Canon | Pro9500 Mark II Series | Canon Pro9500 Mark II series Prírucka online

Canon Pro9500 Mark II series Příručka online
Page 1 of 546 pages
Jak používat tuto příručku
Vytištění této příručky
MC-3659-V1.00
Průvodce pro začínající
uživatele
Průvodce pro pokročilé
uživatele
Poskytuje přehled o tomto
produktu.
Podrobně popisuje jednotlivé
funkce tohoto produktu.
Řešení potíží
Příručka k tisku digitálních
fotografií
Pro9500 Mark II series Průvodce pro začínající uživatele
Jak používat tuto příručku
Vytištění této příručky
Tisk na disky DVD nebo CD
MP-3171-V1.00
Průvodce pro pokročilé uživatele
Obsah
Bezpečnostní opatření
Seznámení s tiskárnou
Vkládání papíru
Vkládání papíru
Hlavní součásti
Běžná údržba
Tisk fotografií / dokumentů
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Tisk dokumentů (Windows)
Tisk dokumentů (Macintosh)
Další možnosti použití
Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se
standardem PictBridge
Solution Menu a My Printer
Výměna nádržky s inkoustem
Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Údržba kvality inkoustu
Čištění válečků pro podávání papíru
Otevření obrazovek údržby
Dodatek
Právní omezení používání výrobku a používání
obrazů
Rady k používání tiskárny
Page 2 of 546 pages
Bezpečnostní opatření
Page 3 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
Abyste mohli tiskárnu bezpečně používat, přečtěte si bezpečnostní varování a upozornění uvedená v této
příručce. Nepokoušejte se používat tiskárnu způsobem, který v této příručce není popsán. Může dojít k
nečekanému úrazu, požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
Poznámka
Zdroj napájení je AC100-240V 50/60Hz prostřednictvím jednotky zdroje střídavého napájení K30309.
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění způsobené nesprávným
používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Volba
umístění
Neumisťujte tiskárnu do blízkosti hořlavých rozpouštědel,
například alkoholu nebo ředidla.
Napájení
Nikdy se nepokoušejte připojit nebo odpojit tiskárnu od napájení,
máte-li mokré ruce.
Zástrčku vždy zasuňte do elektrické zásuvky úplně.
V žádném případě nepoškozujte,
neupravujte, nenatahujte ani výrazně
neohýbejte či nekruťte napájecí kabel.
Nepokládejte na napájecí kabel těžké
předměty.
Nikdy tiskárnu nepřipojujte do zásuvky
elektrické sítě sdílené s jiným zařízením
(prodlužovací kabel, dvou- či třícestná
rozdvojka apod.).
Nikdy tiskárnu nepoužívejte, je-li napájecí kabel zamotán nebo
zauzlován.
Pokud si v okolí tiskárny všimnete kouře, neobvyklého zápachu
nebo podivného zvuku, okamžitě tiskárnu odpojte z napájecí
zásuvky a volejte servis.
Tiskárnu pravidelně odpojujte od
napájení a suchým hadříkem otírejte
prach a nečistoty na zástrčce a na
elektrické zásuvce. Je-li tiskárna
umístěna tak, že je vystavena velkému
množství prachu, kouře nebo vysoké
vlhkosti, prach, který se usazuje na
zástrčce, pohlcuje vlhkost a může
způsobit poruchu izolace a požár.
Při bouřce tiskárnu odpojte od zdroje napájení a nepoužívejte ji.
Ponecháte-li tiskárnu v zásuvce, může dojít k požáru,
elektrickému zkratu nebo poškození tiskárny v závislosti na síle
bouřky.
Používejte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.
Čištění
tiskárny
Tiskárnu čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy
nepoužívejte hořlavá rozpouštědla, jako
je alkohol, benzen nebo ředidla.
Pokud by takové látky přišly do kontaktu s
elektrickými součástmi uvnitř tiskárny, mohly
by způsobit požár či úraz elektrickým
Bezpečnostní opatření
Page 4 of 546 pages
proudem.
Před zahájením čištění tiskárnu vypněte a odpojte z elektrické
zásuvky.
Pokud tiskárnu při čištění nedopatřením zapnete, může to vést ke zranění
nebo k poškození tiskárny.
Údržba
tiskárny
Nepokoušejte se tiskárnu rozebírat nebo upravovat. Uvnitř
tiskárny nejsou žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.
Tiskárna obsahuje součásti pod vysokým napětím. Nikdy se nepokoušejte
provádět údržbu, která není popsána v této příručce.
Do portu pro přímý tisk ani do konektoru pro kabel nepřipojujte
jiná než doporučovaná zařízení. Mohli byste způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
Práce
Nepoužívejte v okolí tiskárny vysoce hořlavé spreje.
kolem
tiskárny
Pokud by se sprej dostal do kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř
tiskárny, mohl by způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Upozornění
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí poranění nebo poškození majetku způsobené nesprávným
používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Volba umístění
Neinstalujte tiskárnu do míst, která jsou nestabilní nebo
podléhají nadměrným otřesům.
Neinstalujte tiskárnu na místa, která jsou velmi vlhká nebo
prašná, na přímé sluneční světlo, mimo budovy nebo do
blízkosti zdrojů tepla.
Chcete-li zamezit riziku požáru a úrazu elektrickým
proudem, instalujte tiskárnu do místa s rozsahem teplot 5
až 35 °C (41 až 95 °F) a vlhkostí 10 až 90 % (bez kondenzace).
Neumisťujte tiskárnu na silnou předložku nebo koberec.
Neumisťujte tiskárnu zadní stranou těsně u stěny.
Napájení
Oblast kolem síťové zásuvky
udržujte trvale dostupnou tak,
abyste mohli v případě potřeby
napájecí kabel vždy snadno
odpojit.
Zástrčku nikdy nevytahujte
zatažením za napájecí kabel.
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Práce kolem
tiskárny
Během tisku do tiskárny nikdy nesahejte.
Při přemisťování uchopte tiskárnu za oba konce.
Bezpečnostní opatření
Page 5 of 546 pages
Nepokládejte na tiskárnu žádné předměty.
Nepokládejte na tiskárnu žádné kovové předměty
(kancelářské sponky, sešívací sponky apod.) ani nádoby s
hořlavými rozpouštědly (alkoholem, ředidly apod.).
Pokud se do tiskárny dostane jakýkoli cizí předmět (kovový
nebo kapalina), vytáhněte kabel ze zásuvky a volejte servis.
Tiskárnu nepřepravujte ani nepoužívejte šikmo, svisle ani
vzhůru nohama, protože by mohl uniknout inkoust a
tiskárnu poškodit.
Tisková hlava a
nádržky s
inkoustem
Chraňte nádržky s inkoustem před dětmi.
V případě náhodného olíznutí nebo spolknutí inkoustu si vypláchněte
ústa nebo vypijte jednu až dvě sklenice vody.
Pokud dojde k podráždění nebo nevolnosti, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Pokud inkoust vnikne do očí, okamžitě je opláchněte
vodou.
Pokud inkoust potřísní pokožku, okamžitě omyjte mýdlem
a vodou.
Pokud dojde k delšímu podráždění očí nebo pokožky, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
Tiskové hlavy ani nádržky s inkoustem neprotřepávejte.
Inkoust se může vylít a znečistit oblečení nebo okolní plochy.
Po tisku se nikdy nedotýkejte
elektrických kontaktů na tiskové
hlavě.
Kovové části mohou být velmi horké a
mohou způsobit popáleniny.
Nevhazujte nádržku s inkoustem do ohně.
Nepokoušejte se tiskovou hlavu a nádržky s inkoustem
rozebírat nebo upravovat.
Nezacházejte s tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem
hrubě, např. je nevystavujte nadměrnému tlaku a
neupusťte je.
Tiskovou hlavu ani nádržky s
inkoustem neoplachujte ani
neotírejte.
Po instalaci již tiskovou hlavu a nádržky s inkoustem
zbytečně nevyjímejte.
Dbejte, abyste neumístili tiskárnu do těsné blízkosti jiných elektrických zařízení, např. zářivek
Umístěte tiskárnu do vzdálenosti alespoň 15 cm od jiných elektrických přístrojů, jako jsou například
zářivky. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, nemusí tiskárna správně fungovat v důsledku rušení.
Když odpojujete napájecí kabel
Když odpojujete napájecí kabel, vždy stiskněte tlačítko [Power] (Napájení) a ujistěte se, že modrá
kontrolka [Power] (Stav tiskárny) zhasla. Pokud napájecí kabel odpojíte ze zásuvky, když kontrolka
[Power] (Stav tiskárny) ještě svítí nebo bliká, nelze ochránit tiskovou hlavu a později nemusí být tisk
možný.
Začátek stránky
Seznámení s tiskárnou
Page 6 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Seznámení s tiskárnou
Seznámení s tiskárnou
Tato část popisuje názvy jednotlivých součástí tiskárny a jejich funkci.
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Začátek stránky
Hlavní součásti
Page 7 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Seznámení s tiskárnou > Hlavní součásti
Hlavní součásti
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Pohled zepředu
(1)Horní kryt
Po otevření je možné vyměnit nádržky s inkoustem nebo vyjmout z tiskárny zachycený papír.
(2)Vodítko papíru
Vodítka posuňte tak, aby byla zarovnaná s levým okrajem papíru.
(3)Zadní přihrádka
Umožňuje vložení papírů různých velikostí, které lze v tiskárně použít. Najednou lze vložit i dva a více listů
stejného typu a velikosti, tiskárna je bude zavádět po jednom.
Viz části Vložení papíru do zadní přihrádky a Typy médií, která můžete použít .
(4)Opěrka papíru
Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.
(5) Kryt podávacího otvoru
Zabraňuje vniknutí předmětů do podávacího otvoru.
Po otevření můžete posunout vodítko papíru. Před tiskem kryt zavřete.
(6)Vnitřní kryt
Při tisku na papír jej zavřete.
(7)Port pro přímý tisk
Do tohoto portu můžete připojit zařízení kompatibilní se standardem PictBridge, například digitální fotoaparát,
a tisknout přímo z něho.
Viz část Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge .
Varování
Do portu pro přímý tisk nepřipojujte zařízení, která nejsou kompatibilní se standardem
PictBridge. Mohli byste způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.
Důležité
Hlavní součásti
Page 8 of 546 pages
Nedotýkejte se kovového krytu.
(8) Přední přihrádka
Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem přihrádku otevřete.
Do přední přihrádky vkládejte papír v případě, že chcete tisknout na velký formát, například 36 x 43 cm (14"
x 17"), nebo na silný papír.
Viz části Vložení papíru do přední přihrádky a Typy médií, která můžete použít .
(9)Nástavec přední přihrádky
Po vytažení slouží jako opěrka papíru. Před tiskem jej vytáhněte.
(10)Tlačítko [Power] (Napájení)
Stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.
Důležité
Odpojení napájecího kabelu
Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny se ujistěte, že kontrolka [Power]
(Stav tiskárny) nesvítí. Pokud byste odpojili napájecí kabel v okamžiku, kdy kontrolka
[Power] (Stav tiskárny) svítí nebo bliká, nemusela by být zakryta tisková hlava a tiskárna
by mohla přestat tisknout správně.
Poznámka
Je-li zapnuto napájení, tiskárna může začít promíchávat inkoust, aby zachovala kvalitu
inkoustu. Promíchávání trvá přibližně 10 sekund až 3 minuty.
Viz část Údržba kvality inkoustu .
Funkce automatického vypnutí
Můžete nastavit, aby se tiskárna automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu
přenášena žádná tisková data.
Toto nastavení zadejte na listu Údržba (Maintenance) v okně nastavení ovladače tiskárny
(Windows) nebo v nástroji Canon IJ Printer Utility (Macintosh).
Podrobné informace o tomto nastavení získáte v příručce online: Průvodce pro pokročilé
uživatele .
(11)Kontrolka [Power] (Stav tiskárny)
Po zapnutí přístroje nejprve bliká a pak svítí modře.
(12)Tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO)
Stisknutím zrušíte probíhající tiskovou úlohu. Toto tlačítko můžete použít po vyřešení problému s tiskárnou k
vymazání chybové zprávy a k pokračování v tisku.
(13)Kontrolka [Alarm]
Tato kontrolka svítí nebo bliká oranžově, pokud dojde k chybě nebo pokud dojde papír či inkoust.
Poznámka
Kontrolky [Power] (Stav tiskárny) a [Alarm]
Hlavní součásti
Podle kontrolek [Power] (Stav tiskárny) a [Alarm] můžete zjistit stav tiskárny.
- Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí: Napájení je vypnuté.
- Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí modře: Tiskárna je připravena k tisku.
- Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře: Tiskárna se připravuje k tisku nebo tisk
právě probíhá.
- Kontrolka [Alarm] bliká oranžově: Došlo k chybě a tiskárna není připravena k
tisku.Podrobné informace naleznete v části " Řešení potíží " v příručce online: Průvodce
pro pokročilé uživatele .
- Střídavé bliknutí kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a kontrolky [Alarm] oranžově:
Mohlo dojít k chybě, která vyžaduje kontaktování centra servisu. Podrobné informace
naleznete v části Řešení potíží v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
(14) Tlačítko [Front Feed] (Přední podávání)
Toto tlačítko stiskněte při podávání papíru z přední přihrádky. Stav tiskárny můžete při podávání z přední
přihrádky zkontrolovat podle indikace tlačítka [Front Feed] (Přední podávání).
Viz část Vložení papíru do přední přihrádky .
Poznámka
Indikace tlačítka [Front Feed] (Přední podávání)
- Tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) rychle bliká (dvakrát za sebou): Tiskárna je
připravena k vložení papíru do přední přihrádky. Vložte správným způsobem papír do
přední přihrádky.
- Tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) pomalu bliká (jedno dlouhé bliknutí): Tiskárna je
připravena k podávání papíru z do přední přihrádky. Spusťte tisk.
- Tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) nesvítí: Tiskárna je nastavena pro podávání
papíru ze zadní přihrádky.
- Tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) svítí: Tiskárna je nastavena pro podávání papíru
z přední přihrádky.
Pohled zezadu
(15) Tlačítko [Front Feed Support] (Opěrka pro přední podávání)
Stisknutím vysunete opěrku pro přední podávání.
(16) Opěrka pro přední podávání
Opěrku vysuňte v případě, že podáváte papír z přední přihrádky.
(17) Opěrka ve tvaru V
Opěrku vysuňte v případě, že z přední přihrádky podáváte papír většího formátu než A4.
(18)Konektor napájení
Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.
(19) Kolečka
Používají se pro přesun tiskárny. Chcete-li tiskárnou pohybovat dozadu a dopředu, zvedněte její přední
část.
(20)Port USB
Sem zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.
Důležité
Nedotýkejte se kovového krytu.
Page 9 of 546 pages
Hlavní součásti
Page 10 of 546 pages
Během tisku nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB.
Pohled dovnitř
(21) Kontrolka [Ink] (Inkoust)
Svícením nebo červeným blikáním udává stav nádržky s inkoustem.
Viz část Kontrola stavu inkoustu .
(22)Zajišťovací páčka tiskové hlavy
Zajišťuje tiskovou hlavu.
Důležité
Po instalaci tiskové hlavy páčku nezvedejte.
(23)Držák tiskové hlavy
Nainstalujte tiskovou hlavu.
Poznámka
Podrobnosti o instalaci tiskové hlavy a nádržek s inkoustem naleznete v tištěné příručce:
Příručka pro uvedení do provozu.
Začátek stránky
Tisk fotografií / dokumentů
Page 11 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů
Tisk fotografií / dokumentů
Tato část popisuje, jak vytisknout dokumenty nebo fotografie.
Fotografie pořízené digitálním fotoaparátem můžete snadno vytisknout pomocí aplikace Easy-PhotoPrint
EX dodané s tiskárnou.
V této části jsou též uvedeny informace o dodávaném zásuvném modulu Easy-PhotoPrint Pro
umožňujícím provádění úprav a tisk fotografií s optimální reprodukcí barev a kvality obrázku.
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Tisk dokumentů (Windows)
Tisk dokumentů (Macintosh)
Systém Mac OS X v.10.5.x
Systém Mac OS X v.10.4.x nebo Mac OS X v.10.3.9
Začátek stránky
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Page 12 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů > Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX dodané s tiskárnou můžete vytisknout obrazová data uložená v
počítači.
Tato část popisuje postup, přičemž jako příklad se v ní používá nastavení pro tisk fotografií bez
ohraničení na fotografický papír formátu 10 x 15 cm/4" x 6".
Podrobné informace o aplikaci Easy-PhotoPrint EX naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé
uživatele.
Poznámka
Obrazovky použité v této části slouží k tisku v systému Windows. Jednotlivé operace jsou stejné i
při tisku v systému Macintosh.
Pokud nebyla aplikace Easy-PhotoPrint EX nainstalována nebo byla odinstalována, nainstalujte ji z
instalačního disku CD . Chcete-li aplikaci Easy-PhotoPrint EX nainstalovat, vyberte v části
Uživatelská instalace (Custom Install) položku Easy-PhotoPrint EX.
1.
Připravte se na tisk.
(1) Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
Viz část Pohled zepředu .
(2) Vložte papír.
Viz část Vložení papíru do zadní přihrádky .
V tomto příkladu vložíme fotografický papír formátu 4" x 6"/10 x 15 cm do zadní přihrádky.
(3) Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
(4) Vytáhněte nástavec přední přihrádky.
Poznámka
Postup vložení papíru do přední přihrádky naleznete v části Vložení papíru do přední přihrádky .
2.
Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint EX a vyberte možnost Tisk fotografií (Photo Print).
(1) Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint EX.
Na ploše poklepejte na ikonu
(Easy-PhotoPrint EX).
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Page 13 of 546 pages
Klepněte sem: Easy-PhotoPrint EX
V nabídcePřejít (Go) vyberte postupně položky Aplikace (Applications), Programy Canon (Canon
Utilities), Easy-PhotoPrint EX a poklepejte na položku Easy-PhotoPrint EX.
Poznámka
Chcete-li aplikaci Easy-PhotoPrint EX spustit pomocí programu Solution Menu, poklepejte na
(Solution Menu) a pak klepněte na ikonu
ploše na ikonu
(Tisk fotografií nebo alb
atd. (Print photos or albums, etc.)).
Viz část Spuštění programu Solution Menu .
Chcete-li aplikaci Easy-PhotoPrint EX spustit z nabídky Start, vyberte položky Všechny
programy (All Programs) (v systému Windows 2000 Programy (Programs)), Programy
Canon (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX a pak Easy-PhotoPrint EX.
Chcete-li aplikaci Easy-PhotoPrint EX spustit pomocí programu Solution Menu, klepněte v
doku na ikonu
(Solution Menu) a pak klepněte na ikonu
atd. (Print photos or albums, etc.)).
Viz část Spuštění programu Solution Menu .
(Tisk fotografií nebo alb
(2) Klepněte na položku Tisk fotografií (Photo Print).
Poznámka
Kromě položky Tisk fotografií ( Photo Print) můžete vybrat položku Album, Kalendář (
Calendar), Nálepky ( Stickers) atd.
Viz část Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX .
3.
Vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
(1) Vyberte složku, ve které jsou uložené obrázky.
(2) Klepněte na obrázek, který chcete vytisknout.
Zobrazí se počet kopií „1“ a vybraný obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků (A). Můžete vybrat
dva nebo více obrázků současně.
Poznámka
Chcete-li vytisknout dvě nebo více kopií, změňte počet kopií klepnutím na tlačítko
(šipka
nahoru).
Chcete-li zrušit výběr některého obrázku, klepněte na něj v oblasti vybraných obrázků a
pak klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek (Delete Imported Image)).
Rovněž můžete pomocí tlačítka
(šipka dolů) změnit počet kopií na nulu.
Vybraný obrázek můžete také opravit nebo vylepšit.
Viz část Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX .
(3) Klepněte na možnost Vybrat papír (Select Paper).
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
4.
Page 14 of 546 pages
Vyberte vložený papír.
(1) Ujistěte se, že je název tiskárny vybraný v poli Tiskárna (Printer).
(2) Vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear Tray) v poli Zdroj papíru (Paper Source).
Poznámka
Chcete-li papír podávat z přední přihrádky, v poli Zdroj papíru (Paper Source) vyberte
možnost Přední přihrádka (Front Tray).
(3) Vyberte velikost a typ vloženého papíru v nastaveních Velikost papíru (Paper
Size) a Typ média (Media Type).
V tomto příkladu vybereme v části Velikost papíru (Paper Size) formát 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) a v
části Typ média (Media Type) vybereme typ vloženého fotografického papíru.
Poznámka
Vyberete-li nesprávný typ média, tiskárna nemůže tisknout v náležité kvalitě.
(4) Klepněte na položku Rozvržení/Tisk (Layout/Print).
Poznámka
Chcete-li vytisknout fotografie černobíle, vyberte možnost Fotografie v odstínech šedi
(Grayscale Photo).
5.
Vyberte rozvržení a zahajte tisk.
(1) Vyberte rozvržení fotografie.
V tomto příkladu vybereme možnost Bez ohraničení (celá stránka) (Borderless [full]).
Požadovaný výsledek tisku se potvrdí zobrazením náhledu ve vybraném rozvržení.
Poznámka
Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX)
Page 15 of 546 pages
Můžete změnit orientaci fotografie nebo jí můžete část oříznout.
Podrobné informace o této operaci získáte v příručce online: Průvodce pro pokročilé
uživatele .
(2) Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
Probíhající tiskovou úlohu můžete zrušit stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně nebo klepnutím na příkaz Zrušit tisk (Cancel Printing)
v okně monitoru stavu tiskárny.
Chcete-li zobrazit okno monitoru stavu tiskárny, klepněte na hlavním panelu na ikonu
Canon XXX(kde " XXX" je název vaší tiskárny).
Klepnutím na ikonu tiskárny v doku zobrazíte seznam probíhajících tiskových úloh.
Chcete-li zrušit probíhající tiskovou úlohu, vyberte ji v seznamu Název (Name) a pak
klepněte na příkaz Odstranit (Delete).
Chcete-li probíhající tiskovou úlohu dočasně pozastavit, klepněte na možnost Pozastavit
(Hold). Chcete-li dočasně pozastavit všechny úlohy v seznamu, klepněte na možnost
Pozastavit tiskárnu (Pause Printer) (nebo Zastavit úlohy (Stop Jobs)).
Poznámka
Pokud chcete fotografie tisknout černobíle, doporučujeme vybrat možnost S ohraničením [okraj
45] (Bordered [Margin 45]). Když v nastavení Velikost papíru (Paper Size) vyberete velikost
menší než 8" x 10" / 20 x 25 cm, možnost S ohraničením [okraj 45] (Bordered [Margin 45]) není
k dispozici.
Začátek stránky
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX
Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 16 of 546 pages
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů > Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) > Použití jednotlivých funkcí aplikace EasyPhotoPrint EX
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX
Tato část popisuje několik užitečných funkcí aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Vytvoření vlastních výtisků
Z fotografií můžete vytvořit album nebo kalendář.
Album
Kalendář (Calendar)
Nálepky (Stickers)
Tisk rozvržení (Layout Print)
Opravy obrázků
Při automatickém nebo ručním upravování, opravování a vylepšování obrázků můžete použít
možnosti Odstranění červených očí (Red-Eye Correction), Zaostření tváře (Face Sharpener),
Digitální retuš tváře (Digital Face Smoothing), Jas (Brightness), Kontrast (Contrast) atd.
Jas (Brightness)
Začátek stránky
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 17 of 546 pages
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů > Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) > Použití jednotlivých funkcí aplikace EasyPhotoPrint Pro
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Easy-PhotoPrint Pro je zásuvný modul pro aplikace Adobe Photoshop nebo Digital Photo Professional
pro digitální zrcadlovky značky Canon.
Modul Easy-PhotoPrint Pro umožňuje snadný tisk nejrůznějšími způsoby, například tisk bez ohraničení,
tisk rejstříku, tisk v odstínech nebo tisk v barevném prostoru Adobe RGB.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poznámka
Modul Easy-PhotoPrint Pro je kompatibilní pouze s aplikacemi Adobe Photoshop CS/Photoshop CS2/
Photoshop CS3/Photoshop Elements 6 a Digital Photo Professional Ver.2.1 nebo novějšími.
Aktualizace kompatibility naleznete na našem webu.
Funkce správy barev kompatibilní s barevným prostorem Adobe RGB
Adobe RGB
sRGB
Tisk v různém rozvržení
Bordered [full]
Úprava barev podle zobrazeného vzorku
Index
Použití jednotlivých funkcí aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Page 18 of 546 pages
Vytvoření dojmu starých fotografií pomocí odstínů šedi
Cool Tone
Black/White (výchozí)
Warm Tone
Poznámka
Funkce opravy okolního světla
Když používáte modul Easy-PhotoPrint Pro v systému Windows Vista, můžete tisknout s využitím
funkce opravy okolního světla.
Oprava okolního světla je funkce, která snižuje rozdíly ve vzhledu obrázků závisející na umístění,
kde je obrázek prohlížen či vystaven. Můžete tisknout v tónech barev vhodných pro různé
podmínky osvětlení.
Začátek stránky
Tisk dokumentů (Windows)
Page 19 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů > Tisk dokumentů (Windows)
Tisk dokumentů (Windows)
Tato část popisuje postup a jako příklad používá nastavení pro tisk dokumentu velikosti A4 na běžný
papír.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poznámka
V závislosti na používané aplikaci se postupy mohou lišit. Podrobnosti o dané operaci najdete v
uživatelské příručce k aplikaci.
Obrazovky použité v této části slouží k tisku v operačním systému Windows Vista Ultimate Edition
(dále v textu označovaném jako "Windows Vista").
Pokud tisknete v odstínech šedi, pak se (v závislosti na obrázku) mohou vyskytnout problémy u
horního nebo dolního okraje papíru, například nerovnoměrné barvy nebo bílé pruhy. V takovém
případě doporučujeme tisknout na papír s horním a dolním okrajem 45 mm / 1,77 palce nebo větším
podle směru tisku, použít aplikaci Easy-PhotoPrint Pro dodanou na instalačním disku CD nebo vaší
vlastní aplikaci pro rozložení stránky.
Používáte-li aplikaci pro rozvržení stránek nebo nějakou podobnou, připravte si papír, jehož delší
strana je alespoň o 90 mm / 3,54 palce delší než je délka obrázku a poté obrázek vytiskněte s
horním a dolním okrajem 45 mm / 1,77 palce nebo více (v závislosti na směru tisku).
Podrobnosti o tisku v odstínech šedi naleznete v příručce online: Příručka k tisku digitálních fotografií
.
1.
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Viz část Pohled zepředu .
2.
Vložte papír.
Viz část Vložení papíru do zadní přihrádky .
V tomto příkladu vložíme do zadní přihrádky běžný papír formátu A4.
Poznámka
Postup vložení papíru do přední přihrádky naleznete v části Vložení papíru do přední přihrádky .
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
4.
V příslušné aplikaci vytvořte nebo otevřete dokument, který chcete vytisknout.
5.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
(1) V nabídce Soubor (File) nebo na panelu příkazů dané aplikace vyberte možnost
Tisk (Print).
Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print).
(2) Ujistěte se, že je vybraný název vaší tiskárny.
Poznámka
Je-li vybraný název jiné tiskárny, vyberte klepnutím název vaší tiskárny.
(3) Klepněte na možnost Předvolby (Preferences) (nebo Vlastnosti (Properties)).
Tisk dokumentů (Windows)
6.
Zadejte požadovaná nastavení tisku.
(1) V poli Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) vyberte položku
Obchodní dokument (Business Document).
Poznámka
Pokud v poli Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) zvolíte tiskový objekt
Obchodní dokument (Business Document) nebo Tisk fotografií (Photo Printing), automaticky
se vyberou položky v nabídce Další funkce (Additional Features). Také se zde zobrazí
nastavení související s tiskovým objektem jako například typ média nebo kvalita tisku.
Pokud zadáte 2 a více kopií v poli Počet kopií (Copies), zaškrtne se automaticky políčko
Kompletovat (Collate).
(2) Ověřte zobrazená nastavení.
V tomto příkladu vybereme možnosti Běžný papír (Plain Paper) v seznamu Typ média (Media Type),
Standardní (Standard) v seznamu Kvalita tisku (Print Quality), A4 v seznamu Velikost papíru v tiskárně
(Printer Paper Size) a Zadní přihrádka (Rear Tray) v seznamu Zdroj papíru (Paper Source ).
Poznámka
Nastavení je možné změnit.
Pokud změníte položkuVelikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size), ujistěte se, že
položka Velikost stránky (Page Size)na kartě Vzhled stránky (Page Setup) odpovídá
nastavení v softwarové aplikaci.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Chcete-li papír podávat z přední přihrádky, v poli Zdroj papíru (Paper Source) vyberte
možnost Přední přihrádka (Front Tray).
(3) Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Chcete-li zobrazit podrobnosti o funkcích ovladače tiskárny, zobrazte klepnutím na možnost
Nápověda (Help) nebo Pokyny (Instructions) nápovědu online nebo příručku online: Průvodce
pro pokročilé uživatele . Tlačítko Pokyny (Instructions)se zobrazí na kartě Rychlé nastavení
(Quick Setup), Hlavní (Main) a Údržba (Maintenance) , pokud je v počítači nainstalována
příručka online.
Změněná nastavení můžete pojmenovat a přidat je do okna Běžně používaná nastavení
(Commonly Used Settings).
Page 20 of 546 pages
Tisk dokumentů (Windows)
Page 21 of 546 pages
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení i při příštím otevření okna nastavení ovladače tiskárny,
zaškrtněte políčko Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings).
Některé aplikace nemusejí tuto funkci mít.
Chcete-li zobrazením náhledu zkontrolovat výsledek tisku, zaškrtněte políčko Náhled před
tiskem (Preview before printing). Některé aplikace funkci náhledu nemají.
Na kartě Hlavní (Main) nebo Vzhled stránky (Page Setup) můžete zadat podrobné nastavení
tisku.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
7.
Spusťte tisk.
Tisk zahájíte klepnutím na tlačítko Tisk (Print) (nebo OK).
Poznámka
Probíhající tiskovou úlohu můžete zrušit stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT
/STORNO) na tiskárně nebo klepnutím na příkaz Zrušit tisk (Cancel Printing) v okně monitoru
stavu tiskárny.
Chcete-li zobrazit okno monitoru stavu tiskárny, klepněte na hlavním panelu na ikonu Canon
XXX(kde " XXX" je název vaší tiskárny).
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé, nastavte
polohu tiskové hlavy.
Viz část Nastavení tiskové hlavy .
Začátek stránky
Tisk dokumentů (Macintosh)
Page 22 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Tisk fotografií / dokumentů > Tisk dokumentů (Macintosh)
Tisk dokumentů (Macintosh)
Tato část popisuje postup a jako příklad používá nastavení pro tisk dokumentu velikosti A4 na běžný
papír.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poznámka
V závislosti na používané aplikaci se postupy mohou lišit. Podrobnosti o dané operaci najdete v
uživatelské příručce k aplikaci.
Pokud tisknete v odstínech šedi, pak se (v závislosti na obrázku) mohou vyskytnout problémy u
horního nebo dolního okraje papíru, například nerovnoměrné barvy nebo bílé pruhy. V takovém
případě doporučujeme tisknout na papír s horním a dolním okrajem 45 mm / 1,77 palce nebo větším
podle směru tisku, použít aplikaci Easy-PhotoPrint Pro dodanou na instalačním disku CD nebo vaší
vlastní aplikaci pro rozložení stránky.
Používáte-li aplikaci pro rozvržení stránek nebo nějakou podobnou, připravte si papír, jehož delší
strana je alespoň o 90 mm / 3,54 palce delší než je délka obrázku a poté obrázek vytiskněte s
horním a dolním okrajem 45 mm / 1,77 palce nebo více (v závislosti na směru tisku).
Podrobnosti o tisku v odstínech šedi naleznete v příručce online: Příručka k tisku digitálních fotografií
.
V systému Mac OS X v.10.5.x
1.
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Viz část Pohled zepředu .
2.
Vložte papír.
Viz část Vložení papíru do zadní přihrádky .
V tomto příkladu vložíme do zadní přihrádky běžný papír formátu A4.
Poznámka
Postup vložení papíru do přední přihrádky naleznete v části Vložení papíru do přední přihrádky .
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
4.
V příslušné aplikaci vytvořte nebo otevřete dokument, který chcete vytisknout.
5.
Otevřete dialogové okno Tisk (Print).
V nabídce Soubor (File) aplikace klepněte na příkaz Tisk (Print).
Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print).
Poznámka
Pokud se zobrazí níže uvedené dialogové okno, klepněte na tlačítko
(šipka dolů).
Tisk dokumentů (Macintosh)
6.
Page 23 of 546 pages
Zadejte požadovaná nastavení tisku.
(1) Ujistěte se, že je název tiskárny vybraný v poli Tiskárna (Printer).
(2) V části Velikost papíru (Paper Size) vyberte velikost stránky vloženého papíru.
V tomto příkladu vybereme možnost A4.
(3) V rozevírací nabídce vyberte možnost Kvalita a médium (Quality & Media).
(4) V části Typ média (Media Type) vyberte typ média pro vložený papír.
V tomto příkladu vybereme možnost Běžný papír (Plain Paper).
Poznámka
Vyberete-li nesprávný typ média, tiskárna nemůže tisknout v náležité kvalitě.
(5) Vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear Tray) v poli Zdroj papíru (Paper Source).
Poznámka
Chcete-li papír podávat z přední přihrádky, v poli Zdroj papíru (Paper Source) vyberte
možnost Přední přihrádka (Front Tray).
(6) V části Kvalita tisku (Print Quality) vyberte kvalitu tisku.
V tomto příkladu vybereme možnost Standardní (Standard).
Poznámka
Podrobnosti o kvalitě tisku najdete v online příručce: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poznámka
Chcete-li zobrazit podrobné informace o funkcích ovladače tiskárny, klepněte na obrazovce
Kvalita a médium (Quality & Media), Možnosti barev (Color Options), Tisk bez ohraničení
(otazník). Zobrazí se příručka online:
(Borderless Printing) nebo Okraj (Margin) na tlačítko
Průvodce pro pokročilé uživatele . Pokud příručka online není nainstalována, nezobrazí se ani
po klepnutí na tlačítko
(otazník).
Výsledek tisku můžete zkontrolovat na náhledu, který se zobrazí vlevo v dialogovém okně.
Některé aplikace funkci náhledu nemají.
Tisk dokumentů (Macintosh)
7.
Spusťte tisk.
Tisk zahájíte klepnutím na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
Klepnutím na ikonu tiskárny v doku zobrazíte seznam probíhajících tiskových úloh.
Chcete-li zrušit probíhající tiskovou úlohu, vyberte ji v seznamu Název (Name) a pak klepněte
na příkaz Odstranit (Delete).
Chcete-li probíhající tiskovou úlohu dočasně pozastavit, klepněte na možnost Pozastavit (Hold).
Chcete-li dočasně pozastavit všechny úlohy v seznamu, klepněte na možnost Pozastavit
tiskárnu (Pause Printer).
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé, nastavte
polohu tiskové hlavy.
Viz část Nastavení tiskové hlavy .
V systému Mac OS X v.10.4.x nebo Mac OS X v.10.3.9
Poznámka
Obrazovky použité v této části slouží k tisku prostřednictvím operačního systému Mac OS X
v.10.4.x.
1.
Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
Viz část Pohled zepředu .
2.
Vložte papír.
Viz část Vložení papíru do zadní přihrádky .
V tomto příkladu vložíme do zadní přihrádky běžný papír formátu A4.
Poznámka
Postup vložení papíru do přední přihrádky naleznete v části Vložení papíru do přední přihrádky .
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
4.
V příslušné aplikaci vytvořte nebo otevřete dokument, který chcete vytisknout.
5.
Zadejte velikost stránky.
(1) V nabídce Soubor (File) aplikace klepněte na příkaz Vzhled stránky (Page
Setup).
Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky (Page Setup).
(2) Zkontrolujte, zda je v seznamu Formát pro (Format for) vybrán název vaší
tiskárny.
(3) V části Velikost papíru (Paper Size) vyberte velikost stránky vloženého papíru.
V tomto příkladu vybereme možnost A4.
(4) Klepněte na tlačítko OK.
Page 24 of 546 pages
Tisk dokumentů (Macintosh)
6.
Page 25 of 546 pages
Zadejte požadovaná nastavení tisku.
(1) V nabídce Soubor (File) aplikace klepněte na příkaz Tisk (Print).
Zobrazí se dialogové okno Tisk (Print).
(2) Ujistěte se, že je název tiskárny vybraný v poli Tiskárna (Printer).
(3) V rozevírací nabídce vyberte možnost Kvalita a médium (Quality & Media).
(4) V části Typ média (Media Type) vyberte typ média pro vložený papír.
V tomto příkladu vybereme možnost Běžný papír (Plain Paper).
Poznámka
Vyberete-li nesprávný typ média, tiskárna nemůže tisknout v náležité kvalitě.
(5) Vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear Tray) v poli Zdroj papíru (Paper Source).
Poznámka
Chcete-li papír podávat z přední přihrádky, v poli Zdroj papíru (Paper Source) vyberte
možnost Přední přihrádka (Front Tray).
(6) V části Kvalita tisku (Print Quality) vyberte kvalitu tisku.
V tomto příkladu vybereme možnost Standardní (Standard).
Poznámka
Podrobnosti o kvalitě tisku najdete v online příručce: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poznámka
Chcete-li zobrazit podrobné informace o funkcích ovladače tiskárny, klepněte na obrazovce
Kvalita a médium (Quality & Media), Možnosti barev (Color Options), Zvláštní efekty (Special
Effects), Tisk bez ohraničení (Borderless Printing) nebo Okraj (Margin) na tlačítko
(otazník).
Zobrazí se příručka online: Průvodce pro pokročilé uživatele . Pokud příručka online není
nainstalována, nezobrazí se ani po klepnutí na tlačítko
(otazník).
Chcete-li výsledek tisku zkontrolovat zobrazením náhledu, klepněte na tlačítko Náhled
(Preview). Některé aplikace funkci náhledu nemají.
7.
Spusťte tisk.
Tisk zahájíte klepnutím na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
Tisk dokumentů (Macintosh)
Page 26 of 546 pages
Klepnutím na ikonu tiskárny v doku zobrazíte seznam probíhajících tiskových úloh.
Chcete-li zrušit probíhající tiskovou úlohu, vyberte ji v seznamu Název (Name) a pak klepněte
na příkaz Odstranit (Delete).
Chcete-li probíhající tiskovou úlohu dočasně pozastavit, klepněte na možnost Pozastavit (Hold).
Chcete-li dočasně pozastavit všechny úlohy v seznamu, klepněte na možnost Zastavit úlohy
(Stop Jobs).
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé, nastavte
polohu tiskové hlavy.
Viz část Nastavení tiskové hlavy .
Začátek stránky
Další možnosti použití
Page 27 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Další možnosti použití
Další možnosti použití
V této části je popsána funkce tisku fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
(například digitální kamery) připojeného pomocí kabelu USB.
Tato část také informuje o dalších užitečných funkcích – o programu Solution Menu a aplikaci My Printer.
Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
Solution Menu a My Printer
Začátek stránky
Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
Page 28 of 546 pages
Řešení potíží
Průvodce pro pokročilé uživatele
Obsah > Další možnosti použití > Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
Tisk fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge
K tiskárně můžete připojit zařízení kompatibilní se standardem PictBridge a vytisknout zaznamenané
obrázky přímo, bez použití počítače. K připojení použijte kabel USB doporučený výrobcem zařízení.
Informace o základních funkcích tisku z digitální kamery kompatibilní se standardem PictBridge,
například kompatibilní typy médií, dostupná rozvržení a funkce opravy obrazu, naleznete v příručce online:
Průvodce pro pokročilé uživatele .
Podrobnosti o nastavení tisku v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge naleznete v uživatelské
příručce dodané se zařízením.
Připojitelná zařízení:
K tiskárně je možné připojit jakékoliv zařízení kompatibilní se standardem PictBridge bez ohledu na
výrobce nebo model.
Poznámka
PictBridge je standard, který umožňuje vytisknout pořízené fotografie bez použití počítače přímo z
připojeného zařízení, jako je digitální fotoaparát, digitální videokamera nebo mobilní telefon s
fotoaparátem.
(PictBridge) Zařízení označené touto značkou je kompatibilní se standardem PictBridge.
U některých zrcadlovek značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge je možné vybrat
požadovaný režim a provést podrobné nastavení barev.
Podrobnosti o barevném režimu naleznete v příručce online: Příručka k tisku digitálních fotografií
nebo v příručce s pokyny dodávané spolu s vaším zařízením značky Canon kompatibilním se
standardem PictBridge.
Formát obrazových dat pro tisk:
Tato tiskárna umožňuje zpracování obrázků* pořízených digitálním fotoaparátem odpovídajícím
standardu DCF (Design rule for Camera File system).
* kompatibilní se standardem Exif 2.2/2.21
Začátek stránky
Solution Menu a My Printer
Page 29 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Další možnosti použití > Program Solution Menu a aplikace My Printer
Solution Menu a My Printer
Pomocí programu Solution Menu nebo aplikace My Printer můžete klepnutím na tlačítka na obrazovce
snadno získat informace o tiskárně nebo změnit nastavení tisku.
Pomocí programu Solution Menu můžete spustit softwarové aplikace dodané s tiskárnou nebo zobrazit
pokyny k obsluze. Program také poskytuje informace o odstraňování problémů.
Pomocí aplikace My Printer lze zobrazit okno ovladače tiskárny. V případě, že máte s ovládáním problémy,
poskytuje aplikace také pokyny k provedení akcí. Aplikace My Printer není k dispozici pro počítače
Macintosh.
Spuštění programu Solution Menu
Na ploše poklepejte na ikonu
(Solution Menu).
Klepněte sem: Solution Menu
Klepněte v doku na ikonu
(Solution Menu).
* Zde jsou zobrazena okna v systému Windows Vista.
Klepněte na tlačítko funkce, kterou chcete použít.
Po spuštění programu Solution Menu klepněte na tlačítko v záhlaví okna. Okno se zmenší.
Poznámka
Pokud nebyl program Solution Menu nainstalován nebo byl odinstalován, nainstalujte ho z disku
[Setup CD-ROM/Instalační CD] . Chcete-li nainstalovat program Solution Menu, vyberte v části
Uživatelská instalace (Custom Install) možnost Solution Menu.
Tlačítka zobrazená na obrazovce se mohou lišit v závislosti na zemi či oblasti nákupu.
Chcete-li program Solution Menu spustit z nabídky Start (Start), vyberte položky Všechny programy
(All Programs) (v systému Windows 2000 Programy (Programs)), Programy Canon (Canon Utilities),
Solution Menu a pak Solution Menu.
Chcete-li program Solution Menu spustit z panelu nabídek, vyberte nabídku Přejít (Go), Aplikace
(Applications), Programy Canon (Canon Utilities), Solution Menu a pak poklepejte na položku Solution
Menu.
Spuštění aplikace My Printer
Na ploše poklepejte na ikonu
(My Printer).
Solution Menu a My Printer
Page 30 of 546 pages
Poznámka
Aplikaci My Printer lze spustit také z programu Solution Menu.
Pokud aplikace My Printer nebyla nainstalována nebo byla odinstalována, nainstalujte ji z disku
[Setup CD-ROM/Instalační CD] . Chcete-li nainstalovat aplikaci My Printer, vyberte v části
Uživatelská instalace (Custom Install) položku My Printer.
Chcete-li aplikaci My Printer spustit z nabídky Start (Start), vyberte položky Všechny programy (All
Programs) (v systému Windows 2000 Programy (Programs)), Programy Canon (Canon Utilities), My
Printer a pak My Printer.
Začátek stránky
Vkládání papíru
Page 31 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Tato část popisuje typy papíru, které můžete vložit do tiskárny a způsob vložení tiskového papíru do zadní
nebo přední přihrádky.
Vkládání papíru
Zdroj papíru pro podávání papíru
Poznámky k vkládání papíru
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do přední přihrádky
Typy médií, která můžete použít
Typy médií, která nemůžete použít
Manipulace s papírem
Začátek stránky
Vkládání papíru
Page 32 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Zdroj papíru pro podávání papíru
Poznámky k vkládání papíru
Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do přední přihrádky
Typy médií, která můžete použít
Typy médií, která nemůžete použít
Manipulace s papírem
Zdroj papíru pro podávání papíru
Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru, zadní a přední přihrádku.
V závislosti na velikosti nebo typu vkládaného papíru vyberte jeden z uvedených zdrojů.
Viz část Typy médií, která můžete použít .
Vložení dvou a více listů papíru do zadní přihrádky
Do zadní přihrádky lze vkládat nejrůznější velikosti papíru, od velikosti 10 x 15 cm / 4" x 6" až do
formátu A3+ (13" x 19").
Můžete vložit dva a více listů papíru stejné velikosti a typu, takže lze tisknout bez přerušení. (U
některých typů nebo velikostí papíru lze vložit pouze jeden list.)
Tisknete-li ze zadní přihrádky, vyberte v nastavení ovladače tiskárny u volby Zdroj papíru (Paper
Source) možnost Zadní přihrádka (Rear Tray).
Vložení jednoho listu velkoformátového nebo silného papíru do
přední přihrádky
Do přední přihrádky lze vkládat papíry velkého formátu, například 36 x 43 cm / 14" x 17", případně
silné papíry, tj. například umělecký papír nebo lepenkový papír.
Tisknete-li z přední přihrádky, vyberte v nastavení ovladače tiskárny u volby Zdroj papíru (Paper
Source) možnost Přední přihrádka (Front Tray).
Vkládání papíru
Page 33 of 546 pages
Začátek stránky
Poznámky k vkládání papíru
Page 34 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Poznámky k vkládání papíru
Poznámky k vkládání papíru
Důležité
Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na menší velikost, např. 10 x 15 cm/4" x 6",
101,6 x 203,2 mm/4" x 8", 13 x 18 cm/5" x 7", může dojít k uvíznutí papíru.
Poznámka
Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části Typy médií, která můžete
použít.
Můžete použít běžný kancelářský papír.
Použitelné velikosti stránky, gramáže a tloušťky papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části Typy
médií, která můžete použít .
Začátek stránky
Vložení papíru do zadní přihrádky
Page 35 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Vložení papíru do zadní přihrádky
Vložení papíru do zadní přihrádky
Před vložením papíru si projděte informace v části Poznámky k vkládání papíru .
Poznámka
Do zadní přihrádky můžete vložit papíry velikosti A3+ (13" x 19"), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal,
279,4 x 431,8 mm / 11" x 17" (Tabloid), široký (4" x 7,1"), 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4"
x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7", 20 x 25 cm / 8" x 10" a 25 x 30 cm / 10" x 12".
1.
Připravte papír.
Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.
Poznámka
Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. Pokud tak neučiníte, může dojít k uvíznutí
papíru.
Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se
papír zcela nevyrovná.
Podrobnosti o vyrovnání zkrouceného papíru naleznete v části „ Řešení potíží “ v příručce
online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Plus, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i
pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu
vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
2.
Vložte papír.
(1) Otevřete opěrku papíru.
(2) Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
(3) Vytáhněte nástavec přední přihrádky.
(4) Zkontrolujte, zda je tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) zhasnuté.
Pokud tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) svítí nebo bliká, vraťte přední přihrádku do běžné polohy pro
tisk.
Viz část Návrat přední přihrádky do běžné polohy pro tisk .
Vložení papíru do zadní přihrádky
(5) Otevřete kryt podávacího otvoru.
(6) Vložte papír do zadní přihrádky STRANOU PRO TISK SMĚREM K SOBĚ.
Zarovnejte stoh papíru podle pravé hrany zadní přihrádky.
Důležité
Papír vkládejte vždy na výšku (A). Vkládání papíru na šířku (B) může způsobit uvíznutí
papíru.
(7) Posuňte vodítko papíru tak, aby bylo zarovnané s levou stranou stohu papíru.
Nepřitlačte vodítko k papíru příliš silně. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.
Poznámka
Nevkládejte listy papíru nad značku maximální výšky (C).
Page 36 of 546 pages
Vložení papíru do zadní přihrádky
Page 37 of 546 pages
(8) Zavřete kryt podávacího otvoru.
Poznámka
Po vložení papíru
Vyberte velikost a typ vloženého papíru v nastavení Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) nebo Velikost
papíru (Paper Size) a Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny.
Viz část Tisk dokumentů (Windows) nebo Tisk dokumentů (Macintosh).
Začátek stránky
Vložení papíru do přední přihrádky
Page 38 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Vložení papíru do přední přihrádky
Vložení papíru do přední přihrádky
Před vložením papíru si projděte informace v části Poznámky k vkládání papíru .
Důležité
Při vložení do přední přihrádky bude papír vyčnívat ze zadní části tiskárny. Proto ponechte za
tiskárnou prostor 40 cm / 15,7 palce.
V zadních rozích tiskárny jsou kolečka. Po zvednutí přední části lze s tiskárnou pohybovat dopředu
a dozadu.
Poznámka
Do přední přihrádky můžete vložit papíry velikosti A3+ (13" x 19"), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal,
279,4 x 431,8 mm / 11" x 17" (Tabloid), široký (4" x 7,1"), 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4"
x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7", 20 x 25 cm / 8" x 10", 25 x 30 cm / 10" x 12" a 36 x 43 / 14" x 17".
Pokud tisknete prostřednictvím zařízení kompatibilního se standardem PictBridge na papír jiných
rozměrů než je 36 x 43 cm / 14" x 17", vložte jej do zadní přihrádky.
Podrobné informace o papírech použitelných pro zařízení kompatibilní se standardem PictBridge
naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
1.
Nastavte přední přihrádku do polohy pro podávání papíru z přední strany.
(1) Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
(2) Nakloňte přední přihrádku směrem nahoru.
(3) Zvedněte přední přihrádku do maximální polohy.
Rozsvítí se tlačítko [Front Feed] (Přední podávání).
(4) Udržujte přední přihrádku ve zdvižené poloze a nakloňte ji dopředu, čímž ji
Vložení papíru do přední přihrádky
Page 39 of 546 pages
nastavíte do polohy pro přední podávání papíru.
(5) Zkontrolujte, zda tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) svítí.
2.
Stisknutím tlačítka [Front Feed Support] (Opěrka pro přední podávání) vysuňte
opěrku pro přední podávání.
3.
Připravte se na vložení papíru.
(1) Vytáhněte nástavec přední přihrádky.
(2) Stisknutím pravého rohu opěrky pro přední podávání vysuňte opěrku ve tvaru V.
Poznámka
Při vkládání papíru formátu A4 (nebo menšího) není tato procedura nutná.
(3) Stiskněte tlačítko [Front Feed] (Přední podávání).
Tiskárna začne vydávat provozní hluk. Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bude následně 30 sekund blikat.
Důležité
Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká, nevkládejte papír. Pokud tak učiníte, může
dojít k poškození papíru nebo tiskárny.
Vložení papíru do přední přihrádky
4.
Page 40 of 546 pages
Vložte papír.
(1) Zkontrolujte, zda kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí a tlačítko [Front Feed]
(Přední podávání) rychle bliká.
Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká, počkejte až přestane blikat a zůstane svítit.
(2) Vložte papír přímo do přední přihrádky STRANOU PRO TISK SMĚREM
NAHORU.
Zarovnejte přední hranu papíru podle značky
(značka pro zarovnání papíru) na přední přihrádce.
Do přední přihrádky vkládejte vždy jen jeden list papíru.
Poznámka
Zarovnejte pravý okraj papíru podle pravé strany (A) přední přihrádky a vložte papír přímo
do přední přihrádky.
Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se
papír zcela nevyrovná.
Podrobnosti o vyrovnání zkrouceného papíru naleznete v části Řešení potíží v příručce
online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Plus, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i
pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu
vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
Důležité
Pokud není tiskárna po dobu 5 minut používána a je ve stavu (1) ve výše uvedeném kroku 4,
přestane tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) blikat a zůstane rozsvícené. Do přední
přihrádky nelze vložit papír. V tom případě se vraťte k bodu (3) v kroku 3.
Vložení papíru do přední přihrádky
5.
Stisknutím tlačítka [Front Feed] (Přední podávání) vysuňte papír z přední přihrádky.
Papír bude do tiskárny automaticky podán a tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) bude pomalu blikat.
Tiskárna je připravena na zahájení tisku.
Poznámka
Po vložení papíru
Vyberte velikost a typ vloženého papíru v nastavení Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
nebo Velikost papíru (Paper Size) a Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny.
Viz část Tisk dokumentů (Windows) nebo Tisk dokumentů (Macintosh) .
Postup nepřetržitého tisku
Chcete-li znovu tisknout z přední přihrádky, vraťte se k části (3) v kroku 3 a vložte do přední
přihrádky papír. Poté zahajte tisk.
Návrat přední přihrádky do běžné polohy
Pokud používáte zadní přihrádku, nastavte přední přihrádku do běžné polohy pro tisk.
Důležité
Při vracení přední přihrádky do běžné polohy pro tisk dodržujte následující postup. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození tiskárny.
Při nastavení přední přihrádky do polohy pro přední podávání papíru není možné tisknout
pomocí zadní přihrádky. Zkontrolujte, zda je přední přihrádka nastavena v běžné poloze pro
tisk.
1.
Uchopte přední přihrádku a pomalu ji nakloňte, jako když ji zasouváte.
Náklonem přední přihrádku posunete dolů do běžné polohy pro tisk.
2.
Page 41 of 546 pages
Otevřete přední přihrádku.
(1) Otevřete přední přihrádku, čímž jí vrátíte do běžné polohy pro tisk.
(2) Zkontrolujte, zda je tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) zhasnuté.
Vložení papíru do přední přihrádky
Page 42 of 546 pages
Začátek stránky
Typy médií, které můžete použít
Page 43 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Typy médií, která můžete použít
Typy médií, které můžete použít
Vyberte papír vhodný pro tisk, abyste dosáhli co nejlepších tiskových výsledků. Společnost Canon nabízí
různé typy papíru, aby vám tisk přinášel radost, např. samolepky nebo papíry pro tisk fotografií nebo
dokumentů. Pro tisk důležitých fotografií doporučujeme používat originální papír Canon.
Typy médií
Komerčně dostupné papíry
Název papíru <
Model č.>
*1
Omezení množství ve
zdroji papíru
Přední
přihrádka
Zadní
přihrádka
Běžný papír
Přibližně 150
(Recyklovaný
papír) *3
listů*4
1 list
Omezení množství
*2
ve výstupu
papíru
Přibližně 50 listů
Nastavení v ovladači
tiskárny: Typ média
(Media Type)
Běžný papír (Plain Paper)
Originální papíry Canon
Název papíru <Model č.> *1
Omezení množství ve zdroji
papíru
Zadní přihrádka
Přední
přihrádka
Omezení
množství ve
výstupu
papíru
*2
Nastavení v
ovladači
tiskárny: Typ
média (Media
Type)
Pro tisk fotografií:
[Photo Paper Pro Platinum/
Fotografický papír Pro
Platinum]
A3+ (13" x 19") a
25 x 30 cm / 10" x
12": 1 list
<PT-101>*5
A3, A4, Letter, 13 x
18 cm / 5" x 7" a 20
x 25 cm / 8" x 10":
10 listů
[Photo Paper Plus Glossy II/
Lesklý fotografický papír Plus
II]
<PP-201>*5
1 list
*6
Photo Paper Pro
Platinum
Photo Paper Plus
Glossy II
10 x 15 cm / 4" x
6": 20 listů
Photo Paper Plus
Semi-gloss
[Photo Paper Plus Semi-gloss/
Pololesklý fotografický papír
Plus]
<SG-201>*4 *5
Matte Photo Paper
[Matte Photo Paper/Matný
fotografický papír]
<MP-101>
[Fine Art Paper "Photo Rag"/
Papír pro jemnou grafiku
"Photo Rag"]
1 list
1 list
Fine Art "Photo
Rag"
<FA-PR1>*7
[Fine Art Paper "Museum
Etching"/Papír pro jemnou
grafiku "Museum Etching"]
Nelze vkládat *8
Fine Art "Museum
Etching"
<FA-ME1>*7
[Fine Art Paper Premium Matte/ Nelze vkládat *8
Papír pro jemnou grafiku
Premium Matte]
Fine Art Premium
Matte
Typy médií, které můžete použít
Page 44 of 546 pages
<FA-PM1>*7
Pro vytváření vlastních výtisků:
[Photo Stickers/Fotografické
nálepky]
1 list
1 list
Photo Paper Plus
Glossy II
*6
<PS-101>*9
*1 Papír s číslem modelu je originální papír Canon. Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout,
a poznámky k manipulaci s papírem naleznete v příručce k používání papíru. Informace o velikostech
stránky, které jsou k dispozici pro každý originální papír značky Canon, naleznete na našem webu.
Některé značkové papíry společnosti Canon nelze v některých zemích nebo regionech zakoupit. V USA se
papír neprodává podle čísla modelu. Papír kupujte podle názvu.
*2 Maximální počet listů, které lze vysunout a naskládat do přední přihrádky při podávání papíru ze zadní
přihrádky.
Při podávání papíru z přední přihrádky odebírejte jednotlivé listy po jejich vysunutí.
*3 Při této maximální kapacitě nemusí být správné podávání papíru možné, a to v závislosti na typu papíru
a podmínkách prostředí (při nízké nebo vysoké teplotě nebo vlhkosti). V takových případech snižte počet
současně vkládaných listů papíru na méně než polovinu (je možné použít 100% recyklovaný papír).
*4 Papír o rozměrech 36 x 43 cm / 14" x 17" nelze vložit do zadní přihrádky.
*5 Při podávání papíru ze stohu může dojít k poškození potištěné strany nebo papíry nemusejí být
podávány správně. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
*6 Při nepřetržitém tisku doporučujeme odebírat vytištěné listy z přední přihrádky, aby nedocházelo k
rozmazání a změně barev.
*7 Používáte li papír Fine Art "Photo Rag", Fine Art "Museum Etching" nebo Fine Art Premium Matte, nelze
tisknout na horní nebo dolní okraje 35 mm / 1,38 palce (podle směru tisku). Pokud pro papír pro jemnou
grafiku (Fine Art) vyberete v ovladači tiskárny zvláštní velikost stránky, je nastaveno omezení, které zamezí
tisku na okraje 35 mm / 1,38 palce u horního a dolního okraje papíru. Před tiskem doporučujeme
zkontrolovat oblast tisku na obrazovce náhledu.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Originální média Canon jsou vyrobena a je s nimi zacházeno tak, aby byla kvalita tisku optimální.
Doporučujeme používat originální média Canon.
*8 Při podávání tohoto papíru ze zadní přihrádky může dojít k poškození tiskárny. Vkládejte jej vždy do
přední přihrádky.
*9 Nastavení tisku pro papír s nálepkami lze snadno provést pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX,
dodávané na instalačním disku CD-ROM . Nainstalujte si tuto aplikaci do počítače.
Zvláštní značkový papír od jiného výrobce než Canon
Vkládání papíru
Do přední i zadní přihrádky vkládejte vždy jen jeden list.
Důležité
Pokud v ovladači tiskárny vyberete v nastavení Typ média (Media Type) možnost Canvas nebo
Karton (Board Paper), vkládejte papír vždy do přední přihrádky. Papír nelze v tomto případě ze
zadní přihrádky podávat.
Nastavení ovladače tiskárny a zdroj papíru
Charakteristiky
Typ média
(Media Type)
Velikost stránky
(Page Size) / Velikost
papíru (Paper Size)
Zdroj papíru
Zadní
přihrádka
Přední
přihrádka
Papír se strukturou
kreslícího kartonu
Jiný papír Fine
Art (Other Fine
Art Paper)
Art XX (Okraj 35 mm) *1
Dostupné *2
Dostupné
Papír se strukturou
podobnou plátnu
Canvas
Art XX (Okraj 35 mm) *1
Nedostupné
Dostupné
Art XX (Okraj 35 mm) *1
Nedostupné
Dostupné
Karton, silný papír
Karton (Board
(Od 0,6 mm do 1,2 mm) Paper) *3
*1 Podle použité velikosti vyberte možnost Art A4 (Okraj 35) (Art A4 (Margin 35)), Art Letter (Okraj 35)
(Art Letter (Margin 35)) / Art US Letter (Okraj 35) (Art US Letter (Margin 35)), Art A3 (Okraj 35) (Art A3
Typy médií, které můžete použít
Page 45 of 546 pages
(Margin 35)) nebo Art A3+ 13x19 (Okraj 35) (Art A3+ 13x19 (Margin 35)).
Podrobnosti o tisknutelné oblasti najdete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
*2 Méně než 200 g/m²
*3 Ujistěte se, že je v nastavení Typ média (Media Type) vybrána možnost Karton (Board Paper). Při
výběru jiných typů médií může dojít k poruše tiskárny.
Poznámka
Používáte-li zvláštní značkový papír od jiného výrobce než Canon, mohou vám alternativní typy
uvedené na našich webových stránkách pomoci zlepšit kvalitu tisku. Další informace o alternativním
papíru naleznete na domovské stránce svého místního prodejce uvedené na webu společnosti
Canon Inc.
Upozorňujeme, že náklady na připojení k Internetu jdou na vrub zákazníka.
Informace o alternativním papíru jsou nepravidelně aktualizovány. Alternativní produkty se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Velikosti stránek
Můžete použít následující velikosti papíru.
Do zadní přihrádky můžete vkládat papír následujících velikostí.
A3+ (13" x 19"), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 11" x 17" / 279,4 x 431,8 mm (Tabloid), široký (4" x
7,1"), 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm, 8" x 10" / 20 x 25 cm a 10" x
12" / 25 x 30 cm
Do přední přihrádky můžete vkládat papír následujících velikostí.
A3+ (13" x 19"), A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm / 11" x 17" (Tabloid), široký (4" x
7,1"), 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7", 20 x 25 cm / 8" x 10", 25 x
30 cm / 10" x 12" a 36 x 43 / 14" x 17"
Standardní velikosti:
Letter (8,50 x 11,00 palců / 215,9 x 279,4 mm)
Legal (8,50 x 14,00 palců / 215,9 x 355,6 mm)
11" x 17" / Tabloid (11,00 x 17,00 palců / 279,4 x 431,8 mm)
A5 (5,83 x 8,27 palců / 148,0 x 210,0 mm)
A4 (8,27 x 11,69 palců / 210,0 x 297,0 mm)
A3 (11,69 x 16,54 palců / 297,0 x 420,0 mm)
A3+ (13,00 x 19,00 palců / 329,0 x 483,0 mm)
B5 (7,17 x 10,12 palců / 182,0 x 257,0 mm)
B4 (10,12 x 14,33 palců / 257,0 x 364,0 mm)
4" x 6" (4,00 x 6,00 palců / 10 x 15 cm)
4" x 8" (4,00 x 8,00 palců / 101,6 x 203,2 mm)
5" x 7" (5,00 x 7,00 palců / 13 x 18 cm)
8" x 10" (8,00 x 10,00 palců / 20 x 25 cm)
10" x 12" (10,00 x 12,00 palců / 25 x 30 cm)
14" x 17" (14,00 x 17,00 palců / 36 x 43 cm)
L (3,50 x 5,00 palců / 89,0 x 127,0 mm)
2L (5,00 x 7,01 palců / 127,0 x 178,0 mm)
Hagaki (3,94 x 5,83 palců / 100,0 x 148,0 mm)
Hagaki 2 (7,87 x 5,83 palců / 200,0 x 148,0 mm)
[Wide/Široký] (4,00 x 7,10 palců / 101,6 x 180,6 mm)
[Art Letter (Margin 35)/Art Letter (Okraj 35)] (8,50 x 11,00 palců / 215,9 x 279,4 mm)
[Art A4 (Margin 35)/Art A4 (Okraj 35)] (8,27 x 11,69 palců / 210,0 x 297,0 mm)
[Art A3 (Margin 35)/Art A3 (Okraj 35)] (11,69 x 16,54 palců / 297,0 x 420,0 mm)
[Art A3+ (Margin 35)/Art A3+ (Okraj 35)] (13,00 x 19,00 palců / 329,0 x 483,0 mm)
Nestandardní velikosti:
Můžete také zadat uživatelskou velikost v následujícím rozsahu.
Minimální velikost:
3,50 x 5,00 palce / 89,0 x 127,0 mm (zadní přihrádka)
3,94 x 5,83 palce / 100,0 x 148,0 mm (přední přihrádka)
Maximální velikost:
12,95 x 26,61 palce / 329,0 x 676,0 mm (zadní přihrádka)
14,00 x 23,00 palců / 355,6 x 584,2 mm (přední přihrádka)
Hmotnost / tloušťka papíru
Zadní přihrádka:
17 až 28 lb/64 až 105 g/m²˛ (běžný papír kromě originálních papírů Canon)
Nepoužívejte těžší ani lehčí papír (kromě originálních papírů Canon), protože by mohl v tiskárně uvíznout.
Typy médií, které můžete použít
Page 46 of 546 pages
Můžete nicméně použít umělecký papír jiného výrobce než Canon do hmotnosti 53 lb / 200 g/m².
Viz část Zvláštní značkový papír od jiného výrobce než Canon .
Přední přihrádka:
Od 0,1 mm do 1,2 mm
Silnější papír nepoužívejte, mohl by v tiskárně uvíznout.
Začátek stránky
Typy médií, které nemůžete použít
Page 47 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Typy médií, která nemůžete použít
Typy médií, které nemůžete použít
Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze
nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.
Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
Vlhký papír
Příliš tenký papír
Zadní přihrádka: Méně než 17 lb / 64 g/m²
Přední přihrádka: Méně než 0,1 mm
Příliš silný papír
Zadní přihrádka: Více než 28 lb / 105 g/m² (běžný s výjimkou značkového papíru Canon)
* Můžete nicméně použít umělecký papír jiného výrobce než Canon do hmotnosti 53 lb / 200 g/
m².
Viz část Zvláštní značkový papír od jiného výrobce než Canon .
Přední přihrádka: Více než 1,2 mm
Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z
poznámkových bloků (při tisku na papír formátu A5 nebo menší).
Obrazové pohlednice
Pohlednice s připevněnou fotografií nebo nálepkou
Obálky
Všechny typy děrovaných papírů
Papír jiného než obdélníkového tvaru
Sešité nebo slepené papíry
Lepicí papír
Papír pokrytý třpytkami atd.
Nepoužívejte následující typy značkových papírů Canon.
Fotografický papír Pro II PR-201 (Photo Paper Pro II), Lesklý fotografický papír „pro každodenní
použití“ GP-501 (Glossy Photo Paper "Everyday Use"), Lesklý fotografický papír GP-502 (Photo
Paper Glossy), Papír pro vysoké rozlišení HR-101N (High Resolution Paper) a Nažehlovací listy TR301 (T-Shirt Transfers)
Začátek stránky
Manipulace s papírem
Page 48 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Manipulace s papírem
Manipulace s papírem
Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém
povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze
pigmentového inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na
rovné ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým
slunečním zářením.
Začátek stránky
Běžná údržba
Page 49 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba
Běžná údržba
Tato část popisuje, jak vyměnit nádržky s inkoustem, když v nich dojde inkoust, jak čistit tiskárnu, pokud
je výtisk vybledlý, a co provést, pokud není správně podáván papír.
Výměna nádržky s inkoustem
Postup výměny
Kontrola stavu inkoustu
Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Tisk testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
Údržba kvality inkoustu
Čištění válečků pro podávání papíru
Otevření obrazovek údržby
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows)
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Začátek stránky
Výměna nádržky s inkoustem
Page 50 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Výměna nádržky s inkoustem
Výměna nádržky s inkoustem
Pokud během tisku dojde inkoust, čtyřikrát nebo sedmnáctkrát blikne kontrolka [Alarm] a na obrazovce
se zobrazí chybová zpráva. Ověřte, ve které nádržce došel inkoust, a nahraďte ji novou.
Poznámka
Pokud dojde inkoust nebo nastanou jiné chyby, bude kontrolka [Alarm] oranžovým blikáním
signalizovat chybu.
Vyhledejte informace v části „Čtyři bliknutí:“ nebo „Sedmnáct bliknutí:“ v tématu „Kontrolka [Alarm]
bliká oranžově“ v kapitole Řešení potíží“ v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele a
proveďte příslušnou akci.
Informace o kompatibilních nádržkách s inkoustem naleznete v tištěné příručce: Příručka pro
uvedení do provozu.
Pokud i přes dostatek inkoustu tisk bledne nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část Nejasný tisk
nebo tisk nesprávných barev .
Postup výměny
Pokud v nádržkách s inkoustem dojde inkoust, následujícím postupem je vyměňte.
Důležité
Manipulace s inkoustem
Chcete-li zachovat optimální kvalitu tisku, doporučujeme používat pouze specifikované nádržky s
inkoustem značky Canon. Doplňování inkoustu nedoporučujeme.
Jestliže nádržku s inkoustem vyjmete, ihned ji vyměňte. Neponechávejte tiskárnu s vyjmutou
nádržkou s inkoustem.
K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádržek s inkoustem může
způsobit ucpání trysek. Kromě toho taková nádržka s inkoustem nesignalizuje správně nutnost
výměny.
Po nainstalování nádržku s inkoustem nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít k jejímu
vyschnutí a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro zachování optimální
kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.
Poznámka
Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je
nastaven černobílý tisk.
Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být potřeba k zachování výkonu
tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty. Je-li inkoustová nádržka prázdná, ihned ji
vyměňte.
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut, a opatrně otevřete přední přihrádku.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
2.
Otevřete horní kryt.
Držák tiskové hlavy se přesune do polohy pro výměnu.
Upozornění
Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové
hlavy, dokud se úplně nezastaví.
Důležité
Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
Pokud ponecháte horní kryt otevřený, přesune se držák tiskové hlavy doprava. V takovém
případě horní kryt zavřete a znovu otevřete.
Pokud otevřete přední kryt v době, kdy rychle bliká tlačítko [Front Feed] (Přední podávání),
nemusí se držák tiskové hlavy přesunout do polohy pro výměnu. V takovém případě zavřete
horní kryt a stiskněte tlačítko [Front Feed] (Přední podávání), poté počkejte, dokud tlačítko
Výměna nádržky s inkoustem
[Front Feed] (Přední podávání) přestane blikat a zůstane svítit. Chcete-li po výměně nádržky
s inkoustem pokračovat v tisku z přední přihrádky, pokračujte v postupu od části (3) v kroku 3
v části Vložení papíru do přední přihrádky a spusťte znovu tisk.
Při výměně nádržky s inkoustem neotevírejte vnitřní kryt (A). Pokud je po výměně nádržky
vnitřní kryt otevřený, zkontrolujte, zda jste jej zavřeli.
3.
Vyjměte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka rychle bliká.
Stiskněte pojistku (B) a zvednutím vyjměte nádržku s inkoustem.
Nedotýkejte se zajišťovací páčky tiskové hlavy (C).
Důležité
Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
Prázdnou nádržku zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s
odpadem.
Poznámka
Nevyjímejte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s
inkoustem, vyměňujte je postupně.
Podrobnosti o rychlostech blikání kontrolky inkoustu naleznete v části Kontrola stavu inkoustu .
4.
Připravte si novou nádržku s inkoustem.
(1) Vyjměte novou nádržku s inkoustem z balení.
Page 51 of 546 pages
Výměna nádržky s inkoustem
Page 52 of 546 pages
(2) Sejměte oranžovou ochrannou krytku (D) ze spodní části nádržky s inkoustem
(viz obrázek níže).
Při snímání držte ochranné víčko opatrně, aby se vám inkoust nedostal na prsty.
Po odstranění ochranné víčko zlikvidujte.
Důležité
Nedotýkejte se elektrických kontaktů (E) na nádržce s inkoustem. Mohlo by dojít k poruše
funkce tiskárny nebo by tiskárna mohla přestat tisknout.
Důležité
Pokud nádržkou s inkoustem zatřepete, může se inkoust vylít a zašpinit vaše ruce a okolí.
Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně.
Nemačkejte boční stěny inkoustové nádržky, inkoust by mohl vytéct.
Dejte pozor, abyste si nezašpinili ruce a okolí inkoustem ze sejmutého ochranného víčka.
Po odstranění se nesnažte znovu připevnit ochranné víčko na původní místo. Zlikvidujte ji v
souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
Po odstranění ochranného krytu se nedotýkejte odkrytého otvoru výstupu inkoustu, protože by
to mohlo způsobit nesprávné vystřikování inkoustu.
5.
Instalujte novou nádržku s inkoustem.
(1) Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.
Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.
(Stisknout) na nádržce, až nádržka bezpečně
(2) Zatlačte na značku
zapadne pevně na své místo.
Ujistěte se, že se rozsvítila červená kontrolka inkoustu.
Výměna nádržky s inkoustem
Page 53 of 546 pages
Důležité
Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda
instalujete nádržku ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte
všechny nádržky s inkoustem.
6.
Zavřete horní kryt.
Tiskárna začne automaticky promíchávat inkoust.
Počkejte, dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nepřestane blikat a tiskárna nepřestane vydávat provozní
zvuk. Bude to trvat přibližně 3 minuty nebo méně.
Neotevírejte horní kryt v době, kdy je tiskárna v provozu (kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře bliká).
Poznámka
Pokud po zavření horního krytu kontrolka [Alarm] stále svítí nebo bliká oranžově, vyhledejte
informace v oddílu „Kontrolka [Alarm] bliká oranžově“ v části „ Řešení potíží “ v příručce online:
Průvodce pro pokročilé uživatele .
Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou
hlavu. Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Během
čištění modře bliká kontrolka [Power] (Stav tiskárny).
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je tisková hlava nevyrovnaná, nastavte
polohu tiskové hlavy.
Viz část Nastavení tiskové hlavy .
Začátek stránky
Kontrola stavu inkoustu
Page 54 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Výměna nádržky s inkoustem > Kontrola stavu inkoustu
Kontrola stavu inkoustu
Stav inkoustu můžete zkontrolovat pomocí kontrolek inkoustu na obrazovce počítače.
Prostřednictvím kontrolek inkoustu
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut, a opatrně otevřete přední přihrádku.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
2.
Otevřete horní kryt.
3.
Zkontrolujte kontrolky inkoustu.
Kontrolka inkoustu svítí
Nádržka s inkoustem je vložena správně a zbývá dost inkoustu pro tisk.
Kontrolka inkoustu bliká
Pomalé blikání (v přibližně 3sekundových intervalech)
..... Opakuje se
Dochází inkoust. Můžete ještě chvíli pokračovat v tisku, ale doporučujeme, abyste si obstarali novou
nádržku s inkoustem.
Rychlé blikání (v přibližně sekundových intervalech)
...... Opakuje se
Nádržka s inkoustem je instalována v nesprávné poloze nebo je prázdná. Umístěte nádržku s inkoustem do
správné polohy, uvedené na etiketě na držáku tiskové hlavy. Je-li poloha správná, ale kontrolka bliká, je
nádržka prázdná. Vyměňte nádržku za novou.
Kontrolka inkoustu nesvítí
Nádržka s inkoustem není správně instalována, nebo je deaktivováno zjišťování zbývající hladiny inkoustu.
Pokud nádržka s inkoustem není správně vložena, zatlačte na značku
(Stisknout), až nádržka s
inkoustem zaklapne na místo. Pokud nezapadne na své místo, zkontrolujte, zda bylo ze spodu nádržky
odstraněno oranžové ochranné víčko. Pokud je funkce zjišťování hladiny inkoustu deaktivována, vyměňte
nádržku s inkoustem za novou.
Viz část Postup výměny .
Pokud i po opakovaném vložení nádržek kontrolka stále nesvítí, jedná se o chybu a tiskárna nemůže
tisknout. Zkontrolujte stav kontrolky [Alarm] na tiskárně.
Informace naleznete v části „ Řešení potíží “ v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pomocí obrazovky počítače
Kontrola stavu inkoustu
Page 55 of 546 pages
Stav každé nádržky s inkoustem můžete zkontrolovat v monitoru stavu tiskárny (Windows) nebo
pomocí nástroje Canon IJ Printer Utility (Macintosh).
(A) Zkontrolujte, zda je na obrazovce zobrazen nějaký symbol.
(Málo inkoustu) dochází inkoust. Můžete ještě chvíli pokračovat v
V kazetě označené symbolem
tisku, ale doporučujeme, abyste si obstarali novou nádržku s inkoustem.
Poznámka
Při tisku se může zobrazit chybová zpráva. Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.
Podle níže uvedených pokynů otevřete jednotlivé potvrzovací obrazovky.
1.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
2.
Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny (View
Printer Status).
Chcete-li zjistit informace o nádržce s inkoustem, klepněte na nabídku Podrobnosti o inkoustu (Ink Details).
Poznámka
Monitor stavu tiskárny lze zobrazit také klepnutím na položku Canon XXX (kde XXX je název
tiskárny), která se během tisku zobrazí na hlavním panelu.
1.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
2.
V místní nabídce vyberte možnost Informace o hladině inkoustu (Ink Level
Information).
Chcete-li zjistit informace o nádržce s inkoustem, klepněte na nabídku Podrobnosti o inkoustu (Ink Details).
Začátek stránky
Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Page 56 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nejsou vytištěné správně, jsou pravděpodobně zanesené trysky
tiskové hlavy. Následujícím postupem vytiskněte testovací vzorek trysek, zkontrolujte stav trysek tiskové
hlavy a pak tiskovou hlavu vyčistěte.
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, lze kvalitu tisku
někdy zlepšit nastavením tiskové hlavy.
Důležité
Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s
tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Poznámka
Před provedením údržby
Otevřete horní kryt a ujistěte se, že všechny kontrolky na nádržkách s inkoustem svítí červeně.
Pokud ne, podívejte se do části Kontrola stavu inkoustu a proveďte příslušné kroky.
Pokud jsou výsledky tisku nevyrovnané, může provedení údržby kvality inkoustu pomocí ovladače
tiskárny zlepšit kvalitu tisku.
Viz část Údržba kvality inkoustu .
Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:
Krok 1
Viz část Tisk testovacího vzorku trysek.
Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek .
Pokud jsou ve vzoru vodorovné bílé pruhy:
Po vyčištění tiskové hlavy
vytiskněte a prohlédněte testovací
vzorek trysek.
Krok 2
Viz část Čištění tiskové hlavy .
Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k
odstranění potíží:
Krok 3
Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy .
Poznámka
Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 3, vypněte tiskárnu a proveďte po 24
hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy. Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková
hlava poškozena. Obraťte se na centrum servisu.
Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky
nevyrovnané):
Viz část Nastavení tiskové hlavy .
Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
Page 57 of 546 pages
Začátek stránky
Tisk testovacího vzorku trysek
Page 58 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Tisk testovacího vzorku trysek
Tisk testovacího vzorku trysek
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek
trysek.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
Poznámka
Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. Vyměňte nádržku
s inkoustem, ve které dochází inkoust.
Viz část Výměna nádržky s inkoustem .
Tisk testovacího vzorku trysek bez počítače
Testovací vzorek trysek můžete vytisknout také ze samotné tiskárny pomocí tlačítka
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení, a do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4
nebo Letter.
2. Jemným stisknutím horního středu otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec. Pokud je
vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
3. Podržte tlačítko [RESUME/CANCEL], (POKRAČOVAT/STORNO) stisknuté, dokud kontrolka
[Power] (Stav tiskárny) dvakrát modře zabliká a poté tlačítko ihned uvolněte. Bude vytištěn
testovací vzorek trysek. Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího
vzorku trysek. Zkontrolujte testovací vzorek trysek a proveďte příslušnou akci. Viz krok 1 v části
Kontrola testovacího vzorku trysek .
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
5.
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check).
Tisk testovacího vzorku trysek
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před vytištěním testovacího vzorku trysek provést.
6.
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek .
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
5.
Vytiskněte testovací vzorek trysek.
(1) V rozevírací nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).
(2) Klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check).
Page 59 of 546 pages
Tisk testovacího vzorku trysek
Page 60 of 546 pages
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před vytištěním testovacího vzorku trysek provést.
6.
Zkontrolujte testovací vzorek trysek.
Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek .
Začátek stránky
Kontrola testovacího vzorku trysek
Page 61 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Kontrola testovacího vzorku trysek
Kontrola testovacího vzorku trysek
Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.
1.
Zkontrolujte, zda se vyskytují vodorovné bílé pruhy ve vzorku (1) nebo (2).
Pokud jsou vodorovné bílé pruhy ve vzorku (1):
Je nutné čištění trysek tiskové hlavy skupiny inkoustu 1 (MBK, PBK, GY, PC nebo PM).
Pokud jsou vodorovné bílé pruhy ve vzorku (2):
Je nutné čištění trysek tiskové hlavy skupiny inkoustu 2 (R, G, C, M nebo Y).
Pokud jsou vodorovné bílé pruhy ve vzorku (1) i vzorku (2):
Je nutné čištění trysek tiskové hlavy pro všechny barvy inkoustu.
(A) Dobré (žádné vodorovné bílé pruhy)
(B) Špatné (jsou přítomné vodorovné bílé pruhy)
2.
Proveďte příslušnou akci.
Pokud není čištění nutné :
Kontrolu testovacího vzorku trysek ukončíte klepnutím na tlačítko Konec (Exit) (Windows) nebo
Ukončit (Quit) (Macintosh) v dialogovém okně Kontrola vzorku (Pattern Check).
Pokud je čištění nutné :
(1) Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
Kontrola testovacího vzorku trysek
Page 62 of 546 pages
(2) Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Chcete-li tiskovou hlavu vyčistit, pokračujte v postupu od části (3) v kroku 5 (Windows nebo Macintosh) v
části Čištění tiskové hlavy.
Přejděte na téma Vyberte skupinu inkoustu k čištění v části Čištění tiskové hlavy.
Přejděte na téma Vyberte skupinu inkoustu k čištění v části Čištění tiskové hlavy.
Začátek stránky
Čištění tiskové hlavy
Page 63 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Čištění tiskové hlavy
Čištění tiskové hlavy
Pokud jsou v testovacím vzorku trysek vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění zbaví trysky
nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto je provádějte
jen v případě potřeby.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
Poznámka
Čištění tiskové hlavy bez počítače
Tiskovou hlavu můžete čistit také prostřednictvím samotné tiskárny pomocí tlačítka
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
2. Podržte stisknuté tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO), dokud kontrolka
[Power] (Stav tiskárny) jednou neblikne modře, a poté tlačítko ihned uvolněte.Tiskárna zahájí
čištění tiskové hlavy. Jakmile začne kontrolka [Power] (Stav tiskárny) po blikání modře svítit,
čištění je dokončeno. Po vyčištění vytiskněte testovací vzorek trysek za účelem kontroly tiskové
hlavy.Viz část Tisk testovacího vzorku trysek .
Když klepnete na tlačítko Čištění (Cleaning) v dialogovém okně Kontrola vzorku (Pattern Check), které se
zobrazí po vytištění testovacího vzorku trysek, tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy. Do zadní přihrádky
vložte běžný papír formátu A4 nebo Letter a přejděte k postupu (3) v kroku 5.
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
5.
Vyčistěte tiskovou hlavu.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
Čištění tiskové hlavy
Page 64 of 546 pages
(3) Vyberte skupinu inkoustu k čištění.
Poznámka
Pokud jsou v testovacím vzorku trysek MBK, PBK, GY, PC nebo PM bílé pruhy, vyberte
možnost Skupina 1 (Group 1). Pokud jsou vodorovné bílé pruhy v testovacím vzorku
trysek R, G, C, M nebo Y, vyberte možnost Skupina 2 (Group 2).
Podrobnosti o testovacím vzorku trysek naleznete v části Kontrola testovacího vzorku
trysek.
(4) Klepněte na tlačítko Provést (Execute).
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy a kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bude modře blikat.
Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 2 minuty.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před čištěním tiskové hlavy provést.
(5) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
6.
Prohlédněte si vytištěný testovací vzorek trysek.
Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek .
Poznámka
Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy.
Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy .
Když klepnete na tlačítko Čištění (Cleaning) v dialogovém okně Kontrola vzorku (Pattern Check), které se
zobrazí po vytištění testovacího vzorku trysek, tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy. Do zadní přihrádky
vložte běžný papír formátu A4 nebo Letter a přejděte k postupu (3) v kroku 5.
Čištění tiskové hlavy
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
5.
Vyčistěte tiskovou hlavu.
(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).
(2) Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).
(3) Vyberte skupinu inkoustu k čištění.
Poznámka
Pokud jsou v testovacím vzorku trysek MBK, PBK, GY, PC nebo PM bílé pruhy, vyberte
možnost Skupina 1 (Group1). Pokud jsou vodorovné bílé pruhy v testovacím vzorku trysek
R, G, C, M nebo Y, vyberte možnost Skupina 2 (Group2).
Podrobnosti o testovacím vzorku trysek naleznete v části Kontrola testovacího vzorku
trysek.
(4) Klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy a kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bude modře blikat.
Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 2 minuty.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před čištěním tiskové hlavy provést.
Page 65 of 546 pages
Čištění tiskové hlavy
Page 66 of 546 pages
(5) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
6.
Prohlédněte si vytištěný testovací vzorek trysek.
Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek .
Poznámka
Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové
čištění tiskové hlavy.
Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy .
Začátek stránky
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Page 67 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Hloubkové čištění tiskové hlavy
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové
hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění
tiskové hlavy, takže je provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.
Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
5.
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).
(3) Vyberte skupinu inkoustu k hloubkovému čištění.
Poznámka
Pokud jsou v testovacím vzorku trysek MBK, PBK, GY, PC nebo PM bílé pruhy, vyberte
možnost Skupina 1 (Group 1). Pokud jsou vodorovné bílé pruhy v testovacím vzorku
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Page 68 of 546 pages
trysek R, G, C, M nebo Y, vyberte možnost Skupina 2 (Group 2).
Podrobnosti o testovacím vzorku trysek naleznete v části Kontrola testovacího vzorku
trysek.
(4) Klepněte na tlačítko Provést (Execute).
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před hloubkovým čištěním tiskové hlavy provést.
(5) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí hloubkové čištění tiskové hlavy a kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bude modře blikat.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 3
minuty.
(6) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
6.
Prohlédněte si vytištěný testovací vzorek trysek.
Viz krok 1 v části Kontrola testovacího vzorku trysek .
Pokud se některá barva nevytiskne správně, vyměňte nádržku s inkoustem této barvy.
Viz část Výměna nádržky s inkoustem .
Pokud problém přetrvává, otevřete horní kryt, ověřte, že ještě zbývá inkoust, vypněte napájení a proveďte po 24
hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na centrum servisu.
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při tisku testovacího vzorku trysek nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
Hloubkové čištění tiskové hlavy
4.
Page 69 of 546 pages
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
5.
Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.
(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).
(2) Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).
(3) Vyberte skupinu inkoustu k hloubkovému čištění.
Poznámka
Pokud jsou v testovacím vzorku trysek MBK, PBK, GY, PC nebo PM bílé pruhy, vyberte
možnost Skupina 1 (Group1). Pokud jsou vodorovné bílé pruhy v testovacím vzorku trysek
R, G, C, M nebo Y, vyberte možnost Skupina 2 (Group2).
Podrobnosti o testovacím vzorku trysek naleznete v části Kontrola testovacího vzorku
trysek.
(4) Klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna zahájí hloubkové čištění tiskové hlavy a kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bude modře blikat.
Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 3
minuty.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol,
které se doporučuje před hloubkovým čištěním tiskové hlavy provést.
(5) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku
(Print Check Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.
6.
Zkontrolujte vytištěný testovací vzorek trysek a klepněte na tlačítko Ukončit (Quit) v
dialogovém okně Kontrola vzorku (Pattern Check).
Viz krok 1 v části Kontrola testovacího vzorku trysek .
Pokud se některá barva nevytiskne správně, vyměňte nádržku s inkoustem této barvy.
Hloubkové čištění tiskové hlavy
Page 70 of 546 pages
Viz část Výměna nádržky s inkoustem .
Pokud problém přetrvává, otevřete horní kryt, ověřte, že ještě zbývá inkoust, vypněte napájení a proveďte po 24
hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na centrum servisu.
Začátek stránky
Nastavení tiskové hlavy
Page 71 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Nastavení tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy
Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici
tiskové hlavy.
Připravte si: dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
Poznámka
Nastavení tiskové hlavy bez počítače
Tiskovou hlavu můžete vyrovnat také ze samotné tiskárny pomocí tlačítka [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO).
1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení a vložte do zadní přihrádky dva listy papíru formátu A4 nebo
Letter.
2. Jemným stisknutím horního středu otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec. Pokud je
vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
3. Podržte stisknuté tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO), dokud kontrolka
[Power] (Stav tiskárny) čtyřikrát nezabliká modře, a poté tlačítko ihned uvolněte. Bude vytištěn
vzorek pro nastavení tiskové hlavy a tiskárna automaticky upraví polohu tiskové hlavy.
Neprovádějte žádné jiné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk vzorku pro nastavení tiskových
hlav.
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při vyrovnávání tiskové hlavy nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
5.
Upravte pozici tiskové hlavy.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).
Nastavení tiskové hlavy
Page 72 of 546 pages
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Nastavit tiskovou hlavu
(Align Print Head).
Vytiskne se vzorek pro nastavení tiskové hlavy a tiskárna automaticky upraví polohu tiskové hlavy.
Dokud tiskárna nedokončí tisk vzorku pro nastavení tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Tato akce
trvá přibližně 6 minut.
Nastavení tiskové hlavy
Poznámka
Pokud se automatické nastavení polohy tiskové hlavy nezdařilo, kontrolka [Alarm] zabliká.
Informace naleznete v části “Jedenáct bliknutí:” kapitoly “Kontrolka [Alarm] bliká oranžově” v
části Řešení potíží v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy,
nastavte tiskovou hlavu ručně.
Informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při vyrovnávání tiskové hlavy nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do zadní
přihrádky.
3.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
4.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
5.
Upravte pozici tiskové hlavy.
(1) V rozevírací nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).
Page 73 of 546 pages
Nastavení tiskové hlavy
Page 74 of 546 pages
(2) Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Nastavit tiskovou hlavu
(Align Print Head).
Vytiskne se vzorek pro nastavení tiskové hlavy a tiskárna automaticky upraví polohu tiskové hlavy.
Dokud tiskárna nedokončí tisk vzorku pro nastavení tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Tato akce
trvá přibližně 6 minut.
Nastavení tiskové hlavy
Page 75 of 546 pages
Poznámka
Pokud se automatické nastavení polohy tiskové hlavy nezdařilo, kontrolka [Alarm] zabliká.
Informace naleznete v části “Jedenáct bliknutí:” kapitoly “Kontrolka [Alarm] bliká oranžově” v
části Řešení potíží v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy,
nastavte tiskovou hlavu ručně.
Informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Začátek stránky
Údržba kvality inkoustu
Page 76 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Údržba kvality inkoustu
Údržba kvality inkoustu
Tiskárna je nastavena tak, aby automaticky v pravidelných intervalech promíchávala inkoust, což by mělo
zajistit jeho rovnoměrnou hustotu. Pokud je ovšem funkce automatického míchání inkoustu deaktivovaná
nebo pokud jsou barvy na výtisku nerovnoměrné, proveďte níže uvedeným postupem promíchání
inkoustu ručně.
Poznámka
Podrobné informace o postupu vypnutí funkce automatického promíchávání inkoustu naleznete v
příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
3.
Promíchejte inkoust.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na položku Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance).
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna bude při promíchávání inkoustu vibrovat po dobu přibližně 10 sekund až 3 minut.
Neotevírejte horní kryt v době, kdy je tiskárna v provozu (kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře bliká).
1.
Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut.
2.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
Údržba kvality inkoustu
3.
Page 77 of 546 pages
Promíchejte inkoust.
(1) V rozevírací nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).
(2) Klepněte na položku Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance).
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna bude při promíchávání inkoustu vibrovat po dobu přibližně 10 sekund až 3 minut.
Neotevírejte horní kryt v době, kdy je tiskárna v provozu (kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře bliká).
Začátek stránky
Čištění válečků pro podávání papíru
Page 78 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Čištění válečků pro podávání papíru
Čištění válečků pro podávání papíru
Pokud se válečky pro podávání papíru zašpiní nebo se na ně přilepí papírový prach, nemusí být papír
podáván správně. V takovém případě válečky vyčistěte. Čištěním se válečky opotřebovávají, proto je
provádějte pouze v případě potřeby.
Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter
1.
Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, a pak vyjměte veškerý papír ze zadní přihrádky.
2.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
3.
Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
Viz část Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) .
4.
Vyčistěte válečky pro podávání papíru.
(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).
(2) Klepněte na tlačítko Čištění válečku (Roller Cleaning).
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Válečky pro podávání papíru se při čištění otáčejí.
5.
Ujistěte se, že se válečky pro podávání papíru zastavily a po zobrazení zprávy vložte
Čištění válečků pro podávání papíru
Page 79 of 546 pages
papír.
Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při čištění válečků pro podávání papíru nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do
zadní přihrádky.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
Po čištění se papír vysune.
Dokud tiskárna nedokončí čištění válečků pro podávání papíru, neprovádějte žádné jiné akce.
7.
Po zobrazení zprávy o dokončení klepněte na tlačítko OK.
Pokud se problém po vyčištění válečků pro podávání papíru nevyřeší, obraťte se na centrum servisu.
1.
Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, a pak vyjměte veškerý papír ze zadní přihrádky.
2.
Opatrně otevřete přední přihrádku a vytáhněte nástavec.
Jemně stiskněte horní střed přední přihrádky. Přihrádka se otevře.
Důležité
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej.
3.
Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh) .
4.
Vyčistěte válečky pro podávání papíru.
(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).
(2) Klepněte na tlačítko Čištění válečku (Roller Cleaning).
(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Válečky pro podávání papíru se při čištění otáčejí.
Čištění válečků pro podávání papíru
5.
Page 80 of 546 pages
Ujistěte se, že se válečky pro podávání papíru zastavily a po zobrazení zprávy vložte
papír.
Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Důležité
Při čištění válečků pro podávání papíru nelze vkládat papír z přední přihrádky. Vložte papír do
zadní přihrádky.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
Po čištění se papír vysune.
Dokud tiskárna nedokončí čištění válečků pro podávání papíru, neprovádějte žádné jiné akce.
Pokud se problém po vyčištění válečků pro podávání papíru nevyřeší, obraťte se na centrum servisu.
Začátek stránky
Otevření obrazovek údržby
Page 81 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Běžná údržba > Otevření obrazovek údržby
Otevření obrazovek údržby
Údržbu tiskárny můžete provádět z dialogového okna nastavení ovladače tiskárny (Windows) nebo
pomocí nástroje Canon IJ Printer Utility (Macintosh).
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny (Windows)
1.
Klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) a Tiskárna (Printer).
Pokud používáte systém Windows XP
Klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Tiskárny a jiný hardware
(Printers and Other Hardware) a Tiskárny a faxy (Printers and Faxes).
Pokud používáte systém Windows 2000
Klepněte na položky Ovládací panely (Control Panel) a Tiskárny (Printers).
2.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Canon XXX (kde " XXX" je název vaší tiskárny),
a vyberte příkaz Předvolby tisku (Printing Preferences).
Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.
Poznámka
Můžete také otevřít okno nastavení ovladače tiskárny z některé aplikace nebo pomocí ikony My
Printer na ploše.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Používáte-li systém Mac OS X v.10.5.x
1.
Otevřete okno Předvolby systému (System Preferences) a klepněte na volbu Tisk &
Fax (Print & Fax).
2.
V seznamu Tiskárny (Printers) vyberte svoji tiskárnu a klepněte na tlačítko Otevřít
tiskovou frontu (Open Print Queue).
Zobrazí se seznam tiskových úloh.
Otevření obrazovek údržby
3.
Page 82 of 546 pages
Klepněte na tlačítko Nástroj (Utility).
Zobrazí se dialogové okno Seznam tiskáren (Printer List).
4.
Vyberte název tiskárny v seznamu Produkt (Product) a klepněte na položku Údržba
(Maintenance).
Spustí se nástroj Canon IJ Printer Utility.
Poznámka
Používáte-li systém Mac OS X v.10.4.x nebo Mac OS X v.10.3.9
Níže uvedeným postupem spusťte nástroj Canon IJ Printer Utility.
V nabídce Přejít (Go) vyberte nabídku Aplikace (Applications), poklepejte na složku Nástroje
(Utilities), poté poklepáním na ikonu Nastavení tiskárny (Printer Setup Utility ) otevřete dialogové
okno Seznam tiskáren (Printer List). V seznamu Název (Name) vyberte název svojí tiskárny a
klepněte na položku Nástroj (Utility), poté vyberte název svojí tiskárny v seznamu Produkt
(Product) a klepněte na položku Údržba (Maintenance). Spustí se nástroj Canon IJ Printer
Utility.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Začátek stránky
Dodatek
Page 83 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Dodatek
Dodatek
Právní omezení používání výrobku a používání obrazů
Rady k používání tiskárny
Začátek stránky
Právní omezení používání výrobku a používání obrazů
Page 84 of 546 pages
Řešení potíží
Průvodce pro pokročilé uživatele
Obsah > Dodatek > Právní omezení používání výrobku a používání obrazů
Právní omezení používání výrobku a používání obrazů
Tisk následujících dokumentů může být protizákonný.
Uvedený seznam není vyčerpávající a úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na právního zástupce.
Bankovky
Peněžní poukázky
Depozitní certifikáty
Poštovní známky
(znehodnocené i
neznehodnocené)
Identifikační průkazy nebo
odznaky
Doklady o vojenské službě nebo
o odvodu
Šeky nebo směnky vydané
vládními agenturami
Řidičské průkazy a osvědčení o
vlastnictví
Cestovní šeky
Stravenky
Cestovní pasy
Imigrační dokumenty
Daňové kolky (znehodnocené i
neznehodnocené)
Cenné papíry a jiné dluhopisy
Akcie
Autorská díla a umělecká díla chráněná
autorskými právy bez svolení vlastníka těchto
práv
Začátek stránky
Rady k používání tiskárny
Page 85 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele
Řešení potíží
Obsah > Dodatek > Rady k používání tiskárny
Rady k používání tiskárny
V této části jsou uvedeny rady k používání tiskárny a k tisku s optimální kvalitou.
Inkoust se používá k různým účelům.
Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?
Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku. Inkoust se nepoužívá pouze k tisku, ale také k čištění
tiskové hlavy pro zachování optimální kvality tisku.
Tiskárna je vybavena funkcí automatického čištění inkoustových trysek, aby se zabránilo jejich zanesení.
Během procesu čištění se inkoust pumpuje z trysek. Množství inkoustu použitého k čištění trysek je
omezené a malé.
Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?
Použití barevného nebo černého inkoustu se liší podle barvy tištěného obrázku nebo podle obsahu
dokumentu. Při černobílém tisku může být také používán barevný inkoust. Barevný inkoust se
spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.
Kontrolka [Ink] (Inkoust) indikuje docházející inkoust.
Nedostatek inkoustu indikuje kontrolka blikáním.
Viz část Výměna nádržky s inkoustem .
Poznámka
Tato tiskárna používá pigmentový inkoust. Vzhledem k povaze pigmentového inkoustu jej lze z
potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
Tisk na speciální papír: Jak tisknout v optimální kvalitě?
Tip!: Před tiskem zkontrolujte stav tiskárny!
Je tisková hlava v pořádku?
Pokud jsou trysky tiskové hlavy zanesené, bude tisk slabý a zbytečně vyplýtváte papír. Vytiskněte
testovací vzorek trysek a zkontrolujte tiskovou hlavu.
Viz část Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev .
Není vnitřek tiskárny znečištěný inkoustem?
Po tisku velkého množství dokumentů nebo tisku bez ohraničení se může oblast, kterou prochází
papír, znečistit inkoustem. Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky (Bottom
Plate Cleaning) (Bottom Plate Cleaning).
Informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Tip!: Zkontrolujte, jak se správně vkládá papír!
Je vložený papír správně orientovaný?
Do zadní nebo přední přihrádky vložte správně orientovaný papír.
Rady k používání tiskárny
Page 86 of 546 pages
(A) Požadovaný výsledek
(B) Zadní přihrádka
(C) Přední přihrádka
Do zadní přihrádky vkládejte papír stranou pro
tisk směrem k vám.
Do přední přihrádky vkládejte papír stranou pro
tisk směrem nahoru.
Je papír vložený ve správném zdroji?
Vložte papír do zadní nebo přední přihrádky (v závislosti na velikosti nebo typu papíru).
(D) Zadní přihrádka
(E) Přední přihrádka
Do zadní přihrádky můžete vložit
nejrůznější velikosti papíru.
Najednou lze vložit i dva a více listů
stejného typu a velikosti.
Papíry většího formátu, například 36 x 43 cm (14" x
17"), případně silný papír, můžete vložit do přední
přihrádky.
Je možné vložit vždy jen jeden list papíru.
Není papír zkroucený?
Zkroucený papír způsobuje uvíznutí papíru. Vyrovnejte zkroucený papír a poté ho znovu vložte.
Informace naleznete v části „ Řešení potíží “ v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Tip!: Po vložení papíru nezapomeňte určit nastavení papíru!
Po vložení papíru vyberte vložený papír v nabídce Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny. Pokud není
vybrán typ papíru, nemusíte dosáhnout uspokojivých výsledků tisku.
Viz část Tisk fotografií a dokumentů a Typy médií, která můžete použít .
K dispozici jsou různé typy papíru: papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií v optimální
kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Nastavení Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny definuje pro
každý typ papíru jiné parametry tisku (např. použití inkoustu, vystřikování inkoustu nebo vzdálenost od
trysek), což umožňuje dosáhnout u každého papíru optimální kvality tisku. Můžete tisknout s různými
nastaveními v nabídce Typ média (Media Type) tak, aby nejlépe odpovídala papíru vloženému do
tiskárny.
Ke zrušení tisku používejte tlačítko [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO)!
Tip!: Nikdy nevypínejte napájení!
Pokud stisknete tlačítko [Power] (Napájení) během tisku, tisková data odeslaná z počítače se
nahromadí ve frontě v tiskárně a další tisk nemusí být možný.
Chcete-li tisk zrušit, stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
Poznámka
Rady k používání tiskárny
Page 87 of 546 pages
Pokud se vám během tisku z počítače nepodaří zrušit tisk stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL]
(Pokračovat/Storno), otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a odstraňte nepotřebné tiskové
úlohy z monitoru stavu tiskárny (Windows).
Jak zachovat optimální kvalitu tisku?
Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy
následující kroky a budete tisknout v optimální kvalitě.
Při odpojení napájecího kabelu postupujte podle následujících pokynů.
1. Stisknutím tlačítka [Power] (Napájení) tiskárnu vypněte.
2. Ujistěte se, že kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky či prodlužovačky.
Když vypnete napájení stisknutím tlačítka [Power] (Napájení), tiskárna automaticky zakryje
tiskovou hlavu (trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z
elektrické zásuvky nebo prodlužovací šňůry dříve, než zhasne kontrolka [Power] (Stav tiskárny),
tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo zanesení.
Tento postup při odpojování napájecího kabelu vždy dodržujete.
Tiskněte pravidelně!
Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také
tisková hlava může vyschnout nebo se zanést, není-li delší dobu používána.
Doporučujeme používat tiskárnu alespoň jednou za měsíc.
Inkoust je v daných intervalech promícháván.
Tiskárna je nastavena tak, aby automatickým promícháváním inkoustu zachovávala optimální
kvalitu tisku. Pravidelný tisk tak pomáhá udržovat inkoust v dobrém stavu. Pokud tiskárna není
delší dobu používána, ale je zapnuta, inkoust bude automaticky promíchán.
Pokud je ale funkce automatického promíchávání inkoustu zakázána nebo jsou barvy na výtisku
nerovnoměrné, promíchejte inkoust ručně.
Viz část Údržba kvality inkoustu .
Poznámka
Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s
vodou nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.
Vyžaduje tiskárna při používání nebo přepravě opatrné
zacházení?
Tip!: Tiskárnu nepoužívejte ani nepřepravujte ve svislé ani šikmé
poloze!
Pokud tiskárnu používáte nebo přepravujete ve svislé nebo šikmé poloze, může dojít k jejímu poškození
nebo k úniku inkoustu.
Dejte pozor, abyste tiskárnu nepoužívali nebo nepřepravovali ve svislé nebo šikmé poloze.
Tip!: Nepokládejte žádné předměty na horní kryt!
Nepokládejte žádné předměty na horní kryt. Při otvírání horního krytu by tyto předměty mohly zapadnout
do tiskárny a způsobit její poškození.
Tiskárnu umístěte z dosahu padajících předmětů.
Rady k používání tiskárny
Page 88 of 546 pages
Kontrolka na tiskárně bliká: Co mám dělat?
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově.
(A) Kontrolka [Alarm] bliká
(B) Kontrolka [Alarm] nesvítí
(C) Kontrolka [Alarm] opakovaně bliká
Došlo k chybě tiskárny.
Vyhledejte informace v části " Řešení potíží " v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
Poté chybu odstraňte.
Střídavé modré bliknutí kontrolky [Power] (Stav tiskárny) a oranžové
bliknutí kontrolky [Alarm].
Došlo k chybě, která vyžaduje opravu. Obraťte se na centrum servisu.
Barvy jsou nerovnoměrné a tisk je rozmazaný.
Tip!: Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte, nejsou-li
zanesené trysky.
Pokud jsou zanesené trysky testovací hlavy, mohou být barvy nerovnoměrné nebo výsledky tisku
rozmazané.
V takovém případě
Vytiskněte testovací vzorek trysek
Na výtisku zkontrolujte, nejsou-li zanesené trysky.
Viz část Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev .
Jak lze upravit barevné tóny tisknutých fotografií?
Pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Pro nebo pomocí ovladače tiskárny lze provést podrobná nastavení,
Rady k používání tiskárny
Page 89 of 546 pages
jejichž prostřednictvím můžete upravit barvy.
Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele .
V nastavení vyvážení barev můžete nastavit intenzitu jednotlivých barev – azurové, purpurové a žluté.
Výchozí
Oprava barev je použita
Při tisku v odstínech šedi vyberte studené nebo teplé tóny.
Studené tóny
Výchozí
Teplé tóny
Tisk obrázků pomocí profilu ICC zadaného v aplikaci.
Adobe RGB
sRGB
Začátek stránky
Pro9500 Mark II series Průvodce pro pokročilé uživatele
MC-3690-V1.00
Průvodce pro začínající uživatele
Tisk
Řešení potíží
Jak používat tuto příručku
Vytištění této příručky
Tisk
Tisk z počítače
Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint EX?
Tisk fotografií
Tisk na disky DVD nebo CD
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Údržba
Výběr fotografie
Změna nastavení tiskárny
Dodatek
Pokud zobrazíte tuto příručku
Výběr papíru
Tisk
Vytvoření alba
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
online v jiném jazykovém prostředí
než v angličtině, mohou se zobrazit
Výběr papíru a rozvržení
některé popisy anglicky.
Úpravy
Výběr fotografie
Tisk
Tisk na disky CD a DVD
Tisk kalendářů
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Výběr papíru a rozvržení
Výběr fotografie
Úpravy
Tisk
Tisk nálepek
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Výběr papíru a rozvržení
Výběr fotografie
Úpravy
Tisk
Rozvržení tisku
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Výběr papíru a rozvržení
Výběr fotografie
Úpravy
Tisk
Oprava a vylepšení fotografií
Použití funkce Automatická oprava fotografií
Použití funkce Odstranění červených očí
Použití funkce Zjasnění tváře
Použití funkce Zaostření tváře
Použití funkce Digitální retuš tváře
Page 90 of 546 pages
Pro9500 Mark II series Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 91 of 546 pages
Použití funkce Odstranění skvrn
Úprava obrázků
Okno Opravit/Vylepšit obrázky
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené
soubory?
Ze které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Co je "O1" nebo "O4"?
Nastavení tisku fotografií
Tisk na disky CD a DVD
Tisk fotografií v odstínech šedi
Tisk živějších fotografií
Snížení fotografického šumu
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Tisk více fotografií na jednu stránku
Tisk rejstříku fotografií
Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Tisk informací o fotografii
Ukládání fotografií
Otvírání uložených souborů
Jiná nastavení
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Připojení poznámek k fotografiím
Přidání textu do fotografií
Uložení
Nastavení svátků
Nastavení vzhledu kalendáře
Otvírání uložených souborů
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint Pro?
Tisk dokonalých fotografií
Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Tisk v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Výběr fotografie
Výběr papíru a rozvržení
Tisk
Úprava barev fotografie
Pro9500 Mark II series Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 92 of 546 pages
Tisk fotografií v odstínech šedi
Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Nastavení jasu a kontrastu
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Nastavení aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Tisk fotografií bez ohraničení
Tisk rejstříku fotografií
Tisk stránek kontaktů
Tisk rozšířených informací
Oříznutí fotografií
Tisk s upravenou velikostí tisku
Uložení nastavení tisku
Tisk z jiného aplikačního softwaru
Různé metody tisku
Tisk s využitím snadného nastavení
Nastavení velikosti a orientace stránky
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Nastavení okraje pro sešití
Tisk bez ohraničení
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Tisk v měřítku
Tisk rozvržené stránky
Tisk plakátu
Tisk brožury
Oboustranný tisk
Tisk razítka nebo pozadí
Uložení nastavení razítka
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Tisk s předním podáváním
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku
polotónů
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení tónu
Nastavení opravy barev
Optimální fotografický tisk obrazových dat
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Tisk pomocí profilů ICC
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Simulace ilustrace
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Reprezentace obrazových dat technologií Vivid Colors
Vyhlazení hrubých obrysů
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Pro9500 Mark II series Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 93 of 546 pages
Snížení fotografického šumu
Přehled ovladače tiskárny
Operace s ovladačem tiskárny
Ovladač tiskárny Canon IJ
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Karta Údržba
Monitor stavu Canon IJ
Náhled tiskárny Canon IJ
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
O nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem
PictBridge
Řešení potíží
Řešení potíží
Pokud dojde k chybě
Tiskárnu nelze zapnout
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Střídavé blikání kontrolky Power (Stav tiskárny) modře a
kontrolky Alarm oranžově
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Nelze nainstalovat aplikaci
Aplikace Easy-PhotoPrint Pro se nespustí nebo se
nezobrazí nabídka Easy-PhotoPrint Pro
Přístroj nelze správně připojit k počítači
Tisk je pomalý/Nefunguje připojení USB 2.0 Hi-Speed/
Zobrazuje se zpráva "Toto zařízení může pracovat rychleji"
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy
není používána
Neuspokojivé výsledky tisku
Nelze tisknout do konce úlohy
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou
nesprávné/Bílé pruhy
Čáry nejsou vyrovnané
Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných
plochách pruhy
Tisk se nespustí
Tisk se zastaví před dokončením
Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Tisk není tak rychlý, jak lze očekávat
Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu
Nesprávné podávání papíru
Papír se nepodává ze zdroje papíru určeného v ovladači
tiskárny
Uvíznutí papíru
Pro9500 Mark II series Průvodce pro pokročilé uživatele
Page 94 of 546 pages
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Číslo chyby: B200 Došlo k chybě tiskárny. Vypněte
tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny z elektrické
zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko.
Číslo chyby: **** Došlo k chybě tiskárny. Vypněte a znovu
zapněte tiskárnu. Pokud tímto postupem chybu
neodstraníte, naleznete další podobnosti v uživatelské
příručce.
Je zobrazena chyba týkající se zadní nebo přední
přihrádky
Je zobrazena chyba týkající se šířky papíru
Je zobrazena chyba o automatickém nastavení tiskové
hlavy
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace
Číslo chyby: 92
Číslo chyby: 93
Číslo chyby: 300
Číslo chyby: 1281
Číslo chyby: 1283
Číslo chyby: 1284
Číslo chyby: 1320
Číslo chyby: 1321
Je zobrazena zpráva č. 1350
Číslo chyby: Číslo informace o inkoustu 1700
Informační číslo inkoustu: 1600
Informační číslo inkoustu: 1698
Informační číslo inkoustu: 1699
Číslo chyby: 1851
Číslo chyby: 1856
Číslo chyby: 2001
Číslo chyby: Číslo informace o inkoustu 2002
Číslo chyby: 2500
Další chybové zprávy
Zobrazí se obrazovka programu Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program
Zobrazí se ikona programu Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program
Pro uživatele systému Windows
Monitor stavu tiskárny není zobrazen
Na zařízení s podporou rozhraní PictBridge se objeví chybová
zpráva
Často kladené dotazy
Pokud potíže nelze vyřešit
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Použití aplikace Easy-PhotoPrint EX
O programu Solution Menu
Jak používat tuto příručku
Page 95 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku
Jak používat tuto příručku
Použití okna Obsah
Použití okna Vysvětlení
Vytištění této příručky
Použití klíčových slov pro vyhledání určitého tématu
Ukládání oblíbených témat do osobní příručky
Symboly použité v tomto dokumentu
Ochranné známky
Začátek stránky
Použití okna Obsah
Page 96 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Použití okna Obsah
Použití okna Obsah
Pokud v okně Obsah vlevo od příručky online klepnete na nadpis, zobrazí se vpravo v okně s vysvětlením
stránky odpovídající danému nadpisu.
Když klepnete na ikonu
, umístěnou nalevo od značky
, zobrazí se nadpisy na nižších úrovních.
Poznámka
Okno Obsah zobrazíte nebo skryjete klepnutím na tlačítko
.
Začátek stránky
Použití okna Vysvětlení
Page 97 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Použití okna Vysvětlení
Použití okna Vysvětlení
(1) Klepnutím na některý zelený znak přejdete na odpovídající stránku.
(2) Kurzor bude umístěn na začátku této stránky.
Začátek stránky
Vytištění této příručky
Page 98 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Vytištění této příručky
Vytištění této příručky
Klepnutím na tlačítko
zobrazíte v levé části příručky online okno Tisk (Print).
Důležité
Při tisku na běžný papír otevřete okno nastavení ovladače tiskárny, klepněte na kartu Rychlé
nastavení (Quick Setup) a vyberte možnost Běžný papír (Plain Paper) v nastavení Typ média (Media
Type).
Chcete-li zobrazit dialogové okno nastavení ovladače tiskárny, klepněte na tlačítko , pak klepnutím
na možnost Nastavení tisku (Print Settings) otevřete dialogové okno Tisk (Print) a pak klepněte na
tlačítko Vlastnosti… (Properties...).
Poznámka
Klepnutím na tlačítko
můžete okno Tisk (Print) zavřít nebo zobrazit.
Klepnutím na tlačítko a poté na položku Nastavení možností (Option Settings) zobrazíte dialogové
okno Nastavení možností (Option Settings). V tomto okně můžete nastavit parametry tisku.
Tisknout název dokumentu a číslo stránky (Print document title and page number)
Je-li toto políčko zaškrtnuto, bude v záhlaví (v horní části dokumentu) vytištěn název příručky a
číslo stránky.
Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images)
Je-li toto políčko zaškrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. Některé obrázky budou
vytištěny bez ohledu na to, zda je toto políčko zaškrtnuto.
Ověřit počet tištěných stránek před zahájením tisku (Check number of pages to be printed
before printing)
Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se před zahájením tisku dialogové okno Potvrzení počtu
tištěných stránek (Print Page Count Confirmation). V tomto dialogovém okně můžete
zkontrolovat, kolik stran bude vytištěno.
Klepnutím na tlačítko a potom na položku Nastavení tisku (Print Settings) zobrazíte dialogové
okno Tisk (Print). Jakmile se dialogové okno zobrazí, zvolte tiskárnu, kterou chcete pro tisk použít.
Po výběru tiskárny klepněte na položku Vlastnosti... (Properties...) a určete nastavení tisku.
K dispozici jsou následující čtyři metody tisku:
Aktuální dokument
Vybrané dokumenty
Vytištění této příručky
Page 99 of 546 pages
Příručka
Všechny dokumenty
Aktuální dokument
Vytiskne se právě zobrazené téma.
1. V části Vybrat cíl (Select Target) vyberte položku Aktuální dokument (Current
Document)
V seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed) se zobrazí název aktuálně zobrazeného
tématu.
Poznámka
Výběrem možnosti Tisknout propojené dokumenty (Print linked documents) můžete také
vytisknout dokumenty, které jsou propojeny s aktuálním dokumentem. Propojené dokumenty
budou rovněž přidány do seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed).
Klepnutím na tlačítko Náhled (Print Preview) můžete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku ještě
před samotným vytištěním dokumentu.
2. Klepněte na tlačítko Zahájit tisk (Start Printing).
Zobrazí se dialogové okno Potvrzení počtu tištěných stránek (Print Page Count Confirmation).
3. Spusťte tisk
Zkontrolujte počet stránek k vytištění a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Vytisknou se dokumenty, zobrazené v seznamu.
Vybrané dokumenty
Můžete vybrat a vytisknout témata, které chcete mít na papíře.
1. V části Vybrat cíl (Select Target) vyberte možnost Vybrané dokumenty (Selected
Documents)
Názvy všech témat se zobrazí v seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed).
2. Vyberte témata, která chcete vytisknout
V seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed) zaškrtněte políčka u názvů témat, která
chcete vytisknout.
Poznámka
Pokud zaškrtnete políčko Automaticky vybrat dokumenty v nižších hierarchiích (Automatically
select documents in lower hierarchies), zaškrtnou se současně políčka všech podřízených
témat.
Klepnutím na tlačítko Vybrat vše (Select All) zaškrtnete políčka všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Zrušit vše (Clear All) zrušíte zaškrtnutí políček u všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Náhled (Print Preview) můžete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku ještě
před samotným vytištěním dokumentu.
3. Klepněte na tlačítko Zahájit tisk (Start Printing).
Zobrazí se dialogové okno Potvrzení počtu tištěných stránek (Print Page Count Confirmation).
4. Spusťte tisk
Zkontrolujte počet stránek k vytištění a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Budou vytištěna všechna témata, jejichž políčko je zaškrtnuté.
Příručka
Můžete vybrat a vytisknout témata uložená v osobní příručce.
Podrobnosti o osobní příručce najdete v tématu " Ukládání oblíbených témat do osobní příručky ."
Vytištění této příručky
Page 100 of 546 pages
1. V části Vybrat cíl (Select Target) vyberte možnost Příručka (My Manual)
V seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed) se zobrazí témata, která jste uložili do
osobní příručky.
2. Vyberte témata, která chcete vytisknout
V seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed) zaškrtněte políčka u názvů témat, která
chcete vytisknout.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Vybrat vše (Select All) zaškrtnete políčka všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Zrušit vše (Clear All) zrušíte zaškrtnutí políček u všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Náhled (Print Preview) můžete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku ještě
před samotným vytištěním dokumentu.
3. Klepněte na tlačítko Zahájit tisk (Start Printing).
Zobrazí se dialogové okno Potvrzení počtu tištěných stránek (Print Page Count Confirmation).
4. Spusťte tisk
Zkontrolujte počet stránek k vytištění a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Budou vytištěna všechna témata, jejichž políčko je zaškrtnuté.
Všechny dokumenty
Můžete vytisknout všechna témata příručky online.
1. V části Vybrat cíl (Select Target) vyberte možnost Všechny dokumenty (All
Documents)
V seznamu Dokumenty k vytištění (Documents to Be Printed) se zobrazí názvy všech témat a políčka
budou automaticky zaškrtnuta.
Poznámka
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka u některého názvu, příslušné téma se nevytiskne.
Klepnutím na tlačítko Vybrat vše (Select All) zaškrtnete políčka všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Zrušit vše (Clear All) zrušíte zaškrtnutí políček u všech názvů.
Klepnutím na tlačítko Náhled (Print Preview) můžete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku ještě
před samotným vytištěním dokumentu.
2. Klepněte na tlačítko Zahájit tisk (Start Printing).
Zobrazí se dialogové okno Potvrzení počtu tištěných stránek (Print Page Count Confirmation).
3. Spusťte tisk
Zkontrolujte počet stránek k vytištění a klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Budou vytištěna všechna témata.
Důležité
K vytištění všech témat je potřeba velké množství papíru. Před zahájením tisku věnujte
pozornost údaji o počtu stránek v dialogovém okně Potvrzení počtu tištěných stránek (Print
Page Count Confirmation).
V dialogovém okně Náhled (Print Preview) můžete přizpůsobit tisk šířce papíru nebo nastavit
úroveň zvětšení. Pokud však tisk s nově nastaveným zvětšením přesahuje plochu papíru,
příslušná část dokumentu nebude na papír vytištěna.
Začátek stránky
Použití klíčových slov pro vyhledání určitého tématu
Page 101 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Použití klíčových slov pro vyhledání určitého tématu
Použití klíčových slov pro vyhledání určitého tématu
Cílovou stránku můžete vyhledat zadáním klíčového slova.
Budou prohledány všechny nainstalované příručky online (uživatelské příručky).
1. Klepněte na tlačítko
Na levé straně příručky online se zobrazí okno Hledat (Search).
Poznámka
Okno Vyhledat můžete zavřít nebo zobrazit klepnutím na tlačítko
.
2. Zadejte klíčové slovo
V poli Klíčové slovo (Keyword) zadejte řetězec, který chcete vyhledat.
Pokud chcete zadat více klíčových slov, vložte mezi jednotlivá slova mezeru.
Poznámka
Je možné zadat až 10 klíčových slov nebo až 255 znaků.
Velká a malá písmena se nerozlišují.
Program může také vyhledat klíčová slova, která obsahují mezery.
3. Klepněte na tlačítko Spustit hledání (Start Searching)
Spustí se hledání a názvy témat obsahující klíčové slovo se zobrazí v seznamu výsledků hledání.
Po spuštění hledání zadáním více klíčových slov se výsledky hledání zobrazí následujícím
způsobem.
[Dokumenty obsahující dokonalý soulad] ([Documents Containing Perfect Match])
Témata obsahující všechny hledané řetězce znaků (včetně mezer) přesně podle zadání (dokonalá
shoda)
[Dokumenty obsahující všechna klíčová slova] ([Documents Containing All Keywords])
Témata obsahující všechna zadaná klíčová slova
[Dokumenty obsahující některé klíčové slovo] ([Documents Containing Any Keyword])
Použití klíčových slov pro vyhledání určitého tématu
Page 102 of 546 pages
Témata obsahující alespoň jedno ze zadaných klíčových slov
4. Zobrazte témata, která chcete číst
V seznamu výsledků hledání poklepejte na název tématu, které chcete číst (nebo téma vyberte a
stiskněte klávesu Enter).
Po zobrazení stránky odpovídající názvu budou zvýrazněna klíčová slova nalezená na dané stránce.
Začátek stránky
Ukládání oblíbených témat do osobní příručky
Page 103 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Ukládání oblíbených témat do osobní příručky
Ukládání oblíbených témat do osobní příručky
Často vyhledávaná témata můžete uložit jako témata osobní příručky, abyste je mohli v budoucnu rychleji
používat.
1. Zobrazte požadované téma
Zobrazte téma, které chcete přidat do osobní příručky.
2. Klepněte na tlačítko
Na levé straně příručky online se zobrazí okno Příručka.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko
můžete okno Příručka zavřít nebo zobrazit.
3. Zařaďte téma do osobní příručky
Klepněte na tlačítko Přidat (Add).
Aktuálně zobrazené téma se přidá do seznamu Seznam příručky (List of My Manual).
Poznámka
Alternativně můžete v seznamu Nedávno zobrazené dokumenty (Recently Displayed
Documents) poklepat (nebo vybrat a stisknout klávesu Enter) na téma, které chcete do osobní
příručky přidat, a klepnout na tlačítko Přidat (Add).
4. Zobrazte Příručku
Když poklepete (nebo vyberete a stisknete klávesu Enter) na téma zobrazené v seznamu Seznam
příručky (List of My Manual), zobrazí se toto téma v okně Vysvětlení (Explanation).
Poznámka
Chcete-li téma odstranit ze seznamu Seznam příručky (List of My Manual), vyberte požadované
téma v seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete)(nebo stiskněte klávesu Delete).
Ukládání oblíbených témat do osobní příručky
Page 104 of 546 pages
Začátek stránky
Symboly použité v tomto dokumentu
Page 105 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Symboly použité v tomto dokumentu
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění způsobené nesprávným používáním
zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Upozornění
Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené
nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Důležité
Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.
Poznámka
Uvádí poznámky týkající se provozu nebo doplňková vysvětlení.
Označuje postupy v operačním systému Windows.
Označuje postupy v operačním systému Macintosh.
Začátek stránky
Ochranné známky
Page 106 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Jak používat tuto příručku > Ochranné známky
Ochranné známky
Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a
v dalších zemích.
Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation, registrovaná v
USA a v dalších zemích.
Macintosh a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších
zemích.
Adobe, Adobe Photoshop a Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou buď registrované ochranné
známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných
zemích.
Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společnosti Canon
Inc.
Exif Print
Tento přístroj podporuje technologii Exif Print.
Exif Print je standard, který zlepšuje komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Pokud připojíte
k tiskárně digitální fotoaparát kompatibilní se standardem Exif Print, budou k optimalizaci obrázku použita
data zaznamenaná při pořízení snímku a výsledkem budou vysoce kvalitní výtisky.
Začátek stránky
Tisk z počítače
Page 107 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače
Tisk z počítače
Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
Tisk z jiného aplikačního softwaru
Začátek stránky
Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
Page 108 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint EX?
Tisk fotografií
Vytvoření alba
Tisk na disky CD a DVD
Tisk kalendářů
Tisk nálepek
Rozvržení tisku
Oprava a vylepšení fotografií
Otázky a odpovědi
Nastavení tisku fotografií
Jiná nastavení
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint Pro?
Tisk dokonalých fotografií
Tisk v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro
Úprava barev fotografie
Nastavení aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Začátek stránky
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint EX?
Page 109 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > K čemu slouží aplikace
Easy-PhotoPrint EX?
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint EX?
Aplikace Easy-PhotoPrint EX umožňuje snadnou tvorbu alb, kalendářů a nálepek z vašich digitálních
fotografií.
Můžete rovněž snadno tisknout fotografie bez ohraničení.
Důležité
Modul Easy-PhotoPrint EX není podporován v systémech Windows 95, Windows 98, Windows Me a
Windows NT4.
Aplikaci Easy-PhotoPrint EX lze použít pouze s inkoustovými tiskárnami Canon. Některé tiskárny
nemusí být podporovány, včetně kompaktních tiskáren Canon (SELPHY CP series).
Chcete-li tisknout vytvořené položky, musí být v systému nainstalována tiskárna s podporou
aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Pokud je nainstalována aplikace Easy-PhotoPrint EX do počítače, který již obsahuje aplikaci EasyLayoutPrint, nahradí aplikace Easy-PhotoPrint EX stávající aplikaci Easy-LayoutPrint.
Poznámka
Tisk na papír větší než A4 je k dispozici pouze u podporovaných tiskáren. Podrobnosti naleznete v
příručce k tiskárně.
Popis obrazovek aplikace Easy-PhotoPrint EX naleznete v nápovědě aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Klepněte na možnost Nápověda (Help) na obrazovce nebo v dialogovém okně nebo vyberte
možnost Nápověda aplikace Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX Help) v nabídce Nápověda
(Help). Zobrazí se nápověda.
O technologii Exif Print
Aplikace Easy-PhotoPrint EX podporuje technologii "Exif Print." Exif Print je standard pro vylepšenou
komunikaci mezi digitálními fotoaparáty a tiskárnami.
Pokud připojíte k tiskárně digitální fotoaparát kompatibilní se standardem Exif Print, budou k optimalizaci
obrázku použita data zaznamenaná při pořízení snímku a výsledkem budou vysoce kvalitní fotografie.
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX z jiných aplikací
Aplikaci Easy-PhotoPrint EX lze spustit z jiných aplikací.
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint EX?
Page 110 of 546 pages
Více informací o spouštění aplikace naleznete v příručce k aplikaci.
Funkce Tisk fotografií (Photo Print) je k dispozici v následujících aplikacích:
MP Navigator EX 1.00 nebo vyšší
ZoomBrowser EX 6.0 nebo vyšší
Digital Photo Professional Ver. 3.2 nebo vyšší
Důležité
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX z aplikace Digital Photo Professional má určitá omezení:
- V oblasti tlačítek na levé straně obrazovky se nezobrazí tlačítko Nabídka (Menu).
- Obrázky nelze opravovat nebo vylepšovat.
- Nelze měnit pořadí zobrazení obrázků.
- Upravené obrázky nelze uložit.
- V dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Upřesnit (Advanced) nelze pro možnost
Oprava barev pro tisk (Color correction for printing) vybrat jinou možnost než Povolit profil ICC
(Enable ICC Profile). Proto nelze použít funkce Vivid Photo a Snížení fotografického šumu
(Photo Noise Reduction).
Funkce Album je k dispozici v následujících aplikacích:
MP Navigator EX 1.00 nebo vyšší
ZoomBrowser EX 5.8 nebo vyšší
Podporované formáty souborů obrázků (přípony)
BMP (.bmp)
JPEG (.jpg, .jpeg)
TIFF (.tif, .tiff)
PICT (.pict, .pct)
Obrázek aplikace Easy-PhotoPrint (.epp)
Důležité
Pokud se při výběru obrazu stane, že vybraná složka obsahuje soubor TIFF, může v závislosti na
formátu TIFF dojít k tomu, že se obraz nezobrazí správně nebo že aplikace Easy-PhotoPrint EX bude
ukončena. V takovém případě přesuňte soubor TIFF do jiné složky nebo tento soubor znovu vytvořte
v jiném formátu a pak znovu vyberte danou složku.
Poznámka
(otazník).
Miniatury souborů v nepodporovaných formátech se zobrazí jako
Při spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX z aplikace Digital Photo Professional se zobrazí všechny
soubory podporované aplikací Digital Photo Professional.
Formáty souborů (přípony) podporované aplikací Easy-PhotoPrint EX
Obrázek aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el6)
Soubor alba aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el1)
Soubor nálepek aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el2)
Soubor kalendáře aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el4)
Soubor rozvržení tisku aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el5)
Data CD-LabelPrint (.cld)
Začátek stránky
Tisk fotografií
Page 111 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk fotografií
Tisk fotografií
Aplikace Easy-PhotoPrint EX umožňuje vytisknout oblíbené fotografie v celé řadě rozvržení.
Můžete rovněž snadno vytvářet fotografie bez ohraničení.
Vhodné opravy pro fotografie budou při tisku automaticky aplikovány.
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
2. Výběr fotografie
3. Výběr papíru
4. Tisk
Vyzkoušejte
Oprava a vylepšení fotografií
Tisk na disky CD a DVD
Tisk fotografií v odstínech šedi
Tisk živějších fotografií
Snížení fotografického šumu
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Tisk více fotografií na jednu stránku
Tisk rejstříku fotografií
Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Tisk informací o fotografii
Ukládání fotografií
Otvírání uložených souborů
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Ze které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 112 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk fotografií > Spuštění
aplikace Easy-PhotoPrint EX
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
1. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Programy
Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Aplikace Easy-PhotoPrint EX bude spuštěna a na obrazovce se zobrazí Nabídka (Menu).
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 113 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk fotografií > Výběr
fotografie
Výběr fotografie
1. Otevřete položku Nabídka (Menu) a klepněte na položku Tisk fotografií (Photo Print).
Zobrazí se obrazovka Vybrat obrázky (Select Images).
Důležité
Miniatury (zmenšené obrázky) zobrazené na obrazovce se mohou zobrazit následujícím
způsobem:
- Zobrazí se černá čára podél okraje obrázku.
- Okraj obrázku se zobrazí oříznutý.
Takové obrázky se však zobrazí normálně, pokud budou zobrazeny zvětšené nebo jako náhled,
a výsledky tisku nebudou ovlivněny.
2. Ve stromu složek vyberte složku obsahující obrázek, který chcete vytisknout.
Obrázky ve složce se zobrazí ve formě miniatur.
Důležité
Je-li aplikace Easy-PhotoPrint EX spuštěna z jiné aplikace (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX
nebo Digital Photo Professional), strom složek se nezobrazí.
Obrázky otevřené v aplikaci se zobrazí ve formě miniatur.
3. Klepněte na miniaturu obrázku, který chcete vytisknout.
Pod miniaturou se zobrazí počet kopií „1“ a zvolený obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků.
Poznámka
Pokud chcete odstranit obrázek z oblasti vybraných obrázků, vyberte jej a klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek).
Pokud chcete z oblasti vybraných obrázků odstranit všechny obrázky, klepněte na tlačítko
(Odstranit všechny importované obrázky).
Chcete-li vytisknout dvě nebo více kopií obrázku, klepněte opakovaně na tlačítko
(Šipka
Výběr fotografie
Page 114 of 546 pages
nahoru), dokud nedosáhnete požadovaného počtu kopií. Počet kopií můžete zmenšit klepnutím
na tlačítko
(Šipka dolů).
Pořadí fotografií je možné změnit s použitím seznamu umístěného v pravém horním rohu
obrazovky.
Pořadí tisku můžete vybrat z možností Seř. podle data (Sort by Date) a Seř. podle názvu (Sort by
Name).
Poznámka
Před tiskem můžete vybraný obrázek opravit nebo zlepšit.
Oprava a vylepšení fotografií
Podrobnosti o obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Výběr papíru
Page 115 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk fotografií > Výběr
papíru
Výběr papíru
1. Klepněte na možnost Vybrat papír (Select Paper).
Zobrazí se obrazovka Vybrat papír (Select Paper).
2. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Tiskárna (Printer)
Zdroj papíru (Paper Source)
Velikost papíru (Paper Size)
Typ média (Media Type)
Poznámka
Zobrazené velikosti papíru a typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně.
Podrobnosti najdete v nápovědě.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
Důležité
Je-li pro Velikost papíru (Paper Size) vybrána možnost Jemná grafika (Fine Art), je v horní a dolní
části papíru automaticky ponechán okraj 1,38 palce (35 mm).
Před zahájením tisku doporučujeme ověřit rozsah stránek k tisku pomocí obrázku v podokně
Náhled.
Poznámka
Chcete-li tisknout přímo na povrch disků CD a DVD, zvolte jako Velikost papíru (Paper Size) položku
CD-R.
Tisk na disky CD a DVD
Můžete tisknout fotografie v odstínech šedi.
Tisk fotografií v odstínech šedi
Aplikace umožňuje tisk fotografií s živějšími barvami a snížení fotografického šumu.
Tisk živějších fotografií
Snížení fotografického šumu
Podrobnosti o obrazovce Vybrat papír (Select Paper) najdete v nápovědě.
Výběr papíru
Page 116 of 546 pages
Začátek stránky
Tisk
Page 117 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk fotografií > Tisk
Tisk
1. Klepněte na položku Rozvržení/Tisk (Layout/Print).
Zobrazí se obrazovka Rozvržení/Tisk (Layout/Print).
Důležité
Miniatury (zmenšené obrázky) zobrazené na obrazovce se mohou zobrazit následujícím
způsobem:
- Zobrazí se černá čára podél okraje obrázku.
- Okraj obrázku se zobrazí oříznutý.
Takové obrázky se však zobrazí normálně, pokud budou zobrazeny zvětšené nebo jako náhled,
a výsledky tisku nebudou ovlivněny.
2. Vyberte požadované rozvržení.
Chcete-li vytisknout fotografie bez ohraničení, klepněte na rozmístění bez ohraničení.
Poznámka
Rozmístění, která jsou k dispozici, se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně, velikosti
papíru a typu média.
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Důležité
Při tisku na větší papíry, např. formátu A3/A3+, některé počítače nemusejí vytisknout správně více
stránek nebo kopií najednou. Při tisku na takto velké papíry se doporučuje tisknout jednu stránku po
druhé.
Při tisku na papír větší než A4 nebo při tisku obrázků ve vysokém rozlišení se mohou data vytisknout
pouze doprostřed stránky, tisknete-li mnoho obrázků najednou. V takovém případě zaškrtněte
políčko Zařazovat tiskovou úlohu po stránkách (Spool print job page by page) v dialogovém okně
Předvolby (Preferences) a opakujte tisk.
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
(Nastavení)
nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File) .
Je-li pro Velikost papíru (Paper Size) vybrána možnost Jemná grafika (Fine Art), je v horní a dolní
Tisk
Page 118 of 546 pages
části papíru automaticky ponechán okraj 1,38 palce (35 mm).
Před zahájením tisku doporučujeme ověřit rozsah stránek k tisku pomocí obrázku v podokně
Náhled.
Na horním a spodním okraji fotografií vytištěných v odstínech šedi se mohou objevit bílé pruhy. V
takovém případě tiskněte s okraji 45 mm (1,77 palce) nebo více na horním a dolním okraji.
Pokud vyberete rozvržení S ohraničením (okraj 45) (Bordered (Margin 45)), obrazy budou zmenšeny
a bude možné tisknout s okrajem 45 mm (1,77 palce) na horním a spodním okraji.
Pokud bude aplikace Easy-PhotoPrint EX ukončena bez uložení nastavení tisku fotografií, budou
tato nastavení ztracena. Chcete-li obrázek tisknout v budoucnu znovu, doporučujeme vytištěný
obrázek uložit.
Ukládání fotografií
Pokud při tisku používáte rozmístění s ohraničením, okraje na levé a pravé nebo horní a dolní straně
mohou být širší než na druhé straně.
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Poznámka
Můžete oříznout obrázky nebo tisknout datum na fotografie.
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Před tiskem můžete vybraný obrázek opravit nebo vylepšit.
Oprava a vylepšení fotografií
Můžete tisknout fotografie v odstínech šedi.
Tisk fotografií v odstínech šedi
Nastavení tisku fotografií (počet kopií, kvalitu tisku, atd.) můžete určit v dialogovém okně Předvolby
(Preferences).
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File) .
Podrobnosti o obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) najdete v nápovědě.
(Nastavení)
Začátek stránky
Vytvoření alba
Page 119 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba
Vytvoření alba
Aplikace Easy-PhotoPrint EX umožňuje vytvořit album fotografií podle vašich představ.
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
2. Výběr papíru a rozvržení
3. Výběr fotografie
4. Úpravy
5. Tisk
Vyzkoušejte
Oprava a vylepšení fotografií
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Připojení poznámek k fotografiím
Přidání textu do fotografií
Uložení
Otvírání uložených souborů
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Co je „O1“ nebo „O4“?
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 120 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba > Spuštění
aplikace Easy-PhotoPrint EX
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
1. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Programy
Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Aplikace Easy-PhotoPrint EX bude spuštěna a na obrazovce se zobrazí Nabídka (Menu).
Začátek stránky
Výběr papíru a rozvržení
Page 121 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba > Výběr
papíru a rozvržení
Výběr papíru a rozvržení
1. V části Nabídka (Menu) klepněte na položku Album (Album).
Zobrazí se okno Vzhled stránky (Page Setup).
2. V části Obecné nastavení (General Settings) nastavte následující položky:
Velikost papíru (Paper Size)
Orientace (Orientation)
Obálka (Cover)
Dvojstránkové album (Double page album)
Číslo stránky (Page number)
Poznámka
Seznam dostupných velikostí papíru najdete v nápovědě.
Dialogové okno Možnosti obálky (Cover Options) umožňuje vybrat, zda budou zobrazeny
obrázky uvnitř přední a zadní strany obálky. Chcete-li zobrazit dialogové okno Možnosti obálky
(Cover Options), vyberte na kartě Obálka (Cover) možnost Přední (Front) nebo Přední a zadní
(Front & Back) a klepněte na tlačítko Možnosti... (Options...).
Zaškrtnete-li políčko Dvojstránkové album (Double page album), umožníte rozložené rozvržení
stránek (sestávající z dvoustránkového vzoru). Ve dvojstránkovém albu můžete obrázek
uspořádat i přes levou a pravou stránku.
V dialogovém okně Nastavení čísla stránky (Page Number Settings) můžete přizpůsobit čísla
stránek (polohu, velikost písma atd.). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení čísla stránky
(Page Number Settings), zaškrtněte políčko Číslo stránky (Page number) a klepněte na
možnost Nastavení... (Settings...).
V dialogovém okně Nastavení okrajů (Margin Settings) můžete přizpůsobit okraje přední strany
obálky, vnitřních stránek a zadní strany obálky. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení
okrajů (Margin Settings), klepněte na tlačítko Okraje... (Margins...).
3. V seznamu Motiv (Theme) v části Vzor rozvržení (Sample Layout) vyberte
požadované téma.
Výběr papíru a rozvržení
Page 122 of 546 pages
4. Chcete-li změnit rozvržení, klepněte na tlačítko Rozvržení... (Layout...).
Zobrazí se dialogové okno Změnit rozvržení (Change Layout).
V dialogovém okně Změnit rozvržení (Change Layout) můžete změnit rozvržení nebo vybrat, zda
chcete na fotografii tisknout datum (kdy byla fotografie pořízena).
Poznámka
Rozvržení, která jsou k dispozici, závisejí na nastavení Velikost papíru (Paper Size),Orientace
(Orientation), Dvojstránkové album (Double page album) a také na vybraném typu stránky
(přední strana obálky, vnitřní stránky nebo zadní strana obálky).
Můžete přizpůsobit datum (polohu, velikost, barvu, atd.) v dialogovém okně Nastavení data
(Date Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení data (Date Settings), zaškrtněte
políčko Datum tisku (Print date) v dialogovém okně Změnit rozvržení (Change Layout) a
klepněte na tlačítko Nastavení data... (Date Settings...).
5. Chcete-li změnit pozadí, klepněte na tlačítko Pozadí... (Background...).
Zobrazí se dialogové okno Změnit pozadí (Change Background).
V dialogovém okně Změnit pozadí (Change Background) můžete nastavit jednobarevné pozadí nebo
použít jako pozadí soubor obrázku.
Poznámka
Podrobnosti o okně Vzhled stránky (Page Setup) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 123 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba > Výběr
fotografie
Výběr fotografie
1. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázky (Select Images).
Zobrazí se obrazovka Vybrat obrázky (Select Images).
2. Ve stromu složek vyberte složku obsahující obrázek, který chcete vytisknout.
Obrázky ve složce se zobrazí ve formě miniatur.
Důležité
Je-li aplikace Easy-PhotoPrint EX spuštěna z jiné aplikace (MP Navigator EX nebo
ZoomBrowser EX), strom složek se nezobrazí.
Obrázky otevřené v aplikaci se zobrazí ve formě miniatur.
3. Vyberte obrázky, které chcete vytisknout, a klepněte na jedno z tlačítek níže.
Chcete-li vytisknout přední stranu obálky, klepněte na tlačítko
obálky).
Chcete-li vytisknout vnitřní stránky, klepněte na tlačítko
Chcete-li vytisknout zadní stranu obálky, klepněte na tlačítko
obálky).
(Importovat na přední stranu
(Importovat na vnitřní stránky).
(Importovat na zadní stranu
Vybraný obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků.
Obrázky, které chcete vytisknout, můžete rovněž vybrat přetažením do oblasti vybraných obrázků.
Poznámka
Pokud chcete odstranit obrázek z oblasti vybraných obrázků, vyberte jej a klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek).
Pokud chcete z oblasti vybraných obrázků odstranit všechny obrázky, klepněte na tlačítko
Výběr fotografie
Page 124 of 546 pages
(Odstranit všechny importované obrázky).
Poznámka
Podrobnosti o obrazovce Vybrat obrázky (Vybrat obrázky) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Úpravy
Page 125 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba > Úpravy
Úpravy
1. Klepněte na tlačítko Upravit (Edit).
Zobrazí se obrazovka Upravit (Edit).
2. V případě potřeby proveďte úpravu alba.
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Připojení poznámek k fotografiím
Přidání textu do fotografií
Důležité
Pokud bude aplikace Easy-PhotoPrint EX ukončena bez uložení upraveného alba, budou informace
o provedených změnách ztraceny. Chcete-li položku upravovat v budoucnu znovu, doporučujeme ji
uložit.
Čísla stránek na přední a zadní straně obálky alba jsou zobrazena následujícím způsobem:
O1: Přední strana obálky
O2: Přední strana obálky - uvnitř
O3: Zadní strana obálky - uvnitř
O4: Zadní strana obálky
Uložení
Úpravy
Page 126 of 546 pages
Poznámka
Podrobnosti o okně Upravit (Edit) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk
Page 127 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Vytvoření alba > Tisk
Tisk
1. Klepněte na tlačítko Nastavení tisku (Print Settings).
Zobrazí se obrazovka Nastavení tisku (Print Settings).
2. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Tiskárna (Printer)
Typ média (Media Type)
Počet kopií (Copies)
Zdroj papíru (Paper Source)
Kvalita tisku (Print Quality)
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Poznámka
Typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a velikosti papíru.
Pokud vybraná tiskárna a typ média podporují oboustranný tisk, zobrazí se políčko Oboustranný
tisk (Duplex Printing). Chcete-li tisknout na obě strany papíru, zaškrtněte toto políčko.
Políčko Automaticky (Automatic) se zobrazí, pokud zaškrtnete políčko Oboustranný tisk (Duplex
Printing) v případě, že je vybraná tiskárna podporující automatický oboustranný tisk a typ média,
který podporuje oboustranný tisk. Chcete-li tisknout na obě strany papíru automaticky,
zaškrtněte toto políčko.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
V dialogovém okně Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings) můžete zvolit vlastní úroveň
kvality tisku. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings),
vyberte v seznamu Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vlastní (Custom) a klepněte na tlačítko
Nastavení kvality... (Quality Settings...).
Zaškrtněte políčko Tisk bez ohraničení (Borderless Printing), pokud chcete tisknout fotografie
bez ohraničení.
Rozsah tisku a velikost přesahu pro tisk bez ohraničení můžete určit v dialogovém okně
Nastavení tisku (Print Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení tisku (Print
Settings), klepněte na tlačítko Upřesnit... (Advanced...).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Tisk
Page 128 of 546 pages
Poznámka
Podrobnosti o okně Nastavení tisku (Print Settings) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk na disky CD a DVD
Page 129 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk na disky CD a DVD
Tisk na disky CD a DVD
Chcete-li spustit funkci CD-LabelPrint, spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint EX a vyberte položku Etikety DVD
/CD (DVD/CD Label) v oddílu Nabídka (Menu). Tento nástroj slouží ke snadnému vytváření potisku disků
CD a DVD.
Další informace o použití nástroje CD-LabelPrint získáte po jeho instalaci v příručce. V nabídce Start
vyberte položku (Všechny) Programy ((All) Programs) > CD-LabelPrint > Příručka (Manual).
Důležité
Pokud není nástroj CD-LabelPrint v počítači nainstalován, není zobrazena v oddílu Nabídka (Menu)
položka Etikety DVD/CD (DVD/CD Label).
Začátek stránky
Tisk kalendářů
Page 130 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů
Tisk kalendářů
Aplikace Easy-PhotoPrint EX umožňuje vytvářet vlastní kalendáře s využitím oblíbených fotografií.
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
2. Výběr papíru a rozvržení
3. Výběr fotografie
4. Úpravy
5. Tisk
Vyzkoušejte
Oprava a vylepšení fotografií
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Přidání textu do fotografií
Nastavení vzhledu kalendáře
Nastavení svátků
Uložení
Otvírání uložených souborů
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 131 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů > Spuštění
aplikace Easy-PhotoPrint EX
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
1. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Programy
Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Aplikace Easy-PhotoPrint EX bude spuštěna a na obrazovce se zobrazí Nabídka (Menu).
Začátek stránky
Výběr papíru a rozvržení
Page 132 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů > Výběr
papíru a rozvržení
Výběr papíru a rozvržení
1. V části Nabídka (Menu) klepněte na položku Kalendář (Calendar).
Zobrazí se okno Vzhled stránky (Page Setup).
2. V části Obecné nastavení (General Settings) nastavte následující položky:
Velikost papíru (Paper Size)
Orientace (Orientation)
Začít od (Start from)
Období (Period)
Poznámka
Seznam dostupných velikostí papíru najdete v nápovědě.
Kalendář lze doplnit o svátky.
Nastavení svátků
3. Vyberte rozvržení pro Návrh (Design).
V případě potřeby vyberte rozšířená nastavení a nastavte pozadí.
Poznámka
Můžete přizpůsobit vzhled kalendáře (barvy písma u dat a dnů v týdnu, polohu a velikost
kalendáře atd.).
Nastavení vzhledu kalendáře
V dialogovém okně Změnit pozadí (Change Background) můžete nastavit jednobarevné pozadí
nebo použít jako pozadí soubor obrázku. Chcete-li zobrazit dialogové okno Změnit pozadí
(Change Background), klepněte na tlačítko Pozadí... (Background...).
Poznámka
Podrobnosti o okně Vzhled stránky (Page Setup) najdete v nápovědě.
Výběr papíru a rozvržení
Page 133 of 546 pages
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 134 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů > Výběr
fotografie
Výběr fotografie
1. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázky (Select Images).
Zobrazí se obrazovka Vybrat obrázky (Select Images).
2. Ve stromu složek vyberte složku obsahující obrázek, který chcete vytisknout.
Obrázky ve složce se zobrazí ve formě miniatur.
3. Vyberte obrázky, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko
(Importovat na
vnitřní stránky).
Vybraný obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků.
Obrázky, které chcete vytisknout, můžete rovněž vybrat přetažením do oblasti vybraných obrázků.
Poznámka
Pokud chcete odstranit obrázek z oblasti vybraných obrázků, vyberte jej a klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek).
Pokud chcete z oblasti vybraných obrázků odstranit všechny obrázky, klepněte na tlačítko
(Odstranit všechny importované obrázky).
Poznámka
Podrobnosti o obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Úpravy
Page 135 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů > Úpravy
Úpravy
1. Klepněte na tlačítko Upravit (Edit).
Zobrazí se obrazovka Upravit (Edit).
2. V případě potřeby proveďte úpravu kalendáře.
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Přidání textu do fotografií
Nastavení vzhledu kalendáře
Nastavení svátků
Důležité
Pokud bude aplikace Easy-PhotoPrint EX ukončena bez uložení upraveného kalendáře, budou
informace o provedených změnách ztraceny. Chcete-li položku upravovat v budoucnu znovu,
doporučujeme ji uložit.
Uložení
Poznámka
Podrobnosti o okně Upravit (Edit) najdete v nápovědě.
Úpravy
Page 136 of 546 pages
Začátek stránky
Tisk
Page 137 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk kalendářů > Tisk
Tisk
1. Klepněte na tlačítko Nastavení tisku (Print Settings).
Zobrazí se obrazovka Nastavení tisku (Print Settings).
2. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Tiskárna (Printer)
Typ média (Media Type)
Počet kopií (Copies)
Zdroj papíru (Paper Source)
Kvalita tisku (Print Quality)
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Poznámka
Typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a velikosti papíru.
Pokud vybraná tiskárna a typ média podporují oboustranný tisk, zobrazí se políčko Oboustranný
tisk (Duplex Printing). Chcete-li tisknout na obě strany papíru, zaškrtněte toto políčko.
Políčko Automaticky (Automatic) se zobrazí, pokud zaškrtnete políčko Oboustranný tisk (Duplex
Printing) v případě, že je vybraná tiskárna podporující automatický oboustranný tisk a typ média,
který podporuje oboustranný tisk. Chcete-li tisknout na obě strany papíru automaticky,
zaškrtněte toto políčko.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
V dialogovém okně Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings) můžete zvolit vlastní úroveň
kvality tisku. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings),
vyberte v seznamu Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vlastní (Custom) a klepněte na tlačítko
Nastavení kvality... (Quality Settings...).
Rozsah tisku a velikost přesahu pro tisk bez ohraničení můžete určit v dialogovém okně
Nastavení tisku (Print Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení tisku (Print
Settings), klepněte na tlačítko Upřesnit... (Advanced...).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
Tisk
Page 138 of 546 pages
Podrobnosti o okně Nastavení tisku (Print Settings) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk nálepek
Page 139 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek
Tisk nálepek
Fotografie můžete tisknout na kompatibilní archy nálepek.
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
2. Výběr papíru a rozvržení
3. Výběr fotografie
4. Úpravy
5. Tisk
Vyzkoušejte
Oprava a vylepšení fotografií
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Přidání textu do fotografií
Uložení
Otvírání uložených souborů
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 140 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek > Spuštění
aplikace Easy-PhotoPrint EX
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
1. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Programy
Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Aplikace Easy-PhotoPrint EX bude spuštěna a na obrazovce se zobrazí Nabídka (Menu).
Začátek stránky
Výběr papíru a rozvržení
Page 141 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek > Výběr
papíru a rozvržení
Výběr papíru a rozvržení
1. V části Nabídka (Menu) klepněte na položku Nálepky (Stickers).
Zobrazí se okno Vzhled stránky (Page Setup).
2. V části Obecné nastavení (General Settings) nastavte následující položky:
Velikost papíru (Paper Size)
Orientace (Orientation)
Datum tisku (Print date)
Použít tentýž obrázek ve všech rámcích (Use the same image in all frames)
Poznámka
Jiné velikosti papíru než Fotografické nálepky (Photo Stickers) nelze vybrat.
Chcete-li použít tentýž obrázek ve všech rámcích na stránce, zaškrtněte políčko Použít tentýž
obrázek ve všech rámcích (Use the same image in all frames).
Můžete přizpůsobit datum (polohu, velikost, barvu, atd.) v dialogovém okně Nastavení data
(Date Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení data (Date Settings), zaškrtněte
políčko Datum tisku (Print date) a klepněte na možnost Nastavení data... (Date Settings...).
Poznámka
Podrobnosti o okně Vzhled stránky (Page Setup) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 142 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek > Výběr
fotografie
Výběr fotografie
1. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázky (Select Images).
Zobrazí se obrazovka Vybrat obrázky (Select Images).
2. Ve stromu složek vyberte složku obsahující obrázek, který chcete vytisknout.
Obrázky ve složce se zobrazí ve formě miniatur.
3. Vyberte obrázky, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko
(Importovat na
vnitřní stránky).
Vybraný obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků.
Obrázky, které chcete vytisknout, můžete rovněž vybrat přetažením do oblasti vybraných obrázků.
Poznámka
Pokud chcete odstranit obrázek z oblasti vybraných obrázků, vyberte jej a klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek).
Pokud chcete z oblasti vybraných obrázků odstranit všechny obrázky, klepněte na tlačítko
(Odstranit všechny importované obrázky).
Poznámka
Podrobnosti o obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Úpravy
Page 143 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek > Úpravy
Úpravy
1. Klepněte na tlačítko Upravit (Edit).
Zobrazí se obrazovka Upravit (Edit).
2. V případě potřeby proveďte úpravu nálepek.
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Tisk fotografií s datem
Přidání textu do fotografií
Důležité
Pokud bude aplikace Easy-PhotoPrint EX ukončena bez uložení upravených nálepek, budou
informace o provedených změnách ztraceny. Chcete-li položku upravovat v budoucnu znovu,
doporučujeme ji uložit.
Uložení
Poznámka
Podrobnosti o okně Upravit (Edit) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk
Page 144 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk nálepek > Tisk
Tisk
1. Klepněte na tlačítko Nastavení tisku (Print Settings).
Zobrazí se obrazovka Nastavení tisku (Print Settings).
2. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Tiskárna (Printer)
Typ média (Media Type)
Počet kopií (Copies)
Zdroj papíru (Paper Source)
Kvalita tisku (Print Quality)
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Poznámka
Typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a velikosti papíru.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
V dialogovém okně Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings) můžete zvolit vlastní úroveň
kvality tisku. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings),
vyberte v seznamu Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vlastní (Custom) a klepněte na tlačítko
Nastavení kvality... (Quality Settings...).
Polohu tisku můžete upravit v dialogovém okně Nastavit polohu tisku (Adjust Print Position).
Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavit polohu tisku (Adjust Print Position), klepněte na
tlačítko Poloha při tisku... (Print Position...).
Rozsah tisku a velikost přesahu pro tisk bez ohraničení můžete určit v dialogovém okně
Nastavení tisku (Print Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení tisku (Print
Settings), klepněte na tlačítko Upřesnit... (Advanced...).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Poznámka
Podrobnosti o okně Nastavení tisku (Print Settings) najdete v nápovědě.
Tisk
Page 145 of 546 pages
Začátek stránky
Rozvržení tisku
Page 146 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku
Rozvržení tisku
Do oblíbených fotografií můžete přidat text a můžete je vytisknout v celé řadě rozvržení.
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
2. Výběr papíru a rozvržení
3. Výběr fotografie
4. Úpravy
5. Tisk
Vyzkoušejte
Oprava a vylepšení fotografií
Změna rozvržení
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Tisk fotografií s datem
Přidání textu do fotografií
Uložení
Otvírání uložených souborů
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 147 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku >
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint EX
1. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Programy
Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Aplikace Easy-PhotoPrint EX bude spuštěna a na obrazovce se zobrazí Nabídka (Menu).
Začátek stránky
Výběr papíru a rozvržení
Page 148 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku > Výběr
papíru a rozvržení
Výběr papíru a rozvržení
1. Otevřete část Nabídka (Menu) a klepněte na položku Tisk rozvržení (Layout Print).
Zobrazí se okno Vzhled stránky (Page Setup).
2. V části Obecné nastavení (General Settings) nastavte následující položky:
Velikost papíru (Paper Size)
Orientace (Orientation)
Datum tisku (Print date)
Poznámka
Seznam dostupných velikostí papíru najdete v nápovědě.
Můžete přizpůsobit datum (polohu, velikost, barvu, atd.) v dialogovém okně Nastavení data
(Date Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení data (Date Settings), zaškrtněte
políčko Datum tisku (Print date) a klepněte na možnost Nastavení data... (Date Settings...).
3. Z části Rozvržení (Layouts) vyberte rozvržení.
Poznámka
Rozvržení se mohou lišit v závislosti na nastavení Orientace (Orientation).
Poznámka
Podrobnosti o okně Vzhled stránky (Page Setup) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 149 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku > Výběr
fotografie
Výběr fotografie
1. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázky (Select Images).
Zobrazí se obrazovka Vybrat obrázky (Select Images).
2. Ve stromu složek vyberte složku obsahující obrázek, který chcete vytisknout.
Obrázky ve složce se zobrazí ve formě miniatur.
3. Vyberte obrázky, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko
(Importovat na
vnitřní stránky).
Vybraný obrázek se zobrazí v oblasti vybraných obrázků.
Obrázky, které chcete vytisknout, můžete rovněž vybrat přetažením do oblasti vybraných obrázků.
Poznámka
Pokud chcete odstranit obrázek z oblasti vybraných obrázků, vyberte jej a klepněte na tlačítko
(Odstranit importovaný obrázek).
Pokud chcete z oblasti vybraných obrázků odstranit všechny obrázky, klepněte na tlačítko
(Odstranit všechny importované obrázky).
Poznámka
Podrobnosti o obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Úpravy
Page 150 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku > Úpravy
Úpravy
1. Klepněte na tlačítko Upravit (Edit).
Zobrazí se obrazovka Upravit (Edit).
2. V případě potřeby proveďte úpravu rozvržení.
Změna rozvržení
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Tisk fotografií s datem
Přidání textu do fotografií
Důležité
Pokud bude aplikace Easy-PhotoPrint EX ukončena bez uložení rozvržení, budou informace o
provedených změnách ztraceny. Chcete-li položku upravovat v budoucnu znovu, doporučujeme ji
uložit.
Uložení
Poznámka
Podrobnosti o okně Upravit (Edit) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk
Page 151 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Rozvržení tisku > Tisk
Tisk
1. Klepněte na tlačítko Nastavení tisku (Print Settings).
Zobrazí se obrazovka Nastavení tisku (Print Settings).
2. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Tiskárna (Printer)
Typ média (Media Type)
Počet kopií (Copies)
Zdroj papíru (Paper Source)
Kvalita tisku (Print Quality)
Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)
Poznámka
Typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a velikosti papíru.
Pokud vybraná tiskárna a typ média podporují oboustranný tisk, zobrazí se políčko Oboustranný
tisk (Duplex Printing). Chcete-li tisknout na obě strany papíru, zaškrtněte toto políčko.
Políčko Automaticky (Automatic) se zobrazí, pokud zaškrtnete políčko Oboustranný tisk (Duplex
Printing) v případě, že je vybraná tiskárna podporující automatický oboustranný tisk a typ média,
který podporuje oboustranný tisk. Chcete-li tisknout na obě strany papíru automaticky,
zaškrtněte toto políčko.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
V dialogovém okně Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings) můžete zvolit vlastní úroveň
kvality tisku. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení kvality tisku (Print Quality Settings),
vyberte v seznamu Kvalita tisku (Print Quality) možnost Vlastní (Custom) a klepněte na tlačítko
Nastavení kvality... (Quality Settings...).
Zaškrtněte políčko Tisk bez ohraničení (Borderless Printing), pokud chcete tisknout fotografie
bez ohraničení.
Rozsah tisku a velikost přesahu pro tisk bez ohraničení můžete určit v dialogovém okně
Nastavení tisku (Print Settings). Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení tisku (Print
Settings), klepněte na tlačítko Upřesnit... (Advanced...).
3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Tisk
Page 152 of 546 pages
Poznámka
Podrobnosti o okně Nastavení tisku (Print Settings) najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Oprava a vylepšení fotografií
Page 153 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií
Oprava a vylepšení fotografií
Aplikace umožňuje opravit a zlepšit obrázky.
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) či Upravit
Klepněte na tlačítko
(Edit), nebo na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) pro Tisk fotografií (Photo Print). V okně Opravit/
zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze provádět následující opravy a vylepšení.
Důležité
Pokud pro část Tisk fotografií (Photo Print) vyberete možnost Povolit profil ICC (Enable ICC Profile)
na kartě Upřesnit (Advanced) dialogového okna Předvolby (Preferences), nebudete moci opravovat/
vylepšovat obrázky.
Poznámka
Další informace okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „ Okno
Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
Automatická oprava fotografií
Tato funkce provede vhodné změny na základě automatické analýzy obrazu.
Použití funkce Automatická oprava fotografií
Odstranění červených očí
Tato funkce slouží pro snadnou opravu jevu červených očí způsobeného bleskem fotoaparátu.
Použití funkce Odstranění červených očí
Zjasnění tváře
Tato funkce umožňuje projasnit tváře, které jsou tmavé z důvodu jasného pozadí.
Použití funkce Zjasnění tváře
Zaostření tváře
Neostré tváře na fotografii můžete zaostřit.
Použití funkce Zaostření tváře
Digitální retuš tváře
Odstraněním skvrn a vrásek můžete dokonale vylepšit pleť.
Použití funkce Digitální retuš tváře
Odstranění skvrn
Z obrázků můžete odstranit skvrny.
Použití funkce Odstranění skvrn
Nastavení obrazu
Můžete upravovat jas a kontrast nebo zaostřit celý obraz.
Také můžete rozostřit obrysy předmětů nebo odstranit základní barvu.
Úprava obrázků
Začátek stránky
Použití funkce Automatická oprava fotografií
Page 154 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Automatická oprava fotografií
Použití funkce Automatická oprava fotografií
S touto funkcí je možné provést automaticky optimální korekci fotografií určených pro album, kalendář,
atd.
Důležité
Funkce Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) není dostupná z nabídky Tisk fotografií (Photo
Print). Nabídka Tisk fotografií (Photo Print) umožňuje při tisku automatické použití vhodných korekcí
pro všechny fotografie, jestliže vyberete možnost Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) v
části Oprava barev pro tisk (Color correction for printing) na kartě Upřesnit (Advanced) v dialogovém
okně Předvolby (Preferences). Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepnět
(Nastavení) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) nebo vyberte
ena
příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File).
Poté, co bude obrázek opraven pomocí funkce Automatická oprava fotografií a uložen, nebude jej
možné znovu opravit pomocí funkce Automatická oprava fotografií.
Může se stát, že funkce Automatická oprava fotografií nebude k dispozici pro obrázky upravené
pomocí aplikací, digitálních fotoaparátů atd. vyrobených jinými společnostmi.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete opravit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Použití funkce Automatická oprava fotografií
Page 155 of 546 pages
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
3. Ověřte, zda je vybrána položka Automaticky (Auto).
4. Klepněte na příkaz Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) a poté klepněte na
tlačítko OK.
Celý obrázek bude automaticky opraven a
rohu obrázku.
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v levém horním
Poznámka
(Porovnat) se zobrazí vedle sebe originál a opravený obrázek, což umožní
Klepnutím na
porovnat a zkontrolovat výsledek.
Klepnutím na tlačítko Obnovit vybraný obrázek (Reset Selected Image) vrátíte operaci opravy.
Pokud chcete použít korekci najednou pro všechny vybrané obrázky, zaškrtněte políčko Použít
pro všechny obrázky (Apply to all images).
5. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Opravené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Opravené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
6. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud aplikaci ukončíte bez uložení opravených obrázků, budou provedené změny ztraceny.
Začátek stránky
Použití funkce Odstranění červených očí
Page 156 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Odstranění červených očí
Použití funkce Odstranění červených očí
Tato funkce slouží pro snadnou opravu jevu červených očí způsobeného bleskem fotoaparátu.
Červené oči můžete odstranit buď automaticky, nebo ručně.
Poznámka
Nabídka Tisk fotografií (Photo Print) umožňuje při tisku automatické odstranění červených očí.
Chcete-li opravy provádět automaticky, vyberte možnost Povolit automatickou opravu fotografií
(Enable Auto Photo Fix) pro možnost Oprava barev pro tisk (Color correction for printing) na kartě
Upřesnit (Advanced) v dialogovém okně Předvolby (Preferences) a zaškrtněte políčko Povolit korekci
červených očí (Enable Red-Eye Correction).
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete opravit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
Použití funkce Odstranění červených očí
Page 157 of 546 pages
Automatická oprava
3. Ověřte, zda je vybrána položka Automaticky (Auto).
4. Klepněte na tlačítko Odstranění červených očí (Red-Eye Correction).
5. Klepněte na tlačítko OK.
Červené oči budou opraveny a značka
obrázku.
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v levém horním rohu
Důležité
V závislosti na obrázku mohou být ovlivněny i jiné oblasti než oči.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko
(Porovnat) se zobrazí vedle sebe originál a opravený obrázek, což
umožní porovnat a zkontrolovat výsledek.
Klepnutím na tlačítko Obnovit vybraný obrázek (Reset Selected Image) vrátíte operaci opravy.
Pokud chcete použít korekci najednou pro všechny vybrané obrázky, zaškrtněte políčko Použít
pro všechny obrázky (Apply to all images).
Ruční oprava
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Opravit/zlepšit (Correct/
Enhance).
4. Klepněte na tlačítko Odstranění červených očí (Red-Eye Correction).
Přesuňte kurzor nad obrázek. Tvar kurzoru se změní na
(Štětec).
5. Vyberte tažením oblast červených očí, kterou chcete opravit, a klepněte na tlačítko
OK, které se zobrazí nad obrázkem.
Použití funkce Odstranění červených očí
Červené oči budou opraveny a značka
obrázku.
Page 158 of 546 pages
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v levém horním rohu
Poznámka
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Odstranění červených očí (Red-Eye
Correction).
Pokud chcete vrátit zpět předchozí operaci, klepněte na tlačítko Zpět (Undo).
6. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Opravené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Opravené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
7. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud aplikaci ukončíte bez uložení opravených obrázků, budou provedené změny ztraceny.
Začátek stránky
Použití funkce Zjasnění tváře
Page 159 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Zjasnění tváře
Použití funkce Zjasnění tváře
Tato funkce umožňuje projasnit tváře, které jsou tmavé z důvodu jasného pozadí.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete opravit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Opravit/zlepšit (Correct/
Enhance).
4. Klepněte na tlačítko Zjasnění tváře (Face Brightener).
Přesuňte kurzor nad obrázek. Tvar kurzoru se změní na
(Kříž).
Použití funkce Zjasnění tváře
Page 160 of 546 pages
5. Vyberte tažením oblast, kterou chcete opravit, a klepněte na tlačítko OK, které se
zobrazí nad obrázkem.
Ve vybrané oblasti obrázku bude provedeno zjasnění tváře a značka
zobrazí v levém horním rohu obrázku.
(Opravit/zlepšit obrázky) se
Poznámka
Vybranou oblast můžete také tažením otočit.
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Zjasnění tváře (Face Brightener).
Pokud chcete vrátit zpět předchozí operaci, klepněte na tlačítko Zpět (Undo).
6. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Opravené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Opravené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
7. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud aplikaci ukončíte bez uložení opravených obrázků, budou provedené změny ztraceny.
Začátek stránky
Použití funkce Zaostření tváře
Page 161 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Zaostření tváře
Použití funkce Zaostření tváře
Neostré tváře na fotografii můžete zaostřit.
Funkci Zaostření tváře můžete použít v automatickém či ručním režimu.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete opravit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
Automatická oprava
3. Ověřte, zda je vybrána položka Automaticky (Auto).
4. Klepněte na tlačítko Zaostření tváře (Face Sharpener).
5. Klepněte na tlačítko OK.
Použití funkce Zaostření tváře
Obličej bude zaostřen a značka
Page 162 of 546 pages
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v levém horním rohu obrázku.
Poznámka
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Zaostření tváře (Face Sharpener).
Klepnutím na tlačítko
(Porovnat) se zobrazí vedle sebe originál a opravený obrázek, což
umožní porovnat a zkontrolovat výsledek.
Klepnutím na tlačítko Obnovit vybraný obrázek (Reset Selected Image) vrátíte operaci opravy.
Pokud chcete použít korekci najednou pro všechny vybrané obrázky, zaškrtněte políčko Použít
pro všechny obrázky (Apply to all images).
Ruční oprava
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Opravit/zlepšit (Correct/
Enhance).
4. Klepněte na tlačítko Zaostření tváře (Face Sharpener).
Přesuňte kurzor nad obrázek. Tvar kurzoru se změní na
(Kříž).
5. Vyberte tažením oblast, kterou chcete opravit, a klepněte na tlačítko OK, které se
zobrazí nad obrázkem.
Oblast obličeje bude ve vybrané oblasti a kolem ní zaostřena a obrázek bude označen značkou
(Opravit/zlepšit obrázky).
Poznámka
Vybranou oblast můžete také tažením otočit.
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Zaostření tváře (Face Sharpener).
Pokud chcete vrátit zpět předchozí operaci, klepněte na tlačítko Zpět (Undo).
6. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Opravené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Použití funkce Zaostření tváře
Page 163 of 546 pages
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Opravené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
7. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud aplikaci ukončíte bez uložení opravených obrázků, budou provedené změny ztraceny.
Začátek stránky
Použití funkce Digitální retuš tváře
Page 164 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Digitální retuš tváře
Použití funkce Digitální retuš tváře
Odstraněním skvrn a vrásek můžete dokonale vylepšit pleť.
Funkci Digitální retuš tváře můžete použít v automatickém nebo ručním režimu.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v „ Okno
Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete zlepšit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
Automatické vylepšení
3. Ověřte, zda je vybrána položka Automaticky (Auto).
4. Klepněte na tlačítko Digitální retuš tváře (Digital Face Smoothing).
5. Klepněte na tlačítko OK.
Použití funkce Digitální retuš tváře
Pleť bude dokonale vylepšena a
obrázku.
Page 165 of 546 pages
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v levém horním rohu
Poznámka
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Digitální retuš tváře (Digital Face
Smoothing).
(Porovnat) se zobrazí vedle sebe originál a vylepšený obrázek, což umožní
Klepnutím na
porovnat a zkontrolovat výsledek.
K vrácení operace vylepšení můžete použít tlačítko Obnovit vybraný obraz (Reset Selected
Image).
Pokud chcete použít vylepšení najednou pro všechny vybrané obrázky, zaškrtněte políčko
Použít pro všechny obrázky (Apply to all images).
Ruční vylepšení
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Opravit/zlepšit (Correct/
Enhance).
4. Klepněte na tlačítko Digitální retuš tváře (Digital Face Smoothing).
Přesuňte kurzor nad obrázek. Tvar kurzoru se změní na
(Kříž).
5. Vyberte přetažením oblast, kterou chcete zlepšit, a poté klepněte na tlačítko OK,
které se zobrazí nad obrázkem.
Pleť ve vybrané oblasti a kolem ní bude dokonale vylepšena a
zobrazí v levém horním rohu obrázku.
(Opravit/zlepšit obrázky) se
Poznámka
Vybranou oblast můžete také tažením otočit.
Úroveň efektu lze změnit pomocí posuvníku pod tlačítkem Digitální retuš tváře (Digital Face
Smoothing).
Pokud chcete vrátit zpět předchozí operaci vylepšení, klepněte na tlačítko Zpět (Undo).
Použití funkce Digitální retuš tváře
Page 166 of 546 pages
6. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Vylepšené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Vylepšené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
7. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud bude aplikace ukončena bez uložení vylepšených obrázků, budou informace o vylepšení
ztraceny.
Začátek stránky
Použití funkce Odstranění skvrn
Page 167 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Použití funkce Odstranění skvrn
Použití funkce Odstranění skvrn
Z obrázků můžete odstranit skvrny.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v „ Okno
Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete zlepšit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Opravit/zlepšit (Correct/
Enhance).
4. Klepněte na tlačítko Odstranění skvrn (Blemish Remover).
Přesuňte kurzor nad obrázek. Tvar kurzoru se změní na
(Kříž).
Použití funkce Odstranění skvrn
Page 168 of 546 pages
5. Vyberte přetažením oblast, kterou chcete zlepšit, a poté klepněte na tlačítko OK,
které se zobrazí nad obrázkem.
Skrvny ve vybrané oblasti a kolem ní budou odstraněny a
levém horním rohu obrázku.
(Opravit/zlepšit obrázky) se zobrazí v
Poznámka
Pokud chcete vrátit zpět předchozí operaci vylepšení, klepněte na tlačítko Zpět (Undo).
6. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Vylepšené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Vylepšené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
7. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud bude aplikace ukončena bez uložení vylepšených obrázků, budou informace o vylepšení
ztraceny.
Začátek stránky
Úprava obrázků
Page 169 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Úprava obrázků
Úprava obrázků
Aplikace umožňuje jemné doladění celkového jasu, kontrastu a dalších vlastností obrázků.
1. Vyberte fotografie na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) a poté klepněte na
(Opravit/zlepšit obrázky).
Zobrazí se okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) lze otevřít také klepnutím na
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) či Upravit (Edit). V tom
případě lze upravit nebo zlepšit pouze obrázek zobrazený v okně Náhled.
Další informace o okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) naleznete v části „
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images) “.
2. Ze seznamu zobrazeného v dolní části okna Opravit/zlepšit obrázky (Correct/
Enhance Images) vyberte obrázek, který chcete upravit.
Obrázek se objeví v okně Náhled.
Poznámka
Pokud je vybrán jen jeden obrázek, miniatura se pod oknem Náhled nezobrazí.
3. Klepněte na tlačítko Ručně (Manual) a potom na tlačítko Nastavit (Adjust).
4. Přesuňte posuvník u položky, kterou chcete změnit, a nastavte úroveň efektu.
Jsou dostupné následující úpravy:
Jas (Brightness)
Kontrast (Contrast)
Ostrost (Sharpness)
Rozostřit (Blur)
Úprava obrázků
Page 170 of 546 pages
Odstranění průhlednosti (Show-through Removal)
Poznámka
Chcete-li obnovit původní nastavení, klepněte na tlačítko Výchozí (Defaults).
5. Klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Uložit
všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images).
Upravené obrázky můžete uložit jako nové soubory.
Poznámka
Chcete-li uložit pouze vybraný obraz, klepněte na tlačítko Uložit vybraný obraz (Save Selected
Image). Chcete-li uložit všechny obrázky, klepněte na tlačítko Uložit všechny opravené obrazy
(Save All Corrected Images).
Upravené obrázky mohou být uloženy pouze ve formátu JPEG/Exif.
6. Klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Důležité
Pokud bude aplikace ukončena bez uložení upravených obrázků, budou informace o úpravách
ztraceny.
Začátek stránky
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Page 171 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Oprava a vylepšení
fotografií > Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Obrázky lze opravovat nebo zlepšovat v tomto okně.
Chcete-li zobrazit okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images), klepněte na tlačítko
(Opravit/zlepšit obrázky) na obrazovce Vybrat obrázky (Select Images) či Upravit (Edit), nebo na obrazovce
Rozmístění/Tisk (Layout/Print) pro Tisk fotografií (Photo Print).
(1) Panel nástrojů
Panel nástrojů
(Přiblížit/Oddálit)
Zobrazí zvětšený nebo zmenšený náhled stránky.
(Celá obrazovka)
Zobrazí celý obrázek v náhledu.
(Porovnat)
Zobrazí okno Porovnat obrazy (Compare Images). Můžete vedle sebe porovnat originál a opravený/
zlepšený obrázek.
Obrázek před opravou nebo zlepšením se zobrazí vlevo a obrázek po opravě nebo zlepšení se zobrazí
vpravo.
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Page 172 of 546 pages
(2) Oblast úlohy
Dostupné úlohy a nastavení se mohou mezi kartami Automaticky (Auto) a Ručně (Manual) lišit.
Chcete-li zobrazit odpovídající kartu, klepněte na možnost Automaticky (Auto) nebo Ručně (Manual).
Karta Automaticky
Na této kartě můžete provádět automatické opravy.
Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix)
Aplikuje automatické opravy vhodné pro fotografie.
Důležité
Funkce Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) není dostupná z nabídky Tisk fotografií
(Photo Print). Nabídka Tisk fotografií (Photo Print) umožňuje při tisku automatické použití
vhodných korekcí pro všechny fotografie. Zvolte tuto možnost pro Oprava barev pro tisk (Color
correction for printing) v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Upřesnit (Advanced).
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
(Nastavení)
na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z
nabídky Soubor (File).
Odstranění červených očí (Red-Eye Correction)
Slouží ke korekci červených očí.
Poznámka
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Page 173 of 546 pages
Pro Tisk fotografií (Photo Print) můžete také provést korekci červených očí výběrem možnosti
Povolit automatickou úpravu fotografií (Enable Auto Photo Fix) pro možnost Oprava barev pro tisk
(Color correction for printing) na kartě Upřesnit (Advanced) v dialogovém okně Předvolby
(Preferences) a zaškrtnutím políčka Povolit korekci červených očí (Enable Red-Eye Correction).
Zaostření tváře (Face Sharpener)
Zaostří neostré tváře.
Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Digitální retuš tváře (Digital Face Smoothing)
Dokonale vylepšuje pleť odstraněním skvrn a vrásek.
Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Použít na všechny obrazy (Apply to all images)
Automaticky opraví všechny obrázky zobrazené v seznamu.
OK
Použije zvolený efekt pro vybraný obrázek nebo všechny obrázky.
Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image)
Zruší všechny opravy a vylepšení provedená ve vybraném obrázku.
Uložit vybraný obraz (Save Selected Image)
Uloží vybraný obraz do seznamu s provedenými opravami a vylepšeními.
Uložit všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images)
Uloží všechny obrazy uložené v seznamu, u kterých byly provedeny opravy a zlepšení.
Konec (Exit)
Klepnutím na toto tlačítko zavřete okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Karta Ručně
Na této kartě jsou k dispozici ruční opravy.
Pomocí tlačítka Nastavit (Adjust) upravíte jas a kontrast nebo zaostříte celý obraz.
V části Opravit/zlepšit (Correct/Enhance) lze opravit nebo zlepšit určité oblasti.
Nastavit
Jas (Brightness)
Upraví celkový jas obrázku.
Posunutím posuvníku doleva obrázek ztmavíte, posunutím doprava naopak zesvětlíte.
Kontrast (Contrast)
Upraví kontrast obrázku. Kontrast obrázku upravte v případě, že je obrázek nevýrazný z důvodu
nedostatku kontrastu.
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Page 174 of 546 pages
Posunutím posuvníku doleva kontrast obrázku snížíte, posunutím doprava naopak zvýšíte.
Ostrost (Sharpness)
Zvýrazňuje hranice a zvyšuje ostrost obrazu. Úroveň ostrosti upravte, pokud je fotografie nezaostřená
nebo obsahuje rozmazaný text.
Posunutím posuvníku doprava obraz zaostříte.
Rozostřit (Blur)
Rozostří obrysy předmětů a změkčí obraz.
Posunutím posuvníku doprava obraz změkčíte.
Odstranění průhlednosti (Show-through Removal)
Odstraní průhlednost textu z opačné strany nebo odstraní podkladovou barvu. Úpravou úrovně
průhlednosti textu zabráníte zobrazení textu z opačné stránky tenkého dokumentu nebo podkladové
barvy na obrázku.
Posunutím posuvníku doprava zvýšíte efekt této funkce.
Výchozí (Defaults)
Vrátí zpět všechna nastavení (jas, kontrast, ostrost, rozostření a odstranění průsvitu).
Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image)
Zruší všechny úpravy provedené ve vybraném obrázku.
Uložit vybraný obraz (Save Selected Image)
Uloží vybraný obraz v seznamu s provedenými úpravami.
Uložit všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images)
Uloží všechny obrazy zobrazené v seznamu, u kterých byly provedeny úpravy.
Konec (Exit)
Klepnutím na toto tlačítko zavřete okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Opravit/zlepšit
Odstranění červených očí (Red-Eye Correction)
Slouží ke korekci červených očí.
Můžete určit oblast, ve které chcete efekt použít. Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Poznámka
Pokud je vybraná možnost Povolit automatickou opravu fotografií (Enable Auto Photo Fix) pro
možnost Oprava barev pro tisk (Color correction for printing) na kartě Upřesnit (Advanced) v
dialogovém okně Předvolby (Preferences) a je zaškrtnuto políčko Povolit korekci červených očí
(Enable Red-Eye Correction), je pro Tisk fotografií (Photo Print) automaticky prováděna korekce
červených očí. Chcete-li zakázat automatické opravy, zrušte zaškrtnutí políčka.
Projasnění obličeje (Face Brightener)
Opraví celý obrázek tak, že rozjasní vybranou oblast obličeje.
Okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images)
Page 175 of 546 pages
Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Zaostření tváře (Face Sharpener)
Zaostří neostré tváře.
Můžete určit oblast, ve které chcete efekt použít. Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Digitální retuš tváře (Digital Face Smoothing)
Dokonale vylepšuje pleť odstraněním skvrn a vrásek.
Můžete určit oblast, ve které chcete efekt použít. Úroveň efektu lze nastavit pomocí posuvníku.
Odstranění skvrn (Blemish Remover)
Odstraňuje mateřská znamínka.
Můžete určit oblast, ve které chcete efekt použít.
OK
Použije vybraný efekt v určené oblasti.
Zpět (Undo)
Stornuje poslední opravy či zlepšení.
Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image)
Zruší všechny opravy a zlepšení provedená ve vybraném obrázku.
Uložit vybraný obraz (Save Selected Image)
Uloží vybraný obraz do seznamu s provedenými opravami a zlepšeními.
Uložit všechny opravené obrazy (Save All Corrected Images)
Uloží všechny obrazy uložené v seznamu, u kterých byly provedeny opravy a zlepšení.
Konec (Exit)
Klepnutím na toto tlačítko zavřete okno Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
Začátek stránky
Otázky a odpovědi
Page 176 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Ze které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Co je „O1“ nebo „O4“?
Začátek stránky
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Page 177 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Otázky a odpovědi > Jak
lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Jak lze přesunout (nebo zkopírovat) uložené soubory?
Pokud chcete přesunout (nebo zkopírovat) soubor vytvořený a uložený pomocí aplikace Easy-PhotoPrint
EX do jiné složky, musíte současně také přesunout (nebo zkopírovat) složku, která byla automaticky
vytvořena při původním uložení souboru.
Příklad: Při ukládání souboru nazvaného „MyAlbum.el1“ je ve stejné složce, která obsahuje soubor
MyAlbum.el1, automaticky vytvořena složka s názvem „MyAlbum.el1.Data“. Chcete-li přesunout (nebo
zkopírovat) soubor MyAlbum.el1 do jiné složky, přesuňte (nebo zkopírujte) také složku MyAlbum.el1.Data.
Složka MyAlbum.el1.Data obsahuje fotografie použité v albu.
Poznámka
Ikony se mohou lišit v závislosti na položkách.
Důležité
Neměňte název datové složky. Pokud tak učiníte, nebudete moci zobrazit fotografie upravené
pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Začátek stránky
Ze které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Page 178 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Otázky a odpovědi > Ze
které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Ze které strany zobrazeného obrázku začíná tisk?
Jak je uvedeno níže, tisk začíná z levé strany obrázku zobrazeného na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/
Print).
Směr výstupu papíru je označený šipkou.
Podrobnosti o vkládání papíru (pro tisk na přední nebo zadní stranu atd.) naleznete v příručce k tiskárně.
Začátek stránky
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Page 179 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Otázky a odpovědi > Jak
lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Jak lze vytisknout fotografie se stejnoměrnými okraji?
Pokud tisknete v rozmístění s ohraničením, okraje na levé a pravé nebo horní a dolní straně mohou být
širší než na druhé straně (v závislosti na obrázku a použité tiskárně).
Pro tisk vždy se stejnými okraji zaškrtněte v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Upřesnit
(Advanced) políčko Při výběru rozvržení s okraji vždy oříznout (Always crop images when selecting a
layout with margins).
(Nastavení) v
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky
Soubor (File).
Pokud chcete použít pravidelné okraje pro jednotlivé fotografie, ořízněte je.
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Poznámka
Toto nastavení je dostupné pouze pro možnost Tisk fotografií (Photo Print).
Začátek stránky
Co je „O1“ nebo „O4“?
Page 180 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Otázky a odpovědi > Co
je „O1“ nebo „O4“?
Co je „O1“ nebo „O4“?
Při tisku alba jsou popisky, například „O1“ a „O4“, vytištěny jako čísla stránek.
„O1“ a „O4“ představují přední a zadní stranu obálky.
O1: Přední strana obálky
O2: Přední strana obálky – uvnitř
O3: Zadní strana obálky – uvnitř
O4: Zadní strana obálky
Začátek stránky
Nastavení tisku fotografií
Page 181 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
Nastavení tisku fotografií
Tisk na disky CD a DVD
Tisk fotografií v odstínech šedi
Tisk živějších fotografií
Snížení fotografického šumu
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Tisk více fotografií na jednu stránku
Tisk rejstříku fotografií
Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Tisk informací o fotografii
Ukládání fotografií
Otvírání uložených souborů
Začátek stránky
Tisk na disky CD a DVD
Page 182 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk na disky CD a DVD
Tisk na disky CD a DVD
Na disky CD a DVD lze tisknout pomocí funkce Tisk fotografií (Photo Print).
V okně Vybrat papír (Select Paper) v oddílu Velikost papíru (Paper Size) vyberte položku CD-R, a poté
vyberte požadované rozvržení a název.
Chcete-li upravit detailní nastavení etikety, vraťte se do okna Nabídka (Menu), vyberte položku Etikety DVD
/CD (DVD/CD Label) a vytiskněte ji pomocí aplikace CD-LabelPrint.
Postupujte podle kroků pro ostatní položky a dokončete výběr obrázků na obrazovce Vybrat obrázky
(Select Images).
Výběr fotografie
1. Na obrazovce Vybrat papír (Select Paper) v oddílu Velikost papíru (Paper Size)
vyberte možnost CD-R.
Položky Tiskárna (Printer) a Typ média (Media Type) nastavte podle použité tiskárny a disků DVD/
CD.
Poznámka
Po výběru položky CD-R bude v seznamu Zdroj papíru (Paper Source) možné vybrat pouze
položku Nástavec pro disk CD-R (Disc tray).
2. Klepněte na položku Rozvržení/Tisk (Layout/Print).
Zobrazí se obrazovka Rozvržení/Tisk (Layout/Print).
Tisk na disky CD a DVD
Page 183 of 546 pages
3. Vyberte požadované rozvržení.
4. Zadejte název (názvy) a v oddílu Upřesnit (Advanced) určete podrobnosti rozvržení.
Poznámka
V závislosti na vybraném rozvržení je možné nastavit různé položky.
5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print).
Vložte disk CD nebo DVD a proveďte tisk podle zobrazené zprávy.
Tisk se zahájí počínaje horní částí obrázku zobrazeného v okně Náhled.
Důležité
Nástavec pro disk CD-R neinstalujte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou pro výběr disku CD
nebo DVD.
Poznámka
Polohu potisku disku CD nebo DVD můžete upravit v dialogovém okně Nastavit (Adjust). Chcete-li
zobrazit dialogové okno Nastavit (Adjust) klepněte na tlačítko
(Nastavit oblast tisku/polohu při
tisku).
Nastavení tisku fotografií (počet kopií, kvalitu tisku, atd.) můžete určit v dialogovém okně Předvolby
(Preferences). Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
(Nastavení) nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) v nabídce Soubor (File).
Začátek stránky
Tisk fotografií v odstínech šedi
Page 184 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk fotografií v odstínech šedi
Tisk fotografií v odstínech šedi
Chcete-li tisknout fotografie v odstínech šedi, zaškrtněte na obrazovce Vybrat papír (Select Paper) políčko
Fotografie v odstínech šedi (Grayscale Photo).
Důležité
Funkce Vivid Photo není k dispozici, je-li zaškrtnuto políčko Fotografie v odstínech šedi (Grayscale
Photo).
Na horním a spodním okraji fotografií vytištěných v odstínech šedi se mohou objevit bílé pruhy. V
takovém případě tiskněte s okraji 45 mm (1,77 palce) nebo více na horním a dolním okraji.
Pokud z rozvržení, která jsou k dispozici na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print), vyberete
rozvržení S ohraničením (okraj 45) (Bordered (Margin 45)), obrazy budou zmenšeny a bude možné
tisknout s okrajem 45 mm (1,77 palce) na horním a spodním okraji.
Tisk fotografií v odstínech šedi
Page 185 of 546 pages
Poznámka
Pokud je vybráno políčko Fotografie v odstínech šedi (Grayscale Photo), objeví se na obrazovce
Rozvržení/Tisk (Layout/Print) náhledy obrazů v odstínech šedi. Budou však zobrazeny barevně v
okně Opravit/zlepšit obrázky (Correct/Enhance Images).
V okně Upravit odstíny šedi (Adjust Grayscale) můžete upravit tón černé barvy na fotografiích
tisknutých v odstínech šedi.
Chcete-li zobrazit okno Upravit odstíny šedi (Adjust Grayscale), zaškrtněte políčko Fotografie v
odstínech šedi (Grayscale Photo) na obrazovce Vybrat papír (Select Paper) a klepněte na tlačítko
(Upravit odstíny šedi) na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/Print). Podrobné informace
naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk živějších fotografií
Page 186 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk živějších fotografií
Tisk živějších fotografií
Chcete-li zvýraznit barvy na fotografii, zaškrtněte na obrazovce Vybrat papír (Select Paper) políčko Vivid
Photo.
Důležité
Tato funkce je dostupná pouze u tiskáren, které podporují funkci Vivid Photo.
Tato funkce není k dispozici, je-li vybrána možnost Povolit profil ICC (Enable ICC Profile) na kartě
Upřesnit (Advanced) dialogového okna Předvolby (Preferences).
Poznámka
Pokud zaškrtnete políčko Vivid Photo, bude tento efekt zřetelný pouze u výsledného tisku. Původní
obrázek ani náhled obrázku nebudou ovlivněny.
Začátek stránky
Snížení fotografického šumu
Page 187 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Snížení fotografického šumu
Snížení fotografického šumu
Pokud byla fotografie pořízena digitálním fotoaparátem na špatně osvětleném místě (například v noci),
může se v obrázku vyskytnout šum.
Zaškrtnutím políčka Snížení fotografického šumu (Photo Noise Reduction) na obrazovce Vybrat papír
(Select Paper) můžete omezit úroveň šumu a můžete vytisknout obrázky v živější podobě.
Důležité
Tato funkce není k dispozici, je-li vybrána možnost Povolit profil ICC (Enable ICC Profile) na kartě
Upřesnit (Advanced) dialogového okna Předvolby (Preferences).
Poznámka
Pokud je šum zvláště výrazný, změňte nastavení z volby Normální (Normal) na Silný (Strong).
Efekt snížení šumu bude použit pouze pro výsledný výtisk. Původní obrázek ani náhled obrázku
nebudou ovlivněny.
Začátek stránky
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Page 188 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Oříznutí je operace, při které se odstraňují nepotřebné části fotografie.
Klepněte na
obrázku.
(Oříznout obrázek) v okně Rozmístění/Tisk (Layout/Print) nebo poklepejte na náhled
Přesuňte bílý rámeček na část, kterou chcete tisknout, a pak klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Chcete-li oblast pro oříznutí přesunout, umístěte kurzor dovnitř bílého rámečku a přetáhněte jej na
nové místo. Tažením za bílé čáry zvětšete nebo zmenšete velikost oblasti oříznutí.
Zaškrtnutím políčka Pravidlo třetin (The Rule of Thirds) zobrazte bílé přerušované čáry. Chcete-li
vytvořit vyváženou kompozici, umístěte vhodné průsečíky (bílé čtverce) nebo bílé přerušované čáry
na hlavní fotografovaný objekt.
Efekt oříznutí bude použit pouze pro výsledný výtisk. Původní obrázek nebude oříznut.
Podrobnosti o okně Oříznout (Crop) najdete v nápovědě.
Vytváření výřezů (Tisk fotografií)
Page 189 of 546 pages
Začátek stránky
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Page 190 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
Tisk fotografií s datem (Tisk fotografií)
(Nastavení data) v okně
Chcete-li tisknout na fotografii datum pořízení fotografie, klepněte na
Rozvržení/Tisk (Layout/Print) a poté zaškrtněte políčko Datum tisku (Print date) v dialogovém okně
Nastavení data (Date Settings).
Poznámka
Datum se zobrazí ve zkráceném formátu (mm/dd/rrrr, apod.), který je nastaven ve vašem operačním
systému.
Informace o nastavení data naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk více fotografií na jednu stránku
Page 191 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk více fotografií na jednu stránku
Tisk více fotografií na jednu stránku
Více fotografií na jednu stránku můžete tisknout, pokud vyberete rozvržení pro více fotografií na obrazovce
Rozmístění/Tisk (Layout/Print).
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v následující části.
Výběr fotografie
Počet dostupných fotografií a rozmístění se může lišit v závislosti na použitém typu média.
Fotografie jsou uspořádány v následujícím pořadí.
Příklad: Bez ohraničení (x4)
Pořadí tisku můžete změnit v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Tisk (Print) v části
Pořadí tisku (Printing Order).
Pořadí tisku můžete vybrat z možností Podle data (By Date), Podle názvu (By Name) a Podle výběru
(By Selection).
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File).
(Nastavení)
Začátek stránky
Tisk rejstříku fotografií
Page 192 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk rejstříku fotografií
Tisk rejstříku fotografií
Můžete vytisknout rejstřík vybraných fotografií. Rejstřík fotografií zobrazuje miniatury fotografií na jedné
stránce. To usnadňuje správu fotografií.
Chcete-li vytisknout rejstřík, vyberte položku Rejstřík (Index) z rozmístění na obrazovce Rozmístění/Tisk
(Layout/Print).
Důležité
Při výběru následujících velikostí papíru bude volba tisku rejstříku fotografií nepřístupná.
- Kreditní karta
- Fine Art A4
- Fine Art A3
- Fine Art A3+
- Fine Art Letter
- CD-R
Můžete tisknout až 80 obrázků najednou na jednu stránku.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v následující části.
Výběr fotografie
Fotografie jsou uspořádány v následujícím pořadí.
Příklad: Miniatury (x20)
Pořadí tisku můžete změnit v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Tisk (Print) v části
Pořadí tisku (Printing Order).
Pořadí tisku můžete vybrat z možností Podle data (By Date), Podle názvu (By Name) a Podle výběru
(By Selection).
Tisk rejstříku fotografií
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File).
Page 193 of 546 pages
(Nastavení)
Začátek stránky
Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Page 194 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Tisk identifikačních fotografií (ID Photo Print)
Můžete tisknout různé identifikační a průkazové fotografie.
Důležité
Fotografie nemusí být (v závislosti na použití) uznána jako oficiální identifikační fotografie.
Podrobnější informace získáte od protistrany, které chcete fotografii poskytnout.
Chcete-li tisknout identifikační fotografie, vyberte pro možnost Velikost papíru (Paper Size) na obrazovce
Vybrat papír (Select Paper) velikost 4"x6" 10 x 15 cm a z rozmístění na obrazovce Rozvržení/Tisk (Layout/
Print) vyberte rozmístění identifikační fotografie.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v následující části.
Výběr fotografie
Fotografie jsou uspořádány v následujícím pořadí.
Příklad: Identifikační fotografie 3,5 x 4,5 cm
Pořadí tisku můžete změnit v dialogovém okně Předvolby (Preferences) na kartě Tisk (Print) v části
Pořadí tisku (Printing Order).
Pořadí tisku můžete vybrat z možností Podle data (By Date), Podle názvu (By Name) a Podle výběru
(By Selection).
Chcete-li zobrazit dialogové okno Předvolby (Preferences), klepněte na tlačítko
nebo vyberte příkaz Předvolby... (Preferences...) z nabídky Soubor (File).
(Nastavení)
Začátek stránky
Tisk informací o fotografii
Page 195 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Tisk informací o fotografii
Tisk informací o fotografii
Chcete-li s fotografií vytisknout informace EXIF, vyberte v okně Rozmístění/Tisk (Layout/Print) z rozmístění
položku S informacemi (Captured Info).
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v následující části.
Výběr fotografie
Tato funkce je dostupná pouze pro velikosti papíru Letter 8.5"x11" a A4.
Začátek stránky
Ukládání fotografií
Page 196 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Ukládání fotografií
Ukládání fotografií
Opravené fotografie můžete uložit. Informace o oříznutí a rozvržení lze uložit.
Na obrazovce Rozmístění/Tisk (Layout/Print) klepněte na tlačítko Uložit (Save).
Po zobrazení dialogového okna Uložit jako (Save As) určete umístění a název souboru a poté klepněte na
tlačítko Uložit (Save).
Důležité
Pokud upravíte uložený soubor a znovu jej uložíte, soubor bude přepsán.
Chcete-li soubor znovu uložit s novým názvem nebo na jiné místo, vyberte v nabídce Soubor (File)
příkaz Uložit jako... (Save As...) a uložte jej.
Poznámka
Tlačítko Uložit (Save) nebude na obrazovkách Vybrat obrázky (Select Images) nebo Vybrat papír
(Select Paper) zobrazeno.
Začátek stránky
Otvírání uložených souborů
Page 197 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení tisku fotografií
> Otvírání uložených souborů
Otvírání uložených souborů
Můžete otevírat soubory vytvořené v aplikaci Easy-PhotoPrint EX.
1. V části Nabídka (Menu) klepněte na položku Knihovna (Library).
Zobrazí se dialogové okno Otevřít (Open).
Soubory vytvořené a uložené v aplikaci Easy-PhotoPrint EX můžete prohlížet v zobrazení ikon (pouze
pro systém Windows Vista) nebo zobrazení miniatur.
Důležité
Při použití 64bitové verze systému Windows Vista nebo Windows XP nelze obsah souborů
zobrazit pomocí Průzkumníka.
2. Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na tlačítko Otevřít (Open).
Zobrazí se obrazovka Rozmístění/Tisk (Layout/Print).
Poznámka
Aplikace Easy-PhotoPrint EX podporuje následující formát souborů (příponu).
- Obrázek aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el6)
3. V případě potřeby proveďte úpravu souboru.
Poznámka
Kromě položky Knihovna (Library) v části Nabídka (Menu) lze otevírat soubory vytvořené v aplikaci
Easy-PhotoPrint EX následujícími způsoby.
- Poklepejte nebo klepněte na soubor.
- V nabídce Soubor (File) klepněte na příkaz Otevřít... (Open...) a poté vyberte soubor, který chcete
upravit.
Naposledy otevřené soubory lze rovněž otevřít klepnutím na název souboru uvedený v nabídce
Soubor (File).
Začátek stránky
Jiná nastavení
Page 198 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení
Jiná nastavení
Změna rozvržení
Změna pozadí
Přidání fotografií
Záměna pozice fotografií
Nahrazení fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Oříznutí fotografií
Orámování fotografií
Tisk fotografií s datem
Připojení poznámek k fotografiím
Přidání textu do fotografií
Uložení
Nastavení svátků
Nastavení vzhledu kalendáře
Otvírání uložených souborů
Začátek stránky
Změna rozvržení
Page 199 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Změna
rozvržení
Změna rozvržení
Je možné změnit rozvržení pro každou stránku zvlášť.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte stránku, jejíž rozvržení chcete změnit, a klepněte na
rozvržení).
(Změnit
V dialogovém okně Změnit rozvržení (Change Layout) vyberte požadované rozvržení a pak klepněte na
tlačítko OK.
Album
Důležité
Obsahuje-li nové rozvržení jiný počet rámců na stránce než původní rozvržení, dojde k následující
situaci:
: Budou přesunuty obrázky z následujících stránek tak, aby byly zaplněny
Počet rámců
rozvržení se zvýší
všechny rámce nového rozvržení.
Počet rámců
rozvržení se sníží
: Budou přidávány stránky s novým rozvržením, dokud nebude možné umístit
všechny obrázky na stránkách s aktuálním rozvržením.
Pokud pro přední nebo zadní stranu obálky změníte aktuální rozvržení obsahující méně rámců,
budou odstraněny všechny obrázky, které se nevejdou do nového rozvržení, a to počínaje posledním
obrázkem, který byl přidán na původní stránku rozvržení.
Poznámka
Rozvržení, které lze vybrat, závisí na nastavení Velikost papíru (Paper Size) a Orientace (Orientation)
a také na vybraném typu stránky (přední strana obálky, vnitřní stránky nebo zadní strana obálky).
Chcete-li nově vybrané rozvržení použít u všech stránek, zaškrtněte políčko Použít pro všechny
stránky (Apply to all pages).
Kalendář
Změna rozvržení
Page 200 of 546 pages
Důležité
Rozvržení všech stránek bude změněno tak, aby odpovídalo vybranému rozvržení.
Všechny obrázky, které se nevejdou do nového rozvržení, budou shromážděny na poslední stránce.
Poznámka
Rozvržení, která jsou k dispozici, závisejí na nastavení Velikost papíru (Paper Size) a Orientace
(Orientation).
Tisk rozvržení
Důležité
Obsahuje-li nové rozvržení jiný počet rámců na stránce než původní rozvržení, dojde k následující
situaci:
: Budou přesunuty obrázky z následujících stránek tak, aby byly zaplněny
Počet rámců
rozvržení se zvýší
všechny rámce nového rozvržení.
Počet rámců
rozvržení se sníží
: Budou přidávány stránky s novým rozvržením, dokud nebude možné umístit
všechny obrázky na stránkách s aktuálním rozvržením.
Poznámka
Rozvržení, která jsou k dispozici, závisejí na nastavení Velikost papíru (Paper Size) a Orientace
(Orientation).
Chcete-li nově vybrané rozvržení použít u všech stránek, zaškrtněte políčko Použít pro všechny
stránky (Apply to all pages).
Začátek stránky
Změna pozadí
Page 201 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Změna
pozadí
Změna pozadí
Je možné změnit pozadí jednotlivých stránek.
Důležité
Nelze změnit pozadí u funkcí Tisk fotografií (Photo Print), Nálepky (Stickers) a Tisk rozvržení (Layout
Print).
Na obrazovce Upravit (Edit) klepněte v nastavení Vzhled stránky (Page Setup) na možnost Pozadí...
(Background...) nebo vyberte stránku, jejíž pozadí chcete změnit, a klepněte
(Změnit pozadí).
Poznámka
V následujících popisech jsou jako příklady použity obrazovky pro tisk alb. Obrazovky se mohou lišit
v závislosti na tom, co vytváříte.
V dialogovém okně Změnit pozadí (Change Background) vyberte typ pozadí, které chcete použít.
Je-li vybrána možnost Vybrat ze vzorů (Select from samples)
V části Vzory (Samples) vyberte požadovaný obrázek a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Položka Vybrat ze vzorů (Select from samples) se zobrazí pouze v případě, že byla vybrána možnost
Album (Album).
Je-li vybrána možnost Jednobarevné (Single color)
Změna pozadí
Page 202 of 546 pages
V seznamu Standardní barva (Standard color) nebo Vlastní barva (Custom color) vyberte požadovanou
barvu a klepněte na tlačítko OK.
Je-li vybrána možnost Obrazový soubor (Image file)
Nastavte položky Cesta k obrazovému souboru (Image File Path) a Rozvržení obrázku (Image Layout) a
klepněte na tlačítko OK.
Změna pozadí
Page 203 of 546 pages
Poznámka
Podrobnosti o nastavení pozadí v dialogovém okně Změnit pozadí (Change Background) najdete v
nápovědě.
Začátek stránky
Přidání fotografií
Page 204 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Přidání
fotografií
Přidání fotografií
Je možné přidávat na stránky obrázky.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte stránku, na kterou chcete přidat fotografie, a klepněte na
obrázek).
(Přidat
Poznámka
V následujících popisech jsou jako příklady použity obrazovky pro tisk alb. Obrazovky se mohou lišit
v závislosti na tom, co vytváříte.
Ve stromu složek v levé části dialogového okna Přidat obrázek (Add Image) vyberte složku obsahující
obrázek, který chcete přidat, a pak v okně napravo vyberte miniaturu požadovaného obrázku.
Poznámka
Klepnutím na obrázek jej vyberete (pozadí se změní na modré) nebo jeho výběr zrušíte (pozadí se
změní na bílé). Je rovněž možné vybrat několik obrázků.
Určete požadované nastavení Přidat do (Add to) a klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Můžete přidat až 20 obrázků najednou na jednu stránku.
Na všechny stránky současně lze přidat nejvýše 99 stejných obrázků.
Nelze přidat dva nebo více stejných obrázků současně. Přidávejte je po jednom.
Pokud se počet stránek zvýší díky přidávání obrázků, nelze za stránkou 400 přidávat další obrázky.
Poznámka
Je možné vybrat všechny obrázky současně nebo změnit velikost a pořadí zobrazení miniatur v
dialogovém okně Přidat obrázek (Add Image). Podrobnosti najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Záměna pozice fotografií
Page 205 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Záměna
pozice fotografií
Záměna pozice fotografií
Je možné zaměnit umístění obrázků.
Klepněte na tlačítko
(Zaměnit pozice obrázk) na obrazovce Upravit (Edit).
Poznámka
V následujících popisech jsou jako příklady použity obrazovky pro tisk alb. Obrazovky se mohou lišit
v závislosti na tom, co vytváříte.
Vyberte cílový a zdrojový obrázek, které chcete zaměnit, a poté klepněte na tlačítko Zaměnit (Swap).
Jakmile dokončíte záměnu všech požadovaných obrázků, klepněte na položku Zpět k úpravám (Back to
Edit).
Začátek stránky
Nahrazení fotografií
Page 206 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení >
Nahrazení fotografií
Nahrazení fotografií
Je možné nahradit obrázek jiným obrázkem.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte obrázek, který chcete nahradit, a klepněte na
obrázek).
(Nahradit vybraný
Ve stromu složek v levé části dialogového okna Nahradit obrázek (Replace Image) vyberte složku
obsahující obrázek, který chcete nahradit.
V pravé části okna vyberte miniaturu požadovaného obrázku a pak klepněte na tlačítko OK.
Pokud chcete k výběru použít již importované obrázky, klepněte na kartu Importované obrázky (Imported
Images), v okně miniatur vyberte zdrojový obrázek, který chcete nahradit, a pak klepněte na tlačítko OK.
Důležité
V dialogovém okně Nahradit obrázek (Replace Image) nelze vybrat více obrázků.
Poznámka
Pokud na obrazovce Upravit (Edit) vyberete několik obrázků a pak použijete funkci nahrazení, budou
všechny obrázky vybrané na obrazovce Upravit (Edit) nahrazeny obrázky vybranými v dialogovém
okně Nahradit obrázek (Replace Image).
Pokud jsou obrázky nahrazeny, následující nastavení starého obrázku budou zděděna novým
obrázkem.
- Poloha
- Velikost
- Rámec
- Poloha a velikost data
Informace o oříznutí a orientaci obrázku zděděny nebudou.
V dialogovém okně Nahradit obrázek (Replace Image) můžete změnit velikost a pořadí zobrazení
miniatur. Podrobnosti najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Page 207 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Změna
polohy, natočení a velikosti fotografií
Změna polohy, natočení a velikosti fotografií
Můžete upravit polohu, natočení a velikost obrázků.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte obrázek, jehož velikost nebo polohu chcete změnit, a pak klepněte na
tlačítko
(Upravit obrázky) nebo na daný obrázek poklepejte.
Nastavte možnosti Poloha středu (Center Position), Otočení (Rotation) a Velikost (Size) a poté klepněte
na tlačítko OK.
Poznámka
Polohu a velikost obrázku můžete také změnit přetažením na obrazovku Upravit (Edit).
Vyberte obrázek na obrazovce Upravit (Edit) a klepněte na tlačítko
rohu obrázku jej otočte.
Podrobnosti o poloze a velikosti obrázků naleznete v nápovědě.
(Volně otočit) a tažením
Začátek stránky
Oříznutí fotografií
Page 208 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Oříznutí
fotografií
Oříznutí fotografií
Oříznutí je operace, při které se odstraňují nepotřebné části obrázku.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte obrázek, který chcete oříznout, a klepněte na
nebo na daný obrázek poklepejte.
(Upravit obrázek)
V dialogovém okně Upravit obrázek (Crop) klepněte na kartu Oříznout (Edit Image).
Přetažením bílých čtverečků na obrázku nastavte oblast, která má být oříznuta, a pak klepněte na tlačítko
OK.
Poznámka
Podrobné informace o oříznutí naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Orámování fotografií
Page 209 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení >
Orámování fotografií
Orámování fotografií
Obrázkům je možné přidávat rámce.
Důležité
Nelze přidávat rámce k obrázkům v podoknech Tisk fotografií (Photo Print), Nálepky (Stickers) a Tisk
rozvržení (Layout Print).
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte rámec, který chcete oříznout, a klepněte na
nebo na daný obrázek poklepejte.
(Upravit obrázek)
V dialogovém okně Upravit obrázek (Edit Image) klepněte na kartu Rámec (Frame).
Na kartě Rámce (Frames) vyberte požadovaný rámec a klepněte na tlačítko OK.
Důležité
U orámovaných fotografií nelze tisknout datum.
Poznámka
Zaškrtnutím políčka Použít pro všechny obrázky na stránce (Apply to all images in the page) přidáte
stejný rámec pro všechny obrázky na vybrané stránce současně.
Podrobné informace o rámcích naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk fotografií s datem
Page 210 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Tisk
fotografií s datem
Tisk fotografií s datem
Na obrázky lze vytisknout datum.
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte obrázek, na nějž chcete vytisknout datum, a klepněte na
obrázek) nebo na daný obrázek poklepejte.
(Upravit
V dialogovém okně Upravit obrázek (Edit Image) klepněte na kartu Datum (Date).
Zaškrtněte políčko Zobrazit datum (Show date).
Nastavte položky Orientace textu (Text Orientation), Poloha (Position), Velikost písma (Font Size) a Barva
(Color) a poté klepněte na tlačítko OK.
Důležité
U orámovaných obrázků nelze tisknout datum.
Poznámka
Datum se zobrazí ve zkráceném formátu (mm/dd/rrrr, apod.), který je nastaven ve vašem operačním
systému.
Informace o nastavení data naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Připojení poznámek k fotografiím
Page 211 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Připojení
poznámek k fotografiím
Připojení poznámek k fotografiím
K obrázkům lze připojit poznámky a zobrazit je v albu. Název fotografie, datum pořízení a komentáře se
zobrazí (shora dolů) v poli pro komentář.
Důležité
Nelze připojit poznámky k fotografiím v podoknech Tisk fotografií (Photo Print), Kalendář (Calendar),
Nálepky (Stickers) a Tisk rozvržení (Layout Print).
Na obrazovce Upravit (Edit) vyberte obrázek, k němuž chcete připojit poznámky, a klepněte na
(Upravit obrázek) nebo na daný obrázek poklepejte.
V dialogovém okně Upravit obrázek (Edit Image) klepněte na kartu Komentář (Comments).
Zaškrtněte políčko Zobrazit pole pro komentář (Show comment box).
Zaškrtněte políčka položek, které chcete zobrazit, a zadejte komentáře.
Připojení poznámek k fotografiím
Page 212 of 546 pages
Nastavte pro komentáře velikost a barvu písma, polohu atd. a poté klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Podrobné informace týkající se komentářů naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Přidání textu do fotografií
Page 213 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Přidání
textu do fotografií
Přidání textu do fotografií
Je možné přidávat k fotografiím text.
Klepněte na tlačítko
chcete přidat text.
(Přidat text) na obrazovce Upravit (Edit) a táhněte myší přes oblast, do níž
Poznámka
V následujících popisech jsou jako příklady použity obrazovky pro tisk alb. Obrazovky se mohou lišit
v závislosti na tom, co vytváříte.
V dialogovém okně Upravit textové pole (Edit Text Box) vyberte kartu Text (Text) a zadejte požadovaný text.
Poznámka
V dialogovém okně Upravit textové pole (Edit Text Box) můžete změnit polohu , natočení a velikost
textu. Dále můžete rovněž nastavit barvu a řádek textového pole. Podrobnosti najdete v nápovědě.
(Upravit textové pole). Zobrazí se
Chcete-li změnit zadaný text, vyberte jej a klepněte na
dialogové okno Upravit textové pole (Edit Text Box). Můžete změnit text.
Začátek stránky
Uložení
Page 214 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Uložení
Uložení
Upravené položky můžete uložit.
Klepněte na tlačítko Uložit (Save) na obrazovce Upravit (Edit) nebo Nastavení tisku (Print Settings).
Poznámka
V následujících popisech jsou jako příklady použity obrazovky pro tisk alb. Obrazovky se mohou lišit
v závislosti na tom, co vytváříte.
Po zobrazení dialogového okna Uložit jako (Save As) určete umístění a název souboru a poté klepněte na
tlačítko Uložit (Save).
Důležité
Pokud upravíte uložený soubor a znovu jej uložíte, soubor bude přepsán.
Chcete-li soubor znovu uložit s novým názvem nebo na jiné místo, vyberte v nabídce Soubor
(File)příkaz Uložit jako... (Save As...) a uložte jej.
Poznámka
Tlačítko Uložit (Save) nebude na obrazovkách Vzhled stránky (Page Setup) nebo Vybrat obrázky
(Select Images).
Začátek stránky
Nastavení svátků
Page 215 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení >
Nastavení svátků
Nastavení svátků
Kalendář lze doplnit o svátky.
Klepněte na tlačítko Nastavit svátky... (Set Holidays...) na obrazovce Vzhled stránky (Page Setup) pro
(Nastavení svátku) na obrazovce Upravit (Edit) a klepněte
Kalendář (Calendar) nebo klepněte na
na tlačítko Nastavit svátky... (Set Holidays...) v dialogovém okně Obecná nastavení kalendáře (Calendar
General Settings), abyste zobrazili dialogové okno Nastavení svátku (Holiday Settings).
Chcete-li přidat svátek, klepněte na tlačítko Přidat... (Add...). Zobrazí se dialogové okno Přidat/upravit
svátek (Add/Edit Holiday). Chcete-li upravit uložený svátek, vyberte jej a klepněte na tlačítko Upravit...
(Edit...).
Chcete-li odstranit svátek, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Chcete-li odstranit všechny
uložené svátky v období odpovídajícím danému kalendáři, klepněte na tlačítko Vymazat (Clear).
Nastavení svátků
Page 216 of 546 pages
Do pole Název svátku (Holiday Name) zadejte název a zadejte datum.
Chcete-li zobrazit daný den ve svém kalendáři jako svátek, zaškrtněte políčko Nastavit jako svátek (Set as
Holiday).
Poznámka
Podrobné informace o všech dialogových oknech naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Nastavení vzhledu kalendáře
Page 217 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení >
Nastavení vzhledu kalendáře
Nastavení vzhledu kalendáře
Můžete přizpůsobit vzhled kalendáře (písma, čáry, barvy, polohu, velikost a další).
Klepněte na položku Nastavení... (Settings...) na obrazovce Vzhled stránky (Page Setup) pro Kalendář
(Calendar) nebo vyberte kalendář na obrazovce Upravit (Edit) a klepnutím na
kalendáře) zobrazte dialogové okno Nastavení kalendáře (Calendar Settings).
(Nastavení
Důležité
Kartu Poloha a velikost (Position & Size) lze zobrazit pouze tehdy, pokud je zobrazeno dialogové
okno Nastavení kalendáře (Calendar Settings) pomocí obrazovky Upravit (Edit).
Poznámka
Podrobnosti o dialogovém okně Nastavení kalendáře (Calendar Settings) naleznete v nápovědě.
Začátek stránky
Otvírání uložených souborů
Page 218 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Jiná nastavení > Otevírání
uložených souborů
Otvírání uložených souborů
Můžete otevírat soubory vytvořené v aplikaci Easy-PhotoPrint EX.
1. V části Nabídka (Menu) klepněte na položku Knihovna (Library).
Zobrazí se dialogové okno Otevřít (Open).
Soubory vytvořené a uložené v aplikaci Easy-PhotoPrint EX můžete prohlížet v zobrazení ikon (pouze
pro systém Windows Vista) nebo zobrazení miniatur.
Důležité
Při použití 64bitové verze systému Windows Vista nebo Windows XP nelze obsah souborů
zobrazit pomocí Průzkumníka.
2. Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na tlačítko Otevřít (Open).
Zobrazí se obrazovka Upravit (Edit).
Poznámka
Aplikace Easy-PhotoPrint EX podporuje následující formáty souborů (přípony).
- Soubor alba aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Soubor nálepek aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Soubor kalendáře aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Soubor rozvržení tisku aplikace Easy-PhotoPrint EX (.el5)
- Data CD-LabelPrint (.cld)
3. V případě potřeby proveďte úpravu souboru.
Poznámka
Podrobné informace o postupu při úpravách naleznete v následující části.
Úpravy alba
Úpravy kalendáře
Úpravy nálepek
Úpravy Tisk rozvržení
Otvírání uložených souborů
Page 219 of 546 pages
Poznámka
Kromě položky Knihovna (Library) v části Nabídka (Menu) lze otevírat soubory vytvořené v aplikaci
Easy-PhotoPrint EX následujícími způsoby.
- Poklepejte nebo klepněte na soubor.
- V nabídce Soubor (File) klepněte na příkaz Otevřít... (Open...) a poté vyberte soubor, který chcete
upravit.
Naposledy otevřené soubory lze rovněž otevřít klepnutím na název souboru uvedený v nabídce
Soubor (File).
Začátek stránky
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint Pro?
Page 220 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > K čemu slouží aplikace
Easy-PhotoPrint Pro?
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint Pro?
Easy-PhotoPrint Pro je zásuvný modul pro aplikace Adobe Photoshop a Digital Photo Professional pro
digitální zrcadlovky značky Canon. Modul Easy-PhotoPrint Pro umožňuje snadný tisk fotografií v různých
stylech, včetně celé stránky bez ohraničení, rejstříku, odstínů šedi a formátu Adobe RGB.
Důležité
Modul Easy-PhotoPrint Pro podporují pouze aplikace Adobe Photoshop CS, Photoshop CS2,
Photoshop CS3, Photoshop Elements 6 a Digital Photo Professional Ver.2.1 nebo novější.
Aktualizace kompatibility naleznete na našem webu.
Modul Easy-PhotoPrint Pro není podporován v systémech Windows 95, Windows 98, Windows Me
a Windows NT4.
Chcete-li spustit aplikaci Easy-PhotoPrint Pro, musí být v systému nainstalována tiskárna s
podporou aplikace Easy-PhotoPrint Pro.
Ačkoli byla potvrzena kompatibilita se systémy Windows Vista a Windows XP, aplikace EasyPhotoPrint Pro nepodporuje funkci Rychlého přepínání uživatelů systémů Windows Vista a
Windows XP. Před použitím funkce Rychlého přepínání uživatelů se doporučuje ukončit aplikaci
Easy-PhotoPrint Pro.
Pokud je aplikace Adobe Photoshop nainstalována až po instalaci aplikace Easy-PhotoPrint Pro,
nelze spustit aplikaci Easy-PhotoPrint Pro, protože se nezobrazí v nabídce aplikace Adobe
Photoshop.
V takovém případě proveďte tyto kroky a nainstalujte zásuvný modul Photoshop.
1. V nabídce Start vyberte postupně položky (Všechny) Programy ((All) Programs) > Canon Utilities >
Easy-PhotoPrint Pro > Instalační program pro zásuvný modul Photoshop (Photoshop Plug-In
Installer).
2. Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
Popis obrazovek aplikace Easy-PhotoPrint Pro naleznete v nápovědě aplikace Easy-PhotoPrint Pro.
Klepněte na možnost Nápověda (Help) v dialogovém okně nebo vyberte možnost Témata nápovědy
(Help Topics) v nabídce Nápověda (Help). Zobrazí se nápověda.
V systému Windows Vista umožňuje ovladač tiskárny XPS tisk s vysokým dynamickým rozsahem
HDR (úplný 16bitový pracovní tok).
Podrobné informace o ovladači tiskárny XPS naleznete v části Ovladač tiskárny XPS .
K čemu slouží aplikace Easy-PhotoPrint Pro?
Page 221 of 546 pages
Podporované formáty dat
Formáty dat RGB podporované aplikací Adobe Photoshop s jednou barvou (8 nebo 16 bitů) na pixel.
Formáty dat RGB podporované aplikací Digital Photo Professional s jednou barvou (8 nebo 16 bitů)
na pixel.
Obecná poznámka
Barevný odstín obrazu zobrazeného na displeji (monitoru) se liší od výsledku tisku.
Začátek stránky
Tisk dokonalých fotografií
Page 222 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk dokonalých fotografií
Tisk dokonalých fotografií
Pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Pro můžete díky profilům ICC tisknout obrazy zachycené v režimu
Adobe RGB nebo sRGB v barvách, které se blíží původním barvám. Můžete také tisknout s jedinečnými
odstíny barev Canon (aplikace Canon Digital Photo Color) nebo tisknout upravené či retušované obrázky
sRGB v upraveném nebo retušovaném stavu.
Při použití vhodné metody tisku můžete zhotovovat fotografie, které splní vaše očekávání.
Na následujícím diagramu je zobrazen průběh zpracování digitálních obrazů od importu fotografií
zachycených do aplikace Adobe Photoshop nebo Digital Photo Professional po tisk.
Operace se liší v závislosti na účelu. Zkontrolujte provozní tok v následujícím diagramu.
: Operace s aplikacemi Adobe Photoshop nebo Digital Photo Professional
: Operace s aplikací Easy-PhotoPrint Pro
Podrobné operace
: Tisk obrazu Adobe RGB nebo sRGB za použití jeho původního barevného prostoru
: Tisk obrazu za použití jeho původního barevného prostoru
Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
: Tisk upraveného či retušovaného obrázku sRGB v upraveném nebo retušovaném stavu
Tisk dokonalých fotografií
Page 223 of 546 pages
Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
: Tisk obrazu sRGB za použití aplikace Canon Digital Photo Color
Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Poznámka
V různých světelných podmínkách vypadají barvy na výtiscích různě. Chcete-li takovým rozdílům
zabránit, můžete obrázky opravit a vytisknout v barevných odstínech vhodných pro příslušné zdroje
světla.
Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Slovníček správy barev
Co znamená profil ICC?
Profil ICC je datový soubor, který popisuje charakteristiky reprodukce barev u jednotlivých zařízení,
aby si barvy mezi vstupními zařízeními (skenery a digitální fotoaparáty) a výstupními zařízeními
(displeje a tiskárny) odpovídaly.
Co znamená sRGB?
sRGB je mezinárodní standardní barevný prostor, vyvinutý za účelem sjednocení barev u digitálních
fotoaparátů a displejů.
Co znamená Adobe RGB?
Adobe RGB je barevný prostor (který definuje rozsah barev) větší než sRGB. Při tisku může prostor
Adobe RGB reprezentovat rozsah barev od zelené k azurové, který nemůže být reprezentován
prostorem sRGB.
K čemu slouží aplikace Canon Digital Photo Color?
Canon Digital Photo Color je unikátní technika zpracování obrazů od společnosti Canon. Tato
technika umožňuje tisknout obrazy v oblíbených, dokonalých barevných odstínech s vysokým
kontrastem, díky kterým je dosaženo pocitu ostrého trojrozměrného obrazu, přičemž reprodukuje
skutečné barvy původního obrazu.
Začátek stránky
Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
Page 224 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk dokonalých fotografií
> Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
Specifikováním profilu ICC můžete tisknout obrazy pořízené v režimu Adobe RGB nebo sRGB za použití
původního barevného prostoru nebo tisknout v barvách, které odpovídají barvám upraveným pomocí
aplikace Adobe Photoshop nebo Digital Photo Professional.
1. Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint Pro a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
Fotografie se zobrazí na obrazovce vpravo dole.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. V okně nastavení tiskárny klepněte na tlačítko Color Adjustment....
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na kartu Color Management.
4. V nastavení Color Mode vyberte možnost Enable ICC Profile.
5. V nastavení Printer Profile vyberte možnost Auto.
Poznámka
U možnosti Auto je podle vybrané tiskárny, papíru a kvality tisku automaticky vybrán
nejvhodnější profil.
Také můžete vybrat specifický profil ICC.
6. Vyberte požadovanou metodu pro shodu z nabídky Rendering Intent.
Poznámka
Relative Colorimetric: Převádí obraz do barevného prostoru tiskárny způsobem, kdy jsou
zdrojové barvy na barevné stupnici cílového prostoru reprodukovány na nejbližší úroveň. Tuto
možnost vyberte, pokud chcete tisknout v co nejvěrnějších barvách odpovídajících původnímu
obrázku.
Tisk pomocí profilů ICC (Adobe RGB, sRGB)
Page 225 of 546 pages
Perceptual: Reprodukuje obraz se zaměřením na oblíbené barevné tóny. Tuto možnost vyberte,
pokud chcete fotografii vytisknout.
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
9. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Také můžete změnit vyvážení barev, jas a kontrast obrazu.
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu a kontrastu
Začátek stránky
Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
Page 226 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk dokonalých fotografií
> Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
Upravené či retušované obrázky sRGB můžete vytisknout v upraveném nebo retušovaném stavu.
Důležité
V závislosti na typu tiskárny nemusí být toto nastavení tisku k dispozici.
1. Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint Pro a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
Fotografie se zobrazí na obrazovce vpravo dole.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. V okně nastavení tiskárny klepněte na tlačítko Color Adjustment....
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na kartu Color Management.
4. V poli Color Mode vyberte možnost Linear Tone.
Tisk upravených nebo retušovaných obrázků sRGB
Page 227 of 546 pages
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
7. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Také můžete změnit vyvážení barev, jas a kontrast obrazu.
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu a kontrastu
Začátek stránky
Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Page 228 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk dokonalých fotografií
> Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Můžete tisknout obrazy sRGB pomocí aplikace Canon Digital Photo Color.
Poznámka
Aplikace Canon Digital Photo Color je unikátní technika zpracování obrazů od společnosti Canon.
Tato technika umožňuje tisknout obrazy v oblíbených, dokonalých barevných odstínech s vysokým
kontrastem, díky kterým je dosaženo pocitu ostrého trojrozměrného obrazu, přičemž reprodukuje
skutečné barvy původního obrazu.
1. Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint Pro a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
Fotografie se zobrazí na obrazovce vpravo dole.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. V okně nastavení tiskárny klepněte na tlačítko Color Adjustment....
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na kartu Color Management.
4. V nabídce Color Mode vyberte možnost Photo Color.
Tisk s jedinečnými odstíny barev Canon
Page 229 of 546 pages
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
7. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Také můžete změnit vyvážení barev, jas a kontrast obrazu.
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu a kontrastu
Začátek stránky
Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Page 230 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk dokonalých fotografií
> Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Pomocí funkce ke snížení rozdílů ve vzhledu obrázků za různých světelných podmínek můžete tisknout v
barevných tónech vhodných pro světelné podmínky v místech, kde budou obrázky zobrazeny, prohlíženy
nebo vystaveny.
Důležité
V závislosti na typu tiskárny a média nemusí být tisk s tímto nastavením k dispozici.
Poznámka
Tato funkce je podporována pouze v systému Windows Vista.
1. Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint Pro a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
Fotografie se zobrazí na obrazovce vpravo dole.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části Výběr fotografie.
2. V okně nastavení tiskárny klepněte na tlačítko Color Adjustment....
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na kartu Color Management.
4. V poli Color Mode vyberte možnost Ambient Light Correction.
Tisk podle osvětlení v prohlížecím prostředí
Page 231 of 546 pages
5. V poli Ambient Light vyberte osvětlení (okolní světlo) v místě, kde výtisky budete
používat.
Poznámka
V poli Ambient Light můžete vybrat z následujících možností osvětlení.
- High Color Rendering Fluorescent lamp (6500K)
- High Color Rendering Fluorescent lamp (5000K)
- High Color Rendering Fluorescent lamp (3000K)
- Triphosphor Fluorescent lamp (6500K)
- Triphosphor Fluorescent lamp (5000K)
- Triphosphor Fluorescent lamp (4000K)
- Triphosphor Fluorescent lamp (3000K)
- Normal Fluorescent lamp (4000K)
*Název se u jednotlivých zářivek může lišit.
Plnospektrální zářivka: Zářivka s dobrými barevnými vlastnostmi (dobrý vzhled barev). Používá
se k vyhodnocení, porovnání, kontrole apod. tam, kde je potřeba přesná správa barev. Teplota
barev 5000K se často používá k vyhodnocení tištěných materiálů.
Třípásmová zářivka: Zářivka široce používaná k běžnému domácímu osvětlení.
Obyčejná zářivka: Zářivka se špatnými barevnými vlastnostmi (špatný vzhled barev) v porovnání
s plnospektrálními nebo třípásmovými zářivkami.
Vyberete-li vyšší teplotu (K), získáte studenější barevný odstín, vyberete-li nižší teplotu (K),
získáte teplejší barevný odstín.
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
8. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Také můžete změnit vyvážení barev, jas a kontrast obrazu.
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu a kontrastu
Začátek stránky
Tisk v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro
Page 232 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk v aplikaci EasyPhotoPrint Pro
Tisk v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro
Kroky
1. Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
2. Výběr fotografie
3. Výběr papíru a rozvržení
4. Tisk
Úprava barev fotografie
Tisk fotografií v odstínech šedi
Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Nastavení jasu a kontrastu
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Vyzkoušejte
Tisk fotografií bez ohraničení
Tisk rejstříku fotografií
Tisk stránek kontaktů
Tisk rozšířených informací
Oříznutí fotografií
Tisk s upravenou velikostí tisku
Uložení nastavení tisku
Začátek stránky
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Page 233 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk v aplikaci EasyPhotoPrint Pro > Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Easy-PhotoPrint Pro lze spustit z aplikace Adobe Photoshop nebo Digital Photo Professional.
Spuštění z aplikace Adobe Photoshop
1. V aplikaci Adobe Photoshop vyberte v nabídce Soubor (File) příkazy Automatizovat
(Automate) > Canon Easy-PhotoPrint Pro....
Spustí se aplikace Easy-PhotoPrint Pro.
Důležité
Easy-PhotoPrint Pro nelze spustit, pokud v aplikaci Adobe Photoshop není zobrazen žádný
obraz.
Pokud se položka Easy-PhotoPrint Pro v nabídce aplikace Adobe Photoshop nezobrazí ani po
instalaci aplikace Easy-PhotoPrint Pro, nainstalujte zásuvný modul Photoshop Plug-In
následujícím postupem.
1. Ukončete aplikaci Adobe Photoshop.
2. V nabídce Start vyberte postupně (Všechny) Programy ((All) Programs) > Canon Utilities >
Easy-PhotoPrint Pro > Instalační program pro zásuvný modul Photoshop (Photoshop Plug-In
Installer).
3. Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.
*Zásuvný modul Photoshop Plug-In nebude instalován, pokud aplikace Adobe Photoshop
nebyla nikdy spuštěna.
Pokud vytvoříte nebo upravíte obraz v aplikaci Adobe Photoshop CS3 pomocí funkce vrstev,
nemusí se obraz zobrazit v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro.
V tomto případě kombinujte obraz a vrstvu v aplikaci Adobe Photoshop CS3.
Poznámka
Obrazy zobrazené v aplikaci Adobe Photoshop se zobrazí v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro.
Spuštění z aplikace Digital Photo Professional
1. V nabídce Soubor (File) aplikace Digital Photo Professional postupně vyberte Tisk
Spuštění aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Page 234 of 546 pages
pomocí zásuvného modulu (Plug-in printing) > Tisk pomocí aplikace EasyPhotoPrint Pro... (Print with Easy-PhotoPrint Pro).
Spustí se aplikace Easy-PhotoPrint Pro.
Důležité
Easy-PhotoPrint Pro nelze spustit, pokud v aplikaci Digital Photo Professional není zobrazen
žádný obraz.
Poznámka
Obrazy zobrazené v aplikaci Digital Photo Professional se zobrazí v aplikaci Easy-PhotoPrint
Pro.
Začátek stránky
Výběr fotografie
Page 235 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk v aplikaci EasyPhotoPrint Pro > Výběr fotografie
Výběr fotografie
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Počet kopií můžete zvýšit klepnutím na tlačítko
(šipka Up) pod miniaturou uprostřed
obrazovky, dokud nedosáhnete požadovaného počtu kopií. Počet kopií můžete zmenšit
(šipka Down).
klepnutím na tlačítko
Lze vybrat nejvýše 99 kopií jednoho obrázku a nejvýše 1000 kopií celkem.
Pořadí tisku lze změnit klepnutím na tlačítko
(Print Preview).
Velikost miniatur lze změnit klepnutím na tlačítko
miniatur.
Chcete-li celý výběr zrušit, klepněte na tlačítko
(Specify Print Order) v okně Náhled tisku
(Specify Thumbnail Size) v okně
(Clear Image Selection).
Začátek stránky
Výběr papíru a rozvržení
Page 236 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk v aplikaci EasyPhotoPrint Pro > Výběr papíru a rozvržení
Výběr papíru a rozvržení
1. Nastavte následující položky podle použité tiskárny a papíru:
Printer
Paper Size
Media Type
Paper Source
Důležité
Je-li pro Paper Size vybrána možnost Jemná grafika (Fine Art), je v horní a dolní části papíru
automaticky ponechán okraj 1,38 palce (35 mm).
Před zahájením tisku doporučujeme ověřit rozsah stránek k tisku pomocí obrázku v podokně
Náhled.
Poznámka
Zobrazené velikosti papíru a typy médií se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně.
Zdroje papíru se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu média.
Chcete-li tisknout s vysokým dynamickým rozsahem HDR (úplný 16bitový pracovní tok) vyberte v
nastavení Printer ovladač tiskárny XPS („Název tiskárny XPS“).
Podrobné informace o ovladači tiskárny XPS naleznete v části Ovladač tiskárny XPS .
2. V rozevíracím seznamu Print Quality vyberte kvalitu tisku.
Poznámka
Dostupné možnosti nastavení kvality tisku se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a typu
média.
3. V části Layout vyberte rozvržení.
Výběr papíru a rozvržení
Page 237 of 546 pages
Důležité
Je-li v poli Media Type vybrána možnost Plain Paper a v poli Layout možnost Bordered (full)
může být výsledek tisku nekontrastní. V takovém případě změňte nastavení Media Type nebo
Layout a tisk opakujte.
Poznámka
Rozvržení se mohou lišit v závislosti na tiskárně, velikosti papíru a typu média.
Poznámka
U fotografií bez ohraničení a tisku rejstříku lze provést další nastavení, například velikost přesahu
papíru a upořádání obrázků. Po výběru rozvržení klepněte na tlačítko Set..., které se zobrazí napravo
od volby Layout.
Vyberete-li pro Layout možnost Bordered (full), můžete určit velikost tisku a okrajů.
Tisk s upravenou velikostí tisku
Také můžete změnit vyvážení barev, jas a kontrast obrazu.
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu a kontrastu
Začátek stránky
Tisk
Page 238 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Tisk v aplikaci EasyPhotoPrint Pro > Tisk
Tisk
1. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
Poznámka
Pořadí tisku lze změnit klepnutím na tlačítko
(Print Preview).
(Specify Print Order) v okně Náhled tisku
2. Klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Pokud se zobrazí zpráva "Došlo k chybě při tisku. Tisk pravděpodobně vyžaduje více paměti." (An
error occurred during printing. Memory may be insufficient for printing) a tisk pomocí aplikace EasyPhotoPrint Pro byl spuštěn z aplikace Adobe Photoshop, může být problému vyřešen zvětšením
paměti, která je přidělena aplikaci Adobe Photoshop.
Poznámka
Chcete-li tisknout s vysokým dynamickým rozsahem HDR (úplný 16bitový pracovní tok) vyberte v
nastavení Printer ovladač tiskárny XPS.
Podrobné informace o ovladači tiskárny XPS naleznete v části Ovladač tiskárny XPS .
Můžete tisknout fotografie v odstínech šedi či fotografie ořezávat. Tisknout lze v různých stylech
včetně tisku rejstříku a stránek kontaktů.
Tisk fotografií v odstínech šedi
Oříznutí fotografií
Tisk fotografií bez ohraničení
Tisk rejstříku fotografií
Tisk stránek kontaktů
Tisk rozšířených informací
Začátek stránky
Úprava barev fotografie
Page 239 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
Úprava barev fotografie
Tisk fotografií v odstínech šedi
Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Nastavení jasu a kontrastu
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Začátek stránky
Tisk fotografií v odstínech šedi
Page 240 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
> Tisk fotografií v odstínech šedi
Tisk fotografií v odstínech šedi
Můžete tisknout barevné fotografie v odstínech šedi.
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. V okně Nastavení tiskárny (Printer Settings) zaškrtněte políčko Grayscale Photo.
Důležité
Po zaškrtnutí políčka Grayscale Photo budou všechny obrázky tištěny v odstínech šedi.
Poznámka
Tón černé barvy můžete nastavit v dialogovém okně Color Adjustment.
Chcete-li zobrazit dialogové okno Color Adjustment, zaškrtněte políčko Grayscale Photo v okně
Nastavení tiskárny (Printer Settings) a klepněte na položku Color Adjustment.... Podrobné
informace naleznete v nápovědě.
3. Klepněte na tlačítko Print.
Zobrazí se dialogové okno Print.
Tisk fotografií v odstínech šedi
Page 241 of 546 pages
4. Klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Na horním a spodním okraji fotografií vytištěných v odstínech šedi se mohou objevit bílé pruhy. V
takovém případě tiskněte s okraji 45 mm (1,77 palce) nebo více na horním a dolním okraji.
Pokud vyberete jako Layout možnost Bordered (Margin 45), obrazy budou zmenšeny a bude možné
tisknout s okrajem 45 mm (1,77 palce) na horním a spodním okraji.
Pokud se výsledky po nastavení vyvážení barev v dialogovém okně Color Adjustment liší od náhledu
obrázku, vytiskněte barevný vzorek a nastavte barvy podle vzorku.
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Začátek stránky
Nastavení vyvážení barev
Page 242 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
> Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev
Vyvážení barev obrázku lze nastavit.
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. Klepněte na tlačítko Color Adjustment... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. V dialogovém okně Color Balance nastavte intenzitu barev Cyan, Magenta a Yellow.
Nastavení vyvážení barev
Page 243 of 546 pages
Důležité
Pokud se výsledky po nastavení vyvážení barev liší od náhledu obrázku, vytiskněte barevný
vzorek a nastavte barvy podle vzorku.
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Nastavení vyvážení barev platí pro všechny tištěné obrázky.
Poznámka
Posunutím jezdce doprava intenzitu zvýšíte, posunutím doleva intenzitu snížíte.
4. Klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Page 244 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
> Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Lze vytisknout testovací vzorek obrázku a vyvážení barev nastavit podle vzorku.
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části Výběr fotografie.
2. Klepněte na tlačítko Color Adjustment... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na tlačítko Pattern Print....
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
Page 245 of 546 pages
Zobrazí se okno Pattern Print.
4. V seznamu Pattern Print vyberte možnost Color a potom vyberte směr, kterým
chcete barvy nastavit.
Poznámka
Vyberete-li možnost Print in ALL Directions, vytiskne se testovací vzorek obrázku s úpravami v
následujících šesti směrech. (Obrázek se stávajícími hodnotami vyvážení barev je vytištěn
uprostřed.) Podle testovacího vzorku určete směr, kterým chcete upravit vyvážení barev.
R (směr vpravo nahoru) : Červená (Red)
Y (směr nahoru)
: Žlutá (Yellow)
G (směr vlevo nahoru)
: Zelená (Green)
C (směr vlevo dolů)
: Azurová (Cyan)
B (směr dolů)
: Modrá (Blue)
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků
M (směr vpravo dolů)
Page 246 of 546 pages
: Magenta (Purpurová)
Výběrem určitého směru, například Print in Direction R, se vytiskne vzorek obrázku upravený ve
zvoleném směru. (Obrázek se stávajícími hodnotami vyvážení barev je vytištěn vlevo dole.)
Vyberte například Print in Direction R, chcete-li vytisknout podrobnější vzorek části, která se ve
všesměrovém vzorku nachází ve směru R (část vyznačená na níže uvedeném obrázku červeně).
To umožňuje posoudit více variant než u všesměrového vzorku.
5. Vyberte Paper Size a Pattern Size.
Poznámka
Před vytištěním vzorku můžete obrázek oříznout. Přesunem bílého rámce v okně Náhled
můžete změnit oblast oříznutí.
Klepnutím na tlačítko Preview... zobrazte náhled tisku v jiném okně, ve kterém můžete před
vytištěním změnit nastavení.
Podrobnosti o okně Pattern Print najdete v nápovědě.
6. Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne testovací vzorek.
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Z vytištěného testovacího vzorku vyberte obrázek s požadovaným vyvážením barev
a zadejte hodnoty uvedené pod obrázkem do nastavení Color Balance.
9. Klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Nastavení jasu a kontrastu
Page 247 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
> Nastavení jasu a kontrastu
Nastavení jasu a kontrastu
Jas a kontrast obrazu lze nastavit.
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. Klepněte na tlačítko Color Adjustment... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Nastavte Brightness a Contrast.
Nastavení jasu a kontrastu
Page 248 of 546 pages
Důležité
Pokud se výsledky po nastavení jasu a kontrastu liší od náhledu obrázku, vytiskněte barevný
vzorek a nastavte barvy podle vzorku.
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Nastavení jasu a kontrastu platí pro všechny tištěné obrázky.
Poznámka
Přesunutím jezdce u atributu Brightness doprava obraz rozjasníte a doleva obraz ztmavíte.
Přesunutím jezdce u atributu Contrast doprava se kontrast obrazu zvýší a doleva se kontrast
obrazu sníží.
4. Klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Page 249 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Úprava barev fotografie
> Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Lze vytisknout testovací vzorek obrázku a jas a kontrast nastavit podle vzorku.
1. Zkontrolujte, zda je fotografie, kterou chcete vytisknout, zobrazena ve spodní části
obrazovky.
Poznámka
Podrobnosti o výběru fotografií naleznete v části " Výběr fotografie".
2. Klepněte na tlačítko Color Adjustment... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings).
Zobrazí se dialogové okno Color Adjustment.
3. Klepněte na tlačítko Pattern Print....
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Zobrazí se okno Pattern Print.
4. Vyberte položku Brightness/Contrast v okně Pattern Print.
5. Vyberte Paper Size a Pattern Size.
Poznámka
Před vytištěním vzorku můžete obrázek oříznout. Přesunem bílého rámce v okně Náhled
můžete změnit oblast oříznutí.
Klepnutím na tlačítko Preview... zobrazte náhled tisku v jiném okně, ve kterém můžete před
vytištěním změnit nastavení.
Podrobnosti o okně Pattern Print najdete v nápovědě.
6. Klepněte na tlačítko Print.
Zařízení vytiskne testovací vzorek.
Poznámka
Původní obrázek je vytištěn uprostřed. Jas se zvyšuje zespodu nahoru. Kontrast roste zleva
doprava.
Page 250 of 546 pages
Nastavení jasu a kontrastu pomocí barevných vzorků
Page 251 of 546 pages
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Z vytištěného testovacího vzorku vyberte obrázek s požadovaným jasem a
kontrastem a zadejte hodnoty uvedené pod obrázkem do nastavení Brightness a
Contrast.
9. Klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Nastavení aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Page 252 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro
Nastavení aplikace Easy-PhotoPrint Pro
Tisk fotografií bez ohraničení
Tisk rejstříku fotografií
Tisk stránek kontaktů
Tisk rozšířených informací
Oříznutí fotografií
Tisk s upravenou velikostí tisku
Uložení nastavení tisku
Začátek stránky
Tisk fotografií bez ohraničení
Page 253 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Tisk fotografií bez ohraničení
Tisk fotografií bez ohraničení
Fotografie bez ohraničení lze tisknout výběrem nastavení bez ohraničení v části Layout v okně Nastavení
tiskárny (Printer Settings).
Poznámka
Vyberte rozvržení bez ohraničení a klepnutím na tlačítko Set... zobrazené napravo od nastavení
Layout zobrazte dialogové okno Set Amount of Extension of Borderless Printing, v němž lze nastavit
velikost přesahu papíru. Podrobnosti najdete v nápovědě.
Začátek stránky
Tisk rejstříku fotografií
Page 254 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Tisk rejstříku fotografií
Tisk rejstříku fotografií
Můžete vytisknout rejstřík vybraných fotografií. Rejstřík fotografií zobrazuje miniatury fotografií na jedné
stránce. To usnadňuje správu fotografií.
Chcete-li vytisknout rejstřík, vyberte v nastavení Layout v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings)
možnost Index.
Důležité
Můžete tisknout až 80 obrázků najednou na jednu stránku.
Poznámka
Rejstřík lze tisknout pouze na velikost papíru Letter 8.5"x11", A4 a A3.
Zvolte možnost Index a po klepnutí na tlačítko Set..., které se zobrazí napravo od nastavení Layout,
můžete změnit počet sloupců a řádků nebo můžete přidat záhlaví a zápatí.
Začátek stránky
Tisk stránek kontaktů
Page 255 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Tisk stránek kontaktů
Tisk stránek kontaktů
Rejstřík fotografií lze vytisknout v podobě proužků filmového negativu.
Chcete-li vytisknout stránku kontaktů, vyberte v nastavení Layout v okně Nastavení tiskárny (Printer
Settings) možnost Contact Sheet.
Poznámka
Stránku kontaktů lze tisknout pouze na velikost papíru Letter 8.5"x11" a A4.
Začátek stránky
Tisk rozšířených informací
Page 256 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Tisk rozšířených informací
Tisk rozšířených informací
Zaškrtnete-li políčko Print advanced info v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings), budou vedle
fotografie vytištěny informace o fotografii nebo informace o opravě barev.
Poznámka
Zobrazené druhy informací o fotografii se mohou lišit podle toho, ze které aplikace byla aplikace
Easy-PhotoPrint Pro spuštěna.
Klepnutím na tlačítko
(Advanced Information Settings) můžete upravit zobrazení informací
(poloha tisku, položky atd.) Podrobné informace naleznete v nápovědě.
Informace o fotografii a opravě barev lze tisknout na následující kombinace rozvržení a velikosti
papíru.
Rozvržení
Velikost papíru
Bordered (full)
A4, Letter 8.5"x11", A3, A3+ 13"x19" 329x483mm, 11"x17" 279.4x431.8mm, Art
A4 (Margin 35), Art Letter (Margin 35), Art A3 (Margin 35), Art A3+ 13x19
(Margin 35), 4"x6" 10x15cm, 5"x7" 13x18cm, 4"x8" 101.6x203.2mm, 8"x10"
20x25cm, 10"x12" 25x30cm, 14"x17" 36x43cm
Bordered (x2)
Bordered (x4)
A4, Letter 8.5"x11", A3, A3+ 13"x19" 329x483mm, 11"x17" 279.4x431.8mm, Art
A4 (Margin 35), Art Letter (Margin 35), Art A3 (Margin 35), Art A3+ 13x19
(Margin 35), 8"x10" 20x25cm, 10"x12" 25x30cm, 14"x17" 36x43cm
Index (*)
A4, Letter 8,5"x11"
*Je-li jako Layout vybrána možnost Index, budou vytištěny pouze informace o fotografii.
*Je-li jako Layout vybrána možnost Index, změní se uspořádání obrázků do čtyř sloupců a pěti
řádků.
Chcete-li změnit polohu informací o fotografii pro každý snímek, vyberte snímek a klepněte na
tlačítko
(Change the photo information position for the image).
Začátek stránky
Oříznutí fotografií
Page 257 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Oříznutí fotografií
Oříznutí fotografií
Oříznutí je operace, při které se odstraňují nepotřebné části fotografie.
Klepněte na tlačítko
náhledu.
(Trimming) v okně Náhled tisku (Print Preview) nebo poklepejte na obrázek
Přesuňte bílý rámeček na část, kterou chcete oříznout, a pak klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Chcete-li oblast pro oříznutí přesunout, umístěte kurzor dovnitř bílého rámečku a přetáhněte jej na
nové místo. Tažením za bílé čáry zvětšete nebo zmenšete velikost oblasti oříznutí.
Zaškrtnutím políčka The Rule of Thirds zobrazte bílé přerušované čáry. Chcete-li vytvořit vyváženou
kompozici, umístěte vhodné průsečíky (bílé čtverce) nebo bílé přerušované čáry na hlavní
fotografovaný objekt.
Efekt oříznutí bude použit pouze pro výsledný výtisk. Původní obrázek nebude oříznut.
Začátek stránky
Tisk s upravenou velikostí tisku
Page 258 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Tisk s upravenou velikostí tisku
Tisk s upravenou velikostí tisku
Klepněte na tlačítko
(Specify Print Size) v okně Náhled tisku (Print Preview), chcete-li před tiskem
nastavit velikost tisku a okrajů.
Důležité
Před změnou hodnot v polích Scale, Height apod. v dialogovém okně Set Print Size nastavte volby
Printer, Paper Size a Layout. Pokud provedete změnu nastavení možností Printer, Paper Size nebo
Layout po změně uvedených hodnot, budou obnoveny původní hodnoty.
Chcete-li obnovit původní hodnoty nastavení Scale, Height a dalších nastavení v dialogovém okně
Set Print Size, nastavte počet kopií pod miniaturou na hodnotu 0 a poté opět zadejte počet kopií.
Poznámka
Velikost tisku lze nastavit pouze tehdy, je-li pro Layout zvolena možnost Bordered (full).
Okraje lze nastavit pouze u oříznutého obrázku.
Začátek stránky
Uložení nastavení tisku
Page 259 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z přiloženého aplikačního softwaru > Nastavení aplikace EasyPhotoPrint Pro > Uložení nastavení tisku
Uložení nastavení tisku
Často používané kombinace velikosti papíru, typu média, nastavení barev apod. lze uložit jako uživatelské
profily. Uložené profily lze načíst ze seznamu. To umožňuje tisknout fotografie stále s oblíbeným
nastavením.
Klepnutím na tlačítko Add... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings) zobrazte dialogové okno Add to
Profiles. Zadejte Name a Description a klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Do pole Name lze zadat až 64 znaků.
Jako Name nelze použít slova "Default" a "Custom".
Do pole Description lze zadat až 256 znaků.
Poznámka
Klepnutím na tlačítko Edit/Delete... v okně Nastavení tiskárny (Printer Settings) lze názvy a popisy
upravit nebo odstranit.
Začátek stránky
Tisk z jiného aplikačního softwaru
Page 260 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru
Tisk z jiného aplikačního softwaru
Různé metody tisku
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Přehled ovladače tiskárny
Začátek stránky
Různé metody tisku
Page 261 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku
Různé metody tisku
Tisk s využitím snadného nastavení
Nastavení velikosti a orientace stránky
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Nastavení okraje pro sešití
Tisk bez ohraničení
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Tisk v měřítku
Tisk rozvržené stránky
Tisk plakátu
Tisk brožury
Oboustranný tisk
Tisk razítka nebo pozadí
Uložení nastavení razítka
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Tisk s předním podáváním
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Začátek stránky
Tisk s využitím snadného nastavení
Page 262 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk s
využitím snadného nastavení
Tisk s využitím snadného nastavení
Následující jednoduchý postup je nezbytný ke správnému tisku pomocí této tiskárny:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte často používaný profil
V poli Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) vyberte profil tisku, který je vhodný pro
daný účel.
Po zadání profilu tisku se nastavení Další funkce (Additional Features), Typ média (Media Type) a
Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) automaticky přepnou na přednastavené hodnoty.
3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní
(Standard) nebo Rychlý (Fast).
Důležité
V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.
4. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument vytištěn podle nastaveních, která jsou vhodná pro daný účel.
Důležité
Pokud zaškrtnete políčko Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings)
budou na kartách Rychlé nastavení (Quick Setup), Hlavní (Main), Vzhled stránky (Page Setup) a
Efekty (Effects) uložena všechna nastavení a příště budete moci opět tisknout podle stejných
nastaveních.
Klepnutím na tlačítko Uložit... (Save...) zaregistrujete zadaná nastavení. Pokyny pro nastavení
registrace naleznete v části „ Registrace často používaného profilu tisku “.
Začátek stránky
Nastavení velikosti a orientace stránky
Page 263 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Nastavení velikosti a orientace stránky
Nastavení velikosti a orientace stránky
Velikost a orientace stránky jsou přednostně určeny aplikací. Pokud jsou v nastavení Velikost stránky
(Page Size) a Orientace (Orientation) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) hodnoty velikosti a orientace
stránky stejné jako hodnoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kartě Vzhled stránky (Page
Setup).
Pokud tato nastavení nemůžete určit v aplikaci, postupujte při výběru velikosti a orientaci stránky takto:
Na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) můžete také nastavit volby Velikost stránky (Page Size) a
Orientace (Orientation).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
2. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Vyberte velikost papíru v seznamu Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page Setup).
3. Vyberte nastavení Orientace (Orientation)
V části Orientace (Orientation) vyberte možnost Na výšku (Portrait) nebo Na šířku (Landscape).
Zaškrtněte políčko Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees), pokud chcete původní dokument
vytisknout otočený o 180 stupňů.
4. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Dokument se vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky.
Začátek stránky
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Page 264 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Výchozí nastavení
Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)
Kompletovat (Collate) Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) + Kompletovat (Collate)
Chcete-li zadat počet kopií a pořadí tisku, postupujte takto:
Počet kopií můžete také nastavit na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v položce Počet kopií (Copies) zadejte počet kopií k vytištění.
3. Zadejte pořadí tisku
Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte políčko Tisk od poslední stránky (Print
from Last Page). Pokud tak učiníte, nebudete muset po ukončení tisku řadit stránky do správného
pořadí.
4. Pokud tisknete více kopií pomocí možnosti Počet kopií (Copies), nastavte způsob
kompletování výtisků
Pokud zadáváte více kopií současně, zaškrtněte políčko Kompletovat (Collate).
Pokud chcete tisknout všechny stránky se stejným číslem stránky pohromadě, zrušte zaškrtnutí
tohoto políčka.
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Page 265 of 546 pages
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Vytiskne se zadaný počet kopií v zadaném pořadí.
Důležité
Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci,
upřednostňujte nastavení ovladače tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte
nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v aplikaci i v ovladači
tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo může být zakázáno
určené pořadí tisku.
Je-li v poli Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Brožura (Booklet), jsou políčka Tisk od
poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat (Collate) zobrazena šedě a nejsou
dostupná.
Je-li v poli Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Plakát (Poster), je políčko Tisk od
poslední stránky (Print from Last Page) zobrazeno šedě a není dostupné.
Poznámka
Nastavením možností Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) i Kompletovat (Collate)
můžete tisknout tak, že jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky.
Tato nastavení lze použít v kombinaci s nastaveními Bez ohraničení (Borderless), Normální velikost
(Normal-size), Přizpůsobit velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled), Rozvržení stránky
(Page Layout) a Oboustranný tisk (Duplex Printing).
Začátek stránky
Nastavení okraje pro sešití
Page 266 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Nastavení okraje pro sešití
Nastavení okraje pro sešití
Chcete-li nastavit směr sešívání a šířku okraje pro sešití, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zadejte stranu, která má být sešita
Zkontrolujte umístění okraje pro sešití na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Sešívaná
strana (Staple Side).
Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a
automaticky vybere nejlepší umístění sponky. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu
jinou hodnotu.
3. Nastavte šířky okraje
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...) a nastavte šířku okraje, poté
klepněte na tlačítko OK.
4. Dokončete nastavení
Nastavení okraje pro sešití
Page 267 of 546 pages
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Při provádění tisku jsou data vytištěna se zadaným nastavením sešívané strany a okraje.
Důležité
Možnosti Sešívaná strana (Staple Side) a Zadat okraj... (Specify Margin...) jsou v následujících
případech zobrazeny šedě a nejsou k dispozici:
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybraná možnost Bez ohraničení (Borderless),
Plakát (Poster) nebo Brožura (Booklet).
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybrána možnost V měřítku (Scaled) (Je-li zároveň
vybrána možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing), lze nastavit pouze možnost Sešívaná strana
(Staple Side)).
Začátek stránky
Tisk bez ohraničení
Page 268 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk bez
ohraničení
Tisk bez ohraničení
Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez
okraje. Pokud nepoužijete funkci tisku bez ohraničení, zůstane kolem vytištěných dat okraj. Chcete-li
vytisknout data (například fotografii) bez okraje, vyberte funkci Tisk bez ohraničení.
Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:
Nastavení tisku bez ohraničení
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk bez ohraničení
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Bez ohraničení (Borderless) na kartě
Vzhled stránky (Page Setup).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Po zobrazení okna s nabídkou změny nastavení typu média vyberte typ média ze seznamu a
klepněte na tlačítko OK.
3. Zkontrolujte velikost papíru
Zkontrolujte seznam Velikost stránky (Page Size). Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze
seznamu jinou velikost stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze velikosti, které mohou být použity
pro tisk bez ohraničení.
4. Nastavte velikost přesahu papíru
Tisk bez ohraničení
Page 269 of 546 pages
Podle potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku Velikost přesahu (Amount of Extension).
Posunutím jezdce doprava lze velikost zvýšit, posunutím jezdce doleva lze velikost snížit.
Ve většině případů doporučujeme jezdce nastavit do druhé polohy zprava.
Důležité
Pokud jezdce posunete úplně doprava, mohou se na zadní straně papíru vytvářet rozmazané
inkoustové skvrny.
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Data se na papír vytisknou bez jakéhokoli okraje.
Důležité
Pokud je vybrána velikost stránky, kterou nelze použít pro tisk bez ohraničení, velikost se
automaticky změní na velikost stránky použitelnou pro tisk bez ohraničení.
Tisk bez okrajů lze spustit pouze v případě, že je na kartě Hlavní (Main) v poli Typ média (Media
Type) vybrána některá z následujících možností.
Photo Paper Plus Glossy II
Photo Paper Pro Platinum
Photo Paper Plus Semi-gloss
Matte Photo Paper
Ink Jet Hagaki
Je-li zaškrtnuta možnost Bez ohraničení (Borderless), zobrazí se nastavení Velikost papíru v
tiskárně (Printer Paper Size), Sešívaná strana (Staple Side) a tlačítko Razítko/Pozadí… (Stamp/
Background...) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) šedě a tato nastavení nejsou k dispozici.
Kvalita tisku může být v závislosti na typu použitého média zhoršena nebo může být horní a spodní
část listu zabarvena.
Pokud se poměr výšky a šířky výrazně liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých
velikostí pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu
Zadání velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující
velikost papíru se ovšem nevytiskne. Některé objekty blízko obvodu fotografie mohou na vytištěném
obraze chybět.
Zkuste jednou vytisknout dokument bez ohraničení. Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení
spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost přesahu se sníží posunutím posuvníku Velikost
přesahu (Amount of Extension) doleva.
Důležité
Po zmenšení hodnoty velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně
objevit okraj.
Začátek stránky
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Page 270 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
přizpůsobený velikosti stránky
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Chcete-li vytisknout dokument zvětšený nebo zmenšený tak, aby se přizpůsobil velikosti stránky,
postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk přizpůsobený velikosti stránky
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost
Přizpůsobit velikosti stránky (Fit-to-Page).
3. Vyberte velikost papíru pro data
Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v používané
aplikaci.
4. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen v
tiskárně.
Je-li velikost papíru v tiskárně menší než hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz stránky
bude zmenšen. Je-li velikost papíru v tiskárně větší než velikost stránky, obraz stránky bude zvětšen.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Page 271 of 546 pages
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument zvětšen nebo zmenšen na velikost stránky.
Začátek stránky
Tisk v měřítku
Page 272 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk v
měřítku
Tisk v měřítku
Chcete-li vytisknout dokument se zvětšením nebo zmenšením stránek, postupujte následovně:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk v měřítku
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost V
měřítku (Scaled).
3. Vyberte velikost papíru pro data
Pomocí nastavení Velikost stránky (Page Size) vyberte velikost stránky nastavené v používané
aplikaci.
4. Nastavte měřítko pomocí některé z následujících metod:
Výběrem hodnoty v poli Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)
V seznamu Velikost papíru v tiskárně vyberte jinou hodnotu, než je hodnota pole Velikost stránky.
Je-li velikost papíru v tiskárně menší než hodnota v poli Velikost stránky (Page Size), obraz
stránky bude zmenšen. Je-li velikost papíru v tiskárně větší než velikost stránky, obraz stránky
bude zvětšen.
Tisk v měřítku
Page 273 of 546 pages
Zadejte měřítko
Zadejte hodnotu přímo do pole Měřítko (Scaling).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.
Důležité
Pokud aplikace, ve které jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku,
nakonfigurujte nastavení v aplikaci. Toto nastavení není potřeba konfigurovat také v ovladači
tiskárny.
Je-li vybrána možnost Tisk v měřítku (Scaled), je seznam Sešívaná strana (Staple Side) zobrazen
šedě a není k dispozici (není-li vybrána možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing)).
Poznámka
Volbou možnosti V měřítku (Scaled) změníte tisknutelnou oblast dokumentu.
Začátek stránky
Tisk rozvržené stránky
Page 274 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
rozvržené stránky
Tisk rozvržené stránky
Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.
Při tisku rozvržené stránky postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk rozvržené stránky
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost
Rozvržení stránky (Page Layout).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen v
tiskárně.
Nyní je dokončeno nastavení rozvržení dokumentu zleva doprava.
4. Nastavte počet stránek, které mají být vytištěny na jeden list, a pořadí tisku
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), zadejte následující nastavení v dialogovém
okně Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing), a klepněte na tlačítko OK.
Tisk rozvržené stránky
Page 275 of 546 pages
Stránky (Pages)
Pokud chcete zvýšit počet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte ze seznamu
požadovaný počet stránek.
Pořadí stránek (Page Order)
Pokud chcete změnit pořadí uspořádání stránek, vyberte ikonu ze seznamu požadovaného umístění
stránek.
Ohraničení stránky (Page Border)
Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte toto políčko.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po zahájení tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.
Začátek stránky
Tisk plakátu
Page 276 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
plakátu
Tisk plakátu
Funkce tisku plakátu umožňuje zvětšit obrazová data, rozdělit je na několik stránek a vytisknout tyto
stránky na samostatné listy papíru. Slepením takto vytištěných stránek lze získat tiskovinu velkého
formátu, např. plakát.
Při tisku plakátu postupujte takto:
Nastavení tisku plakátu
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk plakátu
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberte možnost
Plakát (Poster).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen v
tiskárně.
Nyní je dokončeno nastavení tisku plakátu o velikosti 2 x 2 stránky.
4. Nastavte počet rozdělení obrazu a stránky, které se budou tisknout.
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), poté v dialogovém okně Tisk plakátu
Tisk plakátu
Page 277 of 546 pages
(Poster Printing) zadejte následující nastavení a klepněte na tlačítko OK.
Rozdělení obrazu (Image Divisions)
V seznamu Rozdělení obrazu (Image Divisions) vyberte počet částí (svislé x vodorovné). Se
zvýšením počtu rozdělení roste počet listů, na které se obraz tiskne, což umožňuje vytvořit větší
plakát.
Tisk „Odstřihnout/Slepit“ na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)
Chcete-li vynechat slova "Odstřihnout" a "Slepit", zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Důležité
Je-li použit 64bitový ovladač tiskárny, není tato funkce k dispozici.
Tisk čar „Odstřihnout/Slepit“ na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Chcete-li vynechat dělicí čáry, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Stránky (Pages)
Chcete-li znovu vytisknout jen určité stránky, zadejte číslo stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li
tisknout více stránek, zadejte čísla požadovaných stránek. Čísla stránek oddělujte čárkami nebo
pomlčkou.
Poznámka
Také můžete zadat rozsah stránek klepnutím na stránky v náhledu nastavení.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument rozdělen na několik stránek.
Po vytištění všech stránek plakátu vytvořte plakát slepením všech stránek dohromady.
Tisk pouze vybraných stránek
Pokud během tisku začne docházet nebo zcela dojde inkoust, můžete pomocí následujícího postupu
vytisknout stránky, které ještě potřebujete:
1. Nastavte rozsah stránek
V náhledu nastavení v levé části karty Vzhled stránky (Page Setup) postupně klepněte na stránky,
které se nemají tisknout.
Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstraněny a zobrazují se pouze stránky, které se mají
tisknout.
Tisk plakátu
Page 278 of 546 pages
Poznámka
Chcete-li odstraněné stránky zobrazit, znovu na ně klepněte.
Klepnutím pravým tlačítkem na náhled nastavení vyberete možnost Vytisknout všechny stránky
(Print all pages) nebo Odstranit všechny stránky (Delete all pages).
2. Dokončete nastavení
Po dokončení výběru stránek klepněte na tlačítko OK.
Po zahájení tisku budou vytištěny pouze vybrané stránky.
Důležité
Pokud je vybrána možnost Tisk plakátu (Poster), zobrazí se zaškrtávací políčka Oboustranný tisk
(Duplex Printing) a Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) a seznam Sešívaná strana
(Staple Side) šedě a nejsou k dispozici.
Protože při tisku plakátu se dokument zvětší, může se stát, že výsledek tisku bude hrubý.
Začátek stránky
Tisk brožury
Page 279 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
brožury
Tisk brožury
Funkce tisku brožury umožňuje tisknout data ve tvaru vhodném pro přeložení. Data se tisknout na obě
strany papíru. Tento typ tisku zaručí kompletování stránek ve správném pořadí podle jejich čísel tak, aby
mohly být přeloženy a uprostřed sešity.
Při tisku brožury postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk brožury
Ze seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Brožura (Booklet) na kartě Vzhled
stránky (Page Setup).
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna.
3. Vyberte požadovanou velikost papíru
V seznamu Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) vyberte velikost papíru, který je vložen v
tiskárně.
4. Určete okraj pro sešívání a jeho šířku
Klepněte na tlačítko Zadat... (Specify...), v dialogovém okně Tisk brožury (Booklet Printing) určete
následující nastavení a klepněte na tlačítko OK.
Tisk brožury
Page 280 of 546 pages
Okraj pro sešití (Margin for stapling)
Určete, na které straně má být okraj pro sešití po přeložení brožury.
Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)
Chcete-li ponechat jednu stranu listu prázdnou, zaškrtněte políčko Vložit prázdnou stránku (Insert
blank page) a vyberte stranu, kterou chcete ponechat prázdnou.
Okraj (Margin)
Zadejte šířku okraje. Zadaná vzdálenost od středu papíru bude udávat okraj pro jednu stránku.
Ohraničení stránky (Page Border)
Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte políčko Ohraničení stránky
(Page Border).
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Když spustíte tisk, dokument se vytiskne na jednu stranu listu papíru. Po dokončení tisku na jednu
stranu papíru vložte papír zpět do tiskárny podle zobrazené zprávy a klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení tisku na druhou stranu papíru listy uprostřed přeložte a vytvořte brožuru.
Důležité
Brožura (Booklet) nemůže být vybrána, jestliže je v části Typ média (Media Type) zvolen jiný papír než
Běžný papír (Plain Paper).
Je-li vybrána možnost Brožura (Booklet), potom budou možnosti Oboustranný tisk (Duplex Printing),
Sešívaná strana (Staple Side), Tisk od poslední stránky (Print from Last Page) a Kompletovat
(Collate) zobrazeny šedě a nebudou dostupné.
Poznámka
Razítko a pozadí se nevytisknou na prázdné listy vložené pomocí funkce tisku brožury Vložit
prázdnou stránku (Insert blank page).
Začátek stránky
Oboustranný tisk
Page 281 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Oboustranný tisk
Oboustranný tisk
Postup pro tisk dat na obě strany papíru:
Oboustranný tisk můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte oboustranný tisk
Zaškrtněte políčko Oboustranný tisk (Duplex Printing) na kartě Vzhled stránky (Page Setup).
3. Vyberte rozvržení
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Normální velikost (Normal-size) (nebo
Přizpůsobit velikosti stránky (Fit-to-Page), V měřítku (Scaled) nebo Rozvržení stránky (Page Layout)).
4. Zadejte stranu, která má být sešita
Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a
automaticky vybere nejlepší možnost volby Sešívaná strana (Staple Side) Pokud chcete nastavení
změnit, vyberte ze seznamu jinou hodnotu.
5. Nastavte šířky okraje
V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...) a nastavte šířku okraje, poté
klepněte na tlačítko OK.
6. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Oboustranný tisk
Page 282 of 546 pages
Když spustíte tisk, dokument se vytiskne na jednu stranu listu papíru. Po dokončení tisku na jednu
stranu papíru vložte papír zpět do tiskárny podle zobrazené zprávy a klepněte na tlačítko OK.
Dokument se bude tisknout na opačné strany papíru.
Důležité
Funkce Oboustranný tisk (Duplex Printing) není dostupná v následujících případech:
V seznamu Typ média (Media Type) je vybráno jiné médium než Běžný papír (Plain Paper).
V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybraná možnost Plakát (Poster).
Je-li v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Brožura (Booklet), potom budou
možnosti Oboustranný tisk (Duplex Printing) a Sešívaná strana (Staple Side) zobrazeny šedě a
nebudou dostupné.
Poznámka
Pokud se při oboustranném tisku budou na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové
skvrny, použijte funkci Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning) na kartě Údržba (Maintenance).
Začátek stránky
Tisk razítka nebo pozadí
Page 283 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
razítka nebo pozadí
Tisk razítka nebo pozadí
Je-li použit 64bitový ovladač tiskárny, není tato funkce k dispozici.
Funkce Razítko (Stamp) umožňuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu přes data dokumentu nebo
pod nimi. Můžete rovněž vytisknout datum, čas a uživatelské jméno. Funkce Pozadí (Background)
umožňuje vytisknout světlý obrázek pod daty dokumentu.
Chcete-li vytisknout razítko nebo pozadí, postupujte takto:
Tisk razítka
Razítka „DŮVĚRNÉ“, „DŮLEŽITÉ“ a další razítka, která jsou v podnicích často používána, jsou již
registrována.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...)
Otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
3. Vyberte razítko
Zaškrtněte políčko Razítko (Stamp) a v seznamu vyberte požadované razítko.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně karty Vzhled stránky (Page Setup).
Tisk razítka nebo pozadí
Page 284 of 546 pages
4. Nastavte podrobnosti razítka
V případě potřeby proveďte následující nastavení a poté klepněte na tlačítko OK.
Razítko umístit přes text (Place stamp over text)
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout razítko přes text dokumentu.
Poznámka
V částech, kde se razítko a data dokumentu překrývají, se vytiskne přednostně razítko, protože
razítko se tiskne přes data dokumentu. V případě, že políčko Razítko umístit přes text (Place
stamp over text) nezaškrtnete, vytiskne se razítko za data dokumentu a v závislosti na použité
aplikaci se může stát, že v překrývajících se částech bude část razítka skrytá.
Razítko jen na první stránce (Stamp first page only)
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce.
Tlačítko Vlastní razítko... (Define Stamp...)
Chcete-li změnit text razítka, bitovou mapu nebo umístění, klepněte sem (viz část Uložení nastavení
razítka).
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna s určeným razítkem.
Tisk pozadí
1. Vyberte pozadí, jehož nastavení chcete změnit
Na ukázku jsou připraveny dva soubory bitových map.
2. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...)
Otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
3. Vyberte pozadí
Zaškrtněte políčko Pozadí (Background) a vyberte v seznamu požadované pozadí.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně karty Vzhled stránky (Page Setup).
4. Nastavte podrobnosti pozadí
V případě potřeby proveďte následující nastavení a poté klepněte na tlačítko OK.
Pozadí jen na první stránce (Background first page only)
Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce.
Tlačítko Vybrat pozadí... (Select Background...)
Chcete-li použít jiný soubor bitové mapy nebo změnit rozvržení či hustoty pozadí, klikněte sem (viz
část Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí ).
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna se zadaným pozadím.
Důležité
Pokud je vybráno políčko Tisk bez ohraničení (Borderless), bude tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...) zobrazeno šedě a nebude dostupné.
Poznámka
Razítko a pozadí se nevytisknou na prázdné listy vložené pomocí funkce tisku brožury Vložit
prázdnou stránku (Insert blank page).
Příbuzná témata
Tisk razítka nebo pozadí
Page 285 of 546 pages
Uložení nastavení razítka
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Začátek stránky
Uložení nastavení razítka
Page 286 of 546 pages
Příručka pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk
razítka nebo pozadí > Uložení nastavení razítka
Uložení nastavení razítka
Je-li použit 64bitový ovladač tiskárny, není tato funkce k dispozici.
Můžete vytvořit a uložit nové razítko. Můžete rovněž změnit a zaregistrovat některá nastavení existujících
razítek. Nepotřebná razítka lze kdykoli odstranit.
Při registraci nového razítka postupujte takto:
Registrace nového razítka
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...)
Otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
3. Klepněte na tlačítko Vlastní razítko... (Define Stamp...)
Otevře se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings).
Uložení nastavení razítka
Page 287 of 546 pages
4. Konfigurujte razítko a zároveň sledujte jeho náhled
Karta Razítko (Stamp)
V nastavení Typ razítka (Stamp Type) vyberte možnost Text, Bitová mapa (Bitmap) nebo Datum/
čas/uživatelské jméno (Date/Time/User Name).
Při registraci možnosti Text musí být znaky již zadány v poli Text razítka (Stamp Text). Podle
potřeby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost (Size) a
Obrys (Outline). Po klepnutí na tlačítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu razítka,
ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný).
Pokud jste vybrali možnost Bitová mapa (Bitmap), klepněte na tlačítko Vybrat soubor... (Select
File...) a vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete použít. Podle potřeby upravte
nastavení Velikost (Size) a Průhledná bílá oblast (Transparent white area).
Pokud jste vybrali možnost Datum/čas/uživatelské jméno (Date/Time/User Name), zobrazí se
v části Text razítka (Stamp Text) datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytištěného objektu.
V případě potřeby upravte nastavení Písmo TrueType (TrueType Font), Styl (Style), Velikost
(Size) a Obrys (Outline). Po klepnutí na tlačítko Vybrat barvu... (Select Color...) lze vybrat barvu
razítka, ale výsledný tisk bude monochromatický (jednobarevný).
Důležité
Je-li vybrána možnost Datum/čas/uživatelské jméno (Date/Time/User Name), bude pole
Text razítka (Stamp Text) zobrazeno šedě.
Karta Umístění (Placement)
Vyberte polohu razítka v seznamu Poloha (Position). V seznamu Poloha (Position) můžete také
vybrat možnost Uživatelská (Custom) a zadat souřadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a Pol. raz.
y (Y-Position).
Razítko lze přemístit také přetažením v okně náhledu.
Chcete-li změnit úhel pozice razítka, přímo zadejte hodnotu do pole Orientace (Orientation).
5. Uložte razítko
Klepněte na kartu Uložit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a
klepněte na tlačítko Uložit (Save).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
6. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp).
Změna a registrace některých nastavení razítek
1. Vyberte razítko, jehož nastavení chcete změnit
Uložení nastavení razítka
Page 288 of 546 pages
V dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background) zaškrtněte políčko Razítko (Stamp) a poté v
seznamu Razítko (Stamp) vyberte název razítka, které chcete změnit.
2. Klepněte na tlačítko Vlastní razítko... (Define Stamp...)
Otevře se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings).
3. Konfigurujte razítko a zároveň sledujte jeho náhled
4. Uložte razítko
Na kartě Uložit nastavení (Save settings) klepněte na tlačítko Uložit s přepsáním (Save overwrite).
Pokud chcete uložit razítko s jiným názvem, napište nový název do pole Název (Title) a klepněte na
tlačítko Uložit (Save).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
Registrovaný název se zobrazí v seznamu Razítko (Stamp).
Odstranění nepotřebného razítka
1. V dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepněte na tlačítko Vlastní
razítko... (Define Stamp...).
Otevře se dialogové okno Nastavení razítka (Stamp Settings).
2. Vyberte razítko, které chcete odstranit
Na kartě Uložit nastavení (Save settings) v seznamu Razítka (Stamps) vyberte název razítka, která
chcete odstranit. Poté klepněte na tlačítko Odstranit (Delete).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
Začátek stránky
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Page 289 of 546 pages
Příručka pro pokročilé uživatele (Advanced Guide) > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé
metody tisku > Tisk razítka nebo pozadí > Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Je-li použit 64bitový ovladač tiskárny, není tato funkce k dispozici.
Můžete zvolit soubor bitové mapy a uložit jej jako nové pozadí. Můžete rovněž změnit a zaregistrovat
některá nastavení existujících pozadí. Nepotřebná pozadí lze kdykoli odstranit.
Při registraci obrazových dat, která mají být použita jako pozadí, postupujte takto:
Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
2. Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko Razítko/Pozadí... (Stamp/
Background...)
Otevře se dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
3. Klepněte na tlačítko Vybrat pozadí... (Select Background...)
Otevře se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings).
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Page 290 of 546 pages
4. Vyberte soubor s obrázkem, který chcete zaregistrovat jako pozadí
Klepněte na tlačítko Vybrat soubor... (Select File...). Vyberte cílová data obrázku (soubor bitové mapy)
a klepněte na tlačítko Otevřít (Open).
5. S pomocí okna náhledu určete následující nastavení
Metoda rozvržení (Layout Method)
Vyberte způsob umístění obrazových dat pozadí.
Vyberete-li možnost Uživatelská (Custom), můžete zadat souřadnice do polí Pol. raz. x (X-Position) a
Pol. raz. y (Y-Position).
Polohu pozadí lze také změnit přímo přetažením obrázku v okně náhledu.
Intenzita (Intensity)
Pomocí posuvníku Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu obrazových dat pozadí. Posunutím
posuvníku doleva obraz zesvětlíte. Posunutím posuvníku doprava obraz ztmavíte. Pro tisk pozadí s
původní intenzitou bitové mapy posuňte posuvník do polohy zcela vpravo.
6. Uložte pozadí
Klepněte na kartu Uložit nastavení (Save settings), zadejte nový název razítka do pole Název (Title) a
klepněte na tlačítko Uložit (Save).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
7. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název.
Změna a uložení některých nastavení pozadí
1. Vyberte pozadí, jehož nastavení chcete změnit
V dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background) zaškrtněte políčko Pozadí (Background) a v
seznamu Pozadí (Background) vyberte název pozadí, které chcete změnit.
2. Klepněte na tlačítko Vybrat pozadí... (Select Background...)
Otevře se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings).
3. Za sledování náhledu upravte nastavení na kartě Pozadí (Background)
4. Uložte pozadí
Na kartě Uložit nastavení (Save settings) klepněte na tlačítko Uložit s přepsáním (Save overwrite).
Pokud chcete uložit pozadí s jiným názvem, napište nový název do pole Název (Title) a klepněte na
tlačítko Uložit (Save).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Uložení obrazových dat pro použití jako pozadí
Page 291 of 546 pages
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
V seznamu Pozadí (Background) se zobrazí zaregistrovaný název.
Odstranění nepotřebného pozadí
1. V dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background) klepněte na tlačítko Vybrat
pozadí... (Select Background...)
Otevře se dialogové okno Nastavení pozadí (Background Settings).
2. Vyberte pozadí, které chcete odstranit
Vyberte název pozadí, které chcete odstranit, ze seznamu Pozadí (Backgrounds) na kartě Uložit
nastavení (Save settings) a klepněte na tlačítko Odstranit (Delete).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK. Opět se otevře dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background).
Začátek stránky
Tisk s předním podáváním
Page 292 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Tisk s
předním podáváním
Tisk s předním podáváním
Pokud tisknete na tlustý papír (např. umělecký papír), podávejte papír z přední přihrádky tiskárny.
Pokyny pro nastavení papíru v přední přihrádce naleznete v uživatelské příručce.
Při tisku s podáváním papíru z přední přihrádky postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte typ média
Na kartě Hlavní (Main) vyberte v seznamu Typ média (Media Type) typ média vložený do přední
přihrádky.
Po zobrazení zprávy o změně zdroje papíru klepněte na tlačítko OK. Zdroj papíru (Paper Source) se
pak změní na Přední přihrádka (Front Tray).
3. Vyberte zdroj papíru
Na kartě Hlavní (Main tab) vyberte v seznamu Zdroj papíru (Paper Source) možnost Přední přihrádka
(Front Tray).
4. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Klepněte na kartu Vzhled stránky (Page Setup) a v seznamu Velikost stránky (Page Size) vyberte
stejnou velikost papíru, jaká byla nastavena v aplikaci.
Tisk s předním podáváním
Page 293 of 546 pages
Poznámka
Pokud je na kartě Hlavní (Main) v seznamu Typ média (Media Type) vybraná některá z možností
Fine Art "Photo Rag", Fine Art "Museum Etching", Fine Art Premium Matte, Jiný papír Fine Art
(Other Fine Art Paper), Canvas nebo Karton (Board Paper), vyberte v seznamu Velikost stránky
(Page Size) možnost Art XX (Margin 35).
5. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku začne tiskárna podávat papír z přední přihrádky.
Vložte papír do přední přihrádky podle pokynů v zobrazené zprávě.
Důležité
Pokud je na kartě Hlavní (Main tab) v seznamu Typ média (Media Type) vybraná možnost Fine Art
"Museum Etching", Fine Art Premium Matte, Canvas nebo Karton (Board Paper), je Zdroj papíru
(Paper Source) nastaven na hodnotu Přední přihrádka (Front Tray) a nelze jej změnit.
Pokud je na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Velikost stránky (Page Size) vybraná
možnost L 89x127mm, nelze spustit tisk s předním podáváním.
Pokud je na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána
možnost Oboustranný tisk (Duplex Printing), nelze provést tisk s předním podáváním.
Pokud jste na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Velikost stránky (Page Size) vybrali
možnost 36x43cm 14"x17" (14"x17" 36x43cm), v seznamu Zdroj papíru (Paper Source) vyberte vždy
možnost Přední přihrádka (Front Tray).
Poznámka
Monitor stavu Canon IJ umožňuje zobrazit pokyny pro tisk s předním podáváním.
Klepnutím na položku Zobrazit stav tiskárny... (View Printer Status...) na kartě Údržba (Maintenance)
zobrazte Monitor stavu. V nabídce Možnosti (Option) klepněte na příkaz Zobrazit hlášení Rádce
(Display Guide Message) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Tisk s předním podáváním (Front
Feed Printing).
Při použití funkce Tisk s předním podáváním se zobrazí průvodce.
Začátek stránky
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Page 294 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Výsledky tisku můžete zobrazit a zkontrolovat před vytištěním.
Chcete-li zobrazit výsledný tisk před tiskem, postupujte takto:
Zobrazení výsledků tisku můžete také nastavit na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
2. Nastavte náhled
Na kartě Hlavní (Main) zaškrtněte políčko Náhled před tiskem (Preview before printing).
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Před tiskem se spustí aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ a zobrazí se výsledek tisku.
Příbuzné téma
Náhled tiskárny Canon IJ
Začátek stránky
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Page 295 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku >
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Pokud nelze vybrat velikost papíru v nastavení Velikost stránky (Page Size), můžete určit výšku a šířku
papíru. Taková velikost papíru se nazývá uživatelská velikost.
Chcete-li zadat uživatelskou velikost papíru, postupujte takto:
Uživatelskou velikost papíru můžete také nastavit v části Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size) na
kartě Rychlé nastavení (Quick Setup).
1. Nastavte uživatelskou velikost papíru v aplikačním softwaru
Pomocí funkce pro nastavení velikosti papíru v aplikaci zadejte uživatelskou velikost papíru.
Důležité
Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje funkci pro zadávání
hodnot výšky a šířky, zadávejte hodnoty pomocí této aplikace. Pokud softwarová aplikace,
pomocí které byl dokument vytvořen, takovou funkci neobsahuje nebo pokud se dokument
netiskne správně, zadávejte hodnoty pomocí ovladače tiskárny.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
3. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v seznamu Velikost stránky (Page Size) vyberte možnost
Uživatelská... (Custom...).
Otevře se dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size).
4. Nastavte uživatelskou velikost papíru v aplikačním softwaru
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
Page 296 of 546 pages
Vyberte Jednotky (Units) a zadejte velikost používaného papíru do polí Výška (Height) a Šířka (Width).
Poté klepněte na tlačítko OK.
5. Dokončete nastavení
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna podle zadané velikosti papíru.
Důležité
Pokud k tisku používáte vlastní velikost papíru, v dialogovém okně Uživatelská velikost papíru
(Custom Paper Size) zadejte správně jeho velikost.
Pokud se při použití zadané velikosti papíru zobrazí chybová zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka
Rozpoznat šířku papíru (Detect Paper Width) v dialogovém okně Uživatelská nastavení (Custom
Settings) na kartě Údržba (Maintenance).
Příbuzné téma
Změna provozního režimu tiskárny
Začátek stránky
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Page 297 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení tónu
Nastavení opravy barev
Optimální fotografický tisk obrazových dat
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Tisk pomocí profilů ICC
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Simulace ilustrace
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Reprezentace obrazových dat technologií Vivid Colors
Vyhlazení hrubých obrysů
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Snížení fotografického šumu
Začátek stránky
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Page 298 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Můžete nastavit úroveň kvality tisku a metodu tisku polotónů.
Chcete-li nastavit úroveň kvality tisku nebo metodu tisku polotónů, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
Na kartě Hlavní (Main) v části Kvalita tisku (Print Quality) vyberte možnost Uživatelská (Custom) a
klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Uživatelská (Custom).
3. Nastavení kvality tisku a metody vyjádření polotónů
Úroveň kvality vyberte přesunutím posuvníku Kvalita (Quality).
Vyberte možnost Polotóny (Halftoning) a klepněte na tlačítko OK.
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Page 299 of 546 pages
Poznámka
Polotóny odpovídají barevným odstínům od nejtmavší do nejsvětlejší barvy.
Tiskárna nahrazuje barevné odstíny sadou malých bodů vyjadřujících polotóny. Ditrování
(Dither) vyjadřuje polotóny uspořádáním bodů podle určitých pravidel. Difúze (Diffusion)
vyjadřuje polotóny náhodným umístěním bodů. Pokud vyberete možnost Automaticky (Auto),
data se vytisknou pomocí optimální metody tisku polotónů v závislosti na vybrané kvalitě tisku.
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím zadané metody tisku polotónů.
Důležité
V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku a metody
polotónů vybrat.
Poznámka
Pokud se část objektu nevytiskne, může být problém vyřešen vybráním metody Difúze (Diffusion) pro
možnost Polotóny (Halftoning).
Příbuzná témata
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Page 300 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Chcete-li barevný dokument vytisknout monochromaticky (jednobarevně), postupujte takto:
Tisk v odstínech šedi můžete také nastavit v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte tisk v odstínech šedi
Na kartě Hlavní (Main) zaškrtněte políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing).
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument převeden do odstínu šedi. To umožní vytisknout dokument
monochromaticky.
Důležité
Pokud je zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), ovladač tiskárny zpracovává
data obrázku tak, jako by byla ve formátu sRGB. V tomto případě se mohou barvy skutečně vytištěné
lišit od barev původního obrázku
Chcete-li použít funkci tisku v odstínech šedi k vytištění dat ve formátu Adobe RGB, převeďte data
pomocí vhodného softwaru do formátu sRGB.
Poznámka
Při použití funkce Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) může být kromě černého inkoustu
použito i malé množství šedého inkoustu nebo barevných inkoustů.
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Page 301 of 546 pages
Příbuzné téma
Nastavení tónu
Začátek stránky
Nastavení tónu
Page 302 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení tónu
Nastavení tónu
Při tisku černobílých fotografií lze dosahovat chladných efektů studenými barvami a teplých efektů teplými
barvami.
Možnost Tón (Tone) je nastavena
na hodnotu Stud. (Cool)
Možnost Tón (Tone) je
nastavena na standardní
Položka Tón (Tone) je nastavena
na hodnotu Teplý (Warm)
Chcete-li upravit nastavení tónu, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte typ média
Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.
3. Nastavte tisk v odstínech šedi
Zaškrtněte políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing).
4. Zvolte ruční nastavení barev
V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko
Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
5. Nastavení monochromatických tónů
Posunutím jezdce Tón (Tone) doprava zintenzivníte teplé barvy (Teplý (Warm)), posunutím jezdce
doleva zintenzivníte studené barvy (Stud. (Cool)).
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Po nastavení tónů klepněte na tlačítkoOK.
Nastavení tónu
Page 303 of 546 pages
6. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Barevný dokument bude převeden do odstínů šedi s upravenými tóny. To umožní vytisknout
dokument monochromaticky.
Poznámka
Jestliže jsou při tisku černobílých fotografií v horní a dolní části papíru patrné bílé pruhy, nastavte v
aplikačním softwaru horní a dolní okraj nejméně 45 mm (1,77 palců) a poté fotografii vytiskněte.
Příbuzná témata
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Nastavení opravy barev
Page 304 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení opravy barev
Nastavení opravy barev
Můžete zadat způsob opravy barev vhodný pro typ dokumentu, který chcete vytisknout.
Ovladač tiskárny normálně upravuje barvy prostřednictvím aplikace Canon Digital Photo Color, takže data
jsou tištěna pomocí odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů. Tato metoda je vhodná pro tisk dat
formátu sRGB.
Chcete-li tisknout s efektivním použitím dat barevného prostoru sRGB nebo Adobe RGB, vyberte možnost
ICM. Chcete-li tiskový profil ICC určit pomocí aplikace, vyberte možnost Žádné (None).
Chcete-li určit nastavení Oprava barev (Color correction), postupujte takto:
Opravu barev můžete nastavit také na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) výběrem možnosti Ruční
úprava Barva / Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment) v části Další funkce (Additional Features).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zvolte ruční nastavení barev
Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual)
a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
3. Vyberte opravu barev
Klepněte na kartu Soulad (Matching), vyberte nastavení Oprava barev (Color Correction) vhodné pro
daný účel a klepněte na tlačítko OK.
Nastavení opravy barev
Page 305 of 546 pages
Párování ovladače (Driver Matching)
Pomocí aplikace Canon Digital Photo Color můžete vytisknout data sRGB pomocí barevných
odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů.
Výchozí nastavení opravy barev je Párování ovladače (Driver Matching).
ICM
Můžete tisknout při efektivním použití dat barevného prostoru sRGB nebo Adobe RGB.
Žádný (None)
Ovladač tiskárny neprovádí nastavení barev. Tuto hodnotu vyberte v případě, že zadáváte samostatně
vytvořený tiskový profil ICC nebo tiskový profil ICC pro speciální papír od společnosti Canon v
aplikaci pro tisk dat.
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím zadané metody nastavení barev.
Důležité
Je-li v aplikaci zakázána funkce ICM, nebude v nastavení Oprava barev (Color Correction) dostupná
možnost ICM a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně vytisknout obrazová data.
Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), potom se
funkce Oprava barev (Color Correction) zobrazí šedě a není dostupná.
Příbuzná témata
Optimální fotografický tisk obrazových dat
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Tisk pomocí profilů ICC
Začátek stránky
Optimální fotografický tisk obrazových dat
Page 306 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení opravy barev > Optimální fotografický tisk obrazových dat
Optimální fotografický tisk obrazových dat
Při tisku obrázků pořízených digitálními fotoaparáty se tóny tištěných barev někdy jeví odlišně od tónů na
skutečném obrázku nebo od tónů zobrazených na monitoru.
Aby se výsledky tisku co nejvíce přiblížily požadovaným tónům barev, musíte vybrat metodu tisku, která je
nejvhodnější pro použitou softwarovou aplikaci nebo pro daný účel.
Správa barev
Zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, skenery, monitory nebo tiskárny, zpracovávají barvy různými
způsoby. Správa barev (soulad barev) je metoda, která spravuje barvy závislé na zařízení jako společný
barevný prostor. V operačním systému Windows je integrován systém správy barev nazývaný ICM.
Jako společný barevný prostor je často používán prostor Adobe RGB nebo sRGB. Prostor Adobe RGB
obsahuje širší barevný prostor než prostor sRGB.
Profily ICC převádějí barvy závislé na zařízení do společného barevného prostoru.
Použitím profilu ICC a provedením správy barev můžete barevný prostor obrazových dat převést do oblasti
reprodukce barev, kterou je tiskárna schopná vyjádřit.
Poznámka
Obrázky jsou obvykle uloženy ve formátu JPEG. Některé digitální fotoaparáty umožňují uložit obrázky
ve formátu RAW. Obrázek uložený ve formátu RAW je potřeba vykreslit pomocí počítače. Pomocí
speciálního softwaru lze do souboru RAW vložit značku vstupního profilu ICC.
Výběr vhodné metody tisku pro určitá obrazová data
Doporučená metoda tisku závisí na barevném prostoru (Adobe RGB nebo sRGB) obrazových dat nebo
na použité aplikaci. Existují dvě typické metody tisku. Zkontrolujte barevný prostor (Adobe RGB nebo
sRGB) obrazových dat a používanou aplikaci a potom vyberte metodu tisku vhodnou pro daný účel.
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Popisuje postup tisku dat sRGB pomocí funkce opravy barev v ovladači tiskárny.
Tisk pomocí aplikace Canon Digital Photo Color
Tiskárna tiskne data v barevných odstínech, kterým dává přednost většina uživatelů, reprodukuje barvy
původního obrázku a vytváří trojrozměrné efekty a výrazné ostré kontrasty.
Tisk s přímým použitím výsledků úprav a retušování v softwarové aplikaci
Tiskárna při tisku zvýrazní jemný barevný rozdíl mezi tmavými a světlými oblastmi a nejtmavší a
nejsvětlejší oblasti ponechá beze změny.
Tiskárna při tisku použije výsledky jemných úprav, jako jsou jemné úpravy jasu provedené pomocí
softwarové aplikace.
Tisk pomocí profilů ICC
Popisuje postup tisku s efektivním použitím barevného prostoru Adobe RGB nebo sRGB.
Chcete-li tisknout pomocí společného barevného prostoru, je potřeba softwarovou aplikaci a ovladač
tiskárny nastavit tak, aby se správa barev shodovala se vstupním profilem ICC obrazových dat.
Postup nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k tisku.
Začátek stránky
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Page 307 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení opravy barev > Nastavení barev v ovladači tiskárny
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Zadáním funkce opravy barev v ovladači tiskárny můžete tisknout data formátu sRGB s barevnými tóny,
které upřednostňuje většina uživatelů (použitím aplikace Canon Digital Photo Color).
Pokud tisknete pomocí aplikačního softwaru, který dokáže identifikovat profily ICC a umožňuje je určit,
použijte tiskový profil ICC v aplikačním softwaru a vyberte nastavení správy barev.
Postup pro nastavení barev v ovladači tiskárny:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte typ média
Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.
3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní
(Standard) nebo Rychlý (Fast).
Důležité
V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.
4. Zvolte ruční nastavení barev
V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko
Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
5. Vyberte opravu barev
Klepněte na kartu Soulad (Matching) a v seznamu Oprava barev (Color Correction) vyberte možnost
Párování ovladače (Driver Matching).
Nastavení barev v ovladači tiskárny
Page 308 of 546 pages
6. Nastavte barevný režim
Tisk pomocí aplikace Canon Digital Photo Color:
Vyberte možnost Standardní (Standard).
Tiskárna tiskne data v barevných odstínech, kterým dává přednost většina uživatelů, reprodukuje
barvy původního obrázku a vytváří trojrozměrné efekty a výrazné ostré kontrasty.
Tisk dat s přímým použitím výsledků úprav a retušování v softwarové aplikaci:
Vyberte možnost Lineární tón (Linear Tone).
Tiskárna při tisku zvýrazní jemný barevný rozdíl mezi tmavými (černými) a světlými (bílými)
oblastmi a nejtmavší (nejčernější) a nejsvětlejší (nejbělejší) oblasti ponechá beze změny.
Tiskárna při tisku použije výsledky jemných úprav, jako jsou jemné úpravy jasu provedené
pomocí softwarové aplikace.
7. Nastavte ostatní položky
V případě potřeby klepněte na kartu Nastavení barev (Color Adjustment) a upravte vyvážení barev
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow) a upravte nastavení Jas (Brightness), Intenzita
(Intensity) a Kontrast (Contrast) a poté klepněte na tlačítko OK.
8. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Během tisku dat bude ovladač tiskárny upravovat barvy.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Tisk pomocí profilů ICC
Page 309 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení opravy barev > Tisk pomocí profilů ICC
Tisk pomocí profilů ICC
Je-li v obrazových datech určen vstupní profil ICC, můžete při tisku efektivně využít barevný prostor dat
(Adobe RGB nebo sRGB).
Postup pro nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k
tisku.
Určení profilu ICC v aplikaci a tisk dat
Pokud tisknete výsledky úprav a retušování v aplikaci Adobe Photoshop, Canon Digital Photo
Professional nebo jakékoli jiné aplikaci, která umožňuje zadat vstupní a tiskový profil ICC, efektivně při
tisku využíváte barevný prostor vstupního profilu ICC zadaného v obrazových datech.
Chcete-li použít tuto metodu tisku, vyberte v aplikaci položky správy barev a zadejte v obrazových datech
vstupní a tiskový profil ICC.
Položky správy barev v aplikaci vyberte i v případě, že při tisku používáte vlastní tiskový profil ICC nebo
tiskový profil ICC určený pro speciální papír Canon z aplikace.
Pokyny naleznete v příručce k aplikaci, kterou používáte.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte typ média
Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.
3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní
(Standard) nebo Rychlý (Fast).
Důležité
V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.
4. Zvolte ruční nastavení barev
V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko
Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
Tisk pomocí profilů ICC
Page 310 of 546 pages
5. Vyberte opravu barev
Klepněte na kartu Soulad (Matching) a v seznamu Oprava barev (Color Correction) vyberte možnost
Žádné (None).
6. Nastavte ostatní položky
V případě potřeby klepněte na kartu Nastavení barev (Color Adjustment) a upravte vyvážení barev
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow) a upravte nastavení Jas (Brightness), Intenzita
(Intensity) a Kontrast (Contrast) a poté klepněte na tlačítko OK.
7. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.
Zadání profilu ICC v ovladači tiskárny a následný tisk
Pokud tisknete z aplikace, která nedokáže rozpoznat vstupní profily ICC nebo umožňuje zadat vstupní
profil ICC, tiskne tiskárna pomocí barevného prostoru vstupního profilu ICC v datech. Při tisku dat
formátu Adobe RGB můžete data vytisknout v barevném prostoru Adobe RGB i tehdy, pokud aplikační
software nepodporuje prostor Adobe RGB.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vyberte typ média
Z nabídky Typ média (Media Type) na kartě Hlavní (Main) vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.
Tisk pomocí profilů ICC
Page 311 of 546 pages
3. Vyberte požadovanou kvalitu tisku
V seznamu Kvalita tisku (Print Quality) vyberte jednu z možností Vysoká (High), Standardní
(Standard) nebo Rychlý (Fast).
4. Zvolte ruční nastavení barev
V seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity) vyberte možnost Ručně (Manual) a klepněte na tlačítko
Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
5. Vyberte opravu barev
Klepněte na kartu Soulad (Matching) a v seznamu Oprava barev (Color Correction) vyberte možnost
ICM (ICM).
6. Vyberte vstupní profil
Vyberte nastavení Vstupní profil (Input Profile), které odpovídá barevnému prostoru obrazových dat.
Pro data formátu sRGB a pro data bez vstupního profilu ICC:
Vyberte možnost Standardní (Standard).
Pro data formátu Adobe RGB:
Vyberte možnost Adobe RGB (1998).
Tisk pomocí profilů ICC
Page 312 of 546 pages
Důležité
Pokud je vstupní profil určen v aplikačním softwaru, nastavení vstupního profilu v ovladači
tiskárny bude neplatné.
Pokud v počítači není nainstalován žádný vstupní profil ICC, možnost Adobe RGB (1998) se
nezobrazí. Profily ICC můžete nainstalovat z instalačního disku CD-ROM, který je dodáván s
tiskárnou.
7. Vyberte záměr reprodukce.
V části Záměr reprodukce (Rendering Intent) vyberte metodu nastavení barev.
Sytost (Saturation)
Tato metoda reprodukuje obrázky ještě živěji, než metoda Perceptuální (Perceptual).
Perceptuální (Perceptual)
Tato metoda se při reprodukci obrázků zaměřuje na barvy, které většina lidí považuje za žádoucí.
Tuto metodu vyberte při tisku fotografií.
Relativní kolorimetrický (Relative Colorimetric)
Tato metoda při převodu obrazových dat do barevného prostoru tiskárny převádí obrazová data
tak, aby reprodukované barvy přibližně odpovídaly sdíleným barevným oblastem. Tuto metodu
vyberte v případě, že chcete obrazová data vytisknout tak, aby barvy odpovídaly původním barvám.
Absolutní kolorimetrický (Abosolute Colorimetric)
Pokud je vybrána možnost Relativní kolorimetrický (Relative Colorimetric), jsou bílá místa
reprodukována jako bílá místa na papíře (barva pozadí). Pokud je ale vybrána možnost Absolutní
kolorimetrický (Abosolute Colorimetric), způsob reprodukce bílých míst závisí na obrazových
datech.
Důležité
V systémech Windows XP SP2 a Windows XP SP3 je tato funkce zakázaná.
8. Nastavte ostatní položky
V případě potřeby klepněte na kartu Nastavení barev (Color Adjustment) a upravte vyvážení barev
Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow) a upravte nastavení Jas (Brightness), Intenzita
(Intensity) a Kontrast (Contrast) a poté klepněte na tlačítko OK.
9. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím barevného prostoru vybraných obrazových dat.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Nastavení vyvážení barev
Page 313 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení vyvážení barev
Nastavení vyvážení barev
Je možné upravit tóny barev během tisku.
Protože pomocí této funkce se nastavuje vyvážení barev výstupu změnou koncentrace inkoustu
jednotlivých barev, dochází ke změně celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou
změnu vyvážení barev, použijte softwarovou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení
barev, použijte ovladač tiskárny.
Na následujícím příkladu je zobrazen případ, kdy je funkce vyvážení barev (Color Balance ) použita ke
zvýšení intenzity azurové a k zeslabení žluté, aby byly všechny barvy stejnoměrnější.
Bez úprav
Nastaveno v části Vyvážení barev
Chcete-li nastavit vyvážení barev, postupujte takto:
Vyvážení barev můžete nastavit také na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) výběrem možnosti Ruční
úprava Barva / Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment) v části Další funkce (Additional Features).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zvolte ruční nastavení barev
Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual)
a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
3. Nastavte vyvážení barev
Pro nastavení Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow) je k dispozici samostatný
posuvník. Přesunutím posuvníku doprava dojde k zesílení příslušné barvy, posunutím doleva dojde
k zeslabení příslušné barvy. Pokud dojde například k zeslabení azurové barvy, dojde k zesílení
červené barvy.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
Nastavení vyvážení barev
Page 314 of 546 pages
50.
Po nastavení všech barev klepněte na tlačítkoOK.
Důležité
Jezdec nastavujte postupně.
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude dokument vytištěn s nastaveným vyvážením barev.
Důležité
Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), potom se
funkce Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow) zobrazí šedě a nejsou dostupné.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Nastavení jasu
Page 315 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení jasu
Nastavení jasu
Při tisku můžete změnit jas všech obrazových dat.
Tato funkce nemění čistě bílou ani čistě černou barvu, ale mění jas přechodových barev.
Na následujícím příkladu je zobrazen výsledek tisku při změně zadání jasu.
Je vybrána hodnota Světlý
(Light)
Je vybrána hodnota Normální
(Normal)
Je vybrána hodnota Tmavý
(Dark)
Chcete-li nastavit hodnotu jasu, postupujte takto:
Jas můžete nastavit také na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) výběrem možnosti Ruční úprava Barva
/ Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment) v části Další funkce (Additional Features).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zvolte ruční nastavení barev
Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual)
a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
3. Zadejte jas
Vyberte pro nastavení Jas (Brightness) možnost Světlý (Light), Normální (Normal) nebo Tmavý
(Dark) a klepněte na tlačítko OK.
Nastavení jasu
Page 316 of 546 pages
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím zadané hodnoty jasu.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení intenzity
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Nastavení intenzity
Page 317 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení intenzity
Nastavení intenzity
Během tisku můžete zředit (zesvětlit) nebo zintenzívnit (ztmavit) barvy všech obrázkových dat.
Chcete-li doostřit výsledky tisku, je třeba zvýšit intenzitu barev.
Na následujícím příkladu je zobrazen případ, kdy je zvýšením intenzity při tisku obrazových dat dosaženo
zintenzívnění všech barev.
Bez úprav
Vyšší hodnota Intenzita
Chcete-li upravit nastavení intenzity, postupujte takto:
Intenzitu můžete nastavit také na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) výběrem možnosti Ruční úprava
Barva / Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment) v části Další funkce (Additional Features).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zvolte ruční nastavení barev
Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva/Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual)
a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
3. Nastavte intenzitu
Posunutím posuvníku Intenzita (Intensity) směrem doprava docílíte sytějších (tmavších) barev.
Posunutím posuvníku doleva barvy zředíte (zesvětlíte).
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Po nastavení všech barev klepněte na tlačítkoOK.
Nastavení intenzity
Page 318 of 546 pages
Důležité
Jezdec nastavujte postupně.
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s nastavenou intenzitou.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení kontrastu
Začátek stránky
Nastavení kontrastu
Page 319 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Nastavení kontrastu
Nastavení kontrastu
Je možné upravit kontrast obrázku během tisku.
Chcete-li zvýraznit rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku, zvyšte kontrast. Chcete-li naopak
rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku snížit, kontrast snižte.
Bez úprav
Nastavte kontrast
Chcete-li upravit nastavení kontrastu, postupujte takto:
Kontrast můžete nastavit také na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup) výběrem možnosti Ruční úprava
Barva / Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment) v části Další funkce (Additional Features).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zvolte ruční nastavení barev
Na kartě Hlavní (Main) vyberte pro položku Barva / Intenzita (Color/Intensity) možnost Ručně (Manual)
a klepněte na tlačítko Nastavit... (Set...).
Otevře se dialogové okno Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment).
3. Nastavte kontrast
Posunutím posuvníku Kontrast (Contrast) doprava se kontrast zvýší, posunutím posuvníku doleva se
kontrast sníží.
Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do
50.
Po nastavení všech barev klepněte na tlačítkoOK.
Nastavení kontrastu
Page 320 of 546 pages
Důležité
Jezdec nastavujte postupně.
4. Dokončete nastavení
Na kartě Hlavní (Main) klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s nastaveným kontrastem.
Příbuzná témata
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody tisku polotónů
Nastavení opravy barev
Nastavení vyvážení barev
Nastavení jasu
Nastavení intenzity
Začátek stránky
Simulace ilustrace
Page 321 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Simulace ilustrace
Simulace ilustrace
Pomocí funkce Simulace Ilustrace (Simulate Illustration) lze obrazová data vytisknout v úplných barvách
nebo s 256 barvami tak, že vypadají jako ručně kreslená ilustrace. K původnímu profilu a barvám lze
přidat nejrůznější efekty.
Chcete-li použít funkci Simulace ilustrace (Simulate Illustration), postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte položku Simulace ilustrace (Simulate Illustration)
Zaškrtněte políčko Simulace ilustrace (Simulate Illustration) na kartě Efekty (Effects) a podle potřeby
upravte nastavení Kontrast (Contrast).
Posunutím posuvníku doprava lze obraz zesvětlit a posunutím posuvníku doleva lze obraz ztmavit.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se obrázek vytiskne tak, jako by byl nakreslen rukou.
Začátek stránky
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Page 322 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Pomocí funkce Monochromatické efekty (Monochrome Effects) lze dosáhnout takového barevného efektu,
jakým je změna fotografie na obrázek laděný v tónech sépiové barvy.
Chcete-li funkci Monochromatické efekty (Monochrome Effects) použít, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte Monochromatické efekty (Monochrome Effects)
Na kartě Efekty (Effects) zaškrtněte políčko Monochromatické efekty (Monochrome Effects) a vyberte
požadovanou barvu.
Pokud použijete funkci Vybrat barvu (Select Color), posuňte posuvník Barva (Color) na požadovanou
barvu.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se obrázek vytiskne jednobarevný.
Důležité
Je-li na kartě Hlavní (Main) zaškrtnuto políčko Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), potom se
funkce Monochromatické efekty (Monochrome Effects) zobrazí šedě a není dostupná.
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Page 323 of 546 pages
Začátek stránky
Reprezentace obrazových dat technologií Vivid Colors
Page 324 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Reprezentace obrazových dat technologií Vivid Colors
Reprezentace obrazových dat technologií Vivid Colors
Pomocí funkce Vivid Photo lze tisknout data obrazu v živých barvách.
Funkce Vivid Photo je zajímavá tím, že umožňuje zobrazit prvky pozadí živějšími barvami a přitom zachová
přirozenou barvu lidské pokožky. Při použití této funkce bude živý odstín vypadat ještě živěji.
Chcete-li použít funkci Vivid Photo, postupujte takto:
Funkci Vivid Photo můžete nastavit také v části Další funkce (Additional Features) na kartě Rychlé
nastavení (Quick Setup).
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte možnost Vivid Photo
Na kartě Efekty (Effects) zaškrtněte políčko Vivid Photo.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se obrázek vytiskne v živých barvách.
Začátek stránky
Vyhlazení hrubých obrysů
Page 325 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Vyhlazení hrubých obrysů
Vyhlazení hrubých obrysů
Funkce Image Optimizer umožňuje vyhladit hrubé obrysy na fotografiích a v obrázcích, které byly pomocí
aplikace zvětšeny. Tato funkce je užitečná zejména při tisku obrázků z webových stránek, které mají nízké
rozlišení.
Chcete-li použít funkci Image Optimizer, postupujte následovně:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Použijte funkci Image Optimizer
Na kartě Efekty (Effects) zaškrtněte políčko Image Optimizer.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Hrubé obrysy se v obrázcích a na fotografiích vytisknou vyhlazené.
Poznámka
V závislosti na aplikaci a rozlišení obrazových dat nemusí mít funkce Image Optimizer žádný
výsledný efekt.
Je-li funkce Image Optimizer zapnutá, doba tisku se může prodloužit.
Začátek stránky
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Page 326 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Funkce Photo Optimizer PRO slouží ke korekci barev snímků pořízených digitálním fotoaparátem nebo
skenovaných obrázků. Je speciálně navržena tak, aby kompenzovala barevný posun, přeexpozici a
podexpozici.
Chcete-li použít funkci Photo Optimizer PRO, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte režim automatické opravy fotografií
Na kartě Efekty (Effects) zaškrtněte políčko Photo Optimizer PRO.
Obvykle není třeba zaškrtnout políčko Použít na celou stránku (Apply Throughout Page).
Obrazy na každé stránce jsou optimalizovány individuálně.
Poznámka
Při tisku upravených dat, například po oříznutí nebo otočení obrazu, zaškrtněte políčko Použít na
celou stránku (Apply Throughout Page). Celá stránka bude poté optimalizována jako jeden
obraz.
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku se obrázek vytiskne s kompenzací barev.
Důležité
Funkci Photo Optimizer PRO nelze použít v následujících případech:
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Page 327 of 546 pages
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) je v dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background)
nastavena možnost Pozadí (Background).
Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v dialogovém okně Razítko/Pozadí (Stamp/Background) je
vybrána možnost Vlastní razítko... (Define Stamp...) a je nakonfigurováno bitmapové razítko.
Poznámka
V závislosti na obrázcích nemusí být výsledný efekt funkce Photo Optimizer PRO rozeznatelný.
Začátek stránky
Snížení fotografického šumu
Page 328 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Změna kvality tisku a úprava
obrazových dat > Snížení fotografického šumu
Snížení fotografického šumu
Pomocí funkce Snížení fotografického šumu (Photo Noise Reduction) lze snížit šum digitálního
fotoaparátu a zlepšit kvalitu obrazu na digitálním výtisku.
Chcete-li použít funkci Snížení fotografického šumu (Photo Noise Reduction), postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte funkci Snížení fotografického šumu (Photo Noise Reduction)
Na kartě Efekty (Effects) zaškrtněte políčko Snížení fotografického šumu (Photo Noise Reduction) a
vyberte úroveň Normální (Normal) nebo Silné (Strong).
3. Dokončete nastavení
Klepněte na tlačítko OK.
Po spuštění tisku bude u vytištěného obrázku snížen fotografický šum způsobený fotoaparátem.
Poznámka
Ve většině případů se doporučuje zvolit úroveň Normální (Normal). Pokud ovšem při úrovni
Normální (Normal) zůstává šum výrazný, vyberte úroveň Silné (Strong).
V závislosti na aplikaci a rozlišení obrázku nemusí být účinky snížení fotografického šumu znatelné.
Při použití této funkce na obrázky jiné než pořízené digitálním fotoaparátem může dojít k deformaci
obrázků.
Snížení fotografického šumu
Page 329 of 546 pages
Začátek stránky
Přehled ovladače tiskárny
Page 330 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Přehled ovladače tiskárny
Přehled ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny Canon IJ
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Karta Údržba
Monitor stavu Canon IJ
Náhled tiskárny Canon IJ
Začátek stránky
Operace s ovladačem tiskárny
Page 331 of 546 pages
MA-5248-V1.00
| Pokyny k používání (ovladač tiskárny) | Jak používat tuto příručku | Vytištění příručky |
| Ovladač tiskárny XPS |
Různé metody tisku
Změna nastavení tiskárny z počítače
Tisk s využitím snadného nastavení
Změna nastavení možností tisku
Nastavení velikosti a orientace stránky
Registrace často používaného profilu tisku
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
Správa napájení tiskárny
Nastavení okraje pro sešití
Snížení hluku tiskárny
Tisk bez ohraničení
Změna provozního režimu tiskárny
Tisk přizpůsobený velikosti stránky
Tisk v měřítku
Provádění údržby z počítače
Tisk rozvržené stránky
Čištění tiskových hlav
Tisk plakátu
Čištění válečků pro podávání papíru
Tisk brožury
Nastavení polohy tiskové hlavy
Oboustranný tisk
Kontrola trysek tiskové hlavy
Tisk razítka nebo pozadí
Čištění vnitřku tiskárny
Tisk s předním podáváním
Údržba kvality inkoustu
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Přehled ovladače tiskárny
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská
velikost)
Ovladač tiskárny Canon IJ
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
Výběr kombinace úrovně kvality tisku a metody
tisku polotónů
Karta Údržba
Monitor stavu Canon IJ
Náhled tiskárny Canon IJ
Tisk barevného dokumentu monochromaticky
Nastavení tónu
Aktualizace ovladače tiskárny
Nastavení opravy barev
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Nastavení vyvážení barev
Odinstalace ovladače tiskárny
Nastavení jasu
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Nastavení intenzity
Instalace ovladače tiskárny
Nastavení kontrastu
Simulace ilustrace
Reprezentace obrazových dat jedinou barvou
Reprezentace obrazových dat technologií Vivid
Colors
Vyhlazení hrubých obrysů
Změna vlastností barev pro zlepšení zbarvení
Snížení fotografického šumu
Dodatek
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Sdílení tiskárny v síti
Ovladač tiskárny Canon IJ
Page 332 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Ovladač tiskárny Canon IJ
Ovladač tiskárny Canon IJ
Ovladač tiskárny Canon IJ je software, který je instalován do počítače pro tisk dat na tiskárně.
Ovladač tiskárny Canon IJ převádí tisková data vytvořená aplikací v systému Windows na data, která umí
tiskárna zpracovat, a odesílá takto převedená data do tiskárny.
Protože různé modely podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete speciální verzi ovladače tiskárny
Canon IJ pro každý z modelů.
Použití nápovědy
Nápovědu popisující nastavení ovladače můžete zobrazit v dialogovém okně Předvolby tisku v ovladači
tiskárny Canon IJ.
Zobrazení všech popisů na kartě...
Na každé kartě klepněte na tlačítko Nápověda (Help). Otevře se dialogové okno obsahující popis
každé z položek karty.
Popis dialogového okna můžete zobrazit také klepnutím na odkaz v popisu položky.
Zobrazení popisu pro každou položku...
Klepněte pravým tlačítkem na položku, o níž se chcete dozvědět více a poté klepněte na tlačítko
Nápověda (Help).
Můžete také klepnout na tlačítko
[Nápověda (Help)] v pravé části záhlaví, pokud je zde
zobrazeno, a poté na položku, o které se chcete dozvědět více.
Zobrazí se popis příslušné položky.
Příbuzné téma
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Začátek stránky
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Page 333 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Ovladač tiskárny Canon IJ > Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
Okno ovladače tiskárny lze zobrazit pomocí používané aplikace nebo pomocí nabídky Start systému
Windows.
Poznámka
Tato příručka popisuje zejména provoz v systému Windows Vista. Operace se mohou lišit v
závislosti na verzi operačního systému Windows.
Otevření okna ovladače tiskárny v aplikaci
Podle níže uvedeného postupu nakonfigurujete před tiskem nastavení tisku.
1. V používané aplikaci zvolte příkaz, který slouží k tisku
Obvykle pomocí příkazu Tisk (Print) v nabídce Soubor (File) otevřete dialogové okno Tisk (Print).
2. Vyberte název modelu a klepněte na tlačítko Předvolby (Preferences) (nebo
Vlastnosti (Properties))
Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.
Poznámka
V závislosti na používané aplikaci se mohou lišit názvy příkazů a nabídek a může být nutné
provést více kroků. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci.
Otevření okna ovladače tiskárny pomocí nabídky Start
Pomocí níže uvedeného postupu provedete údržbové operace, jako je čištění tiskové hlavy, nebo
nakonfigurujete nastavení tisku společně pro všechny aplikace.
1. Vyberte položky v nabídce Start, jak je znázorněno níže:
V systému Windows Vista klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel)
-> Hardware a zvuk (Hardware and Sound) -> Tiskárny (Printers).
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel) ->
Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) -> Tiskárny a faxy (Printers and Faxes).
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Start -> Nastavení (Settings) -> Tiskárny
(Printers).
2. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu s názvem modelu a poté v zobrazené nabídce
vyberte možnost Předvolby tisku (Printing Preferences).
Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.
Důležité
Otevřete-li okno nastavení tiskového ovladače pomocí příkazu Vlastnosti (Properties), zobrazí
se karty týkající se funkcí systému Windows, jako například karta Porty (Ports) (nebo Upřesnit
(Advanced)). Tyto karty se nezobrazí při otevírání pomocí příkazu Předvolby tisku (Printing
Preferences) nebo pomocí aplikace. Informace o kartách týkajících se funkcí systému Windows
naleznete v uživatelské příručce k systému Windows.
Začátek stránky
Karta Údržba
Page 334 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Ovladač tiskárny Canon IJ > Karta Údržba
Karta Údržba
Karta Údržba (Maintenance) umožňuje provádět údržbu tiskárny nebo změnit její nastavení.
Funkce
Čištění tiskových hlav
Čištění válečků pro podávání papíru
Nastavení polohy tiskové hlavy
Kontrola trysek tiskové hlavy
Údržba kvality inkoustu
Čištění vnitřku tiskárny
Správa napájení tiskárny
Související funkce
Snížení hluku tiskárny/Tichý režim
Změna provozního režimu tiskárny
Začátek stránky
Monitor stavu Canon IJ
Page 335 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Monitor stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ
Monitor stavu Canon IJ je softwarová aplikace, která na obrazovce systému windows zobrazuje stav
tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny je oznamován pomocí obrázků, ikon a zpráv.
Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ
Aplikace Monitor stavu Canon IJ se spouští automaticky po odeslání dat do tiskárny. Po spuštění se na
hlavním panelu objeví tlačítko aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Monitor stavu. Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.
Poznámka
Chcete-li spustit aplikaci Canon IJ Status Monitor, přestože neprobíhá tisk, otevřete okno nastavení
ovladače tiskárny a na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Zobrazit stav tiskárny... (View
Printer Status...).
Když dojde k chybám
Vyskytnout-li se chyby (například, když v tiskárně dojde papír nebo dochází inkoust), automaticky se
zobrazí aplikace Monitor stavu Canon IJ.
V takovém případě proveďte příslušnou akci podle uvedeného postupu.
Začátek stránky
Náhled tiskárny Canon IJ
Page 336 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Přehled ovladače tiskárny >
Náhled tiskárny Canon IJ
Náhled tiskárny Canon IJ
Náhled tiskárny Canon IJ je aplikace, která ještě před tiskem zobrazí, jak bude vypadat výsledný tisk.
Náhled vychází z informací, které jsou nastaveny v ovladači tiskárny a umožňuje zkontrolovat rozvržení
dokumentu, pořadí tisku a počet stránek. Můžete také změnit nastavení typu média.
Pokud chcete před tiskem zobrazit náhled, otevřete okno nastavení ovladače tiskárny , klepněte na kartu
Hlavní (Main) a zaškrtněte políčko Náhled před tiskem (Preview before printing).
Pokud nechcete náhled zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Příbuzné téma
Zobrazení výsledků tisku před tiskem
Začátek stránky
Tisk na disky DVD nebo CD
Page 337 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD
Tisk na disky DVD nebo CD
Tisk na popisovací stranu disku DVD nebo CD
Řešení potíží
Začátek stránky
Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Page 338 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Co je třeba připravit
Upozornění týkající se tisku na disky DVD nebo CD
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Tisk na popisovací stranu disku DVD nebo CD
Tisk z počítače s programem CD-LabelPrint
Oblast tisku
Začátek stránky
Co je třeba připravit
Page 339 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD > Co je
třeba připravit
Co je třeba připravit
Pro tisk na disky DVD nebo CD je třeba následující příslušenství:
Nástavec pro disk CD-R
Na horní straně je označen písmenem E.
Adaptér pro 8cm disky CD-R
Je nezbytný pouze při tisku na disky DVD nebo CD o průměru 8 cm.
Při dodání je nasazen na nástavec pro disk CD-R.
Potisknutelné disky DVD nebo CD
Opatřete si disky DVD nebo CD o průměru 12 cm nebo 8 cm, jejichž popisovací strana je
uzpůsobena k potisku v inkoustových tiskárnách.
Potisknutelný disk se liší od obyčejného disku DVD nebo CD tím, že jeho popisovací strana je
speciálně upravena pro tisk na inkoustových tiskárnách.
Začátek stránky
Upozornění týkající se tisku na disky DVD nebo CD
Page 340 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD >
Upozornění týkající se tisku na disky DVD nebo CD
Upozornění týkající se tisku na disky DVD nebo CD
Použijte nástavec pro disk CD-R dodaný s touto tiskárnou. Na horní straně má symbol E.
Netiskněte na disky DVD nebo CD, které nejsou uzpůsobeny k potisku v inkoustových tiskárnách.
Mohlo by se stát, že inkoust neuschne a způsobí problémy se samotným diskem nebo s
jednotkami, do kterých disk vložíte.
Netiskněte na záznamovou stranu disku DVD nebo CD. Tím se data zaznamenaná na disku DVD
nebo CD stanou nečitelnými.
Disky DVD nebo CD držte za hranu. Nesahejte na popisovaný povrch ani na stranu záznamu.
Před vložením disku DVD nebo CD do nástavce pro disk CD-R se přesvědčte, že je nástavec zbaven
všech nečistot. Při vložení disku do znečištěného nástavce může dojít k poškození záznamové strany
disku.
Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu disku zaschnout přirozenou cestou.
Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani disk nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se také
potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
Nepřipojujte nástavec pro disk CD-R, pokud tiskárna pracuje.
Nevyjímejte nástavec pro disk CD-R v průběhu tisku na disky DVD nebo CD. Mohlo by dojít k
poškození tiskárny, nástavce pro disk CD-R nebo samotného disku.
Neznečistěte ani nepoškrábejte reflexní plošky nástavce pro disk CD-R. Tiskárna by nemusela
rozpoznat vložení disku DVD nebo CD nebo by mohl být potisk špatně vyrovnán. Pokud jsou reflexní
plošky na nástavci pro disk CD-R znečištěné, otřete je měkkým suchým hadříkem tak, abyste plochu
nepoškrábali.
Nástavec pro disk CD-R se může znečistit, bude-li použit jiný software než CD-LabelPrint nebo Easy
-PhotoPrint EX.
Chcete-li tisknout na disky DVD nebo CD o průměru 8 cm, vždy použijte přiložený adaptér na 8cm
disky.
Po skončení tisku na disky DVD nebo CD vždy zavřete vnitřní kryt.
Začátek stránky
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Page 341 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD >
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Vložení nástavce pro disk CD-R
1.
Jemně stiskněte značku
Poté otevřete vnitřní kryt (B).
na přední přihrádce. Přední přihrádka (A) se otevře.
Poznámka
Pokud je přední přihrádka nastavená do polohy pro přední podávání papíru, vnitřní kryt
se neotevře. Před otevřením vnitřního krytu vraťte přední přihrádku do běžné polohy pro
tisk.
2.
Umístěte disk CD nebo DVD na nástavec pro disk CD-R.
Důležité
Než do nástavce pro disk CD-R vložíte disk CD nebo DVD, ujistěte se, že je nástavec
čistý.
Při vkládání disku DVD nebo CD do nástavce se nedotýkejte potisknutelného povrchu
disku ani reflexních plošek (C) nástavce pro disk CD-R.
Při tisku na 8cm disk DVD nebo CD použijte dodaný adaptér na 8cm disk CD-R. Pokud
tak neučiníte, může být výsledkem špatná kvalita tisku nebo zničení disku CD/DVD.
Disk DVD nebo CD o průměru 12 cm:
1. Vložte disk do nástavce pro disk CD-R potisknutelnou stranou směrem nahoru.
Nedotýkejte se reflexních plošek (C).
Disk DVD nebo CD o průměru 8 cm:
1. Zarovnejte výčnělky na obou okrajích adaptéru na 8cm disky CD-R se zářezy na
nástavci pro disk CD-R.
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Page 342 of 546 pages
2. Vložte 8cm disk do nástavce pro disk CD-R potisknutelnou stranou směrem
nahoru.
3.
Vložte nástavec pro disk CD-R do tiskárny.
Důležité
Nevkládejte nástavec pro disk CD-R, pokud tiskárna pracuje (kontrolka napájení bliká).
Poznámka
Pokud se tiskárna připravuje k tisku, může nástavec pro disk CD-R vysunout. V takovém
případě počkejte, až kontrolka napájení přestane blikat a bude svítit. Potom nástavec pro
disk CD-R vložte znovu podle pokynů na obrazovce.
4.
Vložte nástavec pro disk CD-R rovně tak, aby šipka (
vyrovnána s šipkou (
) na nástavci pro disk CD-R.
) na vnitřním krytu byla téměř
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Page 343 of 546 pages
(D) Při vkládání držte podavač disků CD-R rovně.
(E) Zarovnejte šipku (
) na nástavci pro disk CD-R se šipkou (
) na vnitřním krytu.
Důležité
Nevkládejte nástavec pro disk CD-R za šipku (
) na vnitřním krytu.
Vyjmutí nástavce pro disk CD-R
1.
Vytáhněte nástavec pro disk CD-R.
2.
Zavřete vnitřní kryt.
Důležité
Zůstane-li vnitřní kryt otevřený, nemůžete tisknout na papír, protože se nebude správně
podávat. Ujistěte se, že je vnitřní kryt zavřený.
3.
Vyjměte disk CD nebo DVD z nástavce pro disk CD-R.
Důležité
Při vyjímání disku z nástavce pro disk CD-R se nedotýkejte potištěného povrchu.
Poznámka
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Page 344 of 546 pages
Před vyjmutím disku nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout. Pokud na nástavci
pro disk CD-R nebo na průhledných prstencích na disku DVD/CD zůstane tisková barva,
otřete je po vyschnutí potištěného povrchu.
Disk DVD nebo CD o průměru 12 cm:
1. Vyjměte disk z nástavce pro disk CD-R.
Disk DVD nebo CD o průměru 8 cm:
1. Vyjměte adaptér na 8cm disky CD-R z nástavce pro disk CD-R.
2. Vytáhněte 8cm disk z nástavce pro disk CD-R.
Skladování nástavce pro disk CD-R
Nástavec pro disk CD-R můžete uchovávat ve skladovací přihrádce uprostřed dolní části
tiskárny.
Nástavec pro disk CD-R vložte rovně.
Důležité
Pokud se nástavec pro disk CD-R zdeformuje, nelze ho používat. Dejte pozor, abyste
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Page 345 of 546 pages
nástavec pro disk CD-R skladovali na rovné ploše.
Začátek stránky
Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Page 346 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD > Tisk
na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD
Nástavec pro disk CD-R (dodaný) slouží k tisku obrazů na potisknutelné disky DVD nebo CD.
CD-LabelPrint je přiložený aplikační software, který umožňuje upravovat a modifikovat data před tiskem.
Chcete-li jej používat, instalujte jej do počítače.
Tisk z počítače s programem CD-LabelPrint
Poznámka
Doporučujeme nejdříve provést výtisk na zkušební disk DVD nebo CD.
Začátek stránky
Tisk z počítače s programem CD-LabelPrint
Page 347 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD > Tisk
z počítače s programem CD-LabelPrint
Tisk z počítače s programem CD-LabelPrint
CD-LabelPrint je přiložený aplikační software, který umožňuje upravovat a modifikovat data před
tiskem. Chcete-li jej používat, instalujte jej do počítače. Pokyny pro instalaci tohoto softwaru najdete v
instalační příručce.
Podrobné informace o tisku se softwarem CD-LabelPrint naleznete v příručce k této aplikaci.
V systému Windows klepněte postupně na položky Start > Všechny programy (All Programs) (nebo
Programy (Programs) v systému Windows 2000) > CD-LabelPrint > Příručka (Manual).
V počítači Macintosh otevřete složku Aplikace (Applications) v umístění, do které byly nainstalovány
ovladače MP Drivers, a poté položky CD-LabelPrint > Příručka (Manual) a poklepejte na soubor
Manual.htm.
Začátek stránky
Oblast tisku
Page 348 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Tisk na popisovanou stranu disku DVD nebo CD >
Oblast tisku
Oblast tisku
Potisknutelné disky DVD nebo CD
Oblast tisku u potisknutelných disků DVD i CD je oblast začínající 1 mm od vnitřního okraje a
končící 1 mm od vnějšího okraje disku.
Doporučená oblast tisku
Začátek stránky
Řešení potíží
Page 349 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Řešení potíží
Řešení potíží
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Nelze tisknout na disky DVD nebo CD
Začátek stránky
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 350 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Řešení potíží > Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Zobrazí se chybové zprávy týkající se tisku na disk DVD nebo CD
Je zobrazena zpráva č. 1001
Číslo chyby: 1002
Je zobrazena zpráva č. 1850
Zobrazí se chybové zprávy týkající se tisku na disk DVD nebo CD
Kontrola 1: Je správně vložen nástavec pro disk CD-R?
Otevřete vnitřní kryt, znovu vložte nástavec pro disk CD-R a stiskněte tlačítko
[RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s tiskárnou (má na horní straně
písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Kontrola 2: Je v nástavci pro disk CD-R umístěn disk DVD/CD?
Disk DVD nebo CD správně umístěte do nástavce pro disk CD-R, nástavec pro disk CD-R
znovu připojte a poté stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s touto tiskárnou (má na horní
straně písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Kontrola 3: Možná byl vložen nerozpoznatelný disk DVD/CD.
Společnost Canon doporučuje použití disků DVD/CD speciálně určených pro potisk v
inkoustových tiskárnách.
Kontrola 4: Není disk DVD/CD v nástavci pro disk CD-R již potištěn?
Pokud do nástavce pro disk CD-R vložíte potištěný disk DVD/CD, může se nástavec vysunout.
V takovém případě změňte nastavení v ovladači tiskárny a opakujte tisk.
Zrušte zaškrtnutí políčka Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD
-R (Detects a printable disc in the CD-R tray) v části Uživatelská nastavení (Custom
Settings) na kartě Údržba (Maintenance) a poté klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Jakmile bude tisk dokončen, znovu zaškrtněte políčko Zjistí přítomnost
potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R (Detects a printable disc in the CD-R
tray) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Poznámka
Pokud není políčko Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R
(Detects a printable disc in the CD-R tray) zaškrtnuté, může tiskárna zahájit tisk, přestože
není vložen disk DVD/CD. Zaškrtnutím tohoto políčka se zabrání znečistění nástavce pro
disk CD-R.
Kontrola 5: Není vnitřní kryt otevřený při tisku na papír nebo v průběhu tisku?
Zavřete vnitřní kryt a poté na tiskárně stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (Pokračovat/
Storno).
Během tisku neotvírejte ani nezavírejte vnitřní kryt. Může dojít k poškození tiskárny.
Je zobrazena zpráva č. 1001
Kontrola: Vložte nástavec pro disk CD-R správně.
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 351 of 546 pages
Vložte nástavec pro disk CD-R správně a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (Pokračovat/
Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s tiskárnou (má na horní straně
písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Číslo chyby: 1002
Kontrola 1: Vložte disk DVD nebo CD správně do nástavce pro disky CD-R.
Vložte disk DVD nebo CD do nástavce pro disk CD-R správně a stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s tiskárnou (má na horní straně
písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Kontrola 2: Možná byl vložen nerozpoznatelný disk DVD/CD.
Společnost Canon doporučuje použití disků DVD/CD speciálně určených pro potisk v
inkoustových tiskárnách.
Kontrola 3: Není disk DVD/CD v nástavci pro disk CD-R již potištěn?
Pokud do nástavce pro disk CD-R vložíte potištěný disk DVD/CD, může se nástavec vysunout.
V takovém případě změňte nastavení v ovladači tiskárny a opakujte tisk.
Zrušte zaškrtnutí políčka Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD
-R (Detects a printable disc in the CD-R tray) v části Uživatelská nastavení (Custom
Settings) v dialogovém okně Canon IJ Printer Utility a poté klepněte na tlačítko Odeslat
(Send).
Jakmile bude tisk dokončen, znovu zaškrtněte políčko Zjistí přítomnost
potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R (Detects a printable disc in the CD-R
tray) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Poznámka
Pokud není políčko Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R
(Detects a printable disc in the CD-R tray) zaškrtnuté, může tiskárna zahájit tisk, přestože
není vložen disk DVD/CD. Zaškrtnutím tohoto políčka se zabrání znečistění nástavce pro
disk CD-R.
Je zobrazena zpráva č. 1850
Kontrola: Otevřete vnitřní kryt a vložte správně nástavec pro disk CD-R.
Otevřete vnitřní kryt, vložte správně nástavec pro disk CD-R a stiskněte tlačítko
[RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Začátek stránky
Nelze tisknout na disky DVD nebo CD
Page 352 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk na disky DVD nebo CD > Řešení potíží > Nelze tisknout na disky DVD nebo CD
Nelze tisknout na disky DVD nebo CD
Tisk na disk DVD nebo CD se nespustí
Nástavec pro disk CD-R nepodává správně
Nástavec pro disk CD-R uvíznul
Tisk na disk DVD nebo CD se nespustí
Kontrola 1: Je správně vložen nástavec pro disk CD-R?
Otevřete vnitřní kryt, znovu vložte nástavec pro disk CD-R a stiskněte tlačítko
[RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Použijte nástavec pro disk CD-R dodaný s touto tiskárnou (na horní straně je označen
písmenem E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Kontrola 2: Je v nástavci pro disk CD-R umístěn disk DVD/CD?
Vložte disk DVD nebo CD správně do nástavce pro disk CD-R a stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (Pokračovat/Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s tiskárnou (má na horní straně
písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Nástavec pro disk CD-R nepodává správně
Kontrola 1: Je správně vložen nástavec pro disk CD-R?
Vložte znovu správně nástavec pro disk CD-R a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL]
(Pokračovat/Storno).
Ujistěte se, že používáte nástavec pro disk CD-R dodaný s tiskárnou (má na horní straně
písmeno E).
Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disk CD-R naleznete v části
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R .
Kontrola 2: Možná byl vložen nerozpoznatelný disk DVD/CD.
Společnost Canon doporučuje použití disků DVD/CD speciálně určených pro potisk v
inkoustových tiskárnách.
Kontrola 3: Není disk DVD/CD v nástavci pro disk CD-R již potištěn?
Pokud do nástavce pro disk CD-R vložíte potištěný disk DVD/CD, může se nástavec vysunout.
V takovém případě změňte nastavení v ovladači tiskárny a opakujte tisk.
Zrušte zaškrtnutí políčka Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD
-R (Detects a printable disc in the CD-R tray) v části Uživatelská nastavení (Custom
Settings) na kartě Údržba (Maintenance) a poté klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Jakmile bude tisk dokončen, znovu zaškrtněte políčko Zjistí přítomnost
potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R (Detects a printable disc in the CD-R
tray) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Zrušte zaškrtnutí políčka Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD
-R (Detects a printable disc in the CD-R tray) v části Uživatelská nastavení (Custom
Settings) v dialogovém okně Canon IJ Printer Utility a poté klepněte na tlačítko Odeslat
(Send).
Jakmile bude tisk dokončen, znovu zaškrtněte políčko Zjistí přítomnost
potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R (Detects a printable disc in the CD-R
Nelze tisknout na disky DVD nebo CD
Page 353 of 546 pages
tray) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Poznámka
Pokud políčko Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disk CD-R (Detects
a printable disc in the CD-R tray) není zaškrtnuté, může tiskárna příště zahájit tisk i v
případě, že nebude vložen disk DVD/CD. Zaškrtnutím tohoto políčka se zabrání
znečistění nástavce pro disk CD-R.
Nástavec pro disk CD-R se vzpříčil
Opatrně vytáhněte nástavec pro disk CD-R.
Jestliže nástavec pro disk CD-R nelze vytáhnout, vypněte tiskárnu a pak ji znovu zapněte. Nástavec
pro disk CD-R se automaticky vysune.
Po vyjmutí nástavec pro disk CD-R znovu vložte (písmeno E musí být nahoře) a opakujte tisk. Disk
DVD/CD vložte správně.
Vložení/vyjmutí nástavce pro disk CD-R
Pokud je nástavec pro disk CD-R stále zablokovaný, zkontrolujte, zda problém nespočívá v disku
DVD nebo CD.
Nástavec pro disk CD-R nepodáváí správně
Začátek stránky
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Page 354 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Začátek stránky
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Page 355 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení > Tisk fotografií přímo z kompatibilního
zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
O nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Začátek stránky
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Page 356 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení > Tisk fotografií přímo z kompatibilního
zařízení > Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
K tiskárně můžete připojit zařízení kompatibilní se standardem PictBridge, např. digitální fotoaparát,
videokameru nebo mobilní telefon, a vytisknout zaznamenané obrázky přímo bez použití počítače. K
připojení použijte kabel USB doporučený výrobcem zařízení.
Poznámka
Při tisku fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge připojeného k tiskárně
doporučujeme použít síťový adaptér dodaný se zařízením. Pokud zařízení používáte s bateriemi,
plně je nabijte.
V závislosti na modelu nebo značce zařízení může být před připojením zařízení potřeba vybrat režim
tisku PictBridge. Po připojení zařízení k tiskárně může být potřeba zařízení zapnout nebo ručně vybrat
režim přehrávání.
Nejdříve proveďte potřebné operace uvedené v příručce k zařízení kompatibilnímu se standardem
PictBridge. Teprve potom zařízení připojte k této tiskárně.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Vložte papír.
Tisk na jiný papír než 355,6 x 431,8 mm/14 x 17 palců:
Vložte papír do zadní přihrádky. Postupujte podle pokynů v části Vkládání papíru .
Tisk na papír 355,6 x 431,8 mm/14 x 17 palců:
Vložte papír do přední přihrádky. Postupujte podle pokynů v části Vkládání papíru .
3. Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní se standardem PictBridge vypnuté.
4. Připojte zařízení kompatibilní se standardem PictBridge k tiskárně. Použijte kabel
USB (A) doporučený výrobcem zařízení.
Zařízení kompatibilní se standardem PictBridge se automaticky zapne.
Pokud se zařízení nezapne automaticky, zapněte ho ručně.
Při správném připojení k tiskárně se na displeji zařízení zobrazí ikona
.
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Page 357 of 546 pages
5. Zadejte nastavení tisku, jako je typ papír a rozvržení.
Nastavení můžete provést pomocí nabídky na displeji zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge. Vyberte velikost a typ papíru vloženého do tiskárny.
Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge
6. Spusťte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge.
Důležité
Kabel USB během tisku nikdy neodpojujte (pokud to zařízení kompatibilní se standardem
PictBridge výslovně nepovolí). Při odpojení kabelu USB mezi zařízením kompatibilním se
standardem PictBridge a tiskárnou postupujte podle pokynů v příručce k zařízení.
Začátek stránky
Nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Page 358 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení > Tisk fotografií přímo z kompatibilního
zařízení > Nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge
Tato část popisuje funkci PictBridge tiskárny. Informace o nastavení tisku na zařízení
kompatibilním se standardem PictBridge naleznete v uživatelské příručce zařízení.
Poznámka
V následujícím popisu jsou uvedeny názvy položek používané v zařízeních značky Canon
kompatibilních se standardem PictBridge. Názvy položek nastavení se mohou lišit v závislosti
na značce nebo modelu zařízení.
Některé níže popsané položky nastavení nemusí být na některých zařízeních k dispozici.
Pokud na zařízení nemůžete změnit nastavení tisku, vytiskne tiskárna obrázky následovně:
Velikost papíru (Paper size): 101,6 x 152,4 mm/4" × 6"
Typ papíru (Paper type): Fotografie (Photo)
Rozvržení (Layout): 1 na stránku (1-up), Bez ohraničení (Borderless)
Tisk data a č. soub. (Date/File No. Print): Netiskne se
Optimalizace obrazu (Image Optimize): Fotografie jsou optimalizovány pro tisk pomocí funkce
Photo Optimizer Pro.
Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge lze použít následující nastavení.
Velikost
papíru
4" x 6"/10 x 15 cm, 5" x 7"*, 8" x 10"/ 20 x 25 cm, A4, 8,5" x 11"(Letter), 10" x 12"/ 25
x 30 cm, A3, A3+/ 13" x 19", 14" x 17"/ 36 x 43 cm
* V některých zařízeních kompatibilních se standardem PictBridge může být
uvedeno jako 10x15.
Typ papíru
Výchozí: Pololesklý fotografický papír Plus SG-201 (Photo Paper Plus SemiGloss SG-201)
Fotografie:
Lesklý fotografický papír Plus II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)/
Pololesklý fotografický papír Plus SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG201)/Fotografické nálepky (Photo Stickers)*1
*1 Při tisku na nálepky vyberte možnost 10 x 15 cm/4" x 6" jako Velikost papíru
(Paper size). Nenastavujte Rozvržení (Layout) na hodnotu Bez ohraničení
(Borderless).
Pololesklý (Semi-gloss)*2:
Pololesklý fotografický papír Plus SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG201)
Pokud vaše zařízení není vybavené tímto nastavením, vyberte v nastavení Typ
papíru (Paper type) možnost Fotografie (Photo) nebo Výchozí (Default).
Fine Art*2:
Papír pro jemnou grafiku "Photo Rag" FA-PR1 (Fine Art Paper "Photo Rag" FAPR1)
Když je v nastavení Typ papíru (Paper type) nastavena možnost Jemná grafika
(Fine Art) bude tisk bez ohraničení zakázán, a to i když je v nastavení Rozvržení
(Layout) nastavena možnost Bez ohraničení (Borderless). Dále není možné
tisknout v oblasti 35 mm / 1,38 palců od horního a dolního okraje papíru
(kromě následujících rozvržení: Rejstřík (Index), 20 na stránku (20-up), 35 na
stránku (35-up)).
Běžný:
A3, A4/Letter
Pokud je nastavení Typ papíru (Paper type) nastaveno na hodnotu Běžný
(Plain), bude tisk bez ohraničení zakázán i v případě, že je Rozvržení (Layout)
nastaveno na hodnotu Bez ohraničení (Borderless).
*2 Dostupné pouze v zařízení značky Canon kompatibilním se standardem
PictBridge. (V některých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem
PictBridge nemusí být k dispozici.)
Rozvržení
Výchozí (Bez ohraničení) (Default (Borderless)), Rejstřík (Index), S ohraničením
(Bordered), Bez ohraničení (Borderless), 20 na stránku (20-up)*1, 35 na stránku
(35-up)*2
*1 Pokud na zařízení značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge
označíte položky pomocí značky „i“, vytisknou se informace o pořízení fotografie
Nastavení tisku pomocí technologie PictBridge
Page 359 of 546 pages
(data Exif) ve formátu seznamu (v rozvržení 20 na stránku) nebo na okrajích
snímků (1 na stránku). (Nemusí být dostupné s některými zařízeními značky
Canon kompatibilními se standardem PictBridge.)
*2 Vytiskne se jako rozvržení kontaktního tisku 35 mm filmu (Rozvržení kontaktů
(Contact Printing Layout)). Dostupné pouze pro zařízení značky Canon
kompatibilní se standardem PictBridge. (Nemusí být dostupné s některými
zařízeními značky Canon kompatibilními se standardem PictBridge.)
Tisk data a č. Výchozí (Vypnuto: netiskne se), Datum, Číslo souboru, Obojí, Vypnuto
soub.
Optimalizace Výchozí (Default)*1, Zapnuto (On) (Exif Print), Vypnuto (Off), Omezení hluku (Noise
Reduction)*2, Živé barvy (VIVID)*2, Červené oči (Red-Eye)*2
obrazu
*1 Fotografie jsou optimalizovány pro tisk pomocí funkce Photo Optimizer Pro.
*2 Lze vybrat pouze v určitých zařízeních kompatibilních se standardem PictBridge
značky Canon. (V závislosti na zařízení nemusí být k dispozici.)
V případě některých typů fotoaparátů značky Canon kompatibilních se
standardem PictBridge můžete jemně upravit barvy výběrem barevného
režimu, který se nejvíce hodí pro požadovaný výsledek. Pokyny najdete v
online příručce Příručka k tisku digitálních fotografií nebo v příručce dodané
se zařízením značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge. Můžete
vybrat následující barevné režimy:
Přirozený (Natural), Přirozený M (Natural M), Černobílý (B/W)*3, Studený tón
(Cool tone)*3, Teplý tón (Warm tone)*3
*3 V závislosti na obrazu se při tisku v odstínech šedi mohou na horním nebo
dolním okraji listu objevit problémy s tiskem, jako je nerovnoměrné vybarvení
nebo bílé pruhy. V takovém případě doporučujeme tisknout tak, že pomocí
aplikace Easy-PhotoPrint Pro (najdete ji na instalačním disku CD-ROM ) nebo
pomocí softwaru pro nastavení rozvržení stránky nastavíte horní a dolní okraj
na listu ve směru tisku větší než 45 mm / 1,77". Podrobnosti o tisku z počítače
v odstínech šedi najdete v části Tisk fotografií v odstínech šedi .
Oříznutí
Výchozí (Vypnuto: bez oříznutí), Zapnuto (podle nastavení fotoaparátu, Vypnuto
Začátek stránky
Údržba
Page 360 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba
Údržba
Čištění tiskárny
Provádění údržby z počítače
Začátek stránky
Čištění tiskárny
Page 361 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Čištění tiskárny
Čištění tiskárny
Čištění
Čištění vnějších částí tiskárny
Čištění výstupků uvnitř tiskárny
Začátek stránky
Čištění
Page 362 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Čištění tiskárny > Čištění
Čištění
V této části jsou popsány postupy čištění nezbytné při údržbě tiskárny.
Důležité
K čištění nepoužívejte papírové kapesníky, papírové utěrky, hrubé tkaniny nebo podobné materiály,
aby nedošlo k poškrábání povrchu. Prach a jemná vlákna z papírových utěrek by mohla zůstat v
tiskárně a způsobit potíže, jako je zablokovaná tisková hlava nebo špatný tisk. Používejte pouze
jemný hadřík.
Nikdy k čištění tiskárny nepoužívejte těkavé látky jako jsou ředidla, benzen, aceton nebo jakékoli jiné
chemické čisticí látky – mohlo by dojít k poruše nebo poškození povrchu tiskárny.
Čištění vnějších částí tiskárny
Čištění výstupků uvnitř tiskárny
Začátek stránky
Čištění vnějších částí tiskárny
Page 363 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Čištění tiskárny > Čištění vnějších částí tiskárny
Čištění vnějších částí tiskárny
Používejte pouze jemný hadřík, jako například hadřík čištění brýlí, a opatrně otřete prach z povrchu. Je-li
třeba, před čištěním hadřík uhlaďte.
Důležité
Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.
Nepoužívejte papírové kapesníky, papírové utěrky, hrubé tkaniny nebo podobné materiály, mohly by
poškrábat povrch.
Začátek stránky
Čištění výstupků uvnitř tiskárny
Page 364 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Čištění tiskárny > Čištění výstupků uvnitř tiskárny
Čištění výstupků uvnitř tiskárny
Pokud jsou znečištěny vyčnívající části ve vnitřním prostoru tiskárny, setřete z nich inkoust bavlněným
hadříkem.
Důležité
Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.
Při čištění se nedotýkejte se součástí (A) a (B) v tiskárně.
Začátek stránky
Provádění údržby z počítače
Page 365 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače
Provádění údržby z počítače
Čištění tiskových hlav
Čištění válečků pro podávání papíru
Nastavení polohy tiskové hlavy
Ruční nastavení tiskové hlavy
Kontrola trysek tiskové hlavy
Čištění vnitřku tiskárny
Údržba kvality inkoustu
Začátek stránky
Čištění tiskových hlav
Page 366 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Čištění tiskových hlav
Čištění tiskových hlav
Funkce čištění tiskových hlav slouží k odstranění překážek z trysek tiskové hlavy. Spusťte čištění tiskové
hlavy, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože zbývá dostatek inkoustu.
Chcete-li vyčistit tiskové hlavy, postupujte takto:
Čištění
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning) na kartě Údržba (Maintenance)
Otevře se dialogové okno Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning). Postupujte podle pokynů v
dialogovém okně.
Chcete-li zobrazit položky, které je před provedením funkce Čištění (Cleaning) potřeba zkontrolovat,
klepněte na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items).
3. Spusťte čištění
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Provést (Execute).
Spustí se čištění tiskové hlavy.
4. Dokončete čištění
Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku
zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko Storno (Cancel).
Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.
Hloubkové čištění
Hloubkové čištění (Deep Cleaning) je důkladnější než Čištění (Cleaning). Hloubkové čištění proveďte
tehdy, nevyřeší-li potíže s tiskovou hlavou dva pokusy o čištění.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep
Cleaning)
Otevře se dialogové okno Hloubkové čištění (Deep Cleaning). Postupujte podle pokynů v
dialogovém okně.
Chcete-li zobrazit položky, které je třeba zkontrolovat před provedením funkce Hloubkové čištění
(Deep Cleaning), klepněte na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items).
3. Spusťte hloubkové čištění
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Provést (Execute).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Spustí se hloubkové čištění tiskových hlav.
4. Dokončete hloubkové čištění
Čištění tiskových hlav
Page 367 of 546 pages
Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
5. Zkontrolujte výsledky
Klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku
zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko Storno (Cancel).
Důležité
Při procesu Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu. Při Hloubkovém čištění
(Deep Cleaning) je spotřebováno větší množství inkoustu než při Čištění (Cleaning).
Častým čištěním tiskových hlav velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu. Proto čištění tiskových
hlav provádějte pouze v případě nutnosti.
Poznámka
Pokud po provedení Hloubkového čištění (Deep Cleaning) nenastane zlepšení, vypněte přístroj,
počkejte 24 hodin a poté Hloubkové čištění (Deep Cleaning) zopakujte. Pokud se tisk opět nezlepší,
pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava. Podrobné informace o nutných
opatřeních naleznete v části „ Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust “.
Příbuzné téma
Kontrola trysek tiskové hlavy
Začátek stránky
Čištění válečků podávání papíru
Page 368 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Čištění válečků podávání papíru
Čištění válečků podávání papíru
Funkce čištění válečku podavače umožňuje vyčistit váleček pro podávání papíru. Čištění válečku
podavače provádějte v případě, že na válečku ulpívají kousky papíru a papír není správně podáván.
Při čištění válečků podavače postupujte takto:
Čištění kladek
1. Připravte tiskárnu
Vyjměte všechny listy papíru ze zdroje, z něhož není správně podáván papír.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
3. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Čištění kladek (Roller Cleaning)
Zobrazí se dialogové okno Čištění kladek (Roller Cleaning).
4. Vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear Tray) nebo Kazeta (Cassette) a pak
klepněte na tlačítko OK
Zobrazí se žádost o potvrzení.
5. Spusťte čištění válečku podavače
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a klepněte na tlačítko OK.
Spustí se čištění válečku podavače.
6. Dokončete čištění válečku podavače
Po zastavení válečků postupujte podle zobrazených pokynů. Vložte do vybraného zdroje papíru
tiskárny tři listy běžného papíru a klepněte na tlačítko OK.
Papír bude vysunut a čištění válečku podavače bude dokončeno.
Začátek stránky
Nastavení polohy tiskové hlavy
Page 369 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Nastavení polohy tiskové hlavy
Nastavení polohy tiskové hlavy
Nastavení tiskové hlavy opraví všechny chyby v umístění tiskové hlavy při instalaci a zlepší roztřepené
barvy a čáry.
Tato tiskárna podporuje dvě metody nastavení tiskové hlavy: automatické a ruční nastavení tiskové hlavy.
Výchozí metodou je automatické nastavení tiskové hlavy.
Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po provedení automatického nastavení tiskové hlavy, přečtěte
si část Ruční nastavení tiskové hlavy a proveďte ruční nastavení tiskové hlavy. Chcete-li ruční nastavení
tiskové hlavy změnit, klepněte na kartě Údržba (Maintenance) na tlačítko Uživatelská nastavení (Custom
Settings) a potom zaškrtněte políčko Nastavit hlavy ručně (Align heads manually).
Chcete-li nastavit polohu tiskové hlavy, postupujte takto:
Nastavení tiskové hlavy
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment) na kartě Údržba
(Maintenance).
Otevře se dialogové okno Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment).
3. Vložte papír do tiskárny
Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
Poznámka
Pokud zvolíte ruční nastavení tiskové hlavy, počet a typ použitých papírů bude odlišný.
4. Spusťte nastavení tiskové hlavy
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head).
Postupujte podle pokynů ve zprávě.
Poznámka
Chcete-li před úpravou polohy tiskové hlavy zkontrolovat aktuální nastavení, klepněte na tlačítko
Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value).
Začátek stránky
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 370 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Ruční nastavení tiskové hlavy
Ruční nastavení tiskové hlavy
Tato část popisuje ruční nastavení tiskové hlavy.
Pokud nejsou výsledky automatického nastavení tiskové hlavy uspokojivé, proveďte níže uvedeným
postupem ruční nastavení tiskové hlavy a přesně nastavte tiskovou hlavu.
Podrobné informace o automatickém nastavení tiskové hlavy naleznete v části Běžná údržba .
Poznámka
Vložte papír do zadní přihrádky. Přední přihrádku nelze pro ruční nastavení tiskové hlavy použít.
Zavřete vnitřní kryt, je-li otevřený.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Jemně stiskněte značku
na přední přihrádce. Přední přihrádka se otevře.
Poté vytáhněte nástavec přední přihrádky.
4. Vytiskněte vzorek.
1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer Properties) z nabídky Start
2. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom
Settings).
3. Zaškrtněte políčko Nastavit hlavy ručně (Align heads manually) a klepněte na tlačítko Odeslat
(Send).
4. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
5. Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment) na kartě Údržba
(Maintenance).
6. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head).
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
Poznámka
Klepnutím na položku Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value) vytisknete
aktuální nastavení a dokončíte nastavení tiskové hlavy.
7. Po vytisknutí vzorku klepněte na položku Ano (Yes).
Zobrazí se dialogové okno pro zadání hodnoty nastavení tiskové hlavy.
5. Prohlédněte si první výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 1A, na kterém jsou nejméně
patrné svislé pruhy.
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 371 of 546 pages
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(A) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(B) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 1K, a poté
klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor ve sloupci 1J nebo 1K, vyberte alespoň nastavení,
které poskytuje nejméně zřetelné bílé svislé pruhy.
(C) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(D) Zřetelnější svislé bílé pruhy
3. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Zařízení vytiskne druhý vzorek.
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
6. Prohlédněte si druhý výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 2A na kterém jsou nejméně
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 372 of 546 pages
patrné svislé pruhy.
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(E) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(F) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 2I, a poté
klepněte na tlačítko OK.
3. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Zařízení vytiskne třetí vzorek.
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
7. Prohlédněte si třetí výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 3A na kterém jsou nejméně
patrné svislé pruhy.
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 373 of 546 pages
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(G) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(H) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 3I, a poté
klepněte na tlačítko OK.
3. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
3. Jemně stiskněte značku
na přední přihrádce. Přední přihrádka se otevře.
Poté vytáhněte nástavec přední přihrádky.
4. Vytiskněte vzorek.
1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
2. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
3. Zaškrtněte políčko Nastavit hlavy ručně (Align heads manually) a klepněte na tlačítko Odeslat
(Send).
4. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
5. V místní nabídce vyberte příkaz Zkušební tisk (Test Print).
6. Klepněte na tlačítko Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 374 of 546 pages
7. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head).
Zobrazí se dialogové okno pro zadání hodnoty nastavení tiskové hlavy.
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
Poznámka
Klepnutím na položku Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value) vytisknete
aktuální nastavení a dokončíte nastavení tiskové hlavy.
5. Prohlédněte si první výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 1A, na kterém jsou nejméně
patrné svislé pruhy.
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(A) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(B) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 1K, a poté
klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor ve sloupci 1J nebo 1K, vyberte alespoň nastavení,
které poskytuje nejméně zřetelné bílé svislé pruhy.
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 375 of 546 pages
(C) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(D) Zřetelnější svislé bílé pruhy
3. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Zařízení vytiskne druhý vzorek.
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
6. Prohlédněte si druhý výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 2A na kterém jsou nejméně
patrné svislé pruhy.
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(E) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(F) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 2I, a poté klepněte
na tlačítko Odeslat (Send).
3. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.
Zařízení vytiskne třetí vzorek.
Ruční nastavení tiskové hlavy
Page 376 of 546 pages
Důležité
Během tisku neotvírejte horní kryt.
7. Prohlédněte si třetí výtisk a nastavte podle něj polohu tiskové hlavy.
1. Zkontrolujte vytisknuté vzorky a vyberte číslo vzorku ze sloupce 3A na kterém jsou nejméně
patrné svislé pruhy.
Poznámka
Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, které poskytuje nejméně
zřetelné bílé svislé pruhy.
(G) Méně zřetelné svislé bílé pruhy
(H) Zřetelnější svislé bílé pruhy
2. Stejný postup opakujte pro všechny sloupce, až zadáte číslo vzorku pro sloupec 3I, a poté
klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Začátek stránky
Kontrola trysek tiskové hlavy
Page 377 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Kontrola trysek tiskové hlavy
Kontrola trysek tiskové hlavy
Funkce kontroly trysek umožňuje vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat, zda tiskové hlavy pracují
správně. Vytiskněte vzorek, pokud tisk slábne nebo pokud se některá barva netiskne.
Postup při vytištění testovacího vzorku je následující:
Kontrola trysek
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check)
Otevře se dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
Klepnutím na položku Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam položek, které
byste měli před vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat.
3. Vložte papír do tiskárny
Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
4. Vytiskněte testovací vzorek trysek
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check
Pattern).
Vytiskne se testovací vzorek trysek.
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Otevře se dialogové okno Kontrola vzorku (Pattern Check).
5. Zkontrolujte výsledek tisku
Zkontrolujte výsledek tisku. Pokud se vzorek vytiskl správně, klepněte na tlačítko Konec (Exit).
Pokud je tisk rozmazaný nebo se části vzorku nevytiskly, vyčistěte tiskovou hlavu klepnutím na
tlačítko Čištění (Cleaning).
Příbuzné téma
Čištění tiskových hlav
Začátek stránky
Čištění vnitřku tiskárny
Page 378 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Čištění vnitřku tiskárny
Čištění vnitřku tiskárny
Funkce čištění spodní desky umožňuje předcházet rozmazaným inkoustovým skvrnám na zadní straně
papíru. Před použitím funkce oboustranného tisku je vhodné provést čištění spodní desky.
Čištění spodní desky proveďte také v případě, že se na vytištěných stránkách objeví rozmazaný inkoust z
jiného zdroje, než jsou tištěná data.
Při čištění spodní desky postupujte takto:
Čištění spodní desky
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning) na kartě Údržba
(Maintenance)
Otevře se dialogové okno Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning).
3. Vložte papír do tiskárny
Podle pokynů v dialogovém okně přeložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter podél
vodorovné osy a opět jej rozložte.
Do zadní přihrádky vložte papír orientovaný na šířku vnitřní stranou nahoru.
4. Proveďte čištění spodní desky
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Provést (Execute).
Spustí se čištění spodní desky.
Začátek stránky
Údržba kvality inkoustu
Page 379 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Údržba kvality inkoustu
Údržba kvality inkoustu
Tato tiskárna v pevně daných intervalech pravidelně promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala
homogenní.
Tuto funkci můžete zakázat také klepnutím na tlačítko Uživatelská nastavení (Custom Settings) na kartě
Údržba (Maintenance) a zrušením zaškrtnutí políčka Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute
ink quality maintenance automatically). Při běžném používání tiskárny by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
Pokud je toto nastavení zakázáno, může se hustota inkoustu postupně stát nehomogenní. Pokud toto
nastavení zakážete, nezapomeňte tedy přibližně jednou týdně provést následující operaci.
Níže je popsán postup ruční údržby kvality inkoustu:
Údržba kvality inkoustu
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na položku Údržba kvality inkoustu (Ink
Quality Maintenance).
Po zobrazení zprávy klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Změna nastavení tiskárny
Page 380 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny
Změna nastavení tiskárny
Změna nastavení tiskárny z počítače
Začátek stránky
Změna nastavení tiskárny z počítače
Page 381 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny > Změna nastavení tiskárny z počítače
Změna nastavení tiskárny z počítače
Změna nastavení možností tisku
Registrace často používaného profilu tisku
Správa napájení tiskárny
Snížení hluku tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Začátek stránky
Změna nastavení možností tisku
Page 382 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny > Změna nastavení tiskárny z počítače > Změna nastavení
možností tisku
Změna nastavení možností tisku
Můžete změnit nastavení ovladače tiskárny pro tisková data odesílaná z aplikace.
Vyberte tuto možnost při potížích s tiskem, například pokud se obrazová data nevytisknou celá.
Chcete-li změnit možnosti tisku, postupujte takto:
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku... (Print Options...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Otevře se dialogové okno Možnosti tisku (Print Options).
3. Změňte jednotlivá nastavení
V případě potřeby změňte nastavení jednotlivých položek a poté klepněte na tlačítko OK.
Znovu se zobrazí karta Vzhled stránky (Page Setup).
Začátek stránky
Registrace často používaného profilu tisku
Page 383 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Registrace často
používaného profilu tisku
Registrace často používaného profilu tisku
Často používaný profil tisku můžete zaregistrovat v části Běžně používaná nastavení (Commonly Used
Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick Setup). Nepotřebné profily tisku lze kdykoli odstranit.
Chcete-li registrovat profil tisku, postupujte takto:
Registrace profilu tisku
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Nastavte potřebné položky
Z nabídky Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) na kartě Rychlé nastavení (Quick
Setup) vyberte požadovaný profil tisku a podle potřeby změňte nastavení v nabídce Další funkce
(Additional Features).
Potřebné položky můžete také nastavit na kartách Hlavní (Main), Vzhled stránky (Page Setup) a Efekty
(Effects).
3. Klepněte na tlačítko Uložit... (Save...)
Otevře se dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings).
4. Uložte nastavení
Nastavte název a poté klepněte na tlačítko OK. Podle potřeby nastavte položky v části Možnosti...
(Options...). Profil tisku se uloží a znovu se zobrazí karta Rychlé nastavení (Quick Setup).
Název a ikona budou přidány do seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Poznámka
Registrace často používaného profilu tisku
Page 384 of 546 pages
Pokud znovu nainstalujete ovladač tiskárny nebo aktualizujete jeho verzi, budou ze seznamu Běžně
používaná nastavení (Commonly Used Settings) odstraněna registrovaná nastavení tisku.
Zaregistrovaná nastavení tisku nelze uložit ani zachovat. V takovém případě zaregistrujte nastavení
tisku znovu.
Odstranění nepotřebných profilů tisku
1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit
Na kartě Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings) v seznamu Rychlé nastavení (Quick
Setup) vyberte profil tisku, který chcete odstranit.
2. Odstraňte profil tisku
Klepněte na tlačítko Odstranit (Delete). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
OK.
Vybraný profil je odstraněn ze seznamu Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings).
Poznámka
Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.
Začátek stránky
Správa napájení tiskárny
Page 385 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny > Změna nastavení tiskárny z počítače > Správa napájení
tiskárny
Správa napájení tiskárny
Tato funkce umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí ovladače tiskárny.
Napájení tiskárny lze ovládat následovně:
Vypnout
Funkce Vypnout (Power Off) tiskárnu vypne. Po použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout z
ovladače tiskárny.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Vypněte tiskárnu pomocí počítače
Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Vypnout (Power Off). Po zobrazení okna se
žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna se vypne a znovu se zobrazí karta Údržba (Maintenance).
Automatické zapínání/vypínání
Funkce Automatické vypnutí (Auto Power Off) automaticky vypne tiskárnu, pokud do ní po zadanou dobu
nebyla odeslána žádná data z počítače.
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na
tlačítko Automatické zapínání/vypínání (Auto Power).
Zobrazí se dialogové okno Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings).
Poznámka
Pokud je tiskárna vypnutá nebo je zakázána obousměrná komunikace, pravděpodobně se
zobrazí zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Automatické vypnutí (Auto Power Off)
Vyberte čas ze seznamu. Pokud tento čas uplyne, aniž by do tiskárny byla odeslána tisková data,
tiskárna se automaticky vypne.
4. Odešlete nastavení
Klepněte na tlačítko Odeslat (Send). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
OK.
Znovu se zobrazí karta Údržba (Maintenance).
Funkce Automatické vypnutí je povolena. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte v seznamu stejným
postupem možnost Zakázat (Disable).
Začátek stránky
Snížení hluku tiskárny
Page 386 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny > Změna nastavení tiskárny z počítače > Snížení hluku
tiskárny
Snížení hluku tiskárny
Tato funkce umožňuje ztišit provozní hluk tiskárny. Tichý režim je vhodný k dalšímu ztišení provozního
hluku tiskárny, například v noci.
Tato funkce může snížit rychlost tisku.
Postup změny nastavení pro tichý režim je následující:
Tichý režim
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Tichý režim (Quiet Mode).
Zobrazí se dialogové okno Tichý režim (Quiet Mode).
3. Nastavte funkci ztišení
V případě potřeby určete jednu z následujících položek:
Nepoužít tichý režim (Do not use quiet mode)
Provozní hluk tiskárny je na běžné úrovni.
Vždy použít tichý režim (Always use quiet mode)
Tuto možnost vyberte, chcete-li ztišit provozní hluk tiskárny.
Použít tichý režim v určené době (Use quiet mode within specified time)
Provozní hluk tiskárny může být ztišen v zadané denní době.
Zadejte hodnoty Čas spuštění (Start time) a Čas ukončení (End time), kdy se má tichý režim
aktivovat.
Důležité
Časy zadané v polích Čas spuštění (Start time) a Čas ukončení (End time) nesmějí být
shodné.
4. Odešlete nastavení
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Od této chvíle se použijí zadaná nastavení.
Poznámka
V závislosti na nastavení kvality tisku se mohou snížit účinky tichého režimu.
Začátek stránky
Změna provozního režimu tiskárny
Page 387 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Změna nastavení tiskárny > Změna nastavení tiskárny z počítače > Změna
provozního režimu tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Tato funkce umožňuje změnit nastavení tiskárny podle potřeby.
Postup konfigurace položky Uživatelská nastavení (Custom Settings) je následující:
Uživatelská nastavení
1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na
tlačítko Uživatelská nastavení (Custom Settings)
Otevře se dialogové okno Uživatelská nastavení (Custom Settings).
Poznámka
Pokud je tiskárna vypnutá nebo je zakázána obousměrná komunikace, pravděpodobně se
zobrazí zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko OK zobrazíte nejaktuálnější nastavení
zadaná v počítači.
3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:
Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)
Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem,
což zabrání otěru papíru.
Chcete-li tuto funkci použít, zaškrtněte toto políčko.
Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)
Funkce Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment) na kartě Údržba (Maintenance) je obvykle
nastavená na automatické nastavení tiskové hlavy, můžete jej ale změnit na ruční. Pokud nejsou
výsledky tisku uspokojivé ani po provedení automatického nastavení tiskové hlavy, přečtěte si část
Ruční nastavení tiskové hlavy a proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko.
Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)
Tato funkce v pravidelných intervalech promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala homogenní.
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete údržbu inkoustu provádět automaticky.
Důležité
Při běžném používání tiskárny by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
Pokud tuto funkci zakážete, spouštějte v pravidelných intervalech funkci Údržba kvality inkoustu
(Ink Quality Maintenance) na kartě Údržba (Maintenance).
Rozpoznat šířku papíru (Detect Paper Width)
Rozpozná šířku papíru vloženého při tisku v tiskárně.
Pokud je šířka papíru zjištěná tiskárnou menší, než šířka papíru zadaná v poli Velikost papíru (Paper
Size) na kartě Vzhled stránky (Page Setup), zobrazí se zpráva a tisk se zastaví.
Chcete-li zjistit šířku papíru, zaškrtněte toto políčko.
Důležité
Pokud k tisku používáte vlastní velikost papíru, v dialogovém okně Uživatelská velikost papíru
(Custom Paper Size) zadejte správně jeho velikost.
Pokud se při použití zadané velikosti papíru zobrazí chybová zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka
Rozpoznat šířku papíru (Detect Paper Width).
Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)
Změna provozního režimu tiskárny
Page 388 of 546 pages
Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Posunutím
posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji zkrátíte.
Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve,
než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.
4. Odešlete nastavení
Klepněte na tlačítko Odeslat (Send) a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
OK.
Poté bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.
Začátek stránky
Řešení potíží
Page 389 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží
Řešení potíží
Pokud dojde k chybě
Tiskárnu nelze zapnout
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Střídavé blikání kontrolky Power (Stav tiskárny) modře a kontrolky Alarm oranžově
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Nelze nainstalovat aplikaci
Přístroj nelze správně připojit k počítači
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není používána
Neuspokojivé výsledky tisku
Tisk se nespustí
Tisk se zastaví před dokončením
Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Tisk není tak rychlý, jak lze očekávat
Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu
Nesprávné podávání papíru
Papír se nepodává ze zdroje papíru určeného v ovladači tiskárny
Uvíznutí papíru
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Pro uživatele systému Windows
Na zařízení s podporou rozhraní PictBridge se objeví chybová zpráva
Často kladené dotazy
Pokud potíže nelze vyřešit
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Začátek stránky
Pokud dojde k chybě
Page 390 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Pokud dojde k chybě
Pokud dojde k chybě
Když dojde k chybě při tisku, například dojde nebo uvízne papír, zobrazí systém automaticky zprávu o
odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě. Zpráva se může lišit podle verze operačního
systému.
V systému Mac OS X v.10.5.x:
V systému Mac OS X v.10.4.x nebo Mac OS X v.10.3.9:
Začátek stránky
Tiskárnu nelze zapnout
Page 391 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tiskárnu nelze zapnout
Tiskárnu nelze zapnout
Kontrola 1: Stiskněte tlačítko [Power] (Stav tiskárny)
Kontrola 2: Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do konektoru
napájení tiskárny, poté ji znovu zapněte.
Kontrola 3: Odpojte tiskárnu od napájení, pak tiskárnu opět zapojte,
nechte tak alespoň 5 minut a poté ji zapněte.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
Začátek stránky
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Page 392 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Pokud dojde k chybě tiskárny, kontrolka [Alarm] bliká oranžově, jak je uvedeno níže. Počet bliknutí
označuje typ chyby, ke které došlo. Zjistěte počet bliknutí a proveďte příslušnou akci k opravě chyby.
(A) Poznamenejte si počet bliknutí
(B) Opakované bliknutí
Poznámka
Kontrolka [Alarm] svítí oranžově
Tiskárna ještě není připravená podat papír z přední přihrádky. Papír správně vložte do přední
přihrádky a stiskněte na tiskárně tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
Podrobnosti o správném vkládání papíru do přední přihrádky najdete v části Vkládání papíru .
Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře
Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře bliká, i když tiskárna není používána, protřepává
tiskárna nádržky s inkoustem. Trvá to od 10 sekund do 3 minut.
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není používána
Počet bliknutí/Příčina
Řešení
Dvě bliknutí:
Papír se nepodává v zadní přihrádce.
Vložte znovu papír do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko
RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/STORNO).
Tři bliknutí:
Přední přihrádka nebo opěrka pro
přední podávání je zavřená./Uvíznutí
papíru.
Pokud je přední přihrádka zavřená, otevřete ji. Tiskárna bude
pokračovat v tisku.
Pokud je při tisku z přední přihrádky opěrka pro přední
podávání zavřená, otevřete ji a stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
Pokud otevření přední přihrádky nebo opěrky pro přední
podávání chybu nevyřeší, mohlo dojít k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír, vložte znovu papír do tiskárny a poté
stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně.
Uvíznutí papíru
Čtyři bliknutí:
Nádržka s inkoustem není správně
nainstalovaná./Pravděpodobně došel
inkoust.
Pokud kontrolka na nádržce s inkoustem nesvítí, nádržka
s inkoustem je pravděpodobně nesprávně
nainstalovaná.
Nainstalujte správnou nádržku s inkoustem.
Pokud kontrolka na nádržce s inkoustem bliká, je možné,
že došel inkoust.
Doporučuje se výměna nádržky s inkoustem.
Chcete-li po výměně nádržky s inkoustem pokračovat v tisku,
zavřete horní kryt.
Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím
nainstalované nádržky s inkoustem, stiskněte tlačítko
POKRAČOVAT/ZRUŠIT. Tisk bude pokračovat, i když došel
inkoust. Prázdnou nádržku s inkoustem vyměňte ihned po
dokončení tisku. Tisk s použitím prázdné nádržky s
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Page 393 of 546 pages
inkoustem může způsobit poškození tiskárny.
Běžná údržba
Poznámka
Pokud bliká několik kontrolek inkoustu, podívejte se do
části Běžná údržba a ověřte stav jednotlivých nádržek s
inkoustem.
Pět bliknutí:
Není nainstalována tisková hlava./
Tisková hlava je vadná.
Při instalaci tiskové hlavy postupujte podle pokynů
uvedených v instalační příručce.
Pokud jste již tiskovou hlavu nainstalovali, vyjměte ji a
nainstalujte znovu.
Pokud chyba stále není vyřešena, může být tisková hlava
poškozená. Kontaktujte servisní středisko.
Šest bliknutí:
Vnitřní kryt je otevřený.
Pokud je vnitřní kryt otevřen při zahájení tisku na papír,
zavřete vnitřní kryt a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně.
Sedm bliknutí:
Nádržka s inkoustem není instalována
ve správné poloze.
Některé nádržky s inkoustem nejsou nainstalovány ve
správné poloze. (Kontrolky na nádržkách s inkoustem
blikají.)
Je nainstalováno více nádržek s inkoustem stejné barvy.
(Kontrolky na nádržkách s inkoustem blikají.)
Zkontrolujte, zda jsou všechny nádržky s inkoustem
nainstalovány na správných místech.
Běžná údržba
Osm bliknutí:
Nádržka přebytečného inkoustu je
téměř plná.
Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.
Stisknutím tlačítka RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně pokračujte v tisku. Kontaktujte servisní
středisko.
Devět bliknutí:
Tiskárna nepřijala odpověď od
digitálního fotoaparátu./Připojený
digitální fotoaparát nebo videokamera
nejsou kompatibilní s touto tiskárnou.
Zkontrolujte zařízení připojené k tiskárně. Přímý tisk
fotografií je možný pouze se zařízením kompatibilním se
standardem PictBridge.
Pokud operace nebo odesílání dat trvá příliš dlouho,
dojde k vypršení časového limitu komunikace. Tisk pak
může být zrušen. V takových případech odpojte a znovu
připojte kabel USB.
Při tisku ze zařízení kompatibilním se standardem
PictBridge (v závislosti na modelu nebo značce zařízení)
může být před připojením zařízení k tiskárně nutno vybrat
na zařízení režim tisku PictBridge. Po připojení k tiskárně
bude možná potřeba zařízení zapnout nebo ručně vybrat
režim přehrávání. Před připojením zařízení proveďte
potřebné kroky podle příslušné příručky.
Pokud se chyba nevyřeší, zkuste vytisknout jinou
fotografii.
Deset bliknutí:
Přední přihrádka není nastavená do své
správné polohy./Přední přihrádka byla
během tisku posunuta.
Při tisku ze zadní přihrádky vraťte přední přihrádku do její
normální polohy pro tisk, vložte do zadní přihrádky papír a
pak stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně znovu zahajte tisk. Podrobnosti o
vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk
najdete v části Vkládání papíru .
Pokud jste při tisku posunuli přední přihrádku, vraťte ji do
správné polohy, stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) a opakujte
tisk.
Při tisku nepohybujte přední přihrádkou.
Jedenáct bliknutí:
Automatické nastavení tiskové hlavy se
nezdařilo./Nastavení Velikost stránky
(Page Size) neodpovídá velikosti papíru
vloženého do tiskárny.
Při automatickém nastavování tiskové hlavy:
Jsou zanesené trysky tiskové hlavy.
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] chybovou zprávu
vymažte a vytiskněte testovací vzorek trysek pro kontrolu
stavu tiskové hlavy.
Běžná údržba
Do zadní přihrádky je vložen papír jiné velikosti než A4 a
Letter.
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Page 394 of 546 pages
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) zrušte chybu a do zadní přihrádky vložte dva
listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
Při automatickém nastavení tiskových hlav musíte vždy
vložit papír do zadní přihrádky.
Výstupní otvor pro papír je vystaven silnému světlu.
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) chybovou zprávu vymažte a poté upravte
provozní prostředí nebo umístěte tiskárnu tak, aby nebyl
výstupní otvor pro papír přímo vystaven silnému světlu.
Pokud potíže po provedení předchozích opatření a nastavení
tiskové hlavy potrvají, stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO) vymažte chybovou zprávu a
nastavte tiskovou hlavu ručně.
Ruční nastavení tiskové hlavy
Při tisku testovacího vzorku trysek nebo provádění ručního
nastavení tiskové hlavy:
Je vložen papír jiného formátu než A4 nebo Letter.
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně zrušte chybu a do zadní přihrádky
vložte běžný papír formátu A4 nebo Letter. Pak opakujte tisk.
Při běžném tisku:
Stisknutím tlačítka RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně odstraňte chybu. Pak v ovladači
tiskárny zkontrolujte nastavení Velikost stránky (Page
Size) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) (Windows)
nebo v dialogovém okně Vzhled stránky (Page Setup,
Macintosh), vložte papír o stejné velikosti, jako je
nastavení, a opakujte tisk.
Pokud k chybě dochází, i když papír vložený do tiskárny
má stejnou velikost, jako je nastavení, nastavte ovladač
tiskárny tak, aby nezjišťoval šířku papíru.
* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko Rozpoznat
šířku papíru (Detect paper width) a klepněte na tlačítko
Odeslat (Send).
Uživatelská nastavení (Custom Settings) na kartě Údržba
(Maintenance), zrušte zaškrtnutí políčka Rozpoznat šířku
papíru (Detect paper width) a klepněte na tlačítko Odeslat
(Send).
V dialogovém okně Canon IJ Printer Utility vyberte v
rozevíracím seznamu možnost Uživatelská nastavení
(Custom Settings), zrušte zaškrtnutí políčka Rozpoznat
šířku papíru (Detect paper width) a pak klepněte na
tlačítko Odeslat (Send).
Zde uvedená nastavení se také vztahují na přímý tisk z
digitálního fotoaparátu.
Dvanáct bliknutí:
V přední přihrádce není správně vložený
papír./Během tisku došlo k výměně
nádržky s inkoustem.
Tisk z přední přihrádky:
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně odstraňte chybu, podle pokynů v části
Vkládání papíru správně vložte papír do
přední přihrádky a opakujte tisk.
Během tisku došlo k výměně nádržky s inkoustem:
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně odstraňte chybu a znovu zahajte tisk.
Čtrnáct bliknutí:
Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.
Nádržka s inkoustem není kompatibilní s touto tiskárnou.
(Kontrolka na nádržce s inkoustem nesvítí.)
Nainstalujte správnou nádržku s inkoustem.
Běžná údržba
Patnáct bliknutí:
Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.
Došlo k chybě nádržky s inkoustem. (Kontrolka na nádržce s
inkoustem nesvítí.)
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Page 395 of 546 pages
Vyměňte nádržku s inkoustem.
Běžná údržba
Sedmnáct bliknutí:
Tiskárna zjistila, že došel inkoust.
Tiskárna zjistila, že došel inkoust (kontrolka na nádržce s
inkoustem bliká).
Aby se zabránilo potížím s tiskem, například smíchání
inkoustů, je tato tiskárna navržena tak, aby přestala tisknout,
když hladina zbývajícího inkoustu v některé nádržce s
inkoustem klesne pod úroveň, která je potřebná pro udržení
kvality tiskárny a tisku. Kontrolka ALARM sedmnáctkrát
oranžově zabliká.
Zastavte tisk, vyměňte nádržku s inkoustem a znovu spusťte
tisk.
Poznámka
Pokud bliká více kontrolek, zjistěte, jak rychle blikají.
Rychlé blikání (v přibližně sekundovém intervalu)
znamená, že došel inkoust. Pomalé blikání (v přibližně
třísekundovém intervalu) znamená, že hladina inkoustu
je nízká. Podrobné informace o různých rychlostech
blikání najdete v části Běžná údržba .
Osmnáct bliknutí:
Tiskárna zjistila, že došel inkoust.
Tiskárna zjistila, že došel inkoust (kontrolka nádržky s
inkoustem bliká).
Chcete-li pokračovat v tisku, vyměňte nádržku s inkoustem a
zavřete horní kryt. Pokud nemáte k dispozici novou nádržku s
inkoustem, zastavte tisk klepnutím na tlačítko Cancel Printing
/Zrušit tisk (systém Windows) nebo Stop Job/Zastavit úlohu
(systém Macintosh). Před pokračováním v tisku se ujistěte,
že prázdná nádržka s inkoustem byla vyměněna.
V tisku lze pokračovat i v případě, že došel inkoust. Může to
však způsobit problémy s tiskem (např. smíšení inkoustů)
nebo poškození tiskárny. Chcete-li pokračovat v tisku, je
nutné zakázat funkci pro detekci zbývající hladiny inkoustu.
Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte tlačítko
POKRAČOVAT/ZRUŠIT, podržte je alespoň 5 sekund a pak je
uvolněte.
* Zákaz funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu je
uložen do paměti. Společnost Canon neodpovídá za chyby
nebo problémy způsobené pokračováním v tisku nebo
opakovaným plněním nádržek s inkoustem.
Poznámka
Název tlačítka, pomocí kterého se zastavuje tisk, se
může lišit v závislosti na používané verzi systému
Macintosh OS.
Pokud bliká více kontrolek, zjistěte, jak rychle blikají.
Rychlé blikání (v přibližně sekundovém intervalu)
znamená, že došel inkoust. Pomalé blikání (v přibližně
třísekundovém intervalu) znamená, že hladina inkoustu
je nízká. Podrobné informace o různých rychlostech
blikání najdete v části Běžná údržba .
Pokud je funkce detekce zbývající hladiny inkoustu
vypnutá, nezobrazuje se na monitoru stavu tiskárny
(systém Windows) nebo v nástroji Canon IJ Printer
Utility (systém Macintosh) zbývající hladina inkoustu
správně.
Běžná údržba
Devatenáct bliknutí:
Byl připojen nepodporovaný rozbočovač
USB.
Pokud je zařízení kompatibilní se standardem PictBridge
připojeno přes rozbočovač USB, odpojte rozbočovač a
připojte zařízení přímo k tiskárně.
Začátek stránky
Střídavé blikání kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a kontrolky [Alarm] ... Page 396 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Střídavé blikání kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a kontrolky
[Alarm] oranžově
Střídavé blikání kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a
kontrolky [Alarm] oranžově
Došlo k chybě tiskárny.
Odpojte kabel tiskárny od tiskárny, vypněte tiskárnu a poté odpojte tiskárnu od elektrické sítě.
Připojte znovu tiskárnu a zapněte ji.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
Začátek stránky
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Page 397 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Pokud se instalace nespustí ani po vložení disku [Setup CD-ROM/
Instalační CD] do diskové jednotky počítače:
Zahajte instalaci následujícím postupem.
1. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Počítač (Computer).
V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a poté na položku Tento počítač (My
Computer).
V systému Windows 2000 poklepejte na ikonu
Tento počítač (My Computer) na ploše.
2. V zobrazeném okně poklepejte na ikonu disku CD-ROM
.
Když se zobrazí obsah disku CD-ROM, poklepejte na položku MSETUP4.EXE.
Poklepáním na ikonu disku CD-ROM
na pracovní ploše spusťte instalaci.
Poznámka
Pokud není ikona disku CD-ROM zobrazena, zkuste následující postup:
Vyjměte disk CD-ROM z počítače a znovu ho vložte.
Restartujte počítač.
Pokud se ikona ani poté nezobrazí, vyzkoušejte, zda se jiné disky zobrazují. Pokud se jiné disky
zobrazují, je problém s instalačním diskem CD-ROM . V takovém případě se obraťte na servisní
středisko.
Pokud nelze pokračovat z obrazovky Připojení tiskárny (Printer
Connection):
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Page 398 of 546 pages
Pokud nelze pokračovat z obrazovky Připojení tiskárny (Printer Connection), zkontrolujte, zda je kabel
USB pevně zapojen do portu USB tiskárny a připojen k počítači. Poté pokračujte podle následujícího
postupu pro přeinstalaci ovladače tiskárny.
Poznámka
V systému Windows Vista se na obrazovce počítače může zobrazit zpráva Tiskárna
nerozpoznána. Zkontrolujte připojení. (The printer is not detected. Check the connection.) v
závislosti na používaném počítači. V takovém případě chvíli počkejte. Pokud stále nelze
pokračovat na další krok, přeinstalujte ovladač tiskárny. Postup je uveden níže.
1. Na obrazovce Připojení tiskárny (Printer Connection) klepněte na tlačítko Storno
(Cancel).
2. Na obrazovce Instalace se nezdařila. (Installation Failure) klepněte na možnost
Začít znovu (Start Over).
3. Na další obrazovce klepněte na tlačítko Zpět (Back).
4. Na obrazovce PIXMA XXX klepněte na tlačítko Konec (Exit), poté vyjměte disk
CD-ROM.
5. Vypněte tiskárnu.
6. Restartujte počítač.
7. Ujistěte se, že není spuštěna žádná softwarová aplikace.
8. Podle postupu v instalační příručce proveďte opakovanou instalaci ovladače
tiskárny.
V ostatních případech:
Podle postupu v instalační příručce proveďte správnou instalaci.
Pokud nebyl ovladač instalován správně, odinstalujte ovladač tiskárny, restartujte počítač a poté
ovladač znovu nainstalujte.
Odinstalace ovladače tiskárny
Pokud chcete znovu instalovat ovladač tiskárny, vyberte možnost Uživatelská instalace (Custom
Install) na instalačním disku CD-ROM .
Poznámka
Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, může být systém
nestabilní a nemusí být možné ovladač nainstalovat. Před opětovnou instalací restartujte
počítač.
Začátek stránky
Nelze nainstalovat aplikaci
Page 399 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Nelze nainstalovat aplikaci
Nelze nainstalovat aplikaci
Aplikace Easy-PhotoPrint Pro se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-PhotoPrint Pro
Pokud ani po instalaci aplikace Easy-PhotoPrint Pro se její nabídka nezobrazí v aplikaci Adobe
Photoshop, ukončete aplikaci Adobe Photoshop a podle následujících kroků nainstalujte zásuvný
modul Adobe Photoshop.
1.
V nabídce Start vyberte postupně Všechny programy (All Programs) (nebo Programy
(Programs)), > Programy Canon (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint Pro > Instalační
program pro zásuvný modul Photoshop (Photoshop Plug-In Installer).
2.
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci zásuvného modulu Adobe Photoshop.
1.
V nabídce Přejít (Go) vyberte položku Aplikace (Applications) a poklepejte na složku
Programy Canon (Canon Utilities), na složku Easy-PhotoPrint Pro a nakonec na ikonu
Instalační program pro zásuvný modul (Plug-In Installer).
2.
Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci zásuvného modulu Adobe Photoshop.
Poznámka
Zásuvný modul Adobe Photoshop nelze nainstalovat, pokud aplikace Adobe Photoshop
nebyla nikdy spuštěna.
Začátek stránky
Přístroj nelze správně připojit k počítači
Page 400 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Přístroj nelze správně připojit k počítači
Přístroj nelze správně připojit k počítači
Tisk je pomalý/Nefunguje připojení USB Hi-Speed/
zařízení může pracovat rychleji“
Zobrazuje se zpráva „Toto
Pokud není systémové prostředí plně kompatibilní se specifikací vysokorychlostního rozhraní USB
Hi-Speed, bude tiskárna pracovat při nižší rychlosti rozhraní USB 1.1. V takovém případě tiskárna
pracuje správně, ale rychlost tisku se může zpomalit podle rychlosti komunikace.
Kontrola: Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému
podporuje vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed.
Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed?
Podporuje kabel USB a rozbočovač USB (pokud jej používáte) vysokorychlostní
připojení USB Hi-Speed?
Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme použít
kabel kratší než 3 metry (10 stop).
Podporuje operační systém v počítači vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed?
Opatřete si a nainstalujte nejnovější aktualizaci pro svůj počítač.
Pracuje ovladač vysokorychlostního rozhraní USB Hi-Speed správně?
Opatřete si nejnovější verzi vysokorychlostního ovladače USB Hi-Speed kompatibilní s
používaným hardwarem a nainstalujte ji do počítače.
Důležité
Podrobnosti o vysokorychlostním rozhraní USB Hi-Speed pro vaše systémové prostředí
získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.
Začátek stránky
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není používána
Page 401 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není
používána
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy
není používána
Kontrola: Počkejte, až tiskárna přestane vibrovat.
Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře bliká a tiskárna vibruje, protřepává tiskárna nádržky s
inkoustem.
Tiskárna je nastavená tak, aby automaticky udržovala kvalitu inkoustu. Pravidelně automaticky míchá
inkoust, aby byla hustota inkoustu rovnoměrná. Během míchání inkoustu tiskárna vibruje a vydává
hluk. Nejedná se o chybu, počkejte proto, až kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a
začne nepřerušovaně svítit a tiskárna přestane vibrovat.
Neotevírejte horní kryt v době, kdy je tiskárna v provozu (kontrolka [Power] (Stav tiskárny) modře
bliká).
Pokud vás tyto vibrace a hluk obtěžují, například při použití tiskárny pozdě v noci, můžete
automatickou údržbu kvality inkoustu zakázat v ovladači tiskárny.
Pokud jste údržbu kvality inkoustu zakázali, je třeba ji později znovu povolit. Postupujte podle níže
uvedených kroků.
Důležité
Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu
prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
3. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
3. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
Začátek stránky
Neuspokojivé výsledky tisku
Page 402 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku
Neuspokojivé výsledky tisku
Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným řádkům nebo
nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.
Kontrola 1: Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti
a typu vkládaného papíru?
Pokud jsou tato nastavení nesprávná, tisk neproběhne správně.
Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu
vytištěných barev.
Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.
Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu
papíru a vkládaného papíru.
Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.
Tisk ze zařízení kompatibilního se
standardem PictBridge
Ověřte použitím svého zařízení kompatibilního se
standardem PictBridge.
Tisk fotografií přímo z kompatibilního zařízení
Tisk z počítače
Ověření proveďte pomocí ovladače tiskárny.
Tisk s využitím snadného nastavení
Kontrola 2: Ujistěte se, že je vybrána správná kvalita tisku podle typu
média a tiskových dat, viz tabulka v Kontrole 1.
Vyberte možnost kvality tisku vhodnou pro daný papír a obrázek pro tisk. Pokud si všimnete
rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
Poznámka
Změnu nastavení kvality tisku nelze provést ze zařízení kompatibilního se standardem
PictBridge.
Kontrola 3: Pokud tato chyba přetrvává, může mít jiné příčiny.
Viz také následující části:
Nelze tisknout do konce úlohy
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Čáry nejsou vyrovnané
Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Zadní strana papíru je zašpiněná
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Začátek stránky
Nelze tisknout do konce úlohy
Page 403 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Nelze tisknout do konce úlohy
Nelze tisknout do konce úlohy
Kontrola 1: Není velikost tištěných dat příliš velká?
Klepněte na tlačítko Možnosti tisku (Print Options) na kartě Vzhled stránky (Page Setup). Poté v
zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko Zabránit ztrátě tištěných dat (Prevent loss of print
data).
Kontrola 2: Je na pevném disku počítače dostatek místa?
Uvolněte místo na disku odstraněním nepotřebných souborů.
Začátek stránky
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Page 404 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Na výtisku nic není/Výtisky jsou
rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou
nesprávné/Bílé pruhy
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Vyměňte nádržku s
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Page 405 of 546 pages
inkoustem, pokud došel inkoust.
Běžná údržba
Kontrola 3: Vytiskněte testovací vzorek trysek a proveďte všechny
nezbytné operace údržby, jako je například čištění tiskové hlavy.
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací
vzorek trysek.
Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte
pokynů v části Běžná údržba .
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění
tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.
Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte po
24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená.
Obraťte se na centrum servisu.
Kontrola 4: Pokud používáte papír s jednou potisknutelnou stranou,
ujistěte se, že je papír vložený potisknutelnou stranou nahoru.
Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.
Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.
Kontrola 5: Je povoleno automatické provádění údržby kvality
inkoustu?
Pokud je automatická údržba kvality inkoustu zakázaná, může se inkoust v jedné nebo více nádržek
rozdělit na složky. To může vést k nerovnoměrné hustotě. Pomocí ovladače tiskárny povolte
automatickou údržbu kvality inkoustu.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
3. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
3. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Page 406 of 546 pages
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu
prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.
Pokud jste automatickou údržbu kvality inkoustu zakázali, provádějte ji přibližně jednou týdně
ručně.
Údržba kvality inkoustu
Kontrola 6: Zkontrolujte, že je vstupní profil v ovladači tiskárny správně
nastavený.
Neodpovídá-li vytištěná barva fotografií pořízených v režimu Adobe RGB vašim požadavkům,
nakonfigurujte vstupní profil a opakujte tisk. Můžete tím dosáhnout zlepšení kvality vytištěných barev.
1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
Klepněte sem: Ovladač tiskárny
* Než klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno vlastností tiskárny, ukončete běžící
aplikační software.
2. Na kartě Hlavní (Main) vyberte v seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity)
možnost Ručně (Manual) a poté klepněte na tlačítko Nastavit (Set).
3. Na kartě Soulad (Matching) vyberte v seznamu Oprava barev (Color Correction)
možnost ICM.
4. V nastavení Vstupní profil (Input Profile) vyberte možnost Adobe RGB (1998).
Není-li možnost Adobe RGB (1998) zobrazená, vyberte na instalačním disku CD-ROM instalaci
Uživatelská instalace (Custom Install) a tuto možnost nainstalujte.
Začátek stránky
Čáry nejsou vyrovnané
Page 407 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Čáry nejsou vyrovnané
Čáry nejsou vyrovnané
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Po instalaci jste neprovedli nastavení tiskové hlavy, rovné čáry se mohou tisknout jako nevyrovnané.
Po instalaci nezapomeňte nastavit tiskovou hlavu.
Běžná údržba
Poznámka
Pokud potíže přetrvají po nastavení tiskové hlavy, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy, viz část
Ruční nastavení tiskové hlavy .
Kontrola 3: Není velikost tištěných dat příliš velká?
Klepněte na tlačítko Možnosti tisku (Print Options) na kartě Vzhled stránky (Page Setup). Poté v
zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko Zabránit ztrátě tištěných dat (Prevent loss of print
data).
Kontrola 4: Není použita funkce Tisk rozvržení stránky nebo Okraj pro
vazbu?
Pokud je použita funkce Tisk rozvržení stránky nebo Okraj pro vazbu, může se stát, že nebudou
vytištěny tenké čáry. Zkuste zesílit čáry v dokumentu.
Začátek stránky
Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny
Page 408 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Potištěný papír se kroutí nebo inkoust
vytváří skvrny
Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení
Intenzita (Intensity) v ovladači tiskárny a zkuste tisk zopakovat.
Pokud k tisku obrázků s vysokou intenzitou používáte běžný papír, může papír absorbovat příliš
mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.
Ověření intenzity proveďte pomocí ovladače tiskárny.
Nastavení intenzity
Kontrola 3: Je k tisku fotografií používán fotografický papír?
K tisku fotografií nebo obrázků v hloubce barev, které obsahují velmi syté barvy, doporučujeme použít
fotografický papír.
Vkládání papíru
Začátek stránky
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Page 409 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Papír je špinavý/Potištěný povrch je
poškrábaný
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Je používán vhodný typ papíru? Zkontrolujte následující:
Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, je vhodný pro účel tisku.
Vkládání papíru
Pokud provádíte tisk bez ohraničení, ujistěte se, že papír, který používáte, je pro tisk bez
ohraničení vhodný.
Pokud používaný papír není vhodný pro tisk bez ohraničení, může dojít ke snížení kvality tisku na
horním a spodním okraji papíru.
Oblast tisku
Kontrola 3: Zkroucený papír vyrovnejte a poté ho vložte.
Pokud používáte papír [Photo Paper Plus Semi-gloss/Pololesklý fotografický papír Plus], vkládejte
listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali,
mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
Běžný papír
Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.
Pokud ponecháte papír vložený v zadní přihrádce dlouhou dobu, může dojít k jeho pokroucení.
Stane-li se to, vložte papír druhou stranou nahoru. Tím se může problém vyřešit.
Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit na vodorovné ploše.
Jiný papír
1. Obraťte papír tiskovou stranou nahoru (A) a položte na něj čistý list běžného papíru, aby se
nepoškrábal.
2. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.
3. Prohlédněte papír, zda jeho prohyb nepřekračuje přibližně 0,08 až 0,2 palce / 2 až 5 mm (B).
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Page 410 of 546 pages
Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých
listech.
Poznámka
Papír, který se při tisku kroutí směrem dovnitř
V závislosti na typu média může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není
zkroucený směrem dovnitř. V takových případech postupujte níže uvedeným způsobem, abyste
papír před tiskem zkroutili směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.
1. Obraťte papír tiskovou stranou nahoru (A) a položte na něj čistý list běžného papíru, aby se
nepoškrábal.
2. Stočte papír tak, jak je zobrazeno níže.
3. Prohlédněte papír, zda je jeho prohyb v rozsahu přibližně 0,08 až 0,2 palce / 2 až 5 mm (B).
Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme vkládat po jednotlivých
listech.
Kontrola 4: Pokud tisknete na silný papír, vyberte nastavení Zamezit
otěru papíru (Prevent paper abrasion).
Výběrem nastavení Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion) se zvětší vzdálenost mezi tiskovou
hlavou a zavedeným papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média, který
odpovídá vloženému papíru, nastavte v tiskárně funkci zamezení otěru papíru pomocí ovladače
tiskárny.
* Po dokončení tisku nastavení Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion) deaktivujte. Pokud tak
neučiníte, nastavení zůstane aktivní pro všechny další tiskové úlohy.
Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny a v části Uživatelská nastavení (Custom Settings) na
kartě Údržba (Maintenance) zaškrtněte políčko Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion) a pak
klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Postup otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer Properties) naleznete v části Otevření
dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer Properties) (v systému Windows) .
V programu Canon IJ Printer Utility vyberte v rozevíracím seznamu možnost Uživatelská nastavení
(Custom Settings), zaškrtněte políčko Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion) a pak klepněte
na příkaz Odeslat (Send).
Postup spuštění nástroje Canon IJ Printer Utility naleznete v části Otevření nástroje Canon IJ Printer
Utility (Macintosh) .
Kontrola 5: Chcete-li tisknout na karton nebo zvláště silný papír (od 0,6
mm / 23 tisícin palce do 1,2 mm / 47 tisícin palce), vyberte v ovladači
tiskárny v nastavení Typ média (Media Type) možnost Karton (Board
Paper).
Nastavíte-li nastavení Typ média (Media Type) na jinou možnost než Karton (Board Paper), může se
tištěný povrch poškrábat nebo může dojít k jiným chybám. Papír silnější než 1,2 mm / 47 tisícin palce
nelze použít.
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Page 411 of 546 pages
Kontrola 6: Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení
Intenzita (Intensity) v ovladači tiskárny a zkuste tisk zopakovat.
Pokud k tisku obrázků s vysokou intenzitou používáte běžný papír, může papír absorbovat příliš
mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.
Snižte hodnotu nastavení Intenzita (Intensity) v ovladači tiskárny a zopakujte tisk.
1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
Klepněte sem: Ovladač tiskárny
* Než klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno vlastností tiskárny, ukončete běžící
aplikační software.
2. Na kartě Hlavní (Main) vyberte v seznamu Barva / Intenzita (Color/Intensity)
možnost Ručně (Manual) a poté klepněte na tlačítko Nastavit (Set).
3. Posuvníkem Intenzita (Intensity) na kartě Nastavení barev (Color Adjustment)
nastavte intenzitu.
1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print).
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (systém Macintosh)
2. V rozevírací nabídce vyberte možnost Možnosti barev (Color Options).
3. Posuvníkem Intenzita (Intensity) nastavte intenzitu.
Kontrola 7: Není prováděn tisk mimo doporučenou oblast tisku?
Pokud tisknete mimo doporučenou oblast tisku daného papíru pro tisk, může se dolní okraj papíru
zašpinit inkoustem.
Změňte velikost dokumentu v aplikačním softwaru.
Oblast tisku
Kontrola 8: Není váleček podávání papíru znečištěný?
Vyčistěte váleček podávání papíru.
Běžná údržba
Poznámka
Čištěním se váleček opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.
Kontrola 9: Není vnitřní prostor tiskárny znečištěný?
Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem, což způsobí rozmazání výtisku.
Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky.
Čištění vnitřku tiskárny
Poznámka
Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nastavte správně velikost papíru.
Kontrola 10: Nastavte u možnosti Doba čekání na zaschnutí inkoustu
(Ink Drying Wait Time) vyšší hodnotu.
Tak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschnul a nedocházelo k rozmazání a poškrábání
papíru.
Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
Page 412 of 546 pages
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
3. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink
Drying Wait Time) a poté klepněte na možnost Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
3. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink
Drying Wait Time) a poté klepněte na možnost Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
Kontrola 11: Není papír poškrábaný jiným vloženým papírem?
V závislosti na typu média se může papír poškrábat o jiný vložený papír při podávání ze zadní
přihrádky. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.
Začátek stránky
Zadní strana papíru je zašpiněná
Page 413 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Zadní strana papíru je zašpiněná
Zadní strana papíru je zašpiněná
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní
desky.
Čištění vnitřku tiskárny
Poznámka
Při oboustranném tisku nebo při velkém objemu tisku může dojít ke znečištění vnitřku tiskárny
inkoustem.
Začátek stránky
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Page 414 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Neuspokojivé výsledky tisku > Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v
barevných plochách pruhy
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách
pruhy
Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?
Neuspokojivé výsledky tisku
Kontrola 2: Vytiskněte testovací vzorek trysek a proveďte všechny
nezbytné operace údržby, jako je například čištění tiskové hlavy.
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací
vzorek trysek.
Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte
pokynů v části Běžná údržba .
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění
tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.
Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte po
24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená.
Obraťte se na centrum servisu.
Kontrola 3: Proveďte nastavení tiskové hlavy.
Běžná údržba
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Page 415 of 546 pages
Poznámka
Pokud potíže přetrvají po nastavení tiskové hlavy, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy, viz část
Ruční nastavení tiskové hlavy .
Kontrola 4: Je povoleno automatické provádění údržby kvality
inkoustu?
Pokud je automatická údržba kvality inkoustu zakázaná, může se inkoust v jedné nebo více nádržek
rozdělit na složky. To může vést k nerovnoměrné hustotě. Pomocí ovladače tiskárny povolte
automatickou údržbu kvality inkoustu.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
3. Klepněte na kartu Údržba (Maintenance) a poté vyberte možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
3. V místní nabídce vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
4. Zaškrtněte políčko Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink
quality maintenance automatically) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
5. Zprávu potvrďte a klepněte na tlačítko OK.
Důležité
Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu
prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.
Pokud jste automatickou údržbu kvality inkoustu zakázali, provádějte ji přibližně jednou týdně
ručně.
Údržba kvality inkoustu
Kontrola 5: Při tisku ve stupních šedi postupujte podle následujících
pokynů.
Pokud tisknete v odstínech šedi, pak se (v závislosti na obrázku) mohou vyskytnout problémy u
horního nebo dolního okraje papíru, například nerovnoměrné barvy nebo bílé pruhy. V takovém
případě doporučujeme nastavit horní a dolní okraj papíru ve směru tisku větší než 45 mm / 1,77
palce. Použijte k tomu aplikaci Easy-PhotoPrint Pro dodanou na instalačním disku CD nebo vlastní
aplikaci pro rozložení stránky.
Chcete-li nastavit okraje pomocí aplikace Easy-PhotoPrint Pro, proveďte tisk podle postupu
popsaného v online příručce Příručka k tisku digitálních fotografií v kapitole „Tisk ve stupních šedi“ v
části „Tisk fotografií ve stupních šedi z aplikace Easy-PhotoPrint Pro“.
Chcete-li provést tisk bez okrajů, převeďte softwarem pro úpravu obrazů (nebo podobným
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Page 416 of 546 pages
softwarem) obraz na stupně šedi a pak jej vytiskněte bez nastavení možnosti Tisk v odstínech šedi
(Grayscale Printing) v ovladači tiskárny. V systému Windows postupujte tak, že na kartě Hlavní (Main)
zrušíte zaškrtnutí políčka Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) a provedete tisk. V systému
Macintosh vyberte v místní nabídce v dialogovém okně Tisk (Print) příkaz Kvalita a médium (Quality &
Media) a zrušte zaškrtnutí políčka Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing), pak proveďte tisk.
Pokud po převodu na stupně šedi tiskněte z aplikaci Easy-PhotoPrint Pro dodané na instalačním
disku CD-ROM , zrušte zaškrtnutí políčka Fotografie v odstínech šedi (Grayscale Photo). Vyvážení
šedé může v obrazu vytištěném po převodu do stupňů šedi vypadat jinak než v obrazu vytištěném
pomocí nastavení Tisk v odstínech šedi (Grayscale Printing) v ovladači tiskárny nebo pomocí
nastavení Fotografie v odstínech šedi (Grayscale Photo) v aplikaci Easy-PhotoPrint Pro.
Začátek stránky
Tisk se nespustí
Page 417 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tisk se nespustí
Tisk se nespustí
Kontrola 1: Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen, poté
tiskárnu znovu zapněte.
Dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až
kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a bude svítit modře.
Poznámka
Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
Když kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře, počítač zpracovává data a odesílá do
tiskárny. Počkejte, až se spustí tisk.
Kontrola 2: Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Vyměňte nádržku s
inkoustem, pokud došel inkoust.
Kontrola 3: Otevřete horní kryt a zkontrolujte, zda kontrolky inkoustu
neblikají červeně.
Pokud je inkoustu dostatek, ale kontrolka bliká červeně, je nádržka s inkoustem pravděpodobně
nainstalována v nesprávné poloze.
Běžná údržba
Kontrola 4: Otevřete horní kryt a ujistěte se, že kontrolky na nádržkách
s inkoustem svítí červeně.
Pokud kontrolka inkoustu nesvítí, zatlačte na značku
místo.
, až nádržka s inkoustem zacvakne na
Kontrola5: Je-li tiskárna po určitou dobu vypnutá, může se doba
zahájení tisku prodloužit.
Počkejte, až se tisk zahájí.
Pokud tiskárna po vypnutí vibruje, provádí protřepání nádržek s inkoustem. Počkejte, až tiskárna
přestane vibrovat.
Tiskárna vibruje/Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není používána
Kontrola 6: Ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a
počítače, poté proveďte následující kontrolu:
Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení.
Podrobné informace o převáděcím zařízení získáte u jeho prodejce.
Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a opakujte tisk.
Kontrola 7: Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.
Nepotřebné úlohy odstraňte.
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Kontrola 8: Ujistěte se, že je vnitřní kryt zavřený.
Pokud je vnitřní kryt otevřený, zavřete jej a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně.
Kontrola 9: Odpovídá nastavení Velikost stránky (Page Size) velikosti
papíru vloženého do tiskárny?
Tisk se nespustí
Page 418 of 546 pages
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně odstraňte chybu. Pak v
ovladači tiskárny zkontrolujte nastavení Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup) (Windows) nebo v dialogovém okně Vzhled stránky (Page Setup, Macintosh), vložte papír o
stejné velikosti, jako je nastavení, a opakujte tisk.
Pokud se tisk nespustí, i když papír vložený do tiskárny má stejnou velikost, jako je nastavení,
nastavte ovladač tiskárny tak, aby nezjišťoval šířku papíru.
* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width) a klepněte
na tlačítko Odeslat (Send).
Uživatelská nastavení (Custom Settings) na kartě Údržba (Maintenance), zrušte zaškrtnutí políčka
Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
V dialogovém okně Canon IJ Printer Utility vyberte v rozevíracím seznamu možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings), zrušte zaškrtnutí políčka Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width) a
pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Zde uvedená nastavení se také vztahují na přímý tisk z digitálního fotoaparátu.
Kontrola 10: Jsou nastavení Typ média (Media Type) a Velikost stránky
(Page Size) v ovladači tiskárny správná?
Pokud používáte papír [Art Paper/Umělecký papír] nebo jiný zvláštní papír než originální značkový
papír Canon, vyberte typ média v nastavení Typ média (Media Type) a v nastavení Velikost papíru
(Paper size) papír [Art XX (Margin 35)/Art XX (Okraj 35 mm)].
Níže uvedeným postupem potvrďte nastavení a zkuste tisknout znovu.
1. Pokud se velikost stránky, kterou chcete použít, nezobrazuje, otevřete nabídku
Soubor (File) a vyberte možnost Tisk (Print). Ujistěte se, že je vybrán název
tiskárny.
2. Ujistěte se, že papír vybraný v nabídce Typ média (Media Type) a kartě Hlavní
(Main) (systém Windows) nebo v dialogovém okně Tisk (Print) (systém
Macintosh) odpovídá papíru vloženému do tiskárny.
3. Ujistěte se, že nastavení Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled stránky
(Page Setup) (systém Windows) nebo nastavení Velikost papíru (Paper size) v
dialogovém okně Vzhled stránky (Page Setup) (systém Macintosh) v ovladači
tiskárny odpovídá velikosti nastavené v kroku 1.
Kontrola 11: Ujistěte se, že v dialogovém okně Tisk (Print) je vybrán
název tiskárny.
Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač pro jinou tiskárnu.
V systému Windows se ujistěte, že v dialogovém okně Tisk (Print) je vybrán název vaší tiskárny.
V systému Macintosh zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk (Print) v části Tiskárna (Printer)
vybrán název vaší tiskárny.
Poznámka
Chcete-li, aby byla tiskárna výchozí vybranou tiskárnou, vyberte možnost Nastavit jako výchozí
tiskárnu (Set as Default Printer) (Windows), Výchozí tiskárna (Default Printer) nebo Nastavit
jako výchozí (Make Default) (Macintosh).
Kontrola 12: Proveďte správnou konfiguraci portu tiskárny.
Konfigurujte „USBnnn“ (kde „n“ je číslo) jako port tiskárny.
1. Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněním správce.
Tisk se nespustí
Page 419 of 546 pages
2. Klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) a Tiskárna (Printer).
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Tiskárny
a jiný hardware (Printers and Other Hardware) a Tiskárny a faxy (Printers and Faxes).
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel) a
Tiskárny (Printers).
3. Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Canon XXX a vyberte položku Vlastnosti
(Properties).
4. Klepněte na kartu Porty (Ports) a zkontrolujte nastavení portu.
Ujistěte se, že v nastavení Tiskne do následujících portů (Print to the following port(s)) je vybrán
port s názvem USBnnn (kde „n“ je číslo) a obsahuje Canon XXX ve sloupci Tiskárna (Printer).
Pokud je nastavení nesprávné, instalujte ovladač tiskárny znovu nebo vyměňte port tiskárny za
správný.
Začátek stránky
Tisk se zastaví před dokončením
Page 420 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tisk se zastaví před dokončením
Tisk se zastaví před dokončením
Kontrola 1: Není při tisku na papír otevřen vnitřní kryt?
Zavřete vnitřní kryt a poté na tiskárně stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/
STORNO).
Stránka s tiskovými daty odesílaná v momentě výskytu chyby bude smazána, a proto ji vytiskněte
znovu.
Kontrola 2: Tiskla tiskárna nepřetržitě po dlouhou dobu?
Pokud tiskárna po dlouhou dobu nepřetržitě tiskla, může být tisková hlava přehřátá. Pro ochranu
tiskové hlavy může tiskárna na chvíli tisk zastavit na konci řádku a poté pokračovat.
V takovém případě přerušte ve vhodnou dobu tisk a vypněte tiskárnu alespoň na 15 minut.
Kromě toho může tiskárna zastavit tisk za účelem ochrany tiskové hlavy po delším nepřetržitém tisku
obrázků nebo fotografií intenzivními barvami. V takovém případě se tisk nespustí znovu automaticky.
Vypněte tiskárnu alespoň na 15 minut.
Upozornění
Tisková hlava a její okolí se mohou v tiskárně extrémně zahřát. Nikdy se nedotýkejte tiskové
hlavy a jejího okolí.
Kontrola 3: Je vložen papír?
Ujistěte se, že v zadní nebo přední přihrádce je vložen papír.
Pokud v tiskárně došel papír, doplňte ho.
Kontrola 4: Obsahují tištěné dokumenty mnoho fotografií nebo
obrázků?
Zpracování tisku velkého objemu dat, např. fotografií nebo grafiky, trvá tiskárně nebo počítači určitou
dobu, po kterou se zdá, že se tiskárna zastavila.
Kromě toho se tiskárna může dočasně zastavit při tisku, který vyžaduje velké množství inkoustu a
provádí se na běžný papír. V obou případech vyčkejte do ukončení procesu.
Poznámka
Pokud tisknete dokument s velkou tiskovou oblastí nebo několik kopií dokumentu, může
tiskárna pozastavit tisk na dobu nutnou pro zaschnutí inkoustu.
Začátek stránky
Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Page 421 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Kontrola 1: Jsou zanesené trysky tiskové hlavy?
Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací
vzorek trysek.
Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte
pokynů v části Běžná údržba .
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:
Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.
Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění
tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.
Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:
Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte po
24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.
Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:
Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená.
Obraťte se na servisní středisko.
Kontrola 2: Nedošel inkoust?
Otevřete horní kryt a zkontrolujte stav kontrolky inkoustu.
Běžná údržba
Začátek stránky
Tisk není tak rychlý, jak lze očekávat
Page 422 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Tisk není tak rychlý, jak lze očekávat
Tisk není tak rychlý, jak lze očekávat
Kontrola 1: Probíhá tisk v nastavení Tichý režim (Quiet Mode)?
Pokud v ovladači tiskárny zadáte Tichý režim (Quiet Mode), rychlost tisku se sníží. Chcete-li tisknout
rychleji, netiskněte v režimu Tichý režim (Quiet Mode).
Snížení hluku tiskárny
Kontrola 2: Není nastavena příliš vysoká kvalita tisku?
Zvyšte nastavení rychlosti tisku v ovladači tiskárny. Nastavení upřednostňující rychlost tiskne rychleji.
1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
Klepněte sem: Ovladač tiskárny
* Než klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno vlastností tiskárny, ukončete běžící
aplikační software.
2. Na kartě Hlavní (Main) vyberte v nastavení Kvalita tisku (Print Quality) položku
Rychlý (Fast).
V závislosti na typu média nemusí být možnost Rychlý (Fast) dostupná.
1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print).
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (systém Macintosh)
2. V místní nabídce vyberte položku Kvalita a médium (Quality & Media) a poté v
nastavení Kvalita tisku (Print Quality) vyberte možnost Rychlý (Fast).
V závislosti na typu média nemusí být možnost Rychlý (Fast) dostupná.
Poznámka
V závislosti na vašem systémovém prostředí nemusí dojít po výše uvedených opatřeních k
nápadnému zrychlení tisku.
Začátek stránky
Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu
Page 423 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu
Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu
Kontrola 1: Je zhasnutá kontrolka [Power] (Stav tiskárny)?
Zkontrolujte, zda kontrolka [Power] (Stav přístroje) svítí modře.
Držák tiskové hlavy se nepřesune, dokud není zapnuto napájení. Pokud kontrolka [Power] (Stav
tiskárny) nesvítí, zavřete horní kryt a zapněte tiskárnu.
Dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až
kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a bude svítit modře, a pak znovu otevřete horní kryt.
Kontrola 2: Bliká kontrolka [Alarm]?
Zavřete horní kryt, ověřte počet bliknutí kontrolky [Alarm], proveďte příslušnou akci k odstranění chyby
a znovu otevřete kryt. Podrobné údaje o postupu řešení této chyby najdete v části Kontrolka [Alarm]
bliká oranžově .
Kontrola 3: Nebyl horní kryt otevřený 10 minut nebo déle?
Pokud ponecháte horní kryt otevřený déle než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune doprava, aby
nedošlo k vyschnutí inkoustu. Zavřete a znovu otevřete horní kryt, aby se držák tiskové hlavy vrátil
doprostřed.
Kontrola 4: Pokud se tiskárna chystá na podání papíru z přední
přihrádky (když tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) rychle bliká),
zavřete horní kryt a stiskněte tlačítko [Front Feed] (Přední podávání).
Počkejte, dokud tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) nepřestane
blikat a zůstane svítit. Pak otevřete horní kryt.
Pokud se tiskárna chystá na podání papíru z přední přihrádky (když tlačítko [Front Feed] (Přední
podávání) rychle bliká), nepřemístí se držák tiskové hlavy do středu. V takovém případě zavřete horní
kryt, stiskněte tlačítko [Front Feed] (Přední podávání) a počkejte, dokud tlačítko [Front Feed] (Přední
podávání) nepřestane blikat a zůstane svítit. Znovu otevřete horní kryt a přesuňte držák tiskové hlavy
do středu.
Chcete-li po výměně nádržky s inkoustem pokračovat v tisku z přední přihrádky, postupujte podle
části Vkládání papíru a znovu zahajte tisk.
Kontrola 5: Tiskla tiskárna nepřetržitě po dlouhou dobu?
Zavřete horní kryt, počkejte okamžik a znovu ho otevřete.
Pokud tiskárna dlouho nepřetržitě tiskne, držák tiskové hlavy se nemůže přesunout do středu,
protože tisková hlava by se mohla přehřát.
Poznámka
Otevřením horního krytu během tisku se držák tiskové hlavy přesune vpravo. Zavřete horní kryt a po
dokončení tisku jej znovu otevřete.
Začátek stránky
Nesprávné podávání papíru
Page 424 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Nesprávné podávání papíru
Nesprávné podávání papíru
Kontrola 1: Při vkládání papíru do tiskárny dodržujte tyto pokyny.
Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro
vkládání papíru.
Při této maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné, a to v závislosti na
typu papíru a provozních podmínkách (při nízké nebo vysoké teplotě a vlhkosti). V takových
případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.
Do zadní nebo přední přihrádky vkládejte papír v orientaci na výšku, bez ohledu na orientaci
tisku.
Do zadní přihrádky papír vkládejte tiskovou stranou NAHORU. Vyrovnejte stoh papíru podle
pravé strany zadní přihrádky a posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levého okraje stohu.
Do přední přihrádky vkládejte vždy jen jeden list papíru tiskovou stranou NAHORU. Papír do
přední přihrádky vkládejte tak, aby jeho přední hrana byla zarovnaná se značkou
přední přihrádce a pravá podél pravé strany přední přihrádky.
na
Vkládání papíru
Kontrola 2: Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, není příliš silný
nebo zkroucený.
Vkládání papíru
Kontrola 3: Používáte-li papír od jiného výrobce než Canon, musí být
jeho hmotnost 200 g/m2 (53 lb) nebo nižší.
Je-li papír příliš těžký, nelze tisknout ze zadní přihrádky. Informace o hmotnosti papíru najdete na
jeho obalu. Je-li jeho hmotnost vyšší než 200 g/m2 (53 lb), vložte jej do přední přihrádky.
Kontrola 4: Vyjměte cizí předmět z přední přihrádky.
Kontrola 5: Zkontrolujte, zda v zadní přihrádce nejsou žádné cizí
předměty.
Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, projděte si informace v části Uvíznutí papíru a vyjměte jej.
Pokud jsou v zadní přihrádce nějaké cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté
předmět vyjměte.
Nesprávné podávání papíru
Page 425 of 546 pages
Kontrola 6: Ujistěte se, že je vnitřní kryt zcela zavřený.
Papír nebude správně podáván i tehdy, jestliže je vnitřní kryt jen nepatrně otevřen.
Seznámení s tiskárnou
Kontrola 7: Vyčistěte váleček podávání papíru.
Běžná údržba
Poznámka
Čištěním se váleček opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.
Začátek stránky
Papír se nepodává ze zdroje papíru určeného v ovladači tiskárny
Page 426 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Papír se nepodává ze zdroje papíru určeného v ovladači tiskárny
Papír se nepodává ze zdroje papíru určeného v ovladači
tiskárny
Kontrola: Je nastavení zdroje papíru různé v používané aplikaci a
ovladači tiskárny?
Změňte nastavení aplikace tak, aby odpovídalo nastavení v ovladači tiskárny, nebo klepněte na
položku Možnosti tisku (Print Options) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny a
vyberte položku Ignorovat nastavení zdroje papíru z aplikačního softwaru (Disable the paper source
setting of the application software) na obrazovce Možnosti tisku (Print Options).
Pokud je nastavení zdroje papíru různé v používané aplikaci a ovladači tiskárny, má přednost
nastavení používané aplikace.
Začátek stránky
Uvíznutí papíru
Page 427 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Uvíznutí papíru
Uvíznutí papíru
Poznámka
Pokud potřebujete vypnout tiskárnu, abyste odstranili uvíznutý papír během tisku, stisknutím tlačítka
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) zrušte před vypnutím tiskárny tiskovou úlohu.
Papír je uvíznutý v zadní nebo přední přihrádce nebo na opěrce pro přední podávání:
Papír odstraňte následujícím způsobem.
1.
Pomalu vytáhněte papír ven, buď ze zadní přihrádky, nebo z výstupního otvoru pro papír,
podle toho, který způsob je jednodušší.
Podávání ze zadní přihrádky:
Podávání z přední přihrádky:
Poznámka
Pokud se papír roztrhne a kousek zůstane v tiskárně, otevřete horní kryt a papír vyjměte.
Nedotýkejte se součástí v tiskárně.
Po odstranění veškerého papíru zavřete horní kryt, tiskárnu vypněte a znovu ji zapněte.
Pokud papír nelze vytáhnout, vypněte tiskárnu a opět ji zapněte. Papír bude vysunut
automaticky.
2.
Vložte znovu papír a stiskněte tlačítko RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/STORNO) na
tiskárně.
Při tisku ze zadní přihrádky správně nastavte vodítko papíru. Není-li vodítko papíru správně
nastavené, nemusí se papír náležitě podat.
Pokud v kroku 1 tiskárnu vypnete, budou všechny tiskové úlohy ve frontě zrušeny. Podle
potřeby opakujte tisk.
Poznámka
Uvíznutí papíru
Page 428 of 546 pages
Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte správný papír a vkládáte ho správně.
Vkládání papíru
Papír formátu A5 je vhodný pro tisk dokumentů obsahujících hlavně text.
Nedoporučujeme používat tento papír pro tisk dokumentů s fotografiemi nebo grafikou,
protože výtisk se může kroutit a na výstupu může uvíznout.
Pokud papír nedokážete vyjmout nebo se uvnitř tiskárny trhá, nebo pokud tiskárna hlásí uvíznutí
papíru i po vyjmutí papíru, obraťte se na servisní středisko.
V ostatních případech:
Proveďte následující kontroly:
Kontrola 1: Nenachází se v okolí výstupního otvoru pro papír cizí předměty?
Kontrola 2: Nejsou v zadní přihrádce cizí předměty?
Pokud jsou v zadní přihrádce nějaké cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a
až poté předmět vyjměte.
Kontrola 3: Není papír zkroucený?
Kontrola 3: Zkroucený papír vyrovnejte a poté ho vložte.
Začátek stránky
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 429 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Číslo chyby: B200 Došlo k chybě tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny z
elektrické zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko.
Číslo chyby: **** Došlo k chybě tiskárny. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud tímto postupem
chybu neodstraníte, naleznete další podobnosti v uživatelské příručce.
Je zobrazena chyba týkající se zadní nebo přední přihrádky
Je zobrazena chyba týkající se šířky papíru
Je zobrazena chyba týkající se automatického nastavení tiskové hlavy
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace
Číslo chyby: 92
Číslo chyby: 93
Číslo chyby: 300
Číslo chyby: 1281
Číslo chyby: 1283
Číslo chyby: 1284
Číslo chyby: 1320
Číslo chyby: 1321
Je zobrazena zpráva č. 1350
Číslo chyby: 1700
Informační číslo inkoustu: 1600
Informační číslo inkoustu: 1698
Informační číslo inkoustu: 1699
Číslo chyby: 1851
Číslo chyby: 1856
Číslo chyby: 2001
Číslo chyby: 2002
Číslo chyby: 2500
Další chybové zprávy
Zobrazí se obrazovka programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program
Zobrazí se ikona programu Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program
Číslo chyby: B200 Došlo k chybě tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel
tiskárny z elektrické zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.
Kontaktujte servisní středisko.
Číslo chyby: **** Došlo k chybě tiskárny. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud tímto
postupem chybu neodstraníte, naleznete další podobnosti v uživatelské příručce.
„****“ se zobrazí jako řada alfanumerických znaků a závisí na typu chyby, k níž došlo.
Zobrazuje se 5100 nebo 5110
Zkontrolujte, zda není pohyb tiskové hlavy zablokován.
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 430 of 546 pages
Zrušte tisk z počítače a tiskárnu vypněte. Poté odstraňte uvíznutý papír nebo ochranný
materiál, který brání držáku tiskové hlavy v pohybu, a znovu tiskárnu zapněte.
Důležité
Nedotýkejte se součástí v tiskárně. V opačném případě tiskárna nemusí správně
tisknout.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
Zobrazí se čtyřmístný alfanumerický kód a zpráva „Došlo k chybě tiskárny“.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.
Připojte znovu tiskárnu a zapněte ji.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
Je zobrazena chyba týkající se zadní nebo přední přihrádky
Kontrola 1: Je tiskárna připravená na podání papíru z přední přihrádky?
Vložte papír správně do přední přihrádky a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně.
Podrobnosti o správném vkládání papíru do přední přihrádky naleznete v části Vkládání
papíru .
Kontrola 2: Je v ovladači tiskárny vybraná velikost papíru, kterou nelze podat ze
zadní přihrádky?
Správně vyberte zdroj papíru a opakujte tisk.
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Zrušit tisk (Cancel Printing). Pak v
ovladači tiskárny vyberte v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) na kartě Hlavní (Main)
možnost Přední přihrádka (Front Tray). Vložte papír do přední přihrádky a opakujte tisk.
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Odstranit úlohu (Delete Job). V
dialogovém okně Tisk (Print) v místní nabídce vyberte položku Kvalita a médium (Quality &
Media) a v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) vyberte možnost Přední přihrádka (Front
Tray). Pak vložte papír do přední přihrádky a opakujte tisk.
Kontrola 3: Je v ovladači tiskárny vybraná velikost papíru, kterou nelze podat z
přední přihrádky?
Správně vyberte zdroj papíru a opakujte tisk.
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Zrušit tisk (Cancel Printing). Pak v
ovladači tiskárny vyberte v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) na kartě Hlavní (Main)
možnost Zadní přihrádka (Rear Tray). Vložte papír do zadní přihrádky a opakujte tisk.
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Odstranit úlohu (Delete Job). V
dialogovém okně Tisk (Print) v místní nabídce vyberte položku Kvalita a médium (Quality &
Media) a v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear
Tray). Pak vložte papír do zadní přihrádky a opakujte tisk.
Kontrola 4: Je papír správně vložený do přední přihrádky?
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně odstraňte chybu,
podle pokynů v části Vkládání papíru správně vložte papír do přední přihrádky a opakujte tisk.
Kontrola 5: Je při zahájení tisku ze zadní přihrádky přední přihrádka sklopená
nahoru?
Vraťte přední přihrádku do její normální polohy pro tisk, vložte do zadní přihrádky papír a pak
stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně znovu zahajte
tisk. Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk najdete v části
Vkládání papíru .
Kontrola 6: Pokud je při tisku ze zadní přihrádky přední přihrádka vytažená
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 431 of 546 pages
nahoru, vraťte ji do správné polohy pro tisk, stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) a opakujte tisk.
Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk naleznete v části
Vkládání papíru .
Při tisku nepohybujte přední přihrádkou.
Kontrola 7: Pokud je při tisku z přední přihrádky zadní přihrádka stažená dolů,
vraťte ji do polohy pro podávání papíru z přední strany, stiskněte na tiskárně
tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) a opakujte tisk.
Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk naleznete v části
Vkládání papíru .
Při tisku nepohybujte přední přihrádkou.
Je zobrazena chyba týkající se šířky papíru
Kontrola: Zkontrolujte, zda nastavení Velikost stránky (Page Size) odpovídá
velikosti papíru vloženého do tiskárny.
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně odstraňte chybu.
Pak v ovladači tiskárny zkontrolujte nastavení Velikost stránky (Page Size) na kartě Vzhled
stránky (Page Setup) (Windows) nebo v dialogovém okně Vzhled stránky (Page Setup,
Macintosh), vložte papír o stejné velikosti, jako je nastavení, a opakujte tisk.
Pokud se toto hlášení zobrazuje, i když má papír vložený do tiskárny stejnou velikost, jako je
nastavení, nastavte ovladač tiskárny tak, aby nezjišťoval šířku papíru.
* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width) a
klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Uživatelská nastavení (Custom Settings) na kartě Údržba (Maintenance), zrušte zaškrtnutí
políčka Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width) a klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
V dialogovém okně Canon IJ Printer Utility vyberte v rozevíracím seznamu možnost Uživatelská
nastavení (Custom Settings), zrušte zaškrtnutí políčka Rozpoznat šířku papíru (Detect paper
width) a pak klepněte na tlačítko Odeslat (Send).
Zde uvedená nastavení se také vztahují na přímý tisk z digitálního fotoaparátu.
Je zobrazena chyba týkající se automatického nastavení tiskové hlavy
Kontrola: Viz část Jedenáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a
proveďte příslušnou akci.
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace
Kontrola 1: Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí, ujistěte se, že je
napájecí kabel zapojený, poté tiskárnu znovu zapněte.
Dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až
kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a bude svítit modře.
Kontrola 2: Zkontrolujte, že port tiskárny je správně nakonfigurován v ovladači
tiskárny.
* V následujících pokynech znamená " XXX" název vaší tiskárny.
1.
Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněním správce.
2.
Klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) a Tiskárna (Printer).
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel),
Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) a Tiskárny a faxy (Printers and
Faxes).
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 432 of 546 pages
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel)
a Tiskárny (Printers).
3.
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Canon XXX a vyberte položku Vlastnosti
(Properties).
4.
Klepněte na kartu Porty (Ports) a zkontrolujte nastavení portu.
Ujistěte se, že v nastavení Tiskne do následujících portů (Print to the following port(s)) je
vybrán port s názvem USBnnn (kde „n“ je číslo) a obsahuje Canon XXX ve sloupci
Tiskárna (Printer).
Pokud není nastaven správný port, nainstalujte znovu ovladač tiskárny nebo změňte
nastavení portu podle rozhraní, které používáte.
Kontrola 3: Ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a počítače.
Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte
tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá
problém v převáděcím zařízení. Podrobné informace o převáděcím zařízení získáte u
jeho prodejce.
Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a opakujte tisk.
Kontrola 4: Zkontrolujte, že ovladač tiskárny je správně nainstalován.
Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části Odinstalace ovladače tiskárny a
znovu ho nainstalujte podle postupu popsaného v instalační příručce.
Kontrola 5: Zkontrolujte stav zařízení v počítači.
Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.
1.
Klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel), Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) a Správce zařízení (Device Manager).
Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), postupujte
podle pokynů na obrazovce.
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel),
Výkon a údržba (Performance and Maintenance), Systém (System) a potom vyberte
položku Správce zařízení (Device Manager) na kartě Hardware.
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Ovládací panely (Control Panel),
Systém (System) a poté na položku Správce zařízení (Device Manager) na kartě
Hardware.
2.
Poklepejte na možnost Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers) a
potom na položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).
Pokud se možnost Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support) nezobrazuje,
zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k počítači.
Kontrola 3: Ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a počítače.
3.
Klepněte na kartu Obecné (General) a ujistěte se, že u zařízení není signalizován žádný
problém.
Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.
Číslo chyby: 92
Kontrola: Je v ovladači tiskárny vybraná velikost papíru, kterou nelze podat ze
zadní přihrádky?
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Odstranit úlohu (Delete Job). V
dialogovém okně Tisk (Print) v místní nabídce vyberte položku Kvalita a médium (Quality &
Media) a v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) vyberte možnost Přední přihrádka (Front
Tray). Pak vložte papír do přední přihrádky a opakujte tisk.
Číslo chyby: 93
Kontrola: Je v ovladači tiskárny vybraná velikost papíru, kterou nelze podat z
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 433 of 546 pages
přední přihrádky?
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Odstranit úlohu (Delete Job). V
dialogovém okně Tisk (Print) v místní nabídce vyberte položku Kvalita a médium (Quality &
Media) a v nastavení Zdroj papíru (Paper Source) vyberte možnost Zadní přihrádka (Rear
Tray). Pak vložte papír do zadní přihrádky a opakujte tisk.
Číslo chyby: 300
Kontrola 1: Pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí, ujistěte se, že je
napájecí kabel zapojený, poté tiskárnu znovu zapněte.
Dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká modře, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až
kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a bude svítit modře.
Kontrola 2: Ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a počítače.
Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte
tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá
problém v převáděcím zařízení. Podrobné informace o převáděcím zařízení získáte u
jeho prodejce.
Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a opakujte tisk.
Kontrola 3: Ujistěte se, že v dialogovém okně Tisk (Print) je vybrán název
tiskárny.
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (systém Macintosh)
Číslo chyby: 1281
Kontrola: Je při zahájení tisku ze zadní přihrádky přední přihrádka sklopená
nahoru?
Vraťte přední přihrádku do její normální polohy pro tisk, vložte do zadní přihrádky papír a pak
stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně znovu zahajte
tisk. Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk najdete v části
Vkládání papíru .
Číslo chyby: 1283
Kontrola: Pokud je při tisku ze zadní přihrádky přední přihrádka vytažená
nahoru, vraťte ji do správné polohy pro tisk, stiskněte na tiskárně tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) a opakujte tisk.
Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk naleznete v části
Vkládání papíru .
Při tisku nepohybujte přední přihrádkou.
Číslo chyby: 1284
Kontrola: Pokud je při tisku z přední přihrádky zadní přihrádka stažená dolů,
vraťte ji do polohy pro podávání papíru z přední strany, stiskněte na tiskárně
tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) a opakujte tisk.
Podrobnosti o vrácení přední přihrádky do její normální polohy pro tisk naleznete v části
Vkládání papíru .
Při tisku nepohybujte přední přihrádkou.
Číslo chyby: 1320
Kontrola: Je tiskárna připravená na podání papíru z přední přihrádky?
Vložte papír správně do přední přihrádky a stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL]
(POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně.
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 434 of 546 pages
Podrobnosti o správném vkládání papíru do přední přihrádky naleznete v části Vkládání
papíru .
Číslo chyby: 1321
Kontrola: Je papír není správně vložený do přední přihrádky?
Stisknutím tlačítka [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) na tiskárně odstraňte chybu,
podle pokynů v části Vkládání papíru správně vložte papír do přední přihrádky a opakujte tisk.
Je zobrazena zpráva č. 1350
Viz část Dvanáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Číslo chyby: 1700
Viz část Osm bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Informační číslo inkoustu: 1600
Viz část Čtyři bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Informační číslo inkoustu: 1698
Viz část Sedmnáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Informační číslo inkoustu: 1699
Viz část Osmnáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Číslo chyby: 1851
Kontrola: Zavřete vnitřní kryt, poté na tiskárně stiskněte tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
Číslo chyby: 1856
Kontrola: Zavřete vnitřní kryt, poté na tiskárně stiskněte tlačítko
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO).
Stránka s tiskovými daty odesílaná v momentě výskytu chyby bude smazána, a proto ji
vytiskněte znovu.
Číslo chyby: 2001
Viz část Devět bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 435 of 546 pages
Číslo chyby: 2002
Viz část Devatenáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Číslo chyby: 2500
Viz část Jedenáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a proveďte
příslušnou akci.
Další chybové zprávy
Kontrola: Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva,
zkontrolujte následující:
Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku ("Could not
spool successfully due to insufficient disk space")
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti ("Could not spool
successfully due to insufficient memory")
Ukončete ostatní spuštěné aplikace, abyste uvolnili paměť.
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
Nebyl nalezen ovladač tiskárny ("Printer driver could not be found")
Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části Odinstalace ovladače
tiskárny a pak jej znovu nainstalujte.
Nebylo možné vytisknout název aplikace - název souboru ("Could not print Application
name - File name")
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.
Zobrazí se obrazovka programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey
Program
Pokud nainstalujete program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, po třech
měsících a poté po šesti měsících od instalace se zobrazí obrazovka s žádostí o povolení odeslání
informací o používání tiskárny. Poté se bude zobrazovat každých šest měsíců po dobu přibližně čtyř
let.
Přečtěte si pokyny na obrazovce a postupujte podle níže uvedených kroků.
Pokud souhlasíte s účastí v průzkumu:
Klepněte na tlačítko Souhlasím (Agree) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Informace o
používání tiskárny budou společnosti Canon zaslány prostřednictvím Internetu. Pokud jste
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 436 of 546 pages
postupovali podle pokynů na obrazovce, budou informace počínaje druhým odesíláním
odesílány automaticky a obrazovka s potvrzením se již nezobrazí.
Poznámka
Při odesíláni informací se může zobrazit obrazovka s upozorněním, například obrazovka
týkající se zabezpečení Internetu. V takovém případě zkontrolujte, zda název programu je
IJPLMUI.exe, a poté tuto akci povolte.
Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Od příště odesílat automaticky (Send automatically
from the next time), nebudou informace počínaje od druhého odesílání zasílány
automaticky a při příštím průzkumu se opět zobrazí obrazovka s potvrzením. Postup
automatického odesílání informací viz Změna nastavení obrazovky s potvrzením: .
Pokud s účastí v průzkumu nesouhlasíte:
Klepněte na tlačítko Nesouhlasím (Do not agree). Obrazovka s potvrzením se zavře a průzkum
bude pro tentokrát ukončen. Obrazovka s potvrzením se zobrazí znovu o tři měsíce později.
Odinstalace programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
Chcete-li odinstalovat program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, klepněte
na tlačítko Odinstalovat (Uninstall) a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna nastavení obrazovky s potvrzením:
1. V nabídce Start vyberte níže uvedené položky.
V systému Windows Vista vyberte postupně položky Start > Ovládací panely
(Control Panel) > Programy a funkce (Programs and Features) > Odinstalovat
program (Uninstall a program).
V systému Windows XP vyberte postupně tyto položky: nabídka Start > Ovládací
panely (Control Panel) > Přidat nebo odebrat programy (Add or Remove
Programs).
V systému Windows 2000 vyberte postupně tyto položky: nabídka Start >
Nastavení (Settings) > Ovládací panely (Control Panel) > Přidat nebo odebrat
programy (Add/Remove Programs).
Poznámka
V systému Windows Vista se při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru
může zobrazit dialogové okno s potvrzením či upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu
požadována oprávnění správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat
(Continue) nebo Povolit (Allow).
2. Vyberte položku Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Vyberte položku Změnit (Change).
Pokud při postupu podle pokynů na obrazovce vyberete položku Ano (Yes), zobrazí se při
příštím průzkumu obrazovka s potvrzením.
Pokud vyberete položku Ne (No), budou informace odesílány automaticky.
Poznámka
Pokud vyberete možnost Odinstalovat (Uninstall) (nebo Odebrat (Remove)), bude
program Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program odinstalován.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se ikona programu Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program
Pokud je program Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program nainstalován,
budou informace o používání tiskárny odeslány tři a následně šest měsíců po instalaci. Poté
budou tyto informace odesílány každých šest měsíců po dobu přibližně čtyř let. Ikona Canon Inkjet
Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program se v době, kdy má dojít k odesílání informací o
používání tiskárny, zobrazuje v doku.
V systému Mac OS X v.10.3.9 není program Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey
Program nainstalován.
Po klepnutí na ikonu si přečtěte si pokyny na obrazovce a pak postupujte podle níže uvedených
kroků.
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 437 of 546 pages
Pokud souhlasíte s účastí v průzkumu:
Klepněte na tlačítko Souhlasím (Agree) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Informace o
používání tiskárny budou společnosti Canon zaslány prostřednictvím Internetu. Pokud jste
postupovali podle pokynů na obrazovce, budou informace počínaje druhým odesíláním
odesílány automaticky a obrazovka s potvrzením se již nezobrazí.
Poznámka
Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Od příště odesílat automaticky (Send automatically
from the next time), nebudou informace počínaje od druhého odesílání zasílány
automaticky a ikona Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program se v
době dalšího průzkumu zobrazí v doku.
Pokud s účastí v průzkumu nesouhlasíte:
Klepněte na tlačítko Nesouhlasím (Do not agree). Obrazovka s potvrzením se zavře a průzkum
bude pro tentokrát ukončen. Obrazovka s potvrzením se zobrazí znovu o tři měsíce později.
Postup zastavení odesílání informací:
Klepněte na položku Vypnout (Turn off). Program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey
Program bude zastaven a informace nebudou odeslány. Pokračování v průzkumu viz část
Změna nastavení: .
Odinstalace programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
1. Ukončete program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Změna nastavení:
2. V nabídce Přejít (Go) vyberte položku Aplikace (Applications) a poklepejte na složku
Programy Canon (Canon Utilities) a poté na složku Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program.
3. Umístěte soubor Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app do
složky Koš (Trash).
4. Restartujte počítač.
Vysypejte Koš (Trash) a restartujte počítač.
Změna nastavení:
Na obrazovce počítače se objeví hlášení
Page 438 of 546 pages
Chcete-li při každém odesílání informací o používání tiskárny zobrazit obrazovku s potvrzením,
případně pokud chcete průzkum obnovit, postupujte podle níže uvedených kroků.
1. V nabídce Přejít (Go) vyberte položku Aplikace (Applications) a poklepejte na složku
Programy Canon (Canon Utilities) a poté na složku Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program.
2. Poklepejte na ikonu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Při odesílání informací nezobrazovat obrazovku s potvrzením (Do not display the
confirmation screen when information is sent):
Pokud zaškrtnete toto políčko, budou informace odesílány automaticky.
Pokud toto políčko zaškrtnuté není, zobrazí se ikona Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program v době dalšího průzkumu v doku. Klepněte na tuto
ikonu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tlačítko Vypnout (Turn off)/Zapnout (Turn on):
Klepnutím na tlačítko Vypnout (Turn off) ukončíte program Inkjet Printer/Scanner/
Fax Extended Survey Program.
Klepnutím na tlačítko Zapnout (Turn on) restartujete program Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program.
Začátek stránky
Pro uživatele systému Windows
Page 439 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Pro uživatele systému Windows
Pro uživatele systému Windows
Monitor stavu tiskárny není zobrazen
Kontrola: Není vypnutý monitor stavu tiskárny?
Ujistěte se, že v nabídce Možnosti (Option) monitoru stavu tiskárny je povolena možnost
Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor).
1.
Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
2.
Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na položku Zobrazit stav tiskárny (View
Printer Status).
3.
V nabídce Možnosti (Option) vyberte možnost Povolit monitor stavu (Enable Status
Monitor), pokud tato možnost není vybrána.
Začátek stránky
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí chybová zprá... Page 440 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí
chybová zpráva
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí
chybová zpráva
Následující chyby mohou nastat při tisku přímo ze zařízení kompatibilního s technologií PictBridge.
Odstranit je můžete uvedenými opatřeními.
Poznámka
V této části jsou popsány chyby zobrazené na zařízení standardu PictBridge značky Canon. Chybové
zprávy a postupy se mohou lišit podle použitého zařízení. Pro chyby, které se vztahují k jiným
zařízením značky Canon než zařízením kompatibilním s technologií PictBridge, zkontrolujte stav
kontrolky [Alarm] a proveďte příslušnou akci. Podrobnosti viz část Kontrolka [Alarm] bliká oranžově .
Chyby uvedené na zařízení kompatibilním s technologií PictBridge a jejich řešení jsou popsány také
v návodu k obsluze zařízení. Při jiných problémech se zařízením se obraťte na jeho výrobce.
Chybová zpráva v zařízení kompatibilním
se standardem PictBridge
Řešení
Tiskárna je používána (Printer in use)
Pokud tiskárna tiskne z počítače nebo se zahřívá, počkejte
na dokončení úlohy.
Tiskárna začne tisknout automaticky, jakmile bude
připravena.
Není papír (No paper)
Vložte papír a na displeji zařízení kompatibilního se
standardem PictBridge vyberte příkaz Pokračovat
(Continue)*.
* Tisk můžete obnovit také stisknutím tlačítka
[RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO) namísto
použití příkazu Pokračovat (Continue) na zařízení.
Chyba papíru (Paper Error)/Chyba typu
média (Media type error)
Zjistěte počet bliknutí kontrolky [Alarm] a proveďte
příslušnou akci pro odstranění chyby.
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Uvíznutí papíru (Paper jam)
Výběrem příkazu Stop (Zastavit) na displeji zařízení
kompatibilního se standardem PictBridge tisk ukončete.
Odstraňte uvíznutý papír, vložte nový papír do tiskárny a
stiskněte tlačítko RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/
STORNO) na tiskárně; poté zkuste zopakovat tisk.
Otevřený kryt tiskárny (Printer cover
Zavřete horní kryt tiskárny.
open)
Není tisková hlava (No Print Head)
Není instalována žádná tisková hlava nebo je tisková hlava
vadná.
Viz část Pět bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově a
proveďte příslušnou akci.
Plný odpadní zásobník (Waste tank full )
/Nádržka přebytečného inkoustu je plná
(Ink absorber full)
Sběrač odpadního inkoustu je téměř plný.
Viz část Osm bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
a proveďte příslušnou akci.
Chybí inkoust (No ink)/Chyba
inkoustové kazety (Ink cassette error)
Nádržka s inkoustem není správně nainstalovaná nebo je
prázdná.
Zjistěte počet bliknutí kontrolky [Alarm] a proveďte
příslušnou akci pro odstranění chyby.
Kontrolka [Alarm] bliká oranžově
Chyba inkoustu (Ink Error)
Tiskárna zjistila, že došel inkoust.
Viz část Osmnáct bliknutí: v části Kontrolka [Alarm] bliká
oranžově a proveďte příslušnou akci.
Chyba hardwaru (Hardware Error)
Došlo k chybám nádržek s inkoustem.
Vyměňte nádržku s inkoustem.
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí chybová zprá... Page 441 of 546 pages
Běžná údržba
Chyba tiskárny (Printer error)
Možná došlo k chybě vyžadující servisní zásah. (Střídavé
blikání kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a kontrolky
[Alarm] oranžově.)
Střídavé blikání kontrolky [Power] (Stav tiskárny) modře a
kontrolky [Alarm] oranžově
Odpojte kabel USB mezi tiskárnou a zařízením
kompatibilním se standardem PictBridge, vypněte tiskárnu a
odpojte napájecí kabel tiskárny z elektrické zásuvky.
Zapojte napájecí kabel tiskárny zpět do zásuvky, zapněte
tiskárnu a pak k tiskárně znovu připojte zařízení kompatibilní
se standardem PictBridge.
Pokud dojte k téže chybě, kontaktujte servisní středisko.
Začátek stránky
Často kladené dotazy
Page 442 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Často kladené dotazy
Často kladené dotazy
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy
Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
Tisk se nespustí
Tisk se zastaví před dokončením
Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace
Neuspokojivé výsledky tisku
Uvíznutí papíru
Nesprávné podávání papíru
Začátek stránky
Pokud problém nelze vyřešit
Page 443 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Řešení potíží > Pokud problém nelze vyřešit
Pokud problém nelze vyřešit
Pokud potíže nelze uvedenými postupy vyřešit, obraťte se na prodejce tiskárny nebo na servisní
středisko.
Pracovníci podpory společnosti Canon jsou školeni pro poskytování technické podpory ke spokojenosti
zákazníků.
Upozornění
Pokud z tiskárny vycházejí neobvyklé zvuky, kouř nebo zápach, okamžitě ji vypněte. Odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a obraťte se na prodejce nebo na servisní středisko. Nepokoušejte se tiskárnu
opravovat nebo rozebírat sami.
Pokusy zákazníků opravovat nebo rozebírat tiskárnu způsobí neplatnost jakýchkoli záruk bez ohledu
na dobu trvání záruky.
Než se obrátíte na servisní středisko, připravte si následující údaje.
Název výrobku:
* Název tiskárny naleznete na přední straně obálky instalační příručky.
Výrobní číslo: naleznete v instalační příručce
Podrobné údaje o problému
Kroky, kterými jste se pokusili problém vyřešit, a jejich výsledky
Začátek stránky
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Page 444 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Pokyny k používání (Ovladač tiskárny)
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na
paměti následující body.
Omezení ovladače tiskárny
Při použití některých aplikací nemusí být na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny
dostupné nastavení Počet kopií (Copies) .
V takovém případě použijte nastavení počtu kopií v dialogovém okně Tisk (Print) softwarové aplikace.
Pokud se nastavení Jazyk (Language) v dialogovém okně Etiketa (About) liší od jazyka rozhraní
operačního systému, nemusí být okno ovladače zobrazeno správně.
Neměňte ve vlastnostech tiskárny nastavení položek na kartě Upřesnit (Advanced). Pokud změníte
některou z těchto položek, nebude možné správně používat následující funkce.
Následující funkce nebudou fungovat také v případě, že je v dialogovém okně Tisk (Print) dané
softwarové aplikace vybrána možnost Tisk do souboru (Print to file). Tyto funkce nebudou fungovat
ani v aplikacích, které zakazují zařazování EMF, např. Adobe Photoshop LE a MS Photo Editor.
Náhled před tiskem (Preview before printing) na kartě Hlavní (Main)
Zabránit ztrátě tištěných dat (Prevent loss of print data) v dialogovém okně Možnosti tisku (Print
Options)
Rozvržení stránky (Page Layout), Plakát (Poster), Brožura (Booklet), Oboustranný tisk (Duplex
Printing), Zadat okraj... (Specify Margin...), Tisk od poslední stránky (Print from Last Page),
Kompletovat (Collate) a Razítko/pozadí... (Stamp/Background...) na kartě Vzhled stránky (Page
Setup)
Protože se rozlišení v zobrazení náhledu liší od rozlišení tisku, mohou se text a čáry v zobrazení
náhledu jevit odlišně od skutečného výsledku tisku.
V některých aplikacích je tisk rozdělen do několika tiskových úloh.
Chcete-li tisk zrušit, odstraňte všechny dílčí tiskové úlohy.
Pokud se obrazová data nevytiskla správně, zobrazte na kartě Vzhled stránky (Page Setup) dialogové
okno Možnosti tisku (Print Options) a změňte nastavení Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable
ICM required from the application software). Tím se může problém vyřešit.
Obrazovky softwaru se v systému Windows Vista nemusí zobrazit správně, pokud je velikost písma
nastavena na hodnotu Větší měřítko (Larger scale). Pokud chcete obrazovky zobrazovat s písmem
nastaveným na hodnotu Větší měřítko (Larger scale), nastavte jako motiv plochy Klasické nastavení
(Windows Classic) následujícím způsobem:
1. V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely (Control Panel).
2. Vyberte postupně položky Vzhled a přizpůsobení (Appearance and Personalization) ->
Přizpůsobení (Personalization) -> Motiv (Theme).
Zobrazí se dialogové okno Nastavení motivu (Theme Settings).
3. V dialogovém okně Nastavení motivů (Theme Settings) klepněte na kartu Motivy (Themes) a
jako Motiv (Theme) vyberte Klasické nastavení (Windows Classic).
4. Klepněte na tlačítko OK.
Plocha se zobrazí v klasickém nastavení systému Windows.
Důležité body při používání aplikací
V aplikaci Microsoft Word (výrobce Microsoft Corporation) existují následující omezení.
Pokud v aplikaci Microsoft Word existují stejné funkce pro tisk jako v ovladači tiskárny, nastavte tyto
funkce v aplikaci Word.
Pokud v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) na kartě Vzhled stránky (Page Setup) vyberete
možnost V měřítku (Scaled), Přizpůsobit velikosti stránky (Fit-to-Page) nebo Rozvržení stránky
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Page 445 of 546 pages
(Page Layout), potom v některých verzích aplikace Word nemusí být vybraná funkce tisku účinná.
Pokud k takovéto situaci dojde, postupujte podle následujícího postupu.
1. Otevřete dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny, na kartě Vzhled stránky (Page Setup) nastavte
Rozvržení stránky (Page Layout) a klepněte na tlačítko OK.
3. Zavřete dialogové okno Tisk (Print) aniž byste zahájili tisk.
4. Znovu otevřete dialogové okno Tisk (Print) aplikace Word.
5. Znovu otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko OK.
6. Spusťte tisk.
Aplikace Illustrator (Adobe Systems Inc.)
Při použití funkce Tisk bitové mapy může tisk trvat delší dobu nebo nemusí být vytištěna některá data.
Zkuste tisk opakovat po zrušení zaškrtnutí možnosti Tisk bitové mapy (Bitmap Printing) v dialogovém
okně Tisk (Print).
Začátek stránky
Dodatek
Page 446 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek
Dodatek
Ovladač tiskárny XPS
Před tiskem na papír [Art Paper/Umělecký papír]
Oblast tisku
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Aktualizace ovladače tiskárny
Odinstalace příruček online
Přeprava tiskárny
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows)
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (systém Macintosh)
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Sdílení tiskárny v síti
Začátek stránky
Ovladač tiskárny XPS
Page 447 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Ovladač tiskárny XPS
Ovladač tiskárny XPS
V systému Windows Vista lze nainstalovat následující dva ovladače tiskárny:
Ovladač tiskárny IJ
Ovladač tiskárny XPS
V tomto tématu jsou výše uvedené ovladače označovány jako „standardní ovladač tiskárny IJ“ a „ovladač
tiskárny XPS“.
Ovladač tiskárny XPS umožňuje tisk s vysokým dynamickým rozsahem HDR (úplný 16bitový pracovní tok).
Ovladač tiskárny XPS používejte pouze při tisku s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).
Důležité
Abyste mohli použít ovladač tiskárny XPS, musí již být v počítači nainstalovaný standardní ovladač
tiskárny IJ.
Instalace ovladače tiskárny XPS
Vložte instalační disk CD-ROM dodaný s tiskárnou a nainstalujte ovladač tiskárny XPS z nabídky
Uživatelská instalace (Custom Install).
Použití ovladače tiskárny XPS
Chcete-li při tisku použít ovladač tiskárny XPS, otevřete v používané aplikaci dialogové okno Tisk (Print) a
vyberte možnost „název vaší tiskárny XPS“.
Podrobné pokyny k obsluze naleznete v nápovědě ovladače tiskárny XPS.
Začátek stránky
Před tiskem na papír [Art Paper/Umělecký papír]
Page 448 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Před tiskem na papír [Art Paper/Umělecký papír]
Před tiskem na papír [Art Paper/Umělecký papír]
Používáte-li umělecký papír, bude se tvořit prach. Proto doporučujeme, abyste před tiskem odstranili
prach z uměleckého papíru.
Budete potřebovat jemný kartáč na vlasy (nebo podobný kartáč
používaný k čištění mechanického kancelářského vybavení).
Čím bude kartáč širší, tím bude efektivnější.
Důležité
Nepoužívejte kartáče způsobem uvedeným níže. Tiskový povrch může být poškozen.
Postup odstranění prachu z papíru:
1. Zkontrolujte, zda kartáč není mokrý a není na něm prach či nečistota.
2. Proveďte opatrné čištění tiskového povrchu jedním směrem.
Důležité
Čištění provádějte po celé délce papíru. Nezačínejte čistit z prostředku nebo nekončete
uprostřed papíru.
Snažte se nedotýkat tiskového povrchu.
3. Abyste dokončili odstranění prachu z papíru, očistěte papír v opačném směru
shora dolů.
Před tiskem na papír [Art Paper/Umělecký papír]
Page 449 of 546 pages
Začátek stránky
Oblast tisku
Page 450 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Oblast tisku
Oblast tisku
Aby byla zajištěna nejlepší kvalita tisku, ponechává tiskárna na každé straně média okraje. Skutečnou
oblastí tisku bude plocha bez těchto okrajů.
Doporučená oblast tisku
Oblast tisku
: Společnost Canon doporučuje tisknout uvnitř této oblasti.
: Oblast, ve které lze tisknout.
Nicméně při tisku v této oblasti může utrpět kvalita tisku nebo přesnost podávání papíru.
Poznámka
Tisk bez ohraničení
Vyberete-li možnost tisku bez ohraničení, můžete dokumenty vytisknout bez okrajů.
Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se
zvětšuje, aby pokryl celou stránku.
Pro tisk bez ohraničení používejte následující typy papíru:
[Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201/Pololesklý fotografický papír Plus SG-201]
[Photo Paper Pro Platinum PT-101/Fotografický papír Pro Platinum PT-101]
[Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Lesklý fotografický papír Plus II PP-201]
[Matte Photo Paper MP-101/Matný fotografický papír MP-101]
Při použití jiného typu papíru k tisku bez okrajů může dojít k podstatnému zhoršení kvality tisku
nebo ke změnám odstínů barev.
V závislosti na typu papíru může tisk bez ohraničení snížit kvalitu tisku na horním a dolním okraji
papíru, případně v těchto částech může být tisk rozmazaný.
Při tisku v odstínech šedi se v závislosti na obrazu mohou objevit problémy s tiskem na horních a
dolních okrajích papíru, jako je například nerovnoměrné vybarvení nebo bílé pruhy.
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy
Formáty Letter, Legal
Jiné velikosti než Letter nebo Legal
Velikosti papíru [Art Paper/Umělecký papír]
Začátek stránky
Jiné velikosti než Letter nebo Legal
Page 451 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Oblast tisku > Jiné velikosti než Letter nebo Legal
Jiné velikosti než Letter nebo Legal
Velikost
Oblast tisku (šířka x výška)
A5
141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 palců
A4
203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 palců
A3
290,2 x 412,0 mm / 11,4 x 16,2 palců
A3+ (32,9 x 48,3 cm / 13 x 19 palců)
322,2 x 475,0 mm / 12,7 x 18,7 palců
B5
175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 palců
B4
250,2 x 356,0 mm / 9,9 x 14 palců
10 x 15 cm / 4" x 6"
94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 palců
10 x 20 cm / 4 x 8 palců
94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 palců
13 x 18 cm / 5 x 7 palců
120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 palců
279.4 x 431.8 mm / 11 x 17 palců
272,6 x 423,8 mm / 10,7 x 16,7 palců
20 x 25 cm / 8 x 10 palců
196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 palců
254,0 x 304,8 mm / 10 x 12 palců
247,2 x 296,8 mm / 9,7 x 11,7 palců
355,6 x 431,8 mm / 14 x 17 palců
348,8 x 423,8 mm / 13,7 x 16,7 palců
[Wide/Široký]
94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 palců
Doporučená oblast tisku
Oblast tisku
Začátek stránky
Formáty Letter, Legal
Page 452 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Oblast tisku > Formáty Letter, Legal
Formáty Letter, Legal
Velikost
Oblast tisku (šířka x výška)
Letter
8,00 × 10,69 palců / 203,2 × 271,4 mm
Legal
8,00 × 13,69 palců / 203,2 × 347,6 mm
Doporučená oblast tisku
Oblast tisku
Začátek stránky
Velikosti papíru [Art Paper/Umělecký papír]
Page 453 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Oblast tisku > Velikosti papíru [Art Paper/Umělecký papír]
Velikosti papíru [Art Paper/Umělecký papír]
Při použití papíru [Art Paper/Umělecký papír] nebo zvláštního značkového papíru od jiného výrobce než
Canon nelze tisknout na horní a spodní okraj o velikosti 1,38 palců / 35 mm. Je-li v ovladači tiskárny
zvolena velikost papíru pro papír [Art Paper/Umělecký papír], uplatní se limit bránící v tisku na horní a
dolní okraj o velikosti 1,38 palců / 35 mm.
[Art A4 (Margin 35)/Art A4 (Okraj 35)], [Art A3 (Margin 35)/Art A3 (Okraj 35)], [Art A3+ (Margin
35)/Art A3+ (Okraj 35)]
Velikost
Oblast tisku (šířka x výška)
[Art A4 (Margin 35)/Art A4 (Okraj 35)]
203,2 x 227,0 mm / 8,0 x 8,9 palců
[Art A3 (Margin 35)/Art A3 (Okraj 35)]
290,2 x 350,0 mm / 11,4 x 13,8 palců
[Art A3+ (Margin 35)/Art A3+ (Okraj 35)]
322,2 x 413,0 mm / 12,7 x 16,3 palců
Doporučená oblast tisku
[Art Letter (Margin 35)/Art Letter (Okraj 35)]
Velikost
Oblast tisku (šířka x výška)
[Art Letter (Margin 35)/Art Letter (Okraj 35)]
203,2 x 209,4 mm / 8,0 x 8,2 palců
Doporučená oblast tisku
Začátek stránky
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Page 454 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně zůstanou zachována data zrušené nebo nepodařené
tiskové úlohy.
Odstraňte nepotřebnou tiskovou úlohu pomocí programu Monitor stavu Canon IJ.
1. Zobrazení aplikace Monitor stavu Canon IJ
Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Monitor stavu.
Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.
2. Zobrazte tiskové úlohy
Klepněte na tlačítko Zobrazit tiskovou frontu... (Display Print Queue...).
Otevře se okno tiskové fronty.
3. Odstraňte tiskové úlohy
V nabídce Tiskárna (Printer) klepněte na příkaz Zrušit tisk všech dokumentů (Cancel All
Documents).
Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Tisková úloha se odstraní.
Důležité
Tiskovou úlohu jiného uživatele mohou odstranit pouze uživatelé, kteří mají přiděleno oprávnění ke
správě tiskárny.
Poznámka
Následkem této operace budou smazány veškeré tiskové úlohy. Pokud seznam tiskových úloh
obsahoval nezbytné tiskové úlohy, zahajte proces tisku znovu od začátku.
Začátek stránky
Aktualizace ovladače tiskárny
Page 455 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Aktualizace ovladače tiskárny
Aktualizace ovladače tiskárny
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Odinstalace ovladače tiskárny
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Instalace ovladače tiskárny
Začátek stránky
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Page 456 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Aktualizace ovladače tiskárny > Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Aktualizací ovladače tiskárny na nejnovější verzi můžete vyřešit nevyřešené problémy.
Verzi ovladače tiskárny můžete zkontrolovat klepnutím na tlačítko O aplikaci... (About...) na kartě Údržba
(Maintenance).
Prostřednictvím Internetu se připojte na naše webové stránky a stáhněte si nejnovější ovladač tiskárny
pro používaný model.
Důležité
Ovladač tiskárny si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za
internetové připojení.
Před instalací nejnovějšího ovladače tiskárny odstraňte předchozí nainstalovanou verzi.
Informace o způsobu odstranění ovladače tiskárny naleznete v části Odinstalace ovladače tiskárny .
Příbuzná témata
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Instalace ovladače tiskárny
Začátek stránky
Odinstalace ovladače tiskárny
Page 457 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Aktualizace ovladače tiskárny > Odinstalace ovladače tiskárny
Odinstalace ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny, který již nepoužíváte, můžete odstranit.
Při odstraňování ovladače tiskárny nejprve ukončete všechny spuštěné programy.
Postup pro odstranění nepotřebného ovladače tiskárny:
Je-li k dispozici odinstalační program
1. Spusťte odinstalační program
V nabídce ->Start systému Windows Vista nebo Windows XP postupně klepněte na položky
Všechny programy (All Programs) -> "název modelu" -> Odinstalovat ovladač tiskárny (Printer
Driver Uninstaller).
V nabídce ->Start systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Programy (Programs) > "název modelu" -> Odinstalovat ovladač tiskárny (Printer Driver Uninstaller).
Zobrazí se dialogové okno Odinstalovat ovladač tiskárny (Printer Driver Uninstaller).
Důležité
V systému Windows Vista se při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru může zobrazit
dialogové okno s potvrzením či upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována
oprávnění správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat (Continue)
nebo Povolit (Allow).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. Pokud jste přihlášeni ke
standardnímu účtu, přepněte na účet správce a začněte od začátku.
2. Proveďte odinstalaci
Klepněte na tlačítko Provést (Execute). Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko
Ano (Yes).
Po odstranění všech souborů klepněte na tlačítko Hotovo (Complete).
Tímto je dokončeno odstranění ovladače tiskárny.
Není-li k dispozici odinstalační program
Není-li v nabídce Start systému Windows Vista odinstalační program k dispozici, postupujte podle
následujících kroků:
1. Vyberte tiskárnu, kterou chcete odstranit
Klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel) -> Hardware a zvuk
(Hardware and Sound) -> Tiskárny (Printers).
Klepněte na model, který chcete odstranit, a poté na klávesnici stiskněte klávesu Alt. V nabídce
Soubor (File) klepněte na možnost Odstranit (Delete).
2. Odstraňte tiskárnu
Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů (User Account Control), klepněte na
tlačítko Pokračovat (Continue). Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Ikona bude odstraněna.
3. Vyberte ovladač tiskárny, který chcete odstranit
Stiskněte klávesu Alt. V nabídce Soubor (File) vyberte příkaz Spustit jako správce (Run as
administrator) a poté klepněte na položku Vlastnosti serveru... (Sever Properties...).
Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů (User Account Control), klepněte na
tlačítko Pokračovat (Continue).
Klepněte na kartu Ovladače (Drivers). V seznamu Nainstalované ovladače tiskáren (Installed printer
Odinstalace ovladače tiskárny
Page 458 of 546 pages
drivers) klepněte na tiskárnu, kterou chcete odstranit.
4. Odstraňte ovladač tiskárny
Po klepnutí na tlačítko Odebrat... (Remove...) se zobrazí dialogové okno Odebrat ovladač a balíček
(Remove Driver And Package).
Vyberte položku Odebrat ovladač a balíček ovladače (Remove driver and driver package) a klepněte
na tlačítko OK.
V okně se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Jakmile je v dialogovém okně Odebrat ovladač a balíček (Remove Driver Package) dokončeno
shromažďování dat, klepněte na tlačítko Odstranit (Delete).
5. Klepněte na tlačítko OK.
Tímto je dokončeno odstranění ovladače tiskárny.
Důležité
Může nastat případ, že ovladač tiskárny nebude možné řádně odstranit ze seznamu Nainstalované
ovladače tiskáren (Installed printer drivers).
V takovém případě restartujte počítač a pak akci zopakujte.
Začátek stránky
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Page 459 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Aktualizace ovladače tiskárny > Příprava před instalací ovladače tiskárny
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Tato část popisuje položky, které je třeba zkontrolovat před instalací ovladače tiskárny. Na tuto část se
obraťte také v případě, že ovladač nelze nainstalovat.
Kontrola stavu tiskárny
Ujistěte se, že je tiskárna správně připojená k osobnímu počítači. Podrobné pokyny pro připojení
naleznete v části "Instalace softwaru" v příručce: Příručka pro uvedení do provozu.
Vypněte tiskárnu.
Kontrola nastavení osobního počítače
Ukončete všechny spuštěné aplikace.
V systému Windows Vista se přihlaste jako uživatel s právy správce.
V systému Windows XP se přihlaste jako správce počítače.
V systému Windows 2000 se přihlaste jako člen skupiny Administrators.
Poznámka
Pokud je již nainstalována stará verze ovladače tiskárny, je třeba nejprve tuto verzi ovladače
odstranit (odinstalovat). Pokyny pro odstranění ovladačů tiskárny naleznete v části Odinstalace
ovladače tiskárny .
Příbuzná témata
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Instalace ovladače tiskárny
Začátek stránky
Instalace ovladače tiskárny
Page 460 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Aktualizace ovladače tiskárny > Instalace ovladače tiskárny
Instalace ovladače tiskárny
Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout si nejnovější ovladač
tiskárny pro používaný model.
Postup pro instalaci staženého ovladače tiskárny:
1. Vypněte tiskárnu
Důležité
Pokud je při spuštění počítače zapnutá tiskárna, automaticky se spustí funkce Windows Plug
and Play a zobrazí se okno průvodce Nalezen nový hardware (Found New Hardware) (Windows
Vista) nebo okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem (Found New Hardware Wizard)
(Windows XP, Windows 2000). V tom případě klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
2. Spusťte instalační program
Poklepejte na ikonu staženého souboru.
Spustí se instalační program.
Důležité
V systému Windows Vista se při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru může zobrazit
dialogové okno s potvrzením či upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována
oprávnění správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat (Continue)
nebo Povolit (Allow).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. Pokud jste přihlášeni ke
standardnímu účtu, přepněte na účet správce a začněte od začátku.
3. Nainstalujte ovladač
V okně Uvítání (Welcome) klepněte na tlačítko Další (Next).
Přečtěte si obsah okna Licenční smlouva (License Agreement). Po přečtení obsahu klepněte na
možnost Ano (Yes).
Zahájí se instalace ovladače tiskárny.
Po zobrazení dialogového okna Instalace byla dokončena (Installation Complete) zkontrolujte, zda je
tiskárna s počítačem propojena prostřednictvím kabelu.
Chcete-li vybrat port pro připojení tiskárny ručně, zaškrtněte políčko Vybrat port tiskárny (Select
printer port) a klepněte na možnost Ruční výběr (Manual selection). V okně Vybrat port tiskárny
(Select printer port) vyberte cíl připojení a klepněte na tlačítko OK.
4. Dokončete instalaci
Klepněte na tlačítko Hotovo (Complete).
Zapněte tiskárnu a chvíli počkejte, než bude připojení rozpoznáno.
Tímto postupem nainstalujete ovladač tiskárny.
V závislosti na prostředí používaného systému se může zobrazit hlášení s výzvou k restartování počítače.
K řádnému dokončení instalace je třeba restartovat počítač.
Důležité
Ovladač tiskárny si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za
internetové připojení.
Příbuzná témata
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Začátek stránky
Odinstalace příruček online
Page 461 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Odinstalace příruček online
Odinstalace příruček online
Chcete-li odinstalovat všechny příručky online z počítače, použijte následující postup.
Před odinstalací příruček online zavřete všechny otevřené příručky.
Všechny nainstalované příručky online budou odstraněny současně.
1. Klepněte postupně na položky Start > Všechny programy (All Programs) (Programy
(Programs) v systému Windows 2000) > Příručka k tiskárně Canon XXX (Canon
XXX Manual) (kde "XXX" je název vaší tiskárny) > Odinstalovat (Uninstall).
2. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Pokud systém zobrazí výzvu k restartování počítače, restartujte počítač klepnutím na tlačítko OK.
Budou odinstalovány příručky online s výjimkou nápovědy k ovladači tiskárny.
1. V nabídce Přejít (Go) klepněte na položku Aplikace (Applications).
2. Poklepejte na složku Programy Canon (Canon Utilities) a poté na složku Příručka k
tiskárně IJ (IJ Manual).
3. Přetáhněte složku s názvem odpovídajícím vaší tiskárně do koše.
4. Přetáhněte ikonu
Příručka online k tiskárně Canon XXX (Canon XXX Onscreen Manual) (kde "XXX" je název vaší tiskárny) z plochy do koše.
Začátek stránky
Přeprava tiskárny
Page 462 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Přeprava tiskárny
Přeprava tiskárny
Při přepravě tiskárnu zabalte do původních obalů.
Pokud nemáte původní obaly k dispozici, zabalte tiskárnu pečlivě do ochranných materiálů a umístěte ji
do pevné krabice.
Důležité
Tiskárnu nepřepravujte ani neskladujte šikmo, svisle ani vzhůru nohama, protože by mohl uniknout
inkoust a tiskárnu poškodit.
1. Vypněte tiskárnu.
2. Ujistěte se, že kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí, a odpojte tiskárnu.
Důležité
Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí nebo bliká modře, mohlo by
dojít k poškození tiskárny.
3. Složte přední přihrádku, opěrku pro přední podávání a opěrku papíru.
4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a potom od tiskárny odpojte napájecí
kabel.
5. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté
tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
6. Při balení přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.
Důležité
Tiskárnu ukládejte do obalu s nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Poznámka
Krabici zřetelně označte nápisem "KŘEHKÉ" nebo "OPATRNĚ".
Začátek stránky
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows) Page 463 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties)
(Windows)
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer
Properties) (Windows)
Okno ovladače tiskárny lze zobrazit pomocí používané aplikace nebo pomocí nabídky Start systému
Windows.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer Properties) z aplikačního softwaru
Podle níže uvedeného postupu nakonfigurujete před tiskem nastavení tisku.
1.
V používané aplikaci zvolte příkaz, který slouží k tisku.
Obvykle pomocí příkazu Tisk (Print) v nabídce Soubor (File) otevřete dialogové okno Tisk
(Print).
2.
Vyberte název modelu a klepněte na položku Předvolby (Preferences) (nebo Vlastnosti
(Properties)).
Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Printer Properties).
Poznámka
V závislosti na používané aplikaci se mohou lišit názvy příkazů a nabídek a může být
nutné provést více kroků. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci.
Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer Properties) z nabídky Start
Pomocí níže uvedeného postupu provedete údržbové operace, jako je čištění tiskové hlavy, nebo
nakonfigurujete nastavení tisku společně pro všechny aplikace.
1.
V nabídce Start vyberte níže uvedené položky.
V systému Windows Vista postupně klepněte na položky Start > Ovládací panely (Control
Panel) > Hardware a zvuk (Hardware and Sound) > Tiskárny (Printers).
V systému Windows XP postupně klepněte na položky Start > Ovládací panely (Control Panel)
> Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) > Tiskárny a faxy (Printers and
Faxes).
V systému Windows 2000 postupně klepněte na položky Start > Nastavení (Settings) >
Tiskárny (Printers).
2.
Pravým tlačítkem klepněte na ikonu s názvem modelu a poté v zobrazené nabídce vyberte
možnost Předvolby tisku (Printing Preferences).
Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny (Printer Properties).
Důležité
Otevřete-li okno vlastností tiskárny pomocí příkazu Vlastnosti (Properties), zobrazí se
karty týkající se funkcí systému Windows, například karta Porty (Ports) (nebo Upřesnit
(Advanced)). Tyto karty se nezobrazí při otevírání pomocí příkazu Předvolby tisku (Printing
Preferences) nebo pomocí aplikace. Informace o kartách týkajících se funkcí systému
Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows.
Začátek stránky
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print) (syst... Page 464 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk (Print)
(systém Macintosh)
Otevření dialogového okna Vzhled stránky (Page Setup) a Tisk
(Print) (systém Macintosh)
Dialogové okno Vzhled stránky a dialogové okno Tisk můžete otevřít z používané aplikace.
Otevření dialogového okna Vzhled stránky
Otevřete dialogové okno Vzhled stránky a před zahájením tisku určete požadovaná nastavení
stránky (papíru).
1.
V aplikaci vyberte příkaz Vzhled stránky... (Page Setup...) v nabídce Soubor (File).
Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.
Otevření dialogového okna Tisk
Otevřete dialogové okno Tisk a před zahájením tisku určete požadovaná nastavení tisku.
1.
V aplikaci vyberte příkaz Tisk... (Print...) v nabídce Soubor (File).
Otevře se dialogové okno Tisk (Print).
Začátek stránky
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Page 465 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Chcete-li spustit nástroj Canon IJ Printer Utility, postupujte podle následujících pokynů.
V systému Mac OS X v.10.5.x
1.
V nabídce Apple vyberte příkaz Předvolby systému (System Preferences).
2.
Klepněte na možnost Tisk & Fax (Print & Fax).
3.
V seznamu Tiskárny (Printers) vyberte svoji tiskárnu a klepněte na tlačítko Otevřít
tiskovou frontu... (Open Print Queue...).
Zobrazí se seznam úloh vaší tiskárny.
4.
Klepněte na tlačítko Nástroj (Utility).
Otevře se seznam Seznam tiskáren (Printer List).
5.
Vyberte název tiskárny v seznamu Produkt (Product) a klepněte na položku Údržba
(Maintenance).
Spustí se nástroj Canon IJ Printer Utility.
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh)
Page 466 of 546 pages
V systému Mac OS X v.10.4.x nebo Mac OS X v 10.3.9
1.
V nabídce Přejít (Go) klepněte na položku Aplikace (Applications).
2.
Poklepejte na složku Programy (Utilities), poté poklepejte na ikonu Nastavení tiskárny
(Printer Setup Utility).
Otevře se seznam Seznam tiskáren (Printer List).
3.
Vyberte název tiskárny v seznamu Název (Name) a klepněte na položku Nástroj (Utility).
4.
Vyberte název tiskárny v seznamu Produkt (Product) a klepněte na položku Údržba
(Maintenance).
Spustí se nástroj Canon IJ Printer Utility.
Začátek stránky
Sdílení tiskárny v síti
Page 467 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Sdílení tiskárny v síti
Sdílení tiskárny v síti
Pokud používáte v síti více počítačů, můžete sdílet tiskárnu připojenou k jednomu počítači s ostatními
počítači.
Počítače se systémy Windows připojené k síti nemusí být nezbytně stejné.
Nastavení tiskového serveru
Popisuje postup nastavení počítače připojeného pomocí kabelu USB přímo k tiskárně.
Nastavení klientského počítače
Popisuje postup nastavení počítačů, které budou používat tuto tiskárnu prostřednictvím sítě.
Při spuštění tisku se data odesílají pomocí tiskového serveru do tiskárny.
Důležité
V případě, že dojde k chybě při tisku dokumentu systémem klienta na sdílenou tiskárnu, zobrazí se
chybová zpráva Monitoru stavu Canon IJ jak v systému klienta, tak v systému tiskového serveru. Při
běžném tisku se Monitor stavu Canon IJ zobrazí pouze v systému klienta.
Poznámka
Nainstalujte ovladač tiskárny z disku [Setup CD-ROM/Instalační CD] dodaného s tiskárnou na
tiskový server a na jednotlivé klienty v závislosti na jejich operačním systému.
Příbuzné téma
Omezení týkající se sdílení tiskárny
Začátek stránky
Nastavení tiskového serveru
Page 468 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Sdílení tiskárny v síti > Nastavení tiskového serveru
Nastavení tiskového serveru
Chcete-li používat tiskárnu v síti, nastavte sdílení tiskárny na systému tiskového serveru.
Chcete-li nastavit systémy tiskového serveru, postupujte takto:
1. Nainstalujte ovladač tiskárny do systému tiskového serveru
Podrobné pokyny k instalaci naleznete v části „Instalace softwaru“ v příručce: Příručka pro uvedení
do provozu.
2. Vyberte položky v nabídce Start, jak je znázorněno níže:
V systému Windows Vista klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel)
-> Hardware a zvuk (Hardware and Sound) -> Tiskárny (Printers).
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel) ->
Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) -> Tiskárny a faxy (Printers and Faxes).
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Start -> Nastavení (Settings) -> Tiskárny
(Printers).
Zobrazí se okno Tiskárny (Printers) (Windows Vista, Windows 2000) nebo Tiskárny a faxy (Printers
and Faxes) (Windows XP).
3. Klepněte na ikonu názvu modelu tiskárny, kterou chcete sdílet
V systému Windows Vista stiskněte na klávesnici klávesu Alt a pak v zobrazené nabídce Soubor
(File) vyberte možnosti Spustit jako správce (Run as administrator) -> Sdílení... (Sharing...).
V systému Windows XP nebo Windows 2000 vyberte z nabídky Soubor (File) příkaz Sdílení...
(Sharing...).
Poznámka
Systém Windows XP může zobrazit zprávu s doporučením, aby uživatel k nastavení sdílení
použil Průvodce instalací sítě.
Pokud se tato zpráva zobrazí, nepoužívejte průvodce a nastavte sdílení sami.
4. Nastavte sdílení
Na kartě Sdílení (Sharing) vyberte možnost Sdílet tuto tiskárnu (Share this printer) (Windows Vista,
Windows XP) nebo Sdílet jako (Shared as) (Windows 2000), nastavte požadovaný sdílený název a
klepněte na tlačítko OK.
Důležité
V systému Windows Vista se při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru může zobrazit
dialogové okno s potvrzením či upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována
oprávnění správce.
Pokud jste přihlášeni k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat (Continue)
nebo Povolit (Allow).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. Pokud jste přihlášeni ke
standardnímu účtu, přepněte na účet správce a začněte od začátku.
Nastavení systému tiskového serveru je dokončeno. Nyní nastavte systémy klientů.
Začátek stránky
Nastavení klientského počítače
Page 469 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Sdílení tiskárny v síti > Nastavení klientského počítače
Nastavení klientského počítače
Po nastavení systému tiskového serveru nastavte systémy klientů.
Chcete-li nastavit systémy klientů, postupujte takto:
V systému Windows Vista
1. Nainstalujte ovladač tiskárny do systémů klientů
Chcete-li nainstalovat ovladač, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s tiskárnou do jednotky v
počítači a vyberte možnost Uživatelská instalace (Custom Install).
Podrobné pokyny pro připojení naleznete v části "Instalace softwaru" v příručce: Příručka pro uvedení
do provozu.
Poznámka
Během instalace se zobrazí výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Klepněte na možnost Ruční výběr
(Manual Selection) a poté dokončete instalaci výběrem příslušného portu.
2. Spusťte průvodce
Klepněte postupně na položky Start -> Síť (Network) -> Přidat tiskárnu (Add a printer).
Zobrazí se okno Přidat tiskárnu (Add Printer).
3. Přidejte tiskárnu
Vyberte možnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth
(Add a network, wireless or Bluetooth printer), klepněte na ikonu tiskárny, kterou jste v systému
tiskového serveru nakonfigurovali jako sdílenou a poté klepněte na tlačítko Další (Next).
Poznámka
Pokud se ikona tiskárny nezobrazí, ověřte, zda je tiskárna skutečně připojena k tiskovému
serveru.
Zobrazení ikony může nějakou dobu trvat.
4. Dokončete nastavení
Proveďte akci popsanou na obrazovce a pak klepněte na tlačítko Dokončit (Finish).
V okně Tiskárny (Printers) bude vytvořena ikona sdílené tiskárny.
Nastavení systémů klientů je dokončeno. Nyní je možné sdílet tiskárnu v síti.
V systému Windows XP/Windows 2000
1. Nainstalujte ovladač tiskárny do systémů klientů
Chcete-li nainstalovat ovladač, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s tiskárnou do jednotky v
počítači a vyberte možnost Uživatelská instalace (Custom Install).
Podrobné pokyny pro připojení naleznete v části "Instalace softwaru" v příručce: Příručka pro uvedení
do provozu.
Poznámka
Během instalace se zobrazí výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Klepněte na možnost Ruční výběr
(Manual Selection) a poté dokončete instalaci výběrem příslušného portu.
2. Spusťte průvodce
V systému Windows XP klepněte postupně na položky Start -> Ovládací panely (Control Panel) ->
Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) -> Tiskárny a faxy (Printers and Faxes) ->
Přidat tiskárnu (Add a printer).
V systému Windows 2000 klepněte postupně na položky Start -> Nastavení (Settings) -> Tiskárny
Nastavení klientského počítače
Page 470 of 546 pages
(Printers) -> Přidat tiskárnu (Add a printer).
Po zobrazení obrazovky Vítá vás Průvodce přidáním tiskárny (Welcome to the Add Printer Wizard)
klepněte na tlačítko Další (Next).
3. Přidejte tiskárnu
Vyberte možnost Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači (A network printer, or a
printer attached to another computer) (Windows XP) nebo Síťová tiskárna (Network printer)
(Windows 2000) a poté klepněte na tlačítko Další (Next).
V okně Určit tiskárnu (Specify a Printer) (Windows XP) nebo Najít tiskárnu (Locate Your Printer)
(Windows 2000) klepněte na tlačítko Další (Next) a vyhledejte systém tiskového serveru.
Klepněte na ikonu tiskárny, kterou jste v systému tiskového serveru nakonfigurovali jako sdílenou a
poté klepněte na tlačítko Další (Next).
Poznámka
Pokud se ikona tiskárny nezobrazí, ověřte, zda je tiskárna skutečně připojena k tiskovému
serveru.
4. Dokončete nastavení
Proveďte akci popsanou na obrazovce a pak klepněte na tlačítko Dokončit (Finish).
V okně Tiskárny a faxy (Printers and Faxes) (Windows XP) nebo Tiskárny (Printers) (Windows 2000)
bude vytvořena ikona sdílené tiskárny.
Nastavení systémů klientů je dokončeno. Nyní je možné sdílet tiskárnu v síti.
Začátek stránky
Omezení týkající se sdílení tiskárny
Page 471 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Sdílení tiskárny v síti > Omezení týkající se sdílení tiskárny
Omezení týkající se sdílení tiskárny
Zde jsou uvedena omezení, která platí v případě, že používáte tiskárnu v prostředí sítě. Zjistěte, jaká
omezení platí v prostředí, které používáte.
Pokud sdílíte tiskárnu v síti
Může se zobrazit zpráva upozorňující na dokončení tisku. Chcete-li předejít zobrazování zprávy v
budoucnu, postupujte podle níže uvedeného postupu.
V systému Windows Vista:
V okně Tiskárny (Printers) klientského systému stiskněte klávesu Alt. V nabídce Soubor (File)
vyberte možnosti Spustit jako správce (Run as administrator) -> Vlastnosti serveru... (Server
Properties...).
Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat informační upozornění pro síťové tiskárny (Show
informational notifications for network printers) na kartě Upřesnit (Advanced) a poté restartujte
počítač.
V systému Windows XP nebo Windows 2000:
Otevřete v systému tiskového serveru pomocí nabídky Soubor (File) v okně Tiskárny a faxy (Printer
and Faxes) (Windows XP) nebo v okně Tiskárny (Printers) (Windows 2000) dialogové okno
Vlastnosti serveru (Server Properties).
Na kartě Upřesnit (Advanced) zrušte zaškrtnutí políčka Oznámit tisk vzdálených dokumentů (Notify
when remote documents are printed) a restartujte počítač.
Funkce obousměrné komunikace je zablokována, takže se může stát, že nebude rozpoznán správný
stav tiskárny.
Pokud uživatel klienta otevře vlastnosti ovladače tiskárny a klepne na tlačítko OK, může být v případě,
že na kartě Porty (Ports) není zaškrtnuto políčko Povolit obousměrnou komunikaci (Enable
bidirectional support), zakázána také obousměrná komunikace systému tiskového serveru.
V takovém případě zaškrtněte políčko Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional
support) jak v systému tiskového serveru, tak v systému klienta.
Při tisku ze systému klienta nelze použít funkci Náhled tiskárny Canon IJ.
Pokud v systému klienta nelze správně nastavit funkce na kartě Údržba (Maintenance), může se stát,
že budou zobrazeny šedě. V takovém případě změňte nastavení pomocí tiskového serveru.
Pokud změníte nastavení tiskového serveru, měli byste ze systému klienta odstranit ikonu sdílené
tiskárny a pak v systému klienta znovu zadat nastavení sdílení.
Pokud je nainstalován stejný ovladač tiskárny v systému tiskového serveru a jako místní
tiskárna v systému klienta
Funkce procházení sítě může v systému klienta automaticky vytvořit ikonu síťové tiskárny.
Začátek stránky
Použití aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 472 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > Použití aplikace Easy-PhotoPrint EX
Použití aplikace Easy-PhotoPrint EX
--- Přetvořte své fotografie do kreativních uměleckých děl --Aplikace Easy-PhotoPrint EX umožňuje snadnou tvorbu alb, kalendářů a nálepek z vašich digitálních
fotografií.
Můžete rovněž snadno tisknout fotografie bez ohraničení.
Spusťte aplikaci Easy-PhotoPrint EX
Klepněte sem: Easy-PhotoPrint EX
Poznámka
V oddílu níže naleznete podrobnosti o použití aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Tisk z přiloženého aplikačního softwaru
Vytvořte album fotografií podle vašich představ
Vytvoření přizpůsobeného alba fotografií je s aplikací Easy-PhotoPrint EX snadné.
Vše, co potřebujete, je vybrat fotografie, které chcete použít, vybrat rozvržení, vložit papír do tiskárny a začít
tisknout. Po svázání vytištěných listů získáte své jedinečné album vašich vzpomínek.
Můžete změnit rozvržení nebo pozadí a připojit k
fotografiím poznámky.
Můžete také vybrat velikost a orientaci.
Fotografie lze uspořádat i oboustranně.
VYZKOUŠEJTE!
Výběrem motivu (návrh pozadí) vytvoříte album s konzistentním vzhledem.
Ozdobte snímky pomocí textu a rámců
Je možné přidávat k fotografiím text a rámec. Připojte k fotografii v albu popis a přidáním rámce dodejte
fotografii atmosféru.
Použití aplikace Easy-PhotoPrint EX
Page 473 of 546 pages
VYZKOUŠEJTE!
Vyberte možnost Album pro přidání textu a rámců. Fotografie nelze ozdobit pomocí funkce Tisk fotografií
(Photo Print).
Vytvořte kalendář s využitím svých oblíbených fotografií
Vytvářejte snadno kalendáře pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX. Vytvořte si svůj vlastní kalendář s
využitím svých oblíbených fotografií. Otáčení stránek kalendáře bude vzrušující.
Můžete použít jakékoli fotografie.
Můžete také vytvořit kalendáře se 2, 6 a 12 měsíci.
Vytvořte nálepky
Vytvářejte snadno nálepky pomocí aplikace Easy-PhotoPrint EX.
Vytvořte nálepky s využitím svých oblíbených fotografií a sdílejte je se svými přáteli.
VYZKOUŠEJTE!
Je možné přidávat k fotografiím text.
Začátek stránky
O programu Solution Menu
Page 474 of 546 pages
Průvodce pro pokročilé uživatele > O programu Solution Menu
O programu Solution Menu
Rychlý přístup k aplikacím! Solution Menu
Program Solution Menu je okno s nabídkou, které poskytuje rychlý přístup z plochy k aplikacím Canon,
příručkám a informacím o produktech online.
Důležité
Počet a typy tlačítek zobrazených v okně se mohou lišit v závislosti na použité tiskárně a oblasti.
Spuštění programu Solution Menu
Klepněte sem: Solution Menu
Postup při spuštění z plochy naleznete níže.
Na ploše poklepejte na ikonu Canon Solution Menu. Můžete také v nabídce Start vybrat položku (Všechny)
Programy ((All) Programs) > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu.
Příště se program Solution Menu spustí při spuštění systému Windows.
Pokud není políčko Spustit program Solution Menu při spuštění systému Windows (Start Solution Menu
when Windows starts) v levé dolní části okna zaškrtnuto, program Solution Menu se při spuštění
systému Windows nespustí.
Poznámka
Při instalaci programu Solution Menu z instalačního disku CD-ROM dodaného s tiskárnou se
program bude spouštět automaticky.
Změna velikosti okna
Klepnutím na
(velikost okna: velké) nebo
okna (velké nebo malé).
(velikost okna: malé) v záhlaví okna změníte velikost
Při příštím spuštění bude mít okno programu Solution Menu tutéž velikost.
Pokud je velikost okna malá
O programu Solution Menu
Page 475 of 546 pages
Spuštění aplikace
1. Umístěním kurzoru do okna se zobrazí popis jednotlivých aplikací.
2. Klepnutím na jednotlivá tlačítka se spustí uvedené aplikace.
Stejným způsobem postupujte, chcete-li zobrazit příručku nebo informace o produktu online.
Důležité
Pro přístup k informacím online je vyžadováno připojení k Internetu. Budou účtovány poplatky za
připojení k Internetu.
Ukončení programu Solution Menu
Klepněte na tlačítko
(Zavřít) v záhlaví.
Omezení použití programu Solution Menu
Na tento software se vztahuje následující omezení. Mějte je na paměti při jeho používání.
V okně se zobrazí všechny ikony instalovaných aplikací, které program Solution Menu podporují. Po
instalaci nemůžete ikony přeuspořádat ani odstranit.
Začátek stránky
Digital Photo Printing Guide
Page 476 of 546 pages
MA-5221-V1.00
Printer-based Digital Photo Printing
This section describes the differences between silver salt film cameras
and digital cameras as well as the points to check when printing digital
photos.
This section also explains the basics of color management that are
essential for printing digital photos.
Printing from Computers
This section first describes the operational flows of printing from
computers, points to check in shooting settings on digital cameras, and
the points to check in the application settings.
Then, this section explains how to print from Easy-PhotoPrint Pro and
from other applications by utilizing your printer's performance.
Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before
Printing
This section explains the advanced functions that can be customized on
PictBridge-compatible Canon digital cameras.
Printing in Grayscale
This section explains how to print digital photos in grayscale from EasyPhotoPrint Pro and from other applications by utilizing your printer's
performance.
Page top
Printer-based Digital Photo Printing
Page 477 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printer-based Digital Photo Printing
Printer-based Digital Photo Printing
Printing Photos from Digital Photo Data
Essential Basics of Color Management
Page top
Printing Photos from Digital Photo Data
Page 478 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printer-based Digital Photo Printing > Printing Photos from Digital Photo
Data
Printing Photos from Digital
Photo Data
Digital photo data can only be transformed into photos after being transferred to a computer and
printed using a printer.
Knowledge of color management, that is unnecessary for developing silver salt films, is required
for this process.
This section explains the differences between silver salt film cameras and digital cameras as
well as the points to check when printing digital photos.
Taking Creative Photos Using Digital Cameras
Technological advances in digital cameras over the last few years have been remarkable.
When digital single-lens reflex cameras were first released, they were only used by professional
photographers with extensive knowledge. Today, digital cameras, especially compact models,
are popular among many professionals and amateurs thanks to their ease of use and affordable
prices.
Why do professionals and amateurs use digital cameras? Here are just some of the major
advantages of digital cameras:
Large capacity memory cards can be used.
There are no problems with things like replacing film and rewind failure.
Framed images can be checked on the LCD and captured images can be checked on the
spot.
There is no need to wait for images to be developed before seeing the results.
Captured images can be printed from computers.
There is no need to stay in a dark room or to send films away to be developed and
printed.
Working with a computer leads us into a new world of retouching that allows you to
correct exposure, contrast, etc. after capturing images to reproduce the real scenes.
Users are fairly limited in terms of what can be done with color adjustments in the
photo printing process once films have been developed. With digital photo data, you do
Printing Photos from Digital Photo Data
Page 479 of 546 pages
not need to have it adjusted/corrected by anyone else since you can edit it yourself on a
computer.
In other words, by using a digital camera, you can check and complete all processes from taking
the picture to printing it, and you can convert a picture in your mind into reality as you wish. This is
one of the major reasons for the popularity of digital cameras.
Points to Check when Printing Photos from Digital Photo Data
Digital photo data is only transformed into works of art after you edit/modify it yourself and print it.
When you print digital camera photos from a printer, are the colors really what you wanted?
Complaints about colors such as "The printed colors are different from the colors on the images
taken" and "The printed colors do not match the colors on the monitor" can sometimes be heard.
A way of handling color management for printing could be behind such complaints.
Color management, ICC profile and other factors, that are unnecessary for silver salt film
cameras, can be keywords for taking all the way through to printing digital photos.
This Digital Photo Printing Guide explains the procedures for using applications as well as
keywords and the basics of color management that are essential for maximizing your printer's
performance and for creating rewarding photos.
Let's look at the following points.
Check1 Are printed colors the same as the colors shown on the images taken?
"The printed colors are different from the colors shown on the images taken." "The printed colors
do not match the colors on the monitor." One cause of such complaints about colors is incorrectly
configured color management settings. Follow the link below and learn about the basics of color
management and the required environment.
Essential Basics of Color Management
Check2 Are the digital camera settings correct?
Print results are affected by camera settings and data type.
Follow the link below to learn more about digital camera settings.
Points to Check in the Digital Camera Settings
Check3 Check the operational flow from taking the picture to printing it.
Print settings should be configured according to the application used for editing and the type of
data to be printed. Follow the link below to check the application and data that you are using, and
to find the settings that best meet your requirements.
Overview of Printing from Computers
Check4 Are the application settings correct?
Printing Photos from Digital Photo Data
Page 480 of 546 pages
If you open data in an application and print it with an incorrect ICC profile, the printed photo will
not be what you want. Follow the link below to learn about the procedures for checking opened
data type and for specifying an ICC profile.
Points to Check in the Application Settings
Check5 Check the printing procedure.
Print settings should be configured according to your application and depending on the purpose
of printing such as "I want to print utilizing the color space of the digital photo." Follow the links
below to learn about the print settings for your application and that best meet your requirements.
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Printing from Other Applications
Next
Page top
Essential Basics of Color Management
Page 481 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printer-based Digital Photo Printing > Essential Basics of Color
Management
Essential Basics of Color
Management
This section explains the basics of color management that will help you maximize your printer's
performance and create rewarding work of art (in photographic form).
What is Color Management?
Let's look at the processes involved in printing digital camera photos.
(1) Capture images with a digital camera.
(2) Check the image you want to print and its colors on a computer monitor.
(3) Print it from a printer.
Colors captured with a digital camera, colors that can be displayed on a monitor and colors that
can be printed using a printer cannot be reproduced in the same colors when displayed/printed
on other devices, due to differences between color spaces supported by each device.
The color management system (color matching) is created to uniformly manage devicedependent colors by using a common color space.
The color management system is generally used to convert each device-dependent color to a
common device-independent color space represented by Lab values (defined by lightness, hue
and saturation), then to color spaces of other devices. The color management system is built into
operating systems under such names as ICM (Windows) and ColorSync (Macintosh).
An ICC (International Color Consortium) profile is required to convert (translate) device-
dependent colors to a color space common to Windows and Macintosh.
ICC profiles are compatible with color spaces for devices such as monitors and printers and
color spaces for digital photo data. By specifying ICC profiles correctly, you can display/print
colors of digital photo data in a common color space.
The flow of color management performed when printing digital photos by using ICC profiles is as
follows:
(1) Captured images are converted to Lab values for a common color space via the input
profile for captured images.
(2) For monitors, the images converted to a common color space are converted to RGB values
via the monitor display profile.
Essential Basics of Color Management
(3) For printers, the images converted to a common color space are converted to RGB values
via the printer output profile in accordance with the printer driver's characteristics.
MEMO
Are the monitor settings and usage environment appropriate?
The monitor settings and usage environment are important factors for correct color
management. Monitor calibration and ambient lighting are two of the key factors that will
affect display of the correct colors. Even if profiles have been set correctly, images may
not be displayed in the correct colors depending on the monitor settings and usage
environment. Check the following:
Check1 Is the monitor driver or a profile for your monitor installed?
Check Monitors in Device Manager. If standard monitor types or similar or another
manufacturer's name appears, download the corresponding monitor driver or profile from
the website for your monitor.
Check2 Are you using a fluorescent lamp designed for color evaluation?
Commercially available fluorescent lamps have different color temperatures and cannot
be used as light sources to confirm correct colors. To confirm the correct colors on a
monitor, it is recommended that you use D50 fluorescent lamps with high color rendering
properties that reproduce colors more faithfully.
Check3 Have you calibrated the monitor?
If colors are important to you, you can calibrate the monitor by using a specialized
application and measuring device to display the colors that you want. However, this can
be very costly.
Print according to the lighting in the viewing environment.
In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from
Page 482 of 546 pages
Essential Basics of Color Management
Page 483 of 546 pages
Easy-PhotoPrint Pro.
Ambient light correction is a function that reduces the differences in the way images
appear depending on the place where they are viewed, displayed or exhibited. You can
print in color tones suitable for each lighting condition.
Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
About sRGB and Adobe RGB
You must consider color spaces when printing digital photos using color management.
As mentioned earlier, an ICC profile is required to convert (translate) each device-dependent
color to a common color space. sRGB and Adobe RGB are most often used as common color
spaces.
The diagram below shows the ranges of colors that can be represented by digital cameras,
natural colors (the visible region), printers, the sRGB color space and the Adobe RGB color
space.
Digital cameras (sYCC)
Visible region
Adobe RGB
sRGB
Printers
Maximizing Your Printer's Performance in Adobe RGB Color Space
As shown in the diagram above, the Adobe RGB color space has a wider gamut than sRGB.
This printer's color space also has a wider gamut than sRGB.
This means that the Adobe RGB color space provides a larger color space for printing, which
Essential Basics of Color Management
Page 484 of 546 pages
allows you to maximize your printer's performance.
For example, compare the two photos below. You should be able to tell the color difference
between the cobalt blue seas. Color differences are distinct in Adobe RGB when subjects
have vivid, highly saturated gamut.
sRGB image
Adobe RGB image
Some digital single-lens reflex cameras support Adobe RGB. If RAW mode is also supported,
you can edit/print images using the Adobe RGB color space by processing captured images in
Adobe RGB and adding ICC profile tags.
Check the following when printing Adobe RGB images.
Check1 How can I check the colors of Adobe RGB images?
It is impossible to reproduce Adobe RGB colors on computer monitors other than those used
by professionals. Before you edit/retouch Adobe RGB images, print them using the Adobe
RGB color space and check the colors.
Printing by Utilizing the Source Color Space (Printing from Easy-PhotoPrint Pro)
Printing by Utilizing the Source Color Space (Printing from Other Applications)
Check2 What is RAW data?
RAW data allows you to process images using Adobe RGB and save them with ICC profile
tags. Look at the advantages of capturing RAW images.
Printing Rewarding Photos from RAW Data
Check3 How can I convert sRGB to Adobe RGB?
You can edit sRGB images using the Adobe RGB color space. However, sRGB images will be
printed with increased saturation if opened in the Adobe RGB color space directly. They must
go through the correct color space conversion process.
Points to Check in the Application Settings
It is recommended that you print sRGB images using the color correction
function of the driver
You would not be aware of color spaces when using a compact digital camera. Generally,
compact digital cameras are set to use the sRGB color space.
sRGB is a color space designed to display uniform colors on digital cameras and monitors.
On a monitor, you can check the images in colors as close to the original colors as possible.
Use the color correction function of the driver when printing sRGB images so that you can
check edited/retouched images on a monitor and print the resulting images.
Essential Basics of Color Management
Page 485 of 546 pages
In addition, you can print captured images in popular color tones using Canon Digital Photo
Color.
Check1 How can I utilize the characteristics of compressed data?
Exif is the standard file format for digital camera images. You can print Exif images captured
with a digital camera using the sYCC color space that is larger than the sRGB color space.
Utilizing Characteristics of Compressed Data
Check2 How can I print sRGB images using the color correction function of the driver?
You can print sRGB images in popular color tones with Canon Digital Photo Color using the
color correction function of the driver.
Printing with Canon's Unique Color Tones (Printing from Easy-PhotoPrint Pro)
Printing with Canon's Unique Color Tones (Printing from Other Applications)
Check3 How can I edit/retouch sRGB images and print the resulting images?
You can edit/retouch sRGB images and print the resulting images.
Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images (Printing from Easy-PhotoPrint
Pro)
Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images (Printing from Other
Applications)
Previous
Page top
Printing from Computers
Page 486 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers
Printing from Computers
Overview of Printing from Computers
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Printing from Other Applications
Points to Check in the Digital Camera Settings
Points to Check in the Application Settings
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting
Images
Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones
Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing
Environment
Printing from Other Applications
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the
Application
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot
be Set
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting
Images
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
Page top
Overview of Printing from Computers
Page 487 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Overview of Printing from Computers
Overview of Printing from
Computers
This section explains the operational flows of printing from computers. Follow the procedure
based on your application, image type and how you want to print.
Which application do you want to print from?
Digital photo printing settings/operations vary for each application. Select a type of application
below and follow the procedure shown.
Print from Easy-PhotoPrint Pro
Check this flow when you want to print digital camera photos from Easy-PhotoPrint Pro, an
application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe
Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6
or Digital Photo Professional.
You can easily print using the color management system when printing from EasyPhotoPrint Pro via Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/
Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional.
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Print from Other Applications Specifying an ICC Profile within the Application
Check this flow when you want to open (then edit/retouch) a digital camera photo in an
application other than Easy-PhotoPrint Pro (such as Adobe Photoshop or an application
supplied with a digital camera) and print it by specifying an ICC profile within the application.
Printing from Other Applications (Specifying an ICC Profile within the Application)
Print from Other Applications Specifying an ICC Profile in the Driver
Check this flow when you want to start the printing process from an application in which ICC
profiles cannot be set (such as an application for simple photo printing), and specify an ICC
profile in the Print Settings screen of the driver.
Printing from Other Applications (Specifying an ICC Profile in the Driver)
Overview of Printing from Computers
Page 488 of 546 pages
Next
Page top
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Which application do you want to print from?
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Page 489 of 546 pages
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Detailed Operations
When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe
RGB or sRGB)
Page 490 of 546 pages
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Page 491 of 546 pages
Printing from Easy-PhotoPrint Pro (Printing by Utilizing the Source Color Space)
When you want to edit/retouch sRGB images in Adobe Photoshop CS/Adobe
Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital
Photo Professional and print the resulting images
Printing from Easy-PhotoPrint Pro (Edit/Retouch sRGB Images and Print the
Resulting Images)
When you want to print sRGB images in popular color tones using Canon Digital
Photo Color
Printing from Easy-PhotoPrint Pro (Printing with Canon's Unique Color Tones)
MEMO
In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from
Easy-PhotoPrint Pro.
Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
Previous
Next
Page top
Printing from Other Applications
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications
Which application do you want to print from?
Printing from Other Applications
Specifying an ICC Profile within the Application
Page 492 of 546 pages
Printing from Other Applications
Page 493 of 546 pages
Printing from Other Applications
Detailed Operations
When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe
RGB or sRGB)
Printing from Easy-PhotoPrint Pro (Printing by Utilizing the Source Color Space)
When you want to print edited/retouched images by specifying a profile
Printing from Other Applications (Printing by Specifying an ICC Profile within the
Application)
Specifying an ICC Profile in the Driver
Page 494 of 546 pages
Printing from Other Applications
Detailed Operations
When you want to print by utilizing the color space of the source ICC profile (Adobe
RGB or sRGB)
Printing from Other Applications (Printing from Applications in which ICC Profiles
Cannot be Set)
When you want to edit/retouch sRGB images and print the resulting images
Page 495 of 546 pages
Printing from Other Applications
Page 496 of 546 pages
Printing from Other Applications (Edit/Retouch sRGB Images and Print the
Resulting Images)
When you want to print sRGB images in popular color tones using Canon Digital
Photo Color
Printing from Other Applications (Printing with Canon's Unique Color Tones)
Previous
Next
Page top
Points to Check in the Digital Camera Settings
Page 497 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Points to Check in the Digital Camera Settings
Points to Check in the Digital
Camera Settings
This section explains shooting settings on digital cameras and differences in print results by data
type.
Digital Camera Settings
When you capture images with a digital camera, the image quality is significantly affected by the
number of recorded pixels (image size) and the compression rate.
Recorded pixels (image size) refer to the number of pixels comprising an image recorded on a
memory card or other digital media. The higher the value, the higher the resolution and the better
the quality of the image.
However, higher value of the recorded pixels means larger file size and more time spent saving
captured images. Note that if the number of pixels is set to high, you may miss an opportunity to
capture an important moment during sports photography, for example, where continuous
shooting is required.
The compression rate is the rate used to compress image data in JPEG format. With Canon
digital cameras, the compression rate increases depending whether you use SuperFine, Fine, or
Normal. The higher the compression rate, the smaller the file size.
The compression rate also affects the image quality. When the compression rate is increased,
noise caused by tonal variation tends to appear. Many of these noises show up in landscape
photos in which colors of similar tones, such as the blue of the sky and the green of the trees, are
likely to occur. It is recommended that you set the compression rate to low (by selecting
SuperFine) when capturing landscape images.
In other words, you can capture the highest quality images by setting the recorded pixels to the
maximum and by setting the compression rate to the minimum. However, the file size will
increase.
When setting the recorded pixels (image size) and the compression rate, it is important to be
aware of the purpose of printing photos, the paper size and the image quality you want.
When printing on 4" x 6" (10 x 15 cm) size paper, select 1600 x 1200 pixels for the best results.
See the table below to set the number of recorded pixels for the paper on which you are printing.
Recorded Pixels (Image Size) & Corresponding Paper Sizes
Recorded Pixels (Image Size)
Paper Size
Points to Check in the Digital Camera Settings
3600 x 2400 (approx. 8.6 megapixels)
Page 498 of 546 pages
A3/Legal or larger
3456 x 2304 (approx. 8.0 megapixels)
3072 x 2304 (approx. 7.0 megapixels)
A3/Legal
3072 x 2048 (approx. 6.3 megapixels)
From A4/Letter to sizes smaller than A3/Legal
2592 x 1944 (approx. 5.0 megapixels)
2496 x 1664 (approx. 4.15 megapixels)
From 5" x 7" (13 x 18 cm) to A4/Letter
2048 x 1536 (approx. 3.1 megapixels)
2048 x 1360 (approx. 2.8 megapixels)
5" x 7" (13 x 18 cm)
1728 x 1152 (approx. 2.0 megapixels)
1600 x 1200 (approx. 1.9 megapixels)
4" x 6" (10 x 15 cm)
1536 x 1024 (approx. 1.6 megapixels)
Printing Rewarding Photos from RAW Data
Although it is more usual to compress and save captured images in JPEG format, some digital
cameras allow you to capture images in RAW format.
RAW is a file format designed for computer-based image processing. RAW is supported not only
by digital single-lens reflex cameras but also by some compact digital cameras, and it is quite
common for many professionals and amateurs to capture images in RAW format.
RAW images cannot be printed from photo printing applications in most cases, and an image
processing application is required to adjust white balance, contrast, etc. In addition, RAW images
are larger in terms of the number of recorded pixels than images captured in other formats.
Then why is RAW used to capture images when it requires image processing and increases the
file size?
These are the advantages of capturing images in RAW format.
(1) While compressed data continues to degrade after being corrected on a computer, RAW
data shows almost no degradation.
(2) You can adjust images captured with incorrect exposure, contrast, etc. when processing
them on a computer to match the real scenes.
These two characteristics, no degradation from corrections and the ability to adjust on a
computer to match the real scenes, have made it possible to transform pictures in your mind into
actual images as you wish. This is the main reason for the use of RAW.
It is recommended that you capture images according to your own requirements. For example,
capture snapshots as compressed data and capture photos for an exhibition in RAW format to be
able to adjust them to your satisfaction.
Processing RAW Images for Adjustments
Check1 Adjust the white balance
You can adjust the white balance when processing RAW images with a specialized
application.
Source RAW image
After white balance adjustment
Points to Check in the Digital Camera Settings
Page 499 of 546 pages
Check2 Adjust the contrast
You can change gradations of captured images. Increase or decrease contrast to change their
impressions.
Source RAW image
After contrast adjustment
Utilizing Characteristics of Compressed Data
Images captured with a digital camera are normally compressed and saved in JPEG format.
Some photo printing applications only support JPEG format.
An advantage of compressed images is that you can process and print them from various photo
printing applications. In addition, compression of images allows you to reduce the file size and to
save more photos on a memory card.
However, you need to be aware that noise tends to appear when the compression rate is
increased and that the data degrades after being processed repeatedly.
Exif Print allows you to print by utilizing the information embedded in images captured with a
digital camera. Exif 2.2 images captured with a digital camera appear in the sRGB color space
when opened in an application, but are saved in the sYCC color space that is larger than the
sRGB color space.
Therefore, by utilizing the sYCC color space, you can print Exif 2.2 images in a larger color space
than the sRGB color space.
You can print by utilizing the information embedded in images captured with a digital camera
using Easy-PhotoPrint EX supplied with this printer.
> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint EX" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Points to Check in the Application Settings
Page 500 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Points to Check in the Application Settings
Points to Check in the
Application Settings
This section explains the points to check and the procedures in applications when specifying ICC
profiles in applications other than Easy-PhotoPrint Pro, using Adobe Photoshop CS3 as an
example.
Checking the Application Settings
After opening an image captured with a digital camera in an application in which ICC profiles can
be set, you will need to check the input status of the image and also check that the ICC profile
setting is correct before printing.
Follow these steps to check.
1.
Checking the Image Data
(1) Check whether the image is in Adobe RGB, sRGB or has no ICC profile.
For example, in Adobe Photoshop, select Print from the File menu. Image data
information appears next to Document under Print in the Color Management screen.
(2) If sRGB appears for an Adobe RGB image or vice versa, check the assigned ICC
profile.
Also, check that you have not converted the color space when opening the image. You
can assign the source ICC profile when selecting Convert to Profile from the Edit
menu.
2.
Setting the ICC Profile for Printing
Set the profile you want to use for printing.
For example, in Adobe Photoshop, select Print from the File menu, and specify a profile
from Color Handling under Options in the Color Management screen.
Printing in Adobe RGB or sRGB Color Space
When you want to print an Adobe RGB or sRGB image in the input profile color
space, check that the input profile is set to Adobe RGB or sRGB, select the item that
allows the application to manage colors, then specify a profile for printing.
For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors for Color
Handling, and specify the profile of the paper you want to print on in Printer Profile.
Points to Check in the Application Settings
Page 501 of 546 pages
At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.
For printer settings, see the following section.
Printing from Other Applications (Printing by Utilizing the Source Color Space)
When the ICC Profile is Not Embedded, or when Printing sRGB Images Using the
Driver's Color Correction Function
Select the item that allows the printer to manage colors.
For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.
For printer settings, see the following sections.
Printing from Other Applications (Edit/Retouch sRGB Images and Print the
Resulting Images)
Printing from Other Applications (Printing with Canon's Unique Color Tones)
Printing with a Specific ICC Profile
When you want to specify a custom profile, check that an input profile is set, select
the item that allows the application to manage colors, then specify the custom profile.
For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors for Color
Handling, and specify the custom profile in Printer Profile.
At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.
memo
When you need to specify the printer profile, select the ICC profile for the paper
to print on.
The ICC profiles installed for this printer appear as follows.
(1) Printer model name
(2) Media type
Each pair of letters represents its respective media type:
PR: Photo Paper Pro II
PT: Photo Paper Pro Platinum
GL: Photo Paper Plus Glossy II
MP: Matte Photo Paper
SG: Photo Paper Plus Semi-gloss
(3) Print quality
The numbers correspond to the numbers on the print quality slider in the
Set Print Quality dialog box opened from the Print Quality tab of the driver.
The lower the number, the finer the quality.
For printer settings, see the following section.
Printing from Other Applications (Printing by Specifying an ICC Profile
within the Application)
Points to Check in the Application Settings
Page 502 of 546 pages
MEMO
Editing sRGB Images in Adobe RGB Color Space
Follow these steps to edit/retouch an sRGB image in the Adobe RGB color space. You
can edit/retouch in the Adobe RGB color space while preserving sRGB data colors.
(1) Set the working space to Adobe RGB.
Select Color Settings from the Edit menu, then set Working Spaces to Adobe RGB.
(2) In the Assign Profile window, set the profile to sRGB.
Select Assign Profile from the Edit menu, then set Profile to sRGB.
(3) In the Convert to Profile window, set to convert to Adobe RGB.
Select Convert to Profile from the Edit menu, then set Profile under Destination
Space to Adobe RGB.
Note: If a profile mismatch error appears when opening a new sRGB image after step (1),
select Convert document's colors to the working space.
Previous
Next
Page top
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Page 503 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Printing from EasyPhotoPrint Pro
This section explains how to print digital camera photos using Easy-PhotoPrint Pro, an
application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe
Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or
Digital Photo Professional.
MEMO
Easy-PhotoPrint Pro can only be started after installing Easy-PhotoPrint Pro supplied with
this printer on a computer on which Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe
Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional is installed.
For updated compatibility, visit our website.
> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit
workflow).
> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Source image: Adobe RGB or sRGB
Print result: Image printed using an ICC profile
Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Source image: sRGB
Print result: Resulting image (edited/retouched sRGB image) printed
Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones
Source image: sRGB
Print result: sRGB image printed using Canon Digital Photo Color
Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
Printing from Easy-PhotoPrint Pro
Page 504 of 546 pages
Source image: Adobe RGB or sRGB
Print result: Image printed according to the selected lighting condition (appearance
difference reduced)
Previous
Next
Page top
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Page 505 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro > Case 1
Printing by Utilizing the Source Color Space
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Edit/retouch an image in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application and print it by utilizing the
color space (Adobe RGB or sRGB) supported by the input ICC profile.
Advice
Follow these steps to print images whose input ICC profile is Adobe RGB in the Adobe RGB color
space.
1.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
(1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.
Edit/retouch the image as needed.
memo
When printing to check the color tone of an Adobe RGB image, open it in an
Easy-PhotoPrint Pro-compatible application, then proceed to the next step.
(2) In Adobe Photoshop, click File > Automate > Easy-PhotoPrint Pro....
Easy-PhotoPrint Pro starts, and the image displayed in Adobe Photoshop appears in
Easy-PhotoPrint Pro.
MEMO
In Digital Photo Professional, click File > Plug-in printing > Print with EasyPhotoPrint Pro to start Easy-PhotoPrint Pro.
2.
Opening the Color Adjustment Dialog Box
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.
(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....
The Color Adjustment dialog box appears.
3.
Setting the Color Mode and Printer Profile
(1) Click the Color Management tab.
(2) Select Enable ICC Profile for Color Mode.
(3) Select Auto for Printer Profile.
memo
You can also print with a specific profile by selecting one from the list.
Normally select Auto. If a new ICC profile for Canon brand paper is added,
download it and select it from the list.
Checking the Application Settings
(4) Select a method for Rendering Intent and click OK.
4.
Printing
(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
(2) Click Print.
Page 506 of 546 pages
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Page 507 of 546 pages
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro"
in the On-screen Manual: Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Page 508 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro > Case 2 Edit/
Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Edit/retouch an sRGB image in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application and print the
resulting image.
Advice
Apply Linear Tone to output the subtle color differences between the dark and bright parts without
changing the brightness of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts. For example, by
applying this effect, you can print a photo of blue sky and shadows without losing the details in
the shadowy parts. You can also edit/retouch the image and print the resulting image.
1.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
(1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Start Easy-PhotoPrint Pro.
memo
To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
2.
Opening the Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.
(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....
The Color Adjustment dialog box appears.
3.
Setting the Color Mode
(1) Click the Color Management tab.
(2) Select Linear Tone for Color Mode.
Case 2 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Page 509 of 546 pages
(3) Click OK.
4.
Printing
(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
(2) Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro"
in the On-screen Manual: Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones
Page 510 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro > Case 3
Printing with Canon's Unique Color Tones
Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones
Print sRGB images using Canon Digital Photo Color.
Advice
Canon Digital Photo Color allows you to print images in popular, beautiful color tones. This is
achieved by producing high contrast with sharp, three-dimensional feel while reproducing the
genuine colors of the original image.
1.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
(1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.
(2) Start Easy-PhotoPrint Pro.
memo
To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
2.
Opening the Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.
(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....
The Color Adjustment dialog box appears.
3.
Setting the Color Mode
(1) Click the Color Management tab.
(2) Select Photo Color for Color Mode.
(3) Click OK.
Case 3 Printing with Canon's Unique Color Tones
4.
Page 511 of 546 pages
Printing
(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
(2) Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro"
in the On-screen Manual: Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
Page 512 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Easy-PhotoPrint Pro > Case 4
Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing
Environment
In Windows Vista, you can print using the ambient light correction function if you print from EasyPhotoPrint Pro.
Advice
Ambient light correction is a function that reduces the differences in the way images appear
depending on the place where they are viewed, displayed or exhibited. You can print in color
tones suitable for each lighting condition.
It is recommended that you print an image with different ambient light correction settings to find
the color tone suitable for the place where it is viewed, displayed or exhibited.
Color appearance examples (Essential Basics of Color Management)
1.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
(1) Open the image you want to print in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible application.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Start Easy-PhotoPrint Pro.
memo
To start Easy-PhotoPrint Pro, see the following section.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
2.
Opening the Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the image for which you want to adjust the color from the Page List area.
(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....
The Color Adjustment dialog box appears.
3.
Setting the Color Mode
(1) Click the Color Management tab.
(2) Select Ambient Light Correction for Color Mode.
(3) From Ambient Light, select the lighting condition of the place where the image is
viewed, displayed or exhibited.
Case 4 Printing According to the Lighting in the Viewing Environment
Page 513 of 546 pages
(4) Click OK.
MEMO
The selectable ambient lighting options include fluorescent lamps designed for
color evaluation and other commercially available ones.
For how to check the type of fluorescent lamp and details on the settings, refer to
"Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
4.
Printing
(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
(2) Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro"
in the On-screen Manual: Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Printing from Other Applications
Page 514 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications
Printing from Other
Applications
This section explains how to print images from applications other than Easy-PhotoPrint Pro in
Windows Vista.
MEMO
Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit
workflow) from Windows Vista Photo Gallery.
> > For details, refer to "XPS Printer Driver" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Printing from Other Applications
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Source image: Adobe RGB or sRGB
Application: Applications in which ICC profiles can be set
Print result: Image printed according to an input profile using a profile for printing specified
within an application
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
Source image: Adobe RGB or sRGB
Application: Applications in which ICC profiles can be set
Print result: Image printed according to an input profile using a profile for printing specified
within an application
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set
Source image: Adobe RGB or sRGB
Application: Applications in which ICC profiles cannot be set
Print result: Image printed in the source color space (Adobe RGB or sRGB)
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Source image: sRGB
Application: Applications in which ICC profiles can/cannot be set
Printing from Other Applications
Page 515 of 546 pages
Print result: Resulting image (edited/retouched sRGB image) printed
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
Source image: sRGB
Application: Applications in which ICC profiles can/cannot be set
Print result: sRGB image printed using Canon Digital Photo Color
Previous
Next
Page top
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Page 516 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 1
Printing by Utilizing the Source Color Space
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Print an edited/retouched image by utilizing the color space (Adobe RGB or sRGB) supported by
the input ICC profile from an application other than Easy-PhotoPrint Pro in which input ICC
profiles can be identified/set.
1.
Specifying an ICC Profile within an Application
(1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Check that the correct ICC profile has been assigned, select the item that allows the
application to manage colors, then specify the profile for printing.
For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors, and specify the
profile of the paper you want to print on in Printer Profile.
At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.
memo
For application settings, see the following section.
Checking the Application Settings
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
The Print Settings screen of the printer driver appears.
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
3.
Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
(3) Click Manual for Color/Intensity.
(4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
4.
Setting the Color Correction
(1) Select the Matching tab.
(2) Select None for Color Correction.
Page 517 of 546 pages
Case 1 Printing by Utilizing the Source Color Space
Page 518 of 546 pages
(3) Click OK.
5.
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 2
Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
Print an edited/retouched image by using the ICC profile for printing specified within the
application when input ICC profiles can be identified/set in an application other than EasyPhotoPrint Pro.
Advice
Normally, the ICC profiles required for this printer are installed automatically when a driver is
installed. Therefore, you can print using the color space of the source ICC profile (Adobe RGB or
sRGB) by following the steps in Case 1 .
Follow these steps when using a custom profile or a new downloaded profile for Canon brand
paper.
1.
Specifying an ICC Profile within an Application
(1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Check that the correct ICC profile has been assigned, select the item that allows the
application to manage colors, then specify the profile for printing.
For example, in Adobe Photoshop, select Photoshop Manages Colors, then set a
profile as the printer profile.
At this time, please clear the Black Point Compensation checkbox.
memo
For application settings, see the following section.
Checking the Application Settings
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
The Print Settings screen of the printer driver appears.
Page 519 of 546 pages
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
3.
Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
(3) Click Manual for Color/Intensity.
(4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
4.
Setting the Color Correction
(1) Select the Matching tab.
(2) Select None for Color Correction.
Page 520 of 546 pages
Case 2 Printing by Specifying an ICC Profile within the Application
Page 521 of 546 pages
(3) Click OK.
5.
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 3
Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be
Set
Print an image using the color space of the input ICC profile (Adobe RGB or sRGB) even when
you cannot (or do not) identify/set input ICC profiles within an application other than EasyPhotoPrint Pro.
Advice
Follow these steps to print Adobe RGB images using the Adobe RGB color space from
applications that do not support Adobe RGB.
1.
Opening an Image in an Application
Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
The Print Settings screen of the printer driver appears.
3.
Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
Page 522 of 546 pages
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set
(3) Click Manual for Color/Intensity.
(4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
4.
Setting the Color Correction and Input Profile
(1) Select the Matching tab.
(2) Select ICM for Color Correction.
(3) Set the Input Profile.
For Adobe RGB images, select Adobe RGB (1998).
For sRGB images, select Standard.
memo
If an input profile is specified in the application, it takes priority over the input
profile specified in the printer driver.
Page 523 of 546 pages
Case 3 Printing from Applications in which ICC Profiles Cannot be Set
Page 524 of 546 pages
(4) Click OK.
5.
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Page 525 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 4 Edit/
Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
Edit/retouch an sRGB image and print the resulting image.
Advice
Apply Linear Tone to output the subtle color differences between the dark and bright parts without
changing the brightness of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts. For example, by
applying this effect, you can print a photo of blue sky and shadows without losing the details in
the shadowy parts.
1.
Opening an Image in an Application
(1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Check that the correct ICC profile (sRGB) has been assigned, then select the item for
managing colors using ICC profiles.
For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
The Print Settings screen of the printer driver appears.
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
3.
Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
(3) Click Manual for Color/Intensity.
(4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
4.
Setting the Color Correction and Color Mode
(1) Select the Matching tab.
(2) Select Driver Matching for Color Correction.
(3) Select Linear Tone for Color Mode.
(4) Click OK.
Page 526 of 546 pages
Case 4 Edit/Retouch sRGB Images and Print the Resulting Images
5.
Page 527 of 546 pages
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing from Computers > Printing from Other Applications > Case 5
Printing with Canon's Unique Color Tones
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
Print an sRGB image using Canon Digital Photo Color.
Advice
Canon Digital Photo Color allows you to print images in popular, beautiful color tones. This is
achieved by producing high contrast with sharp, three-dimensional feel while reproducing the
genuine colors of the original image.
1.
Opening an Image in an Application
(1) Open the image you want to print in an application other than Easy-PhotoPrint Pro.
Edit/retouch the image as needed.
(2) Check that the correct ICC profile (sRGB) has been assigned, then select the item for
managing colors using ICC profiles.
For example, in Adobe Photoshop, select Printer Manages Colors for Color Handling.
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
The Print Settings screen of the printer driver appears.
Page 528 of 546 pages
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
3.
Opening the Manual Color Adjustment Dialog Box
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
(3) Click Manual for Color/Intensity.
(4) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
4.
Setting the Color Correction and Color Mode
(1) Select the Matching tab.
(2) Select Driver Matching for Color Correction.
(3) Select Standard for Color Mode.
(4) Click OK.
Page 529 of 546 pages
Case 5 Printing with Canon's Unique Color Tones
5.
Page 530 of 546 pages
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Previous
Page top
Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing
Page 531 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing
Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before
Printing
Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera
Adjusting Colors before Printing
Page top
Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera
Page 532 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing > Advanced
Functions for Direct Printing from Your Camera
Advanced Functions for
Direct Printing from Your
Camera
This section explains the advanced functions that can be customized on PictBridge-compatible
Canon digital cameras.
MEMO
The following functions can only be customized when a Canon digital camera compatible
with the advanced functions is connected to this printer.
Color Mode Setting
In Image Optimize (Print Effect), you can select one of five color modes (Natural, Natural M, Black/
White, Cool tone and Warm tone).
For the settings procedure, refer to the manual of your Canon PictBridge-compatible device.
Natural
Images are printed in color tones similar to those of the images captured with a digital
camera.
When a setting such as Picture Style is embedded, the effect is reflected in the print results.
Natural M
Change colors when printing images captured with a digital camera by adjusting brightness,
contrast, etc.
For items that can be adjusted, refer to the following section.
Adjusting Colors before Printing
Black/White
Photos are printed as if they had been taken with black and white film.
Advanced Functions for Direct Printing from Your Camera
Page 533 of 546 pages
Cool tone
Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.
Warm tone
Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.
Next
Page top
Adjusting Colors before Printing
Page 534 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Adjusting Colors Flexibly on a Digital Camera before Printing > Adjusting
Colors before Printing
Adjusting Colors before
Printing
Select Natural M in Image Optimize (Print Effect) to print in the specified color.
Customizing Brightness and Adjust levels
Select Natural M in Image Optimize (Print Effect) to customize Brightness, Adjust levels, Face
brightener and Red-eye corr. before printing.
Brightness
You can adjust the brightness of the entire image by increasing/reducing the midtone
luminance, without changing the colors of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts.
Even for a photo of blue sky and shadows, you can make the shadowy parts clearer by
brightening.
Brightest (whitest) part
Brighten
Darkest (blackest) part
Standard
Darken
Adjust levels
Specify the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts, or detect them automatically to
print images most suitable for the midtone luminance.
Exposure can be compensated even if set incorrectly when capturing an image.
Auto
The darkest (blackest) and brightest (whitest) parts of an image are detected and
luminance is adjusted to the most appropriate level.
Adjusting Colors before Printing
Page 535 of 546 pages
Manual
Specify the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts and adjust the luminance to the
desired level.
Face brightener
Brightens dark faces caused by bright backgrounds.
Red-eye corr. (Red-eye correction)
Corrects red eyes in images caused by camera flashes.
Customizing Contrast, Saturation, Color tone and Color balance
After selecting Natural M in Image Optimize (Print Effect), you can customize Contrast, Saturation,
Color tone and Color balance in Detail set..
Contrast Adjustment
You can adjust the sharpness of the entire image by increasing/reducing the contrast of the
midtone luminance, without changing the colors of the darkest (blackest) and brightest
(whitest) parts.
You can improve images lacking sharpness by increasing the contrast to turn them into sharp
images.
Brightest (whitest) part
Reduce
Darkest (blackest) part
Standard
Emphasize
Saturation Adjustment
You can adjust the vividness of the entire image by increasing/reducing saturation, without
changing the colors of the darkest (blackest) part, gray axis and brightest (whitest) part.
Emphasize
Makes colors of flowers, etc. more vivid.
Reduce
Reduces redness of skin, etc.
Color Tone Adjustment
You can adjust the color tones of the entire image by rotating the hue, without changing the
Adjusting Colors before Printing
Page 536 of 546 pages
colors of the darkest (blackest) part, gray axis and brightest (whitest) part.
+ (+ adjustment)
Makes skin tones yellower.
- (- adjustment)
Makes skin tones redder.
+
Standard
-
Color Balance Adjustment
You can adjust the colors of the entire image by shifting midtone colors, without changing the
colors of the darkest (blackest) and brightest (whitest) parts.
You can reduce the blueness of bluish images, such as a shadowy area under blue sky, by
adjusting the color to be yellower or redder.
When the colors of captured images are different from human memory colors (pure white of
wedding dresses, red of tomatoes, etc.), you can adapt those colors to be closer to memory
colors.
G (green) direction
B (blue) direction
Standard
M (magenta) direction
Previous
A (amber) direction
Adjusting Colors before Printing
Page 537 of 546 pages
Page top
Printing in Grayscale
Page 538 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing in Grayscale
Printing in Grayscale
Printing Digital Photos in Grayscale
Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
Printing Grayscale Photos from Other Applications
Page top
Printing Digital Photos in Grayscale
Page 539 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing in Grayscale > Printing Digital Photos in Grayscale
Printing Digital Photos in
Grayscale
This printer allows you to print full-color digital photos in grayscale.
For more details, refer to "Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro" or "Printing
Grayscale Photos from Other Applications".
Printing Rewarding Grayscale Photos
Conventional printers even use color ink to print black and gray for grayscale printing. This has
sometimes caused color inconsistency in grayscale photos.
This printer uses black and gray inks for grayscale printing together with the minimum amount of
color ink required. This prevents color inconsistency in grayscale photos.
In addition, you can print grayscale photos with a cool bluish tint or a warm reddish tint.
Original full-color image
Photo printed as if it had been taken with black and
white film
Grayscale photo with a warm reddish tint
Grayscale photo with a cool bluish tint
Printing Digital Photos in Grayscale
Page 540 of 546 pages
Printing Procedures
Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
Printing Grayscale Photos from Other Applications
Next
Page top
Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
Page 541 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing in Grayscale > Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
Printing Grayscale Photos
from Easy-PhotoPrint Pro
This section explains how to print digital camera photos in grayscale using Easy-PhotoPrint Pro,
an application supplied with this printer, after opening (then editing/retouching) them in Adobe
Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or
Digital Photo Professional.
MEMO
Easy-PhotoPrint Pro can only be started after installing Easy-PhotoPrint Pro supplied with
this printer on a computer on which Adobe Photoshop CS/Adobe Photoshop CS2/Adobe
Photoshop CS3/Adobe Photoshop Elements 6 or Digital Photo Professional is installed.
For updated compatibility, visit our website.
> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit
workflow).
> > For details, refer to "Using Easy-PhotoPrint Pro" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
1.
Starting Easy-PhotoPrint Pro
(1) Open the image you want to print in grayscale in an Easy-PhotoPrint Pro-compatible
application.
(2) In Adobe Photoshop, click File > Automate > Easy-PhotoPrint Pro....
Easy-PhotoPrint Pro starts, and the image displayed in Adobe Photoshop appears in
Easy-PhotoPrint Pro.
Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
MEMO
In Digital Photo Professional, click File > Plug-in printing > Print with EasyPhotoPrint Pro to start Easy-PhotoPrint Pro.
2.
Opening the Color Adjustment Dialog Box
(1) Click Grayscale Photo.
(2) In the Printer Settings window, click Color Adjustment....
The Color Adjustment dialog box appears.
3.
Setting Grayscale Photo Color
(1) Select a grayscale photo color in Tone.
Black/White
Photos are printed as if they had been taken with black and white film.
Cool Tone
Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.
Warm Tone
Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.
Custom
Adjust the Cyan, Magenta and Yellow values in Color Balance to specify the color.
Page 542 of 546 pages
Printing Grayscale Photos from Easy-PhotoPrint Pro
Page 543 of 546 pages
(2) Click OK.
4.
Printing
(1) Set the Paper Size, Media Type and Layout.
memo
White streaks may appear at the top and bottom edges of printed grayscale
photos. In that case, print with a 45 mm (1.77 inch) or more margin at the top
and bottom edges.
If you select Bordered (Margin 45) for Layout, images will be reduced when
printing to allow a 45 mm (1.77 inch) margin at the top and bottom edges
relative to the printing direction.
(2) Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and color balance settings, refer to "Using EasyPhotoPrint Pro" in the On-screen Manual: Advanced Guide .
Previous
Next
Page top
Printing Grayscale Photos from Other Applications
Page 544 of 546 pages
Digital Photo Printing Guide
Digital Photo Printing Guide > Printing in Grayscale > Printing Grayscale Photos from Other Applications
Printing Grayscale Photos
from Other Applications
This section explains how to print grayscale photos from applications other than Easy-PhotoPrint
Pro.
MEMO
Using the XPS printer driver enables you to print in the High Dynamic Range (full 16-bit
workflow) from Windows Vista Photo Gallery.
> > For details, refer to "XPS Printer Driver" in the On-screen Manual:
Advanced Guide .
1.
Opening an Image in an Application
Open the image you want to print in grayscale in an application other than Easy-PhotoPrint
Pro.
memo
The opened image is converted to grayscale as an sRGB image when printing with
"Grayscale Printing" selected.
Convert Adobe RGB images to sRGB images by following the corresponding
procedure in your application.
2.
Opening the Print Settings Screen of the Printer Driver
(1) Select the Print command from the application menu.
Example: Click File > Print....
The Print dialog box appears.
(2) Click Preferences (or Properties...).
Printing Grayscale Photos from Other Applications
The Print Settings screen of the printer driver appears.
3.
Setting Grayscale Printing
(1) Select the Main tab.
(2) Set the Media Type and Print Quality.
(3) Click Grayscale Printing.
4.
Setting the Color Correction
(1) Click Manual for Color/Intensity.
(2) Click Set... to the right of Manual.
The Manual Color Adjustment dialog box appears.
(3) Select a color for grayscale using the Tone slider.
Center
Page 545 of 546 pages
Printing Grayscale Photos from Other Applications
Page 546 of 546 pages
Photos are printed as if they had been taken with black and white film.
Cool side
Photos are printed in grayscale with a cool bluish tint.
Warm side
Photos are printed in grayscale with a warm reddish tint.
(4) Click OK.
5.
Printing
Click Print.
MEMO
For details on printing procedures and other settings, refer to the On-screen Manual:
Advanced Guide .
White streaks may appear at the top and bottom edges of printed grayscale photos. In
that case, print with a 45 mm (1.77 inch) or more margin at the top and bottom edges
relative to the printing direction.
Previous
Page top
Download PDF

advertising