Mitsubishi Electric | MUH-GE50VB- E1 | MSH-GA60VB / MUH-GA60VB

KULLANMA KILAVUZU
DUVAR T P SPL T KL MA
Ç ÜN TE MODELLER
(E1-E2)
MSH-GA50VB
(E1)
E
E
(E1-E2)
MSH-GA60VB (E1)
MSH-GD80
VB (E1)
(E1-E2)
MSH-GA80VB
KULLANICILAR İÇİN
Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak için, kullanmadan önce
bu işletme talimatlarıı mutlaka okuyun
•
•
•
•
Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber
verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması
durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitlerinin etkilenmesi doğaldır.
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı
dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde
edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
Ürünün montajı için KlimaPlus A.Ş. yetkili servisine / bayisine başvurunuz.
BAĞLANABİLEN DIŞ ÜNİTE SEÇENEKLERİ
MUH-GE50VB-(E1)
MUH-GA60VB-(E1)
MUH-GD80VB-(E1)
‹Ç‹NDEK‹LER
GÜVENL‹K ÖN UYARILARI ................................................................................................................................................
BULUNAN PARÇALARIN ADLARI ......................................................................................................................................
ÇALITIRMA ÖNCES‹ HAZIRLIKLAR ................................................................................................................................
“I FEEL…” MODU OTOMAT‹K ÇALITIRMA .....................................................................................................................
ELLE ÇALITIRMA (SER‹N, KURU, ISITMA/DOLAIM) .................................................................................. .................
HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI .............................................................................................................................
UZAK ÇALIMA (LONG) .....................................................................................................................................................
EKONOM‹K SOUTMA ÇALIMA KONUMU (ECONO COOL) ........................................................................................
ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI) .................................................................................................
KL‹MA UZUN SÜRE KULLANILMAYACAK ‹SE
BAKIMI .................................................................................................................................................................................
CATECHIN HAVA F‹LTRES‹N‹N TEM‹ZLENMES‹ .............................................................................................................
HAVA TEM‹ZLEME F‹LTRES‹N‹N DE‹T‹R‹LMES‹ (SEÇENEK) ....................................................................................
BAKIM SERV‹S‹NE BAVURMADAN ÖNCE KONTROL ED‹N‹Z .......................................................................................
B‹R SORUN MEYDANA GELD‹‹N‹ SANDIINIZ DURUMDA ...........................................................................................
KL‹MANIN TES‹S‹, YER‹N‹N DE‹T‹R‹LMES‹ VE KONTROLLER ..................................................................................
ÖZELL‹KLER .......................................................................................................................................................................
1-2
2-3
3-4
5
6
6
7
7
7
8
9
9
10
10
11
11-13
GÜVENL‹K ÖN UYARILARI
• Ünite içerisinde devir halinde olan ve elektrik çarpmalar›na sebep olabilecek parçalar›n olmas› sebebi ile cihaz› kullanmaya
geçmeden önce “Güvenlik Ön Uyar›lar›” k›sm›n› dikkatle okuyun.
• Güvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar çok önemli oldu¤undan do¤ru olarak uygulay›n.
• Bir problem veya anormal bir durum olursa klimay kullanmayn ve bayinizi arayn.
‹aretler ve anlamlar›
UYARI :
D‹KKAT:
Yanl› kullanma büyük bir ihtimal ile ölüm ve a¤›r yaralanma vb gibi sonuçlara sebep olabilir.
Yanl› kullanma artlara ba¤l› olarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
•
Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler taraf›ndan gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR.
UYARI
Güç ba¤lant› kablosu için ara ba¤lant› ya da uzatma kablosu kullanmay›n›z ve bir AC prizine çok
say›da araç ba¤lamay›n›z.
• Kötü ba¤lant›, kötü yal›t›m, ak›m çekme s›n›r›n› ama, vb., yang›n ç›kmas› ya da elektrik çarpmas› ile
sonuçlanabilir.
Güç ba¤lant› fiinin temiz tutun ve yerine iyice oturtun.
• E¤er fi kirlenirse ya da yerine iyi oturmazsa, bu yang›na ya da elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Elektrik kablosunu zedelemeyin ya da onar›m vb yapmay›n.
• Güç ba¤lant› kablosunun üzerine a¤›r cisimler koymay›n›z ve kabloyu zedelemeyiniz ya da üzerinde bir
ilem yapmay›n›z. Kablo hasar görebilir ve bu yang›na ya da elektrik çarp›lmas›na yol açabilir.
Çal››rken alteri aç›p kapamay›n›z ya da güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›p takmay›n›z.
• K›v›lc›m ç›kmas› sebebi ile yang›n vb gibi sonuçlar do¤abilir.
• alteri kapatmadan ya da güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›karmadan önce mutlaka iç ünite uzaktan
kumanda ile kapatt›¤›n›za emin olunuz.
Cildinizi uzun süre direkt hava ak›m› alt›nda tutmay›n.
• Sa¤l›¤›n›za zarar verebilirsiniz.
Kurulum, onar›m ve yerletirme ilemleri müteri taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
• Herhangi bir hata yap›lmas› sonucu yang›n, elektrik çarpmas› veya ünitenin dümesi sonucu yaralanma
veya su s›z›nt›s› gibi ho olmayan sonuçlar do¤abilir. Sat›n ald›¤›n›z bayiye bavurun.
• Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemesi için imalatç› ya da yetkili servis
temsilcisi taraf›ndan de¤itirilmelidir.
Hava giri/ç›k› a¤›zlar›na parma¤›n›z›, bir çubu¤u, vb., sokmay›n.
• ‹çerlerinde bulunan fanlar yüksek h›zla çal›t›¤› için bu durumda yaralanmaya sebep olabilir.
• Küçük çocuklar gözetim alt›nda bulundurularak klimayla oynamalar›na imkân verilmemelidir.
Bir anormallik oldu¤unda (örne¤in yanma kokusu ç›kt›¤›nda) klima arac›n› durdurunuz ve
güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›n›z ya da alteri kapat›n›z.
• E¤er üniteyi bu durumda çal›t›rmaya devam ederseniz yang›n vb gibi durumlara sebep olabilirsiniz.
Sat›n ald›¤›n›z bayiye bavurun.
Bu k›lavuzda kullan›lan sembollerin anlamlar›
D‹KKAT
: Yapmaktan kaç›n›n.
: Teknik talimat› izleyin.
: Parma¤›n›z› veya sivri cisim vb eyleri sokmay›n.
: ‹ç ve d› ünitelerin üzerine ç›kmay›n veya üzerlerine cisimler koymay›n.
: Elektrik çarpma tehlikesi. Dikkatli olun.
: Güç ba¤lant› kablosunun fiini prizden ç›kartt›¤›n›zdan emin olun.
: Ak›m› kapatt›¤›n›zdan emin olun.
• An›nda kullanman›z aç›s›ndan k›lavuz kitap盤› okuduktan sonra teknik tesisat k›lavuzu ile birlikte el alt›nda
bulunabilecek yerlerde tutun.
Dikkat iaretinin pozisyonu ve Emniyet düzene¤i
ÖN PANEL
KAPAMA
HAVA ÇIKII
KAPAMA
1
Hava filtresini ç›kartmak gerekti¤inde iç ünitenin metal k›s›mlar›na dokunmay›n.
• Yaralanabilirsiniz.
D› ünitenin hava giriine veya alüminyum kanad›na dokunmay›n.
• Yaralanabilirsiniz.
‹ç ünitenin üzerine vazo ya da bardak koymay›n.
• ‹ç ünitenin içine su kaçmas› izolasyonu bozarak elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Klima üzerine böcek ilaçlar› ve spreyler s›kmay›n.
• Yang›na veya kabinenin deforme olmas›na sebep olabilir.
Evcil hayvanlar› veya bitkileri uzun süre direkt hava ak›m› alan yerlerde tutmay›n.
• Bu durumda evcil hayvanlar ve bitkiler zarar görebilir.
‹ç/d› ünitenin alt›na baka bir elektrikli cihaz veya mobilya koymay›n.
• Üniteden aa¤›ya su damlayabilir ve ünitelerin hasar görmesine veya bozulmas›na yol açabilir.
Sa¤lam olmayan yerlere tesis etmeyin.
• Klima düebilir ve bir yaralanmaya sebep olabilir.
Birime bak›m yaparken ya da benzeri durumlarda, dengesiz bir bankonun üzerine ç›kmay›n›z.
• E¤er düerseniz, bu yaralanmaya, vb. yol açabilir.
Güç ba¤lant› kablosunu çekmeyiniz.
• Güç ba¤lant› kablosunun içindeki teller kopabilir ve bu yang›na neden olabilir.
Pilleri arj etmeyin, sökmeyin ve atee atmay›n.
• Bu, ›s›nmaya, pilin s›zmas›na veya patlamaya neden olabilir.
Kap› ve pencereler aç›k olarak uzun süre yüksek nemlilik durumunda çal›t›rmay›n.
• Klima serinletme moduna ayarl› olarak nem oran› yüksek odalarda (%80 veya daha fazla) uzun süre
çal›t›r›ld›¤›nda ünite içerisinde biriken su damlayabilir ve içeride bulunan eyalar bu durumdan zarar görebilir.
GÜVENL‹K ÖN UYARILARI
D‹KKAT
Klimay› özel amaçlar için kullanmay›n.
• Klima cihaz›n› yiyecekler, hayvanlar, bitkiler ve sanat ürünleri gibi ayr›cal›kl› fleyler üzerinde kullanmay›n.
Hasara sebep olabilirsiniz.
Soba vb gibi cihazlar› hava ak›m›n› direkt olarak alan yerlere koymay›n.
• Alevin zay›flamas›na sebep olur.
Birim temizlenece¤i zaman, onu durdurunuz ve güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›n›z ya da flalteri
kapat›n›z.
• Çal›flma s›ras›nda h›zla dönen fanlar bir yaralanmaya sebep olabilir.
Birim uzun bir süre kullan›lmayacaksa, güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›n›z ya da flalteri kapat›n›z.
• Aksi halde toplanan tozlar dolay›s›yla yang›n gibi sonuçlar do¤abilir.
Ayn› tipte sürekli 2 pil tak›n.
• Eski bir pilin yeni bir pille birlikte kullan›lmas›, ›s›nmaya, pilin s›zmas›na veya patlamaya neden olabilir.
E¤er pilden s›zan s›v› cildinize veya giysilerinize bulafl›rsa, temiz suyla iyice y›kay›n.
• E¤er pilden s›zan s›v› gözünüze kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla iyice y›kay›n ve derhal bir doktora
dan›fl›n.
Klimay› soba vb cihazlarla birlikte kulland›¤›n›zda havaland›rma yap›n.
• Oksijen eksilmesi meydana gelebilir.
Klimay› ›slak eller ile çal›flt›rmay›n.
• Elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
Klimayı suyla temizlemeyin ve üzerine bir vazo veya bardak koymayın.
• Ünite içerisine su kaçmas› sonucu izolasyon zarar görebilir. Bu durumda elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
‹ç ve d›fl ünite üzerlerine ç›kmay›n ve üzerlerine cisimler koymay›n.
• Düflerseniz veya herhangi bir fley düflerse, bu yaralanmaya vb. yol açabilir.
Tesisat› için
BULUNAN PARÇALARIN ADLARI
‹ç Ünite
Hava temizleme
filtresi (Beyaz körük
tipi) (SEÇ‹ML‹K)
Ön panel
Hava girifli
Emniyet ba¤lant›s› yeri
Güç kablosu
Catechin hava filtresi
Uzaktan kumanda
emir alma gözü
Düfley yön kanatç›klar›
Yatay yön kanad›
Uzaktan kumanda
Çal›flt›rma k›sm›
Gösterge k›sm›
(Ön panel aç›ld›¤›nda)
Çal›flma Gösterge
lambas›
Acil çal›flt›rma dü¤mesi
WIDE & LONG AIR FLOW
Operation Indicator
Uzaktan kumanda
emir alma gözü
D›fl ünite
UYARI
• Klimanın takılması için bayi veya tamircinizi arayın. Özel teknikler ve çalıflma gerekece¤inden klimayı müflteri
takmamalıdır. ‹fllem do¤ru yapılmazsa yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya su sızması olabilir.
• Klimay› yan›c› gaz s›z›nt›s› ihtimali olan yerlere tesis etmeyin.
Klima etraf›nda toplanan gaz bir patlamaya sebep olabilir.
MU-GA50VB
MUH-GA50VB
MU-GA60VB
MUH-GA60VB
MU-GA80VB
MUH-GA80VB
Hava girifli
(arka veya yan)
D‹KKAT
Topraklama yap›l›rken.
• Topraklama kablosunu do¤al gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama
hatt›na ba¤lamay›n. Yanl›fl topraklama elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
Kliman›n tesis edilece¤i yeri göz önünde bulundurarak (nemli vb yerler) toprak kaça¤›na karfl› devre kesici
tak›n.
• Toprak kaça¤›na karfl› devre kesici tak›lmamas› halinde elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
Pis su at›m› tam olarak yap›lmal›d›r.
• Pis su hatt› rotas› tamamlanmad›ysa bu üniteden su damlamas›na sebep olur ve odada bulunan eflyalar
bu durumdan zarar görebilir.
Boru
Pis su borusu
Hava ç›k›fl›
Pis su ç›k›fl›
Su sızması sizi halen rahatsız ediyorsa bayinizi arayın.
Drenaj tesisatı dıfl birim donabilece¤inden so¤uk iklimlerde
kurulamaz.
2
BULUNAN PARÇALARIN ADLARI
ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ HAZIRLIKLAR
Uzaktan kumanda
Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu
�
SER‹N ve ISITMA tipi (MSH serisi)
Bu modeller otomatik yeniden bafllatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsan›z, lütfen servis
temsilcisine dan›fl›n; çünkü ünite ayar›n›n de¤ifltirilmesi gereklidir.
Sinyal gönderme k›sm›
Çal›flma göstergesi k›sm›
OPERATE (çal›flt›rma), STOP
(durdurma) (ON/OFF) dü¤mesi
CLOCK
AMPM
CLOCK
AMPM
ON/OFF
TOO
WARM
TOO
COOL
AMPM
AMPM
YALNIZ SER‹N tipi
(MS serisi)
S›cakl›k dü¤meleri
Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu fludur:
‹ç ünite uzaktan kumanda ile çal›flt›r›ld›¤› zaman, çal›flma modu, s›cakl›k ayar› ve vantilatör h›z› haf›zada tutulur. E¤er bir güç
kesilmesi olursa ya da flebeke gücü çal›flt›rma s›ras›nda kapat›l›rsa, “Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu” ifllevi, birimi güç
kesilmeden hemen önce uzaktan kumanda ile ayarlanm›fl olan çal›flma modunda çal›flt›rmaya bafllar. (Ayr›nt›lar için 116.
sayfaya bak›n›z.)
‹ç ünite
�
Güç ba¤lant› prizini fifle tak›n ve/veya flalteri aç›n.
UYARI:
Güç ba¤lant› fiflinin temiz tutun ve yerine iyice oturtun. E¤er fifl kirlenirse ya da yerine iyi oturmazsa, bu yang›na ya da elektrik
çarpmas›na neden olabilir.
�
Ön kapa¤› aç›n›z.
Klima türünü kontrol edin.
Tür
Model Ad›
SER‹N ve ISITMA
MSH-GA50/60/80VB
YALNIZ SER‹N
MS-GA50/60/80VB
NOT:
Bu çal›flma talimatlar› el kitab›, SER‹N ve ISITMA tipi ve YALNIZCA SER‹N tipi klimalar için farkl› içerikler sunmaktad›r.
Her klima tipi için uygun talimatlar› uygulay›n.
(Bu flema sistemi tümüyle gösterir.)
ßC
CLOCK
AMPM
AMPM
TOO
ON/OFF WARM
TOO
COOL
FAN
STOP
VANE
START
I FEEL COOL
HEAT DRY
Ekonomik so¤utma dü¤mesi
(ECONO COOL)
MODE WIDE VANE
ECONO COOL
LONG
RESET CLOCK
WIDE VANE (genifl kanatç›k) dü¤mesi
(Düfley yön kanatç›k dü¤mesi)
I FEEL COOL
FAN DRY
MODE
Fan h›z› kontrol dü¤mesi
Çal›flt›rmaya programlama OFF dü¤mesi
Çal›flt›rmaya programlama ON dü¤mesi
HR.
MIN.
HR. (saat) ve MIN. (dakika)
dü¤meleri (Zaman
programlama dü¤meleri)
Saat ayar› dü¤mesi
LONG (uzak) dü¤mesi
RESET (iptal) dü¤mesi
(Ayr›nt›lar için ÇALIfiMA ÖNCES‹ HAZIRLI⁄I’na bak›n.)
3
Uzaktan kumanda
�
�
Soldaki flekilde de gösterildi¤i gibi, YALNIZCA SER‹N tipi klima için kullan›lan uzaktan kumanda cihaz›, SER‹N VE
ISITMA için kullan›lan cihazdan farkl›d›r.
Sadece ünite ile birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanın.
Baflka bir uzaktan kumanda cihazı kullanmayın.
Çal›flma modu farkl›l›klar›n› kontrol edin.
VANE (kanatç›k) dü¤mesi
(Yatay yön kanatç›k dü¤mesi)
Çal›flt›rma modu tercihi dü¤mesi
YALNIZ SER‹N tipi
(MS serisi)
Tür
Çal›flt›rma modu
SER‹N ve ISITMA
(I FEEL...),
(SER‹N),
(KURU),
(ISITMA)
YALNIZ SER‹N
(I FEEL...),
(SER‹N),
(KURU),
(DOLAfiIM)
NOT:
Bu çal›flma talimatlar› el kitab›nda, yaln›zca SER‹N ve ISITMA tipi kliman›n uzaktan kumanda cihaz› gösterilmektedir.
ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ HAZIRLIKLAR
Uzaktan kumanda
Piller nas›l tak›l›r ve saat nas›l ayarlan›r
Ön kapa¤› ç›kart›n ve pilleri yerlefltirin. Daha
sonra ön kapa¤› tekrar tak›n.
Pillerin negatif kutuplar›n› önce yerlefltiriniz.
Pillerin do¤ru yerlefltirilmesine dikkat edin.
Pillerin negatif kutuplar›n›
önce yerlefltiriniz.
RESET (iptal) dü¤mesine bas›n.
Sivri uçlu bir cisim
ile bast›r›n.
Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›
• Uzaktan kumanda iç ünitenin ön taraf›na do¤ru
tutuldu¤u zaman sinyal alma mesafesi yaklafl›k 6 m’dir.
• Herhangi bir dü¤meye bas›ld›¤›nda iç üniteden bir
veya iki kez bip sesi duyulacakt›r. Ses ç›km›yor ise
yeniden çal›flt›r›n.
• Uzaktan kumanday› dikkatli olarak kullan›n. H›zla
çarpma, f›rlat›lma ve ›slanma durumlar›nda uzaktan
kumanda çal›flmayabilir.
• Uzaktan kumandanın ekranı sıvı kristal (cam)
kullandı¤ından düflüp hasar görürse yanmayabilir.
• ‹ç birim uzaktan kumanda sinyaline cevap vermiyorsa
sayfa 121 'e bakın.
ON/OFF
Duvar vb yerlere sabitlerken
dü¤mesine
• Uzaktan kumanda yuvas›n›,
bas›ld›¤›nda iç üniteden sinyal al›nd› (bip) sesinin
duyulabilece¤i bir yere tak›n.
Uzaktan kumanda yuvas›
CLOCK set (saat ayar›) dü¤mesine bas›n.
Sivri uçlu bir
cisim ile bast›r›n.
Bulundu¤unuz zaman›n ayar› içine
HR.
ve
MIN.
(Zaman programlama dü¤meleri) dü¤melerine
bas›n.
FAN
STOP
VANE
START
I FEEL COOL
MODE
WIDE VANE
HR.
ECONO COOL
LONG
MIN.
RESET CLOCK
•
Uzaktan kumandan›n pilleri bitti¤inde veya kumanda ile ilgili bir sorun meydana geldi¤inde AC‹L ÇALIfiTIRMA dü¤mesini
kullanarak emniyetli çal›flt›rma’ya geçebilirsiniz.
SER‹N ve ISITMA tipi (MSH serisi)
YALNIZ SER‹N tipi (MS serisi)
AC‹L ÇALIfiTIRMA dü¤mesine bas›n.
AC‹L ÇALIfiTIRMA dü¤mesine bas›n.
• Acil durum modu dü¤mesine her bas›ld›¤›nda ünite
AC‹L SERIN MODU
MODU,, AC‹L ISITMA MODU ve
DURDURMA MODU s›ras›na göre çal›fl›r.
Bununla beraber, AC‹L ÇALIfiTIRMA dü¤mesine bir
kere bas›ld›¤›nda ünite 30 dakika süreyle deneme
çal›flt›rmas› modunda çal›flt›ktan sonra AC‹L DURUM
MODU’na geçer.
Uzaktan kumanday› takma ç›kartma
Takma
: Kumanday› afla¤› do¤ru yerlefltirin.
Ç›kartma : Yukar›ya do¤ru çekin.
• RESET dü¤mesine bas›lmam›fl ise uzaktan
kumanda do¤ru olarak çal›flmaz.
HEAT DRY
Uzaktan kumanda kullan›lmad›¤› zaman (emniyetli çal›flt›rma)
HR.
dü¤mesine her bas›flta zaman 1’er saat olarak
MIN.
dü¤mesine basmakla da dakika 1’er
de¤iflir.
dakika olarak de¤iflir.
CLOCK-saat ayar dü¤mesine yeniden bas›n›z
ve ön kapa¤› kapat›n›z.
Kuru kalem pilleri
� Pilleri yerlefltirirken
Afla¤›daki durumlarda pilleri yeni AAA alkalin pillerle
de¤ifltirin:
· ‹ç ünite, uzaktan kumanda sinyaline cevap vermedi¤i zaman.
· Uzaktan kumanda ekran› sönükleflti¤i zaman.
· Uzaktan kumanda üzerindeki dü¤melerden birine
bas›ld›¤›nda, tüm ekran görüntüleri ekranda ayn› anda
görüntülenip sonra da hemen kayboldu¤u zaman.
Manganezli pil kullanmay›n. Uzaktan kumanda ar›zalanabilir.
• Alkalin pillerin hizmet süresi yaklafl›k 1 y›ld›r.
Bununla beraber, pillerin dip k›sm›nda tavsiye edilen
yaklafl›k hizmet süreleri (ay ve y›l) gösterilmekte olup,
süre sonu yaklaflan pillerin k›sa sürede tükenme
ihtimalleri vard›r.
• Uzaktan kumanda uzun süre kullan›lmayacak ise s›v›
ak›nt›s›na karfl› tüm pilleri ç›kart›n.
D‹KKAT:
E¤er pilden s›zan s›v› cildinize veya giysilerinize bulafl›rsa,
temiz suyla iyice y›kay›n.
E¤er pilden s›zan s›v› gözünüze kaçarsa, gözlerinizi temiz
suyla iyice y›kay›n ve derhal bir doktora dan›fl›n.
• fiarj edilebilir tipteki pilleri kullanmay›n.
• Ayn› tipte sürekli 2 pil tak›n.
• Biten pilleri gelifligüzel çöpe atmay›p gerekti¤i biçimde
yok edin.
• AC‹L ÇALIfiTIRMA dü¤mesine bas›ld›¤›nda ünite önce
30 dakika süreyle deneme çal›flt›rmas› modunda
çal›flt›ktan sonra AC‹L SER‹N MODU’na geçer.
• AC‹L SER‹N MODU ile ilgili detaylar afla¤›da verilmifltir.
Ancak deneme çal›flt›rmas›nda ilk 30 dakika s›cakl›k
kontrolü yap›lamaz ve ünite sürekli çal›flma modunda çal›fl›r.
Fan h›z› deneme çal›flt›rmas›nda Yüksek konuma
ayarlanm›flt›r ve 30 dakika sonra Orta konuma geçer.
• AC‹L DURUM MODU ile ilgili detaylar afla¤›da
verilmifltir. Ancak deneme çal›flt›rmas›nda ilk 30 dakika
s›cakl›k kontrolü yap›lamaz ve ünite sürekli çal›flma
modunda çal›fl›r.
Fan h›z› deneme çal›flt›rmas›nda Yüksek konuma
ayarlanm›flt›r ve 30 dakika sonra Orta konuma geçer.
Çal›flt›rma modu
SER‹N
ISITMA
Kurulan s›cakl›k
24°C
24°C
Fan h›z›
Orta
Orta
Yatay hava yön kanad›
Otomatik
Otomatik
Düfley yön kanatç›klar›
Ön
Ön
• Çal›flma türü, iç ünite üzerindeki Çal›flma gösterge
lambas› taraf›ndan afla¤›daki flekillerde belirtilir.
Çal›flma Gösterge lambas›
AC‹L SERIN
AC‹L ISITMA
DURDURMA
Operation Indicator
Operation Indicator
Operation Indicator
Acil çal›flt›rmay› durdurmak için AC‹L
ÇALIfiTIRMA dü¤mesine (AC‹L ISITMA
modunda iken) bir kere ya da (AC‹L SER‹N
modunda iken) iki kere bas›n.
Çal›flt›rma modu
Kurulan s›cakl›k
Fan h›z›
SER‹N
24°C
Orta
Yatay hava yön kanad›
Otomatik
Düfley yön kanatç›klar›
Ön
• Çal›flma türü, iç ünite üzerindeki Çal›flma gösterge
lambas› taraf›ndan afla¤›daki flekillerde belirtilir.
Çal›flma Gösterge lambas›
AC‹L SERIN
DURDURMA
Operation Indicator
Operation Indicator
AC‹L SER‹N MODU durdurmak için AC‹L
ÇALIfiTIRMA dü¤mesine tekrar bas›n.
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda çal›flma modu s›rayla AC‹L
SER‹N MODU ve DURDURMA MODU aras›nda
de¤iflir.
4
“I FEEL…” MODU OTOMAT‹K ÇALIfiTIRMA
“
(I FEEL...)” otomatik çal›flt›rmada optimal oda s›cakl›¤›n› tek bir dokunufl ile otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Çal›flt›rma detaylar›
Çal›flt›rmaya bafllama:
�
ON/OFF
dü¤mesine bas›n.
ßC
CLOCK
“ (I FEEL...)” modu seçildi¤i zaman, klima en uygun s›cakl›kta otomatik olarak
denetlenir.
AMPM
AMPM
TOO
ON/OFF WARM
TOO
COOL
FAN
STOP
VANE
START
ON/OFF
SER‹N ve ISITMA tipi (MSH serisi)
dü¤mesine bas›n.
Bafllangݍtaki oda
s›cakl›¤›
I FEEL COOL
HEAT DRY
MODE WIDE VANE
ECONO COOL
LONG
HR.
MIN.
K›smen s›cakl›k hissetti¤inizde:
�
Is›y› düflürmek için
TOO
WARM
dü¤mesine bas›n.
RESET CLOCK
K›smen so¤ukluk hissetti¤inizde:
Is›y› yükseltmek için
TOO
COOL
dü¤mesine bas›n.
Dü¤meye tek bas›flla ›s› 1°C olarak art›fl gösterir.
“
(I FEEL...)” seçilmifl de¤ilse, bu ayarlan›ncaya kadar
dü¤mesine bas›n.
MODE
Dü¤meye her bas›flta s›ra ile
(I FEEL...) →
(SER‹N) →
(KURU) →
(ISITMA: MSH serisi)/
(DOLAfiIM: MS serisi)
modlar›na geçifl yapabilirsiniz
FAN
STOP
VANE
START
I FEEL COOL
HEAT DRY
Hedef s›cakl›¤›
(BAfiLANG‹ÇTAKI)
Çal›flt›rma modu
Hedef s›cakl›¤›
(BAfiLANG‹ÇTAKI)
Yaklafl›k 25°C veya daha fazla
SER‹N
Yaklafl›k 24°C
SER‹N
Yaklafl›k 24°C
Yaklafl›k 25°C - 23°C
KURU
—
KURU
—
Yaklafl›k 23°C veya daha az
ISITMA
Yaklafl›k 26°C
KURU
—
‹ç ünite gösterge detaylar›
‹ç ünitenin sa¤ taraf›nda bulunan gösterge çal›flma durumunu gösterir.
Yan›yor
MODE WIDE VANE
ECONO COOL
LONG
HR.
MIN.
“OTOMAT‹K YEN‹DEN BAfiLATMA FONKS‹YONU” ile ilgili aç›klama
• Bu üniteler otomatik yeniden bafllatma fonksiyonuna sahiptir. Ana güç aç›ld›¤›nda, klima otomatik olarak ana güç
kapat›lmadan önce uzaktan kumandayla ayarlanan modda çal›flmaya bafllayacakt›r.
• Ünite, ana güç kapat›lmadan önce uzaktan kumandadan kapal› olarak ayarland›ysa, ana güç aç›ld›ktan sonra da
kapal› kalmaya devam edecektir.
• Ünite, ana güç kapat›lmadan önce acil durum çal›flma modunda b›rak›l›rsa, ana güç verildi¤inde acil durum çal›flma
modundan önce uzaktan kumandadan ayarlanan modda çal›flmaya bafllayacakt›r.
• Ünite elektrik kesintisinden önce “I FEEL…” modunda çal›flt›r›l›rsa, ifllem haf›zaya al›nmaz. “I FEEL…” modunda,
ünitenin çal›flma biçimi, ünitenin (yeniden) bafllat›ld›¤› andaki oda s›cakl›¤›na göre belirlenir.
Operation Indicator
Yan›p sönüyor
Yanm›yor
Çal›flma Gösterge lambas›
Gösterge
Çal›flma durumu
Hedef s›cakl›k ve oda s›cakl›¤›
aras›ndaki fark
Bu, ünitenin kurulan s›cakl›¤a ulaflmak için çal›flt›¤›n› gösterir.
Ulafl›lmak istenen s›cakl›¤a kadar biraz bekleyin.
Yaklafl›k 2°C veya daha fazla
Bu, oda s›cakl›¤›n›n istenilen s›cakl›¤a yaklaflt›¤›n› gösterir.
Yaklafl›k 2°C veya daha az
(Yaln›z MXZ d›fl ünite için geçerli)
Çoklu sistemli klima için bilgiler’e bak›n. (Sayfa 117)
5
YALNIZ SER‹N tipi (MS serisi)
Çal›flt›rma modu
NOT:
SER‹N: Oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›ktan 2°C yüksek oldu¤unda, klima hedef (ayarlanan) s›cakl›¤a ulaflmak için
çal›flaca¤›ndan ayarlanan s›cakl›k de¤ifltirilemez. Bu durumda oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤›n 2°C yak›n›na
düflünceye kadar bekleyin ve ayarlanan s›cakl›¤› ondan sonra de¤ifltirin.
ISITMA: Oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›ktan 2°C düflük oldu¤unda, klima hedef (ayarlanan) s›cakl›¤a ulaflmak için
çal›flaca¤›ndan ayarlanan s›cakl›k de¤ifltirilemez. Bu durumda oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤›n 2°C yak›n›na
yükselinceye kadar bekleyin ve ayarlanan s›cakl›¤› ondan sonra de¤ifltirin.
Dü¤meye tek bas›flla ›s› 1°C olarak düflüfl gösterir.
�
Çal›flma modu, birim çal›flmaya bafllad›¤›ndaki oda s›cakl›¤›na göre, otomatik olarak SER‹N, KURU ya da ISITMA’ya
ayarlan›r. Ancak, çal›flma durdurulduktan sonraki iki saat içinde yeniden çal›flt›r›l›rsa, durdurulmadan önceki son çal›flma
modu seçilir. Oda s›cakl›¤›nda de¤iflme olsa bile seçilen mod de¤iflmez. E¤er kullan›m modu oda koflullar›na uygun
de¤ilse, MODE dü¤mesine basarak uygun modu seçiniz.
Otomatik çal›flt›rma detaylar›
Çal›flmay› durdurma:
�
“I FEEL...” modunun aç›klamas›
—
ELLE ÇALIfiTIRMA (SER‹N, KURU, ISITMA/DOLAfiIM)
“SER‹N”, “KURU” veya “ISITMA/DOLAfiIM” modlar›n›n seçilmesi
ON/OFF
CLOCK
�
TOO
COOL
dü¤mesine basarak çal›flt›rma modunu seçin.
VANE
START
Tip
SER‹N ve ISITMA
YALNIZ SER‹N
I FEEL COOL
HEAT DRY
MODE WIDE VANE
ECONO COOL
LONG
�
AMPM
Kliman›n hangi tipte oldu¤unu kontrol edin. (Sayfa 114’a bakin.)
STOP
AMPM
TOO
ON/OFF WARM
TOO
COOL
HR.
Çal›flmay› durdurmak için:
�
RESET CLOCK
ON/OFF
HEAT DRY
FAN
STOP
VANE
START
MODE WIDE VANE
dü¤mesine bas›n.
ECONO COOL
Çal›flt›rma modu bir kez ayarland›¤›nda bir sonraki çal›flt›rma s›ras›nda sadece
dü¤mesine basmakla bir önceki modda çal›flmaya bafllar.
• S›cakl›¤› artt›rmak için
TOO
WARM
TOO
COOL
dü¤mesine bas›n. Dü¤meye tek bir bas›flla yaklafl›k 1°C olarak düflüfl gösterir.
dü¤mesine bas›n. Dü¤meye tek bir bas›flla yaklafl›k 1°C olarak art›fl gösterir.
“ISITMA” modunda çal›fl›rken
• E¤er klima havadan çok fazla ›s› emerse, bu, makinada afl›r› yüklenmeye sebep olabilir. Klimay› korumak amac›yla
d›fl ünitedeki fan mikroprosesörün ald›¤› bir kararla otomatik olarak durdurulur.
D›fl ünite vantilatörü durdu¤u zaman, d›fl ünite üstü buzlanabilir ancak bu bir sorun oluflturmaz.
“KURU” modunda çal›fl›rken
• Is› kontrolü (›s› ayar›) yap›lamaz.
• Bu modda çal›fl›rken oda s›cakl›¤› k›smen düflüfl gösterir.
‹ç ünite ekran›n›n ayr›nt›lar› 116. sayfada aç›klanm›flt›r.
NOT:
Çevre s›cakl›¤›n›n çok yüksek oldu¤u durumlarda, cihaz, oday› so¤utmak için a¤›r yük alt›nda var gücüyle çal›flt›¤› için oda
s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤a ulaflamaya bilir.
Çoklu sistemli klima için bilgiler (Difl ünite: MXZ serisi)
Çoklu sistem klimada (D›fl ünite: MXZ Serisi) tek bir d›fl üniteye iki veya daha fazla iç ünite ba¤lanabilir. Kapasiteye ba¤l›
olarak ikiden fazla ünite ayn› anda çal›flabilir.
• Biri so¤utma di¤eri ise ›s›tma için olmak üzere ikiden fazla iç üniteyi ayn› anda tek bir d›fl üniteyle birlikte çal›flt›rmak
isterseniz, önce çal›flt›r›lan iç ünitenin çal›flma modu seçilir. Daha sonra çal›flmaya bafllayacak olan iç üniteler çal›flamaz
ve çal›flma durumu endikasyonu verirler. (Sayfa 116’daki Çal›flma Gösterge lambas› tablosuna bak›n.)
Bu durumda lütfen tüm iç üniteleri ayn› çal›flma moduna ayarlay›n.
• D›fl ünitede karlanmay› giderme ifllemi devam ederken iç ünite çal›flmaya bafllarsa, s›cak havan›n d›flar› at›lmas›
birkaç dakika (azami 10 dakika) al›r.
• Is›tma ifllemi s›ras›nda çal›flmayan iç ünite ›s›nabilir ya da so¤utkan ak›fl›n›n sesi duyulabilir. Bunlar ar›za belirtisi
de¤ildir. Bunun nedeni, so¤utkan›n sürekli olarak çal›flmayan iç üniteye akmas›d›r.
“OTOMAT‹K YEN‹DEN BAfiLATMA FONKS‹YONU” ile ilgili aç›klama
Sayfa 116’a bakin.
(Yüksek) →
Hava ak›m›n›n yönünü dikey olarak de¤ifltirmek istedi¤inizde
dü¤mesine bas›n.
Tavsiye edilen yatay hava yön kanad› aç›s›
(OTOMATIK) durumunu kullan›n.
Normalde
Ayarlama gerekti¤inde SER‹N veya KURU modunda
(1) veya
(2) durumlar›n› kullan›n., ISITMA
(3) veya
(5) durumlar›n› kullan›n.
modunda ise
HR.
LONG
MIN.
RESET CLOCK
Kurulan s›cakl›¤› de¤ifltirmek gerekti¤inde:
• S›cakl›¤› düflürmek için
�
(Orta) →
VANE
DE⁄‹fi‹M ÇALIfiMA KONUMU
Hava ak›m›n›n odan›n her yan›na eriflebilmesi için SWING (de¤iflim) çal›flma
konumunu kullan›n.
ON/OFF
�
dü¤mesine bas›n.
(Düflük) →
Dü¤meye her bas›flta yatay hava yön kanad› s›ra ile
(1) →
(2) →
(3)
→
(4) →
(5) → (de¤iflim) →
(OTOMATIK) durumlar›na göre de¤iflir
Çal›flt›rma modu
ISITMA
DOLAfiIM
I FEEL COOL
MIN.
FAN
(Yüksek) kerti¤ini kullan›n.
• Odada daha fazla serinletme/›s›tma için
• Uyurken kliman›n çal›fl›rken ç›kard›¤› sesten rahats›z oluyorsan›z (Düflük)
ayar›n› kullan›n.
ßC
CLOCK
ISITMA Modu veya DOLAfiIM Modu
FAN
HAVA AKIMI h›z›n› ayarlamak için
Dü¤meye her bas›flta mod s›ra ile
(OTOMATIK) olarak de¤iflir
Bu dü¤meye her bas›flta çal›flt›rma s›ra ile
(I FEEL...) →
(SER‹N) →
(KURU) →
(ISITMA: MSH serisi)/
(DOLAfiIM: MS serisi) modlar›na
geçifl yapar
AMPM
TOO
ON/OFF WARM
HAVA AKIMI h›z› ve yönü gerekti¤i gibi ayarlanabilir.
dü¤mesine bas›n.
MODE
AMPM
HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI
SER‹N
KURU
1
2
3
ISITMA
4
5
NOT:
(4) ya da
(5) e ayarl› olarak bir saat çal›fl›rsa, HAVA AKIMI
• Serinletme çal›flmas›nda, klima yatay hava yön kanad›
yönü, yo¤unlaflm›fl suyun damlamas›n› önlemek için otomatik olarak yataya ayarlan›r.
• HAVA AKIMIn› dikey ayarlamak için uzaktan kumanday› kullan›n. Yatay hava yön kanad›n›n elle hareket ettirilmesi bir soruna
sebep olabilir.
• Is›tma çal›flmas›nda, e¤er hava ak›m ›s›s› çok düflükse ya da buzlanmay› giderme ifllemi yap›l›rken, yatay hava yön kanad›
(1) e ayarlan›r.
konumu
Otomatik hava ak›m› yönü kontrolü
VANE
dü¤mesi ile AUTO modu seçildi¤i zaman, yatay hava yön kanad› otomatik olarak çal›flma moduna göre en etkili
çal›flma için ayarlan›r.
(1) ISITMA:
Hava ak›fl› s›cakl›¤› çok düflük oldu¤unda hava yatay olarak üflenir.
Hava ak›fl s›cakl›¤› yükseldikçe hava afla¤› do¤ru üflenir.
(2) SER‹N, KURU: Hava yatay olarak üflenir.
(3) DOLAfiIM:
Hava afla¤› do¤ru üflenir.
�
HAVA AKIMIn›n yönünü yatay olarak de¤ifltirmek için
WIDE VANE
dü¤mesine bas›n›z.
Dü¤meye her bas›flta DÜfiEY YÖN KANADIn›n aç›s› s›ra ile de¤iflir:
→
→
→
→
(de¤iflim
de¤iflim)) →
→
DE⁄‹fi‹M ÇALIfiMA KONUMU
Hava ak›m›n›n odan›n her yan›na eriflebilmesi için SWING (de¤iflim) çal›flma konumunu kullan›n.
YATAY HAVA AKIMI yön aral›¤›
NOT:
HAVA AKIMIn›n yönünü yatay ayarlamak için uzaktan
kumanday› kullan›n. DÜfiEY YÖN KANADIn›n elle hareket
ettirilmesi bir soruna sebep olabilir.
SER‹N//KURU
100° kadar
ISITMA
150° kadar
6
UZAK ÇALIfiMA (LONG)
EKONOM‹K SO⁄UTMA ÇALIfiMA KONUMU (ECONO COOL)
Hava ak›m›n›n uzun mesafeye ulaflmas›n› istiyorsan›z bu çal›flma fleklini kullan›n›z.
COOL (serin) modunda enerji tasarrufu yap›l›rken bile rahat bir ortam sa¤lamak için bu çal›flma konumunu kullan›n.
Ünite çal›fl›rken flu ifllemleri yap›n.
�
CLOCK
ON/OFF
Afla¤›daki ifllemleri ünite MANUAL COOL (MANÜEL SER‹N)
modunda çal›fl›rken yap›n.
dü¤mesine bas›n.
Fan h›z› artar.
(OTOMATIK) olarak düzenlendi¤i zaman, fan h›z› oda s›cakl›¤› ve
Fan h›z›
ayarlanm›fl s›cakl›k taraf›ndan belirlenen fan h›z›ndan daha yüksektir.
Ayr›ca, YATAY YÖN KANADI (HORIZONTAL VANE) UZAK (LONG) modu
konumuna geçer.
AMPM
AMPM
TOO
WARM
LONG
TOO
COOL
CLOCK
�
TOO
COOL
UZAK çal›flmas›n›n mekanizmas›
FAN
Afla¤›daki örnekte, DÜfiEY YÖN KANADI (VERTICAL VANE)
konumuna ayarlanm›flt›r.
STOP
I FEEL COOL
HEAT DRY
VANE
MODE WIDE VANE
ECONO COOL
LONG
START
SER‹N/KURU
dü¤mesine bas›n.
COOL modunda
EKONOM‹K SO⁄UTMA (ECONO COOL) çal›flma konumu
seçildi¤i zaman, klima taraf›ndan kliman›n s›cakl›¤›na göre çeflitli devirlerle
SWING (de¤iflim) çal›flmas› uygulan›r.
Ayr›ca, SET TEMPERATURE (s›cakl›k ayar›) da otomatik olarak COOL
modundakinden 2°C daha yükse¤e ayarlan›r.
AMPM
AMPM
TOO
ON/OFF WARM
ECONO COOL
EKONOM‹K SO⁄UTMA (ECONO COOL) çal›flmas›n› iptal için:
(ön)
FAN
�
STOP
I FEEL COOL
ISITMA/DOLAfiIM
HEAT DRY
HR.
VANE
ECONO COOL
RESET CLOCK
dü¤mesine tekrar bas›n.
START
VANE
MODE WIDE VANE
MIN.
ECONO COOL
LONG
LONG
• EKONOM‹K SO⁄UTMA (ECONO COOL) modundayken
veya
dü¤melerine bas›ld›¤›nda ya da çal›flma modu de¤ifltirildi¤inde, EKONOM‹K
SO⁄UTMA modundan ç›k›l›r.
HR.
MIN.
•
RESET CLOCK
FAN
TOO
COOL
TOO
WARM
dü¤mesi,
veya
dü¤mesi ve ON/OFF (açma/kapama)
zamanlay›c›s› (aç›klamas› afla¤›da) kullan›labilir.
“EKONOM‹K SO⁄UTMA (ECONO COOL)” nedir?
Sal›n›ml› hava ak›m› (hava ak›m› de¤iflimi) sabit hava ak›m›ndan daha serin bir his yarat›r. Dolay›s›yla, s›cakl›k ayar›
otomatik olarak 2°C daha yüksek ayarland›¤› halde rahatl›¤› sa¤layacak flekilde so¤utma çal›flmas› yapmak mümkündür.
Böylece enerji tasarrufu mümkün olmaktad›r.
Fan h›z›: Daha yüksek
Dolu ok: UZAK modu kullan›ld›¤› zaman
Noktal› ok: UZAK modu kullan›lmad›¤› zaman
ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI)
Bu modu uygulay›p klimay› istedi¤iniz zamanda, uyku öncesi, d›flardan eve döndü¤ünüzde veya sabahlar›
uyan›rken çal›flt›rabilirsiniz.
UZAK modunu kald›rmak için:
�
LONG
ON durumuna nas›l programlan›r
dü¤mesine tekrar bas›n.
Klima çal›fl›rken
� UZAK modu flu yöntemlerle de kald›r›labilir:
•
•
VANE
HR.
� UZAK (LONG) modu kullan›ld›¤›nda bile, klima cihaz›n›n monte edildi¤i yer
nedeniyle hava uzun bir mesafeye ulaflamayabilir.
Bu durumda,
ayarlad›ktan sonra
�
MODE
FAN
,
ve
kullan›labilir.
dü¤mesine basarak fan h›z›n›
LONG
WIDE VANE
dü¤mesine bas›n.
Programlamay›
(saat) ve
dü¤melerini kullanarak yap›n.
dü¤mesine basarak (yaln›z SER‹N modunda)
FAN
OFF modu nas›l programlan›r
Klima çal›fl›rken
Dü¤meye her bas›flta ON modu s›ra ile ON/OFF
modlar›na göre de¤iflir.
dü¤mesine basarak
ECONO COOL
START
dü¤mesine bas›n›z.
HR.
MIN.
(dakika)
(saat) ve
(dakika) dü¤melerini
kullanarak zaman› ayarlay›n.
(saat) dü¤mesi her bas›flta 1’er saat olarak
MIN.
(dakika) dü¤mesi her bas›flta 10’ar dakika
de¤iflir;
olarak de¤iflir.
(saat) dü¤mesi her bas›flta 1’er saat olarak
MIN.
(dakika) dü¤mesi her bas›flta 10’ar dakika
de¤iflir;
olarak de¤iflir.
ON modunun iptali:
�
dü¤mesine bas›n.
Dü¤meye her bas›flta OFF modu s›ra ile ON/OFF
modlar›na göre de¤iflir.
HR.
((Yüksek
Yüksek
Yüksek)) konumuna
dü¤meleri, s›cakl›k dü¤meleri ve ON/OFF zamanlay›c›
MIN.
STOP
START
dü¤mesine bas›n.
HR.
OFF modunun iptali:
�
STOP
dü¤mesine bas›n.
Zamanlama programlama operasyonu
ON ve OFF modlar› birlikte kullan›labilir. ‹ki moddan hangisi daha önce programlanm›flsa o s›ra ile çal›fl›r veya durur.
(“ ” sembolü programlaman›n s›ras›n› gösterir.)
• Bulunulan zaman ayar› yap›lmam›fl ise programlama yap›lmaz.
NOT:
OTOMAT‹K BAfiLAT/DURDUR sayac› etkinken ana güç kapat›l›r veya elektrik kesintisi olursa, sayaç ayar› iptal edilir.
Bu modellerin otomatik yeniden bafllatma fonksiyonuna sahip olmas› nedeniyle, klima güç yeniden verildi¤i anda iptal edilen
sayaç de¤eri ile çal›flmaya bafllar.
7
KL‹MA UZUN SÜRE KULLANILMAYACAK ‹SE
Uzun bir süre kullanmayaca¤›n›z
zamanlarda:
Klima içerisini kurutmak için 3 veya 4 saat
DOLAfiIM modunda çal›flt›r›n.
SER‹N ve ISITMA tipi:
• DOLAfiIM modunda çal›flt›rmak için, uzaktan
kumanday› MANUAL COOL (manüel serin)
modunda en yüksek ›s›ya ayarlay›n. (Sayfa 117’a
bakin.)
YALNIZ SER‹N tipi:
• DOLAfiIM modunu seçin. (Sayfa 117’a bakin.)
fialteri kapat›n ve/veya güç kablosunun fiflini
prizden ç›kart›n.
D‹KKAT:
Klima uzun bir süre kullan›lmayacaksa, flalteri kapat›n›z ya
da güç ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›n›z.
Aksi halde toz ve kir birikmesi sebebi ile k›sa devre sonucu
k›v›lc›m ç›kmas› yang›n gibi sonuçlar do¤urabilir.
Klimay› tekrar kullanmak s›ras› geldi¤inde:
Hava filtresini temizleyip iç üniteye yerlefltirin.
(Temizlik tavsiyeleri için 120. sayfaya bak›n.)
‹ç/d›fl ünitenin hava girifl ç›k›fl a¤›zlar›n›n
herhangi bir nedenle t›kan›p t›kanmad›¤›n›
kontrol edin.
Topraklama kablosunun ba¤l› olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
D‹KKAT:
Topraklama yap›l›rken.
Topraklama kablosunu do¤al gaz borusuna, su borusuna,
paratoner kablosuna veya telefon topraklama hatt›na
ba¤lamay›n. Yanl›fl topraklama elektrik çarpmas›na sebep
olabilir.
BAKIMI
Bak›m ifllemine bafllamadan evvel
�
‹ç ünitenin temizlenmesi
fialteri kapat›n ve/veya güç kablosunun fiflini
prizden ç›kart›n.
D‹KKAT:
Temizlenece¤i zaman birimin güç dü¤mesini kapat›n›z, güç
ba¤lant› kablosunu prizden ç›kar›n›z ya da flalteri
kapat›n›z.Çal›flma s›ras›nda h›zla dönen fanlar bir
yaralanmaya sebep olabilir.
�
Yumuflak, kuru bir bezle temizlik yap›n.
• Kirlenme belirginse, üniteyi ›l›k suyla suland›r›lm›fl
hafif bir deterjan kar›fl›m›na bat›r›lm›fl bir bezle silin.
• Gaz ya¤›, benzin, cilalama tozlar› veya böcek
öldürücü kullanmay›n. Ünite zarar görebilir.
D‹KKAT
Ön paneli açarken yatay seviyenin üzerine kald›rmay›n›z.
Hasar görmemesi için panel yerinden ç›kabilir.
• Ön panelin üst taraf› afla¤›ya do¤ru çekilirse ön panel gene yerinden ç›kabilir.
Çizgiyi aflmay›n.
Hareket
aral›¤›
Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.
D‹KKAT:
Uzaktan kumanda uzun süre kullan›lmayacak ise s›v›
ak›nt›s›na karfl› tüm pilleri ç›kart›n.
�
E¤er ön panel yerinden ç›karsa, afla¤›da anlat›lan flekilde tak›n›z.
Bir elinizle ön paneli yatay durumda tutunuz, mentefleleri di¤er elinizle iç ünitenin üzerinde yer alan
sol, sa¤ ve ortadaki girintilere t›k sesi duyuncaya kadar birer birer tak›n›z. ((1
1 ) Sonra da ön paneli
kapat›n›z. ((2
2)
Ön paneli yatay durumda tutunuz
ve mentefleleri girintilere tak›n›z.
• Birime bak›m yaparken ya da benzeri durumlarda, dengesiz bir bankonun üzerine ç›kmay›n›z. E¤er düflerseniz, bu
yaralanmaya, vb. yol açabilir.
8
CATECHIN HAVA F‹LTRES‹N‹N TEM‹ZLENMES‹
HAVA TEM‹ZLEME F‹LTRES‹N‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (SEÇENEK)
Ön paneli açarken yatay seviyenin üzerine kald›rmay›n›z.
Hasar görmemesi için panel yerinden ç›kabilir.
Kir vb. nedenlerden dolay› kapasite azald›¤›nda, hava temizleme filtresini de¤ifltirmek gerekir.
Catechin hava filtresinin temizlenmesi (yaklafl›k her 2 haftada bir)
Catechin hava filtresini ç›kart›n.
Su/›l›k su ile y›kad›ktan sonra, catechin hava
filtresini gölgede iyice kurutun.
Ön paneli
filtre sökme
ve takma
s›ras›nda
aç›n.
Ç›kart›n.
Catechin hava filtresini ç›kart›n.
Yeni bir hava temizleme filtresi tak›n.
Catechin hava filtresi
Catechin hava filtresini tak›n ve ön paneli s›k›ca
kapat›n.
Hava temizleme filtresini (Beyaz körük tipi)
ç›kar›n.
Catechin hava filtresinin kurulumu.
Catechin hava filtresindeki kiri bir elektrikli
süpürge yard›m›yla veya filtreyi su ile y›kayarak
giderin.
• Kirlenme belirginse, filtreyi ›l›k suyla suland›r›lm›fl
hafif bir deterjan kar›fl›m›nda y›kay›n.
• Afl›r› s›cak su (50°C veya daha fazla) filtrede
deformeye sebep olabilir.
Yaklafl›k olarak her 4 ayda bir kez
• Catechin hava filtresini do¤rudan günefl ›fl›¤›
alt›nda veya ateflte kurutmaya kalk›flmay›n.
Catechin hava filtresi
D‹KKAT:
Catechin hava filtresini ç›kart›rken, iç ünitenin metal
parçalar›na dokunmay›n. Bu yaralanmalara neden olabilir.
Hava temizleme filtresinin de¤ifltirilmesi
Hava temizleme filtresi
Hava temizleme filtresi
Tak›n.
• Hava temizleme filtresinin t›kal› olmas› ünitenin çal›flma kapasitesini düflürür veya hava ç›k›fl k›sm›nda yo¤unlaflmaya
sebep olur.
• Hava temizleme filtresi kullanma ile y›pran›r. Normal kullanma süresi yaklafl›k 4 ayd›r. Hava filtresi yenilenebilir. Filtrenin
rengi koyu kahve rengine döndü¤ünde yeni filtre tak›n.
Seçimlik parçalar
Seçimlik parçalar› yetkili sat›c›n›zdan temin edebilirsiniz.
Parçan›n ad›
HAVA TEM‹ZLEME F‹LTRES‹
Parça numaras›
MAC-1700FT
• Lütfen ilk kullan›mda, iste¤e ba¤l› parçalar› (MAC-1700FT) tak›m halinde (2 parça) sat›n al›n.
“Catechin hava filtresi” nedir?
Hava filtresi, do¤al bir madde olan ve çayda bulunan catechin ile boyanm›flt›r. Catechin hava filtresi, kokular› ve formaldehid,
amonyak ve asetaldehid gibi zehirli gazlar› yok eder. Ayr›ca, filtreye yap›flan virüslerin faaliyetini de k›s›tlar.
9
BAKIM SERV‹S‹NE BAfiVURMADAN
ÖNCE KONTROL ED‹N‹Z
Sorular
Klima çal›flt›r›lam›yor.
Kontrol noktalar› veya çaresi
• fialter aç›k m›?
• Sigorta atm›fl m›?
• Zamanlama program› ON durumuna ayarlanm›fl
m›? (Sayfa 118)
Yeterince serinletilemiyor • S›cakl›k ayar› do¤ru mu? (Sayfa 117)
• Filtre kirli mi? (Sayfa 120)
veya ›s›t›lam›yor.
• ‹ç veya d›fl ünitelerin hava girifl veya ç›k›fllar›n›
t›kayan herhangi bir engel var m›?
• Aç›k pencere veya kap› var m›?
‹ç üniteden gelen havan›n • Filtre kirli mi? (Sayfa 120)
garip bir kokusu var.
Uzaktan kumanda ekran› bofl • Piller tükenmifl mi? (Sayfa 115)
veya sönük. ‹ç ünite, uzaktan • Pillerin kutuplar› (+,-) do¤ru mu? (Sayfa 115)
kumanda sinyaline cevap • Baflka elektrikli cihazlar›n uzaktan kumandas›ndaki
vermiyor.
dü¤melere bas›l›yor mu?
Elektrik kesilmesi olunca.
• Klima yeniden çal›flmaya m› bafllad›?
Klima elektrik kesintisinden önce çal›flt›r›ld›ysa,
bu modellerin otomatik yeniden bafllatma
fonksiyonuna sahip olmas›ndan ötürü, klima
yeniden çal›flmaya bafllayacakt›r. (Bkz: sayfa
116 “OTOMAT‹K YEN‹DEN BAfiLATMA
FONKS‹YONU” ile ilgili aç›klama.)
B‹R SORUN MEYDANA GELD‹⁄‹N‹ SANDI⁄INIZ DURUMDA
Sorular
Cevaplar (sorun oldu¤u anlam›na gelmez)
Klima tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda
yaklafl›k 3 dakika
çal›flmamaktad›r.
• Mikroprosesör klimay› korumaktad›r. Bekleyin.
Mekanik bir ses ç›k›yor.
• Ön panel ve iç sistem ›s› farkl›l›klar›ndan dolay›
genleflmektedir. Bu sebeple k›r›lma sesi
duyulabilir.
‹ç üniteden gelen havan›n • Klima duvar, hal›, mobilya, elbiseler vb. üzerine
garip bir kokusu var.
sinmifl kokular› emebilir ve havayla birlikte
d›flar›ya verebilir.
KURU modunda çal›fl›rken • Ünite, KURU çal›flmas› s›ras›nda SER‹N
fanlar durdu.
çal›flmas›nda kullan›lan so¤utucu devresiyle
çal›fl›r. Oda s›cakl›¤› fazla düflmeden nem
seviyesini düflürmek için KURU çal›flma
süresinin azalt›lmas› gerekir. Bu nedenle
kompresör zaman zaman durur ve vantilatör de
ayn› zamanlar içinde durur. Bu, ›s› eflanjörü
üzerinde
yo¤unlaflan
suyun
tekrar
buharlaflmas›n› önler.
Bir su ak›nt› sesi duyuluyor.
Fokurdama sesi iflitilir.
Üst tarafta verilen talimatlar› gözden geçirdi¤iniz halde ünitede hala bir sorun
varsa çal›flt›rmaya ara verip sat›n ald›¤›n›z bayiye baflvurun.
Afla¤›daki durumlarda klimay› durdurun ve bayiinize baflvurun.
• ‹ç üniteden su s›z›nt›s› veya damlamas› oldu¤unda.
• Sol çal›flma gösterge lambas› yan›p söndü¤ü zaman.
• Devre kesici s›k s›k kapand›¤›nda.
• Elektronik ON/OFF olarak çal›flt›r›lan floresan lambalar› (s›k frekans yap›l›
vb) bulunan odalarda uzaktan kumanda sinyalleri al›namayabilir.
• Sinyal al›fl kalitesinin zay›f oldu¤u bölgelerde kliman›n çal›flmas› radyo veya
TV’nin çal›flmas›n› etkileyebilir. Etkilenen cihaza yükseltici tak›lmas› gerekebilir.
• Gök gürültüsü duydu¤unuz zaman, çal›flmay› durdurunuz ve güç kablosunu
prizden ç›kar›n›z ya da flalteri kapat›n›z. Aksi durumda elektrikli parçalar hasar
görebilir.
Oda yeterince
serinletilemiyor.
• Bu, klima içerisinde akan so¤utucunun sesidir.
• Bu, ›s› de¤ifltiricisi içerisinde akan su sesidir.
• Bu, donmaya karfl› var olan ›s› de¤ifltiricisinin
sesidir.
• Bu ses, ranj bafll›¤› veya havaland›rma
vantilatörü aç›ld›¤›nda boflaltma hortumundan
temiz hava emildi¤inde, bu, boflaltma hortumu
içinde akan suyu d›flar›ya püskürttü¤ünde
duyulur.
Bu ses ayn› zamanda d›flarda rüzgâr›n kuvvetli
olmas› halinde boflaltma hortumuna hava
girdi¤inde de duyulur.
• Bir odada havaland›rma vantilatörü ya da gaz
oca¤› kullan›l›rsa, serinletme yükü artar ve bunun
soruncu olarak serinletme etkisi yetersiz kal›r.
• D›flar›da hava s›cakl›¤› yüksekse, serinletme
etkisi yetersiz kalabilir.
‹ç ünitenin hava ç›k›fl›ndan • Klimadan ç›kan serin hava odadaki hava içinde
bu¤u ç›kar.
bulunan nemi h›zla so¤utur ve bu da bu¤u haline
gelir.
Sorular
Cevaplar (sorun oldu¤u anlam›na gelmez)
D›fl üniteden su s›z›yor.
• SER‹N ve KURU çal›flmas› s›ras›nda, borular
ya da boru ba¤lant› parçalar› so¤ur ve bu suyun
yo¤unlaflmas›na neden olur.
• Is›tma çal›flmas› s›ras›nda, Buz Eritme ifllemi d›fl
üniteye yap›flm›fl olan buzu eriterek afla¤›ya
damlamas›na neden olur.
• Is›tma çal›flmas› s›ras›nda, ›s› eflanjörü üzerinde
yo¤unlaflan su afla¤›ya damlar.
D›fl üniteden duman
ç›kt›¤›nda.
• Is›tma çal›flmas› s›ras›nda buz giderme iflleminin
ç›kard›¤› su buhar› beyaz duman gibi görünür.
Is›tma çal›flmas›nda hava • Klima s›cak hava basmaya haz›rlan›yor,
hemen üflenmiyor.
bekleyin.
Is›tma
operasyonunda • D›fl ünitede k›ra¤› giderme ifllemi sürüyor (k›ra¤›
çal›flma yaklafl›k 10 dakika
operasyonu).
durur.
Bu ifllem 10 dakikada tamamlan›r, bekleyin.
(D›flar›daki s›cakl›k çok düflük, nem oran› ise çok
yüksek oldu¤unda, k›ra¤› oluflur.)
Bazen t›slama sesi
duyuluyor.
• Bu ses kliman›n içindeki so¤utucu s›v›n›n ak›fl
yönü de¤ifltirildi¤inde duyulur.
Oda yeterince ›s›t›lam›yor.
• D›fl mekan hava s›cakl›¤› düflükse, so¤utma
etkisi yetersiz kalabilir.
DÜfiEY YÖN KANADININ • Bu, DÜfiEY YÖN KANADININ de¤iflim (swing)
de¤iflim çal›flmas› 15 saniye
çal›flmas›n›n normal olarak yap›labilmesi içindir.
süreyle ask›ya al›n›r ve sonra
yeniden bafllar.
Birden çok birim içeren bir • ‹ç mekandaki birim çal›flmad›¤› zamanlarda
sistemde, iç mekandaki birim
dahi, birime az miktarda so¤utucu madde ak›fl›
›s›n›r ve birimden su ak›fl›na
devam eder.
benzer bir ses duyulur.
Klima yaln›zca ana güç • Bu modeller otomatik yeniden bafllatma
aç›ld›¤›nda çal›flmaya bafllar;
fonksiyonuna sahiptir. Klima uzaktan kumanda
bu nedenle birimi uzaktan
ile durdurulmadan önce ana güç kesilir ve güç
kumanda ile çal›flt›rmazsan›z.
tekrar verilirse, klima otomatik olarak ana güç
kesilmeden hemen önce uzaktan kumandayla
ayarlanan modda çal›flmaya bafllayacakt›r.
Çal›flma halinde iken hava • Klima SER‹N ya da KURU modunda çal›fl›rken,
e¤er 1 saat boyunca afla¤› hava üfleyerek
ak›m yönü de¤iflti.
Yatay hava yön kanad›n›n
çal›fl›rsa, yo¤unlaflm›fl suyun damlamas›n›
yönü uzaktan kumandayla
önlemek için hava ak›m›n›n yönü otomatik olarak
ayarlanamaz.
yataya ayarlan›r.
• Is›tma çal›flmas›nda hava ak›fl ›s›s› çok düflükse
ya da buzlanmay› giderme ifllemi yap›l›rken yatay
hava yön kanad›n›n konumu otomatik olarak
yataya ayarlan›r.
10
KLúMANIN TESúSú, YERúNiN DEøúûTúRúLMESú VE KONTROLLER
Tesis edilecek bölge
Klimayı aşağıda belirtilen bölgelere tesis etmekten kaçının.
• Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerler.
D‹KKAT
Dış ünitenin monte edileceği yer, TV ve radyo antenlerinin en az 3 m uzağında olmalıdır.
Çekişin zayıf oldugu bölgelerde, klimanın çalışması radyo veya TV’nin çalışmasını
etkilerse, dış ünite ile etkilenen cihazın anteni arasında daha fazla boşluk bırakın.
• Topraklama yaplrken.
Invertör tip
floresan lambası
Floresan lamba
etkisini azaltmak için
Duvar vb
D‹KKAT:
mümkün olduğunca
Klimay yanc gaz sznts ihtimali olan yerlere tesis etmeyin.
uzakta tutun.
Klima etrafnda toplanan gaz bir patlamaya sebep olabilir.
İyi havalı
kuru yerler
Resim
• Makina yağlarının çok bulunduğu yerler.
çarpılması ya
da gürültüyü
• Deniz kıyısı gibi tuzlu yerler.
önlemek için bir
100 mm ya
miktar boşluk
• Kaplıcalar gibi sülfit gazların yoğun olduğu yerler.
da daha
bırakın.
500 mm ya
fazla
• Gaz sıçrama olasılıklı yerler ve yoğunlaşabilen gaz
da daha
1 m ya da
daha fazla
fazla
TV
ikmali yapılan yerler.
1 m ya da
daha fazla
• Yüksek frekanslı veya telsiz cihazlarının bulunduğu
Kordonsuz
telefon
yerlerde.
ya da
3 m ya da
Cep telefonu
• Birimin kara gömülü olacağı yer.
daha fazla
Radyo
• Vinç kamyonu, gemi, vb. gibi hareketli taşıtlar içinde.
• Suyu birimden emici bir toprağa akıtın.
• Soğutma ve ısıtma kapasitesi havalandırmanın iyi olmadığı ve hava sirkülasyonunun kısa devre yapabileceği yerlerde
%10 azalabilir.
UYARI :
E¤er klima çal››yorsa ancak (modele ba¤l› olarak) oday› so¤utmuyor ya da ›s›tm›yorsa, bir so¤utucu gaz kaça¤› olabilece¤i
için bayiinize dan››n›z. Tamir yap›l›rken, servis teknisyenine bir gaz kaça¤› olup olmad›¤›n› mutlaka sorunuz.
Klimada bulunan so¤utucu gaz emniyetlidir. Normal koullarda so¤utucu gaz kaça¤› olmaz ancak e¤er so¤utucu gaz iç mekanda
s›zarsa ve üfleyicili bir ›s›t›c›n›n, elektrikli bir ›s›t›c›n›n, bir soban›n, vb., atei ile temas ederse zararl› gazlar ç›kar›r.
Topraklama kablosunu do¤al gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattna ba¤lamayın.
Yanl topraklama elektrik çarpmasına sebep olabilir.
• Klimanın tesis edilece¤i yeri göz önünde bulundurarak (nemli vb yerler) toprak kaça¤na kar devre kesici takın.
Toprak kaça¤na kar devre kesici taklmamas halinde elektrik çarpmas meydana gelebilir.
Kontrol ve bakımı
• Klima birkaç sezon kullanıldığında çalışma kapasitesi, içerisinde biriken kire ve toza bağlı olarak bir düşüş gösterir.
• Duruma göre bir koku oluşabilir ve nemi alınmış su toz, kir, vb. nedeniyle düzgün şekilde atılamayabilir. Bu durum
birimden sızmaya yol açabilir.
• Klimanın normal bakımı ve kontrolü için (yasal olarak yetkili) bir eleman çağrılması tavsiye edilir. Yetkili satıcınıza başvurun.
Çalışma gürültüsünü dikkate alın
• Dış ünite hava çıkış peteği önüne bir cisim veya eşya koymayın. Çalışma kapasitesinin düşmesine ve çalışma gürültüsüne
sebep olur.
• Çalışma sırasında olağan dışı bir gürültü meydana geldiğinde yetkili satıcınıza başvurun.
• Birimin ağırlığını kaldırabilecek ve titreşimini kuvvetlendirmeyecek bir yer seçin.
• Birimin çalışma sesinin ve hava üflemesinin yandaki evi rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
Yerinin değiştirilmesi
• Klimanın, ev tama, bina restorasyonu vb gibi sebeplerle yerinin de¤itirilmesi ilemi için özel teknik tecrübe ve çalmaya
gereksinim vardır.
Elektrikle ilgili çalışmalar
• Klima için klimaya özel bir besleme devresi kullanın.
• Sigorta devresinin yeterliliğini kontrol edin.
UYARI :
UYARI :
• Tesisat iüleri satn alc tarafndan yaplmamaldr. Herhangi bir hata yaplmas sonucu yangn, elektrik çarpmas veya ünitenin
düümesi sonucu yaralanma veya su sznts gibi hoü olmayan sonuçlar doùabilir.
• Güç baùlant kablosu için ara baùlant ya da uzatma kablosu kullanmaynz ve bir AC prizine çok sayda araç baùlamaynz.
Kötü baùlant, kötü yaltm, akm çekme snrn aüma, vb., yangn çkmas ya da elektrik çarpmas ile sonuçlanabilir.
Yetkili bayinize baüvurun.
Onarm ve yer de¤itirme ilemleri sat›n alan kiiler tarafndan yaplmamaldır.
Herhangi bir hata yapılmas sonucu yangn, elektrik çarpmas veya ünitenin dümesi sonucu yaralanma veya su szntısı gibi
ho olmayan sonuçlar do¤abilir. Yetkili satıcınıza bavurun.
Iskartaya çıkarma
Üniteyi ıskartaya çıkarmak için distribütörünüze danışın.
ÖZELLİKLER
Model
Fonksiyon
Akım gücü
K a pa s ite s i
G iriş
İç
Dış
Soğutucu doldurma
kapasitesi (R410A)
İç
IP kodu
Dış
Normal
LP ps
çalışma
basınç
HP ps
fazlalığı
11
MS-GA50VB
MS-GA50VB
MU-GA50VB
MS-GA60VB
MS-GA60VB
MU-GA60VB
Soğutma
MS-GA80VB
MS-GA80VB
MU-GA80VB
kW
kW
kg
kg
5.0
1.81
6. 5
2.48
8. 5
3.26
44
60
75
kg
1.45
2.00
2.40
Cihazn ad
úç
Dü
Ağırlık
Ses
seviyesi
Herhangi bir sorunuz olduğunda bayinize başvurun.
İç
(Yüksek/Orta/Düşük)
Dış
MSH-GA50VB
MSH-GA50VB (E1)
MUH-GA50VB (E1-E2)
Soğutma
I sıtma
~ /N, 230V, 50Hz
5.0
5.2
1.78
1.61
16
47
1.80
MSH-GA60VB
MSH-GA60VB (E1)
MUH-GA60VB (E1)
Soğutma
I sıtma
6.3
2.41
7.2
2.48
MSH-GA80VB
MSH-GA80VB (E1)
MUH-GA80VB (E1)
Soğutma
I sıtma
8.5
3.26
9. 4
3.43
74
77
2.35
2.40
1.64
MPa
4.15
1. Nispet ûartlar
Soùutma — úç:
Dü:
Istma
— úç:
Dü:
Soğutma
En alt sınır
En üst sınır
dB(A)
42/38/34
45/41/37
47/42/37
42/38/34
45/41/37
47/42/37
dB(A)
52
53
55
52
53
55
27°C DB, 19°C WB
35°C DB
20°C DB
7°C DB, 6°C WB
2. Garantili çalüma deùerleri
En üst sınır
IP20
IP24
MPa
NOT:
Isıtma
En alt sınır
İç
32°C DB
23°C WB
21°C DB
15°C WB
27°C DB
—
20°C DB
—
Dış
43°C DB
—
21°C DB
—
24°C DB
18°C WB
-10°C DB
-11°C WB
TEKNİK ÖZELLİKLER
SERV‹S ‹STASYONLARINI GÖSTER‹R L‹STE
Co¤rafi
Bölge
‹l
‹lçe
Ünvan
Adres
Yetkili
Mail
Kifli
AKDEN‹Z
ANTALYA
ALANYA
A ÖZLÜ ENERJ‹ VE KL‹MA S‹ST. ‹Nfi. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
KADIPAfiA MH. YAKALAR SK. KISMETO⁄LU S‹T. A BLOK NO:1 ALANYA-ANTALYA
AHMET ÖZLÜ
(242) 522-6263
(242) 513-5546
AKDEN‹Z
MU⁄LA
FETH‹YE
AA ISITMA SO⁄UTMA
MUSTAFA KEMAL BLV. KATRANCI AP. NO:28 FETHSYE -MU⁄LA
ADNAN TÜRK
(252) 614-2273
(252) 614-9346
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
ABC ISIT. SO⁄. S‹ST. PARK. VE BAH. OYUN. GRUP. T‹C,
DEM‹RC‹KARA MH. NARENC‹YE CD. SARIO⁄LU AP. NO:16/2 ANTALYA
AYDIN AYGÜN
(242) 311-2103
(242) 311-2103
S‹TELER MH. UNCALI CAD. ERENKÖY S‹T. P BLOK DÜKKAN :2 ANTALYA
SADIK TET‹KÇ‹
(242) 227-8467
(242) 227-8467
Tel
Faks
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
AKADEM‹K KL‹MA ISIT. SO⁄. S‹ST. VE HAV. S‹ST.
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
AKDEN‹Z KL‹MA S‹STEMLER‹- KAM‹L GÜLER
FENER MH. BÜLENT ECEV‹T BUL. MEHMET KARABACAK S‹T. A BLOK NO:59 / 1ANTALYA
KAM‹L GÜLER
(242) 324-1107
(242) 324-1158
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
ARTEK MÜH. MÜfi. PAZ. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹.
ALTINDA⁄ MH. TURGUT RE‹S CD. BADEM AP. 52/2 ANTALYA
MUZAFFER BAK‹
(242) 242-0291
(242) 241-5128
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
BGS ‹KL‹MLEND‹RME - GÜNGÖR BAYSAN
CUMHUR‹YET MAH. 641 SOK. NO: 2-A ANTALYA
GÜNGÖR BAYSAN
(242) 335-5417
(242) 335-5417
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
CAN KARDEfiLER TEKN‹K ISIT.SO⁄.S‹S.T‹C.LTD.fiT‹
MURATPAfiA MH. TONGUÇ CD. ÖZ AP. NO: 80/3 ANTALYA
RIDVAN GÜZEL
YILMAZ APUL
(242) 247-0401
(242) 247-8991
AKDEN‹Z
ANTALYA
ELMALI
DO⁄UKAN ISITMA SO⁄UTMA S‹STEMLER‹
KARYA⁄DI MAH.ÇUKURDE⁄‹RMEN‹ CAD.AYDIN APT.A BLOK NO: 15/22 ELMALI ANTALYA
MÜfiERREF DEM‹RCAN
BÜLENT DEM‹RCAN
(242) 618-6873
(242) 618-6874
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
GÜNSAR KL‹MA
ESK‹ fiARAMPOL CD. NO: 144/A ANTALYA
‹SMA‹L SARI
(242) 243-0099
(242) 242-1675
AKDEN‹Z
ISPARTA
MERKEZ
KILINÇ SO⁄UTMA
YEN‹ ANTALYA YOLU 121. CD. H‹KMET AP. NO: 59/4 ANTALYA
HAL‹L KILINÇ
(246) 223-4020
(246) 223-8671
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
MAKTAfi MAK‹NA ELEK. ‹Nfi. TURZ. GIDA T‹C. LTD. fiT‹.
MURATPAfiA MH EVL‹YA ÇELEB‹ CD. DO⁄ANER AP. NO:54 / 1-2 ANTALYA
ABDURRAHMAN ÖNAL
(242) 344-8002
(242) 335-2367
SED‹R MH. AKIN CD. TUHAN AP. NO:54/4 ANTALYA
GÖKHAN TUHAN
(242) 345-1401
(242) 345-1402
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
OGT ‹KL‹MLEND‹RME GIDA TURZ. ‹Nfi. VE SAN. T‹C. LTD. fiT‹."
AKDEN‹Z
ANTALYA
MANAVGAT
ÖNCEL KL‹MA VE ENERJ‹ TEK.PET ÜRÜN.‹Nfi.SAN.TUR.T‹C.LTD.fiT‹.
AfiA⁄IH‹SARCI MH. GÜLLÜK CD. NO:16 / 3 MANAVGAT ANTALYA
fiEVK‹ ÖNCEL
(242) 746-9707
(242) 746-6043
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
ÖZMAKLAR M‹M. MÜH. LTD. fiT‹.
100.YIL BLV. ALTINDA⁄ MH. CEREN AP. NO:35/A ANTALYA
N‹MET MERDEN
(242) 247-9108
(242) 247-6213
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
ÖZTEKMAR‹N ISITMA SO⁄UTMA HAVAL.S‹S. MÜH.‹Nfi.TURZ.LTD.fiT‹.
ÇAYBAfiI MH.BURHANETT‹N ONAT CD. KÖSEM AP. NO: 25/1 MURATPAfiA ANTALYA
ABDURRAHMAN ÖZDEM‹R
(242) 312-6687
(242) 311-0014
AKDEN‹Z
ANTALYA
KONYA ALTI
ÖZÜM KL‹MA D.GAZ. ISIT. SO⁄. HAV. S‹ST. SAN. T‹C. LTD. fiT‹."
PINARBAfiI MH. ATATÜRK BLV. GÜL S‹T. B BLOK NO:3 KONYAALTI ANTALYA
ÖZGÜR ÖZKURT
ÜM‹T ÖZKURT
(242) 228-7067
(242) 228-7067
AKDEN‹Z
ANTALYA
F‹N‹KE
SARIKAYA T‹CARET - ‹BRAH‹M SARIKAYA
fiERBETÇ‹ BULVARI NO: 20/C F‹N‹KE ANTALYA
‹BRAH‹M SARIKAYA
(242) 855-3690
(242) 855-4348
AKDEN‹Z
ANTALYA
MERKEZ
YILMAZLAR KL‹MA - MUSTAFA YILMAZ
ZERDAL‹K MH. 1404 SK. PATRON AL‹ AP. NO:15/A ANTALYA
AHMET YILMAZ
MUSTAFA YILMAZ
(242) 321-1940
(242) 321-1911
ÇUKUROVA
BATMAN
MERKEZ
AKDAfi KARDEfiLER SO⁄. PETROL KUYU ‹Nfi. KANL‹YE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
AYDINLIK EVLER MAH. 12. CAD. NO: 127 BATMAN
MUH‹TT‹N AKDAfi
MEHMET EM‹N AKDAfi
(488) 214-0474
(488) 215-1079
ÇUKUROVA
S‹‹RT
MERKEZ
ALKUMRU ELEKTR‹K TELEKOM‹NAKASYON A.fi.
GÜRES CD. NO:93 S‹‹RT
ZEKER‹YA ALKUMRU
(484) 223-1864
(484) 223-9671
ÇUKUROVA
HATAY
DÖRTYOL
ALTINB‹LEK SO⁄UTMA - ZAFER ALTINB‹LEK
SANAY‹ MAH. ‹NÖNÜ CAD. NO: 101 DÖRTYOL HATAY
ZAFER ALTINB‹LEK
(326) 713-0425
(326) 712-8780
ÇUKUROVA
MERS‹N
YEN‹fiEH‹R
ATA TEKN‹K KL‹MA TAM‹R VE BAKIMI
HÜRR‹YET MAH. ‹SMET ‹NÖNÜ BULV. PAYDAK APT. A BLOK NO: 115/A YEN‹fiEH‹R MERS‹N MEHMET FIRAT
(324) 331-0440
(324) 325-2565
ÇUKUROVA
HATAY
PAYAS
BAfiTU⁄ ISIT. VE SO⁄. - MEHMET BAfiTU⁄
YILDIRIM BEYAZIT MH. ÖZKUL ÇOLAK CD. fiAH‹NLER ‹fi HANI NO:31 PAYAS HATAY
MEHMET BAfiTU⁄
(326) 755-6919
(326) 755-9384
ÇUKUROVA
HATAY
PAYAS
BAfiTU⁄ ISIT. VE SO⁄. - MEHMET BAfiTU⁄
KÜRTÜL MAH. ATATÜRK CAD.NO: 53 PAYAS HATAY
MEHMET BAfiTU⁄
(326) 755-1434
(326) 755-1435
ÇUKUROVA
HATAY
‹SKENDERUN
DEM‹RKENT KL‹MA - MUSTAFA DEM‹RKENT
HÜRR‹YET MH. Z‹YA GÖKALP CD. NO: 58/B ‹SKENDURUN HATAY
MUSTAFA DEM‹RKENT
(326) 614-4840
(326) 614-7788
ÇUKUROVA
OSMAN‹YE
MERKEZ
DO⁄AR MÜHEND‹SL‹K ISIT. SO⁄. DO⁄ALGAZ S‹ST. - FAT‹H DO⁄AR
AL‹BEYL‹ MH. MUSA fiAH‹N BLV. GÜNEfi AP. NO: 180 OSMAN‹YE
FAT‹H DO⁄AR
(328) 813-1732
(328) 814-9939
ÇUKUROVA
ADANA
SEYHAN
DO⁄Ufi KL‹MA -T‹MUR ULUGÖZ
MAHFESI⁄MAZ MH. TURGUT ÖZAL BLV. BAfiTAfi AP. NO:63/D SEYHAN ADANA
T‹MUR ULUGÖZ
(322) 234-6708
(322) 234-6452
ÇUKUROVA
MERS‹N
S‹L‹FKE
ES‹N SO⁄UTMA- H‹MMET ES‹N
SARAY MAH. ‹NÖNÜ CAD. 69/3 S‹L‹FKE MERS‹N
H‹MMET ES‹N
(324) 712-0191
(324) 712-0191
ÇUKUROVA
MARD‹N
KIZILTEPE
FERCAN DAY. TÜK. MAL. GIDA ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
TEPEBAfiI MAH. K‹L‹SE CAD. POL‹S LOJMANLARI KARfiISI BARIfi APT. KIZILTEPE MARD‹N MAHMUT FERCAN
(482) 312-2107
(482) 312-2107
ÇUKUROVA
D‹YARBAKIR
MERKEZ
GEL‹fi‹M SO⁄UTMA VE ISITMA - REMZ‹ YILDIRIM
MEHMET AK‹F ERSOY CD. ‹K‹ZLER APT. NO: 15 / B D‹YARBAKIR
REMZ‹ YILDIRIM
(SAL‹H DEV‹REN)
(412) 233-8509
(412) 233-5883
ÇUKUROVA
fiANLIURFA
MERKEZ
ISITEK MÜfiAV‹RL‹K VE MÜHEND‹SL‹K-AHMET FAT‹H ‹ÇTEN
HAM‹D‹YE MAH.EMN‹YET CAD. SEMBOL APT.ALTI. NO:19/C fiANLIURFA
AHMET FAT‹H ‹ÇTEN
(414) 312-4202
(414) 312-4202
ÇUKUROVA
MERS‹N
POZCU
KLAS KL‹MA ISITMA SO⁄. DAY. TÜK. MAL. ‹Nfi. MOB. SAN. LTD.
‹NÖNÜ MAH. 6. CAD. EMEK APT. ALTI 4/B POZCU MERS‹N
HÜSEY‹N BAL‹
(324) 331-0676
(324) 331-0677
ÇUKUROVA
HATAY
‹SKENDERUN
KL‹MA MARKET
ÇAY MAH.NAMIK KEMAL CD NO:12/C ‹SKENDERUN HATAY
TAYLAN ÇAPAR
(326) 614-4881
(326) 614-4879
ÇUKUROVA
GAZ‹ANTEP
fiEH‹TKAM‹L
MELTEM ‹KL‹MLEND‹RME ISIT. VE SO⁄. S‹ST. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
FAT‹H MH. FEVZ‹ ÇAKMAK BLV.NO:137/A fiEH‹TKAM‹L GAZ‹ANTEP
ÖZGÜR DEN‹Z KAZAK
AL‹ BENER BULUT
(342) 322-4880
(342) 322-4894
SERV‹S ‹STASYONLARINI GÖSTER‹R L‹STE
Co¤rafi
Bölge
‹l
‹lçe
Ünvan
Adres
Yetkili
MailKifli
ÇUKUROVA
K.MARAfi
MERKEZ
N‹SA SO⁄UTMA VE ISITMA TEKN‹K SERV‹S H‹ZMETLER‹
MEHMET AK‹F MAHALLES‹ RECEP TAYY‹P ERDO⁄AN BULVARI NO: 12 K.MARAfi
ÖKKEfi EL‹AÇIK
(344) 232-1683
(344) 231-1543
ÇUKUROVA
ADANA
SEYHAN
ÖZEL MÜHEND‹SL‹K
ÇINARLI MH. CUMHUR‹YET CD. RENK AP. NO:53/C SEYHAN ADANA
MEHMET ÖZEL
(322) 456-0766
(322) 456-0767
ÇUKUROVA
MALATYA
MERKEZ
ÖZEN SO⁄UTMA
HASANBEY CD. SA⁄ANAK AP. ALTI. MALATYA
FER‹T ÖZ
(422) 324-4342
(422) 324-4342
ÇUKUROVA
MERS‹N
ERDEML‹
SELEN DAY. TÜK. MALLARI ‹Nfi. TAAH. TURZ. SAN. LTD. fiT‹.
MERKEZ MH. S‹L‹FKE CD. IfiIK AP. NO: 218/A ERDEML‹ MERS‹N
HAM‹T fiAH‹N
(324) 516-2727
(324) 516-2728
ÇUKUROVA
ADANA
SEYHAN
S‹NERJ‹ KL‹MA S‹ST. MÜH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
TURGUT ÖZAL BULV. GÜZELYALI MAH. 81055 SOK. KARDEfiLER APT. NO:2/D SEYHAN ADANA BAHR‹ ULUGÖZ
(322) 234-6100
(322) 234-6168
ÇUKUROVA
MERS‹N
POZCU
TEK KL‹MA ISITMA SO⁄UTMA
‹NÖNÜ MAH. 1405 SK. CELAL BEY APT. NO: 48 POZCU MERS‹N
AR‹F BAL‹
(324) 327-3500
(324) 327-3500
ÇUKUROVA
ADANA
MERKEZ
TEMPO PROJE TAAH.T‹C.LTD.fiT‹. (ASTEKN‹K)
REfiAT BEY MAH.FUZUL‹ CAD. M.ÖZKAN APT.ALTI 21/D ADANA
BÜLENT AKYÜREKL‹
(322) 459-1608
(322) 459-1608
ÇUKUROVA
ADIYAMAN
MERKEZ
TURKUAZ TEKN‹K ISITMA VE SO⁄UTMA
MEHMET AK‹F MAH. 503 SOK. NO: 6 / A ADIYAMAN
HACI TURHAN
(416) 214-2819
(416) 214-2819
ÇUKUROVA
ADANA
SEYHAN
UZMAN KL‹MA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
GÜZELYALI MH. TURGUT ÖZAL BLV. 52. SK. fiENGEL AP. NO:1/A SEYHAN ADANA
YUSUF TOPTAfi
(322) 233-3869
(322) 233-3224
ÇUKUROVA
ADANA
ÇUKUROVA
YILDIRIM MÜH. ISIT. SO⁄. VE KL‹MA S‹ST.
YURT MH. KURTTEPE CD. NO: 20/1-B ÇUKUROVA ADANA
FIRAT YILDIRIM
(322) 239-9074
(322) 239-9074
ÇUKUROVA
HATAY
ANTAKYA
YÜCE SO⁄UTMA - ÖZCAN YÜCE
SÜMERLER MAH. HARB‹YE CD. NO: 41 ANTAKYA HATAY
ÖZCAN YÜCE
(326) 214-6507
(326) 214-6508
ÇUKUROVA
GAZ‹ANTEP
fiEH‹TKAM‹L
ZETA TES‹SAT TEKN‹K DO⁄ALGAZ MÜH.‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ATATÜRK MAH. DU‹SBURG BULV HAYR‹ HÖSÜKO⁄LU APT ALTI NO:12 fiEH‹TKAM‹L GAZ‹ANTEP
TAMER ÖZCAN
(342) 322 71 61
(342) 322 71 64
EGE
AYDIN
MERKEZ
3-A KL‹MA & DEKORASYON - fiENER CANTÜRK
ZAFER MAH. DO⁄U GAZ‹ BULVARI N:117/B AYDIN
fiENER CANTÜRK
(256) 212-6524
(256) 212-6524
EGE
‹ZM‹R
KARfiIYAKA
A KL‹MA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
CEMAL GÜRSEL CAD. NO:50 A-B KARfiIYAKA ‹ZM‹R
SUAT KOCAMAN
T‹JEN Ç‹DAMLI
(232) 369-2533
(232) 369-8300
EGE
‹ZM‹R
BASMANE
AKDEN‹Z ELEKTR. DTM.TUR.GIDA SAN.T‹C. LTD. fiT‹.
BOZKURT CAD. NO:42/A - KAHRAMANLAR BASMANE ‹ZM‹R
CÜNEYT AKDEN‹Z
AHMET SARYAMAN
(232) 484-7100
(232) 489-0680
EGE
BALIKES‹R
MERKEZ
AKGÜL TEKN‹K - SERDAR AKGÜL
KARES‹ MAH. TURAN CD. NO: 7/B BALIKES‹R
SERDAR AKGÜL
(266) 239-1088
(266) 239-1088
EGE
MU⁄LA
MARMAR‹S
ALDA⁄ TEKN‹K ISIT. SO⁄. - fiENOL ALDA⁄
ÇILDIR MAH. 103. SOK. NO:16/1 MARMAR‹S MU⁄LA
fiENOL ALDA⁄
(252) 412-5235
(252) 412-5236
EGE
MU⁄LA
MARMAR‹S
ALDA⁄ TEKN‹K ISIT. SO⁄. - fiENOL ALDA⁄
ORGENERAL MUSTAFA MU⁄LALI CAD. KEMERALTI MAH. NO: 48 MARMAR‹S MU⁄LA
fiENOL ALDA⁄
(252) 412-5282
(252) 412-5282
EGE
‹ZM‹R
Ç‹⁄L‹
AL‹ GAL‹P SO⁄UTMA - GAL‹P ERCAN
MALTEPE CAD. NO:9 Ç‹⁄L‹ ‹ZM‹R
GAL‹P ERCAN
(232) 364-3848
(232) 368-1114
EGE
MAN‹SA
AKH‹SAR
ALO⁄LU SO⁄UTMA - VOLKAN ALO⁄LU
PAfiA MAH. 27 SOK. NO:12/B AKH‹SAR MAN‹SA
VOLKAN ALO⁄LU
(236) 412-9261
(236) 413-2388
EGE
MU⁄LA
BODRUM
ALTU⁄ ISI VE SU fiARTLANDIRMA M‹M. MÜH. TUR. SAN. LTD. fiT‹.
YOKUfiBAfiI MAH. CEVAT fiAK‹R CAD. NO: 110 BODRUM MU⁄LA
TU⁄CAN ALTU⁄
(252) 316-1292
(252) 316-3630
EGE
MU⁄LA
BODRUM
ARTI ISITMA SO⁄UTMA DEKORASYON - AL‹ YILDIRIM
‹NÖNÜ CAD. NO:61 A/5 GÖKÇEBEL YALIKAVAK BODRUM MU⁄LA
AL‹ YILDIRIM
(252) 386-4466
(252) 386-4462
EGE
AYDIN
SÖKE
ASYA KL‹MA - HARUN fiAFAK
‹STASYON CAD. NO: 100/C SÖKE AYDIN
HARUN fiAFAK
(256) 513-1113
(256) 513-1113
EGE
‹ZM‹R
HATAY
AY-B‹ KL‹MA - AYDIN BAfiER
HASAN TAHS‹N CAD. NO:110/B HATAY ‹ZM‹R
AYDIN BAfiER
(232) 245-1319
(232) 245-1319
EGE
‹ZM‹R
KARABA⁄LAR
AYMEN KL‹MA S‹STEMLER‹ - AYKUT AVCI
4019/8 SOK. NO: 23A DOSTLUK BULVARI KARABA⁄LAR ‹ZM‹R
AYKUT AVCI
(232) 264-2001
(232) 265-6136
EGE
‹ZM‹R
ALSANCAK
DAYHAN ‹Nfi. TUR. SAN. IS. SO⁄. ELEKTR. EfiYA ‹LET. D.GAZ VE MÜH.
H‹ZM. T‹C. LTD. fiT‹.
TALATPAfiA BULVARI NO:74/A-B ALSANCAK ‹ZM‹R
MUH‹DD‹N SAM‹ DAYHAN
CÜNEYD DAYHAN
(232) 463-7013
(232) 463-4532
EGE
‹ZM‹R
MENEMEN
DEN‹Z MÜHEND‹SL‹K - BÜLENT NARDA⁄
ESATPAfiA MAH. ATATÜRK CD.NO:136/A MENEMEN ‹Z‹M‹R
BÜLENT NARDA⁄
(232) 832-3234
-
EGE
‹ZM‹R
fi‹R‹NYER
EGE KL‹MA DEKORASYON - CEMAL ÖZAY
MEHMET AK‹F CAD. NO:76/A fi‹R‹NYER ‹ZM‹R
CEMAL ÖZAY
(232) 426-3020
(232) 426-7995
EGE
‹ZM‹R
BUCA
EGE KL‹MA DEKORASYON - CEMAL ÖZAY
MENDERES CAD. NO:143/B BUCA ‹ZM‹R
CEMAL ÖZAY
(232) 452-9256
(232) 452-9256
EGE
MAN‹SA
MERKEZ
EL‹T ÇARfiI - TEVF‹K ERAY YÜKSEL
UTKU MAH. ÜLKÜ SOK. NO:13 MAN‹SA
TEVF‹K ERAY YÜKSEL
(236) 232-7866
(236) 235-0834
EGE
‹ZM‹R
NARLIDERE
EMA ISIT. SO⁄. KL‹MA D.GAZ ‹Nfi. AK. EL. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
M‹THATPAfiA CAD. NO:264/A NARLIDERE ‹ZM‹R
HÜSEY‹N VATANSEVER
NURSEL VATANSEVER
(232) 239-0325
(232) 238-0665
EGE
‹ZM‹R
YEfi‹LYURT
ERS‹N KL‹MA - AR‹F GÜRAKAN
ORDU CAD. NO:217/B YEfi‹LYURT ‹ZM‹R
AR‹F GÜRAKAN
(232) 231-6583
(232) 231-6583
EGE
MAN‹SA
TURGUTLU
GÖRKEM T‹CARET - VEDAT F‹DANBOY
TURAN MAH. OKÇULAR SOK. 8/A TURGUTLU MAN‹SA
VEDAT F‹DANBOY
(236) 313-2598
(236) 313-7491
EGE
‹ZM‹R
SELÇUK
GÖZDE ISI
ATATÜRK MAH. fiAHABETT‹N DEDE CAD. NO:4 SELÇUK ‹ZM‹R
BAHATT‹N SEV‹NÇ
(232) 892-7790
(232) 892-7790
EGE
‹ZM‹R
ÇAMD‹B‹
GÜNAY ISITMA SO⁄UTMA MALZ.VE SAN.LTD. fiT‹.
BURAK RE‹S CAD. NO: 112 / A- B ÇAMD‹B‹ ‹ZM‹R
GÜNAY CANKURTARAN
AYfiE CANKURTARAN"
(232) 461-7425
(232) 461-7425
Tel
Faks
SERV‹S ‹STASYONLARINI GÖSTER‹R L‹STE
Co¤rafi
Bölge
‹l
‹lçe
Ünvan
Adres
Yetkili Kifli
EGE
‹ZM‹R
ÜÇKUYULAR
HAN ISITMA SO⁄UTMA SERV‹S‹ - NÜKRETT‹N AN
FAHRETT‹N ALTAY MAH. 65/13 SOK. NO:29/A ÜÇUKUYULAR ‹ZM‹R
NÜKRETT‹N AN
(232) 259-5479
(232) 259-7010
EGE
AYDIN
KUfiADASI
JET KL‹MA - ÇA⁄DAfi OCAKLI
CUMHUR‹YET MAH TURGUT ÖZAL BULV .NO: 27/B KUfiADASI AYDIN
ÇA⁄DAfi OCAKLI
(256) 614-2482
(256) 614-2483
EGE
AYDIN
NAZ‹LL‹
KENT ‹KL‹MLEND‹RME D.GAZ. DAY. TÜK. TAR. ÜRÜ. ‹Nfi. SAN. VE T‹C. LTD.
TURAN MAH. KIBRIS CAD. NO: 61/B NAZ‹LL‹ ‹ZM‹R
ÖMER SALTAK
HAKAN ÖZF‹DAN
(256) 312-4849
(256) 312-5670
EGE
MAN‹SA
MERKEZ
KL‹MACI GÖÇMENO⁄LU - F‹KR‹ YEN‹GELEN
D‹NÇER MAH. KUMLUDERE CAD. NO:165/B MAN‹SA
F‹KR‹ YEN‹GELEN
(236) 234-8586
(236) 238-5528
EGE
MU⁄LA
BODRUM
KL‹MATEK ‹KL‹MLEND‹RME S‹STEMLER‹ - ERHAN ÖLÇER
ATATÜRK CAD. NO: 156 C GÜNDO⁄AN BODRUM MU⁄LA
ERHAN ÖLÇER
(252) 387-9804
(252) 387-8616
EGE
BALIKES‹R
EDREM‹T
KR‹STAL SO⁄UTMA
HAM‹D‹YE MAH. AZERBAYCAN BULV.NO:8/C EDREM‹T BALIKES‹R
‹BRAH‹M SEBER
(266) 374-2744
-
EGE
‹ZM‹R
KONAK
MENTAY SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
M‹THATPAfiA CAD.NO:1208 GÜZELYALI KONAK ‹ZM‹R
‹SMET TOPÇU
(232) 247-1568
(232) 224-9836
EGE
‹ZM‹R
URLA
SEZER SO⁄UTMA - OBEN SEZER
BÜLENT BARATALI CAD. NO: 91-C URLA ‹ZM‹R
OBEN SEZER
(232) 754-4554
(232) 754-5505
EGE
DEN‹ZL‹
MERKEZ
S‹STEM SO⁄UTMA BEYAZ EfiYA KL‹MA
UÇANCIBAfiI MAH. 571 SOK. NO:11/A DEN‹ZL‹
‹LKER TEKDEM‹R
(258) 242-8273
(258) 264-9923
EGE
‹ZM‹R
KARfiIYAKA
fiENGÜL KL‹MA-UMUT ÖZEN
6418 SOK. NO:145 /A ATAKENT KARfiIYAKA ‹ZM‹R
UMUT ÖZEN
(232) 336-3938
(232) 336-0308
EGE
MU⁄LA
M‹LAS
fiENTÜRK SO⁄UTMA - M. EM‹N fiENTÜRK
HACI ‹LYAS MAH. SODRA SOK. NO:16/C M‹LAS MU⁄LA
M. EM‹N fiENTÜRK
(252) 513-3217
(252) 513-7611
EGE
MU⁄LA
M‹LAS
fiENTÜRK SO⁄UTMA - M. EM‹N fiENTÜRK
CUMHUR‹YET MAH. 1.BAHÇEL‹EVLER SOK.NO:4 fiÖFÖRLER CEM‹YET‹ ALTI M‹LAS MU⁄LA
M. EM‹N fiENTÜRK
(252) 513-0812
-
EGE
‹ZM‹R
T‹RE
TEK MÜHEND‹SL‹K - GÖKHAN BURGAZ
‹SMA‹L TAfiLI CAD. NO:48 T‹RE ‹ZM‹R
GÖKHAN BURGAZ
(232) 511-5991
(232) 511-5992
EGE
‹ZM‹R
BERGAMA
TEK‹N T‹CARET - HÜSEY‹N TEK‹N
MALTEPE MAH. ATATÜRK BUL. NO:77/A BERGAMA ‹ZM‹R
HÜSEY‹N TEK‹N
(232) 633-6437
(232) 632-9222
EGE
‹ZM‹R
AYVALIK
TEK‹N T‹CARET - HÜSEY‹N TEK‹N
150 EVLER MAH.ATATÜRK BUL.NO:32/A AYVALIK ‹ZM‹R
HÜSEY‹N TEK‹N
(266) 331-6547
(266) 331-6547
EGE
MAN‹SA
TURGUTLU
GÜLKAN KL‹MA
‹ST‹KLAL MAH. AKASYA SOK N:39 TURGUTLU MAN‹SA
MET‹N GÜLBEDEN
(216) 314-4900
(216) 314-4900
EGE
MAN‹SA
SAL‹HL‹
TEKN‹K KL‹MA-DAVUT SATILMIfi
ESK‹ CAM‹ MAH. KURUDERE CAD.69/A SAL‹HL‹ MAN‹SA
DAVUT SATILMIfi
(236) 714-6010
(236) 714-6010
EGE
‹ZM‹R
ÜÇKUYULAR
YALI ‹KL‹MLEN. TEKN. ÜRÜNLER‹ ‹Ç VE DIfi T‹C LTD. fiT‹.
M‹THATPAfiA CAD. NO: 852/A GÖZTEPE ÜÇKUYULAR ‹ZM‹R
AYTUNÇ KESG‹N
BUKET KESG‹N
(232) 245-5195
(232) 231-0952
EGE
‹ZM‹R
AL‹A⁄A
YILMAZER SO⁄UTMA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
CUMHUR‹YET CAD. NO:25 AL‹A⁄A ‹ZM‹R
MESTAN YILMAZ
(232) 616-5442
(232) 617-0543
‹Ç ANADOLU
ANKARA
ÖVEÇLER
ALPER BEKTAfi MÜH.IS.SO⁄.‹Nfi.TEK.MAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
1314 CAD.1330 SOK.NO:5/A ÖVEÇLER ÖVENÇLER ANKARA
ALPER BEKTAfi
(312) 473-0668
(312) 473-0667
‹Ç ANADOLU
ANKARA
ÇANKAYA
ARDA KL‹MA ELEKT. MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
TURAN GÜNEfi BLV. KONRAD ADENAUR CD. NO: 50 ÇANKAYA ANKARA
GÜRSEL ÖZCAN
(312) 491-9296
(312) 491-9236
‹Ç ANADOLU
KONYA
SELÇUKLU
DEM‹ROK TEKN‹K
BABALIK MH. Ç‹MENZAR SK. KÖK S‹T. NO: 3/A SELÇUKLU KONYA
MURAT DEM‹ROK
(332) 322-3833
(332) 322-3840
‹Ç ANADOLU
GÜMÜfiHANE
MERKEZ
D‹NAM‹K ISITMA SO⁄UTMA VE BOB‹NAJ
KARAER MH. SEBAHATT‹N AYTAÇ CD. NO: 5/A GÜMÜfiHANE
ERSOY FEYZ‹O⁄LU
(456) 213-3311
(456) 213-7211
‹Ç ANADOLU
TRABZON
MERKEZ
ERK MÜHEND‹SL‹K H‹ZM. ‹Nfi. TES. HARF. TAAH. T‹C. LTD. fiT‹.
TOKLU MH. YAVUZ SEL‹M BLV. NO: 216 /A TRABZON
TURAN AL‹YAZICIO⁄LU
(462) 230-4552
(462) 230-4554
‹Ç ANADOLU
ANKARA
fiAfiMAZ
ERTAfi KL‹MA TEK. MÜH. LTD. fiT‹.
YEfi‹LÇAM S‹T. C BLOK NO: 47 fiAfiMAZ ANKARA
FAT‹H TOKER
NUH KARACA"
(312) 278-3601
(312) 278-3602
‹Ç ANADOLU
ANKARA
SEYRANBA⁄LARI
GLOBAL TEKN‹K ISITMA SO⁄. S‹S. - OSMAN fiAH‹N
BAGLAR CADDES‹ 69/A SEYRANBA⁄LARI ANKARA
OSMAN fiAH‹N
(312) 431-5354
(312) 430-2680
‹Ç ANADOLU
AKSARAY
MERKEZ
KADIO⁄LU MÜH. DO⁄ALGAZ ‹Nfi.MALZ. - HÜSEY‹N KALKAN
TAfiPAZAR MH. BED‹LÜZZAMAN BLV. (ESK‹ SANAY‹ CD.) KAVURMACI ‹fi MERK NO:16/A ANKARA
HÜSEY‹N KALKAN
(382) 213-9781
(382) 213-6808
‹Ç ANADOLU
ANKARA
TÜRKÖZÜ AKDERE KAPLAN KL‹MA HAVALANDIRMA - HACI KAPLAN
Z‹YA ORALAY CD. 148/17 AKDERE TÜRKÖZÜ ANKARA
"HACI KAPLAN
HARUN KARACA"
(312) 438-0932
(312) 438-0932
‹Ç ANADOLU
ANKARA
D‹KMEN
M&T ISITMA SO⁄UTMA KL‹MA TES‹SAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹
SOKULLU MEHMET PAfiA CADDES‹ 20 /A D‹KMEN ANKARA
MURAT YA⁄MUR
TEK‹N DURU
(312) 481-2195
(312) 481-5372
‹Ç ANADOLU
ZONGULDAK
MERKEZ
NALINCI GIDA TEKS. SAN. T‹C. PAZ. LTD. fiT‹.
TERAKK‹ MH. VATAN CD. NO: 12/1 ZONGULDAK
SERTAÇ NALINCI
(372) 251-2257
(372) 252-4749
‹Ç ANADOLU
ORDU
MERKEZ
OKTAYLAR YAPI MALZEMELER‹ TAAHHÜT PROJE B‹LG‹ H‹Z.T‹C.VE SAN.LTD.fiT‹. YEN‹ MAHALLE 313.SOK. NO : 1/A ORDU
OKAN OKTAY
(452) 214-1002
(452) 214-6656
‹Ç ANADOLU
ESK‹fiEH‹R
TEPEBAfiI
OSKA KL‹MA SO⁄UTMA S‹STEMLER‹
YEN‹ BA⁄LAR MH. ET‹ CD. NO:6/A TEPEBAfiI ESK‹fiEH‹R
OSMAN KARABUDAK
(222) 320-3535
(222) 320-4020
‹Ç ANADOLU
KARAMAN
MERKEZ
ÖZ SO⁄UTMA - MUSTAFA ÖZTÜRK
SEK‹ ÇEfiME MH. DR. MEHMET ARMUTLU CD. NO:26 KARAMAN
MURAT ÖZTÜRK
MUSTAFA ÖZTÜRK
(338) 212-0674
(338) 212-9162
‹Ç ANADOLU
TRABZON
MERKEZ
ÖZGÜR SO⁄UTMA
ORTAH‹SAR MH. REF‹K CESUR CD. NO: 61 TRABZON
-
(462) 322-3485
(462) 322-3485
‹Ç ANADOLU
SAMSUN
MERKEZ
SAM-AKS SO⁄UTMA S‹STEMLER‹
Ç‹FL‹K MAH.METE SOK GÜLSÜN AP.NO:24/1 SAMSUN
KÖKSAL R‹ZEL‹
(362) 231-5111
(362) 231-5111
Tel
Faks
SERV‹S ‹STASYONLARINI GÖSTER‹R L‹STE
Co¤rafi
Bölge
‹l
‹lçe
Ünvan
Adres
Yetkili Kifli
Tel
Faks
‹Ç ANADOLU
SAMSUN
MERKEZ
SO⁄UK TEKN‹K KL‹MA VE SO⁄UTMA SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
100. YIL BLV. NO: 73/A SAMSUN
YALÇIN fiAP
(362) 435-4848
(362) 432-4739
‹Ç ANADOLU
KAYSER‹
MERKEZ
UZMAN SO⁄UTMA - KL‹MA S‹STEMLER‹
SAHAB‹YE MAH. YILDIRIM CAD. 8/E KAYSER‹
NURETT‹N HATTAT‹O⁄LU (352) 232-2163
(352) 232-2163
‹Ç ANADOLU
TOKAT
MERKEZ
YA⁄AR ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹- MUSTAFA YA⁄AR
BEHZAT BULVARI S‹V‹L SAVUNMA YANI NO:17 TOKAT
MUSTAFA YA⁄AR
(356) 212-6177
(356) 212-6177
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
FAT‹H
ACF KL‹MA – FATMA SA⁄LAM
AL‹ KUfiÇU MAH. YED‹EM‹RLER SOK. NO:37 / 1 FAT‹H ‹STANBUL
CEVDET ERTEN
(212) 631-4845
(212) 635-6655
MARMARA
BURSA
N‹LÜFER
AÇAR KL‹MA - ‹LHAM‹ AÇAR
BEfiEVLER MH. B‹LG‹NLER CD. NO:16/9 N‹LÜFER BURSA
‹LHAM‹ AÇAR
(224) 452-2380
(224) 452-2380
MARMARA
BURSA
OSMANGAZ‹
AKDEN‹Z KL‹MA - H‹KMET AKDEN‹Z
GAZCILAR CAD. NO: 85/A OSMANGAZ‹ BURSA
H‹KMET AKDEN‹Z
(224) 251-5356
(224) 251-7797
MARMARA
KIRKLAREL‹
LÜLEBURGAZ
AN KARDEfiLER ENERJ‹ & YAPI - KAYHAN VARDAR
YEN‹ SANAY‹ S‹TES‹ A4 BLOK NO: 66 LÜLEBURGAZ KIRLAREL‹
KAYHAN VARDAR
(288) 412-0757
(288) 412-0657
MARMARA
‹STANBUL - AND.
MALTEPE
ARDA KL‹MA ELEKTRON‹K MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
CEV‹ZL‹ MAH. TUGAYYOLU SAVAfi SOK. SA⁄LAM APT. NO. 11 MALTEPE ‹STANBUL
"EROL ÜNVER
fiABAN Ç‹ÇEK"
(216) 371-3007
(216) 371-9978
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BAHÇEL‹EVER
ARTI KL‹MA TEK. VE MÜH. H‹ZM. - A. PEHL‹VAN - A. ÜNAL ORT.
ADNAN KAHVEC‹ BULVARI NO:71/B ÜNVERD‹ KAVfiA⁄I BAHÇEL‹EVLER ‹STANBUL
AT‹LLA PEHL‹VAN
MEC‹T ÜNAL
(212) 470-0470
(212) 502-9304
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BAHÇEfiEH‹R
ATOM KL‹MA MÜHEND‹SL‹K
SÜLEYMAN DEM‹REL CAD.OUTLAND A.V.M. NO:49 BAHÇEfiEH‹R ‹STANBUL
EMRE ÖZCAN
(212) 605-1095
(212) 605-1094
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
SULTANGAZ‹
AZ‹M KL‹MA - SEZA‹ KARADEM‹R
75.YIL MAH. 1322 SOK. NO:19 SULTANGAZ‹ ‹STANBUL
SEZA‹ KARADEM‹R
(212) 650-5839
(212) 479-2469
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
LEVENT
BAHADIR TEKN‹K ISITMA VE SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ESENTEPE MAH. KARDEfiLER CAD. NO:3 LEVENT ‹STANBUL
KENAN BAHADIR
(212) 278-5969
(212) 278-2076
MARMARA
KOCAEL‹
DARICA
BÖLÜKLER SO⁄UTMA
BA⁄LARBAfiI MAH. ‹STASYON CAD. ‹fi BANKASI KARfiISI DARICA KOCAEL‹
ONUR BÖLÜK
(262) 745-7769
(262) 745-7202
MARMARA
‹STANBUL - AND.
PEND‹K
BULUT T‹CARET
GÜLLÜBA⁄LAR MAH. HÜÜR‹YET CAD. NO:24/B PEND‹K ‹STANBUL
H‹KMET BULUT
(216) 307-0794
(216) 307-0795
MARMARA
BURSA
N‹LÜFER
CAN TEKN‹K - ZEK‹ ‹BRAH‹M
‹HSAN‹YE (KARAMAN) MAH. TUNA CAD. NO:49 N‹LÜFER BURSA
ZEK‹ ‹BRAH‹M
(224) 246-0617
(224) 246-0618
MARMARA
TEK‹RDA⁄
MERKEZ
ÇALIfiKAN SO⁄UTMA - EROL ÇALIfiKAN
YAVUZ MAH. FERAH SOK. NO:21/A TEK‹RDA⁄
EROL ÇALIfiKAN
(282) 261-7854
(282) 261-7854
MARMARA
‹STANBUL - AND.
ÜSKÜDAR
DEDEO⁄LU TEK. SER. VE DO⁄. H‹Z. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
BULGURLU MAH. L‹BAD‹YE CD. ÜNLÜ SK. NO : 10 / 2 ÜSKÜDAR ‹STANBUL
MUSTAFA DEDE
(216) 344-8701
(216) 344-8705
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
fi‹fiL‹
ELEKTROKAR SO⁄. VE ISIT. ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. T‹C. LT.
FER‹KÖY MAH.EVRENOSZADE CAD. KEfi‹FEFEND‹ SK. NO:2/1 fi‹fiL‹ ‹STANBUL
HARUN TÜRKER
(212) 248-9151
(212) 232-7599
MARMARA
KOCAEL‹
GEBZE
EL‹T ELEKTRON‹K SO⁄UTMA - ‹MDAT ALTUN
KÖfiKLÜ ÇEfiME MAH. YEN‹ BA⁄DAT CAD. NO:327/A GEBZE KOCAEL‹
‹MDAT ALTUN
(262) 644-3530
(262) 644-3580
MARMARA
‹STANBUL - AND.
PEND‹K
EL‹T KL‹MA - ‹MDAT ALTUN
DO⁄U MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO:62/A PEND‹K ‹STANBUL
‹MDAT ALTUN
(216) 511-1162
(216) 511-1211
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BAKIRKÖY
EL‹T SERV‹S - VOLKAN ÇALIfiKAN
FABR‹KALAR CD. YEfi‹LSU SK. NO: 2/A KARTALTEPE
VOLKAN ÇALIfiKAN
(212) 466-3412
(212) 466-3412
MARMARA
‹STANBUL - AND.
‹ÇERENKÖY
ER TEKN‹K ISITMA SO⁄. S‹ST. SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
KAYIfiDA⁄I YOLU CAD. NO:58 / D ‹ÇERENKÖY ‹STANBUL
ERG‹N MATARACI
ERDO⁄AN MATARACI
(216) 469-6263
(216) 469-6264
MARMARA
‹STANBUL - AND.
KADIKÖY
GDK MÜH. TAAH. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
BA⁄DAT CAD.ZÜHTÜPAfiA MAH. CAM‹‹ SOK. MERKEZ APT. NO:12 D:8 KIZILTOPRAK KADIKÖY ‹ST. VEY‹S GED‹K
(216) 449-4244
(216) 449-7161
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
KÜÇÜKÇEKMECE
GEL‹fi‹M KL‹MA
TEYF‹K BEY MAH. KARAKOL SOK. NO: 5 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE ‹STANBUL
FAT‹H DURAN YILMAZ
(212) 598-3341
(212) 598-5086
MARMARA
BURSA
MERKEZ
GENÇ BAYRAMO⁄LU TES‹SAT ‹NfiAAT VE MALZ. LTD fiT‹.
KÜKÜRTLÜ MAH. MUDANYA CAD. NO:27 MALCILAR HALI FABR‹KASI KARfiISI BURSA
HAB‹L BAYRAMO⁄LU
TURAN SENCAN
(224) 363-8534
(224) 363-2688
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
TARABYA
GENÇ SERV‹S ELEKT. EV ALET. SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
FERAHEVLER MAH. ADNAN KAHVEC‹ CAD. MERAL SOK. NO:9 TARABYA ‹STANBUL
AL‹ GEÇE
(212) 299-4757
(212) 299-4759
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
KEMERBURGAZ
GENÇ SERV‹S ELEKT. EV ALET. SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
GÖKTÜRK CAD. CAPITAL COURTYARD S‹T. NO:52 B/4 GÖKTÜRK KEMERBURGAZ ‹STANBUL
AL‹ GEÇE
(212) 322-2510
(212) 322-2570
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
FULYA
GÖRAY SERV‹S H‹ZM - FETTAH GÖREN
FULYA MH. MEHMETÇ‹K CD. NO: 42 FULYA ‹STANBUL
FETTAH GÖREN
OSMAN AYAZ
(212) 216-8585
(212) 216-8546
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
MEC‹D‹YEKÖY
GÖRAY SERV‹S H‹ZM - FETTAH GÖREN
ESENTEPE CAD.BILDIRCIN SOK.NO:28 MEC‹D‹YEKÖY ‹STANBUL
FETTAH GÖREN
OSMAN AYAZ
(212) 211-1984
(212) 211-8493
MARMARA
ÇANAKKALE
MERKEZ
GÜÇKAY ELEKTR‹K
‹SMETPAfiA MAH.AYNALIÇEfiME SOK.NO: 25 ÇANAKKALE
U⁄UR KAYA
(286) 217-5189
(286) 213-0085
MARMARA
ÇANAKKALE
GELIBOLU
GÜNGÖR TEKN‹K - UFUK GÜNGÖR
GAZ‹ SÜLEYMAN PAfiA MAH. GAZ‹ SÜLEYMAN PAfiA CAD.ÖZTÜRK S‹TES‹ NO: 1
GEL‹BOLU - ÇANAKKALE
"UFUK GÜNGÖR
TARIK GÜNGÖR"
(286) 566-4099
(286) 567-4098
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BAKIRKÖY
‹KL‹M MEKAN‹K TES‹SAT S‹S. SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
KARTALTEPE MH. KOfiUYOLU CD. NO: 32 BAKIRKÖY ‹STANBUL
MURAT ERGEN
(212) 570-2049
(212) 570-2016
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
ZEYT‹NBURNU
‹KL‹M MEKAN‹K TES‹SAT S‹S. SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹.
SÜMER MAH.fiEH‹T ER DAVUT BAfi SOK.NO:19 ZEYT‹NBURNU ‹STANBUL
MURAT ERGEN
(212) 415-9440
(212) 415-9443
SERV‹S ‹STASYONLARINI GÖSTER‹R L‹STE
Co¤rafi
Bölge
‹l
‹lçe
Ünvan
Adres
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
ÇATALCA
KAHRAMANLAR ‹Nfi. ISI MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
FERHATPAfiA MAH. TEVF‹K ERDÖNMEZ CAD. NO:6 ÇATALCA ‹STANBUL
ORHAN KAHRAMAN
‹BRAH‹M KARAMAN
(212) 872-3393
-
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BEYL‹KDÜZÜ
KAHRAMANLAR ‹Nfi. ISI MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
19 MAYIS CAD CUMHUR‹YET ÇARfiISI G‹R‹S KAT, NO;23
"ORHAN KAHRAMAN
‹BRAH‹M KARAMAN"
(262) 322-4397
(262) 322-4357
MARMARA
KOCAEL‹
‹ZM‹T
KOCAEL‹ KL‹MA CENTER - SAMET KOLAYLI
ATATÜRK BULVARI,NEFER APT.NO:67/1B ‹ZM‹T
SAMET KOLAYLI
(264) 271-6602
(264) 271-6697
MARMARA
SAKARYA
ADAPAZARI
KOCAEL‹ KL‹MA CENTER - SAMET KOLAYLI
SAKARYA KL‹MA CENTER, YEN‹DO⁄AN MAH. BOSNA CAD. 88/A
SAMET KOLAYLI
(212) 640-2006
(212) 640-3090
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
BAYRAMPAfiA
ME&TA KL‹MA - TANER AYDEM‹R
KARTALTEPE MAH. 50. YIL CADDES‹ NO:6/B
TANER AYDEM‹R
(212) 477-0035
(212) 477-0035
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
GAZ‹OSMANPAfiA
ME&TA KL‹MA - TANER AYDEM‹R
FEVZ‹ ÇAKMAK MAH.‹STANBUL CAD NO:59
TANER AYDEM‹R
(216) 484-6896
(216) 484-6896
MARMARA
‹STANBUL - AND.
ÇEKMEKÖY
MERT KL‹MA
AYDINLAR MAH. SULTANGAZ‹ CD. NO:35/A TAfiDELEN
"MUSTAFA MERT
OSMAN ‹LHAN"
(216) 389-6023
(216) 374-6291
HÜSEY‹N BAYIR
MURAT BAYIR
(216) 680-2300
(216) 680-2301
KAD‹R ERSAYIN
KORKUT ERGÜL
(212) 653-1741
(212) 639-0940
MARMARA
MARMARA
‹STANBUL - AND.
‹STANBUL - AND.
KARTAL
BEYKOZ
NEKSAN KL‹MA HAV. S‹ST.- AL‹ BAYIR
TOPSELV‹ CAD. KONFOR SOK. NO:12/A KARTAL
NETA KL‹MA S‹ST. ‹Nfi. TUR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹
KAVACIK MAH. OKUL CAD. ERGÜL ‹fi MERK. NO:29 KAT:3 BEYKOZ
Yetkili Kifli
Tel
Faks
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
YEN‹BOSNA
NURMAN KL‹MA ‹Nfi. GIDA ELEKT. TEK. H‹ZM. PAZ. LTD. fiT‹.
ÇOBANÇEfiME MAH. FAT‹H CAD. NO: 47
HAL‹L fiEN
(264) 278-4988
(264) 278-4989
MARMARA
SAKARYA
ADAPAZARI
ÖZYILMAZ KL‹MA - YILMAZ ÖZTÜRK
YEN‹GÜN MAH HASIRCILAR CAD. NO:7
YILMAZ ÖZTÜRK
(212) 210-5841
(212) 210-5846
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
KA⁄ITHANE
PREST‹J KL‹MA TEK. SERV. H‹ZM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
GÜRSEL MAHALLES‹ NURTAÇ CADDES‹ NO 15 / A
B‹LG‹ EFE
(216) 324-4423
(216) 324-7332
MARMARA
‹STANBUL - AND.
GÖZTEPE
TEK‹NTAfi ELEKT. EV ALETLER‹ VE TUR. DIfi. T‹C. LTD. fiT‹.
ÖRNEK MAH. 32. CAD. NO:61
N‹YAZ‹ KARATAfi
(216) 499-9033
(216) 313-4005
MARMARA
‹STANBUL - AND.
ATAfiEH‹R
TEK-SER KL‹MA SERV‹S‹ - YILDIRIM KARADA⁄
Kay›flda€› Mah. Uslu Cad. Gül Sok. No:16
YILDIRIM KARADA⁄
(216) 373-8829
(216) 384-3074
MARMARA
‹STANBUL - AND.
KADIKÖY
TEM‹ZKAN TEK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
KAZASKER MAH. S‹NAN ERCAN CAD. GÜNEfiL‹ SOK. YASEM‹N APT. NO:20/A
TAHS‹N TEM‹ZKAN
(216) 410-3300
(216) 410-3301
MARMARA
‹STANBUL - AND.
KADIKÖY
TURAN KL‹MA - MURAT TURAN
BOSTANCI MAH. MEHMET fiEVK‹ PAfiA CAD. NO:22/A
"MURAT TURAN
GÖKHAN YÜKSEK"
(212) 265-6011
(212) 257-7586
MARMARA
‹STANBUL - AVR.
ULUS
ULUS KL‹MA ELEKT. ELEKTRON‹K SAN. T‹C. LTD.fiT‹.
ADNAN SAYGUN CAD.AYDIN SOK. NO:6/A
OSMAN ARSLAN
(284) 225-1414
(284) 214-4264
MARMARA
ED‹RNE
MERKEZ
Y‹⁄‹T TEKN‹K
TALATPAfiA ASFALTI MER‹Ç 5 S‹T NO:21
AHMET TÜTÜNDÜ
(212) 789-1968
(212) 789-4129
TÜRK‹YE GENEL‹NDE K‹ SERV‹S ‹STASYONLARINA AfiA⁄IDA BEL‹RT‹⁄‹M‹Z ‹LET‹fi‹M
B‹LG‹LER‹NDEN ULAfiAB‹L‹RS‹N‹Z.
KL‹MAPLUS ENERJ‹ VE KL‹MA TEKNOLOJ‹LER‹ PAZ. SAN. VE T‹C. A.fi.
FERHATPAfiA MAH. 99 SOK. NO:46 KAT: 2 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL
TEL: (216) 66 100 66 FAKS: (216) 661 44 47
www.klimaplus.com.tr - info@klimaplus.com.tr
ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 7 500
This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
The product at hand is based on
the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
SG79Y366H02
İ thalatçı Firma:
KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San . Ve Tic. A.Ş.
FerhatPaşa Mah. 99 Sok. No:46 Kat:2 Atasehir /ISTANBUL
Tel: + 90 216 66 100 66
Faks: + 90 2 16 661 44 47
info@klimaplus.com.tr
http :/ / www. klimaplus.com.tr
Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :
Cihazınızın bakım,onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili
satıcıya veya yukarıda belirtilen merkez servisimize veya şubemize başvurunuz.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, ingresso n. 1, Viale Colleoni, 7
20041 Agrate Brianza (Milano), Italya
Telefon : +39-039-60531 F aks: +39-039 -6057694
E-mail:info@IT.MEE.COM
www.mitsubishielectric.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising