JVC | KD-BT11 | User's Manual | JVC KD-BT11 User's Manual

FRANÇAIS
FRANÇAIS ESPAÑOL
ESPAÑOL ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL ROMÂNĂ
ENGLISH
FRANÇAIS ESPAÑOL
ENGLISH
CD RECEIVER
CD
CD
RECEIVER
RECEIVER
RADIO
CD
CD RECEIVER
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
RECEPTOR CON CD
RECEPTOR
RECEPTOR
CON
CON
CD
CD
RECEPTOR CON CD
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
RÉCEPTEUR CD
RÉCEPTEUR
RÉCEPTEUR
CD
CD
RÉCEPTEUR CD
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
KD-BT11
For canceling the display demonstration, see page 4.
ForPara
canceling
For cancelar
canceling
display
display
demonstration,
demonstration,
see
pagepage
4. la4.
lathe
demostración
en pantalla,
consulte
página4.
4.
Pentru
a oprithe
derularea
mesajelor
pesee
afişaj,
vezi
pagina
ForPara
canceling
thelaladisplay
demonstration,
seeconsulte
page
4. la página
Para
cancelar
cancelar
demostración
ladémonstration
demostración
en des
pantalla,
en pantalla,
consulte
la página
4.
Pour
annuler
affichages,
référez-vous
à la 4.page 4.
Para
cancelar
la
demostración
en
pantalla,
consulte
laréférez-vous
página à4.la àpage
PourPour
annuler
annuler
la démonstration
la démonstration
des des
affichages,
affichages,
référez-vous
la page
4. 4.
Pour
la démonstration
desrefer
affichages,
référez-vous
à la page 4.
For annuler
installation
and connections,
to the separate
manual.
Pentru
instrucţiuni
instalare
şirefer
conectare,
consultaţi
manualul
ForPara
installation
For lainstallation
andand
connections,
refer
to the
to the
separate
manual.
manual.
instalación
yde
lasconnections,
conexiones,
refiérase
alseparate
manual
separado.
For
installation
and connections,
referrefiérase
to the
manual.
Para
Para
la l’installation
instalación
la instalación
y et
lasyles
conexiones,
lasraccordements,
conexiones,
refiérase
al manual
al manual
separado.
separado.
Pour
seseparate
référer
au
manuel
séparé.
separat.
Para
instalación
y etlaslesconexiones,
refiérase
alsemanual
separado.
PourlaPour
l’installation
l’installation
etraccordements,
les raccordements,
se référer
référer
au manuel
au
manuel
séparé.
séparé.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
For customer Use:
Pentru
utilizarea
de
către
ForEnter
For
customer
customer
Use:
Use:
below the
Model
clienţi:
For
customer
Use:
Enter
Enter
below
the
the
Model
No.
andbelow
Serial
No. Model
which
Introduceţi
mai
jos
numărul
Enter
below
the
Model
No.areNo.
and
and
Serial
Serial
No.
No.
which
which
located
on
the
top
or
şiare
seria
modelului,
localizate
în
No.
and
Serial
No.
which
located
are located
oncabinet.
the
top top
or Retain
or
bottom
ofonthethe
partea
de sus
sau de
jos a cutiei.
are
located
top
bottom
bottom
ofon
the
ofthe
the
cabinet.
cabinet.
Retain
Retain
this
information
fororfuture
Păstraţiofaceste
informaţiiRetain
pentru a
bottom
the cabinet.
this
this
information
information
for
future
for
future
reference.
MANUAL DE INSTRUCCIONES le consulta şi mai târziu.
this
information
reference.
reference.
Model
No. for future
MANUAL
MANUAL
DEDE
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES Nr.
MANUEL
D’INSTRUCTIONS
modelului
reference.
MANUAL
DE
INSTRUCCIONES
Model
Model
No.
Serial
No.
MANUEL
MANUEL
D’INSTRUCTIONS
D’INSTRUCTIONS
Nr. de serie No.
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
MANUAL
DE
INSTRUCTIONS
INSTRUCŢIUNI Model
No.
MANUEL D’INSTRUCTIONS
Serial
Serial
No. No.
Serial No. GET0506-001A
[J]
GET0506-001A
GET0506-001A
GET0506-001A[J] [J]
[J]
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank
Thank
youyou
for for
purchasing
purchasing
a JVC
a JVC
product.
product.
Vă
mulţumim
că aţi ales
un
produs
JVC.
Please
Please
read
read
all instructions
all instructions
operation,
operation,
to ensure
to ensure
youryour
complete
complete
understanding
understanding
andand
toînţelegeţi
obtain
thethe
best
Înainte
de
utilizare,carefully
vă carefully
rugămbefore
săbefore
citiţi
cu
atenţie
toate
instrucţiunile
pentru
a vă asigura
cătoleobtain
înbest
possible
possible
performance
performance
from
thethe
unit.unit.
întregime şi pentru
a beneficia
de ofrom
funcţionare
optimă a aparatului.
INFORMAŢII
(Pentru
S.U.A.)
INFORMATION
INFORMATION
(For
(For
U.S.A.)
U.S.A.)
echipament
a fost
testat
şi corespunde
cucomply
limitele
pentru
dispozitivul
clasă
B, înpursuant
conformitate
ThisAcest
This
equipment
equipment
hashas
been
been
tested
tested
and
and
found
found
to comply
to
withwith
thethe
limits
limits
for for
a Class
adigital
Class
B digital
Bdedigital
device,
device,
pursuant
to Part
tocuPart
15 FCC
aRules.
Regulilor
FCC.limits
Aceste
au scopul
a furniza
o protecţie
corespunzătoare
împotriva
interferenţelor
15 Partea
of
15the
of the
FCC
Rules.
These
These
limits
arelimite
are
designed
designed
to provide
to de
provide
reasonable
reasonable
protection
protection
against
against
harmful
harmful
interference
interference
in in
dăunătoare
dintr-o
instalaţie
rezidenţială.
Acest
echipament
generează,
utilizează
şi poateenergy
produce
energie
a residential
a residential
installation.
installation.
ThisThis
equipment
equipment
generates,
generates,
uses,
uses,
andand
can
can
radiate
radiate
radio
radio
frequency
frequency
energy
and,
and,
if not
if not
de frecvenţă radio şi, în cazul în care nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza
installed
installed
and
and
used
used
in
accordance
in
accordance
with
with
the
the
instructions,
instructions,
may
may
cause
cause
harmful
harmful
interference
interference
to
radio
to
radio
communications.
communications.
interferenţe dăunătoare în comunicaţiile radio. Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor apărea într-o
However,
However,
there
there
is nois guarantee
no
interference
interference
will
notnot
occur
occur
in ainparticular
a particular
installation.
installation.
If this
Ifradio
this
equipment
equipment
doesdoes
anumită
instalaţie.
În guarantee
cazul înthat
carethat
acest
aparat will
cauzează
interferenţe
dăunătoare
în recepţiile
sau tv, care
pot
cause
harmful
harmful
interference
interference
torepornirea
radio
or television
or television
reception,
reception,
which
which
cancan
be determined
be să
determined
by
turning
theinterferenţa
the
equipment
equipment
ficause
recunoscute
prin
oprireatoşiradio
aparatului,
utilizatorul
este
sfătuit
încerceby
să turning
corecteze
cu
uneia
dintre
următoare:
off ajutorul
off
andand
on,on,
thethe
user
user
is encouraged
ismăsurile
encouraged
to try
to try
to correct
to correct
thethe
interference
interference
by one
by one
or more
or more
of the
of the
following
following
measures:
measures:
–– Reorientaţi
repoziţionaţi
antena
de recepţie.
– Reorient
Reorient
or relocate
orsau
relocate
thethe
receiving
receiving
antenna.
antenna.
–– Măriţi
distanţa
dintre between
echipament
receptor.
– Increase
Increase
the
the
separation
separation
between
theşithe
equipment
equipment
andand
receiver.
receiver.
– Conectaţi echipamentul la o priză care se află pe un circuit diferit de acela la care este conectat receptorul.
– Connect
– Connect
thethe
equipment
equipment
intointo
an outlet
an outlet
on aoncircuit
a circuit
different
different
fromfrom
thatthat
to which
to which
thethe
receiver
receiver
is connected.
is connected.
– Pentru asistenţă, consultaţi dealerul dumneavoastră sau un tehnician radio/TV experimentat.
– Consult
– Consult
thethe
dealer
dealer
or an
or experienced
an experienced
radio/TV
radio/TV
technician
technician
for for
help.
help.
Atenţie:
Caution:
Caution:
Orice
schimbare
sau modificare
neaprobată
decould
JVC
dreptul
utilizatorului
de
folosi
acest echipament.
Changes
Changes
or modifications
or modifications
notnot
approved
approved
by JVC
by JVC
could
voidanulează
void
thethe
user’s
user’s
authority
authority
to operate
to operate
theathe
equipment.
equipment.
IMPORTANT
PENTRU
PRODUSELE
IMPORTANT
IMPORTANT
FORFOR
LASER
LASER
PRODUCTS
PRODUCTS CU LASER
1. PRODUS CU LASER CLASA 1
1. 2.
1.CLASS
CLASS
1 LASER
1 LASER
PRODUCTcapacul superior. În interiorul aparatului nu există nicio piesă care să poată fi
ATENŢIE:
NuPRODUCT
deschideţi
2. 2.CAUTION:
CAUTION:
Do Do
notnot
open
open
thethe
toptop
cover.
cover.
There
There
areare
no user
no user
serviceable
serviceable
parts
parts
inside
inside
thethe
unit;unit;
leave
leave
all servicing
all servicing
to to
reparată de utilizator;
încredinţaţi
toate
reparaţiile
personalului
calificat.
qualified
qualified
service
service
personnel.
personnel.
3. ATENŢIE: (Pentru S.U.A.) La deschiderea aparatului se emit radiaţii laser din clasa II vizibile şi/sau invizibile.
3. 3.CAUTION:
CAUTION:
(For(For
U.S.A.)
U.S.A.)Visible
Visible
and/or
and/or
invisible
invisible
classclass
II laser
II laser
radiation
radiation
when
when
open.
open.
Do Do
notnot
stare
stare
intointo
beam.
beam.
Nu priviţi direct fasciculul. (Pentru Canada) La deschiderea aparatului se emit radiaţii laser din clasa 1M
(For(For
Canada)
Canada)
Visible
Visible
and/or
and/or
invisible
invisible
classclass
1M1M
laserlaser
radiation
radiation
when
when
open.
open.
Do Do
notnot
viewview
directly
directly
withwith
vizibile şi/sau invizibile. Nu priviţi direct în interior, cu instrumente optice.
optical
optical
instruments.
instruments.
EXEMPLU
DE ETICHETĂ:
ETICHETĂ
DELABEL,
ATENŢIONARE,
APLICATĂ
PEUNIT.
PARTEA EXTERIOARĂ A APARATULUI.
4. 4.
4.REPRODUCTION
REPRODUCTION
OF LABEL:
OF LABEL:
CAUTION
CAUTION
LABEL,
PLACED
PLACED
OUTSIDE
OUTSIDE
THETHE
UNIT.
ATENŢIE
La deschiderea aparatului
se emit radiaţii laser din
clasa 1M vizibile şi/sau
invizibile. Nu priviţi direct
în interior, cu instrumente
optice.
siguranţă...
ForPentru
For
safety...
safety...
[Doar
pentruUnion
Uniunea
Europeană]
[European
[European
Union
only]
only]
Avertisment:
Warning:
Warning:
•• Do
Nunot
măriţi
prea
mult
nivelul
volumului,
pentru
căwill
astfel
• Do
not
raiseraise
the
the
volume
volume
levellevel
tootoo
much,
much,
as this
as this
will
sunetele
dinsounds,
exterior
vormaking
fi acoperite,
punând
în pericol
block
block
outside
outside
sounds,
making
driving
driving
dangerous.
dangerous.
siguranţa deplasării cu autovehiculul.
• Stop
• Stop
thethe
car car
before
before
performing
performing
anyany
complicated
complicated
• Opriţi autovehiculul înainte de efectuarea unor operaţii
operations.
operations.
complexe.
Temperatura din interiorul autovehiculului...
Temperature
Temperature
inside
inside
thethe
car...
car... îndelungată în
Dacă
autovehiculul
a staţionat
o perioadă
Dacă
trebuie
să operate
manipulaţi
aparatul
îndriving,
timp
cebe
conduceţi
If you
If you
need
need
to operate
to
thethe
unit
unit
while
while
driving,
sure
be sure
to to If you
If you
havehave
parked
thethe
carredusă
car
for for
a long
a long
timetime
in aşteptaţi
hot
in hot
or cold
orpână
cold
condiţii
deparked
temperatură
sau
ridicată,
menţineţi-vă
privirea
asupra
drumului.
În caz
lookautovehiculul,
look
around
around
carefully
carefully
or you
or you
may
may
be involved
be
involved
in aintraffic
a traffic
când
temperatura
atinge
un
nivel normal
debecomes
a porni
weather,
weather,
waitwait
untiluntil
the
the
temperature
temperature
in the
inînainte
the
car car
becomes
contrar, riscaţi să provocaţi un accident de circulaţie.
accident.
accident.
aparatul.
normal
normal
before
before
operating
operating
thethe
unit.unit.
22
CUPRINS
CONTENTS
CONTENTS
INTRODUCERE
INTRODUCTIONS
INTRODUCTIONS
Pregătire................................................................4
Preparation
Preparation
..................................................
.................................................. 4 4
OPERAŢII
OPERATIONS
OPERATIONS
Operaţii de bază.....................................................5
Basic
Basic
operations
operations
...........................................
........................................... 5 5
• Utilizarea panoului de comandă......................5
•
Using
•
Using
the
the
control
control
panel
panel
...............................
............................... 5 5
•• Your
Toate
setările
anterioare
vor
fi,
de
asemenea,
şterse
(cu
• Your
preset
preset
adjustments
adjustments
willwill
alsoalso
be erased
be erased
(except
(except
thethe
• Utilizarea telecomenzii (RM-RK50)..................6
excepţia
dispozitivului
Bluetooth
înregistrat,
paginile
• Using
• Using
thethe
remote
remote
controller
controller
(RM-RK50)
(RM-RK50)
............ 6 6
registered
registered
Bluetooth
Bluetooth
device,
device,
seesee
pages
pages
10 and
10vezi
and
11).
11).
Funcţionarea aparatului radio................................8
10 şi 11) .
Listening
Listening
to
the
to
the
radio
radio
...................................
...................................
Funcţionarea CD player-ului...................................98 8
Cum
săto
ejectaţi
forţat
un
disc
How
How
to
forcibly
forcibly
eject
eject
a disc
a disc
DiscDisc
operations
operations
.............................................
.............................................
Utilizarea
dispozitivelor
Bluetooth ®....................109 9
Using
thethe
Bluetooth
Bluetooth
® devices
®mobil
devices
.......................
10 10
• Using
Utilizarea
telefonului
cu .......................
Bluetooth......12
•• Utilizarea
player-ului
audio
cu
Bluetooth......14
Using
• Using
thethe
Bluetooth
Bluetooth
cellular
cellular
phone
phone
............
............12 12
Ţineţi apăsat
• Using
• Using
thethe
Bluetooth
Bluetooth
audio
audio
player
player
...............
...............14 14
DISPOZITIVE
EXTERNE
• Aveţi grijă să nu scăpaţi discul atunci când este ejectat.
• Be• careful
Be careful
notnot
to drop
to drop
thethe
discdisc
when
when
it ejects.
it ejects.
EXTERNAL
EXTERNAL
DEVICES
DEVICES
Funcţionarea
echipamentului
HD Radio ™...........15
• În cazul în care această metodă nu are succes, resetaţi
• Ifaparatul.
•this
If this
doesdoes
notnot
work,
work,
resetreset
youryour
unit.unit.
Funcţionarea
schimbătorului
de
...............16
Listening
Listening
to the
to the
HDHD
Radio
Radio
™ Broadcast
™CD-uri.
Broadcast
.........
.........15 15
Funcţionarea
radioului
prin
satelit.......................17
Listening
Listening
to
the
to
the
CD
CD
changer
changer
.........................
.........................
16 16
How
How
to
useuse
thethe
MM
MODE
button
Cum
seto
utilizează
tasta
MMODE
MODEbutton
Funcţionarea iPod-ului.........................................19
Listening
Listening
to
the
to
the
satellite
satellite
radio
radio
.....................
.....................
17 17
La
apăsarea
tastei
MODE,
aparatul
trece
înfunctions
modul
demode,
If you
If you
press
press
M MODE,
MMMODE,
thethe
unit
unit
goesgoes
intointo
functions
mode, Funcţionarea altor componente externe..............20
Listening
Listening
to
the
to
the
iPod
iPod
....................................
....................................
19
19
selectare
a
funcţiilor,
iar
tastele
numerice
şi
tastele
▲/▼
thenthen
thethe
number
number
buttons
buttons
andand
5/5
∞/buttons
∞ buttons
willwill
work
work
pot
fi utilizate
cafunction
taste de
funcţii.
Listening
Listening
to
the
to
the
other
other
external
external
as different
as
different
function
buttons.
buttons.
SETĂRI
components
components
20 20
Selectarea
unui ..............................................
mod..............................................
presetat de redare
De exemplu: Tasta corespunzătoare numărului 2
Ex.:
Ex.:
When
When
number
number
button
button
2
works
2
works
as
MO
as
MO
(monaural)
(monaural)
a
sunetului.
.
.........................................................21
funcţionează ca tastă MO (mono).
SETTINGS
SETTINGS
button.
button.
Setări generale – PSM.........................................23
Selecting
Selecting
a preset
a preset
sound
sound
mode
mode
....................
....................21 21
Setările
Bluetooth.
...............................................26
General
General
settings
settings
—
—
PSMPSM
..............................
..............................23 23
Alocarea
denumirii.
..............................................27
To use
To use
these
these
buttons
buttons
forfor
their
their
original
original
functions,
functions,
Bluetooth
Bluetooth
settings
settings
.......................................
.......................................26 26
REFERINŢE
Pentru
utiliza
tastele
TitleTitle
assignment
assignment
..........................................
..........................................27 27
press
press
MaMODE
M
MODE
again.
again.cu rolul lor iniţial, apăsaţi încă
o dată M MODE.
• Waiting
• Waiting
for for
about
about
5 seconds
5 seconds
without
without
pressing
pressing
anyany
of of Mai multe informaţii despre acest aparat.............27
• Dacă timp de 5 secunde nu apăsaţi niciuna dintre taste,
de depanare.........................................31
REFERENCES
REFERENCES
these
these
buttons
willwill
automatically
automatically
cancels
cancels
thethe
functions
functions Îndrumar
modul
debuttons
selectare
a funcţiilor
se anulează
automat.
mode.
mode.
Măsuri
deonprecauţie
la
reglarea
Caution
Caution
on
volume
volume
setting:
setting:volumului:
Discurile
produc
foarte
puţin
zgomot
în comparaţie
cuother
alte
Discs
Discs
produce
produce
very
very
little
little
noise
noise
compared
compared
withwith
other
tipuri
de surse
audio.
Pentru
abefore
evita
deteriorarea
difuzoarelor
sources.
sources.
Lower
Lower
thethe
volume
volume
before
playing
playing
a disc
a disc
to to
prin creşterea bruscă a nivelului sunetului, reduceţi volumul
avoid
avoid
damaging
damaging
thethe
speakers
speakers
by the
by the
sudden
sudden
increase
increase
of of
înainte de redarea unui disc.
thethe
output
output
level.
level.
Întreţinere.
...........................................................35
More
More
about
about
thisthis
unitunit
....................................
....................................27 27
Date
tehnice.
........................................................36
Troubleshooting
Troubleshooting
...........................................
...........................................31 31
Maintenance
Maintenance
................................................
................................................35 35
Specifications
Specifications
...............................................
...............................................36 36
ForFor
detaching/attaching
detaching/attaching
thepanoului
the
control
control
panel,
panel,
seesee
Pentru
montarea/demontarea
de
comandă,
page
page
30.30.
vezi
pagina
30.
33
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
How
How
to
reset
reset
your
your
unit
unit
Cum
săto
resetaţi
aparatul
Preparation
Preparation
Pregătire
ENGLISH
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
Cancel
demonstration
and
set
Cancel
thedisplay
display
demonstration
andora
setthe
theclock
clock
Anulaţithe
derularea
mesajelor
pe afişaj şi setaţi
•INFORMATION
See
also
page
23.
(For
U.S.A.)
•• See
also
page
23.
Consultaţi şi pagina 23.
This equipment has been tested and found to complyTurn
with
the the
limitspower.
a Class B digital device, pursuant to Part
Porniţi
1
Turnon
onaparatul.
thefor
power.
15 of1the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions,
may causePSM
harmful
interference to radio communications.
Enter
[Ţineţi
apăsat]
Introduceţi
setările PSM.
22 there is noŢineţi
Enterthe
the
PSMsettings.
settings.
However,
guarantee
apăsatthat interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
demonstrations
[Rotiţi]
Anulaţi
derularea
mesajelor
demonstrative
pe afişaj
Cancelthe
thedisplay
demonstrations
off3and
interference
bydisplay
one or more
of the following
measures:
3 on, the user is encouraged to try to correct theCancel
Selectaţi
„DEMO”
(Mod
demonstrativ)
şi apoi „DEMO OFF”
Select
“DEMO,”
then
Select “DEMO,” then“DEMO
“DEMOOFF.”
OFF.”
– Reorient or relocate the receiving antenna.
(Dezactivare
mod demonstrativ).
Set
the
clock
Rotiţiand
Set
the
clock
– Increase the separation between the equipment
receiver.
Setaţi
ora
Select
“CLOCK
thentheadjust
thetheishour.
Selectfrom
“CLOCK
HOUR,”
adjust
hour.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different
thatHOUR,”
to which
receiver
Selectaţi
„CLOCK
HOUR”
(Ora)then
şi reglaţi
ora. connected.
Select
(minute),
then
adjust
thetheminute.
Select
“CLOCKMIN”
(minute),
then
adjust
minute.
Selectaţi
„CLOCK
M”MIN”
(minutele),
apoi
setaţi
minutele.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for“CLOCK
help.
4
Finish
Finalizaţi
operaţia.
Finishthe
theprocedure.
procedure.
4
Caution:
Changes or modifications not approved by JVC could void the user’s authority to operate the equipment.
Când
aparatul
este
oprit:
verificarea
curente
When
is isturned
clock
Whenthe
thepower
power
turnedoff:
off:Check
Checktheorei
thecurrent
current
clocktime
time
Cândthe
aparatul
este
pornit:on:modificarea
informaţiei
afişate din sursa curentă
When
power
is
turned
Change
the
display
information
power is turned on: Change the display informationofofthethecurrent
currentsource
source
IMPORTANT FOR When
LASERthePRODUCTS
FM/AM
Frecvenţa=
FM/AM
Station
Ceas name
Numele
postului
*1the
beginning)
(revenire la punctul de pornire)
1=
FM/AM
Frequency
Clock
=
*
(back
to
Frequency = Clock = Station name *1 = (back to the beginning)
1. FM/AM
CLASS 1 LASER PRODUCT
CD/CD-CH
CD/CD-CH Audio CD/CD Text: Afişarea numărului şi duratei piesei curente  Afişarea
CD/CD
Text:
Current
number
with
playing
Current
track
number
2. CD/CD-CH
CAUTION: DoAudio
not
open
thepiesei
top
cover.
There
are
nonumber
user
serviceable
partsCD-ului/interpretului
inside
thetime
unit;==
leave
servicing
to
CD/CD-CH
Audio
CD/CD
Text:
Current
withthe
theelapsed
elapsed
playing
time
Current
track
number
numărului
curente
şitrack
atrack
orei

Afişarea
numelui
*all2 
Afişarea
with
thethepiesei
clock
Track
title
*2*=
(back
totothethe
beginning)
2 = Disc title/performer *2 =
qualified servicetitlului
personnel.
2=
2=
*time
 (revenire
la punctul de*pornire)
MP3/WMA:
Afişarea
numărului
şi duratei
with
clocktime
= Disc title/performer
Track
title
(back
beginning)
Current
track
number
with
playing
time
Current
track
number
with
3. CAUTION: (ForMP3/WMA:
U.S.A.)
Visible
invisible
class
IIthe
laser
radiation
open.
DoCurrent
not stare
into
beam.
piesei
curente
and/or
Afişarea
numărului
piesei
curente
şiwhen
a orei
==
Afişarea
numelui
CD-ului/
MP3/WMA:
Current
track
number
with
theelapsed
elapsed
playing
time
track
number
with
3
3
3when
3*=
clock
time
=
Album
name/performer
(folder
name)
*
=
Track
title
(file
name)
*
interpretului
(numele
directorului)
*

Afişarea
titlului
piesei
(numele
fişierului)

(Forthe
Canada)
Visible
and/or
invisible
class
1M
laser
radiation
open.
Do
not
view
directly
with
3
3
the clock time = Album name/performer (folder name) * = Track title (file name) * =(back
(back
la
punctul
de pornire)
to(revenire
optical
instruments.
tothethebeginning)
beginning)
4. BLUETOOTH
REPRODUCTIONAfişarea
OF LABEL:
CAUTION
LABEL,
PLACED
THE
UNIT.Current
BLUETOOTH
numărului
şiwith
duratei
pieseiOUTSIDE
curente 
Afişarea
numărului
piesei curente
şiclock
a oreitime

number
time
track
number
with thethe
BLUETOOTH Current
Currenttrack
track
number
withthetheelapsed
elapsedplaying
playing
time=titlului
= Current
track
clockdetime
Afişarea
numelui
CD-ului/interpretului

Afişarea
piesei
number
(revenirewith
la punctul
=
Album
name/performer
=
Track
title
=
(back
to
the
beginning)
= Album name/performer = Track title = (back to the beginning)
pornire)
HDHDRADIO
Clock
*4*=
Frequency
==
Title/artist/album
name ofofthethecurrent
*5*=
(back
5=
RADIO Afişarea
Clock==Call
CallSign
Sign
=
Frequency
Title/artist/album
currentsegment
segment
(back
HD RADIO
ceasului
4 Afişarea
indicatorului
de apel *4  name
Afişarea frecvenţei

Afişarea
numelui
topiesei/interpretului/albumului
the
beginning)
5
din segmentul curent *  (revenire la punctul de pornire)
to the beginning)
SIRIUS/XM
==
Channel
name
==
Artist
name
==
Composer
*6*=
Song/
6
SIRIUS/XM
Afişarea
ceasului
name
Afişarea
numelui
categoriei

Afişarea
numelui
canalului
Afişarea
SIRIUS/XM Clock
Clock==Category
Categoryname
Channel
name
Artist
name
Composername
name
=
Song/
6
program
name/title
=
(back
to
the
beginning)
numelui
Afişarea
programinterpretului
name/title =(back
to thenumelui
beginning)
Forcompozitorului
safety... *  Afişarea numelui piesei/
programului
 (revenire
la punctul detrack
pornire)
IPOD
Folder
number
with
playing
time
Current
• Do
not raise
thethe
volume
level
too much,
as=
this
will
IPOD
Foldername
name==Track
Trackname
name==Current
Current track
number
with
theelapsed
elapsed
playing
time=
Current
IPOD
Afişarea
numelui
directorului

Afişarea
piesei  Afişarea numărului piesei curente şi
track
number
with
the
clock
time
=
(back
tonumelui
thethebeginning)
[European
Union
only]
block
outside
sounds, making driving dangerous.
track
number
with
the
clock
time
=
(back
to
beginning)
a
duratei
sale

Afişarea
numărului
piesei
curente
şi
orei

(revenire
la
punctul
de
pornire)
*1*1If no
title
a station,
seeseepage
27.27.complicated
• assign
Stopathe
cartoto
before
performing
If notitle
titleis assigned
is assignedtotoa station,
a station,“NO
“NONAME”
NAME”appears.
appears.ToToassign
a title
a station,
pageany
unui post
radio
i-a fostCD,
o denumire,
apare mesajul
„NO NAME”. Pentru a aloca o denumire unui post radio, vezi
*2**12IfDacă
the
is an
operations.
If thecurrent
currentdisc
disc
isnuanaudio
audioalocată
CD,“NO
“NONAME”
NAME”appears.
appears.
27.
*3*3Ifpagina
an
filefiledoes
not have
TagTaginformation
oror“TAG
If anMP3/WMA
MP3/WMA
does
have
information
“TAGDISPLAY”
DISPLAY”is set
is settoto“TAG
“TAGOFF”
OFF”(see
(seepage
page25),
25),folder
foldername
name
*2and
Dacă
discul
este un
CD not
audio,
pe afişaj
apare „NO NAME”.
Warning:
file nameredat
appear.
Temperature
inside
the
car...
3 and file name appear.
*
Dacă
un
fişier
MP3/WMA
nu
are
element
de
informare
sau
funcţia
„TAG
DISPLAY”
este
setată
la
„TAG
OFF”
(Dezactivare
element
de
4 “
-FM”
or
when
nodenumirea
istoreceived.
If*you
need
to-FM”
operate
the” appears
unit
while
driving,
be
sure
If you
have
parked the car for a long time in hot or cold
*4 ****
“ ****
or“ ****
“pagina
appears
when
noCall
CallSign
Sign
is received.
informare)
(vezi
se afişează
directorului
şi a cea
a fişierului.
**** ”25),
5
* **45around
when
no
isapar
received.
look
carefully
you
betext
in acând
traffic
“NO
Mesajele
„appears
****
-or
FM”
saumay
„ ****
”involved
atunci
indicatorul
de apel nu
esteuntil
recepţionat.
weather,
wait
the temperature in the car becomes
“NOTEXT”
TEXT”
appears
when
notext
is received.
*6**56Only
Satellite
accident.
Mesajul
„NO
TEXT”
apareradio.
atunci
un mesajbefore
text. operating the unit.
OnlyforforSIRIUS
SIRIUS
Satellite
radio.când nu este recepţionat nici normal
*6 Doar pentru radiouri prin satelit SIRIUS.
244
INTRODUCTIONS
INTRODUCTIONS
INTRODUCERE
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Basic
Basicoperations
operations
Operaţii
de bază
Using
Usingthe
the
control
controlpanel
Utilizarea
panoului
depanel
comandă
11
• •FM/AM:
selectaţi
posturile
destation.
radio presetate.
1
FM/AM:
• FM/AM:
Select
Select
preset
preset
station.
• •RADIO
HD:
selectaţi
canalul.
HD
• HD
RADIO:
RADIO:
Select
Select
channel.
channel.
selectaţi
categoria.
• •SIRIUS/XM:
SIRIUS/XM:
• SIRIUS/XM:
Select
Select
category.
category.
• •CD/SCHIMBĂTOR
DE folder.
CD-URI:
CD/CD-CH:
• CD/CD-CH:
Select
Select
folder.selectaţi directorul.
accesaţi
meniul
principal/întrerupeţi
temporar
• •IPOD:
IPOD:
• IPOD:
Enter
Enter
thethe
main
main
menu/Pause
menu/Pause
playback/
playback/
redarea/
confirmaţi
selecţia.
Confirm
Confirm
selection.
selection.
2 Ejectaţi discul.
2
2Eject
Eject
disc.disc.
3 • Porniţi alimentarea cu energie.
3 3• Turn
•
Turn
on the
on the
power.
power.
• Opriţi alimentarea cu energie [Ţineţi apăsat].
Turn
• Turn
offsunetul
off
thethe
power
power
[Hold].
[Hold].este deja pornit).
• •Atenuaţi
(când
aparatul
• Attenuate
• Attenuate
the
sound
sound
(if the
(if the
power
power
is on).
is on).
4 Butonul
pentruthe
volum
[Rotiţi].
4
Volume
control
control
[Turn].
[Turn].
54
• Volume
FM/AM:
selectaţi
frecvenţa.
FM/AM:Select
• FM/AM:Select
theîncepeţi
the
bands.
bands.
5 5
• •Bluetooth
(Audio):
redarea.
6 Fanta
• BLUETOOTH
• deBLUETOOTH
(AUDIO):
Start
playback
playback
introducere
a(AUDIO):
CD-uluiStart
76
Ecran
de afişare
6
Loading
Loading
slotslot
87
Selectaţi
modul
de redare a sunetului.
7
Display
Display
window
window
98
Schimbaţi
de
pe afişaj.
8
Select
Select
theinformaţiile
the
sound
sound
mode.
mode.
10 Scoateţi panoul.
9 9Change
Change
thethe
display
display
information.
information.
11 • Accesaţi meniul Bluetooth.
p pDetach
Detach
thethe
panel.
panel.
• Afişaţi ultimul număr apelat [Ţineţi apăsat].
q q• Enter
• Enter
Bluetooth
Bluetooth
menu
menu
12 • FM/AM/HD RADIO/SIRIUS/XM: căutaţi posturi de
•
Display
•
Display
the
the
last
last
called
called
number
number
[Hold].
[Hold].
radio/canale.
FM/AM/HD
• FM/AM/HD
RADIO/SIRIUS/XM:
RADIO/SIRIUS/XM:
Search
Search
for
for
w w
• •CD/SCHIMBĂTOR
DE
CD-URI/IPOD: selectaţi
piesa.
station/channel.
station/channel.
• Bluetooth (Audio): trecerea la piesa anterioară/
• CD/CD-CH/IPOD:
• CD/CD-CH/IPOD:
Select
Select
track.
track.
următoare.
• BLUETOOTH
• BLUETOOTH
(AUDIO):
Reverse
Reverse
skip/Forward
skip/Forward
13 Selectaţi
sursa. (AUDIO):
skip.skip.
FM/AM
*1  SIRIUS *2/XM *2  CD *2 
e e
SCHIMBĂTOR
DE
CD-URI *2/IPOD *2 (sau INTRARE
Select
Select
thethe
source.
source.
2=
2=
SEMNAL
EXTERN)

BLUETOOTH
INTRARE
FM/AM
FM/AM
*1 =
*1 =
SIRIUS
SIRIUS
*2/XM
*2/XM
*2 =
*
CD
*CD
*2 AUX
= 
2
2
2
2
(înapoi
la
punctul
de
pornire)
CD-CH
CD-CH
* /IPOD
* /IPOD
* (or
* (or
EXTEXT
INPUT)
INPUT)
==
BLUETOOTH
BLUETOOTH
==
AUXAUX
IN =
IN =
(back
(back
to the
to the
beginning)
beginning)
14 r
modul
desound
sunet.
r
• Reglaţi
Adjust
• Adjust
thethe
sound
mode.
mode.
• Accesaţi
setările
PSM
[Ţineţi
apăsat].
Enter
• Enter
the
the
PSMPSM
settings
settings
[Hold].
[Hold].
15 t
modul
demode.
funcţii.
t
•• Accesaţi
Enter
• Enter
functions
functions
mode.
Apăsaţi
tasta
MODE,
apoi
dintre
următoarele
taste
Press
Press
M MODE,
MMMODE,
thenthen
oneuna
one
of the
of the
following
following
buttons
buttons
(în(within
5 secunde)...
(within
5 seconds)...
5 seconds)...
MOMO
: activaţi/dezactivaţi
recepţia
mono.
MO: Turn
: Turn
on/off
on/off
monaural
monaural
reception.
reception.
SSM : presetarea automată a posturilor [Ţineţi apăsat].
SSMSSM: Automatic
: Automatic
station
station
presetting
presetting
[Hold].
[Hold].
RPT : selectaţi redarea repetată.
RPT
RPT
:
Select
:
Select
repeat
repeat
play.
play.
RND : selectaţi redarea aleatorie.
RNDRND
: Select
: Select
random
random
play.
play.
▲/▼:
treceţi
peste
10
piese.
5/5
∞/:funcţia
∞Skip
: Skip
10
tracks.
10 tracks.
• Activaţi
„Voice
Dialing” (Apelarea Vocală) [Ţineţi
•apăsat].
Activate
• Activate
Voice
Voice
Dialing
Dialing
[Hold].
[Hold].
16 y
y
• FM/AM/HD
FM/AM/HD
• FM/AM/HD
RADIO/SIRIUS/XM:
RADIO/SIRIUS/XM:
Select
Select
preset
preset
RADIO/SIRIUS/XM:
selectaţi
postul
de
station/channel.
station/channel.
radio/canalul
presetat.
• CD/SCHIMBĂTOR
DEfolder/track/disc
CD-URI:
selectaţi(for
directorul/
CD/CD-CH:
• CD/CD-CH:
Select
Select
folder/track/disc
(for
CD CD
piesa/discul
(pentru schimbătorul de CD-uri).
changer).
changer).
•• BLUETOOTH
(TELEFON):
formaţi
numerele
de telefon
BLUETOOTH
• BLUETOOTH
(PHONE):
(PHONE):
DialDial
preset
preset
phone
phone
presetate
*3*. 3. *3.
number
number
17 Mufa de intrare AUX (echipamente auxiliare)
u uAUX
AUX
(auxiliary)
(auxiliary)
input
input
jackjack
*1 Atunci când este conectat radioreceptorul HD Radio, tunerul
alHDacestei
unităţi
va
Pentru
a
1 When
*1 *încorporat
When
thethe
HD
Radio
Radio
tuner
tuner
boxfibox
isdezactivat.
connected,
is connected,
thethe
asculta transmisia sistemului radio HD, consultaţi secţiunea
built-in
built-in
tuner
tuner
of
this
of
this
unit
unit
will
will
be
disable.
be
disable.
To
listen
To
listen
„Funcţionarea radioului” de la pagina 8. Pentru mai multe
to the
to the
HDveziHD
Radio
Radio
broadcast,
broadcast,
referrefer
to “Listening
to “Listening
to the
to the
opţiuni,
pagina
15.
radio”
radio”
on
page
onselecta
page
8. For
8.aceste
For
more
more
features,
features,
seesunt
see
page
page
15.15.sau
*2 Nu
veţi
putea
surse
dacă nu
activate
2 You
*2 *conectate.
You
cannot
cannot
select
select
these
these
sources
sources
if they
if they
areare
notnot
ready
ready
*3 Pentru
memorarea
numerelor de telefon presetate, vezi
or not
or not
connected.
connected.
14.
3 For
*3 *pagina
For
storing
storing
preset
preset
phone
phone
number,
number,
seesee
pagepage
14.14.
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
Continuare
peonpagina
următoare
OPERATIONS
OPERATIONS
OPERAŢII
55
Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
ENGLISH
Display window
Display window
Afişajul
INFORMATION (For U.S.A.)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However,
there
is no guarantee that interference will not occur in aHOP
particular
installation.
If this
equipment
doesrock),
1 Starea
(muzică
hip-hop),
(jazz),
ROCKRND
(muzică
dispozitivului
1 Status of Bluetooth
1
Statusdevice
of BluetoothBluetooth
device
7 Playback mode
7 Playback
/ item
indicators—
mode
/ itemJAZZ
RND
indicators—
(random),
(random),
cause
harmful dispozitivului,
interference to[1 radio
or television
reception, which can
determined
by turning
the equipment
POPSbe
(muzică
pop),
USER
(utilizator)
(Numărul
5];
semnalului,
(Device number,
(Device
[1 – 5];
number,
signal strength,
[1 – 5];–signal
[0 –puterea
3]*;
strength,
[0 – 3]*; (disc), (folder),
(disc),
RPT (repeat)
(folder),
RPT
(repeat)
off and
the user isrămasă
encouraged
to try[0to
correct the interference
more ofindicatorii
the following measures:
7 by onedeorredare
[0battery
–on,3]*;
bateriei,
– 3]*)
battery reminder,
[0 –puterea
reminder,
3]*)
[0 –a3]*)
8 Tuner reception
8 Modul
Tuner
indicators—ST
reception/ indicators—ST
(stereo),de opţiune—
(stereo),RND
– Reorient
ornumărul
relocateeste
themai
receiving
antenna.
(aleatoriu), (disc),
(director), RPT (repetare)
*
Cu
cât
mare,
cu
atât
puterea
* As the number
* As
increases,
the number
the signal/battery
increases, the power
signal/battery power
MO (monaural)MO (monaural)
– Increase
the separation
between the equipment and receiver.8 Indicatori de recepţionare radio - MO (mono), ST (stereo)
semnalului/bateriei
creşte.
becomes2stronger.
becomes stronger.
9 HOLD indicator
9
HOLD indicator
9 Indicatorul
HOLDthe receiver is connected.
Indicatorul
Tr
(piesă)
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which
2 Tr (track) indicator
2
Tr
(track)
indicator
p
HD
(HD
Radio)
p
HD
indicator
(HD Radio) indicator
10
Indicatorul HD (Radio HD)
Afişarethe
sursă
/ Numărul
piesei / Numărul
directorului
/ for help.
–3Consult
dealer
or an experienced
radio/TV
technician
3 Source display
Source
/ Track display
number
/ /Track
Folder
number
/ Folder
/
number
q LOUD
/ (loudness)
q
LOUD
indicator
(loudness)
indicator
11 Indicatorul
LOUD (intensitate)
3 Indicatorul
timpului
scursnumber
Time countdown
Time
indicator
countdown
indicator
w
EQ
(equalizer)
w
indicator
EQ
(equalizer)
indicator
12
4 Indicatorul
Indicatorul
EQ
(egalizator)
Bluetooth
Caution:
4 Bluetooth4
Bluetoothredării
indicator
Disc information
e
Discindicators—
information
indicators—
13 Indicatorii
5indicator
de informare
privind discul— TAG (element
Indicatorii
sursei—CH (schimbătorul deeCD-uri),
Changes
orindicators—CH
modifications
not
could void
the
user’s
authority
operate
the equipment.
source
Playback
source indicators—CH
(CD approved
changer),by
DISC
(CDJVCchanger),
TAG
DISC
(Tag
information),
TAGinformare),
(Tagtoinformation),
(folder),
(track/file)
(folder),
(track/file)
5 Playback
5 DISC
de
(director),
(piesă/fişier)
14 Ecranul
6 (iEQ:
principal
6 Sound mode
6
r Main display
r
Sound
intelligent
mode
(iEQ:
equalizer)
equalizer)
indicators
Main display
Indicatorii
modului
deintelligent
redareindicators
a sunetului
(iEQ:
IMPORTANT
FOR
LASER
PRODUCTS
egalizator
inteligent)
—CLASSIC
(muzică
clasică),
—CLASSIC,
HIP
—CLASSIC,
HOP, JAZZ,
HIP
ROCK,
HOP,
POPS,
JAZZ,USER
ROCK,
POPS,
USERHIP
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to
qualified service personnel.
Using the
remote
the
remote
controller
(RM-RK50)
Utilizarea
telecomenzii
(RM-RK50)
3. Using
CAUTION:
(Forcontroller
U.S.A.) Visible
and/or
invisible(RM-RK50)
class II laser radiation when open. Do not stare into beam.
(For
Visible
and/or invisible
classusing
1M laser
when
Docontroller:
not view directly with
Înainte
de
utilizarea
telecomenzii:
Instalarea
cu litiu
(CR2025)
Before
Before
theradiation
remote
using
controller:
the open.
remote
Installing the
Installing
lithium bateriei
the
coinCanada)
lithium
battery
coin
(CR2025)
battery
(CR2025)
optical instruments.• Aim the remote
•• Aim
Îndreptaţi
telecomanda
direct
spre senzorul
de
controller
the remote
directly
controller
at the
remote
directly
at the remote
telecomandă
al
aparatului.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED
OUTSIDE
THE
UNIT.
sensor on the unit.
sensor on the unit.
• NU expuneţi senzorul de telecomandă la lumină intensă
• DO NOT expose
• DO
theNOT
remote
expose
sensor
the remote
to brightsensor
light to bright light
(lumină naturală sau provenind de la surse artificiale).
(direct sunlight(direct
or artificial
sunlight
lighting).
or artificial lighting).
telecomandă
Remote sensorSenzor
Remote
sensor
For safety...
[European Union only]
Doar
pentru
SUA:
For USA-California
For USA-California
Only: California,Only:
This product contains
This product
a CRconţine
Coin
contains
Cell
Lithium
a CR Coin
CellCR,Lithium
Battery
Acest
produs
o baterie
cuBattery
litiu
care conţine
which containsmaterial
which
Perchlorate
contains
Material—special
Perchlorate
Material—special
perclorat—
poate necesita
manevrare specială.
handling Warning:
mayVezi
apply.
handling
may apply.
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
If youSee
need
to operate the unit while driving, be sure to
look around carefully or you may be involved in a traffic
accident.
6
26
• Do not raise the volume level too much, as this will
block outside sounds, making driving dangerous.
• Stop the car before performing any complicated
operations.
Temperature inside the car...
If you have parked the car for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
7 7
••Dacă
este apăsată
scurt,
caută
posturi
radio.
7
Searches
• Searches
for for
stations
stations
if pressed
if pressed
briefly.
briefly.
••LaFast-forwards
prelungită,
rapid
•apăsare
Fast-forwards
or reverses
orderulează
reverses
thepiesa
the
track
track
if pressed
ifînainte
pressed
andand
sauheld.
înapoi.
held.
••Apăsarea
rapidă
schimbă
piesele.
Changes
• Changes
thethe
tracks
tracks
if pressed
if pressed
briefly.
briefly.
••ÎnWhile
timp
celistening
ascultaţi
prin
satelit:
• While
listening
toradioul
the
to the
satellite
satellite
radio:
radio:
- Prin
scurtă,
sechannels
schimbă
– Changes
–apăsare
Changes
thethe
channels
if pressed
ifcanalele.
pressed
briefly.
briefly.
- Apăsarea
prelungită
schimbă
canalele
rapid.
– Changes
– Changes
thethe
channels
channels
rapidly
rapidly
if pressed
if pressed
andand
• În timpul
utilizării unui iPod (meniul de selectare al
held.
held.
modului):
• While
• While
listening
listening
to an
to iPod
an iPod
(in (in
menu
menu
selecting
selecting
- Apăsarea rapidă selectează o opţiune. (Apăsaţi apoi
mode):
mode):
D ▼ pentru a confirma selecţia făcută).
– Selects
– Selects
an item
an item
if pressed
if pressed
briefly.
briefly.
(Then,
(Then,
press
press
- Apăsarea prelungită sare peste 10 opţiuni odată.
D ∞D to
∞confirm
to confirm
thethe
selection.)
selection.)
• Trecere la piesa anterioară/următoare (în cazul
– Skips
– Skips
10 items
10 items
at aattime
a time
if pressed
if pressed
andand
held.
held.
funcţiilor audio Bluetooth).
1 1
••Porneşte
aparatul
dacă
rapid
sauor
1
Turns
• Turns
the
the
power
power
on ifeste
onpressed
ifapăsată
pressed
briefly
briefly
or
atenuează
sunetul
atunci
când
aparatul
este
deja
attenuates
attenuates
thethe
sound
sound
when
when
thethe
power
power
is on.
ispornit.
on.
••Opreşte
aparatul
prinoffapăsare
prelungită.
Turns
• Turns
thethe
power
power
off
if pressed
if pressed
andand
held.
held.
2 • Frecvenţele FM/AM se schimbă cu ajutorul ▲ U.
2 2
• Changes
• Changes
thethe
FM/AM
FM/AM
bands
bands
withwith
5 U.
5 U.
••Posturile
presetate
se
schimbă
cuwith
ajutorul
▼.
Changes
• Changes
thethe
preset
preset
stations
stations
with
D ∞DD. ∞
.
• Schimbă directoarele MP3/WMA.
• Changes
• Changes
thethe
folder
folder
of the
of the
MP3/WMA.
MP3/WMA.
• În timpul redării unui CD MP3 pe un schimbător de
• While
• While
playing
playing
an MP3
an MP3
discdisc
on an
on an
CD-uri compatibil cu formatul MP3:
MP3-compatible
MP3-compatible
CD changer:
CD changer:
- Apăsarea rapidă schimbă discul.
– Changes
– Changes
thethe
discdisc
if pressed
if pressed
briefly.
briefly.
- Apăsarea prelungită schimbă directorul.
– Changes
– Changes
thethe
folder
folder
if pressed
if pressed
andand
held.
held.
• În timpul utilizării radioului prin satelit (SIRIUS sau XM):
•- Schimbă
While
• While
listening
listening
to
the
to
the
satellite
satellite
(SIRIUS
(SIRIUS
or
XM)
or XM)
categoriile.
radio:
• Înradio:
timpul
utilizării unui aparat Apple iPod:
– Changes
– Changes
the
categories.
categories.
- Redarea
este the
oprită
temporar
sau reluată cu ajutorul
• D▼.
While
• While
listening
listening
to an
to Apple
an Apple
iPod:
iPod:
Pauses
– Pauses
resumes
playback
playback
with
D ∞D. ∞.
- Cu– tasta
▼orU resumes
seoraccesează
meniulwith
principal.
– Enters
–această
Enters
thevariantă,
the
main
main
menu
menu
with▼/◄
with
5 U.
5R/F
U. ►
(Pentru
▲
U/D
(Now
(Now
5caU/D
5
U/D
∞de/∞
2
/R/F
2 R/F
3 awork
3
work
as the
as the
menu
menu
funcţionează
taste
selectare
meniurilor.)*
selecting
buttons.)*
* ▲ Uselecting
: revine
labuttons.)*
meniul
anterior.
5
* U5: UReturns
: Returns
toselectată.
the
to the
previous
previous
menu.
menu.
D ▼ *: confirmă
opţiunea
3 RegleazăDnivelul
∞D :∞Confirms
: Confirms
thethe
selection.
selection.
volumului.
4 3
3
Adjusts
Adjusts
themodul
the
volume
volume
level.
level.
Selectează
de redare
a sunetului (iEQ: egalizator
inteligent).
44
Selects
Selects
thethe
sound
sound
mode
mode
(iEQ:(iEQ:
intelligent
intelligent
equalizer).
equalizer).
5 5
Selectează
5
Selects
Selects
thesursa.
the
source.
source.
6 6
Pentru
telefonul
mobil
Bluetooth:
6
ForFor
Bluetooth
Bluetooth
cellular
cellular
phone:
phone:
-–Prin
apăsare
uşoară,
apelurile
telefonice.
Answers
– Answers
calls
calls
if pressed
ifpreia
pressed
briefly.
briefly.
-–Prin
apăsare
prelungită,
respinge
apelurile telefonice.
Rejects
– Rejects
callscalls
if pressed
if pressed
andand
held.
held.
• Reverse
• Reverse
skip/forward
skip/forward
skipskip
for for
Bluetooth
Bluetooth
audio.
audio.
Avertizare (pentru a preveni riscul de
Warning
Warning
(to(to
prevent
prevent
accidents
accidents
andand
damage):
damage):
accidentare
şi deteriorare):
• Do
• Do
notnot
install
install
anyany
battery
battery
other
other
thanthan
CR2025
CR2025
or its
or its
• equivalent.
Nuequivalent.
instalaţi niciun alt tip de baterie în afară de CR 2025
sau baterii similare.
• Do
not
not
leave
leave
thethe
remote
remote
controller
controller
ainplace
a place
(such
(such
•• Do
Nu
lăsaţi
telecomanda
în locuri
expuseindirect
luminii
assolare
dashboards)
as dashboards)
exposed
direct
to direct
sunlight
for
for
a long
a long
(cum ar fi exposed
planşa
detobord)
pe sunlight
perioade
îndelungate
time.
de time.
timp.
•• Store
Nu
păstraţi
bateria
copiilor.
• Store
thethe
battery
battery
inlaaîndemâna
inplace
a place
where
where
children
children
cannot
cannot
• reach.
Nureach.
reîncărcaţi, scurtcircuitaţi, dezasamblaţi ori încălziţi
bateria
şi nu
o aruncaţi
îndisassemble,
foc.disassemble,
• Do
• Do
notnot
recharge,
recharge,
short,
short,
heatheat
thethe
battery,
battery,
• Nu stocaţi bateria împreună cu alte materiale metalice.
or dispose
or dispose
of itofinitainfire.
a fire.
• Nu perforaţi bateria cu pensete ori alte instrumente
• Do
• Do
notnot
leave
leave
thethe
battery
battery
withwith
other
other
metallic
metallic
similare.
materials.
• materials.
Înfăşuraţi
bateria în bandă adezivă şi izolaţi-o atunci când
• Do
Do
notnot
poke
poke
the
the
battery
battery
with
tweezers
tweezers
or similar
or similar
o• aruncaţi
sau
o puneţi
la with
păstrare.
tools.
tools.
• Wrap
• Wrap
thethe
battery
battery
withwith
tapetape
andand
insulate
insulate
when
when
throwing
throwing
away
away
or saving
or saving
it. it.
OPERATIONS
OPERATIONS
OPERAŢII
77
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
Listening to the
radio radio
Funcţionarea
aparatului
Selectaţi
„FM/AM.”
Select “FM/AM.”
1
INFORMATION
(For U.S.A.)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
Selectaţi
Select
the bands.
a residential
equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
2 installation. This
frecvenţele.
installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee
thatfor
interference
occur
in a particular
installation. If this equipment does
un
dewill
radio
– căutare
automată.
Search
apost
station
tonot
listen—Auto
Search.
3harmful interferenceCăutaţi
cause
to radiomanuală:
or television
reception,
which
can
determined
by
turning
the
equipment
Manual
Search:
Hold
the buttons
until
“M”„M”
flashes
on the
display,
then
press
Căutare
ţineţieither
apăsatăone
unaof
dintre
tastebepână
când
luminează
intermitent
pe afişaj,
off and on, the user is encouraged
to try
to correct
the interference by one or more of the following measures:
apoi
apăsaţi
tasta
în mod repetat.
it repeatedly.
– Reorient or relocate the •receiving
antenna. unei
La recepţionarea
radio
FM stereowith
cu semnal
suficient
puternic, “ST”
mesajul
„ST”up
• When
receiving
an FMemisii
stereo
broadcast
sufficient
signaldestrength,
lights
apare
pe
ecran.
– Increase the separation between
the
equipment and receiver.
on the display.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
•• IfDacă
un Radio
radioreceptor
HD Radio
este conectat,
puteţi
an HD
tuner box
is connected,
you can
also
căuta şiand
memora
AM în mod
automat.
search
store posturile
the AM station
automatically.
stereo
se
realizează
cu
dificultate
to receive
Changeshard
or modifications
not approved by JVC could void the user’s authority to operate the equipment.
When
an FM stereo
Când
recepţionarea
unei broadcast
frecvenţe FMis
Caution:
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
1.
2.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Manual presetting
Presetarea
manuală
De
FM cu into
frecvenţa
MHz
Ex.:exemplu:
Storingmemorarea
FM stationpostului
of 92.50MHz
preset92,50
number
la numărul
deFM1
presetare
4 of the
band.4 al benzii FM1.
Recepţia
va improves,
fi îmbunătăţită,
dar se effect
va pierde
stereo.
Reception
but stereo
willefectul
be lost.
CAUTION:„MO”
Do not open the
parts inside the unit; leave all servicing to
•• Indicatorul
pe top
afişajcover. There are no user serviceable
“MO” lights upseonaprinde
the display.
1
qualified service personnel.
3. Pentru
CAUTION:
(For U.S.A.)
a recupera
efectulVisible
stereo,and/or
repetaţiinvisible
această class II laser radiation when open. Do not stare into beam.
To restore the
stereo
effect, repeat
the same
operaţie. Este(For
afişatCanada)
mesajul „MONO
OFF” şi indicatorul
2 radiation when open. Do not view directly with
Visible and/or
invisible class 1M laser
procedure.
“MONO OFF” appears and “MO” goes off.
„MO”
se va stinge.
optical instruments.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.
Presetarea
automată
a posturilor
FM
FM station
automatic
presetting
— SSM (Strong-station Sequential Memory
—
SSM
(Strong-station
Sequential
3
- Memorarea secvenţială a posturilor cu
[Ţineţi
Memory)
semnal
puternic)
apăsat]
Puteţi
preseta
la şase
posturi pentru
fiecare
You can
presetpână
up to
six stations
for each
band.bandă.
1
În
timplistening
ce ascultaţi
FM...
While
to anunFMpost
station...
2
[European Union only]
Warning:
[Ţineţi
apăsat]
Posturile
locale cu
celethe
maistrongest
puternicesignals
semnalearesunt
Local FMFM
stations
with
If you
needşitomemorate
operate the unit înwhile
driving,
be sure to
căutate
banda
searched
and storedautomat
automatically
inFM.
the selected FM
look around carefully or you may be involved in a traffic
band.
accident.
28
For safety...
Numărul
de presetare
Preset number
flashes luminează
for a while.
intermitent o perioadă de timp.
• Do not raise the volume level too much, as this will
Ascultarea
post
presetat
To listen
a preset
station
block
outsidetounui
sounds,
making
driving dangerous.
• Stop the car before performing any complicated
operations.
or
sau
Temperature inside the car...
If you have parked the car for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Disc
Discoperations
operations
Funcţionarea
CD player-ului
Toate
redate
înrepeatedly
mod
repetat
până
aplay
opri
redarea
şi the
a ejecta
discul
All tracks
Allpiesele
tracks
willvor
will
befiplayed
be
played
repeatedly
until
until
youcând
you
change
change
thethe Pentru
To To
stop
stop
play
and
and
eject
eject
the
discdisc
schimbaţi
sau
până
când discul este ejectat.
source
source
or sursa
eject
or eject
thethe
disc.disc.
a SRC
asculta
o altă
sursă
de playback
redare,
apăsaţi
SRC.
•• Press
•Pentru
Press
SRC
to listen
to listen
to another
to another
playback
source.
source.
Blocarea
ejectării
discului
Prohibiting
Prohibiting
discdisc
ejection
ejection
[Ţineţi
apăsat]
Pentru
a anula
blocarea,
repetaţi
această
operaţie.
To
cancel
To cancel
thethe
prohibition,
prohibition,
repeat
repeat
thethe
same
same
procedure.
procedure.
Prin
apăsarea
(sauholding)
menţinerea
apăsată)
a următoarelor
Pressing
Pressing
(or (or
holding)
thethe
following
following
buttons
buttons
allows
allows
taste
puteţi să...
you...
you...
[Apăsare]
piesa
[Press]
[Press]selectaţi
Select
Select
track
track
[Apăsare
efectuaţi o
[Hold]
[Hold]continuă]
Reverse/fast-forward
Reverse/fast-forward
căutare înapoi/rapidă
track
track înainte
MP3:
selectaţi
directorul
MP3:
MP3:
Select
Select
folder
folder
După apăsarea tastei M MODE, apăsaţi următoarele taste
After
After
pressing
M MODE,
M MODE,
press
press
thethe
following
following
buttons...
buttons...
pentru
a...pressing
trece
peste
piese
SkipSkip
10
tracks
1010
tracks
MP3/WMA:
înWithin
cadrul
aceluiaşi
director
MP3/WMA:
MP3/WMA:
Within
the
the
same
same
folder
folder
TRACK
RPT
:
TRACK
TRACK
RPT:
RPT:
repetă
piesacurrent
curentă
Repeat
Repeat
current
track
track
FOLDER RPT *:
FOLDER
FOLDER
RPT:
RPT: curent
MP3: repetă directorul
MP3:
MP3:
Repeat
Repeat
current
current
folder
folder
2
localizaţi
unparticular
directorfolder
anume
Locate
Locate
particular
folder
*2 **2
(pentru
discuri
MP3/WMA)
o
(for(for
MP3/WMA
MP3/WMA
disc)disc)
or track
orsautrack
anume
1
(Number
(Number
buttons)
buttons)
(Taste
numerice)
*1*1 *piesă
directly
directly
FOLDER
RND:
FOLDER
FOLDER
RND:
RND:
MP3:
redă
înRandomly
ordine aleatorie
toate
piesele
MP3:
MP3:
Randomly
playplay
all tracks
all
tracks
of of
din directorul curent, apoi pe cele din
current
current
folder,
folder,
thenthen
tracks
tracks
of next
of next
directoarele următoare.
folders
folders
ALL RND:
ALLALL
RND:
RND:
redă toate piesele în ordine aleatorie
1 Press
**11 Apăsaţi
anumber
selecta
un
1toşiselect
6; number
menţineţi
*Press
topentru
select
to select
number
1 tonumăr
16;tohold
6;între
hold
to select
number
7 7
apăsat
pentru a selecta un număr între 7 şi 12.
to
12.
to
12.
Randomly
Randomly
playplay
all tracks
all tracks
*22 Este
alocarea unui număr din 2 cifre pentru
* *It2isItnecesară
required
is required
thatthat
folders
folders
be assigned
be assigned
withwith
2-digit
2-digit
fiecare director, la începutul denumirii acestuia—01, 02,
•
Pentru
a
anula
redarea
repetată
sau
redarea
în ordine
To cancel
repeat
repeat
playplay
or random
or random
play,
play,
select
select
numbers
at the
at the
beginning
beginning
of their
of their
folder
folder
names—01,
names—01, • To• cancel
03
şinumbers
aşa mai
departe..
aleatorie,
selectaţi
„RPT
OFF”
sau
„RND
OFF.”
“RPT
“RPT
OFF”
OFF”
or
“RND
or
“RND
OFF.”
OFF.”
02,02,
03,03,
andand
so on.
so on.
OPERAŢII
OPERATIONS
OPERATIONS
99
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
Connecting
a Bluetooth
device for
Conectarea
iniţială
a unui dispozitiv
Bluetooth
INFORMATION (For U.S.A.)
the first time
This equipment has been tested and found to comply with theÎmperecherea
limits for and
a Class
Bşidigital
device,
codul
PINpursuant to Part
Pairing
PIN
code
15Bluetooth
of the FCC
These limits
arededesigned
to provide
reasonable protection against harmful interference in
este
tehnologie
wireless
comunicare
de
Bluetooth
isRules.
aoshort-range
wireless
radio
When you connect
a Bluetooth devicecutounitatea
the unit
unui dispozitiv
prin radio,
pentru
dispozitive
mobile
precum
aproximitate,
residential installation.
Thisfor
equipment
generates,
uses, andLacanconectarea
radiate radio
frequencyBluetooth
energy and, if not pentru
communication
technology
the mobile
device
such
for
the
first
time,
make
pairing
between
the
unit
prima
dată,
realizaţi
o
interconectare
între
unitate
şi
telefoanele
mobile,
portabile
şi alte
installed
andphones,
used incalculatoarele
accordance
the instructions,
harmful interference to radio communications.
as mobile
portable
PCs,with
and other
devices. Themay cause
dispozitiv.
Împerecherea
dispozitivelor
cu Bluetooth
and the device.
Pairingpermite
allows Bluetooth
devices
to
dispozitive.
Dispozitivele
Bluetooth
pot
fi
conectate
fără
However,
there is nocan
guarantee
that interference
willand
not occursăincomunice
a particular
installation.
If this equipment does
Bluetooth
be connected
without cables
între
ele.each other.
communicate
with
cabluri
şi potdevices
comunica între
ele.
cause
harmful interference
to radio or television reception, which
cana be
determined
by turning
the equipment
Pentru
realiza
împerecherea,
s-ar to
putea
să the
fie necesară
with
each other.
•communicate
Consultaţi lista
(inclusă
în casetă) pentru a vedea ţările în
To make
pairing,
you may need
enter
PIN
off• and
on,
the
user
is
encouraged
to
try
to
correct
by
one
or
more
of
the
following
measures:
®thethe interference
introducerea
codului
PIN
(Numărul
personal
de identificare)
Refer
to
the
list
(included
in
the
box)
to
see
care este permisă utilizarea funcţiei Bluetooth .
(Personal
Identification
Number)
code
of
your Bluetooth
al
dispozitivului
Bluetooth
pe
care
doriţi
să-l
conectaţi.
– Reorient
or
relocate
the
receiving
antenna.
countries where you may use the Bluetooth®
device you want to connect.
–Profiluri
Increase
separation between the equipment and receiver.
Bluetooth
function.the
•
Odată
se isînregistrează
–Aparatul
Connectsuportă
the equipment
intoprofiluri
an outlet
on a circuit different from
that stabilită,
to whichconexiunea
the receiver
connected.în aparat,
următoarele
Bluetooth:
chiar the
dacăconnection
îl resetaţi. Seis pot
înregistra itpână
la cinci in
• Once
established,
is registered
(Profilthe
Hands-Free)
1.5
–HFP
Consult
dealer
or
an
experienced
radio/TV
technician
for
help.
Bluetooth profile
dispozitive.
the
unit even if you reset the unit. Up to five devices
OPP (Profil Object Push) 1.1
• can
Pot be
fi conectate
in acelaşi
This unit
supports
the following
Bluetooth
registered
in total.timp doar un singur dispozitiv
A2DP
(Profil
de distribuţie
audio avansată)
1.2 profiles;
Caution:
pentru
telefonul
Bluetooth
si un singur dispozitiv pentru
AVRCP
pentru control
la distanţă audio/video) 1.3
HFP(Profil
(Hands-Free
Profile)de1.5
• Only one device for Bluetooth phone and one for
audio
Bluetooth.
Changes
modifications
not approved
by JVC could void the user’sBluetooth
authority
to operate
the
equipment.
OPPor(Object
Push Profile)
1.1
audio
can
be
connected
at anecesară
time. pornirea
• Pentru folosirea funcţiei Bluetooth, este
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
• To
use the
Bluetooth
function, you need to turn on
Funcţii
funcţiei
Bluetooth
a aparatului.
IMPORTANT
FOR
LASER
PRODUCTS
Puteţi
utiliza
dispozitive
Bluetooth
prin aparat
pentru
AVRCP
(Audio/Video
Remote
Control
Profile)
1.3
Bluetooth function of the device.
funcţii:
Pregătire: puneţi dispozitivul în funcţiune pentru a activa
1. următoarele
CLASS 1 LASER
PRODUCT
• primirea unui apel
funcţia
Bluetooth.
Preparation:
Operate
on its to
2. Features
CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable
parts inside
thethe
unit;device
leavetoallturn
servicing
• realizarea unui apel - din agenda telefonică, din
Bluetooth
function.
qualified
service
personnel.
You
can operate
Bluetooth
devices
through
the apeluri
unit as
istoricul
de apeluri
telefonice
(numere
formate/
3. follows:
CAUTION:
(Forprin
U.S.A.)
Visible
and/orprin
invisible
class II laser1radiation
when
open.toDoaunei
not
stare
into beam.
recepţionate),
formarea
numărului,
numere
În
timpul
utilizării
surse...
While
listening
source...
Canada) vocală.
Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with
presetate, a(For
prin
• Receiving
callcomandă
•• Making
avertizarea
la primirea phonebook,
unui
mesajinstruments.
text
optical
a call—from
from call history
redarea de pe unOFplayer
audio
cu Bluetooth
4. • REPRODUCTION
LABEL:
CAUTION
LABEL,number,
PLACED by
OUTSIDE THE UNIT.
(dialed number/received
call),
by dialing
opţiunea „DEVICE” (dispozitiv).
2 Selectaţi
Select “DEVICE.”
preset
numbers,
by
voice
command
Vezi şi instrucţiunile livrate împreună cu dispozitivul
• Informing you of the arrival of a text message
Bluetooth.
• Play back a Bluetooth audio player
Using the dispozitivelor
Bluetooth ® devices
Utilizarea
Bluetooth ®
Refer also to the instructions supplied with the
Bluetooth device.
[European Union only]
Warning:
If you need to operate the unit while driving, be sure to
look around carefully or you may be involved in a traffic
accident.
2 10
Selectaţi opţiunea „NEW PAIRING”
Select “NEW PAIRING.”
For3safety...
(împerechere nouă).
• Do not raise the volume level too much, as this will
block outside sounds, making driving dangerous.
• Stop the car before performing any complicated
operations.
un cod PINIdentification
(Număr de Number)
4 Introduceţi
Enter a PIN (Personal
identificare
personal) în aparat.
code to the unit.
•• You
Puteţi
orice
număryou
doriţilike
(număr
cu 1-16
Temperature
inside
the
car...
canintroduce
enter any
number
(1-digit
to
cifre). [Setare
iniţială:
0000]0000]
16-digit
number).
[Initial:
If you have
parked
the
car
for
a
long
time
in
hot
or
cold
* Unele dispozitive au propriul cod PIN. Introduceţi în
Someuntil
devices
have
their own PIN code. Enter the
weather,* wait
thePIN
temperature
aparat codul
specificat. in the car becomes
specified
PIN code
the unit.
normal before
operating
thetounit.
position.
position.
Conectarea
unui
înregistrat
Connecting
Connecting
a registered
adispozitiv
registered
device
device
(PHONE/
(PHONE/
(TELEFON/
AUDIO)
AUDIO)AUDIO)
Efectuaţi paşii 1 şi 2 de la pagina 10, apoi…
Perform
Perform
steps
steps
1 and
1 and
2 on2 page
on page
10,10,
then...
then...
Selectaţi opţiunile „CNNCT PHONE” sau „CNNCT
11
Select
Select
“CNNCT
“CNNCT
PHONE”
PHONE”
or
“CNNCT
or
“CNNCT
AUDIO.”
AUDIO.”
AUDIO.”
22
Select
Select
a un
number.
anumăr.
number.
Selectaţi
[Rotiţi]
Selectaţi
dispozitivul
dorit.
22
Select
Select
a device
a device
youyou
want.
want.
1 şi1
2and
3 3Repetaţi
Repeat
Repeat
steps
steps
1
and
2
2
until
youyou
finish
finish
paşii
până
launtil
încheierea
procedurii
entering
entering
adePIN
aintroducere
PIN
code.
code. a codului PIN.
4 4Confirmaţi
Confirm
Confirm
the
the
entry.
entry. codului PIN.
introducerea
Atunci
când dispozitivul
este
conectat,
mesajul appears
“CONNECTING”
“CONNECTING”
flashes,
flashes,
then
then
“CONNECTED”
“CONNECTED”
appears
„CONNECTING” (Conectare) este afişat intermitent,
on
the
on
the
display
display
when
when
the
the
device
device
is
connected.
is
connected.
urmat apoi de mesajul “CONNECTED” (Conectat).
La
punerea
funcţiune
aparatului,
puteţi
seta device
pentru
You
You
cancan
setînset
the
the
unitunit
toaconnect
to connect
theîlthe
Bluetooth
Bluetooth
device
aautomatically
se automatically
conecta automat
lathe
dispozitivul
(Vezi
when
when
the
unitunit
is turned
isBluetooth.
turned
on.on.
(See
(See
opţiunea „AUTO CNNCT” la pagina 26.)
“AUTO
“AUTO
CNNCT”
CNNCT”
on page
on page
26.)26.)
5 5Utilizaţi
Operate
Operate
the
the
target
target
Bluetooth
Bluetooth
device,
device,
(while
dispozitivul
Bluetooth
ţintă
(în(while
“WAIT
“WAIT
PAIR”
is flashing
is„WAIT
flashing
on on
thethe
display).
display).
timp
cePAIR”
mesajul
PAIR”
este
afişat
intermitent
pebe
ecran).
On On
thethe
device
device
to
to
connected,
be connected,
enter
enter
thethe
same
same
PINPIN
Introduceţi
în dispozitivul
carefor
urmează
săunit.
fie conectat
codecode
youyou
have
have
justjust
entered
entered
for
thisthis
unit.
acelaşi
cod PIN
pe
carethen
l-aţi
introdus
şiOK”
în OK”
aparat.
“PAIRING”
“PAIRING”
flashes,
flashes,
then
“PAIRING
“PAIRING
appears
appears
on on
Mesajul „PAIRING” este afişat intermitent, urmat apoi
thethe
display
display
when
when
thethe
connection
connection
is established.
is established.
de mesajul „PAIRING OK”, atunci când conexiunea a
NowNow
youyou
cancan
useuse
thethe
device
device
through
through
thethe
unit.unit.
fost
stabilită.
Acum
puteţi
folosi
dispozitivul
prineven
intermediul
TheThe
device
device
remains
remains
registered
registered
even
afterafter
youyou
aparatului. Dispozitivul rămâne înregistrat chiar
disconnect
disconnect
the
the
device.
device.
Use
Use
“CNNCT
“CNNCT
PHONE”
PHONE”
şi după deconectarea acestuia. Folosiţi opţiunile or or
“CNNCT
“CNNCT
AUDIO”
AUDIO”
(or„CNNCT
(or
activate
activate
“AUTO
“AUTO
CNNCT”)
CNNCT”)
to to
„CNNCT
PHONE”
sau
AUDIO”
(sau
activaţi
opţiunea
„AUTO
CNNCT”)
pentru
anext
conecta
acelaşi
connect
connect
thethe
same
same
device
device
fromfrom
next
timetime
on.on.
(See(See
dispozitiv începând cu următoarea utilizare. (Consultaţi
thethe
following
following
andand
page
page
26.)26.)
informaţiile
următoare
precum
şi cele de la pagina 26.)
Deconectarea
unuiadispozitiv
(TELEFON/AUDIO)
Disconnecting
Disconnecting
device
a device
(PHONE/AUDIO)
(PHONE/AUDIO)
Efectuaţi paşii 1 şi 2 de la pagina 10, apoi…
Perform
Perform
steps
steps
1 and
1 and
2 on2 sau
page
on page
10,10,
then...
then...
Selectaţi
„DISCN
PHONE”
„DISCN
AUDIO.”
Select
Select
“DISCN
“DISCN
PHONE”
PHONE”
or “DISCN
or “DISCN
AUDIO.”
AUDIO.”
Pe
ecran
apare mesajul
„DISCONNECT”.
“DISCONNECT”
“DISCONNECT”
appears
appears
on the
on the
display.
display.
Ştergerea
dispozitiv
înregistrat
Deleting
Deleting
aunui
registered
a registered
device
device
Efectuaţi paşii 1 şi 2 de la pagina 10, apoi…
Perform
Perform
steps
steps
1 and
1 and
2 on2 page
on page
10,10,
then...
then...
1 1Selectaţi
Select
Select
“DELETE
“DELETE
PAIR.”
PAIR.” PAIR” (Ştergere torsadare).
opţiunea
„DELETE
22
Select
Select
a device
a device
youyou
want
todoriţi
delete,
to delete,
then
Selectaţi
dispozitivul
pewant
care
să-lthen
ştergeţi,
apoi
selectaţi
opţiunea „YES.”
select
select
“YES.”
“YES.”
OPERATIONS
OPERATIONS
1111
OPERAŢII
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
11
Move
Move
to
the
to the
nextnext
(or (or
previous)
previous)
number
number
Treceţi
la numărul
următor
(sau anterior).
UsingUsing
the Bluetooth
cellular
phone
the Bluetooth
cellular
phone
ENGLISH
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
ENGLISH
Utilizarea
mobil
Thank youcuforBluetooth
purchasing
a JVC Establish
product.
Establish
the connection
with awith
device.
the connection
a device.
Using thetelefonului
cellular
phone
1Bluetooth
1
—operation,
— to ensure your complete understanding and to obtain the best
Please read all instructions carefully before
(See pages
and 11.)
(See10pages
10 and 11.)
unei
conexiuni
dispozitiv.
possibleRealizarea
performance
the unit.cu unwith
Establish
thefrom
connection
a device.
1
Enter
Bluetooth
menu.menu.
Enter Bluetooth
(Vezi
şi 11)
2 —
2
(See paginile
pages 1010and
11.)
Using the Bluetooth cellular phone
INFORMATION
(For U.S.A.)
Intrare
in meniul Bluetooth.
g the Bluetooth
Enter Bluetooth
menu.
2cellular phone
Select Select
“CALL,”“CALL,”
then make
call or
settings
using the
then amake
a call
or settings
using the
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
This equipment has
found to comply with the limits forEstablish
a Class B digital
device, pursuant
to Part
3been 3tested
the connection
with
a device.
1 and
—a device.
“SETTINGS”
menu.
“SETTINGS”
menu.
15 of the FCC Rules.
These limits
are designed Selectaţi
towith
provide
reasonable
protection
against
harmful
interference
in
Establish
the connection
(See
pages
10
and
11.)
opţiunea
„CALL”
(Apel),
apoi
realizaţi
un
apel
sau
o
setare,
—
Select
“CALL,”
then
make
a
call
or
settings
using
the
(See
the
following
and
pageand
26.)
(See
the
following
page 26.)
3 installation.
a residential
uses,
and
can
radiate
radio
frequency
energy
and, if not
(See pagesThis
10 equipment
and 11.) generates,
folosind
meniul
„SETTING”
(Setări).
Enter
Bluetooth
menu.
“SETTINGS”
menu.
2 withmenu.
installed and used in accordance
the instructions,
cause harmful
interference
(Consultaţimay
informaţiile
următoare
precum şi to
celeradio
de lacommunications.
pagina 26.)
Enter Bluetooth
(Seewill
thenot
following
page 26.)installation. If this equipment does
However, there is no guarantee that interference
occur inand
a particular
Using
the
Bluetooth
cellular
phone
When
a call
comes
in.... in....
When
abytext
in....
When
a callorcomes
When
amessage
text
in....using the
“CALL,”
then
make
acomes
call orcomes
settings
cause cellular
harmful interference
to3radio
television
reception, which can beSelect
determined
turning
themessage
equipment
g the Bluetooth
phone
Select
“CALL,”
then
make
a
call
or
settings
using
the
“SETTINGS”
menu.
off and on, the user
is encouraged
try to changed
correct the
by one
or
more
of
the
following
measures:
The source
automatically
to interference
“BLUETOOTH,”
If
the
cellular
phone
is
compatible
with
text
Theissource
istoautomatically
changed
to “BLUETOOTH,”
If
the
cellular
phone
is
compatible
with
text message
Establish
the
connection with a device.message
1
La
primirea
unui
mesaj
text…
primirea
apelthe
telefonic…
—
When
a call
comes
in....
When
a(See
text
message
comes
in....
“SETTINGS”
menu.
the
following
and
page
26.)
–La
Reorient
or unui
relocate
receiving
antenna.
Using
the
Bluetooth
cellular
phone
Using
the
Bluetooth
cellular
phone
then
“RCV
CALL”
(receive
call)
and
the
phone
number
notification
via
Bluetooth
and
“MSG
NOTICE”
(message
Establish
the
connection
with
a
device.
then
“RCV
CALL”
(receive
call)
and
the
phone
number
notification
via
Bluetooth
and
“MSG
NOTICE”
(messag
(See
pages
10
and
11.)
Dacă telefonul mobil este compatibil cu avertizarea de
este schimbată
automat
cu „BLUETOOTH”,
iar apoi „RCV
— –Sursa
(See pages
the
following
and
26.)
Increase
the
separation
between
thetopage
equipment
and receiver.
The
source
is automatically
“BLUETOOTH,”
If the cellular
phone
isisnotice)
compatible
text
message
appear
alternately.
notice)
set toBluetooth
(see
page
26),
the26),
unitthe
rings
andrings and
(See
10changed
and
11.)
appear
alternately.
is“ON”
set with
to
“ON”
(see
page
unit
primire
a unui
mesaj
text
prin
şi
opţiunea
„MSG
CALL”
(preluare
apel)
şi numărul
de telefon
apar alternativ.
Bluetooth
Establish
the
connection
with
aMESSAGE”
Establish
the
connection
with
adevice.
device.
–then
Connect
equipment
an
outletphone
on a circuit
different
from
that
toEnter
which
the
receiver
ismenu.
connected.
“RCV
(receiveinto
call)2
and
number
notification
via“RCV
Bluetooth
and
“MSG
(message
MESSAGE”
(receiving
message)
appears
on the on the
“RCV
(receiving
message)
NOTICE”
(notificare
mesaje)
este
setată
laNOTICE”
„ON”
(activare)
(vezi appears
11theCALL”
—
— the
Enteror“AUTO
Bluetooth
menu.
When
ANSWER”
is activated....
When
“AUTO
ANSWER”
is activated....
(See
pages
10
and
11.)
(See
pages
10
and
11.)
–Când
Consult
the
dealer
anWhen
experienced
radio/TV
technician
for
help.
appear
alternately.
notice)
is
set
to
“ON”
(see
page
26),
thesonor
unit
and
pagina
26),
dispozitivul
emite
un
şirings
mesajul
este
activată
opţiunea
„AUTO
ANSWER”
display to
inform
you
of
the
message
arrival.
display
tosemnal
inform
you
of
the message
arrival.
a
call
comes
in....
When
a
text
message
comes
in....
The unitaThe
answers
the incoming
calls automatically,
see
unit When
answers
incoming
callscomes
automatically,
see(primire mesaj) este afişat pentru a vă
„RCV
MESSAGE”
apelurilor)
a call comes in.... (Preluare automată
athe
text
message
in....
“RCV
MESSAGE”
(receiving
message)
appears
the
Select
“CALL,”
then
make
a call
or settings
using
the
• You
cannot
read,
edit,
or send
acompatible
text
message
• You
cannot
read,
edit,
or
send
a textwith
message
Enter
Bluetooth
menu.
Enter
Bluetooth
menu.
The
source is automatically
changed
to “BLUETOOTH,”
If the
cellular
phone
ison
text messa
3
When
“AUTO
ANSWER”
is
activated....
page
26.
page
26.
2
2
anunţa
cătoaţi
primit
un mesaj.
Aparatul preia apelurile
vezi
pagina
26. a call or settings
Select automat,
“CALL,”
then
make
using
thethrough
display
inform
you
of through
the
message
arrival.
“SETTINGS”
menu.
the
unit.
the
unit.
ce is automatically Caution:
changed
to
“BLUETOOTH,”
If
the
cellular
phone
is
compatible
with
text
message
then
“RCV
CALL”
(receive
call)
and
the
phone
number
notification
via
Bluetooth
and
“MSG
NOTICE”
(mess
unit answers
the incoming
calls automatically,
see press •anypress
When
ANSWER”
is deactivated,
• “AUTO
Whenmenu.
“AUTO
ANSWER”
is deactivated,
any folosi dispozitivul pentru a citi, edita sau pentru
Nu puteţi
•TheAtunci
când•opţiunea
„AUTO
ANSWER”
este
dezactivată,
“SETTINGS”
• You
cannot
edit,the
or send
texttomessage
(Seetoread,
the
following
andisapage
26.)
V CALL” (receive call)
and
the
number
notification
via
Bluetooth
“MSG
NOTICE”
(message
Changes
orphone
modifications
approved
by JVC
could
theand
user’s
operate
equipment.
appear
alternately.
notice)
set
“ON”
(seethe
page
page
26.
aauthority
trimite
un mesaj
text.
button
(except
and
toSelect
answer
the
button
(except
and
0
) to
answer
the
apăsaţi
orice(See
tastă
(cunot
excepţia
tastelor
/1
şi 0) void
Select
“CALL,”
then
a acall
using
“CALL,”
then
make
callororsettings
settings
using
the 26), the unit rings a
the
following
and
page
26.)
through
themake
unit.
3
3
lternately.
notice)
is
set
to
“ON”
(see
page
26),
the
unit
rings
and
“RCV
MESSAGE”
(receiving
message) appears on th
pentru“AUTO
a preluaANSWER”
un apel.incoming
• When
is
deactivated,
press
any
incoming
call.
call.
“SETTINGS”
menu.
menu.
When“RCV
“AUTO
ANSWER”
is“SETTINGS”
activated....
MESSAGE”
(receiving
message)
on the
FOR
LASER
PRODUCTS
• button
Nivelul (except
volumului
microfonului
poate
reglat
(vezi
Making
a tocall
Making
a call
inform
you of the message arrival.
and
0
)microphone
tofianswer
the
• You
can
adjust
the
volume
level
(see
• You
can
adjust
the
microphone
volume
levelappears
(see
AUTO ANSWER” isIMPORTANT
activated....
(See
and
26.)
(Seethe
thefollowing
following
andpage
page
26.) display
The
unit
answers
the
incoming
calls
automatically,
see
pagina1 26).
display
to inform
of the message arrival.
When
a call
comesyouin....
When
a text
message
comes
You cannot
read,
edit, or send
a textin....
message
incoming
call.page
26).
1. CLASS
LASER
PRODUCT
page
the incoming
automatically,
see
page26).
26.You cannot
1unui
to a source...
1 •listening
While
listening
to a source...
Iniţierea
apel
telefonic
aanswers
call comes
in.... •calls
When
a
text
message
comes
in....
•
read,
edit,
or serviceable
send atotext
message
Making
a While
call
through
theservicing
unit.
You can adjust
theopen
microphone
volume
level
(see
The
source
is
automatically
changed
“BLUETOOTH,”
If
the
cellular
phone
is
compatible
with
text mess
2. Pentru
CAUTION:
Do
not
the
top
cover.
There
are
no
user
parts
inside
the
unit;
leave
all
to
• Whenthrough
“AUTO ANSWER”
deactivated, press any
încheia apelul telefonic
the(receive
unit. isis compatible
ce
is automatically
toa26).
“BLUETOOTH,”
If “RCV
thecall
cellular
phone
with
text
message notification via Bluetooth and “MSG NOTICE” (me
page
then
CALL”
theanswer
phone
number
To
end
the
call
qualified
service
personnel.
To
the
“AUTO
ANSWER” ischanged
deactivated,
press
any
1
While
listening
to
a source...
button
(except
and and
0) to
the
Ţineţi
apăsată
orice
tastă
(cuend
excepţia
tastelor
/I ATTcall)
În
timpul
utilizării
unei
surse...
When
a
call
comes
in....
When
a
text
message
comes
in....
When
a
call
comes
in....
When
a
text
message
comes
in....
V(except
CALL” (receive call)
number
notification
via Bluetooth
(message
appear
alternately.
set tobeam.
“ON” (see page 26), the unit rings
Hold
anyHold
button
(except
and
3.andand
(For
U.S.A.)
Visible
and/or
invisible
class0II).and
laser“MSG
when
open. Do notice)
not stareis into
0radiation
any
button
(except
and
). NOTICE”
0).the
) to phone
answer
the
şi CAUTION:
incoming
call.
The
source
is isautomatically
changed
toto
Ifthe
the
cellular
phone
with
text
The
source
automatically
changed
to“BLUETOOTH,”
“BLUETOOTH,”
If the
cellular
phoneis“RCV
iscompatible
compatible
with
textmessage
message
lternately.
notice)
is set
“ON”
(see1M
page
26),radiation
unit
rings
and
To end
the
call
MESSAGE”
(receiving
(For Canada)• When
Visible
and/or
invisible
class
laser
when
open.
Do
not
view
directly
with message) appears on
Making
a
call
ng call.
2
Select
“CALL.”
Select
“CALL.”
2
You
can
adjust
the
microphone
volume
level
(see
“AUTO
ANSWER”
is activated....
then
“RCV
CALL”
(receive
call)
and
the
phone
number
notification
via
and
“MSG
(message
then
“RCV
CALL”
(receive
call)
and
the
phone
number
notification
viaBluetooth
Bluetooth
and
“MSGNOTICE”
NOTICE”
(message
“RCV
MESSAGE”
(receiving
message)
appears
on
the
Preluarea
unui
apel
în
aşteptare
Making
a
call
Hold
any
button
(except
and
0
).
display
to
inform
you
of
the
message arrival.
Answering
a
waiting
call
optical
instruments.
Answering
a
waiting
call
n adjust
the microphone
volume level (see
AUTO
ANSWER”
is activated....
pageunit
26).answers the incoming calls automatically,
The
see
appear
notice)
is issetset
toto“ON”
(see
page
26),
the
unit
rings
and
appearalternately.
alternately.
notice)
“ON”
(see
page
26),
the
unit
rings
anda text message
1
While
listening
to
a
source...
Dacă
telefonul
mobil
este
echipat
cu
funcţie
de
„apel
în
display
to
inform
you
of
the
message
arrival.
•
You
cannot
read,
edit,
or
send
If
your
cellular
phone
is
equipped
with
the
call
waiting
4.
REPRODUCTION
OF
LABEL:
CAUTION
LABEL,
PLACED
OUTSIDE
THE
UNIT.
If
your
cellular
phone
is
equipped
with
the
call
waiting
Selectaţi
„CALL”
(Apel).
2
Select
“CALL.”
6).
answers the incomingaşteptare”,
calls automatically,
see apelul
page1
26.
While
listening
toora source...
“RCV
MESSAGE”
message)
appears
“RCV
MESSAGE”(receiving
(receiving
message)
appearsononthethe
puteţi
să puneţi
prezent
în
aşteptare
şi
să
•
You
cannot
read,
edit,
send
a
text
message
Answering
a
waiting
call
through
the
unit.
function,
you
can
put
the
current
call
on
hold
and
function,
can
putANSWER”
the current
call on hold and
When
isyou
When“AUTO
“AUTOANSWER”
ANSWER”
isactivated....
activated....
the
call
When
“AUTO
is deactivated,
press
preluaţi apelul în aşteptare.To• end
display
totoinform
displayany
informyou
youofofthethemessage
messagearrival.
arrival.
through
unit.
If yourThe
cellular
phone
isthe
equipped
with
thethe
call
waiting seesee
answer
the
waiting
call.
answer
the
call.
unit
calls
automatically,
The
unitanswers
answers
the
incoming
calls
automatically,
he callANSWER” is deactivated,
“AUTO
press
anytaste
Hold
anywaiting
button
(except
and
button
(except
0
) to0answer
the
Apăsaţi
oricare
dintre
(cuincoming
excepţia
tastelor
/I ATT and
•).•You
cannot
read,
edit,
ororsend
a text
message
You
cannot
read,
edit,
send
a
text
message
function,
you
can
put
the
current
call
on
hold
and
Press
button
(except
any
button call.
(except and 0).and 0).
page
button
026.
).26.
(except(except andşi 0).)and
topage
answer
the anyPress
incoming
2aSelect
Select
“CALL.”
3thethe
Select
method
to maketoamake
call. a call.
a method
3
through
unit.
through
unit.
answer
the
waiting
call.
•
To
restore
the
on-hold
call,
press
any
button
(except
•
To
restore
the
on-hold
call,
press
any
button
(except
•
When
“AUTO
ANSWER”
is
deactivated,
press
any
•
When
“AUTO
ANSWER”
is
deactivated,
press
any
• Pentru a recupera un apel
aşteptare,
nou
Making a call
ng call.
Answering
a apăsaţi
waiting
call
2 canSelect
“CALL.”
•înYou
adjust
thedinmicrophone
volume level (see
any
button
(exceptIf and
0
)and
again.
))).again.
Making
call
button
and
00
thethe with
button
(except
and
0
toanswer
answer
orice
tastă
(cu(except
excepţia
/I
ATT
şiand
).)0to
a waiting
call Press
nngadjust
the microphone
volume
level
(see
your
cellular
phone
isa equipped
the
call waiting
page
26).
3other.
Select
a omethod
a call.
Selectaţi
metodăto
demake
a unui
apel. to a source...
1iniţiere
While
listening
restore
the
on-hold
call,
any
button
(except
•• To
La
încheierea
convorbiri,
puteţi
prelua
un
alt
apel.
• unei
When
endpress
oneyou
call,
youput
can
connect
toFor
theon
• you
When
you
end
one
call,
you
can connect
tohold
theand
other.
incoming
call.
incoming
call.
llular phone is equipped
with
the
call
waiting
6).
function,
can
the
current
call
safety...
1
While
listening
to
a
source...
Making
Makinga acall
call
and
0
) again.
can
adjust
thethe
microphone
volume
level
•You
You
can
adjust
volume
level(see
(see
you can put the current call• on
hold
and
answer
waiting
call.
Tomicrophone
endthethe
call
not raise the volume level too much, as this will
• Whenpage
you
end
you any
can connect
to the other. • Do
page26).
26).one call,Press
he
hewaiting
call call.
button
(except
and
0
).
1
listening
aShows
source...
HoldUnion
any button
and 0
1). While
While
a source...
•listening
DIALED
*:to
the
phone
Shows
thetonumbers
phone
[European
only] (except
block
outside
sounds,
making
driving
dangerous.
3• toDIALED
Select
a*:
method
makenumbers
ayou
call.haveyou have
ybutton
button(except
(except
and0
0).).
and
• To restore
the on-hold
call,topress
anyabutton
dialed2=
go to
the
step. step.
dialed
=
gofollowing
to the following
Select
“CALL.”
• Stop
the
car(except
before performing
any
complicated
3
Select
a
method
make
call.
ToToend
call
endthe
the
call Answering
ore the on-hold call, press any
button
(except
and
0
) again.call
•• DIALED
Opţiunea*:DIALED
(Apelate)
afişează
numerele
a waiting
Shows
the
numbers
you
havereceived
2 Select
“CALL.”
• RECEIVED
*:*:Shows
received
calls =calls
go to= go to
• phone
RECEIVED
*:the
Shows
the
operations.
Hold
and
).is).equipped
Holdany
anybutton
button(except
(except
and
0) again.
decall
telefon
pe care
le-aţi
apelat

treceţi
ng and
a waiting
call
• IfWhen
you end
one00
call,
you can connect
the
other.
your cellular
phone
with theto
waiting
dialed
= go
tothethe
following
step.
following
step.
the
following
step.la pasul
următor.
you
one call,
you
canwith
connect
to the
other. function, you can put the current call on•2hold
Select
2
Select“CALL.”
llularend
phone
is equipped
the call
waiting
and
Warning:
RECEIVED
*:“CALL.”
Shows
the received calls = go to
Temperature
inside
the car...
• Opţiunea
RECEIVED
(Primite) *: afişează apelurile
Answering
a waiting
call
Answering
a waiting
call
you can put the current
call
on
hold
and
answer
the waiting
call.to
the
following
step.
If you need
to
operate
the
unit
while
driving,
be
sure
următor.
• DIALED
Shows
the phone numbers you ha
If you havepreluate
parked 
thetreceţi
car forlaapasul
long
time in*:hot
or cold
If your
is isequipped
with
thethecallcallwaiting
If yourcellular
cellularphone
phone
equipped
with(except
waiting
he waiting call. look around
Press
any
andnumbers
0).
• button
DIALED
Shows
theweather,
phone
youthehave
carefullyyou
or
you
may
be
involved
in
a*:
traffic
dialed
gobecomes
to thetofollowing
step.
3
Select
acar
method
make a call.
wait until
temperature
in the=
function,
cancan
putput
the
current
call
on
hold
and
function,
the
current
call
on
hold
and
y button (except accident.and
0). you
• To3restore
theaon-hold
call,
press
any
button
(except
dialed
=
go
to
the
following
step.
Select
method
to
make
a
call.
•
RECEIVED
*:
Shows
the
received
calls = go
normal
before
operating
the
unit.
12
12
answer
thethe
waiting
answer
waitingcall.
call.
ore the on-hold call, press any
button
(except
and 0) again.
• RECEIVED
*: Shows the received calls = go to
the following step.
Press
any
button
(except
and
0
).
Press
any
button
(except
and
0
).
and 0) again.
• When you
one call,step.
you can connect
the
other.
33toSelect
a method
Select
a methodtotomake
makea call.
a call.
theend
following
12connect
• •ToTorestore
restore
theon-hold
on-holdcall,
call,press
pressany
anybutton
button(except
(except
you end one call, you2can
to thethe
other.
and
) again.
and00
) again.
• DIALED *: Shows the phone numbers you
• •When
Whenyou
youend
endone
onecall,
call,you
youcancanconnect
connecttotothetheother.
other.
• DIALED *: Shows the phone numbers you have
dialed = go to the following step.
12
Select
Select
the
the
name/phone
name/phone
number
youalyou
want
want
to to
4 4Selectaţi
numele/numărul
denumber
telefon
persoanei
pe
care
call.
call.doriţi să o apelaţi.
Cum
sătointroduceţi
un
număr
de telefon
How
How
to
enter
enter
phone
phone
number
number
Selectaţi
un
număr.
11
Select
Select
a number.
a number.
[Rotiţi]
22
Move
Move
thepoziţia
the
entry
entry
position.
position.
Selectaţi
de
introducere.
Pentru
ştergerea
numerelor
de telefon
To To
delete
delete
thethe
phone
phone
numbers
numbers
• Asiguraţi-vă că telefonul cu Bluetooth este conectat.
• Make
• Make
suresure
thatthat
thethe
Bluetooth
Bluetooth
phone
phone
is connected.
is connected.
Afişaţi
numărul
de
telefon
pe you
careyou
doriţi
să-lto
Display
Display
thethe
phone
phone
number
number
want
want
to
11
ştergeţi
prin
folosirea
unei
„CALL”.
delete
delete
by
by
using
using
oneone
of
the
ofopţiuni
the
“CALL”
“CALL”
items.
items.
22
Select
Select
the
the
phone
phone
number
number
(or
(or
name).
name).
Selectaţi
numărul
de
telefon
(sau
numele).
[Ţineţi apăsat]
Selectaţi opţiunile „DELETE” (ştergere) sau
3 3Select
Select
“DELETE”
“DELETE”
or “DELETE
or “DELETE
ALL.”
ALL.”
„DELETE ALL” (ştergere completă).
DELETE:
şterge
numărul
de
telefon
selectat.
DELETE:
DELETE:
Deletes
Deletes
thethe
selected
selected
phone
phone
number.
number.
DELETE
ALL:
şterge
numerele
de telefon
listate
lain in
DELETE
DELETE
ALL:ALL:
Deletes
Deletes
thethe
phone
phone
number
number
listed
listed
pasul 1 .
step
step
1.1.
• Pentru a anula, apăsaţi ▲.
• To• cancel,
To cancel,
press
press
5. 5.
Activarea
directă
a reapelării
/ Apelarea
vocală
Direct
Direct
operations
operations
to to
redial
redial
/ Voice
/ Voice
Dialing
Dialing
Puteţi
folosi
funcţii
indiferent
de
sursa of
curentă.
YouYou
can
can
useurmătoarele
use
thethe
following
following
functions
functions
regardless
regardless
the
of the
Pentru a reapela
current
current
source.
source.
To redial
To redial
[Ţineţi
apăsat]
Pentru
a activa
apelarea
vocală
To activate
To activate
Voice
Voice
Dialing
Dialing
Puteţi
iniţia
un
apel
o comandă
YouYou
can
can
make
make
a call
afolosind
call
by your
by your
voice.
voice.vocală.
[Ţineţi
apăsat]
1 şi1
2and
33
Repeat
Repeat
steps
steps
1
and
22
until
youyou
finish
finish
Repetaţi
paşii
până
launtil
încheierea
procedurii
dethe
introducere
entering
entering
the
number.
number.a numărului.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
• Opţiunea
PHONEBOOK
(Agenda
afişează
• PHONEBOOK:
• PHONEBOOK:
Shows
Shows
thethe
1sttelefonică):
1st
listed
listed
name/phone
name/phone
primul
nume/
dephone
telefon
listat
agenda
number
number
ofnumăr
the
of the
phone
book
book
of the
ofînthe
unit
unit
==
go to
go to
telefonică a aparatului  treceţi la următorul pas.
thethe
following
step.
step.
To transfer
To
transfer
the
the
phone
phone
book
book
Pentru
afollowing
transfera
memoria
agendei
telefonice,
vezi
memory,
memory,
page
page
26.26.
pagina
26. seesee
• PRESET:
• PRESET:
Shows
Shows
thethe
listlista
list
of preset
of
numbers.
numbers.
==
• Opţiunea
PRESET:
afişează
de preset
numere
de telefon
presetate.
treceţi
la pasul
următor.
go to
gothe
tothe
following
following
step.
step.
• Opţiunea
DIAL
NUMBER
(Formaţi
numărul):
afişează
• DIAL
• DIAL
NUMBER:
NUMBER:
Shows
Shows
thethe
phone
phone
number
number
entry
entry
meniul
de introducere
numărului
denumber”
telefon
(see(see
screen
screen
==
“How
“How
toa enter
to enter
phone
phone
number”
„Introducerea unui număr de telefon” (vezi instrucţiunile
thethe
following).
following).
următoare).
• VOICE
• VOICE
DIAL
DIAL
(Only
(Only
when
when
the
the
connected
connected
cellular
cellular
• Opţiunea
VOICE
DIAL
(Apelare
vocală)
(Doar când
phone
phone
hashas
the
the
voice
voice
recognition
recognition
Speak
telefonul
mobil
conectat
este
prevăzutsystem):
cu system):
sistemSpeak
thethe
name
name
(registered
(registered
words)
words)
youyou
want
want
to call.
to call.
de recunoaştere
vocală):
rostiţi
numele
(cuvintele
înregistrate)
al persoanei
caredialed
doriţi
o apelaţi.
* Displays
* Displays
only
only
when
when
thepethe
dialed
or received
orsăreceived
number
number
* Este afişat doar atunci când apelul iniţiat sau preluat a
is
made
is
made
through
through
the
the
unit.
unit.
fost făcut prin intermediul aparatului.
Rostiţi
rar
clarname
numele
Speak
Speak
theşithe
name
(registered
(registered
(cuvintele
înregistrate)
words)
words)
you
you
want
want
to call
toal call
persoanei
careclearly.
doriţi să o
slowly
slowly
andpeand
clearly.
apelaţi.
44
Confirm
Confirm
the
the
entry.
entry.
Confirmaţi
introducerea.
Continuare
peonpagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
OPERAŢII
OPERATIONS
OPERATIONS
1313
ENGLISH
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Presetting
thedephone
number
To
a preset
number
Presetarea
numerelor
telefon
apelarea
unui
număr
presetat
Thank you for purchasingPentru
a JVC
product.
Presetting
the phone
number
To
call
acall
preset
number
Puteţiread
preseta
până
la şase
numere
de
telefon.
Înyour
timpul
utilizării
unei sursesource....
Bluetooth…
Please
all
instructions
carefully
before
operation,
to
ensure
complete
understanding
You
can
preset
up
to
six
phone
numbers.
While
in
Bluetooth
You can preset up to six phone numbers.
While in Bluetooth source.... and to obtain the best
possible
1 Display
the
phone
number
you performance
want
Display
the phone
number
want
to
1 Afişaţi
numărul
de telefon
pe you
care
doriţi
să-l to from the unit.
by
using
the “CALL”
presetaţi
folosirea
unei
opţiuni
„CALL”.
presetpreset
byprin
using
one ofone
theof
“CALL”
items.items.
2 Select
a
phone
number.
•canYou
also
call aun
preset
number
using
“PRESET”
INFORMATION
(For
U.S.A.)
•• You
Puteţi
iniţia
uncall
apel
către
număr
presetat
folosind
2 Selectaţi
Select
a phone
number.
alsocan
a preset
number
using
“PRESET”
of of
un număr de telefon.
“CALL”
items
(see13).
page
13). 13).
„PRESET”
din
opţiunile
„CALL”
(vezi
pagina
the
“CALL”
items
(see
page
This equipment has been tested and found to comply with the limits
forthe
a Class
B digital
device,
pursuant
to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
Switching
conversation
media
(the unit/
dispozitivului
de
comunicare
(aparatul/
a residential installation. This equipment generates, uses, andSchimbarea
can radiate
radio
frequency
energy
and,
if not
Switching
conversation
media
(the
unit/
telefonul
mobil)
cellular
phone)
installed
and
used
in
accordance
with
the
instructions,
may
cause
harmful
interference
to
radio
communications.
Selectaţi
un
număr
de
telefon
pe
care
doriţi
cellular
phone)
3 Select
a preset
number
to store.
Select
a preset
number
to store.
3 să
îl there
memoraţi.
However,
is no guarantee that interference will not occurÎnDuring
intimpul
a particular
installation.
If this equipment does
During
a phone
call
conversation....
conversaţii
telefonice…
a unei
phone
call conversation....
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determinedApoi,
by turning
equipment
Then,the
continue
yourfolosind
conversation
continuaţi
conversaţia
Then,
continue
your conversation
[Ţineţi apăsat]
off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more ofcelălalt
the
following
measures:
using
the
other
media.
dispozitiv.
using the other media.
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Using
the
Bluetooth
audio
player
Using
theplayer-ului
Bluetooth
audio
Utilizarea
audio
cuplayer
Bluetooth
• Operations
and display
indications
differ
depending
their
theaudio
connected
audio player.
Caution:
Indicaţiile
deand
funcţionare
şi de afişare
diferădepending
în funcţie
deonprezenţa
lor în availability
cadrulonplayer-ului
conectat.
•• Operations
display
indications
differ
theironavailability
theon
connected
audio player.
Changes or modifications not approved by JVC could void
the user’s
authority to operate the equipment.
Select
“BLUETOOTH.”
1 1
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
Selectaţi
opţiunea „BLUETOOTH.”
Select “BLUETOOTH.”
• Pressing
can
enter
themeniul
Bluetooth
menudirect.
directly.
poate
accesa
Bluetooth
•• Pressing
Apăsarea
tastei
can enter
the
Bluetooth
menu
directly.
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
thecuconnection
aleave
Bluetooth
audio
2. CAUTION:
are noEstablish
user
serviceable
parts
inside
the
unit;
allaudio
servicing
to player.
conexiunea
player-ul
audio
cu Bluetooth.
Establish
the
connection
with
awith
Bluetooth
player.
2 2 Do not open—the top—cover. ThereStabiliţi
Dacă
redarea
nu începe
automat,
player-ul
audio
cu the
Bluetooth
If playback
does
notautomatically,
startutilizaţi
automatically,
Bluetooth
qualified service personnel.
If playback
does
not
start
operateoperate
the Bluetooth
audio audio
pentruclass
pornirea
acesteia.
toplayback.
start
playback.
3. CAUTION: (For U.S.A.) Visible and/or invisible
II laser
radiation
when open. Do not stare into beam.
player player
to start
(For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with
optical instruments.
tastei
MMMODE,
următoarele
taste
After pressing
MODE,
press
the following
buttons...
4. REPRODUCTION
OF
LABEL:
CAUTION
LABEL,
PLACED skip
OUTSIDEDupă
THE apăsarea
UNIT.
After
pressing
M MODE,
pressapăsaţi
the
following
buttons...
Reverse
skip/forward
[Apăsaţi]
Trece
la piesa
anterioară/
[Press][Press]
Reverse
skip/forward
skip
pentru a...
[Hold][Hold]
următoare
Reverse
search/forward
play
Reverse search/forward
selecta
redarearepeat
repetată.
Select Select
repeat
play
[Ţineţi apăsat]
Căutare
searchînapoi/înainte
search
group/folder
Selectare
grup/director
Select Select
group/folder
Start/pause
playback
Pornire
şi întrerupere
redare.
Start/pause
playback
selecta
redarea
aleatorie.
Select Select
randomrandom
play play
For safety...
• Do not raise the volume level too much, as this will
Bluetooth
Information:
Bluetooth
Information:
[European Union only]
block
outside
sounds,
makingBluetooth:
driving dangerous.
Informaţii
despre
funcţia
If
you
wish
to
receive
more
information
If you
to receive
moredespre
information
about about
• also
Refer
to
pages
11 for registering/ • Stop
the wish
car
performing
any complicated
Pentru
maibefore
multe
informaţii
funcţia
Bluetooth,
•• Refer
Pentru
informaţii
referitoare
laand
înregistrarea/conectarea/
toalso
pages
10 and1011
for registering/
Bluetooth,
visit
the following
JVCsite:
web<http://
site: <http://
vizitaţi
site-ul
JVC:
<http://www.jvc-victor.co.jp/
Bluetooth,
visit
the
following
JVC
web
connecting/disconnecting/deleting
a
registered
deconectarea/ştergerea
unui
dispozitiv
înregistrat,
operations.
connecting/disconnecting/deleting a registered
www.jvc-victor.co.jp/english/car/>.
english/car/>.
consultaţi,
de asemenea, paginile 10 şi 11.
www.jvc-victor.co.jp/english/car/>.
device.
device.
Warning:
Temperature inside the car...
If you need to operate the unit while driving, be sure to
look around carefully or you may be involved in a traffic
accident.
If you have parked the car for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
2 14 14
Înainte
de
punerea
înconnect
funcţiune,
conectaţi
radioreceptorul
HD KT-HD300
(achiziţionat
separat)
schimbătorului
Before
Before
operating,
operating,
connect
HDHD
Radio
Radio
tuner
tuner
box,box,
KT-HD300
KT-HD300
(separately
(separately
purchased)
purchased)
to the
to lathe
CDmufa
changer
CD changer
jackjack
on the
ondethe
CD-uri
partea
posterioară
aparatului.
(Vezi
şi pagina
8 pentru funcţii radio de bază.)
rearrear
ofdethe
ofpethe
unit.
unit.
(Refer
(Refer
alsoalso
toapage
to
page
8 for8 for
basic
basic
radio
radio
operations.)
operations.)
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Listening
Listeningtotothe
theHD
HDRadio
Radio
™ ™Broadcast
Broadcast
Funcţionarea
echipamentului
HD Radio ™
Ce
este
HDTechnology?
Radio?
What
What
istehnologia
HD
is HD
Radio
Radio
Technology?
Tehnologia
HDTechnology
Radio poate
oferi
un high-quality
sunet
digital de
înaltă
calitate
- sunetul
digital
vahave
avea
o calitate
similară
celui
FM
HD HD
Radio
Radio
Technology
cancan
deliver
deliver
high-quality
digital
digital
sound—AM
sound—AM
digital
digital
willAM
will
have
FM-like
FM-like
quality
quality
(in (in
stereo)
stereo)
and(în
and
FM FM
stereo),
iar sunetul
digital
FM
va
avea o calitate
similarăand
sunetului
redat
de peFurthermore,
CDFurthermore,
- fără interferenţe
şican
cu ocan
recepţie
clară.
Pe data,
digital
digital
will
will
havehave
CD-like
CD-like
quality—with
quality—with
static-free
static-free
and
clearclear
reception.
reception.
stations
stations
offer
offer
texttext
andand
data,
lângă aceasta, posturile de radio pot transmite mesaje text şi informaţii, precum numele artiştilor sau ale melodiilor.
suchsuch
as artist
as artist
names
names
andand
songsong
titles.
titles.
• Atunci când radioreceptorul HD este conectat, acesta poate recepţiona şi transmisiuni convenţionale analogice.
• When
• When
thethe
HD HD
Radio
Radio
tuner
tuner
boxbox
is connected,
is connected,
it can
it can
alsoalso
receive
receive
conventional
conventional
analog
analog
broadcasts.
broadcasts.
La
recepţionarea
unui post
de HD
radio
HD…
When
When
receiving
receiving
anan
HD
Radio
Radio
station...
station...
[Luminează] La utilizarea modului audio digital
Changing
Changing
HDHD
Radio
Radio
reception
reception
Schimbarea
modului
de recepţie
a
radioului
mode
modeHD
[Luminează
intermitent]
Ladigital
utilizarea
modului
timpul
receptării
transmisii
radio HD,the
aparatul
While
While
receiving
receiving
anunei
HD
an HD
Radio
Radio
broadcast,
broadcast,
the
unitunit
tunes
tunes
[Lights
[Lights
up]
up]When
When
digital
audio
audio
is broadcast
is broadcast În
audio
analog
modurile
audio
digital
sau analogdue
în mod
[Flashes]
[Flashes] When
When
analog
analog
audio
audio
is broadcast
is broadcast utilizează
to digital
to digital
or analog
or analog
audio
audio
automatically
automatically
due
to the
to the
automat,
încondition.
funcţie
de condiţiile de recepţionare.
receiving
receiving
condition.
HD HD
timp
ce ascultaţi
de Radio
radio
HD...
1 1ÎnWhile
While
listening
listening
toun
an
topost
an
HDHD
Radio
station...
station...
Indicatorul de
apel
alCall
postului
de appears.
radio este afişat.
Station
Station
Call
SignSign
appears.
La
recepţionarea
unor
radio
HD
When
When
receiving
receiving
HDfrecvenţe
HD
Radio
Radio
multicast
multicast
multicast
(cu transmitere multiplă)…
channels...
channels...
22
[Lights
[Lights
up]
When
When
holding
holding
the the
digital
digital
reception
reception
[Luminează]
La up]
menţinerea
recepţiei
digitale
[Luminează
intermitent]
Laholding
menţinerea
recepţiei
analogice
[Flashes]
[Flashes]
When
When
holding
the the
analog
analog
reception
reception
HD HD
Primele
patru
litere
Numărul
First
First
fourfour
letters
letters
of
Call
of ale
Call
SignSignChannel
Channel
number
number
indicatorului de apel.
canalului
Selectaţi
frecvenţa
dorită.
Select
Select
your
your
desired
desired
channel.
channel.
DIGITAL:
Utilizarea
exclusivă
aaudio
modului
DIGITAL:
DIGITAL:
Tuning
Tuning
to digital
to digital
audio
onlyaudio
only digital
ANALOG:
Utilizarea
exclusivă
a audio
modului
audio
ANALOG:
ANALOG:
Tuning
Tuning
to analog
to analog
audio
only
only analog
Mesajul
„LINKING”
(Conectare)
apare
timpul
conectării
la o
“LINKING”
“LINKING”
appears
appears
while
while
linking
linking
toînato
multicast
a multicast
channel.
channel.
frecvenţă multicast.
Căutare
exclusivă
a posturilor
destations
radio HD
Searching
Searching
forfor
HD
HD
Radio
Radio
stations
only
only
11
22
AUTO:
Comută
automat
întredigital
modurile
AUTO:
AUTO:[Iniţial]
[Initial]
[Initial]
Switch
Switch
between
between
digital
andand
audio
digital
şiaudio
analog
analog
analog
audio
automatically
automatically
•• IfDacă
nu sound
se aude
niciun
sunet
lafrom
utilizarea
setării
• noIf sound
no
cancan
be
heard
be heard
from
thethe
selected
selected
setting,
setting,
selectate,
setarea
în ANALOG
sau DIGITAL.
change
change
theschimbaţi
the
setting
setting
to
ANALOG
to ANALOG
or DIGITAL.
or DIGITAL.
•• The
Setarea
se schimbă
în mod automat
latoAUTO
dacă
• The
setting
setting
automatically
automatically
changes
changes
AUTO
to AUTO
if you
if you
recepţionaţi un post nou sau schimbaţi postul de radio,
tuned
tuned
in toinortochange
or change
to another
to another
station,
station,
or iforyou
if you
sau dacă opriţi aparatul.
turned
turned
off
off
the
the
power.
power.
• Această setare nu poate fi utilizată pentru posturile radio
• This
• This
setting
setting
cannot
cannot
taketake
effect
effect
for for
thethe
conventional
conventional
convenţionale
FM/AM.
FM/AM
stations.
stations.
• FM/AM
Dacă
radioul
impune forţat modul de recepţionare
mesajul
„HOLD”
estethe
afişat
intermitent.
• Ifdigital,
• the
If the
radio
radio
station
station
forces
forces
the
reception
reception
mode
mode
to to
digital,
digital,
“HOLD”
“HOLD”
flashes.
flashes.
EXTERNAL
EXTERNAL
DEVICES
DEVICES 1515
DISPOZITIVE
EXTERNE
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank you for purchasing a JVC product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
Pentru
acest aparat, setorecomandă
utilizarea unui schimbător
de CD-uri
JVC compatibil
cu formatul
MP3unit.
(achiziţionat
It is recommended
use a JVC MP3-compatible
CD changer
(separately
purchased)
with your
You can separat).
connect
Puteţi
conecta to
un the
schimbător
de CD-uri
la mufa
schimbătorului
a CD changer
CDU.S.A.)
changer
jack on
the rear
of the unit.de CD-uri de pe partea posterioară a aparatului.
INFORMATION
(For
•• Puteţi
redaonly
doarplay
CD-uri
obişnuite (inclusiv
CD-uri text)
discuri
MP3.
You can
conventional
CDs (including
CDşiText)
and
MP3 discs.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
Preparation:
Make
sureintrării
“CHANGER”
selected forcăthe
external
input
setting,
see page(Schimbător),
25.
setarea
externe,is asiguraţi-vă
este
selectată
opţiunea
„CHANGER”
pagina 25.
a Pregătire:
residentialPentru
installation.
This equipment
generates, uses,
and
can radiate
radio
frequency
energy and,vezi
if not
Selectaţi
funcţia „CD-CH”
CD-uri). to radio communications.
installed and used in accordance with
the “CD-CH.”
instructions,
may (Schimbător
cause harmfuldeinterference
Select
1
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Selectaţi
disctopentru
– Reorient or relocate the receiving
antenna.
Select
aun
disc
startînceperea
playing.redării.
2
[Apăsaţi]
Pentru a selecta
– Increase the separation between
the equipment
and receiver.
[Press]
For selecting
disc number
1 – 6. un disc numerotat de la 1 la 6.
[Menţineţi
apăsat]
Pentru
a
selecta
un disc
la 7 la 12.
– Connect the equipment into an[Hold]
outlet onFor
a circuit
different
from that
which
thenumerotat
receiver isdeconnected.
selecting
disc number
7 –to12.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Listening to the
CD changer de CD-uri
Funcţionarea
schimbătorului
Caution:
După apăsarea tastei M MODE, apăsaţi următoarele taste
After pressing
MODE, press the following buttons...
[Apăsaţi]
Selectaţi
piesa
pentru
a... toMoperate
[Press] not
Select
track
Changes or modifications
approved
by JVC could void the user’s
authority
the equipment.
[Menţineţi
apăsat]
Căutare
înapoi/rapidă
[Hold] Reverse/fast-forward track
Trece
peste
10 piese
Skip 10
tracks
înainte
MP3:
cadrulthe
aceluiaşi
MP3:ÎnWithin
samedirector
folder
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
Selectaţi
directoarele
MP3:
Select folders
1. CLASS 1 LASERMP3:
PRODUCT
TRACK
: leave all servicing to
2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside
theRPT
unit;
TRACK
RPT:
repetă piesa
curentă
qualified service personnel.
Repeat
current
track
FOLDER
* : stare into beam.
3. CAUTION: (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when
open. RPT
Do
not
FOLDER
RPT:
MP3:
repetă
piesele
(For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation whenMP3:
open.Repeat
Do nottoate
directly
with
allview
tracks
of din
current
directorul curent
optical instruments.
folder
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT. DISC
DISCRPT:
RPT:
repetă toate piesele de pe discul curent
Repeat
all tracks of the current disc
[European Union only]
FOLDER
FOLDERRND:
RND:
MP3: Randomly
redă în ordine
aleatorie
toate
MP3:
play
all tracks
of
piesele din directorul curent, apoi pe
the
current
folder,
then
tracks
of the
cele din directorul următor.
next folder
RND:
For safety... DISC
DISC
RND:
redă în ordine aleatorie toate piesele de
Randomly
play
all tracks
of current
• Do not raise the volume
levelcurent.
too much,
as this
will
pe discul
disc
block outside sounds,
making
driving
dangerous.
ALL RND :
ALLredă
RND:
• Stop the car before
performing
complicated
aleatoriuany
toate
piesele de pe
Randomly
all tracks of the discs
discurile dinplay
magazie
operations.
in the magazine
Warning:
• To
Pentru
a anula
redarea
redarea
în ordine
Temperature
inside
car...sauplay,
cancel
repeat
playthe
orrepetată
random
select
If you need to operate the unit while driving, be sure to
look around carefully or you may be involved in a traffic
accident.
“RND
If you“RPT
have OFF”
parkedorthe
car OFF.”
for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
2 16
aleatorie, selectaţi „RPT OFF” sau „RND OFF.”
Înainte
de
punerea
în
funcţiune,
conectaţi
dintre
următoarele
componente
(achiziţionate
lajack
mufa
Before
Before
operating,
operating,
connect
connect
either
either
oneone
oforicare
the
of the
following
following
(separately
(separately
purchased)
purchased)
to the
to the
CD changer
CDseparat)
changer
jack
on the
on the
rearrear
of of
schimbătorului
this
this
unit.unit. de CD-uri de pe partea posterioară a acestui aparat.
JVC pentru radio prin satelit SIRIUS, KS-SRA100, pentru utilizarea radioului prin satelit SIRIUS.
•• JVC
•Interfaţa
JVC
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio
radio
interface,
interface,
KS-SRA100,
KS-SRA100,
for for
listening
listening
to the
to the
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio.
radio.
• Adaptorul inteligent digital JVC, XMDJVC100, pentru utilizarea radioului prin satelit XM.
• JVC
• JVC
Smart
Smart
Digital
Digital
Adapter,
Adapter,
XMDJVC100,
XMDJVC100,
for for
listening
listening
to the
to the
XMXM
Satellite
Satellite
radio.
radio.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Listening
Listeningtotothe
thesatellite
satellite
radio
radio
Funcţionarea
radioului
prin
satelit
GCI
GCI
(Global
(Global
Control
Control
Information)
Information)
update
Actualizarea
GCI
(Informaţii
globale deupdate
control)
frecvenţele
sunt
actualizate
după
înregistrare,
actualizarea
porneşte
automat.
Mesajul „UPDATING”
• If•Dacă
channels
If channels
areare
updated
updated
afterafter
subscription,
subscription,
updating
updating
starts
starts
automatically.
automatically.
“UPDATING”
“UPDATING”
flashes
flashes
andeste
and
no afişat
sound
no sound
cancan
be be
intermitent
heard.
heard. şi nu este emis niciun semnal sonor.
durează
câteva
minute.
•• Update
•Actualizarea
Update
takes
takes
a few
a few
minutes
minutes
to complete.
to complete.
• În timpul actualizării, nu puteţi utiliza radioul prin satelit.
• During
• During
update,
update,
youyou
cannot
cannot
operate
operate
youryour
satellite
satellite
radio.
radio.
Activarea
înregistrării
SIRIUS
după conectare
Activate
Activate
your
your
SIRIUS
SIRIUS
subscription
subscription
after
after
connection
connection
11
22
Activarea
înregistrării
XMsubscription
după conectare
Activate
Activate
your
your
XMXM
subscription
after
after
• Înainte de activare, sunt disponibile doar frecvenţele 0,
connection
connection
1 şi 247.
• Only
• Only
Channel
Channel
0, 1,0,and
1, and
247247
areare
available
available
before
before
activation.
activation.
11
22
Radioul
prinSatellite
satelitradio
SIRIUS
iniţiază
actualizarea
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
radio
starts
starts
updating
updating
all the
all tuturor
the
SIRIUS
SIRIUS
frecvenţelor
channels.
channels.SIRIUS.
După încheierea acestui proces, radioul prin satelit
Once
Once
completed,
completed,
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio
radio
tunes
tunes
in toin to
SIRIUS recepţionează frecvenţa presetată, CH184.
thethe
preset
preset
channel,
channel,
CH184.
CH184.
Verificaţi-vă
codul
deID,identificare
SIRIUS,
33
Check
Check
your
your
SIRIUS
SIRIUS
ID,
seesee
page
page
24.
24. vezi
pagina 24.
44
Contact
Contact
SIRIUS
on on
thevizitaţi
the
internet
internet
at atde internet
Pentru
a SIRIUS
vă înregistra,
adresa
<http://activate.siriusradio.com/>
<http://activate.siriusradio.com/>
to to
SIRIUS
<http://activate.siriusradio.com/>
sau
sunaţi
la numărul
gratuit SIRIUS
1-888-539activate
activate
your
your
subscription,
subscription,
or you
or
you
cancan
callcall
SIRIUS
(7474).
SIRIUS
SIRIUS
toll-free
toll-free
at 1-888-539-SIRIUS
at 1-888-539-SIRIUS
(7474).
(7474).
După
ce
înregistrarea
este
finalizată,
mesajul
„SUB
“SUB
“SUB
UPDT
UPDT
PRESS
PRESS
ANY
ANY
KEY”
KEY”
scrolls
scrolls
on the
on the
display
display
UPDT PRESS ANY KEY” este afişat pe ecran.
onceonce
subscription
subscription
hashas
been
been
completed.
completed.
Radioreceptorul
Universal
XMDirect
™ iniţiază
XMDirect
XMDirect
™ Universal
™ Universal
Tuner
Tuner
BoxBox
starts
starts
updating
updating
actualizarea
tuturor
frecvenţelor
XM.
Recepţionarea
all the
all the
XMXM
channels.
channels.
“Channel
“Channel
1” is1”
tuned
is tuned
in in
„Frecvenţei 1” are loc automat.
automatically.
automatically.
33
Check
Check
your
your
XMde
XM
Satellite
Satellite
radio
radio
ID labelled
IDXMlabelled
on on
Verificaţi
codul
identificare
radio
thethe
casing
casing
the
of the
XMDirect
XMDirect
Universal
™ Universal
Tuner
Tuner
prin
satelit
,of
inscripţionat
pe ™carcasa
radioreceptorului
XMDirect
™page
sau
Box,
Box,
or tune
or tune
in to
inUniversal
“Channel
to “Channel
0” (see
0” (see
page
18).18).
accesaţi „Frecvenţa 0” (vezi pagina 18).
44
Contact
Contact
XMactiva
XM
Satellite
Satellite
radio
radio
on on
the
the
internet
internet
Pentru
a vă
înregistrarea,
vizitaţi
adresa
de
<http://xmradio.com/activation/>
at internet
<http://xmradio.com/activation/>
at <http://xmradio.com/activation/>
to to
sau
sunaţiyour
la your
numărul
de telefon
activate
activate
subscription,
subscription,
or you
or you
cancan
callcall
1-800-XM-RADIO
(1-800-967-2346).
1-800-XM-RADIO
1-800-XM-RADIO
(1-800-967-2346).
(1-800-967-2346).
După finalizarea înregistrării, aparatul recepţionează
Once
Once
completed,
completed,
thedisponibile
the
unitunit
tunes
tunes
in toinone
to one
the
ofothe
una dintre frecvenţele
(frecvenţa
4ofsau
available
available
channels
channels
(Channel
(Channel
4
or
4
higher).
or
higher).
frecvenţă mai ridicată).
Continuare
pe pagina
următoare
Continued
Continued
on the
on the
nextnext
pagepage
DISPOZITIVE
EXTERNE
EXTERNAL
EXTERNAL
DEVICES
DEVICES 1717
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Thank you
purchasing a JVC product.
Selectaţi
„SIRIUS”
sau
Select “SIRIUS”
orfor„XM.”
“XM.”
Please1read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
possible performance from the unit.
INFORMATION (For U.S.A.)
Selectaţi
frecvenţele.
Select the
bands.
2
This equipment has been tested
and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
SIRIUS:
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This
XM:equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance
the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Selectaţi
categorie.
Selectwith
aocategory.
3 there is no guarantee
However,
that
interference
will not occur
in a particulartoate
installation.
this equipment
SIRIUS:
Dacă
selectaţi
puteţi
canaleleofşiIfall
toate
categoriile. does
SIRIUS: If you select „ALL”
“ALL,”(Toate),
you can
tunerecepţiona
in to all the channels
categories.
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Selectaţi
un
canal. to listen.
Select aantenna.
channel
– Reorient
4 or relocate the receiving
•• Holding
Menţinerea
apăsată
tastei schimbă
canalelerapidly.
rapid.
button achanges
the channels
– Increase the separation between
thethe
equipment
and receiver.
• În timpul căutării, se trece peste canelele indisponibile sau neînregistrate.
•
While
searching,
invalid
and
unsubscribed
channels
arecategoria
skipped.isselectată
– Connect the equipment into
an outlet
on a circuit
different
thatdeto15which
the
receiver
connected.
XM: Dacă
nu selectaţi
un canal
într-unfrom
interval
secunde,
la pasul 3 va
XM:fi Ifanulată.
you doradio/TV
not
select
a
channel
within
15
seconds,
category
step 3 fără
– Consult the dealer or an experienced
technician
for
help.
Puteţi selecta toate canalele din toate categoriile acumselected
(inclusivincanalele
is canceled. You can select all channels of all categories now (including noncategorii).
categorised channels).
Caution:
Changes or modifications not approved by JVC could void the user’s authority to operate the equipment.
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
Verificarea codului de identificare pentru sistemul
Checking the XM Satellite radio ID
Storing channels
Memorarea
posturilorin memory
radio prin satelit XM
CLASSmemora
1 LASER
PRODUCT
Puteţi
şase
posturi
pentru
fiecare
frecvenţă.
While
selecting
“XM1,”
“XM2,”
or “XM3,”
select
You can preset six channels for each band.
În timpul
selectării
opţiunilor
„XM1”,
„XM2” sau
CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable
parts
inside the
unit; leave
all servicing
to
“Channel
0.”
„XM3”,
alegeţi
„Channel
0”.
Dequalified
exemplu:service
Memorarea
posturilor la numărul
personnel.
Ex.: Storing
presetat
4. channels into preset number 4
3. CAUTION:
(For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam.
frecvenţa dorită.
1 Alegeţi
Tune in(For
to aCanada)
channelVisible
you want.
and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with
optical instruments.
4. 2REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDEEcranul
THEdisplay
UNIT.
afişează
intermitent
mesajul
„RADIO
The
alternately
shows
“RADIO
ID”ID”
andşi codul
the de
1.
2.
[Ţineţi apăsat]
ROCK
identificare
din 8 cifre (alfanumeric).
8-digit (alphanumeric)
ID number.
To cancel
theafişarea
ID number
display,
select anyselectaţi
channel
Pentru
a anula
numărului
de identificare,
orice
frecvenţă
cu excepţia
otheraltă
than
“Channel
0.” „Channel 0”.
ForPentru
Tosafety...
select
preset
a selecta
un channel
canal presetat
[European Union only]
• Do not raise the volume level too much, as this will
block outside sounds, making driving dangerous.
• Stop the car before performing any complicated
operations.
Warning:
Temperature inside the car...
If you need to operate the unit while driving, be sure to
look around carefully or you may be involved in a traffic
accident.
If you have parked the car for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
2 18
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Listeningtotothe
theiPod
iPod
Listening
Listening
to
Listening
the
iPod
to
the
iPod
Listening
Listening
toconnect
toconnect
the
the
iPod
iPod
Funcţionarea
iPod-ului
Before
operating,
Interface
adapter
iPod,
KS-PD100
(separately
purchased)
to the
changer
Listening
to
the
Listening
iPod
to
the
iPod
Before
operating,
thethe
Interface
adapter
forfor
iPod,
KS-PD100
(separately
purchased)
to the
CD CD
changer
Listening
to
the
iPod
Before operating,
connect
Before
the
Interface
operating,
adapter
connect
the
for
Interface
iPod,
KS-PD100
adapter
(separately
for
iPod,
purchased)
KS-PD100
to
(separately
the
CD
changer
purchased)
to
the
jack
on
rear
of
the
unit.
jack
on
the
rear
of
the
unit.
Înainte
de
punerea
în
funcţiune,
conectaţi
Adaptorul
de
interfaţă
pentru
iPod
KS-PD100
(achiziţionat
separat)
la
mufa
Before
Before
operating,
operating,
connect
connect
thethe
Interface
Interface
adapter
adapter
forfor
iPod,
iPod,
KS-PD100
KS-PD100
(separately
(separately
purchased)
purchased)
to the
to the
CD changer
CD changerCD changer
Before
operating,
connect
the
Interface
Before
adapter
connect
for iPod,
theaKS-PD100
Interface
adapter for
purchased)
iPod, KS-PD100
to the CD(separately
changer purchased) to the CD changer
jack
on theschimbătorului
rear
ofthe
unit.
jack
on
rear
of theposterioară
unit.
de
deoperating,
pe
partea
aparatului.(separately
jack
jack
on
onthethe
rear
rear
ofCD-uri
the
of the
the
unit.
unit.
Before
operating,
the
Interface
adapter
forfor
iPod,
KS-PD100
(separately
purchased)
jack on the rear of the
unit.
jack Make
onconnect
thesure
rear
of“CHANGER”
the unit.is selected
Preparation:
Make
sure
is selected
the
external
input
setting,
page
Preparation:
“CHANGER”
for
the
external
input
setting,
seesee
page
25.25.to the CD changer
jack onsure
the
rear of the unit.
Preparation:
Make
Preparation:
“CHANGER”
is
Make
selected
sure
for
“CHANGER”
the
external
is
selected
input
setting,
for
the
see
external
page
25.
input
setting,
see
25.
Preparation:
Preparation:
Make
sure
“CHANGER”
“CHANGER”
isopţiunea
selected
is “IPOD.”
selected
for for
thethe
external
external
input
input
setting,
setting,
seesee
page
page
25.externe,
25. page
Pregătire:
Asiguraţi-vă
căsure
este
selectată
„CHANGER”
(Schimbător)
pentru
setarea
intrării
vezi pagina 25.
Select
“IPOD.”
Preparation: Make sure
“CHANGER”
Preparation:
is selectedSelect
Make
for
the
sure
external
“CHANGER”
inputissetting,
selectedseeforpage
the external
25.
input setting, see page 25.
1 Make
1
Select
Select
“IPOD.”
Preparation:
sure
“CHANGER”
is „IPOD”.
selected
for the external input setting, see page 25.
Selectaţi
opţiunea
1
1 Make“IPOD.”
Select
Select
“IPOD.”
“IPOD.”
1
2
1
2
3
2
1 1 Select “IPOD.”
Select “IPOD.”
1
Select “IPOD.”
1
Select
a song
start
playing.
a song
to to
start
playing.
22 Select a songSelect
to
start
Select
playing.
a
song
to
start
pentru
redare.
Select
Select
aosong
apiesă
song
to
to
start
start
playing.
playing. playing.
2 2 Select2a2songSelectaţi
to start playing.
Select a song to start playing.
Select a song to start playing.
2
Selectinga track
a trackfrom
fromthe
themenu
menu
Selecting
Pause/stop
playback
Pause/stop
playback
Selecting
a
track
Selecting
from
the
a
menu
track
from
the
menu Pause/stop
playback
Pause/stop
playback
• To
resume
playback,
press
button
•redarea
To
resume
playback,
press
thethe
button
Selectarea
unei
piese
din
meniu
Opreşte
temporar/complet
Selecting
Selecting
a
track
a
track
from
from
the
the
menu
menu
Pause/stop
Pause/stop
playback
playback
Enter
the
main
menu.
1
Enter
the Selecting
main
Selecting a 1track
from
the menu.
menua track from the menu
Pause/stop
playback
Pause/stop
playback
• To resume
playback,
press
•
To
resume
the
button
playback,
press
again.
•
Pentru
a
continua
redarea,
apăsaţi
din
again.
• To• resume
To resume
playback,
playback,
press
press
thethe
button
buttonthe button
main
menu.
Enter
mainfrom
menu.the menu
1 Enter1the1Accesaţi
1the
Selecting
athe
track
playback
meniul
principal.
Enter
Enter
the
main
main
menu.
menu.
• To resume
press theagain.
• button
To resume playback, press the button
nouPause/stop
tasta.
again.playback,
Enter the main menu. 1 Enter the main menu.
1 Enter the main menu.
again.
Select
tracks
[Press]
Select
tracks
•again.
To[Press]
resume
playback,
press the button
again.
again.
[Press] [Apăsaţi]
Select
tracks
[Press]
Select tracks track
[Hold]
Reverse/fast-forward
track
[Hold]
Reverse/fast-forward
Selectaţi
piesa
again.
[Press]
[Press]
Select
Select
tracks
tracks
[Press]
Select[Ţineţi
tracksapăsat] Căutare
[Press]
Select tracks
[Hold]
Reverse/fast-forward
[Hold]
track
Reverse/fast-forward
track
înapoi/rapidă
înainte
[Hold]
[Hold]
Reverse/fast-forward
Reverse/fast-forward
track
track
mode
canceled
if no
operations
ThisThis
mode
willwill
be be
canceled
if no
operations
areare [Hold] Reverse/fast-forward
[Press]
Select
tracksReverse/fast-forward
track
[Hold]
track
This modeDacă
willThis
bedone
canceled
ifcanceled
mode
no
areoperations
are
done
for
about
5will
seconds.
forThis
about
5operations
seconds.
nu
se
efectuează
nicio
operaţie
de if no
[Hold] Reverse/fast-forward track
This
mode
mode
will
will
be
be
canceled
if be
noifcanceled
operations
notimp
areoperations
are
This mode
willabout
be canceled
ifdone
noThis
operations
mode
will
are
be canceled
done for
5forseconds.
about
5 seconds.
After
pressing
M MODE,
press
following
buttons...
aproximativ
5about
secunde,
acest
mod
este
anulat. if no operations areAfter
pressing
M MODE,
press
thethe
following
buttons...
done
done
for
about
5will
seconds.
5for
seconds.
This
mode
befor
canceled
no operations
arepressing M MODE, After
done for about 5 seconds.
done
about 5if seconds.
After
press
pressing
the
following
M
MODE,
buttons...
press
the
following
buttons...
Select
the
menu.
After
After
pressing
pressing
M MODE,
MMMODE,
press
press
thethe
following
following
buttons...
buttons...
După
apăsarea
tastei
MODE,
apăsaţi
următoarele
taste...
2 2done
Select
desired
menu.
ONE
RPT:
ONE
RPT:
forthe
about
5desired
seconds.
After pressing M MODE, press theAfter
following
pressing
buttons...
M MODE, press the following buttons...
2 Select2the
desired
2
menu.
Select
the
desired
menu.
ONE RPT:
ONE
RPT:
Functions
same
as buttons...
“Repeat
One”
Functions
same
as “Repeat
One”
2Selectaţi
Select
Select
the
the
desired
desired
menu.
menu.
meniul
dorit.
After
pressing
MRPT:
MODE,
pressthe
thethe
following
ONE
RPT:
ONEONE
RPT:
Select the desired menu.2 Select the desired menu.
ONE RPT:
ONE
RPT:
Functions
theFunctions
same
“Repeat
Functions
One”
the
same
asOne”
“Repeat One”
oflaas
the
iPod.
Funcţionează
fel
ca
opţiunea
„Repeat
One”
of
the
iPod.
Functions
the
the
same
same
as
“Repeat
as
“Repeat
One”
2 Select the desired menu.
ONE
RPT:
Functions
same
asALL
“Repeat
One”
Functions
the same as “Repeat One”
(Repetarea
unei
singure
piese)
of thethe
iPod.
of the
iPod.a iPod-ului.
RPT:
RPT:
of the
ofALL
the
iPod.
iPod.
Functions
the
same
asas“Repeat
One”
ALL
RPT:
of
the
iPod.
of the
the
iPod.
ALL
RPT:
ALL
RPT:
Functions
same
as “Repeat
Functions
the
same
“Repeat
All”All”
of of
PLAYLISTS
Ô
ARTISTS
Ô
ALBUMS
Ô
PLAYLISTS Ô ARTISTS Ô ALBUMS Ô
ALLALL
RPT:
RPT:
Funcţionează
la
fel
ca opţiunea
„Repeat
All”“Repeat All” of
of
the
iPod.
ALL
RPT:
ALL
RPT:
Functions
the
same
as
“Repeat
Functions
All”
the
of
same
as
the
iPod.
the the
iPod.
PLAYLISTS
Ô SONGS
ARTISTS
PLAYLISTS
Ô
ALBUMS
Ô
ARTISTS
Ô
Ô ALBUMS
Ô
SONGS
Ô
GENRES
COMPOSERS
Ô
(back
PLAYLISTS
(Liste
de
redare)
ARTISTS
Ô
GENRES
Ô
COMPOSERS
Ô
(back
Functions
Functions
the
same
same
as
“Repeat
as
“Repeat
All”
All”
of
of
(Repetarea
tuturor
pieselor)
PLAYLISTS
PLAYLISTS
ÔÔ
ARTISTS
ARTISTS
ÔÔ
ALBUMS
ALBUMS
ÔÔ
ALL
Functions
the
same
asRPT:
“Repeat
All”
Functions
of a iPod-ului.
the same as “Repeat All” of
the iPod.
the
iPod.
PLAYLISTS
ARTISTS
Ô
ALBUMS
PLAYLISTS
Ô
Ô
Ô ALBUMS
Ô
(Interpreţi)
ALBUMS
SONGSÔ
Ô
GENRES
Ô
SONGS
COMPOSERS
Ô(Albume)
GENRES
ÔARTISTS
(back
Ô SONGS
COMPOSERS
toÔ
the
beginning)
ALBUM
RND
*: as “Repeat All” of
toÔ
the
beginning)
thethe
iPod.
iPod. RND
ALBUM
*:same
SONGS
SONGS
GENRES
GENRES
Ô
Ô
COMPOSERS
COMPOSERS
ÔÔ
(back
(back Ô (back
Functions
the
the
iPod.
the
iPod.
PLAYLISTS
Ô
ARTISTS
Ô
ALBUMS
Ô
(Piese)
GENRES
(Genuri
muzicale)
SONGS
Ôbeginning)
GENRES Ô COMPOSERS
SONGS
Ô
ÔGENRES
(back Ô COMPOSERS Ô ALBUM
(back RND *: Functions
to the
to the
beginning)
ALBUM
RND
*:as “Shuffle
Functions
same
as “Shuffle
same
ALBM
RND*:
to the
toSONGS
the
beginning)
beginning)
ALBUM
ALBUM
RND
RND
*:
*: thethe
the
iPod.
COMPOSERS
(Compozitori)
la punctul
Ôto
GENRES
Ô (revenire
COMPOSERS
Ô (back ALBUMFunctions
to the beginning)
the beginning)
RND
*:
ALBUM
RND
*:
the
same
as
“Shuffle
Functions
the
same
Albums”
of
the
iPod.
Funcţionează
la
fel
ca
opţiunea
„Shuffle
Albums”
of
the
iPod.
3toConfirm
Confirm
selection.
thethe
selection.
Functions
Functions
the
the
same
same
as “Shuffle
as “Shuffleas “Shuffle
de3
pornire)
the
beginning)
ALBUM
RND
*:Functions
Functions
the
same
as
“Shuffle
same
Albums”
(Redare
aleatorie
a of
albumelor)
a as “Shuffle
Albums”
of
the
iPod.
Albums”
thetheiPod.
SONG
RND:
SONG
RND:
3 Confirm
the
selection.
3
Confirm
the
selection.
Albums”
Albums”
of
the
of
the
iPod.
iPod.
3 3Confirmaţi
Confirm
Confirm
the
the
selection.
selection.
selecţia.
the
same
asas
iPod-ului.
Albums”
of the
iPod.Functions
Albums”
of“Shuffle
the
iPod.
SONG RND:
SONG
RND:
Functions
the
same
as
“Shuffle
Confirm the selection. 3 Confirm the selection.
Functions
the
same
“Shuffle
SONG
SONG
RND:
RND: of the iPod.
SONG
RND:
Albums”
SONG RND:
SONG
RND:
3 Confirm the selection.
Functions
theFunctions
same
as “Shuffle
Functions
same as “Shuffle
Songs”
ofsame
the
iPod.
Songs”
of
the
iPod.
Functions
same
as
“Shuffle
asthe
“Shuffle
Funcţionează
lathe
felthe
ca opţiunea
„Shuffle
SONG
RND:
Functions
theofsame
as “Shuffle
Functions
the
same as “Shuffle
Songs”
the
iPod.
Songs”
of
theplay,
iPod.
• To
cancel
repeat
play
oriPod.
random
select
Songs”
Songs”
of
the
of
the
iPod.
Songs”
(Redare
aleatorie
a
pieselor)
a iPod-ului.
•
To
cancel
repeat
play
or
random
play,
select
sameofasthe
“Shuffle
• To
move
back
to the
previous
menu,
press
Songs”
iPod.
• To
move
back
to the
previous
menu,
press
5.5. Songs” of the iPod. Functions the
• To cancel
repeat
play
•
or
To
random
cancel
play,
repeat
select
play
or
random
play,
“RPT
OFF”
or
“RND
OFF.”
“RPT
OFF”
or
“RND
OFF.”
•
Pentru
a
anula
redarea
repetată
sau
redarea
în
ordine
• To
• .cancel
To cancel
repeat
repeat
playplay
or random
or random
play,
select
select select
Songs”
of theplay,
iPod.
• To move•• back
previous
To
move
back
press
tomenu,
the
5previous
. starts
5
Iftrack
a•back
track
ismenu,
selected,
playback
starts
If•the
selected,
playback
Pentru
a areveni
meniul
anterior,
apăsaţi
To
• move
To•tomove
back
tolaisthe
to
the
previous
previous
menu,
press
press
.5
. press
•▲.
To5menu,
cancel
repeat
or random
• To
play,
cancel
select
play
or random play, select
“RPT
OFF”
orplay
“RND
OFF.”
“RPT
OFF”
orrepeat
“RND
OFF.”
aleatorie,
selectaţi
„RPT
OFF”
sau „RND
OFF.”
• To•move
back
to
the
previous
•
menu,
To
move
press
back
5
.
to
the
previous
menu,
press
5
.
“RPT
“RPT
OFF”
OFF”
or
“RND
or
“RND
OFF.”
OFF.”
If a track
is
selected,
playback
•
If
a
track
starts
is
selected,
playback
starts
automatically.
•• IfLa
piese,
redarea
va starts
începe automat.
• To
repeat
ororrandom
play,
• aselectarea
aautomatically.
track
is selected,
isunei
selected,
playback
playback
starts
“RPT
OFF”
OFF.”
“RPT
OFF”
“RND
OFF.”
*cancel
Functions
only
if you
select
“ALL”
inselect
“ALBUMS”
of the
Functions
only
ifplay
you
select
“ALL”
in “ALBUMS”
of the
•Iftrack
back
the
previous
menu,
press
5
. atoraat“RND
• If a track
is selected,
playback
•starts
If4
atotrack
is/¢
selected,
playback
starts
automatically.
automatically.
• move
Holding
10
items
a *“RPT
• automatically.
Apăsând
continuu
,can
puteţi
• To
Holding
4
/¢
can
skipskip
10trece
items
OFF”
or
“RND
OFF.”
automatically.
*
Funcţionează
doar
dacă
selectaţi
opţiunea
„ALL”
dininmeniul
*
Functions
only
if
you
select
*
Functions
“ALL”
in
only
“ALBUMS”
if
you
select
of
the
“ALL”
“ALBUMS”
of the
main
“MENU.”
main
“MENU.”
•
If
a
track
is
selected,
playback
starts
automatically.
automatically.
*
Functions
*
Functions
only
only
if
you
if
you
select
select
“ALL”
“ALL”
in
“ALBUMS”
in
“ALBUMS”
of
the
of
the
peste
10
piese
odată.
• Holding• 4
/4
¢
•4
Holding
skip
410 items
/skip
¢
at10aitems
skip
items
at aselectdin“ALL”
time.
time.
meniul
principalonly
„MENU”.
Holding
• Holding
/can
¢
/¢
cancan
skip
items
at
aat10aonly
*10can
Functions
if„ALBUMS”
you
* Functions
in“MENU.”
“ALBUMS”
ofifthe
you select “ALL” in “ALBUMS” of the
main
“MENU.”
main
automatically.
• Holding
/¢ can
• skip
Holding
10 items
4at a /¢ can skip 10 main
items
at “MENU.”
a
“MENU.”
time.4 time.
time.
*main
Functions
only
if you
select “ALL” in “ALBUMS” of the
main
“MENU.”
main
“MENU.”
•time.
Holding 4time. /¢ can skip 10
items
at a
time.
EXTERNALDEVICES
DEVICES 1919
main “MENU.”EXTERNAL
time.
19 DEVICES 19
EXTERNAL DEVICES
EXTERNAL
1919
EXTERNAL
EXTERNAL
DEVICES
DEVICES
DISPOZITIVE
EXTERNE
19
EXTERNAL
DEVICES EXTERNAL
DEVICES
EXTERNAL DEVICES 19
19
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Listening
Listeningtotothe
the
other
other
external
externalcomponents
components
Funcţionarea
altor
componente
externe
conecta
oancomponentă
externă
la: to: to:
YouPuteţi
You
cancan
connect
connect
external
an external
component
component
•• changer
mufa
schimbătorului
de CD-uri
în partea
posterioară
a aparatului
cu
ajutorulpurchased):
următoarelor
• CD
CD
changer
jackjack
on the
on the
rear
rear
of this
ofsituată
this
unitunit
using
using
thethe
following
following
adapters
adapters
(separately
(separately
purchased):adaptoare
separat):
– Line
–(achiziţionate
Line
Input
Input
Adapter,
Adapter,
KS-U57
KS-U57
– adaptorul intrării linie, KS-U57
– AUX
––AUX
Input
Input
Adapter,
Adapter,
KS-U58
KS-U58
adaptorul
intrării
AUX,
KS-U58
Preparation:
Preparation:
Make
Make
sure
“EXT
INPUT”
INPUT”
isopţiunea
selected
is selected
for INPUT”
for
thethe
external
external
input
input
setting,
setting,
see
see
page
page
25.25.
Pregătire:
Asiguraţi-vă
căsure
este“EXT
selectată
„EXT
pentru
setarea
intrării
externe,
vezi
pagina 25.
• AUX
• AUX
(auxiliary)
(auxiliary)
jackjack
on the
ondethe
control
control
panel.
mufa
intrăriiinput
AUXinput
(auxiliare)
pe panoul
depanel.
comandă.
Selectaţi
„EXT
INPUT”
dispozitive
Select
Select
“EXT
“EXT
INPUT”
INPUT”
or(Intrare
“AUX
or “AUX
IN.”
IN.” externe) sau „AUX IN” (Intrare AUX).
11
22
33
——
Turn
Turn
onon
the
the
connected
connected
component
component
and
and
start
start
playing
playing
thethe
source.
source.
Porniţi
componenta
conectată
şi începeţi
redarea
sursei.
Reglaţi
nivelul
volumului.
Adjust
Adjust
the
the
volume.
volume.
[Rotiţi]
44
——
Adjust
Adjust
the
the
sound
sound
as
youyou
want
want
(see
(see
pages
pages
21 21
andand
22).
Reglaţi
sunetul
în as
funcţie
de
preferinţe
(vezi
paginile
21
şi22).
22).
Conectarea
unei
componente
externe lato
mufa
intrării
auxiliare
Connecting
Connecting
an
an
external
external
component
component
to
thethe
AUXAUX
input
input
jackjack
Portable
Portable
audio
player,
player,
etc.etc.
Audioaudio
player
portabil
3.5 mufă
3.5
mmmm
(3/16”)
(3/16”)
stereo
stereo
mini
mini
plugplug
mini
stereo
3,5
mm
(nu este livrată)
(not(3/16”)
(not
supplied)
supplied)
2020 EXTERNAL
EXTERNAL
DEVICES
DEVICES
Puteţi
selecta
unamod
presetat
demode
redare
a sunetului,
pentru
genul
respectiv
deequalizer).
muzică
(iEQ: egalizator inteligent).
YouYou
can
can
select
select
preset
a preset
sound
sound
mode
suitable
suitable
to the
toadecvat
the
music
music
genre
genre
(iEQ:(iEQ:
intelligent
intelligent
equalizer).
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Selecting
Selectingaunui
apreset
preset
sound
sound
mode
mode
Selectarea
mod
presetat
de redare a sunetului
Preset
Preset
value
value
setting
setting
forfor
each
each
sound
mode
Valorile
presetate
ale
fiecărui
mod
de sound
redare
amode
sunetului
Valori
presetate
Preset
Preset
value
value
Modul
de
Sound
Sound
BASS
(tonuri
joase)
MID
(tonuri
medii)
TRETRE
(tonuri
înalte)
BASS
BASS
(bass)
(bass)
MIDMID
(mid-range)
(mid-range)
TRE
(treble)
(treble)
LOUD
LOUD
redare a
LOUD
(tonuri
mode
mode
sunetului Frecv.
(loudness)
puternice)
Freq.
Freq. Level
Level Q Q Frecv.
Freq.
Freq. Level
Level Q Q Frecv.
Freq.
Freq. Level
Level Q Q (loudness)
Nivel
Nivel
Nivel
UTILIZATOR
USER
USER
60 Hz
60 Hz
00 00 Q1.25
Q1.251.01.0
kHzkHz
MUZICĂ
ROCK 100100
ROCK
ROCK
Hz Hz +03+03 Q1.0Q1.01.01.0
kHzkHz
MUZICĂ
CLASICĂ
CLASSIC
CLASSIC
MUZICĂ
POPPOPPOP
00 00 Q1.25
Q1.2510.010.0
kHzkHz
00 00Reglare
Fix Fix
00 00 Q1.25
Q1.2510.010.0
kHzkHz +02+02Reglare
Fix Fix
80 Hz
80 Hz +01+01 Q1.25
Q1.251.01.0
kHzkHz 00 00 Q1.25
Q1.2510.010.0
kHzkHz +03+03Reglare
Fix Fix
Dezactivat
OFFOFF
100100
Hz Hz +02+02 Q1.25
Q1.251.01.0
kHzkHz +01+01 Q1.25
Q1.2510.010.0
kHzkHz +02+02Reglare
Fix Fix
MUZICĂ
HIPHOP
HOP
HIPHIP
HOP
60 Hz
60 Hz +04+04 Q1.0Q1.01.01.0
kHzkHz –02–02 Q1.0Q1.010.010.0
kHzkHz +01+01Reglare
Fix Fix
JAZZ
JAZZ
JAZZ
80 Hz
80 Hz +03+03 Q1.25
Q1.251.01.0
kHzkHz
00 00 Q1.25
Q1.2510.010.0
kHzkHz +03+03Reglare
Fix Fix
Frecv:
Frecvenţă
Q:Q:Curba
calităţii
Freq.:
Freq.:
Frequency
Frequency
Quality
Q: Quality
slope
slope
Storing
Storing
your
your
own
own
sound
mode
mode
Memorarea
setărilor
desound
sunet
personale
Puteţi
regla
propriile
moduri
demodes
redare
sunetului
şiownown
YouYou
can
can
adjust
adjust
thethe
sound
sound
modes
andaand
store
store
youryour
memora
reglările
personale.
adjustments
adjustments
in memory.
in
memory.
•• The
Reglările
realizateyou
deyou
dumneavoastră
fi for
memorate
• The
adjustment
adjustment
make
make
willwill
be stored
bevorstored
for
thethe
pentru modul de redare a sunetului selectat în prezent
currently
currently
selected
selected
sound
sound
mode
mode
(iEQ)
(iEQ)
including
including
(iEQ), inclusiv pentru modul „USER”.
“USER.”
“USER.”
1 1Selectaţi
Select
Select
a sound
a sound
un
modmode.
demode.
redare a sunetului.
2 2Accesaţi
Enter
Enter
the
the
adjustment
adjustment
mode.
modul
de reglare
amode.
sunetului.
3 3Selectaţi
Select
Select
a tone.
a tone.
un
ton.
Adjust
Adjust
the
the
sound
sound
elements
elements
the
of the
selected
selected
4 4Reglaţi
elementele
sonore
aleoftonului
selectat.
tone.
tone.
Reglaţi
frecvenţa.
11
Adjust
Adjust
thethe
frequency.
frequency.
[Rotiţi]
nivelul
volumului.
2 2Reglaţi
Adjust
Adjust
the
the
level.
level.
Dacă
nu se
efectuează
operaţie
de areare
ThisThis
mode
mode
willwill
be canceled
benicio
canceled
if noif operations
notimp
operations
aproximativ
5about
secunde,
acest mod este anulat.
done
done
for for
about
5 seconds.
5 seconds.
[Rotiţi]
Continuare
peon
pagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
SETTINGS
SETTINGS 2121
SETĂRI
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
3 3Adjust
Adjust
thecurba
the
quality
quality
slope
slope
(Q).(Q).
Reglaţi
calităţii
(Q).
[Rotiţi]
Elementele
Sound
Sound
sonore
Opţiuni
de gamă/selectabile
Range/selectable
Range/selectable
items
items
elements
elements BASS
BASS
Frecvenţa
Frequency
Frequency
60 Hz
60 Hz
80 Hz
80 Hz
100100
Hz Hz
200200
Hz Hz
MIDMID
TRETRE
500500
Hz Hz
1.01.0
kHzkHz
1.51.5
kHzkHz
2.52.5
kHzkHz
10.010.0
kHzkHz
12.512.5
kHzkHz
15.015.0
kHzkHz
17.517.5
kHzkHz
Nivel
(LVL)
Level
Level
(LVL)
(LVL) –06–06
to to –06–06
to to –06–06
to to
+06+06 +06+06 +06+06
Q Q
Q1.0Q1.0
Q1.25
Q1.25
Q1.5Q1.5
Q2.0Q2.0
Q0.5Q0.5 FixReglare
Fix
Q0.75
Q0.75
Q1.0Q1.0
Q1.25
Q1.25
BASS:
Tonuri
joase
MID:
TonuriTRE:
medii
TRE:
Tonuri înalte
BASS:
BASS:
Bass
Bass
MID:
MID:
Mid-range
Mid-range
TRE:
Treble
Treble
Repeat
steps
3 and
3şi and
4 to4tonuri,
adjust
to adjust
other
other
sound
sound
5 5Repeat
Pentru
asteps
regla
alte
repetaţi
etapele
3tones.
şi 4.
tones.
realizate
vorwill
fi memorate
înautomatically.
mod
automat.
TheReglările
The
adjustment
adjustment
made
made
will
be stored
be stored
automatically.
Reglarea
sunetului
Adjusting
Adjusting
thethe
sound
sound
regla
caracteristicile
sunetului
în funcţie
de
YouPuteţi
You
cancan
adjust
adjust
thethe
sound
sound
characteristics
characteristics
to your
to your
preferinţe.
preference.
preference.
11
22
[Rotiţi]
2222
FADER
R06F06
FADER
FADER
*2 **22
R06Între
R06
to F06
to
Reglează
balansul
între
difuzoarele
şi F06
Adjust
Adjust
thethe
front
front
andand
rearrear
speaker
speakerdin
faţă
şi din spate.
balance.
balance.
3
BALANCE*
L06R06
şi
BALANCE
BALANCE
*3 *3 (BALANSUL)
L06Între
L06
to R06
to
Reglează
balansul
între
difuzoarele
R06
Adjust
Adjust
thethe
leftleft
andand
right
right
speaker
speaker din
stânga
şi dreapta.
balance.
balance.
LOUD
**44(intensitate)
LOUD
LOUD
LOUD
*4 (loudness)
(loudness)
LOUD
LOUD
ONON
ON
or or
Accentuează
frecvenţele
joase şitoînalte
(activat)
sau
Boost
Boost
lowlow
andand
high
high
frequencies
frequencies
to LOUD
LOUD
OFFOFF
pentru
produce
un sunet
echilibrat
produce
produce
aawell-balanced
a well-balanced
sound
sound
at aatlaa un LOUD OFF
reduslevel.
delevel.
volum.
(dezactivat)
lownivel
low
volume
volume
SUB.W
SUB.W
SUB.W
*1 *(subwoofer)
*1(subwoofer)
(subwoofer)
00 între
to
0008,
to0008,şi 08
Reglează nivelul de ieşire a sunetelor din iniţial: 04
Adjust
Adjust
the
the
subwoofer
subwoofer
output
output
level.
level.
initial:
initial:
04 04
subwoofer.
1
(reglarea
volumului)
-05
şi
VOLVOL
VOL
ADJADJ
ADJ
(volume
(volume
adjust)
adjust)
–05Între
–05
to +05,
to +05,
Reglaţi
volumului
pentru
fiecare
+05,
Adjust
Adjust
thenivelul
the
volume
volume
levellevel
of each
of each
source
sourceinitial:
initial:
00iniţial:
00 00
sursă (cu excepţia posturilor radio
(except
(except
FM),FM),
compared
compared
to the
tovolumului
the
FM FM
FM)
luând
ca
reper
nivelul
volume
volume
level.
The
volume
volume
level
level
will
will
sursei
FM.level.
LaThe
schimbarea
sursei,
nivelul
volumului
vaincrease
creşte
sau
automatically
automatically
increase
orvadecrease
orscădea
decrease
automat.
when
when
youyou
change
change
thethe
source.
source.
• Înainte de a face o reglare, selectaţi
• Before
• Before
making
making
an adjustment,
an adjustment,
sursa pentru care faceţi reglajul.
select
select
thethe
source
source
youyou
want
want
to adjust.
to adjust.
VOLUME
VOLUME
VOLUME(VOLUMUL)
Reglaţi
volumului.
Adjust
Adjust
thenivelul
the
volume.
volume.
şi 50orsau
00 Între
to
0050
to00or
50
5
şi5 30
00 între
to
0030
to00*30
*5*
11
SeDisplayed
afişează
când
„L/O
MODE”
este
la „SUB.W”
*1 **Displayed
onlynumai
only
when
when
“L/O“L/O
MODE”
MODE”
is set
is set
tosetat
“SUB.W”
to “SUB.W”
(vezi
pagina
24).
(see
(see
page
page
24).
24).
2
Dacă
utilizaţi
un
sistem
cu douăsystem,
difuzoare,
nivelul
*2 **If2you
If you
are
are
using
using
a two-speaker
a two-speaker
system,
setsetaţi
set
thethe
fader
fader
faderului la „00.”
level
level
to
“00.”
to
“00.”
*3 Acest reglaj nu afectează ieşirea pentru subwoofer.
43 This
*3 **This
adjustment
adjustment
willwill
notnot
affect
affect
thefithe
subwoofer
subwoofer
output.
output.
Setările
intensităţii
sunetului
vor
aplicate
tuturor
4 Loudness
*4 *Loudness
setting
willwill
applied
be applied
to all
to sound
all sound
modes.
modes.
modurilor
desetting
redare
abesunetului.
55
ÎnDepending
funcţieon
de the
setarea
controlului
amplificării.
(Pentru
*5 **Depending
on the
amplifier
amplifier
gaingain
control
control
setting.
setting.
(Seemai
(See
multe
vezi pagina 25.)
page
page
25 detalii,
for
25 for
details.)
details.)
Puteţi
schimba
opţiunile
PSM
(Preferred
Setting
Mode
–
YouYou
can
can
change
change
PSMPSM
(Preferred
(Preferred
Setting
Setting
Mode)
Mode)
items
items
Modul de setări preferenţiale) prezentate în tabelul de mai
listed
listed
in
the
in
the
table
table
below
below
and
and
on
pages
on
pages
24
and
24
and
25.
25.
jos sau în tabelele de la paginile 24 şi 25.
1 1Introduceţi
Enter
Enter
thethe
PSM
PSM
settings.
settings.
setările
PSM.
Adjust
Adjust
thethe
PSM
PSM
item
item
selected.
selected.
3 3Reglaţi
opţiunea
PSM
selectată.
[Rotiţi]
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
General
General
settings
settings
——
PSM
PSM
Setări
generale
—
PSM
[Ţineţi apăsat]
2 2Selectaţi
Select
Select
a PSM
PSM
item.
item.
oaopţiune
PSM.
4 4Repetaţi
Repeat
Repeat
steps
steps
23and
3 to3 adjust
toa adjust
PSM
paşii
22şiand
pentru
reglaother
şiother
altePSM
opţiuni
dacă este necesar.
items
items
ifPSM,
necessary.
if necessary.
5 5Finalizaţi
Finish
Finish
theoperaţia.
the
procedure.
procedure.
Afişaj
Indications
Indications
Setare, [pagină de referinţă]
Item
Item Opţiune Setting,
Setting,
[reference
[reference
page]
page]
(_: setare iniţială)
( ( : Initial)
: Initial)
DEMO
• DEMO ON
: Derularea demonstrativă a mesajelor pe afişaj va fi activată
DEMO
DEMOmesajelor pe afişaj
• DEMO
• DEMO
ONON : The
: The
display
display
demonstration
demonstration
will
be activated
benicio
activated
automatically
automatically
Derularea
automat
dacă nu estewill
realizată
operaţiune
timp deif noif no
aproximativ
20for
de about
secunde,
Display
Display
operation
operation
is done
is done
for
about
20 seconds,
20[4].
seconds,
[4].[4].
• DEMO
: Anulează setarea.
demonstration
demonstration
• DEMO
• DEMO
OFF
OFF OFF
: Cancels.
: Cancels.
CLOCK DISP *1 1 1
• CLOCK ON
: Ceasul este afişat pe ecran atunci când aparatul este oprit.
CLOCK
CLOCK
DISP
DISP
* *
• CLOCK
• CLOCK
ONON : The
: The
clock
timetime
iseste
always
is always
shown
shown
on the
ontastei
the
display
display
theceasul
the
power
power
is de
is
Afişarea
ceasului
:clock
Setarea
anulată;
apăsarea
DISPwhen
vawhen
afişa
timp
Clock
Clock
display
display
turned
off.
off.
• CLOCK OFFturned
aproximativ
5 secunde când aparatul este oprit, [4].
• CLOCK
• CLOCK
OFF
OFF : Cancels;
: Cancels;
pressing
pressing
DISPDISP
willwill
show
show
thethe
clock
clock
timetime
for for
about
about
5 seconds
5 seconds
CLOCK HOUR
1 – 12
[Setare iniţială: 1 (1:00)], [4].
when
when
thethe
power
power
is turned
is turned
off,off,
[4].[4].
Reglarea orei
CLOCK
MIN
[Setare
iniţială:
CLOCK
CLOCK
HOUR
HOUR
1 –112
– 12 00 – 59 [Initial:
[Initial:
1 (1:00)],
1 (1:00)],
[4].[4].00 (1:00)], [4].
Reglarea
minutelor
Hour
Hour
adjustment
adjustment
*1CLOCK
Dacă
alimentarea
întrerupe prin
luarea
cu ajutorul
CLOCK
MINMIN cu energie
00 00
–nu59
–se59
[Initial:
[Initial:
00contactului
(1:00)],
00 (1:00)],
[4].
[4]. cheii, este recomandabil să selectaţi „CLOCK OFF”
pentru
a economisi
bateria autovehiculului.
Minute
Minute
adjustment
adjustment
*1 *If1the
If the
power
power
supply
supply
is not
is not
interrupted
interrupted
by turning
by turning
off the
off the
ignition
ignition
keykey
of your
of your
car,car,
it isitrecommended
is recommended
thatthat
youyou
select
select
“CLOCK
“CLOCK
OFF”OFF”
to save
to save
thethe
car’scar’s
battery.
battery.
Continuare
peon
pagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
SETĂRI
SETTINGS
SETTINGS 2323
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Indications
Indications
Afişaj
CLOCK ADJ *2
Item
Item
Setting,
Setting,
[reference
[reference
page]
Opţiune
Setare,
[pagină
de page]
referinţă]
setare
iniţială)
( (_:
( : Initial)
: Initial)
• AUTO
• AUTO
AUTO
CLOCK
CLOCK
ADJADJ
*2 *2
Reglarea
orei
••OFF
Clock
Clock
adjustment
adjustment
• OFF
• OFF
TIME ZONE *2, *3
—
Fusul
orar
TIME
TIME
ZONE
ZONE
*2, *32, *3 ——
Time
Time
zonezone
DST *2, *3
Ora de vară
• DST ON
• DST OFF
SID *4
—
Atenuatorul
• ON
: Ceasul încorporat este reglat automat folosind datele orei obţinute prin
: The
: The
built-in
built-in
clock
clock
is automatically
issatelit.
automatically
adjusted
adjusted
using
using
thethe
clock
clock
datadata
frecvenţa
radio
prin
provided
provided
via
via
the
the
satellite
satellite
radio
radio
channel.
channel.
: Anulează setarea.
: Cancels.
: Cancels.
: Selectaţi zona în care locuiţi folosind fusurile orare pentru reglarea ceasului.
EASTERN
(EST),
ATLANTIC,
NEWFOUND,
ALASKA,
PACIFIC,
: Select
: Select
youryour
residential
residential
areaarea
fromfrom
oneone
of the
of the
timetime
zones
zones
for MOUNTAIN
for
clock
clock
(ZONA
MONTANĂ), CENTRAL (ZONA CENTRALĂ)
adjustment.
adjustment.
: EASTERN,
Activează
ora de vară
dacă
aceastaALASKA,
se aplică
înPACIFIC,
zona
în care
locuiţi.
EASTERN,
ATLANTIC,
ATLANTIC,
NEWFOUND,
NEWFOUND,
ALASKA,
PACIFIC,
MOUNTAIN,
MOUNTAIN,
: CENTRAL
Anulează setarea.
CENTRAL
: Numărul de identificarea SIRIUS este afişat pe ecran timp de aproximativ 5
DSTCod
DST
*2,de*2,3identificare
*3
• DST
• DST
ONON
Daylight
Daylight
savings
savings
SIRIUS
time
time
• DST
DST
OFFOFF
DIMMER
••AUTO
: Activates
: Activates
daylight
savings
savings
time
time
if your
if your
residential
residential
areaarea
is subject
is subject
to to
secundedaylight
după
selectarea
opţiunii
„SID”,
[17].
DST.DST.
: Cancels.
: : Cancels.
Intensitatea luminoasă a afişajului scade atunci când aprindeţi farurile.
SIDintensităţii
SID
*4 *4 luminoase —•—
OFF
SIRIUS
SIRIUS
ID ID5 6
: Your
: Your
SIRIUS
SIRIUS
identification
identification
number
number
scrolls
scrolls
on the
on the
display
display
5 seconds
5 seconds
: Anulează setarea.
afterafter
“SID”
“SID”
is selected,
is selected,
[17].[17].
SCROLL * , *
Derulare
DIMMER
DIMMER
Dimmer
Dimmer
L/O MODE
5, *65, *6
SCROLL
SCROLL
*ieşire
Modul
linie
Scroll
Scroll
SUB.W FREQ *7
Frecvenţa-limită a
subwoofer-ului
• ONCE
••AUTO
• AUTO
AUTO
• OFF
• ON
• ON
• OFF
• OFF
• REAR
• ONCE
ONCE
••SUB.W
• AUTO
• AUTO
• OFF
• OFF
• LOW
• MID
• HIGH
L/OSUB.W
L/O
MODE
MODE
REAR
PHASE *7 • REAR
••180
DEG
LineFaza
Line
output
output
mode
mode • 0 DEG
subwoofer-ului.
• SUB.W
• SUB.W
: Atenuatorul intensităţii luminoase este activat.
: Derulează o dată informaţiile pe afişaj.
: : Dims
Repetă
operaţiunea
de button
derulare
(la intervale
de
5you
secunde).
: Dims
thethe
display
display
andand
button
illumination
illumination
when
when
you
turnturn
on the
on the
: headlights.
Anulează setarea.
headlights.
•: Activates
Apăsarea
butonului
: Activates
dimmer.
dimmer. DISP pentru mai mult de o secundă poate derula
informaţiile afişate pe ecran indiferent de setarea activată.
: Cancels.
: Cancels.
:
:
:
•
: Pentru ca bornele REAR LINE OUT (ieşire linie spate) să fie utilizate pentru
Scrolls
: Scrolls
thethe
displayed
displayed
information
information
once.
once.amplificator extern).
conectarea
difuzoarelor
spate (printr-un
: : Repeats
Pentruscrolling
cascrolling
bornele
LINE OUT
(ieşire linie spate) să fie utilizate pentru
Repeats
(atREAR
(at
5-second
5-second
intervals).
intervals).
conectarea subwoofer-ului (printr-un amplificator extern).
Cancels.
: Cancels.
: • Pressing
Frecvenţele
maifor
joase
de than
90one
Hzone
sunt
trimise
către
subwoofer.
Pressing
DISPDISP
for
more
more
than
second
second
cancan
scroll
scroll
thethe
display
display
: regardless
Frecvenţele
joase
de 135 Hz sunt trimise către subwoofer.
regardless
of the
ofmaithe
setting.
setting.
: Frecvenţele mai joase de 180 Hz sunt trimise către subwoofer.
: Select
if the
ifo the
REAR
REAR
LINELINE
OUTOUT
terminals
terminals
are
are
usedused
for
connecting
connecting
thethe
rear
rear
: : Select
Pentru
redare
mai
fidelă
a sunetului,
selectaţi
fie for
„O
DEG”
sau „180
DEG”.
speakers
speakers
(through
(through
an external
an external
amplifier).
amplifier).
: Select
: Select
if the
if the
REAR
REAR
LINELINE
OUTOUT
terminals
terminals
areare
usedused
for for
connecting
connecting
a a
subwoofer
subwoofer
an external
an external
amplifier).
amplifier).
*2 Este afişat doar când radiourile prin satelit SIRIUS
sau XM (through
sunt(through
conectate.
*3 Este afişat doar când opţiunea „CLOCK ADJ” este setată în modul „AUTO.”
7 *7
SUB.W
FREQ
*doar
LOW
• LOW
: Frequencies
: este
Frequencies
lower
lower
thanthan
90 Hz
90 are
Hz are
sentsent
to the
to the
subwoofer.
subwoofer.
*4SUB.W
EsteFREQ
afişat
când•radioul
prin satelit SIRIUS
conectat.
5Subwoofer
Subwoofer
cutoff
cutoff
•
MID
•
MID
:
Frequencies
:
Frequencies
lower
lower
than
than
135
135
Hz
are
Hz
are
sent
sent
to
the
to
the
subwoofer.
subwoofer.
* Unele caractere sau simboluri nu vor apărea în mod corect (sau vor lipsi) pe afişaj.
frequency
HIGH
• HIGH text în cadrul
: Frequencies
: Frequencies
thanthan
180180
Hz are
Hz are
sentsent
to the
to the
subwoofer.
subwoofer.
*6frequency
Nu se aplică derulării• informaţiilor
sistemuluilower
HDlower
Radio.
*7 Se afişează numai când „L/O MODE” este setat la „SUB.W.”
SUB.W
SUB.W
PHASE
PHASE
*7 *7 • 180
• 180
DEGDEG
Subwoofer
Subwoofer
phase
phase • 0• DEG
0 DEG
: Select
: Select
either
either
“0 DEG”
“0 DEG”
or “180
or “180
DEG”
DEG”
which
which
reproduces
reproduces
a better
a better
sound.
sound.
2 Displayed
*2 *Displayed
onlyonly
when
when
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio
radio
or XM
or XM
Satellite
Satellite
radio
radio
is connected.
is connected.
3
3 Displayed
* *Displayed
onlyonly
when
when
“CLOCK
“CLOCK
ADJ”ADJ”
is setis set
to “AUTO.”
to “AUTO.”
4 Displayed
*4 *Displayed
onlyonly
when
when
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio
radio
is connected.
is connected.
5 Some
*5 *Some
characters
characters
or symbols
or symbols
willwill
notnot
be shown
be shown
correctly
correctly
(or (or
willwill
be blanked)
be blanked)
on the
on the
display.
display.
6 Not
*6 *Not
applicable
applicable
to HD
to HD
Radio
Radio
texttext
scrolling.
scrolling.
7 Displayed
*7 *Displayed
onlyonly
when
when
“L/O“L/O
MODE”
MODE”
is setis set
to “SUB.W.”
to “SUB.W.”
2424
EXT INPUT *8, 8,*9 98, 9
EXTEXT
INPUT
INPUT
* * *
Intrare
externă
External
External
input
input
TAGTAG
DISPLAY
DISPLAY
TAG
DISPLAY
TagTag
display
display
Afişarea elementelor
de
informare
AMP
AMP
GAIN
GAIN
Amplifier
Amplifier
AMP
GAIN gaingain
Controlul
amplificării
control
control
IF BAND
IF BAND
IF BAND
Intermediate
Intermediate
Bandă
de frecvenţă
frequency
frequency
band
band
intermediară
AREA
AREA
AREA
Tuner
Tuner
channela
Gama
dechannel
frecvenţe
interval
interval
radioreceptorului
Item
Item
Setting,
Setting,
[reference
[reference
page]
page]
Opţiune
Setare,
[pagină
de referinţă]
(_:
iniţială)
( setare
( : Initial)
: Initial)
• CHANGER
: Pentru a conecta un schimbător de CD-uri JVC, [16], sau un iPod Apple,
• CHANGER
• CHANGER : To
: connect
To connect
a JVC
a JVC
CD changer,
CD changer,
[16],[16],
or an
or Apple
an Apple
iPod,
iPod,
[19].[19].
[19].
EXT
• INPUT
EXT
INPUT
INPUT :: To
:Pentru
connect
To connect
portable
portable
audio
audio
player
player
to
the
to
the
CD
changer
CD
changer
jack,
jack,
[20].[20].
•• EXT
a conecta un player audio portabil la mufa schimbătorului
de
CD-uri, [20].
• TAG
• TAG
ONON
: Shows
: Shows
thethe
TagTag
information
information
while
while
playing
playing
MP3/WMA
MP3/WMA
tracks.
tracks.
•• TAG
Elementul
TAG
• ON
TAG
OFFOFF :: Cancels.
: Cancels.de informare este afişat în timpul redării pieselor de pe discurile
MP3/WMA.
• TAG
Anulează
setarea.
LOW
• OFF
LOW
POWER
POWER:: VOLUME
: VOLUME
00
–00VOLUME
– VOLUME
30.30.
(Select
(Select
thisthis
if the
if the
maximum
maximum
power
power
of the
of the
less
is 30
less
than
than
50 W
50to
Wavoid
to avoid
damaging
damaging
the
speaker.)
speaker.)
• LOW POWER
: speaker
VOLspeaker
00 –isVOL
(Selectaţi
această
opţiune
dacăthe
puterea
maximă a
difuzorului
50 W,
• HIGH
• HIGH
POWER
POWER: VOLUME
: VOLUME
00nu–00depăşeşte
VOLUME
– VOLUME
50.
50.pentru a evita deteriorarea acestuia.)
• HIGH POWER
: VOLUME 00 – VOLUME 50
• AUTO
• AUTO
: Increases
: Increases
thethe
tuner
tuner
selectivity
selectivity
to reduce
to reduce
interference
interference
noises
noises
between
between
• AUTO
: Creşte gradul de selectivitate a radioreceptorului pentru a reduce
adjacent
adjacent
stations.
stations.
(Stereo
effect
effect
maymay
be lost.)
be lost.)
interferenţele
dintre(Stereo
posturile
de
radio
apropiate.
(Se poate pierde efectul
• WIDE
• WIDE
: Subject
: Subject
to interference
to interference
noises
noises
fromfrom
adjacent
adjacent
stations,
stations,
butbut
sound
sound
stereo.)
willwill
notnot
be degraded
be
andand
the
stereo
effect
effect
will
remain.
remain. însă
• WIDE
: quality
Potquality
apărea
zgomote
dedegraded
interferenţă
de the
lastereo
posturile
de will
radio
apropiate,
calitatea redării sunetului nu va fi redusă iar efectul stereo se va păstra.
• AREA
• AREA
US US : When
: When
using
using
in North/Central/South
in North/Central/South
America.
America.
AM/FM
AM/FM
intervals
intervals
areare
set set
• AREA US
: La utilizarea în America de Nord/Centrală/de Sud. Gamele de frecvenţe
toAM/FM
10
to kHz/200
10sunt
kHz/200
kHz.kHz.
setate
la 10 kHz/200 kHz.
AREA
• AREA
: utilizarea
When
using
using
inorice
any
in any
other
areas.
areas.
AM/FM
AM/FM
intervals
intervals
areare
setlaset
to9 kHz/
9tokHz/
950
kHz/
•• AREA
EUEU EU :: When
La
în
alteother
zone.
Gamele
AM/FM
sunt setate
kHz
50
kHz
50kHz
kHz
(100
kHzkHz
during
during
auto
auto
search).
search).
(100
în(100
timpul
căutării
automate).
•• AREA
SASA SA :: When
AREA
• AREA
: utilizarea
When
using
using
inAmerica
South
in South
American
where
where
FMeste
FM
interval
interval
is
La
în
deAmerican
Sud, încountries
ţăricountries
unde gama
FM
de
100iskHz.
Gama
AM
esteAM
setată
lais10
100
100
kHz.
kHz.
AM
interval
interval
set
iskHz.
set
to 10
to kHz.
10 kHz.
8 Displayed
*8 *Displayed
onlyonly
when
when
oneone
of the
of the
following
following
sources
sources
is selected—FM,
is selected—FM,
AM,AM,
CD,CD,
BLUETOOTH,
BLUETOOTH,
AUXAUX
IN. IN.
*89 Se9afişează doar când este selectată una dintre sursele următoare—FM, AM, CD, BLUETOOTH sau AUX IN.
*Noteste
Not
required
required
for
for
HD HD
Radio
Radio
broadcast/SIRIUS/XM
broadcast/SIRIUS/XM
tuners.
tuners.
**9 Nu
necesar
pentru
recepţionarea
cu radioreceptoare
HD
Radio/SIRIUS/XM.
SETĂRI
SETTINGS
SETTINGS 2525
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Indications
Indications
Afişaj
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Bluetooth
Bluetooth
settings
settings
Setările Bluetooth
AUTO
ANSWER
YouPuteţi
You
cancan
change
change
the
the
settings
settings
listed
listed
on
the
on the
right
right
column
schimba
setările
enumerate
în coloana
dincolumn
dreapta,
AUTO
AUTO
ANSWER
ANSWER(Preluare automată a apelului)
în
funcţietode
according
according
your
topreferinţe.
your
preference.
preference.
aparatul
preiathe
apelurile
automat.
ON:ON:
ON: TheThe
unit
unit
answers
answers
the
incoming
incoming
callscalls
OFF: automatically.
aparatul nu preia apelurile automat. Preluaţi
automatically.
1 1Enter
Enter
thethe
Bluetooth
Bluetooth
menu.
menu.
Accesaţi
meniul
Bluetooth.
manual
apelul
telefonic.
OFF:OFF: TheThe
unit
unit
doesdoes
notnot
answer
answer
thethe
callscalls
REJECT: aparatul respinge apelurile primite.
automatically.
automatically.
Answer
Answer
thethe
callscalls
manually.
manually.
REJECT:
REJECT:
The
The
unit
unit
rejects
rejects
all
incoming
all
incoming
calls.
calls.
MSG NOTICE (notificare mesaj)
2 2Select
Select
“SETTINGS.”
“SETTINGS.”
Selectaţi
opţiunea „SETTINGS” (Setări).
ONMSG
*1MSG
: NOTICE
Aparatul
vă informează
NOTICE
(message
(message
notice)
notice)în legătură cu primirea
unui mesaj printr-un semnal sonor şi prin
ONON
*1: *1: TheThe
unit
unit
informs
informs
you
you
the
of MSG”
the
arrival
arrival
of of mesaj).
afişarea mesajuluiof„RCV
(Primire
a
message
a
message
by
ringing
by
ringing
and
and
displaying
displaying
OFF: aparatul nu vă informează în legătură cu
“RCV
“RCV
MESSAGE”
MESSAGE”
(receiving
message).
message).
primirea
unui(receiving
mesaj.
OFF:OFF: TheThe
unitunit
doesdoes
notnot
inform
inform
youyou
of the
of the
arrival
arrival
of of
3 3Select
Select
a setting
a setting
item.
item.
Selectaţi
o opţiune
de setare.
MIC aSETTING
(setările microfonului)
message.
a message.
Reglaţi volumul microfonului încorporat, [NIVEL 01/02/03].
AUTO
AUTO
CNNCT
CNNCT
==
AUTO
AUTO
ANSWER
ANSWER
==
MICMIC
SETTING
SETTING
==
MSG
MSG
NOTICE
NOTICE
*1 =
*1 =
PHONEBOOK
PHONEBOOK
==
INITIALIZE
INITIALIZE
==
INFORMATION
INFORMATION
==
(back
(back
to the
to the
beginning)
(revenire
labeginning)
punctul
de pornire)
Change
thethe
setting
setting
accordingly.
accordingly.
4 4Change
Modificaţi
setarea,
după
caz.
MICMIC
SETTING
SETTING
(microphone
(microphone
setting)
setting)
PHONEBOOK
(Agenda
telefonică)
Adjust
Adjust
the
the
built-in
built-in
microphone
microphone
volume,
volume,
Încărcaţi
agenda telefonică a telefonului cu Bluetooth în
[LEVEL
[LEVEL
01/02/03].
01/02/03].
aparat. (Puteţi încărca până la 50 de numere de telefon.)
PHONEBOOK
• PHONEBOOK
Înainte
de utilizare, asiguraţi-vă că telefonul cu Bluetooth
estethe
conectat.
Load
Load
the
phone
phone
book
book
of the
of the
Bluetooth
Bluetooth
phone
phone
to the
to the
unit.unit.
(You(You
cancan
loadload
up to
up50
to phone
50 phone
numbers.)
numbers.)
INITIALIZE
(Resetare)
• Before
• Before
using
using
thisthis
function,
function,
make
make
suresure
thatthat
thethe
YES:
phone
resetează
toate reglajele pe care le-aţi operat în
Bluetooth
Bluetooth
phone
is connected.
is connected.
meniul Bluetooth.
INITIALIZE
NO:
INITIALIZE
reveniţi la afişajul anterior.
YES:YES:
Initialize
Initialize
all settings
all settings
youyou
havehave
made
made
in the
in the
INFORMATION
(INFORMAŢII)
Bluetooth
Bluetooth
menu.
menu.
Denumirea
aparatului
NO:NAME
NO: (Denumire):
Return
Return
to the
to the
previous
previous
screen.
screen. (indicat de
dispozitivele cu Bluetooth).
opţiuneais„PHONEBOOK”
(Agenda
• If•• “PHONEBOOK”
IfDacă
“PHONEBOOK”
selected
is selected
in step
in
step
3, enter
3,telefonică)
enter
thethe
ADDRESS
(Adresă): adresa aparatului.
INFORMATION
INFORMATION
este
selectată
pasul
introduceţi
codulphone
PIN,
VERSION
vofersiunile
şi software
PINPIN
codecode
bothboth
forlafor
this
this
unit3,unit
and
and
Bluetooth
Bluetooth
phone NAME:
NAME: (Versiune):
Name
Name
the
of the
unithardware
unit
(as (as
shown
shown
on on ale
atât pentru acest aparat, cât şi pentru telefonul cu
modulului
Bluetooth.
(see(see
pages
pages
10 and
10 and
11:11:
steps
steps
4 and
4 and
5), 5),
thenthen
press
press
Bluetooth
Bluetooth
devices).
devices).
2
Bluetooth (vezi paginile 10 şi 11: paşii 4 şi 5), apoi
PHONE NAME* denumirea telefonului cu Bluetooth
5 to
5
exit.
to exit.
ADDRESS:
ADDRESS: Address
Address
of the
of the
unit.unit.
apăsaţi
▲ pentru ieşire.
(Denumirea conectat.
VERSION:
VERSION:
Hardware
Hardware
and
and
software
software
versions
versions
of of
telefonului):
Meniul
demenu
setare
setare iniţială)
Setting
Setting
menu
( ( :(__:
Initial)
: Initial)
Bluetooth
Bluetooth
module.
module. audio cu
AUDIO NAME*2 the
the
denumirea
playerului
2: Name
PHONE
PHONE
NAME*
NAME*
of the
of the
connected
connected
Bluetooth
Bluetooth
(Denumirea
2: Name
Bluetooth
conectat.
AUTO
AUTO
CNNCT
CNNCT
(connect)
(connect)automată)
AUTO
CNNCT
(conectare
playerului
audio):
phone.
phone.
La
pornirea
aparatului,
se stabileşte
automatisconexiunea
When
When
thethe
unitunit
is turned
is turned
on,
on,
thethe
connection
connection
is
2: Name
2: Name
cu...
AUDIO
NAME*
NAME*
of the
of the
connected
connected
Bluetooth
1
established
established
automatically
automatically
with...
with...
*AUDIO
Dacă
telefonul
cu Bluetooth
conectat
nu Bluetooth
suportă
notificări
OFF:
niciun
dispozitiv
Bluetooth.
player.
player.
OFF:
OFF: No No
Bluetooth
Bluetooth
device.
device.
pentru mesajeaudio
textaudio
(prin
Bluetooth), aparatul nu va primi
LAST: ultimul dispozitiv Bluetooth conectat.
nicio
notificare
la primirea
unuiphone
mesaj
text.
LAST:
LAST: TheThe
lastlast
connected
connected
Bluetooth
Bluetooth
device.
device.
*1 *If1the
If the
connected
connected
Bluetooth
Bluetooth
phone
doesdoes
notnot
support
support
2
*text
Apare
atunci
când
un
telefon/
player
audio
cu Bluetooth
text
message
message
notification
notification
(via(via
Bluetooth),
Bluetooth),
the
the
unitunit
willwill
este conectat. Puteţi schimba setările enumerate în coloana
notdin
not
receive
receive
anyany
notification
notification
upon
upon
thethe
arrival
arrival
of aoftext
a text
dreapta, în funcţie de preferinţe.
message.
message.
2 Appears
*2 *Appears
onlyonly
when
when
a Bluetooth
a Bluetooth
phone/audio
phone/audio
player
player
is is
connected.
connected.
SETĂRI
2626 SETTINGS
SETTINGS
pe frecvenţe FM şi AM, folosind un număr de 8 caractere
AM)
using
using
8 characters
8 titles
characters
(maximum)
for for
eacheach
title.
title.and
YouAM)
can
assign
30 (maximum)
station frequencies
(FM
(maxim)
pentru
fiecaretonume.
••AM)
•Lausing
When
HD8HD
Radio
Radio
tuner
tuner
boxbox
isHDconnected,
isRadio,
connected,
thistitle.
this
feature
feature
characters
(maximum)
foraceastă
each
When
conectarea
unui
receptor
funcţie
va
will
beHD
disable.
be Radio
disable.
• will
When
tuner box is connected, this feature
fi dezactivată.
beSelect
disable.
1will
1Selectaţi
Select
a station
a station
you
want
want
to assign
tovreţi
assign
a title
aalocaţi
title
un
post you
de radio
căruia
să-i
o
denumire
(vezi
şiyou
pagina
(see
(see
page
page
8).
8).
1 Selectalsoaalso
station
want8).to assign a title
(see also page 8).
2 2Afişaţi
Show
Show
the
the
title
title
entry
screen.
screen.
ecranul
deentry
introducere
a denumirii.
2 Show the title entry screen.
[Ţineţi apăsat]
Mai
multe
informaţii
More
More
about
about
this
thisunit
unit
More
about
this
unit
despre
acest aparat
Basic
Basic
operations
operations
Basic
Operaţii
dethe
bază
Turning
Turning
onoperations
on
the
power
power
Pornirea
aparatului
on SRC
theSRC
power
•Turning
By• pressing
By pressing
on
the
on the
unit,unit,
youyou
cancan
alsoalso
turnturn
on the
on the
• power.
Puteţi
porni
aparatul
tasteialso
SRC.also
Dacă
power.
If the
IfSRC
the
source
source
isprin
ready,
isapăsarea
ready,
playback
playback
starts.
starts.
• By
pressing
on
the
unit,
you
can also
turn
on
the
sursa
este pregătită,
va începe
redarea.
ENGLISH
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Title
Titleassignment
assignment
Alocarea
denumirii
Title
assignment
Puteţi
aloca
denumiri
unui
defrequencies
până
la 30 de(FM
posturi
You
You
can
can
assign
assign
titles
titles
to 30
tonumăr
station
30 station
frequencies
(FM
andand
power. If the source is ready, playback also starts.
Turning
Turning
offoff
thethe
power
power
Oprirea
aparatului
If•Înyou
înturn
care
opriţi
aparatul
în timpul
redării
off
power
••Turning
Ifcazul
you
turn
offthe
off
the
the
power
power
while
while
listening
listening
to atounei
track,
a track,
piese,
când
acesta
vafrom
fifrom
repornit,
redarea
vabeen
începe
din
playback
will
start
start
where
where
it had
it had
been
stopped
stopped
• playback
Ifpunctul
you
turn
offwill
the
power
while
în care
a fost
întreruptă
. listening to a track,
previously
previously
next
next
time
time
you
you
turn
turn
on
the
on
the
power.
power.
playback will start from where it had been stopped
previously next time you turn on the power.
Tuner
Tuner
operations
operations
Assign
Assign
a title.
a title.
3 3Denumiţi
sursa.
1
Select
Select
a un
character.
acaracter.
character.
Selectaţi
Assign
a title.
3 1
1 Select a character.
[Rotiţi]
Move
Move
to
the
to the
nextnext
(or
(or
previous)
previous)
character
character
22
Treceţi
la caracterul
următor
(sau anterior).
position.
Move
to the next (or previous) character
2 position.
position.
1 şi1
2 and
Repetaţi
paşii
până
launtil
încheierea
33
Repeat
Repeat
steps
steps
1
and
22
until
youyou
finish
finish
de the
introducere
denumirii.
entering
entering
the
title.
3 procedurii
Repeat
steps
1title.
and 2auntil
you finish
entering the title.
4 4Finalizaţi
Finish
Finish
theoperaţia.
the
procedure.
procedure.
4 Finish the procedure.
Pentru
a şterge
întreaga
denumire
To To
erase
erase
thethe
entire
entire
title
title
La pasul 2 descris mai sus ...
Tostep
entire title
In
Inerase
step
2 above...
2the
above...
[Ţineţi
In step 2 above...
apăsat]
Tuner
operations
Funcţionarea
radioreceptorului
Storing
Storing
stations
stations
in
memory
in memory
Memorarea
posturilor
Storing
stations
in
memory
• During
• During
SSMSSM
search...
search...
• –ÎnAll
căutăriistored
SSM...stations
–timpul
previously
AllSSM
previously
stations
areare
erased
erased
andand
thethe
• During
search...stored
– Toate posturile memorate anterior sunt şterse şi
stations
areare
stored
stored
anew.
anew. are erased and the
– stations
Allîncepe
previously
stored
stations
o nouă memorare a posturilor.
––Received
Received
stations
stations
are
are
preset
preset
No.
in No.
1 (lowest
1de(lowest
stations
are
stored
anew.
–Frecvenţele
recepţionate
suntinpresetate
la Nr. 1
frequency)
toceaNo.
tomai
No.
6are
(highest
6preset
(highest
frequency).
frequency).
– frequency)
Received
stations
inlaNo.
(frecvenţa
joasă)
până
Nr.16(lowest
(frecvenţa cea
– When
–mai
When
SSMSSM
istoover,
is over,
the
station
station
stored
stored
in No.
in No.
1 will
1 will
înaltă).
frequency)
No.
6the
(highest
frequency).
Laautomatically
căutării
SSM,
aparatul
beîncheierea
automatically
tuned
tuned
in. in.
––be
When
SSM is over,
the
station
storedvainintra
No.în1mod
will
automat
pea frecvenţa
postului
memorat
la Nr.1.
• When
• be
When
storing
storing
station
a station
manually,
manually,
thethe
previously
previously
automatically
tuned
in.
• preset
Când
memorarea
posturilor
se realizează
manual,
preset
station
station
is
erased
is
erased
when
when
a
new
a
new
station
station
is stored
ispostul
stored
• When
storing
a station
manually,
the previously
memorat
anterior
va fi şters
când frecvenţa
altui post
in
the
in
the
same
same
preset
preset
number.
number.
preset
station
is
erased
when
a
new
station
is
stored
este memorată la acelaşi număr de presetare.
in the same preset number.
Disc
Disc
operations
operations
Discfor
operations
Funcţionarea
CD player-ului
Caution
Caution
for
DualDisc
DualDisc
playback
playback
Măsuri
deNon-DVD
precauţie
la aredarea
unuidoes
disc
de not
tip
for
DualDisc
playback
•Caution
The
• The
Non-DVD
sideside
of
of“DualDisc”
a “DualDisc”
does
not
comply
comply
DualDisc
withwith
thethe
“Compact
“Compact
Disc
Digital
Digital
Audio”
Audio”
standard.
aDisc
“DualDisc”
does
notstandard.
comply
•• The
FaţaNon-DVD
non-DVD aside
unuiof„DualDisc”
nu corespunde
Therefore,
Therefore,
the
the
use
use
of
Non-DVD
of
Non-DVD
side
side
of
a
of
DualDisc
a
DualDisc
on on
with
the
“Compact
Disc
Digital
Audio”
standard.
standardului „Compact Disc Digital Audio”. Prin urmare,
this
product
product
may
may
not
not
be
recommended.
be recommended.
Therefore,
the
use
ofutilizarea
Non-DVD
sidenon-DVD
of a DualDisc
nu this
este
recomandată
feţei
a unuion
DualDisc
pe acest
this
product
mayaparat.
not be recommended.
General
General
Informaţii
generale
•General
This
• This
unitunit
hashas
been
been
designed
designed
to reproduce
to reproduce
• Aparatul este destinat redării de discuri CD/CD text şi
CDs/CD
CDs/CD
Texts,
Texts,
andand
CD-Rs
CD-Rs
(Recordable)/CD-RWs
(Recordable)/CD-RWs
• This
has
been
designed
to reproduce
CD-Runit
(CD-uri
inscriptibile)
/ CD-RW
(CD-uri
(Rewritable)
(Rewritable)
informat
audio
CDaudio
(CD-DA),
CD
(CD-DA),
MP3MP3
andand
WMA
reinscriptibile)
înaudio
(CD-DA),
MP3
şiWMA
WMA.
CDs/CD
Texts,inand
CD-Rs
(Recordable)/CD-RWs
formats.
formats. in audio CD (CD-DA), MP3 and WMA
(Rewritable)
formats.
Continuare
peon
pagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
on the next page
SETĂRI ŞI
SETTINGS
SETTINGS
& REFERINŢE
REFERENCES
& Continued
REFERENCES
2727
SETTINGS & REFERENCES 27
8
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
•• When
Dacă
introduceţi
greşitupside
unupside
discdown,
îndown,
fantă,
pe
afişajand
vorand • Do
Discurile
ar putea
avea
de un timp de citire
• When
a disc
a disc
is inserted
is inserted
“PLEASE”
“PLEASE”
•• Do
not
not
useuse
theCD-RW
the
following
following
CD-Rs
CD-Rs
ornevoie
CD-RWs:
or CD-RWs:
When a disc is inserted upside
down,
“PLEASE”
and„PLEASE”• (Vă
Dorugăm)
not useşithe
following CD-Rs
or CD-RWs:
apărea
alternativ
mesajele
lung,
pentru
călabels,
indicele
de reflexie
este
mai
“EJECT”
“EJECT”
appear
appear
alternately
alternately
on the
on the
display.
display.
Press
Press
0„EJECT”
to
0 to
– Discs
–mai
Discs
with
with
stickers,
stickers,
labels,
oracestora
aorprotective
a protective
sealseal
stuck
stuck
EJECT” appear alternately(Ejectaţi).
on the display.
to a ejecta
– Discs
with stickers, labels,scăzut
or a protective
stuckobişnuite.
ApăsaţiPress
tasta 0 pentru
discul.
decât cel alseal
CD-urilor
eject
eject
thethe
disc.disc.
to the
to the
surface.
surface.
• În acest manual, termenii „piesă” şi „fişier”
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri CD-R sau CD-RW:
ect the disc.
tosunt
the utilizaţi
surface.cu
• In• this
Inacelaşi
this
manual,
manual,
words
words
“track”
“track”
andand
“file”
“file”
areare
– Discs
– Discs
on which
on which
labels
labels
cancărora
can
be directly
be directly
printed
printed
by an
by an
peprinted
suprafaţa
n this manual, words “track”
andsens.
“file” are
– Discs on which labels can–be discuri
directly
by an se află autocolante, etichete
interchangeably
interchangeably
used.
used.
ink ink
jetsau
printer.
jetpelicule
printer.protectoare.
•
În
timpul
derulării
rapide
înainte
sau
înapoi
a
fişierelor
nterchangeably used.
ink jet printer.
• While
• While
fast-forwarding
or reversing
orsereversing
an
on MP3
an
MP3
or or
Using
Using
these
discs
under
under
high
high
temperature
temperature
or high
orfi high
unuifast-forwarding
disc
MP3 sau WMA,
pot auziondoar
sunete
– these
discuri
pediscs
suprafaţa
cărora
eticheta poate
imprimată
While fast-forwarding or reversing
on
an
MP3
or
Using
these discs under high temperature
or high
intermitente.
direct
cucause
ajutorul
unei imprimante
cerneală.
WMA
WMA
disc,disc,
youyou
cancan
onlyonly
hearhear
intermittent
intermittent
sounds.
sounds.
humidity
humidity
maymay
cause
malfunctions
malfunctions
or damage
or cu
damage
to the
to the
WMA disc, you can only• hear
intermittent
sounds.
humidity
may
cause malfunctions
or damage to the
schimbaţi
sursa
înwhile
timpul
ascultării
disc,
redarea
Utilizarea
• If•you
IfDacă
you
change
change
thethe
source
source
while
listening
listening
tounui
atodisc,
a disc,
unit.
unit. unor astfel de discuri în condiţii de temperatură şi
you change the source while
listening to a disc,
unit.
va fi întreruptă.
umiditate ridicate poate provoca defectarea sau deteriorarea
playback
playback
stops.
stops.
Următoarea dată când selectaţi CD-ul ca sursă, redarea
aparatului.
layback stops.
NextNext
timetime
you
you
select
select
“CD”
as the
as the
playback
playback
source,
Playing
Playing
anan
MP3/WMA
MP3/WMA
discdisc
discului
respectiv
va“CD”
începe
de
unde
a fostsource,
întreruptă
ext time you select “CD” as
the playback
source,
Playing
an
MP3/WMA
disc
playback
playback
willwill
startstart
fromfrom
where
where
it had
it had
been
been
stopped
stopped • This
anterior.
Redarea
unui
disc
în
format
MP3/WMA
•
This
unit
unit
can
can
play
play
back
back
MP3/WMA
MP3/WMA
filesfiles
withwith
thethe
layback will start from where it had been stopped
This unit
play
MP3/WMA
files poate
with the
previously.
• previously.
După ejectarea unui disc, va fi afişat• mesajul
„NOcan
DISC”
şi backextension
• extension
Acest aparat
redaorfişierele
în format
MP3/WMA
codecode
<.mp3>
<.mp3>
<.wma>
or <.wma>
(regardless
(regardless
of ofcare
reviously.
extension
code
<.mp3> orau<.wma>
(regardless
nuejecting
veţiejecting
putea
acţiona
taste.
Introduceţi
altyou
disc sau
extensia
<.mp3> sauof<.wma> (indiferent de tipul
• After
• After
a disc,
a disc,
“NOunele
“NO
DISC”
DISC”
appears
appears
andand
you
the
the
letter
letter
case—upper/lower).
case—upper/lower).
fter ejecting a disc, “NO DISC”
appears
and you
the
letter
apăsaţi
SRC (SURSĂ)
a selecta
altă
sursă
decase—upper/lower).
redare.
literelor—majuscule/minuscule).
cannot
cannot
operate
operate
some
some
ofpentru
the
of the
buttons.
buttons.
Insert
Insert
another
another
• This
•• This
unitunit
cancan
show
show
theafişa
the
names
names
of albums,
ofalbumelor,
albums,
artists
artists
annot operate some of• theÎn buttons.
Insert
another
cazul
în
care
ejectat
nu este
îndepărtat
într-un
Acest
poate
numele
ale artiştilor
• playback
This unit
can
show the names
of aparat
albums,
artists
discdisc
or press
or press
SRCSRC
todiscul
select
to select
another
another
playback
source.
source.
(performer),
(performer),
andand
Tag
Tag
(Version
(Version
1.0,
1.0,
1.1,1.1,
2.2,2.2,
2.3,
2.3,
or or
sc or press SRC to select another
playback
source.
interval de
15 secunde,
acesta va fi reintrodus
automat
în
(interpreţilor)
şi
elementele
de
identificare
(versiunea
(performer),
and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or
• If• the
Iffanta
the
ejected
ejected
disc
disc
is
not
is
not
removed
removed
within
within
15
seconds,
15
seconds,
2.4)2.4)
for
MP3
filesfiles
andsau
and
for2.4)
for
WMA
WMA
files.fişierele
files. în format MP3 şi
încărcare
a fi protejat împotriva prafului.
1.0,for
1.1,MP3
2.2,
2.3
pentru
the ejected disc is not removeddewithin
15 pentru
seconds,
2.4)
for
MP3
files
and
for
WMA
files.
it isitautomatically
is automatically
inserted
inserted
intointo
thethe
loading
loading
slotslot
again
again • This
automat.
WMA.
• This
unitunit
cancan
display
display
onlyonly
one-byte
one-byte
characters.
characters.
No No
is automatically insertedRedarea
into theîncepe
loading
slot again
• This
unit can display only• one-byte
characters.
No caractere de un bit. Alte
to protect
to protect
it from
it from
dust.
dust.
Playback
Playback
starts
starts
automatically.
automatically.
Acest
aparat
poate
other
other
characters
characters
cancan
beafişa
correctly
be doar
correctly
displayed.
displayed.
o protect it from dust. Playback starts automatically.
correctly
displayed.
Redarea unui disc CD-R sau CD-RW other characters can•beThis
caractere
nu play
pot
fiback
afişate
corespunzător.
• This
unitunit
cancan
play
back
MP3/WMA
MP3/WMA
filesfiles
meeting
meeting
thethe
• „finalizate”
This unit can
files poate
meeting
•Playing
Utilizaţi
discuri
sau CD-RW
(cuplay back MP3/WMA
• Acest aparat
redathe
fişiere în format MP3/WMA, în
Playing
a CD-R
adoar
CD-R
or CD-RW
or CD-R
CD-RW
conditions
conditions
below:
below:
ying a CD-R or CD-RWsesiunea de înregistrare încheiată). conditions below:
cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai jos:
• Use
onlyonly
“finalized”
“finalized”
CD-Rs
or CD-RWs.
orfişiere
CD-RWs.
– Bit
––Bit
raterate
of de
MP3:
oftransfer
MP3:
32 kbps
32a MP3-ului:
kbps
——
320320
kbps
kbps— 320 kbps
•• Use
Acest
aparat
poateCD-Rs
reda
doar
de–acelaşi
tipof
cuMP3: 32 kbps
32
kbps
se only “finalized” CD-Rs
or CD-RWs.
Bit rate
— Rata
320 kbps
• This
• This
unit
unit
cana can
onlyonly
playplay
backback
filesfiles
ofînthe
of
the
same
same
typeun
type
asdiscas
– Sampling
––Sampling
frequency
frequency
of MP3:
of MP3:
cel
care
fost
identificat
primul,
cazul
în
care
Frecvenţa
de
eşantionare
a
MP3-ului:
his unit can only play back files of the same type as
– Sampling frequency of MP3:
those
those
detected
detected
firstfirst
ifCD
a ifdisc
a disc
includes
includes
both
audio
CDMP3/
CD
48 kHz,
4848kHz,
44.1
kHz,kHz,
32 kHz
32
(for(for
MPEG-1)
MPEG-1)
conţine
atât fişiere
audio
(CD-DA),
câtboth
şiaudio
fişiere
kHz,44.1
44,1
kHz,
32kHz
kHz
(pentru
MPEG-1)
hose detected first if a discWMA.
includes both audio CD
48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for24MPEG-1)
kHz,22.05
22,05
kHz,
16kHz
kHz
(pentru
MPEG-2)
(CD-DA)
(CD-DA)
filesfiles
andand
MP3/WMA
MP3/WMA
files.files.
24 kHz,
24 kHz,
22.05
kHz,kHz,
16 kHz
16
(for(for
MPEG-2)
MPEG-2)
CD-DA) files and MP3/WMA
files.
24 kHz,
22.05 kHz, 16 kHz–(for
MPEG-2)
•• This
Acest
aparat
poate
reda
discuri
multisesiune;
cuhowever,
toate
Rata
• This
unitunit
cancan
play
play
backback
multi-session
multi-session
discs;
discs;
however,
– Bit
– Bit
rate
rate
of de
WMA:
oftransfer
WMA: a WMA-ului:
his unit can play back multi-session
discs; nefinalizate
however, vor fi ignorate
– Bit rate
of WMA:
acestea,
sesiunile
în timpul
kbps
—192
192kbps
kbps
unclosed
unclosed
sessions
sessions
willwill
be skipped
be skipped
while
while
playing.
playing.
32 kbps
3232kbps
——
192
kbps
nclosed sessions will be skipped
32 kbps — 192 kbps – Formatul discului: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo,
redării. while playing.
• Some
• Some
CD-Rs
CD-Rs
or CD-RWs
or CD-RWs
maymay
notnot
play
play
back
back
on this
ondethis
– Disc
– Disc
format:
format:
ISOISO
9660
9660
Level
Level
1/Level
1/Level
2, Romeo,
2, Romeo,
Unele
nu
pot
fi–redate
Joliet,
nume
lung
de fişiere
în
Windows
ome CD-Rs or CD-RWs•may
notCD-R-uri
play backsauonCD-RW-uri
this
Disc format:
ISO 9660 Level 1/Level
2, Romeo,
unitunit
because
because
of din
their
of cauza
their
discdisc
characteristics,
characteristics,
or for
or for
the
the
Joliet,
Joliet,
Windows
Windows
long
long
filefile
name
name
acest
aparat
caracteristicilor
acestora
sau
din
•
Numărul
maxim
de
caractere
pentru
denumirea
fişierelor/
nit because of their disc characteristics, or for the
Joliet, Windows long file name
following
following
reasons:
reasons:
• The
• The
maximum
maximum
number
number
ofîn characters
of characters
for for
file/folder
file/folder
următoarele
motive:
directoarelor
funcţie
de formatul
discului
ollowing reasons:
• The maximum number of characters
forvariază
file/folder
discurile
sunt
murdare
sau zgâriate.
utilizat
(include
extensiile
4 caractere
- <.mp3>
– Discs
–– Discs
areare
dirtydirty
or scratched.
or scratched.
names
names
varyvary
depending
depending
on the
ondethe
disc
disc
format
format
used
used sau
Discs are dirty or scratched.
names
vary
depending on the
disc format used
s-a produs
fenomenulhas
dehas
condens
pe
internă
<.wma>).
– Moisture
–– Moisture
condensation
condensation
occurred
occurred
onlentila
the
on the
lens
lens a
(includes
(includes
4 extension
4 extension
characters—<.mp3>
characters—<.mp3>
or or
Moisture condensation hasaparatului.
occurred on the lens
(includes 4 extension characters—<.mp3>
– ISO 9660 Level 1:orpână la 12 caractere
inside
inside
thethe
unit.unit.
<.wma>).
<.wma>).
inside the unit.
<.wma>).
– lentila de citire din interiorul aparatului
este murdară.
– ISO 9660 Level 2: până la 31 de caractere
– The
– The
pickup
pickup
lenslens
inside
inside
thethe
unitunit
is dirty.
is dirty.
– ISO
– ISO
9660
9660
Level
Level
1: up
1: to
up12
to characters
12 characters
– unit
fişierele
de pe CD-R/CD-RW sunt scrise
metoda
Romeo*: până la 128 de caractere
The pickup lens inside the
is dirty.
– ISOprin
9660
Level 1: up to 12–characters
– The
– The
files
files
on
the
on
the
CD-R/CD-RW
CD-R/CD-RW
are
are
written
written
using
using
the
the
–
ISO
–
ISO
9660
9660
Level
Level
2:
up
2:
to
up
31
to
characters
31 characters
„Packet
Write”. using the
Joliet*: până la 64 de caractere
The files on the CD-R/CD-RW
are written
– ISO 9660 Level 2: up to 31–characters
“Packet
“Packet
Write”
Write”
method.
method. au fost improprii (date
– Romeo
––Romeo
*: up
*:lung
to
up128
to
128
characters
characters
–
condiţiile
de
inscripţionare
Nume
de
fişier
în
Windows*:
până la 128 de
“Packet Write” method.
– Romeo *: up to 128 characters
– There
– There
areetc.)
are
improper
improper
recording
recording
conditions
(missing
(missing
– Joliet
– Joliet
*: up
*: to
up64
to characters
64 characters
lipsă
sau suportul
este conditions
neadecvat
(pătat,
zgâriat,
caractere
There are improper recording
conditions
(missing
–
Joliet
*:
up
to
64
characters
deformat
etc).
–Cifra
dintre
paranteze
reprezintă
maxim
de
data,
data,
etc.)etc.)
or media
or media
conditions
conditions
(stained,
(stained,
scratched,
scratched, –*Windows
Windows
long
long
filefile
name
name
*: up
*: to
upnumărul
128
to 128
characters
characters
data, etc.) or media conditions (stained, scratched,
– Windows long file name *:
up to 128
charactersfişierelor/directoarelor, în cazul în
caractere
dinfigure
denumirea
warped,
warped,
etc.).
etc.).
* The
* The
parenthetic
parenthetic
figure
is the
is the
maximum
maximum
number
number
of of
warped, etc.).
* The parenthetic figure is thecare
maximum
number
of
numărul
total
al fişierelor
alindirectoarelor
este egal
• CD-RWs
• CD-RWs
maymay
require
require
a longer
a longer
readout
readout
timetime
since
since
thethe
characters
characters
for for
file/folder
file/folder
names
names
inşicase
case
thethe
totaltotal
D-RWs may require a longer readout time since the
characters for file/folder names
in case the271.
total
sau depăşeşte
reflectance
reflectance
of CD-RWs
of CD-RWs
is lower
is lower
thanthan
thatthat
of regular
of regular
number
number
of
files
of
files
and
and
folders
folders
is
271
is
271
or
more.
or
more.
• isAcest
recunoaşte în total 512 fişiere, 200 de
eflectance of CD-RWs is lower than that of regular
number of files and folders
271 aparat
or more.
CDs.CDs.
• This
• This
unitunit
cancan
recognize
a total
a total
of 512
of 512
files,files,
directoare
8recognize
niveluri
ierarhice.
Ds.
• This unit can recognize a total
of 512 şifiles,
200200
folders,
folders,
andand
8 hierarchical
8 hierarchical
levels.
levels.
200 folders, and 8 hierarchical levels.
2828
ssional, and
Windows
.
TRAC3, etc.
peed is not
ated operation
ne book, etc.
op your car in
le to connect
h version of
on may be
hone.
ooth devices.
ding on the
is
operations
tion has failed.
1.)
pears again,
n you have
car audio dealers.
• PLEASE WAIT
The unit is preparing to use the Bluetooth function. If
HD Radio reception
the message does not disappear, turn off and turn on
• Many
HDthen
Radioconnect
stationsthe
also
offeragain
more (or
thanreset
onethe
the
unit,
Wait...
(Vă rugăm
sădevice
aşteptaţi…)
• PLEASE
•Please
PLEASE
WAIT
WAIT
channel
ofseprogramming.
This service
isBluetooth.
called
unit).
The
Aparatul
pregăteşte
să
utilizeze
funcţia
The
unitunit
is preparing
is preparing
to use
to use
thethe
Bluetooth
Bluetooth
function.
function.
If If
multicasting.
Dacă
mesajul
nu does
dispare,
opriţi
şi reporniţi
aparatul,
apoi
• the
PLS
RESET
the
message
message
does
not
not
disappear,
disappear,
turn
turn
off
off
and
and
turn
turn
on
on
• During
SSM
search,
allthe
stations
including
reconectaţi
dispozitivul
(sauoperation
resetaţi
aparatul).
Reset
the
unit
andconnect
try
again.
If reset
the
the
unit,
unit,
then
then
connect
the
the
device
device
again
again
(or
(or
reset
the
the
• conventional
PLS RESET
rugămagain,
să resetaţi)
FM/AM
stations
are searched
and stored
“PLS
RESET”(Vă
appears
consult
your nearest
JVC
unit).
unit).
Resetaţi
dispozitivul
şi încercaţi din nou să realizaţi
for
the
selected
band.
car
audio
dealers.
•• PLS
•Tooperaţiunea.
PLS
RESET
RESET
Dacăstations
mesajul „PLS
RESET”
nou,
find HD Radio
in your
area,apare
visitdin
www.
consultaţi
celunit
mai
apropiat
dealer
JVC de
sisteme
Reset
Reset
thethe
unit
andand
try try
thethe
operation
operation
again.
again.
If Ifaudio
hdradio.com
<http://www.hdradio.com/>.
pentru
autovehicule.
HD
Radio
reception
“PLS
“PLS
RESET”
RESET”
appears
appears
again,
again,
consult
consult
youryour
nearest
nearest
JVCJVC
car
audio
audio
dealers.
dealers.
• car
Many
HD
Radio
stations also offer more than one
Satellite
radio
Recepţionarea
HD Radio
of programming.
This service
called de
•• channel
Multe
posturi
HD Radiothe
oferă
puţin radio
o isfrecvenţă
PLEASE
WAIT
You
can
also
connect
JVCcelSIRIUS
PnP
multicasting.
HD
HD
Radio
Radio
reception
reception
programare.
Acest
serviciu
se
numeşte
multicasting
The unit
isPlay),
preparing
tothe
useJVC
theSIRIUS
Bluetooth
function.
(Plug
and
using
radio
adapter, If
•• Many
During
SSM
search,
all
stations
including
multiplă).
•(transmitere
Many
HD HD
Radio
Radio
stations
stations
also
also
offerCD
offer
more
more
than
than
one
one
the
message
does
not
disappear,
turn
off
and
turn
KS-U100K
(not
supplied)
to
the
changer
jack
onon
• channel
În channel
timpulofcăutării
SSM,stations
toateThis
posturile
radio,
inclusiv
conventional
FM/AM
are
searched
and
stored
programming.
of
programming.
This
service
service
is
called
is
called
the
unit,
then
connect
the
device
again
(or
reset
the
rear.selected
posturile
convenţionale
FM/AM sunt căutate şi memorate
for
the
band.
multicasting.
multicasting.
unit).
pentru
frecvenţa
selectată.
By
turning
on/off
the
power
of
the
unit,
you
can
turn
To
find
HDSSM
Radio
stations
in
yourincluding
area,
visit www.
••• During
•Pentru
During
SSM
search,
search,
all
stations
allRadio
stations
including
a găsi
posturile
HD
din cannot
zona în control
care vă aflaţi,
PLS
RESET
on/off
the
JVC
PnP.
However,
you
it
hdradio.com
<http://www.hdradio.com/>.
conventional
conventional
FM/AM
FM/AM
stations
stations
are
are
searched
searched
stored
stored
vizitaţi
www.hdradio.com
Reset
the
unit and try the<http://www.hdradio.com/>.
operation again. and
If and
from
this
unit.
for
for
the
the
selected
selected
band.
band.
“PLS
RESET”
appears
JVC
• To
know
more
about again,
SIRIUS consult
Satelliteyour
radionearest
or to sign
Satellite
radio
prin
satelit
• To
• Radio
find
To
find
HD
HD
Radio
Radio
stations
stations
in your
in your
area,
area,
visitvisit
www.
www.
car
audio
dealers.
up,
visit
<http://www.sirius.com>.
•• hdradio.com
Puteţi
sistemul
radio
(Plugradio
and Play)
hdradio.com
<http://www.hdradio.com/>.
<http://www.hdradio.com/>.
canconecta
also connect
the
JVCPnP
SIRIUS
PnP JVC
• You
For
the
latest
channel
listings
andJVC
programming
SIRIUS,
conectând
adaptorul
radio
SIRIUS, KS-U100K
(Plug
and
Play),
using
the
JVC
SIRIUS
radio
adapter,
information,
signschimbătorului
up for XM Satellite
radio,
HDesteRadio
(nu
livrat)orlatoreception
mufa
de CD-uri
de visit
pe
KS-U100K
(not
supplied)
to
the
CD
changer
jack on
Satellite
Satellite
radio
radio
<http://www.xmradio.com>.
parteaHD
posterioară
a acestui
aparat.
• the
Many
Radio
stations
also
offer
more
than
one
rear.
pornirea/oprirea
alimentării
aparatului,
puteţi
• You
•PrinYou
can
can
also
also
connect
connect
thethe
JVC
JVC
SIRIUS
SIRIUS
radio
PnP
PnP
channel
of dispozitivul
programming.
This
service
isradio
called
porni/opri
JVC
PnP.
Totuşi,
nu
puteţi
controla
By
turning
on/off
the
power
ofJVC
theSIRIUS
unit,
you
can
turn
(Plug
(Plug
and
and
Play),
Play),
using
using
the
the
JVC
SIRIUS
radio
radio
adapter,
adapter,
iPod
multicasting.
dispozitivul
folosind
acest aparat.
on/off
the (not
JVC
PnP.
However,
you
cannot
control
it on
KS-U100K
KS-U100K
(not
supplied)
supplied)
to
the
to
the
CD
changer
CD
changer
jack
jack
on
• from
During
SSM
search,
all
stations
including
Pentru
acontrol
afla
maithe
multe
informaţii
despre
radioul
prin
You
can
following
types
of iPods
through
this
unit.
the
the
rear.
rear.
SIRIUS adapter.
sau
pentru
înregistrare,
vizitaţi <http://
conventional
FM/AM
stations
are searched
andtostored
the
interface
• By
Tosatelit
know
more
about
SIRIUS
Satellite
radio
sign
turning
By
turning
on/off
on/off
the
the
power
power
of the
ofGeneration)
the
unit,
unit,
youor
you
cancan
turnturn
for
the
selected
band.
–www.sirius.com>.
iPod
with
dock
connector
(3rd
up,
visit
<http://www.sirius.com>.
•• on/off
Pentru
cele
mai
noi
liste
de
frecvenţe
şi
informaţii
de
on/off
the
the
JVC
JVC
PnP.
PnP.
However,
However,
you
you
cannot
cannot
control
control
it it
To
find
HD
Radio
stations
in
your
area,
visit
www.
–
iPod
with
Click
Wheel
(4th
Generation)
• from
For
the
latest
channel
and programming
programare
sau
pentru listings
a vă înregistra
pentru radioul prin
from
this
this
unit.
unit.
hdradio.com
<http://www.hdradio.com/>.
–satelit
iPod XM,
minivizitaţi
information,
or
toabout
signSIRIUS
upSIRIUS
forSatellite
XMSatellite
Satellite
radio,
visitsign
<http://www.xmradio.com>.
• To
know
To know
more
more
about
radio
radio
or toorsign
to
–• iPod
photo
<http://www.xmradio.com>.
up,up,
visitvisit
<http://www.sirius.com>.
<http://www.sirius.com>.
Satellite
radio
iPod
• For
• For
thethe
latest
latest
channel
channel
listings
listings
andand
programming
programming
•• You
Puteţi
controla
următoarele
tipuri
de iPod-uri
prin
can also or
connect
the
JVC
SIRIUS
radio radio,
PnP
iPod
information,
information,
toorsign
to sign
up
up
for
XM
XM
Satellite
Satellite
radio,
visit
visit
intermediul
adaptorului
defor
interfaţă.
Continued
on the next
page
(Plug
and
Play),
using
the
JVC
SIRIUS
radio
<http://www.xmradio.com>.
– iPod
conector
treia generaţie)
• <http://www.xmradio.com>.
You
cancucontrol
theplatformă
following(atypes
of iPodsadapter,
through
KS-U100K
(notadapter.
supplied)
to
thegeneraţie)
CD changer jack on29
– iPod
cu buton
circular (aREFERENCES
patra
the
interface
the
rear.with
iPod
mini
––iPod
iPod
dock
connector
(3rd
Generation)
iPod
– iPod
photo
By
turning
on/off
the power
ofGeneration)
the unit, you can turn
–
iPod
with
Click
Wheel
(4th
• You
• You
canthe
can
control
control
thethe
following
following
types
of iPods
of iPods
through
through
on/off
PnP.
However,
youtypes
cannot
control
it
– iPod
miniJVCadapter.
the
the
interface
interface
adapter.
from
this
unit.
–
iPod
photo
– iPod
with
with
dock
dock
connector
connector
(3rd
Generation)
Generation)
• –ToiPod
know
more
about
SIRIUS (3rd
Satellite
radio or to sign
–up,iPod
–visit
iPod
with
with
ClickClick
Wheel
Wheel
(4th(4th
Generation)
Generation)
<http://www.sirius.com>.
–the
iPod
mini
minichannel listings and programming
• –ForiPod
latest
Continued on the next page
–information,
iPod
– iPod
photo
photo
or to sign up for XM Satellite radio, visit
Warning messages for Bluetooth operations
• ERROR CNNCT (Error Connection):
The device is registered but the connection has failed.
ENGLISHENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
REFERENCES
<http://www.xmradio.com>.
29
Continuare pe pagina următoare
iPod
Continued
Continued
on the
on the
nextnext
pagepage
REFERINŢE
REFERENCES
REFERENCES
2929
• You can control the following
types of iPods through
the interface adapter.
– iPod with dock connector (3rd Generation)
– iPod with Click Wheel (4th Generation)
ENGLISH
cy in the
the actual
nce becomes
function.
g files:
PRO format.
e format.
– MP3 files encoded in an inappropriate format.
•• PLEASE
WAIT
unitfiles
canencoded
play backwith
filesLayer
recorded
–This
MP3
1/2. in VBR (variable
The
unit
preparing
the Bluetooth
function.
bit
rate).
– WMA isfiles
encodedtoinuse
lossless,
professional,
and If
the
message
does
nothave
disappear,
turn off in
andtheturn on
Files
recorded
in VBR
a discrepancy
voice
format.
unit,
thenpoate
connect
the
device
again
(or
reset
the
time
display,
and
do
not
show
actual
•• the
Acest
aparat
reda
fişiere
înregistrate
în
VBR
–elapsed
files
which
are
notfiles
based
upon
Windows
This
• WMA
This
unit
unit
cancan
play
play
back
back
files
recorded
recorded
in the
VBR
in format
VBR
(variable
(variable
unit).
elapsed
time.
In
particular,
this
difference
becomes
(variable
bit
rate
–
rată
de
transfer
variabilă).
® Audio.
bitMedia
bit
rate).
rate).
RESET
• PLS
În WMA
cazul
acestor
apare
diferenţă
performing
the
search
function.
–noticeable
filesafter
copy-protected
with
DRM.între
Files
Files
recorded
recorded
infişiere,
VBR
in VBR
have
have
aodiscrepancy
a discrepancy
in timpul
the
in the
scursunit
afişat
şi celand
real,
acesta
din urmă
nefiind
thewhich
unit
try
thesuch
operation
again.
Ifindicat.
• Reset
This
cannot
play
back
the
files:
– Files
have
data
asfollowing
AIFF,
ATRAC3,
etc.
elapsed
elapsed
time
time
display,
display,
and
and
do
not
do
not
show
show
the
the
actual
actual
În MP3
mod
particular,
această
diferenţă
devine
observabilă
RESET”
appears
again,
consult
your
nearest
–The
files
encoded
in MP3i
and
MP3
PRO
format.
• “PLS
search
function
works
but
search
speed
isbecomes
notJVC
elapsed
elapsed
time.
time.
Incomenzii
particular,
In particular,
this
this
difference
difference
becomes
după
efectuarea
de
căutare.
car
audiofiles
dealers.
–constant.
MP3
encoded
in an inappropriate
format.
noticeable
performing
performing
thethe
search
search
function.
function.
• noticeable
Acest
aparatafter
nuafter
poate
reda următoarele
tipuri
de fişiere:
–
MP3
files
encoded
with
Layer
1/2.
–• This
fişiere
MP3
codate
în
format
MP3i
şi MP3files:
PRO.
• This
unitunit
cannot
cannot
playplay
back
back
thethe
following
following
files:
WMA
files
encoded
inMP3i
professional,
and
Radio
reception
–fişiere
MP3
codate
într-un
format
neadecvat.
–––HD
MP3
MP3
files
files
encoded
encoded
in
inlossless,
MP3i
andand
MP3
MP3
PROPRO
format.
format.
Bluetooth
operations
voice
format.
–fişiere
MP3
codate
în an
format
Layermore
1/2. than
–– MP3
MP3
files
encoded
encoded
in
in inappropriate
anoffer
inappropriate
format.
format.
•General
Many
HDfiles
Radio
stations
also
one
– WMA
fişierefiles
WMA
codate
înnot
format
fărăupon
pierderi, profesional
which
are
based
–– MP3
– MP3
files
encoded
encoded
with
with
Layer
Layer
1/2.1/2.is Windows
channel
of files
programming.
This
service
called
şiunit
voce.
Media
®can
Audio.
• multicasting.
driving,
doencoded
not
complicated
This
play
backperform
files
recorded
in VBRoperation
(variable
–While
WMA
–
WMA
files
files
encoded
in
lossless,
in
lossless,
professional,
professional,
andand
–
fişiere
WMA
care
nu
au
ca
bază
programul
Windows
–bit
WMA
filesformat.
copy-protected
DRM.
such
as
dialing
the numbers,
using
phone book,
etc.
rate).
voice
voice
format.
• During
SSM
search,
all stationswith
including
Media®
Audio.
–
Files
which
have
data
such
as
AIFF,
ATRAC3,
etc.
When
you
perform
these
operations,
stop
your
car
in
Files
recorded
in
VBR
have
a
discrepancy
in
the
–
WMA
–
WMA
files
files
which
which
are
are
not
not
based
based
upon
upon
Windows
Windows
– fişiere WMA
protejate
contraare
copierii
ilegaleand
prinstored
conventional
FM/AM
stations
searched
• for
The
search
function
butnot
search
is not
a safe
place.
elapsed
time
display,
and do
showspeed
the actual
tehnica
DRM.
Media
Media
® Audio.
® Audio.
the
selected
band.works
constant.
Some
Bluetooth
devices
notdifference
be
able
tobecomes
connect
– WMA
find
care
conţin
date may
în
AIFF,
ATRAC3
etc.
time.
Incopy-protected
particular,
this
–elapsed
–fişiere
WMA
files
files
copy-protected
with
with
DRM.
DRM.
•• To
HD
Radio
stations
informat
your
area,
visit
www.
• –to
Funcţia
de which
căutare
este
viteza
deetc.
this
unit
depending
onsuch
the
version
ofetc.
noticeable
after
performing
the
search
function.
Files
– Files
which
have
have
dataoperaţională,
data
such
asBluetooth
AIFF,
as dar
AIFF,
ATRAC3,
ATRAC3,
hdradio.com
<http://www.hdradio.com/>.
căutare
nucannot
este constantă.
the
device.
•• The
This
unit
play
back
the
following
files:
operations
• Bluetooth
The
search
search
function
function
works
works
butbut
search
search
speed
speed
is not
is not
• constant.
operations
andindisplay
information
be
–Some
MP3
files encoded
MP3i and
MP3 PROmay
format.
constant.
General
Satellite
radio
Funcţiile
Bluetooth
according
phone.
–different
MP3 files
encodedtointhe
anconnected
inappropriate
format.
Informaţii
generale
While
driving,
do not
perform
complicated
operation
••• You
can
also
connect
the
JVC
SIRIUS
radio PnP
This
unit
may
not
work
for
some
Bluetooth
devices.
–
MP3
files
encoded
with
Layer
1/2.
• ÎnBluetooth
timp
ce conduceţi,
nu
realizaţi operaţii complicate,
Bluetooth
operations
operations
such
as
dialing
the
numbers,
using
phone
book,
etc.
and
Play),
using
the
JVC
SIRIUS
radio
adapter,
• (Plug
Connecting
condition
may
vary
depending
on
the
–precum
WMAformarea
files encoded
in lossless,
professional,
and
unor numere
de telefon,
folosirea
When
perform
these
stop your
KS-U100K
(not
supplied)
tooperations,
the CD
jackcar
on in
General
General
circumstances
around
you.
voiceyou
format.
agendei
telefonice
etc.
Dacă
doriţi
să changer
realizaţi
aceste
place.
rear.
operaţiuni,
opriţi
într-un
locdevice
sigur.isWindows
thefiles
unit
ismaşina
turned
off,
thecomplicated
–aWhen
WMA
which
not
based
upon
• the
While
• safe
While
driving,
driving,
do
not
doare
not
perform
perform
complicated
operation
operation
Some
mayofusing
not
beunit,
able
tobook,
connect
•• By
În Media
funcţie
versiunea
Bluetooth
ausing
dispozitivului,
este
turning
on/off
the
power
the
you
can
turnetc.
disconnected.
such
such
asBluetooth
dialing
as®deAudio.
dialing
thedevices
the
numbers,
numbers,
phone
phone
book,
etc.
posibil
cafiles
unele
dispozitive
Bluetooth
să nu version
poată
fi ofit
this
unit
depending
onoperations,
theoperations,
Bluetooth
on/off
the
JVC
PnP.
However,
you
cannot
control
–to
WMA
copy-protected
with
DRM.
When
When
you
you
perform
perform
these
these
stopstop
youryour
car car
in in
conectate
la aceste aparate.
the
device.
from
this
unit.
–
Files
which
have
data
such
as
AIFF,
ATRAC3,
etc.
Warning
messages
for
Bluetooth
operations
a
safe
a
safe
place.
place.
•• Some
Unele operations
operaţiuni şiand
informaţii
afişate
pot să difere,
în
display
information
be
•• To
more
about
SIRIUS
Satellite
radio
orconnect
sign
The
search
function
works
but
search
speed
istotonot
• know
Some
Bluetooth
Bluetooth
devices
devices
may
may
not
not
be able
be
able
tomay
connect
funcţie
de
telefonul
conectat.
• Some
ERROR
CNNCT
(Error
Connection):
different
according
to
the
connected
phone.
up,
visit
<http://www.sirius.com>.
constant.
this
todevice
this
unitunit
depending
onbut
the
onthe
Bluetooth
Bluetooth
version
version
of of
• to
Este
posibil
caregistered
acest
aparat
să
nuthe
fieconnection
compatibil
cu unele
The
isdepending
has
failed.
This
unit
maychannel
not worklistings
for some
devices.
•• For
the
latest
andBluetooth
programming
dispozitive
the
the
device.
device.
Connect
theBluetooth.
device again. (See page 11.)
Connecting
may
vary
onmay
the
or toand
sign
updisplay
for
XM
Satellite
••• information,
Condiţiile
decondition
conectare
pot
varia,
îndepending
funcţie deradio,
• Bluetooth
Some
operations
operations
and
display
information
information
may
bevisit
be
operations
• Some
ERROR
împrejurări.
circumstances
around
you.
<http://www.xmradio.com>.
different
different
according
according
to the
toIfthe
connected
connected
phone.
phone.
Try
the
operation
again.
“ERROR”
appears
again,
•General
When
La oprirea
aparatului,
dispozitivul
deconectat.
themay
unit
is not
turned
off,for
the este
device
is devices.
•• This
• This
unit
may
not
work
work
for
some
Bluetooth
Bluetooth
devices.
check
ifunit
the device
supports
thesome
function
you have
disconnected.
•• Connecting
While
driving,
do
not
perform
complicated
operation
iPod
•
Connecting
condition
condition
may
may
vary
vary
depending
depending
on
the
on
tried.
Mesaje de avertizare privind funcţiile Bluetooth the
such
as dialingaround
thearound
numbers,
using phone book, etc.
circumstances
circumstances
you.you.
• You
ERROR
eronată):
can CNNCT
control(Conectare
the following
types of iPods through
foroff,
Bluetooth
When
youmessages
perform
these
operations,
stop
car infi
•Warning
Dispozitivul
este
înregistrat,
dar
conexiunea
nu
a putut
When
•
When
the
the
unit
unit
is
turned
is
turned
off,
the
the
device
device
isoperations
isyour
the interface adapter.
a
safe
place.
realizată.
• –disconnected.
ERROR
CNNCT
Connection):
disconnected.
iPod
with
dock(Error
connector
(3rd Generation)
• Some
Conectaţi
dispozitivul
din but
nou.
(Vezi
pagina
Bluetooth
devices
maythe
notconnection
be
able11.)
tohas
connect
The
device
isClick
registered
failed.
–
iPod
with
Wheel
(4th
Generation)
• to
Error
(Eroare):
this unit
depending
onfor
the
Bluetooth
version
of
Connect
the
device again.
(See
page 11.)
Warning
Warning
messages
messages
for
Bluetooth
Bluetooth
operations
operations
–
iPod
mini
the
Efectuaţi
din nou operaţiunea. Dacă mesajul „Error” este
device.
•• –ERROR
ERROR
photo
• iPod
ERROR
CNNCT
CNNCT
(Error
(Error
Connection):
Connection):
afişat
din
nou,
verificaţi
dacă
dispozitivul suportă funcţia
• Some
operations
and
display
information
may
be
Try
the
operation
again.
If “ERROR”
appears
again,
respectivă.
The
The
device
device
is registered
is registered
but
but
thethe
connection
connection
has
has
failed.
failed.
different
according
to
the
connected
phone.
check
if the
device
supports
the
function
you have
Connect
Connect
thethe
device
device
again.
again.
(See
(See
page
page
11.)11.)
• This
unit may not work for Continued
some Bluetooth
tried.
on thedevices.
next page
• ERROR
• ERROR
• Connecting condition may vary depending on the
Try Try
thethe
operation
operation
again.
again.
If
“ERROR”
If
“ERROR”
appears
appears
again,
REFERENCES again,
29
circumstances around you.
check
check
if the
if the
device
device
supports
supports
thethe
function
function
youyou
havehave
• When the unit is turned off, the device is
tried.
tried.
disconnected.
ENGLISH
VBR (variable
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
iPod
nano
– iPod
–– iPod
nano
nano
*1 **11
Demontarea
panoului
depanel
comandă
2
Detaching
Detaching
thethe
control
control
panel
–
iPod
video
(aGeneration)
cincea
generaţie)
– iPod
–1iPod
video
video
(5th(5th
Generation)
*2 *2 *
*1 When
La conectarea
iPod-ului
la
adaptorul
de
interfaţă,
*1 *When
youyou
connect
connect
thethe
iPodnano
iPod
nano
nano
to the
to the
interface
interface
asiguraţi-vă că aţi deconectat căştile; în caz contrar,
adapter,
adapter,
be sure
be sure
to disconnect
to disconnect
thethe
headphones;
headphones;
aparatul nu va emite niciun sunet.
otherwise,
no sound
no sound
is heard.
is heard.
*2 otherwise,
Nu este posibilă
accesarea
fişierelor video din meniul
*2 *It2isIt„Video”
not
is not
possible
possible
to browse
tocâtbrowse
video
video
filesconectat
files
on the
on the
atâta
timp
iPod-ul
este
la
“Videos”
“Videos”
menu
menu
while
thethe
iPodiPod
is connected
is connected
to the
to the
adaptorul
dewhile
interfaţă.
• interface
Dacăinterface
iPod-ul
nu
realizează redarea corect, actualizaţi
adapter.
adapter.
iPod
cu
cea
maicorrectly,
nouăplease
versiune.
Pentru
detalii
If• the
Ifsoftware-ul
the
iPodiPod
doesdoes
notnot
play
play
correctly,
please
update
update
your
your
cu privire la actualizarea iPod.ului, vizitaţi <http://www.
iPodiPod
software
software
to the
to the
latest
latest
version.
version.
ForFor
details
details
about
about
apple.com>.
updating
youryour
iPod,
iPod,
visit
visit
<http://www.apple.com>.
<http://www.apple.com>.
Montarea
panoului
depanel
comandă
Attaching
Attaching
the
the
control
control
panel
• updating
La pornirea
acestui
aparat,
iPod-ul este alimentat prin
When
• When
youyou
turnturn
on this
on this
unit,unit,
thethe
iPodiPod
is charged
is charged
intermediul
acestui
aparat.
through
thisthis
unit.unit.este conectat, toate operaţiunile
• through
Cât timp
iPod-ul
iPod-ului
sunt
Efectuaţi
toate operaţiile
prin
While
• While
thethe
iPod
iPod
is dezactivate.
connected,
is connected,
all
operations
all operations
fromfrom
thethe
intermediul
acestui
aparat.
iPodiPod
areare
disabled.
disabled.
Perform
Perform
all operations
all operations
fromfrom
thisthis
• unit.
Este posibil ca informaţia în format text să nu fie afişată
unit.
corect.
The
• The
texttext
information
information
maymay
notnot
be displayed
be displayed
correctly.
correctly.
• Dacă informaţia în format text conţine mai mult de 11
If• the
Ifcaractere,
the
texttext
information
information
includes
more
thanthan
11 acestui
aceasta
seincludes
va derula
pe more
afişaj.
Pe11afişajul
characters,
characters,
it scrolls
it scrolls
on
the
onlathe
display.
ThisThis
unitunit
cancan
aparat pot
apărea
până
40display.
de caractere.
display
display
up to
up40
to characters.
40 characters.
•• Microsoft
Microsoft
Windows
Media
sunt
fie mărci
înregistrate
• Microsoft
andşiand
Windows
Windows
Media
Media
areare
either
either
registered
registered
ca atare, or
fietrademarks
mărci
aparţinând
Microsoft
trademarks
trademarks
or trademarks
of Microsoft
ofcompaniei
Microsoft
Corporation
Corporation
in in
Corporation
dinand/or
Statele
Unite
ale countries.
Americii şi/sau din alte
Observaţie:
Notice:
Notice:
thethe
United
United
States
States
and/or
other
other
countries.
ţări.
La
utilizarea
unui
unele
operaţii
pot sămay
numay
fie
When
When
operating
operating
aniPod,
iPod,
an iPod,
some
some
operations
operations
notnot • The
Bluetooth
Bluetooth
word
mark
mark
andand
logos
logos
areare
owned
owned
by by
•• The
Logotipul
şiword
siglele
Bluetooth
sunt
deţinute
de Bluetooth
corect
sau înorcondiţiile
dorite.InÎnthis
caz,
be efectuate
performed
be performed
correctly
correctly
asorintended.
as intended.
Inacest
this
case,
case,
thethe
Bluetooth
SIG,SIG,
Inc.Inc.
andand
any
usede
use
ofcătre
such
of such
marks
marksVictor
SIG,Bluetooth
Inc. şi orice
utilizare
aany
mărcii
compania
vizitaţi următorul site JVC: <http://www.jvc.co.jp/
visitenglish/car/support/ks-pd100/index.html>
visit
thethe
following
following
JVCJVC
webweb
site:site:
<http://www.jvc.
<http://www.jvc.
by Victor
by
Victor
Company
Company
of Japan,
of Japan,
Limited
Limited
is under
is under
Company
of Japan,
Limited
(JVC)
se (JVC)
face(JVC)
sub
licenţă.
co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html>
co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html>
Alte Other
mărci
înregistrate
şiand
denumiri
comerciale
license.
license.
Other
trademarks
trademarks
and
trade
trade
names
names
areaparţin
are
those
those
deowners.
drept.
of their
ofproprietarilor
their
respective
respective
owners.
•• HD
HDRadio
Radio™
sigla
Radio
Ready
suntlogo
mărci
• HD
Radio
™ and
™ şiand
the
the
HDHDHD
Radio
Radio
Ready
Ready
logo
areareînregistrate
ce aparţin companiei iBiquity Digital Corp.
proprietary
proprietary
trademarks
trademarks
of
iBiquity
of
iBiquity
Digital
Digital
Corp.
Corp.
Alocarea
denumirii
Title
Title
assignment
assignment
• „SIRIUS” şi sigla SIRIUS sunt mărci înregistrate ale SIRIUS
•
“SIRIUS”
•
“SIRIUS”
and
and
the
the
SIRIUS
SIRIUS
dog
dog
logo
logo
are
are
registered
registered
•
Dacă
încercaţi
să
alocaţi
denumiri
pentru
mai
mult
de
30
Satellite Radio Inc.
If you
If you
try try
to assign
to assign
titles
titles
to more
to more
thanthan
30 station
30 station
trademarks
of SIRIUS
ofcorespunzătoare
SIRIUS
Satellite
Satellite
Radio
Radio
Inc.Inc.
posturi radio,
va fiFULL”
afişat
mesajul
„NAME
FULL”.
Ştergeţi
• trademarks
XM şi siglele
sunt
mărci
înregistrate ale
frequencies,
frequencies,
“NAME
“NAME
FULL”
appears.
appears.
Delete
Delete
unwanted
unwanted
denumirile inutile înainte de a aloca altele.
•
XM
•
XM
and
and
its
corresponding
its
corresponding
logos
logos
are
are
registered
registered
XM
Satellite
Radio
Inc.
titles
titles
before
before
assignment.
assignment.
• trademarks
„SAT Radio,”
sigla
SAT
Radio
şiRadio
toate
mărcile
trademarks
of XM
of
XM
Satellite
Satellite
Radio
Inc.Inc.
corespunzătoare
mărci
comerciale
alerelated
SIRIUS
• “SAT
• “SAT
Radio,”
Radio,”
thethe
SATsunt
SAT
Radio
Radio
logo
logo
andand
all related
all
marks
marks
Setări
generale—PSM
General
General
settings—PSM
settings—PSM
Satellite
Radio
şi aleSatellite
XMSatellite
Satellite
Radio,
Inc.
areare
trademarks
trademarks
ofInc.
SIRIUS
of SIRIUS
Radio
Radio
Inc.,Inc.,
andand
XMXM
• iPod este marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în
•• “AUTO”
Setarea
„AUTO”
atenuatorul
intensităţii
luminoase
“AUTO”
setting
setting
forpentru
for
“DIMMER”
“DIMMER”
maymay
not
not
work
work
correctly
correctly Satellite
Satellite
Inc.ţări.
Inc.
S.U.A.Radio,
şi înRadio,
alte
(„DIMMER”)
poate
funcţiona
necorespunzător
în
cazul
on some
on some
vehicles,
vehicles,
particularly
particularly
on those
on those
having
having
a a
•
iPod
•
iPod
is
a
is
trademark
a
trademark
of Apple
of Apple
Inc.,Inc.,
registered
registered
in the
in the
unor vehicule, mai cu seamă al celor prevăzute cu buton
control
control
dialdial
for for
dimming.
dimming.
U.S.U.S.
andand
other
other
countries.
countries.
de scădere a intensităţii luminoase.
In this
InÎnthis
case,
case,
change
change
the
“DIMMER”
“DIMMER”
setting
setting
to any
tonuany
acest
caz,
setaţithe
„DIMMER”
la altă
opţiune;
setaţi la
other
other
thanthan
“AUTO.”
“AUTO.”
„AUTO.”
If•• you
IfDacă
you
change
change
thethe
“AMP
“AMP
GAIN”
GAIN”
setting
setting
fromfrom amplificării)
schimbaţi
setarea
„AMP
GAIN”
(Controlul
de POWER”
la „HIGH
POWER”
(Putere
ridicată)
lathe
„LOW
“HIGH
“HIGH
POWER”
to “LOW
to “LOW
POWER”
POWER”
while
while
thePOWER”
(Putere
în timp
ce volumul
este 30,”
setat
la un
volume
volume
levelscăzută)
level
is set
is set
higher
higher
than
than
“VOLUME
“VOLUME
30,”
the
thenivel
mai ridicat decât treapta „VOLUME 30”, aparatul va aduce
unitunit
automatically
automatically
changes
changes
thethe
volume
volume
levellevel
to to
automat volumul la nivelul „VOLUME 30”.
“VOLUME
“VOLUME
30.”30.”
3030
CeeaWhat
ceappears
pare
a fitoo problemă
nuiseste
întotdeauna
cevaCheck
foarte
grav.
Verificaţi
următoarele
aspecte
înainte
de acenter.
apela
la
What
appears
be
to trouble
be trouble
not
is not
always
always
serious.
serious.
Check
the
the
following
following
points
points
before
before
calling
calling
a service
a service
center.
Simptome
Symptoms
Symptoms
• Difuzoarele nu emit niciun sunet.
Soluţii/Cauze
Remedies/Causes
Remedies/Causes
• Reglaţi volumul la nivelul optim.
• Sound
• Sound
cannot
cannot
be heard
be heard
fromfrom
thethe
speakers.
speakers.• • Verificaţi
Adjust
• Adjust
the
the
volume
volume
the
to the
optimum
optimum
level.
level.
cablurile
şi to
conexiunile.
• Check
• Check
thethe
cords
cords
and
and
connections.
connections.
Resetaţi
aparatul
(vezi
pagina
3).
• Aparatul nu funcţionează.
General
generale
General
Informaţii
un centru de service.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Troubleshooting
Troubleshooting
Îndrumar
de depanare
Redare
MP3/WMA
MP3/WMA
playback
MP3/WMA playback
disc
Disc Redare
playback
Disc playback
FM/AM
FM/AM
FM/AM
• The
unitde
unit
does
does
notnot
work
work
at all.
ataall.
Reset
Reset
theposturile
the
unitunit
(seede
(see
page
page
3).
3).
•• The
Funcţia
presetare
automată
sistemului
Memoraţi
radio
manual.
SSM
nu
este
operabilă.
• • SSM
automatic
automatic
presetting
presetting
doesdoes
notnot
work.
work. Store
Store
stations
stations
manually.
manually.
Conectaţi bine antena.
• Se percepe zgomot de fond în timpul
funcţionării
aparatului
de radio.
• Static
• Static
noise
noise
while
while
listening
listening
to the
to the
radio.
radio. Connect
Connect
thethe
antenna
antenna
firmly.
firmly.
• Discul nu poate fi redat.
Introduceţi discul în mod corect.
• Disc
cannot
cannot
be played
be
played
back.
Insert
thethe
discun
disc
correctly.
correctly. cu sesiune finalizată.
• Insert
Introduceţi
CD-R/CD-RW
•• Disc
Discul
CD-R/RW
nu poate
fi back.
redat.
• • Finalizaţi
CD-R/CD-RW-ul
cu ajutorul componentei pe care
•• CD-R/CD-RW
Nu
poate trece
peste
deback.
pe back.
CD-R/
• se
CD-R/CD-RW
cannot
cannot
bepiesele
played
be played
Insert
• Insert
a finalized
a finalized
CD-R/CD-RW.
CD-R/CD-RW.
CD-RW.
pentru
înregistrare.
• Tracks
• Tracks
on the
on the
CD-R/CD-RW
CD-R/CD-RW
cannot
cannot
be be
• aţi
Finalize
• utilizat-o
Finalize
thethe
CD-R/CD-RW
CD-R/CD-RW
withwith
thethe
component
component
which
which
• skipped.
Discul
nu poate fi nici redat, nici ejectat.
• Deblocaţi
discul
(vezi
pagina 9).
skipped.
youyou
usedused
for for
recording.
recording.
• Ejectaţi discul în mod forţat (vezi pagina 3).
• Disc
• Disc
cancan
neither
neither
be played
be played
backback
nornor
ejected.
ejected.• Unlock
• Unlock
thethe
discdisc
(see(see
page
page
9). 9).
• Sunetul este uneori întrerupt în timpul citirii • Întrerupeţi redarea în timpul deplasărilor pe teren
• accidentat.
Eject
• Eject
thethe
discdisc
forcibly
forcibly
(see(see
page
page
3). 3).
discului.
•
Schimbaţi
discul.
• Disc
• Disc
sound
sound
is sometimes
is sometimes
interrupted.
interrupted.
• Stop
• Stop
playback
playback
while
while
driving
driving
on rough
on rough
roads.
roads.
• • Verificaţi
cablurile
şi conexiunile.
Change
• Change
the
the
disc.disc.
Introduceţi
în fantă
unand
disc
care
poate fi redat.
• Pe afişaj apare mesajul „NO DISC” (Niciun
• Check
• Check
the
the
cords
cords
and
connections.
connections.
disc).
• “NO
• “NO
DISC”
DISC”
appears
appears
on the
on the
display.
display.
Insert
Insert
a playable
a playable
discdisc
intointo
thethe
loading
loading
slot.slot.
• Pe afişaj apar alternativ mesajele „PLEASE” şi Acest fenomen se produce, uneori, din cauza supraîncălzirii.
• “PLEASE”
• “PLEASE”
andand
“EJECT“
“EJECT“
appear
appear
alternately
alternately Ejectaţi
ThisThis
occurs
occurs
sometimes
duesursa
due
to over-heating.
to
Eject
thethe
discdisc
„EJECT”.
discul
sausometimes
schimbaţi
deover-heating.
redare. Eject
the
on nu
the
display.
display.
change
or change
to disc
another
to another
playback
playback
source.
source. înregistrate
• on
Discul
poate
fi redat.
• or
Utilizaţi
un
cu piese
în format
MP3/WMA
format
compatibil
cu formatul
ISO
9660inLevel
• Disc
• Disc
cannot
cannot
be played
be played
back.
back.
• într-un
Use
• Use
a disc
a disc
withwith
MP3/WMA
MP3/WMA
tracks
tracks
recorded
recorded
ainformat
a1,format
Level
2, Romeo
sau
compliant
compliant
withwith
ISOJoliet.
ISO
9660
9660
Level
Level
1, Level
1, Level
2, Romeo,
2, Romeo,
or or
• Adăugaţi extensiile <.mp3> sau <.wma> la denumirile
Joliet.
Joliet.
fişierelor.
• Add
• Add
thethe
extension
extension
codecode
<.mp3>
<.mp3>
or <.wma>
or <.wma>
to the
to the
Treceţi la altă piesă sau schimbaţi discul (nu adăugaţi extensia
• Se produc zgomote.
filefile
names.
names.
<.mp3>
sau
<.wma> la piese care nu sunt în format MP3
sau
WMA.)
• Noise
• Noise
is generated.
is generated.
Skip
Skip
to another
to another
track
track
or change
or change
thethe
disc.disc.
(Do(Do
notnot
addadd
thethe
Nu
utilizaţi
prea
multe
niveluri
şi to
directoare.
• Este nevoie de un interval mai lung pentru
extension
extension
codecode
<.mp3>
<.mp3>
or ierarhice
<.wma>
or <.wma>
non-MP3
to non-MP3
or or
citire (pe afişaj apare intermitent mesajul
WMA
WMA
tracks.)
tracks.)
„READING”) (Citire).
• A• longer
A longer
readout
readout
timetime
is required
is required
Do Do
notnot
useuse
tootoo
many
many
hierarchical
hierarchical
levels
levels
andand
folders.
folders.
(“READING”
(“READING”
keeps
keeps
flashing
flashing
on the
on the
display).
display).
Continuare
peon
pagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
REFERINŢE
REFERENCES
REFERENCES 3131
MP3/WMA playback
Redareplayback
MP3/WMA
MP3/WMA
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Simptome
Symptoms
Symptoms
3232
Soluţii/Cauze
Remedies/Causes
Remedies/Causes
• Piesele nu sunt redate în ordinea dorită de
Ordinea citirii se stabileşte în momentul înregistrării fişierelor.
• Tracks
• Tracks
do
not
do
not
play
play
back
back
in
the
in
the
order
order
you
you
The
The
playback
playback
order
order
is determined
is determined
when
when
thethe
filesfiles
areare
dumneavoastră.
have
have
intended
intended
them
them
to
play.
to
play.
recorded.
recorded.
Acest lucru se întâmplă uneori în timpul redării şi depinde de
• Timpul de redare scurs nu este afişat corect.
în careoccurs
piesele
auduring
fostplayback.
înregistrate
peThis
disc.
• The
• The
elapsed
elapsed
playing
playing
timetime
is not
is not
correct.
correct. Thisordinea
This
sometimes
sometimes
occurs
during
playback.
This
is caused
is caused
by by
Acest
aparat
poate
afişa
doaronlitere
(majuscule),
• Caracterele nu sunt afişate corect (de exemplu,how
how
thethe
tracks
tracks
areare
recorded
recorded
the
on the
disc.
disc. numere şi un
denumirea albumului).
număr limitat de simboluri.
• The
• The
correct
correct
characters
characters
areare
notnot
displayed
displayed ThisThis
unitunit
cancan
onlyonly
display
display
letters
letters
(upper
(upper
case),
case),
numbers,
numbers,
• Aparatul nu este detectat de dispozitivul
• Efectuaţi din nou căutarea prin intermediul dispozitivului
(e.g.(e.g.
album
album
name).
name).
andand
a limited
a limited
number
number
of symbols.
of symbols.
Bluetooth.
Bluetooth.
•• Search
Resetaţi
aparatul.
La apariţia
pe ecran
a mesajului
• The
• The
unitunit
cannot
cannot
be detected
be detected
by the
by the
• Search
fromfrom
thethe
Bluetooth
Bluetooth
device
device
again.
again.
„WAIT
PAIR”,
efectuaţi
din
nou
căutarea
prinonintermediul
Bluetooth
Bluetooth
device.
device.
• Reset
• Reset
thethe
unit.
unit.
When
When
“WAIT
“WAIT
PAIR”
PAIR”
appears
appears
the
on the
dispozitivului
Bluetooth
. Bluetooth
display,
display,
search
search
from
from
thethe
Bluetooth
device
device
again.
again.
Introduceţi acelaşi cod PIN atât pentru aparat cât şi pentru
• Aparatul nu este compatibil cu dispozitivul
• The
• The
unitunit
doesdoes
notnot
make
make
pairing
pairing
withwith
thethe Enter
Enter
thethe
same
same
PIN
code
code
forsă-l
for
both
both
thethe
unitunit
andand
target
target
Bluetooth.
dispozitivul
pePIN
care
doriţi
conectaţi.
Bluetooth
Bluetooth
device.
device.
device.
device.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi telefonul mobil cu
• Calitatea sunetului apelului telefonic este
• Phone
• Phone
sound
sound
quality
quality
is poor.
is poor.
• Reduce
• Reduce
thethe
distance
distance
between
between
thethe
unitunit
andand
thethe
scăzută.
Bluetooth.
• Bluetooth
Mergeţicellular
într-o
zonă
cu semnal mai puternic.
Bluetooth
cellular
phone.
phone.
• Move
thethe
cardistanţa
car
to atoplace
adintre
place
where
where
youşiyou
can
can
getget
a better
aaudio
better
•• Move
Reduceţi
aparat
dispozitivul
• În timpul redării unui dispozitiv audio cu
Bluetooth, sunetul este redat cu întreruperi
Bluetooth.
signal
signal
reception.
reception.
sau nu este redat deloc.
• Deconectaţi dispozitivul conectat în vederea utilizării
• The
• The
sound
sound
is interrupted
is interrupted
or skipped
or skipped
during
during • Reduce
• Reduce
thethe
distance
distance
between
between
thethe
unitunit
andand
thethe
funcţiei
„PHONE”.
playback
playback
of aofBluetooth
a Bluetooth
audio
audio
player.
player.
Bluetooth
audio
player.
player.
• Bluetooth
Opriţi şiaudio
reporniţi
aparatul.
• Disconnect
thethe
device
connected
for for
“PHONE.”
“PHONE.”
•• Disconnect
Dacă sunetul
nudevice
esteconnected
încă
redat corect:
Conectaţi
dispozitivul
dinturn
nou.
• Turn
• Turn
off,off,
thenthen
turn
on the
on the
unit.unit.
thethe
sound
sound
isdispozitivul
not
is not
yetyet
restored:
restored:
Connect
Connect
thetheprofilul
•• When
Verificaţi
dacă
audio
conectat
suportă
• Dispozitivul audio conectat nu răspunde la • When
comenzi.
AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile – Profil de
player
player
again.
again.
control audio-video la distanţă). (Operaţiunile depind de
• The
• The
connected
connected
audio
audio
player
player
cannot
cannot
be be • Check
• Check
whether
whether
theconectat.)
the
connected
connected
audio
audio
player
player
supports
supports
playerul
audio
controlled.
controlled.
AVRCP
(Audio
(Audio
Video
Video
Remote
Remote
Profile).
Profile).
• AVRCP
Deconectaţi
şi conectaţi
dinControl
nouControl
playerul
audio cu
(Operations
(Operations
depend
on the
on the
connected
connected
audio
audio
player.)
player.)
Bluetooth.depend
• Disconnect
• Disconnect
connect
connect
thethe
Bluetooth
Bluetooth
player
player
again.
again.
Este
posibil and
să fiand
încercat
copierea
unor informaţii
deja
stocate
• Aparatul nu răspunde la comenzi atunci
când
încercaţi
copiaţi
agenda
telefonică
în YouînYou
memoria
aparatului.
▲same
pentru
a ieşi.
• The
• The
unitunit
doesdoes
notsănot
response
response
when
when
youyou
triedtried
may
may
havehave
triedtried
to copy
toApăsaţi
copy
thethe
same
entries
entries
(as (as
stored)
stored)
memoria aparatului.
to copy
to copy
thethe
phone
phone
book
book
to the
to the
unit.unit.
to the
to the
unit.unit.
Press
Press
5 to
5exit.
to exit.
•
•
CDSchimbător
changer de CD-uri
CD changer
•
•
••
•
•
•
•
••
•
•
Radio prin satelit
Satellite radio
Satellite radio
•
•
••
••
•
•
Soluţii/Cauze
Remedies/Causes
Remedies/Causes
Reglaţi modul de recepţionare fie în modul „DIGITAL”, fie în
Fix Fix
thethe
reception
reception
mode
mode
either
either
to “DIGITAL”
to “DIGITAL”
or “ANALOG”
or “ANALOG”
modul „ANALOG” (vezi pagina 15).
(see(see
page
page
15).15).
• Modul „ANALOG” este selectat pentru recepţionarea unui
No
• No
sound
sound
cancan
be heard.
be heard.
• “ANALOG”
• “ANALOG”
is selected
istransmis
selected
when
allSelectaţi
digital
semnal
digital
dewhen
unreceiving
postreceiving
radioall
HD.digital
modurile
„DIGITAL”
sau
„AUTO”
(vezi
pagina
15).
broadcast
broadcast
of HD
of HD
Radio
Radio
station.
station.
Select
Select
“DIGITAL”
“DIGITAL”
or or
• “AUTO”
Modul
„DIGITAL”
este
selectat
“AUTO”
(see(see
page
page
15).
15). pentru recepţionarea unui
semnal
digital
sauwhen
pentru
recepţionarea
unui
semnal
• “DIGITAL”
• “DIGITAL”
is selected
isslab
selected
when
receiving
receiving
weak
weak
digital
digital
radio convenţional.
signals
signals
or receiving
or receiving
conventional
conventional
radio
radio
broadcast.
broadcast.
Selectaţi modurile „DIGITAL” sau „AUTO” (vezi pagina 15).
Select
Select
“ANALOG”
“ANALOG”
or “AUTO”
or “AUTO”
(see(see
page
page
15).15).
Conectaţi acest aparat şi receptorul HD Radio în mod
Pe afişaj apare mesajul „RESET 8”.
“RESET
• “RESET
8” appears
8” appears
on the
on the
display.
display.
Reconnect
Reconnect
thisşithis
unitunit
andand
thethe
HD HD
Radio
Radio
tuner
tuner
boxbox
correctly,
correctly,
corespunzător
reporniţi
aparatul.
thenthen
reset
reset
thedisc
the
unit.
Pe afişaj apare mesajul „NO DISC” (Niciun disc). Introduceţi
un
înunit.
magazie.
“NO
• afişaj
“NO
DISC”
DISC”
appears
appears
on „NO
the
on the
display.
display.(Nicio Introduceţi
Insert
Insert
a disc
amagazia.
disc
intointo
thethe
magazine.
magazine.
Pe
apare
mesajul
MAGAZINE”
magazie).
“NO
• “NO
MAGAZINE”
MAGAZINE”
appears
appears
on the
on the
display.
display. Insert
Insert
thethe
magazine.
magazine.
Conectaţi aparatul la schimbătorul de CD-uri în mod corect şi
Pe afişaj apare mesajul „RESET 8”.
“RESET
• “RESET
8” appears
8” appears
on the
on the
display.
display.
Connect
Connect
thisde
this
unit
unit
andand
the
the
CD changer
CD changer
correctly
press
press
apăsaţi
tasta
resetare
a schimbătorului
decorrectly
CD-uri.andand
thethe
reset
reset
button
button
of the
of the
changer.
CD changer. de CD-uri.
tasta
de
resetare
aCDschimbătorului
Pe afişaj apare mesajul „RESET 1” – „RESET 7”. Apăsaţi
“RESET
• “RESET
1” –1”“RESET
– “RESET
7” nu
appears
7”funcţionează.
appears
on the
on the Resetaţi
Press
Press
theaparatul
the
reset
reset
button
button
of the
of3).
the
CD changer.
CD changer.
(vezi
pagina
Schimbătorul
de
CD-uri
display.
display.
Mesajul
„CALL 1-888-539-SIRIUS TO
Începe înregistrarea pentru sistemul radio prin satelit SIRIUS
SUBSCRIBE”
(Apelaţi
1-888-539-SIRIUS
pentru (vezi
pagina
17).
The
• The
CD changer
CD changer
doesdoes
notnot
work
work
at all.
at all.
Reset
Reset
thethe
unit
unit
(see(see
page
page
3). 3).
a vă înregistra) se derulează pe ecran în
“CALL
•timpul
“CALL
1-888-539-SIRIUS
1-888-539-SIRIUS
TO
SUBSCRIBE”
TO
SUBSCRIBE”
Starts
Starts
subscribing
subscribing
to
SIRIUS
to
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio
radio
(see(see
page
page
17).17).
utilizării radioului prin satelit SIRIUS.
scrolls
scrolls
on
the
on
the
display
display
while
while
listening
listening
to
the
to
the
Aparatul actualizează informaţia despre postul de radio, a
Nu se emite niciun sunet. Pe afişaj apare
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio.
radio.
mesajul
„UPDATING”.
cărei finalizare durează câteva minute.
într-o
zonăthecuthe
semnal
mai
puternic. andand
Pe
fiecan
secan
derulează
mesajul
„NO SIGNAL”, Deplasaţi-vă
No
• ecran
No
sound
sound
be
heard.
be heard.
“UPDATING”
“UPDATING”
TheThe
unitunit
is updating
is updating
channel
channel
information
information
it takes
it takes
fie appears
apareon
mesajul
„NO
SIGNL”.
appears
the
on the
display.
display.
a few
a few
minutes
minutes
to complete.
to complete.
bine
Pe
fie“NO
se derulează
mesajul
Either
• ecran
Either
“NO
SIGNAL”
SIGNAL”
scrolls
scrolls
or “NO
or„NO
“NO
SIGNL”
SIGNL” Conectaţi
Move
Move
to an
to area
anantena.
area
where
where
signals
signals
areare
stronger.
stronger.
ANTENNA”, fie apare mesajul „ANTENNA”.
appears
appears
on the
on the
display.
display.
Nu există transmisiune pe frecvenţa recepţionată.
Mesajul „NO CHANNEL” apare pe ecran timp
Either
• aproximativ
Either
“NO“NO
ANTENNA”
ANTENNA”
scrolls
scrolls
orse“ANTENNA”
or “ANTENNA”
Connect
Connect
antenna
antenna
firmly.
de
5 secunde,
apoi
revine
la
Selectaţi
othe
altăthe
frecvenţă
saufirmly.
continuaţi să utilizaţi frecvenţa
appears
appears
on the
on the
display.
display.utilizării radioului anterioară.
afişajul
anterior,
în timpul
prin satelit SIRIUS.
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Recepţionarea
HD Radio
HD
Radio reception
HD Radio reception
Simptome
Symptoms
Symptoms
• Calitatea redării sunetului se schimbă la
• Sound
• Sound
quality
quality
changes
changes
when
when
receiving
receiving
recepţionarea posturilor de radio HD.
HD HD
Radio
Radio
stations.
stations.
• Nu se emite niciun sunet.
• “NO
• “NO
CHANNEL”
CHANNEL”
appears
appears
on the
on the
display
display No No
broadcast
broadcast
on the
on the
selected
selected
channel.
channel.
for for
about
about
5 seconds,
5 seconds,
thenthen
returns
returns
to the
to the Select
Select
another
another
channel
channel
or continue
or continue
listening
listening
to the
to the
previous
previous
display
display
while
while
listening
listening
to the
to the previous
previous
channel.
channel.
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio.
radio.
Continuare
pe on
pagina
următoare
Continued
Continued
the
on the
next
next
pagepage
REFERINŢE
REFERENCES
REFERENCES 3333
Symptoms
Symptoms
Simptome
Remedies/Causes
Remedies/Causes
Soluţii/Cauze
Satellite radio
Radio prin
satelit
Satellite
radio
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
•• “NO
Mesajul
„NO (information)*”
pe No Nu
furnizată
nicio
informaţie
text
pentru
frecvenţa
• “NO
(information)*”
(information)*”
scrolls
scrolls
on se
the
onderulează
the
display
display
No
texteste
text
information
information
for for
the
the
selected
selected
channel.
channel.
ecran în timpul utilizării radioului prin satelit selectată.
while
while
listening
listening
to the
to the
SIRIUS
SIRIUS
Satellite
Satellite
radio.
radio.
SIRIUS.
• “-----”
appears
appears
onapare
the
on the
display
•• “-----”
Mesajul
„-----”
pedisplay
ecranwhile
înwhile
timpul
listening
listening
to the
to
the
XMXM
Satellite
Satellite
radio.
radio.
ascultării
radioului
prin
satelit
XM.
Frecvenţa
selectată
este
disponibilă
• “-----”
Mesajul
„-----”
pedisplay
ecranfortimp
de
• “-----”
appears
appears
onapare
the
on the
display
for
about
about Selected
Selected
channel
channel
is noisnulonger
nomai
longer
available
available
or isorsauis este
2returns
secunde,
se revine
la
neautorizată.
2 seconds,
2aproximativ
seconds,
thenthen
returns
toapoi
the
to the
previous
previous
unauthorized.
unauthorized.
afişajul
anterior,
în timpul
radioului
Selectaţi
o altă
frecvenţă
sau
continuaţi
să utilizaţi
channel
channel
while
while
listening
listening
to the
toutilizării
the
XMXM
Satellite
Satellite Select
Select
another
another
channel
channel
or continue
or continue
listening
listening
to the
tofrecvenţa
the
prin satelit XM.
anterioară.
radio.
radio.
previous
previous
channel.
channel.
Frecvenţa selectată nu este disponibilă în acest moment.
• Mesajul „OFF AIR” apare pe ecran în timpul
• “OFF
• “OFF
AIR”AIR”
appears
appears
on prin
the
on the
display
display
while
while
ascultării
radioului
satelit
XM.
listening
listening
to the
to the
XMXM
Satellite
Satellite
radio.
radio.
Selected
Selected
channel
is not
is not
broadcasting
broadcasting
at this
this
time.
time.
Selectaţi
ochannel
altă frecvenţă
sau
continuaţi
săatutilizaţi
frecvenţa
Select
Select
another
another
channel
channel
or continue
or continue
listening
listening
to the
to the
anterioară.
previous
channel.
channel.
Aparatul
încarcă
informaţia şi semnalul audio al frecvenţei.
• Mesajul „LOADING” apare pe ecran în timpul previous
ascultăriiappears
radioului
XM.while
text sunt
indisponibile
temporar.andand
• “LOADING”
• “LOADING”
appears
onprin
the
onsatelit
the
display
display
while TheInformaţiile
The
unitunit
is loading
is loading
thethe
channel
channel
information
information
audio.
audio.
acest
şi radioulunavailable.
prin
satelit în mod corect şi
• listening
Pe afişaj
apare
„RESET
8”.
listening
to the
to the
XMmesajul
XM
Satellite
Satellite
radio.
radio.
TextReconectaţi
Text
information
information
areaparat
are
temporarily
temporarily
unavailable.
• Radioul nu funcţioneză deloc.
• “RESET
• “RESET
8” appears
8” appears
on the
on the
display.
display.
• iPod-ul nu porneşte sau nu funcţionează.
• Satellite
• Satellite
radio
radio
doesdoes
notnot
work
work
at all.
at all.
resetaţi aparatul.
Reconnect
Reconnect
thisthis
unitunit
andand
thethe
satellite
satellite
radio
radio
correctly
correctly
andand
• Verificaţi cablul de conectare şi conexiunea.
reset
this
unit.unit.versiunea dumneavoastră de firmware.
•reset
this
Actualizaţi
• The
• The
iPodiPod
doesdoes
notnot
turnturn
on or
ondoes
or does
notnot
work.
work.•
•
• Sunetul este distorsionat.
• Pe afişaj apare mesajul „NO IPOD” (Niciun •
iPod).
• The
• The
sound
sound
is distorted.
is distorted.
•Deactivate
Încărcaţi
bateria.
Deactivate
thethe
equalizer
equalizer
either
either
on this
on this
unitunit
or the
or the
iPod.
iPod.
• “NO
• “NO
IPOD”
IPOD”
appears
appears
on the
on the
display.
display.
• Check
• Check
the
the
connecting
connecting
cable
cable
andand
its connection.
its connection.
Reluaţi
redarea
(vezi pagina
19).
• Charge
• Charge
thethe
battery.
battery.
iPod
• Redarea este întreruptă.
iPod
iPod
•• Check
Încărcaţi
bateria.
Check
thethe
connecting
connecting
cable
cable
andand
its connection.
its connection.
Update
• Update
thethe
firmware
firmware
version.
version. sau cel al iPod-ului.
Dezactivaţi
egalizatorul
aparatului
Charge
thethe
battery.
battery.
•• Charge
Verificaţi
cablul
de conectare şi conexiunea.
• Nu se emite niciun sunet la conectarea unui
• Playback
• Playback
stops.
stops.
iPod nano.
• Pe afişaj apare mesajul „NO FILES” (Niciun
Căştile s-au deconectat în timpul redării.
• Deconectaţi căştile de la iPod-ul nano.
The•The
headphones
areare
disconnected
disconnected
during
playback.
playback.
headphones
Actualizaţi
versiunea
firmware during
a Ipod-ului
nano.
Restart
Restart
thethe
playback
playback
(seeImportaţi
(see
page
page
19).
19).în iPod.
Nu
există
nicio
piesăoperation
în operation
memorie.
piese
fişier).
• No
• No
sound
sound
cancan
be heard
be heard
when
when
connecting
connecting • Disconnect
• Disconnect
thethe
headphones
headphones
fromfrom
thethe
iPodiPod
nano.
nano.
Deconectaţi
adaptorul
de laversion
aparat
laiPod
iPod.
Apoi
• iPod
PeiPod
afişaj
apare mesajul „RESET 1” – „RESET 7”. • Update
an
an
nano.
nano.
• Update
thethe
firmware
firmware
version
of the
ofşi de
the
iPod
nano.
nano.
conectaţi-l din nou.
No No
tracks
tracks
areare
stored.
stored.
Import
Import
tracks
tracks
to the
to the
iPod.
iPod.
Verificaţi conexiunea dintre adaptor şi acest aparat.
• Pe afişaj apare mesajul „RESET 8”.
• “RESET
•• “RESET
1”
–
1”
“RESET
–
“RESET
7”
appears
7”
appears
on
the
on
the
Disconnect
Disconnect
the
the
adapter
adapter
from
from
both
both
this
this
unit
unit
and
and
iPod.
iPod.
Resetaţi iPod-ul.
Comenzile iPod-ului nu funcţionează după
display.
display.
Then,
Then,
connect
connect
it again.
it again.
deconectarea de la acest aparat.
• “NO
• “NO
FILES”
FILES”
appears
appears
on the
on the
display.
display.
• “RESET
• “RESET
8” appears
8” appears
on the
on the
display.
display.
Check
Check
thethe
connection
connection
between
between
thethe
adapter
adapter
andand
thisthis
unit.unit.
• The
• The
iPod’s
iPod’s
controls
controls
do not
do not
work
work
afterafter
disconnecting
disconnecting
fromfrom
thisthis
unit.unit.
Reset
Reset
thethe
iPod.
iPod.
* NICIO CATEGORIE, NICIUN INTERPRET, NICIUN COMPOZITOR şi NICIO PIESĂ/ NICIUN PROGRAM.
* NO
* NO
CATEGORY,
CATEGORY,
NO NO
ARTIST,
ARTIST,
NO NO
COMPOSER,
COMPOSER,
andand
NO NO
SONG/PROGRAM.
SONG/PROGRAM.
3434
Curăţarea
conectorilor
How
How
toto
clean
clean
thethe
connectors
connectors
Scoaterea
frecventă
a panoului
frontal
deteriorează
Frequent
Frequent
detachment
detachment
willwill
deteriorate
deteriorate
thethe
connectors.
connectors.
conectorii.
Pentru
apossibility,
reduce
la minim
posibilitatea
de
To minimize
To minimize
thisthis
possibility,
periodically
periodically
wipe
wipe
thethe
deteriorare,
ştergeţi
periodic
conectorii
omoistened
bucată
de vată
connectors
connectors
withwith
a cotton
a cotton
swab
swab
or cloth
orcucloth
moistened
withwith
sau cu un material textil impregnat cu alcool; efectuaţi
alcohol,
alcohol,
being
being
careful
careful
notnot
to damage
to damage
thethe
connectors.
connectors.
operaţia cu atenţie, pentru a nu deteriora conectorii.
Connectors
Connectors
Conectorii
Moisture
Moisture
condensation
condensation
Condensul
Din
cauza
umidităţii,
pe
lentila
dinthe
interiorul
aparatului
Moisture
Moisture
maymay
condense
condense
on the
on
lens
lens
inside
inside
thethe
unitunit
in in
poate
apărea
fenomenul
thethe
following
following
cases:
cases:de condens, în următoarele cazuri:
•• After
după
pornirea
sistemului
de
din interiorul
• After
starting
starting
the
the
heater
heater
in încălzire
the
in the
car.car.
autovehiculului.
•• If•înitIfcazul
becomes
it becomes
very
very
humid
humid
inside
inside
the
the
unui grad ridicat de umiditatecar.
în car.
interiorul
Should
Should
this
this
occur,
occur,
the
the
unit
unit
may
may
malfunction.
malfunction.
In this
In this
autovehiculului.
case,
eject
eject
thethe
disc
disc
andand
leave
leave
thenuthe
unit
unit
turned
turned
on for
on for
a a
Încase,
aceste
cazuri,
aparatul
poate
să
funcţioneze
corespunzător.
discul
şi has
lăsaţi
aparatul
pornit timp
fewfew
hours
hours
untilScoateţi
until
thethe
moisture
moisture
has
evaporated.
evaporated.
de câteva ore până la evaporarea umezelii.
How
How
toto
handle
handle
discs
discs
Manevrarea
discurilor
Pentru
aremoving
scoate
unadisc
carcasa
central
When
When
removing
disc
a din
disc
from
from
its its Suportul
Center
Center
holder
holder
sa,
apăsaţi
în down
centrul
carcasei
şi holder
scoateţi
case,
case,
press
press
down
the
the
center
center
holder
of of
discul
ţinându-l
margini.
thethe
case
case
andand
liftdelift
the
the
discdisc
out,out,
holding
holding
• Ţineţi întotdeauna discul de margini.
it by
it
the
by
the
edges.
edges.
Nu atingeţi suprafaţa sa de inscripţionare.
• Always
• introduceţi
Always
holdhold
theunthe
disc
disc
byînthe
bycarcasă,
the
edges.
edges.
Do Do
notnot
touch
Când
disc
apăsaţi-l
uşortouch
înits its
recording
recording
surface.
suportul
centralsurface.
(cu
faţa imprimată în sus).
•When
După
utilizarea
puneţi-le
înapoi
în carcasele
lor.
When
storing
storing
adiscurilor,
disc
a disc
in its
in
its
case,
case,
gently
gently
insert
insert
thethe
discdisc
around
around
thethe
center
center
holder
holder
(with
(with
thethe
printed
printed
surface
surface
facing
facing
up).up).
• Make
• Make
suresure
to store
to store
discsdiscs
in cases
in cases
afterafter
use.use.
Curăţarea
discurilor
ToTo
keep
keep
discs
discs
clean
clean
Dacă
este
murdar,
este
posibil
ca
A dirty
A discul
dirty
discdisc
maymay
notnot
play
play
correctly.
correctly.
redarea
acestuia
săbecome
nu fiedirty,
corespunzătoare.
If a Ifdisc
a disc
doesdoes
become
dirty,
wipe
wipe
it with
it with
Ştergeţi-l
cu
o bucată
de material
textil,
a soft
a soft
cloth
cloth
in
ainstraight
a straight
lineline
from
from
center
center
cu mişcări liniare începând din centru spre
to edge.
to edge.
margini.
Do
• Do
notcurăţarea
not
useuse
anyany
solvents
solvents
(forutilizaţi
(for
example,
example,
conventional
conventional
•• Pentru
discurilor,
nu
niciun
tip
de solvent
record
cleaner,
cleaner,
spray,
spray,
thinner,
thinner,
benzine,
benzine,
etc.)
to clean
todeclean
(derecord
exemplu,
agent
obişnuit
de curăţare
a etc.)
discurilor
discs.
discs.
vinil,
spray, diluant, benzină etc.).
Redarea
discurilor
noi
ToTo
play
play
new
new
discs
discs
Discurile
noi
potmay
avea
particule
prinse
pespots
NewNew
discs
discs
may
havehave
some
some
rough
rough
spots
marginile
interioare
şi and
exterioare.
DacăIfseIf
around
around
the
the
inner
inner
and
outer
outer
edges.
edges.
utilizează
dethis
disc,
aparatul
îl poate
suchsuch
a disc
aundisc
isastfel
used,
is used,
this
unit
unit
maymay
reject
reject
respinge.
thethe
disc.disc.
Pentru
a îndepărta
aceste
particule,
răzuiţi
marginile
To remove
To remove
these
these
rough
rough
spots,
spots,
rubrub
the
the
edges
edges
withwith
a a
cu
un
creion
cu unpen,
pixpen,
etc.
pencil
pencil
or ball-point
orsau
ball-point
etc.etc.
Nu
următoarele
tipuri
de discuri:
Doutilizaţi
Do
notnot
useuse
thethe
following
following
discs:
discs:
CD single—
disc
Single
Single
CD 3-3/16”
CD
(8 cm)
—3-3/16”
—3-3/16”
(8 cm)
(8 cm)
discdisc
andandsau
DiscuriSticker
cuSticker
etichete
sticker
sticker
residue
resturi
deresidue
etichete
Discuri
deformate
Warped
Warped
discdisc
Stick-on
Stick-on
labellabel
Discuri
cu
autocolant
Discuri cu o formă
Unusual
Unusual
shape
shape
neobişnuită
REFERINŢE
REFERENCES
REFERENCES 3535
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Maintenance
Maintenance
Întreţinerea
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
Date
tehnice
Specifications
Specifications
AUDIO
AUDIO
AMPLIFIER
AMPLIFIER
SECTION
SECTION AUDIO
SECŢIUNEA
AMPLIFICATORULUI
Putere
de
ieşire:
Power
Power
Output:
Output:
W
44canale
laat
4 Ω4atΩ4 Ω
20 20
20
W RMS
WRMS
RMS
× ×4×Channels
Channels
1%
THD+N
andşiand
≤≤ 1%
≤ 1%
THD+N
THD+N
Raport semnal/zgomot:
80 dBA (valoare de referinţă: 1 W în 4 Ω) 4 Ω (admisibil între de 4 Ω şi 8 Ω)
80 dBA
80 dBA
(reference:
(reference:
1 W1into
W into
4 Ω)4 Ω)
Impedanţă de intrare:
Load
Load
Impedance:
Impedance:
4 Ω4±12
(4ΩΩ(4dB
toΩ8(60
toΩ8Hz,
allowance)
Ω allowance)
Gamă de control a tonurilor:
Tonuri joase:
80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
Tone
Tone
Control
Control
Range:
Range:
Bass:
Bass:medii: ±12±12
dB (60
dB
(60
Hz,Hz,
80
80
100
Hz,
200
Hz)
Tonuri
±12
dB (500
Hz,Hz,
1.0Hz,
kHz,100
1.5Hz,
kHz,200
2.5Hz)
kHz)
Tonuri
înalte:
±12
kHz,
12,5kHz,
kHz,1.5
15,0
kHz,2.5
17,5
kHz)
Mid-range:
Mid-range:
±12±12
dB (500
dB (10,0
(500
Hz,Hz,
1.01.0
kHz,
1.5
kHz,
kHz,
2.5
kHz)
kHz)
Q:
Tonuri
joase:
Q
1,0,
Q1,25,
Q
1,5,
Q2,0
Treble:
Treble:
±12±12
dB (10.0
dB (10.0
kHz,kHz,
12.512.5
kHz,kHz,
15.015.0
kHz,kHz,
Tonuri
medii: Q 0,5, Q0,75, Q1,0, Q1,25
17.517.5
kHz)kHz)
40 Hz - 20 000 Hz
Răspuns în frecvenţă:
Q: Q:
Bass:
Bass:
Q1.0,
Q1.0,
Q1.25,
Q1.25,
Q 1.5,
Q 1.5,
Q2.0Q2.0
Nivel ieşire/Impedanţă:
Sarcină de 2,5 V/20 kΩ (scară completă)
Mid-range:
Mid-range:
Q0.5,
Q0.5,
Q0.75,
Q0.75,
Q1.0,
Q1.0,
Q1.25
Q1.25
Sarcină de 2,5 V/20 kΩ (scară completă)
Nivel de ieşire pentru subwoofer/Impedanţă :
Frequency
Frequency
Response:
Response:
40 Hz
40 to
Hz20
to 000
20 000
Hz Hz
Impedanţă de ieşire:
1 kΩ
Line-Out
Line-Out
Level/Impedance:
Level/Impedance:
2.5
2.5
V/20
V/20
kΩ
load
kΩ
load
(full(full
scale)
Alte mufe:
mufa schimbătorului
descale)
CD-uri, mufa de intrare
AUX
(auxiliară)
Subwoofer-Out
Subwoofer-Out
Level/Impedance:
Level/Impedance:
2.52.5
V /20
V /20
kΩ load
kΩ load
(full(full
scale)
scale)
intrarea antenei
Signal-to-Noise
Signal-to-Noise
Ratio:
Ratio:
Output
Output
Impedance:
Impedance:
1 kΩ1 kΩ
Other
Other
Terminal:
Terminal:
CD changer
CD changer
jack,jack,
AUXAUX
(auxiliary)
(auxiliary)
input
input
jack,jack,
Antenna
Antenna
input
input
SECŢIUNEA RADIORECEPTORULUI
Interval de frecvenţă:
Pentru gama de frecvenţă
87,5 MHz – 107,9 MHz
setată la 100 kHz sau 200 kHz:
TUNER
TUNER
SECTION
SECTION
Pentru gama de frecvenţă
87,5 MHz - 108,0 MHz
setată
la 50setkHz:
Frequency
Frequency
Range:
Range: FM:FM: withwith
channel
channel
interval
interval
set
to 100
to 100
kHzkHz87.587.5
MHzMHz
to 107.9
to 107.9
MHzMHz
AM:
Pentru gama de frecvenţă
530 kHz - 1 710 kHz
or 200
or 200
kHz:kHz:
setată la 10 kHz:
withwith
channel
channel
interval
interval
set set
to 50
to kHz:
50 kHz:87.587.5
MHzMHz
to 108.0
to 108.0
MHzMHz
Pentru gama de frecvenţă
531 kHz - 1 620 kHz
AM:AM:withwith
channel
channel
interval
interval
set
set
to
10
to
kHz:
10
kHz:
530
530
kHz
kHz
to
1
to
710
1
710
kHz
kHz
setată la 9 kHz:
Radioreceptor FM:
utilă:
11,3
dBf1to(1,0
µV/75
withSensibilitate
with
channel
channel
interval
interval
set set
to 9tokHz:
9 kHz: 531531
kHzkHz
to
602
1 602
kHzkHzΩ)
Prag
de sensibilitate de 50 dB:
16,3
dBf
(1,8
µV/75
FM FM
Tuner:
Tuner:
Usable
Usable
Sensitivity:
Sensitivity:
11.311.3
dBfdBf
(1.0(1.0
μV/75
μV/75
Ω) Ω)
Ω)
Selectare de canale alternative (400 kHz): 65 dB
50 dB
50 Quieting
dB Quieting
Sensitivity:
Sensitivity:
16.316.3
dBfdBf
(1.8(1.8
μV/75
μV/75
Ω) Ω)
40 Hz - 15 000 Hz
Răspuns în frecvenţă:
Alternate
Alternate
Channel
Channel
Selectivity
Selectivity
(400(400
kHz):
kHz): 65 dB
65 dB
Separare stereo:
35 dB
Frequency
Frequency
Response:
Response:
40 Hz
4020to
Hz
to 000
15 000
Hz Hz
Radioreceptor AM
Sensibilitate:
µV15
Stereo
Stereo
Separation:
Separation:
35 dB
3535dB
Selectivitate:
dB
AMAM
Tuner:
Tuner:
3636
FM:
Sensitivity:
Sensitivity:
20 μV
20 μV
Selectivity:
Selectivity:
35 dB
35 dB
Type:
Type:
Tip:
Sistem
de
detectare
a semnalului:
Signal
Signal
Detection
Detection
System:
System:
Număr de canale:
Number
Number
of Channels:
of Channels:
Răspuns în frecvenţă:
Frequency
Frequency
Response:
Response:
Interval dinamic:
Dynamic
Dynamic
Range:
Range:
Raport
semnal/zgomot:
Signal-to-Noise
Signal-to-Noise
Ratio:
Ratio:
Distorsiuni
ale sunetului:
Format
de
decodare
MP3:
Wow
Wow
andand
Flutter:
Flutter: (MPEG1/2 Audio Layer 3)
Format
de
decodare
WMA
(Windows
Media®
Audio):
MP3MP3
Decoding
Decoding
Format:
Format:
(MPEG1/2
(MPEG1/2
Audio
Audio
Layer
Layer
3) 3)
Compact
Compact
discplayer
disc
player
player
Compact
disc
Citire
optică fărăoptical
contact
mecanic
Non-contact
Non-contact
optical
pickup
pickup
(laser
cu semiconductori)
(semiconductor
(semiconductor
laser)
laser)
2 canale (stereo)
2 channels
2 channels
(stereo)
(stereo)
5 Hz - 20 000 Hz
5 Hz5 to
Hz20
to 000
20 000
Hz Hz
96 dB
96 dB
9896dBdB
98 dB
98 dB măsurabilă
Sub
limita
Rata
maximă
demeasurable
transfer:limit
320limit
kbps
LessLess
thanthan
measurable
Rata
maximă
de
transfer:
192
Max.
Max.
Bit Bit
Rate:
Rate:
320320
kbpskbps kbps
WMA
WMA
(Windows
(Windows
Media®
Media®
Audio)
Audio)
Decoding
Decoding
Format:
Format:
Max.
Max.
Bit Bit
Rate:
Rate:
192192
kbpskbps
BLUETOOTH
Versiune:
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Clasă de alimentare:
Version:
Version:
Spaţiu de funcţionare:
Power
Power
Class:
Class:
Profil:
Bluetooth 1.2 cu licenţă
Clasa 2 Radio (distanţă posibilă, 10 m)
Bluetooth
Bluetooth
1.21.2
certified
certified
10 m
Class
Class
2 Radio
2 Radio
(possible
(possible
distance
m)
10 m)1.3
HFP
1.5,
OPP
1.1,distance
A2DP
1.2,10AVRCP
Service
Service
Area:
Area:
10 m
10 m
Profile:
Profile: GENERALE
INFORMAŢII
HFPHFP
1.5,1.5,
OPPOPP
1.1,1.1,
A2DP
A2DP
1.2,1.2,
AVRCP
AVRCP
1.31.3
Alimentare:
GENERAL
GENERAL
Sistem
deRequirement:
legare
la masă:
Power
Power
Requirement:
Temperatură admisă de funcţionare:
Grounding
Grounding
System:
System:
Dimensiuni (L × Î × A): (aproximativ)
Tensiune de
funcţionare:
Operating
Operating
Voltage:
Voltage:
Spaţiu necesar
pentru instalare:
Dimensiunile
Dimensions
Dimensions
(W (W
× H××HD):
× D):
(approx.)
(approx.)Installation
Installation
Size:Size:
panoului:
Greutate :
Panel
Panel
Size:Size:
Designul şi datele tehnice se pot schimba fără notificare prealabilă.
Allowable
Allowable
Operating
Operating
Temperature:
Temperature:
Mass:
Mass:
14,4 V C.C. (tolerat între 11 V - 16 V)
Masă
negativă
DC 14.4
DC
14.4
V (11
V (11
V toV16
to V16allowance)
V allowance)
între 0°C şi +40°C (între 32°F şi 104°F)
Negative
Negative
ground
ground
182 mm × 52 mm × 160 mm
0°C0°C
to ×
+40°C
to2-1/16”
+40°C
(32°F
to 104°F)
to 104°F)
(7-3/16”
×(32°F
6-5/16”)
188
mm
×mm
58
mm
6×mm
182
182
mm
× 52
× mm
52× mm
160
× 160
mmmm
(7-7/16”
× 2-5/16”
× 1/4”)
(7-3/16”
(7-3/16”
× 2-1/16”
× 2-1/16”
× 6-5/16”)
× 6-5/16”)
1,3 kilograme (2,9 lbs) (fără accesorii)
188188
mmmm
× 58
× mm
58 mm
× 6×mm
6 mm
(7-7/16”
(7-7/16”
× 2-5/16”
× 2-5/16”
× 1/4”)
× 1/4”)
1.31.3
kg kg
(2.9(2.9
lbs)lbs)
(excluding
(excluding
accessories)
accessories)
Design
Design
andand
specifications
specifications
areare
subject
subject
to change
to change
without
without
notice.
notice.
Dacă aveţi nevoie de un kit pentru autovehiculul dumneavoastră, consultaţi cartea de telefon pentru a afla care este cel mai
If a Ifkita iskitnecessary
is necessary
for for
youryour
car,car,
consult
consult
youryour
telephone
telephone
directory
directory
for for
thethe
nearest
nearest
car car
audio
audio
speciality
speciality
shop.
shop.
apropiat magazin cu articole audio pentru autovehicule.
REFERINŢE
REFERENCES
REFERENCES 3737
ENGLISH
ROMÂNĂ
ENGLISH
CD CD
PLAYER
PLAYER
SECTION
SECŢIUNEA
CDSECTION
PLAYER-ULUI
Aveţi PROBLEME
legate
de operation?
funcţionare?
Having
TROUBLE
with
VăPlease
rugăm să
resetaţi
aparatul.
reset
your
unit
Consultaţi
pagina
„Resetarea
Refer to page
of How
to resetaparatului”
your unit
Stillmai
having
Încă
aveţitrouble??
probleme??
USA ONLY
DOAR PENTRU SUA
Call
1-800-252-5722
Sunaţi
la 1-800-252-5722
http://www.jvc.com
http://www.jvc.com
We can help you!
Noi vă putem ajuta!
EN,
RO SP, FR
© 2007
2007Victor
VictorCompany
CompanyofofJapan,
Japan,Limited
Limited
1207DTSMDTJEIN
Instrucţiuni pentru RADIO CD PLAYER
Instructions
CD RECEIVER
KD-BT11
Download PDF