NL Gebruiksaanwijzing EN Instruction manual FR Mode d
EN Instruction manual
KB-7146
SAFETY INSTRUCTIONS
IGNITION OF THE GAS BURNER
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ONTSTEKING VAN DE GAS BRANDER
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
NOTE:
• When experiencing issues igniting the system on gas turn of the gas supply and open the service
hatch on the back of the device.
• Use a small brush to clean the gas nozzle, and remove all residue from the thermocouple and the
ignition pin. For an instruction video visit http://service.tristar.eu and search for KB-7146.
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het
garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te
kunnen raadplegen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom
een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij
kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
• Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
• Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwalificeerde
dienst(*).
• Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste
16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
• Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
• Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
toebrengen aan het apparaat.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
• Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
• Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor
onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om
gevaar te voorkomen.
• Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt
wordt.
OPMERKING:
• Wanneer u problemen ondervindt bij het ontsteken van het gassysteem, sluit u de gastoevoer af en
opent u de onderhoudsklep aan de achterkant van het apparaat.
• Gebruik een kleine borstel om de gasbuis te reinigen en verwijder alle residu van de thermokoppel en
de ontstekingspen. Ga naar http://service.tristar.eu voor een instructievideo en zoek KB-7146 op.
• Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
• Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
• Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
• L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Toutes les réparations doivent être effectuées par un Centre de
réparation qualifié agréé (*).
• Veillez à ce que l’appareil soit rangé dans un lieu sec.
• Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de
votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50Hz. La prise doit être
d’au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
• Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs
électromagnétiques (EMF). L’appareil est sans danger à l’utilisation selon
les preuves scientifiques disponibles à ce jour, à condition de manipulation
correcte et en respectant les consignes de cette notice d’emploi.
• L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut
entrainer des blessures et annulera toutes garanties en votre possession.
• Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
ce dernier ne devienne pas entortillé.
• Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
liquide afin de vous éviter un choc électrique.
• Débranchez l’appareil de la prise lors du changement de pièces ou pour
l’entretien.
• Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
quelconques. Afin d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
réparez pas vous-même cet appareil.
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
• Débranchez l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé.
* Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
importeur, die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties te doen zodat elk
gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
Als, ondanks bovenstaande controles, u nog steeds contact moet opnemen met de klantendienst,
beschrijf het mankement en geef het type materiaal en het serienummer op (deze staan aangeduid op
het etiket).
GARANTIEVOORWAARDEN
INSTALLATION DE L’APPAREIL
BELANGRIJK
• Tristar is niet verantwoordelijk voor schade:
o Ten gevolge van een val of ongeluk.
o Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
o Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
o Door normale gebruiksslijtage.
• Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze
garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens
Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
• Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige
vorm van garantie.
• Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op
garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat is Tristar niet aansprakelijk.
• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet
opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Tristar niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt
elke aanspraak op garantie.
• Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen
onderhoud noodzakelijk.
• Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf
gebeuren.
• Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
• Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door
de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt.
• Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
• Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon).
• Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten komen in aanmerking voor deze garantie.
• Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor dat u het volledige apparaat
in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt.
• Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat het gehele apparaat zal worden
vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken
glazen/plastic onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een
vergoeding kunnen worden vervangen.
• Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de
vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening worden
gebracht!
• De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
• Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd door de bevoegde dealer of
reparatieservice tegen de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.
• Installez l’appareil sur une surface ferme, horizontale. Pour niveler l’appareil, utilisez un niveau à bulle d’air ou
un bol contenant de l’eau, si nécessaire.
• Evitez de placer l’appareil sous les rayons du soleil ou près d’une source de chaleur.
• La distance entre l’arrière de l’appareil et un mur ne doit pas être inférieure à 10 cm, et l’espace
minimum de ventilation des côtés de l’appareil ne doit pas être inférieur à 5 cm.
• Dans tous les cas, l’endroit doit être à l’abri de la pluie ou des éclaboussures.
• Pour vous garantir un bon niveau de circulation de l’air, n’obstruez pas les grilles de ventilation des
surfaces les plus hautes, les plus basses et à l’arrière de l’appareil.
• Se conformer aux instructions ci dessus assure un refroidissement économique et efficace.
• Avant la première utilisation de l’appareil, nettoyez l’intérieur et le couvercle de l’appareil avec de l’eau
tiède, en ajoutant du détergent si nécessaire. N’utilisez jamais de produit abrasif.
IMPORTANT
• Read the operating instructions carefully in order to get to know the equipment before putting it into
operation.
• Keep the instructions for future reference.
INSTALLATION OF THE APPLIANCE
• Install the appliance on a firm, horizontal surface. To level the appliance, use a spirit level or a vessel
containing water, if necessary.
• Avoid installing the appliance in direct sunlight or near any source of heat.
• The distance between the rear of the appliance and a wall shall not be less than 10 cm, and the
minimum ventilating space from the sides of the appliance shall never be less than 5 cm.
• In all cases, the location shall be protected from rain and splashing.
• To guarantee a good level of air circulation, do not obstruct the ventilation grids of the upper, lower
or rear surface of the appliance.
• Complying with the above will ensure efficient and economical cooling.
• Before the first use of the appliance, clean the inside and the cover of the appliance with warm water,
adding detergent if necessary. Never use an abrasive product.
OPERATION WITH THE MAINS (220 - 240 V)
• Never use another source of energy at the same time (battery, gas).
• Check that the mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the label (on the rear
of the appliance).
• If the electrical specifications are correct, push the safety electrical plug into an earthed wall socket which is
wired according to the specifications.
START-UP
• Turn the thermostat knob clockwise to the MAX position. The effects of the cooling process (frost on
the evaporator) only become visible after about an hour.
• The thermostat enables the temperature of the cool box to be adjustable (“0”=cooling process
stopped).
• After a sufficient cooling period (approximately 5 hours), the thermostat can be set to an intermediate
position. The selected temperature is regulated automatically by the thermostat.
Shut-down
• Turn the thermostat knob anti-clockwise to the “0” position.
• Remove the plug from the wall outlet.
OPERATION WITH A BATTERY (12V)
• Do not use another source of energy at the same time (mains, gas).
• A safety fuse must be installed in the power supply line between the battery and the cool box. For
12V, the maximum fuse rating is 6,25 A.
Cable cross-section
Max. cable length
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• It is not necessary to check the polarity when starting up the appliance.
• Check that the battery voltage corresponds to the operating voltage of the cool box, as marked on
the corresponding the label.
• When the battery used is a car battery, only switch the cool box on while the car is traveling. If the
cool box is left running when the car is stopped, this could discharge the battery and it may be
impossible to restart the engine.
• When the appliance is running on the battery, there is no thermostat-controlled temperature
regulation.
Recommendation
Pre-cool the cool box by running it on the mains, before starting the journey.
Start-up
Plug the connector supplied with the cool box into the cigar lighter socket of the vehicle.
Disconnection of the appliance
Unplug the connector from the cigar lighter socket.
OPERATION WITH GAS
• Never use another source of energy at the same time (mains, battery).
• Operation of the cool box on gas is prohibited in road vehicles and on boats. Operation using gas is
prohibited in closed areas.
• This appliance must be in the open air when operating with gas.
• Operation in the open air means that the appliance can also be installed under the canopy of a tent,
sufficiently ventilated, or on a terrace in a flat and level garden.
• The label at the rear of the appliance gives the recommended gas supply pressure expressed in mbar.
The appliance can‘t operate at a pressure other than the one specified on the label.
Storage of gas cylinders
Store the gas cylinder in a cool, dry and ventilated area, protected from sunlight and do not exposed to
temperatures above 50°C.
CONNECTION OF THE COOL BOX TO THE CYLINDER OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (1)
CAUTION: always stay clear of any source ignition during this operation. Do not smoke. Connect the
COOLBOX in the following order: Gas cylinder > pressure regulator > appliance.
• The gas connection tube at the rear of the appliance is designed for a standard NF XPD 36 110 butane /
propane flexible hose. It is essential to follow the assembly and connection instructions for the appliance
to be connected. Excessive twisting and bending are to be avoided. Bends in the gas hose must have a
radius of more than 40 mm. The length of the hose must not exceed 1,50 m.
• If you wish to check for leaks, please use soapy water, do not use a flame.
• It is prohibited to check for leaks with a flame.
• Do not smoke: danger of explosion and burns.
• When changing the gas cylinder and/or disconnecting the hose, it is mandatory to close the valve of
the gas cylinder.
• Replace the hose if it is damaged or if it becomes porous and in any case before the expiry date
printed on the side.
• When changing the gas cylinder and/or disconnecting the hose, it is mandatory to close the valve of
the gas cylinder.
• Replace the hose if it is damaged or if it becomes porous and in any case before the expiry date
printed on the side.
GAS VALVE ASSEMBLY
service.tristar.eu
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
FR Mode d'emploi
• Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
• This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
• To protect children against the dangers of electrical appliances, please
make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
you have to select a storage place for the appliance where children
are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
downward position.
• This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
• The appliance must be placed on a stable, level surface.
• All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
• Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
• Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at
least 16A or 10 A slow-protected.
• This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions
in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific
evidence available today.
• The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
• Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
• To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
• Unplug the appliance from the socket when changing the spare parts
or for maintenance.
• Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an authorized technician(*). Do not repair this appliance yourself.
• Do not use this appliance near direct heat sources.
• Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return
the appliance to this repair service.
FIGURE / FIGUUR / IMAGE / ABBILDUNG / FIGURA / FIGURA / RYSUNEK / FIGURA /
FIGUR / OBRÁZOK / OBRÁZOK / 1
NL Gebruiksaanwijzing
• This assembly consists of an adjusting device with an incorporated safety pilot, a burner with an
electric igniter.
• The adjusting device can be set to 3 different positions:
Max
Maximum cooling
MIN
Minimum cooling
0 off
Igniting position / burner gas supply closed
• The safety pilot automatically maintains the gas supply to the burner, as long as it remains lit. It automatically
shuts off the supply if the flame goes out.
• Open the valve of the gas cylinder. Press the adjusting knob and hold it in this position, then turn the
knob anti-clockwise to Max.
• If the appliance has not been ignited for a long period, or if the gas cylinder has been changed, there
may be some air in the duct, so it may fail to be ignited. It is necessary to check that the pilot is lit by
looking through the orifice at the top of the appliance. If the appliance fails to be ignited, try it again
after approximate 10 seconds.
• When the outside temperature is low, set the adjusting device to MIN after a sufficient long cooldown period in MAX position.
To disconnect an appliance running on gas far from any source of ignition
• Shut off the gas cylinder or the pressure regulator. Turn the knob to the OFF position.
Storing food
• Liquids to be stored in cool box shall always be placed in a closed vessel.
• The air circulation inside the appliance must not be obstructed.
Never place hot food or drink in the appliance. Never keep flammable liquids and/or gases inside
the cool box. Danger of explosion.
DEFROSTING – MEASURES TO BE TAKEN IF THE APPLIANCE IS TO BE LEFT UNUSED FOR A LONG
PERIOD
The cool box must be defrosted regularly, in order to ensure that it operates correctly. To defrost the cool
box, disconnect it and remove all food outside. If necessary, use a cloth soaked with hot water. After deicing, mop up the water with a dry clean cloth and clean the inside. If the appliance is to remain unused
for a extensive period, disconnect it and remove all food outside. After de-icing, clean and dry the inside
of the appliance. In order to prevent unpleasant odor, leave the cover of the cool box slightly open.
Measures to be taken after unused for a long period
If the appliance does not get cold and the back will become warm, place the cool box upside down for a whole
night with the plug not entered. After this, place the appliance back and wait for 10 minutes before starting up
the cool box.
MAINTENANCE
•
•
•
•
Clean the appliance regularly with warm water, containing a detergent if necessary.
Never use an abrasive product. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.
Use only clear water to clean the seal of the cover, and then coat the seal with talcum powder.
All repairs, particularly of the cooling unit or the gas burner system, must mandatorily be carried out
by a qualified technician.
SERVICE
If a problem occurs, carry out the following checks:
• Is the appliance installed in a horizontal position?
• Is there sufficient ventilation?
• For mains operation, check that the mains supply is correct. And is the thermostat set correctly?
• For battery operation, check the battery and the connection.
• For gas operation, is the burner ignited?
• Has the ignition safety (adjustment) knob been set to MAX?
• Are the gas cylinder valve and/or the pressure regulator open?
• Is there still a sufficient quantity of gas in the cylinder? The cylinder is empty if no liquid can be heard
moving about when it is shaken.
• Have two modes of energy (gas and electricity) been selected at the same time?
• Has too much food been placed inside the cool box all at once? Arrange the food so that the air is free
to circulate inside the cool box.
• Do not use pieces cardboard or plastic as separations. Keep vessels containing liquids closed.
If, despite the above checks, you still need to contact the service department, describe the failure
and state the type of equipment and its serial number (these are marked on the label).
GUARANTEE
• Tristar is not liable for damages occurred through:
o In case the appliance has fallen.
o In case the appliance has been technically changed by the owner oranother third party.
o In case of improper use of the appliance.
o In case of normal wear of the appliance.
• By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor the right to a
complied new warranty. This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule
the European directive 1944/44CE.
• Always keep your receipt, without this receipt you can not claim any form of warranty whatsoever.
• Damage caused by not following the instruction manual will lead to a void of warranty, if this results in
consequential damages Tristar will not be liable.
• Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper use or if the safety
instructions are not properly executed.
• Cleaning, as mentioned in this manual, is the only necessary maintenance for this appliance.
• When the appliance should be repaired, make sure that this will be performed by an authorized
company.
• This appliance may not be amended or changed.
• If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered by the factory
warranty, you can go back to the point of purchase to replace it for a new one.
• For questions or compliances please contact your retailer “point of purchase.”
• This appliance is covered with a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
• Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
• If you wish to make a claim please return the entire machine in the original packaging to your dealer
together with the receipt.
• Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole appliance. In such
cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a
charge.
• Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the
replacement of these parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
• The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
• After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against
the payment of the ensuing costs.
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must
be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.
This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances
you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for
information regarding the point of recollection.
Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig door en
bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL
• Installeer het toestel op een stevig, horizontaal oppervlak. Om het toestel gelijk te zetten gebruikt u,
indien nodig, een waterpas.
• Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een hittebron.
• De afstand tussen de achterkant van het toestel en een muur mag niet minder dan 10 cm bedragen.
De minimum ventilatieruimte aan de kanten van het toestel mag nooit minder dan 5 cm zijn.
• In elk geval moet de locatie beschermd zijn tegen regen en spatwater.
• Om een goede luchtcirculatie te verzekeren, de ventilatieroosters van de boven- , onder- en
achterzijde van het toestel niet blokkeren.
• Als u voldoet aan het bovenstaande, verkrijgt u een efficiënte en economische koeling.
• Vóór het eerste gebruik van het toestel, de binnenzijde schoonmaken, het deksel reinigen met warm
water; voeg schoonmaakmiddel bij indien nodig. Gebruik nooit een schurend of bijtend product.
BEDIENING OP NETSTROOM (220 - 240V)
• Gebruik nooit een andere energiebron tegelijkertijd (batterij, gas).
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de werkspanning op het etiket (achter op het
toestel).
• Indien de elektrische specificaties correct zijn, steek de elektrische veiligheidsstekker in een geaard
stopcontact dat bedraad is volgens de specificaties.
OPSTARTEN
• Draai de thermostaatknop met de klok mee naar de MAX positie. De effecten van het koelingsproces
(ijs op de verdamper) wordt enkel duidelijk na ongeveer een uur.
• De thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur van de koelbox kan aangepast worden
(“0”=koelingsproces gestopt).
• Na een voldoende koelingsperiode (ongeveer 5 uur), kan de thermostaat op een midden positie
gezet worden. De gekozen temperatuur wordt automatisch geregeld door de thermostaat.
Afsluiten
• Draai de thermostaatknop tegen de wijzers-van-de-klok in naar de “0” positie.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
BEDIENING OP BATTERIJSTROOM (12V)
Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product will be correctly processed into waste, it
will help prevent possible negative consequences for the environment and human health.
• Gebruik nooit een andere energiebron tegelijkertijd (netstroom, gas).
• Een veiligheidszekering moet geïnstalleerd worden in de stroomtoevoerlijn tussen de batterij en de
koelbox. Voor 12V is het maximum zekeringgehalte 6,25 A.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the
Low Voltage Directive "No 2006/95/EC", the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC
"Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.
Kabel kruissectie
Max. kabellengte
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• U moet de polariteit niet controleren als het toestel opstart.
• Controleer of de batterijspanning overeenkomt met de werkspanning van de koelbox zoals
aangeduid staat op het etiket.
• Als de batterij gebruikt wordt als een autobatterij, zet dan enkel de koelbox aan als de auto aan het
rijden is. Als de koelbox draait terwijl de auto gestopt is, kan de batterij leeg raken en kunt u uw motor
misschien niet meer starten.
• Als het toestel op de batterij draait, wordt er geen temperatuurregeling beheerd door de thermostaat.
Aanbeveling
Koel de koelbox op voorhand door hem op netstroom te laten draaien vooraleer u vertrekt.
Opstarten
Steek de connector bijgeleverd bij de koelbox in de aanstekeraansluiting van het voertuig.
Afkoppeling van het toestel
Trek de connector uit de aansteker.
BEDIENING MET GAS
• Gebruik geen andere energiebron tegelijkertijd (netstroom, batterij).
• Bediening van de koelbox op gas is verboden in wegvoertuigen en op boten. Bediening met gas is
verboden in afgesloten zones.
• Dit toestel moet in open lucht staan (maar niet in de regen) als het gebruikt wordt met gas.
• Bediening in open lucht betekent dat het toestel ook geïnstalleerd kan worden onder het baldakijn
van een tent, voldoende verlucht, of op een terras in een appartement en een verhoogde tuin.
• Het etiket (rating label) achterop het apparaat geeft de aanbevolen gastoevoerdruk weer uitgedrukt
in mbar. Het toestel werkt niet op een druk die anders is dan degene op het etiket.
Bewaring van gascilinders
Bewaar de gascilinder in een koel, droog en verlucht gebied, beschermd tegen zonlicht en stel hem niet
bloot aan temperaturen hoger dan 50°C.
AANSLUITING VAN DE KOELBOX OP DE CILINDER VAN LIQUID PETROLEUM GAS (1)
WAARSCHUWING: blijf altijd uit de buurt van elke soort ontsteking tijdens deze actie. Rook niet.
Sluit de KOELBOX aan op de volgende manier: Gascilinder > druk regulator > toestel
• De gasaansluitingsbuis achteraan het toestel is ontworpen voor een standaard NF XPD 36 110 butaan
/ propaan flexibele slang. Het is belangrijk de instructies voor de opstelling en aansluiting te volgen
om het toestel aan te sluiten. Vermijd gedraai en buigen van de slang. Bogen in de gasslang moeten
een straal hebben van meer dan 40 mm. De lengte van de slang mag niet langer zijn dan 1,50 m.
• Als u de aansluitingen wilt controleren op lekken, gebruik een sopje en geen vlam.
• Het is verboden te controleren op lekken met een vlam.
• Rook niet: gevaar op ontploffingen en brandwonden.
• Als u de gascilinder verandert en/of de slang afkoppelt, is het verplicht de klep van de gascilinder te
sluiten.
• Vervang de slang als ze beschadigd is of poreus wordt en altijd vóór de vervaldatum die op de zijkant
staat.
GASKLEPOPSTELLING
• Deze opstelling bevat een aanpasbaar toestel met een ingesloten beveiliging, een brander met een
elektrische ontsteker.
• Het aanpasbare toestel kan op 3 verschillende posities gezet worden:
Max
Maximum koeling
MIN
Minimum koeling
0 af
Ontstekingspositie/ gastoevoer brander gesloten
• De beveiliging behoudt automatisch de gastoevoer naar de brander, zolang die aangestoken blijft. Hij zet
automatisch de toevoer af als de vlam uitgaat.
• Open de klep van de gascilinder. Druk de aanpasknop in en hou hem in deze positie; draai dan de knop
in tegen de wijzers van de klok naar Max.
• Als het toestel lange tijd niet werd aangestoken of als de gascilinder veranderd werd, kan er lucht in de
leiding zitten. Daarom kan de ontsteking mislukken. U moet controleren of de piloot aangestoken is
door te kijken doorheen het gat bovenaan het toestel. Als het toestel niet aangestoken raakt, probeer
dan opnieuw na ongeveer 10 seconden.
• Als de buitentemperatuur laag is, stel het aanpasbaar toestel in op MIN na een voldoende lange
afkoelperiode in MAX positie.
Om een toestel op gas af te koppelen ver van een ontstekingsbron
Sluit de gascilinder of de drukregulator af. Zet de knop in de positie OFF.
Eten bewaren
• Vloeistoffen die bewaard moeten worden in de koelbox moet altijd geplaatst worden in een
afgesloten houder.
• De luchtcirculatie binnenin het toestel mag niet geblokkeerd worden.
Plaats nooit warm eten of drinken in het toestel. Bewaar nooit ontvlambare vloeistoffen en/of gassen in de
koelbox. Gevaar op ontploffing.
ONTDOOIEN – MAATREGELEN ALS HET TOESTEL LANGE TIJD NIET GEBRUIKT ZAL WORDEN
De koelbox moet regelmatig ontdooid worden, opdat hij goed zou werken. Om de koelbox te ontdooien,
koppel hem af en verwijder alle eten buiten. Indien nodig, gebruik een doek met warm water. Na het
ontdooien neem al het water op met een droge doek en reinig de binnenkant. Als het toestel een zeer lange
tijd niet gebruikt zal worden, koppel het af en verwijder alle eten. Na het ontvriezen reinig en droog je de
binnenkant van het toestel. Om een onaangename geur te vermijden, laat het deksel van de koelbox lichtjes
open.
Maatregelen na lange tijd buiten gebruik te zijn geweest
Indien het apparaat niet koud wordt en het aan de achterkant warm wordt, plaats de koelbox een hele nacht
ondersteboven zonder de stekker in het stopcontact. Zet hierna het apparaat weer op z’n plek en wacht nog
10 minuten voordat u de koelbox weer inschakelt.
ONDERHOUD
•
•
•
•
Reinig het toestel regelmatig met warm water, indien nodig met een schoonmaakmiddel.
Gebruik nooit een bijtend product. Droog de gereinigde oppervlakken af met een zachte doek.
Gebruik enkel proper water om het zegel van het deksel te reinigen en strooi er dan talkpoeder over.
Alle herstellingen, vooral die van de koeleenheid of het gasbrandersysteem, moeten verplicht uitgevoerd
worden door een vakbekwame technicien
SERVICE
Als er een probleem optreedt, voer de volgende controles uit:
• Is het toestel geïnstalleerd in een horizontale positie?
• Is er voldoende ventilatie?
• Voor de werking op het elektriciteitsnet, controleer of de nettoevoer juist is. En is de thermostaat juist
ingesteld?
• Voor batterijwerking, controleer de batterij en de aansluiting.
• Voor gaswerking, is de brander ontstoken?
• Werd de ontstekingsveiligheid (aanpassings) knop ingesteld op MAX?
• Staan de gascilinderklep en/of de drukregulator open?
• Is er nog steeds voldoende hoeveelheid gas in de cilinder? De cilinder is leeg als je geen vloeistof
hoort wanneer je ermee schudt.
• Werden twee modi energie (gas en elektriciteit) tegelijkertijd gekozen?
• Werd er te veel eten tegelijkertijd in de koelbox gestoken? Schik het
eten zo dat de lucht vrij kan circuleren in de koelbox.
• Gebruik geen stukken karton of plastic als scheidingen. Hou houders met vloeistoffen gesloten.
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden
gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte
elektrische en elektronische apparaten(WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als
afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen.
EC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met de
veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de
EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
* Centre de réparation qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce type
de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à cet Centre de réparation.
IMPORTANT
Lisez les instructions d’utilisation avec attention afin de mieux connaître l’appareil avant de le mettre en
marche. Gardez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.
UTILISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE (220 - 240V)
• N’utilisez jamais une autre source d’énergie au même moment (batterie, gaz).
• Vérifiez que le voltage du réseau électrique correspond au voltage d’utilisation spécifié sur l’étiquette
(au dos de l’appareil). Vérifiez le cordon et la fiche pour dommages et n’utilisez pas l’appareil s’ils sont
endommagés mais laissez les réparer par un électricien qualifié.
• Si les spécificités électriques sont correctes, branchez la prise électrique de sécurité dans une prise
murale reliée à la terre qui est câblée selon les conditions.
DÉMARRAGE
• Tournez le bouton de thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre vers la position MAX. Les
effets du processus de refroidissement (gelée sur l’évaporateur) sont visibles après une heure.
• Le thermostat permet d’ajuster la température de la glacière (« 0 » = arrêt du processus de
refroidissement).
• Après une période de refroidissement suffisante (environ 5 heures), le thermostat peut être réglé à une
position intermédiaire. La température sélectionnée est régulée automatiquement par le thermostat.
Arrêt
• Tournez le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la position
“0”.
• Enlevez la prise de la prise murale.
UTILISATION AVEC UNE BATTERIE (12 V)
• N’utilisez pas une autre source d’énergie en même temps (réseau électrique et gaz).
• Un fusible de sécurité doit être installé sur la ligne d’alimentation électrique entre la batterie et la
glacière. Pour 12 V, le taux maximum de fusible est 6,25 A.
Section croisée du câble
Longueur de câble max.
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Il n’est pas nécessaire de vérifier la polarité lorsque vous démarrez l’appareil.
• Vérifiez que le voltage de la batterie correspond au voltage d’utilisation de la glacière, comme indiqué
sur l’étiquette correspondante.
• Quand la batterie utilisée est celle d’une voiture, n’allumez la glacière que lorsque la voiture roule.
Si la glacière est laissée alors que la voiture est à l’arrêt, cela pourrait décharger la batterie et rendre
impossible le démarrage du véhicule.
• Lorsque l’appareil est branché sur la batterie, il y a une régulation contrôlée par le thermostat de la
température.
Recommandation
Pré refroidissez la glacière en la branchant sur le réseau électrique, avant de commencer le séjour.
Démarrage
Branchez le connecteur fourni avec la glacière à la douille de l’allume cigare de votre véhicule.
Déconnexion de l’appareil
Débranchez l’appareil de la douille de l’allume cigare.
UTILISATION AVEC DU GAZ
• N’utilisez jamais une autre source d’énergie en même temps (réseau électrique, batterie).
• L’utilisation de la glacière avec du gaz est interdite dans les véhicules et les bateaux. L’utilisation avec
du gaz est interdite dans les espaces clos.
• Cet appareil doit être à l’air libre lorsque vous utilisez du gaz.
• Utiisation en plein air signifie que l’appareil peut être également installé sous l’auvent d’une tente,
suffisamment ventilée, ou sur la terrasse dans un jardin plat et nivelé.
• N’utilisez pas une autre source d’énergie au même moment (réseau électrique, batterie).
• L’étiquette au dos de l’appareil vous donne les pressions de gaz recommandées, exprimées en mbar.
L’appareil ne peut pas s’utiliser avec une pression différente de celle spécifiée sur l’étiquette.
Stockage du cylindre de gaz
Conservez le cylindre de gaz dans un espace frais, sec et ventilé, à l’abri des rayons du soleil et exposé à
une température inférieure à 50 °C.
CONNEXION DE LA GLACIÈRE À UN CYLINDRE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (1)
ATTENTION: toujours s’éloigner de toute source d’allumage pendant l’opération. Ne fumez pas.
Connectez l’ensemble dans cet ordre : Cylindre de gaz > régulateur de pression > appareil
• Le tube de connexion de gaz au dos de l’appareil est conçu pour un tube flexible standard NF XPD 36
110 butane / propane. Il est essentiel de suivre les instructions d’assemblage et de connexion pour
que l’appareil soit connecté. Des torsions excessives et des flexions doivent être évitées. Les coudes
dans le tuyau de gaz doivent avoir un radius de plus de 40 mm. La longueur du tuyau ne doit pas
excéder 1,50 m.
• Si vous souhaitez vérifier les fuites, veuillez utiliser de l’eau savonneuse et non une flamme.
• Il est interdit de vérifier les fuites avec une flamme.
• Ne fumez pas : danger d’explosion et de brûlure.
• Lorsque vous changez le cylindre de gaz et/ou déconnectez le tuyau, il est recommandé de fermer la
valve du cylindre.
• Remplacez le tuyau s’il est endommagé ou s’il devient poreux et dans tout les cas, avant la date
d’expiration indiquée sur le côté.
ASSEMBLAGE DE LA VALVE DE GAZ
• Cet assemblage consiste en un dispositif de réglage avec un pilote incorporé de sûreté, un brûleur
avec une bougie électrique.
• Ce dispositif de réglage peut être réglé selon trois positions :
Max
Refroidissement maximum
MIN
Refroidissement minimum
0 off
Position d’allumage / alimentation de gaz du brûleur fermée.
• Le pilote de sûreté maintient automatiquement l’alimentation de gaz au brûleur, aussi longtemps qu’il
reste allumé. Il s’éteint automatiquement quand la flamme s’éteint.
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
ALLUMAGE DU BRÛLEUR DE GAZ
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
ZÜNDUNG DES GASBRENNERS
PRECAUCIONES IMPORTANTES
REMARQUE :
• Si vous rencontrez des problèmes en allumant le système au gaz, coupez l'alimentation de gaz et
ouvrez la trappe de service à l'arrière de l'appareil.
• Utilisez une petite brosse pour nettoyer la buse à gaz et enlevez tous les résidus du thermocouple
et de la tige d'allumage. Pour regarder une vidéo d’instruction, visitez http://service.tristar.eu et
recherchez KB-7146.
• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung , die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, außer wenn sie
unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Geräts von einer
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen.
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
• Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht herunter hängt.
• Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
• Alle Reparaturen müssen durch einen kompetenten, qualifizierten
Reparaturzentrum durchgeführt werden(*).
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung gelagert
wird.
• Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer
Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V 50 Hz.
Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A abgesichert sein.
• Dieses Gerät stimmt mit allen Standards elektromagnetischer Felder
(EMF) überein. Wenn das Gerät ordnungsgemäß und den Instruktionen in
dieser Bedienungsanleitung entsprechend behandelt wird, ist es sicher im
Gebrauch, da es auf aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen basiert.
• Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
wurde, kann zu Verletzungen führen und den Garantieanspruch
erlöschen lassen.
• Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
• Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
• Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie Teile austauschen oder
Wartungsarbeiten durchführen.
• Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
Gerät nicht selbst.
• Verwenden Sie das Gerät niemals direkt neben einer Wärmequelle.
• Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie es nicht verwenden.
HINWEIS:
• Wenn beim Entzünden des Systems mit Gas Probleme auftreen, schalten Sie die Gaszufuhr aus und
öffnen die Serviceklappe auf der Rückseite des Gerätes.
• Verwenden Sie eine kleine Bürste zur Reinigung der Gasdüse und entfernen Sie alle Rückstände vom
Thermoelement und dem Zündstift. Ein Anweisungsvideo finden Sie unter http://service.tristar.eu,
suchen Sie nach KB-7146.
• Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el
ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
• Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad.
• Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
• Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
para las funciones para las que se ha diseñado.
• Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
• Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de ceparación
competente cualificado (*).
• Asegúrese de que el aparato esté almacenado en un entorno seco.
• Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal
de su hogar. Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz. La toma debe ser de al
menos 16 A o 10 A con protección frente a suministros lentos.
• Este aparato cumple con todos los estándares relativos a los campos
electromagnéticos(CEM). Si se manipula correctamente conforme a las
instrucciones de este manual de usuario, el uso del aparato será seguro
según la evidencia científica disponible en la actualidad.
• El uso de accesorios no son recomendados por el fabricante puede
provocar heridas e invalidar la garantía que pueda tener.
• No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
se enrolle.
• Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
• Desenchufe el aparato de la toma cuando cambie piezas o realice tareas
de mantenimiento.
• No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
(*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
aparato.
• No utilice este aparato cerca de fuentes de calor directo.
• Desenchufe el aparato de la toma cuando no lo esté utilizando.
• Ouvrez la valve du cylindre de gaz. Pressez le bouton d’ajustement et gardez-le dans cette position,
puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre vers maximum.
• Si l’appareil n’a pas été allumé pendant une longue période, ou si le cylindre de gaz a été changé, il
peut y avoir un peu d’air dans le conduit, ce qui peut bloquer l’allumage. Il est nécessaire de vérifier
que le pilote est allumé en regardant par l’orifice sur le haut de l’appareil. Si l’appareil ne s’allume pas,
recommencez après environ 10 secondes.
• Quand la température extérieure est basse, réglez le dispositif de réglage sur la position minimum,
après une période de refroidissement suffisante sur la position maximum.
Pour déconnectez un appareil branché sur le gaz loin de toute source d’allumage
Eteignez le cylindre de gaz ou le régulateur de pression. Tournez le bouton sur la position éteindre.
Conserver des aliments
• Les liquides qui doivent être conservés dans la glacière doivent être placés dans un récipient fermé.
• La circulation de l’air à l’intérieur de l’appareil ne doit pas être obstruée.
Ne placez jamais d’aliments ou de boissons chaudes dans l’appareil.
Ne gardez jamais de liquide inflammable ou/et de gaz dans la glacière. Danger d’explosion.
DÉGIVRAGE – MESURES À PRENDRE LORSQUE L’APPAREIL N’EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE
LONGUE PÉRIODE
La glacière doit être dégivrée régulièrement, afin d’assurer un fonctionnement correct. Pour dégivrer
la glacière, déconnectez-la et enlevez tous les aliments. Si nécessaire, utilisez un tissu imprégné d’eau
chaude. Après le dégivrage, enlevez l’eau avec un tissu propre sec et lavez l’intérieur. Si l’appareil est
maintenu inutilisé pendant une période étendue, déconnectez le et enlevez les aliments. Après avoir
dégivré, lavez et séchez l’appareil. Afin de prévenir les odeurs désagréables, laissez le couvercle de la
glacière ouvert.
Mesures à prendre après une longue période d’inutilisation
Si l’appareil ne refroidit pas et que l’arrière chauffe, placez la boîte de refroidissement à l’envers toute
la nuit sans brancher la prise. Ensuite, replacez l’appareil et attendez 10 minutes avant de remettre en
marche la boîte de refroidissement.
MAINTENANCE
•
•
•
•
Lavez l’appareil régulièrement avec de l’eau tiède, contenant un détergent si nécessaire.
N’utilisez jamais de produit abrasif. Séchez les surfaces propres avec un tissu sec.
N’utilisez que de l’eau pour laver le joint du capot, puis recouvrez le joint de talc.
Toutes les réparations, spécialement de l’unité de refroidissement ou du système de brûleur de gaz,
doivent être effectuées par un technicien qualifié.
SERVICE
Si un problème arriverait, vérifiez les étapes suivantes:
• L’appareil est-il en position horizontale?
• La ventilation est-elle suffisante?
• Pour une utilisation électrique, vérifiez que le réseau électrique est correct. Est-ce que le réglage du
thermostat est bon?
• Pour l’utilisation de la batterie, vérifiez la batterie et sa connexion.
• Pour l’allumage au gaz, le brûleur est-il allumé?
• Est ce que le bouton d’allumage de sécurité (ajustement) est réglé sur maximum?
• Est-ce que la valve du cylindre et/ou le régulateur son ouverts?
• Y a-t-il encore assez de gaz dans le cylindre? Le cylindre est vide si vous n’entendez pas de liquide
quand vous le secouez.
• Est-ce que deux modes d’énergie (gaz et électricité) ont été choisis en même temps?
• Est-ce que trop de nourriture a été placé en même temps dans la glacière? Rangez la nourriture afin
que l’air puisse circuler librement dans la glacière.
• N’utilisez pas de pièces en carton ou en plastique pour faire des séparations. Gardez les récipients
contenant des liquides fermés.
Si, malgré les vérifications ci dessus, vous avez toujours besoin de contacter le département de
service après vente, décrivez le problème et l’état, le type d’appareil et son numéro de série (ils
sont indiqués sur l’étiquette).
GARANTIE
• Tristar n’est pas tenu responsable des dégâts intervenus :
o En cas de la chute de l’appareil
o En cas de modification technique de l’appareil par le propriétaire ou par un tiers
o En cas de mauvaise utilisation de l’appareil
o En cas d’usure normale de l’appareil
• L’exécution de réparations ne prolongera pas la période originale de garantie de 24 mois, ni ne
donnera droit à une nouvelle garantie conforme. Cette garantie n’est légale qu’en Europe. Cette
garantie ne change pas la Directive Européenne 1944/44CE.
• Conservez toujours votre reçu, il vous sera impossible de faire une réclamation sous garantie sans ce
reçu.
• Les dommages causés par le non respect de la notice d’emploi, entraineront l’annulation de la
garantie, Tristar ne sera pas tenu responsable si des dégâts en résultent.
• Tristar ne sera pas responsable des dégâts matériels ou des blessures physiques résultant de la
mauvaise utilisation ou si les consignes de sécurité ne sont pas correctement suivies.
• Le nettoyage mentionné dans cette notice est le seul entretien nécessaire à cet appareil.
• Si la finition doit être réparée, veillez à ce que cela soit accompli par une société agréée.
• Cet appareil ne peut pas être modifié ou changé.
• En cas de problèmes durant les 2 ans suivant la date d’achat, qui sont couverts par la garantie du
fabricant, il est possible de revenir chez le revendeur pour un échange contre un appareil neuf.
• Veuillez contacter votre revendeur pour des questions ou des problèmes de conformités.
• Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à partir de la date d’achat (reçu).
• Seul le matériel défectueux ou les vices de fabrication sont inclus dans cette garantie.
• Si une réclamation doit être faite, veuillez renvoyer l’appareil complet à votre revendeur dans
l’emballage d’origine avec le reçu.
• Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que l’appareil complet sera remplacé
gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance téléphonique. Du verre ou des
pièces en plastique cassés sont toujours sujets à des frais.
• Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles à l’usure, ainsi que le nettoyage, l’entretien
ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.
• La garantie est caduque en cas de modification non autorisée.
• Après l’expiration de la garantie, les réparations peuvent être effectuées par un revendeur compétent
ou par un réparateur contre un paiement pour les frais occasionnés.
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit
être rendu à un centre de recyclage d’appareils ménagers électriques et électroniques. Ce
symbole sur l’appareil, La notice d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous
contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités
locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage
Emballage
L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
Produit
Cet appareil comporte un symbole conforme à la Directive Européenne 2012/19/EU relative aux Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (WEEE). En veillant à ce que cet appareil soit correctement
recyclé, des effets éventuellement nuisibles à l’environnement et à la santé humaine seront évités.
Déclaration de conformité EC
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux consignes de sécurité de "Low
Voltage Directive "No 2006/95/EC, les conditions de protection de la Directive CEM 2004/108/EC
"Compatibilité Electromagnétique" et la stipulation de la Directive 93/68/CEE.
* Kompetenter, qualifizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung
des Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert,
genehmigt und kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen,
um alle Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem
Reparaturzentrum zurückbringen.
WICHTIG
• Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um sich vor der Inbetriebnahme mit dem Gerät vertraut
zu machen.
• Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
INSTALLATION DES GERÄTS
• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale Fläche. Zum Nivellieren des Geräts benutzen Sie eine
Wasserwaage oder gegebenenfalls einen mit Wasser gefüllten Behälter.
• Stellen Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen auf.
• Der Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand sollte nicht weniger als 10 cm betragen
und halten Sie für die Belüftung einen Abstand von mindestens 5 cm zu den Seiten des Geräts ein.
• Der Aufstellort muss auf jeden Fall vor Regen und Spritzwasser geschützt sein.
• Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, decken Sie die Lüftungsgitter oben, unten oder auf
der Rückseite des Geräts nicht ab.
• Die Einhaltung der obigen Hinweise sorgt für eine leistungsfähige und sparsame Kühlung.
• Reinigen Sie vor der Erstinbetriebnahme das Innere und die Abdeckung des Geräts mit warmem Wasser
und geben Sie gegebenenfalls ein Reinigungsmittel hinzu. Niemals Scheuermittel verwenden.
NETZBETRIEB (220 - 240 V)
• Verwenden Sie niemals zwei Energiequellen gleichzeitig (Batterie, Gas).
• Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild (auf der Rückseite des Geräts)
angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt.
• Wenn die elektrischen Spezifikationen richtig sind, stecken Sie den Schutzkontaktstecker in eine
geerdete Steckdose, die den Spezifikationen entsprechend verdrahtet ist.
INBETRIEBNAHME
• Drehen Sie den Thermostat-Drehknopf im Uhrzeigersinn auf die Stellung MAX. Die Folgen des
Kühlvorgangs (Eis auf dem Verdampfer) werden erst nach etwa einer Stunde sichtbar.
• Der Thermostat ermöglicht die Temperatureinstellung der Kühlbox (“0”=Kühlen ist ausgeschaltet).
• Nach einer ausreichenden Kühlzeit (ungefähr 5 Stunden), kann der Thermostat in mittlere Stellung
gedreht werden. Die vorgewählte Temperatur wird automatisch durch den Thermostat reguliert.
Abschalten
• Drehen Sie den Thermostat-Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn in die “0” Stellung.
• Ziehen Sie den Netzstecker.
DER BATTERIEBETRIEB (12 V)
• Verwenden Sie niemals zwei Energiequellen gleichzeitig (Batterie, Gas).
• Eine Sicherung muss zwischen Batterie und der Kühlbox in der Versorgungsleitung installiert werden.
Der maximale Stromwert der Sicherung beträgt 6,25 A für 12 V.
Kabelquerschnitt
Max. Kabellänge
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Die Polarität muss beim Einschalten des Geräts nicht überprüft werden.
• Überprüfen Sie, ob die Batteriespannung mit der auf dem Typenschild angegebenen
Betriebsspannung der Kühlbox übereinstimmt.
• Wenn Sie eine Autobatterie verwenden, schalten Sie die Kühlbox nur während der Fahrt ein. Wenn
die Kühlbox weiterläuft und das Auto steht, könnte die Batterie entladen werden und ein erneutes
Anlassen des Motors ist eventuell nicht mehr möglich.
• Wenn das Gerät über Batterie betrieben wird, findet keine thermostatgesteuerte Temperaturregelung
statt.
Empfehlung
Kühlen Sie die Kühlbox durch Netzbetrieb vor, bevor Sie die Reise beginnen.
Inbetriebnahme
Stecken Sie den mit der Kühlbox mitgelieferten Stecker in den Zigarettenanzünder.
Abschaltung des Geräts
Ziehen Sie den Stecker aus dem Zigarettenanzünder.
GASBETRIEB
• Verwenden Sie niemals zwei Energiequellen gleichzeitig (Netzstrom, Batterie).
• Die Inbetriebnahme der Kühlbox mit Gas ist in Straßenfahrzeugen und auf Booten verboten. Die
Inbetriebnahme mit Gas ist in geschlossen Räumen verboten.
• Dieses Gerät muss sich im Freien befinden, wenn es mit Gas betrieben wird.
• Inbetriebnahme im Freien heißt, dass das Gerät bei ausreichender Belüftung auch unter dem Vordach
eines Zelts oder auf einer Terrasse in einem flachen und ebenen Garten betrieben werden kann.
• Das Typenschild auf der Rückseite des Geräts gibt den empfohlenen Gasversorgungsdruck in mbar
an. Das Gerät funktioniert nur mit dem auf dem Typenschild angegebenen Druck.
Aufbewahrung der Gasflaschen
Lagern Sie die Gasflasche an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort, geschützt vor
Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C.
DER ANSCHLUSS DER KÜHLBOX AN EINER GASFLASCHE MIT PROPANGAS (1)
VORSICHT: Halten Sie bei diesem Vorgang immer ausreichend Abstand zu jeglichen Zündquellen.
Rauchen Sie nicht. Schließen Sie die KÜHLBOX in der folgenden Reihenfolge an: Gasflasche >
Druckregler > Gerät
• Der Gas-Ansschlussschlauch auf der Rückseite des Geräts wurde für einen Standard NF XPD 36 110
flexiblen Schlauch für Butan/Propan konstruiert. Sie müssen die Montage- und Anschlussanleitung
für das anzuschließende Gerät befolgen. Vermeiden Sie übermäßiges Verdrehen und Verbiegen.
Biegungen im Gasschlauch müssen einen Radius von mehr als 40 mm haben. Die Länge des
Schlauchs darf 1,50 m nicht übersteigen.
• Sollten Sie eine Dichtheitsprüfung durchführen möchten, benutzen Sie bitte Seifenlauge, keine offene
Flamme.
• Die Durchführung einer Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist untersagt.
• Nicht rauchen: Explosions- und Feuergefahr.
• Wenn Sie die Gasflasche austauschen und/oder den Schlauch entfernen, müssen Sie das Ventil der
Gasflasche schließen.
• Ersetzen Sie einen beschädigten oder porös werdenden Schlauch und in jedem Fall vor dem seitlich
aufgedruckten Ablaufdatum.
GASVENTIL-MONTAGE
• Diese Montage besteht aus einer verstellbaren Vorrichtung mit einer integrierten Zündsicherung,
einem Brenner mit einem elektrischen Zünder.
• Die verstellbare Vorrichtung kann auf 3 unterschiedliche Positionen gestellt werden:
Max
Maximale Kühlung
MIN
Minimale Kühlung
0 Aus
Zündposition / Brenner Gasversorgung geschlossen
• Die Zündsicherung hält automatisch die Gasversorgung zum Brenner aufrecht, solange er brennt. Die
Versorgung wird automatisch abgeschaltet, wenn die Flamme erlischt.
• Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche. Drücken Sie den verstellbaren Drehknopf und halten ihn in
dieser Position, dann drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf Max.
• Wenn das Gerät lange Zeit nicht gezündet oder die Gasflasche gewechselt wurde, könnte sich etwas
Luft in der Leitung befinden und deshalb könnte die Zündung fehlschlagen. Sie müssen durch
einen Blick durch die Öffnung an Oberseite des Geräts überprüfen, ob die Zündflamme brennt.
Wenn das Gerät nicht zündet, versuchen Sie es nach ungefähr 10 Sekunden noch einmal. Wenn die
Außentemperatur niedrig ist, stellen Sie die verstellbare Vorrichtung auf MIN, nach genügend langer
Kühlzeit auf die MAX-Position.
Abschalten eines mit Gas betriebenen Geräts weit entfernt von jeder Zündquelle
Schließen Sie die Gasflasche oder den Druckregler. Drehen Sie den Drehknopf in die AUS-Position.
Lagerung von Lebensmitteln
• Aufzubewahrende Flüssigkeiten sollten sich in der Kühlbox immer in einem geschlossenen Behälter
befinden.
• Die Luftzirkulation im Gerät darf nicht blockiert werden.
Stellen Sie niemals heiße Speisen oder Getränke in das Gerät.
Bewahren Sie niemals feuergefährliche Flüssigkeiten und/oder Gase in der Kühlbox auf.
Explosionsgefahr.
ABTAUEN - MASSNAHMEN BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG
Die Kühlbox muss regelmäßig abgetaut werden, damit ihre korrekte Funktion gewährleistet wird. Zum
Abtauen der Kühlbox schalten Sie sie
ab und nehmen alle Lebensmittel heraus. Benutzen Sie erforderlichenfalls ein mit heißem Wasser
getränktes Tuch. Nach dem Abtauen wischen Sie das Wasser mit einem trockenen, sauberen Tuch auf und
reinigen das Innere. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es ab und nehmen
alle Lebensmittel heraus. Nach dem Abtauen reinigen und trocknen Sie das Innere des Geräts. Um
unangenehme Gerüche zu verhindern, lassen Sie den Deckel der Kühlbox etwas geöffnet.
Maßnahmen, wenn das Gerät einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch war
Falls das Gerät nicht kalt wird, aber sich die Rückseite erwärmt, ziehen Sie den Stecker ab und stellen die
Kühlbox über Nacht auf den Kopf. Drehen Sie die Kühlbox danach wieder um warten 10 Minuten, bevor
Sie sie in Betrieb nehmen.
WARTUNG
• Reinigen Sie Sie das Gerät regelmäßig mit warmem Wasser, gegebenenfalls fügen Sie ein
Reinigungsmittel hinzu.
• Benutzen Sie niemals Scheuermittel. Trocknen Sie die gesäuberten Oberflächen mit einem weichen
Tuch.
• Benutzen Sie nur sauberes Wasser zum Reinigen der Dichtung der Abdeckung und dann bestreichen
Sie die Dichtung mit Talkum Puder.
• Alle Reparaturen, insbesondere an der Kühleinheit oder dem Gasbrenner-System, dürfen laut
Vorschrift nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
SERVICE
Falls ein Problem auftritt, führen Sie folgende Überprüfungen durch:
• Ist das Gerät waagrecht aufgestellt?
• Ist für eine ausreichende Belüftung gesorgt?
• Bei Netzbetrieb prüfen Sie, ob die Netzstromversorgung korrekt ist. Und ist der Thermostat richtig
eingestellt?
• Bei Batteriebetrieb prüfen Sie die Batterie und die Verbindung.
• Bei Gasbetrieb, hat der Brenner gezündet?
• Ist der (verstellbare) Zündsicherungsknopf auf MAX eingestellt?
• Sind Gasflaschenventil und/oder der Druckregler geöffnet?
• Ist noch genügend Gas in der Flasche? Die Flasche ist leer, wenn man keine Flüssigkeitsbewegung
beim Schütteln der Flasche hören kann.
• Sind zwei Modi der Energieversorgung (Gas und Elektrizität) zur gleichen Zeit gewählt worden?
• Wurden zu viele Lebensmittel auf einmal in die Kühlbox gelegt? Ordnen Sie die Nahrung so an, dass
die Luft in der Kühlbox frei zirkulieren kann.
• Benutzen Sie keine Karton- oder Kunststoffteile zum Abtrennen. Halten Sie Behälter mit Flüssigkeiten
verschlossen.
Falls Sie trotz der obigen Überprüfungen immer noch die Service Abteilung kontaktieren müssen,
beschreiben Sie den Fehler, geben Sie den Typ des Geräts und seine Seriennummer an (diese sind
auf dem Typenschild vermerkt).
GARANTIE
• Tristar ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, die auftreten aufgrund von:
o Herunterfallen des Geräts.
o Technischen Veränderungen des Geräts durch den Eigentümer oder Dritte.
o Unsachgemäßer Verwendung des Geräts.
o Normalem Verschleiß des Geräts.
• Bei Durchführung von Reparaturen am Gerät wird die ursprüngliche Garantiezeit von 24 Monaten
nicht verlängert, es entsteht auch kein Recht auf eine neue Garantie. Diese Garantie gilt nur auf
europäischem Boden. Diese Garantie setzt die Europäische Direktive 1944/44CE nicht außer Kraft.
• Bewahren Sie die Rechnung immer auf, ohne diese Rechnung können Sie keine Form der Garantie
einfordern.
• Beschädigungen, die durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung entstehen, führen zu
einem Garantieverlust, wenn das zu nachfolgenden Beschädigungen führt, kann Tristar nicht zur
Verantwortung gezogen werden.
• Tristar ist nicht verantwortlich für Material- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße
Handhabung oder durch unsachgemäße Ausführung der Sicherheitsanweisungen verursacht werden.
• Eine Reinigung ist, wie in dieser Bedienungsanleitung erwähnt, der einzige Wartungsvorgang, der für
dieses Gerät notwendig ist.
• Wenn das Gerät repariert werden muss, stellen Sie bitte sicher, dass dies von einer autorisierten Firma
durchgeführt wird.
• Dieses Gerät darf nicht ergänzt oder verändert werden.
• Wenn während der ersten 2 Jahre ab Kaufdatum Probleme auftreten, die von der Werksgarantie
abgedeckt sind, können Sie das Gerät am Einkaufsort gegen ein neues umtauschen lassen.
• Bei Fragen oder Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
• Dieses Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Quittung).
• In dieser Garantie sind nur Material- oder Herstellungsfehler eingeschlossen.
• Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, reichen Sie bitte das vollständige Gerät in der
Originalverpackung mit der Quittung bei Ihrem Händler ein.
• Die Beschädigung von Zubehörteilen führt nicht automatisch zum kostenlosen Austausch des
gesamten Geräts. Kontaktieren Sie in diesen Fällen bitte unsere Hotline. Glasbruch oder Bruch von
Plastikteilen ist immer kostenpflichtig.
• Defekte an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, ebenso wie Reinigung, Wartung oder
Austausch besagter Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind daher kostenpflichtig!
• Im Fall unsachgemäßer Produktmanipulation erlischt die Garantie.
• Nach Ablauf der Garantie können Reparaturen durch den Fachhändler oder Reparaturservice
kostenpflichtig durchgeführt werden.
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und
der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete
Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
einer Sammelstelle.
Verpackung
Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung getrennt zurück.
Produkt
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für die Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) gekennzeichnet. Indem die korrekte Entsorgung des
Produkts sichergestellt wird, werden mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden.
EC-Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der Niederspannungsrichtlinie
„Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EU "Elektromagnetische
Kompatibilität" und den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und vermarktet.
* Centro de reparación competente cualificado: departamento post-venta del
fabricante o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente
para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso
deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
IMPORTANTE
Lea las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con el
equipo antes de ponerlo en funcionamiento.
Conserve las instrucciones para futura referencia.
INSTALACIÓN DEL APARATO
• Instale el aparato sobre una superficie firme y horizontal. Para equilibrar el equipo, use un nivelador
de liquido o un recipiente con agua si es necesario.
• Evite instalar el aparato a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
• La distancia entre la parte posterior del aparato y la pared no debe ser inferior a 10 cm, y el espacio
mínimo de ventilación a los lados del aparato no debe ser inferior a 5 cm.
• En todos los casos, la ubicación debe estar protegida de lluvia y de salpicaduras.
• Para garantizar un nivel adecuado de circulación de aire, no obstruya las ranuras de ventilación de la
parte superior, inferior o posterior del aparato.
• Cumplir con lo anterior garantizará una refrigeración eficaz y económica.
• Antes de usar su aparato por primera vez, limpie el interior y la cubierta con agua caliente, añadiendo
detergente si es necesario. No use nunca productos abrasivos.
FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE (220 - 240V)
• Nunca use otra fuente de energía simultáneamente (batería, gas).
• Compruebe que la tensión de corriente coincida con la tensión operativa especificada en la etiqueta (
en la parte posterior del aparato).
• Si las especificaciones eléctricas son correctas, introduzca la clavija de seguridad eléctrica en una
toma de corriente con salida de tierra cableada de acuerdo con las especificaciones.
INICIO
• Gire el mando del termostato hacia la derecha hasta la posición MAX. El efecto del proceso de
enfriamiento (escarcha en el evaporador) solo se hace visible después de aproximadamente una hora.
• El termostato permite ajustar la temperatura del refrigerador (“0”= proceso de refrigeración parado).
• Después de un tiempo suficiente de enfriado (aproximadamente 5 horas), el termostato puede
colocarse en posición intermedia. La temperatura seleccionada la regula automáticamente el
termostato.
Apagado
• Gire el mando del termostato en dirección contraria hasta la posición “0”.
• Remueva el enchufe de la toma de la pared.
FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA (12V)
• No use otra fuente de energía simultáneamente (corriente alterna, gas).
• Debe instalarse un fusible de seguridad se ser instalado en la línea de alimentación entre la batería y
el refrigerador. Para 12 V, el valor nominal máximo del fusible es de 6,25 A.
Sección del cable
Longitud máxima de cable
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm
6.0 m
2
• No es necesario verificar la polaridad cuando encienda el aparato.
• Verifique que el voltaje de la batería corresponda al voltaje de funcionamiento de la refrigeradora,
como se indica en la etiqueta correspondiente.
• Cuando la batería usada sea una batería de coche, encienda el refrigerador solamente cuando
el coche esté en movimiento. Si el refrigerador se deja funcionando con el coche parado, puede
descargar la batería e imposibilite encender el motor.
• Cuando el aparato está funcionando con batería, la temperatura no puede regularse con el
termostato .
PT Manual de utilizador
• Abra la válvula de la bombona de gas. Presione el mando de regulación y manténgalo en esta
posición, y a continuación gire el mando hacia la izquierda hasta Máx.
• Si el aparato no se ha usado durante un periodo prolongado, o si se ha cambiado la bombona de gas,
puede que haya algo de aire en la manguera, y puede ser que falle al tratar de encenderlo. Es necesario
verificar que el piloto esté encendido mirando por el orificio superior del aparato. Si el aparato falla al
encenderlo, inténtelo de nuevo pasados aproximadamente 10 segundos.
• Cuando la temperatura exterior sea baja, ponga el dispositivo regulador en MIN después de un periodo
suficiente de enfriamiento en posición MAX.
Desconectar un aparato funcionando con gas lejos de cualquier fuente de ignición
Apague la bombona de gas en el regulador de presión. Gire el mando a la posición APAGADO.
Guardar alimentos
• Los líquidos guardados en el refrigerador deben colocarse en recipientes cerrados.
• No debe obstruirse la circulación interior de aire del equipo.
No coloque nunca comida o bebidas calientes dentro del aparato. No ponga nunca líquidos
inflamables o/ y gases dentro del refrigerador. Peligro de explosión.
DESCONGELAR –MEDIDAS A TOMAR DESPUÉS DE UN LARGO TIEMPO SIN USO
El refrigerador debe descongelarse regularmente, para poder garantizar que funcione correctamente.
Para descongelar el refrigerador, desconéctelo y saque toda la comida. Si es necesario, use un trapo con
agua caliente. Después de descongelar saque el agua con un trapo. Si el aparato va a permanecer sin uso
por un periodo de tiempo largo, desconéctelo y saque toda la comida. Después de descongelar, límpielo
y séquelo por dentro. Para evitar malos olores, deje la tapa del refrigerador ligeramente abierta.
Medidas que deben tomarse tras un tiempo prolongado sin uso
Si el aparato no se enfría y la parte posterior no se calienta, coloque el refrigerador boca abajo una noche entera
sin conectar el enchufe. Pasado este tiempo, coloque el aparato correctamente y espere 10 minutos para
encenderlo.
MANTENIMIENTO
• Limpie el equipo regularmente con agua caliente, con detergente si es necesario.
• No use nunca productos abrasivos. Seque las superficies con un trapo suave.
• Use solamente agua limpia para limpiar el cierre de la cubierta, y ponga polvos de talco en el cierre
hermético.
• Todas las reparaciones, particularmente las de la unidad de enfriamiento o el sistema de quemador de
gas, es obligatorio que sean realizadas por un técnico cualificado.
SERVICIO
Si ocurre problema, verifique lo siguiente:
• ¿Esta el equipo en posición horizontal?
• ¿Hay suficiente ventilación?
• Para funcionamiento con corriente, verifique que la fuente de alimentación sea correcta. ¿Está
correctamente montado el termostato?
• Para funcionamiento con batería, verifique la batería y la conexión.
• Para funcionamiento con gas, ¿está encendido el quemador?
• ¿Se ha colocado el mando de seguridad de encendido (regulación) en MÁX.?
• ¿Está la válvula de la bombona y/o el regulador de presión abierto?
• ¿Hay una cantidad suficiente de gas en la bombona? La bombona está vacía si no se escucha líquido
al agitarla.
• ¿Ha seleccionado dos modos de alimentación (gas y electricidad) simultáneamente?
• ¿Ha puesto demasiados alimentos dentro del refrigerador simultáneamente? Coloque la comida para
que el aire circule dentro del refrigerador.
• No use trozos de cartón o de plástico como separador. Mantenga los recipientes con liquidos
cerrados.
Si, pese a las comprobaciones anteriores, todavía necesita contactar con el departamento de
servicio, describa el fallo y confirme el tipo de equipo y su número de serie (están indicados en la
etiqueta).
GARANTÍA
• Tristar no es responsable de los daños que se produzcan:
o En caso de caída del aparato
o En caso de que el propietario o un tercero modifique técnicamente el aparato
o En caso de un uso incorrecto del aparato
o Por el desgaste habitual del aparato
• Al ejecutar reparaciones, no se ampliará el período de garantía original de 24 meses, ni el derecho a
una nueva garantía. Esta garantía sólo tiene validez en territorio europeo. Esta garantía no anula la
directiva europea 1944/44CE.
• Conserve siempre el ticket de compra, ya que sin él no podrá reclamar ningún tipo de garantía.
• Los daños provocados al no seguirse el manual de instrucciones darán lugar a una anulación de la
garantía; Tristar no será responsable si se producen daños derivados.
• Tristar no será responsable de los daños materiales o lesiones personales causados por un uso
incorrecto o si no se respetan las instrucciones de seguridad.
• Además de la limpieza, como se ha mencionado en este manual, es el único mantenimiento necesario
para este aparato.
• Cuando se deba reparar el aparato, asegúrese de que lo lleve a cabo una empresa autorizada.
• Este aparato no puede ser modificado.
• Si se produce algún problema durante los dos años a partir de la fecha de compra, al estar cubierto
por la garantía, podrá dirigirse al punto de compra y cambiar el aparato por uno nuevo.
• Si tiene cualquier pregunta o dudas acerca de conformidades, contacte a representante comercial de
su “punto de compra”
• Este aparato está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra (recibo).
• Esta garantía solo incluye defectos de fabricación o de los materiales.
• Si desea realizar una reclamación, devuelva la máquina completa en su embalaje original al
representante comercial, junto con el recibo.
• Daños a los accesorios no garantizan una sustitución gratuita automática de la aparato entera. En
tales casos póngase en contacto con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de
plástico siempre tendrá cargo.
• Los defectos de consumibles o piezas susceptibles al desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o
sustitución de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por tanto, deben pagarse.
• La garantía quedará anulada en caso de manipulación no autorizada.
• Tras la caducidad de la garantía, las reparaciones se pueden realizar por vendedores capacitados o por
el servicio de reparaciones mediante el pago correspondiente.
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad,
sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos.
Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El
los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos,
usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para
obtener información acerca del punto de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
Producto
Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU para Desechos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a
prevenir posibles consecuencias negativas para medio ambiente y la salud humana.
Declaración de conformidad EC
Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de
la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC
“Compatibilidad Electromagnética” y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.
CUIDADOS IMPORTANTES
• Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o comprovativo de
compra e, se possível, a caixa com as embalagens interiores.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido
supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
• Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para
isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho
onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está
pendurado para baixo.
• Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
fins para os quais foi concebido.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
• Todas as reparações devem ser realizadas por um reparação qualificado
e competente (*).
• Certifique-se de que o aparelho é guardado num ambiente seco.
• Verifique se a tensão do aparelho corresponde à corrente eléctrica de
sua casa. Tensão indicada: 220-240 V CA 50Hz. A tomada deve ser de,
pelo menos, 16 A ou 10 A de baixa protecção.
• Este aparelho está em conformidade com todos os padrões relativos a
campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado de forma adequada e
de acordo com as instruções deste manual de instruções, o aparelho é
seguro com base em provas científicas disponíveis actualmente.
• A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante
pode provocar ferimentos e invalidará qualquer garantia que possa ter.
• Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca
fica preso.
• Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
• Desligue o aparelho da tomada quando trocar para peças
sobresselentes ou para manutenção.
• Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificado ou quando o
aparelho está avariado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano. Para
evitar perigos, certifique-se de que o cabo ou a tomada danificados são
substituídos por um técnico autorizado (*). Não repare o aparelho sozinho.
• Não utilize este aparelho próximo de fontes de calor directas.
• Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
* Reparação qualificado competente: departamento pós-venda do fabricante ou
do importador ou qualquer outra pessoa qualificada, aprovada e competente
para realizar este tipo de reparações para evitar perigos.
De qualquer das formas, deve entregar o aparelho a esse reparação.
IMPORTANTE
Leia as instruções de operação cuidadosamente para conhecer melhor o seu
aparelho antes de o utilizar. Guarde as instruções para consultas futuras.
INSTALAÇÃO DO APARELHO
• Instale o aparelho numa superfície horizontal e estável. Para equilibrar o aparelho, utilize um nível ou
um recipiente com água, se for necessário.
• Evite instalar o aparelho sob luz solar directa ou nas proximidades de fontes de calor.
• A distância entre a parte traseira do aparelho e outra superfície não deve ser inferior a 10 cm e o
espaço mínimo de ventilação nas partes laterais não deve ser menor do que 5 cm.
• Em todos os casos, o aparelho deve ser colocado num local onde esteja protegido de chuva ou
salpicos.
• Para garantir um bom nível de circulação de ar, não obstrua as grelhas de ventilação situadas em
cima, em baixo e na parte traseira do aparelho.
• Cumprir o ponto anterior garante refrigeração eficiente e poupança.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e a superfície externa com água morna,
adicionando detergente, se for necessário. Nunca utilize um producto abrasivo.
OPERAÇÃO COM CORRENTE ELÉCTRICA (220 - 240 V)
• Nunca utilize outra fonte de energia em simultâneo (bateria, gás).
• Certifique-se de que a corrente eléctrica corresponde à tensão de operação especificada na etiqueta
(na parte de trás do aparelho).
• Se as especificações eléctricas estiverem correctas, coloque a ficha eléctrica de segurança numa
tomada com ligação terra, ligada tal como descrito nas especificações.
ARRANQUE DO APARELHO
• Rode o botão do termóstato na direcção dos ponteiros do relógio para a posição MÁX. Os efeitos de
refrigeração (gelo no evaporador) só começam a ser visíveis passado cerca de uma hora.
• O termóstato permite ajustar a temperatura do frigorífico (“0”=Cancelar processo de refrigeração).
• Após um período de tempo suficiente para refrigeração (aproximadamente 5 horas), o termóstato
pode ser ajustado para uma posição intermédia. A temperatura seleccionada é regulada
automaticamente pelo termóstato.
Desligar
• Rode o botão do termóstato na direcção contrária à dos ponteiros do relógio para a posição “0”.
• Retire a ficha da tomada.
OPERAÇÃO UTILIZANDO UMA BATERIA (12 V)
• Não utilize outra fonte de energia ao mesmo tempo (electricidade, gás).
• Deve ser instalado um fusível de segurança nos cabos da fonte de alimentação, entre a bateria e o
frigorífico. Para 12 V, a amperagem máxima do fusível deve ser de 6,25 A.
Secção cruzada do cabo
Extensão máx. do cabo
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Não é necessário verificar a polaridade ao utilizar o aparelho pela primeira vez.
• Certifique-se de que a tensão da bateria corresponde à tensão de operação do frigorífico, tal como
indicado na etiqueta respectiva.
• Quando a bateria utilizada for uma bateria automóvel, ligue o frigorífico apenas quando o automóvel
estiver em andamento. Se o frigorífico estiver a trabalhar com o automóvel parado, isto pode
descarregar a bateria e não será possível ligar o motor.
• Quando o aparelho estiver a ser utilizado com a bateria, não é possível regular a temperatura através
do termóstato.
Recomendación
Pre-enfríe el refrigerador con corriente alterna, antes de comenzar el viaje.
Recomendação
Pré-refrigere o frigorífico utilizando a corrente eléctrica, antes de iniciar a viagem.
Encendido
Conecte el enchufe suplido con la refrigeradora en la toma del encendedor del vehículo.
Arranque do aparelho
Ligue o adaptador fornecido com o frigorífico ao isqueiro do veículo.
Desconectar el equipo
Desconecte el conector de la toma del encendedor.
Desligar o aparelho
Retire o adaptador do isqueiro.
FUNCIONAMIENTO CON GAS
• No use nunca otra fuente de energía simultáneamente (corriente alterna, batería).
• Se prohíbe el funcionamento con gas en vehículos de carretera y embarcaciones. Se prohíbe el
funcionamiento con gas en lugares cerrados.
• Este equipo debe estar al aire libre cuando funcione con gas.
• Funcionar al aire libtre significa que el aparato puede instalarse en una tienda de campaña, con
suficiente ventilación, o en una terraza en un jardín plano y liso.
• La etiqueta en la parte posterior del aparato indica las presiones de gas recomendadas expresadas en
mbar. El aparato no puede usarse con una presión distinta a la indicada en la etiqueta.
Guardado de las bombonas de gas
Guarde la bombona de gas en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y que no
esté expuesto a temperaturas superiores a 50°C.
CONEXIÓN DEL REFRIGERADOR A LA BOMBONA DE GAS DE PETRÓLEO LIQUIFICADO (1)
PRECAUCIÓN: manténgase lejos de cualquier fuente de ignición mientras durante esta operación.
No fume. Conecte el refrigerador en el orden siguiente: Bombona de gas> regulador de presión>
aparato
• El tubo de conexión de gas en la parte posterior del aparato esta diseñado para una manguera flexible
de butano / propano estándar NF XPD 36110 . Es esencial seguir las instrucciones de montaje y de
conexión para conectar el equipo. Debe evitarse un exceso de retorcimientos y giros. Los giros de la
manguera deben tener un radio de más de 40mm. La longitud de la manguera no debe exceder 1,50 m.
• Si desea comprobar la existencia de fugas, use agua con jabón, no use una llama.
• Es prohibido comprobar fugas con una llama.
• No fume: peligro de explosión y quemaduras.
• Cuando cambie la bombona de gas y/o desconecte la manguera, es obligatorio cerrar la válvula de la
bombona de gas.
• Reemplace la manguera si está dañada o se ha vuelto porosa, y en cualquier caso antes de la fecha de
caducidad impresa en el lateral.
MONTAJE DE LA VÁLVULA DE GAS
• Este montaje consiste en ajustar el dispositivo con un piloto de seguridad incorporado, un quemador
con un encendedor eléctrico.
• El dispositivo de regulación puede ponerse en 3 posiciones:
MAX
Máximo enfriamiento
MIN
Mínimo enfriamiento
0 apagado
Posición de encendido/ quemador de alimentación de gas cerrado
• El piloto de seguridad mantiene automáticamente la alimentación de gas al quemador, mientras se
mantenga encendido. Se apaga automáticamente si la llama se apaga.
ENCENDIDO DEL QUEMADOR DE GAS
NOTA:
• Cuando tenga problemas al encender el sistema de gas, cierre el suministro de gas y abra la tapa para
el mantenimiento, situada en la parte posterior del dispositivo.
• Utilice un cepillo pequeño para limpiar la boquilla de gas y eliminar todo el residuo del termopar y del
mecanismo de encendido. Para ver las instrucciones en vídeo, visite http://service.tristar.eu y busque
KB-7146.
OPERAÇÃO UTILIZANDO GÁS
• Nunca utilize outra fonte de energia ao mesmo tempo (electricidade, bateria).
• A operação do frigorífico utilizando gás é proibida em veículos rodoviários e embarcações. A
operação utilizando gás é proibida em áreas fechadas.
• Este aparelho deve ser colocado ao ar livre ao utilizar gás.
• Operação ao ar livre significa que o aparelho também pode ser instalado sob a lona de uma tenda,
suficientemente ventilada, numa varanda de um apartamento ou num jardim.
• A etiqueta na parte traseira do aparelho recomenda utilizar fornecimento de gás cuja pressão seja
expressa em mbar. O aparelho não funciona com outra pressão que não a especificada na etiqueta.
Armazenamento das botijas de gás
Armazene a botija de gás em local fresco, seco e bem ventilado, protegido da luz solar e não exposta a
temperaturas superiores a 50 °C.
LIGAÇÃO DO FRIGORÍFICO À BOTIJA DO GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (1)
ATENÇÃO: mantenha-se sempre afastado de qualquer chama durante esta operação. Não fume.
Ligue o frigorífico na seguinte ordem: botija de gás > regulador de pressão > aparelho
• O tubo de ligação de gás na parte de trás do aparelho foi concebido para uma mangueira padrão
NF XPD 36 110 butano/propano. É essencial seguir as instruções de montagem e ligação para a
instalação correcta do aparelho. Enrolamentos e dobras excessivos devem ser evitados. As dobras na
mangueira devem ter um raio superior a 40 mm. O comprimento do tubo não deve exceder os 1,50 m.
• Se pretender detectar fugas, utilize a espuma de água e sabão, não
use chamas.
• É proibido verificar a existência de fugas com uma chama.
• Não fume: perigo de explosões e queimaduras.
• Quando substituir a botija de gás e/ou desligar a mangueira, é obrigatório fechar a válvula da botija
de gás.
• Substitua a mangueira se esta estiver danificada ou se se tornar porosa e em qualquer caso antes do
final da data de validade impressa de lado.
MONTAGEM DA VÁLVULA DE GÁS
• Esta montagem consiste de um dispositivo de ajuste com um pavio de segurança electrónico.
• O dispositivo de ajustamento pode ser ajustado em 3 posições diferentes:
Máx.
Refrigeração máxima
Mín.
Refrigeração mínima
0 Off
Posição de ignição/passagem do gás fechada
• O pavio de segurança electrónico mantém o fornecimento de gás desde que se mantenha aceso.
Desliga automaticamente o fornecimento do gás se a chama de apagar.
IGNIÇÃO DO BICO A GÁS
NOTA:
• Quando tiver problemas a acionar o sistema a gás, desligue o fornecimento de gás e abra a escotilha
de serviço na parte posterior do dispositivo.
• Use uma escova pequena para limpar o bocal de gás e remova todos os resíduos do termopar e pino
de ignição. Para obter um vídeo de instruções, visite http://service.tristar.eu and search for KB-7146.
• Abra a válvula da botija de gás. Pressione o botão de ajustamento e mantenha-o na mesma posição.
Em seguida, rode o botão na direcção contrária à dos ponteiros do relógio para Máx.
PL Instrukcja obsługi
• Se o aparelho não tiver sido utilizado durante muito tempo ou a botija de gás tiver sido substituída,
poderá haver ar no tubo, portanto a ignição pode falhar. É necessário observar se o pavio está aceso,
olhando através do orifício no topo do aparelho. Se o aparelho não se ligar, tente novamente após
aproximadamente 10 segundos.
• Quando a temperatura externa for baixa, ajuste o aparelho para MÍN. após algum tempo de
refrigeração na osição MÁX.
Para desligar um aparelho a funcionar a gás longe de fontes de igniçaõ
Fecha a válvula da botija de gás ou o regulador da pressão. Rode o botão para a posição DESLIGADO.
Armazenamento de alimentos
• Armazenar líquidos no frigorífico deve ser sempre efectuado em recipientes fechados.
• A circulação de ar no interior do aparelho não deve ser obstruída.
Nunca coloque alimentos ou bebidas quentes no aparelho. Nunca coloque líquidos e/ou gases
inflamáveis no frigorífico. Perigo de explosão!
DESCONGELAR – MEDIDAS A TER EM CONTA SE O APARELHO FOR PERMANECER SEM SER
UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO
O frigorífico deve ser descongelado regularmente para assegurar que funciona correctamente. Para
descongelar o frigorífico, desligue-o e retire todos os alimentos do seu interior. Se for necessário, utilize um
pano molhado em água quente. Após retirar o gelo, utilize um pano seco para retirar a água e limpe o interior
do aparelho. Se o aparelho não for ser utilizado durante muito tempo, desligue-o e retire todos os alimentos
do seu interior. Depois de descongelado, limpe e seque o interior do aparelho. Para prevenir contra o mau
cheiro, deixe a tampa do frigorífico ligeiramente aberta!
Medidas a serem tomadas após uma pausa longa no funcionamento do aparelho
Se o aparelho não arrefecer e a parte traseira ficar quente, coloque a mala térmica ao contrário durante uma
noite inteira sem a ficha na tomada. Depois de fazer isto, coloque o aparelho novamente na respectiva posição
e aguarde 10 minutos antes de colocar a mala térmica em funcionamento.
MANUTENÇÃO
•
•
•
•
Limpe o aparelho regularmente com água morna, contendo detergente, se for necessário.
Nunca utilize produtos abrasivos. Seque as superfícies limpas com um pano suave.
Utilize apenas água limpa para limpar a tampa e, em seguida, cubra-a com pó de talco.
Todas as reparações, particularmente da unidade de refrigeração ou do sistema do pavio do gás, tem
de ser efectuada, obrigatoriamente, por um técnico qualificado.
SERVIÇO
Se ocorrer um problema, siga as verificações seguintes:
• O aparelho está instalado numa posição horizontal?
• Existe ventilação suficiente?
• Para operação através de electricidade, certifique-se de que o fornecimento eléctrico está correcto. O
termóstato está definido correctamente?
• Para operação utilizando bateria, verifique a bateria e a ligação?
• Para operação utilizando gás, o pavio está aceso?
• O botão do pavio de segurança está definido para MÁX.?
• A válvula da botija de gás e/ou o regulador de pressão estão abertos?
• Ainda há gás suficiente na botija? A garrafa está vazia se não for possível ouvir o líquido a mover-se no
interior quando é abanada.
• Foram seleccionados dois modos de energia (gás e electricidade) ao mesmo tempo?
• Foram colocados muitos alimentos no interior do frigorífico de uma única vez? Disponha os alimentos para
o ar circular no interior do frigorífico.
• Não utilize pedaços de cartão ou de plástico como separadores. Mantenha os recipientes com
líquidos fechados.
Se, além das verificações mencionadas, ainda necessita de contactar o departamento técnico,
descreva a falha, o tipo de equipamento e o seu número de série (marcados na etiqueta).
GARANTIA
• A Tristar não é responsável por danos ocorridos nos seguintes casos:
o O aparelho tiver caído
o O aparelho tiver sido alterado tecnicamente pelo proprietário ou por terceiros
o Utilização indevida do aparelho
o Desgaste normal do aparelho
• Realizando reparações o período de garantia original de 24 meses não será alargado, nem terá direito a
uma nova garantia. Esta garantia só é legal na Europa. Esta garantia não se sobrepõe à Directiva Europeia
1944/44CE.
• Guarde sempre o seu recibo pois sem ele não pode reclamar qualquer tipo de garantia.
• Danos causados pelo não seguimento do manual de instruções anularão a garantia e se isso resultar
em danos consequentes, a Tristar não será responsável.
• A Tristar não será responsável por danos materiais ou ferimentos pessoais causados pela utilização
indevida ou se as instruções de segurança não forem devidamente executadas.
• A limpeza, conforme indicada neste manual, é a única manutenção necessária para este aparelho.
• Quando for necessário reparar o aparelho, certifique-se de que a reparação será realizada por uma
empresa autorizada.
• Este aparelho não deve ser alterado.
• Se surgirem problemas nos 2 anos seguintes à data da aquisição do aparelho, cobertos pela garantia
da fábrica, pode dirigir-se ao ponto de aquisição para que seja substituído por um novo aparelho.
• Para colocar questões ou queixas, contacte o seu revendedor “ponto de aquisição”
• Este aparelho está coberto por uma garantia de 24 meses após a data de aquisição (recibo).
• Apenas defeitos do material ou de fabrico estão cobertos por esta garantia.
• Se pretender efectuar uma queixa, devolva o aparelho na embalagem original ao revendedor,
juntamente com o recibo.
• Os danos a acessórios não significam a substituição gratuita automática de todo o aparelho. Nesses
casos, contacte a nossa linha de apoio. Vidros partidos ou peças de plástico quebradas estão sempre
sujeitas a um custo adicional.
• Os defeitos a consumíveis ou peças sujeitas a desgaste, assim como limpeza, manutenção ou a
substituição dessas peças, não estão cobertos pela garantia e, por esse motivo, têm de ser pagos.
• A garantia fica anulada no caso de abertura não autorizada.
• Após o término do período da garantia, as reparações podem ser realizadas pelo agente autorizado
ou serviço de reparação, mediante o pagamento dos devidos custos.
ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do
seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos
domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e
na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um
importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas
aos pontos de recolha.
Embalagem
A embalagem é 100% reciclável, entregue a embalagem em separado.
Produto
Este aparelho está equipado com uma marca, de acordo com a Directiva europeia 2012/19/EU
relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrónicos (WEEE). Ao assegurar que este produto é
correctamente processado enquanto resíduo, ajudará a evitar possíveis consequências negativas no
ambiente e na saúde humana.
Declaração de conformidade EC
Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os objectivos de segurança
da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC
"Compatibilidade electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie
instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kartę gwarancyjną,
paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym opakowaniem.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy,
chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią
nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
• Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
• Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
• Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i
wykwalifikowanego naprawa(*).
• Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
• Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w
domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz. Gniazdo
elektryczne musi być swobodnie chronione, a wartość natężenia prądu
musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
• Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi standardami w zakresie
pól elektromagnetycznych (EMF). Zgodnie z dostępnymi obecnie
dowodami naukowymi użytkowanie tego urządzenia jest bezpieczne, o
ile jest ono obsługiwane właściwie i zgodnie z instrukcjami zawartymi w
niniejszym podręczniku użytkownika.
• Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta,
może prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje unieważnienie
posiadanej gwarancji.
• Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
• Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Przed wymianą części zamiennych lub podjęciem czynności
konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
• Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone
albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób
uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel lub wtyczkę
powinien wymienić upoważniony technik(*). Urządzenia tego nie
należy naprawiać samodzielnie.
• Urządzenia tego nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła.
• Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od gniazda
elektrycznego.
* Kompetentny i wykwalifikowany naprawa: dział posprzedażny producenta,
importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i
kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych
osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego
przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej
elektryków.
WAŻNE
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z urządzeniem przed jego uruchomieniem.
Należy zachować niniejszą instrukcję.
MONTAŻ URZĄDZENIA
• Urządzenie należy zainstalować na wytrzymałej powierzchni poziomej. W razie konieczności
wypoziomować urządzenie za pomocą poziomnicy alkoholowej lub naczynia z wodą.
• Unikać montażu urządzenia w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym lub w pobliżu źródeł
ciepła.
• Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą nie powinna być mniejsza niż 10 cm, a
minimalna przestrzeń potrzebna do wentylacji po obu stronach, nie powinna być mniejsza niż 5 cm.
• We każdym przypadku miejsce montażu nie powinno być narażone na działanie deszczu i
zachlapanie.
• Aby zagwarantować dobry poziom cyrkulacji powietrza, nie zasłaniać kratek znajdujących się na
górnej, dolnej i tylnej ściance urządzenia.
• Jeśli powyższe warunki będą spełnione, lodówka będzie chłodziła w sposób wydajny oraz
ekonomiczny.
• Przed pierwszym użyciem, należy wyczyścić wnętrze i obudowę lodówki ciepłą wodą, w razie
konieczności z dodatkiem detergentu. Nie stosować produktów ścierających.
ZASILANIE SIECIOWE (220 - 240V)
• Nie stosować różnych źródeł zasilania jednocześnie (akumulator, gaz).
• Sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem roboczym, podanym na tabliczce (znajdującej
się na tylnej ściance urządzenia).
• Jeśli specyfikacja elektryczna jest prawidłowa, należy umieścić wtyczkę w uziemionym gniazdku
ściennym, podłączonym zgodnie ze specyfikacją.
ROZRUCH
• Przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji MAX.
Efekt procesu chłodzenia (szron na parowniku) jest widoczny po upływie około godziny.
• Termostat pozwala na regulację temperatury lodówki przenośnej („0”=zatrzymany proces
chłodzenia).
• Po upływie dostatecznego okresu chłodzenia (około 5 godzin), termostat można przestawić na
pozycję pośrednią. Wybrana temperatura jest regulowana automatycznie przez termostat.
Wyłączanie
• Przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji „0”.
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
ZASILANIE Z AKUMULATORA (12V)
• Nie stosować różnych źródeł zasilania jednocześnie (sieciowe, gaz).
• Pomiędzy akumulatorem i lodówką przenośną, na linii zasilania, musi być zainstalowany bezpiecznik
topikowy. Dla napięcia zasilania 12V, maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika wynosi 6,25 A.
Przekrój poprzeczny kabla
Maks. długość kabla
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Przy rozruchu urządzenia kontrola biegunowości nie jest konieczna.
• Sprawdzić, czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu roboczemu lodówki przenośnej,
podanemu na tabliczce znamionowej.
• Jeśli używany akumulator to akumulator samochodowy, należy włączać lodówkę przenośną tylko
podczas jazdy. Jeśli pozostawimy lodówkę włączoną podczas postoju pojazdu, akumulator może się
rozładować, uniemożliwiając uruchomienie silnika.
• Gdy urządzenie działa na zasilanie z akumulatora, regulacja temperatury za pomocą termostatu jest
niedostępna.
Zalecenie
Przed podróżą należy schłodzić lodówkę przenośną podłączając ją do sieci.
Rozruch
Włożyć złącze (w zestawie z lodówką przenośną do gniazda zapalniczki w pojeździe.
Odłączanie urządzenia
Wyjąć złącze z gniazda zapalniczki.
ZASILANIE GAZEM
• Nigdy nie używać jednocześnie innego źródła energii (sieciowe, akumulator).
• Zasilanie lodówki przenośnej gazem jest niedozwolone w pojazdach drogowych oraz na łodziach.
Zasilanie gazem jest zabronione w pomieszczeniach zamkniętych.
• Podczas zasilania gazem, urządzenie musi znajdować się na otwartej przestrzeni.
• Otwarta przestrzeń oznacza, że urządzenie może być umieszczone również pod dostatecznie
wentylowanym daszkiem przy namiocie lub na tarasie w płaskim i wypoziomowanym ogrodzie.
• Na etykiecie znajdującej się na tylnej ściance urządzenia, znajduje się informacja na temat zalecanego
ciśnienia zasilania gazu, wyrażonego w mbar. Urządzenie nie może działać przy wartości ciśnienia
innej niż podano na tabliczce.
Przechowywanie butli z gazem
Butle z gazem należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
chronić przez promieniowaniem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatur wyższych niż 50 °C.
PODŁĄCZANIE LODÓWKI PRZENOŚNEJ DO BUTLI Z GAZEM PŁYNNYM (1)
UWAGA: podczas działania urządzenia należy zachować odstęp od źródeł zapłonu. Nie palić
tytoniu. Podłączyć lodówkę w następującej kolejności: Butla z gazem > regulator ciśnieniowy >
urządzenie
• Łącznik rurkowy, znajdujący się w tylnej części urządzenia, jest przeznaczony do standardowego
węża elastycznego do propanu/butanu NF XPD 36 110. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie
instrukcji montażu i podłączania urządzenia. Unikać nadmiernego dokręcania oraz zginania. Zagięcia
w przewodzie gazowym powinny mieć średnicę większą niż 40 mm. Długość przewodu nie może
przekraczać 1,50 m.
• Aby sprawdzić, czy nie ma wycieków, należy użyć wody z mydłem – nie używać ognia.
• Sprawdzanie wycieków za pomocą ognia jest zabronione.
• Nie palić tytoniu: niebezpieczeństwo wybuchu i poparzenia.
• Podczas zmiany butli z gazem i/lub odłączania przewodu, obowiązkowo należy zakręcić zawór na
butli z gazem.
• Jeśli przewód jest uszkodzony lub staje się porowaty, należy go wymienić. Podobnie w każdym innym
przypadku przed upływem daty ważności, nadrukowanej z boku.
ZESPÓŁ ZAWORU GAZU
• Zespół ten składa się z urządzenia regulującego, wyposażonego w pilot bezpieczeństwa oraz palnika
z zapłonnikiem elektrycznym.
IT Manuale utente
• Urządzenie regulujące posiada 3 pozycje regulacji:
Max
Maksymalne chłodzenie
MIN
Minimalne chłodzenie
0 off
Pozycja zapłonu / zasilanie palnika zamknięte
• Pilot bezpieczeństwa automatycznie utrzymuje zasilanie palnika w gaz – tak długo, jak długo
pozostaje zapalony. Wyłącza się automatycznie po zgaśnięciu płomienia.
ZAPŁON PALNIKA GAZU
UWAGA:
• W przypadku wystąpienia problemów z zapalaniem systemu, zamknij dopływ gazu otwórz zawór
znajdujący się z tyłu urządzenia.
• Za pomocą szczotki do czyszczenia dysz gazowych usuń wszystkie pozostałości z termozłączki i wtyku
zapłonowego. Film instruktażowy znajdziesz pod adresem http://service.tristar.eu. Poszukaj modelu
KB-7146.
• Otworzyć zawór butli gazowej. Wcisnąć pokrętło regulacji i przytrzymać je w tej pozycji, a następnie
przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – do pozycji Max.
• Jeśli urządzenie nie było uruchamiane przez dłuższy czas lub po wymianie butli gazowej, w przewodzie
może znajdować się pewna ilość powietrza, utrudniając zapłon. Konieczne jest sprawdzenie, przez otwór w
górnej części urządzenia, czy pilot jest zapalony. Jeśli zapłon nie powiedzie się, należy spróbować ponownie
po upływie około 10 sekund. Jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, ustawić urządzenie regulujące do
pozycji MIN po upływie dostatecznie długiego czasu schładzania w pozycji MAX.
Aby odłączyć urządzenie zasilane gazem z dala od źródeł zapłonu
Zamknąć butlę z gazem lub regulator ciśnieniowy. Przekręcić pokrętło do pozycji OFF.
Przechowywanie żywności
• Płyny należy wstawiać do lodówki przenośnej w zamkniętych naczyniach.
• Nie wolno zakłócać cyrkulacji powietrza wewnątrz urządzenia.
Nie wkładać do lodówki przenośnej gorącego jedzenia i napojów. Nie przechowywać w lodówce
płynów i/lub gazów łatwopalnych. Grozi wybuchem.
ROZMRAŻANIE – ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE PRZEZ
DŁUŻSZY CZAS UŻYWANE
Lodówkę przenośną należy regularnie rozmrażać, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Aby rozmrozić
lodówkę przenośną, należy wyłączyć ją i wyjąć z niej wszystkie produkty. Jeśli to konieczne, użyć szmatki
zamoczonej w gorącej wodzie. Po rozmrożeniu zetrzeć wodę suchą czystą szmatką i wyczyścić wnętrze lodówki.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je i wyjąć z niego wszystkie produkty.
Po rozmrożeniu wyczyścić i wysuszyć wnętrze lodówki przenośnej. Aby uniknąć wystąpienia nieprzyjemnego
zapachu, należy pozostawić pokrywę lodówki uchyloną.
Środki, które należy podjąć, jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas
Jeśli urządzenie nie schładza się, a jego tylna strona ulega nagrzaniu, lodówkę turystyczną należy
ustawić do góry dnem i pozostawić ją w takiej pozycji z odłączoną wtyczką zasilającą na całą noc. Po tym
czasie urządzenie należy ustawić w normalnej pozycji i odczekać 10 minut przed włączeniem lodówki
turystycznej.
KONSERWACJA
• Czyścić urządzenie regularnie ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, jeśli to konieczne.
• Nie stosować produktów ścierających. Wytrzeć miękką szmatką do sucha.
• Do czyszczenia uszczelki pokrywy używać tylko czystej wody, a następnie pokryć uszczelkę warstwą
talku kosmetycznego.
• Wszelkie naprawy, zwłaszcza elementu chłodzącego lub zespołu palnika gazowego, należy koniecznie
powierzać specjalistom.
SERWIS
Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić następujące kwestie:
• Czy urządzenie zamontowano w pozycji poziomej?
• Czy urządzenie ma wystarczającą wentylację?
• W razie zasilania sieciowego, sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest prawidłowe. Czy termostat jest
poprawnie ustawiony?
• W przypadku zasilania z akumulatora sprawdzić akumulator i podłączenie.
• W przypadku zasilania gazem – czy palnik jest zapalony?
• Czy pokrętło bezpieczeństwa (regulacji) zapłonu jest ustawione w pozycji MAX?
• Czy zawór butli gazowej i/lub regulator ciśnienia są otwarte?
• Czy w butli znajduje się wystarczająca ilość gazu? Butla jest pusta, jeśli po potrząśnięciu nie słychać
chlupotania.
• Czy dwa tryby zasilania (gaz i elektryczność) zostały wybrane jednocześnie?
• Czy w lodówce przenośnej umieszczono za dużo produktów spożywczych naraz? Produkty należy
rozmieścić w lodówce przenośnej w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza
wewnątrz niej. Nie używać kawałków kartonu lub plastiku jako przegródek.
• Naczynia zawierające płyny powinny być zamknięte.
Jeśli, po sprawdzeniu powyższych, nadal występuje konieczność kontaktu z działem serwisowym,
należy opisać usterkę i podać rodzaj urządzenia, wraz z jego numerem seryjnym (znajduje się na
tabliczce znamionowej).
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
• Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in
funzione l’apparecchio. Conservare istruzioni, certificato di garanzia,
ricevuta di acquisto e, se possible, la scatola con l’imballaggio interno.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i
bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni
sull’uso dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile della loro
sicurezza.
• Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
• Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
• Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Far effettuare tutte le riparazioni da un riparazione qualificato (*).
• Conservare l’apparecchio in ambiente asciutto.
• Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda a quello della
vostra rete domestica. Tensione nominale: AC220-240V 50Hz. La presa
deve essere almeno 16 A o 10 A a protezione lenta.
• L’apparecchio è conforme agli standard sui campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in modo corretto e secondo le istruzioni del manuale,
l’apparecchio è sicuro secondo i controlli effettuati fino al momento.
• L’uso di accessori non consigliati dal produttore può provocare lesioni e
invalidare la garanzia.
• Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
• Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liqiudi.
• Sfilare la spina dalla presa prima di sostituire parti durante la manutenzione.
• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati
oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare
pericoli, far sostituire un cavo o una spina danneggiati da un tecnico
autorizzato (*). Non riparare l’apparecchio da soli.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino a fonti di calore.
• Sfilare la spina dalla presa quando non si utilizza l’apparecchio.
* Riparazione competente qualificato: reparto post-vendite del produttore o
dell’importatore o qualunque persona qualificata, approvata e competente per
eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli. In ogni caso, restituire
personalmente l’apparecchio all’riparazione.
IMPORTANTE
Leggere il manuale delle istruzioni con attenzione in modo da avere una buona conoscenza
dell’apparecchio prima di metterlo in funzione.
Conservare le istruzioni per eventuali consultazioni.
INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIO
• Sistemare l’apparecchio su una superficie piana e rigida. Per mettere l’apparecchio a livello, utilizzare
una livella ad acqua o un contenitore pieno d’acqua.
• Non esporre l’apparecchio ai raggi diretti del sole o a fonti di calore.
• La distanza tra il retro dell’apparecchio e la parete non deve essere inferiore ai 10 cm. e lo spazio di
ventilazione su entrambi i lati dell’apparecchio non deve essere inferiore ai 5 cm.
• In ogni caso, l’apparecchio dovrà essere protetto da pioggia e schizzi.
• Per consentire una buona circolazione dell’aria, non ostruire le griglie di ventilazione sulla parte
superiore, inferiore o posteriore dell’apparecchio.
• La corretta esecuzione delle procedure fin qui descritte assicura un processo di refrigerazione
efficiente ed economico.
• Prima del primo utilizzo dell’apparecchio pulirne l’interno e il coperchio con acqua tiepida e con un
po’ di detersivo, se necessario. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
GWARANCJA
FUNZIONAMENTO AD ENERGIA ELETTRICA (220 - 240 V)
• Firma Tristar nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia powstałe w wyniku:
o upadku urządzenia,
o technicznej modyfikacji urządzenia dokonanej przez właściciela lub inną osobę,
o niewłaściwego użytkowania urządzenia,
o normalnego zużywania się urządzenia.
• Przeprowadzenie napraw nie przedłuża oryginalnego 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego ani nie
upoważnia do uzyskania nowej gwarancji. Gwarancja ta jest wiążąca prawnie tylko na terenie Europy.
Gwarancja ta nie unieważnia wytycznych dyrektywy europejskiej 1944/44CE.
• Należy pamiętać o zachowaniu paragonu; bez paragonu nie można składać żadnych roszczeń
gwarancyjnych.
• Uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi spowodują unieważnienie
gwarancji, a za powstałe w wyniku tego uszkodzenia firma Tristar nie będzie ponosić
odpowiedzialności.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
• Opisany w instrukcji sposób czyszczenia jest jedyną czynnością konserwacyjną wymaganą dla tego
urządzenia.
• Jeśli urządzenie wymaga naprawy, naprawa powinna zostać zlecona upoważnionej do tego firmie.
• Urządzenia tego nie można modyfikować ani zmieniać.
• Jeśli w ciągu 2 lat od daty zakupu wystąpią problemy, które są objęte gwarancją fabryczną, urządzenie
można zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione, aby wymienić je na nowe.
• W przypadku pytań lub w celu uzyskania informacji dotyczących zgodności należy kontaktować się ze
sprzedawcą „w miejscu zakupu”.
• Urządzenie to jest objęte 24-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się z dniem jego zakupu
(odbioru).
• Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne.
• W przypadku roszczenia należy przekazać sprzedawcy całe urządzenie wraz z jego oryginalnym
opakowaniem i dowodem zakupu.
• Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego nie oznacza automatycznej bezpłatnej wymiany całego
urządzenia. W takich przypadkach prosimy kontaktować się z naszą gorącą linią (hotline). Zbite szkło
czy uszkodzenie części plastikowych zawsze podlega opłacie.
• Uszkodzenia części łatwo zużywających się, jak też i czyszczenie, konserwacja czy wymiana tych części
nie podlega gwarancji i stąd podlega opłacie.
• Gwarancja podlega utracie w przypadku nieupoważnionej naprawy czy nieumiejętnego użytkowania.
• Po wygaśnięciu gwarancji naprawy mogą być przeprowadzane przez właściwy punkt sprzedaży czy
serwis naprawczy z chwilą zapłaty za poniesione koszty.
• Non utilizzare sorgenti di alimentazione diverse contemporaneamente (batteria, gas).
• Verificare che il voltaggio dell’alimentazione corrisponda al voltaggio specificato sull’etichetta
dell’apparecchio (retro).
• Se le specifiche elettriche sono corrette, inserire la spina elettrica di sicurezza in una presa a muro con
presa a collegata a terra secondo le specifiche.
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami
domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu
domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w
instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono
to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących
punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po
wyodrębnieniu.
Produkt
Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże
w uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
Deklaracja zgodności EC
To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi
bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia
Dyrektywy EMC 2004/108/EC „Kompatybilność Elektromagnetyczna” oraz wymaganiami Dyrektywy
93/68/EEC.
SV Bruksanvisning
AVVIAMENTO
• Ruotare la manopola del termostato in senso orario sulla posizione MAX. Gli effetti del processo di
refrigerazione (brina sull’evaporatore) sono visibili dopo circa un’ora.
• Il termostato consente di regolare la temperatura del frigo (‘0’ = processo di refrigerazione interrotto).
• Dopo un tempo sufficiente alla refrigerazione (circa 5 ore), il termostato puo’ essere impostato su una
posizione intermedia. La temperatura prescelta è regolata automaticamente dal termostato.
Spegnimento
• Ruotare la manopola del termostato in senso antiorario sulla posizione “0”.
• Scollegare la spina dalla rete elettrica.
FUNZIONAMENTO CON BATTERIA (12V)
• Non utilizzarre fonti di energia diverse contemporanemente (energia elettrica, gas).
• Un fusibile di sicurezza deve essere installato sulla linea principale dell’alimentazione tra la batteria e il
frigo. Per 12 V, la potenza massima del fusibile è di 6,25 A.
Sez. trasversale del cavo
Lunghezza max. cavo
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Non è richiesta la verifica delle polarità in fase di avviamento.
• Verificare che il voltaggio della batteria corrisponda al voltaggio specificato sull’etichetta
dell’apparecchio.
• Quando si utilizza la batteria dell’auto, accendere il frigo solo quando l’auto è in movimento. Se il
frigo resta acceso anche quando l’auto è ferma, la batteria dell’auto potrebbe scaricarsi e provocare
problemi di accensione.
• Quando l’apparecchio funziona a batteria, la regolazione automatica del termostato non è attiva.
Consigli
Pre-raffreddare il frigo collegandolo alla rete elettrica prima di un viaggio.
Accensione
Inserire il connettore in dotazione con il frigo nell’accendisigari dell’auto.
Scollegare l’apparecchio
Disinserire il connettore dall’accendisigari.
FUNZIONAMENTO A GPL
• Non utilizzarre fonti di energia diverse contemporanemente (energia elettrica, gas).
• Quando il frigo è alimentato con gas propano liquido non utilizzare su auto e barche. Non utilizzare
mai il frigo in luoghi chiusi quando è alimentato a gas propano liquido.
• L’apparecchio deve essere utilizzato all’aperto quando è alimentato a gas propano liquido.
• È possibile comunque installare il frigo anche in una tenda, purché ben areata, su un terrazzo o un
giardino purchè in piano.
• Non utilizzarre fonti di energia diverse contemporanemente (energia elettrica, gas). L’etichetta sul
retro dell’apparecchio include le pressioni di alimentazione a gas consigliate, espresse in millibar.
L’apparecchio non puo’ funzionare ad una pressione diversa da quella specificata sull’etichetta.
Conservazione delle bombole di gas
Conservare la bombola del gas in un luogo fresco, asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare. Non
esporre mai a temperature superiori ai 50 °C.
COLLEGARE IL FRIGO ALLA BOMBOLA DI GAS GPL (1)
ATTENZIONE: non utilizzare fiamme libere durante questa procedura. Non fumare. Collegare il
COOLBOX nell’ordine seguente: Bombola del gas>regolatore di pressione> apparecchio
• Il tubo di collegamento del gas posto sul retro dell’apparecchio è progettato per funzionare con
un tubo flessibile standard per butano e propano NF XPD 36 110. È importante seguire le istruzioni
per il montaggio e i collegamenti per un corretto funzionamento. Evitare di torcere e piegare
eccessivamente il tubo. Le curve del tubo del gas non devono superare 40 mm. di raggio di curvatura.
• La lunghezza del tubo non deve superare 1,50 m.
• Per individuare eventuali perdite, utilizzare una soluzione di acqua e sapone. Non utilizzare mai una
fiamma.
• Non utilizzare mai una fiamma per individuare perdite di gas.
• Non fumare. Pericolo di esplosione e incendio.
• Quando si sostituisce una bombola e/o si scollega un flessibile è necessario chiudere la valvola della
bombola.
• Sostituire il tubo se danneggiato o se diventa poroso e comunque sostituirlo prima della scadenza
impressa sul tubo stesso.
GRUPPO VALVOLA DEL GAS
• Il gruppo è costituito da un dispositivo di regolazione con bruciatore pilota (di sicurezza) incorporato
e un bruciatore con accensione elettrica.
• Il dispositivo di regolazione ha tre posizioni diverse.
Max
Refrigerazione massima
MIN
Refrigerazione minima
0 off
Posizione di accensione/alimentazione bruciatore in posizione di chiusura
• Il bruciatore pilota (di sicurezza) conserva automaticamente l’alimentazione a gas del bruciatore per tutto il
tempo che resterà acceso. L’alimentazione si interrompe automaticamente quando la fiamma si estingue.
ACCENSIONE DEL BRUCIATORE A GPL
NOTA:
• In caso di problem nell’accensione del sistema a gas, chiudere l’alimentazione del gas ed aprire lo
sportello di servizio sulla parte posteriore del dispositivo.
• Usare uno spazzolino per pulire l’ugello del gas e rimuovere tutti I residui dalla termocoppia e dal
perno di accensione. Per un video d’istruzioni, visitare la pagina http://service.tristar.eu e cercare
KB-7146.
• Aprire la valvola del gas della bombola. Premere la manopola di regolazione e mantenerla in questa
posizione. Poi ruotare la manopola in senso antiorario fino a Max.
• Se l’apparecchio non è stato acceso per un lungo periodo, o se la bombola di gas è stata sostituita, potrebbe
esserci aria nel tubo e l’accensione potrebbe risultare difficoltosa. Controllare che il pilota sia acceso
guardando attraverso il foro sulla parte superiore dell’apparecchio. Se l’apparecchio non si accende, effettuare
un altro tentativo dopo 10 secondi. Quando la temperatura esterna è bassa, impostare il dispositivo di
regolazione su MIN dopo aver effettuato un periodo di refrigerazione con il dispositivo impostato su MAX.
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione a gas in un luogo lontano da materiali infiammabili
Chiudere la bombola o il regolatore di pressione. Impostare la manopola su OFF.
Conservazione dei cibi
• Per conservare in frigo sostanze liquide utilizzare contenitori chiusi.
• La circolazione dell’aria all’interno del frigo non deve essere ostruita.
Non conservare mai in frigo cibi o bevande calde. Non conservare mai liquidi infiammabili e/o
sostanze gassose all’interno del frigo. Pericolo di esplosione
SBRINAMENTO- PROCEDURE DA SEGUIRE SE IL FRIGO NON VIENE ACCESO PER PARECCHIO
TEMPO
Per un corretto funzionamento del frigo effettuare regolarmente lo sbrinamento. Per sbrinare il frigo
scollegare il frigo e rimuovere tutti i cibi conservati. Se necessario utilizzare un panno imbevuto di acqua
calda. Dopo lo sbrinamento asciugare l’acqua con un panno asciutto e pulire l’interno. Se il frigo non
viene utilizzato per un lungo periodo scollegare l’alimentazione e rimuovere tutti i cibi conservati al suo
interno. Dopo lo sbrinamento pulire e asciugare l’interno del frigo. Per evitare odori sgradevoli lasciate il
coperchio del frigo leggermente aperto.
Operazioni da effettuare in caso di non utilizzo per un periodo prolungato
Se l'apparecchio non si raffredda e la parte posteriore si calda, capovolgerlo e lasciarlo in questa posizione per
un'intera notte con la spina di alimentazione scollegata. Quindi, ricollocare l'apparecchio in posizione normale e
attendere 10 minuti prima di accenderlo.
MANUTENZIONE
•
•
•
•
Pulire regolarmente il frigo con acqua tiepida e un po’ di detersivo, se necessario.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi. Asciugare le superfici lavate con un panno morbido.
Utilizzare solo acqua per pulire la guarnizione del coperchio e poi cospargerla con del talco.
Eventuali riparazioni dell’unità di raffreddamento o del sistema di accensione del bruciatore dovranno
essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.
ASSISTENZA
In caso di anomalie, verificare:
• l’apparecchio è in posizione orizzontale?
• il luogo è sufficientemente areato?
• Se il frigo è alimentato a corrente, controllare che l’alimentazione sia adeguata per un funzionamento a
220 V. Il termostato è impostato in maniera corretta?
• Se alimentato a batteria, controllare la batteria e i collegamenti.
• Se alimentato a gas controllare che il bruciatore sia acceso?
• La manopola (di regolazione ) per l’accensione in sicurezza è impostata su MAX?
• La valvola della bombola e/o il regolatore di pressione sono aperti?
• C’è abbastanza gas all’interno della bombola? La bombola è vuota quando, scuotendola, non si sente
il rumore di un liquido che si sposta.
• Le modalità di alimentazione (a gas o a elettricità) sono entrambe impostate?
• Il frigo è troppo pieno. Sistemare gli alimenti in modo da non ostruire la circolazione dell’aria
all’interno del frigo.
• Non utilizzare cartone o pezzi di plastica come divisori. I contenitori contenenti liquidi devono essere
chiusi.
Se, nonostante queste verifiche, il problema persiste, contattare il servizio assistenza, descrivere
l’anomalia, il tipo di apparecchio e comunicare il numero seriale (riportato sull’etichetta).
GARANZIA
• Tristar non è responsabile dei danni causati da:
o Caduta dell’apparecchio.
o Modifiche tecniche apportate dall’utilizzatore o da terze parti.
o Uso improprio dell’apparecchio.
o Normale usura dell’apparecchio.
• All’atto di una riparazione la garanzia originale di 24 mesi non verrà estesa né verrà completamente
rinnovata. La presente garanzia ha valore legale solo per l’Europa e non annulla la direttiva europea
1944/44CE
• Conservare sempre lo scontrino, senza di esso non si può utilizzare alcuna forma di garanzia.
• Eventuali danni causati dal mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale di istruzioni
annulleranno la garanzia. Tristar non è responsabile per qualsiasi danno conseguente.
• Tristar non è responsabile di danni materiali o lesioni personali causate da un uso improprio o da un
mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
• La pulizia eseguita secondo le indicazioni di questo manuale è l’unica manutenzione necessaria per
questo apparecchio.
• Qualora l’apparecchio dovesse essere riparato, assicurarsi che la riparazione venga eseguita da una
ditta autorizzata.
• Non si devono apportare modifiche o alterazioni all’apparecchio.
• Se si verificano problemi durante I 2 anni successivi all’acquisto, che sono coperti dalla garanzia del
fabbricante, potete tornare al punto vendita e farvelo sostituire con un apparecchio nuovo.
• Per qualsiasi domanda o reclamo si prega di contattare il dettagliante presso cui avete acquistato
l’apparecchio.
• Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (ricevuta).
• Questa garanzia include soltanto difetti materiali o di fabbricazione.
• Se desiderate fare un reclamo, per favore restituite l’intero apparecchio al vostro negoziante
nell’imballo originale, unitamente alla ricevuta di acquisto.
• Danni agli accessori non comportano l’automatica sostituzione gratuita dell’intero apparecchio. In
questi casi contattare il nostro servizio assistenza. La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre
soggetta a pagamento.
• Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come la pulizia, la manutenzione o la
sostituzione di dette parti non è coperta da garanzia e quindi deve essere pagata!
• La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
• Dopo la scadenza della garanzia le riparazione possono essere effettuata da un rivenditore autorizzato
o dal servizio assistenza dietro pagamento dei costi previsti.
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I rifiuti domestici,
ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la
confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio
possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro
ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
Confezione
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
Prodotto
Questo apparecchio è contrassegnato da un marchio corrispondente alla Direttiva Europea 2012/19/EU
sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE). Assicurarne il corretto riciclo aiuterà a
prevenire possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute.
Dichiarazione EC di conformità
L’apparecchio è stato progettato, prodotto e commercializzato in accordo alle norme di sicurezza previste
dalla Direttiva Bassa Tensione "N˚ 2006/95/EC, i requisiti di protezione previsti dalla Direttiva EMC 2004/108/EC
"Compatibilità elettromagnetica" e i requisiti previsti dalla Direttiva 93/68/EEC.
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
• Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
• Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
• För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att
aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för
apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger
nedåt.
• Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
• Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
• Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalificerad reparation (*).
• Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
• Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets
huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste
vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
• Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga
bevis som finns tillgängliga för närvarande.
• Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan
orsaka skador och ogiltiggör eventuella garantier.
• Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
• För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
• Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller
utföra underhåll på apparaten.
• Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
• Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
• Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
*Kompetent kvalificerad reparation: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller
en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen av
reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten
till den reparation.
VIKTIGT
Läs igenom bruksanvisningen noggrant så att du lär känna utrustningen innan du börjar använda den.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
INSTALLATION AV KYLBOXEN
• Installera kylboxen på en stadig, horisontell yta. För att ställa kylboxen plant kan du använda ett vattenpass
eller en behållare med vatten vid behov.
• Undvik att installera kylboxen i direkt solljus eller nära någon värmekälla.
• Avståndet mellan apparatens baksida och en vägg får inte vara mindre än 10 cm, och det minsta
ventilationsutrymmet på sidorna av kylboxen får aldrig vara mindre än 5 cm.
• Under alla omständigheter måste platsen vara skyddad från regn och vattenstänk.
• För att garantera en god luftcirkulation får inte ventilationsgallren på övre, undre eller bakre sidan av
apparaten övertäckas.
• Genom att följa ovanstående råd säkerställs en effektiv och ekonomisk kylning.
• Innan du använder kylboxen för första gången ska du rengöra insidan och utsidan med varmt vatten
och vid behov lite rengöringsmedel. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel.
ANVÄNDNING MED ELNÄTET (220 - 240V)
• Använd aldrig någon annan energikälla samtidigt (batteri, gas).
• Kontrollera att nätspänningen motsvarar den driftspänning som anges på etiketten (på baksidan av
kylboxen).
• Om de elektriska specifikationerna är korrekta kan du sätta i säkerhetskontakten i ett jordat vägguttag
som är kopplat enligt specifikationerna.
UPPSTART
• Vrid ratten till termostaten medurs till MAX-läget. Effekterna av kylprocessen (frost på förångaren) blir
inte synliga förrän efter ungefär en timme.
• Termostaten gör att temperaturen i kylboxen kan justeras
(”0” = kylprocessen är stoppad).
• Efter en tillräckligt lång kylperiod (cirka 5 timmar) kan termostaten ställas in i ett medelhögt läge. Den
valda temperaturen regleras automatiskt via termostaten.
Avstängning
• Vrid ratten till termostaten moturs till ”0”-läget.
• Dra ut kontakten ur vägguttaget.
ANVÄNDNING MED BATTERI (12V)
• Använd aldrig någon annan energikälla samtidigt (nätström, gas).
• En säkring måste installeras i strömförsörjningsledningen mellan batteriet och kylboxen. För 12V är den
maximala storleken på säkringen 6,25 A.
Tvärsnitt genom kabeln
Max. kabellängd
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Det är inte nödvändigt att kontrollera polariteten vid uppstart av apparaten.
• Kontrollera att batterispänningen motsvarar driftspänningen för kylboxen, som anges på
motsvarande etikett.
• Om batteriet som används är ett bilbatteri får du endast sätta igång kylboxen när bilen är igång.
Om kylboxen får vara igång när bilen har stannat kan bilens batteri laddas ur, så att motorn inte kan
startas igen.
• Om kylboxen drivs med batteri regleras inte temperaturen via termostaten.
Rekommendationer
Kyl ner kylboxen i förväg genom att koppla in den via elnätet innan du påbörjar din resa.
Uppstart
Sätt i kontakten som följer med kylboxen i bilens cigarettändaruttag.
Urkoppling av kylboxen
Koppla ur kontakten från bilens cigarettändaruttag.
ANVÄNDNING MED GAS
• Använd aldrig någon annan energikälla samtidigt (nätström, batteri).
• Användning av kylboxen med gas är förbjuden i vägfordon och båtar. Användning med gas är
förbjuden i slutna utrymmen.
• Denna apparat måste stå ute i det fria när den används med gas.
• Användning i det fria betyder att kylboxen även kan installeras under ett tält som är tillräckligt
ventilerat eller på en terrass i en plan och jämn trädgård.
• Etiketten på baksidan av kylboxen visar det rekommenderade gastrycket uttryckt i mbar. Apparaten
fungerar inte vid ett annat tryck än det som anges på etiketten.
Förvaring av gasbehållare
Förvara gasbehållaren i ett svalt, torrt och ventilerat utrymme som är skyddat från solljus och där
temperaturen inte överstiger 50 °C.
ANSLUTNING AV KYLBOXEN TILL BEHÅLLAREN MED GASOL (1)
VARNING: Undvik alla antändningskällor under denna procedur. Undvik att röka. Anslut
KYLBOXEN i följande ordning: Gasbehållare > tryckregulator > kylbox
• Anslutningsröret för gasen på baksidan av apparaten är konstruerad för en flexibel standardslang
av typen NF XPD 36 110 för butan/propan. Det är mycket viktigt att följa den rätta ordningen och
instruktionerna när apparaten ska anslutas. Undvik att vrida och böja slangen överdrivet mycket. Böjar
på gasslangen måste ha en radie på minst 40 mm. Längden på slangen får inte överstiga 1,50 meter
• Om du vill kontrollera eventuella läckor ska du använda tvålvatten, inte en öppen låga.
• Det är förbjudet att söka efter läckor med en öppen låga.
• Undvik att röka - stor fara för explosioner och brännskador.
• När du ska byta ut gasbehållaren och/eller koppla loss slangen måste du först stänga av ventilen på
gasbehållaren.
• Byt ut slangen om den är skadad eller om den har blivit porös. Under alla omständigheter måste den
bytas ut före det utgångsdatum som finns tryckt på sidan.
GASVENTILENHET
• Denna enhet består av en justeringsanordning med en inbyggd säkerhetsanordning, en brännare
med en elektrisk tändare.
• Justeringsanordningen kan ställas in i 3 olika lägen:
MAX
Maximal kylning
MIN
Minimal kylning
0 av
Tändningsläge/tillförsel av gas till brännaren stängd
• Säkerhetsanordningen bibehåller automatiskt tillförseln av gas till brännaren så länge den är tänd. Den
stänger automatiskt av tillförseln om lågan släcks.
TÄNDNING AV GASBRÄNNAREN
NOTERA:
• När problem upplevs med tändningssystemet av gasen, stäng av gastillförseln och öppna
serviceluckan på baksidan av enheten.
• Använd en liten borste för att göra rent gasmunstycket och ta bort alla avlagringar från
termokopplingen och tändningsstiftet. För en instruktionsvideo besök http://service.tristar.eu och sök
efter KB-7146.
• Öppna ventilen på gasbehållaren. Tryck ner justeringsratten och håll den i detta läge samtidigt som
du vrider ratten moturs till MAX.
• Om apparaten inte har tänts under en längre tid, eller om gascylindern har bytts ut, kan det finnas lite
luft i kanalen, så att gasen inte kan antändas. Det är nödvändigt att kontrollera att pilotlågan är tänd
genom att titta genom öppningen på apparatens ovansida. Om apparaten inte tänds kan du prova
igen efter cirka 10 sekunder.
CS Návod na použití
• Om utomhustemperaturen är låg ska du ställa in justeringsanordningen på MIN efter att kylboxen
kylts ner tillräckligt länge i MAX-läget.
Urkoppling av en apparat som drivs med gas, långt ifrån alla antändningskällor
Stäng av gasbehållaren eller tryckregulatorn. Vrid ratten till läget OFF (AV).
Förvaring av mat
• Vätskor som ska förvaras i kylboxen måste alltid förvaras i en stängd behållare.
• Luftcirkulationen inuti kylboxen får inte hindras.
Ställ aldrig in varm mat eller dryck i kylboxen. Förvara aldrig brännbara vätskor och/eller gaser
inuti kylboxen. Explosionsrisk.
AVFROSTNING – ÅTGÄRDER SOM BÖR VIDTAS OM APPARATEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN
LÄNGRE TID
Kylboxen måste avfrostas regelbundet för att den ska fungera korrekt. För att frosta av kylboxen ska du
koppla ur den och ta ut alla matvaror. Vid behov kan du använda en trasa med varmt vatten. Torka upp
vattnet med en torr och ren trasa efter avfrostningen och rengör insidan. Om kylboxen inte ska användas
under en längre tid ska du koppla ur den och ta ut matvarorna. Rengör och torka insidan noggrant efter
avfrostningen. För att undvika obehaglig lukt kan du lämna locket på kylboxen en aning öppet.
Åtgärder som skall vidtas om den varit oanvänd under en längre tid.
Om apparaten inte blir kall och baksidan blir varm, placera kylväskan upp och ner under en hel natt med
pluggen ur. Efter detta, sätt tillbaka apparaten och vänta i 10 minuter innan du startar kylväskan.
UNDERHÅLL
•
•
•
•
Rengör kylboxen regelbundet med varmt vatten och rengöringsmedel vid behov.
Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel. Torka de rena ytorna med en mjuk trasa.
Använd endast rent vatten när du rengör tätningen till locket, och täck sedan tätningen med talk.
Alla reparationer, särskilt när det gäller kylaggregatet eller gasbrännarsystemet, måste utföras av en
utbildad tekniker.
SERVICE
Om problem uppstår bör du utföra följande kontroller:
• Är kylboxen installerad i horisontellt läge?
• Är ventilationen tillräcklig?
• Vid användning med nätström: Kontrollera så att sladden är korrekt ansluten. Är termostaten inställd
korrekt?
• Vid användning med batteri: Kontrollera batteriet och anslutningarna.
• Vid användning med gas: Är gasbrännaren tänd?
• Har säkerhetsratten (justeringsratten) till tändningen ställts in på MAX?
• Är ventilen på gasbehållaren och/eller tryckregulatorn öppna?
• Finns det fortfarande tillräckligt med gas i behållaren? Behållaren är tom om det inte hörs något ljud från
någon vätska när behållaren skakas.
• Har två olika energikällor (gas och elektricitet) valts på samma gång?
• Har för mycket matvaror ställts in i kylboxen på en gång? Ställ matvarorna så att luften kan cirkulera
fritt inuti kylboxen.
• Använd inte bitar av kartong eller plast som avskiljare. Förvara vätskebehållare med locket stängt.
• Om du fortfarande, trots ovanstående kontroller, måste kontakta serviceavdelningen, ska du beskriva
felet och ange typen av utrustning samt dess serienummer (dessa anges på etiketten).
GARANTI
• Tristar kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av:
o Att apparaten har fallit ned
o Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person
o Att apparaten har används felaktigt
o Att apparaten har råkat ut för normalt slitage
• Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden på 24 månader att förlängas,
och inte heller rätten till en ny uppfyllande garanti. Denna garanti gäller endast på europeisk mark.
Denna garanti upphäver inte det europeiska direktivet 1944/44CE.
• Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon som helst garanti.
• Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts leder till att garantin ogiltigförklaras. Om detta
leder till följdskador kan Tristar inte hållas ansvariga.
• Tristar kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som orsakas av felaktig användning eller
av att säkerhetsanvisningarna inte följts.
• Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll som behövs utföras för denna
apparat.
• Om apparaten behöver repareras måste detta utföras av en auktoriserad firma.
• Denna apparat får inte modifieras eller ändras.
• Om det uppstår problem med apparaten inom 2 år från inköpsdatumet och dessa täcks av
fabriksgarantin kan du gå till inköpsstället och byta ut apparaten mot en ny.
• För frågor eller uppfyllelser kontaktar du din återförsäljare, ”köpstället”.
• Denna apparat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
• I denna garanti ingår endast material- och tillverkningsfel.
• Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till
din återförsäljare tillsammans med kvittot.
• Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med
vår ”hotline” vid sådana fall. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
• Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller
byte omfattas inte av garantin och måste därför alltid betalas.
• Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
• När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan
reparationsservice mot påföljande betalning.
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte pečlivě návod
k použití. Uchovejte také tento návod, záruční list, doklad o nákupu a,
je-li to možné, i karton vnitřního balení.
• Tento spotřebič není určen k použití osobám (včetně dětí) se sníženou
psychickou, motorickou či mentální způsobilostí, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, dokud nebudou vedeni či zaškoleni v používání
tohoto spotřebiče osobou, jenž je odpovědná za jejich bezpečnost.
• Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
• Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím
zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli
vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte
se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
• Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
• Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
• Všechny opravy by měl provádět kompetentní kvalifikovaný servisnímu (*).
• Zajistěte, aby byl spotřebič skladován v suchém prostředí.
• Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí v
elektrické síti Vaší domácnosti. Jmenovité napětí: ST220-240V 50Hz.
Zásuvka musí být chráněna jističem typu 16A nebo 10 A.
• Tento spotřebič odpovídá všem normám ohledně elektromagnetických
polí (EMF). Pokud je se spotřebičem správně manipulováno v souladu
s návodem, je spotřebič bezpečný v závislosti na dnešních vědeckých
poznatcích.
• Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může
způsobit zranění a zruší platnost veškerých záruk, které můžete mít.
• Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
• Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
• Při výměně náhradních dílů či při údržbě odpojte spotřebič ze zásuvky.
• Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním kabelem, nebo
zástrčkou, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem
poškozen. Aby se předešlo nebezpečí, ujistěte se, že je poškozený kabel
či zástrčka vyměněna autorizovaným technikem (*). Neopravujte tento
spotřebič sami.
• Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
• Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
* Kompetentní kvalifikovaný servisnímu: poprodejní oddělení výrobce, dovozce
či jakákoliv osoba, jenž je kvalifikována, schválena a kompetentní k provádění
tohoto druhu oprav, aby se předešlo poškození. V každém případě byste měli tento
spotřebič vrátit tomuto servisnímu.
DŮLEŽITÉ
Abyste se s přístrojem před jeho použitím dobře seznámili, přečtěte si pečlivě tyto pokyny. Ponechte si je
k dalšímu nahlédnutí.
INSTALACE PŘÍSTROJE
• Instalujte přístroj na pevný horizontální povrch. Pro vyrovnání přístroje použijte vodováhu, pokud je
to nutné.
• Neinstalujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo poblíž tepelných zdrojů.
• Vzdálenost mezi zadní částí přístroje a zdí by neměla být menší než 10 cm a minimální prostor pro
ventilaci po obou stranách by neměl být menší než 5 cm.
• Vždy by se měl přístroj umístit tak, aby se předešlo vystříknutí tekutin na něj a byl chráněn před
deštěm.
• Aby byla zajištěna dobrá úroveň cirkulace vzduchu, neucpávejte ventilační otvory na horní, spodní a
zadní části přístroje.
• Dodržíte-li výše uvedené pokyny, zajistíte tím efektivní a ekonomické ochlazování.
• Před prvním použitím přístroje vyčistěte vnitřek a povrch přístroje horkou vodou, do níž podle
potřeby přidejte čistič. Nikdy nepoužívejte abrazivní předměty.
PROVOZ V ELEKTRICKÉ SÍTI (220 - 240V)
• Nikdy nepoužívejte více zdrojů energie najednou (baterie, plyn).
• Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje (vzadu).
• Jsou-li technické údaje v pořádku, vložte bezpečnostní elektrickou zástrčku do uzemněné zásuvky,
která je připojená podle směrnic.
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas
vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på
apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig
insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
• Otočte knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy MAX. Efektivita ochlazovacího
procesu (zmrazky na odpařovači) bude pozorovatelná během jedné hodiny.
• Termostat umožňuje nastavit teplotu chladícího boxu (“0”= proces ochlazování se zastavil).
• Po dostatečně dlouhé době ochlazování (cca 5 hodin), lze termostat nastavit do střední polohy.
Vybraná teplota je automaticky termostatem regulována.
Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.
Vypnutí přístroje
• Otočte knoflíkem termostatu proti směru hodinových ručiček do polohy “0”.
• Vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
Produkten
Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den
påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt
EC-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen i Lågvoltsdirektivet
"Nr 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och
kraven i direktivet 93/68/EEC.
PROVOZ NA BATERII (12V)
• Nikdy nepoužívejte více zdrojů energie najednou (elektriku, plyn).
• Mezi baterií a chladícím boxem musí být instalována bezpečnostní pojistka. Pro napětí 12V je
maximální jmenovitá hodnota 6,25 A.
Průřez kabelu
Max. délka kabelu
2.5 mm2
2.5 m
2
4.0 mm
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
• Není nutné zjišťovat polaritu, když zapínáte přístroj.
• Ujistěte se, že napětí baterie odpovídá napětí uvedenému na chladícím boxu, jak je vyznačeno na
jeho štítku.
• Používáte-li autobaterii, pouze zapněte chladící box tehdy, když je vůz v provozu. Pokud je chladící
box ponechán zapnutý, když automobil zastavil, může to vybít autobaterii a pak může dojít k tomu, že
nelze nastartovat motor vozu.
• Když přístroj běží na baterii, nefunguje regulace teploty pomocí termostatu.
Doporučení
Před cestou vozem si chladící box nejprve vychlaďte zapnutím do elektrické sítě.
Zapnutí přístroje
Zasuňte konektor, který byl dodán s chladícím boxem do zásuvky cigaretového zapalovače ve voze.
Odpojení přístroje
Vypojte konektor ze zásuvky cigaretového zapalovače ve voze.
PROVOZ NA PLYN
• Nikdy nepoužívejte více zdrojů energie najednou (elektrická síť, baterie).
• Provoz chladícího box na plyn je zakázán v cestovních vozech a na lodích. Provoz při použití plynu je
zakázán v uzavřených prostorech.
• Tento přístroj musí být na otevřeném vzduchu, když je v provozu na plyn.
• Provoz na otevřeném vzduchu znamená, že přístroj může být také instalován pod dostatečně
ventilovanou stínicí plachtou stanu, nebo na terase bytu či v zahradě.
• Štítek v zadní části přístroje uvádí doporučený tlak napájení plynem vyjádřený v jednotkách mbar.
Přístroj nemůže být v provozu při tlaku jiném než je ten, který je specifikován na štítku.
Ukládání plynových bomb
Plynovou bombu skladujte na chladném, suchém a dobře ventilovaném prostoru, který je chráněn před
slunečním světlem, a nevystavujte ji teplotám vyšším než 50°C.
PŘIPOJENÍ CHLADÍCÍHO BOXU K BOMBĚ SE ZKAPALNĚNÝM NAFTOVÝM PLYNEM (1)
POZOR: během této manipulace se vždy vyhněte jakémukoliv zdroji přímého ohně. Nekuřte.
Připojte CHLADÍCÍ BOX následujícím způsobem: Plynová bomba > tlakový regulátor > přístroj
• Trubka plynového připojení vzadu na přístroji je určena pro pružnou standardní hadici NF XPD 36 110
na butan / propan. Při spojování přístroje s doplňky je důležité se řídit pokyny pro montáž a připojení. Je
nutné se vyhnout přílišnému zkroucení a ohnutí hadice. Ohyby plynové hadice musí mít větší rádius než 40
mm. Délka hadice nesmí překročit 1,50 m.
• Potřebujete-li zjistit úniky plynu, použijte mýdlovou vodu, ne plamen.
• Je zakázáno zjišťovat úniky plynu pomocí plamene.
• Nekuřte: nebezpečí exploze a popálenin.
• Při výměně plynové bomby a/nebo odpojení hadice je povinností zavřít ventil plynové bomby.
• Pokud se hadice poškodí nebo je propustná a vždy, když než překročí dobu své expirace, která je
vytištěná po straně.
PŘIPOJENÍ PLYNOVÉHO VENTILU
• Toto spojení se skládá z regulovacího zařízení s integrovaným bezpečnostním vedením a hořáku s
elektrickým zapalovačem.
• Regulovací zařízení lze nastavit do 3 různých poloh:
Max
Maximální chlazení
MIN
Minimální chlazení
0 vyp
Poloha na zapalování / napájení plynového hořáku uzavřeno
• Bezpečnostní vedení automaticky udržuje přívod plynu k hořáku, dokud je zapálený. Pokud dojde ke
zhasnutí plamene, automaticky vypne přívod plynu.
ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU
POZNÁMKA:
• V prípade problémov pri zapaľovaní plynu vypnite prívod plynu a otvorte dvierka na zadnej strane
chladničky.
• Vyčistite plynovú trysku kefkou a dôkladne odstráňte usadeniny z termoelektrického článku a
zapaľovacej ihly. Videonávod nájdete na http://service.tristar.eu pod heslom KB-7146.
• Otevřete ventil plynové bomby. Stiskněte regulovací knoflík a podržte ho v této poloze, pak ho otočte
proti směru hodinových ručiček do polohy Max.
• Pokud nebyl přístroj delší dobu zapálen, nebo pokud byla plynová bomba vyměněna, ve vedení se
může nacházet nějaký vzduch, proto může být obtížné zapálit hořák. Je důležité se ujistit, že došlo k
zapálení prostřednictvím pohledu skrze otvor na vrchu přístroje. Pokud hořák není zapálen, zhruba po
10ti sekundách to zkuste znovu.
• Je-li nízká venkovní teplota, nastavte regulovací zařízení na MIN a po dostatečně dlouhé době
zchladnutí do polohy MAX.
SK Návod na použitie
Odpojení přístroje fungujícího na plyn opodál od jakéhokoliv zdroje ohně
Vypněte plynovou bombu nebo regulátor tlaku. Otočte knoflík do polohy VYP.
Skladování potravin
• Tekutiny, které se ukládají do chladícího boxu by měly být vždy umístěny v zavřených nádobách.
• Cirkulace vzduchu uvnitř přístroje nesmí být omezená.
Nikdy nevkládejte horké jídlo nebo pití do přístroje. Nikdy neskladujte hořlavé tekutiny a/nebo
plyny chladícího boxu. Nebezpečí výbuchu.
ROZMRAZOVÁNÍ – CO UDĚLAT PŘED DELŠÍ DOBOU NEPOUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Chladící box musí být pravidelně odmrazován, aby se zajistila jeho správná funkce. Pro odmrazení
chladícího boxu ho odpojte a vytáhněte z něj ven všechny potraviny. Pokud je to nutné, použijte
utěrku namočenou v horké vodě. Po odmražení vytřete vodu suchou utěrkou a vyčistěte vnitřek. Pokud
nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho a vytáhněte z něj ven všechny potraviny. Po odmražení
vysušte vodu a vyčistěte vnitřek přístroje. Abyste předešli nepříjemným zápachům, ponechte kryt
chladícího boxu mírně pootevřený.
Co byste měli udělat, když je přístroj delší dobu nepoužíván
Pokud není přístroj studený a jeho zadní část se zahřívá, otočte ho vzhůru nohama a ponechte takto
celou noc s tím, že není zástrčka v zásuvce. Poté ho otočte zpět a vyčkejte 10 minut předtím než ho
uvedete do provozu.
ÚDRŽBA
•
•
•
•
Přístroj pravidelně omývejte horkou vodou, která obsahuje čistič, je-li to nutné.
Nikdy nepoužívejte abrazivní produkty. Vysušte čištěné povrchy suchou utěrkou.
Pro čištění těsnění použijte pouze horkou vodu a pak těsnění krytu namažte mastkem.
Veškeré opravy, zejména chladící jednotky nebo systému plynového hořáku, musí být povinně
prováděny kvalifikovaným technikem.
SERVIS
Vyskytne-li se problém, zkontrolujte následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
Je přístroj instalován v horizontální pozici?
Je dostatečně ventilován?
Pro provoz v elektrické síti se ujistěte, že je správné napájení. Je správně nastaven termostat?
Pro provoz na baterie prověřte baterii a připojení.
Pro provoz na plyn - je zapálen hořák?
Byl bezpečnostní (regulační) knoflík nastaven na MAX?
Je ventil plynové bomby a/nebo regulátor tlaku otevřený?
Je v plynové bombě dostatek plynu? Plynová bomba je prázdná, pokud v ní při zatřesení není slyšet
žádný pohyb tekutiny.
• Nebyly najednou zvoleny dva režimy napájení (plyn a elektrika)?
• Nebylo do chladícího boxu najednou umístěno příliš mnoho potravin? Vložte jídlo takovým
způsobem, abyste umožnili cirkulaci vzduchu uvnitř chladícího boxu.
• Pro rozmístění potravin nepoužívejte kusy kartónu nebo umělé hmoty. Nádoby, v nichž jsou tekutiny,
mějte uzavřené.
Pokud o přes výše uvedené kontroly stále potřebujete kontaktovat servisní oddělení, popište vady
a uveďte druh zařízení a jeho sériové číslo (jsou uvedeny na štítku).
ZÁRUKA
• Společnost Tristar nezodpovídá za závady kvůli:
o Upadnutí přístroje na ze.
o Technické změně přístroje majitele či jinou třetí stranou
o Nesprávnému použití přístroje
o Běžného opotřebení přístroje
• Provedením oprav se původní 24 měsíční záruka neprodlouží, stejně tak jako nedojde ke zcela nové
záruce. Tato záruka je platná pouze v Evropě a nemá převahu nad evropskou směrnicí 1944/44CE.
• Vždy si uschovejte doklad o zaplacení, bez něj není možné záruku uplatnit.
• Poškození zapříčiněná tím, že jste nejednali podle návodu, povedou k neuznání záruky, protože za
tato poškození není společnost Tristar zodpovědná.
• Společnost Tristar není zodpovědná za materiální škody nebo zranění osob zapříčiněné nesprávným
používáním nebo tím, že osoby nerespektují návod k použití.
• Jak je uvedeno v tomto návodu, jediná nutná údržba přístroje, je jeho čištění.
• Když má být přístroj opraven, zajistěte jeho opravu autorizovaným servisem.
• Tento přístroj by neměl být vylepšován nebo změněn.
• Pokud se v průběhu dvou let od nákupu projeví nějaké závady, které jsou kryty zárukou, můžete si u
prodejce vyžádat výměnu přístroje za nový.
• Pro otázky či stížnosti, prosím, kontaktujte svého prodejce
• Přístroj má záruku v délce 24 měsíců ode dne zakoupení (viz doklad).
• V této záruce jsou kryty pouze vady materiálu nebo výrobní závady.
• Chcete-li uplatnit záruku, přineste celý přístroj i s obalem a dokladem o zaplacení prodejci.
• Poškození příslušenství neznamená automaticky bezplatnou výměnu celého přístroje. V těchto
případech prosím kontaktujte naši horkou linku. Rozbité sklo či rozlomené plastové části vždy
podléhají poplatku.
• Na vady na spotřebním materiálu či součástech podléhajících opotřebení, stejně jako na čištění,
údržbu či výměnu uvedených částí se záruka nevztahuje a je tedy nutno je zaplatit!
• V případě neoprávněné manipulace s výrobkem záruka zaniká.
• Po vypršení záruky mohou být opravy prováděny oprávněným prodejcem či opravnou za úhradu
vzniklých nákladů.
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného komunálního odpadu, ale
musí být odnesen na místo, kde se recyklují elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento
symbol na zařízení, v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispíváte
k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní
úřady.
Obal
Obal je 100% recyklovatelný, likvidujte jej odděleně.
Výrobek
Tento přístroj je podle evropské směrnice vybaven značkou 2012/19/EU o Sběru elektrických přístrojů a
spotřební elektroniky(WEEE). Zajištěním správné recyklace se předchází možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví.
Prohlášení o shodě EC
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno v souladu s bezpečnostními prvky Nařízení nízkého
napětí „Č. 2006/95/EC, požadavky na ochranu Směrnicí EMC 2004/108/EC „Elektromagnetická
kompatibilita“ a požadavek Směrnice 93/68/EEC.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pred použitím tohoto zariadenia si prosím prečítajte dôkladne návod
na použitie. Uchovajte tiež tento návod, záručný list, doklad o nákupe a
ak je možné aj kartón vnútorného balenia.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) so
zníženou psychickou, motorickou či mentálnou zpôsobilosťou, alebo
s nedostatkem skúseností a znalostí, pokým nebudú vedení či zaškolení
v používání tohoto spotrebiča osobou, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Pri ignorovaní bezpečnostných pokynov výrobca nie je zodpovedný za
prípadné poškodenie.
• Pre ochranu detí pred nebezpečím elektrických spotrebičov prosím
zaistite, aby spotrebič nikdy neležal bez dozoru. Preto by ste mali
vyhradit spotrebiču miesto, kde naň deti nemôžu dočiahnuť. Uistite se,
že kábel nie je zavesený smerom dolu.
• Tento spotrebič je možné použiť iba v domácnosti za účelom, pre ktorý
bol vyrobený.
• Spotrebič musí byť umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
• Všetky opravy by mal prevádzať kompetentný kvalifikovaný servis(*).
• Zaistite, aby bol spotrebič skladovaný v suchom prostredí.
• Uistite se, že napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu v
elektrickej sieti Vašej domácnosti. Menovité napätie: ST220-240V 50Hz.
Zásuvka musí byť chránená ističom typu 16A alebo 10 A.
• Tento spotrebič odpovedá všetkým normám ohladom
elektromagnetických poliach (EMF). Pokiaľ je so spotrebičom správne
manipulované v súladu s návodom, je spotrebič bezpečný v závislosti
na dnešných vedeckých poznatkoch.
• Použitie príslušenstva, které nebolo doporučené výrobcom, môže
zpôsobiť zranenie a zruší platnosť všetkých záruk ktoré môžete mať.
• Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za prívodonú šnúru a uistite sa,
že sa kábel nemôže zaseknúť.
• Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
• Pri výmene náhradných dielov či pri údržbe odpojte spotrebič zo zásuvky.
• Nepoužívajte tento spotrebič s poškodeným prívodným káblom, alebo
zástrčkou, alebo pokiaľ má spotrebič poruchu či bol nejakým spôsobom
poškodený. Aby se predišlo nebezpečiu, uistite se, že je poškodený
kábel či zástrčka vymenená autorizovaným technikom (*). Neopravujte
tento spotrebič sami.
• Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
• Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
* Kompetentný kvalifikovaný servis: poprodejný oddelený výrobca, dovozca
či akákoľvek osoba, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná
k prevádzaniu tohoto druhu opráv, aby sa predišlo poškodeniu. V každom
prípade by ste mali tento spotrebič vrátiť tomuto servisu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu, aby ste sa so zariadením oboznámili skôr, ako ho začnete
používať. Tento návod si bezpečne uschovajte pre prípad potreby.
INŠTALÁCIA ZARIADENIA
• Zariadenie položte na pevnú horizontálnu plochu. Zariadenie v prípade potreby vyrovnajte
vodováhou alebo nádobou s vodou.
• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
• Vzdialenosť medzi zadnou stranou zariadenia a stenou musí byť minimálne 10 cm a minimálny vetrací
priestor po bokoch zariadenia nesmie byť nikdy menší ako 5 cm.
• V každom prípade musí byť dané miesto chránené pred dažďom a vyprskávajúcou vodou.
• Kvôli zabezpečeniu správnej cirkulácie vzduchu neupchávajte vetracie mriežky na vrchnej, spodnej
alebo zadnej ploche zariadenia.
• Dodržaním vyššie uvedených pokynov sa zaručí efektívne a ekonomické chladenie.
• Pred prvým použitím zariadenia očistite vnútro a kryt zariadenia teplou vodou a v prípade potreby aj
čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte drsné výrobky.
NAPÁJANIE SIEŤOU (220 - 240 V)
• V danom prípade nikdy nepoužívajte súčasne aj iný zdroj energie (batéria, plyn).
• Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá prevádzkovému napätiu uvedenému na štítku (na
zadnej strane zariadenia).
• Ak sú elektrické údaje správne, ochrannú elektrickú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky,
ktorá je zapojená v súlade s technickými údajmi.
ZAPNUTIE
• Regulátor termostatu otočte v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy MAX. Efektivitu
chladiaceho procesu (námraza na odparovači) je možné zistiť až po približne hodine prevádzky.
• Vďaka termostatu je možné upraviť teplotu chladničky („0“ = zastavený chladiaci proces.)
• Po uplynutí dostatočnej chladiacej doby (približne 5 hodín) je možné termostat prepnúť do strednej
polohy. Nastavená teplota sa reguluje automaticky termostatom.
Odpájanie zariadenia napájaného plynom mimo dosahu akéhokoľvek zdroja vznietenia
Zatvorte plynovú fľašu alebo regulátor tlaku. Regulátor otočte do polohy VYPNUTÉ.
Skladovanie potravín
• Tekutiny, ktoré sa budú skladovať v chladničke, sa musia vždy nachádzať v uzatvorených nádobách.
• Nesmie dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu vo vnútri zariadenia.
Do zariadenia nikdy nevkladajte horúce potraviny ani nápoje. V chladničke nikdy neskladujte
horľavé kvapalné látky ani plyny. Nebezpečenstvo výbuchu.
ODMRAZOVANIE - OPATRENIA, KTORÉ JE POTREBNÉ PRIJAŤ V PRÍPADE, AK SA ZARIADENIE
NEBUDE DLHÚ DOBU POUŽÍVAŤ
Chladničku je potrebné pravidelne odmrazovať, aby sa zaručila jej správna funkčnosť. Ak chcete
chladničku odmraziť, odpojte ju od napájania a vyberte všetky potraviny. V prípade potreby použite
handričku namočenú v horúcej vode. Po roztopení ľadu, vodu utrite suchou handričkou a očistite vnútro.
V prípade, že sa zariadenie nebude dlhú dobu používať, odpojte ho a vyberte všetky potraviny. Po
roztopení ľadu vnútro zariadenia očistite a osušte. Kryt chladničky nechajte mierne pootvorený, aby sa
predišlo nepríjemným zápachom.
Opatrenia po nepoužívaní zariadenia dlhšiu dobu
Ak zariadenie nevychladne a nechladí a zadná časť sa zahrieva, umiestnite chladiaci box alebo skrinku
naopak a teda hore nohami na celú noc s nepripojenou prípojkou el. energie. Potom umiestnite
zariadenie naspäť a počkajte 10 minút pred naštartovaním chladiaceho boxu, skrinky.
ÚDRŽBA
•
•
•
•
Zariadenie pravidelne čistite teplou vodou a v prípade potreby aj čistiacim prostriedkom.
Nikdy nepoužívajte drsné výrobky. Očistené plochy utrite suchou handričkou.
Na čistenie tesnenia krytu používajte iba čistú vodu a následne tesnenie krytu natrite púdrom.
Všetky opravy, predovšetkým opravu chladiaceho zariadenia alebo systému plynového horáka, musí
vykonať kvalifikovaný technik.
SERVIS
V prípade problému vykonajte nasledujúcu kontrolu:
• Je zariadenie umiestnené v horizontálnej polohe?
• Je zabezpečená dostatočná ventilácia?
• Pri napájaní zo siete skontrolujte, či je napájací zdroj správny. Je termostat správne nastavený?
• Pri používaní batérie skontrolujte batériu a pripojenie.
• Je pri používaní plynu horák zapálený?
• Bol nastavovací zapaľovací regulátor nastavený v polohe MAX?
• Je otvorený ventil plynovej fľaše/alebo regulátor tlaku?
• Je v plynovej fľaši stále dostatočné množstvo plynu? Fľaša je prázdna, ak pri potrasení fľašou nepočuť
žiadnu kvapalinu.
• Neboli súčasne vybrané dva druhy energie (plyn a elektrická energia)?
• Nevložili ste naraz do chladničky príliš veľa potravín? Potraviny usporiadajte tak, aby sa zabezpečila
cirkulácia vzduchu vo vnútri chladničky.
• Na oddeľovanie potravín nepoužívajte kartón ani umelú hmotu. Nádoby s tekutinami musia byť
zatvorené.
Ak aj napriek vyššie uvedeným kontrolám potrebujete kontaktovať servisné oddelenie, popíšte
poruchu a uveďte typ zariadenia a jeho sériové číslo (sú uvedené na štítku).
ZÁRUKA
• Spoločnosť Tristar nezodpovedá za závady kvôli:
o Spadnutiu prístroja na zem.
o Technické zmeny prístroja majiteľa či inou treťou stranou
o Nesprávnym používaní prístroja
o Bežného opotrebovania prístroja
• Prevedením opravy sa pôvodná 24 mesačná záruka nepredlžuje, rovnako tak ako nedôjde ku
úplne novej záruke. Táto záruka je platná iba v Európe a nemá prevahu nad európskou smernicou
1944/44CE.
• Vždy si uschovajte doklad o zaplatení, bez neho nie je možné záruku uplatniť.
• Poškodenia zapríčinené tým, že ste nejednali podľa návodu, vedú k neuznaniu záruky, pretože za tieto
poškodenia nie je spoločnosť Tristar zodpovedná.
• Spoločnosť Tristar nie je zodpovedná za materiálne škody alebo zranenia osôb zapríčinené
nesprávnym používaním alebo tým, že osoby nerešpektujú návod na použitie
• Ako je uvedené v tomto návode, jediná nutná údržba prístroja, je jeho čistenie
• Keď má byť prístroj opravený, zaistite jeho opravu autorizovaným servisom.
• Tento prístroj by nemal byť vylepšovaný alebo zmenený.
• Ak sa v priebehu dvoch rokov od nákupu prejavia nejaké závady, ktoré sú kryté zárukou, môžete si u
predajcu vyžiadať výmenu prístroja za nový.
• Pre otázky či sťažnosti, prosím, kontaktujte svojho predajcu
• Prístroj má záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa zakúpenia (viď doklad).
• V tejto záruke sú kryté iba chyby materiálu alebo výrobnej chyby.
• Ak chcete uplatniť záruku, prineste celý prístroj aj s obalom a dokladom o zaplatení predajcovi.
• Poškodenie príslušenstva neznamená automaticky bezplatnú výmenu celého prístroja. V týchto
prípadoch prosím kontaktujte našu horúcu linku. Rozbité sklo či rozlomené plastové časti vždy
podliehajú poplatku.
• Na vady na spotrebnom materiáli či súčiastkach podliehajúcich opotrebovaniu, rovnako ako na
čistenie, údržbu či výmenu uvedených častí sa záruka nevzťahuje a je teda nutné ich zaplatiť!
• V prípade neoprávnenej manipulácie s výrobkom záruka zaniká.
• Po vypršaní záruky môžu byť opravy vykonávané oprávneným predajcom alebo servisom na to
určeným za úhradu vzniknutých nákladov.
SMERNICE PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tento prístroj na konci svojej životnosti nesmie byť odhodený do bežného komunálneho odpadu,
ale musí byť odnesený na miesto, kde sa recyklujú elektrické prístroje a spotrebná elektronika.
Tento symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje.
Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov
významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia. Pre informáciu ohľadom zberného miesta
sa obráťte na vaše miestne úrady
Obal
Obal je 100% recyklovateľný, likvidujte ho oddelene.
Vypnutie
• Regulátor termostatu otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek do polohy „0“.
• Zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
Výrobok
Tento prístroj je podľa európskej smernice vybavený značkou 2012/19/EU o zbere elektrických prístrojov
a spotrebnej elektroniky (WEEE). Zabezpečením správnej recyklácie sa predchádza možným negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
NAPÁJANIE BATÉRIOU (12 V)
Prehlásenie o zhode EC
Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými prvkami Nariadenia
nízkeho napätia "Č 2006/95/EC, požiadavky na ochranu Smernicou EMC 2004/108/EC "Elektromagnetická
kompatibilita" a požiadavky Smernice 93/68/EEC.
• V danom prípade nikdy nepoužívajte súčasne aj iný zdroj energie (sieť, plyn).
• V napájacom vedení musí byť medzi batériou a chladničkou namontovaná bezpečnostná poistka. Pre
12 V batériu sa smie namontovať poistka s maximálnou menovitou hodnotou 6,25 A.
Prierez kábla
Max. dĺžka kábla
2.5 mm2
2.5 m
4.0 mm2
4.0 m
6.0 mm2
6.0 m
FIGURE / FIGUUR / IMAGE / ABBILDUNG / FIGURA / FIGURA / RYSUNEK / FIGURA
/ FIGUR / OBRÁZOK / OBRÁZOK / 1
• Pred zapnutím zariadenia nie je potrebné skontrolovať polaritu.
• Skontrolujte, či napätie batérie zodpovedá prevádzkového napätiu chladničky uvedenému na
príslušnom štítku.
• Keď sa ako batéria používa batéria z vozidla, chladničku zapínajte iba počas jazdy. Keď chladnička
zostane zapnutá, keď je motor vypnutý, môže dôjsť k vybitiu batérie, v dôsledku čoho nebude možné
vozidlo naštartovať.
• Keď sa zariadenie napája batériou, nie je možné termostatom regulovať teplotu.
Odporúčania
Pred cestou chladničku zapojte do elektrickej siete a vopred predchlaďte.
Zapnutie
Konektor dodaný s chladničkou zapojte do konektora zapaľovača cigariet vozidla.
Odpojenie zariadenia
Konektor vytiahnite z konektora zapaľovača cigariet.
NAPÁJANIE PLYNOM
• V danom prípade nikdy nepoužívajte súčasne aj iný zdroj energie (sieť, batéria).
• Chladnička sa nesmie napájať plynom vo vozidlách a na lodiach. Zariadenie napájané plynom sa nesmie
používať v uzatvorených priestoroch.
• Toto zariadenie sa smie pri napájaní plynom používať iba v exteriéri.
• Používanie v exteriéri znamená, že sa zariadenie smie používať aj pod dostatočne vetraným stanovým
prístreškom alebo na terase na plochej a rovnej záhrade.
• Na štítku na zadnej strane zariadenia sa nachádzajú informácie o odporúčanom tlaku plynu, ktoré sú
vyjadrené v mbar. Zariadenie sa nesmie používať s iným tlakom ako s tlakom uvedeným na štítku.
Skladovanie plynových fliaš
Plynovú fľašu skladujte v chladnej, suchej a dobre vetranej miestnosti, chráňte pred slnečným žiarením a
nevystavujte teplote vyššej ako 50 °C.
PRIPOJENIE CHLADNIČKY K FĽAŠI S TEKUTÝM NAFTOVÝM ZEMNÝM PLYNOM (1)
UPOZORNENIE: Počas používania zariadenia sa vždy nachádzajte mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov
vznietenia. Nefajčite. CHLADNIČKU zapojte nasledujúcim spôsobom: Plynová fľaša > regulátor tlaku >
zariadenie
• Plynová hadica na zadnej strane zariadenia je v súlade s normou NF XPD 36 110 pre butánové/
propánové hadice. Je potrebné dodržiavať montážny a pripájací postup pripájaného zariadenia. Je
potrebné sa vyhýbať nadmernému skrúteniu a ohnutiu hadice. Zhyby plynovej hadice musia mať
polomer väčší ako 40 mm. Hadica nesmie byť dlhšia ako 1,5 m.
• V prípade, ak chcete skontrolovať prípadné úniky, použite saponátovú vodu - nepoužívajte plameň.
• Úniky sa nesmú kontrolovať plameňom.
• Nefajčite: hrozí riziko výbuchu a popálenín.
• Pri výmene plynovej fľaše a/alebo odpájaní hadice je potrebné zatvoriť ventil na plynovej fľaši.
• V prípade, ak je hadica poškodená, pórovitá alebo inak zničená pred dátumom exspirácie vytlačeným
na boku hadice, hadicu vymeňte.
ZOSTAVA PLYNOVÉHO VENTILA
• Táto zostava pozostáva z nastavovacieho zariadenia so zabudovaným bezpečnostným zapaľovacím
horákom a horáka s elektrickým zapaľovačom.
• Nastavovacie zariadenie je možné nastaviť do 3 rôznych polôh:
Max
Maximálne chladenie
MIN
Minimálne chladenie
0 vypnuté
Zatvorená poloha zapaľovania/prívod plynu do horáka
• Bezpečnostný zapaľovací horák automaticky udržiava prívod plynu do horáka, keď je zapálený. V
prípade, ak plameň zhasne, prívod plynu sa automaticky preruší.
ZAPÁLENIE PLYNOVÉHO HORÁKA
POZNÁMKA:
• Nedaří-li se vám zapálit plynový hořák, otevřete servisní poklop na zadní straně přístroje.
• Pomocí malého kartáčku očistěte plynovou trysku a odstraňte veškeré nečistoty z termospínače a
zapalovacího kolíku. Zadáte-li do prohlížeče adresu http://service.tristar.eu a vyhledáte si „KB-7146“,
můžete se podívat na instruktážní video.
• Otvorte ventil na plynovej fľaši. Stlačte regulátor a podržte ho v danej polohe, potom ho otočte proti
smeru otáčania hodinových ručičiek do MAX. polohy.
• V prípade, že sa zariadenie dlhú dobu nepoužívalo alebo pri výmene plynovej fľaše, sa v potrubí
môže nachádzať nejaký vzduch a v dôsledku toho sa horák nemusí dať zapáliť. V prípade potreby
skontrolujte, či je zapaľovací horák zapálený (cez otvor na vrchu zariadenia). V prípade, ak zariadenie
nie je možné zapáliť, skúste znova po približne 10 sekundách.
• V prípade, ak je vonkajšia teplota nižšia, po dostatočne dlhom chladení na MAX polohe zariadenie
nastavte na minimum.
service.tristar.eu
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising