Husqvarna Master 46, 5118761-06 Owner's manual

Husqvarna Master 46, 5118761-06 Owner's manual
Master 46
GB
DE
Operator’s Manual
Read the operator’s manual carefully and
make sure that you understand the
contents before using the lawnmower.
Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung muß sorgfältig
durchgelesen werden. Stellen Sie sicher,
daß Sie deren Inhalt vor Verwendung des
Rasenmähers verstehen.
FR
Manuel de l’Utilisateur
Lire attentivement le manuel de l’utilisateur
et veiller à bien comprendre son contenu
avant d’utiliser la tondeuse.
NL
Handleiding voor de gebruiker
Lees de handleiding aandachtig door zodat
u de inhoud goed begrijpt voordat u de
grasmaaimachine in gebruik neemt.
NO
Bruksanvisning
Les bruksanvisningen grundig og vær
sikker på at du forstår innholdet før du
bruker gressklipperen.
FI
Käyttöopas
Lue käyttöopas huolella ja varmista, että
ymmärrät sen sisällön ennen kuin käytät
tätä ruohonleikkuria.
5118761-06
SE
Bruksanvisning
Läs bruksanvisning noggrannt och se till att
du förstår innehållet innan du använder
gräsklipparen.
DK
Brugsvejledning
Læs brugervejledningen grundigt, og sørg
for at forstå indholdet, inden De tager
plæneklipperen i brug.
ES
Manual del operador
Lea el manual del operador con atención y
asegúrese de que comprende el contenido
antes de utilizar el cortacésped.
PT
IT
GR
Manual do Operador
Leia cuidadosamente o manual do
operador e certifique-se de que
compreende todo o seu conteúdo antes de
usar a máquina de cortar relva.
Manuale d’uso
Leggere con attenzione il manuale d’uso e
accertarsi di capirne il contenuto prima di
usare il tosaerba.
Εγχειρδιο Χρστη
∆ιαβστε προσεκτικ το εγχειρδιο του
χρστη και βεβαιωθετε τι
καταλαβανετε το περιεχµενο χροτο
χρησιµοποισετε τη θεριστικ µηχαν.
Technical data
Technische Daten
Données techniques
Technische gegevens
1kg
Especifieaciones técnicas
Dados técnicos
Dati Tecnici
Τεχνικ δεδοµνα
Leq 6.19 m/s2
Lw 80.1 dB(A)
3
35-65 mm
46 cm
19 Kg
Briggs & Stratton Sprint 375
Master 46
Tekniske data
Teknisiä tietoja
Tekniska data
Tekniske specifikationer
GB
DE
FR
NL
NO
FI
IMPORTANT! Read operating instructions
carefully before using the mower. Fill the engine
with oil. The manufacturer reserves the right
to carry out product modifications without
further notice.
Guarantee, complaint Guarantee and complaint
matters are dealt with in accordance with the
Sale of Goods Act. Further information may be
obtained from your dealer or the supplier.
WICHTIG! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
genau durch, bevor Sie den Rasenmäher
verwenden. Füllen Sie Öl in den Motor. Der
Hersteller behält sich das Recht vor, ohne
vorherige Anzeige Fabrikationsänderungen
durchzuführen, die dem neuesten Stand der
Technik entsprechen.
Garantieab, wicklung Garantie- und
Beanstandungsfragen werden durch das
Verbraucherschutzgesetz und das Recht
derAllgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
Genauere Informationen erhalten Sie beim
Husqvarna Service Center
IMPORTANT! Lire la notice avec attention avant
de mettre la tondeuse en service. Mettre de
l'huile dans le moteur. Le fabricant se réserve
le droit de modifier sans préavis les produits.
Garantie, réclamations: pour toutes questions
de garantie et de réclamation, il convient de se
référer à la garantie légale couvrant toutes les
conséquences des défauts ou vices cachès.
Pour plus amples informations, s'adresser à son
revendeur agréé ou bien au fournisseur.
BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing
nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik
neemt. Vul de motor met olie. De producent
behoudt zich het recht voor, zonder
kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te
brengen.
Garantie, klachten
Garantie en klachten worden in overleg met de
Husqvarna Dealer door de importeur beoordeeld.
VIKTIG!
Les bruksanvisningen nøye før klipperen taes i
bruk. Fyll olje på motoren. Produsenten
forbeholder seg retten til å gjøre
produktendringer uten ytterligere varsel.
Garanti, reklamasjon
Garanti- og reklamasjonsspørsmål reguleres av
kjøpsloven.
TÄRKEÄÄ! Lukekaa käyttöohje tarkasti ennen
kuin leikkuri otetaan käyttöön. Täyttäkää
moottorin öljysäiilö. Valmistaja pidättää
itselleen oikeuden tuotemuutoksiin ilman
erillistä varoitusta.
Takuu
Voimassa oleva laki määrittelee takuuta koskevat
määräykset. Enemmän tiedoja saat
jälleenmyyjältäsi.
SE
DK
ES
PT
IT
GR
VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant
innan klipparen tas i bruk. Fyll olja i motorn.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra
produktändringar utan föregående
meddelande.
Reklamation Reklamationsfrågor regleras
för enskild konsument av
Konsumentköplagen, och för näringsidkare
enligt särskilda leveransvillkor. Närmare
upplysningar lämnas av din återförsäljare
eller av leverantören:
Husqvarna Outdoor Products
Telefon: 036-14 66 00
VIGTIGT! Læs brugsanvisningen nøje inden
klipperen tages i brug. Fyld olie på motoren.
Producenten forbeholder sig ret til
produktændringer uden forudgående
varsel.
Garanti, reklamation
Garanti og reklamationsspørgsmål i
overensstemmelse med Købeloven.
IMPORTANTE! Es muy importante que Vd.
lea estas instrucciones con mucha atención
antes de estrenar el cortacésped. El
fabricante se reserva el derecho de poder
cambiar los productos sin aviso previo.
Garantías y reclamaciones
En cuanto a asuntos que se refiren a
garantías y reclamaciones, por favor dirigirse
en primer lugar a su vendedor habitual y
después al importador.
IMPORTANTE! Ler minuciosamente o
manual de instruçõnes antes de utilizador o
cortador. Encher óleo no motor. O
Produtor reserva-se o direito de fazer
alterações no produto sem aviso prévio.
Garantia, reclamações
As questões de garantia e reclamações são
reguladas pela Lei das Compras Comerciais.
Poderá obter mais informações dirigindo-se
ao revendedor ou fornecedor.
IMPORTANTE! Leggete accuratamente le
istruzioni d'uso prima di cominciare ad usare
il rasaerba. Il produttore si riserva il diritto
di effettuare modifiche al prodotto senza
preavviso.
Garanzia; reclami
Le questioni riguardanti la garanzia ed
eventuali reclami vengono trattate al
momento della vendita. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o
al fornitore.
ΠΡΟΣΟXΗ! ∆ιαβστε προσεκτικ τις
λειτουργικς οδηγες προτο
χρησιµοποισετε τη θεριστικ σας
µηχαν. Γεµστε τη µηχαν µε λδι.
Ο κατασκευαστς διατηρε το δικαωµα
να κνει τροποποισεις στο προϊν χωρς
περαιτρω προειδοποηση.
Εγγ!ηση, παρπονα. Θµατα εγγησης
και παραπνων χειρζονται σµφωνα µε
τον περ Πωλσεως Αγαθ$ν Nµο,
Μπορετε να λβετε περισστερες
πληροφορες απ τον αντιπρσωπ σας τον προµηθευτ σας.
A
B
C
D
E
F
G
H1
H2
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
W
X
Z1
Z2
GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- CONTENTS
Operator Presence Control (OPC Lever)
Upper Handle
Lower Handle
Recoil Starter
Bottle of oil
Operator’s Manual
Rating Label
Warning Label
Throttle Control (if fitted)
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INNEHÅLL
Motorbromsbygel
Handtag, övre
Handtag,nedre
Starthandtag
Olja
Bruksanvisning
Identifieringsetikett
Varningsetikett
Gasreglage (om sådant är monterat)
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INHALT
Motorbremsbügel
Holm, oben
Holm, unten
Anlassergriff
Ölflasche
Bedienungsanweisung
Produkttypenschild
Warnetikett
Gasgebek (falls installiert)
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INDHOLD
Motorbremsebøjle
Håndtag, øverste
Håndtag, nederste
Starthåndtag
Olie
Brugsanvisning
Produktmærkat
Advarselsmœrkat
Gasregulering (hvis dette er installeret)
FR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- TABLE DES MATIÈRES
Etrier du frein moteur
Mancheron partie supérieure
Mancheron partie inférieure
Démarreur
Huile
Manuel d’utilisation
Plaquette d’identification
Etiquette d’avertissement
Commande Des Gaz (Si montée)
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INHOUD
Motorrembeugel
Boven-duwboom
Beneden-duwboom
Startgreep
Olie
Gebruiksaanwijzing
Productlabel
Waarschuwingsetiket
Gashendel (omdoem aamwezig)
- CONTENIDO
Mando freno motor
Guía, parte superior
Guía, parte inferior
Palanca de arranque
Aceite
Instrucciones para el uso
Etiqueta indicadora del producto
Etiqueta de Advertencia
Control del regulador de velocidad del motor (si se
monta)
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- INNHOLD
Motorbremsbøyle
Håndtak, øvre
Håndtak, nedre
Starthåndtak
Olje
Bruksanvisning
Typeetiketten
Advarselsetikett
Gasskontroll (hvis klipperen er utstyrt med dette)
FI - SISÄLLYSLUETTELO
1. Moottorijarru
2. Kahva, ylempi
3. Kahva, alempi
4. Käynnistyskahva
5. Öljyllä.
6. Käyttöohje
7. Tuotteen arvokilpi
8. Varoitusnimike
9. Kaasutin (jos asennettu)
PT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- LEGENDA
Arco do freio do motor
Cabo superior
Cabo inferior
Cabo de arranque
Óleo
Instruções de utilização
Etiqueta de Especificações do Produto
Etiqueta de Aviso
Controlo do Acelerador (se instalado)
IT - INDICE CONTENUTI
1. Leva del freno motore
2. Manubrio superiore
3. Manubrio inferiore
4. Leva avviamento
5. Olio
6. Instruziono per l’uso
7. Etichetta con dati prodotto
8. Etichetta di pericolo
9. Comando acceleratore (se in dotazione)
GR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ
OPC µοχλς
Πνω Λαβ
Kτω Λαβ
Σχοιν Εκκνησης
Μπουκλι λδι
Εχειρδιο Οδηγι$ν
Ετικτα βαθµολγησης
Ετικτα προειδοποησης
ΧEIPIΣTHPIO ΓKAZIOY (εν εναι
τοποθετηµνο)
(GB)
CARTON CONTENTS
(SE)
(DE)
KARTONINHALT
(DK)
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
KARTONINDHOLD
(FR)
CONTENU DU CARTON
(ES)
CONTENIDO DE LA CAJA
(NL)
INHOUD
(PT)
LEGENDAS DOS DESENHOS
(NO)
KARTONGENS INNHOLD
(IT)
CONTENUTO DEL CARTONE
(FI)
PAKETIN SISÄLTÖ
(GR)
ΠΕΡIΕΧΟΜΕNΑ ΧΑΡΤΟKIBΩΤIΟΥ
1
9
4
2
3
7
8
5
6
Safety Precautions
If not used properly this lawnmower can be dangerous! This lawnmower can cause
serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be
followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this lawnmower. The
operator is responsible for following the warning and safety instructions in this manual
and on the lawnmower.
Explanation of Symbols on your
Husqvarna Master 46
Warning
Read the user instructions carefully
to make sure you understand all the
controls and what they do.
Always keep the lawnmower on the
ground when mowing. Tilting or
lifting the lawnmower may cause
stones to be thrown out
Keep bystanders away. Do not
mow whilst people especially
children or pets are in the mowing
area
Beware or severing toes or hands.
Do not put hands or feet near a
rotating blade.
Disconnect the spark plug before
attempting any maintenance,
cleaning or adjustment, or if you are
going to leave the lawnmower
unattended for any period.
STOP
Blade continues to rotate after the
machine is switched off.
Wait until all machine components
have completely stopped before
touching them.
General
1. Never allow children or people unfamiliar with
these instructions to use the mower. Local
regulations may restrict the age of the operator.
2. Only use the lawnmower in the manner and for
the functions described in these instructions.
3. Never operate the lawnmower when you are
tired, ill or under the influence of alcohol, drugs
or medicine.
4. The operator or user is responsible for accidents
or hazards occurring to other people or their
property.
Fuel Safety
WARNING - Petrol is highly flammable
- Wear protective clothing when handling any
fuels and lubricants.
- Avoid contact with skin. If affected, wash
liberally with soap and water.
ENGLISH - 1
-
Remove petrol and engine oil before transporting
the product.
- Store fuel in a cool place in a container
specifically designed for the purpose. In general
plastic containers are unsuitable
- refuel outdoors only and do not smoke while
refuelling
- add fuel BEFORE starting the engine. Never
remove the cap of the fuel tank or add fuel while
the engine is running or when the engine is hot
- if petrol is spilled, do not attempt to start the
engine but move the machine away from the
area of spillage and avoid creating any source of
ignition until petrol vapours have dissipated
- replace all fuel tanks and container caps
securely
- move the product away from the fuelling area
before starting
- Fuel should be stored in a cool place away from
naked flames
Preparation
1. While using your product always wear
substantial footwear and long trousers.
2. The use of ear protection is recommended.
3. Make sure the lawn is clear of sticks, stones,
bones, wire and debris; they could be thrown by
the blade.
4. Before using the machine and after any impact,
check for signs of wear or damage and repair as
necessary.
5. Replace worn or damaged blades together with
their fixings in sets to preserve balance.
6. Have faulty silencers replaced.
Use
1. Do not operate the engine in a confined space
where exhaust fumes (carbon monoxide) can
collect.
2. Use the lawnmower only in daylight or good
artificial light.
3. Avoid operating your lawnmower in wet grass,
where feasible.
4. Take care in wet grass, you may lose your
footing.
5. On slopes, be extra careful of your footing and
wear non-slip footwear.
6. Mow across the face of slopes, never up and
down.
7. Exercise extreme caution when changing
direction on slopes.
8. Mowing on banks and slopes can be dangerous.
Do not mow on banks or steep slopes.
9. Do not walk backwards when mowing, you could
trip.Walk never run.
10. Never cut grass by pulling the mower towards you.
11. Release the Operator Presence control to stop
the engine before pushing the mower across
surfaces other than grass and when transporting
the lawnmower to and from the area to be
mowed.
12. Never operate the lawnmower with damaged
guards or without guards in place.
Safety Precautions
13. Do not overspeed the engine or alter governor
settings. Excessive speed is dangerous and
shortens lawnmower life.
14. Disengage all blade and drive clutches before
starting.
15. Keep hands and feet away from the cutting
means at all times and especially when
switching on the engine.
16. Do not tilt lawnmower when starting the engine.
17. Never pick up or carry a lawnmower while the
engine is running
18. Spark plug wire may be hot - handle with care.
19. Do not attempt any maintenance on your
lawnmower when the engine is hot.
20. Release the Operator Presence Control, to stop
the engine, and wait until the blade has stopped:before leaving the mower unattended for any period.
21. Release the Operator Presence Control, to stop
the engine, wait until the blade has stopped and
disconnect the spark plug lead and wait until
the engine has cooled:before refuelling;
before clearing a blockage;
before checking, cleaning or working on the
appliance;
-
if you hit an object. Do not use your
lawnmower until you are sure that the entire
lawnmower is in a safe operating condition;
if the lawnmower starts to vibrate abnormally.
Check immediately. Excessive vibration can
cause injury.
Maintenance and storage
1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure
the lawnmower is in safe working condition.
2. Replace worn or damaged parts for safety.
3. Only use the replacement blade, blade bolt,
spacer and impeller specified for this product.
4. Never store the lawnmower with fuel in the tank
inside a building where fumes can reach an
open flame or spark.
5. Allow the engine to cool before storing in any
enclosure.
6. To reduce fire hazard, keep the engine, silencer,
battery compartment and fuel storage area free
of grass, leaves or excessive grease.
7. If the fuel tank has to be drained, this should be
done outdoors.
8. Be careful during adjustment of the machine to
prevent entrapment of the fingers between
moving blades and fixed parts of the machine.
Assembly Instructions
1. Set the lower handlebar in place. (A)
2. Fit the lower handle ensuring that the formed
ends are located properly in corresponding slots
either side of the lawnmower.(B)
3. Insert the plastic plugs on both sides. (C)
4. Assemble the upper handle. Note: washer
between wing nut and handle. (D)
Handlebar Stop
• THE 2 HANDLEBAR STOPS MUST BE FITTED
BEFORE USE
1. In the packaging you will find 2 stops one marked
-H- and one marked -V-.
2. To lock the handlebar in a fixed position, attach
the stops as shown in the illustration (E).
3. Place -H- on the right side and -V- on the left
side.
Recoil Starter
1. Disconnect the spark plug lead.
You must release the brake by pulling the OPC
lever to the handle before pulling out the cord.
2. Pull the Operator Presence Control to release the
brake on the engine.(F)
3. Extend the pull cord fully.
4. Locate the cord in the pull cord guide positioned
on handle (G).
Filling with Oil
1. Fill the engine with oil. A bottle of the correct
amount of oil is included with the mower, SAE 30.
ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT
1. Remove the spark plug lead before adjusting.
2. Move the axles between the notches to achieve
the desired cutting height. (H1) & (H2)
Engine Notes
Oil
1. Check oil level periodically and after every five
hours of operation.
2. Add oil as necessary to keep the level to the
FULL mark on the dipstick.
3. Use a good quality SAE 30 four stroke oil.
4. To fill with oil:- (J)
a. Remove oil filler cap.
b. Fill to the FULL mark on the dipstick.
•
Change the oil after the first five hours
operation and thereafter every 25 working
hours.
5. Always change the oil while the engine is warm
- but not hot - never attempt any maintenance
on a hot engine.
Petrol
1. Use fresh regular grade lead free petrol.
2. NEVER USE LEADED PETROL
Using leaded petrol will make the exhaust
smoke and cause irreparable damage to
engines fitted with a catalytic converter.
3. Do not fill the fuel tank when the engine is hot.
4. Do not fill the fuel tank while smoking.
5. Do not fill the fuel tank while the engine is
running.
6. To avoid introducing dirt into the fuel system,
wipe all grass and dirt from the petrol filler cap
before unscrewing it.
7. It is recommended that you fill the tank through
a funnel with a filter.
8. Wipe away spillages before starting.
ENGLISH - 2
Starting and Stopping
1.
Place the mower on a flat surface free from grit,
gravel, etc. Fill the tank with unleaded petrol,
do not mix with oil. (K)
2. Do not fill with petrol while the engine is
running. Any petrol spillage should be hosed
away with water. Take care that water does not
enter the engine.
3. Connect the spark plug lead.
Throttle Control (if fitted)
Move the Throttle Control to the FAST ‘+’ position
before starting (L).
1. Starting the cold engine
Push primer bulb firmly 3 times before starting
cold engine. (Also, if the engine has stopped
because it has ran out of fuel, refuel engine and
push primer 3 times).(M)
2.
3.
4.
5.
6.
Starting the warm engine
NOTE: Priming is usually unnecessary when
restarting a warm engine. However, cool
weather (550F/130C or below) may require
priming to be repeated.
Pull the Operator Presence Control all the way
to the upper handle before you start the engine.
The lever must be held in position to keep the
engine running. (N)
Releasing the Operator Presence Control
will stop the engine within 3 seconds.
Start the engine by pulling the starting handle
firmly upwards. (P)
Stopping the engine
Release the Operator Presence Control.
Use
Due to engine lubrication limitations, the mower
should not be used on slopes in excess of 300.. (Q)
Before mowing objects such as twigs, toys and
stones should be removed from the lawn. (R)
Avoid running the blade over foreign objects such
as stones, roots, etc., as it may cause engine
damage.
Mow the lawn twice weekly during the most active
periods of growth.
Never cut more than 1/3 of the length of the grass,
especially during dry periods. (S)
Mow with a high cutting height setting the first time.
Examine the result and lower the mower to the
desired setting. Mow slowly or mow the grass twice
if it is very long.
Maintenance
Always remove the spark plug lead before repair,
cleaning or maintenance work.
All nuts, bolts and screws should be checked for
tightness after 5 hours use.
Check the oil.
Push the handle down to ground level when tilting
the mower for cleaning purposes. This will avoid oil
and fuel spillage.
Regularly
1. Hose down or brush off all grass, leaves, etc.,
from the mower. (T)
2. Check the oil level.
Always handle the blade with care - sharp edges
could cause injury.
USE GLOVES
Renew your metal blade after 50 hours mowing
or 2 years whichever is the sooner - regardless
of condition.
If the blade is cracked or damaged replace it
with a new one.
ANNUALLY CARRY OUT THE FOLLOWING:
1. Sharpening and balancing the cutter blade.
Remove the spark plug lead. Remove the
cutter blade and take it to a service workshop
for sharpening and balancing. When
reassembling the blade ensure that the
retaining washer is flat and not dished, tighten
the bolt to a torque of 35-40 Nm. (V)
2. Change the oil after each season or after 25
hours. Run the engine until warm. Remove
the spark plug lead. Remove the blade to gain
access to the oil drain plug, open the drain plug
underneath the mower and let the oil run out.
Refit the plug and fill with new oil, SAE 30. (W)
ENGLISH - 3
3.
The engine brake cable should always be
adjusted to stop the engine within 3 sec.
CAUTION! For adjustment contact your
authorized service dealer. (X)
4. Remove cover and take out the air filter.
(Z1 & Z2)
5. Clean the filter with warm, soapy water and dry
thoroughly. Add 2-3 spoons of oil, distributing
evenly throughout the filter.
Transport
Remove the spark plug lead
Loosen the wire/cable from the handle before
carefully folding it.
Avoid damaging the wire/cable
Empty the petrol tank.
The machine must be drained of oil and fuel when
moving it by public transport.
Service
When ordering spare parts, always quote the
mower’s product number. Always check oil level
after service.
At the End of the Mowing Season
1. Replace blade, bolts, nuts or screws, if
necessary.
2. Clean your lawnmower thoroughly.
3. Ask your local Service Centre to clean the air
filter thoroughly and carry out any service or
repairs required.
4. Drain engine of oil and petrol.
Maintenance
Storing your Lawnmower
1. Do not store your lawnmower immediately after
use.
2. Wait until the engine has cooled to avoid a
potential fire hazard.
3. Clean your lawnmower
4. Store in a cool, dry place where your
lawnmower is protected from damage.
Service Recommendations
Your product is uniquely identified by a silver
and black product rating label.
We strongly recommend that your product is
serviced at least every twelve months, more
often in a professional application.
Engine Maintenance Schedule
Follow the hourly or calendar intervals, whichever
occur first. More frequent service is required when
operating in adverse conditions
First 5 hours - Change oil.
Every 5 hours or daily - Check oil level.
Clean finger guard. Clean around muffler.
Every 25 hours or every season - Change oil if
operating under heavy load or high ambient
temperature. Service air cleaner.
Every 50 hours or every season - Change oil.
Inspect spark arrester, if equipped.
Every 100 hours or every season - Clean cooling
system*. Replace spark plug.
*
Clean more often under dusty conditions, or
when airborne debris is present or after
prolonged operation cutting tall, dry grass.
Engine Servicing & Guarantee
The engine fitted to your lawnmower is
guaranteed by the Engine Manufacturer.
Fault Finding
Engine Will Not Start
1. Ensure Operator Presence Control is in the
start position.
2. Check that there is sufficient fuel in the tank
and the cap air vent is clear.
3. Remove and dry the spark plug.
4. Petrol may be stale. Replace. Once petrol has
been replaced, it may take a little time for fresh
petrol to filter through.
5. Check that the blade bolt is tight. A loose bolt
could cause difficult starting.
6. If the engine will still not start, immediately
disconnect the spark plug lead.
7. CONSULT YOUR LOCAL APPROVED
SERVICE CENTRE.
Lack of Engine Power and/or Overheating
1. Disconnect the spark plug lead and allow the
engine to cool down.
2. Clean grass clippings and debris from around
the engine and air inlets and the underside of
the deck.
3. Clean the engine air filter (Ask your local
Approved Service Centre to clean the engine
air filter thoroughly).
4. Petrol may be stale replace. Once petrol has
been replaced, it may take a little time for fresh
petrol to filter through.
5.
6.
If the engine still lacks power and/or is
overheating, immediately disconnect the
spark plug lead.
CONSULT YOUR LOCAL APPROVED
SERVICE CENTRE.
Excessive Vibration
1. Disconnect the spark plug lead.
2. Check that the blade is correctly fitted.
3. If the blade is damaged or worn replace it with
a new one.
4. If vibration persists, turn the blade through 1800
by first loosening the blade bolt, turning the
blade and re-tightening the blade bolt.
5. If vibration persists, immediately disconnect
the spark plug lead.
6. CONSULT YOUR LOCAL APPROVED
SERVICE CENTRE.
ENVIRONMENTAL INFORMATION
Husqvarna Outdoor Products are manufactured
under an Environmental Management System (ISO
14001) using, where practical, components
manufactured in the most environmentally
responsible manner, according to company
procedures, and with the potential for recycling at
the end of the products’ life.
•
Packaging is recyclable and plastic components
have been labelled (where practical) for
categorised recycling.
•
Awareness of the environment must be
considered when disposing of ‘end-of-life’
product.
•
If necessary, contact your local authority for
disposal information.
DISPOSAL OF FUELS AND LUBRICATING OILS
•
Wear protective clothing when handling any
fuels and lubricants.
•
Avoid contact with skin.
•
Remove petrol and engine oil before
transporting the product.
•
Contact your local authority for information of
your nearest Recycling/Disposal Station.
Do NOT dispose of used fuels/oils
with household waste
Waste fuels/oils are harmful, but can
be recycled and should be disposed
of through the recognised facilities.
Do NOT dispose of used fuels/oils to
water.
Do NOT incinerate
ENGLISH - 4
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung kann dieser Rasenmäher gefährlich sein! Dieser
Rasenmäher kann den Bediener und andere schwer verletzen; die Warnhinweise und
Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt beachtet werden, damit eine angemessene Sicherheit
und Leistung beim Gebrauch dieses Rasenmähers gewährleistet werden kann. Der Bediener ist
dafür verantwortlich, die in dieser Betriebsanleitung und am Rasenmäher gegebenen Warn- und
Sicherheitshinweise zu beachten.
Erklärung der am Husqvarna Master 46 befindlichen
Symbole
Achtung
Die Betriebsanleitung muß sorgfältig
durchgelesen werden, um sicherstellen
zu können, daß alle Steuerelemente
und deren Funktion verstanden
werden.
Der Rasenmäher muß während des
Mähens immer auf dem Boden
bleiben. Durch Kippen oder Anheben
des Rasenmähers können Steine
fortgeschleudert werden.
Es dürfen sich keine Personen in der
Nähe befinden. Es darf nicht gemäht
werden, wenn sich Personen,
insbesondere Kinder, oder Haustiere
im Mähbereich befinden.
Nehmen Sie sich davor in acht, daß der
Rasenmäher nicht in Ihre Zehen oder
Hände schneiden kann. Hände oder
Füße dürfen sich nicht in der Nähe des
rotierenden Messers befinden.
Die Zündkerzenzuleitung muß getrennt
werden, bevor Wartungsarbeiten,
Reinigungen oder Einstellungen
ausgeführt werden oder der
Rasenmäher unbeaufsichtigt bleibt.
STOP
Das Messer wird sich noch
weiterdrehen, nachdem die Maschine
ausgeschaltet wurde.
Warten, sie bis alle Maschinenteile zum
vollständigen Stillstand gekommen
sind, bevor diese berührt werden.
Gemäß den Vorschriften zur Lärmverhütung Betrieb
werktags nicht von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr und auch nicht an Sonn- und
Feiertagen. Bitte beachten Sie außerdem mögliche
zusätzliche örtliche Vorschriften.
Allgemeines
1. Kinder oder Personen, die nicht mit der ordnungsgemäßen
Benutzung dieses Rasenmähers vertraut sind, dürfen auf
keinen Fall den Rasenmäher benutzen. Örtliche
Vorschriften enthalten ggf. Altersbeschränkungen.
2. Den Rasenmäher nur in der in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen Art und Weise und
nur für den vorgesehenen zweck verwenden.
3. Den Rasenmäher nie verwenden, wenn Sie müde
oder krank sind oder unter dem Einfluß von Alkohol,
Drogen oder Arzneimitteln stehen.
4. Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer
Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren
Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.
DEUTSCH - 1
Angaben zur Sicherheit bei der Verwendung von
Kraftstoff
ACHTUNG - Benzin ist leicht entzündbar
Beim Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln
muß Schutzkleidung getragen werden.
Hautkontakt vermeiden.
Benzin und Motorenöl vor dem Transportieren des
Produkts ablassen.
Kraftstoff an einem kühlen Ort in einem Behälter, der
speziell für diesen Zweck vorgesehen ist, aufbewahren.
Im allgemeinen sind Plastikbehälter nicht geeignet.
Nur draußen auftanken und während des
Nachfüllens nicht rauchen.
Kraftstoff einfüllen, BEVOR der Motor gestartet wird.
Niemals den Einfüllverschluß entfernen oder Kraftstoff
einfüllen, während der Motor läuft oder noch heiß ist.
Falls Benzin verschüttet wird, darf der Motor nicht
gestartet werden. Die Maschine muß vom Bereich,
in dem das Benzin verschüttet wurde, entfernt
werden; es muß darauf geachtet werden, daß keine
Entflammungsmöglichkeit geschaffen wird, bis sich
die Benzindämpfe vollständig aufgelöst haben.
Alle Kraftstofftank- und Behälterdeckel wieder an
ihrer korrekten Position anbringen.
Den Rasenmäher vor dem Starten vom Bereich, an
dem er aufgetankt wurde, entfernen.
Kraftstoff muß an einem kühlen Ort, weg von
offenen Flammen aufbewahrt werden.
Vorbereitung
1. Bei Arbeiten mit Ihrem Gerät müssen Sie immer
feste Schuhe und lange Hosen tragen.
2. Es wird empfohlen, einen gehörschutz zu tragen.
3. Sicherstellen, daß keine Stecken, Steine, Knochen,
Draht oder Schutt auf dem Rasen liegen; sie
könnten durch das Messer fortgeschleudert werden.
4. Vor der Verwendung und nach Erhalt eines kräftigen
Stoßes muss die Maschine auf Anzeichen eines
Verschleisses oder einer Beschädigung überprüft
und bei Bedarf die entsprechenden
Reparaturarbeiten ausgeführt werden.
5. Abgenutzte oder beschädigte Messer müssen zusammen
mit ihren Befestigungen als ganze Sätze ausgewechselt
werden, um das Gleichgewicht beizubehalten.
6. Fehlerhafte Schalldämpfer auswechseln lassen.
Verwendung
1. Den Motor nicht in einem geschlossen en Bereich
laufen lassen, wo sich Abgase (Kohlenmonoxid)
ansammeln können.
2. Den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder guter
künstlicher Beleuchtung verwenden.
3. Rasenmäher sollten, wenn möglich, nicht in nassem
Gras verwendet werden.
4. In nassem Gras ist Vorsicht geboten, da Sie leicht
Ihren Halt verlieren können.
5. An Hängen muß sichergestellt werden, daß Sie einen
sicheren Halt haben und rutschfeste Schuhe tragen.
6. Hänge nie von oben nach unten, sondern immer
quer zum Hang mähen.
7. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Richtung am Hang ändern.
8. Das Mähen an Bänken und Hängen kann gefährlich
sein. Nicht an Bänken oder steilen Hängen mähen.
9. Beim Mähen nicht rückwärtsgehen, da Sie stolpern
könnten. Beim Mähen nur gehen, niemals laufen.
10. Beim Mähen den Rasenmäher nie in Ihre Richtung ziehen.
11. Den Motor ausschalten, bevor er über andere
Oberflächen als Gras geschoben oder zu und vom
zu mähenden Bereich transportiert wird.
12. Den Rasenmäher niemals mit beschädigten oder
nicht angebrachten Schutzvorrichtungen verwenden.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
13. Den Motor nicht überdrehen oder die Reglereinstellungen
ändern. Eine übermäßige Geschwindigkeit ist gefährlich
und reduziert die Benutzungsdauer des Rasenmähers.
14. Vor dem Starten alle Messer- und
Antriebskupplungen lösen.
15. Niemals Hände oder Füße in die Nähe der
Schneidvorrichtung bringen, insbesondere beim
Einschalten des Motors.
16. Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen.
17. Einen Rasenmäher niemals anheben oder tragen,
wenn der Motor noch läuft.
18. Die Zündkerzenzuleitung kann heiß sein - deshalb
ist beim Umgang damit Vorsicht geboten.
19. Es dürfen keine Wartungsarbeiten an Ihrem Rasenmäher
ausgeführt werden, solange der Motor noch heiß ist.
20. Den Motor ausschalten und warten, bis das Messer
zum vollständigen Stillstand gekommen ist:
bevor der Rasenmäher unbeaufsichtigt bleibt.
21. Den Motorbremsbügel zum Stoppen des Motors
loslassen. Warten, bis das Messer zum vollständigen
Stillstand gekommen ist, die Zündkerzenleitung
trennen und warten, bis der Motor abgekühlt ist:
bevor Benzin nachgefüllt wird;
bevor eine Blockierung entfernt wird;
bevor der Rasenmäher überprüft oder gereinigt wird
oder Arbeiten daran ausgeführt werden;
wenn Sie einen Gegenstand treffen. Der Rasenmäher
darf erst dann wieder verwendet werden, wenn absolut
sichergestellt wurde, daß sich der gesamte Rasenmäher
in einem sicheren Betriebszustand befindet;
-
wenn der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark
zu vibrieren. In diesem Falle muß er sofort überprüft
werden. Ein übermäßiges Vibrieren kann
Verletzungen verursachen.
Wartung und Lagerung
1. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen fest
angezogen sein, damit ein sicherer Betriebszustand
des Rasenmähers gewährleistet ist.
2. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen für einen
sicheren Zustand ausgewechselt werden.
3. Nur für dieses Produkt spezifizierte Messer,
Messerbefestigungsschrauben, Distanzscheiben und
Gebläserad beim Auswechseln verwenden.
4. Den Rasenmäher niemals mit Kraftstoff im Tank in
einem Gebäude abstellen, wo Dämpfe eine offene
Flamme oder einen Funken erreichen können.
5. Der Motor muß zuerst abgekühlt sein, bevor der
Rasenmäher in einen geschlossenen Bereich
gestellt wird.
6. Um die Brandgefahr zu reduzieren, müssen Motor,
Schalldämpfer, Gehäuse und
Kraftstoffaufbewahrungsbereich frei von Gras,
Blättern oder übermäßig viel Schmierfett gehalten
werden.
7. Falls der Kraftstofftank entleert werden muß, sollte
dies draußen geschehen.
8. Bei der Einstellung des Rasenmähers darauf achten,
daß Sie Ihre Finger nicht zwischen den beweglichen
Messern und feststehenden Teilen der Maschine
einklemmen.
MONTAGEANWEISUNGEN
1. Befestigen Sie den unteren Griff in der
Befestigungsvorrichtung. (A)
2. Den unteren Holm so montieren, daß die geformten
Enden richtig in die entsprechenden Vertiefungen auf
beiden Seiten des Rasenmähers eingepaßt werden.(B)
3. Drucken Sie auf beiden seiten die Plastikknöpfe ein.(C)
4. Montieren Sie den oberen Handgriff. Denken Sie an die
Unterlegscheibe zwischen Mutter und Handgriff. (D)
Griffstangensperre
DIE BEIDEN GRIFFSTANGENSPERREN MÜSSEN
VOR DER VERWENDUNG ANGEBRACHT WERDEN
1. In der Verpackung werden Sie 2 Sperren, eine mit der
Markierung -H-, die andere mit der Markierung -V- finden.
2. Die Sperren müssen gemäß Abbildung (E)
angebracht werden, um die Griffstange in einer
bestimmten Position festzustellen.
3. -H- auf der rechten Seite und -V- auf der linken Seite
anbringen.
Zugstarter
1. Die Zündkerzen zuleitung trennen.
Die Bremse muß durch Ziehen des OPC-Bügels zum
Griff gelöst werden, bevor die Schnur
herausgezogen wird.
2. Die Bedienerpräsenz-Kontrollvorrichtung (OPC)
ziehen, um die Bremse am Motor zu lösen.(F)
3. Das starterseil so weit wie möglich herausziehen.
4. Das seil an der führung des starterseils am Griff
festmachen (G).
Ölauffüllung
1. Füllen Sie Öl in den Motor. Eine Flasche mit der notwendigen
Ölmenge ist dem Rasenmäher beigeügt, SAE 30.
EINSTELLUNG DER SCNITTHÖHE
1. Entfernen Sie das Zündkabel, bevor Sie die
Höheneinstellung verändern.
2. Ziehen Sie das Rad aus der Nut um die gewünschte
Position einzustellen. (H1) & (H2)
ANGABEN ZUM MOTOR
Öl
1. Den Ölstand regelmäßig und nach jeweils 5
Betriebsstunden überprüfen.
2. Je nach Erfordernis Öl hinzufügen, um den Ölstand
auf der VOLL-Markierung am Pegelstab zu halten.
3. Ein hochwertiges SAE 30 Viertaktöl verwenden.
4. Wenn Öl nachgefüllt werden muß: (J)
a. Den Öleinfüllverschluß entfernen.
b. Öl bis zur VOLL-Markierung am Pegelstab einfüllen.
• Das Öl nach den ersten fünf Betriebsstunden und
danach nach jeweils 25 Betriebsstunden wechseln.
5. Das Öl immer dann wechseln, wenn der Motor noch
warm - jedoch nicht heiß - ist. Es dürfen niemals
Wartungsarbeiten bei heißem Motor ausgeführt
werden.
Benzin
1. Frisches bleifreies Normalbenzin verwenden.
2. NIEMALS VERBLEITES BENZIN VERWENDEN
Bei Verwendung von verbleitem Benzin wird der
Auspuff rauchen; außerdem würde dies zu einer
irreparablen Beschädigung von Motoren, die mit
einem Katalysator versehen sind, führen.
3. Den Kraftstofftank nicht füllen, wenn der Motor heiß ist.
4. Während des Auffüllens des Tanks darf nicht
geraucht werden.
5. Den Kraftstofftank nicht füllen, während der Motor
läuft.
6. Damit kein Schmutz in das Kraftstoffsystem
gelangen kann, muß Gras und Schmutz vom
Benzineinfüllverschluß entfernt werden, bevor dieser
aufgeschraubt wird.
7. Es wird empfohlen, den Tank mittels Trichter mit
Filter zu füllen.
8. Vor dem Starten des Motors muß verschüttetes
Benzin entfernt werden.
DEUTSCH - 2
STARTEN UND STOPPEN
1. Den Rasenmäher auf eine ebene Fläche, jedoch
nicht auf Splitt, Sand und Kies u.ä., stellen. Den
Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin auffüllen, kein
Benzin-Ölgemisch verwenden! (K)
2. Nie bei laufendem Motor Benzin nachfüllen.
Eventuelle Benzintropfen mit Wasser entfernen.
Achten sie darauf, daß kein wasser in den motor
kommt.
3. Schließen Sie das Zündkerzenkabel an.
Gasgebek (falls installiert)
Den Gashebel vor dem Starten auf SCHNELL ‘+’
einstellen. (L)
1. Start des kalten motors
Vor dem Start eines kalten Motors Primer dreimal
drücken. (Auch wenn der Motor wegen
Kraftstoffmangels stehengeblieben ist, Kraftstoff
nachfüllen und Primer dreimals drücken.) (M)
2. Start des warmen motors
HINWES: Beim start eines warmen Motors ist
Vorpumpen normalerweise unnötig. Bei kaltem
Wetter (13°C oder darunter) kann allerdings
wiederholtes Vorpumpen notwendig sein.
3. Vor Motorstart den Motorbrems bügel bis zur oberen
Griffstange ziehen und ihn in dieser Position zwecks
Motorlauf belassen (N)
4. Beim loslassen des Motorbremsbügels kommt
der Motor nach 3 Sekunden zum Stillstand.
5. Starten Sie den Motor, indem Sie den Starthebel
schnell nach oben ziehen.(P)
6. Anhalten des Motors
Motorbremsbügel loslassen.
VERWENDUNG
Der Rasenmäher sollte nicht in einem Gelände benützt
werden, das eine Neigung von mehr als 30 Grad
besitzt. In solchen Fällen können Schmierungsprobleme
am Motor auftreten (Q).
Bevor mit dem Mähen begonnen wird, müssen Zweige,
Spielzeuge, Steine usw. von der Rasenfläche entfernt
werden.(R)
Vermeiden Sie, daß das Messer mit Fremdkörpern wie
Steinen, Wurzeln u. ä. in Berührung kommt, da dies zu
einer Verbiegung der Motorwelle führen kann.
Mähen Sie das Gras bei starkem Wachstum zweimal
wöchentlich.
Mähen Sie niemals mehr als 1/3 der Graslänge. Dies
gilt besonders für trockene Perioden.(S)
Mähen Sie beim ersten Mal mit einer hohen
Schnitthöhe.
Überprüfen Sie danach das Resultat und stellen Sie
dann die gewünschte Schnitthöhe ein. Ist das Gras
besonders hoch, fahren Sie langsam mit dem
Rasenmäher. Mähen Sie gegebenenfalls zweimal.
WARTUNG
Ziehen Sie immer den Zündkerzenstecker ab, bevor
Sie mit der Reparatur, Reinigung oder mit
Wartungsarbeiten beginnen.
Nach den ersten 5 Betriebsstunden alle Schrauben und
Muttern überprüfen.
Ölstand kontrollieren.
Für Reinigungszwecke den Handgriff des Mähers nach
unten drücken, um den Rasenmäher zu kippen. Dies
verhindert das Auslaufen von Öl oder Benzin.
Regelmässige Wartung
1. Den Rasenmäher regelmässig von Gras und
Schmutz befreien. (T)
2. Ölstand kontrollieren.
Beim Umgang mit dem Messer ist immer Vorsicht
geboten - scharfe Kanten können Verletzungen
verursachen.
HANDSCHUHE VERWENDEN
Das Metallmesser muß nach 50 Betriebsstunden
oder 2 Jahren, je nachdem, welches eher zutrifft,
ausgewechselt werden. Dies trifft auch dann zu,
wenn das Messer noch in gutem Zustand ist.
Wenn das Messer abgenutzt oder beschädigt ist,
muß es durch ein neues Messer ersetzt werden.
Fährliche Wartungsarbeiten
1. Schleifen und Auswuchten des Messers. (Achtung:
Vor Demontage des Messers Zündkabel von der
Zündkerze entfernen). Schrauben Sie das Messer
ab und bringen sie diese in eine Service-Werkstatt.
Bei der Montage die Schrauben richtig anziehen.
Drehmoment: 35–40 Nm.(V)
2. Wechseln Sie das Öl nach jeder Saison bzw. nach
spätestens 25 Betriebsstunden. Ziehen Sie das
Zündkerzenkabel ab. Die Ölablasschraube
entfernen und das Öl ablassen, während der Motor
noch warm ist. Drehen Sie die Ablass-Schraube
wieder zu und füllen sie neues Öl nach, SAE 30.(W)
DEUTSCH - 3
3. Das Motorbremskabel ist immer so einzustellen,
daß der Motor nach 3 Sekunden zum Stillstand
kommt. ZUR BEACHTUNG! Einstellung von einer
Vertragswerkstatt vornehmen lassen. (X)
4. Lösen Sie die Schraube, nehmen Sie den Deckel ab
und nehmen Sie den Filtereinsatz heraus. (Z1 & Z2)
5. Reinigen Sie den Filter mit warmer seifeneauge.
Tränken Sie den Filter leicht mit Öl und verteilen sie
es gut im Filter.
Transport
Ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab. Entfernen Sie
die Kabel von dem Handgriff, und legen sie diesen
vorsichtig zusammen. Vermeiden Sie Beschädigungen
an den Kabeln. Entleeren Sie den Benzintank. Bei
Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der
Benzin- und Öltank zu entleeren.
Service
Bei Bestellung von Ersatzteilen, immer die
Typenbezeichnung des Rasenmähers angeben.
Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme des
Rasenmähers den Ölstand.
Am Ende der Mähsaison
1. Messer, Bolzen, Muttern oder Schrauben je nach
Erfordernis auswechseln.
2. Den Rasenmäher gründlich reinigen.
3. Gehen Sie zu Ihrer örtlichen Kundendienststation
und lassen Sie dort den Luftfilter gründlich reinigen
und eventuell erforderliche Wartungs- oder
Reparaturarbeiten ausführen.
4. Öl und Benzin aus dem Motor ablassen.
Maintenance
Lagerung Ihres Rasenmähers
1. Den Rasenmäher nicht sofort nach der Benutzung
wegstellen.
2. Warten, bis der Motor abgekühlt ist, um eine
mögliche Brandgefahr zu vermeiden.
3. Der Rasenmäher muß gesäubert werden.
4. Er muß an einem kühlem, trockenen Ort aufbewahrt
werden, wo er nicht beschädigt werden kann.
Wartungsempfehlungen
Ihr Produkt ist durch ein silberfarbiges und
schwarzes Produkttypenschild gekennzeichnet.
Ihr Gerät sollte mindestens alle 12 Monate gewartet
werden; häufiger, wenn es professionell eingesetzt wird.
Wartungsplan für den Motor
Die stündlichen oder Kalender-Wartungsabstände, je
nachdem, welches zuerst zutrifft, beachten. Wird Ihr
Rasenmäher in schlechten Bedingungen verwendet,
sind kürzere Wartungsabstände erforderlich.Nach den
ersten 5 Stunden - Öl wechseln.
Nach jeweils 5 Stunden oder täglich - Ölstand
überprüfen. Fingerschutz säubern. Bereich um
Schalldämpfer säubern.
Nach jeweils 25 Stunden oder jede Saison - Bei
schwerer Belastung oder hohen
Umgebungstemperaturen ist ein Ölwechsel erforderlich.
Den Luftfilter reinigen.
Nach jeweils 50 Stunden oder jede Saison - Öl
wechseln. Funkenlöscher, falls installiert, überprüfen.
Nach jeweils 100 Stunden oder jede Saison Kühlsystem reinigen*. Zündkerze auswechseln.
* Bei staubigen Bedingungen, bei Flugschmutz oder
nach längerem Mähen von langem, trockenem Gras
ist eine häufigere Reinigung erforderlich.
Motorwartung & Garantie
Für den in Ihren Rasenmäher installierten Motor gilt
die Garantie des Motorherstellers.
Fehlersuche
Motor startet nicht
1. Sicherstellen, daß sich der OPC-Bügel in der
Startposition befindet.
2. Sicherstellen, daß genügend Kraftstoff im Tank ist
und der Lufteinlaß im deckel frei ist.
3. Die Zündkerze ausbauen und trocknen.
4. Benzin kann alt sein. Wechseln Sie dieses aus.
Nachdem das Benzin gewechselt wurde, kann es eine
Weile dauern, bis das frische Benzin durchgefiltert ist.
5. Sicherstellen, daß die Messerbefestigungsschraube
fest angezogen ist. Eine lose Schraube kann zu
Schwierigkeiten beim Starten führen.
6. Falls der Motor trotzdem nicht startet, muß die
Zündkerzenzuleitung sofort getrennt werden.
7. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.
Zu wenig Motorleistung und/oder Überhitzung
1. Die Zündkerzenzuleitung trennen und den Motor
abkühlen lassen.
2. Schnittgut und Unrat um den Motor entfernen,
Lufteinlässe und die Unterseite der Haube,
einschließlich Klappe und Gebläse, säubern.
3. Den Motorluftfilter reinigen. (Gehen Sie zu Ihrer
örtlichen Kundendienststation und lassen Sie dort
den Luftfilter gründlich reinigen.)
4. Benzin kann alt sein. Wechseln Sie dieses aus.
Nachdem das Benzin gewechselt wurde, kann es eine
Weile dauern, bis das frische Benzin durchgefiltert ist.
5. Falls noch immer zu wenig Leistung vorhanden
ist und/oder eine Überhitzung auftritt, muß die
Zündkerzenzuleitung sofort getrennt werden.
6. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.
Übermäßiges Vibrieren
1. Die Zündkerzenzuleitung trennen.
2. Sicherstellen, daß das Messer korrekt angebracht ist.
3. Falls das Messer beschädigt oder abgenutzt ist,
muß dieses ausgewechselt werden.
4. Falls die Maschine weiterhin übermäßig vibriert,
muß das Messer um 180o gedreht werden. Dazu
muß zuerst die Messerbefestigungsschraube
gelockert werden. Danach das Messer drehen und
wieder die Messerbefestigungsschraube anziehen.
5. Falls die Maschine trotzdem übermäßig vibriert,
muß die Zündkerzenzuleitung sofort getrennt
werden.
6. SETZEN SIE SICH DANN BITTE MIT IHRER
ÖRTLICHEN ZUGELASSENEN
KUNDENDIENSTSTATION IN VERBINDUNG.
UMWELTINFORMATION
Husqvarna Outdoor Products stellt Produkte unter
einem Umweltmanagementsystem (ISO 14001) her.
Hierbei werden Fertigungsverfahren angewandt, welche
es ermöglichen, Teile auf eine umweltfreundliche Weise
(soweit dies durchführbar ist) und unter der
Berücksichtigung der Wiederverwertung am Ende ihrer
Benutzungsdauer, herzustellen.
• Die Verpackung kann wiederverwertet werden.
Kunststoffteile wurden (wo durchführbar) für eine
nach Kategorien geordnete Wiederverwertung
gekennzeichnet.
• Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden
Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.
• Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer
örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen
Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.
KRAFTSTOFF- UND SCHMIERÖLENTSORGUNG
• Beim Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln
muß Schutzkleidung getragen werden.
• Hautkontakt vermeiden.
• Benzin und Motorenöl vor dem Transportieren des
Produkts ablassen.
• Setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in
Verbindung, die Ihnen Einzelheiten über die
nächstgelegene Recycling-/Entsorgungsstation
geben kann.
Verwendete Kraftstoffe/Öle dürfen
NICHT mit dem Hausmüll entsorgt
werden.
Verwendete Kraftstoffe/Öle sind
umweltschädigend, sie können jedoch
wiederverwertet werden und sollten
deshalb über eine zugelassene
Einrichtung entsorgt werden.
Verwendete Kraftstoffe/Öle dürfen
NICHT in Gewässer abgeleitet werden.
Nicht verbrennen
DEUTSCH - 4
PRECAUTIONS A PRENDRE
Cette tondeuse à gazon peut être dangereuse si elle n’est pas utilisée correctement. Une
mauvaise utilisation peut occasionner des blessures pour l’utilisateur et les tiers. Veuillez
respecter les avertissements et les instructions de sécurité pour assurer le rendement et la
sécurité de la tondeuse. Il incombe à l’utilisateur de respecter les avertissements et les
instructions de sécurité figurant dans le présent manuel et sur la tondeuse.
Explication des symboles de la tondeuse Husqvarna
Master 46
Avertissement
Lire attentivement le mode d’emploi
pour vous assurer de bien comprendre
toutes les commandes et leur
utilisation.
Maintenir toujours la tondeuse au sol
en tondant. Si vous levez ou vous
inclinez la tondeuse, des pierres
risquent d’être projetées.
Eloigner les tiers. Ne pas tondre
lorsque des personnes, en particulier
des enfants, ou des animaux se
trouvent sur la pelouse.
Attention aux mains et aux doigts de
pieds. Ne pas approcher les mains ou
les pieds des lames en rotation.
Déconnecter la bougie avant toute
intervention de maintenance, de
réglage, ou si vous laissez la tondeuse
sans surveillance pendant un moment.
STOP
Après l’arrêt de la tondeuse, attendez
l’arrêt complet des organes
mécaniques en mouvement avant de
les toucher.
Généralités
1.Ne jamais permettre aux enfants ou aux personnes ne
connaissant pas les présentes instructions de se servir
de la tondeuse. Les règlementations locales peuvent
imposer une limite d’âge pour l’utilisation des tondeuses.
2. Utiliser la tondeuse uniquement pour l'usage et de la
façon décrits dans les présentes instructions.
3. Ne jamais faire fonctionner la tondeuse si vous êtes
fatigué/e, malade ou sous l'influence de l'alcool, de
drogues ou de médicaments.
4. L’opérateur ou l’utilisateur est responsable des
accidents pouvant survenir aux tiers et des
dommages causés à leurs biens.
CARBURANT : MESURES DE SECURITE
ATTENTION - Le carburant est extrêmement
inflammable.
- Porter des vêtements de protection lors de toute
manipulation des combustibles et lubrifiants.
FRANÇAIS - 1
-
Eviter le contact avec la peau.
Vider le carburant et les lubrifiants avant le transport.
Stocker le carburant dans un endroit frais, dans un
conteneur spécialement conçu à cet effet. En général,
les conteneurs en plastique ne conviennent pas.
- Remplir le réservoir en plein air uniquement, et ne
pas fumer lors du remplissage.
- Remplir le réservoir AVANT de démarrer le moteur.
Ne jamais retirer le bouchon du réservoir, ni rajouter
du carburant, pendant que le moteur tourne ou tant
qu'il est chaud.
- Si du carburant est renversé sur le sol, ne pas
démarrer le moteur mais éloigner la tondeuse de la
innondée et éviter de créer toute source d'ignition
jusqu'à ce que les vapeurs d'essence soient dissipées.
- Bien refermer tous les bouchons de réservoir et de
conteneur.
- Avant de démarrer le moteur, éloigner la tondeuse
de l’endroit où le réservoir a été rempli.
- Le combustible doit être conservé dans un endroit
frais, loin de toutes flammes nues.
Préparation
1. Toujours porter des chaussures robustes et des
pantalons en utilisant cet outil.
2. L’utilisation de protège-tympans est recommandée
3. Vérifier que la pelouse est libre de tous morceaux de
bois, pierres, os, bouts de fil de fer et débris, qui
risqueraient d’être projetés par la lame.
4. Avant de mettre l’appareil en marche et après tout
choc, vérifier qu’il ne présente aucun signe d’usure
ou de dommage, et le réparer si nécessaire.
5. Remplacer les lames usées ou endommagées en
même temps que leur système de fixation afin de
maintenir le bon équilibrage des lames.
6. Faire remplacer les silencieux défectueux.
Fonctionnement
1. Ne pas faire fonctionner le moteur dans un endroit
fermé où les gaz d'échappement toxiques
(monoxyde de carbone) risquent de s'accumuler.
2. N’utiliser la tondeuse qu’à la lumière du jour ou sous
un bon éclairage artificiel.
3. Dans la mesure du possible, éviter de tondre de
l'herbe mouillée.
4. Prendre garde de ne pas glisser sur l'herbe mouillée.
5. Sur les terrains en pente, veiller particulièrement à
ne pas perdre l’équilibre, et porter des chaussures
antidérapantes.
6. Tondre les terrains en pente perpendiculairement à la
pente et jamais de haut en bas ou de bas en haut.
7. Faire très attention lors des changements de
direction sur des terrains en pente.
8. Tondre des terrains en pente ou des berges peut
être dangereux. Ne pas utiliser la tondeuse sur les
talus ou pentes raides.
9. Ne pas reculer en tondant, vous pourriez trébucher.
Marcher - ne jamais courir.
10. Ne pas tondre en tirant la tondeuse vers soi.
11. Arrêter le moteur avant de faire passer la tondeuse
sur les surfaces non gazonnées et pour transporter
la tondeuse jusqu’à la pelouse et la ramener à son
rangement.
12. Ne jamais faire fonctionner la tondeuse avec des
protections endommagées ou sans protections.
PRECAUTIONS A PRENDRE
13. Ne pas faire fonctionner le moteur à un régime trop
élevé, et ne pas modifier les réglages du régulateur.
Une vitesse excessive est dangereuse et réduit la
longévité de la tondeuse.
14. Avant de démarrer le moteur:- si modèle avec frein
moteur : actionner l’arceau frein moteur : s’assurer
que la lame est bie.n débrayée.
15. Toujours tenir les mains et les pieds éloignés de
l’outil de coupe, et surtout en mettant le moteur en
marche.
16. Ne pas incliner la tondeuse pendant le démarrage.
17. Ne jamais soulever ou porter une tondeuse lorsque
le moteur est en fonctionnement.
18. Le fil de la bougie peut être chaud, le manipuler
avec précaution.0
19. Ne tenter aucune intervention de maintenance sur la
tondeuse tant que le moteur est chaud.
20. Arrêter le moteur, et attendre que la lame s’arrête de
tourner.
- avant de laisser la tondeuse sans surveillance.
21. Lâcher la poignée de présence de l’opérateur pour
stopper le moteur, attendre que la lame arrête de
tourner, déconnecter le câble de la bougie et
attendre que le moteur refroidisse.
- avant de remplir le réservoir;
- avant de dégager une obstruction;
- avant d’inspecter, de nettoyer ou d’entretenir la
tondeuse;
-
Si l'on heurte un objet. Ne pas redémarrer la tondeuse
tant que l'on n’est pas certain/e que la tondeuse, dans
son ensemble, peut fonctionner en toute sécurité.
- si la tondeuse se met à vibrer de manière excessive.
Effectuer une vérification immédiate. Des vibrations
excessives peuvent être cause d’accidents.
Entretien et entreposage
1. Pour assurer des conditions de sécurité optimales
de fonctionnement, veiller à ce que tous les boulons,
écrous et vis soient toujours bien serrés.
2. Pour assurer la sécurité, remplacer les pièces usées
ou endommagées.
3. Pour remplacer la lame, le boulon de lame, les
rondelles et la turbine, utiliser uniquement les pièces
spécifiques pour cette tondeuse.
4. Ne jamais entreposer la tondeuse avec du carburant
dans le réservoir à l’intérieur d’un bâtiment où les vapeurs
pourraient atteindre une flamme nue ou une étincelle.
5. Laisser le moteur refroidir avant d’entreposer la
tondeuse dans un endroit fermé.
6. Pour réduire les risques d'incendie, débarrasser le
moteur, le silencieux, le compartiment de la batterie
et la zone d'entreposage du carburant, de tous
déchets d'herbe, de feuilles ou de graisse.
7. Si le réservoir de carburant doit être vidangé, le faire
en plein air.
8. Pendant les interventions de réglage, prendre soin
de ne pas se coincer les doigts entre les lames en
rotation et les pièces fixes de la machine.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1. Fixer le mancheron inférieur aux supports. (A)
2. Ajustez le guidon inférieur de sorte que les
extrémités s'adaptent aux fixations prévues à cet
effet, des deux côtés de la tondeuse.(B)
3. Enforcer les chevilles de plastique de chaque côté.
(C)
4. Fixer le mancheron supérieur.Attention: rondelle
entre écrou et mancheron. (D)
Arrêt de guidon
• MONTER LES DEUX ARRETS DE GUIDON
AVANT TOUTE UTILISATION
1. Vous trouverez 2 arrêts dans l’emballage, l’un
marqué H et l’autre V.
2. Pour verrouiller le guidon en une position donnée,
attacher les arrêts comme indiqué sur le schéma
(E).
3. Monter l’arrêt H du côté droit et l’arrêt V du côté
gauche.
Lanceur à retour automatique
1. Déconnecter le fil de bougie.
Il est impératif de libérer le frein en rapprochant
l’arceau de sécurité du guidon, avant de tirer sur la
corde du lanceur
2. Tirer l’arceau de sécurité pour libérer le frein du
moteur.(F)
3. Tirer à fond sur la corde du lanceur.
4. Replacer la corde du lanceur dans le support de la
poignée de lancement. (G).
Remplissage d'huile
1. Verser environ d'huile dans le moteur. Le flacon cijoint contient la quantité d'huile nécessaire, SAE 30.
Réglage de la hauteur de coupe
1. Débrancher le fil de bougie avant entretien.
2. Tirer la roue hors du cran et placer en position
choisie. (H1) & (H2)
NOTES SUR LE MOTEUR
Huile
1. Vérifier régulièrement le niveau d'huile et au
minimum toutes les 5 heures de fonctionnement.
2. Ajouter de l'huile si nécessaire pour que le niveau
reste toujours au niveau FULL (plein) de la jauge.
3. Utiliser une huile pour moteur à quatre temps SAE
30 de bonne qualité.
4. Pour faire le plein d’huile: (J)
a. Déposer le bouchon du réservoir d’huile.
b. Remplir jusqu’à ce que le niveau FULL de la jauge
soit atteint.
• Remplacer l'huile après les 5 premières heures de
fonctionnement et ensuite toutes les 25 heures
d'utilisation.
5. Remplacer toujours l'huile lorsque le moteur est
tiède - mais pas chaud - Ne jamais intervenir sur un
moteur chaud.
Essence
1. Utiliser de l’essence sans plomb ordinaire fraîche.
2. NE JAMAIS UTILISER D’ESSENCE AU PLOMB
L’essence au plomb ferait fumer l’échappement
et causerait des dégâts irréparables aux
moteurs équipés d’un pot catalytique.
3. Ne pas faire le plein lorsque le moteur est chaud.
4. Ne pas faire le plein tout en fumant.
5. Ne pas faire le plein lorsque le moteur tourne.
6. Pour éviter d’introduire des saletés dans le circuit de
carburant, essuyer toute trace d’herbe ou de graisse
du bouchon du réservoir avant de le dévisser.
7. Il est recommandé de faire le plein avec un
entonnoir muni d’un filtre.
8. Essuyer tout déversement accidentel avant de faire
démarrer le moteur.
FRANÇAIS - 2
DÉMARRAGE ET ARRÊT
1. Placer la tondeuse sur une surface plane.
Attention: ni graviers, ni gravillons. Remplir le
réservoir d'essence sans plomb, pas de mélange
huile-essence. (K)
2. Ne pas faire le plein quand le moteur est en
marche. En cas d'éclaboussures d'essence, rincer
au jet d'eau. Ne pas faire couler directement sur le
moteur.
3. Brancher le fil de bougie.
Commande Des Gaz (Si montée)
Mettre la commande de gaz sur RAPIDE ‘+’ avant de
démarrer. (L)
1. Mise en marche du moteur froid
Pressez fermement la poire d'amorcage 3 fois
avant de démarrer le moteur à froid. (De mame,
lorsque le moteur est tombé en panne d'essence,
faites le plein de carburant et pressez la poire
d'amorcage 3 fois). (M)
2. Mise en marche du moteur chaud
NOTE: En général, il n'est pas nécessaire
d'amorcer pour redémarrer un moteur chaud. En
revanche, par temps froid, (13°C ou moins) il peut
s'avérer nécessaire de répéter l'amorcage.
3. Tirer l´étrier du frein moteur jasqu´au mancheron
supérieur avant de mettre le moteur en marche.
L´étrier du frein moteur doit être maintenu dans
cette position pour permettre au moteur de
continuer á tourner. (N)
4. Si vous relâchez l´étrier du frein moteur, celuici s´arrêtera dans les 3 secondes.
5. Lancer le moteur en tirant rapidement la piognée
de dèmarrage vers le haut. (P)
6. Arrêt du moteur
Relâchez l´étrier du frein moteur.
FONCTIONNEMENT
La tondeuse ne doit pas être utilisée sur un terrain
dont la pente dépasse 30˚. Il pourrait se produire des
problèmes avec la graissage du moteur.(Q)
Avant de commencer à tondre, il faut débarrasser la
pelouse des branches, des jouets, des pierres etc.,
qui pourraient s'y trouver.(R)
Veiller à ce que la lame ne rencontre pas de corps
étrangers tels que pierres, racines, etc., ce qui
risquerait de fausser l'axe de moteur.
Au cours de la période de croissance intensive,
couper l'herbe au moins deux fois par semaine. Ne
jamais couper plus de 1/3 de la hauteur de l'herbe, en
particulier en période de sécheresse.(S)
Tondre la première fois avec la tondeuse réglée sur
une position haute de coupe.
Vérifier le résultat et abaisser ensuite ¡ la hauteur
souhaitée. Si l'herbe est très haute, passer la tondeuse
lentement, éventuellement, la passer deux fois.
ENTRETIEN
Toujours debrancher le fil de bougie avant
réparation nettoyage entretien.
Après 5 heures d'utilisation, resserrer vis et écrous.
Vérifier l'huile.
Lorsque la tondeuse est inclinée sur le côté, il faut
que la bougie occupent la position la plus élevée.
Régulièrment
1. Débarrasser la tondeuse de tous les restes
d'herbe, de feuillage etc. en la rincant ou en la
brossant. (T)
2. Vérifier l'huile.
Toujours manipuler la lame avec soin - ses bords
tranchants peuvent blesser.
PORTER DES GANTS.
Changer la lame toutes les 50 heures d'utilisation
ou au moins une fois tous les 2 ans, quel que soit
son état.
Si la lame est fissurée ou endommagée, la
remplacer par une lame neuve.
1. Aiguisage et équilibrage de la lame. Debrancher
le fil de bougie. La démonter et la donner ¡
aiguiser ¡ une station-service. Bien resserre la vis
après remontage. Moment d'torsion: 35–40 Nm.
(V)
2. Vidanger l'huile ¡ chaque saison ou bien toutes les
25 heures de service. Faire chauffer le moteur,
debrancher le fil de bougie, dévisser la jauge,
ouvrir le bouchon du fond et faire couler l'huile.
Revisser le bouchon et faire le plein d'huile, SAE
30. (W)
3. Le câble du frein moteur doit toujours être rêglé
pour arrêter le moteur dans les 3 seconds.
PRUDENCE! Pour le réglage s´adresser à un
concessionnaire agrée.(X)
FRANÇAIS - 3
4. Démontage du filtre à air. Dévisser, enlever le
counvercle et sortir le bloc filtre.(Z1 & Z2)
5. Laver l’élément en mousse “Oil Foam” dans de
l’eau additionnée de détergent liquide. Sécher
l’élément en le pressant dans un chiffon propre.
Ajouter 2–3 cuillers à soupe d'huile, bien répartir
sur le filtre.
Transport
Débrancher le fil de bougie. Dégager le fil/câble du
mancheron avant de plier avec précautions. Eviter
d'endommager le fil/le câble. Vider le réservoir
d'essence. En cas de transport par un service public,
il faut vider et l'essence et l'huile.
Révision
En cas de commande de pièces détachées, indiquer
le numéro de production de la tondeuse. Après
révision, toujours contrôler le niveau d'huile.
A la fin de la belle saison
1. Remplacer la lame, les boulons, les écrous et les
vis si nécessaire.
2. Nettoyer la tondeuse à fond.
3. Demander au Centre Après-Vente de nettoyer le
filtre à air et d’effectuer toute intervention de
maintenance ou de réparation nécessaire.
4. Vidanger l’huile et l’essence.
Remisage de la tondeuse
1. Ne pas remiser la tondeuse dès la fin d'une tonte.
2. Attendre que le moteur refroidisse pour éviter tout
risque d’incendie.
3. Nettoyer la tondeuse.
4. Remiser la tondeuse dans un local frais et sec ou
elle sera à l'abri de tout dégât.
Maintenance
Recommandations pour les révisions
Cet appareil n’est identifié que par une plaque de
qualité de produit, argentée et noire.
Lire attentivement le mode d’emploi pour vous
assurer de bien comprendre toutes les
commandes et leur utilisation.
Programme de maintenance du moteur
Respecter les intervalles horaires ou de calendrier, si
la tondeuse est peu utilisée. Effectuer ces opérations
plus fréquemment si la tondeuse est utilisée dans des
conditions difficiles.
Cinq premières heures - Changer l’huile.
Toutes les 5 heures ou tous les jours - Vérifier le
niveau d'huile. Nettoyer la protection pour les doigts.
Nettoyer autour du silencieux d'échappement.
Toutes les 25 heures ou chaque saison Remplacer l'huile si la tondeuse est utilisée sous de
fortes charges ou si la température ambiante est
élevée. Nettoyer le filtre à air.
Toutes les 50 heures ou chaque saison Remplacer l'huile. Inspecter le pare-étincelles si la
tondeuse en est équipée.
Toutes les 100 heures ou chaque saison - Nettoyer
le circuit de refroidissement *. Changer la bougie.
* Nettoyer plus souvent la tondeuse si elle est
utilisée dans des conditions poussiéreuses,
lorsque des particules sont en suspension dans
l'air ou après une longue utilisation dans de
l'herbe haute et sèche.
Entretien du moteur et Garantie
Le moteur qui équipe la tondeuse est garanti par
son fabricant.
Recherche de pannes
Le moteur ne démarre pas
1. S’assurer que l’arceau de sécurité est en
position de départ
2. Vérifiez qu'il y a suffisamment de carburant dans
le réservoir et que le trou de ventilation du
bouchon est bien dégagé.
3. Retirer et sécher la bougie.
4. L’essence peut être trop vieille, la changer. Une
fois l’essence changée, il peut se passer un
certain temps avant que l’essence neuve passe à
travers le filtre.
5. Vérifier que le boulon de lame est serré. Un boulon
desserré peut causer des difficultés au démarrage.
6. Si le moteur ne démarre toujours pas,
déconnecter immédiatement le fil de bougie.
7. CONTACTER LA STATION SERVICE AGREEE.
Manque de puissance et/ou surchauffe du moteur
1. Déconnecter le fil de bougie et laisser le moteur
refroidir.
2. Enlever les brins d'herbe et les débris accumulés
autour du moteur et des admissions d'air, et sous
le carter (y compris le canal d'éjection et le
ventilateur).
3. Nettoyer le filtre à air (Demander à la station
service agréée de nettoyer à fond le filtre à air).
4. L’essence peut être trop vieille, la changer. Une
fois l’essence changée, il peut se passer un
certain temps avant que l’essence neuve passe à
travers le filtre.
5. Si le moteur manque toujours de puissance,
et/ou surchauffe, déconnecter immédiatement
le fil de bougie.
6. CONTACTER LA STATION SERVICE AGREEE.
Vibrations excessives
1. Déconnecter le fil de bougie.
2. Vérifier que la lame est montée correctement.
3. Si la lame est usée ou abîmée, la remplacer par
une neuve.
4. Si les vibrations persistent, tourner la lame sur
1800: desserrer d’abord le boulon de lame, faire
tourner la lame puis resserrer le boulon.
5. Si les vibrations persistent, déconnecter
immédiatement le fil de bougie.
6. CONTACTER LA STATION SERVICE AGREEE.
INFORMATIONS CONCERNANT
L’ENVIRONNEMENT
Les articles Husqvarna Outdoor Products sont
fabriqués conformément à un Système de Gestion de
l’Environnement (ISO 14001) qui utilise, autant que
possible, des composants fabriqués dans le respect
de l’environnement, conformément aux procédures de
l’entreprise, et ayant le potentiel d’être recyclés à la
fin de leur vie utile.
• L’emballage est recyclable et les composants en
plastique sont identifiés (dans la mesure du
possible) pour leur permettre d’être recyclés selon
leur catégorie.
• Prendre l’environnement en considération lors de
la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
• Si nécessaire, consulter les services municipaux
pour toute information concernant la mise au
rebut.
MISE AU REBUT DES COMBUSTIBLES ET
LUBRIFIANTS
• Porter des vêtements de protection lors de toute
manipulation des combustibles et lubrifiants.
• Eviter le contact avec la peau.
• Vider le carburant et les lubrifiants avant le
transport.
• Consulter les services municipaux pour toute
information concernant le centre de recyclage et
mise au rebut le plus proche.
Ne PAS jeter les combustibles et
lubrifiants avec les ordures ménagères.
Les déchets de lubrifiants sont
dangereux et doivent être mis au rebut
uniquement dans un centre agréé.
NE PAS jeter les déchets de
combustibles et lubrifiants dans l’eau.
NE PAS incinérer.
FRANÇAIS - 4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Indien deze grasmaaimachine niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan de machine gevaar
opleveren. De machine kan ernstig letsel veroorzaken aan de bediener en omstanders; voor
redelijke veiligheid en efficientie bij het gebruik van de grasmaaier, dienen de waarschuwingen en
veiligheidsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd. De bediener draagt de verantwoordelijk
voor het opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften, die in deze handleiding en
op de grasmaaimachine vermeld staan.
Verklaring van symbolen op uw
Husqvarna Master 46
Waarschuwing
Lees de handleiding voor de gebruiker
aandachtig door, zodat u volledig
vertrouwd bent met de verschillende
bedieningselementen en de werking
daarvan.
Zorg dat de maaimachine tijdens het
maaien altijd in contact blijft met de grond.
Als de machine wordt opgetild of
gekanteld, kunnen er onder hoge snelheid
stenen naar buiten worden geworpen.
Zorg dat omstanders uit de buurt
blijven. Gebruik de maaimachine niet
als er zich mensen, en vooral kinderen
of huisdieren, op het te maaien terrein
bevinden.
Wees voorzichtig met uw voeten en
handen. Houd uw handen of voeten
veilig uit de buurt van het roterende
mes.
Alvorens onderhoud uit te voeren aan
de machine of de machine te reinigen
of af te stellen, of wanneer de machine
gedurende langere tijd niet zal worden
gebruikt, dient de bougie te worden
verwijderd.
STOP
Het mes blijft nog een tijdje roteren
nadat de machine uitgeschakeld werd.
Wacht totdat alle machine-onderdelen
volledig stilliggen voordat u ze
aanraakt.
Algemeen
1. De grasmaaimachine mag nooit worden gebruikt
door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn
van de instructies voor gebruik. Volgens plaatselijke
wettelijke voorschriften kan er een minimum leeftijd
van toepassing zijn voor bedieners van deze
machine.
2. De grasmaaier is uitsluitend bestemd voor gebruik
op de wijze waarop en voor de doeleinden die in
deze instructies worden beschreven.
3. Gebruik de grasmaaier nooit als u moe, ziek of
onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. De bediener of gebruiker is aansprakelijk voor
eventuele ongevallen of gevaren die worden
veroorzaakt aan andere personen of hun eigendom.
Veiligheid van brandstof
WAARSCHUWING - benzine is uiterst brandbaar
Draag beschermende kleding wanneer u werkt met
brandstoffen en smeeroliën.
NEDERLANDS - 1
-
Voorkom contact met de huid.
Verwijder benzine en machine-olie voordat u het
product vervoert.
Benzine dient te worden bewaard in een speciaal
voor dit doel bestemde container. Over het algemeen
zijn plastic containers ongeschikt voor dit doel.
De tank dient altijd buitenshuis te worden bijgevuld
en er mag niet worden gerookt.
De tank dient te worden bijgevuld VOORDAT de
motor wordt gestart. De tankdop mag nooit wordt
geopend en de tank mag ook niet worden bijgevuld
als de motor loopt of heet is.
Indien er benzine wordt gemorst, mag de motor niet
worden gestart en dient de machine uit de buurt van
de gemorste vlek te worden geduwd; elke vorm van
ontsteking moet worden vermeden totdat de vlek
geheel is vervlogen.
Zorg, dat de tankdop en dop van de container altijd
goed vast worden gedraaid.
Voordat u de motor start, dient u de machine uit de buurt
te duwen van de plaats waar u de tank heeft bijgevuld.
Brandstof moet op een koele plaats worden
opgeslagen, uit de buurt van open vlammen.
Voorbereiding
1. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke
schoenen en een lange broek dragen.
2. Het gebruik van oorbeschermers wordt aanbevolen.
3. Controleer of er geen stokken, botten, ijzerdraad en
rommel in het gras liggen; deze kunnen door het
mes onder hoge snelheid naar buiten worden
geworpen.
4. Controleer de machine vóór gebruik en na harde
schokken altijd op eventuele slijtage en
beschadigingen en repareer deze zo nodig.
5. Om de juiste balans te behouden, dient men bij
vervanging van het mes altijd de hele
bevestigingsset te vervangen.
6. Defecte geluiddempers dienen vervangen te worden.
Gebruik
1. Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte,
waar de uitlaatgassen (koolmonoxide) zich kunnen
ophopen.
2. Gebruik de maaimachine alleen bij daglicht of goed
kunstmatig licht.
3. Vermijd waar mogelijk gebruik van de machine als
het gras nat is.
4. Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt als het gras nat is.
5. Wees op hellingen extra voorzichtig dat u niet
uitglijdt en draag niet-slippend schoeisel.
6. Hellingen dienen altijd in overdwarse richting te
worden gemaaid, en niet van boven naar beneden
of andersom.
7. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een helling
van richting verandert.
8. Grasmaaien op hellingen en taluds kan gevaarlijk
zijn. Niet maaien op taluds of steile hellingen.
9. Loop niet achteruit met de grasmaaier, omdat u dan
zou kunnen struikelen. Altijd lopen, nooit rennen.
10. Maai het gras nooit door de maaimachine naar u toe
te trekken.
11. Schakel de motor uit voordat u de grasmaaimachine
over andere oppervlakken dan gras wilt duwen en
voor transport van de maaimachine van en naar het
te maaien terrein.
12. De machine mag niet worden gebruikt als de
beschermplaten beschadigd of afwezig zijn.
Safety Precautions
13. De motor mag niet te hard lopen en de instellingen
van de toerenregelaar mogen niet worden
gemodificeerd. Te hard rijden is gevaarlijk en verkort
de levensduur van de maaimachine.
14. Voordat de motor wordt gestart, dienen alle mes
aandrijfkoppelingen vrij te worden gezet.
15. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de
snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet.
16. De grasmaaimachine mag niet worden gekanteld bij
het starten van de motor.
17. De maaimachine mag niet worden opgetild of
gedragen met lopende motor.
18. De bougiekabel kan heet worden - wees voorzichtig.
19. Voer nooit onderhoud uit aan de machine als de
motor heet is.
20. Schakel de motor uit en wacht tot het maaimes
helemaal tot stilstand is gekomen:als u de machine enige tijd onbeheerd wilt
achterlaten.
21. Zet de regeling voor aanwezigheid van gebruiker in
zijn vrij om de machine te stoppen, wacht totdat het
mes is uitgedraaid, koppel de kabel van de bougie
los en wacht totdat de motor is afgekoeld:voordat u de benzinetank bijvult;
voordat u een verstopping verwijdert;
voordat u controles, reiniging of onderhoud uitvoert
aan het apparaat;
-
als u een vreemd voorwerp raakt. Gebruik de
machine niet totdat u zeker bent dat de hele
grasmaaimachine veilig is voor gebruik;
als de maaimachine abnormaal trilt, moet u stoppen.
Te grote trillingen kan letsel veroorzaken.
Onderhoud en opslag
1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed
zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan
worden gebruikt.
2. Vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk.
3. Gebruik voor vervanging uitsluitend originele, voor
deze machine bestemde maaimessen, bladbouten,
vulplaatjes en rotorbladen.
4. Zet de maaier nooit in een ruimte/gebouw waar
benzinedampen in aanraking kunnen komen met open
vuur of vonken als er nog benzine in de tank zit.
5. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de
machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte.
6. Om brandgevaar te vermijden, dienen de motor,
geluiddemper, accubak en de brandstoftank vrij te
zijn van gras, bladeren of overmatig veel vet.
7. Als de benzinetank moet worden geleegd, dient dit
buiten te gebeuren.
8. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine
dat uw vingers niet bekneld raken tussen
bewegende messen en vaste onderdelen van de
grasmaaier.
MONTAGE-INSTRUCTIES
1. Zet de onderste handvaten in de houders. (A)
2. Monteer de onderkant van de duwboom zo dat de
gevormde uiteinden op de juiste manier in de
overeenkomstige gleuven aan beide zijden van de
gazonmaaier zitten.(B)
3. Druk de plastic pluggen in aan beide kanten.(C)
4. Monteer het bovengedeelte van de duwboom.
Vergeet niet het ringetje te monteren tussen de
moer en de duwboom.(D)
Stuurstangstop
• DE TWEE STUURSTANGSTOPPEN DIENEN
VOOR GEBRUIK TE WORDEN GEMONTEERD
1. In de verpakking vindt u 2 stoppen, de ene gemerkt
-H-, de andere -V-.
2. Om de stuurstang in positie te vergrendelen dienen
de stoppen volgens illustratie (E) te worden
geplaatst.
3. Plaats -H- aan de rechterkant en -V- aan de .
Terugloopstarter
1. Verwijder de bougiekabel.
Voordat u aan het starterkoord trekt, moet u eerst
de OPC tegen de duwboom aantrekken zodat de
rem van de motor af is.
2. Trek aan de OPC-hendel (Operator Presence
Control) om de motorrem los te koppelen.(F)
3. Trek het starterkoord in de uiterste stand.
4. Voer het snoer nu door de kabelgeleider op de
handgreep.(G)
Bijvullen van olie
1. Vul het carter met de bijgeleverde motorolie SAE 30.
HET INSTELLEN VAN DE MAAIHOOGTE
1. Maak altijd de bougiekabel los tijdens
werkzaamheden aan de grasmaaier.
2. Verzet de assen naar een van de uitsparingen voor
de gewenste maaihoogte. (H1) & (H2)
MOTOR-INFORMATIE
Olie
1. Controleer het oliepeil regelmatig en na elke vijf
gebruiksuren.
2. Vul de olie bij indien noodzakelijk om het oliepeil op
de aanduiding FULL op de peilstok te houden.
3. Gebruik SAE 30 vier takt-olie van goede kwaliteit.
4. Olie bijvullen: (J)
a. Verwijder de oliedop.
b. Vul de tank tot de aanduiding FULL op de peilstok
wordt bereikt.
• Ververs de olie na de eerste vijf gebruiksuren;
vervolgens dient de olie na elke 25 gebruiksuren te
worden ververst.
5. Ververs de olie altijd als de motor warm is, maar niet
heet - voer echter nooit onderhoud aan de machine
uit als de motor heet is.
Benzine
1. Gebruik nieuwe, standaard loodvrije benzine.
2. NOOIT LOODHOUDENDE BENZINE GEBRUIKEN
Het gebruik van loodhoudende benzine zal de
uitlaat doen roken en zal motoren die zijn
uitgerust met een katalysator onherstelbaar
beschadigen.
3. Vul de benzinetank nooit bij als de motor heet is.
4. Bij het vullen van de benzinetank mag niet worden
gerookt.
5. Vul de benzinetank nooit met lopende motor.
6. Veeg eerst alle gras en vuil van de dop van de
benzinetank voordat u deze verwijdert om te
voorkomen dat er vuil in de tank komt.
7. Het wordt aanbevolen om de benzine door een
trechter met een filter in de tank te gieten.
8. Verwijder alle gemorste brandstof voordat de motor
wordt gestart.
* NL Aspen is een milieuvriendelijke brandstof met
vele voordelen. Informeer bij uw dealer.
NEDERLANDS - 2
AAN- EN AFZETTEN
1. Zet de maaier op een vlakke ondergrond. Niet op
grind o.i.d. Vul de benzinetank met loodvrije
benzine, geen oliemengsel. (K)
2. Vu geen benzine bij terwiji de motor draait.
Eventueel gemorste benzine met water
wegspoelen. Zorg dater geen water in de motor
komt.
3. De bougiekabel aansluiten.
Gashendel (omdoem aamwezig)
Schu if de gashendel in de stand FAST ‘+’ voordat de
machine wordt gestart (L)
1. Starten met koude motor
Druk de membraanpomp 3 maal stevig in voordat
u de koude motor start.
(Ook als de motor is gestopt door brandstoftekort,
bijvullen en de membraanpomp 3 maal
indrukken.).(M)
2. Starten met warme motor
LET OP: Voorpompen is normaal gesproken niet
nodig bij het herstarten van een warme motor.
Alleen bij koud weer (13ºC of lager) kan opnieuw
voorpompen noodzakelijk zijn.
3. Trek de OPC-hendel omhoog tot de bovenste
handgreep, voordat u de motor start. U dient de
OPC-hendel in deze positie vast te houden om de
motor draaiende te houden. (N)
4. Als u de OPC-hendel loslaat, slaat de motor
binnen 3 sec. af.
5. Geef een flink ruk aan het starterkoord.(P)
6. Het stoppen van de motor
Laat de OPC-hendel los.
GEBRUIK
De grasmaaier niet gebruiken op hellingen of taluds
met een hoek groter dan 30˚. Anders komen er
problemen met de smering van de motor.(Q)
Voordat u gaat maaien, stenen, takken, speelgoed
etc. verwijderen van het gazon. (R)
Voorkom dat het mes tegen stenen, wortels e.d.
stoot, daar dit kan leiden tot beschadiging aan de
motor.
Maai het gazon twee maal per week in de periodes
dat het het hardste grocit.
Niet meer dan 1/3 van de totale lengte maaien, vooral
niet in een droge periode.(S)
Indien het gras erg lang is, eerst in de hoogste
maaistand maaien, daarna op de gewenste
maaihoogte instellen. Eventueel langzaam maaien of
het gras twee maal maaien.
ONDERHOUD
Voordat u begint met schoonmaken, reparaties of
afstellen, altijd eerst de bougiekabel losmaken.
Bouten en moeren controleren na vijf gebruiksuren.
Oliepeil controleren en zonodig bijvullen.
Als de maaier op de zijkant wordt gelegd, druk de
hendel dan helemaal in. Dit voorkomt morsen van
olie en brandstof.
Regelmatig
1. Al het gras, gebladerte e.d. van de maaier
afspoelen of afborstelen. (T)
2. Oliepeil controleren en zonodig bijvullen.
Wees altijd uiterst voorzichtig met het mes - de
scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.
DRAAG HANDSCHOENEN
Ongeacht de conditie, dient het metalen mes na
50 gebruiksuren - of 2 jaar, afhankelijk van wat u
het eerst bereikt - te worden vervangen.
Als het mes is gebarsten of beschadigd, dient dit
te worden vervangen door een nieuw mes.
1. Jaarlijks (na einde van het seizoen)
Slijpen en balanceren van het maaimes. De
bougiekabel losmaken. Schroef het mes er af en
breng het naar de werkplaats omte laten slijpen
en balanceren.Bij het weer aanbrengen de bout
goed vastdraaien. Aandraai moment: 35–40 Nm
(V)
2. Na 25 draaiuren of tenminste éénmaal per jaar
moet de olie ververst worden. Laat de motor warm
draaien. De bougiekabel losmaken. Haal de
peilstok eruit, de bodemdop openen en de olie
eruit laten lopen. Vang de afgewerkte olie op in
een blik of kan en breng dit naar een plaats waar
olie wordt verzameld. De dop dichtschroeven en
nieuwe olie er in doen, SAE 30.(W)
NEDERLANDS - 3
3. De motorremkabel dient altijd zodanig afgesteld te
zijn dat de motor binnen 3 sec. stopt. LET OP!
Gebruik voor het afstellen een erkende dealer. (X)
4. Verwijder het deksel en haal het filterelement eruit.
(Z1 & Z2)
5. Maak het filter schoon met een warm sopje en
maak het goed droog. Doe daarna een beetje olie
op het schoongemaakte filter en verdeel dit.
Vervoer
De bougiekabel losmaken. Maak de kabel los van
de handgreep voordat u deze voorzichtig inklapt.
Voorkom beschadiging van de kabel. Ledig de
benzinetank. Bij openbaar vervoer dienen zowel olieals benzinetank geledigd te worden.
Service
Bij het bestellen van onderdelen altijd het
modelnummer en het productnummer opgeven.
Controleer na een servicebeurt altijd het oliepeil.
Aan het einde van het maaiseizoen
1. Vervang, indien noodzakelijk, het mes en de
bouten, moeren of schroeven.
2. Reinig de maaimachine grondig.
3. Laat het luchtfilter grondig reinigen door uw
plaatselijke service-centrum, en laat daar indien
noodzakelijk ook de benodigde service- of
reparatiewerkzaamheden uitvoeren.
4. Tap alle olie en benzine in de motor af.
De maaimachine opbergen
1. Berg uw maaimachine nooit direct na gebruik op.
2. Wacht altijd tot de motor voldoende is afgekoeld
om potentieel brandgevaar te vermijden.
3. Reinig uw maaimachine.
4. Berg de machine op een koele, droge plaats op
waar de maaier niet kan worden beschadigd.
ONDERHOUD
Aanbevelingen voor onderhoud
Uw product is voorzien van een unieke
identificatie in de vorm van een zilver en zwart
gekleurd productkwaliteitslabel.
U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten
minste elke twaalf maanden een service-beurt te
geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig
wordt gebruikt.
Schema voor motoronderhoud
Volg het schema van het aantal gebruiksuren of
tijdsduur - welke het eerste van toepassing is. Indien de
machine in ongunstige omstandigheden wordt gebruikt,
dient het onderhoud eerder te worden uitgevoerd.
Eerste 5 uur - olie verversen.
Elke 5 uur of dagelijks - oliepeil controleren.
Vingerbeveiliger reinigen. Reinigen om de
geluiddemper.
Elke 25 uur of elk seizoen - olie verversen indien
machine wordt gebruikt voor zware belasting of bij
hoge omgevingstemperaturen. Service uitvoeren aan
luchtreiniger.
Elke 50 uur of elk seizoen - olie verversen.
Vonkafleider inspecteren, indien van toepassing.
Elke 100 uur of elk seizoen - Koelsysteem reinigen*.
Bougie vernieuwen.
* Bij stoffige omstandigheden, of als de machine
langdurig wordt gebruikt voor hoog, droog gras en
er veel stof- en grasresten in de lucht zweven,
dient dit vaker te worden uitgevoerd.
Motoronderhoud en garantie
De motor die in uw grasmaaimachine is
gemonteerd, valt onder garantie van de fabrikant
van de motor.
Storingen en oplossingen
Motor start niet
1. Controleer of de OPC-hendel in de startpositie
staat.
2. Controleer of de tank voldoende benzine bevat en
of het luchtventiel in de tankdop niet is verstopt.
3. Verwijder de bougie en maak deze goed droog.
4. Benzine is misschien oud, vul met nieuwe
benzine. Nadat de benzine is vervangen, kan het
even duren voordat de nieuwe benzine helemaal
door het systeem gefilterd is.
5. Controleer of de bout van het mes goed vastzit. Als
de bout los zit, kunnen er startproblemen ontstaan.
6. Als de motor niet start, dient u onmiddellijk de
bougiekabel los te maken.
7. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE ERKENDE
SERVICE-CENTRUM.
Onvoldoende kracht in de motor en/of
oververhitting
1. Maak de bougiekabel los en laat de motor
afkoelen.
2. Verwijder alle restanten gras die zich om de motor
en luchtinlaten en de onderkant van het dek
bevinden.
3. Reinig het luchtfilter (uw plaatselijke service-centrum
kan een grondige reiniging voor u uitvoeren).
4. Benzine is misschien oud, vul met nieuwe
benzine. Nadat de benzine is vervangen, kan het
even duren voordat de nieuwe benzine helemaal
door het systeem gefilterd is.
5. Als de motor nog steeds niet genoeg kracht
heeft en/of oververhit raakt, dient u de
bougiekabel onmiddellijk los te maken.
6. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE ERKENDE
SERVICE-CENTRUM.
Overmatige trilling
1. Maak de bougiekabel los.
2. Controleer of het mes goed is gemonteerd.
3. Als het mes is beschadigd of versleten, dient u
een nieuw mes te plaatsen.
4. Als de trilling blijft aanhouden, dient u het mes
180° te draaien door de mesbout los te draaien,
het mes te draaien en de bout vervolgens weer
vast te zetten.
5. Als de trillingen hierdoor niet minder worden,
dient u de bougiekabel onmiddellijk los te maken.
6. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE ERKENDE
SERVICE-CENTRUM.
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET MILIEU
Husqvarna Outdoor Products worden gefabriceerd
onder de richtlijnen van een Environmental
Management System (ISO 14001) waarbij men, voor
zover dat praktisch is, gebruik maakt van
componenten die op de meest
milieuverantwoordelijke manier zijn gefabriceerd,
volgens bedrijfsprocedures en met de mogelijkheid
voor recycling aan het einde van hun levensduur.
• De verpakking kan gerecycled worden en plastic
componenten zijn van een label voorzien (voor
zover dat mogelijk was) voor recycling op
categorie.
• Milieubewuste overwegingen dienen mee te
spelen bij het weggooien van een product aan het
einde van haar levensduur.
• Indien nodig, neemt u contact op met de
gemeentelijke autoriteit voor informatie over de
verwerking.
VERWERKING VAN BRANDSTOFFEN EN
SMEEROLIËN
• Draag beschermende kleding wanneer u werkt
met brandstoffen en smeeroliën.
• Voorkom contact met de huid.
• Verwijder benzine en machine-olie voordat u het
product vervoert.
• Neem contact op met de gemeentelijke autoriteit
voor informatie over het dichtstbijzijnde recycling/verwerkingsstation.
Gooi brandstoffen en oliën NIET weg
met het huishoudelijk afval.
Afgewerkte brandstoffen of oliën zijn
schadelijk voor het milieu en dienen te
worden verwerkt via de erkende
recyclingfaciliteiten.
Gooi afgewerkte brandstoffen of oliën
NIET weg in water.
NIET verbranden.
NEDERLANDS - 4
SIKKERHETSREGLER
Hvis denne gressklipperen ikke blir brukt riktig, kan den være farlig! Gressklipperen kan
forårsake alvorlig skade på brukeren og andre, advarslene og sikkerhetsanvisningene må
følges slik at det sørges for rimelig sikkerhet og effektivitet når gressklipperen er i bruk.
Brukeren er ansvarlig for å følge advarslene og sikkerhetsanvisningene i denne håndboken
og på gressklipperen.
Forklaring av symbolene på din
Husqvarna Master 46
Advarsel
Les bruksanvisningen nøye for å være
sikker på at du er kjent med samtlige
betjeningsknapper og hvordan de
virker.
Gressklipperen må holdes på bakken
hele tiden mens du klipper. Hvis
gressklipperen vippes eller løftes, kan
det gjøre at steiner slenges ut.
Hold tilskuere unna. Ikke klipp mens
andre, særlig barn eller dyr, oppholder
seg i området der du klipper.
Vær forsiktig så ikke tær eller hender
kuttes av. Hold hender og føtter unna
den roterende kniven.
Kople fra tennpluggen før du gjør
forsøk på noe vedlikehold, rengjøring
eller justeringer, eller hvis du lar
gressklipperen være uten tilsyn, selv
for en kort stund.
STOP
Kniven forsetter å rotere en kort stund
etter at maskinen er slått av. Vent til
samtlige av maskinens deler har
stoppet helt før du berører dem.
Generelt
1. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse
anvisningene, bruke gressklipperen. Lokalt regelverk
kan sette aldersgrense for bruk av gressklipperen.
2. Gressklipperen må kun brukes på den måten og til
de oppgavene som står beskrevet i anvisningene.
3. Bruk aldri gressklipperen når du er trett, syk eller
påvirket av alkohol, medikamenter eller medisiner.
4. Brukeren er ansvarlig for ulykker eller fare som
andre personer eller deres eiendom utsettes for.
Sikkerhet med hensyn til drivstoff
ADVARSEL - Bensin er meget ildsfarlig.
- Bruk beskyttelsesklær når du håndterer drivstoff og
smøremidler.
- Unngå kontakt med huden.
- Fjern (Tapp ut) bensin og motorolje før du
transporterer produktet.
- Bensin skal oppbevares kjølig og i beholder som er
godkjent for dette
NORSK - 1
-
Det anbefales å bruke bensinkanne med helletut, da
unngår man søl og rusk på tanken.
A. Klipperen er utstyrt med en 4-takts motor som går
på ren bensin, ikke oljeblanding
- Det er intet krav til oktantall eller bly-innhold, men
det anbefales 95-blyfri bensin
B. Miljøtilpasset 4-takts bensin kan brukes, selges
hos faghandlere for skog og hage produkter.
Fordelen med miljøbensin er meget liten
forurensing og at den kan lagres flere år.
- Bensin skal kun fylles opp utendørs og det må ikke
røykes mens det tankes
- Tørk skitt og gressrester av tanklokket før det skrues
av, dette for å forhindre at man får rusk i bensintanken
- Bensin må fylles FØR klipperen startes. Varmkjørt
motor bør stå og kjølne 4-5 min. før bensinlokket tas
av og ny bensin fylles på
- Hvis det søles bensin under fylling må det ikke gjøres
forsøk på å starte klipperen før maskinen er flyttet bort fra
der det ble sølt, og det må sørges for at det ikke oppstår
muligheter for tenning før bensinen har fordampet
- Gammel bensin som er igjen fra sesongen før, eller
drivstoff som har vært under oppbevaring over lang
tid, bør ikke brukes. Unntak er miljøtilpasset bensin
- Samtlige lokk på bensintank og beholdere må settes
forsvarlig på plass igjen
- Bensin bør oppbevares kjølig og unna åpen ild
- Forgasseren er forhåndsinnstilt og produsert uten
justerbare dyser for å tilfredstille dagens krav til utslipp
- Bensin bør oppbevares kjølig, unna åpen ild.
Forberedelse
1. Ha alltid solide sko og langbukser på når du bruker
maskinen.
2. Det anbefales ä bruke hørselvern.
3. Sørg for at det ikke ligger pinner, stener, ben, ståltråd og
avfall på plenen; de kan bli kastet omkring av kniven.
4. Før du bruker maskinen, og etter et eventuelt sammenstøt
eller kollisjon, kontroller at det ikke finnes tegn på slitasje
eller skade og reparer etter som det er nødvendig.
5. Skift ut kniver som er slitt eller skadet, sammen med
festeanordningene som hele sett for å beholde balansen.
6. Sørg for at defekte lyddempere blir byttet ut.
Bruk
1. La ikke motoren gå i et lukket rom hvor eksos
(karbonmonoksid) kan samle seg.
2. Gressklipperen må kun brukes i dagslys eller god
kunstig belysning.
3. Unngå bruk av gressklipperen i vått gress, hvor det er mulig.
4. Vær forsiktig i vått gress, du kan miste fotfestet.
5. Vær ekstra påpasselig med fotfestet i
bakkehellinger, bruk sko som ikke sklir.
6. Klipp på tvers i bakker, aldri opp og ned.
7. Vær ekstra forsiktig når du skifter retning i bakker.
8. Gressklipping i skråninger og bakker kan være farlig.
Du må ikke klippe i skråninger eller bratte bakker.
9. Ikke gå baklengs mens du klipper, du kan snuble.
Du må kun gå, aldri løpe.
10. Klipp aldri gresset ved å trekke gressklipperen mot deg.
11. Slå av motoren før gressklipperen skyves over
andre underlag enn gress og når gressklipperen
transporteres til og fra området som skal klippes.
12. Bruk aldri gressklipperen med deksler som er
skadet, eller uten dekslene på plass.
SIKKERHETSREGLER
13. Ikke rus motoren eller endre regulatorinnstillingen.
For høy fart er farlig og reduserer gressklipperens
levetid.
14. Kople fra samtlige kniv- og drivclutcher før du starter.
15. Hold hender og føtter unna klipperne
(klippeenhetene) til enhver tid og spesielt når du
slår på motoren.
16. Ikke vipp gressklipperen når du starter motoren.
17. Løft eller bær aldri en gressklipper mens motoren
er i gang.
18. Tennpluggledningen kan være varm - vær forsiktig.
19. Gjør ikke noe forsøk på vedlikehold av
gressklipperen mens motoren er varm.
20. Slå av motoren og vent til kniven har stoppet:- før du lar gressklipperen være uten tilsyn, uansett
tidsrom.
21. Slipp OPC (operatørens kontrollspak) for å stoppe
motoren, vent til kniven har stoppet, kople fra
tennpluggledningen og vent til motoren er avkjølt:- før du tanker;
- før du fjerner gress fra utkastertuten;
- før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på
maskinen;
- hvis du slår borti en gjenstand. Ikke bruk
gressklipperen før du er sikker på at hele
gressklipperen er i forsvarlig stand;
-
hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt.
Kontroller øyeblikkelig. Overdreven vibrasjon kan
føre til skade.
Vedlikehold og oppbevaring
1. Hold alle muttere, bolter og skruer godt trukket til
for å være sikker på at gressklipperen er i
forsvarlig driftsmessig stand.
2. For din sikkerhets skyld skift ut deler som er slitt
eller skadet.
3. Bruk kun ny kniv, knivbolt, avstandsstykke og
viftehjul som er spesifisert for dette produktet.
4. Gressklipperen må aldri oppbevares med bensin
på tanken inni en bygning hvor bensindamp kan
nå åpen ild eller en gnist.
5. La motoren bli avkjølt før maskinen settes bort i et
lukket rom.
6. For å redusere brannfaren hold motoren,
lyddemperen, batteriseksjonen og
bensintankområdet fritt for gress, blader eller
overflødig fett.
7. Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres
utendørs.
8. Vær forsiktig når du justerer gressklipperen, slik at
ikke fingrene blir sittende fast mellom bevegelige
kniver og de faste delene av maskinen.
MONTERINGSANVISNING
1. Plasser nedre håndtak i håndtakfestene. (A)
2. Monter det nedre håndtaket slik at endene sitter
ordentlig i sporene på hver side av klipperen.(B)
3. Press inn plastpluggene på begge sider.(C)
4. Monter øvre håndtak. Obs.: skive mellom
håndmutter og håndtak. Kontroller bevegelsen på
gassen.(D)
Håndtaksstopper
• DE 2 HÅNDTAKSSTOPPERNE MÅ MONTERES
FØR BRUK
1. I emballasjen vil du finne 2 stoppere, den ene
merket med -H-, og den andre merket med -V-.
2. For å fastlåse håndtaket i en bestemt stilling skal
stopperne festes som vist i illustrasjon (E).
3. Plasser -H- på høyre side og -V- på venstre side.
Snorstarter
1. Kople fra innpluggledningen.
Du må frigjøre bremsen ved å trekke operatørens
kontrollspak (OPC) til håndtaket før du drar ut
startsnoren.
2. Trekk operatørens kontrollspak (Operator Presence
Control) for å frigjøre bremsen på motoren.(F)
3. Trekk startsnoren helt ut.
4. Før startsnoren inn i festet for startsnoren som er
montert på håndtaket (G).
Oljepåfylling
1. Fyll olje på motoren. Flaske med nødvendig
oljemengde følger klipperen, SAE 30.
INNSTILLING
1. Ta av pluggledningen før innstilling av
klippehøyde.
2. Trekk hjulet ut av hakket og flytt til ønsket
posisjon.(H1) & (H2)
MERKNADER OM MOTOREN
Olje
1. Kontroller oljenivået av og til og hver gang
motoren har gått i til sammen 5 timer.
2. Etterfyll med olje etter som det er nødvendig for å
holde nivået på FULL merket på peilestaven.
3. Bruk SAE 30 firetakts olje av god kvalitet.
4. Slik fyller du på olje: (J)
a. Ta av oljelokket.
b. Fyll opp til FULL merket på peilestaven.
• Skift olje første gang etter 5 timers drift, deretter
etter 25 timers drift.
5. Oljen må alltid skiftes mens motoren er varm men ikke så varm at du brenner deg - vedlikehold
må aldri utføres på en varm motor.
Bensin
1. Bruk ny lavoktan blyfri bensin.
2. DET MÅ ALDRI BRUKES BLYBENSIN
Bruk av blybensin vil få eksosen til å ryke og vil
gjøre uopprettelig skade på motorer med
katalysator.
3. Du må ikke tanke mens motoren er varm.
4. Du må ikke røyke mens du tanker
5. Du må ikke tanke mens motoren er i gang.
6. For å unngå å få rusk i bensinsystemet tørk bort
alt gress og skitt fra bensinlokket før du skrur det
av.
7. Det anbefales at du tanker gjennom en trakt med
filter.
8. Tørk bort eventuelt søl før du starter.
NORSK - 2
START OG STOPP
1. Plasser klipperen på plant underlag. Obs. ikke
på singel, grus e.l. Fyll tanken med blyfri bensin,
ikke oljeblandet. (K)
2. Fyll ikke bensin mens motoren går. Eventuelt søl
av bensin spyles bort med vann. Spyl ikke
direkte på motoren.
3. Monter pluggledningen
Gasskontroll (hvis klipperen er utstyrt med dette)
Sett gass-kontrollen i FAST ‘+’stilling før du starter.
(L)
1. Start av kald motor
Trykk inn pumpeblæren ordentlig 3 ganger innen
starting av kald motor. (Om motoren har stanset
på grunn av bensinmangel, fyll på bensin og
trykk inn pumpeblæren 3 ganger). (M)
2. Start av varm motor
OBS: Priming er vanligvis ikke nødvendig når en
skal starte varm motor. I kaldt vær (13 grader
eller under) kan det imidlertid være behov for
gjentatt priming.
3. Trekk motorbremsbøylen inntil øvre håndtak før
motoren startes. Motorbremsbøylen må holdes i
posisjon for at motoren skal holdes i gang. (N)
4. Slippes motorbremsbøylen stopper motoren
innen 3 sekunder.
5. Start motoren ved å dra raskt i starthåndtaket.
(P)
6. Stopp av motoren
Slipp motorbremsbøylen.
BRUK
Klipperen bør ikke brukes i terreng som heller mer
enn 30o . Problemer med motorens smøring kan da
oppstå. (Q)
Før klippingen starter bør grener, leker, steiner osv.
fjernes fra plenen.(R)
Unngå at kniven støter mot fremmedlegemer som
stener, røtter o.l. da dette kan føre til at
motorakselen krokes.
Ved sterk vekst klipp 2 ganger pr. uke.
Klipp aldri mer enn 1/3 av gressets lengde, spesielt i
tørre perioder. (S)
Klipp første gang med stor klippehøyde
Kontroller resultatet og senk til ønsket høyde. Er
gresset ekstra langt, kjør sakte, evt. klipp to ganger.
VEDLIKEHOLD
Ta alltid av pluggledningen før reparasjon,
regjøring eller vedlikeholdsarbeide.
Etter 5 timer, trekk til skruer og muttere.
Sjekk oljen.
Når klipperen tippes på siden må tennpluggen
være høyeste punkt.
Regelmessig
1. Spyl eller børst bort alt gress, løv e.l. fra
klipperen.(T)
2. Sjekk oljen.
Vær alltid forsiktig når du håndterer kniven skarpe kanter kan forårsake skade.
BRUK HANSKER
Skift ut metallkniven etter 50 timers drift eller
annethvert år, avhengig av hva som er oftest uansett forfatning.
Hvis kniven er sprukket eller skadet, må den
skiftes ut med en ny.
1. Sliping og balansering av kniven. Ta av
pluggledningen. Skru av kniven og lever den til
sliping og balansering på et serviceverksted.
Trekk skruen ordentlig til ved montering.
Tiltrekkingsmoment: 35–40 Nm.(V)
2. Bytt olje hver sesong eller etter 25 timer.
Varmkjør motoren, ta av pluggledningen, skru ut
peilepinnen, åpne bunnpluggen og la oljen renne
ut. Skru i pluggen og fyll på ny olje, SAE 30. (W)
3. Motorbremswiren må alltid være justert slik at
motoren stopper innen 3 sekunder.
VIKTIG! For justering kontakt autorisert
servicestasjon. (X)
4. Rengjøring av luftfilter. Løsne skruen, ta av
lokket og ta ut filterinnsatsen.(Z1 & Z2)
NORSK - 3
5. Vask oljeskumfilteret i et flytende vaskemiddel
oppløst i vann. Klem filteret tørt i en klut. Tilsett
2–3 spiseskjeer olje og fordel godt i filteret.
Transport
Ta av pluggledningen. Løs wire/kabel fra håndtaket
før det forsiktig legges ned. Unngå skader på
wire/kabel. Tøm bensintanken. Ved offentlig
transport må både bensin og olje tømmes.
Service
Ved reservedelbestilling, oppgi klipperens produktnr.
Etter service, kontroller alltid oljenivået.
På slutten av sesongen
1. Skift ut kniv, bolter, muttere eller skruer, om
nødvendig.
2. Rengjør gressklipperen grundig.
3. Be ditt lokale Servicesenter om å rense luftfilteret
grundig og utføre eventuell service eller
nødvendige reparasjoner.
4. Tøm motoren for olje og bensin.
Oppbevaring av gressklipperen
1. Gressklipperen må ikke settes bort umiddelbart
etter bruk.
2. Vent til motoren er avkjølt for å unngå potensiell
brannfare.
3. Rengjør gressklipperen.
4. Gressklipperen bør oppbevares på et kjølig, tørt
sted hvor den ikke kan ta skade.
VEDLIKEHOLD
Serviceanbefalinger
Produktet ditt er entydig identifisert ved en sølv
og sort etikett som viser
produktklassifiseringen.
Vi anbefaler på det sterkeste at det utføres
service på produktet minst én gang i året, oftere
hvis det brukes profesjonelt.
Timeplan for vedlikehold av motoren
Følg enten time- eller kalenderintervallene, men gå
etter de som inntreffer først. Det er nødvendig med
hyppigere service når gressklipperen brukes under
ugunstige forhold.
Første 5 timer - Skift olje.
Etter 5 timers drift eller daglig - Kontroller
oljenivået. Rengjør toppdeksel på motor. Rengjør
rundt lyddemperen.
Etter 25 timers drift eller hver sesong - Skift olje
hvis maskinen utsettes for sterk belastning eller høy
omgivende temperatur. Rengjør filteret.
Etter 50 timers drift eller hver sesong - Skift olje.
Kontroller gnistfangeren hvis maskinen har en.
Etter 100 timers drift eller hver sesong - Rengjør
kjølevift og - ribber på motor*. Skift ut tennpluggen.
* Gjør rent oftere under støvete forhold eller når
det finnes rusk i luften, samt etter langvarig drift
med klipping av høyt, tørt gress.
Service på motoren & Garanti
Motoren som din gressklipper er utstyrt med, er
garantert av motorfabrikanten.
Feilsøking
Motoren vil ikke starte
1. Påse at operatørens kontrollspak (OPC) står i
startstillingen.
2. Kontroller at det er nok bensin på tanken og at
lokkets lufteventil ikke er blokkert.
3. Ta ut og tørk tennpluggen.
4. Bensinen kan være gammel, bytt bensin. Når
bensinen er byttet ut, kan det ta litt tid før den
nye bensinen filtreres gjennom.
5. Kontroller at knivbolten er godt festet. En løs bolt
kan gjøre startingen vanskelig.
6. Hvis motoren ikke vil starte, må du kople fra
tennpluggledningen øyeblikkelig.
7. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE
GODKJENTE SERVICESENTER.
Mangel på kraft i motoren og/eller overheting.
1. Kople fra tennpluggledningen og la motoren
avkjøle seg.
2. Fjern avklippet gress og rusk rundt motoren og
luftinntakene og under dekslet, inkludert
utkastertuten.
3. Rens motorens luftfilter (Be ditt lokale godkjente
servicesenter om å rense motorens luftfilter
grundig).
4 . Bensinen kan være gammel, bytt bensin. Når
bensinen er byttet ut, kan det ta litt tid før den
nye bensinen filtreres gjennom.
5. Hvis motoren fremdeles mangler kraft
og/eller overhetes, må du kople fra
tennpluggledningen øyeblikkelig.
6. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE
GODKJENTE SERVICESENTER.
Kraftig vibrasjon
1. Kople fra tennpluggledningen.
2. Kontroller at kniven er montert på korrekt måte.
3. Hvis kniven er skadet eller slitt, skift det ut med
en ny.
4. Hvis vibrasjonen vedvarer, snu kniven 180° ved
først å løsne knivbolten og deretter snu kniven
og trekke til knivbolten igjen.
5. Hvis vibrasjonen vedvarer, må du kople fra
tennpluggledningen øyeblikkelig.
6. RÅDFØR DEG MED DITT LOKALE
GODKJENTE SERVICESENTER.
MILJØINFORMASJON
Husqvarna Outdoor Products produkter produseres
i henhold til et miljøhåndteringssystem
(Environmental Management System) (ISO 14001)
som benytter, hvor det er praktisk mulig,
komponenter som er fremstilt på en måte som tar
mest mulig hensyn til miljøet, i henhold til
selskapets retningslinjer og med mulighet for
gjenvinning (resirkulering) når produktets brukstid er
slutt.
• Emballasjen kan gjenvinnes, og deler av plast er
merket (hvor det er praktisk mulig) for
kategorisert gjenvinning.
• Det må vises hensyn overfor miljøet når et
produkt skal kastes.
• Om nødvendig ta kontakt med lokale
myndigheter for mer infomasjon.
KASTING AV DRIVSTOFF OG SMØREOLJER
• Bruk beskyttelsesklær når du håndterer drivstoff
og smøremidler.
• Unngå kontakt med huden.
• Fjern (Tapp ut) bensin og motorolje før du
transporterer produktet.
• Ta kontakt med lokale myndigheter angående
informasjon om din nærmeste
miljøstasjon/avfallsplass.
Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i
husholdningsavfallet.
Avfallsdrivstoff/olje er skadelige,
men kan gjenvinnes og skal kastes
via godkjente systemer.
Brukt drivstoff/olje må IKKE kastes i
vann.
Må IKKE brennes.
NORSK - 4
VAROTOIMENPITEET
Tämän ruohonleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle ja
muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja
ruohonleikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ruohonleikkurin käyttäjä on
vastuussa tässä oppaassa sekä itse ruohonleikkurissa esiintyvien varoitus- ja
turvaohjeiden noudattamisesta.
Husqvarna Master 46 ruohonleikkureissa
käytettyjen merkkien selitykset
Varoitus
Lue käyttöohjeet huolellisesti
varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt
mitä kaikki säädinvivut tekevät.
Pidä ruohonleikkuri aina maassa
ruohoa leikatessasi. Kiviä saattaa
singota ilmaan, mikäli ruohonleikkuria
kallistetaan tai nostetaan.
Varmista, ettei lähettyvillä ole muita
ihmisiä. Älä käytä ruohonleikkuria,
mikäli leikkausalueella on muita
ihmisiä etenkin lapsia tai
lemmikkieläimiä.
Ole varovainen leikkuuterien kanssa.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivän
terän lähettyville.
Irrota sytytystulppa, ennen kuin
ryhdyt huoltamaan, puhdistamaan tai
säätämään ruohonleikkuria, tai jos
aiot jättää sen vartioimatta
vähäksikään aikaa.)
STOP
Terä jatkaa pyörimistä leikkurin
sammuttua.
Odota kunnes kaikki osat ovat
pysähtyneet täysin, ennen kuin
kosket niihin.
Yleistä:
1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden,
jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin,
käyttää tätä ruohonleikkuria. Paikalliset määräykset
saattavat rajoittaa käyttäjän iän.
2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan näiden
käyttöohjeiden mukaisesti ja ohjeissa esitettyihin
käyttötarkoituksiin.
3. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria väsyneenä,
sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
4. Ruohonleikkuria käyttävä henkilö on vastuussa
muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
tapahtuneista vahingoista tai vaaratilanteista.
Bensiini ja turvallisuus
VAROITUS - Bensiini on erittäin helposti syttyvää
- Käytä suojaavia vaatteita poltto- ja voiteluaineita
käsitellessäsi.
SUOMALAINEN - 1
-
Vältä kosketusta ihon kanssa.
Tyhjennä bensiini ja moottoriöljy ennen kuin
kuljetat konetta.
- säilytä polttoainetta viileässä paikassa ja sille
tarkoitetussa säiliössä. Muoviastiat eivät yleensä
ole sopivia tähän tarkoitukseen.
- lisää polttoainetta ainoastaan ulkona äläkä tupakoi
samaan aikaan.
- lisää polttoaine ENNEN kuin käynnistät moottorin.
Älä koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin käydessä tai sen ollessa
kuuma.
- jos polttoainetta läikkyy, älä käynnistä moottoria,
vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja varo,
ettei minkäänlaista kipinää syty, ennen kuin
bensiinin höyryt ovat haihtuneet.
- varmista, että kaikki polttoainesäiliöt ja
säilytysastioiden korkit ovat kunnolla kiinni.
- siirrä kone pois täyttöalueelta, ennen kuin
käynnistät sen.
- Säilytä polttoaine viileässä paikassa ja etäällä
avotulesta.
Esivalmistelut
1. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia
housuja ruohonleikkuria käyttäessäsi.
2. Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa.
3. Varmista, ettei nurmikolla ole keppejä, kiviä, luita,
johtoja tai muuta roskaa, jotka voivat sinkoutua
ruohonleikkurin teristä.
4. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa
tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään
sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja.
5. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat sekä
kaikki kiinnittimet tasapainon varmistamiseksi.
6. Vaihda viallinen äänenvaimennin uuteen.
Käyttö
1. Älä käytä moottoria suljetussa paikassa, jonne voi
kerääntyä pakokaasua (hiilimonoksidia).
2. Käytä ruohonleikkuria ainoastaan päivänvalossa
tai hyvässä keinovalaistuksessa.
3. Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla.
4. Ole varovainen märällä nurmikolla, sillä saatat
liukastua.
5. Ole erityisen varovainen rinteissä ja käytä
luistamattomia jalkineita.
6. Leikkaa rinteet sivusuunnassa, ei ylös- ja
alassuunnassa.
7. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.
8. Penkereiden ja rinteiden leikkaaminen voi olla
vaarallista. Älä käytä ruohonleikkuria penkereissä
tai jyrkissä rinteissä.
9. Älä kävele takaperin leikatessasi nurmikkoa, sillä
saatat kompastua. Älä koskaan juokse.
10. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa vetämällä leikkuria
itseäsi kohti.
11. Sammuta moottori ennen kuin työnnät
ruohonleikkuria muun kuin nurmialueen ylitse ja
kuljettaessasi sitä leikkausalueelle ja pois sieltä.
12. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojat ovat
rikkoutuneet, tai jos ne puuttuvat.
VAROTOIMENPITEET
13. Älä käytä moottoria ylinopeudella äläkä muuta
säädinasetuksia. Liika nopeus on vaarallista ja
lyhentää ruohonleikkurin käyttöikää.
14. Vapauta kaikki terän kytkimet ja käyttökytkimet
ennen käynnistämistä.
15. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden
lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä.
16. Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistäessäsi.
17. Älä koskaan nosta ruohonleikkuria tai kanna sitä
moottorin käydessä.
18. Sytytystulpan vaijeri saattaa olla kuuma, käsittele
sitä varoen.
19. Älä korjaa tai huolla ruohonleikkuria, jos moottori
on kuuma.
20. Sammuta moottori ja odota kunnes terä on pysähtynyt:
- ennen kuin jätät ruohonleikkurin vartioimatta.
21. Sammuta moottori vapauttamalla käyttökytkin, odota
kunnes terä on pysähtynyt, irrota sytytystulpan johto
ja odota kunnes moottori on jäähtynyt:
- ennen kuin lisäät polttoainetta;
- ennen kuin tarkistat tukoksen;
- ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai
työskentelet sen parissa;
- jos osut johonkin. Älä käytä ruohonleikkuria
uudestaan, ennen kuin olet varmistanut, että se on
turvallinen käyttää;
-
jos ruohonleikkuri alkaa täristä normaalista
poikkeavasti, tarkista se välittömästi. Kova tärinä
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kunnossapito ja varastointi
1. Turvallisuussyistä on syytä varmista, että kaikki
mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni.
2. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat
turvallisuussyistä.
3. Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettuja
varateriä, terän pultteja, välilevyjä ja hihnapyörää.
4. Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä säilytä
ruohonleikkuria sisätiloissa, missä höyryt saattavat
joutua kosketukseen avotulen tai kipinöiden
kanssa.
5. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin siirrät sen
suljettuun varastoon.
6. Vähentääksesi tulipalon vaaraa pidä moottori,
äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen
säiltysalue puhtaana ruohosta, lehdistä ja
ylimääräisestä rasvasta.
7. Jos polttoainesäiliö täytyy tyhjentää, tee se
ulkotiloissa.
8. Säätäessäsi ruohonleikkuria varo etteivät sormesi
juutu liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien
väliin.
KOKOONPANO-OHJEET
1. Aseta alempi kahva kahvanpidikkeisi in.(A)
2. Sovita ala-aisa siten, että aisan muotoillut päät
tulevat oikein vastaaviin uriin leikkurin
molemmille puolille.(B)
3. Paina muovitulpat sisään molemmilla puolilla. (C)
4. Asetta ylempi kahva paikoilleen. Huomioikaa
käsimutterin ja kahvan välillä sijaitseva levy.(D)
Kahvassa oleva pysäytin
• KUMMATKIN PYSÄYTTIMET TÄYTYY
ASENTAA KAHVAAN ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Pakkauksessa on kaksi pysäytintä, joista toinen
on merkitty H ja toinen V.
2. Lukitaksesi kahvan kiinteään asentoon, kiinnitä
pysäyttimet kuten kuvassa on esitetty (E).
3. Aseta H oikealle puolelle ja V vasemmalle
puolelle.
Käynnistysvaijeri
1. Irrota sytytystulpan johto.
Jarru täytyy vapauttaa vetämälllä ohjauskahvaa
kohti kahvaa ennen kuin vaijeri vedetään ulos.
2. Vedä ohjauskahvaa vapauttaaksesi moottorin
jarrun. (F)
3. Vedä käynnistysvaijeri kokonaan ulos.
4. Laita vaijeri kahvassa olevaan käynnistysvaijerin
pitimeen .(G).
Öljyntäyttö
1. Täytä öljyä moottoriin. Leikkurin mukana seuraa
pullo jossa on tähän tarvittava öljymäärä, SAE 30.
Irroita aina tulpan johto
1. Kun säädät leikkuukorkeutta.
2. Veda pyörä lovesta ja siirrä se haluttuun asenton.
(H1) & (H2)
MOOTTORIA KOSKEVIA TIETOJA
Öljy
1. Tarkista öljyn määrä ajoittain ja aina kun
ruohonleikkuria on käytetty viisi tuntia.
2. Lisää öljyä tarpeen mukaan niin, että öljyä on aina
öljytikun TÄYNNÄ-merkkiin asti.
3. Käytä hyvälaatuista SAE 30 -nelitahtiöljyä.
4. Lisätessäsi öljyä: (J)
a. Irrota öljysäiliön korkki.
b. Täytä kunnes öljyä on öljytikun TÄYNNÄ-merkkiin
asti.
• Vaihda öljy viiden ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen ja sen jälkeen 25 käyttötunnin välein.
5. Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin - mutta ei
kuuma - älä koskaan huolla konetta moottorin
ollessa kuuma.
Bensiini
1. Käytä tavallista lyijytöntä bensiiniä.
2. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYBENSIINIÄ
Lyijypitoinen bensiini saa aikaan savuavaa
pakokaasua ja vahingoittaa pysyvästi
katalysaattorilla varustettuja moottoreita.
3. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa
kuuma.
4. Älä täytä polttoainesäiliötä tupakoidessasi.
5. Älä täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä.
6. Jottei polttoainejärjestelmään joutuisi roskia, pyyhi
polttoaineen täyttöaukon korkki ennen kuin avaat
sen.
7. On suositeltavaa, että säiliö täytetään
suodattimella varustetun suppilon kautta.
8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois ennen kuin
käynnistät koneen.
SUOMALAINEN - 2
KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS
1. Aseta leikkuri tasaiselle alustalle. Huom: ei
sepelille soralle tms. Täytä tankki lyijytöntä
bensiinillä, ei öljysekoitteisella. (K)
2. Älä lisää bensiiniä moottorin käydessä.
Mahdollinen ylitseläykkynyt bensiini suihkutetaan
pois vedellä.
3. Älä suihkuta suoraan moottoriin
Kaasutin (jos asennettu)
Laita moottorin nopeudensäädin NOPEA (FAST) ‘+’asentoon ennen kuin käynnistät leikkurin (L)
1. Moottorin käynnistys kylmänä
Paina ryypitintä 3 kertaa ennen kylmän
moottorin käynnistämistä.(Mikäli mottoori on
pysäthynyt polttoaineen loppumisen takia, täytä
tankkija paina ryypitintä 3 kertaa). (M)
2. Lämpimän moottorin käynnistäminen
HUOM: Ryypytystä ei normaalisti tarvita
moottorin ollessa lämmin. Kylmällä säällä
ryypytys kuitenkin saattaa olla
välttmätöntä.(13ºC tai alle).
3. Vedä moottorijarrun sanka yläkahvaan saakka
ennen moottorin käynnistämistä. Moottorijarrun
sanka on pidettävä tässä asennossa, jotta
moottori pysyisi käynnissä. (N)
4. Moottorijarrun sangan vapauttaminen
pysäyttää moottorin 3 sekunnissa.
5. Käynistä moottori vetämällä nopeasti
käynnistyskahvasta. (P)
6. Moottorin pysäytys Vapauta moottorijarrun
sanka.
KÄYTTÖ
Leikkuria ei tule käyttää maastossa jonka
kaltevuuskulma on enemmän kuin 30o. Tällöin
ilmenee ongelmia moottorin voitelussa.(Q)
Ennen leikkaamista tulee nurmikolta poistaa oksat,
leikkikalut, kivet jne. (R)
Varo, ettei terä osu piilossa oleviin esineisiin, kuten
kiviin, juuriin yms., koska kampiakseli saattaa tällöin
vääntyä.
Ruohonkasvun ollessa voimakkaimmillaan leikkaus
tulee suorittaa 2 kertaa viikossa.
Älkää koskaan leikatko enempää kuin 1/3 ruohon
pituudesta, erityisesti kuivina kausina.(S)
Ensimmäisellä kerralla leikatkaa korkealta.
Tarkistakaa tulos ja alentakaa leikkuukorkeutta
toivottuun korkeuteen. Mikäli ruoho on erityisen pitkää,
tulee ajo suorittaa hitaasti, tai tehdä se kahteen kertaan.
KUNNOSSAPITO
Irroita aina tulpan johto ennen kuin ryhdyt
korjaamaan, puhdistamaan tai muuten huoltamaan
konetta.
Kun konetta on käytetty 5 tuntia, ruuvit ja mutterit
tulee kiristää.
Tarkista öljy.
Kun leikkuri käännetään kyljelleen tulee
sytytystulpan olla ylinpänä.Säännöllisesti
1. Huuhtele tai harjaa pois kaikki ruoho, lehdet jne
leikkurilta. (T)
2. Tarkista öljy.
Käsittele terää varovasti - terävät reunat
saattavat aiheuttaa vahinkoa.
KÄYTÄ HANSIKKAITA
Vaihda metalliterä 50 leikkaustunnin tai 2
vuoden jälkeen, riippumatta sen kunnosta.
Jos terä on haljennut tai muuten vahingoittunut,
vaihda se uuteen.
1. Terän hionta ja tasapainoittaminen. Irroita tulpan
johto. Ruuvaa terä irti ja toimita se
huoltoverstaalle hiottavaksi ja
tasapainoitettavaksi. Kiinnittäkää ruuvi kunnolla.
Kiristys momentti: 35–40 Nm.(V)
2. Vaihda öljy joka leikkuukautena tai 25 tunnin
käytön jälkeen. Käytä moottori lämpimäksi,
irroita tulpan johto, ruuvaa mittatikku irti, avaa
pohjan tappi ja anna öljyn valua ulos. Kiinnitä
tappi uudelleen ja lisää uutta öljyä, SAE 30.(W)
3. Moottorijarrun vaijerin on aina oltava säädetty
siten, että moottori pysähtyy 3 sekunnissa.
HUOM! Anna säätö valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. (X)
SUOMALAINEN - 3
4. Ilmansuodattimen puhdistus. Irroittakaa ruuvi,
poistakaa kansi ja ottakaa suodatinkotelo ulos.
(Z1 & Z2)
5. Pese öljyvaahtoelementti nestemäisellä
pesuaineella ja vedellä. Purista se kuivaksi
puhtaan kankaan sisällä. Voitele suodatin
tasaisesti 2–3 ruokalusikallisella öljyllä.
Kuljetus
Irroita sytytystulpan johto. Irroita vaijeri/kaapeli
kädensijasta ennen sen huolellista
kokoontaittamista. Älä vahingoita vaijeri/
kaapelia. Tyhjennä bensiinitankki. Yleisiä
kulkuneuvoja käytettäessä on sekä bensiini että öljy
poistettava.
Huolto
Varaosia tilatessanne ilmoittakaa leikkurin
tuotenumero. Huollon jälkeen tarkistakaa aina öljyn
määrä.
Käyttökauden loputtua
1. Vaihda terä, pultit, mutterit tai ruuvit tarvittaessa.
2. Puhdista ruohonleikkuri huolella.
3. Vie ilmansuodatin puhdistettavaksi paikalliseen
huoltopisteeseen ja tee tarvittavat huoltotyöt ja
korjaukset.
4. Tyhjennä moottoriöljy ja bensiini.
Ruohonleikkurin varastointi
1. Laita ruohonleikkuri varastoon välittömästi
käytön jälkeen.
2. Odota kunnes moottori on jäähtynyt välttyäksesi
mahdolliselta tulipalon vaaralta.
3. Puhdista ruohonleikkuri.
4. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, missä
leikkuri ei pääse vahingoittumaan.
KUNNOSSAPITO
Huoltopalveluja koskevia suosituksia
Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi.
On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään
kerran vuodessa, ja useammin jos
ammattikäytössä.
Moottorin kunnossapito-ohjelma
Suorita huollot annettujen käyttötuntien jälkeen tai
kuukausittain riippuen siitä kumpi tulee täyteen
ensin. Ruohonleikkuri pitäisi huoltaa useammin,
mikäli sitä käytetään epäsuotuisissa olosuhteissa.
Ensimmäiset 5 tuntia - Vaihda öljy.
Jokaisen viiden tunnin jälkeen tai päivittäin Tarkista öljyn määrä. Puhdista sormisuojus.
Puhdista äänenvaimentimen ympärys.
Jokaisen 25 tunnin jälkeen tai kerran kesässä Vaihda öljy, jos ruohonleikkuria kuormitetaan paljon,
tai jos sitä käytetään kuumissa olosuhteissa. Huolla
ilmanpuhdistaja.
Jokaisen 50 tunnin jälkeen tai kerran kesässä Vaihda öljy. Tarkista kipinäsuojus, jos sellainen on
asennettu.
Jokaisen 100 tunnin jälkeen tai kerran kesässä Puhdista jäähdytysjärjestelmä*. Vaihda sytytystulppa
uuteen.
*
Puhdista useammin pölyisissä olosuhteissa, tai
jos ilmassa on roskia tai jos ruohonleikurilla on
leikattu pitkää, kuivaa nurmikkoa useita kertoja.
Moottorin huolto ja takuu
Tässä ruohonleikkurissa oleva moottori kuuluu
moottorin valmistajan takuun piiriin.
Vianetsintä
Moottori ei käynnisty
1. Varmista, että ohjauskahva on
käynnistysasennosa.
2. Tarkista, että polttoainesäiliössä on riittävästi
polttoainetta ja että korkin ilmanottoaukko ei ole
tukossa.
3. Irrota sytytystulppa ja kuivaa se.
4. Bensiini saattaa olla vanhaa, vaihda uuteen.
Uuden bensiinin läpisuodatus saattaa kestää
jonkin aikaa, kun bensiini on vaihdettu.
5. Tarkista, että terän pultti on kunnolla kiinni.
Ruohonleikkuri saattaa käynnistyä huonosti, jos
pultti on löysällä.
6. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, irrota
sytytystulpan johto välittömästi.
7. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Moottori on tehoton ja/tai kuumenee liikaa
1. Irrota sytytystulpan johto ja anna moottorin
jäähtyä.
2. Puhdista leikkuujätteet ja muut roskat moottorin
ympäriltä ja ilmanottoaukoista sekä kannen
alapuolelta mukaan lukien poistoputki ja puhallin.
3. Puhdista moottorin ilmansuodattimet (Vie
moottorin ilmansuodatin paikalliseen,
valtuutettuun huoltopisteseen, missä se
puhdistetaan perusteellisesti).
4. Bensiini saattaa olla vanhaa, vaihda uuteen.
Uuden bensiinin läpisuodatus saattaa kestää
jonkin aikaa, kun bensiini on vaihdettu.
5. Jos moottori on vieläkin tehoton ja/tai
kuumenee liikaa, irrota sytytystulpan johto
välittömästi.
6. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
Liiallinen tärinä
1. Irrota sytytystulpan johto.
2. Tarkista, että terä on kiinnitetty oikein.
3. Jos terä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda se
uuteen.
4. Jos tärinä jatkuu, avaa terän pultti ja käännä
terää 180o. Kiristä terän pultti uudelleen.
5. Jos tärinä jatkuu, irrota sytytystulpan johto
välittömästi.
6. OTA YHTEYS PAIKALLISEEN,
VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.
YMPÄRISTÖTIETOJA
Husqvarnain ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet on
valmistettu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän
mukaisesti ja mikäli käytännöllisesti katsoen
mahdollista, niissä käytettävät osat on valmistettu
mahdollisimman ympäristöystävällisillä menetelmillä
yhtiön menetelmien mukaisesti sekä niin, että ne
voidaan kierrättää, kun tuote on kulunut loppuun.
• Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja
muoviosissa olevat kierrätysmerkinnät (mikäli
käytännöllistä) ovat lajittelun mukaiset.
• Ympäristö täytyy ottaa huomioon
loppuunkuluneita tuotteita hävitettäessä.
• Paikalliset viranomaiset antavat tarvittaessa
hävittämistä koskevia lisätietoja.
POLTTOAINEIDEN JA VOITELUÖLJYJEN
HÄVITTÄMINEN
• Käytä suojaavia vaatteita poltto- ja voiteluaineita
käsitellessäsi.
• Vältä kosketusta ihon kanssa.
• Tyhjennä bensiini ja moottoriöljy ennen kuin
kuljetat konetta.
• Paikallisilta viranomaisilta saat tietoja lähimmän
kierrätyspisteen/jätteiden hävityspisteen
sijainnista.
ÄLÄ hävitä käytettyä
polttoainetta/öljyä talousjätteiden
mukana
Jätepolttoaineet/öljyt ovat
vahingollisia, mutta ne voidaan
kierrättää ja ne tulee hävittää
hyväksyttyjä menetelmiä noudattaen.
ÄLÄ hävitä käytettyä
polttoainetta/öljyä vesistöön.
EI saa polttaa
SUOMALAINEN - 4
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Om denna gräsklippare inte används på rätt sätt kan den vara farlig! Denna gräsklippare
kan orsaka allvarliga skador på den person som kör den och andra; du måste följa alla
varningar och säkerhetsinstruktioner så att du använder den på det mest säkra och
effektiva sättet. Det åligger den som använder gräsklipparen att följa alla varningar och
säkerhetsinstruktioner i denna handbok och på gräsklipparen.
Förklaring av symboler på din
Husqvarna Master 46
Varning
Läs användarinstruktionerna
noggrannt så att Du är säker på att
Du förstår alla kontrollorgan och vad
de är för.
Håll alltid gräsklipparen på marken
när du klipper. Om du lutar eller
lyfter gräsklipparen kan stenar
kastas ut.
Håll åskådare på avstånd. Klipp
inte när personer, speciellt barn,
befinner sig inom klippområdet.
Var försiktig med tår och händer.
Kom inte för nära det roterande
bladet med dina tår eller händer.
Koppla bort tändstiftet innan du
påbörjar underhållsarbete,
rengöring, justering eller om du skall
lämna gräsklipparen obevakad
kortare eller längre tid.
STOP
Kniven fortsätter att rotera efter att
maskinen har stängts av.
Vänta tills samtliga
maskinkomponenter har stannat helt
innan du vidrör dem.
Allmänt
1. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till
dessa instruktioner använda gräsklipparen.
Lokala bestämmelser kan begränsa ålder på den
som kör maskinen.
2. Använd gräsklipparen endast på det sätt och för
de funktioner som beskrivs i dessa instruktioner.
3. Kör aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller
har intagit alkohol, droger eller medicin.
4. Den som kör eller använder gräsklipparen är
ansvarig för olyckor där andra personer eller
deras egendom är inblandade.
Säkerhetsföreskrifter för bränsle
VARNING - bensin är ytterst lättantändligt
- Använd skyddskläder när Du hanterar bränsle
och smörjmedel.
- Undvik kontakt med huden.
SVENSKA - 1
-
Avlägsna bensin och motorolja innan Du
transporterar enheten.
- Lagra bränslet på en sval plats i en behållare
som är speciellt konstruerad för ändamålet. En
vanlig plastdunk är inte lämplig.
- Fyll på bränsle utomhus och rök inte medan du
fyller på bränsle.
- Fyll på bränsle INNAN du startar motorn.
Avlägsna aldrig tanklocket eller tanka medan
motorn är igång eller medan motorn är varm.
- Om du spiller bensin, försök inte starta motorn
utan flytta maskinen bort från den plats där du
spillde och undvik att skapa en källa för
gnistbildning.
- Sätt ordentligt tillbara tanklock och locket på
behållaren.
- Flytta maskinen bort från tankningsplatsen innan
du startar den.
- Bränsle ska förvaras svalt, undan från öppen eld.
Förberedelse
1. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du
använder din gräsklippare.
2. Användande av hörselskydd rekommenderas.
3. Se till att gräsmattan är fri från pinnar, stenar,
ben, ståltråd och skräp; de kan kastas ut av
kniven.
4. Innan maskinen används och efter varje gång
den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte
finns slitage eller skador och reparera om så
behövs.
5. Byt ut slitna eller skadade delar tillsammans med
deras fastsättningsanordningar i hela satser för
att bevara balansen.
6. Byt ut felaktig ljuddämpare.
Användning
1. Kör inte motorn i ett slutet utrymme där avgaser
(koloxid) kan ansamlas.
2. Använd gräsklipparen endast i dagsljus eller i
bra artificiellt ljus.
3. Undvik att köra din gräsklippare i vått gräs om
det är möjligt.
4. Var försiktig med vått gräs, du kan tappa fotfästet.
5. Var extra försiktig på sluttningar och använd skor
som inte slinter.
6. Klipp gräs på sluttningar utmed sluttningen,
aldrig upp och ner.
7. Var extra försiktig när du byter riktning på sluttningar.
8. Gräsklippning på vallar eller sluttningar kan vara
farligt. Klipp inte gräs på vallar eller branta
sluttningar.
9. Gå inte baklänges när du klipper, du kan
snubbla. Gå - spring aldrig.
10. Klipp aldrig gräs genom att dra gräsklipparen mot dig.
11. Stanna motorn innan du kör gräsklipparen över andra
ytor än gräs och när du transporterar gräsklipparen till
och från det område som skall klippas.
12. Kör aldrig gräsklipparen med skadade skydd
eller utan att skydden är på plats.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
13. Kör inte motorn på för högt varvtal eller ändra
inställningen på regulatorn. För högt varvtal är
farligt och förkortar gräsklipparens livslängd.
14. Koppla bort kniven och drivningen innan du startar.
15. Håll alltid händer och fötter borta från skärande
delar och speciellt när motorn startas.
16. Luta inte gräsklipparen när du startar motorn.
17. Lyft aldrig upp eller bär gräsklipparen medan
motorn är igång.
18. Kabeln till tändstiftet kan vara het - hantera den
med försiktighet.
19. Försök aldrig utföra underhållsarbete på din
gräsklippare medan motorn är varm.
20. Stanna motorn och vänta tills kniven har stannat:- innan du lämnar gräsklipparen utan uppsikt för
kortare eller längre tid.
21. Släpp upp säkerhetshandtaget för att stoppa
motorn, vänta tills bladet har stannat, koppla bort
kabeln till tändstiftet och vänta tills motorn har
svalnat:- innan du fyller på tanken;
- innan du tar bort något som blockerar;
- innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på
maskinen;
- om du kör på något. Använd inte gräsklipparen
förrän du är säker på att hela maskinen är i säkert
skick för vidare körning;
-
om gräsklipparen börjar vibrera onormalt.
Kontrollera omedelbart. Stora vibrationer kan
förorsaka skador.
Underhåll och undanställning
1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är
ordentligt åtdragna för att vara säker på att
gräsklipparen är säker att köra.
2. Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl.
3. Använd endast original delar som specificeras för
produkten.
4. Ställ aldrig undan gräsklipparen med bränsle i
tanken inne i en byggnad där ångor kan nå en
öppen låga eller gnista.
5. Låt motorn svalna innan du ställer in den i ett
utrymme.
6. För att minska risk för eldsvåda, håll motorn,
ljuddämparen, batterilådan och bränsletanken fria
från gräs, löv eller för mycket smörjfett.
7. Om bränsletanken måste dräneras, skall detta
göras utomhus.
8. Var försiktig vid justering av maskinen för att
förhindra att dina fingrar fastnar mellan rörliga kniv
och fasta delar på maskinen.
MONTERINGSINSTRUKTIONER
1. Placera nedre handtaget i handtagsfästerna. (A)
2. Passa in det nedre styret och kontrollera att
ändarna på styret är korrekt placerade i respektive
uttag på vardera sidan av gräsklipparen.(B)
3. Pressa in plastpluggarna på båda sidorna. (C)
4. Montera det övre handtaget.Obs.: brickor mellan
vingmuttrarna och handtaget. (D)
Stoppklack för handtag
• DE TVÅ STOPPKLACKARNA FÖR HANDTAGEN
MÅSTE MONTERAS INNAN MASKINEN
ANVÄNDS
1. I förpackningen finner Du 2 stoppklackar: en märkt
-H- och en märkt -V-.
2. För att låsa handtaget i ett fast läge, montera
stoppklackarna som visas på bilden (E).
3. Placera -H- på högra sidan och -V- på vänstra
sidan.
Ryckstart
1. Koppla bort kabeln till tändstiftet.
Du måste frisläppa bromsen genom att dra
säkerhetsbygeln mot handtaget innan du drar ut
snöret.
2. Dra i säkerhetsbygeln för att släppa loss bromsen
på motorn (F).
3. Dra helt ut startsnöret.
4. Placera snöret i startsnörets styrning som finns i
handtaget (G).
Oljepåfyllning
1. Fyll olja i motorn. Flaska med tillräcklig oljemängd
medföljer klipparen, SAE 30.
INSTÄLLING
1. Tag bort tändkabeln före innställing av klipphöjd.
2. Drag ut axeln ur haken och flytta till önskad
position.(H1) & (H2)
MOTOR
Olja
1. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum och
alltid efter fem timmars användning.
2. Fyll på olja om det behövs för att hålla nivån vid
märket FULL på oljestickan.
3. Använd en av SAE 30 olja god kvalitet för
fyrtaktsmotorer.
4. För att fylla på olja: (J)
a. Ta bort locket över oljepåfyllningshålet.
b. Fyll upp till märket FULL på oljestickan.
• Byt olja efter de första fem driftstimmarna och
därefter alltid efter 25 driftstimmar.
5. Byt alltid olja medan motorn är varm - men inte het
- försök aldrig utföra underhåll på en het motor.
Bensin
1. Använd ny av blyfri bensin standardoktan .
2. ANVÄND ENDAST BLYFRI BENSIN
Om Du använder blyad bensin kommer det att
ryka från avgasröret och motorer som är
försedda med katalitisk omvandlare kommer
att få irreparabla skodor.
3. Fyll inte tanken medan motorn är het.
4. Fyll inte tanken när du röker.
5. Fyll inte tanken medan motorn är igång.
6. Föratt undvika att skräp kommer in i
bränslesystemet, torka bort gräs och smuts från
locket till bränsletanken innan du skruvar av det.
7. Vi rekommenderar att du fyller tanken genom en
tratt med ett filter.
8. Torka bort allt spill innan du startar motorn.
SVENSKA - 2
START OCH STOPP
1. Placera klipparen på plant underlag.
Obs. ej på singel, grus el. likn. Fyll tanken med
blyfri bensin, ej oljeblandad. (K)
2. Fyll ej på bensin medan motorn är i gång.
Eventuellt bensinspill spolas bort med vatten.
Spola inte direkt på motorn.
3. Montera tändkabeln.
Gasreglage (om sådant är monterat)
För spaken för motorns varvtal till FORT ‘+’ innan
du startar. (L)
1. Start av kall motor
Tryck in pumpblåsan ordentlig 3 gånger innan
kall motorstart. (Om motorn stannat på grund av
at brändsle tog slut, häll på nytt brändsle och
tryck in pumpblåsan 3 gångar). (M)
2. Start av varm motor
OBS: Flödning behövs vanligtvis inte när en
varm motor startas. Vid kall väderlek (13 C eller
under) kan emellertid upprepad flödning
behövas.
3. Drag motorbromsbygeln helt mot det övre
handtaget innan motorn startas.
Motorbromsbygln måste hållas i detta läget för
att motorn ska gå. (N)
4. Motorn stoppar inom 3 sekunder om
motorbromsbygeln släpps.
5. Starta motorn genom att hastigt dra i
starthandtaget. (P)
6. Stopp av motoren.
Släpp motorbromsbygeln.
KÖRNING
Klipparen bör inte användas i terräng som lutar mer
än 30o Problem med motorns smörjning kan då
uppstå.(Q)
Innan klippningen påbörjas ska grenar, kvistar,
stenar etc. avlägsnas från gräsmattan. (R)
Undvik att kniven slår mot främmande föremål som
stenar, rötter el likn, eftersom detta kan leda till att
motoraxeln kröks.
Om gräsmattan växer snabbt klipp 2 gånger i
veckan.
Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd. Detta
gäller särskilt under torrperioder. (S)
Klipp först med stor klipphöjd.
Kontrollera resultatet och sänk till önskad höjd. Om
gräset är extra långt, kör sakta och klipp ev. två
gånger.
UNDERHÅLL
Tag alltid bort tändkabeln före reparation, rengöring
eller underhållsarbete.
Efter 5 timmar, drag åt skruvar och muttrar.
Kontrollera oljan.
När klipparen läggs på sidan måste tändstiftet vara
högsta punkt.
Regelbundet
1. Spola eller borsta bort allt gräs, löv etc. från
klipparen. (T)
2. Kontrollera oljan.
Antera alltid kniven med försiktighet - vassa
eggar kan orsaka skador.
ANVÄND HANDSKAR
Byt ut dina knivar efter 50 timmars klippning
eller vartannat år beroende på vilket som
kommer först - oberoende av deras kondition.
Om kniven har sprickor eller är skadad byt ut
den mot en ny.
1. Slipning och balansering av kniven. Lossa
tändstiftkabeln. Skruva av kniven och lämna den
till slipning och balansering på en
serviceverkstad. Dra åt skruven ordentligt när Ni
sätter fast kniven igen. Åtdragningsmoment:
35–40 Nm. (V)
2. Byt olja varje säsong eller efter 25 timmar.
Varmkör motorn, lossa tändkabeln, skruva av
oljestickan, öppna bottenpluggen och låt oljan
rinna ur. Skruva i pluggen och fyll på ny olja,
SAE 30.(W)
3. Motorbromsvajern måste alltid vara justerad så
att motorn stoppar inom 3 sekunder. VIKTIGT!
För justering kontakta en auktoriserad
återförsäljare eller serviceverkstad.(X)
SVENSKA - 3
4. Rengörning av luftfilter. Lossa skruven, ta av
locket och ta ut filterinsatsen.(Z1 & Z2)
5. Tvätta oil foam-filtret i flytande tvättmedel och
vatten. Vrid ut i en ren trasa. Tillsätt 2–3
matskedor olja som fördelas ordentligt i filtret.
Tansport
Tag bort tändkabeln. Lossa vajer/kabel från
handtaget innan det försiktigt lägges ihop. Undvik
skador på vajer/kabel. Töm bensintanken. Vid
allmänna transportmedel måste såväl bensin som
olja tömmes ur.
Service
Vid reservdelsbeställning, uppge klipparens
produktnr. Efter service, kontrollera alltid oljenivån.
När gräsklippningssäsongen är slut
1. Byt ut kniv, bultar, muttrar eller skruvar om så
behövs.
2. Rengör din gräsklippare omsorgsfullt.
3. Be din lokala serviceverkstad att rengöra
luftfiltret ordentligt och utföra den service eller de
reparationer som behövs.
4. Töm motorn på olja och bensin.
Hur du förvarar din gräsklippare
1. Ställ inte undan din gräsklippare omedelbart
efter det att du använt den.
2. Vänta tills motorn har svalnat för att undvika risk
för eldsvåda.
3. Rengör din gräsklippare.
4. Lagra den på en sval, torr plats där din
gräsklippare är skyddad från skador.
UNDERHÅLL
Servicerekommendationer
Din produkt kan identifieras genom
produktetiketten i silver och svart.
Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du
lämnar in Din maskin för service minst en gång
per år, oftare om den användes professionellt.
Underhållsschema för motor
Följ intervallen per timma eller månad beroende på
vilket som inträffar först. Service måste utföras
oftare om maskinen används under svåra
förhållanden.
Efter de första 5 timmarna - Byt olja
Var femte timma eller dagligen - Kontrollera
oljenivån. Rengörvarmeskyddet. Rengör runt
ljuddämparen.
Var 25e timma eller varje säsong - Byt olja om du
kör maskinen i tjockt gräs eller i höga
omgivningstemperaturer. *Gör service på
luftrenaren.
Var 50e timma eller varje säsong - Byt olja.
Kontrollera gnistsläckaren om sådan är monterad.
Var 100e timma eller varje säsong - Rengör
kylsystemet*. Byt tändstift.
* Rengör oftare i dammiga förhållanden eller när
det finns luftburet skräp eller efter längre körning
när du klippt långt, torrt gräs.
Service och garanti på motorn
Den motor som är monterad på din gräsklippare
är försedd med garanti från motortillverkaren.
Felsökning
Motorn startar inte
1. Se till att säkerhetsbygeln är i startläge.
2. Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle i
tanken och att luftventilen i tanklocket är ren.
3. Avlägsna och torka av tändstiftet.
4. Bensinen kan vara för gammal, byt. När
bensinen bytts kan det ta lite tid för färsk bensin
att komma fram.
5. Kontrollera att knivbulten är fastdragen. En lös
bult kan göra motorn svår att starta.
6. Om motorn fortfarande inte startar, koppla
omedelbart bort kabeln till tändstiftet.
7. KONTAKTA DIN LOKALA AUKTORISERADE
SERVICEVERKSTAD.
Ingen motorstyrka och/eller överhettning
1. Koppla bort kabeln till tändstiftet och låt motorn
svalna.
2. Rensa bort gräsklipp och skräp från runt motorn
och luftintagen och undersidan av kåpan
inklusive kanalen och fläkten.
3. Rengör motorns luftfilter (be din lokala
serviceverkstad att rengöra motorns luftfilter
ordentligt).
4. Bensinen kan vara för gammal, byt. När
bensinen bytts kan det ta lite tid för färsk bensin
att komma fram.
5. Om det fortfarande inte finns någon styrka i
motorn och/eller den överhettas, koppla
omedelbart bort kablen till tändstiftet.
6. KONTAKTA DIN LOKALA AUKTORISERADE
SERVICEVERKSTAD.
För stora vibrationer
1. Koppla bort kabeln till tändstiftet.
2. Kontrollera att kniven är rätt monterat.
3. Om kniven är skadat eller sliten, byt ut den mot
en ny.
4. Om vibrationerna kvarstår, vrid kniven 1800
genom att lossa knivbulten, vrida kniven och dra
åt knivbulten igen.
5. Om vibrationerna kvarstår, koppla
omedelbart bort kabeln till tändstiftet.
6. KONTAKTA DIN LOKALA AUKTORISERADE
SERVICEVERKSTAD.
MILJÖINFORMATION
Husqvarna produkter för användning utomhus
tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001)
där vi, när så är praktiskt möjligt, använder
komponenter som tillverkas enligt företagets
metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga
faktorer och med möjlighet för återvinning när
produkten ej längre är användbar.
• Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna
har märkts (där så är praktiskt möjligt) för
sortering för återvinning.
• Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig
av med en produkt som ej längre är användbar.
• Om är nödvändigt, kontakta Din lokala
myndighet för information om hur Du skall göra
dig av med produkten.
BORTSKAFFNING AV BRÄNSLE OCH
SMÖRJOLJOR
• Använd skyddskläder när Du hanterar bränsle
och smörjmedel.
• Undvik kontakt med huden.
• Avlägsna bensin och motorolja innan Du
transporterar enheten.
• Kontakta Din lokala myndighet för information
om närmaste plats för återvinning/bortskaffning.
Gör Dig INTE av med förbrukat
bränsle/förbrukad olja via
hushållsavfallet.
Avfallsbränsle/oljor är skadliga, men
kan återvinnas och skall bortforslas
genom godkända kanaler.
Häll INTE ut använda bränslen/oljor i
vattendrag.
Får ej förbrännas
SVENSKA - 4
SIKKERHEDSREGLER
Hvis denne plæneklipper ikke anvendes korrekt, kan den være farlig! Denne
plæneklipper kan forårsage alvorlige skader på brugeren og andre, og advarsler og
sikkerhedsforeskrifter skal følges for at garantere, sikkerhed og effektivitet ved brug af
denne plæneklipper. Brugeren er ansvarlig for at følge de advarsels- og
sikkerhedsforeskrifter, der er angivet i denne brugsvejledning og på plæneklipperen.
Forklaring på symboler på Deres
Husqvarna Master 46
Advarsel
Læs brugsvejledningen grundigt, så
De lærer betjeningsgrebene og
deres funktioner at kende.
Hold altid plæneklipperen på jorden,
når De slår græs. De kan risikere,
at der kastes sten ud, hvis De
vipper eller løfter plæneklipperen.
Hold tilskuere væk. Slå ikke græs,
mens der er folk, specielt børn eller
kæledyr på det område, hvor
græsset skal slås.
Pas på at De ikke får skåret tæer
eller hænder af. Lad ikke hænder
eller fødder komme i nærheden af
en roterende kniv.
Afmonter tændledningen, før De
forsøger at udføre nogen form for
vedligeholdelse, rengøring eller justering,
eller hvis De vil efterlade plæneklipperen
uden opsyn for selv et kort stykke tid.
STOP
Kniven fortsætter med at rotere
efter, at der er slukket for maskinen.
Vent til alle maskinkomponenter er
standset helt, før du rører ved dem.
Generelt
1. Lad aldrig børn eller folk, som ikke er bekendte med
disse brugsvejledninger, benytte plæneklipperen.
Lokale kan sætte begrænsninger for brugerens alder.
2. Benyt kun plæneklipperen på den måde og til de
funktioner, der er beskrevet i denne brugsvejledning.
3. Benyt aldrig plæneklipperen, når De er træt, syg
eller De har indtaget alkohol, narkotika eller medicin.
4. Operatøren eller brugeren er ansvarlig for uheld eller
skader på andre mennesker eller deres ejendom.
Brændstofsikkerhed
ADVARSEL - Benzin er meget brandfarlig
- De skal sørge for at anvende beskyttelsestøj, når
De arbejder med brændstoffer og smøremidler.
- Undgå kontakt med huden
- Fjern benzin og motorolie, inden De transporterer
produktet.
DANSK - 1
-
Opbevar benzin køligt i en beholder, der er
fremstillet specielt til dette formål.
Plasticbeholdere er generelt uegnede.
- Fyld kun brændstof på udendørs og undlad at
ryge ved påfyldning.
- Hæld brændstoffet på INDEN motoren startes.
Fjern aldrig låget til brændstoftanken og påfyld
heller ikke benzin, mens motoren er i gang, eller
mens motoren er varm.
- Hvis der spildes benzin, må motoren ikke forsøges
startet. Fjern i stedet maskinen fra det sted, hvor
benzinen blev spildt, og undgå at skabe
antændingskilder, indtil benzindampene har spredt sig.
- Sæt alle låg tilbage på brændstoftanke og
beholdere og sørg for, at de sidder godt fast.
- Fjern produktet fra påfyldningsområdet, før det startes.
- Brændstoffet skal opbevares på et køligt sted i
god aftstand af åben ild.
Forberedelse
1. Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser, når
du anvender produktet.
2. Det anbefales at bruge høreværn.
3. Sørg for, at der ikke ligger kviste, sten, ben,
ledninger og andet materiale på plænen. Disse
genstande kan blive kastet op af kniven.
4. Før maskinen tages i brug og efter stød, skal der
kontrolleres for tegn på slid eller beskadigelse,
og der foretages reparation efter behov.
5. Udskift slidte eller beskadigede knive med
tilhørende fastspændingsanordninger for at
opretholde balancen.
6. Sørg for at få udskiftet defekte lyddæmpere.
Brug
1. Start ikke motoren i et indelukket område, hvor
der kan samle sig udstødningsgasser (kulilte).
2. Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller ved god
kunstig belysning.
3. Undgå at benytte Deres plæneklipper i vådt
græs, hvor det er muligt.
4. Pas på i vådt græs - De kan risikere at miste fodfæstet.
5. Vær ekstra forsigtig med at bevare fodfæstet på
skråninger, og brug skridsikkert fodtøj.
6. Slå græsset på langs på skråninger, aldrig opad
og nedad.
7. Vær særdeles forsigtig, når De skifter retning på
skråninger.
8. Det kan være farligt at slå græs på skrænter og
skråninger. Klip ikke græs på skrænter eller
stejle skråninger.
9. Gå ikke baglæns, når De bevæger Dem, da De
kan risikere at falde.Gå – løb aldrig.
10. Slå aldrig græsset ved at trække
plæneklipperen mod Dem selv.
11. Stands motoren, inden plæneklipperen skubbes
over overflader, der ikke er græsoverflader, og
ved transport af plæneklipperen til og fra det
område, hvor græsset skal klippes.
12. Benyt aldrig plæneklipperen, hvis skærmene er i
stykker eller uden skærmene er monteret.
SIKKERHEDSREGLER
13. Motorens omdrejningsmax må ikke overskrides, og
regulatorindstillingerne må ikke ændres. Det er
farligt at overstige motorens omdrejningsmax, og
det vil forkorte plæneklipperens levetid.
14 Kobl alle kniv- og drevkoblinger fra før start.
15. Hold altid hænder og fødder væk fra
klippemidlerne, specielt når motoren tændes.
16. Vip ikke plæneklipperen, mens motoren startes.
17. Løft eller bær aldrig en plæneklipper, mens
motoren er i gang.
18. Tændrørsledningen kan være varm - vær forsigtig
ved håndtering.
19. Forsøg ikke at udføre nogen form for
vedligeholdelsesarbejde på Deres plæneklipper,
mens motoren er varm.
20. Stands motoren, og vent, indtil kniven standser:
- inden De forlader plæneklipperen uden opsyn for
selv et kort stykke tid;
21. Slip dødmandsgrebet for at standse motoren, vent,
indtil kniven er stoppet, tag tændledningen ud, og
vent, indtil motoren er kølet ned:
- inden De fylder benzin på
- inden De kontrollerer, renser eller udfører arbejde
på plæneklipperen;
- Hvis De rammer en genstand. Benyt ikke
plæneklipperen, før De er sikker på, at hele
plæneklipperen er driftssikker;
-
Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt.
Voldsomme rystelser kan medføre personskade.
Vedligeholdelse og opbevaring
1. Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer altid er
strammet for at sikre, at plæneklipperen er
driftssikker.
2. Udskift slidte eller beskadigede dele af
sikkerhedshensyn.
3. Brug ved udskiftning kun de knive, knivbolte,
mellemstykker og hjul, der er specificeret for dette
produkt.
4. Opbevar aldrig plæneklipperen med brændstof i
tanken i en bygning, hvor dampe kan komme i
nærheden af åben ild eller gnister.
5. Lad motoren køle ned, inden den opbevares i
nogen form for indelukke.
6. Hold motoren, støjdæmperen, batterikassen og det
sted, hvor brændstoffet opbevares, fri for græs,
blade eller store mængder fedtstof for at nedsætte
risikoen for brand.
7. Hvis brændstoftanken skal temmes, skal dette
gøres udendørs.
8. Ved justering af maskinen skal De være forsigtig
for at undgå, at De får fingrene i klemme mellem
de bevægelige knive og maskinens faste dele.
MONTERINGSVEJLEDNING
1. Anbring nedre håndtag i håndtagsfæsteanordningene. (A)
2. Monter det nederste håndtag, idet det sikres, at de
formede ender sidder korrekt i de tilsvarende
slidser i hver side af plæneklipperen.(B)
3. Press plaststifterne ind på begge sider. (C)
4. Montér øverste håndtag. Glem ikke skiven mellem
møtrik og håndtag. (D)
Håndtagsstopplade
• DE 2 HÅNDTAGSSTOPPLADER SKAL
MONTERES INDEN BRUG
1. Der medfølger 2 stopplader i emballagen. Den ene er
afmærket med -H-, og den anden er afmærket med -V-.
2. Håndtaget låses fast ved, at stoppladerne sættes
på som vist i illustrationen (E).
3. Placér -H- i højre side og -V- i venstre side.
Rekylstarter
1. Monter tændrørs-ledningen.
De skal frigøre bremsen ved at trække dødmandsgrebet
imod håndtaget, før De trækker ud i snoren.
2. Træk i dødmandsgrebet så motorbremsen
frigøres.(F)
3. Træk snoren helt tilbage.
Placér snoren i træksnorsholderen, som er
placeret på håndtaget (G).
Oliepåfyldning
1. Fyld olie på motoren. Flaske med nødvendig
oliemængde følger med klipperen, SAE 30.
INDSTILLING
1. Fjern tændkablet fra tændrøret før indstilling af
klippehøjde.
2. Træk hjulet ud af hakket, og flyt det til ønsket
position. (H1) & (H2)
MOTORINFORMATION
Olie
1. Kontrollér oliestanden regelmæssigt og hver femte
driftstime.
2. Påfyld olie efter behov, således at oliestanden
holdes på FULL-mærket (fuld) på
oliestandsmåleren
3. Brug en SAE 30 firetaktsolie af en god kvalitet.
4. Påfyldning af olie: (J)
a. Fjern oliedækslet.
b. Fyld til FULL-mærket (fuld) på
• Skift olien efter de første fem timers drift og
derefter hver 25. driftstime.
5. Skift altid olien, mens motoren er varm - men ikke
brandvarm. Forsøg aldrig at udføre nogen form for
vedligeholdelse på en varm motor.
Benzin
1. Brug Aspen Miljebenzin eller frisk blyfri benzin
almindelig oletan.
2. BRUG ALDRIG BLYHOLDIG BENZIN
Brug af blyholdig benzin vil få udstødningen til
at ryge og forårsage uoprettelig skade på
motorer, der er udstyret med katalysator.
3. Fyld ikke brændstoftanken, mens motoren er
brandvarm.
4. Fyld ikke brændstoftanken, mens De ryger.
5. Fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører.
6. Tør benzindækslet helt ren for græs og snavs, før
De skruer den af, for at undgå at få snavs ind i
brændstofsystemet.
7. Det anbefales, at De fylder tanken gennem en
tragt med et filter.
8. Tør spildt benzin væk, før De starter motoren.
DANSK - 2
START OG STANDSNING
1. Placér klipperen på et plant underlag. Obs. ikke på
radel, grus og lign. Fyld tanken med blyfrit benzin,
ikke olieblandet. (K)
2. Fyld ikke benzin på mens motoren går. Hvis der
kommer benzin udenfor, spules dette af med vand.
Spul ikke direkt på motoren.
3. Monter tændkablet.
Gasregulering (hvis dette er installeret)
Sæt motorens hastighedsregulering til FAST (hurtig)
‘+’-positionen, før motoren startes (L)
1. Start af kold motor
Tryk hårdt på tipperen 3 gange før den kolde
motor startes.
(Hvis motoren er gået i stå på grund af
bensinmangel, påfyldes benzin og tipperen
aktiviseres 3 gange).(M)
2. Start af varm motor
OBS: Det er normalt ikke nødvendigt at tippe en
varm motor, før den startes. I koldt vejr (55°F/13°C
eller lavere) kan det dog være nødvendigt at bruge
tipperen igen.
3. Træk motorbremsebøjlen op i retning mod det
øverste håndtag, før motoren startes.
Motorbremsebøjlen skal forblive i denne position
for at holde motoren i gang. (N)
4. Slippes motorbremsebøjlen, standser motoren
inden for 3 sekunder.
5. Start motoren ved at trække i starthåndtaget med
en hurtig bevægelse. Indstil ønsket (P)
6. Standsning av motoren
Slipp motorbremsebøjlen.
BRUG
For at undgå smøringsproblemer bør klipperen ikke
anvendes i terræn der hælder mere end 30o.(Q)
Inden klipningen påbegyndes, bør man fjerne grene,
legetøj, sten o.s.v. fra plænen.(R)
Undgå at kniven støder mod fremmedlegemer
såsom sten, rødder o.l., da dette kan medføre at
motorakslen bøjes.
Klip græsset 2 gange om ugen i den stærkeste
vækstperiode.
Klip aldri mere end 1/3 af græslængden, især ikke i
tørre perioder. (S)
Foretag den første klipning med plæneklipperen
indstillet i en af de højeste positioner.
Check resultatet, og sænk derefter klipperen ned i
ønsket højde. Hvis græsset er ekstra langt, kør
langsomt, evt. klip 2 gange.
VEDLIGEHOLDELSE
Fjern altid tændkablet fra tændrøret før
reparation, rengøring eller
vedligeholdelsesarbejde.
Efter 5 timers drift ƒ stram alle skruer og møtrikker.
Check olien.
Når klipperen anbringes på siden skal tændrøret
være højeste punkt
Regelmæssigt
1. Spul eller børst klipperen ren for alt græs, løv
o.l.(T)
2. Check olien.
Håndtér altid kniven med forsigtighed.
De kan komme til skade ved berøring af skarpe
kanter.
BRUG HANDSKER
Udskift Deres metalkniv efter 50 timers
plæneklipning eller to år, alt efter, hvad der
indtræffer først, uden hensyn til dens tilstand.
Hvis kniven er revnet eller beskadiget, skal den
udskiftes med en ny.
1. Slibning og afbalancering af kniven. Fjærn
tændkablet. Skru kniven af og indleve'r den til
slibning og afbalancering på et serviceværksted.
Træk skruen godt til ved montering.
Tilspændningsmoment: 35–40 Nm. (V)
2. Skift olie hver sæson, eller efter 25 timers drift.
Kør motoren varm, fjærn tændkablet, fjern
oliepinden, åben bundproppen og lad olien løbe
ud. Skru proppen til og fyld ny olie på, SAE
30.(W)
3. Motorbremsekablet skal altid være justeret
således at motoren standser inden 3 sekunder.
VIGTIGT! Justering bør foretages af autoriseret
serviceværksted. (X)
DANSK - 3
4. Rengøring af luftfilter. Skruen løsnes, dækslet
fjernes og filteret tages ud. (Z1 & Z2)
5. Vask oil foam-indsatsen i flydende
rengøringsmiddel og vand. Klem det tørt i en
ren klud. Tilsæt 2–3 spiseske fuld olie, og fordel
det godt i filteret.
Transport.
Fjern tændkablet fra tændrøret. Løsn wire/kabelet
fra håndtaget og læg det forsigtigt ned. Undgå
skader på wire/kabel. Tøm benzintanken. Ved
transport med offentlige befordringsmidler skal både
olje- og benzintanken tømmes.
Service
Ved bestilling af reservedele skal klipperens
produktnr. opgives. Kontrollér altid oliestanden efter
servicetilsyn.
Ved plæneklipningssæsonens slutning
1. Udskift knive, bolte, møtrikker eller skruer, hvis
det er nødvendigt.
2. Rengør Deres plæneklipper grundigt.
3. Bed det lokale servicecenter om at rengøre
luftfilteret grundigt og udføre service eller
reparation, som måtte være nødvendig.
4. Dræn motoren for olie og benzin.
Opbevaring af Deres plæneklipper
1. Stil ikke Deres plæneklipper væk umiddelbart
efter brug.
2. Vent indtil motoren er kølet ned for at undgå
eventuel brandfare.
3. Rengør Deres plæneklipper.
4. Opbevar den et køligt, tørt sted, hvor Deres
plæneklipper er beskyttet mod beskadigelse.
VEDLIGEHOLDELSE
Anbefalet service
Deres produkt er specielt identificeret med en
produktmærkeplade i sølv og sort.
Vi anbefaler stærkt, at produktet efterses mindst
én gang om året og oftere, hvis der er tale om
erhvervsmæssig anvendelse.
Vedligeholdelsesskema for motor
Følg time- eller kalenderintervallerne, alt efter hvilke
indtræffer først. Der kræves hyppigere
vedligeholdelse, når driftsforholdene ikke er gode.
Efter de første 5 timer - Skift olie
Hver 5. time eller dagligt - Kontrollér oliestanden.
Rengør fingerbeskyttelse. Rengør rundt om
lyddæmper.
Hver 25. time eller hver sæson - Skift olie, hvis
plæneklipperen benyttes under stor belastning eller
ved høje omgivende temperaturer. Efterse luftfilter.
Hver 50. time eller hver sæson - Skift olie. Efterse
gnistfanger, hvis en sådan er monteret.
Hver 100. time eller hver sæson - Rengør
kølesystemet*. Udskift tændrør.
* Rengør hyppigere under støvede forhold, eller
når luftbåret materiale forekommer eller efter
lang tids drift med klipning af højt, tørt græs.
Motorservicering og -garanti
Der ydes garanti på den motor, Deres
plæneklipper er udstyret med, fra
motorproducenten.
Fejlfinding
Motoren vil ikke starte
1. Kontrollér, at dødmandsgrebet er i
startpositionen.
2. Kontrollér, at der er nok brændstof i tanken, og
at lufthullet er frit.
3. Tag tændrøret ud og rengør det.
4. Benzinen er muligvis for gammel – udskift den,
hvis det er tilfældet. Når benzinen er blevet
udskiftet, kan det tage lidt tid, før den nye benzin
løber igennem.
5. Kontrollér, at knivbolten er strammet. En løs bolt
kan bevirke, at det er svært at starte
plæneklipperen.
6. Hvis motoren stadig ikke vil starte, skal De
øjeblikkeligt afbryde tændrørsledningen.
7. KONSULTER DERES LOKALE GODKENDTE
SERVICECENTER.
Manglende motorkraft og/eller overophedning
1. Afbryd tændrørsledningen, og lad motoren køle
ned.
2. Fjern græs og andet materiale fra
motoromgivelserne og luftindtag samt
undersiden af skjoldet, herunder renden og
ventilatoren.
3. Rengør motorens luftfilter (bed Deres lokale
godkendte servicecenter om at rengøre
luftfilteret grundigt).
4. Benzinen er muligvis for gammel – udskift den,
hvis det er tilfældet. Når benzinen er blevet
udskiftet, kan det tage lidt tid, før den nye benzin
løber igennem.
5. Hvis der stadig ingen motorkraft er og/eller
motoren overopheder, skal De øjeblikkeligt
afbryde tændrørsledningen.
6. KONSULTER DERES LOKALE GODKENDTE
SERVICECENTER.
Overdreven vibration
1. Afbryd tændrørsledningen.
2. Kontrollér, at kniven er monteret korrekt.
3. Hvis kniven er beskadiget eller slidt, skal den
udskiftes med en ny.
4. Hvis rystelserne bliver ved, kan De prøve at
dreje kniven 180º ved først at løsne knivbolten,
derefter dreje kniven og til sidst stramme
knivbolten igen.
5. Hvis vibrationen fortsætter, skal De
øjeblikkeligt afbryde tændrørsledningen.
6. KONSULTER DERES LOKALE GODKENDTE
SERVICECENTER.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Husqvarna Outdoor Products er fremstillet i henhold
til et miljøstyringssystem (ISO 14001), der, hvor det
er praktisk muligt, anvender komponenter, som
fremstilles på den mest ansvarlige vis miljømæssigt,
i overensstemmelse med virksomhedsprocedurer og
med mulighed for genbrug i slutningen af produktets
levetid.
• Emballagen kan genbruges, og
plastikkomponenter er mærket (hvor det er
praktisk muligt) med henblik på kategoriseret
genbrug.
• Miljøbevidsthed er en vigtig faktor ved
bortskaffelse af produkter, der er slidt op.
• Kontakt om nødvendigt Deres lokale
myndigheder for at få oplysninger om
bortskaffelse.
BORTSKAFFELSE AF BRÆNDSTOFFER OG
SMØREOLIER
• De skal sørge for at anvende beskyttelsestøj,
når De arbejder med brændstoffer og
smøremidler.
• Undgå kontakt med huden
• Fjern benzin og motorolie, inden De
transporterer produktet.
• Kontakt Deres lokale myndigheder for at få
oplysninger om Deres nærmeste genbrugs/affaldsstation.
Smid IKKE brugte brændstoffer/olier
ud med husholdningsaffald
Affaldsbrændstoffer/affaldsolier er
skadelige, men kan genbruges og bør
bortskaffes ved hjælp af godkendte
midler.
Smid IKKE brugte brændstoffer/olier i
vand.
Må IKKE antændes
DANSK - 4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Si no lo utiliza correctamente este cortacésped puede ser peligroso! Este cortacésped
puede causar daños serios al operador y a otros. Siga atentamente las advertencias y
medidas de seguridad para garantizar seguridad y eficacia en la utilización de este
cortacésped. El operador es responsable de seguir las advertencias e instrucciones de
seguridad en este manual y en el cortacésped.
Explicación de los símbolos en su Husqvarna Master 46
Advertencia
Lea las instrucciones del usuario con
atención para asegurarse de que
comprende todos los controles y para
qué sirven.
Mantenga siempre el cortacésped en
el suelo si está encendido. Balancear
o elevar el cortacésped podría hacer
que saltasen piedras.
Mantenga al los no usuarios alejados del
cortacésped. No utilice la máquina
mientras haya personas, especialmente
niños, o animales en el área que desea
cortar.
Tenga cuidado con los dedos de los
pies y de las manos. No ponga las
manos o los pies cerca de una cuchilla
rotativa.
Desconecte la bujía de encendido antes
de realizar cualquier tipo de
mantenimiento, limpieza o ajuste, o si va
a dejar el cortacésped almacenado por
cualquier período de tiempo.
STOP
La hoja continúa rotando después de
desconectar la maquina. Esperar hasta
que los componentes de la máquina
hayan parado por completo antes de
tocarlos.
Generalidades
1. No permita nunca a los niños o a las personas que
no estén familiarizadas con estas instrucciones
utilizar el cortacésped. Las regulaciones locales
puede que restrinjan la edad del operador.
2. Sólo utilice el cortacésped de la forma y para las
funciones descritas en estas instrucciones.
3. Nunca opere el cortacésped cuando esté cansado,
enfermo o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicinas.
4. El operador o el usuario es el responsable por
accidentes o daños ocurridos a otras personas o a
su propiedad.
Seguridad de combustible
ADVERTENCIA - La gasolina es muy inflamable
- Lleve ropa de protección al manipular combustibles
y lubricantes.
- Evite el contacto con la piel
- Quite la gasolina y el aceite del motor antes de
transportar el producto.
ESPAÑOL - 1
-
Almacene el combustible en un lugar fresco en un
contenedor específicamente diseñado para este
propósito. En general los contenedores de plástico
no son adecuados.
- llene de combustible al aire libre y no fume mientras
realiza la operación.
- añada el combustible ANTES de arrancar el motor.
No quite nunca la tapa del depósito de combustible
o añada éste con el motor funcionando o cuando
esté caliente.
- si se derrama la gasolina, no intente arrancar la
máquina en el mismo lugar sino retírela del lugar en
donde se derramó la gasolina y evite crear una
fuente de ignición hasta que los vapores de la
gasolina se hayan disipado.
- vuelva a poner las tapas del depósito de
combustible y del contenedor bien apretadas.
- mueva la máquina fuera del área de llenado de
combustible antes de arrancarla.
- Guardar combustibles en un lugar fresco lejos de
llamas.
Preparación
1. Cuando utilice la máquina lleve siempre pantalones
largos y calzado fuerte.
2. Se recomienda el uso de protección para los oídos
3. Asegúrese de que el césped está limpio de palos,
piedras, huesos, alambres y suciedad; podrían ser
lanzados por la cuchilla.
4. Antes de usar la máquina y después de golpearla
accidentalmente, comprobar si hay señal de
desgaste o de daño y reparar si fuera necesario.
5. Cambie las cuchillas desgastadas o dañadas junto
con sus fijaciones a juego para preservar el
equilibrio.
6. Cambie los silenciadores defectuosos.
Uso
1. No arranque el motor en espacios cerrados donde
se puedan acumular los humos del escape
(monóxido de carbono).
2. Utilice el cortacésped sólo a la luz del día o con una
buena luz artificial.
3. Evite utilizar el cortacésped cuando la hierba esté
húmeda, siempre que sea posible.
4. Tenga cuidado cuando el césped esté húmedo;
podría resbalar.
5. En las pendientes, tenga un cuidado extra para no
resbalar, y utilice zapatos antideslizantes.
6. Corte el césped de las pendientes al biés, nunca de
arriba abajo o de abajo arriba.
7. Tenga una precaución extrema al cambiar de
dirección en las pendientes.
8. Cortar el césped en riberas y pendientes puede ser
peligroso. No corte el césped en riberas o
pendientes empinadas.
9. No ande hacia atrás cuando corte el césped, podría
caerse. Siempre ande, nunca corra.
10. Nunca corte el césped tirando del cortacésped
hacia usted.
11. Pare el motor antes de empujar el cortacésped
sobre superficies sin césped y cuando transporte el
cortacésped desde y hasta el área que desea cortar.
12. Nunca utilice el cortacésped con las protecciones
dañadas o sin poner en su lugar.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
13. Nunca haga que el motor funcione a sobrevelocidad
o cambie las fijaciones del regulador. Una velocidad
excesiva es peligrosa y reduce la vida del
cortacésped.
14. Desembrague los embragues de la cuchilla y de
accionamiento antes de arrancar.
15. Mantener las manos y los pies alejados del medio
de corte en todo momento y especialmente al poner
en marcha el motor.
16. No incline el cortacésped al arrancar el motor.
17. Nunca levante o transporte el cortacésped con el
motor funcionando.
18. El alambre de la bujía de encendido puede estar
caliente - tenga cuidado al tocarlo.
19. No intente realizar ningún trabajo de mantenimiento
en el cortacésped con el motor caliente.
20. Pare el motor, y espere hasta que la cuchilla haya
dejado de girar:
- antes de dejar el cortacésped desatendido por
cualquier período de tiempo.
21. Libere el control de presencia de operador para
parar la máquina, espere hasta que la cuchilla se
haya parado, desconecte el cable de la bujía y
espere hasta que el motor se haya enfriado:
- antes de llenar de combustible;
- antes de liberar un objeto atasado;
- antes de comprobar, limpiar o trabajar en la máquina;
-
si choca con un objeto. No utilice el cortacésped hasta
estar seguro de que es totalmente seguro hacerlo;
- si el cortacésped comienza a vibrar de forma
anormal. Revíselo inmediatamente. Una vibración
excesiva podría causar lesiones.
Mantenimiento y almacenamiento
1. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos
apretados para asegurar que el cortacésped está en
una condición segura de trabajo.
2. Por razones de seguridad cambie las piezas
desgastadas o dañadas.
3. Sólo utilice la cuchilla, perno de cuchilla, espaciador e
impulsor de repuesto especificados para este producto.
4. Nunca almacene el cortacésped con combustible en
el depósito dentro de un edificio en donde los
humos puedan alcanzar una llama abierta o chispa.
5. Deje que el motor se enfríe antes de guardar la
máquina en un lugar cerrado.
6. Para reducir el peligro de fuego, mantenga el motor,
silenciador, compartimiento de la batería y el área
de almacenamiento del combustible libres de
césped, hojas o grasa excesiva.
7. Si tiene que vaciar el depósito de combustible,
hágalo al aire libre.
8. Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para
evitar que los dedos se atasquen entre las cuchillas
en movimiento y las piezas fijas de la máquina.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Colocar la parte inferior de la guía en los
dispositivos de fijacifn.(A)
2. Montar el mango inferior asegurándose de que los
extremos se colocan correctamente en las
correspondientes ranuras a cada lado de la
máquina.(B)
3. Introducir bajo presión los pasadores de plástico de
los dos lados.(C)
4. Montar la parte superior de la guía. No olvidarse de
la arandela entre tuerca y guía. (D)
Tope del manillar
• DEBERÁ INSTALAR LOS DOS TOPES DEL
MANILLAR ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.
1. En el paquete hallará dos topes uno marcado con H- y el otro con -V- .
2. Para inmovilizar el manillar en una posición fija,
acople los topes según se muestra en la ilustración
(E).
3. Coloque -H- en el lado derecho y -V- en el izquierdo.
Arranque manual
1. Desconecte el cable de la bujía de encendido.
Libere el freno tirando de la palanca de liberación
del freno (OPC) en el mango antes de tirar del
cordón.
2. Tire del estribo de seguridad para soltar el freno en
el motor (F).
3. Extienda totalmente el cordón de tiro.
4. Coloque el cordón en la guía de cordón de tiro
posicionada en el mango.(G).
Relleno de aceite
1. Rellenar el motor de aceite. Frasco incluído con la
cantidad de aceite necesaria para el cortacésped,
SAE 30.
AJUSTE
1. Desconectar el cable del encendido de la bujía
antes de ajustar la altura del corte.
2. Sacar la rueda de la muesca y moverla a la posición
deseada.(H1) & (H2)
NOTAS ACERCA DEL MOTOR
Aceite
1. Compruebe el nivel de aceite periódicamente y
después de cada cinco horas de funcionamiento.
2. Añada aceite según sea necesario para mantener el
nivel de la marca FULL (LLENO) en la varilla.
3. Utilice un aceite de cuatro tiempos de buena calidad
SAE 30.
4. Para llenar de aceite: (J)
a. Quite la tapa del depósito de aceite
b. Llene hasta la marca FULL (LLENO) en la varilla.
• Cambie el aceite después de las primeras cinco
horas de funcionamiento y en adelante después de
cada 25 horas de trabajo.
5. Siempre cambie el aceite cuando el motor esté
templado - no calient e-. No intente nunca realizar
cualquier tipo de mantenimiento en un motor
caliente.
Gasolina
1. Utilice gasolina normal sin plomo.
2. NO UTILICE NUNCA GASOLINA CON PLOMO
Si utiliza gasolina con plomo hará que salga
humo del tubo de escape y causará daño
irreparable a los motores instalados con
convertidor catalítico.
3. No llene el depósito cuando esté caliente el motor.
4. No llene el depósito cuando esté fumando.
5. No llene el depósito con el motor funcionando.
6. Para evitar introducir suciedad en el sistema de
combustible, limpie toda la hierba y suciedad de la
tapa del depósito de gasolina antes de
desenroscarlo.
7. Se recomienda que llene el depósito a través de un
embudo con filtro.
8. Limpie la gasolina derramada antes de arrancar.
ESPAÑOL - 2
ARRANQUE Y PARADA
1. Colocar el cortacésped en una superficie llana,
pero libre de gravilla, cascajo, etc.. Rellenar el
tanque con gasolina sin plomo, sin contenido de
aceite.(L)
2. Evitar rellenar con gasolina mientras está
funcionando el motor. Eliminar posibles derrames
de gasolina mediante un chorro de agua. No
apuntar el chorro de agua directamente al motor.
3. Se connecta el cable del encendido de la bujía.
Control del regulador de velocidad del motor (si
se monta)
Mueva el control de velocidad del motor a la posición
FAST ´+´ antes de arrancar (L)
1. Arranque de motor frio Apretar bien el cebador 3
veces antes de arrancar el motor frio (Si el motor
ha parado debido a la falta de gasolina, rellenar
de gasolina y apretar el cebador 3 veces.)(M)
2. Arranque de motor caliente ATENCION:
Normalmente no hace falta cebar antes de
arrancar el motor caliente. Sin embargo, si hace
frio (55ºF/13ºC o inferior) puede ser necesario
cebar varias veces.
3. Tirar el aro del freno del motor hasta el manillar
superior antes de poner en marcha el motor. El
aro del freno del motor debe mantenerse en esta
posición para que el motor siga en marcha. (N)
4. Si se suelta el aro del freno del motor, éste se
para dento de 3 segundos.
5. Hacer arrancar el motor tirando de la palanca de
arranque con un movimiento rápido. (P)
6. Parada de motor Soltar el aro del freno del
motor.
USO
Para evitar problemas de engrase se recomienda no
usar el cortacésped en terrenos de inclinaciones
mayores de 30 grados.(Q)
Antes de cortar el césped recoger ramos, juguetes,
piedras, etc. (R)
Evitar que la cuchilla choque con cuerpos extranos,
como p. ej. piedras, raises, etc., que puedan doblar el
eje de motor.
Cuando la hierba crece rápido, es necesario cortar el
césped 2 veces por semana.
No cortar nunca más de una tercera parte del largo
de la hierba, sobre todo en períodos secos. (S)
El primer corte se hace con el cortacésped en una de
las posiciones más altas.
Luego se controla el resultado y se ajusta a la altura
deseada. Si la hierba está muy alta, se recomienda
pasar el cortacésped a poca velocidad o cortar el
césped dos veces seguidas.
MANTENIMIENTO
Siempre desconectar el cable del encendido de la
bujía antes de hacer una reparación, limpieza o
trabajo de mantenimiento. Después de 5 horas de
servicio o reapretar todos los tornillos y tuercas.
Control de aceite. Si el cortacésped es colocado de
costado, el punto más alto debe ser siempre la bujía.
Periodicamente
1. Limpiar el cortacésped con agua o cepillo para
quitar hierba, hojas, etc.(T)
2. Control de aceite.
Siempre maneje la cuchilla con cuidado - los
bordes afilados podrían causar heridas.
UTILICE GUANTES
Cambie su cuchilla metálica después de 50 horas
de cortar el césped o 2 años, lo que ocurra antes
- sin tener en cuenta la condición.
Si la cuchilla está agrietada o dañada, cámbiela
por una nueva.
1. Afilado equilibrado de la cuchilla. Desconectar el
cable de bujía. Se desmonta la cuchilla que es
entregada a un taller mecánico para afilado y
equilibrado. Apretar bien la tuerca al volver a
montar. Momento de torsión: 35-40 Nm.(V)
2. Se recomienda cambiar aceite cada temporada o
después de 25 horas de servicio. Calentar bien el
motor, se desconecta el cable del encindido de
la bujía, remover la varilla indicadora de nivel de
aceite, quitar el tapón de fondo para que salga el
aceite. Volver a colocar el tapón y rellenar de
aceite, SAE 30. (W)
3. El cable del freno del motor siempre debe estar
ajustado de modo que el motor se pare dentro de
3 segundos. IMPORTANTE! Para realizar este
ajuste, dirigirse a un taller autrizado.(X)
ESPAÑOL - 3
4. Limpieza del filtro de aire. Aflojar el tornillo, luego
quitar la tapa y sacar el filtro.(Z1 & Z2)
5. Lave el elemento de espuma aceitada en
detergente líquido y agua. Escurra hasta secarlo
con un trapo limpio. Agregar 2 ó 3 cucharadas de
aceite y distribuirlo bien en el filtro.
Transporte
Plegar la guía. Desconectar el cable del encendido
de la mujía y vaciar el tanque de gasolina. Si la
máquina se transporta en un medio de transporte
publico es necesario vaciarla de gasolina y aceite.
Servicio
Al pedir repuestos indicar el n•mero de producto del
cortacésped. Se recomienda controlar siempre el nivel
de aceite después de la inspección.
Al final de la temporada de cortar el césped
1. Cambie las cuchillas, los pernos, las tuercas o
tornillos, si fuera necesario.
2. Limpie a conciencia el cortacésped
3. Pida a su Centro local de servicio que limpie el
filtro de aire totalmente y realice el servicio o las
reparaciones que procedan.
4. Vacíe el motor de aceite y de gasolina.
Almacenamiento del cortacésped
1. No almacene el cortacésped inmediatamente
después de utilizarlo.
2. Espere a que el motor se enfríe para evitar el
peligro de fuego.
3. Limpie el cortacésped.
4. Almacénelo en un lugar fresco y seco donde el
cortacésped esté protegido del daño.
MANTENIMIENTO
Recomendaciones de servicio
Su producto está identificado como único por una
etiqueta de régimen del producto en color plata y
negro.
Recomendamos encarecidamente servir su
máquina por lo menos cada doce meses, más a
menudo en una aplicación profesional.
Programa de mantenimiento del motor
Siga los intervalos de horas o del calendario, lo que
ocurra antes. Se requiere realizar servicio más
frecuente cuando opere la máquina en condiciones
adversas.
Las primeras 5 horas - Cambie el aceite
Cada cinco horas o diariamente - Compruebe el
nivel de aceite. Limpie el protector del dedo. Limpie
alrededor del silenciador.
Cada 25 horas o cada temporada - Cambie el
aceite si está operando bajo carga pesada o alta
temperatura ambiental. Realice el servicio al
limpiador de aire.
Cada 50 horas o cada temporada - Cambie el
aceite. Inspeccione el apagachispas, si estuviera
instalado.
Cada 100 horas o cada temporada - Limpie el
sistema de enfriamiento. Cambie la bujía.
* Limpie más a menudo bajo condiciones
polvorientas, o cuando hay suciedad en el aire o
después de un funcionamiento prolongado
cortando césped alto y seco.
Servicio del motor y garantía
El motor instalado en su cortacésped está
garantizado por el fabricante del motor.
Localización de averías
El motor no arranca
1. Asegúrese de que la palanca OPC está en la
posición de arranque.
2. Compruebe que hay suficiente combustible en el
depósito y que la ventilación de aire de la tapa
está limpia.
3. Quite y seque la bujía
4. La gasolina podría haberse echado a perder,
cámbiela. Una vez cambiada la gasolina, tardará
algún tiempo en pasar la gasolina limpia por el
filtro.
5. Compruebe que el perno de la cuchilla está
apretado. Un perno suelto podría causar
dificultades al arrancar.
6. Si todavía no arranca el motor, desconecte
inmediatamente el cable de la bujía de encendido.
7. ACUDA A NUESTRO DISTRIBUIDOR OFICIAL
AUTORIZADO MÁS PRÓXIMO.
Falta de potencia en el motor y/o
sobrecalentamiento
1. Desconecte el cable de la bujía de encendido y
deje que se enfríe el motor.
2. Limpie la hierba y la suciedad alrededor del motor
y entradas de aire y debajo de la plataforma
incluyendo el canal de descarga y el ventilador.
3. Limpie el filtro de aire del motor (pida al centro de
servicio local aprobado que limpie a conciencia el
filtro de aire del motor).
4. La gasolina podría haberse echado a perder,
cámbiela. Una vez cambiada la gasolina, tardará
algún tiempo en pasar la gasolina limpia por el
filtro.
5. Si el motor todavía no tiene potencia y/o está
sobrecalentado, desconecte inmediatamente
el cable de la bujía de encendido.
6. ACUDA A NUESTRO DISTRIBUIDOR OFICIAL
AUTORIZADO MÁS PRÓXIMO.
Vibración excesiva
1. Desconecte el cable de la bujía de encendido
2. Compruebe que la cuchilla está correctamente
montada.
3. Si la cuchilla está dañada o desgastada, cámbiela
por una nueva.
4. Si persiste la vibración, gire la cuchilla a través
de 180º soltando primero el perno de la cuchilla,
gírela y vuelva a apretar el perno.
5. Si la vibración persiste, desconecte
inmediatamente el cable de la bujía de
encendido.
6. ACUDA A NUESTRO DISTRIBUIDOR OFICIAL
AUTORIZADO MÁS PRÓXIMO.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Husqvarna Outdoor Products fabrica sus productos
bajo el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
utilizando siempre que sea práctico hacerlo,
componentes fabricados de la forma más
responsable con el medio ambiente, según los
procedimientos de la empresa y con el potencial de
poder reciclarlos al final de la vida útil del producto.
• El embalaje es reciclable y los componentes de
plástico han sido etiquetados (siempre que sea
práctico) para el reciclado categorizado.
• Deberá eliminar el producto al ´final de su vida
útil´ de forma responsable con el medio ambiente.
• Si fuera necesario, consulte con la autoridad local
para obtener información acerca de la mejor
forma de desechar el producto.
ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ACEITES
LUBRICANTES
• Lleve ropa de protección al manipular
combustibles y lubricantes.
• Evite el contacto con la piel
• Quite la gasolina y el aceite del motor antes de
transportar el producto.
• Contacte con la autoridad local para recibir
información acerca de cuál es la estación más
cercana de reciclado/vertedero.
NO elimine los combustibles/aceites
usados con los desperdicios
domésticos.
Los combustibles/aceites de desecho
son perjudiciales, pero pueden ser
reciclados y deberán eliminarse a
través de un servicio reconocido.
NO elimine los combustibles/ aceites
usados en el agua.
NO la incinere
ESPAÑOL - 4
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Se não for utilizada adequadamente, esta máquina de cortar relva pode ser perigosa! Ela
pode causar lesões sérias ao operador e a outros; as advertências e instruções de
segurança devem ser cumpridas para garantir uma segurança e eficácia razoáveis ao
utilizar esta máquina. O operador é responsável pelo cumprimento das instruções de
advertência e segurança deste manual e da máquina de cortar relva.
Explicação dos símbolos da sua
Husqvarna Master 46
-
Retire a gasolina e o óleo de motor antes de
transportar o produto.
Guarde o combustível em local fresco e num recipiente
concebido especificamente para o efeito. De um modo
geral os recipientes plásticos são inadequados.
- o abastecimento de gasolina deve ser feito apenas
ao ar livre; não fume enquanto o fizer.
- adicione o combustível ANTES de fazer o arranque do
motor. Nunca retire a tampa do depósito de combustível
nem adicione combustível enquanto o motor estiver a
funcionar ou enquanto ele estiver quente.
- se derramar gasolina, não tente fazer o arranque do
motor; leve a máquina para longe da área do
derrame e evite criar qualquer fonte de ignição até
os vapores de gasolina se terem dissipado.
- volte a colocar as tampas do depósito de gasolina e
do recipiente de gasolina, fechando-as bem.
- antes de fazer o arranque do motor, leve a máquina
para longe da área de abastecimento de combustível.
- O combustível deve ser armazenado num local
fresco a afastado de quaisquer chamas vivas.
Preparação
1. Quando utilizar o seu produto use sempre calçado
resistente e calças compridas.
2. É recomendado o uso de protecção para os ouvidos
3. Certifique-se de que não existem paus, pedras,
ossos, arames e detritos na relva; estes podem ser
projectados pela lâmina.
4. Antes de utilizar a máquina, e após qualquer
choque, verifique se há sinais de desgaste ou danos
e repare-os se for necessário.
5. Substitua as lâminas gastas ou danificadas
juntamente com os seus dispositivos de fixação em
grupos, para manter o equilíbrio.
6. Substitua os silenciadores avariados.
Utilização
1. Não opere o motor num espaço restrito onde os gases
de escape (monóxido de carbono) se possam acumular.
2. Use a máquina de cortar relva apenas à luz do dia
ou com boa luz artificial.
3. Sempre que possível, evite usar a máquina em relva
molhada.
4. Tome cuidado quando trabalhar sobre relva molhada
porque pode perder o equilíbrio.
5. Seja especialmente cuidadoso nos declives,
adoptando uma posição firme, e usando calçado
que não escorregue.
6. Corte a relva de declives deslocando-se à largura da
face dos mesmos e nunca para cima e para baixo.
7. Seja extremamente cuidadoso quando mudar de
direcção nos declives.
8. Pode ser perigoso cortar a relva de declives e
margens. Não corte a relva em encostas ou
declives íngremes.
9. Não recue ao cortar a relva, pois pode tropeçar. Ande
sempre com um passo moderado. Não corra nunca.
10. Nunca corte a relva dirigindo a máquina para si.
11. Pare o motor antes de empurrar a máquina de cortar
relva sobre superfícies não relvadas e quando a
transportar para e da área cuja relva vai ser cortada.
12. Nunca opere a máquina de cortar relva com as
protecções danificadas ou sem as mesmas no seu
lugar.
-
Advertência
Leia as instruções do utilizador
cuidadosamente para ter a certeza de
que compreende todos os controlos e
a sua função
Mantenha sempre a máquina de cortar
relva sobre o chão quando estiver a
cortar relva. Se inclinar ou levantar a
máquina poderá provocar a projecção
de pedras.
Mantenha os observadores afastados.
Não corte a relva enquanto houver
pessoas, especialmente crianças e
animais, na área que vai cortar.
Cuidado para não cortar os dedos dos
pés ou as mãos. Não coloque as mãos
ou os pés perto de uma lâmina
rotativa.
Desligue a vela de ignição antes de
tentar executar qualquer trabalho de
manutenção, limpeza ou ajuste, ou
sempre que deixar a máquina de
cortar relva sem supervisão durante
algum tempo.
STOP
A lâmina continua a girar depois da
máquina ser desligada.Espere até que
todos os componentes estejam
completamente parados antes de lhes
tocar.
Generalidades
1. Não permita a utilização da máquina de cortar relva
por crianças ou pessoas não familiarizadas com
estas instruções. Os regulamentos locais podem
restringir a idade do operador.
2. Utilize a máquina de cortar relva apenas do modo e
para as funções descritas nestas instruções.
3. Nunca use a máquina de cortar relva quando estiver
cansado, doente ou sob a influência de álcool,
drogas ou medicamentos.
4. O operador ou utilizador é responsável por
acidentes ou perigos causados a outras pessoas ou
à propriedade das mesmas.
Segurança do Combustível
ADVERTÊNCIA - A gasolina é altamente inflamável
- Use vestuário de protecção ao manusear os
combustíveis e lubrificantes.
- Evite o contacto com a pele.
PORTUGUES - 1
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
13. Não trabalhe com o motor a velocidades excessivas
nem altere o ajuste do regulador. Uma velocidade
excessiva é perigosa e reduz a vida útil da máquina
de cortar relva.
14. Antes de fazer o arranque do motor, desengate
todas as lâminas e embraiagens.
15. Mantenha as mãos e os pés sempre afastados dos
dispositivos de corte, especialmente quando ligar o motor.
16. Quando fizer o arranque do motor, não incline a
máquina de cortar relva.
17. Nunca levante ou transporte uma máquina de cortar
relva com o motor a funcionar.
18. O fio da vela de ignição pode estar quente manuseie com cuidado.
19. Não tente executar qualquer trabalho de
manutenção na sua máquina de cortar relva
enquanto o motor estiver quente.
20. Pare o motor e espere até a lâmina parar:- antes de deixar a máquina de cortar relva sem
supervisão durante um certo intervalo de tempo.
21. Solte o Controlo de Presença do Operador a fim de
parar o motor, espere até a lâmina parar, desligue o
cabo da vela de ignição e espere até o motor arrefecer:- antes de reabastecer com combustível;
- antes de eliminar uma obstrução;
- antes de verificar, limpar ou executar qualquer
trabalho na máquina;
-
se bater contra um objecto. Não utilize a máquina
de cortar relva até se certificar de que ela está em
condições operacionais seguras;
- se a máquina começar a vibrar de maneira anormal.
Verifique imediatamente. Uma vibração excessiva
pode provocar ferimentos.
Manutenção e Armazenamento
1. Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos
apertados, para ter a certeza de que a máquina de
cortar relva está em condições operacionais seguras.
2. Por razões de segurança, substitua as peças gastas
ou danificadas.
3. Use apenas a lâmina, parafuso da lâmina,
espaçador e rotor especificados para este produto.
4. Nunca guarde a máquina de cortar relva com o depósito
com combustível num edifício onde os vapores possam
entrar em contacto com chamas desprotegidas ou faíscas.
5. Deixe o motor arrefecer antes de guardar a máquina
em qualquer recinto.
6. Para reduzir o risco de incêndio mantenha o motor,
silenciador, compartimento da bateria e área de
armazenamento de combustível isentos de relva,
folhas ou massa lubrificante excessiva.
7. Se tiver de drenar o depósito de combustível, faça-o
ao ar livre.
8. Seja cuidadoso ao ajustar a máquina para evitar prender os
dedos nas lâminas rotativas e nas peças fixas da mesma.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1. Colocar o cabo inferior nos pontos de fixação do
mesmo.(A)
2. Montar o punho inferior assegurando-se de que as
extremidades estão correctamente posicionadas nas
inclinações correspondentes de cada um dos lados
do corta-relva. (B)
3. Premer as cavilhas de plástico em ambos os lados.(C)
4. Montar os cabos superiores.Obs.: usar arruela
entre as porcas e os cabos. (D)
Dispositivo de Bloqueio da Pega
• ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DEVE
INSTALAR OS DOIS DISPOSITIVOS DE
BLOQUEIO DA PEGA
1. Dentro da embalagem encontrará 2 dispositivos de
bloqueio, um marcado -H- e outro marcado -V-.
2. Para travar a pega numa posição fixa, prenda os
dispositivos como se indica na ilustração (E).
3. Coloque -H- do lado direito e -V- do lado esquerdo.
Sistema de Arranque com Recolha
1. Desligue o cabo da vela de ignição.
Antes de puxar a corda de arranque, deve libertar o
travão puxando a alavanca de CPO na direcção da
pega.
2. Puxe o controlo da presença do operador para
libertar o travão do motor.(F)
3. Estenda completamente a corda de arranque.
4. Posicione a corda na guia da corda de arranque
situada na pega. (G).
Enchimento de óleo
1. Encher óleo no motor. Acompanha o cortador de relva um
recipinte com a quantidade de óleo necessária, SAE 30.
AJUSTE
1. Tirar o fio de tomada, antes de ajustar a altura de
corte.
2. Puxar a roda para fora da marca e mudar para a
posição desejada (H1) & (H2)
NOTAS SOBRE O MOTOR
Óleo
1. Verifique o nível de óleo periodicamente e ao fim de
cada cinco horas de funcionamento.
2. Ateste o óleo consoante necessário, para manter o
nível na marca CHEIO da vareta.
3. Use um óleo SAE 30 de boa qualidade para
motores a quatro tempos.
4. Para atestar o óleo: (J)
a. Retire o bujão de enchimento de óleo.
b. Encha até à marca CHEIO da vareta.
• Mude o óleo ao fim das primeiras cinco horas de
funcionamento e em seguida de 25 em 25 horas.
5. Mude sempre o óleo quando o motor estiver
aquecido, mas não quente; nunca tente efectuar
qualquer manutenção num motor quente.
Gasolina
1. Use gasolina regular sem chumbo nova.
2. NUNCA USE GASOLINA COM CHUMBO
O uso de gasolina com chumbo causa fumos de
escape que danificam irreparavelmente os
motores equipados com catalisadores.
3. Não encha o depósito de gasolina com o motor
quente.
4. Não encha o depósito de gasolina enquanto estiver
a fumar.
5. Não encha o depósito de gasolina com o motor a
funcionar.
6. Para evitar a entrada de sujidade no sistema de
combustível, limpe toda a relva e sujidade do bujão
de enchimento da gasolina antes de o desapertar.
7. Recomenda-se encher o depósito de gasolina
utilizando um funil com filtro.
8. Limpe todos os derrames antes de fazer o arranque
do motor.
PORTUGUES - 2
ARRANQUE E PARAGEM
1. Colocar o cortador num fundamento plano. Obs.:
Não sobre saibro, cascalho,, ou semelhante.
Encher o tanque com gasolina sem chumbo,
isenta de óleo. (K)
2. Não encher gasolina enquanto o motor estiver a
funcionar. Um eventual derramamento de gasolina
deve ser lavado com água. Não lavar com água
directamente no motor.
3. Montar o fio de tomada.
Controlo do Acelerador (se instalado)
Desloque o controlo da velocidade do motor para a
posição RÁPIDO (FAST) ‘+’ antes de fazer o arranque
do motor. (L)
1. Arranque do motor frio
Premer com firmeza 3 vezes a membrana de
injecção, antes de arrancar o motor frio. (No caso
de o motor parar por falta de gasolina e premer 3
vezes a membrana de injecção.)(M)
2. Arranque do motor quente
OBS: Generalmente, não é necessário utilizar a
bomba de injecção ao arrancar um motor já
quente. No entanto, se fizer frio (13°C ou inferior)
pode haver necessidade de repetir a injecção.
3. Puxe o arco do freio do motor até chegar na altura
do cabo superior antes de iniciar o motor. O arco
do freio do motor deve ser segurada nesta
posição para manter o motor em movimento. (N)
4. Soltando o arco o motor deixará de funcionar
dentro de 3 segundos.
5. Arrancar o motor mediante uma puxada forte no
cabo de arranque.(P)
6. Paragem do motor
Solte o arco do freio do motor.
UTILIZAÇÃO
O cortador não deve ser utilizado em terrenos com
declives superiores a 30 grados. Poderão, assim,
surgir problemas com a lubrificação do motor.(Q)
Antes de começar o corte, deverão ser removidos da
relva os galhos, brinquedos, pedras, etc.(R)
Evitar que a faca se embata em corpos estranhos
como pedras, raízes e semelhantes, já que isto
poderá entortar o eixo do motor.
No caso de forte crescimento, cortar 2 vezes por
semana.
Nunca cortar mais que 1/3 do comprimento da relva,
especialmente em períodos secos. (S)
Da primeira vez, cortar em grande altura.
Controlar o resultado e abaixar à altura desejada. Se
a relva for demasiado alta, manejar devagar, cortando
eventualmente duas vezes.
MANUTENÇÃO
Tirar sempre o fio de tomada antes de reparações,
limpeza ou trabalhos de manutenção.
Depois de 5 horas, apertar parafusos e porcas.
Controlar o óleo.
Quando o cortador for deitado num lado, a vela
devará constituir o ponto mais alto.
Com regularidade
1. Eliminar toda relva, folhas, etc. do cortador
mediante água ou uma escova.(T)
2. Controlar o óleo.
Seja sempre muito cuidadoso ao manusear a
lâmina; arestas cortantes podem causar lesões.
USE LUVAS. Substitua a lâmina metálica após 50
horas de corte de relva ou após 2 anos,
consoante o que ocorrer mais cedo, e
independentemente do estado da mesma.
Se a lâmina estiver rachada ou danificada
substitua por uma nova.
1. Afiação e calibragem da faca. Tirar o fio de
tomada. Retirar a faca e entregá-la para afiação e
calibragem numa oficina de serviços. Apertar bem
o parafuso na montagem. Momento de aperto: 3540 Nm. (V)
2. Trocar o óleo em cada sazão ou após 25 horas.
Utilizar até esquentar o motor, tirar o fio de
tomada, retirar a vareta, abrir a tampa de fundo e
deixar escorrer o óleo. Aparafusar a tampa de
fundo e encher óleo novo, SAE 30. (W)
3. O cabo do freio do motor deve estar sempre
reulado para parar o motor dentro de 3 segundos.
IMPORTANTE! Para retificação entre em contato
com um revendedor autorizado.(X)
4. Limpeza do filtro de ar. Soltar o parafuso, tirar a
tampa e tirar o dispositivo de filtração. (Z1 & Z2)
PORTUGUES - 3
5. Lave o elemento de espuma de óleo em
detergente líquido e água. Esprema até ficar seco
num pano limpo. Adicione 2–3 colheres de sopa
de óleo e distribua bem no filtro.
Transporte
Tirar o fio de tomada. Soltar o cabo da alavanca,
antes de deitá-lo com cuidado. Evitar danos no cabo.
Esvaziar o tanque de gasolina. No caso de transporte
público, tanto a gasolina como o óleo deverão ser
esvaziados.
Assisténcia técnica
Aquando da encomenda de peças sobressalentes,
indicar o no de produto cortador. Depois do serviço de
assistência técnica, controlar sempre o nivel de óleo.
No Fim da Estação de Crescimento da Relva
1. Substitua a lâmina, cavilhas, porcas ou parafusos,
caso seja necessário.
2. Limpe meticulosamente a sua máquina de cortar
relva.
3. Peça ao seu Centro de Assistência local para
limpar completamente o filtro de ar e executar
qualquer manutenção ou reparação necessárias.
4. Drene o óleo e a gasolina do motor.
Armazenamento da Máquina de Cortar Relva
1. Não armazene a sua máquina de cortar relva
imediatamente após utilização.
2. Espere até o motor arrefecer para evitar o risco de
incêndio.
3. Limpe a sua máquina de cortar relva.
4. Guarde-a num local fresco e seco onde ela fique
protegida contra danos.
MANUTENÇÃO
Recomendações de Manutenção
O seu produto está identificado de forma única
por uma etiqueta prateada e preta com as
especificações do produto.
Recomendamos vivamente que providencie a
manutenção do seu produto pelo menos uma vez
por ano, ou com mais frequência no caso de o
utilizar numa aplicação profissional.
Programa de Manutenção do Motor
Cumpra os intervalos de manutenção, horas ou
estações, consoante o que ocorrer em primeiro lugar.
Se a máquina funcionar em condições adversas é
necessário uma manutenção mais frequente.
Primeiras 5 horas - Mude o óleo.
De 5 em 5 horas ou diariamente - Verifique o nível
de óleo. Limpe a protecção do dedo. Limpe em redor
do silenciador.
De 25 em 25 horas ou todas as estações - Mude o
óleo se estiver a trabalhar sob uma carga grande ou
a uma temperatura ambiente alta. Execute a
manutenção do filtro de ar.
De 50 em 50 horas ou todas as estações - Mude o
óleo. Inspeccione o supressor de faíscas, se este
estiver instalado.
De 100 em 100 horas ou todas as estações Limpe o sistema de refrigeração*. Substitua a vela de
ignição.
* Limpe com mais frequência se trabalhar em
condições poeirentas ou se houver detritos
presentes no ar, ou depois de uma operação
prolongada de corte de relva alta e seca.
Manutenção e Garantia do Motor
O motor instalado na sua máquina de cortar relva
tem a garantia do fabricante do motor.
Identificação de Avarias
O Motor Não Arranca
1. Certifique-se de que a alavanca de CPO está
na posição de arranque.
2. Verifique que existe combustível suficiente no
depósito e que a ventilação da tampa está
desobstruída.
3. Retire e seque a vela de ignição.
4. A gasolina pode estar estragada; substitua-a.
Uma vez substituída a gasolina pode demorar uns
momentos até a gasolina nova entrar no sistema.
5. Verifique que o parafuso da lâmina está apertado.
Um parafuso frouxo pode causar dificuldades no
arranque.
6. Se o motor ainda não arrancar, desligue
imediatamente o cabo da vela de ignição.
7. CONSULTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA
LOCAL APROVADO.
Falta de Potência do Motor e/ou
Sobreaquecimento
1. Desligue o cabo da vela de ignição e deixe o
motor arrefecer.
2. Limpe as aparas de relva e detritos em volta do
motor, nas admissões de ar e sob a carcaça,
incluindo a calha e a ventoinha.
3. Limpe o filtro de ar do motor (Peça ao seu Centro
de Assistência Local Aprovado para limpar o filtro
de ar do motor meticulosamente).
4. A gasolina pode estar estragada; substitua-a.
Uma vez substituída a gasolina pode demorar uns
momentos até a gasolina nova entrar no sistema.
5. Se motor ainda não tiver potência e/ou
sobreaquecer, desligue imediatamente o cabo
da vela de ignição.
6. CONSULTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA
LOCAL APROVADO.
Vibração Excessiva
1. Desligue o cabo da vela de ignição.
2. Verifique que a lâmina está correctamente instalada.
3. Se a lâmina estiver danificada ou gasta substituaa imediatamente por uma nova.
4. Se a vibração persistir, rode a lâmina um ângulo
de 180° desapertando em primeiro lugar o
parafuso desta, rodando a lâmina e em seguida
apertando novamente o parafuso.
5. Se a vibração persistir, desligue
imediatamente o cabo da vela de ignição.
6. CONSULTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA
LOCAL APROVADO
INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Os produtos Husqvarna Outdoor Products são
fabricados ao abrigo de um Sistema de Gestão
Ambiental (ISO 14001) usando, sempre que possível,
componentes fabricados da maneira mais
responsável para com o ambiente, de acordo com os
procedimentos da empresa, e com o potencial de
reciclagem no fim da vida útil dos mesmos.
• A embalagem é reciclável e os componentes
plásticos foram identificados com uma etiqueta
(sempre que possível) para facilitar a reciclagem
por categorias.
• Ao eliminar o produto no fim da sua vida útil é
necessário estar alerta para as questões
ambientais.
• Se necessário, contacte as autoridades locais
para obter informações relativas à eliminação.
ELIMINAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES
• Use vestuário de protecção ao manusear os
combustíveis e lubrificantes.
• Evite o contacto com a pele.
• Retire a gasolina e o óleo de motor antes de
transportar o produto.
• Contacte as autoridades locais para obter
informações sobre a estação de
reciclagem/eliminação mais próxima.
NÃO descartar e/ou óleos usados
juntamente com o lixo doméstico.
Os combustíveis e/ou os óleos usados
são perigosos, mas podem ser
reciclados e devem ser eliminados em
instalações autorizadas.
NÃO despejar combustíveis e/ou óleos
usados em cursos de água.
NÃO incinerar
PORTUGUES - 4
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Se non viene usato in modo corretto, questo tosaerba può essere pericoloso! Questo tosaerba
può causare lesioni gravi all’operatore e alle persone presenti; per questo motivo è importante
rispettare gli avvisi di pericolo e le istruzioni di sicurezza per garantire che venga usato con un
certo grado di sicurezza ed efficacia. Ricade sull’operatore la responsabilità di osservare gli avvisi
di pericolo e le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e applicate sul tosaerba.
Spiegazione dei simboli sul vostro
Husqvarna Master 46
-
Eliminare la benzina e l’olio motore prima di
trasportare il prodotto.
Conservare la benzina in un luogo fresco e in una
tanica idonea. Le comuni taniche in plastica non
sono adatte.
- Rifornire solo all’esterno e non fumare durante il
rifornimento.
- Aggiungere benzina PRIMA di avviare il motore. Non
togliere mai il tappo del serbatoio né aggiungere
benzina quando il motore è acceso o caldo.
- Se la benzina viene versata, non tentare di avviare il
motore ma allontanare invece il tosaerba dalla zona
del rifornimento ed evitare di creare scintille fino a
quando i vapori di benzina non si sono dissipati.
- Rimontare saldamente i tappi dei serbatoi e delle
taniche di benzina.
- Prima dell’avviamento, allontanare il tosaerba dalla
zona di rifornimento.
- Il carburante va conservato in luogo fresco lontano
da fiamme scoperte.
Preparazione
1. Durante l’impiego del tosaerba indossare sempre
scarpe pesanti e calzoni lunghi.
2. Si raccomanda l’uso di protettori auricolari.
3. Accertarsi che sul tappeto erboso non vi siano
rametti, sassi, ossa, fili di ferro o detriti che
potrebbero essere lanciati dalla lama.
4. Prima di usare la macchina e dopo qualsiasi
impatto, controllare se vi sono segni di usura o di
danni e riparare come richiesto.
5, Sostituire sia le lame usurate o danneggiate sia la
rispettiva bulloneria per mantenere bilanciato il
tosaerba.
6. Far sostituire i silenziatori difettosi.
Impiego
1. Non azionare il tosaerba in spazi limitati dove i gas
di scarico (monossido di carbonio) possono
concentrarsi.
2. Usare il tosaerba solo di giorno o con una buona
illuminazione notturna.
3. Se possibile, evitare di usare il tosaerba quando
l’erba è bagnata.
4. Prestare attenzione sull’erba bagnata, dato che è
facile scivolare.
5. Sui pendii, prestare un’attenzione ancora maggiore
e indossare calzature che non scivolino.
6. Sui pendii, tosare l’erba orizzontalmente e mai
avanti e indietro lungo il pendio.
7. Prestare la massima attenzione quando si cambia
direzione sui pendii.
8. La tosatura dell’erba lungo argini e pendii puo'
essere pericolosa. Non tosare l’erba lungo argini o
pendii rigidi.
9. Non camminare all’indietro durante la tosatura
dell’erba dato che è facile inciampare. Camminare,
non correre.
10. Non tagliare mai l’erba tirando il tosaerba verso se
stessi.
11. Spegnere il motore prima di spingere il tosaerba su
superfici non erbose e quando lo si trasporta avanti
e indietro dalla zona da tosare.
12. Non azionare mai il tosaerba con protezioni
danneggiate o mancanti.
-
Avvertenze
Leggere attentamente le istruzioni per
l’utilizzatore e controllare di aver capito
a fondo il funzionamento di tutti i
comandi.
Non sollevare mai il tosaerba dal
terreno. Se il tosaerba viene inclinato o
sollevato, è possibile essere colpiti da
pietre
Tenersi lontani da terzi. Non tosare
l’erba se vi sono persone e in modo
particolare bambini o animali, nella
zona da tosare
Fare attenzione a non tagliarsi dita o
mani. Non avvicinare mani o piedi ad
una lama rotante.
Scollegare la candela prima di
eseguire operazioni di manutenzione,
pulizia, regolazione o quando si deve
lasciare il tosaerba incustodito anche
per un attimo.
STOP
La lama continua a ruotare anche
dopo aver spento la macchina. Prima
di toccarli, attendere sino a che tutti i
componenti si siano arrestati
completamente.
In generale
1. Non lasciare che bambini o persone che non
conoscono queste istruzioni usino il tosaerba. La
legislazione vigente potrebbe limitare l’età
dell’operatore.
2. Usare il tosaerba solo nel modo e per gli utilizzi
descritti in questo manuale.
3. Non azionare mai il tosaerba quando si è stanchi,
ammalati o sotto l’influsso di alcol, droghe o
medicine.
4. L’operatore o l’utilizzatore sono responsabili degli
incidenti o dei rischi causati ad altre persone o ai
loro beni.
Impiego sicuro del carburante
AVVISO - La benzina è altamente infiammabile
- Indossare indumenti protettivi quando si
maneggiano combustibili e lubrificanti.
- Evitare il contatto con la pelle.
ITALIANO - 1
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
13. Non accelerare il motore e non modificare le tarature
del regolatore. Una velocità eccessiva è pericolosa e
accorcia la vita utile del tosaerba.
14. Prima dell’avviamento, disinnestare tutte le frizioni
delle lame e di comando.
15. Tenere sempre mani e piedi lontani dai dispositivi di
taglio, specialmente durante l’accensione del motore.
16. Non inclinare il tosaerba quando si avvia il motore.
17. Non sollevare né trasportare un tosaerba con il
motore acceso.
18. Il filo della candela potrebbe essere caldo maneggiarlo con attenzione.
19 Non tentare interventi di manutenzione sul tosaerba
quando il motore è caldo.
20. Spegnere il motore e attendere fino a quando la
lama si è fermata:
- prima di lasciare il tosaerba incustodito anche per un
attimo.
21. Rilasciare il Comando presenza operatore per
spegnere il motore, attendere fino a quando la lama
si è fermata, scollegare il cavo della candela e
attendere fino a quando il motore si è raffreddato:
- prima del rifornimento;
- prima di eliminare un intasamento;
- prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina;
- se si colpisce un oggetto. Non usare il tosaerba fino
a quando non avete la certezza che il suo impiego è
completamente sicuro;
-
se il tosaerba comincia a vibrare in modo insolito. In
questi casi controllarlo immediatamente. Delle
vibrazioni eccessive possono causare lesioni.
Manutenzione e rimessaggio
1. Mantenere sempre dadi, bulloni e viti ben saldi per
avere la certezza che il tosaerba sia sempre in
ottime condizioni di lavoro.
2. Per motivi di sicurezza, sostituire le parti usurate o
danneggiate.
3. Usare solo la lama di ricambio con il rispettivo
bullone, distanziale e girante di tipo specifico per
questo prodotto.
4. Non tenere mai un tosaerba con il serbatoio pieno di
benzina all’interno di un edificio dove vi sia la
possibilità che i fumi possano raggiungere fiamme
vive o scintille.
5. Lasciare raffreddare il motore prima di metterlo in un
vano chiuso.
6. Per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il
motore, la marmitta, il vano portabatterie e la zona in
cui si conserva il carburante, privi di erba, foglie o
grasso in eccesso.
7. Se il serbatoio del carburante deve essere scaricato,
farlo all’aperto.
8. Prestare attenzione durante la registrazione della
macchina ad evitare che le dita rimangano
intrappolate tra le lame in movimento o le parti fisse
della macchina.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1. Mettere il manubrio inferiore nel suo fermo.(A)
2. Posizionate il manubrio inferiore assicurandosi che
le estremità siano bene in sede negli incavi ai lati
del rasaerba.(B)
3. Premere le spine di plastica su ambedue i lati. (C)
4. Montare il manubrio superiore. Non dimenticare la
rondella fra dado e manubrio.(D)
Fermo dell’impugnatura
• I DUE FERMI DELL’IMPUGNATURA DEVONO
ESSERE MONTATI PRIMA DELL’USO
1. Nella confezione vi sono due fermi, uno marcato -He uno -V-.
2. 1Per bloccare l’impugnatura in posizione fissa,
attaccare i fermi come indicato in figura (E).
3. Montare il fermo -H- sul lato destro e quello -V- sul
lato sinistro.
Cavo di accensione
1. Scollegare il cavo della candela.
Prima di tirare il cavo di accensione bisogna
disinnestare il freno tirando la leva OPC verso
l’impugnatura
2. Tirare la leva presenza operatore (OPC) per
disinnestare il freno sul motore.(F)
3. Tirare completamente fuori il cavo di accensione.
4. Infilare il cavo di accensione nella rispettiva guida
situata sull’impugnatura (G).
Riempimento dell'olio
1. Versare l'olio nel motore. Una bottiglia con l'olio
necessario accompagna la falciatrice. SAE 30.
REGOLAZIONE
1. Rimuovere il cavo di accensione prima di regolare
l'altezza di falciatura.
2. Tirare la ruota fuori dalla tacca e spostarla nella
posizione desiderata. (H1) & (H2)
NOTE SUL MOTORE
Olio
1. Controllare periodicamente il livello dell’olio ogni
cinque ore di funzionamento.
2. Aggiungere olio come richiesto per mantenere il
livello fino al MASSIMO sull’astina di livello.
3. Usare olio SAE 30 di buona qualità per motori a
quattro tempi.
4. Per rifornire con olio: (J)
a. Togliere il tappo di rifornimento.
b. Riempire fino al segno di massimo sull’astina di
livello.
• Sostituire l’olio dopo le prime cinque ore di
funzionamento, e in seguito ogni 25 ore di lavoro.
5. Cambiare sempre l’olio quando il motore è caldo,
ma non bollente; non tentare mai di eseguire la
manutenzione su di un motore caldo.
Benzina
1. Usare benzina senza piombo di tipo normale.
2. NON USARE MAI BENZINA COL PIOMBO
Se si usa la benzina col piombo si causerà del
fumo dallo scarico e si danneggeranno i motori
muniti di convertitore catalittico.
3. Non riempire il serbatoio quando il motore è caldo.
4. Non riempire il serbatoio se si sta fumando.
5. Non riempire il serbatoio quando il motore è acceso.
6. Per evitare di far penetrare delle impurità
nell’impianto, pulire via erba e sporcizia dal tappo di
rifornimento della benzina prima di svitarlo.
7. Si raccomanda di riempire il serbatoio usando un
imbuto dotato di filtro.
8. Ripulire dall’eventuale benzina versata, prima di
avviare il motore.
ITALIANO - 2
AVVIAMENTO E ARRESTO
1. Piazzare la falciatrice su fondo piano. Attenzione,
non su ghiaia, sassi o simili. Riempire il serbatoio
con benzina senza piombo, non miscelata con
olio. (K)
2. Non versare benzina mentre il motore é in marcia.
Eventuali perdite di benzina devono venire
risciacquate con acqua. Non spruzzare
direttamente sul motore.
3. Accoppiaménto: il cavo di accensione.
Comando acceleratore (se in dotazione)
Spostare il comando acceleratore sulla posizione
FAST “+” prima dell’avviamento. (L)
1. Avviamento del motore freddo
Premere con fermezza il primer 3 volte prima di
avviare il motore freddo. (Ance nel caso in cui il
motore dovesse arrestarsi per mancanza di
carburante, rifare il pieno e premere il primer 3
volte). (M)
2. Avviamento del motore caldo
NOTA: Il primer non è generalmente necessario
quando si avvia di nuovo un motore gi¡ caldo.
Tuttavia se fa freddo, (13ºC o meno) put in certi
casi essere necessario ripetere l'azione
precedente.
3. Prima di avviare il motore, tirare la leva del freno
del motore sino all´impugnatura superiore. Per
mantenere il motore in funzione bisogna
mantenere la leva del freno del motore in questa
posizione. (N)
4. Se lasciate la leva del freno del motore,
quest´ultimo si fermerà in 3 secondi.
5. Avviare il motore tirando decisamente la maniglia
di avviamento. (P)
6. Arresto del motore
Lasciare la leva del freno del motore.
IMPIEGO
Per evitare problemi di lubrificazione, la falciatrice non
deve essere usata su terreno in pendenza di oltre 300..
(Q)
Prima di iniziare la falciatura, si devono allontanare
dal prato rami, giocattoli, pietre etc.(R)
Evitare che il coltello colpisca corpi estranei, come
pietre, radici, ecc., poichè ciò potrebbe causare la
rottura dell'asse motore.
Falciare l'erba 2 volte la settimana nel periodo della
massima crescita.
Non tagliare mai più di 1/3 della lunghezza dell'erba.
(S)
Ciò specialmente nei periodi di siccità. La prima volta,
falciare con la falciatrice regolata ad una della
maggiori altezze d'erba.
Controllare il risultato e portare quindi la falciatrice
all'altezza desiderata. Se l'erba è molto alta, falciare
lentamente, eventualmente falciare 2 volte.
MANUTENZIONE
Rimuovere sempre il cavo di accensione prima di
riparazioni, pulizie o lavori de manutenzione.
Dopo 5 ore di funzionamento stringere viti e dadi.
Controllare l'olio.
Portando la falciatrice sul fianco, fare attenzione che
la candela sia il punto pif alto.
Ad Intervalli Regolari
1. Spruzzare o spazzolare la falciatrice eliminando
cos l’erba, foglie etc. (T)
2. Controllare l'olio.
Maneggiare sempre con attenzione la lama - i
bordi taglienti potrebbero causarvi ferite.
INDOSSARE GUANTI
Sostituire la lama in metallo dopo 50 ore di taglio
o 2 anni, l’intervallo che si presenta per primo,
indipendentemente dalle condizioni della lama
stessa.
Se la lama è tagliata o danneggiata, sostituirla con
una nuova.
1. Rettifica e bilanciamento del coltello. Rimouvere il
cavo de accensione dalla candela. Smontare il
coltello e consegnarlo ad una officina di servizio per
la rettifica ed il bilanciamento. Stringere bene le viti
al rimontaggio. Momento torcente: 35-40 Nm.(V)
2. Cambiare l'olio ogni stagione oppure dopo 25 ore di
funzionamento. Quando il motore è caldo,
rimuovere il cavo di accensione, svitare l'asta
livello olio, togliere il tappo di fondo e svuotare l'olio.
Invitare il tappo e versare il nuovo olio, SAE 30.(W)
3. Il filo del freno del motore deve sempre essere
regolato in modo che il motore si fermi entro 3
secondi. ATTENZIONE! Per la regolazione
rivolgersi ad una stazione di servizio autorizzata.(X)
ITALIANO - 3
4. Pulizia del filtro aria. Allentare le viti, rimuovere il
coperchio ed estrarre il filtro. (Z1 & Z2)
5. Lavare l’elemento del filtro in spugna oliata oil
foam con detergente ed acqua. Asciugarlo con un
panno pulito. Aggiungere 2–3 cucchiai da tavola
d'olio, spargendolo accuratamente sul filtro.
Trasporto
Ripiegare il manubrio. Rimuovere il cavo de
accensione dalla candela e svuotare il serbatoio
della benzina. Per i trasporti con mezzi pubblici si
deve svuotare sia benzina che olio.
Servizio
Ordinando parti de ricambio si deve precisare il
numero di produzione della falciatrice. Dopo il
servizio, controllare sempre il livello dell'olio.
Alla fine del periodo di utilizzo
1. Se necessario, sostituire lama, bulloni, dadi o viti.
2. Pulire a fondo il tosaerba.
3. Chiedere al Centro di assistenza autorizzato di
zona di pulire a fondo il filtro dell’aria e di eseguire
la manutenzione o le riparazioni necessarie.
4. Scaricare l’olio e la benzina dal motore.
Conservazione del tosaerba
1. Non mettere via il tosaerba immediatamente dopo
l’impiego.
2. Attendere fino a quando il motore si è raffreddato
per evitare un potenziale rischio di incendio.
3. Pulire il tosaerba.
4. Riporlo in un luogo fresco e asciutto dove sia
protetto da eventuali danni.
MANUTENZIONE
Raccomandazioni di assistenza
Il prodotto che avete acquistato è identificato da
una esclusiva targhetta color argento e nero con i
dati caratteristici.
Raccomandiamo vivamente che il prodotto venga
sottoposto a manutenzione per lo meno ogni 12
mesi, o più spesso in caso di utilizzo
professionale.
Programma di manutenzione del motore
Rispettare i vari intervalli indicati, seguendo le
istruzioni indicate per quello che si verifica per primo.
Se il tosaerba viene fatto funzionare in condizioni
avverse, è necessaria una manutenzione più
frequente.
Prime 5 ore - Cambiare l’olio.
Ogni 5 ore o giornalmente - Controllare il livello
dell’olio. Pulire la protezione dita e la zona intorno alla
marmitta.
Ogni 25 ore od ogni stagione - Cambiare l’olio se il
tosaerba viene fatto funzionare con un carico pesante
o a temperature ambiente elevate. Eseguire la
manutenzione del filtro dell’aria.
Ogni 50 ore od ogni stagione - Cambiare l’olio.
Ispezionare il parascintille, se in dotazione.
Ogni 100 ore od ogni stagione - Pulire l’impianto di
raffreddamento. Sostituire la candela.
* Pulire più spesso in presenza di molta polvere, o
quando vi sono o quando vi sono impurità nell’aria
o dopo aver tagliato per parecchio tempo erba alta
e secca.
Manutenzione del motore e garanzia
Il motore montato sul tosaerba è garantito dal
fabbricante del motore.
Diagnosi guasti
Il motore non parte.
1. Controllare che la leva OPC si trovi nella
posizione di avviamento.
2. Controllare che vi sia abbastanza benzina nel
serbatoio e che lo sfiato del tappo di rifornimento
non sia intasato.
3. Smontare e asciugare la candela.
4. La benzina potrebbe essere vecchia, sostituirla.
Dopo averla sostituita, la benzina nuova potrebbe
richiedere un po’ di tempo per filtrare.
5. Controllare che il bullone della lama sia ben saldo.
Un bullone allentato potrebbe rendere difficoltoso
l’avviamento.
6. Se il motore non parte ancora, scollegare
immediatamente il cavo della candela.
7. RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO DI ZONA.
Il motore non rende e/o si surriscalda
1. Scollegare il cavo della candela e lasciare che il
motore si raffreddi.
2. Pulire via lo sfalcio e i detriti dal motore, dai punti
di aspirazione dell’aria e dalla parte inferiore della
scocca, compreso lo scivolo e il ventilatore.
3. Pulire il filtro dell’aria del motore (chiedere al
Centro di assistenza autorizzato di zona di pulire a
fondo il filtro dell’aria).
4. La benzina potrebbe essere vecchia, sostituirla.
Dopo averla sostituita, la benzina nuova potrebbe
richiedere un po’ di tempo per filtrare.
5. Se il motore continua a non rendere e/o si
surriscalda, scollegare immediatamente il cavo
della candela.
6. RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO DI ZONA.
Vibrazioni eccessive
1. Scollegare il cavo della candela.
2. Controllare che la lama sia montata in modo
corretto.
3. Se la lama è danneggiata o usurata, sostituirla
con una nuova.
4. Se le vibrazioni persistono, allentare il bullone,
ruotare la lama di 180° e riserrare il bullone.
5. Se le vibrazioni persistono, scollegare
immediatamente il cavo della candela.
6. RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO DI ZONA.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
I prodotti Husqvarna Outdoor sono fabbricati in base
alle norme ISO 14001 per la gestione e tutela
dell’ambiente, utilizzando laddove possibile prodotti
non inquinanti, nel pieno rispetto delle procedure e in
considerazione della possibilita’ di riciclaggio del
prodotto stesso al termine della vita utile.
• Confezioni riciclabili e componenti in plastica
etichettati dove possibile, per permetterne il
riciclaggio per categoria.
• Tenere attentamente in considerazione la tutela
dell’ambiente, al momento di disperdere il
prodotto.
• Rivolgersi all’ente locale preposto per ottenere
informazioni utili allo smaltimento/riciclaggio.
SMALTIMENTO DI COMBUSTIBILI E DI OLI
LUBRIFICANTI
• Indossare indumenti protettivi quando si
maneggiano combustibili e lubrificanti.
• Evitare il contatto con la pelle.
• Versare la benzina e l’olio motore prima di
trasportare il prodotto.
• Rivolgersi all’ente locale per informazioni sul più
vicino Centro di riciclaggio/Discarica.
NON disperdere combustibili/oli usati
unitamente ai rifiuti domestici
I combustibili/oli usati sono nocivi, ma
possono essere riciclati e devono
essere smaltiti presso i Centri
autorizzati.
NON disperdere i carburanti/oli usati
nell’acqua.
NON bruciare
ITALIANO - 4
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η λανθασµνη χρση του µηχανµατος δηµιουργε κινδνους. Το χλοοκοπτικ µπορε να
προκαλσει σοβαρ τραυµατισµ σε εσς τον χειριστ και σε λλους, εν δεν
ακολουθσετε τις οδηγες ασφαλεας και τις προειδοποισεις που αναφρονται εδ$. Ο
χειριστς εναι υπεθυνος γι την τρηση των οδηγει$ν ασφαλεας.
Eπεξηγσε*ς Συµβ-λων στη συσκευπ σας:
Husqvarna Master 46
-
Nα αφαιρετε τη βενζνη και το µηχανλαιο
προτο µεταφρετε το προϊν.
Να αποθηκεετε τα κασιµα σε ψυχρ µρος σε
δοχεο εδικ κατασκευασµνο για τον σκοπ αυτ.
Γενικ, τα πλαστικ δοχεα εναι ακατλληλα.
Να κνετε ανεφοδιασµ καυσµων ξω και µην
καπνζετε ταν κνετε ανεφοδιασµ.
Να προσθτετε κασιµα ΠΡΙΝ να ξεκινσετε τον
κινητρα. Ποτ µην αφαιρετε το καπκι του
δοχεου καυσµων να προσθτετε κασιµα
ταν ο κινητρας λειτουργε εναι ζεστς.
Εν κατ τον ανεφοδιασµ χυθε βενζνη, µην
δοκιµσετε να ξεκινσετε τον κινητρα.
Μετακινστε το χλοοκοπτικ απ την περιοχ
διαρρος και αποφγετε τη δηµιουργα
σπινθρα µχρι να εξατµισθε η βενζνη.
Να βιδ$νετε καλ τα καπκια των δοχεων του
µηχανµατος.
Πντα να µετακινετε το χλοοκοπτικ απ την
περιοχ ανεφοδιασµο πριν ξεκινσετε τον
κινητρα.
Τα κασιµα θα πρπει να αποθηκεονται σε
κρο µρος µακρι απ γυµνς φλγες.
Προετοιµασα
1. Μην εργζεστε ξυπλυτοι φορ$ντας
σανδλια. Πντοτε να φορτε κατλληλο
ρουχισµ, γντια και σκληρ παποτσια.
2. Συνιστται προστασα των αυτι$ν.
3. Να βεβαι$νεστε τι το γρασδι εναι καθαρ απ
ξλα, πτρες, κκκαλα, και σρµατα γιατ αυτ
µπορε να εκσφενδονισθον απ τη λεπδα.
4. Προτο χρησιµοποισετε το µηχνηµα και µετ
απ µια σγκρουση, να ελγχετε τα σηµδια
φθορς της βλβης και της επισκευς, πως
χρειαστε.
5. Εν υπρχει φθορ, πντα να αντικαθισττε τα
µαχαρια µαζ µε τα µπουλνια τους γι τη
διατρηση της σωστς ισορροπας.
6. Να αντικαταστσετε τους ελαττωµατικος
σιγαστρες.
Χρση
1. Μην λειτουργετε τον κινητρα σε κλειστος εσωτερικος χ$ρους. Τα καυσαρια περιχουν
µονοξεδιο του νθρακος και εναι πολ
επικνδυνα.
2. Να χρησιµοποιετε το χλοοκοπτικ µνο µε πολ
καλ φωτισµ.
3. Να αποφεγετε να λειτουργετε το χλοοκοπτικ
σε βρεγµνο γρασδι, ταν εναι δυνατ.
4. Να προσχετε ταν εστε σε βρεγµνο γρασδι,
µπορε να γλιστρσετε.
5. Πνω σε πλαγις, να εστε ιδιατερα προσεκτικο
µε το περπτηµ σας και να φορτε
αντιολισθητικ παποτσια.
6. Οταν εργζεστε σε πλαγις να κινεστε σε
πλγια πορεα, ποτ κθετα πνω κτω.
7. Να εστε ιδιατερα επιφυλακτικο, ταν αλλζετε
κατεθυνση πνω σε πλαγις.
8. Εναι επικνδυνο να εργζεστε σε κρες πλαγις. Να µην θερζετε τις χθες τις
απτοµες χθες.
9. Να µην περπαττε προς τα πσω ταν
εργζεστε, µπορε να σκοντψετε. Να
περπαττε και ποτ να µην τρχετε.
10. Ποτ να µην κβετε γρασδι τραβ$ντας το
χλοοκοπτικ προς το µρος σας.
11. Οταν θλετε να µετακινσετε το χλοοκοπτικ
πνω απ δαφος χωρς γρασδι, ελευθερ$στε
το µοχλ του χειριστ γι να σταµατσετε τον
κινητρα του µηχανµατος.
12. Ποτ να µη λειτουργετε το χλοοκοπτικ µε
χαλασµνους προφυλακτρες χωρς οι
προφυλακτρες να εναι στη θση τους.
-
Προειδοποηση
∆ιαβστε προσεκτικ τις οδηγες
χρστη για να βεβαιωθετε τι
καταλαβανετε λους τους
ρυθµιστς και τι κνουν.
Πντα να διατηρετε το
χλοοκοπτικ επνω στο δαφος
ταν εργζεστε. Πτρες µπορε να
εκσφενδονιστον εν γρνετε σηκ$νετε το µηχνηµα.
Να κραττε τους παρισταµνους
µακρυ. Να µην εργζεστεταν
βρσκονται στην περιοχ
εργασαςλλα τοµα, ειδικ παιδι
κατοικδια ζ$α.
Ποτ µην πλησιζετε τα χρια σας τα πδια σας στα µαχαρια κοπς.
Υπρχει κνδυνος σοβαρο
τραυµατισµο.
Πντα να αποσυνδετε το µπουζ
πρν κνετε κποια εργασα
συντρησης, καθαρισµο ρθµισης του µηχανµατος εν
το αφσετε απαρακολοθητο γι
κποιο χρονικ διστηµα.
STOP
Η λεπδα συνεχζει να
περιστρφεται ταν σβσει η
µηχαν. Περιµνετε µχρις του
λα τα µρη χουν πλρως
σταµατσει προτο τα αγγξετε.
Γενικ
1. Ποτ να µην επιτρπετε σε παιδι σε τοµα
που δεν εναι εξοικειωµνα µε αυτς τις οδηγες
να χρησιµοποιον το χλοοκοπτικ. Οι τοπικο
κανονισµο µπορε να περιορζουν την ηλικα
του χειριστ.
2. Να χρησιµοποιετε το χλοοκοπτικµνο
σµφωνα µε τον τρπο και τις λειτουργες που
περιγρφονται στις οδηγες αυτς.
3. Ποτ να µην εργζεστε µε το χλοοκοπτικ ταν
εστε κουρασµνοι, ρρωστοι υπ την
επρρεια αλκολ, φαρµκων.
4. Ο χειριστς εναι υπεθυνος για τυχν
ατυχµατα κινδνους που επισυµβανουν σε
λλα τοµα στην περιουσα τους.
Ασφλεια µε τα κα!σιµα
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ - Η Βενζνη εναι πολ! ε!φλεκτο
υλικ
Nα φορτε προστατευτικ ρουχισµ ταν
χειρζεστε κασιµα και λιπαντικ.
Nα αποφεγετε την επαφ του προϊντος µε το
δρµα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 1
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13. Μην λειτουργετε τον κινητρα στις µγιστες
στροφς και µην αλλζετε τις ρυθµσεις του. Η
υπερβολικ ταχτητα εναι επικνδυνη και
µικρανει τη διρκεια ζως του χλοοκοπτικο.
14. Βεβαιωθετε τι λοι οι µοχλο λειτουργας των
µαχαιρι$ν και της κνησης εµπρς εναι
αποσυνδεδεµνοι (στη θση STOP) πριν
ξεκινσετε το µηχνηµα.
15. Nα φυλγετε τα χρια και τα πδια σας πντοτε
µακρι απ τα µσα κοπς και ειδικ ταν
ανβετε τη µηχαν.
16. Να χετε πντα σε οριζντια θση (χωρς κλση)
το χλοοκοπτικ ταν ξεκιντε τον κινητρα.
17. Ποτ µην σηκ$νετε µεταφρετε το χλοοκοπτικ
µε τον κινητρα σε λειτουργα.
18. Το καλ$διο του µπουζ µπορε να εναι ζεστ - να
το χειρζεστε µε προσοχ.
19. Να µη δοκιµζετε να κνετε συντρηση πνω στο
χλοοκοπτικ ταν ο κινητρας εναι ζεστς.
20. Αποδεσµεσατε τον µοχλ του Χειριστ, για να
σταµατσετε τον κινητρα, και περιµνετε µχρις
του η λεπδα χει σταµατσει:
προτο αφσετε τη θεριστικ µηχαν
απαρακολοθητη για οποιαδποτε περοδο.
21. Ελευθερ$στε τον Jλεγχο Παρουσας του Χειριστ
για να σταµατσετε τη µηχαν, περιµνετε µχρις
του η λεπδα χει σταµατσει, αποσυνδστε το
κλυµµα του µπουζ και περιµνετε µχρις του η
µηχαν χει κρυ$σει:
προτο κνετε ανεφοδιασµ καυσµων,
προτο καθαρσετε τυχν µφραγµα,
προτο ελγξετε, καθαρσετε εργασθετε πνω
στη συσκευ,
-
αν κτυπσατε πνω σε κποιο αντικεµενο. Μην
χρησιµοποιετε τη θεριστικ σας µηχαν µχρις
του βεβαιωθετε τι ολκληρη η θεριστικ µηχαν
βρσκεται σε ασφαλ λειτουργικ κατσταση,
αν η θεριστικ µηχαν αρχζει να δονεται
αντικανονικ. Ελγξατε αµσως. H υπερβολικ
δνηση θα προκαλσει τραυµατισµ.
Συντρηση και αποθκευση
1. Να ελγχετε εν λα τα παξιµδια, τα µπουλνια, και
οι βδες εναι σφιχτ βιδωµνα και εν το
χλοοκοπτικ εναι σε ασφαλ λειτουργικ κατσταση.
2. Να αλλζετε τα κατεστραµµνα χαλασµνα
εξαρτµατα για λγους ασφαλεας.
3. Να χρησιµοποιετε µνο τα ανταλλακτικ
µαχαρια, το µπουλνι των µαχαιρι$ν, το
διαχωριστικ και τον εξωθητρα που εναι
σχεδιασµνα γι το προϊν αυτ.
4. Ποτ µην αποθηκεετε το χλοοκοπτικ µε
κασιµα στο ρεζερβουρ µσα σε κτρια που οι
αναθυµισεις καυσµου µπορε να ρθουν σε
επαφ µε φλγα φωτι.
5. Να αφνετε τον κινητρα να κρυ$σει πρν
αποθηκεσετε το µηχνηµα σε κλειστ χ$ρο.
6. Γι να ελαττ$σετε τον κνδυνο πυρκαϊς, να
διατηρετε πντα τον κινητρα, την εξτµιση, την
µπαταρα και το ρεζερβουρ καθαρ απ φλλα,
χρτα γρσσο.
7. Εν πρπει να αδεισετε τη βενζνη απ το
ρεζερβουρ, αυτ πρπει να το κνετε σε
εξωτερικ χ$ρο.
8. Να εστε προσεκτικο κατ τη διρκεια της
ρθµισης του µηχανµατος $στε να µην πιαστον
τα δχτυλα σας στα µαχαρια κοπς.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.
Ρυθµστε την κτω πηδλιο δικκλου στη θση
του (A)
2. Eφαρµστε την κτω χειρολαβ εξασφαλζοντας
τι τα διαµορφωµνα κρα της χουν εισαχθε
σωστ στις αντστοιχες πλευρικς υποδοχς της
χορτοκοπτικς µηχανς.(B)
3. Εισζετε τα πλαστικ π$µατα και στις δο
πλευρς (C)
4. Συναρµπλογστε την πνω λαβ. Σηµεωση: η
ροδλα βρσκεται µεταζ του περικοχλου και της
λαβς (D)
∆ιακπτης Λαβς Tιµονιο!
• OI 2 ∆IAKOΠTEΣ ΛABHΣ TIΜONIOY ΠPEΠEI NA
EΦAPΜOZONTAIΠPIN AΠO TH XPHΣH
1. Μσα στη συσκευασα, θα βρετε 2 διακπτες, ο
νας εναι σηµειωµνος µε -H- και λλος
σηµειωµνος µε -V-.
2. Για να ασφαλσετε τη λαβ τιµονιο σε
καθορισµνη θση, προσδστε τους ρυθµιστς,
πως φανεται στην εικνα (E).
3.
Tοποθετστε το -H- στη δεξι πλευρ και το -Vστην αριστερ πλευρ.
Σχοιν Εκκνησης
1. Αποσυνδστε το σρµα του µπουζ.
Πρπει να ελευθερ=σετε το φρνο τραβ=ντας τον
µοχλ του χειριστ προς τη χειρολαβ προτο! να
τραβξετε το σχοιν προς τα ξω.
2. Τραβξτε τον µοχλ του χειριστ για να
ελευθερ$σετε το φρνο στον κινητρα.(F)
3. Τραβξτε τελεως ξω το σχοιν εκκνησης.
4. Τοποθετστε το σχοιν στον οδηγ που εναι
τοποθετηµνος στη λαβ (G).
Γεµζοντας µε Λδι
1. Γεµστε τη µηχαν µε λδι. Ενα µπουκλι µε την
ορθ ποστητα λαδιο περιλαµβνεται στη
θεριστικ µηχαν LAE 30
ΡΥΘΜIΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ KΟΠΗΣ
1. Αφαιρστε το σ!ρµα απ το µπουζ προτο! το
ρυθµσετε.
2. Μετακινστε τους ζονες ανµεσα στις εντοµς για
να πετχετε το επιθυµητ ψος κοπς. (H1) & (H2)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Λδι
1. Να ελγχετε περιοδικ τη στθµη λαδιο καθ$ς
και µετ απ κθε πντε $ρες λειτουργας.
2. Προσθστε λδι πως χρειαστε για να διατηρετε
τη στθµη στο σηµεο πλρες FULL πνω στο
δεκτη λαδιο.
3. Να χρησιµοποιετε καλς ποιτητας SAE 30 λδι
γι τετρχρονους κινητρες
4. Για να γεµζετε µε λδι: (J)
α) Αφαιρστε το καπκι γεµσµατος λαδιο.
β) Γεµστε µχρι του σηµεου πλρους FULL πνω
στο δεκτη λαδιο.
•
Να αλλζετε το λδι µετ απ τις πρ$τες πντε
$ρες λειτουργας και µετπειτα κθε 25 $ρες
εργασας.
5. Πντοτε να αλλζετε το λδι εν$ ο κινητρας
εναι ζεστς - αλλ χι καυτς - ποτ να µην
δοκιµζετε συντρηση πνω σε κινητρα που
καει
Βενζνη
1. Να χρησιµοποιετε φρσκια κανονικ αµλυβδη
βενζνη.
2. ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΑΥΒ∆ΕΝΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ
Χρησιµοποι=ντας µολυβδνια βενζνη, θα Κνει
την εξτµιση να Καπνζει Και να προΚαλε
ανεπανρθωτη βλβη στις µηχανς που
εφαρµζονται µε ΚαταλυτιΚ µετατροπα.
3. Να µην γεµζετε το ρεζερβουρ ταν ο κινητρας
εναι πολ ζεστς.
4. Μη γεµζετε το ρεζερβουρ καυσµων εν$
καπνζετε.
5. Να µη γεµζετε το ρεζερβουρ καυσµων εν$
λειτουργε ο κινητρας.
6. Για να αποφεγεται η διεσδυση ακαθαρσας µσα
στο σστηµα καυσµων, καθαρστε λο το γρασδι
και τα απορρµµατα απ το καπκι γεµσµατος
βενζνης πριν να το ξεβιδ$σετε.
7. Σας συνιστοµε πως γεµζετε τη δεξαµεν µσω
χωνιο µε φλτρο.
8. Ξεπλνετε τυχν πιτσιλσµατα προτο ξεκινσετε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 2
Εκκνηση και Πα!ση
1. Τοποθετστε τη θεριστικ µηχαν σε εππεδη
επιφνεια χωρς χαλκια και πτρες, κτλ. Γεµστε
τη δεζαµεν µε αµλυβδη βεννη, χι ανµικτη
µε λδι. (K)
2. Μην γεµζετε τη δεφαµεν µε βεννη ταν η
µηχαν εναι ζεκινηµνη. Τυχν χυµνη
ποστητα βενζνης θα πρπει να πλνεται µε
µνικα µε νερ. Nα προσχετε να µην
εισρχεται νερ µσα στη µηχαν.
3. Συνδστε το σρµα του µπουζ.
ΧEIPIΣTHPIO ΓKAZIOY (εν εναι τοποθετηµνο)
Μετακινστε τον Ρυθµιστ Ταχτητας της Μηχανς
στην ταχεα θση FAST '+' προτο ζεκινσετε (L)
1. Ξεκιν=ντας την κρ!α µηχαν
Ωθστε σταθερ τον γλµπο ενασµατος 3
φορς, προτο ζεκινσετε µια κρα µηχαν.
(Επσης, αν η µηχαν σταµτησε λγω ελλειψης
καυσµου, ανεφοδιστε τη µηχαν µε κασιµα
και ωθστε το ναυσµα 3 φορς). (M)
2. Ξεκιν=ντας την ζεστ µηχαν
ΣΗΜΕIΩΣΗ: Το ναυσµα συνθως δεν εναι
απαρατητο ταν ζανα-ζεκινοµε µια ζεστ
µηχαν. Ωστσο, ο κρος καιρς (55°F/13°C πιο κτω) µπορε να χρειζεται πως
επαναληφθε το ναυσµα.
3. Τραβζτε τον Ελεγχο Παρουσας του Χειριστ
(OPC) εζ ολοκλρου στην πνω λαβ προτο
ζεκισετε τη µηχαν. Ο µοχλς πρπει να
κρατιται στη θση του για να διατηρε τη
µηχαν σε λειτουργα. (N)
4. Απελευθερ=νοντας τον Ελεγχο Παρουσας του
Χειριστ (OPC) θα σταµατσει τη µηχαν µσα
σε 3 δευτερλεπτα.
5. Ξεκινστε τη µηχαν τραβ$ντας σταθερ τη
λαβ εκκνησης προς τα πνω. (P)
6. Σταµατ=ντας τη µηχαν
Απελευθερ$στε τον Ελεγχο Παρουσας του
Χειριστ (OPC).
ΧΡΗΣΗ
Λγω των περιορισµ$ν λπανσης της µηχανς, η
θεριστικ µηχαν δεν πρπει να χρησιµοποιεται σε
πλαγις πραν των 30Γ. (Q)
Προτο θερσετε αντικεµενα, πως κλαδι, να
µετακινετε τα παιχνδια και τις πτρες απ το γρασδι. (R)
Να αποφε!γετε να λειτουργετε τη λεπδα πνω
απ εζωτερικ αντικειµενα, πως πτρες, ρζες κτλ,
γιατ µπορε να προκαλσουν βλβη στη µηχαν.
Nα θερζετε το γρασδι δο φορς την εβδοµδα κατ
τη διρκεια των πιο ενεργ$ν περιδων ανπτυζης.
Ποτ να µην κβετε πραν του 1/3 του µκους του
γρασιδιο, ειδικ κατ τη διρκεια ζηρ$ν περιδων.
(S)
Την πρ$τη φορ να θερζετε µε υψηλ ρθµιση
ψους κοπς.
Εζετστε τα αποτελσµατα και χαµηλ$στε τη
θεριστικ µηχαν στην επιθυµητ ρθµιση. Να
θερζετε αργ να θερζετε το γρασδι δο φορς
αν εναι πολ µεγλο.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πντα να αφαιρετε το σ!ρµα του µπουζ πριν απ
τυχν εργασα επισκευς, καθαρσµατος συντρησης. Ολα τα παζιµδια, οι κοχλες και οι
βδες θα πρπει να ελγχονται για λγους
στεγαντητας µετ απ 5 $ρες χρσης. Ελγζατε
το λδι. Ωθστε τη λαβ προς τα κτω στο εππεδο
του εδφους ταν ανασηκ$νετε τη θεριστικ
µηχαν για σκοπος καθαρσµατος. Αυτ θα
αποφγει χσιµο του λαδιο και των καυσµων.
Ταχτικ
1. Ραντστε µε µνικα βουρτσστε λο το
γρασδι, τα φλλα κτλ, απ τη θεριστικ µηχαν.
(T)
2. Ελγφατε τη στθµη του λαδιο.
Πντοτε να χειρζεστε τα µαχαρια µε προσοχ - οι
κοφτερς κρες µπορε να προκαλσουν
τραυµατισµ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ.
Αντικαταστστε τα µαχαρια κοπς µετ απ 50
=ρες εργασας µετ απ 2 τη, οτοδποτε εναι
το συντοµτερο - ασχτως συνθηκ=ν. Αν τα
µαχαρια χουν ραγσει καταστραφε,
αντικαταστστε τα µε καινο!ργια. Ποτ να µην
χρησιµοποιετε το µπουλνι των µαχαιρι=ν εν χει
ραγσει χαλσει.
1. Τρχισµα και ζυγοστθµιση της λεπδας του
κοπτρα. Αφαιρστε το σ!ρµα του µπουζ.
Αφαιρστε τη λεπδα του κοπτρα και πρτε την
στο κατστηµα σρβις, για τρχισµα και
ζυγοστθµιση. Οταν επανασυναρµολογετε τη
λεπδα, βεβαιωθετε τι η ροδλα συγκρτησης
εναι εππεδη και δεν απορρπτεται, σφγζετε
τον κοχλα σε ροπ στρψεως σε 35-40 Nm. (V)
2. Nα αλλζετε το λδι µετ απ κθε περοδο µετ απ 25 $ρες εργασας. Nα λειτουργετε τη
µηχαν µχρις του ζεσταθε. Αφαιρστε το
σ!ρµα του µπουζ. Αφαιρστε τη λεπδα για να
χετε πρσβαση στο π$µα αποστργγισης
λαδιο, ανοζτε το π$µα αποστργγισης κτω
απ τη θεριστικ µηχαν και αφστε το λδι να
ζεφγει. Επανεφαρµστε το π$µα και γεµστε
τη µηχαν µε καινοργιο λδι, SAE 30. (W)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 3
3. Το καλ$διο του φρνου της µηχανς θα πρπει
πντα να ρυθµζεται για να σταµατ τη µηχαν
µσα σε 3 δευτερλεπτα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη
ρθµιση, επικοινωνστε µε τον εφοσιοδοτηµνο
αντιπρσωπο του σρβις. (X)
4. Αφαιρστε το κλυµµα και βγλτε το φλτρο του
αρα. (Z1 & Z2)
5. Kαθαρστε το φλτρο µε ζεστ νερ και σαπονι
και σκουπστε το καλ. Προσθστε 2-3 κουτλια
λδι, διανµοντς το οµαλ σ' ολκληρο το
φλτρο.
Μεταφορ
Αφαιρστε το σ!ρµα του µπουζ
Χαλαρ$στε το σρµα / καλ$διο απ τη λαβ προτο
το τυλζετε προσεκτικ. Nα εστε προσεκτικο $στε
να µην προκαλσετε βλβη στο σρµα / καλ$διο.
Αδειστε τη δεζαµεν βενζνης. Το µηχνηµα
πρπει να αποστραγγζεται απ λδι και κασιµα
ταν το µετακινετε µε δηµσια µεταφορικ µσα.
Σρβις
Οταν παραγγλνετε ανταλλακτικ, πντα να
αναφετε τον αριθµ του προϊντος της θεριστικς
µηχανς. Πντα να ελγχετε τη στθµη λαδιο
µετ απ το σρβις.
Στο τλος της περιδου κοπς
1. Αντικαταστστε τα µαχαρια, τα µπουλνια, τα
παξιµδια τις βδες, αν χρειαστε.
2. Καθαρστε πλρως το χλοοκοπτικ.
3. Ζητστε απ το τοπικ Αντιπρσωπο συντρησης
να καθαρσει τα φλτρα αρα πλρως και κνετε
σρβις τις επισκευς που απαιτονται.
4. Αποστραγγστε τον κινητρα απ το λδι και τη
βενζνη.
Αποθηκε!οντας το χλοοκοπτικ σας
1. Μην αποθηκεετε το χλοοκοπτικ σας αµσως
µετ απ τη χρση της.
2. Περιµνετε µχρις του χει κρυ$σει ο κινητρας
για να αποφεγετε πιθανν κνδυνο πυρκαγις.
3. Καθαρστε το χλοοκοπτικ σας.
4. Αποθηκεστε την σε κρο, στεγν µρος που η
το χλοοκοπτικ σας να προστατεεται απ
τυχν βλβη.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συστσεις Συντρησης
Το προϊν σας διαθτει µοναδικ αναγν$ριση µε
αργυρ και µαρη ετικτα απδοσης προϊντος.
Σας συνιστοµε ιδιατερα πως στο προWν σας
γνεται σρβις κθε δ$δεκα µνες, και πιο συχν
σε επαγγελµατικ εφαρµογ.
Πργραµµα Σ!ντηρησης του κινητρα
Ακολουθστε τα ωριαα µηνιαα διαστµατα
συντρησης οτιδποτε συµβε πρ$τα. Απαιτεται
πιο συχν σρβις ταν ο κινητρας λειτουργε σε
δυσµενες συνθκες.
Πρ=τες 5 =ρες - Αλλξτε το λδι.
Κθε 5 =ρες καθηµεριν=ς - Ελγξατε τον µοχλ
λαδιο. Καθαρστε τον προφυλακτρα δακτλων.
Καθαρστε γρω απ την εξτµιση.
Κθε 25 =ρες κθε σαιζν - Αλλξτε το λδι εν$
η µηχαν λειτουργε κτω απ βαρ φορτο υψηλ περιβαλλοντικ θερµοκρασα. Καθαρστε το
φλτρο αρος.
Κθε 50 =ρες κθε σαιζν - Αλλξτε το λδι.
Επιθεωρστε τον συγκρατητ σπινθρων, εν
διατθεται.
Κθε 100 =ρες κθε σαιζν - Καθαρστε το
σστηµα ψξεως*. Αντικαταστστε το µπουζ.
* Να καθαρζετε πιο συχν κτω απ συνθκες
σκνης, µετ απ εκτεταµνη λειτουργα
κοπς υψηλο, στεγνο γρασιδιο.
Ο κινητρας του χλοοκοπτικο! σας χει εγγ!ηση
απ το εργοστσιο κατασκευς του.
Εντοπισµς βλαβ=ν
Ο κινητρας δεν ξεκιν
1. Βεβαιωθετε τι ο µοχλς του χειριστ
βρσκεται στη θση ξεκινµατος.
2. Ελγξατε πως υπρχει αρκετ κασιµο στη
ρεζερβουρ και τι το καπκι του αεραγωγο
εναι καθαρ.
3. Αφαιρστε και στεγν$στε το µπουζ.
4. H βενζνη µπορε να εναι µπαγιτικη, αλλ[τε
την. Mλις χει αντικατασταθε η βενζνη,
µπορε να πρει λγη $ρα να φρεσκαριστε η
βενζνη µσω του φλτρου.
5. Ελεγξατε εν το µπουλνι των µαχαιρι$ν εναι
σφιχτ βιδωµνο. Εν εναι χαλαρ δηµιουργε
δυσκολες στην εκκνηση.
6. Εν ο κινητρας ακµη δεν ξεκιν ττε αµσως
αποσυνδστε το µπουζ.
7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Ελλειψη ισχ!ος στον κινητρα /και Υπερθρµανση
1. Αποσυνδστε το το µπουζ και αφστε τον
κινητρα να κρυ$σει.
2. Καθαρστε τα κοµµατκια του γρασιδιο γρω
απ τον κινητρα και απ τις εισδους αρα,
και απ το κτω µρος της βσης,
περιλαµβανοµνου του αγωγο και της
φτερωτς.
3. Καθαρστε το φλτρο αρα της µηχανς.
(Ζητστε απ το τοπικ σας Εγγεκριµνο
Κντρο Σρβις για να καθαρσει πλρως το
φλτρο αρα του κινητρα
4. H βενζνη µπορε να εναι µπαγιτικη, αλλ[τε
την. Mλις χει αντικατασταθε η βενζνη,
µπορε να πρει λγη $ρα να φρεσκαριστε η
βενζνη µσω του φλτρου.
5. Εν ο κινητρας ακµη παρουσιζει λλειψη
ισχ!ος ττε αµσως αποσυνδστε το µπουζ.
6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Υπερβολικ ∆νηση
1. Αποσυνδστε το µπουζ.
2. Ελγξατε εν τα µαχαρια εναι σωστ
συνδεδεµνα.
3. Εν τα µαχαρια εναι ελαττωµατικ κατεστραµµνα, αντικαταστστε τα µε
καινοργια.
4. Εν η δνηση συνεχζεται, αµσως
αποσυνδστε το µπουζ.
5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠEPIBAΛΛONTIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Tα Προϊντα Yπαθριας Xρσης της Husqvarna
κατασκευζονται κτω απ τα πρτυπα του
Συστµατος Περιβαλλοντικς ∆ιοκησης (ISO
14001), χρησιµοποι$ντας, που εναι δυνατ,
συστατικ κατασκευασµνα σµφωνα µε τον πιο
περιβαλλοντικ και υπεθυνο τρπο, µε βση τις
διαδικασες της εταιρεας, και µε την προϋπθεση
για ανακκλωση κατ το τλος της διρκειας ζως
του προϊντος.
• H συσκευασα ανακυκλ$νεται και χει ετικτες
µε πλαστικ συστατικ (που εναι πρακτικ
δυνατ) για ανακκλωσης κατηγορας.
• Eνηµρωση του περιβλλοντος θα πρπει να
θεωρεται ταν πεττε το προϊν “κατ το
τλος της διρκειας ζως του προϊντος”.
• Aν χρειαστε, επικοινωνστε µε την τοπικ αρχ
για πληροφορες διθεσης.
∆IAΘEΣH KAYΣIΜΩN KAI ΛIΠANTIKΩN ΛA∆IΩN
• Nα φορτε προστατευτικ ρουχισµ ταν
χειρζεστε κασιµα και λιπαντικ.
• Nα αποφεγετε την επαφ του προϊντος µε το
δρµα.
• Nα αφαιρετε τη βενζνη και το µηχανλαιο
προτο µεταφρετε το προϊν.
• Eπικοινωνστε µε την τοπικ σας αρχ για
πληροφορες του πλησιστερο σας Σταθµο
για Aνακκλωση / ∆ιθεση.
NA ΜHN πεττε τα χρησιµοποιηθντα
κα!σιµα / λδια µε τα οικιακ
απβλητα.
Tα κα!σιµα / λδια αποβλτων µπορε
να εναι βλαβερ, αλλ µπορο!ν να
ανακυκλ=νονται και θα πρπει να
διατθενται µσω των αναγνωρισµνων
µσων.
NA ΜHN πεττε να χρησιµοποιετε τα
κα!σιµα / λδια αποβλτων µσα στο
νερ.
NA ΜHN το αποτεφρ=νετε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 4
EC DECLARATION OF CONFORMITY
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. Certify that the Lawnmower:Category........ Petrol Wheeled Rotary
Make.............. Husqvarna Outdoor
Products
Conforms to the specifications of Directive
2000/14/EEC
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP Certify that a sample of the above
product has been tested using directive
81/1051/EEC as a guide. The maximum Aweighted sound pressure level recorded at
operator position under free field semi
anechoic chamber conditions was :-
Type of Cutting Device............ Rotary Blade
Identification of Series..............See Product Rating Label
Conformity Assesment Procedure....ANNEX VI
Notified Body....................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Other Directives:-.............98/37/EEC, 89/336/EEC
& applicable standards:- EN836:1997, EN ISO14982:1998
I, the undersigned M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP Certify that a sample
of the above product has been tested
using ISO 5349 as a guide. The maximum
weighted root mean square value of
vibration recorded at operator’s hand
position was:-
Type............................................................................ A
Engine Manufacturer.................................................. B
Width of Cut................................................................ C
Speed of Rotation of Cutting Device.......................... D
Guaranteed sound power level................................... E
Measured Sound Power Level.................................... F
Level............................................................................ G
Value........................................................................... H
Weight......................................................................... J
EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Ich, der Unterzeichner M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. bescheinige hiermit,
dass der Rasenmäher:Kategorie.... Rasenmäher mit Benzinmotor
Fabrikat....... Husqvarna Outdoor Products
die Spezifikationen der Direktive
2000/14/EG erfüllt
Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen
Produkts getestet wurde und dabei Direktive
81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde.
Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel,
der an der Bedienerposition unter FreifeldHalbschalltot-Kammerbedingungen gemessen
wurde, betrug:-
Schneidwerktyp................................. Rotierendes Messer
Identifizierung der reihe..................... Siehe Produkttypenschild
Konformitätsbestätigungsverfahren..ANNEX VI
Benachrichtigte Behörde...........I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere Direktiven-............................. 98/37/EEC, 89/336/EEC
und Normen:-.....................................EN836:1997, EN ISO14982:1998
Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
bescheinige hiermit, daß eine Probe des
obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO
5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der
maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der
an der Handposition des Bedieners gemessen
wurde, betrug:-
Typ.............................................................................. A
Motorhersteller........................................................... B
Schnittbreite................................................................ C
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks....... D
Garantierter Geräuschpegel...................................... E
Gemessener Geräuschpegel...................................... F
Höhe ............................................................................ G
Wert.............................................................................. H
Gewicht ........................................................................ J
EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Je soussigné M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. certifie que la tondeuse:Catégorie..... Thermique rotative à roues
Marque........ Husqvarna Outdoor Products
est conforme aux spécifications de la
Directive 2000/14/EEC
Je soussigné M. Bowden, Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, GrandeBretagne, certifie qu’un échantillon du produit cidessus a été essayé selon les indications de la
directive 81/1051/EEC. Le niveau maximum
pondéré de pression acoustique enregistré à la
position de l’opérateur en champ libre en
chambre demi-sourde était de:-
Type d'outil de coupe...............Lame rotative
Identification de la serie............Voir la Plaquette D’identification
Procédure d'évaluation de la conformité........ANNEX VI
Organisme notifié......................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Autres directives........................98/37/EEC, 89/336/EEC
et aux normes............................EN836:1997, EN ISO14982:1998
Je soussigné M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, Grande-Bretagne, certifie qu’un
échantillon du produit ci-dessus a été essayé
selon les indications de la norme ISO 5349.
La moyenne quadratique pondérée des
vibrations enregistrées à la position de la
main de l’opérateur était de:-
Type............................................................................ A
Fabricant du moteur................................................... B
Largeur de coupe....................................................... C
Vitesse de rotation de l'outil de coupe....................... D
Niveau garanti de puissance sonore......................... E
Niveau mesuré de puissance sonore......................... F
Niveau......................................................................... G
Valeur.......................................................................... H
Poids........................................................................... J
EC CONFORMITEITSVERKLARING
Ik, ondergetekende M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. verklaar dat de
grasmaaimachine:Categorie.... Benzine, met wielen, roterend
Merk............ Husqvarna Outdoor Products
Voldoet aan de specificaties van directief
2000/14/EEC
Ik, ondergetekende M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het
bovengenoemde product is getest volgens
richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste
geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de
positie van de bediener in een semi geluiddichte
ruimte bij vrije veld condities bedraagt:-
Type maaier...................................Roterend mes
Identificatie van serie.................... Zie Productlabel
Procedure voor het beoordelen van conformiteit..........ANNEX VI
Op de hoogte gestelde instantie.I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere directieven.........................98/37/EEC, 89/336/EEC
en aan de volgende normen.......EN836:1997, EN ISO14982:1998
Ik, ondergetekende M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
verklaar hierbij dat een proefexemplaar van
het bovengenoemde product is getest volgens
ISO 5349 als richtlijn. De maximale belaste
effectieve waarde van trilling, geregistreerd bij
de positie van de hand van de bediener,
bedraagt:-
Type............................................................................. A
Fabrikant van motor..................................................... B
Maaibreedte................................................................. C
Toerental maaier.......................................................... D
Gegarandeerd geluidsvermogen.................................. E
Gemeten geluidsvermogen.......................................... F
Niveau.......................................................................... G
Waarde......................................................................... H
Gewicht........................................................................ J
EC KONFORMITETSERKLÆRING
Undertegnede, M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. attesterer at følgende gressklipper:Kategori..... Bensindreven, roterende
på hjul
Merke........ Husqvarna Outdoor Products
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv
2000/14/EEC
Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP bevitner at en prøve av ovennevnte
produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC
som rettledning. Maksimum A-belastede
lydtrykksnivå, registrert ved brukerens
plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt
kammerforhold, var :-
Type klippeinnretning............... Roterende kniv
Serieidentifikasjon.....................Se Produktets Klassifiseringsetikett
Prosedyre for konformitetsvurdering.........ANNEX VI
Etat det er meldt fra til...............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver......................... 98/37/EEC, 89/336/EEC
og standarder............................ EN836:1997, EN ISO14982:1998
Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP bevitner at en prøve av ovennevnte
produkt er testet, med direktiv ISO 5349
som rettledning. Maksimum belastede
effektivverdi av vibrering, registrert ved
plasseringen av brukerens hånd, var:-
Type...........................................................................
Motorprodusent.........................................................
Klippebredde.............................................................
Klippeinnretningens rotasjonshastighet.....................
Garantert lydkraftnivå ...............................................
Målt lydkraftnivå.........................................................
Nivå............................................................................
Verdi...........................................................................
Vekt.............................................................................
A
B
C
D
E
F
G
H
J
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Minä allekirjoittanut M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. vakuutan, että
seuraava ruohonleikkuri:Luokitus...... Bensiinikäyttöinen työnnettävä
ruohonleikkuri
Merkki........ Husqvarna Outdoor Products
Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia.
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen
näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin Apainotettu käyttäjän kohdalla mitattu
äänenpaineen taso puolikaiuttomassa
huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-
Leikkauslaitteen tyyppi........Pyörivä terä
Sarjan Tunnus.....................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi...ANNEX VI
Tiedotusosapuoli................. I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit......................98/37/EEC, 89/336/EEC
sekä standardeja.................EN836:1997, EN ISO14982:1998
Minä allekirjoittanut M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä
mainitun tuotteen näytekappale on
tarkastettu käyttäen ISO 5349 -standardia
viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä
käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:-
Tyyppi......................................................................... A
Moottorin valmistaja.................................................... B
Leikkausleveys........................................................... C
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus................................. D
Taattu luotettava tehontaso........................................ E
Mitattu luotettava tehontaso....................................... F
Taso ........................................................................... G
Arvo............................................................................. H
Paino.......................................................................... J
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Jag, undertecknad M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. intygar härmed att
gräsklipparen:Kategori.... Bensin, hjulgående, roterande
Tillverkare.. Husqvarna Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i
direktiv 2000/14/EEC
Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP,
betygar att ett exemplar av ovan nämnda
produkt har testats med bestämmelse
81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala Avägda ljudtrycknivån som uppmättes vid
körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt
ekofri kammare var:-
Typ av klippanordning...... Roterande blad
Identifiering av serie......... Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ................ I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC
samt följande standarder..EN836:1997, EN ISO14982:1998
Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5
6UP, betygar att ett exemplar av ovan
nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det
maximala vägda kvadratiska medelvärdet
för vibration som uppmätts vid förarens
handläge var::-
Typ.............................................................................
Motortillverkare..........................................................
Klippbredd.................................................................
Varvtal på klippanordning..........................................
Garanterad ljudnivå på motor.....................................
Uppmätt ljudnivå på motor.........................................
Nivå............................................................................
Vårde..........................................................................
Vikt..............................................................................
A
B
C
D
E
F
G
H
J
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede, M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. bekræfter hermed, at plæneklipperen::Kategori...... Benzindrevet
rotorplæneklipper
Fabrikat...... Husqvarna Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP,
attesterer herved, at en prøve af ovenstående
produkt er blevet testet, idet direktiv
81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning.
Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som
er blevet målt på brugerpositionen i et
frifeltshalvlyddødt rum var:-
Type klippeenhed........... Rotorklinge
Identifikation af serie...... Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver...............98/37/EEC, 89/336/EEC
og standarderne..............EN836:1997, EN ISO14982:1998
Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP, attesterer herved, at en prøve af
ovenstående produkt er blevet testet, idet
ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning.
Den maksimale vægtede effektivværdi for
vibration som er blevet registreret ved
brugerens håndposition var:-
Type...........................................................................
Motorproducent..........................................................
Klippebredde..............................................................
Klippeenhedens rotationshastighed...........................
Garanteret lydeffektniveau.........................................
Målt lydeffektniveau...................................................
Niveau........................................................................
Værdi .........................................................................
Vægt ...........................................................................
A
B
C
D
E
F
G
H
J
EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El abajo firmante M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. Certifica que el cortacésped:Categoría.... De gasolina rotativo sobre
ruedas
Marca......... Husqvarna Outdoor Products
Está conforme con las especificaciones de
la Directiva 2000/14/EEC
El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que
ha sido probada una muestra del producto
anteriormente mencionado utilizando la directiva
81/1051/EEC como guía. El máximo nivel de
presión de sonido ponderado A registrado en la
posición del operario bajo condiciones de cámara
anecóica de semi campo fue de:-
Tipo de dispositivo de corte... Cuchilla rotativa
Identificación de la serie.......... Ver Etiqueta de Identificación Del
Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado........... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Otras directivas..........98/37/EEC, 89/336/EEC
y con las normativas.EN836:1997, EN ISO14982:1998
El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP. Certifico que ha sido probada una
muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando como guía ISO 5349.
El valor máximo ponderado de la media de
la raíz cuadrada de la vibración registrada en
la posición de la mano del operario fue de-
Tipo............................................................................ A
Fabricante del motor................................................... B
Anchura de corte........................................................ C
Velocidad de rotación del dispositivo de corte........... D
Nivel de potencia sonora garantizado........................ E
Nivel de potencia sonora medido............................... F
Nivel........................................................................... G
Valor........................................................................... H
Peso............................................................................ J
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP.
Certifico que a Máquina de Cortar Relva:Categoria.. A Gasolina, Rotativa, com
Rodas
Marca....... Husqvarna Outdoor Products
Está em conformidade com a Directiva
2000/14/CEE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP,
Certifico que uma amostra do produto acima foi
testada tendo como guia a directiva
81/1051/CEE. O valor máximo da média
pesada A do nível de pressão do som registado
na posição do operador, em condições de
câmara semi-anecóica de campo livre foi:-
Tipo de Dispositivo de Corte..Lâmina Rotativa
Identificação da série............... Consulte a Etiqueta de
Especificações do Produto
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado......................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Outras Directivas.......98/37/EEC, 89/336/EEC
e com as normas...... EN836:1997, EN ISO14982:1998
Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, Certifico que uma
amostra do produto acima foi testada
tendo como guia a norma ISO 5349. O
valor máximo da média quadrática pesada
da vibração registado na posição da mão
do operador foi:-
Tipo ........................................................................... A
Fabricante do Motor.................................................... B
Largura de Corte........................................................ C
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........ D
Nível de Intensidade de Som Garantido.................... E
Nível de Intensidade de Som Medido........................ F
Nível............................................................................ G
Valor............................................................................ H
Peso............................................................................ J
EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto M. Bowden of Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. dichiara che il tagliaerba:Categoria.... Rotativo, a benzina, con
ruote
Marca......... Husqvarna Outdoor Products
è conforme alle normative della Direttiva
2000/14/CEE
Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara
che un campione del suddetto prodotto è stato
testato in base alla direttiva 81/1051/CEE. Il
livello massimo di pressione sonora categoria A
rilevato in corrispondenza della posizione di
guida in condizioni di camera semianecoica in
campo libero era di:-
Tipo di lama.................. Rotativa
Identificazione serie......Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformità....................ANNEX VI
Ente notificato...............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Altre direttive..................98/37/EEC, 89/336/EEC
e alle normative............EN836:1997, EN ISO14982:1998
Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, dichiara che un campione del
suddetto prodotto è stato testato in base
alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale
massimo di vibrazione sonora efficace
rilevato in corrispondenza delle mani
dell’operatore era di:-
Tipo............................................................................ A
Marca motore............................................................. B
Larghezza di taglio..................................................... C
Velocità di rotazione della lama................................. D
Livello sonoro garantito............................................... E
Livello sonoro misurato.............................................. F
Livello......................................................................... G
Valore......................................................................... H
Peso............................................................................ J
EC ∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ
Εγ$ ο υποφαινµενος M. Bowden of
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. δι του παρντος
πιστοποι$ τι η Θεριστικ Mηχαν:Kατηγορα.. Περιστροφικ
Bενζινοκνητη Mηχαν
Mρκα......Husqvarna Outdoor Products
Συµµορφ$νεται µε τις προδιαγραφς
της Oδηγας 2000/14/EOK
Εγ$ ο υποφαινµενος M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial
Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP, δι του παρντος πιστοποι$ τι
δεγµα του ανωτρω προϊντος χει
δοκιµασθε, χρησιµοποι$ντας την οδηγα
81/1051/ΕΟΚ ως οδηγ.Το αν$τατο ριο
πεσης χου Α-ζγισης στη θση του
χειριστ κτω απ ανηχοϊκς συνθκες
θαλµου σε ανοικτ εππεδο, ταν:-
Eδος Kοπτικς Συσκευς..Περιστροφικ Λεπδα
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕΙΡΑΣ.........ΒΛΕΠΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
∆ιαδικασα Aξιολγησης Συµµρφωσης..........ANNEX VI
Oργανισµς Γνωστοποησης ....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
`λλες Oδηγες........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC
και µε τα πρτυπα.................. EN836:1997, EN ISO14982:1998
Εγ$ ο υποφαινµενος M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, δι του παρντος
πιστοποι$ τι δεγµα του ανωτρω
προϊντος χει δοκιµασθε,
χρησιµοποι$ντας την οδηγα ISO 5349
ως οδηγ. Το αν$τατο ριο ζυγισµνης
µσης αξας δνησης που καταγρφηκε
στη θση των χερι$ν του χειριστ ταν:-
Tip........................................................................................
Kατασκευαστς Mηχανς................................................
Πλτος Kοπς....................................................................
Tαχτητα Περιστροφς της Συσκευς Kοπς...............
Eγγυηµνος Bαθµς Iσχος aχου..................................
Kαταµετρηµνος Bαθµς Iσχος aχου..........................
ΕΠΙΠΕ∆Ο............................................................................
ΤΙΜΗ....................................................................................
..................................................................................
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
Master 46
B
Briggs & Stratton Sprint 375
C
46 cm
D
3,000 RPM
E
94 dB (A)
F
93 dB (A)
G
80.1 dB(A)
H
6.19 m/s2
J
19 kg
Newton Aycliffe, 12/12/2005
M. Bowden,
Research & Development Director
BELGIQUE/BELGIË
Husqvarna BELGIUM NV,
BERGENSESTEENWEG 719, 1502 LEMBEEK
Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA
Husqvarna Cesko s.r.o., oz Husqvarna Outdoor Products,
Dobronická 635, 148 25 Praha 4
Tel: 02/6111 2408-9, Info-linka: 0800/110 220
Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: [email protected]
DANMARK
Flymo/Partner A/S,
Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs.Lyngby
Tel: 4587 7577, Fax: 45933308, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND
Husqvarna Deutschland GmbH,
Julius Hofmann Str. 4, 97469 Gochsheim
Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA
Husqvarna Eesti OÜ,
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Tel: +372 6650030
FRANCE
Husqvarna Jardin SAS54,
54, rue Lambrechts, BP316, 92402 COURBEVOIE cedex
Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI
OY Husqvarna AB,
PL185, 00511 HELSINKI
Tel: 00 39611, Fax: 00 39 612632
ITALIA
McCulloch Italiana s.r.l.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO)
Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND
Flymo Ireland
Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG
Husqvarna Magyarország Kft.,
1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87
Tel: 06-1-467 32 72, Fax: 06-1-221 50 56
NORGE
Flymo/Partner, div. av Husqvarna Norge AS
Postboks 200, 1541 Vestby
Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND
Husqvarna Nederland BV,
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Tel: +31(0) 172468322, Fax: +31(0) 172468219
ÖSTERREICH
HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ,
Tel: 0732 770101-60, Fax: 0732 795922
POLSKA
Husqvarna Poland Sp. z.o.o.
03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B
Tel:- (22) 8332949
SLOVENIJA
SKANTEH d.o.o.
Tel:- (061) 133 70 68, Fax:-(061) 133 70 68
SLOVENSKA
Husqvarna Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok
Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA
Husqvarna Schweiz AG,
Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Tel 062/889 93 50, Fax 062/889 93 60
SVERIGE
Husqvarna AB, Sverige
Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM
Husqvarna Outdoor Products United Kingdom
Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339
Husqvarna Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND
Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement