JVC DX-E55EV User's manual

JVC DX-E55EV User's manual
MINI COMPONENT SYSTEM
DX-E55
KOMPONENTNÍ MINISYSTÉM
MINI SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ
MINIWIEŻA MUZYCZNA
MINI COMPONENT SYSTEM
DX-E55
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
ONE TOUCH
REC
TAPE
TUNER
BAND
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
— VOLUME —
PRESET
EQ
POWER ON
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
(AC)
SLEEP
POWER
3
4
6
7
8
10
+10
1
2
5
9
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
AHB
PRO
UP
VOLUME
SOUND
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
REMOTE CONTROL
RM-RXP1010
INSTRUCTIONS
NÁVOD K POUŽITÍ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LVT0250-001A
[EV]
ČESKY
ENGLISH
Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum
performance and a longer service life from the unit.
CONTENTS
Děkujeme za zakoupení výrobku firmy JVC. Dříve než začnete přístroj
používat, přečtěte si prosím pozorně návod k použití, abyste mohli toto
zařízení optimálním způsobem používat a zajistili tak jeho delší životnost.
OBSAH
Features .............................................................................................. 4
Funkce .............................................................................................. 4
Safety precautions .............................................................................. 6
Bezpečnostní upozornění ................................................................. 6
Handling precautions .......................................................................... 8
Provozní upozornění ......................................................................... 8
Connections ...................................................................................... 10
Zapojení ............................................................................................ 10
Power supply .................................................................................... 12
Zdroj napájení ................................................................................... 12
Names of parts and their functions ................................................... 14
Názvy prvků a jejich funkce .............................................................. 14
Remote control unit ........................................................................... 18
Dálkový ovladač ................................................................................ 18
Switching the power on/STANDBY ................................................... 22
Zapnutí přístroje/režim pohotovosti (STANDBY) ............................... 22
Volume, sound and other controls .................................................... 24
Hlasitost, zvuk a ostatní ovládací prvky ............................................ 24
Concerning compact discs ................................................................ 26
Co se týče kompaktních disků ......................................................... 26
Playing compact discs ...................................................................... 28
Reprodukce kompaktních disků ....................................................... 28
Cassette tape .................................................................................... 38
Magnetofonový pásek ...................................................................... 38
Cassette playback ............................................................................. 38
Reprodukce magnetofonových kazet ............................................... 38
Radio reception ................................................................................. 40
Příjem rozhlasového vysílání ............................................................. 40
Recording .......................................................................................... 48
Záznam ............................................................................................. 48
Sleep timer operations (using the remote control unit) ..................... 52
Obsluha časovače vypnutí (pomocí dálkového ovladače) ................ 52
Maintenance ..................................................................................... 54
Údržba .............................................................................................. 54
Troubleshooting ................................................................................ 56
Problémy a jejich odstranění ............................................................. 56
Specifications .................................................................................... 58
Technické údaje ................................................................................ 58
WARNING:
POZOR:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ
DEŠTI NEBO NADMĚRNÉ VLHKOSTI.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
“TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.”
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
CAUTION
2
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in
the literature accompanying the appliance.
MAGYAR
Köszönjük, hogy megvásárolta e JVC terméket. Mielőtt üzembe helyezné
a készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen e kezelési útmutatót a
készülék optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása
érdekében.
TARTALOM
POLSKI
Bardzo Ci dziękujemy za zakupienie niniejszego sprzętu firmy JVC.
Prosimy, abyś uważnie przeczytał instrukcję obsługi przed rozpoczęciem
używania zestawu. Pozwoli Ci to na optymalne wykorzystanie Twojego
zestawu i na wydłużenie okresu jego eksploatacji.
SPIS TREŚCI
A készülék jellemzői ............................................................................ 5
Cechy ogólne ...................................................................................... 5
Biztonsági óvintézkedések ................................................................. 7
Środki ostrożności .............................................................................. 7
Kezelési óvintézkedések ..................................................................... 9
Zasady eksploatacji urządzenia .......................................................... 9
Csatlakozások ................................................................................... 11
Połączenia ......................................................................................... 11
Energiaellátás .................................................................................... 13
Zasilanie ............................................................................................ 13
Az egységek nevei és működésük .................................................... 15
Nazwy części i ich funkcje ................................................................ 15
A távirányító egység .......................................................................... 19
Pilot zdalnego sterowania ................................................................. 19
A készülék be-, készenlétbe kapcsolása (STANDBY) ....................... 23
Włączanie zasilania/wyłączanie do stanu gotowości (STANDBY) .... 23
Hangerő, hangszín és egyéb beállítások .......................................... 25
Regulatory głośności, dźwięku i inne ................................................ 25
A lézer (CD) lemezzel kapcsolatos tudnivalók .................................. 27
O płytach kompaktowych ................................................................. 27
A CD lemezek lejátszása ................................................................... 29
Odtwarzanie płyt kompaktowych ..................................................... 29
A kazettás magnó ............................................................................. 39
O kasetach ........................................................................................ 39
Kazetták lejátszása ........................................................................... 39
Odtwarzanie taśm ............................................................................. 39
Rádióadás vétele .............................................................................. 41
Odbiór radiowy ................................................................................. 41
Felvétel .............................................................................................. 49
Nagrywanie ....................................................................................... 49
Időzített kikapcsoló működtetése
(a távirányító egység vezérlésével) ................................................... 53
Operowanie timerem na dobranoc (przy użyciu pilota) .................... 53
A készülék karbantartása .................................................................. 55
Hibaelhárítási útmutató ..................................................................... 57
Konserwacja ..................................................................................... 55
W razie trudności .............................................................................. 57
Dane techniczne ............................................................................... 59
A készülék műszaki adatai ................................................................ 59
FIGYELEM!
OSTRZEŻENIE:
TŰZESET ILLETVE AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN,
NE TEGYÜK KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG
HATÁSÁNAK.
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE NARAŻAJ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA NA
DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
3
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
PRECAUTIONS
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or
defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. CAUTION: Do not open the rear cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
4. CAUTION: The compact disc player uses invisible laser radiation
and is equipped with safety switches which prevent the emission of
radiation when the disc holder is open. It is dangerous to defeat the
safety switches.
5. CAUTION: Use of controls for adjustments and the performance of
procedures other than those specified herein may result in exposure
to hazardous radiation.
REPRODUCTION OF LABELS AND THEIR LOCATION
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ LASER
UPOZORNĚNÍ
1. LASEROVÝ VÝROBEK PRVNÍ TŘÍDY
2. NEBEZPEČÍ: Při otevření přístroje a při selhání nebo vyřazení z
funkce blokovacího zařízení může dojít k neviditelnému laserovému
záření. Chraňte se před přímým ozářením laserovým paprskem.
3. POZOR: Neotevírejte zadní kryt. Uvnitř přístroje nejsou žádné části,
které by uživatel mohl sám opravit. Pro servis se vždy obra»te na
autorizovaný odborný servis.
4. POZOR: Přehrávač kompaktních disků využívá neviditelné laserové
záření a je vybaven bezpečnostními spínači, které zabraňují emisi
radiace při otevření držáku pro disk. Vyřazení těchto bezpečnostních
spínačů z funkce je nebezpečné.
5. POZOR: Používání ovládacích prvků pro nastavování a provádění
procedur jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití
může vést k ozáření nebezpečnou radiací.
ZOBRAZENÍ NA NÁLEPKÁCH A JEJICH UMÍSTĚNÍ
Name/Rating plate
Etiketa s Názvem/Zařazením
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
ONE TOUCH
REC
TAPE
TUNER
BAND
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
SPEAKER
RIGHT
LEFT
— VOLUME —
NORM
PRESET
EQ
BEAT
CUT
STANDBY
123
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
~
PHONES
AC IN
12V
DC IN
SEE BOTTOM
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
Caution:
This production contains a
laser component of higher
laser class than Class 1.
Pozor:
Tento výrobek obsahuje
laserový komponent vyšší
laserové třídy, než je 1.
třída.
FEATURES
1. One-touch operation (COMPU PLAY)
• When a source button (CD, tape, or tuner) is pressed, the unit’s
power is turned on and initiates playback even when the power
is set to STANDBY.
2. 26-key remote control unit operates the usual CD and tuner functions
• The remote control controls power ON/OFF switching, volume
control, sound control and Active Hyper-Bass Pro ON/OFF switching.
3. Multi-function CD player
• CD player with program play of up to 20 tunes/repeat play/random play function.
4. Full logic cassette mechanism
5. 3-Band digital synthesizer tuner with 30-station (15 FM and
15 AM (MW/LW)) preset capability
• Seek/manual tuning.
• Auto preset tuning.
6. Active Hyper-Bass Pro circuit for low-frequency sound reproduction
7. Timer function
• Sleep timer can be set for up to 2 hours.
8. Beat cut switch
4
FUNKCE
1. Spuštění jedním stiskem (COMPU PLAY)
• Jestliže je stisknuto tlačítko zdroje (CD, magnetofon nebo tuner),
přístroj se zapne a je spuštěna reprodukce, i když byl přístroj
vypnut v režimu pohotovosti STANDBY.
2. 26 tlačítkový dálkový ovladač ovládá obvyklé funkce CD a tuneru.
• Dálkový ovladač ovládá zapínání/vypínání přístroje, hlasitost,
zabarvení zvuku a zapínání a vypínání funkce Active Hyper-Bass
Pro.
3. Multi-funkční CD přehrávač
• CD přehrávač s funkcí programované reprodukce až 20 skladeb/
opakované reprodukce/nahodilé reprodukce.
4. Kazetový mechanizmus Full logic
5. Tuner s 3-pásmovým digitálním syntetizátorem s kapacitou
předvolení 30 stanic (15 FM (VKV) a 15 AM (SV/DV)
• Vyhledávací/manuální ladění.
• Autonaladění předvoleb.
6. Obvod funkce “Active Hyper-Bass Pro” pro reprodukci zvuku
nízkých kmitočtů
7. Funkce časovače
• Časovač vypnutí lze nastavit až do 2 hodin
8. Přepínač potlačení záznějů
A LÉZER TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. AZ 1. OSZTÁLYBA TARTOZÓ LÉZER TERMÉKEK
2. VESZÉLY: Láthatatlan lézer-sugárzás keletkezhet , amikor a készülék
nyitott állapotban van, és a biztonsági retesz meghibásodott, vagy
kikapcsolt állapotban van. Kerüljük a sugárzás közvetlen hatását.
3. FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsuk el a készülék hátsó borítólapját.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
A javítást bízzuk szakemberre.
4. FIGYELMEZTETÉS: A CD lemezjátszó láthatatlan lézer sugarakat
használ, ezért elláttuk olyan biztonsági kapcsolókkal, amelyek
megakadályozzák a sugarak kibocsátását, amikor a lemeztartó
fedele nyitott állapotban van. A biztonsági kapcsolók kiiktatása
veszélyes!
5. FIGYELMEZTETÉS: Az útmutatóban leírtaktól eltérő beállítások
illetve műveletek alkalmazása azt eredményezheti, hogy veszélyes
sugárzás hatásának tesszük ki magunkat.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Gdy urządzenie zostanie otwarte, a
blokady zostały sforsowane lub nie działają, następuje emisja
niewidzialnego promieniowania laserowego. Należy unikać
bezpośredniego działania wiązki promieni.
3. UWAGA: Nie zdejmować tylnej obudowy. Wewnątrz urządzenia nie
ma części, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie.
Wszelkie naprawy należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu
personelowi.
4. UWAGA: Odtwarzacz płyt kompaktowych wykorzystuje niewidzialne
promieniowanie laserowe i jest wyposażony w blokady
bezpieczeństwa, które zapobiegają emisji promieniowania, gdy
kieszeń płyty kompaktowej jest otwarta. Sforsowanie blokad jest
niebezpieczne.
5. UWAGA: Niezgodne z instrukcją obsługi użycie kontrolek urządzenia
oraz wykonywanie operacji innych niż opisane w instrukcji obsługi
może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania.
FELIRATOK ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK A KÉSZÜLÉKEN
PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE I ICH ROZMIESZCZENIE
Típus-jelzés/Osztálybasorolás tábla
Tabliczka znamionowa
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
ONE TOUCH
REC
TAPE
TUNER
BAND
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
SPEAKER
RIGHT
LEFT
— VOLUME —
NORM
PRESET
EQ
BEAT
CUT
STANDBY
123
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
~
PHONES
AC IN
12V
DC IN
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SEE BOTTOM
Figyelem:
Ez a termék az 1. osztálynál
magasabb lézerkategóriába
tartozó alkatrészeket
tartalmaz.
Ostrzeżenie:
Niniejszy produkt
wyposażony jest w
komponent laserowy o
klasie przewyższającej
Klasę 1.
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
1. Érintésre induló működés (COMPU PLAY)
• Ha a funkcióváltó gombot (CD, magnó, rádió) megnyomja, a
készülék áram alá helyeződik és megkezdi a lejátszást még
abban az esetben is, ha a hálózati kapcsoló készenléti állásban
van.
2. 26 nyomógombos távirányító egység működteti a
hagyományos CD és rádió funkciókat
• A távirányító egység irányítja a hálózati kapcsolót, a
hangerőszabályozót, a hangszínszabályozót és a
mélyhangkiemelőt (Active Hyper-Bass Pro)
3. Többfunkciós CD játszó
• 20 zeneszámig beállítható programozható játszás/ismételt
lejátszás/véletlenszerű lejátszás funkciókkal ellátott CD játszó
4. Teljesen automatizált magnó mechanika
5. 3 sávos digitális rádió 30 előreprogramozható (15 URH és 15
közép/hosszú hullámú) állomáslehetőséggel
• automatikus keresés/kézi hangolás
• előre beálított automatikus hangolás
6. Mélyhangkiemelő (Active Hyper-Bass Pro) áramkör az
alacsony frekvenciájú hangok visszaadására
7. Időzítés
• Időzített kikapcsolás beállítható maximum 2 órahosszára
8. Beat Cut kapcsoló
CECHY OGÓLNE
1. Odtwarzanie jednym dotknięciem (COMPU PLAY)
• Gdy przycisk źródła (CD, taśma, radio) zostanie naciśnięty,
zasilanie urządzenia włączy się i rozpocznie się odtwarzanie,
nawet jeśli zasilanie nastawione było na STANDBY.
2. 26-przyciskowy pilot zdalnego sterowania obsługuje normalne
funkcje odtwarzacza CD i radia.
• Pilot obsługuje włączanie/wyłączanie zasilania ON/OFF, regulację
głośności, nastawianie dźwięku oraz włączanie/wyłączanie Active Hyper-Bass Pro (wzmacnianie dźwięków niskich).
3. Wielofunkcyjny odtwarzacz CD
• Odtwarzacz CD z funkcjami programowanego odtwarzania do
20 utworów/powtarzania/odtwarzania tasowanego.
4. Całkowicie elektroniczne sterowanie magnetofonu
5. 3-pasmowy, cyfrowy syntezator tuner, o pojemności pamięci
do 30 stacji (15 FM (UKF) i 15 AM (średnie/długie)
• Strojenie z przeszukiwaniem/ręczne
• Automatyczne strojenie zaprogramowanych stacji
6. Obwód Active Hyper-Bass Pro do odtwarzania dźwięku niskich
częstotliwości
7. Funkcja timera
• Timer na dobranoc z wyprzedzeniem do 2 godzin.
8. Przełącznik eliminacji zakłóceń Beat Cut
5
SAFETY PRECAUTIONS
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damages
1. Even when the
(STANDBY/ON) button is set to STANDBY, a
very small current will flow. To save power and for safety when not
using the unit for an extended period of time, disconnect the power
cord from the household AC outlet.
2. Do not handle the power cord with wet hands.
3. When unplugging from the wall outlet, always grasp and pull the
plug, not the power cord.
4. Consult your nearest dealer when damage, disconnection, or contact failure is found with the cord.
5. Do not bend the cord sharply, or pull or twist it.
6. Do not modify the power cord in any manner.
7. Do not remove screws to disassemble the unit and do not touch
anything inside the unit to avoid accidents.
8. Do not insert any metallic objects into the unit.
9. Unplug the power cord when there is a possibility of lightning.
10. If water gets inside the unit, unplug the power cord from the outlet
and consult your dealer.
11. Do not block the ventilation holes of the unit so that heat can escape.
Do not install the unit in a badly ventilated place.
Prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození
1. Přístroj odebírá malé množství el. proudu i přesto, že je tlačítko
(STANDBY/ON) nastaveno v poloze STANDBY (režim pohotovosti).
Jetliže nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze sítě,
abyste šetřili elektrickou energií a také z bezpečnostních důvodů.
2. Nesahejte na sí»ový přívod mokrýma rukama.
3. Při odpojování sí»ového přívodu ze sítě jej vždy uchopte za vidlici,
nikoli za kabel.
4. Pokud dojde k poškození, přerušení dodávky el. proudu nebo ke
špatnému kontaktu u sí»ového přívodu vždy se obra»te na nejbližšího
prodejce těchto zařízení.
5. Kabel sí»ového přívodu příliš neohýbejte, netahejte za něj a nekru»te
jej.
6. Neměňte sí»ový přívod žádným způsobem.
7. Abyste se vyhnuli nehodě, neodstraňujte šrouby, abyste mohli přístroj
rozebrat a nedotýkejte se žádných vnitřních součástí přístroje.
8. Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty.
9. Odpojte přístroj od sítě, pokud hrozí nebezpečí blesku.
10. Jestliže se do přístroje dostane voda, odpojte přístroj od sítě a
poraïte se s prodejcem Vašeho přístroje.
11. Neblokujte ventilační otvory přístroje, aby bylo zajištěno správné
chlazení přístroje. Neumis»ujte přístroj na špatně větraném místě.
(STANDBY/ON) button
When the power cord is connected to a household AC outlet, the
power indicator is lit red, indicating STANDBY mode. When the power
is switched on, the STANDBY indicator goes out and the backlight in
the display window lights up.
(STANDBY/ON)
Tlačítko
Jestliže je přístroj připojen k síti, svítí indikátor zapnutí červeně, aby
signalizoval, že je přístroj v režimu pohotovosti STANDBY. Jakmile je
přístroj zapnut, indikátor STANDBY zhasne a rozsvítí se podsvícení
okénka displeje.
When this unit is plugged into an AC outlet, or connected with EXT
DC power, it consumes a small current to operate the remote control
and timer, or to back up the memory of the microprocessor, even
when the
(STANDBY/ON) button is set to STANDBY.
Jestliže je tento přístroj připojen k síti a nebo k externímu stejnosměrnému zdroji, odebírá malé množství el. proudu pro zajištění
činnosti dálkového ovladání a časovače a nebo pro zálohování paměti
mikroprocesoru, i když je tlačítko
(STANDBY/ON) nastaveno v
poloze STANDBY.
6
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Elektromos áramütés, tűzveszély, illetve a készülék károsodásának
megelőzése
1. A készüléken keresztül akkor is folyik (igen kismennységű)
elektromos áram, ha az üzemi kapcsoló
(STANDBY/ON)
“STANDBY” (készenléti) állásban van. Ha hosszabb ideig nem
használjuk a készüléket, akkor a biztonság, illetve az
energiatakarékosság érdekében, húzzuk ki a hálózati csatlakozót a
fali csatlakozó aljzatból.
2. Ne érintsük a hálózati csatlakozó kábelt nedves kézzel.
3. Mindig a csatlakozó dugót fogjuk meg, ne a kábelt, amikor a hálózati
csatlakozót ki akarjuk húzni a fali csatlakozó aljzatból.
4. Forduljunk a legközelebbi szaküzlet szakemberéhez, ha a csatlakozó
kábel megsérült, vagy érintkezési hibája van.
5. Ne törjük meg a kábelt éles szögben, illetve ne feszítsük, vagy
csavargassuk.
6. Semmilyen módon ne változtassunk a csatlakozó kábelen.
7. A balesetek elkerülése végett ne távolítsunk el csavarokat, ne
szereljük szét a készüléket, és ne érintsük meg a készülék belső
részeit.
8. Ne dugjunk fém tárgyakat a készülék belsejébe.
9. Húzzuk ki a hálózati csatlakozó dugót, ha villámlás veszélye áll fenn.
10. Ha a készülék belsejébe víz került, húzzuk ki a hálózati csatlakozó
dugót, és forduljunk a szaküzlet szakembereihez.
11. A készülék belsejében fejlődő hő elvezetésének biztosítása
érdekében, ne takarjuk le a burkolat szellőző nyílásait.
Ne helyezzük a készüléket rosszul szellőző helyre.
Zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym, pożarowi i
uszkodzeniom
1. Nawet, gdy przycisk
(STANDBY/ON) jest ustawiony w pozycji
STANDBY, niewielkie napięcie zasila urządzenie. Gdy urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód
zasilania od gniazda ściennego w celach bezpieczeństwa i
oszczędności energii elektrycznej.
2. Nie dotykaj przewodu zasilania mokrymi rękami.
3. Odłączając od gniazda ściennego, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy
za sam przewód.
4. Gdy przewód zostanie uszkodzony, przerwany lub nastąpi brak
kontaktu, skonsultuj się z najbliższym dealerem JVC.
5. Nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj przewodu zasilania.
6. Nie dokonuj żadnych przeróbek przewodu zasilania.
7. Nie odkręcaj śrub, aby rozmontować urządzenie, ani nie dotykaj
części wewnątrz urządzenia, bowiem grozi to niebezpieczeństwem.
8. Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów do środka
urządzenia.
9. Podczas wyładowań atmosferycznych odłącz przewód zasilania od
gniazda ściennego.
10. Jeśli do środka urządzenia dostanie się woda, odłącz przewód
zasilania i skonsultuj się z dealerem.
11. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia, aby
nagromadzone ciepło mogło ujść na zewnątrz.
Nie instaluj urządzenia w miejscach o słabej wentylacji.
(STANDBY/ON) hálózati kapcsoló
Ha a csatlakozó kábel háztartási váltóáramhoz van csatlakoztatva a
hálózati jelzőlámpa pirosan világít, jelezve a készenléti állapotot. Ha
a készüléket üzembe helyezi, a készenléti állapot kijelzője elalszik és
a műszerfal háttérvilágítása bekapcsol.
(STANDBY/ON)
Przycisk
Gdy przewód zasilania jest podłączony do sieci prądu zmiennego,
wskaźnik zasilania świeci się na czerwono, wskazując na stan
gotowości STANDBY. Gdy zasilanie zostanie włączone, wskaźnik
STANDBY gaśnie, a włącza się oświetlenie okienka wyświetlacza.
Ha e készülék váltóáramú aljzathoz, vagy egyenáramú adapterhez
csatlakozik, kis mennyiségű áramot fogyaszt a távirányító egység és
az időzítő működtetéséhez, valamint a mikroprocesszor
memóriájának a frissítéséhez még abban az esetben is, ha
(STANDBY/ON) kapcsoló készenléti (STANDBY) állásban van.
Gdy niniejsze urządzenie jest podłączone do sieci lub do źródła prądu
stałego EXT DC, zużywa ono niewielkie ilości prądu do zasilania pilota
i programatora, lub do wspierania pamięci mikroprocesora, nawet
jeżeli przycisk
(STANDBY/ON) nastawiony jest na STANDBY.
7
HANDLING PRECAUTIONS
PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ
Do not use this unit in direct sunlight or leave the unit in closed automobiles (or yachts, etc.) where it would be exposed to high temperatures above 40 °C.
Nepoužívejte tento přístroj na přímém slunečním svitu nebo jej
nenechávejte v uzavřeném automobilu (nebo jachtě atd.), kde by mohl
být vystaven vysokým teplotám přes 40 ˚C.
1. Avoid installing in the following places.
• Where it could be subject to vibrations.
• Where it is excessively humid, such as in a bathroom.
• Where it could be magnetized by a magnet or speaker.
2. Pay attention to dust.
Be sure to close the CD holder so that dust does not collect on the
lens.
3. Condensation
In the following cases, condensation may occur in the unit, in which
case the unit may not operate correctly.
• In a room where a heater has just been switched on.
• In a place where there is smoke or high humidity.
• When the unit is moved directly from a cold to a warm room.
In these cases, set the
(STANDBY/ON) button to ON and wait 1
or 2 hours before use.
4. Volume setting
Compact discs produce very little noise compared with analog
records. When the volume control of an amplifier is adjusted by listening to the noise as is done with analog records, the speakers
could be damaged by the sudden increase of output when the music
starts. Therefore, turn down the volume before starting and adjust
as required while playing a CD.
5. Safety mechanism
This unit incorporates a safety interlock mechanism which switches
the laser beam on or off, so that when the disc holder is open, the
laser beam stops automatically.
6. Do not place cassette tapes, etc. near the speakers.
Since there are magnets in the speakers, do not place tapes or magnetic cards on them as recorded data could be erased.
7. Keep this unit away from your TV.
When this unit is used near a TV, the TV picture could be distorted. If
this happens, move this unit away from the TV. If this does not correct the situation, avoid using this unit when the TV is turned on.
8. Cleaning the cabinet
If the cabinet gets dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Never use benzine or thinner as these could damage the surface finish.
9. When listening with headphones
• Do not listen at high volumes as it could damage your hearing.
• For safety, do not drive while listening to this unit.
1. Neumis»ujte přístroj na následujících místech.
• Tam, kde by mohl být vystaven vibracím.
• Na místech s přílišnou vlhkostí jako např. koupelna.
• Tam, kde by mohlo dojít ke zmagnetizování magnetem nebo
reproduktorem.
2. Chraňte přístroj před prachem.
Vždy zavřete držák CD, aby se na čočce neusazoval prach.
3. Kondenzace
Ke kondenzaci uvnitř přístroje může dojít v následujících případech,
při nichž nemusí přístroj správně fungovat.
• V místnosti, kde se právě zapnulo vytápění.
• Na místě, kde je pára nebo vysoká vlhkost.
• Jestliže je videorekordér přemístěn ze studené do vytopené
místnosti.
V těchto případech nastavte tlačítko
(STANDBY/ON) do polohy
ON a přístroj nepoužívejte po dobu 1 nebo 2 hodin.
4. Nastavení hlasitosti
V porovnání s analogovými nahrávkami je šum při reprodukci
kompaktních disků na velice nízké úrovni. Jestliže je úroveň hlasitosti
zesilovače nastavena poslechem šumu, jak je to prováděno u
analogových přístrojů, může dojít náhlým nárůstem výstupu při
spuštění hudby k poškození reproduktorů. Z tohoto důvodu snižte
hlasitost před začátkem reprodukce a nastavte ji na požadovanou
úroveň během reprodukce CD.
5. Bezpečnostní mechanizmus
Tento přístroj zahrnuje bezpečnostní blokovací mechanizmus, který
zapíná a vypíná laserový paprsek, takže při otevření držáku CD je
laserový paprsek automaticky vypnut.
6. Nepokládejte magnetofonové kazety atd. blízko reprosoustav.
Nepokládejte kazety nebo magnetické karty na reprosoustavy,
protože reproduktory obsahují magnety a mohlo by dojít k vymazání
nahraných dat.
7. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti televizoru.
Jestliže je tento přístroj používán v blízkosti televizoru, může dojít k
rušení obrazu. Jestliže k tomuto dojde, přemístěte přístroj do větší
vzdálenosti od televizoru. Jestliže tento krok nevede k nápravě,
nepoužívejte přístroj při zapnutém televizoru.
8. Čistění skříňky přístroje
Jestliže je skříňka přístroje zašpiněna, otřete ji měkkým suchým
hadříkem. Nikdy nepoužívejte k čištění benzín nebo ředidlo, protože
by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy.
9. Při poslechu se sluchátky
• Neposlouchejte hudbu při vyšší hlasitosti, protože by mohlo dojít
k poškození Vašeho sluchu.
• Pro Vaši bezpečnost neřiïte při poslechu tohoto přístroje.
8
KEZELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás
éri, illetve ne hagyjuk olyan zárt járműben (vagy hajó, stb.), ahol a
hőmérséklet meghaladhatja a 40 ˚C-ot.
1. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol:
• rezgés hatásának van kitéve,
• nagyon magas a páratartalom, mint pl. fürdőszoba,
• mágnes illetve hangszóró mágneses hatásának lehet kitéve.
2. Ügyeljen a porra!
Győződjön meg arról, hogy a CD játszó fedele csukott állapotban
van-e, s hogy a por ne rakódjon le a lencsén!
3. Páralecsapódás
A következő esetekben páralecsapódás keletkezhet, melynek
következtében a készülék valószínűleg nem működhet megfelelően.
• Közvetlenül a fűtés bekapcsolása után abban a helyiségben,
ahol a készüléket használjuk.
• Füstös, vagy magas páratartalmú helyiségben.
• Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyiségbe
visszük.
(STANDBY/ON) jelű gombot ON
Ilyen esetekben kapcsoljuk a
állásba (bekapcsolt állapot), és várjunk 1 vagy 2 órát, mielőtt a
készüléket valójában használni kezdjük.
4. A hangerő beállítása
A CD lemezek a hagyományos analóg hanglemezekhez képest igen
csekély zajt hordoznak. Ha az erősítő hangerejét, az analóg lemezek
esetében szokásos módon, a zaj hallgatása közben állítjuk be, akkor
a hangszórók a kimenő teljesítmény (hangerő) ugrásszerű
megváltozása következtében károsodhatnak, amikor a zene hirtelen
megszólal. Ezért a CD lemez lejátszásának elindítása előtt
csökkentsük le a hangerőt, és lejátszás közben állítsuk be a megfelelő
szintet.
5. Biztonsági mechanizmus
A készülék egy olyan biztonsági mechanizmust tartalmaz, amely
automatikusan ki- és bekapcsolja a lézernyalábot, s így amikor a
lemeztartó nyitva van, a lézernyaláb automatikusan kialszik.
6. Ne helyezzünk kazettát, stb. a hangszórók közelébe.
Mivel a hangszórókban mágnesek vannak, ne helyezzünk kazettákat
vagy mágneses kártyákat rájuk, mert a rögzített adatok törlésre
kerülhetnek.
7. Helyezzük el a készüléket a TV készüléktől távol.
Ha a készüléket a TV készülék közelében használjuk, az utóbbin a
kép torzulhat. Ilyen esetben helyezzük a készüléket távolabb a
televíziótól. Ha ez nem javít a helyzetén, akkor ne használjuk a
készüléket, amikor a TV készülék be van kapcsolva.
8. A készülék tisztítása
Ha a készülék külső felülete elpiszkolódik, törölgessük le puha, száraz
textiliával. Soha ne használjunk benzint vagy festékhigítót, mivel ezek
tönkre tehetik a felületét.
9. A fejhallgató használata
• Ne használjuk nagy hangerőn, mivel ez károsíthatja a hallásunkat.
• Biztonságunk érdekében, ne használjuk a fejhallgatót
gépjárművezetés közben.
ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZENIA
Nie używaj niniejszego urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego ani nie zostawiaj go w
zamkniętym samochodzie (ani na jachcie itp.) gdzie byłoby narażone
na zbyt wysokie temperatury (powyżej 40 ˚C).
1. Unikaj instalowania urządzenia w następujących miejscach
• Gdzie byłoby narażone na wstrząsy i wibracje.
• W miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak np. łazienka.
• Gdzie mogłoby zostać namagnesowane przez magnes lub
głośnik.
2. Uważaj na kurz.
Pamiętaj o zamykaniu kieszeni płyty kompaktowej, aby na soczewce
nie osiadał kurz.
3. Kondensacja
W następujących wypadkach może dojść do kondensacji pary
wodnej w urządzeniu, czego rezultatem będzie nieprawidłowe
działanie.
• W pomieszczeniu, gdzie właśnie włączono ogrzewanie.
• W pomieszczeniu zadymionym lub o dużej wilgotności.
• Gdy urządzenie zostało przeniesione z zimnego do gorącego
pomieszczenia.
(STANDBY/ON) na ON i
W takich wypadkach nastaw przycisk
odczekaj godzinę lub dwie przed użyciem urządzenia.
4. Nastawianie głośności
Przy odtwarzaniu płyt kompaktowych nie słychać szumów tak jak
przy odtwarzaniu płyt analogowych. Jeśli poziom głośności zostanie
ustawiony dla szumów tak jak jest to w zwyczaju dla płyt
analogowych, głośniki mogą zostać uszkodzone przez nagły wzrost
poziomu głośności, gdy rozpocznie się odtwarzanie partii
muzycznych. W związku z tym, nastaw głośność na niski poziom
przed rozpoczęciem odtwarzania i wyreguluj do żądanego poziomu
słuchając płyty kompaktowej.
5. Mechanizm bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie wyposażone jest w mechanizm bezpieczeństwa
włączający i wyłączający wiązkę promieni laserowych, tak więc, gdy
kieszeń płyty kompaktowej zostanie otwarta, laser wyłączy się
automatycznie.
6. Nie umieszczaj taśm, itp. w pobliżu głośników.
Ponieważ głośniki wyposażone są w magnesy, nie umieszczaj taśm
ani kart magnetycznych w pobliżu głośników, gdyż zapisane dane
mogą ulec zniszczeniu.
7. Nie umieszczaj niniejszego urządzenia w pobliżu odbiornika TV.
Gdy używasz niniejszego urządzenia w pobliżu odbiornika TV, obraz
telewizyjny może zostać zniekształcony. Jeśli to nastąpi, odsuń
urządzenie od odbiornika TV. Jeśli to nie pomoże, unikaj używania
urządzenia, gdy odbiornik TV jest włączony.
8. Czyszczenie obudowy
Gdy obudowa ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją suchą, miękką
ściereczką. Nigdy nie używaj benzyny ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie obudowy.
9. Słuchając przez słuchawki
• Nie nastawiaj urządzenia zbyt głośno, ponieważ może to
doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
• Ze względów bezpieczeństwa nie używaj niniejszego urządzenia
podczas prowadzenia samochodu.
9
ZAPOJENÍ
CONNECTIONS
•
Do not switch the power on until all connections are completed.
Přístroj nezapínejte, dokud nejsou provedena všechna zapojení.
•
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
•
•
When connecting the speaker
cords, connect the black one
marked with a red line to the
terminal first.
Při
zapojování
kabelů
reprosoustav nejprve zapojte
černý kabel označený červenou
čárou do koncovky
.
123
~
AC IN
12V
DC IN
SEE BOTTOM
ER T
AK LEF
E
SP
T
H
RIG
ER T
AK LEF
ER T
AK LEF
E
SP
T
E
SP
T
H
H
RIG
RIG
•
•
Simple FM antenna
Black wire marked
with red line
Černý kabel označený
čevenou čárou
Jednoduchá FM anténa
Extend the black wire here in the direction that
provides the best reception and secure it to a wall
or other object.
Zde natáhněte černý kabel ve směru, který
poskytuje nejlepší příjem a připevněte jej na zeï
nebo jiný předmět.
10
CSATLAKOZÁSOK
•
POŁĄCZENIA
Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a megfelelő csatlakoztatásokat
nem végezte el!
Nie włączaj zasilania dopóki nie zakończysz wszystkich połączeń.
•
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
•
•
Amikor a hangszóró kábeleit
csatlakoztatja, először a piros
vonallal elátott fekete vezetéket
kösse be a
csatlakozóhoz.
Podłączając przewody zestawów
głośnikowych, najpierw podłącz
czarny przewód oznaczony
czerwoną linią do złącza
.
123
~
AC IN
12V
DC IN
SEE BOTTOM
ER T
AK LEF
E
SP
T
H
RIG
ER T
AK LEF
ER T
AK LEF
E
SP
T
E
SP
T
H
RIG
H
RIG
•
•
Normál URH antenna
Piros vonallal ellátott
fekete vezeték
Czarny przewód z
czerwoną linią
Prosta antena FM
Húzza ki a fekete vezetéket abba az irányba,
amely a legjobb vételt biztosítja és rögzítse a
falhoz, vagy más tárgyhoz!
Skieruj czarny przewód w kierunku
zapewniającym najlepszy odbiór i przymocuj go
do ściany itp.
11
POWER SUPPLY
ZDROJ NAPÁJENÍ
A. Operation on household AC
A. Provoz při napájení ze sítě
Connect the AC power cord.
• Connect the AC power cord after all other connections have been
made.
Zapojte sí»ový přívod.
• Sí»ový přívod zapojte až poté, co byla provedena všechna ostatní
zapojení.
B. Operation on car battery (DC 12 V)
B. Provoz při napájení z automobilové baterie (12 V)
CAUTION:
BE SURE TO UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET
WHEN GOING OUT OR WHEN THE UNIT IS NOT IN USE FOR AN
EXTENDED PERIOD OF TIME.
POZOR:
VŽDY ODPOJTE SÍŤOVÝ PŘÍVOD ZE SÍTĚ, KDYŽ JDETE PRYČ A
NEBO NEHODLÁTE PŘÍSTROJ PO DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT.
SPEAKER
RIGHT
2
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
12V
To car’s cigarette lighter socket (12 V)
Do zásuvky automobilového zapalovače cigaret (12 V) 1
DC IN
~
AC IN
Optional exclusive car adapter (JVC model CA-R120E)
Volitelný exkluzívní automobilový adaptér (model JVC CA-R120E)
12V
DC IN
SEE BOTTOM
•
•
First connect the car adapter to the DC IN 12 V jack, not the cigarette lighter socket, because shorting of a plug on the car may cause
the fuse to blow out. In addition, be careful not to make a shortcircuit between the plugs.
When using a car battery, be sure to use the specified car adapter
(JVC model CA-R120E) to prevent mishaps or damage resulting from different polarity design.
Note:
If the AC IN jack and the DC IN jack are both connected at the same
time, the DC IN jack connection takes precedence.
12
•
•
Nejprve zapojte adaptér do zdířky DC IN 12 V (u přístroje), nikoli do
zásuvky zapalovače cigaret, protože zkratování konektoru může u
automobilu vést k přepálení pojistky. Navíc dbejte na to, abyste
konektory vzájemně nezkratovali.
Při používání automobilové baterie vždy použijte doporučený
automobilový adaptér (model JVC CA-R120E), abyste zabránili
nehodám nebo poškození z důvodu odlišného provedení polarit.
Poznámka:
Jestliže je současně provedeno zapojení do zdířek AC IN a DC IN, pak
má přednost zapojení do zdířky DC IN.
ENERGIAELLÁTÁS
ZASILANIE
A. Működtetés a háztartási váltóáramú hálózatról
A. Zasilanie z sieci prądu zmiennego
Dugjuk be a csatlakozó dugót a hálózati csatlakozóba.
• Miután az összes többi cstalakoztatást elvégezte, csatlakoztassa a
váltóáramú hálózati kábelt!
Podłącz przewód zasilania
• Podłącz przewód zasilania po zakończeniu wszystkich innych
połączeń.
B. Autó-akkumlátorról történő üzemeltetés (DC 12 V)
B. Zasilanie z akumulatora samochodowego (prąd stały
12 V)
FIGYELEM:
GYŐZŐDJÜNK MEG ARRÓL, HOGY A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ KI
VAN HÚZVA, HA A LAKÁST ELHAGYJUK, VAGY HOSSZABB IDEIG
NEM KĺVÁNJUK HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET.
UWAGA:
PRZED WYJŚCIEM Z DOMU LUB GDY URZĄDZENIE NIE BĘDZIE
UŻYWANE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILANIA
OD GNIAZDA ŚCIENNEGO.
SPEAKER
RIGHT
2
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
12V
Az autó szivargyújtó aljzatához (12 V)
Do gniazdka zapalniczki samochodowej (12 V)
1
DC IN
~
AC IN
Külön megrendelhető autó-adapter (JVC CA-R120E típus)
Opcjonalny specjalny adaptor samochodowy (JVC, model
CA-R120E)
12V
DC IN
SEE BOTTOM
•
•
Először csatlakoztassa az autó-adaptert a DC IN 12 V jelű
csatlakozóhoz és nem pedig a szivargyújtó aljzathoz, mert a dugó
zárlata a gépjárműben a biztosíték kiolvadását okozhatja!
Amennyiben autó-akkumlátort használ, győződjön meg arról,
hogy az előírt autó-adaptert (JVC CA-R120E) alkalmazza,
megelőzendő a károsodásokat, vagy balesetet, amely a
különböző polaritásból eredhet!
Figyelem:
Amennyiben a váltóáramú hálózati csatlakozás és vele egy időben az
egyenáramú csatlakozás mind a kettő él, abban az esetben az
egyenáramú csatlakozás fog működni.
•
•
Najpierw podłącz adaptor samochodowy do gniazda DC IN 12 V, a
nie do gniazdka zapalniczki samochodowej, ponieważ zwarcie
wtyczki z karoserią może spowodować spalenie bezpiecznika.
Pamiętaj także aby nie spowodować zwarcia między wtyczkami.
Wykorzystując akumulator samochodowy pamiętaj o
zastosowaniu wymienionego wcześniej
adaptora
samochodowego (JVC, model CA-R120E), aby uniknąć
niepowodzeń lub uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniej
biegunowości.
Uwaga:
Jeżeli podłączysz zarówno prąd zmienny (gniazdo AC IN) jak i prąd
stały(gniazdo DC IN), gniazdo DC IN będzie miało pierwszeństwo.
13
NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE
NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS
CD player/General section
CD přehrávač/všeobecná sekce
6 7
1 2 34 5
e
1 2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
3
4
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
8
SLEEP
9
0
q
w
PROGRAM
RANDOM
5
6
AHB PRO
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
e
ALL
7
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1
(STANDBY/ON) button
2 Power STANDBY indicator
3 PLAY MODE button
This is used to select the CD play mode. Each time it is pressed, the
mode changes in the following sequence:
(When CD play has stopped)
Normal play → Single tune repeat play ( ) → All tunes repeat play
(
ALL) → Program play → Random play → Normal play …
(During CD play)
Normal play → Single tune repeat play ( ) → All tunes repeat play
(
ALL) → Normal play …
4 VOLUME buttons
+: Use to increase the volume.
–: Use to decrease the volume.
(control range from VOL 0 to VOL 25)
5 CD operation buttons
Play/pause button (CD
)
Search buttons (
,
)
Stop/clear button ( )
6 CD holder
7 CD holder open button (
)
8 ENTER/MEMORY button
This is used to program the sequence in which the CD tracks are to
be played.
9 SOUND (PRESET EQ) button
0 ACTIVE HYPER-BASS PRO button
On: The AHB PRO indicator lights in the display window. Set to this
position to listen to Active Hyper-Bass Pro sound.
Off: The AHB PRO indicator goes out. Set to this position when
Active Hyper-Bass Pro sound is not required.
q Headphones jack (PHONES)
(3.5 mm dia. stereo mini)
Connect headphones (with impedance 16 Ω – 1 kΩ) to this jack.
The speakers are automatically switched off when the headphones
are connected.
w Remote sensor section
e Display window
1 SLEEP indicator
2 Track number display
3 Playback time display
Sleep time display
4 AHB PRO indicator
5 PROGRAM mode indicator
6 RANDOM playback indicator
7 Repeat playback indicator (
ALL)
14
1 Tlačítko
(STANDBY/ON)
2 Indikátor vypnutí do pohotovostního režimu STANDBY
3 Tlačítko PLAY MODE
Toto tlačítko je používáno k volbě režimu reprodukce CD. Při každém
stisknutí tlačítka se režim mění v následujícím pořadí:
(Jestliže je reprodukce CD zastavena)
Běžná reprodukce → reprodukce s opakováním jedné skladby ( )
→ reprodukce s opakováním všech skladeb (
ALL) →
programovaná reprodukce → nahodilá reprodukce → běžná
reprodukce ...
(Během reprodukce CD)
Běžná reprodukce → reprodukce s opakováním jedné skladby ( )
ALL) → běžná
→ reprodukce s opakováním všech skladeb (
reprodukce ...
4 Tlačítka hlasitosti (VOLUME)
+: Použijte pro zvýšení hlasitosti.
–: Použijte pro snížení hlasitosti.
(ovládací rozsah od VOL 0 do VOL 25)
5 Tlačítka pro obsluhu CD
)
Tlačítko reprodukce/pauzy (CD
,
)
Tlačítka vyhledávání (
Tlačítko zastavení/vymazání ( )
6 Držák CD
7 Tlačítko otevírání držáku CD ( )
8 Tlačítko ENTER/MEMORY
Toto tlačítko je používáno pro naprogramování pořadí, ve kterém
mají být skladby na CD reprodukovány.
9 Tlačítko SOUND (PRESET EQ)
0 Tlačítko ACTIVE HYPER-BASS PRO
Zapnuto: Na displeji se objeví indikace AHB PRO. Nastavte do této
polohy pro poslech zvuku s funkcí Active Hyper-Bass Pro.
Vypnuto: Zmizí indikace AHB PRO. Nastavte do této polohy, pokud
nevyžadujete poslech zvuku s funkcí Active Hyper-Bass
Pro.
q Zdířka pro připojení sluchátek (PHONES)
(průměr 3,5 mm, stereo mini)
Do této zdířky připojte sluchátka (s impedancí 16 Ω – 1 kΩ). Při
zapojení sluchátek se automaticky vypnou reprosoustavy.
w Čidlo dálkového ovládání
e Okénko displeje
1 Indikace SLEEP
2 Zobrazení čísla skladby
3 Zobrazení času reprodukce
Zobrazení času časovače vypnutí
4 Indikace AHB PRO
5 Indikace režimu PROGRAM
6 Indikace nahodilé reprodukce RANDOM
ALL)
7 Indikace opakované reprodukce (
AZ EGYSÉGEK NEVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK
NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE
CD játszó/Általános rész
Odtwarzacz CD/Część ogólna
6 7
1 2 34 5
e
1 2
3
4
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
SLEEP
AHB PRO
8
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
e
9
0
q
w
PROGRAM
RANDOM
5
6
ALL
7
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1
(STANDBY/ON) kapcsoló
2 Hálózati készenléti (STANDBY) kijelző
3 Lejátszási mód gomb (PLAY MODE)
Ez a gomb használatos a CD lejátszási mód kiválasztásához.
Valahányszor e gombot megnyomja, a lejátszási mód a következő
sorrendben változik:
(Ha a CD lejátszás megállt)
Normál lejátszás → egy zeneszám ismétlése (
) → az összes
zeneszám ismétlése (
ALL) → programozott lejátszás →
véletlenszerű sorrendű lejátszás → normál lejátszás ...
(CD lejátszás alatt)
Normál lejátszás → egy zeneszám ismétlése (
) → az összes
zeneszám ismétlése (
ALL) → normál lejátszás ...
4 Hangerőszabályozó gombok (VOLUME)
+ : A hangerő növeléséhez használatos
– : A hangerő csökkentéséhez használatos
(a szabályozás 0-tól 25-ig terjed)
5 CD működtető gombok
Lejátszás/szünet gomb (CD
)
,
)
Kereső gombok (
Stop/törlés gomb ( )
6 CD tartó
7 CD tartó nyitó gombja (
)
8 ENTER/MEMORY gomb
E gomb használatos a lejátszandó CD zeneszámok sorrendjének
programozásához.
9 SOUND (PRESET EQ) gomb
0 ACTIVE HYPER-BASS PRO mélyhang kiemelő gomb
Be: Az AHB PRO kijelző világít a műszerfal ablakban. Állítsa ebbe a
helyzetbe a kapcsolót az Active Hyper Bass Pro hanghatás
hallgatásához!
Ki: Az AHB PRO kijelző kialszik. Állítsa ebbe a helyzetbe a kapcsolót,
ha az Active Hyper Bass Pro hanghatás nem szükséges!
q Fejhalgató csatlakozó (PHONES)
(3,5 mm átm. mini)
Csatlakoztassa a fejhallgatót (ellenállás: 16 Ω – 1 kΩ) ehhez a
csatlakozóhoz! A hangszórók automatikusan kikapcsolódnak, amint
a fejhallgatókat csatlakoztatja.
w Távirányító érzékelő egysége
e Műszerfal ablak
1 SLEEP (automata kikapcsolási mód) kijelzője
2 Zeneszám sorszámjelzője
3 Lejátszási idő kijelzője
Automata kikapcsolási idő kijelzője
4 AHB PRO kijelző
5 PROGRAM (programozás) mód kijelzője
6 RANDOM (véletlenszerű lejátszás) kijelzője
7 Ismételt lejátszás kijelzője (
ALL)
1 Przycisk
(STANDBY/ON)
2 Wskaźnik zasilania STANDBY
3 Przycisk trybu PLAY MODE
Używany jest do nastawiania trybu odtwarzania CD. Za każdym
naciśnięciem, tryb zmienia się w następującej kolejności:
(Gdy odtwarzanie płyty jest zakończone)
Normalne odtwarzanie → Powtarzanie jednego utworu (
) →
Powtarzanie wszystkich utworów ( ALL) → Odtwarzanie programu
→ Tasowane odtwarzanie → Normalne odtwarzanie ....
(Podczas odtwarzania płyty)
Normalne odtwarzanie → Powtarzanie jednego utworu (
) →
Powtarzanie wszystkich utworów (
ALL) → Normalne
odtwarzanie ....
4 Przyciski głośności VOLUME
+: Zwiększanie głośności.
–: Zmniejszanie głośności.
(zakres regulacji od VOL 0 do VOL 25)
5 Przyciski operacyjne CD
)
Przycisk odtwarzania/pauzy (CD
,
)
Przyciski przeszukiwania (
Przycisk zatrzymywania/kasowania ( )
6 Kieszeń płyty kompaktowej
)
7 Przycisk otwierania kieszeni płyty (
8 Przycisk ENTER/MEMORY
Przycisk ten używany jest do programowania sekwencji w jakiej
utwory na płycie mają zostać odtworzone.
9 Przycisk SOUND (PRESET EQ)
0 Przycisk ACTIVE HYPER-BASS PRO
Włączony: Wskaźnik AHB PRO zaczyna się świecić na
wyświetlaczu. Nastaw na tę pozycję aby słuchać
dźwięku Active Hyper-Bass Pro.
Wyłączony: Wskaźnik AHB PRO gaśnie. Nastaw na tę pozycję gdy
dźwięk Active Hyper-Bass Pro nie jest wymagany.
q Gniazdo słuchawek (PHONES)
(3,5 mm śr., stereo mini)
Podłącz słuchawki (o impedancji 16 Ω – 1 kΩ) do tego gniazda. Gdy
słuchawki zostaną podłączone, głośniki automatycznie się wyłączą.
w Czujnik zdalnego sterowania
e Wyświetlacz
1 Wskaźnik SLEEP
2 Wyświetlenie numeru ścieżki
3 Wyświetlenie czasu odtwarzania
Wyświetlenie czasu wyłączenia na dobranoc
4 Wskaźnik dźwięku AHB PRO
5 Wskaźnik trybu PROGRAM
6 Wskaźnik odtwarzania tasowanego RANDOM
ALL)
7 Wskaźnik powtarzania (
15
Sekce magnetofonu/tuneru
Deck/Tuner section
1
2
3
4
5
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
6
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
1 2 3
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
4
5
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
6
7
REC
MONO
kHz
MHz
STEREO
6
7
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
8
1 ONE TOUCH REC button
2 Cassette operation buttons
TAPE : Press to play the tape.
:
Press to rewind the tape rapidly.
:
Press to stop the tape.
:
Press to wind the tape forward rapidly.
3 TUNER/BAND button
Press to select TUNER mode.
Press to select the band (FM/AM).
4 PRESET TUNING button
AUTO PRESET button
5 TUNING buttons (
/
)
6 Display window
1 Tape mode display
2 REC indicator
3
(Play) indicator
4 Band indicator (FM/AM)
5 Radio frequency display
Preset station display
6 MONO indicator
7 STEREO indicator
7 Cassette holder
)
8 Cassette holder EJECT button (
16
1 Tlačítko ONE TOUCH REC (záznam jedním stiskem)
2 Tlačítka pro obsluhu magnetofonu
TAPE
: Stisknutím začne reprodukce kazety.
: Stisknutím se provede rychlé převíjení kazety vzad.
: Stisknutím se pásek zastaví.
: Stisknutím se provede rychlé převíjení kazety vpřed.
3 Tlačítko TUNER/BAND
Stisknutím zvolíte režim TUNER.
Stisknutím zvolíte pásmo (FM/AM).
4 Tlačítko PRESET TUNING (ladění předvoleb)
Tlačítko AUTO PRESET (auto ladění)
5 Tlačítka TUNING (ladění) (
/
)
6 Okénko displeje
1 Zobrazení režimu kazety
2 Indikace REC
3 Indikace
(Play)
4 Indikace pásma (FM/AM)
5 Zobrazení rozhlasového kmitočtu
Zobrazení stanice předvolby
6 Indikace MONO
7 Indikace STEREO
7 Držák kazety
8 Tlačítko EJECT pro odklopení držáku kazety ( )
Magnó/Rádió részegység
1
Magnetofon/Tuner radiowy
2
3
4
5
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
6
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
1 2 3
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
4
5
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
6
REC
MONO
kHz
MHz
STEREO
6
7
7
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
8
1 ONE TOUCH REC (egy érintésre törlő) gomb
2 A magnó működtető gombjai
TAPE
: Nyomja meg a hangszalag lejátszásához
:
Nyomja meg a hangszalag gyors visszacsévéléséhez
:
Nyomja meg a hangszalag megállításához
:
Nyomja meg a hangszalag gyors előrecsévéléséhez
3 TUNER/BAND (hangoló/sávváltó) gomb
Nyomja meg a rádió (TUNER) mód kiválasztásához!
Nyomja meg a hullámsáv (FM/AM) kiválasztásához!
4 PRESET TUNING (előre beálított hangolás) gomb
AUTO PRESET (automata beállítás) gomb
5 TUNING (hangolás) gombok (
/
)
6 Műszerfal ablak
1 Magnó üzemmód kijelzője
2 REC (felvétel) kijelzője
3
(lejátszás) kijelzője
4 Hullámsáv (FM/AM) kijelző
5 Rádió frekvencia kijelzője
Elöre beállított állomás kijelzője
6 MONO (monó adás) kijelzője
7 STEREO (sztereó adás) kijelzője
7 Kazettatartó
EJECT)
8 Kazettatartó nyitógombja (
1 Przycisk ONE TOUCH REC
2 Przyciski operacyjne kasety
TAPE : Naciśnij aby odtworzyć taśmę.
:
Naciśnij aby przewinąć taśmę do tyłu.
:
Naciśnij aby zatrzymać taśmę.
:
Naciśnij aby przewinąć taśmę do przodu.
3 Przycisk TUNER/BAND
Naciśnij aby nastawić tryb TUNER.
Naciśnij aby nastawić pasmo (FM/AM).
4 Przycisk PRESET TUNING
Przycisk AUTO PRESET
5 Przyciski TUNING (
/
)
6 Wyświetlacz
1 Wyświetlenie trybu taśmy
2 Wskaźnik nagrywania REC
3 Wskaźnik
(Odtwarzanie)
4 Wskaźnik pasma (FM/AM)
5 Wyświetlenie częstotliwości radiowej
Wyświetlenie stacji wprowadzonej do pamięci
6 Wskaźnik MONO
7 Wskaźnik STEREO
7 Kieszeń kasety
)
8 Przycisk otwierania kieszeni kasety EJECT (
17
Zadní strana přístroje
Rear panel
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
~
AC IN
12V
DC IN
SEE BOTTOM
1 2 3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Simple FM antenna
)
DC IN 12 V jack (
AC IN (AC Input) jack
SPEAKER terminals
Connect the provided speakers to these terminals.
5 BEAT CUT switch (NORM 1, 2, 3)
5
Jednoduchá FM anténa
Zdířka DC IN 12 V (
)
Zdířka AC IN (vstup stříd. napájení)
Koncovky reprosoustav SPEAKER
Přepínač BEAT CUT (NORM 1, 2, 3)
DÁLKOVÝ OVLADAČ
REMOTE CONTROL UNIT
Preparation before use
Příprava před používáním
• Installing batteries in the remote control unit
1. Remove the battery cover from the back of the remote control unit.
2. Insert two “R6/AA (15F)” size batteries.
• Insert the batteries with the
and
terminals matching the
indication inside the battery compartment.
3. Replace the cover.
• Vkládání baterií do dálkového ovladače
1. Vysuňte kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového
ovladače.
2. Vložte dvě baterie velikosti “R6/AA (15F)”.
• Vložte baterie tak, aby jejich polarita
a
odpovídala
indikacím uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zasuňte zpět kryt prostoru pro baterie.
•
Battery replacement
When the remote control operation becomes unstable or the distance from which remote control is possible becomes shorter, replace the batteries with new ones.
•
Výměna baterií
Když začne být obsluha dálkovým ovladačem nespolehlivá a nebo
vzdálenost, na kterou je možné přístroj dálkově ovládat se zkrátí,
vyměňte baterie za nové.
Insert the
ends first.
Nejprve vložte
konec.
2
1
18
Płyta tylna
Hátsó oldal
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
~
AC IN
12V
DC IN
SEE BOTTOM
1 2 3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Normál URH antenna
)
DC IN 12 V egyenáramú csatlakozó (
AC IN váltóáramú csatlakozó
SPEAKER (hangszóró) csatlakozók
A mellékelt hangszórókat ide csatlakoztassa!
5 BEAT CUT kapcsoló (NORM 1, 2, 3)
Prosta antena FM
)
Gniazdo DC IN 12 V (wejście prądu stałego) (
Gniazdo AC IN (wejście prądu zmiennego)
Złącza zespołów głośnikowych SPEAKER
Podłącz zespoły głośnikowe z wyposażenia do tych złączy.
5 Przełącznik BEAT CUT (NORM 1, 2, 3)
A TÁVIRÁNYÍTÓ EGYSÉG
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Használat előtti előkészületek
Przygotowanie przed użyciem
• Az elemek behelyezése távirányító egységbe
1. Távolítsa el a távirányító egység hátulján lévő fedelet.
2. Helyezzen be 2 db “R6/AA (15F)” méretű elemet.
• Az elemtartó belsejében található
jelzésnek megfelelően
irányítva helyezze be az elemeket.
3. Helyezze vissza a fedelet.
• Wkładanie baterii do pilota
1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota.
2. Włóż dwie baterie rozmiaru “R6/AA (15F)”.
• Włóż baterie tak, aby bieguny
i
wskazaniom wewnątrz pomieszczenia baterii.
3. Zamknij pokrywę.
•
Elemek cseréje
Ha a távirányító működése bizonytalanná válik, vagy a hatótávolsága
csökken, akkor cserélje ki az elemeket újakra.
•
odpowiadały
Wymiana baterii
Gdy operowanie pilotem napotyka na trudności lub gdy zmniejszy
się odległość z jakiej operowanie pilotem jest możliwe, wymień
baterie na nowe.
végét helyezze be először!
Az elem
Wkładaj najpierw bieguny ( ).
2
1
19
Using the remote control unit
Používání dálkového ovladače
To use the remote control unit, point it at the remote sensor section and
press the buttons gently and firmly. Remote control operation is possible
within about 7 m. However, since the remote control range is less when
the unit is used at an angle, use directly in front of the remote sensor
section, as far much possible.
Do not expose the remote sensor section to strong light (direct sunlight
or artificial lighting) and make sure that there are no obstacles between
the remote sensor section and the remote control unit.
Při použití dálkového ovladače jej namiřte na čidlo dálkového ovládání a
stiskněte tlačítka jemně a ustáleně. Dálkové ovládání je možné do
vzdálenosti přibližně 7 m. Protože se však dosah dálkového ovládání
zkracuje se zvětšujícím se úhlem mezi dálkovým ovladačem a přístrojem,
snažte se, co nejvíce používat dálkový ovladač přímo před čidlem
dálkového ovládání.
Nevystavujte čidlo dálkového ovládání silnému zdroji světla (přímý
sluneční svit nebo umělé osvětlení) a zajistěte, aby nebyly žádné překážky
mezi čidlem dálkového ovládání a dálkovým ovladačem.
The following operations can be performed using the remote control unit.
Pomocí dálkového ovladače lze provést následující operace.
•
•
Check the functions of the operation buttons carefully and operate them correctly.
Pečlivě si prověřte funkce operačních tlačítek a správně je
používejte.
1
SLEEP
2
3
SLEEP
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
+10
9
10
+10
RANDOM PROGRAM REPEAT
4
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
7
/
5
6
1
4
5
6
7
8
9
20
/ CLEAR
UP
DOWN
VOLUME
AHB
PRO
SOUND
REMOTE CONTROL
RM-SPCX570U
8
button
(STANDBY/ON) button of the main unit first,
Switch on the
then perform operations.
SLEEP button
Track (tune) number buttons
(No. 1 to No. 10, +10)
Preset station buttons
(No. 1 to No. 10, +10)
CD operation buttons
RANDOM
: Random playback button
PROGRAM
: Program mode button
REPEAT
: Repeat playback button
/CLEAR
: Stop/clear button
: CD mode/play/pause button
CD
: To scan to the beginning of a tune and to start
forward or reverse search.
ACTIVE HYPER-BASS PRO button
SOUND button
TUNER operation buttons
TUNER/BAND : To select tuner mode and to select the band
(FM/AM).
TUNING·
DOWN/UP
: To tune to a broadcast.
VOLUME buttons (+, –)
Cassette operation buttons
: Press to play the tape.
TAPE
: Press to wind the tape forward rapidly.
/CLEAR
: Press to stop the tape.
: Press to rewind the tape rapidly.
•
2
3
AHB
PRO
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
TAPE
9
UP
VOLUME
SOUND
REMOTE CONTROL
RM-SPCX570U
1 Tlačítko
• Nejprve zapněte přístroj pomocí tlačítka
(STANDBY/ON) a
poté provádějte požadované operace.
2 Tlačítko SLEEP
3 Tlačítka čísel skladeb (písní)
(č. 1 až č. 10, +10)
Tlačítka předvoleb
(č. 1 až č. 10, +10)
4 Tlačítka obsluhy CD
RANDOM
: tlačítko nahodilé reprodukce
PROGRAM
: tlačítko programového režimu
REPEAT
: tlačítko opakované reprodukce
/CLEAR
: tlačítko zastavení/vymazání
: tlačítko režimu CD/reprodukce/pauzy
CD
: Pro scanování na začátek skladby a pro spuštění
vyhledávání vpřed či vzad.
5 Tlačítko ACTIVE HYPER-BASS PRO
6 Tlačítko SOUND
7 Tlačítka pro obsluhu TUNER
TUNER/BAND : pro volbu režimu tuneru a pro volbu pásma
(FM/AM).
TUNING·
DOWN/UP
: pro naladění vysílání.
8 Tlačítka VOLUME (+, –)
9 Tlačítka pro obsluhu magnetofonu
: Stisknutím začne reprodukce kazety.
TAPE
: Stisknutím se provede rychlé převíjení kazety vpřed.
/CLEAR
: Stisknutím se pásek zastaví.
: Stisknutím se provede rychlé převíjení kazety vzad.
A távirányító egység használata
Używanie pilota
A távirányító egység használatához, irányítsa azt az érzékelő felé, majd
nyomja meg a gombokat finoman, de biztosan. A távirányító
hozzávetőleg 7 méteres távolságon belül működik. Mivel a távirányító
hatótávolsága kevesebb ennél, ha azt szögben használja, amennyire
lehetséges, a távirányítót az érzékelővel szemben elhelyezkedve
használja.
Az érzékelőt ne tegye ki erős fényhatásnak (közvetlen napfény, vagy
mesterséges megvilágítás) és győződjön meg róla, hogy nincsenek
akadályok a távirányító egység és az érzékelő egység között.
Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania i naciskaj przyciski
delikatnie lecz pewnie. Sterowanie za pomocą pilota jest możliwe z
odległości do około 7 m. Ponieważ jednak zakres pilota zmniejsza się
podczas używania pod kątem, staraj się używać pilota na wprost czujnika
zdalnego sterowania, na tyle na ile jest to możliwe.
Czujnik zdalnego sterowania nie powinien być narażony na silne światło
(słoneczne lub sztuczne), należy także pamiętać, aby pomiędzy
czujnikiem zdalnego sterowania i pilotem nie było przeszkód.
A távirányító egység használatával a következő funkciók
működtethetők
•
Tanulmányozza figyelmesen a működtető gombok funkcióit és
használja őket annak megfelelően.
Następujące czynności mogą być wykonane za pomocą pilota
zdalnego sterowania.
•
Dokładnie sprawdź funkcje przycisków i używaj je zgodnie z
przeznaczeniem.
1
3
SLEEP
SLEEP
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
+10
9
10
+10
RANDOM PROGRAM REPEAT
RANDOM PROGRAM REPEAT
4
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
CD
/
5
6
1
BAND
4
5
6
7
8
9
DOWN
UP
VOLUME
AHB
PRO
SOUND
REMOTE CONTROL
RM-SPCX570U
8
kapcsoló
Kapcsolja be a fő egységen a
(STANDBY/ON) kapcsolót
először, majd csak ezután működtesse a készüléket!
SLEEP (automata kikapcsolási mód) gomb
Zeneszám sorszámgombjai
(1-től 10-ig, +10)
Előre programozott állomások gombjai
(1-től 10-ig, +10)
CD lejátszási mód vezérlőgombjai
RANDOM
: Véletlen sorrendű lejátszás gombja
PROGRAM
: Programozási mód gombja
REPEAT
: Ismételt lejátszás gombja
/CLEAR
: Stop/törlés gomb
CD
: CD üzemmód/lejátszás/szünet gomb
: Az adott zeneszám elejének megkeresésére és az
előre-, illetve hátra történő keresés megkezdésére
ACTIVE HYPER-BASS PRO gomb
SOUND gomb
Rádió vezérlőgombjai (TUNER)
TUNER/BAND : A rádió üzemmód kiválasztására és a hullámsáv
(FM/AM) kiválasztására
TUNING
(hangolás)·
DOWN/UP
: Az adás hangolásához
VOLUME (hangerőszabályzó) gombok (+, –)
Magnó vezérlőgombjai
TAPE
: Nyomja meg a hangszalag lejátszásához
: Nyomja meg a hangszalag gyors visszacsévéléséhez
/CLEAR
: Nyomja meg a hangszalag megállításához
: Nyomja meg a hangszalag gyors előrecsévéléséhez
•
2
3
AHB
PRO
TUNER
/ CLEAR
/ CLEAR
DOWN
TAPE
7
9
UP
VOLUME
SOUND
REMOTE CONTROL
RM-SPCX570U
1 Przycisk
• Najpierw włącz przycisk
(STANDBY/ON) na głównym
urządzeniu, następnie rozpocznij operacje.
2 Przycisk SLEEP
3 Przyciski numerów ścieżek (utworów)
(Nr 1 do Nr 10, +10)
Przyciski wprowadzonych do pamięci stacji
(Nr 1 do Nr 10, +10)
4 Przyciski operacyjne CD
RANDOM
: Przycisk tasowanego odtwarzania
PROGRAM
: Przycisk trybu programu
REPEAT
: Przycisk powtarzania
/CLEAR
: Przycisk zatrzymywania/kasowania
: Przycisk trybu CD/odtwarzania/pauzy
CD
: Aby przejść do początku utworu i aby przeszukać
do przodu lub do tyłu.
5 Przycisk ACTIVE HYPER-BASS PRO
6 Przycisk SOUND
7 Przyciski operacyjne radia TUNER
TUNER/BAND : Aby nastawić tryb radia i aby nastawić pasmo (FM/
AM).
TUNING·
DOWN/UP
: Aby nastroić na stację.
8 Przyciski VOLUME (+, –)
9 Przyciski operacyjne magnetofonu
: Naciśnij aby odtworzyć taśmę.
TAPE
: Naciśnij aby przewinąć taśmę do przodu.
/CLEAR
: Naciśnij aby zatrzymać taśmę.
: Naciśnij aby przewinąć taśmę do tyłu.
21
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE/REŽIM POHOTOVOSTI
(STANDBY)
SWITCHING THE POWER ON/STANDBY
CD
button
Tlačítko CD
TAPE
button
Tlačítko TAPE
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER/BAND button
Tlačítko TUNER/BAND
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
(STANDBY/ON) button
(STANDBY/ON)
Tlačítko
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
Switching the power on/STANDBY
Zapnutí přístroje/režim pohotovosti (STANDBY)
•
•
Switching on:
Zapnutí:
STANDBY
The red indicator goes off.
Červený indikátor zhasne.
/
STANDBY/ON
•
•
Switching to STANDBY:
Vypnutí do režimu pohotovosti (STANDBY):
STANDBY
/
STANDBY/ON
22
The red indicator lights.
Červený indikátor se rozsvítí.
A KÉSZÜLÉK BE-, KÉSZENLÉTBE KAPCSOLÁSA
(STANDBY)
WŁĄCZANIE ZASILANIA/WYŁĄCZANIE DO STANU
GOTOWOŚCI (STANDBY)
CD
gomb
Przycisk CD
TAPE
gomb
Przycisk TAPE
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER/BAND gomb
Przycisk TUNER/BAND
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
(STANDBY/ON) kapcsoló
Przycisk
(STANDBY/ON)
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
Włączanie zasilania/wyłączanie do stanu gotowości (STANDBY)
A készülék be-, készenlétbe kapcsolása (STANDBY)
•
•
Bekapcsolás
Włączanie:
STANDBY
A piros kijelző kialszik.
Czerwony wskaźnik zgaśnie.
/
STANDBY/ON
•
•
Készenléti állapotba kapcsolás (STANDBY)
Wyłączanie do stanu gotowości (STANDBY):
STANDBY
/
A piros kijelző világít.
Czerwony wskaźnik zapali się.
STANDBY/ON
23
COMPU PLAY
Spuštění jedním stiskem (COMPU PLAY)
Even when the power is set to STANDBY, pressing the button shown
below switches on the power and selects the source.
I když je přístroj vypnut v režimu pohotovosti STANDBY, stisknutím níže
uvedených tlačítek se přístroj zapne a je zvolen odpovídající zdroj.
Function mode
Režim
Operations
Operace
CD
When this button is pressed with a CD loaded, CD playback begins.
Jestliže je stisknuto toto tlačítko při vloženém CD, začne reprodukce
CD.
TAPE
When this button is pressed with a tape loaded, tape playback begins.
Jestliže je stisknuto toto tlačítko při vložené kazetě, začne reprodukce
kazety.
CD
TAPE
TUNER
BAND
When this button is pressed, the tuner is engaged.
Jestliže je stisknuto toto tlačítko, zapne se tuner.
TUNER
Note:
The COMPU PLAY button on the remote control has the same function
as this unit.
Poznámka:
Tlačítko COMPU PLAY na dálkovém ovladači má stejnou funkci jako na
přístroji.
HLASITOST, ZVUK A OSTATNÍ OVLÁDACÍ PRVKY
VOLUME, SOUND AND OTHER CONTROLS
VOLUME buttons
Tlačítka VOLUME
+ : Use to increase the volume.
– : Use to decrease the volume.
(control range from VOL 0 to VOL 25.)
+ : Použijte pro zvýšení hlasitosti.
– : Použijte pro snížení hlasitosti.
(ovládací rozsah od VOL 0 do VOL 25)
— VOLUME —
ACTIVE HYPER-BASS PRO button
Tlačítko ACTIVE HYPER-BASS PRO
ON : The AHB PRO indicator lights. Set to this position when
listening to Active Hyper-Bass Pro sound.
OFF : The AHB PRO indicator goes out. Set to this position when
Active Hyper-Bass Pro sound is not required.
ON
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
24
: Rozsvítí se indikátor AHB PRO. Nastavte do této polohy, jestliže
chcete poslouchat zvuk s funkcí Active Hyper-Bass Pro.
OFF : Zhasne indikátor AHB PRO. Nastavte do této polohy, jestliže
zvuk s funkcí Active Hyper-Bass Pro není požadován.
COMPU PLAY
Działanie COMPU PLAY
Az alábbi gombok megnyomásakor a készülék áram alá kerül és a
megfelelő üzemmód kerül kiválasztásra még akkor is, ha a készülék
készenléti (STANDBY) üzemmódban volt.
Nawet gdy zasilanie jest wyłączone do stanu gotowości (STANDBY),
naciśnięcie przycisku wskazanego poniżej włącza zasilanie i nastawia
źródło.
CD
TAPE
TUNER
BAND
Üzemmód
Tryb funkcji
Művelet
Operacje
CD
Ha ezt a gombot megnyomjuk, amikor a lemeztartóban CD lemez van,
akkor elkezdődik a CD lemez lejátszása.
Jeżeli ten przycisk zostanie naciśnięty gdy w kieszeni płyty znajduje
się płyta, rozpocznie się jej odtwarzanie.
TAPE
Ha ezt a gombot megnyomjuk, amikor a kazettatartóban kazetta van,
akkor elkezdődik a kazetta lejátszása.
Jeżeli ten przycisk zostanie naciśnięty gdy w kieszeni kasety znajduje
się taśma, rozpocznie się jej odtwarzanie.
TUNER
Ha ezt a gombot megnyomjuk, akkor a rádió kerül üzembe.
Jeżeli ten przycisk zostanie naciśnięty, włączy się radio.
Figyelem:
A távirányító egységen található COMPU PLAY gombnak ugyanaz a
funkciója, mint a fő egységen.
Uwagi:
Przycisk COMPU PLAY na pilocie ma tę samą funkcję.
HANGERŐ, HANGSZÍN ÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
REGULATORY GŁOŚNOŚCI, DŹWIĘKU I INNE
VOLUME (hangerőszabályzó) gombok
Przyciski VOLUME
+ : Használja a hengerő növeléséhez
– : Használja a hengerő csökkentéséhez
(0-tól 25-ig terjedő skálán szabályozható)
+: Zwiększanie głośności.
–: Zmniejszanie głośności.
(zakres regulacji od VOL 0 do VOL 25)
— VOLUME —
ACTIVE HYPER-BASS PRO gomb
Przycisk ACTIVE HYPER-BASS PRO
Be : Az AHB PRO kijelző világít a műszerfal ablakban. Állítsa ebbe a
helyzetbe a kapcsolót az Active Hyper Bass Pro hanghatás
hallgatásához!
Ki : Az AHB PRO kijelző kialszik. Állítsa ebbe a helyzetbe a kapcsolót,
ha az Active Hyper Bass Pro hanghatás nem szükséges!
Włączony
Wyłączony
: Wskaźnik AHB PRO zaczyna się świecić.
Nastaw na tę pozycję aby słuchać dźwięku Active HyperBass Pro.
: Wskaźnik AHB PRO gaśnie. Nastaw na tę pozycję gdy
dźwięk Active Hyper-Bass Pro nie jest wymagany.
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
25
Sound mode button
This unit has three preset sound modes (BEAT, POP, CLEAR). These
modes can be selected to enhance the type of music being played.
Tlačítko režimu zvuku
Tento přístroj má tři přednastavené zvukové režimy (BEAT, POP, CLEAR).
Tyto režimy lze jednotlivě zvolit pro zvýraznění typu přehrávané hudby.
•
•
•
•
Press the SOUND button to select the sound mode.
Each time the SOUND button is pressed the sound mode changes
as follows;
PRESET
EQ
Stiskněte tlačítko SOUND, abyste zvolili požadovaný zvukový režim.
Při každém stisknutí tlačítka SOUND se zvukový režim mění
následovně:
BEAT
CLEAR
POP
FLAT
SOUND
Sound mode selection
BEAT:
Set to this position for music with a heavy beat, such as rock or disco
music.
POP:
Set to this position for light music including popular and vocal music.
CLEAR:
Set to this position for crisp and clear sounding music with transparent
highs.
FLAT (No sound effect (flat characteristics)):
Set to this position when listening to classical music.
CONCERNING COMPACT DISCS
Volba zvukového režimu
BEAT:
Nastavte do této polohy pro poslech hudby s výraznými bicími, jako je
roková nebo disko hudba.
POP:
Nastavte do této polohy pro poslech populární a vokální hudby.
CLEAR:
Nastavte do této polohy pro poslech ostré a čistě znějící hudby s
průhlednými výškami.
FLAT: (bez zvukového efektu (plochá charakteristika)):
Nastavte do této polohy pro poslech klasické hudby.
CO SE TÝČE KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Since dirty, damaged and warped discs may damage the unit, care should
be taken of the following:
1. Usable compact discs
Use compact discs with the mark shown.
Protože špinavé, poškozené a zkroucené disky mohou poškodit přístroj,
věnujte pozornost následujícím věcem:
1. Použitelné kompaktní disky
Používejte kompaktní disky s výše uvedeným označením.
2. Notes on handling discs
• Do not touch the reflective recorded surface.
• Do not stick anything to or write anything on the label side.
• Do not bend compact discs.
2. Poznámky pro zacházení s disky
• Nedotýkejte se nahraného zrcadlového povrchu.
• Nelepte nebo nepište nic na stranu s etiketou.
• Kompaktní disky neohýbejte.
3. Storage
• After removing a disc from the unit, be sure to put it back in its
case.
• Do not expose discs to direct sunlight, high temperatures from a
heater, etc., high humidity, or dust.
3. Ukládání
• Po vyjmutí disku z přístroje jej vždy vra»te do jeho ochranného
krytu.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám
od vytápění atd., vysoké vlhkosti nebo prachu.
4. Cleaning discs
Before loading a disc, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a
soft cloth. Discs should be cleaned by wiping radially, from the center
to the edge.
4. Čistění disků
Před vložením disku z něj otřete všechen prach, špínu nebo otisky
prstů pomocí měkkého hadříku. Disky by měly být čistěny radiálním
utíráním směrem od středu ven k okraji disku.
•
•
Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray.
• Removing the disc from its storage
case and loading it.
• Vyjímání a vkládání disku z a do jeho
ochranného krytu.
Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín, čistič desek nebo
antistatický sprej.
• Handling
• Zacházení s diskem
• Cleaning
• Čistění
• Press the center and lift out.
• Stlačte střed a vyjměte disk směrem ven.
26
• Press to secure the CD.
• Zatlačte, abyste zajistili CD v ochranném krytu.
Correct
Správně
Incorrect
Nesprávně
Incorrect
Nesprávně
Hangszín üzemmód kapcsoló
Ez a készülék három előreprogramozott hangszín üzemmóddal
rendelkezik (BEAT, POP, CLEAR). Ezek az üzemmódok választhatók a
zene stílusának kiemeléséhez.
•
•
Nyomja meg a SOUND gombot a hangszín üzemmód kiválasztásához!
Valahányszor a SOUND gombot megnyomja a hangszín üzemmód
a következőképpen változik:
PRESET
EQ
Przycisk trybu dźwięku
Niniejsze urządzenie posiada trzy fabrycznie zaprogramowane tryby
dźwięku (BEAT, POP, CLEAR).
Tryby te podkreślają charakter odtwarzanej muzyki.
•
•
Naciśnij przycisk SOUND aby nastawić tryb dźwięku.
Za każdym naciśnięciem przycisku SOUND, tryb dźwięku zmieni
się następująco;
BEAT
POP
CLEAR
FLAT
SOUND
Hangszínek kiválasztása
BEAT:
Állítsa ebbe az üzemmódba, ha olyan stilusú zenét kíván hallgatni,
melyben erős ütem van, mint pl. rock vagy diszkó zene!
POP:
Állítsa ebbe az üzemmódba, ha olyan stilusú zenét kíván hallgatni,
melyben énekhang, népszerű dallamok vannak!
CLEAR:
Állítsa ebbe az üzemmódba, ha olyan stilusú zenét kíván hallgatni,
melyben tiszta hangzások, áttetsző magas hangok, csengések vannak!
FLAT (Nincs hangszínhatás (sík karakterisztika)):
Állítsa ebbe az üzemmódba, ha klasszikus zenét kíván hallgatni!
A LÉZER (CD) LEMEZZEL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK
Mivel a szennyezett sérült, és hajlott lemezek kárt okozhatnak a
készülékben, ügyeljünk az alábbiakra:
1. Használható lemez típus
Csak olyan lemezeket használjunk, amelyeken az alábbi ábrán látható
jelzés van.
2. A lemezek kezelésével kapcsolatos megjegyzések
• Ne érintsük meg a lemez fényes (felvételt tartalmazó) felületét.
• Ne írjunk vagy ragasszunk semmit a lemez feliratozott felületére.
• Ne hajlítgassuk a CD lemezt.
3. A lemezek tárolása
• A CD lemezt a készülékből történő kivétele után mindig tegyük
vissza a tokjába.
• Ne tegyük ki a CD lemezt közvetlen napsugárzás, fűtőtesttől
származó magas hőmérséklet, magas páratartalom, illetve por
hatásának.
4. A CD lemez tisztítása
A készülékbe történő behelyezése előtt, puha textíliával töröljünk le
minden port, piszkot, ujjlenyomatot a lemezről. A lemezt
sugárirányban, a közepétől kifelé haladva kell letörölgetni.
•
Nastawianie trybu dźwięku
BEAT:
Nastaw na tę pozycję dla muzyki w rodzaju rocka lub disco.
POP:
Nastaw na tę pozycję dla muzyki lekkiej, popularnej i wokalnej.
CLEAR:
Nastaw na tę pozycję aby uzyskać świeży i czysty dźwięk, o przejrzystych
tonach wysokich.
FLAT (Bez efektu dźwiękowego (płaska charakterystyka)):
Nastaw na tę pozycję dla muzyki klasycznej.
O PŁYTACH KOMPAKTOWYCH
Ponieważ brudne, uszkodzone lub spaczone płyty mogą uszkodzić
urządzenie, należy przestrzegać następujących zasad:
1. Używalne rodzaje płyt kompaktowych
Używaj tylko płyt oznaczonych tak, jak pokazano powyżej.
2. Uwagi o obchodzeniu się z płytami
• Nie dotykaj odbijającej światło nagranej powierzchni.
• Nie przyklejaj niczego ani nie pisz na etykiecie płyty.
• Nie zginaj płyty kompaktowej.
3. Przechowywanie
• Po wyjęciu płyty z urządzenia, włóż ją do jej futerału.
• Nie narażaj płyt na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokich temperatur, wilgoci lub kurzu.
4. Czyszczenie płyt kompaktowych
Przed włożeniem płyty do kieszeni płyty, wytrzyj kurz, brud lub odciski
palców miękką ściereczką. Płyta powinna być czyszczona w kierunku
od środka ku brzegowi.
•
Nigdy nie używaj rozpuszczalnika, benzyny, środków do
czyszczenia płyt analogowych ani środków antystatycznych.
Soha ne használjunk festékhigítót, benzint, hagyományos
lemeztisztítót, vagy antisztatizáló spray-t.
• CD lemez kivétele és visszahelyezése a
tartójába.
• Wyjmowanie płyty kompaktowej z
futerału i wkładanie jej do odtwarzacza.
• A lemez kezelése
• Obchodzenie się z płytą
Helytelen módszer
Nieprawidłowo
• Tisztítás
• Czyszczenie
• Nyomjuk le a középső részt, és emeljük
ki a lemezt.
• Naciśnij środek i unieś.
• Nyomjuk le a középső részt,
hogy rögzítsük a lemezt.
• Wciśnij, aby zabezpieczyć płytę.
Helyes módszer
Prawidłowo
Helytelen módszer
Nieprawidłowo
27
REPRODUKCE KOMPAKTNÍCH DISKŮ
PLAYING COMPACT DISCS
Playing an entire disc ... The following example assumes a compact disc with 12 tunes and a total playing time of 48 minutes 57 seconds.
Reprodukce celého disku ... Následující příklad předpokládá použití
Operate in the order shown.
Provádějte obsluhu v uvedeném pořadí.
kompaktního disku s 12 skladbami a celkovým hrácím časem 48 minut
57 sekund.
2
3
1
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
4
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1
2
3
4
1 Press to open the CD holder.
2 Load a disc with the label side facing up. Close the CD holder with
your hand.
3 Press to start play.
4 Adjust.
•
8-cm compact discs can be used in this unit without an adapter.
•
Stiskněte, abyste otevřeli držák CD.
Vložte disk etiketou nahoru. Rukou zavřete držák CD.
Stiskněte, abyste začali reprodukci.
Nastavte hlasitost.
8 cm kompaktní disky lze u tohoto přístroje používat bez adaptéru.
To stop play
Zastavení reprodukce
•
•
To stop in the middle of a disc
During playback, press the (stop) button to stop play.
Zastavení během reprodukce disku
Během reprodukce stiskněte tlačítko
zastavili.
(stop), abyste reprodukci
CD
•
To stop a disc temporarily
button to stop play temporarily. When pressed
Press the CD
again, play resumes from the point where it was paused.
The total number of tracks (tunes) and total playing time are displayed.
Je zobrazen celkový počet skladeb (písní) a celkový hrací čas.
•
Krátkodobé přerušení reprodukce disku
, abyste přerušili reprodukci. Při
Stiskněte tlačítko CD
opětovném stisknutí tohoto tlačítka se reprodukce spustí v místě,
kde byla přerušena.
Poznámky:
• Jestliže je disk špinavý, poškrábaný a nebo vložen obráceně, může
se zobrazit následující indikace. V tomto případě disk zkontrolujte a
po jeho očistění či obrácení jej vložte zpět.
Notes:
• The following indication may be shown when a disc is dirty or
scratched, or when the disc is loaded upside down. In such a case,
check the disc and insert again after cleaning the disc or turning it
over.
or
nebo
28
•
•
A CD LEMEZEK LEJÁTSZÁSA
ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH
A teljes lemez lejátszása... Az alábbi példában feltételeztük, hogy
Odtwarzanie całej płyty... Następujący przykład dotyczy płyty
a CD lemezünk 12 dalt (“számot”) tartalmaz, amelyek teljes műsorideje
48 perc 57 másodperc.
zawierającej 12 utworów o całkowitym czasie odtwarzania 48 minut, 57
sekund.
Végezzük el a műveleteket az alábbi sorrendben (ld. az ábrát):
Postępuj we wskazanej kolejności
2
3
1
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
4
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Naciśnij aby otworzyć kieszeń płyty.
2 Włóż płytę stroną z napisami skierowaną do góry. Zamknij ręcznie
kieszeń płyty.
3 Naciśnij aby rozpocząć odtwarzanie.
4 Wyreguluj.
1 Nyomja meg a CD-tartó kinyitásához!
2 Helyezze be a CD lemezt a cimkézett oldalával felfelé! Zárja be
kézzel a lemeztartót!
3 Nyomja meg a lejátszás megkezdéséhaz!
4 Állítsa be!
•
•
E készülékben, adapter nélkül, 8 cm-es CD lemezek is
használhatók.
Aby zatrzymać odtwarzanie
A lejátszás leállítása
•
Płyty o średnicy 8 cm mogą być używane w niniejszym urządzeniu
bez potrzeby użycia adaptera.
Leállítás a lemez lejátszása közben
Lejátszás közben nyomjuk meg a
(stop) jelű gombot, hogy leálljon
a lejátszás.
•
Aby zatrzymać w połowie płyty
Aby zatrzymać płytę podczas odtwarzania, naciśnij przycisk
(zatrzymywania).
•
A zeneszámok teljes száma és a teljes műsoridő kerül
kijelzésre.
Całkowita liczba ścieżek (utworów) oraz całkowity czas
odtwarzania zostają wyświetlone.
CD
•
•
A lejátszás ideiglenes leállítása
Nyomjuk meg a CD
jelű gombot, hogy ideiglenesen leálljon a
lejátszás. A gomb ismételt megnyomásakor a lejátszás attól a ponttól
folytatódik, ahol abbamaradt.
•
Megjegyzések:
• Az alábbi kijelzés jelenhet meg abban az esetben, ha a lemez
szennyezett, karcos, vagy fordítva került behelyezésre. Ilyen esetben
ellenőrizzük a lemezt, és tisztítás után tegyük be újra, vagy fordítsuk
át a megfelelő helyzetbe.
Aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie
aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie.
Naciśnij przycisk CD
Gdy naciśniesz ten przycisk jeszcze raz, odtwarzanie rozpocznie
się w punkcie, w którym zostało zatrzymane.
Uwagi:
• Gdy płyta jest brudna, porysowana lub została włożona odwrotną
stroną, niniejsze wskazanie może pojawić się na wyświetlaczu. W
takim wypadku sprawdź płytę i włóż ją ponownie po wyczyszczeniu
lub odwróceniu właściwą stroną do góry.
vagy
lub
29
•
•
•
•
Do not use the unit at excessive high or cold temperatures. The
recommended temperature range is from 5 °C to 35 °C.
After playback, unload the disc and close the CD holder.
If mistracking occurs during play, lower the volume.
Mistracking may occur if a strong shock is applied to the unit or if it is
used in a place subject to vibrations (i.e. in a car travelling on a
rough road).
•
•
•
•
Nepoužívejte přístroj při příliš vysokých či nízkých teplotách.
Doporučená provozní teplota je od 5 °C do 35 °C.
Po ukončení reprodukce vyjměte disk a uzavřete držák CD.
Jestliže dojde při reprodukci k nechtěnému přeskakování stop, snižte
hlasitost.
K nechtěnému přeskočení stopy může dojít, při silném nárazu na
přístroj a nebo je- li přístroj používan na místě, kde dochází k vibracím
(např. v autě jedoucím po nerovné silnici).
Skip playback
Přeskakování během reprodukce
•
•
During playback, it is possible to skip forward to the beginning of the
next tune or back to the beginning of the tune being played or the
previous tune; when the beginning of the required tune has been
located, play starts automatically.
Poslech následující skladby ...
Stiskněte jednou tlačítko
, abyste přeskočili na začátek další
skladby.
To listen to the next tune ...
Press the
button once to skip to the beginning of the next tune.
To listen to the previous tune ...
Press the
button to skip to the beginning of the tune being played
back and press again to skip to the beginning of the previous tune.
Poslech předchozí skladby ...
, abyste přeskočili na začátek právě
Stiskněte tlačítko
reprodukované skladby a poté jej stiskněte ještě jednou, abyste přeskočili
na začátek předchozí skladby.
Search playback (to locate the required position on the disc)
•
Během reprodukce je možné přeskakovat vpřed na začátek
následující skladby nebo zpět na začátek právě reprodukované
skladby a nebo na předchozí skladbu. Reprodukce začne
automaticky při nalezení začátku požadované skladby.
Vyhledávání během reprodukce
požadovaného místa na disku)
The required position can be located using fast-forward or reverse
search while playing a disc.
•
(pro
vyhledání
Požadované místo na disku lze vyhledat pomocí rychlého
vyhledávání vpřed nebo vzad během reprodukce disku.
— MULTI CONTROL —
Keep pressing for fast-forward search.
Držte stisknuté pro rychlé vyhledávání vpřed.
Keep pressing for fast-reverse search.
Držte stisknuté pro rychlé vyhledávání vzad.
•
•
•
Hold down the button; search play starts slowly and then gradually
increases in speed.
Since low-volume sound (at about one quarter of the normal level)
can be heard in the search mode, monitor the sound and release the
button when the required position is located.
•
Držte stisknuté tlačítko; reprodukce s vyhledáváním začne nejprve
pomalu a poté postupně zvyšuje rychlost.
Jelikož je během režimu vyhledávání slyšet zvuk s nižší hlasitostí
(přibl. jedna čtvrtina běžné úrovně hlasitosti), dobře tento zvuk
poslouchejte a uvolněte tlačítko po nalezení požadovaného místa.
Direct access playback (using the remote control)
Reprodukce přímým vstupem (pomocí dálkového ovladače)
•
•
Pressing any of the track number buttons will start play from the
beginning of the designated tune, without your having to press the
CD
button. (This function cannot be used during programmed
play.)
Stisknutím kteréhokoli tlačítka s číslem skladby lze spustit reprodukci
zvolené skladby od jejího začátku, aniž byste museli stisknout tlačítko
CD
. (Tuto funkci nelze použít během programované
reprodukce.)
1 Press the /CLEAR button to set to the CD mode.
2 Designate the required tune using the track number buttons.
• To designate tune numbers 1 to 10, press the track number button corresponding to the tune (track) number.
• To designate tune number 11 or higher, press the +10 button the
required number of times, then the track number button, (Example: To designate the 20th tune, press the +10 button once, then
press track number button 10.)
• +10 button:
Each time this button is pressed, the number increases by 10. First
press this button to set the 10's digit, then press the track number
button to set the 1's digit.
1 Stiskněte tlačítko /CLEAR, abyste nastavili režim reprodukce CD.
2 Zvolte požadovanou skladbu pomocí tlačítek s číslem skladby.
• Pro volbu čísel od 1 do 10 stiskněte tlačítko s číslem, které
odpovídá číslu požadované skladby (stopy).
• Pro volbu čísla 11 a vyššího stiskněte tlačítko +10 tolikrát podle
toho, které číslo požadujete a poté tlačítko s číslem skladby.
(Příklad: pro zvolení 20. skladby stiskněte jednou tlačítko +10 a
poté stiskněte tlačítko s číslem skladby 10.)
• Tlačítko +10:
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se číslo skladby zvyší o 10.
Nejprve stiskněte toto tlačítko, abyste nastavili desítky a poté
stiskněte tlačítko s číslem skladby, abyste nastavili jednotky.
•
•
To skip to another tune during play
When the required track number buttons is pressed, the display shows
the designated track number and play starts from the beginning of
the designated tune.
Přeskočení na jinou skladbu během reprodukce
Při stisknutí požadovaného tlačítka s číslem skladby se na displeji
ukáže zvolené číslo skladby a reprodukce začne od začátku zvolené
skladby.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+10
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
UP
1
AHB
30
VOLUME
2
•
•
•
•
Ne használjuk a készüléket túlságosan magas, vagy alacsony
hőmérsékleten. Az ajánlott hőmérséklet tartomány 5 ˚C és
35 ˚C között van.
Lejátszás után vegyük ki a lemezt, és zárjuk le a lemeztartó fedelét.
Ha lejátszás alatt a műsor időnként megszűnik (“ugrál”), akkor
csökkentsük a hangerőt.
Ugrálás tapasztalható akkor, ha a készüléket erős lökés éri, vagy
ha olyan helyen használjuk, ahol rezgésnek van kitéve (pl.
egyenetlen útfelületen haladó gépkocsiban).
•
•
•
Dalok átugrása lejátszás közben
•
Odtwarzanie z ominięciem
Lejátszás közben lehetőség van arra, hogy előre ugorjunk a
következő dal kezdetére, vagy vissza az éppen hallgatott, vagy az
előző dal kezdetére; s amikor a kívánt dal kezdete megtalálásra kerül,
a lejátszás automatikusan elkezdődik.
A következő dal hallgatása...
Nyomjuk meg egyszer a
kívánunk ugrani.
Nie używaj niniejszego urządzenia w nadmiernie wysokich lub
niskich temperaturach. Zalecane temperatury mieszczą się w
zakresie od 5 ˚C do 35 ˚C.
Po zakończeniu odtwarzania wyjmij płytę i zamknij kieszeń.
Jeśli podczas odtwarzania nastąpi przeskok ścieżki, zmniejsz poziom
głośności.
Przeskoki ścieżki mogą wystąpić jeśli urządzenie zostanie poddane
silnemu uderzeniu, lub znajduje się w miejscu narażonym na wstrząsy
lub wibracje (np. w samochodzie jadącym po wyboistej drodze).
•
Podczas odtwarzania możliwe jest przejście do początku
następnego utworu, początku utworu aktualnie odtwarzanego lub
początku poprzedniego utworu. Gdy początek żądanego utworu
zostanie odnaleziony, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
•
gombot, ha a következő dal elejére
Aby odtworzyć następny utwór...
Naciśnij przycisk
raz, aby przejść do początku następnego utworu.
Az előző dal hallgatása...
gombot, ha az éppen hallgatott, illetve
Nyomjuk meg egyszer a
még egyszer, ha az előzőleg hallgatott dal elejére kívánunk ugrani.
Aby odtworzyć poprzedni utwór...
Naciśnij przycisk
raz aby przejść do początku aktualnie
odtwarzanego utworu, naciśnij ponownie aby przejść do początku
poprzedniego utworu.
Keresett részlet lejátszása (a kívánt pozíció megkeresése a
lemezen)
Odtwarzanie z przeszukiwaniem (aby odnaleźć żądany fragment na płycie)
•
A kívánt pozíció beállítása lejátszás közben a “gyors keresés előre”,
illetve a “gyors keresés hátra” gombok segítségével történik.
Żądany fragment może zostać odnaleziony przy użyciu funkcji
przeszukiwania do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania.
•
— MULTI CONTROL —
Tartsuk lenyomva, ha előre kívánunk keresni.
Trzymaj wciśnięty aby szybko przeszukać do przodu
Tartsuk lenyomva, ha hátrafelé kívánunk keresni.
Trzymaj wciśnięty aby szybko przeszukać do tyłu
•
•
Tartsuk lenyomva a gombot. A keresés lassan kezdődik, majd a
sebessége egyre fokozódik.
Mivel a keresés üzemmódban halkan (a normál hangerő kb.
egynegyedével) hallható a zene, figyeljünk rá, és engedjük fel a
gombot, ha elértük a kívánt pozíciót.
•
•
Közvetlen hozzáférhetőségű lejátszás (a távirányító egység
használatával)
•
Bezpośredni dostęp do odtwarzania (za pomocą pilota)
•
Bármely zeneszám sorszámának megnyomásával a lejátszás
megkezdődik a kijelölt zeneszám elejéről anélkül, hogy a CD
gombot megnyomná. ( Ez az üzemmód nem elérhető programozott
lejátszás alatt.)
Naciśnięcie dowolnego przycisku z numerem ścieżki spowoduje
rozpoczęcie odtwarzania od początku żądanego utworu, bez
. (Funkcja ta nie może
konieczności naciskania przycisku CD
być używana podczas odtwarzania programu.)
1 Naciśnij przycisk /CLEAR aby nastawić tryb CD.
2 Wyznacz żądany utwór za pomocą przycisków z numerami ścieżek.
• Aby wyznaczyć numery utworów od 1 do 10, naciśnij przycisk
odpowiadający numerowi utworu (ścieżki).
• Aby wyznaczyć numer 11 lub wyższy, naciśnij przycisk +10
żądaną ilość razy, następnie naciśnij przycisk z numerem ścieżki.
(Na przykład, aby wyznaczyć 20-ty utwór, naciśnij raz przycisk
+10, następnie naciśnij przycisk z numerem ścieżki 10.)
• Przycisk +10:
Za każdym naciśnięciem tego przycisku, numer zwiększy się o 10.
Najpierw naciśnij ten przycisk aby nastawić liczbę dwucyfrową,
następnie naciśnij przycisk z numerem ścieżki aby nastawić liczbę
jednocyfrową.
/CLEAR gombot a CD üzemmódba való
1 Nyomja meg a
kapcsoláshoz.
2 Jelölje ki a kívánt zeneszámot a számozott gombokkal.
• 1-től 10-ig történő kijelöléshez, nyomja meg a zeneszám
sorszámának megfelelő számozott gombot.
• 11, vagy annál magasabb szám kijelöléséhez nyomja meg a +10
gombot a kívánt számú alkalommal, majd pedig nyomja meg a
sorszámot kijelölő gombot! (Például: a 20-as sorszámú
zeneszám kijelöléséhez nyomja meg a +10 gombot először,
majd nyomja meg a sorszámot kijelölő 10 gombot.)
• +10 gomb:
Valahányszor megnyomja ezt a gombot a zeneszám sorszáma
tízesével emelkedik. Először ezt a gombot nyomja meg a tízes
helyiérték beállításához, majd nyomja meg a sorszámot kijelölő
számozott gombot az egyes helyiérték beállításához.
•
Trzymaj przycisk wciśnięty; przeszukiwanie rozpoczyna się wolno,
następnie prędkość stopniowo wzrasta.
Ponieważ cichy dźwięk jest słyszalny podczas przeszukiwania (ok.
1/4 normalnej głośności), słuchaj uważnie i zwolnij przycisk gdy
żądany fragment zostanie odnaleziony.
•
Ugrás egy másik zeneszámra lejátszás közben
Amikor a kívánt zeneszám sorszámát megnyomja, a kijelző mutatja
a kijelölt zeneszám sorszámát és a lejátszás elkezdődik a kijelölt
zeneszám elejéről.
Aby przejść do innego utworu podczas odtwarzania
Gdy naciśniesz przycisk z żądanym numerem ścieżki, wyświetlacz
ukaże wyznaczony numer ścieżki i rozpocznie się odtwarzanie od
początku wyznaczonego utworu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+10
2
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
UP
1
AHB
VOLUME
31
Programmed play (using the controls of the main unit)
Programovaná reprodukce
•
•
Up to 20 tunes can be programmed to be played in any required
order.
The total playing time of programmed tunes is displayed (up to 99
minutes, 59 seconds).
(Example: When programming the 2nd tune to be played first, the 6th
tune next, and then the 12th tune, etc.)
1
2
Lze naprogramovat až 20 skladeb pro reprodukci v jakémkoli
požadovaném pořadí.
Je zobrazen celkový hrací čas naprogramovaných skladeb (až do
99 minut 59 sekund).
(Příklad: naprogramování 2. skladby pro reprodukci jako první v pořadí,
6. skladby pro reprodukci jako druhé v pořadí a poté 12. skladby jako
další atd.)
3
PLAY MODE
CD
PROGRAM
5 For setting the 2nd tune.
Uložení 2. skladby.
4 To designate the 2nd tune.
Volba 2. skladby.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
For setting the 6th tune.
Uložení 6. skladby.
6 To designate the 6th tune.
Volba 6. skladby.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
For setting the 12th tune.
Uložení 12. skladby.
To designate the 12th tune.
Volba 12. skladby.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
7
CD
1
2
3
4
5
6
Set the CD mode.
Press the
button.
Press the PLAY MODE button and set to the programming mode.
Press to designate the required track number.
Press the ENTER/MEMORY button to set the required track number.
Designate the remaining tunes by pressing the track number and
ENTER/MEMORY buttons.
button when programming is completed. Pro7 Press the CD
grammed playback starts.
32
1
2
3
4
5
Nastavte režim reprodukce CD.
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko PLAY MODE a nastavte programovací režim.
Stiskněte pro zvolení požadovaného čísla skladby.
Stiskněte tlačítko ENTER/MEMORY, abyste uložili do paměti
požadované číslo skladby.
6 Zvolte zbývající skladby stisknutím tlačítek s číslem skladby a tlačítka
ENTER/MEMORY.
. Začne
7 Po ukončení programování stiskněte tlačítko CD
programovaná reprodukce.
Programozott lejátszás (a fő egység vezérlésével)
•
Odtwarzanie programu (przy użyciu regulatorów na
urządzeniu głównym)
Maximum 20 zeneszám tetszőleges sorrendű lejátszása
programozható.
A beprogramozott zeneszámok teljes műsorideje kerül kijelzésre
(maximum 99 perc és 59 másodperc)
•
(Példa: Amikor a második számot programozzuk az első helyre,
következő helyre a hatodik számot, majd a tizenkettediket, stb.)
1
2
Możesz zaprogramować odtwarzanie do 20 utworów w dowolnej,
żądanej kolejności.
Całkowity czas odtwarzania zaprogramowanych utworów zostaje
wyświetlony (do 99 minut i 59 sekund).
(Przykład: Zaprogramować odtworzenie najpierw 2-go utworu, następnie
utworu 6-go, potem utworu 12-go, itd.)
3
PLAY MODE
CD
PROGRAM
5 A második zeneszám beprogramozására.
Wprowadzić do pamięci 2-gi utwór.
4 A második zeneszám kijelölésére.
Aby wyznaczyć 2-gi utwór.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
A hatodik zeneszám beprogramozására.
Wprowadzić do pamięci 6-ty utwór.
6 A hatodik zeneszám kijelölésére.
Aby wyznaczyć 6-ty utwór.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
A tizenkettedik zeneszám beprogramozására.
Wprowadzić do pamięci 12-ty utwór.
A tizenkettedik zeneszám kijelölésére.
Aby wyznaczyć 12-ty utwór.
ENTER/
MEMORY
PROGRAM
PROGRAM
7
CD
1 Állítsa be a CD üzemmódot!
2 Nyomja meg a
gombot!
3 Nyomja me a PLAY MODE gombot és állítsa be a programozási
módot!
4 Nyomja meg a kívánt zeneszám számát!
5 Nyomja meg a ENTER/MEMORY gombot a kívánt zeneszám
beprogramozásához!
6 Jelölje ki a maradék zeneszámokat a számozott gombok és az ENTER/MEMORY gombok megnyomásával!
gombot, ha a programozást elvégezte!
7 Nyomja meg a CD
Kezdődik a programozott lejátszás.
1
2
3
4
5
Nastaw tryb CD.
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk PLAY MODE i nastaw na tryb programowania.
Naciśnij aby wyznaczyć żądany numer ścieżki.
Naciśnij przycisk ENTER/MEMORY aby wprowadzić do pamięci
żądany numer ścieżki.
6 Wyznacz pozostałe utwory, naciskając numer ścieżki i przyciski
ENTER/MEMORY.
7 Naciśnij przycisk CD
gdy zakończysz programowanie.
Rozpocznie się odtwarzanie programu.
33
To confirm the details of a program …
After setting the program, press the ENTER/MEMORY button; the tunes
making up the program will be displayed in programmed order.
Potvrzení naprogramované informace ...
Po nastavení programu stiskněte tlačítko ENTER/MEMORY; skladby
vytvářející program se zobrazí v naprogramovaném pořadí.
ENTER/
MEMORY
The total playback time of programmed tunes is
displayed.
Je zobrazen celkový hrací čas naprogramovaných
skladeb.
PROGRAM
PROGRAM
Program order number
Číslo pořadí v programu
Tune number
Číslo skladby
To clear the programmed tunes …
button before playing a disc. During programmed playPress the
back, press this button twice. You can also press the PLAY MODE button to set a mode besides PROGRAM mode. When the CD holder is
opened, programmed tunes are cleared automatically.
Vymazání naprogramovaných skladeb ...
Dříve než začnete přehrávat disk, stiskněte tlačítko
. Během
programované reprodukce stiskněte toto tlačítko dvakrát. Taktéž lze
stisknout tlačítko PLAY MODE, abyste nastavili jiný režim, než je režim
PROGRAM. Jestliže otevřete držák CD, naprogramované skladby jsou
automaticky vymazány.
Programmed play (using the remote control)
Programovaná reprodukce (pomocí dálkového ovladače)
•
•
Up to 20 tunes can be programmed to be played in any required
order.
The total playing time of programmed tunes is displayed (up to 99
minutes, 59 seconds).
(Example: When programming the 2nd tune to be played first, the
6th tune next, and then the 12th tune, etc.)
1
2
CD
/
Lze naprogramovat až 20 skladeb pro reprodukci v jakémkoli
požadovaném pořadí.
Je zobrazen celkový hrací čas naprogramovaných skladeb (až do
99 minut 59 sekund).
(Příklad: naprogramování 2. skladby pro reprodukci jako první v
pořadí, 6. skladby pro reprodukci jako druhé v pořadí a poté 12.
skladby jako další atd.)
4
3
/ CLEAR
2
PROGRAM
To designate the 2nd tune.
Volba 2. skladby.
PROGRAM
PROGRAM
5
To designate the 6th tune.
Volba 6. skladby.
6
The 12th tune.
12. skladba.
To designate the 12th tune.
Volba 12. skladby.
+10
6
2
CD
/
PROGRAM
1
2
3
4
5
Set the CD mode.
Press the /CLEAR button.
Press the PROGRAM button to set to the programming mode.
Press to designate the required track number.
Designate the remaining tunes by pressing the track number buttons.
button when programming is completed. Pro6 Press the CD
grammed playback starts.
To confirm the details of a program …
Press the PROGRAM button; the tunes making up the program will be
displayed in programmed order.
To clear the programmed tunes …
Press the /CLEAR button before playing a disc. During programmed
playback, press this button twice. You can also press the PLAY MODE
button to set a mode besides PROGRAM mode. When the CD holder is
opened, programmed tunes are cleared automatically.
34
1
2
3
4
5
6
Nastavte režim reprodukce CD.
Stiskněte tlačítko /CLEAR.
Stiskněte tlačítko PROGRAM, abyste nastavili programovací režim.
Stiskněte pro zvolení požadovaného čísla skladby.
Zvolte zbývající skladby stisknutím tlačítek s číslem skladby.
. Začne
Po ukončení programování stiskněte tlačítko CD
programovaná reprodukce.
Potvrzení naprogramované informace ...
Stiskněte tlačítko PROGRAM; skladby vytvářející program se zobrazí v
naprogramovaném pořadí.
Vymazání naprogramovaných skladeb ...
Dříve než začnete přehrávat disk, stiskněte tlačítko /CLEAR. Během
programované reprodukce stiskněte toto tlačítko dvakrát. Taktéž lze
stisknout tlačítko PLAY MODE, abyste nastavili jiný režim, než je režim
PROGRAM. Jestliže otevřete držák CD, naprogramované skladby jsou
automaticky vymazány.
Egy program részleteinek megerősítése...
A program beállítása után nyomja meg az ENTER/MEMORY gombot. A
programot alkotó zeneszámok a programozott sorrendben kerülnek
kijelzésre.
Aby potwierdzić szczegóły programu...
Po wykonaniu programu naciśnij przycisk ENTER/MEMORY; utwory
składające się na program zostaną wyświetlone w zaprogramowanej
kolejności.
ENTER/
MEMORY
A beprogramozott zeneszámok teljes műsorideje
kerül kijelzésre.
Całkowity czas odtwarzania zaprogramowanych
utworów zostanie wyświetlony.
PROGRAM
Zeneszám sorszáma
Numer ścieżki
PROGRAM
Programozott sorszám
Kolejny numer programu
A programozott zeneszámok törlése...
Nyomja meg a gombot mielőtt CD lemezt lejátszaná! Programozott
lejátszás alatt kétszer nyomja meg ezt a gombot! A PROGRAM üzemmód
mellett, lejátszási üzemmód beállításához nyomja meg a PLAY MODE
gombot! Amennyiben a CD lemeztartó nyitott állapotban van a
programozott műsorszámok automatikusan törlődnek.
Aby skasować zaprogramowane utwory ...
Naciśnij przycisk przed odtworzeniem płyty. Podczas odtwarzania
programu, naciśnij ten przycisk dwukrotnie. Możesz także nacisnąć
przycisk PLAY MODE aby nastawić tryb inny niż tryb PROGRAM Gdy
kieszeń płyty zostanie otwarta, zaprogramowanie utworów zostanie
automatycznie skasowane.
Programozott lejátszás (a távirányító egység használatával)
Odtwarzanie programu (przy użyciu pilota)
•
Maximum 20 zeneszám tetszőleges sorrendű lejátszása
programozható.
A beprogramozott zeneszámok teljes műsorideje kerül kijelzésre
(maximum 99 perc és 59 másodperc)
(példa: a 2. számú műsorszámot programozzuk elsőként
lejátszandónak, majd a 6. számút, utána a 12. számút, stb.)
1
2
CD
/
Możesz zaprogramować odtwarzanie do 20 utworów w dowolnej,
żądanej kolejności.
Całkowity czas odtwarzania zaprogramowanych utworów zostaje
wyświetlony (do 99 minut i 59 sekund).
(Przykład: Zaprogramować odtworzenie najpierw 2-go utworu,
następnie utworu 6-go, potem utworu 12-go, itd.)
•
3
4
2
PROGRAM
/ CLEAR
A második zeneszám
beprogramozására.
Aby wyznaczyć 2-gi utwór.
PROGRAM
PROGRAM
5
A hatodik zeneszám
A tizenkettedik zeneszám kijelölésére.
beprogramozására.
Aby wyznaczyć 12-ty utwór.
Aby wyznaczyć 6-ty utwór.
6
+10
A tizenkettedik zeneszám
12-ty utwór
6
2
CD
/
PROGRAM
1 Állítsa be a CD üzemmódot!
2 Nyomja meg a /CLEAR gombot!
3 Nyomja me a PROGRAM gombot és állítsa be a programozási
módot!
4 Nyomja meg a kívánt zeneszám számát!
5 Jelölje ki a maradék zeneszámokat a számozott gombok
megnyomásával!
gombot, ha a programozást elvégezte!
6 Nyomja meg a CD
Kezdődik a programozott lejátszás.
Egy program részleteinek megerősítése...
Nyomja meg a PROGRAM gombot! A programot alkotó zeneszámok a
programozott sorrendben kerülnek kijelzésre.
A programozott zeneszámok törlése...
/CLEAR gombot mielőtt CD lemezt lejátszana!
Nyomja meg a
Programozott lejátszás alatt kétszer nyomja meg ezt a gombot! A PROGRAM üzemmód mellett, lejátszási üzemmód beállításához nyomja meg
a PLAY MODE gombot! Amennyiben a CD lemeztartó nyitott állapotban
van a programozott műsorszámok automatikusan törlődnek.
1
2
3
4
5
6
Nastaw tryb CD.
Naciśnij przycisk /CLEAR .
Naciśnij przycisk PROGRAM i nastaw na tryb programowania.
Naciśnij aby wyznaczyć żądany numer ścieżki.
Wyznacz pozostałe utwory, naciskając przyciski z numerami ścieżek.
gdy zakończysz programowanie.
Naciśnij przycisk CD
Rozpocznie się odtwarzanie programu.
Aby potwierdzić szczegóły programu...
Po wykonaniu programu naciśnij przycisk PROGRAM; utwory składające
się na program zostaną wyświetlone w zaprogramowanej kolejności.
Aby skasować zaprogramowane utwory ...
Naciśnij przycisk
/CLEAR przed odtworzeniem płyty. Podczas
odtwarzania programu, naciśnij ten przycisk dwukrotnie. Możesz także
nacisnąć przycisk PLAY MODE aby nastawić tryb inny niż tryb PROGRAM Gdy kieszeń płyty zostanie otwarta, zaprogramowanie utworów
zostanie automatycznie skasowane.
35
Notes:
1. If the total playing time of the programmed tunes exceeds 99 minutes 59 seconds, the total playing time indication will go out.
2. When programming a track (tune) whose number is 21 or above, the
total playback time is not displayed.
3. When performing CD synchro recording, step 6 above is not required.
Poznámky:
1. Jestliže celkový hrací čas přesáhne 99 minut 59 sekund, indikace
celkového hracího času zmizí.
2. Při programování skladby (písně) jejíž číslo je 21 a vyšší, nebude
celkový hrací čas zobrazen.
3. Při provádění synchronního záznamu z CD není třeba provádět krok
6 uvedený výše.
Repeat play (using the controls of the main unit)
Opakovaná reprodukce (pomocí ovládacích prvků na
hlavním přístroji)
Before and during playback, you can use the PLAY MODE button to
select a single tune repeat play ( ) or all tunes repeat play (
ALL)
mode. A single tune or all the tunes can be repeated.
Před spuštěním a nebo během reprodukce, lze použít tlačítko PLAY
)a
MODE pro zvolení režimu opakované reprodukce jedné skladby (
nebo opakované reprodukce všech skladeb (
ALL). Lze opakovat
jednu nebo všechny skladby.
or
nebo
ALL
•
Repeat playback of a single tune (
)
The tune being played back will be heard repeatedly.
•
Opakovaná reprodukce jedné skladby ( )
Budete opakovaně poslouchat právě reprodukovanou skladbu.
•
Repeat playback of all tunes (
ALL)
When playing back an entire disc, all tunes will be heard repeatedly.
•
Opakovaná reprodukce všech skladeb (
ALL)
Při reprodukci celého CD budete opakovaně poslouchat všechny
skladby.
Random playback (using the controls of the main unit)
To use RANDOM playback, select RANDOM mode using the PLAY
MODE button when the CD mode is at CD play stop. With the RANDOM
mode setting, every tune in a disc is played back once in random order.
Nahodilá reprdukce (pomocí ovládacích prvků na hlavním
přístroji)
Abyste mohli používat funkci nahodilé reprodukce, zvolte RANDOM
pomocí tlačítka PLAY MODE, když je reprodukce CD zastavena. Při
nastaveném režimu RANDOM jsou všechny skladby na disku
reprodukovány právě jednou v nahodilém pořadí.
RANDOM
Repeat play (using the remote control)
Opakovaná reprodukce (pomocí dálkového ovladače)
Press the REPEAT button before or during play. A single tune or all the
tunes can be repeated.
Před spuštěním a nebo během reprodukce stiskněte tlačítko REPEAT.
Lze opakovat jednu nebo všechny skladby.
Whether a single tune or all tunes are to be repeated can be specified.
Each time the REPEAT button is pressed, the mode will change from a
single tune ( ), to all the tunes (
ALL), to the clear mode, in this
order.
Lze specifikovat opakování jedné nebo všech skladeb. Při každém
stisknutí tlačítka REPEAT se režim změní z opakované reprodukce jedné
skladby (
) na opakovanou reprodukci všech skladeb (
ALL) a na
běžnou reprodukci v následujícím pořadí.
ALL
Single tune
Jedna skladba
Goes off.
Indikace zhasne.
All tunes
Všechny skladby
Repeat playback is released.
Opakovaná reprodukce je zrušena
Random playback (using the remote control)
Nahodilá reprodukce (pomocí dálkového ovladače)
When the RANDOM button is pressed, every tune in a disc is played
back once, in random order.
Jestliže je stisknuto tlačítko RANDOM, budou všechny skladby na disku
reprodukovány právě jednou v nahodilém pořadí.
36
Figyelem:
1. Amennyiben a programozott számok teljes műsorideje meghaladja
a 99 perc és 59 másodpercet, a teljes műsoridő kijelzése megszűnik.
2. Ha olyan műsorszámot programoz be, amelynek sorszáma 21, vagy
annál több, a teljes műsoridő kijelzése megszűnik.
3. Ha CD-ről készít automatikus felvételt, akkor a 6 számú lépésre
nincs szükség.
Uwagi:
1. Jeżeli całkowity czas odtwarzania zaprogramowanych utworów
przekroczy 99 minut i 59 sekund, wskazanie całkowitego czasu
odtwarzania zgaśnie.
2. Podczas programowania ścieżki (utworu) o numerze 21 lub wyższym,
całkowity czas odtwarzania nie zostanie wyświetlony.
3. Podczas synchronizowanego nagrywania z CD, nie ma potrzeby
wykonywania czynności 6 powyżej.
Ismételt lejátszás (a fő egység vezérlésével)
Odtwarzanie z powtórzeniem (przy użyciu regulatorów
urządzenia głównego)
A lejátszás előtt és alatt a PLAY MODE gomb használatával kiválaszthatja
egy zeneszám ( ) , vagy a teljes műsor ( ALL) ismételt lejátszásának
módját. Egy zeneszám, vagy az egész műsor megismételhető.
Przed odtwarzaniem i w czasie odtwarzania możesz, za pomocą
przycisku PLAY MODE, nastawić tryb powtarzania jednego utworu ( )
lub wszystkich utworów ( ALL). Pojedyńczy utwór lub wszystkie utwory
zostaną powtórnie odtworzone.
vagy
lub
ALL
•
Egy zeneszám ismételt lejátszása (
)
A lejátszás alatt lévő zeneszám ismételten hallható lesz.
•
Odtwarzanie z powtarzaniem jednego utworu ( )
Odtwarzany utwór będzie powtarzany wielokrotnie.
•
Az összes zeneszám ismételt lejátszása (
ALL)
A lejátszás alatt lévő CD lemez összes zeneszáma ismételten hallható
lesz.
•
Odtwarzanie z powtarzaniem wszystkich utworów (
Cała płyta będzie odtwarzana wielokrotnie.
Véletlen sorrendű lejátszás (a fő egység vezérlésével)
A véletlen sorrendű lejátszási mód használatához a PLAY MODE gombbal
válassza ki a RANDOM üzemmódot, amikor CD befelyezte a lejátszást.
A RANDOM üzemmód kiválasztásával, a lemez összes zeneszáma
egyszer kerül lejátszásra véletlen sorendben.
ALL)
Odtwarzanie z tasowaniem (przy użyciu regulatorów
urządzenia głównego)
Aby wykonać odtwarzanie tasowane RANDOM, nastaw tryb RANDOM
przyciskiem PLAY MODE, podczas gdy odtwarzacz CD znajduje się w
trybie zatrzymanego odtwarzania. Przy nastawieniu trybu RANDOM,
każdy utwór na płycie zostanie odtworzony jeden raz w losowej
kolejności.
RANDOM
Ismételt lejátszás (a távirányító egység használatával)
Odtwarzanie z powtórzeniem (za pomocą pilota)
Nyomjuk meg a REPEAT jelű gombot lejátszás előtt vagy közben.
Egyetlen dal, vagy akár az összes dal ismételhető.
Naciśnij przycisk REPEAT przed lub podczas odtwarzania. Można
powtórzyć jeden lub wszystkie utwory.
Megadható, hogy egyetlen dalt, vagy az összes dalt kívánjuk-e ismételni.
Valahányszor megnyomjuk a REPEAT jelű gombot, az üzemmód sorban
), az összes dal ismétlése (
ALL),
változik az egy dal ismétlése (
illetve az ismétlés törlése üzemmódok között.
Można wybrać, czy powtarzany ma być jeden czy wszystkie utwory. Za
każdym naciśnięciem przycisku REPEAT, tryb odtwarzania zmienia się
kolejno od powtarzania jednego utworu ( ), powtarzania wszystkich
utworów (
ALL), do normalnego odtwarzania.
ALL
Egyetlen dal
Pojedyńczy utwór
Összes dal
Wszystkie utwory
Véletlen sorrendű lejátszás (a távirányító egység
vezérlésével)
Ha a RANDOM gombot megnyomja, a lemez összes zeneszáma egyszer
lejátszásra kerül véletlenszerű sorrendben.
Törlés
Gaśnie
Az ismételt lejátszás törlésre kerül.
Powtarzane odtwarzanie zostało anulowane.
Odtwarzanie z tasowaniem (przy użyciu pilota)
Gdy przycisk RANDOM zostanie naciśnięty, każdy utwór na płycie
zostanie odtworzony jeden raz w losowej kolejności.
37
MAGNETOFONOVÝ PÁSEK
CASSETTE TAPE
Cassette tape
1. Loose tape may cause trouble. With a pencil, gently tighten the tape
as shown.
2. To prevent recordings from being erased accidentally, remove the
tab(s) with a screwdriver. Reseal the slots with adhesive tape to erase
and re-record after the tabs have been broken off.
Magnetofonový pásek
1. Uvolněný pásek může způsobit problémy. Lehce pásek utáhněte
pomocí tužky tak, jak je ukázáno.
2. Abyste zabránili nechtěnému vymazání záznamu, vylomte
šroubovákem ochranný jazýček záznamu. Pro vymazání a přehrání
kazety přelepte otvory po vylomených jazýčcích lepicí páskou.
Cassette loading
1. Press the
EJECT button to open the cassette holder.
2. Load a cassette as shown.
3. Close the cassette holder by pressing it gently. Listen for the click
that tells you that you’ve closed the holder securely.
Vkládání kazety
1. Stiskněte tlačítko
EJECT, abyste otevřeli držák kazety.
2. Vložte kazetu tak, jak je ukázáno.
3. Lehkým zatlačením uzavřete držák kazety. Když uslyšíte zacvaknutí,
je držák kazety bezpečně uzavřen.
Turn the pencil to tighten the tape.
Otáčejte tužkou, abyste pásek utáhli.
Tab “B”
Jazýček “B”
Side “A”
Strana “A”
Side “B”
Strana “B”
Tab “A”
Jazýček “A”
Adhesive tape
Lepicí páska
REPRODUKCE MAGNETOFONOVÝCH KAZET
CASSETTE PLAYBACK
Obsluhu provádějte v uvedeném pořadí.
Operate in the order shown.
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
3
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
1
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Load a cassette tape.
2 Press to start playback. (The power is switched on, TAPE mode is
engaged and tape playback starts.)
3 Adjust.
38
1 Vložte kazetu.
2 Stiskněte, abyste spustili reprodukci. (Přístroj je zapnut, je aktivován
režim TAPE a začne reprodukce kazety.)
3 Nastavte hlasitost.
A KAZETTÁS MAGNÓ
O KASETACH
A magnókazetta
1. A kazettában a meglazult szalag gondot okozhat. Feszítsük meg a
szalagot finoman egy ceruza használatával, az alábbi ábrán látható
módon.
2. Hogy elejét vegyük a kazetta véletlen letörlésének, távolítsuk el a
felvételt lehetővé tevő biztonsági lapokat egy csavarhúzóval (ld. az
ábrát). Ha törölni, vagy ismételten felvenni kívánunk a kazettára, akkor
takarjuk le a kitört biztonsági lapok helyét ragasztószalaggal.
O kasetach
1. Luźna taśma może być przyczyną kłopotów. Naciągnij delikatnie
taśmę za pomocą ołówka, tak jak pokazano na rysunku.
2. Aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu nagrania, usuń
śrubokrętem płytki zabezpieczające kasety. Aby skasować nagranie
na taśmie i nagrać ją ponownie, zaklej otwory po płytkach taśmą
samoprzylepną.
A kazetta behelyezése
EJECT gombot, hogy kinyíljon a kazettatartó
1. Nyomjuk meg a
fedele.
2. Helyezzük be a kazettát az ábrán látható módon.
3. A fedél enyhe nyomásával zárjuk a kazettatartót. Ügyeljünk a
kattanásra, amely azt jelzi, hogy megfelelően lezártuk a kazettatartót.
Wkładanie kasety
1. Naciśnij przycisk
EJECT aby otworzyć kieszeń kasety.
2. Włóż kasetę tak jak pokazano na rysunku.
3. Zamknij kieszeń kasety naciskając ją delikatnie. Dźwięk lekkiego
zatrzaśnięcia świadczy o tym, że kieszeń została zamknięta
prawidłowo.
A ceruzát forgatva, feszítsük meg
a szalagot.
Obróć ołówek aby naciągnąć taśmę.
“A” oldal
Strona “A”
“B” biztonsági lap “B” oldal
Płytka “B”
Strona “B”
“A” biztonsági lap
Płytka “A”
KAZETTÁK LEJÁTSZÁSA
Ragasztószalag
Taśma samoprzylepna
ODTWARZANIE TAŚM
Végezzük el a műveleteket az alábbi sorrendben (ld. az ábrát):
Postępuj we wskazanej kolejności
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
ONE TOUCH
REC
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
3
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
1
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Tegye be a kazettát!
2 Nyomja meg a lejátszás elkezdéséhez! ( A készülék hálózat alá van
helyezve, a TAPE üzemmód van bekapcsolva és a kazetta lejátszása
elkezdődik.)
3 Beállítás.
1 Włóż kasetę.
2 Naciśnij aby rozpocząć odtwarzanie. (Zasilanie zostanie włączone,
włączy się tryb TAPE i rozpocznie się odtwarzanie taśmy.)
3 Wyreguluj.
39
PŘÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
RADIO RECEPTION
Obsluhu provádějte v uvedeném pořadí.
Operate in the order shown.
CD
3
1
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
TAPE
TUNER
2
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Press the TUNER/BAND button.
• The power is switched on and a band and radio frequency will
be shown in the display.
2 Select the band.
1 Stiskněte tlačítko TUNER/BAND.
• Přístroj se zapne a na displeji se zobrazí pásmo a rozhlasový
kmitočet.
2 Zvolte pásmo.
FM (Auto) → FM MONO → AM*
FM (Auto) → FM MONO → AM*
3 Tune to the required station.
3 Nalaïte požadovanou stanici.
*
*
The AM radio features 522 to 1,629 kHz coverage for MW and 144
to 288 kHz coverage for LW.
Using antennas
AM rádio pracuje v rozsahu od 522 do 1629 kHz pro MW (SV) a v
rozsahu od 144 do 288 kHz pro LW (DV).
Použití antén
FM
FM
AM (MW/LW)
AM (SV/DV)
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
ONE TOUCH
REC
TAPE
TUNER
BAND
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
Extend the simple FM antenna. Look for the
optimum location for reception, and then secure to
a wall or other stable structure.
Vytáhněte jednoduchou FM anténu. Nalezněte
polohu s optimálním příjmem a připevněte anténu
ke zdi nebo jiné stabilní konstrukci.
40
RÁDIÓADÁS VÉTELE
ODBIÓR RADIOWY
Végezzük el a műveleteket az alábbi sorrendben (ld. az ábrát):
Postępuj we wskazanej kolejności
CD
3
1
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
TAPE
TUNER
2
BAND
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Nyomja meg a TUNER/BAND gombot!
• A készülék áram alá kerül és a kijelzőn megjelenik a hullámsáv
és a frekvencia.
2 Válassza ki a hullámsávot!
FM (Auto) → FM MONO → AM*
1 Naciśnij przycisk TUNER/BAND.
• Zasilanie włączy się i na wyświetlaczu ukaże się pasmo oraz
częstotliwość radiowa.
2 Nastaw pasmo.
FM (Auto) → FM MONO → AM*
3 Hangolja be a kívánt állomást!
3 Nastaw na źądaną stację.
*
*
A középhullám 522 kHz-től 1629 kHz-ig terjed, a hosszúhullám pedig
144 kHz-töl 288 kHz-ig.
Az antennák használata
Radio AM posiada zakres od 522 do 1.629 kHz dla MW (pasmo fal
średnich) oraz od 144 do 288 kHz dla LW (pasmo fal długich).
Jak używać anteny
FM (URH sáv)
FM (UKF)
AM (közép/hosszú hullámú)
AM (średnie/długie)
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
ONE TOUCH
REC
TAPE
TUNER
BAND
— MULTI CONTROL —
ENTER/
MEMORY
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
PHONES
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SPEAKER
RIGHT
LEFT
NORM
BEAT
CUT
123
Húzza ki a normál URH (FM) antennát! Keresse
meg az optimális elhelyezkedést a vételhez és
rögzítse az antennát a falhoz, vagy egyéb stabil
szerkezethez!
Rozciągnij prostą antenę FM. Odszukaj
optymalne położenie dla odbioru, następnie
przymocuj antenę do ściany lub innego
nieruchomego miejsca.
41
STEREO AUTO/MONO mode
Režim STEREO AUTO/MONO
Auto mode:
Set to this mode when listening to or recording an FM stereo broadcast.
The STEREO indicator in the display window lights when the FM stereo
broadcast is received.
Auto režim:
Nastavte do této polohy při poslechu nebo provádění záznamu z FM
vysílání. Jestliže je přijímáno FM stereo vysílání, rozsvítí se indikátor
STEREO.
MONO:
Set to this mode when FM stereo reception is noisy. When another
station is tuned to in mono mode, the unit automatically enters Auto mode.
MONO:
Nastavte na tento režim, jestliže je FM stereo vysílání rušeno. Jestliže je
během režimu monofonního příjmu naladěna jiná stanice, přístroj se
automaticky přepne do režimu Auto.
Seek tuning
Ladění s vyhledáváním
Press the
or
button for one second or more; the unit enters
the seek tuning mode and tunes to higher or lower frequencies, and
when the broadcast is received, it stops tuning automatically and the
broadcast can be heard.
Stiskněte tlačítko
nebo
na více než jednu sekundu; přístroj
se uvede do režimu ladění s vyhledáváním a přelaïuje se na vyšší nebo
nižší kmitočty. Při nalezení vysílání se vyhledávání automaticky zastaví
a přístroj se nastaví na poslech nalezené stanice.
Manual tuning
Manuální ladění
Each time the
or
button is pressed, the unit steps through
the current frequency band. Tuning is in steps of 50 kHz for FM and
9 kHz for AM.
Při každém stisknutí tlačítka
nebo
se po krocích mění stávající
kmitočet nastaveného pásma. Ladění je prováděno po 50 kHz krocích
pro pásmo FM a po 9 kHz krocích pro pásmo AM.
— MULTI CONTROL —
Press to move to lower frequency.
Stiskněte pro ladění nižších kmitočtů.
Press to move to higher frequency.
Stiskněte pro ladění vyšších kmitočtů.
Notes:
• When seek tuning to the required station is not possible because it is
broadcasting too weak a signal, press the
or
button momentarily to perform manual tuning.
• When the power is set to STANDBY, or another mode (TAPE or CD)
is selected, the last tuned frequency is stored in memory. When the
power is switched on again and TUNER/BAND button is pressed,
the same station will be heard.
Poznámky:
• Jestliže není možné provést ladění s vyhledáváním pro požadovanou
stanici z důvodu slabého vysílacího signálu stanice, krátce stiskněte
nebo
, abyste provedli manuální naladění.
tlačítko
• Jestliže je přístroj přepnut do pohotovostního režimu STANDBY a
nebo je zvolen jiný režim (TAPE nebo CD), je poslední naladěný
kmitočet uložen do paměti. Při následovném zapnutí přístroje a
stisknutí tlačítka TUNER/BAND bude přístoj nastaven na poslech
této poslední naladěné stanice.
Auto preset tuning (Press for a moment or two)
Automatické ladění předvoleb
(stiskněte na jeden nebo dva okamžiky)
This function scans the current band (FM or AM), detecting frequencies
used to broadcast signals, and stores the first 15 frequencies in memory
automatically.
• Press the AUTO PRESET button for more than 2 seconds. The
frequencies of stations broadcasting signals can be preset automatically in the order of increasing frequency (15 stations in each band
(FM and AM)).
Note:
• The previous preset station is erased when a new station is set as
the new station’s frequency replaces the previous frequency in
memory.
42
Tato funkce scanuje stávající pásmo (FM nebo AM), přičemž detekuje
kmitočty používané pro vysílání a automaticky ukládá prvních 15
nalezených kmitočtů do paměti.
• Držte stisknuté tlačítko AUTO PRESET na více než 2 sekundy.
Kmitočty vysílacích stanic lze automaticky uložit do předvoleb v
pořadí stoupajících kmitočtů (15 stanic pro každé pásmo (FM a AM)).
Poznámka:
• Předcházející stanice uložená do předvolby bude vymazána, jestliže
je nastavena nová stanice, protože kmitočet nově uložené stanice
vymění v paměti kmitočet původně uložené stanice.
SZTEREÓ AUTO/MONO üzemmód
Tryb STEREO AUTO/MONO
Automata üzemmód:
Állítsa ebbe a üzemmódba, amennyiben URH (FM) adást kíván hallgatni,
vagy felvenni! A kijelzőn a STEREO felirat jelenik meg, ha sztereó URH
adást vesz.
Tryb Auto:
Nastaw na ten tryb podczas odbioru lub nagrywania programu FM (UKF)
stereo. Wskaźnik STEREO na wyświetlaczu zapali się gdy odebrany
zostanie program FM.
Mono:
Állítsa ebbe a üzemmódba, amennyiben URH (FM) adás zajossá válik!
Ha másik állomást hangol be mono üzemmódban, a készülék
automatikus üzemmódba kapcsol át.
MONO:
Nastaw na ten tryb gdy odbiór FM (UKF) stereo jest nieczysty. Gdy
nastrojona zostanie inna stacja w trybie mono, urządzenie automatycznie
zmieni tryb na Auto.
Kereső hangolás
Strojenie z przeszukiwaniem
Nyomja meg a
, vagy a
gombot legalább egy másodpercig,
és a készülék a kereső hangoló üzemmódba kapcsol, majd magasabb
vagy alacsonyabb frekvenciákat keres. Amikor az adás foghatóvá válik,
automatikusan megáll a hangolás és az adás hallhatóvá válik.
Naciśnij przycisk
lub
przez co najmniej jedną sekundę;
urządzenie wejdzie w tryb strojenia z przeszukiwaniem i nastroi się na
wyższe lub niższe częstotliwości. Następnie, gdy odebrana zostanie
stacja nadająca program, strojenie automatycznie się zatrzyma i program będzie słyszalny.
Kézi hangolás
Ręczne strojenie
Valahányszor a
vagy a
gombot megnyomja, a készülék lép
egyet az adott frekvenciasávon. A hangolási lépésköz 50 kHz az URH
(FM) és 9 kHz az AM hullámsávon.
Za każdym naciśnięciem przycisku
lub
, urządzenie wykona
jeden krok przez aktualnie nastawione pasmo częstotliwości. Strojenie
odbywa się w krokach 50 kHz dla FM oraz 9 kHz dla AM.
— MULTI CONTROL —
Nyomja meg a frekvencia csökkentéséhez!
Naciśnij aby przejść do niższej częstotliwości.
Nyomja meg a frekvencia növeléséhez!
Naciśnij aby przejść do wyższej częstotliwości.
Megjegyzés:
• Amikor a kereső hangolás nem lehetséges a kívánt adás gyenge
jelerőssége miatt, egy pillanatra nyomja meg a
vagy a
gombot a kézi hangolásba kapcsoláshoz!
• Amikor a hálózati kapcsoló készenléti állpotban (STANDBY) van,
vagy eltérő üzemmódba (TAPE vagy CD) van helyezve, a legutolsó
behangolt frekvenciát a memória tárolja. Amikor a készülék
ismételten áram alá kerül és megnyomja a TUNER/BAND gombot,
ugyanaz az állomás lesz ismét hallható.
Uwagi:
• Gdy strojenie z przeszukiwaniem nie jest możliwe dla żądanej stacji
ze względu na zbyt słaby sygnał nadawczy, naciskaj przycisk
lub
i nastaw stację ręcznie.
• Gdy zasilanie jest nastawione na STANDBY, lub gdy nastawiony jest
inny tryb (TAPE lub CD), ostatnio nastawiona częstotliwość zostaje
zachowana w pamięci. Gdy zasilanie zostanie ponownie włączone i
gdy przycisk TUNER/BAND zostanie naciśnięty, usłyszysz tę samą
stację.
Automatikus előreprogramozó hangolás (Nyomja meg egy
vagy két másodpercig!)
Strojenie z automatycznym programowaniem (Naciskaj
przez chwilę)
Ez a funkció átvizsgálja az aktuális hullámsávot (FM, AM), megkeresi a
rádióadások által használt frekvenciákat és az első 15 állomást
automatikusan elraktározza a memóriában.
• Nyomja meg az AUTO PRESET gombot legalább két másodpercig!
A rádióállomások adásai által használt frekvenciák, növekvő
sorrendben tárolódnak. (mind az URH, mind az AM esetében
hullámsávonként 15 csatorna)
Funkcja ta przeszukuje aktualnie nastawione pasmo (FM lub AM),
odnajdując częstotliwości na których programy są nadawane, i
automatycznie wprowadzając pierwsze 15 częstotliwości do pamięci.
• Naciśnij przycisk AUTO PRESET przez ponad 2 sekundy.
Częstotliwości stacji nadających sygnały zostaną automatycznie
zaprogramowane w kolejności wzrastającej częstotliwości (15 stacji
w każdym paśmie (FM i AM)).
Figyelem:
• Amennyiben egy új csatorna kerül a memóriába, amelynek a
frekvenciája megegyezik a egy korábbi adáséval, az előzőleg a
memóriába helyezett csatorna törlődik.
Uwaga:
• Poprzednio wprowadzona do pamięci stacja zostanie skasowana
gdy na to miejsce wprowadzona zostanie nowa stacja, której
częstotliwość zastąpi częstotliwość poprzedniej stacji.
43
15 stations in each band (FM and AM) can be preset as follows:
Ukládání stanic do paměti předvoleb (pomocí ovládacích
prvků na hlavním přístroji)
1 Tune to the required station.
2 Press the ENTER/MEMORY button.
V každém pásmu (FM a AM) lze uložit do paměti předvoleb 15 stanic
následovně:
Presetting stations (using the controls of the main unit)
1 Nalaïte požadovanou stanici.
2 Stiskněte tlačítko ENTER/MEMORY.
ENTER/
MEMORY
3 Select the number to be preset using the
and
buttons.
4 Press the ENTER/MEMORY button to set the preset No.
3 Zvolte číslo předvolby pomocí tlačítka
a
.
4 Stiskněte tlačítko ENTER/MEMORY, abyste uložili číslo předvolby.
ENTER/
MEMORY
•
The station chosen using procedure 1 is preset to P-1. Other bands
and stations can be preset in the same way.
Presetting stations (using the remote control unit)
15 stations in each band (FM and AM) can be preset as follows:
• Example (when presetting an FM station broadcasting at 103.5 MHz
to preset button “15”)
•
Stanice naladěná v kroku 1 je uložena do paměti předvolby P-1.
Ostatní pásma a stanice lze uložit stejným způsobem.
Ukládání stanic do paměti předvoleb (pomocí dálkového
ovladače)
V každém pásmu (FM a AM) lze uložit do paměti předvoleb 15 stanic
následovně:
• Příklad (uložení FM stanice vysílající na 103,5 MHz do předvolby
“15”.)
SLEEP
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+10
MHz
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
3
AHB
PRO
1
2
UP
VOLUME
SOUND
1
2
3
4
Repeat the above procedure for each of the other stations, using a
different preset button each time.
Repeat the above procedure for the AM band.
Stiskněte tlačítko TUNER/BAND.
Zvolte pásmo FM pomocí tlačítka TUNER/BAND.
Nalaïte požadovanou stanici.
Stiskněte tlačítko pro nastavení čísla předvolby “+10” a poté “5” na
více než 2 sekundy. (Když začne na displeji předvoleb blikat “15”,
stanice byla uložena do paměti předvolby.)
•
To change preset stations
Perform step 4 above after tuning to the required station.
Opakujte výše uvedený postup pro uložení každé další stanice do
paměti předvoleb s tím, že pokaždé použijete jiné číslo předvolby.
Opakujte výše uvedený postup pro pásmo AM.
•
1
2
3
4
Press the TUNER/BAND button.
Select the FM band using the TUNER/BAND button.
Tune to the required station.
Press preset button “+10”, then “5” for more than 2 sec. (When “15”
blinks in the preset station display, the station has been preset.)
•
•
•
44
•
Změna stanic uložených do paměti předvoleb
Po naladění na požadovanou stanici proveïte výše uvedený krok
4.
Adások előre programozása (a fő egység vezérlésével)
Hullámsávonként (URH (FM) és AM) 15 állomás állítható be előre a
következő módon:
1 Hangolja be a kívánt állomást!
2 Nyomja meg az ENTER/MEMORY gombot!
Programowanie stacji (przy użyciu regulatorów na
urządzeniu głównym)
15 stacji w każdym paśmie (FM i AM) można wprowadzić do pamięci w
następujący sposób:
1 Nastaw na żądaną stację.
2 Naciśnij przycisk ENTER/MEMORY.
ENTER/
MEMORY
3 Válassza ki a számot az előreprogramozáshoz a
gombbal!
és a
4 Nyomja meg az ENTER/MEMORY gombot a sorszám
elraktározásához!
3 Nastaw numer na który chcesz zaprogramować stację, używając
przyciski
i
.
4 Naciśnij przycisk ENTER/MEMORY
zaprogramowanie do pamięci.
aby
wprowadzić
ENTER/
MEMORY
•
Az 1 pontban leírt eljárással kiválasztott állomás P-1 -ként került
beállításra. Más hullámhosszon és más állomásokat azonos módon
lehet előprogramozni.
•
Stacja nastawiona za pomocą procedury 1 została wprowadzona
na pozycję P-1. Inne pasma i stacje mogą zostać wprowadzone do
pamięci w ten sam sposób.
Adások előre programozása (a távirányító egység
vezérlésével)
Programowanie stacji (przy użyciu pilota zdalnego
sterowania)
Hullámhosszonként (FM és AM) 15 állomás programozható be előre a
következő módon:
• Példa (amikor az FM 103,5 Mhz-en sugárzó állomást programozza
a 15. helyre)
15 stacji w każdym paśmie (FM i AM) możesz wprowadzić do pamięci w
następujący sposób:
• Przykład (programując stację FM nadającą na 103,5 MHz na
przycisku programu “15”).
SLEEP
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+10
MHz
RANDOM PROGRAM REPEAT
CD
/
TAPE
TUNER
BAND
/ CLEAR
DOWN
3
AHB
PRO
1
2
UP
VOLUME
SOUND
1
2
3
4
Nyomja meg a TUNER/BAND gombot!
Válassza ki az FM hullámsávot a TUNER/BAND gombot használva!
Hangolja be a kívánt állomást!
Előprogramozáshoz nyomja meg a +10, majd az 5 gombot több,
mint kettő másodpercig!
(Ha a 15. szám villog a az előreprogramozás kijelzőjén, akkor az
állomás be lett programozva)
1
2
3
4
Naciśnij przycisk TUNER/BAND.
Nastaw pasmo FM za pomocą przycisku TUNER/BAND.
Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij przycisk programu “+10”, następnie “5” przez ponad 2
sek.
(Gdy na wyświetleniu zaczyna pulsować “15”, oznacza to że stacja
została zaprogramowana.)
•
Ismételje meg e folyamatot a többi állomással is, mindig más
előprogramozási számot használva!
Ismételje meg a folyamatot az AM hullámsávon!
•
Powtórz powyższą procedurę dla każdej z innych stacji,
wykorzystując za każdym razem inny przycisk programu.
Powtórz powyższą procedurę dla pasma AM.
Az előreprogramozott állomások cseréje:
Hajtsa végre a fenti 4 számú lépést a kívant állomás behangolása
után!
•
•
•
•
Aby zmienić wprowadzone do pamięci stacje.
Wykonaj krok 4 powyżej po nastrojeniu na żądaną stację.
45
Notes:
• The previous preset station is erased when a new station is set as
the new station’s frequency replaces the previous frequency in
memory.
• When listening to an AM broadcast, noise may be heard if the remote control is used.
•
Poznámky:
• Předcházející stanice uložená do předvolby bude vymazána, jestliže
je nastavena nová stanice, protože kmitočet nově uložené stanice
vymění v paměti kmitočet původně uložené stanice.
• Jestliže je při poslechu AM vysílání používán dálkový ovladač, může
dojít ke slyšitelnému rušení.
All preset stations will be erased when a power failure occurs for
more than 24 hours or the power cord is unplugged for more than
24 hours. In such cases, preset the stations again.
•
Všechny stanice uložené do paměti předvoleb budou vymazány,
jestliže dojde k výpadku elektrického proudu nebo je odpojen
sí»ový přívod na dobu delší než 24 hodin. V těchto případech
stanice znovu vložte do paměti předvoleb.
Preset tuning
Naladění předvolby
•
•
The stations must be preset before this operation can be performed.
(Using the controls of the main unit)
1 Press the TUNER/BAND button.
2 Select the band (FM or AM) using the TUNER/BAND button.
3 Press the PRESET TUNING button to select the required preset station.
(Using the remote control unit)
1
2
3
•
46
Press the TUNER/BAND button.
Select the band (FM or AM) using the TUNER/BAND button.
Press the required preset station buttons (No. 1–No. 10, +10).
The preset station number and frequency corresponding to the button pressed are shown.
Dříve než lze provést tento postup, musí být stanice uloženy do
paměti předvoleb.
(Pomocí ovládacích prvků na hlavním přístroji)
1 Stiskněte tlačítko TUNER/BAND.
2 Pomocí tlačítka TUNER/BAND zvolte pásmo (FM nebo AM).
3 Stiskněte tlačítko PRESET TUNING, abyste zvolili požadovanou
předvolbu.
(Pomocí dálkového ovladače)
1 Stiskněte tlačítko TUNER/BAND.
2 Pomocí tlačítka TUNER/BAND zvolte pásmo (FM nebo AM).
3 Stiskněte tlačítka s požadovaným číslem předvolby (č. 1 až č. 10,
+10).
• Zobrazí se číslo předvolby a kmitočet odpovídající stisknutému
tlačítku.
Figyelem:
• Amennyiben egy új csatorna kerül a memóriába, amelynek a
frekvenciája megegyezik a egy korábbi adáséval, az előzőleg a
memóriába helyezett csatorna törlődik.
• AM adás hallgatásakor zörej válhat hallhatóvá, ha a a távirányító
egységet használja.
•
Az összes előreprogramozott állomás törlődhet, amennyiben
áramkimaradás keletkezik több, mint 24 órán keresztül, illetve a
csatlakozó kábel több, mint 24 órán keresztül nincs
csatlakoztatva. Ezekben az esetekben programozza újra az
állomásokat!
Előreprogramozott hangolás
•
Uwagi:
• Poprzednio wprowadzona do pamięci stacja zostaje skasowana gdy
nowa stacja zostaje wprowadzona na jej miejsce, ponieważ
częstotliwość nowej stacji zastępuje częstotliwość starej stacji w
pamięci programowej.
• Podczas odbioru stacji AM używanie pilota może powodować
zakłócenia w odbiorze.
Az állomásokat előre be kell programozni ennek működtetéséhez.
(fő egység vezérlésével)
•
Wszystkie zaprogramowane stacje zostaną skasowane gdy
nastąpi dłuższa niż 24-godzinna awaria sieci lub gdy przewód
zasilania zostanie odłączony od sieci przez ponad 24 godziny.
W takim wypadku wykonaj ponownie programowanie stacji.
Strojenie zaprogramowanych stacji
•
Zanim przystąpisz do wykonywania tej operacji, musisz
zaprogramować stacje.
1 Nyomja meg a TUNER/BAND gombot!
2 Válassza ki a hullámsávot (FM/AM) a TUNER/BAND gombot
használva!
3 Nyomja meg a PRESET TUNING gombot a kívánt előreprogramozott
állomás kiválasztásához!
(Przy użyciu regulatorów na urządzeniu głównym)
(a távirányító egység vezérlésével)
(Przy użyciu pilota zdalnego sterowania)
1 Nyomja meg a TUNER/BAND gombot!
2 Válassza ki a hullámsávot (FM/AM) a TUNER/BAND gombot
használva!
3 Nyomja meg a kívánt állomás gombját (1-től 10-ig, illetve +10) !
• A nyomógombhoz tartozó állomás száma és frekvenciája kijelzésre
kerül.
1 Naciśnij przycisk TUNER/BAND.
2 Nastaw pasmo (FM lub AM) za pomocą przycisku TUNER/BAND.
3 Naciśnij przyciski żądanej zaprogramowanej stacji (Nr. 1 - Nr. 10,
+10).
• Numer zaprogramowanej stacji oraz częstotliwość odpowiadająca
naciśniętemu przyciskowi zostaną wyświetlone.
1 Naciśnij przycisk TUNER/BAND.
2 Nastaw pasmo (FM lub AM) za pomocą przycisku TUNER/BAND.
3 Naciśnij przycisk PRESET TUNING aby nastawić żądaną
zaprogramowaną stację.
47
ZÁZNAM
RECORDING
•
In recording, the ALC circuit automatically optimizes the recording
level; adjustment of the recording level is unnecessary.
Check that the safety tab on the cassette tape is not broken off.
•
ALC obvod automaticky optimalizuje úroveň nahrávání během
provádění záznamu; úroveň nahrávání není tedy třeba nastavovat.
Přesvědčte se, že na kazetě není vylomen ochranný jazýček
záznamu.
•
•
Poznámka:
Tento přístroj má záznamové/reprodukční charakteristiky vhodné pro
pásek typu normal. Charakteristiky pásku typu normal jsou odlišné
od CrO2 pásku a pásku typu metal.
Note:
This unit has recording/playback characteristics suitable for normal
tapes. Normal tapes have different characteristics from CrO2 and
metal tapes.
Synchronized recording with the CD player
Synchronizovaný záznam z CD přehrávače
•
•
In this system, the CD player starts playback when the cassette deck
enters the recording mode.
U tohoto systému začíná reprodukce CD, jakmile se na magnetofonu
spustí záznamový režim.
Obsluhu provádějte v uvedeném pořadí.
Operate in the order shown.
1
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
5
3
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
4
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1
2
3
4
Load a disc and close the CD holder.
Set CD mode.
(stop) button to set stop mode.
Press the
Load a cassette in the deck with side A facing up.
(Wind past the leader tape before starting recording.)
5 Press the ONE TOUCH REC button; synchronized recording will
start. (The REC indicator in the display window lights.)
• When you want to do programmed recording, first program the
required tracks (see pages 32, 34). Then, perform the procedure in step 5 above.
• You can also record with the CD in repeat play.
1
2
3
4
•
•
Non-recorded sections of approx. 4 seconds are automatically left
between tunes.
When the CD player stops, the tape deck stops automatically.
To stop recording in the middle, press the
(stop) button.
•
•
Vložte disk a uzavřete držák CD.
Nastavte režim CD.
(stop), abyste nastavili režim zastavení.
Stiskněte tlačítko
Vložte kazetu do magnetofonu stranou A nahoru.
(Dříve než kazetu vložíte a začnete záznam, odtočte zaváděcí pásek.)
5 Stiskněte tlačítko ONE TOUCH REC; začne synchronizovaný
záznam. (Na displeji se rozsvítí indikace REC.)
• Jestliže chcete provést programovaný záznam, nejprve
naprogramujte požadované skladby (viz. str. 32, 34). Poté
proveïte postup uvedený v kroku 5 výše.
• Lze také provádět záznam s CD v režimu opakované reprodukce.
Mezi skladbami jsou automaticky ponechány přibližně 4 sekundy
bez záznamu (tichý interval).
Jestliže se CD přehrávač zastaví, magnetofon je také automaticky
zastaven.
Abyste zastavili záznam během jeho provádění, stiskněte tlačítko
(stop).
•
•
•
When automatic spacing between tunes is not required …
Perform the following after finishing the previous operation (1 to
4).
1 Press the CD
button of the CD player twice.
The CD player enters the pause mode.
2 Press the ONE TOUCH REC button.
Now, the CD player starts playback simultaneously.
48
Jestliže není požadován tichý interval mezi skladbami ...
Po provedení předchozích kroků (1 až 4) proveïte následující
operace.
na CD přehrávači.
1 Stiskněte dvakrát tlačítko CD
CD přehrávač je uveden do režimu pauzy.
2 Stiskněte tlačítko ONE TOUCH REC.
CD přehrávač nyní současně začne reprodukci.
•
FELVÉTEL
NAGRYWANIE
Felvétel közben az ALC (automatikus jelszint szabályozó) áramkör
optimálja a felvételi jelszintet, ezért a jelszint beállítás szükségtelen.
Ellenőrizze, hogy a biztonsági lapka a kazettán nincs-e kitörve!
•
•
Wbudowany układ kontroli poziomu nagrywania ALC automatycznie
optymalizuje jego poziom; regulacja poziomu nagrywania nie jest
więc konieczna.
Sprawdź czy płytka zabezpieczająca na kasecie nie została
oderwana.
•
•
Figyelem:
Ennek a készüléknek a jellemzői a normál hangszalagoknak
megfelelőek. A normál hangszalagok tulajdonságai különböznek a
CrO2 és metál hangszalagokéitól.
Uwaga:
Niniejsze urządzenie posiada charakterystykę nagrywania/
odtwarzania właściwą dla taśm normalnych. Charakterystyka dla taśm
normalnych różni się od charakterystyki dla taśm chromowych (CrO2)
lub metalowych.
A CD játszóval összehangolt felvétel
Nagrywanie zsynchronizowane z odtwarzaczem CD
Ebben a rendszerben a CD akkor kezdi a lejátszást, amikor a magnó
felvétel üzemmódba került.
•
W tym systemie odtwarzacz CD zaczyna odtwarzanie gdy
magnetofon wejdzie w tryb nagrywania.
•
Végezzük el a műveleteket az alábbi sorrendben (ld. az ábrát):
Postępuj we wskazanej kolejności
1
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
5
3
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
4
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1
2
3
4
Helyezze be a lemezt a CD-tartóba!
Állítsa be a CD üzemmódot!
(stop) gombot a stop üzemmód kiválasztásához!
Nyomja meg a
Tegye be a kazettát a magnóba az A oldallal felfelé!
(Csévélje túl a szalag kezdeti - felvételre alkalmatlan - részét, mielőtt
megkezdi a felvételt!)
5 Nyomja meg ONE TOUCH REC gomb felvétel érintőkapcsolóját és
az összehangolt felvétel elkezdődik. (A felvétel kijelzője a
műszerfalon kigyullad.)
• Ha programozott felvételt kíván készíteni, először programozza
be a kívánt műsorszámokat (lásd a 33, 35 oldalakon!) Majd
hajtsa végre a fenti 5 pontban foglaltakat!
• Ismételt lejátszásra állított CD-ről is készíthet felvételt.
Felvételmentes szünetek, kb. 4 másodperc maradnak automatikusan
a zeneszámok között.
Ha a CD játszó megáll, a magnó is automatikusan leáll.
Felvétel közbeni megállításhoz nyomja meg a (stop) gomot!
•
•
•
Ha nincs szükség az automatikus szünetekre...
Tegye a következőket, miután a fenti lépéseket 1 – 4 megtette!
1 Nyomja meg a CD játsztó
gombját kétszer!
Ekkor a CD játszó a szünet üzemmódba kapcsol.
2 Nyomja meg a ONE TOUCH REC gombot!
Ekkor a CD játszó egyidejűleg elkezdi a lejátszást.
1
2
3
4
Włóż płytę i zamknij kieszeń płyty.
Nastaw tryb CD.
Naciśnij przycisk (zatrzymywania) aby nastawić tryb stop.
Włóż kasetę do magnetofonu, stroną A skierowaną ku górze.
(Przewiń czołówkę taśmy przed rozpoczęciem nagrywania.)
5 Naciśnij przycisk ONE TOUCH REC; rozpocznie się synchronizowane
nagrywanie. (Wskaźnik REC na wyświetlaczu zapali się.)
• Jeżeli chcesz wykonać nagrywanie programu, zaprogramuj
najpierw żądane ścieżki (zobacz strony 33, 35). Następnie
wykonaj czynności opisane w kroku 5 powyżej.
• Możesz także nagrywać przy nastawieniu płyty na powtarzane
odtwarzanie.
Pomiędzy utworami pozostawiane są automatycznie przerwy o
przybliżonej długości 4 sekund.
Gdy odtwarzacz CD zatrzyma się, magnetofon także zatrzyma się
automatycznie.
Aby zatrzymać w trakcie nagrywania, naciśnij przycisk
(zatrzymywania).
•
•
•
•
Gdy automatyczne przerwy pomiędzy utworami nie są
potrzebne...
Po wykonaniu poprzednich operacji (od 1 do 4), wykonaj co
następuje.
1 Naciśnij przycisk CD
na odtwarzaczu CD dwa razy.
Odtwarzacz CD wejdzie w tryb pauzy.
2 Naciśnij przycisk ONE TOUCH REC.
W tym momencie odtwarzacz CD rozpocznie jednocześnie
odtwarzanie.
•
49
Note:
• During CD synchro recording, the CD
) buttons do not function.
and SEARCH (
Poznámka:
• Během synchronního záznamu z CD nejsou tlačítka CD
/
) funkční.
SEARCH (
/
a
Záznam nebo reprodukce materiálů chráněných autorskými právy
bez souhlasu jejich majitele, může být nezákonné.
It may be unlawful to record or playback copyrighted material without
the consent of the copyright owner.
Recording from the radio
Záznam z rádia
Operate in the order shown.
Obsluhu provádějte v uvedeném pořadí.
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
3
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
1
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Load a cassette with side A facing up.
(Wind past the leader tape before starting recording.)
2 Press the TUNER/BAND button. Tune to the required station.
3 Press the ONE TOUCH REC button.
•
•
Recording will start.
The function switch is locked and its position cannot be changed.
1 Vložte kazetu do magnetofonu stranou A nahoru.
(Dříve než kazetu vložíte a začnete záznam, odtočte zaváděcí pásek.)
2 Stiskněte tlačítko TUNER/BAND. Nalaïte požadovanou stanici.
3 Stiskněte tlačítko ONE TOUCH REC.
•
•
Začne záznam.
Funkční přepínač je uzamčen a nelze jeho polohu změnit.
BEAT CUT switch (on the rear panel)
Přepínač BEAT CUT (na zadním panelu)
When recording an AM broadcast, beats may be produced which are not
heard when listening to the broadcast. In such a case, set this switch
after setting the deck to record mode so that the beats are eliminated.
Normally set this switch to “NORM 1”.
Při záznamu AM vysílání může dojít ke vzniku záznějů, které nelze při
poslechu tohoto vysílání slyšet. V tomto případě po nastavení
magnetofonu do režimu záznamu nastavte tento přepínač do té polohy,
ve které jsou zázněje eliminovány. Běžně se tento přepínač nastavuje
do polohy “NORM 1”.
Erasing
Vymazávání
When recording on a pre-recorded tape, the previous recording is automatically erased and only the new material can be heard when the tape
is played.
Při provádění záznamu na dříve nahranou kazetu je původní záznam
automaticky vymazán a při reprodukci kazety lze poslouchat už pouze
nový záznam.
To erase a tape without making a new recording …
Press the TAPE button of the deck to set to the TAPE mode and press
the ONE TOUCH REC button after pressing the
(stop) button.
Vymazání kazety bez provedení nového záznamu ...
Stiskněte na magnetofonu tlačítko TAPE , abyste nastavili režim TAPE
(stop) stiskněte tlačítko ONE TOUCH REC.
a poté po stisknutí tlačítka
50
Figyelem:
• Az összehangolt CD felvétel alkalmával a CD
(
/
) gombok nem működnek.
Uwaga:
• Podczas zsynchronizowanego nagrywania z CD nie działają przyciski
CD
oraz SEARCH (
/
).
és a SEARCH
Szerzői jogvédelem alatt álló anyagoknak a szerzői jog tulajdonosának
beleegyezése nélkül történő felvétele, vagy lejátszása törvénybe
ütköző lehet.
Nagrywanie lub odtwarzanie materiałów objętych ochroną praw
autorskich bez zgody właściciela tych praw może być niezgodne z
prawem.
Rádióból történő felvétel
Nagrywanie z radia
Végezzük el a műveleteket az alábbi sorrendben (ld. az ábrát):
Postępuj we wskazanej kolejności
2
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PLAY MODE
CD
TAPE
TUNER
BAND
3
ONE TOUCH
REC
ENTER/
MEMORY
— MULTI CONTROL —
— VOLUME —
PRESET
EQ
STANDBY
SOUND
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
/
STANDBY/ON
MINI COMPONENT SYSTEM
PHONES
1
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
1 Helyezzen be egy kazettát az A oldalával felfelé!
(Csévélje túl a szalag kezdeti - felvételre alkalmatlan - részét, mielőtt
megkezdi a felvételt!)
2 Nyomja meg a TUNER/BAND gombot! Hangolja be a kívánt állomást!
3 Nyomja meg a ONE TOUCH REC gombot!
•
•
A felvétel elkezdődik.
Az üzemmód kapcsolója zárolódik, a beállítása nem változtatható.
1 Włóż kasetę stroną A skierowaną ku górze.
(Przewiń czołówkę taśmy przed rozpoczęciem nagrywania.)
2 Naciśnij przycisk TUNER/BAND. Nastaw na żądaną stację.
3 Naciśnij przycisk ONE TOUCH REC.
•
•
Rozpocznie się nagrywanie.
Przełącznik funkcji będzie zablokowany i zmiana jego ustawienia
nie będzie możliwa.
BEAT CUT kapcsoló (a hátsó oldalon)
Przełącznik BEAT CUT (na płycie tylnej)
Amikor AM adást vesz fel, zajok keletkezhetnek, melyek nem hallhatók
a műsor hallgatásakor. Ezekben az esetekben kapcsolja be ezt a
kapcsolót, miután a magnót felvétel üzemmódba helyezte és így a zajok
kiküszöbölhetők. Általánosságban, állítsa e kapcsolót NORM 1 állásba.
Podczas nagrywania programu AM mogą powstać dudnienia, których
nie słychać podczas zwykłego odbioru programu. W takim wypadku,
po nastawieniu magnetofonu na tryb nagrywania, nastaw ten przełącznik,
co wyeliminuje dudnienie. Normalnie utrzymuj ten przełącznik nastawiony
na “NORM 1”.
Törlés
Kasowanie
Ha már előzőleg felvett kazettára vesz fel, akkor az előző felvétel
automatikusan törlödik és csak az újonnan felvett anyag lesz hallható a
kazetta lejátszásakor.
Podczas nagrywania na uprzednio nagranej taśmie, poprzednie nagranie
zostaje automatycznie skasowane i tylko nowy materiał będzie słyszalny
przy odtwarzaniu.
Új felvétel készítése nélküli kazettatörlés...
gombját a magnó üzemmódba való
Nyomja meg a készülék TAPE
állításhoz, majd nyomja meg a ONE TOUCH REC gombot, miután
megnyomta a (stop) gombot!
Aby skasować taśmę bez wykonywania nowego nagrania ...
Naciśnij przycisk TAPE
na magnetofonie aby nastawić na tryb TAPE
i naciśnij przycisk ONE TOUCH REC, po naciśnięciu przycisku
(zatrzymywania).
51
SLEEP TIMER OPERATIONS (using the remote
control unit)
•
Use this when you want to fall asleep while listening to a tape,
broadcast or CD
1 Set the required source and tune (tuner) or playback (CD or tape).
2 Press the SLEEP button to set to the sleep time.
OBSLUHA ČASOVAČE VYPNUTÍ (pomocí dálkového
ovladače)
•
Tuto funkci použijte, chcete-li usínat při poslechu kazety,
rozhlasu nebo CD.
1 Nastavte požadovaný zdroj a nalaïte požadovanou stanici (tuner) a
nebo začněte reprodukci (CD nebo kazeta).
2 Stiskněte tlačítko SLEEP, abyste nastavili čas vypnutí.
Source mode display
(Releasing the sleep mode)
Zobrazení režimu zdroje
(Zrušení režimu časovaného
vypnutí)
SLEEP
SLEEP is shown in the display.
Na displeji se objeví indikace
SLEEP .
• Sleep times of 30, 60, 90, or 120 minutes can be set. When you release the SLEEP button, the source is
displayed after 5 sec.
• Čas vypnutí lze nastavit na 30, 60, 90 nebo 120 minut. Zdroj zvuku je zobrazen za 5 sekund po uvolnění
tlačítka SLEEP.
•
The sleep timer operation will start and the power will be switched
off after the specified time.
•
Tímto je aktivován časovač vypnutí, který přístroj vypne po uplynutí
nastaveného času.
•
Checking the sleep time
When the SLEEP button is pressed, the remaining sleep time is displayed. If it is pressed again, a new sleep time can be set.
•
•
To cancel the sleep timer operation
Press the
(STANDBY/ON) button to switch to STANDBY or press
the SLEEP button until the sleep time indicator disappears.
Kontrola času vypnutí
Čas zbývající do vypnutí přístroje se zobrazí při stisknutí tlačítka
SLEEP. Jestliže stisknete tlačítko SLEEP ještě jednou, lze nastavit
nový čas vypnutí.
•
Zrušení časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko
(STANDBY/ON), abyste přístroj přepnuli do
režimu pohotovosti (STANDBY) a nebo tiskněte tlačítko SLEEP, až
zmizí indikace času vypnutí.
52
IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÓ MŰKÖDTETÉSE
(a távirányító egység vezérlésével)
•
Használja ezt az üzemmódot, ha magnó, rádió, vagy CD
hallgatása közben szeretne elaludni!
1 Válassza ki a kívánt funkciót, hangoljon (rádió), vagy kezdje el a
lejátszást (CD, magnó)!
2 Nyomja meg a SLEEP gombot az időzítő beállításához!
OPEROWANIE TIMEREM NA DOBRANOC (przy
użyciu pilota)
•
Wykorzystaj timer gdy chcesz zasnąć przy dźwiękach taśmy,
programu radiowego lub płyty kompaktowej
1 Nastaw żądane źródło oraz nastaw na stację (tuner radiowy) lub na
odtwarzanie (płyty kompaktowej lub taśmy).
2 Naciśnij przycisk SLEEP aby nastawić czas zasypiania.
SLEEP
SLEEP felirat megjelenik a kijelzőn
Na wyświetleniu pojawi się SLEEP .
Üzemmód kijelző (Az időzített
kikapcsoló hatástalanítása)
Wyświetlenie trybu źródła (Zwalnianie
trybu timera na dobranoc)
• Az időzített kikapcsolást 30, 60, 90, 120 percre lehet beállítani. Ha elengedi a SLEEP gombot, az
üzemmód 5 másodperc múltán kerül kijelzésre.
• Możesz nastawić czas zasypiania (wyłączenia się ) na 30, 60, 90 lub 120 minut.
Gdy zwolnisz przycisk SLEEP, źródło zostanie wyświetlone po 5 sek.
•
Az időzített kikapcsoló működésbe lép, majd a meghatározott idő
eltelte után a készülék kikapcsol.
•
Włączy się timer na dobranoc i zasilanie zostanie wyłączone po
upływie wyznaczonego czasu.
•
Időzített kikapcsolási idő ellenőrzése
A SLEEP gomb újbóli megnyomásával a maradék idő jelenik meg.
Ha még egyszer megnyomja a gombot, új időérték állítható be.
•
Sprawdzanie czasu zasypiania (wyłączenia)
Gdy naciśniesz przycisk SLEEP, pozostały do wyłączenia czas
zostanie wyświetlony. Jeżeli naciśniesz ponownie, możesz nastawić
nowy czas zasypiania.
•
Időzített kikapcsoló hatástalanítása
Nyomja meg a
(STANDBY/ON) gombot a készenléti állapotba
kapcsoláshoz, vagy tartsa nyomva a SLEEP gombot, amíg a kijelzőről
eltűnik az időzítés!
•
Aby wyłączyć timer na dobranoc
Naciśnij przycisk
(STANDBY/ON) aby nastawić na STANDBY
lub naciskaj przycisk SLEEP tyle razy, aby wskaźnik czasu zasypiania
zniknął.
53
ÚDRŽBA
MAINTENANCE
Cleaning is important!
When the tape is running, magnetic powder and dust naturally accumulate on the heads, capstan and pinch roller. When they become too
dirty ...
• sound quality deteriorates.
• the output sound level drops.
• the previous sound is not completely erased.
• recording is not performed satisfactorily.
Because of this, you should clean the heads, etc. every 10 hours of use,
so that perfect recording is possible.
Čistění je důležité!
Při běhu pásku se přirozeně akumuluje magnetický pudr a prach na
hlavách, hřídelce a přítlačném válečku (válečcích). Jestliže jsou tyto části
příliš zašpiněné ...
• kvalita zvuku se zhorší
• úroveň výstupního zvuku se sníží
• předchozí záznam není zcela vymazán
• záznam není uspokojivě proveden
Z těchto důvodů byste měli hlavy atd. čistit po každých 10 hodinách
provozu tak, aby bylo možné provádět kvalitní záznam.
Cleaning the heads, capstan and pinch roller
Čistění hlav, hřídelky a přítlačného válečku
Open the cassette holder.
Clean the heads, pinch roller and capstan.
For effective cleaning, use a cleaning kit available from an audio store.
After cleaning, be sure that the cleaning fluid has dried completely before loading a cassette.
Otevřete držák kazety.
Vyčistěte hlavy, přítlačný váleček a hřídelku.
Pro efektivní vyčistění použijte soupravu na čistění, která je k dostání v
audio prodejnách.
Dříve než po vyčistění vložíte kazetu, přesvědčte se, že čistící tekutina
je zcela vyschlá.
Record/play head
Záznamová/reprodukční hlava
Erase head
Mazací hlava
Cautions:
1. Keep magnets and metallic objects away from the head. If the head
becomes magnetized, noise will increase and the tone will deteriorate. Demagnetize the head every 20 – 30 hours of use with a head
eraser (available from an audio store). (When demagnetizing the
(STANDBY/ON) button should be set to STANDBY).
head, the
2. Do not use anything other than alcohol for cleaning. Thinner and
benzine will damage the rubber pinch roller.
54
Capstan shaft(s)
Hřídelka (y)
Pinch roller(s)
Přítlačný váleček (válečky)
Pozor:
1. Držte hlavu z dosahu magnetů a kovových předmětů. Jestliže dojde
ke zmagnetizování hlavy, zvýší se šum a zhorší se zabarvení zvuku.
Provádějte demagnetizaci hlavy po každých 20 – 30 hodinách
provozu pomocí demagnetizátoru hlav (k dostaní v audio
prodejnách). (Při demagnetizování hlavy by mělo být tlačítko
(STANDBY/ON) nastaveno v poloze STANDBY.)
2. Pro čistění používejte pouze líh. Ředidlo a benzín poškodí gumu
přítlačného válečku.
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
KONSERWACJA
A készülék tisztítása fontos!
A szalag mozgásakor, a természetes kopás eredményeként, mágneses
részecskék és por halmozódik fel a fejeken, az szalagtovábbító tengelyen
és görgőkön. Amikor ezek elszennyeződnek, az alábbi rendellenességek
tapasztalhatók:
• romlik a hangminőség,
• csökken a hangerő,
• új felvételnél az előző hanganyag nem törlődik tökéletesen,
• nem megfelelő a felvétel.
A fentiek miatt a fejeket, stb. rendszeresen, pl. 10 órányi használat után,
tisztítani kell, hogy tökéletes minőségű felvételeket tudjunk készíteni.
Czyszczenie jest ważne!
Podczas przesuwania się taśmy, na głowicach, kabestanie i rolkach
dociskowych gromadzą się cząsteczki pyłu magnetycznego i kurz. Gdy
staną się one zbyt brudne...
• Obniża się jakość dźwięku
• Obniża się poziom dźwięku
• Poprzednie nagranie nie zostanie skasowane całkowicie
• Jakość nowego nagrania jest niska
Ze względu na to, aby osiągnąć wysoką jakość nagrań, należy czyścić
głowice, itp. co 10 godzin użytkowania magnetofonu.
A fejek, a szalagtovábbító tengely és görgő tisztítása
Czyszczenie głowic, kabestanu i rolek dociskowych
Nyissuk ki a kazettatartót.
Tisztítsuk meg a fejeket, a szalagtovábbító tengely és görgőt.
A hatékony tisztítás érdekében, használjunk elektromos szaküzletben
kapható tisztító készletet.
Tisztítás után ellenőrizzük, hogy a tisztító folyadék tökéletesen
elpárolgott-e, mielőtt kazettát tennénk a készülékbe.
Otwórz kieszeń kasety.
Wyczyść głowice, rolki dociskowe i kabestan.
Aby wyczyścić dokładnie, używaj zestawu czyszczącego dostępnego
w sklepach ze sprzętem audio-wideo.
Przed włożeniem kasety upewnij się, że płyn czyszczący wysechł
dokładnie.
Felvevő/lejátszó fej
Głowica nagrywająco/odtwarzająca
Törlőfej
Głowica kasująca
Figyelem:
1. Tartsunk távol minden mágneses vagy fémes tárgyat a fejektől. Ha
a fej felmágneseződik, akkor a zaj felerősödik, és romlik a
hangminőség. Mágnesezzük le a fejet rendszeresen, 20 – 30 órányi
használat után demagnetizáló kazettával (beszerezhető az
elektromos szaküzletekben). (A fej lemágnesezése közben a készülék
(STANDBY/ON) készenléti (STANDBY)
üzemi kapcsolóját
helyzetbe kell állítani).
2. Alkoholon kívül más oldószert ne használjunk a készülék tisztítására.
Benzin vagy festékhigító tönkreteszi a gumiból készült szalagtovábbító görgőt.
Tűgörgő
Podstawa(y) kabestanu
Szalag továbbító görgő
Rolka(i) dociskowa(e)
Uwagi:
1. Nie zbliżaj do głowicy magnesów ani metalowych przedmiotów. Jeśli
głowica zostanie namagnesowana, słyszalne będą zakłócenia i
jakość dźwięku się obniży. Demagnetyzuj głowicę dostępnym w
sprzedaży demagnetyzatorem co 20 – 30 godzin użytkowania
(STANDBY/
magnetofonu. (Podczas demagnetyzacji, przycisk
ON) powinien być ustawiony w pozycji STANDBY.)
2. Do czyszczenia nie używaj żadnych innych środków poza alkoholem.
Rozpuszczalnik i benzyna zniszczą gumowe rolki dociskowe.
55
TROUBLESHOOTING
What appears to be trouble is not always serious. Make sure first....
1.
*
2.
*
Power cannot be turned on.
Is the power cord unplugged?
No sound from the speakers.
Are headphones connected?
•
CD Player Section
3.
*
*
4.
*
The CD player does not play.
Is the disc upside down?
Is the disc dirty?
A certain portion of the disc does not play correctly.
Is the disc scratched?
•
Cassette Deck Section
5.
*
6.
*
Playback sound is at a very low level.
Is the head dirty?
The ONE TOUCH REC button does not function.
Have the safety tabs of the cassette been broken off?
•
Tuner Section
7. Reception is noisy.
* Try adjusting the antenna.
•
Timer Section
8. Sleep timer operation does not start.
* Is the sleep timer mode ( SLEEP ) displayed?
•
Remote Control
9. Remote control is impossible.
* Are the batteries in the remote control exhausted?
* Is the remote sensor section exposed to bright light (direct sunlight,
etc.)?
Note:
Before making an important recording, be sure to make a test recording
first to check that the deck, etc. is working correctly.
56
PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
To co vypadá jako problém, nemusí být vždy tak vážné. Nejprve si
projděte následující informaci ...
1.
*
2.
*
Přístroj nelze zapnout.
Není sí»ový přívod odpojen ze sítě?
Z reprosoustav není slyšet žádný zvuk.
Nejsou zapojena sluchátka?
•
Sekce CD přehrávače
3.
*
*
4.
*
CD přehrávač nepracuje.
Není disk vložen obráceně?
Není disk zašpiněn?
Část disku nelze správně reprodukovat.
Není disk poškrábán?
•
Sekce magnetofonu
5.
*
6.
*
Zvuk je reprodukován s velmi nízkou úrovní hlasitosti.
Není zašpiněna hlava?
Nepracuje tlačítko ONE TOUCH REC.
Nejsou vylomeny ochranné jazýčky záznamu?
•
Sekce tuneru
7. Příjem je rušen.
* Zkuste nastavit anténu.
•
Sekce časovače vypnutí
8. Nelze aktivovat časovač vypnutí.
* Je zobrazena indikace časovače vypnutí (
•
SLEEP
)?
Dálkový ovladač
9. Obsluha dálkovým ovladačem není možná.
* Nejsou vybité baterie dálkového ovladače?
* Není čidlo signálu dálkového ovladače vystaveno silnému zdroji
světla (přímý sluneční svit atd.)?
Poznámka:
Před prováděním důležitého záznamu nejprve proveïte testovací
záznam, abyste se přesvědčili, že magnetofon atd. správně pracuje.
HIBAELHÁRĺTÁSI ÚTMUTATÓ
W RAZIE TRUDNOŚCI
Ami első pillantásra komoly problémának tűnik, nem mindig az.
Először bizonyosodjunk meg róla...
To co wydaje się poważnym problemem, nie zawsze musi nim być.
Sprawdź przede wszystkim...
1.
*
2.
*
A készüléket nem tudjuk bekapcsolni.
Ellenőrizzük, hogy nincs-e kihúzva a csatlakozó kábel a fali aljzatból.
Nem jön hang a hangszórókból.
Van fejhallgató csatlakoztatva?
1.
*
2.
*
Nie można włączyć zasilania.
Czy nie jest odłączony przewód zasilania?
Brak dźwięku z głośników.
Czy słuchawki nauszne nie są podłączone?
•
CD játszó rész
•
Odtwarzacz CD
3.
*
*
4.
*
A CD játszó nem játszik le.
A lemez fejjel lefelé van?
A lemez szennyezett?
A lemez bizonyos részét nem játssza le rendesen.
A lemez karcolt?
3.
*
*
4.
*
Odtwarzacz CD nie odtwarza.
Czy płyta nie jest włożona odwrotną stroną?
Czy płyta nie jest zabrudzona?
Fragment płyty nie jest odtwarzany właściwie.
Czy płyta nie jest porysowana?
•
Magnó rész
•
Magnetofon
5.
*
6.
*
A lejátszás hangja nagyon alacsony szintű.
A fej szennyezett?
A ONE TOUCH REC gomb nem működik megfelelően.
Ki lettek törve a kazetta biztonsági lapocskái?
5.
*
6.
*
Odtwarzany dźwięk jest bardzo cichy.
Czy głowica nie jest zabrudzona?
Przycisk ONE TOUCH REC nie działa.
Czy płytki zabezpieczające na kasecie nie zostały oderwane?
•
Rádió rész
•
Tuner radiowy
7. A vétel zajos.
* Próbálja meg beállítani az antennát!
•
Időzítő rész
8. Az időzített kikapcsoló nem indul.
* Látható az időzített kikapcsoló üzemmód (
•
7. Odbiór nie jest czysty.
* Spróbuj wyregulować antenę.
•
SLEEP
) kijelzés?
Távirányító egység
Timer
8. Timer na dobranoc nie działa.
* Czy tryb timera na dobranoc ( SLEEP ) jest wyświetlany?
•
Pilot zdalnego sterowania
9. Lehetetlen a távirányítás.
* A távirányító egység elemei lemerültek?
* A távirányító érzékelő egysége ki van téve erős fénynek (közvetlen
napfény, stb.) ?
9. Nie jest możliwe zdalne sterowanie.
* Czy baterie w pilocie nie są wyczerpane?
* Czy na czujnik zdalnego sterowania nie pada silne światło
(bezpośrednie światło słoneczne, itp.)?
Figyelem:
Mielőtt fontos felvételt készít, győződjön meg először egy teszt felvétellel,
hogy a készülék, stb. megfelelően működik-e!
Uwaga:
Przed wykonaniem ważnego nagrania wykonaj nagranie próbne,
sprawdzając czy magnetofon itp. pracuje właściiwie.
57
SPECIFICATIONS
TECHNICKÉ ÚDAJE
Compact disc player section
Type
: Compact disc player
Signal detection
: Non-contact optical pickup
Number of channels
: 2 channels
Frequency response
: 20 Hz – 20,000 Hz
Signal-to-noise ratio
: 90 dB
Wow & flutter
: Less than measurable limit
Sekce přehrávače kompaktních disků
Typ
: přehrávač kompaktních disků
Sběr signálu
: bezkontaktní optický sběr
Počet kanálů
: 2 kanály
Kmitočtová charakteristika : 20 Hz – 20 000 Hz
Odstup signál/šum
: 90 dB
Pomalé a rychlé
: pod hranicí měřitelnosti
kolísání výšky tónu
Radio section
Frequency ranges
Sekce rádia
Kmitočtový rozsah
Antennas
Tape deck section
Track system
Motor
Heads
Frequency response
Wow and flutter
Fast wind time
General
Power output
Output jacks
Power supply
Power consumption
Dimensions
Mass
Accessories provided
: FM: 87.5 – 108 MHz
AM: (MW) 522 – 1,629 kHz
(LW) 144 – 288 kHz
: Wire antenna for FM
Ferrite core antenna for AM
: 4-track, 2-channel stereo
: Electronic governor DC motor for capstan
: Hard permalloy head for recording/playback,
2 Gap ferrite head for erasure
: 63 – 12,500 Hz
: 0.2% (WRMS)
: Approx. 180 sec (C-60 cassette)
: Max. 14 W (7 W + 7 W) at 3 Ω
10 W (5 W + 5 W) at 3 Ω
(10% THD)
: Headphones
(0–20 mW/ch, 32 Ω) (matching impedance
16 Ω – 1 kΩ)
: AC 230 V, 50 Hz
Ext. DC 12 V (Car battery via optional
CA-R120E car adapter)
: 17 W (with
(STANDBY/ON) button ON)
(STANDBY/ON) button
3 W (with
STANDBY)
: 551 (W) x 259 (H) x 267 (D) mm
including knobs
: Approx. 6.4 kg
: AC power cord x 1
Remote control unit (RM-SPCX570U) x 1
“R6/AA (15F)” batteries x 2 (for the remote
control)
Antény
: FM: 87,5 – 108 MHz
AM (MW (SV)) 522 – 1629 kHz
(LW (DV)) 144 – 288 kHz
: drátová anténa pro FM
feritová anténa pro AM
Sekce magnetofonu
Systém stop
Pohon
: 4-stopy, 2-kanálové stereo
: elektronicky řízený DC (stejnosm.) motorek
pro pohon poháněcí hřídelky
Hlavy
: tuhá záznamová/reprodukční permalloy
hlava dvouštěrbinová feritová mazací hlava
Kmitočtová charakteristika : 63 Hz – 12 500 Hz
Pomalé a rychlé
: 0.2% (WRMS)
kolísání výšky tónu
Doba trvání
: přibl. 180 sekund (kazeta C-60)
rychlého převíjení
Všeobecné údaje
Výkon
Výstupní zdířky
Napájení
Spotřeba
Rozměry
Hmotnost
Dodávané příslušenství
: max. 14 W (7 W + 7 W) při 3 Ω
10 W (5 W + 5 W) při 3 Ω
(10% celk. harmon. zkreslení)
: sluchátka
(0–20 mW/ch, 32 Ω) (odpovídající imped
ance 16 Ω – 1kΩ)
: 230 V stříd., 50 Hz
externí zdroj 12 V stejnosm. (automobilová
baterie, napájení přes volitelný
automobilový adaptér CA-R120E)
: 17 W (při tlačítku
STANDBY/ON v
poloze ON)
STANDBY/ON v
3 W (při tlačítku
poloze STANDBY)
: 551 (š) x 259 (v) x 267 (h) mm
včetně knoflíků
: přibl.6,4 kg
: kabel sí»ového přívodu x 1
dálkový ovladač (RM-SPCX570U) x 1
baterie “R6/AA (15F)” x 2 (pro dálkový
ovladač)
Speaker Section (each unit)
Speaker
: 10 cm x 1
Impedance
:3Ω
Dimensions
: 160 (W) x 240 (H) x 230 (D) mm
Mass
: Approx. 1.5 kg
Sekce reprosoustav (každá reprosoustava)
Reproduktor
: 10 cm x 1
Impedance
:3Ω
Rozměry
: 160 (š) x 240 (v) x 230 (h) mm
Hmotnost
: přibl.1,5 kg
Design and specifications are subject to change without notice.
Změna designu a technických údajů vyhrazena bez předchozího
upozornění.
58
A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI
DANE TECHNICZNE
Kompakt-lemez lejátszó rész
Típus
: CD lemezjátszó
Jelfogó rendszer
: Érintkezésmentes optikai pickup
Csatornák száma
: 2
Frekvencia átviteli
: 20 Hz – 20 000 Hz
tartomány
Jel-zaj arány
: 90 dB
Torzítás
: Mérhető szint alatt
Sekcja odtwarzacza CD
Typ
Detekcja sygnału
Ilość kanałów
Pasmo przenoszenia
Stosunek sygnału do
szumu
Kołysanie i drżenie
dźwięku
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Sekcja radia
Zakresy
Antennák
Kazettás magnó
Rendszer
Motor
Fejek
Frekvenciaátviteli
tartomány
Torzítás (Nyávogás)
Gyors csévélés
időtartama
Általános jellemzők
Kimenő teljesítmény
Kimeneti csatlakozók
Energiaellátás
Teljesítmény felvétel
Méretek
Tömeg
Mellékelt tartozékok
: FM : 87,5 – 108 Mhz
: AM : (MW) 522 – 1629 kHz
(LW) 144 – 288 kHz
: URH kábel-antenna
Ferritmagú antenna AM vételre
: 4-sávos, 2 csatornás sztereo
: Egyenáramú, elektromos
fordulatszám
szabályozású motor
: Kemény magötvözet fej a felvételhez/
lejátszáshoz, 2 lukú acél fej a törléshez
: 63 – 12 500 Hz
: 0,2% (WRMS)
: Kb. 180 mp. (C-60 perces kazetta)
: Max. 14 W (7 W + 7 W), 3 Ω-nál
10 W (5 W + 5 W), 3 Ω-nál (10% THD)
: Fejhallgató
(0 – 20 mW/32 Ω) (terhelő impedancia:
16 Ω – 1 kΩ)
: 230 V (Váltóáramú), 50 Hz vagy
Egyenáramú DC 12 V
(autóakkumlátorról működtethető CAR120E autó adapter, nem tartozék)
: 17 W (Ha a
(STANDBY/ON) gomb
benyomott állapotban van.)
(STANDBY/ON) gomb
3 W (Ha a
STANDBY állapotban van.)
: 551 x 259 x 267 mm, a gombokkal
együtt.
: Kb. 6,4 kg
: 1 db Váltóáramú (AC) hálózati kábel.
A távirányító egység (RM-SPCX570U)
x1
2 db R6/AA (15F) elem
(a távirányítóhoz)
Anteny
Sekcja magnetofonu
System ścieżek
Silnik
Głowice
Pasmo przenoszenia
Kołysanie i drżenie
dźwięku
Czas przewijania
Ogólne
Moc wyjściowa
Gniazda wyjścia
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary
Masa
Wyposażenie
:
:
:
:
:
Odtwarzacz płyt kompaktowych
Bezkontaktowa, optyczna głowica
2 kanały
20 Hz – 20.000 Hz
90 dB
: Poniżej poziomu mierzalnego
: FM : 87,5 – 108 MHz
AM : (średnie) 522 – 1.629 kHz
(długie) 144 – 288 kHz
: Antena przewodowa dla FM
Antena z rdzeniem ferytowym do odbioru
AM
: 4 ścieżki, 2 kanały stereo
: Elektroniczny silnik regulowany na prąd
stały dla kabestanu
: Twarda głowica permalojowa do
nagrywania/odtwarzania, 2 głowice
ferytowe Gap do kasowania
: 63 – 12.500 Hz
: 0,2% (WRMS)
: W przybliżeniu 180 sekund (kaseta C-60)
: 14 W (7 W + 7 W) przy 3 Ω (maks.)
10 W (5 W + 5 W) przy 3 Ω (10% THD)
: Słuchawki
(0 – 20 mW/32 Ω)
(pasująca odporność: 16 Ω – 1 kΩ)
: 230 V prądu zmiennego, 50 Hz
Zewn. prąd stały 12 V (Akumulator
samochodowy przez opcjonalny adaptor
samochodowy CA-R120E)
: 17 W (przycisk
(STANDBY/ON) na ON)
(STANDBY/ON) na
3 W (przycisk
STANDBY)
: 551 (szer.) x 259 (wys.) x 267 (głęb.) mm,
włączając pokrętła
: W przybliż. 6,4 kg
: Przewód zasilania x 1
Pilot zdalnego sterowania (RM-SPCX570U)
x1
Baterie “R6/AA (15F)” x 2 (dla pilota
zdalnego sterowania)
Hangszórók (minden egység)
Sugárzó
: 10 cm x 1
Ellenállás
: 3Ω
Méretek
: 160 széles, 240 magas, 230 mély (mm)
Tömeg
: Kb. 1,5 kg
Sekcja zespołów głośnikowych (każda kolumna)
Zespół głośnikowy
: 10 cm x 1
Impedancja
: 3Ω
Wymiary
: 160 (szer.) x 240 (wys.) x 230 (głęb.) mm
Masa
: W przybliż. 1,5 kg
A készülék formáját és műszaki adatait illetően, a gyártó fenntartja a
külön értesítés nélküli változtatás jogát.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
59
A4-3C 99.2.9
DX-E55
MINI COMPONENT SYSTEM
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
EN, CZ, HU, PO
Printed in China
0299IMMIDEHIT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement