nastavení vypnuto, jsou informace, které se nevejdou na první stránku, vytišt>ny
na druhou stránku.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 6 a pak tlačítko 5.
Tím zvolíte nastavení Advanced Fax Setup (Up(esnit nastavení faxu), a dále
Automatic reduction (Automatické zmenšení).
3
Pomocí tlačítka
(Zapnuto).
4
Výb>r potvrdíte stisknutím tlačítka Enter.
mLžete p(epínat mezi stavy Off (Vypnuto) a On
nastavení hlasitosti
Za(ízení HP OfficeJet umožRuje nastavit hlasitost vyzván>ní a ostatních
zvukových signálL ve t(ech úrovních. Výchozím nastavením je Soft (Potichu).
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 5.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Ring and Beep
Volume (Hlasitost zvon>ní a pípání).
3
Pomocí tlačítka
vyberte jednu z následujících voleb: Soft (Potichu),
Loud (Nahlas) nebo Off (Vypnuto).
4
Stiskn>te tlačítko Enter.
nastavení schématu zvon*ní ped odpov*dí (rozlišovací
vyzván*ní)
Rozlišovací vyzván>ní umožRuje provozovat více telefonních čísel na jedné lince
a telefonní společnosti jej obvykle nabízejí za poplatek. Nemusí však být
k dispozici v každé oblasti. Každé číslo má určité schéma zvon>ní. Pokud
nepoužíváte tuto službu, použijte výchozí nastavení vašeho za(ízení
HP OfficeJet: All Rings (Všechna zvon>ní).
Pokud p(ipojíte za(ízení HP OfficeJet k lince s aktivovaným rozlišovacím
vyzván>ním, nechejte si u telefonní společnosti p(i(adit jedno schéma pro
hlasová volání a jedno pro faxová volání (pro faxové číslo je nejvhodn>jší dvojité
nebo trojité vyzván>ní).
38
1
Zkontrolujte, zda je za(ízení HP OfficeJet nastaveno na automatické
odpovídání.
2
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
3
Stiskn>te tlačítko 6 a pak tlačítko 2.
Tím zvolíte nastavení Advanced Fax Setup (Up(esnit nastavení faxu), a dále
Answer Ring Pattern (Odpov>X na typ zvon>ní).
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
4
Stiskem tlačítka
mLžete procházet následující možnosti: All Rings
(Všechna zvon>ní), Single Rings (Jednoduchá zvon>ní), Double Rings
(Dvojitá zvon>ní), Triple Rings (Trojitá zvon>ní) a Double & Triple (Dvojitá
a trojitá).
5
Když se objeví schéma, které telefonní společnost vyhradila pro toto číslo,
stiskn>te Enter.
Rada: Doporučujeme použít nastavení Double Rings (Dvojitá
zvon>ní) nebo Triple Rings (Trojitá zvon>ní).
nastavení rychlé volby
Pomocí za(ízení HP OfficeJet nebo pomocí počítače je možné často volaným
faxovým číslLm p(i(adit položky rychlé volby. Tato čísla je pak možné rychle
vytočit buX pomocí tlačítka Speed Dial (Rychlá volba) na ovládacím panelu
nebo za použití jednodotykových tlačítek rychlé volby. P(ístroj umožRuje
vytvo(ení až 100 položek rychlé volby pro jednotlivé účastníky i pro celé skupiny
(závisí na konkrétním modelu za(ízení HP OfficeJet).
Další informace naleznete v tématu nastavení rychlé volby v části používání ve
funkci faxu v nápov>d> HP Photo & Imaging help (Nápov>da ke Zpracování
fotografií a obrázkL HP).
vytvoení položky rychlé volby
Faxová čísla, která budete často používat, lze uložit jako položky rychlé volby
pomocí následujícího postupu.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 4 a potom tlačítko 1.
Tímto zpLsobem bude vybrána nabídka Speed Dial Setup (Nastavení
rychlé volby) a v ní možnost Individual Speed Dial (Individuální rychlá
volba).
Na displeji se zobrazí první dosud nep(i(azené číslo rychlé volby.
3
Výb>r zobrazené položky rychlé volby potvrdíte stisknutím tlačítka Enter.
4
Zadejte faxové číslo, které chcete p(i(adit danému číslu rychlé volby
a stiskn>te tlačítko Enter.
Rada: Chcete-li v rámci číselné sekvence zadat dvouvte(inovou
prodlevu, stiskn>te opakovan> tlačítko Symbols (Symboly), dokud
se do čísla nevloží pomlčka.
referenční p(íručka
5
Zadejte jméno osoby nebo název společnosti a stiskn>te tlačítko Enter.
Další informace naleznete v tématu zadání textu na stránce 41.
6
Když se zobrazí dotaz Enter Another? (Zadat další?), mLžete po stisknutí
tlačítka 1 odpovídajícího možnosti Yes (Ano) pokračovat zadáním dalšího
čísla. Chcete-li zadávání ukončit, stiskn>te tlačítko 2 odpovídající možnosti
No (Ne).
39
kapitola 6
odstran*ní nastavení rychlé volby
Položky rychlé volby lze odstranit.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 4 a potom tlačítko 3.
Tím se vybere nabídka Speed Dial Setup (Nastavení rychlé volby) a volba
Delete Speed Dial (Odstranit rychlou volbu).
Na displeji se zobrazí první p(i(azená položka rychlé volby.
3
Zvolte jednu z následujících možností:
– Pokud zobrazené číslo je to, které chcete odstranit, stiskem tlačítka
Enter je odstraRte.
– Chcete-li vybrat jiné číslo, stiskn>te tlačítko
nebo
, až se
zobrazí správné číslo rychlé volby. Stiskem tlačítka Enter jej vyberte.
nastavení formátu papíru
Na ovládacím panelu lze vybrat formát papíru, který chcete použít p(i faxování.
Možnosti jsou formáty Letter, A4 nebo Legal.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 5 a pak tlačítko 4.
Tím vyberete nabídku Basic Fax Setup (Základní nastavení faxu) a volbu
Paper Size (Formát papíru).
3
Opakovan> stiskn>te tlačítko
, dokud se nezobrazí požadovaný formát,
potom položku stiskem tlačítka Enter vyberte.
nastavení data a času
Datum a čas lze nastavit pomocí ovládacího panelu. P(i p(enosu faxu bude
v jeho záhlaví vytišt>no také aktuální datum a čas. Formát data a času závisí na
nastavení jazyka a zem> nebo oblasti.
Za normálních okolností jsou datum a čas nastaveny automaticky prost(ednictvím
softwaru počítače.
40
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 1 a pak tlačítko 4.
Tímto zpLsobem bude vybrána nabídka Basic Fax Setup (Základní
nastavení faxu) a v ní volba Date and Time (Datum a čas).
3
Pomocí tlačítek na číselníku zadejte m>síc, den a rok (pouze poslední dv>
číslice).
Kurzor vyznačený podtržením se z pLvodní polohy pod první číslicí po
každém stisku tlačítka automaticky posouvá vp(ed. Po zadání poslední
číslice kalendá(ního data je automaticky zobrazena výzva k zadání času.
4
Zadejte hodiny a minuty.
Po zadání poslední číslice času je automaticky zobrazena výzva k zadání
odpovídajícího dvanáctihodinového cyklu (AM/PM).
5
Stisknutí tlačítka 1 odpovídá volb> AM (Dopoledne), tlačítko 2 odpovídá
volb> PM (Odpoledne).
hp officejet 6100 series
použití ve funkci faxu
Nové nastavení času a data se zobrazí na ovládacím panelu pouze
v p(ípad>, že jsou tyto údaje resetovány.
Jestliže zadáváte datum a čas poprvé (aktuáln> není nastaveno datum ani
čas), zobrazí se nové datum a za ním dotaz OK? 1=Yes 2=No (1=Ano
2=Ne). Zvolením možnosti Yes (Ano) nastavíte datum a čas. Volba No
(Ne) umožní resetovat datum a čas.
zadání záhlaví faxu
Záhlaví faxu se obvykle nastaví b>hem instalace pomocí PrLvodce nastavením
faxu. Pokud je chcete zm>nit, je možné použít PrLvodce nastavením faxu
z aplikace HP Director (Správce), nebo mLžete zadat název a faxové číslo
z ovládacího panelu pomocí následujících krokL.
Poznámka: V n>kterých zemích (MaXarsko) mLže účastnický identifikační
kód (hlavičku faxu) nastavit nebo zm>nit pouze autorizovaný servisní
technik. Další informace získáte u autorizovaných prodejcL produktL HP.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 5 a pak tlačítko 2.
Tímto zpLsobem bude vybrána nabídka Basic Fax Setup (Základní
nastavení faxu) a v ní volba Fax Header (Záhlaví faxu).
3
Jakmile se objeví položka Your Name (Vaše jméno), pomocí klávesnice
zadejte své jméno tak, jak popisuje následující část zadání textu na
stránce 41.
4
Stiskn>te tlačítko Enter.
5
Po vyzvání zadejte své faxové číslo pomocí klávesnice.
6
Po zadání čísla faxu stiskn>te tlačítko Enter.
zadání textu
Následující text obsahuje rady pro zadávání textu z numerické klávesnice
ovládacího panelu.
•
Postupn> stiskn>te na klávesnici čísla, která odpovídají písmenLm
zadávaného jména.
ABC
Tato písmena odpovídají uvedenému číslu a tak dále.
2
•
P(i opakovaném stisknutí tlačítka jsou nejprve zobrazena malá písmena,
poté velká. Každé slovo je automaticky opat(eno velkým počátečním
písmenem.
JKL
5
referenční p(íručka
Požadovaný znak:
j
Pot(ebný počet stisknutí tlačítka 5: 1
k
2
l
3
J
4
K
5
L
6
5
7
•
Po zobrazení požadovaného písmene stiskn>te tlačítko
a poté stiskn>te
tlačítko s číslem odpovídajícím následujícímu písmenu jména. Toto tlačítko
op>t stiskn>te opakovan>, dokud se neobjeví další správné písmeno.
•
Po uplynutí 1,5 sekundy od posledního stisknutí tlačítka se kurzor
automaticky posune o jednu pozici doprava.
41
kapitola 6
•
Chcete-li vložit mezeru, stiskn>te tlačítko Space (#) (Mezera (#)).
•
Symboly (nap(íklad @) lze zadat opakovaným stisknutím tlačítka Symbols
(*) (Symboly). Pomocí tohoto tlačítka lze procházet seznamem
následujících dostupných symbolL: *, -, &, ., / (), ‘, =, #, @, _ a !.
•
Chybn> zadaný znak lze vymazat stisknutím tlačítka
znak správn>.
•
Po skončení zadávání text uložte stisknutím tlačítka Enter.
. Poté zadejte
tisk fax0 uložených v pam*ti
Za(ízení HP OfficeJet umožRuje uložení omezeného počtu faxových stránek
v pam>ti. Tento počet závisí na zakoupeném modelu p(ístroje. Pokud se pam>t’
za(ízení HP OfficeJet pro ukládání faxL zaplní, nelze do ní ukládat žádné další
stránky, dokud nejsou n>které uložené faxy vytišt>ny.
K vytišt>ní faxL uložených v pam>ti slouží funkce Reprint Faxes in Memory (Tisk
faxL uložených v pam>ti). Tato funkce je nap(íklad užitečná v p(ípad>, kdy p(i
tisku faxu dojde inkoust v kazet> nebo dojde k uvíznutí papíru. Funkce vytiskne
všechny faxy uložené v pam>ti. Tisk nepot(ebných faxL lze zrušit stisknutím
tlačítka Cancel (Storno).
42
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 2 a pak tlačítko 3.
Tím se vybere nabídka Fax Functions (Funkce faxu) a volba Reprint Faxes
in Memory (Tisk faxL uložených v pam>ti). Faxy uložené v pam>ti budou
vytišt>ny.
hp officejet 6100 series
referenční p(íručka
6:Automatic Reports
Setup (Nastavení
automatických
protokolL)
5:Self-Test Report
(Protokol autotestu)
4:Menu Settings
(Struktura nabídek)
3:Speed Dial List
(Seznam rychlé
volby)
pomocí tlačítek
nebo
.
Výb>r zobrazeného nastavení potvrdíte
stisknutím tlačítka Enter.
Chcete-li zobrazit funkce nabídky,
stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
Požadované nastavení lze zobrazit
3:Reprint Faxes in
Memory (Tisk faxL
uložených v pam>ti)
2:Send Fax Later
Black Only (Odeslat
fax pozd>ji, pouze
černobíle)
1:Last Transaction
(Poslední transakce)
1:Scan and Fax
Black Only (Snímat a
faxovat pouze
černobíle)
2:Fax Log (Protocol
faxL)
3:Print Report
(Tisk protokolu)
2:Fax Functions
(Funkce faxu)
4:Print Speed Dial List
(Tisk seznamu
položek rychlé volby)
3:Delete Speed-Dial
(Odstranit rychlou
volbu)
2:Group Speed-Dial
(Rychlá volba pro
skupinu)
1:Individual Speed
Dial (Individuální
rychlá volba)
4:Speed Dial
Setup (Nastavení
rychlé volby)
Pro funkce faxu jsou k dispozici tyto možnosti.
možnosti v nabídce funkcí faxu
5:Tone or Pulse
Dialing (Tónová nebo
pulzní volba)
4:Paper Size (Formát
papíru)
3:Rings to Answer
(Počet zazvon>ní
p(ed odpov>d)
2:Fax Header
(Záhlaví faxu)
1:Date and Time
(Datum a čas)
5:Basic Fax Setup
(Základní
nastavení faxu)
8:Silent Detect (Tichý
režim)
7:Error Correction
Mode (Režim opravy
chyb)
6:Backup Fax
Reception (Záložní
p(íjem faxu)
5:Automatic Reduction
(Automatické
zmenšení)
4:No Answer Redial
(Neodpovídá opakovat volbu)
3:Busy Redial
(Obsazeno opakovat volbu)
2:Answer Ring Pattern
(Odpov>X na typ
zvon>ní)
1:Automatic Reports
Setup ( (Nastavení
automatických
protokolL)
6:Advanced Fax
Setup (Up:esnit
nastavení faxu)
8: Set View Angle
(Nastavit úhel zobrazení)
7:Set Scroll Speed
(Nastavit rychlost posunu)
6:Set Power Save Mode
Time (Nastavení prodlevy
pro aktivaci úsporného
režimu)
5:Ring and Beep Volume
(Hlasitost zvon>ní a
pípání)
4:Set Language and
Country/Region
(Nastavení jazyka a
zem> či oblasti)
3:Restore Factory
Defaults (Obnova
výchozích nastavení od
výrobce)
2:Align Print Cartridges
(Zarovnání tiskových
kazet)
1:Clean Print Cartridges
(Čišt>ní tiskových kazet)
7:Maintenance
(Údržba)
použití ve funkci faxu
43
kapitola 6
44
hp officejet 6100 series
údržba zaízení hp officejet
7
Tato část obsahuje pokyny, které vám umožní udržet za(ízení HP OfficeJet
v optimálním provozním stavu. Údržbu za(ízení provád>jte podle pot(eby.
čišt*ní sklen*né podložky
Znečišt>ní sklen>né podložky (otisky prstL, šmouhy, vlasy a podobn>) zpomaluje
výkon p(ístroje a má negativní vliv na p(esnost speciálních funkcí, jako jsou
nap(íklad funkce Fit to Page (P(izpLsobit na stránku) a Copy (Kopírovat).
1
Vypn>te p(ístroj, odpojte napájecí kabel ze sít> a otev(ete víko.
2
Ot(ete sklen>nou podložku m>kkým had(íkem nebo houbou navlhčenou
v čisticím prost(edku na sklo.
Upozorn*ní! P(i čišt>ní sklen>né podložky nepoužívejte abrazivní
čisticí prost(edky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak mLže dojít
k poškození podložky. Nikdy nelijte kapalinu p(ímo na sklo.
Tekutina mLže zatéci pod sklen>nou podložku a poškodit p(ístroj.
3
Sklen>nou podložku osušte a vylešt>te semišovým had(íkem nebo houbou
z buničiny, aby na ní nezLstaly skvrny.
čišt*ní sklen*né podložky podavače
Malý sklen>ný proužek umíst>ný vlevo od hlavní sklen>né podložky slouží ke
zpracování úloh podávaných z APD. P(i zašpin>ném skle se mohou vyskytnout
šmouhy. Čist>te tento sklen>ný proužek stejným zpLsobem, jakým čistíte
sklen>nou podložku.
čišt*ní spodní strany víka
Na spodní stran> víka tvo(ící bílé pozadí dokumentL se mohou nashromáždit
drobné částečky nečistoty.
45
kapitola 7
1
Vypn>te p(ístroj, odpojte napájecí kabel ze sít> a otev(ete víko.
2
Bílé pozadí dokumentL na spodní stran> víka ot(ete m>kkým had(íkem
nebo houbou navlhčenou v teplé mýdlové vod>.
3
Plochu otírejte jemn>, nikdy nashromážd>né částice neseškrabávejte.
4
Spodní stranu víka osušte jemným semišovým nebo flanelovým had(íkem.
Upozorn*ní! K otírání nepoužívejte papírové ut>rky, mohlo by
dojít k poškrábání plochy.
5
Pokud tento postup k dostatečnému očišt>ní spodní strany víka nestačí,
zopakujte p(edchozí krok s použitím čisticího alkoholu (isopropyl). Poté
víko dLkladn> ot(ete vlhkým had(íkem, aby byly odstran>ny všechny
zbytky čisticího prost(edku.
čišt*ní vn*jších částí zaízení
K očišt>ní vn>jšího krytu za(ízení od prachu, skvrn a šmouh používejte m>kký
navlhčený had(ík. Vnit(ní prostor p(ístroje žádné čišt>ní nevyžaduje. Vnit(ek
p(ístroje i ovládací panel chraRte p(ed kontaktem s kapalinami.
Poznámka: K čišt>ní součástí ovládacího panelu a víka jednotky
nepoužívejte alkohol ani čisticí prost(edky, které jej obsahují. Zabráníte tak
poškození nabarvených součástí.
práce s tiskovými kazetami
Aby bylo možné dosáhnout p(i tisku pomocí za(ízení HP OfficeJet co nejlepší
kvality, bude t(eba, abyste dokázali vykonávat jednoduché postupy pot(ebné
pro údržbu za(ízení a vym>nit tiskové kazety na pokyn zobrazený na ovládacím
panelu anebo dochází-li k barevným chybám tisku.
tisk protokolu autotestu
Pokud máte problémy s tiskem, než zahájíte čišt>ní nebo vým>nu tiskových kazet,
vytiskn>te protokol autotestu. Protokol obsahuje užitečné informace o tiskových
kazetách, včetn> údajL o jejich stavu.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te postupn> tlačítka 3 a 5.
Tím otev(ete nabídku Print Report (Tisk protokolu) a možnost Self-Test
Report (Protokol autotestu).
Za(ízení HP OfficeJet vytiskne protokol autotestu.
práce s tiskovými kazetami
Než začnete vym>Rovat nebo čistit tiskovou kazetu, m>li byste znát názvy dílL
a zpLsob zacházení s ní.
46
•
HP black (č.56 nebo č. 27) (černá)
•
HP color (č.57) (barevná)
•
HP photo color (č.58) (barevná pro fotografie)
•
HP tricolor (č.28) (t(íbarevná)
hp officejet 6100 series
údržba za(ízení hp officejet
M>d>né kontakty
Trysky pro p(enos
inkoustu pod
páskou
Plastová páska
(p(ed instalací
nutno odstranit)
Nedotýkejte se m>d>ných kontaktL ani trysek pro p(enos inkoustu
použití chrániče tiskové kazety
P(i nákupu kazety pro tisk fotografií získáte také chránič tiskové kazety. Chránič
tiskové kazety slouží k jejímu uskladn>ní, pokud ji nepoužíváte. P(i každém
vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vložte do chrániče.
Poznámka: MLžete také použít tiskovou kazetu HP pro tisk fotografií (č.58),
se kterou dosáhnete špičkové kvality tisku fotografií. S instalovanou
barevnou tiskovou kazetou a tiskovou kazetou pro tisk fotografií máte
k dispozici systém se šesti inkousty.
Poznámka: Viz část objednávání tiskových kazet na stránce 87. Více
informací o tisku kvalitních fotografií lze nalézt v elektronické nápov>d>
k aplikaci HP Photo & Imaging (Nápov>da ke Zpracování fotografií
a obrázkL HP).
•
Tiskovou kazetu vkládejte do chrániče pod mírným úhlem a poté ji pevn>
zaklapn>te.
•
Chcete-li tiskovou kazetu z chrániče vyjmout, uvoln>te ji stlačením horní
části chrániče sm>rem dolL a dozadu. Poté kazetu z chrániče vytáhn>te.
vým*na tiskových kazet
Na pot(ebu vým>ny tiskových kazet vás upozorní zprávy na ovládacím panelu.
referenční p(íručka
47
kapitola 7
Jestliže chcete tisknout fotografie o vysoké kvalit>, je možné, že budete muset
vym>nit tiskovou kazetu s černou barvou za tiskovou kazetu pro tisk fotografií.
Další informace o objednávání náhradních tiskových kazet naleznete v části
objednávání tiskových kazet na vnit(ní stran> obálky této p(íručky.
1
Zapn>te za(ízení a odklopte kryt umožRující p(ístup k držáku kazet. Kryt
zdvíhejte pomocí držadla, až se usadí v horní pozici.
Držák kazet se p(esune sm>rem ke st(edu vnit(ního prostoru p(ístroje.
západky
2
Až se pohyb držáku kazet zastaví, zvednutím západky uvoln>te tiskovou
kazetu a tahem ji vyjm>te ze slotu.
3
Pokud vyjímáte černou tiskovou kazetu p(ed instalací kazety pro tisk
fotografií (č.58), vložte vyjmutou kazetu do chrániče.
4
Vyjm>te novou tiskovou kazetu z obalu a jemn> sejm>te plastovou pásku.
Dejte pozor, abyste se p(i této operaci dotýkali výhradn> černého plastu.
Trysky pro p(enos inkoustu odkryjete odstran>ním plastové pásky (za
pomoci rLžového konce).
Upozorn*ní! Nedotýkejte se m>d>ných kontaktL ani trysek pro
p(enos inkoustu.
48
hp officejet 6100 series
údržba za(ízení hp officejet
Nikdy tiskovou kazetu znovu nep(elepujte, mohlo by dojít k poškození
tiskové hlavy.
5
ZasuRte novou tiskovou kazetu do p(íslušného slotu.
T(íbarevná tisková kazeta se vkládá vlevo, černá tisková kazeta nebo
kazeta pro tisk fotografií vpravo.
6
P(itáhn>te konec západky sm>rem k sob>, zatlačte ji dolL až do krajní
polohy a poté uvoln>te. Zkontrolujte, zda je západka zachycena pod
spodními zarážkami.
7
Zav(ete kryt umožRující p(ístup k tiskovým kazetám tak, že stáhnete dolL (a
uvolníte) podpLrnou západku pod ovládacím panelem.
zarovnání kazet
Za(ízení HP OfficeJet zobrazí výzvu k zarovnání kazet po každé instalaci nebo
vým>n> n>které kazety. Operace zarovnání tiskových kazet zajišt’uje vysoce
kvalitní tiskový výstup.
Zarovnání tiskových kazet na výzvu:
1
Stiskn>te tlačítko Enter na ovládacím panelu.
Za(ízení vytiskne stránku se vzory. Kazety budou automaticky zarovnány.
Chcete-li zarovnat kazety jindy, postupujte následujícím zpLsobem:
referenční p(íručka
49
kapitola 7
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 2.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Align Print
Cartridges (Zarovnat tiskové kazety).
Za(ízení vytiskne stránku se vzory. Kazety budou správn> zarovnány.
čišt*ní tiskových kazet
Pokud se v protokolu autotestu vyskytnou nežádoucí proužky nebo bílé čáry
v n>kterém z barevných pruhL, použijte tuto funkci. Neprovád>jte čišt>ní
tiskových kazet bezdLvodn>. P(i čišt>ní se spot(ebovává inkoust a zkracuje se tak
životnost tiskové kazety.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 1 a pak tlačítko 4.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Clean Print
Cartridge (Čišt>ní tiskové kazety).
Je-li i po vyčišt>ní tiskových kazet kvalita kopírování nebo tisku
nedostatečná, vym>Rte odpovídají tiskovou kazetu nebo kazety.
obnova výchozích nastavení od výrobce
Nastavení p(ístroje HP OfficeJet lze vrátit na pLvodní hodnoty a obnovit tak stav,
který existoval p(i jeho zakoupení. Funkce obnovy výchozích nastavení od
výrobce má vliv na všechny parametry s výjimkou kalendá(ního data.
Tuto operaci lze provést pouze pomocí ovládacího panelu p(ístroje.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 3.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Restore Factory
Defaults (Obnova výchozích nastavení od výrobce).
Všechny parametry p(ístroje budou nastaveny na pLvodní hodnoty.
nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu
Sv>telný zdroj za(ízení HP OfficeJet zLstává rozsvícen po zadanou dobu tak,
aby za(ízení bylo p(ipraveno k okamžitému použití. Pokud za(ízení HP OfficeJet
není po určitou p(edem zadanou dobu používáno, sv>telný zdroj je z úsporných
dLvodL vypnut a na displeji ovládacího panelu je zobrazena zpráva Power Save
On (Zapnut úsporný režim). (Úsporný režim lze vypnout stisknutím kteréhokoli
tlačítka na ovládacím panelu.)
Za(ízení je od výrobce nastaveno tak, že úsporný režim je automaticky zapnut
po 12 hodinách nečinnosti. Chcete-li, aby byl úsporný režim za(ízení
HP OfficeJet automaticky aktivován d(íve, (iXte se níže uvedeným postupem.
50
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 6.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Power Save Mode
Time (Prodleva pro aktivaci úsporného režimu).
hp officejet 6100 series
údržba za(ízení hp officejet
3
Pomocí tlačítka
tlačítko Enter.
nastavte požadovanou časovou prodlevu a stiskn>te
nastavení rychlosti posunu textu
Volba Scroll Speed (Rychlost posunu) umožRuje nastavit rychlost posunu
textových zpráv na displeji ovládacího panelu. K dispozici jsou následující
volby: Normal (Normální), Fast (Rychlá) a Slow (Pomalá).
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 7.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba Set Scroll Speed
(Nastavit rychlost posunu).
3
Pomocí tlačítka
Enter.
nastavte požadovanou rychlost a stiskn>te tlačítko
nastavení úhlu zobrazení ovládacího panelu
Máte-li potíže s viditelností textu na displeji ovládacího panelu, mLže být t(eba
zm>nit úhel zobrazení. Volba View Angle (Úhel zobrazení) umožRuje nastavit
úhel zobrazení textu na displeji ovládacího panelu. Úhel mLžete zm>nit tak,
abyste jej vid>li nejlépe p(i poloze vestoje nebo vsed>.
referenční p(íručka
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te tlačítko 7 a pak tlačítko 8.
Tím se vybere nabídka Maintenance (Údržba) a volba View Angle (Úhel
zobrazení).
3
Stiskn>te tlačítko Enter a poté opakovan> stiskn>te tlačítko
nebo
dokud nebude text na displeji ovládacího panelu zobrazen podle
požadavkL. Poté stiskn>te tlačítko Enter.
,
51
kapitola 7
52
hp officejet 6100 series
dodatky k instalaci
8
V této části jsou uvedeny informace týkající se zpráv, které se mohou zobrazit
v prLb>hu instalace, dále informace o propojení počítače se za(ízením
HP OfficeJet a postup p(i instalaci a odstran>ní softwaru HP OfficeJet. Pokyny
pro standardní instalaci jsou uvedeny v instalačním letáku. Tento leták uschovejte
pro p(ípadné pozd>jší použití.
Vyčerpávající informace lze nalézt v nápov>d> HP Photo & Imaging Help
(Nápov>da ke Zpracování fotografií a obrázkL HP), která pln> umožRuje
vyhledávání; je však k dispozici, pouze pokud je již software nainstalovaný.
P(íručku pro systém Windows lze otev(ít klepnutím na možnost Help (Nápov>da)
v okn> Director (Správce) a zvolením položky User´s Guide (Uživatelská
p(íručka).
P(íručku pro systém Macintosh lze otev(ít klepnutím na Tools (Nástroje) v okn>
Director (Správce) a zvolením položky View Onscreen Guide (Zobrazit
elektronickou p(íručku).
možné problémy s instalací
Pokud budete postupovat správn> podle návodu v instalačním letáku, nem>li byste
se p(i instalaci za(ízení HP OfficeJet setkat s žádnými problémy. Pokud se nebudete
držet popsaného postupu, mLžete se setkat s n>kterým z následujících problémL.
Není zobrazena zpráva systému Microsoft o nalezení nového hardwaru
Pokud jste správn> nejprve zahájili instalaci softwaru HP OfficeJet, jak je
uvedeno v instalačním letáku, a používáte n>který ze systémL Windows 98/
2000/ME/XP, m>lo by být po instalaci nového softwaru zobrazeno n>kolik
zpráv o nalezení nového hardwaru.
Pokud nebyla zpráva systému Microsoft o nalezení hardwaru zobrazena,
postupujte takto:
•
Zkontrolujte, zda používáte vysokorychlostní kabel USB (12 Mbps) a zda
není delší než t(i metry.
•
Zkontrolujte, zda počítač podporuje rozhraní USB. Podrobn>jší informace
o tom, jak zjistit, zda počítač podporuje rozhraní USB, naleznete
v dokumentaci k počítači, nebo je lze získat od výrobce počítače.
•
Zkontrolujte, zda je kabel správn> p(ipojen k za(ízení HP OfficeJet a zda
je p(ipojen p(ímo k portu USB počítače. Po správném zapojení kabelu
za(ízení HP OfficeJet vypn>te a znovu zapn>te.
•
Za(ízení HP OfficeJet vypn>te a znovu zapn>te a poté restartujte počítač.
•
Pokud problém p(etrvává i po provedení p(edchozích krokL, odstraRte
a znovu nainstalujte software. Další informace naleznete v tématu Možným
potížím se lze vyhnout instalací softwaru HP OfficeJet ped pipojením
zaízení HP OfficeJet k počítači. Pokud se zobrazila n*která z výše
uvedených zpráv a poté jste klepli na tlačítko Next (Další) nebo OK,
postupujte zp0sobem popsaným níže: na stránce 54.
53
kapitola 8
Nezobrazí se pr0vodce Fax Setup Wizard (Pr0vodce nastavením faxu)
Postupujte podle výše uvedených instrukcí.
Zobrazí se zpráva o nalezení nového hardwaru (systém
Windows 98, 2000, XP nebo ME)
Pokud jste za(ízení HP OfficeJet nainstalovali a p(ipojili k počítači ješt> ped
instalací softwaru, mLže se zobrazit n>která z níže uvedených zpráv:
Možným potížím se lze vyhnout instalací softwaru HP OfficeJet p(ed p(ipojením
za(ízení HP OfficeJet k počítači. Pokud se zobrazila n>která z výše uvedených
zpráv a poté jste klepli na tlačítko Next (Další) nebo OK, postupujte zpLsobem
popsaným níže:
1
Stisknutím klávesy Esc na klávesnici zprávu zav(ete.
2
Vypn>te za(ízení HP OfficeJet.
3
Odpojte za(ízení HP OfficeJet od počítače (odpojte kabel USB).
4
Postupujte podle pokynL pro instalaci softwaru uvedených na instalačním
letáku dodaném se za(ízením HP OfficeJet.
Byla zobrazena zpráva o nainstalované pedchozí verzi
Pokud se zobrazila zpráva, že máte nainstalovánu p(edchozí verzi, nebudete
moci proces instalace softwaru HP OfficeJet dokončit.
P(ed instalací softwaru HP OfficeJet bude nejprve nutné p(edchozí verzi
odstranit. Viz část odstran*ní a nová instalace softwaru hp officejet na
stránce 57.
Neprobíhá komunikace mezi počítačem a zaízením HP OfficeJet
Není-li možné navázat spojení mezi počítačem a za(ízením HP OfficeJet (je-li
nap(íklad u stavové ikony p(ístroje HP OfficeJet zobrazen žlutý trojúhelníček,
který signalizuje chybu), postupujte podle pokynL v části Není zobrazena
zpráva systému Microsoft o nalezení nového hardwaru na stránce 53.
54
hp officejet 6100 series
dodatky k instalaci
Poznámka: Další informace o možných problémech p(i instalaci naleznete
také v souboru readme. V systému Windows mLžete soubor readme
zobrazit pomocí nabídky tlačítka Start na hlavním panelu. Vyberte postupn>
položku Programy, Hewlett-Packard, hp officejet 6100 series, View the
Readme File (Zobrazit soubor readme). Na počítači Macintosh mLžete
soubor readme zobrazit poklepáním na ikonu umíst>nou v základní složce
disku CD-ROM se softwarem HP OfficeJet.
nastavení jazyka a zem* či oblasti
Jazyk a zem> či oblast jsou zpravidla nastaveny p(i instalaci za(ízení
HP OfficeJet. Pokud jste p(i instalaci nastavili zemi či oblast nebo jazyk
nesprávn>, použijte následující postup.
1
Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
2
Stiskn>te postupn> tlačítka 7 a 4.
Tím zobrazíte nabídku Maintenance (Údržba). Poté vyberte volbu Set
Language and Country (Nastavit jazyk a zemi/oblast).
Zobrazí se seznam jazykL. Mezi jazyky mLžete také p(echázet pomocí
tlačítek
a
.
3
Pomocí numerické klávesnice (číselníku) zadejte dvouciferné číslo
odpovídající požadovanému jazyku.
4
Svou volbu potvrdíte nebo zrušíte pomocí tlačítek 1 (Ano) nebo 2 (Ne).
Zobrazí se seznam všech zemí či oblastí odpovídajících vybranému
jazyku. Mezi zem>mi či oblastmi mLžete také p(echázet pomocí tlačítek
a
.
5
Pomocí numerické klávesnice (číselníku) zadejte dvouciferné číslo
odpovídající požadované zemi či oblasti.
6
Svou volbu potvrdíte nebo zrušíte pomocí tlačítek 1 (Ano) nebo 2 (Ne).
7
Správnost volby jazyka a zem> či oblasti lze potvrdit vytišt>ním protokolu
autotestu podle následujícího postupu:
a. Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka).
b. Stiskn>te postupn> tlačítka 3 a 5.
Tím otev(ete nabídku Print Report (Tisk protokolu) a možnost Self-Test
Report (Protokol autotestu).
pipojení zaízení hp officejet k počítači
Za(ízení HP OfficeJet podporuje HOT Swapping, což znamená, že za(ízení
HP OfficeJet lze p(ipojit k počítači, když je za(ízení HP OfficeJet i počítač pod
nap>tím.
referenční p(íručka
55
kapitola 8
pipojení portu usb
P(ipojení za(ízení HP OfficeJet k počítači pomocí USB je p(ímé a snadné.
Jednoduše zasuRte jeden konec kabelu USB do konektoru v zadní části do
počítače a druhý konec do konektoru v zadní části za(ízení HP OfficeJet.
spolehlivé postupy
nevhodné postupy
P(ipojení k portu USB počítače
P(ipojení k portu USB umíst>nému
na klávesnici
P(ipojení k napájenému
rozbočovači p(ipojenému k portu
USB počítače
P(ipojení k nenapájenému
rozbočovači USB
Poznámka: Sít> typu AppleTalk nejsou podporovány.
pipojení k portu USB počítače
pipojení zaízení hp officejet k více počítač0m
Pokud je váš počítač p(ipojen k síti, mLžete používat za(ízení HP OfficeJet, které
je p(ipojené k jinému počítači v síti. V takovém p(ípad> mLžete však využívat
pouze tiskové funkce. Všechny funkce jsou dostupné pouze na počítači, ke
kterému je za(ízení HP OfficeJet p(ipojeno p(ímo.
Více informací o tisku po síti lze nalézt na webovém serveru společnosti HP.
www.hp.com/support
Za(ízení HP OfficeJet je možné také p(ipojit k za(ízení HP JetDirect 175X Print
Server, které je p(ipojené p(ímo k síti. Pro počítače p(ipojené k síti budou však
dostupné pouze tiskové funkce. Kopírování a faxování z ovládacího panelu bude
stále možné, ale veškeré funkce snímání obrázkL (skenování) budou
nedostupné.
Aby bylo možné používat za(ízení HP OfficeJet v tomto p(ípad>, je nutné provést
instalaci softwaru, který je dodáván se za(ízením HP JetDirect 175x.
Poznámka: Pokud jste software HP OfficeJet již nainstalovali, odinstalujte
jej a poté nainstalujte software HP JetDirect 175x.
56
hp officejet 6100 series
dodatky k instalaci
instalace ovladače tiskárny
V prLb>hu instalace budete vyzváni k instalaci ovladače tiskárny.
•
Na výzvu vložte CD HP OfficeJet do mechaniky a zadejte správný soubor
s ovladačem tiskárny.
V základním adresá(i je umíst>n soubor s ovladačem pro systémy
Windows 2000 a XP (hpoprn08.inf).
Soubor s ovladačem tiskárny pro systémy Windows 98, SE a ME se
jmenuje hpoupdrx.inf. Navigujte k adresá(i \csy\drivers\win9x_me, kde
adresá( pro český jazyk se jmenuje enu a adresá( pro Windows ME se
jmenuje win9x_me.
Máte-li p(ístup k síti Internet, mLžete další informace o práci s produktem
HP JetDirect 175x získat na webovém serveru společnosti HP na adrese:
www.hp.com/support
Poznámka: Na sít’ovém segmentu s kombinací produktu 175x a USB mLže
být p(ipojeno až 5 klientských počítačL.
odstran*ní a nová instalace softwaru hp officejet
Nikdy neodstraujte programové soubory softwaru HP OfficeJet z pevného disku
jejich prostým vymazáním. OdstraRujte je (ádným postupem pomocí programu
pro odinstalování, který je součástí programové skupiny HP OfficeJet.
proces odinstalace na počítači se systémem Windows
1
Na hlavním panelu systému Windows klepn>te na tlačítko Start, p(ejd>te
na položku Programy nebo Všechny programy (XP), p(ejd>te na položku
Hewlett-Packard a dále na hp officejet 6100 series a vyberte volbu
HP Uninstaller (Program pro odinstalaci).
2
Postupujte podle pokynL na obrazovce.
3
Pokud se zobrazí hlášení s výzvou, zda chcete odstranit sdílené soubory,
klepn>te na tlačítko No (Ne).
V p(ípad>, že tyto soubory odstraníte, nemusí ostatní aplikace, které tyto
soubory používají, správn> fungovat.
4
Po odebrání softwaru odpojte za(ízení HP OfficeJet a restartujte počítač.
5
Chcete-li software znovu nainstalovat, vložte disk HP OfficeJet 6100 Series
CD do jednotky CD-ROM počítače a poté postupujte podle pokynL na
obrazovce.
proces odinstalování na počítači se systémem Macintosh
referenční p(íručka
1
Poklepejte na složku Applications: HP All-in-One Software (Aplikace:
Software pro za(ízení HP All-in-One).
2
Poklepejte na ikonu Uninstaller (Program pro odinstalaci).
3
Postupujte podle pokynL na obrazovce.
57
kapitola 8
58
hp officejet 6100 series
technické informace
9
systémové požadavky
Zm>na následujících technických údajL vyhrazena.
Požadavky - počítač PC
Položka
Minimáln*
Doporučeno
Procesor
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98
98SE
2000
Millenium Edition
XP
Libovolný procesor Intel
Pentium II, Celeron nebo
kompatibilní
Intel Pentium III nebo vyšší
RAM
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98
98SE
2000
Millenium Edition
XP
64 MB
128 MB nebo více
Místo na disku pot(ebné pro instalaci
300 MB
Další místo na disku pot(ebné pro
naskenované obrázky
50 MB
Monitor
SVGA 800 x 600
s 16bitovými barvami
Média
Jednotka CD-ROM
Vstup/výstup
Dostupný port USB
Internetový p(ístup
Doporučeno
Zvuková karta
Doporučeno
Další
Internet Explorer 5.0 nebo
vyšší
Adobe Acrobat 4 nebo
vyšší
59
kapitola 9
Požadavky - počítač Macintosh
Položka
Minimáln*
Procesor
Procesor G3 nebo vyšší
RAM
Macintosh OS 9
Macintosh OS X
64 MB
128 MB
Místo na disku pot(ebné pro instalaci
200 MB
Další místo na disku pot(ebné pro
naskenované obrázky
50 MB
Monitor
SVGA 800 x 600
Média
Jednotka CD-ROM
Vstup/výstup
Dostupný port USB
Doporučeno
128 MB
256 MB
Internetový p(ístup
Doporučeno
Zvuková karta
Doporučeno
papír - technické údaje
kapacita zásobník0 papíru
Typ
Gramáž papíru
Vstupní zásobník1
Výstupní zásobník2
Obyčejný papír
60 až 90 g/m2
100
50 - černobíle,
20 - barevn>
Papír Legal
75 až 90 g/m2
100
50 - černobíle,
20 - barevn>
Karty
max. 200 g/m2
(kartotéční lístky)
40
10
Obálky
75 až 90 g/m2
15
10
Nekonečné papíry
(transparenty)
60 až 90 g/m2
20
20 nebo mén>
PrLhledné fólie
Nepodporováno
25
25 nebo mén>
Štítky
Nepodporováno
20
20
Fotopapír 10 x 15 cm
(4 x 6 palcL)
236 g/m2
(236 g/m2)
30
30
1 Maximální kapacita
2 Na kapacitu výstupního zásobníku má vliv zejména typ papíru a množství inkoustu
použitého p(i tisku. Zásobník je t(eba často vyprazdRovat.
60
hp officejet 6100 series
technické informace
formáty papíru
Typ
Velikost
Papír
Letter: 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 palcL)
Legal: 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 palcL)
Executive: 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 palcL)
A4: 210 × 297 mm
A5: 148 × 210 mm
B5: 182 × 257 mm
Nekonečný papír (transparent)
Letter: 216 × 279 mm (8,5 × 11 palcL)
A4: 210 × 297 mm
Obálky
č. 10 (USA): 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 palcL)
A2: 111 × 146 mm
DL: 110 × 220 mm
C6: 114 × 162 mm
PrLhledné fólie
Letter: 216 × 279 mm (8,5 x 11 palcL)
A4: 210 × 297 mm
Karty
76,2 x 127 mm (3 × 5 palcL)
101,6 x 152 mm (4 × 6 palcL)
127 x 203,2 mm (5 × 8 palcL)
A6: 105 × 148,5 mm
Pohlednice Hagaki: 100 x 148 mm
Štítky
Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcL)
A4: 210 x 297 mm
Vlastní
od 76,2 x 127 do 216 x 356 mm
Automatický podavač dokument0 (APD)
Obyčejný papír
dlouhozrnný papír 60 - 90 g/m2 – maximáln> 35 listL
Speciální papír
HP Premium Inkjet
HP Bright White Inkjet
PrLhledné fólie, fotomédia,
fotografie
Není podporováno
referenční p(íručka
61
kapitola 9
tisk - technické údaje
•
1200 × 1200 dpi černobíle pomocí technologie REt (Resolution
Enhancement Technology)
•
1200 × 1200 dpi barevn> pomocí technologie HP PhotoREt III
•
Metoda: Drop-on-demand thermal inkjet ((ízený termický inkoustový tisk)
•
Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI nebo PCL 10
•
Rychlost tisku kolísá v závislosti na složitosti dokumentu.
•
Kapacita tisku: 500 vytišt>ných stránek za m>síc (prLm>r)
•
Kapacita tisku: 3000 vytišt>ných stránek za m>síc (maximum)
Režim
Nejlepší/
inkjet/1200
Normální
Každodenní
Rychlý tisk
Rozlišení (dpi)
Rychlost (str./
min)
Černobílý tisk 1200 x 1200
2
Barevný tisk
0,5
1200 x 1200
(s optimalizací až 4800
dpi1)
Černobílý tisk 600 x 600
7
Barevný tisk
600 x 600
4
Černobílý tisk 600 x 600
8
Barevný tisk
6
600 x 600
Černobílý tisk 300 x 300
max. 19,0
Barevný tisk
max. 15,0
300 x 300
1 S optimalizací až 4800 x 1200 dpi p(i barevném tisku na papíry
premium photo, vstupní rozlišení 1200 x 1200 dpi.
tiskové okraje - technické údaje
Horní
(počáteční
okraj)
Spodní
(koncový
okraj)1
Levý
Pravý
Letter (USA)
1,8 mm
(0,07 palce)
11,7 mm
(0,46 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
Legal (USA)
1,8 mm
(0,07 palce)
11,7 mm
(0,46 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
Executive (USA)
1,8 mm
(0,07 palce)
11,7 mm
(0,46 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
6,4 mm
(0,25 palce)
ISO A4
1,8 mm
11,7 mm
3,4 mm
3,4 mm
Listy papíru
62
hp officejet 6100 series
technické informace
Horní
(počáteční
okraj)
Spodní
(koncový
okraj)1
Levý
Pravý
ISO A5
1,8 mm
11,7 mm
3,4 mm
3,4 mm
JIS B5
1,8 mm
11,7 mm
3,4 mm
3,4 mm
č. 10 (USA)
3,2 mm
(0,13 palce)
11,7 mm
(0,46 palce)
3,2 mm
(0,13 palce)
3,2 mm
(0,13 palce)
A2 (menší formát 5,5)
3,2 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
Mezinárodní DL
3,2 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
Mezinárodní C6
3,2 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
3 × 5 palcL (USA)
1,8 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 × 6 palcL (USA)
1,8 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
5 × 8 palcL (USA)
1,8 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
ISO a JIS A6
1,8 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
Hagaki (100 x148 mm)
1,8 mm
11,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
Fotografie bez rámečku
(10 x 15 cm, 4 x 6 palcL)
0
11,7 mm
0
0
Karta A6 bez okraje
(105 x 148,5 mm)
0
11,7 mm
0
0
Hagaki bez okraje
(100 x148 mm)
0
11,7 mm
0
0
Obálky
Karty
1 Tento okraj není kompatibilní s tiskem technologií LaserJet, celková oblast tisku však
kompatibilní je. Oblast tisku je posunuta od st(edu o hodnotu 5,4 mm. To má za
následek asymetrický horní a spodní okraj.
kopírování - technické údaje
referenční p(íručka
•
Digitální zpracování obrazu
•
Až 99 kopií originálu (podle modelu)
•
Digitální zm>na velikosti od 25 do 400 % (podle modelu)
•
Funkce Fit to page (P(izpLsobit na stránku), Poster (Plakát), Many on page
(Více kopií na stránce)
•
Až 19 str./min černobíle, 14 str./min barevn> (podle modelu)
•
Rychlost kopírování kolísá v závislosti na složitosti dokumentu.
63
kapitola 9
režim
Nejlepší
Normální
Rychlost rozlišení tisku (dpi) rozlišení
(str./min)
skenování (dpi)1
Černobílý tisk 0,8
1200 x 12002
2400 x 1200
Barevný tisk
1200 x 12002
2400 x 1200
Černobílý tisk 7
600 x 1200
600 x 1200
Barevný tisk
600 x 600
600 x 1200
300 x 1200
600 x 1200
600 x 300
600 x 1200
0,8
4
Rychlý tisk Černobílý tisk max. 19
Barevný tisk
max. 14
1 Maximum p(i zm>n> m>(ítka 400 %
2 Na fotografický papír nebo papír premium inkjet
fax - technické údaje
64
•
Samostatný barevný fax
•
Až 100 čísel pro rychlou volbu (podle modelu)
•
Pam>t’ až na 100 stránek (podle modelu) (Na základ> vzorového obrázku
č. 1 standardu ITU-T p(i standardním rozlišení. Faxování složit>jších
stránek nebo stránek s vyšším rozlišením trvá déle a zabírá více pam>ti.)
•
Ručn> obsluhovaný vícestránkový fax
•
Automatická opakovaná volba (až p>tkrát)
•
Protokoly s potvrzením a se záznamy o provozu
•
Fax skupiny 3 standardu CCITT/ITU s režimem opravy chyb
•
P(enosová rychlost 36,6 kb/s
•
Rychlost 6 sekund/stránka p(i 33,6 kb/s (na základ> vzorového obrázku
č. 1 standardu ITU-T ve standardním rozlišení. Faxování složit>jších stránek
nebo stránek s vyšším rozlišením trvá déle a zabírá více pam>ti.)
•
Detekce zvon>ní s automatickým p(epnutím na fax nebo záznamník
300 dpi (dpi) Foto (dpi)
Jemné (dpi)
Standardní
(dpi)
Černobílý
tisk
300 × 300
200 × 200
(8bitová
stupnice
šedé)
200 × 200
200 × 100
Barevný tisk
200 × 200
200 × 200
200 × 200
200 × 200
hp officejet 6100 series
technické informace
skenování - technické údaje
•
Tvorba fotografických projektL
•
Integrovaný editor obrázkL
•
Software OCR - automatický p(evod obrazu na upravitelný text
•
Rychlost skenování kolísá v závislosti na složitosti dokumentu.
Položka
Popis
Resolution
(Rozlišení)
1200 x 2400 dpi opticky (až 19200 dpi
interpolovan>)
Barevný tisk
48bitové barvy
8bitová stupnice šedé (256 úrovní šedé)
Rozhraní
Kompatibilní se standardem TWAIN
Oblast
skenování
US Letter, A4
fyzické technické údaje výrobku
•
Výška: 30 cm
•
Ší(ka: 49,6 cm
•
Hloubka: 39,4 cm
•
Hmotnost: 10,9 kg
údaje o napájení
•
Spot(eba energie: maximáln> 60 W
•
Napájecí nap>tí: 100 až 240 V st(., uzemn>ná zásuvka
•
Napájecí frekvence: 50 až 60 Hz
•
Proud: max. 1,0 A
okolní prostedí - technické údaje
•
Doporučený rozsah provozních teplot: 15 až 32 °C
•
Povolený rozsah provozních teplot: 5 až 40 °C
•
Relativní vlhkost: 15 až 85 % (bez kondenzace)
•
Rozsah teplot p(i skladování: -40 až 60 °C
další technické údaje
•
Pam>t’: 8,0 MB ROM, 16,0 MB RAM
Máte-li p(ístup k síti Internet, mLžete získat zvukové informace na webovém
serveru společnosti HP na adrese:
www.hp.com/support
referenční p(íručka
65
kapitola 9
vliv produktu na životní prostedí
ochrana životního prostedí
Společnost Hewlett-Packard se zavázala, že bude vyráb>t produkty v souladu
s pravidly pro ochranu životního prost(edí. P(i vývoji tohoto produktu bylo
p(ihlíženo k n>kolika atributLm, které minimalizují dopad na životní prost(edí.
Další informace naleznete na webové stránce HP Commitment to the
Environment (závazek HP vLči životnímu prost(edí) na adrese:
produkce ozónu
Tento výrobek neprodukuje žádné patrné množství ozónu (plyn O3).
spoteba energie
Spot(eba energie se výrazn> snižuje po p(epnutí do úsporného režimu, který
šet(í p(írodní zdroje a provozní náklady, aniž by to m>lo vliv na výkon za(ízení.
Tento výrobek vyhovuje norm> ENERGY STARB, což je dobrovolný program,
který byl vytvo(en za účelem podpory vývoje kancelá(ských produktL s efektivn>
(ízenou spot(ebou energie.
ENERGY STAR je ochranná známka společnosti U.S. EPA registrovaná v USA.
Jako partner programu ENERGY STAR společnost HP stanovila, že tento výrobek
splRuje podmínky programu ENERGY STAR z hlediska efektivního využití
energie.
Další informace o ustanoveních programu ENERGY STAR najdete na následující
webové stránce:
http://www.energystar.gov
využití papíru
Tento výrobek je vhodný pro využití recyklovaného papíru podle normy DIN
19309.
plasty
Plastové části, jejichž hmotnost p(esahuje 25 gramL, jsou označeny v souladu
s mezinárodními standardy, které zlepšují možnosti za(azení plastových součástí
do recyklačního procesu po skončení životnosti výrobku.
materiálové bezpečnostní listy
Materiálové bezpečnostní listy (MSDS, Material Safety Data Sheets) lze získat
na webové stránce společnosti HP:
http://www.hp.com/go/msds
66
hp officejet 6100 series
technické informace
Pokud jste v USA nebo v Kanad> a nemáte p(ístup k síti Internet, zavolejte
bezplatnou faxovou službu U.S. HP FIRST na telefonním čísle (800) 231-9300.
Seznam materiálových bezpečnostních listL získáte volbou indexového čísla 7.
Mezinárodní uživatelé bez p(ístupu k síti Internet mohou zajistit další informace
na telefonním čísle (404) 329-2009.
recyklační program
Společnost HP nabízí v mnoha zemích zvyšující se počet programL zam>(ených
na vracení a recyklaci výrobkL. Je rovn>ž partnerem nejv>tších center pro
recyklaci elektroniky po celém sv>t>. Společnost HP také šet(í zdroje
repasováním a op>tovným prodejem n>kterých nejoblíben>jších výrobkL.
informace o sm*rnicích a pedpisech
Tato část obsahuje požadavky na technické parametry produktL a prohlášení
rLzných správních ú(adL.
poznámky pro uživatele telefonní sít* v USA: Požadavky FCC
Toto za(ízení je v souladu s p(edpisy FCC, část 68. Na tomto za(ízení je štítek,
který mimo jiné informace obsahuje číslo registrace FCC a kód REN (Ringer
Equivalent Number) pro toto za(ízení. V p(ípad> pot(eby tyto informace sd>lte
svému poskytovateli telefonních služeb.
S tímto za(ízením se dodává telefonní šRLra a modulární zástrčka, které jsou
v souladu s p(edpisy FCC. Toto za(ízení je určeno pro p(ipojení k telefonní síti
nebo místnímu rozvodu pomocí kompatibilního modulárního konektoru, který je
v souladu s částí 68 p(edpisL FCC. Toto za(ízení se do telefonní sít> p(ipojuje
pomocí následujícího standardního konektoru pro p(ipojení k síti: USOC RJ11C.
Číslo REN je vhodné ke zjišt>ní počtu za(ízení, která lze p(ipojit k telefonní lince
tak, aby všechna zazvonila v p(ípad>, že se na vaše číslo pokusí n>kdo dovolat.
P(íliš mnoho za(ízení na jedné lince mLže zpLsobit, že p(i p(íchozím volání
za(ízení nebude zvonit. Ve v>tšin> oblastí, nikoli však ve všech, by součet čísel
REN všech za(ízení nem>l p(ekročit p>t (5). Chcete-li p(esn> zjistit, kolik za(ízení
lze na vaši linku p(ipojit podle čísla REN, obrat’te se na místní telefonní
společnost, která zjistí maximální REN pro vaši oblast.
Pokud toto za(ízení poškodí telefonní sít’, mLže dojít ze strany poskytovatele
telefonních služeb k dočasnému p(erušení t>chto služeb. V rámci možností
budete s touto situací obeznámeni p(edem. Pokud oznámení p(edem není
možné, budete informováni co nejd(íve. Budete také informováni o tom, že máte
právo podat stížnost na FCC. Váš poskytovatel telefonních služeb mLže zm>nit
své vybavení, za(ízení, operace a postupy zpLsobem, který ovlivní funkčnost
tohoto za(ízení. Pokud se tak stane, obdržíte oznámení p(edem, abyste byli
schopni zajistit nep(erušený chod za(ízení.
Pokud v souvislosti s tímto za(ízením dojde k problémLm, informace o záruce
a opravách získáte od výrobce nebo je najdete v p(íslušné části této p(íručky.
MLže se stát, že budete telefonní společností požádáni o odpojení tohoto
za(ízení ze sít>, dokud problém nebude odstran>n nebo dokud nebude jistota,
že toto za(ízení je pln> funkční.
referenční p(íručka
67
kapitola 9
Toto za(ízení nelze použít v kombinaci s mincovními automaty poskytovanými
telefonní společností. Na p(ipojení na konferenční linky se vztahují státní
poplatky. Další informace získáte na p(íslušných státních ú(adech pro ve(ejná
za(ízení, pro ve(ejné služby nebo v pobočce poskytovatele telefonních služeb
p(íslušného státu.
Toto za(ízení je vybaveno funkcí automatické volby. P(i nastavování nebo
ov>(ování tísRových čísel dodržujte následující zásady:
•
Nezav>šujte a vysv>tlete dispečerovi dLvod volání.
•
Tyto aktivity provád>jte v dob> mimo špičku, nap(íklad brzy ráno nebo
pozd> večer.
Poznámka: P(edpisy FCC pro telefony vybavené pomLckami pro
nedoslýchavé se na toto za(ízení nevztahují.
Podle zákona na ochranu uživatele telefonních služeb z roku 1991 je
nezákonné, aby jakákoli osoba posílala libovolné zprávy z počítače nebo
jiného elektronického za(ízení, včetn> faxových p(ístrojL, aniž by v horní nebo
dolní části první odeslané stránky zprávy nebo na první p(enášené stran> bylo
uvedeno datum a čas odeslání a identifikace firmy či osoby odesílající zprávu
a telefonní číslo za(ízení nebo podniku či osoby odesílající tuto zprávu.
(Poskytnuté telefonní číslo nesmí začínat na 900 nebo na jiné číslo, na které se
vztahují poplatky vyšší, než jsou poplatky za dálkový nebo místní p(enos.) P(i
nastavení t>chto informací ve faxovém p(ístroji postupujte podle pokynL
popsaných v nápov>d> k softwaru.
FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has
specified that the following notice be brought to the attention of users of this
product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation. Class B
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
Reorient the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and the receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858)
655-4100.
68
hp officejet 6100 series
technické informace
The user may find the following booklet prepared by the Federal
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government
Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the
Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and
void the FCC authorization to operate this equipment.
doc statement / déclaration de conformité (Canada)
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les
limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le
Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des
Communications du Canada.
Tento digitální p(ístroj nep(ekračuje limity pro elektromagnetické emise
stanovené pro digitální za(ízení t(ídy B podle sm>rnice Radio Interference
Regulations kanadského ministerstva pro komunikace.
upozorn*ní pro uživatele kanadské telefonní sít*
Certifikovaná za(ízení jsou označena značkou Industry Canada. Tento certifikát
znamená, že za(ízení splRuje určité požadavky na ochranu, provoz
a bezpečnost telefonní sít> tak, jak je p(edepisují p(íslušné dokumenty Terminal
Equipment Technical Requirements. Ministerstvo nezaručuje, že za(ízení bude
fungovat ke spokojenosti zákazníka.
P(ed instalací tohoto za(ízení by se uživatel m>l ujistit, že je dovoleno p(ipojit se
k za(ízení místní telefonní společnosti. Toto za(ízení musí být také instalováno
pomocí p(ijatelné metody p(ipojení. Zákazník by si m>l být v>dom, že i když
vyhoví výše uvedeným podmínkám, nemusí být v n>kterých situacích zaručeno,
že nedojde k provozním problémLm.
Opravy certifikovaných za(ízení by m>ly být provedeny pod dohledem zástupcL
určených dodavatelem. P(ípadné opravy a zm>ny na za(ízení provedené
uživatelem nebo poruchy za(ízení mohou být dLvodem pro to, aby telefonní
společnost požádala uživatele o odpojení za(ízení.
Pro vlastní bezpečí by se m>l uživatel ujistit, že elektrické uzemn>ní p(ipojení
elektrického rozvodu, telefonní linky a vnit(ní kovový rozvodný systém pro vodu
(pokud existuje) jsou vzájemn> propojeny. Toto bezpečnostní opat(ení je zvlášt>
dLležité ve venkovských oblastech.
Upozorn*ní! Uživatelé by se nem>li pokoušet provést takové
propojení sami, m>li by se obrátit na p(íslušnou energetickou
inspekci nebo na elektriká(e.
Poznámka: Číslo REN p(i(azené každému za(ízení terminálu poskytuje
informaci o maximálním povoleném počtu terminálL p(ipojených
k telefonnímu rozhraní. Zakončení rozhraní se mLže skládat z libovolné
kombinace za(ízení, p(ičemž jediným požadavkem je, aby součet čísel
REN všech za(ízení nep(esáhl 5.
Číslo REN tohoto výrobku (na základ> výsledkL testL podle FCC, Část 68) je
0,3B.
referenční p(íručka
69
kapitola 9
oznámení pro všechny uživatele v oblasti EEA (European Economic Area)
Tento p(ístroj byl navržen pro provoz v analogových telefonních sítích
v následujících zemích:
N>mecko
Velká Británie
Nizozemsko
Francie
Špan>lsko
Itálie
Belgie
Lucembursko
Švédsko
Rakousko
Dánsko
Irsko
Norsko
Finsko
Švýcarsko
oecko
Portugalsko
Kompatibilita s telefonní sítí závisí na uživatelem zvolených nastaveních, která je
t(eba zm>nit p(ed použitím p(ístroje v jiné zemi nebo oblasti, než ve které byl
p(ístroj zakoupen. V p(ípad> pot(eby další technické podpory se obrat’te na
prodejce nebo zástupce společnosti Hewlett-Packard.
Tento p(ístroj byl výrobcem certifikován podle sm>rnice 1999/5/EC (dopln>k II)
pro samostatné p(ipojení k evropské ve(ejné telefonní síti (PSTN). Vzhledem
k rozdílLm mezi telefonními sít>mi PSTN v jednotlivých zemích však tato
homologace sama o sob> neposkytuje bezpodmínečnou záruku správné funkce
v libovolném koncovém bodu každé telefonní sít>.
V p(ípad> jakýchkoli potíží se nejprve obrat’te na prodejce za(ízení.
notice to users of the Irish telephone network
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing.
In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended
to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.
upozorn*ní pro uživatele n*mecké telefonní sít*
Produkty HP 6100 Series jsou navrženy pro p(ipojení pouze k analogovým
ve(ejným telefonním sítím (PSTN). Zapojte telefonní zástrčku TAE N dodávanou
se za(ízením hp officejet 6100 series do zásuvky ve zdi (TAE 6) kód N. Výrobek
hp officejet 6100 series lze použít jako jedno za(ízení nebo v kombinaci (v
sériovém zapojení) s jiným schváleným za(ízením terminálL.
geräuschemission
LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19
70
hp officejet 6100 series
technické informace
VCCI-2 (Japan)
notice to Korean customers
referenční p(íručka
71
kapitola 9
declaration of conformity
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer’s Name and Address:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
declares that the
product
Product Name:
hp officejet 6100 series (Q1636A)
Model Number(s):
officejet 6105 (Q1637A), officejet 6110 (Q1638A), officejet 6110xi
(Q1639A), officejet 6110v (Q1640A)
Product Options:
All
conforms to the following Product Specifications:
Safety:
EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 and A11
IEC60950:1991 +A1, A2, A3 and A4
UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995
NOM-019-SCFI-1993
IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)
EMC:
CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B
CISPR24:1997/EN55024:1998
IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
AS/NZS 3548: 1992
CNS13438
FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2
GB 9254-1998
Telecom:
TBR21: 1998, EG 201 121:1998
Supplementary Information
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the
EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC (ANNEX II) carries the CE
marking accordingly.
European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office
or
Hewlett-Packard GmbH.
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-703114-3143)
72
hp officejet 6100 series
získání podpory k zaízení
hp officejet 6100
10
Tato kapitola obsahuje informace o podpLrných službách poskytovaných
společností Hewlett-Packard.
Pokud nemLžete nalézt pot(ebnou odpov>X v tišt>né nebo elektronické
dokumentaci dodávané s produktem, využijte jednu ze služeb technické
podpory HP, které jsou uvedeny na následujících stránkách. N>které služby
technické podpory jsou dostupné jen v USA a v Kanad>, jiné jsou k dispozici
v mnoha zemích po celém sv>t>. Pokud v seznamu zemí nenajdete číslo služby
technické podpory pro p(íslušnou zemi nebo oblast, požádejte o pomoc
nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti HP.
získání podpory a dalších informací pomocí sít* Internet
Máte-li p(ístup k síti Internet, mLžete se obrátit o pomoc na webový server
společnosti Hewlett-Packard na adrese:
www.hp.com/support
Webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spot(ební materiál
a informace o objednávání.
podpora zákazník0 společnosti hp
S p(ístrojem HP OfficeJet mohou být dodávány softwarové aplikace jiných
společností. Pokud máte potíže s n>kterým z programL, zajistí nejlepší
technickou pomoc odborník p(íslušné firmy.
Pokud pot(ebujete kontaktovat st(edisko HP Customer Support (podpora
zákazníkL HP), proveXte p(ed voláním tyto kroky.
1
Zkontrolujte, zda jsou spln>ny následující podmínky:
a. Za(ízení je p(ipojené ke zdroji napájení a je zapnuté.
b. P(íslušné tiskové kazety jsou správn> nainstalované.
c. Ve vstupním zásobníku je správn> vložen doporučený papír.
2
Resetujte p(ístroj podle následujícího postupu.
a. P(ístroj vypn>te tlačítkem On (Zapnuto), které se nalézá vp(edu na
ovládacím panelu p(ístroje.
b. Odpojte kabel napájení v zadní části p(ístroje.
c. P(ipojte kabel napájení zp>t k p(ístroji.
d. Tlačítkem On (Zapnuto) p(ístroj zapn>te.
3
Pokuste se najít (ešení problému na webových stránkách společnosti HP na
následující adrese:
www.hp.com/support
73
kapitola 10
4
Pokud potíže trvají a pokud se pot(ebujete spojit se zástupcem podpory
zákazníkL společnosti HP, postupujte takto:
– P(ipravte si výrobní číslo a servisní identifikační číslo (service ID).
Výrobní číslo zobrazíte tak, že na ovládacím panelu stisknete současn>
tlačítka Enter a Start Copy, Black (Kopírovat, černobíle) a podržíte je
stisknutá, dokud se na ovládacím panelu nezobrazí požadované číslo.
Servisní identifikační číslo (service ID) zobrazíte současným stisknutím
tlačítek Enter a Start Copy, Color (Kopírovat, barevn>).
– Vytiskn>te protokol o výsledku autotestu. Informace o tisku tohoto
protokolu naleznete v tématu tisk protokolu autotestu na stránce 46.
– Zhotovte barevnou kopii.
– P(ipravte si podrobný popis problému.
5
Zavolejte st(edisko HP Customer Support (podpora zákazníkL HP). B>hem
hovoru buXte poblíž p(ístroje.
volání v USA b*hem záruční doby
Volejte číslo (208) 323-2551 od pond>lí do pátku od 6:00 do 22:00 (Mountain
Standard Time- MST) a v sobotu od 9:00 do 16:00 (MST). Tato služba je v dob>
záruky bezplatná krom> standardních telefonních poplatkL za dálkové hovory.
Po záruce mLže být tato služba zpoplatn>na.
telefonická podpora v dalších částech sv*ta
Níže uvedená čísla byla platná v dob> vydání této p(íručky. Seznam aktuálních
čísel služby HP Support Service (mezinárodní služba podpory HP) se zobrazí po
zadání p(íslušné zem>, oblasti nebo jazyka na následující adrese:
www.hp.com/support
V Koreji mLžete navštívit také stránku:
www.hp.co.kr/
V Japonsku mLžete navštívit také stránku:
www.hp.com/jp
St(edisko podpory společnosti HP je možné telefonicky kontaktovat
v následujících zemích nebo oblastech. Pokud vaše zem> nebo oblast není
v seznamu uvedena, obrat’te se na místního prodejce nebo na nejbližší prodejní
a servisní zastoupení společnosti HP.
Služby technické podpory jsou v záruční dob> bezplatné, krom> standardních
telefonních poplatkL za dálkové hovory. V n>kterých p(ípadech mLže být
účtován paušální poplatek za jedno využití služby.
Podrobnosti a podmínky telefonické podpory v Evrop> získáte pro danou zemi
nebo oblast na následující webové stránce:
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html
Obrátit se mLžete také na prodejce nebo zavolat na telefonní číslo společnosti
HP uvedené v této p(íručce.
Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zlepšovat naše telefonické služby
podpory, doporučujeme vám pravideln> vyhledávat na našich webových
stránkách nové informace týkající se nabízených služeb a dopravy.
74
hp officejet 6100 series
získání podpory k za(ízení hp officejet 6100
zem*/oblast
technická podpora hp
zem*/oblast
technická podpora hp
Alžírsko1
+213 (0) 61564 543
Libanon
+971 4 883 8454
Argentina
0810-555-5520
MaXarsko
+36 (0) 1 382 1111
Austrálie
+61 3 8877 8000
1902 910 910
Malajsie
1-800-805405
Bahrajn (Dubaj)
800 728
Maroko1
+212 22404 747
Belgie (francouzsky)
+32 (0) 2 626 8807
Mexiko
01-800-472-6684
Belgie (holandsky)
+32 (0) 2 626 8806
Mexiko (Mexico City)
5258-9922
Brazílie (Demais
Localidades)
0800 157751
N>mecko (0,12 euro/min)
+49 (0) 180 52 58 143
Brazílie (Grande Sao Paulo) (11) 3747 7799
Nizozemsko
+31 (0) 20 606 8751
Chile
800-360-999
Norsko
+47 22 11 6299
Česká republika
+420 (0) 261307310
Nový Zéland
0800 441 147
Čína
86 10 6564 5959
Omán
+971 4 883 8454
Dánsko
+45 39 29 4099
Palestina
+971 4 883 8454
Egypt
02 532 5222
Panama
001-800-7112884
Ekvádor
1800-711-2884
Peru
0-800-10111
Evropa (anglicky)
+44 (0) 207 512 5202
Polsko
+48 22 865 98 00
Filipíny
632-867-3551
Portoriko
1-877-2320-589
Finsko
+358 (0) 203 47 288
Portugalsko
+351 21 3176333
Francie (0,34 euro/min)
0892 69 60 22
Rakousko
+43 (0) 810 00 6080
Guatemala
1800-995-5105
Rumunsko
+40 1 315 44 42 nebo místní
číslo
01 3154442
Hongkong (SAR)
+85 (2) 3002 8555
Ruská federativní republika,
Moskva
+7 095 797 3520
Indie
1-600-112267
91 11 6826035
Ruská federativní republika,
Petrohrad
+7 812 346 7997
Indonésie
62-21-350-3408
oecko
+30 1060 73 603
Irsko
+353 (0) 1 662 5525
Saúdská Arábie
+800 897 14440
Itálie
+39 (0) 226410350
Singapur
65 6272 5300
Izrael
+972 (0) 9 8304848
Slovensko
+421 (0) 2 682 08080
Japonsko
0570 000 511
+81 3 3335 9800
Spojené arabské emiráty
+971 4 883 8454
Jemen
+971 4 883 8p454
Špan>lsko
+34 902 321 123
Jižní Afrika (JAR)
086 000 1030
Švédsko
+46 (0)8 619 2170
Jižní Afrika (mimo JAR)
+27-11 258 9301
Švýcarsko 2
+41 (0) 84 880 1111
Jordánsko
+971 4 883 8454
Tchajwan
+886-2-2717-0055
0800 010 055
Kanada - po záruce
(hovor není bezplatný)
1-877-621-4722
Thajsko
+66 (2) 661 4000
referenční p(íručka
75
kapitola 10
zem*/oblast
technická podpora hp
zem*/oblast
technická podpora hp
Kanada – v záruce
(905) 206 4663
Tunisko1
Karibská oblast a st(ední
Amerika
1-800-711-2884
Turecko
+90 216 579 7171
Katar
+971 4 883 8454
Ukrajina
+7 (380-44) 490-3520
Kolumbie
9-800-114-726
Velká Británie
+44 (0) 207 512 52 02
Korea (mimo Soul)
080 999 0700
Venezuela
0800-47468368 nebo
800-477-7777
Korea (Soul)
+82 (2) 3270 0700
Venezuela (Caracas)
(502) 207-8488
Kostarika
0-800-011-0524
Vietnam
84 (0) 8 823 4530
Kuvajt
+971 4 883 8454
+216 1891 222
1 Toto číslo je určeno pro francouzsky mluvící zákazníky z následujících zemí: Maroko, Tunisko, Alžírsko.
2 Toto číslo je určeno pro n>mecky, francouzsky a italsky mluvící zákazníky ve Švýcarsku.
volání v Austrálii - po záruce
Pokud již vypršela záruka na vaše za(ízení, volejte na telefonní číslo 03 8877
8000. Poplatek za pozáruční technickou podporu ve výši 27,50 USD (včetn>
dan> GST) za jednu událost bude účtován prost(ednictvím vaší kreditní karty. Od
9:00 do 17:00 hodin lze v pracovní dny volat také na číslo 1902 910 910
(poplatek 27,50 USD je účtován na váš telefonní účet). (Zm>na poplatkL a časL
vyhrazena.)
píprava jednotky k odeslání
Pokud po hovoru se st(ediskem HP Customer Support (podpora zákazníkL HP)
nebo návratu na místo nákupu budete požádáni o zaslání za(ízení do servisu,
vypn>te za(ízení a zabalte je podle následujícího postupu. Zabráníte tak
možnému dalšímu poškození produktu HP.
1
Zapn>te za(ízení.
Pokud za(ízení nelze zapnout nebo je-li držák tiskových kazet ve výchozí
poloze, p(eskočte kroky 1 až 6. Nebudete moci vyjmout tiskové kazety.
Pokračujte krokem 7.
2
Otev(ete dví(ka pro p(ístup k inkoustovým kazetám.
3
Vyjm>te tiskové kazety z držákL a stlačte páčky do dolní polohy. Další
informace o vyjímání tiskových kazet naleznete v tématu vým*na tiskových
kazet na stránce 47.
Upozorn*ní! Vyjm>te ob> tiskové kazety a stlačte ob> páčky do
dolní polohy. Pokud tento krok vynecháte, mLže se za(ízení
poškodit.
76
4
Tiskové kazety vložte do neprodyšného sáčku, ve kterém není p(íliš mnoho
vzduchu, aby kazeta nevyschla, a uložte je stranou (se za(ízením je posílejte
pouze na výslovný pokyn pracovníkast(ediska podpory zákazníkL HP).
5
Vypn>te za(ízení.
6
Zav(ete dví(ka pro p(ístup k inkoustovým kazetám.
hp officejet 6100 series
získání podpory k za(ízení hp officejet 6100
7
Odejm>te kryt ovládacího panelu podle následujícího postupu:
a. Uchopte ob> strany krytu ovládacího panelu.
b. Palci odd>lte kryt od spodní části.
8
Kryt ovládacího panelu uschovejte. Nevracejte jej spolu se za(ízením.
9
Je-li to možné, zabalte za(ízení do originálního obalu nebo do obalu, ve
kterém bylo dodáno náhradní za(ízení.
Pokud nemáte pLvodní obal, použijte jiné vhodné balicí materiály. Na
škody vzniklé p(i p(eprav> v dLsledku nesprávného zabalení nebo
nevhodného zacházení p(i p(eprav> se nevztahuje záruka.
10 Na vn>jší obal p(ilepte štítek se zpáteční adresou.
11 Do krabice vložte následující položky:
– stručný popis potíží pro servisního pracovníka (užitečné jsou ukázky
problémL s kvalitou tisku),
– kopii účtenky nebo jiného dokladu o prodeji, podle kterého lze ov>(it
trvání záruky,
– své jméno, adresu a telefonní číslo, kde je možné vás b>hem dne
zastihnout.
referenční p(íručka
77
kapitola 10
distribuční stedisko hp
Software HP OfficeJet, tišt>nou referenční p(íručku, instalační leták a další
vym>nitelné díly mLžete objednat pomocí n>kterého z následujících postupL:
•
V USA nebo v Kanad> volejte na číslo (208) 323 2551.
•
Navštivte následující webové stránky:
https://warp2.external.hp.com/Driver/dr_country_select.asp
78
hp officejet 6100 series
11
informace o záruce
hp officejet 6100 series
Trvání omezené záruky (hardware a práce): 1 rok
Trvání omezené záruky (média CD): 90 dní
Trvání omezené záruky (tiskové kazety): 90 dní
záruční servis
expresní servis
Než mLže zákazník využít službu expresního servisu společnosti HewlettPackard, musí nap(ed problémy konzultovat se servisním st(ediskem
společnosti HP nebo se st(ediskem HP Customer Support Center (podpora
zákazníkL společnosti HP). Kroky, které je t(eba provést p(ed voláním
zákaznické podpory, jsou uvedeny v části podpora zákazník0 společnosti hp na
stránce 73.
Pokud je t(eba vym>nit dílčí součást za(ízení, kterou si mLže zákazník vym>nit
sám, mohou být součásti zákazníkovi doručeny prost(ednictvím samostatn>
expedované dodávky. V takovém p(ípad> společnost Hewlett-Packard zaplatí
p(epravní náklady, clo i daR a poskytne konzultaci po telefonu týkající se
vým>ny dané součásti. Společnost Hewlett-Packard také zaplatí veškeré náklady,
clo i dan> týkající se p(íslušné součásti, kterou zákazník na vyžádání společnosti
HP pošle zp>t.
St(edisko HP Customer Support Center (podpora zákazníkL HP) mLže požádat
zákazníky, aby se obrátili na určené servisní zástupce, kte(í jsou autorizováni
společností Hewlett-Packard pro poskytování servisu k produktLm HP.
rozšíení záruky
B>žnou záruku z výroby lze prodloužit až na dobu t(í let zakoupením sady
HP SUPPORTPACK. Servisní podpora začíná dnem zakoupení produktu a licenci
je nutné zakoupit do 180 dní od nákupu produktu. Tento program zahrnuje
telefonickou podporu od pond>lí do pátku od 6:00 do 22:00 MST (Mountain
Standard Time) a v sobotu od 9:00 do 16:00 (MST). Pokud se p(i rozhovoru
s pracovníkem technické podpory ukáže, že pot(ebujete produkt vym>nit,
společnost HP vám produkt zašle následující pracovní den, a to zcela bezplatn>.
Dostupné pouze v USA.
Další informace získáte na telefonním čísle 1-888-999-4747 nebo na následující
webové stránce společnosti HP:
http://www.hp.com/go/hpsupportpack
V ostatních částech sv>ta se obrat’te na místní zastoupení HP Customer Support
(podpora zákazníkL HP). Seznam čísel mezinárodní zákaznické podpory
najdete v části telefonická podpora v dalších částech sv*ta na stránce 74.
79
kapitola 11
zaslání zaízení hp officejet 6100 series do servisu
P(ed zasláním za(ízení HP Officejet do servisu musíte nejprve zavolat do
st(ediska HP Customer Support (podpora zákazníkL HP). Kroky, které je t(eba
provést p(ed voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části podpora
zákazník0 společnosti hp na stránce 73.
ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlettpackard
rozsah omezené záruky
Společnost Hewlett-Packard (dále jen HP) zaručuje koncovému zákazníkovi (dále
jen zákazník), že na žádném produktu (ady HP officejet 6100 Series (dále jen
produkt), včetn> souvisejícího softwaru, p(íslušenství, médií a spot(ebního
materiálu, se b>hem záruční doby neprojeví vady materiálu a zpracování,
p(ičemž za počátek této doby je považováno datum nákupu zákazníkem.
Pro každý hardwarový produkt je doba platnosti omezené záruky HP stanovena
na jeden rok na součásti a jeden rok na práci. Pro všechny ostatní produkty je
délka omezené záruky HP devadesát dní pro součásti i práci.
Pro všechny softwarové produkty se omezená záruka HP vztahuje pouze na
selhání p(i provád>ní programových instrukcí. Společnost HP nezaručuje, že
provoz libovolného produktu bude nep(erušovaný nebo bezchybný.
Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady, které vzniknou
v dLsledku normálního používání produktu. Nevztahuje se na jiné problémy
včetn> následkL: (a) nesprávné údržby nebo úprav, (b) používání softwaru,
p(íslušenství, médií nebo spot(ebního materiálu nedodávaného nebo
nepodporovaného společností HP nebo (c) provozem v podmínkách, které
nevyhovují technickým údajLm produktu.
Pro libovolný hardwarový produkt platí: použití tiskových kazet, které nedodává
společnost HP, či opakovan> napln>ných tiskových kazet nemá vliv na záruku
poskytnutou zákazníkovi ani na jakoukoli smlouvu o poskytování podpory mezi
společností HP a zákazníkem. Pokud však selhání nebo poškození produktu
vznikne v dLsledku použití kazet jiných značek než HP nebo opakovan>
napln>ných kazet, bude si za opravu takto poškozeného produktu společnost HP
účtovat standardní náklady na práci a materiál.
Pokud společnost HP obdrží upozorn>ní na vadu jakéhokoli produktu v prLb>hu
záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vym>ní vadný
produkt. Pokud náklady na práci nejsou kryty v rámci omezené záruky
společnosti HP, oprava bude účtována podle standardního ceníku společnosti
HP za práci.
Pokud společnost HP nemLže opravit ani vym>nit vadný produkt, na který se
vztahuje záruka společnosti HP, vrátí vám v rozumné dob> po oznámení defektu
nákupní cenu produktu.
Společnost HP nemá povinnost opravit, vym>nit nebo vrátit peníze, dokud
zákazník společnosti HP vadný produkt nevrátí.
Vym>n>ný produkt mLže být nový nebo jako nový za p(edpokladu, že bude mít
funkce p(inejmenším rovnocenné s pLvodním produktem.
80
hp officejet 6100 series
informace o záruce
Produkty společnosti HP, včetn> všech produktL zmín>ných v této záruce, mohou
obsahovat opravené součásti, komponenty nebo materiály, které jsou z hlediska
provozu ekvivalentní novým součástem.
Omezená záruka společnosti HP pro všechny produkty je platná ve všech zemích
či oblastech anebo lokalitách, kde společnost HP poskytuje podporu pro produkt
a kde byl produkt uveden na trh. ÚroveR záručních služeb se mLže lišit podle
místních standardL. Společnost HP nemá žádné závazky týkající se zm>ny
formy, vybavení nebo funkce produktu tak, aby byl umožn>n jeho provoz v zemi
či oblasti nebo lokalit>, pro kterou výrobek nikdy nebyl určen.
omezení záruky
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ
DODAVATELÉ (ToETÍ STRANY) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO
NESTANOVÍ PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, Au JIŽ VÝSLOVNw UVEDENÉ
NEBO ODVOZENÉ, TÝKAJÍCÍ SE POPISOVANÝCH VÝROBKx SPOLEČNOSTI
HP, A VÝSLOVNw ODMÍTAJÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY
PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
omezení závazk0
V rozsahu povoleném místními zákony jsou náhrady poskytované zákazníkovi
podle této omezené záruky jediné a výhradní náhrady, které mLže zákazník
obdržet.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU ZÁVAZKx
SPECIFICKY UVEDENÝCH V USTANOVENÍCH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY,
NENÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PoÍPADw ODPOVwDNÁ ZA PoÍMÉ,
NEPoÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY BEZ OHLEDU
NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, JAKO PoEČIN PROTI
PRÁVU NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ NORMY A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA
MOŽNOST TwCHTO ŠKOD BYLA SPOLEČNOST HP UPOZORNwNA.
místní právo
Ustanovení této omezené záruky poskytují zákazníkovi specifické právní nároky.
Zákazník mLže mít další práva, která se mohou lišit podle státu v rámci USA,
podle provincií v Kanad> a podle jednotlivých zemí na celém sv>t>.
V rozsahu, ve kterém jsou ustanovení omezené záruky v rozporu s místními
zákony, je t(eba tato ustanovení považovat za upravená tak, aby byla v souladu
s místním právním (ádem. Podle místních zákonL se n>která pop(ení a omezení
uvedená v tomto ustanovení nemusí vztahovat na daného zákazníka. N>které
státy v USA či n>které vlády mimo USA (včetn> kanadských provincií) mohou
nap(íklad:
odmítnout z(eknutí se závazkL a omezení uvedená v tomto ustanovení v p(ípad>,
že omezují práva spot(ebitele (nap(íklad ve Velké Británii);
jinak omezit možnost výrobce uplatnit taková z(eknutí se závazkL nebo
omezení; nebo
poskytnout zákazníkovi další záruční práva, určit dobu trvání odvozených záruk,
které výrobce musí ze zákona poskytovat, nebo nepovolit omezení délky
odvozených záruk.
referenční p(íručka
81
kapitola 11
PRO SPOToEBITELSKÉ TRANSAKCE V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDw
PODMÍNKY V USTANOVENÍCH TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY V ROZSAHU
POVOLENÉM PRÁVNÍM oÁDEM NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ
ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA UPLATNITELNÁ PRO PRODEJ POPISOVANÝCH
PRODUKTx SPOLEČNOSTI HP TwMTO ZÁKAZNÍKxM; NAOPAK TATO PRÁVA
DOPLyUJÍ.
82
hp officejet 6100 series
rejstík
A
automatický podavač
dokumentL
vkládání originálL do, 10
B
barva
fax, 32
sytost kopie, 19
blahop(ání, vkládání, 14
C
chránič tiskové kazety, 47
chybové protokoly, fax, 35
Č
čišt>ní
sklen>ná podložka, 45
spodní strana víka, 45
tiskové kazety, 50
vn>jšek, 46
čišt>ní sklen>né podložky, 45
čísla, opakovaná volba, 37
D
declaration of conformity, 72
director (správce), p(ehled, 5
displej ovládacího panelu, 3
nastavení úhlu
zobrazení, 51
rychlost posunu textu, 51
distribuční st(edisko hp, 78
E
Error Correction Mode (Režim
opravy chyb), 37
F
fax
automatická opakovaná
volba, 37
automatická opakovaná
volba čísel, 3, 37
automatický p(íjem volání, 3
chybové protokoly, 35
Error Correction Mode
(Režim opravy chyb), 37
nastavení automatického
zmenšení, 38
nastavení formátu
papíru, 40
nastavení hlasitosti, 38
nastavení schématu zvon>ní
p(ed odpov>dí, 38
nastavení vzhledu, 36
nastavení záhlaví, 41
odeslání, 31
odeslání barevného
faxu, 32
odeslání faxu více
p(íjemcLm, 33
odeslání pomocí položek
rychlé volby, 32
opakovaná volba p(i
obsazené lince, 37
opožd>né odeslání, 33
plánované odeslání, 33
potvrzující protokoly, 35
protokoly, 31, 35, 36
protokoly o transakcích, 36
p(íjem, 34
rozesílání, 33
rozlišení, 4
rozlišovací vyzván>ní, 38
ruční p(íjem, 35
rychlá volba, 39
tisk faxL uložených v
pam>ti, 42
tisk protokolL, 35
tlačítka, 3
vytvo(ení položky rychlé
volby pro jednotlivého
účastníka, 39
zadání textu, 41
záhlaví, 41
zesv>tlení, 36
zm>na kontrastu, 36
zm>na rozlišení, 36
zrušení naplánovaného
faxu, 33
ztmavení, 36
formát papíru, zm>na pro
kopírování, 15
fotografie
kopírování, 21
zvýrazn>ní kopie, 19
fotopapír 10 x 15 cm (4 x 6
palcL), vkládání, 13, 14
fotopapír, vkládání, 13, 14
funkce 2 na 1, 23
H
hlasitost zvon>ní a pípání,
nastavení, 38
hlasitost zvuku, nastavení, 38
hlasitost, nastavení u faxu, 38
hp director (správce hp), 5
hp officejet
funkce nabídky, 7
software, 5
hp photo & imaging gallery
(galerie fotografií a
obrázkL hp), 28
I
indikátor obsazené linky, 3
indikátor ve tvaru vyk(ičníku
(nutný zásah), 5
informace o sm>rnicích a
p(edpisech, 67
inkoustové kazety, viz tiskové
kazety
instalace kabelu USB, 56
K
karty Hagaki
vkládání, 14
kazety
vým>na, 47
zarovnání, 49
klávesnice, 3
zadání textu, 41
kontrast
displej ovládacího
panelu, 51
zm>na pro faxování, 36
kontrast, zvýrazn>ní barev
fotografie, 19
kopírování
2 na 1, 23
fotografie, 21
kvalita, 4, 18
nastavení počtu kopií, 18
nažehlovací obtisk na
textil, 24
83
rejst(ík
n>kolik kopií na jedinou
stránku, 22
originál, 22
p(izpLsobení na stránku, 21
rychlost, 18
speciální zpLsoby
kopírování, 20
sytost barev, 19
tlačítka, 3
vytvá(ení kopií, 17
výchozí, 20
zastavení, 25
zesv>tlení, 5, 19
zmenšení, 18
zm>na výchozího
nastavení, 20
ztmavení, 5, 19
zv>tšení, 18
zvýrazn>ní, 19
kvalita, 18
N
nabídka funkcí faxu, 43
nabídky, 43
funkce faxu, 43
nastavení kopírování, 26
nastavení rychlé volby, 43
rozší(ené nastavení faxu, 43
stav a údržba, 43
nastavení
další informace, 53
datum a čas, 40
formát papíru, 40
hlasitost zvon>ní a
pípání, 38
kopírování fotografií, 21
kvalita kopír., 18
nejlep.kval.kopír., 18
normál.kval.kopír., 18
počet kopií, 18
rychlá volba, 39
rychlé kopír., 18
rychlost kopír., 18
rychlost posunu textu, 51
sytost barev kopie, 19
uložení pro kopírování, 20
úhel zobrazení, 51
úsporný režim, 50
výchozí nastavení pro
kopírování, 20
záhlaví faxu, 41
zesv>tlení kopie, 19
zmenšení kopie, 18
ztmavení kopie, 19
zv>tšení kopie, 18
84
zvýrazn>ní textu, 19
nastavení času, 40
nastavení data, 40
nastavení hlasitosti zvukL
faxu, 38
nastavení rozlišení faxu, 36
nastavení rychlosti posunu
textu, 51
nastavení úsporného
režimu, 50
nažehlovací obtisk, 24
nažehlovací obtisk na textil, 24
vkládání, 14
nápov>da, 1
nejlep.kval.kopír., 18
nekonečný papír
rady pro vkládání, 15
normál.kval.kopír., 18
nová instalace softwaru, 54
O
obálky, vkládání, 12
objednávání tiskových
kazet, 87
obnova nastavení od
výrobce, 50
obrázek, posunutí, 23
odeslání
fax, 31
faxovat více p(íjemcLm, 33
opožd>ný fax, 33
odstran>ní softwaru, 54
okraje, zv>tšení, 23
opakovaná volba p(i nep(ijetí
volání, 37
opakovaná volba p(i obsazené
lince, 37
opakovaná volba, čísla, 37
opožd>ný fax, 33
originály
n>kolik kopií, 22
tisk dvou originálL na
stránku, 23
zpLsob umíst>ní na
sklen>nou podložku, 9
zpLsob vkládání do
APD, 10
ovládací panel
funkce, 3
skenování, 27
zadání textu, 41
P
papír
doporučená, 10
nastavení formátu, 15
rady pro vkládání, 14–15
vkládání, 10
zm>na typu, 15
zm>na výchozího formátu
pro kopírování, 15
papír do inkoustových tiskáren
(inkjet), vkládání, 14
papíry hp, rady pro
vkládání, 14
plánování
fax, 33
zrušení naplánovaného
faxu, 33
počet kopií, 5
nastavení, 18
podpora zákazníkL, 73
podpora zákazníkL společnosti
hp, 73
pohlednice, vkládání, 13, 14
položky rychlé volby pro
jednotlivé účastníky,
vytvo(ení, 39
posunout okraje, 23
protokol autotestu, 46
protokoly
automatický fax, 35
autotest, 46
fax, 31
ruční fax, 36
prLhledná fólie
doporučené volby, 10
rady pro vkládání, 14
p(izpLsobení na stránku, 21
p(íjem, fax, 34
R
rozesílání faxu, 33
rozlišení – zm>na pro
faxování, 36
rozlišovací vyzván>ní, 38
rychlá volba
nastavení, 39
odeslat fax, 32
tlačítka, 3
vytvo(ení položky pro
jednotlivého účastníka, 39
zadání textu, 41
rychlé kopír., 18
`
(ešení problémL
odstran>ní a nová instalace
softwaru, 54
hp officejet 6100 series
rejst(ík
S
schéma zvon>ní p(ed
odpov>dí, 38
skenování
jiné cílové umíst>ní, 28
pomocí ovládacího
panelu, 27
tlačítka, 3
zastavení, 28
skládaný papír
rady pro vkládání, 15
služby technické podpory, 73
software
odstran>ní a nová
instalace, 54
úvod, 5
speciální funkce, 4, 23
omezení, 9
spodní strana víka, čišt>ní, 45
storno
kopírování, 25
naplánovaný fax, 33
skenování, 28
tlačítko, 5
sytost barevné kopie, 19
Š
štítky
vkládání, 14
T
technické údaje, 62
telefonní čísla, 73
telefonní čísla, služba technické
podpory, 73
telefonní linka – více čísel, 38
text
zadání z klávesnice, 41
zvýrazn>ní, 19
tisk
faxové protokoly, 35
faxy v pam>ti, 42
nekonečný (skládaný) papír,
rady pro vkládání, 15
obálky, 12
protokol autotestu, 46
tiskové kazety
chránič, 47
čišt>ní, 50
skladování, 47
vým>na, 47
tlačítka
automatický p(íjem
volání, 35
klávesnice, 3, 41
reference guide
kvalita, 4, 18
nabídka, 4
ovládací panel, 3
počet kopií, 5, 18
reduce/enlarge (zmenšit či
zv>tšit), 4, 18
rozlišení, 4
rychlá volba, 3, 32, 39
skenovat do, 5, 28
speciální funkce, 4, 23
spustit skenování, 5, 27
storno, 5
sv>tlejší či tmavší, 5, 19
typ papíru, 24
tlačítko automatického p(íjmu
volání, 3, 35
U
uložení naskenovaného
obrázku, 27
Ú
údržba
čišt>ní sklen>né
podložky, 45
čišt>ní spodní strany
víka, 45
čišt>ní tiskových kazet, 50
čišt>ní vn>jšku, 46
obnova výchozích nastavení
od výrobce, 50
protokol autotestu, 46
úsporný režim pro
energii, 50
vým>na tiskových kazet, 47
zarovnání kazet, 49
úhel zobrazení, nastavení, 51
úprava nastavení
fax, 38
kopírování, 20
úhel zobrazení, 51
úsporný režim pro energii, 50
úsporný režim pro sv>telný
zdroj, 50
úsporný režim pro sv>tlo, 50
úvod
program Director
(Správce), 5
úvodní informace
použití ve spojení s
počítačem, 5
p(ehled funkcí programu
director (správce), 5
V
velikost papíru legal
kopírovat z, 18
více p(íjemcL
p(íjemce faxu, 33
vkládání
fotopapír, 13, 14
karty Hagaki, 14
nastavení formátu
papíru, 15
obálky, 12
originál na sklen>né
podložce, 9
originál v APD, 10
papír, 10
pohlednice, 13, 14
rady, 14
tiskové kazety, 47
zm>na typu papíru, 15
výchozí nastavení
obnova výchozích nastavení
od výrobce, 50
zm>na pro kopírování, 20
výchozí nastavení od výrobce
obnova, 50
zm>na pro kopírování, 20
výstupní zásobník, 15
podp>ra papíru, 12
výukový kurs
funkce ovládacího panelu, 3
Z
zadání textu z klávesnice, 41
zarovnání kazet, 49
zaslání za(ízení hp officejet
6100 series do
servisu, 80
zastavení
kopírování, 25
skenování, 28
záhlaví, fax, 41
základní nastavení faxu, 43
záruka, 73
rozší(ení, 79
servis, 79
ustanovení, 80
zásobník papíru, vkládání, 10
zesv>tlení nebo ztmavení
kopií, 5, 19
zesv>tlit nebo ztmavit
fax, 36
zmenšení kopie, 4, 18, 21
ztmavení kopie, 19
zv>tšení kopie, 4, 18, 21
zvýrazn>ní, 19
zvýrazn>ní v režimu pro
kopírování fotografií, 21
85
rejst(ík
86
hp officejet 6100 series
objednávání spotebního materiálu
Následující informace slouží pro objednávání spot(ebního materiálu pro
za(ízení HP OfficeJet 6100 Series.
objednávání médií
P(i objednávání médií, jako jsou nap(íklad média HP Premium Inkjet Paper,
HP Premium Inkjet Transparency Film, HP Iron-On T-shirt Transfer Paper nebo
HP Greeting Cards, postupujte jedním z t>chto zpLsobL:
•
Pro objednávky v USA a Kanad> p(ejd>te na stránky
www.hpshopping.com.
•
Pro objednávky v ostatních zemích p(ejd>te na stránky
www.hpshopping.com.
Vyberte možnost other countries (ostatní zem>), poté klepnutím na možnost
Yes (Ano) opust’te stránky hpshopping.com.
Odtud jsou dále p(ístupné stránky hpshopping.com pro daný jazyk či
oblast.
objednávání tiskových kazet
Následující tabulka obsahuje seznam tiskových kazet, které mLžete používat
v za(ízení HP OfficeJet 6100 Series. Obvyklý tisk pomocí 4 barev je možné
rozší(it na šestibarevný tisk pomocí barevné tiskové kazety HP pro tisk fotografií
(č. 58), kterou nahradíte černou tiskovou kazetu.
tiskové kazety
objednací číslo hp
Černá tisková kazeta HP
Č. 56, černá tisková kazeta 19 ml
Barevná tisková kazeta HP
Barevná tisková kazeta HP pro fotografie
Č. 57, barevná tisková kazeta 17 ml
Č. 58, barevná tisková kazeta 17 ml
Máte-li p(ístup k síti Internet, mLžete další informace získat na webovém serveru
společnosti HP na adrese:
www.hp.com/support
87
Navštivte informační centrum hp officejet společnosti Hewlett-Packard.
Získáte zde všechny informace pot(ebné pro maximální využití za(ízení
HP OfficeJet.
•
Technická podpora
•
Spot(ební materiál a informace o objednávání
•
Užitečné rady
•
Možnosti vylepšení produktu
www.hp.com/support
2002 Hewlett-Packard Company
Vytišt>no v USA, Mexiku, N>mecku, Singapuru nebo Čín>.
*Q1636-90213*
*Q1636-90213*
Q1636-90213
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement