HP f310 Car Camcorder, F310 Quick start guide

HP f310 Car Camcorder, F310 Quick start guide
f310
Car Camcorder
Enregistreur pour voiture
Auto-Camcorder
Car Camcorder
Videocámara para el coche
Βιντεοκάμερα Αυτοκινήτου
Câmara veicular
Bil Videokamera
Kamera samochodowa
Auto Camcorder
Araç Kamerası
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Guida Veloce all’Avviamento
Guía de inicio rápido
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης
Guia de Início Rápido
Hurtig Start Guide
Szybki Przewodnik
Beknopte handleiding
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
руководство пользователя
For the full version of the f310 product user manual go to: www.hp.com/support
Pour la version complète du manuel d’utilisateur du modèle f310, allez sur: www.hp.com/support
Für die vollständige Version der Bedienungsanleitung für das f310-Produkt besuchen Sie die Webseite: www.hp.com/
support Per la versione completa del manuale dell’utente del prodotto f310, andare a: www.hp.com/support
Para la ver la versión íntegra del manual del producto f310 visite: www.hp.com/support
Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος f310 πηγαίνετε στο: www.hp.com/support
Para a versão completa do manual do usuário do produto f310 ir para: www.hp.com/support
For fuld version af f310 produkt bruger manual gå til: www.hp.com/support
Pełna wersja instrukcji produktu f310 jest dostępna na stronie: www.hp.com/support
Ga voor de volledige versie van de handleiding van de f310 naar: www.hp.com/support
f310 ürün kullanım kılavuzunun tam sürümü için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: www.hp.com/support
Полное руководство f200 можно найти здесь: www.hp.com/support
Safety Notice /Accessories
• Please do not disassemble or use any way to modify the product by yourself, which may
damage the product or cause electric shock.
• Keep away from the reach of children or animals.
• Do not use if liquid or foreign object enters the product. Contact your dealer for assistance
if this occurs.
• Do not operate the Car Recorder with wet hands; it may cause electric shock.
• Do not place or store the product in an environment of high temperature to avoid damage.
The camera is designed for use in the temperature between -10°C and 60°C (14°F and140°F).
• Do not store the product in the dusty / sandy / dirty place, or the area which is close to air
condition/ heater. Damage may occur if exposed to these elements.
• This product is not intended to use to record barcodes.
• For more details about the product operation and trouble shooting, please read the User
Manual located on the CDROM disc included with your camcorder.
• We reserve the right to change any content or technical rule without prior notification.
• If the environmental temperature reaches or exceeds 45, the internal Li-Polymer battery may not
charge. However, the camcorder will continue to operate when powered by the car adapter.
• Due to local laws and vehicles safety considerations, do not manually operate the device
while driving.
• The results of GPS positioning are only for reference, and should not affect the actual driving
situation. The system also cannot ensure the location accuracy.
• GPS location accuracy may differ depending on weather and location such as high
buildings, tunnels, undergrounds, or forests. GPS satellite signals cannot pass through
solid materials (except glass). Tinted window will also affect the performance of the
GPS satellite reception.
• GPS reception performance on each device may differ. The system cannot determine the
accuracy of the location results from different devices.
• Hewlett-Packard Company is NOT responsible for the loss of any data/ content during
operation.
• Before you start using the camcorder, it assumes that you agree to the above statement.
Accessories
uide
rt G
k Sta
Quic
ENGLISH
Product Overviews
Insert the Micro SDHC Card / Connect to Power
(Please use class 6 or above the micro SDHC cards for this camcorder.)
Insert the memory card with the gold contacts facing the back of the
device. Push the memory card until it clicks into place. Push to eject
the memory card out of the slot.
Connect the car adapter to the power connector of the Mobile Camera and then plug the other end to the vehicle’s lighter socket.
( Note: this is only a recommended configuration. You may choose another way
to route the power cable.)
Install in Vehicles
Attach the bracket to the
device.Slide it into the
bracket holder until you
hear a click.
With the suction-cup laying
flat, position the suction-cup
on the windshield.
Adjust Device Position
KNOB
Rotate the knob to swivel the device vertically.
KNOB
Rotate the knob to swivel the device horizontally
up to 360°.
Manual Power / Auto Power
Manual Power On/Off
- To manually turn on the power, press the Power button.
- To turn off, press and hold the Power button for at least 2 seconds.
- To reset, press and hold the Power button for at least 5 seconds.
- Once the vehicle engine is started, the Mobile
Camera automatically starts recording.
- Once the vehicle engine shuts down, the Mobile
Camera automatically saves the recording and
turns off the power within 10 seconds.
Taking Snapshot / Emergency Recording
You can also use this device to take snapshots of the current scene.
From the standby screen, press the
button to take a snapshot. If
recording is in progress, press the
button to stop the recording first.
During Video Recording, press the OK button to enter emergency
recording mode, the “Emergency” message will be shown immediately on the upper left corner of the screen, and the recorded file will
be protected. If the Collision Detection function is enabled and a collision is detected, the device will automatically trigger the emergency
recording feature.
Motion Detection
Enable/Disable the motion detection. If this function is enabled and
the power off button is pressed, the system alert message, “Press OK
Key to Power off, or enter motion detection after 10sec.”, will pop on
the screen. Under motion detection mode, the device will automatically start recording when any object movement is detected.
The alert message of “Emergency files are full” will pop up on the
screen when the emergency recording files are full, and the oldest
emergency file will be automatically deleted when a new emergency
recording file is created.
5
Speed Position Management
After satellite locates your position, you can manually add up to 200
speed camera (Traffic enforcement camera) locations into the system.
Press the
/
button to add a speed cam point.
Speed Limit Alert
Set a customized maximum speed limit. When the vehicle speed
exceeds the maximum, a warning tone is automatically triggered and
a warning message is displayed on the screen.
Press
/
button to set the speed limit. You can set the speed limit
from 50km/h to 200 km/h.
Avis de sécurité / Accessoires
















N’essayez pas de démonter ou de modifier en aucune façon le produit par vous-même
pour éviter de l’endommager ou causer une décharge électrique.
Gardez l’appareil hors de portée des enfants et des animaux.
Cessez d’utiliser l’appareil si un liquide ou un corps étranger pénètre dans l’appareil.
Contactez votre revendeur pour obtenir de l’aide au cas où cela se produit.
N’utilisez pas la caméra numérique avec des mains mouillées afin d’éviter tout risque
de décharge électrique.
Ne pas entreposer ni ranger le produit dans un environnement soumis à des
températures élevées pour éviter de l’endommager. L’appareil est conçu pour être
utilisé à une température comprise entre -10°C et 60°C (14°F et 140°F).
Ne pas entreposer le produit dans des endroits poussiéreux, sableux, sales, près d’un
climatiseur ou d’un radiateur afin d’éviter de l’endommager.
Ce produit n’est pas adapté pour l’enregistrement des codes-barres.
Pour plus de détails sur le fonctionnement et le dépannage de l’appareil , veuillez lire
le Manuel de l’utilisateur situé sur le CD-ROM livré avec l’enregistreur.
Nous nous réservons le droit de modifier le contenu ou des spécifications sans
notification préalable.
Si la température ambiante atteint ou dépasse 45°, l’adaptateur pour voiture
continuera à alimenter l’appareil mais ne chargera pas la batterie interne Li-Polymer.
Ne pas utiliser cet appareil manuellement lors de la conduite du véhicule en raison des
lois locales et de sécurité routière.
Les résultats du positionnement GPS constituent uniquement une référence et ne
doivent pas affecter la conduit actuelle. Le système ne garantit pas non plus
l’exactitude de l’emplacement.
L’exactitude de la localisation GPS varie en fonction des conditions météorologiques et
du lieu de passage comme un immeuble, un tunnel, un passage sous-terrain ou une
forêt. Les signaux satellites GPS ne passent pas à travers les matériaux solides à
l’exception du verre. Les vitres teintées affectent également la performance de la
réception GPS.
Les performances de la réception GPS varie d’un appareil à un autre. Le système ne
peut déterminer l’exactitude des résultats de localisation à partir de plusieurs appareils.
La société Hewlett-Packard n’est PAS responsable des pertes de données ou contenus
produites lors du fonctionnement de l’appareil.
Avant de commencer d’utiliser l’enregistreur, il est assumé que vous êtes d’accord
avec les déclarations ci-dessus.
Accessoires
uide
rt G
k Sta
Quic
FRANCAIS
Descriptif du produit
Insertion de la carte Micro SDHC / Raccordement
à une source d’alimentation
(Utiliser des cartes micro SDHC de classe 6 ou supérieure dans cet appareil.)
Insérez la carte mémoire avec ses contacts dorés dirigés vers l’arrière de
l’appareil. Poussez la carte mémoire jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée dans
son logement. Poussez pour l’éjecter hors du logement.
Raccordez l’adaptateur pour véhicule au connecteur d’alimentation de la
caméra mobile, puis branchez l’autre extrémité dans la prise de l’allumecigare du véhicule.
(NB : Cette configuration est seulement une recommandation. Vous pouvez choisir
une autre méthode pour raccorder le câble d’alimentation.)
Installation dans le véhicule
Fixez l’appareil à la base du
support. Glissez-le dans le
support jusqu’à ce que vous
entendiez un clic.
Installez le support à
ventouse bien à plat sur le
pare-brise
Ajuster la position de l’appareil
BOUTON
Tourner le bouton pour pivoter l’appareil
verticalement
BOUTON
Tourner le bouton pour pivoter l’appareil
horizontalement jusqu’à 360°
Mise sous tension et hors tension manuelle et
automatique
Mise sous tension et hors tension manuelle
- Pour allumer manuellement l’appareil, appuyez sur le bouton
d’alimentation.
- Pour l’éteindre, appuyez sans relâcher la pression sur le bouton
d’alimentation pendant au moins 2 secondes.
- Pour le réinitialiser, appuyez sans relâcher la pression sur le bouton
d’alimentation pendant au moins 5 secondes.
- La caméra mobile enregistre automatiquement dès
le démarrage du moteur.
- La caméra mobile sauvegarde automatiquement
l’enregistrement et s’éteint au bout de 10 secondes
dès l’arrêt du moteur.
Prises de vue / Enregistrement d’urgence
Vous pouvez utiliser cet appareil pour prendre des photos de la scène actuelle.
A partir de l’écran de veille, appuyez sur le bouton
pour prendre une
photo. Si l’enregistrement est en cours, appuyez sur le bouton
pour
stopper l’enregistrement.
Lors de l’enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton OK pour aller dans le
mode enregistrement d’urgence. Le message “Urgence” s’affichera
immédiatement sur le coin supérieur gauche de l’écran et le fichier enregistré
sera protégé. Si la fonction Détection de collision est activée et qu’une
collision est détectée, l’appareil déclenchera automatiquement la fonction
d’enregistrement d’urgence.
Détection de mouvement
Pour activer et désactiver la détection de mouvement. Si cette fonction est
activée et le bouton Marche/Arrêt pressé, le message d’alerte du système
“Appuyez sur la touche OK pour mettre hors tension ou allez dans le mode
détection de mouvement dans 10 s” apparaîtra sur l’écran. Dans le mode
détection de mouvement, l’appareil lance automatiquement l’enregistrement
lorsqu’un objet est détecté.
Le message d’alerte “Fichier d’urgence pleins” apparaîtra sur l’écran une fois
que les fichiers d’enregistrement seront pleins. Le fichier d’urgence le plus
ancien est automatiquement supprimé lorsqu’un nouveau fichier d’urgence
est créé.
5
Gestion de la position des radars
Lorsque le satellite a localisé votre position, vous pouvez ajouter
manuellement jusqu’à 200 radars de vitesse (Caméra de surveillance de la
circulation) dans l’appareil.
Appuyez sur le bouton
vitesse.
/
pour ajouter une localisation de radar de
Alerte de limite de vitesse
Pour configurer une limite de vitesse maximale personnalisée. Lorsque le
véhicule dépasse la vitesse maximale autorisée, un signal d’alerte se
déclenche automatiquement et un message d’alerte apparaît sur l’écran.
Appuyez sur le bouton
/
pour régler la limite de vitesse. Vous pouvez
régler la limite de vitesse entre 50 km/h et 200 km/h.
6
Sicherheitshinweise / Zubehör
















Nicht versuchen, das Gerät selber auseinanderzunehmen oder auf irgendeine Weise zu
modifizieren, da dadurch das Gerät beschädigt wird und Stromschläge auftreten
können.
Außer Reichweite von Kindern oder Haustieren halten.
Das Gerät nicht in Betrieb verwenden, wenn Fremdkörper oder eine Flüssigkeit in das
Gerät eingedrungen ist. Konsultieren Sie in diesem Fall den Händler.
Den Auto-Rekorder nicht mit nassen Händen bedienen, um Stromschlägen
vorzubeugen.
Dieses Gerät nicht an einem Ort mit einer sehr hohen Temperatur installieren oder
aufbewahren, da es dadurch beschädigt wird. Die Kamera ist für einen Betrieb bei
einer Temperatur zwischen -10°C und 60°C (14°F und 140°F) konzipiert.
Das Gerät nicht an einem staubigen / sandigen / schmutzigen Ort oder an einem Ort
in unmittelbarer Nähe von Klimaanlagen / Heizgeräten aufbewahren. Das Gerät wird
beschädigt, wenn es an solchen Orten aufbewahrt wird.
Dieses Gerät nicht zur Aufzeichnung von Barkoden verwenden.
Weitere Details über den Betrieb des Geräts und über die Störungssuche finden Sie in
der Bedienungsanleitung auf der mit dem Camcorder mitgelieferten CDROM-Diskette.
Das Recht zu Änderungen der Inhalte oder technischen Bestimmungen ist ohne
Vorbenachrichtigung vorbehalten.
Bei Erreichen oder Übersteigen der Ortstemperatur von 45 Grad oder höher kann die
interne Li-Polymer-Batterie eventuell nicht geladen werden. Der Camcorder
funktioniert jedoch weiter, wenn dieser an den Auto-Adapter angeschlossen ist.
Zur Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften sowie zur Berücksichtigung der
Sicherheit beim Fahren darf das Gerät während dem Fahren nicht manuell bedient
werden.
Die Ergebnisse der GPS-Positionierung dienen lediglich zur Bezugnahme und sollten
die tatsächlichen Situationen beim Fahren nicht beeinträchtigen. Das System kann die
Genauigkeit des Standorts ebenfalls nicht sicherstellen.
Die Genauigkeit des GPS-Standorts kann je nach Wetterbedingung und Standort, z.B.
bei Hochhäusern, in Tunnel, in Unterführungen oder in Wälder, variieren. Die GPSSatellitensignale vermögen keine Materialien aus festem Baustoff (mit Ausnahme von
Glas) zu durchdringen Buntglas kann die Leistung des GPS-Satellitenempfangs
ebenfalls beeinträchtigen.
Die Leistung des Empfangs mit dem GPS kann mit verschiedenen Geräten variieren.
Das System kann die Genauigkeit des Standortes von verschiedenen Geräten nicht
bestimmen.
Die Hewlett-Packard-Firma übernimmt KEINE Verantwortung für den Verlust von
irgendwelchen Daten / Inhalts während dem Betrieb.
Vor der Inbetriebnahme des Camcorders wird davon ausgegangen, dass Sie mit der
oben stehenden Erklärung einverstanden sind.
Zubehör
uide
rt G
k Sta
Quic
DEUTSCH
Übersicht über das Produkt
Einschieben der Mikro-SDHC-Karte / Anschließen
an die Stromquelle
(Verwenden Sie Mikro-SDHC-Karten der Klasse 6 oder höher für dieses Gerät)
Schieben Sie die Speicherkarte ein. Die Goldkontakte müssen dabei auf die
Rückseite des Geräts gerichtet sein. Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis
diese vor Ort einrastet. Zum Herausnehmen aus der Steckfassung drücken
Sie auf die Speicherkarte.
Den Auto-Adapter an den Stromanschluss der Mobilkamera und danach das
andere Ende an den Zigarettenanzünder im Fahrzeug anschließen.
(Hinweis: Dies stellt nur eine empfohlene Konfiguration dar. Das Kabel kann auch
auf eine andere Weise installiert werden.)
Installation in Fahrzeugen
Das Gerät an die Halterung
befestigen. Schieben Sie die
Halterung in das Gerät ein,
bis ein Klicken ertönt.
Den flachliegenden Saugnapf
auf der Windschutzscheibe
positionieren.
Justieren der Position des Geräts
KNAUF
Den Knauf rotieren, um das Gerät vertikal zu
schwenken.
KNAUF
Den Knauf rotieren, um das Gerät horizontal bis
zu 360° zu schwenken.
Manuelles / automatisches Ein-/Ausschalten
Manuelles Ein-/Ausschalten
- Zum manuellen Einschalten auf die Netztaste (Power) drücken.
- Zum Ausschalten drücken Sie auf die Netztaste (Power) und halten
diese mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Zum Rücksetzen drücken Sie auf die Netztaste (Power) und halten
diese mindestens 5 Sekunden gedrückt.
- Nach dem Starten des Motors des Fahrzeuges
beginnt die Mobilkamera automatisch mit der
Aufzeichnung.
- Nach dem Abschalten des Motors des Fahrzeuges
wird die Aufzeichnung automatisch in der
Mobilkamera gespeichert und die Stromzufuhr
innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet.
Aufnahme einer Momentaufnahme / Aufzeichnen
im Notfall
Mit diesem Gerät können ebenfalls Momentaufnahmen der aktuellen Szene
aufgenommen werden. Auf dem Standby-Display drücken Sie zum
Aufnehmen einer Momentaufnahme auf die
-Taste. Während einer
Aufzeichnung drücken Sie auf die
-Taste, um die Aufzeichnung zuerst
abzubrechen.
Während einer Videoaufzeichnung drücken Sie auf die OK-Taste, um den
Modus zur Aufzeichnung eines Notfalls zu aktivieren, wobei die “Notfall”Meldung unverzüglich in der oberen linken Ecke des Displays erscheint und
dabei die aufgezeichnete Datei geschützt wird. Falls die
Kollisionserkennungsfunktion aktiviert ist und eine Kollision wahrgenommen
wird, löst das Gerät die Funktion zur Aufzeichnung des Notfalls automatisch
aus.
Bewegungserkennung
Die Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren. Falls diese Funktion
aktiviert ist und Sie auf die Netztaste (Power) zum Ausschalten drücken,
erscheint die Warnmeldung “Zum Ausschalten auf die OK-Taste drücken oder
die Bewegungserkennung nach 10 Sek. eingeben” auf dem Display. Im
Bewegungserkennungsmodus beginnt das Gerät bei Erkennung einer
Bewegung eines Gegenstandes automatisch mit der Aufzeichnung.
Die Warnmeldung “Der Speicherplatz für Notfall-Dateien ist voll” erscheint auf
dem Display, wenn der Speicherplatz für die Aufzeichnung von Notfall-Daten
voll ist, wobei bei Erstellen einer neuen aufgezeichneten Notfall-Datei die
älteste Datei automatisch gelöscht wird.
5
Speicherung des Standorts der
Geschwindigkeitskamera
Nachdem der Satellit Ihre Position festgestellt hat können im System bis zu
200 Standorte der Geschwindigkeitskameras (Radarkontrollen) gespeichert
werden.
Zum Hinzufügen eines Standorts einer Geschwindigkeitskamera auf die
/ -Taste drücken.
Geschwindigkeitsgrenzen-Warnsignal
Stellen Sie eine benutzerdefinierte maximale Geschwindigkeitsgrenze ein. Bei
Überschreiten dieser Höchstgeschwindigkeit wird automatisch ein Warnsignal
ausgelöst, wobei eine Warnmeldung auf dem Display erscheint.
Zum Einstellen der Geschwindigkeitsgrenze auf die
/ -Taste drücken. Die
Geschwindigkeitsgrenze kann zwischen 50 km/h und 200 km/h eingestellt
werden.
6
Notifica per la Sicurezza / Accessori
















Non è permesso di smontare o usare qualsiasi metodo per modificare di propria
iniziativa il prodotto; cosa che potrebbe recar danno al prodotto o causare scosse
elettriche.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Non adoperare il prodotto se vi è penetrato qualche liquido od oggetto estraneo. Se
capitasse tale cosa, rivolgersi al distributore per l’assistenza.
Non operare il Car Recorder con le mani bagnate; potrebbe causare delle scosse
elettriche.
Non mettere o conservare il prodotto in un ambiente con alta temperatura onde
evitare danni allo stesso. La fotocamera è stata progettata per l’uso ad una
temperatura fra -10°C e 60°C (14°F e 140°F).
Non immagazzinare il prodotto posti con polvere / sabbia / sporcizia, oppure in luoghi
vicini all’aria condizionata / stufa di riscaldamento. Se il prodotto è esposto a tali
condizioni, facilmente ne verrà danneggiato.
Questo prodotto non è stato previsto per l’uso di registrare i codici a barre.
Per ulteriori dettagli sull’operazione del prodotto e la ricerca guasti, leggere il Manuale
dell’Utente situato nel disco CDROM accluso al camcorder.
Ci riserviamo il diritto di cambiare il contenuto o le norme tecniche senza preavviso.
Se la temperatura ambiente raggiunge o supera 45, la batteria Li-Polymer interna
potrebbe non caricarsi. Tuttavia il camcorder continuerà ad operare quando viene
alimentato dall’adattatore del veicolo.
In base alle leggi locali e a considerazioni sulla sicurezza dei veicoli, non operare
manualmente il dispositivo durante la guida.
I risultati del posizionamento GPS sono solo per riferimento e non devono influire sulla
situazione effettiva della guida. Il sistema comunque non è in grado di assicurare la
precisione della posizione.
Il grado di precisione della posizione GPS varia a seconda delle condizioni atmosferiche
e dei luoghi, come grattacieli, tunnel, sotterranei o foreste. I segnali del satellite GPS
non passano attraverso materiali solidi (eccetto il vetro). Le finestre colorate
influiscono anche quelle sulla prestazione della ricezione del satellite GPS.
La prestazione della ricezione GPS potrebbe variare per ciascun singolo dispositivo. Il
sistema non può determinare la precisione dei risultati del posizionamento nei diversi
dispositivi.
La società Hewlett-Packard NON è responsabile per la perdita di dati / contenuti durante
l’operazione.
La società presume che l’utente, prima di iniziare ad usare il camcorder, sia d’accordo
con questo principio.
Accessori
uide
rt G
k Sta
Quic
Italiano
Sguardo Generale al Prodotto
Inserire la Scheda Micro SDHC / Collegare alla Corrente
(Per questa macchina usare schede micro SDHC di classe 6 o superiore.)
Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti al retro del
dispositivo. Spingere la scheda di memoria fino a che scatta al suo
posto. Spingere per estrarre la scheda di memoria dal suo slot.
Collegare l’adattatore per automobile al connettore di corrente della
Fotocamera e poi inserire l’altro capo alla presa accendisigari del
veicolo.
(Nota: questa è solo una configurazione consigliata. Si può scegliere un altro
modo di collegare il cavo della corrente.)
Montaggio nei Veicoli
Attacccare il supporto al
dispositivo. Farlo scivolare
nel supporto della staffa fino
a quando si sente un suono
clic.
Con la ventosa in piano,
posizionare la ventosa sul
parabrezza.
Regola Posizione Dispositivo
POMOLO
Ruotare il pomolo per far oscillare verticalmente
il dispositivo.
POMOLO
Ruotare il pomolo per far oscillare
orizzontalmente il dispositivo fino a 360°.
Corrente Manuale / Corrente Automatica
Accensione e Spegnimento Manuale
- Per accendere manualmente la corrente, premere il pulsante Corrente.
- Per spegnere, premere e tenere premuto il pulsante Corrente per
almeno 2 secondi.
- Per azzerare, premere e tenere premuto il pulsante Corrente per
almeno 5 secondi.
- Quando si avvia il motore, la Telecamera mobile
automaticamente si mette a registrare.
- Quando si spegne il motore del veicolo, la
telecamera Mobile automaticamente salva la
registrazione e spegne la corrente entro 10
secondi.
Scatto di Istantanea / Registrazione di Emergenza
Potete usare questo dispositivo anche per scattare delle foto della scena
attuale. Nello schermo di standby premere il pulsante
per scattare una
foto. Se è in corso la registrazione, prima premere il pulsante
per fermare
la registrazione.
Durante la registrazione del Video, premere il pulsante OK per accedere alla
modalità Registrazione di Emergenza, immediatamente viene mostrato il
messaggio “Emergency” nell’angolo sinistro in alto dello schermo e il file
registrato sarà protetto. Se è attivata la funzione Rilevamento Collisione e
viene rileevata una collisione, il dispositivo atumaticamente fa scattare la
funzione di registrazione di emergenza.
Rilevamento Movimento
Attiva/Disattiva il rilevamento di movimento. Se questa funzione è attivata e
viene premuto il pulsante Corrente Spenta, salta fuori sullo schermo il
messaggio di allarme del sistema “Premi Tasto OK per Spegnere Corrente, o
entra rilevamento movimento dopo 10sec.”. nella modalità rilevamento
movimento il dispositivo automaticamente comincia a registrare quando
viene rilevato il movimento di qualsiasi oggetto.
Quando i file della registrazione di emergenza sono pieni, salta fuori sullo
schermo il messaggio di allarme “File di Emergenza Pieni”, e il file di
emergenza più vecchio verrà automaticamente eliminato quando viene creato
un nuovo file di registrazione di emergenza.
5
Gestione Posizione Velocità
Dopo che il satellite individua la vostra posizione, potete aggiungere
manualmente fino a 200 posizioni di fotocamera di velocità (Traffic
enforcement camera) nel sistema.
Premere il pulsante
/
per aggiungere un punto di cam di velocità.
Allarme Limite di Velocità
Per impostare un limite di velocità massima personalizzato. Quando la
velocità del veicolo supera il massimo, automaticamente scatta un
segnale di avviso e un messaggio di avvertenza viene mostrato sullo
schermo.
Premere il pulsante
/
per impostare il limite di velocità. Si può
impostare il limite di velocità fra 50 km/h e 200 km/h.
Avisos de precaución/ Accesorios
















Por favor, no desmonte ni intente hacer ninguna modificación del producto por sí
mismo, ya que puede dañar el producto o provocar una descarga eléctrica.
Mantener alejado del alcance de los niños o animales.
No lo use si un líquido u objeto extraño penetra en el producto. Póngase en contacto
con su distribuidor si esto ocurre.
No utilice la videocámara del coche con las manos mojadas, ya que podría provocar
una descarga eléctrica.
No coloque ni guarde el producto en un ambiente de alta temperatura para evitar
daños. La cámara está diseñada para su uso en una temperatura de entre -10 ° C y
60 ° C (14 ° F y 140 ° F).
No guarde el producto en lugares con polvo / arena / suciedad, o en un área que esté
cerca del aire acondicionado / calefacción. Pueden producirse daños si se expone a
estos elementos.
Este producto no tiene la intención de utilizarse para registrar los códigos de barras.
Para más detalles sobre el funcionamiento del producto y solución de problemas,
consulte el Manual del usuario que se encuentra en el disco CD-ROM incluído con la
videocámara.
Nos reservamos el derecho de modificar cualquier contenido o regla técnica sin previo
aviso.
Si la temperatura ambiental alcanza o supera los 45 grados, la batería Li-Polymer
interna puede no cargarse. Sin embargo, la cámara seguirá funcionando cuando se
alimente con el adaptador del coche.
Debido a las leyes locales de vehículos, tenga en cuenta las consideraciones de
seguridad, no opere manualmente el dispositivo mientras conduce.
Los resultados de posicionamiento GPS son sólo una referencia y no deben afectar a la
situación de conducción real. Además, el sistema no puede garantizar la precisión de
la localización.
La exactitud del GPS en la localización puede variar según según el tiempo y el lugar,
como edificios altos, túneles, metros, o los bosques. Las señales de satélite GPS no
pueden pasar a través de materiales sólidos (excepto el cristal). Las ventanas tintadas
también afectarán a el rendimiento de la recepción por satélite GPS.
El rendimiento de la recepción GPS en cada dispositivo puede ser diferente. El sistema
no puede determinar la exactitud de los resultados de ubicación de diferentes
dispositivos GPS
Hewlett-Packard Company no se hace responsable de la pérdida de los datos / contenido
durante la operación.
Antes de empezar a utilizar la videocámara, se da por supuesto que está de acuerdo
con la declaración anterior.
Accesorios
uide
rt G
k Sta
Quic
ESPAÑOL
Visión del producto
Inserte la tarjeta Micro SDHC / Conecte a la
corriente
(Utilice las tarjetas Micro SDHC de clase 6 o superiores.)
Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia la parte
posterior del dispositivo. Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en
su lugar. Empuje para expulsar la tarjeta de memoria de la ranura.
Conecte el adaptador de coche para el conector de alimentación de la leva de
la era móvil y luego conecte el otro extremo a la toma del encendedor del
vehículo.
(Nota: esto sólo es una configuración recomendada. Usted puede elegir otra
manera de pasar el cable de alimentación.)
Instalación en Vehículos
A Fije el soporte al
dispositivo. Coloque en el
soporte de soporte hasta que
oiga un click.
Con la ventosa en posición
hacia abajo, coloque la
ventosa sobre el parabrisas.
Ajustar la posición del dispositivo
POMO
Gire el pomo para girar el dispositivo
verticalmente.
POMO
Gire el mando para girar el dispositivo
horizontalmente hasta 360 °
Encendido Automatico/Manual
Encendido Manual encendido/apagado
- Para apagar manualmente el equipo, presione el botón de encendido.
- Para apagar, presione y mantenga presionado el botón de encendido
durante al menos 2 segundos.
- Para reiniciar, mantenga pulsado el botón de encendido durante al
menos 5 segundos.
- Una vez que el coche se pone en marcha, la
cámara móvil comenzará a grabar automáticamente.
- Una vez que el motor del vehículo se apague, la
cámara móvil guardará automáticamente la
grabación y se apagará la energía en los 10
segundos siguientes.
Toma de fotos / Grabación de Emergencia
También se puede utilizar este dispositivo para tomar fotos de la escena
actual. Desde la pantalla de espera, presione el botón
para tomar una foto.
Si la grabación está en curso, pulse primero el botón
para detener la
grabación.
Durante la grabación de vídeo, pulse el botón OK para entrar en el modo de
grabación de emergencia, se le mostrará al instante el mensaje de
"emergencia" en la esquina superior izquierda de la pantalla, y el archivo
grabado será protegido. Si la función de detección de colisiones está activada
y se detecta una colisión, el dispositivo activará automáticamente la función
de grabación de emergencia.
Detección de Movimiento
Activar / desactivar la detección de movimiento. Si esta función está activada
y se pulsa el botón de apagado, el mensaje de alerta del sistema, "Pulse la
tecla OK para Apagar, o introduzca la detección de movimiento después de
10 segundos", aparecerá en la pantalla. En el modo de detección de
movimiento, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente cuando se
detecte cualquier movimiento de objetos.
El mensaje de alerta "archivos de emergencia están llenos" aparecerá en la
pantalla cuando los archivos de grabación de emergencia estén llenos, y el
archivo de emergencia más antiguo se borrará automáticamente cuando se
cree un nuevo archivo de grabación de emergencia.
5
Control de Posición Velocidad
Después de localizar su ubicación de satélite, podrá agregar
manualmente hasta 200 rádares (cámara de control del tránsito)
ubicaciones en el sistema.
Pulse el botón
/
para agregar un sitio de cámara de velocidad.
Velocidad Límite Alerta
Establecer un límite de velocidad máxima previamente medida. Cuando
la velocidad del vehículo excede el máximo, un tono de aviso se activará
automáticamente y un mensaje de advertencia se le mostrará en la
pantalla.
Pulse el botón
/
para fijar el límite de velocidad. Puede configurar
el límite de velocidad desde 50 km/h a 200 km / h.
Ειδοποίηση Ασφαλείας / Αξεσουάρ














Παρακαλώ μην αποσυναρμολογείτε ή χρησιμοποιήσετε κάποιο τρόπο να τροποποιήσετε το
προϊόν μόνοι σας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή να προκαλέσει
ηλεκτροσόκ.
Κρατήστε το μακριά από παιδιά ή ζώα.
Μην το χρησιμοποιήσετε έναν υγρό ή κάποιο ξένο αντικείμενο εισέλθει στο προϊόν.
Επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο για βοήθεια εάν συμβεί αυτό.
Μην λειτουργείτε τη Βιντεοκάμερα Αυτοκινήτου με βρεγμένα χέρια∙ μπορεί να προκαλέσετε
ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία για να
αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς. Η κάμερα είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιείτε σε
θερμοκρασία μεταξύ -10°C και 60°C (14°F και 140°F).
Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε τοποθεσία με σκόνη/ άμμο / βρωμιά, ή σε περιοχή που είναι
κοντά στο κλιματιστικό/ καλοριφέρ. Μπορεί να προκληθεί ζημιά από την έκθεση σε τέτοια
στοιχεία.
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση για καταχώρηση barcodes.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ανίχνευση
προβλημάτων, παρακαλώ διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήστη που βρίσκεται στο CDROM δίσκο που
περιλαμβάνεται με τη βιντεοκάμερα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τεχνικό κανόνα χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει ή ξεπεράσει τους 45, η εσωτερική μπαταρία από
Πολυμερές Λιθίου μπορεί να μην φορτίζει. Ωστόσο, η βιντεοκάμερα θα συνεχίζει να λειτουργεί
όταν τροφοδοτηθεί μέσω του αντάπτορα του αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τοπικούς νόμους και μελέτες για την οδηγική ασφάλεια, μην λειτουργείτε
χειροκίνητα τη συσκευή καθώς οδηγείτε.
Τα αποτελέσματα θέσης του GPS είναι μόνο για αναφορά, και δεν θα πρέπει να επηρεάσουν
την πραγματική οδηγική κατάσταση. Το σύστημα επίσης δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
ακρίβεια της θέσης.
Η ακρίβεια θέσης του GPS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον καιρό και τη τοποθεσία όπως
ψηλά κτίρια, τούνελ, υπόγειες σήραγγες ή δάση. Τα δορυφορικά σήματα του GPS δεν μπορούν
να διαπεράσουν στερεά υλικά (εκτός από γυαλί). Τα σκούρα τζάμια επίσης θα επηρεάσουν την
απόδοση της δορυφορικής λήψης του GPS.
Η απόδοση λήψης του GPS μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Το σύστημα δεν
μπορεί να καθορίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων θέσης από διαφορετικές συσκευές.

Η Εταιρεία Hewlett-Packard ΔΕΝ είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων/ περιεχομένου κατά
τη χρήση.

Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα, θεωρείται ότι συμφωνείτε με την
παραπάνω δήλωση.
Αξεσουάρ
uide
rt G
k Sta
Quic
Ελληνικά
Επισκοπήσεις Προϊόντος
Εισάγετε τη Micro SDHC Κάρτα / Συνδέστε με τη
τροφοδοσία ρεύματος
(Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τάξης 6 ή ανώτερης micro SDHC κάρτες για αυτή τη συσκευή.)
Εισάγετε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές να είναι στραμμένες προς
την πίσω πλευρά της συσκευής. Πιέστε την κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει κλικ
στη σωστή θέση. Πιέστε για να εξέλθει η κάρτα μνήμης από τη σχισμή.
Συνδέστε τον αντάπτορα του αυτοκινήτου στο ρευματοδότη της Κινητής
Κάμερας και έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή του αναπτήρα του
αυτοκινήτου.
(Σημείωση: αυτή είναι μόνο μία προτεινόμενη εγκατάσταση. Μπορείτε να επιλέξετε μία
διαφορετική διαδρομή για το καλώδιο τροφοδοσίας.)
Εγκατάσταση σε Οχήματα
Επισυνάψτε το στήριγμα στη
συσκευή. Σύρετε τη μέσα στο
κράτημα του στηρίγματος
μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Με τη βεντούζα σε ευθεία
θέση, τοποθετήστε τη
βεντούζα στο παρμπρίζ του
αυτοκινήτου.
Ρύθμιση Θέσης Συσκευής
ΛΑΒΗ
Περιστρέψτε τη λαβή για να περιστρέψετε τη
συσκευή
ΛΑΒΗ
Περιστρέψτε τη λαβή για να περιστρέψετε τη
συσκευή οριζόντια μέχρι και 360°.
Χειροκίνητη Παροχή Ενέργειας/ Αυτόματη
Παροχή Ενέργειας
Χειροκίνητη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Για να το ενεργοποιήσετε χειροκίνητα, πιέστε το πλήκτρο Παροχής Ενέργειας.
- Για να το απενεργοποιήσετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Παροχής
Ενέργειας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
- Για να το επαναφέρετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Παροχής
Ενέργειας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Μόλις η μηχανή του οχήματος εκκινήσει, η Κινητή Κάμερα
αυτόματα εκκινεί την εγγραφή.
- Μόλις η μηχανή του οχήματος απενεργοποιεί τη λειτουργία
της, η Κινητή Κάμερα αυτόματα αποθηκεύει την εγγραφή
και απενεργοποιείται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
Λήψη Φωτογραφικού Στιγμιότυπου/ Εγγραφή
Έκτακτης Ανάγκης
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για τη λήψη φωτογραφικών
στιγμιότυπων της παρούσας σκηνής. Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο
για τη λήψη ενός φωτογραφικού στιγμιότυπου. Εάν η εγγραφή είναι σε εξέλιξη,
πιέστε το πλήκτρο
για να τερματίσετε την εγγραφή πρώτα.
Κατά τη Διάρκεια Εγγραφής Βίντεο, πιέστε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε σε
λειτουργία εγγραφής έκτακτης ανάγκης, το μήνυμα “Έκτακτη Ανάγκη” θα
εμφανιστεί αμέσως στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, και το εγγεγραμμένο
αρχείο θα προστατευτεί. Εάν η λειτουργία Αισθητήρα Σύγκρουσης είναι
ενεργοποιημένη και ανιχνευτεί μία σύγκρουση, η συσκευή θα εκκινήσει το
χαρακτηριστικό της εγγραφής έκτακτης ανάγκης.
Αισθητήρας Κίνησης
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα κίνησης. Εάν αυτή η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη και το πλήκτρο απενεργοποίησης είναι πατημένο, το
προειδοποιητικό μήνυμα του συστήματος, “Πιέστε το Πλήκτρο OK για να το
Απενεργοποιήσετε, ή εισάγετε τον αισθητήρα κίνησης μετά από 10 δευτερόλεπτα”,
θα εμφανιστεί στην οθόνη. Κατά τη λειτουργία του αισθητήρα κίνησης, η συσκευή
θα εκκινήσει αυτόματα την εγγραφή όταν ανιχνεύσει οποιαδήποτε κίνηση
αντικειμένου.
Το προειδοποιητικό μήνυμα “Τα αρχεία έκτακτης ανάγκης αρχεία είναι πλήρη” θα
εμφανιστεί στην οθόνη όταν τα αρχεία εγγραφής έκτακτης ανάγκης είναι πλήρη, και
το παλαιότερο αρχείο έκτακτης ανάγκης θα διαγραφεί αυτόματα όταν δημιουργηθεί
ένα νέο αρχείο εγγραφής έκτακτης ανάγκης.
5
Διαχείριση Θέσης Ταχύτητας
Αφότου ο δορυφόρος εντοπίσει τη θέση σας, μπορείτε χειροκίνητα να
προσθέσετε μέχρι και 200 θέσεις κάμερας ταχύτητας (Κάμερα Επιβολής
Κυκλοφορίας) στο σύστημα.
Πιέστε το πλήκτρο
κάμερα.
/
για να προσθέσετε ένα σημείο ταχύτητας στην
Προειδοποίηση Ορίου Ταχύτητας
Ρυθμίστε ένα προσαρμοσμένο μέγιστο όριο ταχύτητας. Όταν ή ταχύτητα του
οχήματος υπερβαίνει το μέγιστο, ένας προειδοποιητικός τόνος ενεργοποιείται
αυτόματα και ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε το πλήκτρο
/
για να καθορίσετε το όριο ταχύτητας. Μπορείτε να
καθορίσετε το όριο ταχύτητας από 50 km/h μέχρι 200 km/h.
Observações de segurança / Acessórios
















Não desmonte ou tente modificar o produto, pois poderá danificá-lo e há risco de
choque eléctrico.
Mantenha o produto e seus componentes longe do alcance de crianças e animais.
Não utilize o produto se houver contacto com líquidos ou objectos estranhos à câmara.
Se isto ocorrer, contacte seu revendedor para assistência.
Não opere a câmara veicular com as mãos molhadas, pois há risco de choque eléctrico.
Para evitar danos, não coloque ou guarde o produto em ambientes com alta
temperatura. A câmara foi projectada para temperaturas de -10°C a 60°C (14°F e
140°F).
Não guarde a câmara em lugares empoeirados, com areia, sujos, ou em áreas
próximas de ar-condicionados/aquecedores. Danos poderão ocorrer se houver
exposição a estas situações.
Este produto não foi projectado para registrar códigos de barra.
Para maiores detalhes da operação deste produto e de resolução de problemas, por
favor, consulte o manual localizado no disco compacto (CD) incluído com esta câmara.
Reservamos o direito de modificar quaisquer conteúdos ou regras técnicas sem aviso
prévio.
Se a temperatura do ambiente atingir ou exceder 45°, a bateria interna de polímero
de lítio poderá parar de carregar. Entretanto, a câmara continuará a operação
normalmente quando alimentada pelo adaptador veicular.
Devido às leis locais e questões de segurança, não opere o equipamento quando
estiver dirigindo.
Os resultados de posicionamento do GPS são somente para referência, e não deverão
interferir no modo de condução do motorista. O sistema não poderá garantir o
posicionamento com precisão.
O posicionamento preciso de GPS poderá diferir dependendo de fatores como clima,
localização, prédios altos, túneis, áreas subterrâneas ou florestas. O sinal de satélite
de GPS não consegue ultrapassar materiais sólidos (excepto vidros). Vidros que
possuam película solar também afetarão o desempenho de recepção do sinal de
satélite.
O desempenho de recepção do sinal de GPS varia em cada equipamento. O sistema
não consegue precisar os resultados de localização de diferentes equipamentos.
A Hewlett-Packard NÃO é responsável por quaisquer perda de dados ou conteúdo
durante a operação.
Antes de iniciar o uso de sua câmara, presume-se que você concorde com as
condições expostas acima.
Acessórios
uide
rt G
k Sta
Quic
PORTUGUÊS EUROPEU
Visão geral do produto
Inserir o cartão micro SDHC / Alimentação
(Por favor, utilize cartões micro SDHC classe 6 ou superior.)
Insira o cartão de memória com o contacto metálico em direcção a
parte posterior da câmara. Empurre o cartão de memória até que o
clique de encaixe seja ouvido. Empurre para ejectar o cartão de
memória para fora da ranhura.
Conecte o adaptador veicular ao encaixe de alimentação da câmara,
e então conecte a outra parte ao acendedor de cigarros do veículo.
(Obs.: esta configuração é só uma recomendação. Você poderá optar por
diferentes modos para instalar o cabo de alimentação em seu veículo.)
Instalar em veículos
Atache o suporte ao
equipamento. Deslize a
câmara para dentro do
fixador do suporte até ouvir
o clique de encaixe.
Fixe o suporte da câmara,
mantendo a ventosa
alinhada paralelamente ao
pára-brisa.
Posição de ajuste do equipamento
BOTÃO
Gire o botão para rotacionar o equipamento
verticalmente.
BOTÃO
Gire o botão para girar o equipamento
horizontalmente em até 360°.
Alimentação manual / Accionamento automático
Alimentação manual - ligar/desligar
- Para ligar a câmara manualmente, pressione o botão de
alimentação.
- Para desligar, mantenha pressionado o botão de alimentação por
pelo menos 2 segundos.
- Para redefinir, mantenha pressionado o botão de alimentação por
pelo menos 5 segundos.
- Quando o veículo for ligado, a câmara
automaticamente iniciará a gravação.
- Quando o veículo for desligado, a câmara
guardará a gravação e desligara-se-á em 10
segundos.
Tirando fotografias / Gravação de emergência
Você também poderá utilizar esta câmara para fotografar a cena atual. A
partir do ecrã de espera, pressione o botão
para fotografar. Se a gravação
estiver em progresso, pressione o botão
primeiramente para encerrar a
gravação.
Durante a gravação de vídeo, pressione o botão OK para aceder ao modo de
Gravação de Emergência. A mensagem “Emergência” será apresentada
imediatamente no canto superior esquerdo do ecrã, e o ficheiro gravado será
protegido. Se a função de Detecção de Colisão estiver activada e uma colisão
for detectada, o equipamento accionará automaticamente o recurso de
gravação de emergência.
Detecção de movimento
Activa e desactiva a detecção de movimento. Se esta função estiver activada
e o botão desligar for pressionado, o sistema exibirá a seguinte mensagem
de alerta no ecrã: “Pressione o botão OK para desligar, ou aceda à detecção
de movimento após 10 segundos”. No modo de detecção de movimento, o
equipamento iniciará a gravação quando o movimento de qualquer objecto
for detectado.
A mensagem de alerta “Ficheiros de emergência estão cheios” será exibida
no ecrã quando os ficheiros de gravação de emergência estiverem cheios, e
o ficheiro mais velho será automaticamente excluído quando um novo ficheiro
de emergência for criado.
5
Gerenciamento de velocidade
Após o satélite localizar sua posição, você poderá adicionar
manualmente até 200 pontos de radares controladores de
velocidade no sistema.
Pressione os botões
velocidade.
/
para adicionar um ponto de radar de
Alerta de limite de velocidade
Ajuste a velocidade limite máxima. Quando a velocidade do veículo
exceder o limite, um alerta sonoro é automaticamente accionado e
uma mensagem de alerta é exibida no ecrã.
Pressione os botões / para ajustar a velocidade limite. Você
poderá ajustar o limite de velocidade de 50 km/h a 200 km/h.
Sikkerhedsoplysninger / Tilbehør
















Du må ikke adskille eller på nogen måde ændre på produktet, dette kan beskadige
produktet eller forårsage elektrisk stød.
Hold produktet utilgængeligt for børn og dyr.
Brug ikke væske eller fremmedlegemer på/I produktet. Kontakt din forhandler for
assistance, hvis dette sker.
Betjen ikke bil-optageren med våde hænder; dette kan forårsage elektrisk stød.
Produktet må ikke placeres eller opbevares I et miljø med høj temperatur, dette kan
forårsage skader. Kameraet er designet til brug I temperature mellem -10°C og 60°C
(14°F og 140°F).
Opbevar ikke produktet i støvede / sandede / beskidte steder eller I områder, der er
tæt på air condition/ varmelegemer. Skader kan opstå, hvis produktet udsættes for
disse elementer.
Dette produkt er ikke beregnet til at aflæse stregkoder.
For flere detaljer om produktet, drift og fejlfinding, skal du læse brugervejledningen
placeret på CD-ROM disken, der følger med videokameraet.
Vi forbeholder os ret til at ændre indhold eller tekniske regler uden forudgående varsel.
Hvis miljømæssige temperaturer når eller overstiger 45 grader, kan den interne LiPolymer batteri ikke oplades. Dog vil videokameraet fortsætte med at fungere, med
strøm fra bilens oplader.
På grund af lokale love og køretøjers sikkerhedsmæssige overvejelser, bør
anordningen ikke betjenes manuelt, mens du kører.
Resultaterne af GPS-positionering er kun til reference, og bør ikke påvirke den faktiske
kørselssituation. Systemet kan heller ikke sikre placerings-nøjagtighed.
GPS-nøjagtigheden kan variere afhængigt af vejr og placering, som høje bygninger,
underjordiske tuneller eller skove. GPS-satellitsignaler kan ikke passere gennem faste
materialer (med undtagelse af glas). Tonet ruder vil også påvirke udførelsen af GPSsatellitmodtagelsen.
GPS-modtagelsens ydeevne på hver enhed kan variere. Systemet kan ikke bestemme
nøjagtigheden af placeringsresultaterne fra forskellige enheder.
Hewlett-Packard Company er IKKE ansvarlig for tab af data/indhold under drift.
Før du begynder at bruge videokameraet, forudsætter det, at du accepterer
ovenstående erklæring.
Tilbehør
uide
rt G
k Sta
Quic
Dansk
Produktoversigt
Indsæt Mikro SDHC kortet / Tilslut strøm
(Benyt klasse 6 mikro SDHD kort eller derover til denne maskine.)
Indsæt hukommelseskortet med de gyldne kontakter vendende
bagsiden af enheden. Skub hukommelseskortet, indtil det klikker på
plads. Tryk for at skubbe hukommelseskortet ud af holderen.
Slut bilopladeren til strømstikket på Mobilkameraet, sæt derefter
den anden ende I bilens cigarettænder.
(Bemærk: Dette er kun en anbefalet konfiguration. Du kan vælge en anden
måde, at håndtere strømkablet på.)
Installering i køretøjer
Fastgør beslaget til enheden.
Skub det ind i holderen,
indtil du hører et klik.
Med sugekoppen liggende
fladt, placeres sugekoppen i
forruden.
Justering af enhedens position
KNAP
Drej knappen for at vende enheden lodret.
KNAP
Drej knappen for at vende enheden vandret op
til 360°.
Manuel Strøm / Automatisk Strøm
Manuel Strøm tænd/sluk
- For manuelt at tænde for strømmen, tryk på afbryderknappen.
- For at slukke, tryk og hold afbryderknappen need I mindst 2
sekunder.
- For at nulstille, tryk og hold afbryderknappen need I mindst 5
sekunder.
- Når køretøjets motor er startet, starter
bilkameraet automatisk optagelse.
- Når køretøjets motor slukkes, gemmer
bilkameraet automatisk optagelsen og slukker
for strømmen inden for 10 sekunder.
Tage billeder/ Nødsituations Optagelse
Du kan også bruge denne enhed til at tage billeder af den aktuelle to
situation. Fra pauseskærmen, tryk på
knappen for at tage et billede.
Hvis optagelsen er igang, tryk på
knappen for at stoppe optagelsen
først.
Under video-optagelse, tryk på OK knappen for at komme ind I akutoptagelsestilstand, “nødsituation” -meddelelsen vises straks I øverste
venstre hjørne af skærmen, og den optagne fil vil blive beskyttet. Hvis
kollisions-detektion-funktionen er aktiveret, og en kollision er opdaget,
vil enheden automatisk udløse akut optagelses-funktion.
Bevægelses-detektering
Aktiverer/Deaktiverer bevægelsesdetekteringen. Hvis denne funktion er
aktiveret, og sluk-knappen er trykket ned vil systemadvarslen, “tryk på
OK tasten for at slukke, eller indtast bevægelsesdetektering efter 10
sek.”, poppe op på skærmen. Under bevægelsesdetekterings-funktion,
vil enheden automatisk starte optagelsen, når ethvert objekt registreres
i bevægelse.
Advarselsbeskeden “Nødsituationsfiler er fuld” vil poppe op på skærmen,
når de akutte optagelsesfiler er fulde og den ældste nødsituationsfil
slettes automatisk, når en ny nødsituationsoptagelses-fil oprettes.
5
Hastighed Positionsstyrelse
Efter satelitter lokaliserer din position, kan du manuelt tilføje op til
200 hastighedskameraer (Trafik-håndhævelses kamera) lokalitioner
i systemet.
Tryk på
/
knappen for at tilføje et hastighedskamera.
Fartgrænse Alarm
Angiv en tilpasset maksimalt tilladt hastighed. Når køretøjets
hastighed overstiger den maksimale hastighed, vil der automatisk
udløses en advarselstone og en advarsel vil vises på skærmen.
Tryk på / knappen for at indstille fartgrænsen. Du kan indstille
fartgrænsen fra 50 km/t til 200 km/t.
Uwagi bezpieczeństwa / Akcesoria
















Proszę nie demontować ani w dowolny sposób modyfikować produktu samodzielnie,
co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub spowodować porażenie prądem
Przechowuj kamerę z dala od dzieci i zwierząt.
Nie używaj kamery w przypadku, gdy jakikolwiek płyn lub obca substancja dostaną się
do środka. W takiej sytuacji skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
Nie należy dotykać kamery mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie
prądem.
By uniknąć uszkodzenia nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w
środowisku o wysokiej temperaturze. Kamera jest zaprojektowana do stosowania w
temperaturze pomiędzy -10°C i 60°C (14°F i 140°F).
Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych / piaszczystych / brudnych miejscach, lub w
pobliżu klimatyzacji / ogrzewania, w przeciwnym razie może ono zostać uszkodzone.
Ten produkt nie jest przystosowany do rejestrowania kodów kreskowych.
W celu uzyskania więcej informacji na temat działania produktu oraz usterek,
przeczytaj instrukcję obsługi znajdującą się na płycie CD-ROM dołączonej do kamery.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jakichkolwiek treści lub zasad technicznych bez
uprzedniego powiadomienia.
Gdy temperatura otoczenia osiągnie 45 stopni C lub więcej, akumulator litowo-jonowy
nie będzie się ładować. Kamera będzie jednak wciąż działać podłączona do zasilacza
samochodowego.
Z uwagi na regulacje prawne i środki bezpieczeństwa dla pojazdów, nie używaj w
sposób manualny urządzenia podczas jazdy.
Wyniki pozycjonowania GPS służą tylko celom informacyjnym i nie powinny wpływać
na rzeczywistą sytuację podczas jazdy. System nie może również zapewnić pełnej
dokładności lokalizacji.
Dokładność wskazań GPS może się różnić w zależności od pogody i miejsc takich jak
wysokie budynki, tunele, metro lub lasy. Sygnał satelitarny GPS nie przenika przez
ciała stałe (z wyjątkiem szkła). Przyciemniane szyby również wpływają na jakość
odbioru satelitarnego GPS.
Jakość odbioru sygnału GPS na różnych urządzeniach może się różnić. System nie
może określić dokładności wskazań z innych urządzeń.
Firma Hewlett-Packard nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych / treści podczas
pracy urządzenia.
Przyjmuję się, iż przed rozpoczęciem korzystania z kamery akceptujesz powyższe
instrukcje.
Akcesoria
uide
rt G
k Sta
Quic
POLSKI
Przegląd Produktu
Włóż kartę Micro SDHC / Podłącz do zasilania
(Proszę używać z tym urządzeniem kart micro SDHC klasy 6 lub wyższej.)
Włóż kartę pamięci złotymi stykami skierowanymi do tyłu
urządzenia. Wciśnij kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.
Naciśnij, aby wysunąć kartę pamięci z gniazda..
Podłącz zasilacz samochodowy do gniazda zasilania w kamerze, a
następnie podłącz drugi koniec do gniazda zapalniczki pojazdu.
(Uwaga: Przedstawiono konfigurację zalecaną. Możesz jednak wybrać inny
sposób poprowadzenia kabla.)
Instalacja w pojeździe
Przymocuj urządzenie do
uchwytu. Wsuwaj je w
uchwyt dopóki nie usłyszysz
kliknięcia.
Płasko skierowany uchwyt
umocuj na przedniej szybie.
Regulacja położenia urządzenia
POKRĘTŁO
Obróć pokrętło, aby obrócić urządzenie w pionie.
POKRĘTŁO
Obróć pokrętło, aby obrócić urządzenie w
poziomie do 360°.
Zasilanie Automatyczne/Manualne
Manualne Włączanie/Wyłączanie
- Aby ręcznie włączyć zasilanie, naciśnij przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co
najmniej 2 sekundy
- By zrestartować, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co
najmniej 5 sekund.
- Kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie
podczas startu silnika pojazdu.
- Gdy silnik pojazdu wyłączy się, kamera
automatycznie zapisze nagranie i wyłączy
zasilanie w ciągu 10 sekund.
Robienie Zdjęć / Nagrywanie Awaryjne
Urządzenia tego można również używać do robienia zdjęć.
W trybie gotowości naciśnij przycisk
, aby zrobić zdjęcie. Podczas
nagrywanie, naciśnij najpierw
, aby zatrzymać nagrywanie.
Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu
nagrywania awaryjnego, komunikat "Awaria (Emergency)" pojawi się
natychmiast w górnym lewym rogu ekranu, a nagrane pliki będą chronione.
Jeśli włączona jest funkcja wykrywania kolizji i zostanie wykryta kolizja,
urządzenie automatycznie uruchomi funkcję nagrywania awaryjnego.
Wykrywanie Ruchu
Włączanie/wyłączanie wykrywania ruchu. Jeśli ta funkcja jest włączona i
wciśnięty zostanie przycisk wyłączania zasilania, na ekranie pojawi się
komunikat systemu "Naciśnij OK, aby wyłączyć zasilanie lub uruchomić
wykrywanie ruchu po 10 sek.". W trybie wykrywania ruchu urządzenie
automatycznie rozpocznie nagrywanie, gdy zostanie wykryty jakikolwiek ruch.
Komunikat ostrzegawczy "Pamięć awaryjna jest pełna" pojawi się na ekranie,
gdy pliki zapisu awaryjnego są pełne, zaś najstarszy plik awaryjny zostanie
automatycznie usunięty, gdy zostanie utworzony nowy plik nagrywania
awaryjnego.
5
Zarządzanie lokalizacjami fotoradarów
Po zlokalizowaniu satelitarnym swojej pozycji, możesz ręcznie dodać
do systemu do 200 lokalizacji fotoradarów.
Naciśnij przycisk
/
by dodać punkt fotoradaru.
Komunikaty dot. limitu prędkości
Ustaw wybrany dopuszczalny limit prędkości. Gdy prędkość pojazdu
przekroczy maksymalną, sygnał ostrzegawczy zostanie
automatycznie uruchomiony, a na ekranie wyświetli się komunikat
ostrzegawczy.
Naciśnij przycisk / by ustawić limit prędkości. Możesz ustawić
limit prędkości pomiędzy 50 km/h a 200 km/h.
Veiligheidsinstructies / Accessoires
 Haal het apparaat niet uit elkaar en breng zelf geen wijzigingen aan. Dit kan het
product beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.
 Houd dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
 Gebruik het apparaat niet indien vloeistoffen of andere objecten in het apparaat zijn
geraakt. Neem in dit geval contact op met uw leverancier.
 Bedien de Auto Recorder niet met natte handen. Dit kan leiden tot een elektrische
schok.
 Bewaar de camera niet op plaatsen met een hoge temperatuur om schade te
voorkomen. De camera is bestemd voor gebruik bij temperaturen tussen -10°C en 60°C
(14°F en 140°F).
 Bewaar het product niet op plaatsen met stof / zand / vuil, of op een plaats nabij een
air-conditioner of verwarming. Dit kan het apparaat beschadigen.
 Dit product is niet bestemd voor het vastleggen van streepjescodes.
 Voor meer informatie over het gebruik van dit product en voor het oplossen van
problemen, raadpleeg de Gebruikshandleiding op de bijgeleverde CD-ROM.
 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud en technische voorschriften te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
 Indien de buitentemperatuur 45°C of hoger is, kan de interne Lithium-Polymeer batterij
niet opgeladen worden. De camcorder kan dan wel gebruikt worden indien deze is
aangesloten op de auto adapter.
 Bedien het apparaat niet tijdens het autorijden, conform lokale wetgeving en
verkeersveiligheid instructies.
 De resultaten van GPS-positionering zijn uitsluitend ter referentie en behoren de
feitelijke rijsituatie niet te beïnvloeden. Het systeem kan de exacte nauwkeurigheid van
de locatie niet garanderen.
 Nauwkeurigheid van de GPS-locatie kan afhankelijk zijn van het weer en de locatie,
zoals hoge gebouwen, tunnels, ondergronden of bossen. GPS-satellietsignalen kunnen
niet door vaste materialen (met uitzondering van glas) passeren. Getinte vensters
kunnen de prestaties van de GPS satelliet tevens beïnvloeden.
 De GPS ontvangst van elk apparaat kan verschillen. Het systeem kan de
nauwkeurigheid van de resultaten van verschillende apparaten niet bepalen.
 Hewlett-Packard Company is NIET verantwoordelijk voor het verlies van data/ of gegevens
tijdens het bedienen.
 Voordat u begint met het gebruik van de camcorder, wordt ervan uitgegaan dat u
akkoord gaat met de bovenstaande verklaring.
Accessoires
uide
rt G
k Sta
Quic
NEDERLANDS
productoverzicht
De Micro SDHC Kaart Plaatsen / Aansluiten op de
Stroombron
(Een Micro SDHC kaart van klasse 6 of hoger is vereist voor dit apparaat.)
Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar de achterzijde
van de camera gericht. Druk de geheugenkaart aan totdat deze op zijn plaats
klikt. Druk nogmaals om de kaart weer uit de sleuf te nemen.
Verbind de auto adapter met de stroomaansluiting van de mobiele camera en
plug het andere eind van de kabel in de sigarettenaansteker van het voertuig.
(Opmerking: Dit is slechts een aanbevolen configuratie. U kunt de camera ook op
een andere wijze met een stroombron verbinden.)
Installeren in de Auto
Bevestig de autosteun aan
de camera. Schuif deze in de
het steunbevestigingspunt
totdat u een klik hoort.
Plaats de zuignap tegen de
voorruit. Houd de zuignap
recht bij het plaatsen.
De Positie Aanpassen
DRAAIKNO
Gebruik de afgebeelde draaiknop om het
apparaat vertikaal te draaien.
DRAAIKNO
Gebruik de afgebeelde draaiknop om het
apparaat horizontaal tot 360° te draaien.
Handmatig / Automatisch Inschakelen
Handmatig In- en Uitschakelen
- Druk op de Aan / Uit knop om het apparaat handmatig in te schakelen.
- Houd de Aan / Uit knop ten minste 2 seconden ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen.
- Houd de Aan / Uit knop ten minste 5 seconden ingedrukt om het
apparaat opnieuw in te stellen (reset).
- Wanneer de motor van het voertuig wordt gestart,
zal de camera automatisch beginnen met opnemen.
- Wanneer de motor van het voertuig wordt
uitgeschakeld, zal de Mobiele Camera de opname
automatisch opslaan en binnen 10 seconden
uitschakelen.
Een Momentopname Maken / Noodgevallen
Opnemen
U kunt dit apparaat ook gebruiken om momentopnames te maken van uw
huidige verkeerssituatie. Vanuit het standby scherm drukt u op de
knop
om een momentopname te maken. Indien het apparaat aan het opnemen is,
druk dan eerst op de
knop om de opname te stoppen.
Tijdens een video-opname drukt u op de OK knop om naar de Noodopname
Modus te gaan. De tekst “Emergency” zal meteen linksboven in het
beeldscherm verschijnen. De opname wordt nu beveiligd. Indien de
Botsingdetectie is geactiveerd en een botsing wordt waargenomen, zal het
apparaat automatisch een noodopname beginnen.
Bewegingsdetectie
Activeer/Deactiveer de bewegingsdetectie. Indien deze functie is geactiveerd
en de Uit-knop wordt ingedrukt, zal het systeembericht “Druk op de OK Knop
om uit te schakelen, of ga naar Bewegingsdetectie na 10 sec.”, op het
scherm verschijnen. In de bewegingsdetectie-modus zal het apparaat
automatisch een opname beginnen wanneer enige beweging van het object
wordt waargenomen.
Het waarschuwingsbericht “Noodopnames zijn vol” zal verschijnen wanneer
de bestanden voor noodopnames vol zijn. De oudste noodopname zal
automatisch worden overschreven wanneer een nieuwe noodopname wordt
gestart.
5
Snelheidscontroles
Nadat uw positie per satelliet is vastgelegd, kunt u handmatig de locaties van
tot 200 snelheidscamera's (flitspalen) aan het systeem toevoegen.
Druk op de
voegen.
/
knop om de locatie van een snelheidscamera toe te
Waarschuwing Snelheidslimiet
U kunt een snelheidslimiet instellen. Wanneer het voertuig deze
maximumsnelheid overschrijdt, zal het apparaat een waarschuwingssignaal
afgeven en een waarschuwingsbericht op het beeldscherm tonen.
Druk op de
/
knop om de snelheidslimiet in te stellen. U kunt een
snelheidslimiet instellen van 50 km/uur tot 200 km/uur.
Güvenlik Bildirimi / Aksesuarlar
















Ürünü kendi başınıza demonte ya da herhangi bir şekilde modifiye etmeyiniz. Aksi
halde cihaza hasar verebilir ya da elektrik şoka maruz kalabilirsiniz.
Çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Cihaza sıvı ya da yabancı cisimler girdiyse kullanmayınız. Bu durumda ürünü satın
aldığınız firma ile iletişime geçiniz.
Islak ellerle Araç Kameranızı çalıştırmayınız, elektrik şoka maruz kalabilirsiniz.
Ürünün hasar görmesini engellemek için yüksek sıcaklıktaki ortamlarda
bulundurmayınız. Bu kamera -10°C ve 60°C (14°F ve 104°F) sıcaklıkları arasında
çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Ürünü tozlu, kirli, kumlu ya da klimaya ya da ısıtıcıya yakın bir ortamda barındırmayınız.
Bu maddelere maruz kaldığında hasar oluşabilir.
Bu cihaz barkod kaydı yapılmak amacıyla üretilmemiştir.
Cihaz ile ilgili detaylı kullanım ve sorun giderme için lütfen kameranız ile birlikte verilen
CD içerisindeki Kullanım Kılavuzunu okuyunuz.
Önceden uyarmaksızın herhangi bir içeriği ya da teknik kuralı değiştirme hakkımızı saklı
tutuyoruz.
Ortam sıcaklığı 45’i geçtiğinde, dâhili Li-Polimer batarya şarj olmayabilir. Buna rağmen,
kamera araç adaptörüne bağlı olduğu sürece çalışmaya devam edecektir.
Yerel kanunlara ve araç güvenliği hususları nedeniyle, lütfen araç kullanırken cihazınıza
elle işlem yapmayınız.
GPS konumlama sonuçları sadece referans amaçlıdır ve asıl sürüş durumunu
etkilememelidir. Sistem ayrıca konum hassasiyeti ile ilgili kesinlik garantisi veremez.
GPS konum hassasiyeti hava durumu ya da bulunulan konuma (örneğin yüksek binalar
arasında, ormanda, yer altında ya da tünelde) göre değişiklik gösterebilir. GPS uydu
sinyalleri (cam dışında) katı materyallerin içerisinden geçemez. Filmlenmiş camlar da
GPS uydu sinyallerinin alımını olumsuz yönde etkileyecektir.
Her cihazın GPS uydu sinyallerini alım kalitesi farklılık gösterebilir. Sistem farklı
cihazlardan gelen konum sonuçlarının hassasiyetini algılayamaz.
Hewlett-Packard Şirketi kullanım sırasında oluşabilecek veri ve içerik kaybından sorumlu
DEĞİLDİR.
Bu kamerayı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda açıklanan maddeleri kabul
edildiğiniz varsayılmaktadır.
Aksesuarlar
uide
rt G
k Sta
Quic
TÜRKÇE
Ürüne Genel Bakış
2
Mikro SDHC Kartın Takılması / Güç Bağlantısı
(Lütfen bu cihazda class 6 ve üzeri mikro SDHC kart kullanınız.)
Hafıza kartınızı altın renkli bağlantı noktaları cihazın arka tarafına
bakacak şekilde yerleştiriniz. Hafıza kartınızı yerine oturup tık sesi
çıkarana kadar bastırınız. Hafıza kartını slotundan çıkarmak için
bastırınız.
Araç adaptörünü Mobil Kameranın güç bağlantısına bağlayınız ve
diğer ucunu aracın çakmaklık girişine yerleştiriniz.
(Not: bu sadece önerilen kurulumdur. Güç kablosu için farklı bir yol da
seçebilirsiniz.)
Araç içerisine Kurulum
Tutucuyu cihaza takınız.
Cihazı tutucudaki bölmeye tık
sesi gelene dek kaydırarak
yerleştiriniz.
Vatoz kısmı düz dururken, ön
cama yapıştırınız.
3
Cihaz Konumunun Ayarlanması
ÇARK
Cihazı yatay olarak döndürmek için çarkı çeviriniz.
ÇARK
Cihazı dikey olarak 360° ye kadar döndürmek
için çarkı çeviriniz.
Elle Güç Açma / Otomatik Güç Açma
Elle Güç Açma/Kapatma
- Cihazınızı elle açmak için, Güç düğmesine basınız.
- Kapatmak için Güç düğmesine en az 2 saniye basılı tutunuz.
- Yeniden başlatmak için Güç düğmesine en az 5 saniye basılı
tutunuz.
- Araç motoru çalıştığında, Mobil Kamera
otomatik olarak kayıt işlemine başlar.
- Araç motoru kapandığında, Mobil Kamera
otomatik olarak dosyayı kaydeder ve 10 saniye
içerisinde kendisini kapatır.
Fotoğraf Çekme / Acil Durum Kaydı
Bu cihazı o anki sahnenin fotoğraflarını çekmek için de kullanabilirsiniz.
Bekleme ekranındayken, fotoğraf çekmek için
düğmesine basınız. Eğer
kayıt işlemi devam ediyorsa, önce kayıt işlemini durdurmak için
düğmesine
basınız.
Video Kaydı sırasında, Acil Durum kaydı moduna girmek için düğmesine
basınız, ekranın sol üst köşesinde “Acil Durum” mesajı gösterilecek ve
kaydedilen dosya korunacaktır. Eğer Çarpışma Algılaması özelliği açık ise ve
çarpışma algılandıysa, cihaz otomatik olarak acil durumu kaydı işlemini
başlatacaktır.
Hareket Algılama
Hareket Algılamayı açar/kapatır. Bu özellik açık ise ve güç kapatma
düğmesine basıldıysa, "Kapatmak için OK düğmesine basınız, ya da 10 saniye
içerisinde Hareket Algılama moduna geçiniz” uyarı mesajı ekrana gelecektir.
Hareket Algılama modundayken, cihaz hareket algıladığı an kayıt işlemine
başlayacaktır.
Acil durum kayıt dosyalarının dolu olması durumunda ekranda “Acil Durum
dosyaları dolu” uyarı mesajı çıkacak ve en eski acil durum kaydı dosyası
otomatik olarak yeni dosyanın kaydedilebilmesi için silinecektir.
5
Hız Konum Yönetimi
Cihaz uydu ile konumunuzu algıladıktan sonra, elle 200'e kadar hız
kamerası (Trafik Polisi Kamerası) konumunu sisteme ekleyebilirsiniz.
Hız noktası eklemek için
/
düğmelerini kullanınız.
Hız Sınırı Uyarısı
Özelleştirilmiş maksimum hız sınırını ayarlar. Bir araç maksimum hız
sınırını aştığında, bir uyarı sesi otomatik olarak çalınır ve ardından
ekranda bir mesaj gösterilir.
Hız limitini ayarlamak için
/ düğmelerini kullanınız. Hız limitini
50 km/s ile 200 km/s aralığında ayarlayabilirsiniz.
6
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement