Sony BDV-F500 Operating instructions

Sony BDV-F500 Operating instructions

Sistem Cinema acasă pentru discuri Blu-ray / DVD

Manual de instrucţiuni

RO

BDV-F700 / F500

© 2010 Sony Corporation

Atenţie

Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu

închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Pentru a preîntâmpina incendiile, nu acoperiţi fantele de aerisire cu ziare, feţe de masă, cuverturi etc. şi nu aşezaţi pe aparat surse cu fl acără deschisă, cum ar fi lumânări.

Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări, nu expuneţi aparatul la stropire şi nici nu puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide cum ar fi o vazele.

Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu trebuie expuse condiţiilor de căldură excesivă cum ar fi radiaţii solare directe, foc sau altele asemenea.

Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie montat în siguranţă pe podea sau perete, respectându-se instrucţiunile de montaj.

Nu folosiţi echipamentul în aer liber.

ATENŢIE

Utilizarea de instrumente optice

în paralel cu acest produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.

Nu încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza laser utilizată în acest Blu-ray Disc / DVD Home

Theatre System este dăunătoare pentru ochi.

Pentru service, apelaţi numai la persoane califi cate.

Acest aparat este clasifi cat ca

CLASA 3R. Asiguraţi-vă că nu vă expuneţi ochii radiaţiei laser vizibilă şi invizibilă ce este emisă atunci când carcasa protectoare a laserului este deschisă.

Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecţie a laserului în interiorul incintei.

Acest aparat este clasifi cat ca produs din CLASA 1 LASER.

Marcajul CLASS 1 LASER

PRODUCT se afl ă pe incinta protectoare a laser-ului, în interiorul carcasei.

Despre acest aparat

Plăcuţa cu denumirea se afl ă în partea din spate a aparatului, spre exterior.

Dezafectarea bateriilor uzate

(Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme

de colectare separate)

Aces t simbol marcat pe baterie

(acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur

(Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de

0,004% plumb.

Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând

în mod corect acest produs.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului

încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul califi cat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţări în care se aplică

Directivele Uniunii Europene.

Producătorul acestui aparat este

Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland

GmbH, Hedelfi nger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Germania.

Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în documentele de garanţie sau de service furnizate separat.

2

Măsuri de precauţie

Acest echipament a fost testat şi s-a găsit a fi compatibil cu limitele impuse de directivele EMC în cazul în care sunt utilizate cabluri mai scurte de 3 m. (Numai pentru modelele europene şi ruseşti).

Cu privire la sursele de alimentare

Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent alternativ atât timp cât este în priză, chiar dacă echipamentul în sine este oprit.

Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză se foloseşte ştecărul, conectaţi aparatul la o priză de curent alternativ uşor accesibilă. Dacă observaţi n e r e g u l i î n f u n c ţ i o n a r e a aparatului, deconectaţi imediat ştecărul de la priza de curent alternativ.

Drepturile de autor şi mărcile comerciale

A c e s t p r o d u s î n g l o b e a z ă o tehnologie de protecţie a drepturilor de autor care se afl ă sub incidenţa unor patente din S.U.A şi a altor drepturi de proprietate intelectuală.

Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de

Macrovision şi este destinată exclusiv vizionării la domiciliu sau altor utilizări limitate, cu excepţia cazului în care este astfel autorizat de Macrovision.

Dezasamblarea şi operaţiile de inginerie inversă sunt interzise.

Acest sistem este dotat cu Dolby

*

Digital şi Sistem DTS ** digital de surround.

* Fabricat sub licenţă Dolby

Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

**

Fabricat sub licenţă conform

Brevetului S.U.A, numerele:

5 . 4 5 1 . 9 4 2 ; 5 . 9 5 6 . 6 7 4 ;

5 . 9 7 4 . 3 8 0 ; 5 . 9 7 8 . 7 6 2 ;

6 . 2 2 6 . 6 1 6 ; 6 . 4 8 7 . 5 3 5 ;

7 . 2 1 2 . 8 7 2 ; 7 . 3 3 3 . 9 2 9 ;

7.392.195; 7.272.567 şi alte brevete, din S.U.A. sau din alte ţări, emise sau în curs de publicare. DTS şi simbolul sunt mărci înregistrate, iar siglele şi simbolul DTS-HD şi

DTS-HD Master Audio sunt mărci înregistrate ae DTS, Inc.

Produsul include software.

© DTS, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Acest sistem încorporează tehnologia HDMI

TM

(„High-

Defi nition Multimedia Interface”

Interfaţă multimedia de înaltă

defi niţie).

HDMI, sigla HDMI şi High-

Defi nition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci

înregistrate ale HDMI Licensing

LLC.

Java, toate mărcile comerciale şi siglele asociate Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun

Microsystems, Inc.

„BD-LIVE” şi „BONUSVIEW” sunt mărci comerciale ale Bluray Disc Association.

„Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.

S i g l e l e „ B l u - r a y D i s c ” ,

„DVD+RW”, „DVD-RW”,

„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-

VIDEO” şi „CD” sunt mărci comerciale.

„BRAVIA” este o marcă de comerţ a Sony Corporation.

„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale ale

Matsushita Electric Industrial

Co., Ltd. şi Sony Corporation.

, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony

Corporation şi Sony Computer

Entertainment Inc.

„PLAYSTATION” este marcă de comerţ a Sony Computer

Entertainment Inc.

DivX

R

, DivX Certified

R

şi logo-urile asociate sunt mărci

înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.

Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului video şi a datelor asociate este furnizată de către Gracenote®. Gracenote este standardul industrial în tehnologia de identificare a m u z i c i i ş i a f u r n i z ă r i i conţinutului aferent. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi

www.gracenote.com

CD, DVD, Blu-ray Disc, şi datele de muzică şi video legate de

Gracenote, Inc, drepturi de autor

© 2000 - până în prezent ale

Gracenote. Gracenote Software, drepturile de autor © 2000 - până

în prezent ale Gracenote. Unul sau mai multe brevete deţinute de Gracenote se aplică acestui produs şi serviciului. Consultaţi site-ul Gracenote pentru o listă a brevetelor Gracenote aplicabile.

Gracenote,CDDB, MusicID,

MediaVOCS, sigla Gracenote şi cea „Powerd by Gracenote” sunt fie mărci comerciale

înregistrate, fi e mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/ sau alte ţări.

3

„PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.

iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată

în S.U.A. şi în alte ţări.

„Made for iPod” arată că un accesoriu este destinat expres conectării cu un iPod şi că producătorul certifi că faptul că acesta îndeplineşte standardele de performanţă impuse de Apple.

• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea aparatului şi nici pentru compatibilitatea acestuia cu standardele privind siguranţa sau cu reglementările

în vigoare.

• Windows Media şi sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale

Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau alte ţări.

Alte denumiri de sisteme şi produse sunt în general mărci comerciale sau înregistrate ale respectivilor producători. Simbolurile

TM şi

R nu sunt specificate în acest manual.

Despre acest manual de instrucţiuni

Informaţiile din prezentul manual de instrucţiuni descriu acţiunile realizate cu ajutorul telecomenzii. Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de la panoul frontal al sistemului, dacă acestea au denumiri identice ori similare cu cele de la telecomandă.

În acest manual, termenul „disc” se referă în general la discuri BD, DVD, CD Super Audio sau CD dacă nu este altfel specifi cat în text sau

în ilustraţii.

Instrucţiunile din acest manual sunt valabile pentru modelele BDV-F700 şi BDV-F500.

BDV-F700 este modelul utilizat pentru ilustraţii.

Orice diferenţă de procedură este clar indicată

în text, de exemplu „BDV-F700”.

Articolele afi şate pe ecranul televizorului pot varia în funcţie de zona geografi că.

Confi gurarea implicită este subliniată.

4

Cuprins

Despre acest manual de instrucţiuni ......... 4

Despachetarea aparatului ......................... 6

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .......................................... 8

Punerea în funcţiune

Pasul 1: Instalarea sistemului ............ 14

Pasul 2: Conectarea sistemului .......... 20

Pasul 3: Realizarea confi gurării rapide 30

Pasul 4: Selectarea sursei .................. 31

Pasul 5: Ascultarea sunetului cu efect de surround .................................... 32

Redare

Redarea unui disc ................................... 34

Redarea datelor stocate pe un dispozitiv

USB .................................................. 35

Utilizarea unui iPod ................................ 35

Redarea în reţea .................................... 36

Opţiuni disponibile ................................. 37

Ajustarea sunetului

Selectarea efectului de adaptare la sursă ................................................ 39

Selectarea formatului audio, a pistelor multilingve sau a canalului ............... 39

Ascultarea sunetului multiplex .............. 40

Tuner

Ascultarea radioului ............................... 41

Utilizarea sistemului de date radio (RDS)

... ...................................................... 42

Alte operaţii

Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync ..................... 43

Reglarea boxelor .................................... 45

Folosirea cronometrului de oprire automată .......................................... 46

Modifi carea tipului de iluminare LED ...... 46

Dezactivarea butoanelor aparatului ........ 47

Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii ..................................... 48

Modul standby, economic de funcţionare ..... .................................. 48

Reglaje şi ajustări

Folosirea interfeţei de confi gurare ......... 49

[Network Update] .................................... 49

[Screen Settings] .................................... 50

[Audio Settings] ....................................... 51

[BD/DVD Viewing Settings] ..................... 52

[Parental Control Settings] ...................... 52

[Music Settings] ...................................... 53

[System Settings] .................................... 53

[Network Settings] ................................... 55

[Easy setup] ............................................ 55

[Resetting] ............................................... 55

Informaţii suplimentare

Măsuri de precauţie ............................... 56

Note legate de discuri ............................. 57

Soluţionarea problemelor ........................ 58

Discuri ce pot fi redate ............................ 64

Tipuri de fi şiere ce pot fi redate ............... 65

Formate audio acceptate ........................ 66

Specifi caţii ............................................... 67

Lista codurilor de limbă ........................... 69

Glosar ..................................................... 70

Index ....................................................... 72

5

Despachetarea aparatului

BDV-F700

• Unitatea principală (1) • Suport pentru boxele frontale

(2)

• Şuruburi (2)

• Cabluri pentru boxe (3, alb/ roşu/ mov)

• Boxe frontale (2)

• Antenă fi r pentru FM (1) sau

• Suporturi de podea pentru boxă

(2)

• Bridă de prindere a cablurilor

(1)

• Subwoofer (1)

• Suporturi de birou pentru boxă

(2)

• Telecomandă (1)

• Adaptoare de suporturi (2)

• Baterii R6 (mărime AA) (2)

• Şuruburi cu garnituri (4)

• Manual de instrucţiuni

• Manual de instrucţiuni pentru instalarea boxelor

• Manual de instrucţiuni pentru instalare rapidă

• Acord de licenţă pentru utilizatorul fi nal.

6

BDV-F500

• Unitatea principală (1)

• Boxe frontale (2)

• Subwoofer (1)

• Cablu boxă (1, mov) • Bridă de prindere a cablurilor

(1)

• Cablu HDMI (1) – doar la modelele pentru America Latină

• Telecomandă (1)

• Baterii R6 (mărime AA) (2)

• Antenă fi r pentru FM (1) sau

• Manual de instrucţiuni

• Manual de instrucţiuni pentru instalare rapidă

• Acord de licenţă pentru utilizatorul fi nal.

Pregătirea telecomenzii

Introduceţi două baterii R6 (dimensiune AA) (furnizate), respectând concordanţa dintre marcajele

3 şi # de pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.

7

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor

Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.

Unitatea principală

Partea din stânga

1 Fante de ventilaţie.

2 Butoanele VOL (volum) +/–

Ajustarea volumului sistemului.

3 Afi şajul panoului frontal

4 Senzor pentru telecomandă

5 Iluminare LED (pag. 46)

6

Port USB (în partea stângă) (pag. 35)

Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.

8

1 Buton

]/1 (pornire/standby)

Porneşte aparatul, sau îl trece în modul standby.

2 Compartiment pentru disc (pag. 34)

3 Butoane operaţionale pentru redare

Porneşte redarea sau o reia din punctul în care a fost oprită (resume play).

Redă un slideshow (o succesiune de imagini) atunci când este introdus un disc ce conţine fi şiere de imagine JPEG.

Buton

x (stop)

Opreşte redarea şi memorează punctul unde a fost oprită (resume point - punct de reluare).

Punctul de reluare pentru un titlu/pistă este ultimul punct la care a fost oprită redarea sau ultima fotografi e vizualizată dintr-un director cu fotografi i.

Buton FUNCTION

Selectează sursa de redare.

4 Terminal LAN (100) (pag. 27)

5 Mufă VIDEO OUT (ieşire video) (pag. 23)

6 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI) (pag. 23)

7

Port USB (în partea stângă) (pag. 35)

Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.

8 Mufă TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV-

intrare optică digitală) (pag. 24)

9 Mufă SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL)

(Satelit/cablu- intrare optică digitală)

(pag. 25)

0 Mufe AUDIO (IN L/R) (intrare audio stânga/

dreapta) (pag. 25) qa Mufă ANTENNA (FM 75

COAXIAL)

(pag. 26)

Apăsaţi acest buton pentru a scoate discul din aparat.

9

1 Fante de ventilaţie

&2/.4

&2/.4

30%!+%23

35"7//&%2

2 Mufe pentru boxe (pag. 20)

10

Afi şajul panoului frontal

Despre indicaţiile afi şate pe ecranul panoului frontal

1 Se aprinde cu intermitenţă când este

confi gurat sleep timer-ul (pag. 46).

2 Se aprinde la recepţionarea unei staţii

(doar pentru radio) (pag. 41)

3 Se aprinde când pentru „FM MODE” este

aleasă varianta „MONO” (doar pentru radio) (pag. 41).

4 Se aprinde când sunetul recepţionat

este stereo (doar pentru radio) (pag. 41).

5 Se aprinde când mufa HDMI OUT

(Ieşire HDMI) este conectată corect la

dispozitivul compatibil HDCP (Protecţie

împotriva copierii digitale în bandă largă), cu intrarea HDMI sau DVI

(Interfaţă vizuală digitală).

6 Se aprinde la emiterea de semnale video

720p/1080i/1080p prin mufa HDMI OUT.

7

Se aprinde la emiterea de semnale video

1920 × 1080p/24 Hz.

8 Se aprinde în timpul redării cu „2CH

STEREO”.

9 Se aprinde când sunetul sistemului este

redus la zero.

0 Se aprinde când sistemul transmite în

modul sunet DTS Neo:6.

qa Se aprinde în timpul redării cu efect de

sunet surround "WIDE STAGE".

qs Se aprinde când este încărcat un disc. qd Afi şează starea sistemului, precum

capitolul, titlul sau numărul pistei, informaţiile referitoare la durată, frecvenţa radio, situaţia de redare etc.

qf

Se aprinde când este activată redarea

repetată.

qg

Afi şează starea de redare a sistemului.

11

Telecomandă

Butoanele 5, ,

2 +, şi N au câte un punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă când utilizaţi telecomanda.

• : Pentru acţionarea televizorului

(Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii sistemului”, pag. 48.)

1 THEATRE (pag. 44)

Comută automat în modul video optim pentru vizionarea fi lmelor.

ONE-TOUCH PLAY (Redare la o singură

apăsare) (pag. 44)

Activează redarea la o singură apăsare.

TV

]/1 (pornit/standby) (pag. 48)

Porneşte televizorul sau îl trece în standby.

]/1 (pornit/standby) (pag. 30, 41)

Porneşte sistemul sau îl trece în modul standby.

2

Butoane numerice (pag. 42, 48)

Pentru introducerea numerelor titlurilor / capitolelor, a frecvenţelor radio etc.

(audio) (pag. 39, 40)

Selectează formatul / pista audio.

(subtitrare) (pag. 52)

Selectează limba pentru subtitrare când pe un disc BD-ROM/DVD VIDEO sunt înregistrate subtitrări multilingve.

D.TUNING (acord direct) (pag. 41)

Selectează frecvenţele radio.

3 Butoane colorate (roşu / verde / galben /

albastru)

Butoane de acces rapid pentru selectarea elementelor din unele meniuri BD (se pot folosi şi pentru operaţii interactive Java pentru BD).

4 TOP MENU

Deschide sau închide meniul superior pentru BD sau DVD.

POP UP / MENU

Deschide sau închide meniul extensibil al unui disc BD-ROM sau meniul DVD.

OPTIONS (pag. 37)

Afi şează pe ecranul televizorului meniul de opţiuni.

RETURN

Revine la interfaţa anterioară.

C/X/x/c

Deplasează cursorul pentru selectarea unui element afi şat.

(ENTER)

Introduce elementul selectat.

5 FUNCTION (pag. 31, 41)

Selectează sursa de redare.

HOME (pag. 30, 41, 45, 49)

Accesează sau părăseşte meniul de bază al sistemului.

SOUND MODE (pag. 39)

Selectează un mod de sunet.

12

6 Butoane pentru operaţiile de redare

Consultaţi secţiunea „Redare” (pag. 34).

./> (anterior/următor)

Trece la capitolul/ pista sau fi şierul anterior/ următor.

(reluare imediată / avans

instantaneu)

Reluarea imediată a actualei scene timp de 10 secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a scenei actuale timp de 15 secunde. m/M (derulare rapidă înapoi/înainte)

Derulează rapid discul înapoi/înainte în timpul redării. De fi ecare dată când apăsaţi butonul, viteza de căutare se modifi că.

Activează redarea cu încetinitorul atunci când este apăsat pentru mai mult de o secundă, în modul pauză.

La fi ecare apăsare a butonului în modul pauză, este redat câte un cadru.

N (redare)

Porneşte sau reporneşte redarea din punctul în care a fost oprită (resume play). Redă o succesiune de imagini când este introdus un disc ce conţine fi şiere de imagine JPEG.

X (pauză)

Întrerupe sau reporneşte redarea.

x (stop)

Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire (punctul de reluare a redării). Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul punct redat sau ultima imagine pentru un director de imagini.

Butoane pentru acţionarea radioului

Consultaţi secţiunea „Tuner” (pag. 41).

PRESET +/–

TUNING +/–

7

% (suprimarea sonorului)

Opreşte temporar sunetul.

2 (volum) +/– (pag. 41)

Reglează volumul.

TV

2 (volum) +/–

Reglează volumul televizorului.

TV

t (intrare TV)

Comută sursa de intrare TV între sursa de semnal TV şi celelalte surse de intrare.

8 DISPLAY (pag. 34, 36) legate de redare.

Când este folosită funcţia „TUNER FM”, butonul comută între informaţiile relativ la radio ce apar pe afi şajul panoului frontal (numai modelele

europene).

Când este folosită una dintre funcţiile „TV” sau „SAT/CABLE” şi semnalele digitale sunt recepţionate prin mufa TV (DIGITAL IN

OPTICAL) sau prin cea SAT/ CABLE (DIGITAL

IN OPTICAL), este afi şat fl uxul de informaţii pe panoul frontal.

9 Butonul

Z (scoatere disc)

Pentru a scoate discul din aparat.

SLEEP (pag. 46)

Activează cronometrul de oprire automată.

SYSTEM MENU (pag. 32, 38, 41, 46)

Accesează meniul sistemului.

(favorite)

Afi şează conţinutul preluat de pe Internet introdus

în Lista favorite (cu piese preferate).

Puteţi introduce până la 18 piese de pe Internet în

Lista favorite.

13

Punerea în funcţiune

Pasul 1: Instalarea sistemului

Poziţionarea boxelor

Pentru a obţine cel mai bune efecte de sunet, amplasaţi toate boxele la aceeaşi distanţă faţă de poziţia de audiţie

(

A). Amplasaţi sistemul aşa cum este indicat mai jos.

Pentru BDV-F700

B

A

C

D

A Difuzor frontal stânga (L)

B Difuzor frontal dreapta (R)

C Subwoofer

D Unitate principală

A

Pentru BDV-F500

A

C

B

D

A A

A Difuzor frontal stânga (L)

B Difuzor frontal dreapta (R)

C Subwoofer

D Unitate principală

14

Note

• Aşezaţi boxele pe o podea plată şi stabilă (nu pe un covor gros, de exemplu).

• Lăsaţi un spaţiu pentru introducerea/scoaterea discului (aproximativ 15cm) faţă de partea dreaptă

(compartimentul pentru disc) a unităţii principale, atunci când plasaţi un obiect lângă acesta.

Aproximativ 15 cm

• Fiţi foarte atent atunci când amplasaţi boxele şi/sau suporturile acestora pe o suprafaţă tratată special (cu ceară, uleiuri, lustruită etc.) deoarece pot apărea pete sau decolorări.

• Nu vă sprijiniţi şi nu vă agăţaţi de boxe deoarece acestea pot cădea.

• În funcţie de amplasarea subwoofer-ului imaginea poate fi afi şată cu distorsiuni pe ecranul televizorului. În acest caz amplasaţi subwoofer-ul la o distanţă mai mare de televizor.

• Nu blocaţi fantele de ventilaţie ale aparatului (pag. 8).

• Boxele frontale trebuie să se afl e la cel puţin 0,6 m distanţă.

• Amplasaţi ambele boxe frontale cu o distanţă egală între ele, distanţă egală cu cea dintre ele şi poziţia de ascultare.

• Aşezaţi boxele frontale în faţa televizorului. Asiguraţi-vă că nu există obiecte refl ectorizante în faţa difuzoarelor.

• Ambele difuzoare frontale trebuie îndreptate în faţă. Nu aşezaţi boxele sub un unghi.

Pentru a confi gura difuzoarele la un unghi vertical

(numai BDV-F500)

Puteţi confi gura unghiul pentru boxa frontală: vertical sau ascendent. (Boxele sunt reglate din fabrică la un unghi ascendent.)

1

Scoateţi şuruburile (preinstalate) în partea de jos a boxei.

Aceste şuruburi se vor folosi la reasamblarea boxelor. Aveţi grijă să nu le pierdeţi.

2

Detaşaţi suportul de difuzor.

Şuruburi

15

3

Reataşaţi suportul de boxă introducând proeminenţele suportului în orifi ciile ce asigură formarea unui unghi vertical sau ascendent.

Unghi vertical sau ascendent

Unghi vertical

Unghi ascendent

4

Treceţi cablul boxei prin fanta bazei suportului, pentru ca acesta să nu se răsucească sau să se prindă.

5

Strângeţi şuruburile pentru a fi xa suportul de boxă.

Şuruburi

Notă

• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile boxei atunci când strângeţi şuruburile.

Asamblarea boxelor

(Numai pentru BDV-F700)

Pentru asamblarea boxelor, consultaţi „Manual de instrucţiuni pentru instalarea boxelor”.

16

Instalarea boxelor pe perete

Atenţie

• Pentru informaţii despre materialul din care este făcut peretele sau despre ce şuruburi trebuie utilizate, contactaţi un magazin sau un instalator specializat.

• Folosiţi şuruburi potrivite pentru materialul şi rezistenţa zidului. Pereţii din rigips sunt deosebit de fragili, aşa că şuruburile trebuie montate pe o grindă şi apoi fi xate pe perete. Instalaţi difuzoarele pe un perete consolidat, vertical şi drept.

• Sony nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare incorectă, de rezistenţa insufi cientă a zidului, sau de instalarea incorectă a şuruburilor, de calamităţi naturale etc.

Pregătiri necesare pentru BDV-F500

Nu puteţi instala boxa cu suportul ataşat. Asiguraţi-vă că aţi detaşat suportul boxei înainte de instalarea acesteia pe un perete.

1

Scoateţi şuruburile (preinstalate) din parte de jos a boxei.

Deoarece aceste şuruburi sunt utilizate atunci când reasamblaţi boxa asiguraţi-vă că nu le pierdeţi.

Şuruburi

2

Detaşaţi suportul boxei.

17

3

Deconectaţi cablul boxei.

4

Scoateţi boxa din suportul său.

Boxa complet dezasamblată

Boxă Suport pentru boxă

Cablu pentru boxă

Şuruburi

Instalarea boxelor pe un perete pentru BDV-F700 / BDV-F500

Înainte de a monta boxele pe un perete, conectaţi cablul boxei la aceasta.

Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablurile la bornele corespunzătoare ale boxelor : cablul de boxă cu manşon colorat la borna

3, iar cel fără manşon colorat la borna #.

Manşon colorat

Boxă frontală stânga (L)

Boxă frontală dreapta (R)

18

1

Pregătiţi şuruburi potrivite (nu sunt furnizate) pentru orifi ciul din spatele fi ecărei boxe, aşa cum este ilustrat mai jos.

Orifi ciul din spatele boxei

Notă

• Lungimea şi tipul de şurub prezentate sunt date ca exemplu. Folosiţi şuruburi în conformitate cu materialul sau rezistenţa peretelui pe care instalaţi boxele.

2

Fixaţi şuruburile în perete.

Între 8 şi 10 mm

3

Atârnaţi boxele de şuruburi.

Orifi ciul din spatele boxei

Partea din spate a boxei

Notă

• Aveţi grijă să nu prindeţi cablurile boxelor atunci când strângeţi şuruburile.

19

Pasul 2: Conectarea sistemului

Pentru conectarea sistemului, citiţi informaţiile de pe paginile următoare.

Nu conectaţi cablul de alimentare AC al unităţii principale la priza de perete, până când nu aţi făcut toate celelalte conexiuni.

Notă

• La conectarea unei alte componente dotate cu facilitatea de comand ă a volumului, reduceţi volumul celorlalte echipamente la un nivel la care sunetul nu este distorsionat.

Pentru a detaşa panoul aparatului

Înainte de a conecta cablurile, detaşaţi panoul din spatele aparatului.

Apucaţi capacul panoului din punctul (

A), apoi glisaţi-l în lateral

Notă

• Înainte de a folosi unitatea, îndepărtaţi sigiliul afl at în partea din jos, în spate.

Conectarea boxelor

Conectorul pentru cablurile boxelor şi culoarea manşoanelor cablurilor sunt corespund unui cod de culoare, fi ind atribuite în funcţie de tipul de boxă.

Conectaţi cablurile boxelor, în funcţie de culoarea acestora, la mufele SPEAKERS corespunzătoare ale unităţii principale.

Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile boxelor la bornele corespunzătoare ale acestora : cablul de boxă cu manşon colorat la

3 , iar cel fără manşon, la #. Nu prindeţi izolaţia cablurilor boxelor (acoperirea de cauciuc)

în bornele boxelor.

20

Pentru a conecta cablurile boxelor la aparat

La conectarea boxelor la aparat, introduceţi complet conectorii în mufele aparatului, până ce se aude un clic.

Alb

(Boxă frontală stânga - L)

Violet (Subwoofer)

Gri

(Boxă frontală dreapta - R)

Notă

• Aveţi grijă să aşezaţi unitatea pe un material textil moale şi gros pentru ca aceasta să nu se deterioreze.

Pentru a conecta cablul boxei la subwoofer

1

Conectaţi cablul de boxă la subwoofer.

Partea de jos a subwoofer-ului

Manşon colorat (mov)

21

2

Treceţi cablul boxei prin şanţul paralel cu partea laterală a subwoofer-ului şi fi xaţi-l în sistemul de prindere care îi este destinat.

22

Conectarea televizorului (conexiune video)

Prin această conexiune va fi transmis semnalul video către televizor.

În funcţie de mufele televizorului, alegeţi metoda de conectare adecvată.

B Cablu video

(nu este furnizat)

Spre mufa de intrare video a televizorului

Spre mufa de intrare

HDMI IN a televizorului

A Cablu HDMI

*

* Cablul HDMI este furnizat numai la modelele pentru America Latină.

Metoda 1 : Conectarea cablului HDMI (

A)

Dacă televizorul are o mufă HDMI, realizaţi conexiunea la televizor printr-un cablu HDMI. Calitatea imaginii se va ameliora faţă de situaţia în care conexiunea este efectuată printr-un cablu video.

Când conectaţi televizorul prin cablul HDMI, trebuie să selectaţi tipul de semnal de ieşire (pag. 51).

Metoda 2 : Conectarea cablului video (

C)

Dacă nu aveţi cablu HDMI, realizaţi temporar conexiunea prin cablul video.

23

Conectarea televizorului (conexiune audio)

Prin această conexiune este transmis semnalul audio de la televizor la această unitate. Pentru a asculta sunetul

TV prin intermediul sistemului, realizaţi conexiunea următoare.

În cazul unei conexiuni audio digitale, sistemul recepţionează un semnal Dolby Digital multiplex pe care îl puteţi savura.

Cablu optic digital

(nu este furnizat)

Spre mufa de ieşire optică digitală a televizorului

Despre canalul audio de retur

Dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia ARC (Audio Return Channel - Canal audio de retur), un cablu HDMI va transmite şi semnal audio digital de la televizor. Nu este necesar să realizaţi conexiuni audio separate pentru a asculta sonorul TV. Pentru detalii legate de funcţia ARC, consultaţi secţiunea [Audio

Return Channel], pag. 53.

24

Conectarea altor echipamente

Când conectaţi acest sistem şi alte echipamente la televizor, semnalele video de la sistem şi de la echipamente vor fi transmise la televizor, iar cele audio de la echipamentele cuplate vor fi transmise către sistem, după cum urmează.

TV

Semnal video

Aparat video sau receptor digital de satelit

Semnal video Semnal audio

Sistem

Puteţi asculta echipamentele conectate prin intermediul boxelor sistemului :

• Un aparat video sau un receptor digital de satelit etc. (nu sunt furnizate), care au o mufă de ieşire digitală coaxială :

C

• Un aparat video, un receptor digital de satelit, PlayStation sau o sursă audio portabilă etc. (nu sunt furnizate):

D

D Cablu audio

(nu este furnizat)

Spre mufele de ieşire audio ale aparatului video, ale receptorului digital de satelit, ale

PlayStation sau ale sursei audio portabile etc.

Spre mufa de ieşire digitală optică a aparatului video sau a receptorului digital de satelit etc.

C Cablu digital optic

(nu este furnizat)

25

Conectarea antenei

Pentru a conecta antena

Antena FM cablu

(furnizată) sau

Observaţie

• Dacă recepţia FM este slabă, folosiţi un cablu coaxial de 75

Ω (nu este furnizat) pentru a conecta aparatul la o antenă FM de exterior, aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.

Antena FM de exterior

Aparat

26

Conectarea la o reţea

Confi gurare pentru reţea cu fi re

Folosiţi un cablu LAN pentru a conecta terminalul

LAN (100) al acestei unităţi.

Pentru a realiza confi gurarea reţelei

Pentru detalii, consultaţi [Network Settings] (pag.

54) şi urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a realiza confi gurarea.

Adaptor LAN USB

Wireless

Cablu LAN

(nu este furnizat)

Ruter de bandă largă

Modem ADSL/ modem de cablu

Confi gurare USB wireless

Folosiţi o reţea LAN wireless prin intermediul adaptorului LAN USB Wireless (numai pentru Sony

UWA-BR100*), care nu este furnizat.

Adaptor LAN USB Wireless este posibil să nu fi e disponibil în anumite ţări/ regiuni.

* Valabil în ianuarie 2010.

Opriţi aparatul înainte de a conecta cablul prelungitor sau de a introduce adaptorul LAN USB Wireless.

După introducerea adaptorului LAN USB Wireless la baza cablului prelungitor şi după conectarea acestui cablu la portul (USB) - afl at în partea din stânga sau din dreapta - reporniţi aparatul.

Unitate

Cablu LAN

(nu este furnizat)

În legătură cu securitatea LAN wireless

Deoarece comunicaţia prin intermediul funcţiei

LAN wireless este stabilită prin unde radio, semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru a proteja comunicaţia wireless, acest sistem acceptă diverse funcţii de securitate. Aveţi grijă să realizaţi corect reglajele legate de securitate, în concordanţă cu mediul reţelei.

Fără securitate

Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu uşurinţă, oricine poate intercepta comunicaţia wireless sau poate interfera cu reţeaua dvs. wireless, chiar fără a dispune de instrumente sofi sticate. Reţineţi că există riscul de acces neautorizat sau de intercepţie a datelor.

WEP

WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru a împiedica persoanele străine să intercepteze comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs. wireless.

WEP este o tehnologie de securitate evoluată din altele precedente, care permite şi conectarea de dispozitive mai vechi, care nu sunt compatibile cu

TKIP/AES.

WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată pentru a corecta defi cienţele tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel de securitate mai înalt decât WEP.

WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES este o tehnologie de securitate care utilizează o metodă de securitate avansată, diferită de WEP şi

TKIP.

AES asigură un nivel de securitate mai înalt decât

WEP sau TKIP.

Modem ADSL/ modem de cablu

Ruter LAN

Wireless

Notă

• Distanţa ce trebuie lăsată între adaptorul LAN USB wireless şi router-ul LAN wireless diferă în funcţie de spaţiul de utilizare. Dacă sistemul nu se poate conecta la reţea sau în cazul în care conexiunea este instabilă, deplasaţi adaptorul LAN USB wireless

într-o altă poziţie sau apropiaţi acest adaptor de router-ul LAN wireless.

27

Montarea panoului detaşabil din partea din spate a aparatului

După conectarea cablurilor, aranjaţi-le şi ataşaţi la loc panoul detaşabil din spate a aparatului, urmând paşii de mai jos.

1

Aşezaţi unitatea pe partea sa frontală.

Notă

• Aveţi grijă să aşezaţi unitatea pe o suprafaţă textilă moale şi cu grosime mare, pentru a evita deteriorarea acesteia.

2

Prindeţi cablurile împreună (cu excepţia celui FM, antenă) şi treceţi-le prin şanţul din partea de jos a unităţii, plasându-le în jurul suportului din partea din spate (

A).

3

Treceţi cablul de alimentare cu energie prin şanţul din partea de jos a unităţii, prinzându-l

în spatele urechiuşelor de ghidaj, apoi conducându-l în jurul suportului din partea din spate (

B).

Urechiuşe de ghidaj

4

Prindeţi mănunchiul de cabluri şi cablurile boxelor cu o bridă de prindere.

Bridă de prindere a cablurilor (furnizată)

28

5

Ataşaţi panoul detaşabil din spate al unităţii.

Plasaţi colţul panoului detaşabil în punctul (

C), apoi glisaţi-l spre interior până ce se aude un clic şi este fi xat în poziţia corectă. Treceţi cablul antenă FM prin crestătura mică practicată în panoul detaşabil.

Cablu antenă FM

Note

• Aveţi grijă să întindeţi complet cablul antenă FM.

• După ce montaţi panoul de comandă, menţineţi cablul antenă FM cât mai orizontal posibil.

Pentru a deschide capacul de dimensiuni reduse

Dacă doriţi să conectaţi în partea din spate a unităţii unui dispozitiv USB (cum ar fi o memorie USB) care are un corp mai lung, îndepărtaţi capacul de dimensiuni reduse înainte de a monta la loc panoul detaşabil din spate.

Aveţi grijă să nu pierdeţi acest capac.

Capac de dimensiuni reduse

Pentru a deschide capacul, demontaţi panoul detaşabil din partea din spate a unităţii, prindeţi capacul şi trageţi-l spre exterior.

Pentru a închide capacul, aliniaţi clapetele sale de prindere cu orifi ciile ce le corespund, din panoul detaşabil, apoi împingeţi-l uşor spre interior şi în jos, până ce se aude un clic.

Pentru a deschide capacul de dimensiuni reduse

Pentru a închide capacul de dimensiuni reduse

29

Pasul 3: Realizarea confi gurării rapide

Înainte de a efectua Pasul 3

Realizaţi corect toate conexiunile, apoi cuplaţi cablul de alimentare.

Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza reglajele de bază pentru utilizarea sistemului.

Elementele afi şate diferă în funcţie de ţară.

Pentru a accesa din nou Interfaţa de confi gurare rapidă

1

Apăsaţi HOME.

Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază

(HOME).

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Setup].

3

Pentru a selecta [Easy Setup], apăsaţi butoanele

X/x, apoi

.

4

Apăsaţi

C/c pentru a selecta [Start],

apoi apăsaţi .

Este afi şată interfaţa de Confi gurare rapidă.

1

Porniţi televizorul.

2

Apăsaţi

]/1 la acest aparat.

3

Comutaţi selectorul intrărilor de la televizor

în poziţia ce permite ca semnalul de la sistem să apară pe ecranul televizorului.

Este afi şată interfaţa de Confi gurare rapidă ce permite selectarea limbii folosite la afi şare (Easy

Setup - OSD).

4

Realizaţi Confi gurarea rapidă [Easy

Setup]. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a realiza reglajele de bază cu ajutorul butoanelor

C/X/x/c şi

.

30

Pasul 4: Selectarea sursei

Puteţi selecta sursa de redare.

FUNCŢIE

Apăsaţi FUNCŢIE de mai multe ori, până ce funcţia dorită apare pe afi şajul panoului frontal.

La fi ecare apăsarea butonului FUNCŢIE, se comută între funcţiile disponibile, după cum urmează :

“BD/DVD”

T “D. MEDIA” T “TUNER FM” T “TV” T “SAT/CABLE” T “AUDIO” T

“BD/DVD”

T …

Funcţie

„BD/DVD”

„D. MEDIA”

„TUNER FM”

Sursă

Discul redat de sistem.

Dispozitiv USB, iPod sau Video BRAVIA de pe Internet

Radio FM (pag. 41)

„TV” Echipament (TV etc.) conectat la mufa TV (DIGITAL IN OPTICAL) de pe panoul din spate sau un televizor compatibil cu funcţia ARC care este conectat la mufa HDMI

OUT , din partea din spate (pag. 24).

„SAT/CABLE” Echipament conectat la mufa SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL) de pe panoul din partea laterală (pag. 25).

„AUDIO” Echipament conectat la mufele AUDIO (IN L/R) de pe panoul din partea laterală

(pag. 25).

31

Pasul 5: Ascultarea sunetului cu efect de surround

După parcurgerea paşilor precedenţi şi începerea redării, puteţi asculta cu uşurinţă sonorul benefi ciind de efectul de surround. Acesta va aduce în casa dvs. sonorul puternic şi interesant al sălilor de cinematograf.

Stabilirea reglajelor pentru sunetul de surround în funcţie de preferinţele dvs. de audiţie

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x până ce indicaţia „SUR.SETTING” apare pe afi şajul panoului frontal, apoi

apăsaţi sau

c.

3

Apăsaţi în mod repetat

X/x până ce reglajul pentru efectul de surround dorit apare pe

afi şajul panoului frontal, apoi apăsaţi .

Consultaţi tabelul următor pentru a afl a reglajele pentru sunetul de surround.

4

Apăsaţi .

Reglajul este efectuat.

5

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Meniul de sistem dispare.

32

Despre ieşirea pentru boxe

Varianta implicită de reglaj este „AUTO”.

Reglaj de surround Efect

„AUTO”

„2CH STEREO”

Sistemul transmite sonorul la ieşire însoţit de efectul adecvat stabilit automat, în funcţie de sursă.

• Sursă cu 2 canale: sistemul transmite sunetul la ieşire aşa cum este.

• Sursă multicanal: sistemul simulează sunetul de surround pe 5,1 sau pe 7,1 canale, cu ajutorul celor 2 boxe frontale şi un subwoofer. Indicatorul WIDE STAGE de pe afi şajul panoului frontal devine luminos.

Sistemul emite sonorul pe 2 canale indiferent de formatul sunetului sau de numărul de canale. Formatele de sunet multicanal de surround sunt reduse la 2 canale.

Pentru a opri efectul sonor de surround

Selectaţi varianta „2CH STEREO” pentru „SUR.SETTING”.

Note

În funcţie de fl uxul de intrare, este posibil ca reglajele de sunet de surround să nu fi e efi ciente.

La redarea unui Super Audio CD, reglajele de surround nu sunt activate.

Observaţie

Sistemul memorează cel mai recent reglaj de surround ales pentru fi ecare funcţie.

Ori de câte ori selectaţi o funcţie cum ar fi „BD/DVD” sau „TUNER FM”, ultimul reglaj de surround, stabilit anterior, pentru această funcţie este aplicat automat. Spre exemplu : dacă selectaţi „BD/DVD” pentru care alegeţi varianta „AUTO” de reglaj, apoi alegeţi o altă funcţie, după care reveniţi la „BD/DVD”, acesteia îi va fi aplicat automat reglajul „AUTO”.

33

Redare

Redarea unui disc

Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi redate, consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag. 64).

1

Puneţi selectorul de intrări al televizorului

în poziţia ce permite afi şarea pe ecranul

TV a semnalului de la acest sistem.

2

Introduceţi un disc în aparat.

Inseraţi discul în aparat, prin fanta care îi este destinată, până ce acesta este preluat automat de sistem.

Cu partea cu etichetă

îndreptată frontal

2

Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/

BD-LIVE.

Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.

Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.

Observaţie

Ştergeţi datele ce nu sunt necesare din memoria internă sau de pe dispozitivul USB. Selectaţi [Erase

BD Data] din [Video] pentru a şterge datele ce nu sunt necesare. Dacă folosiţi un dispozitiv USB ca memorie locală, toate datele stocate în directorul

[BUDA/BUDB] vor fi şterse. Aveţi grijă să realizaţi copii de siguranţă pentru toate datele video/ de muzică/ foto din directorul [BUDA/BUDB].

În meniul de bază apare simbolul şi începe redarea.

Dacă redarea nu începe automat, selectaţi din categoria [Video], [Music] sau [Photo], apoi apăsaţi .

Note

Nu introduceţi discuri în aparat cât timp acesta este

în standby.

Nu introduceţi nici un disc în timp ce ledul de iluminare clipeşte, în perioada imediat următoare pornirii aparatului.

Afi şarea informaţiilor legate de redare

Puteţi consulta informaţiile legate de redare etc. în timp ce apăsaţi butonul DISPLAY.

Informaţiile afi şate depind de tipul de disc şi de starea redării.

Exemplu : la redarea unui BD-ROM

Pentru a benefi cia de

BONUSVIEW / BD-LIVE

Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”* conţin un supliment de conţinut şi alte date care pot fi preluate pentru a vă delecta.

*

1

Pregătiţi BONUSVIEW/BD-LIVE.

Conectaţi aparatul la reţea (pag. 27).

• Alegeţi pentru [BD Internet Connection] varianta

[Allow] (page 52).

1 Unghiul curent selectat.

2 Numărul sau denumirea titlului

3 Reglajul audio curent selectat

4 Funcţii disponibile ( unghi,

subtitrare)

audio,

5 Informaţii legate de redare

Sunt afi şate tipul de disc, modul de redare, tipul de redare repetitivă, codare-decodare video, viteza de transfer, bara ce indică starea redării, durata redării, durata totală.

6 Numărul capitolului

7 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video

34

Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB

Puteţi reda materiale video/ muzică/ sau fotografi i conţinute de dispozitivul USB.

Pentru informaţii legate de tipurile de fi şiere ce pot fi redate, consultaţi „Tipuri de fi şiere ce pot fi redate”

(pag. 65).

1

Conectaţi dispozitivul USB la portul

(USB) al aparatului.

Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului

USB înainte de conectare.

Utilizarea unui iPod

Puteţi să ascultaţi sunetul şi să încărcaţi bateria unui iPod prin intermediul sistemului.

Modele de iPod compatibile

Modelele de iPod compatibile sunt următoarele : nano iPod a 5-a generaţie

(cameră video) iPod Touch a 2-a generaţie

Dreapta iPod clasic nano iPod a 4-a generaţie

(cameră video)

Dispozitiv USB

Dispozitiv USB

Stânga

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Video],

[Music] sau [Photo].

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta

[USB device (stânga)] sau [USB device (dreapta)], apoi apăsaţi .

Notă

Nu detaşaţi dispozitivul USB în cursul redării. Pentru a evita deteriorarea datelor sau a dispozitivului

USB, opriţi sistemul când cuplaţi sau decuplaţi dispozitivul USB.

iPod cu afi şaj tactil

(prima generaţie) nano iPod

(a 3-a generaţie)

(video) nano iPod a 2-a generaţie

(aluminiu)

Actualizaţi software-ul iPod-ului cu variantele cele mai recente , înainte de a-l folosi cu sistemul.

1

Conectaţi dispozitivul iPod la portul

(USB) al aparatului, cu ajutorul cablului

USB al iPod-ului.

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta [Music].

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [iPod

(stânga)] sau [iPod (dreapta)], apoi apăsaţi .

Sonorul de la iPod este redat de sistem.

Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor telecomenzii.

Pentru mai multe detalii legate de funcţionare, consultaţi manualul de instrucţiuni al iPod-ului.

35

Redarea în reţea

Pentru a acţiona iPod-ul cu ajutorul telecomenzii

Puteţi acţiona iPod-ul cu ajutorul butoanelor telecomenzii. În tabelul de mai jos, sunt prezentate butoanele ce pot fi utilizate şi acţiunile lor :

Apăsaţi

N, X x m sau

M

.sau

>

DISPLAY,

RETURN,

C

X / x

Acţiune

Aceeaşi acţiune ca butonul

N/

X de la iPod.

Pauză

Deplasare rapidă înapoi sau

înainte.

Aceeaşi operaţie ca butoanele

.sau > de la iPod.

Aceeaşi operaţie ca butonul

MENU de la iPod.

, c

Aceeaşi operaţie ca butonul rotativ de la iPod.

Aceeaşi operaţie ca butonul central de la iPod.

Note

• Dispozitivul iPod se încarcă când se conectează sistemul în timp ce este pornit.

• Nu pot fi transferate melodii la iPod.

• Sony nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate la iPod sunt pierdute sau deteriorate atunci când iPod-ul este conectat la acest sistem.

• Acest produs a fost creat pentru a funcţiona împreună cu un iPod şi respectă specificaţiile ce asigură compatibilitatea cu standardele de eficacitate

Apple.

• Nu decuplaţi iPod-ul în timpul funcţionării. Pentru a evita deteriorarea datelor sau a iPod-ului, opriţi sistemul când cuplaţi sau decuplaţi dispozitivul iPod.

Redarea video BRAVIA pe

Internet

Video BRAVIA pe Internet are rolul unei porţi de acces pentru conţinutul selectat de pe Internet şi pentru o varietate de programe de divertisment la comandă care ajung astfel direct în aparatul dvs.

1

Pregătiţi

video BRAVIA pe Internet

.

Conectaţi aparatul la reţea (pag. 27).

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Video],

[Music] sau [Photo].

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta simbolul

asociat unui furnizor de conţinut pe

Internet, apoi apăsaţi .

Când nu este recuperată lista conţinutului de

Internet, aceasta va fi reprezentată de un simbol neachiziţionat sau unul nou.

Pentru a utiliza panoul de comandă

Panoul de comandă apare când începe redarea fi şierului video. Elementele afi şate pot diferi în funcţie de furnizorii de conţinut pe Internet.

Pentru a afi şa din nou, apăsaţi DISPLAY.

1 Afi şaj de comandă.

Apăsaţi

C/ X/x /c sau

pentru operaţii de redare.

2 Bara ce indică starea redării

Bara de stare, cursor indicând poziţia curentă, durata redării, durata fi şierului video.

3 Denumirea următorului fi şier video

4 Denumirea fi şierului video curent selectat şi evaluarea acestuia

36

Opţiuni disponibile

La apăsarea butonului OPTIONS (opţiuni) sunt disponibile diverse reglaje şi opţiuni de redare.

Elementele disponibile diferă în funcţie de situaţie.

Opţiuni comune

Elemente Detalii

[Playback

History]

[Search

History]

[Search

Contents]

Sunt afi şate titluri/piste din istoricul redării unui

BD-ROM/

DVD-ROM/ CD-DA (CD de muzică) cu ajutorul tehnologiei

Gracenote.

Sunt căutate informaţii conexe, pe baza unor cuvinte cheie de la Gracenote prin intermediul

Interfeţei cu informaţii (numai la modelele pentru America Latină).

Este căutat conţinut Video

BRAVIA pe Internet pe baza unor cuvinte cheie de la Gracenote prin intermediul Interfeţei cu informaţii (numai la modelele pentru America Latină).

Stabilirea redării repetitive.

[Repeat

Setting]

[Favourites

List]

Afi şarea Listei de favorite.

[Play/Stop]

Este pornită/ oprită redarea

[Play from start]

Sunt redate elementele de la

început.

[Information

Display]

[Add to

Favourites]

[Remove from

Favourites]

Sunt afi şate informaţii legate de

BD-ROM/DVD-ROM/

CD-DA (CD de muzică) cu ajutorul tehnologiei Gracenote.

Este adăugat un element de conţinut de Internet la Lista de favorite.

Este şters un element de conţinut de Internet din Lista de favorite.

Numai [Video]

Elemente

[Video

Settings]

Detalii

• [Picture Quality Mode]:

Selectează reglajele de imagine pentru diverse medii de iluminare

• [FNR]: reduce zgomotul aleatoriu care apare în imagini

• [BNR]: reduce zgomotul bloc, tip mozaic care apare în imagini

• [MNR]: reduce zgomotul minor din jurul conturului imaginilor.

[Play/Pause]

Este pornită sau oprită redarea.

[Top Menu]

Este afi şat meniul superior al unui

BD sau DVD

[Menu/

Popup

Menu]

Este afi şat meniul extensibil al unui BD-ROM sau meniul DVD.

[Title

Search]

[Chapter

Search]

[Angle]

Este căutat un titlu de pe

BD-ROM / DVD VIDEO şi redarea este pornită de la

început.

Este căutat un capitol

şi redarea este pornită de la început.

Este comutată vizualizarea dintrun alt unghi când pe

BD-ROM/

DVD VIDEO sunt înregistrate scene din mai multe unghiuri

.

Numai

Elemente

[Add

Slideshow

BGM]

[Music]

Detalii

Sunt înregistrate fi şiere de muzică din memoria USB sub forma unei succesiuni de imagini cu un fundal muzical (numai la modelele pentru America Latină).

37

Numai [Foto]

Elemente Detalii

[Slideshow]

Este pornită succesiunea de imagini.

[Slideshow

Speed]

[Slideshow

Effect]

Este modifi cată viteza succesiunii de imagini.

[Slideshow

BGM]

[Rotate

Left]

[Rotate

Right]

Este stabilit efectul care să fi e aplicat la prezentarea succesiunii de imagini (numai la modelele pentru America Latină).

Este stabilit fundalul muzical pentru succesiunea de imagini.

Poate fi ales numai un CD-DA

(CD-uri muzicale) sau muzică de fundal înregistrată pentru succesiuni de imagini (numai la modelele pentru America Latină).

Fotografi a este rotită în sens antiorar cu 90 de grade

.

Fotografi a este rotită în sens orar cu 90 de grade

.

[View

Image]

Este afi şată fotografi a selectată.

Ajustarea decalajului dintre imagine şi sunet

(A/V SYNC)

Dacă sunetul nu este sincron cu imaginea ce apare pe ecranul televizorului, puteţi ajusta decalajul dintre imagine şi sunet.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi

X/x până ce indicaţia „A/V

SYNC” apare pe afi şajul panoului frontal, apoi apăsaţi sau

c.

3

Apăsaţi

X/x pentru a ajusta decalajul

dintre imagine şi sunet.

Puteţi realiza reglajul între 0 ms şi 300 ms, în trepte de 25 ms.

4

Apăsaţi .

Reglajul este stabilit.

5

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Meniul sistemului este oprit.

Notă

În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca reglajul A/V SYNC să nu fi e efi cient.

38

Ajustarea sunetului

Selectarea efectului de adaptare la sursă

Puteţi selecta un mod de sunet adecvat pentru fi lme sau pentru ascultarea muzicii.

Selectarea formatului audio, a pistelor multilingve sau a canalului

Când sistemul redă discuri BD/DVD VIDEO sau DATA CD/DATA DVD (fişiere video DivX)

înregistrate în formate audio multiple (PCM, Dolby

Digital, MPEG audio sau DTS) sau piste multilingve, puteţi schimba formatul audio sau limba.

În cazul unui CD, puteţi să selectaţi sunetul de pe canalul din stânga sau din dreapta şi să ascultaţi canalul selectat prin ambele boxe, din stânga şi din dreapta.

Apăsaţi în mod repetat SOUND MODE în cursul redării până ce pe afi şajul panoului frontal apare modul dorit.

• „AUTO”: Sistemul selectează automat “MOVIE” sau “MUSIC” pentru a produce efectul de sunet în funcţie de disc sau de fl uxul de date de muzică.

• „MOVIE”: Sistemul furnizează sonor pentru fi lme.

• „MUSIC”: Sistemul redă muzică.

• „SPORTS”: Sistemul adaugă reverberaţii pentru emisiuni sportive.

• „NEWS”: Sistemul asigură sonorul pentru programe

în care este importantă perceperea vocilor, cum ar fi emisiunile de ştiri.

• „GAME ROCK”: Sistemul asigură sonor pentru jocuri (muzică / ritm).

Note

În funcţie de disc sau de sursă, când selectaţi „Auto”, este posibil ca partea de început a pieselor să fi e omisă, când sistemul selectează automat modul optim de redare. Pentru a evita omisiunile sonore, selectaţi altă variantă decât cea „AUTO”.

În funcţie de semnalul de intrare, modul ales poate să nu fi e efi cient.

• Când este redat un Super Audio CD, această funcţie nu acţionează.

Apăsaţi în mod repetat în cursul redării pentru a selecta semnalul audio dorit.

Informaţiile audio apar pe ecranul TV.

x BD/ DVD VIDEO

În funcţie de BD/DVD VIDEO, variantele de limbi disponibile diferă.

Când sunt afi şate 4 cifre, acestea indică un cod de limbă. Consultaţi secţiunea „Lista codurilor de limbă”

(pag. 69) pentru a afl a cărei limbi îi corespunde codul respectiv. Când aceeaşi limbă apare de mai multe ori,

înseamnă că pe BD/DVD VIDEO sunt înregistrate mai multe formate audio.

39

x DVD-R

Tipurile de piste sonore înregistrate pe un disc sunt afi şate.

Exemplu :

• [ Stereo]

• [ Stereo (Audio1)]

• [ Stereo (Audio2)]

• [ Main]

• [ Sub]

• [ Main/Sub]

Notă

Dacă pe disc este înregistrată o singură coloană sonoră, indicaţiile [ Stereo (Audio1)] şi [ Stereo

(Audio2)] nu sunt afi şate.

Ascultarea sunetului multiplex

(DUAL MONO)

Puteţi beneficia de sunet multiplex, atunci când sistemul recepţionează sau redă un semnal Dolby

Digital difuzat multiplex.

Notă

Pentru a recepţiona semnal Dolby Digital, trebuie să cuplaţi televizorul sau alte echipamente la acest aparat, folosind un cablu digital optic (pag. 24, 25).

Dacă televizorul este compatibil cu funcţia ARC

(pag. 45), puteţi recepţiona un semnal Dolby Digital prin intermediul cablului HDMI.

x DATA CD (fi şier video DivX)/ DATA DVD

(DivX video fi le)

Variantele disponibile pentru DATA CD sau DATA

DVD diferă în funcţie de fi şierul video DivX conţinut de disc. Formatul este afi şat pe ecranul TV.

x CD

• [ Stereo] : sonor stereo standard

• [ 1/L] : sunetul de pe canalul din stânga (mono)

• [ 2/R] : sunetul de pe canalul din dreapta (mono)

Apăsaţi în mod repetat până ce semnalul dorit apare pe afi şajul panoului frontal.

• „MAIN”: sonorul este emis în limba principală.

• „SUB”: sonorul este emis în limba secundară.

• „MAIN/SUB”: sonorul emis este mixat, în limbile principală şi secundară.

40

Tuner

Ascultarea radioului

Puteţi asculta radioul prin intermediul boxelor sistemului.

Butoane numerice

3

Ajustaţi volumul apăsând

2 +/–.

Dacă un program FM prezintă zgomot

Dacă sunetul unui post de radio FM prezintă zgomot, selectaţi recepţia mono. Calitatea recepţiei se va ameliora, însă sunetul îşi va pierde efectul stereo.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi în mod repetat

X/x până ce pe

afi şajul panoului frontal apare indicaţia

“FM MODE”.

Banda de frecvenţe curentă şi numărul alocat

Postul de radio curent

3

Apăsaţi sau

c.

4

Apăsaţi

X/x pentru a selecta “MONO”

• “STEREO” : recepţie stereo.

• “MONO” : recepţie mono.

Indicaţia „MONO” apare pe afi şajul frontal.

5

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Meniul sistemului este părăsit.

Pentru a opri radioul

Apăsaţi

]/1.

Denumirea postului de radio (numai pentru modelele europene şi ruseşti)

1

Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE până ce pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia „TUNER FM”.

2

Selectaţi postul de radio dorit.

Depistarea automată a posturilor

(Acord automat)

Pentru acordul automat, menţineţi apăsat butonul

TUNING +/–.

Pe ecranul TV apare indicaţia [Auto Tuning].

Parcurgerea frecvenţelor încetează când este recepţionat un post de radio.

Pentru a opri manual acordul automat, apăsaţi

TUNING +/– sau x.

Depistarea manuală a posturilor

(Acord manual)

Pentru acordul manual, apăsaţi în mod repetat butonul TUNING +/–.

Fixarea posturilor de radio în memorie

Pot fi introduse în memorie până la 20 de posturi de radio. Înainte de realizarea acordului, aveţi grijă să reduceţi la minim volumul sonor.

1

Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE până ce pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia „TUNER FM”.

2

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING

+/– până ce începe căutarea automată.

Parcurgerea frecvenţelor încetează când sistemul recepţionează un post de radio.

3

Apăsaţi SYSTEM MENU.

4

Apăsaţi

X/x până ce pe afi şajul panoului

frontal apare indicaţia „MEMORY”, apoi apăsaţi sau

c.

Pe afi şajul panoului frontal este indicat numărul prestabilit pentru fi xarea în memorie

41

5

Apăsaţi

X/x pentru a selecta numărul

care doriţi să fi e alocat în memorie postului respectiv.

Observaţie

Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin apăsarea butoanelor numerice.

6

Apăsaţi .

În fereastra de afi şare apare „COMPLETE” şi postul de radio este fi xat în memoria sistemului.

7

Repetaţi paşii de la 2 la 6 pentru a fi xa şi alte posturi de radio în memorie.

8

Apăsaţi SYSTEM MENU.

Meniul sistemului este oprit.

Pentru a modifi ca numărul alocat unui post de radio în memorie

Apăsaţi PRESET +/– pentru a selecta numărul dorit din memorie, apoi parcurgeţi procedura precedentă

începând de la pasul 3.

1

Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE până ce pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia „TUNER FM”.

2

Apăsaţi D.TUNING.

3

Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta frecvenţa dorită.

4

Apăsaţi .

Utilizarea sistemului de date radio (RDS)

– numai pentru modelele europene

Ce este Sistemul de date radio ?

Sistemul de Date Radio (RDS) este un serviciu radiodifuzat care permite posturilor să transmită în paralel cu semnalul obişnuit al programelor şi unele informaţii suplimentare. Acest tuner vă pune la dispoziţie anumite facilităţi RDS cum ar fi afi şarea numelui postului de radio, care va apărea şi pe ecranul TV.

Selectarea unui post de radio fi xat în memorie

1

Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCŢIE până ce pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia „TUNER FM”.

Este depistat postul de radio cel mai recent ascultat.

2

Apăsaţi de mai multe ori PRESET +/– pentru a selecta postul de radio fi xat.

Numărul alocat postului şi frecvenţa apar pe ecranul TV şi pe afi şajul panoului frontal.

La fi ecare apăsare a butonului, sistemul depistează un post de radio fi xat în memorie.

Observaţie

Puteţi selecta numărul de alocat direct, prin apăsarea butoanelor numerice.

Selectarea unui post de radio prin introducerea directă a frecvenţei

Când cunoaşteţi frecvenţa postului de radio dorit, îl puteţi selecta introducând direct frecvenţa acestuia.

42

Recepţionarea serviciilor RDS

Selectaţi direct postul de radio din banda

FM.

Când este depistat un post de radio care oferă servicii

RDS, denumirea* acestuia apare pe afi şajul panoului frontal.

* Dacă nu este recepţionat serviciul RDS difuzat, este

posibil ca denumirea postului să nu fi e afi şată.

Note

• Este posibil ca Sistemul de Date Radio (RDS) să nu funcţioneze bine dacă postul de radio pe care l-aţi recepţionat nu difuzează semnale RDS în mod corespunzător sau în cazul în care semnalul respectiv este prea slab.

• Nu toate posturile FM furnizează serviciul RDS, iar serviciile RDS transmise de diferite posturi de radio nu conţin aceleaşi tipuri de informaţii. Dacă nu sunteţi obişnuiţi cu sistemul RDS, consultaţi posturile de radio locale din zona în care vă afl aţi pentru a afl a detalii despre acest serviciu.

Observaţie

În timp ce este recepţionat un post de radio ce difuzează informaţii RDS, apăsând butonul

DISPLAY puteţi comuta între denumirea postului şi indicaţia frecvenţei, afi şate pe panoul frontal.

Alte operaţii

Utilizarea funcţiei

Comandă pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync

Această funcţie este disponibilă la televizoarele dotate cu funcţia “BRAVIA” Sync.

Prin intermediul componentelor Sony compatibile cu funcţia Comandă pentru HDMI conectate, cuplate printr-un cablu HDMI, operaţia se simplifi că în modul indicat în continuare:

– Oprirea alimentării sistemului (pag. 44),

– Redarea la o singură apăsare de buton (pag. 44),

– Modul Cinema (pag. 44),

– Comanda audio a sistemului (pag. 44),

– Limitarea volumului (pag. 44),

– Canal de retur audio (pag. 45),

– Acţionarea facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii

(pag. 45),

– Alegerea automată a limbii (pag. 45).

Comanda pentru HDMI este un standard de funcţie de comandă reciprocă utilizată pentru CEC (Consumer

Electronics Control) prin intermediul (High-Defi nition

Multimedia Interface).

Funcţia Comandă pentru HDMI nu va acţiona dacă acest sistem este cuplat la un echipament care nu este compatibil cu această funcţie.

Există butoane comod de utilizat la telecomanda sistemului, cu care puteţi acţiona televizorul, cum ar fi THEATRE, ONE-TOUCH PLAY şi TV

]/ 1.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Telecomandă” (pag.

12) şi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Note

În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu acţioneze.

Consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului.

• Este posibil ca funcţia Comandă pentru HDMI să nu acţioneze dacă este conectat un echipament care nu este marca Sony, chiar dacă respectivul echipament este dotat cu funcţia Comandă pentru

HDMI.

Pregătirea pentru funcţia

Comandă pentru HDMI

(Comandă pentru HDMI - reglaj facil)

Dacă televizorul este compatibil cu funcţia Comandă pentru HDMI (reglaj facil), se va putea ajusta în mod automat funcţia [Control for HDMI] a sistemului prin intermediul comenzii de la televizor. Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.

Dacă televizorul nu este compatibil cu funcţia

Comandă pentru HDMI (reglaj facil), ajustaţi manual funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi televizorul.

Notă

Pentru detalii legate de televizor, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

1

Verifi caţi dacă sistemul şi televizorul sunt conectate printr-un cablu HDMI.

2

Porniţi televizorul şi apăsaţi

]/1 pentru a

porni sistemul.

3

Ajustaţi funcţia Comandă pentru HDMI a televizorului.

Funcţia Comandă pentru HDMI a sistemului şi cea a televizorului sunt activate simultan.

Activarea / dezactivarea manuală a funcţiei [Control for HDMI] a sistemului

1

Apăsaţi HOME.

Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Setup].

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [System

Settings], apoi apăsaţi .

4

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [HDMI

Settings], apoi apăsaţi .

Este afi şată interfaţa [HDMI Settings].

5

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Control for

HDMI], apoi apăsaţi .

6

Apăsaţi

X/x pentru a selecta reglajul dorit.

• [On] : activată.

• [OFF] : dezactivată.

43

Oprirea sincronă a sistemului şi a televizorului

(Oprirea sistemului)

Dacă opriţi televizorul cu ajutorul butonului POWER al telecomenzii TV sau a celui TV

]/1 al telecomenzii sistemului, sistemul se va opri automat.

Notă

Această funcţie depinde de reglajele televizorului.

Pentru a obţine mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Vizionarea unui BD/DVD iniţiată de o singură apăsare de buton

(Redare la o singură apăsare de buton)

Apăsaţi butonul ONE-TOUCH PLAY.

Sistemul şi televizorul sunt pornite, şi intrarea televizorului este comutată pe intrarea HDMI la care este cuplat sistemul, iar sistemul începe automat redarea discului.

Funcţia Comandă audio a sistemului este de asemenea activată automat.

Funcţia Redare la o singură apăsare este activată şi la introducerea unui disc. Dacă această funcţie nu porneşte (în cazul în care introduceţi un disc care nu este compatibil cu funcţia de redare automată), apăsaţi de mai multe ori butonul FUNCŢIE pentru a selecta

„BD/DVD” şi apăsaţi

N sau ONE-TOUCH PLAY.

Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi sistemul şi televizorul prin intermediul unui cablu audio şi a unuia HDMI (pag. 23, 24).

Puteţi utiliza funcţia Comandă audio a sistemului astfel :

când sistemul este pornit, sunetul TV poate fi emis de boxele sistemului ;

când sunetul TV este emis de boxele sistemului, puteţi modifi ca metoda de transmitere către boxele televizorului cu ajutorul meniului TV.

când sonorul TV este emis prin boxele sistemului, puteţi să ajustaţi volumul şi să opriţi sonorul sistemului cu ajutorul telecomenzii TV.

Note

Dacă televizorul este în modul PAP (imagine şi imagine), funcţia Comandă audio a sistemului nu este disponibilă.

• În funcţie de televizor, când este reglat volumul pentru sistem, scala de volum va apărea pe ecranul televizorului. În acest caz, este posibil ca nivelele de volum afi şate pe ecranul televizorului şi pe afi şajul de pe panoul frontal să difere.

Fixarea nivelului maxim pentru volumul sonor al sistemului

(Limitarea volumului)

Dacă funcţia Comandă audio a sistemului este activată, sunetul emis poate fi puternic, în funcţie de nivelul volumului stabilit la sistem. Puteţi evita aceasta limitând nivelul maxim al volumului. Pentru detalii, consultaţi [Volume Limit] (pag. 53).

Utilizarea modului THEATRE.

(Modul Theatre)

Apăsaţi THEATRE.

Dacă televizorul dvs. este compatibil cu modul

THEATRE, puteţi benefi cia de o calitate optimă a imaginilor şi a sunetului, adecvată pentru fi lm, iar funcţia Comandă audio a sistemului este activată automat.

Recepţionarea semnalului audio digital de la televizor

(Canal de retur audio)

Sistemul poate recepţiona semnal audio digital de la televizor prin intermediul cablului HDMI când televizorul este compatibil cu această funcţie (ARC).

Puteţi asculta sonorul TV prin intermediul sistemului, folosind un singur cablu HDMI. Pentru detalii, consultaţi [Audio Return Channel] (pag. 53).

Ascultarea sonorului TV prin intermediul boxelor sistemului

(Comanda audio a sistemului)

Puteţi simplifica operaţiile de acţionare pentru ascultarea sonorului TV prin acest sistem.

44

Acţionarea sistemului cu ajutorul telecomenzii televizorului

(Comanda facilă a sistemului cu ajutorul telecomenzii TV)

Pot fi acţionate funcţiile de bază ale sistemului cu ajutorul telecomenzii TV, când la televizor este urmărit semnalul de la ieşirea video a sistemului.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Schimbarea limbii de afi şare pe ecranul televizorului

(Alegerea limbii)

Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi pentru prezentarea pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului, după ce acesta este oprit şi apoi pornit.

Reglarea boxelor

[Speaker Settings]

Pentru a obţine cel mai bun sonor de surround posibil, ajustaţi conexiunea acestora şi distanţa până la poziţia de audiţie. Apoi folosiţi un ton de testare pentru a aduce volumul sonor şi balansul boxelor la acelaşi nivel.

1

Apăsaţi HOME.

Pe ecranul TV apare meniul de bază (Home)

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Setup].

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Audio

Settings], apoi apăsaţi .

4

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Speaker

Settings], apoi apăsaţi .

Este afi şată interfaţa [

Speaker Settings

].

5

Apăsaţi

X/x pentru a selecta un element

de reglaj, apoi apăsaţi .

Verifi caţi următoarele reglaje.

x [Distance]

Când deplasaţi boxele, aveţi grijă să stabiliţi parametrii de distanţă (

A) faţă de poziţia de audiţie a boxelor.

Puteţi stabili distanţa între 0,0 m şi 7,0 m

În imaginea de mai jos, numerele încercuite corespund următoarelor boxe :

1 Boxa frontală stânga (L)

2 Boxa frontală dreapta (R)

3 Subwoofer

[Front Left/Right] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru boxele frontale.

[Subwoofer] 3,0 m: stabilirea distanţei pentru subwoofer.

45

Notă

• În funcţie de semnalul de intrare, reglajul [Distance] poate să nu fi e efi cient.

x [Level]

Puteţi ajusta nivelul sunetului boxelor.

Parametrii pot lua valori între - 6,0 dB şi + 6,0 dB.

Aveţi grijă ca pentru [Test Tone] să alegeţi varianta

[On], pentru a facilita reglajul.

[Front Left/Right] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru boxele frontale.

[Subwoofer] 0,0 dB: stabilirea nivelului pentru subwoofer.

x [Test Tone]

Boxele vor emite un ton de testare pentru ajustarea nivelului [Level].

[Off]: Tonul de testare nu este emis de boxe.

[On]: la stabilirea nivelului, tonul de testare este emis de către fi ecare boxă în parte. Când selectaţi unul dintre elementele [Speaker Settings], este emis tonul de testare, pe rând, de către fi ecare boxă în parte.

Ajustaţi nivelul sonor astfel :

1

Alegeţi pentru [Test Tone] varianta [On].

2

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Level], apoi

apăsaţi .

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta tipul de boxă

dorit, apoi apăsaţi .

4

Apăsaţi

C/c pentru a selecta boxa din

stânga sau din dreapta, apoi apăsaţi

X/x

pentru a stabili nivelul dorit.

5

Apăsaţi .

6

Repetaţi paşii de la 3 la 5.

7

Apăsaţi RETURN .

Sistemul revine la interfaţa precedentă.

8

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Test Tone],

apoi apăsaţi .

9

Apăsaţi

X/x pentru a selecta [Off], apoi

apăsaţi .

Notă

• Semnalele pentru tonurile de testare nu sunt transmise prin mufa HDMI OUT.

46

Observaţie

• Pentru a ajusta volumul simultan pentru toate boxele, apăsaţi

2 +/–.

Folosirea cronometrului de oprire automată

Puteţi stabili ca sistemul să se oprească după scurgerea unui perioade de timp prestabilite; în acest fel, veţi avea posibilitatea de a adormi ascultând muzică.

Perioada de timp stabilită până la oprire poate fi stabilită în trepte de 10 minute.

Apăsaţi „SLEEP”.

La fi ecare apăsare a butonului SLEEP, indicaţia minutelor (perioada de timp rămasă) se va modifi ca

în trepte de 10 minute.

Când activaţi cronometrul de oprire automată, indicaţia „SLEEP” clipeşte pe afi şajul frontal.

Pentru a afl a perioada rămasă până la oprirea aparatului

Apăsaţi o dată butonul SLEEP.

Pentru a modifi ca perioada rămasă până la oprirea aparatului

Apăsaţi în mod repetat butonul SLEEP pentru a selecta perioada de timp dorită.

M o d i f i c a r e a t i p u l u i d e iluminare LED

Alegerea momentului când să se aprind

(Modul iluminare)

Puteţi alege ca iluminarea LED să fi e aprinsă în mod continuu sau numai în anumite momente.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi în mod repetat

X/x până ce pe

afi şajul frontal apare indicaţia „ILLUM

MODE”, apoi apăsaţi apăsaţi sau

c.

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta o variantă

de reglaj.

Pentru BDV-F700 :

• „ALL SYNC” : deplasează iluminarea pentru a se potrivi cu orice muzică.

• „MUSIC SYNC” : deplasează iluminarea pentru a se potrivi cu muzica sau numai cu radioul.

• „SIMPLE 1”: porneşte iluminarea la introducerea/ la scoaterea unui disc în/din aparat. Iluminarea nu se deplasează pentru a se potrivi cu muzica.

• „SIMPLE 2” : porneşte iluminarea la apăsarea unui buton.

Pentru BDV-F500 :

• “STANDARD” : iluminarea este mereu pornită.

• “SIMPLE” : porneşte iluminarea timp de circa

10 secunde, când apăsaţi unui buton.

4

Apăsaţi

Reglajul este realizat.

Activarea/ dezactivarea iluminării demonstrative

(Iluminare demonstrativă)

(numai pentru BDV-F700)

Puteţi selecta dacă iluminarea demonstrativă să fi e sau să nu fi e activată când sistemul este în standby. Când această funcţie este activă, iluminarea demonstrativă poate fi pornită prin apăsarea unui buton al aparatului

(cu excepţia celui

]/1).

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi în mod repetat

X/x până ce pe

afi şajul frontal apare indicaţia „ILLUM

MODE”, apoi apăsaţi apăsaţi sau

c.

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta un reglaj.

• “DEMO ON” : activată.

• “DEMO OFF” : dezactivată.

4

Apăsaţi

Reglajul este realizat.

Selectarea tipului de iluminare pentru redarea muzicii

(Flux de lumină)

(numai pentru BDV-F700)

Când pentru „ILLUM MODE” este aleasă una dintre variantele „ALL SYNC” sau „MUSIC SYNC”.

1

Apăsaţi SYSTEM MENU.

2

Apăsaţi în mod repetat

X/x până ce pe

afi şajul frontal apare indicaţia „FLOW

LIGHT”, apoi apăsaţi apăsaţi sau

c.

3

Apăsaţi

X/x pentru a selecta un reglaj.

• “FLUID” : este afi şată o iluminare lentă, elastică, adaptată muzicii.

• “SHARP” : este afi şată o iluminare strălucitoare, intermitentă, adaptată muzicii.

4

Apăsaţi

Reglajul este realizat.

Notă

În funcţie de sursa de muzică, este posibil ca funcţia

Flow Light să nu acţioneze.

Dezactivarea butoanelor aparatului

(Blocat pentru copii)

Puteţi dezactiva butoanele aparatului (cu excepţia celui

]/1) pentru a preveni acţionarea nedorită a acestuia de către un copil care se joacă (funcţia de blocare pentru copii).

Apăsaţi

x la aparat timp de mai mult de 5

secunde.

Pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia „CHILD

LOCK” şi „ON”.

Funcţia de blocare pentru copii este activată şi butoanele aparatului sunt blocate (Puteţi să acţionaţi

în continuare sistemul cu ajutorul telecomenzii.)

Pentru anularea funcţiei, apăsaţi din nou x timp de

5 secunde, până ce indicaţiile „CHILD LOCK” şi

„OFF” apar pe afi şajul panoului frontal.

Notă

Când acţionaţi butoanele aparatului în timp ce funcţia de blocare pentru copii este activă, pe afi şajul frontal apare indicaţia „CHILD LOCK”.

47

Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii

Ajustând semnalul telecomenzii, puteţi acţiona televizorul cu ajutorul acesteia.

Notă

Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, codul numeric poate reveni la varianta implicită de reglaj (SONY).

Stabiliţi din nou codul numeric corespunzător.

Modul standby, economic de funcţionare

Verifi caţi dacă sunt realizate următoarele reglaje corespunzătoare [System Settings] :

– pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] este aleasă varianta [Off] (pag. 43),

– pentru [Quick Start Mode] este aleasă varianta [Off]

(pag. 53).

Pregătirea telecomenzii pentru acţionarea televizorului

Apăsaţi şi menţineţi apăsat TV

]/1 în

timp ce introduceţi codul de producător al televizorului dvs. (consultaţi tabelul de mai jos) cu ajutorul butoanelor numerice. Apoi eliberaţi TV

]/1.

Dacă reglajul nu este reuşit, codul curent înregistrat nu este modificat. Reintroduceţi codul numeric dorit.

Codurile numerice ale televizoarelor ce pot fi acţionate

Dacă în listă apar mai multe coduri, încercaţi să le introduceţi pe rând, până ce îl găsiţi pe cel adecvat pentru televizorul dvs.

Producător

SONY

SAMSUNG

LG

PHILIPS

PANASONIC

TOSHIBA

Cod numeric

01 (cod implicit)

02, 08

05

02, 03, 07

06

04

48

Reglaje şi ajustări

Folosirea interfeţei de confi gurare

Puteţi realiza diverse reglaje, cum ar fi cele pentru imagine şi sunet.

Selectaţi (Setup) din meniul de bază (home) când trebuie să modifi caţi reglajele sistemului.

Variantele implicite sunt subliniate.

Notă

Reglajele de redare stocate pe disc au prioritate în faţa celor realizate în Interfaţa de confi gurare şi nu toate funcţiile descrise sunt disponibile.

1

Apăsaţi HOME.

Pe ecranul TV apare interfaţa meniului de bază

(HOME).

2

Apăsaţi

C/c pentru a selecta

[Setup].

3

Pentru a selecta simbolul categoriei de reglaje pe care doriţi să le modifi caţi, apăsaţi butoanele

X/x, apoi

.

Exemplu : [Screen Settings]

Simbol Explicaţie

[Audio Settings] (pag. 51)

Sunt realizate reglajele audio

în funcţie de tipul de mufe de conectare.

[BD/DVD Viewing Settings]

(pag. 52)

Sunt realizate reglajele pentru redarea BD/ DVD.

[Parental Control Settings]

(pag. 52)

Sunt realizate reglaje detaliate pentru funcţia de Control parental.

[Music Settings] (pag. 53)

Sunt realizate reglaje detaliate pentru redarea unui Super Audio

CD.

[System Settings] (pag. 53)

Sunt realizate reglaje de sistem.

[Network Settings] (pag. 54)

Sunt realizate reglaje detaliate de

Internet şi de reţea.

[Easy Setup] (pag. 55)

Este reluată confi gurarea rapidă pentru realizarea reglajelor de bază.

[Resetting] (pag. 55)

Este readus sistemul la confi gurarea stabilită din fabrică.

Puteţi confi gura următoarele opţiuni :

Simbol Explicaţie

[Network Update] (pag. 49)

Este actualizat software-ul sistemului.

[Screen Settings] (pag. 50)

Sunt realizate reglajele de ecran

în funcţie de tipul de mufe de conectare.

[Network Update]

Puteţi actualiza şi ameliora funcţiile sistemului.

Pentru informaţii legate de actualizarea funcţiilor, consultaţi următoarele adrese de Internet:

Pentru clienţii din Europa şi Rusia http://support.sony-europe.com/

Pentru clienţii din Asia şi Australia http://www.sony-asia.com/support

49

[Screen Settings]

x [TV Tipe]

[16:9] : alegeţi această variantă la conectarea unui televizor cu ecran panoramic sau a unuia ce benefi ciază de modul panoramic.

[4:3] : alegeţi această variantă la conectarea unui televizor cu ecran în format 4:3, ce nu benefi ciază de modul panoramic. x [Screen Format]

[Original] : alegeţi această variantă la conectarea unui televizor ce benefi ciază de modul panoramic.

Pe ecran este afi şată o imagine 4:3 în format

16:9, chiar şi pe un ecran panoramic.

[Fixed Aspect Ratio] : modifi că dimensiunea imaginii pentru a o încadra pe ecran, păstrând formatul original al acesteia.

x [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box] : afi şează o imagine panoramică având benzi negre în partea de sus sau de jos a imaginii.

[Pan & Scan] : afi şează o imagine ce ocupă complet înălţimea ecranului, fi ind eliminate părţile laterale ale acesteia care nu se încadrează pe ecran.

x [Cinema Conversion Mode]

[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.

Unitatea detectează automat dacă materialul este bazat pe video sau pe fi lm şi comută pe metoda de conversie adecvată.

[Video] : va fi selectată metoda de conversie adecvată pentru materialul bazat pe video, indiferent de material.

x [Output Video Format]

[HDMI] : în mod obişnuit alegeţi varianta [Auto].

Selectaţi [Original Resolution] pentru a fi aplicată rezoluţia înregistrată pe disc. (Când rezoluţia este mai redusă decât cea SD, aceasta va fi adusă la nivelul rezoluţiei SD.)

[Video] : este selectată automat rezoluţia cea mai redusă.

Note

Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi pe cea

VIDEO OUT, alegeţi varianta [Video].

• Dacă nu este afi şată nici o imagine când este aleasă rezoluţia [HDMI], alegeţi varianta [Video].

x [BD/DVD-ROM 1080p/24 Output]

[Auto] : sunt transmise la ieşire semnale video

1920 × 1080p/24 Hz doar când este conectat un televizor compatibil cu 1080/24p, folosindu-se mufa HDMI OUT.

[Off] : alegeţi această variantă când televizorul nu este compatibil cu semnale video 1080/24p. x [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] : detectează automat tipul de dispozitiv extern şi comută în modul adecvat de culoare.

[YCbCr (4:2:2)] : transmite la ieşire semnale video

YCbCr 4:2:2

[YCbCr (4:4:4)] : transmite la ieşire semnale video

YCbCr 4:4:4

[RGB] : selectaţi această variantă când realizaţi conexiunea la un dispozitiv compatibil HDCP, compatibil DVI.

x [HDMI Deep Colour Output]

[Auto] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.

[12bit], [10bit] : transmite la ieşire semnale video pe

12 biţi/ 10 biţi când televizorul conectat este compatibil cu Deep Colour.

[Off] : selectaţi această variantă când imaginea este instabilă sau când culorile sunt nenaturale.

x [Pause Mode] (numai pentru BD/DVD

VIDEO/DVD-R/ DVD-RW

[Auto] : imaginea, inclusiv subiectele în mişcare dinamică, sunt transmise la ieşire fără instabilităţi. În mod obişnuit selectaţi această poziţie.

[Frame] : imaginea, inclusiv subiectele care nu sunt

în mişcare dinamică, sunt transmise la ieşire la rezoluţie înaltă.

50

[Audio Settings]

x [BD Audio MIX Setting]

[On] : este transmis la ieşire semnalul audio obţinut prin mixarea a sunetului interactiv şi a semnalului sonor secundar cu semnalul audio primar.

[Off] : este transmis la ieşire numai semnalul audio primar. Selectaţi această variantă când transmiteţi la ieşire semnale audio HD către un receptor AV. x [DTS Neo:6]

Simulează sonor multicanal pornind de la surse cu 2 canale, în funcţie de caracteristicile echipamentelor conectate, apoi transmite la ieşire sunetul prin mufa

HDMI OUT.

[Cinema] : este transmis la ieşire sonor multicanal de la surse cu 2 canale folosind modul DTS

Neo:6 Cinema.

[Music] : este transmis la ieşire sonor multicanal de la surse cu 2 canale folosind modul DTS

Neo:6 Music.

[Off] : este transmis la ieşire sonorul cu numărul de canale original.

x [Audio DRC]

Puteţi realiza compresia registrului dinamic al pistei sonore.

[Auto] : redarea este realizată cu dinamica specifi cată pe disc (numai pentru BD-ROM).

[Off] : registrul dinamic nu este comprimat.

[On] : sistemul redă pista audio cu dinamica stabilită de inginerul de sunet.

x [Attenuate – AUDIO]

Când ascultaţi echipamente conectate la mufele

AUDIO (AUDIO IN L/R), pot apărea distorsiuni.

Puteţi evita apariţia distorsiunilor reducând nivelul semnalului de intrare pentru aparat.

[On] : este redus nivelul de intrare. Nivelul la ieşire este modifi cat.

[Off] : Nivel de intrare normal.

x [Audio Output]

[Speaker] : sonorul multicanal este transmis la ieşire numai prin boxele sistemului.

[Speaker + HDMI] : sunt transmise la ieşire sonorul multicanal prin boxele sistemului şi cele liniare

PCM pe 2 canale prin mufa HDMI OUT.

[HDMI] : este transmis la ieşire numai semnalul prin mufa HDMI OUT. Formatul de sunet depinde de echipamentul conectat.

Note

Chiar dacă este selectat [HDMI] sau [Speaker +

HDMI], sunetul corespunzător altor funcţii decât

„BD/DVD” sau „D.MEDIA” este emis de boxele sistemului şi nu prin mufa de ieşire HDMI OUT.

Când stabiliţi pentru [Audio Output] varianta

[HDMI], funcţiile SOUND MODE şi „SUR.

SETTING” sunt dezactivate.

Când este activată funcţia de Comandă audio a sistemului (pag. 44), acest reglaj poate fi modifi cat automat.

x [Sound Effect]

Puteţi activa sau dezactiva efectele sonore pentru sistem (SOUND MODE şi „SUR.SETTING”)

[On] : activează toate efectele sonore disponibile pentru sistem. Limita superioară a frecvenţei de eşantionare este stabilită la 48 Hz.

[Off] : efectele sonore ale sistemului sunt dezactivate.

Selectaţi această variantă când nu doriţi să fi xaţi limita superioară a frecvenţei de eşantionare.

x [Speaker Settings]

Pentru a obţine cel mai bun efect de surround posibil, reglaţi boxele. Pentru detalii, consultaţi secţiunea

„Reglarea boxlor” (pag. 45).

51

[BD/DVD Viewing

Settings]

Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea BD/

DVD.

x [BD /DVD Menu]

Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.

Când selectaţi [Select Language Code], este afi şată fereastra de introducere a codului de limbă.

Introduceţi codul limbii dorite, consultând în prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 69).

x [Audio]

Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru meniu în cazul discurilor BD-ROM sau DVD-VIDEO.

Când selectaţi [Original], este selectată limba care are prioritate pe disc.

Când selectaţi vairanta [Select Language Code], este afi şată fereastra de introducere a codului de limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 69).

x [Subtitle]

Puteţi selecta limba stabilită implicit pentru subtitrare pentru discurile BD-ROM sau DVD-VIDEO.

Când selectaţi vairanta [Select Language Code], este afi şată fereastra de introducere a codului de limbă. Introduceţi codul limbii dorite, consultând în prealabil „Lista codurilor de limbă” (pag. 69).

x [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD] : este redat stratul BD.

[DVD/CD] : este redat stratul DVD sau CD.

x [BD Internet Connection]

[Allow] : în mod obişnuit alegeţi această variantă.

[Do not allow] : împiedică realizarea conexiunii la

Internet.

x [BD Data Storage Options]

[Internal memory] : selectează memoria internă pentru stocarea datelor BD.

[USB device (left)] : selectează portul (USB) de pe panoul lateral din stânga unităţii, pentru stocarea datelor BD.

[USB device (right)] : selectează portul (USB) de pe panoul lateral din dreapta unităţii, pentru stocarea datelor BD.

[Parental Control

Settings]

x [Password]

Stabiliţi sau schimbaţi parola pentru funcţia de

Control parental. Parola vă permite să stabiliţi restricţii pentru redarea video a unui BD-ROM,

DVD VIDEO sau de la Internet. Dacă este necesar, puteţi stabili nivele de restricţionare diferite pentru discuri BD-ROM şi DVD VIDEO.

x [Parental Control Area Code]

Redarea anumitor discuri BD-ROM sau DVD VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona geografi că.

Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran şi introduceţi parola dvs. de patru cifre.

x [BD Parental Control]

Redarea anumitor discuri BD-ROM poate fi limitată

în funcţie de vârsta utilizatorilor.

Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran şi introduceţi parola dvs. de patru cifre.

x [DVD Parental Control]

Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi limitată la un nivel prestabilit, în funcţie de diverse criterii, cum ar fi vârsta utilizatorilor

Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran şi introduceţi parola dvs. de patru cifre.

52

x [Internet Video Parental Control]

Redarea anumitor materiale video de pe Internet poate fi limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor

Scenele pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran şi introduceţi parola dvs. de patru cifre x [Internet Video Unrated]

[Allow] : permite redarea de materiale video

[Block] : blochează redarea materialelor video neevaluate, de pe Internet. neevaluate, de pe Internet.

[Music Settings]

Puteţi realiza reglaje detaliate pentru redarea Super

Audio CD x [Super Audio CD Playback Layer]

[Super Audio CD] : este redat stratul Super Audio

CD.

[CD] : este redat stratul CD.

x [Super Audio CD Playback Channels]

[DSD 2 ch] : este redată zona cu 2 canale.

[DSD Multi] : este redată zona multicanal.

[System Settings]

Puteţi realiza reglaje de sistem x [OSD]

Puteţi selecta limba în care să fi e afi şate interfeţele sistemului.

x [Dimmer]

[Bright] : luminozitate puternică.

[Dark] : luminozitate scăzută.

x [HDMI Settings]

Conectând echipamente marca Sony care sunt compatibile cu funcţia Comandă pentru HDMD, printr-un cablu HDMI, funcţionarea va fi simplifi cată.

Pentru detalii, consultaţi „ Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync”

(pag. 43).

[Control for HDMI]

Puteţi activa sau dezactiva această funcţie.

[On] : activat. Puteţi acţiona reciproc echipamentele care sunt conectate prin cablul HDMI.

[Off] : dezactivat

[Audio Return Channel]

Această funcţie este disponibilă când conectaţi sistemul la un televizor compatibil cu funcţia ARC

(Canal de retur audio).

[Auto] : sistemul poate recepţiona automat semnal audio digital de la televizor prin intermediul cablului HDMI.

[Off] : dezactivat

Notă

Această funcţie este disponibilă numai când pentru

[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].

[Volume Limit]

Când Sistemul de comandă audio (pag. 44) este activat, este posibil să fi e emis un sunet puternic,

în funcţie de nivelul volumului sonorului. Puteţi evita acest inconvenient limitând nivelul maxim al sonorului când este activată funcţia „System Audio

Control”.

[Level3] : nivelul maxim al volumului este 15.

[Level2] : nivelul maxim al volumului este 20.

[Level1] : nivelul maxim al volumului este 30.

[Off] : dezactivat

Notă

Această funcţie este disponibilă numai când pentru

[Control for HDMI] este aleasă varianta [On].

x [Quick Start Mode]

[On] : este redusă perioada necesară pentru revenirea din modul standby. Puteţi acţiona sistemul la scurt timp după pornirea acestuia.

[Off] : dezactivat. Aceasta este varianta implicită.

53

x [Auto Standby]

[On] : este activată funcţia [Auto Standby]. Dacă sistemul nu este acţionat timp de 30 de minute, acesta intră automat în modul standby.

[Off] : este dezactivată această funcţie.

x [Auto Display]

[On] : sunt afi şate automat informaţiile pe ecran, când se modifi că vizualizarea titlurilor, modurile imagine, semnalele audio etc.

[Off] : informaţiile sunt afi şate numai când apăsaţi

DISPLAY.

x [Screen Saver]

[On] : este activată funcţia de protejare a ecranului.

[Off] : dezactivat.

x [Software Update Notifi cation]

[On] : sistemul este setat pentru a vă informa asupra noilor versiuni de software (pag. 49).

[Off] : dezactivat.

x [Gracenote Settings]

[Auto] : sunt preluate automat informaţiile legate de disc, în momentul în care redarea acestuia este oprită. Pentru a prelua informaţiile, sistemul trebuie să fi e conectat la reţea.

[Manual] : sunt preluate informaţiile legate de disc când selectaţi [Playback History] sau

[Information Display] în meniul de opţiuni.

x [DivX® VOD]

Permite afi şarea codului de înregistrare sau a celui de renunţare la înregistrare al acestui sistem, ori renunţarea la înregistrare a sistemului după ce a fost

înregistrat.

Când este dezactivată înregistrarea

[Registration Code]: este afi şat codul de înregistrare.

[Deregistration Code]: este afi şa codul de renunţare la înregistrare. (Acest element poate fi selectat numai după ce este afi şat codul de

înregistrare.)

Când este activată înregistrarea

Apăsaţi

C/c pentru a selecta [OK] sau

[Cancel], apoi apăsaţi .

[OK] : dispozitivul renunţă la înregistrare şi este afi şat codul corespunzător acestei operaţii.

[Cancel] : sistemul revine la interfaţa precedentă.

54

Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de

Internet : http://www.divx.com

x [System Information]

Puteţi afi şa informaţii privind versiunea de software şi adresa MAC.

[Network Settings]

Puteţi realiza reglaje detaliate de Internet şi de reţea.

x [Internet Settings]

Conectaţi mai întâi sistemul la reţea. Pentru detalii, consultaţi „Conectarea la o reţea” (pag. 27).

[View Network Status] : este afi şată starea curentă a reţelei.

[Wired Setup] : alegeţi această variantă când realizaţi conexiunea direct la un router de bandă largă.

[USB Wireless Setup]: Selectaţi această variantă când folosiţi un adaptor LAN wireless USB.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresele :

• Pentru clienţii din Europa şi Rusia http://support.sony-europe.com/

• Pentru clienţii din Asia şi Australia http://www.sony-asia.com/support

[Easy Setup]

Este reluată confi gurarea rapidă pentru efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran.

[Resetting]

x [Reset to Factory Default Settings]

Puteţi readuce sistemul la reglajele implicite, stabilite din fabrică, selectând grupul de reglaje.

Toate reglajele din grupul respectiv sunt iniţializate, revenind la variantele implicite.

x [Initialize Personal Information]

Puteţi şterge informaţiile dvs. personale, stocate de sistem.

x [Network Connection Diagnostics]

Puteţi rula diagnosticarea reţelei pentru a verifi ca dacă a fost realizată în mod adecvat conexiunea.

x [Connection Server Settings] (numai la

modelele pentru America Latină)

conectat.

x [BD Remote Device Registration]

Înregistrează dispozitivul dvs. „BD remote”.

x [Registrered BD Remote Device]

Este afi şată o listă a dispozitivelor dvs. „BD remote”

înregistrate.

55

Informaţii suplimentare

Măsuri de precauţie

Privind siguranţa

Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe aparat recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază, şi nici nu plasaţi aparatul în apropierea unei căzi de baie sau a duşului.

În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns lichide sau obiecte solide, detaşaţi aparatul de la priză şi aveţi grijă să fi e verifi cat de un specialist,

înainte de a-l utiliza din nou.

Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude, deoarece vă puteţi electrocuta.

Privind sursele de alimentare

Decuplaţi aparatul de la priza de perete dacă urmează să nu folosiţi sistemul o perioadă îndelungată de timp. Pentru decuplarea cablului, trageţi de ştecăr, nu trageţi niciodată de fi r.

Privind amplasarea

Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată pentru a evita acumularea căldurii în interior.

În urma redării îndelungate la volum ridicat, carcasa devine fi erbinte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Se recomandă însă să nu atingeţi carcasa. Nu aşezaţi aparatul în spaţii strâmte unde ventilaţia este insufi cientă şi se poate supraîncălzi.

Nu blocaţi fantele de aerisire aşezând obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un amplifi cator de putere înaltă. Dacă fantele de aerisire sunt blocate, pot apărea disfuncţionalităţi cauzate de supra-

încălzire.

Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, carpete etc.) sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii) care pot bloca fantele de aerisire.

Nu amplasaţi sistemul în spaţii închise, cum ar fi

într-o bibliotecă sau în locuri similare.

Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de

încălzire cum ar fi radiatoare sau conducte de aer cald, şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la prea mult praf, la vibraţii mecanice sau la şocuri.

Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată deoarece acesta a fost proiectat pentru a funcţiona numai în poziţie verticală.

Menţineţi sistemul şi discurile la distanţă de echipamente cu câmpuri magnetice puternice cum ar fi cuptoare cu microunde sau boxe puternice.

Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.

Privind funcţionarea

Dacă sistemul este adus direct dintr-un spaţiu răcoros

într-unul încălzit sau dacă este plasat într-o cameră umedă, este posibil ca umezeala să condenseze pe lentilele din interiorul aparatului. În aceste condiţii sistemul nu va funcţiona în mod corespunzător.

Într-un astfel de caz, scoateţi discul din aparat şi lăsaţi sistemul pornit, circa o jumătate de oră, până se evaporă umezeala.

Când deplasaţi sistemul, scoateţi discul din interior.

În caz contrar, discul poate fi deteriorat.

Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun obiect, decuplaţi aparatul de la priza de perete şi duceţi-l să fi e verifi cat de o persoană califi cată înainte de a-l mai folosi.

Privind reglarea volumului

Nu măriţi volumul când ascultaţi o secţiune cu semnal de intrare foarte scăzut sau fără semnal audio deoarece pot fi deteriorate boxele în cazul în care urmează o secvenţă cu nivel acustic ridicat.

Privind curăţarea

Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de material abraziv, praf de curăţat sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau benzina.

Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer

Sony.

Privind curăţarea discurilor, substanţe de curăţare pentru discuri / lentile

• Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray) deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.

La înlocuirea pieselor

În cazul în care sistemul este reparat, piesele înlocuite pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau reciclate.

Privind culoarea televizorului

Dacă boxele cauzează neregularităţi de culoare ale ecranului, opriţi-l apoi reporniţi-l după aproximativ

15 ÷ 30 minute. Dacă neregularităţile persistă, deplasaţi boxele la distanţă mai mare.

56

NOTĂ IMPORTANTĂ

Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o perioadă de timp nedefi nită o imagine statică sau o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip de imagini afi şate multă vreme, există riscul de deteriorare defi nitivă a ecranului. Proiectoarele

TV sunt cele mai predispuse la aceasta.

La deplasarea sistemului

Înainte de a transporta sistemul, aveţi grijă să scoateţi discul din interior şi să decuplaţi cablul de alimentare de la priză.

Note legate de discuri

Privind mânuirea discurilor

g Pentru a menţine discurile curate, mânuiţi-le ţinându-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.

g Nu lipiţi etichete sau autocolante pe disc.

g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece temperatura în interior poate creşte foarte mult.

g După redare, păstraţi discul în cutia sa.

Privind curăţarea discurilor

g Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale.

Efectuaţi mişcările de ştergere dinspre centru spre exterior.

g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri antistatice pentru vinil LP.

Acest sistem poate reda numai discuri circulare standard. Folosirea de discuri ce nu sunt standard sau circulare (cum ar fi cele în formă de card, de inimă sau de stea) poate cauza disfuncţionalităţi.

Nu utilizaţi discuri care au ataşate accesorii disponibile

în comerţ cum ar fi etichete sau inele.

Nu folosiţi discuri de curăţare a lentilelor.

57

Soluţionarea problemelor

Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme în timpul folosirii sistemului, înainte de a solicita ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

Vă rugăm să ţineţi seama că în cazul în care anumite părţi ale sistemului sunt înlocuite în cursul operaţiilor de reparare, acestea pot fi reţinute.

Alimentare

Simptom Probleme şi soluţii

Alimentarea nu este pornită.

• Verifi caţi dacă este ferm conectat cablul de alimentare.

Pe afi şajul panoului frontal apar alternativ indicaţiile

„PROTECTOR” şi „PUSH

POWER”.

Apăsaţi

]/1 pentru a opri sistemul şi, după ce dispare indicaţia „STANDBY”, verifi caţi următoarele elemente :

• sunt cablurile + şi - ale boxelor în scurt circuit ?

• folosiţi numai boxele specifi cate ?

• există vreun obiect care blochează fantele de aerisire ale sistemului ?

După ce aţi verifi cat cele de mai sus şi aţi remediat eventualele probleme, reporniţi aparatul. Dacă nu este depistată cauza problemei după verifi carea celor de mai sus, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

Probleme generale

Simptom Probleme şi soluţii

Telecomanda nu funcţionează. • Distanţa dintre telecomandă şi sistem este prea mare.

• Energia bateriilor din telecomandă s-a consumat.

• Când nu puteţi efectua operaţii în meniu prin intermediul afi şajului panoului frontal, apăsaţi butonul HOME al telecomenzii.

Sistemul nu funcţionează corect.

• Decuplaţi cablul de alimentare de c.a. de la priza de perete, apoi recuplaţi-l după câteva minute.

Imagine

Simptom

Imaginea nu este afi şată.

Nu este afi şată nici o imagine când nu este corect aleasă rezoluţia video la ieşire selectată la [Output Video

Format].

Probleme şi soluţii

• Verifi caţi conexiunea video (pag. 23).

• Unitatea nu este corect conectată la intrarea televizorului (pag. 23).

• Intrarea video de la televizor nu este reglată pentru a primi imaginea de la sistem.

• Verifi caţi metoda de transmitere la ieşire a semnalului folosită de sistem

(pag. 23).

• Unitatea este conectată la un dispozitiv de intrare care nu este compatibil cu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Indicaţia “HDMI” nu devine luminoasă pe panoul frontal (pag. 23).

• La redarea unui DVD cu strat dublu, imaginea şi sonorul pot fi întrerupte pentru un moment, în punctul în care se trece de la un strat la altul.

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butoanele

N şi

VOL – pentru a readuce rezoluţia video la ieşire la valoarea cea mai redusă.

58

Simptom Probleme şi soluţii

Semnalele video sunt transmise la ieşire numai prin mufa HDMI

OUT când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi alte mufe de ieşire video.

• Alegeţi pentru [Output Video Format] din [Screen Settings] varianta [Video]

(pag. 50).

Zonele întunecate ale imaginii sunt prea întunecate, iar cele luminoase sunt prea strălucitoare sau nenaturale.

Imaginea nu este corect transmisă la ieşire.

• Alegeţi pentru [Picture Quality Mode] varianta [Standard] (implicită)

(pag. 37).

Imaginea prezintă zgomot.

• Verifi caţi reglajul [Output Video Format] din [Screen Settings] (pag. 50).

• Dacă semnalele analogice şi digitale sunt transmise simultan, alegeţi pentru [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] din [Screen Settings] varianta

[Off] (pag. 50).

• Pentru discuri BD-ROM, verifi caţi reglajul [BD/DVD-ROM 1080/24p

Output] din [Screen Settings] (pag. 50).

• Discul este murdar sau deteriorat.

• Dacă imaginea transmisă la ieşire de sistem trece prin aparatul video pentru a ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat anumitor programe BD/ DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă aveţi aceste probleme chiar dacă sistemul este conectat direct la aparatul TV,

încercaţi să îl conectaţi la alte mufe de intrare.

• Formatul imaginii este fi xat pentru discul respectiv.

Deşi aţi stabilit formatul cu ajutorul opţiunii [TV Type] de la [Screen Settings], imaginea nu umple complet ecranul TV.

Pe ecranul TV apar neregularităţi de culoare.

• Dacă sunt folosite boxele în cazul unui televizor CTR (cu tub catodic) sau al unui proiector, montaţi boxele la cel puţin 0,3 m de televizor.

• Dacă neregularităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi reporniţi-l după 15 ÷ 30 de minute.

• Aveţi grijă să nu aşezaţi în apropierea boxelor obiecte magnetice (o

închizătoare magnetică, dispozitive medicale, jucării etc.).

Sunet

Simptom Probleme şi soluţii

Sonorul nu se aude.

• Cablul de conectare nu este bine cuplat.

• Verifi caţi reglajele boxelor (pag. 45).

• Este realizată o operaţie de rulare rapidă, înainte sau înapoi. Apăsaţi

N pentru a reveni la redarea obişnuită.

• Este realizată o operaţie de rulare cu încetinitorul înainte sau de îngheţare a cadrelor. Apăsaţi

N pentru a reveni la redarea obişnuită.

• Alegeţi pentru [Audio Output] varianta [HDMI] (pag. 51).

Nu este transmis la ieşire sunet prin mufa HDMI OUT.

Sunetul de la boxele din stânga şi din dreapta nu sunt echilibrate sau sunt inversate.

• Verifi caţi dacă boxele şi echipamentele sunt corect şi ferm conectate.

Subwoofer-ul nu emite sunet.

• Verifi caţi conectarea şi reglajele boxelor (pag. 20, 45)

59

Simptom Probleme şi soluţii

Nu se aude sunetul de la mufa

HDMI OUT când folosiţi funcţia ARC (Canal de retur audio)

• Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător

[System Settings] varianta [On] (pag. 53). Totodată, stabiliţi pentru [Audio

Return Channel] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings] varianta [Auto] (pag. 53).

• Verifi caţi dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia Audio Return

Channel.

• Aveţi grijă să fi e conectat cablul HDMI la mufa televizorului care este compatibil cu funcţia Audio Return Channel.

• Frecvenţa de eşantionare a semnalului de intrare este mai mare de 48 Hz.

Sistemul nu transmite corect la ieşire sunetul când este conectat un decodor.

Se aude un zgomot sau un bâzâit puternic.

• Alegeţi pentru [Audio Return Channel] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings] varianta [Off] (pag. 45).

• Verifi caţi dacă nu cumva cablurile de conectare nu sunt apropiate de un transformator sau motor şi dacă există cel puţin 3 m între televizor şi sursele de lumină fl uorescente.

• Mutaţi televizorul mai departe de echipamentele audio.

• Curăţaţi discul.

Sunetul nu mai este stereo la redarea unui CD.

Efectul de surround este difi cil de perceput la redarea unei piste sonore în format

Dolby Digital,

DTS sau MPEG audio.

• Apăsaţi pentru a selecta sunetul stereo (pag. 39).

• Verifi caţi conexiunile şi reglajele boxelor (pag. 20, 45).

• Verifi caţi reglajul pentru sonorul de surround (pag. 32).

• Pe anumite discuri BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu fi e în

întregime pe 5,1 canale. Sunetul poate fi mono sau stereo chiar dacă pista sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio.

Partea de început a sunetului este eliminată.

• Alegeţi pentru modul sunet varianta „MOVIE” sau „MUSIC” (pag. 39).

• Selectaţi „AUTO” pentru „SUR.SETTING” (pag. 32).

Efectele sonore sunt anulate.

• Efectele pentru SOUND MODE şi „SUR.SETTING” pot fi dezactivate, în funcţie de semnalul de intrare (pag. 51).

Sunetul corespunzător echipamentelor conectate este distorsionat.

• Reduceţi nivelul de intrare pentru echipamentele conectate, cu ajutorul opţiunii [Attenuate - AUDIO] (pag. 51).

Funcţionare

Simptom

Nu pot fi depistate posturile de radio.

Nu este redat discul.

Probleme şi soluţii

• Verifi caţi dacă este corect conectată antena. Ajustaţi antena sau conectaţi o antenă de exterior, dacă este cazul.

• Tăria semnalului posturilor de radio este prea scăzută (pentru acordul automat). Folosiţi acordul direct.

• Aţi încercat redarea unui disc înregistrat într-un format care nu este compatibil cu acest sistem (pag. 64).

• Codul de regiune al discului BD/DVD nu este acelaşi cu cel al sistemului.

• A condensat umezeală în interiorul aparatului şi lentilele acestuia se pot deteriora. Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp de aproximativ o jumătate de oră.

• Sistemul nu poate reda un disc înregistrat care nu este corect fi nalizat

(pag. 64).

60

Simptom

Denumirea fi şierului nu este corect afi şată.

Redarea discului nu este făcută de la început.

Redarea nu începe din punctul unde a fost oprită ultima dată.

Probleme şi soluţii

• Sistemul poate afi şa numai caractere în format compatibil cu ISO 8859-1.

Alte formate de caractere este posibil să fi e afi şate diferit.

• În funcţie de aplicaţia software de scriere, caracterele introduse pot fi afi şate diferit.

• A fost selectată opţiunea de Reluare a redării. Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi

[Play from start], apoi apăsaţi .

• Titlul sau meniul BD/DVD apare automat pe ecranul televizorului .

• Punctul de reluare a redării poate fi şters din memorie, în funcţie de disc, când :

- deschideţi compartimentul discului,

- decuplaţi dispozitivul USB,

- este redat un alt conţinut,

- opriţi aparatul.

• Discul BD/DVD este dotat cu o funcţie de redare automată.

Sistemul începe automat redarea discului.

Redarea se opreşte automat.

• Anumite discuri pot conţine un semnal de trecere automată în pauză.

La redarea unui astfel de disc, sistemul opreşte redarea la recepţionarea semnalului de pauză automată.

Nu puteţi realiza anumite operaţii, cum ar fi cele de oprire sau căutare.

Mesajele nu sunt afi şate în limba dorită pe ecranul TV.

• În funcţie de disc, este posibil să nu poată fi efectuate anumite operaţii.

Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.

• În interfaţa de confi gurare, selectaţi limba dorită pentru afi şarea pe ecran, din [OSD] corespunzător [System Settings] (pag. 53).

Nu poate fi aleasă o altă limbă pentru coloana sonoră/ subtitrare sau nu poate fi schimbat unghiul de vizionare.

• Încercaţi să folosiţi meniul BD sau pe cel DVD.

• Pe discul BD sau DVD redat nu sunt înregistrate piste multilingve, subtitluri sau scene vizualizate din mai multe unghiuri.

• Discul BD sau DVD nu permite alegerea unei alte limbi pentru coloana sonoră/subtitrare sau schimbarea unghiului de vizionare.

Compartimentul pentru disc nu se deschide şi nu puteţi scoate discul nici după ce aţi apăsat

Z.

• Faceţi următoarele:

1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat N şi Z de la aparat, mai mult de 5 secunde, pentru a deschide compartimentul pentru disc.

2 Scoateţi discul.

3 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză şi recuplaţi-l după câteva minute.

• Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.

Discul nu poate fi scos din aparat şi pe afi şajul panoului frontal apare indicaţia

„LOCKED”.

61

Simptom

Funcţia Control for HDMI nu acţionează.

Nu se aude sonorul de la sistem şi de la televizor când folosiţi funcţia de Comandă audio a sistemului.

Conţinutul suplimentar sau alte date conţinute de un BD-

ROM nu pot fi redate.

Probleme şi soluţii

• Alegeţi pentru [Control for HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător

[System Settings] varianta [On] (pag. 53).

• Verifi caţi dacă echipamentul conectat este compatibil cu funcţia [Control for HDMI] .

• Verifi caţi reglajul stabilit la echipamentul dvs. pentru funcţia [Control for

HDMI]. Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.

• Dacă modifi caţi conexiunea HDMI, dacă este cuplat şi decuplat cablul de alimentare sau dacă survine o pană de curent, alegeţi pentru [Control for

HDMI] din [HDMI Settings] corespunzător [System Settings] varianta

[Off], apoi alegeţi varianta [On] (pag. 53).

• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 43).

• Verifi caţi dacă televizorul conectat este compatibil cu funcţia de Comandă audio a sistemului.

• Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea funcţiei Comandă pentru HDMI pentru „BRAVIA” Sync” (pag. 43).

• Încercaţi următoarele:

1 Scoateţi discul.

2 Opriţi sistemul.

3 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB (pag. 35).

4 Porniţi sistemul.

5 Introduceţi un disc BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE.

• Dezactivaţi funcţia de control parental (pag. 47).

Unitatea nu funcţionează şi pe afi şajul frontal apare indicaţia „CHILD LOCK” când este apăsat oricare dintre butoanele aparatului.

Meniul de sistem nu funcţionează.

• Apăsaţi butonul HOME de la telecomandă.

Dispozitiv USB

Simptom

Nu este recunoscut dispozitivul USB.

Probleme şi soluţii

• Încercaţi următoarele:

1 Opriţi sistemul.

2 Decuplaţi şi recuplaţi dispozitivul USB.

3 Porniţi sistemul.

• Verifi caţi dacă este corect conectat dispozitivul USB la portul .

• Verifi caţi dacă nu cumva este deteriorat dispozitivul USB sau cablul.

• Verifi caţi dacă este pornit dispozitivul USB.

• Dacă dispozitivul USB este conectat printr-un hub USB, decuplaţi-l şi conectaţi dispozitivul USB direct la aparat.

62

Video BRAVIA pe Internet

Simptom

Imaginea / sunetul sunt de slabă calitate, anumite programe sunt afi şate fără detalii, mai ales în cursul rulării rapide sau a scenelor

întunecate.

Imaginea este prea mică.

Probleme şi soluţii

• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe Internet calitatea imaginii/ sunetului poate fi slabă.

• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată prin modifi carea vitezei conexiunii. Sony recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps pentru defi niţie video standard şi de 10 Mbps pentru video de înaltă defi niţie.

• Nu toate piesele video conţin sunet.

• Apăsaţi

X pentru a o mări.

Conexiunea la reţea

Simptom Probleme şi soluţii

Sistemul nu poate fi conectat la reţea.

• Verifi caţi conexiunea la reţea (pag. 27) şi confi gurarea acesteia (pag. 54).

Nu puteţi conecta calculatorul dvs. la Internet după ce aţi efectuat reglajul [Wi-Fi

Protected Setup (WPS)].

• Reglajele wireless ale router-ului se pot schimba automat dacă folosiţi funcţia de confi gurare protejată Wi-Fi înainte de a ajusta reglajele router-ului. În acest caz, modifi caţi în consecinţă reglajele wireless ale calculatorului.

Nu puteţi conecta sistemul la router-ul dvs. LAN wireless.

• Verifi caţi dacă router-ul dvs. LAN wireless este pornit.

• În funcţie de mediul de utilizare, inclusiv materialul din care sunt făcuţi pereţii, condiţiile de recepţie a undelor radio sau obstacolele dintre sistem şi router-ul LAN wireless, este posibil ca distanţa de comunicaţie să se scurteze. Apropiaţi sistemul de router-ul LAN wireless.

• Echipamentele care folosesc banda de frecvenţe 2,4 GHz, cum ar fi un cuptor cu microunde, dispozitive Bluetooth sau digitale fără fi r, pot

întrerupe comunicaţia. Îndepărtaţi sistemul de astfel de aparate sau opriţi celelalte echipamente.

Router-ul wireless dorit nu este detectat chiar dacă este efectuată operaţia [Scan].

• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la interfaţa precedentă şi efectuaţi din nou operaţia [Scan]. Dacă nu este detectat router-ul dorit, apăsaţi

RETURN pentru a selecta [Manual registration].

Pe ecran apare mesajul [A new software version has been found on the network. Perform update under “Network Update.”] când porniţi sistemul.

• Consultaţi [Network Update] (pag. 49) pentru a actualiza software-ul sistemului cu versiunea cea mai recentă.

Altele

Simptom

Pe întregul ecran apare simbolul fără nici un alt mesaj.

Probleme şi soluţii

Pe afişajul panoului frontal apare indicaţia „Exxxx”.

• Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un service Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare apărut.

• Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un service Sony autorizat.

63

Discuri ce pot fi redate

Disc Blu-ray

BD-ROM 1)

BD-R/BD-RE 2)

DVD

3)

DVD-ROM

DVD-R/DVD-RW

DVD+R/DVD+RW

CD 3)

CD-DA (CD de muzică)

CD-ROM

CD-R/CD-RW

Super Audio CD

1)

Deoarece specifi caţiile discurilor Blu-ray sunt noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă

în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi de reglajele audio selectate.

2)

BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH), tip pigment organic.

BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate dacă postscripturile sunt înregistrate.

3)

Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a fost corect fi nalizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte dispozitivul de înregistrare.

Discuri ce nu pot fi redate

g BD cu cartuş, g DVD-RAM, g HD DVD, g discuri DVD Audio, g PHOTO CD, g partea cu date a unui CD-Extras, g VCD/ Super VCD, g Partea cu material audio de discuri duale

Note legate de discuri

Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund standardului Compact Disc (CD).

DiscurileDuale şi anumite discuri de muzică codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului nu corespund standardului Compact Disc (CD).

De aceea, aceste discuri este posibil să nu fi e redate de acest aparat.

Note legate de operaţiile de redare ale unui BD/ DVD

Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot fi impuse intenţionat de producătorii software-ului.

Cum sistemul redă un BD/DVD conform conţinutului discului proiectat de producătorii software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de redare să nu fi e disponibile.

Note legate de discuri BD/DVD cu strat dublu

Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte momentan la trecerea de la un strat la altul.

Codul de regiune (numai pentru

discuri BD-ROM/DVD VIDEO)

Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe partea din spate a aparatului şi va reda doar discuri

BD-ROM/ DVD VIDEO (numai redare) marcate cu acelaşi cod de regiune sau cu simbolul .

64

Tipuri de fi şiere ce pot fi redate

Video

Format fi şier

MPEG-1 Video/PS

1)

MPEG-2 Video/PS, TS

1)

DivX

2)

MPEG4/AVC

1)

WMV9

1)

AVCHD

Muzică

Format fi şier

MP3 (MPEG-1 Audio

Layer III)

AAC

1)4)

WMA9 Standard

1)4)

LPCM

Extensii

“.mpg”, “.mpeg”,

“.m2ts”, “.mts”

“.avi”, “.divx”

“.mkv”, “.mp4”,

“.m4v”, “.m2ts”,

“.mts”

“.wmv”; “.asf”

3)

Extensii

“.mp3”

“.m4a”

“.wma”

“.wav”

Foto

Format fi şier

JPEG

Extensii

“.jpg”, “.jpeg”, “.jpe”

1) Sistemul nu redă fi şiere codate cu DRM.

2)

ABOUT DIVX VIDEO: DivX ® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv Certifi cat DivX care redă materiale

DivX video. Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii şi pentru instrumente software pentru conversia DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest

Note

Este posibil ca, în funcţie de format, de codare sau de condiţiile de înregistrare, anumite fi şiere să nu fi e redate.

Anumite fi şiere editate cu un calculator este posibil să nu fi e redate.

Sistemul poate recunoaşte următoarele fi şiere sau directoare de pe discuri BD, DVD, CD şi de pe dispozitive USB :

– directoare până la nivelul de imbricare 5

– până la 500 de fi şiere într-un singur arbore.

Anumite dispozitive USB este posibil să nu funcţioneze cu acest sistem.

Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage

Class (MSC) (cum ar fi o memorie fl ash sau un hard disk) care sunt compatibile FAT şi nu sunt partiţionate, dispozitive de captură de fotografi i

(SICDs) şi tastaturi cu 101 taste (numai la portul

(USB) frontal).

• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi sistemul

înainte de conectarea sau de decuplarea memoriei

USB sau a altor dispozitive.

• Este posibil ca sistemul să nu poată reda cursiv fi şiere video cu viteză mare de transfer, de pe un DATA

CD. Se recomandă redarea fi şierelor video cu viteză mare de transfer cu ajutorul unui DATA DVD.

înregistrat pentru a reda conţinut DivX Videoon-Demand (VOD). Pentru a genera codul de

înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de confi gurare a dispozitivului. Accesaţi adresa vod.divx.com cu acest cod pentru a defi nitiva procesul de înregistrare şi a afl a mai multe despre DivX VOD.

3)

Sistemul redă fi şiere în format AVCHD care sunt

înregistrate prin intermediul unei camere video digitale etc. Pentru a urmări fi şiere în format

AVCHD, discul care le conţine trebuie să fi e fi nalizat.

4)

Sistemul nu redă fi şiere codate cu Lossless etc.

65

Formate audio acceptate

Formatele audio acceptate de acest sistem sunt următoarele :

Funcţie

“BD/DVD”

“SAT/CABLE”

“TV”

Format

LPCM 2ch LPCM 5.1ch,

LPCM 7.1ch

Dolby

Digital a a a

Dolby

TrueHD,

Dolby

Digital

Plus a a

– a

– a: format acceptat

– : format ce nu este acceptat

DTS DTS-ES

Discrete 6.1,

DTS-ES

Matrix 6.1,

DTS96/24 a a

DTS-HD

High

Resolution

Audio a

DTS-HD

Master

Audio a a

– – –

66

Specifi caţii

Secţiunea amplifi cator

BDV-F700

Puterea la ieşire (nominală) :

Frontal S / Frontal D :

85 W + 85 W

(la 4

Ω, 1kHz, 1 % THD)

Puterea la ieşire (de referinţă) :

• Frontal S / Frontal D :

130 W (per canal la 4

Ω, 1 kHz)

• Subwoofer : 140 W (la 4

Ω ; 100 Hz)

BDV-F500

Puterea la ieşire (nominală) :

Frontal S / Frontal D :

80 W + 80 W

(la 4

Ω, 1kHz, 1 % THD)

Puterea la ieşire (de referinţă) :

• Frontal S / Frontal D :

115 W (per canal la 4

Ω, 1 kHz)

• Subwoofer : 120 W (la 4

Ω ; 100 Hz)

Intrări (Analogice)

AUDIO (AUDIO IN) Sensibilitate: 450/250 mV

Intrări (Digitale)

SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL),

TV (DIGITAL IN OPTICAL)

Formate acceptate: LPCM

2 canale (până la 48 kHz), Dolby

Digital, DTS

Secţiunea Video

Ieşiri VIDEO : 1 Vp-p 75

HDMI OUT : Tip A (19 pini)

Sistem BD/ DVD/ Super Audio CD/ CD

Sistem de format al semnalului : PAL / NTSC

Secţiunea USB

Port

(USB) tip A (pentru conectarea memoriei

USB, a cititorului de carduri de memorie, a camerelor foto digitale şi a celor video digitale)

Intensitate maximă a curentului : 500 mA

Secţiunea LAN

Terminal LAN (100) terminal 100BASE-TX

Secţiunea tuner

Sistem : sintetizator digital

cuarţ-locked

Secţiunea tuner FM

Domeniul de acord : 87,5 - 108,0 MHz

Antenă : antenă FM cablu

Terminale de antenă : 75

Ω, asimetric

Frecvenţă intermediară : 10,7 MHz

Boxe

• Boxe frontale (SS-TSF770) – pentru BDV-F700

Sistem de boxe :

Unităţi de boxe :

Tweeter :

2 căi, 2 drivere, bas-refl ex

20 mm tip con

Woofer : 40 × 70 mm, tip con

Impedanţă nominală : 4

Dimensiuni (L/Î/A) (aprox.) :

Podea : 200 × 1.100 × 230 mm

Birou : 103 × 335 × 103 mm

Masa (aprox.):

Podea :

Birou : cca. 2,9 kg

0,6 kg

• Boxe frontale (SS-TSF550) – pentru BDV-F500

Sistem de boxe : 2 căi, 2 drivere, bas-refl ex

Unităţi de boxe :

Tweeter : 20 mm tip con

Woofer : 50 mm, tip con

Impedanţă nominală : 4

Dimensiuni (L/Î/A) : 76 × 270 × 85 mm

76 × 270 × 90 mm

Masa (aprox.): 0,8 kg

• Subwoofer (SS-WSF550)

Sistem de boxe : subwoofer Bas refl ex

Unităţi de boxe : 160 mm, tip con

Impedanţă nominală : 4

Dimensiuni (L/Î/A) : cca. 265 × 335 × 265 mm

Masa : cca. 6,5 kg

Caracteristici generale

Cerinţe privind alimentarea

• Modelele europene : tensiune 220 ÷ 240 V c.a., frecvenţă 50 / 60 Hz

• Modelele pentru America Latină : tensiune 110 ÷ 240 V c.a.,

67

frecvenţă 50 / 60 Hz

Consum de putere :

• Modelele pentru europene :

Standby : 0,3 W (mod economic de

funcţionare)

• Modelele America Latină :

Standby : 0,3 W (mod economic de

funcţionare)

Dimensiuni (aproximativ) :

452×198×119 mm (L/Î/A), inclusiv

Masa :

părţile proeminente cca. 5,0 kg

Specifi caţiile şi design-ul pot fi modifi cate fără să fi ţi avizaţi.

• Consum de putere în standby 0,3 W.

• Nu sunt utilizaţi inhibitori de combustie halogenaţi la realizarea circuitelor imprimate.

• Peste 85% din efi cienţa în putere a blocului de amplifi care este obţinută cu un amplifi cator digital

S-master.

68

Lista codurilor de limbă

Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).

Cod Limbă

1027Afar

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabă

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1057 Bielorusă

1059 Bulgară

1060 Bihari

1061 Bislama

1066 Bengali; Bangla

1067 Tibetană

1070 Bretonă

1079 Catalană

1093 Corsicană

1097 Cehă

1103 Welsh

1105 Daneză

1109 Germană

1130 Bhutani

1142 Greacă

1144 Engleză

1145 Esperanto

1149 Spaniolă

1150 Estoniană

1151 Bască

1157 Persană

1165 Finlandeză

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 Franceză

1181 Frisian

Cod Limbă

1183 Irlandeză

1186 Scots Gaelic

1194 Galiciană

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croată

1229 Maghiară

1233 Armeană

1235 Interlingua

1239 Interlingue

1245 Inupiak

1248 Indoneziană

1253 Icelandic

1254 Italiană

1257 Hebrew

1261 Japoneză

1269 Yidiş

1283 Javanese

1287 Georgiană

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambgiană

1300 Kannada

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latină

1326 Lingala

1327 Laothian

1332 Lituaniană

1334 Letonă; Lettish

1345 Malagasy

Cod Limbă

1347 Maori

1349 Macedonă

1350 Malayalam

1352 Mongolă

1353 Moldovenească

1356 Marathi

1357 Malay

1358 Malteză

1363 Burmese

1365 Nauru

1369 Nepali

1376 Olandeză

1379 Norvegiană

1393 Occitan

1403 (Afan)Oromo

1408 Oriya

1417 Punjabi

1428 Poloneză

1435 Pashto; Pushto

1436 Portugheză

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Română

1489 Rusă

1491 Kinyarwanda

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Sârbo-Croată

1503 Singhalese

1505 Slovacă

1506 Slovenă

Cod Limbă

1507 Samoan

1508 Shona

1509 Somali

1511 Albaneză

1512 Sârbă

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Suedeză

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turcă

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ucrainiană

1564 Urdu

1572 Uzbecă

1581 Vietnameză

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chineză

1697 Zulu

1703 Nu este specifi cată

Lista codurilor de zonă / pentru control parental

Cod Zonă

2044 Argentina

2047 Australia

2046 Austria

2057 Belgia

2070 Brazilia

2079 Canada

2090 Chile

2092 China

Cod Zonă

2115 Denemarca

2086 Elveţia

2165 Finlanda

2174 Franţa

2109 Germania

2248 India

2238 Indonezia

2254 Italia

Cod Zonă

2276 Japonia

2304 Korea

2363 Malaysia

2184 Marea Britanie

2362 Mexic

2376 Olanda

2390 Noua Zeelandă

2379 Norvegia

Cod Zonă

2427 Pakistan

2424 Philippines

2436 Portugalia

2489 Rusia

2501 Singapore

2149 Spania

2499 Suedia

2528 Thailanda

69

Glosar

Aplicaţie BD-J

Formatul BD-ROM este compatibil cu limbajul JAVA pentru funcţii interactive.

„BD-J” oferă furnizorilor de conţinut posibilităţi de funcţionalitate aproape nelimitate la crearea de titluri

BD-ROM interactive.

Audio DTS-HD de înaltă rezoluţie

Format audio care extinde formatul convenţional DTS

Digital Surround.

Acceptă o frecvenţă de eşantionare maximă de 96 kHz şi cel mult de 7,1 canale de surround.

Sonorul DTS-HD de înaltă rezoluţie are o rată maximă de transmisie de 6 Mbps, cu compresia Lossy (cu pierderi).

Audio DTS-HD Master

DTS-HD Master Audio are o rată maximă de transmisie de 24,5 Mbps şi utilizează compresia

Lossless

(cu pierderi reduse)

. DTS-HD Master

Audio corespunde unei frecvenţe de eşantionare de 192 kHz şi unui număr maxim de 7,1 canale.

AVCHD

Formatul AVCHD este un format de înaltă defi niţie pentru camerele video digitale utilizat pentru

înregistrarea la defi niţie standard (SD) sau la înaltă definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia

1080i*, fi e cu specifi caţia 720p** pe DVD, folosind o tehnologie de codare efi cientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul Dolby Digital sau cel PCM liniar. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o efi cienţă superioară formatului de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4

AVC/H.264 permite înregistrarea pe DVD-uri a semnalului video de înaltă defi niţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală, în acelaşi mod în care este înregistrat semnalul la defi niţie standard (SD) de la televizor.

* O specifi caţie de înaltă defi niţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul intercalat.

** O specifi caţie de înaltă defi niţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.

BD-R

Un BD-R (Disc Blu-ray inscriptibil) poate fi înregistrat o singură dată, disponibil cu aceleaşi calităţi ca discul

BD de mai jos. Deşi conţinutul poate fi înregistrat şi nu poate fi suprascris, un BD-R poate fi utilizat pentru arhivarea datelor importante sau pentru stocarea şi distribuţia de materiale video.

BD-RE

Un BD-RE (Disc Blu-ray reinscriptibil) poate fi

înregistrat şi reinscriţionat, disponibil cu aceleaşi calităţi ca discul BD de mai jos. Facilitatea de reinscriptibilitate permite aplicaţii extinse de editare şi de comutare temporală.

BD-ROM

Discurile BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only

Memory - disc Blu-ray cu memorie ce poate fi doar citită) sunt discuri produse comercial şi disponibile cu aceleaşi calităţi ca discul BD de mai jos. Pe lângă fi lme obişnuite şi conţinut video, aceste discuri benefi ciază de facilităţi intensifi cate cum ar fi conţinut interactiv, operaţii de meniu cu ajutorul meniurilor extensibile, selecţia afi şării subtitrării şi prezentări de fotografi i.

Deşi discurile BD-ROM pot conţine orice fel de date, majoritatea acestor discuri vor conţine fi lme la înaltă defi niţie pentru redarea cu un player de disc Blu-ray/

DVD.

BD (disc Blu-ray)

Un format de disc dezvoltat pentru înregistrarea/ redarea materialelor video de înaltă defi niţie (HD) pentru (HDTV etc.) şi pentru stocarea unor mari cantităţi de date. Un singur strat de disc Blu-ray conţine până la 25 GB, iar un disc Blu-ray cu strat dublu, poate stoca până la 50 GB de date.

Control parental

O funcţie a discurilor BD/DVD care permite limitarea redării unui disc în funcţie de vârsta utilizatorului şi de nivelul de restricţionare corespunzător fi ecărei ţări. Nivelul limitării variază de la disc la disc ; când este activată această funcţie fi e este complet interzisă redarea, fi e scenele violente sunt omise sau înlocuite de alte scene etc.

Dolby Digital

Acest format sonor cinematografi c este mai avansat decât Dolby Surround Pro Logic. În acest format,

70

boxele de surround emit sonor stereo cu un domeniu de frecvenţe extins şi oferă un canal independent de subwoofer pentru frecvenţele de bas profund. Acest format este denumit şi „5,1”, canalul de subwoofer fiind reprezentat ca 0,1 dintr-un canal (deoarece funcţionează numai când este necesar efectul de bas profund). Toate cele şase canale ale acestui format sunt înregistrate separat, asigurându-se astfel o mai bună separare a canalelor. În plus, cum toate semnalele sunt procesate digital, degradarea semnalului este mai redusă.

Dolby Digital Plus

Dezvoltată ca o extensie a Dolby Digital, tehnologia de codare audio acceptă sonor multicanal cu efect surround pe 7,1 canale.

Dolby TureHD

Dolby TrueHD este o tehnologie de codare fără pierderi, care acceptă până la 8 canale cu sonor de surround multicanal pentru generaţia următoare de discuri optice. Sunetul reprodus corespunde bit cu bit celui original.

DTS

Tehnologie de compresie audio digitală, dezvoltată de DTS, Inc.

Această tehnologie corespunde sonorului de surround pe 5,1 canale. Acest format include un canal stereo de spate şi un canal de subwoofer separat. DTS furnizează aceleaşi 5,1 canale audio digitale separate, de înaltă calitate. Buna separare a canalelor este realizată datorită datelor de pe toate canalele înregistrate separat şi procesate digital.

Format intercalat (baleiere intercalată)

Formatul intercalat reprezintă metoda standard NTSC, afi şând imagini TV, cu frecvenţa de 30 de cadre pe secundă. La fi ecare cadru, sunt baleiate dublu-alternativ liniile cu număr par şi apoi cele cu număr impar, de

60 de ori pe secundă.

Format progresiv (baleiere secvenţială)

Prin contrast cu formatul intercalat, formatul progresiv poate reproduce 50 - 60 de cadre într-o secundă, prezentând toate liniile de baleiere (525 linii pentru sistemul NTSC). Calitatea imaginii în ansamblu creşte, iar imaginile statice, textul şi liniile orizontale apar mai clar. Acest sistem este compatibil cu formatul progresiv 525 sau 625.

HDMI

(High-Defi nition Multimedia Interface)

HDMI este o interfaţă care acceptă atât semnale video, cât şi audio, printr-o singură conexiune digitală care vă permite să benefi ciaţi de o înaltă calitate a imaginii şi a sunetului. Specifi caţiile HDMI acceptă HDCP (Highbandwith Digital Content Protection), o tehnologie de protecţie la copiere care încorporează tehnologie de codare pentru semnale video digitale.

LHT (de la joase la înalte)

LHT este un sistem de înregistrare compatibil cu pigmentul organic tip BD-R.

Meniu extensibil

Pe discurile BD-ROM este disponibilă acţionarea intensifi cată din meniu. Meniul extensibil apare când este apăsat butonul POP UP/ MENU în cursul redării putând fi acţionat în timp ce redarea se desfăşoară.

PhotoTV HD

„PhotoTV HD” permite în cazul imaginilor cu multe detalii şi a celor similare fotografi ilor redarea texturilor şi tonurilor de culoare subtile. Conectând dispozitive compatibile „PhotoTV HD” marca Sony printr-un cablu HDMI, puteţi pătrunde într-o nouă lume a fotografi ilor la calitate HD integral, care vă va tăia respiraţia. Spre exemplu, astfel va putea fi prezentată pe un ecran de mari dimensiuni, textura delicată a tenului uman, a fl orilor, nisipului şi valurilor

în imagini la calitate fotografi că.

24p Cinema adevărat (True Cinema)

Filmele înregistrate cu o cameră de fi lmat conţin 24 de cadre pe secundă.

Deoarece televizoarele obişnuite (atât cele cu tub catodic - CTR, cât şi cele cu ecran plat) afi şează cadrele la intervale de 1/60 sau de 1/50 secunde, cele 24 de cadre neapărând la momentele pare.

Când conectaţi un televizor cu capacitate 24p, playerul va afi şa fi ecare cadru la intervale de 1/24 secunde

– aceleaşi cu intervalul înregistrat original cu camera de fi lmat, reproducând, astfel, cu mai mare fi delitate imaginea cinematografi că iniţială.

71

Index

Indicaţii numerice

24p True Cinema ..................71

A

A/V SYNC ...........................38

Actualizare (Update) ............50

Afi şajul panoului frontal ......11

Amplasarea boxelor .............45

ARC .....................................24

Attenuate - AUDIO ..............51

AUDIO .................................52

AUDIO DRC .......................51

Audio Return Channel ..24, 53

Audio, reglaje .......................51

Auto Display ........................54

Auto Standby .......................54

AVCHD ................................70

B

BD Audio MIX, reglaje ....51

BD, Opţiuni de stocare a datelor ............................52

BD, strat de redare disc hibrid ............................52

BD, Conectare la Internet 52

BD, Control Parental .......52

BD, înregistrare dispozitiv

Remote .........................55

BD/DVD, meniu ..............52

BD/DVD, vizualizare reglaje ............................52

BD/DVD-ROM 1080/24p, ieşire ..............................50

BD-LIVE ..........................34

BD-R ................................70

BD-RE..............................70

Blu-ray Disc .....................70

BONUSVIEW ..................34

BRAVIA Internet Video ...36

C

CD ........................................64

Cod de zonă ..........................69

Cod de regiune .....................64

Comandă pentru HDMI 43, 53

Child lock (blocare pentru copii)

..........................................49

Conectare server, reglaje ......54

Control parental al materialelor video de pe Internet ...........53

Confi gurare rapidă ..............53

D

DIMMER .............................53

Discuri ce pot fi redate ........64

DivX ® VOD .......................54

Dolby Digital .................39, 70

Dolby Digital Plus................70

Dolby TrueHD .....................70

DTS ................................39, 71

DTS Neo:6 ...........................51

DTS-HD ...............................71

DVD .....................................64

DVD, format imagini ...........50

DVD, Control parental .........52

E

Easy Setup ......................30, 55

Efecte de sunet .....................51

F

Flow Light ............................47

FM, MODE ......................... 41

Format de ecran ....................50

Format intercalat ..................71

Format progresiv ..................71

Format video de ieşire ..........50

G

Gracenote, reglaje ................54

H

HDMI

YC

B

C

R

/ RGB (HDMI) ..... 50

HDMI (High-Defi nition

Multimedia Interface) ..........71

HDMI Deep Colour Output .50

HDMI, reglaje ......................53

I

Iluminare demonstrativă ......47

Iluminare, mod~ ...................46

Informaţii legate de redare ...34

Informaţii de sistem .............54

Iniţializare (RESETTING) ..55

Interfaţă de protecţie a ecranului ............................54

Internet, conţinut ..................36

Internet reglaje .....................54

Internet, materiale video neevaluate .........................53

L

LHT ......................................71

Limitare volum .....................53

Lista codurilor de limbă .......69

M

Mod conversie cinema .........50

Mod FM ...............................41

Mod iluminare ......................46

Mod pauză ............................50

Modul pornire rapidă ...........53

Multiplex, sonor ...................40

Muzică, reglaje .....................53

72

O

OSD......................................53

P

Panou frontal ........................11

PARENTAL CONTROL ......71

Lista codurilor ...................52

Reglaje ..............................52

Parolă ...................................52

Pauză, mod~ .........................50

PhotoTV HD ........................71

Q

Quick Start Mode .................53

R

RDS ......................................42

Reglaje audio .......................52

Reglaje boxe ...................47, 52 distanţă ............................45

nivel ................................46

Reglaje conectare server ..............54

de control parental ..........52

de ecran ...........................50

HDMI ..............................53

de reţea ............................54

sistem ..............................53

RESET (iniţializare) 64

Reţea

Actualizare ......................49

Diagnosticare conexiuni .54

Reglaje ............................54

Revenire la reglajele stabilite din fabrică .........................55

S

SLEEP ..................................46

Software, notifi care de actualizare .........................54

Succesiune de imagini ......... 37

Subtitrare ..............................52

Super Audio CD, redare canale ................................53

Super Audio CD, redare strat ....................................53

SYSTEM MENU .......... 32, 38

T

Telecomandă ........................12

Ton de testare

(TEST TONE) ...................46

Tip TV ..................................50

U

Unitate ....................................8

USB ......................................35

V

Volum, limitare.....................53

W

WEP .....................................27

WPA2-PSK (AES) ...............27

WPA2-PSK (TKIP) ..............27

WPA-PSK (AES) .................27

WPA-PSK (TKIP) ................27

Y

YCbCr/RGB (HDMI) ..........50

73

Software-ul acestui sistem poate fi actualizat în viitor.

Pentru detalii legate de orice actualizare disponibilă, vă rugăm să vizitaţi următoarea adresă de Internet :

Pentru clienţii din Europa : http://support.sony-europe.com/

Pentru clienţii din America Latină : http://www.sony.com/bluraysupport/ http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project