COMPACT COMPONENT SYSTEM
KOMPAKTNÍ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY
KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER
CA-MXK5R
DISC CHANGE
STANDBY
STANDBY/ON
ECO
CD-R/RW PLAYBACK
PLAY & EXCHANGE
COMPACT COMPONENT SYSTEM
MX-K5R
SOUND
MODE
COMPACT
DIGITAL AUDIO
ACTIVE BASS
EX. LEVEL
PRESET
SET
STANDBY/ON
CANCEL
/DEMO
SLEEP
AUX
1
2
4
5
7
8
3
ACTIVE BASS
EX. LEVEL
6
SOUND
MODE
PHONES
TUNING
CLOCK
/ TIMER
9
FM MODE
DISPLAY
REPEAT
PROGRAM
RANDOM
+10
10
DISPLAY
MODE
PTY/EON
FM/AM
TAPE
– SELECT +
TAPE A/B
DISPLAY MODE
PTY / EON
SELECT
REC START CD
/STOP
REC START
DUBBING
TAPE A
TAPE B
FADE
MUTING
DISC SKIP
CD
/
+
VOLUME
EJECT
EJECT
VOLUME
–
A
PLAY
FULL - LOGIC CONTROL
CD SYNCHRO RECORDING
REC/PLAY
B
RM–SMXK5R REMOTE CONTROL
INSTRUCTIONS
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSLUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial
No. which are located either on the rear,
bottom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
LVT0689-012A
[EV]
CA-MXK5R[EV]Cover_f
1
01.4.19, 1:19 AM
Varování, upozorněni a jiné
Ostrzeżenia, uwagi i inne
Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók
Upozornění — STANDBY/ON
spínač!
Abyste přístroj úplně odpojili ze sítě, vytáhněte hlavní
v jakékoliv poloze
zástrčku. Přepínač STANDBY/ON
neodpojí přístroj ze sítě. Přepínač může být kontrolován
dálkově.
Uwaga — przełącznik STANDBY/ON
!
Aby całkowicie odciąć dopływ energii, odłącz przewód
zasilania. Przełącznik STANDBY/ON
w żadnej pozycji
nie odłączają urządzenia od sieci. Możesz włączać i
wyłączać zasilanie pilotem.
Óvintézkedés ä STANDBY/ON
kapcsoló!
A teljes áramtalanítás érdekében húzza ki a hálózati kábelt
kapcsolóval nem
a konnektorból. A STANDBY/ON
lehet áramtalanítani a készüléket. A készülék be és
kikapcsolása a távvezérlővel irányítható.
– G-1 –
CA-MXK5R[EV]Safety_f
1
01.4.19, 1:21 AM
Česky
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, itp.:
1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
OSTRZEŻENIE
• Nie przekrywać otwory wentylacyjne. (Jeżeli
doszłoby do przekrycia otworów wentylacyjnych
gazetami, tkanią itd., ciepło nie mogłoby unilkać).
• Nie pokładać na przyrząd żadnych źródeł z otwartym
ogniem, jako rozświecone świece.
• Przy wymianie baterii należy brać do uwagi
problemy związane z ochroną środowiska
natsuralnego, a dlatego muszą być ściśle
dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy
dotyczące likwidacji wyładowanych baterii.
• Nie używać tego przyrządu w łazience albo w
miejscach ze źródłem wody.
Na górną powierzchnię przyrządu nie pokładać
żadnych naczyń, napełnionych wadą albo innymi
cieczami (jako lekarstwa, preparaty kosmetyczne,
wazony, garnki, kwiaty w doniczkach, itd.).
ÓVINTÉZKEDÉS
A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése
érdekében:
1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát
vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
ÓVINTÉZKEDÉS
• Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a
szellőzőnyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb.,
el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a
készülékből).
• Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt
lángforrást, például égő gyertyákat.
• Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a
környezetvédelmi előírásokat.
• Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy
magas páratarlmú helységekben.
Ne helyezzen a készülék tetejére vízzel vagy más
folyadékkal telített edényeket (például kozmetikai
készítményeket, gyógyszereket, virágvázákat,
cserpesvirágokat, csézéket, stb.).
– G-2 –
CA-MXK5R[EV]Safety_f
2
01.4.19, 1:21 AM
Polski
UPOZORNĚNĺ
• Nezakrývejte větrcí otvory. Jestliže budou ventilační
otvory zakryty novinami nebo látkou, může docházet
k přehřívání zařízení.
• V žádném případě nepokládejte na zařízení
zapálené svíčky atd.
• Při likvidaci baterií se řiďte místními ekologickými
pokyny.
• Toto zařízení nepoužívejte v koupelně nebo na
místech se zvýšenou vlhkostí. Také na něj
nepokládejte žádné nádoby naplněné vodou nebo
jinou kapalinou (jako jsou kosmetické přípravky nebo
léky, vázy s květinami, květináče, hrníčky, atd.)
Magyar
UPOZORNĚNĺ
Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru
atd.:
1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skříňku.
2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
Upozornění: Správná ventilace
Z důvodu vyvarovat se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát
následujícím zpúsobem:
1 Zepředu:
Žádná překážka a volný prostor.
2 Ze stran/ Nahoře/ Vzadu:
Žádné překážky by neměly být umístěny ve vzdálenostech uvedených níže.
3 Spodek:
Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce vysokého 10 cm a více podpoříte
odpovídající přívod vzduchu pro ventilaci.
Ostrożnie: Właściwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz aby zapobiec
uszkodzeniom, ustaw niniejsze urządzenie jak pokazano niżej:
1 Przód:
Nie zastawiać otwartej przestrzeni.
2 Boki/ Wierzch/ Tył:
Nie zastawiać obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie niżej.
3 Spód:
Umieścić na równej powierzchni. Zapewnić wystarczający przepływ powietrza umieszczając na
podstawie o wysokości co najmniej 10 cm.
Óvintézkedés: Megfelelő szellőzés
Az áramütés és a tűz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak
figyelembevételével helyezze el a készüléket:
1 Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2 Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelően biztosítson szabad, akadálymentes területet minden oldalon.
3 Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb szellőzés biztosítása érdekében tegye
minimum 10 cm-es magasságú állványra a berendezést.
Pohled zepředu
Widok z przodu
Elölnézet
Pohled ze strany
Widok z boku
Oldalnézet
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
CA-MXK5R
CA-MXK5R
10 cm
– G-3 –
CA-MXK5R[EV]Safety_f
3
01.4.19, 1:21 AM
Důležité pro laserové výrobky
Ważne dla wyrobów wykorzystujących laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
Označení štítky
Reprodilcje tabliczek
A címkék másolata
1 Klasifikační štítek, umístěný na vnějším povrchu
2 Štítek varování, umístěný uvnitř přístroje
1 Tabliczka klasyfikacyjna umieszczona na powierzchni
spodniej
2 Tabliczka ostrzegawcza umieszczona wewnątrz
urządzenia
1 Besoroláscímke, a külső felületen elhelyezve
2 Figyelmeztető címke, a készülék belsejében elhelyezve
CLASS
LASER
1
PRODUCT
DANGER: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
VARNING: Osynlig laserstrålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad. Betrakta ej
strålen.
(s)
1. TŘĺDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY
2. NEBEZPEČĺ: Neviditelné laserové záření v případě
otevření a selhání nebo překonání zámků. Vyvarujte se
přímé expozici zářeni.
3. UPOZORNĚNĺ: Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj
neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit
sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným
odborníkům.
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niewidzialne promieniowanie
lasera gdy otworzysz urządzenie lub zawiodą lub
zostaną przełamane wewnętrzne blokady. Unikaj
bezpośredniej ekspozycji na wiązkę promieni lasera.
3. OSTROŻNIE: Nie otwieraj górnej części obudowy.
Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mógłbyś
naprawić samodzielnie; naprawy powierzaj tylko
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
1. AZ 1. osztályba sorolt lézerberendezés
2. VESZÉLYFORRÁS: Nyitott készüléc és nem megfelelő
vagy sérült biztonsági kapcsolás esetén láthatatlan
lézersugárzás veszélye áll fenn. Ne tegye ki magát a
sugárnyalábbal való közvetlen érintkezés veszélyének.
3. ÓVINTÉZKEDÉS: Ne nyissa ki a berendezés felső
borítását. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által
javítható alkatrészeket; minden javítást bízzon képzett
szakemberre.
– G-4 –
CA-MXK5R[EV]Safety_f
4
01.4.19, 1:21 AM
ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsættelse for stråling
(d)
VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet
alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
Česky
Úvod
Chtěli bychom Vám poděkovat za zakoupení výrobku JVC.
Předtím, než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně
tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro pozdější nahlédnutí.
V jiném případě nebudete moci plně využívat všech možností tohoto zařízení.
O této uživatelské příručce
Napájecí napětí
• Při odpojování od elektrické sítě, tahejte za zástrčku,
nikoli za síťový kabel.
Tato uživatelská příručka je uspořádána následujícím
způsobem:
• V uživatelské příručce je ve většině případů popisován
způsob ovládání pomocí tlačítek na přístroji. Nicméně
k ovládání můžete také používat tlačítka dálkového
ovladače (pokud mají stejný nebo podobný název).
V případě, že se ovládání pomocí dálkového ovladače
liší, bude zde uveden způsob ovládání.
• Základní a obecné informace, které jsou stejné pro více
funkcí jsou umístěny na jednom místě a neopakují se v
každém postupu. Například se neopakuje postup
zapnutí, nastavení hlasitosti, změně zvukových efektů a
ostatní nastavení, která jsou popsána v části “Základní
ovládání” na stránkách 9 až 10.
• V uživatelské příručce jsou používány následující
symboly:
Tento symbol Vás upozorňuje před
nebezpečím poškození přístroje nebo
nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
případně požárem.
Také zde bývá uveden nesprávný způsob
ovládání.
V žádném případě se nedotýkejte síťového kabelu
mokrýma rukama.
Kondenzace vlhkosti
V následujících případech může v přístroji zkondenzovat
vlhkost:
• Po zahájení topení v místnosti.
• V místnosti s vysokou vlhkostí.
• V případě, že jste přinesli zařízení z chladna do tepla.
V případě, že nastane tato situace, může docházet k
chybám při ovládání přístroje. V tomto případě
ponechejte přístroj několik hodin zapnutý a vyčkejte než
se veškerá vlhkost vypaří. Potom odpojte zařízení od
elektrické sítě a znovu jej připojte.
Ostatní
• V případě, že by se do skříně přístroje dostal nějaký
kovový předmět, odpojte okamžitě zařízení od
elektrické sítě a před dalším používáním kontaktujte
svého prodejce.
• V případě, že nebude přístroj používat delší dobu,
odpojte jej od elektrické sítě.
Zde jsou uvedeny informace a pokyny,
které byste měli znát.
V žádném případě se nepokoušejte rozebírat
přístroj, protože uvnitř skříně přístroje se
nenacházejí žádné uživatelské nastavovací prvky.
V případě, že nastane nějaká zvláštní situace, ihned
odpojte zařízení od elektrické sítě a kontaktujte svého
prodejce.
Upozornění
Instalace
• Zařízení umístěte na suchém místě, které není ani příliš
vyhřívané nebo chladné — v rozsahu teplot 5°C
až 35°C. Nepokládejte jej přímo na podlahu.
• Zařízení instalujte na místě s dostatečnou ventilací,
která zamezí nadměrnému ohřívání.
• Zajistěte dostatečný prostor mezi tímto zařízením a
televizním přijímačem.
• Reproduktorové soustavy umístěte do větší vzdálenosti
od televizoru — zamezíte rušení obrazu.
Zařízení neumisťujte do blízkostí zdrojů tepla nebo
na místech s přímým slunečním zářením, zvýšenou
prašností nebo vibracemi.
–1–
CZ.01-13CA-MXK5R
1
4/20/01, 15:52
Česky
Obsah
Umístění tlačítek a ovládacích prvků ....................... 3
Přehrávání kazet ....................................................... 17
Přední panel .............................................................. 3
Dálkový ovladač ....................................................... 5
Přehrávání kazety .................................................... 17
Nahrávání .................................................................. 18
Začínáme ..................................................................... 6
Vybalení .................................................................... 6
Založení baterií do dálkového ovladače ............... 6
Připojení antén ......................................................... 6
Připojení reproduktorových soustav ...................... 7
Připojení ostatních zařízení .................................... 8
Zrušení demonstračního zobrazení ....................... 8
Nahrávání kazety vložené do mechaniky B ........ 18
Kopírování kazet .................................................... 19
Synchronizované nahrávání z CD ........................ 19
Používání časovače ................................................... 20
Používání denního časovače ................................. 20
Používání časovače pro nahrávání ........................ 21
Používání automatického vypnutí ........................ 22
Priorita časovače .................................................... 22
Základní ovládání ....................................................... 9
Zapnutí a vypnutí přístroje ....................................... 9
Úspora elektrické energie v pohotovostním stavu
— ekologický režim ............................................ 9
Nastavení hodin ....................................................... 9
Volba vstupů ............................................................. 9
Nastavení hlasitosti ................................................ 10
Zdůraznění basů ..................................................... 10
Výběr zvukového režimu ...................................... 10
Údržba ....................................................................... 23
Odstraňování jednoduchých závad ........................ 24
Doplňkové informace .............................................. 25
Technické údaje ........................................................ 26
Poslouchání rozhlasového vysílání na VKV (FM)
a středních a dlouhých vlnách (MW/LW) .............. 11
Naladění stanice ..................................................... 11
Uložení stanice ....................................................... 11
Naladění uložené stanice ...................................... 11
Příjem stanic na VKV se systémem RDS ............... 12
Změna informací RDS .......................................... 12
Vyhledávání programů pomocí PTY kódů ......... 12
Přepnutí na typ programu podle Vašeho výběru .... 13
Přehrávání kompaktních disků (CD)..................... 14
Založení kompaktního disku ................................ 14
Přehrávání celých disků
— kontinuální přehrávání ............................... 14
Základní operace s kompaktním diskem ............ 15
Programování pořadí přehrávání
skladeb na kompaktním disku
— naprogramované přehrávání ...................... 15
Přehrávání v náhodném pořadí
— náhodné přehrávání .................................... 16
Opakované přehrávání skladeb nebo kompaktních
disků — opakované přehrávání ...................... 16
Uzamčení vysunutí disku
— uzamčení zásuvky ........................................ 16
–2–
CZ.01-13CA-MXK5R
2
4/20/01, 15:52
Česky
Umístění tlačítek a ovládacích prvků
Seznamte se s umístěním tlačítek a ovládacích prvků.
Přední panel
1
DISC CHANGE
STANDBY
2
3
STANDBY/ON
i
ECO
CD-R/RW PLAYBACK
PLAY & EXCHANGE
a
4
COMPACT COMPONENT SYSTEM
5
6
MX-K5R
SOUND
MODE
COMPACT
s
DIGITAL AUDIO
ACTIVE BASS
EX. LEVEL
7
d
PRESET
8
9
p
q
w
f
SET
CANCEL
/DEMO
g
h
PHONES
e
r
t
TUNING
CLOCK
/ TIMER
DISPLAY MODE
DISPLAY
PTY / EON
SELECT
REPEAT
PROGRAM
RANDOM
REC START CD
/STOP
REC START
DUBBING
TAPE A
TAPE B
j
k
y
u
EJECT
A
PLAY
EJECT
FULL - LOGIC CONTROL
CD SYNCHRO RECORDING
REC/PLAY
–3–
CZ.01-13CA-MXK5R
o
;
3
4/20/01, 15:52
B
l
Displej
1
2
3
4
5
6
p
q
7
9
8
Další podrobnosti naleznete na stránkách uvedených
v závorkách.
Přední panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
p
q
w
e
r
t
y
u
i
o
;
a
Karusel
Tlačítko
STANDBY/ON a kontrolka STANDBY (9)
Tlačítko ECO (9)
Tlačítko 7 (stop) (14 – 19)
Tlačítko SET (9, 11, 15, 20 – 22)
Tlačítko CANCEL (9, 16, 21, 22)
Tlačítko DEMO (8)
Displej
Tlačítko kazetového magnetofonu TAPE 3
a kontrolka (9, 17, 19)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
Tlačítko přehrávače CD 6 (přehrávání/pauza)
a kontrolka (9, 14 – 16)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
Tlačítko tuneru FM/AM a kontrolka (9, 11)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
Tlačítko DISPLAY (9)
Tlačítko externího vstupu AUX a kontrolka (9)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
Konektor pro připojení sluchátek PHONES (10)
Tlačítko nastavení času a časovače
CLOCK/TIMER (9, 20 – 22)
Tlačítka pro ovládání systému RDS (12)
• Tlačítka DISPLAY MODE, PTY/EON a SELECT + / –
Tlačítko REPEAT (16)
Tlačítko PROGRAM (15)
Tlačítko RANDOM (16)
Kazetová mechanika A (17, 19)
• Stisknutím 0 EJECT otevřete kazetovou mechaniku.
Tlačítko pro otevření zásuvky disků 0 (14 – 16)
Stisknutím tohoto tlačítka také zapnete zařízení.
Tlačítka disků a kontrolky (CD1, CD2 a CD3) (14, 15, 19)
Stisknutím jednoho z těchto tlačítek také zapnete
zařízení.
Tlačítko DISC CHANGE (14, 15)
Okénko příjmu paprsků z dálkového ovladače
s Nastavení režimu SOUND MODE (10)
d Tlačítka PRESET + / – (11)
Tlačítka 4 / ¢ (vyhledávání dozadu a dopředu)
(9, 15, 20 – 22)
f Funkce aktivního ovládání basů ACTIVE BASS EX. LEVEL
(10)
g Nastavení hlasitosti VOLUME (10)
h Tlačítka ladění TUNING + / – (11)
Tlačítka 1 / 33 (rychlé převíjení dozadu a dopředu) (15, 17)
j Tlačítko TAPE A (17)
Tlačítko TAPE B (17)
k Tlačítko REC START/STOP (18)
Tlačítko CD REC START (19)
Tlačítko kopírování DUBBING (19)
l Kazetová mechanika B (17 – 19)
• Stisknutím EJECT 0 otevřete kazetovou mechaniku.
Displej
1 Kontrolky časovače
• DAILY (denní časovač), REC (časovače pro nahrávání),
SLEEP (automatické vypnutí) a (časovač)
2 Kontrolky ovládání kazetového magnetofonu
• A/B (vybraná mechanika), REC (nahrávání) a 2 3
směr převíjení
3 Kontrolky ovládání přehrávače kompaktních disků
• REPEAT (1, 1 DISC, ALL DISC) (opakované
přehrávání - jedné skladby - jednoho disku - všech
disků), PRGM (naprogramované přehrávání)
a RANDOM (náhodné přehrávání)
4 Kontrolky ovládání tuneru
• MONO a ST (stereo)
5 Kontrolka režimu zvuku SOUND MODE
6 Kontrolky disku
7 Ukazatel hlasitosti a indikátor úrovně basů
a režim zvuku.
8 Basové tóny a indikátory úrovně BASS
9 Hlavní displej
• Zobrazuje jméno zdroje, frekvenci, atd.
p Kontrolky ovládání RDS
• RDS, EON a TA
q Číslo skladby kompaktního disku
–4–
CZ.01-13CA-MXK5R
4
4/20/01, 15:52
Česky
Pokračování
Česky
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač
STANDBY/ON
1
2
SLEEP
AUX
3
4
1
2
3
ACTIVE BASS
EX. LEVEL
4
5
6
SOUND
MODE
7
8
p
q
9
FM MODE
PTY/EON
FM/AM
TAPE
5
6
w
e
r
t
+10
10
DISPLAY
MODE
– SELECT +
TAPE A/B
FADE
MUTING
DISC SKIP
CD
/
y
u
i
+
7
VOLUME
8
o
9
VOLUME
–
1 Tlačítko
STANDBY/ON (9)
2 Tlačítko SLEEP (22)
3 Tlačítko AUX (9)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
4 Číselná tlačítka (11, 15)
5 Tlačítko TAPE 3 (9, 17)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
6 Tlačítko FM/AM (9, 11)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
7 Tlačítko přehrávače kompaktních disků
CD 6 (9, 14 – 16)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení.
8 Tlačítko 4 (rychlé převíjení zpět/vyhledávání
dozadu) (11, 15, 17)
9 Nastavení hlasitosti VOLUME – (10)
p Tlačítko ACTIVE BASS EX. LEVEL (10)
q Tlačítko SOUND MODE (10)
w Tlačítko režimu tuneru FM MODE (11)
e Tlačítka pro ovládání systému RDS (12)
• Tlačítko DISPLAY MODE, PTY/EON, SELECT + / –
r Tlačítko TAPE A/B (17)
t Tlačítko FADE MUTING (10)
y Tlačítko DISC SKIP (14)
u Nastavení hlasitosti VOLUME + (10)
i Tlačítko ¢ (rychlé převíjení dopředu/vyhledávání
dopředu) (11, 15, 17)
o Tlačítko 7 (stop) button (14 – 19)
RM–SMXK5R REMOTE CONTROL
DISC CHANGE
STANDBY
STANDBY/ON
ECO
CD-R/RW PLAYBACK
PLAY & EXCHANGE
COMPACT COMPONENT SYSTEM
MX-K5R
SOUND
MODE
COMPACT
DIGITAL AUDIO
ACTIVE BASS
EX. LVEL
PRESET
SET
PROGRAM/SET
CANCEL
/DEMO
PHONES
REPEAT
TUNING
CLOCK
/ TIMER
DISPLAY MODE
DISPLAY
PTY / EON
SELECT
REPEAT
PROGRAM
RANDOM
REC START CD
/STOP
REC START
DUBBING
TAPE A
TAPE B
EJECT
A
PLAY
EJECT
CD SYNCHRO RECORDING
FULL - LOGIC CONTOROL
REC/PLAY
B
PLAY
Když používáte dálkové ovládání,
namiřte jej na okénko příjmu paprsků.
–5–
CZ.01-13CA-MXK5R
5
4/20/01, 15:52
Pokračování
Vybalení
Připojení antén
Po vybalení zkontrolujte všechny uvedené položky.
Číslo v závorce udává množství dodaných položek.
Anténa pro VKV
•
•
•
•
Smyčková anténa pro střední a dlouhé vlny (1)
Anténa pro příjem VKV (1)
Dálkový ovladač (1)
Baterie (2)
Dodaná VKV anténa
A
ENN
ANT
5
FM [7
AM
]
V případě, že některá položka chybí, kontaktujte
okamžitě svého prodejce.
Založení baterií do dálkového ovladače
Do ovladače vložte dvě baterie UM-4/AAA/IEC R03 podle
naznačených polarit (+ a –) na bateriích na + a – v ovladači.
V případě, že nelze ovládat zařízení dálkovým
ovladačem, vyměňte současně obě baterie za nové.
1 Připojte anténu VKV ke konektoru FM [75 Ω].
2 Natáhněte VKV anténu.
3 Upevněte ji v poloze s nejlepším příjmem
1
(například na zdi, poličku, atd.)
Dodaná VKV anténa
Tuto anténu použijte jako náhradní. V případě špatného příjmu
použijte venkovní anténu pro VKV.
Připojení venkovní antény pro VKV
Před připojením venkovní odpojte dodanou anténu pro VKV.
2
Venkovní VKV anténa
(není součástí dodávky)
UM-4/AAA/IEC R03
-
3
A
ENN
ANT
AM
5 ]
FM [7
• NEPOUŽĺVEJTE současně staré a nové baterie.
• NEPOUŽĺVEJTE baterie různého typu
dohromady.
• NEVYSTAVUJTE baterie vysokým teplotám
a NEVHAZUJTE jej do ohně.
• NENECHÁVEJTE baterie v dálkovém ovladači
v případě, že jej nebudete používat delší dobu.
V jiném případě můžete dojít k poškození
dálkového ovladače elektrolytem z baterií.
Pro připojení antény byste měli použít koaxiální kabel
s impedancí 75 Ω zakončený anténním konektorem
(DIN 45325).
–6–
CZ.01-13CA-MXK5R
6
4/20/01, 15:53
Česky
Začínáme
Česky
Připojení reproduktorových soustav
Anténa pro příjem vysílání na středních
a dlouhých vlnách
2
1
1
ANTENNA
FM [ 75 ]
AM
2
Izolovaný kabel
(není součástí
dodávky)
Červený
SPEAKER
[ 6-16 ]
R
L
Černý
Kabely
reproduktorových
soustav
(červený/černý)
Anténa pro příjem
vysílání na středních
a dlouhých vlnách
1 Stiskněte a držte pojistku AM terminálu na
zadním panelu přístroje.
K pravému
reproduktoru
2 Zasuňte konec smyčkové antény AM
K levému
reproduktoru
(MW/LW) do terminálu.
3 Uvolněte pojistku.
1 Stiskněte a držte pojistku terminálu
reproduktorových soustav na zadním panelu
přístroje.
4 Otáčejte smyčkovou anténou pro příjem
vysílání na středních a dlouhých vlnách
a nastavte ji do polohy s nejlepším příjmem.
2 Zasuňte konec kabelu od reproduktorové
soustavy do terminálu.
Pro připojení venkovní antény AM (MW/LW)
Dodržujte polaritu (barvy) kabelů reproduktorových
soustav. Červený kabel (+) připojte k červeně
označenému terminálu (+) a černý kabel (–) připojte
k černě označenému terminálu (–).
V případě, že je špatný příjem připojte k terminálu AM EXT
izolovaný kabel, který natáhněte ve vodorovném směru.
(Smyčková anténa pro příjem vysílání na středních (AM)
a dlouhých (MW/LW) vlnách musí zůstat připojena.)
3 Uvolněte pojistku.
Pro dosažení lepšího příjmu na rozsahu VKV i na
dlouhých a středních vlnách
• Zkontrolujte, že se vodiče antén nedotýkají žádných jiných
terminálů a připojovacích kabelů.
• Anténu dejte dále od kovových částí zařízení, propojovacích
kabelů a síťového kabelu.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze reproduktorové soustavy se
stejnou impedancí, jak je uvedeno na terminálech
reproduktorových soustav.
–7–
CZ.01-13CA-MXK5R
7
4/20/01, 15:53
Česky
Připojení ostatních zařízení
Pomocí optického digitálního kabelu (není součástí
dodávky) propojte optický digitální vstup na externím
zařízení s výstupem DIGITAL OUT [OPTICAL].
Můžete připojit analogové nebo digitální zařízení.
Nyní můžete připojit síťový kabel.
• V zapnutém stavu NEPŘIPOJUJTE žádné
zařízení.
• Před dokončením všech připojení
NEPŘIPOJUJTE žádná další zařízení.
Zrušení demonstračního zobrazení
Pro připojení analogového zařízení
Zajistěte, aby propojovací kabely byly barevně označeny.
Bílé konektory a kabely jsou určeny pro levý kanál a červeně
označené konektory a kabely jsou určeny pro levý kanál.
Po připojení síťového kabelu do elektrické sítě se
automaticky spustí demonstrační zobrazení na displeji.
POUZE u zařízení:
Pro zrušení demonstračního zobrazení, stiskněte
tlačítko DEMO.
AUX IN
CANCEL
/DEMO
Když stisknete jiná tlačítka
Demonstrační zobrazení se na chvíli zruší. V případě, že na
přístroji neprovádíte žádnou činnost, spustí se automaticky po
dvou minutách. Můžete jej zrušit stisknutím tlačítka DEMO.
Audio/video
zařízení
Ke zvukovému výstupu
Pro ruční spuštění demonstračního zobrazení
Pro přehrávání dalšího přístroje na tomto zařízení,
propojte kabelem zvukový výstup externího přístroje se
vstupním konektorem AUX IN tohoto zařízení (kabel
není součástí dodávky).
Držte stisknuté tlačítko DEMO p více než
2 sekundy.
Pro připojení audio zařízení pomocí optického vstupu
Na připojeném digitálním zařízení můžete nahrávat zvuk
s kompaktních disků.
DIGITAL OUT
[ OPTICAL ]
Ochranná
krytka
Před připojením
dalšího zařízení
odstraňte tuto
krytku.
Audio zařízení
s optickým
digitálním vstupem
Připojte
k optickému
digitálnímu vstupu
–8–
CZ.01-13CA-MXK5R
8
4/20/01, 15:53
CANCEL
/DEMO
Česky
Základní ovládání
2
Zapnutí a vypnutí přístroje
Pro zapnutí přístroje, stiskněte tlačítko
STANDBY/ON - kontrolka STANDBY
přestane svítit.
STANDBY
STANDBY/ON
Stisknutím 4 nebo ¢
nastavte hodiny a potom
stiskněte tlačítko SET.
PRESET
ECO
SET
Pro vypnutí přístroje (do pohotovostního
stavu), stiskněte tlačítko
STANDBY/ON kontrolka STANDBY se rozsvítí.
STANDBY
STANDBY/ON
• V případě, že budete chtít opravit hodiny, stiskněte
po tlačítku SET tlačítko CANCEL. Hodiny začnou
blikat znovu.
ECO
3
V případě, že je přístroj v pohotovostním stavu, je
spotřebováváno malé množství elektrické energie.
Pro úplně vypnutí zařízení, odpojte zařízení od elektrické sítě.
V případě, že odpojíte zařízení od elektrické sítě
nebo když dojde k výpadku elektrické energie
Čas bude ihned nastaven na “– – : – –” , zatímco paměť
naprogramovaných stanic bude zachována po několik dnů.
Další podrobnosti naleznete na straně 11.
Pro zkontrolování nastaveného času
Při přehrávání libovolného zdroje signálu držte
stiskněte tlačítko DISPLAY.
• Při každém stisknutí tlačítka se na displeji
změní zobrazení přehrávaného zdroje a čas.
Spotřebu elektricé energie můžete snížit pouze v případě,
že je zařízení ve vypnutém stavu (pohotovostní stav).
STANDBY
STANDBY/ON
ECO
PRESET
SET
Úspora elektrické energie v pohotovostním stavu
— ekologický režim
Pro aktivaci ECO režimu, stiskněte
tlačítko ECO při vypnutém systému.
Zobrazení na displeji zmizí (včetně
demonstace).
Stisknutím 4 nebo ¢
nastavte minuty a potom
stiskněte tlačítko SET.
DISPLAY
Pro opětovné nastavení hodin
V případě, že jste již dříve měli nastaven čas, musíte
opakovaným stisknutím tlačítka CLOCK/TIMER vybrat
režim nastavení času “CLOCK”.
• Každým stisknutím tlačítka se změní režim času/
časovače následujícím způsobem:
Pro zrušení ECO režimu, stiskněte tlačítko ECO znovu.
Displej se podsvítí.
V případě, že dojde k výpadku elektrické energie
Bude zrušeno nastavení hodin a na displeji bude zobrazen čas “– – : – –”.
V tomto okamžiku budete muset nastavit čas znovu.
Informace o ECO režimu
Když je aktivován ECO režim, je dočasně rušeno
demonstrační zobrazení.
Volba vstupů
Nastavení hodin
Před dalším ovládáním nastavte na zařízení správný čas.
Čas můžete nastavit jak na zapnutém zařízení, tak i v
pohotovostním stavu.
POUZE na zařízení:
1
Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.
Chcete-li poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM,
MW nebo LW, stiskněte tlačítko FM/AM. (Další
podrobnosti naleznete na straně 11).
Pro přehrávání kompaktních disků, stiskněte tlačítko
CD 6. (Další podrobnosti naleznete na stranách 14 – 16).
Chcete-li poslouchat nahrané kazety, stiskněte tlačítko
TAPE 3. (Další podrobnosti naleznete na straně 17).
Chcete-li vybrat externí zařízení, stiskněte tlačítko AUX.
CLOCK
/TIMER
Na displeji začnou
blikat hodiny.
Když stisknete tlačítko přehrávání určitého zdroje signálu
(AUX, FM/AM, CD 6 a TAPE 3), zapne se automaticky
zařízení a v případě, že je připraveno, začne přehrávání. Tato
funkce se nazývá — COMPU PLAY CONTROL).
–9–
CZ.01-13CA-MXK5R
9
4/20/01, 15:53
Česky
Nastavení hlasitosti
Výběr zvukového režimu
Hlasitost zařízení můžete nastavit pouze v případě, že je
v zapnutém, stavu.
Tato funkce ovlivní pouze přehrávání, ale nemá vliv na záznam.
Můžete si vybrat jeden z šesti přednastavených
zvukových režimů (tři režimy surround a tři zvukové
režimy zesilovače — SEA).
Otáčením kolečka hlasitosti VOLUME
doprava zvýšíte hlasitost
a otáčením doleva hlasitost snížíte.
• Hlasitost můžete nastavit ve 32
krocích (VOL MIN, VOL 1 — VOL 30
a VOL MAX).
Pro výběr zvukového režimu, otáčejte
kolečkem tlačítko SOUND MODE až
se na displeji zobrazí název vybraného
zvukového režimu.
Při použití dálkový ovladač stiskněte tlačítko VOLUME +
pro zvýšení hlasitosti a VOLUME – pro snížení hlasitosti.
SOUND
MODE
Na displeji bude zobrazena také
kontrolka SOUND MODE.
Pro poslech na sluchátka
Do konektoru PHONES připojte sluchátka. Po připojení sluchátek,
budou odpojeny reproduktorové soustavy. Před připojením
nebo odpojením sluchátek vždy snižte hlasitost na minimum.
NEVYPĺNEJTE zařízení, když máte nastavenu příliš
vysokou úroveň hlasitosti. V jiném případě můžete dojít
při zapnutí k poškození vašeho sluchu, reproduktorových
soustav nebo sluchátek.
BERTE NA VĚDOMĺ, že ve vypnutém stavu nemůžete
snížit hlasitost.
Pro dočasné snížení hlasitosti
• Zvukový režim se bude měnit následujícím způsobem:
FADE
MUTING
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
FADE MUTING. Hlasitost se postupně sníží na
“VOL MIN”.
Pro obnovení hlasitosti, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
Zdůraznění basů
Tato funkce ovlivní pouze přehrávání, ale nemá vliv na záznam.
Funkce aktivního ovládání basů ACTIVE
BASS EX. LEVEL, kterým je jednotka
vybavena, zajišťuje bohatou a plnou
reprodukci basů při poslechu libovolného
zdroje a při jakékoli hlasitosti.
ACTIVE BASS
EX. LEVEL
Otáčíte-li ovladačem ACTIVE BASS EX.
LEVEL ve směru hodinových ručiček, basové tóny se
zdůrazňují, při otáčení proti směru hodinových ručiček
se potlačují.
• Úroveň basů lze nastavit ve třech úrovních (LOW, MID, HIGH).
Režimy surround*:
D.CLUB: Zvýší ozvěnu a zdůrazní nízké kmitočty.
HALL:
Přidá hloubku a zjasní zvuk.
STADIUM: Zprůzrační a roztáhne zvuk do šířky, jako na
stadionu.
Zvukové režimy zesilovače — SEA:
ROCK:
Zdůrazní nízké a vysoké kmitočty. Tento
režim je vhodný pro akustickou hudbu.
POP:
Tento režim je vhodný pro zpěv.
CLASSIC: Tento režim je vhodný pro klasickou hudbu.
OFF:
* Ke zvukovým režimům zesilovače SEA jsou přidány
prostorové efekty.
Když je vybrán některý z těchto režimů bude zobrazena
kontrolka SOUND MODE jako —
Jestliže máte vybrán některý ze zvukových režimů zesilovače SEA
včetně ručních režimů (zvukové režimy zesilovače bez efektů
surround) bude zobrazena kontrolka SOUND MODE jako
—
Indikátor BASS svítí, je-li zapnuto zdůraznění basů.
Úroveň basů se pomocí dálkového ovladače nastavuje
tlačítkem ACTIVE BASS EX. LEVEL. Úroveň zdůraznění
basů se mění následujícím způsobem: LOW = MID =
HIGH = OFF (zpět na nejnižší úroveň).
Zdůraznění basů lze vypnout otočením ovladače proti
směru hodinových ručiček; na zobrazí se “OFF”.
Zvukový režim je zrušen. Indikátor
zvukového režimu zmizí.
Pro nastavení zvukového režimu na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko SOUND MODE.
• Každým stisknutím tohoto tlačítka se zvukový režim
změní následujícím způsobem:
– 10 –
CZ.01-13CA-MXK5R
10
4/20/01, 15:54
Česky
Poslouchání rozhlasového vysílání na VKV (FM)
a středních a dlouhých vlnách (MW/LW)
Naladění stanice
1
Stiskněte tlačítko SET.
3
Otáčením kolečka PRESET +
nebo PRESET – vyberte
požadované číslo předvolby.
4
Stiskněte opět tlačítko SET.
Začněte vyhledávat stanici.
Na zařízení:
Držte stisknuté tlačítko
TUNING + nebo TUNING –
déle než jednu sekundu.
Na dálkovém ovladači:
Držte stisknuté tlačítko
4 nebo ¢ déle než
jednu sekundu.
Když krátce a opakovaně stisknete tlačítko TUNING
+ nebo TUNING – (nebo na dálkovém ovladači 4
nebo ¢).
Kmitočet se bude měnit po jednotlivých krocích.
Pro změnu režimu VKV
V případě, že odpojíte zařízení od elektrické sítě
nebo když dojte k výpadku elektrické energie
Paměť naprogramovaných stanic bude zachována po několik
dnů. Po této době budou informace vymazány. Jestliže nastane
tato situace, zopakujte nastavení.
Naladění uložené stanice
1
Stiskněte tlačítko FM/AM.
Zařízení se automaticky zapne a
naladí se poslední stanice (v rozsahu
VKV nebo středních a dlouhých vln).
• Každým stisknutím tlačítka se
změní pásmo VKV nebo středních
a dlouhých vln.
FM MODE
V případě, že jsou nepříznivé podmínky příjmu
stereofonní stanice (je slyšet šum), stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítko FM MODE. Na displeji se
rozsvítí kontrolka MONO a příjem se zlepší.
Pro obnovení stereofonního režimu stiskněte znovu tlačítko
FM MODE - kontrolka MONO přestane svítit a rozsvítí se
kontrolka STEREO.
V tomto režimu můžete slyšet zvuk ve stereu, pokud je
takto stanice vysílána.
2
Uložení stanice
Můžete si uložit 30 stanic v rozsahu VKV a 15 v rozsahu
středních a dlouhých vln.
V některých případech jsou již uloženy testovací kmitočty,
které slouží ke kontrole výrobku v továrně. Nejedná se
o chybu. Stanice si můžete uložit následujícím způsobem.
• Pro nastavení jste omezeni časem. V případě, že dojde ke
zrušení režimu před nastavením, zopakujte celý postup
znovu od kroku 1.
Pouze na zařízení:
Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti.
• Podrobnosti naleznete v části “Naladění stanice”.
Vyberte předvolbu.
Na zařízení:
Stiskněte tlačítko PRESET +
nebo PRESET –.
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte číselné tlačítko.
PRESET
1
4
Například:
Chcete-li vybrat předvolbu 5, 7
stiskněte 5.
10
Chcete-li vybrat předvolbu 15,
stiskněte +10 a potom 5.
Chcete-li vybrat předvolbu 20,
stiskněte +10 a potom 10.
Chcete-li vybrat předvolbu 25,
stiskněte +10, +10 a potom 5.
Chcete-li vybrat předvolbu 30,
stiskněte +10, +10 a potom 10.
– 11 –
11
SET
Stanice naladěná v kroku 1 je uložena na předvolbě
vybrané v kroku 3.
• Uložením stanice na předvolbě, kde již máte
uloženu jinou stanici bude tato vymazána.
Pro zastavení vyhledávání stiskněte tlačítko TUNING + nebo
TUNING – (nebo na dálkovém ovladači 4 nebo ¢).
CZ.01-13CA-MXK5R
PRESET
TUNING
Zařízení začne vyhledávat stanice
a zastaví se jakmile je nalezen
stanice s dostatečnou úrovní signálu.
V případě, že je program vysílán stereofonně,
bude rozsvícena kontrolka ST (stereo).
1
SET
Stiskněte tlačítko FM/AM.
Zařízení se automaticky zapne a naladí
se poslední stanice (v rozsahu VKV
nebo středních a dlouhých vln).
• Každým stisknutím tlačítka se změní
pásmo VKV na střední a dlouhé vlny.
2
2
4/20/01, 15:54
2
3
5
6
8
9
+10
Systém RDS (Radio Data System) umožňuje příjem dalších
informací souběžně se standardním programem. Například
stanice vysílá svůj název a také informace o typu vysílání,
jakým je například sportovní nebo hudební vysílání.
V případě, že je naladěna stanice, která vysílá v systému
RDS, bude na displeji rozsvícena kontrolka RDS.
Pokračování
1
Stiskněte tlačítko PTY/EON.
2
Stisknutím tlačítka SELECT +
nebo SELECT – vyberte
požadovaný kód PTY.
PTY / EON
SELECT
S tímto zařízením můžete přijímat následující typy signálů RDS.
PS (Program Service — programová služba):
Zobrazí obecně známý název stanice.
CT (Clock Time — Hodiny):
Zobrazuje čas vysílaný stanicí
• Každým stisknutím tlačítka se změní PTY kód
následujícím způsobem:
RT (Radio Text — textové informace):
Zobrazení textových informací odeslaných stanicí.
EON (Enhanced Other Networks — rozšíření o další sítě)
Zde jsou informace o o typech programů, které
jsou odeslány jinými stanicemi RDS.
NEWS (ZPRÁVY) O AFFAIRS (UDÁLOSTI)
O INFO (INFORMACE) O SPORT (SPORT)
O EDUCATE (VZDĚLÁVÁNĺ) O DRAMA
(DIVADLO) O CULTURE (KULTURA) O
SCIENCE (VĚDA) O VARIED (RŮZNÉ) O
POP M (POPULÁRNĺ HUDBA) O ROCK M
(ROCKOVÁ HUDBA) O M.O.R. M
(AKTUÁLNĺ HUDBA) O LIGHT M (LEHKÁ
HUDBA) O CLASSICS (KLASICKÁ HUDBA)
O OTHER M (OSTATNĺ HUDBA) O
WEATHER (POČASĺ) O FINANCE (PENĺZE)
O CHILDREN (DĚTI) O SOCIAL A
(SOCIOLOGIE) O RELIGION
(NÁBOŽENSTVĺ) O PHONE IN
(ZATELEFONOVAT) O TRAVEL
(CESTOVÁNĺ) O LEISURE (ODPOČINEK) O
JAZZ (JAZZOVÁ HUDBA) O COUNTRY
(COUNTRY HUDBA) O NATIONAL
(NÁRODNĺ HUDBA) O OLDIES (HUDBA
ZLATÉHO VĚKU) O FOLK M (FOLKOVÁ
HUDBA O DOCUMENT (DOKUMENTÁRNĺ
POŘADY) O (zpět na začátek)
Další informace o RDS
• Některé stanice nejsou vybaveny systémem RDS.
• Služby stanic RDS se navzájem liší. Podrobnosti o místních
vysílačích získáte přímo z vysílání.
• V případě, nízké úrovně signálu nebo rušení nemusí RDS
pracovat správně.
Změna informací RDS
Během poslechu VKV stanice si můžete prohlížet
informace RDS na displeji zařízení.
Stiskněte tlačítko DISPLAY MODE.
• Každým stisknutím tlačítka se změní
zobrazení následujícím způsobem:
DISPLAY MODE
*
PS NAME
RT
CT
(programová služba)
(textové informace)
(Hodiny)
Kmitočet stanice
(nebo číslo vybrané předvolby)
* Čas zobrazený na displeji nemusí být stejný
jako CT (Hodiny) vysílaný stanicí.
3
Vyhledávání programů pomocí PTY kódů
Vyhledávání programu pomocí kódů PTY.
Pro zastavení vyhledávání
Stiskněte během vyhledávání tlačítko SELECT + nebo
SELECT –.
BERTE NA VĚDOMĺ, že RDS stanice musíte ukládat
pomocí PTY kódů. V případě, že jste tak ještě neučinili,
přečtěte si informace na straně 11.
• Pro nastavení jste omezeni časem. V případě, že dojde
ke zrušení režimu před nastavením, zopakujte celý
postup znovu od kroku 1.
– 12 –
CZ.01-13CA-MXK5R
12
PTY / EON
Na displeji se zobrazují stanice se svými
předvolbami.
Zařízení prohledá všech 30 předvoleb
v pásmu FM
a zastaví se, jakmile je nalezen požadovaný program.
• V případě, že není nalezen žádný program zůstane
naladěna původní stanice.
V případě, že stanice nevysílá signály PS, PTY
nebo RT
Bude na displeji zobrazeno “NO PS”, “NO PTY” nebo “NO RT”.
Jednou z výhod RDS je možnost vyhledání stanic pomocí
kódu PTY.
• Další podrobnosti o PTY kódech naleznete v části
“Doplňkové informace” na straně 25.
Stiskněte PTY/EON ještě jednou.
4/20/01, 15:55
Česky
Příjem stanic na VKV se systémem RDS
Česky
Přepnutí na typ programu podle Vašeho výběru
Jak vlastně pracuje funkce EON:
Díky datům EON, která jsou vysílána RDS stanicemi
může dojít ke krátkodobému přepnutí zařízení na různé
stanice, které právě vysílají dopravní informace.
• Funkce EON funguje pouze v případě, že posloucháte
RDS stanici s daty EON, která je uložena na
předvolbě.
• Kontrolka EON se rozsvítí v případě, že máte naladěnu
stanici s daty EON.
Případ 1
Pro aktivování funkce EON
BERTE NA VĚDOMĺ, že RDS stanice musíte musíte
ukládat pomocí funkce EON. V případě, že jste tak ještě
neučinili, přečtěte si informace na straně 11.
1
Držte stisknuté tlačítko PTY/EON.
PTY / EON
Každým stisknutím tlačítka se na displeji
zobrazí nápis “TA ON” a “TA OFF”.
TA ON
TA OFF
TA ON: Přepnutí na dopravní zpravodajství, jestliže
je k dispozici.
TA OFF: Zrušení této funkce.
V případě, že žádná stanice nevysílá dopravní
informace
Zařízení zůstává naladěno na vybranou stanici.
«
V okamžiku, kdy stanice začne vysílat dopravní
informace, přepne se tuner automaticky na tuto
stanici. Začne blikat kontrolka TA.
«
Po ukončení programu se tuner přepne zpět na
předcházející stanici, ale funkce EON zůstane aktivní.
Případ 2
V případě, že některá ze stanic vysílá dopravní
informace
Tuner se automaticky přepne na tuto stanici.
Kontrolka TA začne blikat.
«
Po ukončení programu se tuner přepne zpět na
předcházející stanici, ale funkce EON zůstane aktivní.
Případ 3
V případě, že stanice, kterou posloucháte vysílá
požadované informace
Tuner zůstává naladěn na tuto stanici, ale kontrolka
TA začne blikat.
«
Po ukončení programu se tuner přepne zpět na
předcházející stanici, ale funkce EON zůstane aktivní.
Další informace o funkci EON
• Data EON z některých stanic nemusí být kompatibilní s
tímto zařízením. V takovém případě nebude funkce EON
fungovat správně.
• Během poslouchání programu naladěného pomocí funkce
EON se nenaladí další stanice, která by v tomto okamžiku
začala vysílat stejný typ dat EON.
• Funkce EON se zruší v okamžiku, kdy si vyberte jako zdroj
signálu přehrávač kompaktních disků, kazetový magnetofon
nebo vstup AUX. Pokud vyberte pásmo středních a dlouhých
vln bude tato funkce zrušena pouze dočasně.
– 13 –
CZ.01-13CA-MXK5R
13
4/20/01, 15:55
Toto zařízení umožňuje přehrávání následující typy
kompaktních disků: Audio CD, CD-R (Zapisovatelné CD)
a CD-RW (Přepisovatelné CD)
Informace k indikátorům disků
Každá kontrolka disku odpovídá dané mechanice disku se stejným číslem.
Časté používání disků s nepravidelným tvarem (například
ve tvaru srdce) může vést k poškození systému.
Během přehrávání CD-R nebo CD-RW
Disky CD-R (Zapisovatelné CD) nebo CD-RW
(Přepisovatelné CD) lze přehrávat pouze za
předpokladu, že jsou již “uzavřené”.
• Můžete přehrávat disky CD-R nebo CD-RW
s nahranou hudbou ve formátu CD. Nicméně,
v závislosti na podmínkách záznamu nebude možno
tyto disky někdy přehrávat.
• Před zahájením přehrávání disků CD-R nebo CD-RW
si přečtěte pozorně pokyny uvedené na jejich obalu.
• Některé disky CD-R nebo CD-RW nelze díky svým
charakteristikám nebo stavu poškození na tomto
zařízení přehrávat. Přehrávání nebude možné také
v případě, že je znečištěna snímací optika.
• Disky CD-RW mohou vyžadovat delší dobu
načtení. (Toto je způsobeno nižší odrazivostí plochy
disků CD-RW oproti standardním diskům.)
Číslo disku
Kontrolka disku
Značka disku
• Značka disku se rozsvítí v okamžiku, kdy je daný disk vybrán.
• Kontrolka disku se bude otáčet v okamžiku, kdy je
odpovídající disk přehráván.
• Kontrolky disků zhasnou v okamžiku, kdy není do zařízení
založen žádný disk.
Přehrávání celých disků — kontinuální přehrávání
Kompaktní disky můžete přehrávat kontinuálně.
1
2
Založení kompaktního disku
1
Založte kompaktní disk.
Stiskněte jedno z tlačítek pro
výběr mechaniky disku (CD1,
CD2 nebo CD3), který chcete
přehrávat.
Začne přehrávání od první skladby.
Stiskněte tlačítko 0.
Skladba právě přehrávaného disku bliká.
(Skladby s číslem vyšším než 16 nejsou
zobrazeny.)
Zařízení se automaticky zapne a karuselová
zásuvka mechaniky se vysune.
2
Pokračování
Do předních slotů vložte jeden nebo dva
disky etiketou směřující nahoru.
ŠPATNĚ
SPRÁVNĚ
Číslo skladby
• Stisknutím tlačítka CD 6 místo tlačítka pro výběr
mechaniky se zahájí přehrávání v případě, že je do
jedné z mechanik vložen kompaktní disk.
• V případě, že budete používat CD single (8 cm)
položte jej do vnitřní prohlubně v zásuvce mechaniky.
3
V případě, že chcete vložit třetí disk,
stiskněte tlačítko DISC CHANGE
na zařízení nebo tlačítko DISC
SKIP na dálkovém ovladači.
Karusel se otočí o 120 stupňů.
DISC CHANGE
Po zapnutí zařízení se na displeji automatick rozsvítí
kontrolka ALL DISC. V případě, že nechcete přehrávat
všechny disky, nastavte tlačítkem REPEAT zobrazení
kontrolky 1 DISC.
ALL DISC
DISC SKIP
1 DISC
REPEAT ALL DISC
(Opakování všech disk )
4
Stiskněte znovu tlačítko 0.
Karuselová zásuvka mechaniky se zasune.
Uplynulý čas přehrávání
ALL DISC:
1 DISC:
REPEAT 1
(Opakování jedné skladby)
REPEAT 1 DISC
(Opakování jednoho disku)
Přehrávání všech vložených disků.
Přehrávání jednoho disku.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko 7.
Pro vyjmutí disku stiskněte tlačítko 0 odpovídající
mechaniky disku.
– 14 –
CZ.14-17CA-MXK5R
14
4/20/01, 15:57
Česky
Přehrávání kompaktních disků (CD)
Česky
Pořadí přehrávání kompaktních disků (pokud je
zvoleno ALL DISC)
V případě, že jsou založeny tři kompaktní disky, budou
přehrávány v následujícím pořadí.
• Když stisknete tlačítko CD1 : CD1 ] CD2 ] CD3 (potom se zastaví)
• Když stisknete tlačítko CD2 : CD2 ] CD3 ] CD1 (potom se zastaví)
• Když stisknete tlačítko CD3 : CD3 ] CD1 ] CD2 (potom se zastaví)
* V případě, že jsou založeny pouze dva disky bude přehrávání
probíhat ve stejném pořadí, ale chybějící disk bude přeskočen.
Základní operace s kompaktním diskem
Programování pořadí přehrávání skladeb na
kompaktním disku — naprogramované přehrávání
Před zahájením přehrávání si můžete setřídit pořadí skladeb,
jak budou přehrávány. Můžete naprogramovat až 32 skladeb.
• Chcete-li použít opakované přehrávání
u naprogramovaného přehrávání stiskněte po zahájení
naprogramovaného přehrávání tlačítko REPEAT.
Další podrobnosti naleznete na straně 16.
POUZE na zařízení:
Během přehrávání CD disku můžete provádět tyto operace.
1
Během přehrávání jednoho disku vyměnit druhý disk
Založte kompaktní disk
• V případě, že není právě vybrán jako zdroj
přehrávání CD přehrávač, stiskněte před dalším
krokem tlačítko CD 6 a potom 7.
Stisknutím tlačítka DISC CHANGE vyměníte DISC CHANGE
kompaktní disk a karusel se vysune.
V případě, že vyměníte disk během přehrávání
jiného disku, bude přehrávání pokračovat do
okamžiku, než budou přehrány všechny vložené disky.
Pro zavření zásuvky karuselu stiskněte tlačítko DISC
CHANGE nebo 0 ještě jednou.
2
Stiskněte tlačítko PROGRAM - na
displeji se zobrazí nápis “PROGRAM”.
EAT
PROGRAM
RANDOM
Na displeji se také rozsvítí PRGM (program).
Pro přeskočení na jiný kompaktní disk založený v karuselu
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko DISC SKIP.
DISC SKIP
Pro pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko CD 6.
Během pauzy bude na displeji zobrazen
nápis “PAUSE”.
Pro obnovení přehrávání stiskněte opět
tlačítko CD 6.
• V případě, že v paměti byl uložen program, bude
nyní aktivován.
3
Pro vyhledání určitého místa ve skladbě
Během přehrávání držte stisknuté tlačítko 1 nebo ¡.
• 1: Rychlé vyhledávání dozadu.
TUNING
• ¡: Rychlé vyhledávání dopředu.
Jestliže používáte dálkový ovladač, držte
stisknuté tlačítko 4 nebo ¢.
Stiskněte jedno z tlačítek
disků (CD1, CD2 nebo CD3)
a vyberte disk, který chcete
přehrávat.
Číslo skladby
Pro přesunutí na jinou skladbu
Před nebo během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko 4 nebo ¢.
• 4: Pro přesunutí na začátek aktuální
nebo předcházející skladby.
• ¢: Pro přesunutí na začátek následující skladby.
PRESET
Číslo disku
V případě, budete na zařízení držet stisknuté tlačítko
4 nebo ¢ před zahájením přehrávání
Můžete plynule měnit skladby.
4
Pro přechod na jinou skladbu pomocí číselných tlačítek
Stisknutím číselných tlačítek před zahájením
přehrávání si můžete nastavit číslo skladby,
od které bude zahájeno přehrávání.
Např.: Pro přehrávání od skladby 5 stiskněte 5.
Pro zahájení přehrávání od skladby 15,
stiskněte +10 a potom 5.
Pro zahájení přehrávání od skladby 20,
stiskněte +10 a potom 10.
Pro zahájení přehrávání od skladby 32,
stiskněte +10, +10, +10 a potom 2.
Tlačítky 4 nebo ¢ vyberte požadovanou
skladbu a stiskněte tlačítko SET.
Při každém výběru skladby a následném stisknutí
tlačítka SET je dané skladba uložena do programu.
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+10
SET
– 15 –
CZ.14-17CA-MXK5R
15
Číslo kroku programu
4/20/01, 15:57
Česky
5
Naprogramujte ostatní skladby.
• Pro naprogramování skladeb ze stejného disku
zopakujte krok 4.
• K naprogramování skladby z jiného disku zopakujte
krok 3 a 4.
6
Stiskněte tlačítko CD 6.
Skladby budou přehrávány v pořadí,
které jste naprogramovali.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko 7.
Pro ukončení režimu naprogramovaného přehrávání
stiskněte tlačítko PROGRAM před nebo po přehrávání.
Zařízení se přepne do režimu kontinuálního přehrávání.
(Vytvořený program zůstane uložen v paměti do
okamžiku než vypnete zařízení nebo jej vymažete.)
Změna programu
Stisknutím tlačítka CANCEL můžete před nebo po
ukončení přehrávání vymazat poslední
naprogramovanou skladbu.
• Každým stisknutím tlačítka bude skladba zobrazená
na displeji vymazána z programu.
Pro kontrolu programu v průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko ¢ (nebo 4) - začne přehrávání následující
nebo předcházející skladby.
Pro přidání skladeb do programu před zahájením
přehrávání vyberte skladby, které chcete přidat způsobem
uvedeným v krocích 3 a 4 na straně 15.
Pro vymazání celého programu před zahájením nebo po
ukončení přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko 7.
• Vysunutím zásuvky karuselu kompaktního disku
budou také vymazány skladby z programu.
CANCEL
/DEMO
V případě, že se pokusíte naprogramovat 33 skladbu
Na displeji se zobrazí zpráva “FULL”.
V případě, že Váš zápis je ignorován
Pokusili jste se programovat skladbu z prázdné mechaniky disku,
nebo skladbu, která na disku neexistuje. Takové záznamy jsou
ignorovány.
Přehrávání v náhodném pořadí — náhodné přehrávání
Všechny skladby na vložených discích budou přehrávány
v náhodném pořadí.
1
Založte kompaktní disk.
• V případě, že máte vybrán jiný zdroj signálu než je
přehrávač kompaktních disků, stiskněte před dalším
pokračováním tlačítko CD 6 a potom 7.
2
Stisknutím tlačítka RANDOM se na
displeji zobrazí nápis “RANDOM”.
AM
RANDOM
Na displeji se zobrazí také kontrolka RANDOM.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko 7.
• Přehrávání v náhodném přehrávání je také zastaveno
v případě, že stisknete tlačítko 0.
Pro ukončení režimu náhodného přehrávání stiskněte před
zahájením nebo po zahájení přehrávání tlačítko RANDOM
znovu. Přehrávač se přepne do kontinuálního režimu přehrávání.
Chcete-li požít přehrávání v náhodném pořadí, musíte
nejprve zrušit přehráván v naprogramovaném pořadí.
V případě, že stisknete tlačítko 4 nebo ¢
Začne přehrávání další náhodně vybrané skladby.
Opakované přehrávání skladeb nebo
kompaktních disků — opakované přehrávání
Opakované přehrávání můžete nastavit pro všechny
kompaktní disky založených v přehrávači, naprogramované
přehrávání nebo pro přehrávanou skladbu.
REPEAT
Pro zahájení opakovaného přehrávání stiskněte
před nebo v průběhu přehrávání tlačítko REPEAT.
• Každým stisknutím tlačítka REPEAT se
změní režim opakovaného přehrávání a na
displeji na displeji se zobrazí následující kontrolky:
ALL DISC
1 DISC
REPEAT 1
(Všechny disky)
(1 disk)
(Opakování jedné skladby)
REPEAT ALL DISC
REPEAT 1DISC
(Opakování všech disků)
(Opakování jednoho disku)
PROGRAM
Opakované přehrávání jedné skladby.
Opakované přehrávání všech skladeb
na jednom kompaktním disku.
REPEAT ALL DISC: Opakované přehrávání všech skladeb
na všech discích (kontinuální nebo
náhodné) nebo skladeb v programu.
* Položku REPEAT 1 DISC (Zopakovat na jednom
disku) nelze použít pro naprogramované přehrávání
a přehrávání v náhodném pořadí.
Pro zrušení opakovaného přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko REPEAT až zmizí kontrolky
opakovaného přehrávání (REPEAT1, REPEAT 1 DISC
nebo REPEAT ALL DISC).
• Opakované přehrávání nelze použít současně
s přehrávání v náhodném pořadí.
REPEAT 1:
REPEAT 1 DISC*:
Uzamčení vysunutí disku — uzamčení zásuvky
Můžete zakázat vysunutí kompaktního disku.
• Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že zdrojem
signálu je přehrávač kompaktních disků.
POUZE na zařízení:
Pro zakázání vysunutí disku stiskněte současně tlačítko 0 a 7.
Na chvíli se na displeji zobrazí nápis “LOCKED”
(Uzamčeno) a zásuvka karuselu je uzamčena.
Pro zrušení zákazu vysunutí disku stiskněte současně
tlačítko 0 a libovolné tlačítko 7.
Na chvíli se na displeji zobrazí nápis “UNLOCKED”
(Odemčeno) a a zásuvka karuselu bude odemčena.
• Skladby jsou nyní přehrávány v náhodném pořadí.
Přehrávání v náhodném pořadí je ukončeno po
jednom přehrání všech skladeb.
V případě, že se pokusíte vysunout disk
Na displeji se zobrazí nápis “LOCKED” (Uzamčeno), který Vás
informuje, že založený disk je uzamčen v mechanice.
– 16 –
CZ.14-17CA-MXK5R
16
4/20/01, 15:58
Česky
Přehrávání kazet
Přehrávání kazety
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko 7.
1
Pro ovládání druhé mechaniky magnetofonu stiskněte
tlačítko TAPE A nebo TAPE B (případně na dálkovém
ovladači tlačítko TAPE A/B) a potom TAPE 3.
Stiskněte tlačítko EJECT (0) u mechaniky,
kterou chcete použít.
Pro rychlé dopředu stiskněte tlačítko ¡ (případně ¢
na dálkovém ovladači). Kontrolka směru převíjení (3)
začne blikat rychle.
Pro rychlé převinutí zpět stiskněte tlačítko 1
(případně 4 na dálkovém ovladači). Kontrolka směru
převíjení (2) začne blikat rychle.
Pro vyjmutí kazety z mechaniky stiskněte tlačítko
0 EJECT pro mechaniku A nebo tlačítko EJECT 0
pro mechaniku B.
EJECT
EJECT
Pro mechaniku B
Pro mechaniku A
EJECT
2
Do mechaniky vložte kazetu páskou směrem
dolů.
EJECT
• Můžete přehrávat pouze kazety typu I.
3
Zlehka zavřete dvířka mechaniky.
V případě, že vložíte do obou mechanik kazety, bude
vybrána mechanika, do které jste vkládali kazetu jako
poslední.
Chcete-li vybrat druhou mechaniku stiskněte tlačítko
TAPE A nebo TAPE B (případně na dálkovém
ovladači tlačítko TAPE A/B).
4
Stiskněte tlačítko TAPE 3.
Začne přehrávání a kontrolka směru
přehrávání (3) začne pomalu blikat.
Nedoporučujeme použití kazet C-120 nebo
tenčích. U těchto typů kazet může docházet ke
zhoršení charakteristiky a zvýšené možnosti
navinutí pásky do mechaniky.
Jakmile je kazeta přehrána až do konce,
přehrávání se automaticky zastaví.
TAPE
– 17 –
CZ.14-17CA-MXK5R
17
4/20/01, 15:58
Česky
Nahrávání
Pokračování
Nahrávání kazety vložené do mechaniky B
DŮLEŽITÉ:
• Uvědomte si, že kopírování nahraných kazet,
gramofonových desek nebo kompaktních disků bez
souhlasu vlastníka autorských práv může být
protizákonné.
• Úroveň nahrávání je nastavena automaticky, takže
nastavení hlasitosti (VOLUME), úrovně basů
(ACTIVE BASS EX. LEVEL) a zvukový režim
(SOUND MODE) nemá vliv na výslednou nahrávku.
Můžete si přizpůsobit zvuk nahrávaného zvuku, které
neovlivní výslednou nahrávku.
• Během záznamu můžete mít nastaven libovolný
zvukový režim a můžete poslouchat jak přes
reproduktorové soustavy, tak i na sluchátka. Nicméně
zvuk je zaznamenán bez těchto efektů. (viz stranu 10)
• V případě, že budete mít umístěno zařízení v blízkosti
televizního přijímače, může se v nahrávce vyskytovat
zvýšená úroveň šumu nebo statického rušení. Zvětšete
vzdálenost mezi televizním přijímačem a zařízením.
• Pro záznam můžete používat kazety typ I.
Ochrana proti nechtěnému záznamu
Kazety mají dva štítky,
které slouží k ochraně proti
nechtěnému smazání obsahu
nebo přehrání jiným záznamem.
Chcete-li ochránit obsah
záznam, vylomte tyto štítky.
Budete-li v budoucnu na takovou kazetu nahrávat,
zalepte otvory, které vznikly vylomením těchto
ochranných štítků.
POUZE na zařízení:
1
Stiskněte tlačítko EJECT 0 mechaniky B.
EJECT
EJECT
2
Do mechaniky vložte kazetu, na kterou
chcete pořídit záznam.
3
4
Zlehka zavřete dvířka mechaniky.
Pusťte přehrávání zdroje signálu — tuner
FM, MW, LW, přehrávač kompaktních disků,
mechanika A nebo zařízení připojené ke
vstupu AUX IN.
• Jestliže zdrojem pro nahrávání je mechanika A
kazetového magnetofonu, můžete použít “Kopírování
kazet”. Další podrobnosti naleznete na straně 19.
• V případě, že zdrojem pro nahrávání je přehrávač
kompaktních disků, můžete použít synchronizované
nahrávání z kompaktního disku (další podrobnosti
naleznete v kapitole “synchronizovaně nahráváni z
CD” na straně 19.)
Pro zajištění nejlepší kvality záznamu a přehrávání
V případě, že jsou znečištěny hlavy, navíjecí trny,
a přítlačné válečky může docházet k následujícímu:
• Snížená kvalita zvuku
• Výpadky v zaznamenaném signálu
• Ztišení
• Neúplné vymazání
• Potíže se záznamem
Pro vyčištění hlav, navíjecích trnů, a přítlačných válečků
Použijte vatové tyčinky namočené v lihu.
5
Stiskněte tlačítko REC START/STOP.
REC START CD
/STOP
REC
Na displeji se objeví kontrolka nahrávání REC.
Navíjecí trn
Mazací hlava
Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko REC START/
STOP ještě jednou nebo tlačítko 7.
Pro vyjmutí kazety stiskněte tlačítko EJECT 0
u mechaniky B kazetového magnetofonu.
Přítlačné válečky
Hlava
Demagnetizace hlav
Vypněte zařízení a použijte demagnetizátor
magnetofonových hlav (toto zařízení získáte
v obchodech s audio technikou).
– 18 –
CZ.18-26CA-MXK5R
18
4/20/01, 16:00
Česky
Kopírování kazet
Synchronizované nahrávání z CD
POUZE na zařízení:
1
Stiskněte tlačítko TAPE 3 a potom 7.
Z kompaktního disku bude zkopírován celý obsah na kazetu.
• Skladby budou zaznamenány v originálním pořadí
případně v pořadí, které si nachystáte
naprogramovaným přehráváním.
POUZE na zařízení:
2
Do mechaniky A vložte kazetu, kterou
chcete zkopírovat a do mechaniky B vložte
kazetu, na kterou chcete pořídit kopii.
3
Stiskněte tlačítko DUBBING.
TART
1
Do mechaniky B vložte kazetu, na kterou
chcete zaznamenat kompaktní disk.
2
Do zařízení vložte kompaktní disk, přesně
do středu přihrádky disku, potištěnou
stranou nahoru.
3 Stisknutím tlačítka disku (CD1, CD2
nebo CD3) vyberte disk a potom
stiskněte tlačítko 7.
DUBBING
Začne kopírování.
Na začátku kopírování se na displeji
rozsvítí kontrolka nahrávání REC
a zobrazí se nápis “DUBBING”.
4
Stiskněte tlačítko CD REC START.
TART CD
P
REC START
DUBBIN
Na displeji se zobrazí “CD REC” a rozsvítí
se kontrolka nahrávání REC.
Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko 7.
Pro vyjmutí kazety stiskněte tlačítko 0 EJECT u
mechaniky A a tlačítko EJECT 0 u mechaniky B.
Na mechanice B začne nahrávání a přehrávač
kompaktních disků začne přehrávat vybraný disk.
Po ukončení nahrávání se přehrávač kompaktních disků
i mechanika B kazetového magnetofonu se zastaví.
Pro zastavení synchronizovaného nahrávání z CD
stiskněte tlačítko 7.
Pro vyjmutí kazety stiskněte tlačítko EJECT 0
u mechaniky B.
– 19 –
CZ.18-26CA-MXK5R
19
4/20/01, 16:00
Pokračování
Můžete použít tři druhy časovačů — denní časovač,
časovač pro záznam a automatické vypnutí.
2
Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.
CLOCK
/ TIMER
Na displeji se na dvě sekundy zobrazí nápis
“ON TIME” (V čase) a zařízení přejde do
režimu nastavení času zapnutí.
Předtím, než začnete používat časovač, budete muset
nastavit hodiny zařízení. (Podrobnosti naleznete v části
“Nastavení hodin” na straně 9.)
Používání denního časovače
Denním časovačem se můžete probudit svou oblíbenou
hudbou nebo programem z rádia. Časovač můžete
nastavit v zapnutém i vypnutém (pohotovostním) stavu.
3
Jak vlastně funguje denní časovač
V nastaveném čase se zařízení automaticky zapne, nastaví
se hlasitost na přednastavenou úroveň a začne přehrávání
vybraného zdroje signálu. Těsně před spuštěním začne blikat
a blikání pokračuje během nastavené doby
kontrolka
denního časovače. Jakmile nastane čas vypnutí, zařízení
se přepne do pohotovostního stavu.
Nastavení časovače zůstává uloženo v paměti dokud jej
nezměníte.
• Pro nastavení jste omezeni časem. V případě, že dojde
ke zrušení režimu před nastavením, zopakujte celý
postup znovu od kroku 1.
• Pro úpravu nesprávně zadaného údaje během
nastavování časovače stiskněte tlačítko CANCEL.
(Může se stát, že tato funkce nebude fungovat.
V takovém případě stiskněte opakovaně tlačítko
CLOCK/TIMER, a začněte znovu od kroku 1.)
Předtím, než začnete...
• Jestliže použijete jako zdroj přehrávač kompaktní disk —
– Zkontrolujte, že ve vybrané zásuvce je vložen
požadovaný kompaktní disk.
• Jestliže použijete jako zdroj kazetový magnetofon —
– Zkontrolujte, že ve vybrané mechanice (A nebo B)
je vložena požadovaná kazeta.
• Jestliže použijete jako zdroj připojené externí zařízení —
– nastavte na stejný čas zapnutí tohoto zařízení.
POUZE na zařízení:
1
4
Nastavte čas zapnutí zařízení.
1) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte hodiny a potom stiskněte
tlačítko SET.
2) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte minuty a potom stiskněte
tlačítko SET.
Na displeji bude zobrazen dvě sekundy
nápis “OFF TIME” a zařízení přejde do
režimu nastavení času vypnutí.
Nastavte čas vypnutí zařízení
(v pohotovostním režimu).
1) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte hodiny a potom stiskněte
tlačítko SET.
2) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte minuty a potom stiskněte
tlačítko SET.
Zařízení přejde do režimu nastavení
vstupního signálu.
5
CLOCK
/ TIMER
Opakovaným stisknutím tlačítka
CLOCK/TIMER zobrazte na
displeji nápis “DAILY” (Denně).
Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
vyberte zdrojový signál a potom
stiskněte tlačítko SET.
TUNER FM
PRESET
SET
PRESET
AUX
TUNER MW
TAPE
TUNER LW
SET
CD
TUNER FM: naladí se přednastavená stanice
v pásmu VKV = přejděte na krok 6.
TUNER AM: naladí se přednastavená stanice v rozsahu
středních vln = přejděte na krok 6.
TUNER LW: naladí se přednastavená stanice v rozsahu
dlouhých vln = přejděte na krok 6.
CD:
začne přehrávání vybraného disku od
první skladby = přejděte na krok 7.
TAPE:
začne přehrávání v kazety vložené do
mechaniky A nebo B = přejděte na krok 7.
AUX:
Začne přehrávání připojeného zařízení
= přejděte na krok 7.
• Každým stisknutím tlačítka se změní režim
následujícím způsobem:
– 20 –
20
SET
• Každým stisknutím tlačítka 4 nebo
¢ se budou zobrazovat vstupy
následujícím způsobem:
Rozsvítí se kontrolka
a na displeji začne
blikat nápis DAILY (Denně).
CZ.18-26CA-MXK5R
PRESET
4/20/01, 16:00
Česky
Používání časovače
Česky
6
7
Vyberte přednastavenou stanici.
Používání časovače pro nahrávání
PRESET
Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
vyberte přednastavenou stanici
a potom stiskněte tlačítko SET.
Zařízení se přepne do režimu nastavení
hlasitosti.
Pomocí časovače pro nahrávání můžete automaticky
zaznamenat rozhlasové vysílání. Časovač můžete nastavit
v zapnutém i vypnutém (pohotovostním) stavu.
Jak vlastně funguje časovač pro nahrávání
SET
Tlačítky 4 nebo ¢ nastavte
požadovanou hlasitost.
V nastaveném čase se zařízení automaticky zapne, naladí se
specifikovaná stanice, nastaví se hlasitost na úroveň “VOL MIN”
a začne nahrávání. Těsně před spuštěním začne blikat
a blikání pokračuje během nastavené doby
kontrolka
denního časovače. Po ukončení nastavené doby zapnutí
se zařízení přepne do pohotovostního stavu.
Nastavení časovače zůstává uloženo v paměti dokud jej
nezměníte.
• Pro nastavení jste omezeni časem. V případě, že dojde
ke zrušení režimu před nastavením, zopakujte celý
postup znovu od kroku 1.
• Pro úpravu nesprávně zadaného údaje během nastavování
časovače stiskněte tlačítko CANCEL. (Může se stát, že
tato funkce nebude fungovat. V takovém případě stiskněte
opakovaně tlačítko CLOCK/TIMER, a začněte znovu od
kroku 1.)
PRESET
• Hlasitost můžete nastavit na VOL
MIN, VOL 1 – VOL 30 a VOL MAX.
8
Stisknutím tlačítka SET ukončíte
nastavení denního časovače.
SET
POUZE na zařízení:
Kontrolka DAILY (denní časovač) přestane
blikat a zůstane rozsvícena. Nastavení se
postupně zobrazí na displeji.
9
V případě, že jste nastavovali
zařízení v zapnutém stavu,
stisknutím tlačítka
STANDBY/
ON vypnete zařízení (přepnete jej do
pohotovostního stavu).
1
Do mechaniky B kazetového magnetofonu
vložte kazetu, na kterou chcete nahrávat.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
CLOCK/TIMER zobrazte na displeji
nápis “REC” (Nahrávání).
STANDBY
STANDBY/ON
ECO
CLOCK
/ TIMER
Rozsvítí se kontrolka
a na displeji začne blikat
nápis REC (Nahrávání).
V případě, že je zařízení v čase zapnutí v zapnutém stavu
Denní časovač se nezapne.
Zapnutí nebo vypnutí denního časovače po nastavení
1 Opakovaným stisknutím tlačítka CLOCK/
TIMER zobrazte na displeji nápis “DAILY”
(Denně).
CANCEL
2 Pro vypnutí denního časovače stiskněte
/DEMO
tlačítko CANCEL.
Kontrolka DAILY zmizí (na krátký okamžik
se zobrazí “OFF”). Denní časovač je zrušen,
ale nastavení denního časovače zůstává uloženo
v paměti.
Pro zapnutí denního časovače stiskněte
tlačítko SET.
Zobrazí se kontrolka DAILY. Nastavení
denního časovače se postupně zobrazí na
displeji.
• Každým stisknutím tlačítka se změní režim
následujícím způsobem:
CLOCK
/ TIMER
3
Stiskněte znovu tlačítko CLOCK/TIMER.
Na displeji se na dvě sekundy zobrazí nápis
“ON TIME” (V čase) a zařízení přejde do
režimu nastavení času zapnutí.
SET
– 21 –
CZ.18-26CA-MXK5R
21
4/20/01, 16:00
CLOCK
/ TIMER
Česky
4
5
Nastavte čas zapnutí zařízení.
1) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte hodiny a potom stiskněte
tlačítko SET.
2) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte minuty a potom stiskněte
tlačítko SET.
Na displeji bude zobrazen dvě sekundy
nápis “OFF TIME” a zařízení přejde do
režimu nastavení času vypnutí.
Pomocí automatického vypnutí se můžete nechat uspat
hudbou. Automatické vypnutí můžete nastavit pouze v
případě, že je zařízení zapnuto.
Jak vlastně funguje automatické vypnutí
SET
7
Zařízení se automaticky vypne po uplynulé době.
POUZE na dálkověm ovladači:
Nastavte čas vypnutí zařízení
(v pohotovostním režimu).
1
PRESET
Stiskněte tlačítko SLEEP.
SLEEP10
SET
SLEEP20
SLEEP120
OFF
2
PRESET
1) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte pásmo tuneru (“TUNER
FM”, “TUNER FM” nebo “TUNER
AM”) a potom stiskněte tlačítko SET.
2) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
vyberte požadovanou předvolbu
a potom stiskněte tlačítko SET.
Kontrolka REC přestane blikat
a zůstane rozsvícena. Nastavení se
postupně zobrazí na displeji.
SLEEP60
SLEEP90
Po pěti sekundách se uloží vybrané
nastavení automatického vypnutí.
Kontrolka automatického vypnutí SLEEP přestane
blikat a zůstane rozsvícena.
Chcete-li zkontrolovat dobu, za kterou se zařízení vypne,
stiskněte tlačítko SLEEP jednou. Informace bude
zobrazena na displeji přibližně pět sekund.
SET
Chcete-li změnit dobu, za kterou se zařízení vypne,
opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, až je na displeji
zobrazena požadovaná doba.
V případě, že jste nastavovali
zařízení v zapnutém stavu,
STANDBY/ON
stisknutím tlačítka
vypnete zařízení (přepnete jej do
pohotovostního stavu).
Pro zrušení nastavení stiskněte opakovaně tlačítko
SLEEP, na displeji se zobrazi napis “OFF” a zmizí
kontrolka automatického vypnutí z displeje SLEEP.
• Automatické vypnutí se zruší také vypnutím zařízení.
STANDBY
STANDBY/ON
ECO
Priorita časovače
Chcete-li poslouchat v době nahrávání jiný zdroj signálu
Stiskněte tlačítko REC START/STOP nebo tlačítko 7, kterým
ukončíte nahrávání. Bez zastavení nahrávání nemůžete změnit
zdroj signálu.
Zapnutí nebo vypnutí časovače pro nahrávání po nastavení
CLOCK
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
/ TIMER
CLOCK/TIMER zobrazte na displeji
nápis “REC” (Nahrávání).
2 Pro vypnutí časovače pro nahrávání
CANCEL
/DEMO
stiskněte tlačítko CANCEL.
Kontrolka REC zmizí (na krátký okamžik
se zobrazí “OFF”).
Časovač pro nahrávání je zrušen, ale nastavení
zůstává uloženo v paměti.
Pro zapnutí časovače pro nahrávání stiskněte SET
tlačítko SET.
Zobrazí se kontrolka a nápis REC. Nastavení
časovače pro nahrávání se postupně zobrazí na
displeji.
Vzhledem k tomu, že každý časovač můžete nastavit
individuálně, mohlo by Vás zajímat, co se stane, jestliže se
nastavení budou překrývat. Níže je uvedeno pár příkladů.
• Časovač pro záznam má prioritu nad denním
časovačem a automatickým vypnutím
V případě, že je nastaveno zapnutí zařízení pomocí
denního časovače v době záznamu pomocí časovače
pro nahrávání, bude nastavení denního časovače ignorováno.
• V případě, že je nastaven časovač pro nahrávání v
době, kdy jste si nastavili automatické vypnutí, bude
záznam zrušen v době nastavené automatickým vypnutím.
AM 6:00
6:30
7:00
7:30
Automatické vypnutí
Časovač pro nahrávání
Bude zrušeno
Jestliže používáte časovač pro nahrávání současně
s automatickým vypnutím, dávejte pozor na nastavený
čas vypnutí.
– 22 –
22
SLEEP30
(Vypnuto)
Nastavte předvolbu na tuneru.
CZ.18-26CA-MXK5R
SLEEP
Na displeji se zobrazí čas do vypnutí zařízení
a kontrolka automatického vypnutí SLEEP
začne blikat.
• Každým stisknutím tlačítka se změní doba po které
bude vypnuto zařízení následujícím způsobem:
1) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte hodiny a potom stiskněte
tlačítko SET.
2) Stisknutím tlačítka 4 nebo ¢
nastavte minuty a potom stiskněte
tlačítko SET.
Zařízení přejde do režimu nastavení
předvolby na tuneru.
6
Používání automatického vypnutí
PRESET
4/20/01, 16:01
Česky
Údržba
Pro dosažení nejlepších výsledků, mějte uloženy své kazety a kompaktní disky v čistotě. Pravidelně čistěte mechaniky zařízení.
Manipulace s kazetami
Manipulace s disky
• Při vyjímání disku z krabičky zlehka
stiskněte střed disk držte za okraj.
• Nedotýkejte se povrchu disku ani jej
neohýbejte.
• Po použití vraťte disk zpátky do
krabičky. Zamezíte tím jeho poškození.
• V případě, že je pásek v kazetě
uvolněný, natáhněte jej pomocí
vložení tužky na místo navíjecího
trnu.
• V případě, že je pásek v kazetě
uvolněný, může dojít k jeho
navinutí v mechanice kazetového
magnetofonu.
• Nedotýkejte se povrchu pásky.
• Při vládání disku do krabičky dávejte
pozor abyste jej nepoškrábali.
• Kompaktní disky nevystavujte
přímému slunečnímu záření,
extrémním teplotám a vlhkosti.
• Pro uskladnění kazet nepoužívejte
následující prostředí:
— V prašném prostředí
— Na místech přímým slunečním
zářením
— Ve vlhkém prostředí
— V blízkosti magnetů
Čištění disku
Disk čistěte měkkou látkou ve směru
od středu ke krajům.
Pro čištění disků NEPOUŽĺVEJTE žádná
rozpouštědla, jako jsou konvenční čistící
prostředky na disky, spreje, ředidla nebo benzín.
– 23 –
CZ.18-26CA-MXK5R
23
4/20/01, 16:01
Česky
Odstraňování jednoduchých závad
V případě, že Vám během používání zařízení vyskytnou nějaké problémy, nahlédněte nejprve do uvedené tabulky
a pokuste se danou situaci vyřešit sami.
V případě, že se Vám to nepodaří, nebo jestliže došlo k fyzickému poškození, kontaktujte odpovědného pracovníka
(prodejce, kvalifikovaného opraváře).
Příznak
Nelze zrušit demonstrační zobrazení na
displeji.
Není slyšet žádný zvuk.
Zhoršená kvalita vysílání díky šumu.
Zvuk z přehrávaného kompaktního
disku je přerušovaný.
Zásuvku disku nelze otevřít nebo zavřít.
Nelze přehrávat disk.
Nelze otevřít mechaniku kazetového
magnetofonu.
Nelze nahrávat.
Je znemožněno ovládání.
Zařízení nelze ovládat pomocí
dálkového ovladače.
Příčina
Řešení
Pro zrušení demonstračního zobrazení
jste stiskali jiná tlačítka.
Nesprávné připojení nebo uvolněný
konektor.
• Odpojené antény.
• Smyčková anténa je příliš blízko
zařízení.
• FM anténa není natočena do
správného směru nebo není natažena.
Kompaktní disk je poškrábaný nebo
znečistěný.
• Zařízení není připojeno k elektrické síti.
• Zásuvka je uzamčena.
Na zařízeni stisknéte tlačitko Demo
(podrobnosti naleznete na straně 8)
Zkontrolujte všechna připojení a opravte
je (podrobnosti naleznete na straně 6 až 8).
• Připojte antény.
• Zaměňte polohu a natočení smyčkové
antény.
• Natáhněte a natočte FM anténu do
optimální polohy.
Vyčistěte nebo vyměňte disk
(podrobnosti naleznete na straně 23).
• Připojte zařízení k elektrické síti.
• Odemkněte zásuvku (podrobnosti
naleznete na straně 16).
Do zásuvky vložte disk etiketou nahoru.
Zapněte zařízení.
Disk je položen etiketou dolů.
Během přehrávání bylo odpojeno
elektrické napájení zařízení.
Jsou odstraněny ochranné štítky kazety.
Chyba procesoru, kvůli elektrickému
rušení.
• Mezi dálkovým ovladačem a okénkem
příjmu infračervených paprsků na
zařízení je překážka.
• Slabé baterie.
Zakryjte otvory samolepící páskou.
Odpojte zařízení od elektrické sítě a
potom jej opět připojte.
• Odstraňte překážku.
• Vymaňte baterie.
– 24 –
CZ.18-26CA-MXK5R
24
4/20/01, 16:01
Česky
Doplňkové informace
Popis PTY kódů:
FINANCE:
NEWS:
Zprávy.
AFFAIRS:
Aktuální informace - debaty nebo analýzy.
INFO:
Program, který si bere za cíl poskytovat
informace v širším rozsahu.
SPORT:
Sportovní zpravodajství.
CHILDREN: Program zaměřený na mladší generaci.
SOCIAL A:
Sociologické průzkumy, historie, psychologie a
společnost.
RELIGION: Náboženství.
EDUCATE: Vzdělávací programy.
DRAMA:
Informace z peněžního trhu, komerční
zpravodajství, obchodování, atd.
PHONE IN: Možnost veřejného vyjádření vlastního názoru
pomocí telefonu nebo na veřejném fóru.
Všechny rozhlasové hry a seriály.
CULTURE: Program týkající se kulturního dění.
TRAVEL:
Informace o cestování.
LEISURE:
Programy týkající se volného času.
JAZZ:
Jazzová hudba.
SCIENCE:
Vědecko naučné pořady.
VARIED:
Zejména pro moderované pořady, jako jsou
různé kvízy a osobní rozhovory.
POP M:
Komerční aktuální hudba.
COUNTRY: Country hudba.
ROCK M:
Rocková hudba.
M.O.R. M:
Současná “lehká” hudba.
NATIONAL: Aktuální populární hudba země nebo oblasti v
daném jazyce.
LIGHT M:
Instrumentální hudba, vokální a sborová hudba.
CLASSICS:
Orchestrální skladby, symfonie, komorní hudba,
atd.
OTHER M:
Hudba, která nepatří do žádné z uvedených
kategorií.
WEATHER: Předpověď počasí a informace o počasí.
OLDIES:
Hudba zlatého věku.
FOLK M:
Folková hudba.
DOCUMENT: Dokumenty.
Třídění podle PTY kódů u některých stanic se může lišit.
– 25 –
CZ.18-26CA-MXK5R
25
4/20/01, 16:01
Česky
Technické údaje
Část zesilovače — CA-MXK5R
Výstupní výkon (IEC268-3/DIN)
65 W na kanál, min. RMS, oba kanály s odporem 6 Ω při kmitočtu
1 kHz, celkové harmonické zkreslení menší než 10 %.
Vstupní citlivost/impedance (při kmitočtu 1 kHz)
AUX:
530 mV/50 kΩ
Digitální výstup: DIGITAL OUT (OPTICAL)
Délka vln:
660 nm
Výstupní úroveň:
–21 dBm až –15 dBm
Reproduktorové soustavy/Impedance: 6 Ω až 16 Ω
Tuner
Kmitočtový rozsah v pásmu VKV:
87,50 MHz až 108,00 MHz
Kmitočtový rozsah v pásmu:
MW:
LW:
522 kHz až 1 629 kHz
144 kHz až 288 kHz
Přehrávač kompaktních disků
Kapacita CD:
Dynamický rozsah:
Odstup signálu od šumu:
3 disky
85 dB
85 dB
Kazetový magnetofon
Kmitočtová charakteristika:
Normal (typ I):
Kolísání
0,15% (WRMS)
50 Hz až 14 000 Hz
Obecné vlastnosti
Napájecí napětí:
Spotřeba elektrické energie:
Střídavé napětí 230 V , 50 Hz
120 W (během ovládání)
17 W (v pohotovostním stavu)
3,5 W (v ekonomickém módu)
270 mm x 317 mm x 447 mm
(Š/V/H)
8,6 kg
Rozměry (přibližně):
Hmotnost (přibližně):
Dodávané příslušenství
Podrobnosti naleznete na straně 6.
Vyhrazujeme si právo na změnu vzhledu a technických údajů bez
předchozího upozornění.
– 26 –
CZ.18-26CA-MXK5R
26
4/20/01, 16:01
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
V
CZ, PO, HU
CA-MXK5R[EV]Cover_f
J
2
01.4.19, 1:19 AM
C
0401KSMJONSAM