HQ | 8445 | User's Manual | HQ 8445 User's Manual

3
ENGLISH 4
POLSKI 12
ROMÂNĂ 20
РУССКИЙ 28
ČESKY 37
MAGYAR 45
SLOVENSKY 53
УКРАЇНСЬКІЙ 61
HRVATSKI 69
EESTI 77
LATVISKI 85
LIETUVIŠKAI 93
SLOVENŠČINA 101
БЪЛГАРСКИ 109
HQ8445
SRPSKI 118
4
ENGLISH
Important
Read these instructions for use carefully before
using the appliance and save them for future
reference.
C
C
◗ Only use the powerplug supplied.
◗ The powerplug transforms 100-240 volts to a
safe low voltage of less than 24 volts.
◗ The powerplug contains a transformer. Do
not cut off the powerplug to replace it with
another plug, as this will cause a hazardous
situation.
◗ If the powerplug is damaged, always have it
replaced by one of the original type in order
to avoid a hazard.
◗ Make sure the powerplug does not get wet.
◗ Use and store the appliance at a temperature
between 5cC and 35cC.
◗ The appliance complies with the
internationally approved IEC safety regulations
and can be safely cleaned under the tap.
Be careful with hot water. Always check if the
water is not too hot, to prevent your hands from
getting burnt.
◗ Noise level: Lc= 62 dB [A]
Using the appliance
Shaving
1
Put the powerplug in the wall socket.
ENGLISH
5
Personal Comfort Control system allows
C ◗ The
you to adapt the shaver to your skin type.
- You can set the shaver to 'Normal' for a fast
and comfortable close shave.
- You can set the shaver to 'Sensitive' for a
comfortable close shave with optimal skin
comfort.
C ◗ The … position is the neutral position.
'S' position is best suited for sensitive
C ◗ The
skin.
S
'N' position is best suited for normal
C ◗ The
skin.
N
2
C
Switch the shaver on by pressing the on/off
button once.
3
Move the shaving heads quickly over your
skin, making both straight and circular
movements.
Shaving on a dry face gives the best results.
Your skin may need 2 or 3 weeks to get
accustomed to the Philishave system.
4
Switch the shaver off by pressing the on/off
button once.
6
ENGLISH
C
5
Put the protection cap on the shaver every
time you have used it in order to prevent
damage.
Trimming
For grooming sideburns and moustache.
C
1
Open the trimmer by pushing the slide
upwards.
The trimmer can be activated while the motor is
running.
Cleaning and maintenance
Regular cleaning guarantees better shaving
performance.
The easiest and most hygienic way to clean the
appliance is to rinse the shaving unit and the hair
chamber with hot water every time you have
used the shaver.
Be careful with hot water. Always check if the
water is not too hot, to prevent your hands from
getting burnt.
Every day: shaving unit and hair chamber
When you clean the appliance, it is not necessary
to take the shaving heads (cutters and guards)
apart. If you want to take them apart, be sure not
ENGLISH
7
to mix up the cutters and guards, since grinding of
the cutters in the guards only guarantees optimal
performance for each matching set. If you
accidentally mix up the sets, it could take several
weeks before optimal shaving performance is
restored.
1
Switch the shaver off, remove the
powerplug from the wall socket and pull
the appliance plug out of the shaver.
C
2
Press the release button to open the
shaving unit.
C
3
Clean the shaving unit and the hair
chamber by rinsing them under a hot tap
for some time.
Make sure the inside of the shaving unit and the
hair chamber have been cleaned properly.
4
Rinse the outside of the appliance.
5
Close the shaving unit and shake off excess
water.
Never dry the shaving unit with a towel or tissue
as this may damage the shaving heads.
C
6
Open the shaving unit again and leave it
open to let the appliance dry completely.
◗ You can also clean the shaving unit and hair
chamber without water by using the brush
supplied.
8
ENGLISH
- Carefully clean the top of the shaving unit with
the brush.
- Carefully clean the inside of the shaving unit
and the hair chamber with the brush.
Every six months: trimmer
C
C
1
Switch the shaver off, remove the
powerplug from the wall socket and pull
the appliance plug out of the shaver.
2
Clean the trimmer with the brush.
3
Lubricate the trimmer teeth with a drop
of sewing machine oil every six months.
Storage
the protection cap on the shaver to
C ◗ Put
prevent damage.
◗ The appliance can be stored in the pouch
supplied.
Replacement
Replace the shaving heads every 2 years for
optimal shaving results.
Replace damaged or worn shaving heads with
HQ8 Philishave Sensotec shaving heads only.
ENGLISH
1
Switch the shaver off, remove the
powerplug from the wall socket and pull
the appliance plug out of the shaver.
C
2
Press the release button to open the
shaving unit.
C
3
Turn the wheel anticlockwise and remove
the retaining frame.
C
4
2
1
1
2
C
Remove the shaving heads and place new
ones in the shaving unit in such a way that
the parts with the small holes point
towards the centre of the shaving unit.
Make sure that the projections of the shaving
heads fit exactly into the recesses.
5
Put the retaining frame back into the
shaving unit, press the wheel and turn it
clockwise.
Accessories
The following accessories are available:
- HQ8000 powerplug.
- HQ800 powerplug.
- HQ8 Philishave Sensotec shaving heads.
- HQ110 Philishave shaving head cleaner
(shaving head cleaning spray).
9
10
ENGLISH
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem,
please visit the Philips Web site at
www.philips.com or contact the Philips Customer
Care Centre in your country (you will find its
phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, turn to your local Philips dealer or
contact the Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Troubleshooting
1
B
B
Reduced shaving performance
Cause 1: the shaving heads are dirty.
The shaver has not been rinsed long enough or
the water used was not hot enough.
◗ Clean the shaver thoroughly before you
continue shaving (see chapter 'Cleaning and
maintenance').
B
Cause 2: long hairs are obstructing the shaving
heads.
◗ Clean the cutters and guards.
2
1
the retaining frame. Do not clean
C ◗ Remove
more than one cutter and guard at a time,
since they are all matching sets. If you
accidentally mix up the cutters and guards, it
may take several weeks before optimal shaving
performance is restored.
◗ Remove the hairs with the brush supplied.
ENGLISH
11
◗ Put the shaving heads back into the shaving
unit. Put the retaining frame back into the
shaving unit, press the wheel and turn it
clockwise.
B
Cause 3: the shaving heads are damaged or worn.
◗ Remove the retaining frame.
◗ Remove the old shaving heads from the
shaving unit and replace them with new ones
Replace damaged or worn shaving heads with
HQ8 Philishave Sensotec shaving heads only.
◗ Put the retaining frame back into the shaving
unit, press the wheel and turn it clockwise.
12
POLSKI
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z instrukcją jego obsługi i zachowaj ją na
przyszłość, do ewentualnej konsultacji.
C
C
◗ W celu naładowania akumulatorów używaj
wyłącznie załączonej do urządzenia ładowarki.
◗ Zasilacz przekształca napięcie 100-240 V na
bezpieczne niskie napięcie niższe niż 24 V.
◗ Wtyczka zasilacza zawiera transformator.
Odcięcie wtyczki celem wymiany jej na nową
może spowodować niebezpieczeństwo.
◗ Jeśli uszkodzona jest wtyczka przewodu
zasilającego, wówczas, aby uniknąć
niebezpieczeństwa należy zawsze zastąpić ją
wtyczką oryginalną
◗ Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego
nie jest wilgotna
◗ Przechowuj urządzenie w temperaturze
pomiędzy 5cC oraz 35cC.
◗ Niniejsze urządzenie spełnia międzynarodowe,
zatwierdzone normy bezpieczeństwa IEC i
można je myć pod kranem.
Postępuj ostrożnie z gorącą wodą. Zawsze
sprawdzaj, czy jej temperatura jest odpowiednia
dla kontaktu z rękami.
◗ Poziom hałasu: Lc= 62 dB [A]
POLSKI
13
Korzystanie z urządzenia
Golenie
1
Podłącz ładowarkę do sieci.
Personal Comfort Control
C ◗ System
dopasowuje golarkę do rodzaju skóry.
- Możesz ustawić golarkę w pozycji "Normal" w
celu szybkiego, dokładnego i wygodnego golenia.
- Możesz ustawić golarkę w pozycji "Sensitive", co
zapewni ci wygodne, dokładne golenie z
zachowaniem optymalnego komfortu dla skóry.
C ◗ Ustawieniem neutralnym jest pozycja ….
ustawieniem dla skóry wrażliwej
C ◗ Najlepszym
jest pozycja "S".
S
ustawieniem dla skóry mniej
C ◗ Najlepszym
wrażliwej jest pozycja "N".
N
2
C
3
Włącz golarkę, wciskając włącznik.
Przesuwaj głowice po skórze, wykonując
zarówno proste, jak i okrężne ruchy.
Najlepsze efekty golenia osiąga się na skórze
suchej.
Skóra Twojej twarzy potrzebuje pewnego czasu
(2-3 tygodni), by przyzwyczaić się do nowego
systemu golenia.
14
POLSKI
C
4
Wyłącz golarkę przez jednokrotne
wciśnięcie przycisku off/on.
5
Po każdym użyciu golarki zakładaj na nią
pokrywkę ochronną.
Trymer
Służy do przystrzygania wąsów i bokobrodów.
C
1
Otwórz trymer przesuwając suwak do
góry.
Trymer może być używany po uprzednim
włączeniu urządzenia.
Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze
efekty golenia.
Najprostszym i najbardziej higienicznym
sposobem czyszczenia urządzenia jest opłukanie
gorącą wodą po każdym użyciu golarki modułu
golącego i komory na ścięte włosy.
Postępuj ostrożnie z gorącą wodą. Zawsze
sprawdzaj, czy jej temperatura jest odpowiednia
dla kontaktu z rękami.
Codziennie: część goląca i komora na ścięty
zarost
Podczas czyszczenia golarki nie trzeba zdejmować
części golących ( nożyków i osłonek). Jeśli je
POLSKI
15
wyjmiesz zwróć szczególną uwagę, żeby nie
pomieszać nożyków i osłonek. Jest to bardzo
ważne, ponieważ dopasowanie nożyków do
osłonek zapewnia optymalną skuteczność
działania każdego z zestawów. Jeżeli przypadkowo
osłonki i nożyki zostaną pomieszane, odzyskanie
przez golarkę dobrej jakości golenia może trwać
nawet kilka tygodni.
1
Wyłącz golarkę, wyjmij ładowarkę z
gniazdka ściennego oraz wtyczkę z golarki.
C
2
Wciśnij przycisk blokujący, aby otworzyć
element golący.
C
3
Przez jakiś czas płucz moduł golący i
komorę na ścięty zarost pod gorącą
bieżącą wodą.
Upewnij się, czy wnętrze części golącej oraz
komora na ścięty zarost zostały dobrze
wypłukane.
4
Spłucz zewnętrzną powierzchnię golarki.
5
Zamknij moduł golący i strząśnij pozostałą
wodę.
Nidy nie wycieraj modułu golącego ręcznikiem lub
chusteczką - możesz uszkodzić głowice golące.
C
6
Otwórz ponownie część golącą i pozostaw
ją tak do wyschnięcia.
16
POLSKI
◗ Część golącą i komorę na ścięty zarost można
też czyścić na sucho, za pomocą szczoteczki
dołączonej do golarki jako element
wyposażenia.
- Ostrożnie oczyść szczoteczką wierzch części
golącej.
- Oczyść szczoteczką wnętrze części golącej oraz
komorę na ścięty zarost.
Co pół roku: trymer
1
Wyłącz golarkę, wyjmij ładowarkę z
gniazdka ściennego oraz wtyczkę z golarki.
C
2
Wyczyść trymer szczoteczką.
C
3
Co 6 miesięcy należy naoliwić ząbki
trymera kroplą oleju maszynowego.
Przechowywanie
na golarkę ochronną pokrywę, by
C ◗ Załóż
uniknąć uszkodzenia.
◗ Urządzenie może być przechowywane w
załączonym pokrowcu.
POLSKI
17
Wymiana
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wymieniaj co dwa
lata głowice golące.
Uszkodzone lub zużyte głowice należy
zastępować wyłącznie głowicami Philishave HQ8
Sensotec.
1
Wyłącz golarkę, wyjmij zasilacz z gniazda
ściennego oraz wtyczkę z golarki.
C
2
Wciśnij przycisk blokujący, aby otworzyć
element golący.
C
3
Obróć kółeczka w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdejmij
głowice golące z ramki zabezpieczającej.
C
4
2
1
C
1
2
Zdejmij zużyte głowice golące i na część
golącą załóż nowe, tak aby elementy
zawierające małe otwory skierowane były
w kierunku środka części golącej.
Upewnij się, czy części wystające głowic pasują
dokładnie w zagłębienia.
5
Załóż ponownie obsadę na moduł golący,
wciśnij kółko i obróć nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara.
18
POLSKI
Akcesoria
Dostępne są następujące akcesoria:
- HQ8000 Ładowarka
- Zasilacz HQ800
- HQ8 Głowice golące Philishave Sensotec.
- HQ110 Philishave Head Cleaner
(spray do czyszczenia głowic golących).
Gwarancja i serwis
Jeśli potrzebne Ci są informacje lub napotykasz
jakiś problem, skontaktuj się z Biurem Obsługi
Klienta (numer telefonu znajdziesz w Karcie
Gwarancyjnej), lub też z najbliższym punktem
serwisowym sprzętu AGD, autoryzowanym przez
firmę Philips. Możesz również odwiedzić naszą
stronę internetową: www.philips.pl
Rozwiązywanie problemów
1
B
B
Zmniejszona wydajność golenia
Przyczyna 1: głowice golące są zanieczyszczone.
Golarka nie była dostatecznie długo płukana lub
woda nie była wystarczająco ciepła.
◗ Przed przejściem do golenia dokładnie oczyść
golarkę (patrz: rozdział "Czyszczenie i
konserwacja").
B
Przyczyna 2: długie włoski blokują głowice golące.
◗ Wyczyść osłonki i nożyki.
POLSKI
2
1
19
blaszkę zabezpieczającą. Nie myj
C ◗ Wyjmij
jednorazowo więcej niż jednego ostrza i
jednej głowicy, ponieważ tworzą one
dopasowane do siebie zestawy. Jeśli
przypadkowo zakłócisz układ ostrzy i głowic,
minie kilka tygodni, zanim ponownie
przywrócisz optymalną skuteczność golenia
(elementy dopasują się).
◗ Usuń włoski załączoną do golarki szczoteczką.
◗ Załóż ponownie obsadę na moduł golący,
wciśnij kółko i obróć nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara.
B
Przyczyna 3: głowice golące są uszkodzone lub
zużyte.
◗ Wyjmij ramkę zabezpieczającą.
◗ Wyjmij stare głowice z części golącej i zastąp
je nowymi
Uszkodzone lub zużyte głowice należy
zastępować wyłącznie głowicami Philishave HQ8
Sensotec.
◗ Załóż ponownie obsadę na moduł golący,
wciśnij kółko i obróć nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara.
20
ROMÂNĂ
Important
Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-le pentru consultări
ulterioare.
C
C
◗ Folosiţi doar încărcătorul furnizat.
◗ Încărcătorul transformă o tensiune de 100240 volţi într-o tensiune sigură sub 24 volţi.
◗ Încărcătorul este dotat cu un transformator.
Nu încercaţi să înlocuiţi fişa de conectare
pentru a evita provocarea unor accidente.
◗ Dacă încărcătorul se deteriorează, înlocuiţi-l
întotdeauna cu unul original pentru a evita
orice accident.
◗ Evitaţi contactul încărcătorului cu apa.
◗ Depozitaţi aparatul la o temperatură între 535cC.
◗ Aparatul corespunde normelor de securitate
internaţionale IEC şi poate fi curăţat sub jet
de apă.
Aveţi grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte pentru
a nu vă arde.
◗ Nivel de zgomot: Lc = 62 dB [A]
Utilizarea aparatului
Bărbierire
1
Puneţi încărcătorul în priza de perete.
Personal Comfort Control adaptează
C ◗ Sistemul
aparatul de ras la tipul dumneavoastră de
piele.
ROMÂNĂ
21
- Puteţi regla aparatul de ras pe "Normal" pentru
o bărbierire netedă, rapidă şi confortabilă.
- Puteţi regla aparatul de ras pe "Sensibil" pentru
o bărbierire netedă, cu un confort optim al
pielii.
C ◗ Poziţia … este o poziţie neutră.
S
'S' este poziţia potrivită pentru pielea
C ◗ Poziţia
sensibilă.
'N' este poziţia potrivită pentru pielea
C ◗ Poziţia
normală.
N
2
C
C
Porniţi aparatul apăsând o dată pe butonul
pornire/oprire.
3
Faceţi rapid mişcări drepte şi circulare cu
capetele de bărbierire pe suprafaţa pielii.
Bărbierirea pe o piele uscată asigură cele mai
bune rezultate.
Pielea dumneavoastră ar putea necesita 2-3
săptămâni până să se obişnuiască cu sistemul
Philishave.
4
Opriţi aparatul de ras apăsând butonul
pornire/oprire o dată.
5
Puneţi întotdeauna capacul de protecţie
deasupra aparatului de ras pentru a evita
deteriorarea acestuia.
22
ROMÂNĂ
Dispozitiv de tundere
Pentru îngrijirea perciunilor şi a mustăţii.
C
1
Deschideţi dispozitivul de tundere
împingând în sus butonul culisant.
Dispozitivul de tundere poate fi activat în timp ce
motorul funcţionează.
Curăţare şi întreţinere
O curăţare regulată asigură cele mai bune
rezultate de bărbierire.
Modul cel mai simplu şi mai igienic de a curăţa
aparatul este să clătiţi unitatea de bărbierire şi
compartimentul de colectare a părului după
fiecare utilizare.
Aveţi grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte pentru
a nu vă arde.
În fiecare zi: unitatea de bărbierire şi
compartimentul pentru păr
Când curăţaţi aparatul nu este necesar să scoateţi
capetele de bărbierire (cuţite şi site de protecţie)
din aparat. Dacă doriţi să le scoateţi, aveţi grijă să
nu amestecaţi cuţitele şi sitele deoarece numai
potrivirea lor corectă garantează performanţe
optime pentru fiecare set. Dacă din greşeală le
amestecaţi, poate dura câteva săptămâni până ce
veţi obţine rezultatele anterioare.
ROMÂNĂ
1
Opriţi aparatul, scoateţi încărcătorul din
priză şi fişa din aparat.
C
2
Apăsaţi butonul de decuplare pentru a
deschide unitatea de bărbierire.
C
3
23
Curăţaţi unitatea de bărbierire şi
compartimentul de colectarea a părului
clătindu-le cu apă fierbinte de la robinet.
Curăţaţi interiorul unităţii de bărbierire şi
compartimentul de colectare a părului.
4
Clătiţi cu apă aparatul de ras în exterior.
5
Închideţi unitatea şi scuturaţi excesul de
apă.
Nu ştergeţi niciodată unitatea cu un prosop sau
un şerveţel deoarece aţi putea deteriora capetele.
C
6
Deschideţi din nou unitatea de radere şi
lăsaţi-o deschisă pentru a se usca complet.
◗ Puteţi curăţa unitatea de bărbierire şi
compartimentul de colectare a părului cu
ajutorul periuţei furnizate.
- Curăţaţi cu grijă partea superioară a unităţii de
bărbierire cu periuţa.
- Curăţaţi cu grijă interiorul unităţii de bărbierire
şi compartimentul de colectare a părului cu
periuţa.
24
ROMÂNĂ
O dată la şase săptămâni: dispozitivul de
tundere
1
Opriţi aparatul, scoateţi încărcătorul din
priză şi fişa din aparat.
C
2
Curăţaţi dispozitivul pentru tuns barba cu
o periuţă.
C
3
Ungeţi dinţii dispozitivului de tundere cu
puţin ulei pentru maşina de cusut o dată la
şase luni.
Depozitare
aparatul de ras cu capacul de
C ◗ Acoperiţi
protecţie pentru a preveni deteriorarea.
◗ Aparatul poate fi depozitat în husa furnizată.
Înlocuire
Înlocuiţi capetele de bărbierire o dată la 2 ani
pentru rezultate optime.
Înlocuiţi capetele de bărbierire deteriorate sau
uzate doar cu capetele de bărbierire Philishave
Sensotec HQ8.
1
Opriţi aparatul, scoateţi încărcătorul din
priză şi fişa din aparat.
ROMÂNĂ
C
2
Apăsaţi butonul de decuplare pentru a
deschide unitatea de bărbierire.
C
3
Răsuciţi rotiţa în sens invers acelor de
ceasornic şi scoateţi cadrul de susţinere.
C
4
2
25
1
1
2
C
Scoateţi capetele de bărbierire şi
poziţionaţi-le pe cele noi în unitatea de
bărbierire, în aşa fel încât zonele cu orificii
să fie îndreptate spre centrul unităţii.
Aveţi grijă să potriviţi corect capetele de
bărbierire în nişele corespunzătoare.
5
Repoziţionaţi cadrul de susţinere în
unitatea de bărbierire.Apăsaţi rotiţa şi
răsuciţi-o în sensul acelor de ceasornic.
Accesorii
Următoarele accesorii sunt disponibile:
- Încărcător HQ8000.
- Încărcător HQ800.
- Capete de bărbierire Philishave Sensotec HQ8.
- Curăţător Cap de Bărbierire Philishave HQ110
(spray de curăţare cap de bărbierire).
26
ROMÂNĂ
Garanţie şi service
Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor
probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips
www.philips.com sau să contactaţi
Departamentul Clienţi din ţara dumneavoastră
(veţi găsi numărul de telefon în garanţia
internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu
există un astfel de departament, contactaţi
furnizorul dumneavoastră Philips sau
Departamentul Service pentru Aparate
Electrocasnice şi Produse de Îngrijire Personală
Philips.
Depanare
1
B
B
Performanţe scăzute de bărbierire
Cauza 1: capetele de bărbierire sunt murdare.
Aparatul de ras nu a fost clătit suficient de mult
timp sau apa folosită nu a fost suficient de
fierbinte.
◗ Curăţaţi bine aparatul înainte de a continua
bărbierirea (a se vedea capitolul "Curăţare şi
întreţinere").
B
Cauza 2: fire lungi de păr blochează capetele de
bărbierire.
◗ Curăţaţi cuţitele şi sitele de protecţie.
2
1
cadrul de susţinere. Cuţitele şi sitele
C ◗ Scoateţi
de protecţie sunt pereche, de aceea, curăţaţi
pe rând câte un set. Dacă le amestecaţi din
ROMÂNĂ
27
greşeală, s-ar putea să dureze câteva
săptămâni până ce aparatul va bărbieri din nou
la performanţa optimă anterioară.
◗ Scoateţi firele de păr cu ajutorul periuţei
furnizate.
◗ Repoziţionaţi cadrul de susţinere în unitatea
de bărbierire.Apăsaţi rotiţa şi răsuciţi-o în
sensul acelor de ceasornic.
B
Cauza 3: capetele de bărbierire sunt deteriorate
sau uzate.
◗ Scoateţi cadrul de susţinere.
◗ Scoateţi capetele de bărbierire vechi din
unitatea de bărbierire şi înlocuiţi-le cu unele
noi.
Înlocuiţi capetele de bărbierire deteriorate sau
uzate doar cu capetele de bărbierire Philishave
Sensotec HQ8.
◗ Repoziţionaţi cadrul de susţinere în unitatea
de bărbierire.Apăsaţi rotiţa şi răsuciţi-o în
sensul acelor de ceasornic.
28
РУССКИЙ
Внимание
Прежде чем начать пользоваться прибором,
внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством и сохраните его в качестве
справочного материала.
C
C
◗ Используйте только сетевую вилку,
поставляемую в комплекте.
◗ Блок питания преобразует сетевое
напряжение 100-240 вольт в напряжение
питания прибора 24 вольт.
◗ Вилка шнура электропитания содержит
адаптер. Не производите замену
оригинальной вилки на какую-либо другую.
Это может привести к опасным
последствиям.
◗ При повреждении блока питания всегда
заменяйте его оригинальным блоком
питания, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора.
◗ Проверьте, чтобы блок питания выл сухой.
◗ Храните электробритву при температуре от
5c до 35cС.
◗ Электробритва соответствует принятому
международному стандарту по технике
безопасности IEC(МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ),
и ее можно промывать водопроводной
водой.
Будьте осторожны с горячей водой. Всегда
проверяйте, не слишком ли горяча вода, чтобы
уберечь ваши руки от получения ожога.
◗ Уровень шума: Lc= 62 дБ [A]
РУССКИЙ
29
Как пользоваться прибором
Бритье
1
Вставьте сетевую вилку в розетку
электросети.
Personal Comfort Control
C ◗ Система
позволяет приспособить электробритву к
вашему типу кожи.
- Вы можете установить положение 'Normal'
для быстрого, комфортного, чистого бритья.
- Вы можете установить положение 'Sensitive'
для чистого бритья при оптимальном
комфорте для кожи.
C ◗ Положение … нейтральное положение.
'S' наиболее подходит для
C ◗ Положение
чувствительной кожи.
S
'N' наиболее подходит для
C ◗ Положение
нормальной кожи.
N
C
2
Включите бритву, нажав на кнопку
Вкл./Выкл.
3
Быстро перемещайте бритвенные
головки по коже, совершая
одновременно возвратнопоступательные и вращательные
движения.
30
РУССКИЙ
Наилучшие результаты бритья достигаются в
том случае, когда ваша кожа сухая.
Вашей коже может потребоваться 2-3 недели
для того, чтобы привыкнуть к бритвенной
системе Philishave.
C
4
Выключите электробритву, нажав один
раз кнопку Вкл./Выкл.
5
Надевайте на бритву защитный
колпачок каждый раз по окончании
бритья для лучшей сохранности
Подравниватель.
Для подравнивания висков и ухода за усами.
C
1
Откройте подравниватель, передвинув
ползунковый переключатель вверх.
Подравнивателем можно пользоваться только
при включенном электродвигателе.
Очистка и уход
Регулярная очистка гарантирует наилучшие
результаты бритья.
Наиболее простой и гигиеничный способ
очистки электробритвы заключается в
промывании бритвенного блока и камеры
волососборника горячей водой после каждого
пользования бритвой.
РУССКИЙ
31
Будьте осторожны с горячей водой. Все
проверяйте, не слишком ли горяча вода, что
уберечь ваши руки от получения ожога.
Каждый день: бритвенный блок и камера
волососборника
При очистке бритвы нет необходимости
отделять бритвенные головки друг от друга
(вращающиеся и неподвижные ножи). Если вы
все-таки хотите их отделить, то будьте
внимательны и не перепутайте ножи разных
пар, поскольку для обеспечения оптимальных
характеристик бритья требуется притирка
ножей друг к другу. Если вы случайно
перепутаете ножи, то может потребоваться
несколько недель для того, чтобы
восстановить оптимальные характеристики
бритья.
1
Выключите бритву, выньте сетевую вилку
из розетки и отсоедините штекер шнура
сетевого адаптера от электробритвы.
C
2
Откройте бритвенный блок, нажав
кнопку фиксатора.
C
3
Очистите бритвенный блок и камеру
волососборника, промывая их под
горячей водопроводной водой.
Внутренняя часть бритвенного блока и камера
волососборника должны быть очищены
надлежащим образом.
32
РУССКИЙ
4
Промойте бритву снаружи.
5
Закройте бритвенный блок и стряхните
воду.
Запрещается сушить бритвенный блок с
помощью полотенца или салфетки, так как
можно повредить бритвенные головки.
C
6
Снова откройте бритвенный блок и
оставьте его открытым, чтобы дать
бритве полностью высохнуть.
◗ Вы можете также очищать бритвенный
блок и камеру волососборника без воды,
используя щеточку, входящую в комплект
поставки.
- Осторожно очистите верхнюю сторону
бритвенного блока щеточкой.
- Осторожно очистите щеточкой бритвенный
блок и камеру волососборника изнутри.
Каждые шесть месяцев: подравниватель.
C
1
Выключите бритву, выньте сетевую вилку
из розетки и отсоедините штекер шнура
сетевого адаптера от электробритвы.
2
Очистите подравниватель с помощью
кисточки.
РУССКИЙ
C
3
33
Смазывайте зубцы подравнивателя
каждые шесть месяцев каплей
машинного масла для швейных машин.
Хранение
избежание повреждений наденьте на
C ◗ Во
электробритву защитный колпачок.
◗ Бритву можно хранить в футляре,
входящем в комплект поставки.
Замена бритвенных головок
Для достижения оптимальных результатов
бритья производите замену бритвенных
головок каждые 2 года.
Заменяйте поврежденные или изношенные
бритвенные головки только бритвенными
головками HQ8 Philishave Sensotec.
C
1
Выключите бритву, выньте сетевую вилку
из розетки электросети и отсоедините
штекер шнура сетевого адаптера от
электробритвы.
2
Откройте бритвенный блок, нажав
кнопку фиксатора.
34
РУССКИЙ
C
3
C
4
2
Поверните колесико против часовой
стрелки и снимите фиксирующую рамку.
1
1
2
C
Извлеките бритвенные головки из
бритвенного блока и установите новые
таким образом, чтобы боковые стороны
с мелкими отверстиями были
направлены в центр бритвенного блока.
Убедитесь, что выступы бритвенных головок
точно совпадают с соответствующими пазами.
5
Установите фиксирующую рамку в
бритвенный блок, нажмите на колесико
и поверните его по часовой стрелке.
Принадлежности
В продаже имеются следующие
принадлежности:
- Блок питания HQ8000.
- Зарядное устройство HQ800
- Бритвенные головки HQ8 Philishave Sensotec.
- Очиститель бритвенных головок HQ110
Philishave
(спрей для очистки бритвенных головок).
Информация и сервисное уживание.
По поводу дополнительной информации или в
случае возникновения каких-либо проблем
обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс»
РУССКИЙ
35
по адресу www. philips.com или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его
номер телефона на международном
гарантийном талоне). Если подобный центр в
вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
местную торговую организацию компании
«Филипс» или сервисное отделение компании
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Поиск и устранение неисправностей
1
B
B
Плохое качество бритья
Причина 1: загрязнились бритвенные головки.
Бритва промывалась недостаточно долго
или недостаточно горячей водой.
◗ Тщательно очистите электробритву,
прежде чем продолжать бритье (см. раздел
«Очистка и уход»).
B
C
2
1
Причина 2: бритвенные головки забиты
длинными волосами.
◗ Очистите вращающиеся и неподвижные
ножи.
◗ Снимите фиксирующую рамку. Не
очищайте одновременно более одной
пары ножей, поскольку вращающийся и
неподвижный ножи каждой пары пригнаны
друг к другу. Если вы случайно перепутаете
36
РУССКИЙ
ножи, то может потребоваться несколько
недель для того, чтобы восстановить
оптимальные характеристики бритья.
◗ Очистите бритвенные головки от волос,
пользуясь щеточкой, входящей в комплект
поставки.
◗ Установите фиксирующую рамку в
бритвенный блок, нажмите на колесико и
поверните его по часовой стрелке.
B
Причина 3: бритвенные головки повреждены
или изношены.
◗ Снимите фиксирующую рамку.
◗ Извлеките из бритвенного блока старые
бритвенные головки и замените их новыми.
Заменяйте поврежденные или изношенные
бритвенные головки только бритвенными
головками HQ8 Philishave Sensotec.
◗ Установите фиксирующую рамку в
бритвенный блок, нажмите на колесико и
поверните его по часовой стрелке.
ČESKY
37
Důležité
Následující návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej
pro případná pozdější nahlédnutí.
C
C
◗ Používejte přístroj výhradně s
transformátorovou zástrčkou.
◗ Transformátorová zástrčka transformuje 100
až 240 V na bezpečné napětí menší než 24 V.
◗ Síťová zástrčka obsahuje transformátor. Proto
ji nikdy nesmíte vyměnit za jinou zástrčku, což
by mohlo způsobit vážnou poruchu.
◗ Pokud by transformátorová zástrčka byla
poškozena, z bezpečnostních důvodů ji
vyměňte za originální typ.
◗ Dbejte na to, aby transformátorová zástrčka
nenavlhla.
◗ Přístroj uchovávejte při teplotě okolí mezi
5cC a 35cC.
◗ Přístroj odpovídá mezinárodně schváleným
bezpečnostním předpisům IEC a může být bez
obav čištěn pod tekoucí vodou.
Buďte opatrní při použití horké vody.Vždy
předem zkontrolujte, zda není voda nadměrně
horká, abyste si neopařili prsty.
◗ Hladina hluku: Lc = 62 dB (A).
Použití přístroje
Holení
1
Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
38
ČESKY
Comfort Control přizpůsobuje holicí
C ◗ Personal
přístroj typu vaší pokožky.
- Pro běžné a rychlé oholení nastavte na holicím
přístroji polohu "Normal".
- Pro komfortní oholení s maximální péčí o pleť
nastavte na holicím přístroji polohu "Sensitive".
C ◗ Poloha … je neutrální nastavení.
"S" je nejvhodnější nastavení pro
C ◗ Poloha
citlivou pokožku.
S
"N" je nejvhodnější nastavení pro
C ◗ Poloha
méně citlivou pokožku.
N
2
C
Zapojte přístroj stisknutím tlačítka on/off.
3
Holicím přístrojem pohybujte po pokožce
rychle přímými i krouživými pohyby.
Pokud je pokožka suchá, dosáhnete při holení
nejlepších výsledků.
Pamatujte, že pokožka potřebuje 2 až 3 týdny na
to, aby si novému způsobu holení přivykla.
4
Holicí přístroj vypněte jedním stisknutím
tlačítka on/off.
ČESKY
C
5
39
Na přístroj nasaďte vždy po jeho použití
ochranný kryt, abyste zabránili poškození
hlav.
Zastřihovač
Zastřihovač slouží k úpravě kotlet nebo knírku.
C
1
Zastřihovač zapnete posunutím jeho
spínače směrem nahoru.
Zastřihovač lze zapojit i když je motor v chodu.
Čištění a údržba
Pravidelné čištění zajistí nejlepší výsledky při holení.
Nejsnazší a nejhygieničtější způsob čištění přístroje
je umýt holicí jednotku a komoru pro odstřižené
vousy pod tekoucí horkou vodou po každém
použití přístroje.
Buďte opatrní při použití horké vody.Vždy
předemzkontrolujte, zda není voda nadměrně
horkáabyste si neopařili prsty.
Denně: holicí jednotka a komora pro
odstřižené vousy
Při čištění přístroje není nutné vyjímat holicí hlavy
(korunky a nožové věnce). Pokud byste je přesto
vyjmuli, nezapomeňte do každé korunky vložit
zpět ten nožový věnec, který v ní původně byl.
40
ČESKY
Nožové věnce jsou v korunkách zaběhnuty a
kdybyste je zaměnili, zhoršil by se výsledek holení
a trvalo by velmi dlouho než by se nožové věnce
v jiné korunce opět zaběhly.
1
Vypněte přístroj, vyjměte zástrčku nabíječe
ze zásuvky a vyjměte též zástrčku z
přístroje.
C
2
Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřte
holicí jednotku.
C
3
Umyjte občas holicí jednotku a prostor
pro odstřižené vousy tekoucí horkou
vodou.
Dbejte na to, aby vnitřní část holicí jednotky a
prostor pro odstřižené vousy byly řádně vyčištěny.
4
Vypláchněte vnitřek přístroje.
5
Holicí jednotku uzavřete a vytřepejte
přebytečnou vodu.
Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo
jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození
holicích hlav.
C
6
Opět otevřete holicí jednotku a nechte
přístroj v otevřeném stavu zcela uschnout.
◗ Holicí jednotku a prostor pro odstřižené
vousy můžete též čistit vodou a přiloženým
kartáčkem.
ČESKY
41
- Opatrně vyčistěte vrchní část holicí jednotky
kartáčkem.
- Opatrně vyčistěte vnitřní část holicí jednotky a
komoru pro odstřižené vousy kartáčkem.
Každých šest měsíců: zastřihovač
C
C
1
Vypněte přístroj, vyjměte zástrčku nabíječe
ze zásuvky a vyjměte též zástrčku z
přístroje.
2
Vyčistěte zastřihovač kartáčkem.
3
Na lišty zastřihovače kápněte každých šest
měsíců kapku oleje na šicí stroje.
Uchovávání
na přístroj ochraný kryt abyste
C ◗ Nasaďte
předešli poškození holicích hlav.
◗ Holicí přístroj můžete uchovávat v přiloženém
váčku.
Výměna dílů
Abyste zajistili optimální výsledky holení,
doporučujeme vyměnit každé dva roky holicí
hlavy.
42
ČESKY
Poškozené nebo opotřebené holicí hlavy nahraďte
vždy holicími hlavami Philishave HQ8 Sensotec.
2
1
Vypněte přístroj, vyjměte zástrčku nabíječe
ze zásuvky a vyjměte též zástrčku z
přístroje.
C
2
Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřte
holicí jednotku.
C
3
Otočte kolečkem proti směru pohybu
hodinových ruček a odejměte zajišťovací
rámeček.
C
4
1
1
2
C
Vyjímejte holicí hlavy a nové vkládejte do
holicí jednotky vždy tak, aby část s malými
otvory směřovala do středu holicí
jednotky.
Přesvědčte se, že holicí hlavy přesně zapadly na
svá místa.
5
Zajišťovací rámeček vložte zpět do
přístroje, stiskněte kolečko a otočte jím ve
směru pohybu hodinových ruček.
Příslušenství
Lze zakoupit následující příslušenství:
- HQ8000 síťová zástrčka.
- HQ800 transformátorová zástrčka.
- HQ8 holicí hlavy Philishave Sensotec.
ČESKY
43
- HQ110 čisticí sprej pro holicí hlavy Philishave
Head Cleaner.
Záruka & servis
Pokud byste potřebovali jakoukoli informaci nebo
měli nějaký problém, nahlédněte na internetovou
stránku www.philips.com. Můžete se též spojit s
Informačním střediskem firmy Philips, jehož
adresu, telefonní číslo i další možnosti
kontaktování najdete na letáčku s celosvětovou
zárukou.
Odstranění případných poruch
1
B
B
Zhoršené výsledky holení
Příčina 1: holicí hlavy jsou zašpiněné.
Přístroj nebyl důkladně vyčištěn nebo voda při
čištění nebyla dostatečně horká.
◗ Před dalším holením přístroj důkladně
vyčistěte (viz odstavec "Čištění a údržba").
B
Příčina 2: holicí hlavy jsou blokovány dlouhými
vousy.
◗ Vyčistěte korunky a nožové věnce.
2
1
zajišťovací rámeček. Čistěte vždy jen
C ◗ Vyjměte
jednu holicí hlavu (korunku a nožový věnec).
Další hlavu vyjměte až když jste předešlou
hlavu zkompletovali a uložili zpět. Kdybyste
omylem vložili do korunky jiný nožový věnec
než ten, který v ní původně byl, zhoršila by se
44
ČESKY
kvalita holení, protože by trvalo několik týdnů
než by se oba díly opět vzájemně zaběhly.
◗ Odstraňte odstřižené vousy přiloženým
kartáčkem.
◗ Vložte zajišťovací rámeček zpět do holicí
jednotky, stiskněte kolečko a otočte jím ve
směru pohybu hodinových ruček.
B
Příčina 3: holicí hlavy jsou opotřebeny nebo
poškozeny.
◗ Sejměte zajišťovací rámeček.
◗ Vyjměte z holicí hlavice staré holicí hlavy a
nahraďte je novými.
Poškozené nebo opotřebené holicí hlavy nahraďte
vždy jen holicími hlavami Philishave Sensotec
HQ8.
◗ Vložte zajišťovací rámeček zpět do holicí
jednotky, stiskněte kolečko a otočte jím ve
směru pohybu hodinových ruček.
MAGYAR
45
Tudnivalók
A készülék használata előtt olvassa el a használati
útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi
használatra.
C
C
◗ Csak az készülékhez mellékelt hálózati
adaptert használja.
◗ A hálózati adapter a 100-240 Volt feszültséget
biztonságos 24 Volt feszültségre alakítja át.
◗ A hálózati adapter transzformátort tartalmaz.
Ne vágja le a csatlakozó vezetéket a hálózati
adapterről és ne csatlakoztassa a borotvát
másik hálózati adapterhez, mert ez veszélyes
lehet.
◗ Ha a hálózati adapter meghibásodott a
kockázatok elkerülése érdekében mindig
eredeti típusúra cserélje ki.
◗ Vigyázzon, hogy a hálózati adapter ne legyen
nedves.
◗ A készüléket 5cC és 35cC közötti
hőmérsékleten használja és tárolja.
◗ A készülék megfelel a nemzetközi jóváhagyott
IEC biztonsági előírásoknak és biztonságosan
tisztítható vízcsap alatt.
Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig
ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy
leforrázza a kezeit.
◗ Zajszint: Lc=62 dB (A)
46
MAGYAR
A készülék használata
Borotválkozás
1
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali
konnektorba.
Personal Comfort Control rendszerrel
C ◗ Abőrtípusához
igazíthatja a borotvát.
- "Normál" beállítás esetén a gyorsan, kellemesen
simára borotválhatja bőrét.
- Ha a "Sensitive" (érzékeny) beállítást választja, a
készülék bőrkímélő üzemmódban borotválja
arcát kellemesen simára.
C ◗ A … állás semleges beállítást jelez.
C ◗ Érzékeny bőrhöz az "S" állás a legmegfelelőbb.
S
C ◗ Normál bőrhöz az "N" állás a legmegfelelőbb.
2
N
C
3
Kapcsolja be a borotvát a be/kikapcsoló
gomb egyszeri megnyomásával.
Gyorsan mozgassa a borotvafejeket a
bőrén, egyenes és körkörös mozdulatokat
végezve.
Borotválkozáskor legjobb, ha száraz a bőre.
Bőrének 2-3 hétre is szüksége lehet ahhoz, hogy a
Philishave rendszerhez hozzászokjon.
MAGYAR
C
4
Kapcsolja ki a borotvát a be/kikapcsoló
gomb egyszeri megnyomásával.
5
Valahányszor használta a borotvát, utána
tegye rá a védősapkát, hogy megvédje a
sérüléstől.
47
Pajeszvágó
Az oldalszakáll és a bajusz ápolásához.
C
1
Nyissa ki a pajeszvágót a kapcsoló felfelé
nyomásával.
A pajeszvágót a borotva működése közben is
bekapcsolhatja.
Tisztítás és karbantartás
A rendszeres tisztítás garantálja a legjobb
borotválkozási eredményt.
A legkönnyebb és leghigiénikusabb módja a
tisztításnak, ha a borotvaegységet és a szőrgyűjtő
kamrát minden használat után forró vizzel leöblíti.
Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig
ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy
leforrázza a kezeit.
Minden nap: borotva egység és szőrgyűjtő
kamra
Amikor tisztítja a készüléket nem szükséges
levenni a borotvafejeket (vágókéseket, szitákat).
Ha azonban levette, figyeljen arra, hogy ne keverje
48
MAGYAR
össze a késeket és a szitákat mivel az optimális
működés érdekében minden körkést a szitához
csiszoltak. Ha véletlenül felcseréli őket, beletelik
néhány hétbe, míg ismét optimális borotválkozási
teljesítményt ér el.
1
Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati
adaptert a fali konnektorból és húzza ki a
hálózati adapter csatlakozóját a
borotvából.
C
2
Nyomja meg a kioldó gombot a
borotvaegység nyitásához.
C
3
A borotvaegységet és a szőrgyűjtő kamrát
meleg csapviz alatt öblítse le néhányszor.
Győződjön meg arról, hogy a borotvaegység és a
szőrgyűjtő kamra belsejét teljesen kitisztította.
4
Öblítse le a készülék külsejét is.
5
Zárja le a borotvaegységet, és rázza ki a
felesleges vizet.
Soha ne szárítsa a borotvaegységet törülközővel
vagy papírzsebkendővel, mivel ezek megsérthetik
a borotvafejeket.
C
6
Nyissa ki ismét a borotvaegységet, és
hagyja hogy a készülék teljesen
megszáradjon.
MAGYAR
49
◗ A készülékhez tartozó kefe segítségével a
borotvaegységet és a szőrgyűjtő kamrát víz
nélkül is megtisztíthatja .
- Gondosan tisztítsa meg a kefével a
borotvaegység felső részét.
- Gondosan tisztítsa meg a kefével a
borotvaegység belsejét és a szőrgyűjtő kamrát.
Minden hat hónapban: pajeszvágó
C
C
1
Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati
adaptert a fali konnektorból és húzza ki a
hálózati adapter csatlakozóját a
borotvából.
2
A pajeszvágót kefével tisztítsa meg.
3
Félévente olajozza meg a pajeszvágó fogait
egy csepp varrógépolajjal.
Tárolás
fel a borotvára a védősapkát, hogy az
C ◗ Tegye
óvja a sérüléstől.
◗ A készüléket a hozzá mellékelt tokban tárolja.
50
MAGYAR
Borotvafejek cseréje
A legjobb borotválkozási eredmények
biztosításához kétévente cserélje le a
borotvafejeket.
A sérült vagy kopott borotvafejeket csakis HQ8
Phipshave Sensotec borotvafejekre cserélje.
2
1
Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati
adaptert a konnektorból és húzza ki a
hálózati adapter csatlakozóját a
borotvából.
C
2
Nyissa ki a borotvaegységet a kioldógomb
megnyomásával.
C
3
Forgassa a tengelyt az óramutató járásával
ellenkező irányba és vegye ki a
tartókeretet.
C
4
1
C
1
2
Vegye ki a borotvafejeket és helyezze be az
újakat úgy, hogy a kis lyukakkal rendelkező
részek a borotva egység közepe felé
mutassanak.
Ügyeljen rá, hogy a borotvafejek csapjai pontosan
illeszkedjenek a lyukakba.
5
Tegye vissza a tartókeretet a
borotvaegységbe, nyomja meg a tengelyt,
és fordítsa el az óramutató járásával
egyező irányba.
MAGYAR
51
Tartozékok
A következő tartozékok vásárolhatók a
készülékhez:
- HQ8000 adapter.
- HQ800 adapter
- HQ8 Philishave Sensotec borotvafejek
- HQ110 Philishave "Shaving Head Cleaner"
(borotvafej-tisztító spray)
Garancia és javítás
Ha valamilyen információra van szüksége, vagy
valamilyen probléma merült fel, akkor látogasson
el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy
forduljon országa Philips vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világ minden részére
kiterjedő garancialevélen). Ha lakóhelyén nincs
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és
szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
Hibaelhárítás
1
B
B
Gyengén borotvál a készülék.
1. ok: Szennyezettek a borotvafejek.
Nem öblítette le alaposan a borotvát, vagy a víz
nem volt elég meleg.
◗ Mielőtt folytatná a borotválkozást, tisztítsa ki
alaposan a borotvát (lásd a "Tisztítás és
karbantartás" c. részt).
52
MAGYAR
B
2. ok: A hosszú szőrszálak eltömték a
borotvafejeket.
◗ Tisztítsa meg a körkéseket és a szitákat.
2
1
ki a tartókeretet. Egyszerre mindig csak
C ◗ Vegye
egy kés-szita párt tisztítson, nehogy
összekeveredjenek a párok. Ha véletlenül
mégis összekeveri őket, a borotválás esetleg
csak néhány hét elteltével válik ismét
optimálissá.
◗ Távolítsa el a szőrszálakat a mellékelt kefével.
◗ Tegye vissza a tartókeretet a
borotvaegységbe. Nyomja meg a tengelyt és
fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányba.
B
3. ok: Sérültek vagy kopottak a borotvafejek.
◗ Vegye ki a tartókeretet.
◗ Vegye ki a régi borotvafejeket a
borotaegységből és tegye be az újakat.
A sérült vagy kopott borotvafejeket csakis HQ8
Phipshave Sensotec borotvafejekkel cserélje ki.
◗ Tegye vissza a tartókeretet a
borotvaegységbe. Nyomja meg a tengelyt és
fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányba.
SLOVENSKY
53
Dôležité upozornenie
Pred použitím zariadenie si pozorne prečítajte
nasledujúce pokyny a návod si odložte na
neskoršie použitie.
C
C
◗ Používajte len dodaný adaptér.
◗ Adaptér mení napätie 100-240 voltov na
bezpečné napätie 24 voltov.
◗ Súčasťou adaptéra je transformátor.
Neoddeľte adaptér, aby ste ho nahradili iným
typom zástrčky, lebo spôsobíte nebezpečnú
situáciu.
◗ Ak je adaptér poškodený, vymeňte ho za
niektorý z originálnych adaptérov, aby ste
predišli nebezpečným situáciám.
◗ Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s
vodou.
◗ Zariadenie odkladajte pri teplote okolia medzi
5cC a 35cC.
◗ Zariadenie vyhovuje bezpečnostným
predpisom IEC a môžete ho bezpečne čistiť
pod tečúcou vodou.
Dajte pozor na horúcu vodu. Skontrolujte, či voda
nie je horúca, aby ste si nepopálili ruky.
◗ Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto
spotrebiča je 62 dB(A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1 pW.
54
SLOVENSKY
Použitie zariadenia
Holenie
1
Adaptér pripojte do siete.
Personal Comfort Control umožňuje
C ◗ Systém
prispôsobiť holiaci strojček Vášmu typu
pokožky.
- Nastavenie "Normal" Vám umožní rýchle a
pohodlné hladké holenie.
- Nastavenie "Sensitive" je určené na hladké
holenie poskytujúce Vašej pokožke optimálne
pohodlie.
C ◗ Nastavenie … je neutrálna pozícia.
"S" je najvhodnejšie pre citlivú
C ◗ Nastavenie
pokožku.
S
"N" je určené pre bežný typ
C ◗ Nastavenie
pokožky.
N
2
C
3
Stlačením vypínača zapnite holiaci strojček.
Rýchlo pohybujte holiacimi hlavami po
pokožke, robte rovné aj krúživé pohyby.
Holením suchej pokožky dosiahnete najlepšie
výsledky.
Môže trvať 2-3 týždne, kým si Vaša pokožka
zvykne na holiaci systém Philishave.
SLOVENSKY
C
55
4
Holiaci strojček vypnete jedným stlačením
hlavného vypínača.
5
Aby ste predišli poškodeniu, po každom
použití nasaďte na holiaci strojček
ochranný kryt.
Zastrihovač
Na strihanie bokombrady a fúzov.
C
1
Zastrihovač aktivujete posunutím vypínača
smerom nahor.
Zastrihovač môžete aktivovať aj počas chodu
motora.
Čistenie a údržba
Pravidelné čistenie zaručuje lepšie výsledky
holenia.
Najjednoduchšií a hygienicky najvhodnejší spôsob
čistenia zariadenia je opláchnutie holiacej jednotky
a komory na chlpy horúcou vodou po každom
použití holiaceho strojčeka.
Dajte pozor na horúcu vodu. Skontrolujte, či voda
nie je horúca, aby ste si nepopálili ruky.
Každý deň: holiaca jednotka a komôrka na
chĺpky
Pri čistení zariadenia nie je potrebné odpojiť
holiace hlavy (rezače a zdvíhače). Ak ich chcete
odpojiť, dbajte, aby ste nepomiešali rezače so
56
SLOVENSKY
zdvíhačmi, pretože ostrenie rezača vo zdvíhači
zabezpečuje optimálny chod každej sady. Ak sady
omylom pomiešate môže trvať týždne, kým sa
opäť dosiahne optimálna kvalita holenia.
1
Vypnite zariadenie, adaptér odpojte zo
siete a koncovku kábla odpojte z holiaceho
strojčeka.
C
2
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na otvorenie
holiacej jednotky.
C
3
Holiacu jednotku a komoru na chĺpky
očistite opláchnutím pod prúdom horúcej
vody.
Uistite sa, že ste holiacu jednotku a komôrku na
chĺpky riadne vyčistili.
4
Opláchnite vonkajšok zariadenia vodou.
5
Uzatvorte holiacu jednotku a otraste z nej
prebytočnú vodu.
Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou
uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli
poškodiť holiacu hlavu.
C
6
Holiacu jednotku znovu otvorte a nechajte
celé zariadenie úplne usušiť.
◗ Holiacu jednotku a komôrku na chĺpky
môžete očistiť aj bez použitia vody pomocou
dodanej kefky.
SLOVENSKY
57
- Pomocou kefky pozorne očistite vrchnú časť
holiacej jednotky.
- Pomocou kefky pozorne očistite vnútro holiacej
jednotky a komôrku na chĺpky.
Každých šesť mesiacov: zastrihovač
C
C
1
Vypnite zariadenie, adaptér odpojte zo
siete a koncovku kábla odpojte z holiaceho
strojčeka.
2
Zastrihovač vyčistite kefkou.
3
Každých šesť mesiacov namažte zúbky
zastrihovača kvapkou oleja na šijacie
stroje.
Odkladanie
ste zabránili poškodeniu, dajte na holiaci
C ◗ Aby
strojček ochranný kryt.
◗ Zariadenie môžete odkladať do priloženého
puzdra.
Výmena
Aby ste dosahovali optimálne výsledky holenia,
vymeňte raz za dva roky holiace hlavy.
58
SLOVENSKY
Poškodené alebo opotrebované holiace hlavy
nahraďte jedine holiacimi hlavami Philishave HQ8
Sensotec.
2
1
Vypnite zariadenie, adaptér odpojte zo
siete a koncovku kábla odpojte z holiaceho
strojčeka.
C
2
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na otvorenie
holiacej jednotky.
C
3
Koliesko otočte proti smeru chodu
hodinových ručičiek a vytiahnite
zachytávací rám.
C
4
1
1
2
C
Vo vnútri holiacej jednotky vymeňte
opotrebované holiace hlavy za nové tak,
aby súčiastky s malými dierkami smerovali
do stredu holiacej jednotky.
Dbajte, aby výčnelky holiacich hláv zapadli presne
do zodpovedajúcich otvorov.
5
Zachytávací rám vložte späť do holiacej
jednotky, stlačte koliesko a otočte ním v
smere pohybu hodinových ručičiek.
Príslušenstvo
K dispozícii máte nasledujúce príslušenstvo:
- Adaptér HQ8000.
- Adaptér HQ800.
- Holiace hlavy HQ8 Philishave Sensotec.
.
SLOVENSKY
59
- Sprej na čistenie holiacich hláv HQ110
Philishave Head Cleaner.
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, alebo máte problém,
prosíme Vás, aby ste navštívili www stránku
spoločnosti Philips - www.philips.com, alebo sa
obrátili na Centrum služieb zákazníkom
spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo
Centra nájdete v priloženom celosvetovo
platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine
toto Centrum nenachádza, obráťte sa na
miestneho predajcu výrobkov Philips, alebo
kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia
domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
Odstraňovanie porúch
1
B
B
Znížený výkon holenia
Príčina 1: holiace hlavy sú znečistené.
Holiaci strojček ste riadne neopláchli, alebo ste ho
opláchli pod vodou, ktorá nemala dostatočnú
teplotu.
◗ Skôr, ako budete pokračovať v holení, riadne
vyčistite holiaci strojček (viď "Čistenie a
údržba").
B
Príčina 2: dlhé chlpy zavadzajú holiacim hlavám.
◗ Vyčistite rezače a zdvíhače.
60
SLOVENSKY
2
1
zachytávací rám. Naraz čistite len
C ◗ Vyberte
jeden rezač a jeden zdvíhač pretože tvoria pár.
Ak omylom rezače a zdvíhače pomiešate,
môže trvať niekoľko týždňov, kým opäť
dosiahnete optimálne výsledky holenia.
◗ Chĺpky odstráňte priloženou kefou.
◗ Zachytávací rám vráťte naspäť na holiacu
jednotku, stlačte koliesko a otočte ním v
smere pohybu hodinových ručičiek.
B
Príčina 3: holiace hlavy sú poškodené, alebo
opotrebované.
◗ Vyberte zachytávací rám.
◗ Odstráňte staré holiace hlavy z holiacej
jednotky a nahraďte ich novými.
Poškodené alebo opotrebované holiace hlavy
nahraďte jedine holiacimi hlavami Philishave HQ8
Sensotec.
◗ Zachytávací rám vráťte naspäť na holiacu
jednotku, stlačte koliesko a otočte ním v
smere pohybu hodinových ručičiek.
УКРАЇНСЬКІЙ
61
Увага
Прочитайте цю інструкцію уважно перед
використанням пристрою та зберігайте для
подальшого використання.
C
C
◗ Використовуйте лише блок живлення, що
додається.
◗ Блок живлення перетворює напругу 100240 В у безпечну низьку напругу менше 24
В.
◗ У блоку живлення знаходиться
трансформатор. Не від'єднуйте блок
живлення для заміни іншим, оскільки це
може спричинити небезпечну ситуацію.
◗ Якщо блок живлення пошкоджено, його
обов'язково треба замінити оригінальним
блоком живленням, щоб уникнути
небезпеки.
◗ Переконайтеся, що блок живлення не
намок.
◗ Прилад розрахований на температуру
навколишнього середовища від 5cC до
35cC.
◗ Пристрій відповідає міжнародним
нормативним актам із безпеки IEC, і його
можна безпечно мити під краном.
Будьте обережні з гарячою водою. Завжди
перевіряйте, чи не надто гаряча вода, щоб не
допустити опіків рук.
◗ Рівень шуму: Lc= 62 dB [A]
62
УКРАЇНСЬКІЙ
Використання пристрою
Гоління
1
Вставте вилку-адаптер до розетки
електромережі.
контролю персонального гоління
C ◗ Система
пристосовує бритву до типу Вашої шкіри.
- Ви можете обрати режим "Нормальний" для
швидкого та зручного щільного гоління.
- Ви можете обрати режим "Чутливий" для
зручного щільного гоління з оптимальним
комфортом для вашої шкіри.
C ◗ Положення … є нейтральним положенням.
C ◗ Положення 'S' придатне для чутливої шкіри.
S
'N' придатне для нормального
C ◗ Положення
типу шкіри.
N
2
C
3
Ввімкніть бритву, один раз натиснувши
на кнопку вмикання /вимикання.
Швидкими поступальними і коловими
рухами переміщуйте голівку для гоління
по шкірі.
Якість гоління буде найвищою, якщо шкіра суха.
Для звикання шкіри до бритви Philishave може
знадобитися 2 - 3 тижні.
УКРАЇНСЬКІЙ
C
63
4
Вимкніть бритву, натиснувши одного
разу на кнопку on/off (вмик/вимкн).
5
Надівайте захисний ковпачок на бритву
кожного разу після використання, щоб
запобігти пошкодженню.
Тример
Для підрівнювання баків і вусів.
C
1
Підготуйте тример до роботи,
пересунувши движок вверх.
Тример можна привести в робочий стан тільки
при працюючому двигуні.
Чищення та догляд
Регулярне чищення гарантує кращу роботу
електробритви.
Найпростіший та самий гігієнічний спосіб
чищення - це промивання бритвеного блоку та
камери для волосся під краном гарячої води
кожного разу після використання.
Будьте обережні з гарячою водою. Завжди
перевіряйте, чи не надто гаряча вода, щоб не
допустити опіків рук.
64
УКРАЇНСЬКІЙ
Кожного дня: голівки для гоління та
триммер
Для чистки бритви зніміть з неї бритвені
голівки (ножі і захист). Якщо ви бажаєте їх
розібрати, то зверніть увагу на те, щоб вони
завжди залишалися у парі, тому що лише у цій
парі вони можуть працювати оптимально.
Якщо ж цього правила не дотримуватися і
змішати у парі частини з різних пар, то до
відновлення оптимальних характеристик
гоління пройде декілька тижнів.
1
Вимкніть електробритву, вийміть вилкуадаптер з розетки електромережі та
вийміть штекер приладу з електробритви.
C
2
Натисніть кнопку замка і відкрийте блок
для гоління.
C
3
Чистіть блок гоління та камеру для
збирання відрізаних волосків ,
промиваючи їх під гарячою водою.
Переконайтеся, що внутрішню частину блоку
гоління та камеру для волосся почищено
належним чином.
4
5
Промийте пристрій зовні.
Закрийте блок для гоління та струсить
воду, що залишилися після промивання.
Ніколи не протирайте голівки для голінн
полотенцем або якоюсь ганчіркою, бо це може
пошкодити леза бритви.
УКРАЇНСЬКІЙ
C
6
65
Відкрийте блок для гоління знову та
залиште їх відкритими, доки пристрій
повністю не висохне.
◗ Ви можете також чистити вузол гоління та
камеру волосся без води щіткою, що
додається.
- Обережно очищуйте щіткою верхню
частину відсіку з головками для гоління.
- Обережно очищуйте щіткою внутрішню
частину відсіку з головками для гоління та
контейнер для волосся.
Кожні шість місяців: трімер
C
C
1
Вимкніть електробритву, вийміть вилкуадаптер з розетки електромережі та
вийміть штекер приладу з електробритви.
2
Почистіть тример щіточкою.
3
Один раз на шість місяців змащуйте
зубці ножиць краплею машинного
мастила.
Зберігання
захисний ковпачок на бритву, щоб
C ◗ Надіньте
запобігти пошкодженню.
◗ Пристрій можна зберігати у футлярі, яка
додається до нього при продажу.
66
УКРАЇНСЬКІЙ
Заміна
Заміняйте насадки бритви кожні 2 роки для
оптимального гоління.
Заміняйте пошкоджені чи зношені бритвені
голівки тільки голівками HQ8 Philishave
Sensotec.
2
1
Вимкніть електробритву, вийміть вилкуадаптер з розетки електромережі та
вийміть штекер приладу з
електробритви.
C
2
Натисніть кнопку замка і відкрийте блок
для гоління.
C
3
Прокрутіть механізм проти
годинникової стрілки і зніміть фіксуючу
рамку.
C
4
Зніміть бритвені голівки та встановіть
нові на бритвений блок так, щоб
частини з малими отворами дивилися до
центру бритвеного блоку.
1
Виступи на голівках повинні попадати точно у
пази.
C
1
2
5
Встановіть утримуючу рамку на
бритвений блок, натисніть коліщатко та
поверніть його за годинниковою
стрілкою.
УКРАЇНСЬКІЙ
67
Приладдя
Існує таке приладдя:
- Блок живлення "HQ8000".
- Блок живлення "HQ800".
- Бритвені головки HQ8 Philishave Sensotec.
- Розпилювач для чищення насадок для гоління
"HQ110 Philishave Head Cleaner".
Гарантія та сервіс
Якщо Вам потрібна інформація або у Вас
виникли проблеми з приладом, будь ласка,
завітайте до веб-сайту фірми Philips (aдреса в
Інтернеті: www.philips.com) або зв'яжіться з
найближчим центром Philips по
обслуговуванню клієнтів Philips Customer Care
Centreу Вашій країні (Ви можете знайти його
номер телефону у єдиному гарантійному
талоні, дійсному в усьому світі). Якщо у Вашій
країні немає центру Philips по обслуговуванню
клієнтів Philips Customer Care Centre,
зверніться до Вашого місцевого торгового
представникафірми Philips або зв'яжіться з
департаментом обслуговування Service
Department відділення Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Пошук та усунення несправностей
1
B
B
Погіршене гоління
Причина 1: голівки з лезами забруднено.
Бритву не мили достатньо довго, або вода
була недостатньо гарячою.
68
УКРАЇНСЬКІЙ
◗ Чистіть бритву ретельно перед
продовженням гоління (див. розділ
"Чищення й догляд").
B
Причина 2: довге волосся заважає голівкам з
лезами.
◗ Почистіть ножі та захисні решітки.
2
1
утримуючу пластину. Не чистіть
C ◗ Зніміть
більше одного леза або запобіжні гратки
одночасно, тому що вони підігнані у парах
одне до одного. Якщо Ви випадково
переплутаєте леза та запобіжні гратки, для
відновлення оптимального гоління може
знадобитися декілька тижнів.
◗ Усуньте волосся за допомогою пензлика,
що додається.
◗ Встановіть фіксуючу скобу на блок для
гоління .
B
Причина 3: бритвені головки пошкоджені або
зношені.
◗ Зніміть рамку-фіксатор.
◗ Зніміть старі голівки з блоку для гоління та
замініть новими
Заміняйте пошкоджені чи зношені бритвені
голівки тільки голівками HQ8 Philishave
Sensotec.
◗ Встановіть фіксуючу скобу на блок для
гоління .
HRVATSKI
69
Važno
Pažljivo pročitajte ovu uputu prije uporabe
aparata te ju sačuvajte za kasniju uporabu.
C
C
◗ Koristite isključivo adapter koji je isporučen s
ovim uređajem.
◗ Adapter/napajač pretvara napon 100-240V u
sigurni napon manji od 24V.
◗ Punjač sadrži transformator. Nemojte odrezati
utikač punjača i zamijeniti ga drugim utikačem,
jer ćete time izazvati opasnost.
◗ Ukoliko se adapter ošteti, zamijenite ga jedino
s originalnim kako bo izbjegli potencijalno
opasne situacije.
◗ Nikada ne močite adapter.
◗ Držite aparat na temperaturi između 5cC and
35cC.
◗ Aparat je proizvedeb u skladu s
medjunarodnim IEC sigurnosnim normama i
može se sigurno čistiti i prati pod vodom.
Budite oprezni s vrućom vodom, pazite da ne
opečete ruke.
◗ Razina buke: Lc= 62 dB[A]
Uporaba aparata
Brijanje
1
Utaknite kabel punjača u zidnu utičnicu.
Comfort Control sustav prilagođuje
C ◗ Personal
aparat Vašem tipu kože.
70
HRVATSKI
- Aparat za brijanje možete postaviti na
'Normalno' za brzo i ugodno brijanje.
- Aparat za brijanje možete postaviti na
'Osjetljivo' za ugodno brijanje s optimalnom
ugodom za kožu.
C ◗ … položaj je neutralan.
C ◗ "S" položaj je najpogodniji za osjetljivu kožu.
S
položaj je najpogodniji za manje osjetljivu
C ◗ "N"
kožu.
N
2
C
C
Uključite aparat jednim pritiskom na tipku
za uključenje/isključenje.
3
Brzim, ravnim i kružnim pokretima
prelazite brijaćim glavama preko kože.
Najbolje rezultate daje brijanje suhe kože.
Koži će biti potrebno 2-3 tjedna da se privikne na
Philishave sustav.
4
Isključite aparat pritiskom na tipku za
uključenje/isključenje.
5
Stavite zaštitnu kapu na aparat sbaki put
nakon korištenja kako bi spriječili moguća
oštećenja.
HRVATSKI
71
Podrezivač
Za podrezivanje zalizaka i brkova.
C
1
Otvorite podrezivač tako da pritisnete
klizač prema gore.
Podrezivač se može uključiti za vrijeme rada
motora.
Čišćenje i održavanje
Redovitim čišćenjem postižu se bolji rezultati pri
brijanju.
Najlakši i higijenski najbolji način čišćenja aparata
je pranjem ispod mlaza tople vode svaki put
nakon korištenja.
Budite oprezni s vrućom vodom, pazite da ne
opečete ruke.
Svaki dan: brijaća jedinica i komora za
dlačice
Pri čišćenju nije nužno rastavljati brijaće glave
(noževe i štitnike). Učinite li tako, pazite da ne
pomiješate noževe i štitnike jer njihovo
međusobno trenje jamči optimalni rad. Ako ih
slučajno pomiješate, možda će biti potrebno
nekoliko tjedana prije ponovnog optimalnog rada
aparata.
1
Isključite aparat, izvucite kabel punjača iz
zidne utičnice i aparata.
72
HRVATSKI
C
2
C
3
Pritisnite tipku za otpuštanje za otvaranje
brijaće jedinice.
Brijaću jedinicu i komoru za dlačice
isperite pod vrućom vodom.
Obratite pozornost na temeljito čišćenje brijaće
jedinice i komore za dlačice.
4
Isperite vanjske dijelove aparata.
5
Zatvorite brijaću jedinicu i otresite
preostalu vodu.
Nikada ne sušite brijaću jedinicu frotirskim ili
papirnatim ručnikom jer to može oštetiti brijaće
glave.
C
6
Ponovo otvorite brijaću jedinicu i ostavite
je otvorenom kako bi se aparat u
potpunosti osušio.
◗ Brijaću jedinicu i komoru za dlačice možete
očistiti i isporučenom četkicom.
- Pažljivo četkicom očistite vrh jedinice za
brijanje.
- Pažljivo četkicom očistite unutrašnjost jedinice
za brijanje i spremnik za dlačice.
HRVATSKI
73
Svakih šest mjeseci: podrezivač
1
Isključite aparat, izvucite kabel punjača iz
zidne utičnice i aparata.
C
2
Očistite podrezivač četkicom.
C
3
Svakih šest mjeseci podmažite zupce
podrezivača jednom kapi ulja za šivaće
strojeve.
Pohranjivanje
bi spriječili oštećenja, vratite zaštitni
C ◗ Kako
pokrov na aparat.
◗ Aparat možete spremiti u isporučenu vrećicu.
Zamjena brijaćih glava
Zamijenite brijaće glave svake dvije godine za
optimalne rezultate brijanja.
Oštećene ili istrošene brijaće glave zamijenite
isključivo Philishave HQ8 Sensotec brijaćim
glavama.
1
Isključite aparat, izvucite kabel punjača iz
zidne utičnice i aparata.
74
HRVATSKI
C
2
Pritisnite tipku za otpuštanje za otvaranje
brijaće jedinice.
C
3
Zakrenite kotačić ulijevo i skinite učvrsni
okvir.
C
4
2
1
1
2
C
Uklonite brijaće glave te stavite nove u
brijaću glavu na način da dijelovi s malim
rupicama budu usmjereni prema centru
brijaće glave.
Pazite da zupci brijaćih glava točno pristaju u
utore.
5
Stavite nazad pričvrsni okvir, pritisnite
kotačić te ga okrenite u smjeru kazaljke na
satu.
Pribor
Raspoloživ je sljedeći dodatni pribor:
- HQ8000 punjač.
- HQ800 punjač
- HQ8 Philishave Sensotec brijaće glave.
- HQ110 Philishave Head Cleaner raspršivač za
čišćenje brijaće glave.
HRVATSKI
75
Jamstvo i servis
Ako su Vam potrebne određene informacije ili
ako imate problem, posjetite Philipsove Web
stranice na www.philips.com ili kontaktirajte
Philipsov korisnički centar u svojoj zemlji
(telefonski broj ćete naći na globalnom
jamstvenom listu). Ako u Vašoj zamlji ne postoji
korisnički centar, obratite se lokalnom dobavljaču
Philipsovih proizvoda ili kontaktirajte servis
Philipsovih kućanskih aparata i aparata za osobnu
njegu (Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV).
U slučaju problema
1
B
B
Smanjena učinkovitost
Uzrok 1: brijaće glave su prljave.
Niste ispirali aparat dovoljno dugo ili voda nije bila
dovoljno vruća.
◗ Očistite aparat temeljito prije nego nastavite s
brijanjem (vidi poglavlje "Čišćenje i
održavanje)
B
C
2
1
Uzrok 2: dulje dlačice blokiraju brijaće glave.
◗ Očistite noževe i štitnike.
◗ Skinite učvrsnu pločicu. Nemojte čistiti više
od jednog noža i štitnika istodobno budući da
su oni u kompletima.Ako ih slučajno
pomiješate, može proći nekoliko tjedana do
ponovnih optimalnih rezultata brijanja.
◗ Uklonite dlačice priloženom četkicom.
76
HRVATSKI
◗ Vratite zaštitni okvir natrag na brijaću
jedinicu.
B
Uzrok 3: brijaće glave su oštećene ili istrošene
◗ Skinite zaštitni okvir.
◗ Skinite stare brijaće glave s brijaće jedinice i
zamijenite ih novima.
Istrošene ili oštećene brijaće glave zamijenite
jedino s HQ8 Philishave Sensotec brijaćim
glavama
◗ Vratite zaštitni okvir natrag na brijaću
jedinicu.
EESTI
77
Tähtis
Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige,
kas adapterile märgitud pinge vastab kohalikule
võrgupingele.
C
C
◗ Kasutage ainult kaasasolevat toitepistikut.
◗ Toitepistik muundab 100-240 voldise
voolutugevuse ohutuks voolutugevuseks, mis
on madalam kui 24 volti.
◗ Pistikul on voolumuundur. Ärge lõigake seda
ära, et asendada teise pistikuga, see võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
◗ Kui pistik on vigastatud, vahetage see ainult
originaalpistiku vastu vältimaks ohtlikke
olukordi.
◗ Hoidke pistikut eemal veest.
◗ Hoidke seadet temperatuuril 5cC kuni 35cC.
◗ Seade on varustatud rahvusvaheliselt
tunnustatud IEC turvaregulatsiooniga ja seda
võib pesta voolava vee all.
Olge ettevaatlik kuuma veega. Kontrollige alati, et
vesi ei oleks liiga tuline ja ei tekitaks kätele
põletushaavu.
◗ Müra tase: Lc = 62 dB [A]
Seadme kasutamine
Raseerimine
1
Ühendage võrgupistik pistikupessa.
78
EESTI
Comfort Control süsteem võimaldab
C ◗ Personal
pardlit kohandada oma nahatüübile.
- Saate pardli seada asendisse 'Normal' kiireks ja
mugavaks raseerimiseks, teeb naha siledaks.
- Saate pardli seada asendisse 'Sensitive' kiireks ja
mugavaks raseerimiseks, mis tagab nahale
optimaalse mugavustunde.
C ◗ … neutraalne asend.
C ◗ 'S' asend sobib tundlikule nahatüübile.
S
C ◗ 'N' asend sobib normaalsele nahatüübile.
2
N
C
Lülitage pardel sisse vajutades ühe korra
ON/OFF lülitile.
3
Liigutage pardli pead mööda nahka nii
sirgete, kui ka ringikujuliste liigutustega.
Parima tulemuse saate siis, kui raseerite kuiva
nahka.
Teie nahal võib Philishave süsteemiga harjumiseks
kuluda 2-3 nädalat.
4
Vajutage sisse/välja nupule üks kord, et
pardlit välja lülitada.
EESTI
C
5
79
Vigastuste vältimiseks pange pärast iga
kasutuskorda pardlile kaitsekate peale.
Piirel
Põskhabeme ja vuntside hooldamiseks.
1 Avage piirel, lükates plaadikest ülespoole.
C Piirel
hakkab tööle, kui mootor käib.
Puhastamine ja hooldamine
Seadme korrapärane puhastamine tagab parema
raseerimistulemuse.
Lihtsam ja hügieenilisem seadme puhastamisviis
on loputada pardlipead ja karvakambrit tulise
veega pärast iga kasutuskorda.
Olge ettevaatlik kuuma veega. Kontrollige alati, et
vesi ei oleks liiga tuline ja ei tekitaks kätele
põletushaavu.
Iga päev: pardlipea ja karvakamber
Seadme puhastamiseks ei ole vaja lõikepäid
(lõiketeri ja teravõresid) lahti võtta. Soovi korral
tehke seda ühe lõikepea kaupa, muidu võivad
terad ja võred segi minna. Iga tera on teritatud
oma võre jaoks. Kui terad ja võred omavahel segi
80
EESTI
lähevad, võib kuluda mitu nädalat, enne kui
reseerimiskvaliteet taastub.
1
Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik
pistikupesast ja seadme toitepistik pardlist.
C
2
Eemaldage pardlipea pardlist vajutades
vabastusnuppu.
C
3
Peske pardlipea ja karvakamber voolava
kuuma vee all.
Kontrollige, et pardlipea ja karvakamber on
seestpoolt korralikult puhastatud.
4
Loputage seadme välispool.
5
Sulgege pardlipea ja raputage vesi maha.
Ärge kunagi kasutage paberist käterätte või
salvrätikuid, sest need võivad rikkuda pardlipäid.
C
6
Avage pardlipea, jätke see avatuks ja laske
seadmel täielikult ära kuivada.
◗ Pardlipead ja karvakmbrit võite puhastada
veeta, kaasasoleva harjaga.
- Puhastage ettevaatlikult harjaga lõiketera.
- Puhastage ettevaatlikult harjaga lõiketera ja
karvakamber.
Iga kuue kuu tagant: piirel
1
Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik
pistikupesast ja seadme toitepistik pardlist.
EESTI
81
C
2
Puhastage piirel kaasasoleva harjaga.
C
3
Määrige piirli hambaid iga kuue kuu tagant
tilga õmblusmasinaõliga.
Hoidmine
vältimiseks pange seadmele
C ◗ Vigastuste
kaitsekaas peale.
◗ Seadet võite hoida kaasasolevas kotis.
Lõikepea vahetamine
Optimaalse tulemuse saavutamiseks vahetage
lõikepäid iga kahe aasta tagant.
Asendage vigastatud või kulunud lõikepead ainult
HQ8 Philishave Sensotec lõikepeadega.
C
1
Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik
pistikupesast ja seadme toitepistik pardlist.
2
Eemaldage pardlipea pardlist vajutades
vabastusnuppu.
82
EESTI
C
3
C
4
2
Keerake ratast vastupäeva ja eemaldage
tugiraam.
1
1
C
Eemaldage lõiketerad ja paigaldage
pardlipeasse uued nii, et väikeste
augukestega osad oleks lõikepea keskosa
vastu.
Veenduge, et lõikepeade eendid fikseeruksid
korralikult õnarustesse.
5
Pange fikseerraam tagasi pardlipeasse,
vajutage ratast ja keerake päripäeva.
2
Lisaosad
On võimalikud järgnevad lisaosad:
- HQ8000 toitejuhe.
- HQ800 toitepistik.
- HQ8 Philishave Sensotec lõikepead.
- HQ110 Philishave Head Cleaner
(pihustusaine lõikepeade puhastamiseks).
Garantii & teenindus
Kui Te vajate teenuseid või informatsiooni või teil
on tekkinud probleeme, külastage Philips internetlehte www.philips.com või võtke ühendus Philipsi
hoolduskeskusega oma riigis (telefoninumbrid
EESTI
83
leiate garantiitalongilt). Kui Teie riigis ei ole
hoolduskeskust, pöörduge oma Philipsi toodete
müüja poole või võtke ühendus Philipsi
koduseadmete Teeninduskeskusega.
Vead ja nende kõrvaldamine
1
B
B
Habemeajamine ei ole piisavalt efektiivne
Põhjus 1: lõikepead on umbes.
Pardleid pole piisavalt kaua või piisavalt kuumas
vees pestud.
◗ Puhastage pardel põhjalikult enne raseerimise
jätkamist (vt pt `Puhastamine ja hooldus`).
B
Põhjus 2: pikad karvad on ummistanud lõikpea.
◗ Puhastage terad ja võred.
2
1
fikseerraam. Puhastage korraga
C ◗ Eemaldage
vaid üks lõiketera ja võre, muidu võivad tera ja
võred segi minna. Kui terad ja võred omavahel
segi lähevad, võib kuluda mitu nädalat, enne
kui raseerimiskvaliteet taastub.
◗ Eemaldage karvad kaasasoleva harjaga.
◗ Pange tugiraam pardlipeasse tagasi, vajutage
ratast ja keerake päripäeva.
B
3. põhjus: lõikepead on vigastatud või kulunud.
◗ Eemaldage fikseerraam.
◗ Eemaldage pardlipeast vanad lõikepead ja
asendage uutega.
84
EESTI
Asendage vigastatud või kulunud lõikepead ainult
HQ8 Philishave Sensotec lõikepeadega.
◗ Pange tugiraam pardlipeasse tagasi, vajutage
ratast ja keerake päripäeva.
LATVISKI
85
Svarīgi
Lūdzu izlasiet šīs pamācības pirms ierīces
lietošanas.
C
C
◗ Lietojiet tikai komplektā esošo elektrostrāvas
pārveidotāju.
◗ Kontaktspraudnis pārveido 100-240 voltu
spriegumu par drošu, zemu spriegumu, kas
nepārsniedz 24 voltus.
◗ Kontaktspraudnī ir ietverts elektrostrāvas
pārveidotājs. Nenoņemiet kontaktspraudni, lai
aizstātu to ar citu, - tas var būt bīstami.
◗ Ja kontaktspraudnis ir bojāts, aizstājiet to ar
tāda paša modeļa kontaktspraudni, lai
izvairītos no briesmām.
◗ Rūpējieties, lai kontaktspraudnis nesamirkst.
◗ Uzglabājiet skuvekli no 5cC līdz 35cC
temperatūrā.
◗ Šī ierīce atbilst starptautiski atzītajiem IEC
noteikumiem un to var droši mazgāt tekošā
ūdenī.
Uzmanieties, lietojot karsto ūdeni. Lai
neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens
nav pārāk karsts.
◗ Trokšņa līmenis: Lc = 62 dB [A]
Ierīces lietošana
Skūšanās
1
Iespraudiet elektrostrāvas pārveidotāja
kontaktspraudni elektrotīkla sienas
kontaktrozetē.
86
LATVISKI
Comfort Control sistēma ļauj
C ◗ Personal
pielāgot skuvekli savam ādas tipam.
- Varat uzstādīt skuvekli 'Normal' stāvoklī, lai
varētu skūties gludi, ātri un ērti.
- Varat uzstādīt skuvekli 'Sensitive' stāvoklī, lai
gludas skūšanās laikā maksimāli saudzētu ādu.
C ◗ … stāvoklis ir neitrāls.
C ◗ 'S' stāvoklis visvairāk piemērots jutīgai ādai.
S
C ◗ 'N' stāvoklis visvairāk piemērots normālai ādai.
2
N
C
Lai ieslēgtu skuvekli, vienreiz piespiediet
slēdzi.
3
Gan ar taisnām, gan apļveida kustībām ātri
virziet skuvekļa galviņas pa ādu.
Vislabākie skūšanas rezultāti sasniedzami, ja
skuvekli lieto uz sausas ādas.
Ādai var būt nepieciešamas divas vai trīs nedēļas,
lai pierastu pie Philishave skūšanas sistēmas.
4
Lai izslēgtu skuvekli, vienreiz piespiediet
slēdzi.
LATVISKI
C
5
87
Lai novērstu skuvekļa bojājumus, katru
reizi pēc lietošanas uzlieciet tam
aizsargvāciņu.
Trimers
Trimers ir paredzēts vaigubārdas un ūsu kopšanai.
1 Pārbīdiet slēdzi augšup, lai izbīdītu trimeru.
C Trimers
darbojas, kamēr skuveklis ir ieslēgts.
Tīrīšana un apkope
Regulāra tīrīšana nodrošina labāku skūšanas kvalitāti.
Vienkāršākais un higiēniskākais veids, kā tīrīt ierīci,
ir noskalot skūšanas bloku un matiņu nodalījumu
karstā ūdenī pēc katras skuvekļa lietošanas reizes.
Uzmanieties, lietojot karsto ūdeni. Lai
neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens
nav pārāk karsts.
Katru dienu: skūšanas bloks un matu
nodalījums
Tīrot ierīci, nav nepieciešams noņemt skuvekļa
galviņas (asmenīšus un aizsargdetaļas). Ja gribat to
darīt, nekādā gadījumā nesajauciet tās, jo vislabāko
skūšanu nodrošina katrs atsevišķi saskaņotais
asmenīšu komplekts. Nejauši sajaucot komplektus,
būs nepieciešamas dažas nedēļas, lai atjaunotu
nevainojamu ierīces darbību.
88
LATVISKI
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet elektrostrāvas
pārveidotāja kontaktspraudni no
elektrotīkla sienas kontaktrozetes un
atvienojiet elektrovadu no skuvekļa.
C
2
Lai atvērtu skūšanas bloku, piespiediet
atbrīvošanas slēdzi.
C
3
Lai iztīrītu skūšanas bloku un matu
nodalījumu, īsu brīdi skalojiet tos karstā
tekošā ūdenī.
Raugieties, lai skūšanas bloks un matu nodalījums
būtu rūpīgi iztīrīts.
4
Noskalojiet ierīces korpusu.
5
Aizveriet skūšanas bloku un nopuriniet
lieko ūdeni.
Nekad nesusiniet skūšanas bloku ar dvieli vai
salveti, jo tas var sabojāt skuvekļa galviņas.
C
6
Atkal atveriet skūšanas bloku un atstājiet
atvērtu, lai tas pilnīgi izžūst.
◗ Skūšanas bloku un matu nodalījumu var tīrīt
arī bez ūdens, lietojot komplektā esošo
birstīti.
- Rūpīgi notīriet skūšanas bloka virspusi ar birstīti.
- Rūpīgi iztīriet skūšanas bloku un matu
nodalījumu ar birstīti.
LATVISKI
89
Reizi sešos mēnešos: trimera tīrīšana
C
C
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet elektrostrāvas
pārveidotāja kontaktspraudni no
elektrotīkla sienas kontaktrozetes un
atvienojiet elektrovadu no skuvekļa.
2
Tīriet trimeru ar birstīti.
3
Reizi sešos mēnešos ieeļļojiet trimera
zobiņus ar pilienu šujmašīnu eļļas.
Glabāšana
pasargātu ierīci no bojājumiem, uzlieciet tai
C ◗ Lai
aizsargvāciņu.
◗ Ierīci var glabāt komplektā esošajā pārvalkā.
Nomaiņa
Lai iegūtu vislabākos skūšanās rezultātus,
nomainiet skuvekļa galviņas ik pēc diviem gadiem.
Nomainiet bojātās vai nolietotās skuvekļa galviņas
tikai pret HQ8 Philishave Sensotec skuvekļa
galviņām.
90
LATVISKI
2
1
Izslēdziet skuvekli, izvelciet elektrostrāvas
pārveidotāja kontaktspraudni no
elektrotīkla sienas kontaktrozetes un
atvienojiet elektrovadu no skuvekļa.
C
2
Lai atvērtu skūšanas bloku, piespiediet
atbrīvošanas slēdzi.
C
3
Pagrieziet stiprinājuma gredzenu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam un
noņemiet saturētājrāmi.
C
4
1
1
2
C
Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un
ievietojiet jaunas skūšanas blokā tā, lai
detaļas ar mazajām atverēm būtu vērstas
pret skūšanas bloka centru.
Raugieties, lai skuvekļa galviņu izvirzījumi precīzi
piekļautos skūšanas bloka padziļinājumiem.
5
Ievietojiet saturētājrāmi atpakaļ skūšanas
blokā, piespiediet gredzenu un pagrieziet
to pulksteņādītāju kustības virzienā.
Piederumi
Ir pieejami šādi piederumi:
- HQ8000 elektrostrāvas pārveidotājs.
- HQ800 elektrostrāvas pārveidotājs.
- HQ8 Sensotec Philishave skuvekļa galviņas.
- HQ110 Philishave Head Cleaner
(skūvekļa galviņu tīrīšanas aerosols).
LATVISKI
91
Garantija un remonts
Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu,
izmantojiet Philips mājas lapu internetā
www.philips.com vai sazinieties ar Philips
pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas bukletā). Ja jūsu valstī
nav Philips pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību
Philips produkcijas izplatītājiem vai Philips
Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodaļas
pakalpojumu dienestam.
Darbības traucējumu novēršana
1
B
B
Nepietiekami gluda skūšana
Pirmais iemesls: skuvekļa galviņas ir netīras.
Skuveklis sen nav skalots vai arī ūdens nav bijis
pietiekami karsts.
◗ Pirms turpināt skūšanos, rūpīgi iztīriet skuvekli
(sk. nodaļu 'Tīrīšana un apkope').
B
Otrais iemesls: gari mati aizsprosto skuvekļa
galviņas.
◗ Notīriet asmenīšus un aizsargdetaļas.
2
1
saturētājrāmi. Netīriet vienlaikus
C ◗ Noņemiet
vairāk nekā vienu asmenīti un aizsargdetaļu, jo
tie ir saskaņoti komplektā. Ja nejauši sajauksiet
komplektus, būs nepieciešamas dažas nedēļas,
lai atjaunotu nevainojamu ierīces darbību.
◗ Ar komplektā esošo birstīti izņemiet matus.
92
LATVISKI
◗ Ievietojiet saturētājrāmi skūšanas blokā,
piespiediet gredzenu un pagrieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
B
Trešais iemesls: skuvekļa galviņas ir bojātas vai
nolietotas.
◗ Noņemiet saturētājrāmi.
◗ Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un nomainiet
tās ar jaunām.
Nomainiet bojātās vai nolietotās skuvekļa galviņas
tikai pret HQ8 Philishave Sensotec skuvekļa
galviņām.
◗ Ievietojiet saturētājrāmi skūšanas blokā,
piespiediet gredzenu un pagrieziet to
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
LIETUVIŠKAI
93
Svarbu žinoti
Prieš paradėdami naudoti aparatą, atidžiai
perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir
saugokite jas tolimesniam naudojimui.
C
C
◗ Naudokite tik rinkinyje esantį laidą.
◗ Laidas transformuoja 100-240 voltų srovę į
saugią žemesnę nei 24 voltų srovę.
◗ Maitinimo laide yra transformatorius. Niekada
nepjaukite maitinimo laido, norėdami jį
pakeisti nauju, nes galite sukelti pavojingą
situaciją.
◗ Jei laidas yra pažeistas, norint išvengti
pavojaus, visada pakeiskite jį tik originaliu laidu.
◗ Patikrinkite, ar laidas nėra sudrėkęs.
◗ Aparatą laikykite 5cC ir 35cC temperatūroje
◗ Aparatas atitinka tarptautinius IEC saugumo
reikalavimus ir jį galima saugiai valyti po
tekančiu vandeniu.
Būkite atsargūs su karštu vandeniu.Visada
patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad
nenusidegintumėte rankų.
◗ Triukšmo lygis: Lc= 62 dB [A]
Aparato naudojimas
Skutimasis
1
Įjunkite laidą į elektros tinklą.
Comfort Control (personalinio
C ◗ Personal
komforto kontroliavimo sistema) pritaiko
skustuvą jūsų odos tipui.
94
LIETUVIŠKAI
- Galite nustatyti barzdaskutę į "Normal" padėtį
greitam, patogiam ir švariam skutimuisi.
- Galite nustatyti barzdaskutę į "Sensitive" padėtį
patogiam ir švariam skutimuisi, suteikiančiam
maksimalų komfortą odai.
C ◗ … pozicija yra neutrali.
C ◗ "S" pozicija geriausiai tinkama jautriai odai.
S
C ◗ "N" pozicija geriausiai tinkama normaliai odai.
2
N
C
C
Įjunkite barzdaskutę, vieną kartą
paspausdami jungiklį.
3
Skutimo galvutėmis braukite per odą
tiesiais ir apvaliais judesiais.
Skuskite sausą veidą.Taip pasieksite geriausių
rezultatų.
Jūsų odai gali prireikti 2 - 3 savaičių tam, kad
priprastų prie "Philishave" sistemos.
4
Išjunkite barzdaskutę, paspausdami
išjungimo/įjungimo mygtuką dar kartą.
5
Kad nepažeistumėte barzdaskutės, visada
po naudojimo uždėkite apsauginį gaubtelį.
LIETUVIŠKAI
95
Korektorius
Išpuoselėtoms žandenoms ir ūsams.
1 Atidarykite korektorių, pastumdami į viršų.
C Varikliui
veikiant korektorius gali įsijungti.
Valymas ir priežiūra
Reguliarus valymas užtikrina geresnį skutimą.
Pats lengviausias ir higieniškiausias aparato valymo
būdas yra po kiekvieno naudojimo skutimo įtaisą
ir plaukų skyrelį nuplauti karštu vandeniu.
Būkite atsargūs su karštu vandeniu.Visada
patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad
nenusidegintumėte rankų.
Kasdien: skutimo įtaisas ir plaukų skyrelis
Valant aparatą skutimo galvutes (pjaunančias ir
apsaugines) būtina išrinkti. Jei norite jas išrinkti,
įsitikinkite, ar nesumaišėte pjaunančių ir apsauginių
galvučių, kadangi tik pjaunančių galvučių atitikimas
apsauginėms garantuoja optimalų skutimą. Jei
atsitiktinai sumaišėte rinkinius, optimalus skutimas
gali atsistatyti tik po kelių savaičių.
C
1
Išjunkite barzdaskutę, išjunkite laidą iš
elektros lizdo ir ištraukite laidą iš aparato.
2
Paspauskite atjungimo mygtuką ir
atidarykite skutimo įtaisą.
96
LIETUVIŠKAI
C
3
Skutimo įtaisą ir plaukų skyrelį išvalykite,
praskalaudami juos po karštu vandeniu.
Įsitikinkite, kad skutimo įtaiso ir plaukų skyrelio
vidus yra tinkamai išvalyti.
4
Aparato išorę nuplaukite.
5
Uždarykite skutimo įtaisą ir išpurtykite
likusį vandenį.
Niekada nevalykite skutimo įtaiso rankšluoščiu ar
audiniu, nes tai gali pakenkti skutimo galvutei.
C
6
Atidarykite skutimo įtaisą ir palikite jį
atvirą, kol aparatas pilnai išdžius.
◗ Skutimo įtaisą ir plaukų skyrelio vidų galite
išvalyti sausu būdu, naudodamiesi komplekte
esančiu šepetėliu.
- Atidžiai šepetėliu nuvalykite skutimo įtaiso viršų.
- Atidžiai šepetėliu išvalykite skutimosi įtaiso vidų
ir plaukų skyrelį.
Kas šeši mėnesiai: korektorius
C
1
Išjunkite barzdaskutę, išjunkite laidą iš
elektros lizdo ir ištraukite laidą iš aparato.
2
Korektorių išvalykite šepetėliu.
LIETUVIŠKAI
C
3
97
Kas šeši mėnesiai sutepkite skustuvo
dantelius lašu mašininės alyvos.
Saugojimas
pažeidimų ant barzdaskutės
C ◗ Vengdami
uždėkite apsauginį gaubtelį.
◗ Barzdaskutę laikykite tam skirtame krepšelyje.
Pakeitimas
Optimaliai barzdaskutė veiks, jei skutimo galvutes
keisite kas du metus.
Pažeistas ar nusidėvėjusias skutimo galvutes
pakeiskite tik HQ8 Philishave Sensotec skutimo
galvutėmis.
2
1
1
Išjunkite barzdaskutę, išjunkite laidą iš
elektros lizdo ir ištraukite laidą iš aparato.
C
2
Paspauskite atjungimo mygtuką ir
atidarykite skutimo įtaisą.
C
3
Pasukite ratuką prieš laikrdžio rodyklę ir
nuimkite apsauginį rėmą.
98
LIETUVIŠKAI
C
1
2
C
4
Nuimkite skutimo galvutes ir į skutimo
įtaisą įdėkite naujas taip, kad dalys su
skylutėmis būtų nukreiptos link skutimo
įtaiso centro.
Įsitikinkite ar skutimo galvučių išsikišimai tiksliai
įstatyti į kišenes.
5
Uždėkite prilaikantį rėmą atgal ant skutimo
įtaiso, paspauskite ratuką ir pasukite jį
laikrodžio rodyklės kryptimi.
Priedai
Kiti galimi priedai:
- HQ8000 maitinimo laidas
- HQ800 laidas
- HQ8 Philishave Sensotec skutimo galvutės
- HQ110 Philishave Head Cleaner
(purškiamas skutimosi galvučių valiklis).
Garantija ir aptarnavimas
Jei jums reikalinga informacija ar turite problemų,
aplankykite Philips tinklapį www.philips.com ar
susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru
savo šalyje (telefono numerį rasite visame
pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro,
kreipkitės į vietinį Philips pardavėją.
LIETUVIŠKAI
99
Problemų sprendimas
1
B
B
Pablogėjęs skutimas
Priežastis 1: skutimo galvutės nešvarios.
Barzdaskutė seniai neplauta arba plaunant
naudota per mažai vandens.
◗ Prieš vėl skusdamiesi kruopščiai išplaukite
barzdaskutę (žr. "Valymas ir priežiūra").
B
Priežastis 2: ilgi plaukai apvėlė skutimo galvutes.
◗ Nuvalykite skutančią ir apsauginę galvutes.
2
1
prilaikantį rėmą.Vienu metu valykite
C ◗ Nuimkite
tik po vieną pjaunančią ar apsauginę galvutę,
kadangi jos yra viename komplekte. Jei jūs
atsitiktinai sumaišėte pjaunančias ir apsaugines
galvutes, optimalus skutimas gali atsistatyti tik
po kelių savaičių.
◗ Rinkinyje esančiu šepetėliu pašalinkite plaukus.
◗ Prilaikantį rėmą vėl uždėkite ant skutimo
įtaiso, paspauskite ratuką ir pasukite jį
laikrodžio rodyklės kryptimi.
B
Priežastis 3: skutimo galvutės yra pažeistos arba
susidėvėjusios.
◗ Nuimkite prilaikantį rėmą.
◗ Išimkite senas skutimo galvutes iš skutimo
įtaiso ir pakeiskite jas naujomis.
Pažeistas ar nusidėvėjusias skutimo galvutes
pakeiskite tik HQ8 Philishave Sensotec skutimo
galvutėmis.
100
LIETUVIŠKAI
◗ Prilaikantį rėmą vėl uždėkite ant skutimo
įtaiso, paspauskite ratuką ir pasukite jį
laikrodžio rodyklės kryptimi.
SLOVENŠČINA
101
Pomembno
Prosimo, preberite ta navodila pred uporabo
aparata.
C
C
◗ Uporabljajte le priloženi omrežni vtikač.
◗ Omrežni vtikač z adapterjem pretvori 100240 voltov v varno nizko napetost, manjšo od
24 voltov.
◗ Omrežni vtikač vsebuje transformator. Ne
režite stran vtikača z namenom, da bi ga
zamenjali z drugim, ker boste s tem povzročili
nevarnost.
◗ Če je omrežni vtikač z adapterjem
poškodovan, ga lahko zamenjate le z
originalnim nadomestnim vtikačem, da se
izognete nevarnosti.
◗ Pazite, da se omrežni vtikač z adapterjem ne
zmoči.
◗ Aparat hranite na temperaturi med 5cC in
35cC.
◗ Aparat izpolnjuje mednarodno priznane
varnostne predpise IEC in ga lahko varno
čistite pod tekočo vodo.
Pazite na vročo vodo.Vedno najprej preverite, če
voda ni prevroča, da preprečite opekline na rokah.
◗ Stopnja hrupa: Lc= 62dB [A]
Uporaba aparata
Britje
1
Vtaknite adapter v omrežno vtičnico.
102
SLOVENŠČINA
Comfort Control sistem vam
C ◗ Personal
omogoča prilagoditev brivnika vašemu tipu
kože.
- Brivnik lahko nastavite na "Normal" za hitro in
udobno gladko britje.
- Brivnik lahko nastavite na "Sensitive" za udobno
gladko britje z optimalnim ugodjem za kožo.
C ◗ … položaj je nevtralni položaj.
položaj je najbolj primeren za občutljivo
C ◗ "S"
kožo.
S
položaj je najbolj primeren za normalno
C ◗ "N"
kožo.
2
N
C
Brivnik vklopite z enkratnim pritiskom na
gumb on/off (vklop/izklop).
3
Z ravnimi in krožnimi gibi hitro premikajte
brivne glave po koži.
Brijte se vedno na suho kožo, ker bo učinek boljši.
Vaša koža bo morda potrebovala 2-3 tedne, da se
bo navadila na Philishave sistem britja.
4
Brivnik izklopite z enkratnim pritiskom na
gumb za vklop/izklop.
SLOVENŠČINA
C
5
103
Po vsaki uporabi brivnika nataknite na
njega zaščitni pokrovček, da preprečite
poškodbe.
Škarjasto rezilo
Za negovanje zalizcev in brk.
C
1
Rezilo odprete s potiskom drsnega stikala
navzgor.
Rezilo lahko aktivirate tudi med delovanjem
brivnika.
Čiščenje in vzdrževanje
Redno čiščenje zagotavlja boljše britje.
Najpreprostejši in najbolj higieničen način čiščenja
aparata je, da brivno enoto in predalček, kjer se
nabirajo odrezane dlačice, sperete po vsakem
britju z vročo vodo.
Pazite na vročo vodo.Vedno najprej preverite, če
voda ni prevroča, da preprečite opekline na rokah.
Vsak dan: brivna enota in predel za
odrezane dlačice
Ko čistite aparat, brivnih glav (rezil in ležišč) ni
potrebno razstavljati. Če jih želite razstaviti, morate
paziti, da rezil in ležišč med seboj ne zamešate, saj
le v medsebojnem, prilegajočem paru zagotavljajo
optimalni učinek. Če boste slučajno pare med seboj
zamešali, lahko traja več tednov, da se znova
vzpostavi optimalni učinek britja.
104
SLOVENŠČINA
1
Izklopite brivnik, odstranite adapter iz
omrežne vtičnice in izvlecite vtikač aparata
iz brivnika.
C
2
Pritisnite na sprostilni gumb, da odprete
brivno enoto.
C
3
Spirajte nekaj časa brivno enoto in
predalček za odrezane dlačice pod vročo,
tekočo vodo.
Pazite, da boste notranjost brivne enote in
predalček za odrezane dlačice dobro očistili.
4
Sperite zunanjost aparata.
5
Zaprite brivno enoto in otresite preostalo
vodo.
Nikoli ne brišite brivne enote z brisačo ali
papirnatim robčkom, ker lahko s tem poškodujete
brivne glave.
C
6
Ponovno odprite brivno enoto in jo
pustite odprto, da se aparat popolnoma
posuši.
◗ Brivno enoto in predalček za dlake lahko
očistite tudi brez vode, in sicer s priloženo
krtačko.
- S ščetko pazljivo očistite vrh brivne enote.
- S ščetko pazljivo očistite notranjost brivne
enote in predal za dlačice.
SLOVENŠČINA
105
Vsakih šest mesecev: škarjasto rezilo
C
C
1
Izklopite brivnik, odstranite adapter iz
omrežne vtičnice in izvlecite vtikač aparata
iz brivnika.
2
Očistite rezilo s priloženo ščetko.
3
Vsakih šest mesecev namažite zobce rezila
s kapljico olja za šivalne stroje.
Shranjevanje
brivnik namestite zaščitni pokrovček, da
C ◗ Na
preprečite poškodbe.
◗ Aparat lahko shranite v priloženi torbici.
Zamenjava
Zaradi optimalnega britja, zamenjajte brivni glavi
vsaki dve leti.
Poškodovane ali izrabljene brivne glave lahko
zamenjate le z brivnimi glavami, tipa HQ8
Philishave Sensotec.
1
Izklopite brivnik, odstranite adapter iz
omrežne vtičnice in izvlecite vtikač aparata
iz brivnika.
106
SLOVENŠČINA
C
2
Pritisnite na sprostilni gumb, da odprete
brivno enoto.
C
3
Zavrtite kolešček v obratni smeri teka
urinega kazalca in odstranite nosilni
okvirček.
C
4
2
1
1
2
C
Odstranite stare brivne glave in v brivno
enoto namestite nove na tak način, da
bodo deli z malimi luknjicami usmerjeni
proti centru brivne enote.
Pazite, da se bodo izbokline brivnih glav natančno
prilegale vdolbinam v brivni enoti.
5
Namestite nosilni okvirček nazaj na brivno
enoto, pritisnite kolešček in ga zavrtite v
smeri urinega kazalca.
Pribor
Na voljo je naslednji pribor:
- HQ8000 napetostni adapter.
- HQ800 napetostni adapter.
- HQ8 Philishave Sensotec brivne glave.
SLOVENŠČINA
107
Garancija in servis
Če potrebujete servis ali informacijo, ali če imate z
delovanjem aparata težave, obiščite Philipsovo
spletno stran na internetu www.philips.com ali pa
pokličite Philipsov servisni center v vaši državi
(telefonske številke najdete na mednarodnem
garancijskem listu). Če v vaši državi ni Philipsovega
storitvenega centra, se obrnite na vašega trgovca
ali na servisno organizacijo za male gospodinjske
aparate in aparate za osebno nego (www.ntt.si).
Pozor:Ta aparat je namenjen izključno za domačo
uporabo. Če se aparat nepravilno uporablja ali se
uporablja v (pol-)profesionalne namene, ter na
način, ki ni v skladu s temi navodili za uporabo,
postane garancija neveljavna in Philips ne
sprejema nobene odgovornosti za kakršnokoli
povzročeno škodo. Izdajatelj navodil za uporabo:
Philips Slovenija,d.o.o. Knezov štradon 94, 1000
Ljubljana, tel: +386 1 280 95 00.
Reševanje težav pri delovanju
1
Zmanjšana učinkovitost britja
B
Vzrok 1: Brivne glave so umazane.
B
Brivnika niste že dolgo časa spirali ali pa ste ga
spirali s premalo vročo vodo.
◗ Preden nadaljujete z britjem, brivnik temeljito
očistite (glej poglavje "Čiščenje in
vzdrževanje").
B
Vzrok 2: dolge dlačice ovirajo brivne glave.
108
SLOVENŠČINA
◗ Očistite rezila in ležišča.
2
1
nosilno ogrodje. Ne čistite več kot
C ◗ Odstranite
en par rezil in ležišč naenkrat, ker so vsi pari
prilegajoči. Če med seboj ponesreči zamenjate
rezila in ležišča, lahko traja nekaj tednov, da se
ponovno vzpostavi optimalni učinek britja.
◗ Odstranite dlačice s pomočjo priložene
krtačke.
◗ Namestite nosilno ogrodje nazaj na brivno
enoto.
B
Vzrok 3: brivne glave so poškodovane ali
izrabljene.
◗ Odstranite nosilno ogrodje.
◗ Odstranite stare brivne glave iz brivne enote
in jih zamenjajte z novimi.
Poškodovane ali izrabljene brivne glave lahko
zamenjate le z brivnimi glavami, tipa HQ8
Philishave Sensotec.
◗ Namestite nosilno ogrodje nazaj na brivno
enoto.
БЪЛГАРСКИ
109
Важно
Прочетете внимателно това ръководство за
експлоатация, преди да използвате уреда, и го
запазете за справка в бъдеще.
C
C
◗ Използвайте само доставения с комплекта
щепсел.
◗ Щепселът преобразува 100-240 Волта в
безопасно ниско напрежение под 24 Волта.
◗ В щепсела на захранването има
трансформатор. Не отрязвайте щепсела, за
да го замените с друг, защото това ще
доведе до опасна ситуация.
◗ Ако щепселът се повреди, винаги трябва да
осигурявате замяната му с такъв от
оригиналния тип, за да се избегне опасност.
◗ Внимавайте щепселът да не се мокри.
◗ Уредът се използва и съхранява при
температури между 5cC и 35cC.
◗ Уредът съответства на международно
одобрените норми за защита IEC и може
да се почиства безопасно с течаща вода.
Внимавайте с горещата вода. Винаги
проверявайте дали водата не е прекалено
гореща, за да предпазите ръцете си от
изгаряне.
◗ Ниво на шума: Lc= 62 дБ [A]
Използване на уреда
Бръснене
1
Включете щепсела в мрежов контакт.
110
БЪЛГАРСКИ
Personal Comfort Control ви
C ◗ Системата
позволява да нагодите самобръсначката
към типа на вашата кожа.
- Можете да нагласите самобръсначката на
"Normal" (нормално) за бързо и удобно
гладко бръснене.
- Можете да нагласите самобръсначката на
"Sensitive" (чувствително) за удобно гладко
бръснене при оптимален комфорт за кожата.
C ◗ … е средно положение.
"S" е най-подходящо за
C ◗ Положение
чувствителна кожа.
S
"N" е най-подходящо за
C ◗ Положение
нормална кожа.
N
2
C
3
Включете самобръсначката с
еднократно натискане на бутона
включено/изключено.
Движете бръснещите глави бързо по
кожата си, като правите праволинейни и
кръгови движения.
Най-добри резултати се получават при
бръснене на суха кожа.
На кожата Ви може да са необходими 2 или 3
седмици, за да свикне със системата Philishave.
БЪЛГАРСКИ
C
111
4
Изключете самобръсначката с
еднократно натискане на бутона
включено/изключено.
5
Слагайте предпазителя на
самобръсначката след всяко използване,
за да предотвратите повреждане.
Подстригване
За оформяне на бакенбарди и мустаци.
C
1
Отворете машинката за подстригване
чрез натискане на плъзгача нагоре.
Машинката за подстригване може да бъде
задействана, докато моторът работи.
Почистване и поддръжка
Редовното почистване гарантира по-добро
бръснене.
Най-лесният и най-хигиеничен начин за
почистване на уреда е да се изплакват
бръснещият блок и камерата за косми с
гореща вода след всяка употреба на
самобръсначката.
Внимавайте с горещата вода. Винаги
проверявайте дали водата не е прекалено
гореща, за да предпазите ръцете си от
изгаряне.
112
БЪЛГАРСКИ
Всеки ден: бръснещ блок и камера за
косми
Когато почиствате уреда, не е необходимо да
разглобявате бръснещите глави (ножовете и
предпазителите). Ако искате да ги разглобите,
внимавайте да не объркате ножовете и
предпазителите, тъй като наточването на
ножовете спрямо предпазителите гарантира
оптималната работа на всеки комплект. Ако
случайно объркате комплектите, може да
минат няколко седмици преди
възстановяването на оптималната работа на
самобръсначката.
1
Изключете самобръсначката, извадете
щепсела от контакта и извадете жака на
уреда от гнездото му.
C
2
Натиснете бутона за освобождаване, за
да отворите бръснещия блок.
C
3
Почистете бръснещия блок и камерата
за косми, като ги плакнете известно
време с гореща течаща вода.
Проверете дали вътрешността на бръснещия
блок и камерата за косми са почистени добре.
4
Измийте уреда отвън.
5
Затворете бръснещия блок и
изтръскайте излишната вода.
БЪЛГАРСКИ
113
Никога не подсушавайте бръснещия блок с
хавлиена кърпа или със салфетка, защото то
може да повреди бръснещите глави.
C
6
Отворете отново бръснещия блок и го
оставете отворен, за да може уредът да
изсъхне напълно.
◗ Можете също да почистите бръснещия
блок и камерата за косми без вода, като
използвате четчицата от доставения
комплект.
- Почистете внимателно горната част на
бръснещия блок с четчицата.
- Почистете внимателно вътрешността на
бръснещия блок и камерата за косми с
четчицата.
На всеки шест месеца: машинка за
подстригване
1
Изключете самобръсначката, извадете
щепсела от контакта и извадете жака на
уреда от гнездото му.
C
2
Почистете машинката за подстригване с
четчицата.
C
3
Смазвайте зъбците на машинката за
подстригване с капка фино машинно
масло (за шевни машини) на всеки шест
месеца.
114
БЪЛГАРСКИ
Съхраняване
да избегнете повреди, слагайте
C ◗ Запредпазителя
на самобръсначката.
◗ Уредът може да се съхранява в калъфа,
включен в доставения комплект.
Замяна
Сменяйте бръснещите глави на всеки 2 години,
за да постигнете оптимални резултати при
бръснене.
Сменяйте повредените или износени
бръснещи глави само с бръснещи глави HQ8
Philishave Sensotec.
2
1
Изключете самобръсначката, извадете
щепсела от контакта и извадете жака на
уреда от гнездото му.
C
2
Натиснете бутона за освобождаване, за
да отворите бръснещия блок.
C
3
Завъртете колелото обратно на
часовниковата стрелка и извадете
задържащата рамка.
C
4
Извадете бръснещите глави и сложете
нови в бръснещия блок по такъв начин,
че частите с малките отвори да сочат
към центъра на бръснещия блок.
1
БЪЛГАРСКИ
115
Проверете дали издатините на бръснещите
глави пасват точно в прорезите.
1
2
C
5
Върнете задържащата рамка в
бръснещия блок, натиснете колелото и
го завъртете по часовниковата стрелка.
Принадлежности
Предлагат се следните принадлежности:
- Кабел със щепсел HQ8000.
- Кабел със щепсел HQ800.
- Бръснещи глави HQ8 Philishave Sensotec.
- Препарат за бръснещи глави HQ110
Philishave
(спрей за почистване на бръснещи глави).
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, посетете Интернет сайта на Philips
на адрес www.philips.com или се обърнете към
Центъра за обслужване на клиенти на Philips
във Вашата страна (телефонния му номер
можете да намерите в листовката с гаранция
за цял свят). Ако във Вашата страна няма
Център за обслужване на клиенти, обърнете се
към местния търговец на уреди на Philips или
Отдела за сервизно обслужване на битови
уреди на Philips [Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV].
116
БЪЛГАРСКИ
Отстраняване на неизправности
1
B
B
Влошена работа при бръснене
Причина 1: бръснещите глави са замърсени.
Самобръсначката не е плакната
достатъчно време или използваната вода не
е била достатъчно гореща.
◗ Почистете старателно самобръсначката,
преди да продължите с бръсненето (вж.
раздел "Почистване и поддръжка").
B
Причина 2: дълги косми пречат на
бръснещите глави.
◗ Почистете ножовете и предпазителите.
2
задържащата рамка. Почиствайте
C ◗ Свалете
ножовете и предпазителите само един по
един, тъй като те са в комплект. Ако
случайно объркате ножовете и
предпазителите, ще са необходими
няколко седмици за възстановяване на
оптималната работа на самобръсначката.
1
◗ Отстранете космите с влизащата в
доставения комплект четчица.
◗ Върнете бръснещите глави в бръснещия
блок. Сложете задържащата рамка обратно
в бръснещия блок, натиснете колелото и го
завъртете по часовниковата стрелка.
B
Причина 3: бръснещите глави са повредени
или износени.
БЪЛГАРСКИ
117
◗ Свалете задържащата рамка.
◗ Извадете старите бръснещи глави от
бръснещия блок и ги заменете с нови.
Сменяйте повредените или износени
бръснещи глави само с бръснещи глави HQ8
Philishave Sensotec.
◗ Върнете задържащата рамка в бръснещия
блок, натиснете колелото и го завъртете по
часовниковата стрелка.
118
SRPSKI
Važno
Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe, i
sačuvajte ih za kasniju upotrebu.
C
C
◗ Koristite samo isporučeni utikač.
◗ Utikač transformiše 100-240 volta na siguran
nizak napon od ispod 24 volta.
◗ Utikač ovog uređaja ima ugradjen
transformator. Ne pokušavajte da uklonite
utikač da biste ga zamenili drugim, jer se na taj
način izlažete riziku od opasnosti.
◗ Ako je utikač oštećen, uvek ga zamenite
originalnim rezervnim delom kako biste izbegli
rizik.
◗ Proverite da se utikač nije pokvasio.
◗ Uredjaj upotrebljavajte i odlažite na
temperaturi između 5cC i 35cC.
◗ Ovaj uređaj je u skladu sa međunarodno
priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti, i
može se bezbedno čistiti pod mlazom iz
slavine.
Budite pažljvi sa toplom vodom.Vodite računa da
voda ne bude previše topla, kako ne biste opekli
ruke.
◗ Nivo buke: Lc= 62 dB [A]
Upotreba
Brijanje
1
Uključite utikač u utičnicu.
SRPSKI
119
Comfort Control sistem omogućava
C ◗ Personal
vam da prilagodite aparat za brijanje vašem
tipu kože.
- Za brzo i udobno brijanje, izaberite
podešavanje "Normal".
- Za udobno brijanje sa većom zaštitom kože,
izaberite podešavanje "Sensitive".
C ◗ Položaj … je neutralan položaj.
C ◗ Položaj "S" najviše odgovara osetljivoj koži.
S
C ◗ Položaj "N" najviše odgovara normalnoj koži.
2
N
C
Uključite aparat pritiskom na dugme za
uklj/isklj.
3
Kružnim i pravolinijskim pokretima brzo
prelazite glavama za brijanje preko kože
lica.
Najbolji rezultati postižu se brijanjem suvog lica.
Navikavanje vaše kože na Philishave sistem može
potrajati i 2 do 3 nedelje.
4
Aparat se isključuje jednim pritiskom na
dugme za uklj/isklj.
120
SRPSKI
C
5
Svaki put posle upotrebe stavite zaštitni
poklopac na aparat za brijanje da biste
sprečili oštećenja.
Potkresivanje
Za doterivanje zulufa i brkova.
1 Otvorite trimer povlačeći klizač nagore.
C Trimer
možete uključiti i u toku rada motora.
Čišćenje i održavanje
Redovno čišćenje garantuje bolji učinak kod
brijanja.
Najlakši i najhigijenskiji način da očistite uređaj
jeste da jedinicu za brijanje i komoru za
prikupljanje dlaka isperete toplom vodom nakon
svake upotrebe.
Budite pažljvi sa toplom vodom.Vodite računa da
voda ne bude previše topla, kako ne biste opekli
ruke.
Svakog dana: jedinica za brijanje i komora za
prikupljanje dlaka
Kada čistite uređaj, nije neophodno da razdvajate
glave za brijanje (rezače i štitnike). Ukoliko želite
da ih razdvojite obratite pažnju da ne pomešate
SRPSKI
121
rezače i štitnike, jer jedino brušenje rezača i
štitnika garantuje optimalne rezultate rada svakog
kompleta. Ukoliko slučajno pomešate komplete,
može proći i nekoliko nedelja pre ponovnog
uspostavljanja optimalnog rezultata rada.
1
Isključite aparat, isključite utikač iz utičnice
i utikač uređaja iz aparata.
C
2
Otvorite jedinicu za brijanje pritiskom na
taster za oslobadjanje.
C
3
Očistite jedinicu za brijanje i komoru za
prikupljanje dlaka, tako što ćete ih izvesno
vreme ispirati toplom vodom iz slavine.
Proverite da li ste ispravno očistili unutrašnjost
jedinice za brijanje i komore za prikupljanje dlaka.
4
Isperite spoljni deo uređaja.
5
Zatvorite jedinicu za brijanje i otresite
suvišnu vodu.
Nikada ne sušite jedinicu za brijanje peškirom ili
maramicom, jer bi to moglo oštetiti glave za
brijanje.
C
6
Ponovo otvorite jedinicu za brijanje, i
ostavite je otvorenu kako bi se uređaj
potpuno osušio.
◗ Jedinicu za brijanje i komoru za prikupljanje
dlaka takođe možete čistiti koristeći
isporučenu četku.
122
SRPSKI
- Četkom pažljivo očistite vrh jedinice za brijanje.
- Četkom pažljivo očistite unutrašnjost jedinice za
brijanje i komore za prikupljanje dlaka.
Svakih 6 meseci: trimer
1
Isključite aparat, isključite utikač iz utičnice
i utikač uređaja iz aparata.
C
2
Očistite trimer četkom.
C
3
Svakih 6 meseci podmažite zupce trimera
jednom kapi ulja za šivaću mašinu.
Odlaganje
zaštitni poklopac na aparat, kako
C ◗ Postavite
biste sprečili oštećenja.
◗ Uređaj se može čuvati u pripadajućoj torbici.
Zamena delova
Glave za brijanje menjajte na svake 2 godine, kako
biste postigli optimalne rezultate brijanja.
Oštećene ili pohabane glave za brijanje zamenite
isključivo HQ8 Philishave Sensotec glavama za
brijanje.
SRPSKI
123
1
Isključite aparat, isključite utikač iz utičnice
i utikač uređaja iz aparata.
C
2
Otvorite jedinicu za brijanje pritiskom na
taster za oslobadjanje.
C
3
Okrenite točkić ulevo i uklonite granični
okvir.
C
4
2
1
1
2
C
Uklonite glave za brijanje, i u jedinicu za
brijanje postavite nove glave tako da su
delovi sa malim otvorima usmereni prema
centru jedinice za brijanje.
Proverite da li su istureni delovi glava za brijanje
sigurno smešteni u odgovarajuće žlebove.
5
Vratite granični okvir na jedinicu za
brijanje, pritisnite točkić i okrenite ga
udesno.
Pribor
Uz ovaj aparat za brijanje dostupan je sledeći
pribor:
- HQ8000 utikač.
- HQ800 utikač.
- HQ8 Philishave Sensotec glave za brijanje.
- HQ110 Philishave čistač glava za brijanje
(sprej za čišćenje glava za brijanje).
124
SRPSKI
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebni servis ili informacije, ili
imate neki problem, molimo vas da posetite
Philips Internet prezentaciju na adresi
www.philips.com, ili da kontaktirate Philips-ovo
predstavništvo u vašoj zemlji (broj telefona
pronaći ćete u medjunarodnom garantnom listu).
U koliko u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo,
obratite se vašem ovlašćenom prodavcu ili
kontaktirajte Servisno odeljenje Philips aparata za
domaćinstvo i ličnu higijenu BV.
Mogući problemi
1
B
B
Smanjen kvalitet rezultata brijanja
Razlog 1: glave za brijanje su zaprljane
Aparat niste dovoljno dugo ispirali, ili niste koristili
dovoljno toplu vodu.
◗ Temeljno očistite aparat za brijanje pre nego
što nastavite s brijanjem (vidi poglavlje
'Čišćenje i održavanje')
B
Razlog 2: duže dlake blokiraju glave za brijanje
◗ Očistite rezače i štitnike.
2
1
granični okvir. Ne čistite više od
C ◗ Uklonite
jednog rezača i štitnika u isto vreme, jer se
radi o usaglašenim kompletima. Ukoliko
slučajno pomešate komplete, može proći i
nekoliko nedelja pre ponovnog uspostavljanja
optimalnog rezultata rada.
◗ Uklonite dlake uz pomoć isporučene četke.
SRPSKI
125
◗ Vratite glave za brijanje u jedinicu za brijanje.
Postavite granični okvir nazad u jedinicu za
brijanje, pritisnite točkić i okrenite ga udesno.
B
Razlog 3: glave za brijanje su oštećene ili
pohabane.
◗ Uklonite granični okvir.
◗ Iz jedinice za brijanje izvadite stare glave za
brijanje i zamenite ih novim.
Oštećene ili pohabane glave za brijanje zamenite
isključivo HQ8 Philishave Sensotec glavama za
brijanje.
◗ Vratite granični okvir na jedinicu za brijanje,
pritisnite točkić i okrenite ga udesno.
126
4222 002 41694
Download PDF