KD-G337
Installation/Connection Manual
Руководство по установке/подключению
Керівництво зі встановлення та з’єднання
1006DTSMDTJEIN
GET0407-002A
[EE]
EN, RU, UK
© 2006 Victor Company of Japan, Limited
ENGLISH
РУССКИЙ
УКРАЇНА
This unit is designed to operate on 12 V DC, NEGATIVE ground
electrical systems. If your vehicle does not have this system, a
voltage inverter is required, which can be purchased at JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT dealers.
Это устройство разработано для эксплуатации на 12 В
постоянного напряжения с минусом на массе. Если Ваш
автомобиль не имеет этой системы, требуется инвертор
напряжения, который может быть приобретен у дилера
автомобилнего специалиста JVC.
Цей пристрій призначений для роботи під напругою 12 В
постійного струму; з електричними системами, що мають
заземлення ВІД’ЄМНОГО полюсу. Якщо ваше авто не
оснащене такою системою, потрібно використовувати інвертор
напруги, який можна придбати у дилерів устаткування JVC для
автомобілів.
WARNINGS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the
battery’s negative terminal and make all electrical connections before
installing the unit.
• Be sure to ground this unit to the car’s chassis again after
installation.
Для предотвращения коротких замыканий мы рекомендуем
Вам отсоединить отрицательный разъем аккумулятора и
осуществить все подключения перед установкой устройства.
• После установки обязательно заземлите данное
устройство на шасси автомобиля.
Для запобігання коротким замиканням рекомендується
перед встановленням пристрою відключити від’ємну клему
акумулятора та виконати усі електричні з’єднання.
• Переконайтеся у тому, що після закінчення встановлення
пристрою, виконано його заземлення на шасі авто.
Notes:
• Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows
frequently, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.
• It is recommended to connect to the speakers with maximum
power of more than 50 W (both at the rear and at the front, with
an impedance of 4 Ω to 8 Ω). If the maximum power is less than
50 W, change “AMP GAIN” setting to prevent the speakers from
being damaged (see page 13 of the INSTRUCTIONS).
• To prevent short-circuit, cover the terminals of the UNUSED leads
with insulating tape.
• The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it
when removing this unit.
Примечания:
• Заменяйте предохранитель другим предохранителем
указанного класса. Если предохранитель сгорает слишком
часто, обратитесь к дилеру автомобилнего специалиста JVC.
• Рекомендуется подключать динамики с максимальной
мощностью более 50 Вт (к задней и передней панели
устройства, с полным сопротивлением от 4 Ω до 8 Ω). Если
максимальная мощность динамиков менее 50 Вт, перейдите в
режим “AMP GAIN”, чтобы предотвратить их повреждение (см.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на стр. 13).
• Для предотвращения короткого замыкания заклейте
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ концы изолирующей лентой.
• Радиатор во время использования сильно нагревается.
Старайтесь его не трогать во время удаления устройства.
Примітки:
• Заміняти запобіжник можна тільки запобіжником із вказаними
у специфікації номінальними характеристиками. Якщо
запобіжники часто виходять з ладу, проконсультуйтеся з
дилером устаткування JVC для автомобілів.
• Рекомендується підключати гучномовці з максимальною
потужністю, що перевищує 50 Вт (як для розташованих
спереду, так і для тих, що розміщуються позаду.
Рекомендований діапазон опору: від 4 до 8 Ом). У разі,
якщо потужність є меншою чим 50 Вт, змініть налаштування
“AMP GAIN” (коефіцієнт підсилення) задля запобігання
пошкодженню гучномовців (див. с. 13 “ІНСТРУКЦІЇ”).
• Для запобігання короткому замиканню, заізолюйте клеми
провідника, ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ізоляційною
стрічкою.
• По закінчені роботи радіатор стає надто гарячим. Будьте
обережні, не торкайтесь його при видалені цього пристрою.
PRECAUTIONS on power supply and speaker
connections:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и
подключению громкоговорителей:
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо приєднання джерела
живлення та гучномовців:
• DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the
car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
• BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the
speakers, check the speaker wiring in your car.
• НЕ подключайте провода громкоговорителей к
аккумулятору автомобиля, иначе устройство будет
повреждено.
• ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей к кабелю
питания громкоговорителя проверьте схему соединений
громкоговорителей в Вашем автомобиле.
• НЕ з’єднуйте провідники живлення гучномовців з
акумулятором. Невиконання такої вимоги призведе до
тяжкого ушкодження пристрою.
• ПЕРЕД тим, як з’єднати провідники живлення з
гучномовцями, перевірте схему з’єднання гучномовців
вашого авто.
Parts list for installation and connection
Список деталей для установки и
подключения
Перелік деталей для встановлення та з’єднання
Heat sink
Радиатор
Радіатор
The following parts are provided for this unit.
If any item is missing, consult your JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT dealer immediately.
Следующие детали поставлены в комплекте с устройством.
При отсутствии какого-либо элемента немедленно свяжитесь с
дилером автомобильного специалиста JVC.
У комплекті з цим пристроєм надаються такі деталі.
Якщо будь-яка з цих деталей відсутня, негайно зверніться до
дилера устаткування JVC для автомобілів.
A/B
Hard case/Control panel
Жесткий футляр/панель
управления
Жорсткий футляр/Панель
управління
C
Sleeve
Муфта
Екран
E
Power cord
Кабель питания
Шнур живлення
F
Washer (ø5)
Шайба (њ5)
Шайба (ø5)
G
Lock nut (M5)
Фиксирующая гайка (M5)
Стопорна гайка (М5)
H
Mounting bolt (M5 × 20 mm)
Крепежный болт (M5 × 20 мм)
Монтажний болт (M5 × 20 мм)
I
Rubber cushion
Резиновый чехол
Гумова прокладка
J
Handles
Рычаги
Ручки
D
Trim plate
Декоративную панель
Знімна пластина
1
Install1-2_KD-G337[EE]f.indd 1
9/15/06 6:01:50 PM
INSTALLATION
(IN-DASH MOUNTING)
УСТАНОВКА (УСТАНОВКА В
ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ)
ВСТАНОВЛЕННЯ
(МОНТАЖ НА ПРИЛАДОВУ ПАНЕЛЬ)
The following illustration shows a typical installation. If you have
any questions or require information regarding installation kits,
consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company
supplying kits.
• If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed
by a qualified technician.
На следующих иллюстрациях показана типовая установка.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся установки,
обратитесь к Вашему дилеру автомобилнего специалиста
JVC или в компанию, поставляющую соответствующие
принадлежности.
• Если Вы не знаете точно, как следует устанавливать это
устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Наведена нижче ілюстрація демонструє типовий процес
встановлення. У разі будь яких запитань або потреби у
інформації щодо набору інструментів та спорядження,
проконсультуйтеся з дилером устаткування JVC для автомобілів
або з компанією, що постачає набір інструментів та спорядження.
• Якщо ви не впевнені щодо правильності встановлення цього
пристрою, залучіть до його встановлення кваліфікованого
спеціаліста.
Do the required electrical connections.
Выполните необходимые подключения
контактов, как показано на оборотной
стороне этой инструкции.
Виконайте потрібні електричні
з’єднання.
Bend the appropriate tabs to hold the
sleeve firmly in place.
Отогните соответствующие
фиксаторы, предназначенные для
прочной установки корпуса.
Зігніть відповідні фіксатори для
надійного встановлення екрану на
його місці.
Removing the unit
Удаление устройства
Видалення пристрою
Before removing the unit, release the rear section.
Перед удалением устройства освободите заднюю часть.
Перед видаленням пристрою, ослабте кріплення тильної частини.
Insert the two handles, then pull them as
illustrated so that the unit can be removed.
Вставьте два рычажка, затем потяните их,
как показано на рисунке, чтобы вынуть
устройство.
Вставте дві ручки, а потім потягніть їх на
себе згідно з ілюстрацією, щоби витягти
пристрій.
When using the optional stay / При использовании
дополнительной стойки / Використання додаткової
стійки (постачається за окремим замовленням)
Stay (option)
Стойка (дополнительно)
Стійка (на замовлення)
When installing the unit without using the sleeve / При установке устройства
без использования муфты / Встановлення пристрою без екрану
In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place.
В автомобиле Тойота, например, сначала извлеките автомобильный радиоприемник и установите устройство
на место.
У таких авто, як, наприклад, “Тойота”, спершу зніміть радіоприймач, а на його місце встановіть пристрій.
Fire wall
Стена
Вогнестійка стінка
Flat type screws (M5 × 8 mm) *2
Крепежные винты (M5 × 8 мм) *2
Гвинти з пласкими голівками (M5 × 8 мм) *2
Dashboard
Приборная панель
Приладова панель
Bracket *2
Кронштейн *2
Кронштейн *2
Screw (option)
Винт (дополнительно)
Гвинт (на замовлення)
Flat type screws (M5 × 8 mm) *2
Крепежные винты (M5 × 8 мм) *2
Гвинти з пласкими голівками (M5 × 8 мм) *2
Pocket
Карман
Карман
Bracket *2
Кронштейн *2
Кронштейн *2
Note
Install the unit at an angle of less than 30˚.
Установите устройство под углом менее 30°.
Встановіть пристрій під кутом меншим, ніж 30˚.
Примечание
Примітка
: When installing the unit on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm-long screws. If longer
screws are used, they could damage the unit.
: При установке устройства на крепежный кронштейн, используйте только винты длиной
8 мм. При использовании более длинных винтов можно повредить устройство.
: Встановлюючи пристрій на монтажні кронштейни, переконайтеся, що застосовуються гвинти
довжиною 8 мм. Якщо гвинти довші, вони можуть пошкодити пристрій.
*1 When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the
*1 Устанавливайте устройство таким образом, чтобы не повредить
*1 При встановленні пристрою, будьте обережні, не пошкодьте
rear.
*2 Not supplied for this unit.
предохранитель, расположенный сзади.
*2 Hе входит в комплект поставки.
*2 Не входить до комплекту постачання цього пристрою.
запобіжник, розташований у тильній частині.
2
Install1-2_KD-G337[EE]f.indd 2
18/9/06 3:41:09 pm
РУССКИЙ
ENGLISH
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ELECTRICAL CONNECTIONS
A If your car is equipped with the ISO connector /
You may need to modify the wiring of the supplied power cord as illustrated.
• Contact your authorized car dealer before installing this unit.
Возможно, потребуется изменить схему соединений для прилагаемого шнура питания, как показано на рисунке.
• Перед установкой приемника обратитесь к авторизованному агенту по продажам автомобильных систем.
Вам, можливо, прийдеться внести зміни до з’єднання провідників шнура живлення згідно з ілюстрацією.
• Перед тим, як встановлювати цей пристрій, зв’яжіться з уповноваженим дилером вашого авто.
• Connect the ISO connectors as illustrated.
• Подключите разъемы ISO, как показано на рисунке.
• Приєднайте рознімання ISO, як рекомендовано на ілюстрації.
A
B
D
E
F
G
H
J
I
K
L
M
N
O
P
ЕЛЕКТРИЧНІ З’ЄДНАННЯ
For some VW/Audi or Opel (Vauxhall) automobile / Для некоторых автомобилей VW/Audi
или Opel (Vauxhall) / Для деяких авто марки VW/Audi або Opel (Vauxhall)
Если автомобиль оснащен разъемом ISO /
Якщо ваше авто оснащене розніманням за
стандартом ISO
C
УКРАЇНА
Modified wiring 1 / Преобразованная схема соединений 1 / Змінена схема
з’єднання рознімань 1
Original wiring / Исходная схема соединений / Початкова
схема з’єднання рознімань
From the car body
От корпуса автомобиля
Від корпусу авто
ISO connector
Разъем ISO
Use modified wiring 2 if the unit does not turn on.
Если приемник не включается, используйте преобразованную схему соединений 2.
Якщо пристрій не включається, скористуйтеся зміненою схемою з’єднання
рознімань 2.
Рознімання ISO
ISO connector of the supplied power cord
Разъем ISO шнура питания, входящего в
комплект поставки
Рознімання ISO шнура живлення, що
входить до комплекту постачання
Y: Yellow
Желтый
Жовтий
View from the lead side
Вид со стороны выводов
Modified wiring 2 / Преобразованная схема соединений 2 / Змінена схема
з’єднання рознімань 2
R: Red
Красный
Червоний
Вид зі сторони електричних виводів
B Connections without using the ISO connectors / Подключение без использования разъемов ISO / З’єднання без допомоги рознімань ISO
Before connecting: Check the wiring in the vehicle carefully.
Перед началом подключений: Тщательно проверьте
Incorrect connection may cause serious damage to this unit.
The leads of the power cord and those of the connector from the car
body may be different in color.
проводку в автомобиле. Неправильное подключение может
привести к серьезному повреждению устройства.
Жилы силового кабеля и жилы соединителя от кузова
автомобиля могут быть разного цвета.
Перед тим, як з’єднати: Уважно перевірте електричну
схему з’єднання вашого авто Неправильне з’єднання може
спричинити тяжке пошкодження вашого пристрою.
Контакти шнура живлення та рознімання, яке йде від корпуса
авто можуть мати різні кольори.
1
2
Обрежьте разъем ISO.
1
2
3
4
Подключите кабель антенны.
1
2
Cut the ISO connector.
3
4
Connect the aerial cord.
Connect the colored leads of the power cord in the order
specified in the illustration below.
Finally connect the wiring harness to the unit.
Подсоедините цветные провода шнура питания в указанном
ниже порядке.
В последнюю очередь подключите электропроводку к устройству.
Rear ground terminal
Задний разъем
заземления
Тильна клема
заземлення
Aerial terminal
Разъем антенны
Рознімання антени
З’єднайте кольорові провідники шнура живлення у порядку,
що наведений нижче на ілюстрації.
Приєднайте провід антени.
Виконайте кінцеве приєднання джгута провідників до пристрою.
15 A fuse
Предохранитель 15 A
Запобіжник 15 А
Line out (see diagram )
К выходу (см. схему )
Лінійний вихід (див. схему
)
Black
Черный
Чорний
To metallic body or chassis of the car
К металлическому корпусу или шасси автомобиля
На металічний корпус або на шасі авто
Yellow *2
Желтый *2
Жовтий *2
To an accessory terminal in the fuse block
К вспомогательному разъему в блоке предохранителя
На допоміжну клему у блоці запобіжників
Blue with white stripe
Синий с белой полосой
Синій з білою смужкою
Gray with black stripe
Серый с черной полосой
Сірий з чорною смужкою
Left speaker (front)
Левый громкоговоритель (передний)
Лівий гучномовець (передній)
*1 Not supplied for this unit.
*2 Before checking the operation of this unit prior to installation, this lead
must be connected, otherwise power cannot be turned on.
Gray
Серый
Сірий
Fuse block
Блок предохранителя
Блок запобіжників
To the remote lead of other equipment or power aerial if any (200 mA max.)
К удаленному проводу другого оборудования или антенны (макс. 200 мА)
На провідник зовнішнього пристрою іншого обладнання або на антену (якщо
встановлена) (максимальний струм 200 мА)
Brown
Коричневый
Коричневий
White
Белый
Білий
Ignition switch
Переключатель зажигания
Перемикач запалювання
To a live terminal in the fuse block connecting to the car battery (bypassing the
ignition switch) (constant 12 V)
К разъему фазы в блоке предохранителя (минуя блок зажигания)
(постоянный 12 В)
На клему фази у блоці запобіжників для з’єднання з акумулятором авто
(обминаючи перемикач запалення)—постійний струм 12 В
Red
Красный
Червоний
White with black stripe
Белый с черной полосой
Білий з чорною смужкою
3
4
Від’єднайте рознімання ISO.
To cellular phone system
К системе сотового телефона
На систему стільникового телефону
Green with black stripe
Зеленый с черной полосой
Зелений з чорною смужкою
Right speaker (front)
Правый громкоговоритель (передний)
Правий гучномовець (передній)
Green
Зеленый
Зелений
Left speaker (rear)
Левый громкоговоритель (задний)
Лівий гучномовець (задній)
*1 Hе входит в комплект поставки.
*2 Перед проверкой работы устройства подключите этот провод,
иначе питание не включится.
Purple with black stripe
Пурпурный с черной полосой
Пурпурний з чорною смужкою
Purple
Пурпурный
Пурпурний
Right speaker (rear)
Правый громкоговоритель
(задний)
Правий гучномовець (задній)
*1 Не входить до комплекту постачання цього пристрою.
*2 Перед тим, як перевірити працездатність цього виробу до його
встановлення, цей контакт необхідно приєднати, інакше живлення
на прилад подаватися не буде.
3
Install3-4_KD-G337[EE]f.indd 3
19/9/06 4:16:05 pm
C Connecting the external amplifier / Подключение внешнего усилителя / З’єднання із зовнішнім підсилювачем
You can connect an amplifier to upgrade your car stereo system.
• Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote
lead of the other equipment so that it can be controlled through
this unit.
• Disconnect the speakers from this unit, connect them to
the amplifier. Leave the speaker leads of this unit unused.
Можно подключить усилитель для обновления автомобильной
стереосистемы.
• Подсоедините провод внешнего устройства (синий с
белой полосой) к проводу внешнего устройства другого
оборудования так, чтобы им можно было управлять с этого
устройства.
• Отсоедините громкоговорители от данного
устройства, подключите их к усилителю. Оставьте
провода громкоговорителей данного устройства
неиспользованными.
Для покращення характеристик стереосистеми, до неї можна
підключити підсилювач.
• Підключіть провідник зовнішнього пристрою (синій з білою
смужкою) до провідника зовнішнього пристрою іншого
обладнання. Таким чином, ним можна буде керувати з цього
пристрою.
• Відключіть гучномовці від цього пристрою, приєднайте
їх до підсилювача. Залиште провідники гучномовців
такими, що не використовуються.
Remote lead
Провод внешнего устройства
Провідник зовнішнього пристрою
Y-connector (not supplied for this unit)
Разъем Y (не входит в комплект поставки)
Y-рознімання (двійник) (не входить до комплекту
постачання даного пристрою)
Remote lead (Blue with white stripe)
Провод внешнего устройства (Синий с белой полосой)
Провідник зовнішнього пристрою (синій з білою смужкою)
To the remote lead of other equipment or power aerial if any
К удаленному проводу другого оборудования или антенны
На провідник зовнішнього пристрою іншого обладнання або на антену (якщо встановлена)
Rear speakers
Задние
громкоговорители
Задні гучномовці
JVC Amplifier
JVC-усилитель
Підсилювач JVC
Rear speakers
Задние громкоговорители
Задні гучномовці
Front speakers (see diagram )
Передние громкоговорители (см. схему
Передні гучномовці (див. схему )
)
*3 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis
*3 Плотно прикрепите заземляющий провод к металлическому
*3 Надійно прикрутіть провідник заземлення до металічного
of the car—to the place uncoated with paint (if coated with paint,
remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may
cause damage to the unit.
*4 Signal cord (not supplied for this unit).
*5 Cut the rear speaker leads of the car’s ISO connector and connect
them to the amplifier.
кузову или шасси автомобиля—в месте, не покрытом краской
(если оно покрыто краской, удалите краску перед тем, как
прикреплять провод). Невыполнение этого требования может
привести к повреждению данного устройства.
*4 Кабель сигнала (не входит в комплект поставки).
*5 Отрежьте провода задних громкоговорителей разъема ISO и
подсоедините их к усилителю.
корпусу або до шасі авто у місці, яке не має фарбового покриття
(якщо воно є, видаліть фарбу до підключення провідника).
Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкодження
пристрою.
4
* Сигнальний шнур (не входить до комплекту постачання даного
пристрою).
*5 Відключіть провідники задніх гучномовців від рознімання ISO,
що належить до авто, та з’єднайте їх із підсилювачем.
TROUBLESHOOTING
BЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕСПРАВНОСТІ
• The fuse blows.
* Are the red and black leads connected correctly?
• Сработал предохранитель.
* Правильно ли подключены черный и красный провода?
• Вийшов з ладу запобіжник.
* Чи правильно приєднані червоний та чорний провідники?
• Power cannot be turned on.
* Is the yellow lead connected?
• Питание не включается.
* Подключен ли желтый провод?
• Не можна включити живлення.
* Чи приєднаний жовтий провідник?
• No sound from the speakers.
* Is the speaker output lead short-circuited?
• Звук не выводится через громкоговорители.
* Нет ли короткого замыкания на кабеле выхода
громкоговорителей?
• Звук з гучномовців відсутній.
* Чи не замкнуто “на коротко” вихідні провідники гучномовця?
• Sound is distorted.
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “–” terminals of L and R speakers grounded in common?
• Noise interfere with sounds.
* Is the rear ground terminal connected to the car’s chassis using
shorter and thicker cords?
• This unit becomes hot.
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “–” terminals of L and R speakers grounded in common?
• This unit does not work at all.
* Have you reset your unit?
• Звук искажен.
* Заземлен ли провод выхода громкоговорителей?
* Заземлены ли разъемы “–” правого (R) и левого (L)
громкоговорителей?
• Шум мешает звучанию.
* Соединен ли находящийся сзади зажим заземления с шасси
автомобиля с помощью более короткого и тонкого шнуров?
• Устройство нагревается.
* Заземлен ли провод выхода громкоговорителей?
* Заземлены ли разъемы “–” правого (R) и левого (L)
громкоговорителей?
• Приемник не работает.
* Выполнена ли перенастройка приемника?
• Звук спотворений.
* Чи не заземлені вихідні провідники гучномовця?
* Чи заземлені разом провідники “–” лівого та правого
гучномовця?
• Звук чути з перешкодами.
* Чи приєднано тильну клему заземлення до шасі авто за
допомогою коротших та товстіших шнурів?
• Пристрій нагрівається.
* Чи не заземлені вихідні провідники гучномовця?
* Чи заземлені разом провідники “–” лівого та правого
гучномовця?
• Цей пристрій не працює взагалі.
* Чи ви переналаштовували пристрій?
4
Install3-4_KD-G337[EE]f.indd 4
19/9/06 9:49:25 am